1/4 k trit

4

14d1)

Wie/na ct''7 04ect Aeayie MIRM RADOVIC ENES BIKIC SEFEDIN SULJEVI C NOTARIJAT U CRNOJ GORI uz podr§ku gtz gtz Partner za buduonost 8irom svijeta. Njemaoka organizacija za tehnioku saradnju (GTZ) GmbH Otvoreni Regionalni Fond za jugoistoonu evropu Pravna reforma po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju razvoj

ENES BIKIC MIRAS RADOVIC SEFEDIN SULJEVIC NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

Enes Bikic, Miras Radovic, Sefedin Suljevic NOtARIJAt U CRNOJ GORI Izdavaci 2010. CIP - Katalogizacija u publikaciji

ENES BIKIC, docent dr. Pravni fakultet Zenica MIRAS RADOVIC, ministar pravde Crne Gore SEFEDIN SULJEVIC, notar, predsjednik Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

SADRZAJ PREDGOVOR 13 Prvidio:Uvod 15 1. Istorijat............................................................... 15 1.1. Kratke napomene o razvoju notarijata uopste......................... 15 1.2. Notarijat u drzavama nastalim na podrucju bivse SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Notarska sluzba u Crnoj Gori....................................... 17 2. Pojam notarskog prava.................................................. 18 3. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe..................... .. 18 3.1. Pravna sigurnost.................................................. 18 3.2. Rasterecenje pravosuda............................................ 20 3.3. Javni registri ..................................................... 20 3.4. Efikasnost i ekonomicnost ......................................... 21 4. Notarske isprave ....................................................... 22 4.1. Pojam i vrste isprava uopste........................................ 22 4.2. Pojam i vrste notarskih akata....................................... 22 4.3. Dokazna snaga notarskih akata..................................... 23 Drugi dio:Formaipostupak sastavljanja notarskihakata 25 1. Forma notarskih akata.................................................. 25 1.1. tehnika sastavljanja notarskog akta ................................. 25 1.2. Postupak sastavljanja notarskih akata................................ 27

2. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata . . . . . . . . . . . . . . 30 2.1. Utvrdivanje identiteta stranaka..................................... 30 2.2. Drugi ucesnici i utvrdivanje njihovog identiteta....................... 31 Trecidio:Vrstenotarskihakata 38 1. Notarski zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. Uvodni dio............................................................ 39 3. tekst pravnog posla .................................................... 42 4. Zavrsni dio isprave..................................................... 43 Cetvrtidio:Uopstenoopravnimposlovima 44 1. Izvori obligacionih odnosa .............................................. 44 1.1. Ugovor kao pravni posao .......................................... 44 1.2. Pravna dejstva ugovora............................................ 46 1.3. Opsti uslovi sklapanja obligacionih ugovora.......................... 46 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla . . . . . . . . . . . 47 2.1. Sposobnost ugovornih strana....................................... 47 2.2. Pravna sposobnost................................................ 47 2.3. Poslovna sposobnost.............................................. 48 2.3.1. Potpuna poslovna sposobnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Sadrzaj 2.3.2. Ogranicena poslovna sposobnost................................ 49 2.3.3. Poslovna nesposobnost......................................... 50 3. Saglasnost volja ugovornih strana......................................... 52

3.1. Uslovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2. Rokovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4. Forma pravnih poslova.................................................. 54 4.1. Vrste forme...................................................... 55 4.2. Funkcija zakonskog odredivanja forme .............................. 57 4.2.1. Zastita od brzopletog donosenja odluke .......................... 57 4.2.2. Jasno, precizno i detaljno oblikovanje pravnog posla. . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2.3. Javni interesi.................................................. 58 5. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6. Razlozi za propisivanje notarske forme.................................... 59

Petidio:Uloga notaraupravnimposlovima kojizapredmetimajustvarnapravananepokretnostima 62 1. Ugovor o prodaji ....................................................... 63 1.1. Predmet pravnog posla............................................ 64 1.1.1. Oznaka nepokretnosti.......................................... 64 1.1.2. Opis nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja......................................... 67 1.1.3. Prodaja nepokretnosti i inventara................................ 68

1.1.4. Kupovina nepokretnosti koja je vec data u zakup................... 69 1.1.5. Postojanje pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru........................................ 69 1.1.6. Kada je predmet pravnog posla dio parcele koja je podijeljena (cijepana), a sto nije provedeno u katastru nepokretnosti .......................... 70 1.2. Sadrzina pravnog posla............................................ 71 1.2.1. Prodaja i kupovina nepokretnosti sa iskljucivim pravom svojine . . . . . 73 1.2.2. Prodaja i kupovina suvlasnickog dijela............................ 75 1.2.3. Prodaja nepokretnosti u zajednickoj svojini, sa posebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednicke imovine bracnih drugova. . . . . . . . . . . . . . . 78 1.3. Cijena........................................................... 80 1.3.1. Odredenje cijene.............................................. 81 1.3.2. Dospjelost cijene i osiguranje kupca.............................. 82 1.3.3. Osiguranje prodavca........................................... 89 1.3.4. Nacin placanja cijene........................................... 92 1.4. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ...................... 99 1.4.1. Odgovornost za materijalne nedostatke........................... 99 1.4.2. Odgovornosti za pravne nedostatke.............................. 100 1.5. Prelazak posjeda, koristi, tereta i opasnosti ........................... 1 02 1.6. Izjave za upis u katastar nepokretnosti............................... 104 1.6.1. Clausula intabulandi........................................... 104 1.6.2. Vrste upisa u katastar nepokretnosti.............................. 106

1.6.2.1. Uknjizba.................................................... 106 1.6.2.2 Predbiljezba .............................................. 110

Sadrzaj 1.6.2.3. Zabiljezba................................................ 112 1.6.3. U jednom pravnom poslu (ugovoru) moze biti jedna ili vise knjiznih izjava za razne vrste upisa (uknjizba, predbiljezba, zabiljezba). . . . . 113 1.7. Odobrenja, pravo prece kupovine ................................... 113 1.7.1. Odobrenja.................................................... 113 1.7.2. Pravo prece kupovine. ......................................... 114 1.7.2.1. Zakonsko pravo prece kupovine ............................ 115 1.7.2.2. Ugovorno pravo prece kupovine ............................ 115 1.8. troskovi i porezi.................................................. 117 1.9. Zavrsne odredbe.................................................. 117 1.10. Primjeri pojedinih ugovora o prodaji nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2. Ugovor o poklonu...................................................... 139 2.1. Pojam .......................................................... 139 2.2. Forma........................................................... 139 2.3. Sposobnosti za davanje i primanje poklona........................... 139 2.4. Vrste poklona.................................................... 140 2.4.1. Potpuno besplatni prenos (tzv. cist poklon) ....................... 140 2.4.2. Poklon sa teretom ili nalogom .................................. 141 2.4.3. Mjesoviti poklon .............................................. 141 2.4.4. Poklon za slucaj smrti (donatio mortis causa)...................... 141

2.5. Opoziv poklona .................................................. 142 2.6. Primjeri ugovora o poklonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.6.1. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa potpuno besplatnim prenosom svojine, poklon se cini iz zahvalnosti poklonodavca prema poklonoprimcu .............................................. 142 2.6.2. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa teretom ili nalogom, poklonodavac se ne moze potpisati.................................... 146 2.6.3. Ugovor o poklonu za slucaj smrti................................ 151 3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima ................................. 155 3.1. Pravo sluzbenosti................................................. 155 3.1.1. Stvarne sluzbenosti ............................................ 156 3.1.1.1. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti ............................. 156 3.1.1.3. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti. . . . . . . . . . . . . . 159 3.1.2. Licne sluzbenosti.............................................. 163 3.1.2.1. Pravo plodouzivanja ...................................... 163 3.1.2.3. Pravo stanovanja ......................................... 166 3.2. Zalozno pravo ................................................... 167 3.2.1. Zalozno pravo na nepokretnim stvarima (hipoteka) . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.2.1.1. Nacela i karakteristike hipoteke............................. 167 3.2.1.2. Objekat hipoteke ......................................... 169 3.2.1.3. Vrste hipoteka............................................ 170 3.2.1.4. Ugovor o hipoteci......................................... 171

3.2.1.5. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica, radi obezbjedenja tudeg duga . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.2.1.6. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka . . . . . 179

Sadrzaj 3.2.1.7. Primjer: Zalozna izjava .................................... 185 3.2.1.8. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji........................................................ 189 Sesti dio: Nadleznost notarauporodicno pravnimodnosima 191

1. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva .................................. 191 1.1. Primjer: Izjava o priznanju ocinstva ................................. 193 1.2. Saglasnost majke sa izjavom o priznanju ocinstva ..................... 194 2. Imovina bracnih drugova................................................ 196 2.1. Posebna imovina ................................................. 196 2.2. Zajednicka imovina............................................... 196 2.3. Primjeri poduka i upozorenja u vezi statusa imovine bracnih drugova. . . . 197 3. Bracni ugovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3.1. Pojam bracnog ugovora............................................ 199 3.2. Uslovi za punovaznost i sadrzaj bracnog ugovora ..................... 200 3.2.1. Uslovi za punovaznost ......................................... 200 3.2.2. Sadrzaj....................................................... 202 3.2.3. Nemogucnost ugovaranja izdrzavanja bracnih drugova i djece protivno zakonskim odredbama................................ 205 3.3. Izmjena i raskid bracnog ugovora................................... 206 3.4. Bracni ugovor i treca lica (Publicitet)................................ 206

3.5. Pobijanje bracnog ugovora......................................... 206 3.6. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju buduci bracni drugovi. . . . . . . . . . . . . 206 3.7. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju bracni drugovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 4. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova ........................ 21 5 4.1. Pravne karakteristike ............................................. 215 4.2. Primjer: Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova koja se prenosi u iskljucivu svojinu jednog bracnog druga uz placanje naknade.................................................. 216 Sedmi dio: Nadleznost notarauposlovima sa nasljednopravnim dejstvom 222 1. Zakonska regulativa i nadleznost notara................................... 22 2 2. Nasljednicka izjava..................................................... 223 2.1. Primjer: Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.2. Primjer: Nasljednicka izjava o primanju nasljeda po osnovu zakonskog naslje divanja.............................................................. 228 2.3. Primjer: Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda po osnovu zakonskog nasljedivanja ..................................... 230 3. testament ............................................................ 232 3.1. Pojam testamentarnog nasljedivanja................................. 232 3.2. Definicija testamenta.............................................. 232 3.3. Karakteristike (osobine) testamenta................................. 233 3.4. Vrste testamenta.................................................. 234 3.5. Sadrzina testamenta .............................................. 235 3.6. Detaljnije o sadrzini testamenta .................................... 236

3.6.1. Odredivanje nasljednika ....................................... 236

.3.7.3.. .6... 238 3........ .. 240 3.. 254 4.............Sadrzaj 3.... 244 4....... tereti i uslovi ......3..... ... Nistavost testamenta............... Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno...................... Ostale napomene kod testamenta................. ...... ... Izvrsioci testamenta. 252 4..3.... ... .... Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima....................... ....... ....1...2... . ......... ... .8.. .... ...... .. Primjer: Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno .. 238 3......... .......... Predmet ustupanja i raspodjele .......... ...... . 240 3. 249 4. Ustupanje i raspodjela imovine za zivota .... Legati...........3. 239 3......... .............4.... ..................... 237 3... .............. ... ................. 247 4. .......... ................... ......................... .5...12........ ..... 241 3.... 254 4... ..... 247 4. ... Odgovornost za ustupioceve dugove i pobijanje ustupanja..... ... . .. ...4...... 252 4..11... Forma ugovora . Pojam i pravna priroda.2...... 238 3....... ...........6.. ........ Primjer: Zapis o testamentu sa zamjenskim nasljednicima . Primjer: Zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljednika uslovi i rokovi .... . osnivanje zaduzbine.....10.... Izvornik i otpravak notarskog zapisa o testamentu.....6.. . . ..... .... ..................3.. ......... Zadrzavanje prava kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota..................... 252 4........ ... Registar testamenata ...2. Uslovi za punovaznost ...3..... 253 4....... ..9................. 255 .......... .3.............1.. . ..................6......... .. .. .3....... ...

........ 257 4..... Uvodna razmatranja....... Sadrzaj obaveze izdrzavanja..... 267 4..4..4... .. ..... ............ 263 4.. ... ..... Pojam i pravna priroda...... 256 4.......... ....................... .... Obaveza jemstva izmedu potomaka .. . .............. Primjer: Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota ........ ..........4......3.. ......... ..12......... 268 4.. 263 4...8....... . 266 4...4.......... Sposobnost i krug lica koja mogu zakljuciti ugovor o dozivotnom izdrzavanju .....1.... . 281 2.... .... ........ 266 4....... ........... ... .... .6.. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ......... ..... ... ............ Opozivanje . Prestanak ugovora o dozivotnom izdrzavanju.3.. Primjer: Izdrzavanje u korist vise lica kao primaoca izdrzavanja......... ..... . .... ..3..... ..2......... ............. Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju. ......4.4.8... 272 4.... 282 ............... .. Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju u korist treceg lica kao primaoca izdrzavanja.4... Odgovornost davaoca izdrzavanja za dugove primaoca izdrzavnja .....4... Dokazna snaga.11....7... .... . uz ugovaranje zajednice zivota......... ..4.4.7. .................. .. .....4.. Karakteristike ugovora o dozivotnom izdrzavanju i uslovi za punovaznost ..... ......... ............... ..... ........ .. 263 4... 263 4..... ......... 267 4..4.10..... .... 264 4.. .. 264 4..... 276 Osmi dio:Zapisopotvrdi privatne isprave(solemnizacija privatnih isprava) 281 1.. Raskid i ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju...............4........ 256 4.......4..... . ....9. ............ .......... Obezbjedenje prava iz ugovora o dozivotnom izdrzavanju.3.9.. ..........4...... Forma za zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju....5. ..

.

7........... 284 4... ....... 295 2................... 292 2............ Provjera sadrzine privatne isprave ........ 283 3...........4.... . 293 2... Nacin sacinjavanja ........... .............................. Klauzula o ovjeri.2.................. ........ 292 2.............2.. 291 2.. Provjera privatne isprave......... Kome se izdaju otpravci... ...... ......3...1......................... 294 2.....5.............. 283 3...... .... Provjera forme privatne isprave ........ 29 2 2........................ .......................1......... Sadrzaj potvrde privatne isprave..... Uslovi za punovaznost otpravka kao javne isprave........1......... .........1................ 28 2 3...... Sacinjavanje potvrde............ 282 3.......2.......................1.....2.......... 28 5 5..................................... ............. Prilozi uz otpravke... ......... ...... 285 Devetidio:Izvornikiotpravaknotarskogakta 291 1...... ................ ..2......... .... ................. 297 ......... Nacin sacinjavanja otpravka.... 296 2............................. ...................... Procedura potvrdivanja privatne isprave........... Otpravak dijela akta...... ...... ...1... ... Izvornik . 283 3.......................................6. 283 3...........2.Sadrzaj 3.................... Otpravci i prepisi izvornika.... Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi .............. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi.................... Otpravak za arhivu...............

............ Pravna priroda zastupanja...........3............................................ Nedopustivost zastupanja ...... 303 Jedanaestidio:Zastupanje 305 1............................................ 307 4........... .. .............. Zastita interesa druge ugovorne strane.. 305 2........ Znacaj zastupanja danas....................2................... 309 4....... Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave ......................... 305 3...1. 3 01 3............... 299 2..... 310 6.......................................................... 308 4............ Otpravak u svrhu izvrsenja ............... 298 Desetidio:Izvrsnanotarskaisprava 299 1.....................2....... 311 6....... Uslovi za izvrsnost notarske isprave................ 311 6..... arhiviranje i cuvanje spisa............................ ..... 309 4... ................ Znacaj zastupanja u privrednom pravu . Zakonsko zastupanje........ Zastita interesa zastupanog .... Nastanak zastupanja.......1.. Zastita interesa u slucaju nedostatka ovlastenja za zastupanje . Sadrzaj notarskog spisa.................. 313 ..................2. .................. Pojam zastupanja.... ............... ... Zastita interesa lica kod zastupanja..................................... ..................2............................ 310 5.... Vrste zastupanja.....2............1........... 306 4....................... Voljno zastupanje........3.. 306 4.........2........

... . ... .. .. .. Posebno ili genericno punomocje (mandatum specialis) . . ... .. .. .. . 314 7. . Vrste punomocja. .. 314 7....3..... .... . .1.. . Punomocje s obzirom na opseg ovlastenja za zastupanje. .. . . .. . . . . . . . . ......... . 314 7. ..1.. . ..... .1.. .... . .7. Specijalno punomocje (mandatum specialissimum) ... .1.. . . . . 315 . .. . .. .1. . . . .. Opste ili generalne punomocje (mandatum generalis) . . .2.. . 313 7...

.. .Sadrzaj 7......2........ Opozivost punomocja.................. 319 9............2........ 325 12.............1............... Sklapanje ugovora sa samim sobom......2.. 326 ..................................................2.......... Potrebna forma u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima .................. 323 10................... Suzavanje i opoziv punomocja....1........ ..1.........................2.............3...... 320 10. Druge vrste punomocja.1......1.. 324 11.................. 324 11.......... 321 10... Kolizija interesa.......... Izuzeci od pravila..................... Prestanak punomocja...................................2......... Potrebna posebna forma punomocja...................... 320 9....... 322 10....... .......... 315 8.. 3 23 11.. 319 9............... Visestruko zastupanje............................. Posebna forma punomocja .............................. 318 9.................................. ..... Neformalnost punomocja .2.......................... 316 9..2......... Podrucje primjene........1............ Apstraktnost punomocja....................1............................. Pojam.... Zajednicko zastupanje ....... 319 9....... Forma punomocja... 318 9.........1.1.................... 322 10..... 322 10..2...1...... .. Samokontrahiranje ........1......... Potrebna dodatna forma.................................................................. ........................................................

..... .1...... ... .2... Pravne posljedice prestanka punomocja .3.....1..... . ...12.. ...........2.... Ostali slucajevi prestanka punomocja............ .. . .2. ..... Protek vremena................. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca... 327 12.... ..... .. ....... 328 12... ...... Gubitak poslovne sposobnosti. . .. .. ... .... .. . ....... . . ...2. Prestanak punomocja izvrsenjem pravnoga posla .2.3.. .. 326 12. .......... ..... 330 LITERATURA 343 ZAKONI 344 KOMENTARI 345 PRILOZI 347 ZAKONONOTARIMA 347 PRAVILNIKORADUNOTARA 387 .. Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG....... 328 12. ........ . ..1. 327 12.. ........ .. .1...... Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika ........2..2.. ... .... .....2. ... ...4....... ... . Nemogucnost ispunjenja pravnog posla ..2.. ....... ... 327 12...... 329 13... .. 327 12............ ....... Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri .... .. ...1.... 329 12. ...... .

porodi cama . kao i jedinstvenih pogleda i stavova u primjeni pojedinih odredbi vaznih za funkcionisanje notarske sluzbe. Porodicnog. kao st o su npr. za ulaganje napora u pronalazenju rjesenja koja ce istovremeno odgovarati principima iz zakona i dinamicnim potrebama zivota. sto predstavlja conditio sine qua non pravne drzave i vladavine prava. Nasljednog. nego i pre d druge pravne profesije. pred buducim notarima je veoma ozbiljan i zahtjevan posao. strucnoscu i odgovornoscu. a posebno gospodi Branki Lakocevic i g ospodi Jadranki Vukcevic.PREDGOVOR Ovim radom se zele dati relativno opsirnija objasnjenja pojedinih zakonskih rjes enja u oblasti notarijata. Stoga je potrebno uloziti dodatne napor e u edukaciji pravnika o novim reformskim rjesenjima. U tom smislu. kako bi se upoznala pravna javnost i olaksalo uvodenje not arske sluzbe. tekuci proces tranzicije i reforma pravosudnog sistema zahtijevaju usluge pravnika profesional nog znanja koji ce sprijeciti eventualne sporove. Bicemo zadovoljni ako kroz ovu podrsku bude olaksano izgradivanje notarske sluzbe. Zakon o notarima i drugi. S obzirom na zakonodavnu tehniku otvorene su sire mogucnosti u primjeni zakonskih odredbi. Oni se moraju naoruzati znanjem. objek tivni i nepristrasni pravnici i profesionalci. odnosno implementacija Zakona o notarima Crne Gore. i izgraditi se kao samostalni. nuzno pretpostavlja postojanje osposobljenih pravnika. na ogromnoj pomoci i podrsci u izradi ove publikacije. Za kraj ovog uvodnog slova. Primjena reformskih zakona. ne samo pred ministarstva i notare. praksa i cjelokupno pruzanje pravnih usluga ugl avnom se temeljilo na sticanju vjestina potrebnih za rjesavanje sporova. Zakon o parnicnom postupku. Osim sluha za navedene reformske procese. pa je tako postavljena veca obaveza. novim pravilima i novim pravni m institutima. sa ciljem da zapoceta reforma bude uspjesno sprovedena. zelimo da zahvalimo svima koji su bili ukljuceni u i zradu ovog rada: Ministarstvu pravde Crne Gore. za korisnike ovog rada i buduce notare od posebne vaznosti bi ce poznavanje Obligacionog. kako bi se izgradila najbolja rjesenja za domacu teoriju i praksu. Stvarnog i Privrednog prava. Ova obaveza je stalni zadatak kako drzave tako svakog pravnika. Svakako da je namjer a ovog rada da se pravnicima pruzi mogucnost upoznavanja sa prakticnim rjesenjima iz ove oblasti. Zakon o izvrsnom postupku. koji ce strucnoscu i znanjem moci da doprinesu unaprjedenju primjene tih zakona. Dosadasnje obrazovanje pravnika.

koji su na nesebican nacin doprinijeli objavljivanju ove knjige. i notarima iz Varazdina (Republika Hrvatska) gospodi Rankici Benc i gosp odi .i saradnicima autora.

Jagodi Vajdic Sevsek. moguce je da su se omakle odredene greske i propusti. Unaprijed se za hvaljujemo citaocima koji ce nam na njih skrenuti paznju. pripremljeni za edukaciju buduci h notara u Crnoj Gori. ciji su radni materijali. Rad predajemo pravnickoj i siroj javnosti. S obzirom na to da nas je tjeralo vri jeme i potreba za jednim ovakvim radom u Crnoj Gori. kao i nestrpljenje da knjiga bude dostupna sto prije. bili od velike koristi. Autori . kako bismo ih u daljem radu ispravili i izbjegli.

u Francuskoj tzv. Pojam notar danas predstavlja strucnjaka u pravnoj profesiji koj i je nosilac javne sluzbe. dok su snagu javne isprave dobijale putem ovjere su dije i auditora. koja mu je dala drzavni pecat i dio javnih ovlastenja. tako je npr. Rijec notarius u svom izvornom. kada notarski akti dobivaju snagu javnih isprava. lica osposobljenih u vjestini pisanja i sastavljanja razlicitih dokumenata i pra vnih akata na drvenim plocama. zapoceo je u srednjem v ijeku. Njemacke i dr. Ovlascenja javnog beleznika. notarska sluzba je postojala i djelovala po propisima koji su vazili u A ustroUgarskoj monarhiji. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav moderno g slobodnog latinskog notarijata. Zaceci notarijata nalaze se u rimskom pravu u instituciji rimskih t abelliones.Prvi dio: Uvod 1. godine. 1 Milena trgovcevic-Prokic. Francuske. to je period srednjeg vijeka. Hrvatske i Vojvodine. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademi . Kotora i Budve p ojavljuju odredbe o notarijatu. Osnovna obiljezja notarskih isprava bila su ta da su one b ile u principu privatne isprave. Ventoza zakonom iz 1803. Notarius je bilo lice koje je vodilo zabiljeske sa vjestinom brzog pisanja1. latinskom znacenju raz licita je od danasnjeg pojma notara. Na podrucju Slovenije. 2007. Dubrovnika. 2 Mihajlo Dika. povjerene i nadzirane od strane drzave. Srednji vijek. zahva ljujuci kojoj je notarijat dobio mjesto u pravnim sistemima Italije. str. a notare postavlja vrhovna vla st. 23. Narociti doprinos razvoju notarijata dala je bolonjska pravna skola. koje su bile pod austro-u garskom vlascu. a koji tu profesij u obavlja nezavisno i samostalno. Istorijat 1 1 Kratkenapomeneorazvoju notarijatauopste Rimsko doba. Sluzbeni glasnik Republ ike Srbije. car i papa. godine notar definisan k ao povjerenik drzave. Spanije. Na prostorima bivse Jugoslavije notarijati se uspostavljaju pod uticajem Venecij e. te Dubrovniku. Razvoj notarijata kakvog danas poznajemo. kada se u statutima Zadra. a notarskoj ispra vi je data dokazna snaga javne isprave2. sa elementima kakvi i danas egzistir aju. U XVIII i XIX vijeku u zemljama zapadne Evrope notarijat je reformisan i d obio je znacajnu ulogu u ovim pravnim sistemima. Splita. najprije u primorskim gradovima Dalmacije i Crne Gore.

str. 28-31. str. godine.ja. Narodne novine d..d. godine. 2007. . Ovlascenja javnog beleznika. 1-8. 2008. takode detaljnije o ovome vidi Milena trgovcevic-P rokic. Sluzbeni glasnik Republike Srbije.

07. Republika Hrvatska. Primjena ovog zakona stavljena je van snage 1944. g odine. pocetkom decembra 2007. zatim u Brcko Distrik tu BiH. koji su u potpunosti harmonizirani4. bez obzira od kojeg su notara sa teritorije BiH izradene. godine. 1993. a za njega je karakteristicno da nije doslo do njegove primjene na citavom podrucju Kraljevine Jugoslavije. 04. od 29. Moze se reci da danas na citavom podrucju Bosne i Hercegovine funkcionise notari jat. moraju biti sacinjeni u formi notarski obradene isprave (notarski akt koji je u cijelosti sastavio notar).05. dok su u Crnoj Gori i na Kosovu doneseni zakoni o notarima i podz akonski akti. koji su vazni za drustvo i pojedi nca. ovjeru i potvrdu isprava u odredenim pravnim oblastima. 2008. . godine. godine donijela Zakon o javnim biljeznicima3. Bo sni i Hercegovini. u njenom pravnom sistemu nije postojala ustanova notarijata. temeljem Zakona o javnom biljeznistvu. potom i u Republici Srpskoj. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj obnovila se na kon osamostaljenja od SFRJ. sa notarskim ispravama kao javnim ispravama koje vrijede na citavom podrucju BiH. Bosna i Hercegovina. nije se primjenjivao u Crnoj Gori. U Republici Srbiji se trenutno vrse priprem ne aktivnosti za donosenje Zakona o notarima i drugih provedbenih propisa. godine od strane nove narodne vlasti. kako bi se i na tom podrucju uvela notarska sluzba u pravni sistem. izricito je navedeno u teksto vima gore pomenutih zakona5. kompetencijskom i funkcionalnom smislu.Prvi dio: Uvod 1 2 Notarijatudrzavama nastalimnapodrucjubivseSFRJ Kraljevina Jugoslavija je 1930. Koje su to vrste pravnih poslova.03. statusnom. cija je implementacija u toku. Republika Slovenija i Republika Makedonija takode su uvele notarsku sluzbu u svo j pravni sistem. U Bosni i Hercegovini je uspostavljen notarijat donosenjem tri posebna zakona. Na osnovu ovih propisa javnobiljeznicka sluzba je cjelovito uredena u svom organizacijskom . Ovim nacinom je omoguceno ne samo uspostavljanje nego i uspjesno funkcioniranje jedne nove sluzbe od samog os nivanja notarijata7. Notarska sluzba je prvo zap ocela rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. tako da za cijelo vrijeme post ojanja SFRJ.6 odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tog zakona. ko ji je biljeznicima dao javna ovlastenja za sastavljanje. tako npr. 11. 2007. godine. Osnovno obiljezje notarske sluzbe u BiH je to da odredeni pravni poslovi. Ovaj zakon se oslanjao na rjesenja iz austrijskog Zakona o no tarima iz 1850. Makedoniji i dijelovima Srbije. godine.

7 Detaljnije o ovome vidjeti kod Mihajla Dike.3 Sluzbene novine Kraljevine Jugoslavije. str. 4 Sluzbene novine Federacije BiH. Sa rajevo 2009. 2008. . godine. broj 220/1930.. 1. 6 Narodne novine Republike Hrvatske 78/93. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademija. i Sluzbeni glasnik Brcko Distrikta broj 09/2003. Narodne novine d.d. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav modernog slobodnog latinskog notarijata. Sluzbeni glasnik Republike Srps ke 86/2005. izdavaci GtZOtvoreni regionalni fond za jugoistocnu Evropu Pravna reforma i tDP Sarajevo. broj 45/2002.. godina. 5 Detaljnije o notarskoj sluzbi i nadleznostima notara u Bosni i Hercegovini vid jeti u Komentaru zakona o notarima u Bosni i Hercegovini. Meliha Povlakic/Christoph Schalast/Vesna Softi c.

kako bi sacin javao javne isprave. postavljanje notara se orijentise prema mjesnim potrebama za notarskim uslugama. tj. godine. Izvjesne razlike navedenih zakona postoje u odredbama koje se ticu polaganja not arskog ispita. notar je nepristrasan savjetnik svih ucesnika u postupku sacinjavanja isprava (postupak notarske obrade isprava). notari se brinu za pravnu sigurnost. latinski tip notarijata. Razmatranje pojedinih zakonskih odredbi i datih rjesenja ce se vrsiti u tekstu ovog rada na odgovarajucim mjesti ma. u potpun osti se oslanjaju na principe Madridske deklaracije. . predupreduju moguce sporove i stoga u svojo j oblasti garantuju zastitu potrosaca. notar je nezavisan i vrsi svoju djelatnost sa elementima drzavnog suvereniteta n a nacin slobodnog zanimanja. od kojih je najznacajniji Pravilnik o radu notara Crne Gore9. koja p ropisuje osnovna nacela notarijata u Evropi. na koga je prenesena drzavna vlast. funkcionalno se on moze svrstati u podrucje vanparnicnog sudstva ili preventivno g pravosuda. Istorijat Osnovna karakteristika svih naprijed naznacenih zakona o notarima je ta da su pr ihvatili tzv.1990. predv ida sljedece: notar je nosilac javne sluzbe. koji preovladuje u zemljama Evropske unije. koji je izmijenjen 2008. preduslov za imenovanje notara jeste visoka pravnicka kvalifikacija i obrazovanj e. dokazana snaga i izvrsnost ovih isprava. Crna Gora je donijela Zakon o notarima 2005. notar je iz oblasti profesionalnog prava podvrgnut nadzoru drzavnih organa. te u pogledu nadleznosti notara u vezi sa pravnim pos lovima koji se moraju saciniti u obaveznoj formi notarskog zapisa (notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave). 1 3 NotarskasluzbauCrnojGori Kako je vec naprijed istaknuto. na osnovu cega su doneseni i podzakonski propi si.1. imenovanja notara. od 22/23. Madridska deklaracija. Ovi za koni su utemeljeni na zajednickim karakteristikama evropskog notarijata.03. god ine. a cime se ujedno obezbjeduje cuvanje. godine8. kao dio djelotvornog i funkcionalnog pravos uda. izmedu ostalog.

u kojima ce se detaljno obrazlagati norme notarskog prava. 30/2009. 68/2005. trenutno se vode aktivnosti oko organizacije polaganja notarskog ispita. 9 Sluzbeni list CG br. 49/2008. . zajedno sa odgovaraju cim normama gradanskog prava. i Sluzbeni list CG br. a nakon toga slijedi imenovanje prvih notara u Crnoj Gori. 8 Sluzbeni list RCG br.

te je veoma bitno da ih notari poznaju kako bi ti akti proizveli zeljene pravne posljedice i imali forma lnu i materijalnu autenticnost javne isprave10. U odrediva nju definicije notarskog prava mora se poci od vrste i karaktera normi koje regulisu djelatnost notara. Nadalje. Ne smijemo izgubiti iz vida najznacajniji segmen t notarijata. Porodicni zakon itd. prestanak sluzbe notara.). tu spadaju materijalnopravne. status notara. zatim procesnopravne i org anizacionopravne norme. Skup tih normi moze se nazvati zajednickim imenom notarsko pravo. Ovdje se posebno istice reforma javnog regi stra nepokretnosti. Ove norme regulisu postupak kojeg se mora pridrzavati svaki nota r u obavljanju svojih sluzbenih radnji. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. Uvodenje notarijata mora se posmatrati u vezi sa drugim reformama prava u Crnoj Gori. koje je dio pravnog sistema drzave u kojoj se uvodi notarijat. imenovanje notara. notarsko pravo obuhvata siroku materiju razlicitih grana prava. Pojam notarskog prava Uvodenje notarske sluzbe u pravni sistem neke drzave dovodi do stvaranja normi k oje regulisu rad notara. Isto tako. Zakon o nasljedivanju . ali i reforma stvarnih prava. uslove za obavljanje sluzbe. tako da te norme predstavljaju procesno notarsko pravo. Pored toga. Zakon o obligacionim odnosima. vanparnicnom i upravnom postupku. sastavljanje notarskih akata. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 1 Pravna sigurnost Pitanje da li notarijat treba da dovede do brzeg. kao i reforma privrednog prava. odgovornost notara i nadzor nad radom not ara. Zakon o privrednim drustvima.pravne norme koje se primjenjuju prilikom sacinjavanja notarskih akata. kojima treba da se poveca pravna si gurnost u pravnim poslovima kod prometa nepokretnosti. Zakon o notarima Crne Gore sadrzi norme koje regulisu organizaciju notar ske sluzbe. sadrzinu i druge e lemente notarskih akata o pravnim poslovima. 3. Zakon o notarima sadrzi norme koje regulisu formu. a to je pitanje pravne sigurnosti. Navedene norme cine organizaciono notarsko pravo. to su materijalno . Dakle. pravno dejstvo i dokazna snaga notarskih akata regulisano je takode Zakonom o notarima. notar je duzan poznavati i u svom radu primjenjivati odredbe drugih zakona i propisa (kao sto su npr. nije i jedino kod uvodenja notarijata. Za njih se moze reci da su pandan normama ko je vaze za postupanje u parnicnom. U . funkcije i nadleznosti notara.Prvi dio: Uvod 2. efikasnijeg i jeftinijeg postu pka.

a uz to je unisten i citav niz registara ili su ti registri postali neazurni. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije.bivsem pravnom sistemu poklanjala se manja paznja privatnom vlasnistvu nad nepok retnostima. Ovlascenja javnog beleznika. str. Pr ivredni subjekti nisu djelovali u uslovima potpune slobode na trzistu i nisu poznavali 10 Milena trgovcevic-Prokic. 2007godine. . 71 80.

Sve nepokretnosti moraju biti upisane u katastar nepokretnosti . Pitanje d osadasnjih privatnih isprava u oblasti pravnog prometa i njihov kvalitet. koja se treba bazirati na profesionalizmu rada notara i uspostavljanju visokog kodeksa ponasan ja samih notara. a na njihove eventualne greske bez odlaganja trebaju se primijeniti efikasne sankcije. notarskim ispravama dokaznu snagu javnih isprava. Prema vazecim zakonskim odredbama. Sve ovo treba da prati strucna javnost kako bi se postigao sto vec i stepan kvaliteta pruzanja notarskih usluga. Zbog svega toga. Primjer toga su tzv. za uv odenje reda u gore navedenoj oblasti. neophodno je razviti i unutrasnju strukovnu kontrolu. prema vazecoj pravnoj regulativi. kao npr. cemu bi se inace radi pravne sigur nosti. prava na nepokretnosti na osnovu pravnog posla. tako . Svaka grana prava regulise odredene drustve no -pravne odnose. Notar je obavezan na neprestanu obuku i edukaciju. u Crnoj Gori ne bi trebala postojati vanknjizna prava na nepokretnosti. a realan odgovor je moguce naci u broju predmeta sporova pred sudovima. a sasvim sigurno je bila namjera zakonodavca. Na ovaj nacin drzava je odlucila uspostaviti prav nu sigurnost koja je osnovna pretpostavka za privredni razvoj i ukljucivanje u savremene tokove poslovanja. i ucinci rada notara su vidljivi u razliciti m sferama drustvenog zivota uopste. Pored drzavne kontrole rada notara. Notar bi trebao da bude samo jedan segment u drustvu koji ce znacajno doprinijeti uspostavljanju pravne sigurnosti. i duznost. mogu biti i izvrsne isprave. a sto je i pravna obaveza. da se prestane sa ovom protivzakonitom praksom. Zbog toga je notarskoj sluzbi drza va dala karakter javne sluzbe. takode se p okazalo u dosadasnjoj praksi neefikasno. Vodenje drugih javnih registra. zbog cega je drzava uspostavila mehanizme kontrole njihovog rada. Naravno. ko je. fantomske firme. izmedu ostalog. bezuslovno moralo teziti. a sto je iskljuciva nadleznost drzave. tako da. nastaju samo sa upiso m u javni registar. Drzava s e kroz reformske zakone opredijelila.3. Za eventualne greske notara mora postojati i njiho va odgovornost. i notari su samo ljudi. stvar je za sebe. te bi se na notare trebalo gledati sa velikom dozom povjerenja. sto joj je. pod odredenim zakonskim uslovima. kako prema zajedni ci. registra pravnih subjekata. Praksa ne odgovara vazecoj zakonsko j situaciji. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe kapitalisticke odnose medusobne neminovne konkurencije. kak o bi bio u stanju ispuniti zakonske obaveze i postavljene ciljeve. a predmet uredenja notarskog prava se odnosi na razlicite karakt ere drustvenih odnosa.

Najznacajniji doprinos i ucinci notarijata mo gli bi se sagledati u vise segmenata pruzanja javne usluge. kao sto su npr. S obzirom da su na notare prenesene odredene nadleznosti drzave (javne sluzbe). javni registri i efikasnost u djelovanju notara. a koji su u interesu svih gradana. Garant uspjesnog rada notara je njegova profesionaln ost. notari su duzni postupati na nacin da se postignu odredeni efekti prema zajednici. pravosud e. nepristrasnost i nezavisnost u pruzanju usluga odnosno preduzimanju s luzbenih radnji. Cuvanje izvornika (originala) notarsk ih akata . strucnost.i prema korisnicima usluga.

S tim u vezi. Notar je strucna osoba koja profesionalno obavlja svoju djelatnost. moze biti izvrsna isprava koja u cijelosti zamjenjuje pravosnaznu suds ku odluku i time se izbjegavaju dugi i skupi parnicni postupci. U zakonodavstvu Crne Gore12 postoji mogucnost da se od strane suda notarima povj eri vodenje ostavinskih postupaka. a sto su do uvodenja notarijata radili sudovi. sudovi nece vrsiti ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti nego ce se to raditi u sklopu sastavljanja notarskih akata o takvi m ugovorima. . postoji mogucnost dodatnog rasterecenja sudova. a sto se postize indirektno putem izbjegavanja sporova na osnovu notarskih akata i putem prenosenja odredenih nadleznosti na notare iz oblasti vanparnicnog sudstva. ostavinski postupak. tj. U vezi s ovim. te rasterecuju sudo vi. uvedu notarsku sluzbu. u cilju rast erecenja pravosuda. zbog naprijed naznacene procedure. a duznost mu je ispitati pravu volju stranaka. te njihove izjave potpuno.). Makedonija itd. dovode do veceg stepena pravne sigurno sti i izbjegavanja sporova. u kojoj je notar neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. koje mogu biti izvrsn e. a istovremeno se postize efikasnost i ekonomicnost ucesnika u pravnom prometu. jasno i odredeno pretocit i u javnu ispravu. 3 2 Rasterecenjepravosuda Jedna od preporuka Vijeca Evrope za zemlje u tranziciji bila je da. kao sto je npr. Na ovaj nacin se postize direk tna korist za drustvenu zajednicu i za gradane pojedince. Notari sacinjavaju notarske isprave o zasnivanju hipoteke. a sto je uspjesno ucinjeno u mnogim zemljama (Austrija. Hrvatska.Prvi dio: Uvod u arhivu notara takode doprinosi jacanju pravne sigurnosti. poduciti ih o pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. Povjeravanjem odredenih vanparnicnih postupaka koji spadaju u prirodu notarske djelatnosti. zeljeni notarski pravni akt. pa ce sudovi u Crnoj Gori biti rastereceni za dodatni angazman na tim predmetima. isticemo da ce sudo vi u Crnoj Gori biti rastereceni od ogromnog broja takvih predmeta11. Notarski akt kojeg je notar u cijelosti sacinio (zapis ili zapis o potvrdi priva tne isprave). Uvodenjem notarijata. jer se u svako vrije me moze doci do autenticnog akta o pravnom poslu. moze se pos ebno istaci sljedece: Akti koje je sastavio notar.

Zakon o vanparnicnom postupku. a takode. povodom takvih ugovora nece se voditi dugotrajni parnicni postupci. te su sudovi u F BiH direktno rastereceni za taj broj predmeta o zasnivanju hipoteke. prema dostupnim podacima Notarske komore FBiH. a ako ne dode do ispunjenja preuzetih obaveza.11 tako npr. . 12 Sluzbeni list RCG 27/2006. clan 137 do 157. za godinu dana rada no tari u F BiH su sacinili 5000 ugovora o zasnivanju hipoteka kao izvrsnih isprava koje imaju s nagu pravomocnih sudskih presuda. ici ce se direktno u izvrsni postupak..

a prije pocetka rada notara. Da bi se na zadovoljavajuci na cin uredila ova pravna pitanja. postici da se svi ti pravni pos lovi uknjize u katastar nepokretnosti. trebaju posmatrati kao reformski zakoni. u praksi svojim ispravama pruzaju efikasnu i e konomicnu javnu uslugu. u ekonomiju Crne Gore. Svi ovi pravni poslovi zahtijevaju izuzetnu strucnost pr ilikom njihove obrade i sacinjavanja u obliku konacnog pravnog posla. svi poslovi iz nadleznosti notara trebali bi da se strucno i veoma brzo zavrsavaju (nema dugotrajnog cekanja. a koji za predmet imaju sticanje svojine i drugih s tvarnih prava na nepokretnosti. 3 4 Efikasnostiekonomicnost Notari. . kako ovih zakona. kao nosioci javne sluzbe. povjerenja u javne registre i vecih ulaganja. a pogotovo stranih. produkt ovog rada su ugovori. a zbog njihove preopterecenosti). kao i Zakon o svojinsko-pravnim odnosima15. u sudu se cekalo i po nekoliko mjeseci za zasnivanje hipoteke kao izvrsne isprave. Kako se naprijed naznaceni pravni poslovi upisuju u katastar nepokretnosti. koji se npr. Sve naprijed iznijeto. Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti13. a sto ce za rezultat imati tacnost javnih regi stara i pouzdanje u iste. Naime. pri cemu se Zakon o notarima. kompletna reforma pravnog siste ma i njegovo uskladivanje sa evropskim standardima bili bi dovedeni u pitanje. Zakona o notarima Crne Gore). zakonodavac se opredijelio za poseban postupak i formu sklap anja ovih pravnih poslova (clan 51. Forma. kao sto je to bio slucaj u sudo vima.3. sadrzina i kvalitet sklopljenih ugo vora u pojedinim pravnim oblastima nisu iskljucivi interes pojedinaca koji sklapaju te ugovore nego su i od znacaja za siru drustvenu zajednicu. Aktivnostima notara i notarskim ispravama. Zakon o izvrsnom postupku14. sto u krajnjem dovodi do veceg stepena pravne sigurnosti. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 3 Javniregistri Notarima je zakonom data iskljuciva nadleznost sastavljanja notarskih akata o ta cno odredenim pravnim poslovima. tako i samog rada lica i institucij a koje su zaduzene za implementaciju istih. Najocitiji primjer za to su pravni poslovi o z asnivanju hipoteke. i konacni je cilj kompletne reforme pravnog sistema. u pravnom prometu postizu se i odredeni drugi efekt i. kod notara u Bosni i Hercegovini zavrsavaju u kratkom vre menskom periodu. to c e se notarskom aktivnoscu u vezi sa takvim poslovima. a kao najcesci slucaj. pored povecanja pravne sigurnosti. Bez ovih i ovakvih zakona. Smat ramo da je nuzna harmonizacija. kao sto je efikasnost i ekonomicnost.

13 Sluzbeni list RCG 29/2007. notarske isprave mogu biti i izvrsne isprave.Doprinos efikasnosti i ekonomicnosti se moze izraziti u sljedecem: nema cekanja i poslovi se veoma brzo zavrsavaju kod notara. jer notarska je isprava ono sto su strane zeljele i izja vile pred notarom kao nepristrasnim savjetnikom svih stranka. 14 Sluzbeni list RCG 23/2004. izbjegavaju se sporovi. 15 Sluzbeni list CG 19/2009. .

izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i sa njime izjednaceni zapis o potvrdi privatne isprave). mnoge kriminalne afere u oblasti prometa nepokretnosti i fantomske firme u oblasti privrednih drustava. 4 2 Pojamivrstenotarskihakata Notarski akti su javne isprave o pravnim poslovima. potvrde o cinjenicama koje u okviru svoje nadleznosti potvrduje notar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. prije uvodenja notarske sluzbe. 4. putem preveniranja sporova i steta. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (notarski za pisnik). tarifom o nagradama i naknadama notara mogu se dodatno postici bolji ekonomski efekti. dok je 85% takvih isprava sacinjavano od strane lica koja nisu za te poslove osposob ljena ili registrovana. prevare. a sud samo ovjeravao potpise.Prvi dio: Uvod izbjegavaju se veoma dugi eventualni parnicni postupci. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere). potpadali su pod tzv. Efekti notarskih isprava kao javnih isprava su neuporedivo veci od efekata priva tnih isprava koje su sacinjavala druga lica. neuredni javni registri. tj. bez obzira na materijal kojim se pise odnosno na kome je izrazena i bez obzira n a vrstu znakova kojim su oni ispisani16. cine notarski akt javnom ispravom pod uslovom da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima17. te su na takav nacin za drzavu izgubljene ogromne svote poreznog novca. Notarske isprave 4 1 Pojamivrsteispravauopste Pod ispravom se podrazumijeva predmet na kome je covjekova misao izrazena pismom . neplacanje ogromnih ja vnih prihoda. ove poslove su najcesce rad ile osobe koje nisu imale kvalifikaciju i odobrenje za rad. otpravci i prepisi izv . o cemu smo naprijed dali iscrpna objasnjenja. oko 15% ugovora o prometu nepokretnosti sacinjavali su advokati. sivu ekonomiju . direktno ili indirektno. neprovodivi ugovori u katastru nepokretnosti. Dakle. Isto tako. pranje znatnih kolicina novca i sl. Notarima su u nadleznost dati poslovi koji su ranije u dobroj mjeri bili predmet rada na crno. Direktni negativni efekti ovakvog rada na crno su: stvaranje izrazite pravne nesigurnosti. Prema pokazateljima zasnovanim na zvanicnim podacima koje je pribavila Notarska komora FBiH od nadleznih poreskih i drugih organa. u propisanoj formi i postupku. i u okviru svoje nadleznosti. Privatne isprave su sve one koje po zakonu nisu definisane kao javne. Zakoni definisu da su javne isprave one isprave koje su izdali drzavni organi ili druga lica koja vrse javna ovlascenja. Svi napr ijed navedeni elementi. Najvaznija podjela isprava je na privatne i jav ne.

godine.or 16 Milena trgovcevic-Prokic. str. Zakona o notarima CG. 17 Clan 5.-263. . Sluzbeni glasnik Repub like Srbije. Ovlascenja javnog beleznika. 2007. 257.

svi notarski akti nemaju isti stepen dokazne snage. mora se voditi racuna o tome da Zakon o notarima u nekol iko slucajeva izricito propisuje kad notarski akt nema svojstvo javne isprave. koji predstavljaju javne ispr ave pod uslovom da su prilikom njihovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme pr opisane Zakonom o notarima. Notarski zapisi i sa njima izjednaceni zapisi o potvrdi privatnih isprava. da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima (clan 5. Zakona o notarima).). Zakona o notarima). jer. jer. to su sljedeci slucajevi: ako je postojao razlog za izuzece notara (clan 28. Stepen dokazne snage notarsk ih akata zavisi od njihove vrste. u suprotnom. notarski akt je javna isprava ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to: da je izdat od notara koji vrsi notarsku sluzbu kao javnu sluzbu. profesionalno i kao iskljucivo zanimanje. Ukoliko se za odredeni pravni posao zahtijeva fo rma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. Dakle. ukljucujuci i klauzulu o ovjeri18. Jedan od bitnih elemenata kod nekih pravnih poslova je forma (clan 51. pored formalne dokazne snage.4. imaju . tj. pod Zakonom propisanim uslovim a. Zakona o notarima). tako da izjava volje mora biti u odgovarajucoj formi. 4 3 Dokazna snaga notarskih akata Kako smo naprijed vec istakli. ako ne sadrzi potpis. u skladu sa Zakonom o notarima (clan 2. tada izjava volje mora b iti data u toj formi.). kao i kod drugih j avnih isprava. a u cemu je presudna forma i postupak za njihovo sastav ljanje. u suprotnom. svi notarski akti. takva izjava nece proizvoditi pravno dejstvo. Notarske isprave nika notarskih akata smatraju se notarskim aktima. pecat i stambilj notara (clan 42. ako otpravak i prepis notarskog zapisa ne sadrze klauzulu o ovjeri (clan 91. imaju formalnu dokaznu snagu javnih isprava (da je notarski akt izdao notar u ok viru svojih ovlastenja i da su ispunjeni Zakonom propisani bitni elementi forme). te no tarski zapisnici imaju punu dokaznu snagu javne isprave. Pored naprijed naznacenih odredbi koje propisuju uslove pod kojima notarski akt ima svojstvo javne isprave. takva iz java nece proizvoditi pravne ucinke. Med utim. Zak ona o notarima). Zakona o notarima). da je izdat u okviru ovlascenja nadleznosti notara (clan 4.

odnosno potvrduje sadrzinu akta). odnosno potpisa.-91. koja se odnosi na pretpostavku istinitosti sadrzine notarskih akata (notar sastavlja. 19 Clan 4. Notarske potvrde i ovjere imaju manji stepen dokazne snage u odnosu na notarski zapis. Zakona o notarima FBiH (Sluzbene novine broj 45/02). dok se ovjeravanjem ne potvrduje istinitost sadrzaja i sprave. Notarske ovjere i potvrde imaj u dokaznu snagu javne isprave o cinjenicama o kojima se u njima svjedoci19. Zakona o notarima CG. Ovjere potpisa i prepisa imaju formalnu dokaznu snagu javne isprave i to u dijelu ovjere autentic nosti prepisa. stav 5. .i materijalnu dokaznu snagu. Notar samo sastavlja biljesku o potvrdi i ovjeri. 18 Clan 80.

naprimjer. prekomjerno ostecen je. naprimjer. a ta sposobnost da bude izvrsna isprava data je notar skom zapisu i zapisu o potvrdi privatne isprave22. ako postoje razlozi za izuzece. tako. Obaveza notara je ispitati i utvrditi pravu volju s tranka. Notar je duzan starati se o tome da se navedeni razlozi za pobijanje sadrzine pravnog posla eliminisu tokom samog postu pka sacinjavanja notarskog akta. to su slijedeci r azlozi: ako nema pecata i potpisa notara. da nema doka znu snagu javne isprave. te sastaviti akt koji je u skladu sa vazecim propisima. Ko d privatne isprave na postoji pretpostavka tacnosti sadrzine pravnog posla. Ovlascenja javnog beleznika. 21 Milena trgovcevic-Prokic. ostaje i dalje privatna isprava. Postavlja se pitanje: da li se mogu pobijati notarski akti i pod kojim uslovima? U parnicnom postupku je moguce utvrdujucom tuzbom osporavati autenticnost notarskog akta (da li ga je izdao notar u okviru Zakonom propisanih ovlastenja i da li su ispun jeni bitni Zakonom propisani elementi postupka i forme). Drugo veoma znacajno pitanje je: da li se u parnicnom postupku moze pobijati sad rzina notarskog akta koji ima punu dokaznu snagu javne isprave (formalnu i materijalnu dokaznu snagu). nedostaci u pogledu punomoci i zastupanja itd. teret dokazivanja je na stranci koja osporava autenticn ost notarskog akta. tada takav ugovor se moze pobijati kao privatna isprava. str. Ako se u parnicnom postupku dokaze da notarski akt nije autentican. u slucajevima predvideni m Zakonom. tj. U razloge zbog kojih se moze p obijati sadrzina pravnog posla iz notarskog akta spadaju mane volje. moze biti izvrsna isprava. Kod notarskog zapisa postoji pretpostavka tacnosti sadrzaja isprava. dok samo biljeska o ovjeri potpisa ima svojstvo javne isprave20. Sarajevo 2009. str. Vesna Softic. Dokazna snaga notarskog akta ogleda se i u tome sto on. Komentar Zakona o notarima u Bosni i Hercegovine. 259-262. 171. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. . str. godine. sadrzina notarskog zapisa? Sadrzina takvog notars kog akta (zapisa) moze se pobijati u parnicnom postupku radi utvrdivanja valjanosti pravnog posla koji je sadrzan u notarskom aktu21. 126-129.Prvi dio: Uvod tako privatna isprava na kojoj je notar ovjerio potpis. Christoph Schalast. 2007. kao sto je. 20 Meliha Povlakic. GtZ-ORF. ako nema neoph odnih poduka i upozorenja itd.

a Zakona o notarima CG. . u vezi sa clanom 50. i 50.22 Clan 53.

notarski akt se moze sastaviti i citkim rukopi som pisanim trajnim mastilom. notarski akt nema svojstvo javne isprave. oznaciti ga kao otpravak i ugraditi klauzu lu o ovjeri otpravka23. Bez toga. predstavljao javnu ispr avu. Izuzetno. propisane Zakonom o notarima (clan 5. trajnost notarskog akta nastoji se osigurati i propisivanjem obaveze da se pise na papiru standardnog formata A4 i takvog kvaliteta koji garantuje trajnost. notarski akt se sastavlja elektronskim ili mehanickim uredajima za p isanje teksta koji ostavljaju trajni trag. u suprotnom. jer otpravak u svemu treba da odgovara izvorniku kojeg je. notari mogu odgovarati disciplinski i za naknadu stete. Pravilnika o radu notara (Sluzbene novine FBiH broj 13/09) je izrada otpravka i prepisa pomocu fotokopir-aparata u notarskoj kancela riji propisana kao obaveza. Za izradu otpravaka i prepisa moze se upotrijebiti i a parat za kopiranje. Po pravilu. jer. zbog toga sto je notarski akt izgubio svojstvo javne isprave.-24. pa je zbo g toga propisano: Prazna mjesta u notarskom aktu moraju biti ispunjenja crtama. a ovo ce se u praksi najcesce i desavati. Prilikom izra de notarskog akta mora se voditi racuna i o sigurnosti od falsifikovanja. te se moze dokazivati posebnom tuzbom da notarski akt ni je autentican. te je ona izricito propisana normama Zakona o notarima i Pravilnika o radu notara.) i Pravilnik o radu notara (clanovi 19. drugih ucesnika i notara. najsigurnije i najlakse fotokopirati. nuzno je. notari se moraju strogo pridrzavati forme i postupka sastavljanja notarsk ih akata.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 1. Zakon o notarima ( clanovi 35. Dakle. U Federaciji BiH clanom 35. Forma notarskih akata Da bi notarski akt imao dokaznu snagu javne isprave. 1 1 Tehnikasastavljanja notarskogakta tehnika sastavljanja notarskog akta je veoma bitan aspekt notarske djelatnosti. . te stavljanja pecata i stambilja n otara. tj. koji se nalazi u kancelariji notara.) posvetili su posebnu paznju formi i sastavljanju notarskih akata. izmedu ostalog. a ako elektron ski i mehanicki uredaji za pisanje nisu dostupni. nakon potpisivanja i parafiranja od strane stranaka. da su prilikom njegovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme.-49.). u slucaju hitnosti.

.

Na isti nacin se radi s a izmjenom ili dopunom teksta akta. kao i broj k alendarske godine. Zakona o notar . sadrzini. to mora naznaciti i to tako sto se mora naznaciti mjes to i obim (broj rijeci i recenica) teksta koji je precrtan. oznaku NOtAR . Zakona o notarima i clan 21. Rijeci i znakovi se ne smiju pisati izvan teksta. drugih ucesnika i notara. prije potpisa stran aka. ispisuje se tekst o broju. Pravilnika o ra du notara). precrtavanje se vrsi tankom vodoravnom linijom. na kraju akta. a sve to u skladu sa odredbama clana 38. u njemu se ne smije nista brisati. osim onih koje su uobicajene i opstepoznate. oznakam a i datumu izdavanja prilozenih isprava. prosivaju se jemstvenikom . koji sadrzi naziv: Crna Gora. Zabranjena je upotreba skracenica. onda notar mora postupiti na sljed eci nacin: Na prvoj stranici stavljaju se oznake kako je vec naprijed navedeno. Sve stranice sa prilozima uz notarski akt. a prilozi se cuvaju u omotu spisa kao sas tavni dio notarskog akta. prezime i ime notara i sjediste notara. te rednim brojem stranice.. Akt koji je sastavio notar mora biti citljiv. s tim da se parafi ne smiju stavljati preko teksta vec na vidnom mj estu. Na notarski akt stavlja se oznaka i broj iz odgovarajuceg upisnika. koji su. kao takvi. s tim da su od toga izuzete samo brojcane oznake listova nepokretnosti i pojedinih odredaba zakona ili drugih propisa na kojima se akt zasniva. UZZ 1/2009. Pravi lnika o radu notara). drugih ucesnika i notara. navedeni u notars kom aktu.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Iznosi.24 Ako se notarski akt sastoji od vise stranica. a ako se prilozi ne mogu spojiti sa notarskim aktom iz tehnickih razloga. ispod teksta svake stranice (clan 40. datumi i druge brojcane oznake moraju biti ispisani i slovima. odnosno svjedoci ili drugi notar za stranku koja ne zna ili ne moze pisati. U gornjem desnom uglu stavlja se stambilj notara (clan 10. tako da se na kraju akta. ili notarski akt od jedne stranice sa prilozima. stav 6. npr. tako da se oba kraja na poledini zadnje stranice pricvrscuju pecatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pecatom notara. Sve stranice (u slucaju kada notarski akt ima vise stranica) izvornika parafiraj u notar i stranke. a prije potpisa stranaka. a svaka nar edna stranica oznacava se oznakom i brojem iz odgovarajuceg upisnika i brojem kalendarske godine. i 20.

ima. Zakon je predvidio jos jedan izuzetak k ada se notarski akt moze sastavljati i na stranom jeziku. notarski akt se sastavlja na oba jezika. na jeziku koji je u sluzbenoj upotrebi. u gornjem dijelu. smatramo da bi to bilo korisno staviti na prvu stranicu. a tako je i u drugim drzavama . notarski zapisnik i notarska potvrda). a sto bi predstavljalo original notarskog akta. . u pravilu. na zahtjev strank e. Ovo posredno proizilazi iz odredbe clana 76. a notar ima svojstvo sudskog tumaca za jezik na kojem se akt sastavlja (clan 43. ispod oznake i broja iz odgo varajuceg upisnika i broja kalendarske godine. pod uslovom da to stranka trazi. a u opstinama gdje manjina predstavlja vecinu ili znacajan dio stanovnistva. stavlja oznaka IZVORNIK . Notar sastavlja notarski akt. Z akona o 24 Iako Zakon o notarima i Pravilnik o radu notara ne sadrze izricitu odredbu da se na notarski akt koji sacini notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapis. Zakona o notari ma CG.

1. po zahtjevu stranke. Notarski postupak se zasniva na odredenim nacelima parnicnog i vanparnicnog post upka. pravne sig urnosti. uz odredena prilagodavanja. rasterecenja sudova itd. odnosno razlikuje notarsk i akt. Ako je stra nka nepismena ili se ne moze potpisati iz nekih razloga. Notarske isprav e su.. Nacelo oficijelnosti. koju vrsi iskljucivo kao zanimanje. te na odredenim specificnim nacelima26. u skladu sa Zakonom. prilikom sastavljanja akta. Kako smo vec istakli. pod Zakonom propisanim uslovima. Ako notarski akt ne sadrzi potpis. Sastavljanje notarskih akata nije mehanicko pisanje teksta i ovjeravanje nego je notar. te nezavisni. Notar je lice od javnog povjerenja. od privatnih isprava koje sastavljaju neke druge pravnicke pr ofesije. Sve naprijed naznaceno. notarska slu zba je javna sluzba jer je drzava na notara Zakonom prenijela javna ovlascenja u onim o blastima prava za koje je smatrala cjelishodnim sa stanovista javnog interesa. tada takav akt nema svojstvo javne isprave. svrstava notarski postupak u grupu postupaka koji za pre dmet imaju pravnu zastitu u gradanskopravnim odnosima. pecat i stambilj notara. Notar je duzan savjesno i posteno. neut ralni i strucni nosilac te sluzbe. neutra lan i strucan nosilac javne sluzbe. moraju biti prisutna dva pismena svjedoka k oja izabere stranka ili drugi notar. U tom slucaju. nadleznostima i zadacima notarske sluzbe kao j avne sluzbe. notar se svojerucno potpisuje i po red potpisa stavlja otisak pecata i stambilja. Od tog pravila postoje . Sve to skupa cini da notarski akt ima svojstvo javne isprave. Stranke i ostali ucesnici akt potpisuju prije notara. Na kraju akta koji je sastavio. odnosno notara kao nosioca te sluzbe. a svjedoci il i drugi notar to potvrduju. a notarska sluzba ima zadatak da pruzi pravnu zastitu fizickih i pravnih lica na nacin preventivnog sprecavanja s porova. pred kojima stranka stavlja otisak prsta. Priroda notars kog postupka uslovljena je polozajem. preduzeti sluzbenu radnju iz svoje nadleznosti. tako je Zakon o notarima25 propisao prava i duznosti notara u poduzimanju sluzbe nih radnji i pravila postupka kojeg mozemo nazvati notarski postupak. kao nezavisan. akt ne moze nista sadrzavati. javne isprave. Forma notarskih akata notarima CG). 1 2 Postupak sastavljanja notarskihakata Postupak sastavljanja notarskih akata je strogo formalan. to u aktu mora biti naznaceno. duzan u sastavljanju notarskih akata postupati u granicama svojih sluzbenih ovlascenja i pridrzavati se propisane forme i postupka. Poslije potpisa notara. kao javnu ispravu.

Ovlascenja javnog beleznika.-29. 27 Clan 3. str.izuzeci kada notar moze odbiti preduzimanje sluzbene radnje iz svoje nadleznosti.-132. 124. i clanovi 27. do 49.-34. Zakona o notarima CG 26 Milena trgovcevic-Prokic. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije. godine. i 44. notar bi postupao mimo svojih sluzben ih ovlascenja i time ucinio povredu sluzbene obaveze. . i to s amo u slucajevima odredenim Zakonom o notarima27. Zakon o notarima je izricito propisao slucajeve kada je notar ovlascen i duzan o dbiti preduzimanje sluzbene radnje. Zakona o notarima CG. Stranka u tim slucajevima ima prav o da podnese prituzbu Notarskoj komori zbog odbijanja poduzimanja sluzbene radnje. 2007. U suprotnom. a sto bi dalje moglo dovesti do 25 Clanovi 27.

unijeti eventualne poduke i upozorenja u akt i neposrednim pitanjima uvjeriti se da li sadrzaj notarskog akt a odgovara volji stranaka. Nacelo nepristrasnosti. u skladu sa Zakonom i propisima. U postupku sastavljanja notarskih akata ovo nacelo izrazen o je time sto je notar duzan prije sastavljanja akata ispitati volju stranaka.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata gubitka autenticnosti notarskog akta. istraziti njihovu volju. a potom. Zakon o notarima je definisao notara kao lice koje uzi va javno povjerenje. kada postoji poslovna nesposobnost itd. Nacelo nezavisnosti. Sustina ovog nacela sastoji se u propisanoj obavez i notara. odnosno pravni po sao nezakonit (po zakonu nedopusten ili zabranjen). savjetovat i ih i poducavati. Shodno nacelu neposrednosti. citanja i potpisivanja notarskog akta. Od ovog pravila postoje izuzeci. Notar je duzan i ovlascen odbiti preduzimanje sluzbene radnje u slucajevima postojanja razloga za izuzece notara. Prema ovom nacelu. da kao tajnu cuva podatke koje je saznao u vrse nju svojih poslova. kao i lica zaposlenih kod njega. s umnja u njegovu nepristrasnost. duzan da u vrsenju poslova iz svoje nadleznosti po stupa savjesno i posteno prema svim strankama u postupku na jednak nacin. poduci ti stranke pravnim posljedicama posla i dati im upozorenje. kada je sluzbena radnja. kao takav. Na kraju postupka sastavljanja notarskog akta stranke i drugi uc esnici potpisuju akt u prisustvu notara28. te upozoriti na manjkavost i eventualne stetne posljedice namjeravanog pravnog posla.)30. tj. Nacelo javnog povjerenja. notar je duzan. nuzno je istovremeno prisustvo stranaka pred no tarom prilikom sastavljanja. Zakon propisuje razloge za izuzece notara. Ovo nacelo ogleda se u cinjenici da je notar. te je. Nacelo stranacke privilegije. gubitka svojstva javne isprave. Pored toga. tako da notar nije duzan cuvati tajnu . duzan da vrsi notarsku sluzbu i pred uzima poslove iz svoje nadleznosti iskljucivo u skladu sa Zakonom i propisima29. Nacelo neposrednosti. notar je duzan te izjave procitati strankama. na jednak nacin stititi interese svih stranaka. notar bi mogao odgovarati materijalno i dis ciplinski. iako je posta vljen od drzave koja vrsi nadzor nad njegovim radom. u slucaju kad s e radi o dvostranom pravnom poslu. kada izjave stranaka b udu unesene u akt. Zbog n aprijed naznacene povrede sluzbene duznosti. kao i sankciju da notarski akt nema svojstvo javne isprave ako je postojao razlog za izuzece notara (npr. u skladu sa Zakonom.

jasno i odre deno. a zele. 28. Zakona o notarima CG. te da pravu volju stranaka pretoci u notarski akt. Zakona o notarima CG. . samo uz oba 28 29 30 31 Clan Clan Clan Clan 47. Notar je duzan da ispita volju stranaka i cinjenicno stanje. i 3. volje stranaka ili sadrzine pravnog posla proizilazi nesto drugo.ako iz Zakona. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti cuvanja tajne31. da se unesu u akt. U supr otnom. 30. i pored upozorenja notara. Zakona o notarima CG. Nacelo utvrdivanja prave volje stranaka. Zakona o notarima CG. potpuno. nerazumljive i dvosmislene. 2. i 49. notar to moze uciniti. Ako notar smatra da su izjave stranaka nejasne.

notarski akt moze izgubiti autenticnos t. posredovanje notara medu strankama. Savjetovanje. a cesto se neselektivno koristi i t amo gdje ne treba ili se ne smije koristiti. ali i cinjenicu da ih je poducio i upozorio na posljedice takvih izjava. Forma notarskih akata vezu unosenja i upozorenja u notarski akt32. Od kvalitetne primjene ovog nacela u praksi notara u dobroj mjeri zavisi jedan od osnovnih ciljeva notarske sluzbe. sacinjavanje te . Notar je duzan. tj. Kada str anke nastupaju u zakonskim granicama autonomije volja. a narocito ako smatra da su njihove izjave nejasne. prije sastavljanja notarskog akta. poduciti stranke pravnim posljedicama i dometu namjeravanog pravnog posla. stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. i ako mogu dovesti do spo rova i steta. notar bi mogao odgovarati za stetu koja nastane usljed povrede ove sluzbene duzn osti. notar je duzan stranke upozoriti na pravne posljedic e. a to je preventivna pravna zastita st ranaka u gradanskopravnim stvarima33. pored poducavanja pravnim dometima namjeravanog pravnog posla. jer zadire u samu sustinu notarske djelatnosti u domenu sastavljanja n otarskih akata. odnosno koji su nistavi. Sustina ovog nacela je da notar poducava stranke materijalnom pravu i daje im upozorenja u ve zi s tim. Ovim nacelom se ne narusava nacelo autonomije volja nego se zeli strankama ukazati na eventualne stetne posljedice i time sprijeciti davanje ishitrenih i stetnih izjava volja. Nacelo savjetovanja i upozoravanja stranaka jeste jedno od centralnih nacela not arskog postupka. jer poducavanje i upozorenje strankama u ovakvim slucajevima nema nikak vog efekta i smisla (npr. notar bi ucinio povred u sluzbene duznosti utvrdivanja prave volje stranaka. a not ar cini povredu sluzbene duznosti savjetovanja. ne smiju se preduzimati sluzbene radnje i sastavljati notarski akti koji nisu dopusteni. notar ce u notarski akt unijeti njihove izjave. poducavanja i upozorenja stranaka. isplata cijene kod ugovora o prodaji prije upisa predbiljezbe prava svojine). Ono sto treba istaci jeste cinjenica da se poducavanje i upozoravanje stranaka u praksi notara nedovoljno vrsi kada je to neophodno. Notar poducava i upozorava stranke i na sve pravne pretpostavke za valjanost pravnog posla. odnosno poducavanje ne smije p reci u nametanje volje strankama od strane notara. svojstvo javne isprave i moze se ponistiti kao svaka privatna isprava. Isto tako. U suprotnom. poslovne rizike i eventualne manjkavosti pravnog posla. nerazumljive i dvosmislene. Ako i nakon poduke i upozorenja notara. U suprotnom. takode. niti smije ugroziti Zakonom propisanu autonomiju volja stranaka. prodaja nepokretnosti koja je van prometa.1. u smislu poslovnih rizika koji su povezani sa pravnim poslom (npr.

kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju da imovina koja je predmet ovog ugovor a ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja ). 33 Detaljnije vidjeti kod Milena trgovcevic-Prokic. Poduke i upo zorenja mogu biti unesene u uvodnom dijelu notarskog zapisa.-132. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. 34 Vidi clan 27. Zakona o notarima CG. do 29. 128. kod ugovora o prodaji da postoji rizik za kupca ako isplat i cijenu. Notar tada mora odbiti poduzim anje sluzbene radnje34. Notar moze kombinovati naprijed naznace 32 Clan 47. a nije se obezbijedio upisom predbiljezbe u katastar nepokretnosti ). Ovlascenja javnog beleznika. str. a mogu biti i konkretna za pojedin e odredbe i izjave (npr. Poduke i upozorenja mogu biti uopstena o pravnim dometima pos la (npr.stamenta od lica koje nema testamentarnu sposobnost itd. Zakona o notarima CG. godine. 2007. u okviru teksta pravnog pos la ili u zavrsnom dijelu notarskog zapisa. .).

u Zakonu o svojinskop ravnim odnosima. jer jedino na osnovu takvih dokumenata. sto je stvar stila i teh nike svakog notara. tj. Koji su to dokumenti. odredeno je posebnim zakonom. nijema i gluvonijema lica. Odredbe prava o pravnoj i poslovnoj sposobnosti stranaka sadrzane su u vise zako na: npr. a pokrecu ga stranke. gluva. testamentarna sposobnost. 2.). vozacka dozvola. pasos. kao i lica koja ne znaju ili ne mogu pisati ili koja ne poznaju jezik na kojem se sacinjava akt. U vezi sa tehnikom unosenja poduka i upozorenja u notarski akt rjesenja uporednog prava i prakse notara su ista kao sto je naprijed navedeno. koje regulisu pod kojim se uslovima slijepa. i sl. Sposobnost ucestvovanja u postupku s astavljanja notarskih akata imaju sva fizicka i pravna lica koja se mogu po materijalnom zakonu pojaviti kao nosioci prava i obaveza (pravna sposobnost) i koja imaju spo sobnost da ucestvuju u sklapanju pravnih poslova (poslovna sposobnost).Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata ne tehnike unosenja poduka i upozorenja u notarski akt. detaljnije cemo razraditi sposobnost stranaka u materijalnopravnom smislu. u Porodicnom zakonu. Zakona o notari ma). u smislu odredbi Zakona o notarima. Kad se budemo bavili sastavljanjem not arskog zapisa za pojedine pravne poslove. i . tj. itd. jer to nije propisano odredbama o postupanju notara prilikom sastavljanj a notarskih akata. u Zakonu o nasljedivanju. ali jedno je sigurno to moraju biti licni dokumenti sa fotografijom koje je izdao nadlezni organ (lic na karta. u Zakonu o obligacionim odnosima. na osnovu kojih se identitet moze utvrditi na nesumnj iv nacin. 2 1 Utvrdivanje identiteta stranaka Procesna pretpostavka za zapocinjanje postupka sastavljanja notarskog akta jeste utvrdivanje od strane notara identiteta stranaka i drugih ucesnika (clan 44. mogu pojaviti kao stranke i ucestvovati u postupku sastavljanja notarskog akta35. Na ovom mjestu bavicemo se stranackom sposobnoscu u procesno-pravnom smislu. biti subjekt prava sv ojine i drugih stvarnih prava). fizi cka i pravna lica licno ili preko ovlascenog zastupnika. ko moze i pod kojim u slovima zakljuciti bracni ugovor. Identitet tih lica notar je duzan utvrditi uvidom u dokumente izdate od strane nadleznog drzavnog organa. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Postupak sastavljanja notarskih akata vodi notar. u Zakonu o privrednim drustvima. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Zakon o notarima sadrzi odredbe procesnog karaktera. tim zakonima se regulise pravna i poslovna sposobnost fizickih i pravnih lica uo pste ili za odredene pravne poslove (npr.

dentitet se moze utvrditi na nesumnjiv nacin. clan 45. i clan 46. Zakona o notarima CG . Zakon ne propisuje mogucnost drukcijeg utvrdivanja identiteta u situacijama kada 35 Clan 40.. a sto obligatorno propisuje Zakon o notarim a CG. 3. st.

od dana____. Gospodin N. Gospodin H. ----. (u daljem tekstu: Prodavac). izdatog od MUP-a ---.. ul.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte...01. u ___. od dana ---.-----------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. ul.3. Prilikom . st. H... Na upit notara. pored stranaka. predvideni su svjedoci ili drugi notar. a jedan od njih mora znati citati i pisati. U slucaju kada stranka ne zna (nepismena) ili ne moze pisati (pismena. sa prebivali stem u -----. Zakona o notarima propisano je da se pozivaju dv a pismena svjedoka ili koji drugi notar. sa rokom vazenja do ---. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. po zanimanju ekonomski tehnicar. Kao drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata.. po Z akonu o notarima CG. (slovima: _____) godine... sa prebival istem u ___. br. u clanu 40. P R I m J E R Utvrdivanje identiteta na osnovu licne karte i pasosa (identifikacijski dokument i). ta cinjenica mora biti naznacena u aktu. u postupku sastavlj anja notarskih akata moraju ucestvovati i druga lica (ucesnici) ciji identitet notar utvrduje na isti nacin kao i identitet stranaka. ali iz zdravstvenih ili nekih drugih ra zloga ne moze pisati).1945. roden 21. . JMB 0000000000000. (slovima: __) godine.. ------------------------------------------------------------------------------2 2 Drugiucesniciiutvrdivanje njihovogidentiteta U slucajevima propisanim Zakonom o notarima. k ao dopunski nacin utvrdivanja identiteta stranaka. (u daljem tekstu: Kupac). ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. predvidaju i poznavanje stranaka licno i po imenu od strane notara. stranka izjavljuje da je sin XX. zakoni o notarima u drugim drzavama36. ili posvjedocenja identiteta od strane kojeg drugog n otara ili dva svjedoka. u -----. -----broj 3.2. M. JMB 0000000000000. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. Za razliku od toga. ali pocesto u praksi moze stvoriti poteskoce. po zanimanju ekonomski tehnicar.1945. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata identitet nije moguce utvrditi uvidom u licni dokument. br. . 1. ____. to je dobro sa aspekta s precavanja zloupotreba i jacanja sigurnosti u pravnom saobracaju. sa ro kom vazenja do ____. Drugi ucesnici.. stranka izjavljuje da je sin XX. roden 21. koji moraju biti punoljetni i znati sluzbeni jezik.izdate od MUP-a ____. ___ broj 3.01. Na upit notara.

il i srodnik po tazbini do drugog stepena. 36 Clan 82. koje je bracni drug notara. Sluzbene novine FBiH broj 45/02. lice koje je srodnik notara po krvi u pravoj lin iji. Zakona o notarima FBiH. bez obzira na to da li je brak prestao. Umjesto svjedoka . Zakona o notarima). punoljet na i poslovno sposobna svjedoka koja izabere stranka. Svjedok ne moze biti lice zaposleno kod notara. a u pobocnoj liniji do drugog stepena. pod uslovom da im zakonom nij e oduzeta mogucnost da budu svjedoci (clan 48. moraju biti prisutna dva pismena.cijelog postupka sastavljanja notarskog akta. lice koje moze imati neku korist od pravnog posla o kome se sastavlja notarski akt i lice koje je. bez obzira na stepen. . prema zakonima o sudskim postupcima. oslobodeno duznosti svjedocenja. moze biti pozvan i koji drugi notar u slucaju kad stranka ne zna ili ne moze pis ati.

. ----------------------------------------------b) Gospoda D. H. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. D. Gospodin N... ---. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. Gospodin H. u ----. ..od dana ---.1961(slovima: __). te oni trebaju potvrditi da je stranka stavila otisak svog prsta na notarski akt. ul. sa rokom vazenja do ---. izdate od MUP-a ---. ozenje n/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. pismen. od dana ---. N. sa rokom vazenja do ----. da je drzavljanin Crne Gore.01. pozvana i prisustvuju u sastavljanju ovog notarskog akta dva pismena. 1. Na upit notara. na njen prijedlog. ul..01. nastanjen u ----.1945. od dana ---.3. -----br. H. u ----.izdatog od MUP-a ---. sa prebivalis tem u -----.gdje je i nast anjena ul. (u daljem tekstu: Kupac).08. po zanimanju ekonomski tehnicar. i to:-------------------------------------------------------------------------------a) Gospodin N. rodena 10. Na upit notara.ul.. roden 08. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi pasosa.. punoljetna i poslovno sposobna svjedoka. neozenjen. ----. JMB 0000000000000.. ----broj ... sa prebivali stem u -----. JMB 0000000000000. a u sto se uvjerio i ovaj notar. da nije u sr odstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom . Na upit notara. po zanimanju ekonomski tehnicar. po zanimanju ekonomski tehnicar. ---- . izdatog od MUP-a --.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Uloga svjedoka ili drugog notara je ista. u -----.. br.. roden 21. ----.. (u daljem tekstu: Prodavac). ----broj 3. br. stranka izjavljuje da je sin XX.1949. M. a sastoji se u tome da oni moraju biti prisutni prilikom sastavljanja notarskog akta. P R I m J E R Prisustvo dva svjedoka u slucaju kad stranka ne zna da pise 1.-----------------------------------------------------------------------------------Stranka H. (slovima: __) godine. Notar je duzan sve to naznaciti u zavrsnom dijelu notarskog akta. sa rokom vazenja do ---. svjedok izjavljuje da je sin XX.1945. pa su. stranka izjavljuje da je sin XX. .godine. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte br. (slovima: __) godine u ----. a sto ukljucuje citanje i potpisivanje akt a. roden 21. izjavljuje da ne zna da cita i da pise. (slovima: __) godine.10.------------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Zakona o notarima). odnosno procitan u prisustvu svjedoka. izd atog od MUP-a ---. od dana ---. sa rokom vazenja do -. br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom ------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. . pismena.br. ----. te na osnovu licnog saznanja. stav 3. da je drzavljanka Crne Gore. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. svjedok izjavljuje da je kci XX. ---------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. da je nepismena stranka pred svjedocima stavila otisak prsta i da to potvrduju svjedoci (clan 40 . neudata.Na upit notara. po zanimanju ekonomski tehnicar.3. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen.

01.P R I m J E R P R I m J E R 2. (slovima: __) godine. a u sto se uvjerio i ovaj not ar. Gospodin H. Na upit notara. u ----..izdatog od MU P-a --.sa rokom vazenja do --. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt. sa prebiva listem u -----. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. ul. sto prisutni svjed oci potvrduju svojim potpisima na ovom aktu. br.. br. po zanimanju ekonomski tehnicar . 1.. ----. JMB 0000000000000. sa rokom vazenja do ----.-----------------------------------------------------------------------------Stranka H. pa je na njen prijedlog pozvan i prisustvuje sastavljanju ovog notarskog akta drugi notar. stranka izjavljuje da je sin XX. a sto je ovom notaru licno poznato. stranka izjavljuje da je sin XX. ------------------------- . i to:------------------------------Gospodin N..08. (u daljem tekstu prodavac). o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.Imenovani je izjavio da je notar sa sluzbenim s jedistem u . u -----.. po zanimanju ekonomski tehnicar.-------------------------------P R I m J E R Prisustvo drugog notara u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. Gospodin N. ----.. (u daljem tekstu: kupac)... od dana ---.. sa rokom vazenja do ---..1945.. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. JMB 0000000000000. roden 08. te na osnovu licnog saznanja. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte..01.1945.. N. izdatog od MUP-a ---.. nastanjen u ----. izjavljuje da ne zna da cita i pise. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. u ----. roden 21. n eposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. sa prebivali stem u -----. (slovima: __) godine. ------br. ---.1961. ---broj 3.. ---------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i drugog notara. ovaj no tar je utvrdio da na strani drugog notara ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao u svojstvu drugog notara prisustvovati sastavljanju ovog notarskog akta. kojeg odobr avaju i pred svjedocima i ovim notarom potpisuju.. ul.od dana --. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. Na upit notara. . roden 21.. a stranka H.H stavlja otisak prsta.. . M.. H.. H..1. (slovima: __) godine. nakon cega stranke izjavlj uju da je tako postupljeno. izdate od MUP-a ---. br. od dana ---. koji zatim potpisuje i ovaj notar..ul..------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ----broj 3.

stav 3. da je nepismen a stranka pred drugim notarom stavila otisak prsta i da to potvrduje drugi notar ( clan 40. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen. odnosno procitan u prisustvu drugog notara. Zakona o notarima CG).--------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. .

.N. pod uslovom ako licno ni je zainteresovano za pravni posao kao predmet notarskog akta. takva stranka ce dati prijedlog notaru da pozove svjedoka u koj eg ima povjerenje i koji je sposoban da joj predoci cjelokupan sadrzaj notarskog akta. ----------------------------------------------------------------i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ..--------------------------Svjedok u koga stranka ima povjerenje. punoljetno i pos lovno sposobno lice. sa prebivalis tem u -----. da nema neku korist od notarskog akta. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. a stranka H.1945. Pored toga.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog drugog notara procitao ovaj a kt. nijemo ili gluvonijemo lice koje je pismeno 1.3. ozenjen/ neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. roden 21.. nakon cega stran ke izjavljuju daje tako postupljeno. .. da je pismeno. ----broj . JMB 0000000000000. da nije srodnik notar a. kojeg odobravaju i pred ovim i drugim notarom N.od dana ---. stranka takvo lice moze predloziti i ono moze biti svjedok samo pod uslovom da j e ono sposobno da joj predoci cjelokupni sadrzaj akta.. u ----. gluve. umjesto dva svjedoka. po zanimanju ekonomski tehnicar . nijema ili gluvonijema. Ako je neka stranka slijepa. Nadalje. br. pismen. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. U slucaju kada je stranka slijepa. H. poziva jedan svjedok. nijema ili gluvonijema. Na upit notara.01. nijeme i gluvonijeme stranke. Ovo je izuzetak od pravila da svjedok ne moze biti u srodstvu sa strankom. gluva. (u daljem tekstu: Prodavac).H stavlja otisak prsta. (slovima: __) godine.izdate od MUP-a --. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. koji zatim potpisuje i ovaj notar. postoji izuzetak od pravil a da se.. Za razliku od drugih svjedoka ovo lice moze biti i srodnik slijepe. gluva. stranka izjavljuje da je sin XX. ul. sa rokom vazenja do ---. gluvo. Gospodin H. notar to mora naznaciti u aktu. Dakle. svjedok u koga stranka ima povjerenje mora zadovoljav ati i sve druge uslove za svjedoka: da nije zaposlen kod notara. ---. kao i nacin na koji je stranka upoznata sa aktom37. P R I m J E R Prisustvo svjedoka u kojeg stranka ima povjerenje u slucaju kad je stranka slijepo. potpisuju. sto pr isutni drugi notar potvrduje svojim potpisom na ovom aktu..

.01.. M. Zakona o notarima CG. gluvo lice i da je pismena. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H. H.. (u daljem tekstu: Kupac). . od dana ---. Gospodin N.1945. br. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. po zanimanju ekonomski tehnicar. ----broj 3. ----. (slovima: __) godine. stranka izjavljuje da je sin XX..2. roden 21. JMB 0000000000000. sa rokom vazenja do ---... u -----. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju ovog ak ta svjedok u koga stranka ima povjerenje. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. i to:----------------------------------------------------------------------------------37 Clan 45. . sa prebivali stem u -----. izdatog od MUP-a ---. ul. Na upit notara.

izdatog od MU P-a ---.H koji mu je ujak. (slovima: __) godine. pismen. Zakona o notarima CG ne pravi ta razlika38. po zanimanju ekonomski tehnicar.1. ------br. sa rokom vazenja do ----. od dana ---. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Gospodin N. jer se u clanu 45. te da je svjedok sposoban da posebnim znacima sporazumijeva nja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje. a koja moze biti veoma znacajna u postupanju notara. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao biti svjed ok u sastavljanju ovog notarskog akta.kojeneznailinemozecitatiipisati . kojeg odobrav aju i pred svjedokom i ovim notarom potpisuju. Zakon a o notarima CG).H. ali da nije licno zainteresovan za ovaj pravni posao. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. Zbog toga se postavlja dilema: da li su uz svjedoka povjerenja potrebna dva svjedoka ili drug i notar ako je gluva stranka nepismena? Smatramo da bi pozivanje dva svjedoka ili drugog notara uz svjedoka povjerenja bilo potrebno radi postizanja potpune sigurnosti u postup ku sastavljanja notarskog akta kada je gluva stranka nepismena (vidi clan 40.ul. P R I m J E R Slijepo. ----------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. svjedok izjavljuje da je sin H.H. Zakona o notarima CG). Na upit notara. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog svjedoka procitao ovaj akt. u ----. N. koji je gluvonij emoj stranci predocio i objasnio ovaj akt posebnim znacima sporazumijevanja. nastanjen u ----. koji zatim potpisuje i ovaj notar. -------------------------------------------------------------------------Potrebno je voditi racuna o tome da li je slijepo. nijemo ili gluvonijemo lice pismeno ili ne i da li se moze potpisati na akt. br. gluvo.gluvo.nijemoiligluvonijemolice. stav 2. neposrednim pitanjima i preko svjedoka..2. k oji je takode procitala stranka H. te na osnovu licnog saznanja. ---------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. ----.08. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45.. da je drzavljanin Crne Gore. uvjerio se da njegov sadr zaj odgovara volji stranaka. roden 08.1961.. neozenjen. a sto prisutni svjedok potvrduje svojim potp isom na ovom aktu. da je u srod stvu sa prodavcem H.

ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte.. Na upit notara...1945.izdate od MUP-a --. (slovima: __) godine.3.1. ----broj . nijemih ili gluvonijemih lica koja znaju citati i koja ne znaju citati.. sa rokom vazenja do ---.------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 Clan 87. . ---. . Zakona o notarima F BiH pravi razliku izmedu gluvih. Gospodin H.01. sa prebivalis tem u -----..od dana ---. (u daljem tekstu: Prodavac). H. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. po zanimanju ekonomski tehnicar .. ul. stranka izjavljuje da je sin XX. u ----. i 88. roden 21. JMB 0000000000000. br..

da je drzavljanka Crne Gore..br.godine. br. punoljetna i poslovno spo sobna svjedoka:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gospodin N. roden 08..1945. neozenjen. br. ----. sa rokom vazenja do ----. po zanimanju ekonomski tehnicar.izdatog od MUP-a --. ----. Na upit notara. sa rokom vazenja do ---. te na osnovu licnog saznanja. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa.H koji mu je ujak.08. po za nimanju ekonomski tehnicar. Na upit notara.01. ovaj notar j e utvrdio da na . izdatog od MU P-a ---.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 2. ------br. N. H.1961. od dana ---. N. sa prebivali stem u -----. stranka izjavljuje da je sin XX. da je drzavljanin Crne Gore.Na upit notara. M. neudata. od dana ---.ul.08. u ----.3. ----broj 3. neozenjen... ali da nije licno zaintersovan za ovaj pravni posao. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. .1. roden 21. izdatog o d MUP-a ---. svjedok izjavljuje da je kci XX.. pismena. izdatog od MUP-a ---. da je u srod stvu sa prodavcem H.. po zanimanju ekonomski tehnicar. (u daljem tekstu: Kupac). (slovima: __) godine. JMB 0000000000000.. u ----. rodena 10. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju o vog akta svjedok u koga stranka ima povjerenje:---------------------------------------------------------------------------------Gospodin N. pismen. ---.H. nastanjen u ----. pismen. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. gluvo lice i da je nepismena. (slovima: __) godin. u -----. br. od dana ---. od dana ---. roden 08. br. sa rokom vazenja do -. ------br.1949. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka.10. ----. e u ----.. ----------------------Pored svjedoka od povjerenja pozvana su i dva pismena. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -----------------------------------------------------------------Gospoda D. ----.. svjedok izjavljuje da je sin XX. sa rokom vazenja do ----. svjedok izjavljuje da je sin H.. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. Na upit notara. nastanjen u -----ul.1.gdje je i nasta njena ul. ul. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. (slovima: __) godine.. po zanimanju ekonomski tehnicar. Gospodin N.1961(slovima: __). da je drzavljanin Crne Gore. D.

strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnositi zbog kojih ne bi mogli biti svje doci u sastavljanju ovog notarskog akta. a koji je gluvoj stranci XY p osebnim znacima predocio i objasnio akt. sto prisutni svjedoci potvrduju svojim potpis om na ovom aktu. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt. . ------------------------------------------------------------------------- . -------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. stav 2. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji str anaka. te da je svjedok od povjerenja sposoban da posebnim znacima sporazumijavanja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. a stranka___ stavlja otisak prsta. n eposrednim pitanjima i preko svjedoka AA u koga stranka ima povjerenje. kojeg odobravaju i pred svjedocima i ovim notar om potpisuju. koji zatim potpisuje i ovaj notar.Zakona o notarima CG). da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta.

sa rokom vazenja do________. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac koji potvrduje da je postupljeno kao naprijed i ovaj nota r. za potrebe sastavljanja ovog nota rskog zapisa pozvana i prisustvuje sudski tumac za slovenacki jezik gospodica Maja Ilic. Zakona o notarima CG). br. -------------------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. ---------------39 Clan 46. kojim je gospodica Maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik.1965. Zakona o notarima CG. rodena 01. P R I m J E R Formulacija u uvodnom dijelu akta kada se poziva sudski tumac. Iz razgovora o situaciji ovaj notar je ustanovio da gospoda CD ne vlada crnogors kim jezikom. te okolnosti se moraju naznaciti u aktu. nastanjena u Podgor ici ul. pa su stranke izjavile da je tako postupljeno. da su sadrzaj ovo g akta razumjele. (u daljem tekstu: sudski tum ac)-------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje Ministarstva pravde Crne Gore. ali se od toga odustalo.______. prilaze uz ovaj izvornik. JMB_____. te je. broj______. u Ljubljani. kojijestranciC D preveocjelokupnitekstovogaktanaslovenackijezik. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Sudski tumac je obligatorno ucesnik u postupku sastavljanja notarskog akta kada neka od stranaka ne razumije jezik na kome se sastavlja akt ili ako to stranka zahtij eva. P R I m J E R Notar je ovu ispravu procitao strankama uprisustvunaprijednaznacenogsudskogtumac a. . a koji dokument se u ovjerenom prepisu.___. koji je sacinio ovaj notar. (prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). od_____. od dana________. neposrednim pit anjima uz sudjelovanje naznacenog sudskog tumaca se uvjerio da sadrzaj ovog akta odgova ra volji stranaka. ------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju u zavrsnom dijelu akta notar je duzan na znaciti da je stranci preveden tekst akta (clan 46. a na kraju akta notar mora naznaciti da je ucesniku preveden tekst akta39.01 .2. izdatu od MUP-a Crne Gore. te ga slobodnom voljom odobravaju i pred ovim notarem potpisuju. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. ------------------------------------------------Notar je ispitao i uvjerio se da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i o kolnosti zbog kojih ne bi mogao ucestvovati u sastavljanju ovog notarskog akta.

.

pored formalne. jer se njime potvrduje i sadrzi na pravnog posla. Notarski zapis je akt koji u strogo propisanoj formi (clan 35. izvrsna isprava. a koji ujedno imaju punu dokaznu snagu javne isprave o i zjavama datim pred notarom. Zakona o notarima CG) definise kao akt o pravnim poslovima. ureduju javni registri i sl. Vaznost notarskog zapisa i zapisa o potvrdi pri vatne isprave ogleda se i u tome da on moze biti. ima i materijalnu autenticnost j avne isprave (tzv. izjavama vo lje i cinjenicama koje sastavlja notar u propisanoj formi i postupku. kao i razliciti prav ni poslovi za koje je Zakonom propisana obavezna forma notarskog zapisa. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i zapis o potvrdi priva tne isprave). Zapis je najznacajnija vrsta notarskih akata. te zapis o potvrdi privatne isprave. U daljem tekstu ovog rada obradivace se notarski zapis. Od svih notarskih akata. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (n otarski zapisnik). Sastavljanje takvih notarskih akata ne znaci puko pisanje te ksta isprave i ovjeravanje nego ukljucuje i postupak poducavanja i savjetovanja stran aka. puna dokazna snaga javne isprave). time se postize veci stepen pravne sigurnosti u pravnom prometu. 1. tj. notarski akti su javne isprave o pravnim poslov ima. Kao najstrozu formu pravnog posla. u okviru svoje nadleznosti. Isti postupak se mora primijeniti i kod zapisa o potvrdi p rivatne isprave. u Zakonom propisanoj proceduri. Otuda ova vrsta notarskog akta. Notar mora postupati. Zakona o notarima CG) sastavlja u cijelosti notar u okviru sluzbenih ovlas cenja. pod Zakonom odredenim uslovima (clan 53.Treci dio: Vrste notarskih akata Kao sto je vec ranije istaknuto. Notarski zapis Pojam notarskog zapisa. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere)40. Obaveznost forme zapisa. najznacajniji su akti koji se ticu pravnih poslova i iz java volje(notarski zapisi). 49. kao neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. a kojeg Za kon (clan 5. potvrduje not ar (notarske potvrde) i ovjere prepisa.-43. Zakona o notarima CG). Zbog toga je ova forma propisana kao obavezna kod vaznih po slova za koje se opredijelio zakonodavac. potvrde o cinjenicama koje. Zakona o notarima CG) i postupku (c lan 44. Zakon je za odredene pravne poslove izricito propisao obavezu da se moraju saciniti u formi notarskog zapisa . koji je Zakonom izjednacen sa notarskim zapisom41. njegova forma i sadrzina.

a Zakona o notarima CG. 38 . i 50. Zakona o notarima CG.40 Clanovi 50.-70. 41 Clan 50.

ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica i lica koja nemaju poslovnu sposobnost. za pojedine pravne p oslove forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave moze biti predviden a i drugim zakonima. datum i mjesto rodenja. pa time i notarskog zapisa. ciji su predmeti nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . zapisa o potvrdi privatne isprave.) i Pravilnik o radu notara CG (clan 20. takode. 22. i stranke mogu da zahtijevaju formu notarskog zapisa i za druge pravne poslove za koje nije predvidena obavezna forma zapisa. Ovo ce se u praksi cesto desavati. datum i vrijeme sastavljanja notarskog zapisa.-43. U formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave sacinjavaju se slje deci pravni poslovi: bracni ugovori i ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. tekst pravnog posla i zavrsni dio. Mjesto. obecanja poklona i ugovori o poklonima u slucaju smrti. ugovori o raspodjeli i ustupanju imovine za zivota. ugovori o dozivotnom izdrzav anju i nasljednicke izjave. a narocito kod onih poslova koji. Uvodni dio Uvodni dio treba da sadrzi: Licno ime notara. onda oni nece proizvoditi pravno dejstvo 42. Sadrzaj notarskog zapisa. Pored naprijed naznacenog odredenja u Zakonu o notarima CG. Pored toga. 2.) propisali su tehniku sastavljanja i oznacavanja notarskih akata. Zakon o notarima CG (clan 35. Notarski zapis ili. Obavezni elementi sadrzaja notarskog zapisa bi se mogli podijeliti na tri dijela : uvodni dio. mogu biti izvrsne isprave43. koje su obavezujuce prilikom njegovog s acinjavanja44. njegovo sjediste i izjavu da postupa u svojstvu notara. sam teks t Zakona ima odredbe o sadrzaju notarskog zapisa. Ako takvi pravni poslovi ne budu sacinjeni u zahtijevanoj formi. sa njime izjednacenog. a sto je vec naprijed i istaknuto. ako budu sacinjeni u formi not arskog zapisa i uz ispunjenje drugih uslova. adresu i jedinstveni maticni broj ucesnika . ugovori o kupovini sa zadrzavanjem prava svojine.1. Licno ime. pravni poslovi ciji je predmet prenos ili sticanje svojine ili drugih stvarnih p rava na nepokretnostima.

njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika. Broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet i naziv organa koji je izdao is pravu. Zakona o notarima 44 Clan 50.(stranaka i drugih ucesnika). a za pravno lice njegov naziv i sjediste. Zakona o notarima CG 43 Clan 53. licno i me i adresu njegovog zastupnika. Zakona o notarima . broj rjesenja o upisu u registar. 42 Clan 51.

Dana 14. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepok retnosti Sluzbeni list R. P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka lica od kojih jedno ne zn a sluzbeni jezik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. njihov broj. Gospodin AB. rjesenje centra za socijalni rad itd. sacinim notar skizapis ugovoraoprodaji. datum izdavanja i izdavaoca).2009g. 90. Ovi akt i se obavezno prilazu uz izvornik. Obala br..1.za sebe licno ili kao zastupnici-punomocnici odredenih lica u cije ime se pravni po sao preduzima. neki drugi zakoni propisuju i druge podatke potrebne npr.10. propisano da se u Katastru nepokretnosti. pored imena i prezimena za fizicko lice. sa prebivalistem u Podgorici. JmB____ _____. sa rokom vazenja do____. Iza podataka o identifikaciji stranaka nuzno je naznaciti u kom svojstvu nastupa ju . a sto se mora naznaciti u samome notarskom aktu. UZZ broj: 15/2009. Obala br. po zanimanju menadzer. a koji izjavljuje da je: sin A. od dana _______. uvodni dio moze sadrzavati naznaku isprava koji se prilazu kao i odredene poduke i upozorenja. a za pravno lice maticni broj. Pravilnikom o radu notara u clanu 27. upisuje i ime jednog roditelja._______broj______. koji je upisan u poslovnom Registru. 29. (u daljem teks . roden dana_______u Podgorici. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. drzavljanin Crne Gore. te navesti isprave odnosno osnove ovlascenja za zastupanje (punomocje. preda mnom. u 11 (jedanae st) casova. br. nastanjen u Podgorici ul.1. t akode. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------------1.C./07. propisano je da se u Upisnik o notarskim zapisima i za pisnicima UZZ upisuje i zanimanje fizickog lica). ul.. broj____ _.Treci dio: Vrste notarskih akata Pored tih obaveznih podataka propisanih Zakonom o notarima. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. te konstataciju notara da su stranke sposobne i ovlastene za predu zimanje odredenog pravnog posla. izdatu od mUP-a Crne Gore. ozenjen. sa zahtjevom da. Sastavni dio uvodnog dijela su i podaci o oznacavanju notarskog akta iz Pravilni ka o radu notara.G. (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). na osnovu njihovih izjava volje. za provodenje notarskog zapisa u javnim registrima (tako je u cl. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. ul.

sa prebivalistem u Podgorici. JmB___ _____. Gospoda CD. rodena dana_____u Ljubljani._izdatu od mUP-a Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci . ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. od dana________. broj____ _. sa rokom vazenja do________. drzavljanka Crne Gore.tu: Prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Podgorica. od_____. . dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). n astanjena u Podgorici. JmB_____. u 11 (j edanaest) casova.1.(u daljem tekstu: Kupac)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospoda CD ne vlad a crnogorskim jezikom. te je. prilaze uz ovaj izvornik.___. rodena 01. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u L K. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. objasnio im prav ne domete i posljedice njihovih izjava.1965.________. broj______.. za sastavljanje o vog notarskog zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic . ul. izdatu od mUP-a Crne Gore. ul.1. godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). sa zahtjevom da.01. na osnovu njihovih izjava volje.2009. nastanjena na adresi ul. Obala br. od dana________. koji je sacinio ovaj notar. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pr avnog posla. ali se od toga odustalo. Notarski zapis B.-----------------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta. preda mnom. Dana 14. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------UGOVOR O PRODAJI P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka i pravna lica.______. (u dalj em tekstu: sudski tumac)-------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. br. udata. sa rokom vazenja do________. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. Obala br. kojim je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. ul. po zanimanju frizerka. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. UZZ broj:15/2009.1. s tim da pravno lice zastupa punomocnik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. u Ljubljani.10.

drzavl janin Crne Gore. Gospodin Dinic (Zlatko) Dejan.1.1946. Deseta br. JmBG 2012946000000. sa rokom vazenja trajno. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. ---------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . po zanimanju gradevinski tehnicar.g. ul.05. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.. godine (dvadeseti decembar h iljadu devetstotinacetrdesetseste godine) u Podgorici. izdate od mUP-a Crne Gore. broj 05XYC . pema vlastitoj izjavi.sacinim notarski zapis ugovora o hipoteci.2006.12. ozenjen. od dana 15. roden 20. istovremeno su pristupila slijedeca lica: --------------------------------1. (slovima: ___).( u daljem tekstu:Hipotekarni duznik).

notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanje ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca. ul. od ____. sa sjedistem u Podgorici.kojejesacinjeno dana01 09 2009godine. sa rokom vazenja do 14.10. JmB 010853000000. broj_____. u Podgorici. po zanimanju dipl. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. Prva br.. Notar je strankama procitao naznaceni dokument.---------------------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Registru nije bilo promjena. sa sluzbenim sjedistemuPodgorici.. te se uvjerio u pravu volju stranaka.08. Podgorica. te iz istog utvrdio naprijed naz nacene podatke za hipotekarnog povjerioca.1960. Tekst pravnog posla . kao i to da je naznacenu punomocje potpisalo ovlasceno lice.uformi notarskogzapisa. koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prila ze uz ovaj izvornik.2014. -------------------Ovlastenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocauovom notarskom zapisuovajnotarjeutvrdio uvidomuotpravakizvornikaPunomocja. rodena 01.podbrojemUZZ-31/09 . pravnik. ul. sud Podgorica (udaljemtekstu:Hipotekarnipovjerila c). maticn i registarski broj subjekta upisa 1-273 ___. od dana 14 . objasnio im p ravne domete i posljedice.ul Prvabr 2 .08. godine(slovima: ___). ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju. Peta br. izdate od strane mUP-a Crne Gore. te ustanovio da su sposobne i ovlastene za preduzimanje ovog pravn og posla.godine(slovima: ___). Nadalje.g. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgor ici.odstrane notaraXY.9.08.----------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a.2004.d..akoje punomocjeseprilazeuzo vajizvornik nakonstojeprocitana strankama ----------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje.Treci dio: Vrste notarskih akata 2 BANKA______ a. broj 04BTH6377.(slovima:prvog august a hiljadudevetstotinasezdesete godine). stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -------------------------------------------3. koju zastupa zaposlenik-punomocnik AA. sa prebivalistem i adresom u Podgorici.

a u skladu sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu postupak sacinjavanja nota rskih akata. . koje unosi u notarski akt. odnosno preduzimajuci pravni posao. Po red toga. tu dolazi narocito do izrazaj a primjena odredbi materijalnog prava koje se odnose na konkretni pravni posao. Detaljnije o ovome ce biti govora u dijelu ovog rada koji se odnosi na no tarske zapise pojedinih pravnih poslova. notar je duzan vo diti racuna o potrebnim podukama i upozorenjima strankama.U ovom dijelu notarskog akta unose se izjave volja ugovornih strana kojima se ze li postici odredeni cilj. u vezi sa izjavama volja o preduzimajucem pravnom poslu.

br. ko ji. datum i vrijeme sastavljanja obavezan je element sadrzaja nota rskog zapisa. koji se moze naznaciti u uvodnom ili u zavrsnom dijelu ili na oba mjesta . iznos naplacene naknade i troskova (clan 127. te se neposrednim pitanjima uvjerio da sad rzaj ovog notarskog zapisa odgovara njihovoj volji. Zavrsni dio isprave 4. potpisi ucesnika i notara.______.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godi ne). te pecat i stambilj notara (clan 40). P R I m J E R Zavrsni dio isprave Od ovog notarskog zapisa dobijaju:--------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimalac (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) ---------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1)-------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. dana 14. u 11 . Zavrsni dio isprave Zakon o notarima CG navodi da notarski zapis nuzno mora da sadrzi i sljedece ele mente: izjavu da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da su saglasni sa zapis om koji je sastavio notar. gluva. potpisuju u prisustvu notara.4. datum i vrijeme sastavljanja notarskog akta. U zavrsnom dijelu isprave mogu biti unesene poduke i upozorenja.). naznaku da je stranci koja ne zna sluzbeni jezik. -----------------U Podgorici. nacin na koji je stranka (slijepa. iznos_________. nijema ili gluvonijema) upoznata sa sa drzinom akta (clan 45.10. a na sli jedeci nacin:_ tar. preveden tekst akta (clan 46.--------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao strankama ovaj akt. stav 3. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. mjesto.) . biljesku o tome kad i kome je notar izdao otpravak akta. Napomena: Mjesto.). nakon cega stranke izjavljuju da je tako postupl jeno. kao takav. nakon cega je ovaj akt potpisao i ovaj notar.

(jedanaest) casova. pecat i stambilj notara) .------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac: Drinic marko (potpis) Poklonoprimac: Drinic milan (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.

svakako. Izvori obligacionih odnosa Izvori obligacionopravnog odnosa su pravne cinjenice i skupovi pravnih cinjenica za cije nastupanje objektivno pravo vezuje nastanak obligacionopravnih odnosa. Od ukupnog broja obligacija. koje nazivamo imenovanim ugovorima. najveci broj otpada na one cija je osnova ugovor. ucinke). Prema strukturi Zakona o obligacionim odnosima. relativno su dejstvo. Pravne cinjenice pomocu odredenja sadrzanog u Zakonu. koje moze biti protivpravno (delikti) ili saglasno pr avu (ugovori i drugi pravni poslovi)45. imovinska prava i obaveze. sluze razmjeni roba (stvari) i usluga. Karakteristika modernog poslovanja je porast narocito broja i vrsta usluga (finansijski sektor i sektor osiguranja. odnosno ponasanja. telekomunikacije.). Samim tim. kao izvora obligacija. mogu se ustano viti pojedine osnov nastanka obligacionih odnosa. Ugovor je . u pravilu. Shva tanje da obligacionopravni odnosi nastaju jedino iz ugovora i zakona. previse je usko i previse uopsteno. prenos. a pra vne cinjenice neposredni izvor raznovrsnih pravnih dejstava u pravnom zivotu. prenosivi su. Karakteristike svih obligacion ih odnosa. gasenje. dovoljno j e da ugovor ocijenimo kao najvazniji izvor obligacija. 1 1 Ugovorkaopravniposao Ugovori predstavljaju najvazniji izvor obligacionih odnosa i zauzimaju narocito mjesto u obligacionom pravu. Obligacioni odnosi nastaju najcesce na osnovu ljudski h radnji. Ugovori. Nastanak. Pravni sistem sadrzi pojedine Zakonom regulisane ugovore. Zakonom neregulisane ugovore nazivamo neimenovani m ugovorima. sticanjem bez osnova. izmjena subjektivnih prava i pravnih situacija. predstavljaju ugovori i delikti. proiz vode navedene pravne posljedice (dejstva. koje svako dnevno nastaju. Moglo bi se reci da je zakon posredan. Najvazniji izvor obligacioni h odnosa. t uristicki aranzmani itd. tako da dolazi do nastanka ugovora koji nisu navedeni u samome Zakonu. informatika i programiranje. kao predmet tih odnosa. Potreba savremene ekonomije je veca od Zakonom regulisanih mogucnosti obligacionih ugovora. transport. Pravne cinjenice se dijele na prir odne dogadaje i ljudske radnje. jednostranom izjavom volje i drugih Zakonom utvrdenih cinjenica.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1. Obligacioni odnosi nastaju iz ugovo ra. poslovodstvom bez naloga. prouzrokovanjem stete (delikt). a sama prava su zasticena imovinskom sankcijom. ucesnici u obligacionim odn osima su ravnopravni. uzrok uje se pravnim cinjenicama.

159. 44 .45 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic. g od. Beograd 1996. str. Uvod u gradansko pravo.

1. Izvori obligacionih odnosa dvostrani pravni posao, kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da ce drugoj st rani nesto odredeno izvrsiti- bilo dati, dopustiti ili uciniti, odnosno nesto odredeno prop ustiti, a druga strana sve to prihvata, uz naknadu ili bez nje. Za svaki ugovor neophodno je postojanje najmanje dvije strane, koje se nazivaju ugovornim stranama (kontrahenti, ugovorn ici). Ugovor predstavlja izjavu volja, ucinjene s namjerom proizvodenja neke pravne posljedice. Da bi se postigao odredeni pravni efekat, izjave volja moraju biti s aglasne i usmjerene na postizanje zeljenog cilja. Dakle, ugovor nastaje na osnovu slobod no i saglasno izjavljenih volja poslovno sposobnih lica, a ne na osnovu zakona. Izjavljena vol ja mora biti pravno relevantna. Volja je pravno relevantna kad se ugovore prava i o baveze koje su obje strane zeljele i bile svjesne ili su morale biti svjesne njihove pr avne posljedice. teorija volje i teorija izjave daje nam odgovor na pitanje koja volja je pravno relevantna. Rezultati ovih teorija su medusobno potpuno razliciti. Zakon o obligacionim odno sima slijedi teoriju izjave46 (sklapanje ugovora), ali u nekim slucajevima prihvata r jesenja teorije volje47 (relativno nistavi pravni poslovi). Prema zakonskoj formulaciji, ugovor je sklopljen kada se ugovorne strane sporazu me o bitnim sastojcima ugovora (essentalia negotii). Nas zakon, a ni drugi inostran i zakoni, ne sadrzi definiciju sta je to bitan sastojak ugovora. Bitni sastojci ugovora su minimalni sastojci neophodni za postojanje ugovora. Oni u pravilu zavise od vrste ugovora, kao, naprimjer, prodaja, zajam, zakup, poklon itd. Bitni sastojci ugovora mogu b iti objektivni, koje odreduje Zakon48, i subjektivni, koje odreduju same ugovorne st rane49. Subjektivni sastojci ugovora ne predstavljaju nuzne uslove nastanka ugovora, ali za jednu ugovornu stranu predstavljaju vazan elemenat ugovora, bez kojeg ne zeli sklopiti ugovor. Nuzno je da se ugovorne strane sloze o uslovima i da ih kao bitne ugovor e. Objektivne sastojke ugovora nije potrebno dokazivati u slucaju spora, dok subjek tivne elemente mora dokazivati ona strana koja tvrdi da su oni ugovoreni. Pored bitnih sastojaka, postoje i prirodni, kao i sporedni sastojci ugovora. Prirodni sastojci cine sast avni dio ugovora, bez obzira da li su dogovoreni ili ne. Odgovornost prodavca za mate rijalne i pravne nedostatke predstavlja tipican primjer prirodnih sastojka ugovora. Spor edni sastojci ugovora (accidentalia negotii) su oni koje ugovorne strane, na osnovu s lobode

ugovaranja, mogu dogovoriti. Sporedni sastojci vaze samo onda kada ih strane ugo vore, npr. ugovorna kazna kod neispunjenja ili zakasnjenja u ispunjenju nenovcane obav eze. Ugovorne strane mogu svoja prava i obaveze urediti kako to njima najbolje odgova ra u skladu sa zakonom. Ugovori se, u pravilu, temelje na nacelu dispozitivnosti50. 46 Clan 19. ZOO CG: Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane sporazumjele o bitnim elementima ugovora . 47 teorija volje je prihvacena kod mana volje: zablude, prijetnje, prevare ili p risile. Clan 95. ZOO CG tumacenje ugovora. 48 Npr. kod kupoprodaje clan 463. ZOO CG odreduje da predmet i cijena cine bitne sastojke ugovora. 49 Npr. kod ugovora o zajmu, pored zakonske obaveze zajmodavca da preda zamjenjl jivu stvar u svojinu zajmoprimca, uz obavezu vracanja, i subjektivno odredenje da sacine ugovor u pis anoj formi. 50 Abedin Bikic, Obligaciono pravo opci dio, Sarajevo 2004. god, str. 70.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1 2 Pravna dejstvaugovora Ugovor proizvodi sva ona pravna dejstva koja proizvode pravni poslovi uopste. U oblasti obligacionog prava ugovorom se postizu tri razlicita pravna dejstva. Najprije se ugovorom mogu stvoriti obligacije. Kada se govori o izvorima obligacija, najcesce se misl i na ovo dejstvo, jer su oni u ovom segmentu i najinteresantniji. Kao drugo, pomoc u ugovora se moze postici i dejstvo koje se ogleda u izmjeni neke vec postojece obligacije . to je slucaj kada izmedu ugovornih strana postoji obligacioni odnos koji je nastao bilo iz kog izvora, pa ga strane svojim nekim novim ugovorom zele u necemu promijeniti. Na kraju, kao trece dejstvo, ugovorom se u obligacionom pravu moze postici i dejstv o gasenja jedne vec stvorene obligacije. to su ugovori kojima se duznik oslobada obaveze, cime se postize gasenje obligacije51. Pored navedenih osnovnih dejstava, ugovorom se u oblasti gradanskog prava mogu p ostici i neka druga dejstva. tako, naprimjer, u francuskom pravu ugovorom se moze stica ti svojina i to samom cinjenicom sklapanja ugovora bez predaje stvari. Na ovaj naci n ugovor proizvodi i stvarnopravna dejstva, pa stoga neki autori ovakve ugovore na zivaju stvarnim ugovorima. U nasem pravu ovo nije moguce, zbog toga sto se kod nas svoj ina stice (derivativnim putem) samo ako, pored osnova sticanja, postoji i predaja st vari, odnosno, ako se radi o nepokretnostima, upisom u katastar nepokretnosti52. 1 3 Opstiuslovisklapanja obligacionihugovora Obligacioni ugovori nastaju saglasnim izjavama volja ugovornih strana, koje proi zvode pravno dejstvo nastanka, prestanka, prenosa ili izmjene postojecih subjektivnih prava. Prema opstim pravilima, izjava volje mora biti data od lica koje ima potrebnu po slovnu sposobnost, da je ozbiljna i data u namjeri proizvodenja pravnog ucinka, slobodn a i u potrebnoj formi, ako zakon to zahtijeva. Zeljeni pravni ucinci moraju biti u skladu sa Ustavnim nacelima, imperativnim normama i drustvenim moralom, a ukoliko to nije slucaj, postoji znacajan nedostatak, koji cini pravni posao nevazecim. Da b i jedan ugovor imao svojstvo obligacionog ugovora, on mora ispunjavati sljedece pretpost avke: 1. 2. 3. 4. 5. 51 da ugovorne strane posjeduju potrebnu poslovnu sposobnost: da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana; da postoji predmet ugovora; da postoji dozvoljeni osnov obavezivanja iz ugovora, potrebna forma ugovora kao poseban uslov kod odredenih ugovora. Zivomir S. Dordevic/Vladan S. Stankovic, Obligaciono pravo, Opsti dio, Beogra

d 1976., str. 128. 52 Clan 84. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, Sluzbeni list CG, broj 19/09.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla je imperativna zakonska odredba53, po kojoj notar mora postupati u postupku sastavljanja notarskih akata , a takode proizilazi iz materijalnog prava. tako npr. testament moze saciniti lic e sa navrsenih petnaest godina zivota i koje je sposobno za rasudivanje. Notar je ovl ascen da odbije preduzimanje radnje ako zbog maloljetstva ili nekog drugog zakonskog razl oga stranka ne moze punovazno zakljucivati pravne poslove54. Notar ce odbiti sastavl janje akta, pored insistiranja stranaka, u svim slucajevima kada je zakonom izricito z abranjeno sklapanje odredenog pravnog posla. tu nema mjesta davanja poduka i upozorenja od strane notara, nego je notar duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje. 2 1 Sposobnost ugovornih strana Da bi subjekti prava svojim izjavama volja mogli proizvoditi pravne ucinke, tj. sudjelovati u obligacionim odnosima, nuzno je postojanje odredene sposobnosti tih subjekata. ta sposobnost se dijeli na: pravnu sposobnost i poslovnu sposobnost. 2 2 Pravnasposobnost Subjekti ili lica u pravu mogu se definisati kao nosioci pravne sposobnosti, pos ebnog pravnog kvaliteta koji cini podobnost da se bude imalac prava i obaveza (vlasnik , povjerilac, duznik, nasljednik itd.). Da bi neko lice postalo pravnim subjektom, dovoljno je postojanje pravne sposobnosti tog lica. Dakle, svaki pravni subjekt posjeduje pr avnu sposobnost, tj. sposobnost da ima prava i obaveze55. Postoje dvije vrste pravnih subjekata: ljudi kao pojedinci (fizicka lica) i odredene ljudske zajednice (organizacije) s nabdjevene pravnom sposobnoscu, koje nazivamo pravnim licima. U pravilu, pravna sposobnost za fizicka lica nastaje rodenjem, a za pravna lica registracijom56. Ugovore mogu sklapati svi subjekti prava pod odredenim pretpostavkama. Ugovore mogu sklapati pojedinci, kako to Zakon o obligacionim odnosima za fizicka lica kaze, kao i pravna lica, i to sve vrste pravnih lica. Da bi se svojim izjavama volje stvarala prava i oba veze, potrebno je prethodno imati sposobnost subjekta prava. Dakle, poslovna sposobnos t nuzno pretpostavlja postojanje pravne sposobnosti. Subjekt prava moze, ali i ne mora imati poslovnu sposobnost, dok postojanje pravne sposobnosti ne pretpostavlja nu zno postojanje i poslovne sposobnosti. Postojanje pravne i poslovne sposobnosti je r egulisano imperativnim normama, tako da zainteresovani subjekti ne mogu uticati na njihovu izmjenu ili primjenu.

53 Clan 44. i clan 47. Zakona o notarima Crne Gore. Clan 80. stav 1. Zakona o no tarima FBiH. 54 Clan 27. stav 1. tacka 3. Zakona o notarima CG. 55 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 51. 56 Izuzeci: nasciturus, sudsko proglasenje nestalog lica za umrlo, ortacko drust vo, priznavanje procesne sposobnosti prije upisa u odredene registre.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 2 3 Poslovnasposobnost Poslovna sposobnost se moze definisati kao sposobnost sklapanja pravnih poslova (ugovora). Pod sposobnoscu sklapanja pravnih poslova podrazumijeva se sposobnost izjave volje koja proizvodi gradanskopravne ucinke (nastanak, prenos, promjenu ili pres tanak subjektivnih gradanskih prava). to, naprimjer, poslovna sposobnost znaci sposobn ost sklopiti kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, saciniti testament, odreci se nekog prava itd. Dakle, poslovna sposobnost predstavlja sposobnost proizvodenja pravne posljedice57. Poslovnu sposobnost dijelimo na: potpunu poslovnu sposobnost, ogra nicenu poslovnu sposobnost i potpunu poslovnu nesposobnost. 2 3 1 Potpunaposlovnasposobnost Fizicko lice, u vezi sa poslovnom sposobnoscu, ili je potpuno poslovno sposobno, ili ograniceno (djelimicno) sposobno, ili potpuno poslovno nesposobno. Potpuna poslo vna sposobnost stice se punoljetstvom ili sklapanjem braka prije punoljetstva u skla du sa zakonom. Punoljetnim postaje lice koje je navrsilo 18 godina zivota58. Poslov nu sposobnost moze steci i maloljetno lice, ali starije od 16 godina sklapanjem braka uz dozvo lu suda59. O ovom nacinu sticanja poslovne sposobnosti odlucuje sud u vanparnicnom postupku, na prijedlog maloljetnog lica, uzimajuci u obzir njegovu dusevnu zrelo st. Za sklapanje punovaznog ugovora potrebno je da ugovarac ima poslovnu sposobnost koj a se trazi za sklapanje tog ugovora60. Sticanjem neogranicene (pune) poslovne spos obnosti, to lice se pravno osamostaljuje. Puna poslovna sposobnost je po svom karakteru o psta i potpuna. Opsta, jer neko lice stice pravo na sklapanje svih pravnih poslova, a potpuna, jer to znaci da ove poslove sklapa neko lice bez saglasnosti zakonskog zastupnik a ili organa starateljstva. Maloljetnik sa petnaest godina zivota moze, bez saglasnosti svog zakonskog zastu pnika, samostalno stupiti u radni odnos i samostalno raspolagati zaradom61. Ova sposobn ost se naziva radna sposobnost. Maloljetnik sa navrsenom petnaestom godinom zivota, pod uslovom da je sposoban rasudivati, dobiva aktivnu testamentarnu sposobnost62 . Lica mlada od petnaest godina ne mogu saciniti testament ni uz pomoc svojih zako nskih zastupnika, jer se testament moze saciniti samo licno. Pravna lica mogu sklapati ugovore u pravnom prometu u okviru svoje pravne sposob nosti. Ugovori sklopljeni protivno ovome, nemaju svoje pravno dejstvo, a savjesna stran a moze zahtijevati naknadu stete koju je pretrpjela usljed sklapanja ugovora koji

nema pravno dejstvo. Pravna lica imaju specijalnu poslovnu sposobnost, odredenu priro dom 57 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 57. 58 Clan 13. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 1. i 2. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije BiH, broj 35/0 5. i 41/05.). 59 Clan 13. stav 2. u vezi sa clanom 24. stav 2, Porodicnog zakona Crne Gore, Sl uzbeni list RCG 1/07. 60 Stav 1. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 61 Clan 66 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07 62 Clan 61 Zakona o nasljedivanju, Sluzbeni list CG, 74/08. Clan 62. Zakona o na sljedivanju SR BiH potrebno je da ima sesnaest godina zivota, Sluzbeni list SR BiH 7/80, 51/80.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla djelatnosti i ciljem radi cijeg ostvarenja su osnovana. Bivsim zakonom o obligac ionim odnosima postavlja se opste pravilo kojim se odreduje da pravna lica mogu sklapa ti ugovore u okviru svoje pravne sposobnosti. Ugovori sklopljeni protivno ovom prav ilu, ne proizvode pravne ucinke (clan 54. ZOO bivse SFRJ). U novonastalim drzavama ov o pravilo se derogira drugim posebnim zakonima, kao, naprimjer, Zakonom o privredn im drustvima / preduzecima, odredenjem da pravni posao sklopljen van obima pravne sposobnosti pravne osobe, ostaje na snazi (clan 9. Zakona o privrednim drustvima F BiH). Pravna teorija, tzv. ultra vires, koja dolazi iz common law pravnih sistem a, napustena je i u pravu Evropske unije63. 2 3 2 Ogranicenaposlovnasposobnost Fizicko lice u crnogorskom zakonodavstvu moze biti potpuno poslovno sposobno ili ograniceno poslovno sposobno, a potpuno poslovno nesposobno samo u slucajevima kada mu je potpuno oduzeta poslovna sposobnost odlukom suda u vanparnicnom postu pku64. Dijete koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota, prema novim zakonskim rjesenjima, moze samostalno preduzimati pravne poslove kojima ne stice ni prava ni obaveze i pravne poslove malog znacaja65. Ostale pravne poslove takva lica mogu preduzimati samo preko zakonskog zastupnika ili staratelja, a u nekim slucajevima je potrebn o odobrenje organa starateljstva. Fizicka lica koja su navrsila cetrnaest godina zivota takode imaju ogranicenu poslovnu sposobnost66, a ona se jos nazivaju i st arijim maloljetnicima. takva lica mogu bez saglasnosti (dozvole ili odobrenja) svog zak onskog zastupnika ili staratelja sklapati samo one pravne poslove cije im je sklapanje Zakonom dopusteno67. Ograniceno poslovno sposobna lica sa navrsenih cetrnaest godina zivota mogu potpuno samostalno i bez icije saglasnosti sklapati poslove manjeg z nacaja i poslove kojima ne sticu ni prava ni obaveze. Koji su poslovi manjeg znacaja, f akticko je pitanje, koje se procjenjuje u svakom pojedinacnom slucaju. Pravne poslove ve ceg znacaja, odnosno ostale pravne poslove koji ne spadaju u poslove manjeg znacaja i poslove kojima se ne sticu ni prava ni obaveze, mogu sklapati lica sa navrsenih cetrnaes t godina zivota, uz prethodnu ili naknadnu saglasnost svog zakonskog zastupnika. Z akonskom zastupniku, odnosno staratelju, za poslove veceg znacaja koji prelaze okvire redovnog poslovanja i upravljanja, tj. za otudenje ili opterecenje nepokretne st vari, te vrednije pokretne stvari i prava iz imovine djeteta, potrebno je odobrenje organ a starateljstva. Zakonski zastupnik, odnosno staratelj, bez prethodnog odobrenja organa starateljstva, ne moze preduzimati poslove koji prelaze okvire redovnog poslovan ja ili

upravljanja sticenikovom imovinom, u koju, svakako, spadaju nepokretnosti68. Za otu 63 Milic Simic/Marko Rajcevic, Harmonizacija zakona o privrednim drustvima -pred uzecima u BiH, str 7. 64 Clan 235 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 65 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 66 Clan 66. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 5. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. 67 Stav 2. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 68 Clan 308. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Clan 1 78. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U clanu 179. ovog zakona odredeno je koje poslov e moze poduzimati staratelj uz prethodno odobrenje organa starateljstva.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima denje nepokretnih stvari u svojini maloljetnog lica, uvijek je potrebno odobrenj e nadleznog organa starateljstva. Zakonski zastupnici maloljetnog lica su oba roditelja, pod uslovom da vode zajed nicki zivot. Jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili kad jedan roditelj sam zivi sa djetetom, a nije donesena odluka suda o vrsenju roditeljskog prava, ili kad je drugi roditelj nepoznat, ili kad je umro, ili je potpuno lisen roditeljskog p rava, odnosno poslovne sposobnosti69. Medutim, kada se radi o pitanjima koja bitno uticu na zi vot djeteta, a u koja spada i raspolaganje imovinom djeteta velike vrijednosti, u to m slucaju roditelj koji ne vrsi roditeljsko pravo ima pravo i duznost da odlucuje zajednic ki i sporazumno sa roditeljem koji vrsi roditeljsko pravo70. Dakle, kada je odredeno da jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo, a otuduje se ili opterecuje nepokretnost u vlas nistvu maloljetnika, potrebno je ukljuciti i drugog roditelja koji ne vrsi roditeljsko pravo, odnosno nuzno je pribaviti njegovu saglasnost. U pojedinim zemljama, u vezi sa ovim, pos toje i drugacija rjesenja71. Saglasnost data prethodno, prije sklapanja pravnog posla ( dozvola), omogucava da pravni posao vezuje stranke od samog sklapanja ugovora (perfekcija ugovora). Ukoliko to nije slucaj, posao ne vazi, ali moze biti osnazen davanjem naknadne saglasnosti (naknadno odobrenje) u zakonskom roku. Za vrijeme trajanja tog roka, sudbina ugovora je neizvjesna, sto se u teoriji naziva poslovima koji hramlju (n egotium claudicans)72. Ograniceno poslovno sposobno lice je i ono punoljetno lice kojem je djelimicno oduzeta poslovna sposobnost (clan 235. stav 2. PZCG). Ako je sposobnost razumnog postupanja iskljucena samo u nekim oblastima zivota, poslovna nesposobnost se ogranicava samo na te oblasti. 2 3 3 Poslovna nesposobnost Porodicno zakonodavstvo Crne Gore propisuje da je potpuno poslovno nesposobno samo ono fizicko lice koje je odlukom nadleznog suda u vanparnicnom postupku pot puno liseno poslovne sposobnosti zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti ili kojeg drugog uzroka. takvo lice nije sposobno da se samo brine o svojim pravima i inte resima (clan 235 PZCG). U nekim zakonodavstvima poslovno nesposobno je ono fizicko lice koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota (mladi maloljetnici). Poslovno nespos obno je i punoljetno lice kome, zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti, mentalne slabos ti, opijenosti ili slicnih stanja, nedostaje sposobnost da razumno postupa. takva lica nisu spo sobna da se sama brinu o svojim pravima i interesima, pa im poslovna sposobnost moze b

iti 69 Clan 73, 76-78 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 70 Clan 79 stav 3 i 4 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 71 U Federaciji BiH usvojeno je pravilo da ako roditelji ne zive u porodicnoj za jednici, roditeljsko staranje ostvaruje roditelj sa kojim dijete zivi, osim ako odlukom suda o tome sa kojim r oditeljem ce dijete zivjeti nije drugacije odredeno odnosno ako i drugom roditelju nisu data odreden a prava i duznosti koja se ticu vaznijih pitanja za interese djeteta. Drugi roditelj ima pravo da b ude informisan a ako se ne slaze sa nekim postupkom drugog roditelja moze se obratiti sudu. 72 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo Opci dio, stvarno, obvezno i nas ljedno pravo, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 31 i 3 2. Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 57.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla u potpunosti oduzeta u vanparnicnom postupku73. Prema nasem pravu, pravni poslov i preduzeti od strane poslovno nesposobnih lica su apsolutno nistavi i ne proizvod e nikakvo pravno dejstvo, osim pravnih poslova kojima ne stice ni prava ni obaveze, i prav nih poslova malog znacaja74. Stanje poslovne nesposobnosti moze se produziti i posli je navrsene osamnaeste godine zivota, ako iz odredenih razloga lice nije sposobno d a se samo stara o svojoj licnosti, pravima i interesima. takode, stecena poslovna spo sobnost se moze kasnije oduzeti, ako punoljetno lice postane nesposobno da rasuduje ili svojim ponasanjem ugrozava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica. U pravnoj doktrini, odredivanje granice od cetrnaest godina za ogranicenu poslov nu sposobnost, odnosno nesposobnost, ocjenjuje se kao previsoka i neadekvatna prema stvarnom stanju i narastajucim potrebama u zivotu. Stvarne potrebe i sama zrelos t odlucivanja mladih maloljetnika ukazuju na previsoko postavljenu dobnu granicu izmedu mladih i starijih maloljetnika. Uporedno pravo poznaje i priznaje mnogo nizu sta rosnu granicu izmedu ovih osoba. U mnogim drugim zemljama postavljena je niza starosna granica koja je potrebna za obavljanje pojedinih kategorija pravnih poslova. Kod poslova manje vrijednosti, vecina evropskih zemalja ne postavlja nikakvu donju granicu f izickim licima za pravno valjano preduzimanje tih poslova, a to rjesenje je prihvaceno i u Porodicnom zakonu Crne Gore. U njemackom pravu ogranicena poslovna sposobnost se stice sa sedam godina. Uz sa glasnost svog zakonskog zastupnika, maloljetnik s navrsenih sedam godina moze sklapati pravne poslove samostalno, dok samostalno moze nastupati u svim poslovima kojim pribavlja iskljucivo neku pravnu korist za sebe, kao i druge poslove koji se izv rsavaju sredstvima koja su mu u tu svrhu data, ili su mu data na slobodno raspolaganje (dzeparac)75. Od ovog pravila postoji izuzetak kod jednostranih pravnih poslova, jer su oni nistavi ako ih poduzme ograniceno sposobna osoba bez dozvole zakonskog zast upnika. Prema odredbama svajcarskog prava, maloljetnik sposoban za rasudivanje moze, bez obzira na starosnu dob, samostalno sklapati dobrocine pravne poslove, a uz odobrenje zakonskog zastupnika i sve ostale76. U madarskom pravu ogranicena posl ovna sposobnost stice se sa dvanaest godina. Dvanaestogodisnjak moze, uz saglasnost (dozvolu ili odobrenje) svog zakonskog zastupnika, poduzimati sve poslove, samos talno moze sklapati ugovore od manjeg znacaja radi zadovoljenja uobicajenih svakodnevn ih potreba, kao i ugovore iz kojih pribavlja iskljucivo neku korist77. Maloljetnici do dvanaest

godina poslovno su nesposobni, ali nisu nistavi poslovi poduzeti od tih lica koj i su izvrseni, a od malog su znacaja. Njihovo sklapanje u svakodnevnom zivotu se desava stalno i bez narocitog razmisljanja (§ 18. stav 2.)78. Grcki gradanski zakonik u odredbam a clanova 134. i 135. ureduje da maloljetnik sa navrsenih deset godina moze samost alno poduzimati poslove iz kojih za njega proizilazi iskljucivo neka korist. Prema to m zakoniku, sa cetrnaest godina stice se sposobnost samostalnog raspolaganja svojom zara 73 Clan 235. stav 1 i 3. Porodicnog zakona Crne Gore. 74 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 75 §§ 104 - 113 BGB, Burgerliches Gesetzbuch 76 Clan 19. Svajcarskog gradanskog zakonika. 77 § 14. stav 2. Madarski gradanski zakonik. 78 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 58.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima dom i sredstvima koja su dobivena na slobodno raspolaganje, kao i sve ostale pos love, uz saglasnost zakonskog zastupnika. 3. Saglasnost volja ugovornih strana Samo saglasnim izjavama volja ugovornih strana, moze nastati ugovor. Ovim izjava ma ugovorne strane odreduju sadrzaj ugovora. Saglasne izjave moraju se odnositi na bitne elemente ugovora. Pored toga, izjave moraju biti punovazne, odnosno one moraju b iti date slobodno, bez prinude, a ne smiju biti date u zabludi ili usljed prevare. A ko zakon zahtijeva davanje izjave u odredenoj formi, one moraju biti date u toj formi (fo rma ad solemnitatem). Iako je opste pravilo da se pravni poslovi preduzimaju neformalno , broj pravnih poslova za koje Zakon propisuje formu kao uslov valjanosti (vaznost), sv e je veci79. Izjave volja koje prouzrokuju nastanak ugovora, moraju imati karakteristike prav no relevantne volje. Pravno relevantna volja podrazumijeva postojanje svijesti i namjere. Svij est ugovorne strane o izjavljenoj volji obuhvata znacaj i posljedicu sklopljenog pra vnog posla. Namjera (htijenje) ugovorne strane ukazuje na njenu zelju za sklapanjem u pravo tog ugovora, sa svim njegovim posebnostima (animus contrahendi). Izjava volje, p ored toga sto je slobodna, mora biti ozbiljna i stvarna, a ne simulirana. tako, napri mjer, ako bi ugovorne strane izjavile da sklapaju ugovor o poklonu, a zapravo sklapaju ugo vor o prodaji, u principu izjava o poklonu ne bi dovela do sklapanja ugovora o poklonu . Ovdje se radi o prikrivenom pravnom poslu, tako da, prama clanu 59. stav 1. ZOO CG, pr ividan ugovor nema ucinka medu ugovornim stranama. Saglasnost volja predstavlja spoj istovjetnih izjava volja jedne i druge ugovorn e strane ili vise njih, kojima one izrazavaju namjeru da medu sobom zasnuju ugovorni odnos (p onuda i prihvat). Odsustvo bilo kog navedenog uslova onemogucava nastanak ugovora. Pored toga sto su to bitni elementi za sklapanje ugovora, oni su istovremeno i o psti uslovi za sklapanje ugovora, jer je njihovo prisustvo nuzno za nastanak ugovora. Pored opstih uslova, potrebno je, kada to zahtijeva zakon ili neki drugi pravni akt, za sklap anje ugovora ispuniti i neke posebne uslove koji su takode za tu vrstu ugovora bitni elementi. Da bi jedan ugovor proizvodio pravno dejstvo, tj. da bi bio punovazan, moraju se ispuniti

forma itd . Saglasnost volja predstavlja unutrasnju volju. obuhvatajuci istovremeno i namjeru da se tim pon asanjem ostvari odgovarajuci zeljeni cilj. Zakon o notarima. . Posto je ona unutrasnji i skriveni psihicki f enomen. pravna i poslovna sposobnost. skriveni psihicki fenomen i znaci svijest o odredenom covjekovom ponasanju. volju mozemo saznati tek posto ona bude manifestovana prema vani ili prema nekom e drugom. naprimjer.jos neki daljnji uslovi. 79 Npr. kao.

da stranke imaju interes da odmah zakljuce ugovor. Notar ce poduciti i upozoriti stranke da ne vrse cinidbe iz ugovora do ispunjenj a odloznog uslova. Ako se odlozni uslov ne ostvari. smatra se da ugovor nije ni nasta o.3. Odlozni uslov postoji. ukoliko se zeli ograniciti dejstvo ugovora unosenjem uslova u njegov sadr zaj. a raskidni uslov je onaj od cijeg nastupanja za visi prestanak pravnog ucinka ugovora. recimo. ali ako se raskidni uslov ispuni. kad jedna ugovorna strana drugoj poklanja neku stvar pod uslovom da ta druga ugovorna strana nesto ucini (kao npr. mora se raditi o buducim i neizvjesnim cinjenicama. kod odloznog (suspenzivnog) uslova. zavisi od nastupanja uslova odredenog u samome ugovoru. U ovakvim slucajevima notar je duzan voditi racuna i unijeti u akt ko ce. Dakle. Dakle. ali da li ce nastupiti ili prestati pravni ucinci tog ugovora. Saglasnost volja ugovornih strana 3 1 Uslovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Uslov je neizvjesna i buduca cinjenica od koje zavisi nastanak ili prestanak ugo vora. pa tako ne proizvodi nikakve pravne ucinke. Nadalje. U ovom slucaju pravni posao je nastao i proizveo pravne ucinke. naprimjer. naprimjer. notar je duzan upozoriti s tranke da takav pravni posao ne proizvodi pravno dejstvo dok mu se ne dostavi pravno va ljano odobrenje i ne smije izdavati otpravke i prepise sve dok mu se takvo odobrenje n e dostavi. k ao. prestaje pravno dejstvo tog pravnog posla. naprimjer. ali ne proizvodi jos uvijek pravn e ucinke. ugovor prestaje automatski. punomocje. smatra se da ugovor proizvodi pravne ucinke od vremena kada je skloplje n taj pravni posao. Raskidni uslov egzistira. Veoma cesto ce se dogadati u notarskoj praksi. Ugovor sklopljen pod uslovom je pravni posao koji je valjano sklopljen. a koje ce nastupiti nakon sk lapanja konkretnog ugovora. sto znaci da pravni posao postoji. Odlozni uslov je onaj od cijeg nastupanja zav isi nastanak pravnog ucinka ugovora. ako se on ostvari. Kod raskidnog (rezolutivnog) uslova dat a je situacija da njegovim nastupanjem. tako da se ne zah tijeva . kada bi neko trebao vratiti poklonjenu stvar ako do odredenog roka ne okonca skolovanje. uz preuzimanje obaveze da u odredenom roku notaru dostave potre bna odobrenja. odnosno ranije sklopljeni pravni posao se raskida. odobrenje organa starateljstva i sl. diplomira na odred enom fakultetu). u slucaju kada bi se u sadrzaj ugovora unijela cinjenica da ce ugovor prestati proizvoditi pravne ucinke ako se nesto desi ili ne desi. o cijem trosku i u kojem roku pribaviti i notaru dostaviti odobrenje.

U s lucaju nemoguceg odloznog uslova. smatraju se nedopustenim. smatra se da takav uslov i ne postoji. bilo iz nekih faktickih. ugovor je nistav. smatraju se nedopustenim uslovima. odnosno smatrace se kao da nije ni naveden. a ako je postavljen nemoguci raskid ni uslov. Uslovi koji su protivni Ustavu. kao uslovi koji se ne mogu ostvariti (realizova ti). bilo da su odlozni ili raskidni. U ovim slucajevima ugovor ce se smatrati nistavim. Postavljene cinjenice. bilo iz pravnih razloga. .nikakva posebna radnja ugovorne strane. prinudnim propisima i moralu drustva.

ako se ugovor o zakupu sklopi u maju i u njemu odredi da ce se dati poslovna pro storija u zakup od 1. odnosno pravnim normama. nedjelja ili praznik). zavrsava se posljednjeg dana u mjesecu. Ukoliko ugovorne strane ne odrede nista u vezi sa rokovima za konkretni slucaj. p rekluzivni i zastarni rokovi. Naprimjer. Naprimjer. naprimjer. Rokovi se mogu odrediti danima na nacin da pocne teci prvog narednog dana nakon dogadaja od kojeg se racuna. U vezi s tim. tada s e posljednji dan roka produzava na prvi naredni radni dan. jer taj mjesec ima manje od 30 dana. a dan na koji je sklopljen se ne racuna. to znaci da smo u ugovor unijeli jedan raskidni rok. moze se istaci da je rok buduca izvjesna cinjenica za koju vec znamo da ce se sa sigurnoscu des iti. naprimjer. rok od pet mjeseci koji je poceo teci 5. odredivanjem ro kova takode se mogu ograniciti odredeni ucinci sklopljenog pravnog posla. to su. nap rimjer. decembra. ako se u ugovor u o posluzi odredi da se data stvar vrati 1. Rok moze takode biti od reden . rok pocinje teci prvog dana nakon sklapanja prav nog posla. ili 28 februara naredne godine. jula naredne godine. Odlozni rok je onaj rok od cijeg nastupanja zavisi pocetak pravnog dejstva (ucinka) sklopljenog pravnog posla. U slucaju k ada posljednji dan roka pada u odredeni dan kada se ne radi (npr. to znaci da smo u ovaj ugovor unijeli jedan odl ozni rok pravnog ucinka sklopljenog ugovora. Postoje takode rokovi koji su odredeni zakonom i koje ugovorne strane ne mogu mijenjati svojim izjavama volje. onda se uzimaju kao pravno relevantni dispozitivni rokovi.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 3 2 Rokovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Pored uslova kao sredstva ogranicenja postizanja pravnog ucinka. zavrsava se 29. tako. Ako je odredeno da ugovor stupa na snagu istekom de set dana od dana sklapanja ugovora. tako. koji su odredeni zakonom. Raskidni rok je onaj rok za cije nastupanje se veze prestanak pravnih ucinaka sklopljenog ugovora. tada ce vazi ti dispozitivne odredbe iz zakona. cijim nastupanjem prestaju pravni ucinci tog ugovora . aprila. rok od dva mjeseca koji je poceo teci 31. Ako je rok odreden mjesecima i g odinama. zavrsava se onog dana koji se poklapa sa danom od kojeg je poceo teci.. tako. zavrsava se 5. naprimj er. Rokovi se takode dijele na odlozne i raskidne. avgusta. Ove rokove nazivamo strogim rokovima. avgusta te godine. Odredeni protek vremena ili odredeni trenutak u vremenu za koji se veze pocetak dejstva i li prestanak dejstva pravnog posla. a ako n e postoji dan po kojem bi odgovarao danu po datumu kada je poceo. nazivamo odredivanjem roka. ukoliko ugovorne strane nisu nista odredile u vezi s rokom oko povrata novca datog u zajam.

i terminima: pocetkom. Forma pravnih poslova Istorijski posmatrano. 4. sredinom ili krajem mjeseca. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlu . a kraj mjeseca j e posljednji dan u mjesecu. Pocetkom mjeseca se smatra prvi dan u mjesecu. sredina mjeseca je petnaesti dan u mjesecu. koje su imale sakralni karakter.

stav 1. naprimjer. jemstvo. ugovor o licenci (clan 779. Dakle.4.). volja se moze izraziti rijecima. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pisanog punomocja.). konkludentnim radnja ma. ugovor o trgovinskom zastupanju (clan 884.).). sto znaci da se nas zakon opredijelio za neformalnost ugovor a82. tac. kao predmeta ugovornih odnosa. 6.) itd. kao npr. odnosno poseban nacin sklapanja pravnih poslova84. stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalist icka80. odnosno poduzimanje. propisuje se posebna forma. pisano. clan 998. Dakle. Forma pravnih poslova cujucu ulogu. a to se zove paritet forme.: ugovor o gradenju (stav 2. Zakona o notarima Crne Gore. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propis anoj) formi. ugovor o osiguranju (stav 1. uobica jenim znacima ili drugim ponasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju81. propisano Ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo svoj ine na nepokretnosti ili se ustanovljava neko drugo stvarno pravo na nepokretnosti. bankovna garancija itd.) zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor ili neki drugi pravn i posao za cije se sklapanje. tako je. volja se moze izraziti usmeno. s obzirom na sadrzinu i znacaj. Ipak. takvo misljenje proizlazi i iz stava sudske prakse: Bankarska garancija mora bit izdata u pisanom obliku. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak pojedine vrste ugovora zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti83. mor a biti zakljucen u pisanoj formi i ovjeren u skladu sa propisima . naprimjer. U svim navedenim slucajevima neophodno je postojanje pisane forme za valjano skl apanje ugovora. ne moze se smatrati punomocnikom 86. 4 1 Vrsteforme U daljem tekstu ce se pokusati urediti oblici forme u uporednom pravu i to prema strogoci uredenja forme. tako. clan 699. a uz to punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje za izdavanje garancij e). tako da se u najznacajnijem dijelu mogu razlikovati sljedece nav edene . ugovor o jemstvu (clan 110 1. u clanu 61. Posebna forma pojedinih pravnih poslova (punomocje. a ponekada i sutnjom. sto za konkretni slucaj znaci pri mjenu forme iz clana 51. Zakonom o obligacionim odnosima propisano je na vise mjesta koji ugovori moraju biti sklopljeni u pisanoj formi. prepoznat i je u opstem dijelu Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore. pa slijedom toga i punomoc za izdavanje garancije. pored pisane fo rme ZOO upucuje na dodatnu formu u drugom propisu. Znacaj stvarnih prava na nepokretnosti. za pojedinu vrstu pravnih po slova. Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. zahtijeva odredena zakonom propisana forma85.

Zakona o notarima (Sluzbeni glasnik RS. Obligaciono pravo.Praxis 2 . str. str. .1994. ZOO CG. 864/94.vrste forme. naprimjer. . stav 1. tako. koja moze biti: 80 Abedin Bikic. 81 Vidi clan 21. postoji zakonom propisana forma. Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. 100. Zakona o notarima (Sluzbene nov ine F BiH. 84 Clan 51 Zakona o notarima Crne Gore. 85 Clan 86. 82 Clan 60. ZOO CG. Beograd 1980. Pz. Clan 73. 86/2004). godine. br. od 29. Knjiga prva.28. ZOO CG. Obligaciono pravo. god. clan 68.03. br 45/2002). 733 . 83 Slobodan Perovic. 86 VtS RH.

ugovor o raspolaganju imovinom za zivota itd. BGB a). Ipak. npr. prema njemackom pravu. ugovor o jemstvu . Abs. (npr. dovoljno je da se naznaci. BGB a. b Abs. Kada se ugovorne strane sporazumiju da posebna forma bude uslov pravovaljanosti njihovog ugovora (clan 63. BGB a. npr. 1. jer se trazi da bude svojerucno sastavljen i potpisan. ZOO CG). 1. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. kao sto su nasljednopravni ugovori koji se jos uvijek u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije ovjeravaju od strane. sto znaci da se zahtijeva vise nego kod pisane forme. naprimjer.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima tacno odredene izjave volje moraju biti date pred za to nadlezno odredenim organ om (npr. stav 1. Ovo nije rijedak slucaj. ugovori o prenosu svojine nad nepokretnostima § 311. prodaja firmi ili dijelova firmi.). 1. Ovo su bile najznacajnije zakonom propisane vrste formi. 2. javno ovjerena isprava. jer stranke vrlo cesto ugovaraju da se njihova volja prenese preko nekog glasnika ili preporucenom postom .. 1. kod pojedinih ugovora o zastiti potrosaca. obecanje poklona prema § 518. notarski obradene isprave notarski zapisi. da su identicne. moze biti odredeno da se ugovor o stanovanju otkaze izjavom u p isanom obliku ili pismom poslatim preporucenom postom87. BGB a). 1. ovdje se radi o pisanoj ispravi koja je svojerucno potpisana ili elektronski signirana (ne moze biti elektronski signirana isprava kod ugovora o potrosackom kreditu § 492. kao i postojanje odredenih dodatnih okolnosti. S. BGB a itd. BGB a. uz ovjeravajucu zabiljezbu na ispravi o potvrdenju da su naveden e osobe po imenu i prezimenu dale gore navedene izjave. Abs. ili sklapanje braka § 1310. tj. jer mogu nastati drugi problemi (rec imo kod vise striceva i sinovaca). tvoj stric. da se potpise iskl jucivo imenom i prezimenom. prepustanje svojine ili clausula intabulandi § 925. Abs. koji otezavaju utvrdivanje pravog identiteta pogo denih lica. Abs. Ne zahtijeva se. koji mora biti svojerucno napisan i potpisan § 2247. svojerucno sastavljen testament. pisana forma koja se zahtijeva Zakonom. one mogu izabrati jednu gore navedenu vrstu forme ili mogu odrediti neku novu formu koju te stranke zele. kao kod pisane forme. tako. naprimjer. Iako u privatnom pravu u pravilu. Abs. ugovor o gradenju. naprimjer. nastaje utvrdivanjem njihovog identiteta na osnovu putnih/ licnih isprava. ovo se ne savjetuje u pravnoj praksi. ovjera od strane sudije. a kod pisane forme potrebni s u samo potpisi stranaka. kao posljedica prihvacenog nacela privatne aut onomije. . dakle pisana privatna isprava za ovjeravanje potpisa uce snika u pravnom poslu. 1.

334. i 335. ipak postoji niz zakonskih obavezujucih odredbi o formama koje se moraju primjenjivati. sto je vec ranije ista 87 Jurgen Plate. str. Hamburg 2008. Razliciti oblici forme za pravne poslove predvideni su u Zakonu o obligacionim odnosima. . Dakle. same ugovorne strane mogu se sporazumjeti da posebna forma bude uslov punovaznosti njihovog pravnog posla. nacelno je usvojen princip da se duznik moz e obavezati na ispunjenje neke obaveze bez pridrzavanja odredene forme. Pored navedenog.vlada slobodna forma. kao i u drugim zakonima. godine. Das gesamte examensrelevante Zivilrecht . Springer-Lehrbuch.

odredeno je da ugovor o jemstvu obavezuje jemca samo ako je izjavu volje o jemcenju ucinio u pisanoj formi90. Dakle. naprimjer. ne samo za ucesnike nego i za zajednicu. Prema ZOO CG. kao. tj. Vrlo cesto se kroz zahtijevanu formu propisuje i poseban tok postupka koji ima strogi karakter. 4 2 Funkcija zakonskogodredivanjaforme Zakonske odredbe o obavezujucoj formi sluze u principu za ostvarivanje tri razli cite funkcije (svrhe. Posebne odredbe o formi nalaze se i u drugim zakonima89. Ko zeli sklopiti odredeni pravni posao. a to je informisanje. ogroman. moze se zakljuciti da obaveza pojasnjenja. odnosno ovlascenim licem. obaveza citanja ispr ave i pojasnjenje izjavljenog u toj ispravi. Iz d o sada izlozenog. pred tacno odredenim drzavnim organom. kod dozivotnog izdrzavanja. Nesporno je da zakonodavac za posebno v azne pravne poslove propisuje strogo obavezujucu formu. raspolaganja imovinom za zivota itd. 4 2 1 Zastitaodbrzopletogdonosenjaodluke U mnogim slucajevima zakonsko odredivanje forme sluzi zastiti od donosenja odluk a na brzinu. morao bi biti svjestan u sta se upusta i koje pr avne posljedice proizilaze iz toga.4. Forma pravnih poslova knuto88. odnosno davanja infor macija o znacaju i pravnim posljedicama izjavljene volje u gradanskom pravu ima za svrh u. naprimjer. notarom. Najvazniji izuzetak od pravila da su pravni poslovi neformalni su poslovi otuden ja ili sticanja svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima (o cemu ce detaljnij e biti rijeci kasnije). npr. bez posebnog razmisljanja o pravnim posljedicama izjavljene volje. Obaveza zahtijevane forme pojedinih notarski obradenih pravnih poslova sadrzi istovremeno sve tri funkcije koje se postizu takvim opredjeljenje m. sa odredivanjem posebnog post upka. on ne proizvodi pravno dejstvo. i dodatnu. ali je znacaj ovih poslova. te zbog toga zakonodavac za te pravne poslove propisuje posebnu formu. cilja). . Broj pravnih poslova sa strogo propisanom formom je m ali. naprimjer. a nepostivanje zahtijevane forme povlaci nistavost pravnog posla. bez p ridrzavanja zahtijevane forme. posebna ovjera kod nadlezni h organa (notarska ovjera) ili poseban postupak u fazi sklapanja pravnog posla (no tarski zapis pojedinih pravnih poslova). pored dokazne snage (ugovor o obecanju poklona) takve forme. nema ni obavezujuceg pravnog posla. a najcesce sa ekonomskim rizicima. Za pojedine pravne poslov e zahtijeva se i stroza forma nego sto je pisana. odnosno upozorenje kakve pravne posljedice nastupaju za onu osobu koja daje izjavu volje u tom obliku. jer cesto je to povezano s odredenim rizicima.

Clan 69. stav 1 ZOO CG. stav 1.) 89 Zakon o nasljedivanju.88 Clan 63. . 29/78. 90 Clan 1101. Zakon notarima i mnogi dr. ZOO CG. Zakona o obligacionim odnosima (Sluz beni list SFRJ br.

Gotovo sve razvijene zemlje daju poseban akcenat uspostavi jav nih registara (nekretnina. pored zastite poklonodavca od brzopletosti. sastoji se i u zastiti javnog interesa. U pravnoj doktri . kao sto je to. a i svrha odredivanja oblika (vrste) forme potrebne za skl apanje pravnih poslova. Zna cajno mjesto zauzimaju i pravni poslovi obecanja poklona. 4 2 3 Javniinteresi Kao jedan od razloga. naprimjer. 5. naprimjer. privrednih subjekata. u Njemackoj moraju biti u formi notarski obradene isprave. Potreba o poucavanju stranke koja preuzima obavezu ucinjenom izjavom volje.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 4 2 2 Jasno. Ovom odredbom se postize. taj pravni posao se mora sklopiti u formi notarski obradene isprave92. precizno osiguranje stvarne sadrzine nastale isprave i dokazna snaga o tome ko je u koje vrijeme kakvu izjavu ucinio. pouka izjavitelju o pravnom dejstvu izjavljene v olje. kao i uredenje imovinskih od nosa izmedu bracnih drugova. ZOO)93. tako . ne koristi samo njoj nego i drugoj strani. a cija razjasnjenja ne bi bilo moguce preduzeti zbog vec nastale smrti ostavitelja. slucaj obe canja poklona91. Ovakva ili slicna rjesenja u pogledu forme sadrzi i pozi tivno pravo Crne Gore. Kroz ovaj vid forme obezbj eduje se nastanak jasne izjave volje. sto je posebno izrazeno kod uspostave hipoteke za obezbjedenje odredenog potrazivanja (vidi § 1154. u Njemackoj. U ovakvim situacij ama moraju postojati strucno osposobljene osobe koje ne stite interese samo jedne st rane nego sluze postizanju sveobuhvatne pravne sigurnosti. BGB). Nepridrzavanje odredbi o obavezujucoj formi dovodi do nistavosti pravnog posla (vidi clan 64. ako se radi o sticanju prava svojine na n epokretnostima putem pravnog posla. Najbolji primjer postiz anja ove funkcije zastite javnog interesa pokazuje se kod prometa nepokretnosti(nekretnin a) u jednoj zajednici. Ovo posebno vazi za odr edbe kojima se zahtijeva notarski zapis isprava. Bosni i Hercegovini i dr. jer se na ovaj nacin zele izbjeci nejas noce. Slic no je i kod strogih formi nasljednog prava. odnosno trecim zainteresovanim osobama.). Sve radnje koje se poduzimaju prema katastru nepokretnosti.preciznoidetaljno oblikovanjepravnogposla Odredene odredbe o formi imaju funkciju postizanja preciznosti i nedvosmislenost i izjavljene volje koja dovodi do sklapanja pravnog posla. evidenciji obezbjedenja itd. i jedna prema vani manifestovana dokumentacija ozbiljnosti ucinjenog obecanja. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi Zakonska odredenja o formi su obavezujuca.

ni o ovome postoje oprecna misljenja i kontraverzne diskusije. 1. BGB. § 925. 1 BGB. . Postavlja se pitanje : 91 § 518. Clan 73 Zakona o notarima F BiH. 1. 1. 93 takode § 125. S. Abs. Burgerliches Gesetzbuch in Deutschland (BGB) 92 § 311. b BGB. Abs. S.

Materijalno pravo se egzaktno opredjeljuje za odredenu formu. i clan 86. drugi put je potrebna sudska ovjera ili pak notarski zapis. U Njemackoj ova diskusija se odnosi na dva §§ 125. mogu posluziti i rjesenja postavljena za predugovor i punomocje (clanu 40. Veoma cesto se previde i situacije u kojima dolazi do naknadne izmjene ili dopune sklopljenog u govora. jer je Zakonom o notarima CG izricito propisano da ovakvi ugovori moraju biti sklopljeni u formi notarskog zapisa. ukoliko su oni toliko povezani da se moraju posma trati kao jedna povezana cjelina. Nekada Zakon dozvoljava osnazivanje pravnog posla. Dak le. Kako je to prethodno vec istaknuto. tj. Razlozi za propisivanje notarske forme da li u pojedinacnim slucajevima moze doci do korekture nistavosti pravnog posla prouzrokovane nedostatkom forme? Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema pravno dejstvo ukoliko iz cilja propisa kojim je odredena forma ne proizilazi st o drugo94. a takode forma propisana zako nom za neki ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. Kao ilu strativan primjer ovome. u cijelosti ili preteznom dijelu. Kad se zahtijeva notarski zapis. stav 2. moraju sklapati u zahtijevanoj formi. obecanju poklona i dr. obaveza koje iz njega nastaju 96. takvi pravni poslovi su nevazeci. stoji u korelaciji sa odredivanjem duznosti (zadataka) i ponasanja notara (postupaka). ZOO CG) tako da forma glavnog ugovora vazi i za pr edugovor ako je propisana forma uslov punovaznosti ugovora. ono sto zakonodavac postavlja kod odredivanj a forme. Nekada je to samo pisana forma. bez kojih ugovorne strane ne bi sklopile taj pravni posao. Razlozi za propisivanje notarske forme Zakonodavac se u pojedinim slucajevima opredjeljuje za pridrzavanje odredene for me prilikom sklapanja tacno odredenog pravnog posla. iako je to propisano u Zakonu95. iako postoje nedostaci forme. onda se pravni poslovi koji su slobodni od forme. stav 1. u pojedinim slucajevima nepridr zavanje zakonski odredene forme povlaci nistavost pravnog posla kao pravnu posljedicu. ZOO CG. Kako smo vec ranije vidjeli. sada nema dileme. U slucajevima gdje se radi o prometu nepokretnosti. U pojedinim slucajevima zakonodavac odreduje razlicite oblike forme koja je potrebna za punovaznost pravnog posla. ja ko je interesantna i konstelacija povezanosti ovdje tacno odredenih formalnih pravnih poslova sa drugim pravnim poslovima koji su slobodni od forme ili je za njih Zakonom odrede na druga forma. 6. U svakom slucaju. i same duznosti postupanja notara su zakonski odredene. jer u suprotnom. 94 Clan 64. Dakle. i 242 .6. naved enim pravnim poslovima. notarska obrada kod ovih pravnih poslova zahtijeva da se notarski obrade ne samo izjave o bitnim elementima essentalia negotii ugovora nego i sporedne odredbe. da oni nastaju i prestaju samo zajedno. i to kroz ispunjenje.

b Abs. 766. te se pokusava ovo obrazloziti kroz konvalidaciju pravnog posla (nadomjestaj forme) na osnovi u spostave poslovnih obicaja u pravnom prometu. 96 Clan 64. ZOO CG: formi vazi i za sve Zahtjevi zakona da ugovor bude sklopljen u odredenoj kasnije izmjene ili dopune.. 3. 1. Abs. stav 1. 2. ZOO CG. 518.. 95 Clan 60. . BGB.. §§ 311. 2. S. S. 2. stav. i clan 68. .

predstavlja formu javne isprave. a sto znaci da se njome garantuje ne samo tacnost ovjere potpisa vec i sama sadr zina pravnog posla.. iako su ugovorne strane izvrsile. v stav sudske prakse ispravan i prihvatljiv: Forma ugovora na i pravo koristenja ili pravo svojine nad nepokretnostima (clan u nepokretnosti). proizvodi pravna dejstva? Shvatanje da naknadno osnazenje. obaveze koje iz nj ega nastaju100. jer Zakon propisuje odredena pravila koja se moraju postovati prilikom postupka sastavljanja isprave.. kao. Pogresno je ovdje smatrati da ugovor vazi. Ova odredba ima i dodatak koji kaze: . ukoliko je realizovan u cjelini ili p reteznom dijelu. U slucaju kad a ispravu sastavi drzavni organ ili ovlasteno lice. propisana je. notar. U vezi s ovim. u vecini slucajeva sudska praksa uslovljavala je punovaznost ugovora o pro metu nepokretnosti sudskom ovjerom. odnosno konva lidacija ugovora o prometu nepokretnosti.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima Za pojedine vrste ugovora sam Zakon o obligacionim odnosima zahtijeva odredenu formu. Zakona o promet Provodenje u zivot . Formalni ugovori su oni za koje se trazi da izjava volje bude data u tacn o odredenoj formi. pred odredenim drzavnim organim a itd. pisanoj. osim ako iz cilja zbog kojeg je forma prop isana ocito ne proizilazi sto drugo. prije svega. suda ili notara . o cemu je prethodno bilo vise govora. pred svjedocima. naprimjer. u cijelosti ili u preteznom dijelu. Punovazan je ugovor o pro daji nepokretnosti u formi priznanice u kojoj su oznaceni cijena i prodata nekretnina 99. zbog nedostatka propisane forme. Ovakvo rjesenje onemogucava konvalidaciju ugovora i u takvim okolnostima se primjenjuju pravila o restituciji. mada nije zakljucen u zahtijevanoj formi. ipak postoje odredene nedoumice i u samoj sudskoj praksi98. u najmanju ruku je d iskutabilno. radi se o jo s strozoj zahtijevanoj formi. postavlja se pit anje: da li pisani ugovor o otudenju nepokretnosti. radi zastite drustvenih interesa. ali samo u dijelu ovjere potpisa. takva isprava ima punu dokaznu snagu javne isprav e. Nepostivanjem zahtijevane forme. ne izaziva nikakve nedoumice oko toga je li ugovor punovazan ili nije. naprimjer. Sastavljanje pisanog ugovora od strane ucesnika pravnog posla. Pisana forma koju Zakon najcesce zahtijeva moze im ati razne oblike. Ipak. Mislimo da je ovaka osnovu koga se prenos 10. Pored tvrdnji u teoriji da je u takvim slucajevima ugovor pravno valjan97. radi se o obicnoj pisanoj formi. Kada ucesnici pravnog posla u pisanom obliku sastave ugovor i samo ga potpisu. uz obavezu ovjeravanja od strane drzavnog organa. trebale bi nastupiti odredene pravne posljedice.

god. Beograd 2001. god. god. Rev. Sud moze priznati pravno dejstvo ugovora o prenosu prava na nepokretnosti koji je zakljuc en u pismenom obliku. 99 Odluka Vrhovnog suda BiH. Rev.1989. 100 Clan 68. a na kome potpisi ugovaraca nisu ovjereni pred sudo m. Beograd 2002. 4. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda BiH. god. na kome potpisi nisu ovjereni kod suda. ZOO CG Kad je izvrsen ugovor kojem nedostaje forma. 6893/98 od 24. pod uslovom da je ugovor ispunjen u cjelini ili preteznom dijelu . br. Beograd 27. str. 635. st r.1989. Konvalidacija pismenog ugovor 98 Nacelni stavovi i zakljucci Saveznog suda. godine.1999. 1989. Odluka Vrhovnog suda Srbije.10. 365/89 od 19. republickih i pokrajinskih vrhovnih s udova i Vrhovnog vojnog suda.12. godine. ..06. pravno dejstvo ovakvog ugovora nastaje momentom sklapanja . zbog cega j e u 97 Igor Vukojevic. tomislav Krsmanovic. Pravni zivot. 254. Stvarno pravo i promet nepokretnosti. Kada sud na osnovu clana 4 stava 4 Zakona o promet u nepokretnosti prizna pravno dejstvo ugovoru o prenosu prava na nepokretnostima izmedu nosilaca prava svojine koji je sklopljen u pismenom obliku. a kome nedostaje ovjera od strane suda .propisa zahtijeva efikasnu drustvenu kontrolu prometa nepokretnosti.

6. Razlozi za propisivanje notarske forme clanu 10. ovjera potpisa ugovaraca kod suda bitan elemenat ugovora, bez kojeg ug ovor ne proizvodi pravna dejstva. Stoga se ugovor koji nije ovjeren kod suda, ne moze voljom ugovaraca osnaziti (konvalidirati), pa se tako ni izvrsenjem ugovora ne utice na njegovu punovaznost 101. Smatramo da se, do pocetka primjene Zakona o notarima u Crnoj Gori, prenos prava svojine nad nepokretnostima moze vrsiti samo na osnovu sudski ovjerenog ugovora, koji je prilozen uz zahtjev za uknjizbu. Svrha forme je u obe zbjedenju dokaza o postojanju pravnog posla i njegovoj sadrzini, zastiti volje od nepozelj nih drugih uticaja, sprecavanju donosenja odluka na brzinu i nedovoljno promisljenih odluka. Sve to omogucuje da ucesnici u pravnom poslu svoju volju jasnije i preciznije iz raze, a javnim vlastima obezbjeduje laksi uvid u pravni promet i ekonomske tokove102. Stoga, smatramo da tvrdnje pojedinih autora103 da razne ovjere, formalnosti publiciteta 104, taksativna nabrajanja i sl. dovode do raskoraka izmedu zivotnog i formalno pravnog akta, nisu osnovane. Javna isprava i nacelo publiciteta sluze sigurnosti pravnog prome ta, upisu stvarnih prava u katastar nepokretnosti, javnom povjerenju, koje je u interesu s vih gradana, a posebno savjesnim trecim, koji imaju konkretan pravni interes. U suds koj praksi je u pojedinim slucajevima zauzet stav da kad potpisi ugovaraca na ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti nisu ovjereni kod suda, onda takav ugovor ne sadrzi bi tan konstutivan elemenat, cije odsustvo cini ugovor nevazecim 105. U ovom radu se svakako ne zaboravljaju zakonske mogucnosti konvalidacije ili osn azenja ugovora ispunjenjem. Uzmimo za primjer stanje sa ugovorom o obecanju poklana, cija realizacija se ocekuje u nekom buducem periodu. Ukoliko se radi o stvari ko ja se zeli pokloniti, onda ovakvo obecanje poklona mora uslijediti u zahtijevanoj f ormi, tj. notarskom zapisu. Ali, ako se radi o obecanju neke pokretne stvari, tada dolazi do osnazenja ili konvalidacije ugovora samom predajom stvari106. to nije slucaj kod obecanja poklona nepokretne stvari jer se svojina na nepokretnosti na osnovu pravnog posl a stice upisom u javni registar. Posebna situacija je kod ugovora o jemstvu (clan 1101. ZOO), gdje takode ispunjenjem preuzete obaveze, dolazi do osnazivanja ugovora, kada je mac ispuni preuzetu obavezu iz ugovora o jemstvu, iako je postojanje obavezne forme Zakonom propisano. Ali, same ove slucajeve ne smijemo ni u kom smislu dovesti u relaciju , odnosno na nivo postojanja opsteg principa za osnazivanje sadrzine ugovora kako bi se ispunjenjem izlijecio nedostatak forme, tj. konvalidirao pravni posao107.

101 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 212/77, Zbirka sudskih odluka iz oblasti g radanskog prava (1973. 1986.) Beograd, 1986. god. str. 140. 102 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 165. 103 Slobodan Perovic, Filozofsko pravne rasprave, Beograd 1995. god. str. 392. 104 Formalnost publiciteta nisu oblici ispoljavanja volje vec mjere koje imaju z a cilj da zastite treca savjesna lica koja mogu imati neki pravni interes. tako, npr., ugovor koji ima z a predmet nepokretnost punovazan je i proizvodi pravna dejstva, iako nisu izvrsene formalnosti publicit eta, tj. upis u katastar nepokretnosti. Formalnosti nisu uopste potrebne za nastanak ugovora, S. Perovic, Obligaciono pravo, Beograd 1980. god. str. 341. Fn. navedena prema Igor Vujovic, nav. djelo, str. 6 37. 105 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1602/79, Mladen Kosovac, Ugovorni odnosi k roz sudsku praksu, Beograd 1991. god. str. 45. 106 § 518. Abs. 2. BGB-a. 107 Jurgen Plate; Das gesamte examensrelevante Zivilrecht , Springer-Lehrbuch, Hamb urg 2008. godine, str. 334. i 335.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava na nepokretnostima Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup svih pravnih pravila kojima se ureduj u odnosi medu pravnim subjektima a povodom stvari, dok se ovlastenja koja pravnim subjekt ima priznaju norme objektivnog prava u odnosima u pogledu stvari definisu kao stvarno pravo u subjektivnom smislu. Stvarna prava se odreduju zakonom, pa je ta ko u svako pravnom sistemu odreden tacan broj stvarnih prava (numerus clausus)108. Za kon o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore uredio je pravo svojine i druga stvarna p rava, te s tim u vezi propisao je sledeca stvarna prava: pravo svojine, pravo sluzbeno sti i zalozno pravo. Subjekti stvarnih prava su fizicka i pravna lica, a objekti stvar nih prava su pojedinacno odredene pokretne i nepokretne stvari109. Predmet naseg razmatranja u ovom dijelu rada jesu pravni poslovi koji za predmet imaju prenos ili sticanje svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnim stvarima (nep okretnostima). Za takve pravne poslove propisana je obavezna forma notarskog zapisa, ili sa njim izjednacenog, zapisa o potvrdi privatne isprave110. Sta se smatra ne pokretnostima, regulisano je u clanu 19. stav 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clanu 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. to su: zemlji ste (poljoprivredno, gradevinsko, sumsko i ostalo), zgrade i drugi objekti koji su s a zemljistem trajno spojeni (poslovni, stambeni, stambeno-poslovni, ekonomski i drugi objekti ; posebni dijelovi objekata i drugi nadzemni i podzemni objekti). Za prenos ili st icanje stvarnih prava na nepokretnostima veoma vazno je poznavati materijalno pravne odredbe o pravu svojine, susvojini, etaznoj svojini, zajednickoj svojini, kao i o slucajevima kada se drzava pojavljuje kao imalac svojine. Stvarna prava na nepokretnostima su: pravo svojine kao najpotpunija vlast na stv ari, ostala stvarna prava na stvari na kojoj postoji pravo svojine - pravo sluzbenost i, pravo zaloge i fiducijarna svojina111. Pravo sluzbenosti i pravo zaloge nazivaju se st varna prava na tudim stvarima. Sadrzaj stvarnih prava na tudim stvarima cine prava ovlastenj a da se stvar (nepokretnost) u tudoj svojini upotrebljava na odredeni nacin ili se, p ak, ta prava sastoje u ogranicavanju vlasnika u pogledu vrsenja svojinskih ovlascenja. 108 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo sljedno pravo, Drugo Opci dio, stvarno, obvezno i na

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 155 do 158.

109 Clan 2 i 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 110 Zakon o notarima CG clan 51. stav 1. tac. 6. 111 Clan 6. i 11. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

1. Ugovor o prodaji Subjekti stvarnih prava mogu biti fizicka i pravna lica. Za sva stvarna prava ge neralno mozemo reci da je osnov sticanja zakon, odluka drzavnog organa, pravni posao ili nasljedivanje. Pravo svojine stice se nasljedivanjem u trenutku otvaranja nasljeda, tj. momento m smrti ostavioca112. Kod sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokr etnostima pravni posao je samo osnov za sticanje tih prava, dok se ona sticu upisom u katastar nepokretnosti113. U zakonodavstvu Crne Gore prihvaceno je nacelo kons titutivnosti upisa u pogledu sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostim a. Dakle, za sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla potrebno je da su ispunjena tri uslova: valjan pravni os nov (punovazan pravni posao, iustus titulus), valjana saglasnost knjiznog prethodnik a (clausula intabulandi) i upis u katastar nepokretnosti (modus acquirendi). Pravni osnov il i instrument ovog prenosa ili sticanja prava je najcesce ugovor. Da bi ugovor bio valjan u prometu nepokretnosti, neophodno je da on bude sacinjen u odgovarajucoj formi. K od nas je to notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave. Pravni poslovi na osnovu kojih se prenosi ili stice pravo svojine ili druga stvarna prava na nepokretnostima su : ugovor o prodaji, ugovor o razmjeni, ugovor o diobi, ugovor o poklonu, ugovor o zasniva nju sluzbenosti, ugovor o hipoteci, zalozna izjava, ugovor o fiducijarnom prenosu pr ava svojine, ugovor o dozivotnom izdrzavanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovin e za zivota itd. Zajednicko za sve ove pravne poslove, kada za predmet imaju nepokret nosti, jeste da su usmjereni na prenos odnosno sticanje stvarnih prava i njihov upis u katastar nepokretnosti, tako da ce se sira objasnjenja dati kod ugovora o prodaji i ostal ih vrsta pravnih poslova. 1. Ugovor o prodaji Pravo svojine se moze steci po samome zakonu (dosjeloscu/odrzajem, prirastajem, gradenjem na tudem zemljistu, nasljedivanjem itd.), na osnovu pravnog posla, najcesce ugovora (kupoprodaja, razmjena, poklon, itd.), kao i na osnovu odluka suda i drz avnih organa (npr. pravosnazno rjesenje o eksproprijaciji, rjesenje o povracaju oduzet og zemljista, sudska presuda itd.). Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo svojine, a kupac se obavezuje da p rodavcu plati cijenu. Ugovor o prodaji je najcesci pravni posao kojim se obavlja pravni promet. Bitni elementi ugovora o prodaji su po prirodi posla predmet (stvar) i c

ijena. Zakon o obligacionim odnosima nije utvrdio definiciju stvari nego je samo odredi o predmet ugovorne obaveze koja se moze sastojati u davanju, cinjenju, necinjenju ili trpljenju. Dejstvom ugovora nastaju pravne posljedice koje on proizvodi. Posljedice mogu 112 Clan 91. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 113 Clan 84., clan 202., clan 226. i clan 318. Zakona o svojinsko-pravnim odnosi ma, te clan 8. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak drugih obaveza. Ugovor o prodaji moze imati stvarnopravna i obligaciono pravna dejstva114. 1 1 Predmetpravnogposla Potrebno je razlikovati predmet ugovora od sadrzine ugovora. Predmet ugovora je odredena radnja ili cinidba, koja moze biti pozitivno ili negativno odredena. Po zitivno odredene su one obligacione radnje kojima se duznik obavezuje povjeriocu na odre deno davanje (dare) ili cinjenje (facare). Obaveza duznika da nesto propusti je negat ivno odredena radnja, tj. da ne cini (non facare) ili trpi (pati), sto po redovnom to ku stvari ne bi morao. Za razliku od predmeta, sadrzaj ugovora cini jedinstvo prava i obaveza iz tog ugovora, sto znaci da je sadrzaj jednog ugovora siri pojam od pojma koji obuhvat a predmet ugovora. Ponekad se kaze da je predmet ugovora stvar koju je duznik obavezan pre dati povjeriocu. Sa stanovista pravne teorije, ovaj izraz je pogresan. Medutim, obicn o se pod tim podrazumijeva pravo odredene osobe da od druge zahtijeva predaju odre dene stvari. Samim sklapanjem ugovora, kupac nije postao vlasnik kupljene stvari nego on ima samo zahtjev (pravo) prema prodavcu na izvrsenje ugovora, tj. predaju stv ari115. Predmet ugovora ne moze biti svaka radnja (obaveza), nego samo ona koja je u zak onu predvidena i kao takva zakonom zasticena. Predmet ugovora, odnosno ugovorna obaveza, mora imati odredene karakteristike (kvalitet). S obzirom da predmet ugo vora mora biti moguc, dopusten i odreden ili odrediv, smatramo da je u ugovor nuzno u nijeti podatke koji ce ovdje detaljnije biti razmatrani. 1 1 1 Oznakanepokretnosti Oznaka nepokretnosti. U pravnom prometu nepokretnost se oznacava prema podacima iz katastra nepokretnosti, a sto znaci da se mora naznaciti broj lista nepokretn osti i katastarska opstina, te podaci iz lista nepokretnosti, kao osnovnog dokumenta o nepokretnostima i pravima na njima, a koji se sastoji od: podataka o zemljistu-p arceli (A list), podataka o imaocu prava na zemljistu-parceli (B list), podataka o obje ktima i posebnim dijelovima objekata i imaocima prava na njima (V list), podataka o vodo vima i imaocima prava na njima (V list 1. dio) i podataka o teretima i ogranicenjima (G list116). Ovo su pravila definisana Zakonom koji regulise upis nepokretnosti i s tvarnih prava na njima u javni registar, te moraju biti ispostovana, jer u suprotnom pos tupanju,

pravni posao bi bio nesprovodiv u katastru nepokretnosti. Dakle, u ugovoru se mo raju dati precizni podaci o nepokretnosti prema oznakama kako je ona upisana u kata 114 Vise vidjeti kod Hilmija Semic, trgovacko pravo, Magistrat Sarajevo 2001 god ine, str. 105 do 113. Milos trifkovic / Milic Simic / Veljko trivun, Poslovno pravo, Ekonomski fakultet Sara jevo 2004 godine, str. 117 do 125. Slavko Caric, Ugovor o posredovanju u nasem pravu i poslovnoj p raksi, Pravni zivot 11/2003 godine, str. 159 do 177. Ivica Jankovec, Privredno pravo, Sluzbeni list SRJ Beograd 1999. godine, str 532 do 537. 115 Abedin Bikic, Obligaciono pravo (Opsti dio), Univerzitetska knjiga, Sarajevo 2004., str. 92. i 93. 116 Clan 53. u vezi sa clanom 49. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokret nosti (Sluzbeni list RCG br 29/07.)

1. Ugovor o prodaji star, kao sto su: broj katastarske parcele, povrsina zemljista, kucni broj zgrad e, broj i povrsina stana, garaze ili poslovnog objekta, broj lista nepokretnosti i dr. podaci iz li sta nepokretnosti. Podatke iz katastra o nepokretnosti notar moze utvrditi na dva na cina: neposrednim uvidom u evidenciju katastra, tj. u list nepokretnosti, i uvidom u i zvod iz lista nepokretnosti, koji je izdao nadlezni organ i koji predstavlja javnu ispra vu, shodno clanu 55. naprijed naznacenog Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnost i. Notar je duzan u notarski akt unijeti konstataciju o nacinu na koji je utvrdio k atastarsko stanje nepokretnosti, po svim odjeljcima lista nepokretnosti, te uz izvornik not arskog akta priloziti dokaz o tome. U notarskom aktu brojcane oznake listova nepokretno sti i parcela pisu se samo brojevima, tj. nije potrebno da se pisu i slovima, shodno odredbi clana 36. stav 2. Zakona o notarima CG. Na koji je nacin notar utvrdio katastarsko stanje, veoma je vazno sa stanovista pravne sigurnosti i eventualnih steta koje mogu nastati zbog toga. Moguce je da se razl ikuje stanje u evidenciji katastra od podataka koji se nalaze u predocenom listu nepok retnosti i to tako da je u meduvremenu doslo do promjene tog stanja ili je doslo do gresk e u sacinjavanju izvoda iz lista nepokretnosti. Najsigurnije je kada notar, neposred no pred sacinjavanje notarskog zapisa, izvrsi dodatni neposredni uvid u evidenciju katas tra. Zbog toga notar mora poduciti i upozoriti stranke, a pogotovo kupca, odnosno sti caoca, da moze zahtijevati i neposredni uvid notara u evidenciju katastra pred sastavlj anje notarskog zapisa, te na posljedice suprotnog postupanja. U narednom dijelu ovog rada slijedi nekoliko primjera teksta, a sve u zavisnosti od preuzete obaveze i vrste nepokretnosti kao predmeta pravnog posla. P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi uvid u izvod iz lista nepokretnosti Uvidom notara u Izvodiz listanepokretnosti,br 1 ,KOMasline, izdat od Uprave za n epokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09, od 10.10.2009. godine, koji su stranke prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao tak av prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela broj8/1 ,Vocnjak1 klase, Brijeg ,povrsine 5000m2. ---------------------------------------------------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetno g

lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu -1 dio nema upi sa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa, ovaj notar izvrsi uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji Katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, teihupozoriona eventualne posljedice i rizik e u slucaju suprotnog postupanja, a narocito na mogucnost da je u meduvremenu, od vremena iz davanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti, doslo do promjena podataka koji se upi suju u List nepokretnosti za predmetnu parcelu, kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u List nepokretnosti u evidenc iji Katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju Katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi neposredni uvid u sluzbenu evidenciju katastra nepokretnosti Neposrednim uvidom u sluzbenu evidenciju Katastra nepokretnosti za List nepokret nosti br 1 ,KOMasline, kod Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, od dan a _______.______ godine, u ______casova, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisa na katastarskaparcelabroj8/ 1,Vocnjak1 Klase, Brijeg, povrsine5000m2.---------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli, opisanoj u A listu predmetn og lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u Vlistu i V listu-1 dio nemaupisa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Prilikom naprijed naznacenog uvida koji je izvrsen na zahtjev stranaka, ovaj not ar je sacinio potvrdu o cinjenicama iz evidencije Katastra, koju je procitao strankama i koja se prilaze uz izvornik ovog akta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Prilaganje kopije katastarskog plana moze biti korisno u svrhu pravilne identifi kacije parcela koje su predmet prodaje, sa stanovista mjesta, polozaja i oblika parcela , regulisanja pristupnog puta itd. Uvidom u kopiju katastarskog plana, izbjegavaju se eventual ne sumnje i nejasnoce u pogledu predmeta prodaje, a sto ima dalji znacaj u pogledu odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. Ovjerena kopija radnog original a katastarskog plana javna je isprava, koju izdaje Uprava za nepokretnosti, shodno odredbama clana 55. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. P R I m J E R Formulacija kada se prilaze kopija katastarskog plana Stranke notaru prezentuju ovjerenukopijuradnogoriginalakatastarskogplana, izdatu od Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, broj 05-1/09., od 10.10. 2009.g., za katastarsku parcelu broj 5/1 iz Lista nepokretnosti br.1., KO masline, a u koju se stranke izvrsile uvid i odobrile je, te koja se prilaze kao takva uz ovaj izvornik. U vezi s tim, stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ----------------------------------------------------------Upisani tereti i ogranicenja u islu G listu zahtijevaju od notara veliku aktivnost u sm

prikupljanja odredenih odobrenja, saglasnosti, brisovnih dozvola i sl. Razlog za to je sto moze biti upisana zabiljezba odredenih cinjenica koje ogranicavaju promet nepokr etnosti ili dovode do toga da je sticalac nesavjestan (npr. maloljetstvo, starateljstvo, lisenje poslovne sposobnosti, pokretanje spora, postupak eksproprijacije, postojanje zab rane otudenja i opterecenja nepokretnosti, zabiljezba pokretanja postupka izvrsenja i td.)117, a takode mogu biti upisani i tereti, hipoteka i sl. O svemu ovome notar mora vod iti racuna tako sto ce ogranicenja i terete, koje je ustanovio uvidom u katastar ili izvod iz 117 Clan 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

1. Ugovor o prodaji katastra, upisati u notarski akt i u svakom konkretnom slucaju dati poduke i upo zorenja strankama i traziti odredena odobrenja. tako je za otudenje nepokretnosti u svoj ini maloljetnika starijeg od 14 godina, potrebna saglasnost zakonskih zastupnika i o dobrenje organa starateljstva. Za kupovinu nepokretnosti sa upisanom hipotekom, pod uslov om da nije upisana zabrana otudenja, potrebna je izricita saglasnost kupca kad kupu je tako opterecenu nepokretnost i upozorenje notara na posljedice u vezi s tim, dok je za preuzimanje duga koji je obezbijeden hipotekom, potrebna pisana saglasnost zaloz nog povjerioca118. Regulisanje ogranicenja i tereta moze biti uslov za dospjelost ci jene. P R I m J E R Formulacija kada je upisana hipoteka za koju je pribavljena brisovna dozvola. Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 ,KOMasline,izdat od Uprave za nepokretn osti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09., od 10.10.2009.godine, koj su s tranke ovom notaru prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela br oj8/1, Vocnjak1 klase, Brijeg povrsine 5000m2. -----------------------------------------------------------U B listu,kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu-1 dio nema upisa, au G listu upisanajehipotekazaobezbjedenjepotrazivanjapoosnovu Ugovora o kreditu, od 22.06. 1981. godine, Br.Ov.1344/81, u korist Privredne Banke _____ _i to: Pr. 24.06.1981. godine, Dn 4622/81 na iznos od 50.000,00 Din, sa 2% kamata i ostalih troskova iz ugovora. S tim u vezi, stranke izjavljuju da su upoznate sa upisanom hipoteko m, te notaru prezentuju brisovnudozvolu zaloznogpovjerioca, broj 2436/08 SA, od 12.08. 2008. godine, koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana s trankama, a iz koje sam ustanovio da je za naprijed naznacenu hipoteku zalozni povjerilac iz dao brisovnu dozvolu. Nakon poduka notara da se saceka sa sacinjavanjem ovog notarskog akta d ok se u katastru nepokretnosti ne izvrsi brisanje navedenog zaloznog prava i upozorenja na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja, stranke izjavljuju da zele s aciniti ovaj notarski akt sa naprijed naznacenom hipotekom za koju je pribavljena brisovna do zvola i da prihvataju sve eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. ----------------------------------------------

1 1 2 Opisnepokretnostiprema stanjunaterenuikupcevanamjera koristenja Pitanje opisa nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja od velikog su znacaja za stranke, a pogotovo za sticaoca, te bi notar na ovo morao obratiti posebnu paznju. U tom smislu, od presudnog znacaja su sljedeca pitanja: da li je zemljis te neizgradeno, da li je na njemu izgraden kakav gradevinski objekat, da li je taka v objekat upisan u katastar, da li ima dozvolu za gradenje i upotrebnu dozvolu, u kakvom s e stanju nalazi nepokretnost, da li je kupac, odnosno sticalac prava obisao/pregle dao nepokretnost i na koji nacin se uvjerio u stanje nepokretnosti i granice zemljista, u koju 118 Clan 456. ZOO CG.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svrhu sticalac-kupac pribavlja nepokretnost radi stanovanja, koristenja u poslov ne svrhe, u svrhu gradnje stambenog objekta ili poslovnog objekta ili za poljoprivr ednu obradu itd.? Ovo je veoma vazno utvrditi i unijeti u ispravu sa aspekta eventual ne odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke, te iz razloga sto se vrlo cesto katastarsko stanje ne slaze sa stanjem na terenu. Razjasnjenje prethodno navedenih pitanja m oze vrlo cesto dovesti do toga da jedna od ugovornih strana promijeni misljenje, te samim tim, i volju, sto znacajno utice na sadrzinu pravnog posla. U vezi s naprijed na znacenim, navest cemo nekoliko primjera: P R I m J E R 1.Licni pregled zemljista U naravi se radi o neizgradenom gradevinskom zemljistu, koje kupac kupuje u svrh u izgradnje stambenog objekta. Kupac se na osnovu licnog pregleda i u prisustvu prodavca, up oznao sa stanjem nepokretnosti i njenim granicama. -----------------------------------------------------------2. Licni pregled stana U naravi se radi o stanu u zgradi starije gradnje, potrebno ga je renovirati da bi bio uslovan za stanovanje. Kupac je licnim pregledom upoznat sa stanjem predmetnog stana i kori stit ce ga za stanovanje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Licni pregled zemljista i objekta Kupac je upoznat sa stanjem nepokretnosti i njihovim granicama, koje u naravi pr edstavljaju zemljiste i stambeni objekat, koji je izgraden po gradevinskoj dozvoli SO -----, broj 03-3 61-96/80, od 22.05. 1980. godine, ali koji nije upisan u katastru, jer za isti nije pribav ljena upotrebna do zvola.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: pregled nepokretnosti moze obaviti i strucno lice (vjestak i sl.) na z ahtjev ugovornih strana, npr. geometar u prisustvu stranaka na terenu je pokazao granic e parcele; vjestak gradevinske struke u prisustvu ugovornih strana pregledao je po slovni objekat. 1 1 3 Prodajanepokretnostiiinventara

u ugovor se unosi sljedece: uz predmetni stan se ne kupuje inventar. pa ako se uz nepokretnost prodaje i inventar. jer se na inventar ne placa porez na promet nepokretnosti. stanom. a u odredbama o cijeni treba razdvojiti cijenu za nepokretn ost i cijenu za inventar..Da li se prodaje inventar zajedno sa kucom. uz predmetni poslovni prostor kupuje se inventar. s tim da cijena za nepokretnosti iznosi ___ EURA. tako. to treba navesti u odjeljku ugovor a predmet pravnog posla . poslovnim prostorom itd. zavisno od konkretne situacije. . naprimjer. a z a inventar cijena iznosi __ EURA. koji se sastoji od (navesti od cega se sastoji inventar). ve oma je vazno sa aspekta ugovaranja kupoprodajne cijene i placanja poreza na promet n epokretnosti.

.1. P R I m J E R 1. Ugovor o prodaji 1 1 4 Kupovinanepokretnostikojajevecdatauzakup Da li je nepokretnost predmet vec ranije sklopljenog zakupa.----------------------------- . prema kojoj zakup ne prestaje kad trece lice kupovinom. sa trajanjem do _____ godine. broj -----. vazno je pitanje savjesnosti sticaoca svojine na stvari. veoma je znacajno u tvrditi sa aspekta predaje nepokretnosti u posjed sticaocu. U dalju razradu postojanja zakupa treba u nijeti u odredbe ugovora: o predaji u posjed. Sasvim su drugacije pra vne posljedice ako je sticalac znao za postojanje zakupa na stvari od onih kad on ne zna o takvom jednom zakupu119. U vezi sa naprijed naznacenim. Naznaceni ugovor o zakupu se prilaze uz ovaj izvornik n akon sto je predocen i procitan strankama koje su izjavile da su razumjele prava i obaveze i z tog ugovora. kupac izjavlju je da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. stekne od zakupodavca zgradu ili posebni dio zgrade u kojoj se nalaze za kupljene prostorije (npr. odnosno pribavilac. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnika nepokretn osti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakup u. Nepokretnost jeste predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetni poslovni prostor se nalazi pod zakupom pocev od ______ godine. te sa aspekta odredbe clana 619. prije predaje u posjed za kupcu. jos jedna znacajna odredba je clan 6 27. navest cemo nekoliko primjera. garaze). -------------------------2. U vezi sa zakupom. Nepokretnost nije predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupa . odgovornosti za pravne i materijalne nedo statke i o pravu prece kupovine. u ugovoru o prodaji mora se navesti izricita izjava kupca da prihvata kupovinu nep okretnosti sa stanjem zakupa. uz mjesecnu zakupninu od 500 EURA (pet stotina EURA). Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. kupac. a na osnovu ugovora o zakupu koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. Kod otudenja zakupljene stvari. stupa u prav a i obaveze zakupodavca. koji daje mogucnost ugovaranja iskljucenja nastavka zakupa za nasljednik e u slucaju smrti zakupca ili zakupodavca. Nakon toga. od --------. ZOO CG. ili po drug om osnovu. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. ZOO CG. Ako se kupuje nepokretnost koja je u zakupnom odnosu. na odredeno vrijeme. U tom slucaju.

1 1 5 Postojanjepravosnaznogrjesenjaonasljedivanjukojenije provedenoukatastru U praksi je moguce da stranke traze sastavljanje notarskog zapisa u slucaju kada je doneseno pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru. . na osnovu zakona. Zakona o obligacionim odnosima. Potrebno je istaci da se u ovom slucaju radi o sticanju prava svojine nasljedivanjem tj. Ovdje se radi upisa o promjene vlasnika u katastru po osnovu zakonskih odredbi koje odreduju izuzetak od konstitutivnog 119 Clan 621. U skladu sa zakonom pravo svojine na stvari stice se nasljedivanjem u tr enutku otvaranja nasljeda na imovini umrlog.

U B listu nisu upisana nikakva ogranicenja koja se odnose na vlasnika. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu sa naprijed nazn acenim . godine. i B. ali ne i prije toga. Prilog je strankama procitan prilikom sacinjavanja ovog no tarskog akta i one su ga odobrile. sin ___. na osnovu pravosnaznog rjesenja. br --. odredeni prodavci S. ali je pod rednim b rojem ______ u listu B upisana plomba. a u k ojem su kao zakonski nasljednici umrlog H. Dakle. isti se odnosi na sprovodenje Rjesenja o nasljedivanju.-----------------Prema uvidu koji je notar izvrsio dana ______. Prodavci prezentuju naprijed naznaceno rjesenje. s tim da se mor a voditi racuna da je rjesenje o nasljedivanju pravno valjano i da je podobno za upis. a sticalac moze da zahtijeva upis tog prava u katastar nepokretno sti ako uz zahtjev za upis prilozi pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje je podo bno za upis.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dejstva upisa u katastar u slucaju sticanja svojine nasljedivanjem120. P R I m J E R U B listu nepokretnosti. moze se zakljuciti ugovor o prodaji samo kada se nasljednik. H. s ti m u vezi. koje je pravosnazno dana ______. sa po 1/2 dijela. tako da se nasljednik upise sa pravom svojine.kao jedini vlasnik sa 1/1 dijela. Rjesenje o nasljedivanju mora imati klauzulu pravosnaznosti i sud ga je. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakter. legitimise kao nasljednik. odnosno sticalac. tako da stranke ne mogu sprijeciti upis ako je rjesenje pravosnazno. a notar sacinjava ovjereni prepis ove is prave koja se prilaze izvorniku. da bi se kupac. H. Medutim. tj biljeska o zaprimljenom predmetu za upis promj ene vlasnika. odnosno vlasnik. mora davati odredene poduke i upozorenja. Nakon toga. duzan dostaviti na provodenje katastru. upisao sa pravom svojine u kata star nepokretnosti mora se kao prethodni upis provesti rjesenje o nasljedivanju. H. jer se je pravo svojine steklo bez upisa u katas tar nepokretnosti. broj ____. u naprijed naznaceni pred met ________. -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozorioda ce se upis prenosa prava svojine po ovom ugo voru na kupca moci izvrsiti tek nakon upisa prodavaca kao vlasnika i na eventualne ri zike i posljedice u vezi s tim. po sluzbenoj duznosti. Notar. godine.. te da ne dode do dvostruke ili visestruke prodaje naslijedenih nepokretnosti. donesenog od s trane Osnovnog suda u _____. H. upisan je H.

Najsigurnije je da se uz izvor nik prilozi skica o izvrsenom mjerenju i cijepanju. --------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 6 Kadajepredmetpravnogposladioparcelekojajepodijeljena (cijepana). Zakona o svojinskopravnim odnosima CG.stanjem B lista. sacinjena od ovlastenog geometra. . a u katastru nije sacinjen i proveden prijavni list o i zvrsenom cijepanju. tu se mora voditi racuna da se tacno identifikuje polozaj.astonijeprovedenoukatastrunepokretnosti U praksi su cesti slucajevi kada se prodaje dio odredene katastarske parcele koj i nije otcijepljen ili koji je otcijepljen. koja c e 120 Clan 8. oblik i po vrsina dijela parcele koji je predmet kupovine. kako bi se izbjegli moguci sporovi i tr oskovi za stranke. stav 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cla n 91. u smislu sacinjavanja aneksa ugovora.

----1 2 Sadrzinapravnogposla U praksi je ugovor osnovni i najcesci instrument prometa prava na nepokretnosti. to je pitanje tehnike i stila sastavljanja ugovora. ----Stranke notaru prezentuju Skicu mjerenja i cijepanja. 2414. naziv. to moze biti posebna odredba (odjeljak. prije svega. 1175/1. a koja je nastala cijepanjem/diobom od parcele br. Odjeljak notarske isprave ugovora o prodaji Prodaja je onaj dio isprave u kome pro davac i kupac izrazavaju svoju volju (saglasnost) o zakljucenju ugovora o prodaji. zavisno o kojoj se nepokretnosti konkretno radi. a moze biti i u sklopu odredenja predmeta prodaje. a ista se prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. mada smatr amo da je najcjelishodnije da to bude posebna odredba ugovora (odjeljak. Na osnovu neposrednog uvida u evidenciju katastra nepokretnos ti. 2414. notar mora upozoriti stranke na moguce rizike i posljedice. iz Lista nepokretnosti br. Za sklapanje punovaznog ugovora o prodaji potrebno je. P R I m J E R Prodaja dijela parcele koja je nastala diobom postojece katastarske parcele Predmet prodaje je katastarska parcela br. i pored toga. povrsinu. tacka ili clan ). P osto se upis promjena u katastru vrsi po sluzbenoj duznosti.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio i upozorio da se upis prenosa svojine po ovom ugovoru n e moze izvrsiti dok se prethodno u katastru nepokretnosti ne provede prijavni list o izvrsenom c ijepanju. kulturu. Iz naznacene skice ovaj notar je ustanovio da je parcela koja je predmet ovog ug ovora. 1175/29. povrsine 1200 m2. ne postoji veci rizik da se ne izvrsi provodenje cijepanja parcele. a prije svega na to da upis cijepanja ima karakter prethodn og upisa. da se ispune . ali. KO Podgora. a u G listu nema upisanih tereta. Kako smo vec ranije istakli. odnosno diobi katastarske parcele. tacka ili clan) ugovora. polozaj i oblik parcele. Pod kucom. br. 1175/1 iz Lista nepokretnosti br. KO ____. povrsine 224 m2. oranica.1. u ugovoru je neophodno navesti precizne podatke o nepokr etnosti. od ____ godine notar je ustanovio da je u B listu prodavac upisan kao vlasnik sa 1 /1. od kojeg zavisi upis prenosa svojine na otcijepljenom dijelu parcele. sacinjenu od ovlastenog ge ometra. oranica Pod kucom. ____ od _. nastala cijepanjem od parcele br. te ukazao na eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. u koju su izvrsile uvid i odobrile je. Ugovor o prodaji sadrzavati brojcanu oznaku.

ugovaraci svoju vo lju mogu izraziti na onaj nacin kako to njima najbolje odgovara: usmeno.svi opsti uslovi neophodni za sklapanje ugovora. U tom sl ucaju. a to su predmet i cijena. saglasnost volja o bitnim elementima ugovora. Kad se radi o bitnim elementima ugovora o prodaj i pokretnih stvari. uobicajenim znacima ili drugim ponasanjem iz koga se sa sigurnoscu moz e zakljuciti o njenom postojanju. predmet. u pisanoj f ormi. Kod prometa pokretnih stvari. i formu ugovora. bez kojih nema ugovora o prodaji. tada ugovorne strane moraju postici saglasnost o objektivno bi tnim elementima. a koji se odnose na poslovnu sposob nost ugovornih strana. Zakon o obligacionim odnosima odreduje da se volja za sklapanje ugovora moze izj aviti rijecima. a kod nepokretnosti. osnov. .

tj. moguc e . kao st o su vrijeme. ugovor se smatra skloplj enim u onom momentu kad je postignuta saglasnost u svim (objektivno i subjektivno) bitn im elementima. Nefo rmalnost prilikom sklapanja ugovora. ugovorne strane mogu uslovljavat i sklapanje ugovora i saglasnoscu u drugim elementima (subjektivno bitnim). predaja stvari. a kupac se obavezuje da prodavcu plati stvar po ugovorenoj cijeni124.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima konkludentnim radnjama. predaja predmeta prodaje. a kod nep okretnosti je upis u katastar nepokretnosti. odnosno pravo svojine. ne znaci da takvi ugovori nemaju formu. kod trazbine to je notifikacija. U tom slucaju. bitan elem enat ugovora je i forma. jer se svi obligacioni ugovori sklapaju u odredenoj formi. Kod pokretnih stvari. a formalne ugovore moraju saciniti u tacno odredenoj formi123. Ugovorom o prodaji prodavac se obavezuje da stvar koju prodaje pr eda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja. pored pravnog osnova. mjesto i nacin ispunjenja i sl. nepokretnost ili p ravo. Ugovor o prodaji je dvostrano obavezni ugovor kojim se jedna ugovorna strana (pr odavac) obavezuje drugoj strani(kupcu) da ce joj ustupiti odredenu imovinsku vrijednost. Ugovor o pro daji predstavlja pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine. a na ime tog ustupanja. Za pravno valjan i ugovor o prodaji nepokretnosti (nekretnina). tj. Vrijeme sklapanja ugovora o prodaji i vrijeme predaje predmeta ugovora moze biti razlicito. Osim ovih bitnih elemenata. Nije dovoljno da prodavac samo preda stvar kupcu nego on predajom mora omoguciti kupcu da postane vlasnik kupljene nepokretnosti. Kad se vrijeme sklapanja ugovora i predaja stvari vremenski ne podudaraju. nacin sticanja je tradicija. potreban je i valjan nacin sticanja (modus aquirendi). kupac se obavezuje prodavcu platiti cijenu. Medutim. Zakon o notarima CG je odredio da forma ne predstavlja samo dokaz o postojanju ugovora (forma ad probationem) nego je ona odredena kao jedan od obaveznih uslova za njegovu pravnu valjanost (forma ad solemnitatem)122. a u izvjesnim okolnostima i sutnjom121. Za sticanje p rava svojine na kupljenom predmetu. a kod vrijedn osnih papira predaja i drugo. Nacin predaje predmeta ugovora razlikuje se po tome da li je predmet ugovora pokretna stvar. pored predmeta i cijene. Predmet ugovora o prodaji moze biti samo stvar koja je u prometu. Razlika je u tome sto ugovaraci neformalne ugovore mogu sklopiti na bilo koji nacin. zavisno od objekta ugovora.

Zakona o obligacionim odnosima CG. . Sarajevo 2004. Obligaciono pravo (Opsti dio). tako da postoji prodavceva obaveza da cuva p redmet do momenta predaje. Univerzitetska knjiga. 123 Abedin Bikic. Obligaciono pravo (Opsti dio). Zakona o notarima CG.. i to sve dok je ne preda kupcu.. Postavlja se pitanje: ko ce u takvim slucajevima snositi rizik prop asti ili ostecenja stvari? Pravilo je da se prodata stvar mora predati u onom stanju u ka kvom se nalazi u vrijeme sklapanja ugovora.je da od momenta sklapanja ugovora do predaje stvari. nisu odgovorn i ni kupac ni prodavac. stav 1. ista bude slucajno unisten a ili znacajnije ostecena. 100. Ako je predmet ugovora individualno odredena stvar (species) i ista slucajno propadn e prije predaje kupcu. str. stav 3. 124 Clan 463. 100. Za slucajnu propast ili ostecenje stvari. str. prodavac se oslobada svoje obaveze i nece biti duzan kupcu nabavi ti 121 Abedin Bikic. Sarajevo 2004. ukoliko nije sto drugo ugovore no. Univerzitetska knjiga. 122 Clan 51. Iz ovoga proizilazi da prodavac snosi rizik slucajne propast i ili ostecenja stvari.

kupac moze birati izmedu dvije opcije: da ostane k od ugovora i zahtijeva snizenje cijene ili da odustane od ugovora i ako je platio c ijenu. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. ili u samo . na osnovu tog ugovora. Ako bi individual no odredena stvar bila slucajno ostecena. U ovom slucaju prodavac nema pravo traziti isplatu cijene od kupca. Veoma je znacajna uloga notara u utvrdivanju cinjenicnog stanja. Momentom predaje stvari kupcu. da se radi o zajednickoj bracno j imovini. Ugovor o prodaji drugu stvar. Notar se ovdje nece i ne moze pre tvoriti u istrazni organ. momentom predaje stvari prevoziocu (spediteru). 1 2 1 Prodajaikupovinanepokretnostisaiskljucivimpravomsvojine Ovdje se radi o jednostavnom prometu. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasno st svih zajednicara126. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. odnosno ako se utvrdi. jer se rizik za slucajnu propast stvari nalazi na prodavcevoj strani. na njega prelazi rizik s lucajne propasti stvari. a prodatu stv ar je potrebno transportovati od prodavca do kupca. trece lice moze. zavisno od toga koliko se lica pojavljuje na strani prodavca i kupca. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini koji je zakljucio samo jedan bracni drug. rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi kupac125. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. pri kojem je samo potrebno utvrditi da li se radi o imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. odnosno kupovini suvlasnickog dijela. Ako ugovorne strane nisu nista posebno ugovorile. ili se radi o prodaji. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. Ako prodavac izjavi. ili se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. volje stranaka. U daljem tekstu obradicemo prodaju koja za predmet ima prenos prava svojine nad nepokretnostima. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. te dati nekoliko primjera ugovora. a sto podraz umijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovino m. da trazi njen povrat nazad. steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo s vojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. izjasnjavanja ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i pribavljan ja odredenih dokaza koji potkrepljuju te tvrdnje.1. te da li je predmet sticanje iskljucive svojine (svo jina 1/1).

str. Porodicnog zakona Crne Gore i clan 157. 332. zah tijevati pouzdano utvrdivanje statusa nepokretnosti koja je predmet prodaje. Univerzitetska knjiga. a n otar ce. 126 Clan 291.m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. Sarajevo 2004. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 125 Abedin Bikic. bez obzira na izjavu prodavca. Obligaciono pravo (Opsti dio). Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. poduciti kupca da moze.. u svakom slucaju. . onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome.

akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. zajednicka imovina bracnih drugova. A.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R I 1. Nakon toga. i s tim u vezi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. posebna imovina Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. Opstine _____. koje je pravosnazno od dana ____.--Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. broj___. saglasnost bracnog druga u posebnoj ispravi. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. od _____ godine i Izvod iz maticne k njige vjencanih. te iz istih ustanovio da je gospoda A. od ____ godine. od _____. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici.godine. kao bracn i drug prodavca. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti. Svojina prodavca 1/1. Naznacene akte je notar procitao strankama i pril ozio ih uz ovaj izvornik u originalu.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. -----------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa napri jed naznacenim. Svojina prodavca 1/1. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. iz ____ UZZ. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. sacinjene od strane notara B. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. ako se radi o takvoj imovini.B. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. t e da bi. notaru prezentuje otpravak Saglasnos ti. koja je njihova zajednicka imovina --------- . prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. broj 0-120/09. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.A. Nakon toga.. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. godine.-----------------------2. ako se radi o takvoj imovini. t e da bi.

akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. t e da bi. ako se radi o takvoj imovini. ----------------------------------------- . bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.3. zajednicka imovina bracnih drugova. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. saglasnost bracnog druga u istom ugovoru. Svojina prodavca 1/1.

1/2. itd. ZOO CG. stav 3. stav 3. izricito izjavljuje da je. suvlasnik ga moze otuditi bez saglasnosti ostal ih suvlasnika (clan 132.Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) postoji kada vise li ca ima pravo svojine nad nepodijeljenom stvari. odnosno pravo prece kupovine regulisano je u odredbama clana 536. Ugovor o prodaji Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). Nakon toga..---------------------------------------------------------------------------1 2 2 Prodajaikupovina suvlasnickogdijela Susvojina (clan 131. i 4. otudenje je moguce samo ako su saglasne sve ugovorne strane. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A.do 542. tako da je dio svakog od njih odred en srazmjerno prema cjelini (idealni dio. treba razlikovati dvije situacije: Kada se otuduje cijela nepokretnost.A. s tim da u tom slucaju. Pravila o prodaji sa pravom prece kupovine shodno se primjenjuju i na zakonsko pravo prece kupovine. Zakonsko pravo prece kupovine djeluje pr . kojom se raspolaze). notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. od ____ godine. vremensko trajanje i dejstvo prema trecima.A bracni drugovi. stav 2. Ako je ugovoren duzi rok.) U slucaju da postoji pravo susvojine na nepokretnosti koja se otuduje (ili sire. Opstine _____. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. kao bracni drug prodavca. A. npr. Zakonsko pravo prece kupovine nastaje na osnov u zakona. ZOO CG. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. ugovorno pravo pr ece kupovine svodi se na rok od pet godina. Kada se otuduje suvlasnicki dio. a to su: osnov nastanka. Iz naznacenog dokumenta notar je ustanovio da su prodavac i gospoda A. 1/3. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. i s tim u vezi. postoji zakonsko pravo prece kupovine ostalih suvlasnika (clan 132. ako nij e ugovoreno da ce ono prestati ranije. Zakonsko pravo prece kupovine suvlasnika regulisano je u odredbi clana 132. odnosno ako su saglasni svi suvlasnici(ista situacija je i kod zalaganja). Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). trajanje zakonskog prava prece kupovine nije vremenski ograniceno. saglasna sa prodajom predmetne nepok retnosti koja je njihova zajednicka imovina.1. dok u govorno pravo prece kupovine prestaje poslije pet godina od zakljucenja ugovora. tri su osnovne razlike izmedu zakonskog i ugovornog prava prece kupovine. a opsta pravila o zakonskom pravu prece kup ovine sadrzana su u clanu 542.

u roku od 10 dana od dana kada mu je dostavljena pisana p onuda. Ponuda mora da sadrzi uslove prodaje suvla snickog dijela. i to u roku od 10 dana od dana kada im je dostavljena pisana ponuda. ne prihvati ponudu (smatramo da i cutanje znaci neprihvatanje) ponudac moze .ema trecima po sili zakona i ono se ne upisuje u katastar nepokretnosti. prodavac suvlasnickog dijela je duzan da pis anom ponudom za kupovinu njegovog suvlasnickog dijela na pouzdan nacin pozove ostale suvlasnike da se izjasne da li prihvataju ponudu. Kod zakonskog prava prece kupovine. Ako suvlasnik. dok ugovorn o pravo prece kupovine djeluje prema savjesnim trecim licima samo ako je upisano u katas tar nepokretnosti.

stav 3. stav 3. notar mor a odbiti notarsku obradu isprave ako bi stranke zahtijevale da se ugovorom o kupovini nep okretnosti . ZOO CG). insistiraju da se ugovor o prodaji zaklj uci bez ponude i izjasnjenja ovlastenika prava prece kupovine. sa aspekta nistavosti ugovora kojim bi se suvlasnik trajno odrekao prava na diob u stvari jer je takav ugovor nistav. Kod prodaje suvlasnickog dijela. Pravo prece kupovine prestaje u svakom slucaju por p roteku pet godina od prenosa svojine stvari na treceg (clan 541. Notar je duzan da upozori stranke na postojanje zakonskog ili ugovornog prava pr ece kupovine. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti i mogao bi odgova rati za stetu. ZOO CG). U suprotnom. koje moze biti zakonsko i ugovorno. stav 1. kako smo to naprijed naznacili. shodno odredbi clana 140. ali ne po nizoj cijeni i pod drugim uslovima u odn osu na one iz pisane ponude. jer ako u ugovoru nisu precizirani suvlasnicki dijelovi kupaca. zakonska je pretpostavka da su ti dijelovi jednaki (clan 131. U suprotnom. ako je trecem bilo poznato. a u svakom slucaju. a ako stranke to ne zele. Zakon o svojinsko pra vnim odnosima CG). pa ako stranke. racunajuci od dana kada je saznao za prenos (clan 541. notar je duzan odbiti poduzima nje sluzbene radnje. pa bi notar trebao dati strankama poduku i upozor enje u vezi sa nezastarijevanjem prava na diobu stvari.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svoj dio prodati trecem licu. O pravu prece kupovine vise vidjeti u dijelu ovog rada koji tretira od obrenja i pravo prece kupovine. Pravo na diobu ne zastarijeva. notar je duzan to upozore nje unijeti u notarski akt. ovlastenik zakonskog prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva tuzbom da se prenos ponisti i da se stvar njemu ustupi pod ist im uslovima. veoma je znacajna aktivnost notara i to iz vise razloga: zbog instituta prava prece kupovine. Zakona o sv ojinsko pravnim odnosima CG. i pored toga. ili nije moglo ostati nepoznato postojanje prava prece kupovine i to u roku od sest mjeseci. radi otklanjanja nejasnoca i sporova kada vise kupaca kupuje nepokretnost u susv ojini. stav 2. radi upisa prenosa susvojine u katastar. a sto treba detaljnije regulisati u odjeljku ugovora Odobrenja i pravo prece kupovine .

stav 2. Moguca je ugovorna i sudska dioba. P R I m J E R Prodajacijelenepokretnostiususvojini. Zakona o notarima CG). tacka 6.u susvojini ugovori odredba kojom se zahtijeva trajno odricanje prava na diobu. Zakona o svojins kopravnim odnosima i clan 51.jedankupackojijekupujekao posebnuimovinu Prodavciseobavezujuprenijetinakupcasvoje suvlasnickedijeloveodpo1/2nanepokretnos tiiz tackeIovogugovoraa kupacseobavezujeprodavcima isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------ . ali ne duze od pet godina. Ugovor o diobi nepokretnosti mora biti u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (clan 143. stav 1. Zakon je dao mogucnost da se moze ugovoriti privremena odgoda diobe.

t e da bi. godine. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.godine. Osnovnog suda u Podgorici. Ugovor o prodaji Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. t e da bi. ---------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj izvornik.akupacseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora --------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. koje je pravosnazno dana ____. notaru prezentuju Rjesenj e o nasljedivanju. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.------------------------P R I m J E R Prodajasuvlasnickogdijela.. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. broj 0-12 0/09. odnosn o suvlasnicki dio koji prodaje. prodavci izjavljuju da je predmetna nepokretnost njihova posebna imovina koju su stekli nasljedivanjem i. Nakon toga. broj 0-120/09. Osnovnog suda u Podgorici.1. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dru gova ugovornih strana. koje je pravosnazno dana ____..jedankupac Prodavac se obavezuje prenijeti na kupcapravosusvojine sa 1/2 dijela na nepokret nostiiz tackeIovogugovora. njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i. od _____.visekupacakojijekupujuususvojinu Prodavac se obavezuje prenijeti na kupce. s tim u vezi. Nakon toga. ako se radi o takvoj imovini.------------------------RImJER Prodajacijelenepokretnosti. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik.---------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost.pravosvojine sa 1/1 na . godine. od _____.godine. s tim u vezi.na jednakedijelove.

Nakon toga. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.godine. Osnovnog suda u Podgorici. od _____.akupciseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu.. s tim u vezi. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. ------------------------ . broj 0-120/09. godine. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. koju je stekao nasljedivanjem i. t e da bi. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. koje je pravosnazno dana ____. ako se radi o takvoj imovini. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina.nepokretnostiiztackeIovogugovora.

ali nisu una prijed odredeni.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Ako nisu odredeni suvlasnicki dijelovi kupaca. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. osim ako taj u pis nije rezultat pisanog ugovora bracnih drugova. moze s teci svojina pod dva kumulativna uslova:ako je sticalac savjestan i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara. uz rizik povrede zakonskog pr ava prece kupovine. princip javnog pouzdanja (upisano pravo u katastru smatra se tacnim) nije u cije losti ispostovan u odredbama drugih zakona koji regulisu ovu pravnu problematiku.saposebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednickeimovine bracnih drugova Zajednicka svojina je (clan 153. Za razliku od prava susvojine gdje suvlasnik moze. pitanje zajednicke bracne imovine-svojine nad nepok retnostima . Kao dokaz tome. osim ukoliko do upisa nije doslo na osnovu pisanog ugovora zakljucenog izmedu bracnih drugova . Zajednicka svojina takode nastaje upisom u katastar nepokretnosti. U praksi nije problem kada je u katastru nepokretnosti upisana zajednicka svojina na ime svih zajednicara. Iz naprijed naznacenih razloga. prema kojoj se. Ovako rjesenje odstupa od nacela pouzd anosti iz clana 10. a cesto se upisuje k ao svojina jednog bracnog druga. za takve slucaj eve propisao da se smatra kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. a odnosi se na mogucnost da se pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) svoji na vise lica na nepodijeljenoj stvari kada su njihovi udjeli odredivi. moze posluziti naprijed naznacena odredba Porodicnog zakona. prodati svoj suvlasnicki dio bez saglasnosti ostalih suvlasnika. upisan jedan bracni drug. a u koji se u pisuje na ime svih zajednicara. u slucaju kada je u katastar nepokretnosti. stav 2. smatra kao da je upis izvrsen na ime oba bracna druga. 1 2 3 Prodajanepokretnostiuzajednickojsvojini. Narocito je to izrazeno kod zajednicke imovine bracnih drugova koja ima zakonski rezim zajednicke svojine. a u stvarnosti se radi o zajednickoj svojini. Od toga zakonskog pravila postoji jedan zakonski izuzetak.-160. Porodicni zakon CG je u clanu 289. Medutim. kao vlasnik zajednicke imovine. za raspolaganje i opterecenje nepokretnosti u zajednickoj svojini potrebna je saglasnost svih zajednicara. Problemi i spo rovi nastaju kada je neka nepokretnost u katastru upisana kao svojina jednog lica. zakonska je pretpostavk a da oni kupuju u jednakim dijelovima.

Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini bracnih drugova koji je zakljucio samo jedan bracni drug. Uloga notara je da ispita cinjenicnu situaciju u pogledu toga da li se radi o za jednickoj imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. na osnovu tog ugovora .predstavlja veoma vaznu i tesku problematiku. trece lice moze. . Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. a pogotovo kod pravnih poslova o prenosu ili sticanju prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnosti. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasnost svih zajednicara. a sto podrazumijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovinom.

Posebna imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. notar vodi racuna o nacelu savjesnost i i postenja ugovornih strana o izjavama datim pred notarom. a u odredenim slucajevima i odbiti sacinjavanje notarskog akta. Kako notar ima striktno odredenu obavezu upozoravanja i poducavanja stranaka. t e da bi. odnosno ako se utvrdi da se radi o zajednickoj bracnoj imovini. ako to stranke zele. odnosno na zakonski status zajednicke imovine. u ispr avu unijeti izjave ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i eve ntualno pribavljene dokaze koji potkrepljuju te izjave. ako se radi o takvoj imovini. no tar duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja. Ugovor o prodaji steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. Kako je to vec naprijed naznaceno.1. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. potrebna saglasnost svih zajednicara. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. Pored to ga. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr . Postupanjem na ovaj nacin. P R I m J E R Podukeiupozorenjenotaranazakonskistatuszajednickeimovinebracnih drugova 1. Notar se ovdje nece i ne moze pr etvoriti u istrazni organ. ili u samo m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. odnosi se i na zajednicku imovinu vanbracnih drugova. a shodno odredbama clana 47. Sve naprijed naznacen o. notar ce kod utvrdivanja cinjenicnog stanja i ispitivanja volje stranaka. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. Ako prodavac izjavi. te na znacaj i posljedice u vezi s tim. a u svakom slucaju. i zadatak da regulise pravne odnose na nacin da se izbjegnu pravni sporovi i gar antuje pravna sigurnost. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. notar ce pouciti kupca da moze zahtijevati pou zdano utvrdivanje da li neka nepokretnost predstavlja zajednicku imovinu bracnih drugo va. smatramo da je i u pogledu zakonskog rezima bracne imovine. Zakona o notarima. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. a narocito na to da je kod raspolaganja takvom imovinom. notar ce poduciti i upozoriti ugovorne strane na zajednicku svojinu.

Osnovnog suda u Podgorici. broj 0-120/09. s tim u vezi. godine. ------------------------ . -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.. od _____. Nakon toga. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. koju je stekao nasljedivanjem i.godine.ugova ugovornih strana. koje je pravosnazno dana ____. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik.

koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. A. t e da bi. Zajednicka imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Promet prava na nepokretnosti je po svojo j pravnoj prirodi veoma slozen posao i zahtijeva angazovanje pravnih strucnjaka koji su do bro upoznati sa brojnim propisima. finansiranje kupoprodajne cijene i sl. Dakle.A bracni drugovi. i s tim u vezi.--------------------------------------------------------------------------------------1 3 Cijena Cijena je bitan element ugovora o prodaji kao dvostrano obavezujuceg pravnog pos la. odnosn o da nijedna strana ne izvrsi svoju cinidbu u potpunosti ili djelimicno bez adekvatne protucinidbe . ZOO CG). potrebno je poznava nje vazecih propisa koji se primjenjuju.A. st. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti ko ja je njihova zajednicka imovina. od ____ godine. Notar je nezavisno i strucno lice k oje mora voditi racuna o interesima obje ugovorne strane. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. Osnovna obaveza prodavca je prenos svojine na stvari.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda A. kao bracni drug prodavca. relevantnim u oblasti prometa prava na nepokretno sti. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. te mu je zadatak da osigur a da se preuzete obaveze iz sklopljenog ugovora i izvrse. 463. ako se radi o takvoj imovini. mora imati velik o prakticno i strucno iskustvo u ovoj oblasti. a osnovna obaveza kupca je da plati cijenu (cl. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. a sto ima za posljedicu da se na taj nacin izbjegnu eventualni sporovi. za sklapanje pravnih poslova u prometu nepokretnosti. a zbog potrebe prethodnog oba vljanja niza radnji (pribavljanje odobrenja.. kako je vrlo cesto nemoguce obezbije diti istovremeno izvrsenje obaveza stranaka iz ugovora. 1. Nakon toga. Medutim. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.). Opstine _____. odnosno lice koje to cini. brisanje tereta. notar mora nastojati da nijedna ugovorna strana ne pretrpi stetu. izri cito izjavljuje da je.

koja predstavlja jedan od bi tnih elemenata ugovora o prodaji. potrebno je uzeti kredit za kupovinu stana. zatim potrebno je regulisati sve potrebne poreske obaveze u vezi sa kupovinom stana. U ovom radu ce se pokusati obraditi pitanje cijene. po svo joj pravnoj prirodi. obezbijediti potrazivanje davaoca kredita. U nekoj drugoj situaciji. Ovakvo obezbjeden je je jedino moguce postici kvalitetno sacinjenim ugovorom. pa mu je potrebno vrijeme za iseljenje i kupovinu drugog stana. prodavac cesto prodaje svoj stan da bi kupio neki drugi stan. Smisao notarskog akta kod prometa nepokretnosti je u tome sto je promet prava na nepokretnosti. obezbijediti siguran nacin placanja cijene prodavcu i prenos svojine sa prodavca na kupca. slozen i zahtijeva preduzimanje vise radnji u razlicitim vremen skim periodima. elektro i telefonskih prikljucaka itd. Naprimjer. te iz tog razloga i jedan od bitnih elemenata sadrz ine . pa je neophodno u sacinjenom ugovoru predvidjeti dinamiku tih radnji. r egulisati pitanje komunalnih troskova.ili adekvatnog osiguranja da ce obecana cinidba biti izvrsena.

P R I m J E R I 1 Kadajecijena izrazena fiksno Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. kao sto je ranije vec istaknuto i za predmet prodaje. nacin placanja cijene. tako da ugovor mora sadrzavati dovoljno podataka da se cijena moze odrediti. korisno je posebno izraziti cijenu za nepokretnost. treba la biti obradena u posebnom clanu (tacki ili stavu) kupoprodajnog ugovora. a moze se odredivanje ci jene povjeriti trecem ili jednoj ugovornoj strani (cl. U suprotnom. Cijena moze biti propisana. tekuca prema zvanicnoj evidenciji. U slucajevima kada su predmet prodaje nepokretnosti i inventar. a ra di poreskih obaveza po osnovu prometa nepokretnosti.---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Kadaseuznepokretnost kupujeiinventar: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. ZOO CG). ugovor o prodaji ne proizvodi dejstvo (cl. pa su ovdje moguce veoma razlicite kombinacije i samim tim veliki broj a lternativnih rjesenja. Potrebno je istaci da savremeni promet donosi razlicite nacine placanja i finans iranja cijene. ZOO CG). Lista pitanja (provjera) ugovornih odredbi o cijeni Prilikom sacinjavanja ugovora o prodaji.1. sa posebnim akcentom na ugovaranje pretpostavki za dospjelost cijene u svrhu osiguranja kupca. sto je vec ranije i naznaceno. stana i s l. osiguranje kupca i prodavca u vezi sa placanjem cijene. notar b i morao obratiti paznju i u ispravi regulisati sljedece: odredenje cijene.00 EURA(slovima:petstot inai 00/100 EURA) . Ugovor o prodaji notarskog akta koji za predmet ima prenos ili sticanje prava svojine nad nepokre tnostima. a posebno za inventar ili druge pokretne stvari. Cijena se moze ugovoriti kao: fiksna (a sto se najcesce i ugovara) ili po jednom m2 zemljista.471. 474.1. poslovnog prostora.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA) . dospjelost placanja cijene. a u vezi sa odredbama o cijeni.470.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpet . ---------------------------------------------2 Kadajecijena izrazenapojednomm2 Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 500. 1 3 1 Odredenje cijene U ugovoru o prodaji cijena mora biti odredena ili odrediva. Cijena bi.st.

a cijena za inventar iznosi 15 000.i 00/100 EURA).00EURA(petnaesthiljadai00/100EURA) .-------------------------------------------------- .

veoma cesto navode manji iznos ci jene od one koja je stvarno placena. Pretpostavke za dospjelost placanja cijene mogu biti razlicite: alternativno ili kumulativno ugovorene. da iznos cijene iz ovog ugovora ne utice na procjenu poreskog organa kod placanja poreza na promet nepokretnosti. zelenaskog ugovora i sl. te na posljedice u slucaju po bijanja ugovora zbog ostecenja preko polovine. te od kupceve volje. U tim slucajevima. a sto zavis i od svakog . zavisi od konkret nog slucaja. duzan poduciti i upozoriti da poreski organ vrsi procjenu neovisno od cijene iz ugovora. kupac moze. ili nakon sto se ispune odredene pretpostavke za dospjelost. -----------------------------------------------1 3 2 Dospjelost cijeneiosiguranjekupca Cijena moze dospijevati odmah u momentu zakljucenja ugovora. uzimajuci u obzir trzisne cijene i procjene poreskih organa. da se upise sa p ravom svojine u katastru nepokretnosti. nota r je duzan poduciti kupca takvim mogucnostima i upozoriti ga na pravne posljedice i r izike kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Dospjelost placanja cijene je veoma bitna za ispunjenje ugovora. tj.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ugovorne strane koje placaju cijenu gotovinom. Dakle. u cilj u da se obezbijedi da mu se nepokretnost preda sa placanjem cijene. u odredenom roku. Medutim. S tim u vezi. ugovoriti da cijena dospije va nakon ispunjenja odredenih pretpostavki za svaki konkretan slucaj. odnosno kupac se moze obezbijediti kombinacijom mjera osiguranja. ali ne mora. Koje ce se pretpostavke za dospjelost cijene ugovoriti. notar ih je. U daljem te kstu obradice se vise mogucih pretpostavki za dospjelost placanja cijene. notar je duzan poduciti kupca mogucnosti ugovaranja adekvatnih pre tpostavki za dospjelost cijene i upozoriti ga na opasnosti i rizike kojima se izlaze supro tnim ugovaranjem. odnosno neprihvatanjem adekvatnih obezbjedenja kojima ga poducava notar. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da je izjavljeni iznos cijene nizi od trzisn e cijene i procjene nadleznih poreskih organa. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. kao i na posljedice koje mog u nastati u vezi s tim u slucaju pobijanja i raskida ovog ugovora. a u cilju placanja sto manjeg poreza na promet n epokretnosti i manjeg iznosa notarske naknade. a narocito je vazna za kupca koji se moze veoma efikasno stititi ugovaranjem odredenih pretpostavki za dospjelost cijene.

te clan 45. to je notarski racun za stranke127. i clan 68.konkretnog slucaja. 127 Clan 67. Zakona o notarima CG. stav 2 . stav 2. . Pravilnika o radu notara CG. U ovom slucaju notar bi trebao da savjetuje klijentima da se cijena uplacuje na notarski racun za stranke. 1. stav 3. a da sa tog racuna notar vrsi isplatu prodavcu tek kada se kupac upise kao vlasnik. Kupac zahtijeva da se upise kao vlasnik prije isplate cijene prodavcu. Notar moze preuzeti novac na cuvanje ako mu je predat povodom sastavljanja notar skog akta na posebnom racunu kod banke koji ne moze biti predmet prinudnog izvrsenja protiv notara.

brisanje hipoteke i dr. Ovdje mogu doci u obzir i drugi uslovi kojima ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna za stranke na racun pro davca. -------------------------------------------------------------------------------- .P R I m J E R P R I m J E R 1. Naime. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva (na ruke prodavca ili na prodavcev racun kod banke i li na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar obavijesti ugov orne strane da je predbiljezba prava svojine na predmetnoj nepokretnosti u korist kupca upis ana na prvom mjestu ranga upisa u Listu nepokretnosti . koje znaci da se upis vrsi prema vremenskom redoslijedu podnos enja zahtjeva za upis128. Kupac se na ovaj nacin stiti od rizika dvostruke prodaje ili nekih drugih upisa koji i maju prvenstvo upisa.-------------------------------------------------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. predaja u posjed i sl. Ugovor o prodaji Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za st ranke u roku od sedam dana od dana zakljucenja ugovora. s tim da stranke daju nalog nota ru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati saglasnost prodavca za pren os prava svojine. te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na racun prodavca u roku od seda m dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu prenosa svojine u Katastru nepokretnosti na i me kupca. Napomena: Ovo je veoma znacajan mehanizam zastite prodavaca i kupaca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. kao sto je/su________ (Napomena: Upisati pretpostavku za dospje lost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. npr. upis predbiljezbe. naprimjer. te ga upozorio na rizike i posljed ice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Notar je duzan poduciti k upca da i kako ga predbiljezba osigurava i upozoriti ga na posljedice suprotnog postupanja . jedno od osnovnih nacela upisa u Katastar nepokretnosti jeste nacelo prvenstva. Da je upisana predbiljezba prava svojine u korist kupca prije isplate cijene prodavcu. a kupac ze li njeno ugovaranje i upis prije nego sto isplati cijenu.). za tim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek ka da se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. Predbiljezba je efikasno sredstvo zastite kupca jer mu garantuje da ce biti upis ano njegovo pravo svojine u katastar nepokretnosti naknadnim opravdanjem. 2.

97. U suprotnom.Napomena: U izjavama za knjizenje. a u cilju zastite prod avca u slucaju da ne dode do isplate cijene i realizacije ugovora. prodavac bi mor ao sudskim putem vrsiti brisanje predbiljezbe ili bi ona bila brisana protekom zako nskog roka za njeno opravdanje (30-60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi cl. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. odmah iza saglasnosti za upis predbiljezbe. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG). m oze se i korisno je dati saglasnost za brisanje predbiljezbe. 128 Clan 12.

---------------Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene.--------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke su vec sada saglasne da se predbiljezba brise istovremeno sa upisom prav a svojine na kupca. a nema prepreka za njen upis na pr vom mjestu. Stranke daju nalo g i neopozivo ovlascuju ovog notara da podnese zahtjev za upis predbiljezbe.). zatim moguc nost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. npr. kao sto je/su________ -------------------------------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. -------------------------------------------------------------------4. kao i zahtjev za brisanje predbiljezbe ako kupac u roku iz ovog ugovora ne isplati cjelokupnu cijenu. npr. Da su dostavljena odredena pravno valjana odobrenja. a nema prepreka za njen upis na prvo mjesto. Ovdje kupac zeli upis predbiljezbe. brisanje hipoteke i dr.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Prodavac je saglasan da se u korist kupca upise predbiljezba prava svojine na ne pokretnosti iz tacke I ovog ugovora. ali isplatu cijene ne veze za njen u pis vec samo za predaju zahtjeva za upis. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. kao i u slucaju da ne dode do realizacije ovog ugovora. odobrenje organa starateljstva za otudenje nepokretnosti malodobnog prodavca i dr. punomocje od strane prodavca. P R I m J E R Cjelokupni iznos cijene kupac je duzan isplatiti prodavcu (na ruke ili na racun k od banke ili na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar u pisano j formi obavijesti ugovorne strane da je zahtjev za upis predbiljezbe prava svojine u ko rist kupca predat Katastru nepokretnosti. pod uslovom da nema prepreka za to. Da je predat zahtjev za upis predbiljezbe. Ovdje se radi o slucaju kada je za punovaznost ugovora potrebno p . --------------------------------3. isto tako. poducio ga je mogucnosti ugovaranja is plate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.

P R I m J E R Cijena za isplatu dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke il i na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je blagovremeno dostavljeno pravno valjano punomocje od str ane prodavca (ili alt. te da se cijena ne placa dok se ne pribav e potrebna odobrenja. a notar takode ne smij e davati otpravke i prepise akta do momenta dostavljanja potrebnih odobrenja. notar duzan dati poduku i upozorenje da takav ugovor nije na pravnoj snazi. u vezi sa tim. tako da je. kao sto smo naprijed istakli. odobrenje Centra za socijalni rad za otudenje nepokretnosti m alodobnog .ribaviti odredena odobrenja. niti da stranke vrse druge cinidbe iz ugovora. jer ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva bez tih odobrenja.

---------------------------------------------------------------------Napomena: Notar je duzan upozoriti stranke da vremenski ne odreduju dospjelost c ijene i ne vrse njenu isplatu. i pored pouka i upozorenja notar a. npr. a j os uvijek nije upisan u katastru nepokretnosti kao vlasnik.. sljedecom formulacijom: Notar nece izdavati otpravke. Ugovor o prodaji prodavca. Notar moze saciniti ispravu (izvornik) bez potrebnih odobrenja (pravni posao se moze i nakn adno odobriti. smatramo da je notar duzan odbiti poduzimanje takve sluzbene radnje. a kupac ne zeli isplati ti cijenu prodavcu dok se katastru ne dostavi rjesenje o nasljedivanju.). ZOO CG). npr.1. s tim da je notar duzan poduciti i upozoriti stranke npr. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. jer ugovor nije na pravnoj snazi dok se ne dostave pravno v aljana odobrenja. cl. Ako stranke hoce ugovaranje roka dospjelo sti cijene prije pribavljanja neophodnih odobrenja. Dakle. Da je podnesen zahtjev za upis promjene u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. Nadzorni odbor itd. sljedecom form ulacijom: Ovaj ugovor nije na pravnoj snazi i nece proizvoditi pravna dejstva sve dok stran ke u roku od trideset dana racunajuci od dana njegovog zakljucenja ne dostave ovom notaru pravno valja no punomocje prodavca za poduzimanje ovog pravnog posla od strane punomocnika. prije pribavljanja potrebnih odobrenja . -----------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. odobrenje nadleznog organa za otudenje nepokretnosti privredn og drustvaSkupstina. 83. notaru je zabranjeno da izdaje otpravke. ovjerene prepise i pr epise izvornika bilo kome sve dok mu se ne dostavi pravno valjano odobrenje. Notar to mora unijeti u ispravu. Smrcu ostavioca nj . u ovakvom slucaju rok dospjelosti trebalo bi uvijek vezati za momenat pribavljanja odobrenja ili nakon toga. ili alt. ovjerene prepise i prepise izvornika bilo kome sve dok ugovorne strane ovom notaru ne dostave pravno valjano odobrenje -----------------------------5. prije pribavlja nja potrebnih odobrenja. kojim je prodavac oglasen nasljedn ikom. i u toj ispravi o pravnom poslu ce se odrediti r ok dospjelosti cijene. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora.-----------------------U takvom slucaju.

jer je smrcu ostavioca kao knjiznog vlasnik a B ili V list postao netacan i treba ga usaglasiti sa novonastalim pravnim stanjem (nasljednici umrlog postali vlasnici od momenta njegove smrti). Zbog toga se to zove promjena upisa. placanja poreza. U svakom slucaju notar mora voditi racuna o tome da je rjesenje o nasljedivanju pravosnazno. a upis u Katastar nepokretnosti ima samo deklarati vno dejstvo. . Medutim. takav u pis moze sadrzavati odredene rizike u smislu podobnosti rjesenja o nasljedivanju za upis u Katastar nepokretnosti. taksi itd.egovi nasljednici postaju vlasnici.

broj _________. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. tako da je prodavac po osnovu nasljedivanja upisan kao vlasnik sa 1/ 1(ili suvlasnik sa dijelom___). zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. kao sto je/su________ . ----------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. Osnovnog suda u _______. broj _________. a nema prepreka za njegovo provodenje. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. Da se u Katastru nepokretnosti izvrsi promjena u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. --6.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je podnesen zahtjev za promjenu B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. kojim je prodavac oglasen iskljucivim nasljednikom. b risanje hipoteke i dr. kao sto je/su________ (Napomena: Upi sati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. a jos uvijek nije upisan u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. a kupac ne zeli isplatiti cijenu prodavcu dok se isti sa svojim pravom ne upise u Katastar. koje je postalo pravosnazno dana __________. Osnovnog suda u _______. npr.------------- . te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprot nog postupanja.). tako da se prodavac po osnovu nasljedivanja upise sa pravom svojine. -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. mogucnosti ugovaranja isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je izvrsena promjena B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. od __________. od __________.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . npr.). te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izla ze u slucaju suprotnog postupanja.--------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. brisanje hipoteke i dr.

npr. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Ugovor o prodaji 7. -Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. a prije isplate cijene prodavcu. a kupac ne zeli da rizikuje sticanje prava svojine na stvari ili druge stetne posljedice zbog postojanja prava prece kupovi ne odnosno njegove povrede. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. te ga je upozorio na r izike i posljedice . kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena nekim prav om. --------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. 8. Ovdje se radi o slucaju kad a postoji ugovorno ili zakonsko pravo prece kupovine. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je ovlascenik zakonskog (ili ugovornog) prava prece kupovin e izjavio da nece vrsiti svoje pravo. brisanje hipoteke i dr.1. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. Da se ovlascenik zakonskog ili ugovornog prava prece kupovine izjasni da nece vrsiti svoje pravo. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. Da je notaru urucena ili da je katastru nepokretnosti predata brisovna dozvol a u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. P R I m J E R Cijena dospijeva za placanje na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je notaru urucena (ili da je Katastru nepokretnosti predata ) brisovna dozvola u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti.

--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. pribavljanje odobrenja i dr.kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. npr. .

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca ugovar anje isplate cijene . 10. ZOO CG) . te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Ovdje se radi o slucaju kada kupac kupuje opterecenu ne pokretnost. --------------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. u cilju upisa u katastar prenosa prava svojine na kupca i u cilju preuzimanja duga od strane kupca. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hip oteke. Da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloge. upisanog u G listu. npr. izjasnjenje imaoca prava prece kupovine i dr. na kojoj je upisana zabrana otudenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca. i 456. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane kupca duga obezbijedenog hipotekom. pa je stoga potrebna s aglasnost hipotekarnog povjerioca. Da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hipoteke. shodno odredbama 455. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloga. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane ku pca duga obezbijedenog hipotekom. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena. a kupac preuzima i dug obezbijeden hipotekom. ---------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. upisan e u G listu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 9. Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava ugovaranje i splate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.

----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja).na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. potrebnog odobrenja i dr. . npr.

pa je zbog toga. kao i u pogledu raznih okolnosti koje onemogucavaju da se kupac upise kao vlasnik. kupac izjavljuje da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. niti koristenje notarskog racuna za stranke Ovo je vrlo cest slucaj u praksi.---------------) Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. a kupac ne zeli u govaranje pretpostavki za dospjelost. Ako se cijena pl aca u momentu zakljucenja ugovora. Placanje cijene u momentu zakljucenja ugovora. alternativno i li kumulativno. odnosno kombinacijom mjera osiguranja. kako zbog toga sto kupac sebe zeli zastiti na nacin da prodavac ne dobije cijenu dok se ne ispune odredene pretpostavke za dos pjelost cijene (npr. U ovom s lucaju notar mora dati kupcu poduku o mogucnostima adekvatnog osiguranja u konkretnom slucaju i upozoriti ga na posljedice placanja cijene bez ugovaranja adekvatnih m jera obezbjedenja. ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Ugovor o prodaji Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke ili racun prodavca. ovo je veoma cest slucaj. tak . Nakon toga. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. upis svojine. upis predbiljezbe. -----------------------------------------------------------------------------------1 3 3 Osiguranje prodavca Prodavac se u ugovoru o prodaji moze obezbijediti na vise nacina. uz obezbjedenje kupca.). shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. tada nije potrebno predvidati mjere obezbjedenja za prodavca nego se mora voditi racuna o adekvatnom obezbjedenju kupca. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke prodavca (ili na racun prodavca. pribavljanje odobrenja i sl. iako je moguce da nastupe brojne opasnosti i r izici po kupca. Stete po kupca mogu biti velike jer je on vec isplatio cijenu. narocito u pogledu visestrukog otudenja ili pak opterecenja predmetne nep okretnosti. Placanje cjelokupne ili dijela cijene nakon zakljucenja ugovora o prodaji. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. Ovo je najjednostavnija situacija koja u modernom nacinu prometa nije vise tako cesta. Kako smo naprijed naznacili. vrlo cesto potrebno na adekvatan nacin obezbijediti i prodavca.1.

. Ova obaveza poducavanja i upozorav anja stranaka propisana je u clanu 47 Zakona o notarima CG. Notar mora voditi racuna o interesima svih ugovornih strana. a sve sa ciljem da se izbjegnu sporovi i da se ugovor u cijelosti realizuje.o i zbog toga sto kupci u velikom broju slucajeva finansiraju cijenu iz kredita ili na dr ugi nacin placanja na rate. Notar je duzan poduciti i upozoriti prodavca na sljedece mjere obezbjedenja: isplata cijene na notarski racun za stranke. p a je stoga duzan poduciti i upozoriti stranke na sve moguce mjere adekvatnog obezbjed enja u konkretnoj situaciji i primijeniti ih shodno volji stranka.

ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupcevo pristajanje na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prodaje ili na cjelok upnoj imovini kupca.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA). 2009. koji se v odi kod ______-banke.------------------------------------------------Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25.825. kupac je vec isplatio prodavcu. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakontoga strankeizjavljuju (jednu od dolje naznacenih alternativa) . davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. P R I m J E R Poduke i upozorenja prodavcu kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. godine. s tim da se ona preda kupcu u momentu isplate cijene prodavcu ili na notarski racun za stranke. deponovanje cijene na notarski racun za stranke. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. najkasnije do 31. prema izricito j izjavi stranaka.12. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33.000. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. davanje clausule intabulandi u posebnoj ispravi u momentu zakljucenja ugovora ili naknadno. uz istovremeni nalog notaru da ne izdaje otpravke i prepise ili da izda izvode otpravaka i prep isa (otpravak dijela akta) koji nece sadrzavati clausulu intabulandi sve do isplate cjelokupne cijene129.

Moguce mjere obezbjedenja prodavca: a) -Da se ne zeli ugovaranje naznacenih mjera obezbjedenja prodaca .----------------------------------------129 Clan 88.---------------- b) U vezi sa placanjem naprijed naznacenog cjelokupnog iznosa cijene od ______ EURA (slovima: ____ EURA) i zakonskih (ugovornih) zateznih kamata u slucaju pada nja kupca u docnju. kupac izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (ili samo na predmet u prodaje ako se odmah vrsi prenos prava svojine. Zakona o notarima Crne Gore. .).

1. Zakona o izvrsnom postupku CG130. Zakona o notarima CG i clanu 45. Notar je upozorio k upca da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i objasnio mu pravne posljedice takve i zjave . a sa ispravama koje dokazuju da su ispunjeni uslovi za izvrsnost. Ovdje mogu doc i u obzir i drugi elementi kojim ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna z a stranke na racun prodavca. te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na r acun prodavca u roku od ____ dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu u Katastar prenosa prava svojine na ime kupca . koja ce biti predata kupcu u m omentu isplate cijene. Ova formulacija ce se unijeti i u odjeljak ugovora Izjave za knji zenje . a predviden j e u clanu 67. stav 2. d) Prodavac se obavezuje da ce u naknadnoj ispravi. s tim da stranke daju nalog notaru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati sag lasnost prodavca za prenos svojine. Stranke mogu ugovoriti da se u Katastar nepokretnosti izvrs i upis zabiljezbe pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. c) Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za stranke u roku od ______ dana od dana zakljucenja ovog ugovora.--Napomena: Ovdje se radi o slucaju kada prodavac u samom ugovoru daje clausulu in tabulandi i pristaje da se kupac upise kao vlasnik bez ikakvih dodatnih uslova. s obzirom na pravnu snagu tak ve izjave.---------------------Napomena: U slucaju kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora. Notar je u konkretnom slucaju obavezan upozoriti kupca na posljedice u vezi sa pristajanjem na izvrsenje bez odlaganja. . u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene. Ugovor o prodaji Izvrsni otpravak ovog notarskog akta ce biti izdat prodavcu na njegov zahtjev. npr. predaja u posjed i sl.--------------------------------------------------------------Napomena: Notarski racun za stranke je veoma znacajan mehanizam zastite prodavca i kupca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. prema clanu 53. Zakona o notarima CG i clanu 16. takva isprava je izvrsna isprava i ima dejstvo pravos nazne sudske odluke. izjaviti saglasnost za prenos prava svojine na kupca . 2. Pravilnika o radu notara CG. cime se prodavac stavlja u sigurniju pravnu poziciju u vezi sa na platom kupoprodajne cijene. prodavac se stiti davanjem clausule intabulandi u posebnoj ispravi. a cijena se placa na rate ili u cjelokupnom iznosu nakon proteka odredenog vremena od zak ljucenja ugovora. tac. upis predbiljezbe. Naime.

ali da se kup cu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravak dijela akta. Sluzbeni list RCG broj 23/04. -------------------------------------------------------------------130 Zakon o izvrsnom postupku. . odnosno prepisa koji nece sadrzavati saglasnost prodavaca za prenos prava svojine na kupca sve dok kupac u cijelosti ne isplati kupoprodajnu cijenu.Primjer za takvo postupanje dat ce se u odjeljku ugovora koji tretira izjave za knjizenje prenosa prava svojine. Cjelovit otpr avak i prepis izvornika notar ce izdati kad mu stranke prezentuju valjan dokaz da je placena kupoprodajna cijena . e) Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine.

uz ugovaranje obaveze notara da izdaje samo izvode otpravaka. kad kupac ne preuzima hipoteku. U narednom tekstu su date neke formulacije koje se ticu odredivanja dospjelosti placanja cijene. niti je brisati. potrebno je voditi racuna o tome kako se vrsi placanje. o kojima notar mora voditi racuna i mora poduciti ugovorne stra ne o tome. te o tome kakav je pravni rezim konkretnog predmeta prodaje. i konstatuje na tom mjestu Izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta i stavi svoj potpis i pecat. pre ko banke. Potrebno je samo odrediti pretpostavke za dospj elost cijene. u ovom slucaju saglasnost za prenos prava svojine. Ovdje postoji nekoliko modaliteta ispunj enja kupceve obaveze. uzimanje kredita kod banaka. tj. Zakona o notarima CG). ovjerenih prepisa i prepisa. prekrije. placanje cijene koja se finansira u cijelosti ili djelimicno iz kredita. a takode nije potrebno prethodno obezbijediti finansiranje kupc a. pored cjelo vitih otpravaka i prepisa. izdavati i otpravak dijela akta (clan 88. tak ode je efikasno sredstvo za zastitu prodavca. 1 3 4 Nacin placanja cijene Jedna od osnovnih obaveza kupca je placanje kupoprodajne cijene.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Davanjem saglasnosti za prenos svojine odmah u ugovoru. Najce sce situacije u ovom slucaju su sljedece: placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretn osti. sa dvije podvarijante. odn osno iz kojih izvora. placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. Notar ima pravo i duznost. Prije svega. . jer u ovom slucaju ne treba otplacivati hipot eku prodavca. dok prodavac upravo zeli da za prenos p rava svojine dobije protuvrijednost u novcu. odnosno zastiti prodavca i kupca u vezi s tim. kad kupac preuzima hipoteku. tj. tj. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretnosti Ovo je najjednostavnija varijanta. Notar prilikom kopiranja ili na drugi nacin sacinjavanja otpravka. odn osno izostavi dio isprave (izvornika). Interes kupca j e da postane vlasnik predmetne nepokretnosti.

zatim na mogucnosti ugov aranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepokretnosti prije isplate cijene. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospj eloscu placanja cijene. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notar ski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepok retnosti kao . i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava.P R I m J E R Cijena iznosi___________EURAidospijevazaplacanjeodmah -------------------------------Potpisomovogugovoraprodavacpotvrdujedamujekupacisplatio cjelokupnunaprijed naznacenu cijenu.

a kupac zahtijeva brisanje hipoteke koja obezbjeduje potrazivanje koje nije isplaceno. a sto se moze vidjeti iz formulacija koje su date u gornjem tekstu. Ovdje je jednostavno cinjenicno stanje. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. ali nije pribavljena brisovna dozv ola. -------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. brisovne dozvole i dr.Nakon toga.akojaopterecujenepokretnostkojajepredmet prodaje. tako. jer dobiva u momentu zakljucenja ugovora cjelokupnu cijenu. Ovdje postoji vise varijanti: a) Prva mogucnost bi mogla biti kada kupac ne zeli kupovinu nepokretnosti koja j e opterecena hipotekom i zahtijeva njeno brisanje. Nesto je slozenija situacija ukoliko j e potrebno naknadno pribavljanje raznih ovlascenja ili odobrenja. Prodavcu u ovom slucaju nisu potrebne mjere obezbjedenja. CijenazanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ----------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen abezuslovnabrisovnadozvolabanke ________zabrisanjehipotekeupisaneu G listu. jer nepokretnosti uglavnom imaju veliku vrijednost i za njihovo finansiranje potrebna su znatna sredstva. naprimjer. banci. kupac izjavljuje da ne zeli mjere obezbjedenja i da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. gdje kupac ne zele ugovaranje pretpostav ki za dospjelost. Ovakve situacije su rijetke. npr. pribavljanje potrebnog odobrenja.u iznosuod ________EURA. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja . Ugovor o prodaji vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. koja u pravilu nedostaju kupcu. tj. kredit i troskovi su isplaceni hipotekarnom povjeriocu. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnosti.1. tu su navedene potrebne radnje koje se moraju pre thodno uciniti kako bi se obezbijedilo potrebno punomocje ili uredilo knjizno stanje predmetne nepokretnosti.

izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr.nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. pribavljanje potrebnog odobrenja. a prodavac zeli kredit odmah isplatiti sredstvima iz . b) Nesto slozenije cinjenicno stanje postoji kada kredit i troskovi nisu isplace ni hipotekarnom povjeriocu. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. npr.

te ge upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. pribavljanje potrebnog odobrenja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupoprodajne cijene koju mu treba isplatiti kupac.naracunbr Pravoprodavcadatraziisplatuzapovjeriocaostaje nedirnuto -------------------------------Notar je poducio kupca i o drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.kojaopterecujenepokretnostkoja jepredmetprodaje. koji takode zahtijeva brisanj e hipoteke. a kupac naznaceni iznos cijene placa direktno h ipotekarnom povjeriocu prodavca. na zahtjev stranaka. . -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.akoseisplati cjelokupniiznosobezbijedenogpotrazivanjasasporedni m cinidbama ----------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac ustupa svoje cjelokupnopotrazivanje na isplatu cijene (ili dio cijeneui znosu od ____EURA)izovogugovorasvomhipotekarnompovjeriocu banciXX. npr. Moguca formulacija kad se cedira cjelokupna cijena hipotekarnom povjeriocu i isplacuje direktno na racun hipotekarnog povjerioca: CijenazanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ---------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen a pisana obavijest hipotekarnogpovjerioca dace izdatibezuslovnu brisovnu dozvoluza brisanjehipoteke. Moguce postupanje not ara. upisaneu G listu. u ovom slucaju sastoji se u tome da prodavac (koji je ovdje istovremeno i hipotekarni duznik) u ugovoru o prodaji cedira131 svoje potrazivanje na isplat u cijele ili dijela cijene (u zavisnosti od toga koliko iznosi neisplaceni kredit) u korist svog hipotekarnog povjerioca (banke). te ugovoriti ko ce pribaviti brisovnu dozvolu. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. Cedirana cijena hipotekarnom povjeriocu se m oze isplatiti direktno ili posredstvom notarskog racuna za stranke. tada je potrebno ugovoriti i osigurati da se iz prodajne cijene namiri hipotekar ni povjerilac. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. koji istovremeno daje saglasnost za brisanje hipoteke ili se u posebnoj izjavi obavezuje da ci izdati brisovnu dozvolu u posebnoj ispravi ako mu bude placen dugovani iznos kredita.

do dana_____ -----------------------------------------------------131 Clan 445 do 454 ZOO CG.kodbanke_________. . a placa se preko notarskog racuna za stranke: CijenanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) -------------Kupac je duzan uplatiti cjelokupni iznos cijene na notarski racun za stranke bro j ________.Kad se cedira cijena hipotekarnom povjeriocu.

notar je obavezan da ti poduku i upozorenje strankama o obavezi davanja pristanka hipotekarnog povjerioca. dok ce se ostatak cijene direktno ispla titi prodavcu. a kupac preuzima neisplaceni dug koji je obezbijeden hipotekom. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. U vezi s tim. ZOO). te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. U ovakvim slucaj evima postoji mogucnost da kupac daje izjavu o preuzimanju duga i na taj nacin stice pravo svojine na nepokretnosti sa postojecom hipotekom prodavca u korist hipotek arnog povjerioca (banke). -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. i 45 6. sto je povjeriocu bitno ko ce biti njegov duznik. Naznacena placanja notar ce izvrsiti po ispunjenju sljedecih pretposta vki: da je notaru urucena brisovna dozvola u pogledu hipoteke (ili da se hipotekarni povjer ilac prodavca pisanim putem obavezao da ce izdati brisovnu dozvolu nakon sto mu bude isplaceno potrazivanje po osnovu navedenog kredita). a takode je nuzna saglasnost-pristanak prodavcevog hipotekarn og povjerioca za preuzimanje duga od strane kupca kao novog duznika (clan 455. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava.--------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca na ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vez i sa dospjeloscu placanja cijene. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. npr. pribavljanje potrebnog odobrenja. Ugovor o prodaji Prodavac ustupa svoje potrazivanje na isplatu cijene svom povjeriocu banci _____ _______ u iznosu od _________ EURA (slovima ____)-(ili kada nije jos uvijek utvrden: u i znosu koji hipotekarni povjerilac-banka saopsti notaru da je potreban za njegovo potpuno namirenje) i nalaze notaru da taj iznos direktno isplati naznacenom hipotekarnom povjeriocu prodavca i izdejstvuje brisovnu dozvolu od banke.1. Razlog davanja saglasnosti povjerioca za preuzimanje duga se nalazi u tome . tada je nuzna izjava kupca o preuzimanju duga koju ce dati u ugovoru o prodaji. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. slje decom formulacijom: CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) --------------- .

dok ce ostatak cijene kupac isplati na notarski racun za stranke broj ________ k od banke. prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca.Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzme dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista predmetne nepokretnosti u korist hipotekarnog povjerioca ______. a koji. te kupac nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upi su predbiljezbe prava svojine u korist kupca. _________ u roku od sedam dana od dana kada ga notar pismenim putem obavijesti d a mu je banka dostavila saglasnost za preuzimanje duga.------------------------------------------------------------------------- . na dan sacinjavanja ovog notarskog zapisa iznosi _________ EURA (slovima ____) (ili kada nije jos uvijek utvrden: u iznosu koji hipotekarni povjerilac-banka sa opsti notaru).

u izn osu od __________. a moguca je odredena uloga trecih kao zaloznih duznika. uz godisnju kamatu do 10% i pod svim drugim uslovima iz ugovora o kr editu132. Prodava c se nadalje obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepok retnosti na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne ne pokretnosti. c) Mjere osiguranja prodavca i kupca kada se cijena od strane kupca finansira iz odobrenog kredita neke banke U modernim trzisnim tokovima cijena se u cjelosti ili djelimicno finansira iz kr editnih sredstava._ koji su sklopili kupac i banka ____________. nego i izmedu banke i stranaka. broj ________. radi obezbjedenja kredita kupca iz koga se finansira cijena. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. Uloga notara je da omoguci sigurnu i efikasnu transakciju za sve ucesnike takvog pravnog posla. broj __ od ___ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za osiguranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. te se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. pod uslovom d a se . Primjer moguce formulacije kada se opterecuje nepokretnost koja je predmet proda je. npr. te ga je upozori o na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. ne samo izmedu prodavca i kupca. -----------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. Naznacen ugovor o k reditu notar je procitao strankama. -------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita odobrenog od strane banke ________. mogao bi da glasi na sledeci nacin: P R I m J E R CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____). kao sto su ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik. pribavljanje potrebnog odobrenja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je poducio kupca mogucnosti ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. Kroz ovaj vidi finansiranja cijene nastaju veoma slozeni odnosi izmed u razlicitih subjekata.

. u slucaju da ugovor o prodaji ne bud e izvrsen iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. Za osiguranje kredita pr odavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u koris t poslovne banke u najvisem iznosu do __________. uz najvisu godisnju kamatu do __ % i pod svim d rugim uslovima iz ugovora o kreditu koji ce sklopili kupac i banka. U tom slucaju moze se koristiti sledeca formulacija: P lacanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita koji ce odobriti poslovna banka XX.---------------------------------------------------------------132 Moguca je situacija finansiranja cijene iz kredita koji jos uvijek nije odob ren. te se zbog toga ne znaju tacni uslovi kreditiranja.banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu bez ogranicenja i troskova za prodavca kada joj se vrati iznos isplacen na ime kredita.

a sa cime je saglasan i kup ac. kako slijedi: da prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine . prodavac je izricito izjavio. te da ga je notar je poducio mogucnosti njegovog adekvatnog osigu ranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da ga je notar upozorio na posljedice davanja izjave o pristaja nju na izvrsenje bez odlaganja. kao sto je davanje saglasnosti za prenos pr ava svojine odmah u ugovoru. Izvrsni otpravak ov og akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za nj egovu izvrsnost. ali da sekupcuili bilokomedrugomneizdajecjelovitotpravak. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbi ljezbe u katastar nepokretnosti prije isplate cijene. i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja.---------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora.odnosnoprepisakoji nece sadrzavati saglasnostprodavca zaprenospravasvojinenakupcasvedokseprodavcuneisplatiucijelostikupoprodajnacijena nanaprijedopisaninacin Cjelovitotpravakiprepisizvornika notarceizdati kadstrankepisanimputemdokazudajeplacenakupoprodajnacijena Notarjeduzan . ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. Ugovor o prodaji Ovim kupac neopozivo ustupa potrazivanje (cedira) na isplatu naprijed naznacenog kredita prodavcu. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka.------------Sa momentom placanja cijene na racun prodavca.------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju placanja cijene iz ovog ugovora. te da ga je upozoriona pos ljedice suprotnog postupanja Nakon toga. kupac izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispra vi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. kao i da ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. prodavac ustupa kupcu sva prava k oja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. --------------------Prodavac izjavljuje da ga je notar poducioo ostalim mogucnostima njegovog osigur anja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.ovjereniprepisiprepisvec samo otpravak dijela akta. zati m ugovaranju isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svo jina.

kao adekvatno obezbjedenje prodavca moze posluziti istovremeni upis hipoteke na predmetu proda je.akadasecijena placanarate: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). P R I m J E R Primjerformulacijeodredbeugovorakojaregulisecijenu. Odredbe o zasnivanju hipoteke ce biti sastavni dio ugo vora o prodaji. U tom slucaju prodavac daje saglasnost za upis prenosa prava svojine na kupca. te istovremeno zahtijeva a kupac odobrava upis hipoteke na predmetu proda je.------------------------------------------------ . ------------------------------------------------------------Napomena: Kad se cijena placa na rate. koja moze biti i izvrsna. a prodavac daje clausulu intabulandi u sa mom ugovoru i dozvoljava upis prenosa svojine prije isplate cijene.postupitiponaprijed naznacenom nalogu.

koji se v odi kod ______-banke. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. odmahpozakljucenjuovogugovora. najkasnije do 31.teseugovoraupispravasvojineukoristkupca uzistovremeniupishipotekenapredmetuprodajeukoristprodavcaiupis zabiljezbepristajanjenaizvrsenjebezodlaganja. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. deponovanje cijene na notarski racun za stranke.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA). ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. godine. kupac je vec isplatio prodavcu.tezabiljezbezabranenovog . uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______. stranke ugovaraju upis prenosa prava svojine na ime kup ca.a kadasecijenaplacanarate. uz istovremeni upishipotekenapredmetuprodajeukori stprodavcaradiobezbjedenja neplacenogdijela cijeneu iznosuod ___ EURA (slovima:___)sazakonskimzateznimkamatamaoddanja padanjakupcaudocnjupa dokonacneisplate.te pristajanjakupcanaizvrsenjebezodlaganjanapredmetuprodajeina cjelokupnojsvojojimovini ----------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da ce izvrsni otpravak ovog akta izdati povjeriocu na n jegov zahtjev sa ispravama koje dokazuju njegovu izvrsnost. 2009. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja U vezi s tim. te je upozorio duznika (kupca) da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice takve izjave. prema izricito j izjavi stranaka.000.------------------------------------------Primjerformulacijeodredbeugovorakojareguliseizjavezaknjizenje.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25.12. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja.825.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 133 Clan 85. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava.opterecenja: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. s tim s to prodavac zahtijeva. kao i da se istovremeno upise zabiljezba pristajanja kupcana neposredno prinudno izvrsenje na osnovu ovog notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate ne pokretnosti. stav 1.000. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. . sa zakonskim zateznim kamatama. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. te da se izvrsi i upis zabiljezbe zabrane novogopterecenja predmetne nepokretnos ti. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do kona cne isplate. koja se ima isplatiti najkasnije do ___. a kupac je saglasan133.00 E URA (pedesethiljada EURA).

koja su detaljno uredena u dijelu Zakona o obliga cionim odnosima kod ugovora o prodaji. ZOO CG. Notar kao nezavisni. mogu je ograniciti ili iskljuciti (clan 494. jer ga prenosilac nema ili to pravo postoji u korist treceg. 515. kupac je duzan odmah dati primjedbu . Pravila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke se u nacelu odnose na dvostrano obavezne. a kod ugovora u privredi bez odlaganj a. sto znaci da ugovorne strane mogu tu odgovornost u ugov oru drugacije regulisati. 1 4 1 Odgovornost za materijalne nedostatke Prodavac odgovara za materijalne nedostatke. bez obzira na to da li mu je nedost atak poznat. i clan 522. Svrha ov ih odgovornosti je da garantuju ekvivalentnost medusobnih cinidbi. tj. Ovo postoji u slucajevima kada se ugovorom na primaoca prenese pravo koje ne moz e koristiti. Ako su obje strane prisutne pregledu. Odredbe Zakona o obligacionim odnosima o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke su dispozitivne prirode. Ugovor o prodaji 1 4 Odgovornostzamaterijalneipravne nedostatke Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o prodaji regulisana je odredb ama Zakona o obligacionim odnosima CG (clan 486. ZOO). stav 1. 524. teretne ugovore. koje bi bile nesrazmjerne ako postoji neki od ovih nedostataka. tj. da je za njih znao.). Kupac je duzan pregledati kupljenu stvar ili je dati na pregled i o vidl jivim nedostacima obavijestiti prodavca u roku od osam dana.1. ne bi sklopio ugovor. a odgovornost za pravne nedo statke (zastita od evikcije) regulisana je odredbama clana 516. stav 1. neutralni i strucni nosilac javne sluzbe ima obavez u na jednak nacin savjetovati i stiti interese svih stranaka u postupku. Odgovornost za materij alne (fizicke) nedostatke stvari sastoji se u obavezi prenosioca da jemci za materija lne nedostatke stvari. s tim sto ZOO postavlja granice tog ogranicenja ili iskljucenja134. a primalac (sticalac). Ako ugovorne strane drugacije ne ugovore ili uopste ne ugovore vazi ono sto je zakonom propis ano za tu odgovornost. ako postoje takve mane koje su suprotne izricito dogovorenim ili uobicaj enim svojstvima tih stvari. Odgovornost za pravne nedostatke (evikcija) sastoji se u jemstvu prenosioca prav a da primalac nece biti onemogucen od treceg u redovnoj upotrebi ili raspolaganju sa stvari. Ovdje se radi o odgovornosti prenosioca prava svojine za eventualne nedostatke na stvari drugoj ugovornoj strani za sluc aj da nemaju ugovorena ili uobicajeno pretpostavljena svojstva. tako da primalac ne moze koristiti stvar na zeljeni nacin .

ako je on (dakle. ili je znao d a se mogu ocekivati. prodavac) za njih znao. a on o nj emu nije obavijestio kupca.134 U clanu 494. stav 2. U clanu 522. prodavcu bio poznat. ZOO. ili mu nije mogao ostati nepoznat neki nedostatak u njegovo m pravu. a u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucenja odgovornosti za materijale nedostatke postavljene su sljedece granice: odredba ugovora o ogranicenju ili isk ljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistava je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. O ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. a nije ih kupcu saopstio . ZOO u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucen ja prodavceve odgovornosti za pravne nedostatke. postavljene su sljedece granice ako je u vrije me sklapanja ugovora. ZOO regulisano je da prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. takode. u clanu 523. . odredbe ugovora o ogranicenju. stav 2. a i onda kada je prodavac nametnuo tu odredbu koristeci se posebnim monop olskim polozajem . ili o iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke nista va je .

a nije ga saopstio kupcu. Kupac ima pravo traziti raskid ugovora zbog materijalnih ned ostataka samo ako prethodno ostavi prodavcu rok za predaju stvari bez nedostatka ili da prodavac u tom roku otkloni nedostatak. Odredba ugov ora o ogranicenju ili iskljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistavna je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. na stvari moze postojati teret. U slucaju da trece lice oduzme stva r kupcu. kupac ne gubi pravo da se pozove na nedost atke i poslije isteka navedenih rokova ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nij e mogao biti nepoznat. ZOO CG. Ipak. pravo sluzbenosti). Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokazu na kon sest mjeseci od prodaje stvari. Kupac izjavljuje da se je licnim pregledom (alt.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima zbog vidljivih nedostataka. Koja prava ima kupac koji je blagovremeno obavijestio prodavca o nedostatku. Odgovornost prodavca za pravne nedostatke moze se ugovorom ograniciti il i . Ugovorne strane mogu ograniciti ili sas vim iskljuciti prodavcevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari. kupac moze po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniz enje cijene. a i onda kada je proda vac nametnuo tu odredbu koristeci se svojim posebnim monopolskim polozajem. Kupac u svakom od ovih slucajeva ima pra vo zahtijevati naknadu stete koju je pretrpio zbog nedostatka stvari (npr. odnosno pravo koje ogranicava pravo svojine (npr. uz pomoc strucnog lica ___ ) uvj erio u stanje predmeta prodaje . a on o njemu nije obavijestio kupca. npr. ugovor izmedu prodavca i kupca se raskida. regulisa no je clanom 496. Pored toga. Ukoliko se pokaze nedostatak na stvari. a u slucaju umanjenja ili ogra nicenja prava. koje moze od kupca oduzeti stvar podnos enjem svojinske tuzbe. Notar bi trebao voditi racuna da se u ugovor unese odredba o tome da li je i na koji nacin kupac pregle dao kupljenu stvar. Najtezi oblik pravnog nedostatka na stvari je kada prodavac nema pravo svojine n a stvari vec to pravo pripada trecem licu. kupac mora pozvati prodavca da otkloni nedostatak. nije mog ao upotrebljavati stvar s nedostatkom i zbog toga nije ostvario prihode).-----------------------------------------------------------------------------------------------1 4 2 Odgovornosti za pravne nedostatke Kod ugovora o prodaji prodavac jemci kupcu da na prodatoj stvari ne postoji neko pravo treceg lica koje bi iskljucivalo. umanjivalo ili ogranicavalo kupcevo pravo na t oj stvari.

odredba ugovora o ogran icenju ili iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke je nistavna. po osnovi pravnih nedostataka. Prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. Ako je u vrijeme sklapanja ugovora. Prava kupca. ili je znao da se mogu ocekivati. ili mu nije mogao ostati nepoznat takav nedostatak u njegovom pravu. prodavcu bio poznat.sasvim iskljuciti. moguce su dvije situacije. . O tome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. a kupac je pozvao prodavca da se umijesa u spor. kako su odredbe ZOO CG o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke dispozitivne prirode. ako je on za njih znao. gase se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava treceg. Dakle. a nije ih kupcu saopstio. ili istekom sest mje seci po pravosnazno okoncanom sporu koji je trece lice pokrenulo prije isteka roka od go dine dana.

a . --------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na predmetu prodaje. stav 2. a preuzima odgovornost za pravne nedostatke.akojeprodavaczanjih znaoilijemogaoznati.. pa je notar. U tom se slucaju moze koristiti sljedeca formu lacija: Notarjepoducio ugovorne straneposljedicamaogranicenja ili iskljucenjaodgovornosti . Ako ugovor sadrzi odredbe o ogranicenju ili potpunom iskljucenju odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. cl an 522. ------------------Prodavcu nisu poznata ogranicenja javno-pravne prirode. kao i varijante kada se nakon poduka i upozorenja notara ne pribavlja. Smatramo da je cjelishodno pribaviti takvo uvjerenje zbog opasnosti upisa zakons ke hipoteke za poreske dugove za ciji upis nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. odnosno pribavlja uvjerenje nadle zne poreske uprave o tome da li prodavac ima neizmirenih. Notar je. i clan 523. poducio i upozorio stranke. --------2. date su varijante kad nep okretnost nije pod zakupom i kada je predmet zakupnog odnosa. s tim u vezi. notar je duzan u ispravu unijeti autonomnu v olju stranaka u tom pogledu. kao. s tim u vezi. poducio kupca da. ZOO CG). a dospjelih poreskih obave za. te poduciti i upozoriti stranke na posljedice ogranicenj a ili iskljucenja odgovornosti i na zakonske odredbe imperativne prirode. Ako ugovor ne sadrzi bilo kakvu odredbu o odgovornosti za pravne ili materija lne nedostatke (a ne mora sadrzavati). prodavac ce po samom zakonu odgovarati za pra vne i materijalne nedostatke. kojima su postavljene granice ogranicenja ili potpunog iskljucenja odgovornosti (clan 494. stav 2. naprimjer. u sljedecem obrascu : Prodavac odgovara za pravne i materijalne nedostatke u skladu sa Zakonom. onako kako je to zakonom regulisano. tj. pribavi urbanisticku saglasnost ili izvod iz regulacionog p lana i upozorio na posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.anijeih saopstiokupcu ----------------------------------------------U primjeru koji slijedi prodavac iskljucuje odgovornost za materijalne nedostatk e. Pored toga. prije sacinjavanja ovog notarskog akta.tezaogranicenjajavno-pravneprirode kojakupcunisubilapoznata. pa je kupac to o dbio. Cjelishodno j e u ugovoru dati samo uputu na zakonske odredbe. a narocito u pogledu mog ucnosti gradenja na predmetnoj nepokretnosti. teihjeupozoriodace bitibez dejstvaprodavcevoogranicenjeiiskljucenjeodgovornostiz amaterijalneipravne nedostatke.1. Ugovor o prodaji 1.odnosno znaodasemoguocekivati.

P R I m J E R Nepokretnosti se prodaju bez garancije da imaju povrsinu navedenu u katastru nep okretnosti.ciji je osnov nastanka zakon (npr. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. Kupac je u prisustvu prodavca obisao ne pokretnosti koje su predmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. ------------------------------------------------ . Zakon o poreskoj administraciji). te koje se stice upisom u katastar nepokretnosti.

da posjed prelazi u momentu placanja cijene ili njenog deponovanja na notarski racun za stranke. koje se prilaze uz ovaj izvornik. S tim u vezi. kamate.1-49-264/09. notaru prezentujemo Uvjer enje Poreske uprave-_____ . Kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa.teretaiopasnosti Prelazak posjeda na kupca predstavlja zasnivanje fakticke vlasti na stvari od st rane kupca.10. a iz koga proizilazi da prodavac na dan izdavanja uvjerenja nije evide ntiran kao porezni obveznik kod tog organa. kupac ulazi u posredan posjed. tereti i o pasnosti u vezi sa predmetom prodaje. porezi i doprinosi.godine.koristi. jer zakupni odnos n . U zavisnosti od svakog konkretnog slucaja.--------------------------------------------------------------------------------Ili primjer formulacije kada stranke ne zele pribavljanje poreskog uvjerenja: Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za ne placene poreze i na cjelishodnost da kupac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane prodavca.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Prodavac garantuje da su predmetne nepokretnosti slobodne od upisanih i neupisan ih prava i ogranicenja.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu135. te nas je poducioiupozorioo pravnim posljedicama u vezi s tim. kao i da ih ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. to je veoma znacajno jer od tog momenta na kupca prelaze sve koristi. da posjed prelazi u odredenom roku od zakljucenja ugovora ili placanja cijene. --------------------------Notar nas je poducio i upozorio da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa prom jenom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprije d naznacenog ugovora o zakupu.broj 10-9/6. od 01. moze se ugovoriti vise varijanti: da posjed prelazi na kupca istovremeno sa potpisivanjem ugovora. Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za e ventualno neplacene poreze i na cjelishodnost da se pribavi uvjerenje nadlezne poreske upr ave o nedugovanju poreza od strane prodavca.2009. --------------------------------------1 5 Prelazakposjeda. Ako je nepokretnost u zakupu. pa smo od toga odustali.

ZOO). Od momenta predaje p osjeda predmeta prodaje kupcu.e prestaje sa zakljucenjem ugovora o prodaji (clan 619. . u momentu zakljucenja ovog ugovora. P R I m J E R I Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. zajedno sa koristima. kupac pribavlja fakticku vlast na nepokretnosti i preuzi ma rizik za slucajnu propast ili pogorsanje na stvari. -----------------------------------------------------------------------135 Prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom kako je to u tac ki I ovog ugovora naznaceno . teretima i op asnostima.

za razliku od nekih drugih pravnih sistema. slobodnu od ljudi i stvari . odnosno potpisivanja ugovora. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. sudski pos tupak predaje u posjed zahtijeva odredene troskove itd. na dan deponovanja cijene na notarski racun za stranke. a cijena je placena. te kupac zeli mjere osiguranj a . odnosno potpisivanja ugovora. Mislimo da bi se u buducnosti u Zakon trebala ugraditi i ta mogucnost. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. P R I m J E R I 1. Kada posjed. odnosno potpisivanja ugovora. -----------------------------------------------------------------------------Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. a radi placanja ugovorne kazne. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. zajedno sa koristima. notar trebao upozoriti kupca na to i poduciti ga o mogucnostima ugovaranja mjera osiguranja i zastite.----------------------------------------------Ako posjed. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. na dan placanja cijene prodavcu. zajedno sa koristima. koristi.). Jedini na cin izvjesnog obezbjedenja kupca u tom slucaju jeste ugovaranje ugovorne kazne137 i pristajanj e duznika (prodavca) na izvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini ili predmetu prodaje. teretima i op asnostima.1. teretima i op asnostima. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. koristi. Zakon o notari ma CG136. nije predvidio mogucnost pris tajanja prodavca na izvrsenje bez odlaganja na predaju predmeta prodaje u posjed kupcu. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca.---------Notar je upozorio kupca na rizike. te kupac ne zeli mjere osigur anja zbog odgodenog ulaska u posjed. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. teretima i op asnostima. a cijena je placena. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. -----------------------------------------------------------------------2. Kada posjed. onda bi zbog rizika troskova i opasnosti kojima se time kupac izlaze (kupac ne koristi nepokretnost. Ugovor o prodaji Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. a cijena je placena. koristi. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku nakon zakljucenja. zajedno sa koristima. nakon cega je kupac izjavio da ne zeli mjere osiguranja i da prihvata sve eventu alne posljedice odgodenog ulaska u posjed.

Zakon iz ricito propisuje kad je notarski zapis izvrsna isparava. ZOO CG. 137 Clan 277. pa je tako izmedu ostalog propisano pravnom poslu koji da se radi o ima za predmet placanje neke odredene sume novca ili davanje odredene kolicine z amjenljivih stvari ili vrijednosnih papira . Voditi racuna da ugovorna kazna ne moze biti ugovo rena za ispunjenje novcanih obaveza.u vidu ugovorne kazne. slobodnu od ljudi i stvari . teretima i op asnostima.---------136 Clan 53. . formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. do 283. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. Zakona o notarima CG. clan 90 Zakona o notarima FBiH i dr. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. zajedno sa koristima.

a na osnovu ovog notarskog akta -----------------------------Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati kupcu u svako doba uz predocavanje d okaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. zakup na period duzi od pet godina. nakon cega je kupac izjavio da zeli mjere osiguranja.------------------------------------------------------------------Notar je upozorio prodavca na pravne posljedice pristajanja na izvrsenje bez odl aganja. stvar ne i licne sluzbenosti. 1 6 Izjaveza upisukatastar nepokretnosti 1 6 1 Clausulaintabulandi Clausula intabulandi138 je izricita izjava.) moze prenijeti. stvarnih prava na tudu svojinu i nekih obligacionih prava. nadhipoteka. odnosno da se pravo na nepokret nosti (pravo svojine.) i koje treba da proizvedu pravne uci nke u smislu sticanja i prenosa. ugovorne str ane izjavljujudasu saglasnedaprodavaczasvakidanzakasnjenjapredajekupcuuposjedpredmetnenepokretnosti . U vezi s tim. Zakona o notarima CG i clana 20. Katastar nepokretnosti je jedinstvena javna evidencija u koju se upisuju nepokre tne stvari i stvarna prava na nepokretnosti i obligaciona prava u skladu sa Zakonom1 39. pravo susvojine. hipoteka. pravo prece kupovine i sl. izjave za knjizenje su izjave koje se sacinjavaju prema odredbama Zakona o drzavnom pre mjeru i katastru nepokretnosti CG (clan 74. Katastar . ogranicenja. t e ga poducio mogucnosti osiguranja.00 EURA(slovima:pedeset EURA)-----------------------------------------------------------------Radi placanja te novcane trazbine prodavac izjavljuje da pristaje naizvrsenjebez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine. slobodneodljudiistvari.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je upozorio kupca na rizike.-111. ograniciti. pravo zajednicke svojine. opterecenja ili ukidanja prava svojine . upisom u katastar nepokretnost i. koja moze biti data u ispravi o pravnom poslu ili u posebnoj ispravi. odnosno saglasnost pravnog prethodni ka. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje.-------Napomena: Kod notarskog akta kao izvrsne isprave. Dakle.platikupcuugovornukaznuu iznosu od50. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. steci. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. voditi racuna o odredbama clan a 53. etazne svojine. opteretiti ili ukinuti. da se pravni sl jedbenik moze uknjiziti sa nekim pravom na nepokretnosti. Zakona o izvrsnom postupku CG.

pre nosa. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. nacelo legaliteta. ogranicavanja i prestanka prava na nepokretnosti. nacelo pouzdanja. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. nema n i 138 Clan 2.. Sluzbeni li st RCG broj 29/07. nacelo prvenstva i nacelo formalnosti upisa. kod sticanja stvar nih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla. 140 Clan 7. . Sluzbeni list RCG b roj 29/07. tacka 3.nepokretnosti vodi organ uprave. Zakona o drzavnom premjeru i katastru. nacelo javnosti. nema upisa u katastar: sticanja. Zakon je propisao140 osnovna nacela upisa u katastar: nacelo upisa. tj. . 139 Clan 2. koja ima podrucne jedinice. . Znacaj clausule intabulandi ogleda se u cinjenici da bez nje.. a bez upisa. u pravilu.-13. Uprava za nekretnine Crne Gore. tacka 12.

da tum rodenja. Za upis u k atastar nepokretnosti na osnovu pravnog posla. prenose.). zajednicka bracna imovina itd. tako npr. Ako se radi o sticanju na osnovu pravnog posla. kada poklonodavac u ugovoru o poklonu daje clausulu intabulandi za upis prenosa prava svojine na poklonoprimca . zasnivanje hipoteke. broj pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar. zakon i suds ka odluka. pri cemu to lice istov remeno odobrava upis hipoteke u korist prodavca. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. to odobrenje (saglasnost) predstavlja nuzni uslov uknji zbe. Od tog pr avila postoje izuzeci kad je to Zakonom drugacije odredeno (npr.). a to je lice k oje je u vrijeme podnosenja zahtjeva upisano u katastar kao nosilac nekog stvarnog prava. ime jednog roditelja. Saglasnost mora biti data od ovlastenog lica (knjzni prethodnik). upis prenosa prava svojine na kupca. Ugovor o prodaji sticanja. podatke o licu koje daje odobren je i u ciju korist se daje (ime i prezime. prenose. dok se zahtjevom za upis samo pokrece postupak upisa. odnosno naziv lica. zasnivanje stvarne slu zbenosti. ogranicava ili brise. Znac aj ovih izjava jeste u tome sto se sva stvarna prava na nepokretnosti u pravilu sti cu. upis nekih obligacionih prava itd. Da bi saglasnost za upis b ila pravno valjana.1. predbiljezba prava svojine. Izjave za upis prava u katastar nepokretnosti sacinjavaju se prema odredbama Zak ona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti i one treba da proizvedu stvarnopra vne ucinke (prenos prava svojine. onda se sva stvarna prava sticu. ili lice koje je istovremeno uknjizen o kao imalac prava142. ogranicavanja i prestanka stvarnih prava na nepokretnosti. ili npr. nuzne su sljedece pretpostavke: punovazni pravi posao (iustus titulus) clausula intabulandi upis (modus aquirendi). pri cemu poklonoprimac istovremeno odobrava upis prava plodouzivanja u korist poklon odavca. sticanje prava svojin e nasljedivanjem. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti. maticni broj. mora biti ispunjeno vise uslova. Ovdje se radi o nacelu upisa iz clana 8. mijenja. tj.. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti141. prebivali . Clausula intabulandi je jedna od nuznih pretpostavki za upis u katastar nepokret nosti na osnovu pravnog posla. prenosa. Saglasnost mora imati odgovarajuci sadrzaj. Pr avni osnov za sticanje stvarnih prava na nepokretnosti su: pravni posao. razne zabiljezbe. koje se prenosi.

321. str. Kako je za pravne poslove koji za predmet imaju prenos ili sticanje prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnos tima 141 Zoran Rasovic. stav 1. Sluzbe ni list RCG broj 29/07.ste ili sjediste). Komentar zakona o svojinsko-pravnim odnosima. . upis hipoteke u G listu na prvom mjestu) i tacnu oznaku nepokretnosti ili pr ava koje se upisom zahtijeva.. i naredne. Saglasnost mora biti data u propisanoj formi. 142 Clan 85. I knjiga. Podgo rica 2009. nacin i tacan sa drzaj upisa (npr. saglasnost moze sadrzavati i red upisa ili dav anje uslova da se jedan upis ne smije izvrsiti bez drugog upisa. tako da ne postoji opasnost zamjene identiteta lica. prenos sv ojine na kupca i istovremeni upis hipoteke u korist prodavca. Naprimjer. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. takode.

Uknjizba ima. U ovakvim situacijama stranke notaru daju nalog: a) da podnese zahtjev katastru za uknjizbu stvarnih prava.2. prenose. prenosa. potrebna forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave143.6.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima propisana obaveznost forme notarskog zapisa ili sa njim izjednacenog zapisa o po tvrdi privatne isprave. gdje upis ima deklarator ni karakter. predbiljezbu i zabiljezbu. Uknjizba Uknjizba je upis kojim se prava na nepokretnosti sticu. predvidio tri vrste upisa u katastar i to: uknjizbu. u pravilu. ogranicenja ili prestanka stvarnih pra va na nepokretnosti. odnosno kada kupac izvodom iz banke dokaze da je uplatio cijenu prodavcu. kao i podaci o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu su dovoljno odredeni ako se u clausula intabulandi poziva na odjeljak ugovora u kojem je to detaljno opisano prema podacima iz katastra. sto zn aci da prava na nepokretnosti nastaju upisom u katastar nepokretnosti. 1 6 2 Vrsteupisaukatastarnepokretnosti Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti je u clanu 83. ogranicavaju il i prestaju bez naknadnog opravdanja. . konstitutivno dejstvo. a za koje je obavezna forma notarskog zapisa. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru bezuslovno P R I m J E R Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora . Saglasnost za uknjizbu sticanja. o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu. 1. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru uslovno ili oroc e no144 . naprimjer. tako je i za clausulu intabulandi kod takvih poslova. sa izuzetkom u pogledu prava sticanja svojine po osnovu nasljedivanja. a mogu se i u samoj clausula intabulandi ponoviti podaci o nepokretnosti. moze se izjaviti na vise nacina.----------------------------------------------------Napomena: Nepokretnost. tek kada k upac polozi cijenu na notarski racun za stranke ili tek kada prodavac potvrdi da je p rimio cijenu.1.

b) da notar zadrzi saglasnost za prenos tako sto ce izdati samo otpravak dijela akta bez saglasnosti za uknjizbu145. 143 Clan 50. Zakona o notarima CG. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. . 145 tehnika ovog postupka: kopira se otpravak tako sto se prekrije saglasnost (c lausula intabulandi) i sacini se takav prepis. stav 2. 144 Clan 88. a na prikrivenom mjestu se konstatuje izostavljeno zbog izdavanj a otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. a i 51.

O tome detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada gdje se obraduje izdavanje otpravaka. koji je predao na cuvanje notaru. Ugovor o prodaji Zadrzavanjesaglasnostizaprenossvojine Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora. ali neopozivo upucuje notara da zahtjev za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom uredu: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti ili kupac to dokaze potvrdom ba nke . sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. istovremeno sa ugovorom: Prodavac je pristanak za prenos svojine i upis kupca kao vlasnika sa 1/1 dijela u katastar nepokretnosti dao u posebnom notarskom zapisu. koji je ovlas ten isti upotrijebiti i uz ugovor predati na knjizenje katastru nepokretnosti tek on da kada kupac isplati prodavcu cjelokupnu ugovorenu cijenu na notarski racun za stranke. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na notarski racun za stranke . Saglasnost se moze dati u odvojenoj ispravi istovremeno sa ugovorom. pri cemu da valac takve izjave nalaze notaru da izjavu o saglasnosti zadrzi kod sebe sve dok mu ne bude potvrdeno placanje cijene u vezi sa pravnim poslom (ugovorom) o otudenju il i prenosu ako se vrsi upis promjene u katastru nepokretnosti.P R I m J E R P R I m J E R 1. notar ne smije ni kupcu. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca u katastru nepokretnosti. niti bilo kome i zdati otpravak. ili a lt: kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da mu je kupac isplatio cijenu ili to kupa c dokaze potvrdom banke o isplati cijene prodavcu -------------------------------------------------- . mogao bi posluziti sljedeci primjer: Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj ispr avi. Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. moze se izdati otpravak dijela akta. tzv. Ako akt koji je sastavio notar ima vise samostalnih pravnih poslova. ni katastru nepokretnosti. ----------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom primjeru radi se o otpravku dijela akta. koji ne sadrzi saglasnost za prenos svoji ne. U vezi s tim. dj elimicnom izvodu otpravka ili ovjerenog prepisa. --------------------Prije toga. umjesto otpravka akta. Zakona o nota rima.

nakon placanja cijene na notarov povjerenicki racun za druge osobe ili istovreme no u momentu placanja cijene. nakon potpisivanja ugovora. naprimjer. u naknadnoj ispra vi u vidu posebnog notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave.-------------------Saglasnost se moze dati i kasnije. Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj nakn adnoj ispravi: .

sacinim . ul.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom notarsko m zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u roku od tri dana nakon sto not ar pisanim putem obavijesti prodavca da je kupac izvrsio placanje cijene na notarski racun za stranke. 2009 godine (dvadesetcetvrtog oktobra dvije hiljade devete godine). Obala br. na opasnost da prodavac moze od biti davanje saglasnosti. sa nalogom notaru da ne izdaje otpravke i prepise te isprave dok se ne ispune odredeni uslovi iz ugovora.. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. P R I m J E R Primjerformulacijesaglasnostizauknjizbuuposebnojnaknadnojispravi: CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Dana 24. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Obala br.. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.1. placanje cjelokupne cijene prodavcu. kao sto je npr . notar je duzan poduciti. ul.00 (jedanaest) casova. Na ovaj je nacin prodavac obezbijeden tako sto se kupac ne moze upisati kao vlasnik dok ne plati cijenu. a narocito ku pca (to vazi i za drugog sticaoca nekog stvarnog prava). savjetovati i upozoriti stranke. jer je istu vec dao pred n otarom.10. te savjetovati sticaocu stvarnog prava da se u vezi s tim a dekvatno obezbijedi. preda mnom. tako da prodavac u momentu zakljucenja pravnog posla izjavi u posebn oj ispravi ili u samom ugovoru clausulu intabulandi.1. --------------------------------------------------------------------------------------Napomena: Saglasnost za prenos svojine u odvojenoj ispravi mora biti u formi not arskog zapisa i mora biti vezana za pravni posao na osnovu kojeg se vrsi upis svojine u katastar nepokretnosti. Ukoliko se stranke odluce da clausulu intabulandi daju u posebnoj ispravi. a kupac je obezbijeden ta ko sto prodavac ne moze odbiti davanje clausule intabulandi.Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom no tarskom zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u momentu isplate cjeloku pne ugovorene kupoprodajne cijene. u 11. UZZ broj: 15/2009.--ili Alt.

ciji sam id entitet utvrdio uvidom u licnu kartu.notarski zapis saglasnosti za uknjizbu prenosa prava svojine. roden u mjestu_________. stranka izjavljuje sljedecu:-------------------------------- . ozenjen (u da ljem tekstu: prodavac davalac izjave) -------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranke. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. drzavljanin Crne Gore. izdatu od mUP-a Crne Gore. poducio je i upoz orio stranku na znacaj i pravne domete ove izjave. te nakon sto je ustanovio da je stranka sposo bna i ovlastena za poduzimanje ovog pravnog posla. JmB_________._________broj__. a koji izjavljuje da je: sin A. broj_____. od dana ____ ___. penzioner. sa rokom vazenja do____. ul. pristupio je:------------------------Gospodin AB. roden dana_______.

. sinom H.1.2009.. pred notarom Zlatanom Zlaticem. zakljucio sam kupoprodajni ugovor sa kupcem H. i ovim ugovorom naznacenom kupcu sam se ob avezao prenijeti pravo svojine sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br. ul. iz Cetinja. Obala br . Sadr zaj ovog ugovora mi je poznat i ne trazim njegovo citanje. Prijeki put 41.. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). zakljucenog dana 14.. S. sin H.. pod brojem UZZ 14/2009. upisanauListunepokretnostibr 1728 godine. bez mogdaljnjeg znanjaipitanja.povrsine400m2.00 (jedanaest) casova.akasnijeuratamaiuugovorenomrok udugovaniiznosod2 500. ul.00EURA(slovima: dvijehiljadepetstotinaEURA) Po tom osnovu. S.00 EURA(slovima: trihiljadepetstotina EURA)ito takostomijeu momentupotpisivanja ugovoraisplatio1 000.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Obala br. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. g. po kulturi njiva. JmB 3103981000000. u 11. prilaze uz ovaj izvornik. pod brojem UZZ 14/2009. JmB 310398 1000000.10. ---------------------------------------IICLAUSULAINTABULANDI-----------------------------------------------------------------------------------Na osnovu Kupoprodajnog ugovora.. povrsine 400 m2. ul. te se ovjereni prepis koji je sacinio ovaj notar. upisana u Listu nepokretnosti br. ----------------------------------------------------------------Po osnovu naprijed naznacenog kupoprodajnog ugovora.a. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. u 11 (jed anaest) casova.1.pokultur i njiva.zvana Dolina .KOLovcen ---- . nije doslodoupisaprenosasvo jineizrazlogastojedavanje saglasnostizaupisprenosasvojineodgodenodoisplate kupoprodajne cijene -------------------------------------------------------------------------------------------Izjavljujemdamijekupacisplatio cjelokupnuugovorenucijenuuiznosuod3 500. iz javljujem da sam saglasandasekupac H. Ugovor o prodaji SAGLASNOST ZA UKNJIZBU PRENOSA PRAVA SVOJINE IUVODNE NAPOMENE-----------------------------------------------------------------------------------------Dana 14. 2/23. KO Lovcen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naprijed naznaceni kupoprodajni ugovor sam ovom notaru prezentovao u otpravku iz vornika.1. pred notarom Zlatanom Zlaticem.00EURA(slovima: hiljaduEURA).a. iz Cetinja. ul. 1728.uKatastru nepokretnostiPodgoricauknjizikao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br 2/23. . zvana Dolina . kupac nema bilo kakvih dugovanja prema meni..10. Novi put 41.

Notar . onda se daje nalog notaru kada i pod kojim uslovima je moze upotrijebiti.Notar je ovlasten da ovu saglasnost odmah uputi katastru nepokretnosti146.----------------------IIIZAVRSNE ODREDBE-----------------------------------------------------------------------------------------Notarjestrankupoducioiupozorio:--------------------------------------------------------------------146 Ako se clausula intabulandi daje u posebnoj ispravi u trenutku zakljucenja u govora. Primjer formulacije: je ovlasten da ovu Saglasnost uputi Katastru nepokretnosti tek kada se potvrdi isplata cijene .

kako slijedi. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranke. pecat i stambilj notara) 1. ili prestanak prava postize naknadnim opravdanjem147. dana_______2009. -------------------------------------------------------da prenos prava svojine po ovoj ispravi podlijeze placanju poreza na promet nepo kretnosti. po sluzbenoj duznosti. prenos. Iz de finicije . --------------------------------------U Podgorici. kojeg slobodnom voljom odobrava i svojerucno..B. u _______ casova---------------------------------------------------Prodavac: A. otpravke ove isprave dostaviti katastru nepo kretnosti i Poreskoj upravi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------da troskove ove notarske isprave snosi stranka.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da se svojina sticeupisomukatastar nepokretnostipoosnovu ove saglasnosti inaprij ed naznacenogkupoprodajnogugovora. kojim se stican je.(potpis) NOTAR: Zlatko Zlatic (potpis. g.-----------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA----------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave-prodavac (1) ---------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) -----------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar . a na slj edeci nacin:________________. ------------------------------------------------------------da ce notar. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. ogranicenje. s tim da to nije uslov za uknjizbu prenosa prava svojine.2 Predbiljezba Predbiljezba je uslovni.2. privremeni upis prava na nepokretnosti. potpis uje u prisustvu ovog notara.6. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt stranci.

saglasnost 147 Clan 83. Predbiljezba se prije svega moze knjiziti kada pra vni posao odgovara opstim uslovima (valjanost isprave o pravnom poslu. zajednicka svojina. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.predbiljezbe proizilazi da su predmet predbiljezbe sva knjizna prava kao i kod uknjizbe (svojina. u uporedno m pravu postoji pravilo da se predbiljezba upisuje tamo gdje treba da se izvrsi ko nacni upis predbiljezenog prava148. etazna svojina. Predbiljezba se unosi u G list nepokr etnosti i ima dejstvo prvenstvenog reda upisa.). Za razliku od takvog rjesenja. zakup. stav 3. hipoteka. stvarne i licn e sluzbenosti. Zakona o zemljisnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbe ne novine 54/04 FBiH) . susvojina. 148 Clan 52. pravo prece kupovine itd.

u crnogorskom zakonodavstvu odreden je rok za opravdanje predbiljezbe. u pravilu od dana zakljucenja pravnog posla do prenosa svojine na kupca. Rok za opravdanje ne moze biti kraci od 30. Zbog toga u podukama i upozorenjima u vezi sa predbiljezb om.)152. ogranicavaju. Ugovor o prodaji knjiznog prethodnika149. sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za predbiljez bu. pa s obzirom na nacelo upisa i nacelo povjerenja u katastar nepok retnosti. ili po zahtjevu stranke istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. ili prestaju.1. prenose. Smatramo da su rokovi za opravdanje predbilj ezbe veoma kratki. zahtjev za upis podnijet od ovlastenog lica150). jer opravdan jem predbiljezba se pretvara u uknjizbu. . Notar treba skrenuti paznju kupcu da ne odreduje rok dospjelosti cijene prije upisa predbilj ezbe ili predaje zahtjeva za upis predbiljezbe. Naime. nema saglasnosti prethodnika za upis knjiznog prava na nepokretnostima. pod prijetnjom da ce predbiljezba biti izbrisana po sluzenoj duznosti. a t rece savjesno lice moze postati i vlasnik ako prije preda zahtjev za uknjizbu. a od ovog pravila postoji iz uzetak u slucaju podnosenja tuzbe radi opravdanja predbiljezbe. prode dosta vremena. prodavac bez predbiljezbe moze vise puta prodati jednu te istu nepokretnost. ili po zahtjevu st ranke. ili je izjava o dozvoli uknjizbe uslovna ili orocena. te da ce to narocito stvarati poteskoce kod ugovora o prodaji sa o dgodenim rokom placanja cijene. po sluzbenoj duznosti. Cilj i znacaj predbiljezbe je ostvarivanje prvenstvenog reda upisa. Predbiljezba se ugovara i unosi u knjiznim zahtjevima i ona je vrlo efikasno sredstvo osiguranja kupca ili drugih lica u ciju korist se prava na nepokretnost i sticu. te nas je upozorio da se predbiljezba. da se opravdanj em predbiljezba pretvara u uknjizbu sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za upis predbilje zbe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar nas je poduciotome da i kako predbiljezba osigurava kupca. Za razliku od nekih drugih zakonodavstava . te je odredeno da se ov aj rok moze produziti najduze godinu dana. ali ne ispunjava uslove za uknjizbu151 (npr. u ispravi o upisu hipoteke nije oznacen maksimalni iznos potrazivanja itd. ni ti duzi od 60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. uvijek treba naznaciti sljedece situacije: a) Kada stranke ugovaraju upis predbiljezbe Stranke su saglasne da se u korist kupca upise PREDBILJEZBA prava svojine na pred metu prodaje.

notar mora u odjeljku vati sljedecu poduku i upozorenje: Poduke konstato Notar jepoduciostranketomedaikakopredbiljezba osiguravakupcaiupozoriona eventualneposljediceneupisivanjapredbiljezbe. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG . niti duzi od sezdeset dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. --------149 150 151 152 Clan Clan Clan Clan 85. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 91. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 112.brise istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. b) Ako stranke nece da ugovore predbiljezbu. s tim da rok za opravdanje predb iljezbe ne moze biti kraci od trideset. i 86. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 93. do 117.pasuone su odbile njen upis.

zabiljezba neposredne izvrsno sti notarskog zapisa itd. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. ili koje imaju znacaj javne objave koja se upisuje ako Zakonom nije utvrdeno njihovo dejstvo.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ako notar ovu poduku i upozorenje ne bi dao. prvenstveni red. pokretanje postupaka eksproprijacije. P R I m J E R I 1 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbe zabrane otudenjanepokretnostiizugovorao poklonu Ugovorne strane su saglasne da se u Katastar nepokretnosti upise zabiljezba zabra ne otudenja i opterecenja nepokretnosti iz tacke/clana __ ovog ugovora bez pismene saglasnos ti poklonodavca. stavljanje pod starateljstvo. prinudna uprava. a kupac je saglasan154. Zabiljezbom se knjizna prava ne mogu sticati. mogao bi odgovarati za eventualnu s tetu.6. Zabiljezbom se vrsi upis cin jenica koje se odnose153: na licne odnose vlasnika nepokretnosti. postoja nje spora.3. sa zakonskim zateznim kamatama.-------------------------------------------------------Upis zabiljezbe vrsi se na zahtjev ovlastenog lica. 2 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbepristajanjanaizvrsenjebezodlaganjaiizjaveza upis zabiljezbezabrane novogopterecenja nepokretnosti Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora.000. uz napomenu da je za brisanje tog prava dovoljan dokaz o smrti ovl ascenika . Zabiljezba Zabiljezba predstavlja upis odredenih pravnih cinjenica koje mogu proizvoditi pr avna dejstva pod uslovima utvrdenim Zakonom. . mijenjati ili gubiti. kaoidaseupise zabiljezbazabranenovogopterecenjapredmetnenepokretnostibez pismene saglasnostihipotekarnogpovjerioca. s tim s to prodavac zahtijeva. Ovdje se radi o pravnim cinje nicama koje su od uticaja na raspolaganje nepokretnostima. suda ili drugog drzavnog org ana. postojanje zabrane otudenja i opterecenja. kao sto su otvaranje stecaja. kao sto su maloljetstvo. Na osnovu pravnog posla. lisenje poslovne sposobnosti. produzenje roditeljskog prava. na druge cinjenice vezane za nepokretnost. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. 1. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) te istovremeno daseupise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovuovognotarskogzapisaprotivsvakodobnogvlasnikaprodatenepokretnosti.00 EURA (pede sethiljada EURA).2.

.pravne i formalno. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.pravne pret postavke. kao i za uknjizbu i predbiljezbu (knjizni prethodnik. tabularna isprava.za zabiljezbu se moraju ispuniti sve materijalno. odreden i 153 Clan 98. stav 1. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. 154 Clan 85.

(ili sa ugovorenim zatezn im kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do konacne isplate. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. Medutim. Uloga notara na ukazivanje pravne prirode zabiljezbe i upozoravanje na moguce posljedica je veoma znacajna.predbiljezba. Ugovor o prodaji postupak). Zabiljezba ne sprecava. upise hipotekau korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. zabiljezba) P R I m J E R I a)Jednaknjiznaizjava-saglasnostzaupisprenosasvojine: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis pr enosa prava svojine sa 1/1 dijela. Notar je duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja u vezi s tim. sudbina raspolaganja knjiznim pravom. a kupac je saglasan. u dijelu ovog rada koji se odnosi na uvodni dio notarske isprave istakli smo da . Lica koja su izdejstvovala zabiljezbu. u roku do ____. Naime.1.00 EURA (pedese thiljada EURA). a nekada i odbiti pred uzimanje sluzbene radnje. da se istovremeno sa prenosom svojine na njega. mogu upisani odnos ili pravnu cinjenicu suprotstaviti svim kasnijim sticaocima knjiznog prava na nepokretnosti155.-------------------------b)Viseknjiznihizjava: saglasnostzaupisprenosapravasvojine. izuzev kod nekih vrsta. upisom zabiljezbe. zavisna je od pravnih dejstava izvrsene zabiljezbe. s tim sto prodavac zahtijeva. zabiljezba fiducijarnog prenosa svojine. u slucajevima kada stranke imaju interes da zakljuce ugovor prije pribavljanja saglasnosti. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora.000.saistovremenimupi somhipotekeizabiljezbeneposredneizvrsnosti notarskogzapisa: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa pravasvojinesa 1/1 dijela. kao i da se izvrsi upis zabiljezbezabrane novogopterecenja predmetne nepokretnosti. 1 6 3 Ujednompravnomposlu(ugovoru)mozebiti jednaili vise knjiznihizjavazarazne vrsteupisa(uknjizba. sa zakonskim zateznim kamatama. Upis zabiljezbe se vrsi u G list nepokretnosti. te istovre meno da se upise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovu ovo g notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate nepokretnosti. pravoprecekupovine 1 7 1 Odobrenja Nekada je zbog punovaznosti potrebno da ugovor odobre ovlascena ili treca lica. --------------------------1 7 Odobrenja. niti zaustavlja mogucnost raspolaganja knjizn im pravom. zabiljezba zabrane otudenja i opterecenja i dr. npr.

346. . str. I knjiga.. a nema potrebno odobrenje orga na 155 Vidjeti opsirnije kod Zorana Rasovica. i naredne. Podgorica 2009. ili lice koje nastupa u ime maloljetnog prodavca.ugovor moze sklopiti i lice koje nastupa u ime prodavca. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim o dnosima. a nema kod sebe punomoc je.

odobrenje organa starateljstva). Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. strankezele zakljucenje ugovora prije pribavljanjapotrebnogodobrenja: Notar je poducio stranke da ce ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako do dana ______ godine notaru bude dostavljeno punomocje prodavca u formi notarskog zapis a (alt. Odobrenja se daju prema prema pravi lima odredenim u ZOO CG156. prije pribavljanja odobrenja. -------------------------------------------------------------Primjer zaformulacijukada nijepotrebnoodobrenje: U konkretnom slucaju.-------------------------------------------------------------------------- . ispitavsi sve okolnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima starateljstva. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. U ispravi je potrebno navesti ko ce pribaviti odobrenje (stranke ili notar kojeg ovlascuju u ugovoru da pribavi odobrenje). i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenih odobrenja . ----------------------------------------------Primjer zaformulacijukadajepotrebnoodobrenje. s tim da ce takav ugovor proizvoditi pravna dejstva ako se naknad no. odobrenje organa starateljstva i roditelja za zakljucenje ugovora o prodaji nepo kretnosti u ime malodobnog lica. odobrenje nadleznog organa pravnog lica. i ne vrse njenu ispla tu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenog punomocja (odobrenja). . te da. te da. prije pribavljanja odobrenja. Obavezno se unos i poduka i upozorenje: P R I m J E R Notar je poduciostranke da ce ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako u roku od __ dana ovom notaru budu dostavljena potrebna odobrenja. notar je saopstio strankama da ova j ugovor ne podlijezenikakvimodobrenjima. to mogu biti sljedeca odobrenja: punomocje od strane zastupanog kao ugovorne strane. do ugovorenog roka. dostave potrebna odobrenja. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. o cijem trosku i u kojem roku.

156 Clan 22. ZOO CG. da mu je ponudi prije nego svim kupcima. Podgorica 20 09. 157 Zoran P. i dalje.1 7 2 Pravoprecekupovine Pravo prece kupovine je pravo njegovog imaoca da zahtijeva od vlasnika stvari ko ji je odlucio da proda svoju stvar. Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. a ako vla snik proda stvar trecem licu. strana 710. u zavisnosti od toga na osnovu cega je ustanovljeno. da zahtijeva da mu se stvar ustupi po cijeni i pod uslo vima pod kojima je zakljucen ugovor o prodaji157. Rasovic. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. godine. .

tj. Vlasnik ili suvlasnik ima ju pravo prodati stvar i prenijeti svojinu ili susvojinu na trece lice bez obzira da li p ostoji pravo prece kupovine. ostali suvlasnici imaju pravo prece kupovine.158 Naime. ili je moglo znati za postojanje prava prece kupovine. a trece lice je znalo.1. ugovornom odredbo m o pravu prece kupovine.2. tako prema Zakonu o svojinsko-pr avnim odnosima. a najduze pet godina (clan 540. ZOO CG). U slucaju povrede prava prece kupovine imalac tog prava ima pravo da zahtijeva od suda. Ugovorno pravo prece kupovine Ugovorno pravo prece kupovine ustanovljava se ugovorom. dok kod zakonskog prava prece kupovine trajanje tog prava nije vremenski ograniceno. u smislu njihove savjesn osti. Medutim.). Zakonsko pravo prece kupovine moze biti ustanovljeno razl icitim posebnim zakonima (npr. A ako nije upisano u katastar. Zbog toga je veoma vazno da se u notarskom zapi su prodavac izjasni da li postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. onda se moze su protstaviti trecem licu samo ako je ono nesavjesno (znalo ili je moglo znati za postojanje ugovornog prava prece kupovine). Ugovorno pravo prece kupovine je vremenski ograniceno na period koji je odreden ugovorom. samo ako je upisano u katastar nepokretnosti.2. Ugovor o prodaji 1. po vremenu trajanja i po dejstvima prema trecim licima. ako postoji zakonsko pravo prece kupovine i ugovorno pravo prece kupovine koje je upisano u katastar nepokretnosti.7. zakonsko i ugovorno pravo prece kupovine razlikuju se po osnovu nastanka. Dakle. postoji zakonsko pravo prece kupovine u korist suvlasnika.1.2. ZOO CG). Ono je izjednaceno sa zakonskim pravom prece kupovine. u slucaju prodaje suvlasnickog dijela. ili postoji ugovorno pravo prece kupovine koje nije upisano u katas tar. u odredeni m rokovima. s tim sto imaju istu posljedicu u slucaju povrede prava prece kupovine. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. zakoni koji regulisu poljoprivredno zemljiste i sume itd. ZOO CG). Zakonsko pravo prece kupovine Zakonsko pravo prece kupovine je ustanovljeno zakonom (clan 542. tj. da se stvar njemu ustupi pod istim uslovima. bez obzira na njegovu savjesnost. Naime. Zakons ko pravo prece kupovine moze biti upisano ili neupisano u katastar nepokretnosti i u oba slucaja ima isti znacaj za pravni promet. kupac se obavezuje da izvijesti prodavca o namjeravanoj prodaji stvari odredenom licu. 1. kao i o uslovima prodaje i da mu ponudi da on kup i stvar za istu cijenu (clan 536. ima dejstva prema trecem licu. ima dejstva prema trecem licu. onda imala c prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva od suda da se stvar njemu ustupi pod istim . bez obzira na njegovu savjesnost. bez obzira na sav jesnost treceg lica.7.

i 4.uslovima. te poduciti ih da je potrebno nosioce tog prava na pouzdan nacin obavijestiti (npr. stav 3. Upravo je ovdje veoma vazna uloga notara. Notar je duzan da upozori stranke na post ojanje zakonskog prava prece kupovine (bez obzira je li upisano u katastar nepokretnost i ili nije). . koji je duzan poduciti i upo zoriti ugovorne strane na postojanje prava prece kupovine i na posljedice koje mogu nas tati u vezi sa povredom prava prece kupovine. ugovornog prava prece kupovine (koje je upisano u katastar nepokretno sti ili je strankama poznato to pravo). pisanim putem. preporucenom posiljkom sa povratnicom) 158 Clan 132. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

a u vezi pravnih dejstava prave prece kupovine i eventualnih posljedica k oje mogu nastupiti usljed povrede tog prava. notar je duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje1 59. kao i uslovima te prodaje i zahtijevati da se u odredeno m zakonskom roku izjasne da li vrse. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). tako kod zakonskog prava prece kupovin e suvlasnika (clan 132. ne prihvati ponudu. ali je preporuka da to ucini notar. te ih upozor iti na posljedice suprotnog postupanja u slucaju povrede prava prece kupovine. Ako je nosilac prava. Ako n otar ne bi dao ove poduke i upozorenja. ili je poznato. te poduke i upozorenja unijet i u notarski zapis. nac in placanja itd. U slucaju posto janja prava prece kupovine. te za eventualnu stetu. Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. ugovorne strane zele izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od ovlastenika tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (deset) dana od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. na nacin i u rokovima propisanim Zakonom ili ugovorom u skladu sa Zakonom. Poslove oko pribavljanja izjava o nevrsenju. na pouzdan nacin i treba sadr zavati podatke o namjeravanoj prodaji. do 542. u roku od deset dana od dana kada mu je dostavljena pisana ponuda za kupovinu suvlasnickog dijela. ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako s e do dana ____ pribavi izjava o nevrsenju prava prece kupovine. odnosno ako se po isteku ostavl jenog zakonskog . kao i o njenim uslovima (cijena. tada ogranicenje djeluje prema trecoj osobi samo kada je to ogranicenje upisano u katastar nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima o namjeravanoj prodaji. ponudac moze svoj su vlasnicki dio prodati trecem licu bez rizika povrede prava prece kupovine. odnosno vrsenju prava prece kupovin e. ali ih je istovremeno poduciti i upozoriti. odnosno ne vrse svoje pravo prece kupovine (clan 536. te ce s tim u vezi. mogao bi odgovarati zbog povrede sluzbene oba veze poducavanja. ogranicen u pravu raspolaganja u korist neke osobe. Ako suvlasnik. upisanog u katastar n epokretnosti. odnosno moglo biti poznato trecem licu. dospjelost. ZOO i drugi zakoni kojima je uredeno pravo prece kupovine). mogu obaviti stranke.). notar ce na insistiranje ugovornih strana sastaviti notars ki zapis. pa su to stranke prihvatile. Ako bi stranke odbile unosenje takvih p oduka i upozorenja u notarski akt. ponuda suvlasniku treba biti dostavljena u pisanoj formi. stav 4.

.-------------------------------------------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. kao i druge cinidbe iz ovog ugovora. suvlasnik ne izjasni na dostavljenu ponudu.). kojeg p rodavac ovlascuje da poduzme sve potrebne radnje u vezi s tim. notar o trosku prodavca. u roku od _______ (alt.---Potrebne zahtjeve ce uputiti i izjavu o nevrsenju ili vrsenju prava prece kupovi ne pribavice prodavac o svom trosku. ---------------------------------------------Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. prije pribavljanja izjave o nevrsenju prava prece kupovine.roka. ugovorne strane ne zel e izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od nosioca tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (de set) dana 159 Clan 29 i 47 Zakona o notarima CG.

niti je u katastar nepokretnosti upisano ugovorno pravo pr ece kupovine. pa nakon toga. Notar je du zan o svemu naprijed naznacenom. poduciti i upoz oriti stranke.1.-----1 9 Zavrsneodredbe U ovom dijelu akta se daju odgovarajuce poduke i upozorenja. takode. troskove upisa prenosa svojine i d ruge troskove u vezi s tim. kao i o taksama za upis u katastar. a narocito one koje proisticu iz zakona i koje su veoma bitne sa stanovista pravnih posljedica ugovora. Ugovor o prodaji od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. P R I m J E R Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. te to unijeti u ispravu. iznos naplacene nakna de i troskova sastavljanja notarskog zapisa. zajedno sa izjasnjenjem ugovornih strana o tom e ko i kako ce snositi troskove i poreze. ali su strankeodtogaodustale -----------------------------------------------------------------------------Primjer za formulaciju kada ne postoji pravo prece kupovine: Ispitavsi sve okolnosti. snosi kupac. notar je saopstio strankama da u konkretnom slucaju ne p ostoji zakonsko pravo prece kupovine. teih upozorio na pravni znacajieventualnepravneposljediceu slucajupovredepravaprecekupovine. kao i porez na promet nepokretnosti po osnovu ovog ugovora. da upis u katastar nepokretnosti podlijeze troskov ima. zatim se mora naznaciti kome i u kojem broju se izdaju otpravci. a prodavac izjavljuje da ne postoji neupisano pravo prece kupovine . promet nepokretnosti podlijeze placanju poreza na promet. te ostali obavezni podaci koje propisuje Zakon o notarima. a prometu po ovom ugovor placanju poreza na promet nepokretnosti. te je duzan da u notarskoj ispravi upise i znos naplacene naknade i troskova160. s tim sto to nije uslov za upis u katastar nepokretnosti. s tranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio161 stranke na sljedece: ------------------------------------------------------ . --------------1 8 Troskoviiporezi Notar ima pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troskova u vezi sa obavljanjem posla u visini odredenoj notarskom tarifom.

. i 127. ----------------------------------160 Clan 126. Zakona o notarima CG. 161 Clan 47.da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. u dij elu gdje se govori o postupku sastavljanja notarskih isprava). Zakona o notarima CG (o ovome detaljnije vidjeti u ovom radu.

u ukupnom iznosu od _______EURA163. uz sudjelovanje sudskog tumaca.--------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama i neposrednim pitanjima. a na slj edeci nacin:________. nakon cega su stranke izjavile da j e tako postupljeno. u _______ casova168 ------------------------------------------------Prodavac: (potpis) Kupac: (potpis) . a sudski tumac165 je cj elokupan tekst ovog akta kupcu preveo na italijanski jezik. kako slijedi. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka164.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti.-----------------U Podgorici. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar167. dana_______2009. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. -------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju162:-------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. potpisuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. ko jeg slobodnom voljom odobravaju166 i svojerucno. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.--------------------------da ce notar. po sluzbenoj duznosti.g. te poreskoj upravi. pa su stranke odustale od toga .

. 49 i clan 50. stav 3. Zakona o notarima CG 166 Clan 50. 163 Clan 127. pecat i stambilj 162 Clan 81 Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG . 164 Clan 47. Zakona o notarima CG 168 Clan 50. notar je duzan u notarskoj ispravi u pisati iznos naplacenih naknada i troskova. Potpis. stav 2.Bracni drug prodavca: (potpis) Sudskitumac: (potpis) NOTAR: Z. Zakona o notarima CG 165 Clan 46. clan 24 Pravilnika o radu notara CG. Zakona o notarima CG 167 Clan 40. Z. tacka 7. Zakona o notarima CG. tacka 6. tacka 5.

a da nota r. uz sa glasnost punomocnika kupca. 1995. Notaru daje na uvid neovjerenu fotokopiju punomoci. da se cijena deponuje na notarski racun za stranke. zauzvrat.B. Punomocnik kupca zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da clausulu intabulandi. vrsi se preko uposlenika firme B. kako bi se na taj nacin osigurao. sacinjenu od notara u Njemackoj. Gospodin BB izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika kupca. te je upisano prav o plodouzivanja u korist umrlog djeda prodavca i pravo sluzbenosti prilaznog puta u korist te parcele. zajedno sa suprugom. na kojem je. koji je italijanski drzavljanin. 2009. shodno njihovim izjavama volja.00 EURA. a ima nalog da se odmah danas zakljuci ugovor. te izjavljuje da mu je original poslat postom.B. a sto je kupac spreman odmah platiti i da se novac nalazi na racunu punomocnika u Podgorici. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu za iznos od 300. ali jos uvijek nije stigao. na osnovu gradevinske dozvole .. po kulturi vo cnjak. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. U tom stambenom objektu. Original punomoci ce naknadno dostaviti. a preko susjedne parcele. kao takav. vodeci racuna o interesima obje ugovorne strane. godine. Prodavac izjavljuje da je drzavljanin Crne Gore i da je. KO Masline. sa cime je sa glasan i prodavac. upisom kuce u katastar nepokre tnosti i upisom predbiljezbe. Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. o d notara zahtijeva da mu obezbijedi sigurnost da ce cijena biti placena i predlaze. ali nije upisan u katastar n epokretnosti. trenutno boravi sa suprugom CB. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. koja je takode dosla kod notara. prema postojecoj zako nskoj . Prodavac. Komunikacija izmedu notara i gospodina B. od zajednicke ustedevine izgradio stambenu zgradu.000.1. povrsine 4500 m2. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. koji je u cijelosti zavrsen. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. vrsi placanje cijene prodavcu. sa prodavcem kao upisanim vlasnikom od 1/1. al i isplatu uslovljava brisanjem prava plodouzivanja. koji prevodi sa talijanskog na crnogorski jezik.10. Ugovor o prodaji 1 10 Primjeripojedinihugovoraoprodajinepokretnosti Zadatak broj 1. godine naslijedio poljoprivredno zemljiste u okolini Podgorice.. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (prodavac) i gospodin BB. njemackog drzavljan ina gospodina Hajnca Huberta.

regulativi. o zastiti inter esa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. vodeci racuna. prilikom sastavljanja notarskog akta. . kao i podaci o nepokretnostima. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni.

od dana _______. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. roden dana_______.10. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. po zanimanju menadzer.Gospodin AB. Obala br. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------1. u Berlinu. roden dana_______. 57. drzavljanin Italije._________ broj__. drzavljanin. godine. s acinim notarski zapis ugovoraoprodaji. S o bzirom da ugovorne strane insistiraju da zakljuce ovaj ugovor bez naprijed naznacenog p unomocja. JmB_________._________broj__.1. Dallarmi str. od dana ____ ___. a koji izjavljuje da je sa adresom stanovanja u ___________. ul. notaru prezento vati pravno valjano punomocje u roku od 7 (sedam) dana od dana zakljucenja ovog ugovora.10. ul. obavezuje da ce o svom trosku. rodenog 8.. penzioner. ozenjen. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. (u d aljem tekstu: prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB.00 (jedanaest) casova. drzavljanin Crne Gore. broj_____. izdatu od mUP-a Crne Gore. Njemacke (u daljem tekstu: kupac). sa rokom vazenja do____. UZZ broj: 15/2009. Obala br. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. ul.. Nadalje . te d a ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ovog ugovora.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljade devete godine). te danepostupazasebelicnoveckao punomocnik gospodina Hainza Huberta. notar ih je poducioiupozorioda ovaj ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva sve dok mu se u naznacenom roku ne dostavi naprijed naznaceno punomocje. ali jos uvijek nije stigl o. notar je stranke upozorio da im nece izdavati otpravke i prepise ovog akta.1. izdat od _____________. a koji izjavljuje da je: sin A. sa rokom vazenja do ____. s tim u vezi. u 11. Punomocnik kupca izjavljuje da nije u stanju prezentovati punomocje kupca koje mu je u originalu poslata postom. Dana 14. sve dok mu se . sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. te se. nastanjenog u minhenu. ul. odnosno trosku kupca. broj_____. preda mnom. roden u mjestu_________. i to odmah danas.1950.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. ciji sam identitet utvrdi o uvidom u pasos Italije.

rodena 01. ul. JmB________. sa rokom vazenja do________. na sastavljanje ovog notarskog zapisa pozvana i pri sustvuje sudskitumac za italijanskijezik gospodica MajaMajic.____ __. izdatu od mUP-a Crne Gore. penzioner.01. nastanjena u Podgorici. a u sto sam se i sam uvjerio kroz razgovor o situaciji.________. u _____________. a koja izjavljuje da je: kci B. Gospoda CB. . broj______. (prvog januara. na prije dlog ovog notara i na zahtjev stranke.---------------------------------------------------------------------3. hilja du devetsto sezdeset pete godine). rodena dana_____. udata (u daljem tekstu: bracni drug prodavca) --------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospodin BB ne vla da crnogorskim jezikom. od dana____ ____. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. te je.ne dostavi pravno valjano punomocje. na adresi ul. nastanjena u _________ __. drzavljanka Crne Gore.1965.

1. od dana________. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. od .povrsine300m2. u ovjerenom prepisu. na lazi na njegovom sluzbenom podrucju. sa rokom vazenja do________ (u daljem tekstu: sudski tuma c) -----Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.tepravosluzbenosti prilaznogputaukoristsvagdasnjeg vlasnikaparceleiz A listakaopovlasnogdobra. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. te iz razgovora o situaciji ustanovio da su sposobne za poduzimanje ovog pravnog posla. od _____. izdatu od mUP-a Crne Gore. a navedeni dokume nt se. stranke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------U B listu. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje.-----------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta.___. prilaze uz ovaj izvornik. upisan prodavac.___/2009. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. Ugovor o prodaji JmB_____. ali se od toga odustalo.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli.. opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. od _____ .sa 1/1 dijela.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. te se uvjerio u pravu volju stranaka.KOMasline. broj______. koji su mi stranke prezentovale u or iginalu i koji im je procitao.KOMasline.aprekocijeleparcelebroj2/2 prilazniput. br. br.vocnjak1 klase Brijeg . neposredno prije sacinjavanja ovog zapis a. kojim je gospodica maja majic postavljena za sudskog tumaca za italijanski jezik.kaoposluznog dobra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio mogucnosti da. objasnio im pravne dom ete i posljedice namjeravanih izjava volje. au G listu upisanojepravoplodou zivanjaukorist ______________.iz Listanepokretnostibroj2.povrsineod 4500 m2. koji je sacinio ovaj notar. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1.

doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. kao takva.vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti...1.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. stranke izjavljuju da su to razumjele. br. Nakon toga. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. U vezi s tim. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. prilaze uz ovaj izvornik. od _____. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. te koj a se. KO masline. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . --------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.___/2009.

------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. s tim sto za isti nije pribavljena upotrebna dozvola i zbog toga nije upisan u katastar nepokretnosti. odnosno prodavcem. broj . prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina sa bracnim drugom CB. od_______. a iz koga je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda CB bracni drugovi.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigevjencanih.Opstine _______ ___. zajednickim sredstvima kultivisala naprijed naznacenu parcelu i izgradila stambeni objekat. broj______.00 EURA(slovima: tri stotinehiljada EURO) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena za placanje dospijeva u cjelokupnom iznosu na notarski racun za stranke. predmet ove prodaje.od___________. Nakon toga. Predmetni stambeni objekat je. broj__________. 0 m. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni s tambeni objekat na dvije etaze. t e da bi. ako se radi o takvoj imovini. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto im je procitan.-----Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. koja je prisutna u sacinjavanju ovog notarskog akta i koja izricito izjavljuje da je sa muzem. te je saglasna u cijelosti sa ov om prodajom. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. koja se u ovjerenoj fotokopiji pril aze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. dimenzija 9. zajedn o sa zemljistem. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. i zdate od Opstine ________. Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje kao posebnu i movinu III CIJENA------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. 0x9.--------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora.

u roku od 3 (tri) dana od dana ispunjenja sljedecih uslova: kada prodavac o svom trosku iz dejstvuje. u roku od tri dana od dana kada pu nomocnik kupca ovom notaru dostavi u ugovorenom roku pravno valjano punomocje za zastupan je kupca. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj i movini . te rjesenje katastra nepokretnosti o predbiljezbi pr ava svojine u korist kupca. a ovaj notar zaprimi rjesenje katastra nepokretnosti o brisanju prava plodouzivanj a. broj _____________. kod banke ___________. ali se od toga odustalo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupcana ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. upisanog u G listu predmetne nepokretnosti. otvoren kod banke____________. i rjesenje istog organa o upisu stambenog objekt a iz tacke I u katastar nepokretnosti.--------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcana mogucnosti njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. Stranke daju nalog notaru da cjelokupni iznos cijene sa notarskog racuna za stranke isplati na racun prodavca._____________.

kamate.ovjereniprep isiprepis.---Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. prodavac je izricito izj avio. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procita no strankama. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. osimotpravka dijela aktazaupispredbiljezbe.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja. a posebno kupca. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati.svedokkupacne isplatiucijelostikupoprodajnucijenunanaprijedopisaninacin Notarjeduzanpostupitip onaprijed naznacenom nalogu. davanje saglasnosti za preno s prava svojine odmah u ugovoru. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. --------------------------------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac i njegov bracni drug n isu evidentirani kao poreski obveznici. porezi i doprinosi. osigurana neuknjizeno m hipotekom. Ugovor o prodaji za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. odnosno katastru nepokretnosti. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostupanja Nakon toga.1. od __ __ 2009 godine. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja od odgo vornosti. a sa cime je saglasan i kupac. koja ce biti predata kupcu. -----------------------------Notar je upozorio stranke.alidasekupcuili bilokomedrugomneizdajeotpravak. i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac i njegov bracni drug nema dugovanja za poreze.broj10-4/2 3-15-7-20531-__ __/ 09 . kada se isplati cjel okupna cijena. na opasnost od upisa zakonske hipote ke za neplacene poreze prodavca i njegovog bracnog druga. kako slijedi: daprodavacuovojispraviizjavi saglas nost zaprenospravasvojine. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgov ornosti za materijalne . ov jerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isp late cijene. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreskeuprave-____________.

tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene prodavcu. a ako je prodavac za njih znao. odnosno znao da se mogu ocekivati.i pravne nedostatke.------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora. ili je mogao znati.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed.kupacmozeuknjizitiukatastru nepokretnostisapravomsvojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora ----- . a nije ih saopstio kupcu.KORISTI.-----------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA. koristi. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. vode i druge komunalne usluge. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata.

ukoristkupcaupisepredbiljezbap ravasvojineod1/ 1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora----------------------Stranke daju nalog notaru da otpravak dijela akta za upis predbiljezbe dostavi k atastru nepokretnosti odmah nakon sto punomocnik kupca dostavi ovom notaru pravno valjano punomocje za kupca i isplati u ugovorenom roku cjelokupnu cijenu na notarski racun za stra nke. pa. po sluzbenoj duznosti. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Prodavacjesaglasandasenaosnovuovognotarskogakta. snosi kupa c. po osnovu ovog ugovora. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostaviti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke cjelokupna cijena bude isplacena prodavcu. niti je upisano ugovorno pravo prece kupovine.--------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti.------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------- . odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. Prodavac is tovremeno izjavljuje da ne postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. ----------------------------------da ce notar. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze odobrenju kupca i da ce tek tada biti na pravnoj snazi. nakon toga. pa su stranke ugovorile njen upis. kao i porez na promet nepokretnosti. ispitavsi sve okolnosti. Takode ne post oji zakonsko pravo prece kupovine. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora u vezi s tim. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.

------------------------------------------------------------------------------------------ . --------------------------------------------------------------OTPRAVAK:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi.Otpravak dijela akta za upis predbiljezbe (1). a na slj edeci nacin:________________.

o. potp isuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. kao kupca. izjavile da je tako postupljeno. 2009. nakon cega su stranke. nakon razvoda braka. Gospoda PP izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika firme BOR d. U Podgorici. a koji se prodaje radi rjesavanja njihovog stambenog pitanja. kako slijedi.o. . gdje je i zaposlena. g. naslijedio poslovni prostor u Pod gorici. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. pojavila su se sljed eca lica: gospoda CB i gospoda PP. godine. zivi sa naprijed naznacenim malodobnim sinom. u _______ casova_________(slovima) ------------------------Prodavac: AB (potpis) Kupac:popunomocniku BB (potpis) Bracni drug prodavca: CB(potpis) Sudskitumac: maja majic(potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. Ugovor o prodaji Notar je procitao akt strankama. rodenog 01. koji joj je povjere n na roditeljsko staranje. uz sudjelovanje sudskog tumaca. dana_______2009. Nadalje. izjavljuj e da.12. Gospoda CB izjavljuje da je majka dvanaestogodisnjeg BB.1. koji je od umrlog djeda. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. 1997 god ine. po osnovu testamenta. No taru daje na uvid punomoc za kupovinu poslovnog prostora. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su sagl asne sa ovim zapisom. pecat i stambilj notara) Zadatak broj 2. a ciji je vlasnik i direktor trenutno na sluzbenom putu.10. dok njegov otac zivi odvojeno i zasnovao je novi brak.. a sudski tumac cjelokupan tekst ovog akta preve o na italijanski jezik punomocniku kupca. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji.

00 (tristotinehil jada) EURA. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 300. Cjelokupni iznos cijene se finansira iz kredita koji je vec odobren kupcu.. Majka prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom. Majka malodobnog prodavca je saglasna u naknadnoj ispravi dati izjavu o zasnivanju hipoteke na predmetnoj nepokretnosti. s tim da ce sredstva biti operativna kada se sa davaocem kredita zakljuci ugovor o hip oteci na predmetnoj nepokretnosti.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. ali zahti jeva od . koji istice nakon dvije godine. KO Masline. parcela povrs ine 500 m2 i poslovni prostor od 200 m2. sa prodavcem.000. kao upisanim vlasnikom od 1/1 .

u 11. JmB_________. nastanjena u ______ _____. od dana _______. izdata od mUP-a Crne Gore. drzavljanin Crne Gore. Punomocnik kupca to prihvata i saglasan je s voljom pro davca u vezi sa placanjem cijene. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. a koja izjavljuje da je: kci B.________. neudata razvedena.00 (j edanaest) casova. Gospoda CB. Dana 14. i . preda mnom.. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. sa cinim notarski zapis ugovoraoprodaji. ul. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. broj______. drzavljanka Crne Gore. od dana____ ____. Obala br. kao i da ugovor o prodaji bude izvrsna ispr ava u pogledu placanja cijene. ali z ahtijeva od notara da ga obezbijedi u pogledu izvrsenja prenosa prava svojine i placanja cijene.. Prodavac je saglasan s tim. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. ciji sam identitet i malodobnost utvrdio uv idom u pasos. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. izdat od mUP-a Crne Gore. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). roden dana_______. na adresi ul. UZZ broj: 15/2009. a koja izjavljuje da nepostupa z a sebe licnoveckao majkaizakonska zastupnica malodobnogsina BB.1. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).1. trgovac.10. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. ul. sa rokom vazenja do________. kako bi se na taj nacin osigurao. broj_____. JmB________. sa rokom vazenja do____. s tim sto zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da c lausulu intabulandi. kao i podaci o nepokretnostima. Obala br. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima notara da je obezbijedi u pogledu placanja cijene direktno od banke nakon zaklju cenja ugovora o hipoteci i upisa hipoteke. rodena dana_____.2009 g. prema postojecoj zako nskoj regulativi. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta.

broj 04BTH6377. god ine. mat icni registarski broj subjekta upisa 1-273 Privredni sud Podgorica (udaljemtekstu: ku pac).08. ul. Prva br.08.godine.1960. sa prebivalistem i adresom u Podgorici.Izvod iz maticne knjige rodenih.. po zanimanju dipl. ul. broj _______. Peta br.2004. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. Opstine ________. -- . rodena 01. pravnik. a ostale podatke na osnovu izjave imenovanog lica. koj i je procitan strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik (u daljem tekstu: proda vac)--------2 Trgovackodrustvo BOR d o o Podgorica..godine (slovima:prvog augusta hilj adu devet stotina sezdesete godine). sa rokom vazenja do 14. od dana 14. izdate od strane mUP-a Crne Gore. koga zastupa punomocnik PP. u Podgorici.10.2014. od dana ________.08.9. sa sjedistem u Podgorici. JmB 010853000000.

uforminotarskogzap isa. stra nke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . koji je sacinio ovaj notar.sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. broj_____. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. tj. upisan prodavac sa 1/1 dijela. te koji se. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan. direktor. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela. notar izvrsi .------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje. izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisanim pravo m svojine sa 1/1 u korist prodavca. Ugovor o prodaji Ovlastenje punomocnika za zastupanje kupcauovom notarskom zapisu. odstrane notaraXY. kao takav.KOMasline.___/2009. kao i to da j e naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. U B listu. utvrdio sam da je punomocnik kupca ovlasc en za preduzimanje ovog pravnog posla.1. utvrdio sam uvidomuotpravakPunomocja. br.aistopunomocjeseprilazeuzovajizvorniknakonstojeprocitano strankama --------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti. izdat od Uprave za nekretnin e-Podrucna jedinica Podgorica. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za kupca. nalazi na sl uzbenom podrucju ovog notara.povrsine 200m2. od _____. Strankama sam pro citao naznaceni dokument. te se uvjerio u pravu volju stranaka.kojeje sacinjenodana01 09 2009godine. U G listu nema upisanih tereta i ogranicenja.povrsineod500m2.----------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. -------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznacena punomoc i dalje na snazi i da na strani kupca u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici nije bilo promjena.broj2/1. koji je u Registru upisan bez ogranicenja ovlascenja. Punomocnik kupca notaru prezentuje originaln i Izvod iz centralnog registra Privrednog suda u Podgorici. podbrojem UZZ-31/09. koji se u ovjerenom prepisu. prilaze uz ovaj izvornik.. od ____. da je u V listu upisana prizem naposlovna zgrada. prilaze uz ovaj izvornik. te koji je istovremeno upisan kao vlasnik udjela od 100 % (sto posto ).ul Prvabr 2 . kucisteidvoriste. objasnio im pravne d omete i posljedice.

stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . Nakon toga. od _____. stranke izjavljuju da su to razumjele. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br.. KO masline. prilaze uz ovaj izvornik. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica.1.neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnos ti. te koj a se. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. U vezi s tim.. kao takva. br. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.___/2009. kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti.

koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. te s tim u vezi notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju osnovnog suda u Podgorici. Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je notar procita o strankama. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. izdate od Opstine ___ _____. ---------------------------------------------------------------- . broj__________.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da im je poznato njeno stanje i grani ce na terenu. broj -----od --------. Nakon toga. Naznaceni ugovor o zakupu u ovjerenoj fotokopiji prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je predocen i procitan strankama. zakonski zastupnik prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost posebna imovina prodavca. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni poslovni objekat.----------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetni poslovniprostorsenalazipodzakupompocev od _____ _ godine. koje su izjavile da su razumjele pra va i obaveze iz tog ugovora. a na osnovu Ugovora o zakupu. dimenzija 20x10 m. po osnovu testamenta. od_______.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. ----------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. od ___. Not ar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnik a nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakupu. uz mjesecnu zakupni nu od 500 EURA (petstotina EURA). a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. te da bi. Nakon toga. naslijedio od djeda. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvorn ik nakon sto je procitana strankama. Iz naznacenog rjesenja proizilazi da je prodavac stekao svojinu na predmetnoj nepok retnosti nasljedivanjem. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske struke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje. na odredeno vrijeme. sa trajanjem do _____godine. ako se radi o takvoj imovini. -----------------------------------------Notar je stranke upozoriona posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. koju je. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. broj ___. izgraden po osnovu gradevinske dozvole.

a u meduvremenu se ozenio. koja je sa klauzulom pravosnaznosti od dana ______. Iz tih isprava ovaj notar je ustanovio da je prodavac malodoban i da je sin zakonske zastupnice i gospodina GB.Izvodizmaticneknjigerodenih. kojom je malodobni prodavac povjeren na roditeljsko staranje majci.od_____. U vezi .Opstine ______. prilazu uz ovaj izvornik nakon sto su procitani strankama .Opstine ___ __. ----------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjige vjencanih.------------------------------------Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje u svrhu obavl janja registrovanih djelatnosti. zakonskoj zast upnici iz ovog ugovora. Zakonska zastupnica izjavljuje da sa malodobnim prodavcem zivi u z ajednickom domacinstvu._od______.broj______od _____iPresudu OsnovnogsudauPodgorici. koji su bivsi bracni drugovi. dok njegov otac zivi odvojeno od njih.broj _____. te se navedeni dokumenti u ovjerenim fotokopijama . tj. broj_____. a ciji je brak razveden naprijed naznacenom pr esudom. koje je sacinio ovaj notar.

te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. kupacizjavljujedapristajenaizvrsenjebezodl aganja. u iznosu od ________ __. koje preze ntuje ovom notaru. obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti. kad a joj se vrati iznos isplacen na ime kredita u slucaju da ugovor o prodaji ne bude izvrse n iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. -------------------------------------------------------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. odobrenog od strane banke ________. na osnovu ovog notarskog akta. ----------- .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------momentom placanja cijene na racun prodavca. zakonska zastup nica malodobnog prodavca izjavljuje da su pribavljene naprijed naznacene saglasnosti. Notar je upozoriokupca na posljedice davanja izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaga nja. na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne nepokretn osti. na cjelokupnoj svojoj imovini. Za osig uranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetn u nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. Prodavac se. nadalje. broj ___ ______. notar je poducio i upozorio stranke da su u konkretnom slucaju potrebne s aglasnosti drugog roditelja i odobrenje organa starateljstva. uz godisnju kamatu od 10% i pod svim drugim uslovima iz Ugovora o kreditu. Izvrsni otpravak o vog akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za njegovu izvrs nost. bez ogranicenja i troskova za prodavca.1. a notar ga je prethodno procitao strankama. --------------------------------------------------------------------------------Ovim kupac neopozivo ustupapotrazivanje na isplatu naprijed naznacenogkredita prodavcu Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja.---------------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. ---------------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju kredita iz kojeg ce se isplatiti c ijena iz ovog ugovora. S tim u vezi. Ugovor o prodaji s tim. a sve to pod usl ovom da se banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu. koji su sklopili kupac i banka ____________.00 EURO (tristotineh iljada EURO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita. Naznaceni ugovor o kreditu se prila ze u ovom izvorniku u originalu. prodavac ustupa kupcu sva prava koja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke.

zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti sa pravom svojine ili kad se predbiljezi svojina. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupan ja ali je kupac od toga odustao.Notar je poduciokupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dosp jeloscu placanja cijene. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru.---------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. deponova nje cijene na notarski racun za stranke. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene. zatim mogucnost .

koje se prilaze uz ovaj izvo rnik nakon sto je procitano strankama. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promje nom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznace nog ugovora o zakupu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. prodavac je izricito izjavio. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske uprave-____________. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor . ovjereni prepis i prepis vec samo otpravakdijela akta. na opasnost od upisa zakonske hipote ke i poducio kupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac nema dugovanja za porez e i doprinose. broj 10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . Na kon toga. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. a sa cime je saglasan i kupac. odnos no prepisa koji necesadrzavati saglasnost prodavcaza prenos pravasvojinena kupca sve dok kupac ne isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu na naprijed opisani nacin. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. Cjel ovit otpravak i prepis izvornika notar ce izdati kad stranke pisanim putem dokazu da je placena kupoprodajna cijena. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. a posebno kupca. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati.od __ __ 2009 godine. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostup anja Nakon toga. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje.--------------------------------------------------------------------------------------Nepokretnost je predmet ugovora o zakupu. Notar je upozorio stranke. kamate.------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. kako sl ijedi: Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. porezi i doprinosi. kako je to naznaceno u tacki I ovog ug ovora.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja.

ili ako je prodavac za njih znao.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posredni posjed. kupac moze uknjiziti u katas tru nepo kretnosti. ili je mogao znati. a nije ih saopstio kupcu. koristi. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. -----------------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA.KORISTI. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnost iz tacke I ovog ugovora.------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)------------------------------------------------Prodavac je saglasan da se. odnosno znao da se mogu oc ekivati.nosti. na osnovu ovog ugovora. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovornost i za materijalne i pravne nedostatke. vode i druge komunalne usluge. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cje lokupne cijene.------------------- .

Ugovor o prodaji Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis prenosa prava svojine izda i dosta vi katastru odmah nakon sto stranke pisanim putem. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi. -----------------------------------------------------------------------Notar je ustanovio da u konkretnom slucaju ne postoji pravo prece kupovine. kao i porez na promet nepokretnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. broj ____. ---------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke na sljedece: --------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. a sa cime se saglasio i drugi roditelj malodobnog prodavca gospodin GB. ispitavsi sve okolnosti.1.---------------------------------------da ce notar. o d ___. sa klauzulom pravosnaznosti. nakon toga. Naznaceni dokumenti se prilazu uz ov aj izvornik nakon sto ih je notar procitao strankama i ustanovio da je nadlezni org an starateljstva dao odobrenje za prodaju predmetne nepokretnosti. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. izvodom iz banke. broj ___. pa.------------------------------------------VIII ODOBRENJA PRAVAPRECE KUPOVINE -------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. te Otpravak notarskog akta. s tim u vezi. po osnovu ovog ugovora. sacinjenog od notara XY. po sluzbenoj duznosti. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. od dana _____. Prod avac izjavljuje da mu nije poznato da postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. zakonska zastupnica malodobnog prodav ca notaru prezentuje u originalu Odobrenje Centra za socijalni rad Podgorica. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze davanju saglasnosti od strane drugog roditelja malodobnog prodavca i o dobrenju organa starateljstva169. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. sa sluzbenim sjedistem u _____. snosi kupa c. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. pa su stranke odbile njen upis. a kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovor a. potvrde isplatu cjeloku pne cijene prodavcu. - . od ____. pa.

kod prodaje nepokretnosti) zastupaju njegovi ro ditelji kao zakonski zastupnici. Dijete mlade od 14 godi na kada djeluje izvan poslovne sposobnosti (npr. Detaljnije o ovom pravnom problemu vidjeti u dijelu rada koji se odnosi na poslo vnu sposobnost. clan 308 stav 2 Porodicnog zakona CG. prodavac (1) i kupac (2)-----------------------Od ove notarske isprave dobijaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora:-------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------169 Clan 73. te im je za poduzimanje takvog pravnog posla potrebno odobrenje orga na starateljstva. .Od ove notarske isprave dobivaju odmah: -----------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. 75 do 79. bez clausule intabulandi.

Zelio bi ici u s taracki dom.o.g. ali da se BB pojavljuje kao kupac i da ce se samo on upisati u katastar nepokretnosti. te da se izdrzava o d penzije. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. u _______ casova________(slovima)---------------------------Prodavac: AB po zakonskoj zastupnici CB (potpis) Kupac: BOR d. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgova ra volji stranaka. Gospodin BB izjavljuje da je tek napunio 17 godina. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoj erucno. po punomocniku PP (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis i pecat. stambilj notara) Zadatak broj 3. Supruga DB je inf ormisala notara da zajednickim sredstvima sa kupcem BB kupuje predmetni poslovni prostor. te da nastupa kao kupac. Prodavceva sestra. 2009.o. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (kao prodavac) i gospodin BB (kao kupac). tj.-------U Podgorici. majka kupca. Ne zna da cita i da pise. kao suvlasnik nepokretn osti. koja mu nije dovoljna za izdrzavanje. kako slijedi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. godine. dana_______2009. potpisuju u prisustvu ovog notara. pisanim putem se izjasnila vec ranije da ne osporava prodaju. a na slj edeci nacin:________________. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. koja je majka kupca. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. da ima namjeru kupiti suvlasnicki dio prodavca na poslovnom prostoru. tj. Gospodin AB izjavljuje da zivi sam i da mu je supruga umrla. .10. te iz tih razloga ima namjeru da proda poslovni prostor u suvlasnistvu sa s estrom. sa svojom suprugom DB. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji.

00 EURA. Na nepokretnosti ima upisana hipoteka na 1/2 dijela prodavca za obezbjedenje dug a po osnovu kredita u iznosu od 70. kao upisanim vlasnikom od 1/ 2. parcela povrs ine 500 m2.000. sa prodavcem. na ime placanja dijela cijene. . Stranke su saglasne da kupac. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 100.. sa 7% kamate na godisnjem nivou i rok om vracanja od 5 (pet) godina. i poslovni prostor od 200 m2. na danasnji dan ukupan dug 50.000.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. u korist Prve banke.000.00 EURA.00 EURA. preuzme obavezu daljnje otplate kredita . s tim da je. prema pisanoj obav ijesti te banke. KO Masline.

00 (j edanaest) casova. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu.1. roden u mjestu _________. broj_____. ul.000.2009. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. a sa cime je prodavac u potpunosti saglasan. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. o d dana _______. Ugovor o prodaji u ukupnom iznosu od 50. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. roden dana_______.1. udovac(u daljem tekstu: prodavac)---------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. Obala br. u 11. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. a koji izjavljuje da je: sin A.. o d dana . izdatu od mUP-a Crne Gore. preda mnom.10. UZZ broj: 15/2009. Dana 14. Kupac zahtijeva obezbjedenje tako sto uslovljava upis predbiljezbe prije isplate cijene prodavcu i davanje clausule intabulandi u samom ugovoru. broj_____. Prodavac istovremeno zahtijeva da se taj iznos deponuje kod notara na racun i da notar izda otpravke sa clausulom intabulandi za upis prava svojine nakon st o se isplati cijena prodavcu. kao i podaci o nepokretnostima. a da ostatak cijene isplati prodavcu. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. ul. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici._________broj__. ul. penzioner. Obala br. drzavljanin Crne Gore. JmB_________. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima).g.00 EURA.1. prema postojecoj zako nskoj regulativi. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. sa rokom vazenja do____. izdatu od mUP-a Crne Gore. JmB_________. drzavljanin Crne Gore. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------1.Gospodin AB. sac inim notarski zapis ugovoraoprodaji. roden dana_______. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni.

na adresi ul._______. ------------------------------------------------------------------------------------------3. drzavljanka Crne Gore. roden u mjestu _________. ------------------------- . nastanjena u ______ _____. trgovac. rodena dana_____. a koja izjavljuje da je: kci B. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. sa rokom vazenja do____.________. sa rokom vazenja do________. a koji izjavljuje da je: sin A. izdatu od mUP-a Crne Gore. o zenjen (u daljem tekstu: kupac). JmB________. Gospoda DB. ul. ciji je ide ntitet ovaj notar utvrdio na osnovu uvida u LK. trgovac. udata (u daljem tekstu: bracni drug kupca). od da na________._________broj__. broj______.

---------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje nal azi na njegovom sluzbenom podrucju.KOMasline.1. prilaze uz ovaj izvornik. po zanimanju ekonomski teh nicar.. svjedok izjavljuje da je sin XX. da je drzavljanin Crne Gore.. br. nastanjena ul.ul. da je drzavljanka Crne Gore. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla.10._izdateodMUP-a___. ciji sam identitet utvrdio na osno vu prezentovanog mi pasosa. Na upit notara. pismen. da nij e u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist iz ovog pravnog posla -----------------------------------------------------------------------------------------------------GospodaDD. ovaj notar je ustanovio da je .___/2009..___br. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi licnekarte.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Na osnovu izjave prodavca i na osnovu svog neposrednog zapazanja. JmB ____.oddana __._sarokomvazenjado ___.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. sa rokom vazenj a do ____.1949. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan. Na upit notara. pismena. objasnio im pravne dom ete i posljedice.br ____. roden 08.08.1961.br ___. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. od _____. po zanimanju ekonomski tehnicar. te se uvjerio u pravu volju stranaka. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist i z ovog pravnog posla.3. JmB ___. ------br. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. oddana ___. godine. na prijedlog stranke.godine. te su stoga. rodena 10. svjedok izjavljuje da je kci XX. te koji se. notar je ustan ovio da je prodavaclicekojeneznadacitaidapise. neudata. nastanjen u -----. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . kao takav.izdatogodMUP-a___. neozenjen. pozvana i ucestvuju u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta dvapunoljetnaipismenasvjedokai to: --GospodinNN. te na osnovu licnog saznanja.

ukoristPrvebanke.00 EURA. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. upisan prodavac sa 1/2 dijela. da je u V listu upisana prizem na poslovna zgrada.sa7%kamatenagodisnjem nivouirokomvracanjaod5(pet)godina. U G listu je za predmetnu nepokretnost up isana hipotekana1/2 dijelaprodavcazaobezbjedenjedugapo osnovukreditau iznosuod 70 000. U B listu. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. kucisteidvoriste.u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/1. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji .povrsineod500m2. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu.izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisa nim pravom svojine sa 1/2 u korist prodavca.povrsine 200 m2. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.

a u koju se izvrsile uvid i odobrile je.___/2009. broj__________od_______. prilaze uz ovaj izvornik. broj ___. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiz tackeIIIovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgraden i useljen pos lovni objekat.1. Nakon toga. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. te.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica.----------------------------------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosusv ojinesa1/ 2 dijelananepokretnost iztackeIovogugovora. te da bi. a koje se. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. Nakon toga. U vezi s tim. od _____. nakon sto je procitano strankama. te koj a se. Opsti ne ____. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. te. prilaze uz ovaj izvorn ik u ovjerenoj fotokopiji koju je sacinio ovaj notar od prezentovanog mu originala.1. KO masline. ------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost kupuje kao zajednicku imovinu sa svoj om suprugom DB. od ____. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige vjencanih.. Ugovor o prodaji katastra nepokretnosti. dimenzija 20x10 m. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. br. broj ___. Naznacena isprava je procitana strankama i prilaze se u z ovaj izvornik. a iz iste je ovaj notar ustanovio da je DB bracni drug kupca. od dana ___.. stranke izjavljuju da su to razumjele. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgori ci. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske str uke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje. prodav ac izjavljuje da je predmetnu nepokretnost pribavio u posebnu imovinu nasljedivanje m. s tim u vezi. s tim u vezi. izdate od Opstine ___ _____. kao takva. DB kao bracni drug kupca izricito izjavljuje da je saglasna u cjelosti sa ovim ugovorom i da se po osnovu njega ku . ako se radi o takvoj imovini.

000. kupac ce isplatiti na notarski ra cun za stranke. u roku od sedam dana od dana kada g a notar pisanim putem obavijesti da mu je bankadostavila saglasnost za preuzimanje duga. u korist hipotekarnog povjerioca ______.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). ---------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 100 000. Ostatak cijene. prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. te se . a ko ji dug. u iznosu o d 50. kod banke _________. kako je to opisano u tacci I ovog ugovora. broj ________.00 EURA(slovima: sto tinuhiljada EURA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzima dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista za predmetnu nepokretnost. na dan sacinjavanja ovog notarskog z apisa iznosi 50.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA).000.pac uknjizi u katastru nepokretnosti sa prvom svojine od 1/1.

-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani . Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. prodavac je izricito izjavio. zatim na mogucnost davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. izda i katastru dostavi otprav ak dijela akta za upis predbiljezbe prava svojine u korist kupca. ------------------------Notar je poducio kupca i o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. kako slijedi: prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje cjeloviti otpravak za upis prenosa prava svojine sve dok s e prodavcu ne isplati u cijelosti kupoprodajna cijena na naprijed opisani nacin. nakon sto drugi dio cijene u iznosu od 50. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. ali je kupac od toga odustao. a cjelovite otpravke da izda kada se prodavcu isplati naznaceni iznos cijene. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slu caju suprotnog postupanja. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja Nakon toga. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu predbiljezbe prava susvojine od 1/2 u korist kupca. IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. --------------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene. depon ovanje cijene na notarski racun za stranke. koji nece sadrzavati saglasnost za prenos pr ava svojine i upis predbiljezbe. te da. Stranke su saglasne da notar izda za banku otpravak dijela akta.000 EURA ( pedeset hiljada EURA) bude isplacen na notarski racun za stranke. a sa cime je saglasan i kup ac.

a posebno kupca. osim hipoteke naznacene u tacci I ovog ugovora.h prava i ogranicenja. ----------------------------------------------------------------------------------------- .od __ __ 2009 godine. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovorn osti za materijalne i pravne nedostatke. ili je mogao znati. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske u prave____________. kamate. a iz kojeg ovaj notar ustanov io da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. te za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. porezi i doprinosi. odnosno znao da se mogu ocek ivati. -----------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor nosti. a ako je prodavac za njih znao. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom.----------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. broj10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . a nije ih saopstio kupcu. koju kupac prihvata zajedno sa dugom. na pravnu prirodu i opasnost od upis a zakonske hipoteke i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od poreske uprave da prodavac nema dugovanja za poreze i doprinose.

sapravomsvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora 2 Prodavacje saglasandase. kao ovlascenik zakonskog prava prece kupovine.na osnovuovogugovora. --------------------------------------------------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA ------------------------------------------------------------------------------------ . Ugovor o prodaji VPRELAZPOSJEDA. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. kao takva. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene. Prodavacje saglasandase. od 50. -------------Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis predbiljezbe dostavi katastru nepo kretnosti odmah nakon sto kupac isplati dio cijene.------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1. po osnovu ovog ugovora.00 EURA (pedesethiljada EURA ). nezelikoristititopravo. pa. broj ___. stranke notaru dostav ljaju pisanu Izjavu suvlasnika CBu otpravku notarskog zapisa. Nakon poduka i upozorenja notara u vezi s tim. a koja se. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. izjavio da. snosi kupa c. pod uslovi ma iz ovog ugovora. Iz iste je ovaj notar ustano vio da je drugi suvlasnik. nakon sto ju je nota r procitao strankama.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostavi ti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke naznaceni iznos cijene bude ispla cen prodavcu. na notarski racun za stranke. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti.ukoristkupca upise predbiljezbapravasvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora.1.000.KORISTI. vode i drug e komunalne usluge. prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. sacinjenog od notara XY. od ____. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje.na osnovuovognotarskogakta. ispitavsi sve okolnosti.kupacmozeuknjizitiukatastrunepok retnosti. nakon toga. sa slu zbenim sjedistem u _____. ali da postoji zakonsko pravo prece kupovine dru gog suvlasnika. koristi.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed. kao i porez na promet nepokretnosti. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa.

kupac za potrebe banke (1) i katastar za upis predbiljezbe kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. pa su stranke ugovorile njen upis. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. po sluzbenoj duznosti. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti.bez clausule intabulandi za prenos prava svojine. ----------------------------------da ce notar. -----------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------ .------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta.Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti.

potpisuju.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug kupca (1)-----------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine (1)------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. te kupac i njegov bracni drug svojerucno. kak o slijedi. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju. prodavac stavlja otisak prsta. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka. koji je potom potpisao i ovaj n otar . a sve to u prisustvu svjedoka i ovog n otara. dana_______2009. u _______ casova_____(slovima) -----------------------Prodavac: AB(otisak prsta) Kupac: BB (potpis) Bracni drug kupca: DB(potpis) Svjedoci: NN (potpis) DD (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. neposr ednim pitanjima uvjerio se da odgovara pravoj volji stranaka. a na slj edeci nacin:________________. godine. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. pecat i stambilj notara) . nakon cega svjedoci to potvrduju i potpisuju ovaj akt. -----------U Podgorici.

Clan 577 stav 4. A. 2 3 Sposobnostizadavanjeiprimanjepoklona Poklon moze uciniti samo potpuno poslovno sposobno lice koje je u momentu zaklju cenja ugovora moglo shvatiti smisao ili domasaj svog postupka. ili neko drugo pravo. ovdje su postavljeni veoma strogi kriteriji uprav o iz razloga sto se radi o besplatnom davanju. Zakona o notarima CG. tj. poklon moze primiti i poslovno nesposobno lice. PZ). tacka 6. poklonodav ac i njegovi nasljednici mogu traziti njegov ponistaj u roku od godine dana. 1. u vezi sa stavom 3. Pogodba. moraju biti zakljuceni u formi notarskog z apisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave172. a ne o otudenju i opterecenju.g. Zakona o obligacionim odnosima CG. Obecanje poklona i ugovor o poklonu u sluc aju smrti. Kod primanja poklona. st. forma notarskog zapisa ili forma notarskog zapisa o potvrdi isprave . kao po klonoprimac. ZOO CG. ili da mu na koji drugi nacin ucini kakvu korist na teret svoje imovine.1. . stav 1. i 24. U suprotnom. 2 2 Forma Za ugovor o poklonu nepokretnih stvari zahtijeva se odgovarajuca forma (cl. ZOO CG). Poslovna sposobnost je regulisana Porodicnim zakonom. zakljuciti ugovor o poklonu.13. Kako se radi o primanju poklon a. a bez odobrenja nadleznog organa starateljstva176. Dakle.-594. 577. ali je tu potr ebno ukljuciti zakonskog zastupnika (roditelj ili staratelj). prihvatanje poklonoprimca ne mora biti u propisanoj formi173. 170 171 172 173 174 Clan 576. Ugovor o poklonu 2. Kad se poklon cini ugovorom u korist t receg.z. tacka 5. tj. Clan 578. racuna juci od dana kada je poklon ucinjen174. na strani poklonoprimca uslovi u pogledu sposobnosti s u daleko blazi. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo (clan 51. Clan 51. stav 1. Ugovor o poklonu 2 1 Pojam Ugovor o poklonu170 je besteretni (besplatni) pravni posao koji je regulisan Zak onom o obligacionim odnosima. Paragraf 938. tj. ZOO CG. zove se darovanje 171. istog clana Zakona o notarima CG). a stice se punoljetstvom (18 godina) ili sklapanjem braka uz dozvolu su da (vidi cl. dijete sa navrsenih 14 godina zivota moze. bez obzira na predmet poklona. jer isti moze izjavom p oklonodavcu raskinuti poklon primljen bez njegove dozvole175. kojom se kakva stvar daje komu bez plate. uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja ili staratelja. tim ugovorom se jedna ugovorna strana (poklonodavac) obav ezuje da na drugu ugovornu stranu (poklonoprimcu) prenese bez naknade pravo svojine.

PZ CG. stav 2. ZOO CG.175 Cl. 66. 579. stav 2. u vezi sa clanom 308. 176 Vidi cl. .

veoma je znacajno sa aspekta opoziva poklona zbog grube nezahvalnosti poklonoprimca. 2 4 1 Potpunobesplatniprenos(tzv cistpoklon) Cisti poklon se pretezno vrsi izmedu bliskih srodnika (roditelja i djece). ali nije potpuno besplatna (poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon). (tzv. a nije obavijestio poklonoprimca177. Odgovornost kod poklona zasniva se na krivici. jer cinidba davaoca poklona premasuje vrijednost cinidbe primaoca. po stoji podjela na poklon (prenos) svojine za zivota i poklon za slucaj smrti. dok se kod teretnih ugovora to ne trazi178. takode. Kod ugovora o prodaji i zamjeni nepokretnosti. ili cinidba d avaoca (poklonodavca) premasuje vrijednost cinidbe primaoca (poklonoprimca). Poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon besplatni je pravni posao. pa tako i ugovori u vezi sa prenosom svojine nad nepokretnostima. Ovdje se radi o jednostavnom prenosu imovine. poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke poklonjene stvari. postoje i pokloni o povremenom davanju (clan 580. s tim sto poklonoprimac ima p ravo da zahtijeva naknadu stete koju je pretrpio zbog nekog nedostataka. Za razliku od ovoga. cisti poklon). Razlikovanje potpuno besplatnog poklona. poklona sa tere tom ili nalogom od mjesovitog poklona. prigodni pokloni. te sa aspekta odgovornosti za materijalne i p ravne nedostatke.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 4 Vrstepoklona U pravnoj teoriji. ugovori uopste. pokloni ucinjeni iz zahvalnosti itd. koji je pokl onodavcu bio poznat. dijele se na teretne i ugovore bez naknade (besplatne ugovore). a za teretni posao zahtij eva se ekvivalentnost cinidbi. kod mjesovitog poklona ili poklona sa teretom i nalogom. Pored ovi h vrsta poklona. imamo situaciju da strane polaze od t oga i nastoje da su njihove obaveze medusobno ekvivalentne. ZOO CG). davanje (prenos) svojine potpuno je besplatno. Zbog toga je notar duzan upozoriti stranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevaz ilazi vrijednost poklonjene stvari. . Zakonska pretpostavk a je da se ovakav poklon smatra kao teretni pravni posao u pogledu pravnih i materijalni h nedostataka179. Medutim. kod ugovora o pok lonu. naprimjer. ZOO CG) i uzaja mni pokloni (clan 582. nagr adni pokloni. po klonodavac moze odgovarati za materijalne i pravne nedostatke. ili nije mogao ostati nepoznat. ali samo ako vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklonjene stvari. Kod ove vrste poklona.

osim prigodnih poklona.Nadalje. jer o poklonu se moze raditi samo ako je on vece vrijednosti od tereta ili naloga. moze se raskinuti ili opozvati zbog nezahvalnosti pokl onoprimca (cl. 586. 1. (paragraf 945. 585 st. stav 3. 178 Mihajlo Vukovic.g. ZOO CG. ZOO CG. 780. . Pravila gradanskih zakonika.-589. vrijednosti tereta ili naloga. 590. ZOO 177 Cl.z. godine. U pravnoj teoriji postoji stav da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke kod poklona s teretom i nalogom samo u visini vrijednosti ucinjenih usluga. i 2. Smatramo da je ovakva odredba interesantna. potpuno besplatni poklon. ZOO CG) i zbog nemanja sredstava za zivot (cl. 179 Clan 585. nagradnih poklona i p oklona ucinjenih iz zahvalnosti.) str. A. Zagreb 1961.

da nalozi poklonoprimcu da se necega uzdrzi. tj. dozi votna renta u stvarima ili novcu. ili da nesto dozvoli drugome (trplj enje poklonoprimca). tj. u formi notarskog zapisa (cl. takav p ravni posao je ipak besplatan. kod drugih vrsta poklona za . nije teretni pravni posao. s tim da se razlikuje u sljedecem: Predaja stvari se vrsi poslije smrti poklonodavca. kao npr. npr. 2 4 2 Poklonsateretomili nalogom Ugovor o poklonu sa teretom ili nalogom je vrsta poklona kod kojeg poklonodavac ima sljedece mogucnosti: da zadrzi za sebe ili drugog neko pravo. Ovdje ne vrijede pravila o pobijanju zbog prekomjer nog ostecenja.1. Iako kod ove vrste poklona cinidba poklonoprimca nije potpuno besplatna.(teret poklonoprimcu). ZOO CG). jer se za teretni pravni posao trazi ekvivalentnost cinidbi. dozivotno izdrzavanje i sl. kao sto je pravo plodouzivanja na poklo njenoj nepokretnosti. tada se razlika u vrijednosti smatra poklonom. Ugovor o poklonu CG).5. zabrana otudenja i opterecenja nepokretnosti. st. pravo stanovanja i sl. 51. ZOO CG). Zakona o notarima).1. a postojala je namjera da se poklon ucini. 2 4 3 Mjesovitipoklon Ova vrsta poklona postoji u slucaju kada u teretnom pravnom poslu vrijednost uza jamnih davanja nije jednaka. 594. bez obzira da li je predmet poklo na pokretna stvar ili nepokretnost. (cinidba poklonoprimca).st. a ovdje se radi o tome da vrijednost cinidbe poklo nodavca premasuje vrijednost cinidbe poklonoprimca. da nalozi poklonoprimcu da nesto ucini. novcana cinidba preuzimanja duga za cije osiguranje je zasnovana hipoteka na poklonjenoj nepokretnosti. odgodena je predaja stvar i poslije smrti poklonodavca. tj. dok se poklon sa teretom ili nalogom moze raskinuti jos i zbog neizvrsenja naloga (clan 581. dok se kod drugih vrsta poklona predaja vrsi za zivo ta poklonodavca. 2 4 4 Poklonza slucajsmrti(donatio mortis causa) Poklon za slucaj smrti ima sve karakteristike drugih vrsta poklona. Kod nepokretnosti momenat predaje je momenat upisa prenosa prava svojine u katastar nepokretnosti. t. Nasuprot tome. 1. Mora biti sastavljen u formi javne isprave (cl.

tj. kao i kod opoziva testamenta. poklonodavcevo raspolaganje stvarima koje su predmet ugovora o poklonu za slucaj smrti. Poklonodavac moze ugovor o poklonu za slucaj smrti raskinuti po svojoj volji (nije potrebna saglasnost druge ugovorne strane. ako su predate poklonoprimcu. bilo pravnim poslom . niti neki ra zlozi). niti neka druga forma. Pored toga.pokretne stvari nije predvidena pisana. poklonoprimca. jer je propisano da je punovazan i usmeni poklon pokretnih stvari.

Svi pravni poslovi. 2 5 Opozivpoklona U cilju pravne sigurnosti prometa. notar ce upozoriti i poduciti stranke. pa je. O tome ce notar podu citi i upozoriti stranke ako se radi o takvoj vrsti poklona. 2 6 Primjeri ugovoraopoklonu 2 6 1 Ugovoropoklonunepokretnostisapotpunobesplatnim prenosomsvojine. Zakonodavac je dao moguc nost ugovaranja vracanja poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega.) u zakonskim rokovima i u formi pisan e izjave upucene poklonoprimcu.poklonse ciniizzahvalnostipoklonodavca premapoklonoprimcu CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . nagradni pokloni i pokloni ucinjeni iz zahvalnosti ne mogu opozvati. Smatramo da bi notar i ovdje trebao dati odgovarajuce poduke i upozorenja strankama. s tim u vezi. shodno odredbama Zakona o nasljedivanju. pa tako i ugovor o poklonu. Poklonodavac moze raskin uti ugovor ili opozvati ucinjeni poklon iz zakonom predvidenih razloga (velika nezah valnost i nemanje dovoljno sredstava za zivot itd. zakonska je pretpostavka da je duznik (poklonodavac) znao da preduzetim raspolaganjem nanosi stetu povjeriocima. zakon daje izuzetke. jer je on neka sredina izm edu ugovora i legata.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima medu zivima. O svemu naprijed naznacenom. Ugovor o poklonu moze se pobijati zbog povrede nuznog nasljednog dijela. on se zakljucuje kao ugovor i ima se ispuniti tek poslije smrti poklonodavca180. bilo pravnim poslom za slucaj smrti. Pravna priroda poklona za slucaj smrti je specificna. ali zbog specificnosti ovog pravnog posla. postoji pravilo o neopozivosti ugovora o pokl onu. Dejstva opoziva poklona sastoje se u tome da je poklonoprimac duzan da vrati pok lon. Naime. smatra se raskidanjem ugovora. mogu se pobijati zbog ostecenja povjerilaca183. propisuje ka da i pod kojim uslovima i u kojoj formi se poklon moze opozvati. tj. odnosno njegovu vrijednost prema pravilima o sticanju bez osnova182. notar duzan poduciti i up ozoriti stranke na te okolnosti. Nema pravne vaznosti odredba o odrican ju unaprijed od prava na opoziv. Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednacen ih pravnih radnji. a koja kod poklona nepokretnosti mora biti snabdje vena ovjerom potpisa u skladu sa propisima181. te se za pobijanje takvih radnji ne zah tijeva da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato. Jedino se uobicajeni prigodni pokloni.

g. 181 Clan 587 ZOO CG. 182 Clan 589 ZOO CG. godine. (paragraf 956 .z. Pravila gradanskih zakonika. 183 Clan 287 292 ZOO CG.A. 785.180 Mihajlo Vukovic. . Zagreb 1961.) str.

1970. drzavljanin Crne Gore.. penzioner.10. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. te ustanovio da su sposobne i o vlastene za preduzimanje ovog pravnog posla. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno.10. JmBG 20129 64000000. roden 20. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem teks tu: poklonoprimac)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. -------------------------- .. u Podgorici. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da poklonodavac ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. UZZ BR. na adresi ul. Dana 14.g.1946.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta). ing.1. broj 05CCC.2006. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac).12.2007. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umrla i da nije zakljucio novi brak. po zanimanju dipl. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11. broj 05XYC.06. Ugovor o poklonu PODGORICA Ul. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. ----------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. Obala br.. istovremeno su pri stupila sljedeca lica: ------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. (d vadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). izdate od mUP-a Crne Go re.2009. ul. Aleja br. Deseta br. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. U vezi s tim. udovac. izdatog od mUP-a Crne Gore u Podgorici. preda mnom. ul.05.g.-----------------------Gospodin Dinic (Darko) Danko. drzavljanin Crne Gore.1. dana 10. gradevine.1. (petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). sa prebivalistem i a dresom u Kotoru.. JmBG 150697000000..g. sam upozorio poklonodavca da ne moze opozvati poklon ucinjen iz zahvalnosti. od dana 15.10. sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu. roden 15. Obala br. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje.1. Ovim poklonom poklonodavac se zeli zahvalit i sinupoklonoprimcu na pomoci koju mu je pruzao u dosadasnjem zivotu. u Kotoru.g. sa prebivalistem u Podgorici.g. ozenjen.15/2009. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga.

te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. --------------------------- .vocnj ak 1 klase. godine. o vaj notar je ustanovio da je u A listu nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj 8/1.Nakon toga. upisanjepoklonodavac.izdat od Uprave za nekretnin e Podrucna jedinica Podgorica. od 10. Brijeg . stranke izjavljuju sljedeci :-----------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------------------------------------------------IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 .10.KOMasline.sa 1/1 dijela. U B listu.2009.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. pod brojem 05-1/09. au G -----------listu nema upisanihteretaiogranicenja. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im procitan.povrsineod5000m2.

00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA).10. Nakon toga. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. a u koju se izvrsile uvid i odobrile j e. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. prilaze uz ovaj izvornik.prenijeti beznaknadepravosvojineod1/1nanepokretnostiiztackeIovogugovora. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinu. broj 05-1/09. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. za predmetnu katastarsku pa rcelu iz Lista nepokretnosti br.uznakzahvalnosti. stranke izjavljuju da parcela ucrtana na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu.2009. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.astopoklonoprimac prihvata ----------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. od 10.10. KO masline. kao takav.. te da bi. broj 01-5/09 od 10.g. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. ako se radi o takvoj imovini.1. godine. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr .. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti.. koji je strankama procitan i koji se. ---------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplanaUprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica. Opstine Podgoric a.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. U vezi s tim. te koja se prilaze uz ovaj izvornik. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.2009. stranke izjavljuju da su to razumjele. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.

2003. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici..03. Nakon toga. koju je stekao nasljedivanjem i. godine. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.ugova ugovornih strana. --------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da ovaj poklon cini iz zahvalnosti prema poklonoprimcu18 4. ili da nesto dozvoli drugome.2009.03. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se iz laze u slucaju suprotnog postupanja. 184 Clan 592 ZOO CG odreduje da se poklon ucinjen iz zahvalnosti ne moze opozvat i. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost nje gova iskljuciva svojina. ili da se od necega uzdrzi. broj 0-120/09. -----------Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo i mogucnost ovim ugovorom zadrzati za sebe ili za trece lice neko pravo.g. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed na znaceno. koje je pravosnazno dana 20.. s tim u vezi. . od 01. nakon cega.

moze doci do uracunava .KORISTI. ispitavsi sve okolnosti. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. ---------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno-pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. poklonoprimac moze uknji ziti u katastru nepokretnosti. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca danas. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnosti iz tacke I ovo g ugovora.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavac je saglasan da se. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. pa.----VII ODOBRENJA--------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. snosi pokl onoprimac. ---------------------------------da ce notar. Ugovor o poklonu IIIPRELAZPOSJEDA.1. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. --------------------------------Nakon sto je notar poducioiupozoriopoklonodavca da moze odgovarati za naknadu st ete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka koji mu je bio poznat. na osnovu ovog ugovora. ili nije mogao ostati nepoznat. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. nakon toga. koristi. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. po sluzbenoj duznosti.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. ---------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke.

-----------------------------------------da. nuzni nasljednici. s obzirom da je ucinjen iz zahvalnosti.nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. ali da stranke mogu ugovoriti vracanje poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. odlucile saciniti ovaj ugovor. ali su stranke. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. --------------------------------------------------------- .------------------da se ovaj ugovor o poklonu. i pored toga. pa se odustalo od toga. ne moze opo zvati. mogu trazit i povrat poklona. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. ali su stranke to odbile.

u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. a na sljedeci nacin:________________. ali da moze odgo varati za neispunjenje. te za eventualnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. u prisustvu ovog notara potpisuju.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. poklonodavac se ne mozepotpisati . pecat i stambilj notara) 2 6 2 Ugovoropoklonunepokretnostisateretomili nalogom. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno.g.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. ili nije mogao ostati nepoznat. ako je poklonodavcu bio poznat. kako slijedi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrzina is tog odgovara njihovoj volji. nakon cega je zap is potpisao i ovaj notar . da su raz umjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. a o tome nije obavijestio poklonopri mca185. dana_______2009.

.1. Obala br.CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA UL. ZOO CG. 185 Clan 585 stav 1 i 2.

Gospodin Dinic (Darko) Danko. gradevine.2006. Deseta br. penzioner. -------2.te su zbog toga. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem..---------------------------------------------------------gospodin XY (svi podaci kao i za stranku). Aleja br.2007. broj 05XYC. sacinim notarskizapisugovoraopoklonu.2009. drzavljanin Crne Gore.1970..10. sa prebivalistem i adresom u Kotor u.05. broj 05CCC izdatog od mUP-a Crne Gore. pozvana i ucestvuju u postupku sastavljanja ovog notarskog akta dvapuno ljetna pismena svjedoka i to:------------------------------------------------------------------------------------- gospoda XY (svi podaci kao i za stranku).---------------------------------------------------------- . ozenjen. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11. preda mnom. u Podgorici.g.g. stranka-poklonodavac Di nic (Zlatko) Dario jelicekoje seizzdravstvenihrazloga ne mozepotpisati. roden 20. ing..---------------------------------------------------------Imenovani svjedoci izjavljuju. u Podgorici. Ugovor o poklonu UZZ BR.15/2009.. JmBG 1506970000000. drzavljanin Crne Gore.(petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). izdate od mUP-a Crne Go re.10. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. ul. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.(dvadesetog decembra hiljadu d evet stotina cetrdeset seste godine).06.1.1.1.. da nisu u sro dstvu ili u bilo kojem drugom odnosu sa ugovornim strankama i ovim pravnim poslom. da su punoljetni i p ismeni i da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli bi ti svjedoci u ovom notarskom aktu. Dana 14. a u sto sam se i licno uvjerio.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta).g. roden 15. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac). ciji sam identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore.10. Obala br. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.12. ul. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: poklonoprimac) --------------------------------------------------Prema izjavama stranaka.g. u Kotoru. dana 10. na pr ijedlog stranke. JmBG 2012964000000. udovac. po zanimanju dipl. g. a u sto se je uvjerio i ovaj notar. sa prebivalistem u Podgorici na adresi: ul.1946. istovremeno su pristupila sl jedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. od dana 15.

Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga.--------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. stranke izjavljuju sljedeci ------------------------------------------------------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------ . -------------------------Nakon toga. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno.

g. au G listu nema upisanihteretaiogranicenja. stranke izjavljuju da su to razumjele. uz ovaj izvornik. U vezi s tim. KO masline.1. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. kao takav.10.vocnjak 1 klase. te koj a se prilaze. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.10. pod brojem 05-1/09.g. broj .--------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da.2009. ovaj notar je ustanovio da je u A listutog lista nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj8/1. Opstine Podgoric a. za predmetnu katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. izdatu od Katastra n epokretnosti Podgorica. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.U B listu. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je procitan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. te koji se..kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.KOMasline. od 10. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. broj 05-1/09.povrsine 5000m2.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 . upisanjepoklonodavac sa 1/1 dijela. stranke izjavljuju da parcela na kopiji k atastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. od 10. izdat od Uprave za nekretni ne Podrucni ured Podgorica.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravosvojineod1/ 1nanepokretnostiiztackeIovogugovora. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. Brijeg ..astopoklonoprimacprihvata -----Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. prilaze uz ovaj izvorn ik. kao takva. Nakon toga.. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.2009.

ako se radi o takvoj imovini.g.03..g. pri laze uz ovaj izvornik.10. kao takav.. ------------------------------------------------------------------ .2009.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. s tim u vezi. koje je pravosnazno dana 20. broj 0-120/09. od 10.2009. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca.01-5/09. notar u prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. te da bi. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina.03. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji. koju je stekao nasljedivanjem i. Nakon toga.. koji je strankama procitan i koji se. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. od 01. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. godine.2003. ---------------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000.

TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Poklonodavac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. uzzabiljeskudajezanjihovobrisanjedovoljandokazosmrtiovlastenika -----IIIPRELAZPOSJEDA. stranke su saglasne: -------------------------------------------------------------------------------- Dapoklonodavaczadrzavazasebelicno. ---------------Notar je poducioiupozoriostranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravn e nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona i da u tom slucaju iskljucenje ili ogranicenje odgovornosti za materijalne i pravne nedosta tke ne proizvodi pravna dejstva ako je poklonodavac za materijalne i pravne nedostatke znao. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do mo menta prestanka prava plodouzivanja. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. ---------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke -------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne mo ze se prenositi na treca lica. tereti i opasnosti vezani za predmetnu nepokretnost ostaju poklonod avcu. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. Nakon toga. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. za zivota. ------------------------------------------------------------------------------Daseu G listpredmetnenepokretnostiupisezabrana otudenjaiopterecenja nepokretnostiiztackeIovogugovora.1. ili da nesto dozvoli drugome. ili za drugog neko pravo.KORISTI.----------------------------------------------------------------------------Sve koristi. a o . ili da se od necega uzdrz i. ovla steniku plodouzivanja do momenta prestanka tog prava. a poklonoprimac stupa u posredan posjed odmah danas. S tim u vezi. PRAVOPLODOUZIVANJA Poklonodavac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. Ugovor o poklonu Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti.bezpismene saglasnostipoklonodavca Stranke su saglasne da se naprijed naznaceni tereti i ogranicenja upisu u katast ar nepokretnosti u G listu. poklonodavac izjavljuje da zeli zadrzavanje prava plodou zivanja.na cijelojnepokretnostiiztackeIovog ugovora. tj.

njima nije obavijestio poklonoprimca. sapravom svojineod1/1.ana nepokretnostiiz tacke Iovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------2. Poklonoprimac186 jesaglasanda se. ukoristpoklonodavcaupis ePRAVOPLODOUZIVANJAna cijelojpoklonjenojnepokretnostiiztackeIovogugovora.-------------------------------------------------------------------------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI) -----------------------------------------------1 Poklonodavac je saglasan da se. istovremeno u G listu na prvom mjestu. a za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. poklonoprimac moze uknjizitiukatastrunepokretnosti. .aza 186 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. na osnovu ovog ugovora. na osnovu ovog ugovora.

istovremeno u G listu n a drugo mjesto za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora upise zabiljezba zabrane otudenja iopterecenja. ----------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. te zabrane otudenj a i opterecenja i druge troskove u vezi s tim. shodno zakons kim . da ce notar. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice -------------na mogucnost ugovaranja i snio im da i kako predbiljezba sljedice suprotnog postupanja. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. obja osigurava sticaoca prava svojine. -----------------------------------------da. bez pisane saglasnostipoklonodavca ----------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciostranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. snosi poklonoprimac. po sluzbenoj duznosti. odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave.sa zabiljeskomdajeza brisanjeovogpravadovoljan dokazosmrtiovlastenika --------------------------------------------------------------------------3 Poklonoprimac je saglasan da se. ispitavsi sve okolnosti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. te ih upozorio na po su stranke odustale od toga.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima vrijemetrajanjazivotapoklonodavca. na osnovu ovog ugovora. ali su stranke to odbile. nuzni nasljednici. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. --------------------upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. pa nakon toga. ali upisom u katastar nepokretnosti. troskove upisa prenosa svojine i prava plodouzivanja. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu.

i pored toga. koji je poklonodavcu bio poznat. mogu trazit i povrat poklona. ali se odustalo od toga. shodno zakonu. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. ---------------da stranke mogu ugovoriti povrat poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. te za eventualnu stetu koju bi po klonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. ali da moze odgovarati za neis punjenje.------------------da se ovaj ugovor o poklonu moze opozvati i raskinuti. ------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . odlucile saciniti ovaj ugovor. osim ako vrijedn ost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona. ----------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. ili nije mogao ostati nepoznat. ali su stranke.odredbama o nasljedivanju.

u 11. XY (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.1.15 h (slovima:jedanaest casova i petnaest minuta).g. dolje potpisanim notar om Zlatanom . Obala br. kako slijedi.2009. nakon cega su stranke izjav ile da je tako postupljeno.1. nakon cega su ovaj zapis potpisali naznaceni svjedoci i ovaj notar . UZZ BR. (slovima:cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). potpisuju. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno.15/2009. Dana 14. pecat i stambilj notara) 2 6 3 Ugovoropoklonuza slucajsmrti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.XY (potpis) 2.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naznacenih svjedoka. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom. dana_______2009. u _______ casova________(slovima)---------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) Svjedoci: 1. g. preda mnom. a na sljedeci nacin:________________. ---------------U Podgorici.10. Ugovor o poklonu Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. neposrednim pit anjima uvjerio se da sadrzaj istog odgovara volji stranaka. odnosno stranka Dinic Darko stavlja otisak prsta u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka koji t o potvrduju i ovog notara.

sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu za slucajsmrti. Obala br.1. ul. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje.Zlaticem. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. ist ovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------------------------------------------------------- ..

2006. Takode sam stranke upozorio na posljedice primjene zakonskih odredbi o nuznom nasljedno m dijelu kod ugovora o poklonu. ozenjen. kao i na posljedice t oga.godine (dvadesetog decembra h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. penzioner. g. drzavljanin Crne Gore.. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. dana 10. izdate od mUP-a Crne Gore.1946. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak. 1970.. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. broj 05CCC. sa prebivalistem i adresom u Kotor u. roden 15. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: Poklonodavac). izricito ili raspolaganjem predmetnom nep okretnoscu bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti.12. (petnaestog juna hiljadu dev et stotina sedamdesete godine).2007.06. ing. izdatog od mUP-a Crne Gore. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.. JmBG 2012964000000. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. -----------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. gradevine. Alej a br.1. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. broj 05XYC.05. na adresi: ul. Deseta br. drzavljanin Crne Gore.10. Gospodin Dinic (Dario) Danko. stranke izjavljuju sljedeci : --------------------------------------------UGOVOROPOKLONUZASLUCAJSMRTI ------------------------------------- .godine. udovac. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. -------------------------Nakon toga. u Podgorici. a narocito na to da je pr edaja stvari. u Podgorici. sa prebivalistem u Podgorici. roden 20. da poklonodavac m oze raskinuti ovaj ugovor po svojoj volji.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 1. ciji s am identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore.g. u Kotoru. po zanimanju dipl. JmBG 1506970000000. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu licne karte. od dana 15 . ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. ul.10. -------------------------------------------2. odnosno prenos prava svojine odgoden nakon smrti poklonodavca. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: Poklonoprimac) ------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka.

pod brojem 05-1/09. doslo do promjena podataka k oji .KOMasline. izdat od Uprave za nepokretn osti Podgorica. prilaze uz ovaj izvornik. od 10..10. au G listu nema upisanih teretaiogranicenja.povrsineod5000m2. koji su stranke prezentov ale u originalu i koji im je procitan. te ih upozoriona eventualne posl jedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu tog lista nepokretnosti upisana katastarska parcelabroj 8/1. kao takav. godine.IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . te koji se. U B listu. od vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. Brijeg . a narocito na mogucnost da je u meduvremenu.---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. upisanpoklonodavacsa1/1 dijela.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu.2009.vocnjak 1 klase.

te koj a se.. prilaze uz ovaj izvornik.2009. sa pravom svojine.2003.. od 01. stranke izjavljuju da su to razumjele. za katastarsku parcelu iz Lista nepokretnosti br. koji je strankama procitan i koji se.2009.2009..----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravo svojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora. Opstine Podgo rica. g. ako se radi o takvoj imovini. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. a na osnovu ovog ugovora. broj 05-1/09. kao takav.. Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. U vezi s tim.astopoklonoprimacprihvata ----------------------------------Poklonoprimac. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana..10. g. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina.03. broj 0 120/09. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonod avca.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). broj 01-5/09.10. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. KO masline.1. Nakon toga.. koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. Ugovor o poklonu se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. poklonjenu nepokretnost moze upisat i u katastru nepokretnosti na svoje ime. prav osnazno dana 20. Nakon toga. te da bi.1. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.stimstojeprenossvojineodgodendo smrtipoklonodavca. kao takva.----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.izdatu od Uprave za n ekretnine Podrucni ured Podgorica. prilaze uz ovaj izvornik. od 10. od 10.g. a koje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj iz vornik. ili za .03.-------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjigerodenih. ---------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. kao i mogucnost i nesaglas nosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. tek nakon smrti poklonodavca.. godine.

ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. -IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke.KORISTI.drugog neko pravo. ili da se od necega uzdrz i.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. --------------------------------Nakon sto je notar poducio i upozorio poklonodavca da moze odgovarati za naknadu stete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka . nakon cega. --------------IIIPRELAZPOSJEDA. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. ili da nesto dozvoli drugome. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed naznaceno. koristi. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca tek nakon smrti pok lonodavca.

troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. mogu trazit i povrat .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji mu je bio poznat. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavacjesaglasandapoklonoprimac. snosi pokl onoprimac.------------------------da poklonoprimcu. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti i da se to na osnovu o vog ugovora moze uciniti tek nakon smrti poklonodavca. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. odgov araju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti.nasvoje imeteknakon smrtipoklonodavca -----------------------------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. na osnovuovogugovora. -----VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.nanepokretnostiiztackeIovogugovora. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. u vezi sa ovim notarskim zapisom. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati.sa1/1 dijela. -----------------------------------------da. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. mozeishoditiuknjizbupravasvojine. ----------------------------------------da ce notar. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. ili nije mogao ostati nepoznat. ali su stranke to odbile. ispitavsi sve okolnosti. po sluzbenoj duznosti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. nuzni nasljednici. pa nakon toga.

odlucile saciniti ovaj ugovor. ali su stranke.------------------da poklonodavac ovaj ugovor o poklonu moze raskinuti po svojoj volji.-Od ove notarski obradene isprave dobijaju: --------------------------------------------------------------187 Clan 594 stav 2.poklona. i pored toga. ali da moze odgo varati za neispunjenje. a o tome nije obavijestio poklonopri mca. kao i za eventua lnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. ako je poklonodavcu bio poznat. ili nije mogao ostati nepoznat. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. . --------------------------------------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. izricito i li raspolaganjem predmetnom nepokretnosti bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti187. ZOO CG.

dana_______2009. Dakle. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. pecat i stambilj notara) 3. imalac tog prava je ovlascen da u odredenoj mjeri i skoriscava tudu stvar ili da zahtijeva od njenog vlasnika da se uzdrzi od upotrebe te stvar i. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. da su r azumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima (Sluzbeni list Crne Gore broj 19/2009. kako slijedi.3. a na sljedeci nacin:________________. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadr zaj odgova ra volji stranka.g. ) stvarna prava na tudim nepokretnostima su: Pravo sluzbenosti Zalozno pravo 3 1 Pravosluzbenosti Sluzbenosti (servitus) su stvarna prava na tudoj stvari kod kojih se vlasnik oba vezuje da ce u pogledu svoje stvari nesto trpjeti ili propustiti u korist ovlascenika tog prava188. U zavisnosti od toga da li se pravo sluzbenosti ustanovljava u korist vlasnika odr .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. na osnovu prava sluzbenosti.

str.g . paragraf 472.z.. Pravila gradanskih zakonika. Zagreb 1961. .edene nepokretnosti ili u korist odredene licnosti. sluzbenosti mogu biti stvarne i licne. 188 Mihajlo Vukovic. A. 462.

1. niti opterecuju pravnim poslom. Dakle. Kada se stvarna sluzbenost zasniva pravnim poslom. vlasnik dvije nepokretnosti jednu od njih opterecuje stvarnom sluzbeno scu u korist one druge190. za konstituisanje stvarne sluzbenosti kao osnova moze biti i drugi jednostrani pravni posao. Pr avni posao moze biti dvostran (ugovor) ili jednostran (testament). onda se. potrebn e su jos dvije pretpostavke. stav 1. Stvarna sluzbenost se moze zasnovati samostalnim ugovorom (pravnim poslom) o ustanovljenju stvarne sluzbenosti ili kao posebna odredba drugog ugovora (npr. a definise se (c lan 194. i to: da je pravni posao zakljucen sa vlasnikom stvari koja je posluzno dobro i da postoji punovazan pravni posao (iustus titulus). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) kao pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrsi odredene radnje na nepokret nosti drugog vlasnika (posluzno dobro) ili da zahtijeva od vlasnika posluznog dobra da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji. Pravni posao moze biti teretan ili dobrocin. u vezi sa stavom 3. Zakona o notarima CG). kao i druga. nego automats ki. tacka 6. Pored testamenta. sadrzaj stvarne sluzbenosti je dvojak: vrsenje odredenih radnji na nepokretnosti drugog vlasnika (posluzno dobro) od strane vlasnika druge nepokretnosti za potrebe te nepokretnosti (povlasno dobro) . imao pravo vrsiti na svojoj nepokretnosti. Stvarne sluzbenosti se ne prenose. 3.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3 1 1 Stvarne sluzbenosti Stvarana sluzbenost je jedno od stvarnih prava na tudoj stvari.1. Zasnivanje stvarne sluzbenosti na osnovu pravnog posla189 predmet je naseg razma tranja. ili zapisa o pot vrdi privatne isprave (clan 51. stvarna prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla stice upisom u katastar nepokretnosti 191 (modus acquirendi).1. u govor o prodaji itd. uzdrzavanje vlasnika posluznog dobra od odredenih radnji koje bi. za konstituisanje stvarne sluzbenosti. odluka suda ili drugog drzavnog organa. imao pravo vrsiti na svojo j nepokretnosti. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti Osnovi zasnivanja su: pravni posao.). odrzaj. koje bi. kada npr. u formi notarskog zapisa. inace. inace. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo. a pored toga. mora biti zakljucen u pisanom obliku. s obzirom da pravni posao. .

npr. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. st. Clan 8. 1. st. . 189 190 191 202 Clan 202. Clan 207. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. O tome notar upoznaje ugovorne strane. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 1. prelaze na pravnog sljednika vlasnika povlasno g dobra.kao sastavni dio povlasnog dobra. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cl.

naknadomi prostornimodredenjem. -------------------------------3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Notar je poducio stranke da se prenosom prava svojine na nepokretnosti prenosi i pravo sluzbenosti na toj nepokretnosti kao povlasnom dobru. kupac izjavljuje da prihvata kupovi nu predmetne nepokretnosti.2. Vlasnik posluznog zemljista XY obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vlasnika povlasnog dobra CC. Kada je vrsenje prava sluzbenosti prostorno ograniceno (npr. Nakon toga. vec stranke mogu ugovoriti naknadu koja ima karakter kompenzacije za stetu koju vlasnik posluznog dobra trpi u vidu izmakle koristi i u vidu umanj ene vrijednosti posluznog dobra zbog uspostavljanja sluzbenosti 192.1. ugovorena je sluzbe nost prava prolaza preko odredenog dijela parcele). tada notar u ugovoru mora prostor ne granice tacno naznaciti. Pored opisa sluzbenosti i odredbi o nakn adi. te mu obj asnio pravno znacenje i posljedice tog prava. a koji to prihvata.obimom. Sadrzaj i vrste prava stvarne sluzbenosti U ugovoru o zasnivanju stvarne sluzbenosti mora se navesti sadrzaj i obim prava sluzbenosti. sa naprijed naznacenom sluzbenoscu puta. Kada se radi o otudenju posluznog dobra. s tim da se smatraju tacno odredenim ako su ucrtane u s kici koja je prilozena notarskoj ispravi193. P R I m J E R Stvarnasluzbenostsaodredenimsadrzajem. koja ima sljede ci sadrzaj: vlasnik povlasnog dobra ima pravo da u sirini od 5 m (pet metara) i u duzini od 180 m (stotinu osamdeset metara) prolazi sjevernom granicom preko parcele broj ___. Sto se tice naknade koju placa vlasnik povlasnog dobra.3.---------------------------------------------------------- . P R I m J E R Notar je poducio i upozorio kupca (sticaoca) da je u G listu upisano pravo sluzbeno sti puta preko parcele koja je predmet prodaje sa sljedecim sadrzajem ________. ukoliko se ona ugovara. kao kod prodaje.1. te notar takode mora poduciti i upozoriti novog sticaoca posluznog dobra na tu okolnost. KO ____. vazi isto pravilo. stvarnu sluzbenost puta. mora biti izricito navedena u ugovoru. s tim da se tu ne radi o ugovaranju cijen e. katastarske oznake n epokretnosti i clausulu intabulandi. ugovor treba sadrzavati: ime vlasnika povlasnog i posluznog dobra. pj esice i vozilima bilo koje vrste i velicine i u bilo koje doba.

st. -----------------------------------------------------------192 Cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. . a koji iznos je dospio za placanje odmah danas.Za zasnivanje ove sluzbenosti. 193 Cl.00 EURA (pethiljada EURA).000. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se platiti vlas niku posluznog dobra novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. 208. 79. 5. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

da se na jednom posluznom dobru uspostavi jedinstvena sluzbenost u korist vise ovlascenika. neg o samo na cijeloj nepokretnosti. moze biti samo realni dio zemljista koji nije pocijepan. put u sirini od 3 m (tri metra) sa juzne str ane prema skici vjestaka.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu koju je izradio ovlasteni geodetski strucnjak XY od ____. Ako je posluzno dobro u svojini vise suvlasnika ili zajednickih vlasnika . Na jednom posluznom zemljistu (parceli) moze biti zasnovano vise stvarnih sluzbe nosti za potrebe vise povlasnih zemljista. u kom slucaju se u odjeljak G lista nepokretnosti mogu upisati jedna ispod druge. ----------------------------------------------------------------------------------Pravo stvarne sluzbenosti ne moze se dijeliti (cl. moguce su dvije varijante: da se na jednom posluznom zemljistu zasnuje odvojena sluzbenost za svako povlasn o zemljiste. P R I m J E R Vlasnikposluznogdobra zasnivaukorist vlasnikapovlasnih dobara. koje nazivamo povlasno. onda sluzbenost ostaje samo na dijelovima na kojima je vrsena. Kao posluzno dobro. onda stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njegovih dijelova. Zakona o svojinskopravni m odnosima CG). Objekti stvarne sluzbenosti su uvijek najmanje dvije cijele nepokretnosti. a ako se podijeli posluzno dobro. Ako je za vrsenje stvarne sluzbenosti potrebno koristenje nekog uredaja (npr. U tom slucaju. u pog ledu sluzbenosti.najednake idealnedijelove). stvarna sluzbenost se ne moze ustanoviti na suvlasnickom dijelu. Naznaceni plan-skica se pri laze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio . onda svi oni moraju dati saglasnost za uspostavu stvarne sluzbenosti. u koju su stranke izvrsile uvid i odobrile je. 197. npr. u istom rangu. S tim u vezi. Za razliku od toga licna sluzbenost se moze ustanoviti i na suvlasnickom dijelu. biti solidarni povjerioci ili povjerioci idealnih dijelova.kao solidarnih povjerilaca(alternativa:kaopovjerilaca. odnosno posluzno dobro. Ako se podijeli povlasno dobro. pu . ali i u tom se slucaju radi o cijeloj nepokretnosti kao posluzno m dobru. kada se u ugovoru mora izricito navesti da li ce ovlascenici.stvarnusluzben ost( navesti sadrzajiobim) -------------------------------------------------------------------------------Moguce je zasnovati sluzbenost u korist jednog povlasnog dobra na vise posluznih dobara.

a ako uredaj ili poduz imanje odredene radnje koristi i interesima vlasnika posluznog dobra. sto se treba inkorporirati u ugovor. ---------------------------------------------------------------------- . troskove toga sno se vlasnik povlasnog dobra i vlasnik posluznog dobra. troskove toga snosi vlasnik povlasnog dobra. a vlasnik posluznog dobra sa 1/3 dijela .mpe za bunar) ili preduzimanje neke radnje (npr. njegovog odrzavanja i saobracajnog obezbjedenja snosi vlasnik povlasnog dobra sa 2/3 dije la. srazmjerno koristi koju imaju. Troskove postavljanj a puta. postavljanje i nasipanje puta i nje govo odrzavanje). P R I m J E R Vlasnik posluznog zemljista takode ima pravo da koristi put.

4. pravo crpiti vodu. u G list nepokretnosti povlasnog dobra. kao vlasnik povlasnog dobra. KO masline. KO masline. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. zakonske sluzbenosti u javnom interesu.) stvarne sluzbenosti. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima nije nabrojao sve stvarne sluzbenosti. Primjer ugovora o zasnivanju stvarne sluzbenosti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC .3. vocnjak 1. koja ne smije biti u suprotnosti sa pravnim poretkom i moralom. subjekti prava imaju odredenu slobodu u kreiranju sadrzaja sluzbenosti. kao teret na posluznom dobru . U uporednom pravu poznat e su poljske (pravo prolaza pjesice i vozilima. i 79. povrsine od 4500 m2. povrsine od 1000 m2 iz Lista nepokretnosti broj 2.3. oznacenog kao parcela broj 2/2. navo diti kapnicu sa svoje strehe na tude zemljiste itd. AB. pravo pojiti st oku. -----------------------------------------2. postavljanje vodova. klase. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti Upis se vrsi prema odredbama clana 78. povrsine od 1000 m2. kao povlasnog dobra. U praksi mogu biti razlicite sluzbenosti koje nisu taksativno navedene u Zakonu. vocnjak 1. odobrava upis stvarne sluzbenosti puta iz ta cke II ovog ugovora u G list posluznog dobra broj 1. KO masline. Upis ima konstitutivno dejstvo. pravo na ispasu stoke itd. a u korist sv agdasnjeg vlasnika povlasnog dobra oznacenog kao parcela broj 2/2. klase.1. osim s to je predvidio posebne slucajeve stvarnih sluzbenosti (cl.) i kucne (pravo nasloniti svoju zgradu na tudu zgradu. CB. pravo imati dio zgrade i naprave na posluznom dobru.). 215. Primjer clausule intabulandi: 1. vocnjak 1. klase . S tim u vezi.. zahtijeva da se ista sluzbenost upise kod njego vog zemljista. Da bi se na osnovu pravnog posla upis izvrsio.1.. Brijeg . 3. Brijeg . postavljanje antena. pravo kapnice. clausula intabulandi. Brijeg . Stvarna prava na tudim nepokretnostima Stvarna sluzbenost moze biti ustanovljena na neodredeno i odredeno vrijeme. Zakona o drzavnom premjeru i katast ru. pravo prolaza. do 221. a to su: nuzni prolazi. kao vlasnik posluznog dobra. m oraju se ispuniti sljedece pretpostavke: da je pravni posao zakljucio vlasnik posluznog dobra. da postoji punovazan pravni posao kao osnov za upis. broj 2.1. kao pravo vlasnika povlasnog dobra.1. oznacenom kao parcela broj 2/1.

Podgorica. UZZ broj: 15/2009.1. Obala br. . ul.

istovremeno su pristupila s ljedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Obala br. drzavljanin Crne Gore. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. roden u mjestu_________. penzioner. izdatu od mUPa Crne Gore. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------- .povrsineod 4500 m2. a koji izjavljuje da je: sin B. Gospodin CB. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. a koji izjavljuje da je: si n A. ul.10. Gospodin AB. upisan ugovarac AB. ozenjen (u daljemtekstu: Vlasnikpovlasnogdobra).izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. br. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla. (u daljnjemtekstu: posluznodobro) U B listu. sa rokom vazenja do____.kao imalacpravasvojinena posluznom dobru.---------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnosti koje su predmet ovog ugovora.vocnjak1 klase. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. JmB_________. Brijeg . u mjestu______. u 11. sac inim notarski zapisugovorao ustanovljenjupravastvarne sluzbenosti..--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan. u mjestu _______. broj__. izdatu od mUPa Crne Gore. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____. potom se uvjerio u pravu volju stranaka. sa rokom vazenja do________. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.________. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara.00 (j edanaest) casova. ozenjen. objasnio im pravn e domete i posljedice. drzavljanin Crne Gore.. nastanjen u ___________. na adresi ul. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. roden dana_____.sa 1/1 dijela. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------------UGOVOROZASNIVANJU STVARNE SLUZBENOSTI ---------------------------------------------------IPREDMET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . od dana________._________. ul.KOMasline. od dana _______. penzioner. JmB________.___/2009.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Dana 14. preda mnom. od _____.2009 g. (u daljemtekstu:Vlasnikposluznogdobra) . roden dana_______.

koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan. (udaljemtekstu: povlasno dobro) U B listu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra n epokretnosti.. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/2.------------------------------------2 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 2 . te koji se.KOMasline. upisan ugovarac CB. br.___/2009. kao takav. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.sa 1/1 dijela. . prilaze uz ovaj izvornik. a narocito na mogucnost da je u meduvre menu.vocnjak1 klase Brijeg . au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. od _____. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .kao imalacpravasvojine na povlasnom dobru.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica.povrsine od1000 m2.

uzjuznugranicu. a . koji ide ispod posluznog dobra.uduziniod70m(sedamdeset metara)napravicvrstiputi da njimeprolazi pjesiceivozilima bilokoje vrsteivelicineiubilokoje doba ------------Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu.kojuje izradioovlasteni geodetskist rucnjakXYod____. te da bi. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se vlasniku pos luznog dobra isplatiti novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. koje prezentuje u originalu i koje se u ovjerenoj fotokopiji. Nakon toga.------Predmetni put sluzi povezivanju povlasnog dobra sa javnim putom. stvarnu sluzbenost puta. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici.. ukojusustrankeizvrsileuvidiodobrileje Naznaceniplan-skicase prilazeuzovajizvorni kicininjegovsastavnidio --------------------------------------------------------Vlasnikposluznogdobratak odeimapravodakoristi naznaceniput -------------------------Obaveza izgradnje i odrzavanja puta je na ugovornim stranama u jednakim dijelovi ma.3. koj u je sacinio ovaj notar. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. od 01. koji to prihvata.00 EURA (pethiljada EUR A).06. Nakon toga.1982.prekoparceleposluznogdobra. koju je stekao nasljedivanjem od oca.000. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim..g. koja ima sljedeci sadrzaj: vlasnikpovlasnogdobraimapravodau siriniod4m(cetiri metra). broj O-2 0/82. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenih izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.------------------------------------II USTANOVLJAVANJE STVARNE SLUZBENOSTI PUTA-----------------------------------------------Vlasnik posluznog dobra AB obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vl asnika povlasnog dobra CB. ako se radi o takvoj imovini. stranke izjavljuju da su to razumjele. doslo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele. Stvarna prava na tudim nepokretnostima od vremena izdavanja predmetnih izvoda iz lista nepokretnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za zasnivanje ove sluzbenosti. vlasni k posluznog dobra izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina.

vocnjak1 klase Brijeg . oznacenomkaoparcelabroj2/1.kaovlasnikposluznogdobra. i 79.povrsineod4500m2.koji iznos je dospio za placanje odmah danas194 ---------------------------------------------------------III KNJIZNE IZJAVE195 -------------------------------------------------------------------------------------------1 AB. u tom slucaju formulacija bi mogla glasiti: Predmetna sluzbenost ustanovljava se bez naknade .au koristsvagdasnjegvlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2. 195 Napomena: Upis stvarne sluzbenosti u katastar vrsi se prema odredbama clana 78.povrsineod1000m2izListanepokretnostibroj2 KOMasline --------------194 Napomena: sluzbenost se moze zasnovati i bez naknade. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG.vocnjak1 klase.kaoteretnaposluznomdobru.broj1 . Brijeg .KOMasline.odobravaupisstvarnesluzbenostiputaiztackeII ovogugovorau G listposluznogdobra.

stranke izjavljuju da troskove koji nastanu zakljucivanjem i realizac ijom ovog ugovora. snosi vlasnik povlasnog dobra CB.KOMasline. kao i eventualni porez. da se tek sa upisom stvarne sluzbenosti u katastar stice stvarna sluzbenost. -----------2. stvarna sluzbenost ostaje samo na d ijelovima na kojima je vrsena.--------------------------------------------------------------------------------------------6. --------------------------------VZAVRSNE ODREDBE------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. da u slucaju podjele posluzne nepokretnosti. da u slucaju podjele povlasne nepokretnosti.povrsineod1000m2 ----------------------------------------------------------------------IVTROSKOVIINAKNADE--------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove sacinjavanja ovog notarskog za pisa odgovaraju solidarno.kao vlasnikpovlasnogdobra. da ce notar.vocnjak1 klase Brijeg . kaopravo vlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje Katastru nepokretnosti i Poreskoj upravi. da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu.----------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vlasnik posluznog dobra(1) --------------------------------------------------------------------------Vlasnik povlasnog dobra (1)--------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) ----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------- . ----------------------------------------------------4.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 CB. stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njenih dijelova. da stvarna sluzbenost moze prestati u slucajevima predvidenim Zakonom.----------------------------------------------------------------------------7.zahtijevadaseistasluzbenostupisekodnjegovog zemljistakaopovlasnogdobrau G listnepokretnostipovlasnogdobrabroj2 . po sluzbenoj duznosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. da se stvarna sluzbenost mora vrsiti na nacin kojim se najmanje opterecuje poslu zna nepokretnost. ------------5.

a na sljedeci nacin:________________.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama.g. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar . nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. kako slijedi. dana_______2009. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Vlasnikposluznogdobra: AB (potpis) Vlasnikpovlasnogdobra: CB (potpis) . u prisustvu ovog notara potpisuju.Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. neposrednim pitanjima se uvjerio da odgovara nj ihovoj volji. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoje rucno.---U Podgorici.

kao takve. One ovlascuju odredeno lice da na odredeni nacin koristi t udu stvar. Sadrzaj prava i ogranicenja Plodouzivalac ima pravo da posluzno dobro odrzava. pravo plodouzivanja na nepokre tnostima stice se upisom u katastar. 223. 3. pecat i stambilj notara) 3 1 2 Licne sluzbenosti Licne sluzbenosti196 su sluzbenosti na tudoj stvari koje su. . U slucaju ugovora i testamenta (pravnih poslova). Predmet prava plodouzivanja mogu biti pokretne i nepokretne stvari. ciji vlasnik to mora trpjeti.3. testament. kako samo ime kaze. Pravo plodouzivanja Pravo plodouzivanja (cl. Stvarna prava na tudim nepokretnostima NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota itd. pravo upotrebe. Pravni posao mora biti u formi notarskog zapisa. Ugovorne strane mogu pravnim poslom predvidjeti odredena ogranicenja na sljedeci nacin: iskljuciti odredene koristi koje daje stvar. Za razliku od toga. vezane za licnost ovlascenika tog prava.). pravo stanovanja. Pravo plodouzivanja mogu steci fizicka i pravna lica.-243. Postoje tri osnova sticanja prava plodouzivanja i to: ugovor (to su vrlo cesto posebne odredbe u sklopu ugovora o poklonu. te su. stvarne sluzbenosti su vezane za nepokretnost i dijele njenu sudbinu. u pravilu neprenosive i pres taju sa smrcu ovlascenika. Licne sluzbenosti dijele se na: pravo plodouzivanja.1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je najsi re pravo upotrebe tude stvari i pribiranja plodova sa nje.1. uz obavezu da se sacuva njena sustina i da plodouzivalac svoje pravo vrsi s paznjom dobrog domacina.2. odrzaj. da ga upotrebljava i da pribi ra plodove od njega.

Pravo plodouzivanja je neprenosivo. 230.ustanoviti pravo plodouzivanja pod uslovom. s rokom ili sa nalogom. ukoliko 196 Clan 222.) prenese na drugog koristi koje daje posluzno dobro. do clana 249. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. . ugovorom o zakupu. s tim da je Zakon (cl. ___ i dr. Zakon o svojinsk o-pravnim odnosima) predvidio mogucnost da plodouzivalac pravnim poslom (npr.

da. kada se u istoj licnosti sjedini svojstvo vlasnika i plodouzivaoca. vaziti zakonsk a odredba koja dozvoljava prenos koristi. 240. da osigura stvar kada je propisano obavezno osiguranje ili to nalazu pravila pon asanja dobrog domacina. u suprotnom. tj.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima mu to pravo ugovorom nije oduzeto. za zivota fizickog lica. nevrsenjem plodouzivanja u roku od pet godina. ako je ustanovljeno u korist pravnog lica. s tim da. ako je bilo ugovoreno. do prestanka pravnog lica. da snosi troskove redovnog odrzavanja. stvar (posluzno dobro) vrati vlasniku u stanje u kome je stvar primio. Prestanak prava plodouzivanja (cl. da stvar koristi kao dobar domacin i da je o svom trosku odrzava u stanju u kome je primio prilikom nastanka plodouzivanja. kod uspostavljanja prava plodou zivanja. do smrti fizickog lica. Pravo plodouzivanja prestaje i propascu posluznog dobra. Vrijeme na koje se moze ustanoviti pravo plodouzivanja moze biti: na odredeno vrijeme. s tim da u tom slucaju notar treba dati poduku i upoz . jer ce. a najkasnije smrcu plodouzivaoca. odnos no prestankom pravnog lica. u ugovoru treba poduciti i upozoriti vlasnika nepokretnosti da moze zabraniti u samom tom ugovoru mogucnost prenosa koristi. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) Pravo plodouzivanja prestaje: protekom vremena. u svakom slucaju prestaje protekom vremena od 30 godina od dana kada je sluzbenost uspostavljena. Obaveze plodouzivaoca su: da ocuva sustinu posluznog dobra i njegovu raniju namjenu. S tim u vezi. da placa javne dazbine koji terete plodove i tekucu upotrebu posluznog dobra. po prestanku koristenja. kad na istom posluznom dobru trece lice odrzajem stekne plodouzivanje ili pravo svojine. odricanjem od strane plodouzivaoca. ukoliko u vrsenju plodouzivanja plodouzivalac nije bio sprijecen.

--------------------------------------------------------------------------------da se pravo plodouzivanja ne moze prenositi . -------------------------------------------------da se prenos koristi koje daje posluzno dobro moze iskljuciti. te na poslje dice suprotnog postupanja. ali su stranke od ustale od toga. Poduke i upozorenja kod prava plodouzivanja: Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo plodouzivanja na nepokretnosti stice upisom u katastar. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- . alineja 6.orenje da ce pravo plodouzivanja prestati protekom vremena od 30 godina (cl. 240.

bez narusavanja sustine stvari. pravo upotrebe na nepokretnosti stice upisom u katastar. -----------------3. s tim sto se kod ugov ora i testamenta.2. Pravo upotrebe Pravo upotrebe (cl. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. te na posljedice suprotnog postupa nja. Osnovi nastanka ovog prava su: ugovor. 244. PRAVOPLODOUZIVANJA na cijeloj nepokr etnostiiz tackeIovogugovora Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja.-247. dok sve koristi preko toga. testament i odrzaj. Ovo pravo se po obimu (upotreba i pribiranje plodova u granicama svojih licnih p otreba i potreba clanova svoje porodice) razlikuje od prava plodouzivanja koje je najsi re pravo upotrebe tude stvari.1. a pravo plodouzivanja se ustanovljava za vrije me postojanja pravnog lica. ---------------------------------------------------------Ako je plodouzivalac pravno lice.3. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. P R I m J E R Poduke i upozorenja Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo upotrebe stice upisom u katastar. potrebno je unijeti poduku i upozorenje: da u svakom slucaju pravo plodouzivanja prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja . te na posljedice suprotnog postupanja. (slovima) -----------------------------------------------------------------------------------------P R I m J E R Pravo plodouzivanja ustanovljeno u vidu posebne odredbe ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota: Ustupilac zadrzava za sebe licno. za zivota. pripadaju vlasniku p osluznog dobra. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta licn e sluzbenosti kod koje je imalac prava ovlasten da tudu stvar (posluzno dobro) upotrebljava i pribira plodove od nje u granicama svojih licnih potreba i potreba clanova svoje porodice. Ovo pravo je licno i kao takvo je neprenosivo. .2. Stvarna prava na tudim nepokretnostima da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. ali su stranke odustale od toga.

----------------------------------------- .-----------------------------------------------------------------da pravo upotrebe ustanovljeno u korist pravnog lica.da je pravo upotrebe neprenosivo. u svakom slucaju. prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja.

ali su stranke odustale od toga.1. ka o posebni dio stambene zgrade.zazivota. one su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio).iz _____. P R I m J E R Poduke i upozorenja kod prava stanovanja Notar je stranke poducio i upozorio: da se ovo pravo stice upisom u katastar. osnovi nastanka s u pravni posao (ugovor i testament) i odrzaj.-249. Kod ovog prava. ---------------------------------------------------------------------------------------------- . ---------------------------------------------------------P R I m J E R Ugovaranje prava stanovanja u okviru ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. a stice se upisom u katastar nepokretnosti Ugovor moze biti samostalan ili se radi o ugovoru o nekom drugom pravnom poslu (npr. jer se odnosi samo na koristenje tude stambene zgrade ili stana. ili sa clanovima domacinstva i licima koja ga izdrzavaju. ili su mu potrebna za vodenje domacinst va. Ovo pravo nastaje i prestaje kao i pravo plodouzivanja. koristi tudu stambenu zgradu ili stan.iz _____.PRAVOSTANOVANJAna prvom spratu kuce koji je na planu zgrade oznacen i srafiran crvenom boj om Plan zgrade je predocen strankama.PRAVOSTANOVANJAnacijelom stanuiztackeIovogugovora -----------------------------------------------------( Alt Ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanja . sam.2. uz iskljucenje ostalih lica. te na posljedice suprotnog postupanja. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta lic ne sluzbenosti koja je uza od prava plodouzivanja.3. njegov imalac je ovlasten da.248. Ovo pravo je neprenosivo. te na posljedice suprotnog postupanja.-------------------------------------------------------da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. kao posebnog dijela zgrade.zazivota. Dakle. Pravo stanovanja Pravo stanovanja (cl. poklon) koji sadrzi posebne odredbe o pravu stanovanja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3. a za vrijeme trajanja njegovog zivota. -----da se pravo stanovanja ne moze prenositi.f ormulacija: Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. u svrhu stanovanja.

Ustupilac i njena sestra XY. Ovo pravo stanovanja je li cno i ne moze se prenositi na treca lica. iz ______.U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava.--------------------------------------------------------------------------- . u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. drugi ovlastenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu.

zajmoprimac nije duzan vratiti zajam. 315.1. o zajmu? Buduci da se radi o nistavom ugovoru. st. Predmet zaloznog prava mogu biti pokretne stvari. da trazi namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti te nepokretnosti prije povjerilaca koji na njoj nema ju hipoteku. nepokretnosti i prava. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG): Potrazivanje mora biti novcano ili potrazivanje cija je vrijednost izrazena u no vcu. sta ce biti sa hipotekom u slucaju d a se potrazivanje zasniva na nistavom ugovoru.2. sudske odluke i zakona. delikti itd).1. regulisano je na sljedeci nacin (cl. Predmet interesovanja ovog rada je zalozno pravo na nepokretnostima (hipoteka). kao i prije povjerilaca koji su hipoteku stekli poslije njega. dok mu ne pripada pravo na kamate. a isto tako ako je potrazivanje prestalo da postoji ili je isplaceno. a iz nepokretnosti opterecene hipotekom. Potrazivanje se obezbjeduje u cjelini. Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. nepokretnostima i na pravima radi osi guranja odredenog potrazivanja povjerioca koji je ovlascen da. tacka 6.269. kamate i druga s poredna . 3 2 1 Zaloznopravonanepokretnimstvarima(hipoteka) Hipoteka197 je stvarno pravo na nepokretnoj stvari radi obezbjedenja odredenog p otrazivanja povjerioca koji je ovlascen.1. Zakona o notarima CG). bez obzira na osnov (npr. tj. prije ostalih povjerilaca . kredit.198 npr. ali se njegova obaveza sastoji u tome da vrati ono sto je primio199. zahtijeva namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti zalozene stvari ili prava. U tom slucaju zajmodavac ima pravo da se namiri za samo ono sto je dao zajmoprimcu. 3. bez obzira na pro mjenu vlasnika opterecene nepokretnosti. brisanjem iz katastra. 51. glavno potrazivanje. Pravo zaloga nastaje na osnovu pravnog posla. Postavlja se pitanje. na nacin propisan Zakonom. s tim da je najcesci ugovor o zaj mu. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) je stvarno pravo na tudim pokretnim stvarima.a Zakona o notarima CG). ili u formi zapisa o potvrdi priv atne isprave (clan 50.3. hipoteka prestaje. s obzirom da pravni posao o zasnivanju hipoteke mora biti u pisanoj formi notarskog zapisa (cl. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 3 2 Zaloznopravo Pravo zaloga ili zalozno pravo (cl. razne vrste ugovora. Nacela i karakteristike hipoteke koje znaci da je hipoteka vezana za potrazivanje koje se a) Nacelo akcesornosti obezbjeduje.

Zakona o obligacionim odnosima CG.potrazivanja i troskovi prinudne naplate. odnosno najvisi iznos do kojeg se obezbjeduje hipotekom. 199 Cl. 198 Zoran P. 2007. s tim sto se po Zakonu potrazivanje smatra dovo ljno odredenim ako su odredeni povjerilac i duznik. Potrazivanje mora biti odredeno. 352. 197 Cl. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. Rasovic. Komentar Zakona o hipoteci. pravni osnov i visina potrazivanj a. 102. g. 308. . strana 59. do cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

00 EURA (slovima : pedesethiljada EURA). s tim da prva rata dospijeva 30 (trideset) dana od stavljanja kredita u otplatu.g. kao korisniku kredita.000. a koje dospijeva za isplatu prije namirenja potrazivanja za cije je obezbjedenje hipoteka nastala. a ako potrazivanje ne nastane. hipoteka prestaje. koja obezbjeduje izvorno potrazivanje po ugovoru na osnov u koga je ono nastalo. kao davalac kredita. na ime kredita isplatiti iznos od 50.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Ugovorne strane zakljucile su Ugovor o kreditu broj 01/09.01. tako i sa aspekta objekta hipoteke201. obavezao zaloznom duzni ku (puni naziv). ----------------------------------------------------------------Izuzeci od nacela akcesornosti Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom moze biti uslovno ili buduce. b) Nacelo specijalnosti se sastoji u tome da se hipotekom moze obezbijediti samo odredeno potrazivanje jednog povjerioca i da hipoteka moze postojati samo na odredenim stvarima (nepokretnost mora biti tacno odredena). kako sa aspekta potrazivanja.. nema generalne hipoteke . c) Nacelo nedjeljivosti. u ugovoru o hipoteci mora se odrediti najmanji iznos do koga nepokretnost sluzi za obezbjedenje. S obzirom na takvo potrazivanje. (sl ovima) kojim se zalozni povjerilac (puni naziv). Kontinuirana hipoteka. od 05. nakon isteka odredenog vremena ili ostvarenja odredenog uslova. ali obezbjeduje i potrazivanje koje je nastalo nakon njenog ustanovljenja. u ispravi koja je osnov za upis hipoteke. na njene . treba navesti najvisi iznos koji kredit ili odgovornost moze dostici.2009. jemstva ili naknade stete ili drugih potrazivan ja. Kreditna hipoteka-za obezbjedenje potrazivanja koje bi moglo nastati iz odobreno g kredita. preuzetog poslovodstva. te uz obavezu korisnika kredita da kredit i kamate vrati u 36 (tridesetsest) jednakih mjesecnih rata od po ____ EURA (slovima). uz kamatnu stopu od 9% (devet postoo) na godisnjem nivou i na period od 3 6 (tridesetsest) mjeseci.znaci da se hipoteka odnosi na cijelu nepokretnost. a ako s e u trenutku zasnivanja hipoteke ne zna tacan iznos potrazivanja. Dakle. pa zalozni duznik ima pravo traziti brisanje takve hipoteke. Ova hipoteka se samo odnosi na obaveze nastale izmedu povjerio ca i duznika200. hipoteka se dijeli na: Kauciona hipoteka kojom se obezbjeduje potrazivanje koje ne mora nastati. pa u tom slucaju .

kao i na njene sastavne dijelove i pripatke. strana 13. Rasovic.Komentar Zakona o hipoteci. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. hipoteka nastavlja da opterecuje sve dijelove202. . 202 Cl.plodove dok su neodvojeni. 314. strana 85. 2007. i 86. 200 Zoran P. g. te da ak o se nepokretnost opterecena hipotekom podijeli. 201 Zoran P. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 2007. g. Rasovic.Komentar Zakona o hipoteci.

kad a je potrebna saglasnost svih suvlasnika. Nepokretnost mora biti podobna za unovcenje. na svim nepokretnostima zaloznog duznika). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) moze biti: Pojedinacno odredena nepokretnost. uz saglasnost zal oznog povjerioca.3. upisano u katastar nepokretnosti. naprimjer.2. potrebna je saglasnost svih suvlasnika kada se opterecuje cijela nepokretnost. samo uz saglasnost svih zajednicara (cl.2. U slucaju promjene vlasnika nepokretnosti na kojoj je konstitui sana hipoteka. bez obzira na promjenu vlasnika. a ako je nepokretnost u zajednickoj svojini. Medutim. a ako se radi o suvlasnistvu. stice tek sa upisom u katastar. Hipoteka se moze zasnovati i na suvlasnickom (idealnom ) dijelu na nepokretnosti i u tom slucaju. tj. dug (pot razivanje) za cije obezbjedenje je zasnovana hipoteka i dalje ostaje dug licnog duznika. Objekat hipoteke Objekat hipoteke (cl. pa samo takva nepokretnost ispunjava uslove za zasnivanje hipoteke (nema general nog odredenja. Stvarna prava na tudim nepokretnostima d) Nacelo neodvojivosti koje znaci da se hipoteka ne moze odvojiti od opterecene nepokretnosti i kad neko trece lice stekne pravo svojine na njoj203. Hipoteka je vezana za nep okretnost. na osnovu pravnog posla. e) Nacelo oficijelnosti koje znaci da se hipotekarni povjerilac moze namiriti na Zakonom odreden nacin204. hipotekom moze biti opterecena cijela nepokretnost.309. jer se i hipoteka. koja se oznacava sa podacima iz katastra. a ne za licnost. odgovara za raniji dug (pravo sljedovanja). za razliku od situacije kada se zalaze cijela nepokretnost koja je u vlasnistvu vise lica. os im ako nije doslo od strane sticaoca svojine do preuzimanja duga.313. mora imati svoju novcanu vrijed nost sa kojom je moguce raspolagati. 3. zbog cega se u pravilu pribavlja procjena vrijednosti. i to: vansudskom prodajom po Zakonu o svojinsko pravnim odnosima (odredenje lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja je sastavni dio ugovora o hipoteci ) sudskom prodajom po pravilima Zakona kojim se ureduje izvrsni postupak. Zakona o svojinsko pravnim odnosima). ta nepokretnost. hipoteka prelazi na novog vlasnika.1. . samo takva nepokretnost moze biti objekat hipoteke. Nepokretnost na kojoj postoji pravo svojine. Hipoteka se moze zasnovati na cijeloj nepokretnosti i tada je potrebna saglasnos t vlasnika. potrebna je samo saglasnost tog suvlasnika.

bez obzira da li je izgraden. 312. Sa objektom u izgradnji izjednacen je i fizicki zavrsen objekat. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). kao i poseban dio objekta u izgradnji (etazni dijelovi). pod uslovom da je izdato pravos nazno odobrenje za gradnju. odnosno njegov dio. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. pod uslovom da nije upisan u katastar i da zadovoljava uslove za upis hipot eke na objektu u izgradnji. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. u skladu sa propisima (clan 310. 204 Cl. . Ovdje se radi o objektima izgradenim bez dozvole za 203 Cl.Predmet moze biti i objekat u izgradnji. 335.

Ako objekat u toku izgradnje promijeni vlasnika. duznik i povjerilac.3. Na isti nacin se postupa u slucaju kada je investitor prodao kupcu objekat. kao takva. u skladu sa njihovim unutrasnjim odnosima. Objekat hipoteke moze biti brod ili vazduhoplov. odnosn o posebnom dijelu zgrade.-82. novi vlasnik stupa u prava i obaveze prethodnog vlasnika prema licima u ciju je korist upisana hipoteka. kada je potrebna saglasnost suglasnik a ciji se idealni dio odreduje. Zakona o drzavnom pr emjeru i katastru nepokretnosti CG. kada ce se. hipoteka na idealnom dijelu nepokretnosti. upisati hipoteka. pa notar mora u ispravi upozoriti stranke na rizik eventualnog rusenja nepropisno sagradenog objekta na kome se uspostavlja hipoteka i da taj rizik sno se vlasnik nepokretnosti.2. direktno primjenjivati. hipoteka se upisuje na izgradenom objektu. Vrste hipoteka Hipoteke se mogu podijeliti po raznim kriterijumima. 3. .1. ili u susvojini i zajednickoj svojini (kada je potrebna saglasnost svih suvlasni ka odnosno zajednicara). pri cemu se primjenjuju odredbe Zakona o svojinsko pravnim odnosima. upisuje se hipoteka na objektu u izgradn ji. ako drugim zakonom nije drugacije odredeno. S obzirom na objekat postoje sljedece vrste hipoteka i to: hipoteka na pojedinacno odredenoj cijeloj nepokretnosti u iskljucivoj svojini.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima gradenje. Upis hipoteke na objektu u izgradnji (clan 320. hipoteka na buducoj nepokretnosti. odno sno posebni dio objekta u izgradnji. a po upisu objekta u katastar. pa ce se ona. Zakona o svojinsko-pravnim odnos ima CG) vrsi se na sljedeci nacin: Na zemljistu na kojem se objekat gradi. Naprijed naznacenu odredbu o upisu hipoteke na objektu u izgradnji Zakon o drzav nom premjeru i katastru nepokretnosti ne sadrzi. na zahtjev hipotekarnog povjerioca kupca. s obzirom da je Zakon o svojinsko-pravnim odnosima kasnije donese n. Ostala pravila o upisu hipoteke sadrzana su u clanu 80.

zajednicka hipoteka kod koje se obezbjeduje jedno potrazivanje iz vrijednosti vise nepokretnosti koje su opterecene hipotekom. vise hipoteka na vise nepokretnosti. hipoteka na fizicki zavrsenom nepropisno sagradenom objektu. odnosno posebnom dijelu objekta u izgradnji. hipoteka moze biti: kauciona hipoteka kreditna hipoteka kontinuirana hipoteka .hipoteka na objektu. S obzirom na potrazivanje koje se obezbjeduje. odnosno njegovom zasebnom dijelu koji nije upisan u katastar nepokretnosti.

duzniku izda potvrdu radi brisanja hipot eke iz javne knjige. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. koja nastaje upisom u katastar nepokretnosti na osnovu samost alnog ugovora o hipoteci ili kao dio ugovora koji ureduje potrazivanje (ugovor o kreditu. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. sve vrste hipoteke nastaju upisom u katastar nepokretnosti. Hipoteka ne moze nastati na osnovu testamenta. tj. Ugovor o hipoteci Ugovor o hipoteci205 je takav ugovor kojim se duznik ili neko treci (hipotekarni duznik) obavezuje da ce. Ugovorna hipoteka se stice upisom u katastar nepokretnosti. . U svim naprijed naznacenim slucajevima.2. s tim sto kod nekih osnova nastanka tj.4. tj.3. pa je za njen nastan ak potrebno ispunjenje sljedecih uslova: da je hipotekarni duznik vlasnik nepokretnosti koja se opterecuje. da postoji pravno valjana saglasnost vlasnika nepokretnosti da se nepokretnost optereti hipotekom (clausula intabulandi). da postoji punovazan ugovor (samostalan ugovor o hipoteci ili dio nekog drugog ugovora na osnovu koga je nastalo potrazivanje koje se obezbjeduje). 318. stav 6. ugovor o zajmu. kao jednostranog pravnog posla (cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) hipote ka moze biti: Ugovorna hipoteka.318.). ugovor o prodaji itd. koja nastaje upisom u katastar na osnovu odluke suda. a povjerilac se obavezuje da. Z akona o svojinsko-pravnim odnosima CG). Jednostrana hipoteka. Sudska hipoteka. radi obezbjedenja odredenog povjeriocevog potrazivanja. koja nastaje upisom u katastar na osnovu jednostrane zaloz ne izjave vlasnika nepokretnosti. koja nastaje upisom u katastar na osnovu zakona. Stvarna prava na tudim nepokretnostima hipoteka za sopstveni dug hipoteka za tudi dug S obzirom na osnov nastanka (cl. dozvoli ti povjeriocu da svoje zalozno pravo upise u katastar nepokretnosti. Zakonska hipoteka. 3.1. kod zakonske i sudske hip oteke ne zahtijeva se saglasnost knjiznog prethodnika za uknjizbu. punovaz na isprava za upis (iustus titulus). po prestanku njegovog potrazivanja.

6. .upis u katastar (modus aquirendi). 319. 205 Cl.a Zakona o notarima CG). i clan 50. stav 1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 3. u suprotnom. Forma ugovora o hipoteci Ugovor o hipoteci mora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave. i st. ne proizvodi pravno dejstvo (clan 51. t. jer.

1. ne moze sadrzavati odredbu kojom h ipotekarni povjerilac ugovara za sebe pravo da. a cime se stiti socijalni interes207. broj lista nepokretnosti. pod prijetnjom nistavosti. bez obzira na dospjelost obezbijedenog potrazivanja. a sto se odnosi i na sadrzaj zapisa ugovora o hipoteci. tacnu oznaku ugovora. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . namiri svoje potr azivanje sticanjem prava svojine na zalozenu nepokretnost. datum zakljucenja ugovora. predmet hipoteke. 3. ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog povjerioca. i to: ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog duznika. a ukoliko je potrazivanje nastalo na osnovu posebnog ugovora. potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom.5.2.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Sadrzaj notarskog zapisa odreden je Zakonom (cl. Ugovor o hipoteci. Medutim. a sto je stav i sudske prakse. Zakona o notarima). rok dospijeca potrazivanja i nacin namirenja. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica. Naprijed naznacena o dredba se moze ugovoriti poslije zakljucenja ugovora o hipoteci i to tek po dospjelosti ob ezbijedenog potrazivanja. ubiranjem plodova koje ta nepokretnost daje i iskoristavanjem nepokretnosti na drugi nacin206. Pored toga. katastarske parcele i oznaku katasta rske opstine u kojoj se nalazi ta nepokretnost.50. naziv ili ime i adresu sjedista lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja. u slucaju neisplate duga. sadrzaj ugovora o hipoteci p ropisan je i u clanu 319. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Razlozi za ovakvu zabranu rezultat su namjer a zakonodavca da zastiti duznika koji se nalazi u stanju nuzde prilikom dobivanja kredita i uspostave hipoteke. radi obezbjedenja tudeg duga Ovdje se radi o hipoteci kojom se obezbjeduje tudi dug208 (zalozni duznik i duzn ik nisu ista lica). takva od redba ugovora o hipoteci bila bi nistava. potpise ugovornih strana. pravna teorija dozvoljava mogucnost ugovaranja predmetne odredbe poslije zakljucenja ugovora o hipoteci. prava i obaveze ugovornih strana.

207 Vidi Zoran P. 331.00 (jed anaest) casova.10. strana 194.Podgorica. 208 Cl. 2007. u 11.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. UZZ BR. 322. ul.15/2009.2009g. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Rasovic. preda mnom. g.Komentar Zakona o hipoteci. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Dana 14. izdavac Pravni f akultet u Podgorici.1. . sa sluzbenim sjedistem u 206 Cl. Obala br.

s a rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:hipotekarni duznik).(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). godine.12.g.. ul..08.05.godine (slovima: prvog avgusta hiljadu devet stotina sezdesete godine). ozenjen.. ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC.g. drzavljanka Crne Gore. Peta br. sa sjedistem u Podgorici. Podgorica.1960. od dana 15.1946. 2009 godine. rodena 25. 1.. Prva br. ul.2. pod brojem UZZ-31/09. ul. u formi notarskog zapisa od strane notara XY. izdate od mUP-a Crne Gore. Prva br.9. ul. izdate od mUP-a Crne Gore.09.-----------------------------2. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. sa prebivalistem i ad resom u Kotoru.1948. u Podgorici. JmBG 2012946000000. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). -------------------------------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. Deseta br. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377. od dana 14. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273.1. godine.d. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici.08.. po punomocniku AA. izdate od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja trajno. -------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Podgorici.08. koje je sacinjeno dana 01. Gospoda Dinic (marko) Jasna. sa rokom vazenja do 14. JmB 010853000000.2004.godine. drzavljanin Crne Gore. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci.. po zanimanju dipl. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehnica r. (slovima: dvadeset petog dece mbra hiljadu devet stotina cetrdeset osme godine).2014. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1. Deseta br. ul.2006. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. udata.12.1. roden 20. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehn icar.2006. u Podgorici. (u daljemtekstu:korisnikkreditaibracnidrug zaloznog duznika) ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 BANKA______ a.3. pravnik. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. JmBG 2512948000000. Obala br. u Podgorici.05. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama. rodena 01. g. 10.. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P . od dana 15.

stav 1. koji se u ovjerenom prepisu. od ____. Za kona o obligacionim odnosima. s obzirom da p oduzimanje ovog pravnog posla spada u redovnu djelatnost hipotekarnog povjerioca (banka). a Zakona o notarima CG. cl. koji je sacinio ovaj notar. U svakom slucaju. . ---------------------------------------------209 Napomena: Punomoc za hipotekarnog povjerioca moze biti opsta. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice.odgorici. dok za hipotekarnog duznika bi bila potrebna posebna punomoc. tj. tacka 6 i clan 50. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. pri laze uz ovaj izvornik. punomoc za ovaj pravni posao mora biti u formi ugovora o hipot eci. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca209. broj_____. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. ZOO. Nadalje. 86. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. a sve to shodno odredbama clana 87. u vezi sa c lanom 51.

_sud Podgorica. -------------------------------------------------------------------------------------------------Odobreni kreditse otplacujeujednakim mjesecnimanuitetima. koji je strankama u cijelosti procitan. od dana ____211S. s tim da ce se. uz zadrzavanje p rava Banke da promijeni kamatnu stopu u zavisnosti od kretanja sestomjesecnog EURIBOR -a (kamatne stope na evropskom medubankarskom trzistu). nalazi na njegovom sluzbenom podrucju210.------------------------------------------------ .00 (devetposto)godisnje.d. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla. saciniti novi otplatni plan za anuitete kroz rate koje dospijevaju nakon datuma promjene kamatne stope i korisniku kredita poslati obavjestenje o promjeni kamat ne stope i novi otplatni plan.10. objasnio i m pravne domete i posljedice.------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a.s tim da je iznos anuiteta 200.pocevod01 12 2009 g . Prva br. sa sjedistem u Podgorici ul.uiznosuod: 15 338.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena. a koji se u originalu prilaze u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. Podgorica. 45 (slov ima: dvadesetcetirihiljadedeveti45/100 EURA)-------------------------------------------------------------Kredit je odobren na period od: 120 (stotinudvadeset) mjeseci.svakogprvogdodesetogu mjesecuzatekuci mjesec. 08(slovima: dvijestotinei08/100EURA) ---------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o nenamjenskom h ipotekarnom kreditu. ----------------------------------Kamatna stopa na odobreni kredit je: 9. u slucaju promjene k amatne stope. maticni regista rski broj subjekta upisa 1-273 __. te se uvjerio u pravu volju stranaka. -------------------------------------------------Ukupna obaveza korisnika kredita (glavnica + kamate) iznosi EURA24 009. kojim je hipotekarni povjerilac-Banka odobrila korisniku kredita dugorocni nenamjenskihipotekarnikredit.76 EUR (slovima : petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA). stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic (marko) Jasna zakljucila je sa hipotekarnim povjeriocem B ANKOM ______ a. Ugovorbr 2800609972onenamjenskomhipotekarnomkred itu..

st. sa sjedistem u Podgorici ul. . 3. daseukoristtoghipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznaceno potrazivanjeiztackeIovogugovora.--------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko i korisnik kredita bracni drug zaloznog duznika gospoda Dinic (marko) Jasna saglasni su sa hipotekarnim povjeriocem. i 2.pravnim odnosi ma.d. Po dgorica. od dana ____. sud Podgorica. 211 Napomena vidi cl. 319. maticni registarski broj subjekta upis a 1-273 ___. Zakona o svojinsko . st.BANKA______ a.poosnovuUgovorabr 2800609972onenamjenskom hipotekarnomkreditu.uspostavi hipotekana nepokretnostiiz tackeIIIovogugovora ---------------------------------------------------------------210 Napomena: Clan 9.. Prva br. 1. uz sporedne cinidbe. alineja 3.10. Zakona o notarima CG.

g. kao takav. prilaze uz ovaj izvornik. izdatog od Uprave za nek retnine Podrucna jedinica Podgorica. ko ja takode ucestvuje u sacinjavanju ovog zapisa. Vocnjak 1.2009.To rjesenje se preze ntuje u originalu. KO masline. pod brojem 05-1/09. nema upisanih ogranicenja.. ovaj not ar je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnosti br. hipotekarni duznik izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spada u zajednicku bracnu imovinu. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je notar procitao. --------------------------------------------U B listu. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.. te koji se. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. hipotekarnog duznika213. Korisnik kredita je supruga hipotekarnog duznika.2005.01. S tim u vezi. u pogledu vlasnika. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. klas e. ---------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1.------------------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koja se opterecuje. tj. pa ista izjavljuje da je predmetna nepokre tnost posebna imovina njenog supruga. od 10. te se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar.. te da bi. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. kao vlasnik sa 1/1 dijela.20. broj O-1/2005.. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. KO masline214. jer je istu naslijedio od rod itelja. upisan je hipotekarni duznik i u tom listu. ako se radi o takvoj imovini. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Hipotekarnom duznikusezabranjujeotudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca212 ------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona.10.. ako nije dru kcije ugovoreno.. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .3. doslo do promjena po dataka 212 Napomena: Pravilo je da hipotekarni duznik moze raspolagati sa opterecenom n .g. iz Lista nepokretnosti broj 20. od 15. prilaze uz ov u ispravu nakon sto je procitano strankama. povrsine od 5000 m2.----------------------------------------------------------------------------U G listu za predmetnu parcelu nema upisanih tereta. ----Notar je stranke poduciomogucnosti da.

Saglasnost se moze dati u samome ugovoru ili u posebnoj ispravi. . Zakona o notarima CG. obavezno je pribavljanje saglasnosti oba br acna druga. stav 3. Predmet hipoteke se oznacava shodno odredba ma clana 319. nijedan bracni drug ne moze opteretiti. pa ako je na takvoj imovin i u katastru upisan samo jedan bracni drug. nepokretnost u zajednickoj svojini moze se opteretiti smo na osnovu sa glasnosti svih zajednicara. alineja 4. Sve naprijed naznaceno. a ako se ut vrdi da se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. Porodicnog zakona imovina koju su br acni drugovi stekli radom u toku trajanja braka.clan 327. Shodno tome. st. a u vezi sa clanom 157. cini zajednicku imovinu. 289. koja predstavlja zajednicku svojinu. i 313. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG.shodno cl. takvu imovinu.. nit i njome raspolagati bez drugog bracnog druga. i 290. 213 Napomena: Prema clanu 288. va zi i za raspolaganje nepokretnostima u zajednickoj svojini bracnih drugova. smatrat ce se (zakonska pretpostavka) kao da je upis izv rsen na ime oba bracna druga. 36. st.epokretnoscu bez saglasnosti hipotekarnog povjerioca. osim ako taj upis nije izvrsen na osnovu pisanog ugovora izmedu nj ih. 2. 214 Napomena: Brojcane oznake listova nepokretnosti i parcela ne moraju biti isp isane slovima . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. Zak ona o svojinskopravnim odnosima. 3. Notar je duzan o tome pouciti i upozoriti stranke. ali se to pravo duznika moze iskljuciti ugo vorom o hipoteci.

00 EUR (sl ovima: sezdesethiljadapetstotinai00/100 EURA). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.00 EURA (slovima: sezdesethiljadapetstotina i 00/100 EURA). n epokretnost mora biti podobna za unovcenje. br. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. a koje su je u cij elosti odobrile215. pa se zbog svega toga pribavlja procjena vrijednosti .01. a koji u cjelosti priznaje kao svoj dug. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. na osnovu ovog notarskog zapisa. stranke izjavljuju da su to razumjele. ul. te ako se njena vrijednost za vrijeme trajanja hipote ke poveca. __ ____. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznos od60 500. Nakon toga. hipoteka se odnosi i na to poboljsanje. ul.2008. u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog po trazivanja koje je preuzela kao korisnik kredita u Ugovoru o nenamjenskom hipotekarnom kred itu. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice.---------------------------------------------IV PODVRGAVANJE NEPOSREDNOM IZVRSENJU -----------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic Jasna. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 60. gospodina ____iz Podgorice. navedenom u tacki I ovog ugovora. 19/2009). sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. Vansudsk aprodaja216 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem.50 0. godine. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz. 16. Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. aiz svoje imovine217 -------------------------------------------------------------------215 Napomena: Prema odredbi clana 309. Ivana Crnojevica. izricitopristaj e na izvrsenjebezodlaganja nakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti od 22.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama.

stav 2. Medutim u ugovoru o zasnivanju hipoteke za obezbjedenje potrazivanja iz nekog du gog ugovora koji nije zakljucen u formi notarskog zapisa. moze priznati dug kao svoj. Hi potekarni povjerilac se moze namiriti iz hipotekovane nepokretnosti ili iz cjelokupne imovine duznika. te nakon toga pristati na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj svojoj imovini. novcano potrazivanje kao sto je ovdje slucaj. st. korisnik kredita tj licni duznik. alineja 8. stav 3. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. licni duznik ne bi s e mogao podvrgnuti neposrednom izvrsenju na cjelokupnoj svojoj imovini na osnovu ugovora o hipoteci ako ugovor o kreditu iz koga proistice obezbijedeno potrazivanje. Korisnik kredita. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. Podgorica 2009. odnosno zapisa o potvrdi privatne isprave.nepokretnosti. Zakona o notarima CG -omogucava pristajanje na izvr senje bez odlaganja i time izvrsnost notarskog zapisa o pravnom poslu koji za predmet ima. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. str. izmedu os talog. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. Zakona o notarima CG. nije sacinjen u formi notar skog zapisa. druga knjiga. 217 Napomena: Clan 53. tj. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. Rasovic. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 . clan 335. . 216 Clan 319. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . to proizilazi iz odredbe clana 53.. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. Zak ona o notarima CG. i dr. 1. 1683 i nadalje. st 1.

uodjeljku G Listanepokretnosti. s tim da je iznos anuiteta 200. otpravak218 ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1. a sa ispravama koje dokazuju dospjelost potrazivanja. a koje se otplacuje u jednakim mjesecnim anuitetima svakogprvogdo desetogu mjesecuzatekuci mjesec. --------------------------------------------------------------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.pocevod01 12 2009 g . povrsineod5000m2. ispitavsi sve okolnosti.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. ananepokretnostioznacenojkaoparcelabroj10/1.KOMasline ---------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora. tj. oddana ____. po sluzbenoj du znosti. poUgovorubr 2800609972o nenamjenskomhipotekarnomkreditu.KO Masline. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U svrhu izvrsenja.-----------------------VUPIS HIPOTEKE219----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase.3. ----------------------------------------------Notar je upozoriokorisnika kredita da je pristao na izvrsenje bez odlaganja nako n dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave.broj20 . 76 EURA (slovima: petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA).uiznosuod: 15 338.00% (devetposto)godisnje.08(slovima: dvijestotinei08/100EUR) -----------------2 Zatim.--------------------------------------------------------VITROSKOVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti.Vocnjak1 klase. na period od 120 (stotinudvadeset) mjeseci.Vocnjak 1 klase. dostaviti nadleznom katastru radi upisa hipoteke220. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima.radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora. da se upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarno gpovjerioca.uz kamatnu stopu od 9. navedenog u tacki I ovog ugovora.na osnovuovogugovora.povrsineod5000m2. da duz nik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovorenim rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjensk om hipotekarnom kreditu. snosi korisnik kredita. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ----Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: --------- .

Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. vaze i odredbe istog zakona koje regulisu vreste upisa. i 80 . kao i za druga stvarna prav a na nepokretnostima. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti221. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 219 Upis hipoteke u katastar nepokretnosti regulisan je odredbama clana 78. jer te odredbe ne sadrzi Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG koji je donesen ranije. 221 Clan 318. do 82. stav 1. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. do 111.------1. 2. clanovi 83. Izuz etak je upis hipoteke na objektu u izgradnji koji se vrsi u skladu clanom 320 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. a za hipoteku. st.---------------------------------------------------------------------------------------------------------218 Clan 83. . 220 Napomena: Clan 81.

a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni duzni k na dan izdavanja uvjerenja nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa222.1-49-264/09. S tim u vezi. Zakona o poreskoj administraciji-Sluzbeni list RCG b roj 65/2001. tu je propisano da se u postupku prinudne naplate poreske obaveze. podnijeti zahtjev za bris anje hipoteke u katastru nepokretnosti225 --------------------------------------------------------------7.------6. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon prestanka hipoteke. na osnovu Zakonom prop isanih uslova. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika.. Razlika izmedu ugovorne i zak onske hipoteke . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Naknada za rad i naknada toskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2... te na posljedice ovih odredbi i izja va. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. a narocito o pogorsanju njenog stanja. ----------3. i broj 80/2004. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu224. ali se odbio njen upis.g. te o svim promjenama. ali se od toga odustalo. odnosno hipoteka.---------------------------------5. na osnovu takve potvrde.2009. a na sljedeci nacin226:__________________ ---------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju ---------------------------------------------------------------222 Napomena: Vidi clan 60. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom. do k hipotekarni duznik ima pravo. broj 10-9/6.10. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. na imovini poreskog obveznika moze zasnovati zalozno pravo na naci n predviden zakonom kojim je uredena zaloga. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura223 ne pokretnost opterecenu hipotekom. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. koje se prilaze uz ovaj izvornik. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. od 01. radi obezbjedenja poreskog potrazivanja. ili gubljenja vrijednosti.

zbog specificnih poreskih potrazivanja. stav 1. stav 3. smatram o korisnim da notar poduci i upozori stranke na takvu hipoteku. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. te ga upozorio na posljedice suprotnog postupanja. Ako hipotekarni povjerilac ne zeli pribavljanje poreskog uvjerenja. 225 Napomena: Vidi cl. 318. stav 1 Zakon o svojinsko pravnim odnosima CG. a nakon cega hipotekarni povj erilac izjavljuje da odustaje od toga . 5. onda upozorenje treba da glasi: Notar je poducio i upozorio h ipotekarnog povjerioca da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelishodnost da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipot ekarnog duznika. 350. st. hipoteka za obezbjedenje poreskog potrazivanja nastaje upisom u katastar nepokretnosti.je u tome sto za upis u katastar zakonske hipoteke nije potrebna saglasnosti vla snika nepokretnosti. stav 2. Zakona o notarima CG. i cl. 223 Clan 328. Zakona o svojinsko-pravnim odnosim a CG. i 3. 226 Clan 127. 328. Shodno tome i za nastanak hipoteke za poreski dug (zakonske hipoteke) potreban j e upis u katastar nepokretnosti prema clanu 318. 224 Napomena: Vidi cl. Iak o. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. odnosno dugovanja i postupka utvrdivanja poreskih obaveza.

te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar230. d a su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. a koje potrazivanje bi mog lo nastati iz odobrenog kredita (kreditna hipoteka). Podgorica.2009.10. Dana 14. g. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).6.1.2009g.1. --------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) Korisnikkredita: Dinic (marko) Jasna (potpis) Hipotekarnipovjerilac: BANKA______ a.00 (jedanaest) casova231. u 11. potpisuju u prisustvu ovog notara.2. kako slijedi.3. kojeg slobodnom vo ljom odobravaju229 i svojerucno.d. Obala br.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis228 i neposrednim pitanjima uvjer io se da on odgovara volji stranka. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK IZVORNIKA227:---------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik (1).15/2009.vlastitog duga). Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka Ugovor o hipoteci na dvije nepokretnosti u vlasnistvu jedne osobe (zajednicka hi poteka za obezbjedenje jednog potrazivanja. u 11. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. koju zastupa -punomocnik NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. dana 14. -----------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. ----------------------------------------------------------------------------Korisnik kredita bracni drug hipotekarnog duznika (1).10. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). pecat i stambilj notara) 3. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.00 (je . --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). ul. ------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). UZZ BR.

tacka 6. Zakona o notarima CG. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. 50. 47. i clan 50. sa sluzbenim sjedistem u 227 228 229 230 231 Clan Clan Clan Clan Clan 80.danaest) casova. preda mnom. stav 1. 40. Zakona o notarima CG. tacka 7 Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. stav 1. stav 2. clan 49. Zakona o notarima CG. tacka 5. stav 1 i clan 81. . 50..

08. koji je sacinio ovaj notar. od ____. koji se u ovjerenom prepisu.. sa sjedistem u Podgorici ul. Peta br. maticni re gistarski broj subjekta upisa 1-275. koje je sacinjeno dana 01.. sa prebivalistem i adresom u Podgor ici. po zakonskom zastupniku direktoru Dinic (Zlatko) Darko. (slovima: prvog augusta hil jadu devet stotina sezdesete godine) u Podgorici.2.15.2014.2006. prilaze uz ovaj izvorni k.10. pod brojem UZZ-31/09. ul.1.. ------------------------2 BANKA______a d Podgorica. izdate od strane mUP-a Crne Gore.g.. JmBG 2012946000000. Obala br.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Podgorici. 2009 godine.1.09.godine. 9. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. ul. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za h ipotekarnog povjerioca. Prva br. godine. Deseta br. roden 20.12. po punomocniku AA. --------------------------------------------------------------------- .. u formi notarskog zapisa od strane notara XY.2004. ozenjen.1960. ___sud Podgorica (u daljem tekstu: hipotekarni duznik). ul. maticni regi starski broj subjekta upisa 1-273. drzavljanin Crne Gore. po zanimanju dipl.. sa 100% (sto posto) ucesca u osnovnom kapitalu23 2.1946. sa rokom vazenja trajno..(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine) u Podgorici. od dana 15. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). sa sluzbenim sjedistem u P odgorici. JmB 010853000000.. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. ul.g. od dana 14. -------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. Prva br.08. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1 EXPORT d o o. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci. po zanimanju gradevinski tehnicar. izda te od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do 14.. pravnik. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. ul. broj_____. sa sjedistem u Podgorici. kao i to da je naznaceni zastupnik hipotekarnog duznika upisan u Reg istru kao direktor bez ogranicenja ovlascenja u okviru registrovane djelatnosti i da j e on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu.g. Privrednog suda u Podgorici.05. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. ciji sam identite t utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377. rodena 01. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama. pema vlastitoj izjavi. Podgorica.------------------------Ovlascenje za zastupanje hipotekarnogduznikaovaj notar je utvrdio na osnovu predocenog originala Izvoda iz Centralnog registra. Prva br.08.

Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P odgorici.-----------------------------232 Napomena: Ako zakljucenje odredenog pravnog posla. odnosno privrednim drustvima. broj_____. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca. onda o ovlascenjima direktora kao zakonskog z astupnika vidjeti u odredbama propisa o preduzecima. koji se u ovjerenom prepisu. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. od ____. ------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. pri laze uz ovaj izvornik. nije redovna djelatnost preduzeca ili drugog pravnog lica. u ovom slucaju hipoteke. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. koji je sacinio ovaj notar. . te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca.-----------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. Nadalje.

a koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto su ga stranke odobrile. u okviru tog iznosa.uzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje. Podgorica. objasnio im p ravne domete i posljedice.---------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o. ul. sa sjedistem u Podgorici.poosnovu Ugovora okreditu. Prva br.d.d. da seukoristtog hipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznacenopotrazivanjeiztackeI ovogugovora. Privredni sud Podgorica. kojim ugovorom je hipotekarni povjerilac-Bank a odobrila hipotekarnom duzniku. okvirno zaduzenje u iznosu do233 700 000. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor o kreditu. Privredno sud Podgorica.sa sjedistem u Podgorici. Privredni sud Podgorica. 15.BANKA______ a. pojedinacnim ugovorima o kreditima.. garancijama i akreditivim a vrsiti plasman sredstava. s tim da ce se. Prva br. saglasan je sa hipotek arnim povjeriocem -BANKA______ a. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI ----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o. Podgorica. Podgorica.1 0. Prva br. koji je strankama u cijelosti procitan. ___sud Podgorica. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a.narokod60(slovima: sezdeset) mjeseci.. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275.10 . kao korisniku kredita. br OZ-07/09 . Prva br.. sa sjedistem u Podgorici ul. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. ul.. 15. ul. od10 06 2009 godine (slovima). Ugovor okreditu br OZ07/ 09. Podgorica.00EURA(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA).uspostavihipot ekananepokretnostimaoznacenimutackiIIIovogugovora ------------------------------Hipotekarnom duznikusezabranjuje otudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca ---------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE------------------------------------------------------------- .sa sjedistem u Podgorici.. zakljucio je sa hipotekarnim povjeriocem.uzsporedne cinidbe. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju. te se uvjerio u pravu volju stranaka.od10 06 2009 g .3.

Vocnjak1 klase. stav 1. uloska. upisan je hipotekarni duznik. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.KOMasline --------------------------------U B listu tog zk. . 234 Clan 323.po vrsineod5000m2. -----------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja. kao vlasnik sa 1/1 dijela.----------------233 Clan 316.-----------------------------Opterecuju se sljedece nepokretnosti234: -------------------------------------------------------------------1 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcelabroj10/1 . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clan 80.iz Listanepokretnostibroj20 . stav 2. stav 7.

ovaj not ar je ustanovio uvidom uPrepis lista nepokretnostibr.2009. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.iz Listanepokretnostibroj20 .g. stranke izjavljuju da su to razumjele. ul.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti.20. iz Podgorice. od 22. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. izdat od Uprave za nekretn ine Podrucna jedinica Podgorica.00EURA(slovima:tristotinehiljadai00/100EUR). da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. 2008.aodcegaparcelabroj10/1. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . na iznosod700 000.. ------------Notar je stranke poduciomogucnosti da.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuju.00 EUR (slovima: jedanmilioni00/100EURA).01.oranica1 klase. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je procitan.-----------------------------------------------------------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du . kao vlasnik sa 1/1 dijela. godine. gospodina ____. Nakon toga. ______. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.10. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. prilaze uz ovaj izvorn ik. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz.KOMasline. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.aparcelabroj10/2. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. upisan je hipotekarni duznik.. te koji se. KO masline.KOMasline.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarskaparcelabroj 10/2. prema kojem su predmetne nepokretnosti procijenjene na ukupni iznosod1 000 000..00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA) -----------Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. a koje su je u cijelosti odobrile. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu.KOMasline. doslo do promjene po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele. od 10.p ovrsine 15000m2. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka z a oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. kao takav.-----------------------------------U B listu.naiznosod 300 000. pod brojem 05-1/09.

hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskomprodajom235 nepokretnosti opterecen e ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2. koji odreduje da ugovorne strane mogu ugovoriti iz koje nepokretnosti ce se hipotekarni povjerilac prvo pokusati namiriti. Smatramo da ugovaranje ovog nacina namirenja obezbijedenog potrazivanja uz pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odla ganja predstavlja efikasnu zastitu hipotekarnog povjerioca. koje je preuzeo kao korisnik kredita u Ugovoru o kreditu. navedenom u tacki I ovog ugovo ra. onda se primjenjuje zakonska odredba da hipotekarni povjerilac i ma pravo izbora nepokretnosti. ove tacke ugovora236. 236 Clan 323.zniku. izricito 235 Clan 335 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. -------------------------------------------------------------------------------IV PRISTAJANJE NA IZVRSENJE BEZ ODLAGANJA ----------------------------------------------------Hipotekarni duznik u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivanja. . Zakona o svojinsko -pravnim odnosima CG. a ako to nije ugovoreno. stav 2.

KOMasline ---------------------------------------------------------3 Zatim.Oranica1 klase.povrsine 15000m2. i pored toga.Vocnjak1 klase. na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteked opustenoprotivsvakodobnogvlasnikanepokretnosti.KO Masline. KOMasline -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozoriohipotekarnog duznika da se podvrgao neposrednom prinudnom izvrs enju bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. -------------------------------------------------------------------------------------VITROSKOVI --------------------------------------------------------------------- .uodjeljku G Listanepokretnosti.00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/ 100EUR).broj20 .Vocnjak1 klase. oznacenihkaoparcelabroj 10/1. a sa ispravama koje dokazuju da duznik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovoreni m rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjenskom hipotekarnom kreditu. navedenog u tacki I ovog ugovora. dostaviti nadleznom katastru.poUgovoruokreditubr OZ-07/09 . radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora. hipotekarni duznik pristao na takvo neposredn o prinudno izvrsenje bez odlaganja.povrsine 15000m2. po sluzbenoj du znosti.na osnovuovogugovora. upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.inaparcelibroj10/2. Stvarna prava na tudim nepokretnostima pristajenaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.uiznosudo700 000.od10 06 2009 g.narokod60(slovima:sezdeset) mjeseciiuzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje ---------------------------------------------------------------2 Zatimupise zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaneposredno prinudnoizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.opter ecenih ovom hipotekom na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteke dopusteno protiv svakodobnogvlasnikatih nepokretnosti -----------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev.ananepokretnostimaoznacenimkaoparcelabroj 10/1.3. -----------------------------------------------------------------------------------------VUPIS HIPOTEKE237----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase.upovrsine 15000m2.Oranica1 klase. na osnovu ovog notarskog zapisa.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1.Vocnjak1 klase.povrsine 5000m2iparcelabroj 10/2. aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora. pa je.Oranica1 klase. na osnovu ovog notarskog zapisa.povrsine 5000m2iparcelabroj10/2. povrsine5000m2.

. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG .---------------------------------------------------------------------------------------237 Napomena: Hipoteka se upisuje u katastar shodno odredbama clana 80. a za up is zajednicke hipoteke primjenjuje se i clan 82. snosi hipotekarni duznik. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti. .----------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno.

da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. na dan izdavanja uvjerenja.10. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom. ali se od toga odustalo. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. na osnovu takve potvrde. ali se odbio njen upis. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke.2009. --------------------------------5. od 01. ispitavsi sve okolnosti. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu Zakonom propi sanih uslova. te na posljedice ovih odredbi i izja va. 2. nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa. godine. dok hipoteka rni duznik ima pravo. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. broj 10-9/6.---------6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura nepok retnosti opterecene hipotekom. S tim u vezi. ------3. - . -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona sljedece:-------------------------------------------------------1. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. koje se prilaze uz ovaj izvornik. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetne opterecene nepokretnosti sa pazn jom dobrog domacina i o svim promjenama. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni du znik. a narocito o pogorsanju njihovog stanja ili gubljenju vrijednosti.. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti --------------------------------------------------------------------7. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima.1-49-264/09.

--------------------------------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA: ---------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1).-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis i neposrednim pitanjima uvjerio se da on odgovara volji stranka. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. da su razu mjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.Naknada za rad i naknada troskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar. kako slijedi. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1).

Podgorica. te se uvjerio u pravu volju stranke.3. UZZ BR. u 11. preda mnom. (slovima: dvadesetog decembr a hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine).----------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipoteka nalazi n a njegovom sluzbenom podrucju. roden 20.o.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).1946.d.2006.1.1.05. objasnio joj pravne dom ete i poslje . Obala br. pecat i stambilj notara) 3. od dana 15. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U Podgorici. izdate od mUP-a Crne Gore. g.00 (jedanaest) casova. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: EXPORT d. prema vlastitoj izjavi. ozenjen . Podgorica. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.2009 g. JmBG 2012946000000.15/2009. (udaljem tekstu: hipotekarni duznik). Obala br. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. koga zastupa direktor Dinic (Zlatko) Darko ____________________(potpis) Zaloznipovjerilac: BANKA______ a.00 (je danaest) casova. nepokretnost zajednicka bracna imovina . saci nim notarski zapis zalozne izjave. Dana 14.12. ul.7.1. sa rokom vazenja trajn o.o.2009 g. drzavljanin Crne Gore. obezbjeduje se tudi dug CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . Primjer: Zalozna izjava Zalozna izjava (jednostrana hipoteka)238.10.1. u Podgorici.. u 11... ul. dana 14. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu li cne karte broj 05XYC. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. koju zastupa -punomocnik AA _________________________(potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. g. pristupilo je sljedece lice: ---------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.2. ul. po zanimanju gradevinski tehnicar. Deseta br.10.

238 Clan 321. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. .

ul IveAndricabb . odobrila korisniku kredita dugorocnikredit za kupovinu stana uiznosuod50 000.zakljucen dana 05 06 2009 (slovima:petogjuna dvije hiljade deveteg odine).adaprvarata dospijevazaplacanje05 11 2009 g (petognovembradvije hiljade devetegodine)----------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o dugorocnom kre ditu za stambenu izgradnju. br 75-233/09 . u zsporedne cinidbe.izPodgorice. uPodgorici. a koji se nakon toga u originalu prilaze uz ovaj izvornik. za naprijed naznaceno potrazivanje iz tacke I ove zaloz ne izjave. tj.sarokomkoristenjakreditaod10 (deset)godina. ako se radi o bracnoj tekovini. sud Podgorica.00% (sestposto)godisnje.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dice te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. JMB 06079661721000 (u daljemtekstu:korisnikkredita). uzkamatnustopuod6. te da bi. bila potrebna prav no valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. registarski maticni broj subjekta upisa 1-65. koji je stranci procitan u cijelosti.----------------------------------------------------------------------------------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko je saglasan da se u korist hipotekarnog povjeriocaEksport banka A D Podgorica.stimdaseobracuninaplatakamatevrsi mjesecno. a ovim ugovorom je Banka. uspostavi hipoteka na nepokretnosti oznacenoj u tackiIII ove zalozne izjave ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o imovini koja je predmet b racne stecevine i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili zakon a. sa . registarski maticni broj subjekta upis a 1-65____. hipotekarnipovje rilac.00E URA (slovima:pedesethiljadai00/100EUR). S tim u vezi.kceri Darka. hipotekarni duznik izricito iz javljuje da predmetna nepokretnost ulazi u bracnu stecevinu-zajednicku bracnu imovinu. izmedu Eksport banka a d Podgorica. Njegosevabr 1 . po osnovu naprijed naznacenog ugovora o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. Njegosevabr 1 .____sud Podgorica (u daljemtekstu hipotekarnipo vjerilac) iMireMiric. stranka je dala sljedecu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZALOZNU IZJAVU----------------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Zalogodavac je prezentovao Ugovor o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. ako nije drukcije ugovoreno.

koja je sacinjena u formi notarskog zapisa od strane ovog notara i koja se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan.od 10 10 2009 g. tj. Vocnjak 1. sa za laganjem predmetne nepokretnosti u zajednickom vlasnistvu. za obezbjedenje kredita iz tac ke I ove zalozne izjave. broj___.suprugom AD. od _____.. Iz naznacene saglasnosti i Izvoda iz mat icne knjige vjencanih. broj UZZ-10/0 9 .---------------------------------------------------- .. ovaj notar je ustanovio da je A D supruga hipotekarnog duznika i da je u potpunosti saglasna sa sadrzajem ove zalozne izjave. KO masline. iz Lista nepokretnosti broj 20. te s tim u vezi notaru prezentuje Saglasnost supruge. povrsine 5000 m2. Opstine Podgorica. -----------------------------------------------------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. klas e.

ul.2009. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 50 00 0. 16. prilaze uz ovaj izvorn ik. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. izdat od uprave za nekret nine . br. gospodina __iz Podgorice. ____ . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .3. a koja je naznacenu procjenu u cijelosti odobrila. kao vlasnik sa 1/1 dijela. pod brojem 05-1/09. da ne trazi ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvata sve eventualne pos ljedice i rizike u vezi s tim.. procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednost i nepokretnosti. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznosod90 500. Ivana Crnojevica.00 . u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuje ovaj nota r je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnostibr. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. upisan je hipotekarni duznik. kao takav.01.. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. KO masline.Podrucna jedinica Podgorica.2009. ul.godine. od 22. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. Naprijed naznacena procjena vrijednosti . -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.20.00 EURA(slovima: devedesethiljadapetstotinai00/100 EURA)..10. prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana stranci. te koji se. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. 19/2009).g. ------------Notar je stranku poduciomogucnosti da. stranka izjavljuje da je to razumjela. Vansudsk aprodaja239 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U B listu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranka notaru prezentuje Strucni nalaz. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidencij i katastra nepokretnosti. Nakon toga. od 10. koji su st ranke prezentovale u originalu i koji im je procitan.

Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. Podgorica 2009. beznjegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. alineja 8. KOMasline.ukatastrunepokretnosti. stav 2. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. 1683 i nadalje. stav 3. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P.iskljucivonaprvomjestoupisehipotekanaparceliiz tackeIIIoveZalozneizjaveradiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovezalozne 239 Clan 319.EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA) -------------------------------------------------------IV UPIS HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. . Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG.uodjeljku G Listanepokretnostibroj20 .. druga knjiga. Zakona o notarima CG. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG.na osnovuovezalozneizjave. clan 335. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 . i dr. str. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. Rasovic. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG.

sa rokom koristenja kredita od 10 (deset) godina.____sud Podgorica i hipotekarnog duznika mire miric. JmB 06079661721000.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranku da ce otpravak ove zalozne izjave. snosi on licno. ---------------------------------------------------------------------------------VTROSKOVI -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranku o troskovima notara i troskovima upisa.11. uz kamatnu stopu od 6.----------------Hipotekarni duznik neopozivo ovlascuje hipotekarnog povjerioca da zahtijeva upis navedene hipoteke. Njegoseva br.----------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranku upozorioipoducio i o sljedecem: ----------------------------------------------------1. da se hipoteka po ovoj zaloznoj izjavi stice tek sa njenim upisom u katastar nep okretnosti. u iznosu od 50.2009. stran ka izjavljuje da sve troskove povezane sa ovim zaloznom izjavom i troskove upisa hipoteke u ka tastar nepokretnosti. -------------------------------------------------------------------------------------VI ODOBRENJA----------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. a da p rva rata dospijeva za placanje 05. dostaviti nadleznom katastru. po sluzbe noj duznosti. s tim da se obracun i naplata kamate vrsi mjesecno. registarski maticni broj subjekta u pisa 1-65..00% (sest posto)godisnje. (petog novembra dvije hiljade devete godine).g. notar je saopstio stranci da ova zalozna izjava ne podlijeze nikakvim odobrenjima. ispitavsi sve okolnosti.2009.75-233/09.d..00 EURA (slovima: pedesethil jada i 00/100 EURA).06. po Ugovoru o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. Podgorica. kceri Daria iz Podgori ce..000.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima izjave. jer je pribavljena i prilozena Saglasnost bra cnog druga hipotekarnog duznika.1. a kako je to naznaceno u tacki II ove zalozne izjave. br. ul. zak ljucen dana 05. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i da je cjeli shodno . --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ive Andrica bb. (slovima:petog juna dvije hiljade devete godine) izmedu hipotek arnog povjerioca Eksport banka a.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. te o svim promjenama. ali je stranka od toga odustala. ----------------------5.---------6. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. ali se odbio njen upis. ali se od toga odustalo. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti -------------------------------------------------------------------- . da se ovom zaloznom izjavom moze predvidjeti obaveza hipotekarnog duznika da osi gura nepokretnost opterecenu hipotekom. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu zakonom propi sanih uslova. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. dok hipoteka rni duznik ima pravo. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke.da se zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika.----------------------------------------3. na osnovu takve potvrde. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. a narocito o pogorsanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu.

pa se zeli obezbijediti za isplatu cijene uspostavljanjem hipoteke na nepokretno sti koju prodaje. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. U Podgorici.g. kojeg slobodnom voljom odob rava i. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 7.8.-----------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. da je razu mjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji.2.2009. a prodavac je dao bezuslovnu clausulu intabul andi. pecat i stambilj notara) 3. --------------Naknada za rad i naknada toskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). u slucaju kada je odgodeno placanje dijela ili cijele cijene. dana 14. te je potom zapis potp isao i ovaj notar. te na posljedice ovih odredbi i izjava.1. svojerucno potpisuje u prisustvu notara. nakon cega je stranka izjavila da je tako postupljeno.10. u 11. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1).00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). kako slijedi.3. . a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). da stranka moze izjaviti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudskom ili sud skom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretno sti opterecene ovom hipotekom.

do 01. notar je poducio prodavca mogucnosti adekvatnog obezbjedenja u smislu dav anja clausule intabulandi i knjizenja kupca. U vezi s tim.-------------------------------------------------------------------------------------------------Cjelokupni iznos cijene dospijeva za placanje u roku od tri mjeseca od dana zakl jucenja ovog ugovora.Uvodni dio ugovoraoprodaji UGOVOROPRODAJI IPREDMET(navesti podatke o nepokretnosti itd. tj.g.00 EURA (slovima: pe desethiljada i 00/100 EURA).12. kao vlasnika predmetne nepokretnosti. u naknadnoj .000.(slovima:prvog decembra dvije hiljade devete godine ).2009.) II PRODAJA (navesti podatke) III CIJENA Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 50.

00EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA).u koristprodavcauspostavihipotekananepokretnostiiz tackeIovogugovora -----------Kupac izricito pristaje naizvrsenjebezodlaganja. aupogledu nepokretnostiizt ackeIovogugovora. ------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du zniku. a sa ispravama koje dokazuju da hipotekarni duznik-kupac ne ispunjava u ugovorenom roku svoje o baveze u pogledu placanja cijene iz ovog ugovora o prodaji navedene u tacki III ovog ug ovora. nakon dospjelostiobezbijedenog potrazivanja-isplatekupoprodajne cijeneuiznosuod50 000. S tim u vezi.00EURA(slovima:pedesethil jadai00/ 100EURA).kojiseimaisplatitiprod avcudo ____izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. IVIZJAVEZAKNJIZENJE . optereceneovomhipotekom. kupac je saglasan sa prodavcem da se za obezbjedenje isplatekupoprodajne c ijene uiznosuod50 000.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima ispravi u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene.kaoina cjelokupnoj svojoj imovini ----------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat povjeriocu na njegov zahtje v. Notar je upozorio kupca . s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2.na osnovu ovog notarskog zapisa. on pristao na takvo neposredno prinudno izvrsenje. pored toga. da prodavac odmah u ov om ugovoru izjavi saglasnost za knjizenje kupca kao vlasnika i da se isti odmah moze uknjiz iti prije isplate cijene. a sa cime je saglasan i kupac.kojiseimaisplatitido ___izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskom prodajom nepokretnosti opterecene ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak.natajnacindajeprinudno izvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlasnikatenepokretnosti. kao i na druge mogucnosti adekvatnog obezbjedenja i upozorio ga na rizike i posljedice u slucaju suprotnog postupanja .duznika na podvrgavanje neposrednom prinudnom izvrsenj u bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posl jedice takve izjave. zauzvrat. Nakon toga. a da se. prodavac izjavljuje. u korist prodavca zasnuje hipoteka na predmetu prodaj e.. pa je i. ove tacke ugovora.

kupacupiseukatastrunepokretnostikao vlasniksa1/1dijelananepokretnost iiz tackeIovogugovora -------------------------------------------------------------------------------2.abeznjegovogdaljnjegznanjai saglasnosti.1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora. u G listu. i to na prvo mjesto. . na nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora upise hipo teka za obezbjedenje potrazivanja sa sporednim cinidbama iz tacke III ovog ugovora u kor ist prodavca hipotekarnog povjerioca XY. na osnovu ovog notarskog zapisa. nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopusteno protivsvakodobnogvlasnikananepokretnostiiztackeIovogugovora -------------------OSTALE ODREDBEUGOVORAOPRODAJI 240 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Kupacje saglasan240 da se istovremeno sa naprijed naznacenim upisom prenosa svoj ine. kao i da se zabiljezi izjava hipotekarnogduznikao pr istajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.

a u vezi sa cl. kao i lica koja nemaju poslovn u sposobnost. tacka 1. st 1.51. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica.) propisano je da se obavezno u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. i u pogledu izjave majke djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinstva (cl. t. 1. Zakona o notarima). 51. ugovor o medusobnim imovinskim odnosima clanova porodicne zajednice (cl. U Porodicnom zakonu nadleznosti notara su postavljene fakultativno i obligatorno . st.pravnim odnosima propisana je odredbama Zakona o notarima i odredbama Porodicnog zakona241. a pod prijetnjom da nece proizvodi ti pravno dejstvo. 51.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nadleznost notara u porodicno . bracni ugovor (cl. 293. PZ CG). Fakultativne nadleznosti: sastavljanje notarskog akta (zapisa). ovjera potpisa na punomocju za sklapanje braka (cl. PZ CG). stav 1. Zakonom o notarima (cl. stav 1. ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova (cl. PZ CG. a u vezi sa cl. a koja izjava moze biti i sastavni dio testamenta (cl. Obligatorne nadleznosti u formi notarskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi pr ivatne isprave: ugovor o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom bracnih drugova (cl. Porodicnog zakona242. 51. stav 1. tacka 1. 2.3 14. ako se stranke obrate. a u vezi sa cl. Pred kim i u kojoj formi se moze dati ovakva 241 Sluzbeni list Republike Crne Gore br. tacka 1.105. 51. PZ CG. sacinjavaju: bracni ugovor. Zakona o not arima). 301. PZ CG). ciji predmeti su nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . 33. stav 1. tacka 1. PZ. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva Prema clanu 111. i 2. 1/2007. PZ. 101. Zakona o notarima). 292. Zakona o notarima). odredbe o utvrdivanju ocinstva shodno se primjenjuju i pri utvrdivanju materinstva. u pogledu izjave o priznanju ocinstva. 1. a u vezi sa cl. .

242 Clan 101 do clana 112 PZ CG. .

odnosno otpravak notarskog akta. ovjereni zapisnik. Materinstvo i ocinstvo djeteta moze priznati lice sposobno za rasudivanje. izjava o priznanju ocinstva ili materinstva moze se dati pred raznim lici ma (organima). ili pred organom starateljstva. duzni su. Medutim. jer samo isprave koje je u cijelosti sacinio notar. a na zahtjev lica koja za to imaju pravni interes. imaju doka znu snagu javne isprave u formalnom i sadrzinskom smislu. potrebno je znati kad se moze dat i ovakva izjava. poslije smrti djeteta. ili sudom . a to priznan je ce proizvesti pravno dejstvo ako se dijete rodi zivo. Pored naznacenog. izdrzavanje i sl). Ona se moze dati za zivota djeteta i prije rodenja djeteta. bez odlaganja. Ona moze uslijediti na sljedeci n acin: a) samostalnom izjavom pred maticarom. odreduje clan 101. ili notarom. a sto notari svak ako jesu. Priznanje ocinstva proizvodi . Dakle. pred sudom.104. pred drugim organom ovlastenim za sastavljanje javnih isprava. Postoji samo mogucnost da se da ovakva jedna izjava i pred notarom. ocinstvo se moze utvrditi samo odlukom suda. Ovdje je bitno napomenuti ko moze dati ovakvu izjavu pred notarom. odnosno lica koja su sastavila javnu ispravu o priznanju ocinstva. PZ CG). Ako se davalac izjave (stranka) odluci dati ovakvu izjavu pred notarom. Organi.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima jedna izjava. u kome se navodi da se ocinstvo. Ovakva izjava proizvodi znacajne pravne posljedice medu zainteresovanim stranama (pravo pozivanja na nasljedivanj e. nadleznom za upis djeteta u maticnu knjigu rodenih. moze priznati: pred maticarom. i materinstvo. b) u testamentu. Ova izjava se moze dati pred razlicitim or ganima koji vrse javnu vlast i u formi javne isprave. kako to odreduje clan 102. pred organom starateljstva. a sto dalje znaci da za punovaznost takve izjave nije neophodno da je data pred notarom. pa tako i pred notarom. PZ CG. dostaviti mat icaru. koje je navrsilo se snaest (16) godina (cl. a shodno t ome. tu izjavu notar mora saciniti u formi notarskog zapisa ili zapisa o pot vrdi privatne isprave. PZ.

ili je nepoznatog boravista. Zbog toga je potrebno da notar upozori stranku da je prizna nje . Postavlja se pitanje: da li je jednom datu ovakvu izjavu moguce kasnije opozvati ? Izjave o priznanju ocinstva i izjave majke i djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinst va ne mogu se opozvati. Ako se ta lica ne saglase sa priznanjem ocinstva ili se o tome u roku od 30 dana po prijemu obavjestenja o priznanju. a koji ocinstva. te vazi i za priznanje ne izjasne i upisuje se u maticnu knjigu rodenih samo ako se sa priznanjem s a ako se radi o priznanju djeteta starijeg od 16 godina. sagl asnost na priznanje ocinstva daje staralac djeteta. a dijete je ml ade od 16 godina. ili je potpuno lisena poslovne sposobnosti. PZ CG. uz odobrenje organa starateljstva. a trajno je nesposobno za rasudivanje. ili je starije od 16 godina.pravno dejstvo aglasi majka djeteta. Ako majka djeteta nije ziva. to moze utvrditi tuzbom kod nadleznog suda. je i njegova saglasnost. potrebna saglasnosti se daju na nacin propisan u clanu 101. onda lice koje je priznalo dijete.

g. po zanimanju gradevinski tehnicar. ul. Neophodno je upozoriti stranke na posljedice koje izaziva ovakva jedna izjava na podrucju porodicnopravnih i nasljednopravnih odnosna (obaveza izdrzavanja. 3. stav 1. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ocinstva ili saglasnost majke i djeteta na priznanje ocinstva. Neophodno je upoznati stranke sta je sve potrebno za ovakvo jedno priznanje.1. jer su ovdje bitne pouke i upozorenja prema strankama.1. u 11. ozenjen. broj 05XYC.00 (j edanaest) casova. kada je to potreb no. roden 20.12. (slovima:dvadeseti decembar hiljadu devet stotina sezdesete godine). preda mnom.05. ul. Sam postupak uzimanja izjave o priznanju materinstva ili ocinstva trebalo bi se voditi na odredeni nacin. Stranke mogu samo tuzbom kod suda traziti poni stenje takve izjave zbog mana volje. od dana 15. Ovaj p ostupak bi se mogao voditi na sljedeci nacin: 1. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Obala br.10. JmBG 2012966000000.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).1960. tj.15/2009. stra nka je dala . Dana 14. sa rokom vazenja trajno.. Nuzno je upoznati zainteresovane strane da se radi o pravnoj relevantnosti ov akve izjave volje. PZ CG). NEOPOZIVO (clan 108. Deseta br. objasnio joj pravne domet e i posljedice. odnosno da je za priznanje potreban pristanak majke i djeteta ako je starije od 16 godin a. u Podgorici.1. g.. izdate od mUP-a Crne Gore. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o prizn anju ocinstva. UZZ BR. 1 1 Primjer:Izjavaopriznanjuocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla.1.(u dal jem tekstu: Davalac izjave). drzavl janin Crne Gore. o cinjenici da je izjava o priznanju ocinstva neopoziva.2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto se ovaj notar uvjerio u pravu volju stranke. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. roditeljsko staranje. pristupilo je sljedece lice: --------------------------------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. nasljedivanje itd. Obala br.2006. g. pema vlastitoj izjavi. 2.. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu licne karte.).

hiljadudevetstotina osamdesetosmegodine).rodenog25 02 1988 (slovima:dvadesetpetogfebruara.cijejeimeLiliicijejerodenjeupisanouMati cnomkancelarijiOpstinePodgorica. podbrojem96 (slovima:devedeset sest) za 1988 godinu (slovima:hiljadu devet stotina osamdeset osmu godinu).sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVUOPRIZNANJU OCINSTVA--------------------------------------Priznajemda sam otacdjeteta. ---------------- .

Notar me upozo rio i upoznao sa posljedicama ovog priznanja koje se tice porodicnih odnosa. -------------------------------------------------------------------------------------------Ovjereni otpravak je izdat: -------------------------------------------------------------------------------------.1. PZ-a.--------------------------------------------------Djetetu LY. U Podgorici. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Notar me poducioiupozorioda je za punovaznost. neophodan pristanak majke djeteta i djeteta. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. koji ce izvrsiti upis u maticnu knjigu rodenih.Davaocu izjave. ul.---------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. u 11. gospodi XY iz Podgorice. a kako slijedi:____________.. odnosno pravno dejstvo ovog prizn anja.----------------------------------------------------------------------------------------------------------maticaru Opstine Podgorica. svojerucno potpisuje. stav 1. koja izjavljuje da je tako postupljeno.00 (jedanaest) casova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno. predvideno da je za upis priznanja ocinstva . nakon cega je zapis po tpisao i ovaj notar. kako slijedi. u formi javne isprave.---------------------. dana 14.2009. kojeg slobodnom volj om odobrava i u prisustvu notara. obaveze izdrzavan ja i prava na nasljedivanje. -------------------------------Upozoren sam da je ovo priznanje neopozivo.10. pecat i stambilj notara) 1 2 Saglasnost majkesa izjavomopriznanjuocinstva Osnov davanja ovakve saglasnosti je odredba clana 105. g. da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. Ona je potr ebna iz razloga sto je prema toj odredbi. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. ---------------------------------------------------------------------------------------------------majci djeteta.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Dinic Darko (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. Prva br.

Saglasnost za p riznanje moze dati majka. daje sta . Ako majka djeteta nije ziva. odnosno ona je uslov za punovaznost izjave o priznanju ocinstva. ili je starije od 16 godina. ili je nepoznatog boravista. saglasnost na priznanje ocinstva.u maticnu knjigu rodenih potrebna saglasnost majke. pod uslovom da joj nije oduzeta poslovna sposobnost. Ova saglasnost se moze dati pred maticarom. ili notarom na nacin kako se daje i izjava o priznanju ocinstva. a dijete je mlade od 16 godina. ili je potpuno lisena poslovne s posobnosti. ili org anom starateljstva.. a trajno je nesposo bno za rasudivanje. ili sudom. Zakon takode odreduje ko je sve sposoban dati ovakvu saglasnost. sa odobrenjem organa starateljstva.

g. od oca marka i majke mare.02. u Podgorici. iz Podgorice. izd ate od mUP-a Crne Gore.15/2009. koje sam ja rodila dana 25. godine. rod. po zanimanju trgovac. sa rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:davalac izjave). Obala br. u 11. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. (slovima:dvad eseti decembar hiljadu devet stotina sezdeset osme godine). g. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). objasnio joj pravne domete i pos ljedice. (slovima:dvadeseti decembar hil jadu devet stotina sezdeset pete godine).--Kaomajkadjeteta. UZZ BR. izjavljujemsvojpristanaknadatopriznanjeocinstva ------------------Notar me je upoznao i upozorio na posljedice koje priznanje ocinstva ima na poro dicne odnose.12. Deseta br. rodena 20. pema vlastitoj izjavi. Bos kovic. broj UZZ-03/09.1.g.05.1965.2009 g.12... sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. pristupilo je sljedece lice: ----------------------------------------------------------Gospoda Ribic (marko) Ana.. ukoliko iz prirode odnosa ne proizilazi nesto drugo. drzavljanka Crne Gore .. ul.00 (j edanaest) casova.10. ul. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ralac djeteta. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. . Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. priznao je ocinstvo djeteta Lili.2006. od dana 15. u Dubrovniku.J iz Podgorice.1.1. sa prebivalistem i adresom u Kotoru .1. P R I m J E R Izjava o saglasnosti na priznanje ocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. gospodin Daric Darko.1968. ul. stranka je dala sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVAOSAGLASNOSTINA PRIZNANJE OCINSTVA Ja sam rodena u Dubrovniku-Republika Hrvatska.1988.. JmBG 2012968000000. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. Deseta br. udata. drzavljanka sam Crne Gore. Nastanjena sam u Kotoru. -----------------------U notarskom aktu notara m. broj 05XYC. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o sagl asnosti na priznanjeocinstva. Obala br. Dana 14. preda mnom. 1. Odredbe o priznanju ocinstva vrijede i za priznanje materinstva. dana 20.

neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. -------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. a kako slijedi:____________. gdje je rodenje djeteta upisano.-------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno. ocu djeteta. kao i na to da je ova izjava neopo ziva. -------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. ---Ovjereni otpravak je izdat meni. kao i maticnoj kancelarij i u Podgorici.obaveze izdrzavanja i pravo na nasljedivanje. djetetu. koja izjavljuje da je razumjela sadrzinu ovog pravnog po sla i da je u .

2 2 Zajednickaimovina Zajednicku imovinu bracnih drugova244 sacinjava imovina: koju su bracni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). tako da svojim dijelom u . onda svako od njih moze s njom samostalno raspolagati i upravljati i nije potrebna saglasnost drugog bracnog druga. imovina stecena od igara na srecu tokom trajanja braka.g. dana 14. takvom imovinom svaki bracni drug samostalno upravlja i raspolaze. ali su odredivi. kao i imovina koju je stekao u toku braka nasljedem. takvom imovinom bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno. prihodi od posebne imovine koji su ostvareni radom bracnih drugova . pecat i stambilj notara) 2. npr. veoma je bitan kod raspolaganja takvom imovinom. poklonom ili drugim oblicim a besteretnog sticanja. prihodi od te imovine. Imovina bracnih drugova Imovina bracnih drugova243 moze biti posebna i zajednicka. a narocito prav nim poslovima koji za predmet imaju prenos ili sticanje stvarnih prava na nepokretno stima. u prisustvu notara svojerucno potpisuje. Status imovine koju i maju bracni drugovi.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Ribic Ana (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. --------------------U Podgorici. kako slij edi.00 (jedanaest) casova. Status zajednicke imovine je takav da se radi o zajednickoj svojini kod koje udj eli zajednicara nisu unaprijed odredeni. kojeg slobodnom voljom odobrava i. 2 1 Posebna imovina Posebnu imovinu sacinjava imovina koju je bracni drug stekao prije sklapanja bra ka. osim ako se nisu drugacije dogovorili. ugovorom o upravljanju i raspolaga nju zajednickom imovinom.2009. Ako bracni drugovi imaju posebnu imovinu.10. u 11.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima cijelosti saglasna sa ovim zapisom. s tim da se mogu i drugacije dogovoriti. osim ako je jedan bracni drug ulagao u ove igre posebnu imovinu. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. Zbog toga.

do 290. PZ CG. 244 Clan 288.nepodijeljenoj zajednickoj imovini ne moze jedan bracni drug samostalno raspolag ati. PZ CG. 243 Clan 285. .

kao vlasnik na zajednickoj imovini.-160. takvi poslovi mogu izazvati stetne posljedice. jer ako se povrijede pravila o raspolaganju nepodijeljenom zajednickom imovinom koja su imperativnog karaktera. jer se radi o imperativnim odredbama. Zajednicka svojina regulisana je Zakonom o svo jinskopravnim odnosima (cl. steci pravo svojine na nepokretnosti. ako je savjesno i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastar na ime svih zajednicara. tu je uvijek potrebna saglas nost drugog bracnog druga.153. na osnovu pravnog posla koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. Prava bracnih drugova na zajednicku nepodijeljenu imovinu upisuju se u katastar nepokretnosti na ime oba bracna druga. sa neopredijeljenim dijelovima kao njihova zajednicka imovina.). nisu ugovor ili da samo jedan od njih to vrsi245. a tada se smatra da su na taj nacin izvrsili diobu zajednicke imovine. bracni drugovi. odnosno n istavost. ugovora o podjeli zajednicke imovine ili bra cnog ugovora247. Pravilo je da se zajednickom svojinom moze raspolagati i opterecivati samo uz saglasnost svih zajednicara. kao i utvrdenje drugih cinjenica u vezi sa statusom imovine. bracni drug ovi mogu zajednickom imovinom raspolagati zajednicki i sporazumno. osim ako. mogu se u katastar upisati kao suvlasnici na opredijeljenim dijelovima. npr. Od tog pravila postoji izuze tak kada trece lice moze pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima st eci svojinu na nepokretnosti ako je bilo savjesno i ako na nepokretnosti pravo svoji ne nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara246. Medutim. Ako je u katastar. upisan samo jedan bracni drug. u cilju utvrdivanja savjesnosti kupca ili drugog sticaoca stvarnog prava na nepokr etnosti. ukoliko do upisa nije do slo na osnovu ugovora izmedu njih. 2 3 Primjeripodukaiupozorenjauvezistatusaimovinebracnih drugova P R I m J E R 1 . hi potekarnog duznika itd. a u odredenim slucajevima odbiti sacinjavanje notarskog akta. Naime. Medutim. to notari moraju kod pravnih poslova vezanih za nepokretnosti poducavati i upozoravati stranke u vezi sa naznacenim i takva upoz orenja unijeti u ispravu. smatrace se kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. tu je veoma vazno izjasnjenje lica koje je upisano u katastar (npr. putem pisanog ugovora o upravljanju ili raspolaganju zajednickom imovinom.2. prodavca.). trece lice moze izuzetno. prilikom pribavljanja nepokretnosti. Imovina bracnih drugova niti ga moze opteretiti pravnim poslom medu zivima. Kako je obicaj i praksa da se u katastar upisuje samo jedan bracni d rug na nepodijeljenoj zajednickoj imovini.

246 Clan 157. ako se radi o takvoj imovini. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. te da bi. Smatramo da je ova odredba odst upanje od odredbe clana 10. 247 Vidi clan 289. Porodicnog zakona CG. stav 2. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. koji je uspostavio n acelo pouzdanosti u tacnost podataka iz javnog registra o nepokretnostima i pravima na nepokretnos tima. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog 245 Clan 290. do 292. Porodicnog zakona CG. i da niko ne moze trpjeti stetne posljedice u prometu nepokretnosti u kojima se ti podaci kor iste. ako nije dru kcije ugovoreno.

prilazu se uz ovu ispravu nakon sto su procitani stran kama. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava). broj____. ------P R I m J E R 3 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. te se u ovjereno m prepisu koji je sacinio ovaj notar.. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost b racnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava). Opstine Cetinje.. br.) i da je ista u cijelosti saglasna sa opterecenjem (raspolaganjem) predmetne nepokretn osti. S tim u vezi. te Izvod iz maticne knjige vjencanih. ako se radi o takvoj imovini. a ovi dokumenti.01. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnuivanbracnu imovinu248 -----------------------------------------------------------------P R I m J E R 4 . a iz istog je ovaj notar ustanovio da je hipotekarni duznik naslijedio predmetnu nepokretnost.g. Nakon toga.2005.___/09. UZ. Rjesenje se prezentuje u originalu. iz Podgorice. jer je istu naslijedio. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava). S tim u vezi. notaru se prezentuje u otpravku Saglasnost bracnog druga u formi notarskog zapisa. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. od ____. te da bi. ako nije dru kcije ugovoreno. u orig inalu. ako nije dru kcije ugovoreno. kao takvi. hipotekarni duznik (ili prodavac. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost spa dauzajednicku bracnu imovinu sa bracnim drugom XX. -----------------P R I m J E R 2 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. S tim u vezi. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednicku bracnu imovinu. prilaze uz ovu ispravu nakon sto je procitano strankama. b roj O-1/2005. Iz istih je notar ustanovio ustanovio da je AA bracni drug hipotekarnog duznika (prodavca i dr. od 15. od ____notara XY. te da bi.

). izricito potvrduje. a sto pri sastavljanju ovog notarskog akta. prisutni bracni drug hipotekarnog duzn ika (prodavca itd. jer je istu pribavio prije zakljucenja braka kao posebnu imovinu. . ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava). ako nije dru kcije ugovoreno. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnu imovinu. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca. hipotekarni duznik (ili prodavac. te da bi.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili Zakona. ---------------------------------------------------------------------248 Vidi clan 306 PZ CG. S tim u vezi. gospoda XY. ako se radi o takvoj imovini.

u posebnoj ispravi o saglasnosti. Bracnim ugovorom bracni drugovi mijenjaju pravila zakonskog rezima zajednicke imovine i njime mogu urediti svoju cjelokupnu imovinu (zajednicku imovinu i pose bnu imovinu). moze se dati u posebnom ugovoru o upravljanju i ra spolaganju zajednickom bracnom imovinom. s tim da je njegovo dejstvo odlozeno do sklapanja braka. PZ). 3. uslovljen a vremenom njegovog zakljucenja (buduci bracni drugovi ga zakljucuju prije sklapan ja braka. Bracni ugovor Saglasnost bracnog druga za raspolaganje i opterecenje zajednickom imovinom mora se dati u formi propisanoj za ugovor. koji ima samo dva modaliteta. Medutim. Zakon poznaje samo termin bracni ugovor . ugovorom o upravljanju i raspolaganju zajedni ckom imovinom (cl. 250 Detaljnije o bracnom ugovoru vidi kod Ramajana Sunje. a bracni drugovi koji nisu za 249 Clan 301 do 303 PZ CG.3. bracni ugovor moze sadrzavati i odredbu o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom. . PZ). a bracni drugovi ga zakljucuju za vrijeme trajanja braka). Primjer formulacije u uvodnom dijelu isprave gdje se upisuju podaci o ugovornim stranama i bracnim drugovima: Zajedno sa prodavcem.). ugovorom o regulisanju imovinskih odnosa clanova porodicne zajednice (cl. (u daljnjem tekstu: bracni drug prodavca) . st 1. pristupio je i ucestvuje u sastavljanju ovog notarskog akta njegov bracni drug XY_____. 301. 314. moze se izmijeniti bracnim ugovorom (cl. a ne predbracni ugovor . uvijek treba upotrebljavati termin bracni ugovor . PZ). ili u samom ugov oru kojim se vrsi raspolaganje zajednickom imovinom bracnih drugova. Bracni ugovor 3 1 Pojambracnogugovora Bracni ugovor249 je ugovor kojim se ureduju imovinski odnosi bracnih drugova (u toku trajanja braka). Svi ovi ugovori moraju biti u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. 51. Zbog toga. tacka 1 Zakona o notarima CG). 293.PZ). 292. ili buducih bracnih drugova (prije sklapanja braka) na postojec oj ili buducoj imovini250. Revija za pravo i ekon .----------------------------------Zakonski rezim zajednicke bracne imovine i rezim upravljanja i raspolaganja isto m. ugovorom o diobi zajednicke i movine bracnih drugova (cl. dok drugi imovinski sporazumi bracnih drugova za predmet imaju samo uredenje upravljanja i raspolaganja zajednickom imovinom (ugovor o podjeli zajed nicke imovine bracnih drugova i dr. Ostalih razlika nema.

Mostar 2008. str. Pravni fakultet Mostar. godina 9 broj 2.omiju. 121 do 139. . godine.

3 2 Usloviza punovaznostisadrzajbracnogugovora Ovaj ugovor mora sadrzavati sve bitne elemente tog pravnog posla propisane mater ijalnim zakonima i elemente propisane za sadrzaj notarskog zapisa iz cl. odnosno buduci bracni drugovi koji su poslovno sposobni. 51. poduciti i upozoriti ugovorne strane na njegove posljedice da se njime iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova. sve odredbe koje se odnose na zajednicku imovinu b racnih drugova primjenjuju se i na imovinske odnose vanbracnih drugova. st. da postoji sadrzaj ugovora255. npr. U suprotnom. 306. PZ CG). je r prema odredbi cl. a to su: da je ugovor sklopljen u propisanoj formi251. do 52. to bi proizvo dilo nistavost. 252 Clan 49. 305. do 68. .3. Odredbe o formi bracnog ugovora sadrzane su i u clanu 301. 50. stav 2. PZ CG. PZ CG. Predmet bracnog ugovora moze biti regulisanje i vanbracne zajednicke imovine. 251 Clan 60. da su ugovorne strane poslovno sposobne252. pa tako i kod bracnog ugovora. Ugovorne strane kod bracnog ugovo ra su: bracni drugovi. Notar je duzan procitati ugovor. Zakona o no tarima CG. Da bi bracni ugovor bio punovazan. bracni ugovor ne bi proizvodio pravna dejstva (vidi cl. Forma bracnog ugovora. Bracni ugovor ne moze imati nasljednopravna dejstva jer su Zakonom o nasljedivan ju zabranjeni ugovori o nasljedivanju. Ugovorne strane i njihova poslovna sposobnost. moraju biti ispunjeni opsti usl ovi za njegovu punovaznost. pod uslovom da je vanbracna zajednica trajala duze vremena. ugovorom o podjeli zajednicke imovine. U s uprotnom. potrebno je da bude sa cinjen u formi notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave256. Na zajednicku imovinu i na bracni ugovor primjenjuju se odredbe stvarnog. Zakona o notar ima CG). koji propisuje sta treba da sadrzi notarski zapis. ZOO CG. ne moze se ugovoriti primjena strano g prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. takode. 3 2 1 Usloviza punovaznost Kod svih ugovora. porodi cnog i obligacionog prava. da postoji valjan osnov254. mogu upravljanje i raspolaganje zajednickom imovinom ure diti posebnim ugovorom.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima kljucili bracni ugovor. ZOO CG. da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana253.

41. do 40. i cl. CG. ZOO 301. 2 CG. ZOO do 48. 1 i cl. PZ CG. Clan Clan Clan Vidi 19. 46.253 254 255 256 CG. st 1. t. 51. ZOO do 45. st. cl. CG. 50a Zakona o notarima .

odnosno da nije simulirana259. pr ema odredbi cl. postenju. ugovaranje iskljucenja obaveze izdrzavanja malodobne djece. taj ugovor je apsolutno nistav260. mogu putem punomocnika sklopiti bracni ugovor? Smatramo da mogu. te da je izjava volje s tvarna. postavlja se pitanje: da li bracni d rugovi. Da li je taj predmet valjan. svrha ) bracnog ugovora je uredenje odnosa bracnih. shodno pravilima o bligacionog prava. kao i nacelima obligacionog prava: savjesnosti. dopusten. PZ CG zabranu ugovaranja primjene prava druge drzave (stranog prava ). PZ CG. tj. 302. Saglasna volja ugovornih strana. s tim da punomocje mora biti u formi ugovora258 i po sadrzaju mora odgovarati elementima bracnog ugovora. biti suprotan prinudnim propisima ili moralu drustva (npr. Nadalje. tj. punomocje mora biti pos ebno (specijalno). uz odobrenje organa starateljstva. Sadrz aj ugovora ne smije biti u suprotnosti sa prinudnim propisima i moralom drustva. bracni ugovor u njegovo ime moze sklopiti njegov starate lj. ugovaranje ravnih dejstava. Ukoliko je predmet obaveze nemoguc. nasljedno-pravne i svojinsko-pravne odnose. Porodicni zakon CG ne navodi sta moze biti predmet bracnog ugovora. Predmet obavezivanja u bracnom ugovoru treba biti moguc. U svakom slucaju. porodicno-pravne.3. postivanju jav . kod bracnog ugovora posebno je izrazeno ogranicenje slobode ugovaranja. U slucaju da je osn ov nedopusten ili da on ne postoji. Predmet (sadrzaj) bracnog ugovora je uredenje imovinsko-pravnih odnosa supruz nika. da nisu date u zabludi i usljed prevare. Bracni ugovor Fizicko lice stice potpunu poslovnu sposobnost sa navrsenih 18 godina zivota (pu noljetstvom) ili sklapanjem braka prije punoljetstva uz odobrenje suda. Za punovaznost izjava volje. odreden ili odrediv. Osnov (cilj. Dakle. zabrani zloupotrebe prava. ugovor je nistav (npr. neodreden ili neodrediv . O vaj ugovor ne smije biti protivan imperativnim normama. treba procjenjivati prema odredbama zakona koji ure duju obligacione. 303. U slucaju da je nekom od bracnih drugova potpuno oduzeta poslovna sposobnost. ravnopravnosti. da je predmet bracnog ugovora odredivanje nasljednika). Valjan pravni osnov. bracni ugovor nece proizvoditi pravne ucinke. odnosno buduci bracni drugovi. U suprotnom. potrebno je da su one date bez prinude (slobodno) i da ne postoje druge mane volje. nedopusten. imovinskih ne smije nasljednop ugovaranje primjene stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova). osim sto pro pisuje u cl. a sa navrsenih 16 godina257. odnosno buducih bracnih drugova i on mora biti dopusten.

tac. ZOO CG i clan 51. 1. 53. 1. ZOO CG. Clan 101 ZOO CG. 24. 13. u sljedecim slucaj evima: kada bi se ugovorila primjena stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. PZ CG. naprimjer. po pitanju poslovne sposobnosti supruznika (cl. PZ CG to zabranjuje). Vidi odredbe cl. dobrih obicaja. Clan 86. PZ 257 258 259 260 Cl. 303. Bracni ugovor bi bio protivan prinudnim propisima. st. i cl. . Zakona o notarima CG. morala itd.nog poretka. do 59. 13.

3 2 2 Sadrzaj Kako smo naprijed istakli. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4. upisanom u listu nepokretnosti br.. dok ostala njihova zajednicka imovina podlijeze z akonskom rezimu zajednicke imovine ).. na cjelokupnoj njihovoj bracnoj imovini). 294. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4 na istoj nepokretnosti.5.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima CG). Bracni drug AB ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu. predmet bracnog ugovora je regulisanje imovinsko-prav nih odnosa bracnih. ili da odrede dijelove na jednom dijelu imovine (npr. ako bi se iskljucile ili na drugi nacin povrijedile obaveze izdrz avanja djece i obaveze medusobnog izdrzavanja supruznika u skladu sa zakonom (clan 253.5. a sto je predmet daljeg razmatranja. 6. Moguce je ugovoriti da jedan bracni drug isplati drugom novcanu vrijednost njegovog dijela. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4. Ako ne dode do sporazuma o tome. a sto moze dov esti do nistavosti ugovora u cijelosti.. PZ CG). imovina bra cnih drugova dijeli se na jednake dijelove (cl. odnosno buducih bracnih drugova. KO Gra d. upisanom u listu nepokretnosti br . PZ CG) i pravne prirode ovog ugovora proizilazi da bracni ugovor moze sadrz avati razlicite odredbe. KO Grad. ako bi sadrzavao odredbe privatne i intimne prirode. Odredbe kojima se vrsi drugacije regulisanje imovinskih odnosa u odnosu na zakon ski imovinski rezim (iskljucuje se zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova) u vidu ugovaranja drukcijih (nejednakih) dijelova u zajednickoj bracnoj imovini izmedu bracnih drugova (clan 293. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4 na dvosobnom stanu . ako bi se u nijele odredbe koje imaju karakter zelenaskog ugovora.ili da se sporazumiju da svakom bracnom drugu pripadnu pojedine stvari ili prava iz zajednicke imovine (npr. ako bi se unijela odredba o traj nom odricanju prava na diobu zajednicke bracne imovine (vidi cl. Naprijed naznacene odredbe bile bi nistave. a bracni drug CD ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu upisanom u listu ne pokretnosti br.3. u skladu sa zakonom. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG). PZ CG).158. PZ CG). Odredbe o promjeni statusa stvari i prava iz posebne imovine bracnih drugova u z ajednicku . KO Grad ). ali iz opste defini cije (cl. do 284. Porodicni zakon nije odredio bitne elemente (sadrzaj) bracnog ugovora. ako bi se povrijedila zakonom propisana prava i obaveze roditelja (bracnih drugova ) prema djeci. tako da odrede dijelove u citavoj imov ini (npr. 301. st.

u jednom dijelu trose za tekuce potrebe bracne zaj ednice. P R I m J E R I Ugovaranje da se novcana sredstva koje ce bracni drugovi ostvariti kao zajednick u bracnu imovinu (plata i sl.bracnu imovinu i obrnuto. a u ostalom dijelu da budu posebna imovina (tzv. Ugovaranje da se prihodi od igara na srecu smatraju posebnom imovinom.). rezim odvojenosti imovine ). . Ugovaranje da prihod od izdavanja u zakup posebne imovine postane zajednicka bracna imovina.

P R I m J E R I mogu odrediti da neke stvari iz zajednicke bracne imovine posjeduje i koristi je dan bracni drug. bracni drugovi imaju pravo da u svako doba spor azumno utvrde svoje udjele u zajednickoj imovini. a sto su i br acni drugovi u slucaju bracne imovine. Sporazum o diobi zajednicke br acne imovine. Odredbe stvarnog prava koje tretiraju zajednicku svojinu i odredbe Porodicn og zakona koje tretiraju zajednicku imovinu. kao sto je u n arednom dijelu opisano.. Dioba zajednicke imovine bracnih drugova moze se trazi ti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka262. Kako zajednicka imovina bracnih drugo va ima karakter zajednicke svojine.3. te se. Ugovaranje nacina upotrebe posebne imovne. upravljanje i raspolaganje zajednickom bracnom imovinom. PZ CG). koja bi se podijelila na j ednake ili razlicite suvlasnicke dijelove. mogu unijeti odredbu o davanju u zakup odredenih stvari iz zajednicke bracne imo vine. omogucuju zajednicarima. a druge da posjeduje i koristi drugi bracni drug. 291. mogu povjeriti upravljanje i raspolaganje jednom od njih. zajednicka bracna imovina je definisana kao zajednicka sv ojina i njome bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno (cl. Zajednicka imovina bracnih drugova moze se podijeliti posebnim ugovorom o podjel i zajednicke bracne imovine. Odredbe o upravljanju i raspolaganju zajednickom bracnom imovinom Prema odredbama PZ CG. moze sadrzavati nacin diobe. nasljedivanjem). ne mogu odreci tog prava261. pod prijetnjom nistavosti. . Bracni ugovor Ugovaranje da se imovina koju je jedan bracni drug stekao kao posebnu imovinu (n pr. troskove diobe i sl. vrijeme diobe. koji moze biti sastavni dio bracnog ugovora ili biti samostalan ugovor. da se bracnim ugovorom sporazumiju na koji ce nacin vrsiti koristenje. a isto tako. smatra zajednickom bracnom imovinom. Odredbe o podjeli zajednicke bracne imovine. Odredbe o investicijama u toku trajanja bracne zajednice. ili da sve stvari koristi i posjeduje samo jedan bracni drug. podjela zajednicke bracne imovine moze b iti predmet posebne odredbe u bracnom ugovoru.

261 Clan 158. . ili da se ugovori ustupanje udjela zajednicara drugom bracnom drugu i isplata novcane naknade za ustupljeni dio. prodaju zaje dnicke bracne imovine na javnoj prodaji i podjelu tako dobivenog novca. ili da prilikom podjele. naprimjer. pojedine stvari i prava udu u dio jednog bracnog druga. a poje dine stvari i prava da udu u dio drugog bracnog druga.U pogledu nacina podjele. bracni drugovi mogu ugovoriti. 262 Clan 295. PZ CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

Cinidbe mogu biti: novcano davanje u obliku rente. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava zaloga Pravo zaloga je sredstvo obezbjedenja nekog potrazivanja i ono se moze zasnovati na stvarima i pravima. izmedu ostalog. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju sluzbenosti Pravo sluzbenosti se moze zasnovati. pa tako i bracnim ugovorom. Bracni drugovi se mogu sporazumjeti i oko troskova diobe zajednicke imovine. Bracni drugovi mogu u ugovor unijeti i klauzulu o medusobnim poklonima i vracanju poklona u slucaju razvoda ili ponistenja braka.). bracni drugovi mogu bracnim ugovorom osnovati odredena stvarna i obligaciona prava (npr. pravo sluzbenosti. ali i suvlas nicki dio nastao diobom zajednicke bracne imovine. 3. Pravo zaloga bracnim ugovorom moze se zasnovati u korist nekog od bracnih drugova ili u korist trecih lica. shodno odredbama cl. pruzanje njege odred enoj osobi i sl. pravo prece kupovine kao obligaciono pravo itd. naturalno davanje u obliku davanja plodova. pravo stvarnog tereta. Odredbe bracnog ugovora o uspostavljanju etazne svojine Etazna svojina je oblik prava svojine koji predstavlja svojina na stanu ili posl ovnoj prostoriji . s obzirom da se radi o zajednickoj svojini. a regulisane su Zakonom o svojinsko-pravnim odnosi ma.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima U pogledu vremena diobe. st. pravo zaloga. jer bi takva odred ba. Bracnim ugovorom se moze zasnovati sluzbenost na posebnoj imovini jednog bracnog druga u korist drugog bracnog druga. 158. i pravnim poslom. Sl uzbenosti se dijele na stvarne i licne. bracni drugovi se mogu bracnim ugovorom odreci diobe zajednicke imovine samo za odredeno vrijeme. etazna svojina. Zakona o svojinsko pravnim odnosima. te na cjelokupnoj zajednickoj imovini. ali ne i trajno. Pravo sluzbenosti je pravo na tudoj stvari koje daje ovlastenje njegov om titularu da na odredeni nacin koristi tudu stvar ili da zahtijeva od vlasnika te stvari da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji koje bi inace vrsio na svojoj stvari. odnosno ugovor bio apsolutno nistav. Odredbe o osnivanju odredenih stvarnih i obligacionih prava U zavisnosti od vrste i pravne prirode stvari i prava koje cine zajednicku imovi nu bracnih drugova. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava stvarnog ili realnog tereta Nosilac prava stvarnog ili realnog tereta ima ovlastenja na odredene periodicne cinidbe od svakodobnog vlasnika neke nepokretnosti. Na pravo zaloga na nepokretnosti (hipoteka) primjenjuju se o dredbe zakona kojim su uredena stvarna prava. Predmet prava zaloga u bracnom ugovoru mogu biti stvari i prava koja cine posebnu imovinu bracnih drugova.

ili drugom posebnom dijelu zgrade. kod odredbi o podjeli zajednicke bracne imovine. Bracnim ugovorom se moze zasnovati etazna svojina jednog bracnog druga na stanu koji cini posebnu imovinu drugog bracnog d ruga. takode. . sprat kuce). u bracnom ugovoru moze se zasnovati etazna svojina na jednom dijelu nepokretnosti koja je zajednicka br acna imovina i to uz pomoc prethodnog etaziranja (npr.

u roku od 30 (tridese t) dana od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. te je regul isano odredbama ZOO. U suprotnom. odredba ugovora bi bila nistava. da ponudu za njegovu prodaju prvo uputi drugom bracnom drugu. te obaveze su zakonskim imperativn im normama ustanovljene i ne mogu se mijenjati voljom stranaka. u iznosu od 20.00 (slovima: dvadesethiljada) EURA. Ako bi se bracni drugovi u bracnom ugovoru sporazumjeli da ce samo jedan od njih izdrzavati dijete ili djecu. P R I m J E R Bracni drug AB se obavezuje da ce. za slucaj razvoda braka. te izmedu roditelja i djece. bracnim ugovorom ugov oriti medusobnu finansijsku i drugu imovinsku pomoc za sebe i za djecu koju su duzni izdrzavati. Ovdje se radi o uspostavljan ju ugovornog prava prece kupovine. Bracni ugovor Odredbe bracnog ugovora o pravu prece kupovine Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. s tim da . Ako vlasnik s tvari ne ponudi njenu prodaju prvo imaocu prava prece kupovine nego je proda trecem li cu. Ovo pravo se definise kao pravo odredenog lica (nosioca tog prava) da zahtijeva od vlasnik a stvari koji namjerava da je proda. Ono je pravo obligacionog karaktera. drugom bracnom drugu CB isplatiti jednokr atnu pomoc u vidu naknade u novcu. ukoliko jedan od njih odluci prodati svoju posebnu imovinu ili suvlasnicki dio u nekoj stvari koji je nastao diobom zajednicke bracne imovine. naprimjer. odredba tog ugovora bi bila nistava ako bi se jedan od bracnih drugova o drekao prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka u zamjenu za odredenu imovinu.3. takve odredbe bracnog ugovora bi bile apsolutno nistave. imalac tog prava ima pravo da tuzbom pred sudom zahtijeva da se stvar njemu ustu pi pod istim uslovima. Medutim. da prvo njemu stvar ponudi na prodaju. Takode. a sto Zakon o drzavnom premjeru i katastru predvida kao mogucnost. tako. a ne postoji zakonsko pr avo prece kupovine. s tim sto ono ima stvarnopravni znacaj samo ako se upise u katast ar. 3 2 3 Nemogucnostugovaranjaizdrzavanjabracnihdrugovaidjece protivno zakonskimodredbama Porodicni zakon sadrzi imperativne odredbe u pogledu obaveze izdrzavanja izmedu bracnih drugova. bracni drugovi bi mogli. ali bez zadiranja u ono sto je zakonskim imperativnim normama odredeno u pogledu izdrzavanja bracnih drugova i djece. P R I m J E R I Odredba bracnog ugovora bi bila nistava u slucaju da se u tom ugovoru jedan od b racnih drugova odrekne prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka. u slucaju razvoda braka.000. bracni drugovi mogu ugovoriti u bracnom ugo voru.

se ovim ne dira u pravo tog bracnog druga na izdrzavanje u skladu sa zakonom .-------------- .

tokom trajanja braka. Obala br. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).15/2009. roden dana_______. Obala br. preda mnom.1.00 (j edanaest) casova. sa rokom vazenja do____. te zbog toga.10. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. broj_____.2009 g. a ne samo onih koji se odnose na nepokretnost i. Gospodin AB. moze se pobijati po pravilima obligacionog pr ava. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. neozenjen.. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.1. sa prebivalistem u Podgorici. u Podgorici.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima 3 3 Izmjenairaskidbracnogugovora Bracni drugovi. od dana _______. treca lica mogu saznati za postojanje ugovora koji se odnose na ne pokretnosti. kao i svaki ugovor. 3 4 Bracniugovoritrecalica(Publicitet) Porodicno zakonodavstvo Crne Gore ima odredbe o registraciji bracnih ugovora koj i se odnose na nepokretnosti. mogu tuzbom pobijati bracni ugovor ako je zakljucen na njihovu stetu265._______broj______. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave263. drzavljanin Crne Gore. izdatu od mUP-a Crne Gore. Smatramo da bi se odredenom intervencijom u Porodicnom zakonu moglo propisati uspostavljanje registra bracnih ugovora i obav ezu registracije svih bracnih ugovora. sac inim notarski zapis bracnogugovora. tj. a koji izjavljuje da je: sin A. ul. 3 5 Pobijanjebracnogugovora Bracni ugovor.-----------------------------------------------------------------------------------263 . UZZ BR. po zan imanju menadzer. JmB_________. nastanjen u Podgorici ul. Dana 14. tako sto je propisano njihovo upisivanje u katastar nep okretnosti264. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. u 11. mogu mijenjati ili raskidati ranije zaklju cen bracni ugovor na isti nacin kako je doslo do njegovog sklapanja. Povjerioci cije je potrazivanje dospjelo za isplatu. Zakon nije propisao obavezu i mogucnost registracije bracnih ugovora koji se ne odnose na nepokretnosti. Medutim. 3 6 Primjer:Bracniugovorkojisklapaju buducibracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.

3. stav 2. st. i clan 62. 264 Vidi cl. 265 Clan 287. do 292. ZOO CG. PZ CG. 301. clan 51 Zakona o notarima CG. ZOO CG.Clan 60. .

KO Grad. ukupne povrsine 120 m2.. broj______.. niti djece iz ranijih bracnih i vanbracni h veza. prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitan strankama. Po dgorica. Clan2 Na dan zakljucenja ovog ugovora.---------------------------------------------------------------------------------------mi cemo sklopiti brak za jadan mjesec. s tim da je zakljucenje braka uslov za punovaznost ovog pravnog posla. a koja izjavljuje da je: kci B. JmB________. Ranije nijedno od nas nije bilo u braku. a takode nemamo zajednicke.________. svakoodnas imaposebnu imovinu i to:-------------------a)AB ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br.-----Predmetna zgrada je etazirana. i dvoso ban stan na prvom spratu. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisan kao vlasn . ukupne povrsine od 120 m2. izdatu od mUP-a Crne Gore. neudata.3. oznacene i upisane u A listu kao parcela br. rodena dana_____u Podgorici. drzavljanka Crne Gore. koji se. nastanjena na adresi ul. kao takav. od____.-------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasa buduca zajednicka bracna imovina i nasa posebna imo vina266. povrsine 500 m2. objasnio im pravne do mete i posljedice ovog pravnog posla. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucu je zakonski rezim zajednicke imovine. zakljucujemo ovaj ugovor. kuciste i dvoriste . a u V listu je upisna stambena zgrada spratnosti P+1. sa prebivalistem u Podgorici. KO Gr ad. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanj e ovog pravnog posla. Gospodica CD. od dana________. 20. po zanimanju frizerka. broj 20. sa rokom vazenja do________. ___ broj ___. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR----------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------Drzavljani smo Crne Gore. ukupne povrsine od 240 m 2.----------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. prizemlje. tako da se sastoji od dva posebna (etazna ) dijel a i to: dvosoban stan u prizemlju. Bracni ugovor 2. prvi sprat.----------------------------Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A i V lista. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. nit i u vanbracnoj zajednici. 1/2.---U svrhu regulisanja nasih imovinsko-pravnih odnosa u braku koji cemo sklopiti. izdat od_____. oznaka dijela 1. oznaka dijela 2.

___ broj___. Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. br. od ____. KO masline.--------------------------------------------------------------------b)CD ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br. Ov. na period od deset godina i uz mjesecnu zakupninu od 1. od____.ik sa 1/1 AB. 10/1Vinograd. dok u G listu nema upisanih tereta. u kor ist mS. povrsine 5000 m2. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisana kao vlasnik sa 1/1 CD. broj 25. kao takav. .000. 266 Alternativa: samo nasa buduca zajednicka bracna imovina . prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. KO mas line. oznacena i upisana u A listu kao parcela br.____. izdat od_____. koji se. 25. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A lista. dok je u G listu upisano pravo zakupa po Ugovoru o zakupu.00 EUR (slovima:hilja du EUR).

b zadrzava kao posebnu imo vinu.b ovog ugovora . b)Da prihodi od izdavanja u zakup nepokretnosti iz clana 2. uzpredocavanjedokazaozakljucenjubrakasanjim. osim one iz clana 3.upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokr etnosti na naprijed naznacenoj nepokretnosti. kuciste i dvoriste. kako je to opisano u clanu 2. oznaka dijela 2. stranke izjavljuju da ne zahtijevaju neposreda n uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti. postaju zajednicka bracna imovina. a gospodica CD postane suvlasnik sa 2/3 dijela. ovog clana. ----------------------------------------------------------------------------------------d)Da gospodica CD postane etazni vlasnik sa 1/1 na nepokretnosti-dvosoban stan n a prvom spratu stambene zgrade. ------------------------------------------------------------------Clan3 Uslucaju da se nasa imovinska zajednica okonca drukcije nego smrcu jednogod nas dvoje. izgradene na parceli br. kuciste i dvoriste. ukupne povrsine od 120 m2. a ovog ugovora.b ovog ugovora. ukupne povrsin e 120 m2. prvi sprat. ABjevecsada saglasandaseCD. kao p osebna imovina CD. 20. povrsi ne 500 m2. KO Grad.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nakon poduka i upozorenja notara. bude u razlicitim suvlasnickim dijelovima i to: da gospodin AB postane suvlasnik sa 1/3.anarocitouslucajurazvodabraka. -----------------------------------------------------------------g) Da cemo svu nasu buducu zajednicku bracnu imovinu iz tacke f. iz Lista nepokretnosti br. 20. izgradene na parceli br. iz Lis ta nepokretnosti br. s tim da se zakupnina placa na de ponentni racun buducih bracnih partnera-ugovornih strana. povrsine 500 m2. blize opisano u tacki 2. ovog ugovora ugovara ci snose na jednake dijelove267. ugovaramo sljedece: ---------------------------------a) Da gospodica CD naznacenu posebnu imovinu iz clana 2.a ovog ugovora. prizemlje.--------------------------------------------------------------------------------------------f) Da sva nasa buduca zajednicka bracna imovina. KO Grad. ponudi ti na javnoj prodaji i tako dobiveni novac podijeliti na jednake dijelove nakon odbitk a troskova prodaje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) .na osnovuoveisprav e. oznaka dijela 1. -----------------------------------e)Da troskove redovnog odrzavanja nepokretnosti iz clana 2. dvosoban stan u prizemlju stambene zgrade. 1/2.1/2. kao posebnu imovinu.------------------------------------------------------c) Da gospodin AB zadrzava.

Da u slucaju prodaje nepokretnosti. . koja shodno clanu 3. oznacenu imovinu zadrzava kao posebnu imovinu. b ovog ugovora. a sve to u periodu od pet godina. koje se ima upisati na odgovarajucem mjestu u Listu nepokretnosti u koji je upis ana ta nepokretnost. pocev od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. ovog ugovor a. ------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Da se buduci muz AB obavezuje da ce na ime finansijskepomoci svojoj buducoj supr uzi CD. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca.d. ---------------------267 Alternativa tackama a. plac ati mjesecno iznos od 500. gospodin AB ima pravoprecek upovine. u cl. b.od momenta pravosnaznosti presude o razvodu braka. postane etazna svojina sa 1/1 gospodice CD. a u vezi sa clanom 2. 2. d i e: Svako od nas svoju. c. uslucajurazvodabraka.00 EURA (slovima: petstotina EURA) i to svakog prvog do pe tog u mjesecu za tekuci mjesec.

buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj a269 iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja. buduci muz ABseobavezujedacezasvakonase dijetekojeimapravo na izdrzavanje271. ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obave za roditelja na izdrzavanje djece. racunajuci od dana pravosnazno sti presude o razvodu. Notar ga je upozorio da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice toga. a na osnovu ovog notarsk og akta. Otpravak u svrhu izvrsenja270 ove isprave moze se izdati povjeriocu.naime finansijskepomociplacati 300. Notar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne poslj edice toga.3. -------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol . odnosn o uz predocenje dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj aiz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja. a na osnovu ovog nota rskog akta. Bracni ugovor Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravobracnihdrugovanaizdrzavanjepoduslo vimaodredenimZakonom268 -------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio strankeda odricanje od prava i duznosti na izdrzavanje nema pravnog ucinka zbog apsolutne nistavosti. ----------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. uz dokaze d a duznik u ugovorenim rokovima ne izvrsava svoju naprijed naznacenu novcanu obavezu. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. svakog prvog do petog u mje secu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu. uz predocenje dokaza o i spunjenju uslova za njenu izvrsnost. ------------------------------------------j)Da u slucaju razvoda braka.00 EUR (tristotine EURA)mjesecno i to unaprijed.za vrijemetrajanjaizdrzavanja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravoroditeljanaizdrzavanjedjecepoduslovima odredenimZakonom272 ---------------------------------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke.

Zakona o notarima CG. stav 1. u skladu sa Zakonom. 271 Ovim se ne odreduje izdrzavanje vec se ugovora vremenski period pruzanja fin ansijske pomoci djeci. Ovdje se radi o ugovaranju imovinsko-pravnih odnosa izmedu bracnih drugova. 270 Clan 83. PZ CG. --------------------da je uslov za punovaznost ovog ugovora zakljucenje braka ugovornih strana u skl adu sa Zakonom. a izdrzavanje odreduje sud uz posredovanje organa starateljstva. 269 Clan 53. PZ CG. Zakona o notarima CG. 272 Vidi cl. ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB. -----------------------------------------------------------------------------------------------268 Vidi clan 262. -----------------------------------------------------------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: ----------------------------------------------------- da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine. koji na to imaju pravo bez zadiranja u imperativne odredbe o izdrzavanju bracnog druga. . 254.idarno.

u prisustvu notara svojerucno potpisuju. te je potom zapis potpisao i ovaj notar . Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. te roditelja i djece. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. niti bilo kome . a kada se steknu uslovi za to. po sluzbenoj duznosti. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom katastru.--------------da ce notar. na osnovu ovog ugovora. --------------- . dok stranke notaru ne dokazu da su medusobno zakljucile namjeravani brak. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbi ljezba i zabiljezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. kako slijedi. moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u ka tastar nepokretnosti. ---------------------------------------------------da notar nece izdavati otpravke i prepise ovog ugovora strankama. Buduci muz AB (1x) --------------------------------------------------------------------------------------------2. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima da cinidbe iz ugovora ne vrse do ispunjenja uslova za njegovu punovaznost. Buduci muz AB (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------3. ------------------------------da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona kojim se regulisu obaveze izdrzavan ja izmedu bracnih drugova. ---------------------------Od ove isprave izdat ce se otpravci i prepisi kada stranke pridonesu dokaz o zak ljucenju braka i time dokazu punovaznost ovog ugovora:-----------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. --------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa svojine uslovljen punovaznoscu ovog ugovora. predvideni u ovom ugovoru. ----------------------------------------------------------da se. a kako slijedi:_______ ____. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odobravaju i.

pecat i stambilj) .00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. CD (potpis) NOTAR (potpis. g.U Podgorici. AB (potpis) 2. u 11.2009.10. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). dana 14.

po zanimanju menadzer. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog po sla. izdatu od mUP-a Crne Gore. broj ___ ___. Obala br. Dana 14. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. sa prebivalistem u Podgorici. a koja izjavljuj e da je: kci B. drzavljanin Crne Gore.g.10. drzavljanka Crne Gore. udata. kcerku An u. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. UZZ BR.2009 g. izdatu od mUP-a Crne Gore._______ broj______. u 11. nastanjena na adresi ul. sa rokom vazenja do____. a koji izjavljuje da je: sin A.0 9. nastanjen u Podgorici ul. Obala br.. Gospodin AB. (prvog septembra hiljadu devet stotina devedeset prve godine). sa rokom vazenja do________. -----------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to: mldb.1991. sac inim notarski zapis bracnogugovora. JmB____ _____. Podgorica. Gospoda CD. po zanimanju frizerka.1. (pedeset). ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. g. (hiljadu devet stotina deve desetu godinu).1990. za 1990. sina Jasmina. objasnio im pravne do mete i posljedice. g.00 (je danaest) casova. ozenjen.1.(prvog augusta hiljadu devet stotina devedes ete godine). i mldb. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucuje zakonski rezim za jednicke imovine. Prije toga nismo bili u braku niti u vanbracnoj zajednici. pd rednim brojem 50. rodenog 01. -----------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka.15/2009. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -----------------------------------1.3. od dana _______. broj____ _. pred maticarom Opstine Cetinje. -----------------2. Bracni ugovor 3 7 Primjer:Bracniugovorkojisklapajubracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. od dana ________. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------mi smo sklopili brak dana 01. te je taj brak upisan u maticnoj knjizi vjencani h Opstine Cetinje.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ________. JmB______ __. rodenu . preda mnom. rodena dana_____u Podgorici. sa prebivalistem u Podgorici.08. roden dana_______u Podgorici.

(prvog maja hiljadu devet stotina devedeset trece godine)------------------------Druge djece nemamo. g. ima zakonski status zajednicke imovine.--------------------------------------------------------------------------------------------Ovaj bracni ugovor sklapamo u svrhu uredenja nasih imovinsko-pravnih odnosa uslu cajuda senasaimovinskazajednicaokoncadrugacijenegosmrcujednogodnasdvoje. kao i prihod iz te imovin e.01. -------------------------------------------------------------------------------------- . pa sva nasa imovina koju smo stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice.05.anarocitousluca jurazvodabraka Do sada nismo sklopili bracni ugovor.1993.

pod brojem ____. Izvod iz maticne knjige rodenih. a koji prilog je predocen i procitan strankama koje su se upoz nale sa sadrzajem i odobrile ga. marke ____.. a nalazi se u stambenoj zgradi izgradenoj na parceli broj 5/1. komplet namjestaj za spavacu sobu. broj ____. Podgorica. ------------------Nasa postojeca zajednicka imovina sastoji se od pokretne i nepokretne imovine i osnivackihvlasnickih prava u firmi EXPORT d. ------------------------------------------------------Pokretnu imovinu cine: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Putnicki automobil. Podgorica. i Izvod iz maticne knjige rodenih.-----------------------------------------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasapostojecaiocekivana zajednickaimovina.. -----------------------------------------Clan2 Nasu nepokretnu imovinu cine sljedece nepokretnosti. i kao suvlasnik. povrsine od 500 m2. od ____. ukupne povrsine od 59 m 2.o. sa 1/1. od ____. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti. 2 uz ovu ispravu. izdat od m aticnog ureda Cetinje. sa svim potrebnim elektricnim aparatima273. izdat od ma ticnog ureda Cetinje. pojedinacno naveden u p rilogu br. U listu B . koji se sastoji od dvije sobe. komplet namjestaj za djeciju sobu. Titova br.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. izdat od maticnog u reda Opstine Cetinje. godina proizvodnje ______.. upisan je AB. broj motora ______.1a. a navedeni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. pa taj prilog cini sastavni dio ove isprave. 10. Titova bb. broj 105. broj sasije _______. Stranke su se odrekle njihovog citanja. koji cine komplet namj estaj za dnevnu sobu. kuciste i dvoriste. I sprat. kao vlasni k stana. ------------------------------------------------------------------------b) Namjestaj i pokucstvo u stanu u ul. kompletna kuhinja.o. dok u listu G nema upisanih . u ul. KO Grad. broj ____. trpezarijski namjestaj.--------c) Pokucstvo i namjestaj u kuci u mjestu Rijeka Crnojevica. stan br. od _____. kuhinje i pomocnih prostorija. reg oznake ______.. sa 1/20 na zemljistu u A listu. za koje je notar danas izvr sio neposredni uvid u katastar nepokretnosti Podgorica i ustanovio sljedece stanje: ---------------------a) Dvosoban stan koji se nalazi u Podgorici. a iz istih isprava ovaj notar je ustanov io da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene djece.

cini sastavni dio ove isprave.. po gradevinskoj dozvoli Opstine ___. kuciste i dvoriste.-------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35. nem . titova bb. povrsine od 500 m2. Na toj parceli je izgradena prizemna kuca.opterecenja. pa kao takav prilog br . -----------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 20.000 . KO Janjici. broj___. U B listu kao vlasnik. upisana u Listu ne pokretnosti. 500.000. 1. u Podgorici. od _____.00 EURA (slovima:tridesetpethiljada EURA) ---------------------------------------------------------------------------b) Parcela br. a koje su pojedinacno navedene u prilogu broj 1. uz ovu ispravu. sa 1/1. upisan je AB. dok u listu G a upisanih opterecenja. ali koja nije upisana u katastar nepokretnosti. br. 201/1.00 (slovima:dvadesethiljada EURA) -------------273 Alternativa za tacku b-: Pokretne stvari i namjestaj u stanu u ul. Prilog je od strane notar a predocen i procitan strankama koje su se upoznale sa sadrzajem i odobrile ga.

1. predu u iskljucivu svojinu supruge CD. u slucaju razvoda braka. ovog ugovor a. placati mjesecni iznos od 1.000.uzpredocavanjedokazao razvodubrakasanjim. ostane upisana u katastr u na ime i u korist AB kao njegova iskljuciva svojina.o. uz ovu ispravu iz cl. ----------------------------------------------------------------------------------------------c) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu br.----------------------------------------------------------------------------------d) da se nepokretnost blize naznacena u clanu 2. Podgorica blize opisan u cl. 2. a sto je ovaj notar utvrdio uvidom u izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Po dgorici.na osnovuoveisprave. odnosno za vrijeme faktickog prekida bracne z ajednice.000. -------------------------------------------------Clan5 (1) Suprug AB se obavezuje supruzi CD. nasa postojeca imovina se dijeli kako slijedi: -----------------------------a) da putnicki automobil (opisan u cl. b).o. b) ovog ugovora. a prvi put se placa od prvog . Podgorica.1.3. (prvog) do 05. ostane na imenu AB kao njegova iskljuciva svojina274. Placanje se vrsi mjesecno o d 01.00 EURA (jednuhiljadu EURA). sa osnovnim k apitalom od 50. tacka c). uz ovu ispravu iz cl. upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokretnosti na naprijed naznacenojnekretniniizclana2 a)------------------------------------------------------e) da nepokretnost blize opisana u cl. Bracni ugovor Clan3 U Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.1. prenese u iskljuc ivu svojinu supruge CD. a). a) ovog ugovora.--------------b) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu 1. obezbijediti fin ansijsku podrsku i to tako sto ce:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Za vrijeme trajanja razdvojenosti.3. ABjevecsada saglasandaseCD. pocev od podnosenja tuzbe za razvod braka do pravosnaznosti presude o razvodu br aka. ciji je osnivac i vlasnik uloga sa 100% AB.o. (petog) u mjesecu za tekuci mjesec. prede u iskljucivu svojinu supruga AB . od dana____. pod maticnim registarskim bro jem ___. -------------------------Clan4 U slucaju razvoda braka. ------------------------------------------------------------------f) da ulog od 100% u Drustvu Export d. upisano je Drustvo za trgovinu Export d.o.00 EURA (pedesethiljada EURA). 2. predu u iskljucivu svojinu supruga AB. koji je notar procitao strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik.

dana narednog mjeseca. -----------------------------Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih drugova na izdrzavanje pod uslovima odr edenim Zakonom. npr. -----------------------------------------------------------------------------------------274 Napomena:Pored naprijed naznacene pojedinacne podjele po stvarima u iskljuci vu svojinu. racunajuci od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. .------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) U roku 15 (petnaest) dana od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. u iznosu od 20. imovina se moze dijeliti i na suvlasnicke dijelove koji mogu biti razliciti. na kuci 1 /3 supruga.00 EURA (slovima : dvadesethiljada EURA). isplat iti pausalnu sumu novca kao finansijsku podrsku. a 2/3 muz ili ta dva sistema kombinovano (na suvlasnicke dijelove neke stvari a neke pojedinacno svakome).000.

....... ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obaveza ro ditelja na izdrzavanje djece. Notar ga je upozorio da se podvrgao prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 6.00 (tristotine EURA) mjesecno i to svakog prvog do petog u mjesecu za tekuci mjesec.................214 Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih partnera na izdrzavanje pod uslovima od redenim Zakonom275...... a na osnovu ovog notarskog akta. U slucaju razvoda braka. Notar je stranke poducio i upozorio i na sljedece:------------------------------------------------------da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine.......................-------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost............... a sve dok budu postojali zakon ski uslovi za izdrzavanje..........---------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke.............(.. u skladu sa Zakonom.-----------------------------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa . (2) Zbog placanja novcanih obaveza iz tacke 1.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 7.................. -..... a) i 1 b) clana 5. N otar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga.......... ovog ugovora. muz AB se obavezuje da ce za svako nase dijete koje ima pravo na izdrzavanje.......... ... na ime finansijske pomoci....---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 8 ....... ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB. racunajuci od dana pravosnaznosti presude o razvodu..........---------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost276..... a na osnovu ovog notarskog akta. muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazi vanja. muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazivanja... Ovim se ne dira u zakonsku obavezu i pravo roditelja na izdrzavanje djece pod uslovima odredenim Zakonom.... . Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca.... Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol idarno................... placati ponaosob po 300..............

262. 276 Vidi odredbu cl. st. ako bi to stranke insistirale odbiti ili obavezno unijeti poduku i upozorenje da to ne proizvodi p ravne ucinke. ---------------------------------------275 Vidi cl. roditelja i djece i drugih srodnika njihova duznost i pra va kad je to predvideno ovim zakonom. i dalje PZ CG.-------------------------------------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. Naime. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbiljezba i zabilj ezba stite i na posljedice kojima se time izlazu.svojine uslovljen razvodom braka. 53. Dakle. Zakona o notarima CG. 1. Prema Porodicnom zakonu odricanje od prava i du znosti izdrzavanja nema pravnog ucinka. ne smije se nikada ugovoriti odricanje od prava na izdrzava nje. Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima . i clan 83.----------------------------------------------------------------------------------------------da se na osnovu ovog ugovora moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u kata star nepokretnosti. radi se o imperativnoj normi PZ po kojoj je medusobno izd rzavanje bracnih i vanbracnih partnera.

te roditelja i djece. 3. pecat i stambilj) 4.AB(potpis) 2. . Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi.1. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. 50a. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1 muz AB (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.t. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.1. muz AB (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. svojerucno potpisuju. ------------U Podgorici. dana 14. te je potom zapis potpisao i ovaj n otar. u vezi sa st.4. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustvu notara. po sluzbenoj duznosti.g. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). CD (potpis) NOTAR (potpis. Zakona o notarima). 51. kako slijedi.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1.----------------------------------------------------------da ce notar. Od ove isprave izdat ce se odmah otpravci i prepisi -----------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom ka tastru. u 11. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------3. istog clana i u vezi sa cl. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova 4 1 Pravnekarakteristike Karakteristike ovog ugovora su sljedece: Za punovaznost ovog ugovora obavezna je forma notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave (cl. a kako slijedi:_______ ____. u skladu sa Zakonom.10.2009. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona o obavezi izdrzavanja izmedu bracni h drugova. st..

303.Na imovinsko pravne odnose bracnih drugova ne moze se ugovoriti primjena prava druge drzave (cl. pored odredbi cl. primjenjuju i odredbe cl. 293. Zajednicka imovina bracnih drugova ima status zajednicke svojine i na nju se. PZ CG. 298. Zakona o .153. PZ). 160.

ul. Gospodin AB. za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka i bez ikakvih vremenskih ogranicenja. Gospoda CD. traziti diobu koja moze biti sporazumna ili sudska.15/2009.10. sacinim notars kizapis ugovoraopodjelizajednickebracneimovine. rodena dana_____u Ljubljani. Bracni drugovi mogu u svako doba. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. ul. 1. drzavljanka Crne Gore. nastanjen u Podgorici. 4 2 Primjer:Ugovoropodjeli zajednickeimovinebracnihdrugova kojaseprenosiuiskljucivusvojinu jednogbracnogdrugauz placanje naknade Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova277.. ozenjen. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima svojinsko pravnim odnosima CG. 293. broj_____. sa prebivalistem u Podgorici. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.(u daljem tekstu:suprug) ----------------------------------------------------2. u 11.1.1. drzavljanin Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. jedna stranka ne zna slu zbeni jezik. Obala br. ili jednom dijelu imovine. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. JmB_________. Dana 14. a koji izjavljuje da je: sin A. g. upis svojine je vezan za isplatu naknade._______. JmB______ __. broj______. od dana _______. PZ). roden dana_______u Podgorici. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ta imovina se moze sporazumn o podijeliti tako da se odrede dijelovi u citavoj imovini. sa rokom vazenja do____. izdatu od mUP-a Crne Gore. od dana_______. U vezi sa zajednickom imovinom bracnih drugova. tj. UZZ BR. st. ili da jedan bracni drug isplati drugom novcan u vrijednost njegovog dijela (cl. po zanimanju menadzer. izdatu od mUP-a Crne Gore. ili na pojedinoj stvari. izdaje se otpravak dijela akta do isplate naknade.00 ( jedanaest) casova. Obala br. a koja . preda mnom. broj____ __. opsirnije vidjeti u prethodnom tekstu o imovini bracnih drugova i o bracnom ugovoru. sa prebivalistem u Podgorici.2009._sa rokom vazenja do________. prenosi se svojina na nepokretnosti sa 1/1 na jednog bracnog druga koji p reuzima dug obezbijeden hipotekom na toj nepokretnosti i placa novcanu naknadu drugom bracnom drugu na ime njegovog dijela. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------1.

na sastavljanje ov og notarskog 277 Cl. 158. udata. .(u daljem tekstu: supruga) ---------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji uvjerio sam se da gospoda CD ne vlada u dovoljnoj mjeri crnogorskim jezikom.izjavljuje da je: kci B. 293. Podgorica. Porodicnog zakona CG i cl. po zaniman ju frizerka.________. nastanjena na adresi ul. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. te je na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke.

pod brojem ____. od ____ i Izvod iz maticne . (u dalj em tekstu: sudskitumac).1965. niti je bilo kod od nas zivio u vanbra cnoj zajednici. objasnio im pravne do mete i posljedice.___.01.------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to:_______________. br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. ali se od toga odustalo.-------------------------. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. a takode u nasu zajedn icku imovinu ulaze i pokretne stvari280. pod rednim brojem___. Tuzba za razvod braka po dnesena je Osnovnom sudu u_________. izdat od maticara Opstine Cetinje. ----------------------------------Prije ovog braka nismo zakljucivali brak.4. sa rokom vazenja do________. medutim. tako da smo u katastru nepokretnosti upisani kao zajednicari sa neporedijeljenim dijelovima na zajednickoj imovini. a brak je upisan u maticnu knjigu vjencanih za mjesto ______. Vec sest mjeseci zivimo odvojeno i namjeravamo se razvesti.-----------------------------------Poducio sam stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo pril aganje ovom izvorniku. JmB_____. broj ____. taj razvodbraka nije uslov za nas danasnji ugovor279 Ovaj ugovor o podjeli zajednicke imovine zakljucujemo neovisno od toga da li ce i kada nas brak biti razveden. --------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine) u Ljubljani. Izvod iz maticne knjige rodenih. rodena 01. koja se sastoji od nepokretnosti. koji m je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. na stanjena u Podgorici ul.______. izdat od maticara Cetinje. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic . stra nke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPODJELIZAJEDNICKEIMOVINEBRACNIHDRUGOVA UVODNE NAPOMENE ------------------------------------------------------------------------------------------Zakljucili smo brak dana________. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. -----------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsio sam uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. od_____.Do sada nismo zaklju civali bracni ugovor. pred maticarom Opstine _____. od _____ . Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. od dana________. broj______.--------------------. izdatu od mUP-a Crne Gore. prilaze uz ovaj izvornik278.

povjerilac jednog bracnog druga koji se ne moz e namiriti iz posebne imovine tog bracnog druga. PZ CG. osim ako to nije rezultat njihovog ugovora . odnosno ne moze se pod prijetnjom nistavosti odreci prava da se zahtijeva dioba. 289. I tada s e moze zakljuciti ugovor o diobi. Pravo na zakljucenje ovog ugovora nikada ne zastarijeva i ne moze se to p ravo iskljuciti. 76.cl. PZ. izdat od maticnog ureda Cetinje. kada se smatra kao da je upis i zvrsen na oba bracna druga. st. Navedeni dokumenti u origin alu se prilazu uz ovaj izvornik. Stranke su se odrekle njihovog citanja. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepo kretnosti. PZ u kojem je regulisano da se dioba zajednicke imovine moze t raziti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka. pored bracnih drugova. PZ i cl.knjige rodenih. shodno clanu 293.----------278 Vidi cl. 280 Vidi cl. imaju i drug a lica. 2. a pravo na to. Dioba zajednic ke svojine se moze izvrsiti tako da se utvrdi suvlasnicki (idealni) dio ili da svakom od zajednicar a pripadne odredena stvar u svojinu sa 1/1 itd. tada mogu zahtijevati da to sud utvrdi. 295. 1. broj ____. kao sto su nasljednici umrlog bracnog druga. Zakona o notarima CG. a iz istih isp rava ovaj notar je ustanovio da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene dje ce. 46. 279 vidi cl. Moze biti upisan na zajednickoj svojini i samo jedan bracni drug. st. od ____. 289. Ako zaj ednicari ne mogu postici sporazum o diobi. .

izjavivsi da su upoznati s njim.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan1 Pokretne stvari se sastoje od:----------------------------------------------------------------------------------1) putnickog motornog vozila. 0x10.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijednost ove nepokretnosti stranke saglasno odreduju na iznos od ____ EURA (sl ovima: -) Clan3 Ovim smo se sporazumjeli da putnicko motornovozilo. upisane su ugovorne strane. koji je prilog ovom ugovoru. upisana u Listu nepokretnosti br. korisne stambene povrsine od 200 m2. a ciji pop is smo zajednicki izvrsili i sacinili zapisnik o popisu stvari. -----------------------Prilog je strankama predocen.---------------------------------------------------------------------------------------------------U listu V upisana je stambena zgrada spratnosti: prizemlje i jedan sprat. ustanovljeno je da je nepokretnost stranaka koja ula zi u zajednicku imovinu. gabarita 10. koji je u saobracajnoj d ozvoli upisan kao svojina supruga AB. za KO___ i oznacena u listu A kao parcela br. ___. Clan2 Na osnovu izvrsenog uvida u evidenciju katastra nepokretnosti. ali nisu zeljele njegovo citanje. povrsine od 500 m2. sa 10% godisnje kamate. ----------------------------------------------Clan4 Nadalje smo se sporazumjeli da namjestaj i pokucstvo. ------------------------------------------------------------------U listu B . prede u iskljucivosvojinu supruga AB. koji ovaj notar. marke ______(svi podaci). za iznos kredita od ____._____ u Podgorici. ---------------------Vrijednost ovih stvari stranke saglasno odreduju na iznos od ________ EURA (slov ima: __). Vrijednost tog vozila saglasno cijenimo na iznos od ____ __. koji se nalaze u nasoj kuc i. kao imaoci prava zajednicke svojine sa neopredijeljenim dijelovima282. 0 m. ovog ugovora. na zahtjev stranaka. ta cka 1. blize oznaceno u clanu 1. te su ga odobrile i taj prilog se prilaze uz ovu ispravu i cini njen sastavni di o.-----2) namjestaja i pokucstva koji se nalaze u stanu u ul. __ kuciste i dvoriste. izvrsio danas281. -----------------------------------------------------------------U listu G upisana je hipoteka u korist banke____. u .

. kako je to naznaceno u cl. prema zapisniku koji je prilozen uz ovu ispravu. ovog ugovora. . sporazumjeli smo se da predu u iskljucivo svojinu supruge CD. blize opisane u clanu 2. 1. koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama .ul. 282 Vidi cl.______. izdat od____. 76. dana___. sa 1/1 dijela. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.___za KO___. prede u iskljucivosvojinu supruge CD. Moze se raditi i o zajednickoj svojini iako je samo jedan bracni drug upisan. --------------------------------------------------------------Clan5 Nekretnine. tacka 2. ----------------------------------------------------------------------------281 Alternativa: Na osnovu izvrsenog uvida u Prepis lista nepokretnosti br.

te zakonske zatezne kamate u slucaju zakasnjenja plac anja. kao povjeriocu preuz etog duga. opisaneuclanu2 ovogugovora.ana osnovuovognotarskogzapisa.000. - . iz nosi____ EURA._kod banke __ ____. -------------------------------------------------------------------------Notaru je nalozeno da prepis ove isprave dostavi Banci____. ovog ugovora opterecena hipotekom za kredit u i znosu od_______. odnosno nakon ispunjenja uslova za izvrsnost ov og akta. --------Izvrsni otpravak ove isprave izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. Naprijed naznacena obavijest Banke____ _. na danasnji dan kao dan obracuna. sa 10% godisnje kamate.____. prilaze se uz ovaj iz vornik nakon sto je u cijelosti procitana strankama283.00 EURA (petnaesthiljada EURA). sa pismom i molbom da mu izda saglasnost za ovo preuzimanje duga ---------------------------Za iznos preuzetog duga supruga CDizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnostina osnovuovognotarskogzapisa284. kao takva. uz obavez u predocavanja dokaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Za ovaj prenos svojine supruga CD obavezuje se da ce suprugu AB isplatiti jednok ratni novcani iznos od 15.4. CD pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnost i. Prema pisanoj obavijesti Banke _____.---Zbog ove obaveze placanja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 Kako je nepokretnost iz clana 2. iznos neplacenog duga koji se preuzima. a banka je izjavila spremnost da ce dati saglasnost za ovaj prenos hipotekeipreuzimanje duga. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana zakljucenja ovog ugovora i to uplatom na konto supruga AB. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. supruga CD p ristaje na prenos svojine na nepokretnosti zajedno sa naznacenom hipotekom ipreuzima dugza koje su do sada bracni drugovi solidarno odgovarali. br. broj____. sa dokazima da duznik ne ispunjava svoje obaveze iz preuzetog duga. od ___ prezentovana je u originalu i. a radi oslobadanja supruga AB od te obaveze. ----------------------------------------------Notar je prije toga upozorio suprugu CD na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. a koji jos uvijek nije isplacen.

osim ako je na to pri stao hipotekarni povjerilac. Zakona o svojinsko-pra vnim odnosima. 455. na novog vlasnika ne prelazi i oba veza cije je ispunjenje bilo obezbijedeno hipotekom na tu nepokretnost. 285 Clan 151 i clan 160 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. . odnosno u ovom slucaju hipotekarnog povjerioca. a u skladu sa Zakonom285.Notar je stranku CD prije toga upozorio na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. stav 4. Prema clanu 327.----------------------------------------------------283 Vidi cl. Zakona o notarima CG. stav 1. i clan 83. 284 Clan 53. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Stranke medusobno odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke na stvarima koje su predmet ovog pravnog posla. ZOO CG. i 456. otudenjem nepokretnosti opterecene hipotekom. Za preuzimanje duga potreban je pristanak povje rioca.

katastru ili bilo k om dugom licu otpravak ili ovjereni prepis ovog izvornika koji sadrzi izjavu supruga AB o sagl asnosti za prenos i upis svojine u katastru nepokretnosti u korist CD286. -----------------------------------da ce supruga CD svojinu na nepokretnosti steci tek sa upisom prenosa svojine u katastru nepokretnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da ce. sn osi supruga CD.------Notaru se zabranjuje da prije toga izdaje supruzi CD. stranke saglasno izjavljuju da sve troskove vezane za ovu ispravu: troskove notara.sa1/1 dijelananepokretnostiizclana2 ovogugovora (clausula intabulandi).ukatastrunepokretnostiizvrsi upissvojineukoristsuprugeCD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu. ----------------------------------------------------------da i kako predbiljezba prenosa svojine osigurava suprugu CD i upozorio na rizike kojima se izlaze u vezi s tim. -----------------------------------------------------------------------------------------Notaruje nalozenodapodnesezahtjevzaupissvojinenadleznom katastru nepokretnosti tekondakadamustrankaABupisanojformipotvrdidamujeisplacennovcaniiznos iz clana5 ovogugovora.na osnovuovogugovora. ilikadato strankaCD dokazeizvodom sa bankeikadaBanka_____ dostavinotarusaglasnostzapreuzimanjedugaizclana6 ovogugovora. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet nepokretnosti. po ispunjavanju uslova iz ovog ugovora notar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 10 Notar je stranke poducioiupozorioiosljedecem: ---------------------------------------------------da se ovim ugovorom vrsi podjela zajednicke bracne imovine. dost aviti nadleznom katastru nepokretnosti otpravak ovog akta radi upisa prenosa svojine. po sluzbenoj duznosti. ------------------------------------------Od ove isprave dobivaju kada se steknu uslovi iz ovog ugovora: ------------------------------------- . banci. ali su stranke saglasno od toga odustale. kao i Pore skoj upravi. --------------------------------------------Clan9 Nakon sto je notar stranke poducio da za troskove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugacije dogovoriti.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan8 SuprugABje saglasandase.

Prilikom sacinjavanja otpravka dijela akta. na zahtjev stranaka. odn osno otpravak dijela akta. radi zastite prenosioca prava svojine. notar ce kopiranjem izostaviti claus ulu intabulandi i na tom mjestu napisati biljesku da je ona izostavljena do isplate cjelokupne naknad e ili ispunjenja drugih uslova. Zakona o notarima CG. a ne daje se u posebnoj ispravi. shodno clanu 88. . a u ovom slucaju nece sadrzavati clausulu intabulandi dok se ne ispune ugovoreni uslovi. a u potvrdi otpravka notar ce naznaciti koji su dijelovi akta ispusteni. koji nece sadrzavati odredeni dio i zvornika.Otpravak: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Suprug (1x): -------------------------------------------------------------------------------------------------------286 Napomena: Notar. u ovom slucaju moze izdati djelimicni. Ovo je jedan od instrumenata obezbjedenja za prodavce ili druge p renosioce prava u slucaju kada u samom notarskom aktu je data clausula intabulandi.

-----------------------------------------------U Podgorici.4. te ga slobodnom voljom odobrile i potpisale. Notar je ovu ispravu procitao strankama u prisustvuiuz sudjelovanje naprijed naz nacenogsudskogtumaca. pecat i stambilj) . (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). CD (potpis) NOTAR (potpis.2009.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. dana 14.10. neposrednim pitanjima uvjerio se da ovaj akt odgovara volji stranaka. da su sadrzaj ovog akta razumjele. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Supruga (1x): ----------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1x): ---------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x): --------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta dobijajuodmah::------------------------------------------------------------------Banka (1x):--------------------------------------------------------------------------------------------------------suprug (1x): ------------------------------------------------------------------------------------------------------Supruga (1x): -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. a kako slijedi:_______ ____. u 11. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac i notar. g. AB(potpis) 2. kojijestranciCDpreveo cjelokupnitekstovogakta. pa su one izjavile da je tako postupljeno.

predsjednik Osnovnog suda. Zakona o nasljedivanju i cl. pod prijetnjom nistavosti. Zakona o nasljedivanju) i zapis o testamentu po pravilima za sudski testament-pravilima vanparnicnog postupka i uz primjenu pravila za sastavljanje notarskog zapisa (cl. Obavezna forma notarskog zapisa i sa njime izjednacenog zapisa o potvrdi privatn e isprave u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 1. 289 Sluzbeni list Crne Gore br. 27/06. ili z apisa o potvrdi privatne isprave i zapisnika. ako to stranke zahtijevaju. 288 Sluzbeni list R CG br. moze sve ostavinske predmete povjeriti na rad notarim a sa sjedistem kancelarija u podrucju tog suda290. 69. propisao je za takve poslove formu notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog za pisa o potvrdi privatne isprave. 135. t. Sud moze povjeriti notaru popis i procjenu zaostavstine. papira od vrijednosti ili dragocjenosti (notar kao povjerenik suda. Zakona o vanparnicnom postupku CG). Kako su naprijed naznaceni zakoni doneseni poslije Zakona o notarima. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota i nasljednickih izjava. novca. to ce biti olaksana praksa postupanja prvih notara u Crnoj Gori. nakon ocjene stanja u svom sudu. kod sljedeci h nasljednopravnih poslova: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (cl. clan 94. 3. 290 Clan 147 do 157 Zakona o vanparnicnom postupku CG. 52. takode. 1. Zakonska regulativa i nadleznost notara Materijalno nasljedno pravo u Crnoj Gori regulisano je Zakonom o nasljedivanju28 7. Notar kao povjerenik suda u ostavinskom postupku. st. a ostavinski i drugi postupci koji se ticu nasljedno . Zakon o notarima (clan 51.1. st. . 74/08. takav testament ima svojstv o sudskog testamenta kojeg moze sastaviti ne samo notar vec i sud. Notar moze (fakultativna nadleznost) vrsiti sastavljanje notarskog zapisa. 47/08. 287 Sluzbeni list Crne Gore br. Zakona o notarima). cuvanje ostavinskih isp rava. CG). Postoji obavezna i fakultativna nadleznost notara u pojedinim pravnim poslovima sa nasljedno pravnim elementima i dejstvima. propisana je kod sastavljanja ugovora o dozivotnom izdrzavanju. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju i ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota regulisani su u Zakonu o obligacionim odnosima289 .pravnih poslova. regulisani su Zakonom o vanparnicnom postupku288.

da bi mogao trazi ti odobrenje za gradnju kuce na placu koji mu je kao nasljedniku pripao. u cilju da bi se njome samo potvrdilo on o sto po pravilu nastupa po sili Zakona. Pozitivna nasljednicka izjava je ona koja glasi na prijem nasljeda. jer ce sud. odnosno raspolaganja pravom koje je naslijedio (npr. i takva izjava d olazi u obzir ako neki nasljednik zeli da. jer se svojina na zaostavstini stice po sili Zakona u momentu smrti ostavioca. zavisi od volje nasljednika. odnosno da se nece koristiti mogucnoscu odricanja od nasljeda. po bilo kom osnovu izjasni da hoce to da bud e. ako se l ice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. Dakle. bez obzira da li su se nasljednici izjasnili. po prijemu smrtovnice. Davanjem pozitivne nasljednicke izjave. kada prema objektima zaostavstine preduzima pravne akte svojinskog raspolaganja. tj. tj. provesti postupa k. Nasljednicka izjava moze biti pozitivna i neg ativna. kako je to naprijed naznaceno. Nasljednicka izjava 2. mad a. ak o se nasljednik ne odrekne nasljeda291. po bilo kom osnovu izjas ni da ne zeli to da bude. da bi povecao svoju kreditnu sposobnost). Zbog toga ona nije obavezna. to jednom nasljedniku moze biti potrebno da bi otklonio svaku sumnj u i neizvjesnost u pogledu njegovog svojstva kao nasljednika (npr. posto se to postaje po sili Zakona. dakle. pozitivna nasljednicka izjava nije potrebna za postaja nje nasljednikom. donijeti rjesenje o nasljedivanju. tj. moguca je pozitivna i negativna nasljednicka izjava.292 Precutna je kada nasljednik bude raspolagao cijelim ili jednim dijelom zaostavst ine. jos prije svrsetka ostavinskog postupka.2. hoce da se primi nasljeda koje mu je po sili Zakona pripalo u momentu smrti osta vioca. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakt er. Negativna nasljednicka izjava je ona koja glasi na odricanje od nasljeda. on a postoji ako se lice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. Bitno je samo da su uredno pozvani. otudio ili za lozio . Izricita je kada nasljednik da pozitivnu nasljednicku izjavu pred sudom do zavrs etka rasprave o zaostavstini ili pred notarom. u formi notarskog zapisa. Pozitivna nasljednicka izjava moze biti izricita ili precutna. ucin i izvjesnim da se on tog svojstva prima. Nasljednicka izjava Zakonodavstvo Crne Gore usvaja koncepciju da zaostavstina umrlog lica prelazi po sili Zakona na njegove nasljednike u trenutku njegove smrti i to konacno i trajno.

. tako da to pokazuje njegovu namjeru da se prema tim objektima ponasa kao da su njegovi. Zakona o notarima CG. 292 Clan 51. a to znaci da je time pokazao da se prima nasljeda. odnosno da se odrice mogucnosti odbijanja nasljeda. takva izjava se moze dati od strane nasljednika ili njegovog zastupnika i to dir ektno u zapisnik kod suda koji vodi ostavinski postupak do zavrsetka rasprave. Davanje nasljednicke izjave regulisano je odredbama cl. 131. 130. ili u p o 291 Cl. Zakona o naslj edivanju.-139. Zakona o nasljedivanju CG.neke stvari iz zaostavstine).

a to je obavezna forma notarskog zapisa. Ukoliko jedno lice nema tu sposobnost u momentu davanja nasljednicke izjave (maloljetnik koji nije navrsio 14. ali se ne moze opozvati. Nasljednicka izjava. odnosno. Nasljednicku izjavu moze dati neposredno sam nasljednik ili je moze dati preko p unomocnika. nasljednic ka izjava zakonskog zastupnika. Otuda se za davanje nasljednicke izjave od strane nasljednika zahtijeva puna poslovna sposobnost. godina ili je liseno poslovne sposobnosti). a to s u: da je validna u pogledu predmeta. da je davalac nasljednicke izjave poslovno sposoban. posebno ako glasi na odricanje od nasljeda. Pri tome. nasljednicke izjave ( vidi clan 86. mora biti u formi glavnog posla. a posebno moze se odreci nasljeda tek . u njegovo ime. a za sto je propisana obavezna forma notars kog zapisa i sa njim izjednacenog zapisa o potvrdi privatne isprave293. tj. primiti nasljede. Uslovi za punovaznost nasljednicke izjave su opsti uslovi propisani u ZOO za pun ovaznost pravnih poslova i uslovi iz Zakona o nasljedivanju. mora biti sastavljena u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. punomocnik moze odre ci nasljeda. da je u njemu izricito navedeno da se.53. da je uredno zastupan. sa njim izjednacen og. Zakona o notarima). 3. uslovljena je saglasnoscu starateljskog organa295. zapisa o potvrdi privatne isprave. osnova i da je izraz slobodne volje. te Zakona o notarima. u ime vlastodavca kao nasljednika. data u ime sticenika. ZOO CG. a ako izjavu daje preko zas tupnika. nasljednicku izjavu ce dati njegov zakonski zastupnik. tj. Nasljednicka izjava koja se daje u posebnoj ispravi i koja se dostavlja sudu. i to akata raspolagan ja. Punomocje treba da bude specijalno. st.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sebnoj ispravi koja se podnosi sudu. s tim sto punomocje za davanje nasljednicke izjave u posebnoj ispravi koja ce se dostaviti sudu. da je ispostovana forma i postupak davanja nasljednicke izjave. da ne postoje mane volje. ili primiti nasljede i ustupiti ga nekom od sunaslje dnika. tj. jer se u suprotnom moze ponistavati294. t.1. Osobine nasljednicke izjave Nasljednik moze dati nasljednicku izjavu. po d prijetnjom nistavosti. koja bi glasila na odricanje od nasl jeda. proizvodi imovi nska dejstva koja odgovaraju dejstvu pravnih akata inter vivos.

PZ CG. Zakona o nasljedivanju CG. da li se prima nasljeda i ustupa nekom od sunasljednika ili da li se odrice nasljeda. stav 3. stav 3. ili testamentarni nasljednik. 293 Clan 125. mora sadrzavati izjasnjenje u pogledu toga po kom se osnovu nasljedivanja daje izjava (npr. Zakona o vanparnicnom postupku CG. ili kombinovano. 295 Clan 308. stav 2.). a kada je to potrebno po clanu 308 stav PZ CG i uz saglasnost organa starateljstva. 294 Clan 136. N otar ce poduciti stranku u vezi sa naprijed naznacenim. dijete koje je navrsilo cetrnaest godina zivota moze dati nasljednicku izjavu uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja. ili nuzni nasljednik . zakonski nasljednik.kada je ono otvoreno (momenat smrti ostavioca) i to sve do zavrsetka ostavinskog postupka. te da li se prima nasljeda. . tj. kako je to Zakon o nasljedivanju propisao. i clan 66. Nasljednicka izjava mora biti u sadrzaju precizno odredena.

s obzirom na pravne ucinke nasljednicke izjave. na odnose ustupioca i primaoca primjenjuju pravila o poklonu297. odnosno o prenosu imovine medu zivima.) posebno i specificno propisuje da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je naslje dniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. odrice se primanja nasljeda poljoprivrednog zemljista. Odricanje u korist odredenog nasljednika smatra se izjavom o prijemu nasljeda. 2. 136. za ovakvu naslje dnicku izjavu ne vaze pravila odricanja od nasljeda. po prije mu ustupljenog dijela.296 jer bi. . sto znaci da se jedno lice ne moze primiti.2. st. a prihvatiti se naslje da na kuci). a odreci se testamentarnog nasljeda na drugoj imovini ostavioca. ali se moze prihvatiti zakonskog dijela nasljeda na nekoj imovini. a sto je veoma bitno.1. Ako se radi o ustupanju nasljeda. 297 Clan 134. stav 3. 296 Clan 136. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. notar ce poduciti i upozoriti stranke da se. Riva br. Zakona o nasljedivanju CG. jer s e u konkretnom radi o sticanju. odnosno odreci samo jednog dijela zaostavstine. uz istovremeno ustupanje nasljednog dije la300 po osnovu zakonskog nasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. u okviru zakonskog nasljedivanja. pa s tim u vezi. tome ce notar poduciti i upozoriti davaoca izjave. narocito imovinske. ali prihvata nasljede kuce u gradu). kod zakonskog osnova pozivanja na nasljede. koje bi mu po jednom osnovu pozivanja na nasljede trebalo da pripadne (npr. Zakon o nasljedivanju Crne Gore (cl.. stav 1 Zakona o nasljedivanju CG. u suprotnom. uz istovremeno ustupanje nasljednog dijela299. ne moze se opozvati. Zabrana djelimicne nasljednicke izjave o odricanju od nasljeda vazi posebno za svaki osnov pozivanja na nasljede . Ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. dolazilo do povreda prava drugih lica koja su ona stekla i do onemogucavanja normalnog toka ostavinskog postupka. Kod izjave o odricanju od nasljeda postoji zakonska pretpostavka da se odricanje odnosi i na potomke onog koji se odrekao. ne moze se. Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda ne moze biti djelimicna. pa bila ona u smislu odricanja ili primanja nasljeda. ne moze biti djelimicna (npr. odreci nasljeda na stanu. 2 1 Primjer:Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje Nasljednicka izjava o prijemu nasljeda. tako da u okviru jednog osnova. Nasljednicka izjava Jedanput data nasljednicka izjava. ni pod uslovom298 u okviru jednog osnova pozivanja na nasljede.

298 Clan 134. 3. 1. 300 Cl. 299 Clan 134. 51. . stav 1. Zakona o nasljedivanju CG. Zakona o nasljedivanju CG. 134 i 136 Zakona o nasljedivanju i cl. Zakona o notarim a. stav 2. t. st.

. Borovi br. kao zakonski nasljednik.g. od dana 01. rodena 01.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom UZZ br.1/2009.1. izdat od maticara ____. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave.10. Ul. dolje potpisanim notarom misic misom. otvoreno nasljede iza umrlogMaricDraga na. od ___. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la302. preda mnom. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. od ___. Notar j e stranku poducio . Poziv naznacenog suda.g. pristupila je: -------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana.01. Stranka ne trazi njihovo citanje. drzavljanka Crne Gore. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave)..Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. od dana_____.10. rodenog dana_____u ____. sina milana. 0506. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je.2009. br.1. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. sa prebivalistem i adresom u Budvi. Izvod iz maticne knjige rodenih. u Budvi. bro j____. izdat od ____ dana____... sa sluzbenim sjedistem u Budvi . da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca i da ja ostavilac na naprije d naznacenim nepokretnostima upisan kao imalac prava svojine od 1/1.1969. ---------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. izdatu od mUP-a Crne Gore. Takode ovaj notar je utv rdio sastav zaostavstine na koju se ova izjava odnosi301. udata. te izjaviti da se prima nasljeda. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____.------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. na ime davaoca ove izjave. u ___.00 h (osam casova). prema vlastitoj izjavi. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. po zanimanj u stomatolog. JmB 0105969666666. broj____. Riva br. Iz prilozenih dokume nata notar je ustanovio da je prije davanja ove izjave. i Prepis l ista nepokretnosti br. KO masline. koji je umro dana ___.2006. p od brojem ____. ul. moze odreci nasljeda.S tim u vezi. izdat od maticara ____. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. izjaviti da se prima nasljeda. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika.05. Dana 15. u 8.

136.pravnim posljedicama svake od tih izjava. ni pod uslovom--------------------------------------------------------------------------------------301 Napomena: Nasljednicka izjava se moze dati od momenta smrti ostavioca do zavrset ka rasprave za raspravljanje zaostavstine i to na zapisnik kod suda ili u posebnoj ispravi koja se dostavlja sudu u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave.cl. 2. st. i cl. 13. . Ona se uvijek utvrduje shodno odredbama Porodicnog zakona. 302 Napomena: Naprijed naznacena obaveza notara proizilazi iz normi koje regulis u postupak sastavljanja notarskih akata. ZN.CG cl. te je zbog toga potrebno u nasljednickoj izjavi o odricanju od nasljeda utvrditi na koju zaostavstinu se ona odnosi. 2. a narocito: --------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. st. a poslovna sposobnost je uslov ovog. Izjava o odricanju odnosi se samo na zaostavstinu koja je davaocu izjave bila poznata u vrijeme davanja iz jave . kao i svih drugih pravnih poslova. kao sto je ovdje slucaj. 24.

---------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte u osta vinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana.Podrucna jedinica Budva. da je razumjel . koji je umro dana ___. sina milana. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke.2. kao p unomocnik za prijem pismena. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. po prijemu ustupljenog dijela. sinu Dragana. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. u ___. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska ili njegovog punomocnika koga on izabere. rodenog dana_____. koja se sastoji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u L istu nepokretnosti br. te upozorio na znacaj i posljedice poklona. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. stranka je dala sljedecu: -------------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU -------------------------------------------PRIMAMSE zakonskog dijela nasljeda koji mi pripada iza umrlog oca maric Dragana. ---------------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. iz ____. JmB_____.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina.1. prim jenjuju pravila o poklonu. kod Uprave za nekretnine . ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. KO masline. i svoj zakonski nasljed ni dio na zaostavstini. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. snosim sama. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave.. USTUPAM s vom bratu maric Dusku.-------------------------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. u ____.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. a kako slijedi______ ____.

svojerucno potpisuje.a sadrzinu ovog pravnog posla i da je s njim u cijelosti saglasna. kako slijedi. dana______ (slovima) ---------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (pecat. ----U Podgorici. kojeg slobodnom voljom odobra va i u prisustvu notara. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. potpis i stambilj notara) .

. od dana 01. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. JmB 0105969666666.1.1969. sina milana. Borovi br. p od brojem ____. Riva br. br. UZZ br. prema vlastitoj izjavi. od ___.S tim u vezi. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. Poziv naznacenog suda od dana_____ i Prepis list a nepokretnosti. od ___. rodena 01. u ___. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana. kao zakonski nasljednik. preda mnom. prije davanja ove izjave. broj____. br. KO masline. po zanimanj u stomatolog.10. Dana 15. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana.01. otv oreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca. Takode. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 2 Primjer:Nasljednickaizjavaoprimanju nasljedapoosnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. koji je umro dana ___. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. izdat od maticara ____. Riva br.10. drzavljanka Crne Gore.05. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. dana____. u 8. Stranka ne trazi njihovo cita nje. udata. izdat od ____. bro j____.2006. 0506. dolje potpisanim notarom misic misom. Ul.1. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).g.2009..1/2009. u ____.g. (prvog maja hiljadu devet s totina sezdeset devete godine). ovaj notar je utvrdio sastav zaostavstine na koju se ova nasljednicka izjava odn osi. sa prebivalistem i adresom u Budvi. ---------------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik.1.. izdat od maticara ____ na ime davaoca ove izjave. Izvod iz maticne knjige rodenih. ul. rodenog dana_____. te da je . izdatu od mUP-a Crne Gore. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . u Budvi. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.00 h (osam casova). Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je.

te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. koja je predmet zaostavstine. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. izjaviti da se prima nasljeda. moze odreci nasljeda.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. kao i izjaviti da se prima nasljeda. a narocito:----------------------------------------------------------------------- .ostavilac upisan kao vlasnik sa 1/1 dijela na naprijed naznacenoj nepokretnosti. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava.

kodUpravezanekretnine Podrucna jedinicaBudva ---------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. kao p unomocnik za prijem pismena. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog . ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. sinaMilana.KOMasline.rodenog dana_____. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. u ____.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska. po prijemu ustupljenog dijela. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte i podn eske u ostavinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana. a koja izjavljuje da je tako postupljeno.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on.2. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. snosim sama. Nasljednicka izjava da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje.kojije umro dana ___u ___.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. te na znacaj i posljedice poklona . stranka je dala sljedecu: ---------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU-----------------------------------------------PRIMAMSE zakonskogdijela nasljeda iza umrlog ocaMaricDragana. a kako slijedi______ ____.ana zaostavstinikojase sastoji odnepokretnosti upisanihsa1/1pravasvojineuListunepokretnostibr 1 . a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. ili njegovog punomocnika koga on izabere. -------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. ni pod uslovom-------------------------------------------------------------------------------------da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. prim jenjuju pravila o poklonu.

pecat i stambilj notara) .posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. ----U Podgorici. svojerucno potpisuje. dana__________(slovima) ---------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u prisustvu notara. kako slijedi.

1.1. izdat od maticara ____. broj____. Izvod iz maticne knjige rodenih. po zanimanj u stomatolog. sa prebivalistem i adresom u Budvi. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. Poziv naznacenog suda.g.: ovjerenom prepisu) prilazu uz ovaj izvornik.10. od ___. br. Borovi br.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 3 Primjer:Nasljednickaizjavaoodricanjuodnasljedapo osnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. otvoreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednick e izjave njegov zakonski nasljednik. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. Dana 15. Ul. Riva br.1/2009.10. bro j____.01. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric.. Str anka ne trazi njihovo citanje.00 h (osam casova). 0506. na ime davaoca ove izjave. pri je davanja ove izjave.1969.05. rodena 01. izdat od maticara ____..2009. JmB 0105969666666.g. rodenog dana_____u ____. p od brojem ____.S tim u vezi. preda mnom. KO masline.1. Takode sam utvrdio sastav zaos tavstine. koji je umro dana ___. u ___. ul. tj.. sa sluzbenim sjedistem u Budvi .----------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu (alt. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). udata. i Prepis l ista nepokretnosti. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. ----- . sina milana. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). Riva br. dolje potpisanim notarom misic misom. u Budvi. od dana_____. od dana 01. izdat od ____ dana____. kcerka ostavioca. UZZ br. izdatu od mUP-a Crne Gore. kci Dragana. Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. od ___. u 8. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. drzavljanka Crne Gore. kao zakonski nasljednik.2006. br. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. prema vlastitoj izjavi.

te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. ------------------------------------------------------------------------------------- . izjaviti da se prima nasljeda. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava.Notar je ispitao volju stranke. kao i izjaviti da se prima nasljeda. a narocito:----------------------------------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava. ni pod uslovom. moze odreci nasljeda.

u ___. sina milana..-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. kod Uprav e za nekretnine Podrucna jedinica Budva. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. u ____. stranka je dala sljedecu:---------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU ---------------------------------------------ODRICEM SE zakonskog dijela nasljeda iza umrlog oca maric Dragana. ovim izricito izjavljujem da odricanje cinim samo u svoje ime303. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. KO masline.2. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. ------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. -------------------------------------------------------------------------Ovo odricanje se ne odnosi na moje potomke (alt. koji je umro dana ___. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u . a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. a kako slijedi______ ____. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. a na zaostavstini koja se sasto ji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u Listu nepokretnosti br. po prijemu ustupljenog dijela. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. rodenog dana_____. tj. te na znacaj i posljedice poklona . prim jenjuju pravila o poklonu.1. -------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Davalac nasljednicke izjave (1x) ---------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanja ovog notarskog zapisa.---------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. snosim sama. Ovo odricanje se odnosi i na moj e potomke ).-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina.

koji regulise da odricanje od n asljeda vazi i za potomke onog koji se odrekao. U Podgorici. . ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. N otar je uvijek duzan poduciti i upozoriti stranku na naprijed naznacenu zakonsku odredbu. Zakona o nasljedivanju CG. svojerucno potpisuje.prisustvu notara. stav 2. pecat i stambilj notara) 303 Clan 131. dana_________(slovima)-----------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. kako slijedi. nakon cega je zapis potpis ao i ovaj notar.

redovni zakonski nasljedni red (izuzimajuci nuzni. koji odreduje nacin i granice testamentarn og raspolaganja. pravila o nuznom nasljednom dijelu) reguli san je normama dispozitivnog karaktera. tj. tj. Zakona o nasljedivanju CG. tako naprimjer: u clanu 28. koji po testamentu svi ostaju nasljednici. punovazan je onaj testament koji je sacin jen u obliku utvrdenom u zakonu i pod uslovima predvidenim zakonom . a u Zakonom dopustenim granicama304. 74. U tom smislu. clan 93. naslijediti se moze na osnovu zakona i testamenta. Dakle. propisano je: Zavjestalac moze testamentom raspolagati svojom imovinom na nacin i u granicama koji su odredeni Zakonom . vec su njeni dometi odredeni Zakonom.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3. koji je odreden zakonom (svi zakonski nasljednici ostaju ). bez diranja u red univerzalnih sukcesora. ZN sadrzi odredbe o formi testamenta. 3 2 Definicijatestamenta testament je pravni akt (jednostrani) koji sadrzi jednostranu izjavu posljednje volje. osnovi pozivanja na nasljede su zakon i testament. ZN i dalje. u bilo kom pogledu. postoje sljedece mogucnosti: unutar zakonskih nasljednika. prema nasljednom pravu Crne Gore. i dalje ZN postoje odredbe o nuznom dijelu. Testament 3 1 Pojamtestamentarnognasljedivanja Prema cl. Naime. sadrzi odredbe o sadrzini testamenta itd. Prema clanu 64. clan 64. odreduje se za testamentarnog nasljednika lice koje nije zakonski nasljednik. u granicama propisanim Zakonom. Zakon o nasljedivanju CG propisao je nistavost ugovora o nasljedivanju306. tj. Sloboda testamentiranja nij e bezgranicna. testament moze sadrzavati i druga testamentarna raspolaganja. 6. tj. testam entarno nasljedivanje je jedini oblik voljnog nasljedivanja305. sto znaci da je svakom licu ostavljeno da mo ze izjavom svoje posljednje volje. u bilo kojoj mjeri ili na bilo koji nacin. koja ima za cilj drugaciji raspored zaostavstin e odredenog lica u odnosu na Zakonom predvideni zakonski nasljedni red. Zakona o nasljedivanju. datu u Zakonom propisanoj formi. ali se odreduje samo legat . U vez i s tim. . o dijelu zaostavstin e kojim ostavilac ne moze raspolagati. odreduj e se drugaciji raspored nasljednih dijelova. svojom voljom mijenjati zakonski nasljedni r ed.

str. Savremena Nasljedno pravo u Jugoslaviji . cetvrt administracija Beograd 1979. Blagojevic.304 Clan 7. godine. . o izdanje. Zakona o nasljedivanju CG. 305 Vidjeti vise kod Borislav t. Zakona o nasljedivanju CG. i naredne. 306 Clan 121. do 123. 239.

prevare. jer za njegovu punovazn ost nije potrebna saglasnost bilo kog lica. iskljucena svaka mogucnost da se izjavi putem zastupnika. dolazi do nistavosti testamenta.3. testament je strogo licni pravni posao. Zakon o nasljedivanju propisuje posebna prav ila za slucaj da volja izrazena u testamentu ne odgovara pravoj volji ostavioca. S tim u vezi. te se predvida nistavost testamenta zbog nedostatka u volji zavjestaoca308. testament moze saciniti samo lice koje je sposobno za rasudivanje koje je navrsilo 15 godina zivota (tzv. ili zablude moze t raziti samo lice koje ima pravni interes i to u Zakonom odredenim rokovima309 (npr. a sto znaci da je. djelimicna nistavost). Testament 3 3 Karakteristike(osobine)testamenta testament je jednostrani pravni posao. Prema clanu 62. odnosno punomoc nika. Zakona o nasljedivanju ako su samo neke odredbe testament a manjeg znacaja unesene u testament pod prijetnjom ili prinudom. bilo da dolaze od trecih lica. Kao pravni akt.) b) testament se moze samo licno saciniti. stvarne volje. forme itd. tim prije sto se ovdje radi o jednostranom pravnom akt u dobrocinog karaktera. Posljedica nistavosti cijelog testamenta je ta s to se smatra da testament i ne postoji. zakonski nasljednici i sl. testamentarna sposobnost)307. strogo licni posao. sposobnosti. osnova. Ponistenje testamenta iz razloga prinude. odnosno testament se moze . a posebno za punovaznost jednostranih pravnih poslova u pogledu predmeta. stav 4. kad god je to i ukoliko je to vise moguce. smatra se da taj njegov dio nije ni postojao. usljed prevare. pri poduzimanju ovo g pravnog posla. Zavjestaoceva volja izrazena u testamentu treba da predstavlja njegovu stvarnu i pravu volju. lic a koja bi ponistenjem mogla dobiti neke koristi. ili u zabludi. nistave su samo te odredbe (tzv. prijetnje. izrazenu slobodno. Djelimicna nist avost se propisuje iz razloga sto je cilj da se omoguci ostvarenje prave volje ostavioca. a u slucaju nistavosti dijela testamenta (klauzule). formalni posao i opoz iv posao. pod Zakonom propisanim uslovima. U slucaju prijetnje ili prinude ili prevare ili zablude. Dakle. testament treba da ispunjava sve opste uslove koji se traze za p unovaznost bilo kog pravnog posla. Pod prijetnjom nistavosti. Ove radnje povlace nistavost bilo da dolaze od lica kojima je nesto za vjestano tim testamentom. a) testament je jednostrani pravni posao (izjava volje).

Zakona o nasljedivanju CG. 307 Clan 61. Zakona o nasljedivanju propisuje: Punov azan je onaj testament koji je sacinjen u obliku utvrdenom zakonom i pod uslovima predvidenim Zakonom . 308 Cl. jer se radi o poslu bez naknade. 62. c) testament je strogo formalni pravni posao.izjaviti od strane lica koje je po Zakonu sposobno praviti testament. nistav je. 309 Clan 63. ko ji su predvideni zakonom. testament koji ne ispunjava sve zahtjeve u pogledu forme. Forma testamenta je ustanovljena iz vise razlo ga i to: da bi se izbjegla lakomislenost. Clan 64. ZN CG. . sto znaci da je za njegovu punovaz nost potrebna Zakonom odredena forma. ZN CG. i 63.

zapovjednika broda i drugih organa javne vlasti. Svako kasnije raspolaganje zavjestaoca odredenom stvari koju je bio nekom zavjes tao. to proistice iz samog pojma i pri rode testamenta. Prema zakonskoj odredbi. i to u posebnoj ispravi (poseban opoziv) ili opoziv u kasnijem (novom) testamentu. Zavjestalac moze pisani testament opozvati i unis tenjem pismena. d) testament je uvijek opoziv pravni posao310. testament sacinjen na brodu samo ako se to lice nalazi na brodu. tj. ima za posljedicu opozivanje zavjestanja te stvari. kada nastupi samo neki od slucajeva za koje Zakon dopusta upotrebu ove forme (npr. Redovni i vanredni testamenti. u cjelini ili djelimicno. Vanredni testamenti se mogu sacinjavati samo pod odredenim okolnostima. notarski zapis o testam entu itd. izjavom datom u bilo kom obliku u kome se po Zakonu moze saciniti testament (trazi se neka od zakonsk ih formi u kojoj se sacinjava testament). te javne i privatne311. sve do svoje smrti. a to su.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da bi se izbjegle prevare. zavjestalac moze uvijek opozvati testament. Redovni i vanredni testamenti se razlikuju po nek im elementima. i to na: redovne i vanredne . mijenjati ili ukidati svoju posljednju izjavu volje. Svaka klauzula o odricanju od prava na opoziv je nistava i nece proizvoditi pravno dejstvo. 3 4 Vrstetestamenta U teoriji postoje dvije osnovne podjele testamenata. n otari312. radi pravne sigurnosti. a to znaci da se niko ne moze odreci prava da moze kasnije. testament sastavljen od vojnog starjesine. testament sastavljen od diplomatsko-konzularnog predstavnika. diplomatsko-konzularnog predstavnika. ili testame nt . vojnog starjesine. Javni testamenti su oni testamenti koji su sastavljeni uz sudjelo vanje organa javne vlasti i lica javnog povjerenja. Odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako ih zavjestalac kasnijim testamentom nije izricito opozvao ili ukoliko nisu u suprotnosti sa kasnijim tes tamentom. tako postoji sudski testament. Privatni testamenti su svi oni koji ne spadaju u javne testamente: svojerucni te stament i pismeni testament pred svjedocima. zablude i prinude koje bi mogle doci od zainteresovan ih lica radi pribavljanja koristi. Za punovaznost javnih testamenta Zakon pr opisuje da su sastavljeni uz sudjelovanje sudije. ili lica na koja je drzava prenijela javna ovlascenja. O ovome notar mora voditi ra cuna prilikom sacinjavanja zapisa o testamentu. u mnogim zemljama pa tako i u Crnoj Gori.

godine. i naredne. ZN-a CG. . cetvrt o izdanje. str. 312 Clan 52 Zakona o notarima CG. Savremena administracija Beograd 1979. 260. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . do 119. uz specificnost da ga ne sacinjava sudija. Oblik nekih vrsta vanrednog testamenta odgovara redovnom testamentu (sacinjava se i skladu sa odredbama koje vaze za sacinjavanje sudskog testamenta). 311 Vidjeti vise kod Borislav t. Blagojevic. moze se saciniti samo licu na vojnoj duznosti za vrijeme mobilizacije ili rata). odnosno lice kojem je to redovno sluzben o 310 Clan 117.sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata.

3. odredivanje supstituta. Sadrzina testamenta313 testament moze sadrzavati klauzule materijalne i klauzule formalne prirode. kvota ili individualno odredenih pred . pojacana forma. Redovni testamenti su: svojerucni testament. odnosno notar po pravilima vanparnicnog postupka. vanredni testamenti su: testament sacinjen na brodu. 30 dana nakon povratka zavjestaoca u Crnu Goru kod testamenta sacinjenog na crnogorskom brodu. o dnosno moze se javiti kroz sljedece klauzule materijalne prirode314. ili 30 dana od dana demobilisanja amenta za vrijeme mobilizacije ili ratnog stanja). sudski testament.3. testament sacinjen pred diplomatskim ili konzularnim predstavnikom Crne Gore u inostranstvu. a) Kako je testament oblik izjave posljednje volje kojom se vrsi raspored imovin e nekog lica (zavjestaoca) za slucaj njegove smrti. Testament poslovanje (npr. kod test iskljucenje koga od mogucih nasljednika iz nasljeda (nuznih ili zakonskih). dok redovni testament nema takvih vremenskih ogranicenja. komandir cete ili visi starjesina vojne jedinice). zapovjednik broda. to se sadrzina testamenta sastoji. ili 60 dana po zavrsetku rata. Vanredni testament vazi samo jedno odredeno vrijeme (npr. pisani testament pred svjedocima.5. Karakteristike redovnog testamenta: mogucnost njegovog pravljenja (sacinjavanja) u svako doba. i to: odredivanje nasljednika ili legatara. odredivanje idealnih dijelova nasljednika. Prema zakonodavstvu Crne Gore. to j e tzv. notar) vec ga sacinjava lice kome to nije redovno sluzbeno posl ovanje nego vanredno (npr. oprostaj nedostojnosti. a koji mogu sastaviti sudija osnovnog suda. negativni testament . usmeni testament. testament sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata . neogranicena vremenska vaznost.

-98. 247. ZN CG. Savremena administracija Beograd 1979. 314 Vidjeti vise kod Borislav t. i naredne. str.meta legata. 313 Vidi odredbe cl. postavljanje uslova i rokova u pogledu sticanja ili prestanka svojstva nasljedni ka ili legatara. cetvrt o izdanje. . godine. Blagojevic. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . 93.

odredivanje mjesta i nacina sahrane itd. priznanje ocinstva prema odredbama Porodicnog zakona. a nasljednikom ce se smatrati i lice kojem je testamentom ostavljena jedna ili vise odredenih stvari ili prava ako se utvrdi da je volja zavjestaoca bila da mu to lice bude nasljednik. testamentarni nasljednik je lice koje je zavjestalac odredio da naslijedi cjelok upnu njegovu imovinu ili dio imovine. ili se odrekne nasljeda. P R I m J E R Supsidijarnoodredivanjenasljednikanajednojstvari . zakonski nasljednik moze biti samo fizicko lice). ali tako da ga naslijedi prvenstveno jedno od njih. bez obzira da li su mu srodnic i ili ne i da li oni ulaze u krug mogucih zakonskih nasljednika. u slucaju da prvo oznaceno lice ne naslijedi (ako umre prije ostavioca. s tim sto se mijenja zakonski red nasljedivanja ili velicina naslj ednih dijelova. postavljanje izvrsioca testamenta ili druge akte i radnje koje nemaju nasljednopravno dejstvo. supsidijarno odredivanje nas ljednika u testamentu. to je tzv. a drugi (zamjenski nasljednici) tek sups idijarno. ne dozivi nasljedstvo. testament moze da sadrzi i klauzule formal ne prirode koje se odnose na nasljede. ili ako se odrekne nasljeda). Za testame ntarnog nasljednika moze biti odredeno bilo koje fizicko ili pravno lice (za razliku od toga.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nalaganje tereta (davanje naloga) itd. gdje testator odreduje vise lica za svoje nasljednike. testator moze testamentom odrediti lice kome ce pripasti nasljedstvo ako odreden i nasljednik (naznacen u testamentu) umre prije njega. a sto vazi i za legate316. tj. mada je najcesci slucaj da se radi o srodnicima. odredene prema cijeloj imovini. ili bude nedo stojan da naslijedi. zabrana odredenog rukovanja imovinom djece. 3 6 Detaljnijeosadrzinitestamenta 3 6 1 Odredivanje nasljednika Zavjestalac moze testamentom odrediti315 jednog ili vise nasljednika. b) Pored naprijed naznacene sadrzine. kao sto su: preporuka organu starateljstva da neko lice bude ili ne bude odredeno za starate lja maloljetnoj djeci ostavioca. priznanje ili oprostaj duga. ili ako bude nedostojno da naslijedi. tj. regulisanje pitanja imovinsko bracnih odnosa.

i dvoriste. 164/33. i stambena zgrada izgradena na toj parceli. 316 Supstitucija cl. a na nepokretnosti ciji sam ja vla snik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela br. br.1.Ovim za svoje nasljednike na jednake dijelove. 93.1. povrsine 83 m2. KO masline.164/33. kuciste. . ZN CG. povrsi ne od 83 m2. ZN CG. u KO 315 Cl. upisana u V listu nepokretnosti br. povrsine od 337 m2 iz A lista nepokretnosti br. 94.

rodena 01. --------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. (pe tnaestog oktobra hiljadu devet stotina sezdeset devete) godine. Testament masline ------. U ovom slucaju se radi o postavljanju uslova i rokova (clan 97 stav 2 ZN CG). naprimjer. ali tako da oni sticu nasljedno pravo sukcesivno. tj. ZN CG). kao zamjenskenasljednike. rodenu 15. S ukcesivno odredivanje nasljednika. ili se odreknu naslijeda. odredujem svojekcerke i to: SH. nastanjena u Velikoj Britaniji______ . o takozvanom sukcesivnom odredivanju nasljedn ika zavjestaoca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovdje se radi o tzv. U supr otnom naknadni nasljednik ne stice nasljedno pravo vec to pravo ostaje tzv. u mjestu ------. ZN CG). istekom nekog roka ili isp unjenjem odredenog uslova. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu.10.1. st. odredujem njihove bracne potomke. P R I m J E R Sukcesivnoodredivanjenasljednika . naslijedice imovinu ako za cetiri godine zavrsi fakultet). trenutno nastanjena u Austriji_____. tzv. tj. sto je po Zakonu zabranjeno (cl. trenutno. tzv. ovdje se ne radi o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. prema pravilima zakonskog nasljednog reda. i RA. 94. uslove . zavrsio odredeni fakultet. (prvog oktobra hiljadu devet st otina sezdeset pete) godine. prethodni nasljednik npr. 3. naknadni nasljednik. supstituciji. kada nasljedno pravo stice neko drugo. ZN CG). a ne radi se o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru.3.1965. odredivanju zamjenika nasljednika (vidi c l. ili rokove317 (npr. ispunjenje u slova ili tereta. st. st. tako da naknadni nasljednik stice nasljedno pravo po osnovu testame nta ako u momentu smrti zavjestaoca tzv.rod Totic. Dakle. st o je po Zakonu zabranjeno (cl. u mjestu ---------. 3 6 2 Teretiiuslovi testator moze u pojedinim odredbama testamenta postaviti terete (naloge). ili budu nedostojni da naslijede). s tim da njegovo nasljedno pravo prestane. 94. je navrsio odrede ni broj godina i nije ispunio odredeni uslov npr.10.1969. uz odredivanje nekog roka. 3. u testamentu naznaceno lice. Nasljedno pravo prvo stice prvooznaceni nasljednik. 94. i to tako da bracni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. prethodni n asljednik.rod Totic. prethodnom nasljedniku. gdje testator za svoje nasljednike odreduje vise lica.

odredujem BB (podaci).164/33.1. kuciste. i koja je oznacena kao katastarska parcela br. povrsine 83 m2.Ovim testamentom za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti. i dvoriste. iz A lista nepokretnosti br. poduslovomdadomomentamojesmrtizavrsi medicinski fakultetidado momentamojesmrtinijenavrsio28(dvadesetosam)godinazivota On je samo prethodni nasljednik. KO masline i stambena zgrada iz gradena na toj parceli br. Kao naknadnognasljednika. ciji sam ja vlasni k sa 1/1 dijela. ZN CG. u KO masline. povrsine od 83 m2.1. upisana u V listu nepokretnosti br. odredujem svog sina AA. . ----317 Clan 97. povrsine od 337 m2. 164/33.

nedozvoljeni. a narocito ako je zavjestalac odredio naloge. osnivanje zaduzbine Zavjestalac moze testamentom ostaviti jedan ili vise legata (clan 95. do 116. podizanje nadgrobnog spomenika).------------------------------------testator moze nekom duznoscu opteretiti lice kome ostavlja neku korist ili zaost avstinu (clan 97. molim ostavinski sud daodredipogod nu osobu za izvrsiocatestamenta ----------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanjeinaknadno zavjestanje ispuniiosigu ra pravanaknadnogprimaocazavjestanja. tj. ZN CG).00 EURA (slovima: pethiljada eura). ZN CG . stav 3.----------------------------------------------------------------Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. smatraju se kao da ne postoje (vidi clan 97. Postavljanje izvrs ioca testamenta u ispravi o testamentu nije nuzno. ali je to svrsishodno. 3 6 4 Izvrsiocitestamenta testament moze sadrzavati i odredbu o izvrsiocima testamenta.--3 7 Nistavosttestamenta testament je nistav: ako zavjestalac u vrijeme njegovog sacinjavanja nije imao 15 godina zivota ili n . testator moze imenovati jedno ili vise poslovno sposobnih lica za izvrsioce testamenta. Mo ze narediti da se neka stvar ili pravo upotrijebi za postizanje neke dozvoljene svr he ili osnivanje zaduzbine (clan 96.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i rok a. ZN CG)..npr. stav 1. Uslovi i tereti koji su nemoguci. Tada prethodni nasljednik. uslove ili rokove. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik . kako je to odredeno prema regul ativi clanova 113. ZN CG. naknadni nasljedni red otpad a. nemoralni. nerazumljivi ili protivrjecni. koja sredstva ce biti deponovana na mo m racunu. Ukoliko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. 3 6 3 Legati. P R I m J E R Za izvrsioca testamenta imenujem CD ---------------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. ZN CG).000.

ili je bio u zabludi (cak i ako postoji zabluda o cinjenicama koje su pobudile zavjestaoca da ucini raspolaganje ). ako je zavjestalac bio natjeran prijetnjom. ako nije sacinjen u obliku utvrdenom u Zakonu i pod uslovima predvidenim Zakonom . prinudom. .ije bio sposoban za rasudivanje.

te davati poduke i upozorenja o sljedecem: a) Kod sacinjavanja notarskog zapisa o testamentu. navesti da je izjavio da ima i da prihvata posljedice toga. pa tako i testamenta. stav 1 ZN CG i na formu i druge uslove za punovaznost.tako. naprimjer. Testament Ako su samo neke odredbe nistave zbog prijetnje. ili zablude. te dodati izjavu ostavioca da nema rodbine koja bi imala pravo na nuzni dio ili. u zakonskim rokovima. je zaostavstina ostavioca u tren utku njegove smrti. h) Predmet nasljedivanja. g) Pravno lice nikada ne moze biti ostavilac. prevare. ako ima. ako posebn im propisima nije drugacije odredeno. b) Uvijek treba upozoriti na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. tako i kad se imovina zavjesta za osnivanje nekog pravnog lica (ali pod uslovom da to pravno lice bude osnovano). to mogu biti stvari i prava koja pripadaju pojedincima. .3. f) testament se ne moze nikada saciniti preko punomocnika ili zakonskog zastupni ka (strogo licni pravni posao). Ponistenje moze traziti samo lice koje ima pr avni interes. 3 8 Ostale napomenekodtestamenta Notar je duzan voditi racuna. kao sto su pokretne stvari.3. bez obzira d a li ima ili nema nuznih nasljednika i unijeti to u tekst. ZN CG). ali ne prije proglasenja testamenta. ali moze biti testamentarni naslje dnik ili legatar. e) U uvodu notarske isprave uvijek se mora navesti da se iz razgovora sa ostavio cem steklo uvjerenje da je poslovno i testamentarno sposoban (prema potrebi moze se traziti i vjestacenje za utvrdivanje sposobnosti za rasudivanje). Zakona o vanparnicnom postupku (jer ima svojstvo sudskog testamenta) i Zakona o notarima. a koju cine imovinska prava podobna za nasljedivanje (vidi cl. upozoriti ostavioca da ne moze odrediti nasljednika svom nasljedniku ni legataru. kako u slucaju kada pravno lice postoji. c) Uvijek treba upozoriti ostavioca na izjave koje bi bile protivne imperativnim normama. d) Uvijek se mora paziti na potrebnu sposobnost za sacinjavanje testamenta iz cl an 61. notar je duzan primijeniti pr avila Zakona o nasljedivanju. te uticale na punovaznost testamenta. stav 3. ako je to zelio (clan 94 .2. i cl. nevazece su samo te odredbe (djelimicna nistavost). ZN CG).

i) testamentom se moze raspolagati: cijelom imovinom (formulacija: odredujem ____ ). sve imovinske obaveze. autorska i industrijska prava. . sva stvarna prava (svojina. odredenim prema cijeloj imovini (formulacija: nasljednika na 1/2 imovine odredujem__ ). za svog nasljednika na cjelokupnoj imovini za svog samo dijelom imovine. pravo zaloga.dospjela potrazivanja.). pravo sluzbenos ti itd.

kao javnoj evidenciji koju vodi Nota rska komora. objasnio mu prednosti u vezi s tim. objasnio mu prednosti u vezi s tim. a u svakom slucaju. zavjestalac zahtije va i daje nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. Kada se uspostavi ovaj registar testamenata. nakon smrti zavjesta oca. to je jedan od izuzetaka od pravila da se nikada ne izdaje izvornik notarskog akta.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom pojedinim stvarima i pravima. Formulacija kada stranka zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. Kada notar izda izvornik zapisa o testamentu. ----Vaznost registra testamenata ogleda se u tome sto ce on biti jedinstvena evidenc ija svih testamenata u Crnoj Gori i sto ce se njime omoguciti da se. P R I m J E R I 1. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. 3 9 Registartestamenata Ako zavjestalac to zahtijeva. 3 10 Izvornikiotpravak notarskogzapisaotestamentu Izvornik zapisa o testamentu notar cuva u svom arhivu kao i ostale notarske akte . podatke o sacinjavanju. pa je zavjestalac odustao od to ga . to ce notar konstatovati u samom testamentu. du . a narocito sa evropskom mrezom testamenata. Pore d znacaja za pravnu sigurnost. Formulacija kada stranka ne zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. stvorice se preduslovi za njegovo uvezivanje sa registrima ostalih zemalja. Nakon toga. 2. poducice zavjes taoca na tu mogucnost i na prednosti u vezi s tim. cuvanju i proglasenju test amenta notar ce dostaviti Registru testamenata318. na brz i siguran nacin dode do podataka da li je neko lice ostavilo testament. ovaj registar ce biti veoma vazan i za Notarsku komoru i no tarsku sluzbu. s tom razlikom sto ga je duzan dostaviti nadleznom ostavinskom sudu cim sazna za s mrt lica ciji se testament nalazi kod njega319. pod uslovom da je zavjestaoceva volja da mu lice kome se pojedine stvari ostavljaju bude testamentarni nasljednik (formulacija: za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti oznacenoj kao parcela broj ___ odredujem AB ).

78. Zakona o notarima CG. .318 Cl. Zakona o nasljedivanju CG. 319 Vidi cl. 120.

3 11 Primjer:Zapisotestamentu sa zamjenskim nasljednicima Zapisnik i zapis o testamentu kojim se odreduju dva nasljednika.--------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. zamjenski naslj ednici. notar moze izd avati samo prepise takvog notarskog akta. odnosn o po pravilima vanparnicnog postupka. Otpravak ili prepis testamenta koji je sacinio notar ili je kod njega na cuvanju . Obala br. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. notar moze izdati samo ostaviocu dok je u zivotu. kao i u ostalim slucajevima izdavanja izvornika. otpravak ili prepis se moze izdati samo poslije proglas enja testamenta. u kom slucaju takav akt ima svojstvo sudskog te stamenta320. . ili licu odredenom u testamentu . Testament zan je prilikom toga. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. a ostavlja se jedna odredena nepokretnost .1. sastaviti po nj enom kazivanju zapis o testamentu.zavjestalac ima i drugu imovinu. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete ) godine. njegovom punomocniku. Predmet naseg razmatranja jeste notarski zapis o testamentu. Zakona o nasljedivanju. s pocetkom u 10. Nakon smrti zavjestaoca. na osnovu spec ijalnog punomocja koje je ovjereno u skladu s propisima.2009. po pravilima koja vaze za sudski testament.g. koji postupam u svojstvu notara.00h (deset sati). a ta cinjenica se upisuje na otpravak (vidi cl.86 Zakona o notarima) . (licno ime notara. njegovo sjediste). Ja. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. Kako je vec naprijed naznaceno. UZZ-___/09.3.07. Zakona o notarima i clana 69. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. datum i mjesto rodenja. Poslije toga. u svojoj kancelariji uredu. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. saciniti otpravak izvornika za arhivu koji stupa na mjesto izvornika. slije de primjeri moguceg teksta testamenta u razlicitim modalitetima u odnosu na sadrzaj . notar moze. S tim u vezi. ako to stranka zeli.

--------------------------------------------------------------------------------------320 Cl. Zakona o nasljedivanju CG. 69. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastav testamenta. stav 1. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem.broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. Zakona o notarima CG i cl. 52. kao i naziv organa koji je izdao ispravu). .

2009.. kao zavjestalac. KO masline. nakon dubljeg razmisljanja. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. ne spada u bracnu tekovinu. izgradena na toj parceli. Imam zive potomke i to: jednog sina i dvije kce rke. i dvoriste._. i to S H (svi podaci za nasljednika kako bi se mogao identifikovati) i R A(svi podaci za naslj ednika kako bi se mogao identifikovati). Zakona o vanparnicnom postupku. kuciste. Pored ove imovine. (licno ime. upisana u V listu nepokretnosti.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Preventivno opozivam sva eventualno postojeca ranija raspolaganja za slucaj smrt i. Znam citati i pisati. ----------II ODREDIVANJE NASLJEDNIKA Ovim za svoje nasljednikena jednakedijelove. Imov ina kojom raspolazem ovim testamentom. i stambena zg rada. ----------------------------------------------------------------------------------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. sa korisnom stambenom povrsinom od 83 m2. raspolagatipojedinimstvarimaizsvojeimovinezaslucajsvojesmrti ---IPRETHODNE NAPOMENE Udata sam. niti nagovarana. imam i drugu imovinu. povrsine 337 m2. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). odredujem svoje kcerke.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Na osnovu clana 193. (dvadeset sestog jula d vije hiljade devete) godine. pa sam. ni od koga prisiljava na.---------------------------------------------------Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. prema usmenom kazivanju zavjestaoca. a na nepokretnosti ciji sam vlasnik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela 164/33. ili se . utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. a koja se nalazi u mjestu ____ul._____br. odlucila sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. upisana u A listu nepokretnosti broj 1.. dana 26. te propise o opozivosti i nacine opozivanja testamenta.-------------U slobodnom raspolaganju svojom imovinom ni na koji nacin nisam ogranicena. povrsine od 83 m2. datum i mjesto rodenja. Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik.07.

a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. koji ce biti obezbijeden od moje drug e imovine. izjavljujem da imam jos jedno dijete-sina.odreknu nasljeda.----------Nakon ukazivanja i upozorenja od strane notara na zakonsko pravo na nuzni naslje dni dio. kao zamjenskenasljednike. o dredujem njihove bracne potomke prema pravilima zakonskog nasljednog reda. ili budu nedostojni da naslijede). --------------------------------------------------------------------------------------------------------III OSTALO Dalja odredenja u pogledu moje ostale imovine ne zelim da danas budu donesena. i to tako da b racni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. te .

-------Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. Zakona o notarima.3. sto svojim potpisom n a ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom registru . i zavjestalac. iznos-sv e u skladu tarifom . sastoji se od ukupno 3 ( tri) lista i 3 (tri) stranice. ------------Naknada i troskovi: (tarifini brojevi. Nakon toga. kao i da su preduzete sve navedene radnje. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa. notar. izdaje se zavjestaocu. sa testamentom u formi notarskog zapisa. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa kojeg je sacinio notar.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. Testament izricito izjavljujem da prihvatam sve rizike zakonskog prava na nuzni nasljedni dio od strane mojih potomaka koji nisu obuhvaceni ovim testamentom. otpravak ovog zapisnika. cuva notar u svojoj arhivi. -------------------------------------------Notar me poducio mogucnosti evidentiranja u Registar testamenata cinjenice o sas tavljanju ovog testamenta. te izjavljujem da je moja posljedn ja volja u svemu vjerno unesena.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe clana 76. Zakona o nasljedivanju. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. a procitao/la sam ih i sama. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. iznosi-sve u skladu sa tarifom koja ce bi ti donesena). te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. te me upozorio na posljedic e suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. Zakona o notarima. kao i da su preduzete sve navedene radnje.---------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirat ce se u Registru testa menata. a procitao ih je i sam zavjestalac. na osnovu clana 120. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: _____________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. objasnio mi prednosti u vezi s tim. ----------------------------------------Na osnovu odredbe clana 86. izvornik ovog zapisnika.

dovr seno u 13.2009.20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta). -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: .(dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine. 26.koja ce biti donesena).07.

Ja.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3 12 Primjer:Zapisotestamentu sa sukcesivnimodredivanjem nasljednika usloviirokovi Zapisnik o sastavljanju i zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljed nika putem postavljanja uslova i rokova (prethodni nasljednik . (licno ime notara. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastavljanje testamenta. njegovo sjediste).naknadni nasljednik). sasta vio/la sam na osnovu clana 52. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. UZZ-___/09.--------------------------------------------------------------------------Na osnovu clana 193. Obala br. 1. godine (dvadeset sestog jula dvije hil jade devete ) godine. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam se da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament.07. s pocetkom u 10. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi.2009. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem. te propise o opozivosti i nacinu opozivanja testamenta. --------------------------------------------------- . u svom uredu. Zakona o nasljedivanju. odredivanje zamjenskog nasljednika ako prethodni ili naknadni nasljednik ne steknu nasljedno pravo zavjesta se cjelokupna imovina. kao i naziv organa koji je izdao ispravu). sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. Zakona o vanparnicnom postupku. koji postupam u svojstvu notara. ----------------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. datum i mjesto rodenja.00h (deset sati). Zakona o notarima i clana 69.

kao zavjestalac. niti . adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). ni od koga prisiljavan . odlucio sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. prema usmenom kazivanju zavjestaoca. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. (licno ime. datum i mjesto rodenja. pa sam.Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja.

opozivam sva eventualna ranija postojeca raspolaganja za slucaj smr ti. ---------Clan1 .07. raspolagati cjelokupnom svojom imovinom za slucajsvoje smrti ------Znam citati i pisati. -------------------------------------------------------------------------------------b) da ostatak novca nakon toga upotrijebi za pomoc jednom od starackih domova. sa duznoscu324 da time: -------------------------------------------------------------------------------a) odrzava moj grob. dana 26. na uobicajen nacin.2009. pod uslovomdado momentamoje smrtizavrsi medicinskifakultetidado momentamoje smrti nije navrsio 28 (dvadesetosam) godina zivota On je samo prethodni nasljedn ik. nakon dubljeg razmisljanja. Kao naknadnognasljednika. zasadi svjeze cvijece. naknadni nasljedni red otpad a. u trajanju od _____. (dvadeset sestog jula dv ije hiljade devete) godine. ------------------------------------------------------------------------------------------------Udovica sam i nemam djece i potomaka.3. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan2 Nalazem sljedece zavjestanje323:------------------------------------------------------------------------------moja sestra EE (navesti potrebne podatke) dobija jednokratnu novcanu uplatu u iz nosu od ______. -------------------------------------Ako ni po ovome niko ne dode do nasljeda. Ovim za svog jedinog nasljednika na cjelokupnoj imovini321 odredujem svog sina A A. odredujem svoju kcerku BB (podaci). moj sin AA ostaje moj puni nasljednik. ---------------------------------------------------------------------------------------Opreza radi. Testament nagovaran. ------------------------------------------------------------------Do sada nisam sacinjavala testament i nisam ni u cemu ogranicena u raspolaganju svojom imovinom za slucaj smrti. tj. --------------------------------------- . po s vom izboru325 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovo zavjestanje se ima izvrsiti neposredno nakon moje smrti. odredujem kao zamjenskog nasljednika32 2 moju sestru EE (podaci). ------------------------------Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i roka. Ukol iko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. Tada prethodni nasljednik. i da svake godine na dan moje smrti.

ZN CG. stav 3. 324 Vidi clan 97. clan 93. stav 1.------------------------------------------------------------------------321 Napomena: Moze se odrediti vise nasljednika na jednake dijelove. ZN CG. ZN CG-ostavljanje u opstekorisne svrhe 326 Moze i testamentarni nasljednik-vidi clan 113. odrekao se nasljeda. Za izvrsiocatestamenta imenujem CD326 ----------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. . 325 Vidi clan 96. ZN CG. molim ostavinski sud da odredi pog odnu osobu za izvrsioca testamenta -----------------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanje i naknadno zavjestanje ispuniiosi guraprava naknadnogprimaocazavjestanja. ZN CG. stav 1. odnosno jedna ili vise odredenih stvari ili prava. ZN ostavljanje u nasljedstvo jedne ili vise odredenih s tvari. clan 9 4. 322 Napomena: Odredivanje zamjenskih nasljednika je iz razloga ako bi testamenta rni nasljednik umro prije zavjestaoca. ili bude nedostojan da naslijedi. 323 Vidi clan 93.Clan3 . sta v 3. a moze i di o imovine odreden prema cijeloj imovini.

na osnovu clana 120. izvornik ovog zapisnika sa notars zapisa cuva notar u svojoj arhivi. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. Zakona o notarima. te izjavljujem da je moja posljed nja volja u svemu vjerno unesena. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. sto svojim potp isima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. Nakon toga. notar. Zakona o nasljedivanju. -------- . kao i da su preduzete sve navedene radnje. Zakona o notarima. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog --------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog ---------clana 76.00 EURA(slovima:pethiljada EURA). objasnio mi prednosti u vezi s tim.---------------------------clana 86. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru.----------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirace se u Registru testamenata. -----------------------------------------------------------------Zavjestalac:_____________-------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. a procitao ih je i sam zavjestalac.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik sa testamentom u formi notarskog zapisa sastoji se od ukupno ___ l ista i ___ stranice. izjavljujem da nemam potomaka koji imaju pravo na nuzni dio327. a procitao/la sam ih i sam/a. ----------------------------------------------------------------Notar me je poducio mogucnosti evidentiranja cinjenice o sastavljanju ovog testa menta u Registru testamenata.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. a ta sredstva ce biti deponovana na m om racunu_____________. otpravak ovog zapisnika sa notars zapisa kojeg je sacinio notar. izdaje se zavjestaocu. kao i da su preduzete sve navedene radnje.000. i zavjestalac. te me upozorio na posl jedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. -----------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon upozorenja notara na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio.

20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta).Naknada i troskovi: (tarifni brojevi. 2. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine. dov rseno u 13. iznosi-sve u skladu sa tarifom). iznos-sv e u skladu tarifom koja ce biti donesena). 26. Imam sina kojem sam poklonila najveci dio imovine i ovim mu nece biti povrije deno pravo na nuzni dio. Imam sina koji se odrekao nasljeda po osnovu Ugovora o odricanju od nasljeda 3. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi.07.2009. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: 327 Napomena: Moguce su i sljedece alternative: 1. . Prihvatam rizike toga.

Shodno tome. 3. pod prijetnjom nistavosti. st. ugovor o buducem nasljedstvu ili legatu i ugovor o m edusobnom nasljedivanju bracnih drugova. Medutim. 1074. moze se ugovorom s pret kom odreci od nasljeda koje bi mu pripalo poslije smrti pretka. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4. ZN CG). ugovor o dozivotnom izdrzavanju (clan 1075. shodno pravilima obligacionog prava. dok kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imov ine za zivota i ugovora o dozivotnom izdrzavanju. kao sto je npr. postoji faku ltativna nadleznost notara (sud ili notar). po kojem potomak koji moze samostalno raspolagati svojim pravima. postoji obavezna nadleznost notara da te ugovore sacini u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne ispr ave (vidi cl. Uloga notara u sacinjavanju. postoji jedan izuzetak koji nasljedno zakonodavstvo Crne Gore poznaje.4. ZOO CG). Medutim. takve odredbe. U nekim pravnim sistemima postoje jos i druge vrste nasljednopravnih ugovora. 51. takva je da kod ugovora o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. Zakona o notarima). Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ovi pravni poslovi imaju obligacionopravne i nasljednopravne elemente i dejstva. te su zbog toga ranije bili regulisani Zakonom o nasljedivanju. predmeta. odnosno zakljucenju naprijed naznacenih pravnih pos lova. da se radi o nasljedu na zaostavstini koja je bila poznata u vrijeme zakljucenja . 4 1 Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno a) Pojam Pravilo je da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno328 nema pravnog dejstva. b) Uslovi za punovaznost Da bi ovo odricanje bilo punovazno. ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (clan 1063. 1086. Radi se o sljedecim ugovorima: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (clan 135. potrebno je sljedece: da su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova u pogledu saglasnost i volja. t. ZOO CG). ne mogu sadrzavati ni drugi ugovori. 1. brac ni ugovor. ti ugovori su u crnogorskom zakonodavstv u izricito zabranjeni (vidi clan 121. ka o sto su: ugovor o nasljedivanju. a u sadasnjem zakonoda vstvu Crne Gore neki od njih su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima.-122. ZN CG). osnova i sposobnosti.

uz odobrenje organa starateljstva. ZN CG. da ga sklope predak i potomak koji su poslovno sposobni. ovakav ugovor. 328 Clan 135. 329 Vidi clan 66 i 308 PZ CG. u ime poslovno nesposobnog ugovaraca. jer u suprotnom.ugovora i koja nekom potomku treba da pripadne od pretka poslije smrti. jer se ovdje radi o aktu raspolaga nja imovinom i pravima329. a po osnovu Zakona. . moze zakljuciti zakonski zastupnik.

da ovo odricanje potom ka ne vazi za njegove nasljednike . 53. Notar je obavezan. te da odricanje djeluje i na njegove potomke. ali potomak moze ispunjenje te n aknade zahtijevati sudskim putem. tj. st. kako od samog pretka.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da je ugovor sacinjen u pisanom obliku i da ga je ovjerio sudija. smatr amo da ne mogu biti ovjereni potpisi od notara vec da se mora sastaviti u formi nota rskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi privatne isprave. Moze se u notarskom zapisu predmetnog ugovora koristiti i mogucnost ugovaranja klauzule izvrsenja bez odlaganja. davanje izjave o pris tajanju pretka na podvrgavanje prinudnom izvrsenju bez odlaganja iz njegove cjelokupne i movine (cl. Zakona o notarima). da se ta njegova izjava odnosi na svako njegovo nasljed no pravo prema zaostavstini pretka. vazi za po tomke onoga ko se odrekao. ako se zeli drugacije od onoga sto je Zakon propisao (cl. 1. to ne utice na punovaznost ugovora o odricanju. upozoriti pretka i potomka na posljedice ugov ora i takvo upozorenje unijeti u notarski zapis ugovora. osim ako se izricitom odre dbom drugacije ne ugovori. ako ugovorom o odricanju ili naknadnim ugovorom nije sta dr ugo odredeno. odnosno notar. a iz razloga sto je u cl. bez obzira kolika bude ta zaostavstina u momentu smrt i pretka. Ukoliko se ugovor sastavlja pred notarom (fakultativna nadleznost notara). Za punovaznost izjave o odricanju od nasljeda bez znacaja je da li je to odrican je ucinjeno uz naknadu ili bez naknade. notar je duzan upo zoriti pretka i potomka i na sljedece: dati upozorenje potomku da ne moze bez saglasnos ti pretka (jer se radi o dvostranom pravnom poslu) opozvati svoju izjavu o odricanj u od nasljeda datu u ugovoru. tako i iz njegove zaostavstine na slucaj njegove smrti. st. npr. 4. st. pa ako je predak ne ispla ti. potrebno je u ugovor unijeti klauzulu o tome. c) Sadrzaj i obiljezja Zakonska je pretpostavka da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno. izmedu ostalog. tome je notar duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane. 135. Nadalje. ZN CG propisano da notar mora procitati ugovor i upozoriti pretka i nasljednika na posljedice ugovora. Dakle. 5 ZN CG). Moze se ugovoriti naknada. 135. .

. u roku koji mu odredi sud. ali moze traziti ponistenje ugovora ak o je njegova izjava o odricanju o nasljedstva izazvana prinudom.2. ili je data usljed prevare. nasljednik koji je dao takvu izjavu. st. ne moze opozvati takvu izja vu. moze traziti da mu se prizna pravo nasljeda na dio koji mu po zakonu pripada na novopronadenu imovinu. ili u zabludi. Ako se po davanju izjave o odricanju od nasljeda pronade imovina za koju se u vr ijeme davanja izjave nije znalo da pripada zaostavstini (a postojala je u momentu skla panja ugovora o odricanju). ili prijetnjom. a iz razloga sto se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na zaostavstinu koja je nasljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave (vidi cl. odnosno ugovor bez druge ugovorne strane. 136. ZN CG).Nasljednik koji se odrekao jos neotvorenog nasljeda.

ust anovio sam da su prisutni u rodbinskom odnosu oca i kcerke. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 2 Primjer:Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. od ------. u 8._______. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik.1. br. izdat od ------. dolje potpisanim notarom milic misom. sa prebivalistem u Budvi.00 h (osam casova).10. uz ugovaranje isplate naknade nasljedniku i izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja za isplatu te naknade. nastanjen u Podgorici ul. izdatu od mUP-a Crne Gore. po zaniman ju frizerka. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. preda mnom. Takode sam se uvjerio da su sposobni i ovlaste ni za zakljucenje ovog pravnog posla. sa prebivalistem u Budvi. sacinim notarski zapis ugovora oodricanjuodnasljeda. ozenjen (udaljemtekstu:predak). Gospodin mm. Ul. Podgorica. sa rokom vazenja do________. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ------. udata (udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji. nastanjena na adresi ul. JmB________. CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. anarocitodasepotomaknemozepojavitikao nasljednik na imovinikojajepredmetovogugovora -------------------------------------------------------------Nakon toga.4. da razumiju pravne posljedice na koje sam im ukazao i da ima ju ozbiljnu i pravu volju za zakljucenje ovog ugovora.2009. po z animanju menadzer. a koja izjavljuje da je: kci B. drzavljanin Crne Gore.1/2009. Gospoda DJ. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. prisutni su izjavili sljedeci:---------------------------------------------------------------------- . sa rokom vazenja do____. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . roden dana_______u Podgorici. drzavljanka Crne Gore. -------------------------------------------------2.________. od dana________. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje..1. Riva br. UZZ br. JmB_________. broj______. te uvidom u prezentovani mi Izvod iz maticne knjige ro denih. broj_____ izdatu od mUP-a Crne Gore. od dana _______. Ugovorne strane sam upozorio na pravneposljediceovogugovora. Riva br.istovremenosupristupili:--------------------------------------------------1. Dana 15. broj____ __. a koji izjavljuje da je: sin A. rodena dana_____u Podgorici.

------------UGOVOROODRICANJUOD NASLJEDAKOJE NIJEOTVORENO----------------------Clan1 mm je otac DJ. koja je stoga ovlascena na nasljedivanje po osnovu Zakona. kao i na nuzni nasljedni dio. DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu i prava na .

------------------------------------------------------------------Clan2 mm prihvata ovo odricanje. ---------------------------------------------------------------------------------Notarjepoducioiupozorio strankena mogucnost i posljedice podvrgavanja mm neposre dnom prinudnom izvrsenju bez odlaganja za preuzetu novcanu obavezu. uz predocavanj e dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. racunajuci od dana zakljucenja ovog ugovora. Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati povjeriocu na njegov zahtjev. pa mm333. snosi DJ. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i reali zacijom ovog ugovora. koja se u momentu zaklj ucenja ovog ugovora sastoji od:________(unijeti sve potrebne podatke o imovini. izjavljuje pristajanje na neposredno pr inudno izvrsenjebezodlaganjaizcjelokupnesvojeimovine. radi isplate naprijed naznacenog iznosa od _____EURA. a za nepokre tnosti unijeti i podatke iz katastra nepokretnosti. a sto DJ prihvata. DJ isplatiti jednokratni novcani iz nos332 od ____ EURA. te broj i datum prepisa lista nepokretnosti koji se prilaze uz izvornik nakon sto je procitan strankama) --------------------------------------------------------Ovo odricanje vrijedi i za potomke331 DJ. ostaje netaknuto. -------------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim aktom odgovaraju solidarno. ------------------------------------------------------------- .--------------------------------------------------------------Clan3 Ovim odricanjem se DJ.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nuzni nasljedni dio330 na cjelokupnoj imovini pretka mm. iskljucuje iz zakonskog n asljednog reda i iz prava na nuzni nasljedni dio. ------------------------------------------------------------------------Pravo mm da kasnijim raspolaganjem po osnovu posljednje volje povlasti svoju kce rku DJ. mm se obavezuje da ce u roku od 15 (petnaes t) dana. koji se ima isplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zakljucivanja ovog ugovora. ukljucujuci i njene potomke334. a na osnovu ovog notarskog akta. Zauzvrat.

S tim u vezi formulacija: ovo odr icanje ne vrijedi za potomke DJ . ako je bez naknade. 332 333 334 oje Alt. . ako sporazumom o odricanju nije sto drugo odredeno. koja se sastoji od _____ . 331 Alt. Alt. Odustaje od toga . ZN CG je regulisano da odricanje vazi i za potomke onoga koji se odrekao. formulacija: ovo odricanje se vrsi bez naknade . moze se odreci i samo prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu . stav 5.------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozoriona posljedice ovog ugovora. ako odricanje ne ukljucuje potomke formulacija: ovim odricanjem se DJ. k ne ukljucuje potomke . a sto se ne odnosi na nuzni nasljedni red: npr. Alt. u clanu 135. a narocito: -----------------330 Alt. DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom za konskom redu na cjelokupnoj imovini pretka MM.

da se ovaj ugovor o odricanju od nasljeda odnosi na svu zaostavstinu pretka mm. te na pravne posljedice toga. da se ovo odricanje od nasljeda odnosi i na potomke DJ i na posljedice toga335. da u roku koji mu sud odredi trazi da mu se prizna pravo na zakonski nasljedni dio u sluca ju novopronadene imovine. da se ovaj ugovor ne moze opozvati.2009 g. kao lica koje se odreklo nas ljeda. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. osim u slucaju obostrane saglasnosti stra naka. ali se od toga odustalo. s tim da se ovim ne dira u zakonsko pravo DJ.mm(potpis) 2.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. neposrednim pitanjima uvjerio s e da odgovara volji stranaka. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. da ovo odricanje od nasljeda ne v .---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. da se odricanje ne odnosi na potomke nasljednika . npr. koja mu je bila poznata u vrijeme zakljucenja i koja se zatekne u momentu smrti pretka i na posljedice toga.10. da se potomak ne moze pojaviti kao nasljednik na imovini koja je predmet ovog ugovora. -------------------------------------------------------4. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 1. pecat i stambilj) 335 Ovu poduku i upozorenje uvijek unijeti u ispravu ako stranke nisu drugacije ugovorile. dana 15. DJ (potpis) NOTAR misic miso (potpis. u 11. a kako slijedi:____ ____. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . Alt. 2. ------------------------------------------------------------------------------------------3. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. za koju se nije znalo da pripada zaostavstini u vrijeme zakljucenja ugo vora. kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustv u notara svojerucno potpisuju. -----------------------------U Podgorici.4. --Od ovog notarskog akta dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------mm (1x) ----------------------------------------------------------------------------------------------------DJ (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi____. te da se moze drugacije ugovoriti.

azi za potomke DJ i da ce se njen dio nasljedivati kao da je umrla prije ostavioca ispravu samo ako je tako ugovoreno.ovo unijeti u . .

te usvojenik . te je. On za glavn u posljedicu ima prenosenje svojine sa pretka na njegove potomke. predmet. pri cemu se ta lica ovim ug ovorom odricu bilo kakvih nasljednopravnih zahtjeva u pogledu imovine koja je predmet takvog ugovora (npr. na one koji bi se svakako pojavili kao njegovi nasljednici (zakonski). Ovaj izuzetak se odnosi na mogucnost ustupanja imo vine336 od strane pretka jos za vrijeme njegovog zivota i to u korist potomaka (djeca i drugi potomciobavezan uslov za punovaznost ugovora). tako da predak v ise ne moze raspolagati tom imovinom ni pravnim poslom medu zivima (inter vivos). osnov. forma. Medutim. 4 3 2 Usloviza punovaznost Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bice punovazan: ako su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova iz ZOO (saglasnost volja. koji bi po zakonu bili pozvani da naslijede njegovu zaostavstinu (a to se cijeni prema stanju koje postoji u vrijeme zakljucenja ugovora. kao nasljednik njegovog umrlog sina po pravu predstavljanja. Dak le. npr. bez obzira koliki je dio bilo koji potomak dobio. jer se njime vrsi pre nosenje imovine sa pretka na potomke i eventualno bracnog druga. ovaj ugovor ima nasljednopravni znacaj i dejstva. najznacajnije nasljednopravno dejstvo ovog ugovora jeste da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici338. uz mogucnost (nije uslov za punovaznost ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota) eventualnog ukljucivanja bra cnog druga i to sve pravnim poslom medu zivima: ugovorom o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. izuze t iz Zakona o nasljedivanju i regulisan u Zakonu o obligacionim odnosima. tj. Notar je duz an na to upozoriti ugovorne strane. a to je da se pitanje nasljedivanja i posebno pitanje raspodjele imovine jednog lica postavlja uvijek i tek za slucaj smrti. sposobnost za zakljucenje). tim ugovorom predak (ustupilac) se obavezuje da potomcima za zivota ustupi bez naknade svoju imovinu337. ni pr avnim poslom za slucaj smrti (mortis causae). ako su u njemu ucestvovala i sa njim se saglasila sva djeca i drugi i ostaviocev i potomci. nije dozvoljeno vracanje tih dobara kao poklona radi namire nja nuznog nasljednog dijela).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 Ustupanjeiraspodjela imovine za zivota 4 3 1 Pojamipravnapriroda Pored odricanja od nasljeda koje nije otvoreno. dvoje djece i unuk. Ovaj ugovor je svojom sustinom obligacionopravni ugovor. postoji i drugi izuzetak od prav ila. kao takav.

338 Vidi clan 1066 stav 3 ZOO CG. 1063. . 1063. ZOO CG. moze je dati naknadno u istoj formi.kod potpunog usvojenja). Potomak koji nije dao saglasnost. Ustupanje i raspodjela imovine ostaju punovazni ako je potomak koji se nije saglasio u samom 336 Cl. ZOO CG.-1074. 337 Vidi cl.

ili se odrekao nasljeda. ili je nedostojan za nasljede (vidi cl. U ovom ugovoru se moze (ali nije nuzno za njegovu punovaznost) obuhvatiti i brac ni drug pretka (ustupioca). smatraju poklonom339. st. tj. Dakle. ZOO CG). 4 3 3 Predmet ustupanjairaspodjele Predmet i raspodjela ustupanja moze biti samo ustupioceva imovina koja postoji u casu ustupanja i raspodjele. P R I m J E R Predmet ustupanja i raspodjele je cjelokupna moja sadasnja imovina. imao bi pravo na nuzni dio i pravo da namirenje tog nuznog dijela trazi iz ustupljene imovine3 40. Isto to vazi i za slucaj ako se ustupiocu poslije ustupanja rodi dijete ili se pojavi nasljednik koji je bio proglasen za umrlog. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alt. koji moze dati svoju saglasnost na ucinjeno ustupanje i raspodjelu ili ucestvovati u toj raspodjeli. 2. izgubio bi nasljednopravna dejstva. a onaj ko nije ucestvovao. a ne bi dal i saglasnost ni u naknadnoj ispravi u istoj formi. koji se sastoji od___. ustupljeni dijelovi ostavioceve imovine ucinjeni njegovim potomcima. . Ako bracni drug ne bude obuhvacen (nije ukljucen ili nije prihvatio d a bude ukljucen).4. Ukoliko svi potomci ustupioca koji bi bili pozvani na nasljede (a to se cijeni p rema stanju u momentu sklapanja ugovora). umro prije ostavioca. dao saglasnost na ugovor u naknadnoj ispravi u istoj formi.Ostalom imovinom ne zelim danas raspolagati. ust upanje i raspodjela ostaju punovazni. u od nosu na tog bracnog druga. tada bi se taj pravni posao sma trao poklonom. U tom slucaju. a sve to pod uslovom da bracni drug moze i hoce da bude nasljednik. u cjelini ili djelimicno. ali se radi odredivanja nuznog dijela nadzivjelog bracnog druga. bracni drug se moze obuhvatiti samo uz njegov pristanak. i 3. njegovo pravo na nuzni dio ostaje neokrnjeno. ---------------------------------------------------------------Ako bi se ugovorila raspodjela dobara koja ce se zateci u zaostavstini ustupioca . ili je iskljucen iz nasljeda. a nije ostavio svojih potomaka. Predmet ustupanja i raspodjele je dio moje sadasnje imovine. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima ugovoru. te ako je p otomak koji se nije saglasio. 1064. ne bi zakljucili ugovor vec samo neki. koja se sasto ji od____. takva .

341 Vidi cl. 339 Clan 1070. zaostavstinu ce ciniti samo imovina koja nije bila obuhvacena ustupanjem i raspodjelom. ZOO CG. 340 Clan 1068. ZOO CG. i 1067. 1066. kao i dobra koja je naknadno stekao341.odredba bi bila nistava. . ZOO CG. Ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu. U slucaju p ostojanja ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota.

1. ovaj ugovor ne bi p roizvodio pravno dejstvo. ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. za v rijeme trajanja zivota. dok su dozivotna renta i dozivotno izd rzavanje regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. pravo upotrebe i pravo stanovanja) regul isane su u Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima. ob avezu notara da ugovornim stranama procita ugovor i upozori ih na nasljednopravna dejs tva.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 4 Formaugovora Forma ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bitan je element za nje govu punovaznost. Pored toga sto je Zakon o notarima propisao postupak notara u sastavljanju notarskih akata. kao i za koje drugo lice . u s lucaju smrti jednog od njih. stvarati odredenu obavezu343. potrebno primijeniti odredbe naznacenog prava. notar to mora konstatov ati i potvrditi u samom ugovoru. U suprotnom. P R I m J E R I Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. 51. pod prijetnjom nistavosti. Uslucaju smrtijednogodovlascen . tome bi notar trebao poduciti stranke. Ovaj ugovor m ora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. pravo upotrebe. 3. zadrzati odredena prava. ili ako nesto drugo ne pro izilazi iz okolnosti slucaja. Ovdje je propisana iskljuciva nadleznost notara. odrede ne odredbe o tome postoje i u ZOO342. ugovoriti dozivotnu rentu u novcu ili zamjenjvim stvarima345. Ako su licne sluzbenos ti ili dozivotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bracnog druga zajedno.st. ako nije sta drugo ugovoreno. jer bez te forme. pravo stanovanja i to na svim ustupljenim dobrima ili nekim od njih (licne sluzbenosti344). pa je kod ugovaranja zadrzavanja tih prava. i to: pravo plodouzivanja. licna sluzbenost ili renta pripadaju u cjelini prezivjelom bracnom drugu do njegove smrti. koja se odnose na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. Licne sluzbenosti (pravo plodouzivanja. koji propisuje. za bracnog druga. ili za oboje. 4 3 5 Zadrzavanjepravakodugovoraoustupanjuiraspodjeliimovine za zivota Ustupilac moze za sebe. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce. Da je tako postupio. s hodno odredbama cl. ugovoriti dozivotno izdrzavanje. ili dati naloge. ugovoriti kakvu drugu naknadu. Zakona o notarima. t.

--------------------------- to je zakonsko odredenje. cl. drugo zadrzavapravostanovanjaupunom obimudo smrti . ZOO CG. ZOO CG.ika. . 1087. 223. cl. 1065.-1099. a moze se i drugacije ugovoriti: 342 343 344 345 Vidi Clan Vidi Vidi cl. ZOO CG.-cl. 1069. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 249.

. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. moze pobijati pravn u radnju duznika poduzetu na njegovu stetu (duznik nema dovoljno sredstava za ispunjenje dospjelog povjeriocevog potrazivanja). u korist Banke ____. KO Grad. koji je zakljucio ustupi lac sa naznacenom bankom. iznos neplacenog duga na danasnji dan kao dan obracuna je 15. ne odgovaraju za nje gove dugove. koja je upisana u G listu nepokretno sti broj 298.00 EURA (slovima:petnaesthiljada EURA). za v rijeme trajanja zivota.ovo pravoprestaje --------------------------------------------------------------------------------------------------4 3 6 Odgovornostzaustupiocevedugoveipobijanje ustupanja Potomci izmedu kojih je ustupilac razdijelio svoju imovinu.06.000 . .000. od 01. P R I m J E R Potomak SB preuzima dug obezbijeden hipotekom. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. broj ________. g. Svaki povjerilac cije je potrazivanje dospjelo. Uslucaju smrti ustupi oca. smatra se da je duznik znao da poduzetim raspolaganjima nanosi stetu povjeriocima i za pob ijanje tih radnji ne trazi se da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato( clan 288 stav 3 ZOO). a koja se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nak on sto je procitana strankama. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. akoji dug jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca.4. Stranke su pribavile Saglasnost Banke ___ za pre uzimanje duga obezbijedenog hipotekom. za kredit u iznosu od 20. Kod bes platnih raspolaganja (kao sto je ovo) i kod raspolaganja izmedu bliskih srodnika.00 EURA (s lovima: dvadesethiljada EURA). pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom .2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. s tim sto se to ugovorom prilikom ustupanja i raspodjele moze drugacije ugovoriti. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. ------------------------------------------------------------Ustupiocevi povjerioci mogu pobijati ustupanje i raspodjelu pod uslovima predvid enim za pobijanje raspolaganja bez naknade (actio pauliana pobojna tuzba)346. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce. na osnovu Ugo vora o zasnivanju hipoteke.

P R I m J E R Notar je stranke upozorioipoducio da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustup anje i raspodjelu pod zakonskim uslovima za pobijanje raspolaganja bez naknade -----------------346 Clan 287-292. 1071. . 2. notar b i trebao poduciti i upozoriti stranke.U vezi sa mogucnosti pobijanja ustupanja i raspodjele imovine za zivota. ZOO CG. i cl. st.

4 3 8 Opozivanje S obzirom da je ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota besteretni pra vni posao. ima pravo da zahtijeva svoj nuzni dio poslije smrti ustupioca. Pri izracunavan ju velicine njegovog nuznog dijela. da nije nedostojan. da opozove ustupanje348. t j.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 7 Obaveza jemstvaizmedupotomaka Obaveza jemstva izmedu potomaka ista je kao i kod sanasljednika poslije diobe. i poslije ustupanja i raspodjele347. a sto ima za posljedi cu da ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota nije punovazan i u cijelost i se smatra poklonom (clan 1064. ili ako potomak AD ne i splati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. Potomci su duzni bez naknade i odlag anja izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca. Ustupilac imapravonabesplatnipovratni prenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. sud ce od luciti da li ustupilac ima pravo da zahtijeva vracanje date imovine ili samo pravo da t razi prinudno izvrsenje tereta. dijelovi ustupljene imovine ostalim potomcima smatrace s e kao pokloni. Potomci . i 1068. Od ovoga se razlikuje situacija kada neko od potomaka nije obuhvacen ug ovorom ili se nije naknadno saglasio sa ustupanjem i raspodjelom. Postoji odgovornost potomaka za pravne i skrivene mat erijalne nedostatke. ako potomak ne isplati ustupioceve dugove. ZOO CG). ili ako potomak AC ne izvrs ava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. vodeci pri tome racuna o vaznosti tereta za ustupioca i ostalim okolnostima slucaja. i to u sljedecim slucajevima: ako je potomak pokazao grubu nezahvalnost prema njemu. te da se nije odrekao nasljeda. ako potomak ne daje njemu ili kome drugom izdrzavanje odredeno ugovorom o ustupanju i raspodjeli. cija mu je isplata nalozena ugovorom. ustupilac ima pravo da zahtijeva da mu potomak vrati ono sto je primio ustupanje m i raspodjelom tj. Svaki potomak jemci i duguje naknadu srazmjerno svom dijelu koji je dobio ustupanjem i raspodjelom. U ostalim slucajevima kada potomak ne izvrsi terete odredene ugovorom. Posljedice opoziva su takve da potomak koji je morao da vrati ono sto je primio. pod uslovom da nije i skljucen iz nasljeda. P R I m J E R Ugovaranjeodredbeobesplatnompovratnomprenosuustupljeneimovine U slucaju grube nezahvalnosti potomka AB prema njemu. odgovornost za postojanje i naplativost potrazivanja ustupioca koje je pripalo nekom od potomaka.

ZOO CG. 348 Vidi cl. 1073.imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretnosti do dana 347 Clan 1072. ZOO CG. .

udata. upise zabiljezba naprijed naznacenog prava na opoziv ovog ugovora.1. sacinim notarski zapis ugovora oustupanjuiraspodjeliimovinezazivota. KO Grad. UZZ br. Riva br. JmB________ .(udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------3. --------------------------4 3 9 Primjer:Ugovoroustupanjuiraspodjeliimovinezazivota Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (raspodjeljuje se cjelokupna i movina. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). JmB________ . Podgorica.istovremenosupristupila sljedeca lica:-----1. a koja izjavljuje da je: kci A. rodena dana_____. rodena dana_____.________. u 8._______broj______.1/2009. Ul. u Podgorici.(udaljemtekstu: ustupilac/predak)------------------------------------2. izdatu od mUP-a Crne Gore. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima prijema opoziva. rodena dana_______. drzavljanka Crne Gore. sa prebivalistem u Budvi. nastanjena u Podgorici ul. JmB_________. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ . od dana _______. preda mnom. od dana________. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. dolje potpisanim notarom misic misom. u Podgorici. ----------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane su saglasne i zahtijevaju da se u G listu nepokretnosti.. CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA. ustupilac je udovica. vrsi se ugovaranje zadrzav anja odredenih prava i ugovaranje prava na opoziv. sa prebivalistem u Budvi. sa rokom vazenja do____. sa prebivalistem u Budvi. drzavljanka Crne Gore.00 h (osam casova). po zaniman ju frizerka. drzavljanka Crne Gore. sa rokom vazenja do________. Dana 15. Gospoda AB. Gospoda CD. Riva br.2009. sa sluzbenim sjedistem u Budvi .1. broj____. potomak preuzima dug ustupioca.10. kao i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja za placanje novcanih obaveza). po za nimanju menadzer.4. Gospoda EF. Ul. izdatu od mUP-a Crne Gore. udovica. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. te upis tih prava u katastar nepok retnosti. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. a koja izjavljuje da je: kci B. u Podgorici. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustu pljenih im nepokretnosti do dana opoziva. nastanjena na adresi ul.

Podgorica. od dana________.(udaljemtekstu:potomak)-----------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. sa rokom vazenja do________.. a koja izjavlj uje da je: kci B.________.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam poducioi upozorio na posljedice ovog pravnog posla. a narocito na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu namir iti nuzni . udata. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za poduzimanje ovog pravnog posla. nastanjena na adresi ul._izdatu od mUP-a Crne Gore. po zanimanju frizerka .

000 . a da ustupilac nije u braku .1.._____. Kao vlasnik stana. koju cine sljedece nepokretnosti. stan br. 500.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). povrsine od 5000 m2. izgradenoj u ul. dok u listu G a upisanih opterecenja i ogranicenja. upisan je ustupilac AB. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. na parceli broj 5/1.a. Dvosoban stan. u ul. ukupne povrsine od 59 m2.. Parcela br.---------------------------------Cijenimo da ova nepok retnost vrijedi353 20. I sprat. KO Janjici. stranke saglasno izjavljuju da je ustupilac majka potomaka i da nema drugih potomaka. upisana u Listu nepokretnos ti br. za koje je notar danas izvrsio neposredni uvid352 u kata stru nepokretnosti Podgorica i ustanovio stanje: --------------------------------------------------------------------------1. U B listu kao vlasnik. i kao suvlasnik sa 1/20 na zemlji stu u A listu.1. -------------------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nasljednici349.10. od_______. upisan je ustupilac AB. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. a cjelishodno je da bude obuhvacen i bracni drug. sa 1/1. stranke izjavljuju sljedeci :--------------------------------------UGOVOROUSTUPANJUIRASPODJELIIMOVINEZAZIVOTA ----------------IPREDMETUSTUPANJAIRASPODJELE-------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom se ustupairaspodjeljuje cjelokupna nepokretna imovina. koji se nalazi u Podgorici. dok je u listu G upisana hipoteka u korist PBS banke Podgorica.000. -------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla351. sa 1/1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. Titova br. KO Grad.000. na o snovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________.--------------------------------------------------------II USTUPANJEIRASPODJELA --------------------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom ustupilac se obavezujedaizvrsi ustupanjeiraspodjelu za zivotabez nem . 201/1.. a nalazi se u stambenoj zgradi br. povrsine od 500 m2. te da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. u iznosu od 20. te na posljedice suprotnog pos tupanja350.00 EURA (slovima: tridesetpethiljada EURA) ---2. ----------------------Nakon toga..00 EURA (slovima:dvadesethiljada EURA). Vinograd.

ZOO CG. 353 Iako se radi o pravnom poslu bez naknade. zbog eventualnog poreza na promet nepokretnos ti. potrebno je. i 1070. itokakoslijedi:------------------------------------------------------------------------------------1 SvojojkcerkiCD ustupaiprenosiusvojinu. 350 Clan 1064. Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. ZOO CG. svimsvojimpotomcima. u saradnji sa stranka ma. kao i obracuna notarske tarife itd. notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.astoovaprihvata. 351 U skladu sa odredbama clana 1063. u notarskoj ispravi izraziti vrijednost nepokretnosti.nepokretnostblizeoznacenuut ackiI1 ovogugovora. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja. .-----------------------------------------------------349 Clan 1066. stav 2. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru.-1074. 352 Alt.sa1/1 dijela. Zakona o obligacionim odnosima kojim je regulisan ovaj ugovor.naknadesvojupostojecunepokretnuimovinuiz tackeIovogugovora. a koji se prilaze uz izvornik.

20 06. je 15.. dozivotnu rentu.nepokretnostblizeoznacenu utackiI-2 ovogugovora. g. za kred it u iznosu od 20. od 01.---------------------------Notar je upozorio stranke. ili za oboje. koja je up isana u G listu nepokretnosti. pravo plodouzivanja.astoovaprihvata ----------------------------------------------------------Notar je poducioustupioca da ima mogucnost ugovoriti i zadrzati za sebe. u korist PBS banke Podgorica. na osnovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________. potomak EF izjavljuje da pristaje na neposredno prinudno izvrsenje bez odlaganja iz cjel okupne svoje imovine. i to unaprijed svakog prvog u mjesecu za tekuci mjesec. pa ugovorne strane saglasno ugovaraju sljedece:------------------------------------------------------------a) Potomak CD preuzima dug354 obezbijeden hipotekom na parceli broj 5/1. kao dan obracuna. na osnovu ovog notarskog akta. te ga upozorio na posljedice i rizike suprotnog postu panja.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA).00 EURA (slovima:tristotine EURA).06.4. Radi placanja naprijed naznacene rent e. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . ugovoriti zabranu otud enja i opterecenja nepokretnosti bez njegove saglasnosti i pravo na besplatni povratn i prenos ustupljenih nepokretnosti.sa1/1dijela. akoji jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2 SvojojkcerkiEF ustupaiprenosiusvojinu. broj 105. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj.000. pravo dozivotnog izdrza vanja. ------------------------------------------------------------b)Potomak EF se obavezuje placati ustupiocu za zivota novcanurentu. pravo stanovanja ili pravo upotrebe na nepokretnostima koje ustup a i prenosi. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom . iznos neplacenog duga na danasnji d an. Stranke su prib avileSaglasnost bankeza preuzimanje duga355 obezbijedenoghipotekom. sa fiksnom godisnjom k amatnom stopom od 7%.000. Povjerilac moze na z ahtjev dobiti izvrsni otpravak ove isprave uz predocavanje dokaza da su ispunjene pretp ostavke za njenu izvrsnost. s tim da prva rata dospijeva_____. ili za kog drugog.356 mjesecno u iznosu od 300. Notar je upozorio primaoca na pravne pos ljedice podvrgavanja neposrednom prinudnom izvrsenju bez odlaganja. da moze obavezati potomke na davanje kakve druge naknade.00 EURA (slovima: petnaesthiljada EURA). koji je zakljucio ustupilac sa naznacenom bankom. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. ili svo g bracnog druga. KO Grad.

iz _____. ZOO . ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanj a -formulacija: jedna soba sa kuhinjom i kupatilom na prvom spratu kuce. za zivota. on e su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio CG. do 459.c)Ustupilac zadrzavazasebelicnona cijelojnepokretnostiiztackeI-2ovogugovora.za vrijemetrajanjanjihovih zivota. PRAVOPLODOUZIVANJA Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodou zivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. ZOO CG. i clan 108. clan 222. 1 stav 1. a sto je na planu zgrade oznaceno i srafirano crvenom bojom. ZOO CG. 357 Alt. 7 do 1099. te ce se upisati u katastar. PRAVOSTANOVANJA357 na cijelom stanuiz tackeI-1ovogugovora --------------354 Clan 107. 356 Vidi clan 1069. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. Plan zgrade je predocen strankama. uz zajednicko koristenje ulaz a. ZOO CG. (clan 1069. i naredni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. 355 Vidi clan 455. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Ustupilac zadrzavazasebeizasvoju sestruXY.

------------------------------------------Notar je upozorio stranke. iz ______.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do momenta prest anka prava plodouzivanja i prava stanovanja. -----------------------------------------------Ustupilac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci. Potomci imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretno sti do dana prijema opoziva. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustupljenih im nepokretnosti do dana opoziva. izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca . --------------------------------------------------------------------------III PRELAZ POSJEDA. ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEI PRAVNE NEDOSTATKE ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. a koja nisu vidljiva iz katastara nepokretnosti. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. na opasnost od zasnivanja zakonske hipoteke i poduciopotomke da zahtijevaju potvrdu od Poreske uprave da ustupilac nema dugo vanja . -------------------------------------------------------------------------------------Potomci preuzimaju sva javnopravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetne nepokretnosti. ostaju na ustupiocu. odn osno ovlascenicima prava stanovanja i plodouzivanja do momenta prestanka tih prava. a potomci stupaju u posredan posjed odmah danas. a posebno potomke. drugi ovlascenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu. Potomci su duzni. niti za bilo koje materijalne i pravne nedostatke. niti mu je poznato da postoje tereti i ogranicenja koji nisu upisani u katastru nepokretnosti.-----------------------------------------------------------Sve koristi i tereti vezani za predmetne nepokretnosti. Ustupilac i njena sestra XY. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik.----------------------Ustupilac ne odgovara za velicinu i svojstva ustupljenih nepokretnosti. ustupilac imapravo na besplatni povratniprenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. ili ako potomak__ __ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. Ovo pravo stanova nja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. TERETAIKORISTI. ili ako potomak______ n e isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. bez naknade i odlaganja. -------------------------------------------------------------------e)U slucaju grube nezahvalnosti potomka358 ______ prema njemu.

ali su stranke od toga odustale. ZOO CG. potomak CD upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-1. u skladu sa Zakonom. ----358 Clan 1073.za poreze i doprinose. 359 Clan 1072. ZOO CG.---------------------------------------------Potomci jedan drugom. u obimuukojem seovdje neradiobesplatnomprenosu.anijeih saopstiopotomcima --------------------------------IVIZJAVEZAKNJIZENJE--------------------------------------------------------------------------------------1. . ne proizvodi pravna dejstva ako jeustupilac znaoza nedostatke. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. -------------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje odgovornosti za materijalne i pravne ne dostatke. srazmjerno svom dijelu. jemce359 za pravne i materijalne nedo statke nepokretnosti koje su im ustupljene. ovog ugovora.

Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. iz ______. u G listu. u korist ustupioca i njene sestre XY. prava ustupioca. shodno odredbama iz tacke II-e ovog ugovora.. a na cijeloj nepokretnosti iz tacke I-2. i I-2. -------------------------------------------4. Potomci CD i EF odobravaju da se u katastar nepokretnosti u G listu nepokretnosti iz tacke I-1.-------5. izvrsi upispravaustupiocanabesp latnipovratniprenosustupljenihnepokretnosti prema svakom potomku pojedinacno. kao i eventualni porez na promet nepokretnosti. Potomak EF odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti pravaplodouzivanja za vrijeme trajanja zivota. sa zabiljeskom da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlasc enika. u slucaju grube nezahvalnosti potomka ______ prema n jemu. ili ako potomak______ ne isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. ov og ugovora. ----3. -------------------------6. tako da ono bude izvrsno protiv svagdasnjeg vlasnika predmetne nepokretnosti iz tacke I-2 ovog ug ovora. a na c ijelom stanu-nepokretnosti iz tacke I-1. odmah iza naprijed izvrsenih upisa.a obavezepotomkaEF na placanjedozivotnerente iz tacke II-b i zabiljezbe izjave potomka EF o pristajanju na neposredno prinudno i zvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini i iz predmetne nepokretnosti. Potomak360 CD odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti prava stanovanj a za vrijeme trajanja zivota. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2. KO Grad. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i realizacijom ovo g ugovora. -----VI ODOBRENJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . snose potomci u jednakim dijelov ima. otpravak ovog akta dostav iti nadleznom katastru i Poreskoj upravi.----------------Notar je stranke upoznao da ce. a sve to radi placanja dozivotne rente blize opisane u tacki II-b ovog ugovora. sa zabiljeskom da u slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. --------------------------------------------------------------------------------VPOREZIITROSKOVI-------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poduciostranke da za troskove ove notarske obrade odgovaraju solidarno. Potomak EF odobrava i zahtijeva istovremeni upis u katastar nepokretnosti u G list u broj ____. ili ako potomak____ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema us tupiocu. ovog ugovora. potomak EF upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-2. po sluzbenoj duznosti. u korist ustupioca.4. drugi ovlascenik zadrzava pravo stanovanja u punom obimu i da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlastenika. ovog ugovora. u G listu.

-----------------------------------------------------------------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. stav 1. da se svojina i licne sluzbenosti sticu tek sa upisom u katastar nepokretnost i.U konkretnom slucaju. . Zakona o drzavnom premjeru i k atastru nepokretnosti CG. 360 Opsirnije vidjeti u tekstu ovog rada koji obraduje pitanje izjava za knjizen je (clausula intabulandi) kod ugovora o prodaji. ispitavsi sve okolnosti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. a u vezi sa clanom 85. kao i na znacaj upisa naprijed naznacenih ugovorenih obligacionih i stvarnih prava u katastar ne pokretnosti.

da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. da ovaj ugovor podlijeze eventualno porezu na promet nepokretnosti.2009. ------Od ove notarske obradene isprave dobijaju:---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------Potomak CD (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------Potomak EF (1x)------------------------------------------------------------------------------------------Katastar (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Potomci (2x) -----------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je po tarifi ______. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ).00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac: AB (potpis) Potomci: . nakon cega su stranke izjavile da je tako post upljeno. da se zahtjev za prenos svojine na potomke moze osigurati upisom predbiljezbe i na posljedice neupisivanja predbiljezbe. kako slijedi. te je potom zapis potpis ao i ovaj notar. --------------------------------------------------------------------6. --------------------------------------------------------------------------------------------------4. da su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. te na posljedice suprotnog postupanja. da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu na miriti nuzni nasljednici. g. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. U Podgorici. da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustupanje i raspodjelu pod zakonskim u slovima za pobijanje raspolaganja bez naknade. a kako slijedi____.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegova sadrzina odgovara volji stranaka. -----------------------5. ali su i pored toga potomci odustali od upisa predbil jezbe.10. a cje lishodno je da bude obuhvacen i bracni drug361. u 11. dana 15. u prisustvu notara potpisuju. ---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. -3.

uni jeti sljedecu formulaciju: S obzirom da bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspo djelom.CD (potpis) 2. i pored tog. te preuzimaju sve rizike i posljedice u vezi s tim . u skladu sa zakonom. a zele sklopiti ovaj ugovor. EF (potpis) NOTAR milic miso (potpis. pecat i stambilj) 361 Napomena: Ako bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspodjelom. pa ugovorne strane izjavlju ju da.1. te na posljedice toga. notar je poducio i upozorio stranke da bracni drug ustupioca ima pravo na nuzni nasljedni dio iz ustupljene imovine. .

ugovor je nistav (clan 1076. naprimjer. uz obecanje d avanja imovine poslije smrti. pa prema tome.1075.-1086. Medutim. ugovorena zajednica zivota ili zajednica imanja. odjece. ZOO). ili neko trece lice (primala c izdrzavanja). za razliku od poklona ili testamenta. ZOO. te davanja za svakodnevne uobic ajene potrebe. st. Nasljednopravna dejstva ovog ugovora se ogledaju u tome sto imovina koja je pred met tog ugovora. tj. obradivanje imanja primaoca izdrzavanja.3. 4 4 2 Sadrzajobavezeizdrzavanja Obaveza izdrzavanja narocito obuhvata obezbjedenje stanovanja. predaja (prenos svojine) na imovini koja je predmet ugovora. kod kojeg je samo obaveza primaoca izdrzavanja regulisan a odloznim rokom. zajednicu zivota ili zajednicu imanja. ugovorne strane mogu i sto drugo ugovoriti (vidi cl. ne ulazi u ostavinsku masu primaoca izdrzavanja. ZOO CG). 4 4 3 Karakteristikeugovoraodozivotnomizdrzavanjuiusloviza punovaznost Pravne karakteristike ovog ugovora su: da je dvostrano teretan ugovor. jer u suprotnom. k ao. nema primjene pravila o nuznom nasljednom dijelu. Obligacionopravni elementi se ogledaju u tome sto je ovaj ugovor dvostrano teret an pravni posao za zivota. ob uce. 1. izricito je po zakonu odlozena do smrti primaoca izdrzavanja (clan 1075. a druga ugovorna strana se obavezuje da mu daje svu ili dio svoje imovine koja postoji u trenutku zakljucenja ugovora. Notar je duzan na to upozoriti primaoca izdrzavanja i u notarskom aktu potvrditi da je tako postupio. s tim da je sticanje svojine na stvarima i pravima odlozeno do trenutka smrti primaoca izdrzavanja.4. obradivati njegovo imanje i posli je smrti sahraniti ga ili uciniti nesto drugo u istom cilju. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ima obligacionopravne i nasljednopravne elemente i kao takav je regulisan u odredbama clanova 1075. tj. ZOO CG). . ili obav eza jednog ugovaraca da ce cuvati i paziti drugog. izdrzavati do njegove smrti. st. hrane. Ugovorima o dozivotnom izdrzavanju smatraju se i ugovori kojim je. obaveza sahrane i podizanje nadgrobnog spomenika primaocu izdrzavanja i drugo. da je jedna strana preuzela obavezu izdrzava nja. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 Ugovorodozivotnomizdrzavanju 4 4 1 Pojamipravnapriroda Ugovor o dozivotnom izdrzavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (davala c izdrzavanja) obavezuje da ce drugu ugovornu stranu. odgovarajuce njege u slucaju bolesti i starosti.

a da se druga ugovorna strana obavezala ostaviti mu svu svoju imovinu ili jedan njen dio. odnosno prenos svojine. . odlozen do smrti primaoca izdrzavanja. da je predaja. a koja postoji u momentu zakljucenja ugovora.

ugovor nije predstavljao nikakvu neizvjesnost. Medutim. uz saglasnost stranaka. st.1076. shodno konkretnim slu caju. Na te okoln osti notar mora paziti i tome poducavati i upozoravati stranke. bolesna. notar moze. da je aleatoran ugovor. ne moze se znati kolika je konacna obaveza davaoca izdrzavanja (nepoznat je odnos vrijednosti predmeta. mora sastaviti u formi notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog zapisa o potvr di privatne isprave. jer u trenutku njegovog zakljucenja nije poznato koliko ce dugo zivjeti primalac izdrzavanja. te iz razloga postojanja nekakve neizvjesnos ti u smislu trajanja ovog ugovora. tj. pod prijetnjom nistavosti. 4 4 4 Formazazakljucenjeugovoraodozivotnomizdrzavanju Kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju forma je bitan element i uslov za njegovu p unovaznost. tako da se ovaj ugovor.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da imovina koja je predmet ugovora pripada primaocu izdrzavanja u vrijeme zakljucenja ugovora i da je tacno naznacena u ugovoru. po kojoj sud . a davalac izdrzavanja moze bit i fizicko ili pravno lice. Primalac izdrzavanja moze biti samo fizicko lice. 51. Notar mora vod iti racuna o okolnostima da li je neka osoba stara. 4 4 5 Sposobnostikruglicakojamoguzakljucitiugovorodozivotnom izdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju mogu zakljuciti lica koja imaju potpunu poslovnu sposobnost.. ZOO). kada se radi o fizickom ili pravnom licu koje se u okv iru . jer to moze utic ati na punovaznost ovog ugovora iz razloga mana volje. moze ponistiti ovaj ugovor ako zbog bolesti i sta rosti primaoca izdrzavanja. interesantna je odredba iz cl. t. uz prethodno citanje ugovora i davanje upozorenja o nasljednop ravnim dejstvima ugovora. U vezi sa aleatornoscu. 1. predvidena pisana forma i ovjera od notara. zahtijevati i vjestacenje primaoca izdrzavanja po odgovaraj ucem vjestaku medicinske struke.1084. a odnosi izmedu ugovornih strana rjesavace se po pravilima o sticanju bez osnova (clan 218. jer ukoliko ne zadovoljava propisanu formu. imovine koja se ostavlja prema vrijednosti izdrzavanja). jer je u cl. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravna dejstv a. ZOO. a shodno tome. smatrace se da ugovor nije ni zakljucen (forma ad solemnitatem) . ne ulazi u ostavinsku masu. jer se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu.) predvida formu notarskog zapisa. da je ugovor sastavljen u zakonom propisanoj formi. u smislu da imovina koja je predmet ovog ugovora. na zahtjev zakonskih nasljednika. Kada je to neophodno potrebno. 3. takode. Zakon o notarima (cl. 226. ZOO CG. i sl.

kao sto su bracni drugovi. U nekim zakonodav .zanimanja stara o primaocu izdrzavanja. Smatramo da ovaj ugovor mogu medusobno zakljuciti i lica koja su po zakonu obavezna da se medusob no izdrzavaju. takva lica ne mogu zakljuciti ovaj ugovo r bez prethodne saglasnosti organa starateljstva (clan 1077. ZOO CG). roditelji i djeca itd.

Punomocje mora biti u formi zakljucujuceg pravnog posla. kao i odredivanja vremena vazenja punomoci. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima stvima ovo se predvida kao izricita mogucnost.1078. Svako od njih se p . izricito propisiva o da davalac izdrzavanja moze biti zastupan po punomocniku i propisao formu. Ako je dozi votno izdrzavanje ugovoreno u korist vise lica kao primalaca izdrzavanja. ZOO CG). onda se ona pojavljuju kao solidarni duznici. te da sadrzi i druge elemente potrebne za zakljucenje ugovora. u clanu 121. da vazi samo tri mjeseca od dana njegovog izdavanja i da sadrzaj punomocja bude tacno odreden u pogledu lica s kojim ce biti zakljucen ug ovor (odredenje primaoca izdrzavanja). stav 4. da ima t acno odreden rok u kojem se ugovor treba zakljuciti.. ne sadrzi bilo kakve naznake. Od zakona o nasljedivanju iz bivse SFRJ. takode smatramo da je dozvoljeno zakljucenje putem punomoc nika. Posto zakon izri cito ne zabranjuje zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem zastupnika. a sto podrazumijeva punomocje u formi notarskog zapisa kao javne isprave.) ili punomocnika362? U tom pogledu. sto znaci da izricito ne dozvoljava ili izricito zabranjuje. za poslovno nesposobna i ograniceno poslovno sposobna lica mora se pribaviti odobrenje centra za socijaln i rad (organa starateljstva)363. sadrzinu i vremensko vazenje punomoci. uz naznacavanje ugovornih strana i sa odredenom sadrzinom ugovora o dozivotnom izdrzavanju koji se zeli zakljuciti. potpuno odredenje lica sa kojima se zakljucuje ugovor. propisano je da punomocje mora bi ti dato u formi javne isprave. postavlja se pitanje: da li je ovaj ugovor moguce zakljuciti i preko za konskih zastupnika (roditelj. niti zabranjuje. Sto se tice mogucnosti zakljucenja ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem punomocnika na strani primaoca izdrzavanja. Na strani davaoca i primaoca izdrzavanja moze biti vise lica. Kako se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. smatramo da bi se ovo moglo primijeniti i u pravu Crne Gore. u tom slucaju svako od njih ima zasebno pravo na davanja i cinjenja (vidi cl. U slucaju vise primalaca izdrzavanja koji su suvlasnici imovine koja se daje. odnosno zastupnika. te odredena sadrzina ugovora. dok u zakonodavstvu Crne Gore ova mogucnost se niti predvida. Prema toj odredbi. sv ako od njih zasebno ostavlja svoj dio i ugovara za sebe izdrzavanje. zakon u odredbama koje regulisu ovaj ugovor. jedino je Zakon o nasljedivanju SR Makedonije. Nadalje. staratelj itd. potpuno odredenje sadrzine obaveze izdrzavanja i imovine koja se ostavlja. odn osno punomocnika.4. Ako je na strani d avaoca izdrzavanja vise lica.

Od ovog treba razlikovati dozivotno izdrzavanje u korist trecih lica kao primala ca izdrzavanja (vidi cl. a njegov suvlasnicki dio se prenosi na davaoca izdrzavanja. Blagojevic.1079. 363 Vidi clan 66 i 308 stav 2 Porodicnog zakona CG. kao 362 Borislav t. ZOO CG). na administracija. tj. a svojina na predmetima ugovora prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu s mrti njegovog saugovaraca. Smrcu jednog od tih lica. . ugovor prestaj e samo prema njemu. tada obaveza izdrzavanja traje do smrti trec eg lica. tome notar treba poduciti i upozoriti stranke.. 314. str.ojavljuje kao ugovorna strana i potpisuje ugovor. Ovdje se. da imovina prelazi u momentu smrti treceg lica. ali se moze i drugacije ugovoriti. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . cetvrto izdanje Savreme Beograd 1979.

mogu traz iti ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog apsolutne nistavosti ili zbog mana volje.. ZOO CG. troskovi sahrane. a ako je dozivotno izdrzavanje ugovoreno u korist treceg lica. 1082. ne pristanu na produzenje ug ovora. podizanje nadgrobnog spomenika itd. raskid moze traziti samo primalac izdrzavanja ili trece lice kao primalac izdrza vanja nakon sto je umro saugovarac davaoca izdrzavanja. ZOO CG). ugovorne strane. raskid ug ovora poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja moze zahtijevati i lice u ciju kor ist je izdrzavanje ugovoreno.-1086. 4 4 6 Raskidiponistajugovoraodozivotnomizdrzavanju Ovaj institut je detaljno regulisan u clanovima 1082. ZOO CG. U svakom slucaju. U slucaju s mrti davaoca izdrzavanja (clan 1085. tj. Raskid putem suda moze zahtijevati svaka ugovorna strana. pojavljuje lice cija je imovina. 4 4 7 Prestanakugovoraodozivotnomizdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju prestaje smrcu primaoca izdrzavanja. Smatramo da ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovo r samo u formi u kojoj je on zakljucen (clan 62. bez obzira na razloge (clan 1082. a sve to u slucajevima predvidenim u cl. U praksi se postavilo pitanje: da li nasljednici primaoca izdrzavanja mogu nakon njegove smrti traziti raskid ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog neizvrsavanja obaveza od strane davaoca izdrzavanja? Smatramo da zbog neizvrsenja obaveza davaoca izdr zavanja koje su ugovorene. ugovor prestaje ako njegov brac ni drug i njegovi potomci koji su pozvani na nasljede. ZOO CG). prilikom notarske obrade. Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o dozivotnom izdrzavanju i nakon sto je pocelo njegovo izvrsenje. u kom slucaju nemaju pravo na naknadu za ranije dato izdrzav . nasljednici primaoca izdr zavanja su aktivno legitimisani da traze raskid ugovora zbog neispunjenja tih obaveza. jer to zahtijeva cilj pr opisane forme za sklapanje ugovora. duzan voditi racuna o tim odredbama. i 1086. ZOO CG).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom saugovarac davaoca izdrzavanja. ili drugih razloga a u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. a ne trece lice kao primalac izdrzavanja. te je notar. O ovom je notar duzan voditi racuna. ili lica koja imaju pravni interes. te poduciti i upozoriti stranke u notarskoj i spravi. bilo da to ne zele. np r. i 1083. Raskid moze biti sporazumn i ili putem suda. Zbog neispunjenih obaveza koje je davalac izdrzavanja trebao izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. trebaju se izvrsavati za vrijeme trajanja zivota primaoca izdrzavanja.

4. ili nisu u mogucnosti da preuzmu ugovorene obaveze.). . a u kom slucaju imaju pravo traz iti naknadu za ranije dato izdrzavanje.6.anje. a sto je detaljnije opisano pod naprijed naznacenom tacko m 4. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju moze prestat i ponistajem i raskidom.

odnosno n eupisivanja tog prava u javnoj knjizi. notar ce u ispravi dati odgovarajucu poduku i upozorenja. tu se radi o upisu zabiljezbe postojanja ugovora o do zivotnom izdrzavanju. te moze raspolagati tom imovinom (otuditi. ali se od t oga odustalo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Da bi se na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju izvrsila uknjizba prenosa sv ojine u katastru nepokretnosti. 4 4 9 Obezbjedenjepravaizugovoraodozivotnomizdrzavanju Kako smo naprijed istakli. onda treca lica koja bi pribavi la neko pravo na takvoj nepokretnosti. ali ako je u katastru nepokretnosti zabiljezeno postojanje ugovora o doz ivotnom izdrzavanju. Radi odred enog obezbjedenja davaoca izdrzavanja. zakon je dao mogucnost davaocu izdrzavanja da svoje pravo iz ugovora obezbijedi upisom u javnu knjigu (clan 1080. odnosno nekog prava iz tog ugovora. a na nepokretno sti iz tacke I ovog ugovora. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 8 Odgovornost davaocaizdrzavanja za dugoveprimaocaizdrzavnja Davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove du gove. U vezi s tim. mogu ugovoriti da ce davalac i zdrzavanja odgovarati odredenim povjeriocima. ovog ugovora. P R I m J E R Primjerformulacijezazabiljezbuiuknjizbu: Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora isho di u katastru nepokretnosti zabiljezbupravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovora. primalac izdrzavanja zadrzava pravo svojine na imovin i navedenoj u ugovoru sve do svoje smrti. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove dugove. ali ugovorne strane mogu drugacije ugovoriti. tj. potrebno je uz otpravak ugovora priloziti izvod iz mat icne knjige umrlih za primaoca izdrzavanja. Not ar je duzan poduciti stranke o tome i upozoriti na posljedice upisivanja. time postaju nesavjesni sticaoci. zalozit i i sl. ----------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja pristaje da uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepokre tnosti iz clana 1.). ali samo za postojece dugove (za dugove koji postoje u momentu zakljucenja ugovora) primaoca izdrzavanja. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti Primalaca izdrzavanja. Imovina koja je predmet ugovora o dozivot .4. ZOO CG).

a . Zbog toga se uknjizba prenosa svojine v rsi na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju i izvoda iz maticne knjige umrlih za pri maoca izdrzavanja. kao i eventualno srodstvo ugovornih strana. ne ulazi u ostavinsku masu.nom izdrzavanju. takode je znacajno u notarski zapis ugovora o dozivotnom izdrzavanju unijeti i v rijednost imovine koja je predmet ugovora.

________.1.10._______broj______. nastanjena u Podgorici ul. Podgorica.000. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa sluzbenim sjedistem u Budvi. ul.00 h (osam casova). godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). po zaniman ju frizerka. a koja izjavljuje da je: kci B.istovremeno su pristupila sljedeca lica:-----------------------------1.1. sacinim notarski zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. rodena dana_____u Podgorici.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom zbog toga sto taj ugovor moze podlijegati placanju poreza na promet nepokretnost i. Dana 15. po za nimanju menadzer. a koja izjavljuje da je: kci A. UZZ br. u Podgorici. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 10 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanju. sa rokom vazenja do________. te u stanovio da su . drzavljanka Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. Riva br. P R I m J E R Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se daje.1/2009. od dana _______sa rokom vazenja do____. sa prebivalistem u Budvi. drzavljanka Crne Gore. preda mnom dolje potpisanim notarom milic misom. u vrijeme z akljucenja ovog ugovora. JmB________. Gospoda CD. Riva br. JmB_________. ul. udovica. u 8. rodena dana_______. koji dospijeva nakon smrti primaoca izdrzavanja.2009. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i kroz razgovor o situaciji.. uvjerio se u pravu volju stranaka. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. Gospoda AB. izdatu od mUP-a Crne Gore. iznosi 27. sa prebivalistem u Budvi.uz ugovaranje zajednicezivota CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja)--------------------------------2.------------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). radi odredivanja notarske tarife itd . nastanjena na adresi ul.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). od dana_______.

ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici364. 1076. a takode notar je duzan i po odredbama Zakona o notarima procitati strankama zapis. -----------------------------------------------------------------------------------364 Vidi cl. . -----------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla.sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. ZOO. poducavati ih i upozoravati.

ukupne povrsine od 59 m2. davaocu izdrzavanjasvojoj sestricini CD..ana osnovuovogugovora -------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat. upisan je primalac izdr zavanja AB. shodno tome. djelujuci kako je to naprijed naznaceno.dvosoban stan.. a koji je up isan u V Listu nepokretnosti broj 105.. a nalazi se u stambenoj zgradi br.1._____. ukupne povrsine od 59 m2. Kao vlasnik stana. 1.a.. izgradenoj u ul.10.nakon smrti primaocaizdrzavanja. sa 1/1. dok u listu G nema upisanih tereta. povrsine od 500 m2. stranke. na parceli broj 5/1. KO Grad.1. povrsine od 500 m2. ovaj notar nadl ezan za postupanje.a.1. izjavljuju sljedec i: ----------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ------------------------------------Clan1 Primalac izdrzavanja AB obavezuje se prenijeti u svojinu sa 1/1 dijela. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. na parceli broj 5/1. --------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. koji se nalazi u Podg orici. koji se nalaz i u Podgorici. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon toga. te da nije u braku i da ne boluje od neke bo lesti. te da je. svoju cijelu nepokretnost366. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos svojine na dvosobnom stanu. stranke saglasno izjavljuju da je primalac izdrzavanja tetka davaoca izdrzavanja i da primalac izdrzavanja nema djece.. KO Grad.4. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. iz gradenoj u ul. stan br._____ . gdje ce zajednicki zivjeti. u ul.takodadavalacizdrzavanja. stan br. 10. I sprat. a nalazi se u stambenoj zgradi br. u ul. ----------------------------------Nakon toga. osigura ti potpunu . Naznaceno katastarsko stanje notar je utv rdio neposrednim uvidom u evidenciju Katastra nepokretnosti od danas365. a o svom trosku. davalac izdrzavanja CD obavezuje se izdrzavati367 primaoca izdrzavanja AB do njegovesmrti ------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu. I sprat. Titova br. Titova br.tu nepokretnostmoze upisatiukatastru nepokretnostiusvoju koristkaosvojinusa1/1 dijela..

ZOO CG (primalac izdrzavanja moze dati samo stvari i prav a koja postoje u trenutku zakljucenja ugovora). a nakon smrti. podici mu uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. te joj osigurati svu potrebnu njegu. Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. stav 2. primaoca izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godin e od smrti. Notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. a u slucaju bolesti. 367 Clan 1075. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. . te snositi sve troskove lijecenja i lijekova.lijecenje. ZOO CG. a koji se prilaze uz izvornik. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja 366 Clan 1075. ---------------------------365 Alt.prehranu. spremanje stana i pranje rublja. odjecu i obucu. stav 3.

ovog ugovora. ovog ugovora. njegovi zakonski nasljednici imaju pravo pobij ati ovaj ugovor zbog neispunjenja obaveza koje je davalac izdrzavanja preuzeo izvrsiti na . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. -Nakon smrti primaoca izdrzavanja. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdr zavanje. uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepo kretnosti iz clana 1. primalac izdrzavanja moze traziti raskid ovog ugovora.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA) Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Clan3 Primalac izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. Za sporazumni raskid ugovora.---------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja izjavljuje da. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti primaocaizdrzavanja. Ako ne pristanu. -------------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je u vrijeme zakljucenja ovog ugovora.000. vrijednost nepokret nosti koja se ostavlja 27. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. is hodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. ako na to pristanu. njegove obaveze prelaze na njegovog bracnog dru ga i potomke koji su pozvani na nasljede. ovog ugovora. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clan5 Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora. auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjige umrlihza primaocaizdrzavanja.

----Primalac izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti.kon smrti primaoca izdrzavanja. snijeti davalac izdrzavanja. s tim sto iz javljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. ----------------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve troskove vezane za ovaj ugovor.-------------------- . -------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet ne pokretnosti. ovog ugovora. u skladu sa Zakonom.

ali je davalac izdrzavanja od toga odustao.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici370. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu.---------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je primalac izdrzavanja za njih znao.-------------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da je korisno da zahtijeva uvjerenje na dlezne poreske uprave u vezi s tim. ali se od toga odustalo.------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------- . ---------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om369 u katastar nepokretnosti. ----ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra tek nakon smrti primaoca izdrzavanja368.4. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. -------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove dugove. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Primalac izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao.--------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. ---------------------na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplacene poreze i doprinose i da je za davaoca izdrzavanja korisno da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. a nije ih saopstio davaoc u izdrzavanja. Davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove du gove. pa je ugovoren upis kao naprijed.

za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslov i iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. 370 Clan 1076 stav 1 ZOO CG. . ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele 368 Clan 1075 stav 1 ZOO CG. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. 369 Clan 1080 ZOO CG. a kako slijedi__ __.

UZZ br. --------------U Podgorici. sa prebivalistem u Budvi.2009. u 8. a koja izjavljuje da je . ul. od dana________.10. Riva br. rodena dana_____u Podgorici. sacinim notarsk izapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. sa prebivalistem u Budvi.1/2009. Gospoda CD._ izdatu od mUPa Crne Gore.10. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. a koja izjavljuje da je: kc i A. JmB_______ _. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . drzavljanka Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj____. kako slijedi. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . 1._broj______. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).g.______. JmB______ ___. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. sa rokom vazenja do____. po zanimanju menadzer. Dana 15. da su saglasne sa ovim zapisom.1. pecat i stambilj) 4 4 11 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanjuukoristtreceglica kao primaocaizdrzavanja CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA ul.2009.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis. dana 15. nastanjena u Podgorici ul.istovremeno supristupila sljedeca lica:----------------------------1. u 11. u prisustvu notara potpisuju.. izdatu od mUP-a Crne Gore. drzavljanka Crne Gore. od dana _______. dolje potpisanim notarom milic misom. rodena dana_______u Podgorici.00 h (osam casova). kojeg slobodnom voljom odobravaju i sv ojerucno. udovica.Gospoda AB.(u daljem teks tu: saugovarac davaocaizdrzavanja)-------------------------------------------------------------------------2. Riva br. preda mnom.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sadrzinu. sa rokom vazenja do________.

------------------------------------------------------------------------------- .: kci B. po zanimanju frizerka. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. nastanjena na adresi ul.________. Podgorica.

koji se nalazi u Podgorici. stan br. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. -------------------------------------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. ---------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. te da je. te nije u braku i ne boluje od neke posebne bolesti. --------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. te da momenat prelaska svojine mogu drugacije ugovoriti. povrsine od 500 m2.1.sa 1/1. ----------------------------------------------Naznaceno katastarsko stanje notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju ka tastra nepokretnosti od danas. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. --------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. Titova br. ovaj notar nadl ezan za postupanje. izgraden oj u ul. upisan je saugovarac davaoca izdrzavanja AB.davaocuizdrzavanja . a narocito to da obaveza izdrzavanja traje do smrti treceg lica kao primaoca izdrzavanja. na parceli broj 5/1. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. ukupne povrsine od 59 m2.. a nalazi se u stambenoj zgradi br. a da svojina na predmetnoj nepokretnosti prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu smrti njegovog saugovarac a AB. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla.. KO Grad.saprebivalistemiadresom u ______ (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja371).10. u______. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. dok u listu G nema upisanih tereta.4. shodno tome. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. I sprat.a._____. stranke izjavljuju sljedeci : -------------------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ----------------------------Clan1 SaugovaracdavaocaizdrzavanjaABobavezuje sedatiusvojinu. sa 1/1.rodenu ______. JMB______. a koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. Kao vlasnik stana.1. stranke saglasno izjavljuju da je saugovarac davaoca izdrzavanja tet ka davaoca izdrzavanja i da se ovim zeli obezbijediti dozivotno izdrzavanje za sestru saugo varaca davaoca izdrzavanja. gospoduEF.. a koja nema djece. u ul.

1. ukupne povrsine od 59 m2. stan br. sa prebivalistem i a dresom u _______. iz gradenoj u ul. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati sestru saugov araca davaoca izdrzavanja. tj. a trece lice nije ugovorna strana nego samo korisnik izdrza vanja. JmB______. ZOO CG. primalac izdrzavanja. rodenu ______. na kon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanja. ostavljenu nepokretnost moze upisatiukatastru nepokretnostikaosvojinusa1/1 dijela.svojoj sestricini CD svoju cijelu nepokretnost. I sprat.1. Vlasnik imovine koja se daje za izdrzavanje treceg lica n aziva se saugovarac davaoca izdrzavanja. gospodu EF. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. povrsine od 500 m2. u ul. na parceli broj 5/1._____. ..ana osnovuovogugovora -------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat.takoda davalac izdrzavanja. Titova br.. kao primaoca izdrzavanja ----------------------------------------------------------------371 Clan 1079. koji se nalazi u Podgorici.. u______.10.dvosoban stan. KO Grad.a. a nalazi se u stambenoj zgradi br.

ishodi u kat astru nepokretnosti zabiljezbu prava primaoca izdrzavanja iz ovog ugovora. odjecu i obucu.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). a nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. spremanje stana i pranje rublja. na nepokretnosti iz clana 1. ovog ugo vora.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjig e umrlih . podici joj uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. ovog ugovora372. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanjaAB. ovog ugovora. o svom trosku osigurati potpunu prehranu. --------------------------------------------------------------Clan5 Saugovarac davaoca izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog u govora.--------------------Clan3 Saugovarac davaoca izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. ovog ugovora373. na nepokretnosti iz clana 1. ---------------------------------------------------------------------------------------SaugovaracdavaocaizdrzavanjaAB saglasanjedauknjizbupravasvojinesa 1/1 dijela na nepokretnosti iz clana 1. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu. o svom trosku je sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne g odine od smrti.000.-------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetki (saugovarac davaoca izdrzavanja i primalac izdrzavanja) i sestricine (davalac izdrzavanja). ----------------------------------------------------------------Saugovarac davaoca izdrzavanja i davalac izdrzavanja ovlascuju primaoca izdrzava nja da na osnovu ovog ugovora.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. ishodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu pravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovo ra. te joj osigurati svu potrebnu njegu. gdje ce zajednicki zivjeti. ----------------------------------------------------------------------- . ----Clan4 Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja. a u slucaju bolesti.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. iznosi 27. u vrij eme zakljucenja ovog ugovora. te n akon smrti primaoca izdrzavanja.

njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na naslijede ako na to pristanu. 373 Clan 1080 stav 2 ZOO CG. koji se moze poduzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg drugog razloga.-------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. Ako ne pristanu. a nakon njegove smrti. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. . 374 Clan 1082 i 1083 ZOO CG. saugovar ac davaoca izdrzavanja. i primalac izdrzavanja374 mogu traziti raski d ovog ugovora. ------------------372 Clan 1080 stav 1 ZOO CG. Za sporazumni raskid ugovora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. potrebna je forma u kojoj je za kljucen ovaj ugovor.

4. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. u skladu sa Zakonom. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. s tim sto izj avljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon smrti primaoca izdrzavanja. ovog ugovor a. u pogledu ispunj enja obaveza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra. snijeti davalac izdrzavanja --------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti.-Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose saugovaraca davaoca izdrzavanja i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti.----Saugovarac davaoca izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. tek nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja AB. ali je davalac izdrzavanja od to ga odustao. Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je saugovarac davaoca izdrzavanja za njih znao a nije ih saopst io davaocu izdrzavanja375. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove saugovaraca davaoca izdrzavanja poslij e njegove smrti. te da mogu ugovoriti da svoj .-----Saugovarac davaoca izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. njegovi zakonski nasljednici.

te se na njega primjenjuju pr avila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke. ali se od toga odustalo. . ali se od toga odustalo. kao i kod ugovora o prodaji. --------------da i kako davalac i primalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora mogu obezbi jediti upisom u katastar nepokretnosti. pa je ugovoreno kao naprijed. -------------------------da poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. davalac izdrzavanja ne odgovar a za njegove dugove.-----------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora ne ulazi u zaostavstinu saugovaraca dava oca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici.ina prelazi u trenutku smrti primaoca izdrzavanja EF.-------375 Ovaj ugovor je dvostrano obavezujuci pravni posao. s tim da to mogu drugacije ugovoriti.

10.(petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). CRNA GORA . kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. a kako slijedi__ __.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da obaveza izdrzavanja po ovom ugovoru traje do smrti primaoca izdrzavanja EF. --------------U Podgorici. --------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saugovarac davaoca izdrzavanja (1x)--------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. pecat i stambilj) 4 4 12 Primjer:Izdrzavanjeukorist viselicakao primaocaizdrzavanja Postoji zakonska mogucnost da se zakljuci ugovor o dozivotnom izdrzavanju u koje m se pojavljuje vise lica kao primaoci izdrzavanja377. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom.2009.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Saugovarac davaocaizdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis. --da se na ovaj ugovor primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na ugovor o doziv otnom izdrzavanju i odredbe o ugovoru u korist treceg lica376. dana 15. kako slijedi. u 11. u prisustvu notara potpisuju. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.g.

Riva br. .1.NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. 376 Clan 142 do 147 ZOO CG. 377 Clan 1078 ZOO CG.

Gospoda CD. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora._______broj______. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. Dana 15. u Podgorici. a koja izjavljuje da je: kci A. sa prebivalistem u Budvi. preda mnom. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . sa rokom vazenja do____. od dana _______.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja) -------------------------------------------------------------3. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. Ul. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima UZZ br. Podgorica. drzavljanin Crne Gore. Gospoda AB. sa prebivalistem u Budvi.4. izdatu od mUP-a Crne Gore. JmB________ _. u 8. drzavljanka Crne Gore.istovremeno su pristupila --------------hiljade devete godine). ozen jen. u data (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja). Gospodin BB. sa prebivalistem u Budvi. rodena dana_____u Podgorici. JmB________. ---------------------------------------------------------2. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. drzavljanka Crne Gore. izdatu od mUP-a Crne Gore. JmB______ ___. po zanimanju menadzer. izdatu od mUP-a Crne Gore.________.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. po zaniman ju frizerka. rodena dana_______u Podgorici. dolje potpisanim notarom milic misom. nastanjena u Podgorici ul.00 sa sluzbenim sjedistem u Budvi izjave volje.. Riva br. a koji izjavljuje da je: sin A. sa rokom vazenja do________.2009. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . a koja izjavljuje da je: kci B. nastanjena na adresi ul. sacinim notarski sljedeca lica:---------------- 1._______broj______.10. te da ne boluju od neke posebne bolesti --------------------------- . od dana________. . po zanimanju ljekar. godine (petnaestog oktobra dvije h (osam casova). stranke saglasno izjavljuju da su primaoci izdrzavanja bracni drugov i i da primaoci izdrzavanja nemaju djece.1. roden dana_______. sa zahtjevom da na osnovu njihove zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _.1/2009. sa rokom vazenja do____. od dana _______.-------Nakon toga. nastanjen u Podgorici ul.

izjavljuju sljedec i: ---------------378 Clan 9. povrsine od 500 m2. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. Kao suvlasnici stana. djelujuci kako je to naprijed naznaceno._____. ---------Nakon toga. Naznaceno katastarsko stanje ovaj notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju katastra nepokretnosti od danas . stranke.. . na parceli broj 5/1..a. stav 2.1.Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. 1. Zakona o notarima CG. koji se nalazi u Podgorici.. ovaj notar n adlezan za postupanje. sa po 1/2 dijela. ukupne povrsine od 59 m2. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara378. KO Grad. izgraden oj u ul. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. stan br. 10. upisani su primao ci izdrzavanja AB i BB. Titova br. I sprat. shodno tome. a u listu G nema upisanih tereta. te da je. a nalazi se u stambenoj zgradi br. u ul.

. spremanje stana i pran je rublja.000. 1. u njihovom stanu. ------------------------------- . Titova br. primaoce izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godine od smrti.a. gdje ce zajednicki ziv jeti.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom -------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU-------------------------------Clan1 PrimaociizdrzavanjaABiBBobavezujuseprenijetisvoje suvlasnicke dijeloveodpo 1/2._____. 27. 10. odjecu i obucu. na kon smrtisvakogodprimalacaizdrzavanja.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). I sprat. o svom trosku osigurati potpunu prehranu. u v rijeme zakljucenja ovog ugovora. ovog ugovora. davaocu izdrzavanja-CD.-----------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja. a nalazi se u stambenoj zgradi br. te im osigurati svu potrebnu njegu. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan3 Primaoci izdrzavanja u cijelosti prihvataju navedeno u clanu 2. te nakon njihove smrti. ana osnovu ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 . a u slucaju bolesti. podici im uobicajene nadgrobne spom enike i iste uobicajeno odrzavati.. Zauzvrat. i zgradenoj u ul. i to svakompojedinacno379. na parceli broj 5/1.takoda davalac izdrzavanja.a na nepokretnosti. KO Grad. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocima izdrzavanja.. koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. ukupne povrsine od 59 m2. povrsine od 500 m2. ostavljene suvlasnickedijelovena naprijed naznacenojnepokretnostimozeupisatiukat astrunepokretnostinasvojeime. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati primaoce izdr zavanja AB iBB -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze.dvosobnom stanu koji se nalazi u Podgorici. 1. u ul. stan br.

i shodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. ovog ugovora.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjigeumrlih 379 Svaki od primalaca izdrzavanja ima zasebno pravo na odredena davanja i cinje nja. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti sva kog od primalacaizdrzavanjapojedinacno.Stranke izjavljuju da primaoci izdrzavanja i davalac izdrzavanja nisu u srodstvu ----------------Clan5 Primaoci izdrzavanja ovlascuju davaoca izdrzavanja da. . ovog ugovora. na osnovu ovog ugovora.---------------------------------------------------------------------------------Uknjizbu na suvlasnickimdijelovimaprimalacaizdrzavanja na nepokretnosti iz clana 1.

njihovi zakonski nasljednici. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na nasljede. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. snijeti davalac izdrzavanja.--------------------Primaoci izdrzavanja garantuju da na nepokretnosti iz clana 1. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. te da ova nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. Ako ne pristanu. Za sporazumni raskid ugovora.--------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. u skladu sa Zakonom.4. u pogledu ispun jenja obaveza. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. ovog ugovora. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. --------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne . imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primalaca izdrzavanja. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja.--------------Nakon smrti primalaca izdrzavanja. ako na to pristanu. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. ----------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. primaoci izdrzavanja mogu traziti raskid ovog ugovora. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. s tim sto izjavljuju da im nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1.----Primaoci izdrzavanja ne odgovaraju za skrivene i vidljive nedostatke.

---------------------------------------- . tek nakon smrti svakog primaoca izdrzavanja. pa je ugovoreno kao naprijed.nedostatke nema dejstva ako su primaoci izdrzavanja za njih znali a nisu ih saopstili davao cu izdrzavanja.--------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke o sljedecem:------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice suvlasnicki dio svakog od primalaca izdrzavanja na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om u katastar nepokretnosti. Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove primalaca izdrzavanja.

AB (potpis) 2. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. ----------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primaoci izdrzavanja(2x) ------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. --------------U Podgorici.10. kako slijedi. u 11. ----------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primalaca izdrzavanja za njihov e dugove.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primaoci izdrzavanja: 1. ne ulazi u zaostavstinu primalaca izdrz avanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. ali se od toga odustalo.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. g. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.BB (Potpis) Davalac izdrzavanja: CD (potpis) NOTAR: milic miso . te je potom zapis potpisao i ovaj no tar.2009. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. dana 15. a kako slijedi__ __.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. u prisustvu notara potpisuju.

(potpis i pecat) .

a.50. po svojim pravnim svojstvima i pravnoj snazi. a i pozitivno pravo Crne Gore. postoji o va vrsta notarske isprave (npr. U pravnoj teoriji postupak potvrdivanja privatne isprave naziva se solemnizacija. tu formu mogu propisati i drugi zakoni. postoje razlozi za i protiv. nadripisarstvo u oblasti sacinjavanja privatnih isprava itd. uglavnom.) za rjesenje da je za punovaznost odredenih pravnih poslova potrebno da budu zakljuceni u formi notarskog zapisa (cl. 50. 51. Zakonodavac u Crnoj Gori. poznavalo je vanparnicni postupak ovjeravanja sadrzine privatne isprave od strane sudije kao uslov za punovaznost odredenih pravnih poslova. Hrvatska. koji s e mogu odnositi na vaznost odredenih poslova. a isto tako stranke mogu zahtijevati for mu notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave i za druge pravne poslove. Italija. Zakona o notarima CG 381 Clan 4. Austrija. a isprave nastale u tom postupku nazivaju se solemnizir ane isprave. takvu notarsku ispravu propisivao je i Zakon o javnim biljeznicima Kraljevine Jugoslav ije. i clan 69. formalnu i materijalnu autenticnost. a.). odnosno neprihvatanje solemnizacije u znacajnim pravnim poslovim a. na uredenost javnih registara.) ili zapisa o potvrdi privatne isprave (cl. zakoni o notarima u Bosni i Hercegovini ne predvidaju mogucnost i postu pak solemnizacije privatnih isprava381. Francuska. Makedonija itd. Uvodna razmatranja Zakon o notarima Crne Gore380 predvida zapis o potvrdi privatne isprave kao pose bnu vrstu notarske isprave koja je. iz jednacena sa notarskim zapisom. Za punovaznost ugovora o dozivotnom iz drzavanju. Za prihvatanje. uzimajuci u obzir znacaj odredenih pravnih poslova i d ruge ciljeve koji se zele postici notarskom sluzbom. zavisi od ciljeva zakonodavca. zatim potvrde i ovjere koje imaju snagu javne isprave samo o cinjenicama . Medutim. Vanparnicno pravo u bivsoj Jugoslaviji. pravnu sigurnost. 380 Clan 50.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 1. u zakonima o nasljedivanju i zakonima o vanparnicnom postupku bivsih republika i pokrajina SFRJ zahtijevala se ovjera privatnih isprava od strane sudije.). i dalje Zakona o notarima FBiH predvida notarski obradene isprave koje je u cijelosti sastavio notar po pravilima Zakona i koje imaju punu dokaznu snagu javne isprave . to. U mnogim drzavama koje su prihvatile latinski tip notarijata. tj. opredijelio se u Zakonu o notari ma (cl.

materijalnu autenticnost notarske isprave.o kojima se njima svjedoci. . a sto ne ukljucuje sadrzinu isprave. tj.

pod Zakonom propisanim uslovima. Da li je privatna isprava u saglasnosti sa zakonskim odredbama o formi notarskog akta i sadrzini n otarskog zapisa. pravi biljesku kojom potvrduje cinjenicu potpisivanja od strane nekog lica i stavlja pecat. Procedura potvrdivanja privatne isprave Procedura potvrdivanja privatne isprave propisana je u cl. 3. koja podrazumijeva pazljivo citanje cijele privatne isprave (izbjegavati povrsnu kontrolu) i uporedivanje sa odgovarajucim propisanim pravilima o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. moze biti izvrsna isprava. tako i po dokaznoj snazi. Potvrda privatne isprave. ima svojstvo notarskog zapisa. notar mora ispitati sa posebnom paznjom. takva isprava ima snag u javne isprave samo u dijelu biljeske o ovjeri. kako forme. ta ko i sadrzaja isprave. dakle punu dokaznu sn agu javne isprave. dok u pogledu sadrzine ostaje i dalje p rivatna isprava. 50. razlikuje se. dovode do toga da zapis o pot vrdi privatne isprave ima svojstvo notarskog zapisa. a sastoji se od niza radnji i postupaka. Zakona o notari ma CG. Zakona o notarima. ako su ispostovani i ispunjeni. Kod ovjere. tu notar vrsi identifikaciju lica.a. tj. pod Zakonom odredenim uslovima. putem zapisa o potvrdi privatne isprave vrsi se od strane nota ra potvrda (ovjera) sadrzine privatne isprave kroz Zakonom propisan postupak i pod Zakonom propisanim uslovima. to znaci da ima formalnu i materijalnu. Potrebn . notar samo sastav lja biljesku o ovjeri kojom potvrduje cinjenicu da je neko lice pred notarom potpisalo ili pr iznalo vec stavljeni potpis kao svoj.a. postoji pretpostavka autenticnosti (tacnosti).Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 2. kako po postupku koji pro vodi notar i uslovima koji moraju biti ispunjeni. 50. Zakona o notarima. tj.a. Dakle. pri cemu se ne upus ta u sadrzaj. od drugih potvrda i ovjera. naprimjer. izjednacen j e sa notarskim zapisom. odnosno ne potvrduje sadrzaj privatne isprave. 3 1 Provjeraprivatne isprave Notar je prvo duzan i ovlasten ispitati da li je privatna isprava u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta i sadrzinu notarskog zapisa . potpisa na privatnoj ispravi. Dokazna snaga Dokazna snaga zapisa o potvrdi privatne isprave proizilazi iz zakonskog odredenj a da. Upravo propisani postupak potvrdivanja privatne isprave i propisani uslovi u cl. te takva isprava. shodno odredbama clana 50. notar se upusta u ispitivanje forme i sadrzine privatne isprave. Medutim.

pisanju brojeva itd. . podataka za nepokretnosti.o je ispitati da li postoje greske u pisanju. a narocito greske u pisanju podataka za stranke.

privatna isprava mora biti napisana elektronskim ili mehanickim sredstvom pisanja. 3. s hodno cl. F orma notarskog akta je propisana u odredbama 35. mora ispitati sadrzinu privatn e isprave. 53. notar ce ispitati da li je to u saglasnosti sa odredbom cl. tj. Procedura potvrdivanja privatne isprave 3 1 1 Provjeraformeprivatneisprave U pogledu forme privatne isprave. 50. n otar je duzan i ovlasten ispitati da li privatna isprava sadrzi sve ono sto je predvi deno za sadrzaj notarskog zapisa u cl. te da li im a paraf i potpis ucesnika. te odgovar ajucim odredbama Pravilnika o radu notara (cl. svaka stranica mora biti par afirana od stranaka i ucesnika. 3 1 2 Provjerasadrzineprivatneisprave U pogledu saglasnosti sadrzine privatne isprave sa sadrzinom notarskog zapisa. 50. c lausulu intabulandi.-43. datumi i druge brojcane oznake (osim brojca nih oznaka listova nepokretnosti i parcela. Zakona o notarima CG. t.). Zakona o notarima. 19. utvrdice da li su stranke sposobne za preduzimanje pravnog posla. ne moze sadrzavati potpis i pecat notara itd. u vezi sa cl. iznosi. . 50. 44. uporedice njihov identitet. i dalje). 2. tako.a. Zakona o notarima. a izuz etno moze i citkim rukopisom i trajnim mastilom.3. vec je propisano da forma privatne isprave mora bit i u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta. t. Zakona . zatim prazna mjesta u privatnoj ispr avi moraju biti oznacena crtama. te da li privatna isprava ima tekst pravnog posla i potrebne elemente pravnog posla. zakonodavac ne propisuje da ona u potpunosti m ora biti u formi notarskog akta. ispitace ovlascenje za zastupanje. ispitati uslove za punovaznost. 50. st. bitne elemente. Notar ce ispitati da li privatna isprava sadrzi podatke o ucesnicima. da li je unesen a izjava da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da li su saglasni. Zakona o notarima CG. te sluzbenih listova) moraju biti ispisa ni i slovima. shodno cl. a ako se privatna isprava sastoji od vise stranica. a ako ima pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. 3 2 Sacinjavanjepotvrde 3 2 1 Nacin sacinjavanja Sacinjavanje potvrde privatne isprave vrsi se shodno odredbama cl. Zakona o notarima CG. naprimjer. jer to objektivno ne moze ni biti (ne moze privatna isprava biti prosivena jemstvenikom ako sadrzi vise listova jer ce to uraditi notar. 2. takode privatna isprava mora biti potpisana od svih uces nika itd.

sacinjava zapis o potvrdi pr ivatne isprave. privatnu ispravu sa vise strani ca notar prosiva jemstvenikom u skladu sa odredbama cl.o notarima CG. u skladu sa Zakonom. Zakona o notarima i cl. Smatramo da je priklad niji nacin da se potvrda stavi na poseban list papira koji se prosiva jemstvenikom sa privatnom ispravom. Kada notar utvrdi da je privatna isprava u saglasnosti sa odredba ma o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. U svakom slucaju. 39. . Zakon predvida da se na ispravu stavlja potvrda.

iz dat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Cetinje. Pored naznacenog. 6. pod brojem ____. odnosno ustupioca i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. neko odobrenje. takoder stranke treba poduciti i upozoriti da p rivatna isprava ima snagu notarskog zapisa. te kod notarskih zapisa pravnih poslova. O tome opsirnije vidjeti u ovom radu kod razmatranja poduka i upozorenja.-49. KO Grad. ako je to potrebno ili propisano. Notar mora ispitati da li podaci iz privatne i sprave odgovaraju prilozima i to konstatovati u zapisu o potvrdi privatne isprave. i 7. Naprim jer. te da je prodava c upisan kao . u postupku sastavljanja notarskih akata zastupljeno je nacelo neposrednosti. Inace. 1. odnosno po tpisivanja zapisa o potvrdi privatne isprave382. i clanu 1065. Zakona o notari ma CG. notar je duzan primjenjivati odredbe cl. procjenu vjestak a. tj. 3. izvod iz javnog registra. Kada je potrebno. kopiju katastarskog plana. Pri sacinjavanju zapisa o potvrdi privatne isprave . Nadalje. 35. u zapis o potvrdi privatne isprave treba unijeti i naznaku priloga ako postoje. 1. 5. notar ne bi mogao potvrditi privatnu ispravu. a ako sadrzi i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 21. Sve stranke i ucesnici moraju biti istovremeno prisutni kod sacinjavanja. 3 2 2 Sadrzajpotvrdeprivatneisprave Notar je duzan unijeti podatke iz cl. Zakona o notarima. U suprotnom. 50.. odnosno ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zi vota. P R I m J E R Primjerformulacijezaprilogeuzzapispotvrde: Stranke uz Ugovor o prodaji prilazu Prepis lista nepokretnosti br. punomocje. pod prijetnjom nistavosti ugovora. t. koji se u or iginalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama.. 29.). Pravilnika o radu notara. saglasnost itd. mora sadrzavati i odgovarajuce poduke i upozorenja shodno odredbama cl. Zakona o notarima CG. ZOO CG. propisana je obaveza notara da stranke narocito upozori na to da imovina koja je predmet ugov ora o dozivotnom izdrzavanju. od _____. sve ono sto se u tom pogledu primjenjuje i kod notarskog zapisa. i 47. mora sadrzavati upozorenje da ima snagu izvrsne isprave. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja. u clanu 1076. prepis lista nepokretnosti.. zapis o potvrdi pri vatne isprave. u zap is o potvrdi privatne isprave unijeti ce se i druge poduke i upozorenja. Iz njega je notar ustanovio da isti odgovara opisu nepokretnosti iz clana ____ predmetnog ugovora o prodaji. te ih u originalu ili ovjerenoj fotokopiji priloziti uz izvornik (npr.

Zakona o notarima CG.vlasnik sa 1/1 dijela nepokretnosti koja je predmet ugovora o prodaji i da nema upisanih tereta i ogranicenja (ili alt ako ima tereta i ogranicenja. i 47. a u nekim slucajevima notar je duzan i odbiti poduzimanje sluzbene radnje). iste navesti i dati odgovar ajucu poduku i upozorenje. --------382 Clan 49. .

zavisi i od ugleda i rezultata n otarske sluzbe. visine tarife.Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad je to Zakonom propisano. svojstvo notarskog zapisa (puna dokazna snaga javne ispr ave i mogucnost izvrsnosti). punomocni k prekoracuje ovlastenja itd. notar je duzan postupiti na nacin koji je ekono mski najpovoljniji za stranke. zakonodavac bi trebao propisivanjem notarske tarife za ove poslove. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Zakon o notarima u cl. U zavisnosti od razloga zbog kojih se privatna isprava ne moze potvrditi. Djelujuci na ovaj nacin. saciniti notarski zapis. Notari ne bi smjeli olako shvatiti poduzimanje ove sluzbene radnje i mo rali bi ujednaciti praksu postupanja u skladu sa Zakonom. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi 4. naprimjer u Hrvatskoj. 50. nije regulisao situaciju kad se privatna isprava ne moze potvrditi vec je samo propisao kad se moze potvrditi.4. notar ce uputiti stranke da to ucine.. Istovremeno.a. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi U drzavama koje imaju ovu vrstu notarske isprave.). 5. shodno cl. osim ako stranke. nakon odgovarajuce poduke notara. a uz izvornik ce priloziti privatnu ispravu sa utvrdenim nedostacima. ali je istovremeno propisao stroge uslove i time pred o ne koji sacinjavaju privatne isprave i pred notare. adekvatno tarifirati solemn izaci . Zakon o notarim a CG dao je veliki znacaj solemnizaciji samim tim sto je zapisu o potvrdi privatne isprav e dao. Pri likom obavljanja notarske djelatnosti. -Ako privatna isprava sadrzi nedostatke koji se mogu otkloniti. -Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad privatna isprava ima nedostatke koji se ne mogu otkloniti (npr. kako mu to nalaze Zakon383. ili fiducijarnim prenosom svojine (tu imamo obaveznu nadleznost notara. nepokretnost nije upisana u javni registar. koji ih potvrduju. moguce su sljedece situacije: . Koliko ce solemnizacija biti prisutna u praksi. ili u slucajevima kada ugovor o kreditu sadrzi klauzulu o obezbjedenju potrazivanja zasnivanjem hipoteke. odnosno sacine novu privatnu ispravu koja nece sadrzavati nedostatk e ili ce. postavio veoma za htjevan zadatak. Zakona o notarima CG)384. zahtijevaju da se drukcije postupi. rezultata sprecavanja nadripisarstva itd. pod odredenim uslovima. notar postupa savjesno i posten o. na zahtjev stranaka (sto se u notarskom zapisu treba konstatovati). 51. ona je veoma cesta kod ugovora o kreditu koje sastavljaju banke u slucajevima kada zele imati izvrsnu ispravu za potrazivanje iz ugovora o kreditu (tu imamo fakultativnu nadleznost notara).

primjeri isprava).383 Clan 3. Privremene tarife o nagradama i naknadama notara u FBiH. g. i 5. Zakona o notarima CG. travnja 2008. stav 1. . Clan 3. 4. Ra savjetovanje Zagreb. postupci. HJK (propisi. Sluzbene novine FBiH 71/07. 384 Vidi Javnobiljeznicko pravo u praksi nkica Benc i drugi.

licno ime i adresa njegovog zastupnika). Obala br. znacajna saradnja izmedu notara i dr ugih pravnih profesija. a narocito advokata. U suprotnom. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. njegovo sjediste). UZZ-__/0_-1385 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 386 Ja (licno ime notara. Smatramo da je kod koristenja zakon ske mogucnosti solemnizacije privatnih isprava. ---------------------------------------- . pravnika u bankama itd.kaoizvrsne notarskeisprave CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. uzimajuci u obzir ono sto je propisano kao obaveza notara i sam znacaj. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. koji postupam u svojstvu notara387. te d okaznu snagu zapisa o potvrdi privatne isprave.1.391 ------------------------------------------------------Potvrdujem da sam prednju privatnu ispravu-Ugovoro zasnivanju hipoteke(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. Ove pravnicke pr ofesije bi se sa notarima zajednicki trebale educirati kako bi se postigla potpuna pravn a sigurnost i pruzila efikasna usluga korisnicima tih usluga. broj rjesenja o upisu u registar. a negativno bi uticalo i na notarsku sluzbu.licno ime. pot vrdujem da su mi stranke388:--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. smatramo da bi se solemniz acija mogla fakticki svesti na ovjeru potpisa na privatnoj ispravi. adresa i jedinstveni maticni br oj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. sto nije cilj zako nske odredbe i veoma bi lose uticalo na pravnu sigurnost. zanimanje389. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu390 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraozasnivanjuhipoteke.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) ju. datum i mjesto rodenja. tacnost i uredenost javnih registara.

st. Zakona 36. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. oznake brojeva i skracenice 26. Zakona 50. cl. i 26. i 2. Zakona . Zakona prazna mjesta. 20. i 3. cl. 2. cl. 1. Pravilnika 50.. cl. 21. 1. 1. 2. cl. cl. 1.----385 386 387 388 389 390 391 cl. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. a st. st. t. St. t.

-------------------------------------3 Otpravak izvornikaPunomocja.od____. broj____. prilaze uz ovaj i zvornik. ul. gospo dina ____iz Podgorice. podaci za nepokretnost i sl.godine.procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednosti nepokretnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------2.2. koji sam procitao strankama i koji se. prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. te iz istog utvrdio da je hipotekarni duznik u sudskom regis tru upisan pod registarskim brojem_____. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. a koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama.392Uz naprijed naznaceni ugovor o zasnivanju hipoteke (alt. Iz istog sam ustanovio ovlascenje punomocnika za zastupanje hipotekarnog povjerioca u ovo m pravnom poslu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u p redmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti.. kao i to da je naznaceni zastupnik hipoteka rnog duznika upisan u sudskom registru kao direktor bez ogranicenja ovlastenja u okviru regis trovane djelatnosti i da je on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu sa 100% (sto p osto) ucesca u . kao takav. ugovor o kreditu). ______. godine. KO Grad. koji se prilaze u originalu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1.koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prilaze uz ovaj izvornik. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog post upanja. od _______ .4. ul.a sto je i naznace no u predmetnom ugovoru. od strane Notara XY. zatim da je u B listu upisan zalozni duznik sa pravom svojine sa 1/1 i da u G listu nema upisanih tereta i ogranicenja. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. od d ana _____. Prva br. pod brojem UZZ-31/09. u formi not arskog zapisa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4. koje je sacinjeno dana ________. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. Iz istog sam ustanovio da opis nepokretnosti iz predmetnog ugovora odgovara stanju A lista nepokretnosti koja se opterecuje. IzvodizCentralnogregistraPrivrednogsudauPodgorici. a koje su ga odobrile. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Stranke sam poduciomogucnos ti da. pa su stranke od toga odustale.broj_____. Strucni nalaz. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka gradevinske struke. Naprijed naznaceni Strucni nalaz u originalu. izdat od strane____. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na iznos od60 500..00EURA(slovima:sezdesethiljadapetstotinai00/100EURA). u originalu. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Prilozi: npr.

st. t.osnovnom kapitalu. 39. te 50. nerazumljive i dvosm islene. 3. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. isprava se ne moze pot vrditi. Ako stranke . 1. ---------------------------392 cl. 127. 394 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. poducio/la i upozorio/la sam stranke na pravne posljedice namjeravanog pravnog p osla.-----------------------------------------------------------------------------------------------Naknada i troskovi:393 ---------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la sa m se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. Zakona o nota rima. St. Zakona o notarima CG. a narocito: da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa394. Zakona 393 cl. Shodno odredbi clana 47. 4. bracna stecevina) u ispravi ne postoje. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava.

1. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu i ova j zapis o potvrdi privatne isprave. kao i na cje lishodnost da se zahtijeva uvjerenje nadlezne porezne uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. te s am o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja poducio i upozorio zaloznog duznika. -----------------------------da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. ali se odusta lo od toga. .397 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. ali su stranke od toga odustale. ---------da se hipoteka stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnosti396. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar. stambilj P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraodozivotnomizdrzavanju CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 398 ---------------------------------Stranke:399 (potpisi stranaka) Notar:400 potpis.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da ova potvrdena privatna isprava ima svojstvo izvrsne notarske isprave395. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar.------------------da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze. pecat. Obala br.

1. 397 cl. t. Zakona o notarima CG. . 41. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. Argum entacija iz cl. St. 396 Clan 318 stav 1. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. 398 cl. Zakona o notarima CG. 399 cl. Zakona. st. 47. 50. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 400 cl. 6. 5. 395 Clan 53 Zakona o notarima CG. st.i dalje ostanu pri svojim izjavama. Zakona o notarima CG. 50. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 3. i 49. t. 40. 1.

njegovo sjediste). KO Grad.. broj____. pot vrdujem da su mi stranke404:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1-licno ime. koji sam procitao strankama i koji se.407 ------------------------------------------------------Potvrdujemda samprednjuprivatnuispravu-Ugovorodozivotnom izdrzavanju(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. Stranke sam poduciomogucnosti da. koji postupam u svojstvu notara403. kao takav.4. u originalu. --------Naknada i troskovi:409 . pa su stranke od toga odusta le. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi UZZ-_/0__-1401 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 402 Ja (licno ime notara. prilaze uz ovaj i zvornik.408Uz naprijed naznaceni ugovor o dozivotnom izdrzavanju. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu406 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. podaci za nepokretnost i sl. za tim da je u B listu upisan primalac izdrzavanja sa pravom svojine 1/1 i da u G listu nema upis anih tereta i ogranicenja. Iz istog sam ustanovio katastarsko stanje A lista nepokretnosti koja je predmet ugovora. licno ime i adresu njegovog zastupnika). od d ana _____. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. koji se u originalu prila ze. --------------------------------------------Prilozi: npr. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evide nciji katastra nepokretnosti. izdat od strane____. zanimanje405. adresa i jedinstveni maticni broj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. broj rjesenja o upisu u registar. neposredno prije sacinjavanja o vog zapisa. stranke su prilozile: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. datum i mjesto rodenja.

t. cl. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. cl. 2. cl. St. 21. 20. 1. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. Zakona prazna mjesta. poducio/ la i upozorio/la sam stranke pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. 1. Zakona 39. Zakona 36. a narocito: 401 402 403 404 405 406 407 408 409 cl. i 3. t. cl. cl. st. St. cl. oznake brojeva i skracenice 26. te 50. Zakona o notarima CG. 1. 1. st. 4. Pravilnika 50. Shodno odredbi clana 47. Zakona 127. Zakona 50... a st. cl. st. 1. Zakona o nota rima. t. i 2. 2. cl.Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. . i 26. 3.

Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa410. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 415 ---------------------------------Stranke:416 (potpisi stranaka) Notar:417 potpis. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. --------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu. pecat. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara.------------------------------------------------------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. nerazumljive i dvosm islene. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici413. kao i zapis o potvrdi privatne isprave.414 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. --------------------------da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti tek nakon smrti primaoca i zdrzavanja411. isprava se ne moze potv . stambilj 410 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. bracna tekovina) u ispravi ne postoje. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om412 u katastar nepokretnosti. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar .

Zakona. 5. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. 1. 41. 415 cl. t. 50. 50. i 49. t. Ako stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. 47. . ZOO CG. 413 Clan 1076. 412 Clan 1080. stav 1. 416 cl. stav 1. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. Zakona o notarima CG. ZOO CG. 3. 6. st. ZOO CG. 411 Clan 1075. 414 cl. Zakona o notarima CG. St. Zakona o notarima CG. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 417 cl.rditi. 1. st. 40. Argum entacija iz cl.

te originalni p otpis i otisak pecata i stambilja notara. 56. prema odredbama Zakona o notarima CG. te sadrzaj izvornika notarskih akata. Nasuprot tome.-58. Pravilnika o radu notara CG. 77. pro pisani su u clanu 35. 76. Izvornik Izvornik je notarski akt koji notar sacini u skladu sa Zakonom o notarima (cl. savjetovanje Zagreb 04. travnja 2008. Pravilnika o radu notara). tj. a za potrebe pravn og prometa stranaka i drugih lica. dok se ovjere ne a rhiviraju (cl.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Notarski akti koje sastavlja notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapi si. do 60. godine. a koji notar cuva u svojoj arhivi. u go rnjem desnom uglu prve stranice originala. mogu imati tjelesni oblik 418 samo kao: izvornik otpravak prepis Za svaki od ovih oblika Zakon je odredio pravnu snagu. Postoje zakonski i zuzeci od pravila da se ne izdaje izvornik. Znacaj izvornika i njegovog cuvanja u arhivi notara je u tome sto on dodatno povecava pravnu sigurnost. do 21. i 05. osim kad je to Zakon drugacije odredio.). izdaju se otpravci i prepisi izvornika. Zakon odavstvo Crne Gore nije propisalo obavezu da se u gornjem desnom uglu prve stranice ili bilo gdje u izvorniku pise oznaka izvornik . notarski propisi u Bosn i i Hercegovini izricito predvidaju stavljanje oznake izvornik na notarskom aktu. u pravilu. Zakon je prihvatio koncepciju da postoji samo jedan original. arhiviraju se i cuvaju. osim ako Za konom nije drugacije odredeno (cl. Zakona o notarima CG i clanu 19.35 . 418 Rankica Benc Poslovnik i prakticna primjena . Zakona o notarima CG). odnosno notarski spisi. 79. pod uslovom da se saglase sva lica koja mogu zahtije vati izdavanje otpravaka (cl. Javnobiljeznicko pravo u praksi. Nacin. 1. a to su: za upotrebu u inostranstvu. postupak sastavljanja.-60. Izvornik se u pravilu ne izdaje strankam a vec se cuva u arhivi notara. da se ne cuva u arhivi notara. notarski zapisnici i potvrde). jer pruza zastitu od mogucih zloupotreba i falsifikata. na kome se nalaze originalni potpisi stranaka i drugih ucesnika. . Izvorn ik sa prilozima. Zakona o notarima CG). tehnika.

te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. radi dokaza o parafiranju. a na pisani zahtjev suda ili Notarske komore. uz naznaku kome je i zbog cega je izdat izvornik. te mo ra biti ovjeren putem klauzule o ovjeri. (cl. Zakona o notarima CG) je tjelesni oblik notarskog akt a koji je sacinio notar. Postoji mogucnost privremenog izdavanja izvornika (cl. Kada se jednom izda izvorni k akta. Zakona o notarima CG). koji po svojoj pravnoj snazi dolazi odmah iza izvornika. U oba slucaja kada se izdaje izvornik. upise se prezime i ime svakog potpisnika (ucesnika i notara). 2 2 Nacin sacinjavanja otpravka Nacin sacinjavanja otpravka regulisan je dvojako (clanovi 19. koji tekst klauzule o ovjeri moze biti odstampan kao obrazac ili otkucan na pismenu (cl. odnosno u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. a daje se putem notarskog stambilja iz clana 53. gdje se nalaze potpisi stranaka i notara. propisano je da otpravak mora po obliku. 80 . 2 1 Uslovi za punovaznost otpravkakaojavne isprave Kako je otpravku izvornika Zakonom namijenjena uloga da u pravnom prometu zamjen juje izvornik. (cl. Pravilnika o radu notara CG). tacka 13. Zakona o notarima) 2. 80. Zakona o notarima CG). jer u protivnom nema svojstvo javne isprav e. Pravilnik a o radu notara. notar vise ne moze izdati otpravak vec samo prepis notarskog akta. 2.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta -dostavljanje izvornika testamenta ostavinskom sudu cim se sazna za smrt lica ciji se testament nalazi u notarevim spisima. radi dokaza o potpisiva nju. i na kraju akta. sa oznakom SR. nakon potpisivanja izvornika. notar je duzan saciniti otpravak izvornik a za arhivu. Zakona o notarima). Njeno nepostojanje dov odi do toga da otpravak i prepis notarskog zapisa nemaju svojstvo javne isprave (vidi c lanove . . Otpravci i prepisi izvornika Otpravak izvornika (clan 80. Izvornik se u pravilu ne izdaje vec se cu va u arhivi kod notara. st. Smatramo da je i u tim slucajevima notar duzan saciniti sluzbenu zabilje sku o izdavanju izvornika i saciniti otpravak za arhivu. U gornjem desnom uglu prve stranice korisno je napisati ili staviti stambilj OtPRAVAK IZVORNIKA . 79. tekst izvor nika ispise mehanickim sredstvom za pisanje ili pomocu kompjutera u potrebnom broju primjera ka. Za kona o notarima. Zakona o notarima CG). 78. 1. Jedan nacin je da se. a ispod teksta svake stranice. st. formi i sadrzaju odgovarati izvorniku i mora biti oznacen kao otpravak (cl. i 24. (clanovi 89. Pravi lnika o radu notara CG). st. Sadrzaj klauzule o ovjeri propisan je u clanu 90. 54.-91.3.

90. i 91. Zakona o notarima CG). .

siguran. nakon parafiranja i potpisivanja izvornika od strane stran aka i drugih ucesnika. u Federaciji Bosne i Hercegovine propisan o419 je da se otpravci i prepisi izraduju iskljucivo fotokopiranjem izvornika. kada mogu biti izostavljeni. Ukoliko izvornik sadrzi priloge. vrlo je lako izvrsiti rekonstrukciju spisa itd. 3. ako ih ima. Oni se posebno ne ovjeravaju vec su obuhvaceni klauzulom o ovjeri otpravka. trebalo prihvatiti . Iako su oba nacina izrade otpravaka i prepisa dozvoljena. osim kada se radi o izdavanju otpravka di jela akta. Prvi nacin izrade otpravaka i prepisa produkt je proslih vremena. Pravilnika o radu notara CG) aparatom za fotokopiranje koji se n alazi u kancelariji notara. Otpravci i prepisi izvornika Drugi nacin je da se. O pitanju da li se prilozi moraju prilagati uz otpravak izvornika. smatramo da je ovaj dr ugi nacin. U klauzuli o ovjeri o tpravka ili prepisa navode se prilozi. jer su neki sudovi odbijali provodenje notarskih isprava o pravnim poslovima u j avnim registrima na osnovu otpravaka koji nisu sadrzavali fotokopirane potpise stranak a i notara i pecat notara. S tim u vezi. U slucaju da dode do unisten ja izvornika i poslovnog upisnika. U praksi rada notara u Bosni i Hercegovini bilo je problema sa nacinom izrade ot pravaka. dok prilozi uz izvornik moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. tj. a sto se u klauzuli o ovjeri otpravka mora naznacit i. kada nisu postojali aparati za kopiranje i on se veoma malo primjenjuje u uporednom zakonodavstvu i praksi. nema precizne . te stambilj i pecat notara vidljivi su jer su fotokopirani. U desnom gornjem uglu prve stranice stavi se stambilj OtPRAVA K IZVORNIKA . potpise i otisak pecata). st. a u klauzuli o ovjeri otpravka moraju se naznaciti. Nacin izrade pomocu aparata za fotokopiranje veoma je jednostavan. te bi ga. i oni se kopiraju i prilaz u otpravku. jednostavniji je i sigurniji za pravni promet. izvornik foto kopira (cl. pecata i stambilja notara. te za dovoljava zakonsko odredenje da otpravak u svemu mora odgovarati izvorniku (takav otpravak sadrzi i kopirane parafe. Pot pisi stranaka i notara kod parafiranja i na kraju isprave. brz. 19. te stavljanja potpisa. 2 3 Prilozi uz otpravke Prilozi uz otpravke takoder se izraduju fotokopiranjem priloga uz izvornik. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. izrada pomocu aparata za fotokopiranje daleko primjereniji modernoj tehnici (notar je obavezan da u svojoj kancelariji ima aparat za fotokopiranje).2. u cilju jednoobraznog postupanja.

Hrvatskoj. ali ako podemo od toga da su prilozi sastavni dio izvornika. Zakona o notarima CG) mora sadrzava ti sve priloge. Bosni i Hercegovini. . 80. 420 Clan 88 stav 2. Zakona o notarima CG. U prilog tome ide i zakonska odredba da samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava420. 419 Pravilnik o radu notara. Na ovakav nacin se p ostupa u Austriji. Zakona o notarima CG). te od norme da otpr avak po obliku.cl.odredbe. uz njihovo navodenje u klauzuli o ovjeri otpravka. formi i sadrzaju mora odgovarati izvorniku i da ga zamjenjuje u pravn om prometu (cl. mada ima i drukcijih stavova i postu panja. Sluzbene novine FBiH br. 13/2009. 88. onda je sasvim jasno da cjelovit otprava k (za razliku od otpravka dijela akta.

licima u ciju korist je zakljucen pravni posao i nasljednicima i pravnim sljedni cima tih lica. prenose. notar je strankama duzan izdati otpravak izvornika. prest aju ili ogranicavaju stvarna prava na nepokretnostima. dobijaju:---------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). notar ce na izvorniku. smatramo da uz otpravak trebaju ici svi kopirani prilozi uz izvornik iz s ljedecih razloga: prilozi su sastavni dio izvornika. notar ce naznaciti u zavrsnom dijelu isprave (clan 81. otpravak akta moze se izdati samo: licima koja su u svoje ime zakljucila posao. otpravak tada u cijelosti odgovara i zvorniku. iako je notarski zapis javna isp rava sa punom dokaznom snagom. po sluzbenoj duznosti. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1).) otpravak akta o pravnim poslovima na osnovu kojih se sticu. Stranke imaju m ogucnost i obavezu da odrede kome ce se izdati otpravak421. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). opsta profesionalna obaveza notara je da. registru poslovnih subjekata itd. Kome se sve izdaje otpravak. licima u cije ime je zakljucen posa o. s obzirom da otpravak u pravnom prometu zamjenjuje izvornik.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Dakle. Zakona o notarima CG). kao i o drugim pravnim poslovima za koje se vode javne knjige. on nije presuda. katastru nepokretnosti. Isto tako. notar je duzan dostaviti otpravak akta poreskom organu ako se radi o pravnom poslu koji podlijeze oporezivanju. niti upravni akt. ili na posebnom listu koji se je mstvenikom . vec izjava volja o pravnom poslu. 2 4 Komeseizdajuotpravci Prije svega. Ako u izvorniku drukcije nije odredeno. dostavi nadlezn om javnom registru (npr. P R I m J E R Od ovog notarskog akta. laksa je i sigurnija primjena otpravaka u pravnom prometu.-----------------------------------------------------------------------------Kada se izdaju otpravci.

a za lica kojima se postom salju otpr avci. . jemstvenikom spaja sa izvornikom. Zakona o notarima CG). kada i u kom broju je izdao otpravke (clan 82. potrebno je da prijem otpravaka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja 421 Cl.prisiva uz izvornik. koji se odmah ili naknadno kada se izdaju otpravci. tu zabiljesku na posebnom listu potpisuje notar. 81. Zakona o notarima CG. saciniti posebnu zabiljesku o tome kome. Smatramo da je sigurnije da s e naznacena zabiljeska sacini i na posebnom listu. a smatramo korisnim da je potpi su sva lica kojima su neposredno izdati otpravci.

2.1. Notar Zlatan Zlatic. P R I m J E R Potvrdaotpravkaizvornika POTVRDAOTPRAVKAIZVORNIKA Ja. dana_______ NOTAR . nakon cega zabiljesku potpis uje i notar.-----------------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br. Otpravci i prepisi izvornika se ulaze u spis. otpravak akta o pr avnim poslovima za koje se vode javne knjige ili registri.g.09. Zakona o notarima Crne Gore.-------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT. Sadrzaj klauzule o ovjer i i njeno dejstvo je propisano clanovima 90. K O Grad.. O tome not ar uvijek mora voditi racuna.2009 . i 91. ---------------------------------------------------------------------------Prijem otpravaka stranke potvrduju svojim potpisom. broj UZZ-/2009. po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom. notar izdao otpr avke izvornika i to: prodavcu (1x). Prodavac Kupac Notar 2 5 Klauzulaoovjeri Klauzula o ovjeri neizostavni je dio otpravka i prepisa notarskih akta. Notar je duzan. broj 150/09. katastar nepokretnosti. ul. od 15.. kupcu(1x). s obzirom na to da otpravak i prepis nece imati svojs tvo javne isprave bez propisane klauzule o ovjeri. nezavisno od volje stranaka. Obala br. P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravaka(naposebnomlistu) ZABILJESKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu.. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.) i o tome u spis uloziti dokaz422. jer isti nemaju svojstvo javne isprave ako ne sadrze klauzulu o ovjeri. ------Ovaj je otpravak sastavljen za hipotekarnog povjerioca AB banku Podgorica. dostaviti nadleznom drzavno m organu.1. UZZ broj ______ U Podgorici. poreska uprava itd. u iznosu od ______ _ i naplacena. u skladu sa Zakonom (npr. izdat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica.

Zlatan Zlatic (potpis. st. pecat i stambilj notara) 422 Vidi clan 81. . Zakona o notarima CG. 2.

Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta 2 6 Otpravak dijela akta Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. Obala br. gdje je u ovo . Ako akt koji je sastavio notar. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na not arski racun za stranke . Stranke u notarskom aktu daju nalog notaru da ne izdaje cjelovit otpravak i prepis akta. il i kupac to dokaze potvrdom banke . ul. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prije toga. ni katastru nepokretnosti.1. to je slucaj kada prodavac odmah u samom ugovoru daje clausulu intabul andi.. ___). -------------------------------------------------------------------------------------------------tehnika postupka izrade otpravka dijela akta je sljedeca: kopira se izvornik tak o sto se prekrije saglasnost za uknjizbu prenosa svojine (clausula intabulandi). stav 1. Notar Zlatan Zlatic. po tvrdujemda sam ovaj otpravak dijela akta uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spis ima i utvrdio da je doslovno podudaran sa izvornikom. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. bez saglasnosti za uknjizbu. ovlascuju ga da izda samo otpravak dijela a kta. Ovo se najcesce primjenjuje kod ugovora o prodaji kao jedan o d nacina za adekvatno obezbjedenje prodavca u vezi sa isplatom cijene i davanjem saglasno sti za uknjizbu. notar ne smije ni kupcu. a potom se na prekrivenom mjestu koje fotokopiranjem ostaje prazno konstatuje izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. ima vise samostalnih pravnih poslov a. moze se izdati otpravak dijela akta. ali se notaru nalaze da otpravak akta koji sadrzi clausulu intabulandi za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom ure du: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca. a cijena nije isplacena u potpunosti. niti bilo kome i zdati otpravak. osim na strani (str. umjesto otpravka akta. tj. Zakon a o notarima CG. Primjer ove formulacije mogao bi da glasi: Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelana nepokretnostimaiz tackeIovogugovora. P R I m J E R Potvrdaotpravkadijelaakta POTVRDAOTPRAVKADIJELAAKTA Ja.

bez priloga koji su izostavljeni po nalogu str anaka. UZZ broj _____ U Podgorici. do isplate cjelokupne cijene . dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.m otpravku izostavljena saglasnost za upis prenosa prava svojine iz tacke __ (clana ___). -----------------------------------------------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT. p o nalogu stranaka. pecat i stambilj notara) .----------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjereniuizvodu. -----Ovaj je otpravak dijela akta sastavljen za kupca AB. u iznosu od __ i n aplacena.

2. Otpravci i prepisi izvornika 2 7 Otpravak za arhivu Pored naprijed naznacenih otpravaka, notar je duzan saciniti i otpravak za arhiv u kada u slucajevima predvidenim Zakonom izdaje izvornik akta423. tada otpravak stupa n a mjesto izvornika. U takvim predmetima notar vise nikada nece moci izdati otprava k vec samo prepis notarskog akta, shodno clanu 80. stav 4. Zakona o notarima CG. P R I m J E R Potvrdaotpravkazaarhivuuslucajukadaseizdajeizvorniktestamentaradi provodenjaostavinskogpostupka: POTVRDAOTPRAVKAZAARHIVU Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom, koji se nalazi u mojim spisima, i utvr dio da je doslovno podudaran sa izvornikom.---------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat Podrucna jedinica Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009 od Uprave za nekretnine .g. ------Ovaj je otpravak sastavljen za arhiv notaraistupa na mjesto izvornika iz razloga sto se izvornik izdaje Osnovnom sudu Podgorica radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjestaoca BB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i napla cena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj notara) Kada notar sacini otpravak za arhivu u slucaju izdavanja izvornika, duzan je sac initi zabiljesku o tome kome je i zbog cega izdao izvornik. to moze uciniti na samome otpravku ili na primjereniji nacin, tj. na posebnom listu papira koji ce se jemstvenikom spojiti sa otpravkom za arhivu. Pored toga notar je duzan u spisu imati dokaz da je odre denom licu predat izvornik (potvrda o prijemu izvornika, dostavnica i sl.). P R I m J E R Primjerzabiljeskeoizdavanjuizvornika:

ZABILJESKAOIZDAVANJU IZVORNIKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu UZZ-/2009. notar izdao izvornik a kta Osnovnom sudu Podgorica, radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjest aoca 423 Clan 77. do 79. Zakona o notarima CG i clan 59. Pravilnika o radu notara CG.

Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta BB. (alt. za upotrebu u inostranstvu, uz saglasnost svih ugovornih strana, alt. na zahtjev Suda ili Notarske komore). ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar 3. Sadrzaj notarskog spisa, arhiviranje i cuvanje spisa Ova materija regulisana je u clanu 71. i clanu 72. Zakona o notarima CG i u clan ovima 56. do 64. Pravilnika o radu notara. Cuvanje odredenih notarskih akata utice na povecanje pravne sigurnosti u oblastima za koje su nadlezni notari. Za razliku od toga, pr ivatne isprave ugovora su podlozne gubitku i unistenju, falsifikovanju itd. Notarski sp is se sastoji od notarskog akta u izvorniku (clan 76. Zakona o notarima CG) sa pril ozima (prepisi isprava ili spisa koji se po Zakonu moraju priloziti notarskom aktu, ov lastenja, punomocja, nalazi i misljenja vjestaka i drugi spisi nastali prilikom sastavljan ja notarskog akta, prepis troskovnika i podaci o izdatim otpravcima i ovjerenim prepisima i l icima kojima su izdati) i sporednog spisa (clan 58. st. 3. Pravilnika o radu notara CG ) koji cine sva ostala pismena i prilozi iz spisa, kao sto je prepiska sa strankam a, drzavnim organima i sudovima. Kada se sluzbena radnja za koju je formiran spis u potpunosti zavrsi, notar na o motu spisa, po prethodnoj provjeri da je spis zavrsen i da se u njemu nalazi sve sto treba, stavlja oznaku da je predmet za arhiviranje (npr. a/a), rok cuvanja spisa i svoj potpis .Potom notar arhivira spis i to tako sto se iz spisa izdvoji izvornik akta sa prilozima (clan 58. st.1. Pravilnika o radu notara CG), te sa podacima o naplacenim naknadama i izda tim otpravcima i ovjerenim prepisima (clan 62. Pravilnika o radu notara CG), koji se moraju zalijepiti kao posljednja stranica ili spojiti jemstvenikom sa ispravom koja se cuva (izvornikom ili otpravkom koji ga mijenja u arhivi). takav predmet se stavlja u arhivu, po vrsti notarskog akta i po rednim brojevima spisa pojedinih knjiga, (npr. UZZ1/09.) u posebne fascikle (clan 57. Pravilnika o radu notara CG). Na prednjoj strani om ota fascikle stavlja se skracena oznaka predmeta i godina, kao i redni brojevi predm eta koji su slozeni u toj fascikli (najbolje rjesenje su registratori), npr. UZZ/2009. br oj 1.-50. Sve ostalo cini sporedni spis koji se arhivira na nacin koji osigurava da ne dod e do gubitka sadrzaja (cl. 58. st. 3. i 4. Pravilnika o radu notara CG).

Ovjere potpisa se ne arhiviraju, kako je to regulisano u clanu 58. stav 5. Pravi lnika o radu notara CG. Smatramo da nije potrebno arhivirati ni notarske ovjere prepisa, odnosno fotokopija, mada je izricita odredba u vezi s tim greskom izostavljena u Praviln iku o radu notara. Medutim, ovakav stav proizilazi iz odgovarajucih odredaba Zakona i Pravilnika o radu notara, jer se prema clanu 76. Zakona i clanu 58. stav 1. Prav ilnika o radu notara CG, arhivira samo izvornik, a biljeske o ovjerama ne cine izvornik. takvo rjesenje ja zastupljeno u FBiH gdje je Pravilnikom o radu notara424 izricito pro pisano da se ovjere potpisa i prepisa/fotokopija ne arhiviraju. 424 Sluzbene novine Federacije BiH broj 13/2009.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava 1. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave Da bi uopste objasnili izvrsnu notarsku ispravu, moramo poci od pojma i vrste no tarskih isprava, a o cemu je naprijed data opsirnija elaboracija. Potrebno je uzeti u ob zir da su po Zakonu sve notarske isprave javne isprave, pod uslovom da su sacinjene od notara, u okviru njegove nadleznosti, te u propisanoj formi i postupku. Medutim, svi not arski akti (notarski zapisi, notarski zapisnici, notarske potvrde i notarske ovjere) n emaju istu dokaznu snagu. Notarske potvrde i ovjere imaju dokaznu snagu javne isprave samo o cinjenicama o kojima se njima svjedoci425, npr. potvrda o cinjenici da je neko lice ovlasteno za zastupanje koje proizilazi iz sudskog registra, a koju notar izdaje uvidom u sudski registar, ili potvrda putem biljeske o ovjeri da je neko lice pred notarom potpi salo neku privatnu ispravu. Njima se ne dokazuju u ispravi zapisane izjave volje, tj. ne dokazuje se sadrzina isprave. Isprava na kojoj je notar ovjerio potpis, ostaje i dalje pr ivatna u odnosu na sadrzinu, a dokaz javne isprave ima samo biljeska o ovjeri. Nasuprot t ome, notarski zapis ima punu dokaznu snagu javne isprave, tj. postoji zakonska pretpo stavka tacnosti forme i sadrzine javne isprave (tzv. formalna i materijalna autenticnos t). Za sastavljanje ove vrste notarske isprave propisani su strogi uslovi za postupanje notara, kako u pogledu forme i postupka (clanovi 35.-49. Zakona o notarima CG), tako i u pogledu sadrzaja same isprave (cl.50. i 50.a. Zakona o notarima CG). Zbog naprijed nazna cenog, zakonodavac je za samo odredene znacajne poslove propisao formu notarskog zapisa iz cl. 50. i 50.a.426 i da pod odredenim uslovima samo notarski zapis moz e biti izvrsna isprava (cl. 53. Zakona o notarima CG). Notarska izvrsna isprava je najveci domet notarskog zapisa, a time i notarske sl uzbe. Izvrsni notarski zapis je izjednacen sa pravosnaznim i izvrsnim sudskim odlukama, a sto se vidi i iz zakonske odredbe da za njegovu izvrsnost nije potrebna nikakva dalj a aktivnost suda, te da se moze pobijati kao i sve druge izvrsne isprave po pravilima izvrsn og postupka427. Izvrsni sud povodom prijedloga , donosi odluku o odredivanju izvrsenja ude. Ovo je jedna od najznacajnijih jer se izvrsnom notarskom ispravom nomicnosti za izvrsenje, na osnovu izvrsnog notarskog zapisa na isti nacin kao i na osnovu izvrsne sudske pres pozitivnih novina u ovom dijelu pravnog sistema, postize veci stepen sigurnosti, efikasnosti i eko

u pravnom prometu u korist subjekata tog prometa, a takoder se direktno rastere 425 Vidi cl. 4. st. 5. Zakona o notarima FBiH. 426 Vidi cl. 51. Zakona o notarima CG. 427 Vidi. cl. 53. st. 3. i st. 4. Zakona o notarima CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava cuju sudovi. Izvrsnim notarskim ispravama izbjegavaju se dugotrajni i skupi parn icni sporovi, koji u veoma velikom broju ne predstavljaju sporove koje stranke inicir aju u dobroj vjeri, vec im je povod izbjegavanje obaveza placanja od strane duznika prema povjeriocima. U Bosni i Hercegovini se godisnje sacini oko deset hiljada izvrsni h notarskih isprava, a najcesce su to ugovori o zasnivanju hipoteka. Zakon o izvrsnom postupku428, s obzirom da je donesen prije Zakona o notarima, n e regulise direktno notarsku izvrsnu ispravu kao vrstu isprave, ali se ona moze po dvesti pod odredbu cl. 16.t.2. ZIP-a, koja govori o izvrsnim ispravama predvidenim pose bnim zakonima. Po svojoj pravnoj prirodi, notarski zapis odgovara poravnanju jer se r adi o sporazumu stranaka o obavezama o kojima se moze zakljuciti poravnanje, te bi, st oga, u nedostatku odredbi ZIP-a o izvrsnosti notarske isprave, trebalo primijeniti od redbe o izvrsnom poravnanju (clana 19. ZIP-a CG) i odredbe clana 53., te clan 83. i cl an 84. Zakona o notarima CG. Poravnanje je izvrsno ako je potrazivanje po poravnanju do spjelo, a sto se dokazuje samom ispravom o poravnanju, ili javnom ispravom, ili po Zakon u ovjerenom ispravom, a u nedostatku toga, dospjelost se mora dokazati pravosnazno m odlukom donesenom u parnicnom postupku, kojom se utvrduje dospjelost (clan 19. ZIP-a CG). Notarska izvrsna isprava podobna je za izvrsenje, kao i ostale izvrsne isprave ( clan 20. ZIP-a CG), ako su u njoj naznaceni: izvrsni povjerilac (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa ugovora o zasnivanju hipo teke, to je hipotekarni povjerilac; kod ugovora o prodaji za iznos neplacene cijene, to je prodavac itd.); izvrsni duznik (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa o zasnivanju hipoteke, to je zalozni duznik itd); predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze, kao npr. Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, ku pac AB (podaci) izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupn oj svojoj imovini

(alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ ili na cjelokupnoj svojoj imovini, k ao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cijene). ---------------------------------------------------------U izvrsnoj notarskoj ispravi, kao i u poravnanju (sudskom i upravnom), za njenu izvrsnost nije potrebno odredivati rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze (tzv. paricioni rok), te se na takve isprave ne stavlja klauzula pravosnaznosti i izvrsnosti. te isprave su izvrsne ako je potrazivanje dospjelo (vidi cl.53. Zakona o notarima i cl. 19. ZI P-a). Nasuprot tome, sudske odluke i odluke donesene u prekrsajnom i upravnom postupku, izvrsne su ako su postale pravosnazne, odnosno konacne i ako je protekao rok za dobrovol jno ispunjenje obaveze izvrsnog duznika (vidi cl.18. ZIP-a CG). Prema odredbama cl. 38. ZIP-a CG, potvrdu izvrsnosti daje sud, odnosno organ koji je odlucivao u prvom 428 Sl. list RCG br. 23/2004. ZIP .

2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave stepenu. Dakle, potvrda izvrsnosti se stavlja na odluku - presudu, rjesenje itd. , a ne na poravnanje i notarsku izvrsnu ispravu. Umjesto klauzule izvrsnosti, notar za vod enje izvrsnog postupka izdaje cjelovit ovjereni otpravak u svrhu izvrsenja (cl. 83., cl. 88. st. 2., cl. 89., cl. 90., cl. 91. i druge odgovarajuce odredbe o izdavanju otpravaka iz Zakona o notarima CG). Notar moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja samo licima koja su u notarskom aktu oznacena kao povjerioci, pod uslovom da je utvrdeno da su ispun jeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa odredbama cl. 53. Zakona o notarima CG u to m slucaju notar ne provodi kontradiktorni dokazni postupak vec postupa po pisanom zahtjevu povjerioca za izdavanje otpravka u svrhu izvrsenja, (zahtjev sadrzi i izjavu pov jerioca o dospjelosti potrazivanja), utvrduje da li su ispunjeni uslovi za izvrsnost iz cl. 53. st.1. i 2. Zakona o notarima, a sto ukljucuje i rok dospjelosti obaveze, jer izvrsna notarska isprava, kao i poravnanje, izvrsna je ako je potrazivanje po njoj dospjelo. Nota r nije ovlasten i duzan ispitivati da li je potrazivanje placeno. tu cinjenicu izv rsni duznik moze istaknuti u zalbi (pravnom lijeku na rjesenje o izvrsenju). 2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave Uslovi za izvrsnost notarske isprave su kumulativno postavljeni (cl. 53. st. 1. i 2. Zakona o notarima CG), i to: da se radi o notarskom zapisu (zapis i zapis o potvrdi privatne isprave) koji je sacinjen u propisanoj formi; da je notarski zapis sastavljen o nekom pravnom poslu koji ima za predmet placan je neke odredene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih papira (izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o notarima CG, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka); da je duznik u notarskom zapisu izricito pristao na izvrsenje bez odlaganja (cla usula exauendi). Svi naprijed naznaceni zakonski uslovi, moraju biti ispunjeni da bi se radilo o izvrsnoj notarskoj ispravi. Prije svega, samo notarski zapis i zapis o potvrdi privatne i sprave mogu biti izvrsne isprave. Obaveza za koju se moze izjaviti pristajanje na izvrs enje, Zakonom je restriktivno i tacno odredena. Obaveza moze glasiti na placanje odred ene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih p apira (cl. 53.st.1. Zakona o notarima), a izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o nota

rima, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka. tako, naprimjer, pristajan je na izvrsenje bez odlaganja ne moze se izjaviti povodom obaveze na predaju stvari u posjed itd., a sto je jedan veliki nedostatak, narocito kod ugovora o prodaji, ugovora o zakupu, ugovora o lizingu, gdje se kupac, odnosno zakupodavac, odnosno davalac lizinga, ne mogu zastititi izvrsnom notarskom ispravom povodom predaje stvari u posjed. U vezi sa predajom stvari u posjed, ta lica se mogu zastititi jedino ugovornom odr edbom o ugovornoj kazni i podvrgavanjem duznika izvrsenju bez odlaganja za iznos ugovo rne kazne. Istovjetna rjesenja postoje i u notarskim zakonima u Bosni i Hercegovini, dok

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava u nekim drugim zemljama postoji mogucnost pristajanja na izvrsenje bez odlaganja za sve obaveze o kojima se ugovorne strane mogu poravnati, tj. sklopiti poravnanje. treci uslov za izvrsnost notarske isprave odnosi se na davanje izricite izjave d uznika o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja. Notar je duzan jasno i nedvosmisleno uni jeti u ispravu takvu izricitu izjavu duznika, vodeci pri tome racuna da su u ispravi na znace izvrsni povjerilac i izvrsni duznik, kao i predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunj enja obaveze (cl. 20. st. 1. ZIP-a CG). takode, notar je duzan poduciti i upozoriti duznika n a posljedice pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. Propustanjem te duznosti notar bi ucinio povredu sluzbene obaveze i mogao bi odgovarati za nastalu stetu. P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjazaplacanjecijenekodugovora oprodaji Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, kupa c AB (podaci) izricitoizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjana osnovuovognotarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ i li na cjelokupnoj svojoj imovini, kao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cij ene).-------Notar je poducio i upozorio kupca na pravne posljedice izjave o pristajanju na i zvrsenje bez odlaganja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak izvornika, u svrhu izvrsenja, notar ce izdati povjeriocu na njegov pisa ni zahtjev, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa Zakonom. ---------------------------P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjakodugovoraozasnivanju hipoteke Hipotekarni duznik Am, u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivan ja, koje je preuzeo kao korisnik kredita prema povjeriocu AB banci, u Ugovoru o namj enskom hipotekarnom kreditu, navedenom u tacki I ovog ugovora, izricitoizjavljuje da pr

istaje na izvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja,na osnovu ovog notarskog zapisa, aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora,optereceneovom hipotekom,nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlas nikatenepokretnosti ------------------------------------------------------------------------------Otpravak ovog notarskog zapisa u svrhu izvrsenja ce biti izdat hipotekarnom povj eriocu na njegov zahtjev, a pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost ovog akta u sk ladu sa Zakonom. Notar je upozorio hipotekarnog duznika na pristajanje na izvrsenje bez odlaganja , i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. ---------------------------------------------------------------------------

3. Otpravak u svrhu izvrsenja Ako se radi o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja na nepokretnosti, kao sto j e to slucaj kod hipoteke, takva izjava se moze zabiljeziti u katastru nepokretnosti, uz saglasno st hipotekarnog duznika, tj. vlasnika. P R I m J E R Hipotekarni duznik je saglasan da se u G listu nepokretnosti broj 1., KO Grad, upis e zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakondos pjelostiobezbijedenogpotrazivanja na osnovu ovog notarskog zapisa, nataj nacindaje prinudno izvrsenje hipotekedopusteno protiv svakodobnogvlasnikanepokretnosti iz tackeIIIovogugovora(moze se i navesti nepokretnost npr koja je upisana u katastr u nepokretnosti Podgorica, oznacena kao katastarska parcela broj 10/1, Gradiliste, povrsine 500 m2, iz Lista nepokretnosti broj 1. KO Grad). ---------------------------------------------------------------------Ova zabiljezba ima dejstvo kao i ostale zabiljezbe, a o cemu detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada koji se odnosi na vrste upisa u katastar nepokretnosti429. 3. Otpravak u svrhu izvrsenja Otpravak u svrhu izvrsenja izdaje se shodno odredbama clanova 83.-85., te clana 88.st. 2., a u vezi sa odredbama cl.80., cl.82. i cl.89.-91. Zakona o notarima CG. Zako n nije izricito propisao sadrzaj otpravka u svrhu izvrsenja, pa se tu na odgovarajuci n acin primjenjuju odredbe tog zakona koje regulisu otpravak izvornika. Bitno je istaci da je Zakon om o notarima CG propisano kome i pod kojim uslovima se moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja. U pravilu, moze se izdati samo jedan otpravak u svrhu izvrsen ja, uz zakonske izuzetke, i samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava, tj. ne mo ze se sacinjavati otpravak dijela akta u svrhu izvrsenja (cl. 83. i cl. 88. st. 2. Zakona o notari ma CG). tehnika izrade otpravaka, pa tako i otpravaka u svrhu izvrsenja, blize je o bjasnjena u dijelu ovog rada koji se odnosi na izvornik i otpravak notarskog akta. Najbolj e je da se izvornik fotokopira (cl. 20. st. 4. Pravilnika o radu notara) aparatom za kopiranje koji se nalazi u kancelariji notara, te da se u desnom gornjem uglu prve stranic e stavi stambilj OtPRAVAK U SVRHU IZVRSENJA , da se na posebnom listu stavi klauzula o ovjeri otpravka u svrhu izvrsenja (clan 90. i 91. Zakona o notarima), koja se jemstvenikom spoji sa kopiranim izvornikom (otpravkom), dok su potpisi kod parafiranja i na kraju isprave vidljivi jer su fotokopirani. Ukoliko uz izvornik ima priloga, i o ni se kopiraju i prilazu otpravku, te se prilozi naznacavaju u klauzuli o ovjeri otpravka. Ako nema priloga, onda se i to naznacava konstatacijom bez priloga . P R I m J E R

Potvrdaotpravkausvrhuizvrsenja 429 Vidi cl. 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava POTVRDAOTPRAVKAUSVRHU IZVRSENJA Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom, da su ispunjeni uslovi za izvrsnost u skladu sa Zakonom o notarima, aizdajeseusvrhuizvrsenja. ------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat od katastra Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009. g. --------------------------------------------------Ovaj je otpravak sastavljen za povjerioca AB banku Podgorica, a u svrhu izvrsenj a.-------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i naplacena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj) Kada se izdaje otpravak u svrhu izvrsenja, notar ce na posebnom listu koji se je mstvenikom prisiva uz izvornik, saciniti posebnu zabiljesku o tome kome i kada je izdao otp ravak u svrhu izvrsenja. (cl. 82. Zakona o notarima CG). tu zabiljesku potpisuje notar , a smatramo korisnim da je potpise i lice kojem je izdat otpravak u svrhu izvrsen ja, a za lice kojem je postom poslat otpravak u svrhu izvrsenja, potrebno je da prijem ot pravka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja se ulaze u spis, odnos no uvezuje uz izvornik. Ovo je vazno iz razloga sto se u pravilu moze izdati samo jedan otp ravak u svrhu izvrsenja (clan 83. st. 3. Zakona o notarima CG). P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravkausvrhuizvrsenja Zabiljeska Kojom se potvrduje da je dana _____, u predmetu UZZ-/2009. notar izdao otpravak izvornika u svrhu izvrsenja i to: hipotekarnom povjeriocu AB banci Podgorica (1x). -------

---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac Notar . nakon cega zabiljesku potpisuje i notar.------------------Prijem otpravka u svrhu izvrsenja stranka potvrduje svojim potpisom.

Protekom vremena i usljed sve vecih potreba za drugacijim nacinom nastanka pravnih poslova. Nuzno je napomenuti da u to vrijeme ipak postoji mandat i z astupanje maloljetnika. U danasnje vrijeme zastupanje zasluzuje veliku p aznju zbog izuzetno komplikovanog i slozenog pravnog prometa medu ugovornim partnerima . Razvojem robno-novcanog preduzetnistva (privrede) i uticajem kanonskog prava. a za racun nekog drugog lica. tj. odnosno tutor. otuduju dobra i postaju nosioci prava i obaveza iz svih pravnih poslov a koji se slobodno mogu poduzeti u ime poslovno nesposobnih lica. ukljucenom licu i dalje ostaje mogucnost da sklapa pravne poslove u svoje ime. licno bio vezan pravnim poslom koji je poduzimao za zastupanog. stvaraju se mogucnosti postupanja putem zastupnika. godi ne . U tom vremenu otvara se mogucnost da zastupnik. 2008. preduzimajuci pravni posao za za stupanog. Nastanak zastupanja Rimsko pravo nije prihvatalo. neposredno proizvodi pravno dejstvo izmedu zastupanog i druge ugovorne strane. Pravni fakultet Univerziteta Dzemal Bijedic u Mostaru. u srednjem vijeku dolazi do renesanse instituta zastupanja i njegove eksp anzije. Sam zastupnik ostaje po strani. Na taj im se nacin pruza mogucnos t da sticu. Mozemo zakljuciti da je put do nama samom po sebi podrazumijevajucem i pojavljuj ucem nacinu zastupanja i obliku ovog pravnog instituta bio veoma dug i tezak. zastupanje vremenom dobija sve vise na znacaju i tako postaje predmet prvih veci h kodifikacija gradanskog prava. Zastupnik tog vremena mogao je biti ucesnik pravnog prometa. ali je sam mandator. Zastupanje u domacem pravu i princ ipima europskog ugovornog prava. moze biti nosilac prava i obaveza koji iz njega proizilaze. a za racun zas tupanog. ali na takav nacin da ugovor sklopi u svoje ime. 2. Zastupanjem se v rsi 430 Vidjeti vise o zastupanju kod Enes Bikic. Znacaj zastupanja danas Putem zastupanja zakonodavac stiti poslovno nesposobne subjekte prava i omogucuj e im da ravnopravno sudjeluju u pravnom prometu. u ime i za racun zastupanog. niti poznavalo institut zastupanja u danasnjem smi slu tog znacenja430. izvan pravnog djelovanja sklopljenog ugo vora. Ipak. Neprekidnim razvojem ekonomske razmjene i u uslovima slozenijeg pravnog prometa.Jedanaesti dio: Zastupanje 1. U to doba prevladavalo je shvatanje da samo lice koje neposredn o sudjeluje prilikom nastanka obligacionog odnosa. Smatramo da ovaj institut ima ogroman znacaj u savremenom komuniciranju ugovornih strana.

.

moguca objasnjenja ustanove zastupanja. Smatramo da je ovaj aspekt potrebe za zastupanjem doveo do savremenog oblika i opsega poimanja zastupanja i njegovog neprestanog sirenja i dogradnje sve do danasnjega vremena. odnosno neposredno. U pravnoj teoriji iznesene su mnoge protivrjecnosti o samoj pravnoj pri rodi zastupanja. Pravna priroda zastupanja Ustanova zastupanja ima poseban znacaj u oblasti poslovnog (trgovackog -privredn og) prava. ubrzava i povecava pravni promet uopste. Razvijeni privredni sistemi. Zbog postojanja raznovrsnih oblika postupanja pomocu drugih osoba u oblas ti poslovnog prava. u pravnoj teoriji postoji ogroman interes za zastupanje i napore da se ono bolje razumije i pravno objasni. te cestog sklapanja pravnih poslova putem zastupanja. a zastupanje se primjenjuje i u drugim slucajevima kad je to za zajednicu i pojedi nca korisno. 3. te kao da je samo preduzelo te poslove. Prije pocetka priznavanja ovakvog odstupanja. da postignu. iako ta lica nisu poslovno ne sposobna. Mada je zastupanje u danasnjem vremenu prijeko potrebno i svakodnevno se susrece u praksi. pocela su se traziti objasnjenja u interesu zastupanog lica. Zbog toga isti cemo da je potreba za zastupanjem nastajala vremenski paralelno s potrebama fizickih i pravnih lica da svoje aktivnosti prosire i unaprijede izvan obima koji mogu sami . Ovim nacinom se uklanja barijera sklapanja onih pravnih poslova koji se inace ne bi mogli sklopiti ako b i nuzan uslov bio da samo prisutna lica mogu sklapati obligacione odnose. Ustanova zastupanja omogucava da jedno lice. Zastupanje predstavlja znatno odstupanje od opsteg pravila da sebe mozemo obavez ivati samo svojim postupcima i radnjama. U tim se slucajevima stite lica i njihova imovina. Dakle. fizicko ili pravno. ne bi mogli funkcionisati ako ne bi bilo dopusteno s klapanje ugovora putem drugih lica tako kao da to cini sam ugovorni partner. u isto vrijeme. teoretski posmatrano. ono je. veoma slozeno i komplikovano. kao opravdanje neposrednog ucinka zastupanja za zastupanu osobu. nepoznatih nasljednika i lica nepoznatog bor avista. Kada se usvoji lo shvatanje da ustanova zastupanja moze postojati bez ikakve zavisnosti od volje z astupanog lica (slucaj zakonskog zastupanja). nalazila su se u samoj volji zastupanog kod . Zastupanjem se olaksava. dugo vremena sve se zasnivalo na svemocnoj volji gospodara posla.Jedanaesti dio: Zastupanje i staranje o imovini odsutnih lica. kao i podjel a rada u produkciji roba i usluga. na razni m mjestima i po raznim osnovama stice prava i obaveze bas kao da je samo prisutno na tim mjestima i situacijama.

kod zakonskog zastupanja. volja u pravu ima tacno odredeno mjesto i znace nje. ili u njegovom interesu . 4. Pojam zastupanja Kao pravno relevantna cinjenica. Samo postojanje interesa ne izaziva automatski sticanje i promjenu prava. Izjavom volje realizuje se mogucnost sticanja prava i duznosti predvidenih pravn im sistemom. iako .voljnog zastupanja.

koji se u kontinentalnim pravima ureduju gradanskim i trgovackim zakonima. ne dobija u tako sklopljenom pravnom poslu svojstvo ugov orne strane. ukoliko u jednom takvom odnosu ne dode do izrazaja nesto drugo432. spedicija. moze se zahvaliti velikoj raz novrsnosti pojavnih oblika preduzimanja pravnih radnji putem drugog u oblasti poslovnog pra va. ostaje sasvim po strani od pravnih posljedica i dejst ava iz tog pravnog odnosa koji je nastao izjavljivanjem vlastite volje zastupnika. Notar je duzan stiti interese svih stranaka. nastupa u im e zastupanog. morao bi sa sigurnoscu polaziti od tog a da onaj koji naspram njega ili prema njemu nastupa. 4 1 Znacajzastupanjauprivrednompravu Usvajanjem zastupanja kao opsteprihvacenog instituta. Agency obuhvaca veliki broj posebnih ugovora. prepoznatljivo za nekog treceg (drugu ugovornu stranu). Ovdje notar ima veoma znacajnu ulogu s obzirom da je duzan ispitati da li je zastupnik ovlas cen za preduzimanje pravnog posla.433 Zastupanje je od velikog znacaja u oblasti poslovnog (trgovackog) prava. Zastupanje predstavlja nacin preduzimanja pravnih poslova za drugoga kod kojeg l ice koje preduzima poslove. da li je punomocje valjano po formi i sadrzini itd. potrebna je konkretna zak onska norma. Najzn acajniji od njih u pravnom i ekonomskom prometu su: komision.4. . Za postojanje mogucnosti promjene u pravu (obavezivanja). ravnopravnog sa ostalim in stitutima. potrebn a je i izjava pravno relevantne volje da se izrazi i odredi promjena prava431. posredovanje. uskladistenje i trgovacko zastupanje. Pojam zastupanja je opsteprihvaceno stanoviste da u osnovi svih nasih subjektivnih prava lezi int eres. da postupa u okvirima dobijenog ov lascenja i da jasno. Za post ojanje zainteresovanosti u pravnoj teoriji za zastupanje. Naim e. znaci da se ovaj institut ne odnosi i ne vazi samo za gradansko (imovinsko) nego i za privredno pravo. Svako ko sklapa pravni posao. Lice koje postupa. koja u sebi sadrzi i odreduje granice promjene prava. Pored toga. proizvodi pravni ucinak za i prema zastupanom samo ak o je je zastupnik dao u okvirima postojeceg ovlascenja za zastupanje i u ime zastupan og. Vecina ovih ugovora su po svojoj pravnoj p rirodi ugovori o nalogu. Zastupanje (agency) u anglosaksonskom pravu je u najvecem dijelu razvijeno kroz precedentno pravo. u stvarnosti je i njegov ugovor ni partner. volja koju je izjavio zastupnik. neophodno je d a zastupnik posjeduje ovlastenje za zastupanje. Da bi pravne posljedice u stvarnosti pogadale neposredno zastupanog.

de/BGB/kap. teoretski posmatrano.. Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Iako je zastupanje neophodno i sus rece se stalno u savremenom svijetu. djelo (Fn br. 432 433 Boris Vizner.kao i ucestalost postupanja putem zastupnika. ili tu prodaju vrsi put em 431 8.tu-berlin. http://www. str. 329. Zagreb 197 clan 84.14. Preduzetnik koji svoga radnika ovlasti za kupovinu sirovina. str. 73).htm Milos trifkovic/ Sanjin Omanovic. ono je vrlo slozeno. vlasnik odredene im ovine koji prenosi ovlascenje na strucnjaka o vodenju i upravljanju tom imovinom. Veoma mnogo napora je ulagano i potrebno ga je jos uloziti da se ono shvati i objasni. . 380. nav. priv rednik koji ovlasti svog uposlenog za prodaju svojih proizvoda..

odnosno drugu ugovornu stranu koja stupa u ugovorni odnos sa zastupanim. Zastupnici omogucuju svom nalogodavcu ucesce u poslovno. 4 2 Zastitainteresalicakodzastupanja U svim danasnjim pravnim uredenjima postoji mogucnost preduzimanja pravnih poslo va jednog lica za drugo. ali ne i umrla lica. U tom slucaju. Osnova postupanja ovlastenih lica u svim slucajevima nalazi se u istoj funkciji. odnosno osnivanja drustva ako nema lica imenovanog kao zas tupnika. a to b i znacilo da takvo ogranicenje proizilazi iz samog zakona (ex lege)435. Naspram ova dva lica nalazi se primalac izjave. imaju neposredni uticaj na pravnu sferu zastupanog. a sto je moguce uciniti posebnim zakonima ili statutom drustva . ili ako pun omocje vazi i za slucaj smrti davaoca. svi oni i mnogi drugi na ovaj nacin pros iruju svoj radius djelovanja. Izuzetak od tog pravila je u slucajevima k ada se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete po pravne sljedbenike. postupaju u njihovom interesu. Zastupnik je ono lice koje djeluje u ime zastupanog izjavljivanjem licne volje.Jedanaesti dio: Zastupanje trgovackih zastupnika. postupaju po njihovom nalogu. zakonski zastupnik moze sklapati sve pravne poslove koji se odnose na poslovanje drustva ukoliko ne post oje ogranicenja u vezi sa tim poslovima. Pravni poslovi koje preduzima zastupnik. nastaju odredeni odnosi izm edu najmanje tri lica (tri pravna subjekta) jednog naspram drugog. postupati licno. bilo po njegovoj volji. odnosno u tude ime i za tudi racun. sto im je i nalozeno ili su pak za to ovlasceni434. koja su utvrdena posebnim propisima. odnosno druga ugovor na . Privredni subjekt ne moze ni nastati bez zakonskog zastupnika. Oni to cine zbog toga sto su na jedan ili drugi nacin na njega upuceni (od njega su zav isni). ta lica sklapaju ugovo re za davaoce ovlastenja za njihov racun. ili komisionara. Sama ovlascenja zakonskih zastupnika u poslovnom pravu mogu biti ogranicena ili neogranicena. Sklapanjem pravnog posla putem instituta zastupanja. Zastupati se mogu post ojeca ili buduca lica. odnosno lice koje se tice izjavljena volja zastupnika. iz razlicitih ra zloga. Pravno se smatra da je zakonski zastupnik bez ikakvog ogranicenja ukoliko nije u pisano nikakvo ogranicenje u javnom registru.pravnom prometu. Davaoci ovlascenja ne mogu ili ne zele. tako da u takvim situacijama ukljucuju druga lica. bilo s obzirom na prirod u posla436. jer uopste ne moz e ni doci do registracije. daju ili primaju izjave koje su pravno relevantne za sklapanj e ugovora. Zastupani je lice koje ce iz takvog pravnog posla imati sve pravne posljedice.

strana. 29. 330. ZOO CG. . nav. 87. tj. str. djelo (Fn br.). zastupanog i druge ugovorne strane. 8). str. Postavlja se veoma znacajno pitanje zastite interesa lica koja sudjeluju u ovom pravnom odnosu. 434 Hein Kotz / Axel Flessner. 435 Sefkija Covic. zastupnika. nav. (Vidjeti vise o ogranicenju d jelovanja zakonskih zastupnika kao privredno-pravnih subjekata.) 436 Clan 90. djelo (Fn br.

Zastupani ima pravo zahtijevati ponistenje sklopljenog ugovora protivno njegovim interesima ak o je druga strana znala. Zastu panom nije svejedno ko ce za njega. odnosno lice koje on ne poznaje. 4 2 2 Zastitainteresadrugeugovornestrane Ne samo zastupani nego i druga ugovorna strana mora biti u dovoljnom obimu zasti cena kod preduzimanja pravnih poslova putem zastupanja. Smatra se da druga ugovorna strana. jer njega obavezuju pravni poslovi preduzeti putem zastupanja. Zastupani je dovoljno zasti cen u slucaju kada on sam dodijeli ovlascenje za zastupanje izabranom licu. nema pravni ucinak prema zast upanom438. Druga ugovorna strana. ili koje smatra nepouzdanim. Naprimjer. odnosno ko je njena ugovorna strana. Ako neko postupa bez ovlascenja za zastupanje u ime zastup anog. ili joj nije potpuno jasno iskazano da neko postupa u ime i za racun drugog .4. preduzeti pravni posao od neovlascenog zastupnika. Iz ove odredbe proizilazi cinjenica da zastupnik mora postupati u okviru dobivenih ovlascenja. u interesu zastupanog. Ako bi druga ugovorna strana. kasnije sa znala da njen ugovorni partner nije onaj koji je ugovarao s njom. moze poci od toga da je lice koje tako postupa. koji na takav nacin moze u njegovo ime nastupati. Pojam zastupanja 4 2 1 Zastitainteresa zastupanog Zastupanom licu se mora pruziti odredena zastita kod postupanja zastupnika prili kom sklapanja ugovora. zapravo ugovorna strana. ukoliko ne zna. Zastita se ogleda u cinjenici da zastupanog ne moze zastupati bilo ko. Ako bi se bilo kojem drugom licu dala takva mogucnost. a ukoliko postupi suprotno. ili se o vlastenje dodijeli zastupniku u skladu sa Zakonom. inace poznato i plat ezno sposobno . Konstantinovica zastita interesa zastupanog je bila na izricit n acin predvidena u odredbi o duznosti postupanja u interesu zastupanog. Zakon437 navodi da ugovor koji sklo pi zastupnik u granicama svojih ovlascenja. Zastupnik je d uzan postupati u interesu zastupanog. Zbog toga. koji na taj nacin proizvodi prava i obaveze za to lice. posljedice sklopljenog ugovora ne pogadaju neovlasteno zastupanog. na njeno iznenadenje. ili mogla znati da je ugovor protivan njegovim interesima440 . obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. mora znati s kim sklapa odredeni pravni pos ao. osim ako ga on naknadno ne odobri439. U Skicama prof. to ne bi sluzilo zastiti interesa zastupanog. odgovara za stetu k oju zastupani pretrpi zbog posla preduzetog protivno njegovim interesima. prema kojoj se preduzima zastupanje. odnosno da j e to njen ugovorni partner. odnosno u njegovo ime preduzimati pravne poslove i stvarati pravne ucinke.

Zbog toga se mora. Konstantinovica.). Hans Brox. mozemo zakljuciti iz sljedeceg slucaja: Cijena prevoza oznacena u prevoznim listovima obavezuje str anke iz ugovora o prevozu robe u drumskom saobracaju samo ako je upisana od strane radnika. . nepouzdano i platezno nesposobno lice.11. 468. Rn. 440 Clan 54. da bi se pruzila dovoljna 437 438 439 sto Clan 81. a ne i samog vozaca prevoznika (Vs BiH. Skice prof. Pz. njoj nepoznato. nego neko drugi.. . 1986. stav 1 ZOO CG. to ne bi sluzilo zastiti interesa druge strane. str. nav. prevoz nika ovlastenog za zakljucivanje ugovora o prevozu. 221. 222. stav.. djelo (Fn br. ode 06.Bilten Vs BiH 4/86-2. sudska praksa je zauzela jasan stav. 282/ 86. ZOO CG. 4).lice. U vezi sa tim. Clan 84.

u clanu 81... jer ta ko sklopljen ugovor nema obavezni karakter prema zastupanom zbog nedostatka ovlascenja za zastupanje u licnosti zastupnika. stav 4. kao . 4 2 3 Zastitainteresauslucaju nedostatkaovlastenjaza zastupanje Pravni poslovi preduzeti bez ovlascenja za zastupanje. clan 84. drugoj ugovornoj strani odgovara zastupnik koji je postupao bez potrebnog ovlascenja. sta v 3. jer je zastupnik nedvosmisleno izjavio da postupa u ime i za racun zastupanog. Iz tih razloga se navodi u Zakonu o obligacionim odnosima. tada nije potr ebno stititi interese samo zastupanog nego je potrebno pruziti zastitu interesa i dru ge ugovorne strane. U sluca ju da zastupnik sklopi neki ugovor u ime zastupanog bez ovlascenja za zastupanje. Nije dopusteno putem zastupnika sklapanje pravnih poslova koji po s vom znacenju. Ovakvo shvatanje vazi bez obzira na to je li zastupnik postupao bez ovlascenja ili je on to ovlascenje prekoracio443. jer je on jasno izjavio da ne postupa u svoje ime nego u ime zastupanog444. Ovom odredbom je utvrden o da zastupnik prilikom zastupanja izjavljuje svoju volju u ime zastupanog. a ni protiv zastupanog. Nedopustivost zastupanja Iako se moze reci da je zastupanje pravni institut koji nalazi primjenu u svim p odrucjima pravnoga prometa. Ukoliko t o nije slucaj. Zasticenoj drugoj ugovornoj strani daje se mogucno st naknade stete od zastupnika koji je postupao bez ovlastenja445. S druge strane. jasno staviti do znanja i otvoreno ukazati na t o da onaj koji postupa (zastupnik) nije ugovorni partner nego da je ugovorni partner neko drugo lice. to ipak nije pravo stanje stvari. 5. testament) . ukoliko zastupnik nema potrebno ovlas cenje za zastupanje dobijeno od zastupanog i ako on kasnije nije saglasan sa sklopljen im pravnim poslom (zastupani ne odobri sklopljeni ugovor). zastupnik ce biti sam odgovoran (ugovorni partner) drugoj ugovornoj stra ni za nastale pravne posljedice zbog svog postupanja441. Ona p olazi od toga da je njegova ugovorna strana zastupani. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima. da je zastupnik duzan obavijestiti drugu stranu da postupa u ime zastupanog ili se moze iz datih okolnosti zakljuciti da on nastupa kao zastupnik.Jedanaesti dio: Zastupanje zastita drugoj ugovornoj strani. njegova primjena je ipak iskljucena ili nemoguca u odredenim slucajevima. osobinama i karakteru mogu biti sklopljeni samo licno (npr. ni sam zastupnik u tom sluc aju nije ugovorni partner druge ugovorne strane. Druga ugovorna strana je povjerovala u izjavu zastupnika. u nacelu nemaju neposredn i442 pravni ucinak ni za.

nav. 468. nav.. 445 Prema § 179. 221.. 443 Von Thur / Siegwart. Samo jedan pravn i posao poduzet od strane neovlastenog zastupnika ima pravni ucinak i to (bez odobrenja zastupanog) ispunj enje jedne obveze zastupanog. str. 86). Rn. 4). 469. str. BGB-a druga ugovorna strana ima alternativno pravo na naknadu ste te ili pravo zahtijevati ispunjenje ugovora. 222. 4). . 342. str. djelo (Fn br.. 442 Neovlasteno zastupani ima pravo odobriti tako poduzete pravne poslove.441 Hans Brox. 444 Hans Brox. Rn. djelo (Fn br. djelo (Fn br. nav. § 45.

6. Vrste zastupanja ni sklapanje drugih poslova kad je tako regulisano Zakonom. tako, naprimjer, jed no maloljetno lice moze ovlastiti drugo lice da ga zastupa samo u preduzimanju prav nih poslova koje moze i ono samo sklopiti. to su poslovi koji u pravilu ne uticu neg ativno na njenu imovinu, tj. poslovi koji ne umanjuju, ne osiromasuju imovinu zastupanog. Kako ove poslove moze to lice samo preduzimati, tako moze za njihovo preduzimanje ovl astiti i drugo lice kao zastupnika. Kod zastupanja nastalog na osnovu ugovora, zastupani (gospodar posla) slobodnom izjavom volje daje ovlascenje nekom drugom licu da ga zastupa u svim pravnim pos lovima koje bi on sam mogao preduzimati. Poslovno sposobno lice moze preduzimati sve pravne poslove, i one kojima se imovina umanjuje i one kojima se imovina uve cava. Samim tim, ima pravo za sve te pravne poslove davati ovlascenja za zastupanje ne kom drugom lici. Potpuno poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje u svim pravnim poslovima, izuzev u onim poslovima za koje se na osnovu Zakona izricito zahtijeva licni angazman i neposredna prisutnost odredenih lica. tako, naprimjer, testamen t nije moguce saciniti putem zastupnika (punomocnika), ili bracni drug u pravilu samo licno daje pristanak za sklapanje braka446. Prilikom sklapanja braka moraju biti prisutna oba buduca bracna druga, a tek izuzetno, u narocito opravdanim slucajev ima, dozvoljava se zastupanje putem punomocnika, i to samo jednog bracnog druga, a ne istovremeno oba. Poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje poslo vno sposobnom ili poslovno nesposobnom licu. Nuzno je samo da je to lice sposobno ra sudivati, kako bi u svojstvu zastupnika moglo valjano izjavljivati volju. Pravni ucinci pr eduzetog pravnog posla nastaju samo za davaoca ovlascenja, odnosno poslovno sposobno lice, a ne za zastupnika, pa stoga za njegovo postupanje nije smetnja sto on te poslove ne bi mogao preduzimati za samoga sebe. S druge strane, ograniceno poslovno sposobno lice moze ovlastiti nekoga drugog d a za njega preduzima samo one pravne poslove koje bi ograniceno poslovno sposobno lice mogl o samo preduzimati. Usvajanje drugog lica nije moguce uciniti putem ustanove zastu panja. 6. Vrste zastupanja U zavisnosti od toga na osnovu cega se zasniva ovlascenje za zastupanje, zastupa nje se dijeli na zakonsko, statutarno (opsti akt pravnog lica), zastupanje na osnovu ak ta nadleznog organa i voljno zastupanje (punomoc)447.

6 1 Zakonskozastupanje Zakonski zastupnici su lica cija ovlascenja za zastupanje, tj. preduzimanje akti vnosti prema trecim licima proisticu iz samog zakona (ex lege). Zakonsko zastupanje se ne 446 Clan 33. Porodicnog zakona CG predvida da u narocitim slucajevima nadlezni o pcinski organ uprave moze rjesenjem dozvoliti da se brak sklopi u prisutnosti samo jednog bracnog dru ga i punomocnika drugog bracnog druga. 447 Clan 80. stav 2. ZOO CG.

Jedanaesti dio: Zastupanje moze pravnim poslom iskljuciti ili ograniciti. tipican primjer zakonskog zastupa nja je zastupanje privrednog drustva od strane izvrsnog direktora. Izvrsni direktor je obavezan organ drustva sa ogranicenom odgovornoscu, a imenuju ga clanovi drustva vecinom glasova ili na nacin utvrden statutom448. to dalje znaci da drustvo ne moze post ojati bez zakonskog zastupnika, posto sud nece izvrsiti registraciju. Isto tako, svaka promjena u licnosti direktora, kao zakonskog zastupnika, obavezno se upisuje u s udski registar i objavljuje u Sl. listu CG449. Dakle, privredno drustvo mora imati zak onskog zastupnika, dok, s druge strane, ne mora, a moze imati statutarne zastupnike. Sljedeci primj er zakonskog zastupanja odnosi se na roditelje, kao ovlascenike da postupaju u ime i za racun svoje maloljetne djece. Imovinom djeteta koju ono nije steklo radom, do njegovog punoljetstva, upravljaju i raspolazu u korist djeteta njegovi roditelji. Ako se imovina sastoji od nepokretnosti ili vrijednijih pokretnih stvari, za otudenje ili opter ecenje takve imovine potrebno je odobrenje organa starateljstva450. Zakonskim zastupanjem u sirem smislu smatra se i statutarno zastupanje, kao i za stupanje na osnovu akta nadleznog organa (npr. odluka suda o postavljanju likvidatora ili stecajnog upravnika nekog privrednog drustva). Razlika medu ovim vrstama zas tupanja ogleda se u osnovi nastanka ovlascenja za zastupanje. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu pored izvrsnog direktora koji obavezan organ drustva moze, ali i ne mora imati ostale zastupnike (npr. odbor direktora), koji se mogu imenovati u st atutu. Ukoliko su oni opstim aktom odredeni kao zastupnici, onda takve zastupnike zovem o statutarnim zastupnicima ili zastupnicima na osnovu opsteg akta pravnog lica. U osnivackom aktu i statutu odreduju se lica ovlastena za zastupanje drustva, kako ona koja su po zakonu obavezna tako i ona koja se odrede statutom. Zastupnici mogu imati zajednicka ovlascenja (kolektivno zastupanje) ili da svaki od njih ima samostalna (pojedinacno zastupanje)451, uz razgranicenja njihovih ovlas cenja. Odnos zakonskog i statutarnog zastupnika je takav da se njihova ovlascenja dopun juju, ali ne iskljucuju i da zakonski zastupnik koji vrsi funkciju poslovodstva (izvrs ni direktor), koordinira rad statutarnih zastupnika u okviru njihovih ovlascenja. Kod ove vrst e zastupanja notar je duzan primijeniti zakonske odredbe, te poduciti i upozoriti stranke na ta zakonska rjesenja, koja su imperativnog karaktera. Ako se pravna lica poja vljuju kao ugovorne stranke, notar je duzan izvrsiti neposredni uvid u podatke registra

ili zahtijevati od stranaka da dostave aktuelni izvod iz Centralnog registra nad leznog Privrednog suda. P R I m J E R Uvodnidioispravekadasekaostrankapojavljujepravnolicekojezastupa zakonskizastupnik . 448 Clan 73 stav 3 Zakona o privrednim drustvima CG Sluzbeni list RCG broj 6/200 2; Sluzbeni list CG broj 17/2007 i 80/2008. 449 Clan 70. do 73. Zakona o privrednim drustvima CG. 450 Clan 307. i 308. Porodicnog zakona CG. 451 Clan 68 Zakona o privrednim drustvima CG.

7. Vrste punomoci Drustvo za proizvodnju i trgovinu ELEKTRO d.o.o. Bijelo Polje, ul. Stupska 10., re gistarski broj ____, koje zastupa H. H. (unijeti podatke), direktor, ciji sam identitet ut vrdio na osnovu _______ )-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NakonuvidauCentralniregistarPrivrednogsuda ____,kojisamizvrsiodana ______ (ili danas)(alt. kada stranka donese Izvod iz registra: Nakon uvida u Izvod iz registra _____ suda _____, broj ___, od ____ godine), ustanovio samdajeDrustvozaproizvodnjuitrgovinu ELEKTRO d o o BijeloPolje,ul Stupska10 , upisanouCentralniregistardrustava podregistarskimbrojem _____,od____,idejeH H izvrsnidirektor,upisanza zastupanjet ogdrustvabezogranicenjaovlastenja Naznaceni izvod registra se prilaze u originalu (alt. u ovjerenoj fotokopiji, koju je sacinio ovaj notar) uz ovaj izvornik, a na kon sto je procitan strankama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 2 Voljno zastupanje Ova vrsta zastupanja se naziva voljno ili zastupanje nastalo na osnovu pravnog p osla, tj. ocitovanjem volje zastupanog (punomocje)452. Ovlascenje moze proizilaziti iz odredenih ugovora ili na osnovu jednostrane izjave volje date od strane zastupanog lica. 7. Vrste punomocja Pravilo je da punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove za cije je pre duzimanje ovlascen453. Kompetencija punomocnika kod sklapanja pravnih poslova za vlastodav ca odredena je dodijeljenim punomocjem454. Obim ovlascenja kod voljnog zastupanja odreduje sam vlastodavac, tj. zasnovan je na internom ovlascenju455. Kod zakonsk og zastupanja opseg ovlastenja proistice neposredno iz samog Zakona ili nekoga drug og akta na kojem se zastupanje temelji, gdje je unaprijed odreden opseg ovlastenja, tj. krug pravnih poslova koji se mogu i trebaju obaviti456. Punomocje mora biti odre deno, kako prema svom sadrzaju, tako i prema obimu457, o cemu notar mora voditi posebn o 452 Clan 85. i naredni ZOO CG. 453 Stav 1. clan 87. ZOO CG. 454 VtS RH, Pz. 1026/98, od 02.06.1998. - Psp 1998/1, str. 84. Punomocnik moze p oduzeti one pravne poslove za cije je poduzimanje ovlasten. Iz obrazlozenja: Punomoc izdana punomocn iku da potpisnike zastupa u svim pravima i obvezama po osnovi kupljenih dionica, kao st o je otplata dionica, pravo prijenosa dionica, zalaganje dionica, ovlascuje punomocnika za zakljucenje ugovora o prijenosu dionica. Nema vremenskog ogranicenja za izdanu punomoc, jer ona vrijedi dok je i

zdavatelj punomoci ne opozove . 455 VS BiH, Rev. 425/87, od 19.05.1988. -Bilten Vs BiH 3/88 -35. Punovazan je ugo vor kojim imalac deviznog stednog uloga ovlasti drugu ugovornu stranu da taj ulog oroci u cilju p ribavljanja kredita u domacoj valuti radi izgradnje porodicne stambene zgrade za trece lice . 456 Sefkija Covic, nav. djelo (Fn br. 8), str. 86. 457 VS S, broj Prev. 486/96. -Bilten 2/98. Samo izricita izjava ovlastenog lica o priznanju duga moze da znaci konvalidaciju sporazuma o vansudskom poravnanju . Vs BiH, Pz. 162/90, od 09.05.1990. Bilten Vs BiH 2/90 - 89. Sporazum o mjesnoj nadleznosti mogu punovazno zakljuciti samo zastupnici preduzeca ili po njima ovlasteni punomocnici .

Jedanaesti dio: Zastupanje racuna kod sastavljanja punomocja, odnosno kad notar sastavlja neke ugovore u ko jima se pojavljuje punomocnik. Neodredeno punomocje nije moguce458, kao, naprimjer, ovlascenje da zastupnik zastupa neko lice u svim mogucim pravnim poslovima. 7 1 Punomocjesobziromnaopsegovlastenjaza zastupanje Punomocje se moze dijeliti na vise nacina i prema razlicitim kriterijima. Prema svom vecem ili manjem obimu ovlascenja, punomocje moze biti opste (generalno za sve p ravne poslove u redovnom poslovanju), posebno (za odredenu vrstu pravnih poslova) i sp ecijalno (za tacno odredene pravne poslove). Obim punomocja se odreduje prema opstim pravilima o tumacenju izjavljene volje. tako, naprimjer, u pojedinim slucajevima sam Zakon odreduje obim punomocja459. 7 1 1 Opsteiligeneralne punomocje(mandatumgeneralis) Opste punomocje je ono punomocje kojim se punomocniku daje ovlascenje za sklapan je svih vrsta pravnih poslova koji se ticu davaoca punomocja, a mogu biti sklopljen i posredstvom punomocnika. Kad je punomocniku dato opste punomocje, on moze preduzimati samo pravne poslove koji ulaze u redovno poslovanje460. Kako pojam r edovnog poslovanja sam po sebi nije dovoljno precizan i odreden, postavlja se problem definisanja sta sve spada u redovno poslovanje. Zakonom nije poblize odreden ova j pojam, ali ipak je u njemu odredeno sta ne spada u krug redovnog poslovanja, tj. za sta je potrebno specijalno punomocje461. Smatra se da pod pojam opste punomocje spada d avanje ovlascenja za zastupanje u okviru svih poslova ili barem jednog veceg odredenog kruga poslova upravljanja jednom radnjom, pogonom ili preduzimanja svih poslova upravljanja u vezi sa jednom nepokretnosti koje moze preduzeti sam zastupani, al i ni u kom slucaju otudenje nepokretnosti. Kada postoji nedoumica u vezi sa obimom punomocja, smatra se da postoji manji, a ne veci obim ovlascenja. Druga ugovorna strana, odnosno partner punomocnika, mora uvijek polaziti od toga da punomocnik posjeduje uobicajena ovlascenja za zastupa nje, koja ne prelaze obim redovnog poslovanja. Ukoliko izdato punomocje sluzi za real izaciju odredenoga cilja, mogu se preduzimati samo one radnje u pravnom prometu koje su neophodne da se taj cilj ostvari. 7 1 2 Posebnoili genericno punomocje(mandatumspecialis) Pod posebnim (genericnim) punomocjem podrazumijeva se ovlascenje za preduzimanje odredenoga posla ili vrste poslova koji ne spadaju u redovno poslovanje nad dobr ima 458 Dragoljub D. Stojanovic, nav. djelo (Fn br. 5), str. 206. 459 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 502. str. 236. tako npr. prokura preds tavlja posebnu punomoc koja

se odnosi na sve uobicajene vrste poslova koje poduzimaju poduzetnici (firme) u takvoj djelatnosti (§ 49. I, II HGB). 460 Stav 2. clan 87. ZOO CG. 461 Stav 4. clan 87. ZOO.

7. Vrste punomoci davaoca punomocja462. Naprimjer, punomocnik je ovlascen za prodaju odredene nepo kretnosti i naplatu cijene, sto jos ne znaci da on to moze uraditi na otplatu u ratama ili na kredit, ukoliko to nije sadrzano u ovlascenju za punomocje. trgovacki putnik moze samo prodavati, a ne i kupovati robu, osim toga ne moze naplacivati cijenu, a za sve to mu je potrebno posebno punomocje. Mogu postojati takode slucajevi kada je punomo cnik posebnim punomocjem ovlascen da izvan, ali ipak u vezi sa redovnim poslovanjem, naprimjer, u slucaju upravljanja nad stambenom zgradom, gdje punomocnik moze pri mati i izdavati novac, on na osnovu takvog ovlascenja, podigne potreban zajam za tu zgradu463. 7 1 3 Specijalno punomocje (mandatumspecialissimum) Specijalnim punomocjem se daje posebno ovlascenje za tacno odredeni posao, a taj posao je od narocitog znacaja za vlastodavca. Zakonom o obligacionim odnosima propisan o je da odredene vrste pravnih poslova, koji su neuobicajeni u prometu, punomocnik moze preduzeti samo ako je dobio specijalno ovlastenje za njihovo preduzimanje. Naprimjer, bez posebnog (specijalnog) ovlastenja, punomocnik ne moze preduzimati mjenicnu obavezu, sklopiti ugovor o jemstvu, ugovor o nagodbi (poravnanju) i o izabranom sudu, a niti se moze odreci nekog vlastodavceva prava bez naknade464. Za svaki navedeni slucaj zahtijeva se dobivanje specijalnog pojedinacnog punomoc ja, koje ne moze obuhvatati uopstenu i neku njemu slicnu odredenu vrstu poslova. U n avedenim slucajevima mora postojati specijalno punomocje, dok se u svim drugim slucajevim a punomocje moze naknadno dati. Za ovu vrstu specijalnog punomocja obicno se upotrebljava i zahtijeva posebna odredena forma, iako se to u Zakonu o obliga cionim odnosima izricito ne navodi. U prilog ovome moze se navesti i stav sudske prakse : Bankarska garancija mora biti izdata u pisanom obliku, pa slijedom toga, i punomo cje za izdavanje garancije, a uz to, punomocje mora biti specijalno (mora sadrzati o vlascenje za izdavanje garancije). Lice koje je potpisalo garanciju bez specijalnog pisano g punomocja, ne moze se smatrati punomocnikom 465. Zahtijevana odredena forma je najcesce ovjera potpisa davaoca punomocja pred za to nadleznim organom, kao, nap rimjer, kod valjanog sklapanja braka putem punomocnika466. 7 2 Druge vrstepunomocja Pored gore navedenih, punomocje se moze podijeliti i prema drugim kriterijima. K ad se punomocniku izdaju odredene direktive (smjernice) u kojem pravcu i u kojoj mjeri da obavi neki pravni posao, govori se o ogranicenom ovlascenju (mandatum limitatum) ,

a ako to nije slucaj, onda se radi o neogranicenom ovlascenju (mandatum illimita tum). Punomocnik se mora drzati uputstava dobivenih od strane vlastodavca, osim u sluc aju 462 463 464 465 466 Stav 3. clan 87. ZOO CG. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1), str. 419. Stav 4. clan 87. ZOO CG VtS RH, Pz. 864/94, od 29.03.1994. - Praxis 2. - 28. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1.), str. 420.

Jedanaesti dio: Zastupanje kada bi konkretno postupanje prema dobivenim uputama bilo na stetu interesa zast upanog lica. Ako punomocnik nije dobio upute u vezi sa preduzimanjem pravnih poslova, mora te poslove obaviti kako to najbolje zna i savjesno, cuvajuci interese zastu panog lica - drzeci se uobicajenih standarda paznje u pravnom prometu. Upute dobivene od zastupanog lica, mogu biti imperativnog, fakultativnog ili indikacionog karak tera. Punomocje se moze takode vezivati za odredeni vremenski period. Posao preduzet p rije ili poslije tog perioda, bio bi nedjelotvoran prema vlastodavcu, ali ga on moze naknadno odobriti. Prema krugu lica, ovlascenje za sklapanje pravnih poslova moze se dati za sklapanje ugovora sa odredenim licima (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa tacno odredenim kupcem), ili da punomocnik moze dobiti punomocje za poslovanje sa svim drugim licima bez ogranicenja (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa bilo kojim kupcem). Osim toga, postoji pojedinacno i skupno punomocje. Ako vlastodavca zast upa samo jedno lice, radi se o pojedinacnom punomocju, a ako ga zastupaju dva ili vi se lica zajedno, onda se u tom slucaju radi o skupnom punomocju. Je li punomocje iz dato kao pojedinacno ili skupno, odreduje se tumacenjem izjavljenog punomocja. tako, naprimjer, ako lice A ovlasti tri lica, to se ne smatra zajednickim punomocjem, bez ostalih odrednica u vezi sa time. U tom je slucaju moguce da svako od ta tri lica ima ov lascenje da samo zastupa lice koje je dalo punomocje. Moguce je takode zamisliti situacij u da je prvo lice ovlasceno da samo zastupa lice A, a druga dva da su ovlascena da samo skupa zastupaju davaoca punomocja (skupno punomocje)467. Prema obimu dobivenog ovlascenja za zastupanje, rjesava se i pitanje je li vlastodavac davanjem ovlasc enja za zastupanje htio ili nije htio ovlastiti punomocnika da on moze prenijeti ovlasce nje na drugo lice (supstitucija). Pravilo je da punomocnik ne moze prenijeti svoja ovla scenja na drugog. Od tog pravila postoje dva izuzetka, a jedan je kad je punomocniku pr avnim poslom dozvoljeno prenosenje ovlascenja, dok je drugi u slucaju sprijecenosti da licno obavi posao, a interesi zastupanog zahtijevaju neodlozno preduzimanje pravnog po sla. Prilikom sacinjavanja notarskog zapisa punomocja, notar je duzan ispitati volju davaoca ovlascenja u vezi sa mogucnoscu prenosenja punomocja, tj. da li zeli ovlastiti s vog punomocnika da moze prenijeti ovlascenja na lice po izboru punomocnika ili na ta cno odredeno lice. Primjer formulacije: Punomocnik je ovlascen, u slucaju svoje sprij ecenosti, prenijeti ovlascenja, u skladu sa ovim punomocjem, na lice koje on odredi (alt.

na lice XX) . Ogranicenje ovlascenja moze se ticati i teritorije na kojoj zastupnik moze s klapati pravne poslove468, kao, naprimjer, kupovina nepokretnosti na odredenom lokalitet u. 8. Zajednicko zastupanje Vise lica moze dobiti ovlascenje za zastupanje na nacin da samo zajednickim nast upom tih lica ili samo nastupom pojedinih lica od njih budu u mogucnosti da svojim iz javama volje prouzrokuju pravne posljedice za zastupanog. Ova lica nazivamo zajednickim 467 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 503. str. 237. 468 Sultanovic Aziz / trifkovic Milos / Simic Milic, nav. djelo (Fn br. 18), str . 229.

8. Zajednicko zastupanje ili skupnim zastupnicima. Ovakva mogucnost je za neke slucajeve izricito regulis ana u pojedinim zakonima iz uporednog prava469. Zajednicko zastupanje sadrzi oborivu p ravnu pretpostavku da se u slucaju izdavanja jedne isprave punomocja za vise lica zeli zajednicko zastupanje. Zajednicko zastupanje znaci da opunomocena lica samo zajednickim nastupanjem prema vani imaju ovlascenje za zastupanje, ali ne i pojedinacno. Dan as je najcesci slucaj zajednickog zastupanja zakonsko zajednicko zastupanje djece o d strane njihovih roditelja470. Kod aktivnog zastupanja, zajednicki zastupnici u pravilu mogu postupati samo tak o da svi izjave saglasnu volju prema drugoj ugovornoj strani, ali to se ne mora do goditi istovremeno. Zajednicko zastupanje moze dovesti do vrlo komplikovanih procesa od lucivanja. Iz tog razloga, vrlo cesto prema drugoj strani nastupa samo jedan od zajednickih zastupnika, pozivajuci se na interno dobijenu saglasnost zajednickih zastupnika ili samo nekih od njih. U sustini, danas je prihvacena ova mogucnost da jednog o d njih svi drugi zajednicki zastupnici ovlaste za preduzimanje svih ili samo pojedinih pravnih poslova ili tacno odredenog pravnog posla, odnosno da oni postupanje jednog od zajednickih zastupnika bez takvog ovlascenja naknadno odobre471. Ovakva mogucnos t je izricito regulisana u Njemackoj, u HGB § 125. II recenica 1., kao i u zakonu o akcijama, u § 78. IV. Sudska praksa u Njemackoj je usvojila analognu primjenu ovih odredbi za sve slucajeve zajednickog zastupanja472. Ovlascenje od strane zajednickih zas tupnika ne predstavlja neku novu potpunomoc vec ga treba razumjeti kao jedno parcijalno prosirenje ovlascenja za zastupanje ovlascenom zajednickom zastupniku473. to ovlascenje, kod kojeg se takode radi o jednostranom pravnom poslu, slicnom dodjeljivanju pun omocja, moze se u svakom momentu opozvati. Ne da se opovrgnuti (poreci) mogucnost da regulativa o zajednickom zastupanju i zastita zastupanog koja se na ovaj naci n zeli postici, moze dovesti do gubljenja svoje svrhe (smisla) i izvrgavanja zajednicko g zastupanja. Zbog toga, nema razloga da ne postoji mogucnost iskljucenja ove odredbe, jer se time stite interesi zastupanog. Stoga zastupani moze ograniciti pravo zajednicki h zastupnika na opunomocenje pojedinaca izmedu sebe da preduzimaju odredene poslove ili odredene vrste poslova. Zastupani moze iskljuciti u potpunosti opunomocenje ili za pojedine zastupnike ili za odredenu vrstu poslova. Kod zajednickoga zastupanja primjenjuju se pravila iz clana 22. Zakona o obligac ionim odnosima CG o odobrenju. Ovim nacinom se omogucuje da pravni poslovi sklopljeni od pojedinih zastupnika koji su prekoracili svoje ovlascenje za zastupanje, mogu biti odobreni od ostalih zajednickih zastupnika. Kada se ne bi primjenjivala pra

vila o odobrenju, morale bi se primjenjivati opste odredbe o zastupanju, bez ovlascenja za zastupanje, tako da bi iskljucivo sam zastupani mogao odobriti pravni posao koji je 469 tako npr. u Njemackoj, u BGB §§ 709. i naredni za ortacke ugovore. Osim toga, ov a mogucnost je data u HGB, u § 48. II gdje se iznosi da se prokura moze izdati za vise osoba zajednick i. 470 Clan 69 Porodicnog zakona CG. 471 Werner Flume, Allgemeiner teil des Burgerlichen Rechts, 3. Auflage Springer Verlag Berlin, 1979., § 45 I 3. 472 RGZ 81, 325, 329. 473 MunchKomm / Thiele Rn. 82. § 164.

Jedanaesti dio: Zastupanje u lebdecem stanju, koji je u pogledu svoje punovaznosti, prema clanu 84. Zakona o obligacionim odnosima CG, preduzet bez ovlascenja. Nedostaci volje i druge okolnosti koje uticu na pravne posljedice izjave volje, cijene se prama licnosti zastupnika. Zastupani se ne moze pozivati na prethodno izneseno a ko je znao ili morao znati za nedostatke, a zastupnik je postupao po njegovim uputama. Ovakvo shvatanje vazi i kod zajednickog zastupanja (opunomocenje), s tim sto je dovoljn o ako je izjava volje jednog zastupnika imala nedostatak, ili ako je jedan od zast upnika postupao savjesno ili nesavjesno. Ako, naprimjer, neka odredba sticanja prava od neovlascenog cini zavisnim o savjesnosti sticatelja i ako je sticatelj u pravnom poslu stican ja zastupan sa vise zajednickih zastupnika, smatramo da je dovoljna nesavjesnost je dnog zastupnika da bi se negirala savjesnost. Zajednicko zastupanje se u pravilu odnosi samo na davanje, a ne i na primanje iz jave volje. Sto se tice pasivnog zastupanja, za sve slucajeve zajednickog zastupanja vazi pravilo da je svaki od zajednickih zastupnika samostalno ovlascen za prijem izjave volje , za ciju je pravnu valjanost potrebna dostava, odnosno prijem izjave. Dakle, kod pas ivnog zastupanja, svaki od zajednickih zastupnika je ovlascen da sam primi izjavu, koj a ce imati sve pravne ucinke kao da je predata svim zajednickim zastupnicima474. Zaje dnicko zastupanje samo po sebi sadrzi pojedinacno ovlascenje za zastupanje u pogledu pr ijema izjavljene volje. Ako je za vise lica izdato zajednicko punomocje, oni zastupano g mogu zastupati samo zajednicki, ukoliko nije sto drugo odredeno u tom punomocju. Ovo odredenje ima dispozitivan karakter, tako da davalac punomocja i za prijem i zjave volje moze odrediti striktno zajednicko zastupanje. Ovakvo shvaceno zajednicko z astupanje, vodi racuna o zastiti interesa i druge strane. Dispozitivnost ne utice prekomjer no na suprotnu stranu, jer ona samo mora voditi racuna o tome da izjava volje dode svakom zajednickom zastupniku. 9. Sklapanje ugovora sa samim sobom 9 1 Pojam Kod razmatranja obima i sadrzine punomocja, potrebno je raspraviti i pitanje mog ucnosti da jedno lice bude istovremeno i punomocnik i ugovorna strana. Zakon o obligacio nim odnosima ne sadrzi nijednu odredbu o dopustenosti, odnosno zabranjenosti da

II str. nav. U Skicama. U Skicama za zakonik o obligacijama i ugovorima475 navodi se da zastupnik ne moze u ime lica koje 474 Karl Larenz. Skice. djelo (Fn br. § 30. osim ukoliko nekom posebnom zakonskom odredbom to nije izricito zabranjeno.zastupnik sklopi ugovor sa samim sobom za svoj racun ili za racun nekoga drugog koga takode on zastupa. za razliku od Zakona o obligaci onim odnosima. predvidena su rjesenja u vezi sa pitanjem samokontrahiranja. tumacenjem ovog zakona. 601. 475 Clan 57. Dakle. 3). moglo bi se zakljuciti da je s klapanje ugovora sa samim sobom dopusteno. .

na jednoj strani stoje jedan na spram drugog zastupnik koji zastupa zastupanog. U Skic ama je takode odredeno da lice u cije je ime sklopljen takav ugovor. 9 1 2 Visestrukozastupanje Kod visestrukog zastupanja. moze taj ugovor naknadno odobriti (ratificirati). takav primjer postoji kod otkaza. Pravilo je da zastupani daje ovlascenje za zastupanje. Isti primjer je ako roditelji kupe nepokretnosti ciji su vlasnici djeca476. u ime zastupanog. on moze sam odluciti o tome ko ce biti druga ugovorna strana (protivna . kao ni za racun nekog drug og kojeg takode zastupa. a na drugoj strani je drugi ug ovorni partner kojeg zastupa isti zastupnik. zastupnik koji ima ovlastenje za prodaju odredene stvari. takav primjer je kad roditelji poduzmu pro daju imovine. sa zahvalnoscu to licno p rihvati. Prema autonomiji volje i kao gospodar posla. Sklapanje ugovora sa samim sobom zastupa sklopiti ugovor sa samim sobom za svoj racun. 9 2 Podrucje primjene U vezi sa podrucjem primjene. Kod visestrukog zastupanja. Kod samokontrahiranja. postavlja se pitanje: moze li neko istovremeno bit i zastupnik i ugovorna strana. ili se u ugovoru koji je potrebno sklopiti. kao zastupnikom nekog drugog. sto znaci da on zastupa obje ugovorne strane (visestruko zastupanje). zastupnik sklapa ugovor sa samim s obom. ciji je vlasnik maloljetna kcerka. tako. Naprimjer.9. Sklapanje ugovora sa samim sobom postoji. zastupnik zastupa vise osoba. ili zastupnik za dvije osobe istovremeno i da u tom svojstvu sklopi pravni posao za obje zastupljene osobe? Ukoliko bi ovlascenje za zastupan je automatski obuhvatalo i pravo ugovaranja sa samim sobom. na jednoj strani stoje j edan naspram drugog zastupani kojeg zastupa zastupnik. svom maloljetnom sinu478. s jedne strane. kad zastupnik moze. naprimjer. U ti m slucajevima ne mora se nuzno raditi o ugovorima (kontrakt) nego to moze biti slucaj i kod je dnostranih pravnih poslova. 9 1 1 Samokontrahiranje Zastupnik kod samokontrahiranja preduzima pravni posao u ime zastupanog sa samim sobom. kupi tu stvar zastupanog za sebe. samom sebi dati otkaz477. a s druge strane. te sklapa izmedu njih pravne poslove. ak o nepokretnost koju zastupnik prodaje za zastupanog. on pojavljuje u ulozi zastupnika kupca i prodavca. naprimjer. Dakle. ili pravo da istovremeno zastupa obje ugovorne strane. on sam kupi (samokontrahiranje). rukovodilac u jednoj firmi poveca sebi platu u ime firme koju zastupa. izuzev u slucajevima kada je to Zakonom dozvoljeno. u ime zastupanog. time bi se zastupniku sirom otvorila vrata za zloupotrebu ovoga prava. a na drugoj strani je isti zastupnik k oji postupa u svoje ime.

djelo (Fn br.. 955. nav.476 Dieter Medicus. 253). str. . djelo (Fn br. 956.. Rn. 253. 477 Hans Brox.. 250.). 478 Dieter Medicus. nav. 356. Rn. 4). str. djelo (Fn br. 356. nav. str. 535. Rn.

Prema tome. te stoga ovakve mogucnosti zastupani niti predvida. ima o dredenu berzansku ili trzisnu cijenu. c) Kada se radi o sklapanju kupoprodajnog ugovora.Jedanaesti dio: Zastupanje strana ugovornica) -zastupnik ili neko drugo lice. zastupani vrlo rijetko obraca dovoljno paznje na samokontrahiranje ili visestruk o zastupanje. isklj ucuje rizik za zastupanog. Prilikom davanja ovlascenja z a zastupanje. a roba koja se prodaje. nap rimjer. ili ako se pravni posao sastoji samo u isp unjenju obaveze. 9 2 1 Izuzeciodpravila Potrebno je takode razmotriti i situacije u kojima je dopusteno sklapanje poslov a sa samim sobom ili vrsenje visestrukog zastupanja. a on se u u govoru pojavljuje kao poklonodavac i kao zastupnik poklonoprimca. d)Dopusten je ovakav pravni posao i ako se radi o ispunjenju pravne obaveze. 9 2 2 Kolizijainteresa . Zbog toga je ovdje potrebno dati odgovor na pitanje: kada je zastupnik ovlascen da mo ze vrsiti samokontrahiranje pravnog posla ili vrsiti visestruko zastupanje? U rjesavanju ovog pitanja u uporednom pravu i teoriji postoje razlicita misljenj a. obrnuto. Od navedene opste zabrane sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. ili da on (zastupani) naknadno odobri pravni posao u kojem je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom. koje mu nesumnjivo treba platiti zastupani. kad zastupnik iz imovine zastupanog napla cuje svoje potrazivanje. polazi se uvijek od ocjene sukoba interesa. statut ili ugovor to predvida. dopusteno je sklapanje pravnih poslova sa samim so bom. naprimjer. BGB479 mogucnost samokontrahiranja izuzetno dozvoljava onda kad a zakon. postoje odredeni izuzeci: a) Sklapanje pravnih poslova sa samim sobom dopusteno je u slucaju da je zastupa ni izricito ovlastio zastupnika da on moze sam za sebe (u svoje ime) nastupiti u pr avnom poslu koji treba sklopiti. U zakonodavstvima gdje je samokontrahiranje izricito regulisano. b) Dopusteno je tamo gdje sama priroda pravnog posla kojeg treba sklopiti. kad zastupnik placa dug zastupanom i on ulazi u imovinsku masu zastupanog kojom upravlja zastupnik ili. niti iskljucuje. zastupnik poklanja nesto zastupanom. mozemo reci da je sklapanje ugovora sa samim sobom u pravil u nedopusteno i pravni posao se smatra nepunovaznim zbog postojanja nacelne kolizi je interesa zastupanog i zastupnika.

kako zastupanog. zasniva se na izbjegavanju moguce kolizi je interesa. BGB. tako i druge ugovorne strane kod visestrukog zastupanja. osim ako je izricito dopusteno ili se radi o ispunjenju preuzetih obaveza. Na taj nacin moze doci do nastanka stete za zastupana lica i do same zloupotrebe us tanove zastupanja. . to se odnosi na pravne poslove kod kojih se ugovorne strane (zastupa ni 479 § 181.Generalna zabrana zastupanja u svim slucajevima.

oni imaju razlicite interese koji bi se u tim slucajevima sastavili ili izjednacili. U njemackoj sudskoj praksi i pravnoj teoriji nastoji se prosiriti broj slucajeva primjene izuzetaka od pravila sklapanja ugovora sa samim sobom. jer se tada postize da preduzeti pr avni posao. U pravilu. uobicajenim znacima. Smatramo de je dosta dob ro i za nas prihvatljivije ponudeno rjesenje u Nacelima Evropskog ugovornog prava. ili drugim po nasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju483. zastupanom donosi iskljucivo pravne prednosti. Po stavljeno pravilo u vezi sa sukobom interesa. ovdje se ne radi o tome da takva opasnost stvarno posto ji samo u pojedinim slucajevima nego se radi o generalnom iskljucenju kolizije inte resa u svim slucajevima481. 10. volja se moze izraziti rijecima. Kod ovog povecanja moguci h slucajeva sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. ili mu to nije moglo ostati ne poznato. zastupani ne moze raskinuti ugovor: (a) ako je pristao na takvo istupanje zastupnika. te bi zbog toga mogli proizvesti odredene nezeljene posljedice za ucesnike u pravnom promet u480. u clanu 3: 205 Nacela Evropskog ugovornog prava glasi: (1) Ako ugovor koji sklopi zastupnik. Posebna forma punomocja Istorijski posmatrano. Prema Zakonu o obligacio nim odnosima CG.10. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlucujucu ulogu. . postoji odredeno uvjerenje da u pravnom prometu roditelji mogu svoju maloljetnu djecu istovremeno darovati i u njihovo ime. prema svom tipicnom (uobicajenom) sadrzaju. kao zakonski zastupnici. ili joj to nije moglo ostati nepoznato. tako. naprimjer. zastupani moze raskinuti ugovor na osnovu odredaba clanova 4:112 do 4:116. a druga strana je to znala. prihvatati takve darove (poklone). stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalisticka482. (3) Medutim. Posebna forma punomocja i njegov zastupnik ili vise zastupanih putem jednog zastupnika) nalaze u ulozi u govornih partnera koji stoje jedan naspram drugog u obligacionim odnosima. mora se voditi racuna o gene ralnom nepostojanju opasnosti od kolizije interesa. (2) Pretpostavlja se da postoji sukob interesa: (a) ako je zastupnik takode istupao kao zastupnik druge strane. ali on nije stavio prigovor u primj erenom (razumnom) roku. (b) ako je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom u svom licnom svojstvu. Dakle. dovodi zastupnika u situaciju sukoba inter esa. ili ako mu je zastupnik predocio sukob interesa.

481 BGHZ 50. 11.480 Karl Larenz. nav. 483 Vidi clan 21. Obligaciono pravo. 482 Abedin Bikic. 100. str. djelo. ZOO CG. 595. Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004.. § 30. .. 8. II str. godine .

nizi sudovi . str. 733. 485 Clan 19. Naime. ugovor o licenci. ne moze se smatrati punomocnikom 488. tako tvrdi i sudska p raksa: Za punomocje koje sadrzi punomocnikovo ovlascenje da u ime vlastodavca cuva i kor isti nepokretnosti. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propisanoj) formi. od 13. pa slijedom toga. 49. djelo (Fn br. naprimjer. ZOO CG. Zakonom o obligacionim odnosima CG propisano je na vise mjesta kad neki ugovor mora biti sklopljen u pisanoj formi. . Iz obraz lozenja: Medutim.10. ugovor o jemstvu itd. punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje z a izdavanje garancije).). tre ba reci da ono u pravilu spada u neformalan pravni posao. Rev. Medutim. U svim navedenim slucajev ima neophodno je prethodno postojanje pisanog punomocja za valjano sklapanje ugovora. ne trazi se neki posebni oblik. a ponekad i sutnjom. konkludentnim radnjama. ugovor o osiguranju. pi sano. i punomocje za iz davanje garancije. na osnovu odluke suda. nije potrebno da ono bude ovjereno 486. zahtijeva odredena Zakonom propisana forma487. nizi sudovi zbog svojeg pogresnog pravnog pristupa do sada nisu utvrdili sve vazne ci njenice na temelju kojih bi se moglo ispitati da li su pravilno primijenili materijalno pravo u spo ru. Ipak.Jedanaesti dio: Zastupanje 10 1 Forma punomocja Sto se tice pitanja da li je punomocje formalan ili neformalan pravni posao. 10 1 1 Neformalnost punomocja Savremeni princip sklapanja ugovora solo consensus vrijedi za nastanak punomocja na osnovu nekog ugovora. a uz to. a posebno ako je takvo punomocje izdato u inostranstvu.24/20. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak punomocja zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti484. odnosno preduzimanje dato punomocj e. 2114/96. 486 VS RH. zakljuceno je da: Forma propisana za nek i 484 Slobodan Perovic. sto znaci da punomocje nastaje postignutom saglasnoscu vol ja ugovornih strana o bitnim sastojcima doticnoga ugovora485. kao je. nav.Izbor odluka 1/1999. takav je i stav sudske prakse: Ban karska garancija mora biti izdana u pisanom obliku. ugovor o trgovinskom zastupanju. ugovor o gradenju. 10 1 2 Potrebnaposebnaforma punomocja Posebna forma punomocja zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor il i neki drugi pravni posao za cije je sklapanje. .1998. a to se zove paritet forme. Volja se moze izraziti usmeno. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pi sanog punomocja.

pocevsi jos od 1986. godine. .1994.. te stoga nisu cijenili one dokaze ponud ene po tuzeniku iz kojih bi se moglo utvrditi da li je brat tuzenika ovlastio tuzenika na posjed sp ornog dijela nekretnine. od 29. Zakon a o parnicnom postupku u daljnjem tekstu ZPP).. 864/94. Stoga je valjano prihvatiti reviziju. Pz.Praxis 2 . jer da punom oc koju je izdao brat tuzenika u Bosni. . ZOO CG. stav 2. pa bi bila dovoljna punomoc data u bilo kom obliku.03.zakljucili su da tuzenik nije ovlasten koristiti sporne nekretnine.28. 487 Clan 86. pri cemu su izgubili iz vida da se za takvu vrstu poslova (cuvanje i koristenje nekretnine u ime suvlasnika) ne trazi poseban obli k punomoci. ukinuti obje nizestupanjske odluke i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno sudenje (clan 395. nije ovjerena na propisan nacin. 488 VtS RH.

Ova od redba je imperativnog karaktera. Vlastodavac moze dati pris tanak na ugovor naknadno.12. punomocjem za sklapanje braka. punomocje mora biti u for mi notarskog zapisa.Bilten 1/1999 . punomocjem za davanje nasljednicke izjave. daje mjenicna izjava za nepismeno lice. u slucaju naplatnog ugovornog zastupanja sluzi kao dokaz stvarnog postojanja odnosa zastupanja. 10 2 PotrebnaformauskladusaZakonomoobligacionim odnosima Pisana isprava od strane vlastodavca predstavlja vjerodostojan dokaz o tome ko j e njegov punomocnik i koja ovlascenja on ima. to je. Kad se. od 28. ta je isprava jedan vazan i pouz dan dokaz o postojanju konkretnog punomocstva. Osim toga. Ako se radi o stranim notarskim ispravama o punomocju. naprimjer. odnosno za odobrenje rasp olaganja i to ne u obliku opsteg punomocja nego u obliku specijalnog punomocja za zakljuc enje odredenog pravnog posla koji se namjerava zakljuciti. slucaj sa parni cnim punomocjem. . Za neke pravne poslove. 10 1 3 Potrebnadodatnaforma U drugim zakonima koji obraduju zastupanje za punomocje moze biti propisana pisa na forma za obavljanje odredenih pravnih poslova. pod uslovom uzajamnosti. 48/94. no taj pristanak. nacin). mora bit i pisan. Dakle. Posebna forma punomocja ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. ili takav da proizilazi iz konkludentnih radnji 489.. da bi proizvodio vaznost ugovora.10.1994. tako. Smatramo da bi strani notarski akt i uopste stra ni akt o punomocju trebali da budu u formi koja je vazeca u zemlji u kojoj je taj akt s acinjen. ovlascenje treba biti ne samo u pisanoj formi nego i ovjereno od strane na dleznog organa ili lica. Punomocje o zastupanju stranaka pred sudom mora biti pisano ili dato usmeno na zapisnik u sudu490. naprimjer. te a ko 489 VS RS. a ne i usmen. ako se zakljucuju putem punomocnika. kao i to d a se ovjeri od strane suda ili kod notara. te je ugovorne strane svojim izjavama volje ne bi mog le promijeniti492.53. osim p isane forme punomocje. naprimjer. . Odredbe o obaveznoj formi notarskog zapisa mogu biti sadrzane i u drugim zakonima. onda se one. punomocjem za uknjizbu nepokretnosti itd. izjednacavaju sa notarskim aktima sastavljenim po Zakonu o notarima Crne Gore493. zahtijeva se i dodatna posebna forma (oblik. Rev. Posebno je Zakonom o notarima491 propisano za koje pravne poslove je potrebna fo rma notarskog zapisa za valjanost odredenih ugovora i drugih pravnih poslova. kod svih pravnih poslova za koje je propisana obavezna forma notarskog zapisa.

12. Stav 3. str. Protiv tog rjesenja nije dopustena zalba .10. od 03. ovoga clana: Ako posumnja u istinitost pisane punomoci. . nav. sud moze rjesenjem odrediti da se podnese ovjereno punomocje. (Sluzbeni glasnik br. godine) i Zakon o parnicnom postupku FBiH clan 308. Zakona o notarima CG. godine).1976. Zakona o notarima CG. 491 Clan 51.2004. djelo (Fn br. (Sluzbene novine FBiH br. 492 Vilim Gorenc.490 Clan 87. 64). 36/2004.08 . bivseg Zakona o parnicnom postupku. 493 Clan 8. 53/2003. od 24. Ovakvo rjesenje je preuzeto i u novi Zakon o parnicnom postupku BiH clan 248. 128.2003. o d 28.

bez obaveze navodenja razloga zbog kojih se punom ocje opoziva. radu. Smatra mo da rjesenje u Zakonu o obligacionim odnosima ima odredene prednosti u odnosu na dru ga rjesenja u uporednom pravu. 11. a da se njemu ne dadne mogucnost osl obadanja te potcinjenosti u svako vrijeme. sluzila bi punomocnik u kao dokaz postojanja ugovornog odnosa iz kojeg bi moglo nastati potrazivanje. odnosno za preduzimanje tog posla494. u sumnji se ne moze prihvatiti da je automatski nepunovaz no i dodijeljeno punomocje. ugovaranje klauzule o odricanju prava opozivanja ili suzavanja punomocja nema pravnog ucinka. Ako je odricanje od prava opoziva punomocja u ugovoru nepunovazno. odnosno ogranicava. stav 1. Buduc i da vlastodavac i punomocnik imaju poseban odnos medusobnog povjerenja. Zakono m su zbog toga predvidene i situacije u kojima opozivanje punomocja moze proizvesti s tetne 494 Clan 86 ZOO CG. kao i bez obzira na vrijeme davanja i trajanja puno mocja. Zakonom o obligacionim odnosima CG497 propisano je pravilo da se opoziv ili suza vanje punomocja. prije svega u odnosu na usvojena rjesenja u njemacko m Zakoniku. jer smatralo bi se kao d a ta odredba i nije ugovorena (pro non adiecta)496. Pravo vlastodavca na opozivanje i suzavanje punomocja postoji cak i u slucaju ako se on ugovorom o punomocju odrekao toga prava. postavlja se pitanje: je li moguce izdato punomocje opozvati ili suziti? Zakon o obligacio nim odnosima495 izricito predvida pravo vlastodavca da moze u svako vrijeme opozvati ili kasnije ograniciti dato punomocje. Dakle.Jedanaesti dio: Zastupanje zastupano lice ne bi priznalo ugovorenu naknadu (nagradu). Ove odredbe se odnose na interni odnos izmedu vlastod avca i punomocnika. ZOO CG: Vlastodavac moze po svojoj volji suziti ili opozvati . 495 Clan 88. djelu ili nekim drugim ugovorom. moze uciniti neformalnom izjavom volje i onda kada je za ugovor ili pravni posao za koji je bila dato punomocje predvidena obavezna forma498. iako je ono bilo povezano sa ugovorom o nalogu. Forma propisana zakonom za neki ugovor ili neki drugi pravni posao vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. 11 1 Opozivost punomocja Nemogucnost ugovaranja neopozivog punomocja proizilazi iz okolnosti sto se niko ne moze trajno potciniti odlukama drugog lica. pri cemu opoziv punomocja ili njegovo suzavanje ima karakter jednostranog akta vlastodavca. Suzavanje i opoziv punomocja Zastupnik moze preduzimati samo one pravne poslove za koje ima ovlascenje.

stav 2.punomocje. 497 Clan 88. . ZPP BiH ili clan 310. 1). 498 Postoji i drugacije rjesenje u Zakonu o parnicnom postupku. cak i ako se ugovorom odrekao tog prava. stav 2. 496 Boris Vizner. nav. u kojem je propi sano da se opoziv. djelo (Fn br. ZPP FBiH). 422. stav 2. str. odnosno otkaz punomocja mora saopstiti sudu pred kojim se vodi postupak u pisano j formi ili usmeno na zapisnik (clan 250. ZOO CG.

Ako se opozivom ili suzavanjem povrijedi osn ovni ugovorni odnos (ugovor o nalogu. prestalo. odvijanja brzine prometa. moze u katastar nepokretnosti upisati zabiljezba cinjenice opoziva punomocja. 11 2 Apstraktnost punomocja Kao sto je punomocje po svom nastanku apstraktno. od nosno ugovora za koje je odredena posebna forma. U prilog ovakvog rjesenja govore i druge odredbe Zak ona o obligacionim odnosima502. Za punomocje izdato u prop isanoj pisanoj formi. jer j e ono opozvano tj. naprimjer. Ovim se ne regulise pitanje ucinka suzavanja ili opozivanja prema trecim licima. Zbog toga je preporucljivo na po uzdan i trecim licima dostupan nacin opozvati ili suziti punomocje dato u posebnoj for mi. opozivanje i suzavanje svakog punomocja moze se uciniti izjavom. kao i drugi razlozi cjelishodnosti. odnosno drugoj ugovornoj strani. O ovome bi notar trebao savjetovati vlastodavca. ono je apstraktno i u pogledu prestanka. Ponekad interes vlastodavca moze iziskivati potrebu da se punomocje opozove hitno u neformalnom obliku. a narocito kada punomocje ima ovlascenje za sticanje ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima. ima pravo zahtijevati n aknadu tako nastale stete499. odnosno na nacin kako je i dodijeljeno? Razlozi pravne sigurnosti. punomocnik ima pravo. moguce je postaviti pitanje: moze li se to punomocje suziti i opo zvati neformalnom izjavom ili se to mora poduzeti u pisanoj formi. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima500. djelu ili neki drugi ugovor). Pitanje ucinka suzav anja ili opozivanja prema drugoj ugovornoj strani rjesava se zavisno od toga zna li d ruga ugovorna strana ili mora znati za tu cinjenicu. od vlastodavca zahtijevati naknadu stete. na osnovu ugovornog odnosa. Ono je nacelno nezavisno od sadrzine i daljnjega postojanja osnovnog odnosa na kojem pociva i moze se u svako doba opozvati ili suziti. prema kojima je dopustena usmena izmjena pisanih. punomocnik kome je zbog toga nanesena steta. Suzavanje i opoziv punomocja posljedice i na strani punomocnika. Opoziv je pravo vlas . govore u prilog mogucnosti neformalnog suzavanja ili opo zivanja501. te zbog nacela katastarsko-knjiznog prava ta cinjenic a djeluje prema potencijalnim sticaocima stvarnih prava. bez posebne forme. koj a je za njega na taj nacin nastala. tako se. sto dov odi do toga da se tako opozvano punomocje ne moze upotrijebiti u pravnom prometu. radu. U svakom slucaju treca lica se ne bi mogla pozivati na savjesnost. j er se ono rjesava drugom odredbom u skladu s nacelom savjesnosti. Kad se punomocje jednostrano opozove ili suzi. da kle prestane na nacin koji nije predviden za prestanak osnovnog ugovornog odnosa na kojem se zasniva.11.

ili davalac ovlastenja ne smatra vise potrebnim da ga punomocnik i dalje zastupa. 501 Borislav t. 500 Stav 2. Ukoliko vise ne postoji povjerenje davaoc a ovlascenja u punomocnika. bilo bi veliko opterecenje i ogranicenje njegovog slobode odluc ivanja 499 Stav 3. clan 92. str. i 4. 502 Clan 60. 257. nav. ZOO. . ZOO CG.todavca pomocu kojeg moze otkloniti rizik zloupotrebe punomocja od strane punomocnika. ZOO: Opozivanje i suzavanje svake punomoci moze se uciniti b ez posebne forme . djelo (Fn br. clan 92. Blagojevic / Vrleta Krulj. stav 3. 15). odnosno kad izgubi povjerenje u njega.

kao pravilo mogucnosti opoziva punomocja u svako vrijeme. 12. onda se ono moze opozvati samo brisanjem takvog punomocja iz toga regi stra (kao sto je prokura). iako su u Zakonu o obliga cionim odnosima CG ovoj materiji posvecena tri clana (clan 88. Zbog toga je Zakonom propisano pravilo mogucnosti opoziva. Javno dodijeljeno punomocje treba opozvati na nacin kako je uslijedilo505. Banci nije n ista saopstio.Jedanaesti dio: Zastupanje nametanjem obaveze zastupanom da ceka na nastanak nekog od razloga za prestanak vazenja punomocja503. Smatram o da opoziv punomocja treba uslijediti na nacin kako je punomocje i nastalo. lice A je ovlastilo svoju suprugu da moze raspolagati novcem koji je na tom racunu. Priliko m otvaranja konta u banci. re alizuje se jednostranom izjavom volje. prema kojem se ima preduzeti pravni posao iz ovlascenja. ako se radi o upisu punomocja u nekom ja vnom registru. Prestanak punomocja 12 1 PremaZakonuoobligacionimodnosimaCG Materija prestanka zastupanja takode se regulise i u drugim zakonima507.. zbog toga sto se punomocje smatra pravnim poslom intuitu personae. jer nije zelio stvoriti dojam kako nesto nije dobro u njegovu bracnom zivotu. tako. 89. da je banka u k onkretnom slucaju bila savjesna504. tj.. Potrebno je istaci da. Nakon sto je ovlasceno lice (supruga davaoca ovlastenja) podiz ala sa konta novac preko svake mjere. ne bi se smjela zapostav iti najvaznija cinjenica kod zastupanja. Za ilustraciju moze nam posluziti sljedeci primjer. naprimjer. dakle na nacin kako ovlascenje i nastaje. a to je da se kod punomocja mora voditi rac una o zastiti interesa trecih lica s kojima punomocnik sklapa pravne poslove. Pretpostavka je. i zjavom opoziva prema ovlasceniku ili prema trecem. Dodjela ovakvog neopozivog punomocja predstavlja izuzetak od pravila opozivosti punomocja. Ukoliko bi njegova supruga potpuno ispraznila konto. O opoziv u punomocja .). i 90. suprug joj oduzme izdato ovlascenje. ipak njima nisu obuhvaceni svi moguci slucajevi prestanka punomocja. svakako. Zakonsko odredenje. obradenog u odred bama Zakona o obligacionim odnosima. njen muz bi morao protiv se be priznati takve postupke svoje supruge. Ipak. Za postojanje punomocj a neophodan je odnos povjerenja izmedu vlastodavca i punomocnika. Pojedina rjesenja iz uporednog prava506 daju istovremeno i mogucnost dodjele neo pozivog punomocja. te ce o vdje biti govora o prestanku punomocja nastalog na osnovu pravnog posla.

Zakon o trgovackim/privrednim d rustvima. nav. recenica 2. 503 Karl Larenz. govoreno je u prethodnom izlaganju. Zakon o parnicnom postupku. § 31 III str. str. Rn 1430. 623. 623. 505 Karl Larenz. 504 Alfred Koller. 506 § 168. III str. djelo (Fn br. BGB 507 Porodicni zakon.i njegovom ucinku prema trecim licima. djelo (fn br. 3. 266. 330. djelo. .). nav. § 31.). nav.

nemogucnost ispunje nja i prestanak osnovnog pravnog odnosa iz kojeg proizilazi ovlascenje. Neki autori kad je u pitanju punomocnik. 3) prest ankom pravnog lica kao vlastodavca. zakon navodi i sljedece nacine prestanka punomocja: 1) prestankom pravnog lica ako se kao punomocnik javlja pravno lice. rasudivanja. 2) smrcu punomocnika . bilo po njegovoj volji. moguci sljedeci razlozi prestanka punomocja: gubitak poslovn e sposobnosti. dok drugi pravni teoreticari pitanju. od presudnog znacaja gubitak sposobnosti jelimicno gubljenje poslovne sposobnosti. notar je duzan poduciti stranku nacini ma prestanka punomocja.1. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca . pored navedenih. kao i mogucnosti da punomocje moze vaziti i za slucaj smrti .2.ako se radi o fizickom licu. Smrcu vlastodavca ovlascenja za zastupanje nece voditi prema prestanku punomocja u dva Zakonom predvidena slucaja. Radi utvrdivanja savjesnosti punomocn ika cjelishodno je u notarskom zapisu navesti njegovu izjavu da je punomocje na snaz i u vrijeme zakljucenja ugovora odnosno da mu nije poznato da mu je punomocje opozva no ili suzeno. 12 2 Ostali slucajevi prestankapunomocja U Zakonu o obligacionim odnosima CG propisani su samo slucajevi prestanka punomo cja opozivom. kao i zbog prestanka punomocnika ili vlastodavca kao pravnog lica.2. naprimjer. ako je to izricito izjavljeno u punomocju. Prilikom sacinjavanja zapisa o punomocju. 12 2 1 Gubitakposlovnesposobnosti Kod naknadnog gubitka poslovne sposobnosti. potrebno je praviti razliku da li je doslo do gubitka sposobnosti na strani punomocnika ili vlastodavca.1. Prestanak punomocja Pored opoziva.1. pod uslovom da Zakonom ni je drugacije odredeno. Drugi izuzetak postoji ako punomocje vazi i u sluca ju smrti davaoca ovlascenja. Prvi izuzetak je ako se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete za pravne sljedbenike. moguci i drugi razlozi prestan ka punomocja. Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika U pravnoj literaturi ne postoji jedinstveno misljenje o ovom vec bilo govora kada je razmatrana sposobnost zastupnika.2. 12.12. odnosno smrcu vlastodavca kao fizickog lica. o cemu je smatraju508 da je. bilo s obzirom na prirodu posla. izvrsenje pravnoga posla. ali je potrebno istaknuti da su. zbog proteka vremena. 12. a ne d smatraju da potpuni ili djelimicni gubitak poslovne sposobnosti na strani punomocnika dovodi do pres tanka punomocja509. tako su.

426. 1). 1). str. nav. nav. str. djelo (Fn br. 426. ZOO 510 Boris Vizner. djelo (Fn br. . 740. str. 509 Slobodan Perovic. clan 768. 49). djelo (Fn br. nav.U pravnoj literaturi postoje odredene razlike u pogledu naknadnog gubitka poslov ne sposobnosti vlastodavca.. Pojedini autori510 isticu da na strani vlastodavca treb a pra 508 Boris Vizner.

Kod svih drugih pravnih poslova koji trpe odlaganje. Ipak. prestaje potreba za daljnjim opstankom ovlascenj a za zastupanje. prestaje. da moze nastavi ti sa vrsenjem pravnog posla za koji je dobio ovlascenje. Dakle. Ispunjenjem postavljenog cilja. Ako punomocnik postupa supro tno tome. ukoliko je postojalo posebno puno mocje. Iz pretho dno navedenog. djelimicnog prestanka punomocja u onom dijelu njenog opsega koji se odnosi na ovlascenje za zastupanje pravnih p oslova koji su u vezi s ogranicenom poslovnom sposobnoscu zastupanog vlastodavca. proizilazi mogucnost relativnog. Naspram toga. prije svega. tj. izvrsenjem pra vnih poslova zbog kojih je punomocje i dodijeljeno. Pravnoj moci punomocnika nedostaje korelat u mogucnosti vlastodavca da moze opozvati punomocje. 12 2 2 Prestanak punomocjaizvrsenjempravnogaposla Punomocje. ukoliko za konski zastupnik pokriva svojom nadleznoscu (kompetencijom) oblast date punomocja512. on zloupotrebljava dato punomocje. ne postoji volja vlastodavca da ga punomocnik i dalje moze zastupati. te ako ga zakonski zastupnik nije opozvao. nakon ogranicen ja poslovne sposobnosti. kao i drugi obligacioni odnosi. . Navedeni stav predstavlja vladajuce mis ljenje u pravnoj teoriji. Potpuni m gubitkom njegove poslovne sposobnosti. punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove koji su vec zapoceti. punomocnik se prvo mora oba vijestiti o tome da li zakonski zastupnik (lica koje je izgubilo poslovnu sposobnost) ima saznanja o punomocju. postoje autori koji smatraju da punomocje prestaje post avljanjem zakonskog zastupnika vlastodavcu koji je izgubio poslovnu sposobnost. ako je punomocnik imao ovlascenje da kupi auto u ime vlas todavca. Na ovakve slucajeve se mora primijeniti isto pravilo kao u slucaju smrti. drugi autori511 isticu da. ne bi mogao preduzimati vlastitom izjavom volje. ona prestaje sklapanjem toga kupoprodajnog ugovora. Naprimjer. dok njegov a djelimicna poslovna sposobnost ima uticaj na prestanak punomocja ako se ovlascen je punomocnika odnosi na preduzimanje onih pravnih poslova koje on. U tom sluca ju punomocje prestaje u momentu kad punomocnik sazna za dogadaj zbog kojeg punomocj e prestaje. o nom dijelu koji je u vezi s izgubljenom poslovnom sposobnosti.Jedanaesti dio: Zastupanje viti razliku izmedu djelimicnog i potpunog gubitka poslovne sposobnosti. dolazi do prestanka punomocja. a koji se ne mogu prekinuti bez stete za vl astodavca koji je postao poslovno nesposoban ili ograniceno poslovno sposoban. ako vlastodavac postane poslovno nespos oban ili se ogranici njegova poslovna sposobnost.

512 Muller / Freienfels. djelo (Fn br. str. 308. sto znac i da punomocje prestaje ako je bilo vremenski ograniceno ili nastupanjem raskidnog uslova odredenog ovlascenjem za zastupanje. .12 2 3 Protekvremena Punomocje prestaje protekom vremena odredenog ovlascenja za zastupanje. Ovakav nacin prestanka punomocje odreden je prilikom same dodjele ovlascenja za zastupanje. 511 Slobodan Perovic. 211. djelo (Fn br. Stojanovic .). djelo (Fn br. nav. nav. nav. 741. Dragoljub D. 5).). str. 49. 97. str.

U takvom slucaju vise ne postoji potreba za zastitom trecih lic a515. Prema § 175. iako je u stvarnosti prestal o postojati. tako se stite savjesna i postena lica zbog njihovog vjerovanja u postojanje i na stavak vazenja jednom pravno valjano dodijeljenog punomocja513. . izbjegava se mogucnost zloupotrebe isprave i stvaranja pravnog priv ida postojanja ovlascenja za zastupanje516. duzan opozvati takvo punomocje prema trecem ili ga upoznati s takvim opozivom514. punomocnik je obavezan vratiti izdate isprave o punomocju. takav pravni posao nece imati pravne posljedice za i protiv davaoca. djelo (Fn br. iako je vec op ozvano prema punomocniku. nav. 513. u tim slu cajevima. U takvim slucajev ima radi se o zastupanju bez ovlascenja i falsus procurator ce biti odgovoran trecim savjesnim licima. ono vazi sve dok se opoziv punomocja ne saopsti savjesnom trecem. Nastupa li on i dalje u ime i za racun davaoca ovlascenja. naprimjer. dotadasnjem punomocniku nedostaje ovla scenje za zastupanje.12. zbog zastite interesa savjesnih trecih lica. BGB-a. uzima se kao da punomocje i dalje p ostoji. Iako je doslo do gasenja punomocja. 241. Treci slucaj je moguc dodjeljivanjem punomocniku isprave o ovlascenju za zastupanje od strane davaoca ovlascenja i predocavanjem takve isprave trecem od strane punomoc nika. Prestanak punomocja 12 2 4 Nemogucnost ispunjenjapravnogposla Punomocje prestaje nastupanjem naknadne nemogucnosti ispunjenja pravnoga posla. naprimjer.. ne po stoje razlozi za njegovo dalje egzistiranje. 12 3 Pravneposljediceprestankapunomocja Dode li do gasenja (prestanka) punomocja. niti mogla znati o prestanku ovlascenja za zastupanj e kod preduzimanja takvog pravnog posla. Drugi slucaj postoji ako puno mocje nastaje javnim obznanjivanjem ili obavjestavanjem trecih. Rn. dakle. Od gore navedenog pravila postoje opravdani izuzeci u korist trecih savj esnih lica koja nisu nista znala. Davalac ovlascenja moze ponistiti stvoreni pravni privid ukoliko on opozove punomocje na isti nacin kako ga je i sacinio. Davalac ovlascenja je. 513 Hans Brox. u Njemackom gradanskom zakoniku izricito regulisana tri mogu ca slucaja u kojima punomocje ostaje i dalje na snazi. u slucaju propasti stvari za koju je dato ovlascenje u vezi s njenom prodajom. S obzirom da nije moguce postici svrhu zbog cega je punomocje dodijeljeno. Vracanjem takve isprave davaocu ovlascenja od strane punomocnika. tako su. str. Prvi slucaj je ako je punomocje nastalo izjavom prema trecem (eksterno punomocje ). 4). Ovim se stiti treci zbog njegovog povjerenja postojanja punomocja na osnovu poka zivanja isprave o punomocju.

takode kod prestanka prokure zahtijeva se njeno brisanje iz r egistra u kome se ona evidentira. 515 § 171. III HGB). 516 §§ 172. II BGB.. BGB. pruza se zastita savjesnom trecem (§ 53. BGB. . 173.. a ukoliko se to ne ucini.514 §§ 170. 173.

t. 86. notar je duzan ispitati volju stranke. upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. da li ima sukoba interesa itd. Zakona o notarima CG propisana obavezna forma zapisa. Potrebno je provjeriti da li je davalac punomoc ja (vlastodavac) ovlascen i sposoban dati punomocje i utvrditi njegov identitet na nacin propisan Zakonom. a po sebno je notar duzan voditi racuna o sledecem: nepokretnost mora biti oznacena sa podacima iz katastra nepokretnosti. koje moze biti neograniceno (bez ikakvih posebnih uputa) i ogranicen o (sa posebnim uputama) u vezi sa uslovima prodaje ili nekog drugog preduzimajuceg pravnog posla. 1. ovlascenje. to proizilazi iz odredbi cl. Potrebno je utvrditi da li n eko lice moze biti punomocnik. pa kako je za ugovore ili pravne poslove u clana 51. odredbe o izdavanju otpravaka izvornika punomocja tako da se odredi kome. njenom visinom itd. ta forma notarskog zapisa vazi i za punomocje za sklapanje tih ugovora. odnosno za preduz imanje tih pravnih poslova. Identifikacija punomocnika i moguci sukob interesa. do 6. prijemom ili isplatom kupoprodajne cijene. Punomocnik moze biti fizicko i pravno lice (clan 85. 1.Jedanaesti dio: Zastupanje 13. te obratiti paznju na ostala pitanja i elemenata koje je potrebno rijesiti i uni jeti u ispravu. Notar je duzan ispitati volju stranke u pogledu sadrzine pun omocja i unijeti njenu izjavu koja ce izrazavati stvarnu volju davaoca ovlascenja. st. nacinom. njenu sposobnost i ovlasc enje. kada i u koliko primjeraka otpravaka ce se izdati punomocje. izmjenu. Forma punomocja. mora biti u formi propisanoj Zakonom za te posl ove. dopunu ili prestanak ugovora. vremenom. prenosom svojine i sticanjem drugih stvarnih prava. ostala pravna ovlascenja potrebna ili svrsishodna za provedbu.. ZOO CG). Punomocje koje se odnosi na preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. a sto je veoma znac . Ovlascenje za davanje punomocja. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri Prije i u toku sacinjavanja punomocja za preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis.. te utvrditi njegove i dentifikacione podatke. mjestom i sl. ZOO CG. Sadrzina punomocja..

sprecavanja zloupotrebe povjerenja od strane punomocnika. status imovine (da li je zajednicka bracna ili posebna imovina). odgovarajuce poduke i upozorenja. pa se. odredbe za opterecenje nepokretnosti. moze ograniciti na izdavanje samo jednog otpravka punomocniku ili to ostaviti na volju davaoca ovlascenja. odredbe o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti. ili zaloznog duznika. s tim u vezi. eventualna mogucnost prenosa punomocja. ili iz cjelokupne imovine prodavca. ili kupca.ajno sa aspekta zastite davaoca punomocja. .

Obala br.05.15/2009. Brijeg do br. pema vlastitoj izjavi. st. br. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla. broj 05XYC..10. pristupio je: ------------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. 3. u 11.-------------------------------------------------------- ... 2006. od dana 28. drzavljanin Crne Gore.k. sa preb ivalistem u Podgorici. g.09. drzavlja nin Crne Gore.g.g.05. preda mnom. ozenjen.1. ZOO CG.2006.2016.12. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA. ul. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.. sinaDragana. a sto se moze predvidjeti s obzirom da punomoc u pravilu prestaje smrcu davaoca (vlastodavca) clan 90. P R I m J E R Punomocjezakupovinunepokretnostipoizborupunomocnika CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. UZZ BR. JmBG 2012946170000. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. od dana 15. 2009. ul. u mjestu Papratno.1. g. JmB 1005979000000. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri naznaka do kada vazi i da li vazi i za slucaj smrti. 06BPB0000 mUP Podgorica. Obala br. po zanimanju radnik. 1946.13. u Podgorici. Deseta br. sa rokom vaze nja do 28. (desetog maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla. ul. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke.09. l. roden 20.00 (jedanaest) casova.(udaljnjemtekstu: punomocnik). Dana 14. rodenog 10. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . po zanimanju gradevinsk i tehnicar.666. (slovima: dvadeseti decembar h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine).g. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa cinim notarski zapis punomocja za kupovinu nepokretnosti.1979.1. izdate od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). sa prebivalistem i adresom u Kotoru.

moze davati i primati sve izjave volje i preduzimati pravne radnje koje se odnose na kupovinu nepokretnosti sa pravom svojine od 1/1. po vrsti. povrsini.zaizgradnju stambenogobjekta. loka ciji itd.da u moje ime i za moj racun.posvomizboru. kao sto je to npr. takoda zakljuciugovorokupoprodajinepokretnosti gradevinskogzemljistapovrsinedo500 m2. kao kupca. u nedostatku toga. blize odredenje nepokretnosti. .nagradskompodrucju opstine Podgorica517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------517 Ovdje se moze tacno oznaciti nepokretnost koja se kupuje prema podacima iz k atastra ili.

Jedanaesti dio: Zastupanje Punomocnik je ovlascen da ugovori sve uslove kupovine. -Punomocnik je ovlasten da. izmjenu. dopunu ili prestanak ugovora. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine .g. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. cijenuirokove placanja518 . da zahtijevaprenos vlasnistvanamojeimei da preduzme sve pravne radnje potrebne ili svrsishodne za provedbu. -------------------------------------Punomocnik je ovlascen zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika. kojeg slobodnom voljom odobrava i. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke.2009. Dalji otpravci mu s e mogu izdavati samo na osnovu izricite upute vlastodavca. placanja poreza na promet i regulisanja prikljucaka komunalnih usluga52 0. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. u skladu sa obimom ovog punomocja. --------------------------------Punomocnik je ovlascen da me zastupa i u postupku pribavljanja urbanisticke saglasnosti. a u sve to ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti.--------------------------------------------------------------------Sredstva za kupovinu nepokretnosti su moja posebna imovina519.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. ----------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------. dana 14. svojerucno potpisuje. u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora.--------------------------------------------Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva upr kos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. moze datipreneseno punomocje521 licima po svom izboru. --------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova ili do opoziva522. te je poducio na moguce nacine opoziva punomocja i adekvatne mjere osiguranja u vezi s tim.10. kako slijedi. gr adevinske dozvole. -------------------------------------------U Podgorici. da zakljuci i potpise anekse ugovora o prodaji nepokretnosti.

521 Clan 82. ali se moze predvidjeti zavisno od konkretne situacije. cak i ako se odrekao tog prava.00 (jedanaest) casova -----------------------------------------------------------------------------------------------518 Cijena se moze odrediti fiksno ili do odredenog iznosa. Davalac ovlascenja moze u svako doba opozvati ili suziti pu nomocje. Opoziv punomocja se moze zabi ljeziti u G listu katastra nepokretnosti kao vazna pravna cinjenica. 519 Ovo je znacajno zbog odredbi o zajednickoj bracnoj imovini. bez pridrzavanja posebne forme. Na te okolnosti notar mora da ukaze davatelju ovlascenja. jer imovina pribavljena u toku braka moze biti zajednicka i posebna. shodno Porodicno m zakonu u CG. placanje na rate itd . kao i notara koji je sacinio punomocje. ZOO CG. 520 Ovo nije nuzno za punomocje koje za predmet ima kupovinu nepokretnosti. u 11. . Potrebno je upozoriti davaoca punomocja da je cjelishodno na pouzdan nacin obavijestiti punomocnika ili zainteresovana treca l ica o opozivu datog punomocja. Zajednickom imovinom bracni drugovi mogu raspolagati samo zajedno i sporazumno. ZOO CG.). 522 Clan 88.

Obala br. ul. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja)..05. g. sinaDragana. pema vlastitoj izjavi. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. preda mnom. roden 20.1. ozenjen. ul.13.pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnostikadjecijenaprodavcuvecisplacena. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje.05.15/2009. broj 05XYC. UZZ BR.. 2006. g. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Davalac punomocja: DarkoDinic (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. u 11. drzavljanin Crne Gore. u Podgorici.12.1. izdate od mUP-a Crne Gore. Obala br. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.1. Deseta br. 2009.g. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla. pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. Dana 14. (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). (desetog . JmBG 2012946170000.10. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke.1979. rodenog 10. 1946. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . sa cinim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti.00 (jedanaest) casova. ul. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA.sa vazenjempunomocjaizaslucajsmrtivlastodavca CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. od dana 15.

mUP Podgorica. (udaljnjemtekstu: punomocnik). Brijeg do br. JmB 1005979000000.k.maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine. po zanimanju radnik.09.g. od dana 28.09. u mjestu Papratno.2006.2016. l. sa rokom vaz enja do 28. drzavlja nin Crne Gore.g. 06BPB0000. moze davati i primati izjave volje i preduzimati p ravne radnje koje se odnose na prodaju moje nepokretnosti i to tako da zakljuci ugovoroprodaj i sa1/1 . sa preb ivalistem u Podgorici..666.------------------------------------------------------da u moje ime i za moj racun. br.

pa od kupca ne potrazujem cijenu ili bilo kakvu drugu naknadu za prodaju predmetne nepokretnosti. u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora. a punomocnik takode prema meni nema bilo kakvih obaveza524.povrsine4650m2 523 -----Punomocnik je ovlascen da sa kupcem Vladusic markom (upisati podatke) zakljuci naprijed naznaceni ugovor o prodaji. u skladu sa obimom ovog punomocja.---------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje.----------------------------------------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova iz ovog punomocja. s tim da izricito izjavljujem da mi je cijena u izno su od ____ (slovima_ __ EURA) ranije isplacena. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je stranka odobrila. koju sam stekao nasljedivanjem o d umrlih roditelja. izmjenu. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------- . moze davati prenesen o punomocje. ------------------------------------------------------------------------------------------------U svrhu realizacije naprijed naznacene prodaje Punomocnik je ovlascen da izjavi saglasnost zaprenossvojinena naprijed naznacenogkupca i da preduzme sve pravne radnje potre bne ili svrsishodne za provedbu. ------------------------------------------Punomocnik je ovlascen da. upisanojulistunepokretnostibr 976 . ------------------------------------------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------. -----------------------------Predmetna nepokretnost je moja posebna imovina. oznacenojkaoparcelabrojbr 1157/1.Jedanaesti dio: Zastupanje dijelapravasvojinenanepokretnosti. ____. kao i zaslucajmoj esmrti525 .Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva uprkos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. koji mi je stranka prezentovala u originalu i koji se.ORANICA POLJE . ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti.KOGorica. br. Punomocnik je ovlascen bez ikakvih ogranicenja zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika. ovaj notar je utvrdio na osnovu prezentov anog prepisa lista nepokretnosti. izdatog od Uprave za nekretnine Pod rucna jedinica ____. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik. od dana ____. kao takav. dopunu ili prestanak ugovora. a sto je ovaj notar utvrdio na osnovu prezentovanog Rjesenja o naslje divanju broj ____.

Notar treba ispitati volju stranke i u ovom segmentu i poduciti je ta kvoj mogucnosti. takode. postoje slucajevi da izmedu dav aoca punomocja i punomocnika postoji neki pravni odnos. ZOO CG. shodno Zakonu o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. a Zakon je predvidio i izuzetke. ZOO CG). . 525 Clan 90. tako da je jedan od njih kada se u punomocju izricito naznaci da vazi i za slucaj smrti davaoca punomocja. odnose se na situacije kada je davalac punomocja namiren u pogledu cijene. stav 3. kada ima veliko povjerenje u punomoc nika itd. 524 Ovdje se radi o slucaju kada je cijena isplacena prije zakljucenja ugovora o prodaji od tacno odredenog kupca sa kojim se ima zakljuciti ugovor. Najcesci primjeri u praksi u vezi sa vazenjem punomocja za slucaj smrti.-----------------------------523 Punomocje za prodaju nepokretnosti mora biti posebno ako prodaja ne spada u redovno poslovanje (clan 87. a nepokretnost koja se prodaje mora biti precizno ozn acena prema podacima iz katastra. Pravilo je da punomocje prestaje smrcu punomocnika.

12. od dana 15. Obala br. izdate od mUP-a Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . 1946. ozenjen. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ).13. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. g.. kojeg slobodnom voljom odobrava i. UZZ BR.10.10. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). roden 20. ul. saci nim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. u 11. ul.1. 2009. (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). ul. ------------------------------------------------------------------------------------- .05.g. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. -------------------------------------------U Podgorici. 2006.g. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). drzavljanin Crne Gore..00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac punomocja: Dinic (Zlatko)Darko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnosti526 -neogranicenaovlascenja CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.2009. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. dana 14. Obala br.00 ( jedanaest) casova. broj 05XYC.. kako slijedi. pema vlastitoj izjavi. Deseta br. u 11. svojerucno potpisuje. u Podgorici. JmBG 2012946170000. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. preda mnom.1.15/2009. Dana 14.