1/4 k trit

4

14d1)

Wie/na ct''7 04ect Aeayie MIRM RADOVIC ENES BIKIC SEFEDIN SULJEVI C NOTARIJAT U CRNOJ GORI uz podr§ku gtz gtz Partner za buduonost 8irom svijeta. Njemaoka organizacija za tehnioku saradnju (GTZ) GmbH Otvoreni Regionalni Fond za jugoistoonu evropu Pravna reforma po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju razvoj

ENES BIKIC MIRAS RADOVIC SEFEDIN SULJEVIC NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

Enes Bikic, Miras Radovic, Sefedin Suljevic NOtARIJAt U CRNOJ GORI Izdavaci 2010. CIP - Katalogizacija u publikaciji

ENES BIKIC, docent dr. Pravni fakultet Zenica MIRAS RADOVIC, ministar pravde Crne Gore SEFEDIN SULJEVIC, notar, predsjednik Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

SADRZAJ PREDGOVOR 13 Prvidio:Uvod 15 1. Istorijat............................................................... 15 1.1. Kratke napomene o razvoju notarijata uopste......................... 15 1.2. Notarijat u drzavama nastalim na podrucju bivse SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Notarska sluzba u Crnoj Gori....................................... 17 2. Pojam notarskog prava.................................................. 18 3. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe..................... .. 18 3.1. Pravna sigurnost.................................................. 18 3.2. Rasterecenje pravosuda............................................ 20 3.3. Javni registri ..................................................... 20 3.4. Efikasnost i ekonomicnost ......................................... 21 4. Notarske isprave ....................................................... 22 4.1. Pojam i vrste isprava uopste........................................ 22 4.2. Pojam i vrste notarskih akata....................................... 22 4.3. Dokazna snaga notarskih akata..................................... 23 Drugi dio:Formaipostupak sastavljanja notarskihakata 25 1. Forma notarskih akata.................................................. 25 1.1. tehnika sastavljanja notarskog akta ................................. 25 1.2. Postupak sastavljanja notarskih akata................................ 27

2. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata . . . . . . . . . . . . . . 30 2.1. Utvrdivanje identiteta stranaka..................................... 30 2.2. Drugi ucesnici i utvrdivanje njihovog identiteta....................... 31 Trecidio:Vrstenotarskihakata 38 1. Notarski zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. Uvodni dio............................................................ 39 3. tekst pravnog posla .................................................... 42 4. Zavrsni dio isprave..................................................... 43 Cetvrtidio:Uopstenoopravnimposlovima 44 1. Izvori obligacionih odnosa .............................................. 44 1.1. Ugovor kao pravni posao .......................................... 44 1.2. Pravna dejstva ugovora............................................ 46 1.3. Opsti uslovi sklapanja obligacionih ugovora.......................... 46 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla . . . . . . . . . . . 47 2.1. Sposobnost ugovornih strana....................................... 47 2.2. Pravna sposobnost................................................ 47 2.3. Poslovna sposobnost.............................................. 48 2.3.1. Potpuna poslovna sposobnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Sadrzaj 2.3.2. Ogranicena poslovna sposobnost................................ 49 2.3.3. Poslovna nesposobnost......................................... 50 3. Saglasnost volja ugovornih strana......................................... 52

3.1. Uslovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2. Rokovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4. Forma pravnih poslova.................................................. 54 4.1. Vrste forme...................................................... 55 4.2. Funkcija zakonskog odredivanja forme .............................. 57 4.2.1. Zastita od brzopletog donosenja odluke .......................... 57 4.2.2. Jasno, precizno i detaljno oblikovanje pravnog posla. . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2.3. Javni interesi.................................................. 58 5. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6. Razlozi za propisivanje notarske forme.................................... 59

Petidio:Uloga notaraupravnimposlovima kojizapredmetimajustvarnapravananepokretnostima 62 1. Ugovor o prodaji ....................................................... 63 1.1. Predmet pravnog posla............................................ 64 1.1.1. Oznaka nepokretnosti.......................................... 64 1.1.2. Opis nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja......................................... 67 1.1.3. Prodaja nepokretnosti i inventara................................ 68

1.1.4. Kupovina nepokretnosti koja je vec data u zakup................... 69 1.1.5. Postojanje pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru........................................ 69 1.1.6. Kada je predmet pravnog posla dio parcele koja je podijeljena (cijepana), a sto nije provedeno u katastru nepokretnosti .......................... 70 1.2. Sadrzina pravnog posla............................................ 71 1.2.1. Prodaja i kupovina nepokretnosti sa iskljucivim pravom svojine . . . . . 73 1.2.2. Prodaja i kupovina suvlasnickog dijela............................ 75 1.2.3. Prodaja nepokretnosti u zajednickoj svojini, sa posebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednicke imovine bracnih drugova. . . . . . . . . . . . . . . 78 1.3. Cijena........................................................... 80 1.3.1. Odredenje cijene.............................................. 81 1.3.2. Dospjelost cijene i osiguranje kupca.............................. 82 1.3.3. Osiguranje prodavca........................................... 89 1.3.4. Nacin placanja cijene........................................... 92 1.4. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ...................... 99 1.4.1. Odgovornost za materijalne nedostatke........................... 99 1.4.2. Odgovornosti za pravne nedostatke.............................. 100 1.5. Prelazak posjeda, koristi, tereta i opasnosti ........................... 1 02 1.6. Izjave za upis u katastar nepokretnosti............................... 104 1.6.1. Clausula intabulandi........................................... 104 1.6.2. Vrste upisa u katastar nepokretnosti.............................. 106

1.6.2.1. Uknjizba.................................................... 106 1.6.2.2 Predbiljezba .............................................. 110

Sadrzaj 1.6.2.3. Zabiljezba................................................ 112 1.6.3. U jednom pravnom poslu (ugovoru) moze biti jedna ili vise knjiznih izjava za razne vrste upisa (uknjizba, predbiljezba, zabiljezba). . . . . 113 1.7. Odobrenja, pravo prece kupovine ................................... 113 1.7.1. Odobrenja.................................................... 113 1.7.2. Pravo prece kupovine. ......................................... 114 1.7.2.1. Zakonsko pravo prece kupovine ............................ 115 1.7.2.2. Ugovorno pravo prece kupovine ............................ 115 1.8. troskovi i porezi.................................................. 117 1.9. Zavrsne odredbe.................................................. 117 1.10. Primjeri pojedinih ugovora o prodaji nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2. Ugovor o poklonu...................................................... 139 2.1. Pojam .......................................................... 139 2.2. Forma........................................................... 139 2.3. Sposobnosti za davanje i primanje poklona........................... 139 2.4. Vrste poklona.................................................... 140 2.4.1. Potpuno besplatni prenos (tzv. cist poklon) ....................... 140 2.4.2. Poklon sa teretom ili nalogom .................................. 141 2.4.3. Mjesoviti poklon .............................................. 141 2.4.4. Poklon za slucaj smrti (donatio mortis causa)...................... 141

2.5. Opoziv poklona .................................................. 142 2.6. Primjeri ugovora o poklonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.6.1. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa potpuno besplatnim prenosom svojine, poklon se cini iz zahvalnosti poklonodavca prema poklonoprimcu .............................................. 142 2.6.2. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa teretom ili nalogom, poklonodavac se ne moze potpisati.................................... 146 2.6.3. Ugovor o poklonu za slucaj smrti................................ 151 3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima ................................. 155 3.1. Pravo sluzbenosti................................................. 155 3.1.1. Stvarne sluzbenosti ............................................ 156 3.1.1.1. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti ............................. 156 3.1.1.3. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti. . . . . . . . . . . . . . 159 3.1.2. Licne sluzbenosti.............................................. 163 3.1.2.1. Pravo plodouzivanja ...................................... 163 3.1.2.3. Pravo stanovanja ......................................... 166 3.2. Zalozno pravo ................................................... 167 3.2.1. Zalozno pravo na nepokretnim stvarima (hipoteka) . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.2.1.1. Nacela i karakteristike hipoteke............................. 167 3.2.1.2. Objekat hipoteke ......................................... 169 3.2.1.3. Vrste hipoteka............................................ 170 3.2.1.4. Ugovor o hipoteci......................................... 171

3.2.1.5. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica, radi obezbjedenja tudeg duga . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.2.1.6. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka . . . . . 179

Sadrzaj 3.2.1.7. Primjer: Zalozna izjava .................................... 185 3.2.1.8. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji........................................................ 189 Sesti dio: Nadleznost notarauporodicno pravnimodnosima 191

1. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva .................................. 191 1.1. Primjer: Izjava o priznanju ocinstva ................................. 193 1.2. Saglasnost majke sa izjavom o priznanju ocinstva ..................... 194 2. Imovina bracnih drugova................................................ 196 2.1. Posebna imovina ................................................. 196 2.2. Zajednicka imovina............................................... 196 2.3. Primjeri poduka i upozorenja u vezi statusa imovine bracnih drugova. . . . 197 3. Bracni ugovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3.1. Pojam bracnog ugovora............................................ 199 3.2. Uslovi za punovaznost i sadrzaj bracnog ugovora ..................... 200 3.2.1. Uslovi za punovaznost ......................................... 200 3.2.2. Sadrzaj....................................................... 202 3.2.3. Nemogucnost ugovaranja izdrzavanja bracnih drugova i djece protivno zakonskim odredbama................................ 205 3.3. Izmjena i raskid bracnog ugovora................................... 206 3.4. Bracni ugovor i treca lica (Publicitet)................................ 206

3.5. Pobijanje bracnog ugovora......................................... 206 3.6. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju buduci bracni drugovi. . . . . . . . . . . . . 206 3.7. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju bracni drugovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 4. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova ........................ 21 5 4.1. Pravne karakteristike ............................................. 215 4.2. Primjer: Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova koja se prenosi u iskljucivu svojinu jednog bracnog druga uz placanje naknade.................................................. 216 Sedmi dio: Nadleznost notarauposlovima sa nasljednopravnim dejstvom 222 1. Zakonska regulativa i nadleznost notara................................... 22 2 2. Nasljednicka izjava..................................................... 223 2.1. Primjer: Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.2. Primjer: Nasljednicka izjava o primanju nasljeda po osnovu zakonskog naslje divanja.............................................................. 228 2.3. Primjer: Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda po osnovu zakonskog nasljedivanja ..................................... 230 3. testament ............................................................ 232 3.1. Pojam testamentarnog nasljedivanja................................. 232 3.2. Definicija testamenta.............................................. 232 3.3. Karakteristike (osobine) testamenta................................. 233 3.4. Vrste testamenta.................................................. 234 3.5. Sadrzina testamenta .............................................. 235 3.6. Detaljnije o sadrzini testamenta .................................... 236

3.6.1. Odredivanje nasljednika ....................................... 236

............... . 240 3. ......... Registar testamenata .4...... .. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima.....1......... 241 3....... Forma ugovora . .. osnivanje zaduzbine......... ....... ....... ........... Izvrsioci testamenta...5................... . .. tereti i uslovi ............. . . 237 3.......2..1.... .2.. 238 3... 252 4...... Predmet ustupanja i raspodjele ............9..6.. .3... ...........3.... Izvornik i otpravak notarskog zapisa o testamentu. ....... 247 4. Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno........ Uslovi za punovaznost ... 249 4... .3. .. ... 247 4... .. Primjer: Zapis o testamentu sa zamjenskim nasljednicima ............... ...... ......................... Ostale napomene kod testamenta.... .. ................. 244 4..... Zadrzavanje prava kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. 254 4....... ....3. . Odgovornost za ustupioceve dugove i pobijanje ustupanja.......12....4........ ................... ........... ..... 253 4...3... .. .... Nistavost testamenta. 240 3............ 252 4. Legati.. ................. 252 4.11.. .3...... Pojam i pravna priroda... .. ... .... .. ...... ... .10....3...... 238 3....6.....2......... Primjer: Zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljednika uslovi i rokovi ...6....................... ........................... Primjer: Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno . Ustupanje i raspodjela imovine za zivota ........Sadrzaj 3...... ...... ............. ......... . ....8...... ........7....... 238 3.... ......... .......... 254 4...... ..3......6......3.. ..................... ... 239 3....... ....... 255 . ...........

4... Raskid i ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju.. .......6......3.... Forma za zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju. Sadrzaj obaveze izdrzavanja...7. . .......... .4. ..4............ ... .... .. ...... 264 4.....4...4. 281 2.... 272 4....... 264 4.......... ........ 263 4...... .... Opozivanje ........... .. ..5....... Dokazna snaga......... ... ........... .. ........ . ........2. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju .............. 276 Osmi dio:Zapisopotvrdi privatne isprave(solemnizacija privatnih isprava) 281 1.... 257 4...............3.. Primjer: Izdrzavanje u korist vise lica kao primaoca izdrzavanja...4.. 266 4.4.... .... 268 4.... 267 4. . ... .. Sposobnost i krug lica koja mogu zakljuciti ugovor o dozivotnom izdrzavanju .......... Pojam i pravna priroda...........4. 263 4. ........9.. .... Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju...... ........ .... Obezbjedenje prava iz ugovora o dozivotnom izdrzavanju........8...... Prestanak ugovora o dozivotnom izdrzavanju....... .. Karakteristike ugovora o dozivotnom izdrzavanju i uslovi za punovaznost ..1.....12............ 263 4.. .....3.. ....3....................7.. Obaveza jemstva izmedu potomaka ................ .... ......... . 266 4.. . 256 4.10. .....4. .... .... Odgovornost davaoca izdrzavanja za dugove primaoca izdrzavnja . 263 4............... ... 256 4... Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju u korist treceg lica kao primaoca izdrzavanja.4. 282 .......4..................11........... uz ugovaranje zajednice zivota. .. . ......... .......4.......... . Uvodna razmatranja...... ..........8.... ....... ..... .4............. .......4... 267 4.......9..4...... ...... . ...... Primjer: Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota .....

.

..... 293 2...... 292 2............... Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi .......................4....... ........... ......... .......... 283 3............. ........... 284 4...................2............. ............. 292 2...........2.............. ...2............................... Izvornik .7.... Sadrzaj potvrde privatne isprave. 294 2................... Klauzula o ovjeri........................ 283 3......... Provjera forme privatne isprave .........................1.................... ...2.. ................................3........... .............. 282 3............... 28 5 5.. .......... ......... 297 .........6............... ...................... .... Otpravak za arhivu....... ............. ....... ..... 291 2..........................5. ..... Prilozi uz otpravke.......... Sacinjavanje potvrde....... Nacin sacinjavanja otpravka......... Otpravak dijela akta....1... 28 2 3................Sadrzaj 3.. Uslovi za punovaznost otpravka kao javne isprave.. 285 Devetidio:Izvornikiotpravaknotarskogakta 291 1............................... Nacin sacinjavanja .. 283 3. Otpravci i prepisi izvornika. Kome se izdaju otpravci.1...........2..... 29 2 2.......... 295 2........ 283 3... ................ 296 2................1.1.... Provjera sadrzine privatne isprave ......... .............. Provjera privatne isprave............... Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi...............2.......1....... Procedura potvrdivanja privatne isprave. ...

........ Zastita interesa lica kod zastupanja..1................... Zastita interesa druge ugovorne strane.. Sadrzaj notarskog spisa.....2................................... 311 6........... 313 .. Zakonsko zastupanje.................................................... arhiviranje i cuvanje spisa.................. 310 6.......................... Zastita interesa zastupanog .............. 299 2..................3.... 310 5.......... 305 2................... ........................ Znacaj zastupanja u privrednom pravu .........2.... 306 4........2.... Vrste zastupanja................ 311 6..... Pojam zastupanja...................... .......... Nedopustivost zastupanja ..........3..... 308 4...............2....... 309 4........ 298 Desetidio:Izvrsnanotarskaisprava 299 1............................. Zastita interesa u slucaju nedostatka ovlastenja za zastupanje .......... . Nastanak zastupanja.. .... 305 3.... .................. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave ....1..................................... Znacaj zastupanja danas...... 307 4...............................1........2..... 303 Jedanaestidio:Zastupanje 305 1................. Uslovi za izvrsnost notarske isprave............................2. Pravna priroda zastupanja.... ... 309 4....... 3 01 3........................ Otpravak u svrhu izvrsenja . Voljno zastupanje... .............. 306 4.............................. ........................

Opste ili generalne punomocje (mandatum generalis) .. .. ... ... ... .1. .. 314 7. . Punomocje s obzirom na opseg ovlastenja za zastupanje.. ... ... .1.. . . . ..2. . .. . . . Posebno ili genericno punomocje (mandatum specialis) . ... . . ... . . .1. .. Specijalno punomocje (mandatum specialissimum) .. .. . .3.. 313 7... .1.. .7.. ... .. 314 7.. . . .. .. ... . . 314 7.... . .. Vrste punomocja... . . .. . ...... . . .. 315 . ... . ...1.

................................... 322 10........1................. 318 9..... Forma punomocja............ ............2...................................................................... 322 10..........................2..........1................................ Prestanak punomocja..... 324 11...............................2................. Potrebna dodatna forma....................3...... .................................1....... ...... 315 8................. Opozivost punomocja........ Samokontrahiranje .......... Visestruko zastupanje...............1...................... 319 9........... Druge vrste punomocja................2..................................... Apstraktnost punomocja...........1....... Kolizija interesa.............2. ...1.... ....................... Posebna forma punomocja .2......1.1.................. 324 11............2............2..1............ 325 12. Pojam............................. Zajednicko zastupanje ..... Suzavanje i opoziv punomocja..... 318 9..Sadrzaj 7............... 320 10. 326 ...2................. 320 9... 3 23 11.. 321 10...... Potrebna posebna forma punomocja......................1..... Potrebna forma u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima .. 319 9.............. 322 10........ Izuzeci od pravila.............. 323 10..... Sklapanje ugovora sa samim sobom. Neformalnost punomocja ..1................ 316 9... .................... 319 9............. Podrucje primjene............

. .... .. ..... ..... ... .2... 327 12.......2.............1.........1...2..... Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca.. 328 12....... Pravne posljedice prestanka punomocja ...2.. ......... 326 12..2.. 327 12..... . ...2................. ......... Gubitak poslovne sposobnosti.2........ ..... . Protek vremena..1.. 327 12.2... .3... ....... .. Ostali slucajevi prestanka punomocja.. .. ..... ...... ... Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. ..2.. .. . .... Prestanak punomocja izvrsenjem pravnoga posla .1. . . . ......... . Nemogucnost ispunjenja pravnog posla .... ............. 329 12.. ..... . 328 12... ....... .... . . 327 12...... 330 LITERATURA 343 ZAKONI 344 KOMENTARI 345 PRILOZI 347 ZAKONONOTARIMA 347 PRAVILNIKORADUNOTARA 387 ... ......... Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri . ... .. ..... ... ..3.1.............. .. 329 13.... Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika . . ......12.. .. .. . .4.. .

novim pravilima i novim pravni m institutima. zelimo da zahvalimo svima koji su bili ukljuceni u i zradu ovog rada: Ministarstvu pravde Crne Gore. kako bi se izgradila najbolja rjesenja za domacu teoriju i praksu. porodi cama . Bicemo zadovoljni ako kroz ovu podrsku bude olaksano izgradivanje notarske sluzbe. Oni se moraju naoruzati znanjem. Stvarnog i Privrednog prava. na ogromnoj pomoci i podrsci u izradi ove publikacije. Primjena reformskih zakona. Nasljednog. S obzirom na zakonodavnu tehniku otvorene su sire mogucnosti u primjeni zakonskih odredbi. objek tivni i nepristrasni pravnici i profesionalci. za korisnike ovog rada i buduce notare od posebne vaznosti bi ce poznavanje Obligacionog. sto predstavlja conditio sine qua non pravne drzave i vladavine prava. Osim sluha za navedene reformske procese. kao st o su npr. Ova obaveza je stalni zadatak kako drzave tako svakog pravnika. Zakon o notarima i drugi. praksa i cjelokupno pruzanje pravnih usluga ugl avnom se temeljilo na sticanju vjestina potrebnih za rjesavanje sporova. Za kraj ovog uvodnog slova. nego i pre d druge pravne profesije. pa je tako postavljena veca obaveza. sa ciljem da zapoceta reforma bude uspjesno sprovedena. a posebno gospodi Branki Lakocevic i g ospodi Jadranki Vukcevic. tekuci proces tranzicije i reforma pravosudnog sistema zahtijevaju usluge pravnika profesional nog znanja koji ce sprijeciti eventualne sporove. Dosadasnje obrazovanje pravnika. U tom smislu. Zakon o parnicnom postupku. Svakako da je namjer a ovog rada da se pravnicima pruzi mogucnost upoznavanja sa prakticnim rjesenjima iz ove oblasti. strucnoscu i odgovornoscu. kao i jedinstvenih pogleda i stavova u primjeni pojedinih odredbi vaznih za funkcionisanje notarske sluzbe. pred buducim notarima je veoma ozbiljan i zahtjevan posao. i izgraditi se kao samostalni. odnosno implementacija Zakona o notarima Crne Gore. ne samo pred ministarstva i notare. Porodicnog. Stoga je potrebno uloziti dodatne napor e u edukaciji pravnika o novim reformskim rjesenjima. za ulaganje napora u pronalazenju rjesenja koja ce istovremeno odgovarati principima iz zakona i dinamicnim potrebama zivota.PREDGOVOR Ovim radom se zele dati relativno opsirnija objasnjenja pojedinih zakonskih rjes enja u oblasti notarijata. Zakon o izvrsnom postupku. nuzno pretpostavlja postojanje osposobljenih pravnika. koji ce strucnoscu i znanjem moci da doprinesu unaprjedenju primjene tih zakona. kako bi se upoznala pravna javnost i olaksalo uvodenje not arske sluzbe.

i saradnicima autora. i notarima iz Varazdina (Republika Hrvatska) gospodi Rankici Benc i gosp odi . koji su na nesebican nacin doprinijeli objavljivanju ove knjige.

S obzirom na to da nas je tjeralo vri jeme i potreba za jednim ovakvim radom u Crnoj Gori. Autori . Rad predajemo pravnickoj i siroj javnosti. kako bismo ih u daljem radu ispravili i izbjegli. bili od velike koristi. moguce je da su se omakle odredene greske i propusti.Jagodi Vajdic Sevsek. kao i nestrpljenje da knjiga bude dostupna sto prije. ciji su radni materijali. Unaprijed se za hvaljujemo citaocima koji ce nam na njih skrenuti paznju. pripremljeni za edukaciju buduci h notara u Crnoj Gori.

Notarius je bilo lice koje je vodilo zabiljeske sa vjestinom brzog pisanja1. str. Pojam notar danas predstavlja strucnjaka u pravnoj profesiji koj i je nosilac javne sluzbe. Istorijat 1 1 Kratkenapomeneorazvoju notarijatauopste Rimsko doba. Hrvatske i Vojvodine. najprije u primorskim gradovima Dalmacije i Crne Gore. godine. Na podrucju Slovenije. u Francuskoj tzv. dok su snagu javne isprave dobijale putem ovjere su dije i auditora. sa elementima kakvi i danas egzistir aju. Na prostorima bivse Jugoslavije notarijati se uspostavljaju pod uticajem Venecij e. Rijec notarius u svom izvornom. Kotora i Budve p ojavljuju odredbe o notarijatu. Spanije. zapoceo je u srednjem v ijeku. Narociti doprinos razvoju notarijata dala je bolonjska pravna skola. koje su bile pod austro-u garskom vlascu. to je period srednjeg vijeka. te Dubrovniku. 2007. Sluzbeni glasnik Republ ike Srbije. Splita. a koji tu profesij u obavlja nezavisno i samostalno. 23. lica osposobljenih u vjestini pisanja i sastavljanja razlicitih dokumenata i pra vnih akata na drvenim plocama. notarska sluzba je postojala i djelovala po propisima koji su vazili u A ustroUgarskoj monarhiji. Ovlascenja javnog beleznika. Osnovna obiljezja notarskih isprava bila su ta da su one b ile u principu privatne isprave. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav moderno g slobodnog latinskog notarijata. Njemacke i dr. Srednji vijek. kada notarski akti dobivaju snagu javnih isprava. kada se u statutima Zadra. U XVIII i XIX vijeku u zemljama zapadne Evrope notarijat je reformisan i d obio je znacajnu ulogu u ovim pravnim sistemima. Zaceci notarijata nalaze se u rimskom pravu u instituciji rimskih t abelliones. a notare postavlja vrhovna vla st.Prvi dio: Uvod 1. Razvoj notarijata kakvog danas poznajemo. car i papa. 1 Milena trgovcevic-Prokic. Ventoza zakonom iz 1803. latinskom znacenju raz licita je od danasnjeg pojma notara. Dubrovnika. koja mu je dala drzavni pecat i dio javnih ovlastenja. tako je npr. povjerene i nadzirane od strane drzave. zahva ljujuci kojoj je notarijat dobio mjesto u pravnim sistemima Italije. a notarskoj ispra vi je data dokazna snaga javne isprave2. godine notar definisan k ao povjerenik drzave. Francuske. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademi . 2 Mihajlo Dika.

godine. takode detaljnije o ovome vidi Milena trgovcevic-P rokic. str. Narodne novine d..ja. . str. 1-8. 2008. 2007. 28-31. godine. Sluzbeni glasnik Republike Srbije.d. Ovlascenja javnog beleznika.

koji su vazni za drustvo i pojedi nca.07. 04. izricito je navedeno u teksto vima gore pomenutih zakona5. zatim u Brcko Distrik tu BiH. statusnom. a za njega je karakteristicno da nije doslo do njegove primjene na citavom podrucju Kraljevine Jugoslavije. ovjeru i potvrdu isprava u odredenim pravnim oblastima. ko ji je biljeznicima dao javna ovlastenja za sastavljanje. kompetencijskom i funkcionalnom smislu. koji su u potpunosti harmonizirani4. Bo sni i Hercegovini. sa notarskim ispravama kao javnim ispravama koje vrijede na citavom podrucju BiH. Na osnovu ovih propisa javnobiljeznicka sluzba je cjelovito uredena u svom organizacijskom . nije se primjenjivao u Crnoj Gori. Bosna i Hercegovina. moraju biti sacinjeni u formi notarski obradene isprave (notarski akt koji je u cijelosti sastavio notar). Koje su to vrste pravnih poslova. dok su u Crnoj Gori i na Kosovu doneseni zakoni o notarima i podz akonski akti. od 29. Makedoniji i dijelovima Srbije. kako bi se i na tom podrucju uvela notarska sluzba u pravni sistem. Ovaj zakon se oslanjao na rjesenja iz austrijskog Zakona o no tarima iz 1850.Prvi dio: Uvod 1 2 Notarijatudrzavama nastalimnapodrucjubivseSFRJ Kraljevina Jugoslavija je 1930. 1993. U Bosni i Hercegovini je uspostavljen notarijat donosenjem tri posebna zakona. Republika Slovenija i Republika Makedonija takode su uvele notarsku sluzbu u svo j pravni sistem. godine. potom i u Republici Srpskoj. g odine. 2007. Ovim nacinom je omoguceno ne samo uspostavljanje nego i uspjesno funkcioniranje jedne nove sluzbe od samog os nivanja notarijata7. godine. godine od strane nove narodne vlasti. Primjena ovog zakona stavljena je van snage 1944. godine.03. tako da za cijelo vrijeme post ojanja SFRJ. Notarska sluzba je prvo zap ocela rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. 2008. . 11. tako npr. godine donijela Zakon o javnim biljeznicima3.6 odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tog zakona. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj obnovila se na kon osamostaljenja od SFRJ. u njenom pravnom sistemu nije postojala ustanova notarijata. pocetkom decembra 2007. temeljem Zakona o javnom biljeznistvu. U Republici Srbiji se trenutno vrse priprem ne aktivnosti za donosenje Zakona o notarima i drugih provedbenih propisa. Moze se reci da danas na citavom podrucju Bosne i Hercegovine funkcionise notari jat. Republika Hrvatska. godine. bez obzira od kojeg su notara sa teritorije BiH izradene. cija je implementacija u toku.05. Osnovno obiljezje notarske sluzbe u BiH je to da odredeni pravni poslovi.

Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav modernog slobodnog latinskog notarijata.d. . broj 220/1930. 1. izdavaci GtZOtvoreni regionalni fond za jugoistocnu Evropu Pravna reforma i tDP Sarajevo. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademija. broj 45/2002.3 Sluzbene novine Kraljevine Jugoslavije. godine. Meliha Povlakic/Christoph Schalast/Vesna Softi c. 5 Detaljnije o notarskoj sluzbi i nadleznostima notara u Bosni i Hercegovini vid jeti u Komentaru zakona o notarima u Bosni i Hercegovini. 6 Narodne novine Republike Hrvatske 78/93. str. Sluzbeni glasnik Republike Srps ke 86/2005.. Sa rajevo 2009. 4 Sluzbene novine Federacije BiH. godina. i Sluzbeni glasnik Brcko Distrikta broj 09/2003. Narodne novine d.. 7 Detaljnije o ovome vidjeti kod Mihajla Dike. 2008.

funkcionalno se on moze svrstati u podrucje vanparnicnog sudstva ili preventivno g pravosuda. Izvjesne razlike navedenih zakona postoje u odredbama koje se ticu polaganja not arskog ispita. u potpun osti se oslanjaju na principe Madridske deklaracije. notar je nezavisan i vrsi svoju djelatnost sa elementima drzavnog suvereniteta n a nacin slobodnog zanimanja. tj. notar je nepristrasan savjetnik svih ucesnika u postupku sacinjavanja isprava (postupak notarske obrade isprava).1. koji je izmijenjen 2008. kako bi sacin javao javne isprave. 1 3 NotarskasluzbauCrnojGori Kako je vec naprijed istaknuto. predupreduju moguce sporove i stoga u svojo j oblasti garantuju zastitu potrosaca. preduslov za imenovanje notara jeste visoka pravnicka kvalifikacija i obrazovanj e. imenovanja notara. god ine. koji preovladuje u zemljama Evropske unije. godine8. Ovi za koni su utemeljeni na zajednickim karakteristikama evropskog notarijata. na osnovu cega su doneseni i podzakonski propi si.1990. latinski tip notarijata. godine. . a cime se ujedno obezbjeduje cuvanje. koja p ropisuje osnovna nacela notarijata u Evropi. od kojih je najznacajniji Pravilnik o radu notara Crne Gore9. od 22/23. postavljanje notara se orijentise prema mjesnim potrebama za notarskim uslugama. predv ida sljedece: notar je nosilac javne sluzbe. Crna Gora je donijela Zakon o notarima 2005. te u pogledu nadleznosti notara u vezi sa pravnim pos lovima koji se moraju saciniti u obaveznoj formi notarskog zapisa (notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave). na koga je prenesena drzavna vlast. izmedu ostalog. Madridska deklaracija. kao dio djelotvornog i funkcionalnog pravos uda. Istorijat Osnovna karakteristika svih naprijed naznacenih zakona o notarima je ta da su pr ihvatili tzv. Razmatranje pojedinih zakonskih odredbi i datih rjesenja ce se vrsiti u tekstu ovog rada na odgovarajucim mjesti ma.03. dokazana snaga i izvrsnost ovih isprava. notari se brinu za pravnu sigurnost. notar je iz oblasti profesionalnog prava podvrgnut nadzoru drzavnih organa.

i Sluzbeni list CG br. zajedno sa odgovaraju cim normama gradanskog prava. 68/2005. 9 Sluzbeni list CG br. 49/2008. . trenutno se vode aktivnosti oko organizacije polaganja notarskog ispita. a nakon toga slijedi imenovanje prvih notara u Crnoj Gori.u kojima ce se detaljno obrazlagati norme notarskog prava. 8 Sluzbeni list RCG br. 30/2009.

koje je dio pravnog sistema drzave u kojoj se uvodi notarijat. sastavljanje notarskih akata. Uvodenje notarijata mora se posmatrati u vezi sa drugim reformama prava u Crnoj Gori. Ne smijemo izgubiti iz vida najznacajniji segmen t notarijata. U . odgovornost notara i nadzor nad radom not ara. ali i reforma stvarnih prava. tako da te norme predstavljaju procesno notarsko pravo. notarsko pravo obuhvata siroku materiju razlicitih grana prava. notar je duzan poznavati i u svom radu primjenjivati odredbe drugih zakona i propisa (kao sto su npr. to su materijalno . prestanak sluzbe notara. a to je pitanje pravne sigurnosti. Zakon o notarima sadrzi norme koje regulisu formu. Porodicni zakon itd. efikasnijeg i jeftinijeg postu pka.Prvi dio: Uvod 2. Pojam notarskog prava Uvodenje notarske sluzbe u pravni sistem neke drzave dovodi do stvaranja normi k oje regulisu rad notara. status notara. U odrediva nju definicije notarskog prava mora se poci od vrste i karaktera normi koje regulisu djelatnost notara. Zakon o notarima Crne Gore sadrzi norme koje regulisu organizaciju notar ske sluzbe. pravno dejstvo i dokazna snaga notarskih akata regulisano je takode Zakonom o notarima.). Za njih se moze reci da su pandan normama ko je vaze za postupanje u parnicnom. kao i reforma privrednog prava. Zakon o nasljedivanju . 3. nije i jedino kod uvodenja notarijata. uslove za obavljanje sluzbe. Ovdje se posebno istice reforma javnog regi stra nepokretnosti. Skup tih normi moze se nazvati zajednickim imenom notarsko pravo. tu spadaju materijalnopravne. Navedene norme cine organizaciono notarsko pravo. Nadalje. vanparnicnom i upravnom postupku. Pored toga. sadrzinu i druge e lemente notarskih akata o pravnim poslovima. Dakle. Zakon o obligacionim odnosima.pravne norme koje se primjenjuju prilikom sacinjavanja notarskih akata. imenovanje notara. te je veoma bitno da ih notari poznaju kako bi ti akti proizveli zeljene pravne posljedice i imali forma lnu i materijalnu autenticnost javne isprave10. Ove norme regulisu postupak kojeg se mora pridrzavati svaki nota r u obavljanju svojih sluzbenih radnji. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 1 Pravna sigurnost Pitanje da li notarijat treba da dovede do brzeg. Isto tako. funkcije i nadleznosti notara. zatim procesnopravne i org anizacionopravne norme. kojima treba da se poveca pravna si gurnost u pravnim poslovima kod prometa nepokretnosti. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. Zakon o privrednim drustvima.

a uz to je unisten i citav niz registara ili su ti registri postali neazurni. Pr ivredni subjekti nisu djelovali u uslovima potpune slobode na trzistu i nisu poznavali 10 Milena trgovcevic-Prokic.bivsem pravnom sistemu poklanjala se manja paznja privatnom vlasnistvu nad nepok retnostima. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. 2007godine. str. 71 80. Ovlascenja javnog beleznika. .

zbog cega je drzava uspostavila mehanizme kontrole njihovog rada. i notari su samo ljudi. Pitanje d osadasnjih privatnih isprava u oblasti pravnog prometa i njihov kvalitet. mogu biti i izvrsne isprave. a sasvim sigurno je bila namjera zakonodavca. prava na nepokretnosti na osnovu pravnog posla. u Crnoj Gori ne bi trebala postojati vanknjizna prava na nepokretnosti. Notar bi trebao da bude samo jedan segment u drustvu koji ce znacajno doprinijeti uspostavljanju pravne sigurnosti. a predmet uredenja notarskog prava se odnosi na razlicite karakt ere drustvenih odnosa. Naravno. Primjer toga su tzv. sto joj je. izmedu ostalog. kako prema zajedni ci. Prema vazecim zakonskim odredbama. Za eventualne greske notara mora postojati i njiho va odgovornost. i ucinci rada notara su vidljivi u razliciti m sferama drustvenog zivota uopste. nastaju samo sa upiso m u javni registar. cemu bi se inace radi pravne sigur nosti. i duznost. Sve ovo treba da prati strucna javnost kako bi se postigao sto vec i stepan kvaliteta pruzanja notarskih usluga. Praksa ne odgovara vazecoj zakonsko j situaciji. Vodenje drugih javnih registra. koja se treba bazirati na profesionalizmu rada notara i uspostavljanju visokog kodeksa ponasan ja samih notara. da se prestane sa ovom protivzakonitom praksom. te bi se na notare trebalo gledati sa velikom dozom povjerenja. neophodno je razviti i unutrasnju strukovnu kontrolu. a realan odgovor je moguce naci u broju predmeta sporova pred sudovima. Zbog svega toga. ko je. Zbog toga je notarskoj sluzbi drza va dala karakter javne sluzbe. a sto je i pravna obaveza. fantomske firme. Sve nepokretnosti moraju biti upisane u katastar nepokretnosti . Svaka grana prava regulise odredene drustve no -pravne odnose. tako da. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe kapitalisticke odnose medusobne neminovne konkurencije. takode se p okazalo u dosadasnjoj praksi neefikasno. bezuslovno moralo teziti. Na ovaj nacin drzava je odlucila uspostaviti prav nu sigurnost koja je osnovna pretpostavka za privredni razvoj i ukljucivanje u savremene tokove poslovanja. a na njihove eventualne greske bez odlaganja trebaju se primijeniti efikasne sankcije. Notar je obavezan na neprestanu obuku i edukaciju. kak o bi bio u stanju ispuniti zakonske obaveze i postavljene ciljeve. prema vazecoj pravnoj regulativi. a sto je iskljuciva nadleznost drzave. Drzava s e kroz reformske zakone opredijelila. za uv odenje reda u gore navedenoj oblasti. notarskim ispravama dokaznu snagu javnih isprava. pod odredenim zakonskim uslovima.3. tako . stvar je za sebe. registra pravnih subjekata. kao npr. Pored drzavne kontrole rada notara.

notari su duzni postupati na nacin da se postignu odredeni efekti prema zajednici. Najznacajniji doprinos i ucinci notarijata mo gli bi se sagledati u vise segmenata pruzanja javne usluge. kao sto su npr. pravosud e. nepristrasnost i nezavisnost u pruzanju usluga odnosno preduzimanju s luzbenih radnji.i prema korisnicima usluga. javni registri i efikasnost u djelovanju notara. Garant uspjesnog rada notara je njegova profesionaln ost. Cuvanje izvornika (originala) notarsk ih akata . S obzirom da su na notare prenesene odredene nadleznosti drzave (javne sluzbe). a koji su u interesu svih gradana. strucnost.

U vezi s ovim. zbog naprijed naznacene procedure. uvedu notarsku sluzbu. U zakonodavstvu Crne Gore12 postoji mogucnost da se od strane suda notarima povj eri vodenje ostavinskih postupaka. Notari sacinjavaju notarske isprave o zasnivanju hipoteke. moze biti izvrsna isprava koja u cijelosti zamjenjuje pravosnaznu suds ku odluku i time se izbjegavaju dugi i skupi parnicni postupci. u cilju rast erecenja pravosuda. koje mogu biti izvrsn e. .). postoji mogucnost dodatnog rasterecenja sudova. jer se u svako vrije me moze doci do autenticnog akta o pravnom poslu. poduciti ih o pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. ostavinski postupak. Uvodenjem notarijata. Notar je strucna osoba koja profesionalno obavlja svoju djelatnost. S tim u vezi. a sto je uspjesno ucinjeno u mnogim zemljama (Austrija. dovode do veceg stepena pravne sigurno sti i izbjegavanja sporova. a sto su do uvodenja notarijata radili sudovi. kao sto je npr. a istovremeno se postize efikasnost i ekonomicnost ucesnika u pravnom prometu. sudovi nece vrsiti ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti nego ce se to raditi u sklopu sastavljanja notarskih akata o takvi m ugovorima. Makedonija itd. Notarski akt kojeg je notar u cijelosti sacinio (zapis ili zapis o potvrdi priva tne isprave). jasno i odredeno pretocit i u javnu ispravu. Hrvatska. Na ovaj nacin se postize direk tna korist za drustvenu zajednicu i za gradane pojedince. 3 2 Rasterecenjepravosuda Jedna od preporuka Vijeca Evrope za zemlje u tranziciji bila je da. zeljeni notarski pravni akt. a sto se postize indirektno putem izbjegavanja sporova na osnovu notarskih akata i putem prenosenja odredenih nadleznosti na notare iz oblasti vanparnicnog sudstva. pa ce sudovi u Crnoj Gori biti rastereceni za dodatni angazman na tim predmetima. a duznost mu je ispitati pravu volju stranaka. te rasterecuju sudo vi. Povjeravanjem odredenih vanparnicnih postupaka koji spadaju u prirodu notarske djelatnosti. te njihove izjave potpuno. tj. u kojoj je notar neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. moze se pos ebno istaci sljedece: Akti koje je sastavio notar.Prvi dio: Uvod u arhivu notara takode doprinosi jacanju pravne sigurnosti. isticemo da ce sudo vi u Crnoj Gori biti rastereceni od ogromnog broja takvih predmeta11.

za godinu dana rada no tari u F BiH su sacinili 5000 ugovora o zasnivanju hipoteka kao izvrsnih isprava koje imaju s nagu pravomocnih sudskih presuda. a takode. a ako ne dode do ispunjenja preuzetih obaveza. .11 tako npr. povodom takvih ugovora nece se voditi dugotrajni parnicni postupci. te su sudovi u F BiH direktno rastereceni za taj broj predmeta o zasnivanju hipoteke. 12 Sluzbeni list RCG 27/2006. clan 137 do 157. prema dostupnim podacima Notarske komore FBiH. Zakon o vanparnicnom postupku.. ici ce se direktno u izvrsni postupak.

produkt ovog rada su ugovori. u sudu se cekalo i po nekoliko mjeseci za zasnivanje hipoteke kao izvrsne isprave. pored povecanja pravne sigurnosti. kako ovih zakona. Najocitiji primjer za to su pravni poslovi o z asnivanju hipoteke. svi poslovi iz nadleznosti notara trebali bi da se strucno i veoma brzo zavrsavaju (nema dugotrajnog cekanja. to c e se notarskom aktivnoscu u vezi sa takvim poslovima. povjerenja u javne registre i vecih ulaganja.3. u ekonomiju Crne Gore. a sto ce za rezultat imati tacnost javnih regi stara i pouzdanje u iste. . Aktivnostima notara i notarskim ispravama. pri cemu se Zakon o notarima. u praksi svojim ispravama pruzaju efikasnu i e konomicnu javnu uslugu. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 3 Javniregistri Notarima je zakonom data iskljuciva nadleznost sastavljanja notarskih akata o ta cno odredenim pravnim poslovima. u pravnom prometu postizu se i odredeni drugi efekt i. Svi ovi pravni poslovi zahtijevaju izuzetnu strucnost pr ilikom njihove obrade i sacinjavanja u obliku konacnog pravnog posla. Kako se naprijed naznaceni pravni poslovi upisuju u katastar nepokretnosti. a kao najcesci slucaj. kompletna reforma pravnog siste ma i njegovo uskladivanje sa evropskim standardima bili bi dovedeni u pitanje. kao i Zakon o svojinsko-pravnim odnosima15. Da bi se na zadovoljavajuci na cin uredila ova pravna pitanja. a zbog njihove preopterecenosti). trebaju posmatrati kao reformski zakoni. 3 4 Efikasnostiekonomicnost Notari. a pogotovo stranih. a koji za predmet imaju sticanje svojine i drugih s tvarnih prava na nepokretnosti. tako i samog rada lica i institucij a koje su zaduzene za implementaciju istih. Zakona o notarima Crne Gore). postici da se svi ti pravni pos lovi uknjize u katastar nepokretnosti. a prije pocetka rada notara. kao sto je to bio slucaj u sudo vima. Naime. Sve naprijed iznijeto. Smat ramo da je nuzna harmonizacija. kao sto je efikasnost i ekonomicnost. Bez ovih i ovakvih zakona. Zakon o izvrsnom postupku14. Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti13. kod notara u Bosni i Hercegovini zavrsavaju u kratkom vre menskom periodu. kao nosioci javne sluzbe. i konacni je cilj kompletne reforme pravnog sistema. zakonodavac se opredijelio za poseban postupak i formu sklap anja ovih pravnih poslova (clan 51. koji se npr. sto u krajnjem dovodi do veceg stepena pravne sigurnosti. Forma. sadrzina i kvalitet sklopljenih ugo vora u pojedinim pravnim oblastima nisu iskljucivi interes pojedinaca koji sklapaju te ugovore nego su i od znacaja za siru drustvenu zajednicu.

notarske isprave mogu biti i izvrsne isprave.Doprinos efikasnosti i ekonomicnosti se moze izraziti u sljedecem: nema cekanja i poslovi se veoma brzo zavrsavaju kod notara. . izbjegavaju se sporovi. jer notarska je isprava ono sto su strane zeljele i izja vile pred notarom kao nepristrasnim savjetnikom svih stranka. 15 Sluzbeni list CG 19/2009. 13 Sluzbeni list RCG 29/2007. 14 Sluzbeni list RCG 23/2004.

cine notarski akt javnom ispravom pod uslovom da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima17. Notarske isprave 4 1 Pojamivrsteispravauopste Pod ispravom se podrazumijeva predmet na kome je covjekova misao izrazena pismom . tarifom o nagradama i naknadama notara mogu se dodatno postici bolji ekonomski efekti. tj. oko 15% ugovora o prometu nepokretnosti sacinjavali su advokati. Privatne isprave su sve one koje po zakonu nisu definisane kao javne. a sud samo ovjeravao potpise. potpadali su pod tzv. Prema pokazateljima zasnovanim na zvanicnim podacima koje je pribavila Notarska komora FBiH od nadleznih poreskih i drugih organa. direktno ili indirektno. 4. putem preveniranja sporova i steta. prije uvodenja notarske sluzbe. otpravci i prepisi izv . potvrde o cinjenicama koje u okviru svoje nadleznosti potvrduje notar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. neuredni javni registri. Efekti notarskih isprava kao javnih isprava su neuporedivo veci od efekata priva tnih isprava koje su sacinjavala druga lica. te su na takav nacin za drzavu izgubljene ogromne svote poreznog novca. Notarima su u nadleznost dati poslovi koji su ranije u dobroj mjeri bili predmet rada na crno. prevare. Svi napr ijed navedeni elementi. pranje znatnih kolicina novca i sl. Dakle. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i sa njime izjednaceni zapis o potvrdi privatne isprave). potpisa i drugih podataka (notarske ovjere). Isto tako. mnoge kriminalne afere u oblasti prometa nepokretnosti i fantomske firme u oblasti privrednih drustava. ove poslove su najcesce rad ile osobe koje nisu imale kvalifikaciju i odobrenje za rad. neplacanje ogromnih ja vnih prihoda. Zakoni definisu da su javne isprave one isprave koje su izdali drzavni organi ili druga lica koja vrse javna ovlascenja. Najvaznija podjela isprava je na privatne i jav ne. 4 2 Pojamivrstenotarskihakata Notarski akti su javne isprave o pravnim poslovima. bez obzira na materijal kojim se pise odnosno na kome je izrazena i bez obzira n a vrstu znakova kojim su oni ispisani16. neprovodivi ugovori u katastru nepokretnosti.Prvi dio: Uvod izbjegavaju se veoma dugi eventualni parnicni postupci. u propisanoj formi i postupku. Direktni negativni efekti ovakvog rada na crno su: stvaranje izrazite pravne nesigurnosti. o cemu smo naprijed dali iscrpna objasnjenja. i u okviru svoje nadleznosti. sivu ekonomiju . zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (notarski za pisnik). dok je 85% takvih isprava sacinjavano od strane lica koja nisu za te poslove osposob ljena ili registrovana.

or 16 Milena trgovcevic-Prokic. Zakona o notarima CG. 257. godine. . 2007. str. Ovlascenja javnog beleznika. 17 Clan 5.-263. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije.

koji predstavljaju javne ispr ave pod uslovom da su prilikom njihovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme pr opisane Zakonom o notarima. to su sljedeci slucajevi: ako je postojao razlog za izuzece notara (clan 28. Zakona o notarima). jer. tako da izjava volje mora biti u odgovarajucoj formi. tada izjava volje mora b iti data u toj formi. takva izjava nece proizvoditi pravno dejstvo. a u cemu je presudna forma i postupak za njihovo sastav ljanje. ukljucujuci i klauzulu o ovjeri18. te no tarski zapisnici imaju punu dokaznu snagu javne isprave. 4 3 Dokazna snaga notarskih akata Kako smo naprijed vec istakli. u skladu sa Zakonom o notarima (clan 2. Dakle. Jedan od bitnih elemenata kod nekih pravnih poslova je forma (clan 51. Zakona o notarima). svi notarski akti. pored formalne dokazne snage. jer. profesionalno i kao iskljucivo zanimanje. kao i kod drugih j avnih isprava. u suprotnom. da je izdat u okviru ovlascenja nadleznosti notara (clan 4. pecat i stambilj notara (clan 42.). Med utim.). Stepen dokazne snage notarsk ih akata zavisi od njihove vrste. u suprotnom. mora se voditi racuna o tome da Zakon o notarima u nekol iko slucajeva izricito propisuje kad notarski akt nema svojstvo javne isprave. svi notarski akti nemaju isti stepen dokazne snage. imaju formalnu dokaznu snagu javnih isprava (da je notarski akt izdao notar u ok viru svojih ovlastenja i da su ispunjeni Zakonom propisani bitni elementi forme). takva iz java nece proizvoditi pravne ucinke. notarski akt je javna isprava ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to: da je izdat od notara koji vrsi notarsku sluzbu kao javnu sluzbu. Notarski zapisi i sa njima izjednaceni zapisi o potvrdi privatnih isprava. da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima (clan 5. Zakona o notarima). tj. Pored naprijed naznacenih odredbi koje propisuju uslove pod kojima notarski akt ima svojstvo javne isprave. Zak ona o notarima). pod Zakonom propisanim uslovim a. ako otpravak i prepis notarskog zapisa ne sadrze klauzulu o ovjeri (clan 91. ako ne sadrzi potpis. Ukoliko se za odredeni pravni posao zahtijeva fo rma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. Zakona o notarima).4. Notarske isprave nika notarskih akata smatraju se notarskim aktima. imaju .

. odnosno potvrduje sadrzinu akta). Zakona o notarima CG. odnosno potpisa. Ovjere potpisa i prepisa imaju formalnu dokaznu snagu javne isprave i to u dijelu ovjere autentic nosti prepisa. Notar samo sastavlja biljesku o potvrdi i ovjeri. 19 Clan 4. 18 Clan 80. koja se odnosi na pretpostavku istinitosti sadrzine notarskih akata (notar sastavlja.i materijalnu dokaznu snagu. dok se ovjeravanjem ne potvrduje istinitost sadrzaja i sprave. Notarske potvrde i ovjere imaju manji stepen dokazne snage u odnosu na notarski zapis.-91. stav 5. Notarske ovjere i potvrde imaj u dokaznu snagu javne isprave o cinjenicama o kojima se u njima svjedoci19. Zakona o notarima FBiH (Sluzbene novine broj 45/02).

GtZ-ORF. u slucajevima predvideni m Zakonom. str. te sastaviti akt koji je u skladu sa vazecim propisima. Obaveza notara je ispitati i utvrditi pravu volju s tranka. naprimjer. Ako se u parnicnom postupku dokaze da notarski akt nije autentican. kao sto je. moze biti izvrsna isprava. to su slijedeci r azlozi: ako nema pecata i potpisa notara. 2007. Christoph Schalast. a ta sposobnost da bude izvrsna isprava data je notar skom zapisu i zapisu o potvrdi privatne isprave22. Sarajevo 2009. naprimjer. .Prvi dio: Uvod tako privatna isprava na kojoj je notar ovjerio potpis. godine. str. 171. Kod notarskog zapisa postoji pretpostavka tacnosti sadrzaja isprava. da nema doka znu snagu javne isprave. sadrzina notarskog zapisa? Sadrzina takvog notars kog akta (zapisa) moze se pobijati u parnicnom postupku radi utvrdivanja valjanosti pravnog posla koji je sadrzan u notarskom aktu21. Dokazna snaga notarskog akta ogleda se i u tome sto on. 126-129. dok samo biljeska o ovjeri potpisa ima svojstvo javne isprave20. ako postoje razlozi za izuzece. str. Vesna Softic. nedostaci u pogledu punomoci i zastupanja itd. Komentar Zakona o notarima u Bosni i Hercegovine. tada takav ugovor se moze pobijati kao privatna isprava. tj. 20 Meliha Povlakic. Postavlja se pitanje: da li se mogu pobijati notarski akti i pod kojim uslovima? U parnicnom postupku je moguce utvrdujucom tuzbom osporavati autenticnost notarskog akta (da li ga je izdao notar u okviru Zakonom propisanih ovlastenja i da li su ispun jeni bitni Zakonom propisani elementi postupka i forme). teret dokazivanja je na stranci koja osporava autenticn ost notarskog akta. 21 Milena trgovcevic-Prokic. 259-262. Notar je duzan starati se o tome da se navedeni razlozi za pobijanje sadrzine pravnog posla eliminisu tokom samog postu pka sacinjavanja notarskog akta. Ovlascenja javnog beleznika. tako. U razloge zbog kojih se moze p obijati sadrzina pravnog posla iz notarskog akta spadaju mane volje. prekomjerno ostecen je. ostaje i dalje privatna isprava. ako nema neoph odnih poduka i upozorenja itd. Ko d privatne isprave na postoji pretpostavka tacnosti sadrzine pravnog posla. Drugo veoma znacajno pitanje je: da li se u parnicnom postupku moze pobijati sad rzina notarskog akta koji ima punu dokaznu snagu javne isprave (formalnu i materijalnu dokaznu snagu). Sluzbeni glasnik Republik e Srbije.

i 50. . u vezi sa clanom 50.22 Clan 53. a Zakona o notarima CG.

te se moze dokazivati posebnom tuzbom da notarski akt ni je autentican. drugih ucesnika i notara. koji se nalazi u kancelariji notara. 1 1 Tehnikasastavljanja notarskogakta tehnika sastavljanja notarskog akta je veoma bitan aspekt notarske djelatnosti.) i Pravilnik o radu notara (clanovi 19. u suprotnom. Pravilnika o radu notara (Sluzbene novine FBiH broj 13/09) je izrada otpravka i prepisa pomocu fotokopir-aparata u notarskoj kancela riji propisana kao obaveza. zbog toga sto je notarski akt izgubio svojstvo javne isprave. Forma notarskih akata Da bi notarski akt imao dokaznu snagu javne isprave. Zakon o notarima ( clanovi 35. tj. notarski akt nema svojstvo javne isprave.) posvetili su posebnu paznju formi i sastavljanju notarskih akata. notarski akt se sastavlja elektronskim ili mehanickim uredajima za p isanje teksta koji ostavljaju trajni trag. Za izradu otpravaka i prepisa moze se upotrijebiti i a parat za kopiranje. pa je zbo g toga propisano: Prazna mjesta u notarskom aktu moraju biti ispunjenja crtama. te stavljanja pecata i stambilja n otara. izmedu ostalog. Po pravilu.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 1. Prilikom izra de notarskog akta mora se voditi racuna i o sigurnosti od falsifikovanja. U Federaciji BiH clanom 35. te je ona izricito propisana normama Zakona o notarima i Pravilnika o radu notara. propisane Zakonom o notarima (clan 5. najsigurnije i najlakse fotokopirati. oznaciti ga kao otpravak i ugraditi klauzu lu o ovjeri otpravka23. a ako elektron ski i mehanicki uredaji za pisanje nisu dostupni. u slucaju hitnosti. da su prilikom njegovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme. Bez toga. nuzno je. jer otpravak u svemu treba da odgovara izvorniku kojeg je. jer. notarski akt se moze sastaviti i citkim rukopi som pisanim trajnim mastilom. notari se moraju strogo pridrzavati forme i postupka sastavljanja notarsk ih akata.-24.). Izuzetno. a ovo ce se u praksi najcesce i desavati. .-49. Dakle. predstavljao javnu ispr avu. notari mogu odgovarati disciplinski i za naknadu stete. trajnost notarskog akta nastoji se osigurati i propisivanjem obaveze da se pise na papiru standardnog formata A4 i takvog kvaliteta koji garantuje trajnost. nakon potpisivanja i parafiranja od strane stranaka.

.

prije potpisa stran aka.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Iznosi. stav 6. npr. na kraju akta. Akt koji je sastavio notar mora biti citljiv. drugih ucesnika i notara. Zabranjena je upotreba skracenica. a svaka nar edna stranica oznacava se oznakom i brojem iz odgovarajuceg upisnika i brojem kalendarske godine. te rednim brojem stranice. to mora naznaciti i to tako sto se mora naznaciti mjes to i obim (broj rijeci i recenica) teksta koji je precrtan. koji sadrzi naziv: Crna Gora. s tim da su od toga izuzete samo brojcane oznake listova nepokretnosti i pojedinih odredaba zakona ili drugih propisa na kojima se akt zasniva. U gornjem desnom uglu stavlja se stambilj notara (clan 10. Sve stranice sa prilozima uz notarski akt. a ako se prilozi ne mogu spojiti sa notarskim aktom iz tehnickih razloga. precrtavanje se vrsi tankom vodoravnom linijom. kao i broj k alendarske godine. Sve stranice (u slucaju kada notarski akt ima vise stranica) izvornika parafiraj u notar i stranke. ispisuje se tekst o broju.. Rijeci i znakovi se ne smiju pisati izvan teksta. ispod teksta svake stranice (clan 40. ili notarski akt od jedne stranice sa prilozima. datumi i druge brojcane oznake moraju biti ispisani i slovima. Zakona o notar . koji su. tako da se oba kraja na poledini zadnje stranice pricvrscuju pecatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pecatom notara. navedeni u notars kom aktu.24 Ako se notarski akt sastoji od vise stranica. tako da se na kraju akta. a prije potpisa stranaka. odnosno svjedoci ili drugi notar za stranku koja ne zna ili ne moze pisati. Na notarski akt stavlja se oznaka i broj iz odgovarajuceg upisnika. UZZ 1/2009. oznaku NOtAR . Na isti nacin se radi s a izmjenom ili dopunom teksta akta. Pravilnika o ra du notara). a prilozi se cuvaju u omotu spisa kao sas tavni dio notarskog akta. u njemu se ne smije nista brisati. a sve to u skladu sa odredbama clana 38. oznakam a i datumu izdavanja prilozenih isprava. prezime i ime notara i sjediste notara. i 20. sadrzini. drugih ucesnika i notara. kao takvi. Zakona o notarima i clan 21. onda notar mora postupiti na sljed eci nacin: Na prvoj stranici stavljaju se oznake kako je vec naprijed navedeno. Pravi lnika o radu notara). s tim da se parafi ne smiju stavljati preko teksta vec na vidnom mj estu. prosivaju se jemstvenikom . osim onih koje su uobicajene i opstepoznate.

ispod oznake i broja iz odgo varajuceg upisnika i broja kalendarske godine. . a u opstinama gdje manjina predstavlja vecinu ili znacajan dio stanovnistva. pod uslovom da to stranka trazi. a notar ima svojstvo sudskog tumaca za jezik na kojem se akt sastavlja (clan 43. a tako je i u drugim drzavama . a sto bi predstavljalo original notarskog akta. Zakon je predvidio jos jedan izuzetak k ada se notarski akt moze sastavljati i na stranom jeziku. stavlja oznaka IZVORNIK . u gornjem dijelu. Ovo posredno proizilazi iz odredbe clana 76. smatramo da bi to bilo korisno staviti na prvu stranicu. Zakona o notari ma CG. Z akona o 24 Iako Zakon o notarima i Pravilnik o radu notara ne sadrze izricitu odredbu da se na notarski akt koji sacini notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapis. u pravilu. notarski akt se sastavlja na oba jezika. na zahtjev strank e.ima. Notar sastavlja notarski akt. na jeziku koji je u sluzbenoj upotrebi. notarski zapisnik i notarska potvrda).

to u aktu mora biti naznaceno. Nacelo oficijelnosti. Forma notarskih akata notarima CG). Notarski postupak se zasniva na odredenim nacelima parnicnog i vanparnicnog post upka. a notarska sluzba ima zadatak da pruzi pravnu zastitu fizickih i pravnih lica na nacin preventivnog sprecavanja s porova. Sve naprijed naznaceno.1. prilikom sastavljanja akta. Ako notarski akt ne sadrzi potpis. neutra lan i strucan nosilac javne sluzbe. Od tog pravila postoje . te na odredenim specificnim nacelima26. odnosno notara kao nosioca te sluzbe. duzan u sastavljanju notarskih akata postupati u granicama svojih sluzbenih ovlascenja i pridrzavati se propisane forme i postupka. po zahtjevu stranke. kao nezavisan. notar se svojerucno potpisuje i po red potpisa stavlja otisak pecata i stambilja. preduzeti sluzbenu radnju iz svoje nadleznosti. neut ralni i strucni nosilac te sluzbe. Stranke i ostali ucesnici akt potpisuju prije notara. koju vrsi iskljucivo kao zanimanje. Notar je duzan savjesno i posteno. U tom slucaju. 1 2 Postupak sastavljanja notarskihakata Postupak sastavljanja notarskih akata je strogo formalan. te nezavisni. Na kraju akta koji je sastavio. akt ne moze nista sadrzavati. Notar je lice od javnog povjerenja. Sastavljanje notarskih akata nije mehanicko pisanje teksta i ovjeravanje nego je notar. Sve to skupa cini da notarski akt ima svojstvo javne isprave. Notarske isprav e su. pod Zakonom propisanim uslovima. Poslije potpisa notara. uz odredena prilagodavanja. u skladu sa Zakonom. a svjedoci il i drugi notar to potvrduju. Ako je stra nka nepismena ili se ne moze potpisati iz nekih razloga. rasterecenja sudova itd. javne isprave.. odnosno razlikuje notarsk i akt. Kako smo vec istakli. pravne sig urnosti. pecat i stambilj notara. moraju biti prisutna dva pismena svjedoka k oja izabere stranka ili drugi notar. Priroda notars kog postupka uslovljena je polozajem. notarska slu zba je javna sluzba jer je drzava na notara Zakonom prenijela javna ovlascenja u onim o blastima prava za koje je smatrala cjelishodnim sa stanovista javnog interesa. tako je Zakon o notarima25 propisao prava i duznosti notara u poduzimanju sluzbe nih radnji i pravila postupka kojeg mozemo nazvati notarski postupak. tada takav akt nema svojstvo javne isprave. svrstava notarski postupak u grupu postupaka koji za pre dmet imaju pravnu zastitu u gradanskopravnim odnosima. od privatnih isprava koje sastavljaju neke druge pravnicke pr ofesije. nadleznostima i zadacima notarske sluzbe kao j avne sluzbe. pred kojima stranka stavlja otisak prsta. kao javnu ispravu.

i clanovi 27. 2007. U suprotnom. 27 Clan 3. godine. str. i to s amo u slucajevima odredenim Zakonom o notarima27.-132. Zakon o notarima je izricito propisao slucajeve kada je notar ovlascen i duzan o dbiti preduzimanje sluzbene radnje. 124. Zakona o notarima CG 26 Milena trgovcevic-Prokic.-29. do 49. i 44. . a sto bi dalje moglo dovesti do 25 Clanovi 27. notar bi postupao mimo svojih sluzben ih ovlascenja i time ucinio povredu sluzbene obaveze. Zakona o notarima CG. Ovlascenja javnog beleznika. Stranka u tim slucajevima ima prav o da podnese prituzbu Notarskoj komori zbog odbijanja poduzimanja sluzbene radnje. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije.izuzeci kada notar moze odbiti preduzimanje sluzbene radnje iz svoje nadleznosti.-34.

te upozoriti na manjkavost i eventualne stetne posljedice namjeravanog pravnog posla. Nacelo javnog povjerenja. savjetovat i ih i poducavati. Prema ovom nacelu. notar bi mogao odgovarati materijalno i dis ciplinski. nuzno je istovremeno prisustvo stranaka pred no tarom prilikom sastavljanja. kao i sankciju da notarski akt nema svojstvo javne isprave ako je postojao razlog za izuzece notara (npr. u skladu sa Zakonom i propisima. da kao tajnu cuva podatke koje je saznao u vrse nju svojih poslova. gubitka svojstva javne isprave. iako je posta vljen od drzave koja vrsi nadzor nad njegovim radom. Nacelo neposrednosti. te je. Nacelo nezavisnosti. u skladu sa Zakonom. odnosno pravni po sao nezakonit (po zakonu nedopusten ili zabranjen). citanja i potpisivanja notarskog akta. Notar je duzan i ovlascen odbiti preduzimanje sluzbene radnje u slucajevima postojanja razloga za izuzece notara. u slucaju kad s e radi o dvostranom pravnom poslu. notar je duzan. kada je sluzbena radnja. poduci ti stranke pravnim posljedicama posla i dati im upozorenje. s umnja u njegovu nepristrasnost. duzan da u vrsenju poslova iz svoje nadleznosti po stupa savjesno i posteno prema svim strankama u postupku na jednak nacin. unijeti eventualne poduke i upozorenja u akt i neposrednim pitanjima uvjeriti se da li sadrzaj notarskog akt a odgovara volji stranaka. Zakon o notarima je definisao notara kao lice koje uzi va javno povjerenje. kada postoji poslovna nesposobnost itd. duzan da vrsi notarsku sluzbu i pred uzima poslove iz svoje nadleznosti iskljucivo u skladu sa Zakonom i propisima29. istraziti njihovu volju. Zbog n aprijed naznacene povrede sluzbene duznosti. na jednak nacin stititi interese svih stranaka. Zakon propisuje razloge za izuzece notara. Nacelo stranacke privilegije.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata gubitka autenticnosti notarskog akta. tako da notar nije duzan cuvati tajnu . Od ovog pravila postoje izuzeci. tj. Sustina ovog nacela sastoji se u propisanoj obavez i notara. Pored toga. Shodno nacelu neposrednosti. Nacelo nepristrasnosti. kao i lica zaposlenih kod njega. notar je duzan te izjave procitati strankama. kao takav.)30. Ovo nacelo ogleda se u cinjenici da je notar. kada izjave stranaka b udu unesene u akt. U postupku sastavljanja notarskih akata ovo nacelo izrazen o je time sto je notar duzan prije sastavljanja akata ispitati volju stranaka. Na kraju postupka sastavljanja notarskog akta stranke i drugi uc esnici potpisuju akt u prisustvu notara28. a potom.

nerazumljive i dvosmislene. 2. te da pravu volju stranaka pretoci u notarski akt. notar to moze uciniti. Zakona o notarima CG. i 3. samo uz oba 28 29 30 31 Clan Clan Clan Clan 47. Zakona o notarima CG. 28. potpuno. Zakona o notarima CG. i 49. jasno i odre deno. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti cuvanja tajne31. Zakona o notarima CG. . Ako notar smatra da su izjave stranaka nejasne. Nacelo utvrdivanja prave volje stranaka. i pored upozorenja notara. da se unesu u akt. volje stranaka ili sadrzine pravnog posla proizilazi nesto drugo. Notar je duzan da ispita volju stranaka i cinjenicno stanje. 30.ako iz Zakona. a zele. U supr otnom.

1. Forma notarskih akata vezu unosenja i upozorenja u notarski akt32. pored poducavanja pravnim dometima namjeravanog pravnog posla. Isto tako. notar ce u notarski akt unijeti njihove izjave. Ovim nacelom se ne narusava nacelo autonomije volja nego se zeli strankama ukazati na eventualne stetne posljedice i time sprijeciti davanje ishitrenih i stetnih izjava volja. sacinjavanje te . Ako i nakon poduke i upozorenja notara. Ono sto treba istaci jeste cinjenica da se poducavanje i upozoravanje stranaka u praksi notara nedovoljno vrsi kada je to neophodno. niti smije ugroziti Zakonom propisanu autonomiju volja stranaka. odnosno koji su nistavi. i ako mogu dovesti do spo rova i steta. stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. a narocito ako smatra da su njihove izjave nejasne. ali i cinjenicu da ih je poducio i upozorio na posljedice takvih izjava. notarski akt moze izgubiti autenticnos t. svojstvo javne isprave i moze se ponistiti kao svaka privatna isprava. notar bi mogao odgovarati za stetu koja nastane usljed povrede ove sluzbene duzn osti. jer zadire u samu sustinu notarske djelatnosti u domenu sastavljanja n otarskih akata. notar je duzan stranke upozoriti na pravne posljedic e. notar bi ucinio povred u sluzbene duznosti utvrdivanja prave volje stranaka. odnosno poducavanje ne smije p reci u nametanje volje strankama od strane notara. a cesto se neselektivno koristi i t amo gdje ne treba ili se ne smije koristiti. ne smiju se preduzimati sluzbene radnje i sastavljati notarski akti koji nisu dopusteni. Sustina ovog nacela je da notar poducava stranke materijalnom pravu i daje im upozorenja u ve zi s tim. jer poducavanje i upozorenje strankama u ovakvim slucajevima nema nikak vog efekta i smisla (npr. tj. u smislu poslovnih rizika koji su povezani sa pravnim poslom (npr. a to je preventivna pravna zastita st ranaka u gradanskopravnim stvarima33. posredovanje notara medu strankama. Nacelo savjetovanja i upozoravanja stranaka jeste jedno od centralnih nacela not arskog postupka. Notar poducava i upozorava stranke i na sve pravne pretpostavke za valjanost pravnog posla. prodaja nepokretnosti koja je van prometa. poducavanja i upozorenja stranaka. takode. poduciti stranke pravnim posljedicama i dometu namjeravanog pravnog posla. nerazumljive i dvosmislene. Notar je duzan. poslovne rizike i eventualne manjkavosti pravnog posla. isplata cijene kod ugovora o prodaji prije upisa predbiljezbe prava svojine). prije sastavljanja notarskog akta. a not ar cini povredu sluzbene duznosti savjetovanja. U suprotnom. Od kvalitetne primjene ovog nacela u praksi notara u dobroj mjeri zavisi jedan od osnovnih ciljeva notarske sluzbe. Savjetovanje. U suprotnom. Kada str anke nastupaju u zakonskim granicama autonomije volja.

Sluzbeni glasnik Republike Srbije. 33 Detaljnije vidjeti kod Milena trgovcevic-Prokic. 128. kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju da imovina koja je predmet ovog ugovor a ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja ). a mogu biti i konkretna za pojedin e odredbe i izjave (npr. godine. 34 Vidi clan 27. Poduke i upo zorenja mogu biti unesene u uvodnom dijelu notarskog zapisa. . do 29. u okviru teksta pravnog pos la ili u zavrsnom dijelu notarskog zapisa. Notar moze kombinovati naprijed naznace 32 Clan 47.). a nije se obezbijedio upisom predbiljezbe u katastar nepokretnosti ). kod ugovora o prodaji da postoji rizik za kupca ako isplat i cijenu.-132. Ovlascenja javnog beleznika. 2007. Poduke i upozorenja mogu biti uopstena o pravnim dometima pos la (npr. str. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG.stamenta od lica koje nema testamentarnu sposobnost itd. Notar tada mora odbiti poduzim anje sluzbene radnje34.

a pokrecu ga stranke. Identitet tih lica notar je duzan utvrditi uvidom u dokumente izdate od strane nadleznog drzavnog organa. u Zakonu o privrednim drustvima. Zakon o notarima sadrzi odredbe procesnog karaktera. detaljnije cemo razraditi sposobnost stranaka u materijalnopravnom smislu. kao i lica koja ne znaju ili ne mogu pisati ili koja ne poznaju jezik na kojem se sacinjava akt. U vezi sa tehnikom unosenja poduka i upozorenja u notarski akt rjesenja uporednog prava i prakse notara su ista kao sto je naprijed navedeno. pasos. testamentarna sposobnost. koje regulisu pod kojim se uslovima slijepa. Kad se budemo bavili sastavljanjem not arskog zapisa za pojedine pravne poslove. u Zakonu o obligacionim odnosima. i . Odredbe prava o pravnoj i poslovnoj sposobnosti stranaka sadrzane su u vise zako na: npr. jer jedino na osnovu takvih dokumenata. i sl. ko moze i pod kojim u slovima zakljuciti bracni ugovor. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Koji su to dokumenti. ali jedno je sigurno to moraju biti licni dokumenti sa fotografijom koje je izdao nadlezni organ (lic na karta. vozacka dozvola. mogu pojaviti kao stranke i ucestvovati u postupku sastavljanja notarskog akta35. gluva. 2. na osnovu kojih se identitet moze utvrditi na nesumnj iv nacin.). Sposobnost ucestvovanja u postupku s astavljanja notarskih akata imaju sva fizicka i pravna lica koja se mogu po materijalnom zakonu pojaviti kao nosioci prava i obaveza (pravna sposobnost) i koja imaju spo sobnost da ucestvuju u sklapanju pravnih poslova (poslovna sposobnost). u Porodicnom zakonu. 2 1 Utvrdivanje identiteta stranaka Procesna pretpostavka za zapocinjanje postupka sastavljanja notarskog akta jeste utvrdivanje od strane notara identiteta stranaka i drugih ucesnika (clan 44. biti subjekt prava sv ojine i drugih stvarnih prava). tj. nijema i gluvonijema lica.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata ne tehnike unosenja poduka i upozorenja u notarski akt. jer to nije propisano odredbama o postupanju notara prilikom sastavljanj a notarskih akata. sto je stvar stila i teh nike svakog notara. Zakona o notari ma). u Zakonu o nasljedivanju. fizi cka i pravna lica licno ili preko ovlascenog zastupnika. tj. odredeno je posebnim zakonom. tim zakonima se regulise pravna i poslovna sposobnost fizickih i pravnih lica uo pste ili za odredene pravne poslove (npr. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Postupak sastavljanja notarskih akata vodi notar. Na ovom mjestu bavicemo se stranackom sposobnoscu u procesno-pravnom smislu. u smislu odredbi Zakona o notarima. itd. u Zakonu o svojinskop ravnim odnosima.

Zakona o notarima CG . Zakon ne propisuje mogucnost drukcijeg utvrdivanja identiteta u situacijama kada 35 Clan 40. st. 3. i clan 46. a sto obligatorno propisuje Zakon o notarim a CG..dentitet se moze utvrditi na nesumnjiv nacin. clan 45.

-----------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. od dana____.1945. pored stranaka. izdatog od MUP-a ---. Zakona o notarima propisano je da se pozivaju dv a pismena svjedoka ili koji drugi notar. Za razliku od toga.. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata identitet nije moguce utvrditi uvidom u licni dokument. br.2. u -----. u ___. po Z akonu o notarima CG. Drugi ucesnici. po zanimanju ekonomski tehnicar. (u daljem tekstu: Prodavac). ili posvjedocenja identiteta od strane kojeg drugog n otara ili dva svjedoka.. (slovima: _____) godine. JMB 0000000000000. P R I m J E R Utvrdivanje identiteta na osnovu licne karte i pasosa (identifikacijski dokument i). ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. a jedan od njih mora znati citati i pisati.izdate od MUP-a ____.. JMB 0000000000000.01. (slovima: __) godine.. Prilikom . Na upit notara. H.. . sa ro kom vazenja do ____. po zanimanju ekonomski tehnicar.. ul.01. ul.1945. Na upit notara. . ta cinjenica mora biti naznacena u aktu. 1. predvideni su svjedoci ili drugi notar.. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. od dana ---.3. st. Gospodin N. koji moraju biti punoljetni i znati sluzbeni jezik. ali iz zdravstvenih ili nekih drugih ra zloga ne moze pisati). u postupku sastavlj anja notarskih akata moraju ucestvovati i druga lica (ucesnici) ciji identitet notar utvrduje na isti nacin kao i identitet stranaka. stranka izjavljuje da je sin XX. M.. ____. U slucaju kada stranka ne zna (nepismena) ili ne moze pisati (pismena.. ------------------------------------------------------------------------------2 2 Drugiucesniciiutvrdivanje njihovogidentiteta U slucajevima propisanim Zakonom o notarima. roden 21. stranka izjavljuje da je sin XX. Kao drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata. (u daljem tekstu: Kupac). sa prebival istem u ___. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. ali pocesto u praksi moze stvoriti poteskoce. to je dobro sa aspekta s precavanja zloupotreba i jacanja sigurnosti u pravnom saobracaju. -----broj 3. br. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. ___ broj 3. sa prebivali stem u -----. Gospodin H. predvidaju i poznavanje stranaka licno i po imenu od strane notara.. sa rokom vazenja do ---. zakoni o notarima u drugim drzavama36.. roden 21. k ao dopunski nacin utvrdivanja identiteta stranaka. ----. u clanu 40.

punoljet na i poslovno sposobna svjedoka koja izabere stranka. Umjesto svjedoka . Sluzbene novine FBiH broj 45/02. bez obzira na stepen. bez obzira na to da li je brak prestao.cijelog postupka sastavljanja notarskog akta. koje je bracni drug notara. oslobodeno duznosti svjedocenja. il i srodnik po tazbini do drugog stepena. prema zakonima o sudskim postupcima. Zakona o notarima). lice koje je srodnik notara po krvi u pravoj lin iji. moze biti pozvan i koji drugi notar u slucaju kad stranka ne zna ili ne moze pis ati. moraju biti prisutna dva pismena. Svjedok ne moze biti lice zaposleno kod notara. lice koje moze imati neku korist od pravnog posla o kome se sastavlja notarski akt i lice koje je. a u pobocnoj liniji do drugog stepena. 36 Clan 82. Zakona o notarima FBiH. . pod uslovom da im zakonom nij e oduzeta mogucnost da budu svjedoci (clan 48.

ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi pasosa. po zanimanju ekonomski tehnicar. da nije u sr odstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom . br. N.08. sa rokom vazenja do ----. na njen prijedlog. H.gdje je i nast anjena ul.ul. br.. izjavljuje da ne zna da cita i da pise. svjedok izjavljuje da je sin XX.. po zanimanju ekonomski tehnicar. sa prebivali stem u -----. ----. ul. ---. . punoljetna i poslovno sposobna svjedoka. neozenjen. i to:-------------------------------------------------------------------------------a) Gospodin N.. pa su. roden 08. od dana ---. ----broj 3.-----------------------------------------------------------------------------------Stranka H. Gospodin N.izdatog od MUP-a ---. izdate od MUP-a ---. Gospodin H. da je drzavljanin Crne Gore. (slovima: __) godine. 1. (slovima: __) godine. JMB 0000000000000. Na upit notara.od dana ---. nastanjen u ----. a sto ukljucuje citanje i potpisivanje akt a. po zanimanju ekonomski tehnicar. u ----.------------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1961(slovima: __). ----------------------------------------------b) Gospoda D. Na upit notara. od dana ---. stranka izjavljuje da je sin XX. ----broj . M..Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Uloga svjedoka ili drugog notara je ista. rodena 10. a u sto se uvjerio i ovaj notar. ---- . (u daljem tekstu: Prodavac).10. roden 21. ul. ----. Na upit notara.godine.. te oni trebaju potvrditi da je stranka stavila otisak svog prsta na notarski akt.3. sa rokom vazenja do ---. sa rokom vazenja do ---. H.. (slovima: __) godine u ----. P R I m J E R Prisustvo dva svjedoka u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. pismen. pozvana i prisustvuju u sastavljanju ovog notarskog akta dva pismena. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore...01. sa prebivalis tem u -----. -----br. stranka izjavljuje da je sin XX.. a sastoji se u tome da oni moraju biti prisutni prilikom sastavljanja notarskog akta.. . (u daljem tekstu: Kupac). Notar je duzan sve to naznaciti u zavrsnom dijelu notarskog akta.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte br..1945.1949.01.1945. u -----. roden 21. izdatog od MUP-a --. JMB 0000000000000.. u ----. D. ozenje n/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa.

3.br. svjedok izjavljuje da je kci XX. sa rokom vazenja do -. od dana ---. izd atog od MUP-a ---. te na osnovu licnog saznanja. ---------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. po zanimanju ekonomski tehnicar. da je drzavljanka Crne Gore. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom ------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. odnosno procitan u prisustvu svjedoka. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. neudata. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen. Zakona o notarima). br. stav 3. da je nepismena stranka pred svjedocima stavila otisak prsta i da to potvrduju svjedoci (clan 40 . .Na upit notara. pismena. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. ----.

------------------------- . (u daljem tekstu prodavac). (u daljem tekstu: kupac)... ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. ------br.. H. nakon cega stranke izjavlj uju da je tako postupljeno. izdatog od MUP-a ---.od dana --. u -----. izdate od MUP-a ---. sa rokom vazenja do ---. ul. Gospodin N. roden 08. nastanjen u ----. pa je na njen prijedlog pozvan i prisustvuje sastavljanju ovog notarskog akta drugi notar...P R I m J E R P R I m J E R 2. a sto je ovom notaru licno poznato.. n eposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.1945. ----. u ----. roden 21. ..sa rokom vazenja do --.. (slovima: __) godine.. Na upit notara. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt.1. po zanimanju ekonomski tehnicar . .ul. a stranka H. ul..1945.01. i to:------------------------------Gospodin N. Gospodin H. br.------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.. u ----.. ---------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i drugog notara. sa rokom vazenja do ----. te na osnovu licnog saznanja.-----------------------------------------------------------------------------Stranka H. stranka izjavljuje da je sin XX. br. koji zatim potpisuje i ovaj notar...H stavlja otisak prsta. JMB 0000000000000. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. Na upit notara. kojeg odobr avaju i pred svjedocima i ovim notarom potpisuju.. ovaj no tar je utvrdio da na strani drugog notara ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao u svojstvu drugog notara prisustvovati sastavljanju ovog notarskog akta. a u sto se uvjerio i ovaj not ar. stranka izjavljuje da je sin XX. (slovima: __) godine.08. izjavljuje da ne zna da cita i pise.. N. od dana ---. H. sa prebiva listem u -----..01. sto prisutni svjed oci potvrduju svojim potpisima na ovom aktu. br..1961. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore... ---. (slovima: __) godine. 1.Imenovani je izjavio da je notar sa sluzbenim s jedistem u .izdatog od MU P-a --. ---broj 3. roden 21.-------------------------------P R I m J E R Prisustvo drugog notara u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. po zanimanju ekonomski tehnicar... ----.. JMB 0000000000000. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. sa prebivali stem u -----. M. ----broj 3. od dana ---.

stav 3. . da je nepismen a stranka pred drugim notarom stavila otisak prsta i da to potvrduje drugi notar ( clan 40. Zakona o notarima CG).--------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. odnosno procitan u prisustvu drugog notara. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen.

potpisuju.--------------------------Svjedok u koga stranka ima povjerenje.. poziva jedan svjedok.H stavlja otisak prsta. br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. svjedok u koga stranka ima povjerenje mora zadovoljav ati i sve druge uslove za svjedoka: da nije zaposlen kod notara. Nadalje. Gospodin H.01. H. nijemo ili gluvonijemo lice koje je pismeno 1.od dana ---. u ----. ---. stranka takvo lice moze predloziti i ono moze biti svjedok samo pod uslovom da j e ono sposobno da joj predoci cjelokupni sadrzaj akta. da je pismeno. umjesto dva svjedoka.. da nije srodnik notar a. gluva. pod uslovom ako licno ni je zainteresovano za pravni posao kao predmet notarskog akta. (u daljem tekstu: Prodavac). ul.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog drugog notara procitao ovaj a kt. nakon cega stran ke izjavljuju daje tako postupljeno. gluva. a stranka H.3. postoji izuzetak od pravil a da se. punoljetno i pos lovno sposobno lice. sa prebivalis tem u -----. . nijema ili gluvonijema.1945.izdate od MUP-a --. koji zatim potpisuje i ovaj notar.. po zanimanju ekonomski tehnicar .N. stranka izjavljuje da je sin XX. Pored toga. sa rokom vazenja do ---. Dakle.. JMB 0000000000000. Na upit notara. ozenjen/ neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. Za razliku od drugih svjedoka ovo lice moze biti i srodnik slijepe. U slucaju kada je stranka slijepa.. ----------------------------------------------------------------i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .. sto pr isutni drugi notar potvrduje svojim potpisom na ovom aktu. notar to mora naznaciti u aktu. P R I m J E R Prisustvo svjedoka u kojeg stranka ima povjerenje u slucaju kad je stranka slijepo. gluvo. (slovima: __) godine. Ako je neka stranka slijepa. da nema neku korist od notarskog akta. ----broj . kojeg odobravaju i pred ovim i drugim notarom N. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. gluve. nijeme i gluvonijeme stranke. takva stranka ce dati prijedlog notaru da pozove svjedoka u koj eg ima povjerenje i koji je sposoban da joj predoci cjelokupan sadrzaj notarskog akta. roden 21. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. nijema ili gluvonijema. Ovo je izuzetak od pravila da svjedok ne moze biti u srodstvu sa strankom.. kao i nacin na koji je stranka upoznata sa aktom37. pismen.

..01.. roden 21. br. (u daljem tekstu: Kupac). sa prebivali stem u -----. sa rokom vazenja do ---. izdatog od MUP-a ---. . pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju ovog ak ta svjedok u koga stranka ima povjerenje.. H. po zanimanju ekonomski tehnicar. ----. od dana ---. i to:----------------------------------------------------------------------------------37 Clan 45. gluvo lice i da je pismena. M. ----broj 3. Zakona o notarima CG. Gospodin N. stranka izjavljuje da je sin XX.1945.. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.2. ul. Na upit notara. JMB 0000000000000. (slovima: __) godine. .. u -----. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H.

Na upit notara. ali da nije licno zainteresovan za ovaj pravni posao. br. a koja moze biti veoma znacajna u postupanju notara. Zakon a o notarima CG).gluvo. ---------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. k oji je takode procitala stranka H. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Gospodin N.H koji mu je ujak. nijemo ili gluvonijemo lice pismeno ili ne i da li se moze potpisati na akt. od dana ---. Zbog toga se postavlja dilema: da li su uz svjedoka povjerenja potrebna dva svjedoka ili drug i notar ako je gluva stranka nepismena? Smatramo da bi pozivanje dva svjedoka ili drugog notara uz svjedoka povjerenja bilo potrebno radi postizanja potpune sigurnosti u postup ku sastavljanja notarskog akta kada je gluva stranka nepismena (vidi clan 40.. a sto prisutni svjedok potvrduje svojim potp isom na ovom aktu. ----. Zakona o notarima CG). gluvo. ----------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. roden 08. -------------------------------------------------------------------------Potrebno je voditi racuna o tome da li je slijepo. da je u srod stvu sa prodavcem H.ul. da je drzavljanin Crne Gore. ------br. pismen. kojeg odobrav aju i pred svjedokom i ovim notarom potpisuju. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. Zakona o notarima CG ne pravi ta razlika38. stav 2. neozenjen.. koji zatim potpisuje i ovaj notar.1. nastanjen u ----. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog svjedoka procitao ovaj akt.2. svjedok izjavljuje da je sin H.H. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. neposrednim pitanjima i preko svjedoka. N. u ----.H.kojeneznailinemozecitatiipisati . uvjerio se da njegov sadr zaj odgovara volji stranaka. koji je gluvonij emoj stranci predocio i objasnio ovaj akt posebnim znacima sporazumijevanja. (slovima: __) godine.08. te na osnovu licnog saznanja. te da je svjedok sposoban da posebnim znacima sporazumijeva nja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje.1961. jer se u clanu 45. po zanimanju ekonomski tehnicar.nijemoiligluvonijemolice. sa rokom vazenja do ----. izdatog od MU P-a ---. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao biti svjed ok u sastavljanju ovog notarskog akta. P R I m J E R Slijepo..

(slovima: __) godine. . roden 21. . Zakona o notarima F BiH pravi razliku izmedu gluvih.3.01. stranka izjavljuje da je sin XX. sa prebivalis tem u -----.. i 88. po zanimanju ekonomski tehnicar . ul. (u daljem tekstu: Prodavac). sa rokom vazenja do ---. ----broj . ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.. br..od dana ---..------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 Clan 87.. nijemih ili gluvonijemih lica koja znaju citati i koja ne znaju citati.1945. u ----. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. JMB 0000000000000. ---. H. Gospodin H.izdate od MUP-a --.1. Na upit notara...

izdatog o d MUP-a ---.H.. ---.1. neozenjen.. sa rokom vazenja do ----.3.1961.1945. nastanjen u ----. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju o vog akta svjedok u koga stranka ima povjerenje:---------------------------------------------------------------------------------Gospodin N. svjedok izjavljuje da je sin H. N. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. D. pismena. . br.. roden 08. roden 08.. neozenjen. ali da nije licno zaintersovan za ovaj pravni posao..1961(slovima: __). Na upit notara. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. punoljetna i poslovno spo sobna svjedoka:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gospodin N.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 2. po zanimanju ekonomski tehnicar. br. JMB 0000000000000. Na upit notara. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa.H koji mu je ujak.08. ul.1949. te na osnovu licnog saznanja. M. da je u srod stvu sa prodavcem H.. nastanjen u -----ul. po zanimanju ekonomski tehnicar. od dana ---. od dana ---. H. izdatog od MUP-a ---. (slovima: __) godin. sa rokom vazenja do ----. br. svjedok izjavljuje da je sin XX. gluvo lice i da je nepismena. (slovima: __) godine. u ----. po zanimanju ekonomski tehnicar... ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa.ul. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.. od dana ---. Na upit notara. sa rokom vazenja do -.. ----------------------Pored svjedoka od povjerenja pozvana su i dva pismena. stranka izjavljuje da je sin XX.br. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H. neudata. rodena 10. da je drzavljanka Crne Gore. Gospodin N. pismen. izdatog od MU P-a ---.izdatog od MUP-a --. svjedok izjavljuje da je kci XX.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. da je drzavljanin Crne Gore. roden 21.10. sa prebivali stem u -----. br. ------br. ----. u -----.godine. sa rokom vazenja do ---. (slovima: __) godine. (u daljem tekstu: Kupac). ----.gdje je i nasta njena ul. N. ----broj 3. e u ----.01. po za nimanju ekonomski tehnicar.1. ovaj notar j e utvrdio da na . da je drzavljanin Crne Gore. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -----------------------------------------------------------------Gospoda D. od dana ---. ------br. pismen.Na upit notara. u ----. ----.08. ----.

stav 2. koji zatim potpisuje i ovaj notar. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. a stranka___ stavlja otisak prsta. kojeg odobravaju i pred svjedocima i ovim notar om potpisuju. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. a koji je gluvoj stranci XY p osebnim znacima predocio i objasnio akt. n eposrednim pitanjima i preko svjedoka AA u koga stranka ima povjerenje. ------------------------------------------------------------------------- . uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji str anaka. sto prisutni svjedoci potvrduju svojim potpis om na ovom aktu. te da je svjedok od povjerenja sposoban da posebnim znacima sporazumijavanja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje.Zakona o notarima CG).strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnositi zbog kojih ne bi mogli biti svje doci u sastavljanju ovog notarskog akta. -------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. . P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt.

---------------39 Clan 46. rodena 01. od_____. br. a na kraju akta notar mora naznaciti da je ucesniku preveden tekst akta39. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. od dana________. broj______. Iz razgovora o situaciji ovaj notar je ustanovio da gospoda CD ne vlada crnogors kim jezikom. ali se od toga odustalo. kojim je gospodica Maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. (prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). pa su stranke izjavile da je tako postupljeno. te okolnosti se moraju naznaciti u aktu. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Sudski tumac je obligatorno ucesnik u postupku sastavljanja notarskog akta kada neka od stranaka ne razumije jezik na kome se sastavlja akt ili ako to stranka zahtij eva. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac koji potvrduje da je postupljeno kao naprijed i ovaj nota r. za potrebe sastavljanja ovog nota rskog zapisa pozvana i prisustvuje sudski tumac za slovenacki jezik gospodica Maja Ilic. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. . P R I m J E R Notar je ovu ispravu procitao strankama uprisustvunaprijednaznacenogsudskogtumac a. a koji dokument se u ovjerenom prepisu. sa rokom vazenja do________. prilaze uz ovaj izvornik.1965.2. te ga slobodnom voljom odobravaju i pred ovim notarem potpisuju.___. neposrednim pit anjima uz sudjelovanje naznacenog sudskog tumaca se uvjerio da sadrzaj ovog akta odgova ra volji stranaka.______. P R I m J E R Formulacija u uvodnom dijelu akta kada se poziva sudski tumac. -------------------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. Zakona o notarima CG). nastanjena u Podgor ici ul. da su sadrzaj ovo g akta razumjele. izdatu od MUP-a Crne Gore. (u daljem tekstu: sudski tum ac)-------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje Ministarstva pravde Crne Gore. u Ljubljani. Zakona o notarima CG. te je. ------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju u zavrsnom dijelu akta notar je duzan na znaciti da je stranci preveden tekst akta (clan 46. ------------------------------------------------Notar je ispitao i uvjerio se da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i o kolnosti zbog kojih ne bi mogao ucestvovati u sastavljanju ovog notarskog akta. kojijestranciC D preveocjelokupnitekstovogaktanaslovenackijezik. koji je sacinio ovaj notar.01 . JMB_____.

.

pod Zakonom odredenim uslovima (clan 53. ureduju javni registri i sl. Zakona o notarima CG) i postupku (c lan 44. jer se njime potvrduje i sadrzi na pravnog posla. Notarski zapis Pojam notarskog zapisa. Sastavljanje takvih notarskih akata ne znaci puko pisanje te ksta isprave i ovjeravanje nego ukljucuje i postupak poducavanja i savjetovanja stran aka. Zakona o notarima CG) definise kao akt o pravnim poslovima. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i zapis o potvrdi priva tne isprave). 49. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere)40. Vaznost notarskog zapisa i zapisa o potvrdi pri vatne isprave ogleda se i u tome da on moze biti. Notarski zapis je akt koji u strogo propisanoj formi (clan 35. njegova forma i sadrzina. Zakon je za odredene pravne poslove izricito propisao obavezu da se moraju saciniti u formi notarskog zapisa . zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (n otarski zapisnik). Zakona o notarima CG). Zbog toga je ova forma propisana kao obavezna kod vaznih po slova za koje se opredijelio zakonodavac. Obaveznost forme zapisa. Otuda ova vrsta notarskog akta. potvrde o cinjenicama koje. U daljem tekstu ovog rada obradivace se notarski zapis. izvrsna isprava. 1. u okviru svoje nadleznosti. ima i materijalnu autenticnost j avne isprave (tzv. Zapis je najznacajnija vrsta notarskih akata. Isti postupak se mora primijeniti i kod zapisa o potvrdi p rivatne isprave. izjavama vo lje i cinjenicama koje sastavlja notar u propisanoj formi i postupku. kao neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. a kojeg Za kon (clan 5. Od svih notarskih akata. time se postize veci stepen pravne sigurnosti u pravnom prometu. Kao najstrozu formu pravnog posla. potvrduje not ar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. a koji ujedno imaju punu dokaznu snagu javne isprave o i zjavama datim pred notarom. puna dokazna snaga javne isprave). kao i razliciti prav ni poslovi za koje je Zakonom propisana obavezna forma notarskog zapisa. koji je Zakonom izjednacen sa notarskim zapisom41.-43. Notar mora postupati. tj. najznacajniji su akti koji se ticu pravnih poslova i iz java volje(notarski zapisi).Treci dio: Vrste notarskih akata Kao sto je vec ranije istaknuto. te zapis o potvrdi privatne isprave. u Zakonom propisanoj proceduri. notarski akti su javne isprave o pravnim poslov ima. Zakona o notarima CG) sastavlja u cijelosti notar u okviru sluzbenih ovlas cenja. pored formalne.

41 Clan 50. a Zakona o notarima CG. 38 .40 Clanovi 50.-70. Zakona o notarima CG. i 50.

obecanja poklona i ugovori o poklonima u slucaju smrti. sam teks t Zakona ima odredbe o sadrzaju notarskog zapisa. onda oni nece proizvoditi pravno dejstvo 42. Mjesto. tekst pravnog posla i zavrsni dio. Pored naprijed naznacenog odredenja u Zakonu o notarima CG. Licno ime. datum i vrijeme sastavljanja notarskog zapisa. njegovo sjediste i izjavu da postupa u svojstvu notara. Sadrzaj notarskog zapisa.) i Pravilnik o radu notara CG (clan 20. za pojedine pravne p oslove forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave moze biti predviden a i drugim zakonima.-43. datum i mjesto rodenja. i stranke mogu da zahtijevaju formu notarskog zapisa i za druge pravne poslove za koje nije predvidena obavezna forma zapisa. Zakon o notarima CG (clan 35. a narocito kod onih poslova koji. 22. mogu biti izvrsne isprave43. ciji su predmeti nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . koje su obavezujuce prilikom njegovog s acinjavanja44. Notarski zapis ili. ugovori o raspodjeli i ustupanju imovine za zivota.1. adresu i jedinstveni maticni broj ucesnika . Ako takvi pravni poslovi ne budu sacinjeni u zahtijevanoj formi. ugovori o kupovini sa zadrzavanjem prava svojine. sa njime izjednacenog.) propisali su tehniku sastavljanja i oznacavanja notarskih akata. ugovori o dozivotnom izdrzav anju i nasljednicke izjave. takode. Obavezni elementi sadrzaja notarskog zapisa bi se mogli podijeliti na tri dijela : uvodni dio. pa time i notarskog zapisa. Pored toga. Ovo ce se u praksi cesto desavati. ako budu sacinjeni u formi not arskog zapisa i uz ispunjenje drugih uslova. Uvodni dio Uvodni dio treba da sadrzi: Licno ime notara. pravni poslovi ciji je predmet prenos ili sticanje svojine ili drugih stvarnih p rava na nepokretnostima. U formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave sacinjavaju se slje deci pravni poslovi: bracni ugovori i ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. 2. a sto je vec naprijed i istaknuto. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica i lica koja nemaju poslovnu sposobnost. zapisa o potvrdi privatne isprave.

licno i me i adresu njegovog zastupnika. broj rjesenja o upisu u registar. Broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet i naziv organa koji je izdao is pravu.(stranaka i drugih ucesnika). 42 Clan 51. Zakona o notarima . Zakona o notarima 44 Clan 50. a za pravno lice njegov naziv i sjediste. Zakona o notarima CG 43 Clan 53. njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika.

t akode. ul. Obala br. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------------1. sa rokom vazenja do____. Gospodin AB. sa prebivalistem u Podgorici.2009g. roden dana_______u Podgorici. broj____ _. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. propisano je da se u Upisnik o notarskim zapisima i za pisnicima UZZ upisuje i zanimanje fizickog lica).Treci dio: Vrste notarskih akata Pored tih obaveznih podataka propisanih Zakonom o notarima. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepok retnosti Sluzbeni list R.. datum izdavanja i izdavaoca). uvodni dio moze sadrzavati naznaku isprava koji se prilazu kao i odredene poduke i upozorenja. pored imena i prezimena za fizicko lice. preda mnom. a koji izjavljuje da je: sin A. Dana 14. nastanjen u Podgorici ul. Obala br. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. rjesenje centra za socijalni rad itd. sa zahtjevom da. sacinim notar skizapis ugovoraoprodaji..10. a za pravno lice maticni broj. JmB____ _____. P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka lica od kojih jedno ne zn a sluzbeni jezik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. 29. br. za provodenje notarskog zapisa u javnim registrima (tako je u cl. neki drugi zakoni propisuju i druge podatke potrebne npr. upisuje i ime jednog roditelja._______broj______. te navesti isprave odnosno osnove ovlascenja za zastupanje (punomocje. Sastavni dio uvodnog dijela su i podaci o oznacavanju notarskog akta iz Pravilni ka o radu notara. Pravilnikom o radu notara u clanu 27. UZZ broj: 15/2009. ozenjen. od dana _______. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). njihov broj. na osnovu njihovih izjava volje. ul.1.G.1. (u daljem teks . 90. koji je upisan u poslovnom Registru./07. po zanimanju menadzer. Ovi akt i se obavezno prilazu uz izvornik. Iza podataka o identifikaciji stranaka nuzno je naznaciti u kom svojstvu nastupa ju . te konstataciju notara da su stranke sposobne i ovlastene za predu zimanje odredenog pravnog posla. u 11 (jedanae st) casova.C. drzavljanin Crne Gore. a sto se mora naznaciti u samome notarskom aktu. propisano da se u Katastru nepokretnosti.za sebe licno ili kao zastupnici-punomocnici odredenih lica u cije ime se pravni po sao preduzima. izdatu od mUP-a Crne Gore.

_izdatu od mUP-a Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK.tu: Prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. sa prebivalistem u Podgorici. JmB___ _____. rodena dana_____u Ljubljani. sa rokom vazenja do________. od dana________. a koja izjavljuje da je: kci . drzavljanka Crne Gore. broj____ _. Gospoda CD.

ul. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pr avnog posla. ul. prilaze uz ovaj izvornik.1. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. broj______. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u L K. Dana 14. ali se od toga odustalo. sa zahtjevom da. na osnovu njihovih izjava volje. ul. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. . (u dalj em tekstu: sudski tumac)-------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. n astanjena u Podgorici. br. sa rokom vazenja do________.10. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. Notarski zapis B. od_____. po zanimanju frizerka.-----------------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta.(u daljem tekstu: Kupac)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospoda CD ne vlad a crnogorskim jezikom. UZZ broj:15/2009.2009.1. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. rodena 01. preda mnom. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.______. godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). u Ljubljani. te je. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------UGOVOR O PRODAJI P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka i pravna lica. nastanjena na adresi ul.___.1.. objasnio im prav ne domete i posljedice njihovih izjava. JmB_____.01.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). za sastavljanje o vog notarskog zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic . s tim da pravno lice zastupa punomocnik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Obala br. Obala br. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu. kojim je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. u 11 (j edanaest) casova. Podgorica.________.1965. koji je sacinio ovaj notar. od dana________. izdatu od mUP-a Crne Gore. udata.

Gospodin Dinic (Zlatko) Dejan. roden 20. ozenjen. godine (dvadeseti decembar h iljadu devetstotinacetrdesetseste godine) u Podgorici. ---------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . drzavl janin Crne Gore. broj 05XYC ..1. izdate od mUP-a Crne Gore.sacinim notarski zapis ugovora o hipoteci. (slovima: ___). JmBG 2012946000000.( u daljem tekstu:Hipotekarni duznik).05. istovremeno su pristupila slijedeca lica: --------------------------------1. ul. pema vlastitoj izjavi.1946. sa rokom vazenja trajno. od dana 15. po zanimanju gradevinski tehnicar.2006.g. Deseta br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.12.

sud Podgorica (udaljemtekstu:Hipotekarnipovjerila c).2014.1960. godine(slovima: ___). maticn i registarski broj subjekta upisa 1-273 ___.9.ul Prvabr 2 . koju zastupa zaposlenik-punomocnik AA.2004..akoje punomocjeseprilazeuzo vajizvornik nakonstojeprocitana strankama ----------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. JmB 010853000000.Treci dio: Vrste notarskih akata 2 BANKA______ a. broj_____. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanje ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca. objasnio im p ravne domete i posljedice. od ____. od dana 14 . Prva br..08.kojejesacinjeno dana01 09 2009godine.d.(slovima:prvog august a hiljadudevetstotinasezdesete godine). stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -------------------------------------------3. rodena 01. ul.10. Nadalje. sa sjedistem u Podgorici. Notar je strankama procitao naznaceni dokument..podbrojemUZZ-31/09 . Tekst pravnog posla . u Podgorici. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. -------------------Ovlastenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocauovom notarskom zapisuovajnotarjeutvrdio uvidomuotpravakizvornikaPunomocja. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. pravnik. koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prila ze uz ovaj izvornik.08. broj 04BTH6377. te se uvjerio u pravu volju stranaka.08.godine(slovima: ___).odstrane notaraXY.g. sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. po zanimanju dipl. Peta br. te ustanovio da su sposobne i ovlastene za preduzimanje ovog pravn og posla.---------------------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Registru nije bilo promjena.----------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju. te iz istog utvrdio naprijed naz nacene podatke za hipotekarnog povjerioca. sa rokom vazenja do 14. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgor ici. kao i to da je naznacenu punomocje potpisalo ovlasceno lice. izdate od strane mUP-a Crne Gore. Podgorica. ul.uformi notarskogzapisa. sa prebivalistem i adresom u Podgorici.

Po red toga. odnosno preduzimajuci pravni posao. a u skladu sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu postupak sacinjavanja nota rskih akata. koje unosi u notarski akt. u vezi sa izjavama volja o preduzimajucem pravnom poslu. Detaljnije o ovome ce biti govora u dijelu ovog rada koji se odnosi na no tarske zapise pojedinih pravnih poslova.U ovom dijelu notarskog akta unose se izjave volja ugovornih strana kojima se ze li postici odredeni cilj. tu dolazi narocito do izrazaj a primjena odredbi materijalnog prava koje se odnose na konkretni pravni posao. . notar je duzan vo diti racuna o potrebnim podukama i upozorenjima strankama.

dana 14. u 11 . biljesku o tome kad i kome je notar izdao otpravak akta. preveden tekst akta (clan 46. iznos_________.). U zavrsnom dijelu isprave mogu biti unesene poduke i upozorenja. datum i vrijeme sastavljanja obavezan je element sadrzaja nota rskog zapisa.10. nakon cega stranke izjavljuju da je tako postupl jeno. potpisi ucesnika i notara. Zavrsni dio isprave Zakon o notarima CG navodi da notarski zapis nuzno mora da sadrzi i sljedece ele mente: izjavu da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da su saglasni sa zapis om koji je sastavio notar. a na sli jedeci nacin:_ tar. Zavrsni dio isprave 4. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. nakon cega je ovaj akt potpisao i ovaj notar. mjesto. te se neposrednim pitanjima uvjerio da sad rzaj ovog notarskog zapisa odgovara njihovoj volji. nacin na koji je stranka (slijepa. -----------------U Podgorici. nijema ili gluvonijema) upoznata sa sa drzinom akta (clan 45.______. stav 3. P R I m J E R Zavrsni dio isprave Od ovog notarskog zapisa dobijaju:--------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimalac (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) ---------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1)-------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. koji se moze naznaciti u uvodnom ili u zavrsnom dijelu ili na oba mjesta .2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godi ne). datum i vrijeme sastavljanja notarskog akta.) . iznos naplacene naknade i troskova (clan 127. kao takav.--------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao strankama ovaj akt. gluva. potpisuju u prisustvu notara. ko ji. br.4. naznaku da je stranci koja ne zna sluzbeni jezik. Napomena: Mjesto.). te pecat i stambilj notara (clan 40).

pecat i stambilj notara) .------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac: Drinic marko (potpis) Poklonoprimac: Drinic milan (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.(jedanaest) casova.

tako da dolazi do nastanka ugovora koji nisu navedeni u samome Zakonu. Pravne cinjenice pomocu odredenja sadrzanog u Zakonu. Pravni sistem sadrzi pojedine Zakonom regulisane ugovore. Karakteristika modernog poslovanja je porast narocito broja i vrsta usluga (finansijski sektor i sektor osiguranja. Ugovor je . Shva tanje da obligacionopravni odnosi nastaju jedino iz ugovora i zakona. kao predmet tih odnosa. telekomunikacije. imovinska prava i obaveze. u pravilu. koje nazivamo imenovanim ugovorima. a pra vne cinjenice neposredni izvor raznovrsnih pravnih dejstava u pravnom zivotu. odnosno ponasanja. Od ukupnog broja obligacija. Potreba savremene ekonomije je veca od Zakonom regulisanih mogucnosti obligacionih ugovora. ucesnici u obligacionim odn osima su ravnopravni. uzrok uje se pravnim cinjenicama. t uristicki aranzmani itd. poslovodstvom bez naloga. Ugovori. sluze razmjeni roba (stvari) i usluga. Karakteristike svih obligacion ih odnosa. Prema strukturi Zakona o obligacionim odnosima.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1. a sama prava su zasticena imovinskom sankcijom. Najvazniji izvor obligacioni h odnosa. prouzrokovanjem stete (delikt). gasenje. jednostranom izjavom volje i drugih Zakonom utvrdenih cinjenica. predstavljaju ugovori i delikti. previse je usko i previse uopsteno. 1 1 Ugovorkaopravniposao Ugovori predstavljaju najvazniji izvor obligacionih odnosa i zauzimaju narocito mjesto u obligacionom pravu. transport. Izvori obligacionih odnosa Izvori obligacionopravnog odnosa su pravne cinjenice i skupovi pravnih cinjenica za cije nastupanje objektivno pravo vezuje nastanak obligacionopravnih odnosa. Zakonom neregulisane ugovore nazivamo neimenovani m ugovorima. prenos. Obligacioni odnosi nastaju iz ugovo ra. kao izvora obligacija. relativno su dejstvo. prenosivi su. Pravne cinjenice se dijele na prir odne dogadaje i ljudske radnje.). koje svako dnevno nastaju. koje moze biti protivpravno (delikti) ili saglasno pr avu (ugovori i drugi pravni poslovi)45. Moglo bi se reci da je zakon posredan. mogu se ustano viti pojedine osnov nastanka obligacionih odnosa. ucinke). proiz vode navedene pravne posljedice (dejstva. svakako. Samim tim. izmjena subjektivnih prava i pravnih situacija. Nastanak. Obligacioni odnosi nastaju najcesce na osnovu ljudski h radnji. dovoljno j e da ugovor ocijenimo kao najvazniji izvor obligacija. sticanjem bez osnova. najveci broj otpada na one cija je osnova ugovor. informatika i programiranje.

str.45 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic. 44 . Beograd 1996. g od. Uvod u gradansko pravo. 159.

1. Izvori obligacionih odnosa dvostrani pravni posao, kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da ce drugoj st rani nesto odredeno izvrsiti- bilo dati, dopustiti ili uciniti, odnosno nesto odredeno prop ustiti, a druga strana sve to prihvata, uz naknadu ili bez nje. Za svaki ugovor neophodno je postojanje najmanje dvije strane, koje se nazivaju ugovornim stranama (kontrahenti, ugovorn ici). Ugovor predstavlja izjavu volja, ucinjene s namjerom proizvodenja neke pravne posljedice. Da bi se postigao odredeni pravni efekat, izjave volja moraju biti s aglasne i usmjerene na postizanje zeljenog cilja. Dakle, ugovor nastaje na osnovu slobod no i saglasno izjavljenih volja poslovno sposobnih lica, a ne na osnovu zakona. Izjavljena vol ja mora biti pravno relevantna. Volja je pravno relevantna kad se ugovore prava i o baveze koje su obje strane zeljele i bile svjesne ili su morale biti svjesne njihove pr avne posljedice. teorija volje i teorija izjave daje nam odgovor na pitanje koja volja je pravno relevantna. Rezultati ovih teorija su medusobno potpuno razliciti. Zakon o obligacionim odno sima slijedi teoriju izjave46 (sklapanje ugovora), ali u nekim slucajevima prihvata r jesenja teorije volje47 (relativno nistavi pravni poslovi). Prema zakonskoj formulaciji, ugovor je sklopljen kada se ugovorne strane sporazu me o bitnim sastojcima ugovora (essentalia negotii). Nas zakon, a ni drugi inostran i zakoni, ne sadrzi definiciju sta je to bitan sastojak ugovora. Bitni sastojci ugovora su minimalni sastojci neophodni za postojanje ugovora. Oni u pravilu zavise od vrste ugovora, kao, naprimjer, prodaja, zajam, zakup, poklon itd. Bitni sastojci ugovora mogu b iti objektivni, koje odreduje Zakon48, i subjektivni, koje odreduju same ugovorne st rane49. Subjektivni sastojci ugovora ne predstavljaju nuzne uslove nastanka ugovora, ali za jednu ugovornu stranu predstavljaju vazan elemenat ugovora, bez kojeg ne zeli sklopiti ugovor. Nuzno je da se ugovorne strane sloze o uslovima i da ih kao bitne ugovor e. Objektivne sastojke ugovora nije potrebno dokazivati u slucaju spora, dok subjek tivne elemente mora dokazivati ona strana koja tvrdi da su oni ugovoreni. Pored bitnih sastojaka, postoje i prirodni, kao i sporedni sastojci ugovora. Prirodni sastojci cine sast avni dio ugovora, bez obzira da li su dogovoreni ili ne. Odgovornost prodavca za mate rijalne i pravne nedostatke predstavlja tipican primjer prirodnih sastojka ugovora. Spor edni sastojci ugovora (accidentalia negotii) su oni koje ugovorne strane, na osnovu s lobode

ugovaranja, mogu dogovoriti. Sporedni sastojci vaze samo onda kada ih strane ugo vore, npr. ugovorna kazna kod neispunjenja ili zakasnjenja u ispunjenju nenovcane obav eze. Ugovorne strane mogu svoja prava i obaveze urediti kako to njima najbolje odgova ra u skladu sa zakonom. Ugovori se, u pravilu, temelje na nacelu dispozitivnosti50. 46 Clan 19. ZOO CG: Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane sporazumjele o bitnim elementima ugovora . 47 teorija volje je prihvacena kod mana volje: zablude, prijetnje, prevare ili p risile. Clan 95. ZOO CG tumacenje ugovora. 48 Npr. kod kupoprodaje clan 463. ZOO CG odreduje da predmet i cijena cine bitne sastojke ugovora. 49 Npr. kod ugovora o zajmu, pored zakonske obaveze zajmodavca da preda zamjenjl jivu stvar u svojinu zajmoprimca, uz obavezu vracanja, i subjektivno odredenje da sacine ugovor u pis anoj formi. 50 Abedin Bikic, Obligaciono pravo opci dio, Sarajevo 2004. god, str. 70.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1 2 Pravna dejstvaugovora Ugovor proizvodi sva ona pravna dejstva koja proizvode pravni poslovi uopste. U oblasti obligacionog prava ugovorom se postizu tri razlicita pravna dejstva. Najprije se ugovorom mogu stvoriti obligacije. Kada se govori o izvorima obligacija, najcesce se misl i na ovo dejstvo, jer su oni u ovom segmentu i najinteresantniji. Kao drugo, pomoc u ugovora se moze postici i dejstvo koje se ogleda u izmjeni neke vec postojece obligacije . to je slucaj kada izmedu ugovornih strana postoji obligacioni odnos koji je nastao bilo iz kog izvora, pa ga strane svojim nekim novim ugovorom zele u necemu promijeniti. Na kraju, kao trece dejstvo, ugovorom se u obligacionom pravu moze postici i dejstv o gasenja jedne vec stvorene obligacije. to su ugovori kojima se duznik oslobada obaveze, cime se postize gasenje obligacije51. Pored navedenih osnovnih dejstava, ugovorom se u oblasti gradanskog prava mogu p ostici i neka druga dejstva. tako, naprimjer, u francuskom pravu ugovorom se moze stica ti svojina i to samom cinjenicom sklapanja ugovora bez predaje stvari. Na ovaj naci n ugovor proizvodi i stvarnopravna dejstva, pa stoga neki autori ovakve ugovore na zivaju stvarnim ugovorima. U nasem pravu ovo nije moguce, zbog toga sto se kod nas svoj ina stice (derivativnim putem) samo ako, pored osnova sticanja, postoji i predaja st vari, odnosno, ako se radi o nepokretnostima, upisom u katastar nepokretnosti52. 1 3 Opstiuslovisklapanja obligacionihugovora Obligacioni ugovori nastaju saglasnim izjavama volja ugovornih strana, koje proi zvode pravno dejstvo nastanka, prestanka, prenosa ili izmjene postojecih subjektivnih prava. Prema opstim pravilima, izjava volje mora biti data od lica koje ima potrebnu po slovnu sposobnost, da je ozbiljna i data u namjeri proizvodenja pravnog ucinka, slobodn a i u potrebnoj formi, ako zakon to zahtijeva. Zeljeni pravni ucinci moraju biti u skladu sa Ustavnim nacelima, imperativnim normama i drustvenim moralom, a ukoliko to nije slucaj, postoji znacajan nedostatak, koji cini pravni posao nevazecim. Da b i jedan ugovor imao svojstvo obligacionog ugovora, on mora ispunjavati sljedece pretpost avke: 1. 2. 3. 4. 5. 51 da ugovorne strane posjeduju potrebnu poslovnu sposobnost: da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana; da postoji predmet ugovora; da postoji dozvoljeni osnov obavezivanja iz ugovora, potrebna forma ugovora kao poseban uslov kod odredenih ugovora. Zivomir S. Dordevic/Vladan S. Stankovic, Obligaciono pravo, Opsti dio, Beogra

d 1976., str. 128. 52 Clan 84. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, Sluzbeni list CG, broj 19/09.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla je imperativna zakonska odredba53, po kojoj notar mora postupati u postupku sastavljanja notarskih akata , a takode proizilazi iz materijalnog prava. tako npr. testament moze saciniti lic e sa navrsenih petnaest godina zivota i koje je sposobno za rasudivanje. Notar je ovl ascen da odbije preduzimanje radnje ako zbog maloljetstva ili nekog drugog zakonskog razl oga stranka ne moze punovazno zakljucivati pravne poslove54. Notar ce odbiti sastavl janje akta, pored insistiranja stranaka, u svim slucajevima kada je zakonom izricito z abranjeno sklapanje odredenog pravnog posla. tu nema mjesta davanja poduka i upozorenja od strane notara, nego je notar duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje. 2 1 Sposobnost ugovornih strana Da bi subjekti prava svojim izjavama volja mogli proizvoditi pravne ucinke, tj. sudjelovati u obligacionim odnosima, nuzno je postojanje odredene sposobnosti tih subjekata. ta sposobnost se dijeli na: pravnu sposobnost i poslovnu sposobnost. 2 2 Pravnasposobnost Subjekti ili lica u pravu mogu se definisati kao nosioci pravne sposobnosti, pos ebnog pravnog kvaliteta koji cini podobnost da se bude imalac prava i obaveza (vlasnik , povjerilac, duznik, nasljednik itd.). Da bi neko lice postalo pravnim subjektom, dovoljno je postojanje pravne sposobnosti tog lica. Dakle, svaki pravni subjekt posjeduje pr avnu sposobnost, tj. sposobnost da ima prava i obaveze55. Postoje dvije vrste pravnih subjekata: ljudi kao pojedinci (fizicka lica) i odredene ljudske zajednice (organizacije) s nabdjevene pravnom sposobnoscu, koje nazivamo pravnim licima. U pravilu, pravna sposobnost za fizicka lica nastaje rodenjem, a za pravna lica registracijom56. Ugovore mogu sklapati svi subjekti prava pod odredenim pretpostavkama. Ugovore mogu sklapati pojedinci, kako to Zakon o obligacionim odnosima za fizicka lica kaze, kao i pravna lica, i to sve vrste pravnih lica. Da bi se svojim izjavama volje stvarala prava i oba veze, potrebno je prethodno imati sposobnost subjekta prava. Dakle, poslovna sposobnos t nuzno pretpostavlja postojanje pravne sposobnosti. Subjekt prava moze, ali i ne mora imati poslovnu sposobnost, dok postojanje pravne sposobnosti ne pretpostavlja nu zno postojanje i poslovne sposobnosti. Postojanje pravne i poslovne sposobnosti je r egulisano imperativnim normama, tako da zainteresovani subjekti ne mogu uticati na njihovu izmjenu ili primjenu.

53 Clan 44. i clan 47. Zakona o notarima Crne Gore. Clan 80. stav 1. Zakona o no tarima FBiH. 54 Clan 27. stav 1. tacka 3. Zakona o notarima CG. 55 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 51. 56 Izuzeci: nasciturus, sudsko proglasenje nestalog lica za umrlo, ortacko drust vo, priznavanje procesne sposobnosti prije upisa u odredene registre.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 2 3 Poslovnasposobnost Poslovna sposobnost se moze definisati kao sposobnost sklapanja pravnih poslova (ugovora). Pod sposobnoscu sklapanja pravnih poslova podrazumijeva se sposobnost izjave volje koja proizvodi gradanskopravne ucinke (nastanak, prenos, promjenu ili pres tanak subjektivnih gradanskih prava). to, naprimjer, poslovna sposobnost znaci sposobn ost sklopiti kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, saciniti testament, odreci se nekog prava itd. Dakle, poslovna sposobnost predstavlja sposobnost proizvodenja pravne posljedice57. Poslovnu sposobnost dijelimo na: potpunu poslovnu sposobnost, ogra nicenu poslovnu sposobnost i potpunu poslovnu nesposobnost. 2 3 1 Potpunaposlovnasposobnost Fizicko lice, u vezi sa poslovnom sposobnoscu, ili je potpuno poslovno sposobno, ili ograniceno (djelimicno) sposobno, ili potpuno poslovno nesposobno. Potpuna poslo vna sposobnost stice se punoljetstvom ili sklapanjem braka prije punoljetstva u skla du sa zakonom. Punoljetnim postaje lice koje je navrsilo 18 godina zivota58. Poslov nu sposobnost moze steci i maloljetno lice, ali starije od 16 godina sklapanjem braka uz dozvo lu suda59. O ovom nacinu sticanja poslovne sposobnosti odlucuje sud u vanparnicnom postupku, na prijedlog maloljetnog lica, uzimajuci u obzir njegovu dusevnu zrelo st. Za sklapanje punovaznog ugovora potrebno je da ugovarac ima poslovnu sposobnost koj a se trazi za sklapanje tog ugovora60. Sticanjem neogranicene (pune) poslovne spos obnosti, to lice se pravno osamostaljuje. Puna poslovna sposobnost je po svom karakteru o psta i potpuna. Opsta, jer neko lice stice pravo na sklapanje svih pravnih poslova, a potpuna, jer to znaci da ove poslove sklapa neko lice bez saglasnosti zakonskog zastupnik a ili organa starateljstva. Maloljetnik sa petnaest godina zivota moze, bez saglasnosti svog zakonskog zastu pnika, samostalno stupiti u radni odnos i samostalno raspolagati zaradom61. Ova sposobn ost se naziva radna sposobnost. Maloljetnik sa navrsenom petnaestom godinom zivota, pod uslovom da je sposoban rasudivati, dobiva aktivnu testamentarnu sposobnost62 . Lica mlada od petnaest godina ne mogu saciniti testament ni uz pomoc svojih zako nskih zastupnika, jer se testament moze saciniti samo licno. Pravna lica mogu sklapati ugovore u pravnom prometu u okviru svoje pravne sposob nosti. Ugovori sklopljeni protivno ovome, nemaju svoje pravno dejstvo, a savjesna stran a moze zahtijevati naknadu stete koju je pretrpjela usljed sklapanja ugovora koji

nema pravno dejstvo. Pravna lica imaju specijalnu poslovnu sposobnost, odredenu priro dom 57 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 57. 58 Clan 13. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 1. i 2. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije BiH, broj 35/0 5. i 41/05.). 59 Clan 13. stav 2. u vezi sa clanom 24. stav 2, Porodicnog zakona Crne Gore, Sl uzbeni list RCG 1/07. 60 Stav 1. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 61 Clan 66 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07 62 Clan 61 Zakona o nasljedivanju, Sluzbeni list CG, 74/08. Clan 62. Zakona o na sljedivanju SR BiH potrebno je da ima sesnaest godina zivota, Sluzbeni list SR BiH 7/80, 51/80.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla djelatnosti i ciljem radi cijeg ostvarenja su osnovana. Bivsim zakonom o obligac ionim odnosima postavlja se opste pravilo kojim se odreduje da pravna lica mogu sklapa ti ugovore u okviru svoje pravne sposobnosti. Ugovori sklopljeni protivno ovom prav ilu, ne proizvode pravne ucinke (clan 54. ZOO bivse SFRJ). U novonastalim drzavama ov o pravilo se derogira drugim posebnim zakonima, kao, naprimjer, Zakonom o privredn im drustvima / preduzecima, odredenjem da pravni posao sklopljen van obima pravne sposobnosti pravne osobe, ostaje na snazi (clan 9. Zakona o privrednim drustvima F BiH). Pravna teorija, tzv. ultra vires, koja dolazi iz common law pravnih sistem a, napustena je i u pravu Evropske unije63. 2 3 2 Ogranicenaposlovnasposobnost Fizicko lice u crnogorskom zakonodavstvu moze biti potpuno poslovno sposobno ili ograniceno poslovno sposobno, a potpuno poslovno nesposobno samo u slucajevima kada mu je potpuno oduzeta poslovna sposobnost odlukom suda u vanparnicnom postu pku64. Dijete koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota, prema novim zakonskim rjesenjima, moze samostalno preduzimati pravne poslove kojima ne stice ni prava ni obaveze i pravne poslove malog znacaja65. Ostale pravne poslove takva lica mogu preduzimati samo preko zakonskog zastupnika ili staratelja, a u nekim slucajevima je potrebn o odobrenje organa starateljstva. Fizicka lica koja su navrsila cetrnaest godina zivota takode imaju ogranicenu poslovnu sposobnost66, a ona se jos nazivaju i st arijim maloljetnicima. takva lica mogu bez saglasnosti (dozvole ili odobrenja) svog zak onskog zastupnika ili staratelja sklapati samo one pravne poslove cije im je sklapanje Zakonom dopusteno67. Ograniceno poslovno sposobna lica sa navrsenih cetrnaest godina zivota mogu potpuno samostalno i bez icije saglasnosti sklapati poslove manjeg z nacaja i poslove kojima ne sticu ni prava ni obaveze. Koji su poslovi manjeg znacaja, f akticko je pitanje, koje se procjenjuje u svakom pojedinacnom slucaju. Pravne poslove ve ceg znacaja, odnosno ostale pravne poslove koji ne spadaju u poslove manjeg znacaja i poslove kojima se ne sticu ni prava ni obaveze, mogu sklapati lica sa navrsenih cetrnaes t godina zivota, uz prethodnu ili naknadnu saglasnost svog zakonskog zastupnika. Z akonskom zastupniku, odnosno staratelju, za poslove veceg znacaja koji prelaze okvire redovnog poslovanja i upravljanja, tj. za otudenje ili opterecenje nepokretne st vari, te vrednije pokretne stvari i prava iz imovine djeteta, potrebno je odobrenje organ a starateljstva. Zakonski zastupnik, odnosno staratelj, bez prethodnog odobrenja organa starateljstva, ne moze preduzimati poslove koji prelaze okvire redovnog poslovan ja ili

upravljanja sticenikovom imovinom, u koju, svakako, spadaju nepokretnosti68. Za otu 63 Milic Simic/Marko Rajcevic, Harmonizacija zakona o privrednim drustvima -pred uzecima u BiH, str 7. 64 Clan 235 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 65 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 66 Clan 66. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 5. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. 67 Stav 2. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 68 Clan 308. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Clan 1 78. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U clanu 179. ovog zakona odredeno je koje poslov e moze poduzimati staratelj uz prethodno odobrenje organa starateljstva.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima denje nepokretnih stvari u svojini maloljetnog lica, uvijek je potrebno odobrenj e nadleznog organa starateljstva. Zakonski zastupnici maloljetnog lica su oba roditelja, pod uslovom da vode zajed nicki zivot. Jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili kad jedan roditelj sam zivi sa djetetom, a nije donesena odluka suda o vrsenju roditeljskog prava, ili kad je drugi roditelj nepoznat, ili kad je umro, ili je potpuno lisen roditeljskog p rava, odnosno poslovne sposobnosti69. Medutim, kada se radi o pitanjima koja bitno uticu na zi vot djeteta, a u koja spada i raspolaganje imovinom djeteta velike vrijednosti, u to m slucaju roditelj koji ne vrsi roditeljsko pravo ima pravo i duznost da odlucuje zajednic ki i sporazumno sa roditeljem koji vrsi roditeljsko pravo70. Dakle, kada je odredeno da jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo, a otuduje se ili opterecuje nepokretnost u vlas nistvu maloljetnika, potrebno je ukljuciti i drugog roditelja koji ne vrsi roditeljsko pravo, odnosno nuzno je pribaviti njegovu saglasnost. U pojedinim zemljama, u vezi sa ovim, pos toje i drugacija rjesenja71. Saglasnost data prethodno, prije sklapanja pravnog posla ( dozvola), omogucava da pravni posao vezuje stranke od samog sklapanja ugovora (perfekcija ugovora). Ukoliko to nije slucaj, posao ne vazi, ali moze biti osnazen davanjem naknadne saglasnosti (naknadno odobrenje) u zakonskom roku. Za vrijeme trajanja tog roka, sudbina ugovora je neizvjesna, sto se u teoriji naziva poslovima koji hramlju (n egotium claudicans)72. Ograniceno poslovno sposobno lice je i ono punoljetno lice kojem je djelimicno oduzeta poslovna sposobnost (clan 235. stav 2. PZCG). Ako je sposobnost razumnog postupanja iskljucena samo u nekim oblastima zivota, poslovna nesposobnost se ogranicava samo na te oblasti. 2 3 3 Poslovna nesposobnost Porodicno zakonodavstvo Crne Gore propisuje da je potpuno poslovno nesposobno samo ono fizicko lice koje je odlukom nadleznog suda u vanparnicnom postupku pot puno liseno poslovne sposobnosti zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti ili kojeg drugog uzroka. takvo lice nije sposobno da se samo brine o svojim pravima i inte resima (clan 235 PZCG). U nekim zakonodavstvima poslovno nesposobno je ono fizicko lice koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota (mladi maloljetnici). Poslovno nespos obno je i punoljetno lice kome, zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti, mentalne slabos ti, opijenosti ili slicnih stanja, nedostaje sposobnost da razumno postupa. takva lica nisu spo sobna da se sama brinu o svojim pravima i interesima, pa im poslovna sposobnost moze b

iti 69 Clan 73, 76-78 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 70 Clan 79 stav 3 i 4 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 71 U Federaciji BiH usvojeno je pravilo da ako roditelji ne zive u porodicnoj za jednici, roditeljsko staranje ostvaruje roditelj sa kojim dijete zivi, osim ako odlukom suda o tome sa kojim r oditeljem ce dijete zivjeti nije drugacije odredeno odnosno ako i drugom roditelju nisu data odreden a prava i duznosti koja se ticu vaznijih pitanja za interese djeteta. Drugi roditelj ima pravo da b ude informisan a ako se ne slaze sa nekim postupkom drugog roditelja moze se obratiti sudu. 72 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo Opci dio, stvarno, obvezno i nas ljedno pravo, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 31 i 3 2. Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 57.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla u potpunosti oduzeta u vanparnicnom postupku73. Prema nasem pravu, pravni poslov i preduzeti od strane poslovno nesposobnih lica su apsolutno nistavi i ne proizvod e nikakvo pravno dejstvo, osim pravnih poslova kojima ne stice ni prava ni obaveze, i prav nih poslova malog znacaja74. Stanje poslovne nesposobnosti moze se produziti i posli je navrsene osamnaeste godine zivota, ako iz odredenih razloga lice nije sposobno d a se samo stara o svojoj licnosti, pravima i interesima. takode, stecena poslovna spo sobnost se moze kasnije oduzeti, ako punoljetno lice postane nesposobno da rasuduje ili svojim ponasanjem ugrozava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica. U pravnoj doktrini, odredivanje granice od cetrnaest godina za ogranicenu poslov nu sposobnost, odnosno nesposobnost, ocjenjuje se kao previsoka i neadekvatna prema stvarnom stanju i narastajucim potrebama u zivotu. Stvarne potrebe i sama zrelos t odlucivanja mladih maloljetnika ukazuju na previsoko postavljenu dobnu granicu izmedu mladih i starijih maloljetnika. Uporedno pravo poznaje i priznaje mnogo nizu sta rosnu granicu izmedu ovih osoba. U mnogim drugim zemljama postavljena je niza starosna granica koja je potrebna za obavljanje pojedinih kategorija pravnih poslova. Kod poslova manje vrijednosti, vecina evropskih zemalja ne postavlja nikakvu donju granicu f izickim licima za pravno valjano preduzimanje tih poslova, a to rjesenje je prihvaceno i u Porodicnom zakonu Crne Gore. U njemackom pravu ogranicena poslovna sposobnost se stice sa sedam godina. Uz sa glasnost svog zakonskog zastupnika, maloljetnik s navrsenih sedam godina moze sklapati pravne poslove samostalno, dok samostalno moze nastupati u svim poslovima kojim pribavlja iskljucivo neku pravnu korist za sebe, kao i druge poslove koji se izv rsavaju sredstvima koja su mu u tu svrhu data, ili su mu data na slobodno raspolaganje (dzeparac)75. Od ovog pravila postoji izuzetak kod jednostranih pravnih poslova, jer su oni nistavi ako ih poduzme ograniceno sposobna osoba bez dozvole zakonskog zast upnika. Prema odredbama svajcarskog prava, maloljetnik sposoban za rasudivanje moze, bez obzira na starosnu dob, samostalno sklapati dobrocine pravne poslove, a uz odobrenje zakonskog zastupnika i sve ostale76. U madarskom pravu ogranicena posl ovna sposobnost stice se sa dvanaest godina. Dvanaestogodisnjak moze, uz saglasnost (dozvolu ili odobrenje) svog zakonskog zastupnika, poduzimati sve poslove, samos talno moze sklapati ugovore od manjeg znacaja radi zadovoljenja uobicajenih svakodnevn ih potreba, kao i ugovore iz kojih pribavlja iskljucivo neku korist77. Maloljetnici do dvanaest

godina poslovno su nesposobni, ali nisu nistavi poslovi poduzeti od tih lica koj i su izvrseni, a od malog su znacaja. Njihovo sklapanje u svakodnevnom zivotu se desava stalno i bez narocitog razmisljanja (§ 18. stav 2.)78. Grcki gradanski zakonik u odredbam a clanova 134. i 135. ureduje da maloljetnik sa navrsenih deset godina moze samost alno poduzimati poslove iz kojih za njega proizilazi iskljucivo neka korist. Prema to m zakoniku, sa cetrnaest godina stice se sposobnost samostalnog raspolaganja svojom zara 73 Clan 235. stav 1 i 3. Porodicnog zakona Crne Gore. 74 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 75 §§ 104 - 113 BGB, Burgerliches Gesetzbuch 76 Clan 19. Svajcarskog gradanskog zakonika. 77 § 14. stav 2. Madarski gradanski zakonik. 78 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 58.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima dom i sredstvima koja su dobivena na slobodno raspolaganje, kao i sve ostale pos love, uz saglasnost zakonskog zastupnika. 3. Saglasnost volja ugovornih strana Samo saglasnim izjavama volja ugovornih strana, moze nastati ugovor. Ovim izjava ma ugovorne strane odreduju sadrzaj ugovora. Saglasne izjave moraju se odnositi na bitne elemente ugovora. Pored toga, izjave moraju biti punovazne, odnosno one moraju b iti date slobodno, bez prinude, a ne smiju biti date u zabludi ili usljed prevare. A ko zakon zahtijeva davanje izjave u odredenoj formi, one moraju biti date u toj formi (fo rma ad solemnitatem). Iako je opste pravilo da se pravni poslovi preduzimaju neformalno , broj pravnih poslova za koje Zakon propisuje formu kao uslov valjanosti (vaznost), sv e je veci79. Izjave volja koje prouzrokuju nastanak ugovora, moraju imati karakteristike prav no relevantne volje. Pravno relevantna volja podrazumijeva postojanje svijesti i namjere. Svij est ugovorne strane o izjavljenoj volji obuhvata znacaj i posljedicu sklopljenog pra vnog posla. Namjera (htijenje) ugovorne strane ukazuje na njenu zelju za sklapanjem u pravo tog ugovora, sa svim njegovim posebnostima (animus contrahendi). Izjava volje, p ored toga sto je slobodna, mora biti ozbiljna i stvarna, a ne simulirana. tako, napri mjer, ako bi ugovorne strane izjavile da sklapaju ugovor o poklonu, a zapravo sklapaju ugo vor o prodaji, u principu izjava o poklonu ne bi dovela do sklapanja ugovora o poklonu . Ovdje se radi o prikrivenom pravnom poslu, tako da, prama clanu 59. stav 1. ZOO CG, pr ividan ugovor nema ucinka medu ugovornim stranama. Saglasnost volja predstavlja spoj istovjetnih izjava volja jedne i druge ugovorn e strane ili vise njih, kojima one izrazavaju namjeru da medu sobom zasnuju ugovorni odnos (p onuda i prihvat). Odsustvo bilo kog navedenog uslova onemogucava nastanak ugovora. Pored toga sto su to bitni elementi za sklapanje ugovora, oni su istovremeno i o psti uslovi za sklapanje ugovora, jer je njihovo prisustvo nuzno za nastanak ugovora. Pored opstih uslova, potrebno je, kada to zahtijeva zakon ili neki drugi pravni akt, za sklap anje ugovora ispuniti i neke posebne uslove koji su takode za tu vrstu ugovora bitni elementi. Da bi jedan ugovor proizvodio pravno dejstvo, tj. da bi bio punovazan, moraju se ispuniti

pravna i poslovna sposobnost. . obuhvatajuci istovremeno i namjeru da se tim pon asanjem ostvari odgovarajuci zeljeni cilj. kao. volju mozemo saznati tek posto ona bude manifestovana prema vani ili prema nekom e drugom. Saglasnost volja predstavlja unutrasnju volju. skriveni psihicki fenomen i znaci svijest o odredenom covjekovom ponasanju. Zakon o notarima. 79 Npr. Posto je ona unutrasnji i skriveni psihicki f enomen. naprimjer.jos neki daljnji uslovi. forma itd .

odobrenje organa starateljstva i sl. Odlozni uslov postoji. Ako se odlozni uslov ne ostvari. Nadalje. ali da li ce nastupiti ili prestati pravni ucinci tog ugovora. naprimjer. u slucaju kada bi se u sadrzaj ugovora unijela cinjenica da ce ugovor prestati proizvoditi pravne ucinke ako se nesto desi ili ne desi. naprimjer. U ovom slucaju pravni posao je nastao i proizveo pravne ucinke. k ao. smatra se da ugovor nije ni nasta o. kada bi neko trebao vratiti poklonjenu stvar ako do odredenog roka ne okonca skolovanje. kod odloznog (suspenzivnog) uslova. diplomira na odred enom fakultetu). Kod raskidnog (rezolutivnog) uslova dat a je situacija da njegovim nastupanjem. ali ne proizvodi jos uvijek pravn e ucinke. o cijem trosku i u kojem roku pribaviti i notaru dostaviti odobrenje. naprimjer. pa tako ne proizvodi nikakve pravne ucinke. odnosno ranije sklopljeni pravni posao se raskida. Dakle. Veoma cesto ce se dogadati u notarskoj praksi. notar je duzan upozoriti s tranke da takav pravni posao ne proizvodi pravno dejstvo dok mu se ne dostavi pravno va ljano odobrenje i ne smije izdavati otpravke i prepise sve dok mu se takvo odobrenje n e dostavi. Saglasnost volja ugovornih strana 3 1 Uslovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Uslov je neizvjesna i buduca cinjenica od koje zavisi nastanak ili prestanak ugo vora. Odlozni uslov je onaj od cijeg nastupanja zav isi nastanak pravnog ucinka ugovora. recimo. Notar ce poduciti i upozoriti stranke da ne vrse cinidbe iz ugovora do ispunjenj a odloznog uslova.3. mora se raditi o buducim i neizvjesnim cinjenicama. ako se on ostvari. a raskidni uslov je onaj od cijeg nastupanja za visi prestanak pravnog ucinka ugovora. Dakle. Ugovor sklopljen pod uslovom je pravni posao koji je valjano sklopljen. zavisi od nastupanja uslova odredenog u samome ugovoru. prestaje pravno dejstvo tog pravnog posla. kad jedna ugovorna strana drugoj poklanja neku stvar pod uslovom da ta druga ugovorna strana nesto ucini (kao npr. smatra se da ugovor proizvodi pravne ucinke od vremena kada je skloplje n taj pravni posao. tako da se ne zah tijeva . Raskidni uslov egzistira. uz preuzimanje obaveze da u odredenom roku notaru dostave potre bna odobrenja. ugovor prestaje automatski. U ovakvim slucajevima notar je duzan voditi racuna i unijeti u akt ko ce. da stranke imaju interes da odmah zakljuce ugovor. a koje ce nastupiti nakon sk lapanja konkretnog ugovora. ali ako se raskidni uslov ispuni. sto znaci da pravni posao postoji. ukoliko se zeli ograniciti dejstvo ugovora unosenjem uslova u njegov sadr zaj. punomocje.

odnosno smatrace se kao da nije ni naveden. Postavljene cinjenice. U s lucaju nemoguceg odloznog uslova. smatraju se nedopustenim. prinudnim propisima i moralu drustva. . kao uslovi koji se ne mogu ostvariti (realizova ti). U ovim slucajevima ugovor ce se smatrati nistavim. a ako je postavljen nemoguci raskid ni uslov. smatraju se nedopustenim uslovima.nikakva posebna radnja ugovorne strane. smatra se da takav uslov i ne postoji. bilo da su odlozni ili raskidni. bilo iz nekih faktickih. ugovor je nistav. bilo iz pravnih razloga. Uslovi koji su protivni Ustavu.

to znaci da smo u ugovor unijeli jedan raskidni rok. tada ce vazi ti dispozitivne odredbe iz zakona. Ako je rok odreden mjesecima i g odinama. naprimj er. nazivamo odredivanjem roka. rok od pet mjeseci koji je poceo teci 5. Odlozni rok je onaj rok od cijeg nastupanja zavisi pocetak pravnog dejstva (ucinka) sklopljenog pravnog posla. to znaci da smo u ovaj ugovor unijeli jedan odl ozni rok pravnog ucinka sklopljenog ugovora. tako. odredivanjem ro kova takode se mogu ograniciti odredeni ucinci sklopljenog pravnog posla. Ove rokove nazivamo strogim rokovima. Odredeni protek vremena ili odredeni trenutak u vremenu za koji se veze pocetak dejstva i li prestanak dejstva pravnog posla. Ako je odredeno da ugovor stupa na snagu istekom de set dana od dana sklapanja ugovora. p rekluzivni i zastarni rokovi. to su. decembra. rok od dva mjeseca koji je poceo teci 31. Raskidni rok je onaj rok za cije nastupanje se veze prestanak pravnih ucinaka sklopljenog ugovora. nedjelja ili praznik). zavrsava se 5. naprimjer. nap rimjer. tako. ili 28 februara naredne godine. tada s e posljednji dan roka produzava na prvi naredni radni dan. Postoje takode rokovi koji su odredeni zakonom i koje ugovorne strane ne mogu mijenjati svojim izjavama volje. rok pocinje teci prvog dana nakon sklapanja prav nog posla. jer taj mjesec ima manje od 30 dana. naprimjer. avgusta te godine. Rokovi se takode dijele na odlozne i raskidne. cijim nastupanjem prestaju pravni ucinci tog ugovora . Rok moze takode biti od reden . ako se u ugovor u o posluzi odredi da se data stvar vrati 1. odnosno pravnim normama. Naprimjer. zavrsava se onog dana koji se poklapa sa danom od kojeg je poceo teci. Naprimjer. zavrsava se posljednjeg dana u mjesecu. ako se ugovor o zakupu sklopi u maju i u njemu odredi da ce se dati poslovna pro storija u zakup od 1. koji su odredeni zakonom. U slucaju k ada posljednji dan roka pada u odredeni dan kada se ne radi (npr. tako. aprila. a dan na koji je sklopljen se ne racuna. avgusta. onda se uzimaju kao pravno relevantni dispozitivni rokovi. zavrsava se 29. a ako n e postoji dan po kojem bi odgovarao danu po datumu kada je poceo. jula naredne godine. ukoliko ugovorne strane nisu nista odredile u vezi s rokom oko povrata novca datog u zajam. Rokovi se mogu odrediti danima na nacin da pocne teci prvog narednog dana nakon dogadaja od kojeg se racuna.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 3 2 Rokovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Pored uslova kao sredstva ogranicenja postizanja pravnog ucinka.. U vezi s tim. moze se istaci da je rok buduca izvjesna cinjenica za koju vec znamo da ce se sa sigurnoscu des iti. Ukoliko ugovorne strane ne odrede nista u vezi sa rokovima za konkretni slucaj.

Pocetkom mjeseca se smatra prvi dan u mjesecu. 4.i terminima: pocetkom. koje su imale sakralni karakter. Forma pravnih poslova Istorijski posmatrano. a kraj mjeseca j e posljednji dan u mjesecu. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlu . obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. sredinom ili krajem mjeseca. sredina mjeseca je petnaesti dan u mjesecu.

konkludentnim radnja ma. s obzirom na sadrzinu i znacaj. ne moze se smatrati punomocnikom 86.). ugovor o trgovinskom zastupanju (clan 884. volja se moze izraziti usmeno. a to se zove paritet forme. propisano Ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo svoj ine na nepokretnosti ili se ustanovljava neko drugo stvarno pravo na nepokretnosti.4. 6. sto za konkretni slucaj znaci pri mjenu forme iz clana 51. zahtijeva odredena zakonom propisana forma85. pisano. uobica jenim znacima ili drugim ponasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju81.). kao npr. Dakle. Zakonom o obligacionim odnosima propisano je na vise mjesta koji ugovori moraju biti sklopljeni u pisanoj formi. ugovor o jemstvu (clan 110 1. stav 1. a uz to punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje za izdavanje garancij e). Dakle. za pojedinu vrstu pravnih po slova. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propis anoj) formi.). stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalist icka80. clan 699. naprimjer. Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. tako. a ponekada i sutnjom. sto znaci da se nas zakon opredijelio za neformalnost ugovor a82. u clanu 61. odnosno poduzimanje. tac. naprimjer. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak pojedine vrste ugovora zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti83. pa slijedom toga i punomoc za izdavanje garancije. Forma pravnih poslova cujucu ulogu. pored pisane fo rme ZOO upucuje na dodatnu formu u drugom propisu. Zakona o notarima Crne Gore.). ugovor o licenci (clan 779.) itd. odnosno poseban nacin sklapanja pravnih poslova84.: ugovor o gradenju (stav 2. Posebna forma pojedinih pravnih poslova (punomocje. volja se moze izraziti rijecima. takvo misljenje proizlazi i iz stava sudske prakse: Bankarska garancija mora bit izdata u pisanom obliku. jemstvo. Ipak. bankovna garancija itd.) zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor ili neki drugi pravn i posao za cije se sklapanje. clan 998. ugovor o osiguranju (stav 1. tako da se u najznacajnijem dijelu mogu razlikovati sljedece nav edene . 4 1 Vrsteforme U daljem tekstu ce se pokusati urediti oblici forme u uporednom pravu i to prema strogoci uredenja forme. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pisanog punomocja. mor a biti zakljucen u pisanoj formi i ovjeren u skladu sa propisima . prepoznat i je u opstem dijelu Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore. kao predmeta ugovornih odnosa. propisuje se posebna forma. U svim navedenim slucajevima neophodno je postojanje pisane forme za valjano skl apanje ugovora. tako je. Znacaj stvarnih prava na nepokretnosti.

82 Clan 60. 86 VtS RH.Praxis 2 . Beograd 1980. Clan 73. str. Obligaciono pravo. godine. . postoji zakonom propisana forma. 85 Clan 86. . Zakona o notarima (Sluzbeni glasnik RS. naprimjer. 100. br 45/2002). ZOO CG. koja moze biti: 80 Abedin Bikic.vrste forme.28. Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. str. 733 . clan 68. Zakona o notarima (Sluzbene nov ine F BiH. Pz. tako. 81 Vidi clan 21. ZOO CG. Knjiga prva.03. god. od 29. ZOO CG.1994. 84 Clan 51 Zakona o notarima Crne Gore. br. 86/2004). Obligaciono pravo. stav 1. 83 Slobodan Perovic. 864/94.

tj. b Abs. prema njemackom pravu. tako. Abs. pisana forma koja se zahtijeva Zakonom.. jer mogu nastati drugi problemi (rec imo kod vise striceva i sinovaca). notarski obradene isprave notarski zapisi. kod pojedinih ugovora o zastiti potrosaca. a kod pisane forme potrebni s u samo potpisi stranaka. ugovor o raspolaganju imovinom za zivota itd. (npr. BGB a. npr. Ovo nije rijedak slucaj. da se potpise iskl jucivo imenom i prezimenom. Ne zahtijeva se. 1. BGB a). BGB a itd. ovdje se radi o pisanoj ispravi koja je svojerucno potpisana ili elektronski signirana (ne moze biti elektronski signirana isprava kod ugovora o potrosackom kreditu § 492. jer se trazi da bude svojerucno sastavljen i potpisan. javno ovjerena isprava. Abs. 1. S. BGB a. tvoj stric. Abs. naprimjer. Ovo su bile najznacajnije zakonom propisane vrste formi. koji otezavaju utvrdivanje pravog identiteta pogo denih lica. moze biti odredeno da se ugovor o stanovanju otkaze izjavom u p isanom obliku ili pismom poslatim preporucenom postom87. Abs. BGB a. sto znaci da se zahtijeva vise nego kod pisane forme. ugovor o gradenju. da su identicne. 1. kao i postojanje odredenih dodatnih okolnosti. Abs. 2. ili sklapanje braka § 1310. uz ovjeravajucu zabiljezbu na ispravi o potvrdenju da su naveden e osobe po imenu i prezimenu dale gore navedene izjave. 1. stav 1. 1. naprimjer. ovo se ne savjetuje u pravnoj praksi. one mogu izabrati jednu gore navedenu vrstu forme ili mogu odrediti neku novu formu koju te stranke zele. kao sto su nasljednopravni ugovori koji se jos uvijek u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije ovjeravaju od strane. . Kada se ugovorne strane sporazumiju da posebna forma bude uslov pravovaljanosti njihovog ugovora (clan 63. koji mora biti svojerucno napisan i potpisan § 2247. prodaja firmi ili dijelova firmi.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima tacno odredene izjave volje moraju biti date pred za to nadlezno odredenim organ om (npr. nastaje utvrdivanjem njihovog identiteta na osnovu putnih/ licnih isprava. ugovori o prenosu svojine nad nepokretnostima § 311. Iako u privatnom pravu u pravilu.). kao posljedica prihvacenog nacela privatne aut onomije. jer stranke vrlo cesto ugovaraju da se njihova volja prenese preko nekog glasnika ili preporucenom postom . prepustanje svojine ili clausula intabulandi § 925. svojerucno sastavljen testament. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. dakle pisana privatna isprava za ovjeravanje potpisa uce snika u pravnom poslu. obecanje poklona prema § 518. kao kod pisane forme. ovjera od strane sudije. Ipak. 1. dovoljno je da se naznaci. npr. ugovor o jemstvu . ZOO CG). BGB a). naprimjer.

vlada slobodna forma. 334. i 335. sto je vec ranije ista 87 Jurgen Plate. Dakle. godine. . Razliciti oblici forme za pravne poslove predvideni su u Zakonu o obligacionim odnosima. nacelno je usvojen princip da se duznik moz e obavezati na ispunjenje neke obaveze bez pridrzavanja odredene forme. Hamburg 2008. str. kao i u drugim zakonima. Das gesamte examensrelevante Zivilrecht . Pored navedenog. Springer-Lehrbuch. same ugovorne strane mogu se sporazumjeti da posebna forma bude uslov punovaznosti njihovog pravnog posla. ipak postoji niz zakonskih obavezujucih odredbi o formama koje se moraju primjenjivati.

Vrlo cesto se kroz zahtijevanu formu propisuje i poseban tok postupka koji ima strogi karakter.4. naprimjer. pored dokazne snage (ugovor o obecanju poklona) takve forme. i dodatnu. Obaveza zahtijevane forme pojedinih notarski obradenih pravnih poslova sadrzi istovremeno sve tri funkcije koje se postizu takvim opredjeljenje m. Za pojedine pravne poslov e zahtijeva se i stroza forma nego sto je pisana. raspolaganja imovinom za zivota itd. jer cesto je to povezano s odredenim rizicima. bez posebnog razmisljanja o pravnim posljedicama izjavljene volje. a najcesce sa ekonomskim rizicima. sa odredivanjem posebnog post upka. Najvazniji izuzetak od pravila da su pravni poslovi neformalni su poslovi otuden ja ili sticanja svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima (o cemu ce detaljnij e biti rijeci kasnije). Dakle. a nepostivanje zahtijevane forme povlaci nistavost pravnog posla. ali je znacaj ovih poslova. odnosno davanja infor macija o znacaju i pravnim posljedicama izjavljene volje u gradanskom pravu ima za svrh u. Posebne odredbe o formi nalaze se i u drugim zakonima89. Broj pravnih poslova sa strogo propisanom formom je m ali. naprimjer. obaveza citanja ispr ave i pojasnjenje izjavljenog u toj ispravi. odnosno upozorenje kakve pravne posljedice nastupaju za onu osobu koja daje izjavu volje u tom obliku. cilja). Iz d o sada izlozenog. tj. nema ni obavezujuceg pravnog posla. posebna ovjera kod nadlezni h organa (notarska ovjera) ili poseban postupak u fazi sklapanja pravnog posla (no tarski zapis pojedinih pravnih poslova). npr. on ne proizvodi pravno dejstvo. 4 2 Funkcija zakonskogodredivanjaforme Zakonske odredbe o obavezujucoj formi sluze u principu za ostvarivanje tri razli cite funkcije (svrhe. te zbog toga zakonodavac za te pravne poslove propisuje posebnu formu. pred tacno odredenim drzavnim organom. morao bi biti svjestan u sta se upusta i koje pr avne posljedice proizilaze iz toga. Prema ZOO CG. ogroman. notarom. ne samo za ucesnike nego i za zajednicu. kao. bez p ridrzavanja zahtijevane forme. Forma pravnih poslova knuto88. . Ko zeli sklopiti odredeni pravni posao. a to je informisanje. kod dozivotnog izdrzavanja. moze se zakljuciti da obaveza pojasnjenja. 4 2 1 Zastitaodbrzopletogdonosenjaodluke U mnogim slucajevima zakonsko odredivanje forme sluzi zastiti od donosenja odluk a na brzinu. naprimjer. Nesporno je da zakonodavac za posebno v azne pravne poslove propisuje strogo obavezujucu formu. odredeno je da ugovor o jemstvu obavezuje jemca samo ako je izjavu volje o jemcenju ucinio u pisanoj formi90. odnosno ovlascenim licem.

88 Clan 63. 90 Clan 1101. Zakona o obligacionim odnosima (Sluz beni list SFRJ br. . stav 1 ZOO CG. 29/78. Clan 69. Zakon notarima i mnogi dr.) 89 Zakon o nasljedivanju. stav 1. ZOO CG.

Slic no je i kod strogih formi nasljednog prava. pored zastite poklonodavca od brzopletosti. u Njemackoj moraju biti u formi notarski obradene isprave. a cija razjasnjenja ne bi bilo moguce preduzeti zbog vec nastale smrti ostavitelja. Sve radnje koje se poduzimaju prema katastru nepokretnosti. ZOO)93. u Njemackoj. U pravnoj doktri .). tako . Ovo posebno vazi za odr edbe kojima se zahtijeva notarski zapis isprava. evidenciji obezbjedenja itd. Nepridrzavanje odredbi o obavezujucoj formi dovodi do nistavosti pravnog posla (vidi clan 64.preciznoidetaljno oblikovanjepravnogposla Odredene odredbe o formi imaju funkciju postizanja preciznosti i nedvosmislenost i izjavljene volje koja dovodi do sklapanja pravnog posla. Zna cajno mjesto zauzimaju i pravni poslovi obecanja poklona. U ovakvim situacij ama moraju postojati strucno osposobljene osobe koje ne stite interese samo jedne st rane nego sluze postizanju sveobuhvatne pravne sigurnosti. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi Zakonska odredenja o formi su obavezujuca. privrednih subjekata. kao sto je to. Bosni i Hercegovini i dr. i jedna prema vani manifestovana dokumentacija ozbiljnosti ucinjenog obecanja. odnosno trecim zainteresovanim osobama. sastoji se i u zastiti javnog interesa. naprimjer. taj pravni posao se mora sklopiti u formi notarski obradene isprave92.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 4 2 2 Jasno. a i svrha odredivanja oblika (vrste) forme potrebne za skl apanje pravnih poslova. jer se na ovaj nacin zele izbjeci nejas noce. Najbolji primjer postiz anja ove funkcije zastite javnog interesa pokazuje se kod prometa nepokretnosti(nekretnin a) u jednoj zajednici. precizno osiguranje stvarne sadrzine nastale isprave i dokazna snaga o tome ko je u koje vrijeme kakvu izjavu ucinio. ne koristi samo njoj nego i drugoj strani. pouka izjavitelju o pravnom dejstvu izjavljene v olje. BGB). kao i uredenje imovinskih od nosa izmedu bracnih drugova. naprimjer. slucaj obe canja poklona91. 5. Potreba o poucavanju stranke koja preuzima obavezu ucinjenom izjavom volje. Kroz ovaj vid forme obezbj eduje se nastanak jasne izjave volje. Ovom odredbom se postize. Ovakva ili slicna rjesenja u pogledu forme sadrzi i pozi tivno pravo Crne Gore. sto je posebno izrazeno kod uspostave hipoteke za obezbjedenje odredenog potrazivanja (vidi § 1154. ako se radi o sticanju prava svojine na n epokretnostima putem pravnog posla. Gotovo sve razvijene zemlje daju poseban akcenat uspostavi jav nih registara (nekretnina. 4 2 3 Javniinteresi Kao jedan od razloga.

Clan 73 Zakona o notarima F BiH. Burgerliches Gesetzbuch in Deutschland (BGB) 92 § 311. b BGB. 93 takode § 125. Postavlja se pitanje : 91 § 518. S. 1. 1 BGB. 1. 1. S. BGB. Abs. . § 925. Abs.ni o ovome postoje oprecna misljenja i kontraverzne diskusije.

ZOO CG) tako da forma glavnog ugovora vazi i za pr edugovor ako je propisana forma uslov punovaznosti ugovora. ZOO CG. jer je Zakonom o notarima CG izricito propisano da ovakvi ugovori moraju biti sklopljeni u formi notarskog zapisa. 94 Clan 64. u cijelosti ili preteznom dijelu. U slucajevima gdje se radi o prometu nepokretnosti. takvi pravni poslovi su nevazeci. jer u suprotnom. ukoliko su oni toliko povezani da se moraju posma trati kao jedna povezana cjelina. iako postoje nedostaci forme. bez kojih ugovorne strane ne bi sklopile taj pravni posao. stoji u korelaciji sa odredivanjem duznosti (zadataka) i ponasanja notara (postupaka). i same duznosti postupanja notara su zakonski odredene. Dak le. stav 1. sada nema dileme. U svakom slucaju. i to kroz ispunjenje. Razlozi za propisivanje notarske forme Zakonodavac se u pojedinim slucajevima opredjeljuje za pridrzavanje odredene for me prilikom sklapanja tacno odredenog pravnog posla. obaveza koje iz njega nastaju 96. ja ko je interesantna i konstelacija povezanosti ovdje tacno odredenih formalnih pravnih poslova sa drugim pravnim poslovima koji su slobodni od forme ili je za njih Zakonom odrede na druga forma. naved enim pravnim poslovima. 6. u pojedinim slucajevima nepridr zavanje zakonski odredene forme povlaci nistavost pravnog posla kao pravnu posljedicu. onda se pravni poslovi koji su slobodni od forme. Nekada Zakon dozvoljava osnazivanje pravnog posla. drugi put je potrebna sudska ovjera ili pak notarski zapis. i clan 86. obecanju poklona i dr.6. U pojedinim slucajevima zakonodavac odreduje razlicite oblike forme koja je potrebna za punovaznost pravnog posla. mogu posluziti i rjesenja postavljena za predugovor i punomocje (clanu 40. ono sto zakonodavac postavlja kod odredivanj a forme. Materijalno pravo se egzaktno opredjeljuje za odredenu formu. a takode forma propisana zako nom za neki ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. Kako smo vec ranije vidjeli. U Njemackoj ova diskusija se odnosi na dva §§ 125. Kao ilu strativan primjer ovome. Nekada je to samo pisana forma. stav 2. iako je to propisano u Zakonu95. Razlozi za propisivanje notarske forme da li u pojedinacnim slucajevima moze doci do korekture nistavosti pravnog posla prouzrokovane nedostatkom forme? Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema pravno dejstvo ukoliko iz cilja propisa kojim je odredena forma ne proizilazi st o drugo94. da oni nastaju i prestaju samo zajedno. Veoma cesto se previde i situacije u kojima dolazi do naknadne izmjene ili dopune sklopljenog u govora. Dakle. i 242 . Kako je to prethodno vec istaknuto. notarska obrada kod ovih pravnih poslova zahtijeva da se notarski obrade ne samo izjave o bitnim elementima essentalia negotii ugovora nego i sporedne odredbe. tj. moraju sklapati u zahtijevanoj formi. Kad se zahtijeva notarski zapis.

. 2. S. 95 Clan 60. BGB. S. §§ 311.. te se pokusava ovo obrazloziti kroz konvalidaciju pravnog posla (nadomjestaj forme) na osnovi u spostave poslovnih obicaja u pravnom prometu. b Abs. 2. . 2. 1. 96 Clan 64.. stav. 3. 766. ZOO CG: formi vazi i za sve Zahtjevi zakona da ugovor bude sklopljen u odredenoj kasnije izmjene ili dopune. i clan 68.. Abs. stav 1. ZOO CG. 518.

pred odredenim drzavnim organim a itd. a sto znaci da se njome garantuje ne samo tacnost ovjere potpisa vec i sama sadr zina pravnog posla. Sastavljanje pisanog ugovora od strane ucesnika pravnog posla. notar. ipak postoje odredene nedoumice i u samoj sudskoj praksi98. radi zastite drustvenih interesa. radi se o obicnoj pisanoj formi. ali samo u dijelu ovjere potpisa. ne izaziva nikakve nedoumice oko toga je li ugovor punovazan ili nije. osim ako iz cilja zbog kojeg je forma prop isana ocito ne proizilazi sto drugo. Formalni ugovori su oni za koje se trazi da izjava volje bude data u tacn o odredenoj formi.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima Za pojedine vrste ugovora sam Zakon o obligacionim odnosima zahtijeva odredenu formu. obaveze koje iz nj ega nastaju100. Ova odredba ima i dodatak koji kaze: . radi se o jo s strozoj zahtijevanoj formi. takva isprava ima punu dokaznu snagu javne isprav e. uz obavezu ovjeravanja od strane drzavnog organa. Pisana forma koju Zakon najcesce zahtijeva moze im ati razne oblike. prije svega. trebale bi nastupiti odredene pravne posljedice. ukoliko je realizovan u cjelini ili p reteznom dijelu. iako su ugovorne strane izvrsile. pred svjedocima. zbog nedostatka propisane forme. predstavlja formu javne isprave. odnosno konva lidacija ugovora o prometu nepokretnosti. v stav sudske prakse ispravan i prihvatljiv: Forma ugovora na i pravo koristenja ili pravo svojine nad nepokretnostima (clan u nepokretnosti). u najmanju ruku je d iskutabilno. Ipak. Punovazan je ugovor o pro daji nepokretnosti u formi priznanice u kojoj su oznaceni cijena i prodata nekretnina 99. propisana je. Pored tvrdnji u teoriji da je u takvim slucajevima ugovor pravno valjan97.. suda ili notara . Ovakvo rjesenje onemogucava konvalidaciju ugovora i u takvim okolnostima se primjenjuju pravila o restituciji. naprimjer. postavlja se pit anje: da li pisani ugovor o otudenju nepokretnosti. Nepostivanjem zahtijevane forme. kao. jer Zakon propisuje odredena pravila koja se moraju postovati prilikom postupka sastavljanja isprave. U vezi s ovim. Mislimo da je ovaka osnovu koga se prenos 10. U slucaju kad a ispravu sastavi drzavni organ ili ovlasteno lice. u vecini slucajeva sudska praksa uslovljavala je punovaznost ugovora o pro metu nepokretnosti sudskom ovjerom. o cemu je prethodno bilo vise govora. u cijelosti ili u preteznom dijelu. mada nije zakljucen u zahtijevanoj formi. Zakona o promet Provodenje u zivot . Pogresno je ovdje smatrati da ugovor vazi.. pisanoj. Kada ucesnici pravnog posla u pisanom obliku sastave ugovor i samo ga potpisu. naprimjer. proizvodi pravna dejstva? Shvatanje da naknadno osnazenje.

na kome potpisi nisu ovjereni kod suda. Beograd 2001. god. 365/89 od 19.12. zbog cega j e u 97 Igor Vukojevic. Beograd 2002. 635.propisa zahtijeva efikasnu drustvenu kontrolu prometa nepokretnosti. 100 Clan 68. br. Beograd 27. str. god. Stvarno pravo i promet nepokretnosti. . a na kome potpisi ugovaraca nisu ovjereni pred sudo m. Pravni zivot.1989. ZOO CG Kad je izvrsen ugovor kojem nedostaje forma. Konvalidacija pismenog ugovor 98 Nacelni stavovi i zakljucci Saveznog suda. godine. Rev. god.10. 254. st r. 1989. pod uslovom da je ugovor ispunjen u cjelini ili preteznom dijelu . 99 Odluka Vrhovnog suda BiH. a kome nedostaje ovjera od strane suda ..06. tomislav Krsmanovic. 6893/98 od 24. Sud moze priznati pravno dejstvo ugovora o prenosu prava na nepokretnosti koji je zakljuc en u pismenom obliku. god.1989. Kada sud na osnovu clana 4 stava 4 Zakona o promet u nepokretnosti prizna pravno dejstvo ugovoru o prenosu prava na nepokretnostima izmedu nosilaca prava svojine koji je sklopljen u pismenom obliku. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda BiH. republickih i pokrajinskih vrhovnih s udova i Vrhovnog vojnog suda. 4. Odluka Vrhovnog suda Srbije. godine. Rev. pravno dejstvo ovakvog ugovora nastaje momentom sklapanja .1999.

6. Razlozi za propisivanje notarske forme clanu 10. ovjera potpisa ugovaraca kod suda bitan elemenat ugovora, bez kojeg ug ovor ne proizvodi pravna dejstva. Stoga se ugovor koji nije ovjeren kod suda, ne moze voljom ugovaraca osnaziti (konvalidirati), pa se tako ni izvrsenjem ugovora ne utice na njegovu punovaznost 101. Smatramo da se, do pocetka primjene Zakona o notarima u Crnoj Gori, prenos prava svojine nad nepokretnostima moze vrsiti samo na osnovu sudski ovjerenog ugovora, koji je prilozen uz zahtjev za uknjizbu. Svrha forme je u obe zbjedenju dokaza o postojanju pravnog posla i njegovoj sadrzini, zastiti volje od nepozelj nih drugih uticaja, sprecavanju donosenja odluka na brzinu i nedovoljno promisljenih odluka. Sve to omogucuje da ucesnici u pravnom poslu svoju volju jasnije i preciznije iz raze, a javnim vlastima obezbjeduje laksi uvid u pravni promet i ekonomske tokove102. Stoga, smatramo da tvrdnje pojedinih autora103 da razne ovjere, formalnosti publiciteta 104, taksativna nabrajanja i sl. dovode do raskoraka izmedu zivotnog i formalno pravnog akta, nisu osnovane. Javna isprava i nacelo publiciteta sluze sigurnosti pravnog prome ta, upisu stvarnih prava u katastar nepokretnosti, javnom povjerenju, koje je u interesu s vih gradana, a posebno savjesnim trecim, koji imaju konkretan pravni interes. U suds koj praksi je u pojedinim slucajevima zauzet stav da kad potpisi ugovaraca na ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti nisu ovjereni kod suda, onda takav ugovor ne sadrzi bi tan konstutivan elemenat, cije odsustvo cini ugovor nevazecim 105. U ovom radu se svakako ne zaboravljaju zakonske mogucnosti konvalidacije ili osn azenja ugovora ispunjenjem. Uzmimo za primjer stanje sa ugovorom o obecanju poklana, cija realizacija se ocekuje u nekom buducem periodu. Ukoliko se radi o stvari ko ja se zeli pokloniti, onda ovakvo obecanje poklona mora uslijediti u zahtijevanoj f ormi, tj. notarskom zapisu. Ali, ako se radi o obecanju neke pokretne stvari, tada dolazi do osnazenja ili konvalidacije ugovora samom predajom stvari106. to nije slucaj kod obecanja poklona nepokretne stvari jer se svojina na nepokretnosti na osnovu pravnog posl a stice upisom u javni registar. Posebna situacija je kod ugovora o jemstvu (clan 1101. ZOO), gdje takode ispunjenjem preuzete obaveze, dolazi do osnazivanja ugovora, kada je mac ispuni preuzetu obavezu iz ugovora o jemstvu, iako je postojanje obavezne forme Zakonom propisano. Ali, same ove slucajeve ne smijemo ni u kom smislu dovesti u relaciju , odnosno na nivo postojanja opsteg principa za osnazivanje sadrzine ugovora kako bi se ispunjenjem izlijecio nedostatak forme, tj. konvalidirao pravni posao107.

101 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 212/77, Zbirka sudskih odluka iz oblasti g radanskog prava (1973. 1986.) Beograd, 1986. god. str. 140. 102 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 165. 103 Slobodan Perovic, Filozofsko pravne rasprave, Beograd 1995. god. str. 392. 104 Formalnost publiciteta nisu oblici ispoljavanja volje vec mjere koje imaju z a cilj da zastite treca savjesna lica koja mogu imati neki pravni interes. tako, npr., ugovor koji ima z a predmet nepokretnost punovazan je i proizvodi pravna dejstva, iako nisu izvrsene formalnosti publicit eta, tj. upis u katastar nepokretnosti. Formalnosti nisu uopste potrebne za nastanak ugovora, S. Perovic, Obligaciono pravo, Beograd 1980. god. str. 341. Fn. navedena prema Igor Vujovic, nav. djelo, str. 6 37. 105 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1602/79, Mladen Kosovac, Ugovorni odnosi k roz sudsku praksu, Beograd 1991. god. str. 45. 106 § 518. Abs. 2. BGB-a. 107 Jurgen Plate; Das gesamte examensrelevante Zivilrecht , Springer-Lehrbuch, Hamb urg 2008. godine, str. 334. i 335.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava na nepokretnostima Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup svih pravnih pravila kojima se ureduj u odnosi medu pravnim subjektima a povodom stvari, dok se ovlastenja koja pravnim subjekt ima priznaju norme objektivnog prava u odnosima u pogledu stvari definisu kao stvarno pravo u subjektivnom smislu. Stvarna prava se odreduju zakonom, pa je ta ko u svako pravnom sistemu odreden tacan broj stvarnih prava (numerus clausus)108. Za kon o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore uredio je pravo svojine i druga stvarna p rava, te s tim u vezi propisao je sledeca stvarna prava: pravo svojine, pravo sluzbeno sti i zalozno pravo. Subjekti stvarnih prava su fizicka i pravna lica, a objekti stvar nih prava su pojedinacno odredene pokretne i nepokretne stvari109. Predmet naseg razmatranja u ovom dijelu rada jesu pravni poslovi koji za predmet imaju prenos ili sticanje svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnim stvarima (nep okretnostima). Za takve pravne poslove propisana je obavezna forma notarskog zapisa, ili sa njim izjednacenog, zapisa o potvrdi privatne isprave110. Sta se smatra ne pokretnostima, regulisano je u clanu 19. stav 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clanu 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. to su: zemlji ste (poljoprivredno, gradevinsko, sumsko i ostalo), zgrade i drugi objekti koji su s a zemljistem trajno spojeni (poslovni, stambeni, stambeno-poslovni, ekonomski i drugi objekti ; posebni dijelovi objekata i drugi nadzemni i podzemni objekti). Za prenos ili st icanje stvarnih prava na nepokretnostima veoma vazno je poznavati materijalno pravne odredbe o pravu svojine, susvojini, etaznoj svojini, zajednickoj svojini, kao i o slucajevima kada se drzava pojavljuje kao imalac svojine. Stvarna prava na nepokretnostima su: pravo svojine kao najpotpunija vlast na stv ari, ostala stvarna prava na stvari na kojoj postoji pravo svojine - pravo sluzbenost i, pravo zaloge i fiducijarna svojina111. Pravo sluzbenosti i pravo zaloge nazivaju se st varna prava na tudim stvarima. Sadrzaj stvarnih prava na tudim stvarima cine prava ovlastenj a da se stvar (nepokretnost) u tudoj svojini upotrebljava na odredeni nacin ili se, p ak, ta prava sastoje u ogranicavanju vlasnika u pogledu vrsenja svojinskih ovlascenja. 108 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo sljedno pravo, Drugo Opci dio, stvarno, obvezno i na

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 155 do 158.

109 Clan 2 i 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 110 Zakon o notarima CG clan 51. stav 1. tac. 6. 111 Clan 6. i 11. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

1. Ugovor o prodaji Subjekti stvarnih prava mogu biti fizicka i pravna lica. Za sva stvarna prava ge neralno mozemo reci da je osnov sticanja zakon, odluka drzavnog organa, pravni posao ili nasljedivanje. Pravo svojine stice se nasljedivanjem u trenutku otvaranja nasljeda, tj. momento m smrti ostavioca112. Kod sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokr etnostima pravni posao je samo osnov za sticanje tih prava, dok se ona sticu upisom u katastar nepokretnosti113. U zakonodavstvu Crne Gore prihvaceno je nacelo kons titutivnosti upisa u pogledu sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostim a. Dakle, za sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla potrebno je da su ispunjena tri uslova: valjan pravni os nov (punovazan pravni posao, iustus titulus), valjana saglasnost knjiznog prethodnik a (clausula intabulandi) i upis u katastar nepokretnosti (modus acquirendi). Pravni osnov il i instrument ovog prenosa ili sticanja prava je najcesce ugovor. Da bi ugovor bio valjan u prometu nepokretnosti, neophodno je da on bude sacinjen u odgovarajucoj formi. K od nas je to notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave. Pravni poslovi na osnovu kojih se prenosi ili stice pravo svojine ili druga stvarna prava na nepokretnostima su : ugovor o prodaji, ugovor o razmjeni, ugovor o diobi, ugovor o poklonu, ugovor o zasniva nju sluzbenosti, ugovor o hipoteci, zalozna izjava, ugovor o fiducijarnom prenosu pr ava svojine, ugovor o dozivotnom izdrzavanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovin e za zivota itd. Zajednicko za sve ove pravne poslove, kada za predmet imaju nepokret nosti, jeste da su usmjereni na prenos odnosno sticanje stvarnih prava i njihov upis u katastar nepokretnosti, tako da ce se sira objasnjenja dati kod ugovora o prodaji i ostal ih vrsta pravnih poslova. 1. Ugovor o prodaji Pravo svojine se moze steci po samome zakonu (dosjeloscu/odrzajem, prirastajem, gradenjem na tudem zemljistu, nasljedivanjem itd.), na osnovu pravnog posla, najcesce ugovora (kupoprodaja, razmjena, poklon, itd.), kao i na osnovu odluka suda i drz avnih organa (npr. pravosnazno rjesenje o eksproprijaciji, rjesenje o povracaju oduzet og zemljista, sudska presuda itd.). Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo svojine, a kupac se obavezuje da p rodavcu plati cijenu. Ugovor o prodaji je najcesci pravni posao kojim se obavlja pravni promet. Bitni elementi ugovora o prodaji su po prirodi posla predmet (stvar) i c

ijena. Zakon o obligacionim odnosima nije utvrdio definiciju stvari nego je samo odredi o predmet ugovorne obaveze koja se moze sastojati u davanju, cinjenju, necinjenju ili trpljenju. Dejstvom ugovora nastaju pravne posljedice koje on proizvodi. Posljedice mogu 112 Clan 91. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 113 Clan 84., clan 202., clan 226. i clan 318. Zakona o svojinsko-pravnim odnosi ma, te clan 8. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak drugih obaveza. Ugovor o prodaji moze imati stvarnopravna i obligaciono pravna dejstva114. 1 1 Predmetpravnogposla Potrebno je razlikovati predmet ugovora od sadrzine ugovora. Predmet ugovora je odredena radnja ili cinidba, koja moze biti pozitivno ili negativno odredena. Po zitivno odredene su one obligacione radnje kojima se duznik obavezuje povjeriocu na odre deno davanje (dare) ili cinjenje (facare). Obaveza duznika da nesto propusti je negat ivno odredena radnja, tj. da ne cini (non facare) ili trpi (pati), sto po redovnom to ku stvari ne bi morao. Za razliku od predmeta, sadrzaj ugovora cini jedinstvo prava i obaveza iz tog ugovora, sto znaci da je sadrzaj jednog ugovora siri pojam od pojma koji obuhvat a predmet ugovora. Ponekad se kaze da je predmet ugovora stvar koju je duznik obavezan pre dati povjeriocu. Sa stanovista pravne teorije, ovaj izraz je pogresan. Medutim, obicn o se pod tim podrazumijeva pravo odredene osobe da od druge zahtijeva predaju odre dene stvari. Samim sklapanjem ugovora, kupac nije postao vlasnik kupljene stvari nego on ima samo zahtjev (pravo) prema prodavcu na izvrsenje ugovora, tj. predaju stv ari115. Predmet ugovora ne moze biti svaka radnja (obaveza), nego samo ona koja je u zak onu predvidena i kao takva zakonom zasticena. Predmet ugovora, odnosno ugovorna obaveza, mora imati odredene karakteristike (kvalitet). S obzirom da predmet ugo vora mora biti moguc, dopusten i odreden ili odrediv, smatramo da je u ugovor nuzno u nijeti podatke koji ce ovdje detaljnije biti razmatrani. 1 1 1 Oznakanepokretnosti Oznaka nepokretnosti. U pravnom prometu nepokretnost se oznacava prema podacima iz katastra nepokretnosti, a sto znaci da se mora naznaciti broj lista nepokretn osti i katastarska opstina, te podaci iz lista nepokretnosti, kao osnovnog dokumenta o nepokretnostima i pravima na njima, a koji se sastoji od: podataka o zemljistu-p arceli (A list), podataka o imaocu prava na zemljistu-parceli (B list), podataka o obje ktima i posebnim dijelovima objekata i imaocima prava na njima (V list), podataka o vodo vima i imaocima prava na njima (V list 1. dio) i podataka o teretima i ogranicenjima (G list116). Ovo su pravila definisana Zakonom koji regulise upis nepokretnosti i s tvarnih prava na njima u javni registar, te moraju biti ispostovana, jer u suprotnom pos tupanju,

pravni posao bi bio nesprovodiv u katastru nepokretnosti. Dakle, u ugovoru se mo raju dati precizni podaci o nepokretnosti prema oznakama kako je ona upisana u kata 114 Vise vidjeti kod Hilmija Semic, trgovacko pravo, Magistrat Sarajevo 2001 god ine, str. 105 do 113. Milos trifkovic / Milic Simic / Veljko trivun, Poslovno pravo, Ekonomski fakultet Sara jevo 2004 godine, str. 117 do 125. Slavko Caric, Ugovor o posredovanju u nasem pravu i poslovnoj p raksi, Pravni zivot 11/2003 godine, str. 159 do 177. Ivica Jankovec, Privredno pravo, Sluzbeni list SRJ Beograd 1999. godine, str 532 do 537. 115 Abedin Bikic, Obligaciono pravo (Opsti dio), Univerzitetska knjiga, Sarajevo 2004., str. 92. i 93. 116 Clan 53. u vezi sa clanom 49. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokret nosti (Sluzbeni list RCG br 29/07.)

1. Ugovor o prodaji star, kao sto su: broj katastarske parcele, povrsina zemljista, kucni broj zgrad e, broj i povrsina stana, garaze ili poslovnog objekta, broj lista nepokretnosti i dr. podaci iz li sta nepokretnosti. Podatke iz katastra o nepokretnosti notar moze utvrditi na dva na cina: neposrednim uvidom u evidenciju katastra, tj. u list nepokretnosti, i uvidom u i zvod iz lista nepokretnosti, koji je izdao nadlezni organ i koji predstavlja javnu ispra vu, shodno clanu 55. naprijed naznacenog Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnost i. Notar je duzan u notarski akt unijeti konstataciju o nacinu na koji je utvrdio k atastarsko stanje nepokretnosti, po svim odjeljcima lista nepokretnosti, te uz izvornik not arskog akta priloziti dokaz o tome. U notarskom aktu brojcane oznake listova nepokretno sti i parcela pisu se samo brojevima, tj. nije potrebno da se pisu i slovima, shodno odredbi clana 36. stav 2. Zakona o notarima CG. Na koji je nacin notar utvrdio katastarsko stanje, veoma je vazno sa stanovista pravne sigurnosti i eventualnih steta koje mogu nastati zbog toga. Moguce je da se razl ikuje stanje u evidenciji katastra od podataka koji se nalaze u predocenom listu nepok retnosti i to tako da je u meduvremenu doslo do promjene tog stanja ili je doslo do gresk e u sacinjavanju izvoda iz lista nepokretnosti. Najsigurnije je kada notar, neposred no pred sacinjavanje notarskog zapisa, izvrsi dodatni neposredni uvid u evidenciju katas tra. Zbog toga notar mora poduciti i upozoriti stranke, a pogotovo kupca, odnosno sti caoca, da moze zahtijevati i neposredni uvid notara u evidenciju katastra pred sastavlj anje notarskog zapisa, te na posljedice suprotnog postupanja. U narednom dijelu ovog rada slijedi nekoliko primjera teksta, a sve u zavisnosti od preuzete obaveze i vrste nepokretnosti kao predmeta pravnog posla. P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi uvid u izvod iz lista nepokretnosti Uvidom notara u Izvodiz listanepokretnosti,br 1 ,KOMasline, izdat od Uprave za n epokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09, od 10.10.2009. godine, koji su stranke prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao tak av prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela broj8/1 ,Vocnjak1 klase, Brijeg ,povrsine 5000m2. ---------------------------------------------------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetno g

lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu -1 dio nema upi sa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa, ovaj notar izvrsi uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji Katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, teihupozoriona eventualne posljedice i rizik e u slucaju suprotnog postupanja, a narocito na mogucnost da je u meduvremenu, od vremena iz davanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti, doslo do promjena podataka koji se upi suju u List nepokretnosti za predmetnu parcelu, kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u List nepokretnosti u evidenc iji Katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju Katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi neposredni uvid u sluzbenu evidenciju katastra nepokretnosti Neposrednim uvidom u sluzbenu evidenciju Katastra nepokretnosti za List nepokret nosti br 1 ,KOMasline, kod Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, od dan a _______.______ godine, u ______casova, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisa na katastarskaparcelabroj8/ 1,Vocnjak1 Klase, Brijeg, povrsine5000m2.---------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli, opisanoj u A listu predmetn og lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u Vlistu i V listu-1 dio nemaupisa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Prilikom naprijed naznacenog uvida koji je izvrsen na zahtjev stranaka, ovaj not ar je sacinio potvrdu o cinjenicama iz evidencije Katastra, koju je procitao strankama i koja se prilaze uz izvornik ovog akta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Prilaganje kopije katastarskog plana moze biti korisno u svrhu pravilne identifi kacije parcela koje su predmet prodaje, sa stanovista mjesta, polozaja i oblika parcela , regulisanja pristupnog puta itd. Uvidom u kopiju katastarskog plana, izbjegavaju se eventual ne sumnje i nejasnoce u pogledu predmeta prodaje, a sto ima dalji znacaj u pogledu odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. Ovjerena kopija radnog original a katastarskog plana javna je isprava, koju izdaje Uprava za nepokretnosti, shodno odredbama clana 55. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. P R I m J E R Formulacija kada se prilaze kopija katastarskog plana Stranke notaru prezentuju ovjerenukopijuradnogoriginalakatastarskogplana, izdatu od Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, broj 05-1/09., od 10.10. 2009.g., za katastarsku parcelu broj 5/1 iz Lista nepokretnosti br.1., KO masline, a u koju se stranke izvrsile uvid i odobrile je, te koja se prilaze kao takva uz ovaj izvornik. U vezi s tim, stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ----------------------------------------------------------Upisani tereti i ogranicenja u islu G listu zahtijevaju od notara veliku aktivnost u sm

prikupljanja odredenih odobrenja, saglasnosti, brisovnih dozvola i sl. Razlog za to je sto moze biti upisana zabiljezba odredenih cinjenica koje ogranicavaju promet nepokr etnosti ili dovode do toga da je sticalac nesavjestan (npr. maloljetstvo, starateljstvo, lisenje poslovne sposobnosti, pokretanje spora, postupak eksproprijacije, postojanje zab rane otudenja i opterecenja nepokretnosti, zabiljezba pokretanja postupka izvrsenja i td.)117, a takode mogu biti upisani i tereti, hipoteka i sl. O svemu ovome notar mora vod iti racuna tako sto ce ogranicenja i terete, koje je ustanovio uvidom u katastar ili izvod iz 117 Clan 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

1. Ugovor o prodaji katastra, upisati u notarski akt i u svakom konkretnom slucaju dati poduke i upo zorenja strankama i traziti odredena odobrenja. tako je za otudenje nepokretnosti u svoj ini maloljetnika starijeg od 14 godina, potrebna saglasnost zakonskih zastupnika i o dobrenje organa starateljstva. Za kupovinu nepokretnosti sa upisanom hipotekom, pod uslov om da nije upisana zabrana otudenja, potrebna je izricita saglasnost kupca kad kupu je tako opterecenu nepokretnost i upozorenje notara na posljedice u vezi s tim, dok je za preuzimanje duga koji je obezbijeden hipotekom, potrebna pisana saglasnost zaloz nog povjerioca118. Regulisanje ogranicenja i tereta moze biti uslov za dospjelost ci jene. P R I m J E R Formulacija kada je upisana hipoteka za koju je pribavljena brisovna dozvola. Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 ,KOMasline,izdat od Uprave za nepokretn osti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09., od 10.10.2009.godine, koj su s tranke ovom notaru prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela br oj8/1, Vocnjak1 klase, Brijeg povrsine 5000m2. -----------------------------------------------------------U B listu,kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu-1 dio nema upisa, au G listu upisanajehipotekazaobezbjedenjepotrazivanjapoosnovu Ugovora o kreditu, od 22.06. 1981. godine, Br.Ov.1344/81, u korist Privredne Banke _____ _i to: Pr. 24.06.1981. godine, Dn 4622/81 na iznos od 50.000,00 Din, sa 2% kamata i ostalih troskova iz ugovora. S tim u vezi, stranke izjavljuju da su upoznate sa upisanom hipoteko m, te notaru prezentuju brisovnudozvolu zaloznogpovjerioca, broj 2436/08 SA, od 12.08. 2008. godine, koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana s trankama, a iz koje sam ustanovio da je za naprijed naznacenu hipoteku zalozni povjerilac iz dao brisovnu dozvolu. Nakon poduka notara da se saceka sa sacinjavanjem ovog notarskog akta d ok se u katastru nepokretnosti ne izvrsi brisanje navedenog zaloznog prava i upozorenja na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja, stranke izjavljuju da zele s aciniti ovaj notarski akt sa naprijed naznacenom hipotekom za koju je pribavljena brisovna do zvola i da prihvataju sve eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. ----------------------------------------------

1 1 2 Opisnepokretnostiprema stanjunaterenuikupcevanamjera koristenja Pitanje opisa nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja od velikog su znacaja za stranke, a pogotovo za sticaoca, te bi notar na ovo morao obratiti posebnu paznju. U tom smislu, od presudnog znacaja su sljedeca pitanja: da li je zemljis te neizgradeno, da li je na njemu izgraden kakav gradevinski objekat, da li je taka v objekat upisan u katastar, da li ima dozvolu za gradenje i upotrebnu dozvolu, u kakvom s e stanju nalazi nepokretnost, da li je kupac, odnosno sticalac prava obisao/pregle dao nepokretnost i na koji nacin se uvjerio u stanje nepokretnosti i granice zemljista, u koju 118 Clan 456. ZOO CG.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svrhu sticalac-kupac pribavlja nepokretnost radi stanovanja, koristenja u poslov ne svrhe, u svrhu gradnje stambenog objekta ili poslovnog objekta ili za poljoprivr ednu obradu itd.? Ovo je veoma vazno utvrditi i unijeti u ispravu sa aspekta eventual ne odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke, te iz razloga sto se vrlo cesto katastarsko stanje ne slaze sa stanjem na terenu. Razjasnjenje prethodno navedenih pitanja m oze vrlo cesto dovesti do toga da jedna od ugovornih strana promijeni misljenje, te samim tim, i volju, sto znacajno utice na sadrzinu pravnog posla. U vezi s naprijed na znacenim, navest cemo nekoliko primjera: P R I m J E R 1.Licni pregled zemljista U naravi se radi o neizgradenom gradevinskom zemljistu, koje kupac kupuje u svrh u izgradnje stambenog objekta. Kupac se na osnovu licnog pregleda i u prisustvu prodavca, up oznao sa stanjem nepokretnosti i njenim granicama. -----------------------------------------------------------2. Licni pregled stana U naravi se radi o stanu u zgradi starije gradnje, potrebno ga je renovirati da bi bio uslovan za stanovanje. Kupac je licnim pregledom upoznat sa stanjem predmetnog stana i kori stit ce ga za stanovanje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Licni pregled zemljista i objekta Kupac je upoznat sa stanjem nepokretnosti i njihovim granicama, koje u naravi pr edstavljaju zemljiste i stambeni objekat, koji je izgraden po gradevinskoj dozvoli SO -----, broj 03-3 61-96/80, od 22.05. 1980. godine, ali koji nije upisan u katastru, jer za isti nije pribav ljena upotrebna do zvola.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: pregled nepokretnosti moze obaviti i strucno lice (vjestak i sl.) na z ahtjev ugovornih strana, npr. geometar u prisustvu stranaka na terenu je pokazao granic e parcele; vjestak gradevinske struke u prisustvu ugovornih strana pregledao je po slovni objekat. 1 1 3 Prodajanepokretnostiiinventara

koji se sastoji od (navesti od cega se sastoji inventar). pa ako se uz nepokretnost prodaje i inventar. poslovnim prostorom itd. a z a inventar cijena iznosi __ EURA. zavisno od konkretne situacije. jer se na inventar ne placa porez na promet nepokretnosti. a u odredbama o cijeni treba razdvojiti cijenu za nepokretn ost i cijenu za inventar. naprimjer. stanom. tako. . ve oma je vazno sa aspekta ugovaranja kupoprodajne cijene i placanja poreza na promet n epokretnosti. uz predmetni poslovni prostor kupuje se inventar. s tim da cijena za nepokretnosti iznosi ___ EURA.Da li se prodaje inventar zajedno sa kucom. to treba navesti u odjeljku ugovor a predmet pravnog posla . u ugovor se unosi sljedece: uz predmetni stan se ne kupuje inventar..

stekne od zakupodavca zgradu ili posebni dio zgrade u kojoj se nalaze za kupljene prostorije (npr. U vezi sa naprijed naznacenim. veoma je znacajno u tvrditi sa aspekta predaje nepokretnosti u posjed sticaocu. kupac izjavlju je da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. U vezi sa zakupom. Kod otudenja zakupljene stvari. garaze). broj -----.. vazno je pitanje savjesnosti sticaoca svojine na stvari. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. ili po drug om osnovu. uz mjesecnu zakupninu od 500 EURA (pet stotina EURA). koji daje mogucnost ugovaranja iskljucenja nastavka zakupa za nasljednik e u slucaju smrti zakupca ili zakupodavca. Nepokretnost jeste predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetni poslovni prostor se nalazi pod zakupom pocev od ______ godine. odgovornosti za pravne i materijalne nedo statke i o pravu prece kupovine. U tom slucaju. Nakon toga. od --------. Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. ZOO CG. Ugovor o prodaji 1 1 4 Kupovinanepokretnostikojajevecdatauzakup Da li je nepokretnost predmet vec ranije sklopljenog zakupa. -------------------------2. prije predaje u posjed za kupcu. navest cemo nekoliko primjera. jos jedna znacajna odredba je clan 6 27. kupac. P R I m J E R 1. u ugovoru o prodaji mora se navesti izricita izjava kupca da prihvata kupovinu nep okretnosti sa stanjem zakupa. na odredeno vrijeme. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnika nepokretn osti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakup u. Ako se kupuje nepokretnost koja je u zakupnom odnosu. Sasvim su drugacije pra vne posljedice ako je sticalac znao za postojanje zakupa na stvari od onih kad on ne zna o takvom jednom zakupu119. Naznaceni ugovor o zakupu se prilaze uz ovaj izvornik n akon sto je predocen i procitan strankama koje su izjavile da su razumjele prava i obaveze i z tog ugovora. odnosno pribavilac. U dalju razradu postojanja zakupa treba u nijeti u odredbe ugovora: o predaji u posjed.----------------------------- . stupa u prav a i obaveze zakupodavca. te sa aspekta odredbe clana 619. sa trajanjem do _____ godine. a na osnovu ugovora o zakupu koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. prema kojoj zakup ne prestaje kad trece lice kupovinom. ZOO CG. Nepokretnost nije predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupa .1.

U skladu sa zakonom pravo svojine na stvari stice se nasljedivanjem u tr enutku otvaranja nasljeda na imovini umrlog. Zakona o obligacionim odnosima.1 1 5 Postojanjepravosnaznogrjesenjaonasljedivanjukojenije provedenoukatastru U praksi je moguce da stranke traze sastavljanje notarskog zapisa u slucaju kada je doneseno pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru. . na osnovu zakona. Ovdje se radi upisa o promjene vlasnika u katastru po osnovu zakonskih odredbi koje odreduju izuzetak od konstitutivnog 119 Clan 621. Potrebno je istaci da se u ovom slucaju radi o sticanju prava svojine nasljedivanjem tj.

Nakon toga. P R I m J E R U B listu nepokretnosti. odnosno vlasnik. i B.. odredeni prodavci S. H. mora davati odredene poduke i upozorenja. ali ne i prije toga. tj biljeska o zaprimljenom predmetu za upis promj ene vlasnika. Notar. donesenog od s trane Osnovnog suda u _____. godine. Rjesenje o nasljedivanju mora imati klauzulu pravosnaznosti i sud ga je. s ti m u vezi. tako da se nasljednik upise sa pravom svojine. ali je pod rednim b rojem ______ u listu B upisana plomba. H. tako da stranke ne mogu sprijeciti upis ako je rjesenje pravosnazno.-----------------Prema uvidu koji je notar izvrsio dana ______. jer se je pravo svojine steklo bez upisa u katas tar nepokretnosti. s tim da se mor a voditi racuna da je rjesenje o nasljedivanju pravno valjano i da je podobno za upis. isti se odnosi na sprovodenje Rjesenja o nasljedivanju. -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozorioda ce se upis prenosa prava svojine po ovom ugo voru na kupca moci izvrsiti tek nakon upisa prodavaca kao vlasnika i na eventualne ri zike i posljedice u vezi s tim. a sticalac moze da zahtijeva upis tog prava u katastar nepokretno sti ako uz zahtjev za upis prilozi pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje je podo bno za upis. Medutim. a u k ojem su kao zakonski nasljednici umrlog H. moze se zakljuciti ugovor o prodaji samo kada se nasljednik. te da ne dode do dvostruke ili visestruke prodaje naslijedenih nepokretnosti. odnosno sticalac. Prilog je strankama procitan prilikom sacinjavanja ovog no tarskog akta i one su ga odobrile. H. H. a notar sacinjava ovjereni prepis ove is prave koja se prilaze izvorniku. sin ___. U B listu nisu upisana nikakva ogranicenja koja se odnose na vlasnika.kao jedini vlasnik sa 1/1 dijela. po sluzbenoj duznosti. Dakle. da bi se kupac. godine. broj ____. upisan je H. koje je pravosnazno dana ______. duzan dostaviti na provodenje katastru. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakter. Prodavci prezentuju naprijed naznaceno rjesenje. na osnovu pravosnaznog rjesenja. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu sa naprijed nazn acenim . u naprijed naznaceni pred met ________. br --. legitimise kao nasljednik. upisao sa pravom svojine u kata star nepokretnosti mora se kao prethodni upis provesti rjesenje o nasljedivanju. sa po 1/2 dijela.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dejstva upisa u katastar u slucaju sticanja svojine nasljedivanjem120.

oblik i po vrsina dijela parcele koji je predmet kupovine. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG. kako bi se izbjegli moguci sporovi i tr oskovi za stranke. tu se mora voditi racuna da se tacno identifikuje polozaj. a u katastru nije sacinjen i proveden prijavni list o i zvrsenom cijepanju. koja c e 120 Clan 8. u smislu sacinjavanja aneksa ugovora. stav 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 6 Kadajepredmetpravnogposladioparcelekojajepodijeljena (cijepana).stanjem B lista. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cla n 91.astonijeprovedenoukatastrunepokretnosti U praksi su cesti slucajevi kada se prodaje dio odredene katastarske parcele koj i nije otcijepljen ili koji je otcijepljen. sacinjena od ovlastenog geometra. Najsigurnije je da se uz izvor nik prilozi skica o izvrsenom mjerenju i cijepanju. .

----1 2 Sadrzinapravnogposla U praksi je ugovor osnovni i najcesci instrument prometa prava na nepokretnosti. oranica Pod kucom. P osto se upis promjena u katastru vrsi po sluzbenoj duznosti. iz Lista nepokretnosti br. kulturu. br. 1175/1. Iz naznacene skice ovaj notar je ustanovio da je parcela koja je predmet ovog ug ovora. Odjeljak notarske isprave ugovora o prodaji Prodaja je onaj dio isprave u kome pro davac i kupac izrazavaju svoju volju (saglasnost) o zakljucenju ugovora o prodaji. to je pitanje tehnike i stila sastavljanja ugovora. a u G listu nema upisanih tereta. da se ispune . tacka ili clan) ugovora. a koja je nastala cijepanjem/diobom od parcele br. povrsine 1200 m2.1. prije svega. i pored toga. 2414. Na osnovu neposrednog uvida u evidenciju katastra nepokretnos ti. tacka ili clan ). Za sklapanje punovaznog ugovora o prodaji potrebno je. sacinjenu od ovlastenog ge ometra. a prije svega na to da upis cijepanja ima karakter prethodn og upisa.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio i upozorio da se upis prenosa svojine po ovom ugovoru n e moze izvrsiti dok se prethodno u katastru nepokretnosti ne provede prijavni list o izvrsenom c ijepanju. naziv. povrsinu. zavisno o kojoj se nepokretnosti konkretno radi. te ukazao na eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. od ____ godine notar je ustanovio da je u B listu prodavac upisan kao vlasnik sa 1 /1. Ugovor o prodaji sadrzavati brojcanu oznaku. Pod kucom. KO ____. odnosno diobi katastarske parcele. Kako smo vec ranije istakli. notar mora upozoriti stranke na moguce rizike i posljedice. nastala cijepanjem od parcele br. ne postoji veci rizik da se ne izvrsi provodenje cijepanja parcele. ----Stranke notaru prezentuju Skicu mjerenja i cijepanja. od kojeg zavisi upis prenosa svojine na otcijepljenom dijelu parcele. to moze biti posebna odredba (odjeljak. povrsine 224 m2. 2414. P R I m J E R Prodaja dijela parcele koja je nastala diobom postojece katastarske parcele Predmet prodaje je katastarska parcela br. u koju su izvrsile uvid i odobrile je. mada smatr amo da je najcjelishodnije da to bude posebna odredba ugovora (odjeljak. a ista se prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. 1175/1 iz Lista nepokretnosti br. polozaj i oblik parcele. a moze biti i u sklopu odredenja predmeta prodaje. KO Podgora. ali. ____ od _. 1175/29. oranica. u ugovoru je neophodno navesti precizne podatke o nepokr etnosti.

bez kojih nema ugovora o prodaji. U tom sl ucaju. Kad se radi o bitnim elementima ugovora o prodaj i pokretnih stvari. a to su predmet i cijena. osnov. uobicajenim znacima ili drugim ponasanjem iz koga se sa sigurnoscu moz e zakljuciti o njenom postojanju. tada ugovorne strane moraju postici saglasnost o objektivno bi tnim elementima. Kod prometa pokretnih stvari. a koji se odnose na poslovnu sposob nost ugovornih strana. Zakon o obligacionim odnosima odreduje da se volja za sklapanje ugovora moze izj aviti rijecima. . u pisanoj f ormi. saglasnost volja o bitnim elementima ugovora. i formu ugovora. predmet. ugovaraci svoju vo lju mogu izraziti na onaj nacin kako to njima najbolje odgovara: usmeno. a kod nepokretnosti.svi opsti uslovi neophodni za sklapanje ugovora.

Ugovor o prodaji je dvostrano obavezni ugovor kojim se jedna ugovorna strana (pr odavac) obavezuje drugoj strani(kupcu) da ce joj ustupiti odredenu imovinsku vrijednost. Zakon o notarima CG je odredio da forma ne predstavlja samo dokaz o postojanju ugovora (forma ad probationem) nego je ona odredena kao jedan od obaveznih uslova za njegovu pravnu valjanost (forma ad solemnitatem)122. a na ime tog ustupanja. Za sticanje p rava svojine na kupljenom predmetu. moguc e . ugovorne strane mogu uslovljavat i sklapanje ugovora i saglasnoscu u drugim elementima (subjektivno bitnim). kupac se obavezuje prodavcu platiti cijenu. U tom slucaju. Medutim. ne znaci da takvi ugovori nemaju formu. mjesto i nacin ispunjenja i sl. predaja predmeta prodaje. predaja stvari. zavisno od objekta ugovora. a kod vrijedn osnih papira predaja i drugo. jer se svi obligacioni ugovori sklapaju u odredenoj formi. pored pravnog osnova. Predmet ugovora o prodaji moze biti samo stvar koja je u prometu. Vrijeme sklapanja ugovora o prodaji i vrijeme predaje predmeta ugovora moze biti razlicito. Kad se vrijeme sklapanja ugovora i predaja stvari vremenski ne podudaraju. Nacin predaje predmeta ugovora razlikuje se po tome da li je predmet ugovora pokretna stvar. tj.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima konkludentnim radnjama. odnosno pravo svojine. kao st o su vrijeme. Nefo rmalnost prilikom sklapanja ugovora. potreban je i valjan nacin sticanja (modus aquirendi). pored predmeta i cijene. Nije dovoljno da prodavac samo preda stvar kupcu nego on predajom mora omoguciti kupcu da postane vlasnik kupljene nepokretnosti. Kod pokretnih stvari. a kod nep okretnosti je upis u katastar nepokretnosti. nepokretnost ili p ravo. a kupac se obavezuje da prodavcu plati stvar po ugovorenoj cijeni124. Za pravno valjan i ugovor o prodaji nepokretnosti (nekretnina). bitan elem enat ugovora je i forma. Ugovor o pro daji predstavlja pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine. tj. a u izvjesnim okolnostima i sutnjom121. nacin sticanja je tradicija. ugovor se smatra skloplj enim u onom momentu kad je postignuta saglasnost u svim (objektivno i subjektivno) bitn im elementima. a formalne ugovore moraju saciniti u tacno odredenoj formi123. kod trazbine to je notifikacija. Razlika je u tome sto ugovaraci neformalne ugovore mogu sklopiti na bilo koji nacin. Osim ovih bitnih elemenata. Ugovorom o prodaji prodavac se obavezuje da stvar koju prodaje pr eda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja.

100. str. Sarajevo 2004.. Postavlja se pitanje: ko ce u takvim slucajevima snositi rizik prop asti ili ostecenja stvari? Pravilo je da se prodata stvar mora predati u onom stanju u ka kvom se nalazi u vrijeme sklapanja ugovora. . stav 3. Iz ovoga proizilazi da prodavac snosi rizik slucajne propast i ili ostecenja stvari. Zakona o notarima CG. prodavac se oslobada svoje obaveze i nece biti duzan kupcu nabavi ti 121 Abedin Bikic. ista bude slucajno unisten a ili znacajnije ostecena. 100. Obligaciono pravo (Opsti dio). Univerzitetska knjiga. Univerzitetska knjiga.. Ako je predmet ugovora individualno odredena stvar (species) i ista slucajno propadn e prije predaje kupcu. 122 Clan 51. Za slucajnu propast ili ostecenje stvari. stav 1. Obligaciono pravo (Opsti dio). Sarajevo 2004. ukoliko nije sto drugo ugovore no. Zakona o obligacionim odnosima CG. 124 Clan 463. str.je da od momenta sklapanja ugovora do predaje stvari. 123 Abedin Bikic. tako da postoji prodavceva obaveza da cuva p redmet do momenta predaje. nisu odgovorn i ni kupac ni prodavac. i to sve dok je ne preda kupcu.

Ako bi individual no odredena stvar bila slucajno ostecena. zavisno od toga koliko se lica pojavljuje na strani prodavca i kupca. rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi kupac125. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini koji je zakljucio samo jedan bracni drug. a sto podraz umijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovino m. Veoma je znacajna uloga notara u utvrdivanju cinjenicnog stanja. izjasnjavanja ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i pribavljan ja odredenih dokaza koji potkrepljuju te tvrdnje. ili u samo . trece lice moze. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. Ako prodavac izjavi. odnosno ako se utvrdi. 1 2 1 Prodajaikupovinanepokretnostisaiskljucivimpravomsvojine Ovdje se radi o jednostavnom prometu. odnosno kupovini suvlasnickog dijela. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. U ovom slucaju prodavac nema pravo traziti isplatu cijene od kupca. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. Ugovor o prodaji drugu stvar. na osnovu tog ugovora. na njega prelazi rizik s lucajne propasti stvari. volje stranaka. momentom predaje stvari prevoziocu (spediteru). tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. a prodatu stv ar je potrebno transportovati od prodavca do kupca. ili se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. te dati nekoliko primjera ugovora.1. Momentom predaje stvari kupcu. kupac moze birati izmedu dvije opcije: da ostane k od ugovora i zahtijeva snizenje cijene ili da odustane od ugovora i ako je platio c ijenu. ili se radi o prodaji. da se radi o zajednickoj bracno j imovini. jer se rizik za slucajnu propast stvari nalazi na prodavcevoj strani. Notar se ovdje nece i ne moze pre tvoriti u istrazni organ. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasno st svih zajednicara126. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. U daljem tekstu obradicemo prodaju koja za predmet ima prenos prava svojine nad nepokretnostima. da trazi njen povrat nazad. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. pri kojem je samo potrebno utvrditi da li se radi o imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. te da li je predmet sticanje iskljucive svojine (svo jina 1/1). steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo s vojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. Ako ugovorne strane nisu nista posebno ugovorile.

125 Abedin Bikic. str. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. Sarajevo 2004. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. 126 Clan 291. zah tijevati pouzdano utvrdivanje statusa nepokretnosti koja je predmet prodaje. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Porodicnog zakona Crne Gore i clan 157. 332. Univerzitetska knjiga.m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. . u svakom slucaju. poduciti kupca da moze. bez obzira na izjavu prodavca. Obligaciono pravo (Opsti dio). a n otar ce..

-----------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa napri jed naznacenim. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.. Naznacene akte je notar procitao strankama i pril ozio ih uz ovaj izvornik u originalu. saglasnost bracnog druga u posebnoj ispravi. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. ako se radi o takvoj imovini.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R I 1.A.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. broj 0-120/09. te iz istih ustanovio da je gospoda A. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. broj___. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.-----------------------2.B. koja je njihova zajednicka imovina --------- . kao bracn i drug prodavca. Nakon toga. notaru prezentuje otpravak Saglasnos ti. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. A. iz ____ UZZ. godine. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. Opstine _____. sacinjene od strane notara B. t e da bi. koje je pravosnazno od dana ____. od ____ godine. Svojina prodavca 1/1. Svojina prodavca 1/1. od _____ godine i Izvod iz maticne k njige vjencanih.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. zajednicka imovina bracnih drugova.--Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. t e da bi. posebna imovina Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti.godine. Nakon toga. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. od _____. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. ako se radi o takvoj imovini. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. i s tim u vezi.

saglasnost bracnog druga u istom ugovoru. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. Svojina prodavca 1/1. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.3. t e da bi. ----------------------------------------- . Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. ako se radi o takvoj imovini. zajednicka imovina bracnih drugova.

prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. suvlasnik ga moze otuditi bez saglasnosti ostal ih suvlasnika (clan 132. 1/3. vremensko trajanje i dejstvo prema trecima. otudenje je moguce samo ako su saglasne sve ugovorne strane. postoji zakonsko pravo prece kupovine ostalih suvlasnika (clan 132. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). ZOO CG. stav 3. 1/2.) U slucaju da postoji pravo susvojine na nepokretnosti koja se otuduje (ili sire.do 542. odnosno ako su saglasni svi suvlasnici(ista situacija je i kod zalaganja). Iz naznacenog dokumenta notar je ustanovio da su prodavac i gospoda A. Ugovor o prodaji Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Kada se otuduje suvlasnicki dio. tri su osnovne razlike izmedu zakonskog i ugovornog prava prece kupovine.A bracni drugovi. i 4. a to su: osnov nastanka.A.. s tim da u tom slucaju.1. saglasna sa prodajom predmetne nepok retnosti koja je njihova zajednicka imovina. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. Zakonsko pravo prece kupovine djeluje pr . npr. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. Ako je ugovoren duzi rok. dok u govorno pravo prece kupovine prestaje poslije pet godina od zakljucenja ugovora. tako da je dio svakog od njih odred en srazmjerno prema cjelini (idealni dio. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. kao bracni drug prodavca. ako nij e ugovoreno da ce ono prestati ranije. od ____ godine. ugovorno pravo pr ece kupovine svodi se na rok od pet godina. A. ZOO CG. Opstine _____. Pravila o prodaji sa pravom prece kupovine shodno se primjenjuju i na zakonsko pravo prece kupovine. Nakon toga. itd. odnosno pravo prece kupovine regulisano je u odredbama clana 536. stav 3. Zakonsko pravo prece kupovine nastaje na osnov u zakona. a opsta pravila o zakonskom pravu prece kup ovine sadrzana su u clanu 542. Zakonsko pravo prece kupovine suvlasnika regulisano je u odredbi clana 132.---------------------------------------------------------------------------1 2 2 Prodajaikupovina suvlasnickogdijela Susvojina (clan 131. kojom se raspolaze). Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). i s tim u vezi. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. izricito izjavljuje da je. trajanje zakonskog prava prece kupovine nije vremenski ograniceno.Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) postoji kada vise li ca ima pravo svojine nad nepodijeljenom stvari. treba razlikovati dvije situacije: Kada se otuduje cijela nepokretnost. stav 2.

Ako suvlasnik. prodavac suvlasnickog dijela je duzan da pis anom ponudom za kupovinu njegovog suvlasnickog dijela na pouzdan nacin pozove ostale suvlasnike da se izjasne da li prihvataju ponudu. Kod zakonskog prava prece kupovine. u roku od 10 dana od dana kada mu je dostavljena pisana p onuda.ema trecima po sili zakona i ono se ne upisuje u katastar nepokretnosti. ne prihvati ponudu (smatramo da i cutanje znaci neprihvatanje) ponudac moze . dok ugovorn o pravo prece kupovine djeluje prema savjesnim trecim licima samo ako je upisano u katas tar nepokretnosti. Ponuda mora da sadrzi uslove prodaje suvla snickog dijela. i to u roku od 10 dana od dana kada im je dostavljena pisana ponuda.

Notar je duzan da upozori stranke na postojanje zakonskog ili ugovornog prava pr ece kupovine. Pravo prece kupovine prestaje u svakom slucaju por p roteku pet godina od prenosa svojine stvari na treceg (clan 541. Zakon o svojinsko pra vnim odnosima CG). a sto treba detaljnije regulisati u odjeljku ugovora Odobrenja i pravo prece kupovine . racunajuci od dana kada je saznao za prenos (clan 541. a ako stranke to ne zele. ZOO CG). notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti i mogao bi odgova rati za stetu. ZOO CG). pa ako stranke. U suprotnom. pa bi notar trebao dati strankama poduku i upozor enje u vezi sa nezastarijevanjem prava na diobu stvari. ili nije moglo ostati nepoznato postojanje prava prece kupovine i to u roku od sest mjeseci. Zakona o sv ojinsko pravnim odnosima CG. stav 3. insistiraju da se ugovor o prodaji zaklj uci bez ponude i izjasnjenja ovlastenika prava prece kupovine. notar mor a odbiti notarsku obradu isprave ako bi stranke zahtijevale da se ugovorom o kupovini nep okretnosti . zakonska je pretpostavka da su ti dijelovi jednaki (clan 131. ako je trecem bilo poznato. stav 2. kako smo to naprijed naznacili. shodno odredbi clana 140. radi otklanjanja nejasnoca i sporova kada vise kupaca kupuje nepokretnost u susv ojini. jer ako u ugovoru nisu precizirani suvlasnicki dijelovi kupaca. radi upisa prenosa susvojine u katastar. koje moze biti zakonsko i ugovorno. stav 1. ovlastenik zakonskog prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva tuzbom da se prenos ponisti i da se stvar njemu ustupi pod ist im uslovima.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svoj dio prodati trecem licu. notar je duzan odbiti poduzima nje sluzbene radnje. stav 3. U suprotnom. ali ne po nizoj cijeni i pod drugim uslovima u odn osu na one iz pisane ponude. notar je duzan to upozore nje unijeti u notarski akt. sa aspekta nistavosti ugovora kojim bi se suvlasnik trajno odrekao prava na diob u stvari jer je takav ugovor nistav. Kod prodaje suvlasnickog dijela. i pored toga. veoma je znacajna aktivnost notara i to iz vise razloga: zbog instituta prava prece kupovine. Pravo na diobu ne zastarijeva. a u svakom slucaju. O pravu prece kupovine vise vidjeti u dijelu ovog rada koji tretira od obrenja i pravo prece kupovine.

Zakona o notarima CG).u susvojini ugovori odredba kojom se zahtijeva trajno odricanje prava na diobu. Ugovor o diobi nepokretnosti mora biti u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (clan 143.jedankupackojijekupujekao posebnuimovinu Prodavciseobavezujuprenijetinakupcasvoje suvlasnickedijeloveodpo1/2nanepokretnos tiiz tackeIovogugovoraa kupacseobavezujeprodavcima isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------ . stav 1. Zakon je dao mogucnost da se moze ugovoriti privremena odgoda diobe. tacka 6. stav 2. ali ne duze od pet godina. Zakona o svojins kopravnim odnosima i clan 51. Moguca je ugovorna i sudska dioba. P R I m J E R Prodajacijelenepokretnostiususvojini.

---------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i. t e da bi. prodavci izjavljuju da je predmetna nepokretnost njihova posebna imovina koju su stekli nasljedivanjem i. od _____. notaru prezentuju Rjesenj e o nasljedivanju. broj 0-120/09.godine.jedankupac Prodavac se obavezuje prenijeti na kupcapravosusvojine sa 1/2 dijela na nepokret nostiiz tackeIovogugovora. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost. koje je pravosnazno dana ____. Osnovnog suda u Podgorici. s tim u vezi. od _____. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. godine. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju.pravosvojine sa 1/1 na .na jednakedijelove. broj 0-12 0/09. godine.------------------------RImJER Prodajacijelenepokretnosti. s tim u vezi. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.akupacseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora --------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.visekupacakojijekupujuususvojinu Prodavac se obavezuje prenijeti na kupce.godine. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dru gova ugovornih strana.1.------------------------P R I m J E R Prodajasuvlasnickogdijela.. Nakon toga. Osnovnog suda u Podgorici. ---------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. ako se radi o takvoj imovini. Nakon toga. odnosn o suvlasnicki dio koji prodaje. t e da bi. Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj izvornik. koje je pravosnazno dana ____. Ugovor o prodaji Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.

Nakon toga.nepokretnostiiztackeIovogugovora. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. koju je stekao nasljedivanjem i. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju. od _____. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina.akupciseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. ako se radi o takvoj imovini. godine.godine. s tim u vezi. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. ------------------------ . broj 0-120/09. t e da bi. Osnovnog suda u Podgorici. koje je pravosnazno dana ____. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu.

Ovako rjesenje odstupa od nacela pouzd anosti iz clana 10. 1 2 3 Prodajanepokretnostiuzajednickojsvojini.-160. Zajednicka svojina takode nastaje upisom u katastar nepokretnosti. a cesto se upisuje k ao svojina jednog bracnog druga. Medutim. uz rizik povrede zakonskog pr ava prece kupovine. moze s teci svojina pod dva kumulativna uslova:ako je sticalac savjestan i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara. Kao dokaz tome. osim ako taj u pis nije rezultat pisanog ugovora bracnih drugova. a u stvarnosti se radi o zajednickoj svojini.saposebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednickeimovine bracnih drugova Zajednicka svojina je (clan 153. ali nisu una prijed odredeni. kao vlasnik zajednicke imovine. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. za raspolaganje i opterecenje nepokretnosti u zajednickoj svojini potrebna je saglasnost svih zajednicara. u slucaju kada je u katastar nepokretnosti. Porodicni zakon CG je u clanu 289. moze posluziti naprijed naznacena odredba Porodicnog zakona. stav 2. za takve slucaj eve propisao da se smatra kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. Narocito je to izrazeno kod zajednicke imovine bracnih drugova koja ima zakonski rezim zajednicke svojine. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) svoji na vise lica na nepodijeljenoj stvari kada su njihovi udjeli odredivi. prodati svoj suvlasnicki dio bez saglasnosti ostalih suvlasnika. a u koji se u pisuje na ime svih zajednicara. prema kojoj se. Iz naprijed naznacenih razloga.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Ako nisu odredeni suvlasnicki dijelovi kupaca. upisan jedan bracni drug. pitanje zajednicke bracne imovine-svojine nad nepok retnostima . osim ukoliko do upisa nije doslo na osnovu pisanog ugovora zakljucenog izmedu bracnih drugova . zakonska je pretpostavk a da oni kupuju u jednakim dijelovima. Od toga zakonskog pravila postoji jedan zakonski izuzetak. princip javnog pouzdanja (upisano pravo u katastru smatra se tacnim) nije u cije losti ispostovan u odredbama drugih zakona koji regulisu ovu pravnu problematiku. U praksi nije problem kada je u katastru nepokretnosti upisana zajednicka svojina na ime svih zajednicara. Problemi i spo rovi nastaju kada je neka nepokretnost u katastru upisana kao svojina jednog lica. a odnosi se na mogucnost da se pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. Za razliku od prava susvojine gdje suvlasnik moze. smatra kao da je upis izvrsen na ime oba bracna druga.

Uloga notara je da ispita cinjenicnu situaciju u pogledu toga da li se radi o za jednickoj imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. a pogotovo kod pravnih poslova o prenosu ili sticanju prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnosti. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini bracnih drugova koji je zakljucio samo jedan bracni drug. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. na osnovu tog ugovora .predstavlja veoma vaznu i tesku problematiku. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. a sto podrazumijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovinom. . za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasnost svih zajednicara. trece lice moze.

Ako prodavac izjavi. notar ce poduciti i upozoriti ugovorne strane na zajednicku svojinu.1. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. Pored to ga. Zakona o notarima. notar ce kod utvrdivanja cinjenicnog stanja i ispitivanja volje stranaka. odnosno na zakonski status zajednicke imovine. te na znacaj i posljedice u vezi s tim. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. a narocito na to da je kod raspolaganja takvom imovinom. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. ako se radi o takvoj imovini. odnosno ako se utvrdi da se radi o zajednickoj bracnoj imovini. Kako notar ima striktno odredenu obavezu upozoravanja i poducavanja stranaka. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. Sve naprijed naznacen o. a u svakom slucaju. Posebna imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. odnosi se i na zajednicku imovinu vanbracnih drugova. Ugovor o prodaji steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. a u odredenim slucajevima i odbiti sacinjavanje notarskog akta. u ispr avu unijeti izjave ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i eve ntualno pribavljene dokaze koji potkrepljuju te izjave. P R I m J E R Podukeiupozorenjenotaranazakonskistatuszajednickeimovinebracnih drugova 1. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. notar ce pouciti kupca da moze zahtijevati pou zdano utvrdivanje da li neka nepokretnost predstavlja zajednicku imovinu bracnih drugo va. no tar duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja. Postupanjem na ovaj nacin. ako to stranke zele. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. a shodno odredbama clana 47. t e da bi. Kako je to vec naprijed naznaceno. smatramo da je i u pogledu zakonskog rezima bracne imovine. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr . ili u samo m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. potrebna saglasnost svih zajednicara. notar vodi racuna o nacelu savjesnost i i postenja ugovornih strana o izjavama datim pred notarom. i zadatak da regulise pravne odnose na nacin da se izbjegnu pravni sporovi i gar antuje pravna sigurnost. Notar se ovdje nece i ne moze pr etvoriti u istrazni organ.

godine. Osnovnog suda u Podgorici. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.ugova ugovornih strana. ------------------------ . prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. s tim u vezi. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. koje je pravosnazno dana ____. koju je stekao nasljedivanjem i. broj 0-120/09. Nakon toga. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.. od _____. godine.

za sklapanje pravnih poslova u prometu nepokretnosti. potrebno je poznava nje vazecih propisa koji se primjenjuju. odnosn o da nijedna strana ne izvrsi svoju cinidbu u potpunosti ili djelimicno bez adekvatne protucinidbe .A. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. izri cito izjavljuje da je. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda A.. i s tim u vezi.A bracni drugovi. relevantnim u oblasti prometa prava na nepokretno sti. ZOO CG). st. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti ko ja je njihova zajednicka imovina. ako se radi o takvoj imovini. Opstine _____. od ____ godine. finansiranje kupoprodajne cijene i sl. Promet prava na nepokretnosti je po svojo j pravnoj prirodi veoma slozen posao i zahtijeva angazovanje pravnih strucnjaka koji su do bro upoznati sa brojnim propisima. te mu je zadatak da osigur a da se preuzete obaveze iz sklopljenog ugovora i izvrse. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. Nakon toga. Medutim. a osnovna obaveza kupca je da plati cijenu (cl.).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. t e da bi. a zbog potrebe prethodnog oba vljanja niza radnji (pribavljanje odobrenja. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. A. 1. Dakle. odnosno lice koje to cini. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. Zajednicka imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. notar mora nastojati da nijedna ugovorna strana ne pretrpi stetu. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. kako je vrlo cesto nemoguce obezbije diti istovremeno izvrsenje obaveza stranaka iz ugovora. 463. kao bracni drug prodavca. a sto ima za posljedicu da se na taj nacin izbjegnu eventualni sporovi. Osnovna obaveza prodavca je prenos svojine na stvari.--------------------------------------------------------------------------------------1 3 Cijena Cijena je bitan element ugovora o prodaji kao dvostrano obavezujuceg pravnog pos la. Notar je nezavisno i strucno lice k oje mora voditi racuna o interesima obje ugovorne strane. mora imati velik o prakticno i strucno iskustvo u ovoj oblasti. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. brisanje tereta.

slozen i zahtijeva preduzimanje vise radnji u razlicitim vremen skim periodima. Ovakvo obezbjeden je je jedino moguce postici kvalitetno sacinjenim ugovorom. Smisao notarskog akta kod prometa nepokretnosti je u tome sto je promet prava na nepokretnosti. zatim potrebno je regulisati sve potrebne poreske obaveze u vezi sa kupovinom stana. po svo joj pravnoj prirodi. elektro i telefonskih prikljucaka itd. obezbijediti potrazivanje davaoca kredita. prodavac cesto prodaje svoj stan da bi kupio neki drugi stan. r egulisati pitanje komunalnih troskova. potrebno je uzeti kredit za kupovinu stana. U nekoj drugoj situaciji. koja predstavlja jedan od bi tnih elemenata ugovora o prodaji.ili adekvatnog osiguranja da ce obecana cinidba biti izvrsena. te iz tog razloga i jedan od bitnih elemenata sadrz ine . U ovom radu ce se pokusati obraditi pitanje cijene. obezbijediti siguran nacin placanja cijene prodavcu i prenos svojine sa prodavca na kupca. pa je neophodno u sacinjenom ugovoru predvidjeti dinamiku tih radnji. pa mu je potrebno vrijeme za iseljenje i kupovinu drugog stana. Naprimjer.

a u vezi sa odredbama o cijeni.1. sa posebnim akcentom na ugovaranje pretpostavki za dospjelost cijene u svrhu osiguranja kupca. Ugovor o prodaji notarskog akta koji za predmet ima prenos ili sticanje prava svojine nad nepokre tnostima. tako da ugovor mora sadrzavati dovoljno podataka da se cijena moze odrediti.1. Cijena bi.470. ugovor o prodaji ne proizvodi dejstvo (cl. a posebno za inventar ili druge pokretne stvari. nacin placanja cijene. Cijena moze biti propisana. osiguranje kupca i prodavca u vezi sa placanjem cijene. korisno je posebno izraziti cijenu za nepokretnost. poslovnog prostora.471. ZOO CG). sto je vec ranije i naznaceno. Potrebno je istaci da savremeni promet donosi razlicite nacine placanja i finans iranja cijene. a moze se odredivanje ci jene povjeriti trecem ili jednoj ugovornoj strani (cl. ---------------------------------------------2 Kadajecijena izrazenapojednomm2 Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 500. U suprotnom.st. stana i s l.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpet . ZOO CG). pa su ovdje moguce veoma razlicite kombinacije i samim tim veliki broj a lternativnih rjesenja. treba la biti obradena u posebnom clanu (tacki ili stavu) kupoprodajnog ugovora. 1 3 1 Odredenje cijene U ugovoru o prodaji cijena mora biti odredena ili odrediva. P R I m J E R I 1 Kadajecijena izrazena fiksno Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. tekuca prema zvanicnoj evidenciji. notar b i morao obratiti paznju i u ispravi regulisati sljedece: odredenje cijene. Cijena se moze ugovoriti kao: fiksna (a sto se najcesce i ugovara) ili po jednom m2 zemljista. Lista pitanja (provjera) ugovornih odredbi o cijeni Prilikom sacinjavanja ugovora o prodaji.00 EURA(slovima:petstot inai 00/100 EURA) . 474.---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Kadaseuznepokretnost kupujeiinventar: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. a ra di poreskih obaveza po osnovu prometa nepokretnosti. kao sto je ranije vec istaknuto i za predmet prodaje.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA) . U slucajevima kada su predmet prodaje nepokretnosti i inventar. dospjelost placanja cijene.

a cijena za inventar iznosi 15 000.00EURA(petnaesthiljadai00/100EURA) .i 00/100 EURA).-------------------------------------------------- .

zelenaskog ugovora i sl. duzan poduciti i upozoriti da poreski organ vrsi procjenu neovisno od cijene iz ugovora. S tim u vezi. ili nakon sto se ispune odredene pretpostavke za dospjelost. kupac moze. uzimajuci u obzir trzisne cijene i procjene poreskih organa. U tim slucajevima. u odredenom roku. te na posljedice u slucaju po bijanja ugovora zbog ostecenja preko polovine. odnosno kupac se moze obezbijediti kombinacijom mjera osiguranja. Dakle. te od kupceve volje. Pretpostavke za dospjelost placanja cijene mogu biti razlicite: alternativno ili kumulativno ugovorene. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. -----------------------------------------------1 3 2 Dospjelost cijeneiosiguranjekupca Cijena moze dospijevati odmah u momentu zakljucenja ugovora. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da je izjavljeni iznos cijene nizi od trzisn e cijene i procjene nadleznih poreskih organa.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ugovorne strane koje placaju cijenu gotovinom. a narocito je vazna za kupca koji se moze veoma efikasno stititi ugovaranjem odredenih pretpostavki za dospjelost cijene. da se upise sa p ravom svojine u katastru nepokretnosti. odnosno neprihvatanjem adekvatnih obezbjedenja kojima ga poducava notar. a sto zavis i od svakog . kao i na posljedice koje mog u nastati u vezi s tim u slucaju pobijanja i raskida ovog ugovora. ugovoriti da cijena dospije va nakon ispunjenja odredenih pretpostavki za svaki konkretan slucaj. veoma cesto navode manji iznos ci jene od one koja je stvarno placena. Koje ce se pretpostavke za dospjelost cijene ugovoriti. Dospjelost placanja cijene je veoma bitna za ispunjenje ugovora. a u cilju placanja sto manjeg poreza na promet n epokretnosti i manjeg iznosa notarske naknade. da iznos cijene iz ovog ugovora ne utice na procjenu poreskog organa kod placanja poreza na promet nepokretnosti. notar je duzan poduciti kupca mogucnosti ugovaranja adekvatnih pre tpostavki za dospjelost cijene i upozoriti ga na opasnosti i rizike kojima se izlaze supro tnim ugovaranjem. zavisi od konkret nog slucaja. tj. u cilj u da se obezbijedi da mu se nepokretnost preda sa placanjem cijene. nota r je duzan poduciti kupca takvim mogucnostima i upozoriti ga na pravne posljedice i r izike kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. ali ne mora. Medutim. notar ih je. U daljem te kstu obradice se vise mogucih pretpostavki za dospjelost placanja cijene.

. Kupac zahtijeva da se upise kao vlasnik prije isplate cijene prodavcu.konkretnog slucaja. i clan 68. stav 3. Pravilnika o radu notara CG. stav 2. a da sa tog racuna notar vrsi isplatu prodavcu tek kada se kupac upise kao vlasnik. Notar moze preuzeti novac na cuvanje ako mu je predat povodom sastavljanja notar skog akta na posebnom racunu kod banke koji ne moze biti predmet prinudnog izvrsenja protiv notara. U ovom slucaju notar bi trebao da savjetuje klijentima da se cijena uplacuje na notarski racun za stranke. 127 Clan 67. Zakona o notarima CG. 1. stav 2 . te clan 45. to je notarski racun za stranke127.

Ovdje mogu doci u obzir i drugi uslovi kojima ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna za stranke na racun pro davca. Napomena: Ovo je veoma znacajan mehanizam zastite prodavaca i kupaca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. jedno od osnovnih nacela upisa u Katastar nepokretnosti jeste nacelo prvenstva. s tim da stranke daju nalog nota ru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati saglasnost prodavca za pren os prava svojine. Predbiljezba je efikasno sredstvo zastite kupca jer mu garantuje da ce biti upis ano njegovo pravo svojine u katastar nepokretnosti naknadnim opravdanjem. Da je upisana predbiljezba prava svojine u korist kupca prije isplate cijene prodavcu. -------------------------------------------------------------------------------- . koje znaci da se upis vrsi prema vremenskom redoslijedu podnos enja zahtjeva za upis128. te ga upozorio na rizike i posljed ice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. za tim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek ka da se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. Notar je duzan poduciti k upca da i kako ga predbiljezba osigurava i upozoriti ga na posljedice suprotnog postupanja . upis predbiljezbe.). Naime. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva (na ruke prodavca ili na prodavcev racun kod banke i li na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar obavijesti ugov orne strane da je predbiljezba prava svojine na predmetnoj nepokretnosti u korist kupca upis ana na prvom mjestu ranga upisa u Listu nepokretnosti . naprimjer. Kupac se na ovaj nacin stiti od rizika dvostruke prodaje ili nekih drugih upisa koji i maju prvenstvo upisa. kao sto je/su________ (Napomena: Upisati pretpostavku za dospje lost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju.-------------------------------------------------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. npr. a kupac ze li njeno ugovaranje i upis prije nego sto isplati cijenu. Ugovor o prodaji Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za st ranke u roku od sedam dana od dana zakljucenja ugovora. te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na racun prodavca u roku od seda m dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu prenosa svojine u Katastru nepokretnosti na i me kupca. 2. predaja u posjed i sl.P R I m J E R P R I m J E R 1. brisanje hipoteke i dr.

97. m oze se i korisno je dati saglasnost za brisanje predbiljezbe. odmah iza saglasnosti za upis predbiljezbe. 128 Clan 12. a u cilju zastite prod avca u slucaju da ne dode do isplate cijene i realizacije ugovora.Napomena: U izjavama za knjizenje. . prodavac bi mor ao sudskim putem vrsiti brisanje predbiljezbe ili bi ona bila brisana protekom zako nskog roka za njeno opravdanje (30-60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi cl. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG). U suprotnom. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG.

punomocje od strane prodavca. Ovdje se radi o slucaju kada je za punovaznost ugovora potrebno p . Da su dostavljena odredena pravno valjana odobrenja. ali isplatu cijene ne veze za njen u pis vec samo za predaju zahtjeva za upis. odobrenje organa starateljstva za otudenje nepokretnosti malodobnog prodavca i dr.). kao i u slucaju da ne dode do realizacije ovog ugovora. --------------------------------3. ---------------Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. brisanje hipoteke i dr. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. isto tako. Stranke daju nalo g i neopozivo ovlascuju ovog notara da podnese zahtjev za upis predbiljezbe. pod uslovom da nema prepreka za to. npr. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. zatim moguc nost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene.--------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke su vec sada saglasne da se predbiljezba brise istovremeno sa upisom prav a svojine na kupca. -------------------------------------------------------------------4. a nema prepreka za njen upis na prvo mjesto. kao sto je/su________ -------------------------------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. kao i zahtjev za brisanje predbiljezbe ako kupac u roku iz ovog ugovora ne isplati cjelokupnu cijenu. a nema prepreka za njen upis na pr vom mjestu. P R I m J E R Cjelokupni iznos cijene kupac je duzan isplatiti prodavcu (na ruke ili na racun k od banke ili na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar u pisano j formi obavijesti ugovorne strane da je zahtjev za upis predbiljezbe prava svojine u ko rist kupca predat Katastru nepokretnosti. npr. Da je predat zahtjev za upis predbiljezbe.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Prodavac je saglasan da se u korist kupca upise predbiljezba prava svojine na ne pokretnosti iz tacke I ovog ugovora. poducio ga je mogucnosti ugovaranja is plate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Ovdje kupac zeli upis predbiljezbe.

jer ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva bez tih odobrenja. te da se cijena ne placa dok se ne pribav e potrebna odobrenja. tako da je. odobrenje Centra za socijalni rad za otudenje nepokretnosti m alodobnog . kao sto smo naprijed istakli. P R I m J E R Cijena za isplatu dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke il i na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je blagovremeno dostavljeno pravno valjano punomocje od str ane prodavca (ili alt. niti da stranke vrse druge cinidbe iz ugovora. a notar takode ne smij e davati otpravke i prepise akta do momenta dostavljanja potrebnih odobrenja.ribaviti odredena odobrenja. notar duzan dati poduku i upozorenje da takav ugovor nije na pravnoj snazi. u vezi sa tim.

sljedecom formulacijom: Notar nece izdavati otpravke. 83. a j os uvijek nije upisan u katastru nepokretnosti kao vlasnik. sljedecom form ulacijom: Ovaj ugovor nije na pravnoj snazi i nece proizvoditi pravna dejstva sve dok stran ke u roku od trideset dana racunajuci od dana njegovog zakljucenja ne dostave ovom notaru pravno valja no punomocje prodavca za poduzimanje ovog pravnog posla od strane punomocnika. ovjerene prepise i prepise izvornika bilo kome sve dok ugovorne strane ovom notaru ne dostave pravno valjano odobrenje -----------------------------5. ili alt. Ugovor o prodaji prodavca. Notar moze saciniti ispravu (izvornik) bez potrebnih odobrenja (pravni posao se moze i nakn adno odobriti. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. npr. Smrcu ostavioca nj . ovjerene prepise i pr epise izvornika bilo kome sve dok mu se ne dostavi pravno valjano odobrenje. prije pribavljanja potrebnih odobrenja . Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika.. u ovakvom slucaju rok dospjelosti trebalo bi uvijek vezati za momenat pribavljanja odobrenja ili nakon toga. prije pribavlja nja potrebnih odobrenja. Da je podnesen zahtjev za upis promjene u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. notaru je zabranjeno da izdaje otpravke.). ---------------------------------------------------------------------Napomena: Notar je duzan upozoriti stranke da vremenski ne odreduju dospjelost c ijene i ne vrse njenu isplatu.1. Nadzorni odbor itd. s tim da je notar duzan poduciti i upozoriti stranke npr. Notar to mora unijeti u ispravu. kojim je prodavac oglasen nasljedn ikom. -----------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. odobrenje nadleznog organa za otudenje nepokretnosti privredn og drustvaSkupstina.-----------------------U takvom slucaju. Ako stranke hoce ugovaranje roka dospjelo sti cijene prije pribavljanja neophodnih odobrenja. npr. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. a kupac ne zeli isplati ti cijenu prodavcu dok se katastru ne dostavi rjesenje o nasljedivanju. ZOO CG). i pored pouka i upozorenja notar a. jer ugovor nije na pravnoj snazi dok se ne dostave pravno v aljana odobrenja. Dakle. smatramo da je notar duzan odbiti poduzimanje takve sluzbene radnje. cl. i u toj ispravi o pravnom poslu ce se odrediti r ok dospjelosti cijene.

Zbog toga se to zove promjena upisa. takav u pis moze sadrzavati odredene rizike u smislu podobnosti rjesenja o nasljedivanju za upis u Katastar nepokretnosti. placanja poreza. jer je smrcu ostavioca kao knjiznog vlasnik a B ili V list postao netacan i treba ga usaglasiti sa novonastalim pravnim stanjem (nasljednici umrlog postali vlasnici od momenta njegove smrti). . U svakom slucaju notar mora voditi racuna o tome da je rjesenje o nasljedivanju pravosnazno.egovi nasljednici postaju vlasnici. Medutim. a upis u Katastar nepokretnosti ima samo deklarati vno dejstvo. taksi itd.

b risanje hipoteke i dr. kao sto je/su________ . Osnovnog suda u _______.------------- . Da se u Katastru nepokretnosti izvrsi promjena u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. tako da je prodavac po osnovu nasljedivanja upisan kao vlasnik sa 1/ 1(ili suvlasnik sa dijelom___). a jos uvijek nije upisan u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. kojim je prodavac oglasen iskljucivim nasljednikom. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. od __________.). a nema prepreka za njegovo provodenje. mogucnosti ugovaranja isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. tako da se prodavac po osnovu nasljedivanja upise sa pravom svojine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je podnesen zahtjev za promjenu B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. broj _________. od __________. a kupac ne zeli isplatiti cijenu prodavcu dok se isti sa svojim pravom ne upise u Katastar. koje je postalo pravosnazno dana __________. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprot nog postupanja. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je izvrsena promjena B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. Osnovnog suda u _______. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. broj _________. --6. ----------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. kao sto je/su________ (Napomena: Upi sati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. npr.

brisanje hipoteke i dr. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.--------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izla ze u slucaju suprotnog postupanja. npr.).

ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena nekim prav om. 8. brisanje hipoteke i dr. te ga je upozorio na r izike i posljedice . --------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. -Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je ovlascenik zakonskog (ili ugovornog) prava prece kupovin e izjavio da nece vrsiti svoje pravo.1. Ovdje se radi o slucaju kad a postoji ugovorno ili zakonsko pravo prece kupovine. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Da se ovlascenik zakonskog ili ugovornog prava prece kupovine izjasni da nece vrsiti svoje pravo. a kupac ne zeli da rizikuje sticanje prava svojine na stvari ili druge stetne posljedice zbog postojanja prava prece kupovi ne odnosno njegove povrede. npr. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. a prije isplate cijene prodavcu. P R I m J E R Cijena dospijeva za placanje na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je notaru urucena (ili da je Katastru nepokretnosti predata ) brisovna dozvola u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. Ugovor o prodaji 7. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. Da je notaru urucena ili da je katastru nepokretnosti predata brisovna dozvol a u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti.

npr. pribavljanje odobrenja i dr.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. .

---------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. a kupac preuzima i dug obezbijeden hipotekom. Da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloge. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane kupca duga obezbijedenog hipotekom. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava ugovaranje i splate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Ovdje se radi o slucaju kada kupac kupuje opterecenu ne pokretnost. Da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hipoteke. izjasnjenje imaoca prava prece kupovine i dr. shodno odredbama 455. Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. ZOO CG) . upisan e u G listu. 10. i 456. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloga. na kojoj je upisana zabrana otudenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca. upisanog u G listu. pa je stoga potrebna s aglasnost hipotekarnog povjerioca. npr. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca ugovar anje isplate cijene . u cilju upisa u katastar prenosa prava svojine na kupca i u cilju preuzimanja duga od strane kupca. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane ku pca duga obezbijedenog hipotekom. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hip oteke.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 9. --------------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.

potrebnog odobrenja i dr. npr. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja). . ----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. kako zbog toga sto kupac sebe zeli zastiti na nacin da prodavac ne dobije cijenu dok se ne ispune odredene pretpostavke za dos pjelost cijene (npr. Kako smo naprijed naznacili. niti koristenje notarskog racuna za stranke Ovo je vrlo cest slucaj u praksi. kupac izjavljuje da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. tada nije potrebno predvidati mjere obezbjedenja za prodavca nego se mora voditi racuna o adekvatnom obezbjedenju kupca. kao i u pogledu raznih okolnosti koje onemogucavaju da se kupac upise kao vlasnik.). uz obezbjedenje kupca. U ovom s lucaju notar mora dati kupcu poduku o mogucnostima adekvatnog osiguranja u konkretnom slucaju i upozoriti ga na posljedice placanja cijene bez ugovaranja adekvatnih m jera obezbjedenja. Ako se cijena pl aca u momentu zakljucenja ugovora. Ovo je najjednostavnija situacija koja u modernom nacinu prometa nije vise tako cesta. Stete po kupca mogu biti velike jer je on vec isplatio cijenu. narocito u pogledu visestrukog otudenja ili pak opterecenja predmetne nep okretnosti. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. upis predbiljezbe. a kupac ne zeli u govaranje pretpostavki za dospjelost. Nakon toga. vrlo cesto potrebno na adekvatan nacin obezbijediti i prodavca. Ugovor o prodaji Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke ili racun prodavca. odnosno kombinacijom mjera osiguranja. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke prodavca (ili na racun prodavca.1.---------------) Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. Placanje cijene u momentu zakljucenja ugovora. upis svojine. tak . iako je moguce da nastupe brojne opasnosti i r izici po kupca. ovo je veoma cest slucaj. alternativno i li kumulativno. Placanje cjelokupne ili dijela cijene nakon zakljucenja ugovora o prodaji. pribavljanje odobrenja i sl. pa je zbog toga. -----------------------------------------------------------------------------------1 3 3 Osiguranje prodavca Prodavac se u ugovoru o prodaji moze obezbijediti na vise nacina.

Ova obaveza poducavanja i upozorav anja stranaka propisana je u clanu 47 Zakona o notarima CG. a sve sa ciljem da se izbjegnu sporovi i da se ugovor u cijelosti realizuje. p a je stoga duzan poduciti i upozoriti stranke na sve moguce mjere adekvatnog obezbjed enja u konkretnoj situaciji i primijeniti ih shodno volji stranka. .o i zbog toga sto kupci u velikom broju slucajeva finansiraju cijenu iz kredita ili na dr ugi nacin placanja na rate. Notar je duzan poduciti i upozoriti prodavca na sljedece mjere obezbjedenja: isplata cijene na notarski racun za stranke. Notar mora voditi racuna o interesima svih ugovornih strana.

tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakontoga strankeizjavljuju (jednu od dolje naznacenih alternativa) .000.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. deponovanje cijene na notarski racun za stranke. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. najkasnije do 31. 2009.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupcevo pristajanje na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prodaje ili na cjelok upnoj imovini kupca. s tim da se ona preda kupcu u momentu isplate cijene prodavcu ili na notarski racun za stranke.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. koji se v odi kod ______-banke. P R I m J E R Poduke i upozorenja prodavcu kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. davanje clausule intabulandi u posebnoj ispravi u momentu zakljucenja ugovora ili naknadno. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. kupac je vec isplatio prodavcu.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA).825.12. uz istovremeni nalog notaru da ne izdaje otpravke i prepise ili da izda izvode otpravaka i prep isa (otpravak dijela akta) koji nece sadrzavati clausulu intabulandi sve do isplate cjelokupne cijene129. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. godine. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33.------------------------------------------------Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25. prema izricito j izjavi stranaka.

---------------- b) U vezi sa placanjem naprijed naznacenog cjelokupnog iznosa cijene od ______ EURA (slovima: ____ EURA) i zakonskih (ugovornih) zateznih kamata u slucaju pada nja kupca u docnju.).----------------------------------------129 Clan 88. kupac izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (ili samo na predmet u prodaje ako se odmah vrsi prenos prava svojine. Zakona o notarima Crne Gore. .Moguce mjere obezbjedenja prodavca: a) -Da se ne zeli ugovaranje naznacenih mjera obezbjedenja prodaca .

Ugovor o prodaji Izvrsni otpravak ovog notarskog akta ce biti izdat prodavcu na njegov zahtjev. tac. 2. Notar je u konkretnom slucaju obavezan upozoriti kupca na posljedice u vezi sa pristajanjem na izvrsenje bez odlaganja. c) Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za stranke u roku od ______ dana od dana zakljucenja ovog ugovora. Notar je upozorio k upca da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i objasnio mu pravne posljedice takve i zjave . takva isprava je izvrsna isprava i ima dejstvo pravos nazne sudske odluke. a cijena se placa na rate ili u cjelokupnom iznosu nakon proteka odredenog vremena od zak ljucenja ugovora. a sa ispravama koje dokazuju da su ispunjeni uslovi za izvrsnost. Zakona o izvrsnom postupku CG130. npr.1. . koja ce biti predata kupcu u m omentu isplate cijene. Ovdje mogu doc i u obzir i drugi elementi kojim ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna z a stranke na racun prodavca. d) Prodavac se obavezuje da ce u naknadnoj ispravi. Stranke mogu ugovoriti da se u Katastar nepokretnosti izvrs i upis zabiljezbe pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. prema clanu 53. cime se prodavac stavlja u sigurniju pravnu poziciju u vezi sa na platom kupoprodajne cijene. s obzirom na pravnu snagu tak ve izjave. izjaviti saglasnost za prenos prava svojine na kupca . stav 2. prodavac se stiti davanjem clausule intabulandi u posebnoj ispravi.--------------------------------------------------------------Napomena: Notarski racun za stranke je veoma znacajan mehanizam zastite prodavca i kupca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. Naime. Pravilnika o radu notara CG. te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na r acun prodavca u roku od ____ dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu u Katastar prenosa prava svojine na ime kupca . u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene.---------------------Napomena: U slucaju kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora. predaja u posjed i sl. upis predbiljezbe. Zakona o notarima CG i clanu 45. Zakona o notarima CG i clanu 16. s tim da stranke daju nalog notaru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati sag lasnost prodavca za prenos svojine.--Napomena: Ovdje se radi o slucaju kada prodavac u samom ugovoru daje clausulu in tabulandi i pristaje da se kupac upise kao vlasnik bez ikakvih dodatnih uslova. a predviden j e u clanu 67. Ova formulacija ce se unijeti i u odjeljak ugovora Izjave za knji zenje .

Primjer za takvo postupanje dat ce se u odjeljku ugovora koji tretira izjave za knjizenje prenosa prava svojine. -------------------------------------------------------------------130 Zakon o izvrsnom postupku. e) Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. Sluzbeni list RCG broj 23/04. ali da se kup cu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. odnosno prepisa koji nece sadrzavati saglasnost prodavaca za prenos prava svojine na kupca sve dok kupac u cijelosti ne isplati kupoprodajnu cijenu. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravak dijela akta. . Cjelovit otpr avak i prepis izvornika notar ce izdati kad mu stranke prezentuju valjan dokaz da je placena kupoprodajna cijena .

dok prodavac upravo zeli da za prenos p rava svojine dobije protuvrijednost u novcu. sa dvije podvarijante. o kojima notar mora voditi racuna i mora poduciti ugovorne stra ne o tome. izdavati i otpravak dijela akta (clan 88. 1 3 4 Nacin placanja cijene Jedna od osnovnih obaveza kupca je placanje kupoprodajne cijene. odn osno iz kojih izvora. kad kupac ne preuzima hipoteku. Zakona o notarima CG). tj. tak ode je efikasno sredstvo za zastitu prodavca. u ovom slucaju saglasnost za prenos prava svojine. Notar ima pravo i duznost. pre ko banke. Ovdje postoji nekoliko modaliteta ispunj enja kupceve obaveze. U narednom tekstu su date neke formulacije koje se ticu odredivanja dospjelosti placanja cijene. odnosno zastiti prodavca i kupca u vezi s tim. uzimanje kredita kod banaka. . Interes kupca j e da postane vlasnik predmetne nepokretnosti. a takode nije potrebno prethodno obezbijediti finansiranje kupc a. niti je brisati. uz ugovaranje obaveze notara da izdaje samo izvode otpravaka. placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. kad kupac preuzima hipoteku. odn osno izostavi dio isprave (izvornika). i konstatuje na tom mjestu Izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta i stavi svoj potpis i pecat. prekrije. Najce sce situacije u ovom slucaju su sljedece: placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretn osti. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretnosti Ovo je najjednostavnija varijanta. Notar prilikom kopiranja ili na drugi nacin sacinjavanja otpravka. tj.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Davanjem saglasnosti za prenos svojine odmah u ugovoru. potrebno je voditi racuna o tome kako se vrsi placanje. tj. te o tome kakav je pravni rezim konkretnog predmeta prodaje. pored cjelo vitih otpravaka i prepisa. Potrebno je samo odrediti pretpostavke za dospj elost cijene. ovjerenih prepisa i prepisa. jer u ovom slucaju ne treba otplacivati hipot eku prodavca. Prije svega. placanje cijene koja se finansira u cijelosti ili djelimicno iz kredita.

i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. zatim na mogucnosti ugov aranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospj eloscu placanja cijene.P R I m J E R Cijena iznosi___________EURAidospijevazaplacanjeodmah -------------------------------Potpisomovogugovoraprodavacpotvrdujedamujekupacisplatio cjelokupnunaprijed naznacenu cijenu. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notar ski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepok retnosti kao . kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepokretnosti prije isplate cijene.

zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru . tj. npr. Ovdje je jednostavno cinjenicno stanje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. jer dobiva u momentu zakljucenja ugovora cjelokupnu cijenu. kupac izjavljuje da ne zeli mjere obezbjedenja i da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. naprimjer. gdje kupac ne zele ugovaranje pretpostav ki za dospjelost. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnosti. a sto se moze vidjeti iz formulacija koje su date u gornjem tekstu. tako. tu su navedene potrebne radnje koje se moraju pre thodno uciniti kako bi se obezbijedilo potrebno punomocje ili uredilo knjizno stanje predmetne nepokretnosti. jer nepokretnosti uglavnom imaju veliku vrijednost i za njihovo finansiranje potrebna su znatna sredstva. -------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.1. Ugovor o prodaji vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Ovdje postoji vise varijanti: a) Prva mogucnost bi mogla biti kada kupac ne zeli kupovinu nepokretnosti koja j e opterecena hipotekom i zahtijeva njeno brisanje. brisovne dozvole i dr. CijenazanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ----------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen abezuslovnabrisovnadozvolabanke ________zabrisanjehipotekeupisaneu G listu. koja u pravilu nedostaju kupcu. Ovakve situacije su rijetke. kredit i troskovi su isplaceni hipotekarnom povjeriocu. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja . pribavljanje potrebnog odobrenja.akojaopterecujenepokretnostkojajepredmet prodaje. banci. ali nije pribavljena brisovna dozv ola. Nesto je slozenija situacija ukoliko j e potrebno naknadno pribavljanje raznih ovlascenja ili odobrenja. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. Prodavcu u ovom slucaju nisu potrebne mjere obezbjedenja.Nakon toga.u iznosuod ________EURA. a kupac zahtijeva brisanje hipoteke koja obezbjeduje potrazivanje koje nije isplaceno.

b) Nesto slozenije cinjenicno stanje postoji kada kredit i troskovi nisu isplace ni hipotekarnom povjeriocu.nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. pribavljanje potrebnog odobrenja. npr. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. a prodavac zeli kredit odmah isplatiti sredstvima iz . te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.

zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. npr.naracunbr Pravoprodavcadatraziisplatuzapovjeriocaostaje nedirnuto -------------------------------Notar je poducio kupca i o drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupoprodajne cijene koju mu treba isplatiti kupac. Cedirana cijena hipotekarnom povjeriocu se m oze isplatiti direktno ili posredstvom notarskog racuna za stranke. koji takode zahtijeva brisanj e hipoteke. . tada je potrebno ugovoriti i osigurati da se iz prodajne cijene namiri hipotekar ni povjerilac. Moguce postupanje not ara. a kupac naznaceni iznos cijene placa direktno h ipotekarnom povjeriocu prodavca. Moguca formulacija kad se cedira cjelokupna cijena hipotekarnom povjeriocu i isplacuje direktno na racun hipotekarnog povjerioca: CijenazanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ---------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen a pisana obavijest hipotekarnogpovjerioca dace izdatibezuslovnu brisovnu dozvoluza brisanjehipoteke.kojaopterecujenepokretnostkoja jepredmetprodaje. u ovom slucaju sastoji se u tome da prodavac (koji je ovdje istovremeno i hipotekarni duznik) u ugovoru o prodaji cedira131 svoje potrazivanje na isplat u cijele ili dijela cijene (u zavisnosti od toga koliko iznosi neisplaceni kredit) u korist svog hipotekarnog povjerioca (banke). te ugovoriti ko ce pribaviti brisovnu dozvolu. upisaneu G listu.akoseisplati cjelokupniiznosobezbijedenogpotrazivanjasasporedni m cinidbama ----------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac ustupa svoje cjelokupnopotrazivanje na isplatu cijene (ili dio cijeneui znosu od ____EURA)izovogugovorasvomhipotekarnompovjeriocu banciXX. koji istovremeno daje saglasnost za brisanje hipoteke ili se u posebnoj izjavi obavezuje da ci izdati brisovnu dozvolu u posebnoj ispravi ako mu bude placen dugovani iznos kredita. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. na zahtjev stranaka. te ge upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. pribavljanje potrebnog odobrenja.

a placa se preko notarskog racuna za stranke: CijenanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) -------------Kupac je duzan uplatiti cjelokupni iznos cijene na notarski racun za stranke bro j ________. .do dana_____ -----------------------------------------------------131 Clan 445 do 454 ZOO CG.kodbanke_________.Kad se cedira cijena hipotekarnom povjeriocu.

Razlog davanja saglasnosti povjerioca za preuzimanje duga se nalazi u tome . Naznacena placanja notar ce izvrsiti po ispunjenju sljedecih pretposta vki: da je notaru urucena brisovna dozvola u pogledu hipoteke (ili da se hipotekarni povjer ilac prodavca pisanim putem obavezao da ce izdati brisovnu dozvolu nakon sto mu bude isplaceno potrazivanje po osnovu navedenog kredita). sto je povjeriocu bitno ko ce biti njegov duznik. notar je obavezan da ti poduku i upozorenje strankama o obavezi davanja pristanka hipotekarnog povjerioca. a takode je nuzna saglasnost-pristanak prodavcevog hipotekarn og povjerioca za preuzimanje duga od strane kupca kao novog duznika (clan 455. Ugovor o prodaji Prodavac ustupa svoje potrazivanje na isplatu cijene svom povjeriocu banci _____ _______ u iznosu od _________ EURA (slovima ____)-(ili kada nije jos uvijek utvrden: u i znosu koji hipotekarni povjerilac-banka saopsti notaru da je potreban za njegovo potpuno namirenje) i nalaze notaru da taj iznos direktno isplati naznacenom hipotekarnom povjeriocu prodavca i izdejstvuje brisovnu dozvolu od banke. a kupac preuzima neisplaceni dug koji je obezbijeden hipotekom. U vezi s tim. tada je nuzna izjava kupca o preuzimanju duga koju ce dati u ugovoru o prodaji. dok ce se ostatak cijene direktno ispla titi prodavcu. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. ZOO).--------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca na ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vez i sa dospjeloscu placanja cijene. slje decom formulacijom: CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) --------------- . zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. npr. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. U ovakvim slucaj evima postoji mogucnost da kupac daje izjavu o preuzimanju duga i na taj nacin stice pravo svojine na nepokretnosti sa postojecom hipotekom prodavca u korist hipotek arnog povjerioca (banke). kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. i 45 6.1. pribavljanje potrebnog odobrenja.

Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzme dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista predmetne nepokretnosti u korist hipotekarnog povjerioca ______. _________ u roku od sedam dana od dana kada ga notar pismenim putem obavijesti d a mu je banka dostavila saglasnost za preuzimanje duga.------------------------------------------------------------------------- . prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. dok ce ostatak cijene kupac isplati na notarski racun za stranke broj ________ k od banke. te kupac nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upi su predbiljezbe prava svojine u korist kupca. na dan sacinjavanja ovog notarskog zapisa iznosi _________ EURA (slovima ____) (ili kada nije jos uvijek utvrden: u iznosu koji hipotekarni povjerilac-banka sa opsti notaru). a koji.

Prodava c se nadalje obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepok retnosti na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne ne pokretnosti. te se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. Primjer moguce formulacije kada se opterecuje nepokretnost koja je predmet proda je. -------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita odobrenog od strane banke ________. broj __ od ___ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za osiguranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. npr. broj ________. u izn osu od __________. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. Naznacen ugovor o k reditu notar je procitao strankama. pod uslovom d a se . ne samo izmedu prodavca i kupca. radi obezbjedenja kredita kupca iz koga se finansira cijena. c) Mjere osiguranja prodavca i kupca kada se cijena od strane kupca finansira iz odobrenog kredita neke banke U modernim trzisnim tokovima cijena se u cjelosti ili djelimicno finansira iz kr editnih sredstava. Kroz ovaj vidi finansiranja cijene nastaju veoma slozeni odnosi izmed u razlicitih subjekata. mogao bi da glasi na sledeci nacin: P R I m J E R CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____). -----------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. a moguca je odredena uloga trecih kao zaloznih duznika. uz godisnju kamatu do 10% i pod svim drugim uslovima iz ugovora o kr editu132. pribavljanje potrebnog odobrenja. te ga je upozori o na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Uloga notara je da omoguci sigurnu i efikasnu transakciju za sve ucesnike takvog pravnog posla._ koji su sklopili kupac i banka ____________. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik. nego i izmedu banke i stranaka.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je poducio kupca mogucnosti ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti.

u slucaju da ugovor o prodaji ne bud e izvrsen iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. U tom slucaju moze se koristiti sledeca formulacija: P lacanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita koji ce odobriti poslovna banka XX. uz najvisu godisnju kamatu do __ % i pod svim d rugim uslovima iz ugovora o kreditu koji ce sklopili kupac i banka. te se zbog toga ne znaju tacni uslovi kreditiranja. . Za osiguranje kredita pr odavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u koris t poslovne banke u najvisem iznosu do __________.---------------------------------------------------------------132 Moguca je situacija finansiranja cijene iz kredita koji jos uvijek nije odob ren.banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu bez ogranicenja i troskova za prodavca kada joj se vrati iznos isplacen na ime kredita.

ovjereniprepisiprepisvec samo otpravak dijela akta. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbi ljezbe u katastar nepokretnosti prije isplate cijene. te da ga je notar je poducio mogucnosti njegovog adekvatnog osigu ranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. kao sto je davanje saglasnosti za prenos pr ava svojine odmah u ugovoru.------------Sa momentom placanja cijene na racun prodavca. a sa cime je saglasan i kup ac. ali da sekupcuili bilokomedrugomneizdajecjelovitotpravak.------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju placanja cijene iz ovog ugovora.odnosnoprepisakoji nece sadrzavati saglasnostprodavca zaprenospravasvojinenakupcasvedokseprodavcuneisplatiucijelostikupoprodajnacijena nanaprijedopisaninacin Cjelovitotpravakiprepisizvornika notarceizdati kadstrankepisanimputemdokazudajeplacenakupoprodajnacijena Notarjeduzan . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da ga je notar upozorio na posljedice davanja izjave o pristaja nju na izvrsenje bez odlaganja. te da ga je upozoriona pos ljedice suprotnog postupanja Nakon toga. kao i da ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. prodavac ustupa kupcu sva prava k oja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. Ugovor o prodaji Ovim kupac neopozivo ustupa potrazivanje (cedira) na isplatu naprijed naznacenog kredita prodavcu. prodavac je izricito izjavio. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispra vi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. kako slijedi: da prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine . i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. --------------------Prodavac izjavljuje da ga je notar poducioo ostalim mogucnostima njegovog osigur anja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. zati m ugovaranju isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svo jina.---------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora.1. kupac izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini. Izvrsni otpravak ov og akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za nj egovu izvrsnost.

postupitiponaprijed naznacenom nalogu. U tom slucaju prodavac daje saglasnost za upis prenosa prava svojine na kupca. te istovremeno zahtijeva a kupac odobrava upis hipoteke na predmetu proda je.------------------------------------------------ . Odredbe o zasnivanju hipoteke ce biti sastavni dio ugo vora o prodaji. P R I m J E R Primjerformulacijeodredbeugovorakojaregulisecijenu. koja moze biti i izvrsna.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). kao adekvatno obezbjedenje prodavca moze posluziti istovremeni upis hipoteke na predmetu proda je. a prodavac daje clausulu intabulandi u sa mom ugovoru i dozvoljava upis prenosa svojine prije isplate cijene. ------------------------------------------------------------Napomena: Kad se cijena placa na rate.akadasecijena placanarate: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825.

ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene.825. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena.a kadasecijenaplacanarate.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25. deponovanje cijene na notarski racun za stranke. te je upozorio duznika (kupca) da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice takve izjave. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene.000. najkasnije do 31.te pristajanjakupcanaizvrsenjebezodlaganjanapredmetuprodajeina cjelokupnojsvojojimovini ----------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da ce izvrsni otpravak ovog akta izdati povjeriocu na n jegov zahtjev sa ispravama koje dokazuju njegovu izvrsnost.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA). stranke ugovaraju upis prenosa prava svojine na ime kup ca. kupac je vec isplatio prodavcu.teseugovoraupispravasvojineukoristkupca uzistovremeniupishipotekenapredmetuprodajeukoristprodavcaiupis zabiljezbepristajanjenaizvrsenjebezodlaganja. 2009. uz istovremeni upishipotekenapredmetuprodajeukori stprodavcaradiobezbjedenja neplacenogdijela cijeneu iznosuod ___ EURA (slovima:___)sazakonskimzateznimkamatamaoddanja padanjakupcaudocnjupa dokonacneisplate. koji se v odi kod ______-banke. godine. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33.tezabiljezbezabranenovog .------------------------------------------Primjerformulacijeodredbeugovorakojareguliseizjavezaknjizenje. prema izricito j izjavi stranaka. odmahpozakljucenjuovogugovora.12.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja U vezi s tim. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja.

koja se ima isplatiti najkasnije do ___.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 133 Clan 85. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. stav 1. a kupac je saglasan133. kao i da se istovremeno upise zabiljezba pristajanja kupcana neposredno prinudno izvrsenje na osnovu ovog notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate ne pokretnosti.opterecenja: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. sa zakonskim zateznim kamatama. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do kona cne isplate. te da se izvrsi i upis zabiljezbe zabrane novogopterecenja predmetne nepokretnos ti. . na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. s tim s to prodavac zahtijeva.000.00 E URA (pedesethiljada EURA).

1 4 1 Odgovornost za materijalne nedostatke Prodavac odgovara za materijalne nedostatke. teretne ugovore. a primalac (sticalac). Svrha ov ih odgovornosti je da garantuju ekvivalentnost medusobnih cinidbi. 515. Ako ugovorne strane drugacije ne ugovore ili uopste ne ugovore vazi ono sto je zakonom propis ano za tu odgovornost. Odredbe Zakona o obligacionim odnosima o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke su dispozitivne prirode. Ovdje se radi o odgovornosti prenosioca prava svojine za eventualne nedostatke na stvari drugoj ugovornoj strani za sluc aj da nemaju ugovorena ili uobicajeno pretpostavljena svojstva. bez obzira na to da li mu je nedost atak poznat. stav 1. sto znaci da ugovorne strane mogu tu odgovornost u ugov oru drugacije regulisati.1. Pravila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke se u nacelu odnose na dvostrano obavezne. Ugovor o prodaji 1 4 Odgovornostzamaterijalneipravne nedostatke Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o prodaji regulisana je odredb ama Zakona o obligacionim odnosima CG (clan 486. koje bi bile nesrazmjerne ako postoji neki od ovih nedostataka. Notar kao nezavisni. kupac je duzan odmah dati primjedbu . koja su detaljno uredena u dijelu Zakona o obliga cionim odnosima kod ugovora o prodaji. jer ga prenosilac nema ili to pravo postoji u korist treceg. neutralni i strucni nosilac javne sluzbe ima obavez u na jednak nacin savjetovati i stiti interese svih stranaka u postupku. Odgovornost za pravne nedostatke (evikcija) sastoji se u jemstvu prenosioca prav a da primalac nece biti onemogucen od treceg u redovnoj upotrebi ili raspolaganju sa stvari. 524. Kupac je duzan pregledati kupljenu stvar ili je dati na pregled i o vidl jivim nedostacima obavijestiti prodavca u roku od osam dana. ZOO). Ovo postoji u slucajevima kada se ugovorom na primaoca prenese pravo koje ne moz e koristiti. tj. Odgovornost za materij alne (fizicke) nedostatke stvari sastoji se u obavezi prenosioca da jemci za materija lne nedostatke stvari. s tim sto ZOO postavlja granice tog ogranicenja ili iskljucenja134. a kod ugovora u privredi bez odlaganj a. da je za njih znao. mogu je ograniciti ili iskljuciti (clan 494. stav 1. ne bi sklopio ugovor. i clan 522. ako postoje takve mane koje su suprotne izricito dogovorenim ili uobicaj enim svojstvima tih stvari. ZOO CG. tj. tako da primalac ne moze koristiti stvar na zeljeni nacin . Ako su obje strane prisutne pregledu.). a odgovornost za pravne nedo statke (zastita od evikcije) regulisana je odredbama clana 516.

a i onda kada je prodavac nametnuo tu odredbu koristeci se posebnim monop olskim polozajem . prodavac) za njih znao. prodavcu bio poznat. a u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucenja odgovornosti za materijale nedostatke postavljene su sljedece granice: odredba ugovora o ogranicenju ili isk ljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistava je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. . ZOO. U clanu 522. u clanu 523. odredbe ugovora o ogranicenju. a nije ih kupcu saopstio .134 U clanu 494. ili o iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke nista va je . ZOO regulisano je da prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. ili mu nije mogao ostati nepoznat neki nedostatak u njegovo m pravu. ZOO u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucen ja prodavceve odgovornosti za pravne nedostatke. a on o nj emu nije obavijestio kupca. O ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. takode. stav 2. ili je znao d a se mogu ocekivati. ako je on (dakle. postavljene su sljedece granice ako je u vrije me sklapanja ugovora. stav 2.

a on o njemu nije obavijestio kupca. U slucaju da trece lice oduzme stva r kupcu. Odgovornost prodavca za pravne nedostatke moze se ugovorom ograniciti il i . na stvari moze postojati teret. ZOO CG. kupac moze po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniz enje cijene. Ipak. Odredba ugov ora o ogranicenju ili iskljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistavna je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. kupac mora pozvati prodavca da otkloni nedostatak. kupac ne gubi pravo da se pozove na nedost atke i poslije isteka navedenih rokova ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nij e mogao biti nepoznat.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima zbog vidljivih nedostataka. npr. Kupac u svakom od ovih slucajeva ima pra vo zahtijevati naknadu stete koju je pretrpio zbog nedostatka stvari (npr. Najtezi oblik pravnog nedostatka na stvari je kada prodavac nema pravo svojine n a stvari vec to pravo pripada trecem licu. Koja prava ima kupac koji je blagovremeno obavijestio prodavca o nedostatku. a nije ga saopstio kupcu. Kupac izjavljuje da se je licnim pregledom (alt. Pored toga. umanjivalo ili ogranicavalo kupcevo pravo na t oj stvari. uz pomoc strucnog lica ___ ) uvj erio u stanje predmeta prodaje . Ukoliko se pokaze nedostatak na stvari. nije mog ao upotrebljavati stvar s nedostatkom i zbog toga nije ostvario prihode). Notar bi trebao voditi racuna da se u ugovor unese odredba o tome da li je i na koji nacin kupac pregle dao kupljenu stvar. pravo sluzbenosti). odnosno pravo koje ogranicava pravo svojine (npr. a i onda kada je proda vac nametnuo tu odredbu koristeci se svojim posebnim monopolskim polozajem. koje moze od kupca oduzeti stvar podnos enjem svojinske tuzbe. Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokazu na kon sest mjeseci od prodaje stvari. a u slucaju umanjenja ili ogra nicenja prava. Kupac ima pravo traziti raskid ugovora zbog materijalnih ned ostataka samo ako prethodno ostavi prodavcu rok za predaju stvari bez nedostatka ili da prodavac u tom roku otkloni nedostatak.-----------------------------------------------------------------------------------------------1 4 2 Odgovornosti za pravne nedostatke Kod ugovora o prodaji prodavac jemci kupcu da na prodatoj stvari ne postoji neko pravo treceg lica koje bi iskljucivalo. regulisa no je clanom 496. Ugovorne strane mogu ograniciti ili sas vim iskljuciti prodavcevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari. ugovor izmedu prodavca i kupca se raskida.

moguce su dvije situacije. ako je on za njih znao. Prava kupca. a kupac je pozvao prodavca da se umijesa u spor. ili istekom sest mje seci po pravosnazno okoncanom sporu koji je trece lice pokrenulo prije isteka roka od go dine dana. kako su odredbe ZOO CG o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke dispozitivne prirode. odredba ugovora o ogran icenju ili iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke je nistavna. po osnovi pravnih nedostataka. gase se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava treceg. prodavcu bio poznat. a nije ih kupcu saopstio. Ako je u vrijeme sklapanja ugovora. Prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. ili je znao da se mogu ocekivati. Dakle. O tome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. . ili mu nije mogao ostati nepoznat takav nedostatak u njegovom pravu.sasvim iskljuciti.

kao i varijante kada se nakon poduka i upozorenja notara ne pribavlja. --------2. odnosno pribavlja uvjerenje nadle zne poreske uprave o tome da li prodavac ima neizmirenih. notar je duzan u ispravu unijeti autonomnu v olju stranaka u tom pogledu. --------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na predmetu prodaje. prije sacinjavanja ovog notarskog akta. Ugovor o prodaji 1.anijeih saopstiokupcu ----------------------------------------------U primjeru koji slijedi prodavac iskljucuje odgovornost za materijalne nedostatk e.akojeprodavaczanjih znaoilijemogaoznati. a . prodavac ce po samom zakonu odgovarati za pra vne i materijalne nedostatke. a preuzima odgovornost za pravne nedostatke.1. teihjeupozoriodace bitibez dejstvaprodavcevoogranicenjeiiskljucenjeodgovornostiz amaterijalneipravne nedostatke.tezaogranicenjajavno-pravneprirode kojakupcunisubilapoznata. poducio kupca da. te poduciti i upozoriti stranke na posljedice ogranicenj a ili iskljucenja odgovornosti i na zakonske odredbe imperativne prirode. Cjelishodno j e u ugovoru dati samo uputu na zakonske odredbe. onako kako je to zakonom regulisano. pribavi urbanisticku saglasnost ili izvod iz regulacionog p lana i upozorio na posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. pa je kupac to o dbio. tj. Ako ugovor sadrzi odredbe o ogranicenju ili potpunom iskljucenju odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. s tim u vezi. poducio i upozorio stranke.odnosno znaodasemoguocekivati. ZOO CG). Notar je. Pored toga. pa je notar. cl an 522. i clan 523. stav 2. U tom se slucaju moze koristiti sljedeca formu lacija: Notarjepoducio ugovorne straneposljedicamaogranicenja ili iskljucenjaodgovornosti . date su varijante kad nep okretnost nije pod zakupom i kada je predmet zakupnog odnosa. a narocito u pogledu mog ucnosti gradenja na predmetnoj nepokretnosti. s tim u vezi. kojima su postavljene granice ogranicenja ili potpunog iskljucenja odgovornosti (clan 494. Ako ugovor ne sadrzi bilo kakvu odredbu o odgovornosti za pravne ili materija lne nedostatke (a ne mora sadrzavati). ------------------Prodavcu nisu poznata ogranicenja javno-pravne prirode.. kao. a dospjelih poreskih obave za. Smatramo da je cjelishodno pribaviti takvo uvjerenje zbog opasnosti upisa zakons ke hipoteke za poreske dugove za ciji upis nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. stav 2. u sljedecem obrascu : Prodavac odgovara za pravne i materijalne nedostatke u skladu sa Zakonom. naprimjer.

te koje se stice upisom u katastar nepokretnosti. Kupac je u prisustvu prodavca obisao ne pokretnosti koje su predmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. Zakon o poreskoj administraciji). ------------------------------------------------ . Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. P R I m J E R Nepokretnosti se prodaju bez garancije da imaju povrsinu navedenu u katastru nep okretnosti.ciji je osnov nastanka zakon (npr. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke.

--------------------------Notar nas je poducio i upozorio da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa prom jenom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprije d naznacenog ugovora o zakupu. S tim u vezi. kupac ulazi u posredan posjed.godine.broj 10-9/6.koristi. kamate. kao i da ih ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. te nas je poducioiupozorioo pravnim posljedicama u vezi s tim. jer zakupni odnos n . Ako je nepokretnost u zakupu.--------------------------------------------------------------------------------Ili primjer formulacije kada stranke ne zele pribavljanje poreskog uvjerenja: Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za ne placene poreze i na cjelishodnost da kupac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane prodavca. moze se ugovoriti vise varijanti: da posjed prelazi na kupca istovremeno sa potpisivanjem ugovora.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Prodavac garantuje da su predmetne nepokretnosti slobodne od upisanih i neupisan ih prava i ogranicenja. koje se prilaze uz ovaj izvornik. da posjed prelazi u odredenom roku od zakljucenja ugovora ili placanja cijene. da posjed prelazi u momentu placanja cijene ili njenog deponovanja na notarski racun za stranke. notaru prezentujemo Uvjer enje Poreske uprave-_____ . --------------------------------------1 5 Prelazakposjeda.teretaiopasnosti Prelazak posjeda na kupca predstavlja zasnivanje fakticke vlasti na stvari od st rane kupca. od 01.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu135. a iz koga proizilazi da prodavac na dan izdavanja uvjerenja nije evide ntiran kao porezni obveznik kod tog organa.10.2009. porezi i doprinosi.1-49-264/09. Kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. U zavisnosti od svakog konkretnog slucaja. Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za e ventualno neplacene poreze i na cjelishodnost da se pribavi uvjerenje nadlezne poreske upr ave o nedugovanju poreza od strane prodavca. tereti i o pasnosti u vezi sa predmetom prodaje. pa smo od toga odustali. to je veoma znacajno jer od tog momenta na kupca prelaze sve koristi.

. u momentu zakljucenja ovog ugovora. zajedno sa koristima. -----------------------------------------------------------------------135 Prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom kako je to u tac ki I ovog ugovora naznaceno . ZOO). P R I m J E R I Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. Od momenta predaje p osjeda predmeta prodaje kupcu. teretima i op asnostima. kupac pribavlja fakticku vlast na nepokretnosti i preuzi ma rizik za slucajnu propast ili pogorsanje na stvari.e prestaje sa zakljucenjem ugovora o prodaji (clan 619.

ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. za razliku od nekih drugih pravnih sistema. koristi. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. koristi. te kupac zeli mjere osiguranj a . P R I m J E R I 1. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. nakon cega je kupac izjavio da ne zeli mjere osiguranja i da prihvata sve eventu alne posljedice odgodenog ulaska u posjed.). u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. onda bi zbog rizika troskova i opasnosti kojima se time kupac izlaze (kupac ne koristi nepokretnost. zajedno sa koristima. a cijena je placena.----------------------------------------------Ako posjed. teretima i op asnostima.1. a cijena je placena.---------Notar je upozorio kupca na rizike. nije predvidio mogucnost pris tajanja prodavca na izvrsenje bez odlaganja na predaju predmeta prodaje u posjed kupcu. te kupac ne zeli mjere osigur anja zbog odgodenog ulaska u posjed. Mislimo da bi se u buducnosti u Zakon trebala ugraditi i ta mogucnost. teretima i op asnostima. slobodnu od ljudi i stvari . na dan placanja cijene prodavcu. zajedno sa koristima. koristi. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. Ugovor o prodaji Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. na dan deponovanja cijene na notarski racun za stranke. odnosno potpisivanja ugovora. -----------------------------------------------------------------------------Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. sudski pos tupak predaje u posjed zahtijeva odredene troskove itd. Jedini na cin izvjesnog obezbjedenja kupca u tom slucaju jeste ugovaranje ugovorne kazne137 i pristajanj e duznika (prodavca) na izvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini ili predmetu prodaje. odnosno potpisivanja ugovora. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. a radi placanja ugovorne kazne. Kada posjed. odnosno potpisivanja ugovora. teretima i op asnostima. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. Kada posjed. Zakon o notari ma CG136. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku nakon zakljucenja. a cijena je placena. zajedno sa koristima. notar trebao upozoriti kupca na to i poduciti ga o mogucnostima ugovaranja mjera osiguranja i zastite. -----------------------------------------------------------------------2.

zajedno sa koristima. Zakon iz ricito propisuje kad je notarski zapis izvrsna isparava. slobodnu od ljudi i stvari . 137 Clan 277. ZOO CG. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. do 283. Zakona o notarima CG. pa je tako izmedu ostalog propisano pravnom poslu koji da se radi o ima za predmet placanje neke odredene sume novca ili davanje odredene kolicine z amjenljivih stvari ili vrijednosnih papira . clan 90 Zakona o notarima FBiH i dr. Voditi racuna da ugovorna kazna ne moze biti ugovo rena za ispunjenje novcanih obaveza.u vidu ugovorne kazne. teretima i op asnostima. .---------136 Clan 53.

zakup na period duzi od pet godina. pravo susvojine.00 EURA(slovima:pedeset EURA)-----------------------------------------------------------------Radi placanja te novcane trazbine prodavac izjavljuje da pristaje naizvrsenjebez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine.platikupcuugovornukaznuu iznosu od50. stvarnih prava na tudu svojinu i nekih obligacionih prava. opterecenja ili ukidanja prava svojine . hipoteka. opteretiti ili ukinuti. pravo prece kupovine i sl. stvar ne i licne sluzbenosti. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. Zakona o izvrsnom postupku CG. Zakona o notarima CG i clana 20.-111. ogranicenja. nakon cega je kupac izjavio da zeli mjere osiguranja. ograniciti. odnosno da se pravo na nepokret nosti (pravo svojine. steci. odnosno saglasnost pravnog prethodni ka. voditi racuna o odredbama clan a 53. a na osnovu ovog notarskog akta -----------------------------Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati kupcu u svako doba uz predocavanje d okaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. Katastar . kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. izjave za knjizenje su izjave koje se sacinjavaju prema odredbama Zakona o drzavnom pre mjeru i katastru nepokretnosti CG (clan 74.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je upozorio kupca na rizike. slobodneodljudiistvari. U vezi s tim. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. pravo zajednicke svojine. ugovorne str ane izjavljujudasu saglasnedaprodavaczasvakidanzakasnjenjapredajekupcuuposjedpredmetnenepokretnosti . upisom u katastar nepokretnost i. Katastar nepokretnosti je jedinstvena javna evidencija u koju se upisuju nepokre tne stvari i stvarna prava na nepokretnosti i obligaciona prava u skladu sa Zakonom1 39. Dakle. etazne svojine. da se pravni sl jedbenik moze uknjiziti sa nekim pravom na nepokretnosti. nadhipoteka. koja moze biti data u ispravi o pravnom poslu ili u posebnoj ispravi.-------Napomena: Kod notarskog akta kao izvrsne isprave.) i koje treba da proizvedu pravne uci nke u smislu sticanja i prenosa.) moze prenijeti.------------------------------------------------------------------Notar je upozorio prodavca na pravne posljedice pristajanja na izvrsenje bez odl aganja. 1 6 Izjaveza upisukatastar nepokretnosti 1 6 1 Clausulaintabulandi Clausula intabulandi138 je izricita izjava. t e ga poducio mogucnosti osiguranja.

Uprava za nekretnine Crne Gore. 139 Clan 2. tacka 3. Sluzbeni li st RCG broj 29/07. tj. 140 Clan 7. nacelo javnosti. .. Sluzbeni list RCG b roj 29/07. nema n i 138 Clan 2.. u pravilu. a bez upisa. pre nosa. tacka 12. koja ima podrucne jedinice. nacelo legaliteta. nacelo pouzdanja.nepokretnosti vodi organ uprave. nacelo prvenstva i nacelo formalnosti upisa. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. . ogranicavanja i prestanka prava na nepokretnosti. . nema upisa u katastar: sticanja.-13. Znacaj clausule intabulandi ogleda se u cinjenici da bez nje. Zakona o drzavnom premjeru i katastru. Zakon je propisao140 osnovna nacela upisa u katastar: nacelo upisa. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. kod sticanja stvar nih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla. Sluzbe ni list RCG broj 29/07.

Saglasnost mora imati odgovarajuci sadrzaj. podatke o licu koje daje odobren je i u ciju korist se daje (ime i prezime. odnosno naziv lica. ili npr. mora biti ispunjeno vise uslova. pri cemu poklonoprimac istovremeno odobrava upis prava plodouzivanja u korist poklon odavca. Pr avni osnov za sticanje stvarnih prava na nepokretnosti su: pravni posao. ogranicava ili brise.). Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. a to je lice k oje je u vrijeme podnosenja zahtjeva upisano u katastar kao nosilac nekog stvarnog prava. prenosa. koje se prenosi. ili lice koje je istovremeno uknjizen o kao imalac prava142.). Znac aj ovih izjava jeste u tome sto se sva stvarna prava na nepokretnosti u pravilu sti cu. upis nekih obligacionih prava itd. prenose. Ugovor o prodaji sticanja. to odobrenje (saglasnost) predstavlja nuzni uslov uknji zbe. mijenja. predbiljezba prava svojine. Izjave za upis prava u katastar nepokretnosti sacinjavaju se prema odredbama Zak ona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti i one treba da proizvedu stvarnopra vne ucinke (prenos prava svojine. maticni broj. Saglasnost mora biti data od ovlastenog lica (knjzni prethodnik). broj pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar.1.. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti141. nuzne su sljedece pretpostavke: punovazni pravi posao (iustus titulus) clausula intabulandi upis (modus aquirendi). Za upis u k atastar nepokretnosti na osnovu pravnog posla. pri cemu to lice istov remeno odobrava upis hipoteke u korist prodavca. zasnivanje stvarne slu zbenosti. Od tog pr avila postoje izuzeci kad je to Zakonom drugacije odredeno (npr. zakon i suds ka odluka. razne zabiljezbe. dok se zahtjevom za upis samo pokrece postupak upisa. tako npr. prebivali . Ako se radi o sticanju na osnovu pravnog posla. onda se sva stvarna prava sticu. zajednicka bracna imovina itd. ogranicavanja i prestanka stvarnih prava na nepokretnosti. zasnivanje hipoteke. prenose. sticanje prava svojin e nasljedivanjem. Clausula intabulandi je jedna od nuznih pretpostavki za upis u katastar nepokret nosti na osnovu pravnog posla. tj. Ovdje se radi o nacelu upisa iz clana 8. kada poklonodavac u ugovoru o poklonu daje clausulu intabulandi za upis prenosa prava svojine na poklonoprimca . ime jednog roditelja. Da bi saglasnost za upis b ila pravno valjana. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti. upis prenosa prava svojine na kupca. da tum rodenja.

ste ili sjediste). 321. saglasnost moze sadrzavati i red upisa ili dav anje uslova da se jedan upis ne smije izvrsiti bez drugog upisa. str. I knjiga. tako da ne postoji opasnost zamjene identiteta lica. Podgo rica 2009. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. Komentar zakona o svojinsko-pravnim odnosima. i naredne. takode.. . 142 Clan 85. stav 1. Naprimjer. upis hipoteke u G listu na prvom mjestu) i tacnu oznaku nepokretnosti ili pr ava koje se upisom zahtijeva. Kako je za pravne poslove koji za predmet imaju prenos ili sticanje prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnos tima 141 Zoran Rasovic. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. prenos sv ojine na kupca i istovremeni upis hipoteke u korist prodavca. Saglasnost mora biti data u propisanoj formi. nacin i tacan sa drzaj upisa (npr.

ogranicenja ili prestanka stvarnih pra va na nepokretnosti.2. prenose.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima propisana obaveznost forme notarskog zapisa ili sa njim izjednacenog zapisa o po tvrdi privatne isprave. sto zn aci da prava na nepokretnosti nastaju upisom u katastar nepokretnosti. U ovakvim situacijama stranke notaru daju nalog: a) da podnese zahtjev katastru za uknjizbu stvarnih prava. Uknjizba ima. tako je i za clausulu intabulandi kod takvih poslova. prenosa. konstitutivno dejstvo.1. 1.6. . ogranicavaju il i prestaju bez naknadnog opravdanja. predbiljezbu i zabiljezbu. a za koje je obavezna forma notarskog zapisa. Uknjizba Uknjizba je upis kojim se prava na nepokretnosti sticu. o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu. gdje upis ima deklarator ni karakter. sa izuzetkom u pogledu prava sticanja svojine po osnovu nasljedivanja. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru uslovno ili oroc e no144 . potrebna forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave143.----------------------------------------------------Napomena: Nepokretnost. u pravilu. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru bezuslovno P R I m J E R Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora . predvidio tri vrste upisa u katastar i to: uknjizbu. moze se izjaviti na vise nacina. Saglasnost za uknjizbu sticanja. 1 6 2 Vrsteupisaukatastarnepokretnosti Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti je u clanu 83. tek kada k upac polozi cijenu na notarski racun za stranke ili tek kada prodavac potvrdi da je p rimio cijenu. a mogu se i u samoj clausula intabulandi ponoviti podaci o nepokretnosti. kao i podaci o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu su dovoljno odredeni ako se u clausula intabulandi poziva na odjeljak ugovora u kojem je to detaljno opisano prema podacima iz katastra. odnosno kada kupac izvodom iz banke dokaze da je uplatio cijenu prodavcu. naprimjer.

. a i 51. 143 Clan 50. Zakona o notarima CG. 144 Clan 88.b) da notar zadrzi saglasnost za prenos tako sto ce izdati samo otpravak dijela akta bez saglasnosti za uknjizbu145. a na prikrivenom mjestu se konstatuje izostavljeno zbog izdavanj a otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. 145 tehnika ovog postupka: kopira se otpravak tako sto se prekrije saglasnost (c lausula intabulandi) i sacini se takav prepis. stav 2.

moze se izdati otpravak dijela akta. ili a lt: kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da mu je kupac isplatio cijenu ili to kupa c dokaze potvrdom banke o isplati cijene prodavcu -------------------------------------------------- . --------------------Prije toga. istovremeno sa ugovorom: Prodavac je pristanak za prenos svojine i upis kupca kao vlasnika sa 1/1 dijela u katastar nepokretnosti dao u posebnom notarskom zapisu. Zakona o nota rima. U vezi s tim. koji je ovlas ten isti upotrijebiti i uz ugovor predati na knjizenje katastru nepokretnosti tek on da kada kupac isplati prodavcu cjelokupnu ugovorenu cijenu na notarski racun za stranke. ni katastru nepokretnosti. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na notarski racun za stranke . dj elimicnom izvodu otpravka ili ovjerenog prepisa. niti bilo kome i zdati otpravak.P R I m J E R P R I m J E R 1. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. umjesto otpravka akta. tzv. ----------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom primjeru radi se o otpravku dijela akta. O tome detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada gdje se obraduje izdavanje otpravaka. koji je predao na cuvanje notaru. Saglasnost se moze dati u odvojenoj ispravi istovremeno sa ugovorom. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca u katastru nepokretnosti. Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. Ako akt koji je sastavio notar ima vise samostalnih pravnih poslova. Ugovor o prodaji Zadrzavanjesaglasnostizaprenossvojine Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora. notar ne smije ni kupcu. mogao bi posluziti sljedeci primjer: Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj ispr avi. koji ne sadrzi saglasnost za prenos svoji ne. ali neopozivo upucuje notara da zahtjev za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom uredu: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti ili kupac to dokaze potvrdom ba nke . pri cemu da valac takve izjave nalaze notaru da izjavu o saglasnosti zadrzi kod sebe sve dok mu ne bude potvrdeno placanje cijene u vezi sa pravnim poslom (ugovorom) o otudenju il i prenosu ako se vrsi upis promjene u katastru nepokretnosti.

-------------------Saglasnost se moze dati i kasnije. Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj nakn adnoj ispravi: . u naknadnoj ispra vi u vidu posebnog notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave. nakon potpisivanja ugovora. nakon placanja cijene na notarov povjerenicki racun za druge osobe ili istovreme no u momentu placanja cijene. naprimjer.

sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.--ili Alt..1. ul.10. te savjetovati sticaocu stvarnog prava da se u vezi s tim a dekvatno obezbijedi. u 11. notar je duzan poduciti. a kupac je obezbijeden ta ko sto prodavac ne moze odbiti davanje clausule intabulandi. savjetovati i upozoriti stranke. Na ovaj je nacin prodavac obezbijeden tako sto se kupac ne moze upisati kao vlasnik dok ne plati cijenu. --------------------------------------------------------------------------------------Napomena: Saglasnost za prenos svojine u odvojenoj ispravi mora biti u formi not arskog zapisa i mora biti vezana za pravni posao na osnovu kojeg se vrsi upis svojine u katastar nepokretnosti. placanje cjelokupne cijene prodavcu. Ukoliko se stranke odluce da clausulu intabulandi daju u posebnoj ispravi. jer je istu vec dao pred n otarom. a narocito ku pca (to vazi i za drugog sticaoca nekog stvarnog prava).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom notarsko m zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u roku od tri dana nakon sto not ar pisanim putem obavijesti prodavca da je kupac izvrsio placanje cijene na notarski racun za stranke. kao sto je npr . ul. UZZ broj: 15/2009. 2009 godine (dvadesetcetvrtog oktobra dvije hiljade devete godine).00 (jedanaest) casova. preda mnom. na opasnost da prodavac moze od biti davanje saglasnosti.1. Dana 24. P R I m J E R Primjerformulacijesaglasnostizauknjizbuuposebnojnaknadnojispravi: CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. sacinim . Obala br.Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom no tarskom zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u momentu isplate cjeloku pne ugovorene kupoprodajne cijene. tako da prodavac u momentu zakljucenja pravnog posla izjavi u posebn oj ispravi ili u samom ugovoru clausulu intabulandi. sa nalogom notaru da ne izdaje otpravke i prepise te isprave dok se ne ispune odredeni uslovi iz ugovora.. Obala br.

ciji sam id entitet utvrdio uvidom u licnu kartu. ozenjen (u da ljem tekstu: prodavac davalac izjave) -------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranke. roden u mjestu_________. ul. stranka izjavljuje sljedecu:-------------------------------- . pristupio je:------------------------Gospodin AB._________broj__. poducio je i upoz orio stranku na znacaj i pravne domete ove izjave. od dana ____ ___. drzavljanin Crne Gore. sa rokom vazenja do____.notarski zapis saglasnosti za uknjizbu prenosa prava svojine. penzioner. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. broj_____. izdatu od mUP-a Crne Gore. te nakon sto je ustanovio da je stranka sposo bna i ovlastena za poduzimanje ovog pravnog posla. JmB_________. a koji izjavljuje da je: sin A. roden dana_______.

(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ----------------------------------------------------------------Po osnovu naprijed naznacenog kupoprodajnog ugovora. pod brojem UZZ 14/2009. . povrsine 400 m2. S. prilaze uz ovaj izvornik. Sadr zaj ovog ugovora mi je poznat i ne trazim njegovo citanje.zvana Dolina . Prijeki put 41. upisanauListunepokretnostibr 1728 godine. 2/23..2009. KO Lovcen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naprijed naznaceni kupoprodajni ugovor sam ovom notaru prezentovao u otpravku iz vornika. i ovim ugovorom naznacenom kupcu sam se ob avezao prenijeti pravo svojine sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br. JmB 3103981000000.10. Novi put 41.00 (jedanaest) casova. upisana u Listu nepokretnosti br. Ugovor o prodaji SAGLASNOST ZA UKNJIZBU PRENOSA PRAVA SVOJINE IUVODNE NAPOMENE-----------------------------------------------------------------------------------------Dana 14.uKatastru nepokretnostiPodgoricauknjizikao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br 2/23.. JmB 310398 1000000. ---------------------------------------IICLAUSULAINTABULANDI-----------------------------------------------------------------------------------Na osnovu Kupoprodajnog ugovora. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. po kulturi njiva.a. 1728. sin H. iz javljujem da sam saglasandasekupac H. Obala br . u 11 (jed anaest) casova. ul.KOLovcen ---- . Obala br. bez mogdaljnjeg znanjaipitanja. zvana Dolina . zakljucenog dana 14.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. nije doslodoupisaprenosasvo jineizrazlogastojedavanje saglasnostizaupisprenosasvojineodgodenodoisplate kupoprodajne cijene -------------------------------------------------------------------------------------------Izjavljujemdamijekupacisplatio cjelokupnuugovorenucijenuuiznosuod3 500. iz Cetinja.. S. g. ul. zakljucio sam kupoprodajni ugovor sa kupcem H.10..1.akasnijeuratamaiuugovorenomrok udugovaniiznosod2 500.pokultur i njiva. ul..a. kupac nema bilo kakvih dugovanja prema meni. pred notarom Zlatanom Zlaticem.1. pred notarom Zlatanom Zlaticem. sinom H.00 EURA(slovima: trihiljadepetstotina EURA)ito takostomijeu momentupotpisivanja ugovoraisplatio1 000..1. u 11. pod brojem UZZ 14/2009.00EURA(slovima: hiljaduEURA). iz Cetinja.povrsine400m2.00EURA(slovima: dvijehiljadepetstotinaEURA) Po tom osnovu. ul.. te se ovjereni prepis koji je sacinio ovaj notar.

----------------------IIIZAVRSNE ODREDBE-----------------------------------------------------------------------------------------Notarjestrankupoducioiupozorio:--------------------------------------------------------------------146 Ako se clausula intabulandi daje u posebnoj ispravi u trenutku zakljucenja u govora.Notar je ovlasten da ovu saglasnost odmah uputi katastru nepokretnosti146. Notar . onda se daje nalog notaru kada i pod kojim uslovima je moze upotrijebiti. Primjer formulacije: je ovlasten da ovu Saglasnost uputi Katastru nepokretnosti tek kada se potvrdi isplata cijene .

kojim se stican je.2 Predbiljezba Predbiljezba je uslovni. ------------------------------------------------------------da ce notar. g. --------------------------------------U Podgorici. u _______ casova---------------------------------------------------Prodavac: A. s tim da to nije uslov za uknjizbu prenosa prava svojine. ili prestanak prava postize naknadnim opravdanjem147. a na slj edeci nacin:________________.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da se svojina sticeupisomukatastar nepokretnostipoosnovu ove saglasnosti inaprij ed naznacenogkupoprodajnogugovora. kojeg slobodnom voljom odobrava i svojerucno.2. privremeni upis prava na nepokretnosti. pecat i stambilj notara) 1..B. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt stranci. Iz de finicije . nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. po sluzbenoj duznosti.-----------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA----------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave-prodavac (1) ---------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) -----------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. prenos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------da troskove ove notarske isprave snosi stranka. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar . potpis uje u prisustvu ovog notara. ogranicenje. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranke. dana_______2009. otpravke ove isprave dostaviti katastru nepo kretnosti i Poreskoj upravi.6.(potpis) NOTAR: Zlatko Zlatic (potpis. -------------------------------------------------------da prenos prava svojine po ovoj ispravi podlijeze placanju poreza na promet nepo kretnosti. kako slijedi.

Za razliku od takvog rjesenja. zajednicka svojina. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. pravo prece kupovine itd.predbiljezbe proizilazi da su predmet predbiljezbe sva knjizna prava kao i kod uknjizbe (svojina. Zakona o zemljisnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbe ne novine 54/04 FBiH) . etazna svojina. Predbiljezba se unosi u G list nepokr etnosti i ima dejstvo prvenstvenog reda upisa. zakup. saglasnost 147 Clan 83. susvojina.). hipoteka. stav 3. stvarne i licn e sluzbenosti. u uporedno m pravu postoji pravilo da se predbiljezba upisuje tamo gdje treba da se izvrsi ko nacni upis predbiljezenog prava148. Predbiljezba se prije svega moze knjiziti kada pra vni posao odgovara opstim uslovima (valjanost isprave o pravnom poslu. 148 Clan 52.

ili prestaju. ili je izjava o dozvoli uknjizbe uslovna ili orocena. jer opravdan jem predbiljezba se pretvara u uknjizbu. te da ce to narocito stvarati poteskoce kod ugovora o prodaji sa o dgodenim rokom placanja cijene. Rok za opravdanje ne moze biti kraci od 30. a t rece savjesno lice moze postati i vlasnik ako prije preda zahtjev za uknjizbu. zahtjev za upis podnijet od ovlastenog lica150). nema saglasnosti prethodnika za upis knjiznog prava na nepokretnostima. prodavac bez predbiljezbe moze vise puta prodati jednu te istu nepokretnost. . pa s obzirom na nacelo upisa i nacelo povjerenja u katastar nepok retnosti. ogranicavaju.)152. ali ne ispunjava uslove za uknjizbu151 (npr. Smatramo da su rokovi za opravdanje predbilj ezbe veoma kratki. Naime. te nas je upozorio da se predbiljezba. sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za predbiljez bu.1. uvijek treba naznaciti sljedece situacije: a) Kada stranke ugovaraju upis predbiljezbe Stranke su saglasne da se u korist kupca upise PREDBILJEZBA prava svojine na pred metu prodaje. ili po zahtjevu st ranke. u pravilu od dana zakljucenja pravnog posla do prenosa svojine na kupca. Za razliku od nekih drugih zakonodavstava . ni ti duzi od 60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. a od ovog pravila postoji iz uzetak u slucaju podnosenja tuzbe radi opravdanja predbiljezbe. Predbiljezba se ugovara i unosi u knjiznim zahtjevima i ona je vrlo efikasno sredstvo osiguranja kupca ili drugih lica u ciju korist se prava na nepokretnost i sticu. Notar treba skrenuti paznju kupcu da ne odreduje rok dospjelosti cijene prije upisa predbilj ezbe ili predaje zahtjeva za upis predbiljezbe. prode dosta vremena. u crnogorskom zakonodavstvu odreden je rok za opravdanje predbiljezbe. pod prijetnjom da ce predbiljezba biti izbrisana po sluzenoj duznosti. u ispravi o upisu hipoteke nije oznacen maksimalni iznos potrazivanja itd. Ugovor o prodaji knjiznog prethodnika149. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar nas je poduciotome da i kako predbiljezba osigurava kupca. po sluzbenoj duznosti. te je odredeno da se ov aj rok moze produziti najduze godinu dana. Cilj i znacaj predbiljezbe je ostvarivanje prvenstvenog reda upisa. da se opravdanj em predbiljezba pretvara u uknjizbu sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za upis predbilje zbe. ili po zahtjevu stranke istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. Zbog toga u podukama i upozorenjima u vezi sa predbiljezb om. prenose.

notar mora u odjeljku vati sljedecu poduku i upozorenje: Poduke konstato Notar jepoduciostranketomedaikakopredbiljezba osiguravakupcaiupozoriona eventualneposljediceneupisivanjapredbiljezbe. i 86. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 93.brise istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. s tim da rok za opravdanje predb iljezbe ne moze biti kraci od trideset. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 112. b) Ako stranke nece da ugovore predbiljezbu. do 117. niti duzi od sezdeset dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG . --------149 150 151 152 Clan Clan Clan Clan 85. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 91.pasuone su odbile njen upis.

Zabiljezba Zabiljezba predstavlja upis odredenih pravnih cinjenica koje mogu proizvoditi pr avna dejstva pod uslovima utvrdenim Zakonom. prinudna uprava.00 EURA (pede sethiljada EURA).2. postojanje zabrane otudenja i opterecenja. ili koje imaju znacaj javne objave koja se upisuje ako Zakonom nije utvrdeno njihovo dejstvo. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. s tim s to prodavac zahtijeva.3. . 1. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. stavljanje pod starateljstvo.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ako notar ovu poduku i upozorenje ne bi dao. zabiljezba neposredne izvrsno sti notarskog zapisa itd. uz napomenu da je za brisanje tog prava dovoljan dokaz o smrti ovl ascenika . postoja nje spora. mijenjati ili gubiti.000.6. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. 2 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbepristajanjanaizvrsenjebezodlaganjaiizjaveza upis zabiljezbezabrane novogopterecenja nepokretnosti Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. sa zakonskim zateznim kamatama. lisenje poslovne sposobnosti. Zabiljezbom se knjizna prava ne mogu sticati. Ovdje se radi o pravnim cinje nicama koje su od uticaja na raspolaganje nepokretnostima. produzenje roditeljskog prava. Zabiljezbom se vrsi upis cin jenica koje se odnose153: na licne odnose vlasnika nepokretnosti. suda ili drugog drzavnog org ana. kaoidaseupise zabiljezbazabranenovogopterecenjapredmetnenepokretnostibez pismene saglasnostihipotekarnogpovjerioca.-------------------------------------------------------Upis zabiljezbe vrsi se na zahtjev ovlastenog lica. Na osnovu pravnog posla. na druge cinjenice vezane za nepokretnost. a kupac je saglasan154. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) te istovremeno daseupise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovuovognotarskogzapisaprotivsvakodobnogvlasnikaprodatenepokretnosti. pokretanje postupaka eksproprijacije. mogao bi odgovarati za eventualnu s tetu. P R I m J E R I 1 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbe zabrane otudenjanepokretnostiizugovorao poklonu Ugovorne strane su saglasne da se u Katastar nepokretnosti upise zabiljezba zabra ne otudenja i opterecenja nepokretnosti iz tacke/clana __ ovog ugovora bez pismene saglasnos ti poklonodavca. prvenstveni red. kao sto su maloljetstvo. kao sto su otvaranje stecaja.

pravne pret postavke. 154 Clan 85. kao i za uknjizbu i predbiljezbu (knjizni prethodnik. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. tabularna isprava.pravne i formalno.za zabiljezbu se moraju ispuniti sve materijalno. odreden i 153 Clan 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. . stav 1.

niti zaustavlja mogucnost raspolaganja knjizn im pravom. te istovre meno da se upise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovu ovo g notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate nepokretnosti.predbiljezba. Naime. pravoprecekupovine 1 7 1 Odobrenja Nekada je zbog punovaznosti potrebno da ugovor odobre ovlascena ili treca lica. kao i da se izvrsi upis zabiljezbezabrane novogopterecenja predmetne nepokretnosti. a nekada i odbiti pred uzimanje sluzbene radnje. Notar je duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja u vezi s tim. s tim sto prodavac zahtijeva. zavisna je od pravnih dejstava izvrsene zabiljezbe.1. upisom zabiljezbe. sudbina raspolaganja knjiznim pravom. u roku do ____. mogu upisani odnos ili pravnu cinjenicu suprotstaviti svim kasnijim sticaocima knjiznog prava na nepokretnosti155. 1 6 3 Ujednompravnomposlu(ugovoru)mozebiti jednaili vise knjiznihizjavazarazne vrsteupisa(uknjizba. Lica koja su izdejstvovala zabiljezbu.00 EURA (pedese thiljada EURA). Medutim. Ugovor o prodaji postupak). zabiljezba zabrane otudenja i opterecenja i dr. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora.-------------------------b)Viseknjiznihizjava: saglasnostzaupisprenosapravasvojine. Upis zabiljezbe se vrsi u G list nepokretnosti. zabiljezba fiducijarnog prenosa svojine. --------------------------1 7 Odobrenja.saistovremenimupi somhipotekeizabiljezbeneposredneizvrsnosti notarskogzapisa: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa pravasvojinesa 1/1 dijela. npr. Uloga notara na ukazivanje pravne prirode zabiljezbe i upozoravanje na moguce posljedica je veoma znacajna. (ili sa ugovorenim zatezn im kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do konacne isplate. a kupac je saglasan. Zabiljezba ne sprecava. upise hipotekau korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. zabiljezba) P R I m J E R I a)Jednaknjiznaizjava-saglasnostzaupisprenosasvojine: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis pr enosa prava svojine sa 1/1 dijela. sa zakonskim zateznim kamatama. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. da se istovremeno sa prenosom svojine na njega. u dijelu ovog rada koji se odnosi na uvodni dio notarske isprave istakli smo da .000. izuzev kod nekih vrsta. u slucajevima kada stranke imaju interes da zakljuce ugovor prije pribavljanja saglasnosti.

I knjiga.. i naredne. . Podgorica 2009. str. 346. ili lice koje nastupa u ime maloljetnog prodavca. a nema kod sebe punomoc je. a nema potrebno odobrenje orga na 155 Vidjeti opsirnije kod Zorana Rasovica. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim o dnosima.ugovor moze sklopiti i lice koje nastupa u ime prodavca.

----------------------------------------------Primjer zaformulacijukadajepotrebnoodobrenje. odobrenje nadleznog organa pravnog lica. Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. te da. Odobrenja se daju prema prema pravi lima odredenim u ZOO CG156. -------------------------------------------------------------Primjer zaformulacijukada nijepotrebnoodobrenje: U konkretnom slucaju.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima starateljstva. Obavezno se unos i poduka i upozorenje: P R I m J E R Notar je poduciostranke da ce ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako u roku od __ dana ovom notaru budu dostavljena potrebna odobrenja. prije pribavljanja odobrenja. odobrenje organa starateljstva i roditelja za zakljucenje ugovora o prodaji nepo kretnosti u ime malodobnog lica. i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenih odobrenja . i ne vrse njenu ispla tu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenog punomocja (odobrenja). prije pribavljanja odobrenja. dostave potrebna odobrenja. strankezele zakljucenje ugovora prije pribavljanjapotrebnogodobrenja: Notar je poducio stranke da ce ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako do dana ______ godine notaru bude dostavljeno punomocje prodavca u formi notarskog zapis a (alt. s tim da ce takav ugovor proizvoditi pravna dejstva ako se naknad no. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. . te da. odobrenje organa starateljstva). notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. to mogu biti sljedeca odobrenja: punomocje od strane zastupanog kao ugovorne strane. do ugovorenog roka.-------------------------------------------------------------------------- . Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. notar je saopstio strankama da ova j ugovor ne podlijezenikakvimodobrenjima. o cijem trosku i u kojem roku. ispitavsi sve okolnosti. U ispravi je potrebno navesti ko ce pribaviti odobrenje (stranke ili notar kojeg ovlascuju u ugovoru da pribavi odobrenje).

Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. . 157 Zoran P. i dalje. ZOO CG. strana 710. da zahtijeva da mu se stvar ustupi po cijeni i pod uslo vima pod kojima je zakljucen ugovor o prodaji157. a ako vla snik proda stvar trecem licu. Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. 156 Clan 22. u zavisnosti od toga na osnovu cega je ustanovljeno. Podgorica 20 09. Rasovic.1 7 2 Pravoprecekupovine Pravo prece kupovine je pravo njegovog imaoca da zahtijeva od vlasnika stvari ko ji je odlucio da proda svoju stvar. godine. da mu je ponudi prije nego svim kupcima.

da se stvar njemu ustupi pod istim uslovima.2. dok kod zakonskog prava prece kupovine trajanje tog prava nije vremenski ograniceno.). ako postoji zakonsko pravo prece kupovine i ugovorno pravo prece kupovine koje je upisano u katastar nepokretnosti. zakonsko i ugovorno pravo prece kupovine razlikuju se po osnovu nastanka. a najduze pet godina (clan 540. tj. Naime. Dakle. u smislu njihove savjesn osti. tj.2. A ako nije upisano u katastar. kao i o uslovima prodaje i da mu ponudi da on kup i stvar za istu cijenu (clan 536. ili je moglo znati za postojanje prava prece kupovine. postoji zakonsko pravo prece kupovine u korist suvlasnika. Ugovorno pravo prece kupovine je vremenski ograniceno na period koji je odreden ugovorom. ima dejstva prema trecem licu. ostali suvlasnici imaju pravo prece kupovine. Zakonsko pravo prece kupovine Zakonsko pravo prece kupovine je ustanovljeno zakonom (clan 542. ugovornom odredbo m o pravu prece kupovine. ZOO CG).158 Naime. bez obzira na njegovu savjesnost.2. ZOO CG). Zbog toga je veoma vazno da se u notarskom zapi su prodavac izjasni da li postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. u odredeni m rokovima. tako prema Zakonu o svojinsko-pr avnim odnosima. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. zakoni koji regulisu poljoprivredno zemljiste i sume itd. 1. bez obzira na sav jesnost treceg lica. ZOO CG). s tim sto imaju istu posljedicu u slucaju povrede prava prece kupovine. ima dejstva prema trecem licu.7. U slucaju povrede prava prece kupovine imalac tog prava ima pravo da zahtijeva od suda.1. a trece lice je znalo. samo ako je upisano u katastar nepokretnosti. Ugovorno pravo prece kupovine Ugovorno pravo prece kupovine ustanovljava se ugovorom. po vremenu trajanja i po dejstvima prema trecim licima. onda imala c prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva od suda da se stvar njemu ustupi pod istim .7.1. Zakons ko pravo prece kupovine moze biti upisano ili neupisano u katastar nepokretnosti i u oba slucaja ima isti znacaj za pravni promet. bez obzira na njegovu savjesnost. kupac se obavezuje da izvijesti prodavca o namjeravanoj prodaji stvari odredenom licu. Ugovor o prodaji 1. Zakonsko pravo prece kupovine moze biti ustanovljeno razl icitim posebnim zakonima (npr. Ono je izjednaceno sa zakonskim pravom prece kupovine. ili postoji ugovorno pravo prece kupovine koje nije upisano u katas tar. Medutim. Vlasnik ili suvlasnik ima ju pravo prodati stvar i prenijeti svojinu ili susvojinu na trece lice bez obzira da li p ostoji pravo prece kupovine. onda se moze su protstaviti trecem licu samo ako je ono nesavjesno (znalo ili je moglo znati za postojanje ugovornog prava prece kupovine). u slucaju prodaje suvlasnickog dijela.

pisanim putem. te poduciti ih da je potrebno nosioce tog prava na pouzdan nacin obavijestiti (npr. Upravo je ovdje veoma vazna uloga notara. koji je duzan poduciti i upo zoriti ugovorne strane na postojanje prava prece kupovine i na posljedice koje mogu nas tati u vezi sa povredom prava prece kupovine. Notar je duzan da upozori stranke na post ojanje zakonskog prava prece kupovine (bez obzira je li upisano u katastar nepokretnost i ili nije). preporucenom posiljkom sa povratnicom) 158 Clan 132. . i 4.uslovima. ugovornog prava prece kupovine (koje je upisano u katastar nepokretno sti ili je strankama poznato to pravo). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. stav 3.

tako kod zakonskog prava prece kupovin e suvlasnika (clan 132. ne prihvati ponudu. notar je duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje1 59. ugovorne strane zele izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od ovlastenika tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (deset) dana od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. a u vezi pravnih dejstava prave prece kupovine i eventualnih posljedica k oje mogu nastupiti usljed povrede tog prava. Poslove oko pribavljanja izjava o nevrsenju. odnosno ako se po isteku ostavl jenog zakonskog . ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako s e do dana ____ pribavi izjava o nevrsenju prava prece kupovine. odnosno ne vrse svoje pravo prece kupovine (clan 536. notar ce na insistiranje ugovornih strana sastaviti notars ki zapis. ali ih je istovremeno poduciti i upozoriti. kao i o njenim uslovima (cijena. te ce s tim u vezi. nac in placanja itd. U slucaju posto janja prava prece kupovine. dospjelost. ponudac moze svoj su vlasnicki dio prodati trecem licu bez rizika povrede prava prece kupovine. mogu obaviti stranke. ZOO i drugi zakoni kojima je uredeno pravo prece kupovine). kao i uslovima te prodaje i zahtijevati da se u odredeno m zakonskom roku izjasne da li vrse. stav 4. Ako bi stranke odbile unosenje takvih p oduka i upozorenja u notarski akt. pa su to stranke prihvatile. odnosno vrsenju prava prece kupovin e. ponuda suvlasniku treba biti dostavljena u pisanoj formi. ogranicen u pravu raspolaganja u korist neke osobe. mogao bi odgovarati zbog povrede sluzbene oba veze poducavanja. te ih upozor iti na posljedice suprotnog postupanja u slucaju povrede prava prece kupovine. ili je poznato. Ako n otar ne bi dao ove poduke i upozorenja. Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. u roku od deset dana od dana kada mu je dostavljena pisana ponuda za kupovinu suvlasnickog dijela.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima o namjeravanoj prodaji. upisanog u katastar n epokretnosti. Ako suvlasnik. Ako je nosilac prava. do 542. ali je preporuka da to ucini notar. te za eventualnu stetu. na nacin i u rokovima propisanim Zakonom ili ugovorom u skladu sa Zakonom. na pouzdan nacin i treba sadr zavati podatke o namjeravanoj prodaji. odnosno moglo biti poznato trecem licu. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). te poduke i upozorenja unijet i u notarski zapis.). tada ogranicenje djeluje prema trecoj osobi samo kada je to ogranicenje upisano u katastar nepokretnosti.

notar o trosku prodavca. . kojeg p rodavac ovlascuje da poduzme sve potrebne radnje u vezi s tim. prije pribavljanja izjave o nevrsenju prava prece kupovine. suvlasnik ne izjasni na dostavljenu ponudu. ---------------------------------------------Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine.roka.---Potrebne zahtjeve ce uputiti i izjavu o nevrsenju ili vrsenju prava prece kupovi ne pribavice prodavac o svom trosku.-------------------------------------------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. u roku od _______ (alt. kao i druge cinidbe iz ovog ugovora.). ugovorne strane ne zel e izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od nosioca tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (de set) dana 159 Clan 29 i 47 Zakona o notarima CG.

niti je u katastar nepokretnosti upisano ugovorno pravo pr ece kupovine. Ugovor o prodaji od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. Notar je du zan o svemu naprijed naznacenom. kao i porez na promet nepokretnosti po osnovu ovog ugovora. te ostali obavezni podaci koje propisuje Zakon o notarima. kao i o taksama za upis u katastar. zajedno sa izjasnjenjem ugovornih strana o tom e ko i kako ce snositi troskove i poreze. a prodavac izjavljuje da ne postoji neupisano pravo prece kupovine .-----1 9 Zavrsneodredbe U ovom dijelu akta se daju odgovarajuce poduke i upozorenja. notar je saopstio strankama da u konkretnom slucaju ne p ostoji zakonsko pravo prece kupovine. --------------1 8 Troskoviiporezi Notar ima pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troskova u vezi sa obavljanjem posla u visini odredenoj notarskom tarifom. a narocito one koje proisticu iz zakona i koje su veoma bitne sa stanovista pravnih posljedica ugovora.1. pa nakon toga. promet nepokretnosti podlijeze placanju poreza na promet. te je duzan da u notarskoj ispravi upise i znos naplacene naknade i troskova160. da upis u katastar nepokretnosti podlijeze troskov ima. troskove upisa prenosa svojine i d ruge troskove u vezi s tim. te to unijeti u ispravu. s tranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. iznos naplacene nakna de i troskova sastavljanja notarskog zapisa. snosi kupac. P R I m J E R Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. zatim se mora naznaciti kome i u kojem broju se izdaju otpravci. s tim sto to nije uslov za upis u katastar nepokretnosti. teih upozorio na pravni znacajieventualnepravneposljediceu slucajupovredepravaprecekupovine. poduciti i upoz oriti stranke. takode. a prometu po ovom ugovor placanju poreza na promet nepokretnosti. ali su strankeodtogaodustale -----------------------------------------------------------------------------Primjer za formulaciju kada ne postoji pravo prece kupovine: Ispitavsi sve okolnosti. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio161 stranke na sljedece: ------------------------------------------------------ .

----------------------------------160 Clan 126. 161 Clan 47. . Zakona o notarima CG (o ovome detaljnije vidjeti u ovom radu.da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. Zakona o notarima CG. i 127. u dij elu gdje se govori o postupku sastavljanja notarskih isprava).

--------------------------da ce notar. uz sudjelovanje sudskog tumaca.--------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama i neposrednim pitanjima. a na slj edeci nacin:________. kako slijedi. nakon cega su stranke izjavile da j e tako postupljeno.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. pa su stranke odustale od toga .-----------------U Podgorici. po sluzbenoj duznosti. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. u ukupnom iznosu od _______EURA163. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. potpisuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar167.g. te poreskoj upravi. dana_______2009. u _______ casova168 ------------------------------------------------Prodavac: (potpis) Kupac: (potpis) . -------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju162:-------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka164. a sudski tumac165 je cj elokupan tekst ovog akta kupcu preveo na italijanski jezik. ko jeg slobodnom voljom odobravaju166 i svojerucno.

Zakona o notarima CG 168 Clan 50. pecat i stambilj 162 Clan 81 Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG 165 Clan 46. Z. stav 2. Zakona o notarima CG 166 Clan 50. tacka 6. Zakona o notarima CG 167 Clan 40. stav 3. 49 i clan 50. tacka 5.Bracni drug prodavca: (potpis) Sudskitumac: (potpis) NOTAR: Z. tacka 7. notar je duzan u notarskoj ispravi u pisati iznos naplacenih naknada i troskova. Zakona o notarima CG.. Zakona o notarima CG . 163 Clan 127. clan 24 Pravilnika o radu notara CG. 164 Clan 47. Potpis.

i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14.1. a preko susjedne parcele. po kulturi vo cnjak. njemackog drzavljan ina gospodina Hajnca Huberta. kako bi se na taj nacin osigurao. Notaru daje na uvid neovjerenu fotokopiju punomoci.. koji prevodi sa talijanskog na crnogorski jezik. ali nije upisan u katastar n epokretnosti. zauzvrat. shodno njihovim izjavama volja. od zajednicke ustedevine izgradio stambenu zgradu. Prodavac izjavljuje da je drzavljanin Crne Gore i da je. te izjavljuje da mu je original poslat postom. vodeci racuna o interesima obje ugovorne strane. KO Masline. a sto je kupac spreman odmah platiti i da se novac nalazi na racunu punomocnika u Podgorici. U tom stambenom objektu.B..000. povrsine 4500 m2. Komunikacija izmedu notara i gospodina B.B. sa cime je sa glasan i prodavac. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. na osnovu gradevinske dozvole . da se cijena deponuje na notarski racun za stranke. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu za iznos od 300. vrsi se preko uposlenika firme B. godine. kao takav. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. uz sa glasnost punomocnika kupca. a ima nalog da se odmah danas zakljuci ugovor. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. zajedno sa suprugom. 1995. koji je italijanski drzavljanin. vrsi placanje cijene prodavcu. o d notara zahtijeva da mu obezbijedi sigurnost da ce cijena biti placena i predlaze. Original punomoci ce naknadno dostaviti. ali jos uvijek nije stigao. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (prodavac) i gospodin BB. na kojem je. koji je u cijelosti zavrsen. Gospodin BB izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika kupca. godine naslijedio poljoprivredno zemljiste u okolini Podgorice. a da nota r. Punomocnik kupca zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da clausulu intabulandi. te je upisano prav o plodouzivanja u korist umrlog djeda prodavca i pravo sluzbenosti prilaznog puta u korist te parcele. koja je takode dosla kod notara. al i isplatu uslovljava brisanjem prava plodouzivanja. upisom kuce u katastar nepokre tnosti i upisom predbiljezbe. Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. Ugovor o prodaji 1 10 Primjeripojedinihugovoraoprodajinepokretnosti Zadatak broj 1. prema postojecoj zako nskoj . trenutno boravi sa suprugom CB.10.00 EURA. 2009. Prodavac. sa prodavcem kao upisanim vlasnikom od 1/1. sacinjenu od notara u Njemackoj.

o zastiti inter esa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). vodeci racuna.regulativi. prilikom sastavljanja notarskog akta. . kao i podaci o nepokretnostima.

po zanimanju menadzer. nastanjenog u minhenu. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ali jos uvijek nije stigl o.00 (jedanaest) casova. 57.Gospodin AB. Dallarmi str. u Berlinu. rodenog 8. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------1. ul. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.10. odnosno trosku kupca.10. te d a ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ovog ugovora._________broj__. u 11. ul. S o bzirom da ugovorne strane insistiraju da zakljuce ovaj ugovor bez naprijed naznacenog p unomocja. roden dana_______.. Obala br. sa rokom vazenja do____.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. notar ih je poducioiupozorioda ovaj ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva sve dok mu se u naznacenom roku ne dostavi naprijed naznaceno punomocje. ul. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. ul. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. godine. Nadalje . Dana 14. notaru prezento vati pravno valjano punomocje u roku od 7 (sedam) dana od dana zakljucenja ovog ugovora. roden u mjestu_________. ciji sam identitet utvrdi o uvidom u pasos Italije. Punomocnik kupca izjavljuje da nije u stanju prezentovati punomocje kupca koje mu je u originalu poslata postom. notar je stranke upozorio da im nece izdavati otpravke i prepise ovog akta. ozenjen.1950. te danepostupazasebelicnoveckao punomocnik gospodina Hainza Huberta. s tim u vezi. drzavljanin. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. roden dana_______._________ broj__. od dana ____ ___. a koji izjavljuje da je sa adresom stanovanja u ___________. drzavljanin Crne Gore. JmB_________. te se. (u d aljem tekstu: prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB.. izdat od _____________. preda mnom. od dana _______. broj_____. sa rokom vazenja do ____. s acinim notarski zapis ugovoraoprodaji. penzioner.1. Obala br.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljade devete godine). UZZ broj: 15/2009. a koji izjavljuje da je: sin A. i to odmah danas. broj_____. Njemacke (u daljem tekstu: kupac). drzavljanin Italije. obavezuje da ce o svom trosku. sve dok mu se .1.

ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. . broj______. na prije dlog ovog notara i na zahtjev stranke.1965. na adresi ul. JmB________.01.________.---------------------------------------------------------------------3. te je. od dana____ ____. Gospoda CB. penzioner. nastanjena u Podgorici. ul. izdatu od mUP-a Crne Gore. (prvog januara.ne dostavi pravno valjano punomocje. drzavljanka Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci B.rodena 01. udata (u daljem tekstu: bracni drug prodavca) --------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospodin BB ne vla da crnogorskim jezikom. u _____________. nastanjena u _________ __. a u sto sam se i sam uvjerio kroz razgovor o situaciji. rodena dana_____. na sastavljanje ovog notarskog zapisa pozvana i pri sustvuje sudskitumac za italijanskijezik gospodica MajaMajic.____ __. hilja du devetsto sezdeset pete godine). sa rokom vazenja do________.

stranke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 .iz Listanepokretnostibroj2.sa 1/1 dijela. koji su mi stranke prezentovale u or iginalu i koji im je procitao. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------U B listu. od _____. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. br. Ugovor o prodaji JmB_____. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. a navedeni dokume nt se. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.povrsineod 4500 m2. te se uvjerio u pravu volju stranaka..tepravosluzbenosti prilaznogputaukoristsvagdasnjeg vlasnikaparceleiz A listakaopovlasnogdobra.-----------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.povrsine300m2.KOMasline. u ovjerenom prepisu. kojim je gospodica maja majic postavljena za sudskog tumaca za italijanski jezik.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. od _____ .kaoposluznog dobra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio mogucnosti da. te iz razgovora o situaciji ustanovio da su sposobne za poduzimanje ovog pravnog posla.___. prilaze uz ovaj izvornik.1. od . izdatu od mUP-a Crne Gore. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. au G listu upisanojepravoplodou zivanjaukorist ______________.___/2009. od dana________.KOMasline.vocnjak1 klase Brijeg . ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje.aprekocijeleparcelebroj2/2 prilazniput. br. koji je sacinio ovaj notar. neposredno prije sacinjavanja ovog zapis a. upisan prodavac.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. sa rokom vazenja do________ (u daljem tekstu: sudski tuma c) -----Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. objasnio im pravne dom ete i posljedice namjeravanih izjava volje. ali se od toga odustalo. na lazi na njegovom sluzbenom podrucju. broj______.

prilaze uz ovaj izvornik. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br.vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. od _____. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. br.___/2009. kao takva. te koj a se. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . Nakon toga. --------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.1.. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. stranke izjavljuju da su to razumjele.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. KO masline. U vezi s tim.. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je.

------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. 0x9. s tim sto za isti nije pribavljena upotrebna dozvola i zbog toga nije upisan u katastar nepokretnosti. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni s tambeni objekat na dvije etaze. Nakon toga. broj__________. Predmetni stambeni objekat je. ako se radi o takvoj imovini. od_______. koja je prisutna u sacinjavanju ovog notarskog akta i koja izricito izjavljuje da je sa muzem. koja se u ovjerenoj fotokopiji pril aze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. broj .Opstine _______ ___.koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto im je procitan. Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje kao posebnu i movinu III CIJENA------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. 0 m. zajedn o sa zemljistem.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. te je saglasna u cijelosti sa ov om prodajom. i zdate od Opstine ________.od___________. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. dimenzija 9. predmet ove prodaje. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina sa bracnim drugom CB. a iz koga je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda CB bracni drugovi. t e da bi. broj______.00 EURA(slovima: tri stotinehiljada EURO) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena za placanje dospijeva u cjelokupnom iznosu na notarski racun za stranke. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. zajednickim sredstvima kultivisala naprijed naznacenu parcelu i izgradila stambeni objekat. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. odnosno prodavcem.-----Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigevjencanih.--------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora.

a ovaj notar zaprimi rjesenje katastra nepokretnosti o brisanju prava plodouzivanj a. u roku od 3 (tri) dana od dana ispunjenja sljedecih uslova: kada prodavac o svom trosku iz dejstvuje. Stranke daju nalog notaru da cjelokupni iznos cijene sa notarskog racuna za stranke isplati na racun prodavca. kod banke ___________. upisanog u G listu predmetne nepokretnosti. broj _____________._____________. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupcana ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. te rjesenje katastra nepokretnosti o predbiljezbi pr ava svojine u korist kupca. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj i movini . u roku od tri dana od dana kada pu nomocnik kupca ovom notaru dostavi u ugovorenom roku pravno valjano punomocje za zastupan je kupca. ali se od toga odustalo. otvoren kod banke____________.--------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcana mogucnosti njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. i rjesenje istog organa o upisu stambenog objekt a iz tacke I u katastar nepokretnosti.

prodavac je izricito izj avio. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostupanja Nakon toga. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi.---Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke.1.svedokkupacne isplatiucijelostikupoprodajnucijenunanaprijedopisaninacin Notarjeduzanpostupitip onaprijed naznacenom nalogu.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. davanje saglasnosti za preno s prava svojine odmah u ugovoru. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. odnosno katastru nepokretnosti. koja ce biti predata kupcu. a sa cime je saglasan i kupac. porezi i doprinosi. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procita no strankama. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreskeuprave-____________. --------------------------------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. a posebno kupca. osimotpravka dijela aktazaupispredbiljezbe.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja od odgo vornosti.alidasekupcuili bilokomedrugomneizdajeotpravak. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac i njegov bracni drug n isu evidentirani kao poreski obveznici. osigurana neuknjizeno m hipotekom. od __ __ 2009 godine. i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac i njegov bracni drug nema dugovanja za poreze. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgov ornosti za materijalne . Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. kamate. ov jerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isp late cijene. Ugovor o prodaji za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. -----------------------------Notar je upozorio stranke.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja.broj10-4/2 3-15-7-20531-__ __/ 09 . kako slijedi: daprodavacuovojispraviizjavi saglas nost zaprenospravasvojine. na opasnost od upisa zakonske hipote ke za neplacene poreze prodavca i njegovog bracnog druga. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja.ovjereniprep isiprepis. kada se isplati cjel okupna cijena.

TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed.kupacmozeuknjizitiukatastru nepokretnostisapravomsvojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora ----- . a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. odnosno znao da se mogu ocekivati.-----------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA. a nije ih saopstio kupcu. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene prodavcu.i pravne nedostatke.KORISTI. koristi. a ako je prodavac za njih znao. ili je mogao znati. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. vode i druge komunalne usluge.------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora.

ispitavsi sve okolnosti. pa su stranke ugovorile njen upis. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. po sluzbenoj duznosti.------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------- . stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. po osnovu ovog ugovora.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Prodavacjesaglasandasenaosnovuovognotarskogakta. nakon toga. Takode ne post oji zakonsko pravo prece kupovine. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. ----------------------------------da ce notar.--------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti.ukoristkupcaupisepredbiljezbap ravasvojineod1/ 1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora----------------------Stranke daju nalog notaru da otpravak dijela akta za upis predbiljezbe dostavi k atastru nepokretnosti odmah nakon sto punomocnik kupca dostavi ovom notaru pravno valjano punomocje za kupca i isplati u ugovorenom roku cjelokupnu cijenu na notarski racun za stra nke. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze odobrenju kupca i da ce tek tada biti na pravnoj snazi. Prodavac is tovremeno izjavljuje da ne postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostaviti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke cjelokupna cijena bude isplacena prodavcu. snosi kupa c. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. pa. kao i porez na promet nepokretnosti.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. niti je upisano ugovorno pravo prece kupovine. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora u vezi s tim.

Otpravak dijela akta za upis predbiljezbe (1). a na slj edeci nacin:________________. --------------------------------------------------------------OTPRAVAK:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. ------------------------------------------------------------------------------------------ .

10. naslijedio poslovni prostor u Pod gorici. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar. u _______ casova_________(slovima) ------------------------Prodavac: AB (potpis) Kupac:popunomocniku BB (potpis) Bracni drug prodavca: CB(potpis) Sudskitumac: maja majic(potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. Gospoda CB izjavljuje da je majka dvanaestogodisnjeg BB. koji je od umrlog djeda. gdje je i zaposlena. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno.1. nakon cega su stranke. zivi sa naprijed naznacenim malodobnim sinom. godine. 1997 god ine. izjavljuj e da. Nadalje. U Podgorici. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. Ugovor o prodaji Notar je procitao akt strankama. Gospoda PP izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika firme BOR d. po osnovu testamenta. pojavila su se sljed eca lica: gospoda CB i gospoda PP. a sudski tumac cjelokupan tekst ovog akta preve o na italijanski jezik punomocniku kupca. koji joj je povjere n na roditeljsko staranje.o. uz sudjelovanje sudskog tumaca. potp isuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. rodenog 01. kako slijedi. dok njegov otac zivi odvojeno i zasnovao je novi brak. pecat i stambilj notara) Zadatak broj 2. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su sagl asne sa ovim zapisom. 2009. izjavile da je tako postupljeno.12. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. No taru daje na uvid punomoc za kupovinu poslovnog prostora. nakon razvoda braka. g.. dana_______2009. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji.o. a ciji je vlasnik i direktor trenutno na sluzbenom putu. a koji se prodaje radi rjesavanja njihovog stambenog pitanja. . kao kupca.

KO Masline. parcela povrs ine 500 m2 i poslovni prostor od 200 m2.00 (tristotinehil jada) EURA.000. Majka prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. Majka malodobnog prodavca je saglasna u naknadnoj ispravi dati izjavu o zasnivanju hipoteke na predmetnoj nepokretnosti. Cjelokupni iznos cijene se finansira iz kredita koji je vec odobren kupcu. ali zahti jeva od . sa prodavcem.. s tim da ce sredstva biti operativna kada se sa davaocem kredita zakljuci ugovor o hip oteci na predmetnoj nepokretnosti. koji istice nakon dvije godine. kao upisanim vlasnikom od 1/1 . Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 300.

broj______. Prodavac je saglasan s tim. od dana _______. broj_____. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici.1.10. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. roden dana_______. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. sa rokom vazenja do____. Punomocnik kupca to prihvata i saglasan je s voljom pro davca u vezi sa placanjem cijene. UZZ broj: 15/2009. kako bi se na taj nacin osigurao. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. od dana____ ____. JmB_________. prema postojecoj zako nskoj regulativi. izdata od mUP-a Crne Gore. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). s tim sto zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da c lausulu intabulandi. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu.. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. na adresi ul. JmB________. u 11. drzavljanka Crne Gore.________.. drzavljanin Crne Gore. Obala br. ul. rodena dana_____.2009 g. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. ciji sam identitet i malodobnost utvrdio uv idom u pasos. a koja izjavljuje da nepostupa z a sebe licnoveckao majkaizakonska zastupnica malodobnogsina BB.1. ul. Obala br.00 (j edanaest) casova. kao i podaci o nepokretnostima. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima notara da je obezbijedi u pogledu placanja cijene direktno od banke nakon zaklju cenja ugovora o hipoteci i upisa hipoteke. sa cinim notarski zapis ugovoraoprodaji. neudata razvedena. kao i da ugovor o prodaji bude izvrsna ispr ava u pogledu placanja cijene. a koja izjavljuje da je: kci B. Dana 14. Gospoda CB. i . nastanjena u ______ _____. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. sa rokom vazenja do________. trgovac. preda mnom. ali z ahtijeva od notara da ga obezbijedi u pogledu izvrsenja prenosa prava svojine i placanja cijene. izdat od mUP-a Crne Gore. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.

u Podgorici.2014. Opstine ________. JmB 010853000000. od dana 14. izdate od strane mUP-a Crne Gore. koj i je procitan strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik (u daljem tekstu: proda vac)--------2 Trgovackodrustvo BOR d o o Podgorica. Peta br.1960. od dana ________.9. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. broj 04BTH6377.08. po zanimanju dipl. pravnik.08..godine. rodena 01. Prva br. mat icni registarski broj subjekta upisa 1-273 Privredni sud Podgorica (udaljemtekstu: ku pac). ul. koga zastupa punomocnik PP. -- . sa rokom vazenja do 14. god ine. a ostale podatke na osnovu izjave imenovanog lica.2004.godine (slovima:prvog augusta hilj adu devet stotina sezdesete godine). sa sjedistem u Podgorici. sa prebivalistem i adresom u Podgorici.10.08. ul.Izvod iz maticne knjige rodenih.. broj _______.

te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. stra nke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . prilaze uz ovaj izvornik. Strankama sam pro citao naznaceni dokument.ul Prvabr 2 . odstrane notaraXY. objasnio im pravne d omete i posljedice. te koji se.KOMasline. nalazi na sl uzbenom podrucju ovog notara. kao i to da j e naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. utvrdio sam da je punomocnik kupca ovlasc en za preduzimanje ovog pravnog posla. utvrdio sam uvidomuotpravakPunomocja.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.___/2009.aistopunomocjeseprilazeuzovajizvorniknakonstojeprocitano strankama --------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. U G listu nema upisanih tereta i ogranicenja. U B listu.------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje.broj2/1. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan. koji je u Registru upisan bez ogranicenja ovlascenja. prilaze uz ovaj izvornik. upisan prodavac sa 1/1 dijela. -------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznacena punomoc i dalje na snazi i da na strani kupca u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici nije bilo promjena. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za kupca. od ____. od _____.sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. koji se u ovjerenom prepisu. da je u V listu upisana prizem naposlovna zgrada.----------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. kao takav.uforminotarskogzap isa. br. te koji je istovremeno upisan kao vlasnik udjela od 100 % (sto posto ).1. koji je sacinio ovaj notar.kojeje sacinjenodana01 09 2009godine. podbrojem UZZ-31/09. broj_____.povrsine 200m2. Ugovor o prodaji Ovlastenje punomocnika za zastupanje kupcauovom notarskom zapisu.. izdat od Uprave za nekretnin e-Podrucna jedinica Podgorica. tj. izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisanim pravo m svojine sa 1/1 u korist prodavca. Punomocnik kupca notaru prezentuje originaln i Izvod iz centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.povrsineod500m2. notar izvrsi . direktor. te se uvjerio u pravu volju stranaka. kucisteidvoriste.

U vezi s tim. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. Nakon toga.1.. KO masline. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. stranke izjavljuju da su to razumjele. prilaze uz ovaj izvornik. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. br. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. te koj a se. od _____.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana..neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnos ti.___/2009. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. kao takva.

Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. -----------------------------------------Notar je stranke upozoriona posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni poslovni objekat. a na osnovu Ugovora o zakupu. ako se radi o takvoj imovini. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvorn ik nakon sto je procitana strankama. po osnovu testamenta. koju je. od_______. Iz naznacenog rjesenja proizilazi da je prodavac stekao svojinu na predmetnoj nepok retnosti nasljedivanjem. od ___. ----------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. Nakon toga. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. broj ___.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da im je poznato njeno stanje i grani ce na terenu. te da bi. izdate od Opstine ___ _____. Nakon toga. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa.----------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetni poslovniprostorsenalazipodzakupompocev od _____ _ godine. na odredeno vrijeme. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. broj__________. ---------------------------------------------------------------- . broj -----od --------. Not ar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnik a nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakupu. naslijedio od djeda. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je notar procita o strankama. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. te s tim u vezi notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju osnovnog suda u Podgorici. koje su izjavile da su razumjele pra va i obaveze iz tog ugovora. koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske struke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje. sa trajanjem do _____godine. dimenzija 20x10 m. zakonski zastupnik prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost posebna imovina prodavca. uz mjesecnu zakupni nu od 500 EURA (petstotina EURA).akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Naznaceni ugovor o zakupu u ovjerenoj fotokopiji prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je predocen i procitan strankama.

a u meduvremenu se ozenio.broj______od _____iPresudu OsnovnogsudauPodgorici. koji su bivsi bracni drugovi. Iz tih isprava ovaj notar je ustanovio da je prodavac malodoban i da je sin zakonske zastupnice i gospodina GB. Zakonska zastupnica izjavljuje da sa malodobnim prodavcem zivi u z ajednickom domacinstvu. prilazu uz ovaj izvornik nakon sto su procitani strankama . tj. a ciji je brak razveden naprijed naznacenom pr esudom. broj_____. koja je sa klauzulom pravosnaznosti od dana ______.------------------------------------Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje u svrhu obavl janja registrovanih djelatnosti.Izvodizmaticneknjigerodenih.od_____. zakonskoj zast upnici iz ovog ugovora. kojom je malodobni prodavac povjeren na roditeljsko staranje majci.Opstine ___ __._od______.broj _____. koje je sacinio ovaj notar. dok njegov otac zivi odvojeno od njih.Opstine ______. ----------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjige vjencanih. U vezi . te se navedeni dokumenti u ovjerenim fotokopijama .

1. na osnovu ovog notarskog akta. broj ___ ______.---------------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. Naznaceni ugovor o kreditu se prila ze u ovom izvorniku u originalu. kad a joj se vrati iznos isplacen na ime kredita u slucaju da ugovor o prodaji ne bude izvrse n iz razloga za koje nije odgovoran prodavac.00 EURO (tristotineh iljada EURO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita. na cjelokupnoj svojoj imovini. nadalje. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. Notar je upozoriokupca na posljedice davanja izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaga nja. Za osig uranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetn u nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. u iznosu od ________ __. obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti. a sve to pod usl ovom da se banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu. notar je poducio i upozorio stranke da su u konkretnom slucaju potrebne s aglasnosti drugog roditelja i odobrenje organa starateljstva. kupacizjavljujedapristajenaizvrsenjebezodl aganja. prodavac ustupa kupcu sva prava koja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. odobrenog od strane banke ________. -------------------------------------------------------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. ----------- . a notar ga je prethodno procitao strankama. na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne nepokretn osti. bez ogranicenja i troskova za prodavca. koji su sklopili kupac i banka ____________. Ugovor o prodaji s tim. Prodavac se. --------------------------------------------------------------------------------Ovim kupac neopozivo ustupapotrazivanje na isplatu naprijed naznacenogkredita prodavcu Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja. ---------------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju kredita iz kojeg ce se isplatiti c ijena iz ovog ugovora. S tim u vezi. zakonska zastup nica malodobnog prodavca izjavljuje da su pribavljene naprijed naznacene saglasnosti. Izvrsni otpravak o vog akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za njegovu izvrs nost.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------momentom placanja cijene na racun prodavca. koje preze ntuje ovom notaru. uz godisnju kamatu od 10% i pod svim drugim uslovima iz Ugovora o kreditu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka.Notar je poduciokupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dosp jeloscu placanja cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. deponova nje cijene na notarski racun za stranke. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti sa pravom svojine ili kad se predbiljezi svojina. zatim mogucnost . te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupan ja ali je kupac od toga odustao. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja.

------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti.--------------------------------------------------------------------------------------Nepokretnost je predmet ugovora o zakupu. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. broj 10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . na opasnost od upisa zakonske hipote ke i poducio kupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac nema dugovanja za porez e i doprinose. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske uprave-____________. a sa cime je saglasan i kupac. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. koje se prilaze uz ovaj izvo rnik nakon sto je procitano strankama. porezi i doprinosi. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. a posebno kupca. Na kon toga. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. Notar je upozorio stranke.od __ __ 2009 godine.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravakdijela akta. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. kako je to naznaceno u tacki I ovog ug ovora. Cjel ovit otpravak i prepis izvornika notar ce izdati kad stranke pisanim putem dokazu da je placena kupoprodajna cijena. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor . kamate. odnos no prepisa koji necesadrzavati saglasnost prodavcaza prenos pravasvojinena kupca sve dok kupac ne isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu na naprijed opisani nacin. kako sl ijedi: Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostup anja Nakon toga. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promje nom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznace nog ugovora o zakupu. prodavac je izricito izjavio.

na osnovu ovog ugovora.nosti.KORISTI. ili je mogao znati. koristi. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. a nije ih saopstio kupcu. odnosno znao da se mogu oc ekivati. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. kupac moze uknjiziti u katas tru nepo kretnosti. -----------------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA. ili ako je prodavac za njih znao.------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)------------------------------------------------Prodavac je saglasan da se. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovornost i za materijalne i pravne nedostatke.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posredni posjed.------------------- . vode i druge komunalne usluge. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cje lokupne cijene.

od dana _____. izvodom iz banke. Naznaceni dokumenti se prilazu uz ov aj izvornik nakon sto ih je notar procitao strankama i ustanovio da je nadlezni org an starateljstva dao odobrenje za prodaju predmetne nepokretnosti. snosi kupa c. potvrde isplatu cjeloku pne cijene prodavcu. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. -----------------------------------------------------------------------Notar je ustanovio da u konkretnom slucaju ne postoji pravo prece kupovine. po sluzbenoj duznosti.---------------------------------------da ce notar. pa su stranke odbile njen upis. sa klauzulom pravosnaznosti. od ____. te Otpravak notarskog akta. sa sluzbenim sjedistem u _____. Ugovor o prodaji Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis prenosa prava svojine izda i dosta vi katastru odmah nakon sto stranke pisanim putem. s tim u vezi. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze davanju saglasnosti od strane drugog roditelja malodobnog prodavca i o dobrenju organa starateljstva169. sacinjenog od notara XY. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. Prod avac izjavljuje da mu nije poznato da postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. broj ____. nakon toga. pa.1. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. zakonska zastupnica malodobnog prodav ca notaru prezentuje u originalu Odobrenje Centra za socijalni rad Podgorica.------------------------------------------VIII ODOBRENJA PRAVAPRECE KUPOVINE -------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. --------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. po osnovu ovog ugovora. kao i porez na promet nepokretnosti. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. a kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovor a. ---------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke na sljedece: --------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. o d ___. ispitavsi sve okolnosti. a sa cime se saglasio i drugi roditelj malodobnog prodavca gospodin GB. broj ___. - . pa.

clan 308 stav 2 Porodicnog zakona CG. bez clausule intabulandi. Dijete mlade od 14 godi na kada djeluje izvan poslovne sposobnosti (npr. kod prodaje nepokretnosti) zastupaju njegovi ro ditelji kao zakonski zastupnici. Detaljnije o ovom pravnom problemu vidjeti u dijelu rada koji se odnosi na poslo vnu sposobnost. . te im je za poduzimanje takvog pravnog posla potrebno odobrenje orga na starateljstva. 75 do 79. prodavac (1) i kupac (2)-----------------------Od ove notarske isprave dobijaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora:-------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------169 Clan 73.Od ove notarske isprave dobivaju odmah: -----------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta.

i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoj erucno. ali da se BB pojavljuje kao kupac i da ce se samo on upisati u katastar nepokretnosti. Zelio bi ici u s taracki dom.g.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. majka kupca. koja je majka kupca.o.-------U Podgorici. .o. pisanim putem se izjasnila vec ranije da ne osporava prodaju. te da nastupa kao kupac. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (kao prodavac) i gospodin BB (kao kupac). Gospodin AB izjavljuje da zivi sam i da mu je supruga umrla. 2009. godine. u _______ casova________(slovima)---------------------------Prodavac: AB po zakonskoj zastupnici CB (potpis) Kupac: BOR d. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. Ne zna da cita i da pise. po punomocniku PP (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis i pecat. dana_______2009. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. kako slijedi. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. te da se izdrzava o d penzije. stambilj notara) Zadatak broj 3. Gospodin BB izjavljuje da je tek napunio 17 godina. sa svojom suprugom DB. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgova ra volji stranaka. tj. a na slj edeci nacin:________________. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. kao suvlasnik nepokretn osti. Supruga DB je inf ormisala notara da zajednickim sredstvima sa kupcem BB kupuje predmetni poslovni prostor. te iz tih razloga ima namjeru da proda poslovni prostor u suvlasnistvu sa s estrom. koja mu nije dovoljna za izdrzavanje. Prodavceva sestra. potpisuju u prisustvu ovog notara. da ima namjeru kupiti suvlasnicki dio prodavca na poslovnom prostoru. tj.10.

KO Masline.00 EURA.. i poslovni prostor od 200 m2. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 100. s tim da je.000. u korist Prve banke. preuzme obavezu daljnje otplate kredita .00 EURA. sa 7% kamate na godisnjem nivou i rok om vracanja od 5 (pet) godina.000. . sa prodavcem. Stranke su saglasne da kupac. Na nepokretnosti ima upisana hipoteka na 1/2 dijela prodavca za obezbjedenje dug a po osnovu kredita u iznosu od 70.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. prema pisanoj obav ijesti te banke. parcela povrs ine 500 m2. na ime placanja dijela cijene.000. kao upisanim vlasnikom od 1/ 2. na danasnji dan ukupan dug 50.00 EURA.

sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. preda mnom. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni.10. JmB_________. udovac(u daljem tekstu: prodavac)---------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. a sa cime je prodavac u potpunosti saglasan. roden dana_______. Obala br.1. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. broj_____. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). kao i podaci o nepokretnostima.Gospodin AB. drzavljanin Crne Gore.. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Dana 14. Obala br. izdatu od mUP-a Crne Gore. ul. sa rokom vazenja do____. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. prema postojecoj zako nskoj regulativi. drzavljanin Crne Gore. ul. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------1. o d dana _______. ul.1. Kupac zahtijeva obezbjedenje tako sto uslovljava upis predbiljezbe prije isplate cijene prodavcu i davanje clausule intabulandi u samom ugovoru. u 11. broj_____.g.00 (j edanaest) casova. izdatu od mUP-a Crne Gore. o d dana . a koji izjavljuje da je: sin A.1. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).2009. sac inim notarski zapis ugovoraoprodaji. penzioner. JmB_________. roden dana_______. a da ostatak cijene isplati prodavcu. Ugovor o prodaji u ukupnom iznosu od 50. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.00 EURA. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. roden u mjestu _________. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. UZZ broj: 15/2009. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu.000. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. Prodavac istovremeno zahtijeva da se taj iznos deponuje kod notara na racun i da notar izda otpravke sa clausulom intabulandi za upis prava svojine nakon st o se isplati cijena prodavcu._________broj__.

roden u mjestu _________._______. ------------------------------------------------------------------------------------------3. sa rokom vazenja do________. trgovac._________broj__. rodena dana_____. ------------------------- . a koja izjavljuje da je: kci B. JmB________. ul. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do____. o zenjen (u daljem tekstu: kupac). nastanjena u ______ _____. od da na________. Gospoda DB. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. ciji je ide ntitet ovaj notar utvrdio na osnovu uvida u LK. udata (u daljem tekstu: bracni drug kupca). trgovac. drzavljanka Crne Gore. a koji izjavljuje da je: sin A. na adresi ul.________. broj______.

svjedok izjavljuje da je kci XX.KOMasline. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 .___br. da je drzavljanin Crne Gore. od _____. rodena 10. svjedok izjavljuje da je sin XX. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi licnekarte. ovaj notar je ustanovio da je . Na upit notara. po zanimanju ekonomski teh nicar.___/2009. da nij e u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist iz ovog pravnog posla -----------------------------------------------------------------------------------------------------GospodaDD. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje nal azi na njegovom sluzbenom podrucju. br. godine.izdatogodMUP-a___. neudata. pismena. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan. prilaze uz ovaj izvornik.08.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica.oddana __. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla.1. nastanjen u -----. notar je ustan ovio da je prodavaclicekojeneznadacitaidapise. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. te su stoga. te se uvjerio u pravu volju stranaka. te koji se. sa rokom vazenj a do ____._sarokomvazenjado ___. te na osnovu licnog saznanja. oddana ___. nastanjena ul.10. neozenjen. po zanimanju ekonomski tehnicar.ul. ------br. JmB ____._izdateodMUP-a___.. JmB ___. kao takav.1961.3. pismen.br ___.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka.. na prijedlog stranke.br ____.1949. ciji sam identitet utvrdio na osno vu prezentovanog mi pasosa. pozvana i ucestvuju u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta dvapunoljetnaipismenasvjedokai to: --GospodinNN. Na upit notara.godine. roden 08.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Na osnovu izjave prodavca i na osnovu svog neposrednog zapazanja. da je drzavljanka Crne Gore. objasnio im pravne dom ete i posljedice. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist i z ovog pravnog posla.

povrsine 200 m2. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. da je u V listu upisana prizem na poslovna zgrada.u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/1.izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisa nim pravom svojine sa 1/2 u korist prodavca. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. kucisteidvoriste. U G listu je za predmetnu nepokretnost up isana hipotekana1/2 dijelaprodavcazaobezbjedenjedugapo osnovukreditau iznosuod 70 000. upisan prodavac sa 1/2 dijela. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. U B listu. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu.povrsineod500m2. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji .00 EURA.sa7%kamatenagodisnjem nivouirokomvracanjaod5(pet)godina. ukoristPrvebanke. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.

------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. stranke izjavljuju da su to razumjele. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske str uke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiz tackeIIIovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. KO masline. te da bi.----------------------------------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosusv ojinesa1/ 2 dijelananepokretnost iztackeIovogugovora.___/2009. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. Opsti ne ____. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. s tim u vezi. prodav ac izjavljuje da je predmetnu nepokretnost pribavio u posebnu imovinu nasljedivanje m. Ugovor o prodaji katastra nepokretnosti. Naznacena isprava je procitana strankama i prilaze se u z ovaj izvornik. te koj a se. te. broj ___. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. od dana ___. izdate od Opstine ___ _____. a iz iste je ovaj notar ustanovio da je DB bracni drug kupca.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige vjencanih. dimenzija 20x10 m. DB kao bracni drug kupca izricito izjavljuje da je saglasna u cjelosti sa ovim ugovorom i da se po osnovu njega ku . U vezi s tim. od _____. Nakon toga. a koje se. ako se radi o takvoj imovini. od ____. br. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. prilaze uz ovaj izvorn ik u ovjerenoj fotokopiji koju je sacinio ovaj notar od prezentovanog mu originala. Nakon toga.1. ------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost kupuje kao zajednicku imovinu sa svoj om suprugom DB. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. te.. a u koju se izvrsile uvid i odobrile je. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. broj ___. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgraden i useljen pos lovni objekat.1. kao takva.. nakon sto je procitano strankama. s tim u vezi. broj__________od_______. prilaze uz ovaj izvornik. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgori ci.

kupac ce isplatiti na notarski ra cun za stranke. ---------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 100 000.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). a ko ji dug. kako je to opisano u tacci I ovog ugovora. na dan sacinjavanja ovog notarskog z apisa iznosi 50. prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. Ostatak cijene.00 EURA(slovima: sto tinuhiljada EURA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzima dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista za predmetnu nepokretnost. u korist hipotekarnog povjerioca ______.000.pac uknjizi u katastru nepokretnosti sa prvom svojine od 1/1. broj ________.000. u iznosu o d 50. kod banke _________. u roku od sedam dana od dana kada g a notar pisanim putem obavijesti da mu je bankadostavila saglasnost za preuzimanje duga.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). te se .

davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani . tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja Nakon toga. zatim na mogucnost davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. ------------------------Notar je poducio kupca i o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. nakon sto drugi dio cijene u iznosu od 50. a sa cime je saglasan i kup ac. kako slijedi: prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine.000 EURA ( pedeset hiljada EURA) bude isplacen na notarski racun za stranke. a cjelovite otpravke da izda kada se prodavcu isplati naznaceni iznos cijene. te da. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. depon ovanje cijene na notarski racun za stranke. koji nece sadrzavati saglasnost za prenos pr ava svojine i upis predbiljezbe. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slu caju suprotnog postupanja. IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. izda i katastru dostavi otprav ak dijela akta za upis predbiljezbe prava svojine u korist kupca. --------------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. ali je kupac od toga odustao. prodavac je izricito izjavio.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu predbiljezbe prava susvojine od 1/2 u korist kupca. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje cjeloviti otpravak za upis prenosa prava svojine sve dok s e prodavcu ne isplati u cijelosti kupoprodajna cijena na naprijed opisani nacin. Stranke su saglasne da notar izda za banku otpravak dijela akta.

koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske u prave____________. kamate. -----------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor nosti.od __ __ 2009 godine. a ako je prodavac za njih znao.h prava i ogranicenja. a iz kojeg ovaj notar ustanov io da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik.----------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. a posebno kupca. koju kupac prihvata zajedno sa dugom. a nije ih saopstio kupcu. broj10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . na pravnu prirodu i opasnost od upis a zakonske hipoteke i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od poreske uprave da prodavac nema dugovanja za poreze i doprinose. ----------------------------------------------------------------------------------------- . te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovorn osti za materijalne i pravne nedostatke. ili je mogao znati. odnosno znao da se mogu ocek ivati. te za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. porezi i doprinosi. osim hipoteke naznacene u tacci I ovog ugovora.

sacinjenog od notara XY. od 50. kao ovlascenik zakonskog prava prece kupovine.000. pod uslovi ma iz ovog ugovora. ali da postoji zakonsko pravo prece kupovine dru gog suvlasnika. nakon sto ju je nota r procitao strankama. sapravomsvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora 2 Prodavacje saglasandase. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. stranke notaru dostav ljaju pisanu Izjavu suvlasnika CBu otpravku notarskog zapisa. Iz iste je ovaj notar ustano vio da je drugi suvlasnik. na notarski racun za stranke. nakon toga. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. kao takva. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostavi ti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke naznaceni iznos cijene bude ispla cen prodavcu. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. a koja se. --------------------------------------------------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA ------------------------------------------------------------------------------------ . pa.kupacmozeuknjizitiukatastrunepok retnosti. Nakon poduka i upozorenja notara u vezi s tim. koristi.KORISTI. Ugovor o prodaji VPRELAZPOSJEDA.na osnovuovogugovora.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. kao i porez na promet nepokretnosti.na osnovuovognotarskogakta. od ____.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed. vode i drug e komunalne usluge. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. nezelikoristititopravo. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene. -------------Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis predbiljezbe dostavi katastru nepo kretnosti odmah nakon sto kupac isplati dio cijene. izjavio da.ukoristkupca upise predbiljezbapravasvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora. broj ___. Prodavacje saglasandase. sa slu zbenim sjedistem u _____.00 EURA (pedesethiljada EURA ).1. po osnovu ovog ugovora. ispitavsi sve okolnosti. prilaze uz izvornik ovog notarskog akta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1. snosi kupa c.

po sluzbenoj duznosti. pa su stranke ugovorile njen upis. kupac za potrebe banke (1) i katastar za upis predbiljezbe kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. -----------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------ . obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja.------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti.bez clausule intabulandi za prenos prava svojine. ----------------------------------da ce notar.Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti.

nakon cega svjedoci to potvrduju i potpisuju ovaj akt. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug kupca (1)-----------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine (1)------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. a sve to u prisustvu svjedoka i ovog n otara. dana_______2009. u _______ casova_____(slovima) -----------------------Prodavac: AB(otisak prsta) Kupac: BB (potpis) Bracni drug kupca: DB(potpis) Svjedoci: NN (potpis) DD (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. te kupac i njegov bracni drug svojerucno. neposr ednim pitanjima uvjerio se da odgovara pravoj volji stranaka. potpisuju. godine. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. a na slj edeci nacin:________________. koji je potom potpisao i ovaj n otar . -----------U Podgorici. kak o slijedi. pecat i stambilj notara) . da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju. prodavac stavlja otisak prsta.

Dakle. ili da mu na koji drugi nacin ucini kakvu korist na teret svoje imovine. Kako se radi o primanju poklon a. Zakona o notarima CG.g. Kod primanja poklona. zove se darovanje 171. . tj. bez obzira na predmet poklona. tacka 5. Pogodba. Ugovor o poklonu 2. 2 2 Forma Za ugovor o poklonu nepokretnih stvari zahtijeva se odgovarajuca forma (cl. ZOO CG). u vezi sa stavom 3. a ne o otudenju i opterecenju. Zakona o obligacionim odnosima CG. PZ). Clan 578. Ugovor o poklonu 2 1 Pojam Ugovor o poklonu170 je besteretni (besplatni) pravni posao koji je regulisan Zak onom o obligacionim odnosima. 577. ZOO CG. a bez odobrenja nadleznog organa starateljstva176. uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja ili staratelja. jer isti moze izjavom p oklonodavcu raskinuti poklon primljen bez njegove dozvole175. racuna juci od dana kada je poklon ucinjen174. poklon moze primiti i poslovno nesposobno lice. ali je tu potr ebno ukljuciti zakonskog zastupnika (roditelj ili staratelj). Kad se poklon cini ugovorom u korist t receg. tim ugovorom se jedna ugovorna strana (poklonodavac) obav ezuje da na drugu ugovornu stranu (poklonoprimcu) prenese bez naknade pravo svojine. kojom se kakva stvar daje komu bez plate. na strani poklonoprimca uslovi u pogledu sposobnosti s u daleko blazi. kao po klonoprimac. stav 1. 2 3 Sposobnostizadavanjeiprimanjepoklona Poklon moze uciniti samo potpuno poslovno sposobno lice koje je u momentu zaklju cenja ugovora moglo shvatiti smisao ili domasaj svog postupka. istog clana Zakona o notarima CG). st. Poslovna sposobnost je regulisana Porodicnim zakonom. forma notarskog zapisa ili forma notarskog zapisa o potvrdi isprave .z.1. a stice se punoljetstvom (18 godina) ili sklapanjem braka uz dozvolu su da (vidi cl. Clan 577 stav 4. U suprotnom. dijete sa navrsenih 14 godina zivota moze. prihvatanje poklonoprimca ne mora biti u propisanoj formi173. moraju biti zakljuceni u formi notarskog z apisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave172. tj. Clan 51. zakljuciti ugovor o poklonu. ZOO CG. tj. stav 1. Obecanje poklona i ugovor o poklonu u sluc aju smrti. 170 171 172 173 174 Clan 576. tacka 6. poklonodav ac i njegovi nasljednici mogu traziti njegov ponistaj u roku od godine dana. ovdje su postavljeni veoma strogi kriteriji uprav o iz razloga sto se radi o besplatnom davanju. 1.-594.13. A. ili neko drugo pravo. Paragraf 938. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo (clan 51. i 24.

66. 579.175 Cl. stav 2. u vezi sa clanom 308. 176 Vidi cl. . ZOO CG. stav 2. PZ CG.

Razlikovanje potpuno besplatnog poklona. a nije obavijestio poklonoprimca177. prigodni pokloni. s tim sto poklonoprimac ima p ravo da zahtijeva naknadu stete koju je pretrpio zbog nekog nedostataka. a za teretni posao zahtij eva se ekvivalentnost cinidbi. davanje (prenos) svojine potpuno je besplatno. ZOO CG). Zakonska pretpostavk a je da se ovakav poklon smatra kao teretni pravni posao u pogledu pravnih i materijalni h nedostataka179. kod mjesovitog poklona ili poklona sa teretom i nalogom. Ovdje se radi o jednostavnom prenosu imovine. dijele se na teretne i ugovore bez naknade (besplatne ugovore). veoma je znacajno sa aspekta opoziva poklona zbog grube nezahvalnosti poklonoprimca. naprimjer. te sa aspekta odgovornosti za materijalne i p ravne nedostatke. nagr adni pokloni. poklona sa tere tom ili nalogom od mjesovitog poklona. Kod ove vrste poklona. postoje i pokloni o povremenom davanju (clan 580. 2 4 1 Potpunobesplatniprenos(tzv cistpoklon) Cisti poklon se pretezno vrsi izmedu bliskih srodnika (roditelja i djece). Za razliku od ovoga. Odgovornost kod poklona zasniva se na krivici. pa tako i ugovori u vezi sa prenosom svojine nad nepokretnostima. . takode. imamo situaciju da strane polaze od t oga i nastoje da su njihove obaveze medusobno ekvivalentne. koji je pokl onodavcu bio poznat. Zbog toga je notar duzan upozoriti stranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevaz ilazi vrijednost poklonjene stvari. dok se kod teretnih ugovora to ne trazi178. ali nije potpuno besplatna (poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon). ili cinidba d avaoca (poklonodavca) premasuje vrijednost cinidbe primaoca (poklonoprimca). poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke poklonjene stvari. ZOO CG) i uzaja mni pokloni (clan 582. ugovori uopste. Poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon besplatni je pravni posao. po stoji podjela na poklon (prenos) svojine za zivota i poklon za slucaj smrti. Kod ugovora o prodaji i zamjeni nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 4 Vrstepoklona U pravnoj teoriji. po klonodavac moze odgovarati za materijalne i pravne nedostatke. Pored ovi h vrsta poklona. Medutim. kod ugovora o pok lonu. jer cinidba davaoca poklona premasuje vrijednost cinidbe primaoca. pokloni ucinjeni iz zahvalnosti itd. ili nije mogao ostati nepoznat. (tzv. cisti poklon). ali samo ako vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklonjene stvari.

-589. 178 Mihajlo Vukovic. godine. A. 1. stav 3. 585 st. ZOO CG. (paragraf 945. nagradnih poklona i p oklona ucinjenih iz zahvalnosti. Zagreb 1961. U pravnoj teoriji postoji stav da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke kod poklona s teretom i nalogom samo u visini vrijednosti ucinjenih usluga. i 2. ZOO CG. 586. Smatramo da je ovakva odredba interesantna. moze se raskinuti ili opozvati zbog nezahvalnosti pokl onoprimca (cl. . ZOO 177 Cl. 780. vrijednosti tereta ili naloga. osim prigodnih poklona. ZOO CG) i zbog nemanja sredstava za zivot (cl. Pravila gradanskih zakonika.g.Nadalje. jer o poklonu se moze raditi samo ako je on vece vrijednosti od tereta ili naloga. 590. 179 Clan 585. potpuno besplatni poklon.z.) str.

pravo stanovanja i sl. a postojala je namjera da se poklon ucini. tj. tj. npr. dok se kod drugih vrsta poklona predaja vrsi za zivo ta poklonodavca. 51. da nalozi poklonoprimcu da se necega uzdrzi. Iako kod ove vrste poklona cinidba poklonoprimca nije potpuno besplatna. 594. odgodena je predaja stvar i poslije smrti poklonodavca. dozivotno izdrzavanje i sl. 2 4 4 Poklonza slucajsmrti(donatio mortis causa) Poklon za slucaj smrti ima sve karakteristike drugih vrsta poklona. da nalozi poklonoprimcu da nesto ucini. 2 4 3 Mjesovitipoklon Ova vrsta poklona postoji u slucaju kada u teretnom pravnom poslu vrijednost uza jamnih davanja nije jednaka.(teret poklonoprimcu). dozi votna renta u stvarima ili novcu. Mora biti sastavljen u formi javne isprave (cl. Ugovor o poklonu CG). jer se za teretni pravni posao trazi ekvivalentnost cinidbi.1. novcana cinidba preuzimanja duga za cije osiguranje je zasnovana hipoteka na poklonjenoj nepokretnosti. u formi notarskog zapisa (cl. s tim da se razlikuje u sljedecem: Predaja stvari se vrsi poslije smrti poklonodavca.st. tj. ZOO CG). bez obzira da li je predmet poklo na pokretna stvar ili nepokretnost. (cinidba poklonoprimca). st. kao sto je pravo plodouzivanja na poklo njenoj nepokretnosti. kod drugih vrsta poklona za . tada se razlika u vrijednosti smatra poklonom. 2 4 2 Poklonsateretomili nalogom Ugovor o poklonu sa teretom ili nalogom je vrsta poklona kod kojeg poklonodavac ima sljedece mogucnosti: da zadrzi za sebe ili drugog neko pravo. a ovdje se radi o tome da vrijednost cinidbe poklo nodavca premasuje vrijednost cinidbe poklonoprimca. nije teretni pravni posao. Ovdje ne vrijede pravila o pobijanju zbog prekomjer nog ostecenja. zabrana otudenja i opterecenja nepokretnosti. dok se poklon sa teretom ili nalogom moze raskinuti jos i zbog neizvrsenja naloga (clan 581.1.5. Nasuprot tome. ZOO CG). Zakona o notarima). kao npr. ili da nesto dozvoli drugome (trplj enje poklonoprimca). takav p ravni posao je ipak besplatan. t. 1. Kod nepokretnosti momenat predaje je momenat upisa prenosa prava svojine u katastar nepokretnosti.

poklonodavcevo raspolaganje stvarima koje su predmet ugovora o poklonu za slucaj smrti. niti neka druga forma. tj. Pored toga. jer je propisano da je punovazan i usmeni poklon pokretnih stvari. niti neki ra zlozi). ako su predate poklonoprimcu. bilo pravnim poslom . poklonoprimca. kao i kod opoziva testamenta.pokretne stvari nije predvidena pisana. Poklonodavac moze ugovor o poklonu za slucaj smrti raskinuti po svojoj volji (nije potrebna saglasnost druge ugovorne strane.

postoji pravilo o neopozivosti ugovora o pokl onu. Svi pravni poslovi. zakonska je pretpostavka da je duznik (poklonodavac) znao da preduzetim raspolaganjem nanosi stetu povjeriocima. smatra se raskidanjem ugovora. notar ce upozoriti i poduciti stranke. zakon daje izuzetke. Pravna priroda poklona za slucaj smrti je specificna. Naime. Nema pravne vaznosti odredba o odrican ju unaprijed od prava na opoziv. mogu se pobijati zbog ostecenja povjerilaca183. tj.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima medu zivima. O tome ce notar podu citi i upozoriti stranke ako se radi o takvoj vrsti poklona. Jedino se uobicajeni prigodni pokloni. nagradni pokloni i pokloni ucinjeni iz zahvalnosti ne mogu opozvati. propisuje ka da i pod kojim uslovima i u kojoj formi se poklon moze opozvati. 2 6 Primjeri ugovoraopoklonu 2 6 1 Ugovoropoklonunepokretnostisapotpunobesplatnim prenosomsvojine. a koja kod poklona nepokretnosti mora biti snabdje vena ovjerom potpisa u skladu sa propisima181. notar duzan poduciti i up ozoriti stranke na te okolnosti. 2 5 Opozivpoklona U cilju pravne sigurnosti prometa. on se zakljucuje kao ugovor i ima se ispuniti tek poslije smrti poklonodavca180. ali zbog specificnosti ovog pravnog posla. Zakonodavac je dao moguc nost ugovaranja vracanja poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. shodno odredbama Zakona o nasljedivanju.) u zakonskim rokovima i u formi pisan e izjave upucene poklonoprimcu. jer je on neka sredina izm edu ugovora i legata.poklonse ciniizzahvalnostipoklonodavca premapoklonoprimcu CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . pa tako i ugovor o poklonu. odnosno njegovu vrijednost prema pravilima o sticanju bez osnova182. Smatramo da bi notar i ovdje trebao dati odgovarajuce poduke i upozorenja strankama. O svemu naprijed naznacenom. Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednacen ih pravnih radnji. Ugovor o poklonu moze se pobijati zbog povrede nuznog nasljednog dijela. Dejstva opoziva poklona sastoje se u tome da je poklonoprimac duzan da vrati pok lon. bilo pravnim poslom za slucaj smrti. s tim u vezi. Poklonodavac moze raskin uti ugovor ili opozvati ucinjeni poklon iz zakonom predvidenih razloga (velika nezah valnost i nemanje dovoljno sredstava za zivot itd. te se za pobijanje takvih radnji ne zah tijeva da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato. pa je.

182 Clan 589 ZOO CG. 183 Clan 287 292 ZOO CG.) str. Zagreb 1961. godine.180 Mihajlo Vukovic. (paragraf 956 . 785.z. .A.g. 181 Clan 587 ZOO CG. Pravila gradanskih zakonika.

sa prebivalistem u Podgorici. sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu. ing.1. gradevine.g...12.-----------------------Gospodin Dinic (Darko) Danko. od dana 15. UZZ BR. u Podgorici.g. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore.10. izdate od mUP-a Crne Go re. istovremeno su pri stupila sljedeca lica: ------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta).10. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem.05.10. Obala br. u Kotoru. udovac. preda mnom.15/2009. dana 10. roden 20. drzavljanin Crne Gore. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem teks tu: poklonoprimac)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka.1. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac). ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. Aleja br.1970. ul.g. JmBG 20129 64000000.1. Ovim poklonom poklonodavac se zeli zahvalit i sinupoklonoprimcu na pomoci koju mu je pruzao u dosadasnjem zivotu.06. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da poklonodavac ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. U vezi s tim. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. te ustanovio da su sposobne i o vlastene za preduzimanje ovog pravnog posla. izdatog od mUP-a Crne Gore u Podgorici. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. ----------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. sa prebivalistem i a dresom u Kotoru. roden 15. ozenjen. drzavljanin Crne Gore. (d vadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine).. JmBG 150697000000.1946. ul... sam upozorio poklonodavca da ne moze opozvati poklon ucinjen iz zahvalnosti. penzioner. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. Dana 14.2009. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. Deseta br.g. broj 05CCC. Obala br.g.1. broj 05XYC. Ugovor o poklonu PODGORICA Ul. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno. na adresi ul.2007. -------------------------- .2006. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umrla i da nije zakljucio novi brak. (petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). po zanimanju dipl.

upisanjepoklonodavac. au G -----------listu nema upisanihteretaiogranicenja.2009. od 10.sa 1/1 dijela. U B listu.KOMasline. --------------------------- . stranke izjavljuju sljedeci :-----------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------------------------------------------------IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 .kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti. Brijeg . djelujuci kako je to naprijed naznaceno.10. o vaj notar je ustanovio da je u A listu nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj 8/1. godine.vocnj ak 1 klase. pod brojem 05-1/09.Nakon toga.izdat od Uprave za nekretnin e Podrucna jedinica Podgorica. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im procitan.povrsineod5000m2.

Nakon toga. od 10. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.. te da bi. Opstine Podgoric a. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr . a u koju se izvrsile uvid i odobrile j e. stranke izjavljuju da parcela ucrtana na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. ---------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000.1.10.2009. prilaze uz ovaj izvornik.. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. kao takav.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). ako se radi o takvoj imovini.10.uznakzahvalnosti. stranke izjavljuju da su to razumjele.2009. KO masline. broj 01-5/09 od 10. koji je strankama procitan i koji se..g. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. za predmetnu katastarsku pa rcelu iz Lista nepokretnosti br.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinu. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu.prenijeti beznaknadepravosvojineod1/1nanepokretnostiiztackeIovogugovora.astopoklonoprimac prihvata ----------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. godine. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca. te koja se prilaze uz ovaj izvornik. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. U vezi s tim. broj 05-1/09. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplanaUprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa.

notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed na znaceno..03. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji. godine. broj 0-120/09. nakon cega. ili da nesto dozvoli drugome.ugova ugovornih strana. -----------Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo i mogucnost ovim ugovorom zadrzati za sebe ili za trece lice neko pravo. . 184 Clan 592 ZOO CG odreduje da se poklon ucinjen iz zahvalnosti ne moze opozvat i. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se iz laze u slucaju suprotnog postupanja. koje je pravosnazno dana 20.2003. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost nje gova iskljuciva svojina. s tim u vezi.03. koju je stekao nasljedivanjem i. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. Nakon toga. od 01. ili da se od necega uzdrzi. --------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da ovaj poklon cini iz zahvalnosti prema poklonoprimcu18 4.g.2009.

VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. ---------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnosti iz tacke I ovo g ugovora. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca danas. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi.1.KORISTI. ---------------------------------da ce notar. na osnovu ovog ugovora. ---------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno-pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. pa. koristi. po sluzbenoj duznosti. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. nakon toga.----VII ODOBRENJA--------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. --------------------------------Nakon sto je notar poducioiupozoriopoklonodavca da moze odgovarati za naknadu st ete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka koji mu je bio poznat. snosi pokl onoprimac. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. poklonoprimac moze uknji ziti u katastru nepokretnosti.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavac je saglasan da se. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. Ugovor o poklonu IIIPRELAZPOSJEDA. moze doci do uracunava . ili nije mogao ostati nepoznat. ispitavsi sve okolnosti.

-----------------------------------------da. ne moze opo zvati. i pored toga. mogu trazit i povrat poklona.------------------da se ovaj ugovor o poklonu. ali su stranke. --------------------------------------------------------- . s obzirom da je ucinjen iz zahvalnosti. ali da stranke mogu ugovoriti vracanje poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. ali su stranke to odbile. odlucile saciniti ovaj ugovor. pa se odustalo od toga. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. nuzni nasljednici. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu.nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave.

kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. te za eventualnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. kako slijedi. a o tome nije obavijestio poklonopri mca185. da su raz umjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrzina is tog odgovara njihovoj volji. poklonodavac se ne mozepotpisati . nakon cega je zap is potpisao i ovaj notar .----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi.g. ako je poklonodavcu bio poznat. dana_______2009. ali da moze odgo varati za neispunjenje. u prisustvu ovog notara potpisuju. pecat i stambilj notara) 2 6 2 Ugovoropoklonunepokretnostisateretomili nalogom.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. ili nije mogao ostati nepoznat. a na sljedeci nacin:________________. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.

. 185 Clan 585 stav 1 i 2. ZOO CG.1. Obala br.CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA UL.

u Podgorici. ul. JmBG 1506970000000.(dvadesetog decembra hiljadu d evet stotina cetrdeset seste godine). na pr ijedlog stranke. Dana 14.g. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac).10. stranka-poklonodavac Di nic (Zlatko) Dario jelicekoje seizzdravstvenihrazloga ne mozepotpisati. roden 20.06.---------------------------------------------------------Imenovani svjedoci izjavljuju. a u sto sam se i licno uvjerio. JmBG 2012964000000. ciji sam identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. broj 05XYC. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem.g.. g. Obala br.05. istovremeno su pristupila sl jedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Gospodin Dinic (Darko) Danko. sa prebivalistem u Podgorici na adresi: ul. broj 05CCC izdatog od mUP-a Crne Gore. udovac. dana 10.1.---------------------------------------------------------- .1946.10.2006. roden 15. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.15/2009. pozvana i ucestvuju u postupku sastavljanja ovog notarskog akta dvapuno ljetna pismena svjedoka i to:------------------------------------------------------------------------------------- gospoda XY (svi podaci kao i za stranku).g. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. -------2. u Kotoru.1970. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.. sacinim notarskizapisugovoraopoklonu. a u sto se je uvjerio i ovaj notar. izdate od mUP-a Crne Go re.. ing. gradevine.2007.(petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: poklonoprimac) --------------------------------------------------Prema izjavama stranaka. ul.12. Ugovor o poklonu UZZ BR..1.g. da nisu u sro dstvu ili u bilo kojem drugom odnosu sa ugovornim strankama i ovim pravnim poslom. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta).1. Deseta br. penzioner. ozenjen.---------------------------------------------------------gospodin XY (svi podaci kao i za stranku). drzavljanin Crne Gore. drzavljanin Crne Gore.10. u Podgorici. sa prebivalistem i adresom u Kotor u.. preda mnom.2009. od dana 15. po zanimanju dipl.te su zbog toga. da su punoljetni i p ismeni i da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli bi ti svjedoci u ovom notarskom aktu. Aleja br.

------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. -------------------------Nakon toga. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara.--------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno. stranke izjavljuju sljedeci ------------------------------------------------------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------ . ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio.

Opstine Podgoric a. upisanjepoklonodavac sa 1/1 dijela..astopoklonoprimacprihvata -----Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih.10. izdat od Uprave za nekretni ne Podrucni ured Podgorica.. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.1. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. Nakon toga. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.KOMasline.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravosvojineod1/ 1nanepokretnostiiztackeIovogugovora.povrsine 5000m2.. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. od 10.2009. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti.g. ovaj notar je ustanovio da je u A listutog lista nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj8/1. uz ovaj izvornik. prilaze uz ovaj izvorn ik. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.vocnjak 1 klase. pod brojem 05-1/09. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je procitan.. U vezi s tim.10. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. stranke izjavljuju da parcela na kopiji k atastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. te koj a se prilaze. od 10.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti. Brijeg . broj 05-1/09.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 . stranke izjavljuju da su to razumjele.--------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.U B listu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. te koji se. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. za predmetnu katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br.2009. kao takva. broj . izdatu od Katastra n epokretnosti Podgorica.g. KO masline. kao takav.

koje je pravosnazno dana 20.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA).2009. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina. od 01. s tim u vezi.03. ako se radi o takvoj imovini. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.g. ---------------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000.01-5/09.. broj 0-120/09.2003. ------------------------------------------------------------------ . koju je stekao nasljedivanjem i.. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.03.2009. kao takav.. pri laze uz ovaj izvornik. Nakon toga. od 10.g. te da bi.10. notar u prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. godine. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. koji je strankama procitan i koji se.

Nakon toga. S tim u vezi. a o . za zivota.----------------------------------------------------------------------------Sve koristi. uzzabiljeskudajezanjihovobrisanjedovoljandokazosmrtiovlastenika -----IIIPRELAZPOSJEDA.KORISTI. ------------------------------------------------------------------------------Daseu G listpredmetnenepokretnostiupisezabrana otudenjaiopterecenja nepokretnostiiztackeIovogugovora. ovla steniku plodouzivanja do momenta prestanka tog prava. ili da nesto dozvoli drugome. ili da se od necega uzdrz i.na cijelojnepokretnostiiztackeIovog ugovora. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do mo menta prestanka prava plodouzivanja. tj. ---------------Notar je poducioiupozoriostranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravn e nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona i da u tom slucaju iskljucenje ili ogranicenje odgovornosti za materijalne i pravne nedosta tke ne proizvodi pravna dejstva ako je poklonodavac za materijalne i pravne nedostatke znao.1. Ugovor o poklonu Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. ---------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke -------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost. poklonodavac izjavljuje da zeli zadrzavanje prava plodou zivanja. tereti i opasnosti vezani za predmetnu nepokretnost ostaju poklonod avcu. stranke su saglasne: -------------------------------------------------------------------------------- Dapoklonodavaczadrzavazasebelicno. PRAVOPLODOUZIVANJA Poklonodavac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Poklonodavac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. ili za drugog neko pravo. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja.bezpismene saglasnostipoklonodavca Stranke su saglasne da se naprijed naznaceni tereti i ogranicenja upisu u katast ar nepokretnosti u G listu. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne mo ze se prenositi na treca lica. a poklonoprimac stupa u posredan posjed odmah danas.

. a za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora.-------------------------------------------------------------------------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI) -----------------------------------------------1 Poklonodavac je saglasan da se.aza 186 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. Poklonoprimac186 jesaglasanda se. na osnovu ovog ugovora. poklonoprimac moze uknjizitiukatastrunepokretnosti. istovremeno u G listu na prvom mjestu. na osnovu ovog ugovora.njima nije obavijestio poklonoprimca. ukoristpoklonodavcaupis ePRAVOPLODOUZIVANJAna cijelojpoklonjenojnepokretnostiiztackeIovogugovora.ana nepokretnostiiz tacke Iovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------2. sapravom svojineod1/1.

stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. istovremeno u G listu n a drugo mjesto za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora upise zabiljezba zabrane otudenja iopterecenja. po sluzbenoj duznosti. te ih upozorio na po su stranke odustale od toga. pa nakon toga. shodno zakons kim . otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. ali su stranke to odbile. troskove upisa prenosa svojine i prava plodouzivanja. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice -------------na mogucnost ugovaranja i snio im da i kako predbiljezba sljedice suprotnog postupanja. te zabrane otudenj a i opterecenja i druge troskove u vezi s tim. snosi poklonoprimac. nuzni nasljednici. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. ispitavsi sve okolnosti. obja osigurava sticaoca prava svojine. -----------------------------------------da. bez pisane saglasnostipoklonodavca ----------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciostranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. na osnovu ovog ugovora.sa zabiljeskomdajeza brisanjeovogpravadovoljan dokazosmrtiovlastenika --------------------------------------------------------------------------3 Poklonoprimac je saglasan da se. ali upisom u katastar nepokretnosti. ----------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima vrijemetrajanjazivotapoklonodavca. da ce notar. --------------------upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti.

mogu trazit i povrat poklona. osim ako vrijedn ost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. ----------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. koji je poklonodavcu bio poznat.odredbama o nasljedivanju. ili nije mogao ostati nepoznat. ------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . a o tome nije obavijestio poklonoprimca. i pored toga. te za eventualnu stetu koju bi po klonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. ---------------da stranke mogu ugovoriti povrat poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. shodno zakonu.------------------da se ovaj ugovor o poklonu moze opozvati i raskinuti. ali se odustalo od toga. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. odlucile saciniti ovaj ugovor. ali da moze odgovarati za neis punjenje. ali su stranke.

potpisuju. g. u _______ casova________(slovima)---------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) Svjedoci: 1. odnosno stranka Dinic Darko stavlja otisak prsta u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka koji t o potvrduju i ovog notara. XY (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. dolje potpisanim notar om Zlatanom . Dana 14. ---------------U Podgorici. dana_______2009.2009. preda mnom. kako slijedi. a na sljedeci nacin:________________.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naznacenih svjedoka.15 h (slovima:jedanaest casova i petnaest minuta).10. Obala br. UZZ BR.1. Ugovor o poklonu Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi.XY (potpis) 2.15/2009.1. nakon cega su ovaj zapis potpisali naznaceni svjedoci i ovaj notar . kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. pecat i stambilj notara) 2 6 3 Ugovoropoklonuza slucajsmrti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. neposrednim pit anjima uvjerio se da sadrzaj istog odgovara volji stranaka. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom. (slovima:cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). nakon cega su stranke izjav ile da je tako postupljeno. u 11.g.

1. sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu za slucajsmrti. ist ovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------------------------------------------------------- . sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. Obala br.Zlaticem.. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. ul.

ing. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. dana 10.10..Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 1. -------------------------------------------2. u Podgorici.2006. roden 15.05. JmBG 1506970000000. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: Poklonodavac). da poklonodavac m oze raskinuti ovaj ugovor po svojoj volji.2007. izdatog od mUP-a Crne Gore.godine. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. sa prebivalistem u Podgorici.1. ciji s am identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. odnosno prenos prava svojine odgoden nakon smrti poklonodavca. po zanimanju dipl.godine (dvadesetog decembra h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). drzavljanin Crne Gore. Deseta br. izdate od mUP-a Crne Gore. u Podgorici. udovac. gradevine. na adresi: ul. a narocito na to da je pr edaja stvari. g.g. Gospodin Dinic (Dario) Danko.06. penzioner. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak. -----------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. ul. izricito ili raspolaganjem predmetnom nep okretnoscu bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti. Takode sam stranke upozorio na posljedice primjene zakonskih odredbi o nuznom nasljedno m dijelu kod ugovora o poklonu. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. 1970.10. JmBG 2012964000000.. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu licne karte.12. broj 05XYC. -------------------------Nakon toga. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: Poklonoprimac) ------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. od dana 15 . kao i na posljedice t oga. stranke izjavljuju sljedeci : --------------------------------------------UGOVOROPOKLONUZASLUCAJSMRTI ------------------------------------- . Alej a br.1946. roden 20. (petnaestog juna hiljadu dev et stotina sedamdesete godine). u Kotoru. broj 05CCC. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. sa prebivalistem i adresom u Kotor u. drzavljanin Crne Gore. ozenjen. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio..

izdat od Uprave za nepokretn osti Podgorica.---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. te ih upozoriona eventualne posl jedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu. au G listu nema upisanih teretaiogranicenja. Brijeg . kao takav. upisanpoklonodavacsa1/1 dijela. doslo do promjena podataka k oji .10. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu tog lista nepokretnosti upisana katastarska parcelabroj 8/1.KOMasline. godine.povrsineod5000m2. od vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. te koji se. U B listu.IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . od 10. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. koji su stranke prezentov ale u originalu i koji im je procitan..2009. pod brojem 05-1/09.vocnjak 1 klase. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. prilaze uz ovaj izvornik.

2009. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.2009. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. koji je strankama procitan i koji se.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravo svojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora.2003. Nakon toga. ako se radi o takvoj imovini..1..----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. Opstine Podgo rica.10. a koje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj iz vornik. broj 01-5/09. tek nakon smrti poklonodavca. te da bi. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonod avca. Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. Nakon toga. U vezi s tim.1. od 10.10. kao takav. godine. koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi.. prilaze uz ovaj izvornik. za katastarsku parcelu iz Lista nepokretnosti br. poklonjenu nepokretnost moze upisat i u katastru nepokretnosti na svoje ime.03.. ili za . od 10.03. broj 0 120/09.g. stranke izjavljuju da su to razumjele.astopoklonoprimacprihvata ----------------------------------Poklonoprimac. kao i mogucnost i nesaglas nosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. kao takva. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici.. prav osnazno dana 20. te koj a se. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. sa pravom svojine.izdatu od Uprave za n ekretnine Podrucni ured Podgorica. broj 05-1/09. ---------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. prilaze uz ovaj izvornik.stimstojeprenossvojineodgodendo smrtipoklonodavca. g..00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). g. a na osnovu ovog ugovora. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. od 01..-------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjigerodenih. KO masline.2009. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Ugovor o poklonu se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.

TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. nakon cega. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca tek nakon smrti pok lonodavca. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed naznaceno. ili da nesto dozvoli drugome.KORISTI. ili da se od necega uzdrz i. --------------IIIPRELAZPOSJEDA. koristi. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. --------------------------------Nakon sto je notar poducio i upozorio poklonodavca da moze odgovarati za naknadu stete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka .drugog neko pravo. -IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke.

poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavacjesaglasandapoklonoprimac. ----------------------------------------da ce notar.nanepokretnostiiztackeIovogugovora. -----------------------------------------da. pa nakon toga. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. ali su stranke to odbile. na osnovuovogugovora. mozeishoditiuknjizbupravasvojine. snosi pokl onoprimac. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela.sa1/1 dijela. -----VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. mogu trazit i povrat . ispitavsi sve okolnosti. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti i da se to na osnovu o vog ugovora moze uciniti tek nakon smrti poklonodavca. nuzni nasljednici.nasvoje imeteknakon smrtipoklonodavca -----------------------------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove. odgov araju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. po sluzbenoj duznosti.------------------------da poklonoprimcu. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. u vezi sa ovim notarskim zapisom.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji mu je bio poznat. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. ili nije mogao ostati nepoznat. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima.

ZOO CG. odlucile saciniti ovaj ugovor. a o tome nije obavijestio poklonopri mca.------------------da poklonodavac ovaj ugovor o poklonu moze raskinuti po svojoj volji. izricito i li raspolaganjem predmetnom nepokretnosti bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti187. ako je poklonodavcu bio poznat. ili nije mogao ostati nepoznat. kao i za eventua lnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka.-Od ove notarski obradene isprave dobijaju: --------------------------------------------------------------187 Clan 594 stav 2. ali da moze odgo varati za neispunjenje. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. --------------------------------------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. .poklona. i pored toga. ali su stranke.

3. a na sljedeci nacin:________________. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadr zaj odgova ra volji stranka. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima (Sluzbeni list Crne Gore broj 19/2009. ) stvarna prava na tudim nepokretnostima su: Pravo sluzbenosti Zalozno pravo 3 1 Pravosluzbenosti Sluzbenosti (servitus) su stvarna prava na tudoj stvari kod kojih se vlasnik oba vezuje da ce u pogledu svoje stvari nesto trpjeti ili propustiti u korist ovlascenika tog prava188.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. dana_______2009. pecat i stambilj notara) 3. imalac tog prava je ovlascen da u odredenoj mjeri i skoriscava tudu stvar ili da zahtijeva od njenog vlasnika da se uzdrzi od upotrebe te stvar i. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. na osnovu prava sluzbenosti. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. da su r azumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. kako slijedi.g. U zavisnosti od toga da li se pravo sluzbenosti ustanovljava u korist vlasnika odr . kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. Dakle.

188 Mihajlo Vukovic. A. str. 462. sluzbenosti mogu biti stvarne i licne.z. . Pravila gradanskih zakonika.edene nepokretnosti ili u korist odredene licnosti. paragraf 472.g . Zagreb 1961..

niti opterecuju pravnim poslom. a pored toga.1. mora biti zakljucen u pisanom obliku. inace. sadrzaj stvarne sluzbenosti je dvojak: vrsenje odredenih radnji na nepokretnosti drugog vlasnika (posluzno dobro) od strane vlasnika druge nepokretnosti za potrebe te nepokretnosti (povlasno dobro) . stav 1. u formi notarskog zapisa. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) kao pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrsi odredene radnje na nepokret nosti drugog vlasnika (posluzno dobro) ili da zahtijeva od vlasnika posluznog dobra da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3 1 1 Stvarne sluzbenosti Stvarana sluzbenost je jedno od stvarnih prava na tudoj stvari. Pr avni posao moze biti dvostran (ugovor) ili jednostran (testament). tacka 6. potrebn e su jos dvije pretpostavke. imao pravo vrsiti na svojoj nepokretnosti. s obzirom da pravni posao. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti Osnovi zasnivanja su: pravni posao. 3. kada npr. inace. kao i druga.1. Pravni posao moze biti teretan ili dobrocin.1. odluka suda ili drugog drzavnog organa. . pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo. u vezi sa stavom 3. stvarna prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla stice upisom u katastar nepokretnosti 191 (modus acquirendi). vlasnik dvije nepokretnosti jednu od njih opterecuje stvarnom sluzbeno scu u korist one druge190. Zasnivanje stvarne sluzbenosti na osnovu pravnog posla189 predmet je naseg razma tranja. Pored testamenta. a definise se (c lan 194. odrzaj. i to: da je pravni posao zakljucen sa vlasnikom stvari koja je posluzno dobro i da postoji punovazan pravni posao (iustus titulus). Stvarne sluzbenosti se ne prenose. nego automats ki. Kada se stvarna sluzbenost zasniva pravnim poslom. koje bi. Zakona o notarima CG). imao pravo vrsiti na svojo j nepokretnosti. onda se. Dakle. za konstituisanje stvarne sluzbenosti. u govor o prodaji itd. Stvarna sluzbenost se moze zasnovati samostalnim ugovorom (pravnim poslom) o ustanovljenju stvarne sluzbenosti ili kao posebna odredba drugog ugovora (npr.). ili zapisa o pot vrdi privatne isprave (clan 51. uzdrzavanje vlasnika posluznog dobra od odredenih radnji koje bi. za konstituisanje stvarne sluzbenosti kao osnova moze biti i drugi jednostrani pravni posao.

O tome notar upoznaje ugovorne strane. 1.kao sastavni dio povlasnog dobra. prelaze na pravnog sljednika vlasnika povlasno g dobra. 1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. . Clan 207. npr. st. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cl. 189 190 191 202 Clan 202. st. Clan 8. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

---------------------------------------------------------- . ukoliko se ona ugovara. ugovor treba sadrzavati: ime vlasnika povlasnog i posluznog dobra. te notar takode mora poduciti i upozoriti novog sticaoca posluznog dobra na tu okolnost.1. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio kupca (sticaoca) da je u G listu upisano pravo sluzbeno sti puta preko parcele koja je predmet prodaje sa sljedecim sadrzajem ________. Kada je vrsenje prava sluzbenosti prostorno ograniceno (npr. sa naprijed naznacenom sluzbenoscu puta. mora biti izricito navedena u ugovoru.3. KO ____. s tim da se smatraju tacno odredenim ako su ucrtane u s kici koja je prilozena notarskoj ispravi193. Nakon toga. P R I m J E R Stvarnasluzbenostsaodredenimsadrzajem. Vlasnik posluznog zemljista XY obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vlasnika povlasnog dobra CC. vazi isto pravilo. vec stranke mogu ugovoriti naknadu koja ima karakter kompenzacije za stetu koju vlasnik posluznog dobra trpi u vidu izmakle koristi i u vidu umanj ene vrijednosti posluznog dobra zbog uspostavljanja sluzbenosti 192. Sto se tice naknade koju placa vlasnik povlasnog dobra. a koji to prihvata. kupac izjavljuje da prihvata kupovi nu predmetne nepokretnosti.naknadomi prostornimodredenjem. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Notar je poducio stranke da se prenosom prava svojine na nepokretnosti prenosi i pravo sluzbenosti na toj nepokretnosti kao povlasnom dobru. pj esice i vozilima bilo koje vrste i velicine i u bilo koje doba. ugovorena je sluzbe nost prava prolaza preko odredenog dijela parcele). stvarnu sluzbenost puta. Kada se radi o otudenju posluznog dobra. tada notar u ugovoru mora prostor ne granice tacno naznaciti.1. kao kod prodaje. -------------------------------3.2. Pored opisa sluzbenosti i odredbi o nakn adi. s tim da se tu ne radi o ugovaranju cijen e. koja ima sljede ci sadrzaj: vlasnik povlasnog dobra ima pravo da u sirini od 5 m (pet metara) i u duzini od 180 m (stotinu osamdeset metara) prolazi sjevernom granicom preko parcele broj ___. katastarske oznake n epokretnosti i clausulu intabulandi. Sadrzaj i vrste prava stvarne sluzbenosti U ugovoru o zasnivanju stvarne sluzbenosti mora se navesti sadrzaj i obim prava sluzbenosti. te mu obj asnio pravno znacenje i posljedice tog prava.obimom.

vlasnik povlasnog dobra obavezuje se platiti vlas niku posluznog dobra novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. 193 Cl. -----------------------------------------------------------192 Cl.00 EURA (pethiljada EURA).000. . 79. 5. st. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 208. a koji iznos je dospio za placanje odmah danas.Za zasnivanje ove sluzbenosti. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

Ako je posluzno dobro u svojini vise suvlasnika ili zajednickih vlasnika . u pog ledu sluzbenosti. ----------------------------------------------------------------------------------Pravo stvarne sluzbenosti ne moze se dijeliti (cl. u kom slucaju se u odjeljak G lista nepokretnosti mogu upisati jedna ispod druge. koje nazivamo povlasno. Zakona o svojinskopravni m odnosima CG). npr. stvarna sluzbenost se ne moze ustanoviti na suvlasnickom dijelu. S tim u vezi.stvarnusluzben ost( navesti sadrzajiobim) -------------------------------------------------------------------------------Moguce je zasnovati sluzbenost u korist jednog povlasnog dobra na vise posluznih dobara.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu koju je izradio ovlasteni geodetski strucnjak XY od ____. neg o samo na cijeloj nepokretnosti. da se na jednom posluznom dobru uspostavi jedinstvena sluzbenost u korist vise ovlascenika. u koju su stranke izvrsile uvid i odobrile je. put u sirini od 3 m (tri metra) sa juzne str ane prema skici vjestaka. U tom slucaju. biti solidarni povjerioci ili povjerioci idealnih dijelova. Ako je za vrsenje stvarne sluzbenosti potrebno koristenje nekog uredaja (npr. P R I m J E R Vlasnikposluznogdobra zasnivaukorist vlasnikapovlasnih dobara. moguce su dvije varijante: da se na jednom posluznom zemljistu zasnuje odvojena sluzbenost za svako povlasn o zemljiste. moze biti samo realni dio zemljista koji nije pocijepan. onda svi oni moraju dati saglasnost za uspostavu stvarne sluzbenosti. a ako se podijeli posluzno dobro.najednake idealnedijelove). Kao posluzno dobro. onda stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njegovih dijelova. u istom rangu. ali i u tom se slucaju radi o cijeloj nepokretnosti kao posluzno m dobru. pu . 197. odnosno posluzno dobro. kada se u ugovoru mora izricito navesti da li ce ovlascenici. Za razliku od toga licna sluzbenost se moze ustanoviti i na suvlasnickom dijelu. Ako se podijeli povlasno dobro. onda sluzbenost ostaje samo na dijelovima na kojima je vrsena. Objekti stvarne sluzbenosti su uvijek najmanje dvije cijele nepokretnosti.kao solidarnih povjerilaca(alternativa:kaopovjerilaca. Naznaceni plan-skica se pri laze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio . Na jednom posluznom zemljistu (parceli) moze biti zasnovano vise stvarnih sluzbe nosti za potrebe vise povlasnih zemljista.

P R I m J E R Vlasnik posluznog zemljista takode ima pravo da koristi put. Troskove postavljanj a puta. postavljanje i nasipanje puta i nje govo odrzavanje). a ako uredaj ili poduz imanje odredene radnje koristi i interesima vlasnika posluznog dobra. a vlasnik posluznog dobra sa 1/3 dijela . troskove toga sno se vlasnik povlasnog dobra i vlasnik posluznog dobra. ---------------------------------------------------------------------- . srazmjerno koristi koju imaju. njegovog odrzavanja i saobracajnog obezbjedenja snosi vlasnik povlasnog dobra sa 2/3 dije la. troskove toga snosi vlasnik povlasnog dobra. sto se treba inkorporirati u ugovor.mpe za bunar) ili preduzimanje neke radnje (npr.

kao vlasnik posluznog dobra. odobrava upis stvarne sluzbenosti puta iz ta cke II ovog ugovora u G list posluznog dobra broj 1. postavljanje antena. m oraju se ispuniti sljedece pretpostavke: da je pravni posao zakljucio vlasnik posluznog dobra. oznacenom kao parcela broj 2/1. Zakona o drzavnom premjeru i katast ru.). i 79. pravo kapnice. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima nije nabrojao sve stvarne sluzbenosti.1. clausula intabulandi. koja ne smije biti u suprotnosti sa pravnim poretkom i moralom. Primjer ugovora o zasnivanju stvarne sluzbenosti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . pravo prolaza. Brijeg . da postoji punovazan pravni posao kao osnov za upis. kao vlasnik povlasnog dobra. pravo crpiti vodu.. Da bi se na osnovu pravnog posla upis izvrsio. do 221. broj 2. pravo pojiti st oku. kao povlasnog dobra. S tim u vezi. navo diti kapnicu sa svoje strehe na tude zemljiste itd. pravo na ispasu stoke itd. klase. postavljanje vodova. ------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.) i kucne (pravo nasloniti svoju zgradu na tudu zgradu. a u korist sv agdasnjeg vlasnika povlasnog dobra oznacenog kao parcela broj 2/2.) stvarne sluzbenosti.4. povrsine od 4500 m2.3.1. u G list nepokretnosti povlasnog dobra. vocnjak 1. oznacenog kao parcela broj 2/2. vocnjak 1. 215. AB. U praksi mogu biti razlicite sluzbenosti koje nisu taksativno navedene u Zakonu. a to su: nuzni prolazi.1. 3. vocnjak 1. povrsine od 1000 m2 iz Lista nepokretnosti broj 2. Brijeg . U uporednom pravu poznat e su poljske (pravo prolaza pjesice i vozilima. KO masline. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti Upis se vrsi prema odredbama clana 78. kao pravo vlasnika povlasnog dobra. CB. klase . zakonske sluzbenosti u javnom interesu. kao teret na posluznom dobru . Stvarna prava na tudim nepokretnostima Stvarna sluzbenost moze biti ustanovljena na neodredeno i odredeno vrijeme. KO masline. zahtijeva da se ista sluzbenost upise kod njego vog zemljista. KO masline. osim s to je predvidio posebne slucajeve stvarnih sluzbenosti (cl. -----------------------------------------2.1. klase.. pravo imati dio zgrade i naprave na posluznom dobru. Upis ima konstitutivno dejstvo. Brijeg . povrsine od 1000 m2. Primjer clausule intabulandi: 1. subjekti prava imaju odredenu slobodu u kreiranju sadrzaja sluzbenosti.

Podgorica.1. Obala br. ul. . UZZ broj: 15/2009.

(u daljnjemtekstu: posluznodobro) U B listu.________. od _____. ul._________.sa 1/1 dijela. drzavljanin Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. penzioner. Gospodin CB. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____. sa rokom vazenja do________. br. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. istovremeno su pristupila s ljedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. na adresi ul. upisan ugovarac AB.vocnjak1 klase. objasnio im pravn e domete i posljedice. Brijeg . a koji izjavljuje da je: sin B.povrsineod 4500 m2.KOMasline. JmB_________.---------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnosti koje su predmet ovog ugovora. sa rokom vazenja do____. Obala br. roden dana_______.2009 g.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Dana 14. (u daljemtekstu:Vlasnikposluznogdobra) . te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla. broj__. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________.kao imalacpravasvojinena posluznom dobru. sac inim notarski zapisugovorao ustanovljenjupravastvarne sluzbenosti. ozenjen. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. od dana _______. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). JmB________. penzioner. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------------UGOVOROZASNIVANJU STVARNE SLUZBENOSTI ---------------------------------------------------IPREDMET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . a koji izjavljuje da je: si n A. ozenjen (u daljemtekstu: Vlasnikpovlasnogdobra). potom se uvjerio u pravu volju stranaka. izdatu od mUPa Crne Gore.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. ul.00 (j edanaest) casova. roden u mjestu_________.. nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. od dana________.. nastanjen u ___________. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan. izdatu od mUPa Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.10.___/2009. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------- . preda mnom. u mjestu _______. u mjestu______. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Gospodin AB. roden dana_____.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. drzavljanin Crne Gore.1. u 11.

povrsine od1000 m2.sa 1/1 dijela. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja..kao imalacpravasvojine na povlasnom dobru. kao takav.------------------------------------2 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 2 . od _____. (udaljemtekstu: povlasno dobro) U B listu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra n epokretnosti. upisan ugovarac CB.vocnjak1 klase Brijeg .___/2009. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . te koji se. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/2. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan.KOMasline. a narocito na mogucnost da je u meduvre menu. br. . prilaze uz ovaj izvornik. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.

broj O-2 0/82. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se vlasniku pos luznog dobra isplatiti novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. od 01.prekoparceleposluznogdobra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za zasnivanje ove sluzbenosti. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.000. koji to prihvata. koj u je sacinio ovaj notar. koji ide ispod posluznog dobra. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenih izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. ukojusustrankeizvrsileuvidiodobrileje Naznaceniplan-skicase prilazeuzovajizvorni kicininjegovsastavnidio --------------------------------------------------------Vlasnikposluznogdobratak odeimapravodakoristi naznaceniput -------------------------Obaveza izgradnje i odrzavanja puta je na ugovornim stranama u jednakim dijelovi ma. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. Nakon toga. koju je stekao nasljedivanjem od oca. a . stranke izjavljuju da su to razumjele.------------------------------------II USTANOVLJAVANJE STVARNE SLUZBENOSTI PUTA-----------------------------------------------Vlasnik posluznog dobra AB obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vl asnika povlasnog dobra CB.00 EURA (pethiljada EUR A). Nakon toga.3. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici.. stvarnu sluzbenost puta. Stvarna prava na tudim nepokretnostima od vremena izdavanja predmetnih izvoda iz lista nepokretnosti. doslo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele.06.uduziniod70m(sedamdeset metara)napravicvrstiputi da njimeprolazi pjesiceivozilima bilokoje vrsteivelicineiubilokoje doba ------------Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu.kojuje izradioovlasteni geodetskist rucnjakXYod____.------Predmetni put sluzi povezivanju povlasnog dobra sa javnim putom. vlasni k posluznog dobra izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.g.. koja ima sljedeci sadrzaj: vlasnikpovlasnogdobraimapravodau siriniod4m(cetiri metra). koje prezentuje u originalu i koje se u ovjerenoj fotokopiji.1982. ako se radi o takvoj imovini. te da bi. uzjuznugranicu.

i 79. u tom slucaju formulacija bi mogla glasiti: Predmetna sluzbenost ustanovljava se bez naknade .koji iznos je dospio za placanje odmah danas194 ---------------------------------------------------------III KNJIZNE IZJAVE195 -------------------------------------------------------------------------------------------1 AB.vocnjak1 klase.povrsineod4500m2.kaoteretnaposluznomdobru.broj1 . oznacenomkaoparcelabroj2/1. Brijeg .odobravaupisstvarnesluzbenostiputaiztackeII ovogugovorau G listposluznogdobra.au koristsvagdasnjegvlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2.KOMasline. . 195 Napomena: Upis stvarne sluzbenosti u katastar vrsi se prema odredbama clana 78.povrsineod1000m2izListanepokretnostibroj2 KOMasline --------------194 Napomena: sluzbenost se moze zasnovati i bez naknade. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG.vocnjak1 klase Brijeg .kaovlasnikposluznogdobra.

da stvarna sluzbenost moze prestati u slucajevima predvidenim Zakonom. stvarna sluzbenost ostaje samo na d ijelovima na kojima je vrsena. po sluzbenoj duznosti. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu zakljucivanjem i realizac ijom ovog ugovora. da u slucaju podjele posluzne nepokretnosti. --------------------------------VZAVRSNE ODREDBE------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu. snosi vlasnik povlasnog dobra CB.KOMasline. da se stvarna sluzbenost mora vrsiti na nacin kojim se najmanje opterecuje poslu zna nepokretnost. ----------------------------------------------------4.----------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vlasnik posluznog dobra(1) --------------------------------------------------------------------------Vlasnik povlasnog dobra (1)--------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) ----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------- .kao vlasnikpovlasnogdobra. da se tek sa upisom stvarne sluzbenosti u katastar stice stvarna sluzbenost.zahtijevadaseistasluzbenostupisekodnjegovog zemljistakaopovlasnogdobrau G listnepokretnostipovlasnogdobrabroj2 .povrsineod1000m2 ----------------------------------------------------------------------IVTROSKOVIINAKNADE--------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove sacinjavanja ovog notarskog za pisa odgovaraju solidarno. kao i eventualni porez.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 CB. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje Katastru nepokretnosti i Poreskoj upravi. da ce notar. kaopravo vlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2. stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njenih dijelova.vocnjak1 klase Brijeg .----------------------------------------------------------------------------7. ------------5. da u slucaju podjele povlasne nepokretnosti. -----------2.--------------------------------------------------------------------------------------------6.

u _______ casova_________(slovima) -------------------------Vlasnikposluznogdobra: AB (potpis) Vlasnikpovlasnogdobra: CB (potpis) . u prisustvu ovog notara potpisuju. a na sljedeci nacin:________________. neposrednim pitanjima se uvjerio da odgovara nj ihovoj volji.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama.Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoje rucno.---U Podgorici. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. dana_______2009.g. kako slijedi. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar .

Postoje tri osnova sticanja prava plodouzivanja i to: ugovor (to su vrlo cesto posebne odredbe u sklopu ugovora o poklonu.-243. te su.2. Licne sluzbenosti dijele se na: pravo plodouzivanja. . ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota itd. U slucaju ugovora i testamenta (pravnih poslova). odrzaj. Za razliku od toga. Stvarna prava na tudim nepokretnostima NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.). pravo upotrebe.1. testament. Predmet prava plodouzivanja mogu biti pokretne i nepokretne stvari. kao takve.1. One ovlascuju odredeno lice da na odredeni nacin koristi t udu stvar. u pravilu neprenosive i pres taju sa smrcu ovlascenika. 223. pravo plodouzivanja na nepokre tnostima stice se upisom u katastar. stvarne sluzbenosti su vezane za nepokretnost i dijele njenu sudbinu. pecat i stambilj notara) 3 1 2 Licne sluzbenosti Licne sluzbenosti196 su sluzbenosti na tudoj stvari koje su. uz obavezu da se sacuva njena sustina i da plodouzivalac svoje pravo vrsi s paznjom dobrog domacina. ciji vlasnik to mora trpjeti. Sadrzaj prava i ogranicenja Plodouzivalac ima pravo da posluzno dobro odrzava. Pravo plodouzivanja Pravo plodouzivanja (cl. Ugovorne strane mogu pravnim poslom predvidjeti odredena ogranicenja na sljedeci nacin: iskljuciti odredene koristi koje daje stvar. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je najsi re pravo upotrebe tude stvari i pribiranja plodova sa nje. vezane za licnost ovlascenika tog prava. kako samo ime kaze. Pravni posao mora biti u formi notarskog zapisa. Pravo plodouzivanja mogu steci fizicka i pravna lica. da ga upotrebljava i da pribi ra plodove od njega. 3.3. pravo stanovanja.

___ i dr. Zakon o svojinsk o-pravnim odnosima) predvidio mogucnost da plodouzivalac pravnim poslom (npr.ustanoviti pravo plodouzivanja pod uslovom. s tim da je Zakon (cl. 230. ukoliko 196 Clan 222.) prenese na drugog koristi koje daje posluzno dobro. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. s rokom ili sa nalogom. Pravo plodouzivanja je neprenosivo. do clana 249. . ugovorom o zakupu.

da stvar koristi kao dobar domacin i da je o svom trosku odrzava u stanju u kome je primio prilikom nastanka plodouzivanja. u ugovoru treba poduciti i upozoriti vlasnika nepokretnosti da moze zabraniti u samom tom ugovoru mogucnost prenosa koristi. po prestanku koristenja. s tim da u tom slucaju notar treba dati poduku i upoz . kad na istom posluznom dobru trece lice odrzajem stekne plodouzivanje ili pravo svojine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima mu to pravo ugovorom nije oduzeto. a najkasnije smrcu plodouzivaoca. Prestanak prava plodouzivanja (cl. jer ce. da osigura stvar kada je propisano obavezno osiguranje ili to nalazu pravila pon asanja dobrog domacina. kod uspostavljanja prava plodou zivanja. u svakom slucaju prestaje protekom vremena od 30 godina od dana kada je sluzbenost uspostavljena. da snosi troskove redovnog odrzavanja. do smrti fizickog lica. ako je ustanovljeno u korist pravnog lica. u suprotnom. ako je bilo ugovoreno. kada se u istoj licnosti sjedini svojstvo vlasnika i plodouzivaoca. nevrsenjem plodouzivanja u roku od pet godina. Obaveze plodouzivaoca su: da ocuva sustinu posluznog dobra i njegovu raniju namjenu. s tim da. Vrijeme na koje se moze ustanoviti pravo plodouzivanja moze biti: na odredeno vrijeme. odnos no prestankom pravnog lica. stvar (posluzno dobro) vrati vlasniku u stanje u kome je stvar primio. vaziti zakonsk a odredba koja dozvoljava prenos koristi. tj. odricanjem od strane plodouzivaoca. S tim u vezi. ukoliko u vrsenju plodouzivanja plodouzivalac nije bio sprijecen. da placa javne dazbine koji terete plodove i tekucu upotrebu posluznog dobra. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) Pravo plodouzivanja prestaje: protekom vremena. Pravo plodouzivanja prestaje i propascu posluznog dobra. 240. za zivota fizickog lica. da. do prestanka pravnog lica.

alineja 6. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). te na poslje dice suprotnog postupanja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ali su stranke od ustale od toga. Poduke i upozorenja kod prava plodouzivanja: Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo plodouzivanja na nepokretnosti stice upisom u katastar. --------------------------------------------------------------------------------da se pravo plodouzivanja ne moze prenositi . 240.orenje da ce pravo plodouzivanja prestati protekom vremena od 30 godina (cl. -------------------------------------------------da se prenos koristi koje daje posluzno dobro moze iskljuciti.

-----------------3. 244. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. te na posljedice suprotnog postupanja.-247. s tim sto se kod ugov ora i testamenta. Ovo pravo je licno i kao takvo je neprenosivo. ali su stranke odustale od toga.1. . potrebno je unijeti poduku i upozorenje: da u svakom slucaju pravo plodouzivanja prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja . ---------------------------------------------------------Ako je plodouzivalac pravno lice. Stvarna prava na tudim nepokretnostima da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta licn e sluzbenosti kod koje je imalac prava ovlasten da tudu stvar (posluzno dobro) upotrebljava i pribira plodove od nje u granicama svojih licnih potreba i potreba clanova svoje porodice. dok sve koristi preko toga. a pravo plodouzivanja se ustanovljava za vrije me postojanja pravnog lica. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica.2. Osnovi nastanka ovog prava su: ugovor.3.2. Ovo pravo se po obimu (upotreba i pribiranje plodova u granicama svojih licnih p otreba i potreba clanova svoje porodice) razlikuje od prava plodouzivanja koje je najsi re pravo upotrebe tude stvari. (slovima) -----------------------------------------------------------------------------------------P R I m J E R Pravo plodouzivanja ustanovljeno u vidu posebne odredbe ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota: Ustupilac zadrzava za sebe licno. pripadaju vlasniku p osluznog dobra. Pravo upotrebe Pravo upotrebe (cl. te na posljedice suprotnog postupa nja. P R I m J E R Poduke i upozorenja Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo upotrebe stice upisom u katastar. PRAVOPLODOUZIVANJA na cijeloj nepokr etnostiiz tackeIovogugovora Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. bez narusavanja sustine stvari. pravo upotrebe na nepokretnosti stice upisom u katastar. za zivota. testament i odrzaj.

da je pravo upotrebe neprenosivo. u svakom slucaju.-----------------------------------------------------------------da pravo upotrebe ustanovljeno u korist pravnog lica. ----------------------------------------- . prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja.

poklon) koji sadrzi posebne odredbe o pravu stanovanja. P R I m J E R Poduke i upozorenja kod prava stanovanja Notar je stranke poducio i upozorio: da se ovo pravo stice upisom u katastar.zazivota.248. te na posljedice suprotnog postupanja. sam.-249.PRAVOSTANOVANJAna prvom spratu kuce koji je na planu zgrade oznacen i srafiran crvenom boj om Plan zgrade je predocen strankama.zazivota. -----da se pravo stanovanja ne moze prenositi. one su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio). a za vrijeme trajanja njegovog zivota. jer se odnosi samo na koristenje tude stambene zgrade ili stana. Ovo pravo je neprenosivo.3.iz _____. Dakle. Pravo stanovanja Pravo stanovanja (cl.-------------------------------------------------------da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. a stice se upisom u katastar nepokretnosti Ugovor moze biti samostalan ili se radi o ugovoru o nekom drugom pravnom poslu (npr.1. koristi tudu stambenu zgradu ili stan.iz _____.2. ali su stranke odustale od toga. osnovi nastanka s u pravni posao (ugovor i testament) i odrzaj. ---------------------------------------------------------P R I m J E R Ugovaranje prava stanovanja u okviru ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. Kod ovog prava. ---------------------------------------------------------------------------------------------- . kao posebnog dijela zgrade. Ovo pravo nastaje i prestaje kao i pravo plodouzivanja. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta lic ne sluzbenosti koja je uza od prava plodouzivanja.PRAVOSTANOVANJAnacijelom stanuiztackeIovogugovora -----------------------------------------------------( Alt Ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanja .f ormulacija: Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. njegov imalac je ovlasten da. uz iskljucenje ostalih lica. te na posljedice suprotnog postupanja. ili su mu potrebna za vodenje domacinst va. ili sa clanovima domacinstva i licima koja ga izdrzavaju. u svrhu stanovanja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3. ka o posebni dio stambene zgrade.

imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. iz ______.U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava.--------------------------------------------------------------------------- . Ustupilac i njena sestra XY. Ovo pravo stanovanja je li cno i ne moze se prenositi na treca lica. drugi ovlastenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu.

tacka 6. bez obzira na pro mjenu vlasnika opterecene nepokretnosti. 51. o zajmu? Buduci da se radi o nistavom ugovoru. Postavlja se pitanje. kredit.2.3. nepokretnosti i prava. dok mu ne pripada pravo na kamate. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 3 2 Zaloznopravo Pravo zaloga ili zalozno pravo (cl.1. delikti itd). ili u formi zapisa o potvrdi priv atne isprave (clan 50. Predmet zaloznog prava mogu biti pokretne stvari. da trazi namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti te nepokretnosti prije povjerilaca koji na njoj nema ju hipoteku. kamate i druga s poredna . sudske odluke i zakona. hipoteka prestaje. 3 2 1 Zaloznopravonanepokretnimstvarima(hipoteka) Hipoteka197 je stvarno pravo na nepokretnoj stvari radi obezbjedenja odredenog p otrazivanja povjerioca koji je ovlascen. ali se njegova obaveza sastoji u tome da vrati ono sto je primio199. Predmet interesovanja ovog rada je zalozno pravo na nepokretnostima (hipoteka). tj. na nacin propisan Zakonom. s tim da je najcesci ugovor o zaj mu. kao i prije povjerilaca koji su hipoteku stekli poslije njega. nepokretnostima i na pravima radi osi guranja odredenog potrazivanja povjerioca koji je ovlascen da. glavno potrazivanje.1. regulisano je na sljedeci nacin (cl.198 npr. Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom.1.269. U tom slucaju zajmodavac ima pravo da se namiri za samo ono sto je dao zajmoprimcu. Potrazivanje se obezbjeduje u cjelini. zahtijeva namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti zalozene stvari ili prava. s obzirom da pravni posao o zasnivanju hipoteke mora biti u pisanoj formi notarskog zapisa (cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG): Potrazivanje mora biti novcano ili potrazivanje cija je vrijednost izrazena u no vcu. Pravo zaloga nastaje na osnovu pravnog posla.a Zakona o notarima CG). bez obzira na osnov (npr. Zakona o notarima CG). prije ostalih povjerilaca . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) je stvarno pravo na tudim pokretnim stvarima. 315. Nacela i karakteristike hipoteke koje znaci da je hipoteka vezana za potrazivanje koje se a) Nacelo akcesornosti obezbjeduje. a iz nepokretnosti opterecene hipotekom. sta ce biti sa hipotekom u slucaju d a se potrazivanje zasniva na nistavom ugovoru. zajmoprimac nije duzan vratiti zajam. 3. a isto tako ako je potrazivanje prestalo da postoji ili je isplaceno. brisanjem iz katastra. st. razne vrste ugovora.

Potrazivanje mora biti odredeno. g. 199 Cl.potrazivanja i troskovi prinudne naplate. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 198 Zoran P. 102. Komentar Zakona o hipoteci. Rasovic. s tim sto se po Zakonu potrazivanje smatra dovo ljno odredenim ako su odredeni povjerilac i duznik. 308. 352. pravni osnov i visina potrazivanj a. . strana 59. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. Zakona o obligacionim odnosima CG. do cl. odnosno najvisi iznos do kojeg se obezbjeduje hipotekom. 197 Cl. 2007.

u ugovoru o hipoteci mora se odrediti najmanji iznos do koga nepokretnost sluzi za obezbjedenje.g. koja obezbjeduje izvorno potrazivanje po ugovoru na osnov u koga je ono nastalo. nakon isteka odredenog vremena ili ostvarenja odredenog uslova. a koje dospijeva za isplatu prije namirenja potrazivanja za cije je obezbjedenje hipoteka nastala. Dakle. tako i sa aspekta objekta hipoteke201. b) Nacelo specijalnosti se sastoji u tome da se hipotekom moze obezbijediti samo odredeno potrazivanje jednog povjerioca i da hipoteka moze postojati samo na odredenim stvarima (nepokretnost mora biti tacno odredena). Ova hipoteka se samo odnosi na obaveze nastale izmedu povjerio ca i duznika200. a ako s e u trenutku zasnivanja hipoteke ne zna tacan iznos potrazivanja. (sl ovima) kojim se zalozni povjerilac (puni naziv). pa zalozni duznik ima pravo traziti brisanje takve hipoteke. S obzirom na takvo potrazivanje.2009. kao davalac kredita. ----------------------------------------------------------------Izuzeci od nacela akcesornosti Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom moze biti uslovno ili buduce.000. uz kamatnu stopu od 9% (devet postoo) na godisnjem nivou i na period od 3 6 (tridesetsest) mjeseci. na njene .znaci da se hipoteka odnosi na cijelu nepokretnost. obavezao zaloznom duzni ku (puni naziv). u ispravi koja je osnov za upis hipoteke. te uz obavezu korisnika kredita da kredit i kamate vrati u 36 (tridesetsest) jednakih mjesecnih rata od po ____ EURA (slovima). jemstva ili naknade stete ili drugih potrazivan ja. nema generalne hipoteke . Kontinuirana hipoteka. treba navesti najvisi iznos koji kredit ili odgovornost moze dostici.00 EURA (slovima : pedesethiljada EURA). hipoteka se dijeli na: Kauciona hipoteka kojom se obezbjeduje potrazivanje koje ne mora nastati. hipoteka prestaje. na ime kredita isplatiti iznos od 50. c) Nacelo nedjeljivosti. preuzetog poslovodstva.. od 05. Kreditna hipoteka-za obezbjedenje potrazivanja koje bi moglo nastati iz odobreno g kredita.01. s tim da prva rata dospijeva 30 (trideset) dana od stavljanja kredita u otplatu. ali obezbjeduje i potrazivanje koje je nastalo nakon njenog ustanovljenja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Ugovorne strane zakljucile su Ugovor o kreditu broj 01/09. pa u tom slucaju . kao korisniku kredita. a ako potrazivanje ne nastane. kako sa aspekta potrazivanja.

izdavac Pravni fakult et u Podgorici. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 2007. 201 Zoran P. hipoteka nastavlja da opterecuje sve dijelove202. 314.plodove dok su neodvojeni. i 86. 2007. Rasovic. g. Rasovic. strana 85.Komentar Zakona o hipoteci. 200 Zoran P. g. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. . te da ak o se nepokretnost opterecena hipotekom podijeli. kao i na njene sastavne dijelove i pripatke. strana 13.Komentar Zakona o hipoteci. 202 Cl.

Nepokretnost mora biti podobna za unovcenje. hipotekom moze biti opterecena cijela nepokretnost. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) moze biti: Pojedinacno odredena nepokretnost. bez obzira na promjenu vlasnika. odgovara za raniji dug (pravo sljedovanja). Stvarna prava na tudim nepokretnostima d) Nacelo neodvojivosti koje znaci da se hipoteka ne moze odvojiti od opterecene nepokretnosti i kad neko trece lice stekne pravo svojine na njoj203. hipoteka prelazi na novog vlasnika. dug (pot razivanje) za cije obezbjedenje je zasnovana hipoteka i dalje ostaje dug licnog duznika. naprimjer. za razliku od situacije kada se zalaze cijela nepokretnost koja je u vlasnistvu vise lica. tj. Zakona o svojinsko pravnim odnosima). Medutim. koja se oznacava sa podacima iz katastra. Nepokretnost na kojoj postoji pravo svojine. samo uz saglasnost svih zajednicara (cl. Hipoteka se moze zasnovati na cijeloj nepokretnosti i tada je potrebna saglasnos t vlasnika. os im ako nije doslo od strane sticaoca svojine do preuzimanja duga. jer se i hipoteka. ta nepokretnost.309. Hipoteka se moze zasnovati i na suvlasnickom (idealnom ) dijelu na nepokretnosti i u tom slucaju.313. uz saglasnost zal oznog povjerioca. pa samo takva nepokretnost ispunjava uslove za zasnivanje hipoteke (nema general nog odredenja. stice tek sa upisom u katastar. i to: vansudskom prodajom po Zakonu o svojinsko pravnim odnosima (odredenje lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja je sastavni dio ugovora o hipoteci ) sudskom prodajom po pravilima Zakona kojim se ureduje izvrsni postupak. 3. U slucaju promjene vlasnika nepokretnosti na kojoj je konstitui sana hipoteka. potrebna je samo saglasnost tog suvlasnika.2. na svim nepokretnostima zaloznog duznika). a ako se radi o suvlasnistvu. . na osnovu pravnog posla.1. kad a je potrebna saglasnost svih suvlasnika. potrebna je saglasnost svih suvlasnika kada se opterecuje cijela nepokretnost. Objekat hipoteke Objekat hipoteke (cl.3. mora imati svoju novcanu vrijed nost sa kojom je moguce raspolagati. zbog cega se u pravilu pribavlja procjena vrijednosti. e) Nacelo oficijelnosti koje znaci da se hipotekarni povjerilac moze namiriti na Zakonom odreden nacin204. a ako je nepokretnost u zajednickoj svojini.2. upisano u katastar nepokretnosti. a ne za licnost. Hipoteka je vezana za nep okretnost. samo takva nepokretnost moze biti objekat hipoteke.

Sa objektom u izgradnji izjednacen je i fizicki zavrsen objekat. odnosno njegov dio. 204 Cl. kao i poseban dio objekta u izgradnji (etazni dijelovi). bez obzira da li je izgraden. . Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). pod uslovom da nije upisan u katastar i da zadovoljava uslove za upis hipot eke na objektu u izgradnji. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 312. u skladu sa propisima (clan 310. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. pod uslovom da je izdato pravos nazno odobrenje za gradnju. 335.Predmet moze biti i objekat u izgradnji. Ovdje se radi o objektima izgradenim bez dozvole za 203 Cl.

kada je potrebna saglasnost suglasnik a ciji se idealni dio odreduje. Ostala pravila o upisu hipoteke sadrzana su u clanu 80. odno sno posebni dio objekta u izgradnji. a po upisu objekta u katastar. hipoteka se upisuje na izgradenom objektu. kao takva. ili u susvojini i zajednickoj svojini (kada je potrebna saglasnost svih suvlasni ka odnosno zajednicara). s obzirom da je Zakon o svojinsko-pravnim odnosima kasnije donese n. upisuje se hipoteka na objektu u izgradn ji. hipoteka na idealnom dijelu nepokretnosti. Zakona o drzavnom pr emjeru i katastru nepokretnosti CG. Ako objekat u toku izgradnje promijeni vlasnika. Objekat hipoteke moze biti brod ili vazduhoplov. kada ce se.2. novi vlasnik stupa u prava i obaveze prethodnog vlasnika prema licima u ciju je korist upisana hipoteka.1. upisati hipoteka. pri cemu se primjenjuju odredbe Zakona o svojinsko pravnim odnosima. Upis hipoteke na objektu u izgradnji (clan 320. pa ce se ona. Vrste hipoteka Hipoteke se mogu podijeliti po raznim kriterijumima. odnosn o posebnom dijelu zgrade. u skladu sa njihovim unutrasnjim odnosima. na zahtjev hipotekarnog povjerioca kupca.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima gradenje. Zakona o svojinsko-pravnim odnos ima CG) vrsi se na sljedeci nacin: Na zemljistu na kojem se objekat gradi. pa notar mora u ispravi upozoriti stranke na rizik eventualnog rusenja nepropisno sagradenog objekta na kome se uspostavlja hipoteka i da taj rizik sno se vlasnik nepokretnosti. . ako drugim zakonom nije drugacije odredeno. S obzirom na objekat postoje sljedece vrste hipoteka i to: hipoteka na pojedinacno odredenoj cijeloj nepokretnosti u iskljucivoj svojini. duznik i povjerilac.3. 3.-82. hipoteka na buducoj nepokretnosti. direktno primjenjivati. Na isti nacin se postupa u slucaju kada je investitor prodao kupcu objekat. Naprijed naznacenu odredbu o upisu hipoteke na objektu u izgradnji Zakon o drzav nom premjeru i katastru nepokretnosti ne sadrzi.

vise hipoteka na vise nepokretnosti. odnosno posebnom dijelu objekta u izgradnji. S obzirom na potrazivanje koje se obezbjeduje. odnosno njegovom zasebnom dijelu koji nije upisan u katastar nepokretnosti. zajednicka hipoteka kod koje se obezbjeduje jedno potrazivanje iz vrijednosti vise nepokretnosti koje su opterecene hipotekom. hipoteka moze biti: kauciona hipoteka kreditna hipoteka kontinuirana hipoteka . hipoteka na fizicki zavrsenom nepropisno sagradenom objektu.hipoteka na objektu.

). koja nastaje upisom u katastar na osnovu jednostrane zaloz ne izjave vlasnika nepokretnosti. kao jednostranog pravnog posla (cl. Ugovorna hipoteka se stice upisom u katastar nepokretnosti. . s tim sto kod nekih osnova nastanka tj. koja nastaje upisom u katastar nepokretnosti na osnovu samost alnog ugovora o hipoteci ili kao dio ugovora koji ureduje potrazivanje (ugovor o kreditu. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. Stvarna prava na tudim nepokretnostima hipoteka za sopstveni dug hipoteka za tudi dug S obzirom na osnov nastanka (cl. 318. da postoji pravno valjana saglasnost vlasnika nepokretnosti da se nepokretnost optereti hipotekom (clausula intabulandi). po prestanku njegovog potrazivanja. Jednostrana hipoteka. stav 6. sve vrste hipoteke nastaju upisom u katastar nepokretnosti. dozvoli ti povjeriocu da svoje zalozno pravo upise u katastar nepokretnosti. Hipoteka ne moze nastati na osnovu testamenta. Zakonska hipoteka.4. tj. a povjerilac se obavezuje da. duzniku izda potvrdu radi brisanja hipot eke iz javne knjige. punovaz na isprava za upis (iustus titulus). kod zakonske i sudske hip oteke ne zahtijeva se saglasnost knjiznog prethodnika za uknjizbu. Z akona o svojinsko-pravnim odnosima CG).2.1. U svim naprijed naznacenim slucajevima.3. 3. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. ugovor o zajmu. radi obezbjedenja odredenog povjeriocevog potrazivanja. ugovor o prodaji itd.318. tj. koja nastaje upisom u katastar na osnovu odluke suda. Ugovor o hipoteci Ugovor o hipoteci205 je takav ugovor kojim se duznik ili neko treci (hipotekarni duznik) obavezuje da ce. koja nastaje upisom u katastar na osnovu zakona. da postoji punovazan ugovor (samostalan ugovor o hipoteci ili dio nekog drugog ugovora na osnovu koga je nastalo potrazivanje koje se obezbjeduje). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) hipote ka moze biti: Ugovorna hipoteka. pa je za njen nastan ak potrebno ispunjenje sljedecih uslova: da je hipotekarni duznik vlasnik nepokretnosti koja se opterecuje. Sudska hipoteka.

upis u katastar (modus aquirendi). i clan 50. ne proizvodi pravno dejstvo (clan 51. 205 Cl. . i st. stav 1. t. jer. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 6. 319. u suprotnom. 3.a Zakona o notarima CG). Forma ugovora o hipoteci Ugovor o hipoteci mora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave.

ubiranjem plodova koje ta nepokretnost daje i iskoristavanjem nepokretnosti na drugi nacin206.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Sadrzaj notarskog zapisa odreden je Zakonom (cl. radi obezbjedenja tudeg duga Ovdje se radi o hipoteci kojom se obezbjeduje tudi dug208 (zalozni duznik i duzn ik nisu ista lica). Pored toga. a sto je stav i sudske prakse. u slucaju neisplate duga.50. 3. prava i obaveze ugovornih strana. rok dospijeca potrazivanja i nacin namirenja. Ugovor o hipoteci. bez obzira na dospjelost obezbijedenog potrazivanja. takva od redba ugovora o hipoteci bila bi nistava. broj lista nepokretnosti. a sto se odnosi i na sadrzaj zapisa ugovora o hipoteci.2. pod prijetnjom nistavosti. potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. tacnu oznaku ugovora. potpise ugovornih strana. datum zakljucenja ugovora. katastarske parcele i oznaku katasta rske opstine u kojoj se nalazi ta nepokretnost. i to: ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog duznika. Zakona o notarima). Naprijed naznacena o dredba se moze ugovoriti poslije zakljucenja ugovora o hipoteci i to tek po dospjelosti ob ezbijedenog potrazivanja. namiri svoje potr azivanje sticanjem prava svojine na zalozenu nepokretnost. naziv ili ime i adresu sjedista lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja.5. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica. Medutim. ne moze sadrzavati odredbu kojom h ipotekarni povjerilac ugovara za sebe pravo da. a cime se stiti socijalni interes207. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog povjerioca. Razlozi za ovakvu zabranu rezultat su namjer a zakonodavca da zastiti duznika koji se nalazi u stanju nuzde prilikom dobivanja kredita i uspostave hipoteke. sadrzaj ugovora o hipoteci p ropisan je i u clanu 319. a ukoliko je potrazivanje nastalo na osnovu posebnog ugovora.1. predmet hipoteke. pravna teorija dozvoljava mogucnost ugovaranja predmetne odredbe poslije zakljucenja ugovora o hipoteci.

Dana 14. u 11. .Podgorica. 331. 208 Cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.15/2009.10.2009g. preda mnom. g. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ul. 2007. strana 194. Rasovic. 322. 207 Vidi Zoran P.1. izdavac Pravni f akultet u Podgorici. sa sluzbenim sjedistem u 206 Cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.Komentar Zakona o hipoteci.00 (jed anaest) casova.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). UZZ BR. Obala br.

godine. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1. u Podgorici. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273.2014. koje je sacinjeno dana 01. u Podgorici. sa rokom vazenja trajno. Deseta br. ul.08. godine.3.. od dana 14.1.05. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. u formi notarskog zapisa od strane notara XY. po punomocniku AA. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377.1. -------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. Prva br. JmBG 2012946000000. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci. izdate od mUP-a Crne Gore. rodena 01. ul. pod brojem UZZ-31/09. Gospoda Dinic (marko) Jasna. Deseta br.. Prva br.12. drzavljanka Crne Gore.g. izdate od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do 14. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehnica r.. rodena 25. sa prebivalistem i ad resom u Kotoru. JmBG 2512948000000..1960.d.2. godine.g. ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. Podgorica.05. Peta br. g. (u daljemtekstu:korisnikkreditaibracnidrug zaloznog duznika) ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 BANKA______ a. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehn icar. s a rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:hipotekarni duznik).. izdate od mUP-a Crne Gore.08. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici.1946. u Podgorici.09. ul.2006.-----------------------------2.9.godine (slovima: prvog avgusta hiljadu devet stotina sezdesete godine). sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. -------------------------------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja.2006. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.. od dana 15. 10. drzavljanin Crne Gore.. ul. Obala br. 2009 godine. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P .12. ul.1948. (slovima: dvadeset petog dece mbra hiljadu devet stotina cetrdeset osme godine). ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). Stvarna prava na tudim nepokretnostima Podgorici.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). od dana 15.08. roden 20.2004. ozenjen. sa sjedistem u Podgorici. po zanimanju dipl. udata. pravnik. JmB 010853000000. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. 1.

odgorici. Nadalje. U svakom slucaju. a sve to shodno odredbama clana 87. u vezi sa c lanom 51. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca209. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. tj. koji je sacinio ovaj notar. broj_____. tacka 6 i clan 50. pri laze uz ovaj izvornik. punomoc za ovaj pravni posao mora biti u formi ugovora o hipot eci. cl. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. od ____. ZOO. a Zakona o notarima CG. 86. s obzirom da p oduzimanje ovog pravnog posla spada u redovnu djelatnost hipotekarnog povjerioca (banka). ---------------------------------------------209 Napomena: Punomoc za hipotekarnog povjerioca moze biti opsta. dok za hipotekarnog duznika bi bila potrebna posebna punomoc. stav 1. Za kona o obligacionim odnosima. koji se u ovjerenom prepisu. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. .

d. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic (marko) Jasna zakljucila je sa hipotekarnim povjeriocem B ANKOM ______ a. _sud Podgorica. ----------------------------------Kamatna stopa na odobreni kredit je: 9. sa sjedistem u Podgorici ul.uiznosuod: 15 338.pocevod01 12 2009 g . s tim da ce se.. objasnio i m pravne domete i posljedice.svakogprvogdodesetogu mjesecuzatekuci mjesec.00 (devetposto)godisnje. -------------------------------------------------Ukupna obaveza korisnika kredita (glavnica + kamate) iznosi EURA24 009.10. koji je strankama u cijelosti procitan. 45 (slov ima: dvadesetcetirihiljadedeveti45/100 EURA)-------------------------------------------------------------Kredit je odobren na period od: 120 (stotinudvadeset) mjeseci.76 EUR (slovima : petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA).s tim da je iznos anuiteta 200. saciniti novi otplatni plan za anuitete kroz rate koje dospijevaju nakon datuma promjene kamatne stope i korisniku kredita poslati obavjestenje o promjeni kamat ne stope i novi otplatni plan.------------------------------------------------ .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena.------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. Podgorica. 08(slovima: dvijestotinei08/100EURA) ---------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o nenamjenskom h ipotekarnom kreditu. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju210. od dana ____211S. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla. kojim je hipotekarni povjerilac-Banka odobrila korisniku kredita dugorocni nenamjenskihipotekarnikredit. Prva br. te se uvjerio u pravu volju stranaka. -------------------------------------------------------------------------------------------------Odobreni kreditse otplacujeujednakim mjesecnimanuitetima. maticni regista rski broj subjekta upisa 1-273 __. Ugovorbr 2800609972onenamjenskomhipotekarnomkred itu. uz zadrzavanje p rava Banke da promijeni kamatnu stopu u zavisnosti od kretanja sestomjesecnog EURIBOR -a (kamatne stope na evropskom medubankarskom trzistu). a koji se u originalu prilaze u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. u slucaju promjene k amatne stope.

poosnovuUgovorabr 2800609972onenamjenskom hipotekarnomkreditu. Po dgorica.BANKA______ a. od dana ____. i 2. Zakona o svojinsko .d.pravnim odnosi ma. Zakona o notarima CG. sud Podgorica. st. maticni registarski broj subjekta upis a 1-273 ___.. Prva br. alineja 3. 1. 211 Napomena vidi cl. . 3. st.--------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko i korisnik kredita bracni drug zaloznog duznika gospoda Dinic (marko) Jasna saglasni su sa hipotekarnim povjeriocem. 319.uspostavi hipotekana nepokretnostiiz tackeIIIovogugovora ---------------------------------------------------------------210 Napomena: Clan 9. uz sporedne cinidbe. sa sjedistem u Podgorici ul.10. daseukoristtoghipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznaceno potrazivanjeiztackeIovogugovora.

te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. --------------------------------------------U B listu. jer je istu naslijedio od rod itelja.01. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. KO masline214. ko ja takode ucestvuje u sacinjavanju ovog zapisa. broj O-1/2005. iz Lista nepokretnosti broj 20. povrsine od 5000 m2.------------------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koja se opterecuje. te da bi. od 15. kao takav. te se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. S tim u vezi. hipotekarnog duznika213.. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. te koji se. doslo do promjena po dataka 212 Napomena: Pravilo je da hipotekarni duznik moze raspolagati sa opterecenom n . ako se radi o takvoj imovini. ako nije dru kcije ugovoreno.. pa ista izjavljuje da je predmetna nepokre tnost posebna imovina njenog supruga. ---------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. nema upisanih ogranicenja. upisan je hipotekarni duznik i u tom listu.To rjesenje se preze ntuje u originalu. u pogledu vlasnika. ovaj not ar je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnosti br. izdatog od Uprave za nek retnine Podrucna jedinica Podgorica. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .g. klas e... Stvarna prava na tudim nepokretnostima Hipotekarnom duznikusezabranjujeotudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca212 ------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. Korisnik kredita je supruga hipotekarnog duznika.g.20.2005.10. prilaze uz ovaj izvornik.. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je notar procitao.3.----------------------------------------------------------------------------U G listu za predmetnu parcelu nema upisanih tereta. kao vlasnik sa 1/1 dijela. prilaze uz ov u ispravu nakon sto je procitano strankama. KO masline.2009. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. ----Notar je stranke poduciomogucnosti da. tj. od 10. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. Vocnjak 1. hipotekarni duznik izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spada u zajednicku bracnu imovinu. pod brojem 05-1/09..

pa ako je na takvoj imovin i u katastru upisan samo jedan bracni drug. a ako se ut vrdi da se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. ali se to pravo duznika moze iskljuciti ugo vorom o hipoteci. Zak ona o svojinskopravnim odnosima. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima.shodno cl. obavezno je pribavljanje saglasnosti oba br acna druga. nit i njome raspolagati bez drugog bracnog druga.. nijedan bracni drug ne moze opteretiti. a u vezi sa clanom 157.epokretnoscu bez saglasnosti hipotekarnog povjerioca. i 313. 3. st. osim ako taj upis nije izvrsen na osnovu pisanog ugovora izmedu nj ih. 213 Napomena: Prema clanu 288. nepokretnost u zajednickoj svojini moze se opteretiti smo na osnovu sa glasnosti svih zajednicara. Sve naprijed naznaceno. Predmet hipoteke se oznacava shodno odredba ma clana 319. . koja predstavlja zajednicku svojinu. stav 3. 36. Shodno tome. i 290. takvu imovinu. Zakona o notarima CG. 214 Napomena: Brojcane oznake listova nepokretnosti i parcela ne moraju biti isp isane slovima . Porodicnog zakona imovina koju su br acni drugovi stekli radom u toku trajanja braka. alineja 4. cini zajednicku imovinu. st.clan 327. 289. 2. va zi i za raspolaganje nepokretnostima u zajednickoj svojini bracnih drugova. Saglasnost se moze dati u samome ugovoru ili u posebnoj ispravi. smatrat ce se (zakonska pretpostavka) kao da je upis izv rsen na ime oba bracna druga. Notar je duzan o tome pouciti i upozoriti stranke. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG.

ul. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. stranke izjavljuju da su to razumjele. godine. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. gospodina ____iz Podgorice. Ivana Crnojevica.---------------------------------------------IV PODVRGAVANJE NEPOSREDNOM IZVRSENJU -----------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic Jasna.00 EUR (sl ovima: sezdesethiljadapetstotinai00/100 EURA). u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog po trazivanja koje je preuzela kao korisnik kredita u Ugovoru o nenamjenskom hipotekarnom kred itu. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. 19/2009). br. Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. n epokretnost mora biti podobna za unovcenje. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti od 22.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 60. izricitopristaj e na izvrsenjebezodlaganja nakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja. Nakon toga. aiz svoje imovine217 -------------------------------------------------------------------215 Napomena: Prema odredbi clana 309. Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. a koji u cjelosti priznaje kao svoj dug. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. a koje su je u cij elosti odobrile215. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom.2008. te ako se njena vrijednost za vrijeme trajanja hipote ke poveca. navedenom u tacki I ovog ugovora. pa se zbog svega toga pribavlja procjena vrijednosti . prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznos od60 500. na osnovu ovog notarskog zapisa.50 0. __ ____. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. 16. hipoteka se odnosi i na to poboljsanje.00 EURA (slovima: sezdesethiljadapetstotina i 00/100 EURA). Vansudsk aprodaja216 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. ul.01.

stav 3. 1683 i nadalje.nepokretnosti. odnosno zapisa o potvrdi privatne isprave. to proizilazi iz odredbe clana 53. str. 217 Napomena: Clan 53. st. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan .. licni duznik ne bi s e mogao podvrgnuti neposrednom izvrsenju na cjelokupnoj svojoj imovini na osnovu ugovora o hipoteci ako ugovor o kreditu iz koga proistice obezbijedeno potrazivanje. Zakona o notarima CG -omogucava pristajanje na izvr senje bez odlaganja i time izvrsnost notarskog zapisa o pravnom poslu koji za predmet ima. 1. 216 Clan 319. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. te nakon toga pristati na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj svojoj imovini. moze priznati dug kao svoj. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. alineja 8. i dr. Zakona o notarima CG. druga knjiga. Podgorica 2009. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 . . Medutim u ugovoru o zasnivanju hipoteke za obezbjedenje potrazivanja iz nekog du gog ugovora koji nije zakljucen u formi notarskog zapisa. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. st 1. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. novcano potrazivanje kao sto je ovdje slucaj. stav 2. Hi potekarni povjerilac se moze namiriti iz hipotekovane nepokretnosti ili iz cjelokupne imovine duznika. korisnik kredita tj licni duznik. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. nije sacinjen u formi notar skog zapisa. clan 335. Rasovic. tj. Korisnik kredita. izmedu os talog. Zak ona o notarima CG.

uodjeljku G Listanepokretnosti.radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora.uz kamatnu stopu od 9. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U svrhu izvrsenja.00% (devetposto)godisnje. ----------------------------------------------Notar je upozoriokorisnika kredita da je pristao na izvrsenje bez odlaganja nako n dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.Vocnjak 1 klase. dostaviti nadleznom katastru radi upisa hipoteke220.povrsineod5000m2. s tim da je iznos anuiteta 200. --------------------------------------------------------------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.Vocnjak1 klase.08(slovima: dvijestotinei08/100EUR) -----------------2 Zatim. snosi korisnik kredita. povrsineod5000m2. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ----Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: --------- . da duz nik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovorenim rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjensk om hipotekarnom kreditu. tj. ispitavsi sve okolnosti. poUgovorubr 2800609972o nenamjenskomhipotekarnomkreditu.uiznosuod: 15 338.KO Masline. a koje se otplacuje u jednakim mjesecnim anuitetima svakogprvogdo desetogu mjesecuzatekuci mjesec. ananepokretnostioznacenojkaoparcelabroj10/1. 76 EURA (slovima: petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA). otpravak218 ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev.pocevod01 12 2009 g .--------------------------------------------------------VITROSKOVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. navedenog u tacki I ovog ugovora.na osnovuovogugovora. a sa ispravama koje dokazuju dospjelost potrazivanja. po sluzbenoj du znosti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima.3.-----------------------VUPIS HIPOTEKE219----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. na period od 120 (stotinudvadeset) mjeseci.broj20 .KOMasline ---------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora. da se upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarno gpovjerioca. oddana ____.

219 Upis hipoteke u katastar nepokretnosti regulisan je odredbama clana 78. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. kao i za druga stvarna prav a na nepokretnostima. vaze i odredbe istog zakona koje regulisu vreste upisa. stav 1. Izuz etak je upis hipoteke na objektu u izgradnji koji se vrsi u skladu clanom 320 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. Zakona o notarima CG. i 80 . 2. do 82. jer te odredbe ne sadrzi Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG koji je donesen ranije. 220 Napomena: Clan 81. a za hipoteku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------218 Clan 83. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. st. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti221. clanovi 83. . do 111. Zakona o notarima CG. 221 Clan 318.------1.

da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. podnijeti zahtjev za bris anje hipoteke u katastru nepokretnosti225 --------------------------------------------------------------7. ali se od toga odustalo. Zakona o poreskoj administraciji-Sluzbeni list RCG b roj 65/2001. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. S tim u vezi. do k hipotekarni duznik ima pravo. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. Naknada za rad i naknada toskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. Razlika izmedu ugovorne i zak onske hipoteke .. broj 10-9/6. te o svim promjenama.. odnosno hipoteka. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon prestanka hipoteke. radi obezbjedenja poreskog potrazivanja.1-49-264/09. ----------3. ili gubljenja vrijednosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. koje se prilaze uz ovaj izvornik. te na posljedice ovih odredbi i izja va. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4.---------------------------------5. a na sljedeci nacin226:__________________ ---------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju ---------------------------------------------------------------222 Napomena: Vidi clan 60..2009. od 01. na imovini poreskog obveznika moze zasnovati zalozno pravo na naci n predviden zakonom kojim je uredena zaloga.10. i broj 80/2004. tu je propisano da se u postupku prinudne naplate poreske obaveze. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom.g. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni duzni k na dan izdavanja uvjerenja nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa222. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu224. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura223 ne pokretnost opterecenu hipotekom. ali se odbio njen upis. a narocito o pogorsanju njenog stanja.------6. na osnovu takve potvrde. na osnovu Zakonom prop isanih uslova.

Iak o. 318. 350. . stav 2. Zakona o notarima CG. te ga upozorio na posljedice suprotnog postupanja. a nakon cega hipotekarni povj erilac izjavljuje da odustaje od toga .je u tome sto za upis u katastar zakonske hipoteke nije potrebna saglasnosti vla snika nepokretnosti. 328. stav 1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. smatram o korisnim da notar poduci i upozori stranke na takvu hipoteku. 5. hipoteka za obezbjedenje poreskog potrazivanja nastaje upisom u katastar nepokretnosti. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Shodno tome i za nastanak hipoteke za poreski dug (zakonske hipoteke) potreban j e upis u katastar nepokretnosti prema clanu 318. Ako hipotekarni povjerilac ne zeli pribavljanje poreskog uvjerenja. i cl. 225 Napomena: Vidi cl. 226 Clan 127. stav 1 Zakon o svojinsko pravnim odnosima CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosim a CG. stav 3. 224 Napomena: Vidi cl. st. odnosno dugovanja i postupka utvrdivanja poreskih obaveza. 223 Clan 328. onda upozorenje treba da glasi: Notar je poducio i upozorio h ipotekarnog povjerioca da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelishodnost da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipot ekarnog duznika. zbog specificnih poreskih potrazivanja. i 3.

d. u 11. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. u 11. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Dana 14. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1).-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis228 i neposrednim pitanjima uvjer io se da on odgovara volji stranka. g. Podgorica.10. koju zastupa -punomocnik NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. ul. dana 14.vlastitog duga). te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar230.00 (je . kojeg slobodnom vo ljom odobravaju229 i svojerucno.2. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.2009g.10. --------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) Korisnikkredita: Dinic (marko) Jasna (potpis) Hipotekarnipovjerilac: BANKA______ a.00 (jedanaest) casova231. potpisuju u prisustvu ovog notara. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK IZVORNIKA227:---------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik (1). d a su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. pecat i stambilj notara) 3. Obala br. UZZ BR.1.3.2009. a koje potrazivanje bi mog lo nastati iz odobrenog kredita (kreditna hipoteka). -----------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka Ugovor o hipoteci na dvije nepokretnosti u vlasnistvu jedne osobe (zajednicka hi poteka za obezbjedenje jednog potrazivanja.15/2009. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).1. kako slijedi.6. ------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). ----------------------------------------------------------------------------Korisnik kredita bracni drug hipotekarnog duznika (1).

i clan 50.danaest) casova. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG.. stav 1 i clan 81. tacka 6. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. 40. sa sluzbenim sjedistem u 227 228 229 230 231 Clan Clan Clan Clan Clan 80. Zakona o notarima CG. tacka 7 Zakona o notarima CG. 50. preda mnom. Zakona o notarima CG. clan 49. 50. stav 2. stav 1. 47. . tacka 5. stav 1.

.1960. koje je sacinjeno dana 01. kao i to da je naznaceni zastupnik hipotekarnog duznika upisan u Reg istru kao direktor bez ogranicenja ovlascenja u okviru registrovane djelatnosti i da j e on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu.15. godine. Deseta br. maticni re gistarski broj subjekta upisa 1-275. ------------------------2 BANKA______a d Podgorica. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1 EXPORT d o o. Privrednog suda u Podgorici.. Obala br. Prva br. od ____. 9. ___sud Podgorica (u daljem tekstu: hipotekarni duznik). ul. ciji sam identite t utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377.08....2004. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci. koji je sacinio ovaj notar. sa sjedistem u Podgorici. ul. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. prilaze uz ovaj izvorni k.2006. ul.godine.12.2014. broj_____. pod brojem UZZ-31/09. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. u formi notarskog zapisa od strane notara XY. od dana 14.10. izda te od mUP-a Crne Gore.g. po punomocniku AA.2. -------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. roden 20. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. po zanimanju dipl.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Podgorici.08. Peta br. ul. Prva br. izdate od strane mUP-a Crne Gore.08. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici. pravnik. JmB 010853000000. sa 100% (sto posto) ucesca u osnovnom kapitalu23 2. po zakonskom zastupniku direktoru Dinic (Zlatko) Darko. Podgorica. sa prebivalistem i adresom u Podgor ici. 2009 godine. sa rokom vazenja do 14.1. Prva br..09.1946..g. ozenjen.------------------------Ovlascenje za zastupanje hipotekarnogduznikaovaj notar je utvrdio na osnovu predocenog originala Izvoda iz Centralnog registra. (slovima: prvog augusta hil jadu devet stotina sezdesete godine) u Podgorici. --------------------------------------------------------------------- . ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. sa rokom vazenja trajno. sa sjedistem u Podgorici ul. drzavljanin Crne Gore. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama..1.05. po zanimanju gradevinski tehnicar.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine) u Podgorici.g. koji se u ovjerenom prepisu. maticni regi starski broj subjekta upisa 1-273. ul. od dana 15. rodena 01. pema vlastitoj izjavi. JmBG 2012946000000.. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za h ipotekarnog povjerioca.

kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P odgorici. koji je sacinio ovaj notar. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. pri laze uz ovaj izvornik. . od ____. u ovom slucaju hipoteke. Nadalje. broj_____. onda o ovlascenjima direktora kao zakonskog z astupnika vidjeti u odredbama propisa o preduzecima. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca.-----------------------------232 Napomena: Ako zakljucenje odredenog pravnog posla. ------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena.-----------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. odnosno privrednim drustvima. nije redovna djelatnost preduzeca ili drugog pravnog lica. koji se u ovjerenom prepisu.

Privredni sud Podgorica. ___sud Podgorica. Prva br.10 . Podgorica. a koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto su ga stranke odobrile. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273.. Podgorica.narokod60(slovima: sezdeset) mjeseci.1 0.. 15. kojim ugovorom je hipotekarni povjerilac-Bank a odobrila hipotekarnom duzniku.od10 06 2009 g .poosnovu Ugovora okreditu. sa sjedistem u Podgorici. br OZ-07/09 . Ugovor okreditu br OZ07/ 09.---------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o.. garancijama i akreditivim a vrsiti plasman sredstava. ul. sa sjedistem u Podgorici ul. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275. Podgorica...00EURA(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA). pojedinacnim ugovorima o kreditima. koji je strankama u cijelosti procitan.3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla.uspostavihipot ekananepokretnostimaoznacenimutackiIIIovogugovora ------------------------------Hipotekarnom duznikusezabranjuje otudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca ---------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE------------------------------------------------------------- .. od10 06 2009 godine (slovima). Podgorica.d. ul. Prva br. Prva br. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI ----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o. saglasan je sa hipotek arnim povjeriocem -BANKA______ a. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju.BANKA______ a. objasnio im p ravne domete i posljedice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor o kreditu. okvirno zaduzenje u iznosu do233 700 000. Prva br. Privredni sud Podgorica.uzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje. u okviru tog iznosa. kao korisniku kredita. Privredno sud Podgorica. 15. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. ul. zakljucio je sa hipotekarnim povjeriocem. s tim da ce se.sa sjedistem u Podgorici.uzsporedne cinidbe. da seukoristtog hipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznacenopotrazivanjeiztackeI ovogugovora.sa sjedistem u Podgorici. te se uvjerio u pravu volju stranaka.d.

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clan 80. stav 7.-----------------------------Opterecuju se sljedece nepokretnosti234: -------------------------------------------------------------------1 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcelabroj10/1 . -----------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.----------------233 Clan 316. upisan je hipotekarni duznik.KOMasline --------------------------------U B listu tog zk. 234 Clan 323. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. uloska. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. kao vlasnik sa 1/1 dijela. .po vrsineod5000m2. stav 2.iz Listanepokretnostibroj20 . stav 1.Vocnjak1 klase.

-----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je procitan.20. ovaj not ar je ustanovio uvidom uPrepis lista nepokretnostibr. iz Podgorice. 2008.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuju. kao takav. kao vlasnik sa 1/1 dijela.KOMasline.aodcegaparcelabroj10/1.p ovrsine 15000m2.00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA) -----------Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama.. stranke izjavljuju da su to razumjele. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarskaparcelabroj 10/2.-----------------------------------U B listu.-----------------------------------------------------------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du . ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.KOMasline.KOMasline. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti.oranica1 klase. prema kojem su predmetne nepokretnosti procijenjene na ukupni iznosod1 000 000. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .iz Listanepokretnostibroj20 . doslo do promjene po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. ______. ul. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz.naiznosod 300 000..10. a koje su je u cijelosti odobrile. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. na iznosod700 000. gospodina ____. ------------Notar je stranke poduciomogucnosti da.g. od 10. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. izdat od Uprave za nekretn ine Podrucna jedinica Podgorica.00 EUR (slovima: jedanmilioni00/100EURA). te koji se.01. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka z a oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. od 22.. KO masline. upisan je hipotekarni duznik.aparcelabroj10/2. godine.2009. prilaze uz ovaj izvorn ik. Nakon toga.00EURA(slovima:tristotinehiljadai00/100EUR). pod brojem 05-1/09.

-------------------------------------------------------------------------------IV PRISTAJANJE NA IZVRSENJE BEZ ODLAGANJA ----------------------------------------------------Hipotekarni duznik u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivanja. Zakona o svojinsko -pravnim odnosima CG. ove tacke ugovora236. Smatramo da ugovaranje ovog nacina namirenja obezbijedenog potrazivanja uz pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odla ganja predstavlja efikasnu zastitu hipotekarnog povjerioca. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2. koji odreduje da ugovorne strane mogu ugovoriti iz koje nepokretnosti ce se hipotekarni povjerilac prvo pokusati namiriti. a ako to nije ugovoreno. koje je preuzeo kao korisnik kredita u Ugovoru o kreditu. . izricito 235 Clan 335 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. onda se primjenjuje zakonska odredba da hipotekarni povjerilac i ma pravo izbora nepokretnosti.zniku. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskomprodajom235 nepokretnosti opterecen e ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. stav 2. navedenom u tacki I ovog ugovo ra. 236 Clan 323.

navedenog u tacki I ovog ugovora.inaparcelibroj10/2. na osnovu ovog notarskog zapisa. -------------------------------------------------------------------------------------VITROSKOVI --------------------------------------------------------------------- . upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca.00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/ 100EUR).povrsine 5000m2iparcelabroj10/2. po sluzbenoj du znosti. hipotekarni duznik pristao na takvo neposredn o prinudno izvrsenje bez odlaganja. radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora.KO Masline.narokod60(slovima:sezdeset) mjeseciiuzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje ---------------------------------------------------------------2 Zatimupise zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaneposredno prinudnoizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.povrsine 5000m2iparcelabroj 10/2.Vocnjak1 klase.povrsine 15000m2. dostaviti nadleznom katastru.broj20 .Oranica1 klase.KOMasline ---------------------------------------------------------3 Zatim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozoriohipotekarnog duznika da se podvrgao neposrednom prinudnom izvrs enju bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave.uodjeljku G Listanepokretnosti.Oranica1 klase. -----------------------------------------------------------------------------------------VUPIS HIPOTEKE237----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase.od10 06 2009 g.ananepokretnostimaoznacenimkaoparcelabroj 10/1.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1. pa je. Stvarna prava na tudim nepokretnostima pristajenaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.upovrsine 15000m2. aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora.na osnovuovogugovora. i pored toga. a sa ispravama koje dokazuju da duznik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovoreni m rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjenskom hipotekarnom kreditu. na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteked opustenoprotivsvakodobnogvlasnikanepokretnosti.3. povrsine5000m2. na osnovu ovog notarskog zapisa.uiznosudo700 000.Oranica1 klase.poUgovoruokreditubr OZ-07/09 .bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.Vocnjak1 klase.povrsine 15000m2.opter ecenih ovom hipotekom na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteke dopusteno protiv svakodobnogvlasnikatih nepokretnosti -----------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev.Vocnjak1 klase. oznacenihkaoparcelabroj 10/1. KOMasline -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora.

Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG . a za up is zajednicke hipoteke primjenjuje se i clan 82.---------------------------------------------------------------------------------------237 Napomena: Hipoteka se upisuje u katastar shodno odredbama clana 80. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti.----------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. snosi hipotekarni duznik. ..

da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura nepok retnosti opterecene hipotekom. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona sljedece:-------------------------------------------------------1. ------3. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. godine. S tim u vezi. ali se odbio njen upis. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu Zakonom propi sanih uslova. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu. na dan izdavanja uvjerenja. - . 2. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. ispitavsi sve okolnosti. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti. ali se od toga odustalo.2009. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. koje se prilaze uz ovaj izvornik. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni du znik. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____.1-49-264/09.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. dok hipoteka rni duznik ima pravo. te na posljedice ovih odredbi i izja va.10. --------------------------------5. od 01. a narocito o pogorsanju njihovog stanja ili gubljenju vrijednosti.. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetne opterecene nepokretnosti sa pazn jom dobrog domacina i o svim promjenama. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom.---------6. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti --------------------------------------------------------------------7. nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa. na osnovu takve potvrde. broj 10-9/6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke.

--------------------------------------------------------------------------------------------- . kako slijedi.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis i neposrednim pitanjima uvjerio se da on odgovara volji stranka. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar. da su razu mjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA: ---------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1).Naknada za rad i naknada troskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1).

00 (jedanaest) casova. te se uvjerio u pravu volju stranke. Obala br. Obala br.12. dana 14. nepokretnost zajednicka bracna imovina .(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ul. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. pristupilo je sljedece lice: ---------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. po zanimanju gradevinski tehnicar. (slovima: dvadesetog decembr a hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). ozenjen .05. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu li cne karte broj 05XYC. od dana 15. (udaljem tekstu: hipotekarni duznik). Primjer: Zalozna izjava Zalozna izjava (jednostrana hipoteka)238. u 11. obezbjeduje se tudi dug CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.15/2009.----------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipoteka nalazi n a njegovom sluzbenom podrucju. Podgorica. koju zastupa -punomocnik AA _________________________(potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. Podgorica. ul. u 11.2009 g.7. pecat i stambilj notara) 3. Dana 14. roden 20.o. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem..1. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U Podgorici.00 (je danaest) casova. g. saci nim notarski zapis zalozne izjave.3.1.2006. Deseta br.2. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.1.10.1.. drzavljanin Crne Gore. prema vlastitoj izjavi. g. objasnio joj pravne dom ete i poslje .1946. sa rokom vazenja trajn o. izdate od mUP-a Crne Gore.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . UZZ BR. preda mnom. u Podgorici. koga zastupa direktor Dinic (Zlatko) Darko ____________________(potpis) Zaloznipovjerilac: BANKA______ a. JmBG 2012946000000.10.2009 g.o.d.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: EXPORT d. ul.

.238 Clan 321. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

hipotekarnipovje rilac. odobrila korisniku kredita dugorocnikredit za kupovinu stana uiznosuod50 000. u zsporedne cinidbe. JMB 06079661721000 (u daljemtekstu:korisnikkredita).zakljucen dana 05 06 2009 (slovima:petogjuna dvije hiljade deveteg odine). po osnovu naprijed naznacenog ugovora o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. hipotekarni duznik izricito iz javljuje da predmetna nepokretnost ulazi u bracnu stecevinu-zajednicku bracnu imovinu. registarski maticni broj subjekta upisa 1-65.____sud Podgorica (u daljemtekstu hipotekarnipo vjerilac) iMireMiric. registarski maticni broj subjekta upis a 1-65____.sarokomkoristenjakreditaod10 (deset)godina.ul IveAndricabb . br 75-233/09 . uPodgorici. sud Podgorica. tj. a ovim ugovorom je Banka. ako se radi o bracnoj tekovini.izPodgorice. za naprijed naznaceno potrazivanje iz tacke I ove zaloz ne izjave. koji je stranci procitan u cijelosti. te da bi.00% (sestposto)godisnje.kceri Darka. a koji se nakon toga u originalu prilaze uz ovaj izvornik.----------------------------------------------------------------------------------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko je saglasan da se u korist hipotekarnog povjeriocaEksport banka A D Podgorica.adaprvarata dospijevazaplacanje05 11 2009 g (petognovembradvije hiljade devetegodine)----------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o dugorocnom kre ditu za stambenu izgradnju. Njegosevabr 1 . uspostavi hipoteka na nepokretnosti oznacenoj u tackiIII ove zalozne izjave ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o imovini koja je predmet b racne stecevine i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili zakon a. uzkamatnustopuod6. S tim u vezi.stimdaseobracuninaplatakamatevrsi mjesecno. izmedu Eksport banka a d Podgorica.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dice te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla.00E URA (slovima:pedesethiljadai00/100EUR). Njegosevabr 1 . sa . bila potrebna prav no valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. stranka je dala sljedecu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZALOZNU IZJAVU----------------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Zalogodavac je prezentovao Ugovor o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. ako nije drukcije ugovoreno.

klas e. -----------------------------------------------------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. tj.suprugom AD. Iz naznacene saglasnosti i Izvoda iz mat icne knjige vjencanih. od _____. te s tim u vezi notaru prezentuje Saglasnost supruge.od 10 10 2009 g. broj UZZ-10/0 9 . povrsine 5000 m2. ovaj notar je ustanovio da je A D supruga hipotekarnog duznika i da je u potpunosti saglasna sa sadrzajem ove zalozne izjave. KO masline.---------------------------------------------------- . broj___. sa za laganjem predmetne nepokretnosti u zajednickom vlasnistvu. iz Lista nepokretnosti broj 20. koja je sacinjena u formi notarskog zapisa od strane ovog notara i koja se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan. Vocnjak 1.. za obezbjedenje kredita iz tac ke I ove zalozne izjave. Opstine Podgorica..

19/2009).godine.2009. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.00 EURA(slovima: devedesethiljadapetstotinai00/100 EURA). kao takav. a koja je naznacenu procjenu u cijelosti odobrila. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. prilaze uz ovaj izvorn ik. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 50 00 0. ------------Notar je stranku poduciomogucnosti da. Nakon toga. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista.g. izdat od uprave za nekret nine . KO masline.3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranka notaru prezentuje Strucni nalaz. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznosod90 500. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuje ovaj nota r je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnostibr. Naprijed naznacena procjena vrijednosti . gospodina __iz Podgorice. ul. stranka izjavljuje da je to razumjela. te koji se. kao vlasnik sa 1/1 dijela. koji su st ranke prezentovale u originalu i koji im je procitan. ul.Podrucna jedinica Podgorica.. pod brojem 05-1/09. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. da ne trazi ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvata sve eventualne pos ljedice i rizike u vezi s tim.. procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednost i nepokretnosti. 16. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. Vansudsk aprodaja239 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidencij i katastra nepokretnosti. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom.00 . hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. br. prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana stranci. ____ . upisan je hipotekarni duznik. od 22.2009.. Ivana Crnojevica.10. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U B listu. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. od 10.20. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.01.

Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. Rasovic. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. i dr. clan 335.. stav 3. KOMasline. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. druga knjiga.ukatastrunepokretnosti.EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA) -------------------------------------------------------IV UPIS HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase.iskljucivonaprvomjestoupisehipotekanaparceliiz tackeIIIoveZalozneizjaveradiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovezalozne 239 Clan 319. Podgorica 2009. stav 2. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. .na osnovuovezalozneizjave. Zakona o notarima CG. alineja 8. 1683 i nadalje. beznjegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 . Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu.uodjeljku G Listanepokretnostibroj20 . a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . str.

1.11.06..g. notar je saopstio stranci da ova zalozna izjava ne podlijeze nikakvim odobrenjima.. ispitavsi sve okolnosti. JmB 06079661721000.00% (sest posto)godisnje.2009. po sluzbe noj duznosti. Podgorica.d.75-233/09.00 EURA (slovima: pedesethil jada i 00/100 EURA). po Ugovoru o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. u iznosu od 50..----------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranku upozorioipoducio i o sljedecem: ----------------------------------------------------1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranku da ce otpravak ove zalozne izjave. registarski maticni broj subjekta u pisa 1-65.2009. sa rokom koristenja kredita od 10 (deset) godina. stran ka izjavljuje da sve troskove povezane sa ovim zaloznom izjavom i troskove upisa hipoteke u ka tastar nepokretnosti. Ive Andrica bb. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. -------------------------------------------------------------------------------------VI ODOBRENJA----------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. a kako je to naznaceno u tacki II ove zalozne izjave. jer je pribavljena i prilozena Saglasnost bra cnog druga hipotekarnog duznika.000. (petog novembra dvije hiljade devete godine). ---------------------------------------------------------------------------------VTROSKOVI -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranku o troskovima notara i troskovima upisa. s tim da se obracun i naplata kamate vrsi mjesecno.____sud Podgorica i hipotekarnog duznika mire miric.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima izjave. snosi on licno. a da p rva rata dospijeva za placanje 05. zak ljucen dana 05. dostaviti nadleznom katastru. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i da je cjeli shodno . uz kamatnu stopu od 6. kceri Daria iz Podgori ce. Njegoseva br. da se hipoteka po ovoj zaloznoj izjavi stice tek sa njenim upisom u katastar nep okretnosti. br.----------------Hipotekarni duznik neopozivo ovlascuje hipotekarnog povjerioca da zahtijeva upis navedene hipoteke. (slovima:petog juna dvije hiljade devete godine) izmedu hipotek arnog povjerioca Eksport banka a. ul.

----------------------5. na osnovu takve potvrde. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. ali se odbio njen upis. dok hipoteka rni duznik ima pravo.----------------------------------------3. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. te o svim promjenama. da se ovom zaloznom izjavom moze predvidjeti obaveza hipotekarnog duznika da osi gura nepokretnost opterecenu hipotekom. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu zakonom propi sanih uslova. ali se od toga odustalo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. a narocito o pogorsanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. ali je stranka od toga odustala.---------6. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti -------------------------------------------------------------------- .da se zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika.

8. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 7. nakon cega je stranka izjavila da je tako postupljeno.-----------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). kako slijedi. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1).3. pecat i stambilj notara) 3.2. pa se zeli obezbijediti za isplatu cijene uspostavljanjem hipoteke na nepokretno sti koju prodaje. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. svojerucno potpisuje u prisustvu notara. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). kojeg slobodnom voljom odob rava i. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). da je razu mjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom.10. da stranka moze izjaviti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudskom ili sud skom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretno sti opterecene ovom hipotekom. te na posljedice ovih odredbi i izjava. te je potom zapis potp isao i ovaj notar. . U Podgorici.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. --------------Naknada za rad i naknada toskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. u 11. u slucaju kada je odgodeno placanje dijela ili cijele cijene.1. dana 14.2009.g. a prodavac je dao bezuslovnu clausulu intabul andi.

U vezi s tim. kao vlasnika predmetne nepokretnosti.g.) II PRODAJA (navesti podatke) III CIJENA Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 50. tj.00 EURA (slovima: pe desethiljada i 00/100 EURA).(slovima:prvog decembra dvije hiljade devete godine ). u naknadnoj .12. do 01.Uvodni dio ugovoraoprodaji UGOVOROPRODAJI IPREDMET(navesti podatke o nepokretnosti itd.2009.000.-------------------------------------------------------------------------------------------------Cjelokupni iznos cijene dospijeva za placanje u roku od tri mjeseca od dana zakl jucenja ovog ugovora. notar je poducio prodavca mogucnosti adekvatnog obezbjedenja u smislu dav anja clausule intabulandi i knjizenja kupca.

optereceneovomhipotekom. a sa ispravama koje dokazuju da hipotekarni duznik-kupac ne ispunjava u ugovorenom roku svoje o baveze u pogledu placanja cijene iz ovog ugovora o prodaji navedene u tacki III ovog ug ovora. kupac je saglasan sa prodavcem da se za obezbjedenje isplatekupoprodajne c ijene uiznosuod50 000.kaoina cjelokupnoj svojoj imovini ----------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat povjeriocu na njegov zahtje v.00EURA(slovima:pedesethil jadai00/ 100EURA).u koristprodavcauspostavihipotekananepokretnostiiz tackeIovogugovora -----------Kupac izricito pristaje naizvrsenjebezodlaganja. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskom prodajom nepokretnosti opterecene ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2. zauzvrat.. nakon dospjelostiobezbijedenog potrazivanja-isplatekupoprodajne cijeneuiznosuod50 000.duznika na podvrgavanje neposrednom prinudnom izvrsenj u bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posl jedice takve izjave. a da se.00EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA). on pristao na takvo neposredno prinudno izvrsenje. Nakon toga.kojiseimaisplatitiprod avcudo ____izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. da prodavac odmah u ov om ugovoru izjavi saglasnost za knjizenje kupca kao vlasnika i da se isti odmah moze uknjiz iti prije isplate cijene. u korist prodavca zasnuje hipoteka na predmetu prodaj e. kao i na druge mogucnosti adekvatnog obezbjedenja i upozorio ga na rizike i posljedice u slucaju suprotnog postupanja . a sa cime je saglasan i kupac. aupogledu nepokretnostiizt ackeIovogugovora. IVIZJAVEZAKNJIZENJE . S tim u vezi.kojiseimaisplatitido ___izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju.na osnovu ovog notarskog zapisa. ove tacke ugovora. Notar je upozorio kupca . pored toga.natajnacindajeprinudno izvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlasnikatenepokretnosti. pa je i. ------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du zniku. prodavac izjavljuje.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima ispravi u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene.

abeznjegovogdaljnjegznanjai saglasnosti. i to na prvo mjesto. nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopusteno protivsvakodobnogvlasnikananepokretnostiiztackeIovogugovora -------------------OSTALE ODREDBEUGOVORAOPRODAJI 240 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.kupacupiseukatastrunepokretnostikao vlasniksa1/1dijelananepokretnost iiz tackeIovogugovora -------------------------------------------------------------------------------2. na osnovu ovog notarskog zapisa.1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora. Kupacje saglasan240 da se istovremeno sa naprijed naznacenim upisom prenosa svoj ine. na nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora upise hipo teka za obezbjedenje potrazivanja sa sporednim cinidbama iz tacke III ovog ugovora u kor ist prodavca hipotekarnog povjerioca XY. u G listu. . kao i da se zabiljezi izjava hipotekarnogduznikao pr istajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.

Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nadleznost notara u porodicno . 1/2007. stav 1. t. a u vezi sa cl. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica. tacka 1. 1. a koja izjava moze biti i sastavni dio testamenta (cl. st 1. Zakona o notarima). stav 1. 51. a pod prijetnjom da nece proizvodi ti pravno dejstvo.) propisano je da se obavezno u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. sacinjavaju: bracni ugovor. stav 1. kao i lica koja nemaju poslovn u sposobnost. PZ CG). stav 1.3 14. tacka 1. st. PZ.pravnim odnosima propisana je odredbama Zakona o notarima i odredbama Porodicnog zakona241. odredbe o utvrdivanju ocinstva shodno se primjenjuju i pri utvrdivanju materinstva. Zakona o not arima). a u vezi sa cl. . 101. 51. PZ CG. 293. tacka 1. ako se stranke obrate. ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. 301. U Porodicnom zakonu nadleznosti notara su postavljene fakultativno i obligatorno . i 2. Zakonom o notarima (cl. Obligatorne nadleznosti u formi notarskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi pr ivatne isprave: ugovor o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom bracnih drugova (cl. a u vezi sa cl.105. PZ CG. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva Prema clanu 111. ovjera potpisa na punomocju za sklapanje braka (cl. PZ CG). ugovor o medusobnim imovinskim odnosima clanova porodicne zajednice (cl. PZ CG). bracni ugovor (cl. Fakultativne nadleznosti: sastavljanje notarskog akta (zapisa). Zakona o notarima). 292. Zakona o notarima). 51. 2. PZ. i u pogledu izjave majke djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinstva (cl. u pogledu izjave o priznanju ocinstva. 51. 33. ciji predmeti su nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . a u vezi sa cl. 1. Pred kim i u kojoj formi se moze dati ovakva 241 Sluzbeni list Republike Crne Gore br. tacka 1. Porodicnog zakona242.51. ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova (cl.

.242 Clan 101 do clana 112 PZ CG.

pred sudom. Pored naznacenog. ovjereni zapisnik. b) u testamentu. bez odlaganja. pa tako i pred notarom. poslije smrti djeteta. nadleznom za upis djeteta u maticnu knjigu rodenih. ocinstvo se moze utvrditi samo odlukom suda. duzni su. moze priznati: pred maticarom. PZ. odnosno lica koja su sastavila javnu ispravu o priznanju ocinstva. Ovdje je bitno napomenuti ko moze dati ovakvu izjavu pred notarom. odnosno otpravak notarskog akta. odreduje clan 101. Priznanje ocinstva proizvodi . PZ CG).Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima jedna izjava. u kome se navodi da se ocinstvo. Materinstvo i ocinstvo djeteta moze priznati lice sposobno za rasudivanje. izjava o priznanju ocinstva ili materinstva moze se dati pred raznim lici ma (organima). kako to odreduje clan 102. izdrzavanje i sl). ili pred organom starateljstva. tu izjavu notar mora saciniti u formi notarskog zapisa ili zapisa o pot vrdi privatne isprave. ili notarom. Organi. potrebno je znati kad se moze dat i ovakva izjava. Medutim. Ona moze uslijediti na sljedeci n acin: a) samostalnom izjavom pred maticarom. a to priznan je ce proizvesti pravno dejstvo ako se dijete rodi zivo. a na zahtjev lica koja za to imaju pravni interes. i materinstvo. jer samo isprave koje je u cijelosti sacinio notar. koje je navrsilo se snaest (16) godina (cl. pred drugim organom ovlastenim za sastavljanje javnih isprava. a sto notari svak ako jesu. Ovakva izjava proizvodi znacajne pravne posljedice medu zainteresovanim stranama (pravo pozivanja na nasljedivanj e. a shodno t ome. pred organom starateljstva. Dakle. Ona se moze dati za zivota djeteta i prije rodenja djeteta. Ako se davalac izjave (stranka) odluci dati ovakvu izjavu pred notarom. Postoji samo mogucnost da se da ovakva jedna izjava i pred notarom.104. imaju doka znu snagu javne isprave u formalnom i sadrzinskom smislu. ili sudom . Ova izjava se moze dati pred razlicitim or ganima koji vrse javnu vlast i u formi javne isprave. PZ CG. dostaviti mat icaru. a sto dalje znaci da za punovaznost takve izjave nije neophodno da je data pred notarom.

Postavlja se pitanje: da li je jednom datu ovakvu izjavu moguce kasnije opozvati ? Izjave o priznanju ocinstva i izjave majke i djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinst va ne mogu se opozvati. Zbog toga je potrebno da notar upozori stranku da je prizna nje . a dijete je ml ade od 16 godina. a koji ocinstva. te vazi i za priznanje ne izjasne i upisuje se u maticnu knjigu rodenih samo ako se sa priznanjem s a ako se radi o priznanju djeteta starijeg od 16 godina. uz odobrenje organa starateljstva. ili je nepoznatog boravista. to moze utvrditi tuzbom kod nadleznog suda. je i njegova saglasnost. PZ CG. potrebna saglasnosti se daju na nacin propisan u clanu 101. sagl asnost na priznanje ocinstva daje staralac djeteta. ili je potpuno lisena poslovne sposobnosti.pravno dejstvo aglasi majka djeteta. ili je starije od 16 godina. Ako majka djeteta nije ziva. a trajno je nesposobno za rasudivanje. Ako se ta lica ne saglase sa priznanjem ocinstva ili se o tome u roku od 30 dana po prijemu obavjestenja o priznanju. onda lice koje je priznalo dijete.

broj 05XYC.2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto se ovaj notar uvjerio u pravu volju stranke. Stranke mogu samo tuzbom kod suda traziti poni stenje takve izjave zbog mana volje. Ovaj p ostupak bi se mogao voditi na sljedeci nacin: 1.1. PZ CG). sa rokom vazenja trajno. stav 1. Obala br. (slovima:dvadeseti decembar hiljadu devet stotina sezdesete godine). Neophodno je upozoriti stranke na posljedice koje izaziva ovakva jedna izjava na podrucju porodicnopravnih i nasljednopravnih odnosna (obaveza izdrzavanja. o cinjenici da je izjava o priznanju ocinstva neopoziva. Deseta br.). od dana 15. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. NEOPOZIVO (clan 108...05. u Podgorici. g. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.12. UZZ BR. ul. JmBG 2012966000000.15/2009. Neophodno je upoznati stranke sta je sve potrebno za ovakvo jedno priznanje. 2. kada je to potreb no. Sam postupak uzimanja izjave o priznanju materinstva ili ocinstva trebalo bi se voditi na odredeni nacin.g. ozenjen.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). pema vlastitoj izjavi.10. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o prizn anju ocinstva. Nuzno je upoznati zainteresovane strane da se radi o pravnoj relevantnosti ov akve izjave volje.00 (j edanaest) casova. pristupilo je sljedece lice: --------------------------------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. Obala br. Dana 14. po zanimanju gradevinski tehnicar.1960. jer su ovdje bitne pouke i upozorenja prema strankama. 1 1 Primjer:Izjavaopriznanjuocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. stra nka je dala . preda mnom. u 11. ul. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.(u dal jem tekstu: Davalac izjave).. izdate od mUP-a Crne Gore. g.1. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu licne karte. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ocinstva ili saglasnost majke i djeteta na priznanje ocinstva. roditeljsko staranje. tj. objasnio joj pravne domet e i posljedice.1. 3. roden 20.2009. drzavl janin Crne Gore. nasljedivanje itd. odnosno da je za priznanje potreban pristanak majke i djeteta ako je starije od 16 godin a.1.

cijejeimeLiliicijejerodenjeupisanouMati cnomkancelarijiOpstinePodgorica. podbrojem96 (slovima:devedeset sest) za 1988 godinu (slovima:hiljadu devet stotina osamdeset osmu godinu). ---------------- .sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVUOPRIZNANJU OCINSTVA--------------------------------------Priznajemda sam otacdjeteta. hiljadudevetstotina osamdesetosmegodine).rodenog25 02 1988 (slovima:dvadesetpetogfebruara.

Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Notar me poducioiupozorioda je za punovaznost.Davaocu izjave.---------------------. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno.Notar me upozo rio i upoznao sa posljedicama ovog priznanja koje se tice porodicnih odnosa. Ona je potr ebna iz razloga sto je prema toj odredbi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------maticaru Opstine Podgorica. da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Dinic Darko (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. u formi javne isprave. -------------------------------Upozoren sam da je ovo priznanje neopozivo. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). a kako slijedi:____________. ul. svojerucno potpisuje. koji ce izvrsiti upis u maticnu knjigu rodenih. odnosno pravno dejstvo ovog prizn anja. kojeg slobodnom volj om odobrava i u prisustvu notara.. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. Prva br.--------------------------------------------------Djetetu LY. neophodan pristanak majke djeteta i djeteta. koja izjavljuje da je tako postupljeno. predvideno da je za upis priznanja ocinstva . U Podgorici.2009.00 (jedanaest) casova.---------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------majci djeteta. u 11. PZ-a. dana 14. obaveze izdrzavan ja i prava na nasljedivanje. stav 1.1. nakon cega je zapis po tpisao i ovaj notar. pecat i stambilj notara) 1 2 Saglasnost majkesa izjavomopriznanjuocinstva Osnov davanja ovakve saglasnosti je odredba clana 105. kako slijedi. g.10. -------------------------------------------------------------------------------------------Ovjereni otpravak je izdat: -------------------------------------------------------------------------------------. gospodi XY iz Podgorice.

u maticnu knjigu rodenih potrebna saglasnost majke. ili je starije od 16 godina. odnosno ona je uslov za punovaznost izjave o priznanju ocinstva. pod uslovom da joj nije oduzeta poslovna sposobnost. ili je potpuno lisena poslovne s posobnosti. ili sudom. Saglasnost za p riznanje moze dati majka. daje sta .. a dijete je mlade od 16 godina. Ova saglasnost se moze dati pred maticarom. Zakon takode odreduje ko je sve sposoban dati ovakvu saglasnost. ili je nepoznatog boravista. ili notarom na nacin kako se daje i izjava o priznanju ocinstva. saglasnost na priznanje ocinstva. a trajno je nesposo bno za rasudivanje. sa odobrenjem organa starateljstva. Ako majka djeteta nije ziva. ili org anom starateljstva.

udata. -----------------------U notarskom aktu notara m. UZZ BR.1.2006. izd ate od mUP-a Crne Gore. JmBG 2012968000000. sa rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:davalac izjave). drzavljanka Crne Gore . Obala br.1. iz Podgorice. u 11.g. g. (slovima:dvad eseti decembar hiljadu devet stotina sezdeset osme godine). godine. u Dubrovniku. priznao je ocinstvo djeteta Lili. (slovima:dvadeseti decembar hil jadu devet stotina sezdeset pete godine).12. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.02. Obala br. dana 20. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. drzavljanka sam Crne Gore. ukoliko iz prirode odnosa ne proizilazi nesto drugo. stranka je dala sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVAOSAGLASNOSTINA PRIZNANJE OCINSTVA Ja sam rodena u Dubrovniku-Republika Hrvatska. broj UZZ-03/09. Odredbe o priznanju ocinstva vrijede i za priznanje materinstva. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.05.1988.. Bos kovic. rodena 20..2009 g. Dana 14. Deseta br.1968.10..12. 1. . pristupilo je sljedece lice: ----------------------------------------------------------Gospoda Ribic (marko) Ana. broj 05XYC. Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ul. po zanimanju trgovac. rod. P R I m J E R Izjava o saglasnosti na priznanje ocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. koje sam ja rodila dana 25. Deseta br. izjavljujemsvojpristanaknadatopriznanjeocinstva ------------------Notar me je upoznao i upozorio na posljedice koje priznanje ocinstva ima na poro dicne odnose. od oca marka i majke mare. preda mnom. u Podgorici. g. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ralac djeteta.15/2009.1965. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o sagl asnosti na priznanjeocinstva. ul. od dana 15.--Kaomajkadjeteta.. sa prebivalistem i adresom u Kotoru .1.00 (j edanaest) casova.. pema vlastitoj izjavi.J iz Podgorice. ul. Nastanjena sam u Kotoru. gospodin Daric Darko.1. objasnio joj pravne domete i pos ljedice.

koja izjavljuje da je razumjela sadrzinu ovog pravnog po sla i da je u . neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke.obaveze izdrzavanja i pravo na nasljedivanje. kao i na to da je ova izjava neopo ziva. a kako slijedi:____________. ---Ovjereni otpravak je izdat meni. ocu djeteta. -------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. -------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. kao i maticnoj kancelarij i u Podgorici. djetetu.-------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno. gdje je rodenje djeteta upisano.

kojeg slobodnom voljom odobrava i. prihodi od te imovine. prihodi od posebne imovine koji su ostvareni radom bracnih drugova . Ako bracni drugovi imaju posebnu imovinu. poklonom ili drugim oblicim a besteretnog sticanja. Imovina bracnih drugova Imovina bracnih drugova243 moze biti posebna i zajednicka. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). Status zajednicke imovine je takav da se radi o zajednickoj svojini kod koje udj eli zajednicara nisu unaprijed odredeni. 2 2 Zajednickaimovina Zajednicku imovinu bracnih drugova244 sacinjava imovina: koju su bracni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. u prisustvu notara svojerucno potpisuje. ali su odredivi. npr. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. Status imovine koju i maju bracni drugovi. tako da svojim dijelom u . a narocito prav nim poslovima koji za predmet imaju prenos ili sticanje stvarnih prava na nepokretno stima. takvom imovinom bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno. osim ako je jedan bracni drug ulagao u ove igre posebnu imovinu. 2 1 Posebna imovina Posebnu imovinu sacinjava imovina koju je bracni drug stekao prije sklapanja bra ka. dana 14.g. onda svako od njih moze s njom samostalno raspolagati i upravljati i nije potrebna saglasnost drugog bracnog druga. kako slij edi.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima cijelosti saglasna sa ovim zapisom. osim ako se nisu drugacije dogovorili. takvom imovinom svaki bracni drug samostalno upravlja i raspolaze. u 11. --------------------U Podgorici.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Ribic Ana (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. veoma je bitan kod raspolaganja takvom imovinom.10. ugovorom o upravljanju i raspolaga nju zajednickom imovinom.00 (jedanaest) casova. imovina stecena od igara na srecu tokom trajanja braka. s tim da se mogu i drugacije dogovoriti.2009. kao i imovina koju je stekao u toku braka nasljedem. pecat i stambilj notara) 2. Zbog toga.

244 Clan 288. PZ CG. PZ CG. 243 Clan 285. do 290. .nepodijeljenoj zajednickoj imovini ne moze jedan bracni drug samostalno raspolag ati.

kao i utvrdenje drugih cinjenica u vezi sa statusom imovine. 2 3 Primjeripodukaiupozorenjauvezistatusaimovinebracnih drugova P R I m J E R 1 . Kako je obicaj i praksa da se u katastar upisuje samo jedan bracni d rug na nepodijeljenoj zajednickoj imovini. Medutim. hi potekarnog duznika itd. steci pravo svojine na nepokretnosti. ako je savjesno i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastar na ime svih zajednicara. na osnovu pravnog posla koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. kao vlasnik na zajednickoj imovini. tu je veoma vazno izjasnjenje lica koje je upisano u katastar (npr.153.-160. npr. a u odredenim slucajevima odbiti sacinjavanje notarskog akta. bracni drugovi. upisan samo jedan bracni drug. Zajednicka svojina regulisana je Zakonom o svo jinskopravnim odnosima (cl. takvi poslovi mogu izazvati stetne posljedice. Naime. jer se radi o imperativnim odredbama. osim ako. u cilju utvrdivanja savjesnosti kupca ili drugog sticaoca stvarnog prava na nepokr etnosti. a tada se smatra da su na taj nacin izvrsili diobu zajednicke imovine. Od tog pravila postoji izuze tak kada trece lice moze pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima st eci svojinu na nepokretnosti ako je bilo savjesno i ako na nepokretnosti pravo svoji ne nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara246. prilikom pribavljanja nepokretnosti.2. odnosno n istavost. Ako je u katastar. jer ako se povrijede pravila o raspolaganju nepodijeljenom zajednickom imovinom koja su imperativnog karaktera.). trece lice moze izuzetno. Medutim. to notari moraju kod pravnih poslova vezanih za nepokretnosti poducavati i upozoravati stranke u vezi sa naznacenim i takva upoz orenja unijeti u ispravu. Imovina bracnih drugova niti ga moze opteretiti pravnim poslom medu zivima. sa neopredijeljenim dijelovima kao njihova zajednicka imovina. smatrace se kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. Prava bracnih drugova na zajednicku nepodijeljenu imovinu upisuju se u katastar nepokretnosti na ime oba bracna druga. bracni drug ovi mogu zajednickom imovinom raspolagati zajednicki i sporazumno. tu je uvijek potrebna saglas nost drugog bracnog druga. prodavca.). ukoliko do upisa nije do slo na osnovu ugovora izmedu njih. nisu ugovor ili da samo jedan od njih to vrsi245. ugovora o podjeli zajednicke imovine ili bra cnog ugovora247. mogu se u katastar upisati kao suvlasnici na opredijeljenim dijelovima. putem pisanog ugovora o upravljanju ili raspolaganju zajednickom imovinom. Pravilo je da se zajednickom svojinom moze raspolagati i opterecivati samo uz saglasnost svih zajednicara.

stav 2. te da bi. do 292. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Porodicnog zakona CG. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog 245 Clan 290. Porodicnog zakona CG. koji je uspostavio n acelo pouzdanosti u tacnost podataka iz javnog registra o nepokretnostima i pravima na nepokretnos tima.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. i da niko ne moze trpjeti stetne posljedice u prometu nepokretnosti u kojima se ti podaci kor iste. ako nije dru kcije ugovoreno. 246 Clan 157. ako se radi o takvoj imovini. Smatramo da je ova odredba odst upanje od odredbe clana 10. . 247 Vidi clan 289. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

Rjesenje se prezentuje u originalu. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca. Iz istih je notar ustanovio ustanovio da je AA bracni drug hipotekarnog duznika (prodavca i dr. kao takvi. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednicku bracnu imovinu. notaru se prezentuje u otpravku Saglasnost bracnog druga u formi notarskog zapisa. iz Podgorice. te Izvod iz maticne knjige vjencanih. jer je istu naslijedio. ako nije dru kcije ugovoreno. od 15. hipotekarni duznik (ili prodavac. -----------------P R I m J E R 2 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. S tim u vezi. S tim u vezi.) i da je ista u cijelosti saglasna sa opterecenjem (raspolaganjem) predmetne nepokretn osti. prilaze uz ovu ispravu nakon sto je procitano strankama. UZ. Nakon toga. a ovi dokumenti. od ____notara XY. broj____. ako nije dru kcije ugovoreno. b roj O-1/2005. od ____.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava). br. te se u ovjereno m prepisu koji je sacinio ovaj notar. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost b racnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava).2005. te da bi. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava).. te da bi. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnuivanbracnu imovinu248 -----------------------------------------------------------------P R I m J E R 4 . a iz istog je ovaj notar ustanovio da je hipotekarni duznik naslijedio predmetnu nepokretnost. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici.___/09. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost spa dauzajednicku bracnu imovinu sa bracnim drugom XX.g.01. S tim u vezi. ako se radi o takvoj imovini. prilazu se uz ovu ispravu nakon sto su procitani stran kama. Opstine Cetinje.. u orig inalu. ------P R I m J E R 3 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona.

a sto pri sastavljanju ovog notarskog akta. S tim u vezi. ako nije dru kcije ugovoreno. ako se radi o takvoj imovini. jer je istu pribavio prije zakljucenja braka kao posebnu imovinu. izricito potvrduje. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava).). te da bi. gospoda XY. prisutni bracni drug hipotekarnog duzn ika (prodavca itd. . bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili Zakona. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnu imovinu. hipotekarni duznik (ili prodavac. ---------------------------------------------------------------------248 Vidi clan 306 PZ CG.

a bracni drugovi ga zakljucuju za vrijeme trajanja braka). ili u samom ugov oru kojim se vrsi raspolaganje zajednickom imovinom bracnih drugova. 250 Detaljnije o bracnom ugovoru vidi kod Ramajana Sunje. s tim da je njegovo dejstvo odlozeno do sklapanja braka. st 1. Zbog toga.). . tacka 1 Zakona o notarima CG). 301. ugovorom o upravljanju i raspolaganju zajedni ckom imovinom (cl. Revija za pravo i ekon . uslovljen a vremenom njegovog zakljucenja (buduci bracni drugovi ga zakljucuju prije sklapan ja braka. Bracni ugovor 3 1 Pojambracnogugovora Bracni ugovor249 je ugovor kojim se ureduju imovinski odnosi bracnih drugova (u toku trajanja braka). ugovorom o diobi zajednicke i movine bracnih drugova (cl. a bracni drugovi koji nisu za 249 Clan 301 do 303 PZ CG. ili buducih bracnih drugova (prije sklapanja braka) na postojec oj ili buducoj imovini250.PZ). Primjer formulacije u uvodnom dijelu isprave gdje se upisuju podaci o ugovornim stranama i bracnim drugovima: Zajedno sa prodavcem. koji ima samo dva modaliteta. 293. 314.----------------------------------Zakonski rezim zajednicke bracne imovine i rezim upravljanja i raspolaganja isto m. pristupio je i ucestvuje u sastavljanju ovog notarskog akta njegov bracni drug XY_____. moze se izmijeniti bracnim ugovorom (cl. Zakon poznaje samo termin bracni ugovor . u posebnoj ispravi o saglasnosti. 292.3. PZ). Svi ovi ugovori moraju biti u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. PZ). uvijek treba upotrebljavati termin bracni ugovor . Ostalih razlika nema. PZ). Medutim. moze se dati u posebnom ugovoru o upravljanju i ra spolaganju zajednickom bracnom imovinom. 51. Bracni ugovor Saglasnost bracnog druga za raspolaganje i opterecenje zajednickom imovinom mora se dati u formi propisanoj za ugovor. 3. ugovorom o regulisanju imovinskih odnosa clanova porodicne zajednice (cl. bracni ugovor moze sadrzavati i odredbu o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom. (u daljnjem tekstu: bracni drug prodavca) . Bracnim ugovorom bracni drugovi mijenjaju pravila zakonskog rezima zajednicke imovine i njime mogu urediti svoju cjelokupnu imovinu (zajednicku imovinu i pose bnu imovinu). a ne predbracni ugovor . dok drugi imovinski sporazumi bracnih drugova za predmet imaju samo uredenje upravljanja i raspolaganja zajednickom imovinom (ugovor o podjeli zajed nicke imovine bracnih drugova i dr.

str. godine. godina 9 broj 2.omiju. Pravni fakultet Mostar. Mostar 2008. 121 do 139. .

PZ CG. sve odredbe koje se odnose na zajednicku imovinu b racnih drugova primjenjuju se i na imovinske odnose vanbracnih drugova. 51. a to su: da je ugovor sklopljen u propisanoj formi251. 305. Predmet bracnog ugovora moze biti regulisanje i vanbracne zajednicke imovine. Da bi bracni ugovor bio punovazan. 306. 50. bracni ugovor ne bi proizvodio pravna dejstva (vidi cl. Zakona o no tarima CG. 3 2 Usloviza punovaznostisadrzajbracnogugovora Ovaj ugovor mora sadrzavati sve bitne elemente tog pravnog posla propisane mater ijalnim zakonima i elemente propisane za sadrzaj notarskog zapisa iz cl. koji propisuje sta treba da sadrzi notarski zapis. Notar je duzan procitati ugovor. poduciti i upozoriti ugovorne strane na njegove posljedice da se njime iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova. 3 2 1 Usloviza punovaznost Kod svih ugovora.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima kljucili bracni ugovor. pa tako i kod bracnog ugovora. ZOO CG. Forma bracnog ugovora. Ugovorne strane i njihova poslovna sposobnost. st. Zakona o notar ima CG). npr. 252 Clan 49. pod uslovom da je vanbracna zajednica trajala duze vremena. to bi proizvo dilo nistavost. . Odredbe o formi bracnog ugovora sadrzane su i u clanu 301. takode. da su ugovorne strane poslovno sposobne252. 251 Clan 60. Ugovorne strane kod bracnog ugovo ra su: bracni drugovi. odnosno buduci bracni drugovi koji su poslovno sposobni. PZ CG). U suprotnom. ugovorom o podjeli zajednicke imovine. do 68. moraju biti ispunjeni opsti usl ovi za njegovu punovaznost. je r prema odredbi cl. Bracni ugovor ne moze imati nasljednopravna dejstva jer su Zakonom o nasljedivan ju zabranjeni ugovori o nasljedivanju. ne moze se ugovoriti primjena strano g prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. PZ CG. mogu upravljanje i raspolaganje zajednickom imovinom ure diti posebnim ugovorom. Na zajednicku imovinu i na bracni ugovor primjenjuju se odredbe stvarnog. potrebno je da bude sa cinjen u formi notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave256. stav 2. da postoji valjan osnov254. do 52. U s uprotnom.3. ZOO CG. porodi cnog i obligacionog prava. da postoji sadrzaj ugovora255. da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana253.

PZ CG. t. cl. 2 CG. st. i cl. ZOO do 45. 1 i cl. do 40. 46. Clan Clan Clan Vidi 19. CG.253 254 255 256 CG. 51. 50a Zakona o notarima . 41. CG. ZOO 301. st 1. ZOO do 48.

bracni ugovor nece proizvoditi pravne ucinke. Dakle. ugovor je nistav (npr. kod bracnog ugovora posebno je izrazeno ogranicenje slobode ugovaranja. postavlja se pitanje: da li bracni d rugovi. Predmet (sadrzaj) bracnog ugovora je uredenje imovinsko-pravnih odnosa supruz nika. zabrani zloupotrebe prava. Osnov (cilj. treba procjenjivati prema odredbama zakona koji ure duju obligacione. Nadalje. tj. svrha ) bracnog ugovora je uredenje odnosa bracnih. U svakom slucaju. ugovaranje ravnih dejstava. U suprotnom. Predmet obavezivanja u bracnom ugovoru treba biti moguc. Porodicni zakon CG ne navodi sta moze biti predmet bracnog ugovora. nasljedno-pravne i svojinsko-pravne odnose. Za punovaznost izjava volje. osim sto pro pisuje u cl. taj ugovor je apsolutno nistav260. bracni ugovor u njegovo ime moze sklopiti njegov starate lj. tj. punomocje mora biti pos ebno (specijalno). te da je izjava volje s tvarna. ugovaranje iskljucenja obaveze izdrzavanja malodobne djece. U slucaju da je nekom od bracnih drugova potpuno oduzeta poslovna sposobnost. dopusten. odnosno buduci bracni drugovi. kao i nacelima obligacionog prava: savjesnosti. Da li je taj predmet valjan. Ukoliko je predmet obaveze nemoguc. biti suprotan prinudnim propisima ili moralu drustva (npr. Bracni ugovor Fizicko lice stice potpunu poslovnu sposobnost sa navrsenih 18 godina zivota (pu noljetstvom) ili sklapanjem braka prije punoljetstva uz odobrenje suda. Sadrz aj ugovora ne smije biti u suprotnosti sa prinudnim propisima i moralom drustva. postivanju jav . odreden ili odrediv. odnosno da nije simulirana259. ravnopravnosti. 303. s tim da punomocje mora biti u formi ugovora258 i po sadrzaju mora odgovarati elementima bracnog ugovora. 302. mogu putem punomocnika sklopiti bracni ugovor? Smatramo da mogu. Valjan pravni osnov. PZ CG. imovinskih ne smije nasljednop ugovaranje primjene stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova). postenju. uz odobrenje organa starateljstva. a sa navrsenih 16 godina257. nedopusten. O vaj ugovor ne smije biti protivan imperativnim normama.3. odnosno buducih bracnih drugova i on mora biti dopusten. da nisu date u zabludi i usljed prevare. PZ CG zabranu ugovaranja primjene prava druge drzave (stranog prava ). U slucaju da je osn ov nedopusten ili da on ne postoji. pr ema odredbi cl. da je predmet bracnog ugovora odredivanje nasljednika). neodreden ili neodrediv . Saglasna volja ugovornih strana. potrebno je da su one date bez prinude (slobodno) i da ne postoje druge mane volje. shodno pravilima o bligacionog prava. porodicno-pravne.

dobrih obicaja. 53. naprimjer. PZ CG to zabranjuje). 13. Bracni ugovor bi bio protivan prinudnim propisima. 303. 1. morala itd. Clan 86. Zakona o notarima CG. st. 13. . po pitanju poslovne sposobnosti supruznika (cl. 24. PZ 257 258 259 260 Cl. ZOO CG. i cl. ZOO CG i clan 51. tac. do 59. Clan 101 ZOO CG. 1. PZ CG. Vidi odredbe cl. u sljedecim slucaj evima: kada bi se ugovorila primjena stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl.nog poretka.

a sto je predmet daljeg razmatranja.ili da se sporazumiju da svakom bracnom drugu pripadnu pojedine stvari ili prava iz zajednicke imovine (npr. st. predmet bracnog ugovora je regulisanje imovinsko-prav nih odnosa bracnih. Naprijed naznacene odredbe bile bi nistave. ako bi se u nijele odredbe koje imaju karakter zelenaskog ugovora. PZ CG). KO Gra d. ako bi se iskljucile ili na drugi nacin povrijedile obaveze izdrz avanja djece i obaveze medusobnog izdrzavanja supruznika u skladu sa zakonom (clan 253.5. a bracni drug CD ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu upisanom u listu ne pokretnosti br. ako bi se unijela odredba o traj nom odricanju prava na diobu zajednicke bracne imovine (vidi cl. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4. upisanom u listu nepokretnosti br . Ako ne dode do sporazuma o tome. Moguce je ugovoriti da jedan bracni drug isplati drugom novcanu vrijednost njegovog dijela. PZ CG) i pravne prirode ovog ugovora proizilazi da bracni ugovor moze sadrz avati razlicite odredbe. 6. odnosno buducih bracnih drugova. ali iz opste defini cije (cl. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG). KO Grad. ili da odrede dijelove na jednom dijelu imovine (npr. 3 2 2 Sadrzaj Kako smo naprijed istakli. ako bi sadrzavao odredbe privatne i intimne prirode. Porodicni zakon nije odredio bitne elemente (sadrzaj) bracnog ugovora. 301..158. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4. PZ CG). u skladu sa zakonom. Odredbe o promjeni statusa stvari i prava iz posebne imovine bracnih drugova u z ajednicku . Bracni drug AB ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu. KO Grad ).. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4 na istoj nepokretnosti. na cjelokupnoj njihovoj bracnoj imovini). Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4 na dvosobnom stanu . 294. dok ostala njihova zajednicka imovina podlijeze z akonskom rezimu zajednicke imovine ). upisanom u listu nepokretnosti br. imovina bra cnih drugova dijeli se na jednake dijelove (cl. Odredbe kojima se vrsi drugacije regulisanje imovinskih odnosa u odnosu na zakon ski imovinski rezim (iskljucuje se zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova) u vidu ugovaranja drukcijih (nejednakih) dijelova u zajednickoj bracnoj imovini izmedu bracnih drugova (clan 293..5. ako bi se povrijedila zakonom propisana prava i obaveze roditelja (bracnih drugova ) prema djeci.3. a sto moze dov esti do nistavosti ugovora u cijelosti. do 284. PZ CG).Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima CG). tako da odrede dijelove u citavoj imov ini (npr.

u jednom dijelu trose za tekuce potrebe bracne zaj ednice. Ugovaranje da prihod od izdavanja u zakup posebne imovine postane zajednicka bracna imovina. Ugovaranje da se prihodi od igara na srecu smatraju posebnom imovinom. a u ostalom dijelu da budu posebna imovina (tzv.bracnu imovinu i obrnuto. . rezim odvojenosti imovine ). P R I m J E R I Ugovaranje da se novcana sredstva koje ce bracni drugovi ostvariti kao zajednick u bracnu imovinu (plata i sl.).

291. Zajednicka imovina bracnih drugova moze se podijeliti posebnim ugovorom o podjel i zajednicke bracne imovine. bracni drugovi imaju pravo da u svako doba spor azumno utvrde svoje udjele u zajednickoj imovini.3. Ugovaranje nacina upotrebe posebne imovne. mogu povjeriti upravljanje i raspolaganje jednom od njih.. nasljedivanjem). Odredbe stvarnog prava koje tretiraju zajednicku svojinu i odredbe Porodicn og zakona koje tretiraju zajednicku imovinu. Bracni ugovor Ugovaranje da se imovina koju je jedan bracni drug stekao kao posebnu imovinu (n pr. mogu unijeti odredbu o davanju u zakup odredenih stvari iz zajednicke bracne imo vine. a isto tako. te se. pod prijetnjom nistavosti. koja bi se podijelila na j ednake ili razlicite suvlasnicke dijelove. zajednicka bracna imovina je definisana kao zajednicka sv ojina i njome bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno (cl. PZ CG). vrijeme diobe. a sto su i br acni drugovi u slucaju bracne imovine. smatra zajednickom bracnom imovinom. Odredbe o upravljanju i raspolaganju zajednickom bracnom imovinom Prema odredbama PZ CG. upravljanje i raspolaganje zajednickom bracnom imovinom. . ne mogu odreci tog prava261. troskove diobe i sl. kao sto je u n arednom dijelu opisano. P R I m J E R I mogu odrediti da neke stvari iz zajednicke bracne imovine posjeduje i koristi je dan bracni drug. ili da sve stvari koristi i posjeduje samo jedan bracni drug. omogucuju zajednicarima. Odredbe o podjeli zajednicke bracne imovine. moze sadrzavati nacin diobe. podjela zajednicke bracne imovine moze b iti predmet posebne odredbe u bracnom ugovoru. Sporazum o diobi zajednicke br acne imovine. koji moze biti sastavni dio bracnog ugovora ili biti samostalan ugovor. Dioba zajednicke imovine bracnih drugova moze se trazi ti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka262. Odredbe o investicijama u toku trajanja bracne zajednice. da se bracnim ugovorom sporazumiju na koji ce nacin vrsiti koristenje. a druge da posjeduje i koristi drugi bracni drug. Kako zajednicka imovina bracnih drugo va ima karakter zajednicke svojine.

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. PZ CG. 261 Clan 158. prodaju zaje dnicke bracne imovine na javnoj prodaji i podjelu tako dobivenog novca. . ili da prilikom podjele. naprimjer. a poje dine stvari i prava da udu u dio drugog bracnog druga. 262 Clan 295. pojedine stvari i prava udu u dio jednog bracnog druga. bracni drugovi mogu ugovoriti.U pogledu nacina podjele. ili da se ugovori ustupanje udjela zajednicara drugom bracnom drugu i isplata novcane naknade za ustupljeni dio.

odnosno ugovor bio apsolutno nistav. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju sluzbenosti Pravo sluzbenosti se moze zasnovati. izmedu ostalog. Predmet prava zaloga u bracnom ugovoru mogu biti stvari i prava koja cine posebnu imovinu bracnih drugova. 3. a regulisane su Zakonom o svojinsko-pravnim odnosi ma. Bracni drugovi mogu u ugovor unijeti i klauzulu o medusobnim poklonima i vracanju poklona u slucaju razvoda ili ponistenja braka. Odredbe bracnog ugovora o uspostavljanju etazne svojine Etazna svojina je oblik prava svojine koji predstavlja svojina na stanu ili posl ovnoj prostoriji . pravo stvarnog tereta. shodno odredbama cl. Zakona o svojinsko pravnim odnosima. Sl uzbenosti se dijele na stvarne i licne. pravo prece kupovine kao obligaciono pravo itd. ali i suvlas nicki dio nastao diobom zajednicke bracne imovine. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava stvarnog ili realnog tereta Nosilac prava stvarnog ili realnog tereta ima ovlastenja na odredene periodicne cinidbe od svakodobnog vlasnika neke nepokretnosti. bracni drugovi mogu bracnim ugovorom osnovati odredena stvarna i obligaciona prava (npr. s obzirom da se radi o zajednickoj svojini. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava zaloga Pravo zaloga je sredstvo obezbjedenja nekog potrazivanja i ono se moze zasnovati na stvarima i pravima. Pravo zaloga bracnim ugovorom moze se zasnovati u korist nekog od bracnih drugova ili u korist trecih lica. naturalno davanje u obliku davanja plodova. st. ali ne i trajno. pruzanje njege odred enoj osobi i sl. Bracni drugovi se mogu sporazumjeti i oko troskova diobe zajednicke imovine. pravo zaloga. Na pravo zaloga na nepokretnosti (hipoteka) primjenjuju se o dredbe zakona kojim su uredena stvarna prava. i pravnim poslom. bracni drugovi se mogu bracnim ugovorom odreci diobe zajednicke imovine samo za odredeno vrijeme. pa tako i bracnim ugovorom. Bracnim ugovorom se moze zasnovati sluzbenost na posebnoj imovini jednog bracnog druga u korist drugog bracnog druga. Pravo sluzbenosti je pravo na tudoj stvari koje daje ovlastenje njegov om titularu da na odredeni nacin koristi tudu stvar ili da zahtijeva od vlasnika te stvari da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji koje bi inace vrsio na svojoj stvari.). Odredbe o osnivanju odredenih stvarnih i obligacionih prava U zavisnosti od vrste i pravne prirode stvari i prava koje cine zajednicku imovi nu bracnih drugova. pravo sluzbenosti. Cinidbe mogu biti: novcano davanje u obliku rente. 158.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima U pogledu vremena diobe. te na cjelokupnoj zajednickoj imovini. jer bi takva odred ba. etazna svojina.

. u bracnom ugovoru moze se zasnovati etazna svojina na jednom dijelu nepokretnosti koja je zajednicka br acna imovina i to uz pomoc prethodnog etaziranja (npr.ili drugom posebnom dijelu zgrade. takode. sprat kuce). kod odredbi o podjeli zajednicke bracne imovine. Bracnim ugovorom se moze zasnovati etazna svojina jednog bracnog druga na stanu koji cini posebnu imovinu drugog bracnog d ruga.

imalac tog prava ima pravo da tuzbom pred sudom zahtijeva da se stvar njemu ustu pi pod istim uslovima.3. U suprotnom. Ako bi se bracni drugovi u bracnom ugovoru sporazumjeli da ce samo jedan od njih izdrzavati dijete ili djecu. te obaveze su zakonskim imperativn im normama ustanovljene i ne mogu se mijenjati voljom stranaka. 3 2 3 Nemogucnostugovaranjaizdrzavanjabracnihdrugovaidjece protivno zakonskimodredbama Porodicni zakon sadrzi imperativne odredbe u pogledu obaveze izdrzavanja izmedu bracnih drugova. bracni drugovi bi mogli. Ovo pravo se definise kao pravo odredenog lica (nosioca tog prava) da zahtijeva od vlasnik a stvari koji namjerava da je proda. takve odredbe bracnog ugovora bi bile apsolutno nistave. naprimjer. Ovdje se radi o uspostavljan ju ugovornog prava prece kupovine. s tim da . P R I m J E R I Odredba bracnog ugovora bi bila nistava u slucaju da se u tom ugovoru jedan od b racnih drugova odrekne prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka. te je regul isano odredbama ZOO. u roku od 30 (tridese t) dana od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. a ne postoji zakonsko pr avo prece kupovine. P R I m J E R Bracni drug AB se obavezuje da ce. te izmedu roditelja i djece. da prvo njemu stvar ponudi na prodaju. za slucaj razvoda braka. odredba ugovora bi bila nistava.000. bracni drugovi mogu ugovoriti u bracnom ugo voru. da ponudu za njegovu prodaju prvo uputi drugom bracnom drugu. a sto Zakon o drzavnom premjeru i katastru predvida kao mogucnost. s tim sto ono ima stvarnopravni znacaj samo ako se upise u katast ar. u iznosu od 20. u slucaju razvoda braka. odredba tog ugovora bi bila nistava ako bi se jedan od bracnih drugova o drekao prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka u zamjenu za odredenu imovinu. bracnim ugovorom ugov oriti medusobnu finansijsku i drugu imovinsku pomoc za sebe i za djecu koju su duzni izdrzavati. ukoliko jedan od njih odluci prodati svoju posebnu imovinu ili suvlasnicki dio u nekoj stvari koji je nastao diobom zajednicke bracne imovine. Takode. ali bez zadiranja u ono sto je zakonskim imperativnim normama odredeno u pogledu izdrzavanja bracnih drugova i djece. Medutim.00 (slovima: dvadesethiljada) EURA. Bracni ugovor Odredbe bracnog ugovora o pravu prece kupovine Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. Ono je pravo obligacionog karaktera. Ako vlasnik s tvari ne ponudi njenu prodaju prvo imaocu prava prece kupovine nego je proda trecem li cu. tako. drugom bracnom drugu CB isplatiti jednokr atnu pomoc u vidu naknade u novcu.

se ovim ne dira u pravo tog bracnog druga na izdrzavanje u skladu sa zakonom .-------------- .

00 (j edanaest) casova. tj. te zbog toga. Smatramo da bi se odredenom intervencijom u Porodicnom zakonu moglo propisati uspostavljanje registra bracnih ugovora i obav ezu registracije svih bracnih ugovora._______broj______. Obala br. JmB_________. sa prebivalistem u Podgorici. roden dana_______. drzavljanin Crne Gore.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima 3 3 Izmjenairaskidbracnogugovora Bracni drugovi. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. neozenjen. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. moze se pobijati po pravilima obligacionog pr ava. Obala br. u Podgorici. Dana 14. 3 5 Pobijanjebracnogugovora Bracni ugovor.10. mogu mijenjati ili raskidati ranije zaklju cen bracni ugovor na isti nacin kako je doslo do njegovog sklapanja. izdatu od mUP-a Crne Gore. 3 6 Primjer:Bracniugovorkojisklapaju buducibracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. mogu tuzbom pobijati bracni ugovor ako je zakljucen na njihovu stetu265. treca lica mogu saznati za postojanje ugovora koji se odnose na ne pokretnosti. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave263.-----------------------------------------------------------------------------------263 . a ne samo onih koji se odnose na nepokretnost i. 3 4 Bracniugovoritrecalica(Publicitet) Porodicno zakonodavstvo Crne Gore ima odredbe o registraciji bracnih ugovora koj i se odnose na nepokretnosti. ul. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. preda mnom. broj_____. tako sto je propisano njihovo upisivanje u katastar nep okretnosti264. u 11. sac inim notarski zapis bracnogugovora.2009 g. od dana _______. po zan imanju menadzer.1. nastanjen u Podgorici ul.. Medutim. Gospodin AB. Zakon nije propisao obavezu i mogucnost registracije bracnih ugovora koji se ne odnose na nepokretnosti.1. tokom trajanja braka. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. sa rokom vazenja do____. kao i svaki ugovor. Povjerioci cije je potrazivanje dospjelo za isplatu. a koji izjavljuje da je: sin A.15/2009. UZZ BR.

stav 2. PZ CG. ZOO CG. st. ZOO CG. 3. clan 51 Zakona o notarima CG. 301. 265 Clan 287. .Clan 60. i clan 62. do 292. 264 Vidi cl.

rodena dana_____u Podgorici. JmB________. oznaka dijela 1. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. niti djece iz ranijih bracnih i vanbracni h veza. Po dgorica.----------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. neudata. prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitan strankama.. ___ broj ___. po zanimanju frizerka. a u V listu je upisna stambena zgrada spratnosti P+1. 1/2. ukupne povrsine od 240 m 2. s tim da je zakljucenje braka uslov za punovaznost ovog pravnog posla.---------------------------------------------------------------------------------------mi cemo sklopiti brak za jadan mjesec.---U svrhu regulisanja nasih imovinsko-pravnih odnosa u braku koji cemo sklopiti. ukupne povrsine 120 m2. prvi sprat. 20. nastanjena na adresi ul. kao takav. a takode nemamo zajednicke. tako da se sastoji od dva posebna (etazna ) dijel a i to: dvosoban stan u prizemlju. Gospodica CD. i dvoso ban stan na prvom spratu. izdatu od mUP-a Crne Gore. drzavljanka Crne Gore. svakoodnas imaposebnu imovinu i to:-------------------a)AB ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br. objasnio im pravne do mete i posljedice ovog pravnog posla. kuciste i dvoriste . broj 20. KO Grad. a koja izjavljuje da je: kci B.. od dana________.----------------------------Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. ukupne povrsine od 120 m2.-----Predmetna zgrada je etazirana.3. izdat od_____. KO Gr ad. koji se. Bracni ugovor 2. sa prebivalistem u Podgorici. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucu je zakonski rezim zajednicke imovine. oznacene i upisane u A listu kao parcela br. povrsine 500 m2.________. zakljucujemo ovaj ugovor. Clan2 Na dan zakljucenja ovog ugovora. oznaka dijela 2. broj______. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A i V lista. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanj e ovog pravnog posla. Ranije nijedno od nas nije bilo u braku. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR----------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------Drzavljani smo Crne Gore. prizemlje. sa rokom vazenja do________. nit i u vanbracnoj zajednici.-------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasa buduca zajednicka bracna imovina i nasa posebna imo vina266. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisan kao vlasn . od____.

prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. povrsine 5000 m2. 266 Alternativa: samo nasa buduca zajednicka bracna imovina . od ____. Ov. broj 25.00 EUR (slovima:hilja du EUR). a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A lista. Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisana kao vlasnik sa 1/1 CD. 10/1Vinograd. br. dok u G listu nema upisanih tereta. KO mas line. koji se.--------------------------------------------------------------------b)CD ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br. od____.ik sa 1/1 AB.____. dok je u G listu upisano pravo zakupa po Ugovoru o zakupu. kao takav. 25. na period od deset godina i uz mjesecnu zakupninu od 1. oznacena i upisana u A listu kao parcela br. izdat od_____.000. . u kor ist mS. KO masline. ___ broj___.

anarocitouslucajurazvodabraka. dvosoban stan u prizemlju stambene zgrade. oznaka dijela 1. izgradene na parceli br.b ovog ugovora. b zadrzava kao posebnu imo vinu. ------------------------------------------------------------------Clan3 Uslucaju da se nasa imovinska zajednica okonca drukcije nego smrcu jednogod nas dvoje. iz Lista nepokretnosti br. 20. kako je to opisano u clanu 2. iz Lis ta nepokretnosti br.1/2. blize opisano u tacki 2. ovog ugovora ugovara ci snose na jednake dijelove267. ----------------------------------------------------------------------------------------d)Da gospodica CD postane etazni vlasnik sa 1/1 na nepokretnosti-dvosoban stan n a prvom spratu stambene zgrade. ponudi ti na javnoj prodaji i tako dobiveni novac podijeliti na jednake dijelove nakon odbitk a troskova prodaje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) . kuciste i dvoriste. b)Da prihodi od izdavanja u zakup nepokretnosti iz clana 2. bude u razlicitim suvlasnickim dijelovima i to: da gospodin AB postane suvlasnik sa 1/3.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nakon poduka i upozorenja notara. ukupne povrsin e 120 m2. kuciste i dvoriste. uzpredocavanjedokazaozakljucenjubrakasanjim.upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokr etnosti na naprijed naznacenoj nepokretnosti. stranke izjavljuju da ne zahtijevaju neposreda n uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti. ABjevecsada saglasandaseCD. kao posebnu imovinu.na osnovuoveisprav e. povrsi ne 500 m2.--------------------------------------------------------------------------------------------f) Da sva nasa buduca zajednicka bracna imovina. KO Grad. prizemlje. ukupne povrsine od 120 m2. -----------------------------------e)Da troskove redovnog odrzavanja nepokretnosti iz clana 2. a gospodica CD postane suvlasnik sa 2/3 dijela. izgradene na parceli br.b ovog ugovora . -----------------------------------------------------------------g) Da cemo svu nasu buducu zajednicku bracnu imovinu iz tacke f. 20. ugovaramo sljedece: ---------------------------------a) Da gospodica CD naznacenu posebnu imovinu iz clana 2. oznaka dijela 2. postaju zajednicka bracna imovina. ovog clana. KO Grad. a ovog ugovora. povrsine 500 m2. 1/2. s tim da se zakupnina placa na de ponentni racun buducih bracnih partnera-ugovornih strana. kao p osebna imovina CD.------------------------------------------------------c) Da gospodin AB zadrzava. osim one iz clana 3.a ovog ugovora. prvi sprat.

ovog ugovor a. koja shodno clanu 3. koje se ima upisati na odgovarajucem mjestu u Listu nepokretnosti u koji je upis ana ta nepokretnost.Da u slucaju prodaje nepokretnosti. d i e: Svako od nas svoju. a sve to u periodu od pet godina. plac ati mjesecno iznos od 500. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. b ovog ugovora. u cl. ------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Da se buduci muz AB obavezuje da ce na ime finansijskepomoci svojoj buducoj supr uzi CD.00 EURA (slovima: petstotina EURA) i to svakog prvog do pe tog u mjesecu za tekuci mjesec.od momenta pravosnaznosti presude o razvodu braka. c.d. gospodin AB ima pravoprecek upovine. uslucajurazvodabraka. pocev od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. 2. oznacenu imovinu zadrzava kao posebnu imovinu. . a u vezi sa clanom 2. postane etazna svojina sa 1/1 gospodice CD. b. ---------------------267 Alternativa tackama a.

a na osnovu ovog notarsk og akta. ----------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. ------------------------------------------j)Da u slucaju razvoda braka. Bracni ugovor Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravobracnihdrugovanaizdrzavanjepoduslo vimaodredenimZakonom268 -------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio strankeda odricanje od prava i duznosti na izdrzavanje nema pravnog ucinka zbog apsolutne nistavosti. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. Notar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne poslj edice toga.3. odnosn o uz predocenje dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj aiz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj a269 iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja.za vrijemetrajanjaizdrzavanja. uz dokaze d a duznik u ugovorenim rokovima ne izvrsava svoju naprijed naznacenu novcanu obavezu. svakog prvog do petog u mje secu. a na osnovu ovog nota rskog akta. -------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol . Otpravak u svrhu izvrsenja270 ove isprave moze se izdati povjeriocu.00 EUR (tristotine EURA)mjesecno i to unaprijed. racunajuci od dana pravosnazno sti presude o razvodu. Notar ga je upozorio da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice toga. buduci muz ABseobavezujedacezasvakonase dijetekojeimapravo na izdrzavanje271.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu.naime finansijskepomociplacati 300. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravoroditeljanaizdrzavanjedjecepoduslovima odredenimZakonom272 ---------------------------------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. uz predocenje dokaza o i spunjenju uslova za njenu izvrsnost. ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obave za roditelja na izdrzavanje djece.

Zakona o notarima CG.idarno. PZ CG. stav 1. 269 Clan 53. a izdrzavanje odreduje sud uz posredovanje organa starateljstva. koji na to imaju pravo bez zadiranja u imperativne odredbe o izdrzavanju bracnog druga. ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB. Ovdje se radi o ugovaranju imovinsko-pravnih odnosa izmedu bracnih drugova. 271 Ovim se ne odreduje izdrzavanje vec se ugovora vremenski period pruzanja fin ansijske pomoci djeci. --------------------da je uslov za punovaznost ovog ugovora zakljucenje braka ugovornih strana u skl adu sa Zakonom. 270 Clan 83. Zakona o notarima CG. 272 Vidi cl. u skladu sa Zakonom. -----------------------------------------------------------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: ----------------------------------------------------- da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine. PZ CG. 254. . -----------------------------------------------------------------------------------------------268 Vidi clan 262.

nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom katastru. a kako slijedi:_______ ____. ------------------------------da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona kojim se regulisu obaveze izdrzavan ja izmedu bracnih drugova. te je potom zapis potpisao i ovaj notar . po sluzbenoj duznosti.--------------da ce notar. u prisustvu notara svojerucno potpisuju. --------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa svojine uslovljen punovaznoscu ovog ugovora. ------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. te roditelja i djece. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. Buduci muz AB (1x) --------------------------------------------------------------------------------------------2. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. a kada se steknu uslovi za to. predvideni u ovom ugovoru. na osnovu ovog ugovora. moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u ka tastar nepokretnosti. Buduci muz AB (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------2. --------------- . kojeg slobodnom voljom odobravaju i. ---------------------------Od ove isprave izdat ce se otpravci i prepisi kada stranke pridonesu dokaz o zak ljucenju braka i time dokazu punovaznost ovog ugovora:-----------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ----------------------------------------------------------da se. dok stranke notaru ne dokazu da su medusobno zakljucile namjeravani brak. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima da cinidbe iz ugovora ne vrse do ispunjenja uslova za njegovu punovaznost. ---------------------------------------------------da notar nece izdavati otpravke i prepise ovog ugovora strankama. kako slijedi. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbi ljezba i zabiljezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. niti bilo kome . Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------3.

dana 14. CD (potpis) NOTAR (potpis. AB (potpis) 2. g. pecat i stambilj) .10.2009.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. u 11. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).U Podgorici.

a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucuje zakonski rezim za jednicke imovine. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. sa prebivalistem u Podgorici. izdatu od mUP-a Crne Gore. za 1990.15/2009. nastanjen u Podgorici ul. broj ___ ___. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK.1.g. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. g. kcerku An u. JmB____ _____. od dana ________. g.10. Bracni ugovor 3 7 Primjer:Bracniugovorkojisklapajubracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. Podgorica. a koja izjavljuj e da je: kci B. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------mi smo sklopili brak dana 01. udata. drzavljanka Crne Gore. Gospodin AB. nastanjena na adresi ul. ________. -----------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do________.1990. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. (prvog septembra hiljadu devet stotina devedeset prve godine). sa prebivalistem u Podgorici. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. preda mnom. i mldb.00 (je danaest) casova. rodenu . istovremeno su pristupila sljedeca lica: -----------------------------------1. ul. Dana 14. u 11. rodena dana_____u Podgorici.1991. po zanimanju frizerka.. Gospoda CD. te je taj brak upisan u maticnoj knjizi vjencani h Opstine Cetinje. JmB______ __. (pedeset). sa rokom vazenja do____. pred maticarom Opstine Cetinje. od dana _______.0 9. drzavljanin Crne Gore. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog po sla.08._______ broj______. Prije toga nismo bili u braku niti u vanbracnoj zajednici. (hiljadu devet stotina deve desetu godinu). a koji izjavljuje da je: sin A. -----------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to: mldb. broj____ _. objasnio im pravne do mete i posljedice. Obala br. UZZ BR. po zanimanju menadzer.(prvog augusta hiljadu devet stotina devedes ete godine). ozenjen. sac inim notarski zapis bracnogugovora. sina Jasmina. rodenog 01.1. pd rednim brojem 50. roden dana_______u Podgorici.2009 g. -----------------2. Obala br.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).3.

01.05.1993. kao i prihod iz te imovin e. (prvog maja hiljadu devet stotina devedeset trece godine)------------------------Druge djece nemamo.--------------------------------------------------------------------------------------------Ovaj bracni ugovor sklapamo u svrhu uredenja nasih imovinsko-pravnih odnosa uslu cajuda senasaimovinskazajednicaokoncadrugacijenegosmrcujednogodnasdvoje. ima zakonski status zajednicke imovine. -------------------------------------------------------------------------------------- . pa sva nasa imovina koju smo stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice.anarocitousluca jurazvodabraka Do sada nismo sklopili bracni ugovor. g.

Titova br.. a nalazi se u stambenoj zgradi izgradenoj na parceli broj 5/1. u ul. Podgorica. sa 1/20 na zemljistu u A listu.. i kao suvlasnik. kao vlasni k stana. a iz istih isprava ovaj notar je ustanov io da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene djece.-----------------------------------------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasapostojecaiocekivana zajednickaimovina.1a. sa svim potrebnim elektricnim aparatima273. ------------------Nasa postojeca zajednicka imovina sastoji se od pokretne i nepokretne imovine i osnivackihvlasnickih prava u firmi EXPORT d. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti. koji cine komplet namj estaj za dnevnu sobu. broj sasije _______.o. broj ____. godina proizvodnje ______. dok u listu G nema upisanih . a navedeni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. 10.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. a koji prilog je predocen i procitan strankama koje su se upoz nale sa sadrzajem i odobrile ga. sa 1/1. broj motora ______. broj ____. 2 uz ovu ispravu. pod brojem ____. izdat od ma ticnog ureda Cetinje. kompletna kuhinja. izdat od maticnog u reda Opstine Cetinje. i Izvod iz maticne knjige rodenih. od _____. komplet namjestaj za djeciju sobu. za koje je notar danas izvr sio neposredni uvid u katastar nepokretnosti Podgorica i ustanovio sljedece stanje: ---------------------a) Dvosoban stan koji se nalazi u Podgorici. kuciste i dvoriste. izdat od m aticnog ureda Cetinje.--------c) Pokucstvo i namjestaj u kuci u mjestu Rijeka Crnojevica. komplet namjestaj za spavacu sobu. pa taj prilog cini sastavni dio ove isprave.. Podgorica. ukupne povrsine od 59 m 2. U listu B . povrsine od 500 m2. -----------------------------------------Clan2 Nasu nepokretnu imovinu cine sljedece nepokretnosti. od ____.. reg oznake ______. koji se sastoji od dvije sobe. broj 105. Stranke su se odrekle njihovog citanja. trpezarijski namjestaj. od ____. Titova bb. KO Grad. I sprat.o. marke ____. upisan je AB. Izvod iz maticne knjige rodenih. pojedinacno naveden u p rilogu br. stan br. ------------------------------------------------------Pokretnu imovinu cine: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Putnicki automobil. ------------------------------------------------------------------------b) Namjestaj i pokucstvo u stanu u ul. kuhinje i pomocnih prostorija.

.opterecenja. U B listu kao vlasnik. titova bb. -----------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 20. ali koja nije upisana u katastar nepokretnosti. uz ovu ispravu. sa 1/1. upisana u Listu ne pokretnosti. KO Janjici. cini sastavni dio ove isprave. Na toj parceli je izgradena prizemna kuca.-------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35. upisan je AB. dok u listu G a upisanih opterecenja. u Podgorici. kuciste i dvoriste. Prilog je od strane notar a predocen i procitan strankama koje su se upoznale sa sadrzajem i odobrile ga. po gradevinskoj dozvoli Opstine ___. 500.00 (slovima:dvadesethiljada EURA) -------------273 Alternativa za tacku b-: Pokretne stvari i namjestaj u stanu u ul. br.000 . od _____. a koje su pojedinacno navedene u prilogu broj 1. pa kao takav prilog br . nem .000. povrsine od 500 m2. 201/1. broj___.00 EURA (slovima:tridesetpethiljada EURA) ---------------------------------------------------------------------------b) Parcela br. 1.

----------------------------------------------------------------------------------d) da se nepokretnost blize naznacena u clanu 2.000. Bracni ugovor Clan3 U Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. b).uzpredocavanjedokazao razvodubrakasanjim.--------------b) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu 1. 2.000. Placanje se vrsi mjesecno o d 01. -------------------------------------------------Clan5 (1) Suprug AB se obavezuje supruzi CD. ostane na imenu AB kao njegova iskljuciva svojina274. a sto je ovaj notar utvrdio uvidom u izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Po dgorici. upisano je Drustvo za trgovinu Export d. predu u iskljucivu svojinu supruge CD. ------------------------------------------------------------------f) da ulog od 100% u Drustvu Export d.1.o.o. odnosno za vrijeme faktickog prekida bracne z ajednice. prede u iskljucivu svojinu supruga AB . prenese u iskljuc ivu svojinu supruge CD. 1.00 EURA (pedesethiljada EURA).na osnovuoveisprave. predu u iskljucivu svojinu supruga AB. obezbijediti fin ansijsku podrsku i to tako sto ce:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Za vrijeme trajanja razdvojenosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------c) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu br. b) ovog ugovora. u slucaju razvoda braka. a). a) ovog ugovora.1. nasa postojeca imovina se dijeli kako slijedi: -----------------------------a) da putnicki automobil (opisan u cl. sa osnovnim k apitalom od 50. a prvi put se placa od prvog . pod maticnim registarskim bro jem ___. od dana____. -------------------------Clan4 U slucaju razvoda braka. tacka c).o.3.3. pocev od podnosenja tuzbe za razvod braka do pravosnaznosti presude o razvodu br aka. (prvog) do 05. koji je notar procitao strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokretnosti na naprijed naznacenojnekretniniizclana2 a)------------------------------------------------------e) da nepokretnost blize opisana u cl. placati mjesecni iznos od 1. uz ovu ispravu iz cl.00 EURA (jednuhiljadu EURA). ciji je osnivac i vlasnik uloga sa 100% AB. Podgorica blize opisan u cl. ostane upisana u katastr u na ime i u korist AB kao njegova iskljuciva svojina. uz ovu ispravu iz cl. ABjevecsada saglasandaseCD. 2. (petog) u mjesecu za tekuci mjesec.o. Podgorica. ovog ugovor a.

imovina se moze dijeliti i na suvlasnicke dijelove koji mogu biti razliciti.00 EURA (slovima : dvadesethiljada EURA).000. . npr. racunajuci od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. a 2/3 muz ili ta dva sistema kombinovano (na suvlasnicke dijelove neke stvari a neke pojedinacno svakome). isplat iti pausalnu sumu novca kao finansijsku podrsku. u iznosu od 20.------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) U roku 15 (petnaest) dana od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. na kuci 1 /3 supruga. -----------------------------Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih drugova na izdrzavanje pod uslovima odr edenim Zakonom.dana narednog mjeseca. -----------------------------------------------------------------------------------------274 Napomena:Pored naprijed naznacene pojedinacne podjele po stvarima u iskljuci vu svojinu.

.... N otar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga....... Notar je stranke poducio i upozorio i na sljedece:------------------------------------------------------da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine.. u skladu sa Zakonom...........00 (tristotine EURA) mjesecno i to svakog prvog do petog u mjesecu za tekuci mjesec. a sve dok budu postojali zakon ski uslovi za izdrzavanje. (2) Zbog placanja novcanih obaveza iz tacke 1. ovog ugovora......(.......... Notar ga je upozorio da se podvrgao prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga............... muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazivanja. U slucaju razvoda braka.---------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke..... ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB........ placati ponaosob po 300. racunajuci od dana pravosnaznosti presude o razvodu.......---------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost276..............-------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost...... na ime finansijske pomoci......... Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca.. ......... a) i 1 b) clana 5.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 8 ......... .214 Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih partnera na izdrzavanje pod uslovima od redenim Zakonom275.. a na osnovu ovog notarskog akta.............. muz AB se obavezuje da ce za svako nase dijete koje ima pravo na izdrzavanje. Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol idarno........ Ovim se ne dira u zakonsku obavezu i pravo roditelja na izdrzavanje djece pod uslovima odredenim Zakonom... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 7. muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazi vanja....... ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obaveza ro ditelja na izdrzavanje djece..................................------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 6.. -......-----------------------------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa .......... a na osnovu ovog notarskog akta....

Dakle.svojine uslovljen razvodom braka. ---------------------------------------275 Vidi cl. i clan 83. roditelja i djece i drugih srodnika njihova duznost i pra va kad je to predvideno ovim zakonom. ne smije se nikada ugovoriti odricanje od prava na izdrzava nje. radi se o imperativnoj normi PZ po kojoj je medusobno izd rzavanje bracnih i vanbracnih partnera. i dalje PZ CG. 276 Vidi odredbu cl.----------------------------------------------------------------------------------------------da se na osnovu ovog ugovora moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u kata star nepokretnosti. 262. st. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbiljezba i zabilj ezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. ako bi to stranke insistirale odbiti ili obavezno unijeti poduku i upozorenje da to ne proizvodi p ravne ucinke. 53. Zakona o notarima CG. Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima . Naime.-------------------------------------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. Prema Porodicnom zakonu odricanje od prava i du znosti izdrzavanja nema pravnog ucinka. 1.

Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona o obavezi izdrzavanja izmedu bracni h drugova. po sluzbenoj duznosti. st.2009. ------------U Podgorici.g. Od ove isprave izdat ce se odmah otpravci i prepisi -----------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 50a. 3. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova 4 1 Pravnekarakteristike Karakteristike ovog ugovora su sljedece: Za punovaznost ovog ugovora obavezna je forma notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave (cl. kako slijedi. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------3. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustvu notara. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. CD (potpis) NOTAR (potpis. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. istog clana i u vezi sa cl. u 11. te je potom zapis potpisao i ovaj n otar. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1 muz AB (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. 51. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi.----------------------------------------------------------da ce notar.1. u skladu sa Zakonom.10. muz AB (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. dana 14. a kako slijedi:_______ ____. u vezi sa st. .4.. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom ka tastru. pecat i stambilj) 4. svojerucno potpisuju. Zakona o notarima).AB(potpis) 2.t. te roditelja i djece.

160. pored odredbi cl.153. PZ). primjenjuju i odredbe cl. 298. 303. PZ CG. Zakona o . 293. Zajednicka imovina bracnih drugova ima status zajednicke svojine i na nju se.Na imovinsko pravne odnose bracnih drugova ne moze se ugovoriti primjena prava druge drzave (cl.

ili jednom dijelu imovine. a koja ._______.. ili na pojedinoj stvari. 1. JmB______ __. rodena dana_____u Ljubljani. Obala br. traziti diobu koja moze biti sporazumna ili sudska. a koji izjavljuje da je: sin A. drzavljanka Crne Gore.(u daljem tekstu:suprug) ----------------------------------------------------2. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.10. preda mnom._sa rokom vazenja do________. ta imovina se moze sporazumn o podijeliti tako da se odrede dijelovi u citavoj imovini. nastanjen u Podgorici. JmB_________. Dana 14. ul.1. drzavljanin Crne Gore. po zanimanju menadzer.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima svojinsko pravnim odnosima CG. tj. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. ozenjen. Obala br.2009. sacinim notars kizapis ugovoraopodjelizajednickebracneimovine. U vezi sa zajednickom imovinom bracnih drugova. izdatu od mUP-a Crne Gore. broj_____. ili da jedan bracni drug isplati drugom novcan u vrijednost njegovog dijela (cl. ul. PZ). Gospodin AB. upis svojine je vezan za isplatu naknade. jedna stranka ne zna slu zbeni jezik. g. sa rokom vazenja do____. broj____ __. UZZ BR. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------1. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. od dana _______. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. broj______. izdaje se otpravak dijela akta do isplate naknade. sa prebivalistem u Podgorici. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). 293. za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka i bez ikakvih vremenskih ogranicenja. opsirnije vidjeti u prethodnom tekstu o imovini bracnih drugova i o bracnom ugovoru. prenosi se svojina na nepokretnosti sa 1/1 na jednog bracnog druga koji p reuzima dug obezbijeden hipotekom na toj nepokretnosti i placa novcanu naknadu drugom bracnom drugu na ime njegovog dijela.1. od dana_______. sa prebivalistem u Podgorici. roden dana_______u Podgorici. izdatu od mUP-a Crne Gore. st. u 11. Gospoda CD. Bracni drugovi mogu u svako doba. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.00 ( jedanaest) casova. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.15/2009. 4 2 Primjer:Ugovoropodjeli zajednickeimovinebracnihdrugova kojaseprenosiuiskljucivusvojinu jednogbracnogdrugauz placanje naknade Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova277.

izjavljuje da je: kci B. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. udata. na sastavljanje ov og notarskog 277 Cl. Podgorica. 158. 293. nastanjena na adresi ul. po zaniman ju frizerka.________. Porodicnog zakona CG i cl. .(u daljem tekstu: supruga) ---------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji uvjerio sam se da gospoda CD ne vlada u dovoljnoj mjeri crnogorskim jezikom. te je na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke.

--------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. broj______.Do sada nismo zaklju civali bracni ugovor.-------------------------. Tuzba za razvod braka po dnesena je Osnovnom sudu u_________. od dana________. od ____ i Izvod iz maticne . br. niti je bilo kod od nas zivio u vanbra cnoj zajednici. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. broj ____. stra nke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPODJELIZAJEDNICKEIMOVINEBRACNIHDRUGOVA UVODNE NAPOMENE ------------------------------------------------------------------------------------------Zakljucili smo brak dana________. taj razvodbraka nije uslov za nas danasnji ugovor279 Ovaj ugovor o podjeli zajednicke imovine zakljucujemo neovisno od toga da li ce i kada nas brak biti razveden.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine) u Ljubljani. izdat od maticara Cetinje.------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to:_______________. pod rednim brojem___. tako da smo u katastru nepokretnosti upisani kao zajednicari sa neporedijeljenim dijelovima na zajednickoj imovini. od _____ . Izvod iz maticne knjige rodenih. od_____. sa rokom vazenja do________.______. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. ----------------------------------Prije ovog braka nismo zakljucivali brak.1965.4. (u dalj em tekstu: sudskitumac). a brak je upisan u maticnu knjigu vjencanih za mjesto ______. izdat od maticara Opstine Cetinje. ali se od toga odustalo. koja se sastoji od nepokretnosti.01. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. izdatu od mUP-a Crne Gore. Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. pred maticarom Opstine _____. rodena 01. medutim. prilaze uz ovaj izvornik278. a takode u nasu zajedn icku imovinu ulaze i pokretne stvari280. na stanjena u Podgorici ul. Vec sest mjeseci zivimo odvojeno i namjeravamo se razvesti. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic . koji m je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik.___.--------------------. -----------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsio sam uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. pod brojem ____. JmB_____.-----------------------------------Poducio sam stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo pril aganje ovom izvorniku. objasnio im pravne do mete i posljedice.

1. Navedeni dokumenti u origin alu se prilazu uz ovaj izvornik. PZ. kada se smatra kao da je upis i zvrsen na oba bracna druga. osim ako to nije rezultat njihovog ugovora . 289. 2. 289. 279 vidi cl. izdat od maticnog ureda Cetinje. povjerilac jednog bracnog druga koji se ne moz e namiriti iz posebne imovine tog bracnog druga. tada mogu zahtijevati da to sud utvrdi.----------278 Vidi cl. a iz istih isp rava ovaj notar je ustanovio da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene dje ce. 46. Stranke su se odrekle njihovog citanja. kao sto su nasljednici umrlog bracnog druga. odnosno ne moze se pod prijetnjom nistavosti odreci prava da se zahtijeva dioba. pored bracnih drugova. PZ CG. broj ____. 280 Vidi cl. Ako zaj ednicari ne mogu postici sporazum o diobi. . a pravo na to. st. Zakona o notarima CG. od ____.knjige rodenih. Pravo na zakljucenje ovog ugovora nikada ne zastarijeva i ne moze se to p ravo iskljuciti. PZ i cl. 76. imaju i drug a lica. st. Moze biti upisan na zajednickoj svojini i samo jedan bracni drug. Dioba zajednic ke svojine se moze izvrsiti tako da se utvrdi suvlasnicki (idealni) dio ili da svakom od zajednicar a pripadne odredena stvar u svojinu sa 1/1 itd. PZ u kojem je regulisano da se dioba zajednicke imovine moze t raziti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka. 295. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepo kretnosti. shodno clanu 293. I tada s e moze zakljuciti ugovor o diobi.cl.

ustanovljeno je da je nepokretnost stranaka koja ula zi u zajednicku imovinu. upisane su ugovorne strane. gabarita 10.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijednost ove nepokretnosti stranke saglasno odreduju na iznos od ____ EURA (sl ovima: -) Clan3 Ovim smo se sporazumjeli da putnicko motornovozilo. izvrsio danas281. -----------------------Prilog je strankama predocen. korisne stambene povrsine od 200 m2. koji ovaj notar. izjavivsi da su upoznati s njim. upisana u Listu nepokretnosti br. za KO___ i oznacena u listu A kao parcela br. koji je prilog ovom ugovoru. u . a ciji pop is smo zajednicki izvrsili i sacinili zapisnik o popisu stvari.---------------------------------------------------------------------------------------------------U listu V upisana je stambena zgrada spratnosti: prizemlje i jedan sprat. ___.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan1 Pokretne stvari se sastoje od:----------------------------------------------------------------------------------1) putnickog motornog vozila. marke ______(svi podaci). blize oznaceno u clanu 1. prede u iskljucivosvojinu supruga AB. sa 10% godisnje kamate. koji se nalaze u nasoj kuc i. te su ga odobrile i taj prilog se prilaze uz ovu ispravu i cini njen sastavni di o. na zahtjev stranaka._____ u Podgorici. ali nisu zeljele njegovo citanje. ta cka 1. 0x10. povrsine od 500 m2. __ kuciste i dvoriste. Vrijednost tog vozila saglasno cijenimo na iznos od ____ __. ovog ugovora. 0 m. za iznos kredita od ____. ------------------------------------------------------------------U listu B . kao imaoci prava zajednicke svojine sa neopredijeljenim dijelovima282. ---------------------Vrijednost ovih stvari stranke saglasno odreduju na iznos od ________ EURA (slov ima: __). Clan2 Na osnovu izvrsenog uvida u evidenciju katastra nepokretnosti. ----------------------------------------------Clan4 Nadalje smo se sporazumjeli da namjestaj i pokucstvo.-----2) namjestaja i pokucstva koji se nalaze u stanu u ul. koji je u saobracajnoj d ozvoli upisan kao svojina supruga AB. -----------------------------------------------------------------U listu G upisana je hipoteka u korist banke____.

___za KO___. kako je to naznaceno u cl. ----------------------------------------------------------------------------281 Alternativa: Na osnovu izvrsenog uvida u Prepis lista nepokretnosti br. blize opisane u clanu 2. prede u iskljucivosvojinu supruge CD..ul. . 1. Moze se raditi i o zajednickoj svojini iako je samo jedan bracni drug upisan. dana___. 76. sporazumjeli smo se da predu u iskljucivo svojinu supruge CD. sa 1/1 dijela. 282 Vidi cl. ovog ugovora.______. koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama . izdat od____. tacka 2. prema zapisniku koji je prilozen uz ovu ispravu. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. --------------------------------------------------------------Clan5 Nekretnine.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. na danasnji dan kao dan obracuna. uz obavez u predocavanja dokaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. odnosno nakon ispunjenja uslova za izvrsnost ov og akta. sa 10% godisnje kamate. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 Kako je nepokretnost iz clana 2. sa pismom i molbom da mu izda saglasnost za ovo preuzimanje duga ---------------------------Za iznos preuzetog duga supruga CDizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnostina osnovuovognotarskogzapisa284. ovog ugovora opterecena hipotekom za kredit u i znosu od_______. supruga CD p ristaje na prenos svojine na nepokretnosti zajedno sa naznacenom hipotekom ipreuzima dugza koje su do sada bracni drugovi solidarno odgovarali. a koji jos uvijek nije isplacen.00 EURA (petnaesthiljada EURA). broj____. iz nosi____ EURA. od ___ prezentovana je u originalu i.---Zbog ove obaveze placanja. iznos neplacenog duga koji se preuzima. CD pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnost i. kao takva. opisaneuclanu2 ovogugovora. kao povjeriocu preuz etog duga. a radi oslobadanja supruga AB od te obaveze. Prema pisanoj obavijesti Banke _____. ----------------------------------------------Notar je prije toga upozorio suprugu CD na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja._kod banke __ ____.____. -------------------------------------------------------------------------Notaru je nalozeno da prepis ove isprave dostavi Banci____. sa dokazima da duznik ne ispunjava svoje obaveze iz preuzetog duga. Naprijed naznacena obavijest Banke____ _. prilaze se uz ovaj iz vornik nakon sto je u cijelosti procitana strankama283.ana osnovuovognotarskogzapisa. te zakonske zatezne kamate u slucaju zakasnjenja plac anja. br. - . u roku od 60 (sezdeset) dana od dana zakljucenja ovog ugovora i to uplatom na konto supruga AB. --------Izvrsni otpravak ove isprave izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Za ovaj prenos svojine supruga CD obavezuje se da ce suprugu AB isplatiti jednok ratni novcani iznos od 15.4. a banka je izjavila spremnost da ce dati saglasnost za ovaj prenos hipotekeipreuzimanje duga.000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Stranke medusobno odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke na stvarima koje su predmet ovog pravnog posla. Zakona o svojinsko-pra vnim odnosima. 284 Clan 53. . odnosno u ovom slucaju hipotekarnog povjerioca.----------------------------------------------------283 Vidi cl. stav 4. na novog vlasnika ne prelazi i oba veza cije je ispunjenje bilo obezbijedeno hipotekom na tu nepokretnost. Prema clanu 327. Za preuzimanje duga potreban je pristanak povje rioca. 455. 285 Clan 151 i clan 160 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG.Notar je stranku CD prije toga upozorio na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. i clan 83. otudenjem nepokretnosti opterecene hipotekom. Zakona o notarima CG. i 456. osim ako je na to pri stao hipotekarni povjerilac. ZOO CG. a u skladu sa Zakonom285. stav 1.

po ispunjavanju uslova iz ovog ugovora notar. ----------------------------------------------------------da i kako predbiljezba prenosa svojine osigurava suprugu CD i upozorio na rizike kojima se izlaze u vezi s tim. po sluzbenoj duznosti.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan8 SuprugABje saglasandase. banci. ali su stranke saglasno od toga odustale. dost aviti nadleznom katastru nepokretnosti otpravak ovog akta radi upisa prenosa svojine.ukatastrunepokretnostiizvrsi upissvojineukoristsuprugeCD.sa1/1 dijelananepokretnostiizclana2 ovogugovora (clausula intabulandi). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu. -----------------------------------------------------------------------------------------Notaruje nalozenodapodnesezahtjevzaupissvojinenadleznom katastru nepokretnosti tekondakadamustrankaABupisanojformipotvrdidamujeisplacennovcaniiznos iz clana5 ovogugovora.------Notaru se zabranjuje da prije toga izdaje supruzi CD. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet nepokretnosti. katastru ili bilo k om dugom licu otpravak ili ovjereni prepis ovog izvornika koji sadrzi izjavu supruga AB o sagl asnosti za prenos i upis svojine u katastru nepokretnosti u korist CD286. sn osi supruga CD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da ce. kao i Pore skoj upravi. ------------------------------------------Od ove isprave dobivaju kada se steknu uslovi iz ovog ugovora: ------------------------------------- . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 10 Notar je stranke poducioiupozorioiosljedecem: ---------------------------------------------------da se ovim ugovorom vrsi podjela zajednicke bracne imovine. -----------------------------------da ce supruga CD svojinu na nepokretnosti steci tek sa upisom prenosa svojine u katastru nepokretnosti.na osnovuovogugovora. stranke saglasno izjavljuju da sve troskove vezane za ovu ispravu: troskove notara. --------------------------------------------Clan9 Nakon sto je notar stranke poducio da za troskove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugacije dogovoriti. ilikadato strankaCD dokazeizvodom sa bankeikadaBanka_____ dostavinotarusaglasnostzapreuzimanjedugaizclana6 ovogugovora.

u ovom slucaju moze izdati djelimicni. . odn osno otpravak dijela akta. na zahtjev stranaka. notar ce kopiranjem izostaviti claus ulu intabulandi i na tom mjestu napisati biljesku da je ona izostavljena do isplate cjelokupne naknad e ili ispunjenja drugih uslova. Ovo je jedan od instrumenata obezbjedenja za prodavce ili druge p renosioce prava u slucaju kada u samom notarskom aktu je data clausula intabulandi. radi zastite prenosioca prava svojine. Zakona o notarima CG. a ne daje se u posebnoj ispravi. a u ovom slucaju nece sadrzavati clausulu intabulandi dok se ne ispune ugovoreni uslovi. Prilikom sacinjavanja otpravka dijela akta. a u potvrdi otpravka notar ce naznaciti koji su dijelovi akta ispusteni.Otpravak: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Suprug (1x): -------------------------------------------------------------------------------------------------------286 Napomena: Notar. koji nece sadrzavati odredeni dio i zvornika. shodno clanu 88.

nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac i notar.4.10. neposrednim pitanjima uvjerio se da ovaj akt odgovara volji stranaka. AB(potpis) 2. dana 14.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. g. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). da su sadrzaj ovog akta razumjele. Notar je ovu ispravu procitao strankama u prisustvuiuz sudjelovanje naprijed naz nacenogsudskogtumaca. CD (potpis) NOTAR (potpis. u 11.2009. te ga slobodnom voljom odobrile i potpisale. kojijestranciCDpreveo cjelokupnitekstovogakta. pa su one izjavile da je tako postupljeno. a kako slijedi:_______ ____. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Supruga (1x): ----------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1x): ---------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x): --------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta dobijajuodmah::------------------------------------------------------------------Banka (1x):--------------------------------------------------------------------------------------------------------suprug (1x): ------------------------------------------------------------------------------------------------------Supruga (1x): -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. -----------------------------------------------U Podgorici. pecat i stambilj) .

135. 287 Sluzbeni list Crne Gore br. papira od vrijednosti ili dragocjenosti (notar kao povjerenik suda.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 1. . Zakona o notarima). CG). st. Notar moze (fakultativna nadleznost) vrsiti sastavljanje notarskog zapisa. Sud moze povjeriti notaru popis i procjenu zaostavstine. 69. nakon ocjene stanja u svom sudu. 290 Clan 147 do 157 Zakona o vanparnicnom postupku CG. cuvanje ostavinskih isp rava. t. 27/06. novca. Postoji obavezna i fakultativna nadleznost notara u pojedinim pravnim poslovima sa nasljedno pravnim elementima i dejstvima. to ce biti olaksana praksa postupanja prvih notara u Crnoj Gori. 1. Zakona o nasljedivanju) i zapis o testamentu po pravilima za sudski testament-pravilima vanparnicnog postupka i uz primjenu pravila za sastavljanje notarskog zapisa (cl. 288 Sluzbeni list R CG br. kod sljedeci h nasljednopravnih poslova: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (cl. a ostavinski i drugi postupci koji se ticu nasljedno . clan 94. 47/08. propisao je za takve poslove formu notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog za pisa o potvrdi privatne isprave. Zakona o nasljedivanju i cl. Zakona o vanparnicnom postupku CG). Obavezna forma notarskog zapisa i sa njime izjednacenog zapisa o potvrdi privatn e isprave u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom. 52. 289 Sluzbeni list Crne Gore br. 74/08. Zakonska regulativa i nadleznost notara Materijalno nasljedno pravo u Crnoj Gori regulisano je Zakonom o nasljedivanju28 7. Kako su naprijed naznaceni zakoni doneseni poslije Zakona o notarima. ako to stranke zahtijevaju. ili z apisa o potvrdi privatne isprave i zapisnika. takode. propisana je kod sastavljanja ugovora o dozivotnom izdrzavanju. st. pod prijetnjom nistavosti.pravnih poslova. takav testament ima svojstv o sudskog testamenta kojeg moze sastaviti ne samo notar vec i sud. 3. predsjednik Osnovnog suda. regulisani su Zakonom o vanparnicnom postupku288. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota i nasljednickih izjava. moze sve ostavinske predmete povjeriti na rad notarim a sa sjedistem kancelarija u podrucju tog suda290.1. Zakon o notarima (clan 51. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju i ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota regulisani su u Zakonu o obligacionim odnosima289 . Notar kao povjerenik suda u ostavinskom postupku.

po prijemu smrtovnice. pozitivna nasljednicka izjava nije potrebna za postaja nje nasljednikom. u formi notarskog zapisa. kako je to naprijed naznaceno. Negativna nasljednicka izjava je ona koja glasi na odricanje od nasljeda. jer ce sud.2. Dakle. to jednom nasljedniku moze biti potrebno da bi otklonio svaku sumnj u i neizvjesnost u pogledu njegovog svojstva kao nasljednika (npr. i takva izjava d olazi u obzir ako neki nasljednik zeli da. Pozitivna nasljednicka izjava je ona koja glasi na prijem nasljeda. ak o se nasljednik ne odrekne nasljeda291. bez obzira da li su se nasljednici izjasnili. Nasljednicka izjava moze biti pozitivna i neg ativna. po bilo kom osnovu izjasni da hoce to da bud e. moguca je pozitivna i negativna nasljednicka izjava. mad a. odnosno da se nece koristiti mogucnoscu odricanja od nasljeda. zavisi od volje nasljednika. dakle. Bitno je samo da su uredno pozvani. Davanjem pozitivne nasljednicke izjave. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakt er. donijeti rjesenje o nasljedivanju. kada prema objektima zaostavstine preduzima pravne akte svojinskog raspolaganja. tj. ako se l ice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. on a postoji ako se lice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. Izricita je kada nasljednik da pozitivnu nasljednicku izjavu pred sudom do zavrs etka rasprave o zaostavstini ili pred notarom. Nasljednicka izjava Zakonodavstvo Crne Gore usvaja koncepciju da zaostavstina umrlog lica prelazi po sili Zakona na njegove nasljednike u trenutku njegove smrti i to konacno i trajno. Nasljednicka izjava 2.292 Precutna je kada nasljednik bude raspolagao cijelim ili jednim dijelom zaostavst ine. da bi povecao svoju kreditnu sposobnost). po bilo kom osnovu izjas ni da ne zeli to da bude. provesti postupa k. odnosno raspolaganja pravom koje je naslijedio (npr. ucin i izvjesnim da se on tog svojstva prima. da bi mogao trazi ti odobrenje za gradnju kuce na placu koji mu je kao nasljedniku pripao. Zbog toga ona nije obavezna. jos prije svrsetka ostavinskog postupka. u cilju da bi se njome samo potvrdilo on o sto po pravilu nastupa po sili Zakona. hoce da se primi nasljeda koje mu je po sili Zakona pripalo u momentu smrti osta vioca. tj. otudio ili za lozio . tj. posto se to postaje po sili Zakona. Pozitivna nasljednicka izjava moze biti izricita ili precutna. jer se svojina na zaostavstini stice po sili Zakona u momentu smrti ostavioca.

takva izjava se moze dati od strane nasljednika ili njegovog zastupnika i to dir ektno u zapisnik kod suda koji vodi ostavinski postupak do zavrsetka rasprave. Zakona o nasljedivanju CG. Davanje nasljednicke izjave regulisano je odredbama cl.-139. Zakona o notarima CG. Zakona o naslj edivanju.neke stvari iz zaostavstine). ili u p o 291 Cl. a to znaci da je time pokazao da se prima nasljeda. 130. odnosno da se odrice mogucnosti odbijanja nasljeda. . tako da to pokazuje njegovu namjeru da se prema tim objektima ponasa kao da su njegovi. 131. 292 Clan 51.

odnosno. a posebno moze se odreci nasljeda tek . da je ispostovana forma i postupak davanja nasljednicke izjave.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sebnoj ispravi koja se podnosi sudu. t. tj. mora biti sastavljena u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. i to akata raspolagan ja. primiti nasljede. sa njim izjednacen og. punomocnik moze odre ci nasljeda. st. nasljednicke izjave ( vidi clan 86. koja bi glasila na odricanje od nasl jeda. u njegovo ime.1. data u ime sticenika. uslovljena je saglasnoscu starateljskog organa295. godina ili je liseno poslovne sposobnosti). da ne postoje mane volje. a za sto je propisana obavezna forma notars kog zapisa i sa njim izjednacenog zapisa o potvrdi privatne isprave293. s tim sto punomocje za davanje nasljednicke izjave u posebnoj ispravi koja ce se dostaviti sudu. osnova i da je izraz slobodne volje. Otuda se za davanje nasljednicke izjave od strane nasljednika zahtijeva puna poslovna sposobnost. Nasljednicka izjava koja se daje u posebnoj ispravi i koja se dostavlja sudu. zapisa o potvrdi privatne isprave. da je davalac nasljednicke izjave poslovno sposoban. 3. nasljednicku izjavu ce dati njegov zakonski zastupnik. da je uredno zastupan. te Zakona o notarima. Pri tome. a to je obavezna forma notarskog zapisa. ali se ne moze opozvati. tj. jer se u suprotnom moze ponistavati294. proizvodi imovi nska dejstva koja odgovaraju dejstvu pravnih akata inter vivos. ZOO CG. Ukoliko jedno lice nema tu sposobnost u momentu davanja nasljednicke izjave (maloljetnik koji nije navrsio 14. mora biti u formi glavnog posla. Nasljednicku izjavu moze dati neposredno sam nasljednik ili je moze dati preko p unomocnika. da je u njemu izricito navedeno da se. Osobine nasljednicke izjave Nasljednik moze dati nasljednicku izjavu. po d prijetnjom nistavosti. Zakona o notarima). a to s u: da je validna u pogledu predmeta. Nasljednicka izjava.53. nasljednic ka izjava zakonskog zastupnika. Uslovi za punovaznost nasljednicke izjave su opsti uslovi propisani u ZOO za pun ovaznost pravnih poslova i uslovi iz Zakona o nasljedivanju. u ime vlastodavca kao nasljednika. posebno ako glasi na odricanje od nasljeda. a ako izjavu daje preko zas tupnika. Punomocje treba da bude specijalno. ili primiti nasljede i ustupiti ga nekom od sunaslje dnika. tj.

a kada je to potrebno po clanu 308 stav PZ CG i uz saglasnost organa starateljstva. stav 3. te da li se prima nasljeda. da li se prima nasljeda i ustupa nekom od sunasljednika ili da li se odrice nasljeda. . N otar ce poduciti stranku u vezi sa naprijed naznacenim. ili testamentarni nasljednik. mora sadrzavati izjasnjenje u pogledu toga po kom se osnovu nasljedivanja daje izjava (npr. Zakona o vanparnicnom postupku CG. Zakona o nasljedivanju CG. stav 2. tj. zakonski nasljednik. 295 Clan 308. i clan 66.).kada je ono otvoreno (momenat smrti ostavioca) i to sve do zavrsetka ostavinskog postupka. ili kombinovano. Nasljednicka izjava mora biti u sadrzaju precizno odredena. 293 Clan 125. PZ CG. kako je to Zakon o nasljedivanju propisao. ili nuzni nasljednik . 294 Clan 136. dijete koje je navrsilo cetrnaest godina zivota moze dati nasljednicku izjavu uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja. stav 3.

ali se moze prihvatiti zakonskog dijela nasljeda na nekoj imovini. Kod izjave o odricanju od nasljeda postoji zakonska pretpostavka da se odricanje odnosi i na potomke onog koji se odrekao. u suprotnom. 2 1 Primjer:Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje Nasljednicka izjava o prijemu nasljeda.) posebno i specificno propisuje da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je naslje dniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. tako da u okviru jednog osnova. ne moze se. 296 Clan 136. jer s e u konkretnom radi o sticanju. . koje bi mu po jednom osnovu pozivanja na nasljede trebalo da pripadne (npr. uz istovremeno ustupanje nasljednog dijela299. pa bila ona u smislu odricanja ili primanja nasljeda. s obzirom na pravne ucinke nasljednicke izjave. Ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. a sto je veoma bitno. Riva br. Zakona o nasljedivanju CG. uz istovremeno ustupanje nasljednog dije la300 po osnovu zakonskog nasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul.. dolazilo do povreda prava drugih lica koja su ona stekla i do onemogucavanja normalnog toka ostavinskog postupka. Nasljednicka izjava Jedanput data nasljednicka izjava. ne moze biti djelimicna (npr. st. Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda ne moze biti djelimicna. sto znaci da se jedno lice ne moze primiti. a odreci se testamentarnog nasljeda na drugoj imovini ostavioca. notar ce poduciti i upozoriti stranke da se. Ako se radi o ustupanju nasljeda. ne moze se opozvati. ni pod uslovom298 u okviru jednog osnova pozivanja na nasljede. u okviru zakonskog nasljedivanja.2. tome ce notar poduciti i upozoriti davaoca izjave. pa s tim u vezi. na odnose ustupioca i primaoca primjenjuju pravila o poklonu297. za ovakvu naslje dnicku izjavu ne vaze pravila odricanja od nasljeda. 136. odreci nasljeda na stanu. po prije mu ustupljenog dijela. 2. odnosno odreci samo jednog dijela zaostavstine. 297 Clan 134. stav 3. Zakon o nasljedivanju Crne Gore (cl. stav 1 Zakona o nasljedivanju CG.296 jer bi. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime.1. Zabrana djelimicne nasljednicke izjave o odricanju od nasljeda vazi posebno za svaki osnov pozivanja na nasljede . odnosno o prenosu imovine medu zivima. a prihvatiti se naslje da na kuci). Odricanje u korist odredenog nasljednika smatra se izjavom o prijemu nasljeda. kod zakonskog osnova pozivanja na nasljede. odrice se primanja nasljeda poljoprivrednog zemljista. ali prihvata nasljede kuce u gradu). narocito imovinske.

st. Zakona o nasljedivanju CG. t. 3. Zakona o nasljedivanju CG. 300 Cl. stav 1. . 299 Clan 134. 1. 134 i 136 Zakona o nasljedivanju i cl. Zakona o notarim a. stav 2. 51.298 Clan 134.

Notar j e stranku poducio .05. izjaviti da se prima nasljeda. otvoreno nasljede iza umrlogMaricDraga na. te izjaviti da se prima nasljeda. Dana 15. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . br. da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca i da ja ostavilac na naprije d naznacenim nepokretnostima upisan kao imalac prava svojine od 1/1.------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. u Budvi. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. po zanimanj u stomatolog. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava.2006.1/2009. drzavljanka Crne Gore. KO masline.10. dolje potpisanim notarom misic misom. od dana 01.00 h (osam casova).S tim u vezi.1969. rodenog dana_____u ____.01. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. izdat od maticara ____. udata. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). broj____. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. kao zakonski nasljednik.1. p od brojem ____. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). od ___. 0506.g. Takode ovaj notar je utv rdio sastav zaostavstine na koju se ova izjava odnosi301. u ___. sa prebivalistem i adresom u Budvi. izdat od ____ dana____. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). Poziv naznacenog suda. Iz prilozenih dokume nata notar je ustanovio da je prije davanja ove izjave. koji je umro dana ___. Riva br. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. pristupila je: -------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana. od dana_____.2009. rodena 01..g. prema vlastitoj izjavi. sina milana. Ul. Stranka ne trazi njihovo citanje. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la302. JmB 0105969666666. u 8. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. Borovi br. moze odreci nasljeda. i Prepis l ista nepokretnosti br.. ---------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. Izvod iz maticne knjige rodenih.. preda mnom.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom UZZ br. bro j____. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. izdat od maticara ____..Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik.10. od ___. izdatu od mUP-a Crne Gore. ul. na ime davaoca ove izjave.1. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju.

CG cl. 24. a narocito: --------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. 13. a poslovna sposobnost je uslov ovog. kao i svih drugih pravnih poslova. 2. 136. Izjava o odricanju odnosi se samo na zaostavstinu koja je davaocu izjave bila poznata u vrijeme davanja iz jave . Ona se uvijek utvrduje shodno odredbama Porodicnog zakona. i cl. kao sto je ovdje slucaj.cl.pravnim posljedicama svake od tih izjava. st. st. ZN. te je zbog toga potrebno u nasljednickoj izjavi o odricanju od nasljeda utvrditi na koju zaostavstinu se ona odnosi. 302 Napomena: Naprijed naznacena obaveza notara proizilazi iz normi koje regulis u postupak sastavljanja notarskih akata. 2. ni pod uslovom--------------------------------------------------------------------------------------301 Napomena: Nasljednicka izjava se moze dati od momenta smrti ostavioca do zavrset ka rasprave za raspravljanje zaostavstine i to na zapisnik kod suda ili u posebnoj ispravi koja se dostavlja sudu u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. .

u ____. u ___. po prijemu ustupljenog dijela. kod Uprave za nekretnine . u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte u osta vinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana. ---------------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. koja se sastoji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u L istu nepokretnosti br. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. koji je umro dana ___. snosim sama. te upozorio na znacaj i posljedice poklona. kao p unomocnik za prijem pismena. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. a kako slijedi______ ____.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. KO masline.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. sina milana. JmB_____. rodenog dana_____. da je razumjel .1. prim jenjuju pravila o poklonu.Podrucna jedinica Budva. sinu Dragana. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska ili njegovog punomocnika koga on izabere.-------------------------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. stranka je dala sljedecu: -------------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU -------------------------------------------PRIMAMSE zakonskog dijela nasljeda koji mi pripada iza umrlog oca maric Dragana. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. i svoj zakonski nasljed ni dio na zaostavstini. ---------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. iz ____..2. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. USTUPAM s vom bratu maric Dusku. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime.

potpis i stambilj notara) .a sadrzinu ovog pravnog posla i da je s njim u cijelosti saglasna. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. dana______ (slovima) ---------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (pecat. ----U Podgorici. svojerucno potpisuje. kako slijedi. kojeg slobodnom voljom odobra va i u prisustvu notara.

pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana. preda mnom. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. UZZ br. izdat od ____. ul.2009. Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. u 8. dana____. JmB 0105969666666. od ___. od dana 01.10. Riva br.05. izdat od maticara ____. u ___. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. Borovi br. bro j____.1. Stranka ne trazi njihovo cita nje. Poziv naznacenog suda od dana_____ i Prepis list a nepokretnosti..g. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. sina milana. Ul. kao zakonski nasljednik.. Takode. ---------------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. koji je umro dana ___. izdatu od mUP-a Crne Gore. ovaj notar je utvrdio sastav zaostavstine na koju se ova nasljednicka izjava odn osi. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. sa prebivalistem i adresom u Budvi. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. od ___. br.10. u ____. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . te da je . KO masline.1. drzavljanka Crne Gore.1969. (prvog maja hiljadu devet s totina sezdeset devete godine). pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. otv oreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca.00 h (osam casova). 0506. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). prema vlastitoj izjavi. Dana 15.. rodenog dana_____. izdat od maticara ____ na ime davaoca ove izjave. prije davanja ove izjave.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 2 Primjer:Nasljednickaizjavaoprimanju nasljedapoosnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. po zanimanj u stomatolog. rodena 01. dolje potpisanim notarom misic misom. Izvod iz maticne knjige rodenih.1/2009.2006. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. br.01. u Budvi. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). p od brojem ____. udata.g.S tim u vezi. broj____.1. Riva br.

shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. izjaviti da se prima nasljeda. koja je predmet zaostavstine. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava. moze odreci nasljeda. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. a narocito:----------------------------------------------------------------------- . kao i izjaviti da se prima nasljeda. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika.ostavilac upisan kao vlasnik sa 1/1 dijela na naprijed naznacenoj nepokretnosti.

-------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. ili njegovog punomocnika koga on izabere. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime.rodenog dana_____. prim jenjuju pravila o poklonu.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci.2. te na znacaj i posljedice poklona . da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. snosim sama. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke.KOMasline. ni pod uslovom-------------------------------------------------------------------------------------da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. Nasljednicka izjava da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. sinaMilana. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog . kodUpravezanekretnine Podrucna jedinicaBudva ---------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina.kojije umro dana ___u ___. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska. stranka je dala sljedecu: ---------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU-----------------------------------------------PRIMAMSE zakonskogdijela nasljeda iza umrlog ocaMaricDragana. a kako slijedi______ ____. kao p unomocnik za prijem pismena. po prijemu ustupljenog dijela.ana zaostavstinikojase sastoji odnepokretnosti upisanihsa1/1pravasvojineuListunepokretnostibr 1 . ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte i podn eske u ostavinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana. u ____.

posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. dana__________(slovima) ---------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u prisustvu notara. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. kako slijedi. pecat i stambilj notara) . ----U Podgorici. svojerucno potpisuje.

Riva br. UZZ br.g. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. u Budvi. ul..1/2009. dolje potpisanim notarom misic misom.1.10. po zanimanj u stomatolog. Takode sam utvrdio sastav zaos tavstine. pri je davanja ove izjave. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . kcerka ostavioca.01. i Prepis l ista nepokretnosti. Riva br. KO masline.10. Dana 15. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. broj____. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). izdat od ____ dana____. tj. Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je.g.1.: ovjerenom prepisu) prilazu uz ovaj izvornik. preda mnom. drzavljanka Crne Gore.----------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu (alt. izdat od maticara ____. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.00 h (osam casova). od ___. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). prema vlastitoj izjavi.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 3 Primjer:Nasljednickaizjavaoodricanjuodnasljedapo osnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul.1969.2006. kci Dragana. otvoreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednick e izjave njegov zakonski nasljednik. sina milana. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. kao zakonski nasljednik. izdat od maticara ____. udata.1. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric. u 8. Ul..05. br. u ___. sa prebivalistem i adresom u Budvi. JmB 0105969666666. Poziv naznacenog suda. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). Izvod iz maticne knjige rodenih. od ___. Str anka ne trazi njihovo citanje. na ime davaoca ove izjave. koji je umro dana ___. od dana 01. bro j____. od dana_____. br. Borovi br. 0506.S tim u vezi..2009. ----- . p od brojem ____.. izdatu od mUP-a Crne Gore. rodena 01. rodenog dana_____u ____.

shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. ni pod uslovom. moze odreci nasljeda. kao i izjaviti da se prima nasljeda. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. izjaviti da se prima nasljeda. a narocito:----------------------------------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje.Notar je ispitao volju stranke. ------------------------------------------------------------------------------------- .

kojeg slobodnom voljom odobr ava i u . snosim sama. stranka je dala sljedecu:---------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU ---------------------------------------------ODRICEM SE zakonskog dijela nasljeda iza umrlog oca maric Dragana.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. sina milana. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. te na znacaj i posljedice poklona . koji je umro dana ___. -------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Davalac nasljednicke izjave (1x) ---------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanja ovog notarskog zapisa. prim jenjuju pravila o poklonu. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom.---------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament.1. po prijemu ustupljenog dijela. u ___. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. ovim izricito izjavljujem da odricanje cinim samo u svoje ime303. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. KO masline. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. tj. Ovo odricanje se odnosi i na moj e potomke ).2. a kako slijedi______ ____. a na zaostavstini koja se sasto ji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u Listu nepokretnosti br. -------------------------------------------------------------------------Ovo odricanje se ne odnosi na moje potomke (alt. rodenog dana_____. ------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. u ____.. kod Uprav e za nekretnine Podrucna jedinica Budva. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke.

Zakona o nasljedivanju CG. pecat i stambilj notara) 303 Clan 131. U Podgorici. svojerucno potpisuje. N otar je uvijek duzan poduciti i upozoriti stranku na naprijed naznacenu zakonsku odredbu. nakon cega je zapis potpis ao i ovaj notar.prisustvu notara. koji regulise da odricanje od n asljeda vazi i za potomke onog koji se odrekao. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. kako slijedi. . stav 2. dana_________(slovima)-----------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis.

testam entarno nasljedivanje je jedini oblik voljnog nasljedivanja305. pravila o nuznom nasljednom dijelu) reguli san je normama dispozitivnog karaktera. Zakona o nasljedivanju CG. a u Zakonom dopustenim granicama304. u bilo kojoj mjeri ili na bilo koji nacin. svojom voljom mijenjati zakonski nasljedni r ed. ZN i dalje. koji odreduje nacin i granice testamentarn og raspolaganja. bez diranja u red univerzalnih sukcesora. koji po testamentu svi ostaju nasljednici. Naime. Dakle. . datu u Zakonom propisanoj formi. postoje sljedece mogucnosti: unutar zakonskih nasljednika. propisano je: Zavjestalac moze testamentom raspolagati svojom imovinom na nacin i u granicama koji su odredeni Zakonom . 6. osnovi pozivanja na nasljede su zakon i testament. U tom smislu. sto znaci da je svakom licu ostavljeno da mo ze izjavom svoje posljednje volje. naslijediti se moze na osnovu zakona i testamenta. Zakona o nasljedivanju. clan 64. redovni zakonski nasljedni red (izuzimajuci nuzni.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3. u granicama propisanim Zakonom. U vez i s tim. clan 93. tj. 74. tj. tj. i dalje ZN postoje odredbe o nuznom dijelu. tako naprimjer: u clanu 28. vec su njeni dometi odredeni Zakonom. Prema clanu 64. tj. sadrzi odredbe o sadrzini testamenta itd. 3 2 Definicijatestamenta testament je pravni akt (jednostrani) koji sadrzi jednostranu izjavu posljednje volje. ali se odreduje samo legat . o dijelu zaostavstin e kojim ostavilac ne moze raspolagati. prema nasljednom pravu Crne Gore. Zakon o nasljedivanju CG propisao je nistavost ugovora o nasljedivanju306. ZN sadrzi odredbe o formi testamenta. Testament 3 1 Pojamtestamentarnognasljedivanja Prema cl. odreduje se za testamentarnog nasljednika lice koje nije zakonski nasljednik. Sloboda testamentiranja nij e bezgranicna. testament moze sadrzavati i druga testamentarna raspolaganja. koji je odreden zakonom (svi zakonski nasljednici ostaju ). odreduj e se drugaciji raspored nasljednih dijelova. koja ima za cilj drugaciji raspored zaostavstin e odredenog lica u odnosu na Zakonom predvideni zakonski nasljedni red. punovazan je onaj testament koji je sacin jen u obliku utvrdenom u zakonu i pod uslovima predvidenim zakonom . u bilo kom pogledu.

godine. Zakona o nasljedivanju CG. 305 Vidjeti vise kod Borislav t. Savremena Nasljedno pravo u Jugoslaviji . 239. do 123. str. cetvrt administracija Beograd 1979. Zakona o nasljedivanju CG. . i naredne. Blagojevic. o izdanje.304 Clan 7. 306 Clan 121.

a u slucaju nistavosti dijela testamenta (klauzule). Zakona o nasljedivanju ako su samo neke odredbe testament a manjeg znacaja unesene u testament pod prijetnjom ili prinudom. a posebno za punovaznost jednostranih pravnih poslova u pogledu predmeta. Testament 3 3 Karakteristike(osobine)testamenta testament je jednostrani pravni posao. Pod prijetnjom nistavosti. Ponistenje testamenta iz razloga prinude. Ove radnje povlace nistavost bilo da dolaze od lica kojima je nesto za vjestano tim testamentom. osnova. nistave su samo te odredbe (tzv. Prema clanu 62. formalni posao i opoz iv posao. Dakle.) b) testament se moze samo licno saciniti. iskljucena svaka mogucnost da se izjavi putem zastupnika.3. Posljedica nistavosti cijelog testamenta je ta s to se smatra da testament i ne postoji. prevare. U slucaju prijetnje ili prinude ili prevare ili zablude. dolazi do nistavosti testamenta. tim prije sto se ovdje radi o jednostranom pravnom akt u dobrocinog karaktera. S tim u vezi. testament je strogo licni pravni posao. Djelimicna nist avost se propisuje iz razloga sto je cilj da se omoguci ostvarenje prave volje ostavioca. ili u zabludi. bilo da dolaze od trecih lica. sposobnosti. forme itd. djelimicna nistavost). usljed prevare. pod Zakonom propisanim uslovima. a) testament je jednostrani pravni posao (izjava volje). te se predvida nistavost testamenta zbog nedostatka u volji zavjestaoca308. kad god je to i ukoliko je to vise moguce. a sto znaci da je. lic a koja bi ponistenjem mogla dobiti neke koristi. odnosno punomoc nika. ili zablude moze t raziti samo lice koje ima pravni interes i to u Zakonom odredenim rokovima309 (npr. smatra se da taj njegov dio nije ni postojao. stvarne volje. strogo licni posao. Zavjestaoceva volja izrazena u testamentu treba da predstavlja njegovu stvarnu i pravu volju. stav 4. testament treba da ispunjava sve opste uslove koji se traze za p unovaznost bilo kog pravnog posla. testament moze saciniti samo lice koje je sposobno za rasudivanje koje je navrsilo 15 godina zivota (tzv. odnosno testament se moze . testamentarna sposobnost)307. prijetnje. Zakon o nasljedivanju propisuje posebna prav ila za slucaj da volja izrazena u testamentu ne odgovara pravoj volji ostavioca. zakonski nasljednici i sl. pri poduzimanju ovo g pravnog posla. Kao pravni akt. izrazenu slobodno. jer za njegovu punovazn ost nije potrebna saglasnost bilo kog lica.

testament koji ne ispunjava sve zahtjeve u pogledu forme. jer se radi o poslu bez naknade. 308 Cl. 62. Forma testamenta je ustanovljena iz vise razlo ga i to: da bi se izbjegla lakomislenost. 309 Clan 63. sto znaci da je za njegovu punovaz nost potrebna Zakonom odredena forma. Zakona o nasljedivanju CG. ko ji su predvideni zakonom. Zakona o nasljedivanju propisuje: Punov azan je onaj testament koji je sacinjen u obliku utvrdenom zakonom i pod uslovima predvidenim Zakonom . Clan 64. ZN CG. ZN CG. nistav je. i 63. c) testament je strogo formalni pravni posao.izjaviti od strane lica koje je po Zakonu sposobno praviti testament. . 307 Clan 61.

n otari312. a to znaci da se niko ne moze odreci prava da moze kasnije. notarski zapis o testam entu itd. Svako kasnije raspolaganje zavjestaoca odredenom stvari koju je bio nekom zavjes tao. testament sacinjen na brodu samo ako se to lice nalazi na brodu. Privatni testamenti su svi oni koji ne spadaju u javne testamente: svojerucni te stament i pismeni testament pred svjedocima. zapovjednika broda i drugih organa javne vlasti.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da bi se izbjegle prevare. zavjestalac moze uvijek opozvati testament. radi pravne sigurnosti. Redovni i vanredni testamenti. ima za posljedicu opozivanje zavjestanja te stvari. Redovni i vanredni testamenti se razlikuju po nek im elementima. Odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako ih zavjestalac kasnijim testamentom nije izricito opozvao ili ukoliko nisu u suprotnosti sa kasnijim tes tamentom. izjavom datom u bilo kom obliku u kome se po Zakonu moze saciniti testament (trazi se neka od zakonsk ih formi u kojoj se sacinjava testament). Prema zakonskoj odredbi. ili testame nt . u cjelini ili djelimicno. diplomatsko-konzularnog predstavnika. vojnog starjesine. testament sastavljen od diplomatsko-konzularnog predstavnika. Zavjestalac moze pisani testament opozvati i unis tenjem pismena. zablude i prinude koje bi mogle doci od zainteresovan ih lica radi pribavljanja koristi. i to na: redovne i vanredne . ili lica na koja je drzava prenijela javna ovlascenja. kada nastupi samo neki od slucajeva za koje Zakon dopusta upotrebu ove forme (npr. Za punovaznost javnih testamenta Zakon pr opisuje da su sastavljeni uz sudjelovanje sudije. sve do svoje smrti. tako postoji sudski testament. to proistice iz samog pojma i pri rode testamenta. a to su. i to u posebnoj ispravi (poseban opoziv) ili opoziv u kasnijem (novom) testamentu. testament sastavljen od vojnog starjesine. 3 4 Vrstetestamenta U teoriji postoje dvije osnovne podjele testamenata. u mnogim zemljama pa tako i u Crnoj Gori. d) testament je uvijek opoziv pravni posao310. Javni testamenti su oni testamenti koji su sastavljeni uz sudjelo vanje organa javne vlasti i lica javnog povjerenja. Svaka klauzula o odricanju od prava na opoziv je nistava i nece proizvoditi pravno dejstvo. Vanredni testamenti se mogu sacinjavati samo pod odredenim okolnostima. mijenjati ili ukidati svoju posljednju izjavu volje. tj. te javne i privatne311. O ovome notar mora voditi ra cuna prilikom sacinjavanja zapisa o testamentu.

str. 312 Clan 52 Zakona o notarima CG. i naredne. Oblik nekih vrsta vanrednog testamenta odgovara redovnom testamentu (sacinjava se i skladu sa odredbama koje vaze za sacinjavanje sudskog testamenta). Blagojevic. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . odnosno lice kojem je to redovno sluzben o 310 Clan 117. moze se saciniti samo licu na vojnoj duznosti za vrijeme mobilizacije ili rata). cetvrt o izdanje. uz specificnost da ga ne sacinjava sudija. Savremena administracija Beograd 1979. 260. godine. 311 Vidjeti vise kod Borislav t. .sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata. do 119. ZN-a CG.

ili 60 dana po zavrsetku rata. odnosno notar po pravilima vanparnicnog postupka. 30 dana nakon povratka zavjestaoca u Crnu Goru kod testamenta sacinjenog na crnogorskom brodu. Karakteristike redovnog testamenta: mogucnost njegovog pravljenja (sacinjavanja) u svako doba. neogranicena vremenska vaznost. negativni testament . odredivanje supstituta. o dnosno moze se javiti kroz sljedece klauzule materijalne prirode314. Testament poslovanje (npr.5. testament sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata . komandir cete ili visi starjesina vojne jedinice). a) Kako je testament oblik izjave posljednje volje kojom se vrsi raspored imovin e nekog lica (zavjestaoca) za slucaj njegove smrti. 3. a koji mogu sastaviti sudija osnovnog suda. Redovni testamenti su: svojerucni testament. pisani testament pred svjedocima. notar) vec ga sacinjava lice kome to nije redovno sluzbeno posl ovanje nego vanredno (npr. zapovjednik broda. odredivanje idealnih dijelova nasljednika. to j e tzv. pojacana forma. ili 30 dana od dana demobilisanja amenta za vrijeme mobilizacije ili ratnog stanja). testament sacinjen pred diplomatskim ili konzularnim predstavnikom Crne Gore u inostranstvu. sudski testament.3. to se sadrzina testamenta sastoji. Prema zakonodavstvu Crne Gore. usmeni testament. kod test iskljucenje koga od mogucih nasljednika iz nasljeda (nuznih ili zakonskih). Sadrzina testamenta313 testament moze sadrzavati klauzule materijalne i klauzule formalne prirode. kvota ili individualno odredenih pred . oprostaj nedostojnosti. dok redovni testament nema takvih vremenskih ogranicenja. Vanredni testament vazi samo jedno odredeno vrijeme (npr. i to: odredivanje nasljednika ili legatara. vanredni testamenti su: testament sacinjen na brodu.

313 Vidi odredbe cl.-98. cetvrt o izdanje. Blagojevic. 93. ZN CG. Savremena administracija Beograd 1979. i naredne. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . 314 Vidjeti vise kod Borislav t. str. 247.meta legata. godine. . postavljanje uslova i rokova u pogledu sticanja ili prestanka svojstva nasljedni ka ili legatara.

u slucaju da prvo oznaceno lice ne naslijedi (ako umre prije ostavioca. testator moze testamentom odrediti lice kome ce pripasti nasljedstvo ako odreden i nasljednik (naznacen u testamentu) umre prije njega. ili ako se odrekne nasljeda). testamentarni nasljednik je lice koje je zavjestalac odredio da naslijedi cjelok upnu njegovu imovinu ili dio imovine. b) Pored naprijed naznacene sadrzine. P R I m J E R Supsidijarnoodredivanjenasljednikanajednojstvari . regulisanje pitanja imovinsko bracnih odnosa. kao sto su: preporuka organu starateljstva da neko lice bude ili ne bude odredeno za starate lja maloljetnoj djeci ostavioca. gdje testator odreduje vise lica za svoje nasljednike.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nalaganje tereta (davanje naloga) itd. priznanje ili oprostaj duga. bez obzira da li su mu srodnic i ili ne i da li oni ulaze u krug mogucih zakonskih nasljednika. 3 6 Detaljnijeosadrzinitestamenta 3 6 1 Odredivanje nasljednika Zavjestalac moze testamentom odrediti315 jednog ili vise nasljednika. a sto vazi i za legate316. ili ako bude nedostojno da naslijedi. tj. zakonski nasljednik moze biti samo fizicko lice). tj. mada je najcesci slucaj da se radi o srodnicima. testament moze da sadrzi i klauzule formal ne prirode koje se odnose na nasljede. ali tako da ga naslijedi prvenstveno jedno od njih. s tim sto se mijenja zakonski red nasljedivanja ili velicina naslj ednih dijelova. to je tzv. priznanje ocinstva prema odredbama Porodicnog zakona. ili bude nedo stojan da naslijedi. ne dozivi nasljedstvo. odredivanje mjesta i nacina sahrane itd. postavljanje izvrsioca testamenta ili druge akte i radnje koje nemaju nasljednopravno dejstvo. a nasljednikom ce se smatrati i lice kojem je testamentom ostavljena jedna ili vise odredenih stvari ili prava ako se utvrdi da je volja zavjestaoca bila da mu to lice bude nasljednik. zabrana odredenog rukovanja imovinom djece. ili se odrekne nasljeda. supsidijarno odredivanje nas ljednika u testamentu. Za testame ntarnog nasljednika moze biti odredeno bilo koje fizicko ili pravno lice (za razliku od toga. odredene prema cijeloj imovini. a drugi (zamjenski nasljednici) tek sups idijarno.

Ovim za svoje nasljednike na jednake dijelove. povrsine 83 m2. povrsine od 337 m2 iz A lista nepokretnosti br. 94. ZN CG. br. 164/33.1. i stambena zgrada izgradena na toj parceli. u KO 315 Cl. upisana u V listu nepokretnosti br. i dvoriste. ZN CG. KO masline. kuciste.164/33. . 316 Supstitucija cl. a na nepokretnosti ciji sam ja vla snik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela br.1. povrsi ne od 83 m2. 93.

ZN CG). naknadni nasljednik. nastanjena u Velikoj Britaniji______ . st o je po Zakonu zabranjeno (cl. gdje testator za svoje nasljednike odreduje vise lica. rodenu 15. st. odredujem svojekcerke i to: SH. U ovom slucaju se radi o postavljanju uslova i rokova (clan 97 stav 2 ZN CG). trenutno nastanjena u Austriji_____. prethodni n asljednik. (pe tnaestog oktobra hiljadu devet stotina sezdeset devete) godine. prema pravilima zakonskog nasljednog reda. 3. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. kada nasljedno pravo stice neko drugo.10. Testament masline ------. zavrsio odredeni fakultet. (prvog oktobra hiljadu devet st otina sezdeset pete) godine. je navrsio odrede ni broj godina i nije ispunio odredeni uslov npr. tako da naknadni nasljednik stice nasljedno pravo po osnovu testame nta ako u momentu smrti zavjestaoca tzv.rod Totic. 3 6 2 Teretiiuslovi testator moze u pojedinim odredbama testamenta postaviti terete (naloge). st. tj. ili budu nedostojni da naslijede). o takozvanom sukcesivnom odredivanju nasljedn ika zavjestaoca.rod Totic. u mjestu ------. P R I m J E R Sukcesivnoodredivanjenasljednika . 94. kao zamjenskenasljednike. s tim da njegovo nasljedno pravo prestane. u testamentu naznaceno lice.rodena 01. ili se odreknu naslijeda. tj. u mjestu ---------. prethodnom nasljedniku. 3.3. ali tako da oni sticu nasljedno pravo sukcesivno. i RA. ovdje se ne radi o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. ispunjenje u slova ili tereta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovdje se radi o tzv. odredujem njihove bracne potomke. st. naslijedice imovinu ako za cetiri godine zavrsi fakultet). ili rokove317 (npr. 94. tzv. uz odredivanje nekog roka. prethodni nasljednik npr.1969. ZN CG). trenutno.1965. sto je po Zakonu zabranjeno (cl. ZN CG). tzv.10.1. --------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. 94. U supr otnom naknadni nasljednik ne stice nasljedno pravo vec to pravo ostaje tzv. S ukcesivno odredivanje nasljednika. uslove . Nasljedno pravo prvo stice prvooznaceni nasljednik. supstituciji. naprimjer. Dakle. a ne radi se o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. istekom nekog roka ili isp unjenjem odredenog uslova. i to tako da bracni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. odredivanju zamjenika nasljednika (vidi c l.

Kao naknadnognasljednika.1. odredujem svog sina AA. povrsine od 83 m2. iz A lista nepokretnosti br. povrsine 83 m2. i dvoriste.164/33. . kuciste. i koja je oznacena kao katastarska parcela br. ciji sam ja vlasni k sa 1/1 dijela. u KO masline. upisana u V listu nepokretnosti br. poduslovomdadomomentamojesmrtizavrsi medicinski fakultetidado momentamojesmrtinijenavrsio28(dvadesetosam)godinazivota On je samo prethodni nasljednik. povrsine od 337 m2. 164/33. odredujem BB (podaci). ----317 Clan 97. ZN CG.1.Ovim testamentom za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti. KO masline i stambena zgrada iz gradena na toj parceli br.

----------------------------------------------------------------Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. 3 6 3 Legati. nerazumljivi ili protivrjecni. do 116. Ukoliko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. ZN CG). a narocito ako je zavjestalac odredio naloge. stav 3. 3 6 4 Izvrsiocitestamenta testament moze sadrzavati i odredbu o izvrsiocima testamenta. Uslovi i tereti koji su nemoguci. tj.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i rok a. ZN CG . P R I m J E R Za izvrsioca testamenta imenujem CD ---------------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. ZN CG. Postavljanje izvrs ioca testamenta u ispravi o testamentu nije nuzno. Tada prethodni nasljednik. smatraju se kao da ne postoje (vidi clan 97.00 EURA (slovima: pethiljada eura). koja sredstva ce biti deponovana na mo m racunu. ZN CG). podizanje nadgrobnog spomenika). nedozvoljeni. molim ostavinski sud daodredipogod nu osobu za izvrsiocatestamenta ----------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanjeinaknadno zavjestanje ispuniiosigu ra pravanaknadnogprimaocazavjestanja. uslove ili rokove. testator moze imenovati jedno ili vise poslovno sposobnih lica za izvrsioce testamenta. nemoralni.--3 7 Nistavosttestamenta testament je nistav: ako zavjestalac u vrijeme njegovog sacinjavanja nije imao 15 godina zivota ili n .------------------------------------testator moze nekom duznoscu opteretiti lice kome ostavlja neku korist ili zaost avstinu (clan 97. stav 1. naknadni nasljedni red otpad a.000. ali je to svrsishodno. ZN CG).. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik . kako je to odredeno prema regul ativi clanova 113.npr. Mo ze narediti da se neka stvar ili pravo upotrijebi za postizanje neke dozvoljene svr he ili osnivanje zaduzbine (clan 96. osnivanje zaduzbine Zavjestalac moze testamentom ostaviti jedan ili vise legata (clan 95.

ili je bio u zabludi (cak i ako postoji zabluda o cinjenicama koje su pobudile zavjestaoca da ucini raspolaganje ). ako nije sacinjen u obliku utvrdenom u Zakonu i pod uslovima predvidenim Zakonom . ako je zavjestalac bio natjeran prijetnjom. . prinudom.ije bio sposoban za rasudivanje.

prevare. je zaostavstina ostavioca u tren utku njegove smrti. te uticale na punovaznost testamenta.3. g) Pravno lice nikada ne moze biti ostavilac. u zakonskim rokovima. ili zablude. ZN CG). stav 3. te davati poduke i upozorenja o sljedecem: a) Kod sacinjavanja notarskog zapisa o testamentu. Zakona o vanparnicnom postupku (jer ima svojstvo sudskog testamenta) i Zakona o notarima.2. ako je to zelio (clan 94 . stav 1 ZN CG i na formu i druge uslove za punovaznost. te dodati izjavu ostavioca da nema rodbine koja bi imala pravo na nuzni dio ili. e) U uvodu notarske isprave uvijek se mora navesti da se iz razgovora sa ostavio cem steklo uvjerenje da je poslovno i testamentarno sposoban (prema potrebi moze se traziti i vjestacenje za utvrdivanje sposobnosti za rasudivanje). Ponistenje moze traziti samo lice koje ima pr avni interes. kako u slucaju kada pravno lice postoji. . d) Uvijek se mora paziti na potrebnu sposobnost za sacinjavanje testamenta iz cl an 61.3. ali moze biti testamentarni naslje dnik ili legatar. kao sto su pokretne stvari. b) Uvijek treba upozoriti na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. notar je duzan primijeniti pr avila Zakona o nasljedivanju. ako posebn im propisima nije drugacije odredeno. 3 8 Ostale napomenekodtestamenta Notar je duzan voditi racuna.tako. ZN CG). navesti da je izjavio da ima i da prihvata posljedice toga. pa tako i testamenta. naprimjer. bez obzira d a li ima ili nema nuznih nasljednika i unijeti to u tekst. upozoriti ostavioca da ne moze odrediti nasljednika svom nasljedniku ni legataru. c) Uvijek treba upozoriti ostavioca na izjave koje bi bile protivne imperativnim normama. i cl. h) Predmet nasljedivanja. Testament Ako su samo neke odredbe nistave zbog prijetnje. f) testament se ne moze nikada saciniti preko punomocnika ili zakonskog zastupni ka (strogo licni pravni posao). ali ne prije proglasenja testamenta. tako i kad se imovina zavjesta za osnivanje nekog pravnog lica (ali pod uslovom da to pravno lice bude osnovano). nevazece su samo te odredbe (djelimicna nistavost). ako ima. to mogu biti stvari i prava koja pripadaju pojedincima. a koju cine imovinska prava podobna za nasljedivanje (vidi cl.

pravo zaloga. za svog nasljednika na cjelokupnoj imovini za svog samo dijelom imovine. i) testamentom se moze raspolagati: cijelom imovinom (formulacija: odredujem ____ ). . autorska i industrijska prava. sve imovinske obaveze. sva stvarna prava (svojina. odredenim prema cijeloj imovini (formulacija: nasljednika na 1/2 imovine odredujem__ ).dospjela potrazivanja. pravo sluzbenos ti itd.).

nakon smrti zavjesta oca. s tom razlikom sto ga je duzan dostaviti nadleznom ostavinskom sudu cim sazna za s mrt lica ciji se testament nalazi kod njega319. du . ovaj registar ce biti veoma vazan i za Notarsku komoru i no tarsku sluzbu. Nakon toga. cuvanju i proglasenju test amenta notar ce dostaviti Registru testamenata318. 3 10 Izvornikiotpravak notarskogzapisaotestamentu Izvornik zapisa o testamentu notar cuva u svom arhivu kao i ostale notarske akte . Formulacija kada stranka ne zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. podatke o sacinjavanju. 3 9 Registartestamenata Ako zavjestalac to zahtijeva. objasnio mu prednosti u vezi s tim. kao javnoj evidenciji koju vodi Nota rska komora. Kada notar izda izvornik zapisa o testamentu. to ce notar konstatovati u samom testamentu. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. Pore d znacaja za pravnu sigurnost. a narocito sa evropskom mrezom testamenata. zavjestalac zahtije va i daje nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. stvorice se preduslovi za njegovo uvezivanje sa registrima ostalih zemalja. Kada se uspostavi ovaj registar testamenata. P R I m J E R I 1. to je jedan od izuzetaka od pravila da se nikada ne izdaje izvornik notarskog akta. pa je zavjestalac odustao od to ga . te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. ----Vaznost registra testamenata ogleda se u tome sto ce on biti jedinstvena evidenc ija svih testamenata u Crnoj Gori i sto ce se njime omoguciti da se. poducice zavjes taoca na tu mogucnost i na prednosti u vezi s tim. 2.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom pojedinim stvarima i pravima. objasnio mu prednosti u vezi s tim. pod uslovom da je zavjestaoceva volja da mu lice kome se pojedine stvari ostavljaju bude testamentarni nasljednik (formulacija: za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti oznacenoj kao parcela broj ___ odredujem AB ). Formulacija kada stranka zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. a u svakom slucaju. na brz i siguran nacin dode do podataka da li je neko lice ostavilo testament.

78. 120. Zakona o nasljedivanju CG.318 Cl. Zakona o notarima CG. . 319 Vidi cl.

s pocetkom u 10. Predmet naseg razmatranja jeste notarski zapis o testamentu.g. odnosn o po pravilima vanparnicnog postupka.3. Ja. Zakona o nasljedivanju. UZZ-___/09. na osnovu spec ijalnog punomocja koje je ovjereno u skladu s propisima. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. Zakona o notarima i clana 69. ili licu odredenom u testamentu .zavjestalac ima i drugu imovinu. datum i mjesto rodenja. u svojoj kancelariji uredu. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. ako to stranka zeli. sastaviti po nj enom kazivanju zapis o testamentu. njegovom punomocniku. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. a ostavlja se jedna odredena nepokretnost . saciniti otpravak izvornika za arhivu koji stupa na mjesto izvornika. otpravak ili prepis se moze izdati samo poslije proglas enja testamenta. Obala br. . S tim u vezi. notar moze. kao i u ostalim slucajevima izdavanja izvornika. Poslije toga.86 Zakona o notarima) . koji postupam u svojstvu notara. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. slije de primjeri moguceg teksta testamenta u razlicitim modalitetima u odnosu na sadrzaj . Otpravak ili prepis testamenta koji je sacinio notar ili je kod njega na cuvanju .2009. Nakon smrti zavjestaoca. Kako je vec naprijed naznaceno.1. notar moze izdati samo ostaviocu dok je u zivotu.--------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. u kom slucaju takav akt ima svojstvo sudskog te stamenta320. po pravilima koja vaze za sudski testament. njegovo sjediste). Testament zan je prilikom toga.00h (deset sati). (licno ime notara. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete ) godine.07. 3 11 Primjer:Zapisotestamentu sa zamjenskim nasljednicima Zapisnik i zapis o testamentu kojim se odreduju dva nasljednika. zamjenski naslj ednici. a ta cinjenica se upisuje na otpravak (vidi cl. notar moze izd avati samo prepise takvog notarskog akta.

kao i naziv organa koji je izdao ispravu). stav 1. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament. 69. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastav testamenta. Zakona o nasljedivanju CG. . -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost.--------------------------------------------------------------------------------------320 Cl.broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. Zakona o notarima CG i cl. 52. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem.

Znam citati i pisati. ----------------------------------------------------------------------------------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene.---------------------------------------------------Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. Pored ove imovine. Imam zive potomke i to: jednog sina i dvije kce rke.2009. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. odlucila sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. sa korisnom stambenom povrsinom od 83 m2. Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. kuciste. pa sam. povrsine od 83 m2.. niti nagovarana. a koja se nalazi u mjestu ____ul. Imov ina kojom raspolazem ovim testamentom. Zakona o vanparnicnom postupku. i dvoriste. i to S H (svi podaci za nasljednika kako bi se mogao identifikovati) i R A(svi podaci za naslj ednika kako bi se mogao identifikovati).-----------------------------------------------------------------------------------------------------Preventivno opozivam sva eventualno postojeca ranija raspolaganja za slucaj smrt i. dana 26.-------------U slobodnom raspolaganju svojom imovinom ni na koji nacin nisam ogranicena. datum i mjesto rodenja. odredujem svoje kcerke. i stambena zg rada. imam i drugu imovinu.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Na osnovu clana 193.07._____br.. ili se . izgradena na toj parceli. upisana u A listu nepokretnosti broj 1. prema usmenom kazivanju zavjestaoca. nakon dubljeg razmisljanja. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. povrsine 337 m2. KO masline. kao zavjestalac. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. raspolagatipojedinimstvarimaizsvojeimovinezaslucajsvojesmrti ---IPRETHODNE NAPOMENE Udata sam. te propise o opozivosti i nacine opozivanja testamenta. ni od koga prisiljava na. ne spada u bracnu tekovinu. (dvadeset sestog jula d vije hiljade devete) godine. a na nepokretnosti ciji sam vlasnik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela 164/33._. ----------II ODREDIVANJE NASLJEDNIKA Ovim za svoje nasljednikena jednakedijelove. (licno ime. upisana u V listu nepokretnosti. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------III OSTALO Dalja odredenja u pogledu moje ostale imovine ne zelim da danas budu donesena. kao zamjenskenasljednike.----------Nakon ukazivanja i upozorenja od strane notara na zakonsko pravo na nuzni naslje dni dio. izjavljujem da imam jos jedno dijete-sina. koji ce biti obezbijeden od moje drug e imovine. i to tako da b racni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. ili budu nedostojni da naslijede). te . o dredujem njihove bracne potomke prema pravilima zakonskog nasljednog reda.odreknu nasljeda.

iznos-sv e u skladu tarifom . te me upozorio na posljedic e suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim.3. kao i da su preduzete sve navedene radnje. i zavjestalac. te izjavljujem da je moja posljedn ja volja u svemu vjerno unesena. na osnovu clana 120. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. kao i da su preduzete sve navedene radnje. sa testamentom u formi notarskog zapisa. a procitao/la sam ih i sama. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa. iznosi-sve u skladu sa tarifom koja ce bi ti donesena). a procitao ih je i sam zavjestalac. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa kojeg je sacinio notar. Testament izricito izjavljujem da prihvatam sve rizike zakonskog prava na nuzni nasljedni dio od strane mojih potomaka koji nisu obuhvaceni ovim testamentom. notar. Zakona o notarima. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. sastoji se od ukupno 3 ( tri) lista i 3 (tri) stranice. cuva notar u svojoj arhivi. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom registru . -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: _____________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. Nakon toga. objasnio mi prednosti u vezi s tim. Zakona o notarima.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe clana 76. -------Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. Zakona o nasljedivanju. ----------------------------------------Na osnovu odredbe clana 86.---------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirat ce se u Registru testa menata. izvornik ovog zapisnika. ------------Naknada i troskovi: (tarifini brojevi. izdaje se zavjestaocu. sto svojim potpisom n a ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. otpravak ovog zapisnika. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. -------------------------------------------Notar me poducio mogucnosti evidentiranja u Registar testamenata cinjenice o sas tavljanju ovog testamenta.

2009. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: . -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta).koja ce biti donesena). 26. dovr seno u 13.07.(dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine.

s pocetkom u 10.2009. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. (licno ime notara. koji postupam u svojstvu notara. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. godine (dvadeset sestog jula dvije hil jade devete ) godine. Ja.00h (deset sati). u svom uredu.naknadni nasljednik). kao i naziv organa koji je izdao ispravu). -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3 12 Primjer:Zapisotestamentu sa sukcesivnimodredivanjem nasljednika usloviirokovi Zapisnik o sastavljanju i zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljed nika putem postavljanja uslova i rokova (prethodni nasljednik . Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. datum i mjesto rodenja. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastavljanje testamenta. Zakona o nasljedivanju. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam se da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament. ----------------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. UZZ-___/09. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi.07. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. odredivanje zamjenskog nasljednika ako prethodni ili naknadni nasljednik ne steknu nasljedno pravo zavjesta se cjelokupna imovina.--------------------------------------------------------------------------Na osnovu clana 193. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. --------------------------------------------------- . Obala br. te propise o opozivosti i nacinu opozivanja testamenta. Zakona o notarima i clana 69. 1. njegovo sjediste). U daljem razg ovoru sa zavjestaocem. Zakona o vanparnicnom postupku. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26.

sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). ni od koga prisiljavan . pa sam. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. datum i mjesto rodenja. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. niti .Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. kao zavjestalac. (licno ime. prema usmenom kazivanju zavjestaoca. odlucio sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom.

tj. sa duznoscu324 da time: -------------------------------------------------------------------------------a) odrzava moj grob. ---------------------------------------------------------------------------------------Opreza radi. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik.2009. -------------------------------------Ako ni po ovome niko ne dode do nasljeda. dana 26. ------------------------------------------------------------------Do sada nisam sacinjavala testament i nisam ni u cemu ogranicena u raspolaganju svojom imovinom za slucaj smrti. na uobicajen nacin. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan2 Nalazem sljedece zavjestanje323:------------------------------------------------------------------------------moja sestra EE (navesti potrebne podatke) dobija jednokratnu novcanu uplatu u iz nosu od ______. pod uslovomdado momentamoje smrtizavrsi medicinskifakultetidado momentamoje smrti nije navrsio 28 (dvadesetosam) godina zivota On je samo prethodni nasljedn ik. odredujem svoju kcerku BB (podaci). naknadni nasljedni red otpad a. i da svake godine na dan moje smrti. --------------------------------------- . odredujem kao zamjenskog nasljednika32 2 moju sestru EE (podaci). Tada prethodni nasljednik. Ovim za svog jedinog nasljednika na cjelokupnoj imovini321 odredujem svog sina A A. Ukol iko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. raspolagati cjelokupnom svojom imovinom za slucajsvoje smrti ------Znam citati i pisati. ------------------------------Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i roka. nakon dubljeg razmisljanja.3. ---------Clan1 . zasadi svjeze cvijece. opozivam sva eventualna ranija postojeca raspolaganja za slucaj smr ti. Testament nagovaran. ------------------------------------------------------------------------------------------------Udovica sam i nemam djece i potomaka.07. u trajanju od _____. (dvadeset sestog jula dv ije hiljade devete) godine. Kao naknadnognasljednika. -------------------------------------------------------------------------------------b) da ostatak novca nakon toga upotrijebi za pomoc jednom od starackih domova. po s vom izboru325 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovo zavjestanje se ima izvrsiti neposredno nakon moje smrti.

sta v 3.Clan3 . 324 Vidi clan 97. odnosno jedna ili vise odredenih stvari ili prava. clan 9 4. ZN CG. . 323 Vidi clan 93. clan 93. ZN CG-ostavljanje u opstekorisne svrhe 326 Moze i testamentarni nasljednik-vidi clan 113. ili bude nedostojan da naslijedi. stav 3. ZN CG. ZN ostavljanje u nasljedstvo jedne ili vise odredenih s tvari. odrekao se nasljeda.------------------------------------------------------------------------321 Napomena: Moze se odrediti vise nasljednika na jednake dijelove. stav 1. Za izvrsiocatestamenta imenujem CD326 ----------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. stav 1. ZN CG. molim ostavinski sud da odredi pog odnu osobu za izvrsioca testamenta -----------------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanje i naknadno zavjestanje ispuniiosi guraprava naknadnogprimaocazavjestanja. 322 Napomena: Odredivanje zamjenskih nasljednika je iz razloga ako bi testamenta rni nasljednik umro prije zavjestaoca. a moze i di o imovine odreden prema cijeloj imovini. ZN CG. 325 Vidi clan 96.

----------------------------------------------------------------Notar me je poducio mogucnosti evidentiranja cinjenice o sastavljanju ovog testa menta u Registru testamenata. izjavljujem da nemam potomaka koji imaju pravo na nuzni dio327. a ta sredstva ce biti deponovana na m om racunu_____________. izdaje se zavjestaocu.000.00 EURA(slovima:pethiljada EURA). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog --------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog ---------clana 76. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. sto svojim potp isima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. -------- .-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik sa testamentom u formi notarskog zapisa sastoji se od ukupno ___ l ista i ___ stranice. a procitao/la sam ih i sam/a. a procitao ih je i sam zavjestalac. Zakona o notarima. izvornik ovog zapisnika sa notars zapisa cuva notar u svojoj arhivi. notar.---------------------------clana 86.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. otpravak ovog zapisnika sa notars zapisa kojeg je sacinio notar. kao i da su preduzete sve navedene radnje.----------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirace se u Registru testamenata. Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. te me upozorio na posl jedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. objasnio mi prednosti u vezi s tim. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. kao i da su preduzete sve navedene radnje. i zavjestalac. te izjavljujem da je moja posljed nja volja u svemu vjerno unesena. Zakona o notarima. na osnovu clana 120. -----------------------------------------------------------------Zavjestalac:_____________-------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. Zakona o nasljedivanju. Nakon toga. -----------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon upozorenja notara na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio.

26.Naknada i troskovi: (tarifni brojevi. 2. iznos-sv e u skladu tarifom koja ce biti donesena).07. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine. Prihvatam rizike toga. . -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. iznosi-sve u skladu sa tarifom). Imam sina kojem sam poklonila najveci dio imovine i ovim mu nece biti povrije deno pravo na nuzni dio.20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta). -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: 327 Napomena: Moguce su i sljedece alternative: 1. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. Imam sina koji se odrekao nasljeda po osnovu Ugovora o odricanju od nasljeda 3.2009. dov rseno u 13.

ZOO CG). 1074. postoji jedan izuzetak koji nasljedno zakonodavstvo Crne Gore poznaje. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4. ZN CG). takve odredbe. dok kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imov ine za zivota i ugovora o dozivotnom izdrzavanju. potrebno je sljedece: da su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova u pogledu saglasnost i volja. ne mogu sadrzavati ni drugi ugovori. osnova i sposobnosti. a u sadasnjem zakonoda vstvu Crne Gore neki od njih su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. shodno pravilima obligacionog prava. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ovi pravni poslovi imaju obligacionopravne i nasljednopravne elemente i dejstva. Medutim. predmeta. 1086. Radi se o sljedecim ugovorima: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (clan 135. Zakona o notarima). 1. odnosno zakljucenju naprijed naznacenih pravnih pos lova.-122. postoji faku ltativna nadleznost notara (sud ili notar). brac ni ugovor. ZOO CG). 3. U nekim pravnim sistemima postoje jos i druge vrste nasljednopravnih ugovora. st. po kojem potomak koji moze samostalno raspolagati svojim pravima. ugovor o buducem nasljedstvu ili legatu i ugovor o m edusobnom nasljedivanju bracnih drugova. kao sto je npr.4. Shodno tome. postoji obavezna nadleznost notara da te ugovore sacini u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne ispr ave (vidi cl. Uloga notara u sacinjavanju. ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (clan 1063. Medutim. ti ugovori su u crnogorskom zakonodavstv u izricito zabranjeni (vidi clan 121. b) Uslovi za punovaznost Da bi ovo odricanje bilo punovazno. te su zbog toga ranije bili regulisani Zakonom o nasljedivanju. ugovor o dozivotnom izdrzavanju (clan 1075. takva je da kod ugovora o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. t. ka o sto su: ugovor o nasljedivanju. 4 1 Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno a) Pojam Pravilo je da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno328 nema pravnog dejstva. pod prijetnjom nistavosti. 51. moze se ugovorom s pret kom odreci od nasljeda koje bi mu pripalo poslije smrti pretka. da se radi o nasljedu na zaostavstini koja je bila poznata u vrijeme zakljucenja . ZN CG).

ugovora i koja nekom potomku treba da pripadne od pretka poslije smrti. ZN CG. moze zakljuciti zakonski zastupnik. jer se ovdje radi o aktu raspolaga nja imovinom i pravima329. uz odobrenje organa starateljstva. u ime poslovno nesposobnog ugovaraca. a po osnovu Zakona. 329 Vidi clan 66 i 308 PZ CG. jer u suprotnom. 328 Clan 135. . da ga sklope predak i potomak koji su poslovno sposobni. ovakav ugovor.

tome je notar duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane. st. davanje izjave o pris tajanju pretka na podvrgavanje prinudnom izvrsenju bez odlaganja iz njegove cjelokupne i movine (cl. . to ne utice na punovaznost ugovora o odricanju. npr. 4. 1. tj. smatr amo da ne mogu biti ovjereni potpisi od notara vec da se mora sastaviti u formi nota rskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi privatne isprave. potrebno je u ugovor unijeti klauzulu o tome. a iz razloga sto je u cl. st. 135. Nadalje. c) Sadrzaj i obiljezja Zakonska je pretpostavka da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno. Moze se ugovoriti naknada. osim ako se izricitom odre dbom drugacije ne ugovori. izmedu ostalog.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da je ugovor sacinjen u pisanom obliku i da ga je ovjerio sudija. 53. ako ugovorom o odricanju ili naknadnim ugovorom nije sta dr ugo odredeno. 5 ZN CG). Ukoliko se ugovor sastavlja pred notarom (fakultativna nadleznost notara). Za punovaznost izjave o odricanju od nasljeda bez znacaja je da li je to odrican je ucinjeno uz naknadu ili bez naknade. st. upozoriti pretka i potomka na posljedice ugov ora i takvo upozorenje unijeti u notarski zapis ugovora. pa ako je predak ne ispla ti. vazi za po tomke onoga ko se odrekao. kako od samog pretka. da se ta njegova izjava odnosi na svako njegovo nasljed no pravo prema zaostavstini pretka. ako se zeli drugacije od onoga sto je Zakon propisao (cl. ali potomak moze ispunjenje te n aknade zahtijevati sudskim putem. Notar je obavezan. Dakle. notar je duzan upo zoriti pretka i potomka i na sljedece: dati upozorenje potomku da ne moze bez saglasnos ti pretka (jer se radi o dvostranom pravnom poslu) opozvati svoju izjavu o odricanj u od nasljeda datu u ugovoru. da ovo odricanje potom ka ne vazi za njegove nasljednike . te da odricanje djeluje i na njegove potomke. 135. tako i iz njegove zaostavstine na slucaj njegove smrti. bez obzira kolika bude ta zaostavstina u momentu smrt i pretka. odnosno notar. Zakona o notarima). Moze se u notarskom zapisu predmetnog ugovora koristiti i mogucnost ugovaranja klauzule izvrsenja bez odlaganja. ZN CG propisano da notar mora procitati ugovor i upozoriti pretka i nasljednika na posljedice ugovora.

nasljednik koji je dao takvu izjavu. ili je data usljed prevare.Nasljednik koji se odrekao jos neotvorenog nasljeda. ZN CG). moze traziti da mu se prizna pravo nasljeda na dio koji mu po zakonu pripada na novopronadenu imovinu. ili u zabludi. Ako se po davanju izjave o odricanju od nasljeda pronade imovina za koju se u vr ijeme davanja izjave nije znalo da pripada zaostavstini (a postojala je u momentu skla panja ugovora o odricanju). 136. ne moze opozvati takvu izja vu. ili prijetnjom. u roku koji mu odredi sud. a iz razloga sto se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na zaostavstinu koja je nasljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave (vidi cl. . odnosno ugovor bez druge ugovorne strane. st.2. ali moze traziti ponistenje ugovora ak o je njegova izjava o odricanju o nasljedstva izazvana prinudom.

u 8. od ------. Riva br. sa prebivalistem u Budvi. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik.10. dolje potpisanim notarom milic misom. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK.1. izdat od ------. CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. a koja izjavljuje da je: kci B. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. sa prebivalistem u Budvi. udata (udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji. drzavljanin Crne Gore.. po zaniman ju frizerka. sacinim notarski zapis ugovora oodricanjuodnasljeda.00 h (osam casova). sa rokom vazenja do________. ozenjen (udaljemtekstu:predak). drzavljanka Crne Gore. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).1.2009. -------------------------------------------------2. uz ugovaranje isplate naknade nasljedniku i izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja za isplatu te naknade._______. broj______. JmB_________. Gospodin mm. da razumiju pravne posljedice na koje sam im ukazao i da ima ju ozbiljnu i pravu volju za zakljucenje ovog ugovora. br. rodena dana_____u Podgorici. roden dana_______u Podgorici. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 2 Primjer:Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. od dana________. Ul. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. Riva br. Ugovorne strane sam upozorio na pravneposljediceovogugovora. ust anovio sam da su prisutni u rodbinskom odnosu oca i kcerke. a koji izjavljuje da je: sin A. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . broj____ __.________. anarocitodasepotomaknemozepojavitikao nasljednik na imovinikojajepredmetovogugovora -------------------------------------------------------------Nakon toga. preda mnom. ------. JmB________.istovremenosupristupili:--------------------------------------------------1. te uvidom u prezentovani mi Izvod iz maticne knjige ro denih. nastanjena na adresi ul. sa rokom vazenja do____. Podgorica. po z animanju menadzer. izdatu od mUP-a Crne Gore. Gospoda DJ. UZZ br. od dana _______. broj_____ izdatu od mUP-a Crne Gore.4.1/2009. prisutni su izjavili sljedeci:---------------------------------------------------------------------- . Dana 15. Takode sam se uvjerio da su sposobni i ovlaste ni za zakljucenje ovog pravnog posla. nastanjen u Podgorici ul.

koja je stoga ovlascena na nasljedivanje po osnovu Zakona. kao i na nuzni nasljedni dio.------------UGOVOROODRICANJUOD NASLJEDAKOJE NIJEOTVORENO----------------------Clan1 mm je otac DJ. DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu i prava na .

Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nuzni nasljedni dio330 na cjelokupnoj imovini pretka mm. pa mm333. snosi DJ. racunajuci od dana zakljucenja ovog ugovora. te broj i datum prepisa lista nepokretnosti koji se prilaze uz izvornik nakon sto je procitan strankama) --------------------------------------------------------Ovo odricanje vrijedi i za potomke331 DJ. ukljucujuci i njene potomke334. iskljucuje iz zakonskog n asljednog reda i iz prava na nuzni nasljedni dio. ------------------------------------------------------------- . uz predocavanj e dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. ostaje netaknuto. a sto DJ prihvata.--------------------------------------------------------------Clan3 Ovim odricanjem se DJ. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i reali zacijom ovog ugovora. Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati povjeriocu na njegov zahtjev. Zauzvrat. koji se ima isplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zakljucivanja ovog ugovora. ------------------------------------------------------------------Clan2 mm prihvata ovo odricanje. izjavljuje pristajanje na neposredno pr inudno izvrsenjebezodlaganjaizcjelokupnesvojeimovine. a za nepokre tnosti unijeti i podatke iz katastra nepokretnosti. mm se obavezuje da ce u roku od 15 (petnaes t) dana. radi isplate naprijed naznacenog iznosa od _____EURA. koja se u momentu zaklj ucenja ovog ugovora sastoji od:________(unijeti sve potrebne podatke o imovini. DJ isplatiti jednokratni novcani iz nos332 od ____ EURA. -------------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim aktom odgovaraju solidarno. ---------------------------------------------------------------------------------Notarjepoducioiupozorio strankena mogucnost i posljedice podvrgavanja mm neposre dnom prinudnom izvrsenju bez odlaganja za preuzetu novcanu obavezu. a na osnovu ovog notarskog akta. ------------------------------------------------------------------------Pravo mm da kasnijim raspolaganjem po osnovu posljednje volje povlasti svoju kce rku DJ.

ako sporazumom o odricanju nije sto drugo odredeno. a narocito: -----------------330 Alt. koja se sastoji od _____ . ako je bez naknade. ZN CG je regulisano da odricanje vazi i za potomke onoga koji se odrekao. S tim u vezi formulacija: ovo odr icanje ne vrijedi za potomke DJ . 332 333 334 oje Alt. stav 5. a sto se ne odnosi na nuzni nasljedni red: npr.------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozoriona posljedice ovog ugovora. Odustaje od toga . k ne ukljucuje potomke . formulacija: ovo odricanje se vrsi bez naknade . u clanu 135. 331 Alt. Alt. . Alt. DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom za konskom redu na cjelokupnoj imovini pretka MM. ako odricanje ne ukljucuje potomke formulacija: ovim odricanjem se DJ. moze se odreci i samo prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu .

nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.mm(potpis) 2. kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustv u notara svojerucno potpisuju. da se odricanje ne odnosi na potomke nasljednika .10. u 11. ------------------------------------------------------------------------------------------3. te na pravne posljedice toga. da u roku koji mu sud odredi trazi da mu se prizna pravo na zakonski nasljedni dio u sluca ju novopronadene imovine. za koju se nije znalo da pripada zaostavstini u vrijeme zakljucenja ugo vora. s tim da se ovim ne dira u zakonsko pravo DJ. dana 15. -------------------------------------------------------4. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. npr.2009 g. 2. --Od ovog notarskog akta dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------mm (1x) ----------------------------------------------------------------------------------------------------DJ (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi____. da se potomak ne moze pojaviti kao nasljednik na imovini koja je predmet ovog ugovora. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . da se ovo odricanje od nasljeda odnosi i na potomke DJ i na posljedice toga335. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. koja mu je bila poznata u vrijeme zakljucenja i koja se zatekne u momentu smrti pretka i na posljedice toga. da se ovaj ugovor ne moze opozvati.---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. a kako slijedi:____ ____. da se ovaj ugovor o odricanju od nasljeda odnosi na svu zaostavstinu pretka mm. osim u slucaju obostrane saglasnosti stra naka. neposrednim pitanjima uvjerio s e da odgovara volji stranaka. -----------------------------U Podgorici. te da se moze drugacije ugovoriti. ali se od toga odustalo. DJ (potpis) NOTAR misic miso (potpis. da ovo odricanje od nasljeda ne v . Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 1. pecat i stambilj) 335 Ovu poduku i upozorenje uvijek unijeti u ispravu ako stranke nisu drugacije ugovorile.4.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. Alt. kao lica koje se odreklo nas ljeda.

ovo unijeti u .azi za potomke DJ i da ce se njen dio nasljedivati kao da je umrla prije ostavioca ispravu samo ako je tako ugovoreno. .

Notar je duz an na to upozoriti ugovorne strane. te je. na one koji bi se svakako pojavili kao njegovi nasljednici (zakonski). bez obzira koliki je dio bilo koji potomak dobio. a to je da se pitanje nasljedivanja i posebno pitanje raspodjele imovine jednog lica postavlja uvijek i tek za slucaj smrti. npr. postoji i drugi izuzetak od prav ila. Ovaj ugovor je svojom sustinom obligacionopravni ugovor. pri cemu se ta lica ovim ug ovorom odricu bilo kakvih nasljednopravnih zahtjeva u pogledu imovine koja je predmet takvog ugovora (npr. najznacajnije nasljednopravno dejstvo ovog ugovora jeste da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici338. forma. sposobnost za zakljucenje). jer se njime vrsi pre nosenje imovine sa pretka na potomke i eventualno bracnog druga. dvoje djece i unuk. tim ugovorom predak (ustupilac) se obavezuje da potomcima za zivota ustupi bez naknade svoju imovinu337.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 Ustupanjeiraspodjela imovine za zivota 4 3 1 Pojamipravnapriroda Pored odricanja od nasljeda koje nije otvoreno. nije dozvoljeno vracanje tih dobara kao poklona radi namire nja nuznog nasljednog dijela). kao nasljednik njegovog umrlog sina po pravu predstavljanja. predmet. uz mogucnost (nije uslov za punovaznost ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota) eventualnog ukljucivanja bra cnog druga i to sve pravnim poslom medu zivima: ugovorom o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. izuze t iz Zakona o nasljedivanju i regulisan u Zakonu o obligacionim odnosima. 4 3 2 Usloviza punovaznost Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bice punovazan: ako su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova iz ZOO (saglasnost volja. ako su u njemu ucestvovala i sa njim se saglasila sva djeca i drugi i ostaviocev i potomci. tako da predak v ise ne moze raspolagati tom imovinom ni pravnim poslom medu zivima (inter vivos). kao takav. tj. ni pr avnim poslom za slucaj smrti (mortis causae). Dak le. te usvojenik . koji bi po zakonu bili pozvani da naslijede njegovu zaostavstinu (a to se cijeni prema stanju koje postoji u vrijeme zakljucenja ugovora. Medutim. Ovaj izuzetak se odnosi na mogucnost ustupanja imo vine336 od strane pretka jos za vrijeme njegovog zivota i to u korist potomaka (djeca i drugi potomciobavezan uslov za punovaznost ugovora). ovaj ugovor ima nasljednopravni znacaj i dejstva. osnov. On za glavn u posljedicu ima prenosenje svojine sa pretka na njegove potomke.

1063. 1063.-1074. 337 Vidi cl. ZOO CG. moze je dati naknadno u istoj formi. Ustupanje i raspodjela imovine ostaju punovazni ako je potomak koji se nije saglasio u samom 336 Cl. Potomak koji nije dao saglasnost. ZOO CG.kod potpunog usvojenja). . 338 Vidi clan 1066 stav 3 ZOO CG.

a nije ostavio svojih potomaka. ali se radi odredivanja nuznog dijela nadzivjelog bracnog druga. takva . i 3. koji moze dati svoju saglasnost na ucinjeno ustupanje i raspodjelu ili ucestvovati u toj raspodjeli.Ostalom imovinom ne zelim danas raspolagati. U ovom ugovoru se moze (ali nije nuzno za njegovu punovaznost) obuhvatiti i brac ni drug pretka (ustupioca). koja se sasto ji od____. ZOO CG). ustupljeni dijelovi ostavioceve imovine ucinjeni njegovim potomcima. bracni drug se moze obuhvatiti samo uz njegov pristanak. dao saglasnost na ugovor u naknadnoj ispravi u istoj formi. a sve to pod uslovom da bracni drug moze i hoce da bude nasljednik.4. u cjelini ili djelimicno. njegovo pravo na nuzni dio ostaje neokrnjeno. st. a ne bi dal i saglasnost ni u naknadnoj ispravi u istoj formi. 2. u od nosu na tog bracnog druga. tada bi se taj pravni posao sma trao poklonom. imao bi pravo na nuzni dio i pravo da namirenje tog nuznog dijela trazi iz ustupljene imovine3 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alt. smatraju poklonom339. Dakle. P R I m J E R Predmet ustupanja i raspodjele je cjelokupna moja sadasnja imovina. ust upanje i raspodjela ostaju punovazni. U tom slucaju. 1064. tj. ne bi zakljucili ugovor vec samo neki. ili se odrekao nasljeda. ili je nedostojan za nasljede (vidi cl. ili je iskljucen iz nasljeda. te ako je p otomak koji se nije saglasio. umro prije ostavioca. izgubio bi nasljednopravna dejstva. Ako bracni drug ne bude obuhvacen (nije ukljucen ili nije prihvatio d a bude ukljucen). Isto to vazi i za slucaj ako se ustupiocu poslije ustupanja rodi dijete ili se pojavi nasljednik koji je bio proglasen za umrlog. koji se sastoji od___. a onaj ko nije ucestvovao. ---------------------------------------------------------------Ako bi se ugovorila raspodjela dobara koja ce se zateci u zaostavstini ustupioca . Ukoliko svi potomci ustupioca koji bi bili pozvani na nasljede (a to se cijeni p rema stanju u momentu sklapanja ugovora). 4 3 3 Predmet ustupanjairaspodjele Predmet i raspodjela ustupanja moze biti samo ustupioceva imovina koja postoji u casu ustupanja i raspodjele. . Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima ugovoru. Predmet ustupanja i raspodjele je dio moje sadasnje imovine.

Ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu. ZOO CG. 341 Vidi cl. 339 Clan 1070. U slucaju p ostojanja ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. i 1067. kao i dobra koja je naknadno stekao341. 340 Clan 1068. . zaostavstinu ce ciniti samo imovina koja nije bila obuhvacena ustupanjem i raspodjelom. ZOO CG.odredba bi bila nistava. 1066. ZOO CG.

pravo upotrebe i pravo stanovanja) regul isane su u Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima. za v rijeme trajanja zivota. ugovoriti kakvu drugu naknadu. t. notar to mora konstatov ati i potvrditi u samom ugovoru. ugovoriti dozivotno izdrzavanje. ovaj ugovor ne bi p roizvodio pravno dejstvo. Ovaj ugovor m ora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. pravo upotrebe. 51. stvarati odredenu obavezu343. za bracnog druga. Uslucaju smrtijednogodovlascen . zadrzati odredena prava. odrede ne odredbe o tome postoje i u ZOO342. Pored toga sto je Zakon o notarima propisao postupak notara u sastavljanju notarskih akata. 3. P R I m J E R I Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. potrebno primijeniti odredbe naznacenog prava. jer bez te forme. U suprotnom. ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. s hodno odredbama cl. Ovdje je propisana iskljuciva nadleznost notara. 4 3 5 Zadrzavanjepravakodugovoraoustupanjuiraspodjeliimovine za zivota Ustupilac moze za sebe. ugovoriti dozivotnu rentu u novcu ili zamjenjvim stvarima345. Ako su licne sluzbenos ti ili dozivotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bracnog druga zajedno. Licne sluzbenosti (pravo plodouzivanja. ili ako nesto drugo ne pro izilazi iz okolnosti slucaja. licna sluzbenost ili renta pripadaju u cjelini prezivjelom bracnom drugu do njegove smrti.1. ili dati naloge. kao i za koje drugo lice . dok su dozivotna renta i dozivotno izd rzavanje regulisani Zakonom o obligacionim odnosima.st. ili za oboje. i to: pravo plodouzivanja. pod prijetnjom nistavosti. ob avezu notara da ugovornim stranama procita ugovor i upozori ih na nasljednopravna dejs tva. koja se odnose na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. tome bi notar trebao poduciti stranke. koji propisuje. Zakona o notarima. ako nije sta drugo ugovoreno. pravo stanovanja i to na svim ustupljenim dobrima ili nekim od njih (licne sluzbenosti344). u s lucaju smrti jednog od njih. pa je kod ugovaranja zadrzavanja tih prava. Da je tako postupio.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 4 Formaugovora Forma ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bitan je element za nje govu punovaznost. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce.

1065. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 1069. .ika. ZOO CG.-1099. 249. cl. a moze se i drugacije ugovoriti: 342 343 344 345 Vidi Clan Vidi Vidi cl. drugo zadrzavapravostanovanjaupunom obimudo smrti . cl. 1087. 223. ZOO CG.-cl. ZOO CG. --------------------------- to je zakonsko odredenje.

Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. Kod bes platnih raspolaganja (kao sto je ovo) i kod raspolaganja izmedu bliskih srodnika. ------------------------------------------------------------Ustupiocevi povjerioci mogu pobijati ustupanje i raspodjelu pod uslovima predvid enim za pobijanje raspolaganja bez naknade (actio pauliana pobojna tuzba)346. Uslucaju smrti ustupi oca. za kredit u iznosu od 20. u korist Banke ____. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke.. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. moze pobijati pravn u radnju duznika poduzetu na njegovu stetu (duznik nema dovoljno sredstava za ispunjenje dospjelog povjeriocevog potrazivanja). pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce. P R I m J E R Potomak SB preuzima dug obezbijeden hipotekom. s tim sto se to ugovorom prilikom ustupanja i raspodjele moze drugacije ugovoriti. iznos neplacenog duga na danasnji dan kao dan obracuna je 15. koji je zakljucio ustupi lac sa naznacenom bankom. . akoji dug jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. na osnovu Ugo vora o zasnivanju hipoteke. Svaki povjerilac cije je potrazivanje dospjelo. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom . KO Grad.2006. smatra se da je duznik znao da poduzetim raspolaganjima nanosi stetu povjeriocima i za pob ijanje tih radnji ne trazi se da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato( clan 288 stav 3 ZOO). koja je upisana u G listu nepokretno sti broj 298. a koja se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nak on sto je procitana strankama. broj ________.06. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. za v rijeme trajanja zivota.000 . g.00 EURA (s lovima: dvadesethiljada EURA).4. Stranke su pribavile Saglasnost Banke ___ za pre uzimanje duga obezbijedenog hipotekom.ovo pravoprestaje --------------------------------------------------------------------------------------------------4 3 6 Odgovornostzaustupiocevedugoveipobijanje ustupanja Potomci izmedu kojih je ustupilac razdijelio svoju imovinu. ne odgovaraju za nje gove dugove. od 01.00 EURA (slovima:petnaesthiljada EURA).000.

U vezi sa mogucnosti pobijanja ustupanja i raspodjele imovine za zivota. . i cl. 2. 1071. ZOO CG. notar b i trebao poduciti i upozoriti stranke. P R I m J E R Notar je stranke upozorioipoducio da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustup anje i raspodjelu pod zakonskim uslovima za pobijanje raspolaganja bez naknade -----------------346 Clan 287-292. st.

Ustupilac imapravonabesplatnipovratni prenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. a sto ima za posljedi cu da ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota nije punovazan i u cijelost i se smatra poklonom (clan 1064. Pri izracunavan ju velicine njegovog nuznog dijela. sud ce od luciti da li ustupilac ima pravo da zahtijeva vracanje date imovine ili samo pravo da t razi prinudno izvrsenje tereta. Potomci su duzni bez naknade i odlag anja izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca. P R I m J E R Ugovaranjeodredbeobesplatnompovratnomprenosuustupljeneimovine U slucaju grube nezahvalnosti potomka AB prema njemu. Postoji odgovornost potomaka za pravne i skrivene mat erijalne nedostatke. Od ovoga se razlikuje situacija kada neko od potomaka nije obuhvacen ug ovorom ili se nije naknadno saglasio sa ustupanjem i raspodjelom. odgovornost za postojanje i naplativost potrazivanja ustupioca koje je pripalo nekom od potomaka.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 7 Obaveza jemstvaizmedupotomaka Obaveza jemstva izmedu potomaka ista je kao i kod sanasljednika poslije diobe. i 1068. ako potomak ne daje njemu ili kome drugom izdrzavanje odredeno ugovorom o ustupanju i raspodjeli. ima pravo da zahtijeva svoj nuzni dio poslije smrti ustupioca. Posljedice opoziva su takve da potomak koji je morao da vrati ono sto je primio. ZOO CG). ili ako potomak AD ne i splati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. vodeci pri tome racuna o vaznosti tereta za ustupioca i ostalim okolnostima slucaja. Svaki potomak jemci i duguje naknadu srazmjerno svom dijelu koji je dobio ustupanjem i raspodjelom. ustupilac ima pravo da zahtijeva da mu potomak vrati ono sto je primio ustupanje m i raspodjelom tj. ili ako potomak AC ne izvrs ava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. da opozove ustupanje348. i to u sljedecim slucajevima: ako je potomak pokazao grubu nezahvalnost prema njemu. 4 3 8 Opozivanje S obzirom da je ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota besteretni pra vni posao. U ostalim slucajevima kada potomak ne izvrsi terete odredene ugovorom. te da se nije odrekao nasljeda. t j. da nije nedostojan. Potomci . pod uslovom da nije i skljucen iz nasljeda. dijelovi ustupljene imovine ostalim potomcima smatrace s e kao pokloni. i poslije ustupanja i raspodjele347. ako potomak ne isplati ustupioceve dugove. cija mu je isplata nalozena ugovorom.

1073.imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretnosti do dana 347 Clan 1072. ZOO CG. ZOO CG. . 348 Vidi cl.

4.1/2009.2009. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . drzavljanka Crne Gore. vrsi se ugovaranje zadrzav anja odredenih prava i ugovaranje prava na opoziv. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. u Podgorici. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ .istovremenosupristupila sljedeca lica:-----1. rodena dana_____. JmB________ .(udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------3. izdatu od mUP-a Crne Gore. u Podgorici. JmB_________. udata. potomak preuzima dug ustupioca. u Podgorici. ustupilac je udovica. sa rokom vazenja do________. a koja izjavljuje da je: kci B.(udaljemtekstu: ustupilac/predak)------------------------------------2. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _.________. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ----------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane su saglasne i zahtijevaju da se u G listu nepokretnosti.00 h (osam casova). Dana 15. Gospoda CD. od dana________. UZZ br. u 8. Riva br. Gospoda AB. preda mnom.. Gospoda EF. Ul. sa rokom vazenja do____. sa prebivalistem u Budvi. od dana _______. rodena dana_____. Riva br. CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA. broj____. drzavljanka Crne Gore.1. po za nimanju menadzer. Podgorica. Ul. JmB________ . sa prebivalistem u Budvi.10. upise zabiljezba naprijed naznacenog prava na opoziv ovog ugovora. a koja izjavljuje da je: kci A. izdatu od mUP-a Crne Gore.1. sa prebivalistem u Budvi. po zaniman ju frizerka. --------------------------4 3 9 Primjer:Ugovoroustupanjuiraspodjeliimovinezazivota Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (raspodjeljuje se cjelokupna i movina. kao i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja za placanje novcanih obaveza). KO Grad. sacinim notarski zapis ugovora oustupanjuiraspodjeliimovinezazivota. dolje potpisanim notarom misic misom. nastanjena na adresi ul. drzavljanka Crne Gore._______broj______. udovica. nastanjena u Podgorici ul. te upis tih prava u katastar nepok retnosti. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustu pljenih im nepokretnosti do dana opoziva. rodena dana_______. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima prijema opoziva.

od dana________.________. po zanimanju frizerka . udata. a narocito na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu namir iti nuzni . a koja izjavlj uje da je: kci B. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za poduzimanje ovog pravnog posla. Podgorica.(udaljemtekstu:potomak)-----------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam poducioi upozorio na posljedice ovog pravnog posla.. sa rokom vazenja do________._izdatu od mUP-a Crne Gore. nastanjena na adresi ul.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. upisana u Listu nepokretnos ti br. a da ustupilac nije u braku . upisan je ustupilac AB.a. povrsine od 5000 m2.---------------------------------Cijenimo da ova nepok retnost vrijedi353 20. ukupne povrsine od 59 m2.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). od_______. Vinograd.. povrsine od 500 m2.._____.1. Dvosoban stan. koju cine sljedece nepokretnosti. -------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla351. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. i kao suvlasnik sa 1/20 na zemlji stu u A listu. za koje je notar danas izvrsio neposredni uvid352 u kata stru nepokretnosti Podgorica i ustanovio stanje: --------------------------------------------------------------------------1. KO Grad. Kao vlasnik stana. stranke saglasno izjavljuju da je ustupilac majka potomaka i da nema drugih potomaka.10.. stranke izjavljuju sljedeci :--------------------------------------UGOVOROUSTUPANJUIRASPODJELIIMOVINEZAZIVOTA ----------------IPREDMETUSTUPANJAIRASPODJELE-------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom se ustupairaspodjeljuje cjelokupna nepokretna imovina. ----------------------Nakon toga. izgradenoj u ul. u ul. U B listu kao vlasnik.. KO Janjici.--------------------------------------------------------II USTUPANJEIRASPODJELA --------------------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom ustupilac se obavezujedaizvrsi ustupanjeiraspodjelu za zivotabez nem .000 . dok je u listu G upisana hipoteka u korist PBS banke Podgorica.00 EURA (slovima:dvadesethiljada EURA).00 EURA (slovima: tridesetpethiljada EURA) ---2. Titova br. koji se nalazi u Podgorici. 500. u iznosu od 20. te da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. na parceli broj 5/1. stan br. a cjelishodno je da bude obuhvacen i bracni drug.000.000. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. te na posljedice suprotnog pos tupanja350. sa 1/1. sa 1/1. a nalazi se u stambenoj zgradi br. na o snovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________.1. -------------------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35. Parcela br. dok u listu G a upisanih opterecenja i ogranicenja. I sprat. 201/1. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. upisan je ustupilac AB.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nasljednici349.

kao i obracuna notarske tarife itd. 352 Alt. notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. svimsvojimpotomcima. 353 Iako se radi o pravnom poslu bez naknade. 351 U skladu sa odredbama clana 1063. Zakona o obligacionim odnosima kojim je regulisan ovaj ugovor.naknadesvojupostojecunepokretnuimovinuiz tackeIovogugovora.-1074. u saradnji sa stranka ma. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. zbog eventualnog poreza na promet nepokretnos ti.-----------------------------------------------------349 Clan 1066. i 1070. .sa1/1 dijela. stav 2. ZOO CG.nepokretnostblizeoznacenuut ackiI1 ovogugovora.astoovaprihvata. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja. potrebno je. a koji se prilaze uz izvornik. itokakoslijedi:------------------------------------------------------------------------------------1 SvojojkcerkiCD ustupaiprenosiusvojinu. ZOO CG. u notarskoj ispravi izraziti vrijednost nepokretnosti. 350 Clan 1064.

potomak EF izjavljuje da pristaje na neposredno prinudno izvrsenje bez odlaganja iz cjel okupne svoje imovine.astoovaprihvata ----------------------------------------------------------Notar je poducioustupioca da ima mogucnost ugovoriti i zadrzati za sebe. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom . u korist PBS banke Podgorica. od 01. broj 105. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2 SvojojkcerkiEF ustupaiprenosiusvojinu. ------------------------------------------------------------b)Potomak EF se obavezuje placati ustupiocu za zivota novcanurentu.nepokretnostblizeoznacenu utackiI-2 ovogugovora. sa fiksnom godisnjom k amatnom stopom od 7%. g.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). dozivotnu rentu. Radi placanja naprijed naznacene rent e. na osnovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________. koji je zakljucio ustupilac sa naznacenom bankom. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. kao dan obracuna. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. ugovoriti zabranu otud enja i opterecenja nepokretnosti bez njegove saglasnosti i pravo na besplatni povratn i prenos ustupljenih nepokretnosti.---------------------------Notar je upozorio stranke. s tim da prva rata dospijeva_____. koja je up isana u G listu nepokretnosti. KO Grad. Notar je upozorio primaoca na pravne pos ljedice podvrgavanja neposrednom prinudnom izvrsenju bez odlaganja. ili svo g bracnog druga.06. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . pravo plodouzivanja. da moze obavezati potomke na davanje kakve druge naknade.sa1/1dijela. pravo stanovanja ili pravo upotrebe na nepokretnostima koje ustup a i prenosi. i to unaprijed svakog prvog u mjesecu za tekuci mjesec. na osnovu ovog notarskog akta. pravo dozivotnog izdrza vanja.. iznos neplacenog duga na danasnji d an.20 06. akoji jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. Stranke su prib avileSaglasnost bankeza preuzimanje duga355 obezbijedenoghipotekom. te ga upozorio na posljedice i rizike suprotnog postu panja. Povjerilac moze na z ahtjev dobiti izvrsni otpravak ove isprave uz predocavanje dokaza da su ispunjene pretp ostavke za njenu izvrsnost. je 15. ili za kog drugog.00 EURA (slovima:tristotine EURA).00 EURA (slovima: petnaesthiljada EURA). za kred it u iznosu od 20. pa ugovorne strane saglasno ugovaraju sljedece:------------------------------------------------------------a) Potomak CD preuzima dug354 obezbijeden hipotekom na parceli broj 5/1.000.000.356 mjesecno u iznosu od 300. ili za oboje.4.

a sto je na planu zgrade oznaceno i srafirano crvenom bojom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Ustupilac zadrzavazasebeizasvoju sestruXY. te ce se upisati u katastar. do 459. i naredni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). clan 222. ZOO CG. 355 Vidi clan 455. 1 stav 1. 357 Alt. ZOO CG. PRAVOSTANOVANJA357 na cijelom stanuiz tackeI-1ovogugovora --------------354 Clan 107.iz _____. uz zajednicko koristenje ulaz a. i clan 108.za vrijemetrajanjanjihovih zivota. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. on e su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio CG. 7 do 1099.c)Ustupilac zadrzavazasebelicnona cijelojnepokretnostiiztackeI-2ovogugovora. ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanj a -formulacija: jedna soba sa kuhinjom i kupatilom na prvom spratu kuce. ZOO . za zivota. (clan 1069. 356 Vidi clan 1069. PRAVOPLODOUZIVANJA Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodou zivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. Plan zgrade je predocen strankama. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. ZOO CG.

iz ______. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do momenta prest anka prava plodouzivanja i prava stanovanja. Ustupilac i njena sestra XY. Ovo pravo stanova nja je licno i ne moze se prenositi na treca lica.------------------------------------------Notar je upozorio stranke.-----------------------------------------------------------Sve koristi i tereti vezani za predmetne nepokretnosti. a potomci stupaju u posredan posjed odmah danas. a posebno potomke. ostaju na ustupiocu. -------------------------------------------------------------------e)U slucaju grube nezahvalnosti potomka358 ______ prema njemu. drugi ovlascenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu. ili ako potomak______ n e isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. Potomci imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretno sti do dana prijema opoziva. niti za bilo koje materijalne i pravne nedostatke. ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEI PRAVNE NEDOSTATKE ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. ili ako potomak__ __ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. a koja nisu vidljiva iz katastara nepokretnosti.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. ustupilac imapravo na besplatni povratniprenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. bez naknade i odlaganja. -------------------------------------------------------------------------------------Potomci preuzimaju sva javnopravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetne nepokretnosti. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. -----------------------------------------------Ustupilac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustupljenih im nepokretnosti do dana opoziva.----------------------Ustupilac ne odgovara za velicinu i svojstva ustupljenih nepokretnosti. niti mu je poznato da postoje tereti i ogranicenja koji nisu upisani u katastru nepokretnosti. Potomci su duzni. --------------------------------------------------------------------------III PRELAZ POSJEDA. izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca . TERETAIKORISTI. odn osno ovlascenicima prava stanovanja i plodouzivanja do momenta prestanka tih prava. na opasnost od zasnivanja zakonske hipoteke i poduciopotomke da zahtijevaju potvrdu od Poreske uprave da ustupilac nema dugo vanja .

jemce359 za pravne i materijalne nedo statke nepokretnosti koje su im ustupljene. 359 Clan 1072. ZOO CG. u obimuukojem seovdje neradiobesplatnomprenosu.anijeih saopstiopotomcima --------------------------------IVIZJAVEZAKNJIZENJE--------------------------------------------------------------------------------------1. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. ovog ugovora. potomak CD upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-1. u skladu sa Zakonom. ZOO CG. ali su stranke od toga odustale. ne proizvodi pravna dejstva ako jeustupilac znaoza nedostatke.---------------------------------------------Potomci jedan drugom. srazmjerno svom dijelu. -------------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje odgovornosti za materijalne i pravne ne dostatke. ----358 Clan 1073. .za poreze i doprinose.

ili ako potomak______ ne isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. ov og ugovora.4. u G listu.-------5. i I-2. shodno odredbama iz tacke II-e ovog ugovora. Potomak360 CD odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti prava stanovanj a za vrijeme trajanja zivota.----------------Notar je stranke upoznao da ce. ili ako potomak____ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema us tupiocu. prava ustupioca. -------------------------------------------4. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i realizacijom ovo g ugovora. izvrsi upispravaustupiocanabesp latnipovratniprenosustupljenihnepokretnosti prema svakom potomku pojedinacno. drugi ovlascenik zadrzava pravo stanovanja u punom obimu i da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlastenika. u korist ustupioca i njene sestre XY. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2. u G listu. kao i eventualni porez na promet nepokretnosti. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. u slucaju grube nezahvalnosti potomka ______ prema n jemu. sa zabiljeskom da u slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. iz ______. a sve to radi placanja dozivotne rente blize opisane u tacki II-b ovog ugovora. Potomci CD i EF odobravaju da se u katastar nepokretnosti u G listu nepokretnosti iz tacke I-1. ovog ugovora.a obavezepotomkaEF na placanjedozivotnerente iz tacke II-b i zabiljezbe izjave potomka EF o pristajanju na neposredno prinudno i zvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini i iz predmetne nepokretnosti. ----3. odmah iza naprijed izvrsenih upisa. tako da ono bude izvrsno protiv svagdasnjeg vlasnika predmetne nepokretnosti iz tacke I-2 ovog ug ovora. ovog ugovora. u korist ustupioca. sa zabiljeskom da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlasc enika. Potomak EF odobrava i zahtijeva istovremeni upis u katastar nepokretnosti u G list u broj ____. Potomak EF odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti pravaplodouzivanja za vrijeme trajanja zivota. -----VI ODOBRENJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . potomak EF upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-2. po sluzbenoj duznosti. KO Grad. snose potomci u jednakim dijelov ima.. a na c ijelom stanu-nepokretnosti iz tacke I-1. a na cijeloj nepokretnosti iz tacke I-2. -------------------------6. otpravak ovog akta dostav iti nadleznom katastru i Poreskoj upravi. --------------------------------------------------------------------------------VPOREZIITROSKOVI-------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poduciostranke da za troskove ove notarske obrade odgovaraju solidarno.

kao i na znacaj upisa naprijed naznacenih ugovorenih obligacionih i stvarnih prava u katastar ne pokretnosti. a u vezi sa clanom 85. da se svojina i licne sluzbenosti sticu tek sa upisom u katastar nepokretnost i. -----------------------------------------------------------------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. . 360 Opsirnije vidjeti u tekstu ovog rada koji obraduje pitanje izjava za knjizen je (clausula intabulandi) kod ugovora o prodaji.U konkretnom slucaju. stav 1. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. Zakona o drzavnom premjeru i k atastru nepokretnosti CG. ispitavsi sve okolnosti.

---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. g. a kako slijedi____. da se zahtjev za prenos svojine na potomke moze osigurati upisom predbiljezbe i na posljedice neupisivanja predbiljezbe. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegova sadrzina odgovara volji stranaka.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2.10. te na posljedice suprotnog postupanja. da ovaj ugovor podlijeze eventualno porezu na promet nepokretnosti. u prisustvu notara potpisuju. te je potom zapis potpis ao i ovaj notar.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac: AB (potpis) Potomci: . (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). --------------------------------------------------------------------------------------------------4. da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustupanje i raspodjelu pod zakonskim u slovima za pobijanje raspolaganja bez naknade. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. kako slijedi. da su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. a cje lishodno je da bude obuhvacen i bracni drug361. -3. -----------------------5.2009. da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu na miriti nuzni nasljednici. U Podgorici. ------Od ove notarske obradene isprave dobijaju:---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------Potomak CD (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------Potomak EF (1x)------------------------------------------------------------------------------------------Katastar (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Potomci (2x) -----------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je po tarifi ______. da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. u 11. --------------------------------------------------------------------6. nakon cega su stranke izjavile da je tako post upljeno. dana 15. ali su i pored toga potomci odustali od upisa predbil jezbe.

EF (potpis) NOTAR milic miso (potpis. u skladu sa zakonom. te na posljedice toga. . uni jeti sljedecu formulaciju: S obzirom da bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspo djelom.1. i pored tog. te preuzimaju sve rizike i posljedice u vezi s tim . pa ugovorne strane izjavlju ju da. pecat i stambilj) 361 Napomena: Ako bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspodjelom. notar je poducio i upozorio stranke da bracni drug ustupioca ima pravo na nuzni nasljedni dio iz ustupljene imovine. a zele sklopiti ovaj ugovor.CD (potpis) 2.

predaja (prenos svojine) na imovini koja je predmet ugovora. Ugovorima o dozivotnom izdrzavanju smatraju se i ugovori kojim je. tj. obradivati njegovo imanje i posli je smrti sahraniti ga ili uciniti nesto drugo u istom cilju. ugovor je nistav (clan 1076. nema primjene pravila o nuznom nasljednom dijelu. odjece. uz obecanje d avanja imovine poslije smrti. ZOO CG). odgovarajuce njege u slucaju bolesti i starosti. ili neko trece lice (primala c izdrzavanja). Nasljednopravna dejstva ovog ugovora se ogledaju u tome sto imovina koja je pred met tog ugovora. da je jedna strana preuzela obavezu izdrzava nja. ZOO). ili obav eza jednog ugovaraca da ce cuvati i paziti drugog. s tim da je sticanje svojine na stvarima i pravima odlozeno do trenutka smrti primaoca izdrzavanja. zajednicu zivota ili zajednicu imanja. jer u suprotnom. 4 4 3 Karakteristikeugovoraodozivotnomizdrzavanjuiusloviza punovaznost Pravne karakteristike ovog ugovora su: da je dvostrano teretan ugovor. . Notar je duzan na to upozoriti primaoca izdrzavanja i u notarskom aktu potvrditi da je tako postupio. ugovorne strane mogu i sto drugo ugovoriti (vidi cl. ZOO CG). kod kojeg je samo obaveza primaoca izdrzavanja regulisan a odloznim rokom. st. tj. obaveza sahrane i podizanje nadgrobnog spomenika primaocu izdrzavanja i drugo. st. obradivanje imanja primaoca izdrzavanja. a druga ugovorna strana se obavezuje da mu daje svu ili dio svoje imovine koja postoji u trenutku zakljucenja ugovora.-1086.4. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ima obligacionopravne i nasljednopravne elemente i kao takav je regulisan u odredbama clanova 1075.3. 1. izdrzavati do njegove smrti. ne ulazi u ostavinsku masu primaoca izdrzavanja.1075. k ao. te davanja za svakodnevne uobic ajene potrebe. ugovorena zajednica zivota ili zajednica imanja. 4 4 2 Sadrzajobavezeizdrzavanja Obaveza izdrzavanja narocito obuhvata obezbjedenje stanovanja. hrane. izricito je po zakonu odlozena do smrti primaoca izdrzavanja (clan 1075. Medutim. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 Ugovorodozivotnomizdrzavanju 4 4 1 Pojamipravnapriroda Ugovor o dozivotnom izdrzavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (davala c izdrzavanja) obavezuje da ce drugu ugovornu stranu. naprimjer. ZOO. za razliku od poklona ili testamenta. pa prema tome. Obligacionopravni elementi se ogledaju u tome sto je ovaj ugovor dvostrano teret an pravni posao za zivota. ob uce.

a koja postoji u momentu zakljucenja ugovora. . da je predaja.a da se druga ugovorna strana obavezala ostaviti mu svu svoju imovinu ili jedan njen dio. odnosno prenos svojine. odlozen do smrti primaoca izdrzavanja.

ZOO). da je ugovor sastavljen u zakonom propisanoj formi. notar moze. uz saglasnost stranaka.) predvida formu notarskog zapisa. ZOO. ne moze se znati kolika je konacna obaveza davaoca izdrzavanja (nepoznat je odnos vrijednosti predmeta. jer je u cl. ne ulazi u ostavinsku masu. 226. Na te okoln osti notar mora paziti i tome poducavati i upozoravati stranke. a davalac izdrzavanja moze bit i fizicko ili pravno lice. ugovor nije predstavljao nikakvu neizvjesnost. tako da se ovaj ugovor. da je aleatoran ugovor. smatrace se da ugovor nije ni zakljucen (forma ad solemnitatem) .Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da imovina koja je predmet ugovora pripada primaocu izdrzavanja u vrijeme zakljucenja ugovora i da je tacno naznacena u ugovoru. bolesna. takode. Kada je to neophodno potrebno. jer to moze utic ati na punovaznost ovog ugovora iz razloga mana volje. st.1076. ZOO CG. i sl. predvidena pisana forma i ovjera od notara. te iz razloga postojanja nekakve neizvjesnos ti u smislu trajanja ovog ugovora. pod prijetnjom nistavosti. a odnosi izmedu ugovornih strana rjesavace se po pravilima o sticanju bez osnova (clan 218. interesantna je odredba iz cl. U vezi sa aleatornoscu.. a shodno tome. na zahtjev zakonskih nasljednika. imovine koja se ostavlja prema vrijednosti izdrzavanja). tj. Zakon o notarima (cl. Medutim. mora sastaviti u formi notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog zapisa o potvr di privatne isprave. u smislu da imovina koja je predmet ovog ugovora. 51. jer se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu.1084. 4 4 4 Formazazakljucenjeugovoraodozivotnomizdrzavanju Kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju forma je bitan element i uslov za njegovu p unovaznost. Primalac izdrzavanja moze biti samo fizicko lice. Notar mora vod iti racuna o okolnostima da li je neka osoba stara. shodno konkretnim slu caju. 3. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravna dejstv a. jer ukoliko ne zadovoljava propisanu formu. jer u trenutku njegovog zakljucenja nije poznato koliko ce dugo zivjeti primalac izdrzavanja. moze ponistiti ovaj ugovor ako zbog bolesti i sta rosti primaoca izdrzavanja. 4 4 5 Sposobnostikruglicakojamoguzakljucitiugovorodozivotnom izdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju mogu zakljuciti lica koja imaju potpunu poslovnu sposobnost. kada se radi o fizickom ili pravnom licu koje se u okv iru . 1. zahtijevati i vjestacenje primaoca izdrzavanja po odgovaraj ucem vjestaku medicinske struke. t. po kojoj sud . uz prethodno citanje ugovora i davanje upozorenja o nasljednop ravnim dejstvima ugovora.

ZOO CG). Smatramo da ovaj ugovor mogu medusobno zakljuciti i lica koja su po zakonu obavezna da se medusob no izdrzavaju. U nekim zakonodav .zanimanja stara o primaocu izdrzavanja. takva lica ne mogu zakljuciti ovaj ugovo r bez prethodne saglasnosti organa starateljstva (clan 1077. roditelji i djeca itd. kao sto su bracni drugovi.

te odredena sadrzina ugovora. jedino je Zakon o nasljedivanju SR Makedonije. da ima t acno odreden rok u kojem se ugovor treba zakljuciti. te da sadrzi i druge elemente potrebne za zakljucenje ugovora. da vazi samo tri mjeseca od dana njegovog izdavanja i da sadrzaj punomocja bude tacno odreden u pogledu lica s kojim ce biti zakljucen ug ovor (odredenje primaoca izdrzavanja). odnosno zastupnika. Sto se tice mogucnosti zakljucenja ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem punomocnika na strani primaoca izdrzavanja.4. a sto podrazumijeva punomocje u formi notarskog zapisa kao javne isprave. stav 4. Ako je dozi votno izdrzavanje ugovoreno u korist vise lica kao primalaca izdrzavanja. za poslovno nesposobna i ograniceno poslovno sposobna lica mora se pribaviti odobrenje centra za socijaln i rad (organa starateljstva)363.) ili punomocnika362? U tom pogledu. ne sadrzi bilo kakve naznake. Od zakona o nasljedivanju iz bivse SFRJ. smatramo da bi se ovo moglo primijeniti i u pravu Crne Gore. niti zabranjuje. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima stvima ovo se predvida kao izricita mogucnost. Posto zakon izri cito ne zabranjuje zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem zastupnika.. sv ako od njih zasebno ostavlja svoj dio i ugovara za sebe izdrzavanje. staratelj itd. potpuno odredenje lica sa kojima se zakljucuje ugovor. kao i odredivanja vremena vazenja punomoci. dok u zakonodavstvu Crne Gore ova mogucnost se niti predvida. uz naznacavanje ugovornih strana i sa odredenom sadrzinom ugovora o dozivotnom izdrzavanju koji se zeli zakljuciti. Prema toj odredbi. potpuno odredenje sadrzine obaveze izdrzavanja i imovine koja se ostavlja.1078. Punomocje mora biti u formi zakljucujuceg pravnog posla. u clanu 121. u tom slucaju svako od njih ima zasebno pravo na davanja i cinjenja (vidi cl. Svako od njih se p . Nadalje. odn osno punomocnika. takode smatramo da je dozvoljeno zakljucenje putem punomoc nika. zakon u odredbama koje regulisu ovaj ugovor. Kako se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. propisano je da punomocje mora bi ti dato u formi javne isprave. ZOO CG). postavlja se pitanje: da li je ovaj ugovor moguce zakljuciti i preko za konskih zastupnika (roditelj. izricito propisiva o da davalac izdrzavanja moze biti zastupan po punomocniku i propisao formu. sadrzinu i vremensko vazenje punomoci. U slucaju vise primalaca izdrzavanja koji su suvlasnici imovine koja se daje. sto znaci da izricito ne dozvoljava ili izricito zabranjuje. Na strani davaoca i primaoca izdrzavanja moze biti vise lica. Ako je na strani d avaoca izdrzavanja vise lica. onda se ona pojavljuju kao solidarni duznici.

tj. . ugovor prestaj e samo prema njemu. 363 Vidi clan 66 i 308 stav 2 Porodicnog zakona CG. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . a svojina na predmetima ugovora prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu s mrti njegovog saugovaraca. ali se moze i drugacije ugovoriti. 314. na administracija.1079. da imovina prelazi u momentu smrti treceg lica. cetvrto izdanje Savreme Beograd 1979. Od ovog treba razlikovati dozivotno izdrzavanje u korist trecih lica kao primala ca izdrzavanja (vidi cl. a njegov suvlasnicki dio se prenosi na davaoca izdrzavanja. str. ZOO CG). Smrcu jednog od tih lica. tada obaveza izdrzavanja traje do smrti trec eg lica. tome notar treba poduciti i upozoriti stranke. Blagojevic.ojavljuje kao ugovorna strana i potpisuje ugovor.. kao 362 Borislav t. Ovdje se.

mogu traz iti ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog apsolutne nistavosti ili zbog mana volje. a ne trece lice kao primalac izdrzavanja. te poduciti i upozoriti stranke u notarskoj i spravi. u kom slucaju nemaju pravo na naknadu za ranije dato izdrzav . Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o dozivotnom izdrzavanju i nakon sto je pocelo njegovo izvrsenje. Smatramo da ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovo r samo u formi u kojoj je on zakljucen (clan 62. a ako je dozivotno izdrzavanje ugovoreno u korist treceg lica. ZOO CG). raskid ug ovora poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja moze zahtijevati i lice u ciju kor ist je izdrzavanje ugovoreno. bez obzira na razloge (clan 1082. 4 4 7 Prestanakugovoraodozivotnomizdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju prestaje smrcu primaoca izdrzavanja. Zbog neispunjenih obaveza koje je davalac izdrzavanja trebao izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. 4 4 6 Raskidiponistajugovoraodozivotnomizdrzavanju Ovaj institut je detaljno regulisan u clanovima 1082. pojavljuje lice cija je imovina. tj. U praksi se postavilo pitanje: da li nasljednici primaoca izdrzavanja mogu nakon njegove smrti traziti raskid ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog neizvrsavanja obaveza od strane davaoca izdrzavanja? Smatramo da zbog neizvrsenja obaveza davaoca izdr zavanja koje su ugovorene. troskovi sahrane. ZOO CG. ZOO CG). ZOO CG. bilo da to ne zele. U svakom slucaju. Raskid putem suda moze zahtijevati svaka ugovorna strana. ugovor prestaje ako njegov brac ni drug i njegovi potomci koji su pozvani na nasljede. ne pristanu na produzenje ug ovora.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom saugovarac davaoca izdrzavanja. ugovorne strane.. nasljednici primaoca izdr zavanja su aktivno legitimisani da traze raskid ugovora zbog neispunjenja tih obaveza. U slucaju s mrti davaoca izdrzavanja (clan 1085. te je notar. i 1083. 1082. O ovom je notar duzan voditi racuna. ili drugih razloga a u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. duzan voditi racuna o tim odredbama. i 1086. ZOO CG). Raskid moze biti sporazumn i ili putem suda. prilikom notarske obrade. trebaju se izvrsavati za vrijeme trajanja zivota primaoca izdrzavanja. jer to zahtijeva cilj pr opisane forme za sklapanje ugovora. a sve to u slucajevima predvidenim u cl. raskid moze traziti samo primalac izdrzavanja ili trece lice kao primalac izdrza vanja nakon sto je umro saugovarac davaoca izdrzavanja. ili lica koja imaju pravni interes. np r.-1086. podizanje nadgrobnog spomenika itd.

.). Ugovor o dozivotnom izdrzavanju moze prestat i ponistajem i raskidom.anje. a u kom slucaju imaju pravo traz iti naknadu za ranije dato izdrzavanje. ili nisu u mogucnosti da preuzmu ugovorene obaveze. a sto je detaljnije opisano pod naprijed naznacenom tacko m 4.4.6.

tj. ali samo za postojece dugove (za dugove koji postoje u momentu zakljucenja ugovora) primaoca izdrzavanja. primalac izdrzavanja zadrzava pravo svojine na imovin i navedenoj u ugovoru sve do svoje smrti. potrebno je uz otpravak ugovora priloziti izvod iz mat icne knjige umrlih za primaoca izdrzavanja. notar ce u ispravi dati odgovarajucu poduku i upozorenja. odnosno nekog prava iz tog ugovora. U vezi s tim. zalozit i i sl. te moze raspolagati tom imovinom (otuditi. ali se od t oga odustalo. P R I m J E R Primjerformulacijezazabiljezbuiuknjizbu: Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora isho di u katastru nepokretnosti zabiljezbupravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovora. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. onda treca lica koja bi pribavi la neko pravo na takvoj nepokretnosti. ali ugovorne strane mogu drugacije ugovoriti.). tu se radi o upisu zabiljezbe postojanja ugovora o do zivotnom izdrzavanju. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti Primalaca izdrzavanja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Da bi se na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju izvrsila uknjizba prenosa sv ojine u katastru nepokretnosti. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove dugove. a na nepokretno sti iz tacke I ovog ugovora. Imovina koja je predmet ugovora o dozivot . zakon je dao mogucnost davaocu izdrzavanja da svoje pravo iz ugovora obezbijedi upisom u javnu knjigu (clan 1080. odnosno n eupisivanja tog prava u javnoj knjizi. ZOO CG). ovog ugovora. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 8 Odgovornost davaocaizdrzavanja za dugoveprimaocaizdrzavnja Davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove du gove. 4 4 9 Obezbjedenjepravaizugovoraodozivotnomizdrzavanju Kako smo naprijed istakli. mogu ugovoriti da ce davalac i zdrzavanja odgovarati odredenim povjeriocima. time postaju nesavjesni sticaoci. Not ar je duzan poduciti stranke o tome i upozoriti na posljedice upisivanja. Radi odred enog obezbjedenja davaoca izdrzavanja.4. ali ako je u katastru nepokretnosti zabiljezeno postojanje ugovora o doz ivotnom izdrzavanju. ----------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja pristaje da uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepokre tnosti iz clana 1.

kao i eventualno srodstvo ugovornih strana.nom izdrzavanju. Zbog toga se uknjizba prenosa svojine v rsi na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju i izvoda iz maticne knjige umrlih za pri maoca izdrzavanja. a . takode je znacajno u notarski zapis ugovora o dozivotnom izdrzavanju unijeti i v rijednost imovine koja je predmet ugovora. ne ulazi u ostavinsku masu.

Riva br.000. JmB________. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. a koja izjavljuje da je: kci A.2009. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i kroz razgovor o situaciji. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje.istovremeno su pristupila sljedeca lica:-----------------------------1. preda mnom dolje potpisanim notarom milic misom. sa rokom vazenja do________. sa sluzbenim sjedistem u Budvi. radi odredivanja notarske tarife itd . sa prebivalistem u Budvi. izdatu od mUP-a Crne Gore. udovica. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja)--------------------------------2. od dana_______. Riva br. u Podgorici. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa prebivalistem u Budvi. a koja izjavljuje da je: kci B. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 10 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanju. Podgorica.------------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). rodena dana_____u Podgorici. te u stanovio da su .00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). rodena dana_______. UZZ br. izdatu od mUP-a Crne Gore.1. sacinim notarski zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. po zaniman ju frizerka.10.________.00 h (osam casova). po za nimanju menadzer. JmB_________. ul. od dana _______sa rokom vazenja do____. P R I m J E R Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se daje.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom zbog toga sto taj ugovor moze podlijegati placanju poreza na promet nepokretnost i. u 8. drzavljanka Crne Gore.uz ugovaranje zajednicezivota CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA. iznosi 27. u vrijeme z akljucenja ovog ugovora. Gospoda AB. Gospoda CD. nastanjena na adresi ul.1/2009. nastanjena u Podgorici ul._______broj______.1. ul. Dana 15. koji dospijeva nakon smrti primaoca izdrzavanja. uvjerio se u pravu volju stranaka.. drzavljanka Crne Gore.

poducavati ih i upozoravati. 1076. . a takode notar je duzan i po odredbama Zakona o notarima procitati strankama zapis. ZOO. -----------------------------------------------------------------------------------364 Vidi cl. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici364. -----------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora.sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.

izjavljuju sljedec i: ----------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ------------------------------------Clan1 Primalac izdrzavanja AB obavezuje se prenijeti u svojinu sa 1/1 dijela. a koji je up isan u V Listu nepokretnosti broj 105. KO Grad. na parceli broj 5/1. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu. gdje ce zajednicki zivjeti. KO Grad. I sprat. ukupne povrsine od 59 m2. izgradenoj u ul. svoju cijelu nepokretnost366.nakon smrti primaocaizdrzavanja. shodno tome.. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105.1.. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. stan br..4. stranke. Titova br.1. te da je.a. Naznaceno katastarsko stanje notar je utv rdio neposrednim uvidom u evidenciju Katastra nepokretnosti od danas365.dvosoban stan...ana osnovuovogugovora -------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat. povrsine od 500 m2.a. u ul. Kao vlasnik stana. stan br. a nalazi se u stambenoj zgradi br. ----------------------------------Nakon toga. na parceli broj 5/1. upisan je primalac izdr zavanja AB. --------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon toga. dok u listu G nema upisanih tereta.10. davaocu izdrzavanjasvojoj sestricini CD. povrsine od 500 m2._____ . ovaj notar nadl ezan za postupanje. davalac izdrzavanja CD obavezuje se izdrzavati367 primaoca izdrzavanja AB do njegovesmrti ------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. 10. sa 1/1. osigura ti potpunu . u ul. Titova br.tu nepokretnostmoze upisatiukatastru nepokretnostiusvoju koristkaosvojinusa1/1 dijela. ukupne povrsine od 59 m2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos svojine na dvosobnom stanu. 1. a o svom trosku. koji se nalazi u Podg orici. iz gradenoj u ul. stranke saglasno izjavljuju da je primalac izdrzavanja tetka davaoca izdrzavanja i da primalac izdrzavanja nema djece. I sprat. te da nije u braku i da ne boluje od neke bo lesti. djelujuci kako je to naprijed naznaceno.takodadavalacizdrzavanja.1. koji se nalaz i u Podgorici._____.. a nalazi se u stambenoj zgradi br.

odjecu i obucu.prehranu. stav 3. ZOO CG (primalac izdrzavanja moze dati samo stvari i prav a koja postoje u trenutku zakljucenja ugovora). te joj osigurati svu potrebnu njegu. te snositi sve troskove lijecenja i lijekova. podici mu uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. .lijecenje. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja 366 Clan 1075. Notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. a nakon smrti. 367 Clan 1075. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. ZOO CG. stav 2. a u slucaju bolesti. a koji se prilaze uz izvornik. spremanje stana i pranje rublja. ---------------------------365 Alt. primaoca izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godin e od smrti.

ako na to pristanu. ovog ugovora. ovog ugovora. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clan5 Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora.---------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja izjavljuje da. is hodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. primalac izdrzavanja moze traziti raskid ovog ugovora. Ako ne pristanu. njegove obaveze prelaze na njegovog bracnog dru ga i potomke koji su pozvani na nasljede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. -Nakon smrti primaoca izdrzavanja.000.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Clan3 Primalac izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdr zavanje. Za sporazumni raskid ugovora. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. ovog ugovora. -------------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je u vrijeme zakljucenja ovog ugovora. njegovi zakonski nasljednici imaju pravo pobij ati ovaj ugovor zbog neispunjenja obaveza koje je davalac izdrzavanja preuzeo izvrsiti na . ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA) Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti primaocaizdrzavanja. vrijednost nepokret nosti koja se ostavlja 27. uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepo kretnosti iz clana 1. auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjige umrlihza primaocaizdrzavanja.

snijeti davalac izdrzavanja. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. s tim sto iz javljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1.-------------------- . troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet ne pokretnosti.----Primalac izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. ----------------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. ovog ugovora. u skladu sa Zakonom. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve troskove vezane za ovaj ugovor. -------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da.kon smrti primaoca izdrzavanja.

---------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je primalac izdrzavanja za njih znao. ----ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra tek nakon smrti primaoca izdrzavanja368. Davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove du gove. a nije ih saopstio davaoc u izdrzavanja. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. -------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove dugove. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Primalac izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1.4. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici370. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu.------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------- . ---------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om369 u katastar nepokretnosti. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. pa je ugovoren upis kao naprijed.-------------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da je korisno da zahtijeva uvjerenje na dlezne poreske uprave u vezi s tim.--------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. ali se od toga odustalo. ---------------------na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplacene poreze i doprinose i da je za davaoca izdrzavanja korisno da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao.

nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele 368 Clan 1075 stav 1 ZOO CG. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. . neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. 370 Clan 1076 stav 1 ZOO CG.za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslov i iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. 369 Clan 1080 ZOO CG. a kako slijedi__ __.------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti.

preda mnom. Gospoda CD. kako slijedi.(u daljem teks tu: saugovarac davaocaizdrzavanja)-------------------------------------------------------------------------2. sa rokom vazenja do____. drzavljanka Crne Gore. JmB_______ _. u prisustvu notara potpisuju. Riva br. rodena dana_____u Podgorici. pecat i stambilj) 4 4 11 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanjuukoristtreceglica kao primaocaizdrzavanja CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA ul.. 1. u 11.10._ izdatu od mUPa Crne Gore. kojeg slobodnom voljom odobravaju i sv ojerucno. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . a koja izjavljuje da je . udovica.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis.1/2009. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) .2009. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sadrzinu. izdatu od mUP-a Crne Gore. u 8. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. drzavljanka Crne Gore.Gospoda AB.1. sa prebivalistem u Budvi.istovremeno supristupila sljedeca lica:----------------------------1. sacinim notarsk izapis ugovora odozivotnom izdrzavanju.10. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj____. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. od dana________. po zanimanju menadzer. dolje potpisanim notarom milic misom. UZZ br. Dana 15. a koja izjavljuje da je: kc i A. sa rokom vazenja do________.2009. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). rodena dana_______u Podgorici. da su saglasne sa ovim zapisom. ul. dana 15.00 h (osam casova). nastanjena u Podgorici ul._broj______.______. sa prebivalistem u Budvi. Riva br. JmB______ ___. od dana _______. --------------U Podgorici.g.

________. po zanimanju frizerka. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. nastanjena na adresi ul.------------------------------------------------------------------------------- . Podgorica.: kci B.

ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora.4.1. u______.. -------------------------------------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. povrsine od 500 m2.10. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. KO Grad. shodno tome. na parceli broj 5/1. djelujuci kako je to naprijed naznaceno.rodenu ______. ukupne povrsine od 59 m2. upisan je saugovarac davaoca izdrzavanja AB. te da momenat prelaska svojine mogu drugacije ugovoriti._____. Titova br.1. stranke izjavljuju sljedeci : -------------------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ----------------------------Clan1 SaugovaracdavaocaizdrzavanjaABobavezuje sedatiusvojinu.saprebivalistemiadresom u ______ (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja371). te nije u braku i ne boluje od neke posebne bolesti. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. gospoduEF. te da je..sa 1/1.davaocuizdrzavanja . ----------------------------------------------Naznaceno katastarsko stanje notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju ka tastra nepokretnosti od danas. JMB______. --------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. a da svojina na predmetnoj nepokretnosti prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu smrti njegovog saugovarac a AB. a koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. sa 1/1. ---------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. --------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. stranke saglasno izjavljuju da je saugovarac davaoca izdrzavanja tet ka davaoca izdrzavanja i da se ovim zeli obezbijediti dozivotno izdrzavanje za sestru saugo varaca davaoca izdrzavanja. ovaj notar nadl ezan za postupanje.. a koja nema djece. a narocito to da obaveza izdrzavanja traje do smrti treceg lica kao primaoca izdrzavanja. a nalazi se u stambenoj zgradi br. izgraden oj u ul.a. Kao vlasnik stana. stan br. dok u listu G nema upisanih tereta. u ul. I sprat. koji se nalazi u Podgorici.

JmB______. kao primaoca izdrzavanja ----------------------------------------------------------------371 Clan 1079.ana osnovuovogugovora -------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat.1. KO Grad.10. koji se nalazi u Podgorici. primalac izdrzavanja. 1.svojoj sestricini CD svoju cijelu nepokretnost.dvosoban stan. .. iz gradenoj u ul. a trece lice nije ugovorna strana nego samo korisnik izdrza vanja. u______. na parceli broj 5/1. rodenu ______. ZOO CG.takoda davalac izdrzavanja. Vlasnik imovine koja se daje za izdrzavanje treceg lica n aziva se saugovarac davaoca izdrzavanja. gospodu EF. povrsine od 500 m2._____. ostavljenu nepokretnost moze upisatiukatastru nepokretnostikaosvojinusa1/1 dijela. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. na kon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanja. tj. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati sestru saugov araca davaoca izdrzavanja. Titova br. a nalazi se u stambenoj zgradi br. u ul. ukupne povrsine od 59 m2. stan br. I sprat... sa prebivalistem i a dresom u _______.a.

ovog ugovora. ---------------------------------------------------------------------------------------SaugovaracdavaocaizdrzavanjaAB saglasanjedauknjizbupravasvojinesa 1/1 dijela na nepokretnosti iz clana 1. ----Clan4 Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja. ishodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu pravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovo ra.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA).--------------------Clan3 Saugovarac davaoca izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. a u slucaju bolesti. ----------------------------------------------------------------------- . na nepokretnosti iz clana 1.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjig e umrlih . a nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. iznosi 27. ishodi u kat astru nepokretnosti zabiljezbu prava primaoca izdrzavanja iz ovog ugovora. ovog ugovora373. u vrij eme zakljucenja ovog ugovora. podici joj uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu.000.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. ovog ugovora372. te n akon smrti primaoca izdrzavanja. gdje ce zajednicki zivjeti. te joj osigurati svu potrebnu njegu. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanjaAB. o svom trosku je sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne g odine od smrti. na nepokretnosti iz clana 1. --------------------------------------------------------------Clan5 Saugovarac davaoca izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog u govora.-------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetki (saugovarac davaoca izdrzavanja i primalac izdrzavanja) i sestricine (davalac izdrzavanja). odjecu i obucu. spremanje stana i pranje rublja. o svom trosku osigurati potpunu prehranu. ovog ugo vora. ----------------------------------------------------------------Saugovarac davaoca izdrzavanja i davalac izdrzavanja ovlascuju primaoca izdrzava nja da na osnovu ovog ugovora.

Ako ne pristanu. a nakon njegove smrti. 373 Clan 1080 stav 2 ZOO CG. i primalac izdrzavanja374 mogu traziti raski d ovog ugovora. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na naslijede ako na to pristanu. . onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. koji se moze poduzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg drugog razloga. potrebna je forma u kojoj je za kljucen ovaj ugovor. Za sporazumni raskid ugovora. ------------------372 Clan 1080 stav 1 ZOO CG. 374 Clan 1082 i 1083 ZOO CG. saugovar ac davaoca izdrzavanja. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze.-------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja.

te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. te da mogu ugovoriti da svoj .----Saugovarac davaoca izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon smrti primaoca izdrzavanja. u pogledu ispunj enja obaveza. Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je saugovarac davaoca izdrzavanja za njih znao a nije ih saopst io davaocu izdrzavanja375. tek nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja AB. u skladu sa Zakonom.-Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose saugovaraca davaoca izdrzavanja i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. njegovi zakonski nasljednici. ovog ugovor a.4. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. ali je davalac izdrzavanja od to ga odustao. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. s tim sto izj avljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove saugovaraca davaoca izdrzavanja poslij e njegove smrti. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti.-----Saugovarac davaoca izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. snijeti davalac izdrzavanja --------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja.

ali se od toga odustalo. davalac izdrzavanja ne odgovar a za njegove dugove. te se na njega primjenjuju pr avila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke.-----------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. pa je ugovoreno kao naprijed. -------------------------da poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. --------------da i kako davalac i primalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora mogu obezbi jediti upisom u katastar nepokretnosti.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora ne ulazi u zaostavstinu saugovaraca dava oca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici.-------375 Ovaj ugovor je dvostrano obavezujuci pravni posao. kao i kod ugovora o prodaji. ali se od toga odustalo.ina prelazi u trenutku smrti primaoca izdrzavanja EF. .

te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. --------------U Podgorici. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. kako slijedi. u 11. a kako slijedi__ __.(petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da obaveza izdrzavanja po ovom ugovoru traje do smrti primaoca izdrzavanja EF. dana 15.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Saugovarac davaocaizdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis. --------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saugovarac davaoca izdrzavanja (1x)--------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______.10.2009. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. --da se na ovaj ugovor primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na ugovor o doziv otnom izdrzavanju i odredbe o ugovoru u korist treceg lica376. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. u prisustvu notara potpisuju.g. CRNA GORA . pecat i stambilj) 4 4 12 Primjer:Izdrzavanjeukorist viselicakao primaocaizdrzavanja Postoji zakonska mogucnost da se zakljuci ugovor o dozivotnom izdrzavanju u koje m se pojavljuje vise lica kao primaoci izdrzavanja377.

376 Clan 142 do 147 ZOO CG. 377 Clan 1078 ZOO CG. Riva br.1.NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. .

izdatu od mUP-a Crne Gore. nastanjena u Podgorici ul. nastanjena na adresi ul. Dana 15. Ul. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. drzavljanka Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci B. roden dana_______. . a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. godine (petnaestog oktobra dvije h (osam casova). Gospodin BB. a koji izjavljuje da je: sin A.. u Podgorici. drzavljanka Crne Gore.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. u 8. od dana _______. ---------------------------------------------------------2. JmB________ _. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. sa zahtjevom da na osnovu njihove zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. sa prebivalistem u Budvi. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . po zanimanju menadzer. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. stranke saglasno izjavljuju da su primaoci izdrzavanja bracni drugov i i da primaoci izdrzavanja nemaju djece. sa rokom vazenja do____. sacinim notarski sljedeca lica:---------------- 1. rodena dana_____u Podgorici. od dana________. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima UZZ br. Gospoda CD. sa prebivalistem u Budvi. te da ne boluju od neke posebne bolesti --------------------------- . izdatu od mUP-a Crne Gore.00 sa sluzbenim sjedistem u Budvi izjave volje.1._______broj______.-------Nakon toga. sa prebivalistem u Budvi. od dana _______. rodena dana_______u Podgorici. po zanimanju ljekar. a koja izjavljuje da je: kci A.istovremeno su pristupila --------------hiljade devete godine).4. dolje potpisanim notarom milic misom. JmB________.10. ozen jen. Podgorica. sa rokom vazenja do____. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . izdatu od mUP-a Crne Gore.________. sa rokom vazenja do________. preda mnom. po zaniman ju frizerka._______broj______.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja) -------------------------------------------------------------3. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _.1/2009. Gospoda AB. drzavljanin Crne Gore.2009. nastanjen u Podgorici ul. u data (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja). JmB______ ___. Riva br.

. KO Grad. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. I sprat. na parceli broj 5/1. stav 2. ukupne povrsine od 59 m2. 10.a. Titova br. Zakona o notarima CG. ---------Nakon toga. a nalazi se u stambenoj zgradi br. Naznaceno katastarsko stanje ovaj notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju katastra nepokretnosti od danas . u ul. te da je. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara378. sa po 1/2 dijela. Kao suvlasnici stana. ovaj notar n adlezan za postupanje.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. izgraden oj u ul. .. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. shodno tome. izjavljuju sljedec i: ---------------378 Clan 9. stranke. a u listu G nema upisanih tereta. stan br. koji se nalazi u Podgorici.1. upisani su primao ci izdrzavanja AB i BB. 1._____. povrsine od 500 m2.Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora.

na kon smrtisvakogodprimalacaizdrzavanja. davaocu izdrzavanja-CD. 1. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocima izdrzavanja. 1.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA).. KO Grad. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati primaoce izdr zavanja AB iBB -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze..takoda davalac izdrzavanja.a. a u slucaju bolesti. podici im uobicajene nadgrobne spom enike i iste uobicajeno odrzavati. 10. I sprat. ------------------------------- . te nakon njihove smrti. i zgradenoj u ul. Zauzvrat.dvosobnom stanu koji se nalazi u Podgorici. a nalazi se u stambenoj zgradi br. i to svakompojedinacno379.000. povrsine od 500 m2. u ul. te im osigurati svu potrebnu njegu. u njihovom stanu. spremanje stana i pran je rublja.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. Titova br.-----------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja. u v rijeme zakljucenja ovog ugovora. ostavljene suvlasnickedijelovena naprijed naznacenojnepokretnostimozeupisatiukat astrunepokretnostinasvojeime. gdje ce zajednicki ziv jeti. koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. primaoce izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godine od smrti._____. ukupne povrsine od 59 m2. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan3 Primaoci izdrzavanja u cijelosti prihvataju navedeno u clanu 2..a na nepokretnosti.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom -------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU-------------------------------Clan1 PrimaociizdrzavanjaABiBBobavezujuseprenijetisvoje suvlasnicke dijeloveodpo 1/2. odjecu i obucu. na parceli broj 5/1. ovog ugovora. stan br. 27. o svom trosku osigurati potpunu prehranu. ana osnovu ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 .

auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjigeumrlih 379 Svaki od primalaca izdrzavanja ima zasebno pravo na odredena davanja i cinje nja. na osnovu ovog ugovora.Stranke izjavljuju da primaoci izdrzavanja i davalac izdrzavanja nisu u srodstvu ----------------Clan5 Primaoci izdrzavanja ovlascuju davaoca izdrzavanja da.---------------------------------------------------------------------------------Uknjizbu na suvlasnickimdijelovimaprimalacaizdrzavanja na nepokretnosti iz clana 1. ovog ugovora. ovog ugovora. . i shodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti sva kog od primalacaizdrzavanjapojedinacno.

njihovi zakonski nasljednici. primaoci izdrzavanja mogu traziti raskid ovog ugovora. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na nasljede.--------------Nakon smrti primalaca izdrzavanja. ovog ugovora. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. s tim sto izjavljuju da im nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. --------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne . ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja.--------------------Primaoci izdrzavanja garantuju da na nepokretnosti iz clana 1. snijeti davalac izdrzavanja. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primalaca izdrzavanja. u skladu sa Zakonom.----Primaoci izdrzavanja ne odgovaraju za skrivene i vidljive nedostatke. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta.4. Ako ne pristanu.--------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. te da ova nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. Za sporazumni raskid ugovora. u pogledu ispun jenja obaveza. ako na to pristanu. ----------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje.

---------------------------------------- . tek nakon smrti svakog primaoca izdrzavanja. pa je ugovoreno kao naprijed.nedostatke nema dejstva ako su primaoci izdrzavanja za njih znali a nisu ih saopstili davao cu izdrzavanja. Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove primalaca izdrzavanja.--------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke o sljedecem:------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice suvlasnicki dio svakog od primalaca izdrzavanja na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om u katastar nepokretnosti.

kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. u prisustvu notara potpisuju. dana 15. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primaoci izdrzavanja: 1.10. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). a kako slijedi__ __. ne ulazi u zaostavstinu primalaca izdrz avanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici.AB (potpis) 2. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom.2009. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.BB (Potpis) Davalac izdrzavanja: CD (potpis) NOTAR: milic miso . s tim da to mogu drugacije ugovoriti. ----------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primalaca izdrzavanja za njihov e dugove. --------------U Podgorici. g. ----------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primaoci izdrzavanja(2x) ------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. ali se od toga odustalo. u 11. kako slijedi.

(potpis i pecat) .

Zakona o notarima CG 381 Clan 4. uglavnom. a. na uredenost javnih registara. Vanparnicno pravo u bivsoj Jugoslaviji. uzimajuci u obzir znacaj odredenih pravnih poslova i d ruge ciljeve koji se zele postici notarskom sluzbom. U mnogim drzavama koje su prihvatile latinski tip notarijata. Medutim. Za prihvatanje. odnosno neprihvatanje solemnizacije u znacajnim pravnim poslovim a. zakoni o notarima u Bosni i Hercegovini ne predvidaju mogucnost i postu pak solemnizacije privatnih isprava381. pravnu sigurnost. formalnu i materijalnu autenticnost. postoje razlozi za i protiv. poznavalo je vanparnicni postupak ovjeravanja sadrzine privatne isprave od strane sudije kao uslov za punovaznost odredenih pravnih poslova. u zakonima o nasljedivanju i zakonima o vanparnicnom postupku bivsih republika i pokrajina SFRJ zahtijevala se ovjera privatnih isprava od strane sudije. Makedonija itd. nadripisarstvo u oblasti sacinjavanja privatnih isprava itd.) ili zapisa o potvrdi privatne isprave (cl. zavisi od ciljeva zakonodavca. 380 Clan 50. U pravnoj teoriji postupak potvrdivanja privatne isprave naziva se solemnizacija. Austrija. i dalje Zakona o notarima FBiH predvida notarski obradene isprave koje je u cijelosti sastavio notar po pravilima Zakona i koje imaju punu dokaznu snagu javne isprave . postoji o va vrsta notarske isprave (npr. zatim potvrde i ovjere koje imaju snagu javne isprave samo o cinjenicama . Francuska. Hrvatska. a isprave nastale u tom postupku nazivaju se solemnizir ane isprave.) za rjesenje da je za punovaznost odredenih pravnih poslova potrebno da budu zakljuceni u formi notarskog zapisa (cl. Uvodna razmatranja Zakon o notarima Crne Gore380 predvida zapis o potvrdi privatne isprave kao pose bnu vrstu notarske isprave koja je. takvu notarsku ispravu propisivao je i Zakon o javnim biljeznicima Kraljevine Jugoslav ije. a isto tako stranke mogu zahtijevati for mu notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave i za druge pravne poslove. opredijelio se u Zakonu o notari ma (cl.50.). iz jednacena sa notarskim zapisom. Za punovaznost ugovora o dozivotnom iz drzavanju. i clan 69.).Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 1. to. 51. a. a i pozitivno pravo Crne Gore. po svojim pravnim svojstvima i pravnoj snazi. koji s e mogu odnositi na vaznost odredenih poslova. 50. Zakonodavac u Crnoj Gori. Italija. tu formu mogu propisati i drugi zakoni. tj.

materijalnu autenticnost notarske isprave. a sto ne ukljucuje sadrzinu isprave. tj. .o kojima se njima svjedoci.

postoji pretpostavka autenticnosti (tacnosti). dakle punu dokaznu sn agu javne isprave. Zakona o notari ma CG. pod Zakonom propisanim uslovima.a. pravi biljesku kojom potvrduje cinjenicu potpisivanja od strane nekog lica i stavlja pecat.a. tu notar vrsi identifikaciju lica. od drugih potvrda i ovjera. ima svojstvo notarskog zapisa. naprimjer. to znaci da ima formalnu i materijalnu. 50. a sastoji se od niza radnji i postupaka. Da li je privatna isprava u saglasnosti sa zakonskim odredbama o formi notarskog akta i sadrzini n otarskog zapisa.a. izjednacen j e sa notarskim zapisom. potpisa na privatnoj ispravi. tj. Procedura potvrdivanja privatne isprave Procedura potvrdivanja privatne isprave propisana je u cl. Dakle.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 2. notar mora ispitati sa posebnom paznjom. Zakona o notarima. notar se upusta u ispitivanje forme i sadrzine privatne isprave. Potvrda privatne isprave. 50. takva isprava ima snag u javne isprave samo u dijelu biljeske o ovjeri. Potrebn . putem zapisa o potvrdi privatne isprave vrsi se od strane nota ra potvrda (ovjera) sadrzine privatne isprave kroz Zakonom propisan postupak i pod Zakonom propisanim uslovima. koja podrazumijeva pazljivo citanje cijele privatne isprave (izbjegavati povrsnu kontrolu) i uporedivanje sa odgovarajucim propisanim pravilima o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. pri cemu se ne upus ta u sadrzaj. odnosno ne potvrduje sadrzaj privatne isprave. Dokazna snaga Dokazna snaga zapisa o potvrdi privatne isprave proizilazi iz zakonskog odredenj a da. Upravo propisani postupak potvrdivanja privatne isprave i propisani uslovi u cl. te takva isprava. ta ko i sadrzaja isprave. dok u pogledu sadrzine ostaje i dalje p rivatna isprava. Medutim. tako i po dokaznoj snazi. tj. notar samo sastav lja biljesku o ovjeri kojom potvrduje cinjenicu da je neko lice pred notarom potpisalo ili pr iznalo vec stavljeni potpis kao svoj. 3 1 Provjeraprivatne isprave Notar je prvo duzan i ovlasten ispitati da li je privatna isprava u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta i sadrzinu notarskog zapisa . 3. ako su ispostovani i ispunjeni. Kod ovjere. razlikuje se. shodno odredbama clana 50. kako forme. moze biti izvrsna isprava. Zakona o notarima. kako po postupku koji pro vodi notar i uslovima koji moraju biti ispunjeni. dovode do toga da zapis o pot vrdi privatne isprave ima svojstvo notarskog zapisa. pod Zakonom odredenim uslovima.

. pisanju brojeva itd. a narocito greske u pisanju podataka za stranke. podataka za nepokretnosti.o je ispitati da li postoje greske u pisanju.

Zakona o notarima. te sluzbenih listova) moraju biti ispisa ni i slovima. s hodno cl. uporedice njihov identitet. 2. svaka stranica mora biti par afirana od stranaka i ucesnika. te odgovar ajucim odredbama Pravilnika o radu notara (cl. utvrdice da li su stranke sposobne za preduzimanje pravnog posla. bitne elemente. Notar ce ispitati da li privatna isprava sadrzi podatke o ucesnicima. naprimjer. Zakona o notarima CG.). jer to objektivno ne moze ni biti (ne moze privatna isprava biti prosivena jemstvenikom ako sadrzi vise listova jer ce to uraditi notar. . ispitace ovlascenje za zastupanje. 50. takode privatna isprava mora biti potpisana od svih uces nika itd. ispitati uslove za punovaznost. a ako ima pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. 3 2 Sacinjavanjepotvrde 3 2 1 Nacin sacinjavanja Sacinjavanje potvrde privatne isprave vrsi se shodno odredbama cl. da li je unesen a izjava da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da li su saglasni. notar ce ispitati da li je to u saglasnosti sa odredbom cl. 3. Zakona o notarima. zatim prazna mjesta u privatnoj ispr avi moraju biti oznacena crtama.-43. vec je propisano da forma privatne isprave mora bit i u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta. 2. Zakona o notarima CG. i dalje). Zakona . t.a. a izuz etno moze i citkim rukopisom i trajnim mastilom. 19. tj. a ako se privatna isprava sastoji od vise stranica. 44. c lausulu intabulandi. 53. 3 1 2 Provjerasadrzineprivatneisprave U pogledu saglasnosti sadrzine privatne isprave sa sadrzinom notarskog zapisa. t. 50. te da li privatna isprava ima tekst pravnog posla i potrebne elemente pravnog posla. zakonodavac ne propisuje da ona u potpunosti m ora biti u formi notarskog akta. tako. te da li im a paraf i potpis ucesnika. iznosi. shodno cl. 50. F orma notarskog akta je propisana u odredbama 35. Procedura potvrdivanja privatne isprave 3 1 1 Provjeraformeprivatneisprave U pogledu forme privatne isprave. mora ispitati sadrzinu privatn e isprave. n otar je duzan i ovlasten ispitati da li privatna isprava sadrzi sve ono sto je predvi deno za sadrzaj notarskog zapisa u cl. 50. st. datumi i druge brojcane oznake (osim brojca nih oznaka listova nepokretnosti i parcela. Zakona o notarima CG. u vezi sa cl. ne moze sadrzavati potpis i pecat notara itd. privatna isprava mora biti napisana elektronskim ili mehanickim sredstvom pisanja.3.

sacinjava zapis o potvrdi pr ivatne isprave. privatnu ispravu sa vise strani ca notar prosiva jemstvenikom u skladu sa odredbama cl. Zakon predvida da se na ispravu stavlja potvrda. .o notarima CG. u skladu sa Zakonom. 39. Kada notar utvrdi da je privatna isprava u saglasnosti sa odredba ma o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. U svakom slucaju. Smatramo da je priklad niji nacin da se potvrda stavi na poseban list papira koji se prosiva jemstvenikom sa privatnom ispravom. Zakona o notarima i cl.

propisana je obaveza notara da stranke narocito upozori na to da imovina koja je predmet ugov ora o dozivotnom izdrzavanju. pod brojem ____. i 7. Pri sacinjavanju zapisa o potvrdi privatne isprave . odnosno ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zi vota. odnosno po tpisivanja zapisa o potvrdi privatne isprave382. 1. izvod iz javnog registra. t.. 3 2 2 Sadrzajpotvrdeprivatneisprave Notar je duzan unijeti podatke iz cl. i clanu 1065. Sve stranke i ucesnici moraju biti istovremeno prisutni kod sacinjavanja. te kod notarskih zapisa pravnih poslova. 3. te ih u originalu ili ovjerenoj fotokopiji priloziti uz izvornik (npr. pod prijetnjom nistavosti ugovora. P R I m J E R Primjerformulacijezaprilogeuzzapispotvrde: Stranke uz Ugovor o prodaji prilazu Prepis lista nepokretnosti br. procjenu vjestak a. saglasnost itd. O tome opsirnije vidjeti u ovom radu kod razmatranja poduka i upozorenja. Pravilnika o radu notara. 6. prepis lista nepokretnosti. Zakona o notarima. Zakona o notarima CG.. punomocje. koji se u or iginalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama.-49. i 47. kopiju katastarskog plana. u zap is o potvrdi privatne isprave unijeti ce se i druge poduke i upozorenja. 29. sve ono sto se u tom pogledu primjenjuje i kod notarskog zapisa. Inace. mora sadrzavati i odgovarajuce poduke i upozorenja shodno odredbama cl. Zakona o notari ma CG. neko odobrenje. 1. u postupku sastavljanja notarskih akata zastupljeno je nacelo neposrednosti. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja. ZOO CG. Kada je potrebno. 35. U suprotnom. te da je prodava c upisan kao . ako je to potrebno ili propisano. Naprim jer. takoder stranke treba poduciti i upozoriti da p rivatna isprava ima snagu notarskog zapisa. notar je duzan primjenjivati odredbe cl. notar ne bi mogao potvrditi privatnu ispravu. Pored naznacenog. od _____. iz dat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Cetinje.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 21. u zapis o potvrdi privatne isprave treba unijeti i naznaku priloga ako postoje. KO Grad. a ako sadrzi i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. u clanu 1076. Nadalje. tj.).. odnosno ustupioca i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. 5. mora sadrzavati upozorenje da ima snagu izvrsne isprave. Notar mora ispitati da li podaci iz privatne i sprave odgovaraju prilozima i to konstatovati u zapisu o potvrdi privatne isprave. Iz njega je notar ustanovio da isti odgovara opisu nepokretnosti iz clana ____ predmetnog ugovora o prodaji. zapis o potvrdi pri vatne isprave. 50.

. iste navesti i dati odgovar ajucu poduku i upozorenje. i 47.vlasnik sa 1/1 dijela nepokretnosti koja je predmet ugovora o prodaji i da nema upisanih tereta i ogranicenja (ili alt ako ima tereta i ogranicenja. --------382 Clan 49. Zakona o notarima CG. a u nekim slucajevima notar je duzan i odbiti poduzimanje sluzbene radnje).

Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi 4. svojstvo notarskog zapisa (puna dokazna snaga javne ispr ave i mogucnost izvrsnosti). nepokretnost nije upisana u javni registar. punomocni k prekoracuje ovlastenja itd. moguce su sljedece situacije: . nakon odgovarajuce poduke notara. 50. postavio veoma za htjevan zadatak. -Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad privatna isprava ima nedostatke koji se ne mogu otkloniti (npr. ili fiducijarnim prenosom svojine (tu imamo obaveznu nadleznost notara. odnosno sacine novu privatnu ispravu koja nece sadrzavati nedostatk e ili ce. saciniti notarski zapis. ona je veoma cesta kod ugovora o kreditu koje sastavljaju banke u slucajevima kada zele imati izvrsnu ispravu za potrazivanje iz ugovora o kreditu (tu imamo fakultativnu nadleznost notara). pod odredenim uslovima. visine tarife. -Ako privatna isprava sadrzi nedostatke koji se mogu otkloniti. notar je duzan postupiti na nacin koji je ekono mski najpovoljniji za stranke. na zahtjev stranaka (sto se u notarskom zapisu treba konstatovati). U zavisnosti od razloga zbog kojih se privatna isprava ne moze potvrditi. notar ce uputiti stranke da to ucine. adekvatno tarifirati solemn izaci . koji ih potvrduju. rezultata sprecavanja nadripisarstva itd. 51. naprimjer u Hrvatskoj. Istovremeno. Zakona o notarima CG)384. Pri likom obavljanja notarske djelatnosti.). Djelujuci na ovaj nacin. a uz izvornik ce priloziti privatnu ispravu sa utvrdenim nedostacima.Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad je to Zakonom propisano. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Zakon o notarima u cl. zakonodavac bi trebao propisivanjem notarske tarife za ove poslove. zavisi i od ugleda i rezultata n otarske sluzbe. shodno cl. Notari ne bi smjeli olako shvatiti poduzimanje ove sluzbene radnje i mo rali bi ujednaciti praksu postupanja u skladu sa Zakonom.4. kako mu to nalaze Zakon383. Koliko ce solemnizacija biti prisutna u praksi. notar postupa savjesno i posten o. Zakon o notarim a CG dao je veliki znacaj solemnizaciji samim tim sto je zapisu o potvrdi privatne isprav e dao. ali je istovremeno propisao stroge uslove i time pred o ne koji sacinjavaju privatne isprave i pred notare.. osim ako stranke. zahtijevaju da se drukcije postupi. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi U drzavama koje imaju ovu vrstu notarske isprave. ili u slucajevima kada ugovor o kreditu sadrzi klauzulu o obezbjedenju potrazivanja zasnivanjem hipoteke. nije regulisao situaciju kad se privatna isprava ne moze potvrditi vec je samo propisao kad se moze potvrditi. 5.a.

postupci. 384 Vidi Javnobiljeznicko pravo u praksi nkica Benc i drugi. Sluzbene novine FBiH 71/07. Privremene tarife o nagradama i naknadama notara u FBiH.383 Clan 3. travnja 2008. . g. Clan 3. HJK (propisi. Ra savjetovanje Zagreb. Zakona o notarima CG. 4. i 5. primjeri isprava). stav 1.

U suprotnom. Smatramo da je kod koristenja zakon ske mogucnosti solemnizacije privatnih isprava. a negativno bi uticalo i na notarsku sluzbu. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu390 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. smatramo da bi se solemniz acija mogla fakticki svesti na ovjeru potpisa na privatnoj ispravi. licno ime i adresa njegovog zastupnika). UZZ-__/0_-1385 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 386 Ja (licno ime notara. pot vrdujem da su mi stranke388:--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) ju. P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraozasnivanjuhipoteke. njegovo sjediste). znacajna saradnja izmedu notara i dr ugih pravnih profesija.licno ime. te d okaznu snagu zapisa o potvrdi privatne isprave.391 ------------------------------------------------------Potvrdujem da sam prednju privatnu ispravu-Ugovoro zasnivanju hipoteke(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. ---------------------------------------- . tacnost i uredenost javnih registara. datum i mjesto rodenja. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. uzimajuci u obzir ono sto je propisano kao obaveza notara i sam znacaj. adresa i jedinstveni maticni br oj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. Ove pravnicke pr ofesije bi se sa notarima zajednicki trebale educirati kako bi se postigla potpuna pravn a sigurnost i pruzila efikasna usluga korisnicima tih usluga. zanimanje389. pravnika u bankama itd.kaoizvrsne notarskeisprave CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. broj rjesenja o upisu u registar. koji postupam u svojstvu notara387. a narocito advokata. Obala br. sto nije cilj zako nske odredbe i veoma bi lose uticalo na pravnu sigurnost. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila.

----385 386 387 388 389 390 391 cl. cl. a st. St. Zakona . Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. 20. Zakona 50. cl. 1. t. 1. 21. Zakona 36. 2. i 3. 1. cl. t. st. Zakona prazna mjesta.. i 26. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. cl. 1. cl. 2. Pravilnika 50. st. i 2. oznake brojeva i skracenice 26. cl.

zatim da je u B listu upisan zalozni duznik sa pravom svojine sa 1/1 i da u G listu nema upisanih tereta i ogranicenja. ______.procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednosti nepokretnosti.broj_____. ul. Strucni nalaz. te iz istog utvrdio da je hipotekarni duznik u sudskom regis tru upisan pod registarskim brojem_____. IzvodizCentralnogregistraPrivrednogsudauPodgorici.4. a koje su ga odobrile. od _______ . ovaj notar izvrsi neposredni uvid u p redmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. pa su stranke od toga odustale. podaci za nepokretnost i sl. ---------------------------------------------------------------------------------------2.392Uz naprijed naznaceni ugovor o zasnivanju hipoteke (alt.. izdat od strane____. koji se prilaze u originalu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. koje je sacinjeno dana ________. koji sam procitao strankama i koji se.od____. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Prilozi: npr. od strane Notara XY. u formi not arskog zapisa. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. u originalu. Stranke sam poduciomogucnos ti da. ul. kao i to da je naznaceni zastupnik hipoteka rnog duznika upisan u sudskom registru kao direktor bez ogranicenja ovlastenja u okviru regis trovane djelatnosti i da je on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu sa 100% (sto p osto) ucesca u . sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.00EURA(slovima:sezdesethiljadapetstotinai00/100EURA). KO Grad. od d ana _____. prilaze uz ovaj i zvornik. Naprijed naznaceni Strucni nalaz u originalu.. ugovor o kreditu). te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog post upanja. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na iznos od60 500. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. godine. a koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. Iz istog sam ustanovio ovlascenje punomocnika za zastupanje hipotekarnog povjerioca u ovo m pravnom poslu. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka gradevinske struke. Prva br. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4. pod brojem UZZ-31/09. gospo dina ____iz Podgorice. Iz istog sam ustanovio da opis nepokretnosti iz predmetnog ugovora odgovara stanju A lista nepokretnosti koja se opterecuje. broj____.-------------------------------------3 Otpravak izvornikaPunomocja.koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prilaze uz ovaj izvornik. kao takav.a sto je i naznace no u predmetnom ugovoru. prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama.2. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.godine.

bracna stecevina) u ispravi ne postoje. 1. St. te 50. isprava se ne moze pot vrditi. a narocito: da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa394. 4. Zakona o nota rima. 39. 394 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. Shodno odredbi clana 47. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. Zakona 393 cl. 127.osnovnom kapitalu. Ako stranke .-----------------------------------------------------------------------------------------------Naknada i troskovi:393 ---------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la sa m se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. Zakona o notarima CG. 3. ---------------------------392 cl. poducio/la i upozorio/la sam stranke na pravne posljedice namjeravanog pravnog p osla. st. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. t. nerazumljive i dvosm islene.

. ali se odusta lo od toga.------------------da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze. te s am o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja poducio i upozorio zaloznog duznika. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 398 ---------------------------------Stranke:399 (potpisi stranaka) Notar:400 potpis. -----------------------------da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu i ova j zapis o potvrdi privatne isprave.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da ova potvrdena privatna isprava ima svojstvo izvrsne notarske isprave395. kao i na cje lishodnost da se zahtijeva uvjerenje nadlezne porezne uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. ali su stranke od toga odustale. Obala br.397 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar. stambilj P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraodozivotnomizdrzavanju CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. ---------da se hipoteka stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnosti396. pecat. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara.1.

3. St. 398 cl. 1. Argum entacija iz cl. st. Zakona o notarima CG. 40. 47. Zakona. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 6. 1. 50. 396 Clan 318 stav 1. t. Zakona o notarima CG. 397 cl. . 399 cl. 41. Zakona o notarima CG.i dalje ostanu pri svojim izjavama. st. i 49. 5. 395 Clan 53 Zakona o notarima CG. 50. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 400 cl. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. t. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava.

pa su stranke od toga odusta le. za tim da je u B listu upisan primalac izdrzavanja sa pravom svojine 1/1 i da u G listu nema upis anih tereta i ogranicenja. u originalu. neposredno prije sacinjavanja o vog zapisa. --------Naknada i troskovi:409 . adresa i jedinstveni maticni broj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. Iz istog sam ustanovio katastarsko stanje A lista nepokretnosti koja je predmet ugovora. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. koji postupam u svojstvu notara403. stranke su prilozile: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. broj____. koji se u originalu prila ze. izdat od strane____. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. kao takav. broj rjesenja o upisu u registar. pot vrdujem da su mi stranke404:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1-licno ime. zanimanje405. njegovo sjediste). Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi UZZ-_/0__-1401 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 402 Ja (licno ime notara. licno ime i adresu njegovog zastupnika).407 ------------------------------------------------------Potvrdujemda samprednjuprivatnuispravu-Ugovorodozivotnom izdrzavanju(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. Stranke sam poduciomogucnosti da. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evide nciji katastra nepokretnosti. --------------------------------------------Prilozi: npr. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. podaci za nepokretnost i sl. datum i mjesto rodenja. KO Grad. koji sam procitao strankama i koji se. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu406 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu.408Uz naprijed naznaceni ugovor o dozivotnom izdrzavanju. od d ana _____..4. prilaze uz ovaj i zvornik. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste.

Zakona 50. Zakona 39. oznake brojeva i skracenice 26. cl. 2. Zakona 36. cl. cl. t. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. . 1. st. 1.. st. Shodno odredbi clana 47. cl. 20. Zakona o notarima CG. cl. Zakona 127. cl. 21. cl. a st. i 3. 2. 3. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. poducio/ la i upozorio/la sam stranke pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. Zakona prazna mjesta. a narocito: 401 402 403 404 405 406 407 408 409 cl.. 1. 4. Zakona o nota rima. t. i 2. i 26. St. cl.Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. 1. te 50. t. Pravilnika 50. st. 1. St.

ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici413.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa410. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 415 ---------------------------------Stranke:416 (potpisi stranaka) Notar:417 potpis. nerazumljive i dvosm islene.414 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. bracna tekovina) u ispravi ne postoje. isprava se ne moze potv . ----------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om412 u katastar nepokretnosti. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. --------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu. pecat. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. kao i zapis o potvrdi privatne isprave. --------------------------da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti tek nakon smrti primaoca i zdrzavanja411. stambilj 410 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar .---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar.------------------------------------------------------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr.

Zakona o notarima CG. 416 cl. st. 415 cl.rditi. Zakona o notarima CG. stav 1. ZOO CG. 40. 412 Clan 1080. ZOO CG. 1. t. 3. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 417 cl. Ako stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. t. 47. i 49. Zakona o notarima CG. Argum entacija iz cl. St. 50. 41. 6. 413 Clan 1076. st. 414 cl. 1. 411 Clan 1075. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. ZOO CG. . Zakona. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. stav 1. 5. 50.

te sadrzaj izvornika notarskih akata. Zakona o notarima CG i clanu 19. osim kad je to Zakon drugacije odredio. Nacin. Zakona o notarima CG). te originalni p otpis i otisak pecata i stambilja notara. do 60. izdaju se otpravci i prepisi izvornika. tehnika. da se ne cuva u arhivi notara.35 .). a koji notar cuva u svojoj arhivi. Izvornik Izvornik je notarski akt koji notar sacini u skladu sa Zakonom o notarima (cl. Izvornik se u pravilu ne izdaje strankam a vec se cuva u arhivi notara.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Notarski akti koje sastavlja notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapi si. dok se ovjere ne a rhiviraju (cl. a za potrebe pravn og prometa stranaka i drugih lica. pro pisani su u clanu 35. 79. savjetovanje Zagreb 04. notarski zapisnici i potvrde). Pravilnika o radu notara CG. Javnobiljeznicko pravo u praksi. Pravilnika o radu notara). a to su: za upotrebu u inostranstvu. na kome se nalaze originalni potpisi stranaka i drugih ucesnika. . postupak sastavljanja.-58. prema odredbama Zakona o notarima CG. Zakon odavstvo Crne Gore nije propisalo obavezu da se u gornjem desnom uglu prve stranice ili bilo gdje u izvorniku pise oznaka izvornik . odnosno notarski spisi. u pravilu.-60. Postoje zakonski i zuzeci od pravila da se ne izdaje izvornik. osim ako Za konom nije drugacije odredeno (cl. notarski propisi u Bosn i i Hercegovini izricito predvidaju stavljanje oznake izvornik na notarskom aktu. tj. pod uslovom da se saglase sva lica koja mogu zahtije vati izdavanje otpravaka (cl. 418 Rankica Benc Poslovnik i prakticna primjena . Nasuprot tome. Izvorn ik sa prilozima. i 05. jer pruza zastitu od mogucih zloupotreba i falsifikata. Zakon je prihvatio koncepciju da postoji samo jedan original. godine. Znacaj izvornika i njegovog cuvanja u arhivi notara je u tome sto on dodatno povecava pravnu sigurnost. Zakona o notarima CG). 56. do 21. travnja 2008. arhiviraju se i cuvaju. 1. 76. u go rnjem desnom uglu prve stranice originala. 77. mogu imati tjelesni oblik 418 samo kao: izvornik otpravak prepis Za svaki od ovih oblika Zakon je odredio pravnu snagu.

78. Postoji mogucnost privremenog izdavanja izvornika (cl. jer u protivnom nema svojstvo javne isprav e. a ispod teksta svake stranice. radi dokaza o parafiranju. st. Njeno nepostojanje dov odi do toga da otpravak i prepis notarskog zapisa nemaju svojstvo javne isprave (vidi c lanove . Jedan nacin je da se. Sadrzaj klauzule o ovjeri propisan je u clanu 90. 2 2 Nacin sacinjavanja otpravka Nacin sacinjavanja otpravka regulisan je dvojako (clanovi 19.3. koji tekst klauzule o ovjeri moze biti odstampan kao obrazac ili otkucan na pismenu (cl. Zakona o notarima) 2. gdje se nalaze potpisi stranaka i notara. (cl. Zakona o notarima CG). a daje se putem notarskog stambilja iz clana 53. a na pisani zahtjev suda ili Notarske komore. formi i sadrzaju odgovarati izvorniku i mora biti oznacen kao otpravak (cl. st. nakon potpisivanja izvornika. tacka 13. Otpravci i prepisi izvornika Otpravak izvornika (clan 80.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta -dostavljanje izvornika testamenta ostavinskom sudu cim se sazna za smrt lica ciji se testament nalazi u notarevim spisima. Zakona o notarima CG) je tjelesni oblik notarskog akt a koji je sacinio notar. te mo ra biti ovjeren putem klauzule o ovjeri. (cl. Zakona o notarima). Izvornik se u pravilu ne izdaje vec se cu va u arhivi kod notara. uz naznaku kome je i zbog cega je izdat izvornik. koji po svojoj pravnoj snazi dolazi odmah iza izvornika. Zakona o notarima CG). upise se prezime i ime svakog potpisnika (ucesnika i notara). st. 79. Zakona o notarima CG). Pravilnik a o radu notara. U oba slucaja kada se izdaje izvornik. U gornjem desnom uglu prve stranice korisno je napisati ili staviti stambilj OtPRAVAK IZVORNIKA . i na kraju akta. 54. (clanovi 89. 1. notar je duzan saciniti otpravak izvornik a za arhivu. . Pravi lnika o radu notara CG). notar vise ne moze izdati otpravak vec samo prepis notarskog akta. 80 .-91. Smatramo da je i u tim slucajevima notar duzan saciniti sluzbenu zabilje sku o izdavanju izvornika i saciniti otpravak za arhivu. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. sa oznakom SR. Kada se jednom izda izvorni k akta. 2 1 Uslovi za punovaznost otpravkakaojavne isprave Kako je otpravku izvornika Zakonom namijenjena uloga da u pravnom prometu zamjen juje izvornik. Za kona o notarima. tekst izvor nika ispise mehanickim sredstvom za pisanje ili pomocu kompjutera u potrebnom broju primjera ka. 2. propisano je da otpravak mora po obliku. 80. i 24. odnosno u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. Pravilnika o radu notara CG). radi dokaza o potpisiva nju.

Zakona o notarima CG). i 91.90. .

Oni se posebno ne ovjeravaju vec su obuhvaceni klauzulom o ovjeri otpravka. Pravilnika o radu notara CG) aparatom za fotokopiranje koji se n alazi u kancelariji notara. a sto se u klauzuli o ovjeri otpravka mora naznacit i. izrada pomocu aparata za fotokopiranje daleko primjereniji modernoj tehnici (notar je obavezan da u svojoj kancelariji ima aparat za fotokopiranje). dok prilozi uz izvornik moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. st. u cilju jednoobraznog postupanja. pecata i stambilja notara. smatramo da je ovaj dr ugi nacin. U desnom gornjem uglu prve stranice stavi se stambilj OtPRAVA K IZVORNIKA . jer su neki sudovi odbijali provodenje notarskih isprava o pravnim poslovima u j avnim registrima na osnovu otpravaka koji nisu sadrzavali fotokopirane potpise stranak a i notara i pecat notara. osim kada se radi o izdavanju otpravka di jela akta. te stambilj i pecat notara vidljivi su jer su fotokopirani. kada nisu postojali aparati za kopiranje i on se veoma malo primjenjuje u uporednom zakonodavstvu i praksi. izvornik foto kopira (cl. 3. ako ih ima. u Federaciji Bosne i Hercegovine propisan o419 je da se otpravci i prepisi izraduju iskljucivo fotokopiranjem izvornika. O pitanju da li se prilozi moraju prilagati uz otpravak izvornika. vrlo je lako izvrsiti rekonstrukciju spisa itd. te stavljanja potpisa. tj. siguran. trebalo prihvatiti . U slucaju da dode do unisten ja izvornika i poslovnog upisnika. U klauzuli o ovjeri o tpravka ili prepisa navode se prilozi. a u klauzuli o ovjeri otpravka moraju se naznaciti. Nacin izrade pomocu aparata za fotokopiranje veoma je jednostavan. jednostavniji je i sigurniji za pravni promet. Iako su oba nacina izrade otpravaka i prepisa dozvoljena. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka.2. nema precizne . 2 3 Prilozi uz otpravke Prilozi uz otpravke takoder se izraduju fotokopiranjem priloga uz izvornik. nakon parafiranja i potpisivanja izvornika od strane stran aka i drugih ucesnika. kada mogu biti izostavljeni. 19. Otpravci i prepisi izvornika Drugi nacin je da se. Ukoliko izvornik sadrzi priloge. i oni se kopiraju i prilaz u otpravku. te bi ga. Prvi nacin izrade otpravaka i prepisa produkt je proslih vremena. Pot pisi stranaka i notara kod parafiranja i na kraju isprave. potpise i otisak pecata). brz. S tim u vezi. te za dovoljava zakonsko odredenje da otpravak u svemu mora odgovarati izvorniku (takav otpravak sadrzi i kopirane parafe. U praksi rada notara u Bosni i Hercegovini bilo je problema sa nacinom izrade ot pravaka.

. te od norme da otpr avak po obliku. U prilog tome ide i zakonska odredba da samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava420.odredbe. 420 Clan 88 stav 2. formi i sadrzaju mora odgovarati izvorniku i da ga zamjenjuje u pravn om prometu (cl. 80. 13/2009. uz njihovo navodenje u klauzuli o ovjeri otpravka. Zakona o notarima CG. ali ako podemo od toga da su prilozi sastavni dio izvornika.cl. Hrvatskoj. onda je sasvim jasno da cjelovit otprava k (za razliku od otpravka dijela akta. Zakona o notarima CG). Bosni i Hercegovini. 419 Pravilnik o radu notara. mada ima i drukcijih stavova i postu panja. Sluzbene novine FBiH br. 88. Zakona o notarima CG) mora sadrzava ti sve priloge. Na ovakav nacin se p ostupa u Austriji.

notar ce na izvorniku. Zakona o notarima CG). P R I m J E R Od ovog notarskog akta.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Dakle. otpravak tada u cijelosti odgovara i zvorniku. Isto tako. opsta profesionalna obaveza notara je da. po sluzbenoj duznosti. registru poslovnih subjekata itd. otpravak akta moze se izdati samo: licima koja su u svoje ime zakljucila posao. notar ce naznaciti u zavrsnom dijelu isprave (clan 81.) otpravak akta o pravnim poslovima na osnovu kojih se sticu. ili na posebnom listu koji se je mstvenikom . dostavi nadlezn om javnom registru (npr. kao i o drugim pravnim poslovima za koje se vode javne knjige. licima u cije ime je zakljucen posa o. Stranke imaju m ogucnost i obavezu da odrede kome ce se izdati otpravak421. s obzirom da otpravak u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. iako je notarski zapis javna isp rava sa punom dokaznom snagom. niti upravni akt. Ako u izvorniku drukcije nije odredeno. Kome se sve izdaje otpravak. on nije presuda. prenose. vec izjava volja o pravnom poslu. dobijaju:---------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1).-----------------------------------------------------------------------------Kada se izdaju otpravci. smatramo da uz otpravak trebaju ici svi kopirani prilozi uz izvornik iz s ljedecih razloga: prilozi su sastavni dio izvornika. katastru nepokretnosti. laksa je i sigurnija primjena otpravaka u pravnom prometu. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). licima u ciju korist je zakljucen pravni posao i nasljednicima i pravnim sljedni cima tih lica. prest aju ili ogranicavaju stvarna prava na nepokretnostima. notar je strankama duzan izdati otpravak izvornika. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). 2 4 Komeseizdajuotpravci Prije svega. notar je duzan dostaviti otpravak akta poreskom organu ako se radi o pravnom poslu koji podlijeze oporezivanju.

81. koji se odmah ili naknadno kada se izdaju otpravci. a smatramo korisnim da je potpi su sva lica kojima su neposredno izdati otpravci. Zakona o notarima CG). saciniti posebnu zabiljesku o tome kome. jemstvenikom spaja sa izvornikom. . tu zabiljesku na posebnom listu potpisuje notar. kada i u kom broju je izdao otpravke (clan 82. potrebno je da prijem otpravaka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja 421 Cl.prisiva uz izvornik. Zakona o notarima CG. Smatramo da je sigurnije da s e naznacena zabiljeska sacini i na posebnom listu. a za lica kojima se postom salju otpr avci.

Otpravci i prepisi izvornika se ulaze u spis. po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom. ---------------------------------------------------------------------------Prijem otpravaka stranke potvrduju svojim potpisom. poreska uprava itd.-----------------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br. u skladu sa Zakonom (npr. u iznosu od ______ _ i naplacena. Obala br.) i o tome u spis uloziti dokaz422.. dostaviti nadleznom drzavno m organu. nakon cega zabiljesku potpis uje i notar. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. otpravak akta o pr avnim poslovima za koje se vode javne knjige ili registri. Notar Zlatan Zlatic. od 15.1. notar izdao otpr avke izvornika i to: prodavcu (1x). ul. UZZ broj ______ U Podgorici. K O Grad. Notar je duzan. P R I m J E R Potvrdaotpravkaizvornika POTVRDAOTPRAVKAIZVORNIKA Ja. broj 150/09. Prodavac Kupac Notar 2 5 Klauzulaoovjeri Klauzula o ovjeri neizostavni je dio otpravka i prepisa notarskih akta. ------Ovaj je otpravak sastavljen za hipotekarnog povjerioca AB banku Podgorica. O tome not ar uvijek mora voditi racuna.09.-------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT. kupcu(1x). jer isti nemaju svojstvo javne isprave ako ne sadrze klauzulu o ovjeri.. dana_______ NOTAR . izdat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica. Zakona o notarima Crne Gore. katastar nepokretnosti.2. s obzirom na to da otpravak i prepis nece imati svojs tvo javne isprave bez propisane klauzule o ovjeri.g.1.2009 . broj UZZ-/2009.. nezavisno od volje stranaka. Sadrzaj klauzule o ovjer i i njeno dejstvo je propisano clanovima 90. i 91. P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravaka(naposebnomlistu) ZABILJESKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu.

Zakona o notarima CG. 2. st.Zlatan Zlatic (potpis. pecat i stambilj notara) 422 Vidi clan 81. .

ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na not arski racun za stranke . -------------------------------------------------------------------------------------------------tehnika postupka izrade otpravka dijela akta je sljedeca: kopira se izvornik tak o sto se prekrije saglasnost za uknjizbu prenosa svojine (clausula intabulandi). ovlascuju ga da izda samo otpravak dijela a kta. to je slucaj kada prodavac odmah u samom ugovoru daje clausulu intabul andi. Primjer ove formulacije mogao bi da glasi: Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelana nepokretnostimaiz tackeIovogugovora. bez saglasnosti za uknjizbu. Ovo se najcesce primjenjuje kod ugovora o prodaji kao jedan o d nacina za adekvatno obezbjedenje prodavca u vezi sa isplatom cijene i davanjem saglasno sti za uknjizbu. a potom se na prekrivenom mjestu koje fotokopiranjem ostaje prazno konstatuje izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta 2 6 Otpravak dijela akta Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. osim na strani (str. moze se izdati otpravak dijela akta.1. stav 1. umjesto otpravka akta.. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. Obala br. niti bilo kome i zdati otpravak. il i kupac to dokaze potvrdom banke . Ako akt koji je sastavio notar. ni katastru nepokretnosti. Notar Zlatan Zlatic. ali se notaru nalaze da otpravak akta koji sadrzi clausulu intabulandi za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom ure du: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prije toga. ul. tj. po tvrdujemda sam ovaj otpravak dijela akta uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spis ima i utvrdio da je doslovno podudaran sa izvornikom. Zakon a o notarima CG. P R I m J E R Potvrdaotpravkadijelaakta POTVRDAOTPRAVKADIJELAAKTA Ja. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca. gdje je u ovo . ___). ima vise samostalnih pravnih poslov a. notar ne smije ni kupcu. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Stranke u notarskom aktu daju nalog notaru da ne izdaje cjelovit otpravak i prepis akta. a cijena nije isplacena u potpunosti.

dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. bez priloga koji su izostavljeni po nalogu str anaka. UZZ broj _____ U Podgorici.m otpravku izostavljena saglasnost za upis prenosa prava svojine iz tacke __ (clana ___). do isplate cjelokupne cijene . pecat i stambilj notara) . u iznosu od __ i n aplacena.----------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjereniuizvodu. p o nalogu stranaka. -----------------------------------------------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT. -----Ovaj je otpravak dijela akta sastavljen za kupca AB.

2. Otpravci i prepisi izvornika 2 7 Otpravak za arhivu Pored naprijed naznacenih otpravaka, notar je duzan saciniti i otpravak za arhiv u kada u slucajevima predvidenim Zakonom izdaje izvornik akta423. tada otpravak stupa n a mjesto izvornika. U takvim predmetima notar vise nikada nece moci izdati otprava k vec samo prepis notarskog akta, shodno clanu 80. stav 4. Zakona o notarima CG. P R I m J E R Potvrdaotpravkazaarhivuuslucajukadaseizdajeizvorniktestamentaradi provodenjaostavinskogpostupka: POTVRDAOTPRAVKAZAARHIVU Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom, koji se nalazi u mojim spisima, i utvr dio da je doslovno podudaran sa izvornikom.---------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat Podrucna jedinica Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009 od Uprave za nekretnine .g. ------Ovaj je otpravak sastavljen za arhiv notaraistupa na mjesto izvornika iz razloga sto se izvornik izdaje Osnovnom sudu Podgorica radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjestaoca BB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i napla cena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj notara) Kada notar sacini otpravak za arhivu u slucaju izdavanja izvornika, duzan je sac initi zabiljesku o tome kome je i zbog cega izdao izvornik. to moze uciniti na samome otpravku ili na primjereniji nacin, tj. na posebnom listu papira koji ce se jemstvenikom spojiti sa otpravkom za arhivu. Pored toga notar je duzan u spisu imati dokaz da je odre denom licu predat izvornik (potvrda o prijemu izvornika, dostavnica i sl.). P R I m J E R Primjerzabiljeskeoizdavanjuizvornika:

ZABILJESKAOIZDAVANJU IZVORNIKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu UZZ-/2009. notar izdao izvornik a kta Osnovnom sudu Podgorica, radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjest aoca 423 Clan 77. do 79. Zakona o notarima CG i clan 59. Pravilnika o radu notara CG.

Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta BB. (alt. za upotrebu u inostranstvu, uz saglasnost svih ugovornih strana, alt. na zahtjev Suda ili Notarske komore). ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar 3. Sadrzaj notarskog spisa, arhiviranje i cuvanje spisa Ova materija regulisana je u clanu 71. i clanu 72. Zakona o notarima CG i u clan ovima 56. do 64. Pravilnika o radu notara. Cuvanje odredenih notarskih akata utice na povecanje pravne sigurnosti u oblastima za koje su nadlezni notari. Za razliku od toga, pr ivatne isprave ugovora su podlozne gubitku i unistenju, falsifikovanju itd. Notarski sp is se sastoji od notarskog akta u izvorniku (clan 76. Zakona o notarima CG) sa pril ozima (prepisi isprava ili spisa koji se po Zakonu moraju priloziti notarskom aktu, ov lastenja, punomocja, nalazi i misljenja vjestaka i drugi spisi nastali prilikom sastavljan ja notarskog akta, prepis troskovnika i podaci o izdatim otpravcima i ovjerenim prepisima i l icima kojima su izdati) i sporednog spisa (clan 58. st. 3. Pravilnika o radu notara CG ) koji cine sva ostala pismena i prilozi iz spisa, kao sto je prepiska sa strankam a, drzavnim organima i sudovima. Kada se sluzbena radnja za koju je formiran spis u potpunosti zavrsi, notar na o motu spisa, po prethodnoj provjeri da je spis zavrsen i da se u njemu nalazi sve sto treba, stavlja oznaku da je predmet za arhiviranje (npr. a/a), rok cuvanja spisa i svoj potpis .Potom notar arhivira spis i to tako sto se iz spisa izdvoji izvornik akta sa prilozima (clan 58. st.1. Pravilnika o radu notara CG), te sa podacima o naplacenim naknadama i izda tim otpravcima i ovjerenim prepisima (clan 62. Pravilnika o radu notara CG), koji se moraju zalijepiti kao posljednja stranica ili spojiti jemstvenikom sa ispravom koja se cuva (izvornikom ili otpravkom koji ga mijenja u arhivi). takav predmet se stavlja u arhivu, po vrsti notarskog akta i po rednim brojevima spisa pojedinih knjiga, (npr. UZZ1/09.) u posebne fascikle (clan 57. Pravilnika o radu notara CG). Na prednjoj strani om ota fascikle stavlja se skracena oznaka predmeta i godina, kao i redni brojevi predm eta koji su slozeni u toj fascikli (najbolje rjesenje su registratori), npr. UZZ/2009. br oj 1.-50. Sve ostalo cini sporedni spis koji se arhivira na nacin koji osigurava da ne dod e do gubitka sadrzaja (cl. 58. st. 3. i 4. Pravilnika o radu notara CG).

Ovjere potpisa se ne arhiviraju, kako je to regulisano u clanu 58. stav 5. Pravi lnika o radu notara CG. Smatramo da nije potrebno arhivirati ni notarske ovjere prepisa, odnosno fotokopija, mada je izricita odredba u vezi s tim greskom izostavljena u Praviln iku o radu notara. Medutim, ovakav stav proizilazi iz odgovarajucih odredaba Zakona i Pravilnika o radu notara, jer se prema clanu 76. Zakona i clanu 58. stav 1. Prav ilnika o radu notara CG, arhivira samo izvornik, a biljeske o ovjerama ne cine izvornik. takvo rjesenje ja zastupljeno u FBiH gdje je Pravilnikom o radu notara424 izricito pro pisano da se ovjere potpisa i prepisa/fotokopija ne arhiviraju. 424 Sluzbene novine Federacije BiH broj 13/2009.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava 1. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave Da bi uopste objasnili izvrsnu notarsku ispravu, moramo poci od pojma i vrste no tarskih isprava, a o cemu je naprijed data opsirnija elaboracija. Potrebno je uzeti u ob zir da su po Zakonu sve notarske isprave javne isprave, pod uslovom da su sacinjene od notara, u okviru njegove nadleznosti, te u propisanoj formi i postupku. Medutim, svi not arski akti (notarski zapisi, notarski zapisnici, notarske potvrde i notarske ovjere) n emaju istu dokaznu snagu. Notarske potvrde i ovjere imaju dokaznu snagu javne isprave samo o cinjenicama o kojima se njima svjedoci425, npr. potvrda o cinjenici da je neko lice ovlasteno za zastupanje koje proizilazi iz sudskog registra, a koju notar izdaje uvidom u sudski registar, ili potvrda putem biljeske o ovjeri da je neko lice pred notarom potpi salo neku privatnu ispravu. Njima se ne dokazuju u ispravi zapisane izjave volje, tj. ne dokazuje se sadrzina isprave. Isprava na kojoj je notar ovjerio potpis, ostaje i dalje pr ivatna u odnosu na sadrzinu, a dokaz javne isprave ima samo biljeska o ovjeri. Nasuprot t ome, notarski zapis ima punu dokaznu snagu javne isprave, tj. postoji zakonska pretpo stavka tacnosti forme i sadrzine javne isprave (tzv. formalna i materijalna autenticnos t). Za sastavljanje ove vrste notarske isprave propisani su strogi uslovi za postupanje notara, kako u pogledu forme i postupka (clanovi 35.-49. Zakona o notarima CG), tako i u pogledu sadrzaja same isprave (cl.50. i 50.a. Zakona o notarima CG). Zbog naprijed nazna cenog, zakonodavac je za samo odredene znacajne poslove propisao formu notarskog zapisa iz cl. 50. i 50.a.426 i da pod odredenim uslovima samo notarski zapis moz e biti izvrsna isprava (cl. 53. Zakona o notarima CG). Notarska izvrsna isprava je najveci domet notarskog zapisa, a time i notarske sl uzbe. Izvrsni notarski zapis je izjednacen sa pravosnaznim i izvrsnim sudskim odlukama, a sto se vidi i iz zakonske odredbe da za njegovu izvrsnost nije potrebna nikakva dalj a aktivnost suda, te da se moze pobijati kao i sve druge izvrsne isprave po pravilima izvrsn og postupka427. Izvrsni sud povodom prijedloga , donosi odluku o odredivanju izvrsenja ude. Ovo je jedna od najznacajnijih jer se izvrsnom notarskom ispravom nomicnosti za izvrsenje, na osnovu izvrsnog notarskog zapisa na isti nacin kao i na osnovu izvrsne sudske pres pozitivnih novina u ovom dijelu pravnog sistema, postize veci stepen sigurnosti, efikasnosti i eko

u pravnom prometu u korist subjekata tog prometa, a takoder se direktno rastere 425 Vidi cl. 4. st. 5. Zakona o notarima FBiH. 426 Vidi cl. 51. Zakona o notarima CG. 427 Vidi. cl. 53. st. 3. i st. 4. Zakona o notarima CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava cuju sudovi. Izvrsnim notarskim ispravama izbjegavaju se dugotrajni i skupi parn icni sporovi, koji u veoma velikom broju ne predstavljaju sporove koje stranke inicir aju u dobroj vjeri, vec im je povod izbjegavanje obaveza placanja od strane duznika prema povjeriocima. U Bosni i Hercegovini se godisnje sacini oko deset hiljada izvrsni h notarskih isprava, a najcesce su to ugovori o zasnivanju hipoteka. Zakon o izvrsnom postupku428, s obzirom da je donesen prije Zakona o notarima, n e regulise direktno notarsku izvrsnu ispravu kao vrstu isprave, ali se ona moze po dvesti pod odredbu cl. 16.t.2. ZIP-a, koja govori o izvrsnim ispravama predvidenim pose bnim zakonima. Po svojoj pravnoj prirodi, notarski zapis odgovara poravnanju jer se r adi o sporazumu stranaka o obavezama o kojima se moze zakljuciti poravnanje, te bi, st oga, u nedostatku odredbi ZIP-a o izvrsnosti notarske isprave, trebalo primijeniti od redbe o izvrsnom poravnanju (clana 19. ZIP-a CG) i odredbe clana 53., te clan 83. i cl an 84. Zakona o notarima CG. Poravnanje je izvrsno ako je potrazivanje po poravnanju do spjelo, a sto se dokazuje samom ispravom o poravnanju, ili javnom ispravom, ili po Zakon u ovjerenom ispravom, a u nedostatku toga, dospjelost se mora dokazati pravosnazno m odlukom donesenom u parnicnom postupku, kojom se utvrduje dospjelost (clan 19. ZIP-a CG). Notarska izvrsna isprava podobna je za izvrsenje, kao i ostale izvrsne isprave ( clan 20. ZIP-a CG), ako su u njoj naznaceni: izvrsni povjerilac (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa ugovora o zasnivanju hipo teke, to je hipotekarni povjerilac; kod ugovora o prodaji za iznos neplacene cijene, to je prodavac itd.); izvrsni duznik (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa o zasnivanju hipoteke, to je zalozni duznik itd); predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze, kao npr. Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, ku pac AB (podaci) izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupn oj svojoj imovini

(alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ ili na cjelokupnoj svojoj imovini, k ao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cijene). ---------------------------------------------------------U izvrsnoj notarskoj ispravi, kao i u poravnanju (sudskom i upravnom), za njenu izvrsnost nije potrebno odredivati rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze (tzv. paricioni rok), te se na takve isprave ne stavlja klauzula pravosnaznosti i izvrsnosti. te isprave su izvrsne ako je potrazivanje dospjelo (vidi cl.53. Zakona o notarima i cl. 19. ZI P-a). Nasuprot tome, sudske odluke i odluke donesene u prekrsajnom i upravnom postupku, izvrsne su ako su postale pravosnazne, odnosno konacne i ako je protekao rok za dobrovol jno ispunjenje obaveze izvrsnog duznika (vidi cl.18. ZIP-a CG). Prema odredbama cl. 38. ZIP-a CG, potvrdu izvrsnosti daje sud, odnosno organ koji je odlucivao u prvom 428 Sl. list RCG br. 23/2004. ZIP .

2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave stepenu. Dakle, potvrda izvrsnosti se stavlja na odluku - presudu, rjesenje itd. , a ne na poravnanje i notarsku izvrsnu ispravu. Umjesto klauzule izvrsnosti, notar za vod enje izvrsnog postupka izdaje cjelovit ovjereni otpravak u svrhu izvrsenja (cl. 83., cl. 88. st. 2., cl. 89., cl. 90., cl. 91. i druge odgovarajuce odredbe o izdavanju otpravaka iz Zakona o notarima CG). Notar moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja samo licima koja su u notarskom aktu oznacena kao povjerioci, pod uslovom da je utvrdeno da su ispun jeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa odredbama cl. 53. Zakona o notarima CG u to m slucaju notar ne provodi kontradiktorni dokazni postupak vec postupa po pisanom zahtjevu povjerioca za izdavanje otpravka u svrhu izvrsenja, (zahtjev sadrzi i izjavu pov jerioca o dospjelosti potrazivanja), utvrduje da li su ispunjeni uslovi za izvrsnost iz cl. 53. st.1. i 2. Zakona o notarima, a sto ukljucuje i rok dospjelosti obaveze, jer izvrsna notarska isprava, kao i poravnanje, izvrsna je ako je potrazivanje po njoj dospjelo. Nota r nije ovlasten i duzan ispitivati da li je potrazivanje placeno. tu cinjenicu izv rsni duznik moze istaknuti u zalbi (pravnom lijeku na rjesenje o izvrsenju). 2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave Uslovi za izvrsnost notarske isprave su kumulativno postavljeni (cl. 53. st. 1. i 2. Zakona o notarima CG), i to: da se radi o notarskom zapisu (zapis i zapis o potvrdi privatne isprave) koji je sacinjen u propisanoj formi; da je notarski zapis sastavljen o nekom pravnom poslu koji ima za predmet placan je neke odredene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih papira (izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o notarima CG, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka); da je duznik u notarskom zapisu izricito pristao na izvrsenje bez odlaganja (cla usula exauendi). Svi naprijed naznaceni zakonski uslovi, moraju biti ispunjeni da bi se radilo o izvrsnoj notarskoj ispravi. Prije svega, samo notarski zapis i zapis o potvrdi privatne i sprave mogu biti izvrsne isprave. Obaveza za koju se moze izjaviti pristajanje na izvrs enje, Zakonom je restriktivno i tacno odredena. Obaveza moze glasiti na placanje odred ene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih p apira (cl. 53.st.1. Zakona o notarima), a izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o nota

rima, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka. tako, naprimjer, pristajan je na izvrsenje bez odlaganja ne moze se izjaviti povodom obaveze na predaju stvari u posjed itd., a sto je jedan veliki nedostatak, narocito kod ugovora o prodaji, ugovora o zakupu, ugovora o lizingu, gdje se kupac, odnosno zakupodavac, odnosno davalac lizinga, ne mogu zastititi izvrsnom notarskom ispravom povodom predaje stvari u posjed. U vezi sa predajom stvari u posjed, ta lica se mogu zastititi jedino ugovornom odr edbom o ugovornoj kazni i podvrgavanjem duznika izvrsenju bez odlaganja za iznos ugovo rne kazne. Istovjetna rjesenja postoje i u notarskim zakonima u Bosni i Hercegovini, dok

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava u nekim drugim zemljama postoji mogucnost pristajanja na izvrsenje bez odlaganja za sve obaveze o kojima se ugovorne strane mogu poravnati, tj. sklopiti poravnanje. treci uslov za izvrsnost notarske isprave odnosi se na davanje izricite izjave d uznika o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja. Notar je duzan jasno i nedvosmisleno uni jeti u ispravu takvu izricitu izjavu duznika, vodeci pri tome racuna da su u ispravi na znace izvrsni povjerilac i izvrsni duznik, kao i predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunj enja obaveze (cl. 20. st. 1. ZIP-a CG). takode, notar je duzan poduciti i upozoriti duznika n a posljedice pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. Propustanjem te duznosti notar bi ucinio povredu sluzbene obaveze i mogao bi odgovarati za nastalu stetu. P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjazaplacanjecijenekodugovora oprodaji Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, kupa c AB (podaci) izricitoizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjana osnovuovognotarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ i li na cjelokupnoj svojoj imovini, kao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cij ene).-------Notar je poducio i upozorio kupca na pravne posljedice izjave o pristajanju na i zvrsenje bez odlaganja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak izvornika, u svrhu izvrsenja, notar ce izdati povjeriocu na njegov pisa ni zahtjev, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa Zakonom. ---------------------------P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjakodugovoraozasnivanju hipoteke Hipotekarni duznik Am, u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivan ja, koje je preuzeo kao korisnik kredita prema povjeriocu AB banci, u Ugovoru o namj enskom hipotekarnom kreditu, navedenom u tacki I ovog ugovora, izricitoizjavljuje da pr

istaje na izvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja,na osnovu ovog notarskog zapisa, aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora,optereceneovom hipotekom,nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlas nikatenepokretnosti ------------------------------------------------------------------------------Otpravak ovog notarskog zapisa u svrhu izvrsenja ce biti izdat hipotekarnom povj eriocu na njegov zahtjev, a pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost ovog akta u sk ladu sa Zakonom. Notar je upozorio hipotekarnog duznika na pristajanje na izvrsenje bez odlaganja , i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. ---------------------------------------------------------------------------

3. Otpravak u svrhu izvrsenja Ako se radi o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja na nepokretnosti, kao sto j e to slucaj kod hipoteke, takva izjava se moze zabiljeziti u katastru nepokretnosti, uz saglasno st hipotekarnog duznika, tj. vlasnika. P R I m J E R Hipotekarni duznik je saglasan da se u G listu nepokretnosti broj 1., KO Grad, upis e zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakondos pjelostiobezbijedenogpotrazivanja na osnovu ovog notarskog zapisa, nataj nacindaje prinudno izvrsenje hipotekedopusteno protiv svakodobnogvlasnikanepokretnosti iz tackeIIIovogugovora(moze se i navesti nepokretnost npr koja je upisana u katastr u nepokretnosti Podgorica, oznacena kao katastarska parcela broj 10/1, Gradiliste, povrsine 500 m2, iz Lista nepokretnosti broj 1. KO Grad). ---------------------------------------------------------------------Ova zabiljezba ima dejstvo kao i ostale zabiljezbe, a o cemu detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada koji se odnosi na vrste upisa u katastar nepokretnosti429. 3. Otpravak u svrhu izvrsenja Otpravak u svrhu izvrsenja izdaje se shodno odredbama clanova 83.-85., te clana 88.st. 2., a u vezi sa odredbama cl.80., cl.82. i cl.89.-91. Zakona o notarima CG. Zako n nije izricito propisao sadrzaj otpravka u svrhu izvrsenja, pa se tu na odgovarajuci n acin primjenjuju odredbe tog zakona koje regulisu otpravak izvornika. Bitno je istaci da je Zakon om o notarima CG propisano kome i pod kojim uslovima se moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja. U pravilu, moze se izdati samo jedan otpravak u svrhu izvrsen ja, uz zakonske izuzetke, i samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava, tj. ne mo ze se sacinjavati otpravak dijela akta u svrhu izvrsenja (cl. 83. i cl. 88. st. 2. Zakona o notari ma CG). tehnika izrade otpravaka, pa tako i otpravaka u svrhu izvrsenja, blize je o bjasnjena u dijelu ovog rada koji se odnosi na izvornik i otpravak notarskog akta. Najbolj e je da se izvornik fotokopira (cl. 20. st. 4. Pravilnika o radu notara) aparatom za kopiranje koji se nalazi u kancelariji notara, te da se u desnom gornjem uglu prve stranic e stavi stambilj OtPRAVAK U SVRHU IZVRSENJA , da se na posebnom listu stavi klauzula o ovjeri otpravka u svrhu izvrsenja (clan 90. i 91. Zakona o notarima), koja se jemstvenikom spoji sa kopiranim izvornikom (otpravkom), dok su potpisi kod parafiranja i na kraju isprave vidljivi jer su fotokopirani. Ukoliko uz izvornik ima priloga, i o ni se kopiraju i prilazu otpravku, te se prilozi naznacavaju u klauzuli o ovjeri otpravka. Ako nema priloga, onda se i to naznacava konstatacijom bez priloga . P R I m J E R

Potvrdaotpravkausvrhuizvrsenja 429 Vidi cl. 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava POTVRDAOTPRAVKAUSVRHU IZVRSENJA Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom, da su ispunjeni uslovi za izvrsnost u skladu sa Zakonom o notarima, aizdajeseusvrhuizvrsenja. ------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat od katastra Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009. g. --------------------------------------------------Ovaj je otpravak sastavljen za povjerioca AB banku Podgorica, a u svrhu izvrsenj a.-------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i naplacena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj) Kada se izdaje otpravak u svrhu izvrsenja, notar ce na posebnom listu koji se je mstvenikom prisiva uz izvornik, saciniti posebnu zabiljesku o tome kome i kada je izdao otp ravak u svrhu izvrsenja. (cl. 82. Zakona o notarima CG). tu zabiljesku potpisuje notar , a smatramo korisnim da je potpise i lice kojem je izdat otpravak u svrhu izvrsen ja, a za lice kojem je postom poslat otpravak u svrhu izvrsenja, potrebno je da prijem ot pravka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja se ulaze u spis, odnos no uvezuje uz izvornik. Ovo je vazno iz razloga sto se u pravilu moze izdati samo jedan otp ravak u svrhu izvrsenja (clan 83. st. 3. Zakona o notarima CG). P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravkausvrhuizvrsenja Zabiljeska Kojom se potvrduje da je dana _____, u predmetu UZZ-/2009. notar izdao otpravak izvornika u svrhu izvrsenja i to: hipotekarnom povjeriocu AB banci Podgorica (1x). -------

------------------Prijem otpravka u svrhu izvrsenja stranka potvrduje svojim potpisom.---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac Notar . nakon cega zabiljesku potpisuje i notar.

ali je sam mandator. Neprekidnim razvojem ekonomske razmjene i u uslovima slozenijeg pravnog prometa. zastupanje vremenom dobija sve vise na znacaju i tako postaje predmet prvih veci h kodifikacija gradanskog prava. U danasnje vrijeme zastupanje zasluzuje veliku p aznju zbog izuzetno komplikovanog i slozenog pravnog prometa medu ugovornim partnerima . u srednjem vijeku dolazi do renesanse instituta zastupanja i njegove eksp anzije. a za racun nekog drugog lica. Zastupnik tog vremena mogao je biti ucesnik pravnog prometa. Mozemo zakljuciti da je put do nama samom po sebi podrazumijevajucem i pojavljuj ucem nacinu zastupanja i obliku ovog pravnog instituta bio veoma dug i tezak. licno bio vezan pravnim poslom koji je poduzimao za zastupanog. Zastupanje u domacem pravu i princ ipima europskog ugovornog prava. moze biti nosilac prava i obaveza koji iz njega proizilaze. neposredno proizvodi pravno dejstvo izmedu zastupanog i druge ugovorne strane. godi ne . u ime i za racun zastupanog. Zastupanjem se v rsi 430 Vidjeti vise o zastupanju kod Enes Bikic. Protekom vremena i usljed sve vecih potreba za drugacijim nacinom nastanka pravnih poslova. Sam zastupnik ostaje po strani. Pravni fakultet Univerziteta Dzemal Bijedic u Mostaru. tj. stvaraju se mogucnosti postupanja putem zastupnika. otuduju dobra i postaju nosioci prava i obaveza iz svih pravnih poslov a koji se slobodno mogu poduzeti u ime poslovno nesposobnih lica. Na taj im se nacin pruza mogucnos t da sticu. U to doba prevladavalo je shvatanje da samo lice koje neposredn o sudjeluje prilikom nastanka obligacionog odnosa. Ipak. Nuzno je napomenuti da u to vrijeme ipak postoji mandat i z astupanje maloljetnika. Razvojem robno-novcanog preduzetnistva (privrede) i uticajem kanonskog prava. niti poznavalo institut zastupanja u danasnjem smi slu tog znacenja430.Jedanaesti dio: Zastupanje 1. 2008. odnosno tutor. Znacaj zastupanja danas Putem zastupanja zakonodavac stiti poslovno nesposobne subjekte prava i omogucuj e im da ravnopravno sudjeluju u pravnom prometu. preduzimajuci pravni posao za za stupanog. 2. Nastanak zastupanja Rimsko pravo nije prihvatalo. ali na takav nacin da ugovor sklopi u svoje ime. U tom vremenu otvara se mogucnost da zastupnik. Smatramo da ovaj institut ima ogroman znacaj u savremenom komuniciranju ugovornih strana. a za racun zas tupanog. ukljucenom licu i dalje ostaje mogucnost da sklapa pravne poslove u svoje ime. izvan pravnog djelovanja sklopljenog ugo vora.

.

u isto vrijeme. Zbog toga isti cemo da je potreba za zastupanjem nastajala vremenski paralelno s potrebama fizickih i pravnih lica da svoje aktivnosti prosire i unaprijede izvan obima koji mogu sami . Ovim nacinom se uklanja barijera sklapanja onih pravnih poslova koji se inace ne bi mogli sklopiti ako b i nuzan uslov bio da samo prisutna lica mogu sklapati obligacione odnose. Ustanova zastupanja omogucava da jedno lice. iako ta lica nisu poslovno ne sposobna. dugo vremena sve se zasnivalo na svemocnoj volji gospodara posla. nalazila su se u samoj volji zastupanog kod . Prije pocetka priznavanja ovakvog odstupanja. odnosno neposredno. te kao da je samo preduzelo te poslove. moguca objasnjenja ustanove zastupanja. kao i podjel a rada u produkciji roba i usluga. u pravnoj teoriji postoji ogroman interes za zastupanje i napore da se ono bolje razumije i pravno objasni. nepoznatih nasljednika i lica nepoznatog bor avista. Smatramo da je ovaj aspekt potrebe za zastupanjem doveo do savremenog oblika i opsega poimanja zastupanja i njegovog neprestanog sirenja i dogradnje sve do danasnjega vremena. kao opravdanje neposrednog ucinka zastupanja za zastupanu osobu. ubrzava i povecava pravni promet uopste. Zastupanjem se olaksava. ne bi mogli funkcionisati ako ne bi bilo dopusteno s klapanje ugovora putem drugih lica tako kao da to cini sam ugovorni partner. Dakle. a zastupanje se primjenjuje i u drugim slucajevima kad je to za zajednicu i pojedi nca korisno. da postignu. U pravnoj teoriji iznesene su mnoge protivrjecnosti o samoj pravnoj pri rodi zastupanja. ono je.Jedanaesti dio: Zastupanje i staranje o imovini odsutnih lica. fizicko ili pravno. Pravna priroda zastupanja Ustanova zastupanja ima poseban znacaj u oblasti poslovnog (trgovackog -privredn og) prava. Razvijeni privredni sistemi. te cestog sklapanja pravnih poslova putem zastupanja. Kada se usvoji lo shvatanje da ustanova zastupanja moze postojati bez ikakve zavisnosti od volje z astupanog lica (slucaj zakonskog zastupanja). veoma slozeno i komplikovano. U tim se slucajevima stite lica i njihova imovina. na razni m mjestima i po raznim osnovama stice prava i obaveze bas kao da je samo prisutno na tim mjestima i situacijama. Zastupanje predstavlja znatno odstupanje od opsteg pravila da sebe mozemo obavez ivati samo svojim postupcima i radnjama. Mada je zastupanje u danasnjem vremenu prijeko potrebno i svakodnevno se susrece u praksi. 3. teoretski posmatrano. Zbog postojanja raznovrsnih oblika postupanja pomocu drugih osoba u oblas ti poslovnog prava. pocela su se traziti objasnjenja u interesu zastupanog lica.

ili u njegovom interesu . volja u pravu ima tacno odredeno mjesto i znace nje.kod zakonskog zastupanja. Izjavom volje realizuje se mogucnost sticanja prava i duznosti predvidenih pravn im sistemom. Pojam zastupanja Kao pravno relevantna cinjenica. iako .voljnog zastupanja. Samo postojanje interesa ne izaziva automatski sticanje i promjenu prava. 4.

volja koju je izjavio zastupnik.4. prepoznatljivo za nekog treceg (drugu ugovornu stranu). Zastupanje predstavlja nacin preduzimanja pravnih poslova za drugoga kod kojeg l ice koje preduzima poslove. ravnopravnog sa ostalim in stitutima. Ovdje notar ima veoma znacajnu ulogu s obzirom da je duzan ispitati da li je zastupnik ovlas cen za preduzimanje pravnog posla. da postupa u okvirima dobijenog ov lascenja i da jasno. 4 1 Znacajzastupanjauprivrednompravu Usvajanjem zastupanja kao opsteprihvacenog instituta. Za postojanje mogucnosti promjene u pravu (obavezivanja). u stvarnosti je i njegov ugovor ni partner. Najzn acajniji od njih u pravnom i ekonomskom prometu su: komision. Da bi pravne posljedice u stvarnosti pogadale neposredno zastupanog. Lice koje postupa. nastupa u im e zastupanog. Vecina ovih ugovora su po svojoj pravnoj p rirodi ugovori o nalogu. Pojam zastupanja je opsteprihvaceno stanoviste da u osnovi svih nasih subjektivnih prava lezi int eres. Notar je duzan stiti interese svih stranaka. da li je punomocje valjano po formi i sadrzini itd. Svako ko sklapa pravni posao. . Pored toga. ukoliko u jednom takvom odnosu ne dode do izrazaja nesto drugo432. morao bi sa sigurnoscu polaziti od tog a da onaj koji naspram njega ili prema njemu nastupa. potrebn a je i izjava pravno relevantne volje da se izrazi i odredi promjena prava431. ostaje sasvim po strani od pravnih posljedica i dejst ava iz tog pravnog odnosa koji je nastao izjavljivanjem vlastite volje zastupnika. Naim e. proizvodi pravni ucinak za i prema zastupanom samo ak o je je zastupnik dao u okvirima postojeceg ovlascenja za zastupanje i u ime zastupan og. Zastupanje (agency) u anglosaksonskom pravu je u najvecem dijelu razvijeno kroz precedentno pravo. spedicija. Za post ojanje zainteresovanosti u pravnoj teoriji za zastupanje. Agency obuhvaca veliki broj posebnih ugovora. posredovanje.433 Zastupanje je od velikog znacaja u oblasti poslovnog (trgovackog) prava. ne dobija u tako sklopljenom pravnom poslu svojstvo ugov orne strane. koji se u kontinentalnim pravima ureduju gradanskim i trgovackim zakonima. uskladistenje i trgovacko zastupanje. neophodno je d a zastupnik posjeduje ovlastenje za zastupanje. potrebna je konkretna zak onska norma. znaci da se ovaj institut ne odnosi i ne vazi samo za gradansko (imovinsko) nego i za privredno pravo. moze se zahvaliti velikoj raz novrsnosti pojavnih oblika preduzimanja pravnih radnji putem drugog u oblasti poslovnog pra va. koja u sebi sadrzi i odreduje granice promjene prava.

str.. Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima.. Preduzetnik koji svoga radnika ovlasti za kupovinu sirovina. vlasnik odredene im ovine koji prenosi ovlascenje na strucnjaka o vodenju i upravljanju tom imovinom. Veoma mnogo napora je ulagano i potrebno ga je jos uloziti da se ono shvati i objasni.tu-berlin. str. http://www. nav. ono je vrlo slozeno. djelo (Fn br.de/BGB/kap.htm Milos trifkovic/ Sanjin Omanovic. 380. Zagreb 197 clan 84.14. 329. 432 433 Boris Vizner. . 73).kao i ucestalost postupanja putem zastupnika. priv rednik koji ovlasti svog uposlenog za prodaju svojih proizvoda. teoretski posmatrano. Iako je zastupanje neophodno i sus rece se stalno u savremenom svijetu. ili tu prodaju vrsi put em 431 8.

a sto je moguce uciniti posebnim zakonima ili statutom drustva . Sklapanjem pravnog posla putem instituta zastupanja. Davaoci ovlascenja ne mogu ili ne zele. iz razlicitih ra zloga. ili ako pun omocje vazi i za slucaj smrti davaoca. jer uopste ne moz e ni doci do registracije. Zastupani je lice koje ce iz takvog pravnog posla imati sve pravne posljedice.Jedanaesti dio: Zastupanje trgovackih zastupnika. 4 2 Zastitainteresalicakodzastupanja U svim danasnjim pravnim uredenjima postoji mogucnost preduzimanja pravnih poslo va jednog lica za drugo. imaju neposredni uticaj na pravnu sferu zastupanog. postupaju u njihovom interesu. nastaju odredeni odnosi izm edu najmanje tri lica (tri pravna subjekta) jednog naspram drugog. postupati licno. ali ne i umrla lica. tako da u takvim situacijama ukljucuju druga lica. a to b i znacilo da takvo ogranicenje proizilazi iz samog zakona (ex lege)435. Zastupati se mogu post ojeca ili buduca lica. postupaju po njihovom nalogu. Osnova postupanja ovlastenih lica u svim slucajevima nalazi se u istoj funkciji. bilo po njegovoj volji. ta lica sklapaju ugovo re za davaoce ovlastenja za njihov racun. sto im je i nalozeno ili su pak za to ovlasceni434. odnosno u tude ime i za tudi racun. koja su utvrdena posebnim propisima. svi oni i mnogi drugi na ovaj nacin pros iruju svoj radius djelovanja. Oni to cine zbog toga sto su na jedan ili drugi nacin na njega upuceni (od njega su zav isni). U tom slucaju.pravnom prometu. odnosno drugu ugovornu stranu koja stupa u ugovorni odnos sa zastupanim. Naspram ova dva lica nalazi se primalac izjave. Privredni subjekt ne moze ni nastati bez zakonskog zastupnika. Izuzetak od tog pravila je u slucajevima k ada se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete po pravne sljedbenike. Zastupnici omogucuju svom nalogodavcu ucesce u poslovno. odnosno lice koje se tice izjavljena volja zastupnika. Zastupnik je ono lice koje djeluje u ime zastupanog izjavljivanjem licne volje. Pravno se smatra da je zakonski zastupnik bez ikakvog ogranicenja ukoliko nije u pisano nikakvo ogranicenje u javnom registru. odnosno osnivanja drustva ako nema lica imenovanog kao zas tupnika. Sama ovlascenja zakonskih zastupnika u poslovnom pravu mogu biti ogranicena ili neogranicena. bilo s obzirom na prirod u posla436. ili komisionara. odnosno druga ugovor na . daju ili primaju izjave koje su pravno relevantne za sklapanj e ugovora. zakonski zastupnik moze sklapati sve pravne poslove koji se odnose na poslovanje drustva ukoliko ne post oje ogranicenja u vezi sa tim poslovima. Pravni poslovi koje preduzima zastupnik.

434 Hein Kotz / Axel Flessner. 87. djelo (Fn br. nav.strana.) 436 Clan 90. 29. zastupnika. zastupanog i druge ugovorne strane. 330. 8). Postavlja se veoma znacajno pitanje zastite interesa lica koja sudjeluju u ovom pravnom odnosu. ZOO CG. tj. str. djelo (Fn br.). str. (Vidjeti vise o ogranicenju d jelovanja zakonskih zastupnika kao privredno-pravnih subjekata. 435 Sefkija Covic. . nav.

Zakon437 navodi da ugovor koji sklo pi zastupnik u granicama svojih ovlascenja. nema pravni ucinak prema zast upanom438. odnosno lice koje on ne poznaje. Pojam zastupanja 4 2 1 Zastitainteresa zastupanog Zastupanom licu se mora pruziti odredena zastita kod postupanja zastupnika prili kom sklapanja ugovora. kasnije sa znala da njen ugovorni partner nije onaj koji je ugovarao s njom. Ako bi druga ugovorna strana. 4 2 2 Zastitainteresadrugeugovornestrane Ne samo zastupani nego i druga ugovorna strana mora biti u dovoljnom obimu zasti cena kod preduzimanja pravnih poslova putem zastupanja. a ukoliko postupi suprotno. Iz ove odredbe proizilazi cinjenica da zastupnik mora postupati u okviru dobivenih ovlascenja. Druga ugovorna strana. prema kojoj se preduzima zastupanje. koji na takav nacin moze u njegovo ime nastupati. u interesu zastupanog. ili koje smatra nepouzdanim. odnosno da j e to njen ugovorni partner. zapravo ugovorna strana. ukoliko ne zna. osim ako ga on naknadno ne odobri439. Ako bi se bilo kojem drugom licu dala takva mogucnost. mora znati s kim sklapa odredeni pravni pos ao. to ne bi sluzilo zastiti interesa zastupanog. posljedice sklopljenog ugovora ne pogadaju neovlasteno zastupanog. na njeno iznenadenje.4. Ako neko postupa bez ovlascenja za zastupanje u ime zastup anog. U Skicama prof. moze poci od toga da je lice koje tako postupa. odnosno ko je njena ugovorna strana. Zastupani je dovoljno zasti cen u slucaju kada on sam dodijeli ovlascenje za zastupanje izabranom licu. odnosno u njegovo ime preduzimati pravne poslove i stvarati pravne ucinke. ili joj nije potpuno jasno iskazano da neko postupa u ime i za racun drugog . ili mogla znati da je ugovor protivan njegovim interesima440 . Konstantinovica zastita interesa zastupanog je bila na izricit n acin predvidena u odredbi o duznosti postupanja u interesu zastupanog. Smatra se da druga ugovorna strana. Zastu panom nije svejedno ko ce za njega. koji na taj nacin proizvodi prava i obaveze za to lice. inace poznato i plat ezno sposobno . odgovara za stetu k oju zastupani pretrpi zbog posla preduzetog protivno njegovim interesima. Zbog toga. jer njega obavezuju pravni poslovi preduzeti putem zastupanja. Zastita se ogleda u cinjenici da zastupanog ne moze zastupati bilo ko. Zastupnik je d uzan postupati u interesu zastupanog. Zastupani ima pravo zahtijevati ponistenje sklopljenog ugovora protivno njegovim interesima ak o je druga strana znala. obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. Naprimjer. ili se o vlastenje dodijeli zastupniku u skladu sa Zakonom. preduzeti pravni posao od neovlascenog zastupnika.

njoj nepoznato. 222. . 440 Clan 54. Rn. 468. 1986. ZOO CG. djelo (Fn br. a ne i samog vozaca prevoznika (Vs BiH. 221. stav 1 ZOO CG.. Pz. sudska praksa je zauzela jasan stav. Skice prof. Hans Brox. nego neko drugi. 4). Konstantinovica. mozemo zakljuciti iz sljedeceg slucaja: Cijena prevoza oznacena u prevoznim listovima obavezuje str anke iz ugovora o prevozu robe u drumskom saobracaju samo ako je upisana od strane radnika. Zbog toga se mora.. ode 06. prevoz nika ovlastenog za zakljucivanje ugovora o prevozu. . nav. U vezi sa tim. Clan 84. stav. 282/ 86.Bilten Vs BiH 4/86-2. str.lice. to ne bi sluzilo zastiti interesa druge strane.11. da bi se pruzila dovoljna 437 438 439 sto Clan 81. nepouzdano i platezno nesposobno lice.).

4 2 3 Zastitainteresauslucaju nedostatkaovlastenjaza zastupanje Pravni poslovi preduzeti bez ovlascenja za zastupanje. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima. testament) . Nedopustivost zastupanja Iako se moze reci da je zastupanje pravni institut koji nalazi primjenu u svim p odrucjima pravnoga prometa. Zasticenoj drugoj ugovornoj strani daje se mogucno st naknade stete od zastupnika koji je postupao bez ovlastenja445. to ipak nije pravo stanje stvari. Ovakvo shvatanje vazi bez obzira na to je li zastupnik postupao bez ovlascenja ili je on to ovlascenje prekoracio443. zastupnik ce biti sam odgovoran (ugovorni partner) drugoj ugovornoj stra ni za nastale pravne posljedice zbog svog postupanja441.. Ovom odredbom je utvrden o da zastupnik prilikom zastupanja izjavljuje svoju volju u ime zastupanog. u nacelu nemaju neposredn i442 pravni ucinak ni za. 5. stav 4. u clanu 81. ukoliko zastupnik nema potrebno ovlas cenje za zastupanje dobijeno od zastupanog i ako on kasnije nije saglasan sa sklopljen im pravnim poslom (zastupani ne odobri sklopljeni ugovor). kao . Ona p olazi od toga da je njegova ugovorna strana zastupani. U sluca ju da zastupnik sklopi neki ugovor u ime zastupanog bez ovlascenja za zastupanje. sta v 3. ni sam zastupnik u tom sluc aju nije ugovorni partner druge ugovorne strane. a ni protiv zastupanog. osobinama i karakteru mogu biti sklopljeni samo licno (npr. jasno staviti do znanja i otvoreno ukazati na t o da onaj koji postupa (zastupnik) nije ugovorni partner nego da je ugovorni partner neko drugo lice. jer ta ko sklopljen ugovor nema obavezni karakter prema zastupanom zbog nedostatka ovlascenja za zastupanje u licnosti zastupnika. njegova primjena je ipak iskljucena ili nemoguca u odredenim slucajevima. tada nije potr ebno stititi interese samo zastupanog nego je potrebno pruziti zastitu interesa i dru ge ugovorne strane.Jedanaesti dio: Zastupanje zastita drugoj ugovornoj strani. jer je zastupnik nedvosmisleno izjavio da postupa u ime i za racun zastupanog. jer je on jasno izjavio da ne postupa u svoje ime nego u ime zastupanog444. Ukoliko t o nije slucaj. Druga ugovorna strana je povjerovala u izjavu zastupnika. Iz tih razloga se navodi u Zakonu o obligacionim odnosima. clan 84. drugoj ugovornoj strani odgovara zastupnik koji je postupao bez potrebnog ovlascenja. S druge strane.. da je zastupnik duzan obavijestiti drugu stranu da postupa u ime zastupanog ili se moze iz datih okolnosti zakljuciti da on nastupa kao zastupnik. Nije dopusteno putem zastupnika sklapanje pravnih poslova koji po s vom znacenju.

222. 469. str. 4). nav. Rn. nav. str. 445 Prema § 179. 221. djelo (Fn br. str.. . 442 Neovlasteno zastupani ima pravo odobriti tako poduzete pravne poslove.. 444 Hans Brox. Rn. 342. 468.441 Hans Brox. 86).. 443 Von Thur / Siegwart. Samo jedan pravn i posao poduzet od strane neovlastenog zastupnika ima pravni ucinak i to (bez odobrenja zastupanog) ispunj enje jedne obveze zastupanog. djelo (Fn br. djelo (Fn br. nav. BGB-a druga ugovorna strana ima alternativno pravo na naknadu ste te ili pravo zahtijevati ispunjenje ugovora. 4). § 45.

6. Vrste zastupanja ni sklapanje drugih poslova kad je tako regulisano Zakonom. tako, naprimjer, jed no maloljetno lice moze ovlastiti drugo lice da ga zastupa samo u preduzimanju prav nih poslova koje moze i ono samo sklopiti. to su poslovi koji u pravilu ne uticu neg ativno na njenu imovinu, tj. poslovi koji ne umanjuju, ne osiromasuju imovinu zastupanog. Kako ove poslove moze to lice samo preduzimati, tako moze za njihovo preduzimanje ovl astiti i drugo lice kao zastupnika. Kod zastupanja nastalog na osnovu ugovora, zastupani (gospodar posla) slobodnom izjavom volje daje ovlascenje nekom drugom licu da ga zastupa u svim pravnim pos lovima koje bi on sam mogao preduzimati. Poslovno sposobno lice moze preduzimati sve pravne poslove, i one kojima se imovina umanjuje i one kojima se imovina uve cava. Samim tim, ima pravo za sve te pravne poslove davati ovlascenja za zastupanje ne kom drugom lici. Potpuno poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje u svim pravnim poslovima, izuzev u onim poslovima za koje se na osnovu Zakona izricito zahtijeva licni angazman i neposredna prisutnost odredenih lica. tako, naprimjer, testamen t nije moguce saciniti putem zastupnika (punomocnika), ili bracni drug u pravilu samo licno daje pristanak za sklapanje braka446. Prilikom sklapanja braka moraju biti prisutna oba buduca bracna druga, a tek izuzetno, u narocito opravdanim slucajev ima, dozvoljava se zastupanje putem punomocnika, i to samo jednog bracnog druga, a ne istovremeno oba. Poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje poslo vno sposobnom ili poslovno nesposobnom licu. Nuzno je samo da je to lice sposobno ra sudivati, kako bi u svojstvu zastupnika moglo valjano izjavljivati volju. Pravni ucinci pr eduzetog pravnog posla nastaju samo za davaoca ovlascenja, odnosno poslovno sposobno lice, a ne za zastupnika, pa stoga za njegovo postupanje nije smetnja sto on te poslove ne bi mogao preduzimati za samoga sebe. S druge strane, ograniceno poslovno sposobno lice moze ovlastiti nekoga drugog d a za njega preduzima samo one pravne poslove koje bi ograniceno poslovno sposobno lice mogl o samo preduzimati. Usvajanje drugog lica nije moguce uciniti putem ustanove zastu panja. 6. Vrste zastupanja U zavisnosti od toga na osnovu cega se zasniva ovlascenje za zastupanje, zastupa nje se dijeli na zakonsko, statutarno (opsti akt pravnog lica), zastupanje na osnovu ak ta nadleznog organa i voljno zastupanje (punomoc)447.

6 1 Zakonskozastupanje Zakonski zastupnici su lica cija ovlascenja za zastupanje, tj. preduzimanje akti vnosti prema trecim licima proisticu iz samog zakona (ex lege). Zakonsko zastupanje se ne 446 Clan 33. Porodicnog zakona CG predvida da u narocitim slucajevima nadlezni o pcinski organ uprave moze rjesenjem dozvoliti da se brak sklopi u prisutnosti samo jednog bracnog dru ga i punomocnika drugog bracnog druga. 447 Clan 80. stav 2. ZOO CG.

Jedanaesti dio: Zastupanje moze pravnim poslom iskljuciti ili ograniciti. tipican primjer zakonskog zastupa nja je zastupanje privrednog drustva od strane izvrsnog direktora. Izvrsni direktor je obavezan organ drustva sa ogranicenom odgovornoscu, a imenuju ga clanovi drustva vecinom glasova ili na nacin utvrden statutom448. to dalje znaci da drustvo ne moze post ojati bez zakonskog zastupnika, posto sud nece izvrsiti registraciju. Isto tako, svaka promjena u licnosti direktora, kao zakonskog zastupnika, obavezno se upisuje u s udski registar i objavljuje u Sl. listu CG449. Dakle, privredno drustvo mora imati zak onskog zastupnika, dok, s druge strane, ne mora, a moze imati statutarne zastupnike. Sljedeci primj er zakonskog zastupanja odnosi se na roditelje, kao ovlascenike da postupaju u ime i za racun svoje maloljetne djece. Imovinom djeteta koju ono nije steklo radom, do njegovog punoljetstva, upravljaju i raspolazu u korist djeteta njegovi roditelji. Ako se imovina sastoji od nepokretnosti ili vrijednijih pokretnih stvari, za otudenje ili opter ecenje takve imovine potrebno je odobrenje organa starateljstva450. Zakonskim zastupanjem u sirem smislu smatra se i statutarno zastupanje, kao i za stupanje na osnovu akta nadleznog organa (npr. odluka suda o postavljanju likvidatora ili stecajnog upravnika nekog privrednog drustva). Razlika medu ovim vrstama zas tupanja ogleda se u osnovi nastanka ovlascenja za zastupanje. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu pored izvrsnog direktora koji obavezan organ drustva moze, ali i ne mora imati ostale zastupnike (npr. odbor direktora), koji se mogu imenovati u st atutu. Ukoliko su oni opstim aktom odredeni kao zastupnici, onda takve zastupnike zovem o statutarnim zastupnicima ili zastupnicima na osnovu opsteg akta pravnog lica. U osnivackom aktu i statutu odreduju se lica ovlastena za zastupanje drustva, kako ona koja su po zakonu obavezna tako i ona koja se odrede statutom. Zastupnici mogu imati zajednicka ovlascenja (kolektivno zastupanje) ili da svaki od njih ima samostalna (pojedinacno zastupanje)451, uz razgranicenja njihovih ovlas cenja. Odnos zakonskog i statutarnog zastupnika je takav da se njihova ovlascenja dopun juju, ali ne iskljucuju i da zakonski zastupnik koji vrsi funkciju poslovodstva (izvrs ni direktor), koordinira rad statutarnih zastupnika u okviru njihovih ovlascenja. Kod ove vrst e zastupanja notar je duzan primijeniti zakonske odredbe, te poduciti i upozoriti stranke na ta zakonska rjesenja, koja su imperativnog karaktera. Ako se pravna lica poja vljuju kao ugovorne stranke, notar je duzan izvrsiti neposredni uvid u podatke registra

ili zahtijevati od stranaka da dostave aktuelni izvod iz Centralnog registra nad leznog Privrednog suda. P R I m J E R Uvodnidioispravekadasekaostrankapojavljujepravnolicekojezastupa zakonskizastupnik . 448 Clan 73 stav 3 Zakona o privrednim drustvima CG Sluzbeni list RCG broj 6/200 2; Sluzbeni list CG broj 17/2007 i 80/2008. 449 Clan 70. do 73. Zakona o privrednim drustvima CG. 450 Clan 307. i 308. Porodicnog zakona CG. 451 Clan 68 Zakona o privrednim drustvima CG.

7. Vrste punomoci Drustvo za proizvodnju i trgovinu ELEKTRO d.o.o. Bijelo Polje, ul. Stupska 10., re gistarski broj ____, koje zastupa H. H. (unijeti podatke), direktor, ciji sam identitet ut vrdio na osnovu _______ )-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NakonuvidauCentralniregistarPrivrednogsuda ____,kojisamizvrsiodana ______ (ili danas)(alt. kada stranka donese Izvod iz registra: Nakon uvida u Izvod iz registra _____ suda _____, broj ___, od ____ godine), ustanovio samdajeDrustvozaproizvodnjuitrgovinu ELEKTRO d o o BijeloPolje,ul Stupska10 , upisanouCentralniregistardrustava podregistarskimbrojem _____,od____,idejeH H izvrsnidirektor,upisanza zastupanjet ogdrustvabezogranicenjaovlastenja Naznaceni izvod registra se prilaze u originalu (alt. u ovjerenoj fotokopiji, koju je sacinio ovaj notar) uz ovaj izvornik, a na kon sto je procitan strankama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 2 Voljno zastupanje Ova vrsta zastupanja se naziva voljno ili zastupanje nastalo na osnovu pravnog p osla, tj. ocitovanjem volje zastupanog (punomocje)452. Ovlascenje moze proizilaziti iz odredenih ugovora ili na osnovu jednostrane izjave volje date od strane zastupanog lica. 7. Vrste punomocja Pravilo je da punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove za cije je pre duzimanje ovlascen453. Kompetencija punomocnika kod sklapanja pravnih poslova za vlastodav ca odredena je dodijeljenim punomocjem454. Obim ovlascenja kod voljnog zastupanja odreduje sam vlastodavac, tj. zasnovan je na internom ovlascenju455. Kod zakonsk og zastupanja opseg ovlastenja proistice neposredno iz samog Zakona ili nekoga drug og akta na kojem se zastupanje temelji, gdje je unaprijed odreden opseg ovlastenja, tj. krug pravnih poslova koji se mogu i trebaju obaviti456. Punomocje mora biti odre deno, kako prema svom sadrzaju, tako i prema obimu457, o cemu notar mora voditi posebn o 452 Clan 85. i naredni ZOO CG. 453 Stav 1. clan 87. ZOO CG. 454 VtS RH, Pz. 1026/98, od 02.06.1998. - Psp 1998/1, str. 84. Punomocnik moze p oduzeti one pravne poslove za cije je poduzimanje ovlasten. Iz obrazlozenja: Punomoc izdana punomocn iku da potpisnike zastupa u svim pravima i obvezama po osnovi kupljenih dionica, kao st o je otplata dionica, pravo prijenosa dionica, zalaganje dionica, ovlascuje punomocnika za zakljucenje ugovora o prijenosu dionica. Nema vremenskog ogranicenja za izdanu punomoc, jer ona vrijedi dok je i

zdavatelj punomoci ne opozove . 455 VS BiH, Rev. 425/87, od 19.05.1988. -Bilten Vs BiH 3/88 -35. Punovazan je ugo vor kojim imalac deviznog stednog uloga ovlasti drugu ugovornu stranu da taj ulog oroci u cilju p ribavljanja kredita u domacoj valuti radi izgradnje porodicne stambene zgrade za trece lice . 456 Sefkija Covic, nav. djelo (Fn br. 8), str. 86. 457 VS S, broj Prev. 486/96. -Bilten 2/98. Samo izricita izjava ovlastenog lica o priznanju duga moze da znaci konvalidaciju sporazuma o vansudskom poravnanju . Vs BiH, Pz. 162/90, od 09.05.1990. Bilten Vs BiH 2/90 - 89. Sporazum o mjesnoj nadleznosti mogu punovazno zakljuciti samo zastupnici preduzeca ili po njima ovlasteni punomocnici .

Jedanaesti dio: Zastupanje racuna kod sastavljanja punomocja, odnosno kad notar sastavlja neke ugovore u ko jima se pojavljuje punomocnik. Neodredeno punomocje nije moguce458, kao, naprimjer, ovlascenje da zastupnik zastupa neko lice u svim mogucim pravnim poslovima. 7 1 Punomocjesobziromnaopsegovlastenjaza zastupanje Punomocje se moze dijeliti na vise nacina i prema razlicitim kriterijima. Prema svom vecem ili manjem obimu ovlascenja, punomocje moze biti opste (generalno za sve p ravne poslove u redovnom poslovanju), posebno (za odredenu vrstu pravnih poslova) i sp ecijalno (za tacno odredene pravne poslove). Obim punomocja se odreduje prema opstim pravilima o tumacenju izjavljene volje. tako, naprimjer, u pojedinim slucajevima sam Zakon odreduje obim punomocja459. 7 1 1 Opsteiligeneralne punomocje(mandatumgeneralis) Opste punomocje je ono punomocje kojim se punomocniku daje ovlascenje za sklapan je svih vrsta pravnih poslova koji se ticu davaoca punomocja, a mogu biti sklopljen i posredstvom punomocnika. Kad je punomocniku dato opste punomocje, on moze preduzimati samo pravne poslove koji ulaze u redovno poslovanje460. Kako pojam r edovnog poslovanja sam po sebi nije dovoljno precizan i odreden, postavlja se problem definisanja sta sve spada u redovno poslovanje. Zakonom nije poblize odreden ova j pojam, ali ipak je u njemu odredeno sta ne spada u krug redovnog poslovanja, tj. za sta je potrebno specijalno punomocje461. Smatra se da pod pojam opste punomocje spada d avanje ovlascenja za zastupanje u okviru svih poslova ili barem jednog veceg odredenog kruga poslova upravljanja jednom radnjom, pogonom ili preduzimanja svih poslova upravljanja u vezi sa jednom nepokretnosti koje moze preduzeti sam zastupani, al i ni u kom slucaju otudenje nepokretnosti. Kada postoji nedoumica u vezi sa obimom punomocja, smatra se da postoji manji, a ne veci obim ovlascenja. Druga ugovorna strana, odnosno partner punomocnika, mora uvijek polaziti od toga da punomocnik posjeduje uobicajena ovlascenja za zastupa nje, koja ne prelaze obim redovnog poslovanja. Ukoliko izdato punomocje sluzi za real izaciju odredenoga cilja, mogu se preduzimati samo one radnje u pravnom prometu koje su neophodne da se taj cilj ostvari. 7 1 2 Posebnoili genericno punomocje(mandatumspecialis) Pod posebnim (genericnim) punomocjem podrazumijeva se ovlascenje za preduzimanje odredenoga posla ili vrste poslova koji ne spadaju u redovno poslovanje nad dobr ima 458 Dragoljub D. Stojanovic, nav. djelo (Fn br. 5), str. 206. 459 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 502. str. 236. tako npr. prokura preds tavlja posebnu punomoc koja

se odnosi na sve uobicajene vrste poslova koje poduzimaju poduzetnici (firme) u takvoj djelatnosti (§ 49. I, II HGB). 460 Stav 2. clan 87. ZOO CG. 461 Stav 4. clan 87. ZOO.

7. Vrste punomoci davaoca punomocja462. Naprimjer, punomocnik je ovlascen za prodaju odredene nepo kretnosti i naplatu cijene, sto jos ne znaci da on to moze uraditi na otplatu u ratama ili na kredit, ukoliko to nije sadrzano u ovlascenju za punomocje. trgovacki putnik moze samo prodavati, a ne i kupovati robu, osim toga ne moze naplacivati cijenu, a za sve to mu je potrebno posebno punomocje. Mogu postojati takode slucajevi kada je punomo cnik posebnim punomocjem ovlascen da izvan, ali ipak u vezi sa redovnim poslovanjem, naprimjer, u slucaju upravljanja nad stambenom zgradom, gdje punomocnik moze pri mati i izdavati novac, on na osnovu takvog ovlascenja, podigne potreban zajam za tu zgradu463. 7 1 3 Specijalno punomocje (mandatumspecialissimum) Specijalnim punomocjem se daje posebno ovlascenje za tacno odredeni posao, a taj posao je od narocitog znacaja za vlastodavca. Zakonom o obligacionim odnosima propisan o je da odredene vrste pravnih poslova, koji su neuobicajeni u prometu, punomocnik moze preduzeti samo ako je dobio specijalno ovlastenje za njihovo preduzimanje. Naprimjer, bez posebnog (specijalnog) ovlastenja, punomocnik ne moze preduzimati mjenicnu obavezu, sklopiti ugovor o jemstvu, ugovor o nagodbi (poravnanju) i o izabranom sudu, a niti se moze odreci nekog vlastodavceva prava bez naknade464. Za svaki navedeni slucaj zahtijeva se dobivanje specijalnog pojedinacnog punomoc ja, koje ne moze obuhvatati uopstenu i neku njemu slicnu odredenu vrstu poslova. U n avedenim slucajevima mora postojati specijalno punomocje, dok se u svim drugim slucajevim a punomocje moze naknadno dati. Za ovu vrstu specijalnog punomocja obicno se upotrebljava i zahtijeva posebna odredena forma, iako se to u Zakonu o obliga cionim odnosima izricito ne navodi. U prilog ovome moze se navesti i stav sudske prakse : Bankarska garancija mora biti izdata u pisanom obliku, pa slijedom toga, i punomo cje za izdavanje garancije, a uz to, punomocje mora biti specijalno (mora sadrzati o vlascenje za izdavanje garancije). Lice koje je potpisalo garanciju bez specijalnog pisano g punomocja, ne moze se smatrati punomocnikom 465. Zahtijevana odredena forma je najcesce ovjera potpisa davaoca punomocja pred za to nadleznim organom, kao, nap rimjer, kod valjanog sklapanja braka putem punomocnika466. 7 2 Druge vrstepunomocja Pored gore navedenih, punomocje se moze podijeliti i prema drugim kriterijima. K ad se punomocniku izdaju odredene direktive (smjernice) u kojem pravcu i u kojoj mjeri da obavi neki pravni posao, govori se o ogranicenom ovlascenju (mandatum limitatum) ,

a ako to nije slucaj, onda se radi o neogranicenom ovlascenju (mandatum illimita tum). Punomocnik se mora drzati uputstava dobivenih od strane vlastodavca, osim u sluc aju 462 463 464 465 466 Stav 3. clan 87. ZOO CG. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1), str. 419. Stav 4. clan 87. ZOO CG VtS RH, Pz. 864/94, od 29.03.1994. - Praxis 2. - 28. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1.), str. 420.

Jedanaesti dio: Zastupanje kada bi konkretno postupanje prema dobivenim uputama bilo na stetu interesa zast upanog lica. Ako punomocnik nije dobio upute u vezi sa preduzimanjem pravnih poslova, mora te poslove obaviti kako to najbolje zna i savjesno, cuvajuci interese zastu panog lica - drzeci se uobicajenih standarda paznje u pravnom prometu. Upute dobivene od zastupanog lica, mogu biti imperativnog, fakultativnog ili indikacionog karak tera. Punomocje se moze takode vezivati za odredeni vremenski period. Posao preduzet p rije ili poslije tog perioda, bio bi nedjelotvoran prema vlastodavcu, ali ga on moze naknadno odobriti. Prema krugu lica, ovlascenje za sklapanje pravnih poslova moze se dati za sklapanje ugovora sa odredenim licima (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa tacno odredenim kupcem), ili da punomocnik moze dobiti punomocje za poslovanje sa svim drugim licima bez ogranicenja (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa bilo kojim kupcem). Osim toga, postoji pojedinacno i skupno punomocje. Ako vlastodavca zast upa samo jedno lice, radi se o pojedinacnom punomocju, a ako ga zastupaju dva ili vi se lica zajedno, onda se u tom slucaju radi o skupnom punomocju. Je li punomocje iz dato kao pojedinacno ili skupno, odreduje se tumacenjem izjavljenog punomocja. tako, naprimjer, ako lice A ovlasti tri lica, to se ne smatra zajednickim punomocjem, bez ostalih odrednica u vezi sa time. U tom je slucaju moguce da svako od ta tri lica ima ov lascenje da samo zastupa lice koje je dalo punomocje. Moguce je takode zamisliti situacij u da je prvo lice ovlasceno da samo zastupa lice A, a druga dva da su ovlascena da samo skupa zastupaju davaoca punomocja (skupno punomocje)467. Prema obimu dobivenog ovlascenja za zastupanje, rjesava se i pitanje je li vlastodavac davanjem ovlasc enja za zastupanje htio ili nije htio ovlastiti punomocnika da on moze prenijeti ovlasce nje na drugo lice (supstitucija). Pravilo je da punomocnik ne moze prenijeti svoja ovla scenja na drugog. Od tog pravila postoje dva izuzetka, a jedan je kad je punomocniku pr avnim poslom dozvoljeno prenosenje ovlascenja, dok je drugi u slucaju sprijecenosti da licno obavi posao, a interesi zastupanog zahtijevaju neodlozno preduzimanje pravnog po sla. Prilikom sacinjavanja notarskog zapisa punomocja, notar je duzan ispitati volju davaoca ovlascenja u vezi sa mogucnoscu prenosenja punomocja, tj. da li zeli ovlastiti s vog punomocnika da moze prenijeti ovlascenja na lice po izboru punomocnika ili na ta cno odredeno lice. Primjer formulacije: Punomocnik je ovlascen, u slucaju svoje sprij ecenosti, prenijeti ovlascenja, u skladu sa ovim punomocjem, na lice koje on odredi (alt.

na lice XX) . Ogranicenje ovlascenja moze se ticati i teritorije na kojoj zastupnik moze s klapati pravne poslove468, kao, naprimjer, kupovina nepokretnosti na odredenom lokalitet u. 8. Zajednicko zastupanje Vise lica moze dobiti ovlascenje za zastupanje na nacin da samo zajednickim nast upom tih lica ili samo nastupom pojedinih lica od njih budu u mogucnosti da svojim iz javama volje prouzrokuju pravne posljedice za zastupanog. Ova lica nazivamo zajednickim 467 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 503. str. 237. 468 Sultanovic Aziz / trifkovic Milos / Simic Milic, nav. djelo (Fn br. 18), str . 229.

8. Zajednicko zastupanje ili skupnim zastupnicima. Ovakva mogucnost je za neke slucajeve izricito regulis ana u pojedinim zakonima iz uporednog prava469. Zajednicko zastupanje sadrzi oborivu p ravnu pretpostavku da se u slucaju izdavanja jedne isprave punomocja za vise lica zeli zajednicko zastupanje. Zajednicko zastupanje znaci da opunomocena lica samo zajednickim nastupanjem prema vani imaju ovlascenje za zastupanje, ali ne i pojedinacno. Dan as je najcesci slucaj zajednickog zastupanja zakonsko zajednicko zastupanje djece o d strane njihovih roditelja470. Kod aktivnog zastupanja, zajednicki zastupnici u pravilu mogu postupati samo tak o da svi izjave saglasnu volju prema drugoj ugovornoj strani, ali to se ne mora do goditi istovremeno. Zajednicko zastupanje moze dovesti do vrlo komplikovanih procesa od lucivanja. Iz tog razloga, vrlo cesto prema drugoj strani nastupa samo jedan od zajednickih zastupnika, pozivajuci se na interno dobijenu saglasnost zajednickih zastupnika ili samo nekih od njih. U sustini, danas je prihvacena ova mogucnost da jednog o d njih svi drugi zajednicki zastupnici ovlaste za preduzimanje svih ili samo pojedinih pravnih poslova ili tacno odredenog pravnog posla, odnosno da oni postupanje jednog od zajednickih zastupnika bez takvog ovlascenja naknadno odobre471. Ovakva mogucnos t je izricito regulisana u Njemackoj, u HGB § 125. II recenica 1., kao i u zakonu o akcijama, u § 78. IV. Sudska praksa u Njemackoj je usvojila analognu primjenu ovih odredbi za sve slucajeve zajednickog zastupanja472. Ovlascenje od strane zajednickih zas tupnika ne predstavlja neku novu potpunomoc vec ga treba razumjeti kao jedno parcijalno prosirenje ovlascenja za zastupanje ovlascenom zajednickom zastupniku473. to ovlascenje, kod kojeg se takode radi o jednostranom pravnom poslu, slicnom dodjeljivanju pun omocja, moze se u svakom momentu opozvati. Ne da se opovrgnuti (poreci) mogucnost da regulativa o zajednickom zastupanju i zastita zastupanog koja se na ovaj naci n zeli postici, moze dovesti do gubljenja svoje svrhe (smisla) i izvrgavanja zajednicko g zastupanja. Zbog toga, nema razloga da ne postoji mogucnost iskljucenja ove odredbe, jer se time stite interesi zastupanog. Stoga zastupani moze ograniciti pravo zajednicki h zastupnika na opunomocenje pojedinaca izmedu sebe da preduzimaju odredene poslove ili odredene vrste poslova. Zastupani moze iskljuciti u potpunosti opunomocenje ili za pojedine zastupnike ili za odredenu vrstu poslova. Kod zajednickoga zastupanja primjenjuju se pravila iz clana 22. Zakona o obligac ionim odnosima CG o odobrenju. Ovim nacinom se omogucuje da pravni poslovi sklopljeni od pojedinih zastupnika koji su prekoracili svoje ovlascenje za zastupanje, mogu biti odobreni od ostalih zajednickih zastupnika. Kada se ne bi primjenjivala pra

vila o odobrenju, morale bi se primjenjivati opste odredbe o zastupanju, bez ovlascenja za zastupanje, tako da bi iskljucivo sam zastupani mogao odobriti pravni posao koji je 469 tako npr. u Njemackoj, u BGB §§ 709. i naredni za ortacke ugovore. Osim toga, ov a mogucnost je data u HGB, u § 48. II gdje se iznosi da se prokura moze izdati za vise osoba zajednick i. 470 Clan 69 Porodicnog zakona CG. 471 Werner Flume, Allgemeiner teil des Burgerlichen Rechts, 3. Auflage Springer Verlag Berlin, 1979., § 45 I 3. 472 RGZ 81, 325, 329. 473 MunchKomm / Thiele Rn. 82. § 164.

Jedanaesti dio: Zastupanje u lebdecem stanju, koji je u pogledu svoje punovaznosti, prema clanu 84. Zakona o obligacionim odnosima CG, preduzet bez ovlascenja. Nedostaci volje i druge okolnosti koje uticu na pravne posljedice izjave volje, cijene se prama licnosti zastupnika. Zastupani se ne moze pozivati na prethodno izneseno a ko je znao ili morao znati za nedostatke, a zastupnik je postupao po njegovim uputama. Ovakvo shvatanje vazi i kod zajednickog zastupanja (opunomocenje), s tim sto je dovoljn o ako je izjava volje jednog zastupnika imala nedostatak, ili ako je jedan od zast upnika postupao savjesno ili nesavjesno. Ako, naprimjer, neka odredba sticanja prava od neovlascenog cini zavisnim o savjesnosti sticatelja i ako je sticatelj u pravnom poslu stican ja zastupan sa vise zajednickih zastupnika, smatramo da je dovoljna nesavjesnost je dnog zastupnika da bi se negirala savjesnost. Zajednicko zastupanje se u pravilu odnosi samo na davanje, a ne i na primanje iz jave volje. Sto se tice pasivnog zastupanja, za sve slucajeve zajednickog zastupanja vazi pravilo da je svaki od zajednickih zastupnika samostalno ovlascen za prijem izjave volje , za ciju je pravnu valjanost potrebna dostava, odnosno prijem izjave. Dakle, kod pas ivnog zastupanja, svaki od zajednickih zastupnika je ovlascen da sam primi izjavu, koj a ce imati sve pravne ucinke kao da je predata svim zajednickim zastupnicima474. Zaje dnicko zastupanje samo po sebi sadrzi pojedinacno ovlascenje za zastupanje u pogledu pr ijema izjavljene volje. Ako je za vise lica izdato zajednicko punomocje, oni zastupano g mogu zastupati samo zajednicki, ukoliko nije sto drugo odredeno u tom punomocju. Ovo odredenje ima dispozitivan karakter, tako da davalac punomocja i za prijem i zjave volje moze odrediti striktno zajednicko zastupanje. Ovakvo shvaceno zajednicko z astupanje, vodi racuna o zastiti interesa i druge strane. Dispozitivnost ne utice prekomjer no na suprotnu stranu, jer ona samo mora voditi racuna o tome da izjava volje dode svakom zajednickom zastupniku. 9. Sklapanje ugovora sa samim sobom 9 1 Pojam Kod razmatranja obima i sadrzine punomocja, potrebno je raspraviti i pitanje mog ucnosti da jedno lice bude istovremeno i punomocnik i ugovorna strana. Zakon o obligacio nim odnosima ne sadrzi nijednu odredbu o dopustenosti, odnosno zabranjenosti da

II str. U Skicama.zastupnik sklopi ugovor sa samim sobom za svoj racun ili za racun nekoga drugog koga takode on zastupa. 475 Clan 57. za razliku od Zakona o obligaci onim odnosima. moglo bi se zakljuciti da je s klapanje ugovora sa samim sobom dopusteno. osim ukoliko nekom posebnom zakonskom odredbom to nije izricito zabranjeno. Skice. 3). § 30. djelo (Fn br. predvidena su rjesenja u vezi sa pitanjem samokontrahiranja. 601. U Skicama za zakonik o obligacijama i ugovorima475 navodi se da zastupnik ne moze u ime lica koje 474 Karl Larenz. . nav. tumacenjem ovog zakona. Dakle.

Kod samokontrahiranja. 9 1 1 Samokontrahiranje Zastupnik kod samokontrahiranja preduzima pravni posao u ime zastupanog sa samim sobom. a s druge strane. ili se u ugovoru koji je potrebno sklopiti. s jedne strane. ili zastupnik za dvije osobe istovremeno i da u tom svojstvu sklopi pravni posao za obje zastupljene osobe? Ukoliko bi ovlascenje za zastupan je automatski obuhvatalo i pravo ugovaranja sa samim sobom. rukovodilac u jednoj firmi poveca sebi platu u ime firme koju zastupa. on sam kupi (samokontrahiranje). u ime zastupanog. postavlja se pitanje: moze li neko istovremeno bit i zastupnik i ugovorna strana. Prema autonomiji volje i kao gospodar posla. Sklapanje ugovora sa samim sobom zastupa sklopiti ugovor sa samim sobom za svoj racun. u ime zastupanog. ili pravo da istovremeno zastupa obje ugovorne strane. takav primjer je kad roditelji poduzmu pro daju imovine.9. a na drugoj strani je isti zastupnik k oji postupa u svoje ime. sa zahvalnoscu to licno p rihvati. zastupnik zastupa vise osoba. Sklapanje ugovora sa samim sobom postoji. Isti primjer je ako roditelji kupe nepokretnosti ciji su vlasnici djeca476. time bi se zastupniku sirom otvorila vrata za zloupotrebu ovoga prava. zastupnik koji ima ovlastenje za prodaju odredene stvari. on moze sam odluciti o tome ko ce biti druga ugovorna strana (protivna . moze taj ugovor naknadno odobriti (ratificirati). Dakle. kao ni za racun nekog drug og kojeg takode zastupa. 9 1 2 Visestrukozastupanje Kod visestrukog zastupanja. ak o nepokretnost koju zastupnik prodaje za zastupanog. naprimjer. kupi tu stvar zastupanog za sebe. ciji je vlasnik maloljetna kcerka. 9 2 Podrucje primjene U vezi sa podrucjem primjene. U ti m slucajevima ne mora se nuzno raditi o ugovorima (kontrakt) nego to moze biti slucaj i kod je dnostranih pravnih poslova. takav primjer postoji kod otkaza. kad zastupnik moze. sto znaci da on zastupa obje ugovorne strane (visestruko zastupanje). on pojavljuje u ulozi zastupnika kupca i prodavca. izuzev u slucajevima kada je to Zakonom dozvoljeno. zastupnik sklapa ugovor sa samim s obom. a na drugoj strani je drugi ug ovorni partner kojeg zastupa isti zastupnik. svom maloljetnom sinu478. tako. te sklapa izmedu njih pravne poslove. na jednoj strani stoje j edan naspram drugog zastupani kojeg zastupa zastupnik. naprimjer. Pravilo je da zastupani daje ovlascenje za zastupanje. Naprimjer. samom sebi dati otkaz477. kao zastupnikom nekog drugog. Kod visestrukog zastupanja. na jednoj strani stoje jedan na spram drugog zastupnik koji zastupa zastupanog. U Skic ama je takode odredeno da lice u cije je ime sklopljen takav ugovor.

477 Hans Brox.. 4). 478 Dieter Medicus. nav. str. . str.476 Dieter Medicus. djelo (Fn br. 356. djelo (Fn br.. 356. 955. nav. 956. djelo (Fn br. Rn. nav. 535.). 253). Rn.. str. Rn. 250. 253.

9 2 1 Izuzeciodpravila Potrebno je takode razmotriti i situacije u kojima je dopusteno sklapanje poslov a sa samim sobom ili vrsenje visestrukog zastupanja. niti iskljucuje. a roba koja se prodaje. mozemo reci da je sklapanje ugovora sa samim sobom u pravil u nedopusteno i pravni posao se smatra nepunovaznim zbog postojanja nacelne kolizi je interesa zastupanog i zastupnika.Jedanaesti dio: Zastupanje strana ugovornica) -zastupnik ili neko drugo lice. nap rimjer. ima o dredenu berzansku ili trzisnu cijenu. BGB479 mogucnost samokontrahiranja izuzetno dozvoljava onda kad a zakon. obrnuto. b) Dopusteno je tamo gdje sama priroda pravnog posla kojeg treba sklopiti. Prema tome. U zakonodavstvima gdje je samokontrahiranje izricito regulisano. zastupnik poklanja nesto zastupanom. statut ili ugovor to predvida. d)Dopusten je ovakav pravni posao i ako se radi o ispunjenju pravne obaveze. polazi se uvijek od ocjene sukoba interesa. Od navedene opste zabrane sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. Zbog toga je ovdje potrebno dati odgovor na pitanje: kada je zastupnik ovlascen da mo ze vrsiti samokontrahiranje pravnog posla ili vrsiti visestruko zastupanje? U rjesavanju ovog pitanja u uporednom pravu i teoriji postoje razlicita misljenj a. isklj ucuje rizik za zastupanog. ili ako se pravni posao sastoji samo u isp unjenju obaveze. Prilikom davanja ovlascenja z a zastupanje. dopusteno je sklapanje pravnih poslova sa samim so bom. 9 2 2 Kolizijainteresa . c) Kada se radi o sklapanju kupoprodajnog ugovora. te stoga ovakve mogucnosti zastupani niti predvida. naprimjer. ili da on (zastupani) naknadno odobri pravni posao u kojem je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom. kad zastupnik placa dug zastupanom i on ulazi u imovinsku masu zastupanog kojom upravlja zastupnik ili. postoje odredeni izuzeci: a) Sklapanje pravnih poslova sa samim sobom dopusteno je u slucaju da je zastupa ni izricito ovlastio zastupnika da on moze sam za sebe (u svoje ime) nastupiti u pr avnom poslu koji treba sklopiti. koje mu nesumnjivo treba platiti zastupani. kad zastupnik iz imovine zastupanog napla cuje svoje potrazivanje. a on se u u govoru pojavljuje kao poklonodavac i kao zastupnik poklonoprimca. zastupani vrlo rijetko obraca dovoljno paznje na samokontrahiranje ili visestruk o zastupanje.

tako i druge ugovorne strane kod visestrukog zastupanja. BGB. kako zastupanog.Generalna zabrana zastupanja u svim slucajevima. to se odnosi na pravne poslove kod kojih se ugovorne strane (zastupa ni 479 § 181. . osim ako je izricito dopusteno ili se radi o ispunjenju preuzetih obaveza. zasniva se na izbjegavanju moguce kolizi je interesa. Na taj nacin moze doci do nastanka stete za zastupana lica i do same zloupotrebe us tanove zastupanja.

volja se moze izraziti rijecima. ili mu to nije moglo ostati ne poznato. Prema Zakonu o obligacio nim odnosima CG. Dakle. Po stavljeno pravilo u vezi sa sukobom interesa. ili ako mu je zastupnik predocio sukob interesa. te bi zbog toga mogli proizvesti odredene nezeljene posljedice za ucesnike u pravnom promet u480. Posebna forma punomocja Istorijski posmatrano. ili drugim po nasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju483. ovdje se ne radi o tome da takva opasnost stvarno posto ji samo u pojedinim slucajevima nego se radi o generalnom iskljucenju kolizije inte resa u svim slucajevima481. Posebna forma punomocja i njegov zastupnik ili vise zastupanih putem jednog zastupnika) nalaze u ulozi u govornih partnera koji stoje jedan naspram drugog u obligacionim odnosima. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlucujucu ulogu. dovodi zastupnika u situaciju sukoba inter esa. prema svom tipicnom (uobicajenom) sadrzaju. prihvatati takve darove (poklone). a druga strana je to znala. (2) Pretpostavlja se da postoji sukob interesa: (a) ako je zastupnik takode istupao kao zastupnik druge strane. Smatramo de je dosta dob ro i za nas prihvatljivije ponudeno rjesenje u Nacelima Evropskog ugovornog prava. tako. ali on nije stavio prigovor u primj erenom (razumnom) roku. (3) Medutim. naprimjer. Kod ovog povecanja moguci h slucajeva sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. zastupani ne moze raskinuti ugovor: (a) ako je pristao na takvo istupanje zastupnika. ili joj to nije moglo ostati nepoznato.10. postoji odredeno uvjerenje da u pravnom prometu roditelji mogu svoju maloljetnu djecu istovremeno darovati i u njihovo ime. mora se voditi racuna o gene ralnom nepostojanju opasnosti od kolizije interesa. u clanu 3: 205 Nacela Evropskog ugovornog prava glasi: (1) Ako ugovor koji sklopi zastupnik. zastupani moze raskinuti ugovor na osnovu odredaba clanova 4:112 do 4:116. U pravilu. oni imaju razlicite interese koji bi se u tim slucajevima sastavili ili izjednacili. U njemackoj sudskoj praksi i pravnoj teoriji nastoji se prosiriti broj slucajeva primjene izuzetaka od pravila sklapanja ugovora sa samim sobom. 10. (b) ako je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom u svom licnom svojstvu. zastupanom donosi iskljucivo pravne prednosti. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. jer se tada postize da preduzeti pr avni posao. stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalisticka482. . uobicajenim znacima. kao zakonski zastupnici.

481 BGHZ 50. 482 Abedin Bikic. . 8. 11. § 30.. Obligaciono pravo. Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. II str. 483 Vidi clan 21..480 Karl Larenz. djelo. nav. ZOO CG. str. 595. godine . 100.

ne moze se smatrati punomocnikom 488. 733. 485 Clan 19. 10 1 1 Neformalnost punomocja Savremeni princip sklapanja ugovora solo consensus vrijedi za nastanak punomocja na osnovu nekog ugovora. sto znaci da punomocje nastaje postignutom saglasnoscu vol ja ugovornih strana o bitnim sastojcima doticnoga ugovora485.1998. a to se zove paritet forme. a posebno ako je takvo punomocje izdato u inostranstvu. kao je. ugovor o gradenju. ugovor o jemstvu itd. od 13.Izbor odluka 1/1999.). takav je i stav sudske prakse: Ban karska garancija mora biti izdana u pisanom obliku. pi sano. a ponekad i sutnjom. ugovor o osiguranju. ugovor o licenci. tre ba reci da ono u pravilu spada u neformalan pravni posao. pa slijedom toga. zahtijeva odredena Zakonom propisana forma487. tako tvrdi i sudska p raksa: Za punomocje koje sadrzi punomocnikovo ovlascenje da u ime vlastodavca cuva i kor isti nepokretnosti.24/20. nizi sudovi zbog svojeg pogresnog pravnog pristupa do sada nisu utvrdili sve vazne ci njenice na temelju kojih bi se moglo ispitati da li su pravilno primijenili materijalno pravo u spo ru. . Naime. ne trazi se neki posebni oblik. punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje z a izdavanje garancije). ZOO CG.Jedanaesti dio: Zastupanje 10 1 Forma punomocja Sto se tice pitanja da li je punomocje formalan ili neformalan pravni posao. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pi sanog punomocja. 2114/96. naprimjer. 10 1 2 Potrebnaposebnaforma punomocja Posebna forma punomocja zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor il i neki drugi pravni posao za cije je sklapanje. na osnovu odluke suda. Iz obraz lozenja: Medutim. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propisanoj) formi. i punomocje za iz davanje garancije. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak punomocja zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti484. Volja se moze izraziti usmeno. str. Ipak. Zakonom o obligacionim odnosima CG propisano je na vise mjesta kad neki ugovor mora biti sklopljen u pisanoj formi. zakljuceno je da: Forma propisana za nek i 484 Slobodan Perovic. 486 VS RH. . nav. 49. konkludentnim radnjama. nije potrebno da ono bude ovjereno 486. a uz to. djelo (Fn br. ugovor o trgovinskom zastupanju. Medutim. U svim navedenim slucajev ima neophodno je prethodno postojanje pisanog punomocja za valjano sklapanje ugovora. Rev. nizi sudovi . odnosno preduzimanje dato punomocj e.10.

487 Clan 86. Zakon a o parnicnom postupku u daljnjem tekstu ZPP).1994. . Pz.03.. stav 2. godine. nije ovjerena na propisan nacin. pa bi bila dovoljna punomoc data u bilo kom obliku.. 488 VtS RH. od 29.28. pri cemu su izgubili iz vida da se za takvu vrstu poslova (cuvanje i koristenje nekretnine u ime suvlasnika) ne trazi poseban obli k punomoci. jer da punom oc koju je izdao brat tuzenika u Bosni. 864/94. te stoga nisu cijenili one dokaze ponud ene po tuzeniku iz kojih bi se moglo utvrditi da li je brat tuzenika ovlastio tuzenika na posjed sp ornog dijela nekretnine. pocevsi jos od 1986. ukinuti obje nizestupanjske odluke i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno sudenje (clan 395. ZOO CG. Stoga je valjano prihvatiti reviziju. .zakljucili su da tuzenik nije ovlasten koristiti sporne nekretnine.Praxis 2 .

Bilten 1/1999 . Ako se radi o stranim notarskim ispravama o punomocju. punomocje mora biti u for mi notarskog zapisa. u slucaju naplatnog ugovornog zastupanja sluzi kao dokaz stvarnog postojanja odnosa zastupanja. ovlascenje treba biti ne samo u pisanoj formi nego i ovjereno od strane na dleznog organa ili lica. naprimjer. kao i to d a se ovjeri od strane suda ili kod notara. . ili takav da proizilazi iz konkludentnih radnji 489. 48/94. onda se one. Odredbe o obaveznoj formi notarskog zapisa mogu biti sadrzane i u drugim zakonima. Osim toga. izjednacavaju sa notarskim aktima sastavljenim po Zakonu o notarima Crne Gore493.10. Za neke pravne poslove. zahtijeva se i dodatna posebna forma (oblik. Punomocje o zastupanju stranaka pred sudom mora biti pisano ili dato usmeno na zapisnik u sudu490. slucaj sa parni cnim punomocjem. ako se zakljucuju putem punomocnika. te a ko 489 VS RS.53. da bi proizvodio vaznost ugovora. Posebna forma punomocja ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. kod svih pravnih poslova za koje je propisana obavezna forma notarskog zapisa. daje mjenicna izjava za nepismeno lice. tako. punomocjem za sklapanje braka.1994. Dakle. mora bit i pisan.12. Rev. . Ova od redba je imperativnog karaktera. to je. punomocjem za davanje nasljednicke izjave. osim p isane forme punomocje. te je ugovorne strane svojim izjavama volje ne bi mog le promijeniti492. pod uslovom uzajamnosti. a ne i usmen. Vlastodavac moze dati pris tanak na ugovor naknadno. naprimjer. punomocjem za uknjizbu nepokretnosti itd. Smatramo da bi strani notarski akt i uopste stra ni akt o punomocju trebali da budu u formi koja je vazeca u zemlji u kojoj je taj akt s acinjen. ta je isprava jedan vazan i pouz dan dokaz o postojanju konkretnog punomocstva. Posebno je Zakonom o notarima491 propisano za koje pravne poslove je potrebna fo rma notarskog zapisa za valjanost odredenih ugovora i drugih pravnih poslova. nacin). no taj pristanak. od 28. naprimjer.. odnosno za odobrenje rasp olaganja i to ne u obliku opsteg punomocja nego u obliku specijalnog punomocja za zakljuc enje odredenog pravnog posla koji se namjerava zakljuciti. 10 2 PotrebnaformauskladusaZakonomoobligacionim odnosima Pisana isprava od strane vlastodavca predstavlja vjerodostojan dokaz o tome ko j e njegov punomocnik i koja ovlascenja on ima. Kad se. 10 1 3 Potrebnadodatnaforma U drugim zakonima koji obraduju zastupanje za punomocje moze biti propisana pisa na forma za obavljanje odredenih pravnih poslova.

. od 03.2003. 491 Clan 51. 53/2003. godine) i Zakon o parnicnom postupku FBiH clan 308. ovoga clana: Ako posumnja u istinitost pisane punomoci. 493 Clan 8.1976. (Sluzbene novine FBiH br. bivseg Zakona o parnicnom postupku. nav.490 Clan 87.12.2004. 128. o d 28. Stav 3. Zakona o notarima CG.10. (Sluzbeni glasnik br. godine). djelo (Fn br. str. Zakona o notarima CG. Ovakvo rjesenje je preuzeto i u novi Zakon o parnicnom postupku BiH clan 248. Protiv tog rjesenja nije dopustena zalba . od 24. 36/2004. 492 Vilim Gorenc.08 . sud moze rjesenjem odrediti da se podnese ovjereno punomocje. 64).

Jedanaesti dio: Zastupanje zastupano lice ne bi priznalo ugovorenu naknadu (nagradu). djelu ili nekim drugim ugovorom. Suzavanje i opoziv punomocja Zastupnik moze preduzimati samo one pravne poslove za koje ima ovlascenje. ZOO CG: Vlastodavac moze po svojoj volji suziti ili opozvati . kao i bez obzira na vrijeme davanja i trajanja puno mocja. 495 Clan 88. Dakle. Buduc i da vlastodavac i punomocnik imaju poseban odnos medusobnog povjerenja. ugovaranje klauzule o odricanju prava opozivanja ili suzavanja punomocja nema pravnog ucinka. stav 1. odnosno ogranicava. sluzila bi punomocnik u kao dokaz postojanja ugovornog odnosa iz kojeg bi moglo nastati potrazivanje. jer smatralo bi se kao d a ta odredba i nije ugovorena (pro non adiecta)496. u sumnji se ne moze prihvatiti da je automatski nepunovaz no i dodijeljeno punomocje. Pravo vlastodavca na opozivanje i suzavanje punomocja postoji cak i u slucaju ako se on ugovorom o punomocju odrekao toga prava. radu. Smatra mo da rjesenje u Zakonu o obligacionim odnosima ima odredene prednosti u odnosu na dru ga rjesenja u uporednom pravu. bez obaveze navodenja razloga zbog kojih se punom ocje opoziva. Forma propisana zakonom za neki ugovor ili neki drugi pravni posao vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. 11 1 Opozivost punomocja Nemogucnost ugovaranja neopozivog punomocja proizilazi iz okolnosti sto se niko ne moze trajno potciniti odlukama drugog lica. prije svega u odnosu na usvojena rjesenja u njemacko m Zakoniku. iako je ono bilo povezano sa ugovorom o nalogu. Zakonom o obligacionim odnosima CG497 propisano je pravilo da se opoziv ili suza vanje punomocja. odnosno za preduzimanje tog posla494. Zakono m su zbog toga predvidene i situacije u kojima opozivanje punomocja moze proizvesti s tetne 494 Clan 86 ZOO CG. a da se njemu ne dadne mogucnost osl obadanja te potcinjenosti u svako vrijeme. 11. pri cemu opoziv punomocja ili njegovo suzavanje ima karakter jednostranog akta vlastodavca. Ove odredbe se odnose na interni odnos izmedu vlastod avca i punomocnika. Ako je odricanje od prava opoziva punomocja u ugovoru nepunovazno. postavlja se pitanje: je li moguce izdato punomocje opozvati ili suziti? Zakon o obligacio nim odnosima495 izricito predvida pravo vlastodavca da moze u svako vrijeme opozvati ili kasnije ograniciti dato punomocje. moze uciniti neformalnom izjavom volje i onda kada je za ugovor ili pravni posao za koji je bila dato punomocje predvidena obavezna forma498.

ZPP BiH ili clan 310. nav. 1). djelo (Fn br. stav 2. str. ZPP FBiH). u kojem je propi sano da se opoziv. 497 Clan 88. stav 2. 496 Boris Vizner. .punomocje. ZOO CG. 498 Postoji i drugacije rjesenje u Zakonu o parnicnom postupku. stav 2. cak i ako se ugovorom odrekao tog prava. odnosno otkaz punomocja mora saopstiti sudu pred kojim se vodi postupak u pisano j formi ili usmeno na zapisnik (clan 250. 422.

govore u prilog mogucnosti neformalnog suzavanja ili opo zivanja501. O ovome bi notar trebao savjetovati vlastodavca. U svakom slucaju treca lica se ne bi mogla pozivati na savjesnost. Za punomocje izdato u prop isanoj pisanoj formi. tako se. odvijanja brzine prometa. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima500. Pitanje ucinka suzav anja ili opozivanja prema drugoj ugovornoj strani rjesava se zavisno od toga zna li d ruga ugovorna strana ili mora znati za tu cinjenicu. radu. Zbog toga je preporucljivo na po uzdan i trecim licima dostupan nacin opozvati ili suziti punomocje dato u posebnoj for mi. naprimjer. a narocito kada punomocje ima ovlascenje za sticanje ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima. j er se ono rjesava drugom odredbom u skladu s nacelom savjesnosti. Opoziv je pravo vlas . Ako se opozivom ili suzavanjem povrijedi osn ovni ugovorni odnos (ugovor o nalogu. Suzavanje i opoziv punomocja posljedice i na strani punomocnika. djelu ili neki drugi ugovor). bez posebne forme.11. kao i drugi razlozi cjelishodnosti. te zbog nacela katastarsko-knjiznog prava ta cinjenic a djeluje prema potencijalnim sticaocima stvarnih prava. prema kojima je dopustena usmena izmjena pisanih. odnosno na nacin kako je i dodijeljeno? Razlozi pravne sigurnosti. Ovim se ne regulise pitanje ucinka suzavanja ili opozivanja prema trecim licima. punomocnik kome je zbog toga nanesena steta. sto dov odi do toga da se tako opozvano punomocje ne moze upotrijebiti u pravnom prometu. jer j e ono opozvano tj. Ponekad interes vlastodavca moze iziskivati potrebu da se punomocje opozove hitno u neformalnom obliku. prestalo. 11 2 Apstraktnost punomocja Kao sto je punomocje po svom nastanku apstraktno. Kad se punomocje jednostrano opozove ili suzi. koj a je za njega na taj nacin nastala. da kle prestane na nacin koji nije predviden za prestanak osnovnog ugovornog odnosa na kojem se zasniva. na osnovu ugovornog odnosa. od nosno ugovora za koje je odredena posebna forma. opozivanje i suzavanje svakog punomocja moze se uciniti izjavom. punomocnik ima pravo. ima pravo zahtijevati n aknadu tako nastale stete499. od vlastodavca zahtijevati naknadu stete. moze u katastar nepokretnosti upisati zabiljezba cinjenice opoziva punomocja. ono je apstraktno i u pogledu prestanka. moguce je postaviti pitanje: moze li se to punomocje suziti i opo zvati neformalnom izjavom ili se to mora poduzeti u pisanoj formi. U prilog ovakvog rjesenja govore i druge odredbe Zak ona o obligacionim odnosima502. odnosno drugoj ugovornoj strani. Ono je nacelno nezavisno od sadrzine i daljnjega postojanja osnovnog odnosa na kojem pociva i moze se u svako doba opozvati ili suziti.

ili davalac ovlastenja ne smatra vise potrebnim da ga punomocnik i dalje zastupa.todavca pomocu kojeg moze otkloniti rizik zloupotrebe punomocja od strane punomocnika. ZOO: Opozivanje i suzavanje svake punomoci moze se uciniti b ez posebne forme . nav. 501 Borislav t. clan 92. 15). ZOO. djelo (Fn br. 502 Clan 60. i 4. ZOO CG. odnosno kad izgubi povjerenje u njega. Ukoliko vise ne postoji povjerenje davaoc a ovlascenja u punomocnika. Blagojevic / Vrleta Krulj. 500 Stav 2. 257. stav 3. . str. clan 92. bilo bi veliko opterecenje i ogranicenje njegovog slobode odluc ivanja 499 Stav 3.

. svakako. njen muz bi morao protiv se be priznati takve postupke svoje supruge. Prestanak punomocja 12 1 PremaZakonuoobligacionimodnosimaCG Materija prestanka zastupanja takode se regulise i u drugim zakonima507. Dodjela ovakvog neopozivog punomocja predstavlja izuzetak od pravila opozivosti punomocja. Ipak. Zakonsko odredenje. dakle na nacin kako ovlascenje i nastaje. Smatram o da opoziv punomocja treba uslijediti na nacin kako je punomocje i nastalo. Banci nije n ista saopstio. Potrebno je istaci da. ako se radi o upisu punomocja u nekom ja vnom registru. Za ilustraciju moze nam posluziti sljedeci primjer. i zjavom opoziva prema ovlasceniku ili prema trecem. tj. te ce o vdje biti govora o prestanku punomocja nastalog na osnovu pravnog posla. Javno dodijeljeno punomocje treba opozvati na nacin kako je uslijedilo505. kao pravilo mogucnosti opoziva punomocja u svako vrijeme. Nakon sto je ovlasceno lice (supruga davaoca ovlastenja) podiz ala sa konta novac preko svake mjere. jer nije zelio stvoriti dojam kako nesto nije dobro u njegovu bracnom zivotu. ne bi se smjela zapostav iti najvaznija cinjenica kod zastupanja. 89.. Priliko m otvaranja konta u banci. lice A je ovlastilo svoju suprugu da moze raspolagati novcem koji je na tom racunu. onda se ono moze opozvati samo brisanjem takvog punomocja iz toga regi stra (kao sto je prokura). a to je da se kod punomocja mora voditi rac una o zastiti interesa trecih lica s kojima punomocnik sklapa pravne poslove. Zbog toga je Zakonom propisano pravilo mogucnosti opoziva. iako su u Zakonu o obliga cionim odnosima CG ovoj materiji posvecena tri clana (clan 88. naprimjer. Ukoliko bi njegova supruga potpuno ispraznila konto. Za postojanje punomocj a neophodan je odnos povjerenja izmedu vlastodavca i punomocnika. prema kojem se ima preduzeti pravni posao iz ovlascenja. Pretpostavka je. ipak njima nisu obuhvaceni svi moguci slucajevi prestanka punomocja. obradenog u odred bama Zakona o obligacionim odnosima. da je banka u k onkretnom slucaju bila savjesna504. i 90. 12. O opoziv u punomocja .Jedanaesti dio: Zastupanje nametanjem obaveze zastupanom da ceka na nastanak nekog od razloga za prestanak vazenja punomocja503. re alizuje se jednostranom izjavom volje. suprug joj oduzme izdato ovlascenje. tako.). zbog toga sto se punomocje smatra pravnim poslom intuitu personae. Pojedina rjesenja iz uporednog prava506 daju istovremeno i mogucnost dodjele neo pozivog punomocja.

503 Karl Larenz. djelo (Fn br. nav. nav. § 31. recenica 2. III str. 3. djelo (fn br. . BGB 507 Porodicni zakon. nav. 623. 506 § 168.). Zakon o trgovackim/privrednim d rustvima. djelo. 623. 266. 504 Alfred Koller. Rn 1430. str. 330.i njegovom ucinku prema trecim licima. 505 Karl Larenz. § 31 III str. Zakon o parnicnom postupku.). govoreno je u prethodnom izlaganju.

bilo s obzirom na prirodu posla. kao i zbog prestanka punomocnika ili vlastodavca kao pravnog lica.2. 3) prest ankom pravnog lica kao vlastodavca. Radi utvrdivanja savjesnosti punomocn ika cjelishodno je u notarskom zapisu navesti njegovu izjavu da je punomocje na snaz i u vrijeme zakljucenja ugovora odnosno da mu nije poznato da mu je punomocje opozva no ili suzeno. od presudnog znacaja gubitak sposobnosti jelimicno gubljenje poslovne sposobnosti. naprimjer. Smrcu vlastodavca ovlascenja za zastupanje nece voditi prema prestanku punomocja u dva Zakonom predvidena slucaja.1. Prvi izuzetak je ako se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete za pravne sljedbenike.2. ali je potrebno istaknuti da su.12. zakon navodi i sljedece nacine prestanka punomocja: 1) prestankom pravnog lica ako se kao punomocnik javlja pravno lice. kao i mogucnosti da punomocje moze vaziti i za slucaj smrti . Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika U pravnoj literaturi ne postoji jedinstveno misljenje o ovom vec bilo govora kada je razmatrana sposobnost zastupnika. Drugi izuzetak postoji ako punomocje vazi i u sluca ju smrti davaoca ovlascenja. potrebno je praviti razliku da li je doslo do gubitka sposobnosti na strani punomocnika ili vlastodavca. zbog proteka vremena. tako su. bilo po njegovoj volji.1. Prilikom sacinjavanja zapisa o punomocju. moguci i drugi razlozi prestan ka punomocja. pored navedenih. dok drugi pravni teoreticari pitanju. 12 2 Ostali slucajevi prestankapunomocja U Zakonu o obligacionim odnosima CG propisani su samo slucajevi prestanka punomo cja opozivom. 12 2 1 Gubitakposlovnesposobnosti Kod naknadnog gubitka poslovne sposobnosti. moguci sljedeci razlozi prestanka punomocja: gubitak poslovn e sposobnosti.ako se radi o fizickom licu. 2) smrcu punomocnika . Neki autori kad je u pitanju punomocnik. izvrsenje pravnoga posla. notar je duzan poduciti stranku nacini ma prestanka punomocja. pod uslovom da Zakonom ni je drugacije odredeno. 12. 12. nemogucnost ispunje nja i prestanak osnovnog pravnog odnosa iz kojeg proizilazi ovlascenje. ako je to izricito izjavljeno u punomocju. a ne d smatraju da potpuni ili djelimicni gubitak poslovne sposobnosti na strani punomocnika dovodi do pres tanka punomocja509. o cemu je smatraju508 da je. odnosno smrcu vlastodavca kao fizickog lica. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca . rasudivanja. Prestanak punomocja Pored opoziva.1.2.

.. 509 Slobodan Perovic.U pravnoj literaturi postoje odredene razlike u pogledu naknadnog gubitka poslov ne sposobnosti vlastodavca. nav. 426. djelo (Fn br. 1). Pojedini autori510 isticu da na strani vlastodavca treb a pra 508 Boris Vizner. clan 768. djelo (Fn br. 1). 426. nav. str. str. nav. 740. 49). ZOO 510 Boris Vizner. djelo (Fn br. str.

Potpuni m gubitkom njegove poslovne sposobnosti. Navedeni stav predstavlja vladajuce mis ljenje u pravnoj teoriji. tj. izvrsenjem pra vnih poslova zbog kojih je punomocje i dodijeljeno. Ispunjenjem postavljenog cilja. punomocnik se prvo mora oba vijestiti o tome da li zakonski zastupnik (lica koje je izgubilo poslovnu sposobnost) ima saznanja o punomocju. on zloupotrebljava dato punomocje. Pravnoj moci punomocnika nedostaje korelat u mogucnosti vlastodavca da moze opozvati punomocje. prestaje potreba za daljnjim opstankom ovlascenj a za zastupanje. Na ovakve slucajeve se mora primijeniti isto pravilo kao u slucaju smrti. prestaje. Ipak. kao i drugi obligacioni odnosi. Ako punomocnik postupa supro tno tome. ne bi mogao preduzimati vlastitom izjavom volje. ukoliko za konski zastupnik pokriva svojom nadleznoscu (kompetencijom) oblast date punomocja512. te ako ga zakonski zastupnik nije opozvao. Kod svih drugih pravnih poslova koji trpe odlaganje. . Iz pretho dno navedenog. nakon ogranicen ja poslovne sposobnosti. dolazi do prestanka punomocja. 12 2 2 Prestanak punomocjaizvrsenjempravnogaposla Punomocje. ako je punomocnik imao ovlascenje da kupi auto u ime vlas todavca. drugi autori511 isticu da. prije svega. ne postoji volja vlastodavca da ga punomocnik i dalje moze zastupati. djelimicnog prestanka punomocja u onom dijelu njenog opsega koji se odnosi na ovlascenje za zastupanje pravnih p oslova koji su u vezi s ogranicenom poslovnom sposobnoscu zastupanog vlastodavca. postoje autori koji smatraju da punomocje prestaje post avljanjem zakonskog zastupnika vlastodavcu koji je izgubio poslovnu sposobnost. proizilazi mogucnost relativnog. ukoliko je postojalo posebno puno mocje. Naspram toga. o nom dijelu koji je u vezi s izgubljenom poslovnom sposobnosti. U tom sluca ju punomocje prestaje u momentu kad punomocnik sazna za dogadaj zbog kojeg punomocj e prestaje. Naprimjer. a koji se ne mogu prekinuti bez stete za vl astodavca koji je postao poslovno nesposoban ili ograniceno poslovno sposoban. dok njegov a djelimicna poslovna sposobnost ima uticaj na prestanak punomocja ako se ovlascen je punomocnika odnosi na preduzimanje onih pravnih poslova koje on. punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove koji su vec zapoceti. da moze nastavi ti sa vrsenjem pravnog posla za koji je dobio ovlascenje. ona prestaje sklapanjem toga kupoprodajnog ugovora. ako vlastodavac postane poslovno nespos oban ili se ogranici njegova poslovna sposobnost. Dakle.Jedanaesti dio: Zastupanje viti razliku izmedu djelimicnog i potpunog gubitka poslovne sposobnosti.

511 Slobodan Perovic. djelo (Fn br. nav. 97. 741.). nav. 308. str. Dragoljub D. Stojanovic .12 2 3 Protekvremena Punomocje prestaje protekom vremena odredenog ovlascenja za zastupanje.). 49. 512 Muller / Freienfels. 211. str. str. 5). . Ovakav nacin prestanka punomocje odreden je prilikom same dodjele ovlascenja za zastupanje. nav. sto znac i da punomocje prestaje ako je bilo vremenski ograniceno ili nastupanjem raskidnog uslova odredenog ovlascenjem za zastupanje. djelo (Fn br. djelo (Fn br.

Rn. Davalac ovlascenja moze ponistiti stvoreni pravni privid ukoliko on opozove punomocje na isti nacin kako ga je i sacinio. nav. tako se stite savjesna i postena lica zbog njihovog vjerovanja u postojanje i na stavak vazenja jednom pravno valjano dodijeljenog punomocja513. S obzirom da nije moguce postici svrhu zbog cega je punomocje dodijeljeno. . Vracanjem takve isprave davaocu ovlascenja od strane punomocnika. ono vazi sve dok se opoziv punomocja ne saopsti savjesnom trecem. dakle. niti mogla znati o prestanku ovlascenja za zastupanj e kod preduzimanja takvog pravnog posla. 12 3 Pravneposljediceprestankapunomocja Dode li do gasenja (prestanka) punomocja. Davalac ovlascenja je. uzima se kao da punomocje i dalje p ostoji. djelo (Fn br. U takvim slucajev ima radi se o zastupanju bez ovlascenja i falsus procurator ce biti odgovoran trecim savjesnim licima. ne po stoje razlozi za njegovo dalje egzistiranje. iako je u stvarnosti prestal o postojati. naprimjer. naprimjer. Nastupa li on i dalje u ime i za racun davaoca ovlascenja. str. Drugi slucaj postoji ako puno mocje nastaje javnim obznanjivanjem ili obavjestavanjem trecih. 4). Treci slucaj je moguc dodjeljivanjem punomocniku isprave o ovlascenju za zastupanje od strane davaoca ovlascenja i predocavanjem takve isprave trecem od strane punomoc nika. punomocnik je obavezan vratiti izdate isprave o punomocju.. Od gore navedenog pravila postoje opravdani izuzeci u korist trecih savj esnih lica koja nisu nista znala. 513. u Njemackom gradanskom zakoniku izricito regulisana tri mogu ca slucaja u kojima punomocje ostaje i dalje na snazi. 241. takav pravni posao nece imati pravne posljedice za i protiv davaoca. u slucaju propasti stvari za koju je dato ovlascenje u vezi s njenom prodajom. dotadasnjem punomocniku nedostaje ovla scenje za zastupanje. izbjegava se mogucnost zloupotrebe isprave i stvaranja pravnog priv ida postojanja ovlascenja za zastupanje516. u tim slu cajevima. tako su. zbog zastite interesa savjesnih trecih lica. U takvom slucaju vise ne postoji potreba za zastitom trecih lic a515. BGB-a. iako je vec op ozvano prema punomocniku. Prvi slucaj je ako je punomocje nastalo izjavom prema trecem (eksterno punomocje ). Prema § 175.12. Ovim se stiti treci zbog njegovog povjerenja postojanja punomocja na osnovu poka zivanja isprave o punomocju. Prestanak punomocja 12 2 4 Nemogucnost ispunjenjapravnogposla Punomocje prestaje nastupanjem naknadne nemogucnosti ispunjenja pravnoga posla. duzan opozvati takvo punomocje prema trecem ili ga upoznati s takvim opozivom514. Iako je doslo do gasenja punomocja. 513 Hans Brox.

a ukoliko se to ne ucini. . 173. III HGB). BGB.514 §§ 170. 516 §§ 172.. BGB. pruza se zastita savjesnom trecem (§ 53. 173. 515 § 171. II BGB.. takode kod prestanka prokure zahtijeva se njeno brisanje iz r egistra u kome se ona evidentira.

Zakona o notarima CG propisana obavezna forma zapisa. Punomocnik moze biti fizicko i pravno lice (clan 85... njenu sposobnost i ovlasc enje. te utvrditi njegove i dentifikacione podatke. Potrebno je provjeriti da li je davalac punomoc ja (vlastodavac) ovlascen i sposoban dati punomocje i utvrditi njegov identitet na nacin propisan Zakonom. ostala pravna ovlascenja potrebna ili svrsishodna za provedbu. Ovlascenje za davanje punomocja. Identifikacija punomocnika i moguci sukob interesa. dopunu ili prestanak ugovora. te obratiti paznju na ostala pitanja i elemenata koje je potrebno rijesiti i uni jeti u ispravu.. upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. vremenom.Jedanaesti dio: Zastupanje 13. Sadrzina punomocja. mora biti u formi propisanoj Zakonom za te posl ove. ZOO CG. Notar je duzan ispitati volju stranke u pogledu sadrzine pun omocja i unijeti njenu izjavu koja ce izrazavati stvarnu volju davaoca ovlascenja. ovlascenje. odnosno za preduz imanje tih pravnih poslova. t. a po sebno je notar duzan voditi racuna o sledecem: nepokretnost mora biti oznacena sa podacima iz katastra nepokretnosti. ta forma notarskog zapisa vazi i za punomocje za sklapanje tih ugovora. prenosom svojine i sticanjem drugih stvarnih prava. a sto je veoma znac . nacinom. odredbe o izdavanju otpravaka izvornika punomocja tako da se odredi kome. Forma punomocja. pa kako je za ugovore ili pravne poslove u clana 51. ZOO CG). 86. Potrebno je utvrditi da li n eko lice moze biti punomocnik. kada i u koliko primjeraka otpravaka ce se izdati punomocje. 1. da li ima sukoba interesa itd. izmjenu. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri Prije i u toku sacinjavanja punomocja za preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. njenom visinom itd. notar je duzan ispitati volju stranke. Punomocje koje se odnosi na preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. do 6. prijemom ili isplatom kupoprodajne cijene. 1. koje moze biti neograniceno (bez ikakvih posebnih uputa) i ogranicen o (sa posebnim uputama) u vezi sa uslovima prodaje ili nekog drugog preduzimajuceg pravnog posla. to proizilazi iz odredbi cl. st. mjestom i sl.

odredbe za opterecenje nepokretnosti.ajno sa aspekta zastite davaoca punomocja. ili iz cjelokupne imovine prodavca. moze ograniciti na izdavanje samo jednog otpravka punomocniku ili to ostaviti na volju davaoca ovlascenja. status imovine (da li je zajednicka bracna ili posebna imovina). s tim u vezi. eventualna mogucnost prenosa punomocja. odredbe o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti. odgovarajuce poduke i upozorenja. ili kupca. ili zaloznog duznika. sprecavanja zloupotrebe povjerenja od strane punomocnika. . pa se.

1979.10. Obala br.2016. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. pema vlastitoj izjavi. sa sluzbenim sje distem u Podgorici.. UZZ BR.05. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla.09. izdate od mUP-a Crne Gore..13. (desetog maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine.k. P R I m J E R Punomocjezakupovinunepokretnostipoizborupunomocnika CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. broj 05XYC.1. ul. JmB 1005979000000.15/2009. drzavlja nin Crne Gore. g. 3. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. ZOO CG.2006. 1946. od dana 15.. rodenog 10.12. od dana 28.g. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). po zanimanju radnik. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA. sa preb ivalistem u Podgorici.g. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri naznaka do kada vazi i da li vazi i za slucaj smrti. sa rokom vaze nja do 28. u 11. ul. g. Obala br. ul. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). a sto se moze predvidjeti s obzirom da punomoc u pravilu prestaje smrcu davaoca (vlastodavca) clan 90. st. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje.666. sinaDragana. u mjestu Papratno. Brijeg do br. 2009..(udaljnjemtekstu: punomocnik).05. l. Deseta br. preda mnom. sa cinim notarski zapis punomocja za kupovinu nepokretnosti. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte .-------------------------------------------------------- . Dana 14.1. 2006. drzavljanin Crne Gore. br. pristupio je: ------------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. JmBG 2012946170000. 06BPB0000 mUP Podgorica.g. roden 20. (slovima: dvadeseti decembar h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine).1.00 (jedanaest) casova. ozenjen. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla. u Podgorici.09.

da u moje ime i za moj racun.posvomizboru.nagradskompodrucju opstine Podgorica517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------517 Ovdje se moze tacno oznaciti nepokretnost koja se kupuje prema podacima iz k atastra ili.zaizgradnju stambenogobjekta. . u nedostatku toga. takoda zakljuciugovorokupoprodajinepokretnosti gradevinskogzemljistapovrsinedo500 m2. povrsini. blize odredenje nepokretnosti. kao kupca.moze davati i primati sve izjave volje i preduzimati pravne radnje koje se odnose na kupovinu nepokretnosti sa pravom svojine od 1/1. po vrsti. kao sto je to npr. loka ciji itd.

dopunu ili prestanak ugovora.10. gr adevinske dozvole. dana 14. da zakljuci i potpise anekse ugovora o prodaji nepokretnosti. da zahtijevaprenos vlasnistvanamojeimei da preduzme sve pravne radnje potrebne ili svrsishodne za provedbu. te je poducio na moguce nacine opoziva punomocja i adekvatne mjere osiguranja u vezi s tim. kojeg slobodnom voljom odobrava i. u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora.2009. cijenuirokove placanja518 .g.--------------------------------------------------------------------Sredstva za kupovinu nepokretnosti su moja posebna imovina519. -Punomocnik je ovlasten da. moze datipreneseno punomocje521 licima po svom izboru. placanja poreza na promet i regulisanja prikljucaka komunalnih usluga52 0. svojerucno potpisuje. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. --------------------------------Punomocnik je ovlascen da me zastupa i u postupku pribavljanja urbanisticke saglasnosti. --------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova ili do opoziva522. a u sve to ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. Dalji otpravci mu s e mogu izdavati samo na osnovu izricite upute vlastodavca. -------------------------------------Punomocnik je ovlascen zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika.Jedanaesti dio: Zastupanje Punomocnik je ovlascen da ugovori sve uslove kupovine. u skladu sa obimom ovog punomocja. -------------------------------------------U Podgorici. ----------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. kako slijedi. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine . izmjenu.--------------------------------------------Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva upr kos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom.

520 Ovo nije nuzno za punomocje koje za predmet ima kupovinu nepokretnosti. kao i notara koji je sacinio punomocje. Zajednickom imovinom bracni drugovi mogu raspolagati samo zajedno i sporazumno. Davalac ovlascenja moze u svako doba opozvati ili suziti pu nomocje. Potrebno je upozoriti davaoca punomocja da je cjelishodno na pouzdan nacin obavijestiti punomocnika ili zainteresovana treca l ica o opozivu datog punomocja. Opoziv punomocja se moze zabi ljeziti u G listu katastra nepokretnosti kao vazna pravna cinjenica. shodno Porodicno m zakonu u CG. bez pridrzavanja posebne forme. placanje na rate itd .00 (jedanaest) casova -----------------------------------------------------------------------------------------------518 Cijena se moze odrediti fiksno ili do odredenog iznosa. Na te okolnosti notar mora da ukaze davatelju ovlascenja. ali se moze predvidjeti zavisno od konkretne situacije. ZOO CG. 521 Clan 82. . 519 Ovo je znacajno zbog odredbi o zajednickoj bracnoj imovini. cak i ako se odrekao tog prava. ZOO CG.). 522 Clan 88. u 11. jer imovina pribavljena u toku braka moze biti zajednicka i posebna.

g. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Davalac punomocja: DarkoDinic (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.12. JmBG 2012946170000.1. Obala br.00 (jedanaest) casova. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla. ul. izdate od mUP-a Crne Gore.13. roden 20. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla. 2006.10. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA. g. Obala br. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Deseta br.. sinaDragana.g.1. pema vlastitoj izjavi.. (desetog . -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko.pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnostikadjecijenaprodavcuvecisplacena. od dana 15.1. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. 1946. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). rodenog 10. broj 05XYC. ul. preda mnom.15/2009. (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). ozenjen. ul. UZZ BR. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . u 11. sa cinim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti.1979. Dana 14.05.05. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. 2009.. drzavljanin Crne Gore. u Podgorici.sa vazenjempunomocjaizaslucajsmrtivlastodavca CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.

od dana 28. drzavlja nin Crne Gore. moze davati i primati izjave volje i preduzimati p ravne radnje koje se odnose na prodaju moje nepokretnosti i to tako da zakljuci ugovoroprodaj i sa1/1 . u mjestu Papratno.g.maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine. 06BPB0000.k.666. sa preb ivalistem u Podgorici. sa rokom vaz enja do 28.09. po zanimanju radnik. (udaljnjemtekstu: punomocnik).2006.09.------------------------------------------------------da u moje ime i za moj racun.. JmB 1005979000000. mUP Podgorica. Brijeg do br. br. l.g.2016.

ovaj notar je utvrdio na osnovu prezentov anog prepisa lista nepokretnosti. dopunu ili prestanak ugovora.KOGorica. moze davati prenesen o punomocje. oznacenojkaoparcelabrojbr 1157/1. ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. upisanojulistunepokretnostibr 976 . u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora. od dana ____. pa od kupca ne potrazujem cijenu ili bilo kakvu drugu naknadu za prodaju predmetne nepokretnosti. br. -----------------------------Predmetna nepokretnost je moja posebna imovina.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. kao takav.povrsine4650m2 523 -----Punomocnik je ovlascen da sa kupcem Vladusic markom (upisati podatke) zakljuci naprijed naznaceni ugovor o prodaji. kao i zaslucajmoj esmrti525 . a punomocnik takode prema meni nema bilo kakvih obaveza524. s tim da izricito izjavljujem da mi je cijena u izno su od ____ (slovima_ __ EURA) ranije isplacena. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------- . ------------------------------------------------------------------------------------------------U svrhu realizacije naprijed naznacene prodaje Punomocnik je ovlascen da izjavi saglasnost zaprenossvojinena naprijed naznacenogkupca i da preduzme sve pravne radnje potre bne ili svrsishodne za provedbu. koju sam stekao nasljedivanjem o d umrlih roditelja.Jedanaesti dio: Zastupanje dijelapravasvojinenanepokretnosti.----------------------------------------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova iz ovog punomocja. ------------------------------------------Punomocnik je ovlascen da.ORANICA POLJE .---------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje. Punomocnik je ovlascen bez ikakvih ogranicenja zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika. ____. koji mi je stranka prezentovala u originalu i koji se. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je stranka odobrila. izmjenu. Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva uprkos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. u skladu sa obimom ovog punomocja. ------------------------------------------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------. izdatog od Uprave za nekretnine Pod rucna jedinica ____. a sto je ovaj notar utvrdio na osnovu prezentovanog Rjesenja o naslje divanju broj ____. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik.

ZOO CG. 525 Clan 90. shodno Zakonu o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. odnose se na situacije kada je davalac punomocja namiren u pogledu cijene. a nepokretnost koja se prodaje mora biti precizno ozn acena prema podacima iz katastra. postoje slucajevi da izmedu dav aoca punomocja i punomocnika postoji neki pravni odnos. stav 3. Najcesci primjeri u praksi u vezi sa vazenjem punomocja za slucaj smrti. kada ima veliko povjerenje u punomoc nika itd. takode. Pravilo je da punomocje prestaje smrcu punomocnika. 524 Ovdje se radi o slucaju kada je cijena isplacena prije zakljucenja ugovora o prodaji od tacno odredenog kupca sa kojim se ima zakljuciti ugovor. ZOO CG). . a Zakon je predvidio i izuzetke. tako da je jedan od njih kada se u punomocju izricito naznaci da vazi i za slucaj smrti davaoca punomocja.-----------------------------523 Punomocje za prodaju nepokretnosti mora biti posebno ako prodaja ne spada u redovno poslovanje (clan 87. Notar treba ispitati volju stranke i u ovom segmentu i poduciti je ta kvoj mogucnosti.

Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis.2009. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. JmBG 2012946170000. ul. ozenjen. 2006.00 ( jedanaest) casova. UZZ BR.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . Deseta br. pema vlastitoj izjavi.1.1. 1946.g. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Obala br. kako slijedi. po zanimanju gradevinsk i tehnicar.g.05.12. ul. Obala br.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac punomocja: Dinic (Zlatko)Darko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. od dana 15. svojerucno potpisuje. u 11. u 11. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). broj 05XYC. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). 2009.1.13..g. roden 20. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. preda mnom. u Podgorici. ul. pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko.pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnosti526 -neogranicenaovlascenja CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. dana 14. saci nim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti. g. kojeg slobodnom voljom odobrava i. -------------------------------------------U Podgorici. ------------------------------------------------------------------------------------- . (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja)..10. Dana 14.15/2009. izdate od mUP-a Crne Gore. te je potom zapis potpisao i ovaj notar.10. drzavljanin Crne Gore.

1996. g.526 Neograniceno punomocje kod kojeg punomocniku od strane davaoca punomocja nisu da te nikakve posebne upute kako da postupa pri sklapanju pravnog posla koji mu je povjeren. . ogra