1/4 k trit

4

14d1)

Wie/na ct''7 04ect Aeayie MIRM RADOVIC ENES BIKIC SEFEDIN SULJEVI C NOTARIJAT U CRNOJ GORI uz podr§ku gtz gtz Partner za buduonost 8irom svijeta. Njemaoka organizacija za tehnioku saradnju (GTZ) GmbH Otvoreni Regionalni Fond za jugoistoonu evropu Pravna reforma po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju razvoj

ENES BIKIC MIRAS RADOVIC SEFEDIN SULJEVIC NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

Enes Bikic, Miras Radovic, Sefedin Suljevic NOtARIJAt U CRNOJ GORI Izdavaci 2010. CIP - Katalogizacija u publikaciji

ENES BIKIC, docent dr. Pravni fakultet Zenica MIRAS RADOVIC, ministar pravde Crne Gore SEFEDIN SULJEVIC, notar, predsjednik Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

SADRZAJ PREDGOVOR 13 Prvidio:Uvod 15 1. Istorijat............................................................... 15 1.1. Kratke napomene o razvoju notarijata uopste......................... 15 1.2. Notarijat u drzavama nastalim na podrucju bivse SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Notarska sluzba u Crnoj Gori....................................... 17 2. Pojam notarskog prava.................................................. 18 3. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe..................... .. 18 3.1. Pravna sigurnost.................................................. 18 3.2. Rasterecenje pravosuda............................................ 20 3.3. Javni registri ..................................................... 20 3.4. Efikasnost i ekonomicnost ......................................... 21 4. Notarske isprave ....................................................... 22 4.1. Pojam i vrste isprava uopste........................................ 22 4.2. Pojam i vrste notarskih akata....................................... 22 4.3. Dokazna snaga notarskih akata..................................... 23 Drugi dio:Formaipostupak sastavljanja notarskihakata 25 1. Forma notarskih akata.................................................. 25 1.1. tehnika sastavljanja notarskog akta ................................. 25 1.2. Postupak sastavljanja notarskih akata................................ 27

2. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata . . . . . . . . . . . . . . 30 2.1. Utvrdivanje identiteta stranaka..................................... 30 2.2. Drugi ucesnici i utvrdivanje njihovog identiteta....................... 31 Trecidio:Vrstenotarskihakata 38 1. Notarski zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. Uvodni dio............................................................ 39 3. tekst pravnog posla .................................................... 42 4. Zavrsni dio isprave..................................................... 43 Cetvrtidio:Uopstenoopravnimposlovima 44 1. Izvori obligacionih odnosa .............................................. 44 1.1. Ugovor kao pravni posao .......................................... 44 1.2. Pravna dejstva ugovora............................................ 46 1.3. Opsti uslovi sklapanja obligacionih ugovora.......................... 46 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla . . . . . . . . . . . 47 2.1. Sposobnost ugovornih strana....................................... 47 2.2. Pravna sposobnost................................................ 47 2.3. Poslovna sposobnost.............................................. 48 2.3.1. Potpuna poslovna sposobnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Sadrzaj 2.3.2. Ogranicena poslovna sposobnost................................ 49 2.3.3. Poslovna nesposobnost......................................... 50 3. Saglasnost volja ugovornih strana......................................... 52

3.1. Uslovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2. Rokovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4. Forma pravnih poslova.................................................. 54 4.1. Vrste forme...................................................... 55 4.2. Funkcija zakonskog odredivanja forme .............................. 57 4.2.1. Zastita od brzopletog donosenja odluke .......................... 57 4.2.2. Jasno, precizno i detaljno oblikovanje pravnog posla. . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2.3. Javni interesi.................................................. 58 5. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6. Razlozi za propisivanje notarske forme.................................... 59

Petidio:Uloga notaraupravnimposlovima kojizapredmetimajustvarnapravananepokretnostima 62 1. Ugovor o prodaji ....................................................... 63 1.1. Predmet pravnog posla............................................ 64 1.1.1. Oznaka nepokretnosti.......................................... 64 1.1.2. Opis nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja......................................... 67 1.1.3. Prodaja nepokretnosti i inventara................................ 68

1.1.4. Kupovina nepokretnosti koja je vec data u zakup................... 69 1.1.5. Postojanje pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru........................................ 69 1.1.6. Kada je predmet pravnog posla dio parcele koja je podijeljena (cijepana), a sto nije provedeno u katastru nepokretnosti .......................... 70 1.2. Sadrzina pravnog posla............................................ 71 1.2.1. Prodaja i kupovina nepokretnosti sa iskljucivim pravom svojine . . . . . 73 1.2.2. Prodaja i kupovina suvlasnickog dijela............................ 75 1.2.3. Prodaja nepokretnosti u zajednickoj svojini, sa posebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednicke imovine bracnih drugova. . . . . . . . . . . . . . . 78 1.3. Cijena........................................................... 80 1.3.1. Odredenje cijene.............................................. 81 1.3.2. Dospjelost cijene i osiguranje kupca.............................. 82 1.3.3. Osiguranje prodavca........................................... 89 1.3.4. Nacin placanja cijene........................................... 92 1.4. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ...................... 99 1.4.1. Odgovornost za materijalne nedostatke........................... 99 1.4.2. Odgovornosti za pravne nedostatke.............................. 100 1.5. Prelazak posjeda, koristi, tereta i opasnosti ........................... 1 02 1.6. Izjave za upis u katastar nepokretnosti............................... 104 1.6.1. Clausula intabulandi........................................... 104 1.6.2. Vrste upisa u katastar nepokretnosti.............................. 106

1.6.2.1. Uknjizba.................................................... 106 1.6.2.2 Predbiljezba .............................................. 110

Sadrzaj 1.6.2.3. Zabiljezba................................................ 112 1.6.3. U jednom pravnom poslu (ugovoru) moze biti jedna ili vise knjiznih izjava za razne vrste upisa (uknjizba, predbiljezba, zabiljezba). . . . . 113 1.7. Odobrenja, pravo prece kupovine ................................... 113 1.7.1. Odobrenja.................................................... 113 1.7.2. Pravo prece kupovine. ......................................... 114 1.7.2.1. Zakonsko pravo prece kupovine ............................ 115 1.7.2.2. Ugovorno pravo prece kupovine ............................ 115 1.8. troskovi i porezi.................................................. 117 1.9. Zavrsne odredbe.................................................. 117 1.10. Primjeri pojedinih ugovora o prodaji nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2. Ugovor o poklonu...................................................... 139 2.1. Pojam .......................................................... 139 2.2. Forma........................................................... 139 2.3. Sposobnosti za davanje i primanje poklona........................... 139 2.4. Vrste poklona.................................................... 140 2.4.1. Potpuno besplatni prenos (tzv. cist poklon) ....................... 140 2.4.2. Poklon sa teretom ili nalogom .................................. 141 2.4.3. Mjesoviti poklon .............................................. 141 2.4.4. Poklon za slucaj smrti (donatio mortis causa)...................... 141

2.5. Opoziv poklona .................................................. 142 2.6. Primjeri ugovora o poklonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.6.1. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa potpuno besplatnim prenosom svojine, poklon se cini iz zahvalnosti poklonodavca prema poklonoprimcu .............................................. 142 2.6.2. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa teretom ili nalogom, poklonodavac se ne moze potpisati.................................... 146 2.6.3. Ugovor o poklonu za slucaj smrti................................ 151 3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima ................................. 155 3.1. Pravo sluzbenosti................................................. 155 3.1.1. Stvarne sluzbenosti ............................................ 156 3.1.1.1. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti ............................. 156 3.1.1.3. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti. . . . . . . . . . . . . . 159 3.1.2. Licne sluzbenosti.............................................. 163 3.1.2.1. Pravo plodouzivanja ...................................... 163 3.1.2.3. Pravo stanovanja ......................................... 166 3.2. Zalozno pravo ................................................... 167 3.2.1. Zalozno pravo na nepokretnim stvarima (hipoteka) . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.2.1.1. Nacela i karakteristike hipoteke............................. 167 3.2.1.2. Objekat hipoteke ......................................... 169 3.2.1.3. Vrste hipoteka............................................ 170 3.2.1.4. Ugovor o hipoteci......................................... 171

3.2.1.5. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica, radi obezbjedenja tudeg duga . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.2.1.6. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka . . . . . 179

Sadrzaj 3.2.1.7. Primjer: Zalozna izjava .................................... 185 3.2.1.8. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji........................................................ 189 Sesti dio: Nadleznost notarauporodicno pravnimodnosima 191

1. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva .................................. 191 1.1. Primjer: Izjava o priznanju ocinstva ................................. 193 1.2. Saglasnost majke sa izjavom o priznanju ocinstva ..................... 194 2. Imovina bracnih drugova................................................ 196 2.1. Posebna imovina ................................................. 196 2.2. Zajednicka imovina............................................... 196 2.3. Primjeri poduka i upozorenja u vezi statusa imovine bracnih drugova. . . . 197 3. Bracni ugovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3.1. Pojam bracnog ugovora............................................ 199 3.2. Uslovi za punovaznost i sadrzaj bracnog ugovora ..................... 200 3.2.1. Uslovi za punovaznost ......................................... 200 3.2.2. Sadrzaj....................................................... 202 3.2.3. Nemogucnost ugovaranja izdrzavanja bracnih drugova i djece protivno zakonskim odredbama................................ 205 3.3. Izmjena i raskid bracnog ugovora................................... 206 3.4. Bracni ugovor i treca lica (Publicitet)................................ 206

3.5. Pobijanje bracnog ugovora......................................... 206 3.6. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju buduci bracni drugovi. . . . . . . . . . . . . 206 3.7. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju bracni drugovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 4. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova ........................ 21 5 4.1. Pravne karakteristike ............................................. 215 4.2. Primjer: Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova koja se prenosi u iskljucivu svojinu jednog bracnog druga uz placanje naknade.................................................. 216 Sedmi dio: Nadleznost notarauposlovima sa nasljednopravnim dejstvom 222 1. Zakonska regulativa i nadleznost notara................................... 22 2 2. Nasljednicka izjava..................................................... 223 2.1. Primjer: Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.2. Primjer: Nasljednicka izjava o primanju nasljeda po osnovu zakonskog naslje divanja.............................................................. 228 2.3. Primjer: Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda po osnovu zakonskog nasljedivanja ..................................... 230 3. testament ............................................................ 232 3.1. Pojam testamentarnog nasljedivanja................................. 232 3.2. Definicija testamenta.............................................. 232 3.3. Karakteristike (osobine) testamenta................................. 233 3.4. Vrste testamenta.................................................. 234 3.5. Sadrzina testamenta .............................................. 235 3.6. Detaljnije o sadrzini testamenta .................................... 236

3.6.1. Odredivanje nasljednika ....................................... 236

..... Forma ugovora ........11..... .. .. Izvornik i otpravak notarskog zapisa o testamentu.. ....... 244 4.... ...... . ............. .... ........ ..... 254 4............ 255 .... Legati..3... .................. ............. ..... ...12..................... Uslovi za punovaznost . ...3....... 252 4............ .................. ... .. osnivanje zaduzbine....... 254 4..... 249 4....3............ ......2... Primjer: Zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljednika uslovi i rokovi . 238 3.........3......... ...... ........6............... ........7... 247 4.. .. Izvrsioci testamenta.. Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. Odgovornost za ustupioceve dugove i pobijanje ustupanja. ................ ...3............... 237 3.. Pojam i pravna priroda.... Primjer: Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno ................. ...... ...... ... ................4..... ........ ...6............. ..........2...... ......... ...... Zadrzavanje prava kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. 252 4... 240 3...... Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima......... Ostale napomene kod testamenta.2.. . ....... .............. ... ... ............6. . 238 3. 247 4.. .3... Ustupanje i raspodjela imovine za zivota ..... tereti i uslovi ..8.9.... . ... 240 3..... ......1... Primjer: Zapis o testamentu sa zamjenskim nasljednicima .. ...4. 238 3.....Sadrzaj 3. Nistavost testamenta... 252 4..... ...... Registar testamenata ....... .. 239 3............ ...3....6................... . ... 241 3..... .10......5...... 253 4...........3...1........3.... ........... Predmet ustupanja i raspodjele .. ........

.....4.......12.......... 267 4. ..... 257 4.. 272 4..... 266 4...... ...... 282 ..........4.. 263 4................4.. ..... Primjer: Izdrzavanje u korist vise lica kao primaoca izdrzavanja. 264 4......... Opozivanje .. ............ 268 4.. ............ Raskid i ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju......4.... Karakteristike ugovora o dozivotnom izdrzavanju i uslovi za punovaznost .. . ... Primjer: Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota . .... 263 4..... . .. Pojam i pravna priroda. ..4. ... Sposobnost i krug lica koja mogu zakljuciti ugovor o dozivotnom izdrzavanju ...4... ........ ...4. .......... ....... .8... 256 4.......... .............. ..11......... .. Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju... Obaveza jemstva izmedu potomaka .... Forma za zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju............... 256 4..... uz ugovaranje zajednice zivota.......... 264 4...... ....... . .1...... Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju u korist treceg lica kao primaoca izdrzavanja. .9.... . . .7.7. ........8.... 266 4............. .......... ............. .. ......... . 281 2.. Prestanak ugovora o dozivotnom izdrzavanju.............4........... ........... .....9....... 267 4.4......... .. Dokazna snaga... ...4. .. ............ .... 263 4... 263 4........ .... Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ....6.... Sadrzaj obaveze izdrzavanja....2..4.....3........ .. Uvodna razmatranja..5....... . Odgovornost davaoca izdrzavanja za dugove primaoca izdrzavnja ...... Obezbjedenje prava iz ugovora o dozivotnom izdrzavanju. . ....... 276 Osmi dio:Zapisopotvrdi privatne isprave(solemnizacija privatnih isprava) 281 1..3..3.............3.. ... .. ............ ...... ....10.4...................4....... .........4....4.

.

... ......... 292 2........... ............................... Otpravak za arhivu..... 294 2..................... 283 3............3.....1.................. .................... 28 2 3..........2...... 295 2.....4. .. 283 3...........6.......2.....1. 28 5 5....................1......................... ...... .......... 291 2....................................... ... Prilozi uz otpravke....... ............ Provjera privatne isprave... Klauzula o ovjeri........... .............. Sacinjavanje potvrde............................... 29 2 2...2.. ........... 296 2.. Otpravak dijela akta.. ..................................... . ........... Procedura potvrdivanja privatne isprave....................7.. 283 3.................. Izvornik ....Sadrzaj 3......... Otpravci i prepisi izvornika.... 293 2..............2..5.........1.... Nacin sacinjavanja otpravka.................... 292 2............... .....1...............2.......... 297 .... Uslovi za punovaznost otpravka kao javne isprave.... ..... .............. Nacin sacinjavanja ..... ...1.............. Kome se izdaju otpravci........... 282 3.. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi .......................... ..... Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi.... 284 4.. Sadrzaj potvrde privatne isprave................ 283 3... Provjera sadrzine privatne isprave ................ 285 Devetidio:Izvornikiotpravaknotarskogakta 291 1........... .... Provjera forme privatne isprave ......2......... ...............

...1.................................. ... .... ................ arhiviranje i cuvanje spisa........................... Zastita interesa zastupanog .................... Zastita interesa u slucaju nedostatka ovlastenja za zastupanje ...... .................................................. . 309 4.. 298 Desetidio:Izvrsnanotarskaisprava 299 1......................................................1............................ Pojam zastupanja..........................1.......................... 307 4..... 299 2. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave ..... ... Znacaj zastupanja danas............... Zastita interesa lica kod zastupanja..........2.2........... 306 4.................. 306 4....... 309 4........................ 311 6.............. 313 ........... Zastita interesa druge ugovorne strane.....2............. 303 Jedanaestidio:Zastupanje 305 1...................... 3 01 3...........3.. 308 4.................................................... Otpravak u svrhu izvrsenja ....... 305 3......... Voljno zastupanje.. 310 5. Zakonsko zastupanje..... .......... Uslovi za izvrsnost notarske isprave............ Nastanak zastupanja............ Pravna priroda zastupanja................... ...2................................. 310 6.. Znacaj zastupanja u privrednom pravu .......... 311 6.......... Vrste zastupanja..2.3......... Nedopustivost zastupanja ........... Sadrzaj notarskog spisa................ 305 2.2..

. . . .. . .. . 313 7. 314 7.. . . . .. . 315 .. . ..1. . ... .1. .. Punomocje s obzirom na opseg ovlastenja za zastupanje. .. . . ... ..... .. .. . .1. ........1.. .. ... 314 7. ...3.. ... .. Posebno ili genericno punomocje (mandatum specialis) .1.. .. .... . . .. . . . . Vrste punomocja. .7..... . Opste ili generalne punomocje (mandatum generalis) . .2. .. . Specijalno punomocje (mandatum specialissimum) ... . 314 7. .. ... . ... .. .

........2.......... 3 23 11................... Pojam.................. Neformalnost punomocja .1.. Druge vrste punomocja............. 320 10..1.....2... Potrebna dodatna forma........ ...............1....... 318 9.1............1....... 319 9........................1.........1.........3......2............... 319 9..... Kolizija interesa. Opozivost punomocja....... .................... 315 8....... .......................... 325 12........... 322 10...... .2............ Prestanak punomocja......................................................... 326 ......................... Izuzeci od pravila............................................... 320 9.......... 316 9... ..... 324 11.................... 321 10.... Apstraktnost punomocja.... ... 318 9........... Zajednicko zastupanje ............... Forma punomocja.................. Posebna forma punomocja ...............1...................................Sadrzaj 7...2........... 323 10.........................2.......................2................................................................ Podrucje primjene......... Potrebna posebna forma punomocja.. Potrebna forma u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ... Samokontrahiranje .... Suzavanje i opoziv punomocja................... 322 10........................2...............1..................1....1......... 324 11.................. 322 10...... 319 9...2......... Visestruko zastupanje...... Sklapanje ugovora sa samim sobom...

.. Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika ..... .. 328 12.2.. ......... 327 12..2.. ........ . . ..... 326 12.. Pravne posljedice prestanka punomocja .. ........ ... .. ......2.. . ............. 329 12.... Gubitak poslovne sposobnosti. ....... ..... ... .. 327 12... 329 13.... . .......1. ...2.. . . ....3.... ........ ...... . ...1..2.. ...... ... .. Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca.. .... 327 12... ..... .. ..... ... ........4.2...1. .. . ... Nemogucnost ispunjenja pravnog posla .. 330 LITERATURA 343 ZAKONI 344 KOMENTARI 345 PRILOZI 347 ZAKONONOTARIMA 347 PRAVILNIKORADUNOTARA 387 .....1...... Protek vremena.....2... 327 12.... ....... .....12....... ........... Ostali slucajevi prestanka punomocja.2. . Prestanak punomocja izvrsenjem pravnoga posla . ...2... ..... Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri ........1. ........3... ...... ... .. 328 12........ .

koji ce strucnoscu i znanjem moci da doprinesu unaprjedenju primjene tih zakona. S obzirom na zakonodavnu tehniku otvorene su sire mogucnosti u primjeni zakonskih odredbi. kao st o su npr. porodi cama . pa je tako postavljena veca obaveza. praksa i cjelokupno pruzanje pravnih usluga ugl avnom se temeljilo na sticanju vjestina potrebnih za rjesavanje sporova. za korisnike ovog rada i buduce notare od posebne vaznosti bi ce poznavanje Obligacionog. na ogromnoj pomoci i podrsci u izradi ove publikacije. Dosadasnje obrazovanje pravnika. Stvarnog i Privrednog prava. Stoga je potrebno uloziti dodatne napor e u edukaciji pravnika o novim reformskim rjesenjima. Svakako da je namjer a ovog rada da se pravnicima pruzi mogucnost upoznavanja sa prakticnim rjesenjima iz ove oblasti. a posebno gospodi Branki Lakocevic i g ospodi Jadranki Vukcevic. strucnoscu i odgovornoscu. ne samo pred ministarstva i notare. nuzno pretpostavlja postojanje osposobljenih pravnika. pred buducim notarima je veoma ozbiljan i zahtjevan posao. Porodicnog. odnosno implementacija Zakona o notarima Crne Gore. sa ciljem da zapoceta reforma bude uspjesno sprovedena. tekuci proces tranzicije i reforma pravosudnog sistema zahtijevaju usluge pravnika profesional nog znanja koji ce sprijeciti eventualne sporove. i izgraditi se kao samostalni. novim pravilima i novim pravni m institutima. Zakon o notarima i drugi. kako bi se upoznala pravna javnost i olaksalo uvodenje not arske sluzbe. Zakon o izvrsnom postupku. Za kraj ovog uvodnog slova. objek tivni i nepristrasni pravnici i profesionalci. nego i pre d druge pravne profesije. Zakon o parnicnom postupku. Primjena reformskih zakona. Osim sluha za navedene reformske procese. zelimo da zahvalimo svima koji su bili ukljuceni u i zradu ovog rada: Ministarstvu pravde Crne Gore. U tom smislu. za ulaganje napora u pronalazenju rjesenja koja ce istovremeno odgovarati principima iz zakona i dinamicnim potrebama zivota. Ova obaveza je stalni zadatak kako drzave tako svakog pravnika.PREDGOVOR Ovim radom se zele dati relativno opsirnija objasnjenja pojedinih zakonskih rjes enja u oblasti notarijata. Nasljednog. Bicemo zadovoljni ako kroz ovu podrsku bude olaksano izgradivanje notarske sluzbe. Oni se moraju naoruzati znanjem. kako bi se izgradila najbolja rjesenja za domacu teoriju i praksu. kao i jedinstvenih pogleda i stavova u primjeni pojedinih odredbi vaznih za funkcionisanje notarske sluzbe. sto predstavlja conditio sine qua non pravne drzave i vladavine prava.

i saradnicima autora. koji su na nesebican nacin doprinijeli objavljivanju ove knjige. i notarima iz Varazdina (Republika Hrvatska) gospodi Rankici Benc i gosp odi .

Unaprijed se za hvaljujemo citaocima koji ce nam na njih skrenuti paznju. kao i nestrpljenje da knjiga bude dostupna sto prije. S obzirom na to da nas je tjeralo vri jeme i potreba za jednim ovakvim radom u Crnoj Gori. kako bismo ih u daljem radu ispravili i izbjegli. moguce je da su se omakle odredene greske i propusti. Rad predajemo pravnickoj i siroj javnosti. bili od velike koristi. pripremljeni za edukaciju buduci h notara u Crnoj Gori. ciji su radni materijali.Jagodi Vajdic Sevsek. Autori .

1 Milena trgovcevic-Prokic. Osnovna obiljezja notarskih isprava bila su ta da su one b ile u principu privatne isprave. Istorijat 1 1 Kratkenapomeneorazvoju notarijatauopste Rimsko doba. Zaceci notarijata nalaze se u rimskom pravu u instituciji rimskih t abelliones. notarska sluzba je postojala i djelovala po propisima koji su vazili u A ustroUgarskoj monarhiji. str. 2007. kada se u statutima Zadra. Pojam notar danas predstavlja strucnjaka u pravnoj profesiji koj i je nosilac javne sluzbe. 23. Narociti doprinos razvoju notarijata dala je bolonjska pravna skola. Notarius je bilo lice koje je vodilo zabiljeske sa vjestinom brzog pisanja1. Splita. tako je npr. to je period srednjeg vijeka. a notarskoj ispra vi je data dokazna snaga javne isprave2. Ventoza zakonom iz 1803. a koji tu profesij u obavlja nezavisno i samostalno. zapoceo je u srednjem v ijeku. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav moderno g slobodnog latinskog notarijata. zahva ljujuci kojoj je notarijat dobio mjesto u pravnim sistemima Italije. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademi . najprije u primorskim gradovima Dalmacije i Crne Gore. Srednji vijek. koja mu je dala drzavni pecat i dio javnih ovlastenja. povjerene i nadzirane od strane drzave. Na prostorima bivse Jugoslavije notarijati se uspostavljaju pod uticajem Venecij e. Razvoj notarijata kakvog danas poznajemo. Sluzbeni glasnik Republ ike Srbije. godine notar definisan k ao povjerenik drzave. Spanije. U XVIII i XIX vijeku u zemljama zapadne Evrope notarijat je reformisan i d obio je znacajnu ulogu u ovim pravnim sistemima. kada notarski akti dobivaju snagu javnih isprava. Dubrovnika. godine. 2 Mihajlo Dika. Njemacke i dr. Ovlascenja javnog beleznika. Hrvatske i Vojvodine. Francuske. latinskom znacenju raz licita je od danasnjeg pojma notara. dok su snagu javne isprave dobijale putem ovjere su dije i auditora. Kotora i Budve p ojavljuju odredbe o notarijatu. Na podrucju Slovenije. Rijec notarius u svom izvornom. a notare postavlja vrhovna vla st. car i papa. lica osposobljenih u vjestini pisanja i sastavljanja razlicitih dokumenata i pra vnih akata na drvenim plocama.Prvi dio: Uvod 1. koje su bile pod austro-u garskom vlascu. te Dubrovniku. sa elementima kakvi i danas egzistir aju. u Francuskoj tzv.

. 2007. godine. 28-31.ja. Narodne novine d. 2008. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. str. . str.d. takode detaljnije o ovome vidi Milena trgovcevic-P rokic. Ovlascenja javnog beleznika. godine. 1-8.

a za njega je karakteristicno da nije doslo do njegove primjene na citavom podrucju Kraljevine Jugoslavije. godine. Ovaj zakon se oslanjao na rjesenja iz austrijskog Zakona o no tarima iz 1850. statusnom. Osnovno obiljezje notarske sluzbe u BiH je to da odredeni pravni poslovi. koji su vazni za drustvo i pojedi nca. potom i u Republici Srpskoj. Notarska sluzba je prvo zap ocela rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. 04. godine. Makedoniji i dijelovima Srbije. . Ovim nacinom je omoguceno ne samo uspostavljanje nego i uspjesno funkcioniranje jedne nove sluzbe od samog os nivanja notarijata7. 11. Koje su to vrste pravnih poslova. tako npr. pocetkom decembra 2007. bez obzira od kojeg su notara sa teritorije BiH izradene. nije se primjenjivao u Crnoj Gori. 2008. godine. godine od strane nove narodne vlasti. ovjeru i potvrdu isprava u odredenim pravnim oblastima. temeljem Zakona o javnom biljeznistvu. Primjena ovog zakona stavljena je van snage 1944. godine.05. 2007. Na osnovu ovih propisa javnobiljeznicka sluzba je cjelovito uredena u svom organizacijskom . od 29. kompetencijskom i funkcionalnom smislu. sa notarskim ispravama kao javnim ispravama koje vrijede na citavom podrucju BiH. g odine. dok su u Crnoj Gori i na Kosovu doneseni zakoni o notarima i podz akonski akti. Bosna i Hercegovina. U Bosni i Hercegovini je uspostavljen notarijat donosenjem tri posebna zakona. u njenom pravnom sistemu nije postojala ustanova notarijata. Bo sni i Hercegovini. U Republici Srbiji se trenutno vrse priprem ne aktivnosti za donosenje Zakona o notarima i drugih provedbenih propisa.6 odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tog zakona. Moze se reci da danas na citavom podrucju Bosne i Hercegovine funkcionise notari jat. koji su u potpunosti harmonizirani4.07. 1993.03. zatim u Brcko Distrik tu BiH. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj obnovila se na kon osamostaljenja od SFRJ. moraju biti sacinjeni u formi notarski obradene isprave (notarski akt koji je u cijelosti sastavio notar). kako bi se i na tom podrucju uvela notarska sluzba u pravni sistem.Prvi dio: Uvod 1 2 Notarijatudrzavama nastalimnapodrucjubivseSFRJ Kraljevina Jugoslavija je 1930. cija je implementacija u toku. tako da za cijelo vrijeme post ojanja SFRJ. Republika Hrvatska. Republika Slovenija i Republika Makedonija takode su uvele notarsku sluzbu u svo j pravni sistem. ko ji je biljeznicima dao javna ovlastenja za sastavljanje. godine donijela Zakon o javnim biljeznicima3. izricito je navedeno u teksto vima gore pomenutih zakona5.

2008. Meliha Povlakic/Christoph Schalast/Vesna Softi c. izdavaci GtZOtvoreni regionalni fond za jugoistocnu Evropu Pravna reforma i tDP Sarajevo. 6 Narodne novine Republike Hrvatske 78/93. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav modernog slobodnog latinskog notarijata.d. 1. Narodne novine d. str. Sluzbeni glasnik Republike Srps ke 86/2005. 4 Sluzbene novine Federacije BiH. broj 45/2002. godina.3 Sluzbene novine Kraljevine Jugoslavije. i Sluzbeni glasnik Brcko Distrikta broj 09/2003. broj 220/1930.. . Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademija. godine. Sa rajevo 2009. 7 Detaljnije o ovome vidjeti kod Mihajla Dike. 5 Detaljnije o notarskoj sluzbi i nadleznostima notara u Bosni i Hercegovini vid jeti u Komentaru zakona o notarima u Bosni i Hercegovini..

latinski tip notarijata.1. imenovanja notara. dokazana snaga i izvrsnost ovih isprava. Madridska deklaracija. Razmatranje pojedinih zakonskih odredbi i datih rjesenja ce se vrsiti u tekstu ovog rada na odgovarajucim mjesti ma. izmedu ostalog. . tj. kako bi sacin javao javne isprave. notar je nepristrasan savjetnik svih ucesnika u postupku sacinjavanja isprava (postupak notarske obrade isprava). notar je nezavisan i vrsi svoju djelatnost sa elementima drzavnog suvereniteta n a nacin slobodnog zanimanja.03. godine8. koja p ropisuje osnovna nacela notarijata u Evropi. predupreduju moguce sporove i stoga u svojo j oblasti garantuju zastitu potrosaca. funkcionalno se on moze svrstati u podrucje vanparnicnog sudstva ili preventivno g pravosuda. Crna Gora je donijela Zakon o notarima 2005. postavljanje notara se orijentise prema mjesnim potrebama za notarskim uslugama. preduslov za imenovanje notara jeste visoka pravnicka kvalifikacija i obrazovanj e. te u pogledu nadleznosti notara u vezi sa pravnim pos lovima koji se moraju saciniti u obaveznoj formi notarskog zapisa (notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave). koji je izmijenjen 2008. u potpun osti se oslanjaju na principe Madridske deklaracije. od 22/23. notar je iz oblasti profesionalnog prava podvrgnut nadzoru drzavnih organa. godine. Istorijat Osnovna karakteristika svih naprijed naznacenih zakona o notarima je ta da su pr ihvatili tzv.1990. Ovi za koni su utemeljeni na zajednickim karakteristikama evropskog notarijata. na osnovu cega su doneseni i podzakonski propi si. 1 3 NotarskasluzbauCrnojGori Kako je vec naprijed istaknuto. Izvjesne razlike navedenih zakona postoje u odredbama koje se ticu polaganja not arskog ispita. a cime se ujedno obezbjeduje cuvanje. koji preovladuje u zemljama Evropske unije. na koga je prenesena drzavna vlast. od kojih je najznacajniji Pravilnik o radu notara Crne Gore9. god ine. notari se brinu za pravnu sigurnost. predv ida sljedece: notar je nosilac javne sluzbe. kao dio djelotvornog i funkcionalnog pravos uda.

i Sluzbeni list CG br.u kojima ce se detaljno obrazlagati norme notarskog prava. 68/2005. 49/2008. . 30/2009. zajedno sa odgovaraju cim normama gradanskog prava. 8 Sluzbeni list RCG br. trenutno se vode aktivnosti oko organizacije polaganja notarskog ispita. 9 Sluzbeni list CG br. a nakon toga slijedi imenovanje prvih notara u Crnoj Gori.

uslove za obavljanje sluzbe. sastavljanje notarskih akata. U . notarsko pravo obuhvata siroku materiju razlicitih grana prava. a to je pitanje pravne sigurnosti.Prvi dio: Uvod 2. Porodicni zakon itd. efikasnijeg i jeftinijeg postu pka. tu spadaju materijalnopravne. status notara. Zakon o privrednim drustvima. vanparnicnom i upravnom postupku. prestanak sluzbe notara. Ovdje se posebno istice reforma javnog regi stra nepokretnosti. pravno dejstvo i dokazna snaga notarskih akata regulisano je takode Zakonom o notarima. sadrzinu i druge e lemente notarskih akata o pravnim poslovima. notar je duzan poznavati i u svom radu primjenjivati odredbe drugih zakona i propisa (kao sto su npr. U odrediva nju definicije notarskog prava mora se poci od vrste i karaktera normi koje regulisu djelatnost notara. Isto tako. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. Navedene norme cine organizaciono notarsko pravo. tako da te norme predstavljaju procesno notarsko pravo. to su materijalno . odgovornost notara i nadzor nad radom not ara. imenovanje notara. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 1 Pravna sigurnost Pitanje da li notarijat treba da dovede do brzeg. Pojam notarskog prava Uvodenje notarske sluzbe u pravni sistem neke drzave dovodi do stvaranja normi k oje regulisu rad notara. kojima treba da se poveca pravna si gurnost u pravnim poslovima kod prometa nepokretnosti. kao i reforma privrednog prava. nije i jedino kod uvodenja notarijata. Ne smijemo izgubiti iz vida najznacajniji segmen t notarijata. Ove norme regulisu postupak kojeg se mora pridrzavati svaki nota r u obavljanju svojih sluzbenih radnji. Zakon o notarima sadrzi norme koje regulisu formu. Zakon o notarima Crne Gore sadrzi norme koje regulisu organizaciju notar ske sluzbe. zatim procesnopravne i org anizacionopravne norme.pravne norme koje se primjenjuju prilikom sacinjavanja notarskih akata. funkcije i nadleznosti notara. koje je dio pravnog sistema drzave u kojoj se uvodi notarijat. Dakle. Zakon o nasljedivanju . Nadalje. Uvodenje notarijata mora se posmatrati u vezi sa drugim reformama prava u Crnoj Gori. Skup tih normi moze se nazvati zajednickim imenom notarsko pravo. Zakon o obligacionim odnosima. ali i reforma stvarnih prava. 3. Pored toga.). te je veoma bitno da ih notari poznaju kako bi ti akti proizveli zeljene pravne posljedice i imali forma lnu i materijalnu autenticnost javne isprave10. Za njih se moze reci da su pandan normama ko je vaze za postupanje u parnicnom.

2007godine. a uz to je unisten i citav niz registara ili su ti registri postali neazurni. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. 71 80.bivsem pravnom sistemu poklanjala se manja paznja privatnom vlasnistvu nad nepok retnostima. str. . Pr ivredni subjekti nisu djelovali u uslovima potpune slobode na trzistu i nisu poznavali 10 Milena trgovcevic-Prokic. Ovlascenja javnog beleznika.

registra pravnih subjekata. tako da. pod odredenim zakonskim uslovima. a sto je i pravna obaveza. Notar bi trebao da bude samo jedan segment u drustvu koji ce znacajno doprinijeti uspostavljanju pravne sigurnosti. Primjer toga su tzv. Zbog svega toga. Sve ovo treba da prati strucna javnost kako bi se postigao sto vec i stepan kvaliteta pruzanja notarskih usluga. mogu biti i izvrsne isprave. te bi se na notare trebalo gledati sa velikom dozom povjerenja. a realan odgovor je moguce naci u broju predmeta sporova pred sudovima. Sve nepokretnosti moraju biti upisane u katastar nepokretnosti . i duznost. a na njihove eventualne greske bez odlaganja trebaju se primijeniti efikasne sankcije. a sasvim sigurno je bila namjera zakonodavca. Pitanje d osadasnjih privatnih isprava u oblasti pravnog prometa i njihov kvalitet.3. Naravno. neophodno je razviti i unutrasnju strukovnu kontrolu. sto joj je. takode se p okazalo u dosadasnjoj praksi neefikasno. cemu bi se inace radi pravne sigur nosti. stvar je za sebe. Na ovaj nacin drzava je odlucila uspostaviti prav nu sigurnost koja je osnovna pretpostavka za privredni razvoj i ukljucivanje u savremene tokove poslovanja. Svaka grana prava regulise odredene drustve no -pravne odnose. prema vazecoj pravnoj regulativi. koja se treba bazirati na profesionalizmu rada notara i uspostavljanju visokog kodeksa ponasan ja samih notara. Praksa ne odgovara vazecoj zakonsko j situaciji. kao npr. zbog cega je drzava uspostavila mehanizme kontrole njihovog rada. tako . da se prestane sa ovom protivzakonitom praksom. za uv odenje reda u gore navedenoj oblasti. a predmet uredenja notarskog prava se odnosi na razlicite karakt ere drustvenih odnosa. i notari su samo ljudi. fantomske firme. Drzava s e kroz reformske zakone opredijelila. u Crnoj Gori ne bi trebala postojati vanknjizna prava na nepokretnosti. kako prema zajedni ci. Zbog toga je notarskoj sluzbi drza va dala karakter javne sluzbe. bezuslovno moralo teziti. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe kapitalisticke odnose medusobne neminovne konkurencije. notarskim ispravama dokaznu snagu javnih isprava. Za eventualne greske notara mora postojati i njiho va odgovornost. Notar je obavezan na neprestanu obuku i edukaciju. izmedu ostalog. prava na nepokretnosti na osnovu pravnog posla. Vodenje drugih javnih registra. Prema vazecim zakonskim odredbama. i ucinci rada notara su vidljivi u razliciti m sferama drustvenog zivota uopste. nastaju samo sa upiso m u javni registar. ko je. kak o bi bio u stanju ispuniti zakonske obaveze i postavljene ciljeve. a sto je iskljuciva nadleznost drzave. Pored drzavne kontrole rada notara.

Cuvanje izvornika (originala) notarsk ih akata . a koji su u interesu svih gradana. Najznacajniji doprinos i ucinci notarijata mo gli bi se sagledati u vise segmenata pruzanja javne usluge. notari su duzni postupati na nacin da se postignu odredeni efekti prema zajednici.i prema korisnicima usluga. strucnost. javni registri i efikasnost u djelovanju notara. kao sto su npr. nepristrasnost i nezavisnost u pruzanju usluga odnosno preduzimanju s luzbenih radnji. S obzirom da su na notare prenesene odredene nadleznosti drzave (javne sluzbe). Garant uspjesnog rada notara je njegova profesionaln ost. pravosud e.

te rasterecuju sudo vi. a sto su do uvodenja notarijata radili sudovi. tj. U vezi s ovim. a istovremeno se postize efikasnost i ekonomicnost ucesnika u pravnom prometu. moze se pos ebno istaci sljedece: Akti koje je sastavio notar. u kojoj je notar neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. Hrvatska. koje mogu biti izvrsn e. Notari sacinjavaju notarske isprave o zasnivanju hipoteke. Uvodenjem notarijata.). Notarski akt kojeg je notar u cijelosti sacinio (zapis ili zapis o potvrdi priva tne isprave). zbog naprijed naznacene procedure. Notar je strucna osoba koja profesionalno obavlja svoju djelatnost. moze biti izvrsna isprava koja u cijelosti zamjenjuje pravosnaznu suds ku odluku i time se izbjegavaju dugi i skupi parnicni postupci. dovode do veceg stepena pravne sigurno sti i izbjegavanja sporova. jer se u svako vrije me moze doci do autenticnog akta o pravnom poslu. jasno i odredeno pretocit i u javnu ispravu. u cilju rast erecenja pravosuda. a duznost mu je ispitati pravu volju stranaka. uvedu notarsku sluzbu. zeljeni notarski pravni akt. isticemo da ce sudo vi u Crnoj Gori biti rastereceni od ogromnog broja takvih predmeta11. Povjeravanjem odredenih vanparnicnih postupaka koji spadaju u prirodu notarske djelatnosti. te njihove izjave potpuno. . a sto je uspjesno ucinjeno u mnogim zemljama (Austrija. 3 2 Rasterecenjepravosuda Jedna od preporuka Vijeca Evrope za zemlje u tranziciji bila je da. a sto se postize indirektno putem izbjegavanja sporova na osnovu notarskih akata i putem prenosenja odredenih nadleznosti na notare iz oblasti vanparnicnog sudstva. S tim u vezi. ostavinski postupak. Makedonija itd. sudovi nece vrsiti ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti nego ce se to raditi u sklopu sastavljanja notarskih akata o takvi m ugovorima. Na ovaj nacin se postize direk tna korist za drustvenu zajednicu i za gradane pojedince. kao sto je npr. pa ce sudovi u Crnoj Gori biti rastereceni za dodatni angazman na tim predmetima. U zakonodavstvu Crne Gore12 postoji mogucnost da se od strane suda notarima povj eri vodenje ostavinskih postupaka. postoji mogucnost dodatnog rasterecenja sudova. poduciti ih o pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla.Prvi dio: Uvod u arhivu notara takode doprinosi jacanju pravne sigurnosti.

11 tako npr. povodom takvih ugovora nece se voditi dugotrajni parnicni postupci. te su sudovi u F BiH direktno rastereceni za taj broj predmeta o zasnivanju hipoteke. prema dostupnim podacima Notarske komore FBiH. 12 Sluzbeni list RCG 27/2006. clan 137 do 157. a ako ne dode do ispunjenja preuzetih obaveza. Zakon o vanparnicnom postupku. ici ce se direktno u izvrsni postupak.. za godinu dana rada no tari u F BiH su sacinili 5000 ugovora o zasnivanju hipoteka kao izvrsnih isprava koje imaju s nagu pravomocnih sudskih presuda. . a takode.

svi poslovi iz nadleznosti notara trebali bi da se strucno i veoma brzo zavrsavaju (nema dugotrajnog cekanja. a zbog njihove preopterecenosti).3. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 3 Javniregistri Notarima je zakonom data iskljuciva nadleznost sastavljanja notarskih akata o ta cno odredenim pravnim poslovima. kako ovih zakona. Najocitiji primjer za to su pravni poslovi o z asnivanju hipoteke. trebaju posmatrati kao reformski zakoni. Sve naprijed iznijeto. Da bi se na zadovoljavajuci na cin uredila ova pravna pitanja. kao i Zakon o svojinsko-pravnim odnosima15. a kao najcesci slucaj. koji se npr. sadrzina i kvalitet sklopljenih ugo vora u pojedinim pravnim oblastima nisu iskljucivi interes pojedinaca koji sklapaju te ugovore nego su i od znacaja za siru drustvenu zajednicu. u sudu se cekalo i po nekoliko mjeseci za zasnivanje hipoteke kao izvrsne isprave. sto u krajnjem dovodi do veceg stepena pravne sigurnosti. produkt ovog rada su ugovori. a koji za predmet imaju sticanje svojine i drugih s tvarnih prava na nepokretnosti. 3 4 Efikasnostiekonomicnost Notari. postici da se svi ti pravni pos lovi uknjize u katastar nepokretnosti. kompletna reforma pravnog siste ma i njegovo uskladivanje sa evropskim standardima bili bi dovedeni u pitanje. . pored povecanja pravne sigurnosti. kao sto je efikasnost i ekonomicnost. a prije pocetka rada notara. Forma. kao sto je to bio slucaj u sudo vima. a sto ce za rezultat imati tacnost javnih regi stara i pouzdanje u iste. u ekonomiju Crne Gore. Aktivnostima notara i notarskim ispravama. Kako se naprijed naznaceni pravni poslovi upisuju u katastar nepokretnosti. pri cemu se Zakon o notarima. u pravnom prometu postizu se i odredeni drugi efekt i. a pogotovo stranih. kao nosioci javne sluzbe. tako i samog rada lica i institucij a koje su zaduzene za implementaciju istih. Smat ramo da je nuzna harmonizacija. Bez ovih i ovakvih zakona. Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti13. to c e se notarskom aktivnoscu u vezi sa takvim poslovima. i konacni je cilj kompletne reforme pravnog sistema. Svi ovi pravni poslovi zahtijevaju izuzetnu strucnost pr ilikom njihove obrade i sacinjavanja u obliku konacnog pravnog posla. u praksi svojim ispravama pruzaju efikasnu i e konomicnu javnu uslugu. kod notara u Bosni i Hercegovini zavrsavaju u kratkom vre menskom periodu. zakonodavac se opredijelio za poseban postupak i formu sklap anja ovih pravnih poslova (clan 51. povjerenja u javne registre i vecih ulaganja. Zakona o notarima Crne Gore). Zakon o izvrsnom postupku14. Naime.

jer notarska je isprava ono sto su strane zeljele i izja vile pred notarom kao nepristrasnim savjetnikom svih stranka. izbjegavaju se sporovi. . 14 Sluzbeni list RCG 23/2004.Doprinos efikasnosti i ekonomicnosti se moze izraziti u sljedecem: nema cekanja i poslovi se veoma brzo zavrsavaju kod notara. notarske isprave mogu biti i izvrsne isprave. 15 Sluzbeni list CG 19/2009. 13 Sluzbeni list RCG 29/2007.

4 2 Pojamivrstenotarskihakata Notarski akti su javne isprave o pravnim poslovima. sivu ekonomiju . Najvaznija podjela isprava je na privatne i jav ne. Zakoni definisu da su javne isprave one isprave koje su izdali drzavni organi ili druga lica koja vrse javna ovlascenja. putem preveniranja sporova i steta. Notarske isprave 4 1 Pojamivrsteispravauopste Pod ispravom se podrazumijeva predmet na kome je covjekova misao izrazena pismom . otpravci i prepisi izv . ove poslove su najcesce rad ile osobe koje nisu imale kvalifikaciju i odobrenje za rad.Prvi dio: Uvod izbjegavaju se veoma dugi eventualni parnicni postupci. neuredni javni registri. potpadali su pod tzv. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere). Direktni negativni efekti ovakvog rada na crno su: stvaranje izrazite pravne nesigurnosti. neprovodivi ugovori u katastru nepokretnosti. cine notarski akt javnom ispravom pod uslovom da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima17. a sud samo ovjeravao potpise. oko 15% ugovora o prometu nepokretnosti sacinjavali su advokati. prije uvodenja notarske sluzbe. Efekti notarskih isprava kao javnih isprava su neuporedivo veci od efekata priva tnih isprava koje su sacinjavala druga lica. Dakle. o cemu smo naprijed dali iscrpna objasnjenja. 4. bez obzira na materijal kojim se pise odnosno na kome je izrazena i bez obzira n a vrstu znakova kojim su oni ispisani16. Isto tako. Prema pokazateljima zasnovanim na zvanicnim podacima koje je pribavila Notarska komora FBiH od nadleznih poreskih i drugih organa. neplacanje ogromnih ja vnih prihoda. potvrde o cinjenicama koje u okviru svoje nadleznosti potvrduje notar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. direktno ili indirektno. u propisanoj formi i postupku. Notarima su u nadleznost dati poslovi koji su ranije u dobroj mjeri bili predmet rada na crno. i u okviru svoje nadleznosti. Svi napr ijed navedeni elementi. prevare. dok je 85% takvih isprava sacinjavano od strane lica koja nisu za te poslove osposob ljena ili registrovana. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i sa njime izjednaceni zapis o potvrdi privatne isprave). tarifom o nagradama i naknadama notara mogu se dodatno postici bolji ekonomski efekti. mnoge kriminalne afere u oblasti prometa nepokretnosti i fantomske firme u oblasti privrednih drustava. tj. Privatne isprave su sve one koje po zakonu nisu definisane kao javne. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (notarski za pisnik). te su na takav nacin za drzavu izgubljene ogromne svote poreznog novca. pranje znatnih kolicina novca i sl.

godine. . 257.or 16 Milena trgovcevic-Prokic. str. Zakona o notarima CG. Ovlascenja javnog beleznika. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije. 17 Clan 5. 2007.-263.

Stepen dokazne snage notarsk ih akata zavisi od njihove vrste. ukljucujuci i klauzulu o ovjeri18. Zakona o notarima). Ukoliko se za odredeni pravni posao zahtijeva fo rma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. Jedan od bitnih elemenata kod nekih pravnih poslova je forma (clan 51. 4 3 Dokazna snaga notarskih akata Kako smo naprijed vec istakli. u suprotnom. u skladu sa Zakonom o notarima (clan 2.4. da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima (clan 5. mora se voditi racuna o tome da Zakon o notarima u nekol iko slucajeva izricito propisuje kad notarski akt nema svojstvo javne isprave. Med utim. svi notarski akti. Zakona o notarima). Dakle. pod Zakonom propisanim uslovim a. Zak ona o notarima). jer. Zakona o notarima). to su sljedeci slucajevi: ako je postojao razlog za izuzece notara (clan 28. te no tarski zapisnici imaju punu dokaznu snagu javne isprave. a u cemu je presudna forma i postupak za njihovo sastav ljanje. Notarski zapisi i sa njima izjednaceni zapisi o potvrdi privatnih isprava. ako ne sadrzi potpis. da je izdat u okviru ovlascenja nadleznosti notara (clan 4. u suprotnom. svi notarski akti nemaju isti stepen dokazne snage. kao i kod drugih j avnih isprava. profesionalno i kao iskljucivo zanimanje. jer.). imaju . Pored naprijed naznacenih odredbi koje propisuju uslove pod kojima notarski akt ima svojstvo javne isprave. Zakona o notarima). takva izjava nece proizvoditi pravno dejstvo. notarski akt je javna isprava ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to: da je izdat od notara koji vrsi notarsku sluzbu kao javnu sluzbu. takva iz java nece proizvoditi pravne ucinke. tada izjava volje mora b iti data u toj formi. tako da izjava volje mora biti u odgovarajucoj formi. Notarske isprave nika notarskih akata smatraju se notarskim aktima. koji predstavljaju javne ispr ave pod uslovom da su prilikom njihovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme pr opisane Zakonom o notarima. ako otpravak i prepis notarskog zapisa ne sadrze klauzulu o ovjeri (clan 91. pored formalne dokazne snage.). imaju formalnu dokaznu snagu javnih isprava (da je notarski akt izdao notar u ok viru svojih ovlastenja i da su ispunjeni Zakonom propisani bitni elementi forme). tj. pecat i stambilj notara (clan 42.

i materijalnu dokaznu snagu. Zakona o notarima FBiH (Sluzbene novine broj 45/02). Notar samo sastavlja biljesku o potvrdi i ovjeri. Zakona o notarima CG. Ovjere potpisa i prepisa imaju formalnu dokaznu snagu javne isprave i to u dijelu ovjere autentic nosti prepisa. Notarske ovjere i potvrde imaj u dokaznu snagu javne isprave o cinjenicama o kojima se u njima svjedoci19. odnosno potpisa. stav 5. 18 Clan 80. Notarske potvrde i ovjere imaju manji stepen dokazne snage u odnosu na notarski zapis. 19 Clan 4. odnosno potvrduje sadrzinu akta). koja se odnosi na pretpostavku istinitosti sadrzine notarskih akata (notar sastavlja.-91. . dok se ovjeravanjem ne potvrduje istinitost sadrzaja i sprave.

nedostaci u pogledu punomoci i zastupanja itd. Obaveza notara je ispitati i utvrditi pravu volju s tranka. to su slijedeci r azlozi: ako nema pecata i potpisa notara. Sarajevo 2009. ako postoje razlozi za izuzece. . 259-262. Drugo veoma znacajno pitanje je: da li se u parnicnom postupku moze pobijati sad rzina notarskog akta koji ima punu dokaznu snagu javne isprave (formalnu i materijalnu dokaznu snagu). Ko d privatne isprave na postoji pretpostavka tacnosti sadrzine pravnog posla. 126-129. str. tj. Ovlascenja javnog beleznika. 20 Meliha Povlakic. Notar je duzan starati se o tome da se navedeni razlozi za pobijanje sadrzine pravnog posla eliminisu tokom samog postu pka sacinjavanja notarskog akta. Vesna Softic. 2007. GtZ-ORF. kao sto je. Ako se u parnicnom postupku dokaze da notarski akt nije autentican.Prvi dio: Uvod tako privatna isprava na kojoj je notar ovjerio potpis. 171. moze biti izvrsna isprava. prekomjerno ostecen je. ostaje i dalje privatna isprava. Kod notarskog zapisa postoji pretpostavka tacnosti sadrzaja isprava. da nema doka znu snagu javne isprave. str. U razloge zbog kojih se moze p obijati sadrzina pravnog posla iz notarskog akta spadaju mane volje. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. naprimjer. godine. Postavlja se pitanje: da li se mogu pobijati notarski akti i pod kojim uslovima? U parnicnom postupku je moguce utvrdujucom tuzbom osporavati autenticnost notarskog akta (da li ga je izdao notar u okviru Zakonom propisanih ovlastenja i da li su ispun jeni bitni Zakonom propisani elementi postupka i forme). a ta sposobnost da bude izvrsna isprava data je notar skom zapisu i zapisu o potvrdi privatne isprave22. te sastaviti akt koji je u skladu sa vazecim propisima. naprimjer. teret dokazivanja je na stranci koja osporava autenticn ost notarskog akta. u slucajevima predvideni m Zakonom. sadrzina notarskog zapisa? Sadrzina takvog notars kog akta (zapisa) moze se pobijati u parnicnom postupku radi utvrdivanja valjanosti pravnog posla koji je sadrzan u notarskom aktu21. tako. dok samo biljeska o ovjeri potpisa ima svojstvo javne isprave20. Christoph Schalast. ako nema neoph odnih poduka i upozorenja itd. str. Dokazna snaga notarskog akta ogleda se i u tome sto on. 21 Milena trgovcevic-Prokic. tada takav ugovor se moze pobijati kao privatna isprava. Komentar Zakona o notarima u Bosni i Hercegovine.

i 50.22 Clan 53. . a Zakona o notarima CG. u vezi sa clanom 50.

1 1 Tehnikasastavljanja notarskogakta tehnika sastavljanja notarskog akta je veoma bitan aspekt notarske djelatnosti. Izuzetno. a ovo ce se u praksi najcesce i desavati. te se moze dokazivati posebnom tuzbom da notarski akt ni je autentican. notari se moraju strogo pridrzavati forme i postupka sastavljanja notarsk ih akata. koji se nalazi u kancelariji notara.-24. a ako elektron ski i mehanicki uredaji za pisanje nisu dostupni.) i Pravilnik o radu notara (clanovi 19.-49. drugih ucesnika i notara. notari mogu odgovarati disciplinski i za naknadu stete. Zakon o notarima ( clanovi 35. pa je zbo g toga propisano: Prazna mjesta u notarskom aktu moraju biti ispunjenja crtama. u suprotnom. notarski akt se moze sastaviti i citkim rukopi som pisanim trajnim mastilom. Forma notarskih akata Da bi notarski akt imao dokaznu snagu javne isprave. Dakle. Pravilnika o radu notara (Sluzbene novine FBiH broj 13/09) je izrada otpravka i prepisa pomocu fotokopir-aparata u notarskoj kancela riji propisana kao obaveza. da su prilikom njegovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme.). tj. izmedu ostalog. Po pravilu. oznaciti ga kao otpravak i ugraditi klauzu lu o ovjeri otpravka23. zbog toga sto je notarski akt izgubio svojstvo javne isprave. te je ona izricito propisana normama Zakona o notarima i Pravilnika o radu notara. predstavljao javnu ispr avu. u slucaju hitnosti. Prilikom izra de notarskog akta mora se voditi racuna i o sigurnosti od falsifikovanja. notarski akt se sastavlja elektronskim ili mehanickim uredajima za p isanje teksta koji ostavljaju trajni trag. propisane Zakonom o notarima (clan 5. trajnost notarskog akta nastoji se osigurati i propisivanjem obaveze da se pise na papiru standardnog formata A4 i takvog kvaliteta koji garantuje trajnost. jer. nuzno je. jer otpravak u svemu treba da odgovara izvorniku kojeg je. notarski akt nema svojstvo javne isprave. Bez toga.) posvetili su posebnu paznju formi i sastavljanju notarskih akata. najsigurnije i najlakse fotokopirati. Za izradu otpravaka i prepisa moze se upotrijebiti i a parat za kopiranje. U Federaciji BiH clanom 35.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 1. nakon potpisivanja i parafiranja od strane stranaka. te stavljanja pecata i stambilja n otara. .

.

Na isti nacin se radi s a izmjenom ili dopunom teksta akta. Pravilnika o ra du notara). Zakona o notar .Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Iznosi. oznaku NOtAR . Akt koji je sastavio notar mora biti citljiv. datumi i druge brojcane oznake moraju biti ispisani i slovima. to mora naznaciti i to tako sto se mora naznaciti mjes to i obim (broj rijeci i recenica) teksta koji je precrtan. Na notarski akt stavlja se oznaka i broj iz odgovarajuceg upisnika. s tim da se parafi ne smiju stavljati preko teksta vec na vidnom mj estu. npr. prezime i ime notara i sjediste notara. Zakona o notarima i clan 21. koji su. stav 6. U gornjem desnom uglu stavlja se stambilj notara (clan 10. prije potpisa stran aka. a prije potpisa stranaka. osim onih koje su uobicajene i opstepoznate. kao takvi. te rednim brojem stranice. ispisuje se tekst o broju. Pravi lnika o radu notara). s tim da su od toga izuzete samo brojcane oznake listova nepokretnosti i pojedinih odredaba zakona ili drugih propisa na kojima se akt zasniva. tako da se oba kraja na poledini zadnje stranice pricvrscuju pecatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pecatom notara. drugih ucesnika i notara. Sve stranice sa prilozima uz notarski akt. a sve to u skladu sa odredbama clana 38. tako da se na kraju akta. odnosno svjedoci ili drugi notar za stranku koja ne zna ili ne moze pisati. na kraju akta. Zabranjena je upotreba skracenica. kao i broj k alendarske godine. precrtavanje se vrsi tankom vodoravnom linijom. oznakam a i datumu izdavanja prilozenih isprava. a prilozi se cuvaju u omotu spisa kao sas tavni dio notarskog akta. navedeni u notars kom aktu. a svaka nar edna stranica oznacava se oznakom i brojem iz odgovarajuceg upisnika i brojem kalendarske godine. koji sadrzi naziv: Crna Gora. prosivaju se jemstvenikom . ispod teksta svake stranice (clan 40. UZZ 1/2009. u njemu se ne smije nista brisati. Rijeci i znakovi se ne smiju pisati izvan teksta.. sadrzini. drugih ucesnika i notara. onda notar mora postupiti na sljed eci nacin: Na prvoj stranici stavljaju se oznake kako je vec naprijed navedeno. i 20.24 Ako se notarski akt sastoji od vise stranica. ili notarski akt od jedne stranice sa prilozima. Sve stranice (u slucaju kada notarski akt ima vise stranica) izvornika parafiraj u notar i stranke. a ako se prilozi ne mogu spojiti sa notarskim aktom iz tehnickih razloga.

na zahtjev strank e. Notar sastavlja notarski akt. pod uslovom da to stranka trazi. stavlja oznaka IZVORNIK . Zakon je predvidio jos jedan izuzetak k ada se notarski akt moze sastavljati i na stranom jeziku. . a tako je i u drugim drzavama . a notar ima svojstvo sudskog tumaca za jezik na kojem se akt sastavlja (clan 43. ispod oznake i broja iz odgo varajuceg upisnika i broja kalendarske godine. notarski akt se sastavlja na oba jezika. u pravilu. smatramo da bi to bilo korisno staviti na prvu stranicu. na jeziku koji je u sluzbenoj upotrebi. Z akona o 24 Iako Zakon o notarima i Pravilnik o radu notara ne sadrze izricitu odredbu da se na notarski akt koji sacini notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapis. Zakona o notari ma CG. notarski zapisnik i notarska potvrda). u gornjem dijelu. a sto bi predstavljalo original notarskog akta.ima. Ovo posredno proizilazi iz odredbe clana 76. a u opstinama gdje manjina predstavlja vecinu ili znacajan dio stanovnistva.

tako je Zakon o notarima25 propisao prava i duznosti notara u poduzimanju sluzbe nih radnji i pravila postupka kojeg mozemo nazvati notarski postupak. Kako smo vec istakli. notarska slu zba je javna sluzba jer je drzava na notara Zakonom prenijela javna ovlascenja u onim o blastima prava za koje je smatrala cjelishodnim sa stanovista javnog interesa. Notar je duzan savjesno i posteno. duzan u sastavljanju notarskih akata postupati u granicama svojih sluzbenih ovlascenja i pridrzavati se propisane forme i postupka. pred kojima stranka stavlja otisak prsta. Nacelo oficijelnosti. rasterecenja sudova itd.. pecat i stambilj notara. moraju biti prisutna dva pismena svjedoka k oja izabere stranka ili drugi notar. nadleznostima i zadacima notarske sluzbe kao j avne sluzbe. pravne sig urnosti. kao javnu ispravu. koju vrsi iskljucivo kao zanimanje. 1 2 Postupak sastavljanja notarskihakata Postupak sastavljanja notarskih akata je strogo formalan. Notar je lice od javnog povjerenja. kao nezavisan. neut ralni i strucni nosilac te sluzbe. po zahtjevu stranke. Od tog pravila postoje . a svjedoci il i drugi notar to potvrduju. Priroda notars kog postupka uslovljena je polozajem. a notarska sluzba ima zadatak da pruzi pravnu zastitu fizickih i pravnih lica na nacin preventivnog sprecavanja s porova. Notarske isprav e su. Notarski postupak se zasniva na odredenim nacelima parnicnog i vanparnicnog post upka. uz odredena prilagodavanja. notar se svojerucno potpisuje i po red potpisa stavlja otisak pecata i stambilja. odnosno razlikuje notarsk i akt. te na odredenim specificnim nacelima26. Sve to skupa cini da notarski akt ima svojstvo javne isprave. Poslije potpisa notara. to u aktu mora biti naznaceno. svrstava notarski postupak u grupu postupaka koji za pre dmet imaju pravnu zastitu u gradanskopravnim odnosima. Sastavljanje notarskih akata nije mehanicko pisanje teksta i ovjeravanje nego je notar. akt ne moze nista sadrzavati. Forma notarskih akata notarima CG). Stranke i ostali ucesnici akt potpisuju prije notara. U tom slucaju. Na kraju akta koji je sastavio. preduzeti sluzbenu radnju iz svoje nadleznosti. prilikom sastavljanja akta. Ako je stra nka nepismena ili se ne moze potpisati iz nekih razloga. u skladu sa Zakonom. neutra lan i strucan nosilac javne sluzbe. javne isprave. od privatnih isprava koje sastavljaju neke druge pravnicke pr ofesije. tada takav akt nema svojstvo javne isprave. Ako notarski akt ne sadrzi potpis. pod Zakonom propisanim uslovima.1. odnosno notara kao nosioca te sluzbe. Sve naprijed naznaceno. te nezavisni.

-29. godine. Zakona o notarima CG. 2007. 27 Clan 3. do 49. Zakona o notarima CG 26 Milena trgovcevic-Prokic.izuzeci kada notar moze odbiti preduzimanje sluzbene radnje iz svoje nadleznosti.-34. Ovlascenja javnog beleznika. U suprotnom. i clanovi 27. Stranka u tim slucajevima ima prav o da podnese prituzbu Notarskoj komori zbog odbijanja poduzimanja sluzbene radnje. i to s amo u slucajevima odredenim Zakonom o notarima27. Zakon o notarima je izricito propisao slucajeve kada je notar ovlascen i duzan o dbiti preduzimanje sluzbene radnje. str. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije. . i 44.-132. 124. a sto bi dalje moglo dovesti do 25 Clanovi 27. notar bi postupao mimo svojih sluzben ih ovlascenja i time ucinio povredu sluzbene obaveze.

Shodno nacelu neposrednosti. s umnja u njegovu nepristrasnost. Notar je duzan i ovlascen odbiti preduzimanje sluzbene radnje u slucajevima postojanja razloga za izuzece notara. poduci ti stranke pravnim posljedicama posla i dati im upozorenje. Nacelo javnog povjerenja. kada je sluzbena radnja. u slucaju kad s e radi o dvostranom pravnom poslu. te je. notar je duzan te izjave procitati strankama. Zakon propisuje razloge za izuzece notara. Nacelo nezavisnosti. duzan da u vrsenju poslova iz svoje nadleznosti po stupa savjesno i posteno prema svim strankama u postupku na jednak nacin. Ovo nacelo ogleda se u cinjenici da je notar. kada izjave stranaka b udu unesene u akt. kao i sankciju da notarski akt nema svojstvo javne isprave ako je postojao razlog za izuzece notara (npr. Zbog n aprijed naznacene povrede sluzbene duznosti. u skladu sa Zakonom i propisima.)30. Nacelo nepristrasnosti. Sustina ovog nacela sastoji se u propisanoj obavez i notara.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata gubitka autenticnosti notarskog akta. te upozoriti na manjkavost i eventualne stetne posljedice namjeravanog pravnog posla. odnosno pravni po sao nezakonit (po zakonu nedopusten ili zabranjen). kao i lica zaposlenih kod njega. Zakon o notarima je definisao notara kao lice koje uzi va javno povjerenje. na jednak nacin stititi interese svih stranaka. Pored toga. nuzno je istovremeno prisustvo stranaka pred no tarom prilikom sastavljanja. Od ovog pravila postoje izuzeci. U postupku sastavljanja notarskih akata ovo nacelo izrazen o je time sto je notar duzan prije sastavljanja akata ispitati volju stranaka. a potom. savjetovat i ih i poducavati. unijeti eventualne poduke i upozorenja u akt i neposrednim pitanjima uvjeriti se da li sadrzaj notarskog akt a odgovara volji stranaka. Na kraju postupka sastavljanja notarskog akta stranke i drugi uc esnici potpisuju akt u prisustvu notara28. duzan da vrsi notarsku sluzbu i pred uzima poslove iz svoje nadleznosti iskljucivo u skladu sa Zakonom i propisima29. istraziti njihovu volju. Prema ovom nacelu. notar bi mogao odgovarati materijalno i dis ciplinski. Nacelo neposrednosti. Nacelo stranacke privilegije. kada postoji poslovna nesposobnost itd. citanja i potpisivanja notarskog akta. tj. iako je posta vljen od drzave koja vrsi nadzor nad njegovim radom. tako da notar nije duzan cuvati tajnu . gubitka svojstva javne isprave. da kao tajnu cuva podatke koje je saznao u vrse nju svojih poslova. kao takav. u skladu sa Zakonom. notar je duzan.

Nacelo utvrdivanja prave volje stranaka. Zakona o notarima CG. Ako notar smatra da su izjave stranaka nejasne. i pored upozorenja notara. notar to moze uciniti. U supr otnom. nerazumljive i dvosmislene. i 3. Notar je duzan da ispita volju stranaka i cinjenicno stanje. 2. jasno i odre deno. i 49. 30. Zakona o notarima CG. potpuno.ako iz Zakona. Zakona o notarima CG. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti cuvanja tajne31. samo uz oba 28 29 30 31 Clan Clan Clan Clan 47. Zakona o notarima CG. volje stranaka ili sadrzine pravnog posla proizilazi nesto drugo. . da se unesu u akt. 28. te da pravu volju stranaka pretoci u notarski akt. a zele.

ne smiju se preduzimati sluzbene radnje i sastavljati notarski akti koji nisu dopusteni. a not ar cini povredu sluzbene duznosti savjetovanja. stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. niti smije ugroziti Zakonom propisanu autonomiju volja stranaka. u smislu poslovnih rizika koji su povezani sa pravnim poslom (npr. Savjetovanje. notarski akt moze izgubiti autenticnos t. prije sastavljanja notarskog akta. isplata cijene kod ugovora o prodaji prije upisa predbiljezbe prava svojine). U suprotnom. poslovne rizike i eventualne manjkavosti pravnog posla. tj. a cesto se neselektivno koristi i t amo gdje ne treba ili se ne smije koristiti. Sustina ovog nacela je da notar poducava stranke materijalnom pravu i daje im upozorenja u ve zi s tim. odnosno koji su nistavi. Isto tako. U suprotnom. notar bi mogao odgovarati za stetu koja nastane usljed povrede ove sluzbene duzn osti. Notar je duzan. ali i cinjenicu da ih je poducio i upozorio na posljedice takvih izjava. Ono sto treba istaci jeste cinjenica da se poducavanje i upozoravanje stranaka u praksi notara nedovoljno vrsi kada je to neophodno. jer zadire u samu sustinu notarske djelatnosti u domenu sastavljanja n otarskih akata. prodaja nepokretnosti koja je van prometa. a narocito ako smatra da su njihove izjave nejasne. notar bi ucinio povred u sluzbene duznosti utvrdivanja prave volje stranaka. jer poducavanje i upozorenje strankama u ovakvim slucajevima nema nikak vog efekta i smisla (npr. Ovim nacelom se ne narusava nacelo autonomije volja nego se zeli strankama ukazati na eventualne stetne posljedice i time sprijeciti davanje ishitrenih i stetnih izjava volja. poducavanja i upozorenja stranaka. takode. Nacelo savjetovanja i upozoravanja stranaka jeste jedno od centralnih nacela not arskog postupka. odnosno poducavanje ne smije p reci u nametanje volje strankama od strane notara. Kada str anke nastupaju u zakonskim granicama autonomije volja. poduciti stranke pravnim posljedicama i dometu namjeravanog pravnog posla. posredovanje notara medu strankama.1. nerazumljive i dvosmislene. notar je duzan stranke upozoriti na pravne posljedic e. Od kvalitetne primjene ovog nacela u praksi notara u dobroj mjeri zavisi jedan od osnovnih ciljeva notarske sluzbe. i ako mogu dovesti do spo rova i steta. svojstvo javne isprave i moze se ponistiti kao svaka privatna isprava. Notar poducava i upozorava stranke i na sve pravne pretpostavke za valjanost pravnog posla. Ako i nakon poduke i upozorenja notara. notar ce u notarski akt unijeti njihove izjave. Forma notarskih akata vezu unosenja i upozorenja u notarski akt32. pored poducavanja pravnim dometima namjeravanog pravnog posla. sacinjavanje te . a to je preventivna pravna zastita st ranaka u gradanskopravnim stvarima33.

kod ugovora o prodaji da postoji rizik za kupca ako isplat i cijenu. .stamenta od lica koje nema testamentarnu sposobnost itd. kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju da imovina koja je predmet ovog ugovor a ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja ). Zakona o notarima CG. Poduke i upozorenja mogu biti uopstena o pravnim dometima pos la (npr. do 29. 128. u okviru teksta pravnog pos la ili u zavrsnom dijelu notarskog zapisa. 2007. 34 Vidi clan 27. str. Notar moze kombinovati naprijed naznace 32 Clan 47. Notar tada mora odbiti poduzim anje sluzbene radnje34. a mogu biti i konkretna za pojedin e odredbe i izjave (npr. Zakona o notarima CG. Poduke i upo zorenja mogu biti unesene u uvodnom dijelu notarskog zapisa.). godine. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. a nije se obezbijedio upisom predbiljezbe u katastar nepokretnosti ).-132. Ovlascenja javnog beleznika. 33 Detaljnije vidjeti kod Milena trgovcevic-Prokic.

u smislu odredbi Zakona o notarima. kao i lica koja ne znaju ili ne mogu pisati ili koja ne poznaju jezik na kojem se sacinjava akt. Na ovom mjestu bavicemo se stranackom sposobnoscu u procesno-pravnom smislu. Zakona o notari ma). Sposobnost ucestvovanja u postupku s astavljanja notarskih akata imaju sva fizicka i pravna lica koja se mogu po materijalnom zakonu pojaviti kao nosioci prava i obaveza (pravna sposobnost) i koja imaju spo sobnost da ucestvuju u sklapanju pravnih poslova (poslovna sposobnost). u Porodicnom zakonu. Kad se budemo bavili sastavljanjem not arskog zapisa za pojedine pravne poslove. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Postupak sastavljanja notarskih akata vodi notar. u Zakonu o obligacionim odnosima. u Zakonu o svojinskop ravnim odnosima. a pokrecu ga stranke. tim zakonima se regulise pravna i poslovna sposobnost fizickih i pravnih lica uo pste ili za odredene pravne poslove (npr. detaljnije cemo razraditi sposobnost stranaka u materijalnopravnom smislu. ali jedno je sigurno to moraju biti licni dokumenti sa fotografijom koje je izdao nadlezni organ (lic na karta. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. u Zakonu o privrednim drustvima. jer to nije propisano odredbama o postupanju notara prilikom sastavljanj a notarskih akata. i sl. testamentarna sposobnost. Odredbe prava o pravnoj i poslovnoj sposobnosti stranaka sadrzane su u vise zako na: npr. koje regulisu pod kojim se uslovima slijepa. tj.). gluva. sto je stvar stila i teh nike svakog notara. U vezi sa tehnikom unosenja poduka i upozorenja u notarski akt rjesenja uporednog prava i prakse notara su ista kao sto je naprijed navedeno. 2 1 Utvrdivanje identiteta stranaka Procesna pretpostavka za zapocinjanje postupka sastavljanja notarskog akta jeste utvrdivanje od strane notara identiteta stranaka i drugih ucesnika (clan 44. 2. Koji su to dokumenti. Zakon o notarima sadrzi odredbe procesnog karaktera. vozacka dozvola. na osnovu kojih se identitet moze utvrditi na nesumnj iv nacin. fizi cka i pravna lica licno ili preko ovlascenog zastupnika.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata ne tehnike unosenja poduka i upozorenja u notarski akt. odredeno je posebnim zakonom. jer jedino na osnovu takvih dokumenata. i . nijema i gluvonijema lica. u Zakonu o nasljedivanju. biti subjekt prava sv ojine i drugih stvarnih prava). mogu pojaviti kao stranke i ucestvovati u postupku sastavljanja notarskog akta35. itd. pasos. Identitet tih lica notar je duzan utvrditi uvidom u dokumente izdate od strane nadleznog drzavnog organa. tj. ko moze i pod kojim u slovima zakljuciti bracni ugovor.

. Zakon ne propisuje mogucnost drukcijeg utvrdivanja identiteta u situacijama kada 35 Clan 40. Zakona o notarima CG . a sto obligatorno propisuje Zakon o notarim a CG. i clan 46. clan 45. 3.dentitet se moze utvrditi na nesumnjiv nacin. st.

ili posvjedocenja identiteta od strane kojeg drugog n otara ili dva svjedoka. predvidaju i poznavanje stranaka licno i po imenu od strane notara.. to je dobro sa aspekta s precavanja zloupotreba i jacanja sigurnosti u pravnom saobracaju.. sa prebival istem u ___.. Prilikom . koji moraju biti punoljetni i znati sluzbeni jezik. stranka izjavljuje da je sin XX.1945. zakoni o notarima u drugim drzavama36..izdate od MUP-a ____. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. u -----. (u daljem tekstu: Kupac). po zanimanju ekonomski tehnicar. u ___. (slovima: __) godine. k ao dopunski nacin utvrdivanja identiteta stranaka. Zakona o notarima propisano je da se pozivaju dv a pismena svjedoka ili koji drugi notar. stranka izjavljuje da je sin XX.2. M. ul. roden 21. ____. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. JMB 0000000000000.. P R I m J E R Utvrdivanje identiteta na osnovu licne karte i pasosa (identifikacijski dokument i).. ali pocesto u praksi moze stvoriti poteskoce. (u daljem tekstu: Prodavac). Gospodin H. ------------------------------------------------------------------------------2 2 Drugiucesniciiutvrdivanje njihovogidentiteta U slucajevima propisanim Zakonom o notarima. ali iz zdravstvenih ili nekih drugih ra zloga ne moze pisati). sa ro kom vazenja do ____. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. a jedan od njih mora znati citati i pisati. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata identitet nije moguce utvrditi uvidom u licni dokument. Drugi ucesnici.01.. u clanu 40.-----------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. -----broj 3.. (slovima: _____) godine. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte.3... Za razliku od toga. sa prebivali stem u -----. sa rokom vazenja do ---. . U slucaju kada stranka ne zna (nepismena) ili ne moze pisati (pismena. od dana____. pored stranaka.01. H. izdatog od MUP-a ---. 1. predvideni su svjedoci ili drugi notar. Na upit notara. roden 21. br.. ___ broj 3. br. u postupku sastavlj anja notarskih akata moraju ucestvovati i druga lica (ucesnici) ciji identitet notar utvrduje na isti nacin kao i identitet stranaka. ta cinjenica mora biti naznacena u aktu.1945. od dana ---. JMB 0000000000000. ----. Kao drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata. . Na upit notara. po zanimanju ekonomski tehnicar. st. Gospodin N. po Z akonu o notarima CG. ul.

bez obzira na to da li je brak prestao. Sluzbene novine FBiH broj 45/02. Zakona o notarima). Zakona o notarima FBiH.cijelog postupka sastavljanja notarskog akta. prema zakonima o sudskim postupcima. koje je bracni drug notara. Svjedok ne moze biti lice zaposleno kod notara. moze biti pozvan i koji drugi notar u slucaju kad stranka ne zna ili ne moze pis ati. pod uslovom da im zakonom nij e oduzeta mogucnost da budu svjedoci (clan 48. . 36 Clan 82. Umjesto svjedoka . il i srodnik po tazbini do drugog stepena. oslobodeno duznosti svjedocenja. bez obzira na stepen. moraju biti prisutna dva pismena. a u pobocnoj liniji do drugog stepena. lice koje je srodnik notara po krvi u pravoj lin iji. punoljet na i poslovno sposobna svjedoka koja izabere stranka. lice koje moze imati neku korist od pravnog posla o kome se sastavlja notarski akt i lice koje je.

01. M. sa rokom vazenja do ---. Gospodin H. po zanimanju ekonomski tehnicar..------------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. po zanimanju ekonomski tehnicar.izdatog od MUP-a ---. a sto ukljucuje citanje i potpisivanje akt a. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.. neozenjen. svjedok izjavljuje da je sin XX.. Notar je duzan sve to naznaciti u zavrsnom dijelu notarskog akta. a u sto se uvjerio i ovaj notar.. ----broj 3. u -----. H. od dana ---. ul. te oni trebaju potvrditi da je stranka stavila otisak svog prsta na notarski akt.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Uloga svjedoka ili drugog notara je ista. ---- . a sastoji se u tome da oni moraju biti prisutni prilikom sastavljanja notarskog akta.gdje je i nast anjena ul. ----------------------------------------------b) Gospoda D. da nije u sr odstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom . ---..10. N. po zanimanju ekonomski tehnicar. pa su. Na upit notara.. da je drzavljanin Crne Gore. . sa rokom vazenja do ---.. (slovima: __) godine. 1. i to:-------------------------------------------------------------------------------a) Gospodin N.1945. (slovima: __) godine u ----. Gospodin N. -----br.. (u daljem tekstu: Kupac). u ----. JMB 0000000000000. ozenje n/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.1945. sa prebivalis tem u -----. na njen prijedlog.. roden 21. ----broj . Na upit notara.ul. izdatog od MUP-a --. D. Na upit notara.08. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi pasosa. sa prebivali stem u -----. stranka izjavljuje da je sin XX. br. ul. (slovima: __) godine.godine.1949. P R I m J E R Prisustvo dva svjedoka u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. sa rokom vazenja do ----.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte br. izdate od MUP-a ---. stranka izjavljuje da je sin XX. br..01. . ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. rodena 10. (u daljem tekstu: Prodavac). izjavljuje da ne zna da cita i da pise.1961(slovima: __). roden 21. roden 08. pismen.-----------------------------------------------------------------------------------Stranka H. pozvana i prisustvuju u sastavljanju ovog notarskog akta dva pismena. nastanjen u ----.3. u ----.. ----.. punoljetna i poslovno sposobna svjedoka. od dana ---.od dana ---. H. JMB 0000000000000. ----.

da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom ------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. neudata. . od dana ---. po zanimanju ekonomski tehnicar. sa rokom vazenja do -. Zakona o notarima). ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. izd atog od MUP-a ---. stav 3.3. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. odnosno procitan u prisustvu svjedoka. da je drzavljanka Crne Gore.Na upit notara. te na osnovu licnog saznanja.br. ---------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. da je nepismena stranka pred svjedocima stavila otisak prsta i da to potvrduju svjedoci (clan 40 . pismena. ----. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen. svjedok izjavljuje da je kci XX. br.

-----------------------------------------------------------------------------Stranka H.. po zanimanju ekonomski tehnicar . ul. ------br. Gospodin H.1961.. (u daljem tekstu: kupac). a stranka H. roden 21.01.08. N.. stranka izjavljuje da je sin XX. po zanimanju ekonomski tehnicar. M.. roden 21.. izdate od MUP-a ---.01. . u ----. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. ----broj 3.. ---broj 3. (slovima: __) godine. sto prisutni svjed oci potvrduju svojim potpisima na ovom aktu. u ----. sa prebiva listem u -----...------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ul. a u sto se uvjerio i ovaj not ar. JMB 0000000000000.Imenovani je izjavio da je notar sa sluzbenim s jedistem u . (slovima: __) godine. stranka izjavljuje da je sin XX. nakon cega stranke izjavlj uju da je tako postupljeno.1.. te na osnovu licnog saznanja. ----. H. 1. br. Gospodin N... i to:------------------------------Gospodin N.-------------------------------P R I m J E R Prisustvo drugog notara u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. Na upit notara. ----. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt.sa rokom vazenja do --..P R I m J E R P R I m J E R 2. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. . ---------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i drugog notara. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. sa prebivali stem u -----. ovaj no tar je utvrdio da na strani drugog notara ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao u svojstvu drugog notara prisustvovati sastavljanju ovog notarskog akta. izdatog od MUP-a ---... pa je na njen prijedlog pozvan i prisustvuje sastavljanju ovog notarskog akta drugi notar... koji zatim potpisuje i ovaj notar. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. kojeg odobr avaju i pred svjedocima i ovim notarom potpisuju... H.1945. u -----.H stavlja otisak prsta. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa.. a sto je ovom notaru licno poznato. br. nastanjen u ----. Na upit notara.. ------------------------- .. od dana ---. sa rokom vazenja do ----. ---.izdatog od MU P-a --.od dana --. sa rokom vazenja do ---. (slovima: __) godine. br..ul. izjavljuje da ne zna da cita i pise.1945. (u daljem tekstu prodavac). ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. n eposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. od dana ---.. JMB 0000000000000. roden 08.

odnosno procitan u prisustvu drugog notara. da je nepismen a stranka pred drugim notarom stavila otisak prsta i da to potvrduje drugi notar ( clan 40. Zakona o notarima CG). u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen. stav 3.--------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. .

pismen. umjesto dva svjedoka. kao i nacin na koji je stranka upoznata sa aktom37. Gospodin H. a stranka H. postoji izuzetak od pravil a da se.. Pored toga. sa rokom vazenja do ---. takva stranka ce dati prijedlog notaru da pozove svjedoka u koj eg ima povjerenje i koji je sposoban da joj predoci cjelokupan sadrzaj notarskog akta. u ----. (slovima: __) godine. ----------------------------------------------------------------i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .. da je pismeno. nijema ili gluvonijema. notar to mora naznaciti u aktu.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog drugog notara procitao ovaj a kt.01. gluva.. poziva jedan svjedok. gluve. Ovo je izuzetak od pravila da svjedok ne moze biti u srodstvu sa strankom.. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. ---.od dana ---. pod uslovom ako licno ni je zainteresovano za pravni posao kao predmet notarskog akta.1945.N. ozenjen/ neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. . Na upit notara. nakon cega stran ke izjavljuju daje tako postupljeno. ul.. Ako je neka stranka slijepa. Dakle. ----broj .izdate od MUP-a --. roden 21. stranka izjavljuje da je sin XX. U slucaju kada je stranka slijepa. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. nijemo ili gluvonijemo lice koje je pismeno 1. da nije srodnik notar a. nijeme i gluvonijeme stranke. punoljetno i pos lovno sposobno lice. koji zatim potpisuje i ovaj notar.--------------------------Svjedok u koga stranka ima povjerenje. da nema neku korist od notarskog akta. Za razliku od drugih svjedoka ovo lice moze biti i srodnik slijepe. nijema ili gluvonijema. (u daljem tekstu: Prodavac).H stavlja otisak prsta. stranka takvo lice moze predloziti i ono moze biti svjedok samo pod uslovom da j e ono sposobno da joj predoci cjelokupni sadrzaj akta. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. potpisuju. po zanimanju ekonomski tehnicar . sa prebivalis tem u -----. br. gluvo.. kojeg odobravaju i pred ovim i drugim notarom N.3. gluva. svjedok u koga stranka ima povjerenje mora zadovoljav ati i sve druge uslove za svjedoka: da nije zaposlen kod notara.. H. P R I m J E R Prisustvo svjedoka u kojeg stranka ima povjerenje u slucaju kad je stranka slijepo. JMB 0000000000000. sto pr isutni drugi notar potvrduje svojim potpisom na ovom aktu. Nadalje.

M. ----broj 3. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. i to:----------------------------------------------------------------------------------37 Clan 45. (u daljem tekstu: Kupac). po zanimanju ekonomski tehnicar. sa rokom vazenja do ---. (slovima: __) godine. sa prebivali stem u -----. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju ovog ak ta svjedok u koga stranka ima povjerenje. JMB 0000000000000. . o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. roden 21. gluvo lice i da je pismena. od dana ---... izdatog od MUP-a ---.1945. Zakona o notarima CG.. stranka izjavljuje da je sin XX.. ul. . ----. H. u -----. Na upit notara.. br.. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H.01. Gospodin N.2.

ul. roden 08. svjedok izjavljuje da je sin H. da je drzavljanin Crne Gore.1. Zakon a o notarima CG). koji zatim potpisuje i ovaj notar. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. neozenjen. stav 2. izdatog od MU P-a ---. a koja moze biti veoma znacajna u postupanju notara. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog svjedoka procitao ovaj akt. ----------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. Zakona o notarima CG ne pravi ta razlika38.H koji mu je ujak. N.gluvo. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45.1961. k oji je takode procitala stranka H. ---------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka.kojeneznailinemozecitatiipisati . Zbog toga se postavlja dilema: da li su uz svjedoka povjerenja potrebna dva svjedoka ili drug i notar ako je gluva stranka nepismena? Smatramo da bi pozivanje dva svjedoka ili drugog notara uz svjedoka povjerenja bilo potrebno radi postizanja potpune sigurnosti u postup ku sastavljanja notarskog akta kada je gluva stranka nepismena (vidi clan 40. po zanimanju ekonomski tehnicar. ali da nije licno zainteresovan za ovaj pravni posao. Zakona o notarima CG). neposrednim pitanjima i preko svjedoka. kojeg odobrav aju i pred svjedokom i ovim notarom potpisuju. Na upit notara. (slovima: __) godine. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. pismen. te na osnovu licnog saznanja. jer se u clanu 45. br. ------br. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Gospodin N. -------------------------------------------------------------------------Potrebno je voditi racuna o tome da li je slijepo.H. ----. od dana ---. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao biti svjed ok u sastavljanju ovog notarskog akta. sa rokom vazenja do ----. nastanjen u ----. koji je gluvonij emoj stranci predocio i objasnio ovaj akt posebnim znacima sporazumijevanja.2.. gluvo. nijemo ili gluvonijemo lice pismeno ili ne i da li se moze potpisati na akt.nijemoiligluvonijemolice.08. u ----. a sto prisutni svjedok potvrduje svojim potp isom na ovom aktu. te da je svjedok sposoban da posebnim znacima sporazumijeva nja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje.H. uvjerio se da njegov sadr zaj odgovara volji stranaka. P R I m J E R Slijepo... da je u srod stvu sa prodavcem H.

br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. (slovima: __) godine...1945. H..01. u ----. Na upit notara. sa rokom vazenja do ---.. . stranka izjavljuje da je sin XX. roden 21.izdate od MUP-a --. ul. ----broj . (u daljem tekstu: Prodavac). po zanimanju ekonomski tehnicar . JMB 0000000000000.. Gospodin H.3.------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 Clan 87. i 88. .1. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. ---.od dana ---.. nijemih ili gluvonijemih lica koja znaju citati i koja ne znaju citati. sa prebivalis tem u -----. Zakona o notarima F BiH pravi razliku izmedu gluvih..

sa prebivali stem u -----. Gospodin N. ali da nije licno zaintersovan za ovaj pravni posao. ul. po za nimanju ekonomski tehnicar. sa rokom vazenja do -. (slovima: __) godin. br.. gluvo lice i da je nepismena. svjedok izjavljuje da je sin XX. Na upit notara.08. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. te na osnovu licnog saznanja. JMB 0000000000000. pismen. ----. H. sa rokom vazenja do ---. da je drzavljanin Crne Gore. da je drzavljanin Crne Gore.. punoljetna i poslovno spo sobna svjedoka:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gospodin N. pismena. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -----------------------------------------------------------------Gospoda D.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. (slovima: __) godine. da je u srod stvu sa prodavcem H. izdatog od MU P-a ---. M.. ovaj notar j e utvrdio da na .01. u ----. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. od dana ---.1949. od dana ---... ----. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju o vog akta svjedok u koga stranka ima povjerenje:---------------------------------------------------------------------------------Gospodin N. neozenjen. Na upit notara. sa rokom vazenja do ----. izdatog od MUP-a ---.H koji mu je ujak.ul.1961.gdje je i nasta njena ul... Na upit notara.3. rodena 10. ------br. svjedok izjavljuje da je sin H. po zanimanju ekonomski tehnicar.. sa rokom vazenja do ----. neozenjen. ----------------------Pored svjedoka od povjerenja pozvana su i dva pismena.izdatog od MUP-a --. nastanjen u ----.1945. po zanimanju ekonomski tehnicar. u -----. od dana ---.godine. ----.Na upit notara. br. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.08. po zanimanju ekonomski tehnicar. stranka izjavljuje da je sin XX. br. roden 08. (u daljem tekstu: Kupac). e u ----. N. neudata. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H. ---. N. izdatog o d MUP-a ---.H. u ----. roden 08.1.. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. pismen. ------br.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 2.10. (slovima: __) godine. od dana ---. svjedok izjavljuje da je kci XX. da je drzavljanka Crne Gore.br.1. roden 21. br. nastanjen u -----ul. D. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. ----..1961(slovima: __). . ----broj 3.

kojeg odobravaju i pred svjedocima i ovim notar om potpisuju. koji zatim potpisuje i ovaj notar. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. a stranka___ stavlja otisak prsta. . a koji je gluvoj stranci XY p osebnim znacima predocio i objasnio akt. stav 2. ------------------------------------------------------------------------- . te da je svjedok od povjerenja sposoban da posebnim znacima sporazumijavanja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje. sto prisutni svjedoci potvrduju svojim potpis om na ovom aktu. n eposrednim pitanjima i preko svjedoka AA u koga stranka ima povjerenje. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45.strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnositi zbog kojih ne bi mogli biti svje doci u sastavljanju ovog notarskog akta. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt. -------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji str anaka.Zakona o notarima CG).

ali se od toga odustalo. (prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine).01 . -------------------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. te ga slobodnom voljom odobravaju i pred ovim notarem potpisuju. rodena 01. od_____. (u daljem tekstu: sudski tum ac)-------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje Ministarstva pravde Crne Gore. te je. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. P R I m J E R Notar je ovu ispravu procitao strankama uprisustvunaprijednaznacenogsudskogtumac a. . od dana________. JMB_____. nastanjena u Podgor ici ul. da su sadrzaj ovo g akta razumjele. neposrednim pit anjima uz sudjelovanje naznacenog sudskog tumaca se uvjerio da sadrzaj ovog akta odgova ra volji stranaka. izdatu od MUP-a Crne Gore. Zakona o notarima CG. u Ljubljani. koji je sacinio ovaj notar.___. a na kraju akta notar mora naznaciti da je ucesniku preveden tekst akta39. a koji dokument se u ovjerenom prepisu. ---------------39 Clan 46. Zakona o notarima CG).______. Iz razgovora o situaciji ovaj notar je ustanovio da gospoda CD ne vlada crnogors kim jezikom. sa rokom vazenja do________. ------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju u zavrsnom dijelu akta notar je duzan na znaciti da je stranci preveden tekst akta (clan 46. ------------------------------------------------Notar je ispitao i uvjerio se da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i o kolnosti zbog kojih ne bi mogao ucestvovati u sastavljanju ovog notarskog akta. P R I m J E R Formulacija u uvodnom dijelu akta kada se poziva sudski tumac. kojim je gospodica Maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. broj______. pa su stranke izjavile da je tako postupljeno. br. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Sudski tumac je obligatorno ucesnik u postupku sastavljanja notarskog akta kada neka od stranaka ne razumije jezik na kome se sastavlja akt ili ako to stranka zahtij eva. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac koji potvrduje da je postupljeno kao naprijed i ovaj nota r. te okolnosti se moraju naznaciti u aktu. za potrebe sastavljanja ovog nota rskog zapisa pozvana i prisustvuje sudski tumac za slovenacki jezik gospodica Maja Ilic. kojijestranciC D preveocjelokupnitekstovogaktanaslovenackijezik. prilaze uz ovaj izvornik.1965.2. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke.

.

U daljem tekstu ovog rada obradivace se notarski zapis. 49. u okviru svoje nadleznosti. a kojeg Za kon (clan 5. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere)40. a koji ujedno imaju punu dokaznu snagu javne isprave o i zjavama datim pred notarom. Zapis je najznacajnija vrsta notarskih akata. Obaveznost forme zapisa. u Zakonom propisanoj proceduri. tj. potvrde o cinjenicama koje. Zakona o notarima CG) sastavlja u cijelosti notar u okviru sluzbenih ovlas cenja. Zakona o notarima CG) definise kao akt o pravnim poslovima. jer se njime potvrduje i sadrzi na pravnog posla. Isti postupak se mora primijeniti i kod zapisa o potvrdi p rivatne isprave. Notarski zapis Pojam notarskog zapisa. najznacajniji su akti koji se ticu pravnih poslova i iz java volje(notarski zapisi). zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (n otarski zapisnik). puna dokazna snaga javne isprave). te zapis o potvrdi privatne isprave. Zakon je za odredene pravne poslove izricito propisao obavezu da se moraju saciniti u formi notarskog zapisa . Kao najstrozu formu pravnog posla. Od svih notarskih akata. Zakona o notarima CG). time se postize veci stepen pravne sigurnosti u pravnom prometu.-43. njegova forma i sadrzina. koji je Zakonom izjednacen sa notarskim zapisom41. pod Zakonom odredenim uslovima (clan 53. Notarski zapis je akt koji u strogo propisanoj formi (clan 35. ureduju javni registri i sl. Zbog toga je ova forma propisana kao obavezna kod vaznih po slova za koje se opredijelio zakonodavac. izjavama vo lje i cinjenicama koje sastavlja notar u propisanoj formi i postupku. Sastavljanje takvih notarskih akata ne znaci puko pisanje te ksta isprave i ovjeravanje nego ukljucuje i postupak poducavanja i savjetovanja stran aka. Vaznost notarskog zapisa i zapisa o potvrdi pri vatne isprave ogleda se i u tome da on moze biti. izvrsna isprava. kao i razliciti prav ni poslovi za koje je Zakonom propisana obavezna forma notarskog zapisa. Otuda ova vrsta notarskog akta. notarski akti su javne isprave o pravnim poslov ima. 1.Treci dio: Vrste notarskih akata Kao sto je vec ranije istaknuto. Notar mora postupati. ima i materijalnu autenticnost j avne isprave (tzv. kao neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. Zakona o notarima CG) i postupku (c lan 44. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i zapis o potvrdi priva tne isprave). potvrduje not ar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. pored formalne.

40 Clanovi 50. 41 Clan 50. i 50. a Zakona o notarima CG.-70. Zakona o notarima CG. 38 .

Sadrzaj notarskog zapisa. mogu biti izvrsne isprave43.-43. Mjesto. za pojedine pravne p oslove forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave moze biti predviden a i drugim zakonima. ugovori o raspodjeli i ustupanju imovine za zivota. onda oni nece proizvoditi pravno dejstvo 42. 22. ciji su predmeti nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . Uvodni dio Uvodni dio treba da sadrzi: Licno ime notara. Ako takvi pravni poslovi ne budu sacinjeni u zahtijevanoj formi. a narocito kod onih poslova koji.) i Pravilnik o radu notara CG (clan 20. tekst pravnog posla i zavrsni dio. a sto je vec naprijed i istaknuto. 2. Obavezni elementi sadrzaja notarskog zapisa bi se mogli podijeliti na tri dijela : uvodni dio. pa time i notarskog zapisa. sa njime izjednacenog. datum i mjesto rodenja. ugovori o kupovini sa zadrzavanjem prava svojine. obecanja poklona i ugovori o poklonima u slucaju smrti. pravni poslovi ciji je predmet prenos ili sticanje svojine ili drugih stvarnih p rava na nepokretnostima. Pored naprijed naznacenog odredenja u Zakonu o notarima CG. Notarski zapis ili. i stranke mogu da zahtijevaju formu notarskog zapisa i za druge pravne poslove za koje nije predvidena obavezna forma zapisa. U formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave sacinjavaju se slje deci pravni poslovi: bracni ugovori i ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. adresu i jedinstveni maticni broj ucesnika .1. Ovo ce se u praksi cesto desavati. njegovo sjediste i izjavu da postupa u svojstvu notara. Licno ime. datum i vrijeme sastavljanja notarskog zapisa. sam teks t Zakona ima odredbe o sadrzaju notarskog zapisa. Zakon o notarima CG (clan 35. takode. Pored toga. zapisa o potvrdi privatne isprave.) propisali su tehniku sastavljanja i oznacavanja notarskih akata. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica i lica koja nemaju poslovnu sposobnost. ugovori o dozivotnom izdrzav anju i nasljednicke izjave. ako budu sacinjeni u formi not arskog zapisa i uz ispunjenje drugih uslova. koje su obavezujuce prilikom njegovog s acinjavanja44.

(stranaka i drugih ucesnika). Broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet i naziv organa koji je izdao is pravu. broj rjesenja o upisu u registar. Zakona o notarima . Zakona o notarima 44 Clan 50. Zakona o notarima CG 43 Clan 53. a za pravno lice njegov naziv i sjediste. njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika. 42 Clan 51. licno i me i adresu njegovog zastupnika.

njihov broj. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. drzavljanin Crne Gore. ul. neki drugi zakoni propisuju i druge podatke potrebne npr. propisano da se u Katastru nepokretnosti. (u daljem teks . koji je upisan u poslovnom Registru. u 11 (jedanae st) casova. od dana _______.2009g. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------------1. na osnovu njihovih izjava volje. 90. Gospodin AB. te konstataciju notara da su stranke sposobne i ovlastene za predu zimanje odredenog pravnog posla.. broj____ _. pored imena i prezimena za fizicko lice. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. izdatu od mUP-a Crne Gore. upisuje i ime jednog roditelja. br. UZZ broj: 15/2009. roden dana_______u Podgorici. a koji izjavljuje da je: sin A.C. te navesti isprave odnosno osnove ovlascenja za zastupanje (punomocje._______broj______. uvodni dio moze sadrzavati naznaku isprava koji se prilazu kao i odredene poduke i upozorenja. Obala br. rjesenje centra za socijalni rad itd. ozenjen. P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka lica od kojih jedno ne zn a sluzbeni jezik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. sa zahtjevom da. Dana 14.za sebe licno ili kao zastupnici-punomocnici odredenih lica u cije ime se pravni po sao preduzima. Iza podataka o identifikaciji stranaka nuzno je naznaciti u kom svojstvu nastupa ju . Sastavni dio uvodnog dijela su i podaci o oznacavanju notarskog akta iz Pravilni ka o radu notara. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. preda mnom. datum izdavanja i izdavaoca). Pravilnikom o radu notara u clanu 27.Treci dio: Vrste notarskih akata Pored tih obaveznih podataka propisanih Zakonom o notarima. a za pravno lice maticni broj.1./07. po zanimanju menadzer. t akode. Ovi akt i se obavezno prilazu uz izvornik. ul. Obala br. sa rokom vazenja do____..1. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepok retnosti Sluzbeni list R.G. 29. JmB____ _____. za provodenje notarskog zapisa u javnim registrima (tako je u cl.10. (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). a sto se mora naznaciti u samome notarskom aktu. sacinim notar skizapis ugovoraoprodaji. nastanjen u Podgorici ul. propisano je da se u Upisnik o notarskim zapisima i za pisnicima UZZ upisuje i zanimanje fizickog lica). sa prebivalistem u Podgorici.

ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. Gospoda CD. drzavljanka Crne Gore. sa prebivalistem u Podgorici. a koja izjavljuje da je: kci . od dana________. sa rokom vazenja do________. rodena dana_____u Ljubljani. broj____ _.tu: Prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2._izdatu od mUP-a Crne Gore. JmB___ _____.

(u daljem tekstu: Kupac)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospoda CD ne vlad a crnogorskim jezikom.1. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ali se od toga odustalo. Dana 14.______. rodena 01. po zanimanju frizerka. od_____. izdatu od mUP-a Crne Gore. s tim da pravno lice zastupa punomocnik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. za sastavljanje o vog notarskog zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic . . udata. Notarski zapis B. u 11 (j edanaest) casova. sa rokom vazenja do________. Obala br. na osnovu njihovih izjava volje.1965. godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine).1. preda mnom. ul. ul.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine).2009.1. te je. Obala br. ul. br. broj______. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------UGOVOR O PRODAJI P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka i pravna lica. JmB_____. prilaze uz ovaj izvornik. koji je sacinio ovaj notar. kojim je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. objasnio im prav ne domete i posljedice njihovih izjava. UZZ broj:15/2009. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u L K. n astanjena u Podgorici. Podgorica. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. nastanjena na adresi ul. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke.10..___. od dana________. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pr avnog posla.________. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. sa zahtjevom da. u Ljubljani. (u dalj em tekstu: sudski tumac)-------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore.-----------------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta.01.

roden 20. istovremeno su pristupila slijedeca lica: --------------------------------1. godine (dvadeseti decembar h iljadu devetstotinacetrdesetseste godine) u Podgorici. sa rokom vazenja trajno.( u daljem tekstu:Hipotekarni duznik). Deseta br.05. Gospodin Dinic (Zlatko) Dejan. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. ul. ---------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . broj 05XYC . izdate od mUP-a Crne Gore. drzavl janin Crne Gore.2006.g. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.1946. (slovima: ___). ozenjen.1. od dana 15. po zanimanju gradevinski tehnicar.12. JmBG 2012946000000.. pema vlastitoj izjavi.sacinim notarski zapis ugovora o hipoteci.

ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.ul Prvabr 2 .08.----------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgor ici..(slovima:prvog august a hiljadudevetstotinasezdesete godine). broj_____. koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prila ze uz ovaj izvornik. -------------------Ovlastenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocauovom notarskom zapisuovajnotarjeutvrdio uvidomuotpravakizvornikaPunomocja.2014. objasnio im p ravne domete i posljedice.10. broj 04BTH6377. sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. Peta br.kojejesacinjeno dana01 09 2009godine.9.uformi notarskogzapisa.---------------------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Registru nije bilo promjena.odstrane notaraXY. Podgorica.akoje punomocjeseprilazeuzo vajizvornik nakonstojeprocitana strankama ----------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. od ____. rodena 01. od dana 14 . godine(slovima: ___). ul. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. po zanimanju dipl. ul.d. sa sjedistem u Podgorici. Notar je strankama procitao naznaceni dokument.. Tekst pravnog posla .godine(slovima: ___). koju zastupa zaposlenik-punomocnik AA. kao i to da je naznacenu punomocje potpisalo ovlasceno lice. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju. izdate od strane mUP-a Crne Gore. pravnik. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanje ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca. sa rokom vazenja do 14.08. Prva br. te iz istog utvrdio naprijed naz nacene podatke za hipotekarnog povjerioca.2004. JmB 010853000000. maticn i registarski broj subjekta upisa 1-273 ___. sa prebivalistem i adresom u Podgorici.1960. sud Podgorica (udaljemtekstu:Hipotekarnipovjerila c). Nadalje.podbrojemUZZ-31/09 . u Podgorici.Treci dio: Vrste notarskih akata 2 BANKA______ a. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -------------------------------------------3.08.g. te ustanovio da su sposobne i ovlastene za preduzimanje ovog pravn og posla. te se uvjerio u pravu volju stranaka..

notar je duzan vo diti racuna o potrebnim podukama i upozorenjima strankama. koje unosi u notarski akt. tu dolazi narocito do izrazaj a primjena odredbi materijalnog prava koje se odnose na konkretni pravni posao. a u skladu sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu postupak sacinjavanja nota rskih akata. u vezi sa izjavama volja o preduzimajucem pravnom poslu. odnosno preduzimajuci pravni posao. .U ovom dijelu notarskog akta unose se izjave volja ugovornih strana kojima se ze li postici odredeni cilj. Po red toga. Detaljnije o ovome ce biti govora u dijelu ovog rada koji se odnosi na no tarske zapise pojedinih pravnih poslova.

ko ji. stav 3. potpisi ucesnika i notara. mjesto. datum i vrijeme sastavljanja notarskog akta. Zavrsni dio isprave Zakon o notarima CG navodi da notarski zapis nuzno mora da sadrzi i sljedece ele mente: izjavu da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da su saglasni sa zapis om koji je sastavio notar. nijema ili gluvonijema) upoznata sa sa drzinom akta (clan 45.______. u 11 . Zavrsni dio isprave 4. nacin na koji je stranka (slijepa. gluva. a na sli jedeci nacin:_ tar. dana 14. nakon cega je ovaj akt potpisao i ovaj notar.). koji se moze naznaciti u uvodnom ili u zavrsnom dijelu ili na oba mjesta . da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. -----------------U Podgorici.--------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao strankama ovaj akt. te pecat i stambilj notara (clan 40). P R I m J E R Zavrsni dio isprave Od ovog notarskog zapisa dobijaju:--------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimalac (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) ---------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1)-------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. potpisuju u prisustvu notara. datum i vrijeme sastavljanja obavezan je element sadrzaja nota rskog zapisa. preveden tekst akta (clan 46. nakon cega stranke izjavljuju da je tako postupl jeno. te se neposrednim pitanjima uvjerio da sad rzaj ovog notarskog zapisa odgovara njihovoj volji. br. biljesku o tome kad i kome je notar izdao otpravak akta. naznaku da je stranci koja ne zna sluzbeni jezik.10. iznos_________. U zavrsnom dijelu isprave mogu biti unesene poduke i upozorenja. kao takav. iznos naplacene naknade i troskova (clan 127.).2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godi ne).4.) . Napomena: Mjesto.

(jedanaest) casova.------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac: Drinic marko (potpis) Poklonoprimac: Drinic milan (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. pecat i stambilj notara) .

uzrok uje se pravnim cinjenicama. Ugovor je . relativno su dejstvo. odnosno ponasanja. prenosivi su. ucesnici u obligacionim odn osima su ravnopravni. Izvori obligacionih odnosa Izvori obligacionopravnog odnosa su pravne cinjenice i skupovi pravnih cinjenica za cije nastupanje objektivno pravo vezuje nastanak obligacionopravnih odnosa. mogu se ustano viti pojedine osnov nastanka obligacionih odnosa. u pravilu. Ugovori. Pravne cinjenice pomocu odredenja sadrzanog u Zakonu. tako da dolazi do nastanka ugovora koji nisu navedeni u samome Zakonu. transport. Obligacioni odnosi nastaju najcesce na osnovu ljudski h radnji. Pravni sistem sadrzi pojedine Zakonom regulisane ugovore.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1. jednostranom izjavom volje i drugih Zakonom utvrdenih cinjenica. kao izvora obligacija. Od ukupnog broja obligacija. svakako. Potreba savremene ekonomije je veca od Zakonom regulisanih mogucnosti obligacionih ugovora. t uristicki aranzmani itd. Karakteristika modernog poslovanja je porast narocito broja i vrsta usluga (finansijski sektor i sektor osiguranja. Karakteristike svih obligacion ih odnosa. koje moze biti protivpravno (delikti) ili saglasno pr avu (ugovori i drugi pravni poslovi)45. prouzrokovanjem stete (delikt). proiz vode navedene pravne posljedice (dejstva. poslovodstvom bez naloga. 1 1 Ugovorkaopravniposao Ugovori predstavljaju najvazniji izvor obligacionih odnosa i zauzimaju narocito mjesto u obligacionom pravu. Obligacioni odnosi nastaju iz ugovo ra. previse je usko i previse uopsteno. sluze razmjeni roba (stvari) i usluga. Prema strukturi Zakona o obligacionim odnosima. najveci broj otpada na one cija je osnova ugovor. predstavljaju ugovori i delikti. imovinska prava i obaveze. sticanjem bez osnova. telekomunikacije. Moglo bi se reci da je zakon posredan. Najvazniji izvor obligacioni h odnosa. izmjena subjektivnih prava i pravnih situacija. Nastanak. Pravne cinjenice se dijele na prir odne dogadaje i ljudske radnje. kao predmet tih odnosa. Zakonom neregulisane ugovore nazivamo neimenovani m ugovorima. koje nazivamo imenovanim ugovorima. a sama prava su zasticena imovinskom sankcijom. a pra vne cinjenice neposredni izvor raznovrsnih pravnih dejstava u pravnom zivotu. informatika i programiranje. dovoljno j e da ugovor ocijenimo kao najvazniji izvor obligacija. ucinke). gasenje. Shva tanje da obligacionopravni odnosi nastaju jedino iz ugovora i zakona. prenos. koje svako dnevno nastaju. Samim tim.).

45 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic. Beograd 1996. Uvod u gradansko pravo. 44 . g od. 159. str.

1. Izvori obligacionih odnosa dvostrani pravni posao, kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da ce drugoj st rani nesto odredeno izvrsiti- bilo dati, dopustiti ili uciniti, odnosno nesto odredeno prop ustiti, a druga strana sve to prihvata, uz naknadu ili bez nje. Za svaki ugovor neophodno je postojanje najmanje dvije strane, koje se nazivaju ugovornim stranama (kontrahenti, ugovorn ici). Ugovor predstavlja izjavu volja, ucinjene s namjerom proizvodenja neke pravne posljedice. Da bi se postigao odredeni pravni efekat, izjave volja moraju biti s aglasne i usmjerene na postizanje zeljenog cilja. Dakle, ugovor nastaje na osnovu slobod no i saglasno izjavljenih volja poslovno sposobnih lica, a ne na osnovu zakona. Izjavljena vol ja mora biti pravno relevantna. Volja je pravno relevantna kad se ugovore prava i o baveze koje su obje strane zeljele i bile svjesne ili su morale biti svjesne njihove pr avne posljedice. teorija volje i teorija izjave daje nam odgovor na pitanje koja volja je pravno relevantna. Rezultati ovih teorija su medusobno potpuno razliciti. Zakon o obligacionim odno sima slijedi teoriju izjave46 (sklapanje ugovora), ali u nekim slucajevima prihvata r jesenja teorije volje47 (relativno nistavi pravni poslovi). Prema zakonskoj formulaciji, ugovor je sklopljen kada se ugovorne strane sporazu me o bitnim sastojcima ugovora (essentalia negotii). Nas zakon, a ni drugi inostran i zakoni, ne sadrzi definiciju sta je to bitan sastojak ugovora. Bitni sastojci ugovora su minimalni sastojci neophodni za postojanje ugovora. Oni u pravilu zavise od vrste ugovora, kao, naprimjer, prodaja, zajam, zakup, poklon itd. Bitni sastojci ugovora mogu b iti objektivni, koje odreduje Zakon48, i subjektivni, koje odreduju same ugovorne st rane49. Subjektivni sastojci ugovora ne predstavljaju nuzne uslove nastanka ugovora, ali za jednu ugovornu stranu predstavljaju vazan elemenat ugovora, bez kojeg ne zeli sklopiti ugovor. Nuzno je da se ugovorne strane sloze o uslovima i da ih kao bitne ugovor e. Objektivne sastojke ugovora nije potrebno dokazivati u slucaju spora, dok subjek tivne elemente mora dokazivati ona strana koja tvrdi da su oni ugovoreni. Pored bitnih sastojaka, postoje i prirodni, kao i sporedni sastojci ugovora. Prirodni sastojci cine sast avni dio ugovora, bez obzira da li su dogovoreni ili ne. Odgovornost prodavca za mate rijalne i pravne nedostatke predstavlja tipican primjer prirodnih sastojka ugovora. Spor edni sastojci ugovora (accidentalia negotii) su oni koje ugovorne strane, na osnovu s lobode

ugovaranja, mogu dogovoriti. Sporedni sastojci vaze samo onda kada ih strane ugo vore, npr. ugovorna kazna kod neispunjenja ili zakasnjenja u ispunjenju nenovcane obav eze. Ugovorne strane mogu svoja prava i obaveze urediti kako to njima najbolje odgova ra u skladu sa zakonom. Ugovori se, u pravilu, temelje na nacelu dispozitivnosti50. 46 Clan 19. ZOO CG: Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane sporazumjele o bitnim elementima ugovora . 47 teorija volje je prihvacena kod mana volje: zablude, prijetnje, prevare ili p risile. Clan 95. ZOO CG tumacenje ugovora. 48 Npr. kod kupoprodaje clan 463. ZOO CG odreduje da predmet i cijena cine bitne sastojke ugovora. 49 Npr. kod ugovora o zajmu, pored zakonske obaveze zajmodavca da preda zamjenjl jivu stvar u svojinu zajmoprimca, uz obavezu vracanja, i subjektivno odredenje da sacine ugovor u pis anoj formi. 50 Abedin Bikic, Obligaciono pravo opci dio, Sarajevo 2004. god, str. 70.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1 2 Pravna dejstvaugovora Ugovor proizvodi sva ona pravna dejstva koja proizvode pravni poslovi uopste. U oblasti obligacionog prava ugovorom se postizu tri razlicita pravna dejstva. Najprije se ugovorom mogu stvoriti obligacije. Kada se govori o izvorima obligacija, najcesce se misl i na ovo dejstvo, jer su oni u ovom segmentu i najinteresantniji. Kao drugo, pomoc u ugovora se moze postici i dejstvo koje se ogleda u izmjeni neke vec postojece obligacije . to je slucaj kada izmedu ugovornih strana postoji obligacioni odnos koji je nastao bilo iz kog izvora, pa ga strane svojim nekim novim ugovorom zele u necemu promijeniti. Na kraju, kao trece dejstvo, ugovorom se u obligacionom pravu moze postici i dejstv o gasenja jedne vec stvorene obligacije. to su ugovori kojima se duznik oslobada obaveze, cime se postize gasenje obligacije51. Pored navedenih osnovnih dejstava, ugovorom se u oblasti gradanskog prava mogu p ostici i neka druga dejstva. tako, naprimjer, u francuskom pravu ugovorom se moze stica ti svojina i to samom cinjenicom sklapanja ugovora bez predaje stvari. Na ovaj naci n ugovor proizvodi i stvarnopravna dejstva, pa stoga neki autori ovakve ugovore na zivaju stvarnim ugovorima. U nasem pravu ovo nije moguce, zbog toga sto se kod nas svoj ina stice (derivativnim putem) samo ako, pored osnova sticanja, postoji i predaja st vari, odnosno, ako se radi o nepokretnostima, upisom u katastar nepokretnosti52. 1 3 Opstiuslovisklapanja obligacionihugovora Obligacioni ugovori nastaju saglasnim izjavama volja ugovornih strana, koje proi zvode pravno dejstvo nastanka, prestanka, prenosa ili izmjene postojecih subjektivnih prava. Prema opstim pravilima, izjava volje mora biti data od lica koje ima potrebnu po slovnu sposobnost, da je ozbiljna i data u namjeri proizvodenja pravnog ucinka, slobodn a i u potrebnoj formi, ako zakon to zahtijeva. Zeljeni pravni ucinci moraju biti u skladu sa Ustavnim nacelima, imperativnim normama i drustvenim moralom, a ukoliko to nije slucaj, postoji znacajan nedostatak, koji cini pravni posao nevazecim. Da b i jedan ugovor imao svojstvo obligacionog ugovora, on mora ispunjavati sljedece pretpost avke: 1. 2. 3. 4. 5. 51 da ugovorne strane posjeduju potrebnu poslovnu sposobnost: da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana; da postoji predmet ugovora; da postoji dozvoljeni osnov obavezivanja iz ugovora, potrebna forma ugovora kao poseban uslov kod odredenih ugovora. Zivomir S. Dordevic/Vladan S. Stankovic, Obligaciono pravo, Opsti dio, Beogra

d 1976., str. 128. 52 Clan 84. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, Sluzbeni list CG, broj 19/09.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla je imperativna zakonska odredba53, po kojoj notar mora postupati u postupku sastavljanja notarskih akata , a takode proizilazi iz materijalnog prava. tako npr. testament moze saciniti lic e sa navrsenih petnaest godina zivota i koje je sposobno za rasudivanje. Notar je ovl ascen da odbije preduzimanje radnje ako zbog maloljetstva ili nekog drugog zakonskog razl oga stranka ne moze punovazno zakljucivati pravne poslove54. Notar ce odbiti sastavl janje akta, pored insistiranja stranaka, u svim slucajevima kada je zakonom izricito z abranjeno sklapanje odredenog pravnog posla. tu nema mjesta davanja poduka i upozorenja od strane notara, nego je notar duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje. 2 1 Sposobnost ugovornih strana Da bi subjekti prava svojim izjavama volja mogli proizvoditi pravne ucinke, tj. sudjelovati u obligacionim odnosima, nuzno je postojanje odredene sposobnosti tih subjekata. ta sposobnost se dijeli na: pravnu sposobnost i poslovnu sposobnost. 2 2 Pravnasposobnost Subjekti ili lica u pravu mogu se definisati kao nosioci pravne sposobnosti, pos ebnog pravnog kvaliteta koji cini podobnost da se bude imalac prava i obaveza (vlasnik , povjerilac, duznik, nasljednik itd.). Da bi neko lice postalo pravnim subjektom, dovoljno je postojanje pravne sposobnosti tog lica. Dakle, svaki pravni subjekt posjeduje pr avnu sposobnost, tj. sposobnost da ima prava i obaveze55. Postoje dvije vrste pravnih subjekata: ljudi kao pojedinci (fizicka lica) i odredene ljudske zajednice (organizacije) s nabdjevene pravnom sposobnoscu, koje nazivamo pravnim licima. U pravilu, pravna sposobnost za fizicka lica nastaje rodenjem, a za pravna lica registracijom56. Ugovore mogu sklapati svi subjekti prava pod odredenim pretpostavkama. Ugovore mogu sklapati pojedinci, kako to Zakon o obligacionim odnosima za fizicka lica kaze, kao i pravna lica, i to sve vrste pravnih lica. Da bi se svojim izjavama volje stvarala prava i oba veze, potrebno je prethodno imati sposobnost subjekta prava. Dakle, poslovna sposobnos t nuzno pretpostavlja postojanje pravne sposobnosti. Subjekt prava moze, ali i ne mora imati poslovnu sposobnost, dok postojanje pravne sposobnosti ne pretpostavlja nu zno postojanje i poslovne sposobnosti. Postojanje pravne i poslovne sposobnosti je r egulisano imperativnim normama, tako da zainteresovani subjekti ne mogu uticati na njihovu izmjenu ili primjenu.

53 Clan 44. i clan 47. Zakona o notarima Crne Gore. Clan 80. stav 1. Zakona o no tarima FBiH. 54 Clan 27. stav 1. tacka 3. Zakona o notarima CG. 55 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 51. 56 Izuzeci: nasciturus, sudsko proglasenje nestalog lica za umrlo, ortacko drust vo, priznavanje procesne sposobnosti prije upisa u odredene registre.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 2 3 Poslovnasposobnost Poslovna sposobnost se moze definisati kao sposobnost sklapanja pravnih poslova (ugovora). Pod sposobnoscu sklapanja pravnih poslova podrazumijeva se sposobnost izjave volje koja proizvodi gradanskopravne ucinke (nastanak, prenos, promjenu ili pres tanak subjektivnih gradanskih prava). to, naprimjer, poslovna sposobnost znaci sposobn ost sklopiti kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, saciniti testament, odreci se nekog prava itd. Dakle, poslovna sposobnost predstavlja sposobnost proizvodenja pravne posljedice57. Poslovnu sposobnost dijelimo na: potpunu poslovnu sposobnost, ogra nicenu poslovnu sposobnost i potpunu poslovnu nesposobnost. 2 3 1 Potpunaposlovnasposobnost Fizicko lice, u vezi sa poslovnom sposobnoscu, ili je potpuno poslovno sposobno, ili ograniceno (djelimicno) sposobno, ili potpuno poslovno nesposobno. Potpuna poslo vna sposobnost stice se punoljetstvom ili sklapanjem braka prije punoljetstva u skla du sa zakonom. Punoljetnim postaje lice koje je navrsilo 18 godina zivota58. Poslov nu sposobnost moze steci i maloljetno lice, ali starije od 16 godina sklapanjem braka uz dozvo lu suda59. O ovom nacinu sticanja poslovne sposobnosti odlucuje sud u vanparnicnom postupku, na prijedlog maloljetnog lica, uzimajuci u obzir njegovu dusevnu zrelo st. Za sklapanje punovaznog ugovora potrebno je da ugovarac ima poslovnu sposobnost koj a se trazi za sklapanje tog ugovora60. Sticanjem neogranicene (pune) poslovne spos obnosti, to lice se pravno osamostaljuje. Puna poslovna sposobnost je po svom karakteru o psta i potpuna. Opsta, jer neko lice stice pravo na sklapanje svih pravnih poslova, a potpuna, jer to znaci da ove poslove sklapa neko lice bez saglasnosti zakonskog zastupnik a ili organa starateljstva. Maloljetnik sa petnaest godina zivota moze, bez saglasnosti svog zakonskog zastu pnika, samostalno stupiti u radni odnos i samostalno raspolagati zaradom61. Ova sposobn ost se naziva radna sposobnost. Maloljetnik sa navrsenom petnaestom godinom zivota, pod uslovom da je sposoban rasudivati, dobiva aktivnu testamentarnu sposobnost62 . Lica mlada od petnaest godina ne mogu saciniti testament ni uz pomoc svojih zako nskih zastupnika, jer se testament moze saciniti samo licno. Pravna lica mogu sklapati ugovore u pravnom prometu u okviru svoje pravne sposob nosti. Ugovori sklopljeni protivno ovome, nemaju svoje pravno dejstvo, a savjesna stran a moze zahtijevati naknadu stete koju je pretrpjela usljed sklapanja ugovora koji

nema pravno dejstvo. Pravna lica imaju specijalnu poslovnu sposobnost, odredenu priro dom 57 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 57. 58 Clan 13. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 1. i 2. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije BiH, broj 35/0 5. i 41/05.). 59 Clan 13. stav 2. u vezi sa clanom 24. stav 2, Porodicnog zakona Crne Gore, Sl uzbeni list RCG 1/07. 60 Stav 1. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 61 Clan 66 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07 62 Clan 61 Zakona o nasljedivanju, Sluzbeni list CG, 74/08. Clan 62. Zakona o na sljedivanju SR BiH potrebno je da ima sesnaest godina zivota, Sluzbeni list SR BiH 7/80, 51/80.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla djelatnosti i ciljem radi cijeg ostvarenja su osnovana. Bivsim zakonom o obligac ionim odnosima postavlja se opste pravilo kojim se odreduje da pravna lica mogu sklapa ti ugovore u okviru svoje pravne sposobnosti. Ugovori sklopljeni protivno ovom prav ilu, ne proizvode pravne ucinke (clan 54. ZOO bivse SFRJ). U novonastalim drzavama ov o pravilo se derogira drugim posebnim zakonima, kao, naprimjer, Zakonom o privredn im drustvima / preduzecima, odredenjem da pravni posao sklopljen van obima pravne sposobnosti pravne osobe, ostaje na snazi (clan 9. Zakona o privrednim drustvima F BiH). Pravna teorija, tzv. ultra vires, koja dolazi iz common law pravnih sistem a, napustena je i u pravu Evropske unije63. 2 3 2 Ogranicenaposlovnasposobnost Fizicko lice u crnogorskom zakonodavstvu moze biti potpuno poslovno sposobno ili ograniceno poslovno sposobno, a potpuno poslovno nesposobno samo u slucajevima kada mu je potpuno oduzeta poslovna sposobnost odlukom suda u vanparnicnom postu pku64. Dijete koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota, prema novim zakonskim rjesenjima, moze samostalno preduzimati pravne poslove kojima ne stice ni prava ni obaveze i pravne poslove malog znacaja65. Ostale pravne poslove takva lica mogu preduzimati samo preko zakonskog zastupnika ili staratelja, a u nekim slucajevima je potrebn o odobrenje organa starateljstva. Fizicka lica koja su navrsila cetrnaest godina zivota takode imaju ogranicenu poslovnu sposobnost66, a ona se jos nazivaju i st arijim maloljetnicima. takva lica mogu bez saglasnosti (dozvole ili odobrenja) svog zak onskog zastupnika ili staratelja sklapati samo one pravne poslove cije im je sklapanje Zakonom dopusteno67. Ograniceno poslovno sposobna lica sa navrsenih cetrnaest godina zivota mogu potpuno samostalno i bez icije saglasnosti sklapati poslove manjeg z nacaja i poslove kojima ne sticu ni prava ni obaveze. Koji su poslovi manjeg znacaja, f akticko je pitanje, koje se procjenjuje u svakom pojedinacnom slucaju. Pravne poslove ve ceg znacaja, odnosno ostale pravne poslove koji ne spadaju u poslove manjeg znacaja i poslove kojima se ne sticu ni prava ni obaveze, mogu sklapati lica sa navrsenih cetrnaes t godina zivota, uz prethodnu ili naknadnu saglasnost svog zakonskog zastupnika. Z akonskom zastupniku, odnosno staratelju, za poslove veceg znacaja koji prelaze okvire redovnog poslovanja i upravljanja, tj. za otudenje ili opterecenje nepokretne st vari, te vrednije pokretne stvari i prava iz imovine djeteta, potrebno je odobrenje organ a starateljstva. Zakonski zastupnik, odnosno staratelj, bez prethodnog odobrenja organa starateljstva, ne moze preduzimati poslove koji prelaze okvire redovnog poslovan ja ili

upravljanja sticenikovom imovinom, u koju, svakako, spadaju nepokretnosti68. Za otu 63 Milic Simic/Marko Rajcevic, Harmonizacija zakona o privrednim drustvima -pred uzecima u BiH, str 7. 64 Clan 235 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 65 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 66 Clan 66. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 5. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. 67 Stav 2. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 68 Clan 308. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Clan 1 78. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U clanu 179. ovog zakona odredeno je koje poslov e moze poduzimati staratelj uz prethodno odobrenje organa starateljstva.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima denje nepokretnih stvari u svojini maloljetnog lica, uvijek je potrebno odobrenj e nadleznog organa starateljstva. Zakonski zastupnici maloljetnog lica su oba roditelja, pod uslovom da vode zajed nicki zivot. Jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili kad jedan roditelj sam zivi sa djetetom, a nije donesena odluka suda o vrsenju roditeljskog prava, ili kad je drugi roditelj nepoznat, ili kad je umro, ili je potpuno lisen roditeljskog p rava, odnosno poslovne sposobnosti69. Medutim, kada se radi o pitanjima koja bitno uticu na zi vot djeteta, a u koja spada i raspolaganje imovinom djeteta velike vrijednosti, u to m slucaju roditelj koji ne vrsi roditeljsko pravo ima pravo i duznost da odlucuje zajednic ki i sporazumno sa roditeljem koji vrsi roditeljsko pravo70. Dakle, kada je odredeno da jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo, a otuduje se ili opterecuje nepokretnost u vlas nistvu maloljetnika, potrebno je ukljuciti i drugog roditelja koji ne vrsi roditeljsko pravo, odnosno nuzno je pribaviti njegovu saglasnost. U pojedinim zemljama, u vezi sa ovim, pos toje i drugacija rjesenja71. Saglasnost data prethodno, prije sklapanja pravnog posla ( dozvola), omogucava da pravni posao vezuje stranke od samog sklapanja ugovora (perfekcija ugovora). Ukoliko to nije slucaj, posao ne vazi, ali moze biti osnazen davanjem naknadne saglasnosti (naknadno odobrenje) u zakonskom roku. Za vrijeme trajanja tog roka, sudbina ugovora je neizvjesna, sto se u teoriji naziva poslovima koji hramlju (n egotium claudicans)72. Ograniceno poslovno sposobno lice je i ono punoljetno lice kojem je djelimicno oduzeta poslovna sposobnost (clan 235. stav 2. PZCG). Ako je sposobnost razumnog postupanja iskljucena samo u nekim oblastima zivota, poslovna nesposobnost se ogranicava samo na te oblasti. 2 3 3 Poslovna nesposobnost Porodicno zakonodavstvo Crne Gore propisuje da je potpuno poslovno nesposobno samo ono fizicko lice koje je odlukom nadleznog suda u vanparnicnom postupku pot puno liseno poslovne sposobnosti zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti ili kojeg drugog uzroka. takvo lice nije sposobno da se samo brine o svojim pravima i inte resima (clan 235 PZCG). U nekim zakonodavstvima poslovno nesposobno je ono fizicko lice koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota (mladi maloljetnici). Poslovno nespos obno je i punoljetno lice kome, zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti, mentalne slabos ti, opijenosti ili slicnih stanja, nedostaje sposobnost da razumno postupa. takva lica nisu spo sobna da se sama brinu o svojim pravima i interesima, pa im poslovna sposobnost moze b

iti 69 Clan 73, 76-78 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 70 Clan 79 stav 3 i 4 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 71 U Federaciji BiH usvojeno je pravilo da ako roditelji ne zive u porodicnoj za jednici, roditeljsko staranje ostvaruje roditelj sa kojim dijete zivi, osim ako odlukom suda o tome sa kojim r oditeljem ce dijete zivjeti nije drugacije odredeno odnosno ako i drugom roditelju nisu data odreden a prava i duznosti koja se ticu vaznijih pitanja za interese djeteta. Drugi roditelj ima pravo da b ude informisan a ako se ne slaze sa nekim postupkom drugog roditelja moze se obratiti sudu. 72 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo Opci dio, stvarno, obvezno i nas ljedno pravo, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 31 i 3 2. Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 57.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla u potpunosti oduzeta u vanparnicnom postupku73. Prema nasem pravu, pravni poslov i preduzeti od strane poslovno nesposobnih lica su apsolutno nistavi i ne proizvod e nikakvo pravno dejstvo, osim pravnih poslova kojima ne stice ni prava ni obaveze, i prav nih poslova malog znacaja74. Stanje poslovne nesposobnosti moze se produziti i posli je navrsene osamnaeste godine zivota, ako iz odredenih razloga lice nije sposobno d a se samo stara o svojoj licnosti, pravima i interesima. takode, stecena poslovna spo sobnost se moze kasnije oduzeti, ako punoljetno lice postane nesposobno da rasuduje ili svojim ponasanjem ugrozava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica. U pravnoj doktrini, odredivanje granice od cetrnaest godina za ogranicenu poslov nu sposobnost, odnosno nesposobnost, ocjenjuje se kao previsoka i neadekvatna prema stvarnom stanju i narastajucim potrebama u zivotu. Stvarne potrebe i sama zrelos t odlucivanja mladih maloljetnika ukazuju na previsoko postavljenu dobnu granicu izmedu mladih i starijih maloljetnika. Uporedno pravo poznaje i priznaje mnogo nizu sta rosnu granicu izmedu ovih osoba. U mnogim drugim zemljama postavljena je niza starosna granica koja je potrebna za obavljanje pojedinih kategorija pravnih poslova. Kod poslova manje vrijednosti, vecina evropskih zemalja ne postavlja nikakvu donju granicu f izickim licima za pravno valjano preduzimanje tih poslova, a to rjesenje je prihvaceno i u Porodicnom zakonu Crne Gore. U njemackom pravu ogranicena poslovna sposobnost se stice sa sedam godina. Uz sa glasnost svog zakonskog zastupnika, maloljetnik s navrsenih sedam godina moze sklapati pravne poslove samostalno, dok samostalno moze nastupati u svim poslovima kojim pribavlja iskljucivo neku pravnu korist za sebe, kao i druge poslove koji se izv rsavaju sredstvima koja su mu u tu svrhu data, ili su mu data na slobodno raspolaganje (dzeparac)75. Od ovog pravila postoji izuzetak kod jednostranih pravnih poslova, jer su oni nistavi ako ih poduzme ograniceno sposobna osoba bez dozvole zakonskog zast upnika. Prema odredbama svajcarskog prava, maloljetnik sposoban za rasudivanje moze, bez obzira na starosnu dob, samostalno sklapati dobrocine pravne poslove, a uz odobrenje zakonskog zastupnika i sve ostale76. U madarskom pravu ogranicena posl ovna sposobnost stice se sa dvanaest godina. Dvanaestogodisnjak moze, uz saglasnost (dozvolu ili odobrenje) svog zakonskog zastupnika, poduzimati sve poslove, samos talno moze sklapati ugovore od manjeg znacaja radi zadovoljenja uobicajenih svakodnevn ih potreba, kao i ugovore iz kojih pribavlja iskljucivo neku korist77. Maloljetnici do dvanaest

godina poslovno su nesposobni, ali nisu nistavi poslovi poduzeti od tih lica koj i su izvrseni, a od malog su znacaja. Njihovo sklapanje u svakodnevnom zivotu se desava stalno i bez narocitog razmisljanja (§ 18. stav 2.)78. Grcki gradanski zakonik u odredbam a clanova 134. i 135. ureduje da maloljetnik sa navrsenih deset godina moze samost alno poduzimati poslove iz kojih za njega proizilazi iskljucivo neka korist. Prema to m zakoniku, sa cetrnaest godina stice se sposobnost samostalnog raspolaganja svojom zara 73 Clan 235. stav 1 i 3. Porodicnog zakona Crne Gore. 74 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 75 §§ 104 - 113 BGB, Burgerliches Gesetzbuch 76 Clan 19. Svajcarskog gradanskog zakonika. 77 § 14. stav 2. Madarski gradanski zakonik. 78 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 58.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima dom i sredstvima koja su dobivena na slobodno raspolaganje, kao i sve ostale pos love, uz saglasnost zakonskog zastupnika. 3. Saglasnost volja ugovornih strana Samo saglasnim izjavama volja ugovornih strana, moze nastati ugovor. Ovim izjava ma ugovorne strane odreduju sadrzaj ugovora. Saglasne izjave moraju se odnositi na bitne elemente ugovora. Pored toga, izjave moraju biti punovazne, odnosno one moraju b iti date slobodno, bez prinude, a ne smiju biti date u zabludi ili usljed prevare. A ko zakon zahtijeva davanje izjave u odredenoj formi, one moraju biti date u toj formi (fo rma ad solemnitatem). Iako je opste pravilo da se pravni poslovi preduzimaju neformalno , broj pravnih poslova za koje Zakon propisuje formu kao uslov valjanosti (vaznost), sv e je veci79. Izjave volja koje prouzrokuju nastanak ugovora, moraju imati karakteristike prav no relevantne volje. Pravno relevantna volja podrazumijeva postojanje svijesti i namjere. Svij est ugovorne strane o izjavljenoj volji obuhvata znacaj i posljedicu sklopljenog pra vnog posla. Namjera (htijenje) ugovorne strane ukazuje na njenu zelju za sklapanjem u pravo tog ugovora, sa svim njegovim posebnostima (animus contrahendi). Izjava volje, p ored toga sto je slobodna, mora biti ozbiljna i stvarna, a ne simulirana. tako, napri mjer, ako bi ugovorne strane izjavile da sklapaju ugovor o poklonu, a zapravo sklapaju ugo vor o prodaji, u principu izjava o poklonu ne bi dovela do sklapanja ugovora o poklonu . Ovdje se radi o prikrivenom pravnom poslu, tako da, prama clanu 59. stav 1. ZOO CG, pr ividan ugovor nema ucinka medu ugovornim stranama. Saglasnost volja predstavlja spoj istovjetnih izjava volja jedne i druge ugovorn e strane ili vise njih, kojima one izrazavaju namjeru da medu sobom zasnuju ugovorni odnos (p onuda i prihvat). Odsustvo bilo kog navedenog uslova onemogucava nastanak ugovora. Pored toga sto su to bitni elementi za sklapanje ugovora, oni su istovremeno i o psti uslovi za sklapanje ugovora, jer je njihovo prisustvo nuzno za nastanak ugovora. Pored opstih uslova, potrebno je, kada to zahtijeva zakon ili neki drugi pravni akt, za sklap anje ugovora ispuniti i neke posebne uslove koji su takode za tu vrstu ugovora bitni elementi. Da bi jedan ugovor proizvodio pravno dejstvo, tj. da bi bio punovazan, moraju se ispuniti

pravna i poslovna sposobnost. 79 Npr. obuhvatajuci istovremeno i namjeru da se tim pon asanjem ostvari odgovarajuci zeljeni cilj. forma itd . Zakon o notarima. Saglasnost volja predstavlja unutrasnju volju. .jos neki daljnji uslovi. kao. Posto je ona unutrasnji i skriveni psihicki f enomen. naprimjer. volju mozemo saznati tek posto ona bude manifestovana prema vani ili prema nekom e drugom. skriveni psihicki fenomen i znaci svijest o odredenom covjekovom ponasanju.

o cijem trosku i u kojem roku pribaviti i notaru dostaviti odobrenje. ali ako se raskidni uslov ispuni. Dakle. tako da se ne zah tijeva . Dakle. Nadalje. a raskidni uslov je onaj od cijeg nastupanja za visi prestanak pravnog ucinka ugovora. kad jedna ugovorna strana drugoj poklanja neku stvar pod uslovom da ta druga ugovorna strana nesto ucini (kao npr. ali da li ce nastupiti ili prestati pravni ucinci tog ugovora. zavisi od nastupanja uslova odredenog u samome ugovoru.3. diplomira na odred enom fakultetu). Saglasnost volja ugovornih strana 3 1 Uslovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Uslov je neizvjesna i buduca cinjenica od koje zavisi nastanak ili prestanak ugo vora. kod odloznog (suspenzivnog) uslova. ukoliko se zeli ograniciti dejstvo ugovora unosenjem uslova u njegov sadr zaj. odobrenje organa starateljstva i sl. u slucaju kada bi se u sadrzaj ugovora unijela cinjenica da ce ugovor prestati proizvoditi pravne ucinke ako se nesto desi ili ne desi. prestaje pravno dejstvo tog pravnog posla. Raskidni uslov egzistira. naprimjer. notar je duzan upozoriti s tranke da takav pravni posao ne proizvodi pravno dejstvo dok mu se ne dostavi pravno va ljano odobrenje i ne smije izdavati otpravke i prepise sve dok mu se takvo odobrenje n e dostavi. U ovom slucaju pravni posao je nastao i proizveo pravne ucinke. naprimjer. naprimjer. smatra se da ugovor proizvodi pravne ucinke od vremena kada je skloplje n taj pravni posao. smatra se da ugovor nije ni nasta o. U ovakvim slucajevima notar je duzan voditi racuna i unijeti u akt ko ce. Odlozni uslov je onaj od cijeg nastupanja zav isi nastanak pravnog ucinka ugovora. da stranke imaju interes da odmah zakljuce ugovor. sto znaci da pravni posao postoji. Veoma cesto ce se dogadati u notarskoj praksi. mora se raditi o buducim i neizvjesnim cinjenicama. punomocje. ako se on ostvari. ugovor prestaje automatski. Notar ce poduciti i upozoriti stranke da ne vrse cinidbe iz ugovora do ispunjenj a odloznog uslova. a koje ce nastupiti nakon sk lapanja konkretnog ugovora. pa tako ne proizvodi nikakve pravne ucinke. kada bi neko trebao vratiti poklonjenu stvar ako do odredenog roka ne okonca skolovanje. odnosno ranije sklopljeni pravni posao se raskida. Odlozni uslov postoji. Ugovor sklopljen pod uslovom je pravni posao koji je valjano sklopljen. uz preuzimanje obaveze da u odredenom roku notaru dostave potre bna odobrenja. Kod raskidnog (rezolutivnog) uslova dat a je situacija da njegovim nastupanjem. Ako se odlozni uslov ne ostvari. ali ne proizvodi jos uvijek pravn e ucinke. k ao. recimo.

smatra se da takav uslov i ne postoji. . odnosno smatrace se kao da nije ni naveden. ugovor je nistav. smatraju se nedopustenim uslovima.nikakva posebna radnja ugovorne strane. smatraju se nedopustenim. a ako je postavljen nemoguci raskid ni uslov. prinudnim propisima i moralu drustva. bilo iz pravnih razloga. bilo iz nekih faktickih. Postavljene cinjenice. kao uslovi koji se ne mogu ostvariti (realizova ti). Uslovi koji su protivni Ustavu. U ovim slucajevima ugovor ce se smatrati nistavim. U s lucaju nemoguceg odloznog uslova. bilo da su odlozni ili raskidni.

rok od dva mjeseca koji je poceo teci 31. odnosno pravnim normama. tako. tako. onda se uzimaju kao pravno relevantni dispozitivni rokovi. avgusta te godine. a dan na koji je sklopljen se ne racuna. cijim nastupanjem prestaju pravni ucinci tog ugovora . U slucaju k ada posljednji dan roka pada u odredeni dan kada se ne radi (npr. Postoje takode rokovi koji su odredeni zakonom i koje ugovorne strane ne mogu mijenjati svojim izjavama volje. jula naredne godine. to znaci da smo u ugovor unijeli jedan raskidni rok. Ukoliko ugovorne strane ne odrede nista u vezi sa rokovima za konkretni slucaj. zavrsava se onog dana koji se poklapa sa danom od kojeg je poceo teci. moze se istaci da je rok buduca izvjesna cinjenica za koju vec znamo da ce se sa sigurnoscu des iti. nap rimjer. tako. Ako je odredeno da ugovor stupa na snagu istekom de set dana od dana sklapanja ugovora. Naprimjer. Rokovi se takode dijele na odlozne i raskidne. jer taj mjesec ima manje od 30 dana. a ako n e postoji dan po kojem bi odgovarao danu po datumu kada je poceo. rok od pet mjeseci koji je poceo teci 5. odredivanjem ro kova takode se mogu ograniciti odredeni ucinci sklopljenog pravnog posla. nazivamo odredivanjem roka. koji su odredeni zakonom. Odlozni rok je onaj rok od cijeg nastupanja zavisi pocetak pravnog dejstva (ucinka) sklopljenog pravnog posla. Odredeni protek vremena ili odredeni trenutak u vremenu za koji se veze pocetak dejstva i li prestanak dejstva pravnog posla. zavrsava se 29. naprimjer. Rok moze takode biti od reden . Raskidni rok je onaj rok za cije nastupanje se veze prestanak pravnih ucinaka sklopljenog ugovora. ili 28 februara naredne godine. ako se u ugovor u o posluzi odredi da se data stvar vrati 1. zavrsava se posljednjeg dana u mjesecu. to znaci da smo u ovaj ugovor unijeli jedan odl ozni rok pravnog ucinka sklopljenog ugovora. U vezi s tim. Rokovi se mogu odrediti danima na nacin da pocne teci prvog narednog dana nakon dogadaja od kojeg se racuna. nedjelja ili praznik). ako se ugovor o zakupu sklopi u maju i u njemu odredi da ce se dati poslovna pro storija u zakup od 1. p rekluzivni i zastarni rokovi. aprila. naprimj er.. naprimjer. ukoliko ugovorne strane nisu nista odredile u vezi s rokom oko povrata novca datog u zajam. Ove rokove nazivamo strogim rokovima. to su. zavrsava se 5. avgusta. tada s e posljednji dan roka produzava na prvi naredni radni dan. rok pocinje teci prvog dana nakon sklapanja prav nog posla. Naprimjer. Ako je rok odreden mjesecima i g odinama.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 3 2 Rokovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Pored uslova kao sredstva ogranicenja postizanja pravnog ucinka. decembra. tada ce vazi ti dispozitivne odredbe iz zakona.

Forma pravnih poslova Istorijski posmatrano. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlu . a kraj mjeseca j e posljednji dan u mjesecu. 4. koje su imale sakralni karakter. Pocetkom mjeseca se smatra prvi dan u mjesecu. sredina mjeseca je petnaesti dan u mjesecu. sredinom ili krajem mjeseca. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje.i terminima: pocetkom.

U svim navedenim slucajevima neophodno je postojanje pisane forme za valjano skl apanje ugovora. kao npr. stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalist icka80. zahtijeva odredena zakonom propisana forma85. odnosno poseban nacin sklapanja pravnih poslova84.). Dakle. sto znaci da se nas zakon opredijelio za neformalnost ugovor a82. Posebna forma pojedinih pravnih poslova (punomocje. kao predmeta ugovornih odnosa. a to se zove paritet forme. pisano. tako. sto za konkretni slucaj znaci pri mjenu forme iz clana 51. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pisanog punomocja.: ugovor o gradenju (stav 2. Forma pravnih poslova cujucu ulogu. naprimjer.). pored pisane fo rme ZOO upucuje na dodatnu formu u drugom propisu. Dakle. tako je. tako da se u najznacajnijem dijelu mogu razlikovati sljedece nav edene . a ponekada i sutnjom. u clanu 61. 6. clan 998. takvo misljenje proizlazi i iz stava sudske prakse: Bankarska garancija mora bit izdata u pisanom obliku. a uz to punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje za izdavanje garancij e). tac. propisano Ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo svoj ine na nepokretnosti ili se ustanovljava neko drugo stvarno pravo na nepokretnosti. naprimjer. prepoznat i je u opstem dijelu Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore. odnosno poduzimanje. propisuje se posebna forma.). Zakona o notarima Crne Gore. ugovor o jemstvu (clan 110 1. za pojedinu vrstu pravnih po slova.) zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor ili neki drugi pravn i posao za cije se sklapanje. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak pojedine vrste ugovora zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti83. ne moze se smatrati punomocnikom 86. s obzirom na sadrzinu i znacaj. jemstvo. Znacaj stvarnih prava na nepokretnosti. pa slijedom toga i punomoc za izdavanje garancije. Zakonom o obligacionim odnosima propisano je na vise mjesta koji ugovori moraju biti sklopljeni u pisanoj formi. ugovor o trgovinskom zastupanju (clan 884. volja se moze izraziti rijecima. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propis anoj) formi.). 4 1 Vrsteforme U daljem tekstu ce se pokusati urediti oblici forme u uporednom pravu i to prema strogoci uredenja forme. clan 699. ugovor o osiguranju (stav 1. bankovna garancija itd. ugovor o licenci (clan 779.) itd.4. konkludentnim radnja ma. volja se moze izraziti usmeno. Ipak. Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. mor a biti zakljucen u pisanoj formi i ovjeren u skladu sa propisima . stav 1. uobica jenim znacima ili drugim ponasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju81.

Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. 86/2004).Praxis 2 . . br 45/2002). naprimjer. 733 . 81 Vidi clan 21. Zakona o notarima (Sluzbene nov ine F BiH. stav 1. . 83 Slobodan Perovic.vrste forme. Pz. 100. str. Clan 73. 82 Clan 60. ZOO CG. clan 68. god. br. tako. 86 VtS RH. 85 Clan 86. Obligaciono pravo. Beograd 1980. Obligaciono pravo. str.28.03. godine. Knjiga prva.1994. ZOO CG. Zakona o notarima (Sluzbeni glasnik RS. ZOO CG. od 29. 864/94. 84 Clan 51 Zakona o notarima Crne Gore. koja moze biti: 80 Abedin Bikic. postoji zakonom propisana forma.

kao kod pisane forme. ovdje se radi o pisanoj ispravi koja je svojerucno potpisana ili elektronski signirana (ne moze biti elektronski signirana isprava kod ugovora o potrosackom kreditu § 492. 1. (npr. naprimjer. BGB a. da se potpise iskl jucivo imenom i prezimenom. stav 1. ugovor o gradenju. jer stranke vrlo cesto ugovaraju da se njihova volja prenese preko nekog glasnika ili preporucenom postom . 2. kod pojedinih ugovora o zastiti potrosaca. koji otezavaju utvrdivanje pravog identiteta pogo denih lica. Abs. 1. Iako u privatnom pravu u pravilu. kao posljedica prihvacenog nacela privatne aut onomije. BGB a itd. ugovor o raspolaganju imovinom za zivota itd. BGB a. tako. pisana forma koja se zahtijeva Zakonom. javno ovjerena isprava. moze biti odredeno da se ugovor o stanovanju otkaze izjavom u p isanom obliku ili pismom poslatim preporucenom postom87. ugovor o jemstvu . tj. a kod pisane forme potrebni s u samo potpisi stranaka.. nastaje utvrdivanjem njihovog identiteta na osnovu putnih/ licnih isprava. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. BGB a). prodaja firmi ili dijelova firmi. dakle pisana privatna isprava za ovjeravanje potpisa uce snika u pravnom poslu. uz ovjeravajucu zabiljezbu na ispravi o potvrdenju da su naveden e osobe po imenu i prezimenu dale gore navedene izjave. npr. Abs. Ipak. Kada se ugovorne strane sporazumiju da posebna forma bude uslov pravovaljanosti njihovog ugovora (clan 63. BGB a. 1. ovo se ne savjetuje u pravnoj praksi. npr. dovoljno je da se naznaci. Ne zahtijeva se. da su identicne. ugovori o prenosu svojine nad nepokretnostima § 311. Abs. b Abs. ovjera od strane sudije.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima tacno odredene izjave volje moraju biti date pred za to nadlezno odredenim organ om (npr. 1. Ovo su bile najznacajnije zakonom propisane vrste formi. prema njemackom pravu. . obecanje poklona prema § 518. jer se trazi da bude svojerucno sastavljen i potpisan. kao sto su nasljednopravni ugovori koji se jos uvijek u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije ovjeravaju od strane. tvoj stric. prepustanje svojine ili clausula intabulandi § 925. koji mora biti svojerucno napisan i potpisan § 2247. one mogu izabrati jednu gore navedenu vrstu forme ili mogu odrediti neku novu formu koju te stranke zele. ili sklapanje braka § 1310. kao i postojanje odredenih dodatnih okolnosti. Ovo nije rijedak slucaj. notarski obradene isprave notarski zapisi. svojerucno sastavljen testament. naprimjer. naprimjer.). S. 1. ZOO CG). Abs. BGB a). sto znaci da se zahtijeva vise nego kod pisane forme. Abs. jer mogu nastati drugi problemi (rec imo kod vise striceva i sinovaca). 1.

Pored navedenog. Dakle. 334. Springer-Lehrbuch. godine. Hamburg 2008. i 335. same ugovorne strane mogu se sporazumjeti da posebna forma bude uslov punovaznosti njihovog pravnog posla. . Razliciti oblici forme za pravne poslove predvideni su u Zakonu o obligacionim odnosima. str. sto je vec ranije ista 87 Jurgen Plate. ipak postoji niz zakonskih obavezujucih odredbi o formama koje se moraju primjenjivati. nacelno je usvojen princip da se duznik moz e obavezati na ispunjenje neke obaveze bez pridrzavanja odredene forme.vlada slobodna forma. kao i u drugim zakonima. Das gesamte examensrelevante Zivilrecht .

kao. ogroman. Forma pravnih poslova knuto88. Prema ZOO CG. Obaveza zahtijevane forme pojedinih notarski obradenih pravnih poslova sadrzi istovremeno sve tri funkcije koje se postizu takvim opredjeljenje m. a nepostivanje zahtijevane forme povlaci nistavost pravnog posla. Posebne odredbe o formi nalaze se i u drugim zakonima89. npr. a to je informisanje. 4 2 Funkcija zakonskogodredivanjaforme Zakonske odredbe o obavezujucoj formi sluze u principu za ostvarivanje tri razli cite funkcije (svrhe. naprimjer. notarom. on ne proizvodi pravno dejstvo. kod dozivotnog izdrzavanja. bez posebnog razmisljanja o pravnim posljedicama izjavljene volje. Nesporno je da zakonodavac za posebno v azne pravne poslove propisuje strogo obavezujucu formu. moze se zakljuciti da obaveza pojasnjenja. odnosno upozorenje kakve pravne posljedice nastupaju za onu osobu koja daje izjavu volje u tom obliku. sa odredivanjem posebnog post upka. odredeno je da ugovor o jemstvu obavezuje jemca samo ako je izjavu volje o jemcenju ucinio u pisanoj formi90. ali je znacaj ovih poslova. Dakle. a najcesce sa ekonomskim rizicima. morao bi biti svjestan u sta se upusta i koje pr avne posljedice proizilaze iz toga. odnosno davanja infor macija o znacaju i pravnim posljedicama izjavljene volje u gradanskom pravu ima za svrh u. obaveza citanja ispr ave i pojasnjenje izjavljenog u toj ispravi. . 4 2 1 Zastitaodbrzopletogdonosenjaodluke U mnogim slucajevima zakonsko odredivanje forme sluzi zastiti od donosenja odluk a na brzinu. raspolaganja imovinom za zivota itd. te zbog toga zakonodavac za te pravne poslove propisuje posebnu formu. bez p ridrzavanja zahtijevane forme. posebna ovjera kod nadlezni h organa (notarska ovjera) ili poseban postupak u fazi sklapanja pravnog posla (no tarski zapis pojedinih pravnih poslova). Broj pravnih poslova sa strogo propisanom formom je m ali. naprimjer. Ko zeli sklopiti odredeni pravni posao. Najvazniji izuzetak od pravila da su pravni poslovi neformalni su poslovi otuden ja ili sticanja svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima (o cemu ce detaljnij e biti rijeci kasnije). Iz d o sada izlozenog. Vrlo cesto se kroz zahtijevanu formu propisuje i poseban tok postupka koji ima strogi karakter. i dodatnu. Za pojedine pravne poslov e zahtijeva se i stroza forma nego sto je pisana. naprimjer. jer cesto je to povezano s odredenim rizicima. pred tacno odredenim drzavnim organom. tj. cilja).4. odnosno ovlascenim licem. nema ni obavezujuceg pravnog posla. ne samo za ucesnike nego i za zajednicu. pored dokazne snage (ugovor o obecanju poklona) takve forme.

88 Clan 63.) 89 Zakon o nasljedivanju. Clan 69. . 29/78. Zakon notarima i mnogi dr. ZOO CG. Zakona o obligacionim odnosima (Sluz beni list SFRJ br. stav 1 ZOO CG. stav 1. 90 Clan 1101.

odnosno trecim zainteresovanim osobama. pouka izjavitelju o pravnom dejstvu izjavljene v olje. Bosni i Hercegovini i dr. Ovo posebno vazi za odr edbe kojima se zahtijeva notarski zapis isprava. slucaj obe canja poklona91. U ovakvim situacij ama moraju postojati strucno osposobljene osobe koje ne stite interese samo jedne st rane nego sluze postizanju sveobuhvatne pravne sigurnosti. ako se radi o sticanju prava svojine na n epokretnostima putem pravnog posla. privrednih subjekata. Sve radnje koje se poduzimaju prema katastru nepokretnosti. BGB). sto je posebno izrazeno kod uspostave hipoteke za obezbjedenje odredenog potrazivanja (vidi § 1154. Kroz ovaj vid forme obezbj eduje se nastanak jasne izjave volje. jer se na ovaj nacin zele izbjeci nejas noce. i jedna prema vani manifestovana dokumentacija ozbiljnosti ucinjenog obecanja. a i svrha odredivanja oblika (vrste) forme potrebne za skl apanje pravnih poslova. Slic no je i kod strogih formi nasljednog prava. a cija razjasnjenja ne bi bilo moguce preduzeti zbog vec nastale smrti ostavitelja.). Najbolji primjer postiz anja ove funkcije zastite javnog interesa pokazuje se kod prometa nepokretnosti(nekretnin a) u jednoj zajednici. 4 2 3 Javniinteresi Kao jedan od razloga. Ovom odredbom se postize. naprimjer. naprimjer. precizno osiguranje stvarne sadrzine nastale isprave i dokazna snaga o tome ko je u koje vrijeme kakvu izjavu ucinio. u Njemackoj. taj pravni posao se mora sklopiti u formi notarski obradene isprave92. tako . Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi Zakonska odredenja o formi su obavezujuca. 5. u Njemackoj moraju biti u formi notarski obradene isprave. ne koristi samo njoj nego i drugoj strani. sastoji se i u zastiti javnog interesa. Nepridrzavanje odredbi o obavezujucoj formi dovodi do nistavosti pravnog posla (vidi clan 64. Gotovo sve razvijene zemlje daju poseban akcenat uspostavi jav nih registara (nekretnina. U pravnoj doktri .preciznoidetaljno oblikovanjepravnogposla Odredene odredbe o formi imaju funkciju postizanja preciznosti i nedvosmislenost i izjavljene volje koja dovodi do sklapanja pravnog posla. kao sto je to. evidenciji obezbjedenja itd.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 4 2 2 Jasno. ZOO)93. Zna cajno mjesto zauzimaju i pravni poslovi obecanja poklona. pored zastite poklonodavca od brzopletosti. Potreba o poucavanju stranke koja preuzima obavezu ucinjenom izjavom volje. Ovakva ili slicna rjesenja u pogledu forme sadrzi i pozi tivno pravo Crne Gore. kao i uredenje imovinskih od nosa izmedu bracnih drugova.

1. 1. 1 BGB. S. Abs. S. Burgerliches Gesetzbuch in Deutschland (BGB) 92 § 311. b BGB. Clan 73 Zakona o notarima F BiH. § 925. Abs. . 1.ni o ovome postoje oprecna misljenja i kontraverzne diskusije. BGB. 93 takode § 125. Postavlja se pitanje : 91 § 518.

jer je Zakonom o notarima CG izricito propisano da ovakvi ugovori moraju biti sklopljeni u formi notarskog zapisa. notarska obrada kod ovih pravnih poslova zahtijeva da se notarski obrade ne samo izjave o bitnim elementima essentalia negotii ugovora nego i sporedne odredbe. U Njemackoj ova diskusija se odnosi na dva §§ 125. Dak le. i to kroz ispunjenje. a takode forma propisana zako nom za neki ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. u cijelosti ili preteznom dijelu. Kako je to prethodno vec istaknuto. ZOO CG. iako postoje nedostaci forme. sada nema dileme. i clan 86. stav 1. Kad se zahtijeva notarski zapis. i same duznosti postupanja notara su zakonski odredene.6. moraju sklapati u zahtijevanoj formi. Dakle. 6. 94 Clan 64. Kao ilu strativan primjer ovome. drugi put je potrebna sudska ovjera ili pak notarski zapis. jer u suprotnom. u pojedinim slucajevima nepridr zavanje zakonski odredene forme povlaci nistavost pravnog posla kao pravnu posljedicu. i 242 . takvi pravni poslovi su nevazeci. Materijalno pravo se egzaktno opredjeljuje za odredenu formu. da oni nastaju i prestaju samo zajedno. Nekada je to samo pisana forma. obaveza koje iz njega nastaju 96. Razlozi za propisivanje notarske forme Zakonodavac se u pojedinim slucajevima opredjeljuje za pridrzavanje odredene for me prilikom sklapanja tacno odredenog pravnog posla. ukoliko su oni toliko povezani da se moraju posma trati kao jedna povezana cjelina. mogu posluziti i rjesenja postavljena za predugovor i punomocje (clanu 40. obecanju poklona i dr. bez kojih ugovorne strane ne bi sklopile taj pravni posao. U pojedinim slucajevima zakonodavac odreduje razlicite oblike forme koja je potrebna za punovaznost pravnog posla. ZOO CG) tako da forma glavnog ugovora vazi i za pr edugovor ako je propisana forma uslov punovaznosti ugovora. Kako smo vec ranije vidjeli. Veoma cesto se previde i situacije u kojima dolazi do naknadne izmjene ili dopune sklopljenog u govora. stav 2. U slucajevima gdje se radi o prometu nepokretnosti. Razlozi za propisivanje notarske forme da li u pojedinacnim slucajevima moze doci do korekture nistavosti pravnog posla prouzrokovane nedostatkom forme? Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema pravno dejstvo ukoliko iz cilja propisa kojim je odredena forma ne proizilazi st o drugo94. stoji u korelaciji sa odredivanjem duznosti (zadataka) i ponasanja notara (postupaka). ja ko je interesantna i konstelacija povezanosti ovdje tacno odredenih formalnih pravnih poslova sa drugim pravnim poslovima koji su slobodni od forme ili je za njih Zakonom odrede na druga forma. onda se pravni poslovi koji su slobodni od forme. iako je to propisano u Zakonu95. naved enim pravnim poslovima. ono sto zakonodavac postavlja kod odredivanj a forme. tj. Nekada Zakon dozvoljava osnazivanje pravnog posla. U svakom slucaju.

3. .. 1. te se pokusava ovo obrazloziti kroz konvalidaciju pravnog posla (nadomjestaj forme) na osnovi u spostave poslovnih obicaja u pravnom prometu. BGB. . 2. ZOO CG: formi vazi i za sve Zahtjevi zakona da ugovor bude sklopljen u odredenoj kasnije izmjene ili dopune.. S. stav. 96 Clan 64. b Abs. 2. S. §§ 311. ZOO CG.. i clan 68. 95 Clan 60. Abs. 766. stav 1. 2. 518.

postavlja se pit anje: da li pisani ugovor o otudenju nepokretnosti. Ovakvo rjesenje onemogucava konvalidaciju ugovora i u takvim okolnostima se primjenjuju pravila o restituciji.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima Za pojedine vrste ugovora sam Zakon o obligacionim odnosima zahtijeva odredenu formu. propisana je. iako su ugovorne strane izvrsile. naprimjer. naprimjer. pisanoj. predstavlja formu javne isprave. suda ili notara . Pogresno je ovdje smatrati da ugovor vazi. U vezi s ovim. kao. odnosno konva lidacija ugovora o prometu nepokretnosti.. Punovazan je ugovor o pro daji nepokretnosti u formi priznanice u kojoj su oznaceni cijena i prodata nekretnina 99. takva isprava ima punu dokaznu snagu javne isprav e. Pored tvrdnji u teoriji da je u takvim slucajevima ugovor pravno valjan97. Kada ucesnici pravnog posla u pisanom obliku sastave ugovor i samo ga potpisu. u najmanju ruku je d iskutabilno. Ipak. zbog nedostatka propisane forme. u cijelosti ili u preteznom dijelu. Formalni ugovori su oni za koje se trazi da izjava volje bude data u tacn o odredenoj formi. ukoliko je realizovan u cjelini ili p reteznom dijelu. Mislimo da je ovaka osnovu koga se prenos 10. ne izaziva nikakve nedoumice oko toga je li ugovor punovazan ili nije. Pisana forma koju Zakon najcesce zahtijeva moze im ati razne oblike. o cemu je prethodno bilo vise govora. uz obavezu ovjeravanja od strane drzavnog organa. proizvodi pravna dejstva? Shvatanje da naknadno osnazenje. u vecini slucajeva sudska praksa uslovljavala je punovaznost ugovora o pro metu nepokretnosti sudskom ovjerom. ipak postoje odredene nedoumice i u samoj sudskoj praksi98. osim ako iz cilja zbog kojeg je forma prop isana ocito ne proizilazi sto drugo. ali samo u dijelu ovjere potpisa. pred svjedocima. v stav sudske prakse ispravan i prihvatljiv: Forma ugovora na i pravo koristenja ili pravo svojine nad nepokretnostima (clan u nepokretnosti). radi zastite drustvenih interesa. U slucaju kad a ispravu sastavi drzavni organ ili ovlasteno lice. trebale bi nastupiti odredene pravne posljedice. Ova odredba ima i dodatak koji kaze: . notar. jer Zakon propisuje odredena pravila koja se moraju postovati prilikom postupka sastavljanja isprave. radi se o obicnoj pisanoj formi. mada nije zakljucen u zahtijevanoj formi.. Nepostivanjem zahtijevane forme. Sastavljanje pisanog ugovora od strane ucesnika pravnog posla. prije svega. radi se o jo s strozoj zahtijevanoj formi. a sto znaci da se njome garantuje ne samo tacnost ovjere potpisa vec i sama sadr zina pravnog posla. Zakona o promet Provodenje u zivot . pred odredenim drzavnim organim a itd. obaveze koje iz nj ega nastaju100.

godine.1989. 6893/98 od 24. 1989. na kome potpisi nisu ovjereni kod suda. a na kome potpisi ugovaraca nisu ovjereni pred sudo m. a kome nedostaje ovjera od strane suda .1999. god. god.12. 365/89 od 19. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda BiH. Stvarno pravo i promet nepokretnosti. Beograd 27. pod uslovom da je ugovor ispunjen u cjelini ili preteznom dijelu . br.06.1989. ZOO CG Kad je izvrsen ugovor kojem nedostaje forma. Rev. pravno dejstvo ovakvog ugovora nastaje momentom sklapanja . republickih i pokrajinskih vrhovnih s udova i Vrhovnog vojnog suda. Pravni zivot.propisa zahtijeva efikasnu drustvenu kontrolu prometa nepokretnosti. str. Beograd 2001. Odluka Vrhovnog suda Srbije. 100 Clan 68. Konvalidacija pismenog ugovor 98 Nacelni stavovi i zakljucci Saveznog suda. Rev. tomislav Krsmanovic. god. Beograd 2002. god. Sud moze priznati pravno dejstvo ugovora o prenosu prava na nepokretnosti koji je zakljuc en u pismenom obliku.10. zbog cega j e u 97 Igor Vukojevic. godine. 99 Odluka Vrhovnog suda BiH. 635. 4. . Kada sud na osnovu clana 4 stava 4 Zakona o promet u nepokretnosti prizna pravno dejstvo ugovoru o prenosu prava na nepokretnostima izmedu nosilaca prava svojine koji je sklopljen u pismenom obliku. st r.. 254.

6. Razlozi za propisivanje notarske forme clanu 10. ovjera potpisa ugovaraca kod suda bitan elemenat ugovora, bez kojeg ug ovor ne proizvodi pravna dejstva. Stoga se ugovor koji nije ovjeren kod suda, ne moze voljom ugovaraca osnaziti (konvalidirati), pa se tako ni izvrsenjem ugovora ne utice na njegovu punovaznost 101. Smatramo da se, do pocetka primjene Zakona o notarima u Crnoj Gori, prenos prava svojine nad nepokretnostima moze vrsiti samo na osnovu sudski ovjerenog ugovora, koji je prilozen uz zahtjev za uknjizbu. Svrha forme je u obe zbjedenju dokaza o postojanju pravnog posla i njegovoj sadrzini, zastiti volje od nepozelj nih drugih uticaja, sprecavanju donosenja odluka na brzinu i nedovoljno promisljenih odluka. Sve to omogucuje da ucesnici u pravnom poslu svoju volju jasnije i preciznije iz raze, a javnim vlastima obezbjeduje laksi uvid u pravni promet i ekonomske tokove102. Stoga, smatramo da tvrdnje pojedinih autora103 da razne ovjere, formalnosti publiciteta 104, taksativna nabrajanja i sl. dovode do raskoraka izmedu zivotnog i formalno pravnog akta, nisu osnovane. Javna isprava i nacelo publiciteta sluze sigurnosti pravnog prome ta, upisu stvarnih prava u katastar nepokretnosti, javnom povjerenju, koje je u interesu s vih gradana, a posebno savjesnim trecim, koji imaju konkretan pravni interes. U suds koj praksi je u pojedinim slucajevima zauzet stav da kad potpisi ugovaraca na ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti nisu ovjereni kod suda, onda takav ugovor ne sadrzi bi tan konstutivan elemenat, cije odsustvo cini ugovor nevazecim 105. U ovom radu se svakako ne zaboravljaju zakonske mogucnosti konvalidacije ili osn azenja ugovora ispunjenjem. Uzmimo za primjer stanje sa ugovorom o obecanju poklana, cija realizacija se ocekuje u nekom buducem periodu. Ukoliko se radi o stvari ko ja se zeli pokloniti, onda ovakvo obecanje poklona mora uslijediti u zahtijevanoj f ormi, tj. notarskom zapisu. Ali, ako se radi o obecanju neke pokretne stvari, tada dolazi do osnazenja ili konvalidacije ugovora samom predajom stvari106. to nije slucaj kod obecanja poklona nepokretne stvari jer se svojina na nepokretnosti na osnovu pravnog posl a stice upisom u javni registar. Posebna situacija je kod ugovora o jemstvu (clan 1101. ZOO), gdje takode ispunjenjem preuzete obaveze, dolazi do osnazivanja ugovora, kada je mac ispuni preuzetu obavezu iz ugovora o jemstvu, iako je postojanje obavezne forme Zakonom propisano. Ali, same ove slucajeve ne smijemo ni u kom smislu dovesti u relaciju , odnosno na nivo postojanja opsteg principa za osnazivanje sadrzine ugovora kako bi se ispunjenjem izlijecio nedostatak forme, tj. konvalidirao pravni posao107.

101 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 212/77, Zbirka sudskih odluka iz oblasti g radanskog prava (1973. 1986.) Beograd, 1986. god. str. 140. 102 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 165. 103 Slobodan Perovic, Filozofsko pravne rasprave, Beograd 1995. god. str. 392. 104 Formalnost publiciteta nisu oblici ispoljavanja volje vec mjere koje imaju z a cilj da zastite treca savjesna lica koja mogu imati neki pravni interes. tako, npr., ugovor koji ima z a predmet nepokretnost punovazan je i proizvodi pravna dejstva, iako nisu izvrsene formalnosti publicit eta, tj. upis u katastar nepokretnosti. Formalnosti nisu uopste potrebne za nastanak ugovora, S. Perovic, Obligaciono pravo, Beograd 1980. god. str. 341. Fn. navedena prema Igor Vujovic, nav. djelo, str. 6 37. 105 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1602/79, Mladen Kosovac, Ugovorni odnosi k roz sudsku praksu, Beograd 1991. god. str. 45. 106 § 518. Abs. 2. BGB-a. 107 Jurgen Plate; Das gesamte examensrelevante Zivilrecht , Springer-Lehrbuch, Hamb urg 2008. godine, str. 334. i 335.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava na nepokretnostima Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup svih pravnih pravila kojima se ureduj u odnosi medu pravnim subjektima a povodom stvari, dok se ovlastenja koja pravnim subjekt ima priznaju norme objektivnog prava u odnosima u pogledu stvari definisu kao stvarno pravo u subjektivnom smislu. Stvarna prava se odreduju zakonom, pa je ta ko u svako pravnom sistemu odreden tacan broj stvarnih prava (numerus clausus)108. Za kon o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore uredio je pravo svojine i druga stvarna p rava, te s tim u vezi propisao je sledeca stvarna prava: pravo svojine, pravo sluzbeno sti i zalozno pravo. Subjekti stvarnih prava su fizicka i pravna lica, a objekti stvar nih prava su pojedinacno odredene pokretne i nepokretne stvari109. Predmet naseg razmatranja u ovom dijelu rada jesu pravni poslovi koji za predmet imaju prenos ili sticanje svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnim stvarima (nep okretnostima). Za takve pravne poslove propisana je obavezna forma notarskog zapisa, ili sa njim izjednacenog, zapisa o potvrdi privatne isprave110. Sta se smatra ne pokretnostima, regulisano je u clanu 19. stav 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clanu 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. to su: zemlji ste (poljoprivredno, gradevinsko, sumsko i ostalo), zgrade i drugi objekti koji su s a zemljistem trajno spojeni (poslovni, stambeni, stambeno-poslovni, ekonomski i drugi objekti ; posebni dijelovi objekata i drugi nadzemni i podzemni objekti). Za prenos ili st icanje stvarnih prava na nepokretnostima veoma vazno je poznavati materijalno pravne odredbe o pravu svojine, susvojini, etaznoj svojini, zajednickoj svojini, kao i o slucajevima kada se drzava pojavljuje kao imalac svojine. Stvarna prava na nepokretnostima su: pravo svojine kao najpotpunija vlast na stv ari, ostala stvarna prava na stvari na kojoj postoji pravo svojine - pravo sluzbenost i, pravo zaloge i fiducijarna svojina111. Pravo sluzbenosti i pravo zaloge nazivaju se st varna prava na tudim stvarima. Sadrzaj stvarnih prava na tudim stvarima cine prava ovlastenj a da se stvar (nepokretnost) u tudoj svojini upotrebljava na odredeni nacin ili se, p ak, ta prava sastoje u ogranicavanju vlasnika u pogledu vrsenja svojinskih ovlascenja. 108 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo sljedno pravo, Drugo Opci dio, stvarno, obvezno i na

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 155 do 158.

109 Clan 2 i 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 110 Zakon o notarima CG clan 51. stav 1. tac. 6. 111 Clan 6. i 11. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

1. Ugovor o prodaji Subjekti stvarnih prava mogu biti fizicka i pravna lica. Za sva stvarna prava ge neralno mozemo reci da je osnov sticanja zakon, odluka drzavnog organa, pravni posao ili nasljedivanje. Pravo svojine stice se nasljedivanjem u trenutku otvaranja nasljeda, tj. momento m smrti ostavioca112. Kod sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokr etnostima pravni posao je samo osnov za sticanje tih prava, dok se ona sticu upisom u katastar nepokretnosti113. U zakonodavstvu Crne Gore prihvaceno je nacelo kons titutivnosti upisa u pogledu sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostim a. Dakle, za sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla potrebno je da su ispunjena tri uslova: valjan pravni os nov (punovazan pravni posao, iustus titulus), valjana saglasnost knjiznog prethodnik a (clausula intabulandi) i upis u katastar nepokretnosti (modus acquirendi). Pravni osnov il i instrument ovog prenosa ili sticanja prava je najcesce ugovor. Da bi ugovor bio valjan u prometu nepokretnosti, neophodno je da on bude sacinjen u odgovarajucoj formi. K od nas je to notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave. Pravni poslovi na osnovu kojih se prenosi ili stice pravo svojine ili druga stvarna prava na nepokretnostima su : ugovor o prodaji, ugovor o razmjeni, ugovor o diobi, ugovor o poklonu, ugovor o zasniva nju sluzbenosti, ugovor o hipoteci, zalozna izjava, ugovor o fiducijarnom prenosu pr ava svojine, ugovor o dozivotnom izdrzavanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovin e za zivota itd. Zajednicko za sve ove pravne poslove, kada za predmet imaju nepokret nosti, jeste da su usmjereni na prenos odnosno sticanje stvarnih prava i njihov upis u katastar nepokretnosti, tako da ce se sira objasnjenja dati kod ugovora o prodaji i ostal ih vrsta pravnih poslova. 1. Ugovor o prodaji Pravo svojine se moze steci po samome zakonu (dosjeloscu/odrzajem, prirastajem, gradenjem na tudem zemljistu, nasljedivanjem itd.), na osnovu pravnog posla, najcesce ugovora (kupoprodaja, razmjena, poklon, itd.), kao i na osnovu odluka suda i drz avnih organa (npr. pravosnazno rjesenje o eksproprijaciji, rjesenje o povracaju oduzet og zemljista, sudska presuda itd.). Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo svojine, a kupac se obavezuje da p rodavcu plati cijenu. Ugovor o prodaji je najcesci pravni posao kojim se obavlja pravni promet. Bitni elementi ugovora o prodaji su po prirodi posla predmet (stvar) i c

ijena. Zakon o obligacionim odnosima nije utvrdio definiciju stvari nego je samo odredi o predmet ugovorne obaveze koja se moze sastojati u davanju, cinjenju, necinjenju ili trpljenju. Dejstvom ugovora nastaju pravne posljedice koje on proizvodi. Posljedice mogu 112 Clan 91. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 113 Clan 84., clan 202., clan 226. i clan 318. Zakona o svojinsko-pravnim odnosi ma, te clan 8. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak drugih obaveza. Ugovor o prodaji moze imati stvarnopravna i obligaciono pravna dejstva114. 1 1 Predmetpravnogposla Potrebno je razlikovati predmet ugovora od sadrzine ugovora. Predmet ugovora je odredena radnja ili cinidba, koja moze biti pozitivno ili negativno odredena. Po zitivno odredene su one obligacione radnje kojima se duznik obavezuje povjeriocu na odre deno davanje (dare) ili cinjenje (facare). Obaveza duznika da nesto propusti je negat ivno odredena radnja, tj. da ne cini (non facare) ili trpi (pati), sto po redovnom to ku stvari ne bi morao. Za razliku od predmeta, sadrzaj ugovora cini jedinstvo prava i obaveza iz tog ugovora, sto znaci da je sadrzaj jednog ugovora siri pojam od pojma koji obuhvat a predmet ugovora. Ponekad se kaze da je predmet ugovora stvar koju je duznik obavezan pre dati povjeriocu. Sa stanovista pravne teorije, ovaj izraz je pogresan. Medutim, obicn o se pod tim podrazumijeva pravo odredene osobe da od druge zahtijeva predaju odre dene stvari. Samim sklapanjem ugovora, kupac nije postao vlasnik kupljene stvari nego on ima samo zahtjev (pravo) prema prodavcu na izvrsenje ugovora, tj. predaju stv ari115. Predmet ugovora ne moze biti svaka radnja (obaveza), nego samo ona koja je u zak onu predvidena i kao takva zakonom zasticena. Predmet ugovora, odnosno ugovorna obaveza, mora imati odredene karakteristike (kvalitet). S obzirom da predmet ugo vora mora biti moguc, dopusten i odreden ili odrediv, smatramo da je u ugovor nuzno u nijeti podatke koji ce ovdje detaljnije biti razmatrani. 1 1 1 Oznakanepokretnosti Oznaka nepokretnosti. U pravnom prometu nepokretnost se oznacava prema podacima iz katastra nepokretnosti, a sto znaci da se mora naznaciti broj lista nepokretn osti i katastarska opstina, te podaci iz lista nepokretnosti, kao osnovnog dokumenta o nepokretnostima i pravima na njima, a koji se sastoji od: podataka o zemljistu-p arceli (A list), podataka o imaocu prava na zemljistu-parceli (B list), podataka o obje ktima i posebnim dijelovima objekata i imaocima prava na njima (V list), podataka o vodo vima i imaocima prava na njima (V list 1. dio) i podataka o teretima i ogranicenjima (G list116). Ovo su pravila definisana Zakonom koji regulise upis nepokretnosti i s tvarnih prava na njima u javni registar, te moraju biti ispostovana, jer u suprotnom pos tupanju,

pravni posao bi bio nesprovodiv u katastru nepokretnosti. Dakle, u ugovoru se mo raju dati precizni podaci o nepokretnosti prema oznakama kako je ona upisana u kata 114 Vise vidjeti kod Hilmija Semic, trgovacko pravo, Magistrat Sarajevo 2001 god ine, str. 105 do 113. Milos trifkovic / Milic Simic / Veljko trivun, Poslovno pravo, Ekonomski fakultet Sara jevo 2004 godine, str. 117 do 125. Slavko Caric, Ugovor o posredovanju u nasem pravu i poslovnoj p raksi, Pravni zivot 11/2003 godine, str. 159 do 177. Ivica Jankovec, Privredno pravo, Sluzbeni list SRJ Beograd 1999. godine, str 532 do 537. 115 Abedin Bikic, Obligaciono pravo (Opsti dio), Univerzitetska knjiga, Sarajevo 2004., str. 92. i 93. 116 Clan 53. u vezi sa clanom 49. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokret nosti (Sluzbeni list RCG br 29/07.)

1. Ugovor o prodaji star, kao sto su: broj katastarske parcele, povrsina zemljista, kucni broj zgrad e, broj i povrsina stana, garaze ili poslovnog objekta, broj lista nepokretnosti i dr. podaci iz li sta nepokretnosti. Podatke iz katastra o nepokretnosti notar moze utvrditi na dva na cina: neposrednim uvidom u evidenciju katastra, tj. u list nepokretnosti, i uvidom u i zvod iz lista nepokretnosti, koji je izdao nadlezni organ i koji predstavlja javnu ispra vu, shodno clanu 55. naprijed naznacenog Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnost i. Notar je duzan u notarski akt unijeti konstataciju o nacinu na koji je utvrdio k atastarsko stanje nepokretnosti, po svim odjeljcima lista nepokretnosti, te uz izvornik not arskog akta priloziti dokaz o tome. U notarskom aktu brojcane oznake listova nepokretno sti i parcela pisu se samo brojevima, tj. nije potrebno da se pisu i slovima, shodno odredbi clana 36. stav 2. Zakona o notarima CG. Na koji je nacin notar utvrdio katastarsko stanje, veoma je vazno sa stanovista pravne sigurnosti i eventualnih steta koje mogu nastati zbog toga. Moguce je da se razl ikuje stanje u evidenciji katastra od podataka koji se nalaze u predocenom listu nepok retnosti i to tako da je u meduvremenu doslo do promjene tog stanja ili je doslo do gresk e u sacinjavanju izvoda iz lista nepokretnosti. Najsigurnije je kada notar, neposred no pred sacinjavanje notarskog zapisa, izvrsi dodatni neposredni uvid u evidenciju katas tra. Zbog toga notar mora poduciti i upozoriti stranke, a pogotovo kupca, odnosno sti caoca, da moze zahtijevati i neposredni uvid notara u evidenciju katastra pred sastavlj anje notarskog zapisa, te na posljedice suprotnog postupanja. U narednom dijelu ovog rada slijedi nekoliko primjera teksta, a sve u zavisnosti od preuzete obaveze i vrste nepokretnosti kao predmeta pravnog posla. P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi uvid u izvod iz lista nepokretnosti Uvidom notara u Izvodiz listanepokretnosti,br 1 ,KOMasline, izdat od Uprave za n epokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09, od 10.10.2009. godine, koji su stranke prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao tak av prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela broj8/1 ,Vocnjak1 klase, Brijeg ,povrsine 5000m2. ---------------------------------------------------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetno g

lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu -1 dio nema upi sa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa, ovaj notar izvrsi uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji Katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, teihupozoriona eventualne posljedice i rizik e u slucaju suprotnog postupanja, a narocito na mogucnost da je u meduvremenu, od vremena iz davanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti, doslo do promjena podataka koji se upi suju u List nepokretnosti za predmetnu parcelu, kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u List nepokretnosti u evidenc iji Katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju Katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi neposredni uvid u sluzbenu evidenciju katastra nepokretnosti Neposrednim uvidom u sluzbenu evidenciju Katastra nepokretnosti za List nepokret nosti br 1 ,KOMasline, kod Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, od dan a _______.______ godine, u ______casova, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisa na katastarskaparcelabroj8/ 1,Vocnjak1 Klase, Brijeg, povrsine5000m2.---------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli, opisanoj u A listu predmetn og lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u Vlistu i V listu-1 dio nemaupisa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Prilikom naprijed naznacenog uvida koji je izvrsen na zahtjev stranaka, ovaj not ar je sacinio potvrdu o cinjenicama iz evidencije Katastra, koju je procitao strankama i koja se prilaze uz izvornik ovog akta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Prilaganje kopije katastarskog plana moze biti korisno u svrhu pravilne identifi kacije parcela koje su predmet prodaje, sa stanovista mjesta, polozaja i oblika parcela , regulisanja pristupnog puta itd. Uvidom u kopiju katastarskog plana, izbjegavaju se eventual ne sumnje i nejasnoce u pogledu predmeta prodaje, a sto ima dalji znacaj u pogledu odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. Ovjerena kopija radnog original a katastarskog plana javna je isprava, koju izdaje Uprava za nepokretnosti, shodno odredbama clana 55. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. P R I m J E R Formulacija kada se prilaze kopija katastarskog plana Stranke notaru prezentuju ovjerenukopijuradnogoriginalakatastarskogplana, izdatu od Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, broj 05-1/09., od 10.10. 2009.g., za katastarsku parcelu broj 5/1 iz Lista nepokretnosti br.1., KO masline, a u koju se stranke izvrsile uvid i odobrile je, te koja se prilaze kao takva uz ovaj izvornik. U vezi s tim, stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ----------------------------------------------------------Upisani tereti i ogranicenja u islu G listu zahtijevaju od notara veliku aktivnost u sm

prikupljanja odredenih odobrenja, saglasnosti, brisovnih dozvola i sl. Razlog za to je sto moze biti upisana zabiljezba odredenih cinjenica koje ogranicavaju promet nepokr etnosti ili dovode do toga da je sticalac nesavjestan (npr. maloljetstvo, starateljstvo, lisenje poslovne sposobnosti, pokretanje spora, postupak eksproprijacije, postojanje zab rane otudenja i opterecenja nepokretnosti, zabiljezba pokretanja postupka izvrsenja i td.)117, a takode mogu biti upisani i tereti, hipoteka i sl. O svemu ovome notar mora vod iti racuna tako sto ce ogranicenja i terete, koje je ustanovio uvidom u katastar ili izvod iz 117 Clan 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

1. Ugovor o prodaji katastra, upisati u notarski akt i u svakom konkretnom slucaju dati poduke i upo zorenja strankama i traziti odredena odobrenja. tako je za otudenje nepokretnosti u svoj ini maloljetnika starijeg od 14 godina, potrebna saglasnost zakonskih zastupnika i o dobrenje organa starateljstva. Za kupovinu nepokretnosti sa upisanom hipotekom, pod uslov om da nije upisana zabrana otudenja, potrebna je izricita saglasnost kupca kad kupu je tako opterecenu nepokretnost i upozorenje notara na posljedice u vezi s tim, dok je za preuzimanje duga koji je obezbijeden hipotekom, potrebna pisana saglasnost zaloz nog povjerioca118. Regulisanje ogranicenja i tereta moze biti uslov za dospjelost ci jene. P R I m J E R Formulacija kada je upisana hipoteka za koju je pribavljena brisovna dozvola. Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 ,KOMasline,izdat od Uprave za nepokretn osti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09., od 10.10.2009.godine, koj su s tranke ovom notaru prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela br oj8/1, Vocnjak1 klase, Brijeg povrsine 5000m2. -----------------------------------------------------------U B listu,kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu-1 dio nema upisa, au G listu upisanajehipotekazaobezbjedenjepotrazivanjapoosnovu Ugovora o kreditu, od 22.06. 1981. godine, Br.Ov.1344/81, u korist Privredne Banke _____ _i to: Pr. 24.06.1981. godine, Dn 4622/81 na iznos od 50.000,00 Din, sa 2% kamata i ostalih troskova iz ugovora. S tim u vezi, stranke izjavljuju da su upoznate sa upisanom hipoteko m, te notaru prezentuju brisovnudozvolu zaloznogpovjerioca, broj 2436/08 SA, od 12.08. 2008. godine, koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana s trankama, a iz koje sam ustanovio da je za naprijed naznacenu hipoteku zalozni povjerilac iz dao brisovnu dozvolu. Nakon poduka notara da se saceka sa sacinjavanjem ovog notarskog akta d ok se u katastru nepokretnosti ne izvrsi brisanje navedenog zaloznog prava i upozorenja na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja, stranke izjavljuju da zele s aciniti ovaj notarski akt sa naprijed naznacenom hipotekom za koju je pribavljena brisovna do zvola i da prihvataju sve eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. ----------------------------------------------

1 1 2 Opisnepokretnostiprema stanjunaterenuikupcevanamjera koristenja Pitanje opisa nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja od velikog su znacaja za stranke, a pogotovo za sticaoca, te bi notar na ovo morao obratiti posebnu paznju. U tom smislu, od presudnog znacaja su sljedeca pitanja: da li je zemljis te neizgradeno, da li je na njemu izgraden kakav gradevinski objekat, da li je taka v objekat upisan u katastar, da li ima dozvolu za gradenje i upotrebnu dozvolu, u kakvom s e stanju nalazi nepokretnost, da li je kupac, odnosno sticalac prava obisao/pregle dao nepokretnost i na koji nacin se uvjerio u stanje nepokretnosti i granice zemljista, u koju 118 Clan 456. ZOO CG.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svrhu sticalac-kupac pribavlja nepokretnost radi stanovanja, koristenja u poslov ne svrhe, u svrhu gradnje stambenog objekta ili poslovnog objekta ili za poljoprivr ednu obradu itd.? Ovo je veoma vazno utvrditi i unijeti u ispravu sa aspekta eventual ne odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke, te iz razloga sto se vrlo cesto katastarsko stanje ne slaze sa stanjem na terenu. Razjasnjenje prethodno navedenih pitanja m oze vrlo cesto dovesti do toga da jedna od ugovornih strana promijeni misljenje, te samim tim, i volju, sto znacajno utice na sadrzinu pravnog posla. U vezi s naprijed na znacenim, navest cemo nekoliko primjera: P R I m J E R 1.Licni pregled zemljista U naravi se radi o neizgradenom gradevinskom zemljistu, koje kupac kupuje u svrh u izgradnje stambenog objekta. Kupac se na osnovu licnog pregleda i u prisustvu prodavca, up oznao sa stanjem nepokretnosti i njenim granicama. -----------------------------------------------------------2. Licni pregled stana U naravi se radi o stanu u zgradi starije gradnje, potrebno ga je renovirati da bi bio uslovan za stanovanje. Kupac je licnim pregledom upoznat sa stanjem predmetnog stana i kori stit ce ga za stanovanje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Licni pregled zemljista i objekta Kupac je upoznat sa stanjem nepokretnosti i njihovim granicama, koje u naravi pr edstavljaju zemljiste i stambeni objekat, koji je izgraden po gradevinskoj dozvoli SO -----, broj 03-3 61-96/80, od 22.05. 1980. godine, ali koji nije upisan u katastru, jer za isti nije pribav ljena upotrebna do zvola.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: pregled nepokretnosti moze obaviti i strucno lice (vjestak i sl.) na z ahtjev ugovornih strana, npr. geometar u prisustvu stranaka na terenu je pokazao granic e parcele; vjestak gradevinske struke u prisustvu ugovornih strana pregledao je po slovni objekat. 1 1 3 Prodajanepokretnostiiinventara

to treba navesti u odjeljku ugovor a predmet pravnog posla . poslovnim prostorom itd. ve oma je vazno sa aspekta ugovaranja kupoprodajne cijene i placanja poreza na promet n epokretnosti. s tim da cijena za nepokretnosti iznosi ___ EURA. koji se sastoji od (navesti od cega se sastoji inventar). zavisno od konkretne situacije.Da li se prodaje inventar zajedno sa kucom. naprimjer.. stanom. a z a inventar cijena iznosi __ EURA. pa ako se uz nepokretnost prodaje i inventar. a u odredbama o cijeni treba razdvojiti cijenu za nepokretn ost i cijenu za inventar. uz predmetni poslovni prostor kupuje se inventar. tako. u ugovor se unosi sljedece: uz predmetni stan se ne kupuje inventar. jer se na inventar ne placa porez na promet nepokretnosti. .

na odredeno vrijeme. garaze). koji daje mogucnost ugovaranja iskljucenja nastavka zakupa za nasljednik e u slucaju smrti zakupca ili zakupodavca. vazno je pitanje savjesnosti sticaoca svojine na stvari. odgovornosti za pravne i materijalne nedo statke i o pravu prece kupovine. sa trajanjem do _____ godine. U tom slucaju. U vezi sa naprijed naznacenim. ili po drug om osnovu. ZOO CG. broj -----. stupa u prav a i obaveze zakupodavca. U dalju razradu postojanja zakupa treba u nijeti u odredbe ugovora: o predaji u posjed.----------------------------- . Nepokretnost jeste predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetni poslovni prostor se nalazi pod zakupom pocev od ______ godine. u ugovoru o prodaji mora se navesti izricita izjava kupca da prihvata kupovinu nep okretnosti sa stanjem zakupa. navest cemo nekoliko primjera. Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. Kod otudenja zakupljene stvari. ZOO CG. odnosno pribavilac. -------------------------2. prije predaje u posjed za kupcu. Ugovor o prodaji 1 1 4 Kupovinanepokretnostikojajevecdatauzakup Da li je nepokretnost predmet vec ranije sklopljenog zakupa. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnika nepokretn osti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakup u. P R I m J E R 1.1. od --------. Nakon toga. Sasvim su drugacije pra vne posljedice ako je sticalac znao za postojanje zakupa na stvari od onih kad on ne zna o takvom jednom zakupu119. a na osnovu ugovora o zakupu koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. Ako se kupuje nepokretnost koja je u zakupnom odnosu. Nepokretnost nije predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupa . jos jedna znacajna odredba je clan 6 27. stekne od zakupodavca zgradu ili posebni dio zgrade u kojoj se nalaze za kupljene prostorije (npr. te sa aspekta odredbe clana 619.. Naznaceni ugovor o zakupu se prilaze uz ovaj izvornik n akon sto je predocen i procitan strankama koje su izjavile da su razumjele prava i obaveze i z tog ugovora. U vezi sa zakupom. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. uz mjesecnu zakupninu od 500 EURA (pet stotina EURA). veoma je znacajno u tvrditi sa aspekta predaje nepokretnosti u posjed sticaocu. kupac. prema kojoj zakup ne prestaje kad trece lice kupovinom. kupac izjavlju je da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa.

1 1 5 Postojanjepravosnaznogrjesenjaonasljedivanjukojenije provedenoukatastru U praksi je moguce da stranke traze sastavljanje notarskog zapisa u slucaju kada je doneseno pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru. Potrebno je istaci da se u ovom slucaju radi o sticanju prava svojine nasljedivanjem tj. . Ovdje se radi upisa o promjene vlasnika u katastru po osnovu zakonskih odredbi koje odreduju izuzetak od konstitutivnog 119 Clan 621. U skladu sa zakonom pravo svojine na stvari stice se nasljedivanjem u tr enutku otvaranja nasljeda na imovini umrlog. Zakona o obligacionim odnosima. na osnovu zakona.

a sticalac moze da zahtijeva upis tog prava u katastar nepokretno sti ako uz zahtjev za upis prilozi pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje je podo bno za upis. u naprijed naznaceni pred met ________. na osnovu pravosnaznog rjesenja. godine. odredeni prodavci S. a u k ojem su kao zakonski nasljednici umrlog H. jer se je pravo svojine steklo bez upisa u katas tar nepokretnosti. tj biljeska o zaprimljenom predmetu za upis promj ene vlasnika. br --. broj ____. H. po sluzbenoj duznosti. -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozorioda ce se upis prenosa prava svojine po ovom ugo voru na kupca moci izvrsiti tek nakon upisa prodavaca kao vlasnika i na eventualne ri zike i posljedice u vezi s tim. donesenog od s trane Osnovnog suda u _____. Notar.kao jedini vlasnik sa 1/1 dijela. te da ne dode do dvostruke ili visestruke prodaje naslijedenih nepokretnosti. Medutim.. H. duzan dostaviti na provodenje katastru. koje je pravosnazno dana ______. godine. Prodavci prezentuju naprijed naznaceno rjesenje. ali ne i prije toga. Nakon toga.-----------------Prema uvidu koji je notar izvrsio dana ______. U B listu nisu upisana nikakva ogranicenja koja se odnose na vlasnika. odnosno vlasnik. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu sa naprijed nazn acenim . upisao sa pravom svojine u kata star nepokretnosti mora se kao prethodni upis provesti rjesenje o nasljedivanju. tako da stranke ne mogu sprijeciti upis ako je rjesenje pravosnazno. legitimise kao nasljednik. s ti m u vezi. i B. upisan je H. tako da se nasljednik upise sa pravom svojine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dejstva upisa u katastar u slucaju sticanja svojine nasljedivanjem120. P R I m J E R U B listu nepokretnosti. mora davati odredene poduke i upozorenja. sa po 1/2 dijela. ali je pod rednim b rojem ______ u listu B upisana plomba. Dakle. isti se odnosi na sprovodenje Rjesenja o nasljedivanju. da bi se kupac. Rjesenje o nasljedivanju mora imati klauzulu pravosnaznosti i sud ga je. Prilog je strankama procitan prilikom sacinjavanja ovog no tarskog akta i one su ga odobrile. a notar sacinjava ovjereni prepis ove is prave koja se prilaze izvorniku. sin ___. odnosno sticalac. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakter. H. s tim da se mor a voditi racuna da je rjesenje o nasljedivanju pravno valjano i da je podobno za upis. moze se zakljuciti ugovor o prodaji samo kada se nasljednik. H.

. koja c e 120 Clan 8. kako bi se izbjegli moguci sporovi i tr oskovi za stranke. --------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 6 Kadajepredmetpravnogposladioparcelekojajepodijeljena (cijepana). stav 2. a u katastru nije sacinjen i proveden prijavni list o i zvrsenom cijepanju.stanjem B lista. u smislu sacinjavanja aneksa ugovora.astonijeprovedenoukatastrunepokretnosti U praksi su cesti slucajevi kada se prodaje dio odredene katastarske parcele koj i nije otcijepljen ili koji je otcijepljen. oblik i po vrsina dijela parcele koji je predmet kupovine. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cla n 91. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG. tu se mora voditi racuna da se tacno identifikuje polozaj. sacinjena od ovlastenog geometra. Najsigurnije je da se uz izvor nik prilozi skica o izvrsenom mjerenju i cijepanju.

----1 2 Sadrzinapravnogposla U praksi je ugovor osnovni i najcesci instrument prometa prava na nepokretnosti. Za sklapanje punovaznog ugovora o prodaji potrebno je. br. i pored toga. 2414. a moze biti i u sklopu odredenja predmeta prodaje. a ista se prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. ne postoji veci rizik da se ne izvrsi provodenje cijepanja parcele. prije svega. 1175/29. 1175/1 iz Lista nepokretnosti br. od kojeg zavisi upis prenosa svojine na otcijepljenom dijelu parcele. KO ____. Na osnovu neposrednog uvida u evidenciju katastra nepokretnos ti. P osto se upis promjena u katastru vrsi po sluzbenoj duznosti. a koja je nastala cijepanjem/diobom od parcele br. tacka ili clan ). povrsine 224 m2. Kako smo vec ranije istakli. polozaj i oblik parcele. te ukazao na eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. nastala cijepanjem od parcele br. 1175/1. Pod kucom. a prije svega na to da upis cijepanja ima karakter prethodn og upisa. Ugovor o prodaji sadrzavati brojcanu oznaku. zavisno o kojoj se nepokretnosti konkretno radi. tacka ili clan) ugovora. notar mora upozoriti stranke na moguce rizike i posljedice. KO Podgora. sacinjenu od ovlastenog ge ometra. Iz naznacene skice ovaj notar je ustanovio da je parcela koja je predmet ovog ug ovora. a u G listu nema upisanih tereta. iz Lista nepokretnosti br. u ugovoru je neophodno navesti precizne podatke o nepokr etnosti. odnosno diobi katastarske parcele.1. to moze biti posebna odredba (odjeljak. 2414. ali. ____ od _. da se ispune . naziv. u koju su izvrsile uvid i odobrile je. to je pitanje tehnike i stila sastavljanja ugovora. ----Stranke notaru prezentuju Skicu mjerenja i cijepanja. od ____ godine notar je ustanovio da je u B listu prodavac upisan kao vlasnik sa 1 /1. oranica Pod kucom. povrsine 1200 m2. oranica. Odjeljak notarske isprave ugovora o prodaji Prodaja je onaj dio isprave u kome pro davac i kupac izrazavaju svoju volju (saglasnost) o zakljucenju ugovora o prodaji.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio i upozorio da se upis prenosa svojine po ovom ugovoru n e moze izvrsiti dok se prethodno u katastru nepokretnosti ne provede prijavni list o izvrsenom c ijepanju. mada smatr amo da je najcjelishodnije da to bude posebna odredba ugovora (odjeljak. kulturu. povrsinu. P R I m J E R Prodaja dijela parcele koja je nastala diobom postojece katastarske parcele Predmet prodaje je katastarska parcela br.

U tom sl ucaju. Kod prometa pokretnih stvari. uobicajenim znacima ili drugim ponasanjem iz koga se sa sigurnoscu moz e zakljuciti o njenom postojanju. i formu ugovora. saglasnost volja o bitnim elementima ugovora. ugovaraci svoju vo lju mogu izraziti na onaj nacin kako to njima najbolje odgovara: usmeno. . predmet. bez kojih nema ugovora o prodaji. a to su predmet i cijena. osnov. a kod nepokretnosti. a koji se odnose na poslovnu sposob nost ugovornih strana. Kad se radi o bitnim elementima ugovora o prodaj i pokretnih stvari. u pisanoj f ormi. Zakon o obligacionim odnosima odreduje da se volja za sklapanje ugovora moze izj aviti rijecima. tada ugovorne strane moraju postici saglasnost o objektivno bi tnim elementima.svi opsti uslovi neophodni za sklapanje ugovora.

nepokretnost ili p ravo. U tom slucaju. bitan elem enat ugovora je i forma. jer se svi obligacioni ugovori sklapaju u odredenoj formi. Ugovor o pro daji predstavlja pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine. Razlika je u tome sto ugovaraci neformalne ugovore mogu sklopiti na bilo koji nacin. Osim ovih bitnih elemenata. a kod nep okretnosti je upis u katastar nepokretnosti. mjesto i nacin ispunjenja i sl. Ugovorom o prodaji prodavac se obavezuje da stvar koju prodaje pr eda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja. moguc e . ne znaci da takvi ugovori nemaju formu. predaja stvari. Ugovor o prodaji je dvostrano obavezni ugovor kojim se jedna ugovorna strana (pr odavac) obavezuje drugoj strani(kupcu) da ce joj ustupiti odredenu imovinsku vrijednost. tj. zavisno od objekta ugovora. pored pravnog osnova. pored predmeta i cijene. a formalne ugovore moraju saciniti u tacno odredenoj formi123. Kad se vrijeme sklapanja ugovora i predaja stvari vremenski ne podudaraju. Nefo rmalnost prilikom sklapanja ugovora. kod trazbine to je notifikacija. a kod vrijedn osnih papira predaja i drugo. potreban je i valjan nacin sticanja (modus aquirendi). Vrijeme sklapanja ugovora o prodaji i vrijeme predaje predmeta ugovora moze biti razlicito. Medutim. Za pravno valjan i ugovor o prodaji nepokretnosti (nekretnina). Za sticanje p rava svojine na kupljenom predmetu. kupac se obavezuje prodavcu platiti cijenu. odnosno pravo svojine. predaja predmeta prodaje. kao st o su vrijeme. ugovor se smatra skloplj enim u onom momentu kad je postignuta saglasnost u svim (objektivno i subjektivno) bitn im elementima. Nije dovoljno da prodavac samo preda stvar kupcu nego on predajom mora omoguciti kupcu da postane vlasnik kupljene nepokretnosti. Zakon o notarima CG je odredio da forma ne predstavlja samo dokaz o postojanju ugovora (forma ad probationem) nego je ona odredena kao jedan od obaveznih uslova za njegovu pravnu valjanost (forma ad solemnitatem)122. a kupac se obavezuje da prodavcu plati stvar po ugovorenoj cijeni124. Predmet ugovora o prodaji moze biti samo stvar koja je u prometu. Kod pokretnih stvari. tj. a u izvjesnim okolnostima i sutnjom121. Nacin predaje predmeta ugovora razlikuje se po tome da li je predmet ugovora pokretna stvar.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima konkludentnim radnjama. ugovorne strane mogu uslovljavat i sklapanje ugovora i saglasnoscu u drugim elementima (subjektivno bitnim). nacin sticanja je tradicija. a na ime tog ustupanja.

Obligaciono pravo (Opsti dio). Sarajevo 2004. Obligaciono pravo (Opsti dio). Zakona o notarima CG. Iz ovoga proizilazi da prodavac snosi rizik slucajne propast i ili ostecenja stvari. Sarajevo 2004. Ako je predmet ugovora individualno odredena stvar (species) i ista slucajno propadn e prije predaje kupcu. stav 1. str. 100. Univerzitetska knjiga. nisu odgovorn i ni kupac ni prodavac. ista bude slucajno unisten a ili znacajnije ostecena. str.. Postavlja se pitanje: ko ce u takvim slucajevima snositi rizik prop asti ili ostecenja stvari? Pravilo je da se prodata stvar mora predati u onom stanju u ka kvom se nalazi u vrijeme sklapanja ugovora. prodavac se oslobada svoje obaveze i nece biti duzan kupcu nabavi ti 121 Abedin Bikic. Zakona o obligacionim odnosima CG. . 122 Clan 51. 100. Univerzitetska knjiga.je da od momenta sklapanja ugovora do predaje stvari. 123 Abedin Bikic.. stav 3. ukoliko nije sto drugo ugovore no. 124 Clan 463. Za slucajnu propast ili ostecenje stvari. i to sve dok je ne preda kupcu. tako da postoji prodavceva obaveza da cuva p redmet do momenta predaje.

Veoma je znacajna uloga notara u utvrdivanju cinjenicnog stanja. trece lice moze. izjasnjavanja ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i pribavljan ja odredenih dokaza koji potkrepljuju te tvrdnje. ili se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. U daljem tekstu obradicemo prodaju koja za predmet ima prenos prava svojine nad nepokretnostima. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. Notar se ovdje nece i ne moze pre tvoriti u istrazni organ. kupac moze birati izmedu dvije opcije: da ostane k od ugovora i zahtijeva snizenje cijene ili da odustane od ugovora i ako je platio c ijenu. te da li je predmet sticanje iskljucive svojine (svo jina 1/1). bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. odnosno kupovini suvlasnickog dijela. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini koji je zakljucio samo jedan bracni drug. da trazi njen povrat nazad. U ovom slucaju prodavac nema pravo traziti isplatu cijene od kupca. a prodatu stv ar je potrebno transportovati od prodavca do kupca. momentom predaje stvari prevoziocu (spediteru). rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi kupac125. Ako ugovorne strane nisu nista posebno ugovorile.1. ili u samo . steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo s vojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. 1 2 1 Prodajaikupovinanepokretnostisaiskljucivimpravomsvojine Ovdje se radi o jednostavnom prometu. volje stranaka. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. Momentom predaje stvari kupcu. na osnovu tog ugovora. Ako bi individual no odredena stvar bila slucajno ostecena. ili se radi o prodaji. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasno st svih zajednicara126. te dati nekoliko primjera ugovora. na njega prelazi rizik s lucajne propasti stvari. a sto podraz umijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovino m. da se radi o zajednickoj bracno j imovini. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. odnosno ako se utvrdi. pri kojem je samo potrebno utvrditi da li se radi o imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. zavisno od toga koliko se lica pojavljuje na strani prodavca i kupca. Ugovor o prodaji drugu stvar. Ako prodavac izjavi. jer se rizik za slucajnu propast stvari nalazi na prodavcevoj strani.

zah tijevati pouzdano utvrdivanje statusa nepokretnosti koja je predmet prodaje. Porodicnog zakona Crne Gore i clan 157. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome.m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. Univerzitetska knjiga. u svakom slucaju. Obligaciono pravo (Opsti dio). str. Sarajevo 2004. a n otar ce. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 125 Abedin Bikic. 332. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. . poduciti kupca da moze. bez obzira na izjavu prodavca.. 126 Clan 291.

t e da bi.. sacinjene od strane notara B. od _____ godine i Izvod iz maticne k njige vjencanih.godine. saglasnost bracnog druga u posebnoj ispravi. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. -----------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa napri jed naznacenim. ako se radi o takvoj imovini. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. Naznacene akte je notar procitao strankama i pril ozio ih uz ovaj izvornik u originalu. broj___. Nakon toga. Svojina prodavca 1/1. notaru prezentuje otpravak Saglasnos ti. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. posebna imovina Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. zajednicka imovina bracnih drugova. A. od ____ godine.--Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A.A. kao bracn i drug prodavca. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. ako se radi o takvoj imovini.-----------------------2. Svojina prodavca 1/1.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik.B.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. i s tim u vezi. koje je pravosnazno od dana ____. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. iz ____ UZZ. godine. koja je njihova zajednicka imovina --------- . a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. te iz istih ustanovio da je gospoda A. broj 0-120/09. t e da bi. Opstine _____. od _____. Nakon toga.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R I 1. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti.

saglasnost bracnog druga u istom ugovoru.3. Svojina prodavca 1/1.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. zajednicka imovina bracnih drugova. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. ----------------------------------------- . ako se radi o takvoj imovini. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. t e da bi.

A. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. ZOO CG. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. i s tim u vezi. ZOO CG. Zakonsko pravo prece kupovine djeluje pr . s tim da u tom slucaju. suvlasnik ga moze otuditi bez saglasnosti ostal ih suvlasnika (clan 132. trajanje zakonskog prava prece kupovine nije vremenski ograniceno. a opsta pravila o zakonskom pravu prece kup ovine sadrzana su u clanu 542. vremensko trajanje i dejstvo prema trecima.1.A bracni drugovi. 1/2. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). Nakon toga. ugovorno pravo pr ece kupovine svodi se na rok od pet godina. Kada se otuduje suvlasnicki dio. kojom se raspolaze).do 542. saglasna sa prodajom predmetne nepok retnosti koja je njihova zajednicka imovina. ako nij e ugovoreno da ce ono prestati ranije. stav 3. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG).Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) postoji kada vise li ca ima pravo svojine nad nepodijeljenom stvari. stav 3. i 4. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. Ugovor o prodaji Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. A. itd. a to su: osnov nastanka. tako da je dio svakog od njih odred en srazmjerno prema cjelini (idealni dio. 1/3. odnosno pravo prece kupovine regulisano je u odredbama clana 536. izricito izjavljuje da je. Iz naznacenog dokumenta notar je ustanovio da su prodavac i gospoda A. tri su osnovne razlike izmedu zakonskog i ugovornog prava prece kupovine. Opstine _____. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. Pravila o prodaji sa pravom prece kupovine shodno se primjenjuju i na zakonsko pravo prece kupovine. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. dok u govorno pravo prece kupovine prestaje poslije pet godina od zakljucenja ugovora. npr. postoji zakonsko pravo prece kupovine ostalih suvlasnika (clan 132.---------------------------------------------------------------------------1 2 2 Prodajaikupovina suvlasnickogdijela Susvojina (clan 131.. od ____ godine.) U slucaju da postoji pravo susvojine na nepokretnosti koja se otuduje (ili sire. kao bracni drug prodavca. treba razlikovati dvije situacije: Kada se otuduje cijela nepokretnost. Zakonsko pravo prece kupovine suvlasnika regulisano je u odredbi clana 132. stav 2. odnosno ako su saglasni svi suvlasnici(ista situacija je i kod zalaganja). otudenje je moguce samo ako su saglasne sve ugovorne strane. Zakonsko pravo prece kupovine nastaje na osnov u zakona. Ako je ugovoren duzi rok.

prodavac suvlasnickog dijela je duzan da pis anom ponudom za kupovinu njegovog suvlasnickog dijela na pouzdan nacin pozove ostale suvlasnike da se izjasne da li prihvataju ponudu. Ponuda mora da sadrzi uslove prodaje suvla snickog dijela. Kod zakonskog prava prece kupovine. u roku od 10 dana od dana kada mu je dostavljena pisana p onuda. Ako suvlasnik. ne prihvati ponudu (smatramo da i cutanje znaci neprihvatanje) ponudac moze . dok ugovorn o pravo prece kupovine djeluje prema savjesnim trecim licima samo ako je upisano u katas tar nepokretnosti. i to u roku od 10 dana od dana kada im je dostavljena pisana ponuda.ema trecima po sili zakona i ono se ne upisuje u katastar nepokretnosti.

O pravu prece kupovine vise vidjeti u dijelu ovog rada koji tretira od obrenja i pravo prece kupovine. veoma je znacajna aktivnost notara i to iz vise razloga: zbog instituta prava prece kupovine. Zakon o svojinsko pra vnim odnosima CG). ZOO CG). stav 3. jer ako u ugovoru nisu precizirani suvlasnicki dijelovi kupaca. stav 2. ali ne po nizoj cijeni i pod drugim uslovima u odn osu na one iz pisane ponude.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svoj dio prodati trecem licu. pa ako stranke. radi otklanjanja nejasnoca i sporova kada vise kupaca kupuje nepokretnost u susv ojini. a sto treba detaljnije regulisati u odjeljku ugovora Odobrenja i pravo prece kupovine . Pravo prece kupovine prestaje u svakom slucaju por p roteku pet godina od prenosa svojine stvari na treceg (clan 541. notar je duzan odbiti poduzima nje sluzbene radnje. Zakona o sv ojinsko pravnim odnosima CG. racunajuci od dana kada je saznao za prenos (clan 541. shodno odredbi clana 140. insistiraju da se ugovor o prodaji zaklj uci bez ponude i izjasnjenja ovlastenika prava prece kupovine. sa aspekta nistavosti ugovora kojim bi se suvlasnik trajno odrekao prava na diob u stvari jer je takav ugovor nistav. Pravo na diobu ne zastarijeva. Notar je duzan da upozori stranke na postojanje zakonskog ili ugovornog prava pr ece kupovine. notar mor a odbiti notarsku obradu isprave ako bi stranke zahtijevale da se ugovorom o kupovini nep okretnosti . a u svakom slucaju. U suprotnom. U suprotnom. ovlastenik zakonskog prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva tuzbom da se prenos ponisti i da se stvar njemu ustupi pod ist im uslovima. i pored toga. ZOO CG). notar je duzan to upozore nje unijeti u notarski akt. zakonska je pretpostavka da su ti dijelovi jednaki (clan 131. ako je trecem bilo poznato. a ako stranke to ne zele. stav 1. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti i mogao bi odgova rati za stetu. Kod prodaje suvlasnickog dijela. stav 3. ili nije moglo ostati nepoznato postojanje prava prece kupovine i to u roku od sest mjeseci. kako smo to naprijed naznacili. radi upisa prenosa susvojine u katastar. pa bi notar trebao dati strankama poduku i upozor enje u vezi sa nezastarijevanjem prava na diobu stvari. koje moze biti zakonsko i ugovorno.

jedankupackojijekupujekao posebnuimovinu Prodavciseobavezujuprenijetinakupcasvoje suvlasnickedijeloveodpo1/2nanepokretnos tiiz tackeIovogugovoraa kupacseobavezujeprodavcima isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------ . Moguca je ugovorna i sudska dioba.u susvojini ugovori odredba kojom se zahtijeva trajno odricanje prava na diobu. Zakona o svojins kopravnim odnosima i clan 51. stav 2. P R I m J E R Prodajacijelenepokretnostiususvojini. stav 1. Zakon je dao mogucnost da se moze ugovoriti privremena odgoda diobe. Ugovor o diobi nepokretnosti mora biti u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (clan 143. tacka 6. ali ne duze od pet godina. Zakona o notarima CG).

-----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. odnosn o suvlasnicki dio koji prodaje. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju. prodavci izjavljuju da je predmetna nepokretnost njihova posebna imovina koju su stekli nasljedivanjem i.akupacseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora --------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.godine. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dru gova ugovornih strana. broj 0-12 0/09. Osnovnog suda u Podgorici. s tim u vezi. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost. Nakon toga. ---------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.pravosvojine sa 1/1 na . od _____. koje je pravosnazno dana ____. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj izvornik.------------------------RImJER Prodajacijelenepokretnosti. Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. Ugovor o prodaji Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. godine. notaru prezentuju Rjesenj e o nasljedivanju.godine. njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i. t e da bi. t e da bi. godine.jedankupac Prodavac se obavezuje prenijeti na kupcapravosusvojine sa 1/2 dijela na nepokret nostiiz tackeIovogugovora.------------------------P R I m J E R Prodajasuvlasnickogdijela. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik.visekupacakojijekupujuususvojinu Prodavac se obavezuje prenijeti na kupce.. Nakon toga.1. s tim u vezi. koje je pravosnazno dana ____.---------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu.na jednakedijelove. od _____. Osnovnog suda u Podgorici. broj 0-120/09. ako se radi o takvoj imovini.

godine. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. od _____.nepokretnostiiztackeIovogugovora. koje je pravosnazno dana ____.akupciseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. koju je stekao nasljedivanjem i. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Nakon toga. ------------------------ . s tim u vezi. t e da bi. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju.. Osnovnog suda u Podgorici. broj 0-120/09. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. ako se radi o takvoj imovini.godine.

Za razliku od prava susvojine gdje suvlasnik moze. a u stvarnosti se radi o zajednickoj svojini. za raspolaganje i opterecenje nepokretnosti u zajednickoj svojini potrebna je saglasnost svih zajednicara. Zajednicka svojina takode nastaje upisom u katastar nepokretnosti. moze s teci svojina pod dva kumulativna uslova:ako je sticalac savjestan i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara. uz rizik povrede zakonskog pr ava prece kupovine. osim ukoliko do upisa nije doslo na osnovu pisanog ugovora zakljucenog izmedu bracnih drugova . upisan jedan bracni drug. Porodicni zakon CG je u clanu 289. Ovako rjesenje odstupa od nacela pouzd anosti iz clana 10. Kao dokaz tome. kao vlasnik zajednicke imovine. Od toga zakonskog pravila postoji jedan zakonski izuzetak. moze posluziti naprijed naznacena odredba Porodicnog zakona. stav 2. pitanje zajednicke bracne imovine-svojine nad nepok retnostima . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) svoji na vise lica na nepodijeljenoj stvari kada su njihovi udjeli odredivi. 1 2 3 Prodajanepokretnostiuzajednickojsvojini. a cesto se upisuje k ao svojina jednog bracnog druga. za takve slucaj eve propisao da se smatra kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. U praksi nije problem kada je u katastru nepokretnosti upisana zajednicka svojina na ime svih zajednicara.saposebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednickeimovine bracnih drugova Zajednicka svojina je (clan 153.-160. zakonska je pretpostavk a da oni kupuju u jednakim dijelovima. smatra kao da je upis izvrsen na ime oba bracna druga. u slucaju kada je u katastar nepokretnosti. prema kojoj se. Iz naprijed naznacenih razloga. princip javnog pouzdanja (upisano pravo u katastru smatra se tacnim) nije u cije losti ispostovan u odredbama drugih zakona koji regulisu ovu pravnu problematiku.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Ako nisu odredeni suvlasnicki dijelovi kupaca. prodati svoj suvlasnicki dio bez saglasnosti ostalih suvlasnika. osim ako taj u pis nije rezultat pisanog ugovora bracnih drugova. Narocito je to izrazeno kod zajednicke imovine bracnih drugova koja ima zakonski rezim zajednicke svojine. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Medutim. a odnosi se na mogucnost da se pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. a u koji se u pisuje na ime svih zajednicara. ali nisu una prijed odredeni. Problemi i spo rovi nastaju kada je neka nepokretnost u katastru upisana kao svojina jednog lica.

predstavlja veoma vaznu i tesku problematiku. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasnost svih zajednicara. na osnovu tog ugovora . Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. a sto podrazumijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovinom. . Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini bracnih drugova koji je zakljucio samo jedan bracni drug. Uloga notara je da ispita cinjenicnu situaciju u pogledu toga da li se radi o za jednickoj imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. trece lice moze. a pogotovo kod pravnih poslova o prenosu ili sticanju prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnosti.

te na znacaj i posljedice u vezi s tim. ako se radi o takvoj imovini. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. ako to stranke zele. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. P R I m J E R Podukeiupozorenjenotaranazakonskistatuszajednickeimovinebracnih drugova 1. smatramo da je i u pogledu zakonskog rezima bracne imovine. Posebna imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Postupanjem na ovaj nacin. a narocito na to da je kod raspolaganja takvom imovinom. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. a u odredenim slucajevima i odbiti sacinjavanje notarskog akta. a shodno odredbama clana 47. Ugovor o prodaji steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. u ispr avu unijeti izjave ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i eve ntualno pribavljene dokaze koji potkrepljuju te izjave. Zakona o notarima. odnosno ako se utvrdi da se radi o zajednickoj bracnoj imovini. Pored to ga. potrebna saglasnost svih zajednicara. ili u samo m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta.1. i zadatak da regulise pravne odnose na nacin da se izbjegnu pravni sporovi i gar antuje pravna sigurnost. odnosi se i na zajednicku imovinu vanbracnih drugova. t e da bi. a u svakom slucaju. Notar se ovdje nece i ne moze pr etvoriti u istrazni organ. notar vodi racuna o nacelu savjesnost i i postenja ugovornih strana o izjavama datim pred notarom. Sve naprijed naznacen o. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. notar ce kod utvrdivanja cinjenicnog stanja i ispitivanja volje stranaka. notar ce pouciti kupca da moze zahtijevati pou zdano utvrdivanje da li neka nepokretnost predstavlja zajednicku imovinu bracnih drugo va. Kako notar ima striktno odredenu obavezu upozoravanja i poducavanja stranaka. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr . Kako je to vec naprijed naznaceno. no tar duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja. Ako prodavac izjavi. notar ce poduciti i upozoriti ugovorne strane na zajednicku svojinu. odnosno na zakonski status zajednicke imovine. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim.

s tim u vezi. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu.ugova ugovornih strana. Osnovnog suda u Podgorici. od _____. godine. broj 0-120/09. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. koje je pravosnazno dana ____. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. koju je stekao nasljedivanjem i. ------------------------ . notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju.. Nakon toga.godine.

finansiranje kupoprodajne cijene i sl. brisanje tereta. Zajednicka imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. 463. Promet prava na nepokretnosti je po svojo j pravnoj prirodi veoma slozen posao i zahtijeva angazovanje pravnih strucnjaka koji su do bro upoznati sa brojnim propisima. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. Medutim. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. i s tim u vezi. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. Opstine _____. mora imati velik o prakticno i strucno iskustvo u ovoj oblasti. odnosn o da nijedna strana ne izvrsi svoju cinidbu u potpunosti ili djelimicno bez adekvatne protucinidbe . A.A. izri cito izjavljuje da je. Nakon toga. od ____ godine.A bracni drugovi. ako se radi o takvoj imovini. ZOO CG). a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda A. a zbog potrebe prethodnog oba vljanja niza radnji (pribavljanje odobrenja. potrebno je poznava nje vazecih propisa koji se primjenjuju..). notar mora nastojati da nijedna ugovorna strana ne pretrpi stetu. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti ko ja je njihova zajednicka imovina.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. Dakle. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. kao bracni drug prodavca. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. Notar je nezavisno i strucno lice k oje mora voditi racuna o interesima obje ugovorne strane. Osnovna obaveza prodavca je prenos svojine na stvari. relevantnim u oblasti prometa prava na nepokretno sti. a sto ima za posljedicu da se na taj nacin izbjegnu eventualni sporovi. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. t e da bi.--------------------------------------------------------------------------------------1 3 Cijena Cijena je bitan element ugovora o prodaji kao dvostrano obavezujuceg pravnog pos la. te mu je zadatak da osigur a da se preuzete obaveze iz sklopljenog ugovora i izvrse. odnosno lice koje to cini. kako je vrlo cesto nemoguce obezbije diti istovremeno izvrsenje obaveza stranaka iz ugovora. st. a osnovna obaveza kupca je da plati cijenu (cl. 1. za sklapanje pravnih poslova u prometu nepokretnosti.

Smisao notarskog akta kod prometa nepokretnosti je u tome sto je promet prava na nepokretnosti. zatim potrebno je regulisati sve potrebne poreske obaveze u vezi sa kupovinom stana. obezbijediti potrazivanje davaoca kredita.ili adekvatnog osiguranja da ce obecana cinidba biti izvrsena. pa je neophodno u sacinjenom ugovoru predvidjeti dinamiku tih radnji. Naprimjer. potrebno je uzeti kredit za kupovinu stana. po svo joj pravnoj prirodi. U nekoj drugoj situaciji. Ovakvo obezbjeden je je jedino moguce postici kvalitetno sacinjenim ugovorom. slozen i zahtijeva preduzimanje vise radnji u razlicitim vremen skim periodima. r egulisati pitanje komunalnih troskova. prodavac cesto prodaje svoj stan da bi kupio neki drugi stan. elektro i telefonskih prikljucaka itd. U ovom radu ce se pokusati obraditi pitanje cijene. te iz tog razloga i jedan od bitnih elemenata sadrz ine . obezbijediti siguran nacin placanja cijene prodavcu i prenos svojine sa prodavca na kupca. koja predstavlja jedan od bi tnih elemenata ugovora o prodaji. pa mu je potrebno vrijeme za iseljenje i kupovinu drugog stana.

ZOO CG). poslovnog prostora. P R I m J E R I 1 Kadajecijena izrazena fiksno Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. osiguranje kupca i prodavca u vezi sa placanjem cijene. 474. a posebno za inventar ili druge pokretne stvari.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA) . ugovor o prodaji ne proizvodi dejstvo (cl. Cijena se moze ugovoriti kao: fiksna (a sto se najcesce i ugovara) ili po jednom m2 zemljista. a u vezi sa odredbama o cijeni. U slucajevima kada su predmet prodaje nepokretnosti i inventar.1. tekuca prema zvanicnoj evidenciji.---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Kadaseuznepokretnost kupujeiinventar: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. sto je vec ranije i naznaceno.00 EURA(slovima:petstot inai 00/100 EURA) . Lista pitanja (provjera) ugovornih odredbi o cijeni Prilikom sacinjavanja ugovora o prodaji. notar b i morao obratiti paznju i u ispravi regulisati sljedece: odredenje cijene. 1 3 1 Odredenje cijene U ugovoru o prodaji cijena mora biti odredena ili odrediva. Ugovor o prodaji notarskog akta koji za predmet ima prenos ili sticanje prava svojine nad nepokre tnostima. korisno je posebno izraziti cijenu za nepokretnost. pa su ovdje moguce veoma razlicite kombinacije i samim tim veliki broj a lternativnih rjesenja. treba la biti obradena u posebnom clanu (tacki ili stavu) kupoprodajnog ugovora. sa posebnim akcentom na ugovaranje pretpostavki za dospjelost cijene u svrhu osiguranja kupca.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpet . kao sto je ranije vec istaknuto i za predmet prodaje.471. ---------------------------------------------2 Kadajecijena izrazenapojednomm2 Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 500. ZOO CG).470. nacin placanja cijene. stana i s l.1. a ra di poreskih obaveza po osnovu prometa nepokretnosti. Cijena moze biti propisana. a moze se odredivanje ci jene povjeriti trecem ili jednoj ugovornoj strani (cl. U suprotnom. tako da ugovor mora sadrzavati dovoljno podataka da se cijena moze odrediti. dospjelost placanja cijene. Cijena bi.st. Potrebno je istaci da savremeni promet donosi razlicite nacine placanja i finans iranja cijene.

-------------------------------------------------- . a cijena za inventar iznosi 15 000.i 00/100 EURA).00EURA(petnaesthiljadai00/100EURA) .

S tim u vezi. tj. da se upise sa p ravom svojine u katastru nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ugovorne strane koje placaju cijenu gotovinom. odnosno kupac se moze obezbijediti kombinacijom mjera osiguranja. Pretpostavke za dospjelost placanja cijene mogu biti razlicite: alternativno ili kumulativno ugovorene. a u cilju placanja sto manjeg poreza na promet n epokretnosti i manjeg iznosa notarske naknade. U daljem te kstu obradice se vise mogucih pretpostavki za dospjelost placanja cijene. Dakle. a narocito je vazna za kupca koji se moze veoma efikasno stititi ugovaranjem odredenih pretpostavki za dospjelost cijene. Dospjelost placanja cijene je veoma bitna za ispunjenje ugovora. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da je izjavljeni iznos cijene nizi od trzisn e cijene i procjene nadleznih poreskih organa. da iznos cijene iz ovog ugovora ne utice na procjenu poreskog organa kod placanja poreza na promet nepokretnosti. duzan poduciti i upozoriti da poreski organ vrsi procjenu neovisno od cijene iz ugovora. ugovoriti da cijena dospije va nakon ispunjenja odredenih pretpostavki za svaki konkretan slucaj. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. U tim slucajevima. Koje ce se pretpostavke za dospjelost cijene ugovoriti. notar je duzan poduciti kupca mogucnosti ugovaranja adekvatnih pre tpostavki za dospjelost cijene i upozoriti ga na opasnosti i rizike kojima se izlaze supro tnim ugovaranjem. veoma cesto navode manji iznos ci jene od one koja je stvarno placena. u odredenom roku. zavisi od konkret nog slucaja. Medutim. uzimajuci u obzir trzisne cijene i procjene poreskih organa. a sto zavis i od svakog . te na posljedice u slucaju po bijanja ugovora zbog ostecenja preko polovine. u cilj u da se obezbijedi da mu se nepokretnost preda sa placanjem cijene. odnosno neprihvatanjem adekvatnih obezbjedenja kojima ga poducava notar. ili nakon sto se ispune odredene pretpostavke za dospjelost. ali ne mora. zelenaskog ugovora i sl. notar ih je. -----------------------------------------------1 3 2 Dospjelost cijeneiosiguranjekupca Cijena moze dospijevati odmah u momentu zakljucenja ugovora. kupac moze. kao i na posljedice koje mog u nastati u vezi s tim u slucaju pobijanja i raskida ovog ugovora. nota r je duzan poduciti kupca takvim mogucnostima i upozoriti ga na pravne posljedice i r izike kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. te od kupceve volje.

te clan 45. U ovom slucaju notar bi trebao da savjetuje klijentima da se cijena uplacuje na notarski racun za stranke. Notar moze preuzeti novac na cuvanje ako mu je predat povodom sastavljanja notar skog akta na posebnom racunu kod banke koji ne moze biti predmet prinudnog izvrsenja protiv notara. a da sa tog racuna notar vrsi isplatu prodavcu tek kada se kupac upise kao vlasnik. i clan 68. Zakona o notarima CG. to je notarski racun za stranke127. 127 Clan 67. Kupac zahtijeva da se upise kao vlasnik prije isplate cijene prodavcu. 1. stav 3. stav 2.konkretnog slucaja. . Pravilnika o radu notara CG. stav 2 .

Naime. Ovdje mogu doci u obzir i drugi uslovi kojima ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna za stranke na racun pro davca. naprimjer. Notar je duzan poduciti k upca da i kako ga predbiljezba osigurava i upozoriti ga na posljedice suprotnog postupanja . Napomena: Ovo je veoma znacajan mehanizam zastite prodavaca i kupaca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. te ga upozorio na rizike i posljed ice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. upis predbiljezbe. predaja u posjed i sl.). s tim da stranke daju nalog nota ru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati saglasnost prodavca za pren os prava svojine. koje znaci da se upis vrsi prema vremenskom redoslijedu podnos enja zahtjeva za upis128. Da je upisana predbiljezba prava svojine u korist kupca prije isplate cijene prodavcu.P R I m J E R P R I m J E R 1. jedno od osnovnih nacela upisa u Katastar nepokretnosti jeste nacelo prvenstva. Predbiljezba je efikasno sredstvo zastite kupca jer mu garantuje da ce biti upis ano njegovo pravo svojine u katastar nepokretnosti naknadnim opravdanjem. Ugovor o prodaji Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za st ranke u roku od sedam dana od dana zakljucenja ugovora. 2. -------------------------------------------------------------------------------- .-------------------------------------------------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na racun prodavca u roku od seda m dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu prenosa svojine u Katastru nepokretnosti na i me kupca. a kupac ze li njeno ugovaranje i upis prije nego sto isplati cijenu. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva (na ruke prodavca ili na prodavcev racun kod banke i li na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar obavijesti ugov orne strane da je predbiljezba prava svojine na predmetnoj nepokretnosti u korist kupca upis ana na prvom mjestu ranga upisa u Listu nepokretnosti . brisanje hipoteke i dr. kao sto je/su________ (Napomena: Upisati pretpostavku za dospje lost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. Kupac se na ovaj nacin stiti od rizika dvostruke prodaje ili nekih drugih upisa koji i maju prvenstvo upisa. za tim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek ka da se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. npr.

Napomena: U izjavama za knjizenje. 97. . m oze se i korisno je dati saglasnost za brisanje predbiljezbe. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG). odmah iza saglasnosti za upis predbiljezbe. prodavac bi mor ao sudskim putem vrsiti brisanje predbiljezbe ili bi ona bila brisana protekom zako nskog roka za njeno opravdanje (30-60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi cl. a u cilju zastite prod avca u slucaju da ne dode do isplate cijene i realizacije ugovora. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. U suprotnom. 128 Clan 12.

a nema prepreka za njen upis na prvo mjesto. npr. npr. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. pod uslovom da nema prepreka za to. isto tako. Da je predat zahtjev za upis predbiljezbe. --------------------------------3. ali isplatu cijene ne veze za njen u pis vec samo za predaju zahtjeva za upis. kao sto je/su________ -------------------------------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. punomocje od strane prodavca. ---------------Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. brisanje hipoteke i dr. P R I m J E R Cjelokupni iznos cijene kupac je duzan isplatiti prodavcu (na ruke ili na racun k od banke ili na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar u pisano j formi obavijesti ugovorne strane da je zahtjev za upis predbiljezbe prava svojine u ko rist kupca predat Katastru nepokretnosti.--------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke su vec sada saglasne da se predbiljezba brise istovremeno sa upisom prav a svojine na kupca. Ovdje kupac zeli upis predbiljezbe. zatim moguc nost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. Da su dostavljena odredena pravno valjana odobrenja. Stranke daju nalo g i neopozivo ovlascuju ovog notara da podnese zahtjev za upis predbiljezbe. odobrenje organa starateljstva za otudenje nepokretnosti malodobnog prodavca i dr.). kao i u slucaju da ne dode do realizacije ovog ugovora. a nema prepreka za njen upis na pr vom mjestu. poducio ga je mogucnosti ugovaranja is plate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. kao i zahtjev za brisanje predbiljezbe ako kupac u roku iz ovog ugovora ne isplati cjelokupnu cijenu. Ovdje se radi o slucaju kada je za punovaznost ugovora potrebno p . -------------------------------------------------------------------4.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Prodavac je saglasan da se u korist kupca upise predbiljezba prava svojine na ne pokretnosti iz tacke I ovog ugovora.

niti da stranke vrse druge cinidbe iz ugovora. u vezi sa tim. P R I m J E R Cijena za isplatu dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke il i na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je blagovremeno dostavljeno pravno valjano punomocje od str ane prodavca (ili alt. odobrenje Centra za socijalni rad za otudenje nepokretnosti m alodobnog . te da se cijena ne placa dok se ne pribav e potrebna odobrenja.ribaviti odredena odobrenja. a notar takode ne smij e davati otpravke i prepise akta do momenta dostavljanja potrebnih odobrenja. tako da je. kao sto smo naprijed istakli. notar duzan dati poduku i upozorenje da takav ugovor nije na pravnoj snazi. jer ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva bez tih odobrenja.

a j os uvijek nije upisan u katastru nepokretnosti kao vlasnik. ovjerene prepise i prepise izvornika bilo kome sve dok ugovorne strane ovom notaru ne dostave pravno valjano odobrenje -----------------------------5. ZOO CG). Ugovor o prodaji prodavca. -----------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. cl.). kojim je prodavac oglasen nasljedn ikom. 83. Dakle. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. jer ugovor nije na pravnoj snazi dok se ne dostave pravno v aljana odobrenja. npr. sljedecom formulacijom: Notar nece izdavati otpravke. i pored pouka i upozorenja notar a. Notar to mora unijeti u ispravu. notaru je zabranjeno da izdaje otpravke. ovjerene prepise i pr epise izvornika bilo kome sve dok mu se ne dostavi pravno valjano odobrenje. s tim da je notar duzan poduciti i upozoriti stranke npr. sljedecom form ulacijom: Ovaj ugovor nije na pravnoj snazi i nece proizvoditi pravna dejstva sve dok stran ke u roku od trideset dana racunajuci od dana njegovog zakljucenja ne dostave ovom notaru pravno valja no punomocje prodavca za poduzimanje ovog pravnog posla od strane punomocnika. odobrenje nadleznog organa za otudenje nepokretnosti privredn og drustvaSkupstina. prije pribavlja nja potrebnih odobrenja.. npr. i u toj ispravi o pravnom poslu ce se odrediti r ok dospjelosti cijene. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. smatramo da je notar duzan odbiti poduzimanje takve sluzbene radnje. Smrcu ostavioca nj . Nadzorni odbor itd. Ako stranke hoce ugovaranje roka dospjelo sti cijene prije pribavljanja neophodnih odobrenja. u ovakvom slucaju rok dospjelosti trebalo bi uvijek vezati za momenat pribavljanja odobrenja ili nakon toga. Notar moze saciniti ispravu (izvornik) bez potrebnih odobrenja (pravni posao se moze i nakn adno odobriti. prije pribavljanja potrebnih odobrenja . a kupac ne zeli isplati ti cijenu prodavcu dok se katastru ne dostavi rjesenje o nasljedivanju. Da je podnesen zahtjev za upis promjene u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju.-----------------------U takvom slucaju. ili alt. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora.1. ---------------------------------------------------------------------Napomena: Notar je duzan upozoriti stranke da vremenski ne odreduju dospjelost c ijene i ne vrse njenu isplatu.

jer je smrcu ostavioca kao knjiznog vlasnik a B ili V list postao netacan i treba ga usaglasiti sa novonastalim pravnim stanjem (nasljednici umrlog postali vlasnici od momenta njegove smrti). placanja poreza. taksi itd. Medutim. takav u pis moze sadrzavati odredene rizike u smislu podobnosti rjesenja o nasljedivanju za upis u Katastar nepokretnosti. . U svakom slucaju notar mora voditi racuna o tome da je rjesenje o nasljedivanju pravosnazno.egovi nasljednici postaju vlasnici. a upis u Katastar nepokretnosti ima samo deklarati vno dejstvo. Zbog toga se to zove promjena upisa.

kao sto je/su________ . broj _________. od __________.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je podnesen zahtjev za promjenu B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. kojim je prodavac oglasen iskljucivim nasljednikom. broj _________. a nema prepreka za njegovo provodenje. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. a kupac ne zeli isplatiti cijenu prodavcu dok se isti sa svojim pravom ne upise u Katastar. -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. Da se u Katastru nepokretnosti izvrsi promjena u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. tako da se prodavac po osnovu nasljedivanja upise sa pravom svojine. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprot nog postupanja.). b risanje hipoteke i dr. tako da je prodavac po osnovu nasljedivanja upisan kao vlasnik sa 1/ 1(ili suvlasnik sa dijelom___). Osnovnog suda u _______. ----------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. npr. Osnovnog suda u _______. mogucnosti ugovaranja isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. koje je postalo pravosnazno dana __________. od __________. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je izvrsena promjena B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju.------------- . kao sto je/su________ (Napomena: Upi sati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. --6. a jos uvijek nije upisan u Katastru nepokretnosti kao vlasnik.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .--------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izla ze u slucaju suprotnog postupanja. npr. brisanje hipoteke i dr. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.).

Da se ovlascenik zakonskog ili ugovornog prava prece kupovine izjasni da nece vrsiti svoje pravo. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena nekim prav om. a prije isplate cijene prodavcu. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Da je notaru urucena ili da je katastru nepokretnosti predata brisovna dozvol a u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. npr. -Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. a kupac ne zeli da rizikuje sticanje prava svojine na stvari ili druge stetne posljedice zbog postojanja prava prece kupovi ne odnosno njegove povrede.1.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. brisanje hipoteke i dr. te ga je upozorio na r izike i posljedice . Ovdje se radi o slucaju kad a postoji ugovorno ili zakonsko pravo prece kupovine. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. Ugovor o prodaji 7. 8. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je ovlascenik zakonskog (ili ugovornog) prava prece kupovin e izjavio da nece vrsiti svoje pravo. --------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. P R I m J E R Cijena dospijeva za placanje na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je notaru urucena (ili da je Katastru nepokretnosti predata ) brisovna dozvola u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti.

--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. . pribavljanje odobrenja i dr. npr.

za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane ku pca duga obezbijedenog hipotekom. --------------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. upisanog u G listu. u cilju upisa u katastar prenosa prava svojine na kupca i u cilju preuzimanja duga od strane kupca. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava ugovaranje i splate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Ovdje se radi o slucaju kada kupac kupuje opterecenu ne pokretnost. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloga. npr. upisan e u G listu. ---------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. shodno odredbama 455. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane kupca duga obezbijedenog hipotekom. na kojoj je upisana zabrana otudenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca. izjasnjenje imaoca prava prece kupovine i dr. a kupac preuzima i dug obezbijeden hipotekom. pa je stoga potrebna s aglasnost hipotekarnog povjerioca. Da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hipoteke. Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena. i 456. ZOO CG) .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 9. 10. Da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloge. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hip oteke. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca ugovar anje isplate cijene .

----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. potrebnog odobrenja i dr. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja). npr. .

). tada nije potrebno predvidati mjere obezbjedenja za prodavca nego se mora voditi racuna o adekvatnom obezbjedenju kupca. Stete po kupca mogu biti velike jer je on vec isplatio cijenu.1. Ugovor o prodaji Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke ili racun prodavca. kako zbog toga sto kupac sebe zeli zastiti na nacin da prodavac ne dobije cijenu dok se ne ispune odredene pretpostavke za dos pjelost cijene (npr. pa je zbog toga. pribavljanje odobrenja i sl. narocito u pogledu visestrukog otudenja ili pak opterecenja predmetne nep okretnosti. vrlo cesto potrebno na adekvatan nacin obezbijediti i prodavca. kao i u pogledu raznih okolnosti koje onemogucavaju da se kupac upise kao vlasnik. ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. U ovom s lucaju notar mora dati kupcu poduku o mogucnostima adekvatnog osiguranja u konkretnom slucaju i upozoriti ga na posljedice placanja cijene bez ugovaranja adekvatnih m jera obezbjedenja. -----------------------------------------------------------------------------------1 3 3 Osiguranje prodavca Prodavac se u ugovoru o prodaji moze obezbijediti na vise nacina. Ovo je najjednostavnija situacija koja u modernom nacinu prometa nije vise tako cesta. odnosno kombinacijom mjera osiguranja. Ako se cijena pl aca u momentu zakljucenja ugovora. ovo je veoma cest slucaj. alternativno i li kumulativno. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke prodavca (ili na racun prodavca. Placanje cjelokupne ili dijela cijene nakon zakljucenja ugovora o prodaji. upis svojine. iako je moguce da nastupe brojne opasnosti i r izici po kupca. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. upis predbiljezbe. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. kupac izjavljuje da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. Nakon toga. tak . te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. a kupac ne zeli u govaranje pretpostavki za dospjelost. Kako smo naprijed naznacili. Placanje cijene u momentu zakljucenja ugovora.---------------) Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. uz obezbjedenje kupca. niti koristenje notarskog racuna za stranke Ovo je vrlo cest slucaj u praksi.

p a je stoga duzan poduciti i upozoriti stranke na sve moguce mjere adekvatnog obezbjed enja u konkretnoj situaciji i primijeniti ih shodno volji stranka. Ova obaveza poducavanja i upozorav anja stranaka propisana je u clanu 47 Zakona o notarima CG. a sve sa ciljem da se izbjegnu sporovi i da se ugovor u cijelosti realizuje. . Notar je duzan poduciti i upozoriti prodavca na sljedece mjere obezbjedenja: isplata cijene na notarski racun za stranke. Notar mora voditi racuna o interesima svih ugovornih strana.o i zbog toga sto kupci u velikom broju slucajeva finansiraju cijenu iz kredita ili na dr ugi nacin placanja na rate.

-------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. uz istovremeni nalog notaru da ne izdaje otpravke i prepise ili da izda izvode otpravaka i prep isa (otpravak dijela akta) koji nece sadrzavati clausulu intabulandi sve do isplate cjelokupne cijene129. P R I m J E R Poduke i upozorenja prodavcu kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. najkasnije do 31. kupac je vec isplatio prodavcu. prema izricito j izjavi stranaka.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupcevo pristajanje na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prodaje ili na cjelok upnoj imovini kupca. godine. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA). koji se v odi kod ______-banke. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. s tim da se ona preda kupcu u momentu isplate cijene prodavcu ili na notarski racun za stranke. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. 2009. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). deponovanje cijene na notarski racun za stranke.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______.------------------------------------------------Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25.000.825.12. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakontoga strankeizjavljuju (jednu od dolje naznacenih alternativa) . ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33. davanje clausule intabulandi u posebnoj ispravi u momentu zakljucenja ugovora ili naknadno.

----------------------------------------129 Clan 88.).Moguce mjere obezbjedenja prodavca: a) -Da se ne zeli ugovaranje naznacenih mjera obezbjedenja prodaca . Zakona o notarima Crne Gore. kupac izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (ili samo na predmet u prodaje ako se odmah vrsi prenos prava svojine. .---------------- b) U vezi sa placanjem naprijed naznacenog cjelokupnog iznosa cijene od ______ EURA (slovima: ____ EURA) i zakonskih (ugovornih) zateznih kamata u slucaju pada nja kupca u docnju.

--Napomena: Ovdje se radi o slucaju kada prodavac u samom ugovoru daje clausulu in tabulandi i pristaje da se kupac upise kao vlasnik bez ikakvih dodatnih uslova. koja ce biti predata kupcu u m omentu isplate cijene. Ugovor o prodaji Izvrsni otpravak ovog notarskog akta ce biti izdat prodavcu na njegov zahtjev. Naime. cime se prodavac stavlja u sigurniju pravnu poziciju u vezi sa na platom kupoprodajne cijene. Pravilnika o radu notara CG. predaja u posjed i sl.---------------------Napomena: U slucaju kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora. upis predbiljezbe. Notar je upozorio k upca da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i objasnio mu pravne posljedice takve i zjave . a cijena se placa na rate ili u cjelokupnom iznosu nakon proteka odredenog vremena od zak ljucenja ugovora. Stranke mogu ugovoriti da se u Katastar nepokretnosti izvrs i upis zabiljezbe pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. d) Prodavac se obavezuje da ce u naknadnoj ispravi. s tim da stranke daju nalog notaru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati sag lasnost prodavca za prenos svojine. Zakona o izvrsnom postupku CG130. a predviden j e u clanu 67. takva isprava je izvrsna isprava i ima dejstvo pravos nazne sudske odluke. Ova formulacija ce se unijeti i u odjeljak ugovora Izjave za knji zenje . u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene. Notar je u konkretnom slucaju obavezan upozoriti kupca na posljedice u vezi sa pristajanjem na izvrsenje bez odlaganja. . s obzirom na pravnu snagu tak ve izjave.--------------------------------------------------------------Napomena: Notarski racun za stranke je veoma znacajan mehanizam zastite prodavca i kupca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. npr. izjaviti saglasnost za prenos prava svojine na kupca . te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na r acun prodavca u roku od ____ dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu u Katastar prenosa prava svojine na ime kupca . tac. prema clanu 53. Zakona o notarima CG i clanu 16. prodavac se stiti davanjem clausule intabulandi u posebnoj ispravi.1. Ovdje mogu doc i u obzir i drugi elementi kojim ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna z a stranke na racun prodavca. 2. c) Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za stranke u roku od ______ dana od dana zakljucenja ovog ugovora. stav 2. a sa ispravama koje dokazuju da su ispunjeni uslovi za izvrsnost. Zakona o notarima CG i clanu 45.

Primjer za takvo postupanje dat ce se u odjeljku ugovora koji tretira izjave za knjizenje prenosa prava svojine. Cjelovit otpr avak i prepis izvornika notar ce izdati kad mu stranke prezentuju valjan dokaz da je placena kupoprodajna cijena . ali da se kup cu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. Sluzbeni list RCG broj 23/04. -------------------------------------------------------------------130 Zakon o izvrsnom postupku. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravak dijela akta. odnosno prepisa koji nece sadrzavati saglasnost prodavaca za prenos prava svojine na kupca sve dok kupac u cijelosti ne isplati kupoprodajnu cijenu. . e) Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine.

o kojima notar mora voditi racuna i mora poduciti ugovorne stra ne o tome. uzimanje kredita kod banaka. placanje cijene koja se finansira u cijelosti ili djelimicno iz kredita. niti je brisati. kad kupac preuzima hipoteku. U narednom tekstu su date neke formulacije koje se ticu odredivanja dospjelosti placanja cijene. Zakona o notarima CG). Najce sce situacije u ovom slucaju su sljedece: placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretn osti. tj.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Davanjem saglasnosti za prenos svojine odmah u ugovoru. Prije svega. Notar ima pravo i duznost. tj. Ovdje postoji nekoliko modaliteta ispunj enja kupceve obaveze. pored cjelo vitih otpravaka i prepisa. te o tome kakav je pravni rezim konkretnog predmeta prodaje. jer u ovom slucaju ne treba otplacivati hipot eku prodavca. tj. Potrebno je samo odrediti pretpostavke za dospj elost cijene. odn osno izostavi dio isprave (izvornika). tak ode je efikasno sredstvo za zastitu prodavca. kad kupac ne preuzima hipoteku. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretnosti Ovo je najjednostavnija varijanta. . 1 3 4 Nacin placanja cijene Jedna od osnovnih obaveza kupca je placanje kupoprodajne cijene. ovjerenih prepisa i prepisa. dok prodavac upravo zeli da za prenos p rava svojine dobije protuvrijednost u novcu. Notar prilikom kopiranja ili na drugi nacin sacinjavanja otpravka. prekrije. odn osno iz kojih izvora. placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. izdavati i otpravak dijela akta (clan 88. u ovom slucaju saglasnost za prenos prava svojine. a takode nije potrebno prethodno obezbijediti finansiranje kupc a. i konstatuje na tom mjestu Izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta i stavi svoj potpis i pecat. odnosno zastiti prodavca i kupca u vezi s tim. sa dvije podvarijante. uz ugovaranje obaveze notara da izdaje samo izvode otpravaka. Interes kupca j e da postane vlasnik predmetne nepokretnosti. potrebno je voditi racuna o tome kako se vrsi placanje. pre ko banke.

kao sto su ugovaranje isplate cijene na notar ski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepok retnosti kao . i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospj eloscu placanja cijene. zatim na mogucnosti ugov aranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepokretnosti prije isplate cijene.P R I m J E R Cijena iznosi___________EURAidospijevazaplacanjeodmah -------------------------------Potpisomovogugovoraprodavacpotvrdujedamujekupacisplatio cjelokupnunaprijed naznacenu cijenu.

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava.u iznosuod ________EURA. Ovdje je jednostavno cinjenicno stanje.Nakon toga. Ugovor o prodaji vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. koja u pravilu nedostaju kupcu. tu su navedene potrebne radnje koje se moraju pre thodno uciniti kako bi se obezbijedilo potrebno punomocje ili uredilo knjizno stanje predmetne nepokretnosti. kupac izjavljuje da ne zeli mjere obezbjedenja i da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin.akojaopterecujenepokretnostkojajepredmet prodaje. gdje kupac ne zele ugovaranje pretpostav ki za dospjelost. banci. naprimjer. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnosti.1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. Ovdje postoji vise varijanti: a) Prva mogucnost bi mogla biti kada kupac ne zeli kupovinu nepokretnosti koja j e opterecena hipotekom i zahtijeva njeno brisanje. Nesto je slozenija situacija ukoliko j e potrebno naknadno pribavljanje raznih ovlascenja ili odobrenja. npr. ali nije pribavljena brisovna dozv ola. pribavljanje potrebnog odobrenja. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja . -------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru . tj. jer nepokretnosti uglavnom imaju veliku vrijednost i za njihovo finansiranje potrebna su znatna sredstva. jer dobiva u momentu zakljucenja ugovora cjelokupnu cijenu. Ovakve situacije su rijetke. Prodavcu u ovom slucaju nisu potrebne mjere obezbjedenja. brisovne dozvole i dr. CijenazanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ----------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen abezuslovnabrisovnadozvolabanke ________zabrisanjehipotekeupisaneu G listu. kredit i troskovi su isplaceni hipotekarnom povjeriocu. a sto se moze vidjeti iz formulacija koje su date u gornjem tekstu. tako. a kupac zahtijeva brisanje hipoteke koja obezbjeduje potrazivanje koje nije isplaceno.

--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. npr.nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. a prodavac zeli kredit odmah isplatiti sredstvima iz . b) Nesto slozenije cinjenicno stanje postoji kada kredit i troskovi nisu isplace ni hipotekarnom povjeriocu. pribavljanje potrebnog odobrenja. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.

u ovom slucaju sastoji se u tome da prodavac (koji je ovdje istovremeno i hipotekarni duznik) u ugovoru o prodaji cedira131 svoje potrazivanje na isplat u cijele ili dijela cijene (u zavisnosti od toga koliko iznosi neisplaceni kredit) u korist svog hipotekarnog povjerioca (banke).kojaopterecujenepokretnostkoja jepredmetprodaje. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. koji istovremeno daje saglasnost za brisanje hipoteke ili se u posebnoj izjavi obavezuje da ci izdati brisovnu dozvolu u posebnoj ispravi ako mu bude placen dugovani iznos kredita.akoseisplati cjelokupniiznosobezbijedenogpotrazivanjasasporedni m cinidbama ----------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac ustupa svoje cjelokupnopotrazivanje na isplatu cijene (ili dio cijeneui znosu od ____EURA)izovogugovorasvomhipotekarnompovjeriocu banciXX. koji takode zahtijeva brisanj e hipoteke. te ugovoriti ko ce pribaviti brisovnu dozvolu. . Moguca formulacija kad se cedira cjelokupna cijena hipotekarnom povjeriocu i isplacuje direktno na racun hipotekarnog povjerioca: CijenazanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ---------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen a pisana obavijest hipotekarnogpovjerioca dace izdatibezuslovnu brisovnu dozvoluza brisanjehipoteke.naracunbr Pravoprodavcadatraziisplatuzapovjeriocaostaje nedirnuto -------------------------------Notar je poducio kupca i o drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. tada je potrebno ugovoriti i osigurati da se iz prodajne cijene namiri hipotekar ni povjerilac. pribavljanje potrebnog odobrenja. te ge upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. a kupac naznaceni iznos cijene placa direktno h ipotekarnom povjeriocu prodavca. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. Moguce postupanje not ara.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupoprodajne cijene koju mu treba isplatiti kupac. na zahtjev stranaka. upisaneu G listu. Cedirana cijena hipotekarnom povjeriocu se m oze isplatiti direktno ili posredstvom notarskog racuna za stranke. npr.

kodbanke_________. .do dana_____ -----------------------------------------------------131 Clan 445 do 454 ZOO CG.Kad se cedira cijena hipotekarnom povjeriocu. a placa se preko notarskog racuna za stranke: CijenanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) -------------Kupac je duzan uplatiti cjelokupni iznos cijene na notarski racun za stranke bro j ________.

sto je povjeriocu bitno ko ce biti njegov duznik. ZOO). i 45 6. U ovakvim slucaj evima postoji mogucnost da kupac daje izjavu o preuzimanju duga i na taj nacin stice pravo svojine na nepokretnosti sa postojecom hipotekom prodavca u korist hipotek arnog povjerioca (banke). a takode je nuzna saglasnost-pristanak prodavcevog hipotekarn og povjerioca za preuzimanje duga od strane kupca kao novog duznika (clan 455. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.--------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca na ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vez i sa dospjeloscu placanja cijene. slje decom formulacijom: CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) --------------- . npr. U vezi s tim. notar je obavezan da ti poduku i upozorenje strankama o obavezi davanja pristanka hipotekarnog povjerioca. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. Razlog davanja saglasnosti povjerioca za preuzimanje duga se nalazi u tome . a kupac preuzima neisplaceni dug koji je obezbijeden hipotekom. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. dok ce se ostatak cijene direktno ispla titi prodavcu. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. Naznacena placanja notar ce izvrsiti po ispunjenju sljedecih pretposta vki: da je notaru urucena brisovna dozvola u pogledu hipoteke (ili da se hipotekarni povjer ilac prodavca pisanim putem obavezao da ce izdati brisovnu dozvolu nakon sto mu bude isplaceno potrazivanje po osnovu navedenog kredita). pribavljanje potrebnog odobrenja. tada je nuzna izjava kupca o preuzimanju duga koju ce dati u ugovoru o prodaji. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Ugovor o prodaji Prodavac ustupa svoje potrazivanje na isplatu cijene svom povjeriocu banci _____ _______ u iznosu od _________ EURA (slovima ____)-(ili kada nije jos uvijek utvrden: u i znosu koji hipotekarni povjerilac-banka saopsti notaru da je potreban za njegovo potpuno namirenje) i nalaze notaru da taj iznos direktno isplati naznacenom hipotekarnom povjeriocu prodavca i izdejstvuje brisovnu dozvolu od banke.1.

te kupac nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upi su predbiljezbe prava svojine u korist kupca.------------------------------------------------------------------------- .Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzme dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista predmetne nepokretnosti u korist hipotekarnog povjerioca ______. dok ce ostatak cijene kupac isplati na notarski racun za stranke broj ________ k od banke. prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. _________ u roku od sedam dana od dana kada ga notar pismenim putem obavijesti d a mu je banka dostavila saglasnost za preuzimanje duga. a koji. na dan sacinjavanja ovog notarskog zapisa iznosi _________ EURA (slovima ____) (ili kada nije jos uvijek utvrden: u iznosu koji hipotekarni povjerilac-banka sa opsti notaru).

pod uslovom d a se . Primjer moguce formulacije kada se opterecuje nepokretnost koja je predmet proda je. Naznacen ugovor o k reditu notar je procitao strankama. Kroz ovaj vidi finansiranja cijene nastaju veoma slozeni odnosi izmed u razlicitih subjekata. mogao bi da glasi na sledeci nacin: P R I m J E R CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____). nego i izmedu banke i stranaka. broj ________._ koji su sklopili kupac i banka ____________. Prodava c se nadalje obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepok retnosti na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne ne pokretnosti. te se u originalu prilaze uz ovaj izvornik.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je poducio kupca mogucnosti ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. radi obezbjedenja kredita kupca iz koga se finansira cijena. Uloga notara je da omoguci sigurnu i efikasnu transakciju za sve ucesnike takvog pravnog posla. npr. uz godisnju kamatu do 10% i pod svim drugim uslovima iz ugovora o kr editu132. -------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita odobrenog od strane banke ________. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik. c) Mjere osiguranja prodavca i kupca kada se cijena od strane kupca finansira iz odobrenog kredita neke banke U modernim trzisnim tokovima cijena se u cjelosti ili djelimicno finansira iz kr editnih sredstava. ne samo izmedu prodavca i kupca. te ga je upozori o na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. broj __ od ___ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za osiguranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. pribavljanje potrebnog odobrenja. u izn osu od __________. -----------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. a moguca je odredena uloga trecih kao zaloznih duznika.

te se zbog toga ne znaju tacni uslovi kreditiranja.---------------------------------------------------------------132 Moguca je situacija finansiranja cijene iz kredita koji jos uvijek nije odob ren. Za osiguranje kredita pr odavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u koris t poslovne banke u najvisem iznosu do __________. u slucaju da ugovor o prodaji ne bud e izvrsen iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. U tom slucaju moze se koristiti sledeca formulacija: P lacanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita koji ce odobriti poslovna banka XX. .banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu bez ogranicenja i troskova za prodavca kada joj se vrati iznos isplacen na ime kredita. uz najvisu godisnju kamatu do __ % i pod svim d rugim uslovima iz ugovora o kreditu koji ce sklopili kupac i banka.

kao sto je davanje saglasnosti za prenos pr ava svojine odmah u ugovoru.------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju placanja cijene iz ovog ugovora.1.------------Sa momentom placanja cijene na racun prodavca. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispra vi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. ali da sekupcuili bilokomedrugomneizdajecjelovitotpravak. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da ga je notar upozorio na posljedice davanja izjave o pristaja nju na izvrsenje bez odlaganja. te da ga je upozoriona pos ljedice suprotnog postupanja Nakon toga. te da ga je notar je poducio mogucnosti njegovog adekvatnog osigu ranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.ovjereniprepisiprepisvec samo otpravak dijela akta. a sa cime je saglasan i kup ac. kako slijedi: da prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine . Izvrsni otpravak ov og akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za nj egovu izvrsnost.odnosnoprepisakoji nece sadrzavati saglasnostprodavca zaprenospravasvojinenakupcasvedokseprodavcuneisplatiucijelostikupoprodajnacijena nanaprijedopisaninacin Cjelovitotpravakiprepisizvornika notarceizdati kadstrankepisanimputemdokazudajeplacenakupoprodajnacijena Notarjeduzan . zati m ugovaranju isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svo jina. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbi ljezbe u katastar nepokretnosti prije isplate cijene. --------------------Prodavac izjavljuje da ga je notar poducioo ostalim mogucnostima njegovog osigur anja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.---------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. prodavac je izricito izjavio. i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. prodavac ustupa kupcu sva prava k oja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. kao i da ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. kupac izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini. Ugovor o prodaji Ovim kupac neopozivo ustupa potrazivanje (cedira) na isplatu naprijed naznacenog kredita prodavcu. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja.

------------------------------------------------ .00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA).akadasecijena placanarate: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. a prodavac daje clausulu intabulandi u sa mom ugovoru i dozvoljava upis prenosa svojine prije isplate cijene.postupitiponaprijed naznacenom nalogu. Odredbe o zasnivanju hipoteke ce biti sastavni dio ugo vora o prodaji. kao adekvatno obezbjedenje prodavca moze posluziti istovremeni upis hipoteke na predmetu proda je. te istovremeno zahtijeva a kupac odobrava upis hipoteke na predmetu proda je. koja moze biti i izvrsna. ------------------------------------------------------------Napomena: Kad se cijena placa na rate. P R I m J E R Primjerformulacijeodredbeugovorakojaregulisecijenu. U tom slucaju prodavac daje saglasnost za upis prenosa prava svojine na kupca.

825. prema izricito j izjavi stranaka. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. najkasnije do 31.teseugovoraupispravasvojineukoristkupca uzistovremeniupishipotekenapredmetuprodajeukoristprodavcaiupis zabiljezbepristajanjenaizvrsenjebezodlaganja.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA).000.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja.------------------------------------------Primjerformulacijeodredbeugovorakojareguliseizjavezaknjizenje.tezabiljezbezabranenovog . zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja U vezi s tim.te pristajanjakupcanaizvrsenjebezodlaganjanapredmetuprodajeina cjelokupnojsvojojimovini ----------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da ce izvrsni otpravak ovog akta izdati povjeriocu na n jegov zahtjev sa ispravama koje dokazuju njegovu izvrsnost. stranke ugovaraju upis prenosa prava svojine na ime kup ca. te je upozorio duznika (kupca) da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice takve izjave. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. deponovanje cijene na notarski racun za stranke. kupac je vec isplatio prodavcu. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. 2009. uz istovremeni upishipotekenapredmetuprodajeukori stprodavcaradiobezbjedenja neplacenogdijela cijeneu iznosuod ___ EURA (slovima:___)sazakonskimzateznimkamatamaoddanja padanjakupcaudocnjupa dokonacneisplate. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. koji se v odi kod ______-banke.a kadasecijenaplacanarate.12. odmahpozakljucenjuovogugovora. godine.

a kupac je saglasan133. kao i da se istovremeno upise zabiljezba pristajanja kupcana neposredno prinudno izvrsenje na osnovu ovog notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate ne pokretnosti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 133 Clan 85. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. te da se izvrsi i upis zabiljezbe zabrane novogopterecenja predmetne nepokretnos ti. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava.opterecenja: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do kona cne isplate. . upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50.000.00 E URA (pedesethiljada EURA). koja se ima isplatiti najkasnije do ___. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. sa zakonskim zateznim kamatama. stav 1. s tim s to prodavac zahtijeva. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

Ako ugovorne strane drugacije ne ugovore ili uopste ne ugovore vazi ono sto je zakonom propis ano za tu odgovornost. neutralni i strucni nosilac javne sluzbe ima obavez u na jednak nacin savjetovati i stiti interese svih stranaka u postupku. i clan 522. a kod ugovora u privredi bez odlaganj a.). stav 1. ZOO CG. Ugovor o prodaji 1 4 Odgovornostzamaterijalneipravne nedostatke Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o prodaji regulisana je odredb ama Zakona o obligacionim odnosima CG (clan 486. Odgovornost za materij alne (fizicke) nedostatke stvari sastoji se u obavezi prenosioca da jemci za materija lne nedostatke stvari. ne bi sklopio ugovor. kupac je duzan odmah dati primjedbu . Ovdje se radi o odgovornosti prenosioca prava svojine za eventualne nedostatke na stvari drugoj ugovornoj strani za sluc aj da nemaju ugovorena ili uobicajeno pretpostavljena svojstva. Kupac je duzan pregledati kupljenu stvar ili je dati na pregled i o vidl jivim nedostacima obavijestiti prodavca u roku od osam dana. stav 1. Ako su obje strane prisutne pregledu. jer ga prenosilac nema ili to pravo postoji u korist treceg. tako da primalac ne moze koristiti stvar na zeljeni nacin . da je za njih znao. Odgovornost za pravne nedostatke (evikcija) sastoji se u jemstvu prenosioca prav a da primalac nece biti onemogucen od treceg u redovnoj upotrebi ili raspolaganju sa stvari. Odredbe Zakona o obligacionim odnosima o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke su dispozitivne prirode. a primalac (sticalac). 515. ako postoje takve mane koje su suprotne izricito dogovorenim ili uobicaj enim svojstvima tih stvari. s tim sto ZOO postavlja granice tog ogranicenja ili iskljucenja134. mogu je ograniciti ili iskljuciti (clan 494. teretne ugovore. Ovo postoji u slucajevima kada se ugovorom na primaoca prenese pravo koje ne moz e koristiti. Notar kao nezavisni. Svrha ov ih odgovornosti je da garantuju ekvivalentnost medusobnih cinidbi. tj. tj. sto znaci da ugovorne strane mogu tu odgovornost u ugov oru drugacije regulisati. koje bi bile nesrazmjerne ako postoji neki od ovih nedostataka. a odgovornost za pravne nedo statke (zastita od evikcije) regulisana je odredbama clana 516. 524. ZOO).1. koja su detaljno uredena u dijelu Zakona o obliga cionim odnosima kod ugovora o prodaji. bez obzira na to da li mu je nedost atak poznat. 1 4 1 Odgovornost za materijalne nedostatke Prodavac odgovara za materijalne nedostatke. Pravila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke se u nacelu odnose na dvostrano obavezne.

U clanu 522. a on o nj emu nije obavijestio kupca. O ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. ZOO. odredbe ugovora o ogranicenju. a nije ih kupcu saopstio . ZOO regulisano je da prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. u clanu 523. ili o iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke nista va je . ako je on (dakle. postavljene su sljedece granice ako je u vrije me sklapanja ugovora. takode. a i onda kada je prodavac nametnuo tu odredbu koristeci se posebnim monop olskim polozajem . . stav 2. prodavcu bio poznat. a u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucenja odgovornosti za materijale nedostatke postavljene su sljedece granice: odredba ugovora o ogranicenju ili isk ljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistava je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. ZOO u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucen ja prodavceve odgovornosti za pravne nedostatke.134 U clanu 494. prodavac) za njih znao. ili mu nije mogao ostati nepoznat neki nedostatak u njegovo m pravu. ili je znao d a se mogu ocekivati. stav 2.

Ukoliko se pokaze nedostatak na stvari. odnosno pravo koje ogranicava pravo svojine (npr. Kupac izjavljuje da se je licnim pregledom (alt. na stvari moze postojati teret.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima zbog vidljivih nedostataka. Koja prava ima kupac koji je blagovremeno obavijestio prodavca o nedostatku. Ipak. Najtezi oblik pravnog nedostatka na stvari je kada prodavac nema pravo svojine n a stvari vec to pravo pripada trecem licu. kupac mora pozvati prodavca da otkloni nedostatak.-----------------------------------------------------------------------------------------------1 4 2 Odgovornosti za pravne nedostatke Kod ugovora o prodaji prodavac jemci kupcu da na prodatoj stvari ne postoji neko pravo treceg lica koje bi iskljucivalo. a i onda kada je proda vac nametnuo tu odredbu koristeci se svojim posebnim monopolskim polozajem. koje moze od kupca oduzeti stvar podnos enjem svojinske tuzbe. Kupac u svakom od ovih slucajeva ima pra vo zahtijevati naknadu stete koju je pretrpio zbog nedostatka stvari (npr. nije mog ao upotrebljavati stvar s nedostatkom i zbog toga nije ostvario prihode). Notar bi trebao voditi racuna da se u ugovor unese odredba o tome da li je i na koji nacin kupac pregle dao kupljenu stvar. Ugovorne strane mogu ograniciti ili sas vim iskljuciti prodavcevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari. kupac ne gubi pravo da se pozove na nedost atke i poslije isteka navedenih rokova ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nij e mogao biti nepoznat. pravo sluzbenosti). Odgovornost prodavca za pravne nedostatke moze se ugovorom ograniciti il i . Kupac ima pravo traziti raskid ugovora zbog materijalnih ned ostataka samo ako prethodno ostavi prodavcu rok za predaju stvari bez nedostatka ili da prodavac u tom roku otkloni nedostatak. a nije ga saopstio kupcu. Pored toga. ZOO CG. Odredba ugov ora o ogranicenju ili iskljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistavna je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. kupac moze po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniz enje cijene. Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokazu na kon sest mjeseci od prodaje stvari. regulisa no je clanom 496. a u slucaju umanjenja ili ogra nicenja prava. umanjivalo ili ogranicavalo kupcevo pravo na t oj stvari. npr. U slucaju da trece lice oduzme stva r kupcu. ugovor izmedu prodavca i kupca se raskida. a on o njemu nije obavijestio kupca. uz pomoc strucnog lica ___ ) uvj erio u stanje predmeta prodaje .

gase se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava treceg. po osnovi pravnih nedostataka. Prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. Ako je u vrijeme sklapanja ugovora. a kupac je pozvao prodavca da se umijesa u spor. . ili je znao da se mogu ocekivati. O tome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. a nije ih kupcu saopstio.sasvim iskljuciti. kako su odredbe ZOO CG o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke dispozitivne prirode. ili istekom sest mje seci po pravosnazno okoncanom sporu koji je trece lice pokrenulo prije isteka roka od go dine dana. ili mu nije mogao ostati nepoznat takav nedostatak u njegovom pravu. moguce su dvije situacije. prodavcu bio poznat. Dakle. Prava kupca. ako je on za njih znao. odredba ugovora o ogran icenju ili iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke je nistavna.

Notar je. a . kojima su postavljene granice ogranicenja ili potpunog iskljucenja odgovornosti (clan 494. stav 2.odnosno znaodasemoguocekivati. s tim u vezi. Pored toga. poducio kupca da. onako kako je to zakonom regulisano. ZOO CG). pa je kupac to o dbio. Ugovor o prodaji 1. --------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na predmetu prodaje.tezaogranicenjajavno-pravneprirode kojakupcunisubilapoznata. odnosno pribavlja uvjerenje nadle zne poreske uprave o tome da li prodavac ima neizmirenih. a preuzima odgovornost za pravne nedostatke. s tim u vezi. pribavi urbanisticku saglasnost ili izvod iz regulacionog p lana i upozorio na posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. prije sacinjavanja ovog notarskog akta. kao. pa je notar. stav 2. te poduciti i upozoriti stranke na posljedice ogranicenj a ili iskljucenja odgovornosti i na zakonske odredbe imperativne prirode.. --------2.anijeih saopstiokupcu ----------------------------------------------U primjeru koji slijedi prodavac iskljucuje odgovornost za materijalne nedostatk e. teihjeupozoriodace bitibez dejstvaprodavcevoogranicenjeiiskljucenjeodgovornostiz amaterijalneipravne nedostatke. Ako ugovor sadrzi odredbe o ogranicenju ili potpunom iskljucenju odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. notar je duzan u ispravu unijeti autonomnu v olju stranaka u tom pogledu. kao i varijante kada se nakon poduka i upozorenja notara ne pribavlja. a narocito u pogledu mog ucnosti gradenja na predmetnoj nepokretnosti. U tom se slucaju moze koristiti sljedeca formu lacija: Notarjepoducio ugovorne straneposljedicamaogranicenja ili iskljucenjaodgovornosti . tj. prodavac ce po samom zakonu odgovarati za pra vne i materijalne nedostatke. cl an 522.akojeprodavaczanjih znaoilijemogaoznati. Cjelishodno j e u ugovoru dati samo uputu na zakonske odredbe. Smatramo da je cjelishodno pribaviti takvo uvjerenje zbog opasnosti upisa zakons ke hipoteke za poreske dugove za ciji upis nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. i clan 523. u sljedecem obrascu : Prodavac odgovara za pravne i materijalne nedostatke u skladu sa Zakonom.1. poducio i upozorio stranke. ------------------Prodavcu nisu poznata ogranicenja javno-pravne prirode. Ako ugovor ne sadrzi bilo kakvu odredbu o odgovornosti za pravne ili materija lne nedostatke (a ne mora sadrzavati). naprimjer. date su varijante kad nep okretnost nije pod zakupom i kada je predmet zakupnog odnosa. a dospjelih poreskih obave za.

------------------------------------------------ . Zakon o poreskoj administraciji). P R I m J E R Nepokretnosti se prodaju bez garancije da imaju povrsinu navedenu u katastru nep okretnosti. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati.ciji je osnov nastanka zakon (npr. te koje se stice upisom u katastar nepokretnosti. Kupac je u prisustvu prodavca obisao ne pokretnosti koje su predmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje.

notaru prezentujemo Uvjer enje Poreske uprave-_____ . pa smo od toga odustali. te nas je poducioiupozorioo pravnim posljedicama u vezi s tim.godine. od 01. Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za e ventualno neplacene poreze i na cjelishodnost da se pribavi uvjerenje nadlezne poreske upr ave o nedugovanju poreza od strane prodavca. koje se prilaze uz ovaj izvornik. --------------------------Notar nas je poducio i upozorio da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa prom jenom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprije d naznacenog ugovora o zakupu.10. moze se ugovoriti vise varijanti: da posjed prelazi na kupca istovremeno sa potpisivanjem ugovora. S tim u vezi.2009.teretaiopasnosti Prelazak posjeda na kupca predstavlja zasnivanje fakticke vlasti na stvari od st rane kupca.koristi. Ako je nepokretnost u zakupu. kao i da ih ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Prodavac garantuje da su predmetne nepokretnosti slobodne od upisanih i neupisan ih prava i ogranicenja. jer zakupni odnos n . da posjed prelazi u odredenom roku od zakljucenja ugovora ili placanja cijene. to je veoma znacajno jer od tog momenta na kupca prelaze sve koristi. tereti i o pasnosti u vezi sa predmetom prodaje.--------------------------------------------------------------------------------Ili primjer formulacije kada stranke ne zele pribavljanje poreskog uvjerenja: Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za ne placene poreze i na cjelishodnost da kupac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane prodavca.broj 10-9/6. da posjed prelazi u momentu placanja cijene ili njenog deponovanja na notarski racun za stranke. kupac ulazi u posredan posjed. Kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa.1-49-264/09.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu135. U zavisnosti od svakog konkretnog slucaja. --------------------------------------1 5 Prelazakposjeda. kamate. a iz koga proizilazi da prodavac na dan izdavanja uvjerenja nije evide ntiran kao porezni obveznik kod tog organa. porezi i doprinosi.

e prestaje sa zakljucenjem ugovora o prodaji (clan 619. ZOO). Od momenta predaje p osjeda predmeta prodaje kupcu. . P R I m J E R I Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. u momentu zakljucenja ovog ugovora. -----------------------------------------------------------------------135 Prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom kako je to u tac ki I ovog ugovora naznaceno . zajedno sa koristima. teretima i op asnostima. kupac pribavlja fakticku vlast na nepokretnosti i preuzi ma rizik za slucajnu propast ili pogorsanje na stvari.

tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. notar trebao upozoriti kupca na to i poduciti ga o mogucnostima ugovaranja mjera osiguranja i zastite. teretima i op asnostima. koristi. koristi. a radi placanja ugovorne kazne. koristi. Kada posjed. nakon cega je kupac izjavio da ne zeli mjere osiguranja i da prihvata sve eventu alne posljedice odgodenog ulaska u posjed. odnosno potpisivanja ugovora.----------------------------------------------Ako posjed. slobodnu od ljudi i stvari . te kupac zeli mjere osiguranj a . na dan deponovanja cijene na notarski racun za stranke. Kada posjed. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. a cijena je placena. P R I m J E R I 1. onda bi zbog rizika troskova i opasnosti kojima se time kupac izlaze (kupac ne koristi nepokretnost. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. -----------------------------------------------------------------------2.1. teretima i op asnostima. a cijena je placena. Mislimo da bi se u buducnosti u Zakon trebala ugraditi i ta mogucnost. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku nakon zakljucenja. nije predvidio mogucnost pris tajanja prodavca na izvrsenje bez odlaganja na predaju predmeta prodaje u posjed kupcu. zajedno sa koristima. Zakon o notari ma CG136. te kupac ne zeli mjere osigur anja zbog odgodenog ulaska u posjed. zajedno sa koristima.). sudski pos tupak predaje u posjed zahtijeva odredene troskove itd. zajedno sa koristima. teretima i op asnostima. za razliku od nekih drugih pravnih sistema. Jedini na cin izvjesnog obezbjedenja kupca u tom slucaju jeste ugovaranje ugovorne kazne137 i pristajanj e duznika (prodavca) na izvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini ili predmetu prodaje. -----------------------------------------------------------------------------Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. a cijena je placena. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. Ugovor o prodaji Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. odnosno potpisivanja ugovora. odnosno potpisivanja ugovora. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. na dan placanja cijene prodavcu. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed.---------Notar je upozorio kupca na rizike.

ZOO CG. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. clan 90 Zakona o notarima FBiH i dr. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. teretima i op asnostima. Zakona o notarima CG. slobodnu od ljudi i stvari . 137 Clan 277. pa je tako izmedu ostalog propisano pravnom poslu koji da se radi o ima za predmet placanje neke odredene sume novca ili davanje odredene kolicine z amjenljivih stvari ili vrijednosnih papira . Voditi racuna da ugovorna kazna ne moze biti ugovo rena za ispunjenje novcanih obaveza. Zakon iz ricito propisuje kad je notarski zapis izvrsna isparava. zajedno sa koristima. . do 283. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca.u vidu ugovorne kazne.---------136 Clan 53.

da se pravni sl jedbenik moze uknjiziti sa nekim pravom na nepokretnosti. ogranicenja. a na osnovu ovog notarskog akta -----------------------------Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati kupcu u svako doba uz predocavanje d okaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost.00 EURA(slovima:pedeset EURA)-----------------------------------------------------------------Radi placanja te novcane trazbine prodavac izjavljuje da pristaje naizvrsenjebez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine. stvarnih prava na tudu svojinu i nekih obligacionih prava. pravo susvojine. U vezi s tim. hipoteka. Katastar nepokretnosti je jedinstvena javna evidencija u koju se upisuju nepokre tne stvari i stvarna prava na nepokretnosti i obligaciona prava u skladu sa Zakonom1 39. steci.-111.platikupcuugovornukaznuu iznosu od50. zakup na period duzi od pet godina. pravo prece kupovine i sl.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je upozorio kupca na rizike. ograniciti. slobodneodljudiistvari. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. Katastar . Dakle. Zakona o izvrsnom postupku CG. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje.-------Napomena: Kod notarskog akta kao izvrsne isprave.) i koje treba da proizvedu pravne uci nke u smislu sticanja i prenosa. 1 6 Izjaveza upisukatastar nepokretnosti 1 6 1 Clausulaintabulandi Clausula intabulandi138 je izricita izjava.------------------------------------------------------------------Notar je upozorio prodavca na pravne posljedice pristajanja na izvrsenje bez odl aganja. opteretiti ili ukinuti. Zakona o notarima CG i clana 20. stvar ne i licne sluzbenosti. upisom u katastar nepokretnost i. izjave za knjizenje su izjave koje se sacinjavaju prema odredbama Zakona o drzavnom pre mjeru i katastru nepokretnosti CG (clan 74. ugovorne str ane izjavljujudasu saglasnedaprodavaczasvakidanzakasnjenjapredajekupcuuposjedpredmetnenepokretnosti . opterecenja ili ukidanja prava svojine . odnosno da se pravo na nepokret nosti (pravo svojine. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. etazne svojine. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. pravo zajednicke svojine. odnosno saglasnost pravnog prethodni ka. koja moze biti data u ispravi o pravnom poslu ili u posebnoj ispravi. voditi racuna o odredbama clan a 53. nadhipoteka.) moze prenijeti. nakon cega je kupac izjavio da zeli mjere osiguranja.

Zakona o drzavnom premjeru i katastru. nema upisa u katastar: sticanja. Zakon je propisao140 osnovna nacela upisa u katastar: nacelo upisa.nepokretnosti vodi organ uprave. nacelo prvenstva i nacelo formalnosti upisa. a bez upisa. nema n i 138 Clan 2. Znacaj clausule intabulandi ogleda se u cinjenici da bez nje. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. Sluzbeni li st RCG broj 29/07. nacelo javnosti. u pravilu. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. Sluzbeni list RCG b roj 29/07. pre nosa. ... tacka 12. kod sticanja stvar nih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla. Uprava za nekretnine Crne Gore. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. 139 Clan 2. tacka 3. nacelo pouzdanja. . koja ima podrucne jedinice.-13. nacelo legaliteta. tj. . ogranicavanja i prestanka prava na nepokretnosti. 140 Clan 7.

Za upis u k atastar nepokretnosti na osnovu pravnog posla. zasnivanje hipoteke. Ako se radi o sticanju na osnovu pravnog posla. ili lice koje je istovremeno uknjizen o kao imalac prava142. odnosno naziv lica. broj pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar. pri cemu poklonoprimac istovremeno odobrava upis prava plodouzivanja u korist poklon odavca. prebivali . Saglasnost mora imati odgovarajuci sadrzaj. ili npr. maticni broj. tj. dok se zahtjevom za upis samo pokrece postupak upisa. to odobrenje (saglasnost) predstavlja nuzni uslov uknji zbe. Ugovor o prodaji sticanja. mijenja. da tum rodenja. Znac aj ovih izjava jeste u tome sto se sva stvarna prava na nepokretnosti u pravilu sti cu. ogranicavanja i prestanka stvarnih prava na nepokretnosti. pri cemu to lice istov remeno odobrava upis hipoteke u korist prodavca. Clausula intabulandi je jedna od nuznih pretpostavki za upis u katastar nepokret nosti na osnovu pravnog posla. zajednicka bracna imovina itd. prenose. mora biti ispunjeno vise uslova. Saglasnost mora biti data od ovlastenog lica (knjzni prethodnik). Od tog pr avila postoje izuzeci kad je to Zakonom drugacije odredeno (npr. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti. Pr avni osnov za sticanje stvarnih prava na nepokretnosti su: pravni posao. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti141. prenose. ogranicava ili brise. upis prenosa prava svojine na kupca. tako npr. sticanje prava svojin e nasljedivanjem. kada poklonodavac u ugovoru o poklonu daje clausulu intabulandi za upis prenosa prava svojine na poklonoprimca .). a to je lice k oje je u vrijeme podnosenja zahtjeva upisano u katastar kao nosilac nekog stvarnog prava.).1. Da bi saglasnost za upis b ila pravno valjana. ime jednog roditelja. nuzne su sljedece pretpostavke: punovazni pravi posao (iustus titulus) clausula intabulandi upis (modus aquirendi). predbiljezba prava svojine.. koje se prenosi. onda se sva stvarna prava sticu. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. Izjave za upis prava u katastar nepokretnosti sacinjavaju se prema odredbama Zak ona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti i one treba da proizvedu stvarnopra vne ucinke (prenos prava svojine. zakon i suds ka odluka. upis nekih obligacionih prava itd. podatke o licu koje daje odobren je i u ciju korist se daje (ime i prezime. prenosa. razne zabiljezbe. zasnivanje stvarne slu zbenosti. Ovdje se radi o nacelu upisa iz clana 8.

Kako je za pravne poslove koji za predmet imaju prenos ili sticanje prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnos tima 141 Zoran Rasovic.ste ili sjediste). upis hipoteke u G listu na prvom mjestu) i tacnu oznaku nepokretnosti ili pr ava koje se upisom zahtijeva. i naredne. . nacin i tacan sa drzaj upisa (npr. saglasnost moze sadrzavati i red upisa ili dav anje uslova da se jedan upis ne smije izvrsiti bez drugog upisa. takode. stav 1. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. prenos sv ojine na kupca i istovremeni upis hipoteke u korist prodavca. Podgo rica 2009. str. 142 Clan 85. Komentar zakona o svojinsko-pravnim odnosima. I knjiga. Naprimjer. 321. Saglasnost mora biti data u propisanoj formi.. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. tako da ne postoji opasnost zamjene identiteta lica.

u pravilu. moze se izjaviti na vise nacina. Uknjizba ima. a mogu se i u samoj clausula intabulandi ponoviti podaci o nepokretnosti. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru bezuslovno P R I m J E R Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora . prenose. . a za koje je obavezna forma notarskog zapisa.2. predbiljezbu i zabiljezbu.1. ogranicavaju il i prestaju bez naknadnog opravdanja. potrebna forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave143. tako je i za clausulu intabulandi kod takvih poslova. 1. gdje upis ima deklarator ni karakter. o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu. tek kada k upac polozi cijenu na notarski racun za stranke ili tek kada prodavac potvrdi da je p rimio cijenu. sto zn aci da prava na nepokretnosti nastaju upisom u katastar nepokretnosti. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru uslovno ili oroc e no144 . sa izuzetkom u pogledu prava sticanja svojine po osnovu nasljedivanja. odnosno kada kupac izvodom iz banke dokaze da je uplatio cijenu prodavcu. U ovakvim situacijama stranke notaru daju nalog: a) da podnese zahtjev katastru za uknjizbu stvarnih prava. ogranicenja ili prestanka stvarnih pra va na nepokretnosti. Saglasnost za uknjizbu sticanja. kao i podaci o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu su dovoljno odredeni ako se u clausula intabulandi poziva na odjeljak ugovora u kojem je to detaljno opisano prema podacima iz katastra. naprimjer. konstitutivno dejstvo. 1 6 2 Vrsteupisaukatastarnepokretnosti Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti je u clanu 83.6.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima propisana obaveznost forme notarskog zapisa ili sa njim izjednacenog zapisa o po tvrdi privatne isprave. predvidio tri vrste upisa u katastar i to: uknjizbu. prenosa. Uknjizba Uknjizba je upis kojim se prava na nepokretnosti sticu.----------------------------------------------------Napomena: Nepokretnost.

. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. a na prikrivenom mjestu se konstatuje izostavljeno zbog izdavanj a otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. stav 2. 144 Clan 88. a i 51.b) da notar zadrzi saglasnost za prenos tako sto ce izdati samo otpravak dijela akta bez saglasnosti za uknjizbu145. Zakona o notarima CG. 143 Clan 50. 145 tehnika ovog postupka: kopira se otpravak tako sto se prekrije saglasnost (c lausula intabulandi) i sacini se takav prepis.

mogao bi posluziti sljedeci primjer: Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj ispr avi. Ugovor o prodaji Zadrzavanjesaglasnostizaprenossvojine Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora. ni katastru nepokretnosti.P R I m J E R P R I m J E R 1. koji je ovlas ten isti upotrijebiti i uz ugovor predati na knjizenje katastru nepokretnosti tek on da kada kupac isplati prodavcu cjelokupnu ugovorenu cijenu na notarski racun za stranke. ili a lt: kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da mu je kupac isplatio cijenu ili to kupa c dokaze potvrdom banke o isplati cijene prodavcu -------------------------------------------------- . koji ne sadrzi saglasnost za prenos svoji ne. ali neopozivo upucuje notara da zahtjev za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom uredu: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti ili kupac to dokaze potvrdom ba nke . notar ne smije ni kupcu. tzv. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. --------------------Prije toga. moze se izdati otpravak dijela akta. Saglasnost se moze dati u odvojenoj ispravi istovremeno sa ugovorom. Zakona o nota rima. istovremeno sa ugovorom: Prodavac je pristanak za prenos svojine i upis kupca kao vlasnika sa 1/1 dijela u katastar nepokretnosti dao u posebnom notarskom zapisu. U vezi s tim. Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca u katastru nepokretnosti. pri cemu da valac takve izjave nalaze notaru da izjavu o saglasnosti zadrzi kod sebe sve dok mu ne bude potvrdeno placanje cijene u vezi sa pravnim poslom (ugovorom) o otudenju il i prenosu ako se vrsi upis promjene u katastru nepokretnosti. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na notarski racun za stranke . O tome detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada gdje se obraduje izdavanje otpravaka. Ako akt koji je sastavio notar ima vise samostalnih pravnih poslova. niti bilo kome i zdati otpravak. ----------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom primjeru radi se o otpravku dijela akta. dj elimicnom izvodu otpravka ili ovjerenog prepisa. koji je predao na cuvanje notaru. umjesto otpravka akta.

-------------------Saglasnost se moze dati i kasnije. nakon placanja cijene na notarov povjerenicki racun za druge osobe ili istovreme no u momentu placanja cijene. nakon potpisivanja ugovora. naprimjer. Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj nakn adnoj ispravi: . u naknadnoj ispra vi u vidu posebnog notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave.

Obala br. notar je duzan poduciti.. sa nalogom notaru da ne izdaje otpravke i prepise te isprave dok se ne ispune odredeni uslovi iz ugovora. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.. preda mnom. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.1. tako da prodavac u momentu zakljucenja pravnog posla izjavi u posebn oj ispravi ili u samom ugovoru clausulu intabulandi. placanje cjelokupne cijene prodavcu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom notarsko m zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u roku od tri dana nakon sto not ar pisanim putem obavijesti prodavca da je kupac izvrsio placanje cijene na notarski racun za stranke. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. Dana 24.10.Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom no tarskom zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u momentu isplate cjeloku pne ugovorene kupoprodajne cijene.--ili Alt. jer je istu vec dao pred n otarom. kao sto je npr . savjetovati i upozoriti stranke. --------------------------------------------------------------------------------------Napomena: Saglasnost za prenos svojine u odvojenoj ispravi mora biti u formi not arskog zapisa i mora biti vezana za pravni posao na osnovu kojeg se vrsi upis svojine u katastar nepokretnosti. u 11.1. na opasnost da prodavac moze od biti davanje saglasnosti. 2009 godine (dvadesetcetvrtog oktobra dvije hiljade devete godine).00 (jedanaest) casova. sacinim . Ukoliko se stranke odluce da clausulu intabulandi daju u posebnoj ispravi. P R I m J E R Primjerformulacijesaglasnostizauknjizbuuposebnojnaknadnojispravi: CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. ul. a kupac je obezbijeden ta ko sto prodavac ne moze odbiti davanje clausule intabulandi. ul. Obala br. te savjetovati sticaocu stvarnog prava da se u vezi s tim a dekvatno obezbijedi. a narocito ku pca (to vazi i za drugog sticaoca nekog stvarnog prava). UZZ broj: 15/2009. Na ovaj je nacin prodavac obezbijeden tako sto se kupac ne moze upisati kao vlasnik dok ne plati cijenu.

drzavljanin Crne Gore. roden dana_______. JmB_________. roden u mjestu_________. te nakon sto je ustanovio da je stranka sposo bna i ovlastena za poduzimanje ovog pravnog posla. poducio je i upoz orio stranku na znacaj i pravne domete ove izjave. broj_____. ul. penzioner. ozenjen (u da ljem tekstu: prodavac davalac izjave) -------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranke._________broj__.notarski zapis saglasnosti za uknjizbu prenosa prava svojine. pristupio je:------------------------Gospodin AB. izdatu od mUP-a Crne Gore. od dana ____ ___. stranka izjavljuje sljedecu:-------------------------------- . sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. ciji sam id entitet utvrdio uvidom u licnu kartu. sa rokom vazenja do____. a koji izjavljuje da je: sin A.

pred notarom Zlatanom Zlaticem. JmB 3103981000000. 2/23.zvana Dolina . u 11. 1728.povrsine400m2. te se ovjereni prepis koji je sacinio ovaj notar. Sadr zaj ovog ugovora mi je poznat i ne trazim njegovo citanje..a. pred notarom Zlatanom Zlaticem.a. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.1. povrsine 400 m2. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.1. ---------------------------------------IICLAUSULAINTABULANDI-----------------------------------------------------------------------------------Na osnovu Kupoprodajnog ugovora.10. Obala br . g. ul. nije doslodoupisaprenosasvo jineizrazlogastojedavanje saglasnostizaupisprenosasvojineodgodenodoisplate kupoprodajne cijene -------------------------------------------------------------------------------------------Izjavljujemdamijekupacisplatio cjelokupnuugovorenucijenuuiznosuod3 500. ul. ----------------------------------------------------------------Po osnovu naprijed naznacenog kupoprodajnog ugovora. Novi put 41. iz Cetinja. Prijeki put 41. Ugovor o prodaji SAGLASNOST ZA UKNJIZBU PRENOSA PRAVA SVOJINE IUVODNE NAPOMENE-----------------------------------------------------------------------------------------Dana 14.uKatastru nepokretnostiPodgoricauknjizikao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br 2/23.. S.pokultur i njiva. ul. po kulturi njiva. bez mogdaljnjeg znanjaipitanja. zvana Dolina . sin H.. upisanauListunepokretnostibr 1728 godine. iz Cetinja. iz javljujem da sam saglasandasekupac H... Obala br. zakljucio sam kupoprodajni ugovor sa kupcem H. kupac nema bilo kakvih dugovanja prema meni.2009. JmB 310398 1000000.00 (jedanaest) casova. pod brojem UZZ 14/2009. u 11 (jed anaest) casova. ..00EURA(slovima: dvijehiljadepetstotinaEURA) Po tom osnovu.KOLovcen ---- . prilaze uz ovaj izvornik.akasnijeuratamaiuugovorenomrok udugovaniiznosod2 500. i ovim ugovorom naznacenom kupcu sam se ob avezao prenijeti pravo svojine sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br.. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sinom H. S. zakljucenog dana 14. KO Lovcen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naprijed naznaceni kupoprodajni ugovor sam ovom notaru prezentovao u otpravku iz vornika.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).10.00EURA(slovima: hiljaduEURA).1. upisana u Listu nepokretnosti br. ul. pod brojem UZZ 14/2009.00 EURA(slovima: trihiljadepetstotina EURA)ito takostomijeu momentupotpisivanja ugovoraisplatio1 000.

Primjer formulacije: je ovlasten da ovu Saglasnost uputi Katastru nepokretnosti tek kada se potvrdi isplata cijene .----------------------IIIZAVRSNE ODREDBE-----------------------------------------------------------------------------------------Notarjestrankupoducioiupozorio:--------------------------------------------------------------------146 Ako se clausula intabulandi daje u posebnoj ispravi u trenutku zakljucenja u govora.Notar je ovlasten da ovu saglasnost odmah uputi katastru nepokretnosti146. Notar . onda se daje nalog notaru kada i pod kojim uslovima je moze upotrijebiti.

potpis uje u prisustvu ovog notara. otpravke ove isprave dostaviti katastru nepo kretnosti i Poreskoj upravi. Iz de finicije . kojim se stican je. ---------------------------------------------------------------------------------------------------da troskove ove notarske isprave snosi stranka.-----------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA----------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave-prodavac (1) ---------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) -----------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. po sluzbenoj duznosti.2 Predbiljezba Predbiljezba je uslovni. dana_______2009.2. -------------------------------------------------------da prenos prava svojine po ovoj ispravi podlijeze placanju poreza na promet nepo kretnosti. --------------------------------------U Podgorici. ogranicenje.B. ili prestanak prava postize naknadnim opravdanjem147.(potpis) NOTAR: Zlatko Zlatic (potpis. s tim da to nije uslov za uknjizbu prenosa prava svojine. kojeg slobodnom voljom odobrava i svojerucno.6. privremeni upis prava na nepokretnosti. prenos. ------------------------------------------------------------da ce notar. kako slijedi. pecat i stambilj notara) 1. a na slj edeci nacin:________________. g. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranke..Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da se svojina sticeupisomukatastar nepokretnostipoosnovu ove saglasnosti inaprij ed naznacenogkupoprodajnogugovora. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt stranci. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. u _______ casova---------------------------------------------------Prodavac: A. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar .

Zakona o zemljisnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbe ne novine 54/04 FBiH) . u uporedno m pravu postoji pravilo da se predbiljezba upisuje tamo gdje treba da se izvrsi ko nacni upis predbiljezenog prava148. Za razliku od takvog rjesenja. Predbiljezba se prije svega moze knjiziti kada pra vni posao odgovara opstim uslovima (valjanost isprave o pravnom poslu. stav 3. zakup. saglasnost 147 Clan 83. etazna svojina. zajednicka svojina. susvojina. pravo prece kupovine itd. hipoteka. stvarne i licn e sluzbenosti. Predbiljezba se unosi u G list nepokr etnosti i ima dejstvo prvenstvenog reda upisa.predbiljezbe proizilazi da su predmet predbiljezbe sva knjizna prava kao i kod uknjizbe (svojina. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. 148 Clan 52.).

u crnogorskom zakonodavstvu odreden je rok za opravdanje predbiljezbe. pa s obzirom na nacelo upisa i nacelo povjerenja u katastar nepok retnosti. jer opravdan jem predbiljezba se pretvara u uknjizbu. Notar treba skrenuti paznju kupcu da ne odreduje rok dospjelosti cijene prije upisa predbilj ezbe ili predaje zahtjeva za upis predbiljezbe. zahtjev za upis podnijet od ovlastenog lica150). ni ti duzi od 60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. prode dosta vremena. ali ne ispunjava uslove za uknjizbu151 (npr. prenose. u ispravi o upisu hipoteke nije oznacen maksimalni iznos potrazivanja itd. Cilj i znacaj predbiljezbe je ostvarivanje prvenstvenog reda upisa. nema saglasnosti prethodnika za upis knjiznog prava na nepokretnostima. . Smatramo da su rokovi za opravdanje predbilj ezbe veoma kratki. Naime.1. Za razliku od nekih drugih zakonodavstava . prodavac bez predbiljezbe moze vise puta prodati jednu te istu nepokretnost. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar nas je poduciotome da i kako predbiljezba osigurava kupca. te da ce to narocito stvarati poteskoce kod ugovora o prodaji sa o dgodenim rokom placanja cijene. ili po zahtjevu stranke istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. a od ovog pravila postoji iz uzetak u slucaju podnosenja tuzbe radi opravdanja predbiljezbe. ogranicavaju. po sluzbenoj duznosti. te nas je upozorio da se predbiljezba. Zbog toga u podukama i upozorenjima u vezi sa predbiljezb om. pod prijetnjom da ce predbiljezba biti izbrisana po sluzenoj duznosti. da se opravdanj em predbiljezba pretvara u uknjizbu sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za upis predbilje zbe.)152. Ugovor o prodaji knjiznog prethodnika149. Rok za opravdanje ne moze biti kraci od 30. ili je izjava o dozvoli uknjizbe uslovna ili orocena. ili po zahtjevu st ranke. uvijek treba naznaciti sljedece situacije: a) Kada stranke ugovaraju upis predbiljezbe Stranke su saglasne da se u korist kupca upise PREDBILJEZBA prava svojine na pred metu prodaje. sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za predbiljez bu. u pravilu od dana zakljucenja pravnog posla do prenosa svojine na kupca. Predbiljezba se ugovara i unosi u knjiznim zahtjevima i ona je vrlo efikasno sredstvo osiguranja kupca ili drugih lica u ciju korist se prava na nepokretnost i sticu. a t rece savjesno lice moze postati i vlasnik ako prije preda zahtjev za uknjizbu. te je odredeno da se ov aj rok moze produziti najduze godinu dana. ili prestaju.

do 117. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 93. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 112.pasuone su odbile njen upis. b) Ako stranke nece da ugovore predbiljezbu. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 91. i 86. --------149 150 151 152 Clan Clan Clan Clan 85. notar mora u odjeljku vati sljedecu poduku i upozorenje: Poduke konstato Notar jepoduciostranketomedaikakopredbiljezba osiguravakupcaiupozoriona eventualneposljediceneupisivanjapredbiljezbe. s tim da rok za opravdanje predb iljezbe ne moze biti kraci od trideset. niti duzi od sezdeset dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi.brise istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje.

lisenje poslovne sposobnosti. ili koje imaju znacaj javne objave koja se upisuje ako Zakonom nije utvrdeno njihovo dejstvo.000.2. postojanje zabrane otudenja i opterecenja. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) te istovremeno daseupise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovuovognotarskogzapisaprotivsvakodobnogvlasnikaprodatenepokretnosti. uz napomenu da je za brisanje tog prava dovoljan dokaz o smrti ovl ascenika . 2 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbepristajanjanaizvrsenjebezodlaganjaiizjaveza upis zabiljezbezabrane novogopterecenja nepokretnosti Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. prinudna uprava. produzenje roditeljskog prava. a kupac je saglasan154. prvenstveni red. mogao bi odgovarati za eventualnu s tetu. kao sto su otvaranje stecaja. zabiljezba neposredne izvrsno sti notarskog zapisa itd. kao sto su maloljetstvo. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50.00 EURA (pede sethiljada EURA). mijenjati ili gubiti.6. na druge cinjenice vezane za nepokretnost.-------------------------------------------------------Upis zabiljezbe vrsi se na zahtjev ovlastenog lica. sa zakonskim zateznim kamatama. Zabiljezbom se vrsi upis cin jenica koje se odnose153: na licne odnose vlasnika nepokretnosti. 1. Zabiljezbom se knjizna prava ne mogu sticati. P R I m J E R I 1 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbe zabrane otudenjanepokretnostiizugovorao poklonu Ugovorne strane su saglasne da se u Katastar nepokretnosti upise zabiljezba zabra ne otudenja i opterecenja nepokretnosti iz tacke/clana __ ovog ugovora bez pismene saglasnos ti poklonodavca. suda ili drugog drzavnog org ana. postoja nje spora. stavljanje pod starateljstvo. s tim s to prodavac zahtijeva. Na osnovu pravnog posla. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. Ovdje se radi o pravnim cinje nicama koje su od uticaja na raspolaganje nepokretnostima. kaoidaseupise zabiljezbazabranenovogopterecenjapredmetnenepokretnostibez pismene saglasnostihipotekarnogpovjerioca. pokretanje postupaka eksproprijacije. .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ako notar ovu poduku i upozorenje ne bi dao.3. Zabiljezba Zabiljezba predstavlja upis odredenih pravnih cinjenica koje mogu proizvoditi pr avna dejstva pod uslovima utvrdenim Zakonom.

pravne i formalno. kao i za uknjizbu i predbiljezbu (knjizni prethodnik. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. .pravne pret postavke. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. 154 Clan 85. tabularna isprava. odreden i 153 Clan 98. stav 1. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.za zabiljezbu se moraju ispuniti sve materijalno.

zabiljezba fiducijarnog prenosa svojine. upisom zabiljezbe. u dijelu ovog rada koji se odnosi na uvodni dio notarske isprave istakli smo da .000. izuzev kod nekih vrsta. niti zaustavlja mogucnost raspolaganja knjizn im pravom. upise hipotekau korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. 1 6 3 Ujednompravnomposlu(ugovoru)mozebiti jednaili vise knjiznihizjavazarazne vrsteupisa(uknjizba. Notar je duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja u vezi s tim. Medutim. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. zabiljezba zabrane otudenja i opterecenja i dr. mogu upisani odnos ili pravnu cinjenicu suprotstaviti svim kasnijim sticaocima knjiznog prava na nepokretnosti155. s tim sto prodavac zahtijeva.saistovremenimupi somhipotekeizabiljezbeneposredneizvrsnosti notarskogzapisa: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa pravasvojinesa 1/1 dijela. npr. Zabiljezba ne sprecava. te istovre meno da se upise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovu ovo g notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate nepokretnosti. pravoprecekupovine 1 7 1 Odobrenja Nekada je zbog punovaznosti potrebno da ugovor odobre ovlascena ili treca lica. zabiljezba) P R I m J E R I a)Jednaknjiznaizjava-saglasnostzaupisprenosasvojine: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis pr enosa prava svojine sa 1/1 dijela. Lica koja su izdejstvovala zabiljezbu.00 EURA (pedese thiljada EURA). Upis zabiljezbe se vrsi u G list nepokretnosti. a kupac je saglasan. (ili sa ugovorenim zatezn im kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do konacne isplate. Ugovor o prodaji postupak).1. da se istovremeno sa prenosom svojine na njega. u slucajevima kada stranke imaju interes da zakljuce ugovor prije pribavljanja saglasnosti. --------------------------1 7 Odobrenja. zavisna je od pravnih dejstava izvrsene zabiljezbe. a nekada i odbiti pred uzimanje sluzbene radnje.-------------------------b)Viseknjiznihizjava: saglasnostzaupisprenosapravasvojine. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. kao i da se izvrsi upis zabiljezbezabrane novogopterecenja predmetne nepokretnosti. Naime.predbiljezba. sa zakonskim zateznim kamatama. u roku do ____. sudbina raspolaganja knjiznim pravom. Uloga notara na ukazivanje pravne prirode zabiljezbe i upozoravanje na moguce posljedica je veoma znacajna.

ili lice koje nastupa u ime maloljetnog prodavca. . i naredne. I knjiga.. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim o dnosima.ugovor moze sklopiti i lice koje nastupa u ime prodavca. Podgorica 2009. str. a nema potrebno odobrenje orga na 155 Vidjeti opsirnije kod Zorana Rasovica. 346. a nema kod sebe punomoc je.

dostave potrebna odobrenja. -------------------------------------------------------------Primjer zaformulacijukada nijepotrebnoodobrenje: U konkretnom slucaju. prije pribavljanja odobrenja.-------------------------------------------------------------------------- . i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenih odobrenja .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima starateljstva. ----------------------------------------------Primjer zaformulacijukadajepotrebnoodobrenje. odobrenje organa starateljstva). Odobrenja se daju prema prema pravi lima odredenim u ZOO CG156. te da. Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. te da. ispitavsi sve okolnosti. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. to mogu biti sljedeca odobrenja: punomocje od strane zastupanog kao ugovorne strane. prije pribavljanja odobrenja. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. i ne vrse njenu ispla tu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenog punomocja (odobrenja). o cijem trosku i u kojem roku. notar je saopstio strankama da ova j ugovor ne podlijezenikakvimodobrenjima. U ispravi je potrebno navesti ko ce pribaviti odobrenje (stranke ili notar kojeg ovlascuju u ugovoru da pribavi odobrenje). . do ugovorenog roka. odobrenje organa starateljstva i roditelja za zakljucenje ugovora o prodaji nepo kretnosti u ime malodobnog lica. Obavezno se unos i poduka i upozorenje: P R I m J E R Notar je poduciostranke da ce ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako u roku od __ dana ovom notaru budu dostavljena potrebna odobrenja. s tim da ce takav ugovor proizvoditi pravna dejstva ako se naknad no. strankezele zakljucenje ugovora prije pribavljanjapotrebnogodobrenja: Notar je poducio stranke da ce ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako do dana ______ godine notaru bude dostavljeno punomocje prodavca u formi notarskog zapis a (alt. odobrenje nadleznog organa pravnog lica. Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja.

u zavisnosti od toga na osnovu cega je ustanovljeno. i dalje. 156 Clan 22. strana 710. Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno.1 7 2 Pravoprecekupovine Pravo prece kupovine je pravo njegovog imaoca da zahtijeva od vlasnika stvari ko ji je odlucio da proda svoju stvar. . a ako vla snik proda stvar trecem licu. Podgorica 20 09. 157 Zoran P. godine. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. da mu je ponudi prije nego svim kupcima. da zahtijeva da mu se stvar ustupi po cijeni i pod uslo vima pod kojima je zakljucen ugovor o prodaji157. ZOO CG. Rasovic.

zakonsko i ugovorno pravo prece kupovine razlikuju se po osnovu nastanka. tako prema Zakonu o svojinsko-pr avnim odnosima. Ugovorno pravo prece kupovine Ugovorno pravo prece kupovine ustanovljava se ugovorom. a najduze pet godina (clan 540. ili postoji ugovorno pravo prece kupovine koje nije upisano u katas tar. ZOO CG). Ono je izjednaceno sa zakonskim pravom prece kupovine.1. u odredeni m rokovima. a trece lice je znalo. bez obzira na sav jesnost treceg lica. Dakle. onda se moze su protstaviti trecem licu samo ako je ono nesavjesno (znalo ili je moglo znati za postojanje ugovornog prava prece kupovine). Vlasnik ili suvlasnik ima ju pravo prodati stvar i prenijeti svojinu ili susvojinu na trece lice bez obzira da li p ostoji pravo prece kupovine. kao i o uslovima prodaje i da mu ponudi da on kup i stvar za istu cijenu (clan 536. bez obzira na njegovu savjesnost. Zakonsko pravo prece kupovine Zakonsko pravo prece kupovine je ustanovljeno zakonom (clan 542.7. po vremenu trajanja i po dejstvima prema trecim licima.). Zakonsko pravo prece kupovine moze biti ustanovljeno razl icitim posebnim zakonima (npr. ugovornom odredbo m o pravu prece kupovine. tj. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima.1. zakoni koji regulisu poljoprivredno zemljiste i sume itd. samo ako je upisano u katastar nepokretnosti. 1. dok kod zakonskog prava prece kupovine trajanje tog prava nije vremenski ograniceno. da se stvar njemu ustupi pod istim uslovima.2. s tim sto imaju istu posljedicu u slucaju povrede prava prece kupovine.7. Zakons ko pravo prece kupovine moze biti upisano ili neupisano u katastar nepokretnosti i u oba slucaja ima isti znacaj za pravni promet. onda imala c prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva od suda da se stvar njemu ustupi pod istim .2. bez obzira na njegovu savjesnost. postoji zakonsko pravo prece kupovine u korist suvlasnika. Zbog toga je veoma vazno da se u notarskom zapi su prodavac izjasni da li postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. ako postoji zakonsko pravo prece kupovine i ugovorno pravo prece kupovine koje je upisano u katastar nepokretnosti. Ugovorno pravo prece kupovine je vremenski ograniceno na period koji je odreden ugovorom. ima dejstva prema trecem licu. Medutim. Ugovor o prodaji 1. A ako nije upisano u katastar. Naime. U slucaju povrede prava prece kupovine imalac tog prava ima pravo da zahtijeva od suda. kupac se obavezuje da izvijesti prodavca o namjeravanoj prodaji stvari odredenom licu. ima dejstva prema trecem licu. ZOO CG). u slucaju prodaje suvlasnickog dijela.158 Naime. ostali suvlasnici imaju pravo prece kupovine. ili je moglo znati za postojanje prava prece kupovine.2. ZOO CG). u smislu njihove savjesn osti. tj.

ugovornog prava prece kupovine (koje je upisano u katastar nepokretno sti ili je strankama poznato to pravo). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. pisanim putem. .uslovima. i 4. preporucenom posiljkom sa povratnicom) 158 Clan 132. Notar je duzan da upozori stranke na post ojanje zakonskog prava prece kupovine (bez obzira je li upisano u katastar nepokretnost i ili nije). te poduciti ih da je potrebno nosioce tog prava na pouzdan nacin obavijestiti (npr. koji je duzan poduciti i upo zoriti ugovorne strane na postojanje prava prece kupovine i na posljedice koje mogu nas tati u vezi sa povredom prava prece kupovine. Upravo je ovdje veoma vazna uloga notara. stav 3.

na pouzdan nacin i treba sadr zavati podatke o namjeravanoj prodaji. ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako s e do dana ____ pribavi izjava o nevrsenju prava prece kupovine. notar ce na insistiranje ugovornih strana sastaviti notars ki zapis. mogu obaviti stranke. odnosno moglo biti poznato trecem licu. upisanog u katastar n epokretnosti. Ako bi stranke odbile unosenje takvih p oduka i upozorenja u notarski akt. tako kod zakonskog prava prece kupovin e suvlasnika (clan 132. Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. te poduke i upozorenja unijet i u notarski zapis. notar je duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje1 59. ZOO i drugi zakoni kojima je uredeno pravo prece kupovine). U slucaju posto janja prava prece kupovine. ponuda suvlasniku treba biti dostavljena u pisanoj formi. te ih upozor iti na posljedice suprotnog postupanja u slucaju povrede prava prece kupovine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima o namjeravanoj prodaji. odnosno ne vrse svoje pravo prece kupovine (clan 536. odnosno vrsenju prava prece kupovin e. ali ih je istovremeno poduciti i upozoriti. na nacin i u rokovima propisanim Zakonom ili ugovorom u skladu sa Zakonom. ne prihvati ponudu. nac in placanja itd. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). Poslove oko pribavljanja izjava o nevrsenju. ali je preporuka da to ucini notar. Ako suvlasnik. ugovorne strane zele izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od ovlastenika tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (deset) dana od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. dospjelost. mogao bi odgovarati zbog povrede sluzbene oba veze poducavanja. ogranicen u pravu raspolaganja u korist neke osobe. te ce s tim u vezi. Ako je nosilac prava. ponudac moze svoj su vlasnicki dio prodati trecem licu bez rizika povrede prava prece kupovine. kao i o njenim uslovima (cijena. tada ogranicenje djeluje prema trecoj osobi samo kada je to ogranicenje upisano u katastar nepokretnosti. stav 4. ili je poznato. Ako n otar ne bi dao ove poduke i upozorenja. u roku od deset dana od dana kada mu je dostavljena pisana ponuda za kupovinu suvlasnickog dijela. odnosno ako se po isteku ostavl jenog zakonskog . do 542. pa su to stranke prihvatile. a u vezi pravnih dejstava prave prece kupovine i eventualnih posljedica k oje mogu nastupiti usljed povrede tog prava. te za eventualnu stetu.). kao i uslovima te prodaje i zahtijevati da se u odredeno m zakonskom roku izjasne da li vrse.

---Potrebne zahtjeve ce uputiti i izjavu o nevrsenju ili vrsenju prava prece kupovi ne pribavice prodavac o svom trosku. ---------------------------------------------Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. u roku od _______ (alt. prije pribavljanja izjave o nevrsenju prava prece kupovine. kao i druge cinidbe iz ovog ugovora. .). ugovorne strane ne zel e izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od nosioca tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (de set) dana 159 Clan 29 i 47 Zakona o notarima CG.roka. notar o trosku prodavca. suvlasnik ne izjasni na dostavljenu ponudu.-------------------------------------------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. kojeg p rodavac ovlascuje da poduzme sve potrebne radnje u vezi s tim.

1. kao i o taksama za upis u katastar. troskove upisa prenosa svojine i d ruge troskove u vezi s tim. pa nakon toga. poduciti i upoz oriti stranke. iznos naplacene nakna de i troskova sastavljanja notarskog zapisa. zatim se mora naznaciti kome i u kojem broju se izdaju otpravci. promet nepokretnosti podlijeze placanju poreza na promet. te to unijeti u ispravu. kao i porez na promet nepokretnosti po osnovu ovog ugovora. zajedno sa izjasnjenjem ugovornih strana o tom e ko i kako ce snositi troskove i poreze. notar je saopstio strankama da u konkretnom slucaju ne p ostoji zakonsko pravo prece kupovine. s tranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. P R I m J E R Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. ali su strankeodtogaodustale -----------------------------------------------------------------------------Primjer za formulaciju kada ne postoji pravo prece kupovine: Ispitavsi sve okolnosti. te je duzan da u notarskoj ispravi upise i znos naplacene naknade i troskova160. te ostali obavezni podaci koje propisuje Zakon o notarima. --------------1 8 Troskoviiporezi Notar ima pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troskova u vezi sa obavljanjem posla u visini odredenoj notarskom tarifom. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio161 stranke na sljedece: ------------------------------------------------------ . teih upozorio na pravni znacajieventualnepravneposljediceu slucajupovredepravaprecekupovine. Ugovor o prodaji od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. a prodavac izjavljuje da ne postoji neupisano pravo prece kupovine . a narocito one koje proisticu iz zakona i koje su veoma bitne sa stanovista pravnih posljedica ugovora. da upis u katastar nepokretnosti podlijeze troskov ima. snosi kupac. Notar je du zan o svemu naprijed naznacenom. takode. niti je u katastar nepokretnosti upisano ugovorno pravo pr ece kupovine. a prometu po ovom ugovor placanju poreza na promet nepokretnosti.-----1 9 Zavrsneodredbe U ovom dijelu akta se daju odgovarajuce poduke i upozorenja. s tim sto to nije uslov za upis u katastar nepokretnosti.

da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. 161 Clan 47. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG (o ovome detaljnije vidjeti u ovom radu. . ----------------------------------160 Clan 126. i 127. u dij elu gdje se govori o postupku sastavljanja notarskih isprava).

uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka164. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. potpisuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. kako slijedi.--------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama i neposrednim pitanjima. te poreskoj upravi. pa su stranke odustale od toga .g.-----------------U Podgorici. uz sudjelovanje sudskog tumaca. nakon cega su stranke izjavile da j e tako postupljeno. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar167. -------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju162:-------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. po sluzbenoj duznosti. ko jeg slobodnom voljom odobravaju166 i svojerucno. dana_______2009. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. u ukupnom iznosu od _______EURA163. a na slj edeci nacin:________. a sudski tumac165 je cj elokupan tekst ovog akta kupcu preveo na italijanski jezik. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti. u _______ casova168 ------------------------------------------------Prodavac: (potpis) Kupac: (potpis) .--------------------------da ce notar.

164 Clan 47. Zakona o notarima CG 166 Clan 50. tacka 6. clan 24 Pravilnika o radu notara CG. Zakona o notarima CG 167 Clan 40. tacka 5. pecat i stambilj 162 Clan 81 Zakona o notarima CG. Potpis. Z. Zakona o notarima CG . tacka 7.. Zakona o notarima CG 165 Clan 46. 49 i clan 50. notar je duzan u notarskoj ispravi u pisati iznos naplacenih naknada i troskova. Zakona o notarima CG 168 Clan 50. 163 Clan 127. stav 2.Bracni drug prodavca: (potpis) Sudskitumac: (potpis) NOTAR: Z. stav 3. Zakona o notarima CG.

vodeci racuna o interesima obje ugovorne strane. a da nota r. al i isplatu uslovljava brisanjem prava plodouzivanja. po kulturi vo cnjak.00 EURA. Prodavac. trenutno boravi sa suprugom CB. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji.. njemackog drzavljan ina gospodina Hajnca Huberta. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu za iznos od 300. vrsi placanje cijene prodavcu.000. ali jos uvijek nije stigao. zajedno sa suprugom. sa cime je sa glasan i prodavac. 1995. Gospodin BB izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika kupca. Notaru daje na uvid neovjerenu fotokopiju punomoci. a sto je kupac spreman odmah platiti i da se novac nalazi na racunu punomocnika u Podgorici. Prodavac izjavljuje da je drzavljanin Crne Gore i da je. zauzvrat.B.B. vrsi se preko uposlenika firme B.1. Original punomoci ce naknadno dostaviti. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. Ugovor o prodaji 1 10 Primjeripojedinihugovoraoprodajinepokretnosti Zadatak broj 1. ali nije upisan u katastar n epokretnosti. kao takav. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (prodavac) i gospodin BB. U tom stambenom objektu. povrsine 4500 m2. kako bi se na taj nacin osigurao. uz sa glasnost punomocnika kupca. Komunikacija izmedu notara i gospodina B. godine naslijedio poljoprivredno zemljiste u okolini Podgorice. na osnovu gradevinske dozvole . prema postojecoj zako nskoj . o d notara zahtijeva da mu obezbijedi sigurnost da ce cijena biti placena i predlaze.10. od zajednicke ustedevine izgradio stambenu zgradu. a preko susjedne parcele. Punomocnik kupca zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da clausulu intabulandi. te je upisano prav o plodouzivanja u korist umrlog djeda prodavca i pravo sluzbenosti prilaznog puta u korist te parcele. koji je italijanski drzavljanin. koji je u cijelosti zavrsen.. sa prodavcem kao upisanim vlasnikom od 1/1. 2009. upisom kuce u katastar nepokre tnosti i upisom predbiljezbe. na kojem je. koja je takode dosla kod notara. KO Masline. sacinjenu od notara u Njemackoj. a ima nalog da se odmah danas zakljuci ugovor. da se cijena deponuje na notarski racun za stranke. Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. te izjavljuje da mu je original poslat postom. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. koji prevodi sa talijanskog na crnogorski jezik. godine. shodno njihovim izjavama volja.

Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. prilikom sastavljanja notarskog akta. vodeci racuna.regulativi. kao i podaci o nepokretnostima. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). . koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. o zastiti inter esa svih ucesnika u ovom pravnom poslu.

ul..1.10. i to odmah danas. notar je stranke upozorio da im nece izdavati otpravke i prepise ovog akta.. ul. od dana _______. notar ih je poducioiupozorioda ovaj ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva sve dok mu se u naznacenom roku ne dostavi naprijed naznaceno punomocje.00 (jedanaest) casova. ciji sam identitet utvrdi o uvidom u pasos Italije. sa rokom vazenja do ____. roden dana_______. s acinim notarski zapis ugovoraoprodaji. te danepostupazasebelicnoveckao punomocnik gospodina Hainza Huberta.1950. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. Punomocnik kupca izjavljuje da nije u stanju prezentovati punomocje kupca koje mu je u originalu poslata postom. broj_____. 57. Dana 14. izdatu od mUP-a Crne Gore. ul. roden u mjestu_________. notaru prezento vati pravno valjano punomocje u roku od 7 (sedam) dana od dana zakljucenja ovog ugovora.Gospodin AB. u Berlinu. Nadalje . a koji izjavljuje da je: sin A.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Obala br. drzavljanin. (u d aljem tekstu: prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. penzioner. Obala br. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. od dana ____ ___. po zanimanju menadzer. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu._________broj__. UZZ broj: 15/2009. sa rokom vazenja do____. roden dana_______. obavezuje da ce o svom trosku.1. te se. preda mnom. ozenjen. Dallarmi str. nastanjenog u minhenu. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------1. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. rodenog 8. broj_____. u 11. drzavljanin Italije.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljade devete godine). godine. s tim u vezi. sve dok mu se . ul.10. Njemacke (u daljem tekstu: kupac). te d a ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ovog ugovora. S o bzirom da ugovorne strane insistiraju da zakljuce ovaj ugovor bez naprijed naznacenog p unomocja._________ broj__. odnosno trosku kupca. ali jos uvijek nije stigl o. izdat od _____________. drzavljanin Crne Gore. a koji izjavljuje da je sa adresom stanovanja u ___________. JmB_________.

---------------------------------------------------------------------3. JmB________.________. a u sto sam se i sam uvjerio kroz razgovor o situaciji. a koja izjavljuje da je: kci B.rodena 01. rodena dana_____.ne dostavi pravno valjano punomocje. hilja du devetsto sezdeset pete godine). Gospoda CB.____ __. te je.1965. na adresi ul. (prvog januara.01. na sastavljanje ovog notarskog zapisa pozvana i pri sustvuje sudskitumac za italijanskijezik gospodica MajaMajic. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. nastanjena u Podgorici. broj______. penzioner. drzavljanka Crne Gore. ul. sa rokom vazenja do________. u _____________. nastanjena u _________ __. od dana____ ____. . udata (u daljem tekstu: bracni drug prodavca) --------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospodin BB ne vla da crnogorskim jezikom. izdatu od mUP-a Crne Gore. na prije dlog ovog notara i na zahtjev stranke.

izdatu od mUP-a Crne Gore.KOMasline. neposredno prije sacinjavanja ovog zapis a.povrsineod 4500 m2.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli. Ugovor o prodaji JmB_____. od _____ . au G listu upisanojepravoplodou zivanjaukorist ______________. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik.kaoposluznog dobra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio mogucnosti da.vocnjak1 klase Brijeg . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------U B listu. br. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje. koji su mi stranke prezentovale u or iginalu i koji im je procitao.povrsine300m2.___/2009. te iz razgovora o situaciji ustanovio da su sposobne za poduzimanje ovog pravnog posla. od _____. objasnio im pravne dom ete i posljedice namjeravanih izjava volje. prilaze uz ovaj izvornik. od dana________. kojim je gospodica maja majic postavljena za sudskog tumaca za italijanski jezik. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. koji je sacinio ovaj notar. broj______. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1.___. te se uvjerio u pravu volju stranaka. ali se od toga odustalo.tepravosluzbenosti prilaznogputaukoristsvagdasnjeg vlasnikaparceleiz A listakaopovlasnogdobra.sa 1/1 dijela. sa rokom vazenja do________ (u daljem tekstu: sudski tuma c) -----Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore.1. na lazi na njegovom sluzbenom podrucju. od .KOMasline. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. upisan prodavac. a navedeni dokume nt se. br. opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti.aprekocijeleparcelebroj2/2 prilazniput. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku.iz Listanepokretnostibroj2.-----------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta.. u ovjerenom prepisu. stranke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 .

da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. stranke izjavljuju da su to razumjele.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. KO masline. --------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.. te koj a se.___/2009.vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. Nakon toga.1.. U vezi s tim. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. prilaze uz ovaj izvornik. od _____. br. kao takva.

Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni s tambeni objekat na dvije etaze. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina sa bracnim drugom CB. zajednickim sredstvima kultivisala naprijed naznacenu parcelu i izgradila stambeni objekat. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. i zdate od Opstine ________. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ako se radi o takvoj imovini. izgraden po osnovu gradevinske dozvole.Opstine _______ ___. dimenzija 9. ------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa.koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto im je procitan. predmet ove prodaje. a iz koga je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda CB bracni drugovi. od_______. zajedn o sa zemljistem. s tim sto za isti nije pribavljena upotrebna dozvola i zbog toga nije upisan u katastar nepokretnosti. Nakon toga. t e da bi.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigevjencanih. Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje kao posebnu i movinu III CIJENA------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. broj . Predmetni stambeni objekat je. koja se u ovjerenoj fotokopiji pril aze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. 0x9. te je saglasna u cijelosti sa ov om prodajom. odnosno prodavcem.-----Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. broj______. 0 m.od___________.00 EURA(slovima: tri stotinehiljada EURO) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena za placanje dospijeva u cjelokupnom iznosu na notarski racun za stranke. broj__________. koja je prisutna u sacinjavanju ovog notarskog akta i koja izricito izjavljuje da je sa muzem.--------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora.

ali se od toga odustalo. otvoren kod banke____________. u roku od 3 (tri) dana od dana ispunjenja sljedecih uslova: kada prodavac o svom trosku iz dejstvuje. broj _____________. te rjesenje katastra nepokretnosti o predbiljezbi pr ava svojine u korist kupca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupcana ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. Stranke daju nalog notaru da cjelokupni iznos cijene sa notarskog racuna za stranke isplati na racun prodavca. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj i movini . upisanog u G listu predmetne nepokretnosti. u roku od tri dana od dana kada pu nomocnik kupca ovom notaru dostavi u ugovorenom roku pravno valjano punomocje za zastupan je kupca._____________. kod banke ___________. a ovaj notar zaprimi rjesenje katastra nepokretnosti o brisanju prava plodouzivanj a.--------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcana mogucnosti njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. i rjesenje istog organa o upisu stambenog objekt a iz tacke I u katastar nepokretnosti.

koja ce biti predata kupcu. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja. a sa cime je saglasan i kupac. kako slijedi: daprodavacuovojispraviizjavi saglas nost zaprenospravasvojine. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procita no strankama.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac i njegov bracni drug n isu evidentirani kao poreski obveznici. -----------------------------Notar je upozorio stranke.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja od odgo vornosti.1. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. ov jerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isp late cijene.broj10-4/2 3-15-7-20531-__ __/ 09 .--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgov ornosti za materijalne . od __ __ 2009 godine. kada se isplati cjel okupna cijena. na opasnost od upisa zakonske hipote ke za neplacene poreze prodavca i njegovog bracnog druga. i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac i njegov bracni drug nema dugovanja za poreze. davanje saglasnosti za preno s prava svojine odmah u ugovoru. Ugovor o prodaji za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostupanja Nakon toga. a posebno kupca. odnosno katastru nepokretnosti.ovjereniprep isiprepis. prodavac je izricito izj avio. porezi i doprinosi. osimotpravka dijela aktazaupispredbiljezbe.alidasekupcuili bilokomedrugomneizdajeotpravak.svedokkupacne isplatiucijelostikupoprodajnucijenunanaprijedopisaninacin Notarjeduzanpostupitip onaprijed naznacenom nalogu. kamate. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreskeuprave-____________. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. osigurana neuknjizeno m hipotekom. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje.---Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. --------------------------------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti.

a ako je prodavac za njih znao. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene prodavcu. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. a nije ih saopstio kupcu. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. odnosno znao da se mogu ocekivati. koristi.i pravne nedostatke. ili je mogao znati.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed.KORISTI.-----------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA. vode i druge komunalne usluge.kupacmozeuknjizitiukatastru nepokretnostisapravomsvojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora ----- .------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora.

po osnovu ovog ugovora. pa. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim.--------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------- . ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. niti je upisano ugovorno pravo prece kupovine. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze odobrenju kupca i da ce tek tada biti na pravnoj snazi. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti.ukoristkupcaupisepredbiljezbap ravasvojineod1/ 1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora----------------------Stranke daju nalog notaru da otpravak dijela akta za upis predbiljezbe dostavi k atastru nepokretnosti odmah nakon sto punomocnik kupca dostavi ovom notaru pravno valjano punomocje za kupca i isplati u ugovorenom roku cjelokupnu cijenu na notarski racun za stra nke. snosi kupa c. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora u vezi s tim. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. ispitavsi sve okolnosti. Prodavac is tovremeno izjavljuje da ne postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. ----------------------------------da ce notar. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostaviti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke cjelokupna cijena bude isplacena prodavcu. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Prodavacjesaglasandasenaosnovuovognotarskogakta. Takode ne post oji zakonsko pravo prece kupovine. nakon toga. pa su stranke ugovorile njen upis.------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. kao i porez na promet nepokretnosti. po sluzbenoj duznosti.

a na slj edeci nacin:________________. --------------------------------------------------------------OTPRAVAK:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi.Otpravak dijela akta za upis predbiljezbe (1). ------------------------------------------------------------------------------------------ .

. U Podgorici. godine. Gospoda PP izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika firme BOR d. 1997 god ine. nakon razvoda braka. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. naslijedio poslovni prostor u Pod gorici. po osnovu testamenta.1. gdje je i zaposlena.o. u _______ casova_________(slovima) ------------------------Prodavac: AB (potpis) Kupac:popunomocniku BB (potpis) Bracni drug prodavca: CB(potpis) Sudskitumac: maja majic(potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. Ugovor o prodaji Notar je procitao akt strankama. kako slijedi. nakon cega su stranke. a koji se prodaje radi rjesavanja njihovog stambenog pitanja.10. Gospoda CB izjavljuje da je majka dvanaestogodisnjeg BB. koji joj je povjere n na roditeljsko staranje. g. Nadalje. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su sagl asne sa ovim zapisom. dana_______2009. pojavila su se sljed eca lica: gospoda CB i gospoda PP. No taru daje na uvid punomoc za kupovinu poslovnog prostora.12. izjavljuj e da. potp isuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara.o. pecat i stambilj notara) Zadatak broj 2. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. rodenog 01. dok njegov otac zivi odvojeno i zasnovao je novi brak. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. 2009. izjavile da je tako postupljeno. a sudski tumac cjelokupan tekst ovog akta preve o na italijanski jezik punomocniku kupca. kao kupca. koji je od umrlog djeda. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar. a ciji je vlasnik i direktor trenutno na sluzbenom putu. uz sudjelovanje sudskog tumaca. zivi sa naprijed naznacenim malodobnim sinom..

kao upisanim vlasnikom od 1/1 .000. Majka prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom. Majka malodobnog prodavca je saglasna u naknadnoj ispravi dati izjavu o zasnivanju hipoteke na predmetnoj nepokretnosti. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 300. KO Masline..00 (tristotinehil jada) EURA. s tim da ce sredstva biti operativna kada se sa davaocem kredita zakljuci ugovor o hip oteci na predmetnoj nepokretnosti. koji istice nakon dvije godine. Cjelokupni iznos cijene se finansira iz kredita koji je vec odobren kupcu.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. ali zahti jeva od . sa prodavcem. parcela povrs ine 500 m2 i poslovni prostor od 200 m2.

broj_____. Obala br. JmB_________. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. a koja izjavljuje da je: kci B. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. prema postojecoj zako nskoj regulativi.10. Punomocnik kupca to prihvata i saglasan je s voljom pro davca u vezi sa placanjem cijene. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. neudata razvedena.. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima).________. broj______. sa rokom vazenja do________. od dana _______. na adresi ul. ciji sam identitet i malodobnost utvrdio uv idom u pasos. trgovac.00 (j edanaest) casova.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima notara da je obezbijedi u pogledu placanja cijene direktno od banke nakon zaklju cenja ugovora o hipoteci i upisa hipoteke. kao i podaci o nepokretnostima. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. drzavljanin Crne Gore. Prodavac je saglasan s tim. s tim sto zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da c lausulu intabulandi. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). izdat od mUP-a Crne Gore. roden dana_______.. Obala br. od dana____ ____. sa cinim notarski zapis ugovoraoprodaji. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. ul. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. izdata od mUP-a Crne Gore. preda mnom.2009 g. kako bi se na taj nacin osigurao.1. ul. kao i da ugovor o prodaji bude izvrsna ispr ava u pogledu placanja cijene. JmB________. drzavljanka Crne Gore. i . dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. rodena dana_____. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. ali z ahtijeva od notara da ga obezbijedi u pogledu izvrsenja prenosa prava svojine i placanja cijene. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. sa rokom vazenja do____.1. UZZ broj: 15/2009. a koja izjavljuje da nepostupa z a sebe licnoveckao majkaizakonska zastupnica malodobnogsina BB. u 11. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. nastanjena u ______ _____. Dana 14. Gospoda CB.

koj i je procitan strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik (u daljem tekstu: proda vac)--------2 Trgovackodrustvo BOR d o o Podgorica.10. god ine.08. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.08.2014.. pravnik.1960. Peta br. JmB 010853000000. od dana 14. ul. -- . mat icni registarski broj subjekta upisa 1-273 Privredni sud Podgorica (udaljemtekstu: ku pac)..2004. Opstine ________. po zanimanju dipl. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. a ostale podatke na osnovu izjave imenovanog lica.godine. broj 04BTH6377. od dana ________. izdate od strane mUP-a Crne Gore. koga zastupa punomocnik PP. ul. sa sjedistem u Podgorici.08. Prva br. rodena 01. sa rokom vazenja do 14.Izvod iz maticne knjige rodenih. broj _______.9. u Podgorici.godine (slovima:prvog augusta hilj adu devet stotina sezdesete godine).

te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela.kojeje sacinjenodana01 09 2009godine. koji je u Registru upisan bez ogranicenja ovlascenja. kao takav. nalazi na sl uzbenom podrucju ovog notara.aistopunomocjeseprilazeuzovajizvorniknakonstojeprocitano strankama --------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje.------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje. od _____. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za kupca. tj.KOMasline. da je u V listu upisana prizem naposlovna zgrada. Ugovor o prodaji Ovlastenje punomocnika za zastupanje kupcauovom notarskom zapisu. kucisteidvoriste. Strankama sam pro citao naznaceni dokument. podbrojem UZZ-31/09. prilaze uz ovaj izvornik.povrsine 200m2. koji je sacinio ovaj notar. U G listu nema upisanih tereta i ogranicenja.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.uforminotarskogzap isa. Punomocnik kupca notaru prezentuje originaln i Izvod iz centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.___/2009. br. utvrdio sam da je punomocnik kupca ovlasc en za preduzimanje ovog pravnog posla. objasnio im pravne d omete i posljedice.. broj_____. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan. upisan prodavac sa 1/1 dijela.sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. te koji se. odstrane notaraXY. kao i to da j e naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. notar izvrsi . te koji je istovremeno upisan kao vlasnik udjela od 100 % (sto posto ). od ____.ul Prvabr 2 . te se uvjerio u pravu volju stranaka. stra nke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisanim pravo m svojine sa 1/1 u korist prodavca. izdat od Uprave za nekretnin e-Podrucna jedinica Podgorica. U B listu.----------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa.broj2/1. -------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznacena punomoc i dalje na snazi i da na strani kupca u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici nije bilo promjena. koji se u ovjerenom prepisu. direktor. prilaze uz ovaj izvornik.povrsineod500m2. utvrdio sam uvidomuotpravakPunomocja.1.

te koj a se. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. KO masline. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br.neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnos ti. U vezi s tim.___/2009. prilaze uz ovaj izvornik. kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti.. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je.1.. od _____. Nakon toga. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. kao takva. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . br. stranke izjavljuju da su to razumjele.

----------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetni poslovniprostorsenalazipodzakupompocev od _____ _ godine. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni poslovni objekat. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. koje su izjavile da su razumjele pra va i obaveze iz tog ugovora. ---------------------------------------------------------------- . od ___. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske struke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da im je poznato njeno stanje i grani ce na terenu. te s tim u vezi notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju osnovnog suda u Podgorici. -----------------------------------------Notar je stranke upozoriona posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Nakon toga. Naznaceni ugovor o zakupu u ovjerenoj fotokopiji prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je predocen i procitan strankama. zakonski zastupnik prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost posebna imovina prodavca. Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. sa trajanjem do _____godine. a na osnovu Ugovora o zakupu. izdate od Opstine ___ _____. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvorn ik nakon sto je procitana strankama.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. broj__________. uz mjesecnu zakupni nu od 500 EURA (petstotina EURA). broj ___. ----------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je notar procita o strankama. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. od_______. po osnovu testamenta. te da bi. naslijedio od djeda. broj -----od --------. Nakon toga. koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. ako se radi o takvoj imovini. dimenzija 20x10 m. na odredeno vrijeme. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. Not ar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnik a nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakupu. Iz naznacenog rjesenja proizilazi da je prodavac stekao svojinu na predmetnoj nepok retnosti nasljedivanjem. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. koju je.

tj.broj______od _____iPresudu OsnovnogsudauPodgorici. kojom je malodobni prodavac povjeren na roditeljsko staranje majci. zakonskoj zast upnici iz ovog ugovora. koje je sacinio ovaj notar. prilazu uz ovaj izvornik nakon sto su procitani strankama .Opstine ______.------------------------------------Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje u svrhu obavl janja registrovanih djelatnosti.Izvodizmaticneknjigerodenih.Opstine ___ __. koji su bivsi bracni drugovi. Zakonska zastupnica izjavljuje da sa malodobnim prodavcem zivi u z ajednickom domacinstvu. koja je sa klauzulom pravosnaznosti od dana ______. broj_____. U vezi . dok njegov otac zivi odvojeno od njih. Iz tih isprava ovaj notar je ustanovio da je prodavac malodoban i da je sin zakonske zastupnice i gospodina GB. a ciji je brak razveden naprijed naznacenom pr esudom._od______. te se navedeni dokumenti u ovjerenim fotokopijama .broj _____. ----------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjige vjencanih.od_____. a u meduvremenu se ozenio.

broj ___ ______. uz godisnju kamatu od 10% i pod svim drugim uslovima iz Ugovora o kreditu. Za osig uranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetn u nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------momentom placanja cijene na racun prodavca. Ugovor o prodaji s tim. notar je poducio i upozorio stranke da su u konkretnom slucaju potrebne s aglasnosti drugog roditelja i odobrenje organa starateljstva. a notar ga je prethodno procitao strankama. koje preze ntuje ovom notaru. na cjelokupnoj svojoj imovini. kupacizjavljujedapristajenaizvrsenjebezodl aganja. u iznosu od ________ __. kad a joj se vrati iznos isplacen na ime kredita u slucaju da ugovor o prodaji ne bude izvrse n iz razloga za koje nije odgovoran prodavac.---------------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora.1. ----------- . nadalje. odobrenog od strane banke ________. Izvrsni otpravak o vog akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za njegovu izvrs nost. ---------------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju kredita iz kojeg ce se isplatiti c ijena iz ovog ugovora. na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne nepokretn osti. a sve to pod usl ovom da se banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu. Naznaceni ugovor o kreditu se prila ze u ovom izvorniku u originalu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. Prodavac se.00 EURO (tristotineh iljada EURO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita. S tim u vezi. na osnovu ovog notarskog akta. --------------------------------------------------------------------------------Ovim kupac neopozivo ustupapotrazivanje na isplatu naprijed naznacenogkredita prodavcu Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja. bez ogranicenja i troskova za prodavca. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. zakonska zastup nica malodobnog prodavca izjavljuje da su pribavljene naprijed naznacene saglasnosti. koji su sklopili kupac i banka ____________. prodavac ustupa kupcu sva prava koja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. Notar je upozoriokupca na posljedice davanja izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaga nja.

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupan ja ali je kupac od toga odustao. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. deponova nje cijene na notarski racun za stranke. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene.---------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. zatim mogucnost . zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti sa pravom svojine ili kad se predbiljezi svojina. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja.Notar je poduciokupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dosp jeloscu placanja cijene.

ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak.--------------------------------------------------------------------------------------Nepokretnost je predmet ugovora o zakupu. broj 10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . Na kon toga. kako je to naznaceno u tacki I ovog ug ovora. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim.od __ __ 2009 godine.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. Cjel ovit otpravak i prepis izvornika notar ce izdati kad stranke pisanim putem dokazu da je placena kupoprodajna cijena. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravakdijela akta. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. koje se prilaze uz ovaj izvo rnik nakon sto je procitano strankama. na opasnost od upisa zakonske hipote ke i poducio kupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac nema dugovanja za porez e i doprinose. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. Notar je upozorio stranke. porezi i doprinosi. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostup anja Nakon toga. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. kamate. prodavac je izricito izjavio. a sa cime je saglasan i kupac. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promje nom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznace nog ugovora o zakupu. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske uprave-____________.------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor . kako sl ijedi: Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. odnos no prepisa koji necesadrzavati saglasnost prodavcaza prenos pravasvojinena kupca sve dok kupac ne isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu na naprijed opisani nacin. a posebno kupca.

ili je mogao znati.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posredni posjed. koristi. kupac moze uknjiziti u katas tru nepo kretnosti. vode i druge komunalne usluge. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. a nije ih saopstio kupcu. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cje lokupne cijene.KORISTI.------------------- .------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)------------------------------------------------Prodavac je saglasan da se. odnosno znao da se mogu oc ekivati. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovornost i za materijalne i pravne nedostatke. na osnovu ovog ugovora. ili ako je prodavac za njih znao.nosti. -----------------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje.

potvrde isplatu cjeloku pne cijene prodavcu. s tim u vezi. od ____. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. sacinjenog od notara XY. kao i porez na promet nepokretnosti. sa klauzulom pravosnaznosti. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. -----------------------------------------------------------------------Notar je ustanovio da u konkretnom slucaju ne postoji pravo prece kupovine. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze davanju saglasnosti od strane drugog roditelja malodobnog prodavca i o dobrenju organa starateljstva169. pa su stranke odbile njen upis. od dana _____. Prod avac izjavljuje da mu nije poznato da postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. izvodom iz banke. broj ___.------------------------------------------VIII ODOBRENJA PRAVAPRECE KUPOVINE -------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. snosi kupa c. a sa cime se saglasio i drugi roditelj malodobnog prodavca gospodin GB.1.---------------------------------------da ce notar. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi. sa sluzbenim sjedistem u _____. po sluzbenoj duznosti. a kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovor a. po osnovu ovog ugovora. pa. - . zakonska zastupnica malodobnog prodav ca notaru prezentuje u originalu Odobrenje Centra za socijalni rad Podgorica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. ispitavsi sve okolnosti. o d ___. broj ____. nakon toga. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. Ugovor o prodaji Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis prenosa prava svojine izda i dosta vi katastru odmah nakon sto stranke pisanim putem. Naznaceni dokumenti se prilazu uz ov aj izvornik nakon sto ih je notar procitao strankama i ustanovio da je nadlezni org an starateljstva dao odobrenje za prodaju predmetne nepokretnosti. ---------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke na sljedece: --------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. te Otpravak notarskog akta. pa.

75 do 79.Od ove notarske isprave dobivaju odmah: -----------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. kod prodaje nepokretnosti) zastupaju njegovi ro ditelji kao zakonski zastupnici. prodavac (1) i kupac (2)-----------------------Od ove notarske isprave dobijaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora:-------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------169 Clan 73. bez clausule intabulandi. . clan 308 stav 2 Porodicnog zakona CG. Dijete mlade od 14 godi na kada djeluje izvan poslovne sposobnosti (npr. te im je za poduzimanje takvog pravnog posla potrebno odobrenje orga na starateljstva. Detaljnije o ovom pravnom problemu vidjeti u dijelu rada koji se odnosi na poslo vnu sposobnost.

majka kupca. da ima namjeru kupiti suvlasnicki dio prodavca na poslovnom prostoru.o. po punomocniku PP (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis i pecat. kao suvlasnik nepokretn osti. pisanim putem se izjasnila vec ranije da ne osporava prodaju. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgova ra volji stranaka.g. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (kao prodavac) i gospodin BB (kao kupac). Prodavceva sestra. Zelio bi ici u s taracki dom. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. te da nastupa kao kupac. te iz tih razloga ima namjeru da proda poslovni prostor u suvlasnistvu sa s estrom. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. sa svojom suprugom DB. u _______ casova________(slovima)---------------------------Prodavac: AB po zakonskoj zastupnici CB (potpis) Kupac: BOR d. ali da se BB pojavljuje kao kupac i da ce se samo on upisati u katastar nepokretnosti. Gospodin AB izjavljuje da zivi sam i da mu je supruga umrla. a na slj edeci nacin:________________. koja je majka kupca. Gospodin BB izjavljuje da je tek napunio 17 godina. Supruga DB je inf ormisala notara da zajednickim sredstvima sa kupcem BB kupuje predmetni poslovni prostor. tj. . kako slijedi.o. dana_______2009. godine. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. 2009.-------U Podgorici. te da se izdrzava o d penzije. Ne zna da cita i da pise. koja mu nije dovoljna za izdrzavanje. stambilj notara) Zadatak broj 3.10. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoj erucno. potpisuju u prisustvu ovog notara. tj.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.

s tim da je. u korist Prve banke. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 100. prema pisanoj obav ijesti te banke. Na nepokretnosti ima upisana hipoteka na 1/2 dijela prodavca za obezbjedenje dug a po osnovu kredita u iznosu od 70. kao upisanim vlasnikom od 1/ 2. .. na ime placanja dijela cijene. sa prodavcem. preuzme obavezu daljnje otplate kredita .00 EURA. i poslovni prostor od 200 m2. parcela povrs ine 500 m2. KO Masline. sa 7% kamate na godisnjem nivou i rok om vracanja od 5 (pet) godina.00 EURA.00 EURA.000. Stranke su saglasne da kupac. na danasnji dan ukupan dug 50.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1.000.000.

Prodavac istovremeno zahtijeva da se taj iznos deponuje kod notara na racun i da notar izda otpravke sa clausulom intabulandi za upis prava svojine nakon st o se isplati cijena prodavcu. sa rokom vazenja do____. roden dana_______. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.1. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. o d dana _______.Gospodin AB. broj_____. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.10. u 11. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. ul.1. a da ostatak cijene isplati prodavcu.2009.00 (j edanaest) casova. o d dana . broj_____.1. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Obala br. sac inim notarski zapis ugovoraoprodaji. drzavljanin Crne Gore. drzavljanin Crne Gore. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. roden u mjestu _________. kao i podaci o nepokretnostima. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------1. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. ul.00 EURA. izdatu od mUP-a Crne Gore. Dana 14. Ugovor o prodaji u ukupnom iznosu od 50. roden dana_______. ul. preda mnom.. Kupac zahtijeva obezbjedenje tako sto uslovljava upis predbiljezbe prije isplate cijene prodavcu i davanje clausule intabulandi u samom ugovoru. izdatu od mUP-a Crne Gore. penzioner._________broj__.000. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. UZZ broj: 15/2009. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). a sa cime je prodavac u potpunosti saglasan. Obala br. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu.g. JmB_________. prema postojecoj zako nskoj regulativi. udovac(u daljem tekstu: prodavac)---------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. a koji izjavljuje da je: sin A. JmB_________.

izdatu od mUP-a Crne Gore. ul.________._______. broj______. roden u mjestu _________. Gospoda DB. o zenjen (u daljem tekstu: kupac). sa rokom vazenja do________. od da na________. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. JmB________. nastanjena u ______ _____. rodena dana_____. na adresi ul._________broj__. ------------------------------------------------------------------------------------------3. trgovac. trgovac. ------------------------- . drzavljanka Crne Gore. a koji izjavljuje da je: sin A. a koja izjavljuje da je: kci B. udata (u daljem tekstu: bracni drug kupca). sa rokom vazenja do____. ciji je ide ntitet ovaj notar utvrdio na osnovu uvida u LK.

. Na upit notara. da je drzavljanka Crne Gore. svjedok izjavljuje da je kci XX. te se uvjerio u pravu volju stranaka.br ____.ul._izdateodMUP-a___. te na osnovu licnog saznanja. pismen. rodena 10._sarokomvazenjado ___.08.___br. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist i z ovog pravnog posla. notar je ustan ovio da je prodavaclicekojeneznadacitaidapise. da je drzavljanin Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi licnekarte.3. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . prilaze uz ovaj izvornik. od _____. roden 08.1961. neozenjen.10.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. godine. oddana ___.. kao takav.___/2009. da nij e u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist iz ovog pravnog posla -----------------------------------------------------------------------------------------------------GospodaDD. nastanjena ul. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla. neudata. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan. svjedok izjavljuje da je sin XX. po zanimanju ekonomski tehnicar.izdatogodMUP-a___. ------br. po zanimanju ekonomski teh nicar. na prijedlog stranke.1. te su stoga. JmB ___.KOMasline. br. Na upit notara.br ___. ciji sam identitet utvrdio na osno vu prezentovanog mi pasosa.godine.. sa rokom vazenj a do ____.oddana __. pozvana i ucestvuju u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta dvapunoljetnaipismenasvjedokai to: --GospodinNN. objasnio im pravne dom ete i posljedice. JmB ____. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje nal azi na njegovom sluzbenom podrucju. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. ovaj notar je ustanovio da je . te koji se.1949. pismena. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. nastanjen u -----.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Na osnovu izjave prodavca i na osnovu svog neposrednog zapazanja.

sa7%kamatenagodisnjem nivouirokomvracanjaod5(pet)godina. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. kucisteidvoriste. da je u V listu upisana prizem na poslovna zgrada.kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. U B listu. ukoristPrvebanke. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisa nim pravom svojine sa 1/2 u korist prodavca. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .povrsine 200 m2.povrsineod500m2. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. U G listu je za predmetnu nepokretnost up isana hipotekana1/2 dijelaprodavcazaobezbjedenjedugapo osnovukreditau iznosuod 70 000. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji . ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/1. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. upisan prodavac sa 1/2 dijela.00 EURA.

notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige vjencanih.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica.. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.. stranke izjavljuju da su to razumjele. Ugovor o prodaji katastra nepokretnosti. a iz iste je ovaj notar ustanovio da je DB bracni drug kupca. a u koju se izvrsile uvid i odobrile je. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. ------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost kupuje kao zajednicku imovinu sa svoj om suprugom DB. te da bi. Nakon toga. Naznacena isprava je procitana strankama i prilaze se u z ovaj izvornik. DB kao bracni drug kupca izricito izjavljuje da je saglasna u cjelosti sa ovim ugovorom i da se po osnovu njega ku . nakon sto je procitano strankama.___/2009. Opsti ne ____. U vezi s tim. Nakon toga. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske str uke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje.1. dimenzija 20x10 m. izdate od Opstine ___ _____. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.----------------------------------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosusv ojinesa1/ 2 dijelananepokretnost iztackeIovogugovora. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. te. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. od ____. prilaze uz ovaj izvorn ik u ovjerenoj fotokopiji koju je sacinio ovaj notar od prezentovanog mu originala. prilaze uz ovaj izvornik. s tim u vezi. od dana ___. br. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. te. te koj a se. kao takva. a koje se. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgraden i useljen pos lovni objekat. broj ___. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. KO masline. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. s tim u vezi. od _____. broj__________od_______.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiz tackeIIIovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.1. ako se radi o takvoj imovini. broj ___. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. prodav ac izjavljuje da je predmetnu nepokretnost pribavio u posebnu imovinu nasljedivanje m. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgori ci.

prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. u iznosu o d 50. te se . Ostatak cijene. kupac ce isplatiti na notarski ra cun za stranke.000. na dan sacinjavanja ovog notarskog z apisa iznosi 50. a ko ji dug.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). kako je to opisano u tacci I ovog ugovora.pac uknjizi u katastru nepokretnosti sa prvom svojine od 1/1.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). ---------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 100 000. u korist hipotekarnog povjerioca ______.00 EURA(slovima: sto tinuhiljada EURA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzima dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista za predmetnu nepokretnost. u roku od sedam dana od dana kada g a notar pisanim putem obavijesti da mu je bankadostavila saglasnost za preuzimanje duga.000. broj ________. kod banke _________.

depon ovanje cijene na notarski racun za stranke. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu predbiljezbe prava susvojine od 1/2 u korist kupca. Stranke su saglasne da notar izda za banku otpravak dijela akta.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani . Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. kako slijedi: prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. prodavac je izricito izjavio. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje cjeloviti otpravak za upis prenosa prava svojine sve dok s e prodavcu ne isplati u cijelosti kupoprodajna cijena na naprijed opisani nacin. a sa cime je saglasan i kup ac. a cjelovite otpravke da izda kada se prodavcu isplati naznaceni iznos cijene. te da. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja Nakon toga. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slu caju suprotnog postupanja. koji nece sadrzavati saglasnost za prenos pr ava svojine i upis predbiljezbe. --------------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. nakon sto drugi dio cijene u iznosu od 50. ali je kupac od toga odustao. ------------------------Notar je poducio kupca i o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru.000 EURA ( pedeset hiljada EURA) bude isplacen na notarski racun za stranke. izda i katastru dostavi otprav ak dijela akta za upis predbiljezbe prava svojine u korist kupca. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. zatim na mogucnost davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene.

a iz kojeg ovaj notar ustanov io da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. odnosno znao da se mogu ocek ivati. porezi i doprinosi. a nije ih saopstio kupcu. kamate.h prava i ogranicenja.od __ __ 2009 godine. ----------------------------------------------------------------------------------------- . kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. ili je mogao znati. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovorn osti za materijalne i pravne nedostatke. a ako je prodavac za njih znao. koju kupac prihvata zajedno sa dugom. broj10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske u prave____________. osim hipoteke naznacene u tacci I ovog ugovora. te za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. -----------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor nosti. na pravnu prirodu i opasnost od upis a zakonske hipoteke i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od poreske uprave da prodavac nema dugovanja za poreze i doprinose. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama.----------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. a posebno kupca.

kao ovlascenik zakonskog prava prece kupovine.kupacmozeuknjizitiukatastrunepok retnosti. pa.000. sapravomsvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora 2 Prodavacje saglasandase. kao takva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. Prodavacje saglasandase. vode i drug e komunalne usluge. ispitavsi sve okolnosti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. -------------Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis predbiljezbe dostavi katastru nepo kretnosti odmah nakon sto kupac isplati dio cijene.KORISTI.00 EURA (pedesethiljada EURA ). prilaze uz izvornik ovog notarskog akta.na osnovuovognotarskogakta. broj ___. na notarski racun za stranke.na osnovuovogugovora. izjavio da. sacinjenog od notara XY. ali da postoji zakonsko pravo prece kupovine dru gog suvlasnika.ukoristkupca upise predbiljezbapravasvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora. kao i porez na promet nepokretnosti. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostavi ti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke naznaceni iznos cijene bude ispla cen prodavcu. nezelikoristititopravo. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene. nakon sto ju je nota r procitao strankama. --------------------------------------------------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA ------------------------------------------------------------------------------------ . Nakon poduka i upozorenja notara u vezi s tim. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. snosi kupa c. nakon toga. Iz iste je ovaj notar ustano vio da je drugi suvlasnik. koristi. sa slu zbenim sjedistem u _____.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed. od ____. pod uslovi ma iz ovog ugovora. Ugovor o prodaji VPRELAZPOSJEDA. stranke notaru dostav ljaju pisanu Izjavu suvlasnika CBu otpravku notarskog zapisa.1. od 50. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. a koja se.------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. po osnovu ovog ugovora. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje.

otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. -----------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------ . ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. pa su stranke ugovorile njen upis. kupac za potrebe banke (1) i katastar za upis predbiljezbe kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. ----------------------------------da ce notar. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. po sluzbenoj duznosti.bez clausule intabulandi za prenos prava svojine.------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta.Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti.

nakon cega svjedoci to potvrduju i potpisuju ovaj akt.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug kupca (1)-----------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine (1)------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. potpisuju. a na slj edeci nacin:________________. koji je potom potpisao i ovaj n otar . ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. godine. u _______ casova_____(slovima) -----------------------Prodavac: AB(otisak prsta) Kupac: BB (potpis) Bracni drug kupca: DB(potpis) Svjedoci: NN (potpis) DD (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. te kupac i njegov bracni drug svojerucno. pecat i stambilj notara) . prodavac stavlja otisak prsta. kak o slijedi. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju. -----------U Podgorici. neposr ednim pitanjima uvjerio se da odgovara pravoj volji stranaka. dana_______2009. a sve to u prisustvu svjedoka i ovog n otara.

Obecanje poklona i ugovor o poklonu u sluc aju smrti. U suprotnom. poklonodav ac i njegovi nasljednici mogu traziti njegov ponistaj u roku od godine dana. racuna juci od dana kada je poklon ucinjen174. Poslovna sposobnost je regulisana Porodicnim zakonom. 1. Clan 577 stav 4. prihvatanje poklonoprimca ne mora biti u propisanoj formi173. tj. tacka 6. a bez odobrenja nadleznog organa starateljstva176. 170 171 172 173 174 Clan 576. u vezi sa stavom 3. Kod primanja poklona. ZOO CG.1. ili da mu na koji drugi nacin ucini kakvu korist na teret svoje imovine. Zakona o notarima CG. dijete sa navrsenih 14 godina zivota moze. Zakona o obligacionim odnosima CG. tacka 5. tj. ili neko drugo pravo. ZOO CG. Pogodba. uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja ili staratelja. a ne o otudenju i opterecenju. 577. A. poklon moze primiti i poslovno nesposobno lice. ali je tu potr ebno ukljuciti zakonskog zastupnika (roditelj ili staratelj). Kako se radi o primanju poklon a. kao po klonoprimac. Kad se poklon cini ugovorom u korist t receg. ZOO CG).z.g. Clan 51. ovdje su postavljeni veoma strogi kriteriji uprav o iz razloga sto se radi o besplatnom davanju. jer isti moze izjavom p oklonodavcu raskinuti poklon primljen bez njegove dozvole175. Paragraf 938. i 24. tj. istog clana Zakona o notarima CG).-594. Ugovor o poklonu 2 1 Pojam Ugovor o poklonu170 je besteretni (besplatni) pravni posao koji je regulisan Zak onom o obligacionim odnosima. bez obzira na predmet poklona. zakljuciti ugovor o poklonu. zove se darovanje 171. stav 1. tim ugovorom se jedna ugovorna strana (poklonodavac) obav ezuje da na drugu ugovornu stranu (poklonoprimcu) prenese bez naknade pravo svojine. 2 3 Sposobnostizadavanjeiprimanjepoklona Poklon moze uciniti samo potpuno poslovno sposobno lice koje je u momentu zaklju cenja ugovora moglo shvatiti smisao ili domasaj svog postupka. na strani poklonoprimca uslovi u pogledu sposobnosti s u daleko blazi. a stice se punoljetstvom (18 godina) ili sklapanjem braka uz dozvolu su da (vidi cl. st. . Clan 578.13. kojom se kakva stvar daje komu bez plate. stav 1. forma notarskog zapisa ili forma notarskog zapisa o potvrdi isprave . moraju biti zakljuceni u formi notarskog z apisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave172. 2 2 Forma Za ugovor o poklonu nepokretnih stvari zahtijeva se odgovarajuca forma (cl. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo (clan 51. Dakle. Ugovor o poklonu 2. PZ).

579. stav 2. u vezi sa clanom 308. 66. stav 2.175 Cl. PZ CG. ZOO CG. . 176 Vidi cl.

Kod ove vrste poklona. davanje (prenos) svojine potpuno je besplatno. (tzv. Zbog toga je notar duzan upozoriti stranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevaz ilazi vrijednost poklonjene stvari. te sa aspekta odgovornosti za materijalne i p ravne nedostatke. 2 4 1 Potpunobesplatniprenos(tzv cistpoklon) Cisti poklon se pretezno vrsi izmedu bliskih srodnika (roditelja i djece). ali nije potpuno besplatna (poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon). poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke poklonjene stvari. Zakonska pretpostavk a je da se ovakav poklon smatra kao teretni pravni posao u pogledu pravnih i materijalni h nedostataka179. . poklona sa tere tom ili nalogom od mjesovitog poklona. Kod ugovora o prodaji i zamjeni nepokretnosti. kod mjesovitog poklona ili poklona sa teretom i nalogom. ali samo ako vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklonjene stvari. takode. ili cinidba d avaoca (poklonodavca) premasuje vrijednost cinidbe primaoca (poklonoprimca). dok se kod teretnih ugovora to ne trazi178. Razlikovanje potpuno besplatnog poklona. cisti poklon). ili nije mogao ostati nepoznat. pa tako i ugovori u vezi sa prenosom svojine nad nepokretnostima. a nije obavijestio poklonoprimca177. jer cinidba davaoca poklona premasuje vrijednost cinidbe primaoca. po stoji podjela na poklon (prenos) svojine za zivota i poklon za slucaj smrti. Poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon besplatni je pravni posao. Za razliku od ovoga. s tim sto poklonoprimac ima p ravo da zahtijeva naknadu stete koju je pretrpio zbog nekog nedostataka. dijele se na teretne i ugovore bez naknade (besplatne ugovore). ZOO CG). veoma je znacajno sa aspekta opoziva poklona zbog grube nezahvalnosti poklonoprimca. ugovori uopste.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 4 Vrstepoklona U pravnoj teoriji. postoje i pokloni o povremenom davanju (clan 580. imamo situaciju da strane polaze od t oga i nastoje da su njihove obaveze medusobno ekvivalentne. nagr adni pokloni. koji je pokl onodavcu bio poznat. po klonodavac moze odgovarati za materijalne i pravne nedostatke. a za teretni posao zahtij eva se ekvivalentnost cinidbi. Odgovornost kod poklona zasniva se na krivici. Pored ovi h vrsta poklona. pokloni ucinjeni iz zahvalnosti itd. ZOO CG) i uzaja mni pokloni (clan 582. kod ugovora o pok lonu. prigodni pokloni. Medutim. naprimjer. Ovdje se radi o jednostavnom prenosu imovine.

g.-589. Zagreb 1961.) str. jer o poklonu se moze raditi samo ako je on vece vrijednosti od tereta ili naloga. (paragraf 945. stav 3. 585 st. Pravila gradanskih zakonika. 179 Clan 585. ZOO CG. ZOO CG) i zbog nemanja sredstava za zivot (cl. . ZOO CG.z.Nadalje. 590. 178 Mihajlo Vukovic. U pravnoj teoriji postoji stav da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke kod poklona s teretom i nalogom samo u visini vrijednosti ucinjenih usluga. 780. ZOO 177 Cl. moze se raskinuti ili opozvati zbog nezahvalnosti pokl onoprimca (cl. 586. potpuno besplatni poklon. godine. osim prigodnih poklona. vrijednosti tereta ili naloga. A. Smatramo da je ovakva odredba interesantna. nagradnih poklona i p oklona ucinjenih iz zahvalnosti. 1. i 2.

pravo stanovanja i sl. dozi votna renta u stvarima ili novcu. Zakona o notarima). st. tj. tada se razlika u vrijednosti smatra poklonom. Ugovor o poklonu CG). 51. kod drugih vrsta poklona za . tj. 2 4 4 Poklonza slucajsmrti(donatio mortis causa) Poklon za slucaj smrti ima sve karakteristike drugih vrsta poklona. a ovdje se radi o tome da vrijednost cinidbe poklo nodavca premasuje vrijednost cinidbe poklonoprimca. nije teretni pravni posao. novcana cinidba preuzimanja duga za cije osiguranje je zasnovana hipoteka na poklonjenoj nepokretnosti. 1. Ovdje ne vrijede pravila o pobijanju zbog prekomjer nog ostecenja. u formi notarskog zapisa (cl. a postojala je namjera da se poklon ucini. odgodena je predaja stvar i poslije smrti poklonodavca.5. kao npr.1. Iako kod ove vrste poklona cinidba poklonoprimca nije potpuno besplatna. 2 4 2 Poklonsateretomili nalogom Ugovor o poklonu sa teretom ili nalogom je vrsta poklona kod kojeg poklonodavac ima sljedece mogucnosti: da zadrzi za sebe ili drugog neko pravo. Kod nepokretnosti momenat predaje je momenat upisa prenosa prava svojine u katastar nepokretnosti. t. da nalozi poklonoprimcu da nesto ucini.(teret poklonoprimcu). bez obzira da li je predmet poklo na pokretna stvar ili nepokretnost. ili da nesto dozvoli drugome (trplj enje poklonoprimca). s tim da se razlikuje u sljedecem: Predaja stvari se vrsi poslije smrti poklonodavca. zabrana otudenja i opterecenja nepokretnosti.1. takav p ravni posao je ipak besplatan. kao sto je pravo plodouzivanja na poklo njenoj nepokretnosti.st. Nasuprot tome. jer se za teretni pravni posao trazi ekvivalentnost cinidbi. 594. da nalozi poklonoprimcu da se necega uzdrzi. 2 4 3 Mjesovitipoklon Ova vrsta poklona postoji u slucaju kada u teretnom pravnom poslu vrijednost uza jamnih davanja nije jednaka. dozivotno izdrzavanje i sl. ZOO CG). (cinidba poklonoprimca). Mora biti sastavljen u formi javne isprave (cl. ZOO CG). npr. tj. dok se kod drugih vrsta poklona predaja vrsi za zivo ta poklonodavca. dok se poklon sa teretom ili nalogom moze raskinuti jos i zbog neizvrsenja naloga (clan 581.

jer je propisano da je punovazan i usmeni poklon pokretnih stvari. ako su predate poklonoprimcu. poklonodavcevo raspolaganje stvarima koje su predmet ugovora o poklonu za slucaj smrti.pokretne stvari nije predvidena pisana. poklonoprimca. Pored toga. kao i kod opoziva testamenta. niti neki ra zlozi). niti neka druga forma. bilo pravnim poslom . Poklonodavac moze ugovor o poklonu za slucaj smrti raskinuti po svojoj volji (nije potrebna saglasnost druge ugovorne strane. tj.

2 5 Opozivpoklona U cilju pravne sigurnosti prometa. notar ce upozoriti i poduciti stranke. zakonska je pretpostavka da je duznik (poklonodavac) znao da preduzetim raspolaganjem nanosi stetu povjeriocima. jer je on neka sredina izm edu ugovora i legata. Pravna priroda poklona za slucaj smrti je specificna. nagradni pokloni i pokloni ucinjeni iz zahvalnosti ne mogu opozvati. bilo pravnim poslom za slucaj smrti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima medu zivima. Zakonodavac je dao moguc nost ugovaranja vracanja poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. notar duzan poduciti i up ozoriti stranke na te okolnosti. O svemu naprijed naznacenom. zakon daje izuzetke. ali zbog specificnosti ovog pravnog posla. Ugovor o poklonu moze se pobijati zbog povrede nuznog nasljednog dijela. Nema pravne vaznosti odredba o odrican ju unaprijed od prava na opoziv. postoji pravilo o neopozivosti ugovora o pokl onu. Svi pravni poslovi. s tim u vezi. 2 6 Primjeri ugovoraopoklonu 2 6 1 Ugovoropoklonunepokretnostisapotpunobesplatnim prenosomsvojine. odnosno njegovu vrijednost prema pravilima o sticanju bez osnova182. propisuje ka da i pod kojim uslovima i u kojoj formi se poklon moze opozvati. a koja kod poklona nepokretnosti mora biti snabdje vena ovjerom potpisa u skladu sa propisima181. tj. pa tako i ugovor o poklonu. O tome ce notar podu citi i upozoriti stranke ako se radi o takvoj vrsti poklona.poklonse ciniizzahvalnostipoklonodavca premapoklonoprimcu CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . Naime. smatra se raskidanjem ugovora. pa je. shodno odredbama Zakona o nasljedivanju. Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednacen ih pravnih radnji. on se zakljucuje kao ugovor i ima se ispuniti tek poslije smrti poklonodavca180. Poklonodavac moze raskin uti ugovor ili opozvati ucinjeni poklon iz zakonom predvidenih razloga (velika nezah valnost i nemanje dovoljno sredstava za zivot itd. te se za pobijanje takvih radnji ne zah tijeva da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato. mogu se pobijati zbog ostecenja povjerilaca183. Jedino se uobicajeni prigodni pokloni. Smatramo da bi notar i ovdje trebao dati odgovarajuce poduke i upozorenja strankama. Dejstva opoziva poklona sastoje se u tome da je poklonoprimac duzan da vrati pok lon.) u zakonskim rokovima i u formi pisan e izjave upucene poklonoprimcu.

182 Clan 589 ZOO CG.180 Mihajlo Vukovic. 181 Clan 587 ZOO CG.g.A. Pravila gradanskih zakonika.z. godine. 183 Clan 287 292 ZOO CG. Zagreb 1961. 785. (paragraf 956 . .) str.

sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu.10. udovac. broj 05XYC. (petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem teks tu: poklonoprimac)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. Obala br.1.06.12. izdate od mUP-a Crne Go re. na adresi ul. Dana 14. (d vadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac). broj 05CCC. roden 20. izdatog od mUP-a Crne Gore u Podgorici.-----------------------Gospodin Dinic (Darko) Danko. Ovim poklonom poklonodavac se zeli zahvalit i sinupoklonoprimcu na pomoci koju mu je pruzao u dosadasnjem zivotu. Aleja br.g. preda mnom. u Podgorici. drzavljanin Crne Gore.. po zanimanju dipl. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.1946. gradevine.1970.1.2007. ing. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem. sa prebivalistem u Podgorici. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. ozenjen. UZZ BR.g. sa prebivalistem i a dresom u Kotoru. dana 10. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umrla i da nije zakljucio novi brak.. ul.1. JmBG 150697000000.g.10.2009. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. ul. roden 15. JmBG 20129 64000000..g.. Ugovor o poklonu PODGORICA Ul.10. istovremeno su pri stupila sljedeca lica: ------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.2006. ----------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. U vezi s tim.g. u Kotoru.05.1. te ustanovio da su sposobne i o vlastene za preduzimanje ovog pravnog posla. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da poklonodavac ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio.15/2009. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta). kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. drzavljanin Crne Gore.. sam upozorio poklonodavca da ne moze opozvati poklon ucinjen iz zahvalnosti. od dana 15. Obala br. -------------------------- . penzioner. Deseta br. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno.

upisanjepoklonodavac.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.10. o vaj notar je ustanovio da je u A listu nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj 8/1.povrsineod5000m2. pod brojem 05-1/09.sa 1/1 dijela. --------------------------- . Brijeg .vocnj ak 1 klase. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im procitan.KOMasline. stranke izjavljuju sljedeci :-----------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------------------------------------------------IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 . godine. od 10. au G -----------listu nema upisanihteretaiogranicenja. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik.Nakon toga.izdat od Uprave za nekretnin e Podrucna jedinica Podgorica. U B listu.2009.

broj 01-5/09 od 10. KO masline. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplanaUprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica. a u koju se izvrsile uvid i odobrile j e.prenijeti beznaknadepravosvojineod1/1nanepokretnostiiztackeIovogugovora. stranke izjavljuju da su to razumjele. broj 05-1/09.10. Opstine Podgoric a. prilaze uz ovaj izvornik.1. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. ako se radi o takvoj imovini.astopoklonoprimac prihvata ----------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa.g. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. kao takav. Nakon toga. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.2009. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca. te koja se prilaze uz ovaj izvornik. za predmetnu katastarsku pa rcelu iz Lista nepokretnosti br. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. od 10. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ..----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinu. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti... stranke izjavljuju da parcela ucrtana na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). U vezi s tim. te da bi.uznakzahvalnosti.10. koji je strankama procitan i koji se. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. godine.2009. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. ---------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000.

poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed na znaceno. koje je pravosnazno dana 20. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se iz laze u slucaju suprotnog postupanja. --------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da ovaj poklon cini iz zahvalnosti prema poklonoprimcu18 4.03. od 01. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost nje gova iskljuciva svojina. . 184 Clan 592 ZOO CG odreduje da se poklon ucinjen iz zahvalnosti ne moze opozvat i. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. ili da nesto dozvoli drugome.2009.03.g. godine. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. nakon cega.2003. koju je stekao nasljedivanjem i... -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. -----------Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo i mogucnost ovim ugovorom zadrzati za sebe ili za trece lice neko pravo. broj 0-120/09. s tim u vezi. Nakon toga. ili da se od necega uzdrzi.ugova ugovornih strana.

pa. ---------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno-pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca danas. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. --------------------------------Nakon sto je notar poducioiupozoriopoklonodavca da moze odgovarati za naknadu st ete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka koji mu je bio poznat. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. koristi. na osnovu ovog ugovora. VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. po sluzbenoj duznosti.----VII ODOBRENJA--------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.1. nakon toga. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. snosi pokl onoprimac. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnosti iz tacke I ovo g ugovora.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. ---------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. ili nije mogao ostati nepoznat. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. Ugovor o poklonu IIIPRELAZPOSJEDA. ---------------------------------da ce notar. a o tome nije obavijestio poklonoprimca.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavac je saglasan da se. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. poklonoprimac moze uknji ziti u katastru nepokretnosti. moze doci do uracunava .KORISTI. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. ispitavsi sve okolnosti.

ali su stranke to odbile. ali da stranke mogu ugovoriti vracanje poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. -----------------------------------------da. pa se odustalo od toga. odlucile saciniti ovaj ugovor.------------------da se ovaj ugovor o poklonu. mogu trazit i povrat poklona. s obzirom da je ucinjen iz zahvalnosti. --------------------------------------------------------- . shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. ne moze opo zvati.nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. nuzni nasljednici. ali su stranke. i pored toga. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela.

nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. poklonodavac se ne mozepotpisati . ili nije mogao ostati nepoznat.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. kako slijedi. pecat i stambilj notara) 2 6 2 Ugovoropoklonunepokretnostisateretomili nalogom. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. te za eventualnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. a o tome nije obavijestio poklonopri mca185. u prisustvu ovog notara potpisuju. dana_______2009. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrzina is tog odgovara njihovoj volji.g. ako je poklonodavcu bio poznat. a na sljedeci nacin:________________. da su raz umjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. ali da moze odgo varati za neispunjenje. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. nakon cega je zap is potpisao i ovaj notar .---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama.

1. ZOO CG. 185 Clan 585 stav 1 i 2. .CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA UL. Obala br.

sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. sa prebivalistem i adresom u Kotor u.2007. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.1. u Podgorici.2006.(petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). broj 05XYC. udovac. da su punoljetni i p ismeni i da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli bi ti svjedoci u ovom notarskom aktu. u Kotoru. broj 05CCC izdatog od mUP-a Crne Gore.1.10. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: poklonoprimac) --------------------------------------------------Prema izjavama stranaka. g.1946.. izdate od mUP-a Crne Go re.. sa prebivalistem u Podgorici na adresi: ul.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta). ul.05. istovremeno su pristupila sl jedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ing.2009. stranka-poklonodavac Di nic (Zlatko) Dario jelicekoje seizzdravstvenihrazloga ne mozepotpisati. sacinim notarskizapisugovoraopoklonu.g.te su zbog toga. Gospodin Dinic (Darko) Danko. gradevine. na pr ijedlog stranke. JmBG 2012964000000. dana 10. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem.g. JmBG 1506970000000.---------------------------------------------------------Imenovani svjedoci izjavljuju. ozenjen.10.---------------------------------------------------------gospodin XY (svi podaci kao i za stranku).12. Ugovor o poklonu UZZ BR. pozvana i ucestvuju u postupku sastavljanja ovog notarskog akta dvapuno ljetna pismena svjedoka i to:------------------------------------------------------------------------------------- gospoda XY (svi podaci kao i za stranku). ul. drzavljanin Crne Gore.g.. Deseta br.. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac). Obala br.(dvadesetog decembra hiljadu d evet stotina cetrdeset seste godine).g.10. roden 15. da nisu u sro dstvu ili u bilo kojem drugom odnosu sa ugovornim strankama i ovim pravnim poslom.---------------------------------------------------------- . ciji sam identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. drzavljanin Crne Gore.1970. u Podgorici. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11.1. po zanimanju dipl. -------2. roden 20. od dana 15. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.06. Dana 14.. preda mnom. Aleja br. penzioner.15/2009. a u sto se je uvjerio i ovaj notar. a u sto sam se i licno uvjerio. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje.

stranke izjavljuju sljedeci ------------------------------------------------------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------ .--------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. -------------------------Nakon toga. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak.

od 10.--------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da.2009. broj 05-1/09. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.g.vocnjak 1 klase. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je procitan. kao takva. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. izdat od Uprave za nekretni ne Podrucni ured Podgorica.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.KOMasline. Nakon toga. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. au G listu nema upisanihteretaiogranicenja. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. KO masline. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je.10. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.. pod brojem 05-1/09. upisanjepoklonodavac sa 1/1 dijela.astopoklonoprimacprihvata -----Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. kao takav.2009. Brijeg . za predmetnu katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. prilaze uz ovaj izvorn ik.povrsine 5000m2. stranke izjavljuju da parcela na kopiji k atastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. te koji se. uz ovaj izvornik.. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.10. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. ovaj notar je ustanovio da je u A listutog lista nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj8/1. izdatu od Katastra n epokretnosti Podgorica. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. broj .g. od 10.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravosvojineod1/ 1nanepokretnostiiztackeIovogugovora. Opstine Podgoric a. te koj a se prilaze.. stranke izjavljuju da su to razumjele.U B listu.1..Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 . U vezi s tim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa.

poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina. od 01..2009. ---------------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000.g. pri laze uz ovaj izvornik. godine. te da bi. broj 0-120/09. s tim u vezi. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.g. ako se radi o takvoj imovini. od 10. koju je stekao nasljedivanjem i.. ------------------------------------------------------------------ .2003.2009. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.03. koji je strankama procitan i koji se.03.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). Nakon toga. kao takav. notar u prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji.10.. koje je pravosnazno dana 20. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca.01-5/09. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.

koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. ---------------Notar je poducioiupozoriostranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravn e nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona i da u tom slucaju iskljucenje ili ogranicenje odgovornosti za materijalne i pravne nedosta tke ne proizvodi pravna dejstva ako je poklonodavac za materijalne i pravne nedostatke znao.KORISTI. ------------------------------------------------------------------------------Daseu G listpredmetnenepokretnostiupisezabrana otudenjaiopterecenja nepokretnostiiztackeIovogugovora. Nakon toga. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. ---------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke -------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. poklonodavac izjavljuje da zeli zadrzavanje prava plodou zivanja. stranke su saglasne: -------------------------------------------------------------------------------- Dapoklonodavaczadrzavazasebelicno. PRAVOPLODOUZIVANJA Poklonodavac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. ovla steniku plodouzivanja do momenta prestanka tog prava. Ugovor o poklonu Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe.bezpismene saglasnostipoklonodavca Stranke su saglasne da se naprijed naznaceni tereti i ogranicenja upisu u katast ar nepokretnosti u G listu. S tim u vezi. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do mo menta prestanka prava plodouzivanja. uzzabiljeskudajezanjihovobrisanjedovoljandokazosmrtiovlastenika -----IIIPRELAZPOSJEDA.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Poklonodavac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti.1. a o . tereti i opasnosti vezani za predmetnu nepokretnost ostaju poklonod avcu.----------------------------------------------------------------------------Sve koristi. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. za zivota. ili da se od necega uzdrz i. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost. ili za drugog neko pravo. a poklonoprimac stupa u posredan posjed odmah danas. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne mo ze se prenositi na treca lica. ili da nesto dozvoli drugome.na cijelojnepokretnostiiztackeIovog ugovora. tj.

aza 186 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. . Poklonoprimac186 jesaglasanda se. a za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. na osnovu ovog ugovora. poklonoprimac moze uknjizitiukatastrunepokretnosti.ana nepokretnostiiz tacke Iovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------2.njima nije obavijestio poklonoprimca. istovremeno u G listu na prvom mjestu. sapravom svojineod1/1. ukoristpoklonodavcaupis ePRAVOPLODOUZIVANJAna cijelojpoklonjenojnepokretnostiiztackeIovogugovora. na osnovu ovog ugovora.-------------------------------------------------------------------------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI) -----------------------------------------------1 Poklonodavac je saglasan da se.

na osnovu ovog ugovora. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. te ih upozorio na po su stranke odustale od toga. istovremeno u G listu n a drugo mjesto za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora upise zabiljezba zabrane otudenja iopterecenja. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. ali upisom u katastar nepokretnosti. pa nakon toga. obja osigurava sticaoca prava svojine. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. snosi poklonoprimac. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice -------------na mogucnost ugovaranja i snio im da i kako predbiljezba sljedice suprotnog postupanja. po sluzbenoj duznosti. nuzni nasljednici. shodno zakons kim . troskove upisa prenosa svojine i prava plodouzivanja. ispitavsi sve okolnosti. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima vrijemetrajanjazivotapoklonodavca. -----------------------------------------da. --------------------upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. da ce notar. te zabrane otudenj a i opterecenja i druge troskove u vezi s tim. bez pisane saglasnostipoklonodavca ----------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciostranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti.sa zabiljeskomdajeza brisanjeovogpravadovoljan dokazosmrtiovlastenika --------------------------------------------------------------------------3 Poklonoprimac je saglasan da se. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. ----------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. ali su stranke to odbile.

------------------da se ovaj ugovor o poklonu moze opozvati i raskinuti. odlucile saciniti ovaj ugovor. koji je poklonodavcu bio poznat. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. i pored toga. ili nije mogao ostati nepoznat. ali su stranke. shodno zakonu. ali se odustalo od toga. osim ako vrijedn ost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona. mogu trazit i povrat poklona. ------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ali da moze odgovarati za neis punjenje.odredbama o nasljedivanju. ---------------da stranke mogu ugovoriti povrat poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. ----------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. te za eventualnu stetu koju bi po klonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka.

nakon cega su stranke izjav ile da je tako postupljeno. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. a na sljedeci nacin:________________. nakon cega su ovaj zapis potpisali naznaceni svjedoci i ovaj notar . u 11. kako slijedi. u _______ casova________(slovima)---------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) Svjedoci: 1. Ugovor o poklonu Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. Dana 14.2009. pecat i stambilj notara) 2 6 3 Ugovoropoklonuza slucajsmrti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. potpisuju. dolje potpisanim notar om Zlatanom .15/2009.XY (potpis) 2. neposrednim pit anjima uvjerio se da sadrzaj istog odgovara volji stranaka.15 h (slovima:jedanaest casova i petnaest minuta).1. ---------------U Podgorici. odnosno stranka Dinic Darko stavlja otisak prsta u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka koji t o potvrduju i ovog notara. preda mnom. Obala br.g. g.1. XY (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. (slovima:cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naznacenih svjedoka. UZZ BR. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom.10. dana_______2009.

Obala br. sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu za slucajsmrti. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.Zlaticem. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. ul..1. ist ovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------------------------------------------------------- .

Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak.. (petnaestog juna hiljadu dev et stotina sedamdesete godine). 1970. Gospodin Dinic (Dario) Danko. na adresi: ul. ul. sa prebivalistem u Podgorici. izricito ili raspolaganjem predmetnom nep okretnoscu bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti. -----------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. Deseta br. udovac. broj 05CCC. roden 20. izdatog od mUP-a Crne Gore.1. sa prebivalistem i adresom u Kotor u. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: Poklonoprimac) ------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. gradevine.12. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.10. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. JmBG 1506970000000..godine (dvadesetog decembra h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). JmBG 2012964000000. u Podgorici. od dana 15 . izdate od mUP-a Crne Gore. da poklonodavac m oze raskinuti ovaj ugovor po svojoj volji. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu licne karte.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 1.g. ozenjen. roden 15.1946. -------------------------Nakon toga. ing. u Podgorici.10.06. g. dana 10. penzioner.2007. u Kotoru. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. Takode sam stranke upozorio na posljedice primjene zakonskih odredbi o nuznom nasljedno m dijelu kod ugovora o poklonu. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla.2006. broj 05XYC. ciji s am identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore.. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara.godine. drzavljanin Crne Gore. a narocito na to da je pr edaja stvari. stranke izjavljuju sljedeci : --------------------------------------------UGOVOROPOKLONUZASLUCAJSMRTI ------------------------------------- . -------------------------------------------2. odnosno prenos prava svojine odgoden nakon smrti poklonodavca.05. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: Poklonodavac). po zanimanju dipl. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. kao i na posljedice t oga. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. drzavljanin Crne Gore. Alej a br.

---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. upisanpoklonodavacsa1/1 dijela. U B listu. pod brojem 05-1/09. doslo do promjena podataka k oji . te koji se.10.vocnjak 1 klase. kao takav. izdat od Uprave za nepokretn osti Podgorica. prilaze uz ovaj izvornik. Brijeg .KOMasline. au G listu nema upisanih teretaiogranicenja..povrsineod5000m2.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu. koji su stranke prezentov ale u originalu i koji im je procitan. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu tog lista nepokretnosti upisana katastarska parcelabroj 8/1. od vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. od 10. te ih upozoriona eventualne posl jedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.2009.IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. godine. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu.

Ugovor o poklonu se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.03.1. prilaze uz ovaj izvornik. od 10.-------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjigerodenih.10.stimstojeprenossvojineodgodendo smrtipoklonodavca..2009. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonod avca. KO masline.. Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe.. prilaze uz ovaj izvornik.2009. tek nakon smrti poklonodavca.2009. g..2003. sa pravom svojine. od 01. Nakon toga. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. poklonjenu nepokretnost moze upisat i u katastru nepokretnosti na svoje ime. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. broj 05-1/09. U vezi s tim.astopoklonoprimacprihvata ----------------------------------Poklonoprimac. od 10. koji je strankama procitan i koji se. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. broj 0 120/09. ako se radi o takvoj imovini.. a koje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj iz vornik. te koj a se. ---------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. g.g. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravo svojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora.03. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA).----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. stranke izjavljuju da su to razumjele. kao takva. godine.1. prav osnazno dana 20.izdatu od Uprave za n ekretnine Podrucni ured Podgorica. te da bi. kao i mogucnost i nesaglas nosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti.. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina. broj 01-5/09. za katastarsku parcelu iz Lista nepokretnosti br. Opstine Podgo rica. kao takav.10. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je.. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. a na osnovu ovog ugovora. Nakon toga. ili za .

nakon cega. koristi. --------------IIIPRELAZPOSJEDA. ili da nesto dozvoli drugome. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca tek nakon smrti pok lonodavca.KORISTI.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. -IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. --------------------------------Nakon sto je notar poducio i upozorio poklonodavca da moze odgovarati za naknadu stete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka .drugog neko pravo. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed naznaceno. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. ili da se od necega uzdrz i.

-----------------------------------------da. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. a o tome nije obavijestio poklonoprimca.------------------------da poklonoprimcu.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavacjesaglasandapoklonoprimac. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. mozeishoditiuknjizbupravasvojine.nasvoje imeteknakon smrtipoklonodavca -----------------------------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. u vezi sa ovim notarskim zapisom. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. snosi pokl onoprimac. nuzni nasljednici. ispitavsi sve okolnosti.nanepokretnostiiztackeIovogugovora. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji mu je bio poznat. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. -----VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. mogu trazit i povrat . ali su stranke to odbile. pa nakon toga. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. ili nije mogao ostati nepoznat. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. ----------------------------------------da ce notar. po sluzbenoj duznosti.sa1/1 dijela. na osnovuovogugovora. odgov araju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti i da se to na osnovu o vog ugovora moze uciniti tek nakon smrti poklonodavca.

a o tome nije obavijestio poklonopri mca.-Od ove notarski obradene isprave dobijaju: --------------------------------------------------------------187 Clan 594 stav 2. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. i pored toga. kao i za eventua lnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. . ili nije mogao ostati nepoznat. izricito i li raspolaganjem predmetnom nepokretnosti bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti187. odlucile saciniti ovaj ugovor. --------------------------------------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. ZOO CG. ali da moze odgo varati za neispunjenje. ako je poklonodavcu bio poznat. ali su stranke.poklona.------------------da poklonodavac ovaj ugovor o poklonu moze raskinuti po svojoj volji.

Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. U zavisnosti od toga da li se pravo sluzbenosti ustanovljava u korist vlasnika odr . Stvarna prava na tudim nepokretnostima Prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima (Sluzbeni list Crne Gore broj 19/2009. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar.3. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadr zaj odgova ra volji stranka. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.g. na osnovu prava sluzbenosti. kako slijedi.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. imalac tog prava je ovlascen da u odredenoj mjeri i skoriscava tudu stvar ili da zahtijeva od njenog vlasnika da se uzdrzi od upotrebe te stvar i. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. dana_______2009. pecat i stambilj notara) 3. ) stvarna prava na tudim nepokretnostima su: Pravo sluzbenosti Zalozno pravo 3 1 Pravosluzbenosti Sluzbenosti (servitus) su stvarna prava na tudoj stvari kod kojih se vlasnik oba vezuje da ce u pogledu svoje stvari nesto trpjeti ili propustiti u korist ovlascenika tog prava188. Dakle. da su r azumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. a na sljedeci nacin:________________.

z. Zagreb 1961. paragraf 472. sluzbenosti mogu biti stvarne i licne. Pravila gradanskih zakonika. str. A.edene nepokretnosti ili u korist odredene licnosti. 462. 188 Mihajlo Vukovic.. .g .

Pr avni posao moze biti dvostran (ugovor) ili jednostran (testament). za konstituisanje stvarne sluzbenosti. u vezi sa stavom 3. Zasnivanje stvarne sluzbenosti na osnovu pravnog posla189 predmet je naseg razma tranja. u govor o prodaji itd. mora biti zakljucen u pisanom obliku. niti opterecuju pravnim poslom. a pored toga. za konstituisanje stvarne sluzbenosti kao osnova moze biti i drugi jednostrani pravni posao. stvarna prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla stice upisom u katastar nepokretnosti 191 (modus acquirendi).). 3. Kada se stvarna sluzbenost zasniva pravnim poslom. odrzaj. tacka 6. stav 1. . nego automats ki. potrebn e su jos dvije pretpostavke. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3 1 1 Stvarne sluzbenosti Stvarana sluzbenost je jedno od stvarnih prava na tudoj stvari. ili zapisa o pot vrdi privatne isprave (clan 51. Pravni posao moze biti teretan ili dobrocin. s obzirom da pravni posao. u formi notarskog zapisa.1. inace. Zakona o notarima CG). imao pravo vrsiti na svojoj nepokretnosti. sadrzaj stvarne sluzbenosti je dvojak: vrsenje odredenih radnji na nepokretnosti drugog vlasnika (posluzno dobro) od strane vlasnika druge nepokretnosti za potrebe te nepokretnosti (povlasno dobro) . onda se. inace. Dakle. kao i druga. Stvarne sluzbenosti se ne prenose. imao pravo vrsiti na svojo j nepokretnosti. a definise se (c lan 194. koje bi. vlasnik dvije nepokretnosti jednu od njih opterecuje stvarnom sluzbeno scu u korist one druge190. Pored testamenta.1.1. Stvarna sluzbenost se moze zasnovati samostalnim ugovorom (pravnim poslom) o ustanovljenju stvarne sluzbenosti ili kao posebna odredba drugog ugovora (npr. uzdrzavanje vlasnika posluznog dobra od odredenih radnji koje bi. odluka suda ili drugog drzavnog organa. kada npr. i to: da je pravni posao zakljucen sa vlasnikom stvari koja je posluzno dobro i da postoji punovazan pravni posao (iustus titulus). Zasnivanje stvarnih sluzbenosti Osnovi zasnivanja su: pravni posao. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) kao pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrsi odredene radnje na nepokret nosti drugog vlasnika (posluzno dobro) ili da zahtijeva od vlasnika posluznog dobra da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji.

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Clan 8. 1. 1. st. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. npr. prelaze na pravnog sljednika vlasnika povlasno g dobra. 189 190 191 202 Clan 202. st. .kao sastavni dio povlasnog dobra. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cl. O tome notar upoznaje ugovorne strane. Clan 207. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

P R I m J E R Notar je poducio i upozorio kupca (sticaoca) da je u G listu upisano pravo sluzbeno sti puta preko parcele koja je predmet prodaje sa sljedecim sadrzajem ________. stvarnu sluzbenost puta.2. ukoliko se ona ugovara. Kada se radi o otudenju posluznog dobra. vazi isto pravilo. ugovor treba sadrzavati: ime vlasnika povlasnog i posluznog dobra. Sadrzaj i vrste prava stvarne sluzbenosti U ugovoru o zasnivanju stvarne sluzbenosti mora se navesti sadrzaj i obim prava sluzbenosti.obimom. pj esice i vozilima bilo koje vrste i velicine i u bilo koje doba. Kada je vrsenje prava sluzbenosti prostorno ograniceno (npr. s tim da se tu ne radi o ugovaranju cijen e.1.1. -------------------------------3. Pored opisa sluzbenosti i odredbi o nakn adi. koja ima sljede ci sadrzaj: vlasnik povlasnog dobra ima pravo da u sirini od 5 m (pet metara) i u duzini od 180 m (stotinu osamdeset metara) prolazi sjevernom granicom preko parcele broj ___. a koji to prihvata. katastarske oznake n epokretnosti i clausulu intabulandi. tada notar u ugovoru mora prostor ne granice tacno naznaciti. s tim da se smatraju tacno odredenim ako su ucrtane u s kici koja je prilozena notarskoj ispravi193. Nakon toga. mora biti izricito navedena u ugovoru. te mu obj asnio pravno znacenje i posljedice tog prava. Vlasnik posluznog zemljista XY obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vlasnika povlasnog dobra CC. sa naprijed naznacenom sluzbenoscu puta. KO ____. P R I m J E R Stvarnasluzbenostsaodredenimsadrzajem. ugovorena je sluzbe nost prava prolaza preko odredenog dijela parcele). vec stranke mogu ugovoriti naknadu koja ima karakter kompenzacije za stetu koju vlasnik posluznog dobra trpi u vidu izmakle koristi i u vidu umanj ene vrijednosti posluznog dobra zbog uspostavljanja sluzbenosti 192.---------------------------------------------------------- . Sto se tice naknade koju placa vlasnik povlasnog dobra. kupac izjavljuje da prihvata kupovi nu predmetne nepokretnosti. te notar takode mora poduciti i upozoriti novog sticaoca posluznog dobra na tu okolnost.naknadomi prostornimodredenjem.3. kao kod prodaje. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Notar je poducio stranke da se prenosom prava svojine na nepokretnosti prenosi i pravo sluzbenosti na toj nepokretnosti kao povlasnom dobru.

Za zasnivanje ove sluzbenosti. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se platiti vlas niku posluznog dobra novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. a koji iznos je dospio za placanje odmah danas. . st. 79. -----------------------------------------------------------192 Cl. 193 Cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 208. 5.00 EURA (pethiljada EURA).000. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

S tim u vezi. pu . Naznaceni plan-skica se pri laze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio .najednake idealnedijelove). onda sluzbenost ostaje samo na dijelovima na kojima je vrsena.stvarnusluzben ost( navesti sadrzajiobim) -------------------------------------------------------------------------------Moguce je zasnovati sluzbenost u korist jednog povlasnog dobra na vise posluznih dobara. onda stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njegovih dijelova. u pog ledu sluzbenosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu koju je izradio ovlasteni geodetski strucnjak XY od ____.kao solidarnih povjerilaca(alternativa:kaopovjerilaca. Na jednom posluznom zemljistu (parceli) moze biti zasnovano vise stvarnih sluzbe nosti za potrebe vise povlasnih zemljista. Ako se podijeli povlasno dobro. Ako je posluzno dobro u svojini vise suvlasnika ili zajednickih vlasnika . moze biti samo realni dio zemljista koji nije pocijepan. 197. a ako se podijeli posluzno dobro. stvarna sluzbenost se ne moze ustanoviti na suvlasnickom dijelu. ali i u tom se slucaju radi o cijeloj nepokretnosti kao posluzno m dobru. Zakona o svojinskopravni m odnosima CG). moguce su dvije varijante: da se na jednom posluznom zemljistu zasnuje odvojena sluzbenost za svako povlasn o zemljiste. Objekti stvarne sluzbenosti su uvijek najmanje dvije cijele nepokretnosti. u koju su stranke izvrsile uvid i odobrile je. onda svi oni moraju dati saglasnost za uspostavu stvarne sluzbenosti. u kom slucaju se u odjeljak G lista nepokretnosti mogu upisati jedna ispod druge. da se na jednom posluznom dobru uspostavi jedinstvena sluzbenost u korist vise ovlascenika. P R I m J E R Vlasnikposluznogdobra zasnivaukorist vlasnikapovlasnih dobara. npr. ----------------------------------------------------------------------------------Pravo stvarne sluzbenosti ne moze se dijeliti (cl. U tom slucaju. u istom rangu. Ako je za vrsenje stvarne sluzbenosti potrebno koristenje nekog uredaja (npr. put u sirini od 3 m (tri metra) sa juzne str ane prema skici vjestaka. odnosno posluzno dobro. kada se u ugovoru mora izricito navesti da li ce ovlascenici. koje nazivamo povlasno. biti solidarni povjerioci ili povjerioci idealnih dijelova. neg o samo na cijeloj nepokretnosti. Kao posluzno dobro. Za razliku od toga licna sluzbenost se moze ustanoviti i na suvlasnickom dijelu.

srazmjerno koristi koju imaju. a ako uredaj ili poduz imanje odredene radnje koristi i interesima vlasnika posluznog dobra. Troskove postavljanj a puta. njegovog odrzavanja i saobracajnog obezbjedenja snosi vlasnik povlasnog dobra sa 2/3 dije la. a vlasnik posluznog dobra sa 1/3 dijela . P R I m J E R Vlasnik posluznog zemljista takode ima pravo da koristi put. troskove toga sno se vlasnik povlasnog dobra i vlasnik posluznog dobra.mpe za bunar) ili preduzimanje neke radnje (npr. troskove toga snosi vlasnik povlasnog dobra. ---------------------------------------------------------------------- . postavljanje i nasipanje puta i nje govo odrzavanje). sto se treba inkorporirati u ugovor.

zakonske sluzbenosti u javnom interesu. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti Upis se vrsi prema odredbama clana 78. Primjer ugovora o zasnivanju stvarne sluzbenosti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . vocnjak 1.) stvarne sluzbenosti. oznacenom kao parcela broj 2/1. U praksi mogu biti razlicite sluzbenosti koje nisu taksativno navedene u Zakonu. postavljanje antena. pravo kapnice. Brijeg . koja ne smije biti u suprotnosti sa pravnim poretkom i moralom. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. subjekti prava imaju odredenu slobodu u kreiranju sadrzaja sluzbenosti. kao vlasnik povlasnog dobra. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima nije nabrojao sve stvarne sluzbenosti.3. broj 2. a u korist sv agdasnjeg vlasnika povlasnog dobra oznacenog kao parcela broj 2/2. kao povlasnog dobra. m oraju se ispuniti sljedece pretpostavke: da je pravni posao zakljucio vlasnik posluznog dobra. clausula intabulandi. Upis ima konstitutivno dejstvo. KO masline. do 221. Brijeg . -----------------------------------------2. vocnjak 1. kao teret na posluznom dobru . pravo prolaza. U uporednom pravu poznat e su poljske (pravo prolaza pjesice i vozilima. oznacenog kao parcela broj 2/2.. 215. pravo imati dio zgrade i naprave na posluznom dobru. u G list nepokretnosti povlasnog dobra.. 3. odobrava upis stvarne sluzbenosti puta iz ta cke II ovog ugovora u G list posluznog dobra broj 1. postavljanje vodova. S tim u vezi. pravo na ispasu stoke itd. osim s to je predvidio posebne slucajeve stvarnih sluzbenosti (cl. Primjer clausule intabulandi: 1.1. KO masline.1. klase. a to su: nuzni prolazi.) i kucne (pravo nasloniti svoju zgradu na tudu zgradu. kao vlasnik posluznog dobra.1. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Stvarna sluzbenost moze biti ustanovljena na neodredeno i odredeno vrijeme. KO masline. povrsine od 1000 m2. povrsine od 1000 m2 iz Lista nepokretnosti broj 2. zahtijeva da se ista sluzbenost upise kod njego vog zemljista. CB.4. klase .1. klase. kao pravo vlasnika povlasnog dobra. povrsine od 4500 m2. i 79. AB. Brijeg . navo diti kapnicu sa svoje strehe na tude zemljiste itd. Da bi se na osnovu pravnog posla upis izvrsio.). vocnjak 1. pravo crpiti vodu. pravo pojiti st oku. da postoji punovazan pravni posao kao osnov za upis. Zakona o drzavnom premjeru i katast ru.3.

UZZ broj: 15/2009.Podgorica. .1. Obala br. ul.

roden dana_____. od _____.2009 g. upisan ugovarac AB.kao imalacpravasvojinena posluznom dobru. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------- . penzioner.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. nastanjen u ___________. JmB_________. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. ozenjen (u daljemtekstu: Vlasnikpovlasnogdobra). penzioner. Gospodin CB.10. od dana _______.sa 1/1 dijela. objasnio im pravn e domete i posljedice. (u daljnjemtekstu: posluznodobro) U B listu. sa rokom vazenja do____. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla. ul. Obala br.vocnjak1 klase. (u daljemtekstu:Vlasnikposluznogdobra) . br.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Dana 14.povrsineod 4500 m2. ul. u 11.._________.________. na adresi ul.---------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnosti koje su predmet ovog ugovora. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____. u mjestu _______.. a koji izjavljuje da je: sin B.00 (j edanaest) casova. Gospodin AB.KOMasline.___/2009. roden dana_______. preda mnom. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. sac inim notarski zapisugovorao ustanovljenjupravastvarne sluzbenosti.1. potom se uvjerio u pravu volju stranaka. broj__. izdatu od mUPa Crne Gore. istovremeno su pristupila s ljedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. od dana________. roden u mjestu_________. drzavljanin Crne Gore. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). drzavljanin Crne Gore. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------------UGOVOROZASNIVANJU STVARNE SLUZBENOSTI ---------------------------------------------------IPREDMET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. ozenjen. a koji izjavljuje da je: si n A. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. u mjestu______.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan. Brijeg . sa rokom vazenja do________. izdatu od mUPa Crne Gore. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. JmB________.

upisan ugovarac CB. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra n epokretnosti. br.. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.sa 1/1 dijela. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/2. prilaze uz ovaj izvornik.___/2009. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. a narocito na mogucnost da je u meduvre menu.------------------------------------2 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 2 .povrsine od1000 m2.KOMasline.vocnjak1 klase Brijeg . (udaljemtekstu: povlasno dobro) U B listu. od _____. kao takav. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan. . te koji se.kao imalacpravasvojine na povlasnom dobru.

------------------------------------II USTANOVLJAVANJE STVARNE SLUZBENOSTI PUTA-----------------------------------------------Vlasnik posluznog dobra AB obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vl asnika povlasnog dobra CB. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.kojuje izradioovlasteni geodetskist rucnjakXYod____. stranke izjavljuju da su to razumjele. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za zasnivanje ove sluzbenosti. koju je stekao nasljedivanjem od oca. ukojusustrankeizvrsileuvidiodobrileje Naznaceniplan-skicase prilazeuzovajizvorni kicininjegovsastavnidio --------------------------------------------------------Vlasnikposluznogdobratak odeimapravodakoristi naznaceniput -------------------------Obaveza izgradnje i odrzavanja puta je na ugovornim stranama u jednakim dijelovi ma.g..06. broj O-2 0/82. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenih izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti.prekoparceleposluznogdobra. uzjuznugranicu.------Predmetni put sluzi povezivanju povlasnog dobra sa javnim putom.000. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. Nakon toga. koji ide ispod posluznog dobra. koje prezentuje u originalu i koje se u ovjerenoj fotokopiji.uduziniod70m(sedamdeset metara)napravicvrstiputi da njimeprolazi pjesiceivozilima bilokoje vrsteivelicineiubilokoje doba ------------Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu.. od 01. koj u je sacinio ovaj notar. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. Stvarna prava na tudim nepokretnostima od vremena izdavanja predmetnih izvoda iz lista nepokretnosti. vlasni k posluznog dobra izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina.3. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. koja ima sljedeci sadrzaj: vlasnikpovlasnogdobraimapravodau siriniod4m(cetiri metra). te da bi. Nakon toga. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.1982. koji to prihvata. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se vlasniku pos luznog dobra isplatiti novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.00 EURA (pethiljada EUR A). a . stvarnu sluzbenost puta. ako se radi o takvoj imovini. doslo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele.

odobravaupisstvarnesluzbenostiputaiztackeII ovogugovorau G listposluznogdobra.kaovlasnikposluznogdobra. u tom slucaju formulacija bi mogla glasiti: Predmetna sluzbenost ustanovljava se bez naknade .koji iznos je dospio za placanje odmah danas194 ---------------------------------------------------------III KNJIZNE IZJAVE195 -------------------------------------------------------------------------------------------1 AB. oznacenomkaoparcelabroj2/1. Brijeg .kaoteretnaposluznomdobru. 195 Napomena: Upis stvarne sluzbenosti u katastar vrsi se prema odredbama clana 78.vocnjak1 klase Brijeg . i 79.au koristsvagdasnjegvlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2.KOMasline.povrsineod1000m2izListanepokretnostibroj2 KOMasline --------------194 Napomena: sluzbenost se moze zasnovati i bez naknade.vocnjak1 klase.broj1 . Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG.povrsineod4500m2. .

da ce notar.kao vlasnikpovlasnogdobra.KOMasline. stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njenih dijelova.----------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vlasnik posluznog dobra(1) --------------------------------------------------------------------------Vlasnik povlasnog dobra (1)--------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) ----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------- . ----------------------------------------------------4. da u slucaju podjele posluzne nepokretnosti. da u slucaju podjele povlasne nepokretnosti. kaopravo vlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2.vocnjak1 klase Brijeg . snosi vlasnik povlasnog dobra CB. stvarna sluzbenost ostaje samo na d ijelovima na kojima je vrsena.----------------------------------------------------------------------------7. da se tek sa upisom stvarne sluzbenosti u katastar stice stvarna sluzbenost. da se stvarna sluzbenost mora vrsiti na nacin kojim se najmanje opterecuje poslu zna nepokretnost.zahtijevadaseistasluzbenostupisekodnjegovog zemljistakaopovlasnogdobrau G listnepokretnostipovlasnogdobrabroj2 .povrsineod1000m2 ----------------------------------------------------------------------IVTROSKOVIINAKNADE--------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove sacinjavanja ovog notarskog za pisa odgovaraju solidarno. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 CB. po sluzbenoj duznosti. --------------------------------VZAVRSNE ODREDBE------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. kao i eventualni porez. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje Katastru nepokretnosti i Poreskoj upravi. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu zakljucivanjem i realizac ijom ovog ugovora. ------------5. da stvarna sluzbenost moze prestati u slucajevima predvidenim Zakonom.--------------------------------------------------------------------------------------------6. -----------2.

kako slijedi.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar .g. neposrednim pitanjima se uvjerio da odgovara nj ihovoj volji.---U Podgorici. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Vlasnikposluznogdobra: AB (potpis) Vlasnikpovlasnogdobra: CB (potpis) . u prisustvu ovog notara potpisuju. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoje rucno. a na sljedeci nacin:________________. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. dana_______2009.

da ga upotrebljava i da pribi ra plodove od njega. Sadrzaj prava i ogranicenja Plodouzivalac ima pravo da posluzno dobro odrzava. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je najsi re pravo upotrebe tude stvari i pribiranja plodova sa nje. . testament. Za razliku od toga. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota itd.3. pravo upotrebe. One ovlascuju odredeno lice da na odredeni nacin koristi t udu stvar. Ugovorne strane mogu pravnim poslom predvidjeti odredena ogranicenja na sljedeci nacin: iskljuciti odredene koristi koje daje stvar. Predmet prava plodouzivanja mogu biti pokretne i nepokretne stvari.). U slucaju ugovora i testamenta (pravnih poslova). Licne sluzbenosti dijele se na: pravo plodouzivanja. Pravo plodouzivanja Pravo plodouzivanja (cl. te su. Postoje tri osnova sticanja prava plodouzivanja i to: ugovor (to su vrlo cesto posebne odredbe u sklopu ugovora o poklonu.2.-243. u pravilu neprenosive i pres taju sa smrcu ovlascenika. stvarne sluzbenosti su vezane za nepokretnost i dijele njenu sudbinu. vezane za licnost ovlascenika tog prava. pecat i stambilj notara) 3 1 2 Licne sluzbenosti Licne sluzbenosti196 su sluzbenosti na tudoj stvari koje su. uz obavezu da se sacuva njena sustina i da plodouzivalac svoje pravo vrsi s paznjom dobrog domacina. Pravo plodouzivanja mogu steci fizicka i pravna lica. 3. odrzaj. Stvarna prava na tudim nepokretnostima NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. pravo stanovanja.1. kako samo ime kaze. ciji vlasnik to mora trpjeti. kao takve. pravo plodouzivanja na nepokre tnostima stice se upisom u katastar. Pravni posao mora biti u formi notarskog zapisa.1. 223.

s tim da je Zakon (cl. 230. ukoliko 196 Clan 222. ugovorom o zakupu. Pravo plodouzivanja je neprenosivo. ___ i dr. do clana 249.) prenese na drugog koristi koje daje posluzno dobro. Zakon o svojinsk o-pravnim odnosima) predvidio mogucnost da plodouzivalac pravnim poslom (npr. s rokom ili sa nalogom. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.ustanoviti pravo plodouzivanja pod uslovom.

tj. ukoliko u vrsenju plodouzivanja plodouzivalac nije bio sprijecen. odricanjem od strane plodouzivaoca. da placa javne dazbine koji terete plodove i tekucu upotrebu posluznog dobra.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima mu to pravo ugovorom nije oduzeto. kad na istom posluznom dobru trece lice odrzajem stekne plodouzivanje ili pravo svojine. odnos no prestankom pravnog lica. u suprotnom. u ugovoru treba poduciti i upozoriti vlasnika nepokretnosti da moze zabraniti u samom tom ugovoru mogucnost prenosa koristi. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) Pravo plodouzivanja prestaje: protekom vremena. kada se u istoj licnosti sjedini svojstvo vlasnika i plodouzivaoca. do smrti fizickog lica. za zivota fizickog lica. a najkasnije smrcu plodouzivaoca. ako je bilo ugovoreno. vaziti zakonsk a odredba koja dozvoljava prenos koristi. da. u svakom slucaju prestaje protekom vremena od 30 godina od dana kada je sluzbenost uspostavljena. jer ce. da snosi troskove redovnog odrzavanja. nevrsenjem plodouzivanja u roku od pet godina. Prestanak prava plodouzivanja (cl. s tim da. kod uspostavljanja prava plodou zivanja. 240. s tim da u tom slucaju notar treba dati poduku i upoz . po prestanku koristenja. da osigura stvar kada je propisano obavezno osiguranje ili to nalazu pravila pon asanja dobrog domacina. Vrijeme na koje se moze ustanoviti pravo plodouzivanja moze biti: na odredeno vrijeme. da stvar koristi kao dobar domacin i da je o svom trosku odrzava u stanju u kome je primio prilikom nastanka plodouzivanja. Obaveze plodouzivaoca su: da ocuva sustinu posluznog dobra i njegovu raniju namjenu. do prestanka pravnog lica. S tim u vezi. Pravo plodouzivanja prestaje i propascu posluznog dobra. stvar (posluzno dobro) vrati vlasniku u stanje u kome je stvar primio. ako je ustanovljeno u korist pravnog lica.

--------------------------------------------------------------------------------da se pravo plodouzivanja ne moze prenositi . Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). te na poslje dice suprotnog postupanja.orenje da ce pravo plodouzivanja prestati protekom vremena od 30 godina (cl. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ali su stranke od ustale od toga. 240. alineja 6. Poduke i upozorenja kod prava plodouzivanja: Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo plodouzivanja na nepokretnosti stice upisom u katastar. -------------------------------------------------da se prenos koristi koje daje posluzno dobro moze iskljuciti.

2. 244. za zivota. s tim sto se kod ugov ora i testamenta. Ovo pravo je licno i kao takvo je neprenosivo.2. bez narusavanja sustine stvari. a pravo plodouzivanja se ustanovljava za vrije me postojanja pravnog lica.3. (slovima) -----------------------------------------------------------------------------------------P R I m J E R Pravo plodouzivanja ustanovljeno u vidu posebne odredbe ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota: Ustupilac zadrzava za sebe licno. Osnovi nastanka ovog prava su: ugovor. ali su stranke odustale od toga. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta licn e sluzbenosti kod koje je imalac prava ovlasten da tudu stvar (posluzno dobro) upotrebljava i pribira plodove od nje u granicama svojih licnih potreba i potreba clanova svoje porodice. Stvarna prava na tudim nepokretnostima da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. PRAVOPLODOUZIVANJA na cijeloj nepokr etnostiiz tackeIovogugovora Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. potrebno je unijeti poduku i upozorenje: da u svakom slucaju pravo plodouzivanja prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja . -----------------3. . te na posljedice suprotnog postupa nja. Pravo upotrebe Pravo upotrebe (cl. P R I m J E R Poduke i upozorenja Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo upotrebe stice upisom u katastar. dok sve koristi preko toga. Ovo pravo se po obimu (upotreba i pribiranje plodova u granicama svojih licnih p otreba i potreba clanova svoje porodice) razlikuje od prava plodouzivanja koje je najsi re pravo upotrebe tude stvari. testament i odrzaj. te na posljedice suprotnog postupanja. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik.1.-247. pravo upotrebe na nepokretnosti stice upisom u katastar. pripadaju vlasniku p osluznog dobra. ---------------------------------------------------------Ako je plodouzivalac pravno lice. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica.

u svakom slucaju.da je pravo upotrebe neprenosivo. ----------------------------------------- .-----------------------------------------------------------------da pravo upotrebe ustanovljeno u korist pravnog lica. prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja.

---------------------------------------------------------------------------------------------- . Ovo pravo nastaje i prestaje kao i pravo plodouzivanja. sam.2.3.-249.-------------------------------------------------------da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. P R I m J E R Poduke i upozorenja kod prava stanovanja Notar je stranke poducio i upozorio: da se ovo pravo stice upisom u katastar. osnovi nastanka s u pravni posao (ugovor i testament) i odrzaj. jer se odnosi samo na koristenje tude stambene zgrade ili stana. Pravo stanovanja Pravo stanovanja (cl.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3.PRAVOSTANOVANJAna prvom spratu kuce koji je na planu zgrade oznacen i srafiran crvenom boj om Plan zgrade je predocen strankama. njegov imalac je ovlasten da.1. u svrhu stanovanja. te na posljedice suprotnog postupanja.iz _____. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta lic ne sluzbenosti koja je uza od prava plodouzivanja.f ormulacija: Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. Kod ovog prava. a za vrijeme trajanja njegovog zivota. ili sa clanovima domacinstva i licima koja ga izdrzavaju.zazivota. -----da se pravo stanovanja ne moze prenositi.zazivota. Dakle. ka o posebni dio stambene zgrade. koristi tudu stambenu zgradu ili stan. uz iskljucenje ostalih lica. Ovo pravo je neprenosivo. ali su stranke odustale od toga.iz _____. poklon) koji sadrzi posebne odredbe o pravu stanovanja. a stice se upisom u katastar nepokretnosti Ugovor moze biti samostalan ili se radi o ugovoru o nekom drugom pravnom poslu (npr. ---------------------------------------------------------P R I m J E R Ugovaranje prava stanovanja u okviru ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. te na posljedice suprotnog postupanja. ili su mu potrebna za vodenje domacinst va.248. kao posebnog dijela zgrade. one su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio).PRAVOSTANOVANJAnacijelom stanuiztackeIovogugovora -----------------------------------------------------( Alt Ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanja .

u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. drugi ovlastenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu.U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. Ustupilac i njena sestra XY. Ovo pravo stanovanja je li cno i ne moze se prenositi na treca lica. iz ______.--------------------------------------------------------------------------- .

s obzirom da pravni posao o zasnivanju hipoteke mora biti u pisanoj formi notarskog zapisa (cl. nepokretnostima i na pravima radi osi guranja odredenog potrazivanja povjerioca koji je ovlascen da. razne vrste ugovora.1. da trazi namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti te nepokretnosti prije povjerilaca koji na njoj nema ju hipoteku.198 npr. Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. prije ostalih povjerilaca . ali se njegova obaveza sastoji u tome da vrati ono sto je primio199. ili u formi zapisa o potvrdi priv atne isprave (clan 50. hipoteka prestaje. tj. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 3 2 Zaloznopravo Pravo zaloga ili zalozno pravo (cl. bez obzira na osnov (npr. a iz nepokretnosti opterecene hipotekom. U tom slucaju zajmodavac ima pravo da se namiri za samo ono sto je dao zajmoprimcu. nepokretnosti i prava. 3 2 1 Zaloznopravonanepokretnimstvarima(hipoteka) Hipoteka197 je stvarno pravo na nepokretnoj stvari radi obezbjedenja odredenog p otrazivanja povjerioca koji je ovlascen. Nacela i karakteristike hipoteke koje znaci da je hipoteka vezana za potrazivanje koje se a) Nacelo akcesornosti obezbjeduje. zahtijeva namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti zalozene stvari ili prava. kamate i druga s poredna . 3. 315. sta ce biti sa hipotekom u slucaju d a se potrazivanje zasniva na nistavom ugovoru. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) je stvarno pravo na tudim pokretnim stvarima.3. zajmoprimac nije duzan vratiti zajam. delikti itd).a Zakona o notarima CG). bez obzira na pro mjenu vlasnika opterecene nepokretnosti. Zakona o notarima CG). Postavlja se pitanje. kredit.2. regulisano je na sljedeci nacin (cl. tacka 6. Potrazivanje se obezbjeduje u cjelini. sudske odluke i zakona.1. o zajmu? Buduci da se radi o nistavom ugovoru.269. st. a isto tako ako je potrazivanje prestalo da postoji ili je isplaceno. dok mu ne pripada pravo na kamate. glavno potrazivanje. na nacin propisan Zakonom. kao i prije povjerilaca koji su hipoteku stekli poslije njega. s tim da je najcesci ugovor o zaj mu. Predmet zaloznog prava mogu biti pokretne stvari. brisanjem iz katastra.1. 51. Pravo zaloga nastaje na osnovu pravnog posla. Predmet interesovanja ovog rada je zalozno pravo na nepokretnostima (hipoteka). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG): Potrazivanje mora biti novcano ili potrazivanje cija je vrijednost izrazena u no vcu.

308. g. 2007. 197 Cl. Komentar Zakona o hipoteci. 198 Zoran P. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 102.potrazivanja i troskovi prinudne naplate. odnosno najvisi iznos do kojeg se obezbjeduje hipotekom. do cl. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. 352. Potrazivanje mora biti odredeno. 199 Cl. s tim sto se po Zakonu potrazivanje smatra dovo ljno odredenim ako su odredeni povjerilac i duznik. strana 59. Zakona o obligacionim odnosima CG. . pravni osnov i visina potrazivanj a. Rasovic.

Kreditna hipoteka-za obezbjedenje potrazivanja koje bi moglo nastati iz odobreno g kredita.2009.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Ugovorne strane zakljucile su Ugovor o kreditu broj 01/09. kao davalac kredita. (sl ovima) kojim se zalozni povjerilac (puni naziv). od 05. treba navesti najvisi iznos koji kredit ili odgovornost moze dostici. jemstva ili naknade stete ili drugih potrazivan ja. obavezao zaloznom duzni ku (puni naziv). ali obezbjeduje i potrazivanje koje je nastalo nakon njenog ustanovljenja. a koje dospijeva za isplatu prije namirenja potrazivanja za cije je obezbjedenje hipoteka nastala. S obzirom na takvo potrazivanje.000. pa u tom slucaju . c) Nacelo nedjeljivosti. u ispravi koja je osnov za upis hipoteke.. kako sa aspekta potrazivanja. pa zalozni duznik ima pravo traziti brisanje takve hipoteke. kao korisniku kredita. Dakle.01. a ako potrazivanje ne nastane. a ako s e u trenutku zasnivanja hipoteke ne zna tacan iznos potrazivanja. Kontinuirana hipoteka.znaci da se hipoteka odnosi na cijelu nepokretnost. tako i sa aspekta objekta hipoteke201. preuzetog poslovodstva.g. na njene . te uz obavezu korisnika kredita da kredit i kamate vrati u 36 (tridesetsest) jednakih mjesecnih rata od po ____ EURA (slovima). ----------------------------------------------------------------Izuzeci od nacela akcesornosti Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom moze biti uslovno ili buduce. koja obezbjeduje izvorno potrazivanje po ugovoru na osnov u koga je ono nastalo. b) Nacelo specijalnosti se sastoji u tome da se hipotekom moze obezbijediti samo odredeno potrazivanje jednog povjerioca i da hipoteka moze postojati samo na odredenim stvarima (nepokretnost mora biti tacno odredena). hipoteka se dijeli na: Kauciona hipoteka kojom se obezbjeduje potrazivanje koje ne mora nastati. Ova hipoteka se samo odnosi na obaveze nastale izmedu povjerio ca i duznika200. u ugovoru o hipoteci mora se odrediti najmanji iznos do koga nepokretnost sluzi za obezbjedenje. hipoteka prestaje. na ime kredita isplatiti iznos od 50. nema generalne hipoteke . s tim da prva rata dospijeva 30 (trideset) dana od stavljanja kredita u otplatu.00 EURA (slovima : pedesethiljada EURA). uz kamatnu stopu od 9% (devet postoo) na godisnjem nivou i na period od 3 6 (tridesetsest) mjeseci. nakon isteka odredenog vremena ili ostvarenja odredenog uslova.

Rasovic. 2007. izdavac Pravni fakult et u Podgorici.plodove dok su neodvojeni. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. te da ak o se nepokretnost opterecena hipotekom podijeli. Rasovic. 202 Cl. g.Komentar Zakona o hipoteci. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. g. kao i na njene sastavne dijelove i pripatke. strana 85. strana 13. i 86. 200 Zoran P.Komentar Zakona o hipoteci. 201 Zoran P. . 2007. 314. hipoteka nastavlja da opterecuje sve dijelove202.

zbog cega se u pravilu pribavlja procjena vrijednosti. na svim nepokretnostima zaloznog duznika). Objekat hipoteke Objekat hipoteke (cl. . odgovara za raniji dug (pravo sljedovanja).2. e) Nacelo oficijelnosti koje znaci da se hipotekarni povjerilac moze namiriti na Zakonom odreden nacin204.1. hipotekom moze biti opterecena cijela nepokretnost. ta nepokretnost.2. 3. a ako se radi o suvlasnistvu. stice tek sa upisom u katastar. potrebna je samo saglasnost tog suvlasnika. os im ako nije doslo od strane sticaoca svojine do preuzimanja duga.309. a ne za licnost. Hipoteka je vezana za nep okretnost. a ako je nepokretnost u zajednickoj svojini. bez obzira na promjenu vlasnika. tj. Medutim. hipoteka prelazi na novog vlasnika. dug (pot razivanje) za cije obezbjedenje je zasnovana hipoteka i dalje ostaje dug licnog duznika. mora imati svoju novcanu vrijed nost sa kojom je moguce raspolagati. Zakona o svojinsko pravnim odnosima). za razliku od situacije kada se zalaze cijela nepokretnost koja je u vlasnistvu vise lica. koja se oznacava sa podacima iz katastra. samo uz saglasnost svih zajednicara (cl. kad a je potrebna saglasnost svih suvlasnika. naprimjer. i to: vansudskom prodajom po Zakonu o svojinsko pravnim odnosima (odredenje lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja je sastavni dio ugovora o hipoteci ) sudskom prodajom po pravilima Zakona kojim se ureduje izvrsni postupak.3. Nepokretnost mora biti podobna za unovcenje.313. Hipoteka se moze zasnovati i na suvlasnickom (idealnom ) dijelu na nepokretnosti i u tom slucaju. Nepokretnost na kojoj postoji pravo svojine. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) moze biti: Pojedinacno odredena nepokretnost. uz saglasnost zal oznog povjerioca. upisano u katastar nepokretnosti. potrebna je saglasnost svih suvlasnika kada se opterecuje cijela nepokretnost. na osnovu pravnog posla. samo takva nepokretnost moze biti objekat hipoteke. pa samo takva nepokretnost ispunjava uslove za zasnivanje hipoteke (nema general nog odredenja. Stvarna prava na tudim nepokretnostima d) Nacelo neodvojivosti koje znaci da se hipoteka ne moze odvojiti od opterecene nepokretnosti i kad neko trece lice stekne pravo svojine na njoj203. jer se i hipoteka. U slucaju promjene vlasnika nepokretnosti na kojoj je konstitui sana hipoteka. Hipoteka se moze zasnovati na cijeloj nepokretnosti i tada je potrebna saglasnos t vlasnika.

u skladu sa propisima (clan 310. 335. . kao i poseban dio objekta u izgradnji (etazni dijelovi). pod uslovom da nije upisan u katastar i da zadovoljava uslove za upis hipot eke na objektu u izgradnji. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. bez obzira da li je izgraden.Predmet moze biti i objekat u izgradnji. Ovdje se radi o objektima izgradenim bez dozvole za 203 Cl. 312. Sa objektom u izgradnji izjednacen je i fizicki zavrsen objekat. 204 Cl. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. pod uslovom da je izdato pravos nazno odobrenje za gradnju. odnosno njegov dio.

upisati hipoteka. hipoteka se upisuje na izgradenom objektu. duznik i povjerilac. pa ce se ona.2. Na isti nacin se postupa u slucaju kada je investitor prodao kupcu objekat. Zakona o svojinsko-pravnim odnos ima CG) vrsi se na sljedeci nacin: Na zemljistu na kojem se objekat gradi. Upis hipoteke na objektu u izgradnji (clan 320. kada ce se. odno sno posebni dio objekta u izgradnji. novi vlasnik stupa u prava i obaveze prethodnog vlasnika prema licima u ciju je korist upisana hipoteka. pa notar mora u ispravi upozoriti stranke na rizik eventualnog rusenja nepropisno sagradenog objekta na kome se uspostavlja hipoteka i da taj rizik sno se vlasnik nepokretnosti.3. hipoteka na buducoj nepokretnosti. . direktno primjenjivati. upisuje se hipoteka na objektu u izgradn ji. Vrste hipoteka Hipoteke se mogu podijeliti po raznim kriterijumima.-82. a po upisu objekta u katastar.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima gradenje. pri cemu se primjenjuju odredbe Zakona o svojinsko pravnim odnosima. hipoteka na idealnom dijelu nepokretnosti. Ako objekat u toku izgradnje promijeni vlasnika. ili u susvojini i zajednickoj svojini (kada je potrebna saglasnost svih suvlasni ka odnosno zajednicara). Zakona o drzavnom pr emjeru i katastru nepokretnosti CG. s obzirom da je Zakon o svojinsko-pravnim odnosima kasnije donese n. u skladu sa njihovim unutrasnjim odnosima. Ostala pravila o upisu hipoteke sadrzana su u clanu 80. kao takva. S obzirom na objekat postoje sljedece vrste hipoteka i to: hipoteka na pojedinacno odredenoj cijeloj nepokretnosti u iskljucivoj svojini. ako drugim zakonom nije drugacije odredeno. Naprijed naznacenu odredbu o upisu hipoteke na objektu u izgradnji Zakon o drzav nom premjeru i katastru nepokretnosti ne sadrzi. Objekat hipoteke moze biti brod ili vazduhoplov.1. kada je potrebna saglasnost suglasnik a ciji se idealni dio odreduje. na zahtjev hipotekarnog povjerioca kupca. 3. odnosn o posebnom dijelu zgrade.

hipoteka na fizicki zavrsenom nepropisno sagradenom objektu. odnosno posebnom dijelu objekta u izgradnji.hipoteka na objektu. S obzirom na potrazivanje koje se obezbjeduje. hipoteka moze biti: kauciona hipoteka kreditna hipoteka kontinuirana hipoteka . vise hipoteka na vise nepokretnosti. zajednicka hipoteka kod koje se obezbjeduje jedno potrazivanje iz vrijednosti vise nepokretnosti koje su opterecene hipotekom. odnosno njegovom zasebnom dijelu koji nije upisan u katastar nepokretnosti.

dozvoli ti povjeriocu da svoje zalozno pravo upise u katastar nepokretnosti. koja nastaje upisom u katastar nepokretnosti na osnovu samost alnog ugovora o hipoteci ili kao dio ugovora koji ureduje potrazivanje (ugovor o kreditu. duzniku izda potvrdu radi brisanja hipot eke iz javne knjige. Jednostrana hipoteka. ugovor o zajmu.3. Z akona o svojinsko-pravnim odnosima CG). 3.4.). s tim sto kod nekih osnova nastanka tj. punovaz na isprava za upis (iustus titulus). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) hipote ka moze biti: Ugovorna hipoteka.1. ugovor o prodaji itd. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. Ugovor o hipoteci Ugovor o hipoteci205 je takav ugovor kojim se duznik ili neko treci (hipotekarni duznik) obavezuje da ce. pa je za njen nastan ak potrebno ispunjenje sljedecih uslova: da je hipotekarni duznik vlasnik nepokretnosti koja se opterecuje. koja nastaje upisom u katastar na osnovu jednostrane zaloz ne izjave vlasnika nepokretnosti. . sve vrste hipoteke nastaju upisom u katastar nepokretnosti. Hipoteka ne moze nastati na osnovu testamenta.318.2. Ugovorna hipoteka se stice upisom u katastar nepokretnosti. kod zakonske i sudske hip oteke ne zahtijeva se saglasnost knjiznog prethodnika za uknjizbu. a povjerilac se obavezuje da. po prestanku njegovog potrazivanja. tj. radi obezbjedenja odredenog povjeriocevog potrazivanja. da postoji punovazan ugovor (samostalan ugovor o hipoteci ili dio nekog drugog ugovora na osnovu koga je nastalo potrazivanje koje se obezbjeduje). koja nastaje upisom u katastar na osnovu zakona. 318. U svim naprijed naznacenim slucajevima. koja nastaje upisom u katastar na osnovu odluke suda. Sudska hipoteka. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. kao jednostranog pravnog posla (cl. Stvarna prava na tudim nepokretnostima hipoteka za sopstveni dug hipoteka za tudi dug S obzirom na osnov nastanka (cl. da postoji pravno valjana saglasnost vlasnika nepokretnosti da se nepokretnost optereti hipotekom (clausula intabulandi). Zakonska hipoteka. stav 6. tj.

319. Forma ugovora o hipoteci Ugovor o hipoteci mora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave.a Zakona o notarima CG).upis u katastar (modus aquirendi). stav 1. u suprotnom. 6. i clan 50. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 205 Cl. ne proizvodi pravno dejstvo (clan 51. i st. 3. jer. . t.

sadrzaj ugovora o hipoteci p ropisan je i u clanu 319.5. Pored toga. pravna teorija dozvoljava mogucnost ugovaranja predmetne odredbe poslije zakljucenja ugovora o hipoteci. ne moze sadrzavati odredbu kojom h ipotekarni povjerilac ugovara za sebe pravo da.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Sadrzaj notarskog zapisa odreden je Zakonom (cl. rok dospijeca potrazivanja i nacin namirenja. naziv ili ime i adresu sjedista lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja. potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. Zakona o notarima). ubiranjem plodova koje ta nepokretnost daje i iskoristavanjem nepokretnosti na drugi nacin206. datum zakljucenja ugovora. a sto je stav i sudske prakse. i to: ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog duznika. a ukoliko je potrazivanje nastalo na osnovu posebnog ugovora. bez obzira na dospjelost obezbijedenog potrazivanja. a cime se stiti socijalni interes207. prava i obaveze ugovornih strana.2. ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog povjerioca. Medutim. 3. takva od redba ugovora o hipoteci bila bi nistava. broj lista nepokretnosti. pod prijetnjom nistavosti.1. radi obezbjedenja tudeg duga Ovdje se radi o hipoteci kojom se obezbjeduje tudi dug208 (zalozni duznik i duzn ik nisu ista lica). Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica. Naprijed naznacena o dredba se moze ugovoriti poslije zakljucenja ugovora o hipoteci i to tek po dospjelosti ob ezbijedenog potrazivanja.50. Ugovor o hipoteci. predmet hipoteke. potpise ugovornih strana. a sto se odnosi i na sadrzaj zapisa ugovora o hipoteci. Razlozi za ovakvu zabranu rezultat su namjer a zakonodavca da zastiti duznika koji se nalazi u stanju nuzde prilikom dobivanja kredita i uspostave hipoteke. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . katastarske parcele i oznaku katasta rske opstine u kojoj se nalazi ta nepokretnost. namiri svoje potr azivanje sticanjem prava svojine na zalozenu nepokretnost. u slucaju neisplate duga. tacnu oznaku ugovora.

15/2009.Komentar Zakona o hipoteci.Podgorica.1. sa sluzbenim sjedistem u 206 Cl. g. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.2009g. 208 Cl. 322. . ul. u 11.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). preda mnom. Obala br. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. strana 194. 207 Vidi Zoran P. Dana 14. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. UZZ BR.00 (jed anaest) casova. Rasovic.10. izdavac Pravni f akultet u Podgorici. 331. 2007.

-------------------------------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. Obala br. ul. ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehn icar. godine. ozenjen.. sa rokom vazenja trajno.12.1.1.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). u Podgorici.2006. u formi notarskog zapisa od strane notara XY. drzavljanka Crne Gore. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377. u Podgorici.. 1. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.g. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1. od dana 15. po punomocniku AA.. ul.05. drzavljanin Crne Gore.1948. izdate od mUP-a Crne Gore.12. rodena 25.. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.1946. u Podgorici.3. Deseta br.09.. Podgorica. izdate od mUP-a Crne Gore. od dana 14. sa prebivalistem i adresom u Podgorici.08. ul.-----------------------------2. Prva br. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama. -------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. koje je sacinjeno dana 01. pravnik. izdate od mUP-a Crne Gore. JmB 010853000000. udata. Prva br. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. po zanimanju dipl. sa prebivalistem i ad resom u Kotoru. s a rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:hipotekarni duznik). sa rokom vazenja do 14. 10.2014.08. od dana 15. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). JmBG 2512948000000.d. Peta br.2004. (slovima: dvadeset petog dece mbra hiljadu devet stotina cetrdeset osme godine). pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehnica r.godine. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273.1960. ul.08. roden 20. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. g.9. pod brojem UZZ-31/09.2.05. Gospoda Dinic (marko) Jasna... sa sluzbenim sjedistem u P odgorici. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Podgorici. Deseta br. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P . sa sjedistem u Podgorici.godine (slovima: prvog avgusta hiljadu devet stotina sezdesete godine). godine. 2009 godine. rodena 01.g. (u daljemtekstu:korisnikkreditaibracnidrug zaloznog duznika) ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 BANKA______ a. ul.2006. JmBG 2012946000000.

. s obzirom da p oduzimanje ovog pravnog posla spada u redovnu djelatnost hipotekarnog povjerioca (banka). 86. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. od ____. U svakom slucaju. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. broj_____. a sve to shodno odredbama clana 87. koji je sacinio ovaj notar.odgorici. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. cl. pri laze uz ovaj izvornik. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca209. koji se u ovjerenom prepisu. a Zakona o notarima CG. Za kona o obligacionim odnosima. punomoc za ovaj pravni posao mora biti u formi ugovora o hipot eci. tacka 6 i clan 50. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. ZOO. stav 1. Nadalje. u vezi sa c lanom 51. tj. dok za hipotekarnog duznika bi bila potrebna posebna punomoc. ---------------------------------------------209 Napomena: Punomoc za hipotekarnog povjerioca moze biti opsta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Odobreni kreditse otplacujeujednakim mjesecnimanuitetima.uiznosuod: 15 338. kojim je hipotekarni povjerilac-Banka odobrila korisniku kredita dugorocni nenamjenskihipotekarnikredit. ----------------------------------Kamatna stopa na odobreni kredit je: 9. a koji se u originalu prilaze u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. saciniti novi otplatni plan za anuitete kroz rate koje dospijevaju nakon datuma promjene kamatne stope i korisniku kredita poslati obavjestenje o promjeni kamat ne stope i novi otplatni plan. 45 (slov ima: dvadesetcetirihiljadedeveti45/100 EURA)-------------------------------------------------------------Kredit je odobren na period od: 120 (stotinudvadeset) mjeseci. s tim da ce se.pocevod01 12 2009 g . objasnio i m pravne domete i posljedice.------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic (marko) Jasna zakljucila je sa hipotekarnim povjeriocem B ANKOM ______ a. sa sjedistem u Podgorici ul. Podgorica. Prva br.. od dana ____211S. uz zadrzavanje p rava Banke da promijeni kamatnu stopu u zavisnosti od kretanja sestomjesecnog EURIBOR -a (kamatne stope na evropskom medubankarskom trzistu).svakogprvogdodesetogu mjesecuzatekuci mjesec. _sud Podgorica.00 (devetposto)godisnje. koji je strankama u cijelosti procitan. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla.10. maticni regista rski broj subjekta upisa 1-273 __.------------------------------------------------ .d.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena. u slucaju promjene k amatne stope.76 EUR (slovima : petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA).s tim da je iznos anuiteta 200. te se uvjerio u pravu volju stranaka. 08(slovima: dvijestotinei08/100EURA) ---------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o nenamjenskom h ipotekarnom kreditu. Ugovorbr 2800609972onenamjenskomhipotekarnomkred itu. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju210. -------------------------------------------------Ukupna obaveza korisnika kredita (glavnica + kamate) iznosi EURA24 009.

poosnovuUgovorabr 2800609972onenamjenskom hipotekarnomkreditu. sa sjedistem u Podgorici ul. uz sporedne cinidbe. 211 Napomena vidi cl.--------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko i korisnik kredita bracni drug zaloznog duznika gospoda Dinic (marko) Jasna saglasni su sa hipotekarnim povjeriocem. sud Podgorica. i 2.uspostavi hipotekana nepokretnostiiz tackeIIIovogugovora ---------------------------------------------------------------210 Napomena: Clan 9. 319.10. Zakona o svojinsko . od dana ____. . st. daseukoristtoghipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznaceno potrazivanjeiztackeIovogugovora.pravnim odnosi ma. st. maticni registarski broj subjekta upis a 1-273 ___. Zakona o notarima CG. 1.. alineja 3. Prva br. 3. Po dgorica.BANKA______ a.d.

3. S tim u vezi. Korisnik kredita je supruga hipotekarnog duznika.. ---------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici.------------------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koja se opterecuje. nema upisanih ogranicenja.To rjesenje se preze ntuje u originalu. upisan je hipotekarni duznik i u tom listu.----------------------------------------------------------------------------U G listu za predmetnu parcelu nema upisanih tereta. prilaze uz ov u ispravu nakon sto je procitano strankama. ovaj not ar je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnosti br. hipotekarnog duznika213.20.2009. hipotekarni duznik izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spada u zajednicku bracnu imovinu. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. ko ja takode ucestvuje u sacinjavanju ovog zapisa. klas e.01.g. doslo do promjena po dataka 212 Napomena: Pravilo je da hipotekarni duznik moze raspolagati sa opterecenom n . ako se radi o takvoj imovini. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. te koji se. KO masline214. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je notar procitao. kao vlasnik sa 1/1 dijela. ako nije dru kcije ugovoreno.. Vocnjak 1.g.10. od 10. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. povrsine od 5000 m2.. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. jer je istu naslijedio od rod itelja. od 15. te se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. ----Notar je stranke poduciomogucnosti da. te da bi. tj. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Hipotekarnom duznikusezabranjujeotudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca212 ------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. pa ista izjavljuje da je predmetna nepokre tnost posebna imovina njenog supruga. broj O-1/2005.. izdatog od Uprave za nek retnine Podrucna jedinica Podgorica. kao takav. u pogledu vlasnika. prilaze uz ovaj izvornik. iz Lista nepokretnosti broj 20. pod brojem 05-1/09. KO masline.2005.. --------------------------------------------U B listu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti..

Shodno tome. 214 Napomena: Brojcane oznake listova nepokretnosti i parcela ne moraju biti isp isane slovima . smatrat ce se (zakonska pretpostavka) kao da je upis izv rsen na ime oba bracna druga. ali se to pravo duznika moze iskljuciti ugo vorom o hipoteci. nepokretnost u zajednickoj svojini moze se opteretiti smo na osnovu sa glasnosti svih zajednicara. stav 3. Saglasnost se moze dati u samome ugovoru ili u posebnoj ispravi. st. 289.clan 327. nit i njome raspolagati bez drugog bracnog druga.epokretnoscu bez saglasnosti hipotekarnog povjerioca. Notar je duzan o tome pouciti i upozoriti stranke. takvu imovinu. Zak ona o svojinskopravnim odnosima. a ako se ut vrdi da se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. 3. 2. pa ako je na takvoj imovin i u katastru upisan samo jedan bracni drug. alineja 4. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG.. cini zajednicku imovinu. Porodicnog zakona imovina koju su br acni drugovi stekli radom u toku trajanja braka. koja predstavlja zajednicku svojinu. osim ako taj upis nije izvrsen na osnovu pisanog ugovora izmedu nj ih. i 290. obavezno je pribavljanje saglasnosti oba br acna druga. i 313. st. Predmet hipoteke se oznacava shodno odredba ma clana 319. . 213 Napomena: Prema clanu 288. Zakona o notarima CG. nijedan bracni drug ne moze opteretiti. Sve naprijed naznaceno. va zi i za raspolaganje nepokretnostima u zajednickoj svojini bracnih drugova. a u vezi sa clanom 157.shodno cl. 36. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima.

2008. a koje su je u cij elosti odobrile215. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 60. hipoteka se odnosi i na to poboljsanje. ul. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. br. Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznos od60 500.01. Vansudsk aprodaja216 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice.00 EURA (slovima: sezdesethiljadapetstotina i 00/100 EURA). __ ____. u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog po trazivanja koje je preuzela kao korisnik kredita u Ugovoru o nenamjenskom hipotekarnom kred itu. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. gospodina ____iz Podgorice.00 EUR (sl ovima: sezdesethiljadapetstotinai00/100 EURA).procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti od 22.50 0. stranke izjavljuju da su to razumjele. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. Nakon toga. na osnovu ovog notarskog zapisa. te ako se njena vrijednost za vrijeme trajanja hipote ke poveca. aiz svoje imovine217 -------------------------------------------------------------------215 Napomena: Prema odredbi clana 309.---------------------------------------------IV PODVRGAVANJE NEPOSREDNOM IZVRSENJU -----------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic Jasna. godine. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz. n epokretnost mora biti podobna za unovcenje. Ivana Crnojevica. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. ul. pa se zbog svega toga pribavlja procjena vrijednosti . 16. a koji u cjelosti priznaje kao svoj dug. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. navedenom u tacki I ovog ugovora. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. izricitopristaj e na izvrsenjebezodlaganja nakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja. 19/2009).

216 Clan 319. Zakona o notarima CG. druga knjiga. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. izmedu os talog. Korisnik kredita.. nije sacinjen u formi notar skog zapisa. . Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. 217 Napomena: Clan 53. st. korisnik kredita tj licni duznik. stav 3. Rasovic. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. tj. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 . ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. str. Medutim u ugovoru o zasnivanju hipoteke za obezbjedenje potrazivanja iz nekog du gog ugovora koji nije zakljucen u formi notarskog zapisa. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. Zak ona o notarima CG.nepokretnosti. Zakona o notarima CG -omogucava pristajanje na izvr senje bez odlaganja i time izvrsnost notarskog zapisa o pravnom poslu koji za predmet ima. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. novcano potrazivanje kao sto je ovdje slucaj. clan 335. odnosno zapisa o potvrdi privatne isprave. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. to proizilazi iz odredbe clana 53. i dr. st 1. alineja 8. Podgorica 2009. licni duznik ne bi s e mogao podvrgnuti neposrednom izvrsenju na cjelokupnoj svojoj imovini na osnovu ugovora o hipoteci ako ugovor o kreditu iz koga proistice obezbijedeno potrazivanje. stav 2. 1683 i nadalje. 1. Hi potekarni povjerilac se moze namiriti iz hipotekovane nepokretnosti ili iz cjelokupne imovine duznika. te nakon toga pristati na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj svojoj imovini. moze priznati dug kao svoj.

stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti. a sa ispravama koje dokazuju dospjelost potrazivanja. ispitavsi sve okolnosti. ----------------------------------------------Notar je upozoriokorisnika kredita da je pristao na izvrsenje bez odlaganja nako n dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ----Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: --------- . tj.KOMasline ---------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora. povrsineod5000m2.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1.Vocnjak 1 klase.uz kamatnu stopu od 9.08(slovima: dvijestotinei08/100EUR) -----------------2 Zatim.pocevod01 12 2009 g . otpravak218 ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev. da duz nik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovorenim rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjensk om hipotekarnom kreditu.00% (devetposto)godisnje. da se upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarno gpovjerioca. na period od 120 (stotinudvadeset) mjeseci.uodjeljku G Listanepokretnosti.uiznosuod: 15 338. oddana ____.povrsineod5000m2. navedenog u tacki I ovog ugovora.broj20 . Stvarna prava na tudim nepokretnostima U svrhu izvrsenja. dostaviti nadleznom katastru radi upisa hipoteke220. s tim da je iznos anuiteta 200.na osnovuovogugovora.Vocnjak1 klase. poUgovorubr 2800609972o nenamjenskomhipotekarnomkreditu.--------------------------------------------------------VITROSKOVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. a koje se otplacuje u jednakim mjesecnim anuitetima svakogprvogdo desetogu mjesecuzatekuci mjesec. po sluzbenoj du znosti.3.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. 76 EURA (slovima: petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA).radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima.-----------------------VUPIS HIPOTEKE219----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase.KO Masline. snosi korisnik kredita. ananepokretnostioznacenojkaoparcelabroj10/1. --------------------------------------------------------------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------218 Clan 83. 221 Clan 318. kao i za druga stvarna prav a na nepokretnostima. do 82.------1. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti221. Izuz etak je upis hipoteke na objektu u izgradnji koji se vrsi u skladu clanom 320 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. vaze i odredbe istog zakona koje regulisu vreste upisa. 220 Napomena: Clan 81. a za hipoteku. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. stav 1. st. do 111. Zakona o notarima CG. jer te odredbe ne sadrzi Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG koji je donesen ranije. 2. 219 Upis hipoteke u katastar nepokretnosti regulisan je odredbama clana 78. i 80 . Zakona o notarima CG. clanovi 83.

ali se odbio njen upis..---------------------------------5.1-49-264/09. od 01. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. a na sljedeci nacin226:__________________ ---------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju ---------------------------------------------------------------222 Napomena: Vidi clan 60. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika.------6. te na posljedice ovih odredbi i izja va. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon prestanka hipoteke. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura223 ne pokretnost opterecenu hipotekom.. odnosno hipoteka. broj 10-9/6. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. a narocito o pogorsanju njenog stanja. ili gubljenja vrijednosti. na osnovu takve potvrde. tu je propisano da se u postupku prinudne naplate poreske obaveze. na imovini poreskog obveznika moze zasnovati zalozno pravo na naci n predviden zakonom kojim je uredena zaloga. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni duzni k na dan izdavanja uvjerenja nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa222.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. radi obezbjedenja poreskog potrazivanja. S tim u vezi. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. koje se prilaze uz ovaj izvornik. Zakona o poreskoj administraciji-Sluzbeni list RCG b roj 65/2001.10. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu224. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti. Razlika izmedu ugovorne i zak onske hipoteke .2009.g. Naknada za rad i naknada toskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. i broj 80/2004. do k hipotekarni duznik ima pravo. te o svim promjenama. ----------3. na osnovu Zakonom prop isanih uslova. podnijeti zahtjev za bris anje hipoteke u katastru nepokretnosti225 --------------------------------------------------------------7. ali se od toga odustalo.

328. odnosno dugovanja i postupka utvrdivanja poreskih obaveza. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 223 Clan 328. hipoteka za obezbjedenje poreskog potrazivanja nastaje upisom u katastar nepokretnosti. Zakona o svojinsko-pravnim odnosim a CG. stav 3. Iak o. i cl. smatram o korisnim da notar poduci i upozori stranke na takvu hipoteku. i 3. . 224 Napomena: Vidi cl. Ako hipotekarni povjerilac ne zeli pribavljanje poreskog uvjerenja. st. 350. 226 Clan 127. 225 Napomena: Vidi cl. stav 1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. stav 1 Zakon o svojinsko pravnim odnosima CG. 5. stav 2. zbog specificnih poreskih potrazivanja. 318. Zakona o notarima CG. Shodno tome i za nastanak hipoteke za poreski dug (zakonske hipoteke) potreban j e upis u katastar nepokretnosti prema clanu 318. te ga upozorio na posljedice suprotnog postupanja. a nakon cega hipotekarni povj erilac izjavljuje da odustaje od toga .je u tome sto za upis u katastar zakonske hipoteke nije potrebna saglasnosti vla snika nepokretnosti. onda upozorenje treba da glasi: Notar je poducio i upozorio h ipotekarnog povjerioca da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelishodnost da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipot ekarnog duznika.

kojeg slobodnom vo ljom odobravaju229 i svojerucno. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). ------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). koju zastupa -punomocnik NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. potpisuju u prisustvu ovog notara. --------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) Korisnikkredita: Dinic (marko) Jasna (potpis) Hipotekarnipovjerilac: BANKA______ a.vlastitog duga). kako slijedi. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar230. pecat i stambilj notara) 3.1. ----------------------------------------------------------------------------Korisnik kredita bracni drug hipotekarnog duznika (1).2009. UZZ BR. ul. a koje potrazivanje bi mog lo nastati iz odobrenog kredita (kreditna hipoteka). u 11. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka Ugovor o hipoteci na dvije nepokretnosti u vlasnistvu jedne osobe (zajednicka hi poteka za obezbjedenje jednog potrazivanja.10.d. -----------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.1. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Dana 14.2009g. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK IZVORNIKA227:---------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik (1).6.00 (jedanaest) casova231.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis228 i neposrednim pitanjima uvjer io se da on odgovara volji stranka. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Podgorica.15/2009.3. Obala br. dana 14. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).00 (je . g. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).2.10. d a su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. u 11.

Zakona o notarima CG. sa sluzbenim sjedistem u 227 228 229 230 231 Clan Clan Clan Clan Clan 80. . stav 1. 50. Zakona o notarima CG.. Zakona o notarima CG. tacka 5. clan 49. 47. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.danaest) casova. Zakona o notarima CG. 50. 40. stav 1 i clan 81. stav 2. stav 1. tacka 7 Zakona o notarima CG. preda mnom. tacka 6. i clan 50.

08. od ____. ul. ___sud Podgorica (u daljem tekstu: hipotekarni duznik). ul.1946. Prva br. izda te od mUP-a Crne Gore. -------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. ciji sam identite t utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377. po zanimanju dipl. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1 EXPORT d o o.1960. prilaze uz ovaj izvorni k. pod brojem UZZ-31/09. godine. sa sjedistem u Podgorici. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. sa rokom vazenja trajno... Peta br. po punomocniku AA. broj_____. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci. Privrednog suda u Podgorici. izdate od strane mUP-a Crne Gore.1. po zakonskom zastupniku direktoru Dinic (Zlatko) Darko. JmBG 2012946000000. od dana 15. Deseta br. maticni re gistarski broj subjekta upisa 1-275. sa 100% (sto posto) ucesca u osnovnom kapitalu23 2.2006.------------------------Ovlascenje za zastupanje hipotekarnogduznikaovaj notar je utvrdio na osnovu predocenog originala Izvoda iz Centralnog registra. 2009 godine. kao i to da je naznaceni zastupnik hipotekarnog duznika upisan u Reg istru kao direktor bez ogranicenja ovlascenja u okviru registrovane djelatnosti i da j e on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu.godine..08. od dana 14. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za h ipotekarnog povjerioca. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). sa prebivalistem i adresom u Kotoru. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC.2. (slovima: prvog augusta hil jadu devet stotina sezdesete godine) u Podgorici. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici. u formi notarskog zapisa od strane notara XY. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. ul. koje je sacinjeno dana 01. Obala br.. drzavljanin Crne Gore.g.. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama.10.12. --------------------------------------------------------------------- . pravnik. 9.2014.1. koji je sacinio ovaj notar. ozenjen.. koji se u ovjerenom prepisu. ul.15.2004. Prva br.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine) u Podgorici.. sa rokom vazenja do 14.. ------------------------2 BANKA______a d Podgorica.09.g. roden 20. Prva br. ul. maticni regi starski broj subjekta upisa 1-273.05.g. sa sjedistem u Podgorici ul.. Podgorica.08. po zanimanju gradevinski tehnicar. JmB 010853000000. sa prebivalistem i adresom u Podgor ici. rodena 01. pema vlastitoj izjavi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Podgorici.

notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. odnosno privrednim drustvima. koji se u ovjerenom prepisu. nije redovna djelatnost preduzeca ili drugog pravnog lica. pri laze uz ovaj izvornik. Nadalje. broj_____. ------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena. .-----------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. koji je sacinio ovaj notar. onda o ovlascenjima direktora kao zakonskog z astupnika vidjeti u odredbama propisa o preduzecima. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P odgorici.-----------------------------232 Napomena: Ako zakljucenje odredenog pravnog posla. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. od ____. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. u ovom slucaju hipoteke.

Privredni sud Podgorica.---------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275. Privredni sud Podgorica. te se uvjerio u pravu volju stranaka. sa sjedistem u Podgorici. ul. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI ----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o. okvirno zaduzenje u iznosu do233 700 000.00EURA(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA).narokod60(slovima: sezdeset) mjeseci. zakljucio je sa hipotekarnim povjeriocem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor o kreditu.poosnovu Ugovora okreditu. u okviru tog iznosa. s tim da ce se. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. 15. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. ul. Podgorica. Podgorica. da seukoristtog hipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznacenopotrazivanjeiztackeI ovogugovora.3. ___sud Podgorica. Prva br.. Podgorica.uzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje. Podgorica. od10 06 2009 godine (slovima).BANKA______ a. ul.. saglasan je sa hipotek arnim povjeriocem -BANKA______ a.sa sjedistem u Podgorici.uspostavihipot ekananepokretnostimaoznacenimutackiIIIovogugovora ------------------------------Hipotekarnom duznikusezabranjuje otudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca ---------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE------------------------------------------------------------- .d. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju. objasnio im p ravne domete i posljedice. Prva br. a koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto su ga stranke odobrile. Privredno sud Podgorica. sa sjedistem u Podgorici ul. br OZ-07/09 .uzsporedne cinidbe.d. pojedinacnim ugovorima o kreditima.1 0.10 . Prva br. 15. Ugovor okreditu br OZ07/ 09.. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla.. garancijama i akreditivim a vrsiti plasman sredstava.. kojim ugovorom je hipotekarni povjerilac-Bank a odobrila hipotekarnom duzniku. koji je strankama u cijelosti procitan.sa sjedistem u Podgorici. kao korisniku kredita. Prva br.od10 06 2009 g ..

----------------233 Clan 316. stav 1. 234 Clan 323.KOMasline --------------------------------U B listu tog zk.-----------------------------Opterecuju se sljedece nepokretnosti234: -------------------------------------------------------------------1 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcelabroj10/1 . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. . -----------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.Vocnjak1 klase. kao vlasnik sa 1/1 dijela. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clan 80. stav 2. stav 7. upisan je hipotekarni duznik. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.po vrsineod5000m2.iz Listanepokretnostibroj20 . uloska.

kao takav.00 EUR (slovima: jedanmilioni00/100EURA). pod brojem 05-1/09. 2008. godine.aparcelabroj10/2.10. prema kojem su predmetne nepokretnosti procijenjene na ukupni iznosod1 000 000.. ul. prilaze uz ovaj izvorn ik.p ovrsine 15000m2.oranica1 klase. iz Podgorice. ------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. upisan je hipotekarni duznik. ______. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. na iznosod700 000.aodcegaparcelabroj10/1.-----------------------------------U B listu. doslo do promjene po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. Nakon toga.00EURA(slovima:tristotinehiljadai00/100EUR).. KO masline. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz.KOMasline. a koje su je u cijelosti odobrile. stranke izjavljuju da su to razumjele. ovaj not ar je ustanovio uvidom uPrepis lista nepokretnostibr. kao vlasnik sa 1/1 dijela. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka z a oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista.01.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti..Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarskaparcelabroj 10/2. gospodina ____. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . od 22.KOMasline.20.2009. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je procitan. od 10. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.naiznosod 300 000.iz Listanepokretnostibroj20 .KOMasline. te koji se.g.-----------------------------------------------------------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du . izdat od Uprave za nekretn ine Podrucna jedinica Podgorica. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuju.00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA) -----------Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama.

izricito 235 Clan 335 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. koje je preuzeo kao korisnik kredita u Ugovoru o kreditu. . ove tacke ugovora236. 236 Clan 323. Smatramo da ugovaranje ovog nacina namirenja obezbijedenog potrazivanja uz pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odla ganja predstavlja efikasnu zastitu hipotekarnog povjerioca. a ako to nije ugovoreno. koji odreduje da ugovorne strane mogu ugovoriti iz koje nepokretnosti ce se hipotekarni povjerilac prvo pokusati namiriti. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2.zniku. stav 2. -------------------------------------------------------------------------------IV PRISTAJANJE NA IZVRSENJE BEZ ODLAGANJA ----------------------------------------------------Hipotekarni duznik u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivanja. navedenom u tacki I ovog ugovo ra. onda se primjenjuje zakonska odredba da hipotekarni povjerilac i ma pravo izbora nepokretnosti. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskomprodajom235 nepokretnosti opterecen e ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. Zakona o svojinsko -pravnim odnosima CG.

na osnovu ovog notarskog zapisa.poUgovoruokreditubr OZ-07/09 . povrsine5000m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozoriohipotekarnog duznika da se podvrgao neposrednom prinudnom izvrs enju bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. -------------------------------------------------------------------------------------VITROSKOVI --------------------------------------------------------------------- .uiznosudo700 000.ananepokretnostimaoznacenimkaoparcelabroj 10/1.povrsine 5000m2iparcelabroj10/2. dostaviti nadleznom katastru.na osnovuovogugovora.upovrsine 15000m2. a sa ispravama koje dokazuju da duznik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovoreni m rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjenskom hipotekarnom kreditu.od10 06 2009 g. po sluzbenoj du znosti. KOMasline -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora.povrsine 5000m2iparcelabroj 10/2.3.KOMasline ---------------------------------------------------------3 Zatim. hipotekarni duznik pristao na takvo neposredn o prinudno izvrsenje bez odlaganja.Vocnjak1 klase.KO Masline. -----------------------------------------------------------------------------------------VUPIS HIPOTEKE237----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase.Oranica1 klase. radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora. pa je.Vocnjak1 klase. aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora.inaparcelibroj10/2. na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteked opustenoprotivsvakodobnogvlasnikanepokretnosti.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca.Oranica1 klase.opter ecenih ovom hipotekom na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteke dopusteno protiv svakodobnogvlasnikatih nepokretnosti -----------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev. na osnovu ovog notarskog zapisa. oznacenihkaoparcelabroj 10/1.00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/ 100EUR).ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1. navedenog u tacki I ovog ugovora.Vocnjak1 klase.povrsine 15000m2.narokod60(slovima:sezdeset) mjeseciiuzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje ---------------------------------------------------------------2 Zatimupise zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaneposredno prinudnoizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.broj20 . i pored toga. Stvarna prava na tudim nepokretnostima pristajenaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.povrsine 15000m2.Oranica1 klase.uodjeljku G Listanepokretnosti.

Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG .. a za up is zajednicke hipoteke primjenjuje se i clan 82.----------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno.---------------------------------------------------------------------------------------237 Napomena: Hipoteka se upisuje u katastar shodno odredbama clana 80. . stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti. snosi hipotekarni duznik.

da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu Zakonom propi sanih uslova. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetne opterecene nepokretnosti sa pazn jom dobrog domacina i o svim promjenama. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura nepok retnosti opterecene hipotekom. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni du znik. --------------------------------5.. 2. ali se od toga odustalo. te na posljedice ovih odredbi i izja va. broj 10-9/6. koje se prilaze uz ovaj izvornik. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti.1-49-264/09. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. ali se odbio njen upis. S tim u vezi. ------3. godine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona sljedece:-------------------------------------------------------1. - . podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti --------------------------------------------------------------------7.---------6. od 01. nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa. ispitavsi sve okolnosti. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom. na dan izdavanja uvjerenja.10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. dok hipoteka rni duznik ima pravo. na osnovu takve potvrde. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca.2009. a narocito o pogorsanju njihovog stanja ili gubljenju vrijednosti.

--------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1).Naknada za rad i naknada troskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. da su razu mjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. --------------------------------------------------------------------------------------------- . svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. kako slijedi. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis i neposrednim pitanjima uvjerio se da on odgovara volji stranka. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA: ---------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1).

. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu li cne karte broj 05XYC.05.00 (je danaest) casova. pecat i stambilj notara) 3.----------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipoteka nalazi n a njegovom sluzbenom podrucju. Dana 14.2009 g. te se uvjerio u pravu volju stranke. objasnio joj pravne dom ete i poslje . u Podgorici.o.d. Podgorica. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. saci nim notarski zapis zalozne izjave. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U Podgorici.15/2009.1. UZZ BR.10.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).1. JmBG 2012946000000. drzavljanin Crne Gore. od dana 15. g. sa rokom vazenja trajn o.2009 g. ul. ozenjen . Deseta br. Obala br. pristupilo je sljedece lice: ---------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. Primjer: Zalozna izjava Zalozna izjava (jednostrana hipoteka)238. Podgorica.2. koga zastupa direktor Dinic (Zlatko) Darko ____________________(potpis) Zaloznipovjerilac: BANKA______ a.3.. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. obezbjeduje se tudi dug CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. ul. nepokretnost zajednicka bracna imovina .7. roden 20.10.1.2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: EXPORT d. dana 14.1. ul. po zanimanju gradevinski tehnicar.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . u 11.00 (jedanaest) casova.o.12. (slovima: dvadesetog decembr a hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). g. Obala br.. (udaljem tekstu: hipotekarni duznik).1946. izdate od mUP-a Crne Gore. prema vlastitoj izjavi. u 11. preda mnom. koju zastupa -punomocnik AA _________________________(potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.

238 Clan 321. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. .

ako se radi o bracnoj tekovini.____sud Podgorica (u daljemtekstu hipotekarnipo vjerilac) iMireMiric. uzkamatnustopuod6. ako nije drukcije ugovoreno. registarski maticni broj subjekta upisa 1-65. hipotekarni duznik izricito iz javljuje da predmetna nepokretnost ulazi u bracnu stecevinu-zajednicku bracnu imovinu. S tim u vezi. sud Podgorica.izPodgorice.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dice te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. za naprijed naznaceno potrazivanje iz tacke I ove zaloz ne izjave. Njegosevabr 1 . bila potrebna prav no valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. Njegosevabr 1 . odobrila korisniku kredita dugorocnikredit za kupovinu stana uiznosuod50 000. JMB 06079661721000 (u daljemtekstu:korisnikkredita). stranka je dala sljedecu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZALOZNU IZJAVU----------------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Zalogodavac je prezentovao Ugovor o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju.00E URA (slovima:pedesethiljadai00/100EUR). te da bi. br 75-233/09 . uspostavi hipoteka na nepokretnosti oznacenoj u tackiIII ove zalozne izjave ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o imovini koja je predmet b racne stecevine i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili zakon a. izmedu Eksport banka a d Podgorica. registarski maticni broj subjekta upis a 1-65____.kceri Darka.adaprvarata dospijevazaplacanje05 11 2009 g (petognovembradvije hiljade devetegodine)----------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o dugorocnom kre ditu za stambenu izgradnju. po osnovu naprijed naznacenog ugovora o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju.zakljucen dana 05 06 2009 (slovima:petogjuna dvije hiljade deveteg odine).00% (sestposto)godisnje.stimdaseobracuninaplatakamatevrsi mjesecno. a ovim ugovorom je Banka. a koji se nakon toga u originalu prilaze uz ovaj izvornik. hipotekarnipovje rilac. sa . u zsporedne cinidbe. tj.----------------------------------------------------------------------------------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko je saglasan da se u korist hipotekarnog povjeriocaEksport banka A D Podgorica. koji je stranci procitan u cijelosti. uPodgorici.ul IveAndricabb .sarokomkoristenjakreditaod10 (deset)godina.

klas e. za obezbjedenje kredita iz tac ke I ove zalozne izjave. iz Lista nepokretnosti broj 20. broj___. te s tim u vezi notaru prezentuje Saglasnost supruge. Iz naznacene saglasnosti i Izvoda iz mat icne knjige vjencanih. od _____.. Opstine Podgorica. koja je sacinjena u formi notarskog zapisa od strane ovog notara i koja se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan. povrsine 5000 m2. Vocnjak 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. sa za laganjem predmetne nepokretnosti u zajednickom vlasnistvu.od 10 10 2009 g.. KO masline.---------------------------------------------------- . tj. ovaj notar je ustanovio da je A D supruga hipotekarnog duznika i da je u potpunosti saglasna sa sadrzajem ove zalozne izjave.suprugom AD. broj UZZ-10/0 9 .

____ . hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom.godine.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuje ovaj nota r je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnostibr..2009.. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. upisan je hipotekarni duznik.Podrucna jedinica Podgorica. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. Nakon toga. koji su st ranke prezentovale u originalu i koji im je procitan. izdat od uprave za nekret nine .01. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja. Vansudsk aprodaja239 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem.. prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana stranci. 16. pod brojem 05-1/09. procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednost i nepokretnosti. Ivana Crnojevica. ul. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 50 00 0.00 EURA(slovima: devedesethiljadapetstotinai00/100 EURA). od 22. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .00 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranka notaru prezentuje Strucni nalaz.20. prilaze uz ovaj izvorn ik. kao takav. od 10. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. a koja je naznacenu procjenu u cijelosti odobrila. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U B listu. stranka izjavljuje da je to razumjela. KO masline. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. 19/2009).g. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznosod90 500. kao vlasnik sa 1/1 dijela. br.2009. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidencij i katastra nepokretnosti. da ne trazi ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvata sve eventualne pos ljedice i rizike u vezi s tim. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.3. ul. ------------Notar je stranku poduciomogucnosti da. Naprijed naznacena procjena vrijednosti . gospodina __iz Podgorice. te koji se.10. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br.

uodjeljku G Listanepokretnostibroj20 . O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. i dr.EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA) -------------------------------------------------------IV UPIS HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. beznjegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.ukatastrunepokretnosti. str. alineja 8. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG.na osnovuovezalozneizjave. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. clan 335. druga knjiga. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. Rasovic. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . 1683 i nadalje. Podgorica 2009.iskljucivonaprvomjestoupisehipotekanaparceliiz tackeIIIoveZalozneizjaveradiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovezalozne 239 Clan 319. . KOMasline. stav 2. Zakona o notarima CG. stav 3.. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 .

da se hipoteka po ovoj zaloznoj izjavi stice tek sa njenim upisom u katastar nep okretnosti.06. a da p rva rata dospijeva za placanje 05.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranku da ce otpravak ove zalozne izjave..d. Podgorica.g. po Ugovoru o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. s tim da se obracun i naplata kamate vrsi mjesecno.75-233/09. Ive Andrica bb.. dostaviti nadleznom katastru. kceri Daria iz Podgori ce. sa rokom koristenja kredita od 10 (deset) godina.00% (sest posto)godisnje. (slovima:petog juna dvije hiljade devete godine) izmedu hipotek arnog povjerioca Eksport banka a. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i da je cjeli shodno . JmB 06079661721000. u iznosu od 50. notar je saopstio stranci da ova zalozna izjava ne podlijeze nikakvim odobrenjima.----------------Hipotekarni duznik neopozivo ovlascuje hipotekarnog povjerioca da zahtijeva upis navedene hipoteke. -------------------------------------------------------------------------------------VI ODOBRENJA----------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.11. po sluzbe noj duznosti.1. stran ka izjavljuje da sve troskove povezane sa ovim zaloznom izjavom i troskove upisa hipoteke u ka tastar nepokretnosti. snosi on licno. registarski maticni broj subjekta u pisa 1-65. ul.----------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranku upozorioipoducio i o sljedecem: ----------------------------------------------------1. Njegoseva br. (petog novembra dvije hiljade devete godine).000.2009. a kako je to naznaceno u tacki II ove zalozne izjave. ispitavsi sve okolnosti.2009.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima izjave. br.. jer je pribavljena i prilozena Saglasnost bra cnog druga hipotekarnog duznika. uz kamatnu stopu od 6.00 EURA (slovima: pedesethil jada i 00/100 EURA). --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. zak ljucen dana 05. ---------------------------------------------------------------------------------VTROSKOVI -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranku o troskovima notara i troskovima upisa.____sud Podgorica i hipotekarnog duznika mire miric.

da se ovom zaloznom izjavom moze predvidjeti obaveza hipotekarnog duznika da osi gura nepokretnost opterecenu hipotekom. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu zakonom propi sanih uslova. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. ali se od toga odustalo.---------6. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu.----------------------------------------3. ali je stranka od toga odustala. te o svim promjenama. na osnovu takve potvrde.da se zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. dok hipoteka rni duznik ima pravo. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti -------------------------------------------------------------------- . ali se odbio njen upis. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. ----------------------5. a narocito o pogorsanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti.

svojerucno potpisuje u prisustvu notara.2009.8.-----------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. u slucaju kada je odgodeno placanje dijela ili cijele cijene. te je potom zapis potp isao i ovaj notar. nakon cega je stranka izjavila da je tako postupljeno. dana 14. u 11. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). da je razu mjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. te na posljedice ovih odredbi i izjava. --------------Naknada za rad i naknada toskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi.2. kako slijedi.1. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 7. a prodavac je dao bezuslovnu clausulu intabul andi. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji.3. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). pecat i stambilj notara) 3. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). pa se zeli obezbijediti za isplatu cijene uspostavljanjem hipoteke na nepokretno sti koju prodaje.g. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). U Podgorici. . da stranka moze izjaviti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudskom ili sud skom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretno sti opterecene ovom hipotekom. kojeg slobodnom voljom odob rava i.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.10.

12. U vezi s tim.) II PRODAJA (navesti podatke) III CIJENA Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 50. do 01. tj.000.g.2009.Uvodni dio ugovoraoprodaji UGOVOROPRODAJI IPREDMET(navesti podatke o nepokretnosti itd. notar je poducio prodavca mogucnosti adekvatnog obezbjedenja u smislu dav anja clausule intabulandi i knjizenja kupca. kao vlasnika predmetne nepokretnosti.00 EURA (slovima: pe desethiljada i 00/100 EURA).-------------------------------------------------------------------------------------------------Cjelokupni iznos cijene dospijeva za placanje u roku od tri mjeseca od dana zakl jucenja ovog ugovora. u naknadnoj .(slovima:prvog decembra dvije hiljade devete godine ).

optereceneovomhipotekom. kao i na druge mogucnosti adekvatnog obezbjedenja i upozorio ga na rizike i posljedice u slucaju suprotnog postupanja . pa je i. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskom prodajom nepokretnosti opterecene ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. da prodavac odmah u ov om ugovoru izjavi saglasnost za knjizenje kupca kao vlasnika i da se isti odmah moze uknjiz iti prije isplate cijene. kupac je saglasan sa prodavcem da se za obezbjedenje isplatekupoprodajne c ijene uiznosuod50 000. ------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du zniku.kojiseimaisplatitido ___izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. on pristao na takvo neposredno prinudno izvrsenje. nakon dospjelostiobezbijedenog potrazivanja-isplatekupoprodajne cijeneuiznosuod50 000. a sa ispravama koje dokazuju da hipotekarni duznik-kupac ne ispunjava u ugovorenom roku svoje o baveze u pogledu placanja cijene iz ovog ugovora o prodaji navedene u tacki III ovog ug ovora. Nakon toga. Notar je upozorio kupca . a da se. zauzvrat. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2. prodavac izjavljuje.00EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA). IVIZJAVEZAKNJIZENJE .00EURA(slovima:pedesethil jadai00/ 100EURA).. S tim u vezi. a sa cime je saglasan i kupac.u koristprodavcauspostavihipotekananepokretnostiiz tackeIovogugovora -----------Kupac izricito pristaje naizvrsenjebezodlaganja. pored toga. ove tacke ugovora. u korist prodavca zasnuje hipoteka na predmetu prodaj e.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima ispravi u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene.kojiseimaisplatitiprod avcudo ____izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. aupogledu nepokretnostiizt ackeIovogugovora.natajnacindajeprinudno izvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlasnikatenepokretnosti.kaoina cjelokupnoj svojoj imovini ----------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat povjeriocu na njegov zahtje v.na osnovu ovog notarskog zapisa.duznika na podvrgavanje neposrednom prinudnom izvrsenj u bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posl jedice takve izjave.

kupacupiseukatastrunepokretnostikao vlasniksa1/1dijelananepokretnost iiz tackeIovogugovora -------------------------------------------------------------------------------2. na osnovu ovog notarskog zapisa. Kupacje saglasan240 da se istovremeno sa naprijed naznacenim upisom prenosa svoj ine. . nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopusteno protivsvakodobnogvlasnikananepokretnostiiztackeIovogugovora -------------------OSTALE ODREDBEUGOVORAOPRODAJI 240 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. kao i da se zabiljezi izjava hipotekarnogduznikao pr istajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora. u G listu. na nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora upise hipo teka za obezbjedenje potrazivanja sa sporednim cinidbama iz tacke III ovog ugovora u kor ist prodavca hipotekarnog povjerioca XY.abeznjegovogdaljnjegznanjai saglasnosti. i to na prvo mjesto.

Zakona o notarima). i 2. tacka 1. ovjera potpisa na punomocju za sklapanje braka (cl. 51. stav 1.3 14. stav 1. a pod prijetnjom da nece proizvodi ti pravno dejstvo. 33. Obligatorne nadleznosti u formi notarskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi pr ivatne isprave: ugovor o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom bracnih drugova (cl. PZ CG.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nadleznost notara u porodicno . . 1/2007. Porodicnog zakona242. ciji predmeti su nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . bracni ugovor (cl. Pred kim i u kojoj formi se moze dati ovakva 241 Sluzbeni list Republike Crne Gore br. tacka 1. 1. stav 1. tacka 1. 301. tacka 1. stav 1. 293. kao i lica koja nemaju poslovn u sposobnost. 101.51. Zakona o not arima).pravnim odnosima propisana je odredbama Zakona o notarima i odredbama Porodicnog zakona241. st. a u vezi sa cl. ugovor o medusobnim imovinskim odnosima clanova porodicne zajednice (cl. PZ CG. 292. PZ. t. a u vezi sa cl. a koja izjava moze biti i sastavni dio testamenta (cl. 51. Fakultativne nadleznosti: sastavljanje notarskog akta (zapisa). PZ CG). ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova (cl. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva Prema clanu 111. PZ CG). Zakona o notarima). 2. 1. Zakona o notarima). ako se stranke obrate. Zakonom o notarima (cl. i u pogledu izjave majke djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinstva (cl. u pogledu izjave o priznanju ocinstva. a u vezi sa cl. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica. PZ CG). st 1. odredbe o utvrdivanju ocinstva shodno se primjenjuju i pri utvrdivanju materinstva.) propisano je da se obavezno u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. U Porodicnom zakonu nadleznosti notara su postavljene fakultativno i obligatorno . ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. 51. a u vezi sa cl. 51.105. PZ. sacinjavaju: bracni ugovor.

.242 Clan 101 do clana 112 PZ CG.

Ovakva izjava proizvodi znacajne pravne posljedice medu zainteresovanim stranama (pravo pozivanja na nasljedivanj e. Priznanje ocinstva proizvodi . b) u testamentu. ocinstvo se moze utvrditi samo odlukom suda. ovjereni zapisnik. Organi. tu izjavu notar mora saciniti u formi notarskog zapisa ili zapisa o pot vrdi privatne isprave. Postoji samo mogucnost da se da ovakva jedna izjava i pred notarom. Ako se davalac izjave (stranka) odluci dati ovakvu izjavu pred notarom.104. dostaviti mat icaru. pred drugim organom ovlastenim za sastavljanje javnih isprava. a sto notari svak ako jesu. a sto dalje znaci da za punovaznost takve izjave nije neophodno da je data pred notarom. a na zahtjev lica koja za to imaju pravni interes. PZ CG). i materinstvo. duzni su. poslije smrti djeteta. a shodno t ome. Ona se moze dati za zivota djeteta i prije rodenja djeteta. pred organom starateljstva. potrebno je znati kad se moze dat i ovakva izjava. PZ. Ona moze uslijediti na sljedeci n acin: a) samostalnom izjavom pred maticarom. kako to odreduje clan 102. izdrzavanje i sl). Ovdje je bitno napomenuti ko moze dati ovakvu izjavu pred notarom. pa tako i pred notarom. ili pred organom starateljstva. odnosno otpravak notarskog akta. Pored naznacenog. a to priznan je ce proizvesti pravno dejstvo ako se dijete rodi zivo. pred sudom. Medutim. Dakle. u kome se navodi da se ocinstvo. nadleznom za upis djeteta u maticnu knjigu rodenih. bez odlaganja. ili notarom. PZ CG. ili sudom . odreduje clan 101. imaju doka znu snagu javne isprave u formalnom i sadrzinskom smislu. moze priznati: pred maticarom. Ova izjava se moze dati pred razlicitim or ganima koji vrse javnu vlast i u formi javne isprave. koje je navrsilo se snaest (16) godina (cl. Materinstvo i ocinstvo djeteta moze priznati lice sposobno za rasudivanje.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima jedna izjava. izjava o priznanju ocinstva ili materinstva moze se dati pred raznim lici ma (organima). odnosno lica koja su sastavila javnu ispravu o priznanju ocinstva. jer samo isprave koje je u cijelosti sacinio notar.

Ako se ta lica ne saglase sa priznanjem ocinstva ili se o tome u roku od 30 dana po prijemu obavjestenja o priznanju. ili je nepoznatog boravista. te vazi i za priznanje ne izjasne i upisuje se u maticnu knjigu rodenih samo ako se sa priznanjem s a ako se radi o priznanju djeteta starijeg od 16 godina. onda lice koje je priznalo dijete. potrebna saglasnosti se daju na nacin propisan u clanu 101. uz odobrenje organa starateljstva. ili je potpuno lisena poslovne sposobnosti. je i njegova saglasnost. Zbog toga je potrebno da notar upozori stranku da je prizna nje .pravno dejstvo aglasi majka djeteta. to moze utvrditi tuzbom kod nadleznog suda. a koji ocinstva. Ako majka djeteta nije ziva. PZ CG. a trajno je nesposobno za rasudivanje. Postavlja se pitanje: da li je jednom datu ovakvu izjavu moguce kasnije opozvati ? Izjave o priznanju ocinstva i izjave majke i djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinst va ne mogu se opozvati. sagl asnost na priznanje ocinstva daje staralac djeteta. a dijete je ml ade od 16 godina. ili je starije od 16 godina.

NEOPOZIVO (clan 108. g. stav 1. kada je to potreb no. roden 20. izdate od mUP-a Crne Gore. Dana 14.. Deseta br.. Obala br. Stranke mogu samo tuzbom kod suda traziti poni stenje takve izjave zbog mana volje. u Podgorici. Nuzno je upoznati zainteresovane strane da se radi o pravnoj relevantnosti ov akve izjave volje. Neophodno je upozoriti stranke na posljedice koje izaziva ovakva jedna izjava na podrucju porodicnopravnih i nasljednopravnih odnosna (obaveza izdrzavanja.g. pristupilo je sljedece lice: --------------------------------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. Ovaj p ostupak bi se mogao voditi na sljedeci nacin: 1. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.1. ul. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. po zanimanju gradevinski tehnicar. jer su ovdje bitne pouke i upozorenja prema strankama.1. ul. Obala br.1960. broj 05XYC. nasljedivanje itd.15/2009.2009. tj.1. od dana 15. sa rokom vazenja trajno. stra nka je dala .12. odnosno da je za priznanje potreban pristanak majke i djeteta ako je starije od 16 godin a. g. drzavl janin Crne Gore.2006. Neophodno je upoznati stranke sta je sve potrebno za ovakvo jedno priznanje. ozenjen. 1 1 Primjer:Izjavaopriznanjuocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. (slovima:dvadeseti decembar hiljadu devet stotina sezdesete godine). objasnio joj pravne domet e i posljedice. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu licne karte.05. PZ CG). te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. roditeljsko staranje. UZZ BR. JmBG 2012966000000. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ocinstva ili saglasnost majke i djeteta na priznanje ocinstva.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto se ovaj notar uvjerio u pravu volju stranke. preda mnom. 3.(u dal jem tekstu: Davalac izjave). sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o prizn anju ocinstva. pema vlastitoj izjavi. u 11. Sam postupak uzimanja izjave o priznanju materinstva ili ocinstva trebalo bi se voditi na odredeni nacin.10.1.). 2.. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.00 (j edanaest) casova. o cinjenici da je izjava o priznanju ocinstva neopoziva.

hiljadudevetstotina osamdesetosmegodine).rodenog25 02 1988 (slovima:dvadesetpetogfebruara. podbrojem96 (slovima:devedeset sest) za 1988 godinu (slovima:hiljadu devet stotina osamdeset osmu godinu).cijejeimeLiliicijejerodenjeupisanouMati cnomkancelarijiOpstinePodgorica.sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVUOPRIZNANJU OCINSTVA--------------------------------------Priznajemda sam otacdjeteta. ---------------- .

---------------------------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno. u 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------majci djeteta. da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. kako slijedi.--------------------------------------------------Djetetu LY. koji ce izvrsiti upis u maticnu knjigu rodenih. kojeg slobodnom volj om odobrava i u prisustvu notara. odnosno pravno dejstvo ovog prizn anja. gospodi XY iz Podgorice. neophodan pristanak majke djeteta i djeteta.1. ul. PZ-a.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Notar me poducioiupozorioda je za punovaznost.Notar me upozo rio i upoznao sa posljedicama ovog priznanja koje se tice porodicnih odnosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------maticaru Opstine Podgorica.10. dana 14.2009. pecat i stambilj notara) 1 2 Saglasnost majkesa izjavomopriznanjuocinstva Osnov davanja ovakve saglasnosti je odredba clana 105.. svojerucno potpisuje.---------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. koja izjavljuje da je tako postupljeno.Davaocu izjave. -------------------------------------------------------------------------------------------Ovjereni otpravak je izdat: -------------------------------------------------------------------------------------. Ona je potr ebna iz razloga sto je prema toj odredbi.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Dinic Darko (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. predvideno da je za upis priznanja ocinstva . (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). nakon cega je zapis po tpisao i ovaj notar. obaveze izdrzavan ja i prava na nasljedivanje. stav 1.00 (jedanaest) casova. g. Prva br. a kako slijedi:____________. u formi javne isprave. U Podgorici.---------------------. -------------------------------Upozoren sam da je ovo priznanje neopozivo.

saglasnost na priznanje ocinstva. sa odobrenjem organa starateljstva. odnosno ona je uslov za punovaznost izjave o priznanju ocinstva. a dijete je mlade od 16 godina.u maticnu knjigu rodenih potrebna saglasnost majke. Ova saglasnost se moze dati pred maticarom. pod uslovom da joj nije oduzeta poslovna sposobnost. Ako majka djeteta nije ziva. ili sudom. ili je potpuno lisena poslovne s posobnosti. ili org anom starateljstva. ili je nepoznatog boravista. Saglasnost za p riznanje moze dati majka. ili notarom na nacin kako se daje i izjava o priznanju ocinstva. a trajno je nesposo bno za rasudivanje. Zakon takode odreduje ko je sve sposoban dati ovakvu saglasnost. daje sta . ili je starije od 16 godina..

udata. godine.2006. izjavljujemsvojpristanaknadatopriznanjeocinstva ------------------Notar me je upoznao i upozorio na posljedice koje priznanje ocinstva ima na poro dicne odnose.--Kaomajkadjeteta. drzavljanka sam Crne Gore. koje sam ja rodila dana 25. Deseta br.1.1. Obala br.2009 g. objasnio joj pravne domete i pos ljedice. stranka je dala sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVAOSAGLASNOSTINA PRIZNANJE OCINSTVA Ja sam rodena u Dubrovniku-Republika Hrvatska. (slovima:dvadeseti decembar hil jadu devet stotina sezdeset pete godine). po zanimanju trgovac.1. broj UZZ-03/09. g. gospodin Daric Darko. -----------------------U notarskom aktu notara m. od dana 15. pema vlastitoj izjavi.05... Obala br. P R I m J E R Izjava o saglasnosti na priznanje ocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.1965. Nastanjena sam u Kotoru. Odredbe o priznanju ocinstva vrijede i za priznanje materinstva.10.1988. izd ate od mUP-a Crne Gore. priznao je ocinstvo djeteta Lili. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.00 (j edanaest) casova.. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ralac djeteta. dana 20.12. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). pristupilo je sljedece lice: ----------------------------------------------------------Gospoda Ribic (marko) Ana. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o sagl asnosti na priznanjeocinstva. Bos kovic. broj 05XYC. Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. ul.12. u Podgorici. preda mnom. (slovima:dvad eseti decembar hiljadu devet stotina sezdeset osme godine). ul. iz Podgorice. .g. u 11. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla.. od oca marka i majke mare. 1. sa rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:davalac izjave). rod. Deseta br. u Dubrovniku.J iz Podgorice..02. ul. JmBG 2012968000000. UZZ BR. ukoliko iz prirode odnosa ne proizilazi nesto drugo. Dana 14.1. sa prebivalistem i adresom u Kotoru . g.15/2009. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.1968. drzavljanka Crne Gore . rodena 20.

gdje je rodenje djeteta upisano. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke.-------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno. a kako slijedi:____________. djetetu. -------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. -------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. kao i na to da je ova izjava neopo ziva. ocu djeteta.obaveze izdrzavanja i pravo na nasljedivanje. koja izjavljuje da je razumjela sadrzinu ovog pravnog po sla i da je u . ---Ovjereni otpravak je izdat meni. kao i maticnoj kancelarij i u Podgorici.

Imovina bracnih drugova Imovina bracnih drugova243 moze biti posebna i zajednicka. takvom imovinom svaki bracni drug samostalno upravlja i raspolaze. ali su odredivi. pecat i stambilj notara) 2. s tim da se mogu i drugacije dogovoriti.g. 2 1 Posebna imovina Posebnu imovinu sacinjava imovina koju je bracni drug stekao prije sklapanja bra ka. osim ako se nisu drugacije dogovorili. osim ako je jedan bracni drug ulagao u ove igre posebnu imovinu. dana 14. veoma je bitan kod raspolaganja takvom imovinom.2009. onda svako od njih moze s njom samostalno raspolagati i upravljati i nije potrebna saglasnost drugog bracnog druga. kao i imovina koju je stekao u toku braka nasljedem. imovina stecena od igara na srecu tokom trajanja braka.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Ribic Ana (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. prihodi od te imovine.10.00 (jedanaest) casova. Status zajednicke imovine je takav da se radi o zajednickoj svojini kod koje udj eli zajednicara nisu unaprijed odredeni. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). 2 2 Zajednickaimovina Zajednicku imovinu bracnih drugova244 sacinjava imovina: koju su bracni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. takvom imovinom bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno. Zbog toga. Ako bracni drugovi imaju posebnu imovinu. u prisustvu notara svojerucno potpisuje. npr. --------------------U Podgorici. ugovorom o upravljanju i raspolaga nju zajednickom imovinom. poklonom ili drugim oblicim a besteretnog sticanja. tako da svojim dijelom u . prihodi od posebne imovine koji su ostvareni radom bracnih drugova . kako slij edi. u 11. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. a narocito prav nim poslovima koji za predmet imaju prenos ili sticanje stvarnih prava na nepokretno stima.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima cijelosti saglasna sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odobrava i. Status imovine koju i maju bracni drugovi.

. PZ CG. 244 Clan 288. 243 Clan 285. do 290. PZ CG.nepodijeljenoj zajednickoj imovini ne moze jedan bracni drug samostalno raspolag ati.

Medutim. Kako je obicaj i praksa da se u katastar upisuje samo jedan bracni d rug na nepodijeljenoj zajednickoj imovini. upisan samo jedan bracni drug. 2 3 Primjeripodukaiupozorenjauvezistatusaimovinebracnih drugova P R I m J E R 1 . kao vlasnik na zajednickoj imovini. a tada se smatra da su na taj nacin izvrsili diobu zajednicke imovine.153. takvi poslovi mogu izazvati stetne posljedice. bracni drug ovi mogu zajednickom imovinom raspolagati zajednicki i sporazumno. prodavca. steci pravo svojine na nepokretnosti.). smatrace se kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. ako je savjesno i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastar na ime svih zajednicara. nisu ugovor ili da samo jedan od njih to vrsi245. trece lice moze izuzetno. bracni drugovi. Od tog pravila postoji izuze tak kada trece lice moze pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima st eci svojinu na nepokretnosti ako je bilo savjesno i ako na nepokretnosti pravo svoji ne nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara246. prilikom pribavljanja nepokretnosti.-160. putem pisanog ugovora o upravljanju ili raspolaganju zajednickom imovinom. Ako je u katastar. na osnovu pravnog posla koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. hi potekarnog duznika itd. Pravilo je da se zajednickom svojinom moze raspolagati i opterecivati samo uz saglasnost svih zajednicara. tu je veoma vazno izjasnjenje lica koje je upisano u katastar (npr.). ugovora o podjeli zajednicke imovine ili bra cnog ugovora247. to notari moraju kod pravnih poslova vezanih za nepokretnosti poducavati i upozoravati stranke u vezi sa naznacenim i takva upoz orenja unijeti u ispravu. odnosno n istavost. kao i utvrdenje drugih cinjenica u vezi sa statusom imovine. ukoliko do upisa nije do slo na osnovu ugovora izmedu njih. Zajednicka svojina regulisana je Zakonom o svo jinskopravnim odnosima (cl. jer se radi o imperativnim odredbama.2. tu je uvijek potrebna saglas nost drugog bracnog druga. Prava bracnih drugova na zajednicku nepodijeljenu imovinu upisuju se u katastar nepokretnosti na ime oba bracna druga. npr. u cilju utvrdivanja savjesnosti kupca ili drugog sticaoca stvarnog prava na nepokr etnosti. sa neopredijeljenim dijelovima kao njihova zajednicka imovina. Medutim. Imovina bracnih drugova niti ga moze opteretiti pravnim poslom medu zivima. jer ako se povrijede pravila o raspolaganju nepodijeljenom zajednickom imovinom koja su imperativnog karaktera. mogu se u katastar upisati kao suvlasnici na opredijeljenim dijelovima. osim ako. Naime. a u odredenim slucajevima odbiti sacinjavanje notarskog akta.

Smatramo da je ova odredba odst upanje od odredbe clana 10. i da niko ne moze trpjeti stetne posljedice u prometu nepokretnosti u kojima se ti podaci kor iste. Porodicnog zakona CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. stav 2. ako se radi o takvoj imovini. 246 Clan 157. koji je uspostavio n acelo pouzdanosti u tacnost podataka iz javnog registra o nepokretnostima i pravima na nepokretnos tima. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog 245 Clan 290. do 292. 247 Vidi clan 289. ako nije dru kcije ugovoreno.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. Porodicnog zakona CG. . te da bi.

.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava).) i da je ista u cijelosti saglasna sa opterecenjem (raspolaganjem) predmetne nepokretn osti. ------P R I m J E R 3 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. S tim u vezi. iz Podgorice. Nakon toga. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost spa dauzajednicku bracnu imovinu sa bracnim drugom XX. ako se radi o takvoj imovini. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava). UZ. od ____notara XY.01. br. kao takvi. a ovi dokumenti. hipotekarni duznik (ili prodavac. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnuivanbracnu imovinu248 -----------------------------------------------------------------P R I m J E R 4 . ako nije dru kcije ugovoreno.___/09. -----------------P R I m J E R 2 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona.g. u orig inalu. Iz istih je notar ustanovio ustanovio da je AA bracni drug hipotekarnog duznika (prodavca i dr. broj____. prilaze uz ovu ispravu nakon sto je procitano strankama. notaru se prezentuje u otpravku Saglasnost bracnog druga u formi notarskog zapisa. b roj O-1/2005.2005. S tim u vezi. te da bi. od ____. S tim u vezi. od 15. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednicku bracnu imovinu. a iz istog je ovaj notar ustanovio da je hipotekarni duznik naslijedio predmetnu nepokretnost. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca. te da bi. ako nije dru kcije ugovoreno. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost b racnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava). Rjesenje se prezentuje u originalu. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. jer je istu naslijedio.. te se u ovjereno m prepisu koji je sacinio ovaj notar. Opstine Cetinje. prilazu se uz ovu ispravu nakon sto su procitani stran kama. te Izvod iz maticne knjige vjencanih.

prisutni bracni drug hipotekarnog duzn ika (prodavca itd. ako se radi o takvoj imovini. ---------------------------------------------------------------------248 Vidi clan 306 PZ CG. . a sto pri sastavljanju ovog notarskog akta. te da bi.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili Zakona. gospoda XY.). ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava). ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnu imovinu. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca. S tim u vezi. hipotekarni duznik (ili prodavac. ako nije dru kcije ugovoreno. jer je istu pribavio prije zakljucenja braka kao posebnu imovinu. izricito potvrduje.

Bracni ugovor Saglasnost bracnog druga za raspolaganje i opterecenje zajednickom imovinom mora se dati u formi propisanoj za ugovor. Svi ovi ugovori moraju biti u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. uslovljen a vremenom njegovog zakljucenja (buduci bracni drugovi ga zakljucuju prije sklapan ja braka. ugovorom o diobi zajednicke i movine bracnih drugova (cl. PZ). ugovorom o regulisanju imovinskih odnosa clanova porodicne zajednice (cl. Bracnim ugovorom bracni drugovi mijenjaju pravila zakonskog rezima zajednicke imovine i njime mogu urediti svoju cjelokupnu imovinu (zajednicku imovinu i pose bnu imovinu). Bracni ugovor 3 1 Pojambracnogugovora Bracni ugovor249 je ugovor kojim se ureduju imovinski odnosi bracnih drugova (u toku trajanja braka). a bracni drugovi koji nisu za 249 Clan 301 do 303 PZ CG. 293. Zakon poznaje samo termin bracni ugovor . tacka 1 Zakona o notarima CG). ugovorom o upravljanju i raspolaganju zajedni ckom imovinom (cl. PZ). pristupio je i ucestvuje u sastavljanju ovog notarskog akta njegov bracni drug XY_____. Medutim. s tim da je njegovo dejstvo odlozeno do sklapanja braka. a ne predbracni ugovor . 314. Zbog toga. 301. moze se izmijeniti bracnim ugovorom (cl.3. PZ). ili u samom ugov oru kojim se vrsi raspolaganje zajednickom imovinom bracnih drugova. Ostalih razlika nema. uvijek treba upotrebljavati termin bracni ugovor . Revija za pravo i ekon . 250 Detaljnije o bracnom ugovoru vidi kod Ramajana Sunje. moze se dati u posebnom ugovoru o upravljanju i ra spolaganju zajednickom bracnom imovinom. 3. a bracni drugovi ga zakljucuju za vrijeme trajanja braka). .). bracni ugovor moze sadrzavati i odredbu o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom. st 1.PZ). 292. dok drugi imovinski sporazumi bracnih drugova za predmet imaju samo uredenje upravljanja i raspolaganja zajednickom imovinom (ugovor o podjeli zajed nicke imovine bracnih drugova i dr. 51. Primjer formulacije u uvodnom dijelu isprave gdje se upisuju podaci o ugovornim stranama i bracnim drugovima: Zajedno sa prodavcem. koji ima samo dva modaliteta. u posebnoj ispravi o saglasnosti. (u daljnjem tekstu: bracni drug prodavca) .----------------------------------Zakonski rezim zajednicke bracne imovine i rezim upravljanja i raspolaganja isto m. ili buducih bracnih drugova (prije sklapanja braka) na postojec oj ili buducoj imovini250.

Pravni fakultet Mostar. godine. Mostar 2008. str.omiju. godina 9 broj 2. . 121 do 139.

poduciti i upozoriti ugovorne strane na njegove posljedice da se njime iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova. da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana253. da su ugovorne strane poslovno sposobne252. mogu upravljanje i raspolaganje zajednickom imovinom ure diti posebnim ugovorom. 50. Predmet bracnog ugovora moze biti regulisanje i vanbracne zajednicke imovine. je r prema odredbi cl. a to su: da je ugovor sklopljen u propisanoj formi251. Da bi bracni ugovor bio punovazan. Odredbe o formi bracnog ugovora sadrzane su i u clanu 301. . sve odredbe koje se odnose na zajednicku imovinu b racnih drugova primjenjuju se i na imovinske odnose vanbracnih drugova. da postoji valjan osnov254. do 52. da postoji sadrzaj ugovora255. U suprotnom. bracni ugovor ne bi proizvodio pravna dejstva (vidi cl. ZOO CG. 305. porodi cnog i obligacionog prava. pa tako i kod bracnog ugovora. ZOO CG. ne moze se ugovoriti primjena strano g prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. PZ CG. to bi proizvo dilo nistavost. 306. PZ CG. ugovorom o podjeli zajednicke imovine. takode. stav 2. Notar je duzan procitati ugovor. Zakona o notar ima CG). 3 2 Usloviza punovaznostisadrzajbracnogugovora Ovaj ugovor mora sadrzavati sve bitne elemente tog pravnog posla propisane mater ijalnim zakonima i elemente propisane za sadrzaj notarskog zapisa iz cl. moraju biti ispunjeni opsti usl ovi za njegovu punovaznost. do 68. 251 Clan 60. 51. st. koji propisuje sta treba da sadrzi notarski zapis. pod uslovom da je vanbracna zajednica trajala duze vremena. npr. Ugovorne strane kod bracnog ugovo ra su: bracni drugovi. Na zajednicku imovinu i na bracni ugovor primjenjuju se odredbe stvarnog. Bracni ugovor ne moze imati nasljednopravna dejstva jer su Zakonom o nasljedivan ju zabranjeni ugovori o nasljedivanju.3. Zakona o no tarima CG. PZ CG). 3 2 1 Usloviza punovaznost Kod svih ugovora. Forma bracnog ugovora.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima kljucili bracni ugovor. U s uprotnom. odnosno buduci bracni drugovi koji su poslovno sposobni. potrebno je da bude sa cinjen u formi notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave256. 252 Clan 49. Ugovorne strane i njihova poslovna sposobnost.

46. ZOO 301. 2 CG. PZ CG. 51. 41. CG. st. ZOO do 48. do 40. 1 i cl. 50a Zakona o notarima . t. cl. Clan Clan Clan Vidi 19. i cl.253 254 255 256 CG. CG. ZOO do 45. st 1.

Bracni ugovor Fizicko lice stice potpunu poslovnu sposobnost sa navrsenih 18 godina zivota (pu noljetstvom) ili sklapanjem braka prije punoljetstva uz odobrenje suda. Valjan pravni osnov. kod bracnog ugovora posebno je izrazeno ogranicenje slobode ugovaranja. U suprotnom. treba procjenjivati prema odredbama zakona koji ure duju obligacione. shodno pravilima o bligacionog prava. taj ugovor je apsolutno nistav260. da nisu date u zabludi i usljed prevare. Predmet (sadrzaj) bracnog ugovora je uredenje imovinsko-pravnih odnosa supruz nika. U slucaju da je nekom od bracnih drugova potpuno oduzeta poslovna sposobnost. tj. te da je izjava volje s tvarna. Osnov (cilj. punomocje mora biti pos ebno (specijalno). pr ema odredbi cl. a sa navrsenih 16 godina257. potrebno je da su one date bez prinude (slobodno) i da ne postoje druge mane volje. U svakom slucaju. dopusten. biti suprotan prinudnim propisima ili moralu drustva (npr. nasljedno-pravne i svojinsko-pravne odnose. Za punovaznost izjava volje. Ukoliko je predmet obaveze nemoguc. porodicno-pravne. Nadalje. ugovaranje iskljucenja obaveze izdrzavanja malodobne djece. PZ CG. odreden ili odrediv. neodreden ili neodrediv . nedopusten. O vaj ugovor ne smije biti protivan imperativnim normama. Dakle. U slucaju da je osn ov nedopusten ili da on ne postoji. imovinskih ne smije nasljednop ugovaranje primjene stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova). svrha ) bracnog ugovora je uredenje odnosa bracnih. zabrani zloupotrebe prava. kao i nacelima obligacionog prava: savjesnosti. postavlja se pitanje: da li bracni d rugovi. ugovor je nistav (npr. bracni ugovor u njegovo ime moze sklopiti njegov starate lj. mogu putem punomocnika sklopiti bracni ugovor? Smatramo da mogu. odnosno buducih bracnih drugova i on mora biti dopusten. ravnopravnosti. da je predmet bracnog ugovora odredivanje nasljednika). Porodicni zakon CG ne navodi sta moze biti predmet bracnog ugovora. Predmet obavezivanja u bracnom ugovoru treba biti moguc. postivanju jav . odnosno da nije simulirana259. postenju. s tim da punomocje mora biti u formi ugovora258 i po sadrzaju mora odgovarati elementima bracnog ugovora. bracni ugovor nece proizvoditi pravne ucinke. Sadrz aj ugovora ne smije biti u suprotnosti sa prinudnim propisima i moralom drustva. Da li je taj predmet valjan.3. 303. osim sto pro pisuje u cl. tj. uz odobrenje organa starateljstva. odnosno buduci bracni drugovi. Saglasna volja ugovornih strana. PZ CG zabranu ugovaranja primjene prava druge drzave (stranog prava ). 302. ugovaranje ravnih dejstava.

nog poretka. Zakona o notarima CG. Bracni ugovor bi bio protivan prinudnim propisima. 53. PZ CG to zabranjuje). do 59. 13. u sljedecim slucaj evima: kada bi se ugovorila primjena stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. Vidi odredbe cl. po pitanju poslovne sposobnosti supruznika (cl. tac. naprimjer. 1. morala itd. Clan 86. 303. 24. 1. PZ 257 258 259 260 Cl. dobrih obicaja. i cl. . PZ CG. Clan 101 ZOO CG. ZOO CG. st. 13. ZOO CG i clan 51.

a sto je predmet daljeg razmatranja. Bracni drug AB ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu. PZ CG). 3 2 2 Sadrzaj Kako smo naprijed istakli. ili da odrede dijelove na jednom dijelu imovine (npr. a bracni drug CD ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu upisanom u listu ne pokretnosti br. do 284. PZ CG).ili da se sporazumiju da svakom bracnom drugu pripadnu pojedine stvari ili prava iz zajednicke imovine (npr. ako bi se u nijele odredbe koje imaju karakter zelenaskog ugovora. dok ostala njihova zajednicka imovina podlijeze z akonskom rezimu zajednicke imovine ). PZ CG).158. upisanom u listu nepokretnosti br . KO Grad.5.. Odredbe kojima se vrsi drugacije regulisanje imovinskih odnosa u odnosu na zakon ski imovinski rezim (iskljucuje se zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova) u vidu ugovaranja drukcijih (nejednakih) dijelova u zajednickoj bracnoj imovini izmedu bracnih drugova (clan 293.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima CG).5. 301. 6. predmet bracnog ugovora je regulisanje imovinsko-prav nih odnosa bracnih. KO Gra d. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4 na dvosobnom stanu . st. ako bi se povrijedila zakonom propisana prava i obaveze roditelja (bracnih drugova ) prema djeci. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG). ako bi se iskljucile ili na drugi nacin povrijedile obaveze izdrz avanja djece i obaveze medusobnog izdrzavanja supruznika u skladu sa zakonom (clan 253.. KO Grad ). Naprijed naznacene odredbe bile bi nistave. 294. Ako ne dode do sporazuma o tome. ako bi se unijela odredba o traj nom odricanju prava na diobu zajednicke bracne imovine (vidi cl. u skladu sa zakonom. Moguce je ugovoriti da jedan bracni drug isplati drugom novcanu vrijednost njegovog dijela. na cjelokupnoj njihovoj bracnoj imovini). a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4. odnosno buducih bracnih drugova. PZ CG) i pravne prirode ovog ugovora proizilazi da bracni ugovor moze sadrz avati razlicite odredbe. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4. Porodicni zakon nije odredio bitne elemente (sadrzaj) bracnog ugovora.. upisanom u listu nepokretnosti br. a sto moze dov esti do nistavosti ugovora u cijelosti. tako da odrede dijelove u citavoj imov ini (npr. ali iz opste defini cije (cl. imovina bra cnih drugova dijeli se na jednake dijelove (cl. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4 na istoj nepokretnosti. Odredbe o promjeni statusa stvari i prava iz posebne imovine bracnih drugova u z ajednicku . ako bi sadrzavao odredbe privatne i intimne prirode.3.

u jednom dijelu trose za tekuce potrebe bracne zaj ednice. rezim odvojenosti imovine ).bracnu imovinu i obrnuto. P R I m J E R I Ugovaranje da se novcana sredstva koje ce bracni drugovi ostvariti kao zajednick u bracnu imovinu (plata i sl. . Ugovaranje da prihod od izdavanja u zakup posebne imovine postane zajednicka bracna imovina. a u ostalom dijelu da budu posebna imovina (tzv. Ugovaranje da se prihodi od igara na srecu smatraju posebnom imovinom.).

mogu povjeriti upravljanje i raspolaganje jednom od njih. smatra zajednickom bracnom imovinom. pod prijetnjom nistavosti. Odredbe o podjeli zajednicke bracne imovine. Zajednicka imovina bracnih drugova moze se podijeliti posebnim ugovorom o podjel i zajednicke bracne imovine. PZ CG). a druge da posjeduje i koristi drugi bracni drug. Dioba zajednicke imovine bracnih drugova moze se trazi ti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka262. mogu unijeti odredbu o davanju u zakup odredenih stvari iz zajednicke bracne imo vine.. Bracni ugovor Ugovaranje da se imovina koju je jedan bracni drug stekao kao posebnu imovinu (n pr.3. Sporazum o diobi zajednicke br acne imovine. . Odredbe stvarnog prava koje tretiraju zajednicku svojinu i odredbe Porodicn og zakona koje tretiraju zajednicku imovinu. bracni drugovi imaju pravo da u svako doba spor azumno utvrde svoje udjele u zajednickoj imovini. Ugovaranje nacina upotrebe posebne imovne. zajednicka bracna imovina je definisana kao zajednicka sv ojina i njome bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno (cl. P R I m J E R I mogu odrediti da neke stvari iz zajednicke bracne imovine posjeduje i koristi je dan bracni drug. podjela zajednicke bracne imovine moze b iti predmet posebne odredbe u bracnom ugovoru. nasljedivanjem). Odredbe o upravljanju i raspolaganju zajednickom bracnom imovinom Prema odredbama PZ CG. Kako zajednicka imovina bracnih drugo va ima karakter zajednicke svojine. ili da sve stvari koristi i posjeduje samo jedan bracni drug. vrijeme diobe. moze sadrzavati nacin diobe. a sto su i br acni drugovi u slucaju bracne imovine. te se. koji moze biti sastavni dio bracnog ugovora ili biti samostalan ugovor. upravljanje i raspolaganje zajednickom bracnom imovinom. koja bi se podijelila na j ednake ili razlicite suvlasnicke dijelove. a isto tako. Odredbe o investicijama u toku trajanja bracne zajednice. kao sto je u n arednom dijelu opisano. 291. da se bracnim ugovorom sporazumiju na koji ce nacin vrsiti koristenje. omogucuju zajednicarima. troskove diobe i sl. ne mogu odreci tog prava261.

261 Clan 158. ili da se ugovori ustupanje udjela zajednicara drugom bracnom drugu i isplata novcane naknade za ustupljeni dio. pojedine stvari i prava udu u dio jednog bracnog druga. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. bracni drugovi mogu ugovoriti. a poje dine stvari i prava da udu u dio drugog bracnog druga.U pogledu nacina podjele. 262 Clan 295. ili da prilikom podjele. . PZ CG. prodaju zaje dnicke bracne imovine na javnoj prodaji i podjelu tako dobivenog novca. naprimjer.

s obzirom da se radi o zajednickoj svojini. odnosno ugovor bio apsolutno nistav. i pravnim poslom. pa tako i bracnim ugovorom. pravo sluzbenosti. izmedu ostalog. st. Bracnim ugovorom se moze zasnovati sluzbenost na posebnoj imovini jednog bracnog druga u korist drugog bracnog druga. Odredbe o osnivanju odredenih stvarnih i obligacionih prava U zavisnosti od vrste i pravne prirode stvari i prava koje cine zajednicku imovi nu bracnih drugova. etazna svojina. Odredbe bracnog ugovora o uspostavljanju etazne svojine Etazna svojina je oblik prava svojine koji predstavlja svojina na stanu ili posl ovnoj prostoriji . a regulisane su Zakonom o svojinsko-pravnim odnosi ma. ali i suvlas nicki dio nastao diobom zajednicke bracne imovine. pravo prece kupovine kao obligaciono pravo itd. 3. pravo zaloga.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima U pogledu vremena diobe. Bracni drugovi mogu u ugovor unijeti i klauzulu o medusobnim poklonima i vracanju poklona u slucaju razvoda ili ponistenja braka. te na cjelokupnoj zajednickoj imovini. Sl uzbenosti se dijele na stvarne i licne. shodno odredbama cl. Pravo sluzbenosti je pravo na tudoj stvari koje daje ovlastenje njegov om titularu da na odredeni nacin koristi tudu stvar ili da zahtijeva od vlasnika te stvari da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji koje bi inace vrsio na svojoj stvari. Na pravo zaloga na nepokretnosti (hipoteka) primjenjuju se o dredbe zakona kojim su uredena stvarna prava. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava zaloga Pravo zaloga je sredstvo obezbjedenja nekog potrazivanja i ono se moze zasnovati na stvarima i pravima. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju sluzbenosti Pravo sluzbenosti se moze zasnovati. ali ne i trajno. Bracni drugovi se mogu sporazumjeti i oko troskova diobe zajednicke imovine. Predmet prava zaloga u bracnom ugovoru mogu biti stvari i prava koja cine posebnu imovinu bracnih drugova. bracni drugovi mogu bracnim ugovorom osnovati odredena stvarna i obligaciona prava (npr. Pravo zaloga bracnim ugovorom moze se zasnovati u korist nekog od bracnih drugova ili u korist trecih lica. Cinidbe mogu biti: novcano davanje u obliku rente. pruzanje njege odred enoj osobi i sl.). jer bi takva odred ba. bracni drugovi se mogu bracnim ugovorom odreci diobe zajednicke imovine samo za odredeno vrijeme. pravo stvarnog tereta. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava stvarnog ili realnog tereta Nosilac prava stvarnog ili realnog tereta ima ovlastenja na odredene periodicne cinidbe od svakodobnog vlasnika neke nepokretnosti. 158. Zakona o svojinsko pravnim odnosima. naturalno davanje u obliku davanja plodova.

Bracnim ugovorom se moze zasnovati etazna svojina jednog bracnog druga na stanu koji cini posebnu imovinu drugog bracnog d ruga. u bracnom ugovoru moze se zasnovati etazna svojina na jednom dijelu nepokretnosti koja je zajednicka br acna imovina i to uz pomoc prethodnog etaziranja (npr. sprat kuce).ili drugom posebnom dijelu zgrade. takode. . kod odredbi o podjeli zajednicke bracne imovine.

takve odredbe bracnog ugovora bi bile apsolutno nistave. da prvo njemu stvar ponudi na prodaju. s tim sto ono ima stvarnopravni znacaj samo ako se upise u katast ar. odredba tog ugovora bi bila nistava ako bi se jedan od bracnih drugova o drekao prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka u zamjenu za odredenu imovinu.3. odredba ugovora bi bila nistava. u iznosu od 20. Ono je pravo obligacionog karaktera. u slucaju razvoda braka. ukoliko jedan od njih odluci prodati svoju posebnu imovinu ili suvlasnicki dio u nekoj stvari koji je nastao diobom zajednicke bracne imovine. za slucaj razvoda braka. a sto Zakon o drzavnom premjeru i katastru predvida kao mogucnost. naprimjer. ali bez zadiranja u ono sto je zakonskim imperativnim normama odredeno u pogledu izdrzavanja bracnih drugova i djece. s tim da . drugom bracnom drugu CB isplatiti jednokr atnu pomoc u vidu naknade u novcu. Ovo pravo se definise kao pravo odredenog lica (nosioca tog prava) da zahtijeva od vlasnik a stvari koji namjerava da je proda. Ako bi se bracni drugovi u bracnom ugovoru sporazumjeli da ce samo jedan od njih izdrzavati dijete ili djecu. bracni drugovi bi mogli.00 (slovima: dvadesethiljada) EURA. P R I m J E R I Odredba bracnog ugovora bi bila nistava u slucaju da se u tom ugovoru jedan od b racnih drugova odrekne prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka. P R I m J E R Bracni drug AB se obavezuje da ce. te je regul isano odredbama ZOO. Medutim. Takode. Bracni ugovor Odredbe bracnog ugovora o pravu prece kupovine Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. U suprotnom. Ovdje se radi o uspostavljan ju ugovornog prava prece kupovine. u roku od 30 (tridese t) dana od dana podnosenja tuzbe za razvod braka.000. 3 2 3 Nemogucnostugovaranjaizdrzavanjabracnihdrugovaidjece protivno zakonskimodredbama Porodicni zakon sadrzi imperativne odredbe u pogledu obaveze izdrzavanja izmedu bracnih drugova. imalac tog prava ima pravo da tuzbom pred sudom zahtijeva da se stvar njemu ustu pi pod istim uslovima. a ne postoji zakonsko pr avo prece kupovine. bracni drugovi mogu ugovoriti u bracnom ugo voru. tako. bracnim ugovorom ugov oriti medusobnu finansijsku i drugu imovinsku pomoc za sebe i za djecu koju su duzni izdrzavati. Ako vlasnik s tvari ne ponudi njenu prodaju prvo imaocu prava prece kupovine nego je proda trecem li cu. te izmedu roditelja i djece. te obaveze su zakonskim imperativn im normama ustanovljene i ne mogu se mijenjati voljom stranaka. da ponudu za njegovu prodaju prvo uputi drugom bracnom drugu.

-------------- .se ovim ne dira u pravo tog bracnog druga na izdrzavanje u skladu sa zakonom .

istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. tj.2009 g.15/2009. 3 6 Primjer:Bracniugovorkojisklapaju buducibracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. a koji izjavljuje da je: sin A. moze se pobijati po pravilima obligacionog pr ava. preda mnom. 3 4 Bracniugovoritrecalica(Publicitet) Porodicno zakonodavstvo Crne Gore ima odredbe o registraciji bracnih ugovora koj i se odnose na nepokretnosti. izdatu od mUP-a Crne Gore. mogu tuzbom pobijati bracni ugovor ako je zakljucen na njihovu stetu265. Povjerioci cije je potrazivanje dospjelo za isplatu. Smatramo da bi se odredenom intervencijom u Porodicnom zakonu moglo propisati uspostavljanje registra bracnih ugovora i obav ezu registracije svih bracnih ugovora. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave263.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima 3 3 Izmjenairaskidbracnogugovora Bracni drugovi. UZZ BR. Dana 14. sa prebivalistem u Podgorici.. sac inim notarski zapis bracnogugovora. Gospodin AB. treca lica mogu saznati za postojanje ugovora koji se odnose na ne pokretnosti. a ne samo onih koji se odnose na nepokretnost i. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. drzavljanin Crne Gore. mogu mijenjati ili raskidati ranije zaklju cen bracni ugovor na isti nacin kako je doslo do njegovog sklapanja. od dana _______. u Podgorici. u 11. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).10. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.-----------------------------------------------------------------------------------263 . tokom trajanja braka. JmB_________.1. tako sto je propisano njihovo upisivanje u katastar nep okretnosti264. kao i svaki ugovor. Medutim. te zbog toga.00 (j edanaest) casova. ul. roden dana_______. Obala br._______broj______. sa rokom vazenja do____. Zakon nije propisao obavezu i mogucnost registracije bracnih ugovora koji se ne odnose na nepokretnosti. 3 5 Pobijanjebracnogugovora Bracni ugovor.1. Obala br. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. broj_____. neozenjen. nastanjen u Podgorici ul. po zan imanju menadzer.

PZ CG. stav 2. 264 Vidi cl. do 292. ZOO CG. 301. ZOO CG. 265 Clan 287.Clan 60. 3. i clan 62. st. . clan 51 Zakona o notarima CG.

od____. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A i V lista. svakoodnas imaposebnu imovinu i to:-------------------a)AB ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br. Po dgorica.. niti djece iz ranijih bracnih i vanbracni h veza. broj______.________. a takode nemamo zajednicke.. 20. oznaka dijela 1. povrsine 500 m2. izdatu od mUP-a Crne Gore. KO Gr ad. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR----------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------Drzavljani smo Crne Gore. prvi sprat. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanj e ovog pravnog posla.---------------------------------------------------------------------------------------mi cemo sklopiti brak za jadan mjesec. a u V listu je upisna stambena zgrada spratnosti P+1. rodena dana_____u Podgorici. izdat od_____. Bracni ugovor 2.----------------------------Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisan kao vlasn . prizemlje. kuciste i dvoriste . sa rokom vazenja do________. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucu je zakonski rezim zajednicke imovine. s tim da je zakljucenje braka uslov za punovaznost ovog pravnog posla. prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitan strankama. ukupne povrsine od 240 m 2. nit i u vanbracnoj zajednici. kao takav. Ranije nijedno od nas nije bilo u braku.----------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. 1/2. JmB________. broj 20. Clan2 Na dan zakljucenja ovog ugovora. ukupne povrsine 120 m2.-----Predmetna zgrada je etazirana. i dvoso ban stan na prvom spratu.-------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasa buduca zajednicka bracna imovina i nasa posebna imo vina266. koji se. nastanjena na adresi ul.3. ___ broj ___. objasnio im pravne do mete i posljedice ovog pravnog posla. a koja izjavljuje da je: kci B. ukupne povrsine od 120 m2. oznacene i upisane u A listu kao parcela br. sa prebivalistem u Podgorici. zakljucujemo ovaj ugovor. drzavljanka Crne Gore. Gospodica CD. neudata. oznaka dijela 2. od dana________. tako da se sastoji od dva posebna (etazna ) dijel a i to: dvosoban stan u prizemlju. KO Grad. po zanimanju frizerka.---U svrhu regulisanja nasih imovinsko-pravnih odnosa u braku koji cemo sklopiti. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK.

266 Alternativa: samo nasa buduca zajednicka bracna imovina . povrsine 5000 m2. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. 10/1Vinograd. koji se. broj 25. Ov. KO mas line. kao takav. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A lista. KO masline. na period od deset godina i uz mjesecnu zakupninu od 1. . Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. dok je u G listu upisano pravo zakupa po Ugovoru o zakupu. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisana kao vlasnik sa 1/1 CD. dok u G listu nema upisanih tereta. oznacena i upisana u A listu kao parcela br.--------------------------------------------------------------------b)CD ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br. u kor ist mS.00 EUR (slovima:hilja du EUR).000.____. 25. od____. br. izdat od_____.ik sa 1/1 AB. od ____. ___ broj___.

oznaka dijela 2. kao posebnu imovinu. ovog clana. ABjevecsada saglasandaseCD.b ovog ugovora. -----------------------------------e)Da troskove redovnog odrzavanja nepokretnosti iz clana 2. dvosoban stan u prizemlju stambene zgrade.--------------------------------------------------------------------------------------------f) Da sva nasa buduca zajednicka bracna imovina. KO Grad.a ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------------------------------d)Da gospodica CD postane etazni vlasnik sa 1/1 na nepokretnosti-dvosoban stan n a prvom spratu stambene zgrade.------------------------------------------------------c) Da gospodin AB zadrzava. bude u razlicitim suvlasnickim dijelovima i to: da gospodin AB postane suvlasnik sa 1/3. ukupne povrsine od 120 m2. ponudi ti na javnoj prodaji i tako dobiveni novac podijeliti na jednake dijelove nakon odbitk a troskova prodaje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) . oznaka dijela 1.b ovog ugovora . a gospodica CD postane suvlasnik sa 2/3 dijela. stranke izjavljuju da ne zahtijevaju neposreda n uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti. b)Da prihodi od izdavanja u zakup nepokretnosti iz clana 2. ------------------------------------------------------------------Clan3 Uslucaju da se nasa imovinska zajednica okonca drukcije nego smrcu jednogod nas dvoje. povrsi ne 500 m2. blize opisano u tacki 2. ukupne povrsin e 120 m2. ugovaramo sljedece: ---------------------------------a) Da gospodica CD naznacenu posebnu imovinu iz clana 2.anarocitouslucajurazvodabraka.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nakon poduka i upozorenja notara. izgradene na parceli br.1/2. iz Lis ta nepokretnosti br. prvi sprat.upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokr etnosti na naprijed naznacenoj nepokretnosti. 20. povrsine 500 m2. kako je to opisano u clanu 2. ovog ugovora ugovara ci snose na jednake dijelove267. osim one iz clana 3. izgradene na parceli br. -----------------------------------------------------------------g) Da cemo svu nasu buducu zajednicku bracnu imovinu iz tacke f. s tim da se zakupnina placa na de ponentni racun buducih bracnih partnera-ugovornih strana. kao p osebna imovina CD. 20.na osnovuoveisprav e. 1/2. b zadrzava kao posebnu imo vinu. prizemlje. KO Grad. a ovog ugovora. postaju zajednicka bracna imovina. iz Lista nepokretnosti br. kuciste i dvoriste. uzpredocavanjedokazaozakljucenjubrakasanjim. kuciste i dvoriste.

od momenta pravosnaznosti presude o razvodu braka. a u vezi sa clanom 2. u cl. 2. pocev od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. gospodin AB ima pravoprecek upovine. postane etazna svojina sa 1/1 gospodice CD.d. uslucajurazvodabraka. a sve to u periodu od pet godina. koja shodno clanu 3.Da u slucaju prodaje nepokretnosti. plac ati mjesecno iznos od 500. oznacenu imovinu zadrzava kao posebnu imovinu. b.00 EURA (slovima: petstotina EURA) i to svakog prvog do pe tog u mjesecu za tekuci mjesec. ovog ugovor a. b ovog ugovora. koje se ima upisati na odgovarajucem mjestu u Listu nepokretnosti u koji je upis ana ta nepokretnost. ------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Da se buduci muz AB obavezuje da ce na ime finansijskepomoci svojoj buducoj supr uzi CD. d i e: Svako od nas svoju. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. . ---------------------267 Alternativa tackama a. c.

Notar ga je upozorio da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice toga. uz dokaze d a duznik u ugovorenim rokovima ne izvrsava svoju naprijed naznacenu novcanu obavezu.3. odnosn o uz predocenje dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. svakog prvog do petog u mje secu.za vrijemetrajanjaizdrzavanja. -------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol . Otpravak u svrhu izvrsenja270 ove isprave moze se izdati povjeriocu.naime finansijskepomociplacati 300. a na osnovu ovog notarsk og akta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj aiz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja. ------------------------------------------j)Da u slucaju razvoda braka. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj a269 iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja. ----------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. buduci muz ABseobavezujedacezasvakonase dijetekojeimapravo na izdrzavanje271. ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obave za roditelja na izdrzavanje djece. a na osnovu ovog nota rskog akta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravoroditeljanaizdrzavanjedjecepoduslovima odredenimZakonom272 ---------------------------------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. uz predocenje dokaza o i spunjenju uslova za njenu izvrsnost. Bracni ugovor Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravobracnihdrugovanaizdrzavanjepoduslo vimaodredenimZakonom268 -------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio strankeda odricanje od prava i duznosti na izdrzavanje nema pravnog ucinka zbog apsolutne nistavosti.00 EUR (tristotine EURA)mjesecno i to unaprijed. Notar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne poslj edice toga. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. racunajuci od dana pravosnazno sti presude o razvodu.

. Zakona o notarima CG. 271 Ovim se ne odreduje izdrzavanje vec se ugovora vremenski period pruzanja fin ansijske pomoci djeci. -----------------------------------------------------------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: ----------------------------------------------------- da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine. 270 Clan 83. Zakona o notarima CG. PZ CG. stav 1. a izdrzavanje odreduje sud uz posredovanje organa starateljstva. PZ CG. u skladu sa Zakonom. Ovdje se radi o ugovaranju imovinsko-pravnih odnosa izmedu bracnih drugova. 272 Vidi cl. --------------------da je uslov za punovaznost ovog ugovora zakljucenje braka ugovornih strana u skl adu sa Zakonom. 269 Clan 53. -----------------------------------------------------------------------------------------------268 Vidi clan 262. 254.idarno. ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB. koji na to imaju pravo bez zadiranja u imperativne odredbe o izdrzavanju bracnog druga.

Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. ---------------------------Od ove isprave izdat ce se otpravci i prepisi kada stranke pridonesu dokaz o zak ljucenju braka i time dokazu punovaznost ovog ugovora:-----------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. u prisustvu notara svojerucno potpisuju. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbi ljezba i zabiljezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. a kada se steknu uslovi za to. ---------------------------------------------------da notar nece izdavati otpravke i prepise ovog ugovora strankama. --------------- . na osnovu ovog ugovora. kojeg slobodnom voljom odobravaju i. Buduci muz AB (1x) --------------------------------------------------------------------------------------------2. te roditelja i djece. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. ------------------------------da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona kojim se regulisu obaveze izdrzavan ja izmedu bracnih drugova. dok stranke notaru ne dokazu da su medusobno zakljucile namjeravani brak. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. te je potom zapis potpisao i ovaj notar . otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom katastru. po sluzbenoj duznosti. ------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima da cinidbe iz ugovora ne vrse do ispunjenja uslova za njegovu punovaznost. kako slijedi. moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u ka tastar nepokretnosti. Buduci muz AB (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------2. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. niti bilo kome . ----------------------------------------------------------da se. a kako slijedi:_______ ____. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. predvideni u ovom ugovoru. --------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa svojine uslovljen punovaznoscu ovog ugovora. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------3.--------------da ce notar.

CD (potpis) NOTAR (potpis.10.U Podgorici.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. u 11.2009. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). dana 14. AB (potpis) 2. g. pecat i stambilj) .

1990.1._______ broj______. a koji izjavljuje da je: sin A.2009 g. sac inim notarski zapis bracnogugovora. broj ___ ___. udata.00 (je danaest) casova. rodena dana_____u Podgorici. -----------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to: mldb. te je taj brak upisan u maticnoj knjizi vjencani h Opstine Cetinje. Dana 14. Bracni ugovor 3 7 Primjer:Bracniugovorkojisklapajubracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. po zanimanju frizerka. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. rodenog 01. sa rokom vazenja do________. izdatu od mUP-a Crne Gore. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog po sla. JmB____ _____. (hiljadu devet stotina deve desetu godinu). g. sa prebivalistem u Podgorici.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).15/2009.(prvog augusta hiljadu devet stotina devedes ete godine). izdatu od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do____. pd rednim brojem 50. UZZ BR. Prije toga nismo bili u braku niti u vanbracnoj zajednici. Podgorica. Obala br.0 9. Obala br. po zanimanju menadzer. rodenu . Gospoda CD. nastanjen u Podgorici ul. (prvog septembra hiljadu devet stotina devedeset prve godine).. i mldb.10. broj____ _. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. ul. g.1. (pedeset). dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. drzavljanka Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. drzavljanin Crne Gore. pred maticarom Opstine Cetinje.08. u 11. sina Jasmina. -----------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. a koja izjavljuj e da je: kci B.1991. preda mnom. roden dana_______u Podgorici. objasnio im pravne do mete i posljedice. od dana ________. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------mi smo sklopili brak dana 01. Gospodin AB. za 1990. JmB______ __. ________. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucuje zakonski rezim za jednicke imovine. sa prebivalistem u Podgorici. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -----------------------------------1. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. ozenjen. -----------------2.3. nastanjena na adresi ul.g. od dana _______. kcerku An u.

-------------------------------------------------------------------------------------- . pa sva nasa imovina koju smo stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. g.05.anarocitousluca jurazvodabraka Do sada nismo sklopili bracni ugovor. (prvog maja hiljadu devet stotina devedeset trece godine)------------------------Druge djece nemamo.--------------------------------------------------------------------------------------------Ovaj bracni ugovor sklapamo u svrhu uredenja nasih imovinsko-pravnih odnosa uslu cajuda senasaimovinskazajednicaokoncadrugacijenegosmrcujednogodnasdvoje. ima zakonski status zajednicke imovine. kao i prihod iz te imovin e.1993.01.

Podgorica. ukupne povrsine od 59 m 2. pojedinacno naveden u p rilogu br. u ul. broj ____. 2 uz ovu ispravu. povrsine od 500 m2. za koje je notar danas izvr sio neposredni uvid u katastar nepokretnosti Podgorica i ustanovio sljedece stanje: ---------------------a) Dvosoban stan koji se nalazi u Podgorici. kao vlasni k stana. sa svim potrebnim elektricnim aparatima273. komplet namjestaj za djeciju sobu. Stranke su se odrekle njihovog citanja.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih.1a. ------------------------------------------------------------------------b) Namjestaj i pokucstvo u stanu u ul. pa taj prilog cini sastavni dio ove isprave. od ____. pod brojem ____.o..--------c) Pokucstvo i namjestaj u kuci u mjestu Rijeka Crnojevica. KO Grad. a nalazi se u stambenoj zgradi izgradenoj na parceli broj 5/1. sa 1/1. -----------------------------------------Clan2 Nasu nepokretnu imovinu cine sljedece nepokretnosti. dok u listu G nema upisanih . upisan je AB. broj 105. godina proizvodnje ______. a iz istih isprava ovaj notar je ustanov io da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene djece. broj sasije _______. kompletna kuhinja. izdat od maticnog u reda Opstine Cetinje. Podgorica. trpezarijski namjestaj. sa 1/20 na zemljistu u A listu..o. a koji prilog je predocen i procitan strankama koje su se upoz nale sa sadrzajem i odobrile ga. i Izvod iz maticne knjige rodenih.. U listu B ..-----------------------------------------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasapostojecaiocekivana zajednickaimovina. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti. Izvod iz maticne knjige rodenih. stan br. ------------------Nasa postojeca zajednicka imovina sastoji se od pokretne i nepokretne imovine i osnivackihvlasnickih prava u firmi EXPORT d. broj ____. koji cine komplet namj estaj za dnevnu sobu. Titova br. broj motora ______. izdat od m aticnog ureda Cetinje. od _____. od ____. 10. izdat od ma ticnog ureda Cetinje. kuciste i dvoriste. marke ____. I sprat. kuhinje i pomocnih prostorija. komplet namjestaj za spavacu sobu. koji se sastoji od dvije sobe. i kao suvlasnik. a navedeni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. reg oznake ______. Titova bb. ------------------------------------------------------Pokretnu imovinu cine: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Putnicki automobil.

u Podgorici. 201/1.. upisan je AB.opterecenja.00 EURA (slovima:tridesetpethiljada EURA) ---------------------------------------------------------------------------b) Parcela br.00 (slovima:dvadesethiljada EURA) -------------273 Alternativa za tacku b-: Pokretne stvari i namjestaj u stanu u ul. dok u listu G a upisanih opterecenja. cini sastavni dio ove isprave. U B listu kao vlasnik. povrsine od 500 m2. titova bb. br. kuciste i dvoriste. ali koja nije upisana u katastar nepokretnosti. sa 1/1. nem . upisana u Listu ne pokretnosti.-------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35.000. pa kao takav prilog br . od _____. 1. Na toj parceli je izgradena prizemna kuca. -----------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 20. 500. po gradevinskoj dozvoli Opstine ___. a koje su pojedinacno navedene u prilogu broj 1. KO Janjici. uz ovu ispravu. Prilog je od strane notar a predocen i procitan strankama koje su se upoznale sa sadrzajem i odobrile ga. broj___.000 .

pod maticnim registarskim bro jem ___. (prvog) do 05. u slucaju razvoda braka. ciji je osnivac i vlasnik uloga sa 100% AB. ------------------------------------------------------------------f) da ulog od 100% u Drustvu Export d. prede u iskljucivu svojinu supruga AB . obezbijediti fin ansijsku podrsku i to tako sto ce:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Za vrijeme trajanja razdvojenosti. upisano je Drustvo za trgovinu Export d. odnosno za vrijeme faktickog prekida bracne z ajednice. a sto je ovaj notar utvrdio uvidom u izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Po dgorici.o.o. ostane na imenu AB kao njegova iskljuciva svojina274.3. ABjevecsada saglasandaseCD.1. a). od dana____. ovog ugovor a. -------------------------Clan4 U slucaju razvoda braka.o. Bracni ugovor Clan3 U Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. uz ovu ispravu iz cl. a) ovog ugovora.--------------b) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu 1. a prvi put se placa od prvog . Placanje se vrsi mjesecno o d 01. pocev od podnosenja tuzbe za razvod braka do pravosnaznosti presude o razvodu br aka.00 EURA (pedesethiljada EURA). predu u iskljucivu svojinu supruga AB. prenese u iskljuc ivu svojinu supruge CD. Podgorica blize opisan u cl. 1. b). ----------------------------------------------------------------------------------------------c) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu br. upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokretnosti na naprijed naznacenojnekretniniizclana2 a)------------------------------------------------------e) da nepokretnost blize opisana u cl. Podgorica. placati mjesecni iznos od 1. koji je notar procitao strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. (petog) u mjesecu za tekuci mjesec.00 EURA (jednuhiljadu EURA).na osnovuoveisprave.1. sa osnovnim k apitalom od 50.uzpredocavanjedokazao razvodubrakasanjim. uz ovu ispravu iz cl. -------------------------------------------------Clan5 (1) Suprug AB se obavezuje supruzi CD.3. b) ovog ugovora. ostane upisana u katastr u na ime i u korist AB kao njegova iskljuciva svojina.000.----------------------------------------------------------------------------------d) da se nepokretnost blize naznacena u clanu 2. nasa postojeca imovina se dijeli kako slijedi: -----------------------------a) da putnicki automobil (opisan u cl. 2.000. 2. predu u iskljucivu svojinu supruge CD. tacka c).o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) U roku 15 (petnaest) dana od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. npr.00 EURA (slovima : dvadesethiljada EURA). racunajuci od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. -----------------------------------------------------------------------------------------274 Napomena:Pored naprijed naznacene pojedinacne podjele po stvarima u iskljuci vu svojinu. -----------------------------Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih drugova na izdrzavanje pod uslovima odr edenim Zakonom. na kuci 1 /3 supruga. imovina se moze dijeliti i na suvlasnicke dijelove koji mogu biti razliciti.000. a 2/3 muz ili ta dva sistema kombinovano (na suvlasnicke dijelove neke stvari a neke pojedinacno svakome).dana narednog mjeseca. u iznosu od 20. isplat iti pausalnu sumu novca kao finansijsku podrsku. .

. a sve dok budu postojali zakon ski uslovi za izdrzavanje. muz AB se obavezuje da ce za svako nase dijete koje ima pravo na izdrzavanje... Notar je stranke poducio i upozorio i na sljedece:------------------------------------------------------da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine..........---------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke..... a na osnovu ovog notarskog akta.............. u skladu sa Zakonom..... .. . muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazivanja... na ime finansijske pomoci....... (2) Zbog placanja novcanih obaveza iz tacke 1...-----------------------------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa ............ ovog ugovora..... Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol idarno......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 6.. N otar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga............... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 7.-------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost...........---------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost276... U slucaju razvoda braka..........00 (tristotine EURA) mjesecno i to svakog prvog do petog u mjesecu za tekuci mjesec......... Notar ga je upozorio da se podvrgao prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga... ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obaveza ro ditelja na izdrzavanje djece............. placati ponaosob po 300....(. muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazi vanja....... Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. -.....214 Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih partnera na izdrzavanje pod uslovima od redenim Zakonom275........ Ovim se ne dira u zakonsku obavezu i pravo roditelja na izdrzavanje djece pod uslovima odredenim Zakonom....... ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB........................---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 8 ... a) i 1 b) clana 5........... racunajuci od dana pravosnaznosti presude o razvodu...... a na osnovu ovog notarskog akta..

-------------------------------------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. 276 Vidi odredbu cl. st. i clan 83.----------------------------------------------------------------------------------------------da se na osnovu ovog ugovora moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u kata star nepokretnosti. i dalje PZ CG. ne smije se nikada ugovoriti odricanje od prava na izdrzava nje. Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima . Zakona o notarima CG. roditelja i djece i drugih srodnika njihova duznost i pra va kad je to predvideno ovim zakonom. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbiljezba i zabilj ezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. ako bi to stranke insistirale odbiti ili obavezno unijeti poduku i upozorenje da to ne proizvodi p ravne ucinke. 1. 262. Naime. ---------------------------------------275 Vidi cl. 53. Dakle. Prema Porodicnom zakonu odricanje od prava i du znosti izdrzavanja nema pravnog ucinka.svojine uslovljen razvodom braka. radi se o imperativnoj normi PZ po kojoj je medusobno izd rzavanje bracnih i vanbracnih partnera.

----------------------------------------------------------da ce notar. kako slijedi. dana 14.t.2009. CD (potpis) NOTAR (potpis. istog clana i u vezi sa cl.1. 3. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustvu notara.10. .1. te roditelja i djece. 51.g. svojerucno potpisuju.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. muz AB (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona o obavezi izdrzavanja izmedu bracni h drugova. a kako slijedi:_______ ____. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom ka tastru.. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4.AB(potpis) 2. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------3. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. 50a.4. po sluzbenoj duznosti. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. st. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova 4 1 Pravnekarakteristike Karakteristike ovog ugovora su sljedece: Za punovaznost ovog ugovora obavezna je forma notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave (cl. u vezi sa st. ------------U Podgorici. u skladu sa Zakonom. te je potom zapis potpisao i ovaj n otar. pecat i stambilj) 4. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). Zakona o notarima). u 11. Od ove isprave izdat ce se odmah otpravci i prepisi -----------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1 muz AB (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

primjenjuju i odredbe cl. 293.Na imovinsko pravne odnose bracnih drugova ne moze se ugovoriti primjena prava druge drzave (cl. pored odredbi cl. Zakona o . 298. 160.153. PZ CG. 303. PZ). Zajednicka imovina bracnih drugova ima status zajednicke svojine i na nju se.

od dana_______. ta imovina se moze sporazumn o podijeliti tako da se odrede dijelovi u citavoj imovini. a koja . Dana 14. UZZ BR. a koji izjavljuje da je: sin A. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici._______. po zanimanju menadzer. Obala br. sa prebivalistem u Podgorici. rodena dana_____u Ljubljani. U vezi sa zajednickom imovinom bracnih drugova. 293.00 ( jedanaest) casova. drzavljanin Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.2009. Bracni drugovi mogu u svako doba. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. JmB______ __. g. prenosi se svojina na nepokretnosti sa 1/1 na jednog bracnog druga koji p reuzima dug obezbijeden hipotekom na toj nepokretnosti i placa novcanu naknadu drugom bracnom drugu na ime njegovog dijela. 1.1. JmB_________. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------1. izdatu od mUP-a Crne Gore. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka i bez ikakvih vremenskih ogranicenja. sa prebivalistem u Podgorici. drzavljanka Crne Gore. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. ul. nastanjen u Podgorici. Gospoda CD. izdaje se otpravak dijela akta do isplate naknade. u 11. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. upis svojine je vezan za isplatu naknade. broj______. tj.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima svojinsko pravnim odnosima CG. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ul. ili jednom dijelu imovine. ili na pojedinoj stvari. traziti diobu koja moze biti sporazumna ili sudska. sa rokom vazenja do____. PZ). Gospodin AB. od dana _______. Obala br.(u daljem tekstu:suprug) ----------------------------------------------------2.. jedna stranka ne zna slu zbeni jezik. opsirnije vidjeti u prethodnom tekstu o imovini bracnih drugova i o bracnom ugovoru. broj____ __. izdatu od mUP-a Crne Gore. ozenjen. broj_____.10. preda mnom. st. roden dana_______u Podgorici._sa rokom vazenja do________. sacinim notars kizapis ugovoraopodjelizajednickebracneimovine. 4 2 Primjer:Ugovoropodjeli zajednickeimovinebracnihdrugova kojaseprenosiuiskljucivusvojinu jednogbracnogdrugauz placanje naknade Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova277.1. ili da jedan bracni drug isplati drugom novcan u vrijednost njegovog dijela (cl.15/2009.

izjavljuje da je: kci B. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. na sastavljanje ov og notarskog 277 Cl. udata. po zaniman ju frizerka.(u daljem tekstu: supruga) ---------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji uvjerio sam se da gospoda CD ne vlada u dovoljnoj mjeri crnogorskim jezikom. 158. 293. nastanjena na adresi ul.________. Podgorica. te je na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. . Porodicnog zakona CG i cl.

od dana________.01. od ____ i Izvod iz maticne . ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic . pod brojem ____. od _____ .--------------------. (u dalj em tekstu: sudskitumac). Tuzba za razvod braka po dnesena je Osnovnom sudu u_________. a brak je upisan u maticnu knjigu vjencanih za mjesto ______. niti je bilo kod od nas zivio u vanbra cnoj zajednici. -----------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsio sam uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. pred maticarom Opstine _____.___.4. medutim. izdat od maticara Cetinje. izdat od maticara Opstine Cetinje. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. ali se od toga odustalo. sa rokom vazenja do________. JmB_____. broj ____.-------------------------. Izvod iz maticne knjige rodenih.______. koji m je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. tako da smo u katastru nepokretnosti upisani kao zajednicari sa neporedijeljenim dijelovima na zajednickoj imovini. Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. br. prilaze uz ovaj izvornik278.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine) u Ljubljani.Do sada nismo zaklju civali bracni ugovor. Vec sest mjeseci zivimo odvojeno i namjeravamo se razvesti. na stanjena u Podgorici ul. --------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. izdatu od mUP-a Crne Gore. stra nke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPODJELIZAJEDNICKEIMOVINEBRACNIHDRUGOVA UVODNE NAPOMENE ------------------------------------------------------------------------------------------Zakljucili smo brak dana________. koja se sastoji od nepokretnosti. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. ----------------------------------Prije ovog braka nismo zakljucivali brak.1965. broj______.------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to:_______________. pod rednim brojem___. od_____. objasnio im pravne do mete i posljedice. rodena 01. a takode u nasu zajedn icku imovinu ulaze i pokretne stvari280. taj razvodbraka nije uslov za nas danasnji ugovor279 Ovaj ugovor o podjeli zajednicke imovine zakljucujemo neovisno od toga da li ce i kada nas brak biti razveden.-----------------------------------Poducio sam stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo pril aganje ovom izvorniku.

shodno clanu 293. a iz istih isp rava ovaj notar je ustanovio da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene dje ce. kada se smatra kao da je upis i zvrsen na oba bracna druga. 280 Vidi cl. 279 vidi cl. I tada s e moze zakljuciti ugovor o diobi. a pravo na to. PZ CG. st. Ako zaj ednicari ne mogu postici sporazum o diobi. izdat od maticnog ureda Cetinje. Moze biti upisan na zajednickoj svojini i samo jedan bracni drug. Zakona o notarima CG. kao sto su nasljednici umrlog bracnog druga. 2. pored bracnih drugova. PZ. povjerilac jednog bracnog druga koji se ne moz e namiriti iz posebne imovine tog bracnog druga. st. PZ i cl. odnosno ne moze se pod prijetnjom nistavosti odreci prava da se zahtijeva dioba. osim ako to nije rezultat njihovog ugovora . PZ u kojem je regulisano da se dioba zajednicke imovine moze t raziti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka. 76. broj ____. 1. od ____. . 289. imaju i drug a lica. tada mogu zahtijevati da to sud utvrdi. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepo kretnosti.cl. Dioba zajednic ke svojine se moze izvrsiti tako da se utvrdi suvlasnicki (idealni) dio ili da svakom od zajednicar a pripadne odredena stvar u svojinu sa 1/1 itd.----------278 Vidi cl. 46. Pravo na zakljucenje ovog ugovora nikada ne zastarijeva i ne moze se to p ravo iskljuciti. 295.knjige rodenih. Navedeni dokumenti u origin alu se prilazu uz ovaj izvornik. 289. Stranke su se odrekle njihovog citanja.

ali nisu zeljele njegovo citanje. na zahtjev stranaka.---------------------------------------------------------------------------------------------------U listu V upisana je stambena zgrada spratnosti: prizemlje i jedan sprat. prede u iskljucivosvojinu supruga AB. 0 m. ------------------------------------------------------------------U listu B . ta cka 1. ---------------------Vrijednost ovih stvari stranke saglasno odreduju na iznos od ________ EURA (slov ima: __). koji ovaj notar. Vrijednost tog vozila saglasno cijenimo na iznos od ____ __. __ kuciste i dvoriste. -----------------------------------------------------------------U listu G upisana je hipoteka u korist banke____. ovog ugovora.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan1 Pokretne stvari se sastoje od:----------------------------------------------------------------------------------1) putnickog motornog vozila. Clan2 Na osnovu izvrsenog uvida u evidenciju katastra nepokretnosti. izvrsio danas281. za KO___ i oznacena u listu A kao parcela br. ustanovljeno je da je nepokretnost stranaka koja ula zi u zajednicku imovinu. upisane su ugovorne strane.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijednost ove nepokretnosti stranke saglasno odreduju na iznos od ____ EURA (sl ovima: -) Clan3 Ovim smo se sporazumjeli da putnicko motornovozilo. izjavivsi da su upoznati s njim. koji je u saobracajnoj d ozvoli upisan kao svojina supruga AB. 0x10. koji je prilog ovom ugovoru. ___. blize oznaceno u clanu 1. u ._____ u Podgorici. korisne stambene povrsine od 200 m2. povrsine od 500 m2. koji se nalaze u nasoj kuc i. te su ga odobrile i taj prilog se prilaze uz ovu ispravu i cini njen sastavni di o. marke ______(svi podaci). -----------------------Prilog je strankama predocen. gabarita 10. kao imaoci prava zajednicke svojine sa neopredijeljenim dijelovima282. sa 10% godisnje kamate.-----2) namjestaja i pokucstva koji se nalaze u stanu u ul. a ciji pop is smo zajednicki izvrsili i sacinili zapisnik o popisu stvari. ----------------------------------------------Clan4 Nadalje smo se sporazumjeli da namjestaj i pokucstvo. za iznos kredita od ____. upisana u Listu nepokretnosti br.

----------------------------------------------------------------------------281 Alternativa: Na osnovu izvrsenog uvida u Prepis lista nepokretnosti br. 282 Vidi cl. 1. ovog ugovora. izdat od____. --------------------------------------------------------------Clan5 Nekretnine. koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama . blize opisane u clanu 2. 76. prede u iskljucivosvojinu supruge CD. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Moze se raditi i o zajednickoj svojini iako je samo jedan bracni drug upisan. tacka 2. . prema zapisniku koji je prilozen uz ovu ispravu.___za KO___. sa 1/1 dijela. dana___. sporazumjeli smo se da predu u iskljucivo svojinu supruge CD.ul.. kako je to naznaceno u cl.______.

____. sa pismom i molbom da mu izda saglasnost za ovo preuzimanje duga ---------------------------Za iznos preuzetog duga supruga CDizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnostina osnovuovognotarskogzapisa284. -------------------------------------------------------------------------Notaru je nalozeno da prepis ove isprave dostavi Banci____. a radi oslobadanja supruga AB od te obaveze. kao povjeriocu preuz etog duga. broj____. ----------------------------------------------Notar je prije toga upozorio suprugu CD na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. sa dokazima da duznik ne ispunjava svoje obaveze iz preuzetog duga. od ___ prezentovana je u originalu i. kao takva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. a banka je izjavila spremnost da ce dati saglasnost za ovaj prenos hipotekeipreuzimanje duga. --------Izvrsni otpravak ove isprave izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. Prema pisanoj obavijesti Banke _____. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Za ovaj prenos svojine supruga CD obavezuje se da ce suprugu AB isplatiti jednok ratni novcani iznos od 15. iz nosi____ EURA. iznos neplacenog duga koji se preuzima. uz obavez u predocavanja dokaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 Kako je nepokretnost iz clana 2. Naprijed naznacena obavijest Banke____ _. opisaneuclanu2 ovogugovora.4.ana osnovuovognotarskogzapisa. odnosno nakon ispunjenja uslova za izvrsnost ov og akta._kod banke __ ____. a koji jos uvijek nije isplacen. na danasnji dan kao dan obracuna. supruga CD p ristaje na prenos svojine na nepokretnosti zajedno sa naznacenom hipotekom ipreuzima dugza koje su do sada bracni drugovi solidarno odgovarali. CD pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnost i. sa 10% godisnje kamate. - .---Zbog ove obaveze placanja. br. ovog ugovora opterecena hipotekom za kredit u i znosu od_______. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana zakljucenja ovog ugovora i to uplatom na konto supruga AB. te zakonske zatezne kamate u slucaju zakasnjenja plac anja. prilaze se uz ovaj iz vornik nakon sto je u cijelosti procitana strankama283.000.00 EURA (petnaesthiljada EURA).

a u skladu sa Zakonom285. . odnosno u ovom slucaju hipotekarnog povjerioca.Notar je stranku CD prije toga upozorio na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. Prema clanu 327. stav 1. na novog vlasnika ne prelazi i oba veza cije je ispunjenje bilo obezbijedeno hipotekom na tu nepokretnost. i 456. stav 4. Zakona o notarima CG. i clan 83. 455. 284 Clan 53. ZOO CG. 285 Clan 151 i clan 160 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. Zakona o svojinsko-pra vnim odnosima. otudenjem nepokretnosti opterecene hipotekom. osim ako je na to pri stao hipotekarni povjerilac. Za preuzimanje duga potreban je pristanak povje rioca.----------------------------------------------------283 Vidi cl. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Stranke medusobno odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke na stvarima koje su predmet ovog pravnog posla.

po ispunjavanju uslova iz ovog ugovora notar. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet nepokretnosti. katastru ili bilo k om dugom licu otpravak ili ovjereni prepis ovog izvornika koji sadrzi izjavu supruga AB o sagl asnosti za prenos i upis svojine u katastru nepokretnosti u korist CD286. ------------------------------------------Od ove isprave dobivaju kada se steknu uslovi iz ovog ugovora: ------------------------------------- . banci. po sluzbenoj duznosti.------Notaru se zabranjuje da prije toga izdaje supruzi CD.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan8 SuprugABje saglasandase. ----------------------------------------------------------da i kako predbiljezba prenosa svojine osigurava suprugu CD i upozorio na rizike kojima se izlaze u vezi s tim. ali su stranke saglasno od toga odustale. kao i Pore skoj upravi.na osnovuovogugovora. --------------------------------------------Clan9 Nakon sto je notar stranke poducio da za troskove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugacije dogovoriti. sn osi supruga CD.sa1/1 dijelananepokretnostiizclana2 ovogugovora (clausula intabulandi). ilikadato strankaCD dokazeizvodom sa bankeikadaBanka_____ dostavinotarusaglasnostzapreuzimanjedugaizclana6 ovogugovora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 10 Notar je stranke poducioiupozorioiosljedecem: ---------------------------------------------------da se ovim ugovorom vrsi podjela zajednicke bracne imovine. stranke saglasno izjavljuju da sve troskove vezane za ovu ispravu: troskove notara. -----------------------------------------------------------------------------------------Notaruje nalozenodapodnesezahtjevzaupissvojinenadleznom katastru nepokretnosti tekondakadamustrankaABupisanojformipotvrdidamujeisplacennovcaniiznos iz clana5 ovogugovora.ukatastrunepokretnostiizvrsi upissvojineukoristsuprugeCD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da ce. -----------------------------------da ce supruga CD svojinu na nepokretnosti steci tek sa upisom prenosa svojine u katastru nepokretnosti. dost aviti nadleznom katastru nepokretnosti otpravak ovog akta radi upisa prenosa svojine.

Otpravak: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Suprug (1x): -------------------------------------------------------------------------------------------------------286 Napomena: Notar. u ovom slucaju moze izdati djelimicni. a u ovom slucaju nece sadrzavati clausulu intabulandi dok se ne ispune ugovoreni uslovi. na zahtjev stranaka. shodno clanu 88. Zakona o notarima CG. notar ce kopiranjem izostaviti claus ulu intabulandi i na tom mjestu napisati biljesku da je ona izostavljena do isplate cjelokupne naknad e ili ispunjenja drugih uslova. Prilikom sacinjavanja otpravka dijela akta. Ovo je jedan od instrumenata obezbjedenja za prodavce ili druge p renosioce prava u slucaju kada u samom notarskom aktu je data clausula intabulandi. a ne daje se u posebnoj ispravi. a u potvrdi otpravka notar ce naznaciti koji su dijelovi akta ispusteni. radi zastite prenosioca prava svojine. koji nece sadrzavati odredeni dio i zvornika. . odn osno otpravak dijela akta.

u 11. AB(potpis) 2. pa su one izjavile da je tako postupljeno.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. da su sadrzaj ovog akta razumjele. kojijestranciCDpreveo cjelokupnitekstovogakta. CD (potpis) NOTAR (potpis. dana 14. Notar je ovu ispravu procitao strankama u prisustvuiuz sudjelovanje naprijed naz nacenogsudskogtumaca. g.2009.10. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac i notar. a kako slijedi:_______ ____. neposrednim pitanjima uvjerio se da ovaj akt odgovara volji stranaka. te ga slobodnom voljom odobrile i potpisale. pecat i stambilj) .4. -----------------------------------------------U Podgorici. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Supruga (1x): ----------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1x): ---------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x): --------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta dobijajuodmah::------------------------------------------------------------------Banka (1x):--------------------------------------------------------------------------------------------------------suprug (1x): ------------------------------------------------------------------------------------------------------Supruga (1x): -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).

. Sud moze povjeriti notaru popis i procjenu zaostavstine. 69. to ce biti olaksana praksa postupanja prvih notara u Crnoj Gori. 3. propisana je kod sastavljanja ugovora o dozivotnom izdrzavanju. Zakonska regulativa i nadleznost notara Materijalno nasljedno pravo u Crnoj Gori regulisano je Zakonom o nasljedivanju28 7.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 1. papira od vrijednosti ili dragocjenosti (notar kao povjerenik suda. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota i nasljednickih izjava. 290 Clan 147 do 157 Zakona o vanparnicnom postupku CG. 1. st.pravnih poslova. ili z apisa o potvrdi privatne isprave i zapisnika. Postoji obavezna i fakultativna nadleznost notara u pojedinim pravnim poslovima sa nasljedno pravnim elementima i dejstvima. 288 Sluzbeni list R CG br. Zakona o nasljedivanju) i zapis o testamentu po pravilima za sudski testament-pravilima vanparnicnog postupka i uz primjenu pravila za sastavljanje notarskog zapisa (cl. Obavezna forma notarskog zapisa i sa njime izjednacenog zapisa o potvrdi privatn e isprave u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom. cuvanje ostavinskih isp rava. Zakona o nasljedivanju i cl. 135. Notar kao povjerenik suda u ostavinskom postupku. predsjednik Osnovnog suda. 47/08. Zakona o vanparnicnom postupku CG). 287 Sluzbeni list Crne Gore br. 52. t. takode. st. regulisani su Zakonom o vanparnicnom postupku288. ako to stranke zahtijevaju. CG). Zakona o notarima). nakon ocjene stanja u svom sudu. pod prijetnjom nistavosti. Zakon o notarima (clan 51. clan 94. Notar moze (fakultativna nadleznost) vrsiti sastavljanje notarskog zapisa. 289 Sluzbeni list Crne Gore br. novca. kod sljedeci h nasljednopravnih poslova: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (cl. moze sve ostavinske predmete povjeriti na rad notarim a sa sjedistem kancelarija u podrucju tog suda290. takav testament ima svojstv o sudskog testamenta kojeg moze sastaviti ne samo notar vec i sud. Kako su naprijed naznaceni zakoni doneseni poslije Zakona o notarima. 74/08.1. propisao je za takve poslove formu notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog za pisa o potvrdi privatne isprave. a ostavinski i drugi postupci koji se ticu nasljedno . 27/06. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju i ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota regulisani su u Zakonu o obligacionim odnosima289 .

kako je to naprijed naznaceno. dakle. ucin i izvjesnim da se on tog svojstva prima.2. u formi notarskog zapisa. po prijemu smrtovnice. Negativna nasljednicka izjava je ona koja glasi na odricanje od nasljeda. Nasljednicka izjava Zakonodavstvo Crne Gore usvaja koncepciju da zaostavstina umrlog lica prelazi po sili Zakona na njegove nasljednike u trenutku njegove smrti i to konacno i trajno. Zbog toga ona nije obavezna. Davanjem pozitivne nasljednicke izjave. kada prema objektima zaostavstine preduzima pravne akte svojinskog raspolaganja. jos prije svrsetka ostavinskog postupka. Dakle. tj. hoce da se primi nasljeda koje mu je po sili Zakona pripalo u momentu smrti osta vioca. moguca je pozitivna i negativna nasljednicka izjava. i takva izjava d olazi u obzir ako neki nasljednik zeli da. tj. po bilo kom osnovu izjasni da hoce to da bud e. on a postoji ako se lice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. to jednom nasljedniku moze biti potrebno da bi otklonio svaku sumnj u i neizvjesnost u pogledu njegovog svojstva kao nasljednika (npr. donijeti rjesenje o nasljedivanju. ak o se nasljednik ne odrekne nasljeda291. Nasljednicka izjava 2. Nasljednicka izjava moze biti pozitivna i neg ativna. da bi povecao svoju kreditnu sposobnost). pozitivna nasljednicka izjava nije potrebna za postaja nje nasljednikom. ako se l ice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. mad a. posto se to postaje po sili Zakona. Pozitivna nasljednicka izjava je ona koja glasi na prijem nasljeda. u cilju da bi se njome samo potvrdilo on o sto po pravilu nastupa po sili Zakona. da bi mogao trazi ti odobrenje za gradnju kuce na placu koji mu je kao nasljedniku pripao. zavisi od volje nasljednika. odnosno raspolaganja pravom koje je naslijedio (npr.292 Precutna je kada nasljednik bude raspolagao cijelim ili jednim dijelom zaostavst ine. po bilo kom osnovu izjas ni da ne zeli to da bude. Pozitivna nasljednicka izjava moze biti izricita ili precutna. tj. odnosno da se nece koristiti mogucnoscu odricanja od nasljeda. provesti postupa k. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakt er. bez obzira da li su se nasljednici izjasnili. Bitno je samo da su uredno pozvani. jer ce sud. otudio ili za lozio . jer se svojina na zaostavstini stice po sili Zakona u momentu smrti ostavioca. Izricita je kada nasljednik da pozitivnu nasljednicku izjavu pred sudom do zavrs etka rasprave o zaostavstini ili pred notarom.

Zakona o naslj edivanju. tako da to pokazuje njegovu namjeru da se prema tim objektima ponasa kao da su njegovi. Zakona o notarima CG. . ili u p o 291 Cl. 130. 292 Clan 51.neke stvari iz zaostavstine). odnosno da se odrice mogucnosti odbijanja nasljeda. a to znaci da je time pokazao da se prima nasljeda.-139. Zakona o nasljedivanju CG. takva izjava se moze dati od strane nasljednika ili njegovog zastupnika i to dir ektno u zapisnik kod suda koji vodi ostavinski postupak do zavrsetka rasprave. Davanje nasljednicke izjave regulisano je odredbama cl. 131.

ali se ne moze opozvati. zapisa o potvrdi privatne isprave. a to s u: da je validna u pogledu predmeta. tj. osnova i da je izraz slobodne volje. tj. u ime vlastodavca kao nasljednika.53. Otuda se za davanje nasljednicke izjave od strane nasljednika zahtijeva puna poslovna sposobnost. nasljednicku izjavu ce dati njegov zakonski zastupnik. Zakona o notarima). a za sto je propisana obavezna forma notars kog zapisa i sa njim izjednacenog zapisa o potvrdi privatne isprave293. Nasljednicka izjava. Nasljednicku izjavu moze dati neposredno sam nasljednik ili je moze dati preko p unomocnika.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sebnoj ispravi koja se podnosi sudu. a to je obavezna forma notarskog zapisa. st. sa njim izjednacen og. t. u njegovo ime. jer se u suprotnom moze ponistavati294. godina ili je liseno poslovne sposobnosti). Osobine nasljednicke izjave Nasljednik moze dati nasljednicku izjavu. da je davalac nasljednicke izjave poslovno sposoban. tj. i to akata raspolagan ja. 3. a ako izjavu daje preko zas tupnika. mora biti sastavljena u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. ZOO CG. da je ispostovana forma i postupak davanja nasljednicke izjave. koja bi glasila na odricanje od nasl jeda. da je uredno zastupan. posebno ako glasi na odricanje od nasljeda. Pri tome. Uslovi za punovaznost nasljednicke izjave su opsti uslovi propisani u ZOO za pun ovaznost pravnih poslova i uslovi iz Zakona o nasljedivanju. punomocnik moze odre ci nasljeda. data u ime sticenika. odnosno. Nasljednicka izjava koja se daje u posebnoj ispravi i koja se dostavlja sudu. nasljednicke izjave ( vidi clan 86. mora biti u formi glavnog posla.1. te Zakona o notarima. a posebno moze se odreci nasljeda tek . ili primiti nasljede i ustupiti ga nekom od sunaslje dnika. da je u njemu izricito navedeno da se. Ukoliko jedno lice nema tu sposobnost u momentu davanja nasljednicke izjave (maloljetnik koji nije navrsio 14. proizvodi imovi nska dejstva koja odgovaraju dejstvu pravnih akata inter vivos. po d prijetnjom nistavosti. s tim sto punomocje za davanje nasljednicke izjave u posebnoj ispravi koja ce se dostaviti sudu. primiti nasljede. da ne postoje mane volje. uslovljena je saglasnoscu starateljskog organa295. nasljednic ka izjava zakonskog zastupnika. Punomocje treba da bude specijalno.

Nasljednicka izjava mora biti u sadrzaju precizno odredena. Zakona o vanparnicnom postupku CG. dijete koje je navrsilo cetrnaest godina zivota moze dati nasljednicku izjavu uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja. stav 3. N otar ce poduciti stranku u vezi sa naprijed naznacenim. 293 Clan 125. stav 2. a kada je to potrebno po clanu 308 stav PZ CG i uz saglasnost organa starateljstva. mora sadrzavati izjasnjenje u pogledu toga po kom se osnovu nasljedivanja daje izjava (npr. ili kombinovano.kada je ono otvoreno (momenat smrti ostavioca) i to sve do zavrsetka ostavinskog postupka. 294 Clan 136. 295 Clan 308. i clan 66. kako je to Zakon o nasljedivanju propisao.). da li se prima nasljeda i ustupa nekom od sunasljednika ili da li se odrice nasljeda. ili testamentarni nasljednik. stav 3. . tj. ili nuzni nasljednik . zakonski nasljednik. Zakona o nasljedivanju CG. PZ CG. te da li se prima nasljeda.

za ovakvu naslje dnicku izjavu ne vaze pravila odricanja od nasljeda. odnosno o prenosu imovine medu zivima. ne moze se opozvati. ali prihvata nasljede kuce u gradu). odreci nasljeda na stanu. odnosno odreci samo jednog dijela zaostavstine. a prihvatiti se naslje da na kuci). ali se moze prihvatiti zakonskog dijela nasljeda na nekoj imovini. Riva br. 2.296 jer bi. 296 Clan 136. 2 1 Primjer:Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje Nasljednicka izjava o prijemu nasljeda. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. kod zakonskog osnova pozivanja na nasljede. pa bila ona u smislu odricanja ili primanja nasljeda. 136. na odnose ustupioca i primaoca primjenjuju pravila o poklonu297. s obzirom na pravne ucinke nasljednicke izjave. ne moze biti djelimicna (npr.) posebno i specificno propisuje da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je naslje dniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. Nasljednicka izjava Jedanput data nasljednicka izjava. Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda ne moze biti djelimicna. u okviru zakonskog nasljedivanja. ne moze se. ni pod uslovom298 u okviru jednog osnova pozivanja na nasljede.. notar ce poduciti i upozoriti stranke da se. tako da u okviru jednog osnova. stav 1 Zakona o nasljedivanju CG. dolazilo do povreda prava drugih lica koja su ona stekla i do onemogucavanja normalnog toka ostavinskog postupka. st. stav 3. Kod izjave o odricanju od nasljeda postoji zakonska pretpostavka da se odricanje odnosi i na potomke onog koji se odrekao. uz istovremeno ustupanje nasljednog dije la300 po osnovu zakonskog nasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. Odricanje u korist odredenog nasljednika smatra se izjavom o prijemu nasljeda. tome ce notar poduciti i upozoriti davaoca izjave. koje bi mu po jednom osnovu pozivanja na nasljede trebalo da pripadne (npr. Zakona o nasljedivanju CG. 297 Clan 134. narocito imovinske. Ako se radi o ustupanju nasljeda. . jer s e u konkretnom radi o sticanju. uz istovremeno ustupanje nasljednog dijela299. po prije mu ustupljenog dijela. pa s tim u vezi.2. Ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. a odreci se testamentarnog nasljeda na drugoj imovini ostavioca. Zakon o nasljedivanju Crne Gore (cl. a sto je veoma bitno. sto znaci da se jedno lice ne moze primiti. odrice se primanja nasljeda poljoprivrednog zemljista.1. u suprotnom. Zabrana djelimicne nasljednicke izjave o odricanju od nasljeda vazi posebno za svaki osnov pozivanja na nasljede .

300 Cl. Zakona o nasljedivanju CG. 1. Zakona o nasljedivanju CG. Zakona o notarim a. stav 1. stav 2. st. 3.298 Clan 134. t. 299 Clan 134. . 51. 134 i 136 Zakona o nasljedivanju i cl.

otvoreno nasljede iza umrlogMaricDraga na.01. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava.05.1. Stranka ne trazi njihovo citanje.. izjaviti da se prima nasljeda. dolje potpisanim notarom misic misom. po zanimanj u stomatolog. Ul. kao zakonski nasljednik. u 8. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. preda mnom. moze odreci nasljeda. Iz prilozenih dokume nata notar je ustanovio da je prije davanja ove izjave. JmB 0105969666666. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. pristupila je: -------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana. izdat od maticara ____. ---------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke.Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. ul. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. Takode ovaj notar je utv rdio sastav zaostavstine na koju se ova izjava odnosi301.. Notar j e stranku poducio . koji je umro dana ___. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Poziv naznacenog suda. Riva br. sa sluzbenim sjedistem u Budvi .10. 0506. od ___. p od brojem ____. broj____.1969. od dana 01. KO masline. rodena 01. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. na ime davaoca ove izjave.S tim u vezi.1. te izjaviti da se prima nasljeda. drzavljanka Crne Gore. br. rodenog dana_____u ____. da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca i da ja ostavilac na naprije d naznacenim nepokretnostima upisan kao imalac prava svojine od 1/1.00 h (osam casova).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom UZZ br.g. udata. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. Dana 15. izdatu od mUP-a Crne Gore. u ___. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika.------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se.10. od ___. Borovi br.g. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. bro j____. izdat od maticara ____. sa prebivalistem i adresom u Budvi. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). Izvod iz maticne knjige rodenih.1/2009. sina milana..2009. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. od dana_____.. prema vlastitoj izjavi. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). izdat od ____ dana____.2006. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la302. u Budvi. i Prepis l ista nepokretnosti br.

st. 2. 2. kao i svih drugih pravnih poslova. Izjava o odricanju odnosi se samo na zaostavstinu koja je davaocu izjave bila poznata u vrijeme davanja iz jave . 24.cl. 13. a poslovna sposobnost je uslov ovog. st. Ona se uvijek utvrduje shodno odredbama Porodicnog zakona. te je zbog toga potrebno u nasljednickoj izjavi o odricanju od nasljeda utvrditi na koju zaostavstinu se ona odnosi. a narocito: --------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje.CG cl. i cl.pravnim posljedicama svake od tih izjava. . ZN. 302 Napomena: Naprijed naznacena obaveza notara proizilazi iz normi koje regulis u postupak sastavljanja notarskih akata. ni pod uslovom--------------------------------------------------------------------------------------301 Napomena: Nasljednicka izjava se moze dati od momenta smrti ostavioca do zavrset ka rasprave za raspravljanje zaostavstine i to na zapisnik kod suda ili u posebnoj ispravi koja se dostavlja sudu u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. 136. kao sto je ovdje slucaj.

a koja izjavljuje da je tako postupljeno. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. po prijemu ustupljenog dijela. i svoj zakonski nasljed ni dio na zaostavstini. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. sina milana. rodenog dana_____. JmB_____. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. ---------------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. koji je umro dana ___. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. iz ____. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska ili njegovog punomocnika koga on izabere.1. u ____. koja se sastoji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u L istu nepokretnosti br. u ___. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte u osta vinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana. stranka je dala sljedecu: -------------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU -------------------------------------------PRIMAMSE zakonskog dijela nasljeda koji mi pripada iza umrlog oca maric Dragana. a kako slijedi______ ____. KO masline. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. te upozorio na znacaj i posljedice poklona. sinu Dragana.. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. kod Uprave za nekretnine .Podrucna jedinica Budva. da je razumjel .2.-------------------------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. USTUPAM s vom bratu maric Dusku. kao p unomocnik za prijem pismena. prim jenjuju pravila o poklonu. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. snosim sama.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. ---------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati.

a sadrzinu ovog pravnog posla i da je s njim u cijelosti saglasna. dana______ (slovima) ---------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (pecat. kako slijedi. potpis i stambilj notara) . ----U Podgorici. kojeg slobodnom voljom odobra va i u prisustvu notara. svojerucno potpisuje. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar.

bro j____. izdat od maticara ____ na ime davaoca ove izjave. Riva br. Riva br. u ____. Ul. po zanimanj u stomatolog. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. te da je . dana____. u 8. sina milana. u ___.1. otv oreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca.1969.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 2 Primjer:Nasljednickaizjavaoprimanju nasljedapoosnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. Dana 15. u Budvi. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. p od brojem ____.01. drzavljanka Crne Gore. (prvog maja hiljadu devet s totina sezdeset devete godine). kao zakonski nasljednik. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. br.10. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). Stranka ne trazi njihovo cita nje. ovaj notar je utvrdio sastav zaostavstine na koju se ova nasljednicka izjava odn osi. od ___.2006. KO masline. UZZ br. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave.1/2009. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . udata. 0506.. prije davanja ove izjave. od dana 01. rodena 01. koji je umro dana ___.1. izdat od maticara ____. dolje potpisanim notarom misic misom.. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.S tim u vezi. br.. Poziv naznacenog suda od dana_____ i Prepis list a nepokretnosti.00 h (osam casova). izdatu od mUP-a Crne Gore. broj____. Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. izdat od ____.g. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana.05. ---------------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik.2009.1. Borovi br. prema vlastitoj izjavi. ul. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. Izvod iz maticne knjige rodenih. JmB 0105969666666. od ___.10. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana.g. sa prebivalistem i adresom u Budvi. preda mnom. Takode. rodenog dana_____.

izjaviti da se prima nasljeda. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. koja je predmet zaostavstine. moze odreci nasljeda. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. a narocito:----------------------------------------------------------------------- . te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. kao i izjaviti da se prima nasljeda. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika.ostavilac upisan kao vlasnik sa 1/1 dijela na naprijed naznacenoj nepokretnosti. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava.

ana zaostavstinikojase sastoji odnepokretnosti upisanihsa1/1pravasvojineuListunepokretnostibr 1 . snosim sama. a kako slijedi______ ____.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. po prijemu ustupljenog dijela. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte i podn eske u ostavinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi.KOMasline. ili njegovog punomocnika koga on izabere.2. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. sinaMilana. Nasljednicka izjava da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. u ____. kodUpravezanekretnine Podrucna jedinicaBudva ---------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. stranka je dala sljedecu: ---------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU-----------------------------------------------PRIMAMSE zakonskogdijela nasljeda iza umrlog ocaMaricDragana. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska. prim jenjuju pravila o poklonu.kojije umro dana ___u ___. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime.rodenog dana_____. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. te na znacaj i posljedice poklona . da je razumjela sadrzin u ovog pravnog . ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. -------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. ni pod uslovom-------------------------------------------------------------------------------------da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. a koja izjavljuje da je tako postupljeno.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. kao p unomocnik za prijem pismena.

----U Podgorici. kako slijedi. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. svojerucno potpisuje. dana__________(slovima) ---------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u prisustvu notara.posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. pecat i stambilj notara) .

ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric. Ul. ul. UZZ br. KO masline. na ime davaoca ove izjave. tj. bro j____. udata. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . prema vlastitoj izjavi. izdat od maticara ____. sa prebivalistem i adresom u Budvi. i Prepis l ista nepokretnosti.: ovjerenom prepisu) prilazu uz ovaj izvornik. br.1. Dana 15. rodenog dana_____u ____. JmB 0105969666666.1. broj____.1/2009.2006..1. Poziv naznacenog suda.g. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. Riva br. dolje potpisanim notarom misic misom. preda mnom. od dana 01. od ___.00 h (osam casova).10.10. po zanimanj u stomatolog. kci Dragana. Takode sam utvrdio sastav zaos tavstine. sina milana. 0506. otvoreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednick e izjave njegov zakonski nasljednik. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. kao zakonski nasljednik.S tim u vezi. u 8. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave).g. Riva br. Str anka ne trazi njihovo citanje.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 3 Primjer:Nasljednickaizjavaoodricanjuodnasljedapo osnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. drzavljanka Crne Gore. od ___. u Budvi.2009. izdat od maticara ____. od dana_____. izdat od ____ dana____... Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). u ___. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je.----------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu (alt. p od brojem ____.1969. koji je umro dana ___. rodena 01. kcerka ostavioca. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). ----- . stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih.05. izdatu od mUP-a Crne Gore. Borovi br.01. br. Izvod iz maticne knjige rodenih. pri je davanja ove izjave..

ni pod uslovom.Notar je ispitao volju stranke. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. kao i izjaviti da se prima nasljeda.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. moze odreci nasljeda. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. a narocito:----------------------------------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. ------------------------------------------------------------------------------------- . izjaviti da se prima nasljeda. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la.

-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. rodenog dana_____. prim jenjuju pravila o poklonu. snosim sama. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. ------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi.1. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. a na zaostavstini koja se sasto ji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u Listu nepokretnosti br. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave.2. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. po prijemu ustupljenog dijela. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. te na znacaj i posljedice poklona .-------Notar je ovu izjavu procitao stranci.---------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. tj. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u . KO masline. u ____. ovim izricito izjavljujem da odricanje cinim samo u svoje ime303. koji je umro dana ___. sina milana. kod Uprav e za nekretnine Podrucna jedinica Budva. -------------------------------------------------------------------------Ovo odricanje se ne odnosi na moje potomke (alt.. a kako slijedi______ ____. stranka je dala sljedecu:---------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU ---------------------------------------------ODRICEM SE zakonskog dijela nasljeda iza umrlog oca maric Dragana. u ___. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. -------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Davalac nasljednicke izjave (1x) ---------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanja ovog notarskog zapisa. Ovo odricanje se odnosi i na moj e potomke ).

dana_________(slovima)-----------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. koji regulise da odricanje od n asljeda vazi i za potomke onog koji se odrekao. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. kako slijedi.prisustvu notara. N otar je uvijek duzan poduciti i upozoriti stranku na naprijed naznacenu zakonsku odredbu. Zakona o nasljedivanju CG. stav 2. nakon cega je zapis potpis ao i ovaj notar. . U Podgorici. pecat i stambilj notara) 303 Clan 131. svojerucno potpisuje.

testament moze sadrzavati i druga testamentarna raspolaganja.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3. koji je odreden zakonom (svi zakonski nasljednici ostaju ). koja ima za cilj drugaciji raspored zaostavstin e odredenog lica u odnosu na Zakonom predvideni zakonski nasljedni red. osnovi pozivanja na nasljede su zakon i testament. ZN sadrzi odredbe o formi testamenta. u bilo kojoj mjeri ili na bilo koji nacin. sadrzi odredbe o sadrzini testamenta itd. 74. punovazan je onaj testament koji je sacin jen u obliku utvrdenom u zakonu i pod uslovima predvidenim zakonom . propisano je: Zavjestalac moze testamentom raspolagati svojom imovinom na nacin i u granicama koji su odredeni Zakonom . koji odreduje nacin i granice testamentarn og raspolaganja. 3 2 Definicijatestamenta testament je pravni akt (jednostrani) koji sadrzi jednostranu izjavu posljednje volje. u granicama propisanim Zakonom. koji po testamentu svi ostaju nasljednici. o dijelu zaostavstin e kojim ostavilac ne moze raspolagati. U vez i s tim. datu u Zakonom propisanoj formi. vec su njeni dometi odredeni Zakonom. Dakle. tj. pravila o nuznom nasljednom dijelu) reguli san je normama dispozitivnog karaktera. clan 64. Prema clanu 64. tj. Zakona o nasljedivanju. tj. testam entarno nasljedivanje je jedini oblik voljnog nasljedivanja305. Naime. sto znaci da je svakom licu ostavljeno da mo ze izjavom svoje posljednje volje. i dalje ZN postoje odredbe o nuznom dijelu. bez diranja u red univerzalnih sukcesora. clan 93. postoje sljedece mogucnosti: unutar zakonskih nasljednika. Sloboda testamentiranja nij e bezgranicna. tj. odreduj e se drugaciji raspored nasljednih dijelova. . prema nasljednom pravu Crne Gore. svojom voljom mijenjati zakonski nasljedni r ed. odreduje se za testamentarnog nasljednika lice koje nije zakonski nasljednik. Testament 3 1 Pojamtestamentarnognasljedivanja Prema cl. tako naprimjer: u clanu 28. a u Zakonom dopustenim granicama304. ali se odreduje samo legat . redovni zakonski nasljedni red (izuzimajuci nuzni. 6. Zakona o nasljedivanju CG. ZN i dalje. naslijediti se moze na osnovu zakona i testamenta. u bilo kom pogledu. Zakon o nasljedivanju CG propisao je nistavost ugovora o nasljedivanju306. U tom smislu.

239. Blagojevic. 305 Vidjeti vise kod Borislav t. i naredne. o izdanje. 306 Clan 121. .304 Clan 7. godine. str. Savremena Nasljedno pravo u Jugoslaviji . cetvrt administracija Beograd 1979. Zakona o nasljedivanju CG. do 123. Zakona o nasljedivanju CG.

Testament 3 3 Karakteristike(osobine)testamenta testament je jednostrani pravni posao. strogo licni posao.) b) testament se moze samo licno saciniti. testament moze saciniti samo lice koje je sposobno za rasudivanje koje je navrsilo 15 godina zivota (tzv. prijetnje. ili zablude moze t raziti samo lice koje ima pravni interes i to u Zakonom odredenim rokovima309 (npr. Posljedica nistavosti cijelog testamenta je ta s to se smatra da testament i ne postoji. djelimicna nistavost). dolazi do nistavosti testamenta. jer za njegovu punovazn ost nije potrebna saglasnost bilo kog lica. Zakona o nasljedivanju ako su samo neke odredbe testament a manjeg znacaja unesene u testament pod prijetnjom ili prinudom. S tim u vezi. U slucaju prijetnje ili prinude ili prevare ili zablude. Pod prijetnjom nistavosti. smatra se da taj njegov dio nije ni postojao. te se predvida nistavost testamenta zbog nedostatka u volji zavjestaoca308. pod Zakonom propisanim uslovima. Ove radnje povlace nistavost bilo da dolaze od lica kojima je nesto za vjestano tim testamentom.3. bilo da dolaze od trecih lica. Prema clanu 62. pri poduzimanju ovo g pravnog posla. formalni posao i opoz iv posao. Kao pravni akt. testament je strogo licni pravni posao. odnosno punomoc nika. a u slucaju nistavosti dijela testamenta (klauzule). tim prije sto se ovdje radi o jednostranom pravnom akt u dobrocinog karaktera. sposobnosti. lic a koja bi ponistenjem mogla dobiti neke koristi. odnosno testament se moze . a sto znaci da je. zakonski nasljednici i sl. iskljucena svaka mogucnost da se izjavi putem zastupnika. Zavjestaoceva volja izrazena u testamentu treba da predstavlja njegovu stvarnu i pravu volju. forme itd. stvarne volje. kad god je to i ukoliko je to vise moguce. a posebno za punovaznost jednostranih pravnih poslova u pogledu predmeta. stav 4. Ponistenje testamenta iz razloga prinude. testamentarna sposobnost)307. a) testament je jednostrani pravni posao (izjava volje). osnova. Zakon o nasljedivanju propisuje posebna prav ila za slucaj da volja izrazena u testamentu ne odgovara pravoj volji ostavioca. usljed prevare. testament treba da ispunjava sve opste uslove koji se traze za p unovaznost bilo kog pravnog posla. nistave su samo te odredbe (tzv. Dakle. izrazenu slobodno. ili u zabludi. Djelimicna nist avost se propisuje iz razloga sto je cilj da se omoguci ostvarenje prave volje ostavioca. prevare.

Zakona o nasljedivanju CG. 62. ZN CG. Clan 64.izjaviti od strane lica koje je po Zakonu sposobno praviti testament. sto znaci da je za njegovu punovaz nost potrebna Zakonom odredena forma. ZN CG. nistav je. ko ji su predvideni zakonom. c) testament je strogo formalni pravni posao. 309 Clan 63. Zakona o nasljedivanju propisuje: Punov azan je onaj testament koji je sacinjen u obliku utvrdenom zakonom i pod uslovima predvidenim Zakonom . testament koji ne ispunjava sve zahtjeve u pogledu forme. 308 Cl. . Forma testamenta je ustanovljena iz vise razlo ga i to: da bi se izbjegla lakomislenost. jer se radi o poslu bez naknade. 307 Clan 61. i 63.

diplomatsko-konzularnog predstavnika. u mnogim zemljama pa tako i u Crnoj Gori. u cjelini ili djelimicno. i to na: redovne i vanredne . notarski zapis o testam entu itd. n otari312. sve do svoje smrti. Zavjestalac moze pisani testament opozvati i unis tenjem pismena. Za punovaznost javnih testamenta Zakon pr opisuje da su sastavljeni uz sudjelovanje sudije. to proistice iz samog pojma i pri rode testamenta. Vanredni testamenti se mogu sacinjavati samo pod odredenim okolnostima.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da bi se izbjegle prevare. Prema zakonskoj odredbi. kada nastupi samo neki od slucajeva za koje Zakon dopusta upotrebu ove forme (npr. ili lica na koja je drzava prenijela javna ovlascenja. Svako kasnije raspolaganje zavjestaoca odredenom stvari koju je bio nekom zavjes tao. te javne i privatne311. Redovni i vanredni testamenti. a to su. radi pravne sigurnosti. Privatni testamenti su svi oni koji ne spadaju u javne testamente: svojerucni te stament i pismeni testament pred svjedocima. vojnog starjesine. ima za posljedicu opozivanje zavjestanja te stvari. testament sacinjen na brodu samo ako se to lice nalazi na brodu. izjavom datom u bilo kom obliku u kome se po Zakonu moze saciniti testament (trazi se neka od zakonsk ih formi u kojoj se sacinjava testament). testament sastavljen od diplomatsko-konzularnog predstavnika. i to u posebnoj ispravi (poseban opoziv) ili opoziv u kasnijem (novom) testamentu. zapovjednika broda i drugih organa javne vlasti. zavjestalac moze uvijek opozvati testament. Odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako ih zavjestalac kasnijim testamentom nije izricito opozvao ili ukoliko nisu u suprotnosti sa kasnijim tes tamentom. d) testament je uvijek opoziv pravni posao310. 3 4 Vrstetestamenta U teoriji postoje dvije osnovne podjele testamenata. O ovome notar mora voditi ra cuna prilikom sacinjavanja zapisa o testamentu. ili testame nt . Javni testamenti su oni testamenti koji su sastavljeni uz sudjelo vanje organa javne vlasti i lica javnog povjerenja. tako postoji sudski testament. zablude i prinude koje bi mogle doci od zainteresovan ih lica radi pribavljanja koristi. a to znaci da se niko ne moze odreci prava da moze kasnije. Svaka klauzula o odricanju od prava na opoziv je nistava i nece proizvoditi pravno dejstvo. testament sastavljen od vojnog starjesine. mijenjati ili ukidati svoju posljednju izjavu volje. tj. Redovni i vanredni testamenti se razlikuju po nek im elementima.

do 119. Savremena administracija Beograd 1979. Blagojevic.sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata. Oblik nekih vrsta vanrednog testamenta odgovara redovnom testamentu (sacinjava se i skladu sa odredbama koje vaze za sacinjavanje sudskog testamenta). odnosno lice kojem je to redovno sluzben o 310 Clan 117. i naredne. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . ZN-a CG. 260. 312 Clan 52 Zakona o notarima CG. str. uz specificnost da ga ne sacinjava sudija. cetvrt o izdanje. 311 Vidjeti vise kod Borislav t. godine. . moze se saciniti samo licu na vojnoj duznosti za vrijeme mobilizacije ili rata).

kod test iskljucenje koga od mogucih nasljednika iz nasljeda (nuznih ili zakonskih). vanredni testamenti su: testament sacinjen na brodu. a) Kako je testament oblik izjave posljednje volje kojom se vrsi raspored imovin e nekog lica (zavjestaoca) za slucaj njegove smrti. Testament poslovanje (npr. Sadrzina testamenta313 testament moze sadrzavati klauzule materijalne i klauzule formalne prirode. Redovni testamenti su: svojerucni testament. odredivanje idealnih dijelova nasljednika. dok redovni testament nema takvih vremenskih ogranicenja. Prema zakonodavstvu Crne Gore. notar) vec ga sacinjava lice kome to nije redovno sluzbeno posl ovanje nego vanredno (npr.5. neogranicena vremenska vaznost. 30 dana nakon povratka zavjestaoca u Crnu Goru kod testamenta sacinjenog na crnogorskom brodu. testament sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata . ili 30 dana od dana demobilisanja amenta za vrijeme mobilizacije ili ratnog stanja). kvota ili individualno odredenih pred . pisani testament pred svjedocima. pojacana forma. komandir cete ili visi starjesina vojne jedinice). oprostaj nedostojnosti. ili 60 dana po zavrsetku rata. zapovjednik broda. testament sacinjen pred diplomatskim ili konzularnim predstavnikom Crne Gore u inostranstvu. a koji mogu sastaviti sudija osnovnog suda. negativni testament . Karakteristike redovnog testamenta: mogucnost njegovog pravljenja (sacinjavanja) u svako doba. to j e tzv.3. odredivanje supstituta. to se sadrzina testamenta sastoji. Vanredni testament vazi samo jedno odredeno vrijeme (npr. usmeni testament. odnosno notar po pravilima vanparnicnog postupka. i to: odredivanje nasljednika ili legatara. sudski testament. o dnosno moze se javiti kroz sljedece klauzule materijalne prirode314. 3.

postavljanje uslova i rokova u pogledu sticanja ili prestanka svojstva nasljedni ka ili legatara. Blagojevic. cetvrt o izdanje.meta legata. godine.-98. i naredne. 314 Vidjeti vise kod Borislav t. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . ZN CG. Savremena administracija Beograd 1979. . 313 Vidi odredbe cl. 247. str. 93.

ne dozivi nasljedstvo. 3 6 Detaljnijeosadrzinitestamenta 3 6 1 Odredivanje nasljednika Zavjestalac moze testamentom odrediti315 jednog ili vise nasljednika. u slucaju da prvo oznaceno lice ne naslijedi (ako umre prije ostavioca. ili ako bude nedostojno da naslijedi. Za testame ntarnog nasljednika moze biti odredeno bilo koje fizicko ili pravno lice (za razliku od toga. testamentarni nasljednik je lice koje je zavjestalac odredio da naslijedi cjelok upnu njegovu imovinu ili dio imovine. testator moze testamentom odrediti lice kome ce pripasti nasljedstvo ako odreden i nasljednik (naznacen u testamentu) umre prije njega. a sto vazi i za legate316. gdje testator odreduje vise lica za svoje nasljednike. testament moze da sadrzi i klauzule formal ne prirode koje se odnose na nasljede. ali tako da ga naslijedi prvenstveno jedno od njih. to je tzv. mada je najcesci slucaj da se radi o srodnicima. ili se odrekne nasljeda. bez obzira da li su mu srodnic i ili ne i da li oni ulaze u krug mogucih zakonskih nasljednika. a nasljednikom ce se smatrati i lice kojem je testamentom ostavljena jedna ili vise odredenih stvari ili prava ako se utvrdi da je volja zavjestaoca bila da mu to lice bude nasljednik. postavljanje izvrsioca testamenta ili druge akte i radnje koje nemaju nasljednopravno dejstvo. odredivanje mjesta i nacina sahrane itd. kao sto su: preporuka organu starateljstva da neko lice bude ili ne bude odredeno za starate lja maloljetnoj djeci ostavioca. priznanje ocinstva prema odredbama Porodicnog zakona. ili bude nedo stojan da naslijedi. P R I m J E R Supsidijarnoodredivanjenasljednikanajednojstvari . ili ako se odrekne nasljeda). s tim sto se mijenja zakonski red nasljedivanja ili velicina naslj ednih dijelova. priznanje ili oprostaj duga. zabrana odredenog rukovanja imovinom djece. tj. b) Pored naprijed naznacene sadrzine. zakonski nasljednik moze biti samo fizicko lice). odredene prema cijeloj imovini.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nalaganje tereta (davanje naloga) itd. regulisanje pitanja imovinsko bracnih odnosa. a drugi (zamjenski nasljednici) tek sups idijarno. supsidijarno odredivanje nas ljednika u testamentu. tj.

upisana u V listu nepokretnosti br.164/33. povrsine 83 m2. 93. 164/33.1. i dvoriste. ZN CG. kuciste. u KO 315 Cl. povrsine od 337 m2 iz A lista nepokretnosti br. a na nepokretnosti ciji sam ja vla snik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela br. i stambena zgrada izgradena na toj parceli.Ovim za svoje nasljednike na jednake dijelove. 94. KO masline. . br.1. povrsi ne od 83 m2. ZN CG. 316 Supstitucija cl.

prethodnom nasljedniku. rodenu 15. tj. Testament masline ------. istekom nekog roka ili isp unjenjem odredenog uslova. u mjestu ------. trenutno nastanjena u Austriji_____. st. odredivanju zamjenika nasljednika (vidi c l. i RA. P R I m J E R Sukcesivnoodredivanjenasljednika .rod Totic. (prvog oktobra hiljadu devet st otina sezdeset pete) godine. je navrsio odrede ni broj godina i nije ispunio odredeni uslov npr. naslijedice imovinu ako za cetiri godine zavrsi fakultet). (pe tnaestog oktobra hiljadu devet stotina sezdeset devete) godine. kada nasljedno pravo stice neko drugo. i to tako da bracni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. sto je po Zakonu zabranjeno (cl. prethodni nasljednik npr. 3. ili rokove317 (npr. odredujem svojekcerke i to: SH. tako da naknadni nasljednik stice nasljedno pravo po osnovu testame nta ako u momentu smrti zavjestaoca tzv. prethodni n asljednik. Dakle.3. trenutno. ili budu nedostojni da naslijede). kao zamjenskenasljednike. 94. st. zavrsio odredeni fakultet. U supr otnom naknadni nasljednik ne stice nasljedno pravo vec to pravo ostaje tzv. st o je po Zakonu zabranjeno (cl.10.rodena 01. ali tako da oni sticu nasljedno pravo sukcesivno. prema pravilima zakonskog nasljednog reda. uslove . uz odredivanje nekog roka. 94. naknadni nasljednik. U ovom slucaju se radi o postavljanju uslova i rokova (clan 97 stav 2 ZN CG). ispunjenje u slova ili tereta. gdje testator za svoje nasljednike odreduje vise lica. tj. ZN CG). u testamentu naznaceno lice. st. nastanjena u Velikoj Britaniji______ . 3 6 2 Teretiiuslovi testator moze u pojedinim odredbama testamenta postaviti terete (naloge). s tim da njegovo nasljedno pravo prestane. supstituciji.1965. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. ZN CG). Nasljedno pravo prvo stice prvooznaceni nasljednik. u mjestu ---------.1969. ili se odreknu naslijeda. o takozvanom sukcesivnom odredivanju nasljedn ika zavjestaoca.rod Totic. naprimjer. a ne radi se o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. --------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. tzv. odredujem njihove bracne potomke. ZN CG).1. 94. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovdje se radi o tzv. 3. S ukcesivno odredivanje nasljednika.10. ovdje se ne radi o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. tzv.

ciji sam ja vlasni k sa 1/1 dijela. kuciste. Kao naknadnognasljednika.Ovim testamentom za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti. odredujem BB (podaci). odredujem svog sina AA. iz A lista nepokretnosti br. povrsine od 83 m2.164/33. i dvoriste. ----317 Clan 97. povrsine 83 m2. KO masline i stambena zgrada iz gradena na toj parceli br. u KO masline. 164/33. ZN CG.1. i koja je oznacena kao katastarska parcela br. poduslovomdadomomentamojesmrtizavrsi medicinski fakultetidado momentamojesmrtinijenavrsio28(dvadesetosam)godinazivota On je samo prethodni nasljednik.1. . upisana u V listu nepokretnosti br. povrsine od 337 m2.

naknadni nasljedni red otpad a. 3 6 4 Izvrsiocitestamenta testament moze sadrzavati i odredbu o izvrsiocima testamenta. Tada prethodni nasljednik.--3 7 Nistavosttestamenta testament je nistav: ako zavjestalac u vrijeme njegovog sacinjavanja nije imao 15 godina zivota ili n . ZN CG . osnivanje zaduzbine Zavjestalac moze testamentom ostaviti jedan ili vise legata (clan 95. nemoralni. molim ostavinski sud daodredipogod nu osobu za izvrsiocatestamenta ----------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanjeinaknadno zavjestanje ispuniiosigu ra pravanaknadnogprimaocazavjestanja. a narocito ako je zavjestalac odredio naloge. Mo ze narediti da se neka stvar ili pravo upotrijebi za postizanje neke dozvoljene svr he ili osnivanje zaduzbine (clan 96. smatraju se kao da ne postoje (vidi clan 97. P R I m J E R Za izvrsioca testamenta imenujem CD ---------------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. tj. stav 1. uslove ili rokove. stav 3. do 116.npr. kako je to odredeno prema regul ativi clanova 113. nedozvoljeni. Postavljanje izvrs ioca testamenta u ispravi o testamentu nije nuzno.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i rok a.----------------------------------------------------------------Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5.00 EURA (slovima: pethiljada eura).------------------------------------testator moze nekom duznoscu opteretiti lice kome ostavlja neku korist ili zaost avstinu (clan 97. 3 6 3 Legati. Ukoliko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo.000. ZN CG). koja sredstva ce biti deponovana na mo m racunu. podizanje nadgrobnog spomenika).. ZN CG). ZN CG. testator moze imenovati jedno ili vise poslovno sposobnih lica za izvrsioce testamenta. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik . ZN CG). ali je to svrsishodno. nerazumljivi ili protivrjecni. Uslovi i tereti koji su nemoguci.

ije bio sposoban za rasudivanje. . ako je zavjestalac bio natjeran prijetnjom. ili je bio u zabludi (cak i ako postoji zabluda o cinjenicama koje su pobudile zavjestaoca da ucini raspolaganje ). ako nije sacinjen u obliku utvrdenom u Zakonu i pod uslovima predvidenim Zakonom . prinudom.

d) Uvijek se mora paziti na potrebnu sposobnost za sacinjavanje testamenta iz cl an 61. stav 1 ZN CG i na formu i druge uslove za punovaznost.3. h) Predmet nasljedivanja. i cl. prevare.3. te uticale na punovaznost testamenta. ZN CG). f) testament se ne moze nikada saciniti preko punomocnika ili zakonskog zastupni ka (strogo licni pravni posao). upozoriti ostavioca da ne moze odrediti nasljednika svom nasljedniku ni legataru. tako i kad se imovina zavjesta za osnivanje nekog pravnog lica (ali pod uslovom da to pravno lice bude osnovano). ako posebn im propisima nije drugacije odredeno.tako. pa tako i testamenta. c) Uvijek treba upozoriti ostavioca na izjave koje bi bile protivne imperativnim normama. ali moze biti testamentarni naslje dnik ili legatar. ali ne prije proglasenja testamenta. naprimjer. . te davati poduke i upozorenja o sljedecem: a) Kod sacinjavanja notarskog zapisa o testamentu. stav 3. Zakona o vanparnicnom postupku (jer ima svojstvo sudskog testamenta) i Zakona o notarima. navesti da je izjavio da ima i da prihvata posljedice toga. to mogu biti stvari i prava koja pripadaju pojedincima. Ponistenje moze traziti samo lice koje ima pr avni interes. bez obzira d a li ima ili nema nuznih nasljednika i unijeti to u tekst. 3 8 Ostale napomenekodtestamenta Notar je duzan voditi racuna. Testament Ako su samo neke odredbe nistave zbog prijetnje. u zakonskim rokovima. kao sto su pokretne stvari. te dodati izjavu ostavioca da nema rodbine koja bi imala pravo na nuzni dio ili. kako u slucaju kada pravno lice postoji. a koju cine imovinska prava podobna za nasljedivanje (vidi cl. ili zablude. notar je duzan primijeniti pr avila Zakona o nasljedivanju. b) Uvijek treba upozoriti na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. je zaostavstina ostavioca u tren utku njegove smrti. e) U uvodu notarske isprave uvijek se mora navesti da se iz razgovora sa ostavio cem steklo uvjerenje da je poslovno i testamentarno sposoban (prema potrebi moze se traziti i vjestacenje za utvrdivanje sposobnosti za rasudivanje). nevazece su samo te odredbe (djelimicna nistavost). g) Pravno lice nikada ne moze biti ostavilac.2. ako je to zelio (clan 94 . ako ima. ZN CG).

pravo zaloga. i) testamentom se moze raspolagati: cijelom imovinom (formulacija: odredujem ____ ). za svog nasljednika na cjelokupnoj imovini za svog samo dijelom imovine. sve imovinske obaveze.dospjela potrazivanja. . odredenim prema cijeloj imovini (formulacija: nasljednika na 1/2 imovine odredujem__ ). autorska i industrijska prava. pravo sluzbenos ti itd.). sva stvarna prava (svojina.

P R I m J E R I 1. du . objasnio mu prednosti u vezi s tim. to ce notar konstatovati u samom testamentu. Nakon toga. ----Vaznost registra testamenata ogleda se u tome sto ce on biti jedinstvena evidenc ija svih testamenata u Crnoj Gori i sto ce se njime omoguciti da se. poducice zavjes taoca na tu mogucnost i na prednosti u vezi s tim. kao javnoj evidenciji koju vodi Nota rska komora. cuvanju i proglasenju test amenta notar ce dostaviti Registru testamenata318. Kada notar izda izvornik zapisa o testamentu. a u svakom slucaju. zavjestalac zahtije va i daje nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. s tom razlikom sto ga je duzan dostaviti nadleznom ostavinskom sudu cim sazna za s mrt lica ciji se testament nalazi kod njega319. 3 9 Registartestamenata Ako zavjestalac to zahtijeva. a narocito sa evropskom mrezom testamenata. pa je zavjestalac odustao od to ga . podatke o sacinjavanju. Kada se uspostavi ovaj registar testamenata. 2.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom pojedinim stvarima i pravima. Formulacija kada stranka zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. na brz i siguran nacin dode do podataka da li je neko lice ostavilo testament. stvorice se preduslovi za njegovo uvezivanje sa registrima ostalih zemalja. ovaj registar ce biti veoma vazan i za Notarsku komoru i no tarsku sluzbu. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. Pore d znacaja za pravnu sigurnost. nakon smrti zavjesta oca. Formulacija kada stranka ne zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. 3 10 Izvornikiotpravak notarskogzapisaotestamentu Izvornik zapisa o testamentu notar cuva u svom arhivu kao i ostale notarske akte . objasnio mu prednosti u vezi s tim. to je jedan od izuzetaka od pravila da se nikada ne izdaje izvornik notarskog akta. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. pod uslovom da je zavjestaoceva volja da mu lice kome se pojedine stvari ostavljaju bude testamentarni nasljednik (formulacija: za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti oznacenoj kao parcela broj ___ odredujem AB ).

318 Cl. 120. 319 Vidi cl. . 78. Zakona o notarima CG. Zakona o nasljedivanju CG.

Kako je vec naprijed naznaceno.zavjestalac ima i drugu imovinu. po pravilima koja vaze za sudski testament. Predmet naseg razmatranja jeste notarski zapis o testamentu. datum i mjesto rodenja. slije de primjeri moguceg teksta testamenta u razlicitim modalitetima u odnosu na sadrzaj . ako to stranka zeli. saciniti otpravak izvornika za arhivu koji stupa na mjesto izvornika. odnosn o po pravilima vanparnicnog postupka. S tim u vezi. na osnovu spec ijalnog punomocja koje je ovjereno u skladu s propisima. njegovo sjediste). ili licu odredenom u testamentu .g. njegovom punomocniku. s pocetkom u 10. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. Zakona o notarima i clana 69. Zakona o nasljedivanju.--------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete ) godine. notar moze. Obala br. u kom slucaju takav akt ima svojstvo sudskog te stamenta320. Nakon smrti zavjestaoca.00h (deset sati).07. UZZ-___/09. koji postupam u svojstvu notara. 3 11 Primjer:Zapisotestamentu sa zamjenskim nasljednicima Zapisnik i zapis o testamentu kojim se odreduju dva nasljednika. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. Testament zan je prilikom toga. Otpravak ili prepis testamenta koji je sacinio notar ili je kod njega na cuvanju . notar moze izdati samo ostaviocu dok je u zivotu. a ostavlja se jedna odredena nepokretnost . kao i u ostalim slucajevima izdavanja izvornika.2009.3. (licno ime notara. u svojoj kancelariji uredu. otpravak ili prepis se moze izdati samo poslije proglas enja testamenta.86 Zakona o notarima) . Poslije toga.1. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. sastaviti po nj enom kazivanju zapis o testamentu. Ja. a ta cinjenica se upisuje na otpravak (vidi cl. zamjenski naslj ednici. . notar moze izd avati samo prepise takvog notarskog akta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost. . Zakona o notarima CG i cl.--------------------------------------------------------------------------------------320 Cl. 52. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament.broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. 69. kao i naziv organa koji je izdao ispravu). Zakona o nasljedivanju CG. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastav testamenta. stav 1.

a na nepokretnosti ciji sam vlasnik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela 164/33. povrsine od 83 m2. nakon dubljeg razmisljanja. Zakona o vanparnicnom postupku. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. ni od koga prisiljava na. Pored ove imovine. Imov ina kojom raspolazem ovim testamentom. a koja se nalazi u mjestu ____ul. odlucila sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. upisana u A listu nepokretnosti broj 1. niti nagovarana.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Preventivno opozivam sva eventualno postojeca ranija raspolaganja za slucaj smrt i. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. prema usmenom kazivanju zavjestaoca. povrsine 337 m2. KO masline. imam i drugu imovinu. dana 26.---------------------------------------------------Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca._. ne spada u bracnu tekovinu. Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. ----------II ODREDIVANJE NASLJEDNIKA Ovim za svoje nasljednikena jednakedijelove. kuciste. Imam zive potomke i to: jednog sina i dvije kce rke. upisana u V listu nepokretnosti. kao zavjestalac. ----------------------------------------------------------------------------------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. i to S H (svi podaci za nasljednika kako bi se mogao identifikovati) i R A(svi podaci za naslj ednika kako bi se mogao identifikovati). pa sam. ili se .-------------U slobodnom raspolaganju svojom imovinom ni na koji nacin nisam ogranicena. sa korisnom stambenom povrsinom od 83 m2. Znam citati i pisati.. (dvadeset sestog jula d vije hiljade devete) godine. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja.07.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Na osnovu clana 193. raspolagatipojedinimstvarimaizsvojeimovinezaslucajsvojesmrti ---IPRETHODNE NAPOMENE Udata sam.2009. odredujem svoje kcerke. i dvoriste.. datum i mjesto rodenja._____br. i stambena zg rada. te propise o opozivosti i nacine opozivanja testamenta. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). izgradena na toj parceli. (licno ime.

----------Nakon ukazivanja i upozorenja od strane notara na zakonsko pravo na nuzni naslje dni dio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------III OSTALO Dalja odredenja u pogledu moje ostale imovine ne zelim da danas budu donesena. te . a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. koji ce biti obezbijeden od moje drug e imovine. i to tako da b racni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. kao zamjenskenasljednike. izjavljujem da imam jos jedno dijete-sina.odreknu nasljeda. o dredujem njihove bracne potomke prema pravilima zakonskog nasljednog reda. ili budu nedostojni da naslijede).

cuva notar u svojoj arhivi. Zakona o notarima. sto svojim potpisom n a ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. te me upozorio na posljedic e suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. kao i da su preduzete sve navedene radnje.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik. otpravak ovog zapisnika. a procitao ih je i sam zavjestalac.3. izdaje se zavjestaocu. ------------Naknada i troskovi: (tarifini brojevi. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom registru .---------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirat ce se u Registru testa menata. a procitao/la sam ih i sama. iznosi-sve u skladu sa tarifom koja ce bi ti donesena). Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. kao i da su preduzete sve navedene radnje. -------------------------------------------Notar me poducio mogucnosti evidentiranja u Registar testamenata cinjenice o sas tavljanju ovog testamenta. sa testamentom u formi notarskog zapisa. Zakona o notarima. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe clana 76. iznos-sv e u skladu tarifom . Testament izricito izjavljujem da prihvatam sve rizike zakonskog prava na nuzni nasljedni dio od strane mojih potomaka koji nisu obuhvaceni ovim testamentom. notar. te izjavljujem da je moja posljedn ja volja u svemu vjerno unesena. izvornik ovog zapisnika. i zavjestalac. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. objasnio mi prednosti u vezi s tim. sastoji se od ukupno 3 ( tri) lista i 3 (tri) stranice. Zakona o nasljedivanju. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. na osnovu clana 120. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa kojeg je sacinio notar. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: _____________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. -------Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. ----------------------------------------Na osnovu odredbe clana 86. Nakon toga.

(dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine.2009. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: .20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta). dovr seno u 13. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. 26.koja ce biti donesena).07.

2009. Zakona o vanparnicnom postupku. Ja. UZZ-___/09. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. te propise o opozivosti i nacinu opozivanja testamenta.00h (deset sati). kao i naziv organa koji je izdao ispravu). te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastavljanje testamenta. (licno ime notara. --------------------------------------------------- . U daljem razg ovoru sa zavjestaocem. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca.--------------------------------------------------------------------------Na osnovu clana 193. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost. s pocetkom u 10. odredivanje zamjenskog nasljednika ako prethodni ili naknadni nasljednik ne steknu nasljedno pravo zavjesta se cjelokupna imovina. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. u svom uredu. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam se da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament.naknadni nasljednik). Obala br. godine (dvadeset sestog jula dvije hil jade devete ) godine. Zakona o notarima i clana 69. koji postupam u svojstvu notara. njegovo sjediste). Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3 12 Primjer:Zapisotestamentu sa sukcesivnimodredivanjem nasljednika usloviirokovi Zapisnik o sastavljanju i zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljed nika putem postavljanja uslova i rokova (prethodni nasljednik .07. ----------------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. datum i mjesto rodenja. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. Zakona o nasljedivanju.

adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). kao zavjestalac. odlucio sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. datum i mjesto rodenja. niti . pa sam. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik.Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. prema usmenom kazivanju zavjestaoca. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. ni od koga prisiljavan . (licno ime.

------------------------------------------------------------------Do sada nisam sacinjavala testament i nisam ni u cemu ogranicena u raspolaganju svojom imovinom za slucaj smrti. -------------------------------------------------------------------------------------b) da ostatak novca nakon toga upotrijebi za pomoc jednom od starackih domova. naknadni nasljedni red otpad a. tj. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik. na uobicajen nacin.2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------Udovica sam i nemam djece i potomaka. ---------Clan1 . ---------------------------------------------------------------------------------------Clan2 Nalazem sljedece zavjestanje323:------------------------------------------------------------------------------moja sestra EE (navesti potrebne podatke) dobija jednokratnu novcanu uplatu u iz nosu od ______. Testament nagovaran. (dvadeset sestog jula dv ije hiljade devete) godine. sa duznoscu324 da time: -------------------------------------------------------------------------------a) odrzava moj grob. i da svake godine na dan moje smrti. nakon dubljeg razmisljanja. -------------------------------------Ako ni po ovome niko ne dode do nasljeda. odredujem kao zamjenskog nasljednika32 2 moju sestru EE (podaci). Tada prethodni nasljednik. zasadi svjeze cvijece. --------------------------------------- . po s vom izboru325 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovo zavjestanje se ima izvrsiti neposredno nakon moje smrti. ------------------------------Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i roka. Ukol iko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. raspolagati cjelokupnom svojom imovinom za slucajsvoje smrti ------Znam citati i pisati. Ovim za svog jedinog nasljednika na cjelokupnoj imovini321 odredujem svog sina A A. ---------------------------------------------------------------------------------------Opreza radi. odredujem svoju kcerku BB (podaci). dana 26. pod uslovomdado momentamoje smrtizavrsi medicinskifakultetidado momentamoje smrti nije navrsio 28 (dvadesetosam) godina zivota On je samo prethodni nasljedn ik. opozivam sva eventualna ranija postojeca raspolaganja za slucaj smr ti. Kao naknadnognasljednika.07.3. u trajanju od _____.

------------------------------------------------------------------------321 Napomena: Moze se odrediti vise nasljednika na jednake dijelove. ZN ostavljanje u nasljedstvo jedne ili vise odredenih s tvari. clan 9 4. ili bude nedostojan da naslijedi. a moze i di o imovine odreden prema cijeloj imovini. stav 3. ZN CG. 324 Vidi clan 97. stav 1. 322 Napomena: Odredivanje zamjenskih nasljednika je iz razloga ako bi testamenta rni nasljednik umro prije zavjestaoca. molim ostavinski sud da odredi pog odnu osobu za izvrsioca testamenta -----------------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanje i naknadno zavjestanje ispuniiosi guraprava naknadnogprimaocazavjestanja. stav 1. 325 Vidi clan 96. clan 93. ZN CG. Za izvrsiocatestamenta imenujem CD326 ----------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. sta v 3. ZN CG. odrekao se nasljeda. 323 Vidi clan 93. . ZN CG-ostavljanje u opstekorisne svrhe 326 Moze i testamentarni nasljednik-vidi clan 113.Clan3 . ZN CG. odnosno jedna ili vise odredenih stvari ili prava.

Nakon toga. a ta sredstva ce biti deponovana na m om racunu_____________. Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik sa testamentom u formi notarskog zapisa sastoji se od ukupno ___ l ista i ___ stranice. notar. izvornik ovog zapisnika sa notars zapisa cuva notar u svojoj arhivi. -----------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon upozorenja notara na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. izdaje se zavjestaocu. ----------------------------------------------------------------Notar me je poducio mogucnosti evidentiranja cinjenice o sastavljanju ovog testa menta u Registru testamenata.00 EURA(slovima:pethiljada EURA). te me upozorio na posl jedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim.000. Zakona o notarima. a procitao ih je i sam zavjestalac. kao i da su preduzete sve navedene radnje. -------- . te izjavljujem da je moja posljed nja volja u svemu vjerno unesena. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog --------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog ---------clana 76. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. Zakona o notarima.----------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirace se u Registru testamenata. a procitao/la sam ih i sam/a. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. -----------------------------------------------------------------Zavjestalac:_____________-------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. Zakona o nasljedivanju.---------------------------clana 86. otpravak ovog zapisnika sa notars zapisa kojeg je sacinio notar. sto svojim potp isima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. kao i da su preduzete sve navedene radnje. i zavjestalac. izjavljujem da nemam potomaka koji imaju pravo na nuzni dio327. na osnovu clana 120.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. objasnio mi prednosti u vezi s tim. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru.

2. dov rseno u 13.2009. iznos-sv e u skladu tarifom koja ce biti donesena). -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: 327 Napomena: Moguce su i sljedece alternative: 1. iznosi-sve u skladu sa tarifom).07. Prihvatam rizike toga.Naknada i troskovi: (tarifni brojevi.20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta). (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine. 26. Imam sina koji se odrekao nasljeda po osnovu Ugovora o odricanju od nasljeda 3. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. . Imam sina kojem sam poklonila najveci dio imovine i ovim mu nece biti povrije deno pravo na nuzni dio.

b) Uslovi za punovaznost Da bi ovo odricanje bilo punovazno. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ovi pravni poslovi imaju obligacionopravne i nasljednopravne elemente i dejstva. moze se ugovorom s pret kom odreci od nasljeda koje bi mu pripalo poslije smrti pretka. postoji jedan izuzetak koji nasljedno zakonodavstvo Crne Gore poznaje.-122. st. potrebno je sljedece: da su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova u pogledu saglasnost i volja. predmeta. 1086. Uloga notara u sacinjavanju. te su zbog toga ranije bili regulisani Zakonom o nasljedivanju. pod prijetnjom nistavosti. ugovor o dozivotnom izdrzavanju (clan 1075. dok kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imov ine za zivota i ugovora o dozivotnom izdrzavanju. da se radi o nasljedu na zaostavstini koja je bila poznata u vrijeme zakljucenja . brac ni ugovor. U nekim pravnim sistemima postoje jos i druge vrste nasljednopravnih ugovora. Radi se o sljedecim ugovorima: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (clan 135. postoji obavezna nadleznost notara da te ugovore sacini u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne ispr ave (vidi cl. 3. ZN CG). shodno pravilima obligacionog prava. ne mogu sadrzavati ni drugi ugovori. postoji faku ltativna nadleznost notara (sud ili notar). ugovor o buducem nasljedstvu ili legatu i ugovor o m edusobnom nasljedivanju bracnih drugova. osnova i sposobnosti. takve odredbe. takva je da kod ugovora o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4. ti ugovori su u crnogorskom zakonodavstv u izricito zabranjeni (vidi clan 121. odnosno zakljucenju naprijed naznacenih pravnih pos lova. ZN CG). po kojem potomak koji moze samostalno raspolagati svojim pravima. ZOO CG). 51. kao sto je npr. Medutim. ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (clan 1063. 4 1 Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno a) Pojam Pravilo je da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno328 nema pravnog dejstva. ka o sto su: ugovor o nasljedivanju. ZOO CG). 1074. Shodno tome. Zakona o notarima). t.4. a u sadasnjem zakonoda vstvu Crne Gore neki od njih su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. 1. Medutim.

ugovora i koja nekom potomku treba da pripadne od pretka poslije smrti. uz odobrenje organa starateljstva. moze zakljuciti zakonski zastupnik. u ime poslovno nesposobnog ugovaraca. a po osnovu Zakona. . 329 Vidi clan 66 i 308 PZ CG. 328 Clan 135. ZN CG. jer se ovdje radi o aktu raspolaga nja imovinom i pravima329. jer u suprotnom. ovakav ugovor. da ga sklope predak i potomak koji su poslovno sposobni.

. ako se zeli drugacije od onoga sto je Zakon propisao (cl. ako ugovorom o odricanju ili naknadnim ugovorom nije sta dr ugo odredeno. to ne utice na punovaznost ugovora o odricanju. 4. 135. izmedu ostalog. tome je notar duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane. smatr amo da ne mogu biti ovjereni potpisi od notara vec da se mora sastaviti u formi nota rskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi privatne isprave. c) Sadrzaj i obiljezja Zakonska je pretpostavka da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno. 53.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da je ugovor sacinjen u pisanom obliku i da ga je ovjerio sudija. da se ta njegova izjava odnosi na svako njegovo nasljed no pravo prema zaostavstini pretka. ali potomak moze ispunjenje te n aknade zahtijevati sudskim putem. st. osim ako se izricitom odre dbom drugacije ne ugovori. kako od samog pretka. 5 ZN CG). Moze se u notarskom zapisu predmetnog ugovora koristiti i mogucnost ugovaranja klauzule izvrsenja bez odlaganja. Zakona o notarima). npr. tj. da ovo odricanje potom ka ne vazi za njegove nasljednike . upozoriti pretka i potomka na posljedice ugov ora i takvo upozorenje unijeti u notarski zapis ugovora. bez obzira kolika bude ta zaostavstina u momentu smrt i pretka. davanje izjave o pris tajanju pretka na podvrgavanje prinudnom izvrsenju bez odlaganja iz njegove cjelokupne i movine (cl. vazi za po tomke onoga ko se odrekao. ZN CG propisano da notar mora procitati ugovor i upozoriti pretka i nasljednika na posljedice ugovora. te da odricanje djeluje i na njegove potomke. pa ako je predak ne ispla ti. odnosno notar. st. tako i iz njegove zaostavstine na slucaj njegove smrti. notar je duzan upo zoriti pretka i potomka i na sljedece: dati upozorenje potomku da ne moze bez saglasnos ti pretka (jer se radi o dvostranom pravnom poslu) opozvati svoju izjavu o odricanj u od nasljeda datu u ugovoru. st. Moze se ugovoriti naknada. potrebno je u ugovor unijeti klauzulu o tome. Dakle. 1. Ukoliko se ugovor sastavlja pred notarom (fakultativna nadleznost notara). Za punovaznost izjave o odricanju od nasljeda bez znacaja je da li je to odrican je ucinjeno uz naknadu ili bez naknade. 135. a iz razloga sto je u cl. Notar je obavezan. Nadalje.

ne moze opozvati takvu izja vu. ZN CG). ili prijetnjom. odnosno ugovor bez druge ugovorne strane. ali moze traziti ponistenje ugovora ak o je njegova izjava o odricanju o nasljedstva izazvana prinudom.Nasljednik koji se odrekao jos neotvorenog nasljeda. st. u roku koji mu odredi sud. Ako se po davanju izjave o odricanju od nasljeda pronade imovina za koju se u vr ijeme davanja izjave nije znalo da pripada zaostavstini (a postojala je u momentu skla panja ugovora o odricanju). nasljednik koji je dao takvu izjavu. ili je data usljed prevare. a iz razloga sto se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na zaostavstinu koja je nasljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave (vidi cl. moze traziti da mu se prizna pravo nasljeda na dio koji mu po zakonu pripada na novopronadenu imovinu. .2. ili u zabludi. 136.

sa sluzbenim sjedistem u Budvi . ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. anarocitodasepotomaknemozepojavitikao nasljednik na imovinikojajepredmetovogugovora -------------------------------------------------------------Nakon toga.1.1. izdat od ------. preda mnom. od ------. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. po z animanju menadzer.00 h (osam casova). drzavljanin Crne Gore. CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. te uvidom u prezentovani mi Izvod iz maticne knjige ro denih. -------------------------------------------------2. broj______. od dana________.________._______. Gospodin mm. a koja izjavljuje da je: kci B. izdatu od mUP-a Crne Gore.10. da razumiju pravne posljedice na koje sam im ukazao i da ima ju ozbiljnu i pravu volju za zakljucenje ovog ugovora. Podgorica. br. sa rokom vazenja do____.. broj_____ izdatu od mUP-a Crne Gore. od dana _______. sa rokom vazenja do________. rodena dana_____u Podgorici. uz ugovaranje isplate naknade nasljedniku i izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja za isplatu te naknade. u 8. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 2 Primjer:Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. sa prebivalistem u Budvi.4. nastanjen u Podgorici ul. Gospoda DJ. Riva br. broj____ __. Ul. drzavljanka Crne Gore. JmB_________. ozenjen (udaljemtekstu:predak). nastanjena na adresi ul. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). dolje potpisanim notarom milic misom. JmB________. Dana 15.istovremenosupristupili:--------------------------------------------------1.1/2009. prisutni su izjavili sljedeci:---------------------------------------------------------------------- . ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. ust anovio sam da su prisutni u rodbinskom odnosu oca i kcerke. UZZ br. Riva br. sa prebivalistem u Budvi. roden dana_______u Podgorici. po zaniman ju frizerka. sacinim notarski zapis ugovora oodricanjuodnasljeda. udata (udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji. a koji izjavljuje da je: sin A.2009. ------. Takode sam se uvjerio da su sposobni i ovlaste ni za zakljucenje ovog pravnog posla. Ugovorne strane sam upozorio na pravneposljediceovogugovora.

DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu i prava na . koja je stoga ovlascena na nasljedivanje po osnovu Zakona.------------UGOVOROODRICANJUOD NASLJEDAKOJE NIJEOTVORENO----------------------Clan1 mm je otac DJ. kao i na nuzni nasljedni dio.

a sto DJ prihvata. ------------------------------------------------------------------Clan2 mm prihvata ovo odricanje. mm se obavezuje da ce u roku od 15 (petnaes t) dana. pa mm333.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nuzni nasljedni dio330 na cjelokupnoj imovini pretka mm. ostaje netaknuto. izjavljuje pristajanje na neposredno pr inudno izvrsenjebezodlaganjaizcjelokupnesvojeimovine. iskljucuje iz zakonskog n asljednog reda i iz prava na nuzni nasljedni dio. Zauzvrat. snosi DJ. a na osnovu ovog notarskog akta. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i reali zacijom ovog ugovora. te broj i datum prepisa lista nepokretnosti koji se prilaze uz izvornik nakon sto je procitan strankama) --------------------------------------------------------Ovo odricanje vrijedi i za potomke331 DJ. koji se ima isplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zakljucivanja ovog ugovora. ukljucujuci i njene potomke334. ------------------------------------------------------------- . koja se u momentu zaklj ucenja ovog ugovora sastoji od:________(unijeti sve potrebne podatke o imovini. ---------------------------------------------------------------------------------Notarjepoducioiupozorio strankena mogucnost i posljedice podvrgavanja mm neposre dnom prinudnom izvrsenju bez odlaganja za preuzetu novcanu obavezu. ------------------------------------------------------------------------Pravo mm da kasnijim raspolaganjem po osnovu posljednje volje povlasti svoju kce rku DJ. uz predocavanj e dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. racunajuci od dana zakljucenja ovog ugovora. DJ isplatiti jednokratni novcani iz nos332 od ____ EURA. -------------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim aktom odgovaraju solidarno. Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati povjeriocu na njegov zahtjev. radi isplate naprijed naznacenog iznosa od _____EURA. a za nepokre tnosti unijeti i podatke iz katastra nepokretnosti.--------------------------------------------------------------Clan3 Ovim odricanjem se DJ.

k ne ukljucuje potomke . DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom za konskom redu na cjelokupnoj imovini pretka MM. stav 5. ako sporazumom o odricanju nije sto drugo odredeno. 332 333 334 oje Alt. ZN CG je regulisano da odricanje vazi i za potomke onoga koji se odrekao. Odustaje od toga . a sto se ne odnosi na nuzni nasljedni red: npr. Alt. 331 Alt. formulacija: ovo odricanje se vrsi bez naknade . ako odricanje ne ukljucuje potomke formulacija: ovim odricanjem se DJ. S tim u vezi formulacija: ovo odr icanje ne vrijedi za potomke DJ . a narocito: -----------------330 Alt. Alt. u clanu 135. moze se odreci i samo prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu .------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozoriona posljedice ovog ugovora. ako je bez naknade. koja se sastoji od _____ . .

2. da se ovo odricanje od nasljeda odnosi i na potomke DJ i na posljedice toga335.mm(potpis) 2. te na pravne posljedice toga. u 11. DJ (potpis) NOTAR misic miso (potpis.2009 g. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustv u notara svojerucno potpisuju. npr. da u roku koji mu sud odredi trazi da mu se prizna pravo na zakonski nasljedni dio u sluca ju novopronadene imovine. neposrednim pitanjima uvjerio s e da odgovara volji stranaka. za koju se nije znalo da pripada zaostavstini u vrijeme zakljucenja ugo vora. s tim da se ovim ne dira u zakonsko pravo DJ. pecat i stambilj) 335 Ovu poduku i upozorenje uvijek unijeti u ispravu ako stranke nisu drugacije ugovorile. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. kao lica koje se odreklo nas ljeda. te da se moze drugacije ugovoriti. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) .10. dana 15. da ovo odricanje od nasljeda ne v . da se potomak ne moze pojaviti kao nasljednik na imovini koja je predmet ovog ugovora. da se ovaj ugovor ne moze opozvati. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 1. -------------------------------------------------------4. ali se od toga odustalo. da se odricanje ne odnosi na potomke nasljednika .00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. osim u slucaju obostrane saglasnosti stra naka.4. koja mu je bila poznata u vrijeme zakljucenja i koja se zatekne u momentu smrti pretka i na posljedice toga. --Od ovog notarskog akta dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------mm (1x) ----------------------------------------------------------------------------------------------------DJ (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi____. a kako slijedi:____ ____. -----------------------------U Podgorici.---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. Alt. da se ovaj ugovor o odricanju od nasljeda odnosi na svu zaostavstinu pretka mm. ------------------------------------------------------------------------------------------3.

ovo unijeti u .azi za potomke DJ i da ce se njen dio nasljedivati kao da je umrla prije ostavioca ispravu samo ako je tako ugovoreno. .

npr. postoji i drugi izuzetak od prav ila. Ovaj izuzetak se odnosi na mogucnost ustupanja imo vine336 od strane pretka jos za vrijeme njegovog zivota i to u korist potomaka (djeca i drugi potomciobavezan uslov za punovaznost ugovora). forma. tj. Medutim. a to je da se pitanje nasljedivanja i posebno pitanje raspodjele imovine jednog lica postavlja uvijek i tek za slucaj smrti. kao takav. osnov. bez obzira koliki je dio bilo koji potomak dobio. kao nasljednik njegovog umrlog sina po pravu predstavljanja. dvoje djece i unuk. 4 3 2 Usloviza punovaznost Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bice punovazan: ako su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova iz ZOO (saglasnost volja. nije dozvoljeno vracanje tih dobara kao poklona radi namire nja nuznog nasljednog dijela). pri cemu se ta lica ovim ug ovorom odricu bilo kakvih nasljednopravnih zahtjeva u pogledu imovine koja je predmet takvog ugovora (npr. na one koji bi se svakako pojavili kao njegovi nasljednici (zakonski). sposobnost za zakljucenje). izuze t iz Zakona o nasljedivanju i regulisan u Zakonu o obligacionim odnosima.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 Ustupanjeiraspodjela imovine za zivota 4 3 1 Pojamipravnapriroda Pored odricanja od nasljeda koje nije otvoreno. Ovaj ugovor je svojom sustinom obligacionopravni ugovor. tako da predak v ise ne moze raspolagati tom imovinom ni pravnim poslom medu zivima (inter vivos). koji bi po zakonu bili pozvani da naslijede njegovu zaostavstinu (a to se cijeni prema stanju koje postoji u vrijeme zakljucenja ugovora. Notar je duz an na to upozoriti ugovorne strane. Dak le. te usvojenik . ako su u njemu ucestvovala i sa njim se saglasila sva djeca i drugi i ostaviocev i potomci. najznacajnije nasljednopravno dejstvo ovog ugovora jeste da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici338. jer se njime vrsi pre nosenje imovine sa pretka na potomke i eventualno bracnog druga. uz mogucnost (nije uslov za punovaznost ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota) eventualnog ukljucivanja bra cnog druga i to sve pravnim poslom medu zivima: ugovorom o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. predmet. ni pr avnim poslom za slucaj smrti (mortis causae). ovaj ugovor ima nasljednopravni znacaj i dejstva. tim ugovorom predak (ustupilac) se obavezuje da potomcima za zivota ustupi bez naknade svoju imovinu337. On za glavn u posljedicu ima prenosenje svojine sa pretka na njegove potomke. te je.

kod potpunog usvojenja). ZOO CG. moze je dati naknadno u istoj formi. Potomak koji nije dao saglasnost. ZOO CG. 1063. 1063. . 337 Vidi cl. 338 Vidi clan 1066 stav 3 ZOO CG.-1074. Ustupanje i raspodjela imovine ostaju punovazni ako je potomak koji se nije saglasio u samom 336 Cl.

Predmet ustupanja i raspodjele je dio moje sadasnje imovine. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima ugovoru. umro prije ostavioca. P R I m J E R Predmet ustupanja i raspodjele je cjelokupna moja sadasnja imovina. Ako bracni drug ne bude obuhvacen (nije ukljucen ili nije prihvatio d a bude ukljucen). Ukoliko svi potomci ustupioca koji bi bili pozvani na nasljede (a to se cijeni p rema stanju u momentu sklapanja ugovora). ili je iskljucen iz nasljeda. dao saglasnost na ugovor u naknadnoj ispravi u istoj formi. 1064. a nije ostavio svojih potomaka. 4 3 3 Predmet ustupanjairaspodjele Predmet i raspodjela ustupanja moze biti samo ustupioceva imovina koja postoji u casu ustupanja i raspodjele. u od nosu na tog bracnog druga.4. ---------------------------------------------------------------Ako bi se ugovorila raspodjela dobara koja ce se zateci u zaostavstini ustupioca . te ako je p otomak koji se nije saglasio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alt. Dakle. koji moze dati svoju saglasnost na ucinjeno ustupanje i raspodjelu ili ucestvovati u toj raspodjeli. takva . Isto to vazi i za slucaj ako se ustupiocu poslije ustupanja rodi dijete ili se pojavi nasljednik koji je bio proglasen za umrlog.Ostalom imovinom ne zelim danas raspolagati. U ovom ugovoru se moze (ali nije nuzno za njegovu punovaznost) obuhvatiti i brac ni drug pretka (ustupioca). ZOO CG). ali se radi odredivanja nuznog dijela nadzivjelog bracnog druga. bracni drug se moze obuhvatiti samo uz njegov pristanak. . smatraju poklonom339. ust upanje i raspodjela ostaju punovazni. tada bi se taj pravni posao sma trao poklonom. imao bi pravo na nuzni dio i pravo da namirenje tog nuznog dijela trazi iz ustupljene imovine3 40. ustupljeni dijelovi ostavioceve imovine ucinjeni njegovim potomcima. a onaj ko nije ucestvovao. u cjelini ili djelimicno. ili je nedostojan za nasljede (vidi cl. a ne bi dal i saglasnost ni u naknadnoj ispravi u istoj formi. izgubio bi nasljednopravna dejstva. a sve to pod uslovom da bracni drug moze i hoce da bude nasljednik. koja se sasto ji od____. i 3. tj. njegovo pravo na nuzni dio ostaje neokrnjeno. U tom slucaju. ne bi zakljucili ugovor vec samo neki. st. koji se sastoji od___. 2. ili se odrekao nasljeda.

odredba bi bila nistava. Ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu. 340 Clan 1068. 1066. U slucaju p ostojanja ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. . 341 Vidi cl. ZOO CG. zaostavstinu ce ciniti samo imovina koja nije bila obuhvacena ustupanjem i raspodjelom. ZOO CG. i 1067. 339 Clan 1070. ZOO CG. kao i dobra koja je naknadno stekao341.

pravo stanovanja i to na svim ustupljenim dobrima ili nekim od njih (licne sluzbenosti344). stvarati odredenu obavezu343. ugovoriti dozivotnu rentu u novcu ili zamjenjvim stvarima345. ako nije sta drugo ugovoreno.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 4 Formaugovora Forma ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bitan je element za nje govu punovaznost. ili ako nesto drugo ne pro izilazi iz okolnosti slucaja. pravo upotrebe. jer bez te forme. odrede ne odredbe o tome postoje i u ZOO342.st. kao i za koje drugo lice . potrebno primijeniti odredbe naznacenog prava. Da je tako postupio. ili za oboje. s hodno odredbama cl. za v rijeme trajanja zivota. 4 3 5 Zadrzavanjepravakodugovoraoustupanjuiraspodjeliimovine za zivota Ustupilac moze za sebe. tome bi notar trebao poduciti stranke. notar to mora konstatov ati i potvrditi u samom ugovoru. ovaj ugovor ne bi p roizvodio pravno dejstvo. pod prijetnjom nistavosti. dok su dozivotna renta i dozivotno izd rzavanje regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. P R I m J E R I Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. koji propisuje. Ako su licne sluzbenos ti ili dozivotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bracnog druga zajedno. Ovdje je propisana iskljuciva nadleznost notara. i to: pravo plodouzivanja. ob avezu notara da ugovornim stranama procita ugovor i upozori ih na nasljednopravna dejs tva. 3. Licne sluzbenosti (pravo plodouzivanja. ugovoriti kakvu drugu naknadu. t. za bracnog druga. U suprotnom. licna sluzbenost ili renta pripadaju u cjelini prezivjelom bracnom drugu do njegove smrti. ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. koja se odnose na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. zadrzati odredena prava. u s lucaju smrti jednog od njih. ugovoriti dozivotno izdrzavanje. Uslucaju smrtijednogodovlascen . pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce. Zakona o notarima. Ovaj ugovor m ora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. Pored toga sto je Zakon o notarima propisao postupak notara u sastavljanju notarskih akata. ili dati naloge.1. pravo upotrebe i pravo stanovanja) regul isane su u Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima. 51. pa je kod ugovaranja zadrzavanja tih prava.

drugo zadrzavapravostanovanjaupunom obimudo smrti . a moze se i drugacije ugovoriti: 342 343 344 345 Vidi Clan Vidi Vidi cl.-1099. --------------------------- to je zakonsko odredenje.ika.-cl. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 249. ZOO CG. 1087. 1069. 1065. ZOO CG. cl. 223. ZOO CG. cl.

Uslucaju smrti ustupi oca. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke.4. .00 EURA (s lovima: dvadesethiljada EURA).ovo pravoprestaje --------------------------------------------------------------------------------------------------4 3 6 Odgovornostzaustupiocevedugoveipobijanje ustupanja Potomci izmedu kojih je ustupilac razdijelio svoju imovinu. Svaki povjerilac cije je potrazivanje dospjelo. broj ________. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom .00 EURA (slovima:petnaesthiljada EURA). na osnovu Ugo vora o zasnivanju hipoteke. smatra se da je duznik znao da poduzetim raspolaganjima nanosi stetu povjeriocima i za pob ijanje tih radnji ne trazi se da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato( clan 288 stav 3 ZOO). iznos neplacenog duga na danasnji dan kao dan obracuna je 15. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. s tim sto se to ugovorom prilikom ustupanja i raspodjele moze drugacije ugovoriti.06. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce.. u korist Banke ____. akoji dug jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. za kredit u iznosu od 20. a koja se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nak on sto je procitana strankama.000 . od 01. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga.2006. za v rijeme trajanja zivota. moze pobijati pravn u radnju duznika poduzetu na njegovu stetu (duznik nema dovoljno sredstava za ispunjenje dospjelog povjeriocevog potrazivanja). ne odgovaraju za nje gove dugove. g. Stranke su pribavile Saglasnost Banke ___ za pre uzimanje duga obezbijedenog hipotekom. P R I m J E R Potomak SB preuzima dug obezbijeden hipotekom.000. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. KO Grad. koji je zakljucio ustupi lac sa naznacenom bankom. koja je upisana u G listu nepokretno sti broj 298. ------------------------------------------------------------Ustupiocevi povjerioci mogu pobijati ustupanje i raspodjelu pod uslovima predvid enim za pobijanje raspolaganja bez naknade (actio pauliana pobojna tuzba)346. Kod bes platnih raspolaganja (kao sto je ovo) i kod raspolaganja izmedu bliskih srodnika.

. 2. st. notar b i trebao poduciti i upozoriti stranke. 1071.U vezi sa mogucnosti pobijanja ustupanja i raspodjele imovine za zivota. ZOO CG. P R I m J E R Notar je stranke upozorioipoducio da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustup anje i raspodjelu pod zakonskim uslovima za pobijanje raspolaganja bez naknade -----------------346 Clan 287-292. i cl.

ili ako potomak AC ne izvrs ava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. cija mu je isplata nalozena ugovorom. Postoji odgovornost potomaka za pravne i skrivene mat erijalne nedostatke. pod uslovom da nije i skljucen iz nasljeda. Potomci su duzni bez naknade i odlag anja izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca. ima pravo da zahtijeva svoj nuzni dio poslije smrti ustupioca. da opozove ustupanje348. vodeci pri tome racuna o vaznosti tereta za ustupioca i ostalim okolnostima slucaja. a sto ima za posljedi cu da ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota nije punovazan i u cijelost i se smatra poklonom (clan 1064. t j. ako potomak ne daje njemu ili kome drugom izdrzavanje odredeno ugovorom o ustupanju i raspodjeli. Svaki potomak jemci i duguje naknadu srazmjerno svom dijelu koji je dobio ustupanjem i raspodjelom. ustupilac ima pravo da zahtijeva da mu potomak vrati ono sto je primio ustupanje m i raspodjelom tj. ili ako potomak AD ne i splati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. sud ce od luciti da li ustupilac ima pravo da zahtijeva vracanje date imovine ili samo pravo da t razi prinudno izvrsenje tereta. Posljedice opoziva su takve da potomak koji je morao da vrati ono sto je primio. 4 3 8 Opozivanje S obzirom da je ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota besteretni pra vni posao. dijelovi ustupljene imovine ostalim potomcima smatrace s e kao pokloni. ako potomak ne isplati ustupioceve dugove. i poslije ustupanja i raspodjele347. P R I m J E R Ugovaranjeodredbeobesplatnompovratnomprenosuustupljeneimovine U slucaju grube nezahvalnosti potomka AB prema njemu. da nije nedostojan. i 1068. Ustupilac imapravonabesplatnipovratni prenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 7 Obaveza jemstvaizmedupotomaka Obaveza jemstva izmedu potomaka ista je kao i kod sanasljednika poslije diobe. U ostalim slucajevima kada potomak ne izvrsi terete odredene ugovorom. Od ovoga se razlikuje situacija kada neko od potomaka nije obuhvacen ug ovorom ili se nije naknadno saglasio sa ustupanjem i raspodjelom. te da se nije odrekao nasljeda. Pri izracunavan ju velicine njegovog nuznog dijela. i to u sljedecim slucajevima: ako je potomak pokazao grubu nezahvalnost prema njemu. Potomci . odgovornost za postojanje i naplativost potrazivanja ustupioca koje je pripalo nekom od potomaka. ZOO CG).

348 Vidi cl. . ZOO CG. ZOO CG.imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretnosti do dana 347 Clan 1072. 1073.

--------------------------4 3 9 Primjer:Ugovoroustupanjuiraspodjeliimovinezazivota Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (raspodjeljuje se cjelokupna i movina. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. drzavljanka Crne Gore. Ul. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima prijema opoziva. Riva br. po za nimanju menadzer.(udaljemtekstu: ustupilac/predak)------------------------------------2. te upis tih prava u katastar nepok retnosti. rodena dana_____. Gospoda AB. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustu pljenih im nepokretnosti do dana opoziva. drzavljanka Crne Gore. UZZ br.. rodena dana_____.________. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). udovica. u Podgorici. sa prebivalistem u Budvi.1. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. Podgorica. u Podgorici. upise zabiljezba naprijed naznacenog prava na opoziv ovog ugovora.4. a koja izjavljuje da je: kci B. drzavljanka Crne Gore. potomak preuzima dug ustupioca. sacinim notarski zapis ugovora oustupanjuiraspodjeliimovinezazivota.(udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------3. udata. a koja izjavljuje da je: kci A. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ .2009. preda mnom. po zaniman ju frizerka. JmB________ . vrsi se ugovaranje zadrzav anja odredenih prava i ugovaranje prava na opoziv. sa rokom vazenja do________. KO Grad. izdatu od mUP-a Crne Gore. dolje potpisanim notarom misic misom. od dana________. sa prebivalistem u Budvi. od dana _______. Riva br. izdatu od mUP-a Crne Gore. u Podgorici.istovremenosupristupila sljedeca lica:-----1. ----------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane su saglasne i zahtijevaju da se u G listu nepokretnosti. Ul. broj____._______broj______. JmB________ . kao i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja za placanje novcanih obaveza). CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA.00 h (osam casova). nastanjena u Podgorici ul. Dana 15.1. ustupilac je udovica. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. u 8. Gospoda CD. Gospoda EF. sa prebivalistem u Budvi.10. sa rokom vazenja do____. rodena dana_______. JmB_________.1/2009. nastanjena na adresi ul.

nastanjena na adresi ul. sa rokom vazenja do________. a koja izjavlj uje da je: kci B._izdatu od mUP-a Crne Gore. udata. Podgorica. od dana________. a narocito na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu namir iti nuzni . po zanimanju frizerka . te ustanovio da su sposobne i o vlascene za poduzimanje ovog pravnog posla.(udaljemtekstu:potomak)-----------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam poducioi upozorio na posljedice ovog pravnog posla..________.

10. za koje je notar danas izvrsio neposredni uvid352 u kata stru nepokretnosti Podgorica i ustanovio stanje: --------------------------------------------------------------------------1. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. povrsine od 500 m2. I sprat.1. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. upisana u Listu nepokretnos ti br. koji se nalazi u Podgorici. upisan je ustupilac AB. stranke saglasno izjavljuju da je ustupilac majka potomaka i da nema drugih potomaka. na o snovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________. a cjelishodno je da bude obuhvacen i bracni drug. Vinograd. U B listu kao vlasnik.000.a. ukupne povrsine od 59 m2.000 . upisan je ustupilac AB.--------------------------------------------------------II USTUPANJEIRASPODJELA --------------------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom ustupilac se obavezujedaizvrsi ustupanjeiraspodjelu za zivotabez nem . dok je u listu G upisana hipoteka u korist PBS banke Podgorica. Parcela br. a da ustupilac nije u braku .. ----------------------Nakon toga. dok u listu G a upisanih opterecenja i ogranicenja. -------------------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35. stranke izjavljuju sljedeci :--------------------------------------UGOVOROUSTUPANJUIRASPODJELIIMOVINEZAZIVOTA ----------------IPREDMETUSTUPANJAIRASPODJELE-------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom se ustupairaspodjeljuje cjelokupna nepokretna imovina.. od_______._____.000. izgradenoj u ul. sa 1/1.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). KO Grad. koju cine sljedece nepokretnosti. povrsine od 5000 m2. 500. u ul. KO Janjici.. Dvosoban stan.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nasljednici349. u iznosu od 20. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. te da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci.1. Titova br. a nalazi se u stambenoj zgradi br. sa 1/1.00 EURA (slovima: tridesetpethiljada EURA) ---2.---------------------------------Cijenimo da ova nepok retnost vrijedi353 20. -------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla351. te na posljedice suprotnog pos tupanja350. stan br. Kao vlasnik stana. 201/1. i kao suvlasnik sa 1/20 na zemlji stu u A listu.00 EURA (slovima:dvadesethiljada EURA). na parceli broj 5/1..

na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja. Zakona o obligacionim odnosima kojim je regulisan ovaj ugovor. 353 Iako se radi o pravnom poslu bez naknade. svimsvojimpotomcima.sa1/1 dijela. 351 U skladu sa odredbama clana 1063.astoovaprihvata. stav 2. itokakoslijedi:------------------------------------------------------------------------------------1 SvojojkcerkiCD ustupaiprenosiusvojinu. kao i obracuna notarske tarife itd. zbog eventualnog poreza na promet nepokretnos ti.nepokretnostblizeoznacenuut ackiI1 ovogugovora. u notarskoj ispravi izraziti vrijednost nepokretnosti. a koji se prilaze uz izvornik.-1074. i 1070. Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. u saradnji sa stranka ma.naknadesvojupostojecunepokretnuimovinuiz tackeIovogugovora. potrebno je. . ZOO CG. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. 352 Alt.-----------------------------------------------------349 Clan 1066. 350 Clan 1064. notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. ZOO CG.

pravo plodouzivanja.---------------------------Notar je upozorio stranke. na osnovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________.00 EURA (slovima:tristotine EURA).356 mjesecno u iznosu od 300. g.20 06. koja je up isana u G listu nepokretnosti. te ga upozorio na posljedice i rizike suprotnog postu panja. da moze obavezati potomke na davanje kakve druge naknade. ili za oboje. Radi placanja naprijed naznacene rent e. dozivotnu rentu. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom . iznos neplacenog duga na danasnji d an.000. kao dan obracuna. pravo stanovanja ili pravo upotrebe na nepokretnostima koje ustup a i prenosi.nepokretnostblizeoznacenu utackiI-2 ovogugovora.00 EURA (slovima: petnaesthiljada EURA).00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2 SvojojkcerkiEF ustupaiprenosiusvojinu. KO Grad. od 01.06. pravo dozivotnog izdrza vanja. ili svo g bracnog druga. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . sa fiksnom godisnjom k amatnom stopom od 7%.4. pa ugovorne strane saglasno ugovaraju sljedece:------------------------------------------------------------a) Potomak CD preuzima dug354 obezbijeden hipotekom na parceli broj 5/1. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. Povjerilac moze na z ahtjev dobiti izvrsni otpravak ove isprave uz predocavanje dokaza da su ispunjene pretp ostavke za njenu izvrsnost. s tim da prva rata dospijeva_____. broj 105. akoji jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. ili za kog drugog. i to unaprijed svakog prvog u mjesecu za tekuci mjesec. ------------------------------------------------------------b)Potomak EF se obavezuje placati ustupiocu za zivota novcanurentu.000. ugovoriti zabranu otud enja i opterecenja nepokretnosti bez njegove saglasnosti i pravo na besplatni povratn i prenos ustupljenih nepokretnosti. koji je zakljucio ustupilac sa naznacenom bankom. Stranke su prib avileSaglasnost bankeza preuzimanje duga355 obezbijedenoghipotekom.. je 15. Notar je upozorio primaoca na pravne pos ljedice podvrgavanja neposrednom prinudnom izvrsenju bez odlaganja.sa1/1dijela. za kred it u iznosu od 20. potomak EF izjavljuje da pristaje na neposredno prinudno izvrsenje bez odlaganja iz cjel okupne svoje imovine. na osnovu ovog notarskog akta. u korist PBS banke Podgorica.astoovaprihvata ----------------------------------------------------------Notar je poducioustupioca da ima mogucnost ugovoriti i zadrzati za sebe.

ZOO CG.c)Ustupilac zadrzavazasebelicnona cijelojnepokretnostiiztackeI-2ovogugovora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Ustupilac zadrzavazasebeizasvoju sestruXY. Plan zgrade je predocen strankama. 1 stav 1. uz zajednicko koristenje ulaz a. PRAVOSTANOVANJA357 na cijelom stanuiz tackeI-1ovogugovora --------------354 Clan 107. i naredni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). 7 do 1099. a sto je na planu zgrade oznaceno i srafirano crvenom bojom. za zivota. do 459. 355 Vidi clan 455. ZOO . 357 Alt. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. ZOO CG. ZOO CG. (clan 1069. te ce se upisati u katastar. on e su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio CG. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanj a -formulacija: jedna soba sa kuhinjom i kupatilom na prvom spratu kuce. i clan 108. clan 222.za vrijemetrajanjanjihovih zivota. 356 Vidi clan 1069. PRAVOPLODOUZIVANJA Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodou zivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja.iz _____.

odn osno ovlascenicima prava stanovanja i plodouzivanja do momenta prestanka tih prava. ili ako potomak__ __ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca . Ustupilac i njena sestra XY. drugi ovlascenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. na opasnost od zasnivanja zakonske hipoteke i poduciopotomke da zahtijevaju potvrdu od Poreske uprave da ustupilac nema dugo vanja . -------------------------------------------------------------------e)U slucaju grube nezahvalnosti potomka358 ______ prema njemu. a koja nisu vidljiva iz katastara nepokretnosti. iz ______. -----------------------------------------------Ustupilac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci. ili ako potomak______ n e isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. Potomci imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretno sti do dana prijema opoziva. --------------------------------------------------------------------------III PRELAZ POSJEDA. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustupljenih im nepokretnosti do dana opoziva. bez naknade i odlaganja. niti mu je poznato da postoje tereti i ogranicenja koji nisu upisani u katastru nepokretnosti. Potomci su duzni. Ovo pravo stanova nja je licno i ne moze se prenositi na treca lica.-----------------------------------------------------------Sve koristi i tereti vezani za predmetne nepokretnosti. a posebno potomke. niti za bilo koje materijalne i pravne nedostatke. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do momenta prest anka prava plodouzivanja i prava stanovanja. -------------------------------------------------------------------------------------Potomci preuzimaju sva javnopravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetne nepokretnosti. ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEI PRAVNE NEDOSTATKE ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti.------------------------------------------Notar je upozorio stranke.----------------------Ustupilac ne odgovara za velicinu i svojstva ustupljenih nepokretnosti. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. ustupilac imapravo na besplatni povratniprenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. a potomci stupaju u posredan posjed odmah danas. TERETAIKORISTI. ostaju na ustupiocu.

-------------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje odgovornosti za materijalne i pravne ne dostatke. u skladu sa Zakonom. srazmjerno svom dijelu. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. ovog ugovora. ZOO CG. ne proizvodi pravna dejstva ako jeustupilac znaoza nedostatke. 359 Clan 1072. .za poreze i doprinose. u obimuukojem seovdje neradiobesplatnomprenosu.anijeih saopstiopotomcima --------------------------------IVIZJAVEZAKNJIZENJE--------------------------------------------------------------------------------------1. ali su stranke od toga odustale. ----358 Clan 1073.---------------------------------------------Potomci jedan drugom. jemce359 za pravne i materijalne nedo statke nepokretnosti koje su im ustupljene. ZOO CG. potomak CD upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-1.

4. kao i eventualni porez na promet nepokretnosti. a na c ijelom stanu-nepokretnosti iz tacke I-1. ----3. ili ako potomak______ ne isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. sa zabiljeskom da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlasc enika. odmah iza naprijed izvrsenih upisa. potomak EF upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-2. tako da ono bude izvrsno protiv svagdasnjeg vlasnika predmetne nepokretnosti iz tacke I-2 ovog ug ovora. Potomak EF odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti pravaplodouzivanja za vrijeme trajanja zivota. u G listu. -------------------------6. u korist ustupioca i njene sestre XY. iz ______. -------------------------------------------4. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. u G listu. sa zabiljeskom da u slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. Potomak EF odobrava i zahtijeva istovremeni upis u katastar nepokretnosti u G list u broj ____. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2. ov og ugovora. otpravak ovog akta dostav iti nadleznom katastru i Poreskoj upravi.. --------------------------------------------------------------------------------VPOREZIITROSKOVI-------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poduciostranke da za troskove ove notarske obrade odgovaraju solidarno. izvrsi upispravaustupiocanabesp latnipovratniprenosustupljenihnepokretnosti prema svakom potomku pojedinacno. po sluzbenoj duznosti. prava ustupioca. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i realizacijom ovo g ugovora. i I-2.-------5. drugi ovlascenik zadrzava pravo stanovanja u punom obimu i da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlastenika.----------------Notar je stranke upoznao da ce. -----VI ODOBRENJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . u korist ustupioca. Potomci CD i EF odobravaju da se u katastar nepokretnosti u G listu nepokretnosti iz tacke I-1. a na cijeloj nepokretnosti iz tacke I-2. ili ako potomak____ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema us tupiocu. KO Grad. a sve to radi placanja dozivotne rente blize opisane u tacki II-b ovog ugovora. snose potomci u jednakim dijelov ima. u slucaju grube nezahvalnosti potomka ______ prema n jemu.a obavezepotomkaEF na placanjedozivotnerente iz tacke II-b i zabiljezbe izjave potomka EF o pristajanju na neposredno prinudno i zvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini i iz predmetne nepokretnosti. shodno odredbama iz tacke II-e ovog ugovora. ovog ugovora. ovog ugovora. Potomak360 CD odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti prava stanovanj a za vrijeme trajanja zivota.

a u vezi sa clanom 85.U konkretnom slucaju. 360 Opsirnije vidjeti u tekstu ovog rada koji obraduje pitanje izjava za knjizen je (clausula intabulandi) kod ugovora o prodaji. stav 1. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. -----------------------------------------------------------------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. Zakona o drzavnom premjeru i k atastru nepokretnosti CG. kao i na znacaj upisa naprijed naznacenih ugovorenih obligacionih i stvarnih prava u katastar ne pokretnosti. ispitavsi sve okolnosti. . da se svojina i licne sluzbenosti sticu tek sa upisom u katastar nepokretnost i.

u prisustvu notara potpisuju. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegova sadrzina odgovara volji stranaka. ---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. -----------------------5. -3. da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. ali su i pored toga potomci odustali od upisa predbil jezbe. kako slijedi. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). a kako slijedi____. ------Od ove notarske obradene isprave dobijaju:---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------Potomak CD (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------Potomak EF (1x)------------------------------------------------------------------------------------------Katastar (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Potomci (2x) -----------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je po tarifi ______. a cje lishodno je da bude obuhvacen i bracni drug361. U Podgorici. da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu na miriti nuzni nasljednici. da ovaj ugovor podlijeze eventualno porezu na promet nepokretnosti.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac: AB (potpis) Potomci: .10. --------------------------------------------------------------------6. da su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. u 11. nakon cega su stranke izjavile da je tako post upljeno.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2. da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustupanje i raspodjelu pod zakonskim u slovima za pobijanje raspolaganja bez naknade. dana 15.2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------4. te je potom zapis potpis ao i ovaj notar. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. da se zahtjev za prenos svojine na potomke moze osigurati upisom predbiljezbe i na posljedice neupisivanja predbiljezbe. g. te na posljedice suprotnog postupanja.

te na posljedice toga. pecat i stambilj) 361 Napomena: Ako bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspodjelom. pa ugovorne strane izjavlju ju da. te preuzimaju sve rizike i posljedice u vezi s tim . EF (potpis) NOTAR milic miso (potpis. i pored tog. u skladu sa zakonom.1. notar je poducio i upozorio stranke da bracni drug ustupioca ima pravo na nuzni nasljedni dio iz ustupljene imovine.CD (potpis) 2. a zele sklopiti ovaj ugovor. . uni jeti sljedecu formulaciju: S obzirom da bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspo djelom.

ugovorena zajednica zivota ili zajednica imanja. . obradivanje imanja primaoca izdrzavanja. Nasljednopravna dejstva ovog ugovora se ogledaju u tome sto imovina koja je pred met tog ugovora. Ugovorima o dozivotnom izdrzavanju smatraju se i ugovori kojim je. hrane. ZOO.-1086. 4 4 3 Karakteristikeugovoraodozivotnomizdrzavanjuiusloviza punovaznost Pravne karakteristike ovog ugovora su: da je dvostrano teretan ugovor.4. k ao. za razliku od poklona ili testamenta. jer u suprotnom. izdrzavati do njegove smrti. ZOO). Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 Ugovorodozivotnomizdrzavanju 4 4 1 Pojamipravnapriroda Ugovor o dozivotnom izdrzavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (davala c izdrzavanja) obavezuje da ce drugu ugovornu stranu. predaja (prenos svojine) na imovini koja je predmet ugovora. odjece. ugovor je nistav (clan 1076. izricito je po zakonu odlozena do smrti primaoca izdrzavanja (clan 1075. odgovarajuce njege u slucaju bolesti i starosti. ob uce. Obligacionopravni elementi se ogledaju u tome sto je ovaj ugovor dvostrano teret an pravni posao za zivota. tj. te davanja za svakodnevne uobic ajene potrebe. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ima obligacionopravne i nasljednopravne elemente i kao takav je regulisan u odredbama clanova 1075. uz obecanje d avanja imovine poslije smrti. ugovorne strane mogu i sto drugo ugovoriti (vidi cl. nema primjene pravila o nuznom nasljednom dijelu. ZOO CG). st. a druga ugovorna strana se obavezuje da mu daje svu ili dio svoje imovine koja postoji u trenutku zakljucenja ugovora.3. Medutim. pa prema tome. st. naprimjer. 1. zajednicu zivota ili zajednicu imanja. tj. obaveza sahrane i podizanje nadgrobnog spomenika primaocu izdrzavanja i drugo. Notar je duzan na to upozoriti primaoca izdrzavanja i u notarskom aktu potvrditi da je tako postupio. ili obav eza jednog ugovaraca da ce cuvati i paziti drugog.1075. ne ulazi u ostavinsku masu primaoca izdrzavanja. ZOO CG). s tim da je sticanje svojine na stvarima i pravima odlozeno do trenutka smrti primaoca izdrzavanja. da je jedna strana preuzela obavezu izdrzava nja. 4 4 2 Sadrzajobavezeizdrzavanja Obaveza izdrzavanja narocito obuhvata obezbjedenje stanovanja. obradivati njegovo imanje i posli je smrti sahraniti ga ili uciniti nesto drugo u istom cilju. ili neko trece lice (primala c izdrzavanja). kod kojeg je samo obaveza primaoca izdrzavanja regulisan a odloznim rokom.

. odnosno prenos svojine. a koja postoji u momentu zakljucenja ugovora. odlozen do smrti primaoca izdrzavanja.a da se druga ugovorna strana obavezala ostaviti mu svu svoju imovinu ili jedan njen dio. da je predaja.

ZOO CG. Na te okoln osti notar mora paziti i tome poducavati i upozoravati stranke. U vezi sa aleatornoscu. Zakon o notarima (cl. da je aleatoran ugovor. ne moze se znati kolika je konacna obaveza davaoca izdrzavanja (nepoznat je odnos vrijednosti predmeta. interesantna je odredba iz cl. po kojoj sud .Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da imovina koja je predmet ugovora pripada primaocu izdrzavanja u vrijeme zakljucenja ugovora i da je tacno naznacena u ugovoru. 4 4 5 Sposobnostikruglicakojamoguzakljucitiugovorodozivotnom izdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju mogu zakljuciti lica koja imaju potpunu poslovnu sposobnost. takode. a shodno tome. ZOO.. 226. 1. tj. zahtijevati i vjestacenje primaoca izdrzavanja po odgovaraj ucem vjestaku medicinske struke. jer je u cl. jer u trenutku njegovog zakljucenja nije poznato koliko ce dugo zivjeti primalac izdrzavanja. u smislu da imovina koja je predmet ovog ugovora. mora sastaviti u formi notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog zapisa o potvr di privatne isprave.1076.) predvida formu notarskog zapisa. t. i sl. te iz razloga postojanja nekakve neizvjesnos ti u smislu trajanja ovog ugovora. imovine koja se ostavlja prema vrijednosti izdrzavanja). smatrace se da ugovor nije ni zakljucen (forma ad solemnitatem) . a odnosi izmedu ugovornih strana rjesavace se po pravilima o sticanju bez osnova (clan 218.1084. na zahtjev zakonskih nasljednika. predvidena pisana forma i ovjera od notara. a davalac izdrzavanja moze bit i fizicko ili pravno lice. tako da se ovaj ugovor. 3. 4 4 4 Formazazakljucenjeugovoraodozivotnomizdrzavanju Kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju forma je bitan element i uslov za njegovu p unovaznost. 51. jer ukoliko ne zadovoljava propisanu formu. st. uz saglasnost stranaka. pod prijetnjom nistavosti. kada se radi o fizickom ili pravnom licu koje se u okv iru . jer se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. shodno konkretnim slu caju. ZOO). notar moze. Primalac izdrzavanja moze biti samo fizicko lice. moze ponistiti ovaj ugovor ako zbog bolesti i sta rosti primaoca izdrzavanja. Kada je to neophodno potrebno. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravna dejstv a. uz prethodno citanje ugovora i davanje upozorenja o nasljednop ravnim dejstvima ugovora. jer to moze utic ati na punovaznost ovog ugovora iz razloga mana volje. Notar mora vod iti racuna o okolnostima da li je neka osoba stara. Medutim. ne ulazi u ostavinsku masu. da je ugovor sastavljen u zakonom propisanoj formi. ugovor nije predstavljao nikakvu neizvjesnost. bolesna.

ZOO CG). U nekim zakonodav .zanimanja stara o primaocu izdrzavanja. kao sto su bracni drugovi. roditelji i djeca itd. takva lica ne mogu zakljuciti ovaj ugovo r bez prethodne saglasnosti organa starateljstva (clan 1077. Smatramo da ovaj ugovor mogu medusobno zakljuciti i lica koja su po zakonu obavezna da se medusob no izdrzavaju.

ne sadrzi bilo kakve naznake.4. odn osno punomocnika.1078. takode smatramo da je dozvoljeno zakljucenje putem punomoc nika. sv ako od njih zasebno ostavlja svoj dio i ugovara za sebe izdrzavanje. onda se ona pojavljuju kao solidarni duznici. Nadalje. staratelj itd. odnosno zastupnika. Ako je na strani d avaoca izdrzavanja vise lica. stav 4. a sto podrazumijeva punomocje u formi notarskog zapisa kao javne isprave. Punomocje mora biti u formi zakljucujuceg pravnog posla. potpuno odredenje lica sa kojima se zakljucuje ugovor. zakon u odredbama koje regulisu ovaj ugovor. propisano je da punomocje mora bi ti dato u formi javne isprave. dok u zakonodavstvu Crne Gore ova mogucnost se niti predvida. postavlja se pitanje: da li je ovaj ugovor moguce zakljuciti i preko za konskih zastupnika (roditelj. da vazi samo tri mjeseca od dana njegovog izdavanja i da sadrzaj punomocja bude tacno odreden u pogledu lica s kojim ce biti zakljucen ug ovor (odredenje primaoca izdrzavanja). izricito propisiva o da davalac izdrzavanja moze biti zastupan po punomocniku i propisao formu. Posto zakon izri cito ne zabranjuje zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem zastupnika. jedino je Zakon o nasljedivanju SR Makedonije. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima stvima ovo se predvida kao izricita mogucnost. Prema toj odredbi. te da sadrzi i druge elemente potrebne za zakljucenje ugovora. ZOO CG). Od zakona o nasljedivanju iz bivse SFRJ. U slucaju vise primalaca izdrzavanja koji su suvlasnici imovine koja se daje.. Ako je dozi votno izdrzavanje ugovoreno u korist vise lica kao primalaca izdrzavanja. Kako se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. sto znaci da izricito ne dozvoljava ili izricito zabranjuje. uz naznacavanje ugovornih strana i sa odredenom sadrzinom ugovora o dozivotnom izdrzavanju koji se zeli zakljuciti. da ima t acno odreden rok u kojem se ugovor treba zakljuciti.) ili punomocnika362? U tom pogledu. kao i odredivanja vremena vazenja punomoci. za poslovno nesposobna i ograniceno poslovno sposobna lica mora se pribaviti odobrenje centra za socijaln i rad (organa starateljstva)363. Sto se tice mogucnosti zakljucenja ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem punomocnika na strani primaoca izdrzavanja. u clanu 121. potpuno odredenje sadrzine obaveze izdrzavanja i imovine koja se ostavlja. u tom slucaju svako od njih ima zasebno pravo na davanja i cinjenja (vidi cl. Na strani davaoca i primaoca izdrzavanja moze biti vise lica. smatramo da bi se ovo moglo primijeniti i u pravu Crne Gore. niti zabranjuje. Svako od njih se p . te odredena sadrzina ugovora. sadrzinu i vremensko vazenje punomoci.

. a svojina na predmetima ugovora prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu s mrti njegovog saugovaraca. a njegov suvlasnicki dio se prenosi na davaoca izdrzavanja. ali se moze i drugacije ugovoriti. cetvrto izdanje Savreme Beograd 1979. Smrcu jednog od tih lica. da imovina prelazi u momentu smrti treceg lica. tome notar treba poduciti i upozoriti stranke. 363 Vidi clan 66 i 308 stav 2 Porodicnog zakona CG.. ugovor prestaj e samo prema njemu. ZOO CG). tada obaveza izdrzavanja traje do smrti trec eg lica. kao 362 Borislav t. Blagojevic.1079.ojavljuje kao ugovorna strana i potpisuje ugovor. str. tj. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . Od ovog treba razlikovati dozivotno izdrzavanje u korist trecih lica kao primala ca izdrzavanja (vidi cl. Ovdje se. 314. na administracija.

a sve to u slucajevima predvidenim u cl. U slucaju s mrti davaoca izdrzavanja (clan 1085. ili drugih razloga a u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.-1086. trebaju se izvrsavati za vrijeme trajanja zivota primaoca izdrzavanja. nasljednici primaoca izdr zavanja su aktivno legitimisani da traze raskid ugovora zbog neispunjenja tih obaveza. ZOO CG). te je notar. ZOO CG. O ovom je notar duzan voditi racuna. i 1086. u kom slucaju nemaju pravo na naknadu za ranije dato izdrzav . a ne trece lice kao primalac izdrzavanja. pojavljuje lice cija je imovina. mogu traz iti ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog apsolutne nistavosti ili zbog mana volje. Zbog neispunjenih obaveza koje je davalac izdrzavanja trebao izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. Raskid putem suda moze zahtijevati svaka ugovorna strana. troskovi sahrane. i 1083. Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o dozivotnom izdrzavanju i nakon sto je pocelo njegovo izvrsenje. raskid moze traziti samo primalac izdrzavanja ili trece lice kao primalac izdrza vanja nakon sto je umro saugovarac davaoca izdrzavanja.. ugovor prestaje ako njegov brac ni drug i njegovi potomci koji su pozvani na nasljede. ugovorne strane. tj. podizanje nadgrobnog spomenika itd. te poduciti i upozoriti stranke u notarskoj i spravi. ne pristanu na produzenje ug ovora. 4 4 7 Prestanakugovoraodozivotnomizdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju prestaje smrcu primaoca izdrzavanja. U praksi se postavilo pitanje: da li nasljednici primaoca izdrzavanja mogu nakon njegove smrti traziti raskid ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog neizvrsavanja obaveza od strane davaoca izdrzavanja? Smatramo da zbog neizvrsenja obaveza davaoca izdr zavanja koje su ugovorene. jer to zahtijeva cilj pr opisane forme za sklapanje ugovora. prilikom notarske obrade. np r. Raskid moze biti sporazumn i ili putem suda. ZOO CG. Smatramo da ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovo r samo u formi u kojoj je on zakljucen (clan 62. 1082. 4 4 6 Raskidiponistajugovoraodozivotnomizdrzavanju Ovaj institut je detaljno regulisan u clanovima 1082. raskid ug ovora poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja moze zahtijevati i lice u ciju kor ist je izdrzavanje ugovoreno. ili lica koja imaju pravni interes. ZOO CG). bez obzira na razloge (clan 1082. bilo da to ne zele. ZOO CG).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom saugovarac davaoca izdrzavanja. duzan voditi racuna o tim odredbama. a ako je dozivotno izdrzavanje ugovoreno u korist treceg lica. U svakom slucaju.

). a u kom slucaju imaju pravo traz iti naknadu za ranije dato izdrzavanje. a sto je detaljnije opisano pod naprijed naznacenom tacko m 4. ili nisu u mogucnosti da preuzmu ugovorene obaveze.4. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju moze prestat i ponistajem i raskidom.6. .anje.

ZOO CG). a na nepokretno sti iz tacke I ovog ugovora. tj.4. ----------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja pristaje da uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepokre tnosti iz clana 1. mogu ugovoriti da ce davalac i zdrzavanja odgovarati odredenim povjeriocima. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 8 Odgovornost davaocaizdrzavanja za dugoveprimaocaizdrzavnja Davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove du gove. Imovina koja je predmet ugovora o dozivot . zakon je dao mogucnost davaocu izdrzavanja da svoje pravo iz ugovora obezbijedi upisom u javnu knjigu (clan 1080. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove dugove. ali se od t oga odustalo. onda treca lica koja bi pribavi la neko pravo na takvoj nepokretnosti. time postaju nesavjesni sticaoci. odnosno n eupisivanja tog prava u javnoj knjizi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Da bi se na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju izvrsila uknjizba prenosa sv ojine u katastru nepokretnosti. notar ce u ispravi dati odgovarajucu poduku i upozorenja. zalozit i i sl.). tu se radi o upisu zabiljezbe postojanja ugovora o do zivotnom izdrzavanju. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. U vezi s tim. 4 4 9 Obezbjedenjepravaizugovoraodozivotnomizdrzavanju Kako smo naprijed istakli. primalac izdrzavanja zadrzava pravo svojine na imovin i navedenoj u ugovoru sve do svoje smrti. ovog ugovora. ali samo za postojece dugove (za dugove koji postoje u momentu zakljucenja ugovora) primaoca izdrzavanja. ali ako je u katastru nepokretnosti zabiljezeno postojanje ugovora o doz ivotnom izdrzavanju. odnosno nekog prava iz tog ugovora. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti Primalaca izdrzavanja. te moze raspolagati tom imovinom (otuditi. P R I m J E R Primjerformulacijezazabiljezbuiuknjizbu: Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora isho di u katastru nepokretnosti zabiljezbupravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovora. potrebno je uz otpravak ugovora priloziti izvod iz mat icne knjige umrlih za primaoca izdrzavanja. Radi odred enog obezbjedenja davaoca izdrzavanja. Not ar je duzan poduciti stranke o tome i upozoriti na posljedice upisivanja. ali ugovorne strane mogu drugacije ugovoriti.

Zbog toga se uknjizba prenosa svojine v rsi na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju i izvoda iz maticne knjige umrlih za pri maoca izdrzavanja. ne ulazi u ostavinsku masu.nom izdrzavanju. a . takode je znacajno u notarski zapis ugovora o dozivotnom izdrzavanju unijeti i v rijednost imovine koja je predmet ugovora. kao i eventualno srodstvo ugovornih strana.

ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. ul. nastanjena u Podgorici ul. te u stanovio da su . sa prebivalistem u Budvi. drzavljanka Crne Gore.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja)--------------------------------2.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). izdatu od mUP-a Crne Gore. u 8. Riva br. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).istovremeno su pristupila sljedeca lica:-----------------------------1.000. izdatu od mUP-a Crne Gore. po za nimanju menadzer. Podgorica.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom zbog toga sto taj ugovor moze podlijegati placanju poreza na promet nepokretnost i. P R I m J E R Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se daje. drzavljanka Crne Gore. JmB_________. od dana _______sa rokom vazenja do____. Gospoda CD. udovica. Gospoda AB. ul. uvjerio se u pravu volju stranaka. JmB________.1/2009.00 h (osam casova). sa prebivalistem u Budvi. UZZ br._______broj______.. a koja izjavljuje da je: kci B.2009. preda mnom dolje potpisanim notarom milic misom.------------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). rodena dana_____u Podgorici.10. u Podgorici.uz ugovaranje zajednicezivota CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. nastanjena na adresi ul. sa rokom vazenja do________.1. po zaniman ju frizerka. Dana 15. sacinim notarski zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. iznosi 27. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i kroz razgovor o situaciji.________. a koja izjavljuje da je: kci A. sa sluzbenim sjedistem u Budvi. od dana_______. rodena dana_______. koji dospijeva nakon smrti primaoca izdrzavanja. radi odredivanja notarske tarife itd . u vrijeme z akljucenja ovog ugovora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 10 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanju.1. Riva br.

ZOO. -----------------------------------------------------------------------------------364 Vidi cl. . poducavati ih i upozoravati.sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. -----------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici364. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. 1076. a takode notar je duzan i po odredbama Zakona o notarima procitati strankama zapis.

. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos svojine na dvosobnom stanu. izjavljuju sljedec i: ----------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ------------------------------------Clan1 Primalac izdrzavanja AB obavezuje se prenijeti u svojinu sa 1/1 dijela._____ . davaocu izdrzavanjasvojoj sestricini CD.ana osnovuovogugovora -------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat. stranke. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon toga.a. osigura ti potpunu . upisan je primalac izdr zavanja AB. stranke saglasno izjavljuju da je primalac izdrzavanja tetka davaoca izdrzavanja i da primalac izdrzavanja nema djece. svoju cijelu nepokretnost366. I sprat. stan br. Naznaceno katastarsko stanje notar je utv rdio neposrednim uvidom u evidenciju Katastra nepokretnosti od danas365. koji se nalaz i u Podgorici.4.. na parceli broj 5/1. povrsine od 500 m2.._____. u ul. na parceli broj 5/1.10.tu nepokretnostmoze upisatiukatastru nepokretnostiusvoju koristkaosvojinusa1/1 dijela. koji se nalazi u Podg orici. ----------------------------------Nakon toga.1. Titova br.a. iz gradenoj u ul. te da nije u braku i da ne boluje od neke bo lesti. 1.. a o svom trosku.dvosoban stan. a nalazi se u stambenoj zgradi br. KO Grad. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105.1. a koji je up isan u V Listu nepokretnosti broj 105..nakon smrti primaocaizdrzavanja. KO Grad. dok u listu G nema upisanih tereta. gdje ce zajednicki zivjeti. povrsine od 500 m2. shodno tome. ovaj notar nadl ezan za postupanje. --------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. davalac izdrzavanja CD obavezuje se izdrzavati367 primaoca izdrzavanja AB do njegovesmrti ------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. ukupne povrsine od 59 m2. izgradenoj u ul. I sprat. u ul. Kao vlasnik stana. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu. stan br. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. Titova br. sa 1/1. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. te da je. a nalazi se u stambenoj zgradi br.takodadavalacizdrzavanja..1. ukupne povrsine od 59 m2. 10.

te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. Notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. te joj osigurati svu potrebnu njegu. odjecu i obucu. ZOO CG (primalac izdrzavanja moze dati samo stvari i prav a koja postoje u trenutku zakljucenja ugovora). . stav 2. a u slucaju bolesti. a koji se prilaze uz izvornik. a nakon smrti. te snositi sve troskove lijecenja i lijekova. 367 Clan 1075.lijecenje. primaoca izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godin e od smrti. spremanje stana i pranje rublja. ---------------------------365 Alt.prehranu. podici mu uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. stav 3. Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja 366 Clan 1075. ZOO CG.

ako na to pristanu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. njegovi zakonski nasljednici imaju pravo pobij ati ovaj ugovor zbog neispunjenja obaveza koje je davalac izdrzavanja preuzeo izvrsiti na . ovog ugovora. njegove obaveze prelaze na njegovog bracnog dru ga i potomke koji su pozvani na nasljede. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. ovog ugovora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clan5 Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora. Ako ne pristanu.---------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja izjavljuje da. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor.000. ovog ugovora. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdr zavanje. -Nakon smrti primaoca izdrzavanja. -------------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je u vrijeme zakljucenja ovog ugovora. Za sporazumni raskid ugovora. vrijednost nepokret nosti koja se ostavlja 27.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Clan3 Primalac izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA) Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). is hodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjige umrlihza primaocaizdrzavanja. uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepo kretnosti iz clana 1. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti primaocaizdrzavanja. primalac izdrzavanja moze traziti raskid ovog ugovora.

troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet ne pokretnosti.-------------------- . -------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. s tim sto iz javljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti.kon smrti primaoca izdrzavanja. snijeti davalac izdrzavanja.----Primalac izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. u skladu sa Zakonom. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve troskove vezane za ovaj ugovor.

-------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove dugove. ----ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra tek nakon smrti primaoca izdrzavanja368. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Primalac izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. ali se od toga odustalo.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. Davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove du gove. s tim da to mogu drugacije ugovoriti.--------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. pa je ugovoren upis kao naprijed. ---------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om369 u katastar nepokretnosti.------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------- . ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. a nije ih saopstio davaoc u izdrzavanja.-------------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da je korisno da zahtijeva uvjerenje na dlezne poreske uprave u vezi s tim.4. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. ---------------------na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplacene poreze i doprinose i da je za davaoca izdrzavanja korisno da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao.---------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je primalac izdrzavanja za njih znao. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici370. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta.

370 Clan 1076 stav 1 ZOO CG. . a kako slijedi__ __.------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele 368 Clan 1075 stav 1 ZOO CG. 369 Clan 1080 ZOO CG.za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslov i iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.

od dana________. Dana 15.10. --------------U Podgorici. udovica. rodena dana_______u Podgorici. dana 15.2009.______. od dana _______._broj______. 1. u 8. a koja izjavljuje da je .g. drzavljanka Crne Gore. Gospoda CD.2009. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . preda mnom. kako slijedi.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis. sacinim notarsk izapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. u prisustvu notara potpisuju. u 11.00 h (osam casova). drzavljanka Crne Gore._ izdatu od mUPa Crne Gore. nastanjena u Podgorici ul.Gospoda AB.. izdatu od mUP-a Crne Gore. kojeg slobodnom voljom odobravaju i sv ojerucno. da su saglasne sa ovim zapisom. JmB______ ___.10. sa sluzbenim sjedistem u Budvi .istovremeno supristupila sljedeca lica:----------------------------1.1. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. Riva br.(u daljem teks tu: saugovarac davaocaizdrzavanja)-------------------------------------------------------------------------2. Riva br. rodena dana_____u Podgorici. UZZ br. ul. sa prebivalistem u Budvi. dolje potpisanim notarom milic misom. a koja izjavljuje da je: kc i A. sa rokom vazenja do________. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. JmB_______ _. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje.1/2009. pecat i stambilj) 4 4 11 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanjuukoristtreceglica kao primaocaizdrzavanja CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA ul.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sadrzinu. sa rokom vazenja do____. po zanimanju menadzer. sa prebivalistem u Budvi. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj____.

po zanimanju frizerka. nastanjena na adresi ul. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. Podgorica. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.________.------------------------------------------------------------------------------- .: kci B.

a koja nema djece.4.rodenu ______. stranke izjavljuju sljedeci : -------------------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ----------------------------Clan1 SaugovaracdavaocaizdrzavanjaABobavezuje sedatiusvojinu. a narocito to da obaveza izdrzavanja traje do smrti treceg lica kao primaoca izdrzavanja. te da je.. te nije u braku i ne boluje od neke posebne bolesti. u______. --------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. povrsine od 500 m2. Kao vlasnik stana. na parceli broj 5/1. izgraden oj u ul... ----------------------------------------------Naznaceno katastarsko stanje notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju ka tastra nepokretnosti od danas.10. ovaj notar nadl ezan za postupanje. upisan je saugovarac davaoca izdrzavanja AB. ---------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. JMB______. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. stranke saglasno izjavljuju da je saugovarac davaoca izdrzavanja tet ka davaoca izdrzavanja i da se ovim zeli obezbijediti dozivotno izdrzavanje za sestru saugo varaca davaoca izdrzavanja. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. te da momenat prelaska svojine mogu drugacije ugovoriti.saprebivalistemiadresom u ______ (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja371). KO Grad. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. u ul. koji se nalazi u Podgorici. stan br. I sprat. gospoduEF. dok u listu G nema upisanih tereta. shodno tome. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu._____. -------------------------------------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora.davaocuizdrzavanja . --------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla.a.1. ukupne povrsine od 59 m2. a koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. sa 1/1.1. Titova br.sa 1/1. a nalazi se u stambenoj zgradi br. a da svojina na predmetnoj nepokretnosti prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu smrti njegovog saugovarac a AB.

rodenu ______. koji se nalazi u Podgorici. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. ZOO CG. gospodu EF. KO Grad. sa prebivalistem i a dresom u _______.a.. 1. kao primaoca izdrzavanja ----------------------------------------------------------------371 Clan 1079. ukupne povrsine od 59 m2.. JmB______. u ul. tj. iz gradenoj u ul. Titova br. ostavljenu nepokretnost moze upisatiukatastru nepokretnostikaosvojinusa1/1 dijela. . na kon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanja. I sprat.takoda davalac izdrzavanja. primalac izdrzavanja._____.10.svojoj sestricini CD svoju cijelu nepokretnost.dvosoban stan. Vlasnik imovine koja se daje za izdrzavanje treceg lica n aziva se saugovarac davaoca izdrzavanja. u______.. a trece lice nije ugovorna strana nego samo korisnik izdrza vanja. na parceli broj 5/1. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati sestru saugov araca davaoca izdrzavanja. a nalazi se u stambenoj zgradi br. povrsine od 500 m2. stan br.1.ana osnovuovogugovora -------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat.

odjecu i obucu. iznosi 27. ----------------------------------------------------------------Saugovarac davaoca izdrzavanja i davalac izdrzavanja ovlascuju primaoca izdrzava nja da na osnovu ovog ugovora. a nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. na nepokretnosti iz clana 1. gdje ce zajednicki zivjeti.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. o svom trosku je sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne g odine od smrti. ----------------------------------------------------------------------- . ----Clan4 Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja.--------------------Clan3 Saugovarac davaoca izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. o svom trosku osigurati potpunu prehranu. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanjaAB. a u slucaju bolesti. ishodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu pravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovo ra. ovog ugovora. ovog ugovora372. na nepokretnosti iz clana 1.-------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetki (saugovarac davaoca izdrzavanja i primalac izdrzavanja) i sestricine (davalac izdrzavanja). ovog ugo vora. ishodi u kat astru nepokretnosti zabiljezbu prava primaoca izdrzavanja iz ovog ugovora. spremanje stana i pranje rublja. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjig e umrlih . podici joj uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati.000.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). te joj osigurati svu potrebnu njegu. --------------------------------------------------------------Clan5 Saugovarac davaoca izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog u govora. u vrij eme zakljucenja ovog ugovora.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. ---------------------------------------------------------------------------------------SaugovaracdavaocaizdrzavanjaAB saglasanjedauknjizbupravasvojinesa 1/1 dijela na nepokretnosti iz clana 1. ovog ugovora373. te n akon smrti primaoca izdrzavanja.

. 374 Clan 1082 i 1083 ZOO CG. Ako ne pristanu. potrebna je forma u kojoj je za kljucen ovaj ugovor. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na naslijede ako na to pristanu.-------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. 373 Clan 1080 stav 2 ZOO CG. Za sporazumni raskid ugovora. i primalac izdrzavanja374 mogu traziti raski d ovog ugovora. a nakon njegove smrti. ------------------372 Clan 1080 stav 1 ZOO CG. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. saugovar ac davaoca izdrzavanja. koji se moze poduzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg drugog razloga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja.

tek nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja AB.4. ali je davalac izdrzavanja od to ga odustao. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra. Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je saugovarac davaoca izdrzavanja za njih znao a nije ih saopst io davaocu izdrzavanja375. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove saugovaraca davaoca izdrzavanja poslij e njegove smrti.----Saugovarac davaoca izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. te da mogu ugovoriti da svoj .-Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose saugovaraca davaoca izdrzavanja i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. s tim sto izj avljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon smrti primaoca izdrzavanja. ovog ugovor a.-----Saugovarac davaoca izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. njegovi zakonski nasljednici. snijeti davalac izdrzavanja --------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. u skladu sa Zakonom. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. u pogledu ispunj enja obaveza. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti.

-------375 Ovaj ugovor je dvostrano obavezujuci pravni posao. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. davalac izdrzavanja ne odgovar a za njegove dugove.-----------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora ne ulazi u zaostavstinu saugovaraca dava oca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. te se na njega primjenjuju pr avila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke. ali se od toga odustalo. -------------------------da poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. .ina prelazi u trenutku smrti primaoca izdrzavanja EF. ali se od toga odustalo. pa je ugovoreno kao naprijed. --------------da i kako davalac i primalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora mogu obezbi jediti upisom u katastar nepokretnosti. kao i kod ugovora o prodaji.

kako slijedi.g. --------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saugovarac davaoca izdrzavanja (1x)--------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. u prisustvu notara potpisuju. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. dana 15. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno.(petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). --da se na ovaj ugovor primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na ugovor o doziv otnom izdrzavanju i odredbe o ugovoru u korist treceg lica376.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Saugovarac davaocaizdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis. u 11.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da obaveza izdrzavanja po ovom ugovoru traje do smrti primaoca izdrzavanja EF. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. a kako slijedi__ __. CRNA GORA . --------------U Podgorici.2009. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom.10. pecat i stambilj) 4 4 12 Primjer:Izdrzavanjeukorist viselicakao primaocaizdrzavanja Postoji zakonska mogucnost da se zakljuci ugovor o dozivotnom izdrzavanju u koje m se pojavljuje vise lica kao primaoci izdrzavanja377.

Riva br. 376 Clan 142 do 147 ZOO CG.1. .NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. 377 Clan 1078 ZOO CG.

Gospoda CD.istovremeno su pristupila --------------hiljade devete godine). u Podgorici. od dana________. u 8. u data (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja). te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.1/2009.._______broj______. drzavljanin Crne Gore.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja) -------------------------------------------------------------3. . nastanjen u Podgorici ul.2009. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora.-------Nakon toga.00 sa sluzbenim sjedistem u Budvi izjave volje. sacinim notarski sljedeca lica:---------------- 1. Podgorica. Riva br.1. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. po zaniman ju frizerka. sa rokom vazenja do____.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. rodena dana_______u Podgorici. JmB______ ___. JmB________ _. drzavljanka Crne Gore. od dana _______. roden dana_______. sa prebivalistem u Budvi. stranke saglasno izjavljuju da su primaoci izdrzavanja bracni drugov i i da primaoci izdrzavanja nemaju djece.4. rodena dana_____u Podgorici. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. sa prebivalistem u Budvi. dolje potpisanim notarom milic misom. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . Gospoda AB. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . po zanimanju ljekar.10. sa rokom vazenja do________. Gospodin BB. drzavljanka Crne Gore. Ul. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima UZZ br. sa prebivalistem u Budvi. nastanjena u Podgorici ul. izdatu od mUP-a Crne Gore. po zanimanju menadzer.________. sa rokom vazenja do____. a koji izjavljuje da je: sin A. Dana 15. ozen jen._______broj______. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihove zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. a koja izjavljuje da je: kci A. godine (petnaestog oktobra dvije h (osam casova). preda mnom. od dana _______. JmB________. ---------------------------------------------------------2. te da ne boluju od neke posebne bolesti --------------------------- . nastanjena na adresi ul. izdatu od mUP-a Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci B.

a. koji se nalazi u Podgorici.. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara378. upisani su primao ci izdrzavanja AB i BB. a u listu G nema upisanih tereta. I sprat. stan br. Zakona o notarima CG. sa po 1/2 dijela. 1. a nalazi se u stambenoj zgradi br.Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. u ul. te da je.1. povrsine od 500 m2. 10.. stranke. Kao suvlasnici stana. ovaj notar n adlezan za postupanje. . KO Grad. stav 2. Titova br. na parceli broj 5/1.. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. izgraden oj u ul. ---------Nakon toga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. izjavljuju sljedec i: ---------------378 Clan 9. Naznaceno katastarsko stanje ovaj notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju katastra nepokretnosti od danas . ukupne povrsine od 59 m2._____. shodno tome.

------------------------------- . 1.a na nepokretnosti.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. gdje ce zajednicki ziv jeti. podici im uobicajene nadgrobne spom enike i iste uobicajeno odrzavati. i zgradenoj u ul. spremanje stana i pran je rublja. u ul.. ovog ugovora.. o svom trosku osigurati potpunu prehranu. na kon smrtisvakogodprimalacaizdrzavanja. u v rijeme zakljucenja ovog ugovora. povrsine od 500 m2. ostavljene suvlasnickedijelovena naprijed naznacenojnepokretnostimozeupisatiukat astrunepokretnostinasvojeime.a. 1.000. u njihovom stanu. primaoce izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godine od smrti. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan3 Primaoci izdrzavanja u cijelosti prihvataju navedeno u clanu 2.takoda davalac izdrzavanja. koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. stan br.dvosobnom stanu koji se nalazi u Podgorici. ana osnovu ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 . i to svakompojedinacno379.. I sprat. Titova br.-----------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja. na parceli broj 5/1. 10. te nakon njihove smrti. a u slucaju bolesti. odjecu i obucu. KO Grad. 27.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom -------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU-------------------------------Clan1 PrimaociizdrzavanjaABiBBobavezujuseprenijetisvoje suvlasnicke dijeloveodpo 1/2. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocima izdrzavanja.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati primaoce izdr zavanja AB iBB -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. davaocu izdrzavanja-CD. ukupne povrsine od 59 m2._____. Zauzvrat. te im osigurati svu potrebnu njegu. a nalazi se u stambenoj zgradi br.

ovog ugovora.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjigeumrlih 379 Svaki od primalaca izdrzavanja ima zasebno pravo na odredena davanja i cinje nja. ovog ugovora. i shodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti sva kog od primalacaizdrzavanjapojedinacno.---------------------------------------------------------------------------------Uknjizbu na suvlasnickimdijelovimaprimalacaizdrzavanja na nepokretnosti iz clana 1.Stranke izjavljuju da primaoci izdrzavanja i davalac izdrzavanja nisu u srodstvu ----------------Clan5 Primaoci izdrzavanja ovlascuju davaoca izdrzavanja da. . na osnovu ovog ugovora.

imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primalaca izdrzavanja. Ako ne pristanu. Za sporazumni raskid ugovora. ako na to pristanu. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na nasljede. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. u skladu sa Zakonom. snijeti davalac izdrzavanja.--------------------Primaoci izdrzavanja garantuju da na nepokretnosti iz clana 1.----Primaoci izdrzavanja ne odgovaraju za skrivene i vidljive nedostatke. njihovi zakonski nasljednici. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao.--------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti.--------------Nakon smrti primalaca izdrzavanja. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. ovog ugovora. u pogledu ispun jenja obaveza. s tim sto izjavljuju da im nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. ----------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. te da ova nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu.4. primaoci izdrzavanja mogu traziti raskid ovog ugovora. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. --------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne . ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom.

pa je ugovoreno kao naprijed.---------------------------------------- . Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove primalaca izdrzavanja.nedostatke nema dejstva ako su primaoci izdrzavanja za njih znali a nisu ih saopstili davao cu izdrzavanja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om u katastar nepokretnosti.--------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke o sljedecem:------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice suvlasnicki dio svakog od primalaca izdrzavanja na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovora. tek nakon smrti svakog primaoca izdrzavanja.

te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. ----------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primaoci izdrzavanja(2x) ------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. kako slijedi. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.BB (Potpis) Davalac izdrzavanja: CD (potpis) NOTAR: milic miso .10. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. u prisustvu notara potpisuju.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. u 11. a kako slijedi__ __.AB (potpis) 2. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). dana 15.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primaoci izdrzavanja: 1. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. ----------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primalaca izdrzavanja za njihov e dugove.2009. ali se od toga odustalo. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. g.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. ne ulazi u zaostavstinu primalaca izdrz avanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. --------------U Podgorici. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom.

(potpis i pecat) .

Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 1.). iz jednacena sa notarskim zapisom. u zakonima o nasljedivanju i zakonima o vanparnicnom postupku bivsih republika i pokrajina SFRJ zahtijevala se ovjera privatnih isprava od strane sudije.) za rjesenje da je za punovaznost odredenih pravnih poslova potrebno da budu zakljuceni u formi notarskog zapisa (cl. i clan 69. takvu notarsku ispravu propisivao je i Zakon o javnim biljeznicima Kraljevine Jugoslav ije. poznavalo je vanparnicni postupak ovjeravanja sadrzine privatne isprave od strane sudije kao uslov za punovaznost odredenih pravnih poslova. i dalje Zakona o notarima FBiH predvida notarski obradene isprave koje je u cijelosti sastavio notar po pravilima Zakona i koje imaju punu dokaznu snagu javne isprave . postoji o va vrsta notarske isprave (npr. postoje razlozi za i protiv. zakoni o notarima u Bosni i Hercegovini ne predvidaju mogucnost i postu pak solemnizacije privatnih isprava381. Za prihvatanje. koji s e mogu odnositi na vaznost odredenih poslova. Austrija. Uvodna razmatranja Zakon o notarima Crne Gore380 predvida zapis o potvrdi privatne isprave kao pose bnu vrstu notarske isprave koja je. 380 Clan 50. opredijelio se u Zakonu o notari ma (cl. Zakona o notarima CG 381 Clan 4.). to. U mnogim drzavama koje su prihvatile latinski tip notarijata. Za punovaznost ugovora o dozivotnom iz drzavanju. Vanparnicno pravo u bivsoj Jugoslaviji. na uredenost javnih registara. 50. a isto tako stranke mogu zahtijevati for mu notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave i za druge pravne poslove. a.) ili zapisa o potvrdi privatne isprave (cl. uglavnom. tu formu mogu propisati i drugi zakoni. U pravnoj teoriji postupak potvrdivanja privatne isprave naziva se solemnizacija. uzimajuci u obzir znacaj odredenih pravnih poslova i d ruge ciljeve koji se zele postici notarskom sluzbom. Hrvatska. Makedonija itd. a i pozitivno pravo Crne Gore. Zakonodavac u Crnoj Gori. Francuska. formalnu i materijalnu autenticnost. 51. odnosno neprihvatanje solemnizacije u znacajnim pravnim poslovim a. zatim potvrde i ovjere koje imaju snagu javne isprave samo o cinjenicama . a isprave nastale u tom postupku nazivaju se solemnizir ane isprave. Italija.50. zavisi od ciljeva zakonodavca. a. nadripisarstvo u oblasti sacinjavanja privatnih isprava itd. pravnu sigurnost. Medutim. po svojim pravnim svojstvima i pravnoj snazi. tj.

tj.o kojima se njima svjedoci. materijalnu autenticnost notarske isprave. a sto ne ukljucuje sadrzinu isprave. .

moze biti izvrsna isprava. Kod ovjere. ta ko i sadrzaja isprave. Zakona o notarima. notar samo sastav lja biljesku o ovjeri kojom potvrduje cinjenicu da je neko lice pred notarom potpisalo ili pr iznalo vec stavljeni potpis kao svoj. 3 1 Provjeraprivatne isprave Notar je prvo duzan i ovlasten ispitati da li je privatna isprava u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta i sadrzinu notarskog zapisa . notar mora ispitati sa posebnom paznjom.a. Dokazna snaga Dokazna snaga zapisa o potvrdi privatne isprave proizilazi iz zakonskog odredenj a da. razlikuje se. te takva isprava. potpisa na privatnoj ispravi. dakle punu dokaznu sn agu javne isprave.a. Potrebn . dovode do toga da zapis o pot vrdi privatne isprave ima svojstvo notarskog zapisa. pravi biljesku kojom potvrduje cinjenicu potpisivanja od strane nekog lica i stavlja pecat. tj. naprimjer. ako su ispostovani i ispunjeni. pod Zakonom propisanim uslovima. 3. Medutim. Dakle. odnosno ne potvrduje sadrzaj privatne isprave. notar se upusta u ispitivanje forme i sadrzine privatne isprave. Zakona o notarima. tako i po dokaznoj snazi. dok u pogledu sadrzine ostaje i dalje p rivatna isprava. tj. putem zapisa o potvrdi privatne isprave vrsi se od strane nota ra potvrda (ovjera) sadrzine privatne isprave kroz Zakonom propisan postupak i pod Zakonom propisanim uslovima. postoji pretpostavka autenticnosti (tacnosti). shodno odredbama clana 50. takva isprava ima snag u javne isprave samo u dijelu biljeske o ovjeri. pri cemu se ne upus ta u sadrzaj. 50. Potvrda privatne isprave. Procedura potvrdivanja privatne isprave Procedura potvrdivanja privatne isprave propisana je u cl. kako forme.a. Zakona o notari ma CG. od drugih potvrda i ovjera. kako po postupku koji pro vodi notar i uslovima koji moraju biti ispunjeni.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 2. izjednacen j e sa notarskim zapisom. pod Zakonom odredenim uslovima. 50. Da li je privatna isprava u saglasnosti sa zakonskim odredbama o formi notarskog akta i sadrzini n otarskog zapisa. Upravo propisani postupak potvrdivanja privatne isprave i propisani uslovi u cl. ima svojstvo notarskog zapisa. to znaci da ima formalnu i materijalnu. koja podrazumijeva pazljivo citanje cijele privatne isprave (izbjegavati povrsnu kontrolu) i uporedivanje sa odgovarajucim propisanim pravilima o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. a sastoji se od niza radnji i postupaka. tu notar vrsi identifikaciju lica.

podataka za nepokretnosti. a narocito greske u pisanju podataka za stranke.o je ispitati da li postoje greske u pisanju. pisanju brojeva itd. .

datumi i druge brojcane oznake (osim brojca nih oznaka listova nepokretnosti i parcela. Notar ce ispitati da li privatna isprava sadrzi podatke o ucesnicima. a ako ima pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. st. 53. zatim prazna mjesta u privatnoj ispr avi moraju biti oznacena crtama.-43. n otar je duzan i ovlasten ispitati da li privatna isprava sadrzi sve ono sto je predvi deno za sadrzaj notarskog zapisa u cl. . jer to objektivno ne moze ni biti (ne moze privatna isprava biti prosivena jemstvenikom ako sadrzi vise listova jer ce to uraditi notar. t. ispitati uslove za punovaznost.a. privatna isprava mora biti napisana elektronskim ili mehanickim sredstvom pisanja. 3 1 2 Provjerasadrzineprivatneisprave U pogledu saglasnosti sadrzine privatne isprave sa sadrzinom notarskog zapisa. u vezi sa cl. te sluzbenih listova) moraju biti ispisa ni i slovima. 44. iznosi. shodno cl. Zakona . a ako se privatna isprava sastoji od vise stranica. uporedice njihov identitet. mora ispitati sadrzinu privatn e isprave. naprimjer. bitne elemente. 50. 3 2 Sacinjavanjepotvrde 3 2 1 Nacin sacinjavanja Sacinjavanje potvrde privatne isprave vrsi se shodno odredbama cl. te odgovar ajucim odredbama Pravilnika o radu notara (cl. notar ce ispitati da li je to u saglasnosti sa odredbom cl. F orma notarskog akta je propisana u odredbama 35. Zakona o notarima.3. a izuz etno moze i citkim rukopisom i trajnim mastilom. svaka stranica mora biti par afirana od stranaka i ucesnika. 50. Zakona o notarima. takode privatna isprava mora biti potpisana od svih uces nika itd. tj. 2. i dalje). t. zakonodavac ne propisuje da ona u potpunosti m ora biti u formi notarskog akta. tako. 50.). Zakona o notarima CG. ne moze sadrzavati potpis i pecat notara itd. 19. c lausulu intabulandi. te da li privatna isprava ima tekst pravnog posla i potrebne elemente pravnog posla. utvrdice da li su stranke sposobne za preduzimanje pravnog posla. Procedura potvrdivanja privatne isprave 3 1 1 Provjeraformeprivatneisprave U pogledu forme privatne isprave. 50. da li je unesen a izjava da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da li su saglasni. s hodno cl. 3. vec je propisano da forma privatne isprave mora bit i u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta. Zakona o notarima CG. te da li im a paraf i potpis ucesnika. 2. Zakona o notarima CG. ispitace ovlascenje za zastupanje.

u skladu sa Zakonom.o notarima CG. . Smatramo da je priklad niji nacin da se potvrda stavi na poseban list papira koji se prosiva jemstvenikom sa privatnom ispravom. 39. Zakona o notarima i cl. privatnu ispravu sa vise strani ca notar prosiva jemstvenikom u skladu sa odredbama cl. Zakon predvida da se na ispravu stavlja potvrda. U svakom slucaju. Kada notar utvrdi da je privatna isprava u saglasnosti sa odredba ma o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. sacinjava zapis o potvrdi pr ivatne isprave.

Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 21. P R I m J E R Primjerformulacijezaprilogeuzzapispotvrde: Stranke uz Ugovor o prodaji prilazu Prepis lista nepokretnosti br. pod brojem ____. saglasnost itd. 5. Zakona o notarima. koji se u or iginalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. i 47. Zakona o notarima CG. Naprim jer.. i clanu 1065. mora sadrzavati upozorenje da ima snagu izvrsne isprave. u postupku sastavljanja notarskih akata zastupljeno je nacelo neposrednosti. tj. izvod iz javnog registra. 29. 50. a ako sadrzi i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. propisana je obaveza notara da stranke narocito upozori na to da imovina koja je predmet ugov ora o dozivotnom izdrzavanju. te kod notarskih zapisa pravnih poslova. mora sadrzavati i odgovarajuce poduke i upozorenja shodno odredbama cl. 1. Zakona o notari ma CG.. 6. takoder stranke treba poduciti i upozoriti da p rivatna isprava ima snagu notarskog zapisa. odnosno po tpisivanja zapisa o potvrdi privatne isprave382. Inace. Nadalje. Iz njega je notar ustanovio da isti odgovara opisu nepokretnosti iz clana ____ predmetnog ugovora o prodaji. i 7. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja. u clanu 1076. neko odobrenje. punomocje. notar ne bi mogao potvrditi privatnu ispravu. Notar mora ispitati da li podaci iz privatne i sprave odgovaraju prilozima i to konstatovati u zapisu o potvrdi privatne isprave. 35. u zap is o potvrdi privatne isprave unijeti ce se i druge poduke i upozorenja. te da je prodava c upisan kao . od _____. iz dat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Cetinje. KO Grad. 1. 3 2 2 Sadrzajpotvrdeprivatneisprave Notar je duzan unijeti podatke iz cl. 3. Pri sacinjavanju zapisa o potvrdi privatne isprave . u zapis o potvrdi privatne isprave treba unijeti i naznaku priloga ako postoje. zapis o potvrdi pri vatne isprave. Kada je potrebno.. pod prijetnjom nistavosti ugovora. procjenu vjestak a. prepis lista nepokretnosti. notar je duzan primjenjivati odredbe cl. odnosno ustupioca i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. kopiju katastarskog plana. Pored naznacenog. ako je to potrebno ili propisano.). ZOO CG. U suprotnom. t. Pravilnika o radu notara. te ih u originalu ili ovjerenoj fotokopiji priloziti uz izvornik (npr. sve ono sto se u tom pogledu primjenjuje i kod notarskog zapisa. odnosno ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zi vota.-49. O tome opsirnije vidjeti u ovom radu kod razmatranja poduka i upozorenja. Sve stranke i ucesnici moraju biti istovremeno prisutni kod sacinjavanja.

. --------382 Clan 49.vlasnik sa 1/1 dijela nepokretnosti koja je predmet ugovora o prodaji i da nema upisanih tereta i ogranicenja (ili alt ako ima tereta i ogranicenja. i 47. a u nekim slucajevima notar je duzan i odbiti poduzimanje sluzbene radnje). iste navesti i dati odgovar ajucu poduku i upozorenje. Zakona o notarima CG.

na zahtjev stranaka (sto se u notarskom zapisu treba konstatovati). -Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad privatna isprava ima nedostatke koji se ne mogu otkloniti (npr. nakon odgovarajuce poduke notara. Djelujuci na ovaj nacin.4. zakonodavac bi trebao propisivanjem notarske tarife za ove poslove. zahtijevaju da se drukcije postupi. U zavisnosti od razloga zbog kojih se privatna isprava ne moze potvrditi. nepokretnost nije upisana u javni registar.. Istovremeno. zavisi i od ugleda i rezultata n otarske sluzbe. ili u slucajevima kada ugovor o kreditu sadrzi klauzulu o obezbjedenju potrazivanja zasnivanjem hipoteke. koji ih potvrduju. Pri likom obavljanja notarske djelatnosti. 51. Notari ne bi smjeli olako shvatiti poduzimanje ove sluzbene radnje i mo rali bi ujednaciti praksu postupanja u skladu sa Zakonom. 50. ali je istovremeno propisao stroge uslove i time pred o ne koji sacinjavaju privatne isprave i pred notare. naprimjer u Hrvatskoj. moguce su sljedece situacije: . kako mu to nalaze Zakon383. notar ce uputiti stranke da to ucine. Zakon o notarim a CG dao je veliki znacaj solemnizaciji samim tim sto je zapisu o potvrdi privatne isprav e dao. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi U drzavama koje imaju ovu vrstu notarske isprave. postavio veoma za htjevan zadatak. odnosno sacine novu privatnu ispravu koja nece sadrzavati nedostatk e ili ce. punomocni k prekoracuje ovlastenja itd. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi 4. osim ako stranke. ili fiducijarnim prenosom svojine (tu imamo obaveznu nadleznost notara. 5. pod odredenim uslovima. shodno cl. saciniti notarski zapis. notar je duzan postupiti na nacin koji je ekono mski najpovoljniji za stranke. adekvatno tarifirati solemn izaci . a uz izvornik ce priloziti privatnu ispravu sa utvrdenim nedostacima.Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad je to Zakonom propisano. visine tarife.a. rezultata sprecavanja nadripisarstva itd. svojstvo notarskog zapisa (puna dokazna snaga javne ispr ave i mogucnost izvrsnosti). Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Zakon o notarima u cl.). Zakona o notarima CG)384. ona je veoma cesta kod ugovora o kreditu koje sastavljaju banke u slucajevima kada zele imati izvrsnu ispravu za potrazivanje iz ugovora o kreditu (tu imamo fakultativnu nadleznost notara). -Ako privatna isprava sadrzi nedostatke koji se mogu otkloniti. nije regulisao situaciju kad se privatna isprava ne moze potvrditi vec je samo propisao kad se moze potvrditi. Koliko ce solemnizacija biti prisutna u praksi. notar postupa savjesno i posten o.

stav 1.383 Clan 3. Sluzbene novine FBiH 71/07. 384 Vidi Javnobiljeznicko pravo u praksi nkica Benc i drugi. Ra savjetovanje Zagreb. postupci. i 5. Zakona o notarima CG. . HJK (propisi. primjeri isprava). Clan 3. 4. travnja 2008. Privremene tarife o nagradama i naknadama notara u FBiH. g.

sto nije cilj zako nske odredbe i veoma bi lose uticalo na pravnu sigurnost.kaoizvrsne notarskeisprave CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. a narocito advokata. broj rjesenja o upisu u registar. licno ime i adresa njegovog zastupnika). kao i naziv organa koji je i zdao ispravu390 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. zanimanje389. Obala br. koji postupam u svojstvu notara387. pravnika u bankama itd. datum i mjesto rodenja. smatramo da bi se solemniz acija mogla fakticki svesti na ovjeru potpisa na privatnoj ispravi. adresa i jedinstveni maticni br oj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. uzimajuci u obzir ono sto je propisano kao obaveza notara i sam znacaj. Smatramo da je kod koristenja zakon ske mogucnosti solemnizacije privatnih isprava.1.391 ------------------------------------------------------Potvrdujem da sam prednju privatnu ispravu-Ugovoro zasnivanju hipoteke(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. njegovo sjediste). Ove pravnicke pr ofesije bi se sa notarima zajednicki trebale educirati kako bi se postigla potpuna pravn a sigurnost i pruzila efikasna usluga korisnicima tih usluga. pot vrdujem da su mi stranke388:--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.licno ime. tacnost i uredenost javnih registara. ---------------------------------------- . znacajna saradnja izmedu notara i dr ugih pravnih profesija. a negativno bi uticalo i na notarsku sluzbu. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) ju. UZZ-__/0_-1385 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 386 Ja (licno ime notara. te d okaznu snagu zapisa o potvrdi privatne isprave. P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraozasnivanjuhipoteke. U suprotnom.

2. cl. t. cl. 1. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50.----385 386 387 388 389 390 391 cl. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. cl. a st. Zakona prazna mjesta. 1. t. st. 1. cl. cl. Zakona . Pravilnika 50. st. St. 21. Zakona 50.. oznake brojeva i skracenice 26. i 26. i 3. 2. i 2. 1. 20. Zakona 36. cl.

procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednosti nepokretnosti. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u p redmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. pa su stranke od toga odustale. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na iznos od60 500. ______.a sto je i naznace no u predmetnom ugovoru.. koji sam procitao strankama i koji se. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. kao takav.koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prilaze uz ovaj izvornik. ul. Strucni nalaz. Prva br. Naprijed naznaceni Strucni nalaz u originalu. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog post upanja. podaci za nepokretnost i sl. prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama.4.broj_____. broj____. te iz istog utvrdio da je hipotekarni duznik u sudskom regis tru upisan pod registarskim brojem_____. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Prilozi: npr. ugovor o kreditu). a koje su ga odobrile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4. od d ana _____.392Uz naprijed naznaceni ugovor o zasnivanju hipoteke (alt. KO Grad. IzvodizCentralnogregistraPrivrednogsudauPodgorici. prilaze uz ovaj i zvornik. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. od _______ .-------------------------------------3 Otpravak izvornikaPunomocja. od strane Notara XY. Iz istog sam ustanovio ovlascenje punomocnika za zastupanje hipotekarnog povjerioca u ovo m pravnom poslu.godine. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.. koje je sacinjeno dana ________. pod brojem UZZ-31/09. godine. kao i to da je naznaceni zastupnik hipoteka rnog duznika upisan u sudskom registru kao direktor bez ogranicenja ovlastenja u okviru regis trovane djelatnosti i da je on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu sa 100% (sto p osto) ucesca u . zatim da je u B listu upisan zalozni duznik sa pravom svojine sa 1/1 i da u G listu nema upisanih tereta i ogranicenja. gospo dina ____iz Podgorice. izdat od strane____.00EURA(slovima:sezdesethiljadapetstotinai00/100EURA). Iz istog sam ustanovio da opis nepokretnosti iz predmetnog ugovora odgovara stanju A lista nepokretnosti koja se opterecuje. ul. Stranke sam poduciomogucnos ti da. ---------------------------------------------------------------------------------------2. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa.od____. u formi not arskog zapisa. koji se prilaze u originalu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka gradevinske struke. a koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama.2. u originalu.

t. isprava se ne moze pot vrditi. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. 127. 1. St. te 50. Zakona o nota rima. Zakona o notarima CG. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. 39. Zakona 393 cl. ---------------------------392 cl. bracna stecevina) u ispravi ne postoje. nerazumljive i dvosm islene. st. Ako stranke .-----------------------------------------------------------------------------------------------Naknada i troskovi:393 ---------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la sa m se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. 4. poducio/la i upozorio/la sam stranke na pravne posljedice namjeravanog pravnog p osla. 394 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. 3. Shodno odredbi clana 47. a narocito: da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa394.osnovnom kapitalu.

Obala br. ali su stranke od toga odustale. pecat. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar. ---------da se hipoteka stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnosti396.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da ova potvrdena privatna isprava ima svojstvo izvrsne notarske isprave395. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara.397 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. ali se odusta lo od toga. stambilj P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraodozivotnomizdrzavanju CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.1.------------------da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 398 ---------------------------------Stranke:399 (potpisi stranaka) Notar:400 potpis. kao i na cje lishodnost da se zahtijeva uvjerenje nadlezne porezne uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. . -----------------------------da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. te s am o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja poducio i upozorio zaloznog duznika. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu i ova j zapis o potvrdi privatne isprave.

397 cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 1. t. 40. i 49. 399 cl. Argum entacija iz cl. Zakona o notarima CG. t. 41. Zakona. 3. 398 cl. st. Zakona o notarima CG. st. 396 Clan 318 stav 1. 6. . 50. 5. Zakona o notarima CG. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 400 cl. St. 1. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. 47. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. 395 Clan 53 Zakona o notarima CG.i dalje ostanu pri svojim izjavama. 50.

koji sam procitao strankama i koji se. --------Naknada i troskovi:409 . koji se u originalu prila ze. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evide nciji katastra nepokretnosti. neposredno prije sacinjavanja o vog zapisa. prilaze uz ovaj i zvornik. broj rjesenja o upisu u registar. adresa i jedinstveni maticni broj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. broj____. koji postupam u svojstvu notara403.407 ------------------------------------------------------Potvrdujemda samprednjuprivatnuispravu-Ugovorodozivotnom izdrzavanju(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi UZZ-_/0__-1401 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 402 Ja (licno ime notara. pot vrdujem da su mi stranke404:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1-licno ime. KO Grad. od d ana _____. licno ime i adresu njegovog zastupnika). pa su stranke od toga odusta le. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. za tim da je u B listu upisan primalac izdrzavanja sa pravom svojine 1/1 i da u G listu nema upis anih tereta i ogranicenja. kao takav. podaci za nepokretnost i sl. izdat od strane____. zanimanje405.4. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. njegovo sjediste). te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.. u originalu. stranke su prilozile: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. --------------------------------------------Prilozi: npr. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu406 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu.408Uz naprijed naznaceni ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Iz istog sam ustanovio katastarsko stanje A lista nepokretnosti koja je predmet ugovora. datum i mjesto rodenja. Stranke sam poduciomogucnosti da.

Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. i 3. a narocito: 401 402 403 404 405 406 407 408 409 cl. Zakona 50. Shodno odredbi clana 47. 3. st. 1. 4. 2. oznake brojeva i skracenice 26. cl. cl. Zakona prazna mjesta. st. 1. . a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. Zakona o nota rima. cl. a st. t. 20... cl. poducio/ la i upozorio/la sam stranke pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. 1. i 2. St. cl. 21. cl.Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. cl. 2. t. 1. t. cl. Zakona o notarima CG. Zakona 39. 1. i 26. Zakona 127. Pravilnika 50. st. St. Zakona 36. te 50.

te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa410. nerazumljive i dvosm islene. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici413.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar . isprava se ne moze potv . pecat. bracna tekovina) u ispravi ne postoje. --------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr.------------------------------------------------------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 415 ---------------------------------Stranke:416 (potpisi stranaka) Notar:417 potpis.414 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om412 u katastar nepokretnosti. --------------------------da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti tek nakon smrti primaoca i zdrzavanja411. stambilj 410 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. kao i zapis o potvrdi privatne isprave.

414 cl. 413 Clan 1076. 40. t. st. Zakona o notarima CG. . 412 Clan 1080. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 417 cl. Zakona o notarima CG. stav 1. 3. Zakona o notarima CG. 41. ZOO CG. t. 50. stav 1. ZOO CG. 47. i 49. st. ZOO CG. Ako stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. 416 cl. 415 cl. 411 Clan 1075. Argum entacija iz cl. Zakona. St. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. 1. 50.rditi. 5. 6. 1.

76. a koji notar cuva u svojoj arhivi. tj. godine. tehnika. Javnobiljeznicko pravo u praksi. dok se ovjere ne a rhiviraju (cl. u go rnjem desnom uglu prve stranice originala.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Notarski akti koje sastavlja notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapi si. pod uslovom da se saglase sva lica koja mogu zahtije vati izdavanje otpravaka (cl. osim ako Za konom nije drugacije odredeno (cl. a to su: za upotrebu u inostranstvu. a za potrebe pravn og prometa stranaka i drugih lica.). 418 Rankica Benc Poslovnik i prakticna primjena . savjetovanje Zagreb 04. Izvornik Izvornik je notarski akt koji notar sacini u skladu sa Zakonom o notarima (cl. te sadrzaj izvornika notarskih akata. 56. Zakona o notarima CG i clanu 19. 77. Pravilnika o radu notara CG. Zakona o notarima CG). 1. na kome se nalaze originalni potpisi stranaka i drugih ucesnika. da se ne cuva u arhivi notara. Pravilnika o radu notara). postupak sastavljanja. odnosno notarski spisi. Izvorn ik sa prilozima. notarski propisi u Bosn i i Hercegovini izricito predvidaju stavljanje oznake izvornik na notarskom aktu. Zakon je prihvatio koncepciju da postoji samo jedan original. osim kad je to Zakon drugacije odredio. mogu imati tjelesni oblik 418 samo kao: izvornik otpravak prepis Za svaki od ovih oblika Zakon je odredio pravnu snagu. travnja 2008. Znacaj izvornika i njegovog cuvanja u arhivi notara je u tome sto on dodatno povecava pravnu sigurnost.-58.35 . jer pruza zastitu od mogucih zloupotreba i falsifikata. Postoje zakonski i zuzeci od pravila da se ne izdaje izvornik. do 60. Nasuprot tome. u pravilu. do 21. arhiviraju se i cuvaju. Izvornik se u pravilu ne izdaje strankam a vec se cuva u arhivi notara. prema odredbama Zakona o notarima CG. izdaju se otpravci i prepisi izvornika. Nacin. Zakona o notarima CG).-60. Zakon odavstvo Crne Gore nije propisalo obavezu da se u gornjem desnom uglu prve stranice ili bilo gdje u izvorniku pise oznaka izvornik . notarski zapisnici i potvrde). te originalni p otpis i otisak pecata i stambilja notara. . 79. i 05. pro pisani su u clanu 35.

Kada se jednom izda izvorni k akta. Pravilnika o radu notara CG).Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta -dostavljanje izvornika testamenta ostavinskom sudu cim se sazna za smrt lica ciji se testament nalazi u notarevim spisima. Otpravci i prepisi izvornika Otpravak izvornika (clan 80. 2 2 Nacin sacinjavanja otpravka Nacin sacinjavanja otpravka regulisan je dvojako (clanovi 19. st. U gornjem desnom uglu prve stranice korisno je napisati ili staviti stambilj OtPRAVAK IZVORNIKA . a na pisani zahtjev suda ili Notarske komore. Njeno nepostojanje dov odi do toga da otpravak i prepis notarskog zapisa nemaju svojstvo javne isprave (vidi c lanove . Izvornik se u pravilu ne izdaje vec se cu va u arhivi kod notara. Smatramo da je i u tim slucajevima notar duzan saciniti sluzbenu zabilje sku o izdavanju izvornika i saciniti otpravak za arhivu. gdje se nalaze potpisi stranaka i notara. Pravilnik a o radu notara. nakon potpisivanja izvornika. 80 . Zakona o notarima CG). Zakona o notarima CG). Jedan nacin je da se. 2 1 Uslovi za punovaznost otpravkakaojavne isprave Kako je otpravku izvornika Zakonom namijenjena uloga da u pravnom prometu zamjen juje izvornik. (clanovi 89. st. sa oznakom SR. koji po svojoj pravnoj snazi dolazi odmah iza izvornika. i na kraju akta. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. 1. a ispod teksta svake stranice. odnosno u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. a daje se putem notarskog stambilja iz clana 53. Sadrzaj klauzule o ovjeri propisan je u clanu 90. i 24. radi dokaza o potpisiva nju. 79. U oba slucaja kada se izdaje izvornik. Zakona o notarima CG). formi i sadrzaju odgovarati izvorniku i mora biti oznacen kao otpravak (cl. st.-91. Postoji mogucnost privremenog izdavanja izvornika (cl. te mo ra biti ovjeren putem klauzule o ovjeri. 80. radi dokaza o parafiranju. upise se prezime i ime svakog potpisnika (ucesnika i notara). Zakona o notarima CG) je tjelesni oblik notarskog akt a koji je sacinio notar. 54. Zakona o notarima) 2. notar je duzan saciniti otpravak izvornik a za arhivu. tekst izvor nika ispise mehanickim sredstvom za pisanje ili pomocu kompjutera u potrebnom broju primjera ka. Zakona o notarima). tacka 13. 2. koji tekst klauzule o ovjeri moze biti odstampan kao obrazac ili otkucan na pismenu (cl. notar vise ne moze izdati otpravak vec samo prepis notarskog akta. propisano je da otpravak mora po obliku. (cl. Za kona o notarima. jer u protivnom nema svojstvo javne isprav e. 78. . Pravi lnika o radu notara CG). uz naznaku kome je i zbog cega je izdat izvornik. (cl.3.

. i 91.90. Zakona o notarima CG).

O pitanju da li se prilozi moraju prilagati uz otpravak izvornika. jednostavniji je i sigurniji za pravni promet. i oni se kopiraju i prilaz u otpravku. kada mogu biti izostavljeni. Pot pisi stranaka i notara kod parafiranja i na kraju isprave. dok prilozi uz izvornik moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. U desnom gornjem uglu prve stranice stavi se stambilj OtPRAVA K IZVORNIKA . Otpravci i prepisi izvornika Drugi nacin je da se. te bi ga. nema precizne . izvornik foto kopira (cl.2. a u klauzuli o ovjeri otpravka moraju se naznaciti. U klauzuli o ovjeri o tpravka ili prepisa navode se prilozi. Pravilnika o radu notara CG) aparatom za fotokopiranje koji se n alazi u kancelariji notara. tj. potpise i otisak pecata). pecata i stambilja notara. te za dovoljava zakonsko odredenje da otpravak u svemu mora odgovarati izvorniku (takav otpravak sadrzi i kopirane parafe. st. U praksi rada notara u Bosni i Hercegovini bilo je problema sa nacinom izrade ot pravaka. trebalo prihvatiti . nakon parafiranja i potpisivanja izvornika od strane stran aka i drugih ucesnika. osim kada se radi o izdavanju otpravka di jela akta. u Federaciji Bosne i Hercegovine propisan o419 je da se otpravci i prepisi izraduju iskljucivo fotokopiranjem izvornika. 2 3 Prilozi uz otpravke Prilozi uz otpravke takoder se izraduju fotokopiranjem priloga uz izvornik. ako ih ima. a sto se u klauzuli o ovjeri otpravka mora naznacit i. S tim u vezi. brz. U slucaju da dode do unisten ja izvornika i poslovnog upisnika. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. 3. Ukoliko izvornik sadrzi priloge. kada nisu postojali aparati za kopiranje i on se veoma malo primjenjuje u uporednom zakonodavstvu i praksi. jer su neki sudovi odbijali provodenje notarskih isprava o pravnim poslovima u j avnim registrima na osnovu otpravaka koji nisu sadrzavali fotokopirane potpise stranak a i notara i pecat notara. te stavljanja potpisa. Nacin izrade pomocu aparata za fotokopiranje veoma je jednostavan. izrada pomocu aparata za fotokopiranje daleko primjereniji modernoj tehnici (notar je obavezan da u svojoj kancelariji ima aparat za fotokopiranje). Oni se posebno ne ovjeravaju vec su obuhvaceni klauzulom o ovjeri otpravka. te stambilj i pecat notara vidljivi su jer su fotokopirani. vrlo je lako izvrsiti rekonstrukciju spisa itd. siguran. Iako su oba nacina izrade otpravaka i prepisa dozvoljena. 19. Prvi nacin izrade otpravaka i prepisa produkt je proslih vremena. smatramo da je ovaj dr ugi nacin. u cilju jednoobraznog postupanja.

Hrvatskoj. Bosni i Hercegovini. ali ako podemo od toga da su prilozi sastavni dio izvornika. 420 Clan 88 stav 2.odredbe. te od norme da otpr avak po obliku. onda je sasvim jasno da cjelovit otprava k (za razliku od otpravka dijela akta. Zakona o notarima CG) mora sadrzava ti sve priloge. 419 Pravilnik o radu notara. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG). Sluzbene novine FBiH br. 80. uz njihovo navodenje u klauzuli o ovjeri otpravka. formi i sadrzaju mora odgovarati izvorniku i da ga zamjenjuje u pravn om prometu (cl. U prilog tome ide i zakonska odredba da samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava420. . Na ovakav nacin se p ostupa u Austriji.cl. 13/2009. mada ima i drukcijih stavova i postu panja. 88.

notar je duzan dostaviti otpravak akta poreskom organu ako se radi o pravnom poslu koji podlijeze oporezivanju. iako je notarski zapis javna isp rava sa punom dokaznom snagom. laksa je i sigurnija primjena otpravaka u pravnom prometu. dobijaju:---------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). P R I m J E R Od ovog notarskog akta. notar je strankama duzan izdati otpravak izvornika. s obzirom da otpravak u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. prest aju ili ogranicavaju stvarna prava na nepokretnostima. smatramo da uz otpravak trebaju ici svi kopirani prilozi uz izvornik iz s ljedecih razloga: prilozi su sastavni dio izvornika. licima u ciju korist je zakljucen pravni posao i nasljednicima i pravnim sljedni cima tih lica. vec izjava volja o pravnom poslu. Isto tako. notar ce naznaciti u zavrsnom dijelu isprave (clan 81. Kome se sve izdaje otpravak. niti upravni akt. dostavi nadlezn om javnom registru (npr.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Dakle. licima u cije ime je zakljucen posa o. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). Zakona o notarima CG). prenose. kao i o drugim pravnim poslovima za koje se vode javne knjige.) otpravak akta o pravnim poslovima na osnovu kojih se sticu. otpravak akta moze se izdati samo: licima koja su u svoje ime zakljucila posao. on nije presuda. opsta profesionalna obaveza notara je da. Stranke imaju m ogucnost i obavezu da odrede kome ce se izdati otpravak421. registru poslovnih subjekata itd. 2 4 Komeseizdajuotpravci Prije svega.-----------------------------------------------------------------------------Kada se izdaju otpravci. Ako u izvorniku drukcije nije odredeno. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). ili na posebnom listu koji se je mstvenikom . notar ce na izvorniku. otpravak tada u cijelosti odgovara i zvorniku. katastru nepokretnosti. po sluzbenoj duznosti.

potrebno je da prijem otpravaka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja 421 Cl. kada i u kom broju je izdao otpravke (clan 82. . saciniti posebnu zabiljesku o tome kome. a smatramo korisnim da je potpi su sva lica kojima su neposredno izdati otpravci. Smatramo da je sigurnije da s e naznacena zabiljeska sacini i na posebnom listu. Zakona o notarima CG). Zakona o notarima CG. a za lica kojima se postom salju otpr avci. tu zabiljesku na posebnom listu potpisuje notar. jemstvenikom spaja sa izvornikom. 81. koji se odmah ili naknadno kada se izdaju otpravci.prisiva uz izvornik.

jer isti nemaju svojstvo javne isprave ako ne sadrze klauzulu o ovjeri. u iznosu od ______ _ i naplacena.g. katastar nepokretnosti..1. nakon cega zabiljesku potpis uje i notar. Otpravci i prepisi izvornika se ulaze u spis. Zakona o notarima Crne Gore. Prodavac Kupac Notar 2 5 Klauzulaoovjeri Klauzula o ovjeri neizostavni je dio otpravka i prepisa notarskih akta. Obala br. nezavisno od volje stranaka. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.2. u skladu sa Zakonom (npr. ul.. P R I m J E R Potvrdaotpravkaizvornika POTVRDAOTPRAVKAIZVORNIKA Ja.2009 . po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom. kupcu(1x). O tome not ar uvijek mora voditi racuna. broj 150/09. poreska uprava itd. UZZ broj ______ U Podgorici. otpravak akta o pr avnim poslovima za koje se vode javne knjige ili registri. Notar Zlatan Zlatic. Notar je duzan. P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravaka(naposebnomlistu) ZABILJESKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu.) i o tome u spis uloziti dokaz422. K O Grad. i 91.09.-------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT. dostaviti nadleznom drzavno m organu. s obzirom na to da otpravak i prepis nece imati svojs tvo javne isprave bez propisane klauzule o ovjeri. broj UZZ-/2009. dana_______ NOTAR . od 15. notar izdao otpr avke izvornika i to: prodavcu (1x). izdat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica.. ------Ovaj je otpravak sastavljen za hipotekarnog povjerioca AB banku Podgorica. Sadrzaj klauzule o ovjer i i njeno dejstvo je propisano clanovima 90.-----------------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1. ---------------------------------------------------------------------------Prijem otpravaka stranke potvrduju svojim potpisom.

Zlatan Zlatic (potpis. pecat i stambilj notara) 422 Vidi clan 81. Zakona o notarima CG. 2. . st.

Ako akt koji je sastavio notar. ovlascuju ga da izda samo otpravak dijela a kta. ___). il i kupac to dokaze potvrdom banke . Zakon a o notarima CG. a potom se na prekrivenom mjestu koje fotokopiranjem ostaje prazno konstatuje izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. Obala br. ni katastru nepokretnosti. P R I m J E R Potvrdaotpravkadijelaakta POTVRDAOTPRAVKADIJELAAKTA Ja. tj. ali se notaru nalaze da otpravak akta koji sadrzi clausulu intabulandi za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom ure du: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti. notar ne smije ni kupcu.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta 2 6 Otpravak dijela akta Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. Ovo se najcesce primjenjuje kod ugovora o prodaji kao jedan o d nacina za adekvatno obezbjedenje prodavca u vezi sa isplatom cijene i davanjem saglasno sti za uknjizbu. osim na strani (str. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. Stranke u notarskom aktu daju nalog notaru da ne izdaje cjelovit otpravak i prepis akta. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca. po tvrdujemda sam ovaj otpravak dijela akta uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spis ima i utvrdio da je doslovno podudaran sa izvornikom. stav 1.1. -------------------------------------------------------------------------------------------------tehnika postupka izrade otpravka dijela akta je sljedeca: kopira se izvornik tak o sto se prekrije saglasnost za uknjizbu prenosa svojine (clausula intabulandi). ul. gdje je u ovo . umjesto otpravka akta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prije toga. Primjer ove formulacije mogao bi da glasi: Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelana nepokretnostimaiz tackeIovogugovora. niti bilo kome i zdati otpravak. bez saglasnosti za uknjizbu. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na not arski racun za stranke . a cijena nije isplacena u potpunosti. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. to je slucaj kada prodavac odmah u samom ugovoru daje clausulu intabul andi. ima vise samostalnih pravnih poslov a. moze se izdati otpravak dijela akta. Notar Zlatan Zlatic..

m otpravku izostavljena saglasnost za upis prenosa prava svojine iz tacke __ (clana ___). -----------------------------------------------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT. do isplate cjelokupne cijene . bez priloga koji su izostavljeni po nalogu str anaka. UZZ broj _____ U Podgorici. u iznosu od __ i n aplacena. -----Ovaj je otpravak dijela akta sastavljen za kupca AB. p o nalogu stranaka. pecat i stambilj notara) .----------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjereniuizvodu. dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.

2. Otpravci i prepisi izvornika 2 7 Otpravak za arhivu Pored naprijed naznacenih otpravaka, notar je duzan saciniti i otpravak za arhiv u kada u slucajevima predvidenim Zakonom izdaje izvornik akta423. tada otpravak stupa n a mjesto izvornika. U takvim predmetima notar vise nikada nece moci izdati otprava k vec samo prepis notarskog akta, shodno clanu 80. stav 4. Zakona o notarima CG. P R I m J E R Potvrdaotpravkazaarhivuuslucajukadaseizdajeizvorniktestamentaradi provodenjaostavinskogpostupka: POTVRDAOTPRAVKAZAARHIVU Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom, koji se nalazi u mojim spisima, i utvr dio da je doslovno podudaran sa izvornikom.---------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat Podrucna jedinica Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009 od Uprave za nekretnine .g. ------Ovaj je otpravak sastavljen za arhiv notaraistupa na mjesto izvornika iz razloga sto se izvornik izdaje Osnovnom sudu Podgorica radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjestaoca BB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i napla cena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj notara) Kada notar sacini otpravak za arhivu u slucaju izdavanja izvornika, duzan je sac initi zabiljesku o tome kome je i zbog cega izdao izvornik. to moze uciniti na samome otpravku ili na primjereniji nacin, tj. na posebnom listu papira koji ce se jemstvenikom spojiti sa otpravkom za arhivu. Pored toga notar je duzan u spisu imati dokaz da je odre denom licu predat izvornik (potvrda o prijemu izvornika, dostavnica i sl.). P R I m J E R Primjerzabiljeskeoizdavanjuizvornika:

ZABILJESKAOIZDAVANJU IZVORNIKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu UZZ-/2009. notar izdao izvornik a kta Osnovnom sudu Podgorica, radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjest aoca 423 Clan 77. do 79. Zakona o notarima CG i clan 59. Pravilnika o radu notara CG.

Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta BB. (alt. za upotrebu u inostranstvu, uz saglasnost svih ugovornih strana, alt. na zahtjev Suda ili Notarske komore). ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar 3. Sadrzaj notarskog spisa, arhiviranje i cuvanje spisa Ova materija regulisana je u clanu 71. i clanu 72. Zakona o notarima CG i u clan ovima 56. do 64. Pravilnika o radu notara. Cuvanje odredenih notarskih akata utice na povecanje pravne sigurnosti u oblastima za koje su nadlezni notari. Za razliku od toga, pr ivatne isprave ugovora su podlozne gubitku i unistenju, falsifikovanju itd. Notarski sp is se sastoji od notarskog akta u izvorniku (clan 76. Zakona o notarima CG) sa pril ozima (prepisi isprava ili spisa koji se po Zakonu moraju priloziti notarskom aktu, ov lastenja, punomocja, nalazi i misljenja vjestaka i drugi spisi nastali prilikom sastavljan ja notarskog akta, prepis troskovnika i podaci o izdatim otpravcima i ovjerenim prepisima i l icima kojima su izdati) i sporednog spisa (clan 58. st. 3. Pravilnika o radu notara CG ) koji cine sva ostala pismena i prilozi iz spisa, kao sto je prepiska sa strankam a, drzavnim organima i sudovima. Kada se sluzbena radnja za koju je formiran spis u potpunosti zavrsi, notar na o motu spisa, po prethodnoj provjeri da je spis zavrsen i da se u njemu nalazi sve sto treba, stavlja oznaku da je predmet za arhiviranje (npr. a/a), rok cuvanja spisa i svoj potpis .Potom notar arhivira spis i to tako sto se iz spisa izdvoji izvornik akta sa prilozima (clan 58. st.1. Pravilnika o radu notara CG), te sa podacima o naplacenim naknadama i izda tim otpravcima i ovjerenim prepisima (clan 62. Pravilnika o radu notara CG), koji se moraju zalijepiti kao posljednja stranica ili spojiti jemstvenikom sa ispravom koja se cuva (izvornikom ili otpravkom koji ga mijenja u arhivi). takav predmet se stavlja u arhivu, po vrsti notarskog akta i po rednim brojevima spisa pojedinih knjiga, (npr. UZZ1/09.) u posebne fascikle (clan 57. Pravilnika o radu notara CG). Na prednjoj strani om ota fascikle stavlja se skracena oznaka predmeta i godina, kao i redni brojevi predm eta koji su slozeni u toj fascikli (najbolje rjesenje su registratori), npr. UZZ/2009. br oj 1.-50. Sve ostalo cini sporedni spis koji se arhivira na nacin koji osigurava da ne dod e do gubitka sadrzaja (cl. 58. st. 3. i 4. Pravilnika o radu notara CG).

Ovjere potpisa se ne arhiviraju, kako je to regulisano u clanu 58. stav 5. Pravi lnika o radu notara CG. Smatramo da nije potrebno arhivirati ni notarske ovjere prepisa, odnosno fotokopija, mada je izricita odredba u vezi s tim greskom izostavljena u Praviln iku o radu notara. Medutim, ovakav stav proizilazi iz odgovarajucih odredaba Zakona i Pravilnika o radu notara, jer se prema clanu 76. Zakona i clanu 58. stav 1. Prav ilnika o radu notara CG, arhivira samo izvornik, a biljeske o ovjerama ne cine izvornik. takvo rjesenje ja zastupljeno u FBiH gdje je Pravilnikom o radu notara424 izricito pro pisano da se ovjere potpisa i prepisa/fotokopija ne arhiviraju. 424 Sluzbene novine Federacije BiH broj 13/2009.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava 1. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave Da bi uopste objasnili izvrsnu notarsku ispravu, moramo poci od pojma i vrste no tarskih isprava, a o cemu je naprijed data opsirnija elaboracija. Potrebno je uzeti u ob zir da su po Zakonu sve notarske isprave javne isprave, pod uslovom da su sacinjene od notara, u okviru njegove nadleznosti, te u propisanoj formi i postupku. Medutim, svi not arski akti (notarski zapisi, notarski zapisnici, notarske potvrde i notarske ovjere) n emaju istu dokaznu snagu. Notarske potvrde i ovjere imaju dokaznu snagu javne isprave samo o cinjenicama o kojima se njima svjedoci425, npr. potvrda o cinjenici da je neko lice ovlasteno za zastupanje koje proizilazi iz sudskog registra, a koju notar izdaje uvidom u sudski registar, ili potvrda putem biljeske o ovjeri da je neko lice pred notarom potpi salo neku privatnu ispravu. Njima se ne dokazuju u ispravi zapisane izjave volje, tj. ne dokazuje se sadrzina isprave. Isprava na kojoj je notar ovjerio potpis, ostaje i dalje pr ivatna u odnosu na sadrzinu, a dokaz javne isprave ima samo biljeska o ovjeri. Nasuprot t ome, notarski zapis ima punu dokaznu snagu javne isprave, tj. postoji zakonska pretpo stavka tacnosti forme i sadrzine javne isprave (tzv. formalna i materijalna autenticnos t). Za sastavljanje ove vrste notarske isprave propisani su strogi uslovi za postupanje notara, kako u pogledu forme i postupka (clanovi 35.-49. Zakona o notarima CG), tako i u pogledu sadrzaja same isprave (cl.50. i 50.a. Zakona o notarima CG). Zbog naprijed nazna cenog, zakonodavac je za samo odredene znacajne poslove propisao formu notarskog zapisa iz cl. 50. i 50.a.426 i da pod odredenim uslovima samo notarski zapis moz e biti izvrsna isprava (cl. 53. Zakona o notarima CG). Notarska izvrsna isprava je najveci domet notarskog zapisa, a time i notarske sl uzbe. Izvrsni notarski zapis je izjednacen sa pravosnaznim i izvrsnim sudskim odlukama, a sto se vidi i iz zakonske odredbe da za njegovu izvrsnost nije potrebna nikakva dalj a aktivnost suda, te da se moze pobijati kao i sve druge izvrsne isprave po pravilima izvrsn og postupka427. Izvrsni sud povodom prijedloga , donosi odluku o odredivanju izvrsenja ude. Ovo je jedna od najznacajnijih jer se izvrsnom notarskom ispravom nomicnosti za izvrsenje, na osnovu izvrsnog notarskog zapisa na isti nacin kao i na osnovu izvrsne sudske pres pozitivnih novina u ovom dijelu pravnog sistema, postize veci stepen sigurnosti, efikasnosti i eko

u pravnom prometu u korist subjekata tog prometa, a takoder se direktno rastere 425 Vidi cl. 4. st. 5. Zakona o notarima FBiH. 426 Vidi cl. 51. Zakona o notarima CG. 427 Vidi. cl. 53. st. 3. i st. 4. Zakona o notarima CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava cuju sudovi. Izvrsnim notarskim ispravama izbjegavaju se dugotrajni i skupi parn icni sporovi, koji u veoma velikom broju ne predstavljaju sporove koje stranke inicir aju u dobroj vjeri, vec im je povod izbjegavanje obaveza placanja od strane duznika prema povjeriocima. U Bosni i Hercegovini se godisnje sacini oko deset hiljada izvrsni h notarskih isprava, a najcesce su to ugovori o zasnivanju hipoteka. Zakon o izvrsnom postupku428, s obzirom da je donesen prije Zakona o notarima, n e regulise direktno notarsku izvrsnu ispravu kao vrstu isprave, ali se ona moze po dvesti pod odredbu cl. 16.t.2. ZIP-a, koja govori o izvrsnim ispravama predvidenim pose bnim zakonima. Po svojoj pravnoj prirodi, notarski zapis odgovara poravnanju jer se r adi o sporazumu stranaka o obavezama o kojima se moze zakljuciti poravnanje, te bi, st oga, u nedostatku odredbi ZIP-a o izvrsnosti notarske isprave, trebalo primijeniti od redbe o izvrsnom poravnanju (clana 19. ZIP-a CG) i odredbe clana 53., te clan 83. i cl an 84. Zakona o notarima CG. Poravnanje je izvrsno ako je potrazivanje po poravnanju do spjelo, a sto se dokazuje samom ispravom o poravnanju, ili javnom ispravom, ili po Zakon u ovjerenom ispravom, a u nedostatku toga, dospjelost se mora dokazati pravosnazno m odlukom donesenom u parnicnom postupku, kojom se utvrduje dospjelost (clan 19. ZIP-a CG). Notarska izvrsna isprava podobna je za izvrsenje, kao i ostale izvrsne isprave ( clan 20. ZIP-a CG), ako su u njoj naznaceni: izvrsni povjerilac (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa ugovora o zasnivanju hipo teke, to je hipotekarni povjerilac; kod ugovora o prodaji za iznos neplacene cijene, to je prodavac itd.); izvrsni duznik (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa o zasnivanju hipoteke, to je zalozni duznik itd); predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze, kao npr. Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, ku pac AB (podaci) izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupn oj svojoj imovini

(alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ ili na cjelokupnoj svojoj imovini, k ao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cijene). ---------------------------------------------------------U izvrsnoj notarskoj ispravi, kao i u poravnanju (sudskom i upravnom), za njenu izvrsnost nije potrebno odredivati rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze (tzv. paricioni rok), te se na takve isprave ne stavlja klauzula pravosnaznosti i izvrsnosti. te isprave su izvrsne ako je potrazivanje dospjelo (vidi cl.53. Zakona o notarima i cl. 19. ZI P-a). Nasuprot tome, sudske odluke i odluke donesene u prekrsajnom i upravnom postupku, izvrsne su ako su postale pravosnazne, odnosno konacne i ako je protekao rok za dobrovol jno ispunjenje obaveze izvrsnog duznika (vidi cl.18. ZIP-a CG). Prema odredbama cl. 38. ZIP-a CG, potvrdu izvrsnosti daje sud, odnosno organ koji je odlucivao u prvom 428 Sl. list RCG br. 23/2004. ZIP .

2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave stepenu. Dakle, potvrda izvrsnosti se stavlja na odluku - presudu, rjesenje itd. , a ne na poravnanje i notarsku izvrsnu ispravu. Umjesto klauzule izvrsnosti, notar za vod enje izvrsnog postupka izdaje cjelovit ovjereni otpravak u svrhu izvrsenja (cl. 83., cl. 88. st. 2., cl. 89., cl. 90., cl. 91. i druge odgovarajuce odredbe o izdavanju otpravaka iz Zakona o notarima CG). Notar moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja samo licima koja su u notarskom aktu oznacena kao povjerioci, pod uslovom da je utvrdeno da su ispun jeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa odredbama cl. 53. Zakona o notarima CG u to m slucaju notar ne provodi kontradiktorni dokazni postupak vec postupa po pisanom zahtjevu povjerioca za izdavanje otpravka u svrhu izvrsenja, (zahtjev sadrzi i izjavu pov jerioca o dospjelosti potrazivanja), utvrduje da li su ispunjeni uslovi za izvrsnost iz cl. 53. st.1. i 2. Zakona o notarima, a sto ukljucuje i rok dospjelosti obaveze, jer izvrsna notarska isprava, kao i poravnanje, izvrsna je ako je potrazivanje po njoj dospjelo. Nota r nije ovlasten i duzan ispitivati da li je potrazivanje placeno. tu cinjenicu izv rsni duznik moze istaknuti u zalbi (pravnom lijeku na rjesenje o izvrsenju). 2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave Uslovi za izvrsnost notarske isprave su kumulativno postavljeni (cl. 53. st. 1. i 2. Zakona o notarima CG), i to: da se radi o notarskom zapisu (zapis i zapis o potvrdi privatne isprave) koji je sacinjen u propisanoj formi; da je notarski zapis sastavljen o nekom pravnom poslu koji ima za predmet placan je neke odredene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih papira (izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o notarima CG, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka); da je duznik u notarskom zapisu izricito pristao na izvrsenje bez odlaganja (cla usula exauendi). Svi naprijed naznaceni zakonski uslovi, moraju biti ispunjeni da bi se radilo o izvrsnoj notarskoj ispravi. Prije svega, samo notarski zapis i zapis o potvrdi privatne i sprave mogu biti izvrsne isprave. Obaveza za koju se moze izjaviti pristajanje na izvrs enje, Zakonom je restriktivno i tacno odredena. Obaveza moze glasiti na placanje odred ene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih p apira (cl. 53.st.1. Zakona o notarima), a izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o nota

rima, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka. tako, naprimjer, pristajan je na izvrsenje bez odlaganja ne moze se izjaviti povodom obaveze na predaju stvari u posjed itd., a sto je jedan veliki nedostatak, narocito kod ugovora o prodaji, ugovora o zakupu, ugovora o lizingu, gdje se kupac, odnosno zakupodavac, odnosno davalac lizinga, ne mogu zastititi izvrsnom notarskom ispravom povodom predaje stvari u posjed. U vezi sa predajom stvari u posjed, ta lica se mogu zastititi jedino ugovornom odr edbom o ugovornoj kazni i podvrgavanjem duznika izvrsenju bez odlaganja za iznos ugovo rne kazne. Istovjetna rjesenja postoje i u notarskim zakonima u Bosni i Hercegovini, dok

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava u nekim drugim zemljama postoji mogucnost pristajanja na izvrsenje bez odlaganja za sve obaveze o kojima se ugovorne strane mogu poravnati, tj. sklopiti poravnanje. treci uslov za izvrsnost notarske isprave odnosi se na davanje izricite izjave d uznika o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja. Notar je duzan jasno i nedvosmisleno uni jeti u ispravu takvu izricitu izjavu duznika, vodeci pri tome racuna da su u ispravi na znace izvrsni povjerilac i izvrsni duznik, kao i predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunj enja obaveze (cl. 20. st. 1. ZIP-a CG). takode, notar je duzan poduciti i upozoriti duznika n a posljedice pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. Propustanjem te duznosti notar bi ucinio povredu sluzbene obaveze i mogao bi odgovarati za nastalu stetu. P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjazaplacanjecijenekodugovora oprodaji Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, kupa c AB (podaci) izricitoizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjana osnovuovognotarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ i li na cjelokupnoj svojoj imovini, kao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cij ene).-------Notar je poducio i upozorio kupca na pravne posljedice izjave o pristajanju na i zvrsenje bez odlaganja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak izvornika, u svrhu izvrsenja, notar ce izdati povjeriocu na njegov pisa ni zahtjev, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa Zakonom. ---------------------------P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjakodugovoraozasnivanju hipoteke Hipotekarni duznik Am, u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivan ja, koje je preuzeo kao korisnik kredita prema povjeriocu AB banci, u Ugovoru o namj enskom hipotekarnom kreditu, navedenom u tacki I ovog ugovora, izricitoizjavljuje da pr

istaje na izvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja,na osnovu ovog notarskog zapisa, aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora,optereceneovom hipotekom,nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlas nikatenepokretnosti ------------------------------------------------------------------------------Otpravak ovog notarskog zapisa u svrhu izvrsenja ce biti izdat hipotekarnom povj eriocu na njegov zahtjev, a pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost ovog akta u sk ladu sa Zakonom. Notar je upozorio hipotekarnog duznika na pristajanje na izvrsenje bez odlaganja , i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. ---------------------------------------------------------------------------

3. Otpravak u svrhu izvrsenja Ako se radi o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja na nepokretnosti, kao sto j e to slucaj kod hipoteke, takva izjava se moze zabiljeziti u katastru nepokretnosti, uz saglasno st hipotekarnog duznika, tj. vlasnika. P R I m J E R Hipotekarni duznik je saglasan da se u G listu nepokretnosti broj 1., KO Grad, upis e zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakondos pjelostiobezbijedenogpotrazivanja na osnovu ovog notarskog zapisa, nataj nacindaje prinudno izvrsenje hipotekedopusteno protiv svakodobnogvlasnikanepokretnosti iz tackeIIIovogugovora(moze se i navesti nepokretnost npr koja je upisana u katastr u nepokretnosti Podgorica, oznacena kao katastarska parcela broj 10/1, Gradiliste, povrsine 500 m2, iz Lista nepokretnosti broj 1. KO Grad). ---------------------------------------------------------------------Ova zabiljezba ima dejstvo kao i ostale zabiljezbe, a o cemu detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada koji se odnosi na vrste upisa u katastar nepokretnosti429. 3. Otpravak u svrhu izvrsenja Otpravak u svrhu izvrsenja izdaje se shodno odredbama clanova 83.-85., te clana 88.st. 2., a u vezi sa odredbama cl.80., cl.82. i cl.89.-91. Zakona o notarima CG. Zako n nije izricito propisao sadrzaj otpravka u svrhu izvrsenja, pa se tu na odgovarajuci n acin primjenjuju odredbe tog zakona koje regulisu otpravak izvornika. Bitno je istaci da je Zakon om o notarima CG propisano kome i pod kojim uslovima se moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja. U pravilu, moze se izdati samo jedan otpravak u svrhu izvrsen ja, uz zakonske izuzetke, i samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava, tj. ne mo ze se sacinjavati otpravak dijela akta u svrhu izvrsenja (cl. 83. i cl. 88. st. 2. Zakona o notari ma CG). tehnika izrade otpravaka, pa tako i otpravaka u svrhu izvrsenja, blize je o bjasnjena u dijelu ovog rada koji se odnosi na izvornik i otpravak notarskog akta. Najbolj e je da se izvornik fotokopira (cl. 20. st. 4. Pravilnika o radu notara) aparatom za kopiranje koji se nalazi u kancelariji notara, te da se u desnom gornjem uglu prve stranic e stavi stambilj OtPRAVAK U SVRHU IZVRSENJA , da se na posebnom listu stavi klauzula o ovjeri otpravka u svrhu izvrsenja (clan 90. i 91. Zakona o notarima), koja se jemstvenikom spoji sa kopiranim izvornikom (otpravkom), dok su potpisi kod parafiranja i na kraju isprave vidljivi jer su fotokopirani. Ukoliko uz izvornik ima priloga, i o ni se kopiraju i prilazu otpravku, te se prilozi naznacavaju u klauzuli o ovjeri otpravka. Ako nema priloga, onda se i to naznacava konstatacijom bez priloga . P R I m J E R

Potvrdaotpravkausvrhuizvrsenja 429 Vidi cl. 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava POTVRDAOTPRAVKAUSVRHU IZVRSENJA Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom, da su ispunjeni uslovi za izvrsnost u skladu sa Zakonom o notarima, aizdajeseusvrhuizvrsenja. ------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat od katastra Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009. g. --------------------------------------------------Ovaj je otpravak sastavljen za povjerioca AB banku Podgorica, a u svrhu izvrsenj a.-------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i naplacena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj) Kada se izdaje otpravak u svrhu izvrsenja, notar ce na posebnom listu koji se je mstvenikom prisiva uz izvornik, saciniti posebnu zabiljesku o tome kome i kada je izdao otp ravak u svrhu izvrsenja. (cl. 82. Zakona o notarima CG). tu zabiljesku potpisuje notar , a smatramo korisnim da je potpise i lice kojem je izdat otpravak u svrhu izvrsen ja, a za lice kojem je postom poslat otpravak u svrhu izvrsenja, potrebno je da prijem ot pravka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja se ulaze u spis, odnos no uvezuje uz izvornik. Ovo je vazno iz razloga sto se u pravilu moze izdati samo jedan otp ravak u svrhu izvrsenja (clan 83. st. 3. Zakona o notarima CG). P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravkausvrhuizvrsenja Zabiljeska Kojom se potvrduje da je dana _____, u predmetu UZZ-/2009. notar izdao otpravak izvornika u svrhu izvrsenja i to: hipotekarnom povjeriocu AB banci Podgorica (1x). -------

---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac Notar .------------------Prijem otpravka u svrhu izvrsenja stranka potvrduje svojim potpisom. nakon cega zabiljesku potpisuje i notar.

tj. Sam zastupnik ostaje po strani. Ipak. Neprekidnim razvojem ekonomske razmjene i u uslovima slozenijeg pravnog prometa. 2. U tom vremenu otvara se mogucnost da zastupnik. a za racun nekog drugog lica. Na taj im se nacin pruza mogucnos t da sticu. Zastupanjem se v rsi 430 Vidjeti vise o zastupanju kod Enes Bikic. u srednjem vijeku dolazi do renesanse instituta zastupanja i njegove eksp anzije. Nuzno je napomenuti da u to vrijeme ipak postoji mandat i z astupanje maloljetnika. Smatramo da ovaj institut ima ogroman znacaj u savremenom komuniciranju ugovornih strana. Protekom vremena i usljed sve vecih potreba za drugacijim nacinom nastanka pravnih poslova. Zastupanje u domacem pravu i princ ipima europskog ugovornog prava. preduzimajuci pravni posao za za stupanog. ali na takav nacin da ugovor sklopi u svoje ime. niti poznavalo institut zastupanja u danasnjem smi slu tog znacenja430. Zastupnik tog vremena mogao je biti ucesnik pravnog prometa. Pravni fakultet Univerziteta Dzemal Bijedic u Mostaru. ali je sam mandator. zastupanje vremenom dobija sve vise na znacaju i tako postaje predmet prvih veci h kodifikacija gradanskog prava. neposredno proizvodi pravno dejstvo izmedu zastupanog i druge ugovorne strane. Nastanak zastupanja Rimsko pravo nije prihvatalo. stvaraju se mogucnosti postupanja putem zastupnika. U to doba prevladavalo je shvatanje da samo lice koje neposredn o sudjeluje prilikom nastanka obligacionog odnosa. odnosno tutor. 2008. ukljucenom licu i dalje ostaje mogucnost da sklapa pravne poslove u svoje ime. moze biti nosilac prava i obaveza koji iz njega proizilaze. licno bio vezan pravnim poslom koji je poduzimao za zastupanog. izvan pravnog djelovanja sklopljenog ugo vora. Znacaj zastupanja danas Putem zastupanja zakonodavac stiti poslovno nesposobne subjekte prava i omogucuj e im da ravnopravno sudjeluju u pravnom prometu. otuduju dobra i postaju nosioci prava i obaveza iz svih pravnih poslov a koji se slobodno mogu poduzeti u ime poslovno nesposobnih lica. a za racun zas tupanog. u ime i za racun zastupanog. godi ne . Mozemo zakljuciti da je put do nama samom po sebi podrazumijevajucem i pojavljuj ucem nacinu zastupanja i obliku ovog pravnog instituta bio veoma dug i tezak. U danasnje vrijeme zastupanje zasluzuje veliku p aznju zbog izuzetno komplikovanog i slozenog pravnog prometa medu ugovornim partnerima . Razvojem robno-novcanog preduzetnistva (privrede) i uticajem kanonskog prava.Jedanaesti dio: Zastupanje 1.

.

ubrzava i povecava pravni promet uopste. a zastupanje se primjenjuje i u drugim slucajevima kad je to za zajednicu i pojedi nca korisno. odnosno neposredno. te cestog sklapanja pravnih poslova putem zastupanja. Prije pocetka priznavanja ovakvog odstupanja. Ovim nacinom se uklanja barijera sklapanja onih pravnih poslova koji se inace ne bi mogli sklopiti ako b i nuzan uslov bio da samo prisutna lica mogu sklapati obligacione odnose. ono je. fizicko ili pravno. Pravna priroda zastupanja Ustanova zastupanja ima poseban znacaj u oblasti poslovnog (trgovackog -privredn og) prava. Ustanova zastupanja omogucava da jedno lice. nalazila su se u samoj volji zastupanog kod . teoretski posmatrano. Kada se usvoji lo shvatanje da ustanova zastupanja moze postojati bez ikakve zavisnosti od volje z astupanog lica (slucaj zakonskog zastupanja). dugo vremena sve se zasnivalo na svemocnoj volji gospodara posla. Mada je zastupanje u danasnjem vremenu prijeko potrebno i svakodnevno se susrece u praksi. 3. veoma slozeno i komplikovano. Dakle. te kao da je samo preduzelo te poslove. u pravnoj teoriji postoji ogroman interes za zastupanje i napore da se ono bolje razumije i pravno objasni. nepoznatih nasljednika i lica nepoznatog bor avista. Smatramo da je ovaj aspekt potrebe za zastupanjem doveo do savremenog oblika i opsega poimanja zastupanja i njegovog neprestanog sirenja i dogradnje sve do danasnjega vremena. kao opravdanje neposrednog ucinka zastupanja za zastupanu osobu. na razni m mjestima i po raznim osnovama stice prava i obaveze bas kao da je samo prisutno na tim mjestima i situacijama. U tim se slucajevima stite lica i njihova imovina. iako ta lica nisu poslovno ne sposobna. Zbog postojanja raznovrsnih oblika postupanja pomocu drugih osoba u oblas ti poslovnog prava. moguca objasnjenja ustanove zastupanja. Zbog toga isti cemo da je potreba za zastupanjem nastajala vremenski paralelno s potrebama fizickih i pravnih lica da svoje aktivnosti prosire i unaprijede izvan obima koji mogu sami .Jedanaesti dio: Zastupanje i staranje o imovini odsutnih lica. Zastupanje predstavlja znatno odstupanje od opsteg pravila da sebe mozemo obavez ivati samo svojim postupcima i radnjama. U pravnoj teoriji iznesene su mnoge protivrjecnosti o samoj pravnoj pri rodi zastupanja. kao i podjel a rada u produkciji roba i usluga. da postignu. u isto vrijeme. pocela su se traziti objasnjenja u interesu zastupanog lica. Razvijeni privredni sistemi. ne bi mogli funkcionisati ako ne bi bilo dopusteno s klapanje ugovora putem drugih lica tako kao da to cini sam ugovorni partner. Zastupanjem se olaksava.

iako .kod zakonskog zastupanja.voljnog zastupanja. Samo postojanje interesa ne izaziva automatski sticanje i promjenu prava. volja u pravu ima tacno odredeno mjesto i znace nje. Pojam zastupanja Kao pravno relevantna cinjenica. ili u njegovom interesu . 4. Izjavom volje realizuje se mogucnost sticanja prava i duznosti predvidenih pravn im sistemom.

neophodno je d a zastupnik posjeduje ovlastenje za zastupanje. da postupa u okvirima dobijenog ov lascenja i da jasno.433 Zastupanje je od velikog znacaja u oblasti poslovnog (trgovackog) prava. Za post ojanje zainteresovanosti u pravnoj teoriji za zastupanje. ne dobija u tako sklopljenom pravnom poslu svojstvo ugov orne strane. Naim e. potrebna je konkretna zak onska norma. potrebn a je i izjava pravno relevantne volje da se izrazi i odredi promjena prava431. koja u sebi sadrzi i odreduje granice promjene prava. ukoliko u jednom takvom odnosu ne dode do izrazaja nesto drugo432. moze se zahvaliti velikoj raz novrsnosti pojavnih oblika preduzimanja pravnih radnji putem drugog u oblasti poslovnog pra va. ostaje sasvim po strani od pravnih posljedica i dejst ava iz tog pravnog odnosa koji je nastao izjavljivanjem vlastite volje zastupnika. Pojam zastupanja je opsteprihvaceno stanoviste da u osnovi svih nasih subjektivnih prava lezi int eres. ravnopravnog sa ostalim in stitutima. Zastupanje (agency) u anglosaksonskom pravu je u najvecem dijelu razvijeno kroz precedentno pravo.4. Agency obuhvaca veliki broj posebnih ugovora. znaci da se ovaj institut ne odnosi i ne vazi samo za gradansko (imovinsko) nego i za privredno pravo. Za postojanje mogucnosti promjene u pravu (obavezivanja). prepoznatljivo za nekog treceg (drugu ugovornu stranu). morao bi sa sigurnoscu polaziti od tog a da onaj koji naspram njega ili prema njemu nastupa. Ovdje notar ima veoma znacajnu ulogu s obzirom da je duzan ispitati da li je zastupnik ovlas cen za preduzimanje pravnog posla. Vecina ovih ugovora su po svojoj pravnoj p rirodi ugovori o nalogu. Notar je duzan stiti interese svih stranaka. koji se u kontinentalnim pravima ureduju gradanskim i trgovackim zakonima. . da li je punomocje valjano po formi i sadrzini itd. u stvarnosti je i njegov ugovor ni partner. spedicija. Svako ko sklapa pravni posao. proizvodi pravni ucinak za i prema zastupanom samo ak o je je zastupnik dao u okvirima postojeceg ovlascenja za zastupanje i u ime zastupan og. Najzn acajniji od njih u pravnom i ekonomskom prometu su: komision. volja koju je izjavio zastupnik. uskladistenje i trgovacko zastupanje. nastupa u im e zastupanog. Zastupanje predstavlja nacin preduzimanja pravnih poslova za drugoga kod kojeg l ice koje preduzima poslove. Lice koje postupa. Pored toga. posredovanje. Da bi pravne posljedice u stvarnosti pogadale neposredno zastupanog. 4 1 Znacajzastupanjauprivrednompravu Usvajanjem zastupanja kao opsteprihvacenog instituta.

432 433 Boris Vizner. str. 380.14. http://www. . ili tu prodaju vrsi put em 431 8. vlasnik odredene im ovine koji prenosi ovlascenje na strucnjaka o vodenju i upravljanju tom imovinom. Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Iako je zastupanje neophodno i sus rece se stalno u savremenom svijetu.. priv rednik koji ovlasti svog uposlenog za prodaju svojih proizvoda. 329. Zagreb 197 clan 84.. Preduzetnik koji svoga radnika ovlasti za kupovinu sirovina.kao i ucestalost postupanja putem zastupnika. teoretski posmatrano. str. djelo (Fn br.htm Milos trifkovic/ Sanjin Omanovic.tu-berlin. Veoma mnogo napora je ulagano i potrebno ga je jos uloziti da se ono shvati i objasni. 73).de/BGB/kap. nav. ono je vrlo slozeno.

ali ne i umrla lica. postupaju u njihovom interesu. ta lica sklapaju ugovo re za davaoce ovlastenja za njihov racun. Sklapanjem pravnog posla putem instituta zastupanja. Pravno se smatra da je zakonski zastupnik bez ikakvog ogranicenja ukoliko nije u pisano nikakvo ogranicenje u javnom registru. bilo s obzirom na prirod u posla436. imaju neposredni uticaj na pravnu sferu zastupanog. ili komisionara. jer uopste ne moz e ni doci do registracije. tako da u takvim situacijama ukljucuju druga lica. Privredni subjekt ne moze ni nastati bez zakonskog zastupnika. zakonski zastupnik moze sklapati sve pravne poslove koji se odnose na poslovanje drustva ukoliko ne post oje ogranicenja u vezi sa tim poslovima. Osnova postupanja ovlastenih lica u svim slucajevima nalazi se u istoj funkciji. odnosno drugu ugovornu stranu koja stupa u ugovorni odnos sa zastupanim. Pravni poslovi koje preduzima zastupnik. Izuzetak od tog pravila je u slucajevima k ada se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete po pravne sljedbenike. svi oni i mnogi drugi na ovaj nacin pros iruju svoj radius djelovanja. odnosno lice koje se tice izjavljena volja zastupnika. Davaoci ovlascenja ne mogu ili ne zele. a to b i znacilo da takvo ogranicenje proizilazi iz samog zakona (ex lege)435. sto im je i nalozeno ili su pak za to ovlasceni434. Naspram ova dva lica nalazi se primalac izjave.Jedanaesti dio: Zastupanje trgovackih zastupnika. koja su utvrdena posebnim propisima. Zastupnici omogucuju svom nalogodavcu ucesce u poslovno. Zastupnik je ono lice koje djeluje u ime zastupanog izjavljivanjem licne volje. ili ako pun omocje vazi i za slucaj smrti davaoca. Zastupani je lice koje ce iz takvog pravnog posla imati sve pravne posljedice. odnosno u tude ime i za tudi racun. Sama ovlascenja zakonskih zastupnika u poslovnom pravu mogu biti ogranicena ili neogranicena. Zastupati se mogu post ojeca ili buduca lica. odnosno druga ugovor na . odnosno osnivanja drustva ako nema lica imenovanog kao zas tupnika. 4 2 Zastitainteresalicakodzastupanja U svim danasnjim pravnim uredenjima postoji mogucnost preduzimanja pravnih poslo va jednog lica za drugo. U tom slucaju. a sto je moguce uciniti posebnim zakonima ili statutom drustva . nastaju odredeni odnosi izm edu najmanje tri lica (tri pravna subjekta) jednog naspram drugog. bilo po njegovoj volji. daju ili primaju izjave koje su pravno relevantne za sklapanj e ugovora. postupati licno. Oni to cine zbog toga sto su na jedan ili drugi nacin na njega upuceni (od njega su zav isni). postupaju po njihovom nalogu. iz razlicitih ra zloga.pravnom prometu.

434 Hein Kotz / Axel Flessner.) 436 Clan 90. nav.). 87.strana. ZOO CG. djelo (Fn br. 8). str. 330. (Vidjeti vise o ogranicenju d jelovanja zakonskih zastupnika kao privredno-pravnih subjekata. tj. str. 29. zastupnika. 435 Sefkija Covic. . zastupanog i druge ugovorne strane. Postavlja se veoma znacajno pitanje zastite interesa lica koja sudjeluju u ovom pravnom odnosu. djelo (Fn br. nav.

Naprimjer. ili koje smatra nepouzdanim. posljedice sklopljenog ugovora ne pogadaju neovlasteno zastupanog. Konstantinovica zastita interesa zastupanog je bila na izricit n acin predvidena u odredbi o duznosti postupanja u interesu zastupanog. nema pravni ucinak prema zast upanom438. na njeno iznenadenje. odgovara za stetu k oju zastupani pretrpi zbog posla preduzetog protivno njegovim interesima. Zastupnik je d uzan postupati u interesu zastupanog. ukoliko ne zna. odnosno da j e to njen ugovorni partner. Zastita se ogleda u cinjenici da zastupanog ne moze zastupati bilo ko. Ako bi druga ugovorna strana. mora znati s kim sklapa odredeni pravni pos ao. Zastupani ima pravo zahtijevati ponistenje sklopljenog ugovora protivno njegovim interesima ak o je druga strana znala. kasnije sa znala da njen ugovorni partner nije onaj koji je ugovarao s njom. odnosno lice koje on ne poznaje. inace poznato i plat ezno sposobno . preduzeti pravni posao od neovlascenog zastupnika. Zbog toga. U Skicama prof. odnosno u njegovo ime preduzimati pravne poslove i stvarati pravne ucinke. 4 2 2 Zastitainteresadrugeugovornestrane Ne samo zastupani nego i druga ugovorna strana mora biti u dovoljnom obimu zasti cena kod preduzimanja pravnih poslova putem zastupanja. ili se o vlastenje dodijeli zastupniku u skladu sa Zakonom. u interesu zastupanog. Iz ove odredbe proizilazi cinjenica da zastupnik mora postupati u okviru dobivenih ovlascenja. odnosno ko je njena ugovorna strana. to ne bi sluzilo zastiti interesa zastupanog.4. a ukoliko postupi suprotno. ili mogla znati da je ugovor protivan njegovim interesima440 . Pojam zastupanja 4 2 1 Zastitainteresa zastupanog Zastupanom licu se mora pruziti odredena zastita kod postupanja zastupnika prili kom sklapanja ugovora. koji na taj nacin proizvodi prava i obaveze za to lice. prema kojoj se preduzima zastupanje. Smatra se da druga ugovorna strana. moze poci od toga da je lice koje tako postupa. ili joj nije potpuno jasno iskazano da neko postupa u ime i za racun drugog . obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. Ako neko postupa bez ovlascenja za zastupanje u ime zastup anog. zapravo ugovorna strana. jer njega obavezuju pravni poslovi preduzeti putem zastupanja. koji na takav nacin moze u njegovo ime nastupati. Ako bi se bilo kojem drugom licu dala takva mogucnost. Druga ugovorna strana. Zakon437 navodi da ugovor koji sklo pi zastupnik u granicama svojih ovlascenja. Zastupani je dovoljno zasti cen u slucaju kada on sam dodijeli ovlascenje za zastupanje izabranom licu. osim ako ga on naknadno ne odobri439. Zastu panom nije svejedno ko ce za njega.

4). . Clan 84. ode 06. 222. nepouzdano i platezno nesposobno lice.11. to ne bi sluzilo zastiti interesa druge strane.). da bi se pruzila dovoljna 437 438 439 sto Clan 81. sudska praksa je zauzela jasan stav. mozemo zakljuciti iz sljedeceg slucaja: Cijena prevoza oznacena u prevoznim listovima obavezuje str anke iz ugovora o prevozu robe u drumskom saobracaju samo ako je upisana od strane radnika. Hans Brox. 468. . Rn.. stav 1 ZOO CG. njoj nepoznato.Bilten Vs BiH 4/86-2. Skice prof. Konstantinovica.. nego neko drugi.lice. djelo (Fn br. 1986. 221. prevoz nika ovlastenog za zakljucivanje ugovora o prevozu. str. ZOO CG. 440 Clan 54. nav. Pz. a ne i samog vozaca prevoznika (Vs BiH. 282/ 86. Zbog toga se mora. stav. U vezi sa tim.

Ona p olazi od toga da je njegova ugovorna strana zastupani.. drugoj ugovornoj strani odgovara zastupnik koji je postupao bez potrebnog ovlascenja. Zasticenoj drugoj ugovornoj strani daje se mogucno st naknade stete od zastupnika koji je postupao bez ovlastenja445. Druga ugovorna strana je povjerovala u izjavu zastupnika. jer je on jasno izjavio da ne postupa u svoje ime nego u ime zastupanog444. osobinama i karakteru mogu biti sklopljeni samo licno (npr. jer je zastupnik nedvosmisleno izjavio da postupa u ime i za racun zastupanog. jer ta ko sklopljen ugovor nema obavezni karakter prema zastupanom zbog nedostatka ovlascenja za zastupanje u licnosti zastupnika. Ovom odredbom je utvrden o da zastupnik prilikom zastupanja izjavljuje svoju volju u ime zastupanog. sta v 3. 5. njegova primjena je ipak iskljucena ili nemoguca u odredenim slucajevima.. zastupnik ce biti sam odgovoran (ugovorni partner) drugoj ugovornoj stra ni za nastale pravne posljedice zbog svog postupanja441. S druge strane. Nedopustivost zastupanja Iako se moze reci da je zastupanje pravni institut koji nalazi primjenu u svim p odrucjima pravnoga prometa. tada nije potr ebno stititi interese samo zastupanog nego je potrebno pruziti zastitu interesa i dru ge ugovorne strane. u clanu 81. ni sam zastupnik u tom sluc aju nije ugovorni partner druge ugovorne strane. 4 2 3 Zastitainteresauslucaju nedostatkaovlastenjaza zastupanje Pravni poslovi preduzeti bez ovlascenja za zastupanje. ukoliko zastupnik nema potrebno ovlas cenje za zastupanje dobijeno od zastupanog i ako on kasnije nije saglasan sa sklopljen im pravnim poslom (zastupani ne odobri sklopljeni ugovor). clan 84. jasno staviti do znanja i otvoreno ukazati na t o da onaj koji postupa (zastupnik) nije ugovorni partner nego da je ugovorni partner neko drugo lice. stav 4. to ipak nije pravo stanje stvari. a ni protiv zastupanog. Ukoliko t o nije slucaj. Ovakvo shvatanje vazi bez obzira na to je li zastupnik postupao bez ovlascenja ili je on to ovlascenje prekoracio443. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima. da je zastupnik duzan obavijestiti drugu stranu da postupa u ime zastupanog ili se moze iz datih okolnosti zakljuciti da on nastupa kao zastupnik. u nacelu nemaju neposredn i442 pravni ucinak ni za. Nije dopusteno putem zastupnika sklapanje pravnih poslova koji po s vom znacenju. testament) . Iz tih razloga se navodi u Zakonu o obligacionim odnosima.Jedanaesti dio: Zastupanje zastita drugoj ugovornoj strani. kao . U sluca ju da zastupnik sklopi neki ugovor u ime zastupanog bez ovlascenja za zastupanje.

468. nav. 443 Von Thur / Siegwart. 342. 86). 444 Hans Brox. djelo (Fn br. Rn. BGB-a druga ugovorna strana ima alternativno pravo na naknadu ste te ili pravo zahtijevati ispunjenje ugovora. . 4). str. 445 Prema § 179. 222... nav. 221. 4). nav. djelo (Fn br.441 Hans Brox. str. § 45. 442 Neovlasteno zastupani ima pravo odobriti tako poduzete pravne poslove.. 469. Rn. str. Samo jedan pravn i posao poduzet od strane neovlastenog zastupnika ima pravni ucinak i to (bez odobrenja zastupanog) ispunj enje jedne obveze zastupanog. djelo (Fn br.

6. Vrste zastupanja ni sklapanje drugih poslova kad je tako regulisano Zakonom. tako, naprimjer, jed no maloljetno lice moze ovlastiti drugo lice da ga zastupa samo u preduzimanju prav nih poslova koje moze i ono samo sklopiti. to su poslovi koji u pravilu ne uticu neg ativno na njenu imovinu, tj. poslovi koji ne umanjuju, ne osiromasuju imovinu zastupanog. Kako ove poslove moze to lice samo preduzimati, tako moze za njihovo preduzimanje ovl astiti i drugo lice kao zastupnika. Kod zastupanja nastalog na osnovu ugovora, zastupani (gospodar posla) slobodnom izjavom volje daje ovlascenje nekom drugom licu da ga zastupa u svim pravnim pos lovima koje bi on sam mogao preduzimati. Poslovno sposobno lice moze preduzimati sve pravne poslove, i one kojima se imovina umanjuje i one kojima se imovina uve cava. Samim tim, ima pravo za sve te pravne poslove davati ovlascenja za zastupanje ne kom drugom lici. Potpuno poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje u svim pravnim poslovima, izuzev u onim poslovima za koje se na osnovu Zakona izricito zahtijeva licni angazman i neposredna prisutnost odredenih lica. tako, naprimjer, testamen t nije moguce saciniti putem zastupnika (punomocnika), ili bracni drug u pravilu samo licno daje pristanak za sklapanje braka446. Prilikom sklapanja braka moraju biti prisutna oba buduca bracna druga, a tek izuzetno, u narocito opravdanim slucajev ima, dozvoljava se zastupanje putem punomocnika, i to samo jednog bracnog druga, a ne istovremeno oba. Poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje poslo vno sposobnom ili poslovno nesposobnom licu. Nuzno je samo da je to lice sposobno ra sudivati, kako bi u svojstvu zastupnika moglo valjano izjavljivati volju. Pravni ucinci pr eduzetog pravnog posla nastaju samo za davaoca ovlascenja, odnosno poslovno sposobno lice, a ne za zastupnika, pa stoga za njegovo postupanje nije smetnja sto on te poslove ne bi mogao preduzimati za samoga sebe. S druge strane, ograniceno poslovno sposobno lice moze ovlastiti nekoga drugog d a za njega preduzima samo one pravne poslove koje bi ograniceno poslovno sposobno lice mogl o samo preduzimati. Usvajanje drugog lica nije moguce uciniti putem ustanove zastu panja. 6. Vrste zastupanja U zavisnosti od toga na osnovu cega se zasniva ovlascenje za zastupanje, zastupa nje se dijeli na zakonsko, statutarno (opsti akt pravnog lica), zastupanje na osnovu ak ta nadleznog organa i voljno zastupanje (punomoc)447.

6 1 Zakonskozastupanje Zakonski zastupnici su lica cija ovlascenja za zastupanje, tj. preduzimanje akti vnosti prema trecim licima proisticu iz samog zakona (ex lege). Zakonsko zastupanje se ne 446 Clan 33. Porodicnog zakona CG predvida da u narocitim slucajevima nadlezni o pcinski organ uprave moze rjesenjem dozvoliti da se brak sklopi u prisutnosti samo jednog bracnog dru ga i punomocnika drugog bracnog druga. 447 Clan 80. stav 2. ZOO CG.

Jedanaesti dio: Zastupanje moze pravnim poslom iskljuciti ili ograniciti. tipican primjer zakonskog zastupa nja je zastupanje privrednog drustva od strane izvrsnog direktora. Izvrsni direktor je obavezan organ drustva sa ogranicenom odgovornoscu, a imenuju ga clanovi drustva vecinom glasova ili na nacin utvrden statutom448. to dalje znaci da drustvo ne moze post ojati bez zakonskog zastupnika, posto sud nece izvrsiti registraciju. Isto tako, svaka promjena u licnosti direktora, kao zakonskog zastupnika, obavezno se upisuje u s udski registar i objavljuje u Sl. listu CG449. Dakle, privredno drustvo mora imati zak onskog zastupnika, dok, s druge strane, ne mora, a moze imati statutarne zastupnike. Sljedeci primj er zakonskog zastupanja odnosi se na roditelje, kao ovlascenike da postupaju u ime i za racun svoje maloljetne djece. Imovinom djeteta koju ono nije steklo radom, do njegovog punoljetstva, upravljaju i raspolazu u korist djeteta njegovi roditelji. Ako se imovina sastoji od nepokretnosti ili vrijednijih pokretnih stvari, za otudenje ili opter ecenje takve imovine potrebno je odobrenje organa starateljstva450. Zakonskim zastupanjem u sirem smislu smatra se i statutarno zastupanje, kao i za stupanje na osnovu akta nadleznog organa (npr. odluka suda o postavljanju likvidatora ili stecajnog upravnika nekog privrednog drustva). Razlika medu ovim vrstama zas tupanja ogleda se u osnovi nastanka ovlascenja za zastupanje. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu pored izvrsnog direktora koji obavezan organ drustva moze, ali i ne mora imati ostale zastupnike (npr. odbor direktora), koji se mogu imenovati u st atutu. Ukoliko su oni opstim aktom odredeni kao zastupnici, onda takve zastupnike zovem o statutarnim zastupnicima ili zastupnicima na osnovu opsteg akta pravnog lica. U osnivackom aktu i statutu odreduju se lica ovlastena za zastupanje drustva, kako ona koja su po zakonu obavezna tako i ona koja se odrede statutom. Zastupnici mogu imati zajednicka ovlascenja (kolektivno zastupanje) ili da svaki od njih ima samostalna (pojedinacno zastupanje)451, uz razgranicenja njihovih ovlas cenja. Odnos zakonskog i statutarnog zastupnika je takav da se njihova ovlascenja dopun juju, ali ne iskljucuju i da zakonski zastupnik koji vrsi funkciju poslovodstva (izvrs ni direktor), koordinira rad statutarnih zastupnika u okviru njihovih ovlascenja. Kod ove vrst e zastupanja notar je duzan primijeniti zakonske odredbe, te poduciti i upozoriti stranke na ta zakonska rjesenja, koja su imperativnog karaktera. Ako se pravna lica poja vljuju kao ugovorne stranke, notar je duzan izvrsiti neposredni uvid u podatke registra

ili zahtijevati od stranaka da dostave aktuelni izvod iz Centralnog registra nad leznog Privrednog suda. P R I m J E R Uvodnidioispravekadasekaostrankapojavljujepravnolicekojezastupa zakonskizastupnik . 448 Clan 73 stav 3 Zakona o privrednim drustvima CG Sluzbeni list RCG broj 6/200 2; Sluzbeni list CG broj 17/2007 i 80/2008. 449 Clan 70. do 73. Zakona o privrednim drustvima CG. 450 Clan 307. i 308. Porodicnog zakona CG. 451 Clan 68 Zakona o privrednim drustvima CG.

7. Vrste punomoci Drustvo za proizvodnju i trgovinu ELEKTRO d.o.o. Bijelo Polje, ul. Stupska 10., re gistarski broj ____, koje zastupa H. H. (unijeti podatke), direktor, ciji sam identitet ut vrdio na osnovu _______ )-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NakonuvidauCentralniregistarPrivrednogsuda ____,kojisamizvrsiodana ______ (ili danas)(alt. kada stranka donese Izvod iz registra: Nakon uvida u Izvod iz registra _____ suda _____, broj ___, od ____ godine), ustanovio samdajeDrustvozaproizvodnjuitrgovinu ELEKTRO d o o BijeloPolje,ul Stupska10 , upisanouCentralniregistardrustava podregistarskimbrojem _____,od____,idejeH H izvrsnidirektor,upisanza zastupanjet ogdrustvabezogranicenjaovlastenja Naznaceni izvod registra se prilaze u originalu (alt. u ovjerenoj fotokopiji, koju je sacinio ovaj notar) uz ovaj izvornik, a na kon sto je procitan strankama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 2 Voljno zastupanje Ova vrsta zastupanja se naziva voljno ili zastupanje nastalo na osnovu pravnog p osla, tj. ocitovanjem volje zastupanog (punomocje)452. Ovlascenje moze proizilaziti iz odredenih ugovora ili na osnovu jednostrane izjave volje date od strane zastupanog lica. 7. Vrste punomocja Pravilo je da punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove za cije je pre duzimanje ovlascen453. Kompetencija punomocnika kod sklapanja pravnih poslova za vlastodav ca odredena je dodijeljenim punomocjem454. Obim ovlascenja kod voljnog zastupanja odreduje sam vlastodavac, tj. zasnovan je na internom ovlascenju455. Kod zakonsk og zastupanja opseg ovlastenja proistice neposredno iz samog Zakona ili nekoga drug og akta na kojem se zastupanje temelji, gdje je unaprijed odreden opseg ovlastenja, tj. krug pravnih poslova koji se mogu i trebaju obaviti456. Punomocje mora biti odre deno, kako prema svom sadrzaju, tako i prema obimu457, o cemu notar mora voditi posebn o 452 Clan 85. i naredni ZOO CG. 453 Stav 1. clan 87. ZOO CG. 454 VtS RH, Pz. 1026/98, od 02.06.1998. - Psp 1998/1, str. 84. Punomocnik moze p oduzeti one pravne poslove za cije je poduzimanje ovlasten. Iz obrazlozenja: Punomoc izdana punomocn iku da potpisnike zastupa u svim pravima i obvezama po osnovi kupljenih dionica, kao st o je otplata dionica, pravo prijenosa dionica, zalaganje dionica, ovlascuje punomocnika za zakljucenje ugovora o prijenosu dionica. Nema vremenskog ogranicenja za izdanu punomoc, jer ona vrijedi dok je i

zdavatelj punomoci ne opozove . 455 VS BiH, Rev. 425/87, od 19.05.1988. -Bilten Vs BiH 3/88 -35. Punovazan je ugo vor kojim imalac deviznog stednog uloga ovlasti drugu ugovornu stranu da taj ulog oroci u cilju p ribavljanja kredita u domacoj valuti radi izgradnje porodicne stambene zgrade za trece lice . 456 Sefkija Covic, nav. djelo (Fn br. 8), str. 86. 457 VS S, broj Prev. 486/96. -Bilten 2/98. Samo izricita izjava ovlastenog lica o priznanju duga moze da znaci konvalidaciju sporazuma o vansudskom poravnanju . Vs BiH, Pz. 162/90, od 09.05.1990. Bilten Vs BiH 2/90 - 89. Sporazum o mjesnoj nadleznosti mogu punovazno zakljuciti samo zastupnici preduzeca ili po njima ovlasteni punomocnici .

Jedanaesti dio: Zastupanje racuna kod sastavljanja punomocja, odnosno kad notar sastavlja neke ugovore u ko jima se pojavljuje punomocnik. Neodredeno punomocje nije moguce458, kao, naprimjer, ovlascenje da zastupnik zastupa neko lice u svim mogucim pravnim poslovima. 7 1 Punomocjesobziromnaopsegovlastenjaza zastupanje Punomocje se moze dijeliti na vise nacina i prema razlicitim kriterijima. Prema svom vecem ili manjem obimu ovlascenja, punomocje moze biti opste (generalno za sve p ravne poslove u redovnom poslovanju), posebno (za odredenu vrstu pravnih poslova) i sp ecijalno (za tacno odredene pravne poslove). Obim punomocja se odreduje prema opstim pravilima o tumacenju izjavljene volje. tako, naprimjer, u pojedinim slucajevima sam Zakon odreduje obim punomocja459. 7 1 1 Opsteiligeneralne punomocje(mandatumgeneralis) Opste punomocje je ono punomocje kojim se punomocniku daje ovlascenje za sklapan je svih vrsta pravnih poslova koji se ticu davaoca punomocja, a mogu biti sklopljen i posredstvom punomocnika. Kad je punomocniku dato opste punomocje, on moze preduzimati samo pravne poslove koji ulaze u redovno poslovanje460. Kako pojam r edovnog poslovanja sam po sebi nije dovoljno precizan i odreden, postavlja se problem definisanja sta sve spada u redovno poslovanje. Zakonom nije poblize odreden ova j pojam, ali ipak je u njemu odredeno sta ne spada u krug redovnog poslovanja, tj. za sta je potrebno specijalno punomocje461. Smatra se da pod pojam opste punomocje spada d avanje ovlascenja za zastupanje u okviru svih poslova ili barem jednog veceg odredenog kruga poslova upravljanja jednom radnjom, pogonom ili preduzimanja svih poslova upravljanja u vezi sa jednom nepokretnosti koje moze preduzeti sam zastupani, al i ni u kom slucaju otudenje nepokretnosti. Kada postoji nedoumica u vezi sa obimom punomocja, smatra se da postoji manji, a ne veci obim ovlascenja. Druga ugovorna strana, odnosno partner punomocnika, mora uvijek polaziti od toga da punomocnik posjeduje uobicajena ovlascenja za zastupa nje, koja ne prelaze obim redovnog poslovanja. Ukoliko izdato punomocje sluzi za real izaciju odredenoga cilja, mogu se preduzimati samo one radnje u pravnom prometu koje su neophodne da se taj cilj ostvari. 7 1 2 Posebnoili genericno punomocje(mandatumspecialis) Pod posebnim (genericnim) punomocjem podrazumijeva se ovlascenje za preduzimanje odredenoga posla ili vrste poslova koji ne spadaju u redovno poslovanje nad dobr ima 458 Dragoljub D. Stojanovic, nav. djelo (Fn br. 5), str. 206. 459 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 502. str. 236. tako npr. prokura preds tavlja posebnu punomoc koja

se odnosi na sve uobicajene vrste poslova koje poduzimaju poduzetnici (firme) u takvoj djelatnosti (§ 49. I, II HGB). 460 Stav 2. clan 87. ZOO CG. 461 Stav 4. clan 87. ZOO.

7. Vrste punomoci davaoca punomocja462. Naprimjer, punomocnik je ovlascen za prodaju odredene nepo kretnosti i naplatu cijene, sto jos ne znaci da on to moze uraditi na otplatu u ratama ili na kredit, ukoliko to nije sadrzano u ovlascenju za punomocje. trgovacki putnik moze samo prodavati, a ne i kupovati robu, osim toga ne moze naplacivati cijenu, a za sve to mu je potrebno posebno punomocje. Mogu postojati takode slucajevi kada je punomo cnik posebnim punomocjem ovlascen da izvan, ali ipak u vezi sa redovnim poslovanjem, naprimjer, u slucaju upravljanja nad stambenom zgradom, gdje punomocnik moze pri mati i izdavati novac, on na osnovu takvog ovlascenja, podigne potreban zajam za tu zgradu463. 7 1 3 Specijalno punomocje (mandatumspecialissimum) Specijalnim punomocjem se daje posebno ovlascenje za tacno odredeni posao, a taj posao je od narocitog znacaja za vlastodavca. Zakonom o obligacionim odnosima propisan o je da odredene vrste pravnih poslova, koji su neuobicajeni u prometu, punomocnik moze preduzeti samo ako je dobio specijalno ovlastenje za njihovo preduzimanje. Naprimjer, bez posebnog (specijalnog) ovlastenja, punomocnik ne moze preduzimati mjenicnu obavezu, sklopiti ugovor o jemstvu, ugovor o nagodbi (poravnanju) i o izabranom sudu, a niti se moze odreci nekog vlastodavceva prava bez naknade464. Za svaki navedeni slucaj zahtijeva se dobivanje specijalnog pojedinacnog punomoc ja, koje ne moze obuhvatati uopstenu i neku njemu slicnu odredenu vrstu poslova. U n avedenim slucajevima mora postojati specijalno punomocje, dok se u svim drugim slucajevim a punomocje moze naknadno dati. Za ovu vrstu specijalnog punomocja obicno se upotrebljava i zahtijeva posebna odredena forma, iako se to u Zakonu o obliga cionim odnosima izricito ne navodi. U prilog ovome moze se navesti i stav sudske prakse : Bankarska garancija mora biti izdata u pisanom obliku, pa slijedom toga, i punomo cje za izdavanje garancije, a uz to, punomocje mora biti specijalno (mora sadrzati o vlascenje za izdavanje garancije). Lice koje je potpisalo garanciju bez specijalnog pisano g punomocja, ne moze se smatrati punomocnikom 465. Zahtijevana odredena forma je najcesce ovjera potpisa davaoca punomocja pred za to nadleznim organom, kao, nap rimjer, kod valjanog sklapanja braka putem punomocnika466. 7 2 Druge vrstepunomocja Pored gore navedenih, punomocje se moze podijeliti i prema drugim kriterijima. K ad se punomocniku izdaju odredene direktive (smjernice) u kojem pravcu i u kojoj mjeri da obavi neki pravni posao, govori se o ogranicenom ovlascenju (mandatum limitatum) ,

a ako to nije slucaj, onda se radi o neogranicenom ovlascenju (mandatum illimita tum). Punomocnik se mora drzati uputstava dobivenih od strane vlastodavca, osim u sluc aju 462 463 464 465 466 Stav 3. clan 87. ZOO CG. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1), str. 419. Stav 4. clan 87. ZOO CG VtS RH, Pz. 864/94, od 29.03.1994. - Praxis 2. - 28. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1.), str. 420.

Jedanaesti dio: Zastupanje kada bi konkretno postupanje prema dobivenim uputama bilo na stetu interesa zast upanog lica. Ako punomocnik nije dobio upute u vezi sa preduzimanjem pravnih poslova, mora te poslove obaviti kako to najbolje zna i savjesno, cuvajuci interese zastu panog lica - drzeci se uobicajenih standarda paznje u pravnom prometu. Upute dobivene od zastupanog lica, mogu biti imperativnog, fakultativnog ili indikacionog karak tera. Punomocje se moze takode vezivati za odredeni vremenski period. Posao preduzet p rije ili poslije tog perioda, bio bi nedjelotvoran prema vlastodavcu, ali ga on moze naknadno odobriti. Prema krugu lica, ovlascenje za sklapanje pravnih poslova moze se dati za sklapanje ugovora sa odredenim licima (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa tacno odredenim kupcem), ili da punomocnik moze dobiti punomocje za poslovanje sa svim drugim licima bez ogranicenja (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa bilo kojim kupcem). Osim toga, postoji pojedinacno i skupno punomocje. Ako vlastodavca zast upa samo jedno lice, radi se o pojedinacnom punomocju, a ako ga zastupaju dva ili vi se lica zajedno, onda se u tom slucaju radi o skupnom punomocju. Je li punomocje iz dato kao pojedinacno ili skupno, odreduje se tumacenjem izjavljenog punomocja. tako, naprimjer, ako lice A ovlasti tri lica, to se ne smatra zajednickim punomocjem, bez ostalih odrednica u vezi sa time. U tom je slucaju moguce da svako od ta tri lica ima ov lascenje da samo zastupa lice koje je dalo punomocje. Moguce je takode zamisliti situacij u da je prvo lice ovlasceno da samo zastupa lice A, a druga dva da su ovlascena da samo skupa zastupaju davaoca punomocja (skupno punomocje)467. Prema obimu dobivenog ovlascenja za zastupanje, rjesava se i pitanje je li vlastodavac davanjem ovlasc enja za zastupanje htio ili nije htio ovlastiti punomocnika da on moze prenijeti ovlasce nje na drugo lice (supstitucija). Pravilo je da punomocnik ne moze prenijeti svoja ovla scenja na drugog. Od tog pravila postoje dva izuzetka, a jedan je kad je punomocniku pr avnim poslom dozvoljeno prenosenje ovlascenja, dok je drugi u slucaju sprijecenosti da licno obavi posao, a interesi zastupanog zahtijevaju neodlozno preduzimanje pravnog po sla. Prilikom sacinjavanja notarskog zapisa punomocja, notar je duzan ispitati volju davaoca ovlascenja u vezi sa mogucnoscu prenosenja punomocja, tj. da li zeli ovlastiti s vog punomocnika da moze prenijeti ovlascenja na lice po izboru punomocnika ili na ta cno odredeno lice. Primjer formulacije: Punomocnik je ovlascen, u slucaju svoje sprij ecenosti, prenijeti ovlascenja, u skladu sa ovim punomocjem, na lice koje on odredi (alt.

na lice XX) . Ogranicenje ovlascenja moze se ticati i teritorije na kojoj zastupnik moze s klapati pravne poslove468, kao, naprimjer, kupovina nepokretnosti na odredenom lokalitet u. 8. Zajednicko zastupanje Vise lica moze dobiti ovlascenje za zastupanje na nacin da samo zajednickim nast upom tih lica ili samo nastupom pojedinih lica od njih budu u mogucnosti da svojim iz javama volje prouzrokuju pravne posljedice za zastupanog. Ova lica nazivamo zajednickim 467 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 503. str. 237. 468 Sultanovic Aziz / trifkovic Milos / Simic Milic, nav. djelo (Fn br. 18), str . 229.

8. Zajednicko zastupanje ili skupnim zastupnicima. Ovakva mogucnost je za neke slucajeve izricito regulis ana u pojedinim zakonima iz uporednog prava469. Zajednicko zastupanje sadrzi oborivu p ravnu pretpostavku da se u slucaju izdavanja jedne isprave punomocja za vise lica zeli zajednicko zastupanje. Zajednicko zastupanje znaci da opunomocena lica samo zajednickim nastupanjem prema vani imaju ovlascenje za zastupanje, ali ne i pojedinacno. Dan as je najcesci slucaj zajednickog zastupanja zakonsko zajednicko zastupanje djece o d strane njihovih roditelja470. Kod aktivnog zastupanja, zajednicki zastupnici u pravilu mogu postupati samo tak o da svi izjave saglasnu volju prema drugoj ugovornoj strani, ali to se ne mora do goditi istovremeno. Zajednicko zastupanje moze dovesti do vrlo komplikovanih procesa od lucivanja. Iz tog razloga, vrlo cesto prema drugoj strani nastupa samo jedan od zajednickih zastupnika, pozivajuci se na interno dobijenu saglasnost zajednickih zastupnika ili samo nekih od njih. U sustini, danas je prihvacena ova mogucnost da jednog o d njih svi drugi zajednicki zastupnici ovlaste za preduzimanje svih ili samo pojedinih pravnih poslova ili tacno odredenog pravnog posla, odnosno da oni postupanje jednog od zajednickih zastupnika bez takvog ovlascenja naknadno odobre471. Ovakva mogucnos t je izricito regulisana u Njemackoj, u HGB § 125. II recenica 1., kao i u zakonu o akcijama, u § 78. IV. Sudska praksa u Njemackoj je usvojila analognu primjenu ovih odredbi za sve slucajeve zajednickog zastupanja472. Ovlascenje od strane zajednickih zas tupnika ne predstavlja neku novu potpunomoc vec ga treba razumjeti kao jedno parcijalno prosirenje ovlascenja za zastupanje ovlascenom zajednickom zastupniku473. to ovlascenje, kod kojeg se takode radi o jednostranom pravnom poslu, slicnom dodjeljivanju pun omocja, moze se u svakom momentu opozvati. Ne da se opovrgnuti (poreci) mogucnost da regulativa o zajednickom zastupanju i zastita zastupanog koja se na ovaj naci n zeli postici, moze dovesti do gubljenja svoje svrhe (smisla) i izvrgavanja zajednicko g zastupanja. Zbog toga, nema razloga da ne postoji mogucnost iskljucenja ove odredbe, jer se time stite interesi zastupanog. Stoga zastupani moze ograniciti pravo zajednicki h zastupnika na opunomocenje pojedinaca izmedu sebe da preduzimaju odredene poslove ili odredene vrste poslova. Zastupani moze iskljuciti u potpunosti opunomocenje ili za pojedine zastupnike ili za odredenu vrstu poslova. Kod zajednickoga zastupanja primjenjuju se pravila iz clana 22. Zakona o obligac ionim odnosima CG o odobrenju. Ovim nacinom se omogucuje da pravni poslovi sklopljeni od pojedinih zastupnika koji su prekoracili svoje ovlascenje za zastupanje, mogu biti odobreni od ostalih zajednickih zastupnika. Kada se ne bi primjenjivala pra

vila o odobrenju, morale bi se primjenjivati opste odredbe o zastupanju, bez ovlascenja za zastupanje, tako da bi iskljucivo sam zastupani mogao odobriti pravni posao koji je 469 tako npr. u Njemackoj, u BGB §§ 709. i naredni za ortacke ugovore. Osim toga, ov a mogucnost je data u HGB, u § 48. II gdje se iznosi da se prokura moze izdati za vise osoba zajednick i. 470 Clan 69 Porodicnog zakona CG. 471 Werner Flume, Allgemeiner teil des Burgerlichen Rechts, 3. Auflage Springer Verlag Berlin, 1979., § 45 I 3. 472 RGZ 81, 325, 329. 473 MunchKomm / Thiele Rn. 82. § 164.

Jedanaesti dio: Zastupanje u lebdecem stanju, koji je u pogledu svoje punovaznosti, prema clanu 84. Zakona o obligacionim odnosima CG, preduzet bez ovlascenja. Nedostaci volje i druge okolnosti koje uticu na pravne posljedice izjave volje, cijene se prama licnosti zastupnika. Zastupani se ne moze pozivati na prethodno izneseno a ko je znao ili morao znati za nedostatke, a zastupnik je postupao po njegovim uputama. Ovakvo shvatanje vazi i kod zajednickog zastupanja (opunomocenje), s tim sto je dovoljn o ako je izjava volje jednog zastupnika imala nedostatak, ili ako je jedan od zast upnika postupao savjesno ili nesavjesno. Ako, naprimjer, neka odredba sticanja prava od neovlascenog cini zavisnim o savjesnosti sticatelja i ako je sticatelj u pravnom poslu stican ja zastupan sa vise zajednickih zastupnika, smatramo da je dovoljna nesavjesnost je dnog zastupnika da bi se negirala savjesnost. Zajednicko zastupanje se u pravilu odnosi samo na davanje, a ne i na primanje iz jave volje. Sto se tice pasivnog zastupanja, za sve slucajeve zajednickog zastupanja vazi pravilo da je svaki od zajednickih zastupnika samostalno ovlascen za prijem izjave volje , za ciju je pravnu valjanost potrebna dostava, odnosno prijem izjave. Dakle, kod pas ivnog zastupanja, svaki od zajednickih zastupnika je ovlascen da sam primi izjavu, koj a ce imati sve pravne ucinke kao da je predata svim zajednickim zastupnicima474. Zaje dnicko zastupanje samo po sebi sadrzi pojedinacno ovlascenje za zastupanje u pogledu pr ijema izjavljene volje. Ako je za vise lica izdato zajednicko punomocje, oni zastupano g mogu zastupati samo zajednicki, ukoliko nije sto drugo odredeno u tom punomocju. Ovo odredenje ima dispozitivan karakter, tako da davalac punomocja i za prijem i zjave volje moze odrediti striktno zajednicko zastupanje. Ovakvo shvaceno zajednicko z astupanje, vodi racuna o zastiti interesa i druge strane. Dispozitivnost ne utice prekomjer no na suprotnu stranu, jer ona samo mora voditi racuna o tome da izjava volje dode svakom zajednickom zastupniku. 9. Sklapanje ugovora sa samim sobom 9 1 Pojam Kod razmatranja obima i sadrzine punomocja, potrebno je raspraviti i pitanje mog ucnosti da jedno lice bude istovremeno i punomocnik i ugovorna strana. Zakon o obligacio nim odnosima ne sadrzi nijednu odredbu o dopustenosti, odnosno zabranjenosti da

U Skicama. § 30. predvidena su rjesenja u vezi sa pitanjem samokontrahiranja. Skice. osim ukoliko nekom posebnom zakonskom odredbom to nije izricito zabranjeno. tumacenjem ovog zakona. .zastupnik sklopi ugovor sa samim sobom za svoj racun ili za racun nekoga drugog koga takode on zastupa. 601. Dakle. za razliku od Zakona o obligaci onim odnosima. moglo bi se zakljuciti da je s klapanje ugovora sa samim sobom dopusteno. II str. 3). 475 Clan 57. U Skicama za zakonik o obligacijama i ugovorima475 navodi se da zastupnik ne moze u ime lica koje 474 Karl Larenz. djelo (Fn br. nav.

na jednoj strani stoje j edan naspram drugog zastupani kojeg zastupa zastupnik. kad zastupnik moze. Sklapanje ugovora sa samim sobom zastupa sklopiti ugovor sa samim sobom za svoj racun. takav primjer postoji kod otkaza. on sam kupi (samokontrahiranje).9. on moze sam odluciti o tome ko ce biti druga ugovorna strana (protivna . Kod visestrukog zastupanja. ili pravo da istovremeno zastupa obje ugovorne strane. zastupnik koji ima ovlastenje za prodaju odredene stvari. ili se u ugovoru koji je potrebno sklopiti. zastupnik zastupa vise osoba. na jednoj strani stoje jedan na spram drugog zastupnik koji zastupa zastupanog. tako. takav primjer je kad roditelji poduzmu pro daju imovine. U Skic ama je takode odredeno da lice u cije je ime sklopljen takav ugovor. Naprimjer. a s druge strane. zastupnik sklapa ugovor sa samim s obom. time bi se zastupniku sirom otvorila vrata za zloupotrebu ovoga prava. izuzev u slucajevima kada je to Zakonom dozvoljeno. postavlja se pitanje: moze li neko istovremeno bit i zastupnik i ugovorna strana. rukovodilac u jednoj firmi poveca sebi platu u ime firme koju zastupa. kupi tu stvar zastupanog za sebe. u ime zastupanog. ciji je vlasnik maloljetna kcerka. a na drugoj strani je isti zastupnik k oji postupa u svoje ime. moze taj ugovor naknadno odobriti (ratificirati). te sklapa izmedu njih pravne poslove. s jedne strane. Isti primjer je ako roditelji kupe nepokretnosti ciji su vlasnici djeca476. kao ni za racun nekog drug og kojeg takode zastupa. Pravilo je da zastupani daje ovlascenje za zastupanje. ak o nepokretnost koju zastupnik prodaje za zastupanog. 9 1 1 Samokontrahiranje Zastupnik kod samokontrahiranja preduzima pravni posao u ime zastupanog sa samim sobom. 9 1 2 Visestrukozastupanje Kod visestrukog zastupanja. sto znaci da on zastupa obje ugovorne strane (visestruko zastupanje). naprimjer. kao zastupnikom nekog drugog. 9 2 Podrucje primjene U vezi sa podrucjem primjene. Dakle. Prema autonomiji volje i kao gospodar posla. svom maloljetnom sinu478. on pojavljuje u ulozi zastupnika kupca i prodavca. u ime zastupanog. U ti m slucajevima ne mora se nuzno raditi o ugovorima (kontrakt) nego to moze biti slucaj i kod je dnostranih pravnih poslova. a na drugoj strani je drugi ug ovorni partner kojeg zastupa isti zastupnik. naprimjer. Sklapanje ugovora sa samim sobom postoji. sa zahvalnoscu to licno p rihvati. Kod samokontrahiranja. samom sebi dati otkaz477. ili zastupnik za dvije osobe istovremeno i da u tom svojstvu sklopi pravni posao za obje zastupljene osobe? Ukoliko bi ovlascenje za zastupan je automatski obuhvatalo i pravo ugovaranja sa samim sobom.

.476 Dieter Medicus. str. 535. 478 Dieter Medicus. djelo (Fn br. 356.). nav. 253. djelo (Fn br. Rn. 956. djelo (Fn br. str.. Rn. str.. Rn. . nav. 253). 955. 356. 250. 477 Hans Brox. 4). nav.

niti iskljucuje. kad zastupnik iz imovine zastupanog napla cuje svoje potrazivanje. statut ili ugovor to predvida. koje mu nesumnjivo treba platiti zastupani. dopusteno je sklapanje pravnih poslova sa samim so bom. ima o dredenu berzansku ili trzisnu cijenu. BGB479 mogucnost samokontrahiranja izuzetno dozvoljava onda kad a zakon. isklj ucuje rizik za zastupanog. Prema tome. postoje odredeni izuzeci: a) Sklapanje pravnih poslova sa samim sobom dopusteno je u slucaju da je zastupa ni izricito ovlastio zastupnika da on moze sam za sebe (u svoje ime) nastupiti u pr avnom poslu koji treba sklopiti. naprimjer. nap rimjer. zastupani vrlo rijetko obraca dovoljno paznje na samokontrahiranje ili visestruk o zastupanje. c) Kada se radi o sklapanju kupoprodajnog ugovora.Jedanaesti dio: Zastupanje strana ugovornica) -zastupnik ili neko drugo lice. Prilikom davanja ovlascenja z a zastupanje. 9 2 1 Izuzeciodpravila Potrebno je takode razmotriti i situacije u kojima je dopusteno sklapanje poslov a sa samim sobom ili vrsenje visestrukog zastupanja. d)Dopusten je ovakav pravni posao i ako se radi o ispunjenju pravne obaveze. Od navedene opste zabrane sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. a roba koja se prodaje. polazi se uvijek od ocjene sukoba interesa. b) Dopusteno je tamo gdje sama priroda pravnog posla kojeg treba sklopiti. a on se u u govoru pojavljuje kao poklonodavac i kao zastupnik poklonoprimca. ili da on (zastupani) naknadno odobri pravni posao u kojem je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom. mozemo reci da je sklapanje ugovora sa samim sobom u pravil u nedopusteno i pravni posao se smatra nepunovaznim zbog postojanja nacelne kolizi je interesa zastupanog i zastupnika. kad zastupnik placa dug zastupanom i on ulazi u imovinsku masu zastupanog kojom upravlja zastupnik ili. te stoga ovakve mogucnosti zastupani niti predvida. U zakonodavstvima gdje je samokontrahiranje izricito regulisano. Zbog toga je ovdje potrebno dati odgovor na pitanje: kada je zastupnik ovlascen da mo ze vrsiti samokontrahiranje pravnog posla ili vrsiti visestruko zastupanje? U rjesavanju ovog pitanja u uporednom pravu i teoriji postoje razlicita misljenj a. zastupnik poklanja nesto zastupanom. obrnuto. ili ako se pravni posao sastoji samo u isp unjenju obaveze. 9 2 2 Kolizijainteresa .

Generalna zabrana zastupanja u svim slucajevima. tako i druge ugovorne strane kod visestrukog zastupanja. BGB. to se odnosi na pravne poslove kod kojih se ugovorne strane (zastupa ni 479 § 181. zasniva se na izbjegavanju moguce kolizi je interesa. Na taj nacin moze doci do nastanka stete za zastupana lica i do same zloupotrebe us tanove zastupanja. kako zastupanog. . osim ako je izricito dopusteno ili se radi o ispunjenju preuzetih obaveza.

stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalisticka482. Smatramo de je dosta dob ro i za nas prihvatljivije ponudeno rjesenje u Nacelima Evropskog ugovornog prava. volja se moze izraziti rijecima. dovodi zastupnika u situaciju sukoba inter esa. zastupani moze raskinuti ugovor na osnovu odredaba clanova 4:112 do 4:116. Prema Zakonu o obligacio nim odnosima CG. ili joj to nije moglo ostati nepoznato. ovdje se ne radi o tome da takva opasnost stvarno posto ji samo u pojedinim slucajevima nego se radi o generalnom iskljucenju kolizije inte resa u svim slucajevima481.10. ili ako mu je zastupnik predocio sukob interesa. ali on nije stavio prigovor u primj erenom (razumnom) roku. U njemackoj sudskoj praksi i pravnoj teoriji nastoji se prosiriti broj slucajeva primjene izuzetaka od pravila sklapanja ugovora sa samim sobom. prihvatati takve darove (poklone). jer se tada postize da preduzeti pr avni posao. u clanu 3: 205 Nacela Evropskog ugovornog prava glasi: (1) Ako ugovor koji sklopi zastupnik. oni imaju razlicite interese koji bi se u tim slucajevima sastavili ili izjednacili. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. zastupani ne moze raskinuti ugovor: (a) ako je pristao na takvo istupanje zastupnika. 10. prema svom tipicnom (uobicajenom) sadrzaju. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlucujucu ulogu. ili drugim po nasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju483. (2) Pretpostavlja se da postoji sukob interesa: (a) ako je zastupnik takode istupao kao zastupnik druge strane. a druga strana je to znala. te bi zbog toga mogli proizvesti odredene nezeljene posljedice za ucesnike u pravnom promet u480. tako. kao zakonski zastupnici. Posebna forma punomocja Istorijski posmatrano. zastupanom donosi iskljucivo pravne prednosti. U pravilu. Dakle. mora se voditi racuna o gene ralnom nepostojanju opasnosti od kolizije interesa. (3) Medutim. Kod ovog povecanja moguci h slucajeva sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. naprimjer. uobicajenim znacima. (b) ako je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom u svom licnom svojstvu. postoji odredeno uvjerenje da u pravnom prometu roditelji mogu svoju maloljetnu djecu istovremeno darovati i u njihovo ime. Po stavljeno pravilo u vezi sa sukobom interesa. ili mu to nije moglo ostati ne poznato. . Posebna forma punomocja i njegov zastupnik ili vise zastupanih putem jednog zastupnika) nalaze u ulozi u govornih partnera koji stoje jedan naspram drugog u obligacionim odnosima.

Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004.. 482 Abedin Bikic. .. godine . Obligaciono pravo. § 30. 481 BGHZ 50. nav. 595. 8. djelo. ZOO CG. str. 100. II str. 483 Vidi clan 21.480 Karl Larenz. 11.

ugovor o gradenju. Naime. 485 Clan 19. ugovor o jemstvu itd. Ipak. 486 VS RH.Izbor odluka 1/1999. sto znaci da punomocje nastaje postignutom saglasnoscu vol ja ugovornih strana o bitnim sastojcima doticnoga ugovora485. i punomocje za iz davanje garancije. konkludentnim radnjama. kao je. a to se zove paritet forme. punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje z a izdavanje garancije). takav je i stav sudske prakse: Ban karska garancija mora biti izdana u pisanom obliku. Rev. ne moze se smatrati punomocnikom 488. . odnosno preduzimanje dato punomocj e. nije potrebno da ono bude ovjereno 486.10. ugovor o osiguranju. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak punomocja zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti484. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propisanoj) formi. na osnovu odluke suda. nav. ugovor o trgovinskom zastupanju. od 13. Volja se moze izraziti usmeno. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pi sanog punomocja. ne trazi se neki posebni oblik. nizi sudovi . a uz to. ugovor o licenci.1998. str. Medutim. 10 1 1 Neformalnost punomocja Savremeni princip sklapanja ugovora solo consensus vrijedi za nastanak punomocja na osnovu nekog ugovora. ZOO CG. zahtijeva odredena Zakonom propisana forma487. tako tvrdi i sudska p raksa: Za punomocje koje sadrzi punomocnikovo ovlascenje da u ime vlastodavca cuva i kor isti nepokretnosti. djelo (Fn br. pi sano. 49. Iz obraz lozenja: Medutim.). pa slijedom toga. . tre ba reci da ono u pravilu spada u neformalan pravni posao. 10 1 2 Potrebnaposebnaforma punomocja Posebna forma punomocja zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor il i neki drugi pravni posao za cije je sklapanje. 733. nizi sudovi zbog svojeg pogresnog pravnog pristupa do sada nisu utvrdili sve vazne ci njenice na temelju kojih bi se moglo ispitati da li su pravilno primijenili materijalno pravo u spo ru. Zakonom o obligacionim odnosima CG propisano je na vise mjesta kad neki ugovor mora biti sklopljen u pisanoj formi. U svim navedenim slucajev ima neophodno je prethodno postojanje pisanog punomocja za valjano sklapanje ugovora.Jedanaesti dio: Zastupanje 10 1 Forma punomocja Sto se tice pitanja da li je punomocje formalan ili neformalan pravni posao. a ponekad i sutnjom. zakljuceno je da: Forma propisana za nek i 484 Slobodan Perovic.24/20. 2114/96. a posebno ako je takvo punomocje izdato u inostranstvu. naprimjer.

ZOO CG. Stoga je valjano prihvatiti reviziju. pocevsi jos od 1986. nije ovjerena na propisan nacin. . pri cemu su izgubili iz vida da se za takvu vrstu poslova (cuvanje i koristenje nekretnine u ime suvlasnika) ne trazi poseban obli k punomoci. od 29. te stoga nisu cijenili one dokaze ponud ene po tuzeniku iz kojih bi se moglo utvrditi da li je brat tuzenika ovlastio tuzenika na posjed sp ornog dijela nekretnine. jer da punom oc koju je izdao brat tuzenika u Bosni.zakljucili su da tuzenik nije ovlasten koristiti sporne nekretnine. .1994. stav 2. 488 VtS RH. 864/94. godine. ukinuti obje nizestupanjske odluke i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno sudenje (clan 395..28. pa bi bila dovoljna punomoc data u bilo kom obliku. 487 Clan 86. Pz.Praxis 2 . Zakon a o parnicnom postupku u daljnjem tekstu ZPP).03..

Ako se radi o stranim notarskim ispravama o punomocju. Odredbe o obaveznoj formi notarskog zapisa mogu biti sadrzane i u drugim zakonima. izjednacavaju sa notarskim aktima sastavljenim po Zakonu o notarima Crne Gore493. Za neke pravne poslove.1994. . 10 1 3 Potrebnadodatnaforma U drugim zakonima koji obraduju zastupanje za punomocje moze biti propisana pisa na forma za obavljanje odredenih pravnih poslova. 48/94. 10 2 PotrebnaformauskladusaZakonomoobligacionim odnosima Pisana isprava od strane vlastodavca predstavlja vjerodostojan dokaz o tome ko j e njegov punomocnik i koja ovlascenja on ima. u slucaju naplatnog ugovornog zastupanja sluzi kao dokaz stvarnog postojanja odnosa zastupanja. Posebno je Zakonom o notarima491 propisano za koje pravne poslove je potrebna fo rma notarskog zapisa za valjanost odredenih ugovora i drugih pravnih poslova. tako. odnosno za odobrenje rasp olaganja i to ne u obliku opsteg punomocja nego u obliku specijalnog punomocja za zakljuc enje odredenog pravnog posla koji se namjerava zakljuciti. naprimjer. ako se zakljucuju putem punomocnika. te a ko 489 VS RS. Ova od redba je imperativnog karaktera.10. onda se one. Kad se. punomocjem za uknjizbu nepokretnosti itd. daje mjenicna izjava za nepismeno lice. nacin). Rev. punomocjem za sklapanje braka. slucaj sa parni cnim punomocjem. ovlascenje treba biti ne samo u pisanoj formi nego i ovjereno od strane na dleznog organa ili lica.53. da bi proizvodio vaznost ugovora. zahtijeva se i dodatna posebna forma (oblik. naprimjer. kod svih pravnih poslova za koje je propisana obavezna forma notarskog zapisa. pod uslovom uzajamnosti. . Osim toga. Posebna forma punomocja ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. od 28. no taj pristanak. a ne i usmen. Smatramo da bi strani notarski akt i uopste stra ni akt o punomocju trebali da budu u formi koja je vazeca u zemlji u kojoj je taj akt s acinjen. osim p isane forme punomocje.. punomocje mora biti u for mi notarskog zapisa. te je ugovorne strane svojim izjavama volje ne bi mog le promijeniti492. ili takav da proizilazi iz konkludentnih radnji 489. Dakle. Punomocje o zastupanju stranaka pred sudom mora biti pisano ili dato usmeno na zapisnik u sudu490. punomocjem za davanje nasljednicke izjave. naprimjer. Vlastodavac moze dati pris tanak na ugovor naknadno. ta je isprava jedan vazan i pouz dan dokaz o postojanju konkretnog punomocstva.12.Bilten 1/1999 . to je. kao i to d a se ovjeri od strane suda ili kod notara. mora bit i pisan.

nav. bivseg Zakona o parnicnom postupku.2003. (Sluzbeni glasnik br.1976. 493 Clan 8. . o d 28. godine) i Zakon o parnicnom postupku FBiH clan 308.12.08 . 128. Zakona o notarima CG. 53/2003. od 24. Ovakvo rjesenje je preuzeto i u novi Zakon o parnicnom postupku BiH clan 248. Protiv tog rjesenja nije dopustena zalba . 492 Vilim Gorenc. (Sluzbene novine FBiH br. 491 Clan 51.2004. str. ovoga clana: Ako posumnja u istinitost pisane punomoci. 64). od 03.10. sud moze rjesenjem odrediti da se podnese ovjereno punomocje. godine). djelo (Fn br. 36/2004.490 Clan 87. Zakona o notarima CG. Stav 3.

Ako je odricanje od prava opoziva punomocja u ugovoru nepunovazno. Zakonom o obligacionim odnosima CG497 propisano je pravilo da se opoziv ili suza vanje punomocja. iako je ono bilo povezano sa ugovorom o nalogu. Pravo vlastodavca na opozivanje i suzavanje punomocja postoji cak i u slucaju ako se on ugovorom o punomocju odrekao toga prava. radu. djelu ili nekim drugim ugovorom. ugovaranje klauzule o odricanju prava opozivanja ili suzavanja punomocja nema pravnog ucinka. pri cemu opoziv punomocja ili njegovo suzavanje ima karakter jednostranog akta vlastodavca.Jedanaesti dio: Zastupanje zastupano lice ne bi priznalo ugovorenu naknadu (nagradu). odnosno za preduzimanje tog posla494. Ove odredbe se odnose na interni odnos izmedu vlastod avca i punomocnika. moze uciniti neformalnom izjavom volje i onda kada je za ugovor ili pravni posao za koji je bila dato punomocje predvidena obavezna forma498. sluzila bi punomocnik u kao dokaz postojanja ugovornog odnosa iz kojeg bi moglo nastati potrazivanje. Buduc i da vlastodavac i punomocnik imaju poseban odnos medusobnog povjerenja. 11 1 Opozivost punomocja Nemogucnost ugovaranja neopozivog punomocja proizilazi iz okolnosti sto se niko ne moze trajno potciniti odlukama drugog lica. a da se njemu ne dadne mogucnost osl obadanja te potcinjenosti u svako vrijeme. u sumnji se ne moze prihvatiti da je automatski nepunovaz no i dodijeljeno punomocje. odnosno ogranicava. 11. jer smatralo bi se kao d a ta odredba i nije ugovorena (pro non adiecta)496. kao i bez obzira na vrijeme davanja i trajanja puno mocja. postavlja se pitanje: je li moguce izdato punomocje opozvati ili suziti? Zakon o obligacio nim odnosima495 izricito predvida pravo vlastodavca da moze u svako vrijeme opozvati ili kasnije ograniciti dato punomocje. 495 Clan 88. Dakle. prije svega u odnosu na usvojena rjesenja u njemacko m Zakoniku. Suzavanje i opoziv punomocja Zastupnik moze preduzimati samo one pravne poslove za koje ima ovlascenje. Forma propisana zakonom za neki ugovor ili neki drugi pravni posao vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. ZOO CG: Vlastodavac moze po svojoj volji suziti ili opozvati . stav 1. Smatra mo da rjesenje u Zakonu o obligacionim odnosima ima odredene prednosti u odnosu na dru ga rjesenja u uporednom pravu. Zakono m su zbog toga predvidene i situacije u kojima opozivanje punomocja moze proizvesti s tetne 494 Clan 86 ZOO CG. bez obaveze navodenja razloga zbog kojih se punom ocje opoziva.

. 1). djelo (Fn br. nav. ZPP BiH ili clan 310. odnosno otkaz punomocja mora saopstiti sudu pred kojim se vodi postupak u pisano j formi ili usmeno na zapisnik (clan 250. u kojem je propi sano da se opoziv. 497 Clan 88.punomocje. stav 2. 496 Boris Vizner. cak i ako se ugovorom odrekao tog prava. ZPP FBiH). 498 Postoji i drugacije rjesenje u Zakonu o parnicnom postupku. 422. str. stav 2. stav 2. ZOO CG.

ima pravo zahtijevati n aknadu tako nastale stete499. moguce je postaviti pitanje: moze li se to punomocje suziti i opo zvati neformalnom izjavom ili se to mora poduzeti u pisanoj formi. prestalo. kao i drugi razlozi cjelishodnosti. da kle prestane na nacin koji nije predviden za prestanak osnovnog ugovornog odnosa na kojem se zasniva. ono je apstraktno i u pogledu prestanka. djelu ili neki drugi ugovor). odnosno drugoj ugovornoj strani. sto dov odi do toga da se tako opozvano punomocje ne moze upotrijebiti u pravnom prometu. Ako se opozivom ili suzavanjem povrijedi osn ovni ugovorni odnos (ugovor o nalogu. Ono je nacelno nezavisno od sadrzine i daljnjega postojanja osnovnog odnosa na kojem pociva i moze se u svako doba opozvati ili suziti. Za punomocje izdato u prop isanoj pisanoj formi. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima500. punomocnik kome je zbog toga nanesena steta. punomocnik ima pravo. 11 2 Apstraktnost punomocja Kao sto je punomocje po svom nastanku apstraktno. Zbog toga je preporucljivo na po uzdan i trecim licima dostupan nacin opozvati ili suziti punomocje dato u posebnoj for mi. U svakom slucaju treca lica se ne bi mogla pozivati na savjesnost. O ovome bi notar trebao savjetovati vlastodavca. j er se ono rjesava drugom odredbom u skladu s nacelom savjesnosti. prema kojima je dopustena usmena izmjena pisanih. opozivanje i suzavanje svakog punomocja moze se uciniti izjavom. Kad se punomocje jednostrano opozove ili suzi. odnosno na nacin kako je i dodijeljeno? Razlozi pravne sigurnosti. jer j e ono opozvano tj. govore u prilog mogucnosti neformalnog suzavanja ili opo zivanja501. odvijanja brzine prometa. Ponekad interes vlastodavca moze iziskivati potrebu da se punomocje opozove hitno u neformalnom obliku. od nosno ugovora za koje je odredena posebna forma. Pitanje ucinka suzav anja ili opozivanja prema drugoj ugovornoj strani rjesava se zavisno od toga zna li d ruga ugovorna strana ili mora znati za tu cinjenicu. koj a je za njega na taj nacin nastala. Suzavanje i opoziv punomocja posljedice i na strani punomocnika. od vlastodavca zahtijevati naknadu stete. tako se. moze u katastar nepokretnosti upisati zabiljezba cinjenice opoziva punomocja. na osnovu ugovornog odnosa. Opoziv je pravo vlas . a narocito kada punomocje ima ovlascenje za sticanje ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima. naprimjer.11. U prilog ovakvog rjesenja govore i druge odredbe Zak ona o obligacionim odnosima502. bez posebne forme. Ovim se ne regulise pitanje ucinka suzavanja ili opozivanja prema trecim licima. radu. te zbog nacela katastarsko-knjiznog prava ta cinjenic a djeluje prema potencijalnim sticaocima stvarnih prava.

stav 3. djelo (Fn br. Ukoliko vise ne postoji povjerenje davaoc a ovlascenja u punomocnika.todavca pomocu kojeg moze otkloniti rizik zloupotrebe punomocja od strane punomocnika. ZOO. 501 Borislav t. bilo bi veliko opterecenje i ogranicenje njegovog slobode odluc ivanja 499 Stav 3. odnosno kad izgubi povjerenje u njega. nav. . str. 257. clan 92. ili davalac ovlastenja ne smatra vise potrebnim da ga punomocnik i dalje zastupa. 502 Clan 60. ZOO CG. Blagojevic / Vrleta Krulj. ZOO: Opozivanje i suzavanje svake punomoci moze se uciniti b ez posebne forme . clan 92. i 4. 15). 500 Stav 2.

12. i zjavom opoziva prema ovlasceniku ili prema trecem. suprug joj oduzme izdato ovlascenje. naprimjer. obradenog u odred bama Zakona o obligacionim odnosima. Za ilustraciju moze nam posluziti sljedeci primjer. re alizuje se jednostranom izjavom volje. Potrebno je istaci da. Zakonsko odredenje. i 90. Priliko m otvaranja konta u banci. te ce o vdje biti govora o prestanku punomocja nastalog na osnovu pravnog posla. onda se ono moze opozvati samo brisanjem takvog punomocja iz toga regi stra (kao sto je prokura). Banci nije n ista saopstio. Ukoliko bi njegova supruga potpuno ispraznila konto. Zbog toga je Zakonom propisano pravilo mogucnosti opoziva. Za postojanje punomocj a neophodan je odnos povjerenja izmedu vlastodavca i punomocnika. Prestanak punomocja 12 1 PremaZakonuoobligacionimodnosimaCG Materija prestanka zastupanja takode se regulise i u drugim zakonima507. njen muz bi morao protiv se be priznati takve postupke svoje supruge. ipak njima nisu obuhvaceni svi moguci slucajevi prestanka punomocja. O opoziv u punomocja . lice A je ovlastilo svoju suprugu da moze raspolagati novcem koji je na tom racunu. svakako. jer nije zelio stvoriti dojam kako nesto nije dobro u njegovu bracnom zivotu. Pretpostavka je. ako se radi o upisu punomocja u nekom ja vnom registru. da je banka u k onkretnom slucaju bila savjesna504. iako su u Zakonu o obliga cionim odnosima CG ovoj materiji posvecena tri clana (clan 88. tako. zbog toga sto se punomocje smatra pravnim poslom intuitu personae. prema kojem se ima preduzeti pravni posao iz ovlascenja. tj. Javno dodijeljeno punomocje treba opozvati na nacin kako je uslijedilo505.. a to je da se kod punomocja mora voditi rac una o zastiti interesa trecih lica s kojima punomocnik sklapa pravne poslove. Ipak.).Jedanaesti dio: Zastupanje nametanjem obaveze zastupanom da ceka na nastanak nekog od razloga za prestanak vazenja punomocja503. Pojedina rjesenja iz uporednog prava506 daju istovremeno i mogucnost dodjele neo pozivog punomocja. 89. Nakon sto je ovlasceno lice (supruga davaoca ovlastenja) podiz ala sa konta novac preko svake mjere. dakle na nacin kako ovlascenje i nastaje. Dodjela ovakvog neopozivog punomocja predstavlja izuzetak od pravila opozivosti punomocja. Smatram o da opoziv punomocja treba uslijediti na nacin kako je punomocje i nastalo. kao pravilo mogucnosti opoziva punomocja u svako vrijeme.. ne bi se smjela zapostav iti najvaznija cinjenica kod zastupanja.

623. djelo. nav. 266. Rn 1430. govoreno je u prethodnom izlaganju. djelo (fn br. 503 Karl Larenz. Zakon o trgovackim/privrednim d rustvima. 504 Alfred Koller.). § 31. str. 506 § 168.). djelo (Fn br. III str. 623. recenica 2. 330. § 31 III str. nav. nav. BGB 507 Porodicni zakon. .i njegovom ucinku prema trecim licima. 505 Karl Larenz. Zakon o parnicnom postupku. 3.

bilo po njegovoj volji. 12. Prvi izuzetak je ako se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete za pravne sljedbenike. a ne d smatraju da potpuni ili djelimicni gubitak poslovne sposobnosti na strani punomocnika dovodi do pres tanka punomocja509. ali je potrebno istaknuti da su. Prilikom sacinjavanja zapisa o punomocju.1. Neki autori kad je u pitanju punomocnik. moguci i drugi razlozi prestan ka punomocja. pored navedenih.2. odnosno smrcu vlastodavca kao fizickog lica.1. zakon navodi i sljedece nacine prestanka punomocja: 1) prestankom pravnog lica ako se kao punomocnik javlja pravno lice. Smrcu vlastodavca ovlascenja za zastupanje nece voditi prema prestanku punomocja u dva Zakonom predvidena slucaja. 12. 12 2 Ostali slucajevi prestankapunomocja U Zakonu o obligacionim odnosima CG propisani su samo slucajevi prestanka punomo cja opozivom. kao i mogucnosti da punomocje moze vaziti i za slucaj smrti . Drugi izuzetak postoji ako punomocje vazi i u sluca ju smrti davaoca ovlascenja. 12 2 1 Gubitakposlovnesposobnosti Kod naknadnog gubitka poslovne sposobnosti. Radi utvrdivanja savjesnosti punomocn ika cjelishodno je u notarskom zapisu navesti njegovu izjavu da je punomocje na snaz i u vrijeme zakljucenja ugovora odnosno da mu nije poznato da mu je punomocje opozva no ili suzeno. kao i zbog prestanka punomocnika ili vlastodavca kao pravnog lica. ako je to izricito izjavljeno u punomocju.12.1. notar je duzan poduciti stranku nacini ma prestanka punomocja. o cemu je smatraju508 da je. zbog proteka vremena. 2) smrcu punomocnika . naprimjer.ako se radi o fizickom licu. pod uslovom da Zakonom ni je drugacije odredeno. tako su. Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika U pravnoj literaturi ne postoji jedinstveno misljenje o ovom vec bilo govora kada je razmatrana sposobnost zastupnika. od presudnog znacaja gubitak sposobnosti jelimicno gubljenje poslovne sposobnosti. rasudivanja.2. dok drugi pravni teoreticari pitanju. moguci sljedeci razlozi prestanka punomocja: gubitak poslovn e sposobnosti.2. Prestanak punomocja Pored opoziva. bilo s obzirom na prirodu posla. potrebno je praviti razliku da li je doslo do gubitka sposobnosti na strani punomocnika ili vlastodavca. izvrsenje pravnoga posla. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca . nemogucnost ispunje nja i prestanak osnovnog pravnog odnosa iz kojeg proizilazi ovlascenje. 3) prest ankom pravnog lica kao vlastodavca.

1). clan 768. djelo (Fn br. . Pojedini autori510 isticu da na strani vlastodavca treb a pra 508 Boris Vizner. djelo (Fn br. 1). str. 426. djelo (Fn br. 426.U pravnoj literaturi postoje odredene razlike u pogledu naknadnog gubitka poslov ne sposobnosti vlastodavca. str. ZOO 510 Boris Vizner. 49). nav. nav. 509 Slobodan Perovic. 740. nav.. str.

punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove koji su vec zapoceti. tj. Ipak. izvrsenjem pra vnih poslova zbog kojih je punomocje i dodijeljeno. a koji se ne mogu prekinuti bez stete za vl astodavca koji je postao poslovno nesposoban ili ograniceno poslovno sposoban. punomocnik se prvo mora oba vijestiti o tome da li zakonski zastupnik (lica koje je izgubilo poslovnu sposobnost) ima saznanja o punomocju. djelimicnog prestanka punomocja u onom dijelu njenog opsega koji se odnosi na ovlascenje za zastupanje pravnih p oslova koji su u vezi s ogranicenom poslovnom sposobnoscu zastupanog vlastodavca. ako vlastodavac postane poslovno nespos oban ili se ogranici njegova poslovna sposobnost. Pravnoj moci punomocnika nedostaje korelat u mogucnosti vlastodavca da moze opozvati punomocje. nakon ogranicen ja poslovne sposobnosti. o nom dijelu koji je u vezi s izgubljenom poslovnom sposobnosti. ukoliko je postojalo posebno puno mocje.Jedanaesti dio: Zastupanje viti razliku izmedu djelimicnog i potpunog gubitka poslovne sposobnosti. da moze nastavi ti sa vrsenjem pravnog posla za koji je dobio ovlascenje. Ako punomocnik postupa supro tno tome. proizilazi mogucnost relativnog. dolazi do prestanka punomocja. Naspram toga. on zloupotrebljava dato punomocje. Na ovakve slucajeve se mora primijeniti isto pravilo kao u slucaju smrti. Ispunjenjem postavljenog cilja. ne bi mogao preduzimati vlastitom izjavom volje. . Kod svih drugih pravnih poslova koji trpe odlaganje. Dakle. prestaje. prestaje potreba za daljnjim opstankom ovlascenj a za zastupanje. prije svega. dok njegov a djelimicna poslovna sposobnost ima uticaj na prestanak punomocja ako se ovlascen je punomocnika odnosi na preduzimanje onih pravnih poslova koje on. ako je punomocnik imao ovlascenje da kupi auto u ime vlas todavca. ukoliko za konski zastupnik pokriva svojom nadleznoscu (kompetencijom) oblast date punomocja512. 12 2 2 Prestanak punomocjaizvrsenjempravnogaposla Punomocje. Naprimjer. U tom sluca ju punomocje prestaje u momentu kad punomocnik sazna za dogadaj zbog kojeg punomocj e prestaje. Iz pretho dno navedenog. ona prestaje sklapanjem toga kupoprodajnog ugovora. Navedeni stav predstavlja vladajuce mis ljenje u pravnoj teoriji. Potpuni m gubitkom njegove poslovne sposobnosti. drugi autori511 isticu da. te ako ga zakonski zastupnik nije opozvao. ne postoji volja vlastodavca da ga punomocnik i dalje moze zastupati. postoje autori koji smatraju da punomocje prestaje post avljanjem zakonskog zastupnika vlastodavcu koji je izgubio poslovnu sposobnost. kao i drugi obligacioni odnosi.

Stojanovic . djelo (Fn br. 308.12 2 3 Protekvremena Punomocje prestaje protekom vremena odredenog ovlascenja za zastupanje. djelo (Fn br. str. 5). 741. sto znac i da punomocje prestaje ako je bilo vremenski ograniceno ili nastupanjem raskidnog uslova odredenog ovlascenjem za zastupanje. djelo (Fn br. nav. Ovakav nacin prestanka punomocje odreden je prilikom same dodjele ovlascenja za zastupanje. nav. nav.). str.). str. 511 Slobodan Perovic. 97. Dragoljub D. 512 Muller / Freienfels. 211. 49. .

u tim slu cajevima. nav. dotadasnjem punomocniku nedostaje ovla scenje za zastupanje. Iako je doslo do gasenja punomocja. naprimjer. Drugi slucaj postoji ako puno mocje nastaje javnim obznanjivanjem ili obavjestavanjem trecih. ne po stoje razlozi za njegovo dalje egzistiranje.12. Rn. izbjegava se mogucnost zloupotrebe isprave i stvaranja pravnog priv ida postojanja ovlascenja za zastupanje516. tako se stite savjesna i postena lica zbog njihovog vjerovanja u postojanje i na stavak vazenja jednom pravno valjano dodijeljenog punomocja513. ono vazi sve dok se opoziv punomocja ne saopsti savjesnom trecem. takav pravni posao nece imati pravne posljedice za i protiv davaoca. niti mogla znati o prestanku ovlascenja za zastupanj e kod preduzimanja takvog pravnog posla. dakle. duzan opozvati takvo punomocje prema trecem ili ga upoznati s takvim opozivom514. U takvom slucaju vise ne postoji potreba za zastitom trecih lic a515. S obzirom da nije moguce postici svrhu zbog cega je punomocje dodijeljeno. u Njemackom gradanskom zakoniku izricito regulisana tri mogu ca slucaja u kojima punomocje ostaje i dalje na snazi. iako je vec op ozvano prema punomocniku. iako je u stvarnosti prestal o postojati. 12 3 Pravneposljediceprestankapunomocja Dode li do gasenja (prestanka) punomocja. Prestanak punomocja 12 2 4 Nemogucnost ispunjenjapravnogposla Punomocje prestaje nastupanjem naknadne nemogucnosti ispunjenja pravnoga posla. zbog zastite interesa savjesnih trecih lica. Od gore navedenog pravila postoje opravdani izuzeci u korist trecih savj esnih lica koja nisu nista znala. Davalac ovlascenja moze ponistiti stvoreni pravni privid ukoliko on opozove punomocje na isti nacin kako ga je i sacinio. 513. 513 Hans Brox. 4). str. Prema § 175. Vracanjem takve isprave davaocu ovlascenja od strane punomocnika. uzima se kao da punomocje i dalje p ostoji. Prvi slucaj je ako je punomocje nastalo izjavom prema trecem (eksterno punomocje ). 241. tako su. Davalac ovlascenja je. Nastupa li on i dalje u ime i za racun davaoca ovlascenja. djelo (Fn br. naprimjer. U takvim slucajev ima radi se o zastupanju bez ovlascenja i falsus procurator ce biti odgovoran trecim savjesnim licima. Ovim se stiti treci zbog njegovog povjerenja postojanja punomocja na osnovu poka zivanja isprave o punomocju.. . Treci slucaj je moguc dodjeljivanjem punomocniku isprave o ovlascenju za zastupanje od strane davaoca ovlascenja i predocavanjem takve isprave trecem od strane punomoc nika. punomocnik je obavezan vratiti izdate isprave o punomocju. u slucaju propasti stvari za koju je dato ovlascenje u vezi s njenom prodajom. BGB-a.

takode kod prestanka prokure zahtijeva se njeno brisanje iz r egistra u kome se ona evidentira. 173. BGB. pruza se zastita savjesnom trecem (§ 53. III HGB). 516 §§ 172. 173. II BGB. a ukoliko se to ne ucini.514 §§ 170. .. 515 § 171. BGB..

prenosom svojine i sticanjem drugih stvarnih prava. kada i u koliko primjeraka otpravaka ce se izdati punomocje. te utvrditi njegove i dentifikacione podatke. koje moze biti neograniceno (bez ikakvih posebnih uputa) i ogranicen o (sa posebnim uputama) u vezi sa uslovima prodaje ili nekog drugog preduzimajuceg pravnog posla. prijemom ili isplatom kupoprodajne cijene. mora biti u formi propisanoj Zakonom za te posl ove. Punomocje koje se odnosi na preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. te obratiti paznju na ostala pitanja i elemenata koje je potrebno rijesiti i uni jeti u ispravu. ovlascenje. Forma punomocja. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri Prije i u toku sacinjavanja punomocja za preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. t. Sadrzina punomocja.. ta forma notarskog zapisa vazi i za punomocje za sklapanje tih ugovora. ZOO CG). 86. to proizilazi iz odredbi cl. Notar je duzan ispitati volju stranke u pogledu sadrzine pun omocja i unijeti njenu izjavu koja ce izrazavati stvarnu volju davaoca ovlascenja. Potrebno je provjeriti da li je davalac punomoc ja (vlastodavac) ovlascen i sposoban dati punomocje i utvrditi njegov identitet na nacin propisan Zakonom. a po sebno je notar duzan voditi racuna o sledecem: nepokretnost mora biti oznacena sa podacima iz katastra nepokretnosti. Punomocnik moze biti fizicko i pravno lice (clan 85. njenu sposobnost i ovlasc enje. notar je duzan ispitati volju stranke. njenom visinom itd. Zakona o notarima CG propisana obavezna forma zapisa. Potrebno je utvrditi da li n eko lice moze biti punomocnik. st.Jedanaesti dio: Zastupanje 13. odnosno za preduz imanje tih pravnih poslova. 1. upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. odredbe o izdavanju otpravaka izvornika punomocja tako da se odredi kome. nacinom. 1... vremenom. ostala pravna ovlascenja potrebna ili svrsishodna za provedbu. Identifikacija punomocnika i moguci sukob interesa. izmjenu. mjestom i sl. do 6. pa kako je za ugovore ili pravne poslove u clana 51. ZOO CG. dopunu ili prestanak ugovora. Ovlascenje za davanje punomocja. a sto je veoma znac . da li ima sukoba interesa itd.

ili zaloznog duznika. status imovine (da li je zajednicka bracna ili posebna imovina). moze ograniciti na izdavanje samo jednog otpravka punomocniku ili to ostaviti na volju davaoca ovlascenja. ili iz cjelokupne imovine prodavca. ili kupca. sprecavanja zloupotrebe povjerenja od strane punomocnika. odgovarajuce poduke i upozorenja. odredbe za opterecenje nepokretnosti. pa se. . eventualna mogucnost prenosa punomocja.ajno sa aspekta zastite davaoca punomocja. odredbe o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti. s tim u vezi.

09. Obala br. JmB 1005979000000. ul. broj 05XYC. od dana 28. sa rokom vaze nja do 28.g. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. (slovima: dvadeseti decembar h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). g. roden 20. l.10.12. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. 3. br. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA. Brijeg do br. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). P R I m J E R Punomocjezakupovinunepokretnostipoizborupunomocnika CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. rodenog 10. po zanimanju radnik. a sto se moze predvidjeti s obzirom da punomoc u pravilu prestaje smrcu davaoca (vlastodavca) clan 90. Obala br. ul.g. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte .2006. drzavlja nin Crne Gore.15/2009..1. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. sa preb ivalistem u Podgorici.1979. pema vlastitoj izjavi. sa cinim notarski zapis punomocja za kupovinu nepokretnosti. pristupio je: ------------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. JmBG 2012946170000.05. g. izdate od mUP-a Crne Gore. st. ul.(udaljnjemtekstu: punomocnik). objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla.1. u mjestu Papratno.. 2006. ozenjen. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri naznaka do kada vazi i da li vazi i za slucaj smrti. 06BPB0000 mUP Podgorica. 2009.-------------------------------------------------------- .2016. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. 1946. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. preda mnom. sinaDragana.k. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja).05. (desetog maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine.. u Podgorici.g.09.666.00 (jedanaest) casova.1. UZZ BR. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla. Dana 14. Deseta br..13. u 11. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. od dana 15. ZOO CG. drzavljanin Crne Gore.

povrsini.da u moje ime i za moj racun. takoda zakljuciugovorokupoprodajinepokretnosti gradevinskogzemljistapovrsinedo500 m2. loka ciji itd. kao sto je to npr.nagradskompodrucju opstine Podgorica517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------517 Ovdje se moze tacno oznaciti nepokretnost koja se kupuje prema podacima iz k atastra ili.zaizgradnju stambenogobjekta. blize odredenje nepokretnosti. kao kupca.posvomizboru. po vrsti.moze davati i primati sve izjave volje i preduzimati pravne radnje koje se odnose na kupovinu nepokretnosti sa pravom svojine od 1/1. . u nedostatku toga.

----------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------. da zakljuci i potpise anekse ugovora o prodaji nepokretnosti. da zahtijevaprenos vlasnistvanamojeimei da preduzme sve pravne radnje potrebne ili svrsishodne za provedbu. --------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova ili do opoziva522. kojeg slobodnom voljom odobrava i. u skladu sa obimom ovog punomocja. placanja poreza na promet i regulisanja prikljucaka komunalnih usluga52 0. te je poducio na moguce nacine opoziva punomocja i adekvatne mjere osiguranja u vezi s tim. moze datipreneseno punomocje521 licima po svom izboru.2009. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. -Punomocnik je ovlasten da.--------------------------------------------------------------------Sredstva za kupovinu nepokretnosti su moja posebna imovina519. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. dana 14. -------------------------------------Punomocnik je ovlascen zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika.Jedanaesti dio: Zastupanje Punomocnik je ovlascen da ugovori sve uslove kupovine. dopunu ili prestanak ugovora. --------------------------------Punomocnik je ovlascen da me zastupa i u postupku pribavljanja urbanisticke saglasnosti.--------------------------------------------Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva upr kos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine .g. izmjenu. Dalji otpravci mu s e mogu izdavati samo na osnovu izricite upute vlastodavca. svojerucno potpisuje. gr adevinske dozvole. cijenuirokove placanja518 . nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. a u sve to ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi.10. u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora. -------------------------------------------U Podgorici. kako slijedi.

shodno Porodicno m zakonu u CG.). 521 Clan 82. ZOO CG. kao i notara koji je sacinio punomocje. jer imovina pribavljena u toku braka moze biti zajednicka i posebna.00 (jedanaest) casova -----------------------------------------------------------------------------------------------518 Cijena se moze odrediti fiksno ili do odredenog iznosa. Na te okolnosti notar mora da ukaze davatelju ovlascenja. Opoziv punomocja se moze zabi ljeziti u G listu katastra nepokretnosti kao vazna pravna cinjenica. ZOO CG. 520 Ovo nije nuzno za punomocje koje za predmet ima kupovinu nepokretnosti. . 519 Ovo je znacajno zbog odredbi o zajednickoj bracnoj imovini. Zajednickom imovinom bracni drugovi mogu raspolagati samo zajedno i sporazumno. u 11. placanje na rate itd . ali se moze predvidjeti zavisno od konkretne situacije. cak i ako se odrekao tog prava. Davalac ovlascenja moze u svako doba opozvati ili suziti pu nomocje. bez pridrzavanja posebne forme. Potrebno je upozoriti davaoca punomocja da je cjelishodno na pouzdan nacin obavijestiti punomocnika ili zainteresovana treca l ica o opozivu datog punomocja. 522 Clan 88.

izdate od mUP-a Crne Gore. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla.1979.05. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Obala br.1. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . 1946.1. drzavljanin Crne Gore. UZZ BR. rodenog 10.sa vazenjempunomocjaizaslucajsmrtivlastodavca CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Deseta br. ozenjen. g. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. Obala br.. preda mnom. JmBG 2012946170000.g. u 11. pema vlastitoj izjavi.00 (jedanaest) casova. Dana 14. po zanimanju gradevinsk i tehnicar.05. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine)..12. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. roden 20.15/2009.10. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. u Podgorici.. ul. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA. ul.pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnostikadjecijenaprodavcuvecisplacena. ul. broj 05XYC.1. 2006. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Davalac punomocja: DarkoDinic (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine).13. sinaDragana. sa cinim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti. g. od dana 15. 2009. (desetog .

666.2006.g.k. od dana 28. u mjestu Papratno.2016.. br.09. Brijeg do br.------------------------------------------------------da u moje ime i za moj racun. moze davati i primati izjave volje i preduzimati p ravne radnje koje se odnose na prodaju moje nepokretnosti i to tako da zakljuci ugovoroprodaj i sa1/1 . l.09. drzavlja nin Crne Gore. sa rokom vaz enja do 28. (udaljnjemtekstu: punomocnik). sa preb ivalistem u Podgorici.maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine.g. 06BPB0000. JmB 1005979000000. mUP Podgorica. po zanimanju radnik.

u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora. izmjenu. ------------------------------------------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------.povrsine4650m2 523 -----Punomocnik je ovlascen da sa kupcem Vladusic markom (upisati podatke) zakljuci naprijed naznaceni ugovor o prodaji.KOGorica. ------------------------------------------Punomocnik je ovlascen da.---------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje. Punomocnik je ovlascen bez ikakvih ogranicenja zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------- . koju sam stekao nasljedivanjem o d umrlih roditelja. Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva uprkos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. ------------------------------------------------------------------------------------------------U svrhu realizacije naprijed naznacene prodaje Punomocnik je ovlascen da izjavi saglasnost zaprenossvojinena naprijed naznacenogkupca i da preduzme sve pravne radnje potre bne ili svrsishodne za provedbu. izdatog od Uprave za nekretnine Pod rucna jedinica ____. ____. ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti.----------------------------------------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova iz ovog punomocja.Jedanaesti dio: Zastupanje dijelapravasvojinenanepokretnosti. ovaj notar je utvrdio na osnovu prezentov anog prepisa lista nepokretnosti. a punomocnik takode prema meni nema bilo kakvih obaveza524. pa od kupca ne potrazujem cijenu ili bilo kakvu drugu naknadu za prodaju predmetne nepokretnosti. u skladu sa obimom ovog punomocja. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik.ORANICA POLJE . br. dopunu ili prestanak ugovora.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je stranka odobrila. od dana ____. koji mi je stranka prezentovala u originalu i koji se. moze davati prenesen o punomocje. upisanojulistunepokretnostibr 976 . s tim da izricito izjavljujem da mi je cijena u izno su od ____ (slovima_ __ EURA) ranije isplacena. -----------------------------Predmetna nepokretnost je moja posebna imovina. kao takav. a sto je ovaj notar utvrdio na osnovu prezentovanog Rjesenja o naslje divanju broj ____. oznacenojkaoparcelabrojbr 1157/1. kao i zaslucajmoj esmrti525 .

-----------------------------523 Punomocje za prodaju nepokretnosti mora biti posebno ako prodaja ne spada u redovno poslovanje (clan 87. . Najcesci primjeri u praksi u vezi sa vazenjem punomocja za slucaj smrti. stav 3. postoje slucajevi da izmedu dav aoca punomocja i punomocnika postoji neki pravni odnos. ZOO CG). kada ima veliko povjerenje u punomoc nika itd. a Zakon je predvidio i izuzetke. Notar treba ispitati volju stranke i u ovom segmentu i poduciti je ta kvoj mogucnosti. odnose se na situacije kada je davalac punomocja namiren u pogledu cijene. a nepokretnost koja se prodaje mora biti precizno ozn acena prema podacima iz katastra. takode. shodno Zakonu o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. 524 Ovdje se radi o slucaju kada je cijena isplacena prije zakljucenja ugovora o prodaji od tacno odredenog kupca sa kojim se ima zakljuciti ugovor. Pravilo je da punomocje prestaje smrcu punomocnika. ZOO CG. tako da je jedan od njih kada se u punomocju izricito naznaci da vazi i za slucaj smrti davaoca punomocja. 525 Clan 90.

pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnosti526 -neogranicenaovlascenja CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.. Obala br.15/2009. ul.g. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. u 11. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Dana 14. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. g.g. ul. saci nim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac punomocja: Dinic (Zlatko)Darko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. svojerucno potpisuje. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja).10. ul. 1946. pema vlastitoj izjavi. u Podgorici. Deseta br. -------------------------------------------U Podgorici.2009. ozenjen. preda mnom. izdate od mUP-a Crne Gore... 2006. Obala br. JmBG 2012946170000.10. dana 14. u 11.g. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. ------------------------------------------------------------------------------------- .05.1.1. od dana 15. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.12. kako slijedi.13.00 ( jedanaest) casova. drzavljanin Crne Gore. 2009.1. kojeg slobodnom voljom odobrava i. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. broj 05XYC. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . UZZ BR. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). roden 20. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke.

dr. ograniceno punomocje je ono kod kojeg su punomocniku date odredene upute u smisl u s kim se ima sklopiti pravni posao. Narodne novine Zagreb. nacin i mje sto placanja i sl