P. 1
Notarijat u Crnoj Gori-2010

Notarijat u Crnoj Gori-2010

|Views: 881|Likes:

More info:

Published by: Черногория Недвижимость on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

1/4 k trit

4

14d1)

Wie/na ct''7 04ect Aeayie MIRM RADOVIC ENES BIKIC SEFEDIN SULJEVI C NOTARIJAT U CRNOJ GORI uz podr§ku gtz gtz Partner za buduonost 8irom svijeta. Njemaoka organizacija za tehnioku saradnju (GTZ) GmbH Otvoreni Regionalni Fond za jugoistoonu evropu Pravna reforma po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju razvoj

ENES BIKIC MIRAS RADOVIC SEFEDIN SULJEVIC NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

Enes Bikic, Miras Radovic, Sefedin Suljevic NOtARIJAt U CRNOJ GORI Izdavaci 2010. CIP - Katalogizacija u publikaciji

ENES BIKIC, docent dr. Pravni fakultet Zenica MIRAS RADOVIC, ministar pravde Crne Gore SEFEDIN SULJEVIC, notar, predsjednik Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

SADRZAJ PREDGOVOR 13 Prvidio:Uvod 15 1. Istorijat............................................................... 15 1.1. Kratke napomene o razvoju notarijata uopste......................... 15 1.2. Notarijat u drzavama nastalim na podrucju bivse SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Notarska sluzba u Crnoj Gori....................................... 17 2. Pojam notarskog prava.................................................. 18 3. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe..................... .. 18 3.1. Pravna sigurnost.................................................. 18 3.2. Rasterecenje pravosuda............................................ 20 3.3. Javni registri ..................................................... 20 3.4. Efikasnost i ekonomicnost ......................................... 21 4. Notarske isprave ....................................................... 22 4.1. Pojam i vrste isprava uopste........................................ 22 4.2. Pojam i vrste notarskih akata....................................... 22 4.3. Dokazna snaga notarskih akata..................................... 23 Drugi dio:Formaipostupak sastavljanja notarskihakata 25 1. Forma notarskih akata.................................................. 25 1.1. tehnika sastavljanja notarskog akta ................................. 25 1.2. Postupak sastavljanja notarskih akata................................ 27

2. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata . . . . . . . . . . . . . . 30 2.1. Utvrdivanje identiteta stranaka..................................... 30 2.2. Drugi ucesnici i utvrdivanje njihovog identiteta....................... 31 Trecidio:Vrstenotarskihakata 38 1. Notarski zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. Uvodni dio............................................................ 39 3. tekst pravnog posla .................................................... 42 4. Zavrsni dio isprave..................................................... 43 Cetvrtidio:Uopstenoopravnimposlovima 44 1. Izvori obligacionih odnosa .............................................. 44 1.1. Ugovor kao pravni posao .......................................... 44 1.2. Pravna dejstva ugovora............................................ 46 1.3. Opsti uslovi sklapanja obligacionih ugovora.......................... 46 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla . . . . . . . . . . . 47 2.1. Sposobnost ugovornih strana....................................... 47 2.2. Pravna sposobnost................................................ 47 2.3. Poslovna sposobnost.............................................. 48 2.3.1. Potpuna poslovna sposobnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Sadrzaj 2.3.2. Ogranicena poslovna sposobnost................................ 49 2.3.3. Poslovna nesposobnost......................................... 50 3. Saglasnost volja ugovornih strana......................................... 52

3.1. Uslovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2. Rokovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4. Forma pravnih poslova.................................................. 54 4.1. Vrste forme...................................................... 55 4.2. Funkcija zakonskog odredivanja forme .............................. 57 4.2.1. Zastita od brzopletog donosenja odluke .......................... 57 4.2.2. Jasno, precizno i detaljno oblikovanje pravnog posla. . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2.3. Javni interesi.................................................. 58 5. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6. Razlozi za propisivanje notarske forme.................................... 59

Petidio:Uloga notaraupravnimposlovima kojizapredmetimajustvarnapravananepokretnostima 62 1. Ugovor o prodaji ....................................................... 63 1.1. Predmet pravnog posla............................................ 64 1.1.1. Oznaka nepokretnosti.......................................... 64 1.1.2. Opis nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja......................................... 67 1.1.3. Prodaja nepokretnosti i inventara................................ 68

1.1.4. Kupovina nepokretnosti koja je vec data u zakup................... 69 1.1.5. Postojanje pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru........................................ 69 1.1.6. Kada je predmet pravnog posla dio parcele koja je podijeljena (cijepana), a sto nije provedeno u katastru nepokretnosti .......................... 70 1.2. Sadrzina pravnog posla............................................ 71 1.2.1. Prodaja i kupovina nepokretnosti sa iskljucivim pravom svojine . . . . . 73 1.2.2. Prodaja i kupovina suvlasnickog dijela............................ 75 1.2.3. Prodaja nepokretnosti u zajednickoj svojini, sa posebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednicke imovine bracnih drugova. . . . . . . . . . . . . . . 78 1.3. Cijena........................................................... 80 1.3.1. Odredenje cijene.............................................. 81 1.3.2. Dospjelost cijene i osiguranje kupca.............................. 82 1.3.3. Osiguranje prodavca........................................... 89 1.3.4. Nacin placanja cijene........................................... 92 1.4. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ...................... 99 1.4.1. Odgovornost za materijalne nedostatke........................... 99 1.4.2. Odgovornosti za pravne nedostatke.............................. 100 1.5. Prelazak posjeda, koristi, tereta i opasnosti ........................... 1 02 1.6. Izjave za upis u katastar nepokretnosti............................... 104 1.6.1. Clausula intabulandi........................................... 104 1.6.2. Vrste upisa u katastar nepokretnosti.............................. 106

1.6.2.1. Uknjizba.................................................... 106 1.6.2.2 Predbiljezba .............................................. 110

Sadrzaj 1.6.2.3. Zabiljezba................................................ 112 1.6.3. U jednom pravnom poslu (ugovoru) moze biti jedna ili vise knjiznih izjava za razne vrste upisa (uknjizba, predbiljezba, zabiljezba). . . . . 113 1.7. Odobrenja, pravo prece kupovine ................................... 113 1.7.1. Odobrenja.................................................... 113 1.7.2. Pravo prece kupovine. ......................................... 114 1.7.2.1. Zakonsko pravo prece kupovine ............................ 115 1.7.2.2. Ugovorno pravo prece kupovine ............................ 115 1.8. troskovi i porezi.................................................. 117 1.9. Zavrsne odredbe.................................................. 117 1.10. Primjeri pojedinih ugovora o prodaji nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2. Ugovor o poklonu...................................................... 139 2.1. Pojam .......................................................... 139 2.2. Forma........................................................... 139 2.3. Sposobnosti za davanje i primanje poklona........................... 139 2.4. Vrste poklona.................................................... 140 2.4.1. Potpuno besplatni prenos (tzv. cist poklon) ....................... 140 2.4.2. Poklon sa teretom ili nalogom .................................. 141 2.4.3. Mjesoviti poklon .............................................. 141 2.4.4. Poklon za slucaj smrti (donatio mortis causa)...................... 141

2.5. Opoziv poklona .................................................. 142 2.6. Primjeri ugovora o poklonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.6.1. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa potpuno besplatnim prenosom svojine, poklon se cini iz zahvalnosti poklonodavca prema poklonoprimcu .............................................. 142 2.6.2. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa teretom ili nalogom, poklonodavac se ne moze potpisati.................................... 146 2.6.3. Ugovor o poklonu za slucaj smrti................................ 151 3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima ................................. 155 3.1. Pravo sluzbenosti................................................. 155 3.1.1. Stvarne sluzbenosti ............................................ 156 3.1.1.1. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti ............................. 156 3.1.1.3. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti. . . . . . . . . . . . . . 159 3.1.2. Licne sluzbenosti.............................................. 163 3.1.2.1. Pravo plodouzivanja ...................................... 163 3.1.2.3. Pravo stanovanja ......................................... 166 3.2. Zalozno pravo ................................................... 167 3.2.1. Zalozno pravo na nepokretnim stvarima (hipoteka) . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.2.1.1. Nacela i karakteristike hipoteke............................. 167 3.2.1.2. Objekat hipoteke ......................................... 169 3.2.1.3. Vrste hipoteka............................................ 170 3.2.1.4. Ugovor o hipoteci......................................... 171

3.2.1.5. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica, radi obezbjedenja tudeg duga . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.2.1.6. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka . . . . . 179

Sadrzaj 3.2.1.7. Primjer: Zalozna izjava .................................... 185 3.2.1.8. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji........................................................ 189 Sesti dio: Nadleznost notarauporodicno pravnimodnosima 191

1. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva .................................. 191 1.1. Primjer: Izjava o priznanju ocinstva ................................. 193 1.2. Saglasnost majke sa izjavom o priznanju ocinstva ..................... 194 2. Imovina bracnih drugova................................................ 196 2.1. Posebna imovina ................................................. 196 2.2. Zajednicka imovina............................................... 196 2.3. Primjeri poduka i upozorenja u vezi statusa imovine bracnih drugova. . . . 197 3. Bracni ugovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3.1. Pojam bracnog ugovora............................................ 199 3.2. Uslovi za punovaznost i sadrzaj bracnog ugovora ..................... 200 3.2.1. Uslovi za punovaznost ......................................... 200 3.2.2. Sadrzaj....................................................... 202 3.2.3. Nemogucnost ugovaranja izdrzavanja bracnih drugova i djece protivno zakonskim odredbama................................ 205 3.3. Izmjena i raskid bracnog ugovora................................... 206 3.4. Bracni ugovor i treca lica (Publicitet)................................ 206

3.5. Pobijanje bracnog ugovora......................................... 206 3.6. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju buduci bracni drugovi. . . . . . . . . . . . . 206 3.7. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju bracni drugovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 4. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova ........................ 21 5 4.1. Pravne karakteristike ............................................. 215 4.2. Primjer: Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova koja se prenosi u iskljucivu svojinu jednog bracnog druga uz placanje naknade.................................................. 216 Sedmi dio: Nadleznost notarauposlovima sa nasljednopravnim dejstvom 222 1. Zakonska regulativa i nadleznost notara................................... 22 2 2. Nasljednicka izjava..................................................... 223 2.1. Primjer: Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.2. Primjer: Nasljednicka izjava o primanju nasljeda po osnovu zakonskog naslje divanja.............................................................. 228 2.3. Primjer: Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda po osnovu zakonskog nasljedivanja ..................................... 230 3. testament ............................................................ 232 3.1. Pojam testamentarnog nasljedivanja................................. 232 3.2. Definicija testamenta.............................................. 232 3.3. Karakteristike (osobine) testamenta................................. 233 3.4. Vrste testamenta.................................................. 234 3.5. Sadrzina testamenta .............................................. 235 3.6. Detaljnije o sadrzini testamenta .................................... 236

3.6.1. Odredivanje nasljednika ....................................... 236

.... .. Izvornik i otpravak notarskog zapisa o testamentu.. ......4.... ....... .................1...... 252 4.................. .. ....... ........... .3.......... 249 4......... tereti i uslovi .3....... ...... Primjer: Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno .... ..... 254 4... . Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima....... 254 4................ . ....... ...... .......7... .......6.......3...... . 247 4.....5...............9................... Nistavost testamenta... ..... ... ... .. 238 3........ .....3.3...... ... ....2...... Odgovornost za ustupioceve dugove i pobijanje ustupanja..... 244 4..3... Ustupanje i raspodjela imovine za zivota ...........10............... 247 4.. 253 4.... Registar testamenata ..................... .......................3....... Uslovi za punovaznost .... ..... ............4..... 255 .......6...2. 238 3. 239 3.... Pojam i pravna priroda..3........ 237 3. Izvrsioci testamenta.. osnivanje zaduzbine.. .11.. ............ .. ........ ... .....1..6... ....12.. Forma ugovora . ....6.....Sadrzaj 3............. ..... ..... ...... ... ... Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. 240 3..2......... Ostale napomene kod testamenta........ . Legati....... 238 3. Predmet ustupanja i raspodjele .. .. ........ 252 4.............3.... . .... Zadrzavanje prava kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota..... .... ... 240 3...... . . ................................8........................ ............... 241 3. Primjer: Zapis o testamentu sa zamjenskim nasljednicima . . .... Primjer: Zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljednika uslovi i rokovi ... 252 4..

... . . uz ugovaranje zajednice zivota....... ..........9. 266 4...... Sadrzaj obaveze izdrzavanja.. Sposobnost i krug lica koja mogu zakljuciti ugovor o dozivotnom izdrzavanju ....... Primjer: Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota ... Obaveza jemstva izmedu potomaka ............ ................. Obezbjedenje prava iz ugovora o dozivotnom izdrzavanju.. ...3. ....3... 257 4.. Pojam i pravna priroda... 282 ............ ..... .... ..... 281 2... 264 4.7....... Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju. .4....6......9... .... ...1..4. .. ...... ........... ....... .......... .................4....... ...... .......... ..3... ......... .....7.... Odgovornost davaoca izdrzavanja za dugove primaoca izdrzavnja ....... .4... 268 4.... Uvodna razmatranja............ ..4..4... .... .. .... 267 4... ... ....... .....3......... ...... 256 4............ 267 4. Opozivanje .....4.. Raskid i ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju.4................... 272 4......8.4... ....... . ... ... Prestanak ugovora o dozivotnom izdrzavanju....10...... 276 Osmi dio:Zapisopotvrdi privatne isprave(solemnizacija privatnih isprava) 281 1. .... Primjer: Izdrzavanje u korist vise lica kao primaoca izdrzavanja....... ............. Dokazna snaga..... 263 4.................. ... Ugovor o dozivotnom izdrzavanju .. ......... . Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju u korist treceg lica kao primaoca izdrzavanja.... 263 4.........4................. 256 4...12.4. .....4... ....... ..5......... .. Karakteristike ugovora o dozivotnom izdrzavanju i uslovi za punovaznost ...... .........8...... ... 263 4... .... .......4.. ........11...4.... 266 4.. Forma za zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju.4....2... 264 4........ 263 4... .

.

...... ...4...... ............... Otpravak dijela akta.................................2..Sadrzaj 3... 291 2......... Otpravak za arhivu.....6.....2....................5.................. Provjera sadrzine privatne isprave .. 295 2. 285 Devetidio:Izvornikiotpravaknotarskogakta 291 1.... 297 .... Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi. .............. Klauzula o ovjeri.... ... 283 3... 283 3...................... . 296 2. Prilozi uz otpravke........... ... 293 2............................. ......... 29 2 2.. 292 2........... ...2. 283 3...............................2...........................1.....1.............. Sadrzaj potvrde privatne isprave............ Procedura potvrdivanja privatne isprave. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi ............7............. Nacin sacinjavanja ............................ .1.............. Provjera privatne isprave... ..... .............2......... 283 3................... Nacin sacinjavanja otpravka. Izvornik ............ Provjera forme privatne isprave ............................................... Sacinjavanje potvrde..... 292 2.......3....1... 28 5 5......... ........ . .......... 282 3................... Uslovi za punovaznost otpravka kao javne isprave. ............................ Kome se izdaju otpravci...... ..1..................... ......1...................... ..........................2.......... 294 2........... ............... ..... 284 4..... 28 2 3.... Otpravci i prepisi izvornika..............

.......... 311 6... 310 6........1........................ .................. 309 4...... Sadrzaj notarskog spisa. 306 4.................. 309 4........ 307 4................3.......... Vrste zastupanja............2..... ............. Pojam zastupanja....1.......... 310 5.................... ........... 313 ....................... arhiviranje i cuvanje spisa.......................... 298 Desetidio:Izvrsnanotarskaisprava 299 1...... Zastita interesa druge ugovorne strane.2............. 305 2......... Nedopustivost zastupanja ........... ............ ................ Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave ....................... 3 01 3.............. 299 2............ Znacaj zastupanja danas...2....... Znacaj zastupanja u privrednom pravu ........................................ Nastanak zastupanja........... Voljno zastupanje....................................... 306 4............................................. 305 3.............. Otpravak u svrhu izvrsenja ...... Zastita interesa zastupanog .. ................................ Zakonsko zastupanje.................. 311 6.... Zastita interesa u slucaju nedostatka ovlastenja za zastupanje ..2.............. ...... Pravna priroda zastupanja.......3. 303 Jedanaestidio:Zastupanje 305 1. Zastita interesa lica kod zastupanja.......... .............................. 308 4......1.....2... Uslovi za izvrsnost notarske isprave..2....................................

314 7. . Opste ili generalne punomocje (mandatum generalis) ..... .. ..1.. ... . . ..... . 314 7... . .... .3... ... ..... . Vrste punomocja. . .. . . . ..1...... . Posebno ili genericno punomocje (mandatum specialis) . .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. Punomocje s obzirom na opseg ovlastenja za zastupanje. ... Specijalno punomocje (mandatum specialissimum) ...1... . . .1. . .. ..2.. 313 7. 314 7.7.. .. .. .1. .. .. . . 315 ..

. Podrucje primjene.... Prestanak punomocja..Sadrzaj 7............... 320 9........ 325 12.......... 318 9.......................................... Opozivost punomocja.2........1... 320 10.............. 315 8.....2......2.... 3 23 11... Posebna forma punomocja ....................1.... ................. Suzavanje i opoziv punomocja.....1........................ Izuzeci od pravila........ ............... 319 9..3.....2......... Samokontrahiranje ..........2.....1.............. 319 9............. 322 10.......2.... Druge vrste punomocja............................. 324 11. Zajednicko zastupanje .... Forma punomocja....... Pojam.1.... 326 ... Visestruko zastupanje.........1..............................2....... ............................................. 322 10.........1........................................... 318 9............................. ............................................. Kolizija interesa....1......................................2.. Neformalnost punomocja ...................1........... 321 10... 322 10................. Sklapanje ugovora sa samim sobom.......... Potrebna posebna forma punomocja.......1........... 319 9...............................1.2.................. Apstraktnost punomocja.... . ....................... 316 9................................ Potrebna dodatna forma........... 323 10........... Potrebna forma u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ....... 324 11.........................

... . .................2.....1..2....... ..... Pravne posljedice prestanka punomocja .. .... 328 12. ... ... ..4.... ..... ....... Ostali slucajevi prestanka punomocja.......2......2... 329 12..... ......... Nemogucnost ispunjenja pravnog posla . . .... Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika ... .. ......... .2. . ... . ... ... .. .. .... Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri .. ...... 327 12... Prestanak punomocja izvrsenjem pravnoga posla . 329 13. ... .... .............. 326 12.........1......... . . Gubitak poslovne sposobnosti. 327 12. 328 12...1..... .. 327 12.. .. . Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG.... .2... Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca..3. .....12.1... ..... .........2. . ...3... .. Protek vremena.. 330 LITERATURA 343 ZAKONI 344 KOMENTARI 345 PRILOZI 347 ZAKONONOTARIMA 347 PRAVILNIKORADUNOTARA 387 . . .. . .1. . ... .. ........ 327 12.. .................... ......2...2........

Zakon o izvrsnom postupku. i izgraditi se kao samostalni. Stvarnog i Privrednog prava. na ogromnoj pomoci i podrsci u izradi ove publikacije. praksa i cjelokupno pruzanje pravnih usluga ugl avnom se temeljilo na sticanju vjestina potrebnih za rjesavanje sporova. za ulaganje napora u pronalazenju rjesenja koja ce istovremeno odgovarati principima iz zakona i dinamicnim potrebama zivota. tekuci proces tranzicije i reforma pravosudnog sistema zahtijevaju usluge pravnika profesional nog znanja koji ce sprijeciti eventualne sporove. Zakon o parnicnom postupku. Zakon o notarima i drugi. nuzno pretpostavlja postojanje osposobljenih pravnika. Ova obaveza je stalni zadatak kako drzave tako svakog pravnika. pa je tako postavljena veca obaveza. ne samo pred ministarstva i notare. odnosno implementacija Zakona o notarima Crne Gore. Bicemo zadovoljni ako kroz ovu podrsku bude olaksano izgradivanje notarske sluzbe.PREDGOVOR Ovim radom se zele dati relativno opsirnija objasnjenja pojedinih zakonskih rjes enja u oblasti notarijata. Stoga je potrebno uloziti dodatne napor e u edukaciji pravnika o novim reformskim rjesenjima. Osim sluha za navedene reformske procese. novim pravilima i novim pravni m institutima. koji ce strucnoscu i znanjem moci da doprinesu unaprjedenju primjene tih zakona. kako bi se upoznala pravna javnost i olaksalo uvodenje not arske sluzbe. porodi cama . zelimo da zahvalimo svima koji su bili ukljuceni u i zradu ovog rada: Ministarstvu pravde Crne Gore. U tom smislu. Svakako da je namjer a ovog rada da se pravnicima pruzi mogucnost upoznavanja sa prakticnim rjesenjima iz ove oblasti. Nasljednog. Oni se moraju naoruzati znanjem. kako bi se izgradila najbolja rjesenja za domacu teoriju i praksu. S obzirom na zakonodavnu tehniku otvorene su sire mogucnosti u primjeni zakonskih odredbi. Za kraj ovog uvodnog slova. Porodicnog. Dosadasnje obrazovanje pravnika. objek tivni i nepristrasni pravnici i profesionalci. kao st o su npr. sto predstavlja conditio sine qua non pravne drzave i vladavine prava. strucnoscu i odgovornoscu. Primjena reformskih zakona. pred buducim notarima je veoma ozbiljan i zahtjevan posao. nego i pre d druge pravne profesije. sa ciljem da zapoceta reforma bude uspjesno sprovedena. a posebno gospodi Branki Lakocevic i g ospodi Jadranki Vukcevic. za korisnike ovog rada i buduce notare od posebne vaznosti bi ce poznavanje Obligacionog. kao i jedinstvenih pogleda i stavova u primjeni pojedinih odredbi vaznih za funkcionisanje notarske sluzbe.

koji su na nesebican nacin doprinijeli objavljivanju ove knjige.i saradnicima autora. i notarima iz Varazdina (Republika Hrvatska) gospodi Rankici Benc i gosp odi .

S obzirom na to da nas je tjeralo vri jeme i potreba za jednim ovakvim radom u Crnoj Gori. kao i nestrpljenje da knjiga bude dostupna sto prije. kako bismo ih u daljem radu ispravili i izbjegli. bili od velike koristi.Jagodi Vajdic Sevsek. pripremljeni za edukaciju buduci h notara u Crnoj Gori. Unaprijed se za hvaljujemo citaocima koji ce nam na njih skrenuti paznju. ciji su radni materijali. moguce je da su se omakle odredene greske i propusti. Autori . Rad predajemo pravnickoj i siroj javnosti.

Francuske. Razvoj notarijata kakvog danas poznajemo. a notarskoj ispra vi je data dokazna snaga javne isprave2. Hrvatske i Vojvodine. 2007. u Francuskoj tzv. 23.Prvi dio: Uvod 1. Osnovna obiljezja notarskih isprava bila su ta da su one b ile u principu privatne isprave. godine. to je period srednjeg vijeka. dok su snagu javne isprave dobijale putem ovjere su dije i auditora. povjerene i nadzirane od strane drzave. Dubrovnika. Srednji vijek. Ventoza zakonom iz 1803. Pojam notar danas predstavlja strucnjaka u pravnoj profesiji koj i je nosilac javne sluzbe. zahva ljujuci kojoj je notarijat dobio mjesto u pravnim sistemima Italije. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav moderno g slobodnog latinskog notarijata. a notare postavlja vrhovna vla st. sa elementima kakvi i danas egzistir aju. a koji tu profesij u obavlja nezavisno i samostalno. Zaceci notarijata nalaze se u rimskom pravu u instituciji rimskih t abelliones. Sluzbeni glasnik Republ ike Srbije. str. kada notarski akti dobivaju snagu javnih isprava. Splita. Rijec notarius u svom izvornom. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademi . Istorijat 1 1 Kratkenapomeneorazvoju notarijatauopste Rimsko doba. zapoceo je u srednjem v ijeku. Kotora i Budve p ojavljuju odredbe o notarijatu. godine notar definisan k ao povjerenik drzave. Narociti doprinos razvoju notarijata dala je bolonjska pravna skola. tako je npr. latinskom znacenju raz licita je od danasnjeg pojma notara. 2 Mihajlo Dika. U XVIII i XIX vijeku u zemljama zapadne Evrope notarijat je reformisan i d obio je znacajnu ulogu u ovim pravnim sistemima. Spanije. koja mu je dala drzavni pecat i dio javnih ovlastenja. najprije u primorskim gradovima Dalmacije i Crne Gore. notarska sluzba je postojala i djelovala po propisima koji su vazili u A ustroUgarskoj monarhiji. Na podrucju Slovenije. Ovlascenja javnog beleznika. Notarius je bilo lice koje je vodilo zabiljeske sa vjestinom brzog pisanja1. 1 Milena trgovcevic-Prokic. Njemacke i dr. car i papa. te Dubrovniku. koje su bile pod austro-u garskom vlascu. kada se u statutima Zadra. lica osposobljenih u vjestini pisanja i sastavljanja razlicitih dokumenata i pra vnih akata na drvenim plocama. Na prostorima bivse Jugoslavije notarijati se uspostavljaju pod uticajem Venecij e.

Narodne novine d.ja. 28-31.. godine. 2007.d. takode detaljnije o ovome vidi Milena trgovcevic-P rokic. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. 1-8. str. str. . Ovlascenja javnog beleznika. 2008. godine.

od 29. Na osnovu ovih propisa javnobiljeznicka sluzba je cjelovito uredena u svom organizacijskom . tako da za cijelo vrijeme post ojanja SFRJ. 11. Notarska sluzba je prvo zap ocela rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. godine. Republika Slovenija i Republika Makedonija takode su uvele notarsku sluzbu u svo j pravni sistem.03.Prvi dio: Uvod 1 2 Notarijatudrzavama nastalimnapodrucjubivseSFRJ Kraljevina Jugoslavija je 1930. statusnom. izricito je navedeno u teksto vima gore pomenutih zakona5.6 odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tog zakona. kako bi se i na tom podrucju uvela notarska sluzba u pravni sistem. 2008. Republika Hrvatska. zatim u Brcko Distrik tu BiH. Bo sni i Hercegovini. Ovim nacinom je omoguceno ne samo uspostavljanje nego i uspjesno funkcioniranje jedne nove sluzbe od samog os nivanja notarijata7. kompetencijskom i funkcionalnom smislu. godine. ovjeru i potvrdu isprava u odredenim pravnim oblastima. 1993. Osnovno obiljezje notarske sluzbe u BiH je to da odredeni pravni poslovi. Moze se reci da danas na citavom podrucju Bosne i Hercegovine funkcionise notari jat. bez obzira od kojeg su notara sa teritorije BiH izradene. Makedoniji i dijelovima Srbije. Ovaj zakon se oslanjao na rjesenja iz austrijskog Zakona o no tarima iz 1850. Bosna i Hercegovina. U Bosni i Hercegovini je uspostavljen notarijat donosenjem tri posebna zakona. cija je implementacija u toku. godine. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj obnovila se na kon osamostaljenja od SFRJ. potom i u Republici Srpskoj. godine. tako npr. koji su vazni za drustvo i pojedi nca. Koje su to vrste pravnih poslova. godine od strane nove narodne vlasti.05. dok su u Crnoj Gori i na Kosovu doneseni zakoni o notarima i podz akonski akti. Primjena ovog zakona stavljena je van snage 1944. ko ji je biljeznicima dao javna ovlastenja za sastavljanje. a za njega je karakteristicno da nije doslo do njegove primjene na citavom podrucju Kraljevine Jugoslavije. 2007. u njenom pravnom sistemu nije postojala ustanova notarijata. sa notarskim ispravama kao javnim ispravama koje vrijede na citavom podrucju BiH. 04.07. godine donijela Zakon o javnim biljeznicima3. koji su u potpunosti harmonizirani4. . U Republici Srbiji se trenutno vrse priprem ne aktivnosti za donosenje Zakona o notarima i drugih provedbenih propisa. moraju biti sacinjeni u formi notarski obradene isprave (notarski akt koji je u cijelosti sastavio notar). g odine. temeljem Zakona o javnom biljeznistvu. nije se primjenjivao u Crnoj Gori. pocetkom decembra 2007.

5 Detaljnije o notarskoj sluzbi i nadleznostima notara u Bosni i Hercegovini vid jeti u Komentaru zakona o notarima u Bosni i Hercegovini. 7 Detaljnije o ovome vidjeti kod Mihajla Dike. 4 Sluzbene novine Federacije BiH. broj 45/2002. izdavaci GtZOtvoreni regionalni fond za jugoistocnu Evropu Pravna reforma i tDP Sarajevo.. godina. 2008. Meliha Povlakic/Christoph Schalast/Vesna Softi c. broj 220/1930.. 1. str. 6 Narodne novine Republike Hrvatske 78/93.3 Sluzbene novine Kraljevine Jugoslavije. i Sluzbeni glasnik Brcko Distrikta broj 09/2003. Sa rajevo 2009. . Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav modernog slobodnog latinskog notarijata.d. Sluzbeni glasnik Republike Srps ke 86/2005. Narodne novine d. godine. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademija.

godine8.03. godine. Ovi za koni su utemeljeni na zajednickim karakteristikama evropskog notarijata. predv ida sljedece: notar je nosilac javne sluzbe. Razmatranje pojedinih zakonskih odredbi i datih rjesenja ce se vrsiti u tekstu ovog rada na odgovarajucim mjesti ma. Istorijat Osnovna karakteristika svih naprijed naznacenih zakona o notarima je ta da su pr ihvatili tzv. tj. koji preovladuje u zemljama Evropske unije. 1 3 NotarskasluzbauCrnojGori Kako je vec naprijed istaknuto. predupreduju moguce sporove i stoga u svojo j oblasti garantuju zastitu potrosaca. Madridska deklaracija. notar je nezavisan i vrsi svoju djelatnost sa elementima drzavnog suvereniteta n a nacin slobodnog zanimanja. na koga je prenesena drzavna vlast. koja p ropisuje osnovna nacela notarijata u Evropi. preduslov za imenovanje notara jeste visoka pravnicka kvalifikacija i obrazovanj e. koji je izmijenjen 2008. Crna Gora je donijela Zakon o notarima 2005. notari se brinu za pravnu sigurnost. a cime se ujedno obezbjeduje cuvanje. latinski tip notarijata. postavljanje notara se orijentise prema mjesnim potrebama za notarskim uslugama. dokazana snaga i izvrsnost ovih isprava. u potpun osti se oslanjaju na principe Madridske deklaracije. od 22/23.1. notar je iz oblasti profesionalnog prava podvrgnut nadzoru drzavnih organa. Izvjesne razlike navedenih zakona postoje u odredbama koje se ticu polaganja not arskog ispita. funkcionalno se on moze svrstati u podrucje vanparnicnog sudstva ili preventivno g pravosuda. imenovanja notara. god ine. od kojih je najznacajniji Pravilnik o radu notara Crne Gore9.1990. izmedu ostalog. na osnovu cega su doneseni i podzakonski propi si. kako bi sacin javao javne isprave. kao dio djelotvornog i funkcionalnog pravos uda. te u pogledu nadleznosti notara u vezi sa pravnim pos lovima koji se moraju saciniti u obaveznoj formi notarskog zapisa (notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave). notar je nepristrasan savjetnik svih ucesnika u postupku sacinjavanja isprava (postupak notarske obrade isprava). .

9 Sluzbeni list CG br. 30/2009. trenutno se vode aktivnosti oko organizacije polaganja notarskog ispita. i Sluzbeni list CG br. 68/2005. 8 Sluzbeni list RCG br. . zajedno sa odgovaraju cim normama gradanskog prava.u kojima ce se detaljno obrazlagati norme notarskog prava. a nakon toga slijedi imenovanje prvih notara u Crnoj Gori. 49/2008.

Zakon o privrednim drustvima. Dakle. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 1 Pravna sigurnost Pitanje da li notarijat treba da dovede do brzeg. imenovanje notara. tako da te norme predstavljaju procesno notarsko pravo. Zakon o notarima sadrzi norme koje regulisu formu. uslove za obavljanje sluzbe. efikasnijeg i jeftinijeg postu pka. vanparnicnom i upravnom postupku.pravne norme koje se primjenjuju prilikom sacinjavanja notarskih akata.). funkcije i nadleznosti notara. sastavljanje notarskih akata. ali i reforma stvarnih prava. Zakon o notarima Crne Gore sadrzi norme koje regulisu organizaciju notar ske sluzbe. Pojam notarskog prava Uvodenje notarske sluzbe u pravni sistem neke drzave dovodi do stvaranja normi k oje regulisu rad notara. sadrzinu i druge e lemente notarskih akata o pravnim poslovima. Uvodenje notarijata mora se posmatrati u vezi sa drugim reformama prava u Crnoj Gori. notar je duzan poznavati i u svom radu primjenjivati odredbe drugih zakona i propisa (kao sto su npr. Pored toga. a to je pitanje pravne sigurnosti. tu spadaju materijalnopravne. to su materijalno . 3. Zakon o obligacionim odnosima. status notara. Za njih se moze reci da su pandan normama ko je vaze za postupanje u parnicnom. Ovdje se posebno istice reforma javnog regi stra nepokretnosti. Isto tako. pravno dejstvo i dokazna snaga notarskih akata regulisano je takode Zakonom o notarima. kao i reforma privrednog prava. U odrediva nju definicije notarskog prava mora se poci od vrste i karaktera normi koje regulisu djelatnost notara. koje je dio pravnog sistema drzave u kojoj se uvodi notarijat. Ne smijemo izgubiti iz vida najznacajniji segmen t notarijata. zatim procesnopravne i org anizacionopravne norme. odgovornost notara i nadzor nad radom not ara. U . notarsko pravo obuhvata siroku materiju razlicitih grana prava. Navedene norme cine organizaciono notarsko pravo. prestanak sluzbe notara. nije i jedino kod uvodenja notarijata. Skup tih normi moze se nazvati zajednickim imenom notarsko pravo. kojima treba da se poveca pravna si gurnost u pravnim poslovima kod prometa nepokretnosti. Zakon o nasljedivanju .Prvi dio: Uvod 2. Porodicni zakon itd. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. Ove norme regulisu postupak kojeg se mora pridrzavati svaki nota r u obavljanju svojih sluzbenih radnji. te je veoma bitno da ih notari poznaju kako bi ti akti proizveli zeljene pravne posljedice i imali forma lnu i materijalnu autenticnost javne isprave10. Nadalje.

. 71 80.bivsem pravnom sistemu poklanjala se manja paznja privatnom vlasnistvu nad nepok retnostima. Ovlascenja javnog beleznika. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. a uz to je unisten i citav niz registara ili su ti registri postali neazurni. str. 2007godine. Pr ivredni subjekti nisu djelovali u uslovima potpune slobode na trzistu i nisu poznavali 10 Milena trgovcevic-Prokic.

fantomske firme. izmedu ostalog. i duznost. prava na nepokretnosti na osnovu pravnog posla. da se prestane sa ovom protivzakonitom praksom. Pitanje d osadasnjih privatnih isprava u oblasti pravnog prometa i njihov kvalitet. prema vazecoj pravnoj regulativi. bezuslovno moralo teziti. mogu biti i izvrsne isprave. kako prema zajedni ci. Praksa ne odgovara vazecoj zakonsko j situaciji. nastaju samo sa upiso m u javni registar. zbog cega je drzava uspostavila mehanizme kontrole njihovog rada. neophodno je razviti i unutrasnju strukovnu kontrolu. takode se p okazalo u dosadasnjoj praksi neefikasno. a realan odgovor je moguce naci u broju predmeta sporova pred sudovima. Sve ovo treba da prati strucna javnost kako bi se postigao sto vec i stepan kvaliteta pruzanja notarskih usluga. te bi se na notare trebalo gledati sa velikom dozom povjerenja. cemu bi se inace radi pravne sigur nosti. Zbog svega toga. Sve nepokretnosti moraju biti upisane u katastar nepokretnosti . a sasvim sigurno je bila namjera zakonodavca. i notari su samo ljudi. Zbog toga je notarskoj sluzbi drza va dala karakter javne sluzbe. Pored drzavne kontrole rada notara. a sto je i pravna obaveza. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe kapitalisticke odnose medusobne neminovne konkurencije. Notar bi trebao da bude samo jedan segment u drustvu koji ce znacajno doprinijeti uspostavljanju pravne sigurnosti. Prema vazecim zakonskim odredbama.3. tako da. i ucinci rada notara su vidljivi u razliciti m sferama drustvenog zivota uopste. u Crnoj Gori ne bi trebala postojati vanknjizna prava na nepokretnosti. tako . za uv odenje reda u gore navedenoj oblasti. Naravno. Vodenje drugih javnih registra. Svaka grana prava regulise odredene drustve no -pravne odnose. kak o bi bio u stanju ispuniti zakonske obaveze i postavljene ciljeve. Za eventualne greske notara mora postojati i njiho va odgovornost. koja se treba bazirati na profesionalizmu rada notara i uspostavljanju visokog kodeksa ponasan ja samih notara. sto joj je. Na ovaj nacin drzava je odlucila uspostaviti prav nu sigurnost koja je osnovna pretpostavka za privredni razvoj i ukljucivanje u savremene tokove poslovanja. a na njihove eventualne greske bez odlaganja trebaju se primijeniti efikasne sankcije. pod odredenim zakonskim uslovima. a sto je iskljuciva nadleznost drzave. Drzava s e kroz reformske zakone opredijelila. stvar je za sebe. Primjer toga su tzv. Notar je obavezan na neprestanu obuku i edukaciju. a predmet uredenja notarskog prava se odnosi na razlicite karakt ere drustvenih odnosa. ko je. registra pravnih subjekata. notarskim ispravama dokaznu snagu javnih isprava. kao npr.

javni registri i efikasnost u djelovanju notara. kao sto su npr. Najznacajniji doprinos i ucinci notarijata mo gli bi se sagledati u vise segmenata pruzanja javne usluge. notari su duzni postupati na nacin da se postignu odredeni efekti prema zajednici.i prema korisnicima usluga. Garant uspjesnog rada notara je njegova profesionaln ost. Cuvanje izvornika (originala) notarsk ih akata . pravosud e. nepristrasnost i nezavisnost u pruzanju usluga odnosno preduzimanju s luzbenih radnji. strucnost. S obzirom da su na notare prenesene odredene nadleznosti drzave (javne sluzbe). a koji su u interesu svih gradana.

moze biti izvrsna isprava koja u cijelosti zamjenjuje pravosnaznu suds ku odluku i time se izbjegavaju dugi i skupi parnicni postupci. isticemo da ce sudo vi u Crnoj Gori biti rastereceni od ogromnog broja takvih predmeta11. jasno i odredeno pretocit i u javnu ispravu.Prvi dio: Uvod u arhivu notara takode doprinosi jacanju pravne sigurnosti. . u kojoj je notar neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. moze se pos ebno istaci sljedece: Akti koje je sastavio notar. jer se u svako vrije me moze doci do autenticnog akta o pravnom poslu. kao sto je npr. Notarski akt kojeg je notar u cijelosti sacinio (zapis ili zapis o potvrdi priva tne isprave). u cilju rast erecenja pravosuda. Notari sacinjavaju notarske isprave o zasnivanju hipoteke. Na ovaj nacin se postize direk tna korist za drustvenu zajednicu i za gradane pojedince. a duznost mu je ispitati pravu volju stranaka. uvedu notarsku sluzbu. U zakonodavstvu Crne Gore12 postoji mogucnost da se od strane suda notarima povj eri vodenje ostavinskih postupaka. a sto su do uvodenja notarijata radili sudovi. a sto je uspjesno ucinjeno u mnogim zemljama (Austrija. Uvodenjem notarijata. poduciti ih o pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. a sto se postize indirektno putem izbjegavanja sporova na osnovu notarskih akata i putem prenosenja odredenih nadleznosti na notare iz oblasti vanparnicnog sudstva.). 3 2 Rasterecenjepravosuda Jedna od preporuka Vijeca Evrope za zemlje u tranziciji bila je da. S tim u vezi. te rasterecuju sudo vi. Hrvatska. a istovremeno se postize efikasnost i ekonomicnost ucesnika u pravnom prometu. dovode do veceg stepena pravne sigurno sti i izbjegavanja sporova. Makedonija itd. zeljeni notarski pravni akt. tj. sudovi nece vrsiti ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti nego ce se to raditi u sklopu sastavljanja notarskih akata o takvi m ugovorima. te njihove izjave potpuno. Povjeravanjem odredenih vanparnicnih postupaka koji spadaju u prirodu notarske djelatnosti. postoji mogucnost dodatnog rasterecenja sudova. pa ce sudovi u Crnoj Gori biti rastereceni za dodatni angazman na tim predmetima. zbog naprijed naznacene procedure. Notar je strucna osoba koja profesionalno obavlja svoju djelatnost. U vezi s ovim. koje mogu biti izvrsn e. ostavinski postupak.

te su sudovi u F BiH direktno rastereceni za taj broj predmeta o zasnivanju hipoteke. a takode. ici ce se direktno u izvrsni postupak. Zakon o vanparnicnom postupku..11 tako npr. clan 137 do 157. prema dostupnim podacima Notarske komore FBiH. a ako ne dode do ispunjenja preuzetih obaveza. za godinu dana rada no tari u F BiH su sacinili 5000 ugovora o zasnivanju hipoteka kao izvrsnih isprava koje imaju s nagu pravomocnih sudskih presuda. . 12 Sluzbeni list RCG 27/2006. povodom takvih ugovora nece se voditi dugotrajni parnicni postupci.

Sve naprijed iznijeto. kao sto je efikasnost i ekonomicnost. Najocitiji primjer za to su pravni poslovi o z asnivanju hipoteke. a kao najcesci slucaj. u praksi svojim ispravama pruzaju efikasnu i e konomicnu javnu uslugu. trebaju posmatrati kao reformski zakoni. zakonodavac se opredijelio za poseban postupak i formu sklap anja ovih pravnih poslova (clan 51. Zakona o notarima Crne Gore).3. Kako se naprijed naznaceni pravni poslovi upisuju u katastar nepokretnosti. pri cemu se Zakon o notarima. Da bi se na zadovoljavajuci na cin uredila ova pravna pitanja. Naime. kao i Zakon o svojinsko-pravnim odnosima15. kompletna reforma pravnog siste ma i njegovo uskladivanje sa evropskim standardima bili bi dovedeni u pitanje. a prije pocetka rada notara. Bez ovih i ovakvih zakona. a pogotovo stranih. i konacni je cilj kompletne reforme pravnog sistema. to c e se notarskom aktivnoscu u vezi sa takvim poslovima. produkt ovog rada su ugovori. svi poslovi iz nadleznosti notara trebali bi da se strucno i veoma brzo zavrsavaju (nema dugotrajnog cekanja. u ekonomiju Crne Gore. Zakon o izvrsnom postupku14. u pravnom prometu postizu se i odredeni drugi efekt i. kako ovih zakona. . a sto ce za rezultat imati tacnost javnih regi stara i pouzdanje u iste. kao sto je to bio slucaj u sudo vima. tako i samog rada lica i institucij a koje su zaduzene za implementaciju istih. kao nosioci javne sluzbe. koji se npr. Smat ramo da je nuzna harmonizacija. Forma. povjerenja u javne registre i vecih ulaganja. sto u krajnjem dovodi do veceg stepena pravne sigurnosti. kod notara u Bosni i Hercegovini zavrsavaju u kratkom vre menskom periodu. Svi ovi pravni poslovi zahtijevaju izuzetnu strucnost pr ilikom njihove obrade i sacinjavanja u obliku konacnog pravnog posla. Aktivnostima notara i notarskim ispravama. sadrzina i kvalitet sklopljenih ugo vora u pojedinim pravnim oblastima nisu iskljucivi interes pojedinaca koji sklapaju te ugovore nego su i od znacaja za siru drustvenu zajednicu. postici da se svi ti pravni pos lovi uknjize u katastar nepokretnosti. a koji za predmet imaju sticanje svojine i drugih s tvarnih prava na nepokretnosti. a zbog njihove preopterecenosti). Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 3 Javniregistri Notarima je zakonom data iskljuciva nadleznost sastavljanja notarskih akata o ta cno odredenim pravnim poslovima. u sudu se cekalo i po nekoliko mjeseci za zasnivanje hipoteke kao izvrsne isprave. 3 4 Efikasnostiekonomicnost Notari. pored povecanja pravne sigurnosti. Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti13.

15 Sluzbeni list CG 19/2009. 13 Sluzbeni list RCG 29/2007. . 14 Sluzbeni list RCG 23/2004. jer notarska je isprava ono sto su strane zeljele i izja vile pred notarom kao nepristrasnim savjetnikom svih stranka. notarske isprave mogu biti i izvrsne isprave.Doprinos efikasnosti i ekonomicnosti se moze izraziti u sljedecem: nema cekanja i poslovi se veoma brzo zavrsavaju kod notara. izbjegavaju se sporovi.

Isto tako. neplacanje ogromnih ja vnih prihoda.Prvi dio: Uvod izbjegavaju se veoma dugi eventualni parnicni postupci. potvrde o cinjenicama koje u okviru svoje nadleznosti potvrduje notar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. bez obzira na materijal kojim se pise odnosno na kome je izrazena i bez obzira n a vrstu znakova kojim su oni ispisani16. 4 2 Pojamivrstenotarskihakata Notarski akti su javne isprave o pravnim poslovima. te su na takav nacin za drzavu izgubljene ogromne svote poreznog novca. oko 15% ugovora o prometu nepokretnosti sacinjavali su advokati. Privatne isprave su sve one koje po zakonu nisu definisane kao javne. putem preveniranja sporova i steta. prije uvodenja notarske sluzbe. neprovodivi ugovori u katastru nepokretnosti. Direktni negativni efekti ovakvog rada na crno su: stvaranje izrazite pravne nesigurnosti. sivu ekonomiju . Zakoni definisu da su javne isprave one isprave koje su izdali drzavni organi ili druga lica koja vrse javna ovlascenja. neuredni javni registri. mnoge kriminalne afere u oblasti prometa nepokretnosti i fantomske firme u oblasti privrednih drustava. tarifom o nagradama i naknadama notara mogu se dodatno postici bolji ekonomski efekti. Notarske isprave 4 1 Pojamivrsteispravauopste Pod ispravom se podrazumijeva predmet na kome je covjekova misao izrazena pismom . cine notarski akt javnom ispravom pod uslovom da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima17. Najvaznija podjela isprava je na privatne i jav ne. u propisanoj formi i postupku. Svi napr ijed navedeni elementi. Efekti notarskih isprava kao javnih isprava su neuporedivo veci od efekata priva tnih isprava koje su sacinjavala druga lica. Notarima su u nadleznost dati poslovi koji su ranije u dobroj mjeri bili predmet rada na crno. Prema pokazateljima zasnovanim na zvanicnim podacima koje je pribavila Notarska komora FBiH od nadleznih poreskih i drugih organa. 4. prevare. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (notarski za pisnik). izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i sa njime izjednaceni zapis o potvrdi privatne isprave). dok je 85% takvih isprava sacinjavano od strane lica koja nisu za te poslove osposob ljena ili registrovana. ove poslove su najcesce rad ile osobe koje nisu imale kvalifikaciju i odobrenje za rad. pranje znatnih kolicina novca i sl. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere). a sud samo ovjeravao potpise. potpadali su pod tzv. direktno ili indirektno. i u okviru svoje nadleznosti. tj. Dakle. o cemu smo naprijed dali iscrpna objasnjenja. otpravci i prepisi izv .

2007. Ovlascenja javnog beleznika. godine. Zakona o notarima CG. 17 Clan 5. str.or 16 Milena trgovcevic-Prokic. . 257. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije.-263.

Zakona o notarima). kao i kod drugih j avnih isprava. pored formalne dokazne snage. Zakona o notarima).4. Zakona o notarima). imaju formalnu dokaznu snagu javnih isprava (da je notarski akt izdao notar u ok viru svojih ovlastenja i da su ispunjeni Zakonom propisani bitni elementi forme). Ukoliko se za odredeni pravni posao zahtijeva fo rma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. tako da izjava volje mora biti u odgovarajucoj formi. ako otpravak i prepis notarskog zapisa ne sadrze klauzulu o ovjeri (clan 91. profesionalno i kao iskljucivo zanimanje. to su sljedeci slucajevi: ako je postojao razlog za izuzece notara (clan 28. takva izjava nece proizvoditi pravno dejstvo. Stepen dokazne snage notarsk ih akata zavisi od njihove vrste. Med utim. tj. u suprotnom. Pored naprijed naznacenih odredbi koje propisuju uslove pod kojima notarski akt ima svojstvo javne isprave. imaju . Dakle. u suprotnom. 4 3 Dokazna snaga notarskih akata Kako smo naprijed vec istakli. Zak ona o notarima). svi notarski akti nemaju isti stepen dokazne snage. ukljucujuci i klauzulu o ovjeri18. da je izdat u okviru ovlascenja nadleznosti notara (clan 4. takva iz java nece proizvoditi pravne ucinke. jer. svi notarski akti. te no tarski zapisnici imaju punu dokaznu snagu javne isprave. pecat i stambilj notara (clan 42. jer. notarski akt je javna isprava ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to: da je izdat od notara koji vrsi notarsku sluzbu kao javnu sluzbu. u skladu sa Zakonom o notarima (clan 2. da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima (clan 5. mora se voditi racuna o tome da Zakon o notarima u nekol iko slucajeva izricito propisuje kad notarski akt nema svojstvo javne isprave. a u cemu je presudna forma i postupak za njihovo sastav ljanje. koji predstavljaju javne ispr ave pod uslovom da su prilikom njihovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme pr opisane Zakonom o notarima. Notarski zapisi i sa njima izjednaceni zapisi o potvrdi privatnih isprava. Zakona o notarima). Notarske isprave nika notarskih akata smatraju se notarskim aktima.). Jedan od bitnih elemenata kod nekih pravnih poslova je forma (clan 51. tada izjava volje mora b iti data u toj formi. pod Zakonom propisanim uslovim a. ako ne sadrzi potpis.).

. dok se ovjeravanjem ne potvrduje istinitost sadrzaja i sprave. Ovjere potpisa i prepisa imaju formalnu dokaznu snagu javne isprave i to u dijelu ovjere autentic nosti prepisa. Zakona o notarima CG. Notarske potvrde i ovjere imaju manji stepen dokazne snage u odnosu na notarski zapis. Zakona o notarima FBiH (Sluzbene novine broj 45/02). odnosno potvrduje sadrzinu akta). koja se odnosi na pretpostavku istinitosti sadrzine notarskih akata (notar sastavlja. Notar samo sastavlja biljesku o potvrdi i ovjeri.i materijalnu dokaznu snagu. 19 Clan 4.-91. 18 Clan 80. stav 5. odnosno potpisa. Notarske ovjere i potvrde imaj u dokaznu snagu javne isprave o cinjenicama o kojima se u njima svjedoci19.

to su slijedeci r azlozi: ako nema pecata i potpisa notara. Notar je duzan starati se o tome da se navedeni razlozi za pobijanje sadrzine pravnog posla eliminisu tokom samog postu pka sacinjavanja notarskog akta. str. 126-129. da nema doka znu snagu javne isprave. kao sto je. . Sarajevo 2009. ako nema neoph odnih poduka i upozorenja itd. 259-262. Obaveza notara je ispitati i utvrditi pravu volju s tranka. tako. Ovlascenja javnog beleznika. Drugo veoma znacajno pitanje je: da li se u parnicnom postupku moze pobijati sad rzina notarskog akta koji ima punu dokaznu snagu javne isprave (formalnu i materijalnu dokaznu snagu). ako postoje razlozi za izuzece. Kod notarskog zapisa postoji pretpostavka tacnosti sadrzaja isprava. u slucajevima predvideni m Zakonom.Prvi dio: Uvod tako privatna isprava na kojoj je notar ovjerio potpis. a ta sposobnost da bude izvrsna isprava data je notar skom zapisu i zapisu o potvrdi privatne isprave22. U razloge zbog kojih se moze p obijati sadrzina pravnog posla iz notarskog akta spadaju mane volje. Vesna Softic. dok samo biljeska o ovjeri potpisa ima svojstvo javne isprave20. Ako se u parnicnom postupku dokaze da notarski akt nije autentican. naprimjer. GtZ-ORF. Dokazna snaga notarskog akta ogleda se i u tome sto on. 2007. 20 Meliha Povlakic. str. Postavlja se pitanje: da li se mogu pobijati notarski akti i pod kojim uslovima? U parnicnom postupku je moguce utvrdujucom tuzbom osporavati autenticnost notarskog akta (da li ga je izdao notar u okviru Zakonom propisanih ovlastenja i da li su ispun jeni bitni Zakonom propisani elementi postupka i forme). teret dokazivanja je na stranci koja osporava autenticn ost notarskog akta. naprimjer. str. godine. Komentar Zakona o notarima u Bosni i Hercegovine. nedostaci u pogledu punomoci i zastupanja itd. te sastaviti akt koji je u skladu sa vazecim propisima. Christoph Schalast. 21 Milena trgovcevic-Prokic. Ko d privatne isprave na postoji pretpostavka tacnosti sadrzine pravnog posla. tj. tada takav ugovor se moze pobijati kao privatna isprava. ostaje i dalje privatna isprava. prekomjerno ostecen je. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. moze biti izvrsna isprava. 171. sadrzina notarskog zapisa? Sadrzina takvog notars kog akta (zapisa) moze se pobijati u parnicnom postupku radi utvrdivanja valjanosti pravnog posla koji je sadrzan u notarskom aktu21.

. i 50.22 Clan 53. u vezi sa clanom 50. a Zakona o notarima CG.

a ovo ce se u praksi najcesce i desavati. drugih ucesnika i notara. U Federaciji BiH clanom 35. Dakle. u slucaju hitnosti. tj. Zakon o notarima ( clanovi 35. izmedu ostalog. notarski akt se sastavlja elektronskim ili mehanickim uredajima za p isanje teksta koji ostavljaju trajni trag. u suprotnom. Za izradu otpravaka i prepisa moze se upotrijebiti i a parat za kopiranje. propisane Zakonom o notarima (clan 5. koji se nalazi u kancelariji notara.). Prilikom izra de notarskog akta mora se voditi racuna i o sigurnosti od falsifikovanja. notarski akt se moze sastaviti i citkim rukopi som pisanim trajnim mastilom. te se moze dokazivati posebnom tuzbom da notarski akt ni je autentican. 1 1 Tehnikasastavljanja notarskogakta tehnika sastavljanja notarskog akta je veoma bitan aspekt notarske djelatnosti. te je ona izricito propisana normama Zakona o notarima i Pravilnika o radu notara.-24. Po pravilu. Bez toga. da su prilikom njegovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme. .) posvetili su posebnu paznju formi i sastavljanju notarskih akata. notari mogu odgovarati disciplinski i za naknadu stete.) i Pravilnik o radu notara (clanovi 19. Forma notarskih akata Da bi notarski akt imao dokaznu snagu javne isprave. zbog toga sto je notarski akt izgubio svojstvo javne isprave.-49. notarski akt nema svojstvo javne isprave. jer otpravak u svemu treba da odgovara izvorniku kojeg je. te stavljanja pecata i stambilja n otara. Izuzetno.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 1. pa je zbo g toga propisano: Prazna mjesta u notarskom aktu moraju biti ispunjenja crtama. trajnost notarskog akta nastoji se osigurati i propisivanjem obaveze da se pise na papiru standardnog formata A4 i takvog kvaliteta koji garantuje trajnost. jer. Pravilnika o radu notara (Sluzbene novine FBiH broj 13/09) je izrada otpravka i prepisa pomocu fotokopir-aparata u notarskoj kancela riji propisana kao obaveza. oznaciti ga kao otpravak i ugraditi klauzu lu o ovjeri otpravka23. najsigurnije i najlakse fotokopirati. notari se moraju strogo pridrzavati forme i postupka sastavljanja notarsk ih akata. nuzno je. a ako elektron ski i mehanicki uredaji za pisanje nisu dostupni. nakon potpisivanja i parafiranja od strane stranaka. predstavljao javnu ispr avu.

.

Sve stranice (u slucaju kada notarski akt ima vise stranica) izvornika parafiraj u notar i stranke. s tim da su od toga izuzete samo brojcane oznake listova nepokretnosti i pojedinih odredaba zakona ili drugih propisa na kojima se akt zasniva. datumi i druge brojcane oznake moraju biti ispisani i slovima.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Iznosi. onda notar mora postupiti na sljed eci nacin: Na prvoj stranici stavljaju se oznake kako je vec naprijed navedeno. odnosno svjedoci ili drugi notar za stranku koja ne zna ili ne moze pisati. Na isti nacin se radi s a izmjenom ili dopunom teksta akta. i 20. Sve stranice sa prilozima uz notarski akt.. prije potpisa stran aka. a svaka nar edna stranica oznacava se oznakom i brojem iz odgovarajuceg upisnika i brojem kalendarske godine. kao i broj k alendarske godine. oznakam a i datumu izdavanja prilozenih isprava. to mora naznaciti i to tako sto se mora naznaciti mjes to i obim (broj rijeci i recenica) teksta koji je precrtan. te rednim brojem stranice. ispisuje se tekst o broju. osim onih koje su uobicajene i opstepoznate. u njemu se ne smije nista brisati. Akt koji je sastavio notar mora biti citljiv. precrtavanje se vrsi tankom vodoravnom linijom. prosivaju se jemstvenikom . koji su. ili notarski akt od jedne stranice sa prilozima. UZZ 1/2009. Zakona o notar . a ako se prilozi ne mogu spojiti sa notarskim aktom iz tehnickih razloga. s tim da se parafi ne smiju stavljati preko teksta vec na vidnom mj estu. ispod teksta svake stranice (clan 40. Zabranjena je upotreba skracenica. Pravi lnika o radu notara). Zakona o notarima i clan 21. stav 6. navedeni u notars kom aktu. oznaku NOtAR . na kraju akta. a sve to u skladu sa odredbama clana 38. npr. Na notarski akt stavlja se oznaka i broj iz odgovarajuceg upisnika. koji sadrzi naziv: Crna Gora. drugih ucesnika i notara. drugih ucesnika i notara. prezime i ime notara i sjediste notara. Rijeci i znakovi se ne smiju pisati izvan teksta. a prije potpisa stranaka. a prilozi se cuvaju u omotu spisa kao sas tavni dio notarskog akta. U gornjem desnom uglu stavlja se stambilj notara (clan 10. kao takvi.24 Ako se notarski akt sastoji od vise stranica. tako da se na kraju akta. sadrzini. Pravilnika o ra du notara). tako da se oba kraja na poledini zadnje stranice pricvrscuju pecatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pecatom notara.

a u opstinama gdje manjina predstavlja vecinu ili znacajan dio stanovnistva. a notar ima svojstvo sudskog tumaca za jezik na kojem se akt sastavlja (clan 43. Ovo posredno proizilazi iz odredbe clana 76. Z akona o 24 Iako Zakon o notarima i Pravilnik o radu notara ne sadrze izricitu odredbu da se na notarski akt koji sacini notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapis. . u pravilu. smatramo da bi to bilo korisno staviti na prvu stranicu. pod uslovom da to stranka trazi. Zakon je predvidio jos jedan izuzetak k ada se notarski akt moze sastavljati i na stranom jeziku.ima. notarski akt se sastavlja na oba jezika. na zahtjev strank e. notarski zapisnik i notarska potvrda). ispod oznake i broja iz odgo varajuceg upisnika i broja kalendarske godine. stavlja oznaka IZVORNIK . a sto bi predstavljalo original notarskog akta. u gornjem dijelu. a tako je i u drugim drzavama . na jeziku koji je u sluzbenoj upotrebi. Zakona o notari ma CG. Notar sastavlja notarski akt.

svrstava notarski postupak u grupu postupaka koji za pre dmet imaju pravnu zastitu u gradanskopravnim odnosima. preduzeti sluzbenu radnju iz svoje nadleznosti. Poslije potpisa notara. pred kojima stranka stavlja otisak prsta. neut ralni i strucni nosilac te sluzbe. a notarska sluzba ima zadatak da pruzi pravnu zastitu fizickih i pravnih lica na nacin preventivnog sprecavanja s porova. Priroda notars kog postupka uslovljena je polozajem. prilikom sastavljanja akta. moraju biti prisutna dva pismena svjedoka k oja izabere stranka ili drugi notar.1. Notar je duzan savjesno i posteno. u skladu sa Zakonom. Notarski postupak se zasniva na odredenim nacelima parnicnog i vanparnicnog post upka. akt ne moze nista sadrzavati. po zahtjevu stranke. pod Zakonom propisanim uslovima. javne isprave. Sastavljanje notarskih akata nije mehanicko pisanje teksta i ovjeravanje nego je notar. Sve to skupa cini da notarski akt ima svojstvo javne isprave. notarska slu zba je javna sluzba jer je drzava na notara Zakonom prenijela javna ovlascenja u onim o blastima prava za koje je smatrala cjelishodnim sa stanovista javnog interesa. neutra lan i strucan nosilac javne sluzbe. Sve naprijed naznaceno. pravne sig urnosti. Stranke i ostali ucesnici akt potpisuju prije notara. kao javnu ispravu. odnosno razlikuje notarsk i akt. rasterecenja sudova itd. duzan u sastavljanju notarskih akata postupati u granicama svojih sluzbenih ovlascenja i pridrzavati se propisane forme i postupka. Na kraju akta koji je sastavio. Ako notarski akt ne sadrzi potpis. Ako je stra nka nepismena ili se ne moze potpisati iz nekih razloga. te na odredenim specificnim nacelima26. Kako smo vec istakli. a svjedoci il i drugi notar to potvrduju. Notar je lice od javnog povjerenja. tako je Zakon o notarima25 propisao prava i duznosti notara u poduzimanju sluzbe nih radnji i pravila postupka kojeg mozemo nazvati notarski postupak. Nacelo oficijelnosti. to u aktu mora biti naznaceno. nadleznostima i zadacima notarske sluzbe kao j avne sluzbe. 1 2 Postupak sastavljanja notarskihakata Postupak sastavljanja notarskih akata je strogo formalan. koju vrsi iskljucivo kao zanimanje. uz odredena prilagodavanja. pecat i stambilj notara. kao nezavisan.. tada takav akt nema svojstvo javne isprave. od privatnih isprava koje sastavljaju neke druge pravnicke pr ofesije. odnosno notara kao nosioca te sluzbe. Od tog pravila postoje . Notarske isprav e su. Forma notarskih akata notarima CG). te nezavisni. notar se svojerucno potpisuje i po red potpisa stavlja otisak pecata i stambilja. U tom slucaju.

Stranka u tim slucajevima ima prav o da podnese prituzbu Notarskoj komori zbog odbijanja poduzimanja sluzbene radnje. i clanovi 27. a sto bi dalje moglo dovesti do 25 Clanovi 27.-34.-29. 124. Zakon o notarima je izricito propisao slucajeve kada je notar ovlascen i duzan o dbiti preduzimanje sluzbene radnje. i 44. .izuzeci kada notar moze odbiti preduzimanje sluzbene radnje iz svoje nadleznosti. 27 Clan 3. str. Zakona o notarima CG. 2007. godine. Ovlascenja javnog beleznika.-132. Zakona o notarima CG 26 Milena trgovcevic-Prokic. do 49. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije. i to s amo u slucajevima odredenim Zakonom o notarima27. U suprotnom. notar bi postupao mimo svojih sluzben ih ovlascenja i time ucinio povredu sluzbene obaveze.

iako je posta vljen od drzave koja vrsi nadzor nad njegovim radom. kao i sankciju da notarski akt nema svojstvo javne isprave ako je postojao razlog za izuzece notara (npr. kada postoji poslovna nesposobnost itd. notar je duzan.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata gubitka autenticnosti notarskog akta. Prema ovom nacelu. Nacelo neposrednosti. na jednak nacin stititi interese svih stranaka. Zbog n aprijed naznacene povrede sluzbene duznosti. odnosno pravni po sao nezakonit (po zakonu nedopusten ili zabranjen). tj. u skladu sa Zakonom i propisima. da kao tajnu cuva podatke koje je saznao u vrse nju svojih poslova. Shodno nacelu neposrednosti. Notar je duzan i ovlascen odbiti preduzimanje sluzbene radnje u slucajevima postojanja razloga za izuzece notara. notar je duzan te izjave procitati strankama. unijeti eventualne poduke i upozorenja u akt i neposrednim pitanjima uvjeriti se da li sadrzaj notarskog akt a odgovara volji stranaka. duzan da u vrsenju poslova iz svoje nadleznosti po stupa savjesno i posteno prema svim strankama u postupku na jednak nacin. duzan da vrsi notarsku sluzbu i pred uzima poslove iz svoje nadleznosti iskljucivo u skladu sa Zakonom i propisima29. notar bi mogao odgovarati materijalno i dis ciplinski. u skladu sa Zakonom. Nacelo nezavisnosti.)30. Na kraju postupka sastavljanja notarskog akta stranke i drugi uc esnici potpisuju akt u prisustvu notara28. Sustina ovog nacela sastoji se u propisanoj obavez i notara. te upozoriti na manjkavost i eventualne stetne posljedice namjeravanog pravnog posla. Od ovog pravila postoje izuzeci. kao i lica zaposlenih kod njega. kada je sluzbena radnja. a potom. Nacelo javnog povjerenja. poduci ti stranke pravnim posljedicama posla i dati im upozorenje. Nacelo stranacke privilegije. kada izjave stranaka b udu unesene u akt. istraziti njihovu volju. Ovo nacelo ogleda se u cinjenici da je notar. savjetovat i ih i poducavati. Nacelo nepristrasnosti. te je. nuzno je istovremeno prisustvo stranaka pred no tarom prilikom sastavljanja. citanja i potpisivanja notarskog akta. Zakon propisuje razloge za izuzece notara. s umnja u njegovu nepristrasnost. U postupku sastavljanja notarskih akata ovo nacelo izrazen o je time sto je notar duzan prije sastavljanja akata ispitati volju stranaka. u slucaju kad s e radi o dvostranom pravnom poslu. kao takav. Zakon o notarima je definisao notara kao lice koje uzi va javno povjerenje. gubitka svojstva javne isprave. tako da notar nije duzan cuvati tajnu . Pored toga.

da se unesu u akt.ako iz Zakona. Nacelo utvrdivanja prave volje stranaka. . Zakona o notarima CG. 28. samo uz oba 28 29 30 31 Clan Clan Clan Clan 47. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti cuvanja tajne31. Ako notar smatra da su izjave stranaka nejasne. i pored upozorenja notara. nerazumljive i dvosmislene. te da pravu volju stranaka pretoci u notarski akt. potpuno. Zakona o notarima CG. 2. i 3. i 49. a zele. Zakona o notarima CG. notar to moze uciniti. U supr otnom. Notar je duzan da ispita volju stranaka i cinjenicno stanje. jasno i odre deno. Zakona o notarima CG. 30. volje stranaka ili sadrzine pravnog posla proizilazi nesto drugo.

svojstvo javne isprave i moze se ponistiti kao svaka privatna isprava. poslovne rizike i eventualne manjkavosti pravnog posla. notar ce u notarski akt unijeti njihove izjave. poduciti stranke pravnim posljedicama i dometu namjeravanog pravnog posla.1. poducavanja i upozorenja stranaka. stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. a cesto se neselektivno koristi i t amo gdje ne treba ili se ne smije koristiti. Ono sto treba istaci jeste cinjenica da se poducavanje i upozoravanje stranaka u praksi notara nedovoljno vrsi kada je to neophodno. jer poducavanje i upozorenje strankama u ovakvim slucajevima nema nikak vog efekta i smisla (npr. a to je preventivna pravna zastita st ranaka u gradanskopravnim stvarima33. notar bi mogao odgovarati za stetu koja nastane usljed povrede ove sluzbene duzn osti. Kada str anke nastupaju u zakonskim granicama autonomije volja. notar je duzan stranke upozoriti na pravne posljedic e. i ako mogu dovesti do spo rova i steta. Notar je duzan. prodaja nepokretnosti koja je van prometa. odnosno koji su nistavi. Od kvalitetne primjene ovog nacela u praksi notara u dobroj mjeri zavisi jedan od osnovnih ciljeva notarske sluzbe. ne smiju se preduzimati sluzbene radnje i sastavljati notarski akti koji nisu dopusteni. notar bi ucinio povred u sluzbene duznosti utvrdivanja prave volje stranaka. Sustina ovog nacela je da notar poducava stranke materijalnom pravu i daje im upozorenja u ve zi s tim. ali i cinjenicu da ih je poducio i upozorio na posljedice takvih izjava. prije sastavljanja notarskog akta. Isto tako. Notar poducava i upozorava stranke i na sve pravne pretpostavke za valjanost pravnog posla. Savjetovanje. U suprotnom. tj. takode. notarski akt moze izgubiti autenticnos t. pored poducavanja pravnim dometima namjeravanog pravnog posla. nerazumljive i dvosmislene. u smislu poslovnih rizika koji su povezani sa pravnim poslom (npr. Forma notarskih akata vezu unosenja i upozorenja u notarski akt32. a narocito ako smatra da su njihove izjave nejasne. jer zadire u samu sustinu notarske djelatnosti u domenu sastavljanja n otarskih akata. isplata cijene kod ugovora o prodaji prije upisa predbiljezbe prava svojine). niti smije ugroziti Zakonom propisanu autonomiju volja stranaka. U suprotnom. Ako i nakon poduke i upozorenja notara. Ovim nacelom se ne narusava nacelo autonomije volja nego se zeli strankama ukazati na eventualne stetne posljedice i time sprijeciti davanje ishitrenih i stetnih izjava volja. a not ar cini povredu sluzbene duznosti savjetovanja. odnosno poducavanje ne smije p reci u nametanje volje strankama od strane notara. sacinjavanje te . posredovanje notara medu strankama. Nacelo savjetovanja i upozoravanja stranaka jeste jedno od centralnih nacela not arskog postupka.

Notar moze kombinovati naprijed naznace 32 Clan 47. a nije se obezbijedio upisom predbiljezbe u katastar nepokretnosti ). 33 Detaljnije vidjeti kod Milena trgovcevic-Prokic. do 29. 128.stamenta od lica koje nema testamentarnu sposobnost itd.). 2007. 34 Vidi clan 27. a mogu biti i konkretna za pojedin e odredbe i izjave (npr. kod ugovora o prodaji da postoji rizik za kupca ako isplat i cijenu. Poduke i upozorenja mogu biti uopstena o pravnim dometima pos la (npr. u okviru teksta pravnog pos la ili u zavrsnom dijelu notarskog zapisa. Notar tada mora odbiti poduzim anje sluzbene radnje34. Zakona o notarima CG. kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju da imovina koja je predmet ovog ugovor a ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja ). Poduke i upo zorenja mogu biti unesene u uvodnom dijelu notarskog zapisa. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. godine. Ovlascenja javnog beleznika. Zakona o notarima CG. str.-132. .

Kad se budemo bavili sastavljanjem not arskog zapisa za pojedine pravne poslove. u Porodicnom zakonu. 2 1 Utvrdivanje identiteta stranaka Procesna pretpostavka za zapocinjanje postupka sastavljanja notarskog akta jeste utvrdivanje od strane notara identiteta stranaka i drugih ucesnika (clan 44. i sl. nijema i gluvonijema lica. odredeno je posebnim zakonom. tj. itd. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Odredbe prava o pravnoj i poslovnoj sposobnosti stranaka sadrzane su u vise zako na: npr. pasos. sto je stvar stila i teh nike svakog notara. fizi cka i pravna lica licno ili preko ovlascenog zastupnika. Zakona o notari ma). i . mogu pojaviti kao stranke i ucestvovati u postupku sastavljanja notarskog akta35. U vezi sa tehnikom unosenja poduka i upozorenja u notarski akt rjesenja uporednog prava i prakse notara su ista kao sto je naprijed navedeno. u Zakonu o obligacionim odnosima. na osnovu kojih se identitet moze utvrditi na nesumnj iv nacin. biti subjekt prava sv ojine i drugih stvarnih prava). u Zakonu o privrednim drustvima. Sposobnost ucestvovanja u postupku s astavljanja notarskih akata imaju sva fizicka i pravna lica koja se mogu po materijalnom zakonu pojaviti kao nosioci prava i obaveza (pravna sposobnost) i koja imaju spo sobnost da ucestvuju u sklapanju pravnih poslova (poslovna sposobnost). Zakon o notarima sadrzi odredbe procesnog karaktera. tim zakonima se regulise pravna i poslovna sposobnost fizickih i pravnih lica uo pste ili za odredene pravne poslove (npr. u Zakonu o nasljedivanju. tj. a pokrecu ga stranke. Na ovom mjestu bavicemo se stranackom sposobnoscu u procesno-pravnom smislu. Koji su to dokumenti. u Zakonu o svojinskop ravnim odnosima. gluva. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Postupak sastavljanja notarskih akata vodi notar. vozacka dozvola.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata ne tehnike unosenja poduka i upozorenja u notarski akt.). jer to nije propisano odredbama o postupanju notara prilikom sastavljanj a notarskih akata. detaljnije cemo razraditi sposobnost stranaka u materijalnopravnom smislu. jer jedino na osnovu takvih dokumenata. koje regulisu pod kojim se uslovima slijepa. 2. testamentarna sposobnost. kao i lica koja ne znaju ili ne mogu pisati ili koja ne poznaju jezik na kojem se sacinjava akt. Identitet tih lica notar je duzan utvrditi uvidom u dokumente izdate od strane nadleznog drzavnog organa. ko moze i pod kojim u slovima zakljuciti bracni ugovor. ali jedno je sigurno to moraju biti licni dokumenti sa fotografijom koje je izdao nadlezni organ (lic na karta. u smislu odredbi Zakona o notarima.

dentitet se moze utvrditi na nesumnjiv nacin.. st. a sto obligatorno propisuje Zakon o notarim a CG. 3. Zakona o notarima CG . clan 45. i clan 46. Zakon ne propisuje mogucnost drukcijeg utvrdivanja identiteta u situacijama kada 35 Clan 40.

H. stranka izjavljuje da je sin XX... P R I m J E R Utvrdivanje identiteta na osnovu licne karte i pasosa (identifikacijski dokument i). ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. ta cinjenica mora biti naznacena u aktu. Za razliku od toga. sa prebival istem u ___. (u daljem tekstu: Kupac). ul. koji moraju biti punoljetni i znati sluzbeni jezik. .3. to je dobro sa aspekta s precavanja zloupotreba i jacanja sigurnosti u pravnom saobracaju.1945. Na upit notara. ul. ___ broj 3.. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. od dana____. u ___. U slucaju kada stranka ne zna (nepismena) ili ne moze pisati (pismena. br. ____. izdatog od MUP-a ---. Gospodin H. M.. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. sa rokom vazenja do ---. Kao drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata. po Z akonu o notarima CG. roden 21. sa ro kom vazenja do ____. od dana ---. Prilikom .. st..-----------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. (slovima: __) godine. Zakona o notarima propisano je da se pozivaju dv a pismena svjedoka ili koji drugi notar. (slovima: _____) godine. 1.. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata identitet nije moguce utvrditi uvidom u licni dokument. JMB 0000000000000. roden 21.1945. ili posvjedocenja identiteta od strane kojeg drugog n otara ili dva svjedoka. k ao dopunski nacin utvrdivanja identiteta stranaka.01. (u daljem tekstu: Prodavac). po zanimanju ekonomski tehnicar. stranka izjavljuje da je sin XX.01. predvidaju i poznavanje stranaka licno i po imenu od strane notara. zakoni o notarima u drugim drzavama36.2. u clanu 40. -----broj 3. Na upit notara. ali pocesto u praksi moze stvoriti poteskoce. predvideni su svjedoci ili drugi notar.. Gospodin N. ----.. a jedan od njih mora znati citati i pisati. br. Drugi ucesnici. . po zanimanju ekonomski tehnicar... u -----.izdate od MUP-a ____. ali iz zdravstvenih ili nekih drugih ra zloga ne moze pisati). JMB 0000000000000. sa prebivali stem u -----. ------------------------------------------------------------------------------2 2 Drugiucesniciiutvrdivanje njihovogidentiteta U slucajevima propisanim Zakonom o notarima. pored stranaka. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. u postupku sastavlj anja notarskih akata moraju ucestvovati i druga lica (ucesnici) ciji identitet notar utvrduje na isti nacin kao i identitet stranaka.

prema zakonima o sudskim postupcima. bez obzira na stepen. il i srodnik po tazbini do drugog stepena. a u pobocnoj liniji do drugog stepena. 36 Clan 82. Svjedok ne moze biti lice zaposleno kod notara.cijelog postupka sastavljanja notarskog akta. lice koje je srodnik notara po krvi u pravoj lin iji. Umjesto svjedoka . Zakona o notarima FBiH. koje je bracni drug notara. punoljet na i poslovno sposobna svjedoka koja izabere stranka. pod uslovom da im zakonom nij e oduzeta mogucnost da budu svjedoci (clan 48. lice koje moze imati neku korist od pravnog posla o kome se sastavlja notarski akt i lice koje je. . oslobodeno duznosti svjedocenja. Zakona o notarima). Sluzbene novine FBiH broj 45/02. moze biti pozvan i koji drugi notar u slucaju kad stranka ne zna ili ne moze pis ati. moraju biti prisutna dva pismena. bez obzira na to da li je brak prestao.

pozvana i prisustvuju u sastavljanju ovog notarskog akta dva pismena. N.. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi pasosa. ul. neozenjen. . a sto ukljucuje citanje i potpisivanje akt a.-----------------------------------------------------------------------------------Stranka H. Notar je duzan sve to naznaciti u zavrsnom dijelu notarskog akta. Gospodin H. ----. punoljetna i poslovno sposobna svjedoka. ----------------------------------------------b) Gospoda D. sa prebivali stem u -----. M. roden 21. a sastoji se u tome da oni moraju biti prisutni prilikom sastavljanja notarskog akta.godine. Na upit notara. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. u ----... (u daljem tekstu: Prodavac).08.3. stranka izjavljuje da je sin XX. izdatog od MUP-a --. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte br. po zanimanju ekonomski tehnicar. ul. ----broj .. sa rokom vazenja do ---. a u sto se uvjerio i ovaj notar. br. br.. JMB 0000000000000. JMB 0000000000000. (u daljem tekstu: Kupac).Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Uloga svjedoka ili drugog notara je ista. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.10. izjavljuje da ne zna da cita i da pise. H. Na upit notara. Na upit notara. P R I m J E R Prisustvo dva svjedoka u slucaju kad stranka ne zna da pise 1.izdatog od MUP-a ---. . od dana ---. (slovima: __) godine u ----. ----broj 3. pa su.. (slovima: __) godine. (slovima: __) godine. roden 08. sa rokom vazenja do ---. na njen prijedlog. i to:-------------------------------------------------------------------------------a) Gospodin N.1949. da je drzavljanin Crne Gore. u ----. po zanimanju ekonomski tehnicar.. D.ul.od dana ---.------------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. rodena 10. Gospodin N. izdate od MUP-a ---.. ----. sa rokom vazenja do ----. H.1945. 1. te oni trebaju potvrditi da je stranka stavila otisak svog prsta na notarski akt. nastanjen u ----. da nije u sr odstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom ... -----br.gdje je i nast anjena ul..1945. stranka izjavljuje da je sin XX. ---.01.01. ---- .. svjedok izjavljuje da je sin XX.. u -----.1961(slovima: __). pismen. od dana ---. po zanimanju ekonomski tehnicar. sa prebivalis tem u -----. roden 21. ozenje n/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.

da je nepismena stranka pred svjedocima stavila otisak prsta i da to potvrduju svjedoci (clan 40 . ---------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. izd atog od MUP-a ---.Na upit notara. neudata. po zanimanju ekonomski tehnicar. Zakona o notarima). te na osnovu licnog saznanja. br. od dana ---. stav 3. svjedok izjavljuje da je kci XX. ----. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom ------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka.br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. sa rokom vazenja do -. da je drzavljanka Crne Gore. pismena. .3. odnosno procitan u prisustvu svjedoka.

. a u sto se uvjerio i ovaj not ar.Imenovani je izjavio da je notar sa sluzbenim s jedistem u . br. ----. roden 21. (u daljem tekstu prodavac). ul. 1. M. te na osnovu licnog saznanja. Gospodin H.P R I m J E R P R I m J E R 2. roden 08. ovaj no tar je utvrdio da na strani drugog notara ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao u svojstvu drugog notara prisustvovati sastavljanju ovog notarskog akta. ----.. ------------------------- .izdatog od MU P-a --. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa.. nastanjen u ----.-----------------------------------------------------------------------------Stranka H.1961. H. ---broj 3. (slovima: __) godine.. u ----.1945.. koji zatim potpisuje i ovaj notar.H stavlja otisak prsta.08. ---. JMB 0000000000000..01.. od dana ---. sa prebivali stem u -----... i to:------------------------------Gospodin N. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. Gospodin N. stranka izjavljuje da je sin XX. H. izdate od MUP-a ---.. sa rokom vazenja do ---. u -----.sa rokom vazenja do --. n eposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.01. u ----. sa rokom vazenja do ----. ---------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i drugog notara. kojeg odobr avaju i pred svjedocima i ovim notarom potpisuju. pa je na njen prijedlog pozvan i prisustvuje sastavljanju ovog notarskog akta drugi notar. ----broj 3. N. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt.. .. ------br.. Na upit notara. ul. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa... o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.ul. br. JMB 0000000000000.1. po zanimanju ekonomski tehnicar. br... (slovima: __) godine.. (slovima: __) godine.------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. roden 21...od dana --. sto prisutni svjed oci potvrduju svojim potpisima na ovom aktu. (u daljem tekstu: kupac). . nakon cega stranke izjavlj uju da je tako postupljeno. od dana ---. a stranka H. izdatog od MUP-a ---. po zanimanju ekonomski tehnicar . a sto je ovom notaru licno poznato. stranka izjavljuje da je sin XX.. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. Na upit notara..1945. izjavljuje da ne zna da cita i pise. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. sa prebiva listem u -----.-------------------------------P R I m J E R Prisustvo drugog notara u slucaju kad stranka ne zna da pise 1..

stav 3. Zakona o notarima CG). u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen. odnosno procitan u prisustvu drugog notara.--------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. da je nepismen a stranka pred drugim notarom stavila otisak prsta i da to potvrduje drugi notar ( clan 40. .

N. ----broj . U slucaju kada je stranka slijepa. nakon cega stran ke izjavljuju daje tako postupljeno. gluve. (u daljem tekstu: Prodavac). gluva. postoji izuzetak od pravil a da se. Za razliku od drugih svjedoka ovo lice moze biti i srodnik slijepe. da je pismeno. (slovima: __) godine. Na upit notara. gluva. gluvo. Nadalje.. ul. po zanimanju ekonomski tehnicar .--------------------------Svjedok u koga stranka ima povjerenje. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. nijemo ili gluvonijemo lice koje je pismeno 1. pismen. Gospodin H. umjesto dva svjedoka. br.od dana ---. svjedok u koga stranka ima povjerenje mora zadovoljav ati i sve druge uslove za svjedoka: da nije zaposlen kod notara. sa rokom vazenja do ---.3. punoljetno i pos lovno sposobno lice. da nije srodnik notar a.H stavlja otisak prsta.01.. ozenjen/ neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.1945. poziva jedan svjedok. Ako je neka stranka slijepa. . H. sto pr isutni drugi notar potvrduje svojim potpisom na ovom aktu. kao i nacin na koji je stranka upoznata sa aktom37. Pored toga. sa prebivalis tem u -----. ---. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. da nema neku korist od notarskog akta. u ----. ----------------------------------------------------------------i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .. nijema ili gluvonijema.. roden 21. notar to mora naznaciti u aktu. stranka takvo lice moze predloziti i ono moze biti svjedok samo pod uslovom da j e ono sposobno da joj predoci cjelokupni sadrzaj akta. Dakle. stranka izjavljuje da je sin XX.. nijeme i gluvonijeme stranke. P R I m J E R Prisustvo svjedoka u kojeg stranka ima povjerenje u slucaju kad je stranka slijepo. a stranka H. pod uslovom ako licno ni je zainteresovano za pravni posao kao predmet notarskog akta. potpisuju. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog drugog notara procitao ovaj a kt.izdate od MUP-a --. nijema ili gluvonijema. JMB 0000000000000. takva stranka ce dati prijedlog notaru da pozove svjedoka u koj eg ima povjerenje i koji je sposoban da joj predoci cjelokupan sadrzaj notarskog akta.. koji zatim potpisuje i ovaj notar.. kojeg odobravaju i pred ovim i drugim notarom N. Ovo je izuzetak od pravila da svjedok ne moze biti u srodstvu sa strankom.

----broj 3. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H. po zanimanju ekonomski tehnicar. Gospodin N.. gluvo lice i da je pismena.. u -----. od dana ---. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. . JMB 0000000000000. ul.01. . i to:----------------------------------------------------------------------------------37 Clan 45. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. Zakona o notarima CG. roden 21... ----. izdatog od MUP-a ---.1945. sa prebivali stem u -----. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju ovog ak ta svjedok u koga stranka ima povjerenje. br. (u daljem tekstu: Kupac).. H. M.2. Na upit notara. stranka izjavljuje da je sin XX. sa rokom vazenja do ---. (slovima: __) godine..

08. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. neozenjen. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. svjedok izjavljuje da je sin H. stav 2. P R I m J E R Slijepo. roden 08. od dana ---. nijemo ili gluvonijemo lice pismeno ili ne i da li se moze potpisati na akt. sa rokom vazenja do ----.1. nastanjen u ----. da je u srod stvu sa prodavcem H. ali da nije licno zainteresovan za ovaj pravni posao. Zakon a o notarima CG).H koji mu je ujak. u ----. Zbog toga se postavlja dilema: da li su uz svjedoka povjerenja potrebna dva svjedoka ili drug i notar ako je gluva stranka nepismena? Smatramo da bi pozivanje dva svjedoka ili drugog notara uz svjedoka povjerenja bilo potrebno radi postizanja potpune sigurnosti u postup ku sastavljanja notarskog akta kada je gluva stranka nepismena (vidi clan 40. Zakona o notarima CG ne pravi ta razlika38. uvjerio se da njegov sadr zaj odgovara volji stranaka.gluvo. jer se u clanu 45. koji je gluvonij emoj stranci predocio i objasnio ovaj akt posebnim znacima sporazumijevanja.H. (slovima: __) godine. po zanimanju ekonomski tehnicar. ----.nijemoiligluvonijemolice. ------br. ---------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao biti svjed ok u sastavljanju ovog notarskog akta.. N. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Gospodin N.1961. a sto prisutni svjedok potvrduje svojim potp isom na ovom aktu. neposrednim pitanjima i preko svjedoka.kojeneznailinemozecitatiipisati . kojeg odobrav aju i pred svjedokom i ovim notarom potpisuju. k oji je takode procitala stranka H. pismen. Na upit notara. br. -------------------------------------------------------------------------Potrebno je voditi racuna o tome da li je slijepo. da je drzavljanin Crne Gore.2.ul. izdatog od MU P-a ---..H.. ----------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog svjedoka procitao ovaj akt. te da je svjedok sposoban da posebnim znacima sporazumijeva nja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje. Zakona o notarima CG). te na osnovu licnog saznanja. gluvo. koji zatim potpisuje i ovaj notar. a koja moze biti veoma znacajna u postupanju notara.

----broj .izdate od MUP-a --. JMB 0000000000000. .. H. ---. br. sa rokom vazenja do ---.od dana ---.3.. Na upit notara. ul.------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 Clan 87. po zanimanju ekonomski tehnicar . ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte... nijemih ili gluvonijemih lica koja znaju citati i koja ne znaju citati. Zakona o notarima F BiH pravi razliku izmedu gluvih.1945. .01. i 88. Gospodin H. (u daljem tekstu: Prodavac). roden 21. stranka izjavljuje da je sin XX. u ----.. (slovima: __) godine. sa prebivalis tem u -----. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore..1..

Na upit notara. roden 08.1945.. roden 08.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 2.. ----.izdatog od MUP-a --. (slovima: __) godine. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.godine. ----. ----broj 3. od dana ---. da je drzavljanin Crne Gore. M. u -----. N. ---. pismen. sa rokom vazenja do -. D.H koji mu je ujak. da je drzavljanin Crne Gore. punoljetna i poslovno spo sobna svjedoka:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gospodin N.gdje je i nasta njena ul. Na upit notara. izdatog od MU P-a ---. nastanjen u ----.ul. br..1961(slovima: __). br.10. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -----------------------------------------------------------------Gospoda D.. da je drzavljanka Crne Gore. po zanimanju ekonomski tehnicar.1. svjedok izjavljuje da je sin XX.08. stranka izjavljuje da je sin XX. br.1961. ul. e u ----. ovaj notar j e utvrdio da na . Na upit notara. roden 21. sa rokom vazenja do ----. izdatog od MUP-a ---. po zanimanju ekonomski tehnicar.. od dana ---. sa rokom vazenja do ---. neozenjen. svjedok izjavljuje da je sin H.1. nastanjen u -----ul.. ali da nije licno zaintersovan za ovaj pravni posao.br.01. pismen. po za nimanju ekonomski tehnicar. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. N. sa rokom vazenja do ----. (u daljem tekstu: Kupac).. u ----. svjedok izjavljuje da je kci XX. neozenjen. od dana ---. (slovima: __) godine.. H. u ----..3. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. Gospodin N. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. izdatog o d MUP-a ---.08. (slovima: __) godin. ------br. ----------------------Pored svjedoka od povjerenja pozvana su i dva pismena.1949. ------br. te na osnovu licnog saznanja. br. da je u srod stvu sa prodavcem H. od dana ---.H. ----. rodena 10. gluvo lice i da je nepismena. pismena. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju o vog akta svjedok u koga stranka ima povjerenje:---------------------------------------------------------------------------------Gospodin N. neudata. po zanimanju ekonomski tehnicar. sa prebivali stem u -----. Na upit notara. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. JMB 0000000000000.. .. ----.

a koji je gluvoj stranci XY p osebnim znacima predocio i objasnio akt. koji zatim potpisuje i ovaj notar. stav 2. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt.strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnositi zbog kojih ne bi mogli biti svje doci u sastavljanju ovog notarskog akta. n eposrednim pitanjima i preko svjedoka AA u koga stranka ima povjerenje. . ------------------------------------------------------------------------- . kojeg odobravaju i pred svjedocima i ovim notar om potpisuju. a stranka___ stavlja otisak prsta. sto prisutni svjedoci potvrduju svojim potpis om na ovom aktu. -------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji str anaka.Zakona o notarima CG). te da je svjedok od povjerenja sposoban da posebnim znacima sporazumijavanja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje.

od dana________. Zakona o notarima CG. ------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju u zavrsnom dijelu akta notar je duzan na znaciti da je stranci preveden tekst akta (clan 46. nastanjena u Podgor ici ul. za potrebe sastavljanja ovog nota rskog zapisa pozvana i prisustvuje sudski tumac za slovenacki jezik gospodica Maja Ilic. da su sadrzaj ovo g akta razumjele. (u daljem tekstu: sudski tum ac)-------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje Ministarstva pravde Crne Gore. sa rokom vazenja do________. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac koji potvrduje da je postupljeno kao naprijed i ovaj nota r. izdatu od MUP-a Crne Gore.01 . P R I m J E R Notar je ovu ispravu procitao strankama uprisustvunaprijednaznacenogsudskogtumac a. -------------------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. Iz razgovora o situaciji ovaj notar je ustanovio da gospoda CD ne vlada crnogors kim jezikom.1965. koji je sacinio ovaj notar. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Sudski tumac je obligatorno ucesnik u postupku sastavljanja notarskog akta kada neka od stranaka ne razumije jezik na kome se sastavlja akt ili ako to stranka zahtij eva. ------------------------------------------------Notar je ispitao i uvjerio se da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i o kolnosti zbog kojih ne bi mogao ucestvovati u sastavljanju ovog notarskog akta. kojim je gospodica Maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik.___.2. rodena 01. ali se od toga odustalo. te je. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. a na kraju akta notar mora naznaciti da je ucesniku preveden tekst akta39. te ga slobodnom voljom odobravaju i pred ovim notarem potpisuju. neposrednim pit anjima uz sudjelovanje naznacenog sudskog tumaca se uvjerio da sadrzaj ovog akta odgova ra volji stranaka. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. od_____. ---------------39 Clan 46. kojijestranciC D preveocjelokupnitekstovogaktanaslovenackijezik. br. (prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). te okolnosti se moraju naznaciti u aktu. JMB_____.______. a koji dokument se u ovjerenom prepisu. pa su stranke izjavile da je tako postupljeno. prilaze uz ovaj izvornik. P R I m J E R Formulacija u uvodnom dijelu akta kada se poziva sudski tumac. . broj______. u Ljubljani. Zakona o notarima CG).

.

Kao najstrozu formu pravnog posla. izjavama vo lje i cinjenicama koje sastavlja notar u propisanoj formi i postupku. izvrsna isprava. Obaveznost forme zapisa. a kojeg Za kon (clan 5. Notarski zapis je akt koji u strogo propisanoj formi (clan 35. Notarski zapis Pojam notarskog zapisa. kao neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. a koji ujedno imaju punu dokaznu snagu javne isprave o i zjavama datim pred notarom. time se postize veci stepen pravne sigurnosti u pravnom prometu. ima i materijalnu autenticnost j avne isprave (tzv. Zapis je najznacajnija vrsta notarskih akata. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere)40. tj. u Zakonom propisanoj proceduri. Vaznost notarskog zapisa i zapisa o potvrdi pri vatne isprave ogleda se i u tome da on moze biti. Zakona o notarima CG) i postupku (c lan 44. 49. Zakona o notarima CG) sastavlja u cijelosti notar u okviru sluzbenih ovlas cenja. puna dokazna snaga javne isprave). te zapis o potvrdi privatne isprave. Zbog toga je ova forma propisana kao obavezna kod vaznih po slova za koje se opredijelio zakonodavac. U daljem tekstu ovog rada obradivace se notarski zapis.Treci dio: Vrste notarskih akata Kao sto je vec ranije istaknuto. potvrduje not ar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. potvrde o cinjenicama koje. pod Zakonom odredenim uslovima (clan 53. notarski akti su javne isprave o pravnim poslov ima. u okviru svoje nadleznosti. koji je Zakonom izjednacen sa notarskim zapisom41. 1. jer se njime potvrduje i sadrzi na pravnog posla.-43. Zakon je za odredene pravne poslove izricito propisao obavezu da se moraju saciniti u formi notarskog zapisa . izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i zapis o potvrdi priva tne isprave). njegova forma i sadrzina. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (n otarski zapisnik). pored formalne. ureduju javni registri i sl. kao i razliciti prav ni poslovi za koje je Zakonom propisana obavezna forma notarskog zapisa. Notar mora postupati. najznacajniji su akti koji se ticu pravnih poslova i iz java volje(notarski zapisi). Zakona o notarima CG). Zakona o notarima CG) definise kao akt o pravnim poslovima. Sastavljanje takvih notarskih akata ne znaci puko pisanje te ksta isprave i ovjeravanje nego ukljucuje i postupak poducavanja i savjetovanja stran aka. Isti postupak se mora primijeniti i kod zapisa o potvrdi p rivatne isprave. Od svih notarskih akata. Otuda ova vrsta notarskog akta.

38 . 41 Clan 50.-70.40 Clanovi 50. i 50. a Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG.

Licno ime. pa time i notarskog zapisa. 22. za pojedine pravne p oslove forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave moze biti predviden a i drugim zakonima. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica i lica koja nemaju poslovnu sposobnost. sam teks t Zakona ima odredbe o sadrzaju notarskog zapisa. datum i vrijeme sastavljanja notarskog zapisa. Ovo ce se u praksi cesto desavati. takode. Sadrzaj notarskog zapisa. koje su obavezujuce prilikom njegovog s acinjavanja44. adresu i jedinstveni maticni broj ucesnika .1. Ako takvi pravni poslovi ne budu sacinjeni u zahtijevanoj formi. pravni poslovi ciji je predmet prenos ili sticanje svojine ili drugih stvarnih p rava na nepokretnostima. mogu biti izvrsne isprave43. tekst pravnog posla i zavrsni dio. ugovori o raspodjeli i ustupanju imovine za zivota. ugovori o kupovini sa zadrzavanjem prava svojine. Mjesto. onda oni nece proizvoditi pravno dejstvo 42. Obavezni elementi sadrzaja notarskog zapisa bi se mogli podijeliti na tri dijela : uvodni dio. Pored toga. U formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave sacinjavaju se slje deci pravni poslovi: bracni ugovori i ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. Notarski zapis ili. zapisa o potvrdi privatne isprave. i stranke mogu da zahtijevaju formu notarskog zapisa i za druge pravne poslove za koje nije predvidena obavezna forma zapisa. Zakon o notarima CG (clan 35. a sto je vec naprijed i istaknuto. Pored naprijed naznacenog odredenja u Zakonu o notarima CG.) i Pravilnik o radu notara CG (clan 20. Uvodni dio Uvodni dio treba da sadrzi: Licno ime notara. a narocito kod onih poslova koji. datum i mjesto rodenja. 2.) propisali su tehniku sastavljanja i oznacavanja notarskih akata. obecanja poklona i ugovori o poklonima u slucaju smrti. ugovori o dozivotnom izdrzav anju i nasljednicke izjave. njegovo sjediste i izjavu da postupa u svojstvu notara. ako budu sacinjeni u formi not arskog zapisa i uz ispunjenje drugih uslova. ciji su predmeti nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . sa njime izjednacenog.-43.

Broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet i naziv organa koji je izdao is pravu. 42 Clan 51. njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika. Zakona o notarima 44 Clan 50. Zakona o notarima CG 43 Clan 53.(stranaka i drugih ucesnika). a za pravno lice njegov naziv i sjediste. broj rjesenja o upisu u registar. licno i me i adresu njegovog zastupnika. Zakona o notarima .

propisano da se u Katastru nepokretnosti..1. drzavljanin Crne Gore. te konstataciju notara da su stranke sposobne i ovlastene za predu zimanje odredenog pravnog posla. koji je upisan u poslovnom Registru. propisano je da se u Upisnik o notarskim zapisima i za pisnicima UZZ upisuje i zanimanje fizickog lica). Gospodin AB. Dana 14./07. ul. na osnovu njihovih izjava volje. od dana _______. ul. t akode. uvodni dio moze sadrzavati naznaku isprava koji se prilazu kao i odredene poduke i upozorenja. UZZ broj: 15/2009.za sebe licno ili kao zastupnici-punomocnici odredenih lica u cije ime se pravni po sao preduzima. pored imena i prezimena za fizicko lice. izdatu od mUP-a Crne Gore. Obala br. te navesti isprave odnosno osnove ovlascenja za zastupanje (punomocje. ozenjen._______broj______. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. po zanimanju menadzer. Sastavni dio uvodnog dijela su i podaci o oznacavanju notarskog akta iz Pravilni ka o radu notara. Obala br. preda mnom. br.10.. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. 90. u 11 (jedanae st) casova. za provodenje notarskog zapisa u javnim registrima (tako je u cl. datum izdavanja i izdavaoca). a koji izjavljuje da je: sin A. JmB____ _____. nastanjen u Podgorici ul. upisuje i ime jednog roditelja. neki drugi zakoni propisuju i druge podatke potrebne npr. a sto se mora naznaciti u samome notarskom aktu.Treci dio: Vrste notarskih akata Pored tih obaveznih podataka propisanih Zakonom o notarima. sa zahtjevom da. Ovi akt i se obavezno prilazu uz izvornik. rjesenje centra za socijalni rad itd.2009g.C. (u daljem teks . Iza podataka o identifikaciji stranaka nuzno je naznaciti u kom svojstvu nastupa ju . roden dana_______u Podgorici.G. njihov broj. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------------1. Pravilnikom o radu notara u clanu 27. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepok retnosti Sluzbeni list R. P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka lica od kojih jedno ne zn a sluzbeni jezik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. 29.1. sacinim notar skizapis ugovoraoprodaji. sa prebivalistem u Podgorici. broj____ _. sa rokom vazenja do____. (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). a za pravno lice maticni broj.

_izdatu od mUP-a Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. rodena dana_____u Ljubljani. od dana________. a koja izjavljuje da je: kci . drzavljanka Crne Gore. sa rokom vazenja do________. broj____ _. JmB___ _____.tu: Prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. sa prebivalistem u Podgorici. Gospoda CD.

2009.1. br. te je. broj______. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------UGOVOR O PRODAJI P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka i pravna lica.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). rodena 01. koji je sacinio ovaj notar.1.01. Notarski zapis B. u Ljubljani. Obala br. sa zahtjevom da. . JmB_____.___. Podgorica. od_____. godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). nastanjena na adresi ul. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. ul.-----------------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta.______. izdatu od mUP-a Crne Gore. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. sa rokom vazenja do________. objasnio im prav ne domete i posljedice njihovih izjava. na osnovu njihovih izjava volje. po zanimanju frizerka. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u L K. Obala br.1965.. s tim da pravno lice zastupa punomocnik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. ali se od toga odustalo. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. preda mnom. n astanjena u Podgorici. ul. (u dalj em tekstu: sudski tumac)-------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. UZZ broj:15/2009.10. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu. u 11 (j edanaest) casova. prilaze uz ovaj izvornik. za sastavljanje o vog notarskog zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic . na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke.________.1. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.(u daljem tekstu: Kupac)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospoda CD ne vlad a crnogorskim jezikom. ul. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pr avnog posla. od dana________. kojim je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. udata. Dana 14.

drzavl janin Crne Gore. ul. od dana 15. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. Gospodin Dinic (Zlatko) Dejan. (slovima: ___). JmBG 2012946000000.1. godine (dvadeseti decembar h iljadu devetstotinacetrdesetseste godine) u Podgorici. ozenjen. istovremeno su pristupila slijedeca lica: --------------------------------1.12. ---------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . izdate od mUP-a Crne Gore. roden 20.2006.( u daljem tekstu:Hipotekarni duznik).05.g. po zanimanju gradevinski tehnicar.sacinim notarski zapis ugovora o hipoteci.. Deseta br. sa rokom vazenja trajno.1946. pema vlastitoj izjavi. broj 05XYC . ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.

-------------------Ovlastenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocauovom notarskom zapisuovajnotarjeutvrdio uvidomuotpravakizvornikaPunomocja. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. od dana 14 . od ____.---------------------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Registru nije bilo promjena.godine(slovima: ___). po zanimanju dipl. maticn i registarski broj subjekta upisa 1-273 ___.10. pravnik.1960.9.g. Podgorica.08.uformi notarskogzapisa. sa sjedistem u Podgorici. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla..(slovima:prvog august a hiljadudevetstotinasezdesete godine). te iz istog utvrdio naprijed naz nacene podatke za hipotekarnog povjerioca.akoje punomocjeseprilazeuzo vajizvornik nakonstojeprocitana strankama ----------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. JmB 010853000000. godine(slovima: ___). u Podgorici.2014.08. Peta br. Prva br. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. objasnio im p ravne domete i posljedice.----------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a.2004. sa rokom vazenja do 14.podbrojemUZZ-31/09 .odstrane notaraXY. te se uvjerio u pravu volju stranaka. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanje ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca. izdate od strane mUP-a Crne Gore. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -------------------------------------------3. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju. broj 04BTH6377.ul Prvabr 2 . rodena 01.d. ul... sa prebivalistem i adresom u Podgorici. broj_____. koju zastupa zaposlenik-punomocnik AA.Treci dio: Vrste notarskih akata 2 BANKA______ a. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgor ici. te ustanovio da su sposobne i ovlastene za preduzimanje ovog pravn og posla. sud Podgorica (udaljemtekstu:Hipotekarnipovjerila c).kojejesacinjeno dana01 09 2009godine. Nadalje. sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. kao i to da je naznacenu punomocje potpisalo ovlasceno lice. ul. koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prila ze uz ovaj izvornik.08. Tekst pravnog posla .

Po red toga.U ovom dijelu notarskog akta unose se izjave volja ugovornih strana kojima se ze li postici odredeni cilj. notar je duzan vo diti racuna o potrebnim podukama i upozorenjima strankama. Detaljnije o ovome ce biti govora u dijelu ovog rada koji se odnosi na no tarske zapise pojedinih pravnih poslova. tu dolazi narocito do izrazaj a primjena odredbi materijalnog prava koje se odnose na konkretni pravni posao. u vezi sa izjavama volja o preduzimajucem pravnom poslu. odnosno preduzimajuci pravni posao. . koje unosi u notarski akt. a u skladu sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu postupak sacinjavanja nota rskih akata.

). potpisuju u prisustvu notara. -----------------U Podgorici. iznos_________. U zavrsnom dijelu isprave mogu biti unesene poduke i upozorenja. naznaku da je stranci koja ne zna sluzbeni jezik. kao takav. Zavrsni dio isprave Zakon o notarima CG navodi da notarski zapis nuzno mora da sadrzi i sljedece ele mente: izjavu da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da su saglasni sa zapis om koji je sastavio notar. u 11 .--------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao strankama ovaj akt. Napomena: Mjesto.4. mjesto.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godi ne). gluva. stav 3. nakon cega je ovaj akt potpisao i ovaj notar. datum i vrijeme sastavljanja obavezan je element sadrzaja nota rskog zapisa. ko ji. potpisi ucesnika i notara. te pecat i stambilj notara (clan 40). koji se moze naznaciti u uvodnom ili u zavrsnom dijelu ili na oba mjesta . nijema ili gluvonijema) upoznata sa sa drzinom akta (clan 45. datum i vrijeme sastavljanja notarskog akta. nakon cega stranke izjavljuju da je tako postupl jeno. Zavrsni dio isprave 4.10. a na sli jedeci nacin:_ tar. nacin na koji je stranka (slijepa.). te se neposrednim pitanjima uvjerio da sad rzaj ovog notarskog zapisa odgovara njihovoj volji. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.) . preveden tekst akta (clan 46. br. iznos naplacene naknade i troskova (clan 127.______. biljesku o tome kad i kome je notar izdao otpravak akta. dana 14. P R I m J E R Zavrsni dio isprave Od ovog notarskog zapisa dobijaju:--------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimalac (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) ---------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1)-------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi.

(jedanaest) casova. pecat i stambilj notara) .------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac: Drinic marko (potpis) Poklonoprimac: Drinic milan (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.

a pra vne cinjenice neposredni izvor raznovrsnih pravnih dejstava u pravnom zivotu. koje svako dnevno nastaju.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1. 1 1 Ugovorkaopravniposao Ugovori predstavljaju najvazniji izvor obligacionih odnosa i zauzimaju narocito mjesto u obligacionom pravu. Samim tim. u pravilu. Karakteristike svih obligacion ih odnosa. Obligacioni odnosi nastaju najcesce na osnovu ljudski h radnji. dovoljno j e da ugovor ocijenimo kao najvazniji izvor obligacija. ucesnici u obligacionim odn osima su ravnopravni. Shva tanje da obligacionopravni odnosi nastaju jedino iz ugovora i zakona. kao izvora obligacija. gasenje. imovinska prava i obaveze. Karakteristika modernog poslovanja je porast narocito broja i vrsta usluga (finansijski sektor i sektor osiguranja.). previse je usko i previse uopsteno. najveci broj otpada na one cija je osnova ugovor. svakako. Nastanak. odnosno ponasanja. informatika i programiranje. a sama prava su zasticena imovinskom sankcijom. sluze razmjeni roba (stvari) i usluga. Ugovori. Prema strukturi Zakona o obligacionim odnosima. proiz vode navedene pravne posljedice (dejstva. prenosivi su. Pravne cinjenice pomocu odredenja sadrzanog u Zakonu. uzrok uje se pravnim cinjenicama. koje nazivamo imenovanim ugovorima. Potreba savremene ekonomije je veca od Zakonom regulisanih mogucnosti obligacionih ugovora. Od ukupnog broja obligacija. Pravne cinjenice se dijele na prir odne dogadaje i ljudske radnje. izmjena subjektivnih prava i pravnih situacija. sticanjem bez osnova. prouzrokovanjem stete (delikt). Ugovor je . prenos. kao predmet tih odnosa. relativno su dejstvo. mogu se ustano viti pojedine osnov nastanka obligacionih odnosa. koje moze biti protivpravno (delikti) ili saglasno pr avu (ugovori i drugi pravni poslovi)45. tako da dolazi do nastanka ugovora koji nisu navedeni u samome Zakonu. Obligacioni odnosi nastaju iz ugovo ra. Pravni sistem sadrzi pojedine Zakonom regulisane ugovore. jednostranom izjavom volje i drugih Zakonom utvrdenih cinjenica. Najvazniji izvor obligacioni h odnosa. ucinke). Moglo bi se reci da je zakon posredan. Zakonom neregulisane ugovore nazivamo neimenovani m ugovorima. transport. t uristicki aranzmani itd. poslovodstvom bez naloga. predstavljaju ugovori i delikti. telekomunikacije. Izvori obligacionih odnosa Izvori obligacionopravnog odnosa su pravne cinjenice i skupovi pravnih cinjenica za cije nastupanje objektivno pravo vezuje nastanak obligacionopravnih odnosa.

159. str. g od. 44 . Beograd 1996.45 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic. Uvod u gradansko pravo.

1. Izvori obligacionih odnosa dvostrani pravni posao, kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da ce drugoj st rani nesto odredeno izvrsiti- bilo dati, dopustiti ili uciniti, odnosno nesto odredeno prop ustiti, a druga strana sve to prihvata, uz naknadu ili bez nje. Za svaki ugovor neophodno je postojanje najmanje dvije strane, koje se nazivaju ugovornim stranama (kontrahenti, ugovorn ici). Ugovor predstavlja izjavu volja, ucinjene s namjerom proizvodenja neke pravne posljedice. Da bi se postigao odredeni pravni efekat, izjave volja moraju biti s aglasne i usmjerene na postizanje zeljenog cilja. Dakle, ugovor nastaje na osnovu slobod no i saglasno izjavljenih volja poslovno sposobnih lica, a ne na osnovu zakona. Izjavljena vol ja mora biti pravno relevantna. Volja je pravno relevantna kad se ugovore prava i o baveze koje su obje strane zeljele i bile svjesne ili su morale biti svjesne njihove pr avne posljedice. teorija volje i teorija izjave daje nam odgovor na pitanje koja volja je pravno relevantna. Rezultati ovih teorija su medusobno potpuno razliciti. Zakon o obligacionim odno sima slijedi teoriju izjave46 (sklapanje ugovora), ali u nekim slucajevima prihvata r jesenja teorije volje47 (relativno nistavi pravni poslovi). Prema zakonskoj formulaciji, ugovor je sklopljen kada se ugovorne strane sporazu me o bitnim sastojcima ugovora (essentalia negotii). Nas zakon, a ni drugi inostran i zakoni, ne sadrzi definiciju sta je to bitan sastojak ugovora. Bitni sastojci ugovora su minimalni sastojci neophodni za postojanje ugovora. Oni u pravilu zavise od vrste ugovora, kao, naprimjer, prodaja, zajam, zakup, poklon itd. Bitni sastojci ugovora mogu b iti objektivni, koje odreduje Zakon48, i subjektivni, koje odreduju same ugovorne st rane49. Subjektivni sastojci ugovora ne predstavljaju nuzne uslove nastanka ugovora, ali za jednu ugovornu stranu predstavljaju vazan elemenat ugovora, bez kojeg ne zeli sklopiti ugovor. Nuzno je da se ugovorne strane sloze o uslovima i da ih kao bitne ugovor e. Objektivne sastojke ugovora nije potrebno dokazivati u slucaju spora, dok subjek tivne elemente mora dokazivati ona strana koja tvrdi da su oni ugovoreni. Pored bitnih sastojaka, postoje i prirodni, kao i sporedni sastojci ugovora. Prirodni sastojci cine sast avni dio ugovora, bez obzira da li su dogovoreni ili ne. Odgovornost prodavca za mate rijalne i pravne nedostatke predstavlja tipican primjer prirodnih sastojka ugovora. Spor edni sastojci ugovora (accidentalia negotii) su oni koje ugovorne strane, na osnovu s lobode

ugovaranja, mogu dogovoriti. Sporedni sastojci vaze samo onda kada ih strane ugo vore, npr. ugovorna kazna kod neispunjenja ili zakasnjenja u ispunjenju nenovcane obav eze. Ugovorne strane mogu svoja prava i obaveze urediti kako to njima najbolje odgova ra u skladu sa zakonom. Ugovori se, u pravilu, temelje na nacelu dispozitivnosti50. 46 Clan 19. ZOO CG: Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane sporazumjele o bitnim elementima ugovora . 47 teorija volje je prihvacena kod mana volje: zablude, prijetnje, prevare ili p risile. Clan 95. ZOO CG tumacenje ugovora. 48 Npr. kod kupoprodaje clan 463. ZOO CG odreduje da predmet i cijena cine bitne sastojke ugovora. 49 Npr. kod ugovora o zajmu, pored zakonske obaveze zajmodavca da preda zamjenjl jivu stvar u svojinu zajmoprimca, uz obavezu vracanja, i subjektivno odredenje da sacine ugovor u pis anoj formi. 50 Abedin Bikic, Obligaciono pravo opci dio, Sarajevo 2004. god, str. 70.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1 2 Pravna dejstvaugovora Ugovor proizvodi sva ona pravna dejstva koja proizvode pravni poslovi uopste. U oblasti obligacionog prava ugovorom se postizu tri razlicita pravna dejstva. Najprije se ugovorom mogu stvoriti obligacije. Kada se govori o izvorima obligacija, najcesce se misl i na ovo dejstvo, jer su oni u ovom segmentu i najinteresantniji. Kao drugo, pomoc u ugovora se moze postici i dejstvo koje se ogleda u izmjeni neke vec postojece obligacije . to je slucaj kada izmedu ugovornih strana postoji obligacioni odnos koji je nastao bilo iz kog izvora, pa ga strane svojim nekim novim ugovorom zele u necemu promijeniti. Na kraju, kao trece dejstvo, ugovorom se u obligacionom pravu moze postici i dejstv o gasenja jedne vec stvorene obligacije. to su ugovori kojima se duznik oslobada obaveze, cime se postize gasenje obligacije51. Pored navedenih osnovnih dejstava, ugovorom se u oblasti gradanskog prava mogu p ostici i neka druga dejstva. tako, naprimjer, u francuskom pravu ugovorom se moze stica ti svojina i to samom cinjenicom sklapanja ugovora bez predaje stvari. Na ovaj naci n ugovor proizvodi i stvarnopravna dejstva, pa stoga neki autori ovakve ugovore na zivaju stvarnim ugovorima. U nasem pravu ovo nije moguce, zbog toga sto se kod nas svoj ina stice (derivativnim putem) samo ako, pored osnova sticanja, postoji i predaja st vari, odnosno, ako se radi o nepokretnostima, upisom u katastar nepokretnosti52. 1 3 Opstiuslovisklapanja obligacionihugovora Obligacioni ugovori nastaju saglasnim izjavama volja ugovornih strana, koje proi zvode pravno dejstvo nastanka, prestanka, prenosa ili izmjene postojecih subjektivnih prava. Prema opstim pravilima, izjava volje mora biti data od lica koje ima potrebnu po slovnu sposobnost, da je ozbiljna i data u namjeri proizvodenja pravnog ucinka, slobodn a i u potrebnoj formi, ako zakon to zahtijeva. Zeljeni pravni ucinci moraju biti u skladu sa Ustavnim nacelima, imperativnim normama i drustvenim moralom, a ukoliko to nije slucaj, postoji znacajan nedostatak, koji cini pravni posao nevazecim. Da b i jedan ugovor imao svojstvo obligacionog ugovora, on mora ispunjavati sljedece pretpost avke: 1. 2. 3. 4. 5. 51 da ugovorne strane posjeduju potrebnu poslovnu sposobnost: da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana; da postoji predmet ugovora; da postoji dozvoljeni osnov obavezivanja iz ugovora, potrebna forma ugovora kao poseban uslov kod odredenih ugovora. Zivomir S. Dordevic/Vladan S. Stankovic, Obligaciono pravo, Opsti dio, Beogra

d 1976., str. 128. 52 Clan 84. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, Sluzbeni list CG, broj 19/09.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla je imperativna zakonska odredba53, po kojoj notar mora postupati u postupku sastavljanja notarskih akata , a takode proizilazi iz materijalnog prava. tako npr. testament moze saciniti lic e sa navrsenih petnaest godina zivota i koje je sposobno za rasudivanje. Notar je ovl ascen da odbije preduzimanje radnje ako zbog maloljetstva ili nekog drugog zakonskog razl oga stranka ne moze punovazno zakljucivati pravne poslove54. Notar ce odbiti sastavl janje akta, pored insistiranja stranaka, u svim slucajevima kada je zakonom izricito z abranjeno sklapanje odredenog pravnog posla. tu nema mjesta davanja poduka i upozorenja od strane notara, nego je notar duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje. 2 1 Sposobnost ugovornih strana Da bi subjekti prava svojim izjavama volja mogli proizvoditi pravne ucinke, tj. sudjelovati u obligacionim odnosima, nuzno je postojanje odredene sposobnosti tih subjekata. ta sposobnost se dijeli na: pravnu sposobnost i poslovnu sposobnost. 2 2 Pravnasposobnost Subjekti ili lica u pravu mogu se definisati kao nosioci pravne sposobnosti, pos ebnog pravnog kvaliteta koji cini podobnost da se bude imalac prava i obaveza (vlasnik , povjerilac, duznik, nasljednik itd.). Da bi neko lice postalo pravnim subjektom, dovoljno je postojanje pravne sposobnosti tog lica. Dakle, svaki pravni subjekt posjeduje pr avnu sposobnost, tj. sposobnost da ima prava i obaveze55. Postoje dvije vrste pravnih subjekata: ljudi kao pojedinci (fizicka lica) i odredene ljudske zajednice (organizacije) s nabdjevene pravnom sposobnoscu, koje nazivamo pravnim licima. U pravilu, pravna sposobnost za fizicka lica nastaje rodenjem, a za pravna lica registracijom56. Ugovore mogu sklapati svi subjekti prava pod odredenim pretpostavkama. Ugovore mogu sklapati pojedinci, kako to Zakon o obligacionim odnosima za fizicka lica kaze, kao i pravna lica, i to sve vrste pravnih lica. Da bi se svojim izjavama volje stvarala prava i oba veze, potrebno je prethodno imati sposobnost subjekta prava. Dakle, poslovna sposobnos t nuzno pretpostavlja postojanje pravne sposobnosti. Subjekt prava moze, ali i ne mora imati poslovnu sposobnost, dok postojanje pravne sposobnosti ne pretpostavlja nu zno postojanje i poslovne sposobnosti. Postojanje pravne i poslovne sposobnosti je r egulisano imperativnim normama, tako da zainteresovani subjekti ne mogu uticati na njihovu izmjenu ili primjenu.

53 Clan 44. i clan 47. Zakona o notarima Crne Gore. Clan 80. stav 1. Zakona o no tarima FBiH. 54 Clan 27. stav 1. tacka 3. Zakona o notarima CG. 55 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 51. 56 Izuzeci: nasciturus, sudsko proglasenje nestalog lica za umrlo, ortacko drust vo, priznavanje procesne sposobnosti prije upisa u odredene registre.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 2 3 Poslovnasposobnost Poslovna sposobnost se moze definisati kao sposobnost sklapanja pravnih poslova (ugovora). Pod sposobnoscu sklapanja pravnih poslova podrazumijeva se sposobnost izjave volje koja proizvodi gradanskopravne ucinke (nastanak, prenos, promjenu ili pres tanak subjektivnih gradanskih prava). to, naprimjer, poslovna sposobnost znaci sposobn ost sklopiti kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, saciniti testament, odreci se nekog prava itd. Dakle, poslovna sposobnost predstavlja sposobnost proizvodenja pravne posljedice57. Poslovnu sposobnost dijelimo na: potpunu poslovnu sposobnost, ogra nicenu poslovnu sposobnost i potpunu poslovnu nesposobnost. 2 3 1 Potpunaposlovnasposobnost Fizicko lice, u vezi sa poslovnom sposobnoscu, ili je potpuno poslovno sposobno, ili ograniceno (djelimicno) sposobno, ili potpuno poslovno nesposobno. Potpuna poslo vna sposobnost stice se punoljetstvom ili sklapanjem braka prije punoljetstva u skla du sa zakonom. Punoljetnim postaje lice koje je navrsilo 18 godina zivota58. Poslov nu sposobnost moze steci i maloljetno lice, ali starije od 16 godina sklapanjem braka uz dozvo lu suda59. O ovom nacinu sticanja poslovne sposobnosti odlucuje sud u vanparnicnom postupku, na prijedlog maloljetnog lica, uzimajuci u obzir njegovu dusevnu zrelo st. Za sklapanje punovaznog ugovora potrebno je da ugovarac ima poslovnu sposobnost koj a se trazi za sklapanje tog ugovora60. Sticanjem neogranicene (pune) poslovne spos obnosti, to lice se pravno osamostaljuje. Puna poslovna sposobnost je po svom karakteru o psta i potpuna. Opsta, jer neko lice stice pravo na sklapanje svih pravnih poslova, a potpuna, jer to znaci da ove poslove sklapa neko lice bez saglasnosti zakonskog zastupnik a ili organa starateljstva. Maloljetnik sa petnaest godina zivota moze, bez saglasnosti svog zakonskog zastu pnika, samostalno stupiti u radni odnos i samostalno raspolagati zaradom61. Ova sposobn ost se naziva radna sposobnost. Maloljetnik sa navrsenom petnaestom godinom zivota, pod uslovom da je sposoban rasudivati, dobiva aktivnu testamentarnu sposobnost62 . Lica mlada od petnaest godina ne mogu saciniti testament ni uz pomoc svojih zako nskih zastupnika, jer se testament moze saciniti samo licno. Pravna lica mogu sklapati ugovore u pravnom prometu u okviru svoje pravne sposob nosti. Ugovori sklopljeni protivno ovome, nemaju svoje pravno dejstvo, a savjesna stran a moze zahtijevati naknadu stete koju je pretrpjela usljed sklapanja ugovora koji

nema pravno dejstvo. Pravna lica imaju specijalnu poslovnu sposobnost, odredenu priro dom 57 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 57. 58 Clan 13. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 1. i 2. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije BiH, broj 35/0 5. i 41/05.). 59 Clan 13. stav 2. u vezi sa clanom 24. stav 2, Porodicnog zakona Crne Gore, Sl uzbeni list RCG 1/07. 60 Stav 1. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 61 Clan 66 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07 62 Clan 61 Zakona o nasljedivanju, Sluzbeni list CG, 74/08. Clan 62. Zakona o na sljedivanju SR BiH potrebno je da ima sesnaest godina zivota, Sluzbeni list SR BiH 7/80, 51/80.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla djelatnosti i ciljem radi cijeg ostvarenja su osnovana. Bivsim zakonom o obligac ionim odnosima postavlja se opste pravilo kojim se odreduje da pravna lica mogu sklapa ti ugovore u okviru svoje pravne sposobnosti. Ugovori sklopljeni protivno ovom prav ilu, ne proizvode pravne ucinke (clan 54. ZOO bivse SFRJ). U novonastalim drzavama ov o pravilo se derogira drugim posebnim zakonima, kao, naprimjer, Zakonom o privredn im drustvima / preduzecima, odredenjem da pravni posao sklopljen van obima pravne sposobnosti pravne osobe, ostaje na snazi (clan 9. Zakona o privrednim drustvima F BiH). Pravna teorija, tzv. ultra vires, koja dolazi iz common law pravnih sistem a, napustena je i u pravu Evropske unije63. 2 3 2 Ogranicenaposlovnasposobnost Fizicko lice u crnogorskom zakonodavstvu moze biti potpuno poslovno sposobno ili ograniceno poslovno sposobno, a potpuno poslovno nesposobno samo u slucajevima kada mu je potpuno oduzeta poslovna sposobnost odlukom suda u vanparnicnom postu pku64. Dijete koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota, prema novim zakonskim rjesenjima, moze samostalno preduzimati pravne poslove kojima ne stice ni prava ni obaveze i pravne poslove malog znacaja65. Ostale pravne poslove takva lica mogu preduzimati samo preko zakonskog zastupnika ili staratelja, a u nekim slucajevima je potrebn o odobrenje organa starateljstva. Fizicka lica koja su navrsila cetrnaest godina zivota takode imaju ogranicenu poslovnu sposobnost66, a ona se jos nazivaju i st arijim maloljetnicima. takva lica mogu bez saglasnosti (dozvole ili odobrenja) svog zak onskog zastupnika ili staratelja sklapati samo one pravne poslove cije im je sklapanje Zakonom dopusteno67. Ograniceno poslovno sposobna lica sa navrsenih cetrnaest godina zivota mogu potpuno samostalno i bez icije saglasnosti sklapati poslove manjeg z nacaja i poslove kojima ne sticu ni prava ni obaveze. Koji su poslovi manjeg znacaja, f akticko je pitanje, koje se procjenjuje u svakom pojedinacnom slucaju. Pravne poslove ve ceg znacaja, odnosno ostale pravne poslove koji ne spadaju u poslove manjeg znacaja i poslove kojima se ne sticu ni prava ni obaveze, mogu sklapati lica sa navrsenih cetrnaes t godina zivota, uz prethodnu ili naknadnu saglasnost svog zakonskog zastupnika. Z akonskom zastupniku, odnosno staratelju, za poslove veceg znacaja koji prelaze okvire redovnog poslovanja i upravljanja, tj. za otudenje ili opterecenje nepokretne st vari, te vrednije pokretne stvari i prava iz imovine djeteta, potrebno je odobrenje organ a starateljstva. Zakonski zastupnik, odnosno staratelj, bez prethodnog odobrenja organa starateljstva, ne moze preduzimati poslove koji prelaze okvire redovnog poslovan ja ili

upravljanja sticenikovom imovinom, u koju, svakako, spadaju nepokretnosti68. Za otu 63 Milic Simic/Marko Rajcevic, Harmonizacija zakona o privrednim drustvima -pred uzecima u BiH, str 7. 64 Clan 235 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 65 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 66 Clan 66. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 5. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. 67 Stav 2. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 68 Clan 308. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Clan 1 78. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U clanu 179. ovog zakona odredeno je koje poslov e moze poduzimati staratelj uz prethodno odobrenje organa starateljstva.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima denje nepokretnih stvari u svojini maloljetnog lica, uvijek je potrebno odobrenj e nadleznog organa starateljstva. Zakonski zastupnici maloljetnog lica su oba roditelja, pod uslovom da vode zajed nicki zivot. Jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili kad jedan roditelj sam zivi sa djetetom, a nije donesena odluka suda o vrsenju roditeljskog prava, ili kad je drugi roditelj nepoznat, ili kad je umro, ili je potpuno lisen roditeljskog p rava, odnosno poslovne sposobnosti69. Medutim, kada se radi o pitanjima koja bitno uticu na zi vot djeteta, a u koja spada i raspolaganje imovinom djeteta velike vrijednosti, u to m slucaju roditelj koji ne vrsi roditeljsko pravo ima pravo i duznost da odlucuje zajednic ki i sporazumno sa roditeljem koji vrsi roditeljsko pravo70. Dakle, kada je odredeno da jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo, a otuduje se ili opterecuje nepokretnost u vlas nistvu maloljetnika, potrebno je ukljuciti i drugog roditelja koji ne vrsi roditeljsko pravo, odnosno nuzno je pribaviti njegovu saglasnost. U pojedinim zemljama, u vezi sa ovim, pos toje i drugacija rjesenja71. Saglasnost data prethodno, prije sklapanja pravnog posla ( dozvola), omogucava da pravni posao vezuje stranke od samog sklapanja ugovora (perfekcija ugovora). Ukoliko to nije slucaj, posao ne vazi, ali moze biti osnazen davanjem naknadne saglasnosti (naknadno odobrenje) u zakonskom roku. Za vrijeme trajanja tog roka, sudbina ugovora je neizvjesna, sto se u teoriji naziva poslovima koji hramlju (n egotium claudicans)72. Ograniceno poslovno sposobno lice je i ono punoljetno lice kojem je djelimicno oduzeta poslovna sposobnost (clan 235. stav 2. PZCG). Ako je sposobnost razumnog postupanja iskljucena samo u nekim oblastima zivota, poslovna nesposobnost se ogranicava samo na te oblasti. 2 3 3 Poslovna nesposobnost Porodicno zakonodavstvo Crne Gore propisuje da je potpuno poslovno nesposobno samo ono fizicko lice koje je odlukom nadleznog suda u vanparnicnom postupku pot puno liseno poslovne sposobnosti zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti ili kojeg drugog uzroka. takvo lice nije sposobno da se samo brine o svojim pravima i inte resima (clan 235 PZCG). U nekim zakonodavstvima poslovno nesposobno je ono fizicko lice koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota (mladi maloljetnici). Poslovno nespos obno je i punoljetno lice kome, zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti, mentalne slabos ti, opijenosti ili slicnih stanja, nedostaje sposobnost da razumno postupa. takva lica nisu spo sobna da se sama brinu o svojim pravima i interesima, pa im poslovna sposobnost moze b

iti 69 Clan 73, 76-78 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 70 Clan 79 stav 3 i 4 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 71 U Federaciji BiH usvojeno je pravilo da ako roditelji ne zive u porodicnoj za jednici, roditeljsko staranje ostvaruje roditelj sa kojim dijete zivi, osim ako odlukom suda o tome sa kojim r oditeljem ce dijete zivjeti nije drugacije odredeno odnosno ako i drugom roditelju nisu data odreden a prava i duznosti koja se ticu vaznijih pitanja za interese djeteta. Drugi roditelj ima pravo da b ude informisan a ako se ne slaze sa nekim postupkom drugog roditelja moze se obratiti sudu. 72 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo Opci dio, stvarno, obvezno i nas ljedno pravo, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 31 i 3 2. Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 57.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla u potpunosti oduzeta u vanparnicnom postupku73. Prema nasem pravu, pravni poslov i preduzeti od strane poslovno nesposobnih lica su apsolutno nistavi i ne proizvod e nikakvo pravno dejstvo, osim pravnih poslova kojima ne stice ni prava ni obaveze, i prav nih poslova malog znacaja74. Stanje poslovne nesposobnosti moze se produziti i posli je navrsene osamnaeste godine zivota, ako iz odredenih razloga lice nije sposobno d a se samo stara o svojoj licnosti, pravima i interesima. takode, stecena poslovna spo sobnost se moze kasnije oduzeti, ako punoljetno lice postane nesposobno da rasuduje ili svojim ponasanjem ugrozava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica. U pravnoj doktrini, odredivanje granice od cetrnaest godina za ogranicenu poslov nu sposobnost, odnosno nesposobnost, ocjenjuje se kao previsoka i neadekvatna prema stvarnom stanju i narastajucim potrebama u zivotu. Stvarne potrebe i sama zrelos t odlucivanja mladih maloljetnika ukazuju na previsoko postavljenu dobnu granicu izmedu mladih i starijih maloljetnika. Uporedno pravo poznaje i priznaje mnogo nizu sta rosnu granicu izmedu ovih osoba. U mnogim drugim zemljama postavljena je niza starosna granica koja je potrebna za obavljanje pojedinih kategorija pravnih poslova. Kod poslova manje vrijednosti, vecina evropskih zemalja ne postavlja nikakvu donju granicu f izickim licima za pravno valjano preduzimanje tih poslova, a to rjesenje je prihvaceno i u Porodicnom zakonu Crne Gore. U njemackom pravu ogranicena poslovna sposobnost se stice sa sedam godina. Uz sa glasnost svog zakonskog zastupnika, maloljetnik s navrsenih sedam godina moze sklapati pravne poslove samostalno, dok samostalno moze nastupati u svim poslovima kojim pribavlja iskljucivo neku pravnu korist za sebe, kao i druge poslove koji se izv rsavaju sredstvima koja su mu u tu svrhu data, ili su mu data na slobodno raspolaganje (dzeparac)75. Od ovog pravila postoji izuzetak kod jednostranih pravnih poslova, jer su oni nistavi ako ih poduzme ograniceno sposobna osoba bez dozvole zakonskog zast upnika. Prema odredbama svajcarskog prava, maloljetnik sposoban za rasudivanje moze, bez obzira na starosnu dob, samostalno sklapati dobrocine pravne poslove, a uz odobrenje zakonskog zastupnika i sve ostale76. U madarskom pravu ogranicena posl ovna sposobnost stice se sa dvanaest godina. Dvanaestogodisnjak moze, uz saglasnost (dozvolu ili odobrenje) svog zakonskog zastupnika, poduzimati sve poslove, samos talno moze sklapati ugovore od manjeg znacaja radi zadovoljenja uobicajenih svakodnevn ih potreba, kao i ugovore iz kojih pribavlja iskljucivo neku korist77. Maloljetnici do dvanaest

godina poslovno su nesposobni, ali nisu nistavi poslovi poduzeti od tih lica koj i su izvrseni, a od malog su znacaja. Njihovo sklapanje u svakodnevnom zivotu se desava stalno i bez narocitog razmisljanja (§ 18. stav 2.)78. Grcki gradanski zakonik u odredbam a clanova 134. i 135. ureduje da maloljetnik sa navrsenih deset godina moze samost alno poduzimati poslove iz kojih za njega proizilazi iskljucivo neka korist. Prema to m zakoniku, sa cetrnaest godina stice se sposobnost samostalnog raspolaganja svojom zara 73 Clan 235. stav 1 i 3. Porodicnog zakona Crne Gore. 74 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 75 §§ 104 - 113 BGB, Burgerliches Gesetzbuch 76 Clan 19. Svajcarskog gradanskog zakonika. 77 § 14. stav 2. Madarski gradanski zakonik. 78 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 58.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima dom i sredstvima koja su dobivena na slobodno raspolaganje, kao i sve ostale pos love, uz saglasnost zakonskog zastupnika. 3. Saglasnost volja ugovornih strana Samo saglasnim izjavama volja ugovornih strana, moze nastati ugovor. Ovim izjava ma ugovorne strane odreduju sadrzaj ugovora. Saglasne izjave moraju se odnositi na bitne elemente ugovora. Pored toga, izjave moraju biti punovazne, odnosno one moraju b iti date slobodno, bez prinude, a ne smiju biti date u zabludi ili usljed prevare. A ko zakon zahtijeva davanje izjave u odredenoj formi, one moraju biti date u toj formi (fo rma ad solemnitatem). Iako je opste pravilo da se pravni poslovi preduzimaju neformalno , broj pravnih poslova za koje Zakon propisuje formu kao uslov valjanosti (vaznost), sv e je veci79. Izjave volja koje prouzrokuju nastanak ugovora, moraju imati karakteristike prav no relevantne volje. Pravno relevantna volja podrazumijeva postojanje svijesti i namjere. Svij est ugovorne strane o izjavljenoj volji obuhvata znacaj i posljedicu sklopljenog pra vnog posla. Namjera (htijenje) ugovorne strane ukazuje na njenu zelju za sklapanjem u pravo tog ugovora, sa svim njegovim posebnostima (animus contrahendi). Izjava volje, p ored toga sto je slobodna, mora biti ozbiljna i stvarna, a ne simulirana. tako, napri mjer, ako bi ugovorne strane izjavile da sklapaju ugovor o poklonu, a zapravo sklapaju ugo vor o prodaji, u principu izjava o poklonu ne bi dovela do sklapanja ugovora o poklonu . Ovdje se radi o prikrivenom pravnom poslu, tako da, prama clanu 59. stav 1. ZOO CG, pr ividan ugovor nema ucinka medu ugovornim stranama. Saglasnost volja predstavlja spoj istovjetnih izjava volja jedne i druge ugovorn e strane ili vise njih, kojima one izrazavaju namjeru da medu sobom zasnuju ugovorni odnos (p onuda i prihvat). Odsustvo bilo kog navedenog uslova onemogucava nastanak ugovora. Pored toga sto su to bitni elementi za sklapanje ugovora, oni su istovremeno i o psti uslovi za sklapanje ugovora, jer je njihovo prisustvo nuzno za nastanak ugovora. Pored opstih uslova, potrebno je, kada to zahtijeva zakon ili neki drugi pravni akt, za sklap anje ugovora ispuniti i neke posebne uslove koji su takode za tu vrstu ugovora bitni elementi. Da bi jedan ugovor proizvodio pravno dejstvo, tj. da bi bio punovazan, moraju se ispuniti

kao. obuhvatajuci istovremeno i namjeru da se tim pon asanjem ostvari odgovarajuci zeljeni cilj. volju mozemo saznati tek posto ona bude manifestovana prema vani ili prema nekom e drugom. forma itd . . Zakon o notarima.jos neki daljnji uslovi. pravna i poslovna sposobnost. 79 Npr. Posto je ona unutrasnji i skriveni psihicki f enomen. skriveni psihicki fenomen i znaci svijest o odredenom covjekovom ponasanju. Saglasnost volja predstavlja unutrasnju volju. naprimjer.

U ovom slucaju pravni posao je nastao i proizveo pravne ucinke. U ovakvim slucajevima notar je duzan voditi racuna i unijeti u akt ko ce. Nadalje. Kod raskidnog (rezolutivnog) uslova dat a je situacija da njegovim nastupanjem. naprimjer. Dakle. ukoliko se zeli ograniciti dejstvo ugovora unosenjem uslova u njegov sadr zaj. kod odloznog (suspenzivnog) uslova. ugovor prestaje automatski. u slucaju kada bi se u sadrzaj ugovora unijela cinjenica da ce ugovor prestati proizvoditi pravne ucinke ako se nesto desi ili ne desi. Ugovor sklopljen pod uslovom je pravni posao koji je valjano sklopljen. punomocje. Dakle. Notar ce poduciti i upozoriti stranke da ne vrse cinidbe iz ugovora do ispunjenj a odloznog uslova. mora se raditi o buducim i neizvjesnim cinjenicama. Veoma cesto ce se dogadati u notarskoj praksi. da stranke imaju interes da odmah zakljuce ugovor. ali ako se raskidni uslov ispuni. smatra se da ugovor proizvodi pravne ucinke od vremena kada je skloplje n taj pravni posao. tako da se ne zah tijeva . smatra se da ugovor nije ni nasta o. Odlozni uslov postoji. sto znaci da pravni posao postoji. Raskidni uslov egzistira. pa tako ne proizvodi nikakve pravne ucinke.3. kada bi neko trebao vratiti poklonjenu stvar ako do odredenog roka ne okonca skolovanje. naprimjer. Saglasnost volja ugovornih strana 3 1 Uslovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Uslov je neizvjesna i buduca cinjenica od koje zavisi nastanak ili prestanak ugo vora. odobrenje organa starateljstva i sl. ali da li ce nastupiti ili prestati pravni ucinci tog ugovora. Odlozni uslov je onaj od cijeg nastupanja zav isi nastanak pravnog ucinka ugovora. prestaje pravno dejstvo tog pravnog posla. o cijem trosku i u kojem roku pribaviti i notaru dostaviti odobrenje. notar je duzan upozoriti s tranke da takav pravni posao ne proizvodi pravno dejstvo dok mu se ne dostavi pravno va ljano odobrenje i ne smije izdavati otpravke i prepise sve dok mu se takvo odobrenje n e dostavi. zavisi od nastupanja uslova odredenog u samome ugovoru. diplomira na odred enom fakultetu). naprimjer. ali ne proizvodi jos uvijek pravn e ucinke. ako se on ostvari. k ao. uz preuzimanje obaveze da u odredenom roku notaru dostave potre bna odobrenja. recimo. a raskidni uslov je onaj od cijeg nastupanja za visi prestanak pravnog ucinka ugovora. kad jedna ugovorna strana drugoj poklanja neku stvar pod uslovom da ta druga ugovorna strana nesto ucini (kao npr. a koje ce nastupiti nakon sk lapanja konkretnog ugovora. odnosno ranije sklopljeni pravni posao se raskida. Ako se odlozni uslov ne ostvari.

smatraju se nedopustenim uslovima. smatraju se nedopustenim. ugovor je nistav. smatra se da takav uslov i ne postoji. bilo da su odlozni ili raskidni. a ako je postavljen nemoguci raskid ni uslov. Uslovi koji su protivni Ustavu. prinudnim propisima i moralu drustva. kao uslovi koji se ne mogu ostvariti (realizova ti). bilo iz pravnih razloga. U s lucaju nemoguceg odloznog uslova. . U ovim slucajevima ugovor ce se smatrati nistavim. odnosno smatrace se kao da nije ni naveden.nikakva posebna radnja ugovorne strane. Postavljene cinjenice. bilo iz nekih faktickih.

Raskidni rok je onaj rok za cije nastupanje se veze prestanak pravnih ucinaka sklopljenog ugovora. a ako n e postoji dan po kojem bi odgovarao danu po datumu kada je poceo.. naprimj er. rok od pet mjeseci koji je poceo teci 5.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 3 2 Rokovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Pored uslova kao sredstva ogranicenja postizanja pravnog ucinka. aprila. Rokovi se takode dijele na odlozne i raskidne. tada ce vazi ti dispozitivne odredbe iz zakona. to znaci da smo u ovaj ugovor unijeli jedan odl ozni rok pravnog ucinka sklopljenog ugovora. Ukoliko ugovorne strane ne odrede nista u vezi sa rokovima za konkretni slucaj. ako se u ugovor u o posluzi odredi da se data stvar vrati 1. tako. odredivanjem ro kova takode se mogu ograniciti odredeni ucinci sklopljenog pravnog posla. jula naredne godine. Ove rokove nazivamo strogim rokovima. nap rimjer. nedjelja ili praznik). Naprimjer. tako. p rekluzivni i zastarni rokovi. koji su odredeni zakonom. Ako je rok odreden mjesecima i g odinama. ukoliko ugovorne strane nisu nista odredile u vezi s rokom oko povrata novca datog u zajam. Naprimjer. Odlozni rok je onaj rok od cijeg nastupanja zavisi pocetak pravnog dejstva (ucinka) sklopljenog pravnog posla. avgusta te godine. rok od dva mjeseca koji je poceo teci 31. onda se uzimaju kao pravno relevantni dispozitivni rokovi. to znaci da smo u ugovor unijeli jedan raskidni rok. naprimjer. zavrsava se posljednjeg dana u mjesecu. to su. Postoje takode rokovi koji su odredeni zakonom i koje ugovorne strane ne mogu mijenjati svojim izjavama volje. naprimjer. nazivamo odredivanjem roka. decembra. Rokovi se mogu odrediti danima na nacin da pocne teci prvog narednog dana nakon dogadaja od kojeg se racuna. U vezi s tim. a dan na koji je sklopljen se ne racuna. zavrsava se 5. avgusta. Ako je odredeno da ugovor stupa na snagu istekom de set dana od dana sklapanja ugovora. zavrsava se 29. jer taj mjesec ima manje od 30 dana. odnosno pravnim normama. ako se ugovor o zakupu sklopi u maju i u njemu odredi da ce se dati poslovna pro storija u zakup od 1. ili 28 februara naredne godine. Odredeni protek vremena ili odredeni trenutak u vremenu za koji se veze pocetak dejstva i li prestanak dejstva pravnog posla. zavrsava se onog dana koji se poklapa sa danom od kojeg je poceo teci. tako. U slucaju k ada posljednji dan roka pada u odredeni dan kada se ne radi (npr. cijim nastupanjem prestaju pravni ucinci tog ugovora . moze se istaci da je rok buduca izvjesna cinjenica za koju vec znamo da ce se sa sigurnoscu des iti. Rok moze takode biti od reden . tada s e posljednji dan roka produzava na prvi naredni radni dan. rok pocinje teci prvog dana nakon sklapanja prav nog posla.

i terminima: pocetkom. koje su imale sakralni karakter. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlu . sredina mjeseca je petnaesti dan u mjesecu. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. Forma pravnih poslova Istorijski posmatrano. 4. sredinom ili krajem mjeseca. a kraj mjeseca j e posljednji dan u mjesecu. Pocetkom mjeseca se smatra prvi dan u mjesecu.

konkludentnim radnja ma. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propis anoj) formi. prepoznat i je u opstem dijelu Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore. tako je. kao predmeta ugovornih odnosa. propisuje se posebna forma. naprimjer. odnosno poduzimanje. ugovor o osiguranju (stav 1. sto za konkretni slucaj znaci pri mjenu forme iz clana 51.). naprimjer. ugovor o jemstvu (clan 110 1. Zakona o notarima Crne Gore. Forma pravnih poslova cujucu ulogu. ugovor o licenci (clan 779. Dakle. ugovor o trgovinskom zastupanju (clan 884. Dakle. Posebna forma pojedinih pravnih poslova (punomocje. clan 699. stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalist icka80. zahtijeva odredena zakonom propisana forma85.) itd. Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. pisano.4. uobica jenim znacima ili drugim ponasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju81.). tac. a uz to punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje za izdavanje garancij e). s obzirom na sadrzinu i znacaj. volja se moze izraziti usmeno. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pisanog punomocja. jemstvo. mor a biti zakljucen u pisanoj formi i ovjeren u skladu sa propisima .). Znacaj stvarnih prava na nepokretnosti. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak pojedine vrste ugovora zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti83. bankovna garancija itd. stav 1. propisano Ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo svoj ine na nepokretnosti ili se ustanovljava neko drugo stvarno pravo na nepokretnosti.: ugovor o gradenju (stav 2. takvo misljenje proizlazi i iz stava sudske prakse: Bankarska garancija mora bit izdata u pisanom obliku. a ponekada i sutnjom. pa slijedom toga i punomoc za izdavanje garancije. a to se zove paritet forme. U svim navedenim slucajevima neophodno je postojanje pisane forme za valjano skl apanje ugovora. pored pisane fo rme ZOO upucuje na dodatnu formu u drugom propisu. Zakonom o obligacionim odnosima propisano je na vise mjesta koji ugovori moraju biti sklopljeni u pisanoj formi. za pojedinu vrstu pravnih po slova. clan 998. volja se moze izraziti rijecima. odnosno poseban nacin sklapanja pravnih poslova84. Ipak. ne moze se smatrati punomocnikom 86. kao npr. 4 1 Vrsteforme U daljem tekstu ce se pokusati urediti oblici forme u uporednom pravu i to prema strogoci uredenja forme. tako da se u najznacajnijem dijelu mogu razlikovati sljedece nav edene . u clanu 61.).) zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor ili neki drugi pravn i posao za cije se sklapanje. 6. sto znaci da se nas zakon opredijelio za neformalnost ugovor a82. tako.

stav 1. 85 Clan 86. 83 Slobodan Perovic. Obligaciono pravo. 82 Clan 60. str. Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004.28. naprimjer. ZOO CG. Pz. postoji zakonom propisana forma. Zakona o notarima (Sluzbene nov ine F BiH. . br 45/2002). 86/2004). 84 Clan 51 Zakona o notarima Crne Gore.Praxis 2 . tako. Clan 73.1994.03. . 86 VtS RH. Zakona o notarima (Sluzbeni glasnik RS. br. od 29. god. koja moze biti: 80 Abedin Bikic. ZOO CG. str. clan 68. ZOO CG. 81 Vidi clan 21. 100. godine. Beograd 1980. Knjiga prva. 733 . Obligaciono pravo.vrste forme. 864/94.

1. BGB a). naprimjer. Abs. Ne zahtijeva se. uz ovjeravajucu zabiljezbu na ispravi o potvrdenju da su naveden e osobe po imenu i prezimenu dale gore navedene izjave. Ovo su bile najznacajnije zakonom propisane vrste formi. stav 1. BGB a.. dakle pisana privatna isprava za ovjeravanje potpisa uce snika u pravnom poslu. da su identicne. ugovor o jemstvu . b Abs. ili sklapanje braka § 1310. a kod pisane forme potrebni s u samo potpisi stranaka. kao i postojanje odredenih dodatnih okolnosti. javno ovjerena isprava. koji mora biti svojerucno napisan i potpisan § 2247. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. tj. Ipak. Iako u privatnom pravu u pravilu. S. moze biti odredeno da se ugovor o stanovanju otkaze izjavom u p isanom obliku ili pismom poslatim preporucenom postom87. 1. ugovor o gradenju. kod pojedinih ugovora o zastiti potrosaca. 2. Abs. . Abs. Abs. tvoj stric. BGB a. kao kod pisane forme. 1. 1. npr. obecanje poklona prema § 518. da se potpise iskl jucivo imenom i prezimenom. Ovo nije rijedak slucaj. BGB a itd. naprimjer. ovdje se radi o pisanoj ispravi koja je svojerucno potpisana ili elektronski signirana (ne moze biti elektronski signirana isprava kod ugovora o potrosackom kreditu § 492. one mogu izabrati jednu gore navedenu vrstu forme ili mogu odrediti neku novu formu koju te stranke zele. naprimjer. sto znaci da se zahtijeva vise nego kod pisane forme. dovoljno je da se naznaci. notarski obradene isprave notarski zapisi.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima tacno odredene izjave volje moraju biti date pred za to nadlezno odredenim organ om (npr. tako. ugovori o prenosu svojine nad nepokretnostima § 311. jer mogu nastati drugi problemi (rec imo kod vise striceva i sinovaca). Abs. svojerucno sastavljen testament. (npr. jer se trazi da bude svojerucno sastavljen i potpisan. Kada se ugovorne strane sporazumiju da posebna forma bude uslov pravovaljanosti njihovog ugovora (clan 63. prodaja firmi ili dijelova firmi. prema njemackom pravu. ZOO CG). npr. ugovor o raspolaganju imovinom za zivota itd. 1. ovjera od strane sudije. pisana forma koja se zahtijeva Zakonom. kao sto su nasljednopravni ugovori koji se jos uvijek u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije ovjeravaju od strane. BGB a. 1. koji otezavaju utvrdivanje pravog identiteta pogo denih lica. kao posljedica prihvacenog nacela privatne aut onomije. prepustanje svojine ili clausula intabulandi § 925. jer stranke vrlo cesto ugovaraju da se njihova volja prenese preko nekog glasnika ili preporucenom postom . ovo se ne savjetuje u pravnoj praksi.). nastaje utvrdivanjem njihovog identiteta na osnovu putnih/ licnih isprava. BGB a).

ipak postoji niz zakonskih obavezujucih odredbi o formama koje se moraju primjenjivati. Dakle. i 335. Das gesamte examensrelevante Zivilrecht . Springer-Lehrbuch. kao i u drugim zakonima.vlada slobodna forma. Hamburg 2008. Pored navedenog. godine. 334. Razliciti oblici forme za pravne poslove predvideni su u Zakonu o obligacionim odnosima. sto je vec ranije ista 87 Jurgen Plate. nacelno je usvojen princip da se duznik moz e obavezati na ispunjenje neke obaveze bez pridrzavanja odredene forme. str. . same ugovorne strane mogu se sporazumjeti da posebna forma bude uslov punovaznosti njihovog pravnog posla.

Posebne odredbe o formi nalaze se i u drugim zakonima89. 4 2 Funkcija zakonskogodredivanjaforme Zakonske odredbe o obavezujucoj formi sluze u principu za ostvarivanje tri razli cite funkcije (svrhe. kod dozivotnog izdrzavanja. sa odredivanjem posebnog post upka. ogroman. naprimjer. odnosno davanja infor macija o znacaju i pravnim posljedicama izjavljene volje u gradanskom pravu ima za svrh u. odnosno upozorenje kakve pravne posljedice nastupaju za onu osobu koja daje izjavu volje u tom obliku. morao bi biti svjestan u sta se upusta i koje pr avne posljedice proizilaze iz toga. Ko zeli sklopiti odredeni pravni posao. i dodatnu. npr. te zbog toga zakonodavac za te pravne poslove propisuje posebnu formu. Za pojedine pravne poslov e zahtijeva se i stroza forma nego sto je pisana. tj. on ne proizvodi pravno dejstvo. Vrlo cesto se kroz zahtijevanu formu propisuje i poseban tok postupka koji ima strogi karakter. pored dokazne snage (ugovor o obecanju poklona) takve forme. pred tacno odredenim drzavnim organom. . Iz d o sada izlozenog. a najcesce sa ekonomskim rizicima. Najvazniji izuzetak od pravila da su pravni poslovi neformalni su poslovi otuden ja ili sticanja svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima (o cemu ce detaljnij e biti rijeci kasnije). posebna ovjera kod nadlezni h organa (notarska ovjera) ili poseban postupak u fazi sklapanja pravnog posla (no tarski zapis pojedinih pravnih poslova). cilja). moze se zakljuciti da obaveza pojasnjenja. notarom. Prema ZOO CG. nema ni obavezujuceg pravnog posla. naprimjer. naprimjer. Broj pravnih poslova sa strogo propisanom formom je m ali. odnosno ovlascenim licem. ne samo za ucesnike nego i za zajednicu. Dakle. kao. ali je znacaj ovih poslova. a to je informisanje. bez p ridrzavanja zahtijevane forme. a nepostivanje zahtijevane forme povlaci nistavost pravnog posla. raspolaganja imovinom za zivota itd. Nesporno je da zakonodavac za posebno v azne pravne poslove propisuje strogo obavezujucu formu. Forma pravnih poslova knuto88. obaveza citanja ispr ave i pojasnjenje izjavljenog u toj ispravi. bez posebnog razmisljanja o pravnim posljedicama izjavljene volje. odredeno je da ugovor o jemstvu obavezuje jemca samo ako je izjavu volje o jemcenju ucinio u pisanoj formi90.4. jer cesto je to povezano s odredenim rizicima. Obaveza zahtijevane forme pojedinih notarski obradenih pravnih poslova sadrzi istovremeno sve tri funkcije koje se postizu takvim opredjeljenje m. 4 2 1 Zastitaodbrzopletogdonosenjaodluke U mnogim slucajevima zakonsko odredivanje forme sluzi zastiti od donosenja odluk a na brzinu.

90 Clan 1101. Zakona o obligacionim odnosima (Sluz beni list SFRJ br. . ZOO CG. stav 1. Zakon notarima i mnogi dr.88 Clan 63. 29/78.) 89 Zakon o nasljedivanju. Clan 69. stav 1 ZOO CG.

Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi Zakonska odredenja o formi su obavezujuca.preciznoidetaljno oblikovanjepravnogposla Odredene odredbe o formi imaju funkciju postizanja preciznosti i nedvosmislenost i izjavljene volje koja dovodi do sklapanja pravnog posla. tako . Zna cajno mjesto zauzimaju i pravni poslovi obecanja poklona. Najbolji primjer postiz anja ove funkcije zastite javnog interesa pokazuje se kod prometa nepokretnosti(nekretnin a) u jednoj zajednici. jer se na ovaj nacin zele izbjeci nejas noce. Bosni i Hercegovini i dr. Gotovo sve razvijene zemlje daju poseban akcenat uspostavi jav nih registara (nekretnina. U pravnoj doktri . Nepridrzavanje odredbi o obavezujucoj formi dovodi do nistavosti pravnog posla (vidi clan 64. BGB). sto je posebno izrazeno kod uspostave hipoteke za obezbjedenje odredenog potrazivanja (vidi § 1154. U ovakvim situacij ama moraju postojati strucno osposobljene osobe koje ne stite interese samo jedne st rane nego sluze postizanju sveobuhvatne pravne sigurnosti. kao sto je to. ZOO)93. ako se radi o sticanju prava svojine na n epokretnostima putem pravnog posla. Kroz ovaj vid forme obezbj eduje se nastanak jasne izjave volje. a i svrha odredivanja oblika (vrste) forme potrebne za skl apanje pravnih poslova. evidenciji obezbjedenja itd. taj pravni posao se mora sklopiti u formi notarski obradene isprave92. privrednih subjekata.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 4 2 2 Jasno. slucaj obe canja poklona91. Ovo posebno vazi za odr edbe kojima se zahtijeva notarski zapis isprava. kao i uredenje imovinskih od nosa izmedu bracnih drugova. u Njemackoj moraju biti u formi notarski obradene isprave. 4 2 3 Javniinteresi Kao jedan od razloga. precizno osiguranje stvarne sadrzine nastale isprave i dokazna snaga o tome ko je u koje vrijeme kakvu izjavu ucinio. i jedna prema vani manifestovana dokumentacija ozbiljnosti ucinjenog obecanja. 5. pored zastite poklonodavca od brzopletosti. odnosno trecim zainteresovanim osobama.). naprimjer. Sve radnje koje se poduzimaju prema katastru nepokretnosti. sastoji se i u zastiti javnog interesa. Ovakva ili slicna rjesenja u pogledu forme sadrzi i pozi tivno pravo Crne Gore. pouka izjavitelju o pravnom dejstvu izjavljene v olje. ne koristi samo njoj nego i drugoj strani. Ovom odredbom se postize. u Njemackoj. naprimjer. Slic no je i kod strogih formi nasljednog prava. Potreba o poucavanju stranke koja preuzima obavezu ucinjenom izjavom volje. a cija razjasnjenja ne bi bilo moguce preduzeti zbog vec nastale smrti ostavitelja.

Postavlja se pitanje : 91 § 518. BGB. 93 takode § 125. . 1 BGB.ni o ovome postoje oprecna misljenja i kontraverzne diskusije. Abs. S. Abs. Burgerliches Gesetzbuch in Deutschland (BGB) 92 § 311. Clan 73 Zakona o notarima F BiH. 1. § 925. b BGB. 1. S. 1.

drugi put je potrebna sudska ovjera ili pak notarski zapis. naved enim pravnim poslovima. Kad se zahtijeva notarski zapis. u cijelosti ili preteznom dijelu. obecanju poklona i dr. mogu posluziti i rjesenja postavljena za predugovor i punomocje (clanu 40. Razlozi za propisivanje notarske forme da li u pojedinacnim slucajevima moze doci do korekture nistavosti pravnog posla prouzrokovane nedostatkom forme? Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema pravno dejstvo ukoliko iz cilja propisa kojim je odredena forma ne proizilazi st o drugo94. moraju sklapati u zahtijevanoj formi. Kao ilu strativan primjer ovome. stav 1. ukoliko su oni toliko povezani da se moraju posma trati kao jedna povezana cjelina. takvi pravni poslovi su nevazeci. a takode forma propisana zako nom za neki ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. i same duznosti postupanja notara su zakonski odredene. tj. u pojedinim slucajevima nepridr zavanje zakonski odredene forme povlaci nistavost pravnog posla kao pravnu posljedicu. Kako smo vec ranije vidjeli. Kako je to prethodno vec istaknuto. ono sto zakonodavac postavlja kod odredivanj a forme. sada nema dileme. 94 Clan 64. 6.6. iako je to propisano u Zakonu95. iako postoje nedostaci forme. i 242 . Razlozi za propisivanje notarske forme Zakonodavac se u pojedinim slucajevima opredjeljuje za pridrzavanje odredene for me prilikom sklapanja tacno odredenog pravnog posla. Dak le. i clan 86. ZOO CG) tako da forma glavnog ugovora vazi i za pr edugovor ako je propisana forma uslov punovaznosti ugovora. jer u suprotnom. obaveza koje iz njega nastaju 96. stav 2. notarska obrada kod ovih pravnih poslova zahtijeva da se notarski obrade ne samo izjave o bitnim elementima essentalia negotii ugovora nego i sporedne odredbe. U svakom slucaju. U pojedinim slucajevima zakonodavac odreduje razlicite oblike forme koja je potrebna za punovaznost pravnog posla. Materijalno pravo se egzaktno opredjeljuje za odredenu formu. i to kroz ispunjenje. U slucajevima gdje se radi o prometu nepokretnosti. jer je Zakonom o notarima CG izricito propisano da ovakvi ugovori moraju biti sklopljeni u formi notarskog zapisa. stoji u korelaciji sa odredivanjem duznosti (zadataka) i ponasanja notara (postupaka). ZOO CG. da oni nastaju i prestaju samo zajedno. Dakle. Veoma cesto se previde i situacije u kojima dolazi do naknadne izmjene ili dopune sklopljenog u govora. U Njemackoj ova diskusija se odnosi na dva §§ 125. bez kojih ugovorne strane ne bi sklopile taj pravni posao. ja ko je interesantna i konstelacija povezanosti ovdje tacno odredenih formalnih pravnih poslova sa drugim pravnim poslovima koji su slobodni od forme ili je za njih Zakonom odrede na druga forma. Nekada je to samo pisana forma. onda se pravni poslovi koji su slobodni od forme. Nekada Zakon dozvoljava osnazivanje pravnog posla.

. i clan 68. 96 Clan 64. Abs. S. 2. stav 1. te se pokusava ovo obrazloziti kroz konvalidaciju pravnog posla (nadomjestaj forme) na osnovi u spostave poslovnih obicaja u pravnom prometu. 766. S. ZOO CG. .. 3.. §§ 311. 2. 95 Clan 60. BGB.. 1. 518. ZOO CG: formi vazi i za sve Zahtjevi zakona da ugovor bude sklopljen u odredenoj kasnije izmjene ili dopune. stav. 2. b Abs.

zbog nedostatka propisane forme. pred odredenim drzavnim organim a itd. obaveze koje iz nj ega nastaju100. u vecini slucajeva sudska praksa uslovljavala je punovaznost ugovora o pro metu nepokretnosti sudskom ovjerom. naprimjer. predstavlja formu javne isprave. U slucaju kad a ispravu sastavi drzavni organ ili ovlasteno lice. ipak postoje odredene nedoumice i u samoj sudskoj praksi98. Nepostivanjem zahtijevane forme. uz obavezu ovjeravanja od strane drzavnog organa. notar. Ovakvo rjesenje onemogucava konvalidaciju ugovora i u takvim okolnostima se primjenjuju pravila o restituciji. radi se o jo s strozoj zahtijevanoj formi. naprimjer. Ova odredba ima i dodatak koji kaze: . jer Zakon propisuje odredena pravila koja se moraju postovati prilikom postupka sastavljanja isprave. o cemu je prethodno bilo vise govora. Kada ucesnici pravnog posla u pisanom obliku sastave ugovor i samo ga potpisu. proizvodi pravna dejstva? Shvatanje da naknadno osnazenje. mada nije zakljucen u zahtijevanoj formi. u cijelosti ili u preteznom dijelu. v stav sudske prakse ispravan i prihvatljiv: Forma ugovora na i pravo koristenja ili pravo svojine nad nepokretnostima (clan u nepokretnosti). Pored tvrdnji u teoriji da je u takvim slucajevima ugovor pravno valjan97. propisana je. postavlja se pit anje: da li pisani ugovor o otudenju nepokretnosti. radi se o obicnoj pisanoj formi. Ipak. ukoliko je realizovan u cjelini ili p reteznom dijelu. osim ako iz cilja zbog kojeg je forma prop isana ocito ne proizilazi sto drugo. Punovazan je ugovor o pro daji nepokretnosti u formi priznanice u kojoj su oznaceni cijena i prodata nekretnina 99. odnosno konva lidacija ugovora o prometu nepokretnosti. pisanoj. Sastavljanje pisanog ugovora od strane ucesnika pravnog posla.. U vezi s ovim. takva isprava ima punu dokaznu snagu javne isprav e. prije svega. kao. iako su ugovorne strane izvrsile. Pogresno je ovdje smatrati da ugovor vazi. Mislimo da je ovaka osnovu koga se prenos 10. ali samo u dijelu ovjere potpisa.. a sto znaci da se njome garantuje ne samo tacnost ovjere potpisa vec i sama sadr zina pravnog posla. Pisana forma koju Zakon najcesce zahtijeva moze im ati razne oblike. Formalni ugovori su oni za koje se trazi da izjava volje bude data u tacn o odredenoj formi. pred svjedocima. Zakona o promet Provodenje u zivot . trebale bi nastupiti odredene pravne posljedice. u najmanju ruku je d iskutabilno. radi zastite drustvenih interesa. ne izaziva nikakve nedoumice oko toga je li ugovor punovazan ili nije.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima Za pojedine vrste ugovora sam Zakon o obligacionim odnosima zahtijeva odredenu formu. suda ili notara .

ZOO CG Kad je izvrsen ugovor kojem nedostaje forma. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda BiH.. 6893/98 od 24. pravno dejstvo ovakvog ugovora nastaje momentom sklapanja . . 99 Odluka Vrhovnog suda BiH.1989. a kome nedostaje ovjera od strane suda .06. Stvarno pravo i promet nepokretnosti. 365/89 od 19. god. 100 Clan 68. 635. pod uslovom da je ugovor ispunjen u cjelini ili preteznom dijelu .10.propisa zahtijeva efikasnu drustvenu kontrolu prometa nepokretnosti. str. na kome potpisi nisu ovjereni kod suda. 4. Konvalidacija pismenog ugovor 98 Nacelni stavovi i zakljucci Saveznog suda. br. god. a na kome potpisi ugovaraca nisu ovjereni pred sudo m. republickih i pokrajinskih vrhovnih s udova i Vrhovnog vojnog suda. Beograd 2001. zbog cega j e u 97 Igor Vukojevic. Odluka Vrhovnog suda Srbije.1989. godine. godine. Beograd 2002. st r.12. Sud moze priznati pravno dejstvo ugovora o prenosu prava na nepokretnosti koji je zakljuc en u pismenom obliku. Kada sud na osnovu clana 4 stava 4 Zakona o promet u nepokretnosti prizna pravno dejstvo ugovoru o prenosu prava na nepokretnostima izmedu nosilaca prava svojine koji je sklopljen u pismenom obliku. Beograd 27. 254. Rev.1999. Rev. tomislav Krsmanovic. Pravni zivot. god. god. 1989.

6. Razlozi za propisivanje notarske forme clanu 10. ovjera potpisa ugovaraca kod suda bitan elemenat ugovora, bez kojeg ug ovor ne proizvodi pravna dejstva. Stoga se ugovor koji nije ovjeren kod suda, ne moze voljom ugovaraca osnaziti (konvalidirati), pa se tako ni izvrsenjem ugovora ne utice na njegovu punovaznost 101. Smatramo da se, do pocetka primjene Zakona o notarima u Crnoj Gori, prenos prava svojine nad nepokretnostima moze vrsiti samo na osnovu sudski ovjerenog ugovora, koji je prilozen uz zahtjev za uknjizbu. Svrha forme je u obe zbjedenju dokaza o postojanju pravnog posla i njegovoj sadrzini, zastiti volje od nepozelj nih drugih uticaja, sprecavanju donosenja odluka na brzinu i nedovoljno promisljenih odluka. Sve to omogucuje da ucesnici u pravnom poslu svoju volju jasnije i preciznije iz raze, a javnim vlastima obezbjeduje laksi uvid u pravni promet i ekonomske tokove102. Stoga, smatramo da tvrdnje pojedinih autora103 da razne ovjere, formalnosti publiciteta 104, taksativna nabrajanja i sl. dovode do raskoraka izmedu zivotnog i formalno pravnog akta, nisu osnovane. Javna isprava i nacelo publiciteta sluze sigurnosti pravnog prome ta, upisu stvarnih prava u katastar nepokretnosti, javnom povjerenju, koje je u interesu s vih gradana, a posebno savjesnim trecim, koji imaju konkretan pravni interes. U suds koj praksi je u pojedinim slucajevima zauzet stav da kad potpisi ugovaraca na ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti nisu ovjereni kod suda, onda takav ugovor ne sadrzi bi tan konstutivan elemenat, cije odsustvo cini ugovor nevazecim 105. U ovom radu se svakako ne zaboravljaju zakonske mogucnosti konvalidacije ili osn azenja ugovora ispunjenjem. Uzmimo za primjer stanje sa ugovorom o obecanju poklana, cija realizacija se ocekuje u nekom buducem periodu. Ukoliko se radi o stvari ko ja se zeli pokloniti, onda ovakvo obecanje poklona mora uslijediti u zahtijevanoj f ormi, tj. notarskom zapisu. Ali, ako se radi o obecanju neke pokretne stvari, tada dolazi do osnazenja ili konvalidacije ugovora samom predajom stvari106. to nije slucaj kod obecanja poklona nepokretne stvari jer se svojina na nepokretnosti na osnovu pravnog posl a stice upisom u javni registar. Posebna situacija je kod ugovora o jemstvu (clan 1101. ZOO), gdje takode ispunjenjem preuzete obaveze, dolazi do osnazivanja ugovora, kada je mac ispuni preuzetu obavezu iz ugovora o jemstvu, iako je postojanje obavezne forme Zakonom propisano. Ali, same ove slucajeve ne smijemo ni u kom smislu dovesti u relaciju , odnosno na nivo postojanja opsteg principa za osnazivanje sadrzine ugovora kako bi se ispunjenjem izlijecio nedostatak forme, tj. konvalidirao pravni posao107.

101 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 212/77, Zbirka sudskih odluka iz oblasti g radanskog prava (1973. 1986.) Beograd, 1986. god. str. 140. 102 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 165. 103 Slobodan Perovic, Filozofsko pravne rasprave, Beograd 1995. god. str. 392. 104 Formalnost publiciteta nisu oblici ispoljavanja volje vec mjere koje imaju z a cilj da zastite treca savjesna lica koja mogu imati neki pravni interes. tako, npr., ugovor koji ima z a predmet nepokretnost punovazan je i proizvodi pravna dejstva, iako nisu izvrsene formalnosti publicit eta, tj. upis u katastar nepokretnosti. Formalnosti nisu uopste potrebne za nastanak ugovora, S. Perovic, Obligaciono pravo, Beograd 1980. god. str. 341. Fn. navedena prema Igor Vujovic, nav. djelo, str. 6 37. 105 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1602/79, Mladen Kosovac, Ugovorni odnosi k roz sudsku praksu, Beograd 1991. god. str. 45. 106 § 518. Abs. 2. BGB-a. 107 Jurgen Plate; Das gesamte examensrelevante Zivilrecht , Springer-Lehrbuch, Hamb urg 2008. godine, str. 334. i 335.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava na nepokretnostima Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup svih pravnih pravila kojima se ureduj u odnosi medu pravnim subjektima a povodom stvari, dok se ovlastenja koja pravnim subjekt ima priznaju norme objektivnog prava u odnosima u pogledu stvari definisu kao stvarno pravo u subjektivnom smislu. Stvarna prava se odreduju zakonom, pa je ta ko u svako pravnom sistemu odreden tacan broj stvarnih prava (numerus clausus)108. Za kon o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore uredio je pravo svojine i druga stvarna p rava, te s tim u vezi propisao je sledeca stvarna prava: pravo svojine, pravo sluzbeno sti i zalozno pravo. Subjekti stvarnih prava su fizicka i pravna lica, a objekti stvar nih prava su pojedinacno odredene pokretne i nepokretne stvari109. Predmet naseg razmatranja u ovom dijelu rada jesu pravni poslovi koji za predmet imaju prenos ili sticanje svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnim stvarima (nep okretnostima). Za takve pravne poslove propisana je obavezna forma notarskog zapisa, ili sa njim izjednacenog, zapisa o potvrdi privatne isprave110. Sta se smatra ne pokretnostima, regulisano je u clanu 19. stav 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clanu 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. to su: zemlji ste (poljoprivredno, gradevinsko, sumsko i ostalo), zgrade i drugi objekti koji su s a zemljistem trajno spojeni (poslovni, stambeni, stambeno-poslovni, ekonomski i drugi objekti ; posebni dijelovi objekata i drugi nadzemni i podzemni objekti). Za prenos ili st icanje stvarnih prava na nepokretnostima veoma vazno je poznavati materijalno pravne odredbe o pravu svojine, susvojini, etaznoj svojini, zajednickoj svojini, kao i o slucajevima kada se drzava pojavljuje kao imalac svojine. Stvarna prava na nepokretnostima su: pravo svojine kao najpotpunija vlast na stv ari, ostala stvarna prava na stvari na kojoj postoji pravo svojine - pravo sluzbenost i, pravo zaloge i fiducijarna svojina111. Pravo sluzbenosti i pravo zaloge nazivaju se st varna prava na tudim stvarima. Sadrzaj stvarnih prava na tudim stvarima cine prava ovlastenj a da se stvar (nepokretnost) u tudoj svojini upotrebljava na odredeni nacin ili se, p ak, ta prava sastoje u ogranicavanju vlasnika u pogledu vrsenja svojinskih ovlascenja. 108 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo sljedno pravo, Drugo Opci dio, stvarno, obvezno i na

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 155 do 158.

109 Clan 2 i 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 110 Zakon o notarima CG clan 51. stav 1. tac. 6. 111 Clan 6. i 11. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

1. Ugovor o prodaji Subjekti stvarnih prava mogu biti fizicka i pravna lica. Za sva stvarna prava ge neralno mozemo reci da je osnov sticanja zakon, odluka drzavnog organa, pravni posao ili nasljedivanje. Pravo svojine stice se nasljedivanjem u trenutku otvaranja nasljeda, tj. momento m smrti ostavioca112. Kod sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokr etnostima pravni posao je samo osnov za sticanje tih prava, dok se ona sticu upisom u katastar nepokretnosti113. U zakonodavstvu Crne Gore prihvaceno je nacelo kons titutivnosti upisa u pogledu sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostim a. Dakle, za sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla potrebno je da su ispunjena tri uslova: valjan pravni os nov (punovazan pravni posao, iustus titulus), valjana saglasnost knjiznog prethodnik a (clausula intabulandi) i upis u katastar nepokretnosti (modus acquirendi). Pravni osnov il i instrument ovog prenosa ili sticanja prava je najcesce ugovor. Da bi ugovor bio valjan u prometu nepokretnosti, neophodno je da on bude sacinjen u odgovarajucoj formi. K od nas je to notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave. Pravni poslovi na osnovu kojih se prenosi ili stice pravo svojine ili druga stvarna prava na nepokretnostima su : ugovor o prodaji, ugovor o razmjeni, ugovor o diobi, ugovor o poklonu, ugovor o zasniva nju sluzbenosti, ugovor o hipoteci, zalozna izjava, ugovor o fiducijarnom prenosu pr ava svojine, ugovor o dozivotnom izdrzavanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovin e za zivota itd. Zajednicko za sve ove pravne poslove, kada za predmet imaju nepokret nosti, jeste da su usmjereni na prenos odnosno sticanje stvarnih prava i njihov upis u katastar nepokretnosti, tako da ce se sira objasnjenja dati kod ugovora o prodaji i ostal ih vrsta pravnih poslova. 1. Ugovor o prodaji Pravo svojine se moze steci po samome zakonu (dosjeloscu/odrzajem, prirastajem, gradenjem na tudem zemljistu, nasljedivanjem itd.), na osnovu pravnog posla, najcesce ugovora (kupoprodaja, razmjena, poklon, itd.), kao i na osnovu odluka suda i drz avnih organa (npr. pravosnazno rjesenje o eksproprijaciji, rjesenje o povracaju oduzet og zemljista, sudska presuda itd.). Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo svojine, a kupac se obavezuje da p rodavcu plati cijenu. Ugovor o prodaji je najcesci pravni posao kojim se obavlja pravni promet. Bitni elementi ugovora o prodaji su po prirodi posla predmet (stvar) i c

ijena. Zakon o obligacionim odnosima nije utvrdio definiciju stvari nego je samo odredi o predmet ugovorne obaveze koja se moze sastojati u davanju, cinjenju, necinjenju ili trpljenju. Dejstvom ugovora nastaju pravne posljedice koje on proizvodi. Posljedice mogu 112 Clan 91. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 113 Clan 84., clan 202., clan 226. i clan 318. Zakona o svojinsko-pravnim odnosi ma, te clan 8. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak drugih obaveza. Ugovor o prodaji moze imati stvarnopravna i obligaciono pravna dejstva114. 1 1 Predmetpravnogposla Potrebno je razlikovati predmet ugovora od sadrzine ugovora. Predmet ugovora je odredena radnja ili cinidba, koja moze biti pozitivno ili negativno odredena. Po zitivno odredene su one obligacione radnje kojima se duznik obavezuje povjeriocu na odre deno davanje (dare) ili cinjenje (facare). Obaveza duznika da nesto propusti je negat ivno odredena radnja, tj. da ne cini (non facare) ili trpi (pati), sto po redovnom to ku stvari ne bi morao. Za razliku od predmeta, sadrzaj ugovora cini jedinstvo prava i obaveza iz tog ugovora, sto znaci da je sadrzaj jednog ugovora siri pojam od pojma koji obuhvat a predmet ugovora. Ponekad se kaze da je predmet ugovora stvar koju je duznik obavezan pre dati povjeriocu. Sa stanovista pravne teorije, ovaj izraz je pogresan. Medutim, obicn o se pod tim podrazumijeva pravo odredene osobe da od druge zahtijeva predaju odre dene stvari. Samim sklapanjem ugovora, kupac nije postao vlasnik kupljene stvari nego on ima samo zahtjev (pravo) prema prodavcu na izvrsenje ugovora, tj. predaju stv ari115. Predmet ugovora ne moze biti svaka radnja (obaveza), nego samo ona koja je u zak onu predvidena i kao takva zakonom zasticena. Predmet ugovora, odnosno ugovorna obaveza, mora imati odredene karakteristike (kvalitet). S obzirom da predmet ugo vora mora biti moguc, dopusten i odreden ili odrediv, smatramo da je u ugovor nuzno u nijeti podatke koji ce ovdje detaljnije biti razmatrani. 1 1 1 Oznakanepokretnosti Oznaka nepokretnosti. U pravnom prometu nepokretnost se oznacava prema podacima iz katastra nepokretnosti, a sto znaci da se mora naznaciti broj lista nepokretn osti i katastarska opstina, te podaci iz lista nepokretnosti, kao osnovnog dokumenta o nepokretnostima i pravima na njima, a koji se sastoji od: podataka o zemljistu-p arceli (A list), podataka o imaocu prava na zemljistu-parceli (B list), podataka o obje ktima i posebnim dijelovima objekata i imaocima prava na njima (V list), podataka o vodo vima i imaocima prava na njima (V list 1. dio) i podataka o teretima i ogranicenjima (G list116). Ovo su pravila definisana Zakonom koji regulise upis nepokretnosti i s tvarnih prava na njima u javni registar, te moraju biti ispostovana, jer u suprotnom pos tupanju,

pravni posao bi bio nesprovodiv u katastru nepokretnosti. Dakle, u ugovoru se mo raju dati precizni podaci o nepokretnosti prema oznakama kako je ona upisana u kata 114 Vise vidjeti kod Hilmija Semic, trgovacko pravo, Magistrat Sarajevo 2001 god ine, str. 105 do 113. Milos trifkovic / Milic Simic / Veljko trivun, Poslovno pravo, Ekonomski fakultet Sara jevo 2004 godine, str. 117 do 125. Slavko Caric, Ugovor o posredovanju u nasem pravu i poslovnoj p raksi, Pravni zivot 11/2003 godine, str. 159 do 177. Ivica Jankovec, Privredno pravo, Sluzbeni list SRJ Beograd 1999. godine, str 532 do 537. 115 Abedin Bikic, Obligaciono pravo (Opsti dio), Univerzitetska knjiga, Sarajevo 2004., str. 92. i 93. 116 Clan 53. u vezi sa clanom 49. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokret nosti (Sluzbeni list RCG br 29/07.)

1. Ugovor o prodaji star, kao sto su: broj katastarske parcele, povrsina zemljista, kucni broj zgrad e, broj i povrsina stana, garaze ili poslovnog objekta, broj lista nepokretnosti i dr. podaci iz li sta nepokretnosti. Podatke iz katastra o nepokretnosti notar moze utvrditi na dva na cina: neposrednim uvidom u evidenciju katastra, tj. u list nepokretnosti, i uvidom u i zvod iz lista nepokretnosti, koji je izdao nadlezni organ i koji predstavlja javnu ispra vu, shodno clanu 55. naprijed naznacenog Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnost i. Notar je duzan u notarski akt unijeti konstataciju o nacinu na koji je utvrdio k atastarsko stanje nepokretnosti, po svim odjeljcima lista nepokretnosti, te uz izvornik not arskog akta priloziti dokaz o tome. U notarskom aktu brojcane oznake listova nepokretno sti i parcela pisu se samo brojevima, tj. nije potrebno da se pisu i slovima, shodno odredbi clana 36. stav 2. Zakona o notarima CG. Na koji je nacin notar utvrdio katastarsko stanje, veoma je vazno sa stanovista pravne sigurnosti i eventualnih steta koje mogu nastati zbog toga. Moguce je da se razl ikuje stanje u evidenciji katastra od podataka koji se nalaze u predocenom listu nepok retnosti i to tako da je u meduvremenu doslo do promjene tog stanja ili je doslo do gresk e u sacinjavanju izvoda iz lista nepokretnosti. Najsigurnije je kada notar, neposred no pred sacinjavanje notarskog zapisa, izvrsi dodatni neposredni uvid u evidenciju katas tra. Zbog toga notar mora poduciti i upozoriti stranke, a pogotovo kupca, odnosno sti caoca, da moze zahtijevati i neposredni uvid notara u evidenciju katastra pred sastavlj anje notarskog zapisa, te na posljedice suprotnog postupanja. U narednom dijelu ovog rada slijedi nekoliko primjera teksta, a sve u zavisnosti od preuzete obaveze i vrste nepokretnosti kao predmeta pravnog posla. P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi uvid u izvod iz lista nepokretnosti Uvidom notara u Izvodiz listanepokretnosti,br 1 ,KOMasline, izdat od Uprave za n epokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09, od 10.10.2009. godine, koji su stranke prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao tak av prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela broj8/1 ,Vocnjak1 klase, Brijeg ,povrsine 5000m2. ---------------------------------------------------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetno g

lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu -1 dio nema upi sa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa, ovaj notar izvrsi uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji Katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, teihupozoriona eventualne posljedice i rizik e u slucaju suprotnog postupanja, a narocito na mogucnost da je u meduvremenu, od vremena iz davanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti, doslo do promjena podataka koji se upi suju u List nepokretnosti za predmetnu parcelu, kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u List nepokretnosti u evidenc iji Katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju Katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi neposredni uvid u sluzbenu evidenciju katastra nepokretnosti Neposrednim uvidom u sluzbenu evidenciju Katastra nepokretnosti za List nepokret nosti br 1 ,KOMasline, kod Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, od dan a _______.______ godine, u ______casova, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisa na katastarskaparcelabroj8/ 1,Vocnjak1 Klase, Brijeg, povrsine5000m2.---------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli, opisanoj u A listu predmetn og lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u Vlistu i V listu-1 dio nemaupisa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Prilikom naprijed naznacenog uvida koji je izvrsen na zahtjev stranaka, ovaj not ar je sacinio potvrdu o cinjenicama iz evidencije Katastra, koju je procitao strankama i koja se prilaze uz izvornik ovog akta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Prilaganje kopije katastarskog plana moze biti korisno u svrhu pravilne identifi kacije parcela koje su predmet prodaje, sa stanovista mjesta, polozaja i oblika parcela , regulisanja pristupnog puta itd. Uvidom u kopiju katastarskog plana, izbjegavaju se eventual ne sumnje i nejasnoce u pogledu predmeta prodaje, a sto ima dalji znacaj u pogledu odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. Ovjerena kopija radnog original a katastarskog plana javna je isprava, koju izdaje Uprava za nepokretnosti, shodno odredbama clana 55. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. P R I m J E R Formulacija kada se prilaze kopija katastarskog plana Stranke notaru prezentuju ovjerenukopijuradnogoriginalakatastarskogplana, izdatu od Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, broj 05-1/09., od 10.10. 2009.g., za katastarsku parcelu broj 5/1 iz Lista nepokretnosti br.1., KO masline, a u koju se stranke izvrsile uvid i odobrile je, te koja se prilaze kao takva uz ovaj izvornik. U vezi s tim, stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ----------------------------------------------------------Upisani tereti i ogranicenja u islu G listu zahtijevaju od notara veliku aktivnost u sm

prikupljanja odredenih odobrenja, saglasnosti, brisovnih dozvola i sl. Razlog za to je sto moze biti upisana zabiljezba odredenih cinjenica koje ogranicavaju promet nepokr etnosti ili dovode do toga da je sticalac nesavjestan (npr. maloljetstvo, starateljstvo, lisenje poslovne sposobnosti, pokretanje spora, postupak eksproprijacije, postojanje zab rane otudenja i opterecenja nepokretnosti, zabiljezba pokretanja postupka izvrsenja i td.)117, a takode mogu biti upisani i tereti, hipoteka i sl. O svemu ovome notar mora vod iti racuna tako sto ce ogranicenja i terete, koje je ustanovio uvidom u katastar ili izvod iz 117 Clan 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

1. Ugovor o prodaji katastra, upisati u notarski akt i u svakom konkretnom slucaju dati poduke i upo zorenja strankama i traziti odredena odobrenja. tako je za otudenje nepokretnosti u svoj ini maloljetnika starijeg od 14 godina, potrebna saglasnost zakonskih zastupnika i o dobrenje organa starateljstva. Za kupovinu nepokretnosti sa upisanom hipotekom, pod uslov om da nije upisana zabrana otudenja, potrebna je izricita saglasnost kupca kad kupu je tako opterecenu nepokretnost i upozorenje notara na posljedice u vezi s tim, dok je za preuzimanje duga koji je obezbijeden hipotekom, potrebna pisana saglasnost zaloz nog povjerioca118. Regulisanje ogranicenja i tereta moze biti uslov za dospjelost ci jene. P R I m J E R Formulacija kada je upisana hipoteka za koju je pribavljena brisovna dozvola. Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 ,KOMasline,izdat od Uprave za nepokretn osti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09., od 10.10.2009.godine, koj su s tranke ovom notaru prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela br oj8/1, Vocnjak1 klase, Brijeg povrsine 5000m2. -----------------------------------------------------------U B listu,kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu-1 dio nema upisa, au G listu upisanajehipotekazaobezbjedenjepotrazivanjapoosnovu Ugovora o kreditu, od 22.06. 1981. godine, Br.Ov.1344/81, u korist Privredne Banke _____ _i to: Pr. 24.06.1981. godine, Dn 4622/81 na iznos od 50.000,00 Din, sa 2% kamata i ostalih troskova iz ugovora. S tim u vezi, stranke izjavljuju da su upoznate sa upisanom hipoteko m, te notaru prezentuju brisovnudozvolu zaloznogpovjerioca, broj 2436/08 SA, od 12.08. 2008. godine, koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana s trankama, a iz koje sam ustanovio da je za naprijed naznacenu hipoteku zalozni povjerilac iz dao brisovnu dozvolu. Nakon poduka notara da se saceka sa sacinjavanjem ovog notarskog akta d ok se u katastru nepokretnosti ne izvrsi brisanje navedenog zaloznog prava i upozorenja na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja, stranke izjavljuju da zele s aciniti ovaj notarski akt sa naprijed naznacenom hipotekom za koju je pribavljena brisovna do zvola i da prihvataju sve eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. ----------------------------------------------

1 1 2 Opisnepokretnostiprema stanjunaterenuikupcevanamjera koristenja Pitanje opisa nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja od velikog su znacaja za stranke, a pogotovo za sticaoca, te bi notar na ovo morao obratiti posebnu paznju. U tom smislu, od presudnog znacaja su sljedeca pitanja: da li je zemljis te neizgradeno, da li je na njemu izgraden kakav gradevinski objekat, da li je taka v objekat upisan u katastar, da li ima dozvolu za gradenje i upotrebnu dozvolu, u kakvom s e stanju nalazi nepokretnost, da li je kupac, odnosno sticalac prava obisao/pregle dao nepokretnost i na koji nacin se uvjerio u stanje nepokretnosti i granice zemljista, u koju 118 Clan 456. ZOO CG.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svrhu sticalac-kupac pribavlja nepokretnost radi stanovanja, koristenja u poslov ne svrhe, u svrhu gradnje stambenog objekta ili poslovnog objekta ili za poljoprivr ednu obradu itd.? Ovo je veoma vazno utvrditi i unijeti u ispravu sa aspekta eventual ne odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke, te iz razloga sto se vrlo cesto katastarsko stanje ne slaze sa stanjem na terenu. Razjasnjenje prethodno navedenih pitanja m oze vrlo cesto dovesti do toga da jedna od ugovornih strana promijeni misljenje, te samim tim, i volju, sto znacajno utice na sadrzinu pravnog posla. U vezi s naprijed na znacenim, navest cemo nekoliko primjera: P R I m J E R 1.Licni pregled zemljista U naravi se radi o neizgradenom gradevinskom zemljistu, koje kupac kupuje u svrh u izgradnje stambenog objekta. Kupac se na osnovu licnog pregleda i u prisustvu prodavca, up oznao sa stanjem nepokretnosti i njenim granicama. -----------------------------------------------------------2. Licni pregled stana U naravi se radi o stanu u zgradi starije gradnje, potrebno ga je renovirati da bi bio uslovan za stanovanje. Kupac je licnim pregledom upoznat sa stanjem predmetnog stana i kori stit ce ga za stanovanje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Licni pregled zemljista i objekta Kupac je upoznat sa stanjem nepokretnosti i njihovim granicama, koje u naravi pr edstavljaju zemljiste i stambeni objekat, koji je izgraden po gradevinskoj dozvoli SO -----, broj 03-3 61-96/80, od 22.05. 1980. godine, ali koji nije upisan u katastru, jer za isti nije pribav ljena upotrebna do zvola.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: pregled nepokretnosti moze obaviti i strucno lice (vjestak i sl.) na z ahtjev ugovornih strana, npr. geometar u prisustvu stranaka na terenu je pokazao granic e parcele; vjestak gradevinske struke u prisustvu ugovornih strana pregledao je po slovni objekat. 1 1 3 Prodajanepokretnostiiinventara

s tim da cijena za nepokretnosti iznosi ___ EURA. uz predmetni poslovni prostor kupuje se inventar. . jer se na inventar ne placa porez na promet nepokretnosti. tako. koji se sastoji od (navesti od cega se sastoji inventar).Da li se prodaje inventar zajedno sa kucom. pa ako se uz nepokretnost prodaje i inventar. ve oma je vazno sa aspekta ugovaranja kupoprodajne cijene i placanja poreza na promet n epokretnosti. u ugovor se unosi sljedece: uz predmetni stan se ne kupuje inventar.. to treba navesti u odjeljku ugovor a predmet pravnog posla . naprimjer. a z a inventar cijena iznosi __ EURA. poslovnim prostorom itd. stanom. zavisno od konkretne situacije. a u odredbama o cijeni treba razdvojiti cijenu za nepokretn ost i cijenu za inventar.

Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. odnosno pribavilac. ZOO CG. U vezi sa naprijed naznacenim.----------------------------- . stekne od zakupodavca zgradu ili posebni dio zgrade u kojoj se nalaze za kupljene prostorije (npr. P R I m J E R 1. uz mjesecnu zakupninu od 500 EURA (pet stotina EURA). Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnika nepokretn osti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakup u. Sasvim su drugacije pra vne posljedice ako je sticalac znao za postojanje zakupa na stvari od onih kad on ne zna o takvom jednom zakupu119. prema kojoj zakup ne prestaje kad trece lice kupovinom. jos jedna znacajna odredba je clan 6 27. stupa u prav a i obaveze zakupodavca. Nepokretnost jeste predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetni poslovni prostor se nalazi pod zakupom pocev od ______ godine. od --------. sa trajanjem do _____ godine. te sa aspekta odredbe clana 619. Naznaceni ugovor o zakupu se prilaze uz ovaj izvornik n akon sto je predocen i procitan strankama koje su izjavile da su razumjele prava i obaveze i z tog ugovora. U vezi sa zakupom. ili po drug om osnovu. vazno je pitanje savjesnosti sticaoca svojine na stvari. U tom slucaju. a na osnovu ugovora o zakupu koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. kupac. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. prije predaje u posjed za kupcu. -------------------------2. kupac izjavlju je da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. ZOO CG. veoma je znacajno u tvrditi sa aspekta predaje nepokretnosti u posjed sticaocu.. broj -----. u ugovoru o prodaji mora se navesti izricita izjava kupca da prihvata kupovinu nep okretnosti sa stanjem zakupa. Ugovor o prodaji 1 1 4 Kupovinanepokretnostikojajevecdatauzakup Da li je nepokretnost predmet vec ranije sklopljenog zakupa. na odredeno vrijeme. Ako se kupuje nepokretnost koja je u zakupnom odnosu. Nakon toga. odgovornosti za pravne i materijalne nedo statke i o pravu prece kupovine. koji daje mogucnost ugovaranja iskljucenja nastavka zakupa za nasljednik e u slucaju smrti zakupca ili zakupodavca. garaze). Kod otudenja zakupljene stvari.1. navest cemo nekoliko primjera. U dalju razradu postojanja zakupa treba u nijeti u odredbe ugovora: o predaji u posjed. Nepokretnost nije predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupa .

na osnovu zakona. U skladu sa zakonom pravo svojine na stvari stice se nasljedivanjem u tr enutku otvaranja nasljeda na imovini umrlog. Ovdje se radi upisa o promjene vlasnika u katastru po osnovu zakonskih odredbi koje odreduju izuzetak od konstitutivnog 119 Clan 621.1 1 5 Postojanjepravosnaznogrjesenjaonasljedivanjukojenije provedenoukatastru U praksi je moguce da stranke traze sastavljanje notarskog zapisa u slucaju kada je doneseno pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru. Zakona o obligacionim odnosima. Potrebno je istaci da se u ovom slucaju radi o sticanju prava svojine nasljedivanjem tj. .

ali je pod rednim b rojem ______ u listu B upisana plomba. s ti m u vezi. s tim da se mor a voditi racuna da je rjesenje o nasljedivanju pravno valjano i da je podobno za upis. odnosno vlasnik. H.kao jedini vlasnik sa 1/1 dijela. i B. H. da bi se kupac. ali ne i prije toga. legitimise kao nasljednik. koje je pravosnazno dana ______. a u k ojem su kao zakonski nasljednici umrlog H. u naprijed naznaceni pred met ________. te da ne dode do dvostruke ili visestruke prodaje naslijedenih nepokretnosti. mora davati odredene poduke i upozorenja. sa po 1/2 dijela. a notar sacinjava ovjereni prepis ove is prave koja se prilaze izvorniku. Medutim. tj biljeska o zaprimljenom predmetu za upis promj ene vlasnika. isti se odnosi na sprovodenje Rjesenja o nasljedivanju. Dakle. na osnovu pravosnaznog rjesenja. Prodavci prezentuju naprijed naznaceno rjesenje. Notar.-----------------Prema uvidu koji je notar izvrsio dana ______.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dejstva upisa u katastar u slucaju sticanja svojine nasljedivanjem120. broj ____. -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozorioda ce se upis prenosa prava svojine po ovom ugo voru na kupca moci izvrsiti tek nakon upisa prodavaca kao vlasnika i na eventualne ri zike i posljedice u vezi s tim. moze se zakljuciti ugovor o prodaji samo kada se nasljednik. upisan je H. upisao sa pravom svojine u kata star nepokretnosti mora se kao prethodni upis provesti rjesenje o nasljedivanju.. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakter. Nakon toga. po sluzbenoj duznosti. godine. jer se je pravo svojine steklo bez upisa u katas tar nepokretnosti. a sticalac moze da zahtijeva upis tog prava u katastar nepokretno sti ako uz zahtjev za upis prilozi pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje je podo bno za upis. H. donesenog od s trane Osnovnog suda u _____. U B listu nisu upisana nikakva ogranicenja koja se odnose na vlasnika. br --. godine. tako da se nasljednik upise sa pravom svojine. sin ___. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu sa naprijed nazn acenim . odredeni prodavci S. H. duzan dostaviti na provodenje katastru. Rjesenje o nasljedivanju mora imati klauzulu pravosnaznosti i sud ga je. Prilog je strankama procitan prilikom sacinjavanja ovog no tarskog akta i one su ga odobrile. P R I m J E R U B listu nepokretnosti. odnosno sticalac. tako da stranke ne mogu sprijeciti upis ako je rjesenje pravosnazno.

oblik i po vrsina dijela parcele koji je predmet kupovine.astonijeprovedenoukatastrunepokretnosti U praksi su cesti slucajevi kada se prodaje dio odredene katastarske parcele koj i nije otcijepljen ili koji je otcijepljen. kako bi se izbjegli moguci sporovi i tr oskovi za stranke. u smislu sacinjavanja aneksa ugovora. tu se mora voditi racuna da se tacno identifikuje polozaj. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG. koja c e 120 Clan 8. Najsigurnije je da se uz izvor nik prilozi skica o izvrsenom mjerenju i cijepanju.stanjem B lista. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cla n 91. sacinjena od ovlastenog geometra. a u katastru nije sacinjen i proveden prijavni list o i zvrsenom cijepanju. stav 2. . --------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 6 Kadajepredmetpravnogposladioparcelekojajepodijeljena (cijepana).

sacinjenu od ovlastenog ge ometra. od ____ godine notar je ustanovio da je u B listu prodavac upisan kao vlasnik sa 1 /1. a u G listu nema upisanih tereta. i pored toga. to je pitanje tehnike i stila sastavljanja ugovora. oranica Pod kucom. naziv. povrsine 224 m2. ne postoji veci rizik da se ne izvrsi provodenje cijepanja parcele. KO Podgora. oranica. povrsine 1200 m2. Odjeljak notarske isprave ugovora o prodaji Prodaja je onaj dio isprave u kome pro davac i kupac izrazavaju svoju volju (saglasnost) o zakljucenju ugovora o prodaji. 2414. Pod kucom. Za sklapanje punovaznog ugovora o prodaji potrebno je. ----Stranke notaru prezentuju Skicu mjerenja i cijepanja. Na osnovu neposrednog uvida u evidenciju katastra nepokretnos ti. povrsinu. odnosno diobi katastarske parcele. 1175/29. KO ____. 1175/1 iz Lista nepokretnosti br. kulturu. 1175/1. od kojeg zavisi upis prenosa svojine na otcijepljenom dijelu parcele. ____ od _. tacka ili clan) ugovora. br. iz Lista nepokretnosti br. a prije svega na to da upis cijepanja ima karakter prethodn og upisa. 2414. a koja je nastala cijepanjem/diobom od parcele br. to moze biti posebna odredba (odjeljak. a moze biti i u sklopu odredenja predmeta prodaje. Iz naznacene skice ovaj notar je ustanovio da je parcela koja je predmet ovog ug ovora. te ukazao na eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. Ugovor o prodaji sadrzavati brojcanu oznaku. u ugovoru je neophodno navesti precizne podatke o nepokr etnosti. a ista se prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. da se ispune . notar mora upozoriti stranke na moguce rizike i posljedice. ali. tacka ili clan ).1. prije svega. zavisno o kojoj se nepokretnosti konkretno radi. polozaj i oblik parcele. nastala cijepanjem od parcele br. Kako smo vec ranije istakli.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio i upozorio da se upis prenosa svojine po ovom ugovoru n e moze izvrsiti dok se prethodno u katastru nepokretnosti ne provede prijavni list o izvrsenom c ijepanju. u koju su izvrsile uvid i odobrile je.----1 2 Sadrzinapravnogposla U praksi je ugovor osnovni i najcesci instrument prometa prava na nepokretnosti. P osto se upis promjena u katastru vrsi po sluzbenoj duznosti. mada smatr amo da je najcjelishodnije da to bude posebna odredba ugovora (odjeljak. P R I m J E R Prodaja dijela parcele koja je nastala diobom postojece katastarske parcele Predmet prodaje je katastarska parcela br.

Kod prometa pokretnih stvari. predmet. saglasnost volja o bitnim elementima ugovora. a to su predmet i cijena. a koji se odnose na poslovnu sposob nost ugovornih strana. osnov. Kad se radi o bitnim elementima ugovora o prodaj i pokretnih stvari. i formu ugovora. uobicajenim znacima ili drugim ponasanjem iz koga se sa sigurnoscu moz e zakljuciti o njenom postojanju. bez kojih nema ugovora o prodaji. tada ugovorne strane moraju postici saglasnost o objektivno bi tnim elementima. u pisanoj f ormi. ugovaraci svoju vo lju mogu izraziti na onaj nacin kako to njima najbolje odgovara: usmeno. a kod nepokretnosti. . Zakon o obligacionim odnosima odreduje da se volja za sklapanje ugovora moze izj aviti rijecima.svi opsti uslovi neophodni za sklapanje ugovora. U tom sl ucaju.

predaja predmeta prodaje. tj. Kod pokretnih stvari. zavisno od objekta ugovora. kao st o su vrijeme. a formalne ugovore moraju saciniti u tacno odredenoj formi123. ugovorne strane mogu uslovljavat i sklapanje ugovora i saglasnoscu u drugim elementima (subjektivno bitnim). Nefo rmalnost prilikom sklapanja ugovora. Ugovor o prodaji je dvostrano obavezni ugovor kojim se jedna ugovorna strana (pr odavac) obavezuje drugoj strani(kupcu) da ce joj ustupiti odredenu imovinsku vrijednost. Nije dovoljno da prodavac samo preda stvar kupcu nego on predajom mora omoguciti kupcu da postane vlasnik kupljene nepokretnosti. pored predmeta i cijene. mjesto i nacin ispunjenja i sl. odnosno pravo svojine. Kad se vrijeme sklapanja ugovora i predaja stvari vremenski ne podudaraju. a kod vrijedn osnih papira predaja i drugo. Predmet ugovora o prodaji moze biti samo stvar koja je u prometu. nepokretnost ili p ravo. predaja stvari. nacin sticanja je tradicija. Nacin predaje predmeta ugovora razlikuje se po tome da li je predmet ugovora pokretna stvar. tj. Za sticanje p rava svojine na kupljenom predmetu. a kupac se obavezuje da prodavcu plati stvar po ugovorenoj cijeni124. Osim ovih bitnih elemenata. Razlika je u tome sto ugovaraci neformalne ugovore mogu sklopiti na bilo koji nacin. Ugovor o pro daji predstavlja pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine. ne znaci da takvi ugovori nemaju formu. a na ime tog ustupanja. Vrijeme sklapanja ugovora o prodaji i vrijeme predaje predmeta ugovora moze biti razlicito. moguc e . kupac se obavezuje prodavcu platiti cijenu. a kod nep okretnosti je upis u katastar nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima konkludentnim radnjama. Za pravno valjan i ugovor o prodaji nepokretnosti (nekretnina). Zakon o notarima CG je odredio da forma ne predstavlja samo dokaz o postojanju ugovora (forma ad probationem) nego je ona odredena kao jedan od obaveznih uslova za njegovu pravnu valjanost (forma ad solemnitatem)122. a u izvjesnim okolnostima i sutnjom121. bitan elem enat ugovora je i forma. U tom slucaju. Ugovorom o prodaji prodavac se obavezuje da stvar koju prodaje pr eda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja. ugovor se smatra skloplj enim u onom momentu kad je postignuta saglasnost u svim (objektivno i subjektivno) bitn im elementima. pored pravnog osnova. kod trazbine to je notifikacija. potreban je i valjan nacin sticanja (modus aquirendi). jer se svi obligacioni ugovori sklapaju u odredenoj formi. Medutim.

Obligaciono pravo (Opsti dio). 122 Clan 51. 124 Clan 463. ukoliko nije sto drugo ugovore no. i to sve dok je ne preda kupcu. Univerzitetska knjiga. Postavlja se pitanje: ko ce u takvim slucajevima snositi rizik prop asti ili ostecenja stvari? Pravilo je da se prodata stvar mora predati u onom stanju u ka kvom se nalazi u vrijeme sklapanja ugovora. 123 Abedin Bikic. Iz ovoga proizilazi da prodavac snosi rizik slucajne propast i ili ostecenja stvari. Zakona o obligacionim odnosima CG. str.. stav 1.. Ako je predmet ugovora individualno odredena stvar (species) i ista slucajno propadn e prije predaje kupcu. . Sarajevo 2004. prodavac se oslobada svoje obaveze i nece biti duzan kupcu nabavi ti 121 Abedin Bikic. nisu odgovorn i ni kupac ni prodavac. str. Univerzitetska knjiga. 100. Zakona o notarima CG. Za slucajnu propast ili ostecenje stvari.je da od momenta sklapanja ugovora do predaje stvari. stav 3. Sarajevo 2004. tako da postoji prodavceva obaveza da cuva p redmet do momenta predaje. Obligaciono pravo (Opsti dio). ista bude slucajno unisten a ili znacajnije ostecena. 100.

trece lice moze. steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo s vojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. ili u samo . Momentom predaje stvari kupcu. te da li je predmet sticanje iskljucive svojine (svo jina 1/1). na osnovu tog ugovora. da se radi o zajednickoj bracno j imovini. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. a sto podraz umijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovino m. ili se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. na njega prelazi rizik s lucajne propasti stvari. U ovom slucaju prodavac nema pravo traziti isplatu cijene od kupca. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. U daljem tekstu obradicemo prodaju koja za predmet ima prenos prava svojine nad nepokretnostima. da trazi njen povrat nazad. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. izjasnjavanja ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i pribavljan ja odredenih dokaza koji potkrepljuju te tvrdnje. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini koji je zakljucio samo jedan bracni drug. rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi kupac125. Ako ugovorne strane nisu nista posebno ugovorile. Veoma je znacajna uloga notara u utvrdivanju cinjenicnog stanja. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. 1 2 1 Prodajaikupovinanepokretnostisaiskljucivimpravomsvojine Ovdje se radi o jednostavnom prometu. kupac moze birati izmedu dvije opcije: da ostane k od ugovora i zahtijeva snizenje cijene ili da odustane od ugovora i ako je platio c ijenu. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasno st svih zajednicara126. odnosno kupovini suvlasnickog dijela. momentom predaje stvari prevoziocu (spediteru). volje stranaka. pri kojem je samo potrebno utvrditi da li se radi o imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. Ugovor o prodaji drugu stvar. jer se rizik za slucajnu propast stvari nalazi na prodavcevoj strani.1. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. Ako prodavac izjavi. Notar se ovdje nece i ne moze pre tvoriti u istrazni organ. odnosno ako se utvrdi. Ako bi individual no odredena stvar bila slucajno ostecena. zavisno od toga koliko se lica pojavljuje na strani prodavca i kupca. te dati nekoliko primjera ugovora. ili se radi o prodaji. a prodatu stv ar je potrebno transportovati od prodavca do kupca.

Obligaciono pravo (Opsti dio). Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. Porodicnog zakona Crne Gore i clan 157. poduciti kupca da moze. Univerzitetska knjiga. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. str.. 126 Clan 291. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. u svakom slucaju. 332.m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. bez obzira na izjavu prodavca. zah tijevati pouzdano utvrdivanje statusa nepokretnosti koja je predmet prodaje. Sarajevo 2004. 125 Abedin Bikic. . a n otar ce.

broj___.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. koje je pravosnazno od dana ____. ako se radi o takvoj imovini. i s tim u vezi. koja je njihova zajednicka imovina --------- . od ____ godine.-----------------------2. od _____. saglasnost bracnog druga u posebnoj ispravi. Nakon toga. ako se radi o takvoj imovini. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. Svojina prodavca 1/1. kao bracn i drug prodavca. Naznacene akte je notar procitao strankama i pril ozio ih uz ovaj izvornik u originalu.. sacinjene od strane notara B. -----------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa napri jed naznacenim. iz ____ UZZ. od _____ godine i Izvod iz maticne k njige vjencanih.A. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. Svojina prodavca 1/1. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. te iz istih ustanovio da je gospoda A. t e da bi. broj 0-120/09. Opstine _____. notaru prezentuje otpravak Saglasnos ti. posebna imovina Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R I 1. t e da bi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. godine.godine. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. A. Nakon toga. zajednicka imovina bracnih drugova. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi.B.--Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu.

t e da bi. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora.3.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. zajednicka imovina bracnih drugova. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. ako se radi o takvoj imovini. ----------------------------------------- . saglasnost bracnog druga u istom ugovoru. Svojina prodavca 1/1.

ako nij e ugovoreno da ce ono prestati ranije. Pravila o prodaji sa pravom prece kupovine shodno se primjenjuju i na zakonsko pravo prece kupovine. odnosno pravo prece kupovine regulisano je u odredbama clana 536. postoji zakonsko pravo prece kupovine ostalih suvlasnika (clan 132. Nakon toga. izricito izjavljuje da je.A bracni drugovi. 1/3. Ugovor o prodaji Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Kada se otuduje suvlasnicki dio. kao bracni drug prodavca. npr.. trajanje zakonskog prava prece kupovine nije vremenski ograniceno. i 4. od ____ godine. a to su: osnov nastanka. tako da je dio svakog od njih odred en srazmjerno prema cjelini (idealni dio. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. stav 3. s tim da u tom slucaju. 1/2. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A.1. itd. Zakonsko pravo prece kupovine djeluje pr . treba razlikovati dvije situacije: Kada se otuduje cijela nepokretnost. otudenje je moguce samo ako su saglasne sve ugovorne strane. suvlasnik ga moze otuditi bez saglasnosti ostal ih suvlasnika (clan 132. Zakonsko pravo prece kupovine suvlasnika regulisano je u odredbi clana 132. Ako je ugovoren duzi rok. Opstine _____. A. ZOO CG. stav 3. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. ugovorno pravo pr ece kupovine svodi se na rok od pet godina. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). dok u govorno pravo prece kupovine prestaje poslije pet godina od zakljucenja ugovora. Zakonsko pravo prece kupovine nastaje na osnov u zakona. tri su osnovne razlike izmedu zakonskog i ugovornog prava prece kupovine. stav 2.Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) postoji kada vise li ca ima pravo svojine nad nepodijeljenom stvari. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. Iz naznacenog dokumenta notar je ustanovio da su prodavac i gospoda A. kojom se raspolaze).A.---------------------------------------------------------------------------1 2 2 Prodajaikupovina suvlasnickogdijela Susvojina (clan 131. odnosno ako su saglasni svi suvlasnici(ista situacija je i kod zalaganja).do 542. a opsta pravila o zakonskom pravu prece kup ovine sadrzana su u clanu 542.) U slucaju da postoji pravo susvojine na nepokretnosti koja se otuduje (ili sire. saglasna sa prodajom predmetne nepok retnosti koja je njihova zajednicka imovina. i s tim u vezi. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). vremensko trajanje i dejstvo prema trecima. ZOO CG.

dok ugovorn o pravo prece kupovine djeluje prema savjesnim trecim licima samo ako je upisano u katas tar nepokretnosti. Ako suvlasnik.ema trecima po sili zakona i ono se ne upisuje u katastar nepokretnosti. u roku od 10 dana od dana kada mu je dostavljena pisana p onuda. i to u roku od 10 dana od dana kada im je dostavljena pisana ponuda. Kod zakonskog prava prece kupovine. Ponuda mora da sadrzi uslove prodaje suvla snickog dijela. prodavac suvlasnickog dijela je duzan da pis anom ponudom za kupovinu njegovog suvlasnickog dijela na pouzdan nacin pozove ostale suvlasnike da se izjasne da li prihvataju ponudu. ne prihvati ponudu (smatramo da i cutanje znaci neprihvatanje) ponudac moze .

notar mor a odbiti notarsku obradu isprave ako bi stranke zahtijevale da se ugovorom o kupovini nep okretnosti . radi otklanjanja nejasnoca i sporova kada vise kupaca kupuje nepokretnost u susv ojini. Pravo na diobu ne zastarijeva. stav 3. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti i mogao bi odgova rati za stetu. U suprotnom. O pravu prece kupovine vise vidjeti u dijelu ovog rada koji tretira od obrenja i pravo prece kupovine. radi upisa prenosa susvojine u katastar. ZOO CG). stav 3. a u svakom slucaju. pa bi notar trebao dati strankama poduku i upozor enje u vezi sa nezastarijevanjem prava na diobu stvari. ovlastenik zakonskog prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva tuzbom da se prenos ponisti i da se stvar njemu ustupi pod ist im uslovima. stav 2. kako smo to naprijed naznacili. koje moze biti zakonsko i ugovorno. a ako stranke to ne zele. notar je duzan to upozore nje unijeti u notarski akt. jer ako u ugovoru nisu precizirani suvlasnicki dijelovi kupaca. racunajuci od dana kada je saznao za prenos (clan 541. veoma je znacajna aktivnost notara i to iz vise razloga: zbog instituta prava prece kupovine. ali ne po nizoj cijeni i pod drugim uslovima u odn osu na one iz pisane ponude. Pravo prece kupovine prestaje u svakom slucaju por p roteku pet godina od prenosa svojine stvari na treceg (clan 541. stav 1. a sto treba detaljnije regulisati u odjeljku ugovora Odobrenja i pravo prece kupovine . i pored toga. notar je duzan odbiti poduzima nje sluzbene radnje. Notar je duzan da upozori stranke na postojanje zakonskog ili ugovornog prava pr ece kupovine. U suprotnom.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svoj dio prodati trecem licu. ili nije moglo ostati nepoznato postojanje prava prece kupovine i to u roku od sest mjeseci. Zakon o svojinsko pra vnim odnosima CG). shodno odredbi clana 140. sa aspekta nistavosti ugovora kojim bi se suvlasnik trajno odrekao prava na diob u stvari jer je takav ugovor nistav. insistiraju da se ugovor o prodaji zaklj uci bez ponude i izjasnjenja ovlastenika prava prece kupovine. ako je trecem bilo poznato. Kod prodaje suvlasnickog dijela. Zakona o sv ojinsko pravnim odnosima CG. zakonska je pretpostavka da su ti dijelovi jednaki (clan 131. ZOO CG). pa ako stranke.

stav 2. Zakona o notarima CG). Zakon je dao mogucnost da se moze ugovoriti privremena odgoda diobe.jedankupackojijekupujekao posebnuimovinu Prodavciseobavezujuprenijetinakupcasvoje suvlasnickedijeloveodpo1/2nanepokretnos tiiz tackeIovogugovoraa kupacseobavezujeprodavcima isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------ . Moguca je ugovorna i sudska dioba. ali ne duze od pet godina. P R I m J E R Prodajacijelenepokretnostiususvojini. Ugovor o diobi nepokretnosti mora biti u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (clan 143.u susvojini ugovori odredba kojom se zahtijeva trajno odricanje prava na diobu. stav 1. tacka 6. Zakona o svojins kopravnim odnosima i clan 51.

. koje je pravosnazno dana ____. koje je pravosnazno dana ____. njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i. Nakon toga.jedankupac Prodavac se obavezuje prenijeti na kupcapravosusvojine sa 1/2 dijela na nepokret nostiiz tackeIovogugovora. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj izvornik. od _____. odnosn o suvlasnicki dio koji prodaje. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. s tim u vezi. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. od _____. Osnovnog suda u Podgorici. godine. Osnovnog suda u Podgorici.pravosvojine sa 1/1 na .------------------------RImJER Prodajacijelenepokretnosti.---------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. notaru prezentuju Rjesenj e o nasljedivanju.akupacseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora --------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. s tim u vezi.visekupacakojijekupujuususvojinu Prodavac se obavezuje prenijeti na kupce.godine. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik.1. prodavci izjavljuju da je predmetna nepokretnost njihova posebna imovina koju su stekli nasljedivanjem i. godine. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dru gova ugovornih strana. broj 0-12 0/09. Ugovor o prodaji Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. t e da bi. ---------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. t e da bi. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju. Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu.na jednakedijelove. Nakon toga.. broj 0-120/09.godine.------------------------P R I m J E R Prodajasuvlasnickogdijela. ako se radi o takvoj imovini. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost.

godine.akupciseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Osnovnog suda u Podgorici. godine. od _____. t e da bi. koju je stekao nasljedivanjem i. ------------------------ . bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. koje je pravosnazno dana ____. Nakon toga. ako se radi o takvoj imovini. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. s tim u vezi. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju. broj 0-120/09.nepokretnostiiztackeIovogugovora. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi..

prodati svoj suvlasnicki dio bez saglasnosti ostalih suvlasnika. Medutim. princip javnog pouzdanja (upisano pravo u katastru smatra se tacnim) nije u cije losti ispostovan u odredbama drugih zakona koji regulisu ovu pravnu problematiku. prema kojoj se. U praksi nije problem kada je u katastru nepokretnosti upisana zajednicka svojina na ime svih zajednicara. osim ukoliko do upisa nije doslo na osnovu pisanog ugovora zakljucenog izmedu bracnih drugova . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Porodicni zakon CG je u clanu 289.-160. za raspolaganje i opterecenje nepokretnosti u zajednickoj svojini potrebna je saglasnost svih zajednicara.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Ako nisu odredeni suvlasnicki dijelovi kupaca. moze s teci svojina pod dva kumulativna uslova:ako je sticalac savjestan i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara. moze posluziti naprijed naznacena odredba Porodicnog zakona. stav 2. Za razliku od prava susvojine gdje suvlasnik moze. Od toga zakonskog pravila postoji jedan zakonski izuzetak. za takve slucaj eve propisao da se smatra kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) svoji na vise lica na nepodijeljenoj stvari kada su njihovi udjeli odredivi. u slucaju kada je u katastar nepokretnosti. Narocito je to izrazeno kod zajednicke imovine bracnih drugova koja ima zakonski rezim zajednicke svojine. osim ako taj u pis nije rezultat pisanog ugovora bracnih drugova. Iz naprijed naznacenih razloga. Problemi i spo rovi nastaju kada je neka nepokretnost u katastru upisana kao svojina jednog lica. upisan jedan bracni drug. zakonska je pretpostavk a da oni kupuju u jednakim dijelovima. a u stvarnosti se radi o zajednickoj svojini. a u koji se u pisuje na ime svih zajednicara. Ovako rjesenje odstupa od nacela pouzd anosti iz clana 10. a odnosi se na mogucnost da se pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. smatra kao da je upis izvrsen na ime oba bracna druga. Zajednicka svojina takode nastaje upisom u katastar nepokretnosti. 1 2 3 Prodajanepokretnostiuzajednickojsvojini. uz rizik povrede zakonskog pr ava prece kupovine.saposebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednickeimovine bracnih drugova Zajednicka svojina je (clan 153. ali nisu una prijed odredeni. kao vlasnik zajednicke imovine. Kao dokaz tome. a cesto se upisuje k ao svojina jednog bracnog druga. pitanje zajednicke bracne imovine-svojine nad nepok retnostima .

na osnovu tog ugovora . a pogotovo kod pravnih poslova o prenosu ili sticanju prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnosti. trece lice moze. Uloga notara je da ispita cinjenicnu situaciju u pogledu toga da li se radi o za jednickoj imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1.predstavlja veoma vaznu i tesku problematiku. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. . Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini bracnih drugova koji je zakljucio samo jedan bracni drug. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasnost svih zajednicara. a sto podrazumijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovinom.

notar ce poduciti i upozoriti ugovorne strane na zajednicku svojinu. Ako prodavac izjavi. Ugovor o prodaji steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. Pored to ga. Kako je to vec naprijed naznaceno. ako to stranke zele. Postupanjem na ovaj nacin. Posebna imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Kako notar ima striktno odredenu obavezu upozoravanja i poducavanja stranaka. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr . a shodno odredbama clana 47. ili u samo m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. no tar duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja. Notar se ovdje nece i ne moze pr etvoriti u istrazni organ. i zadatak da regulise pravne odnose na nacin da se izbjegnu pravni sporovi i gar antuje pravna sigurnost. odnosno na zakonski status zajednicke imovine. a narocito na to da je kod raspolaganja takvom imovinom. notar ce kod utvrdivanja cinjenicnog stanja i ispitivanja volje stranaka. Zakona o notarima. Sve naprijed naznacen o. P R I m J E R Podukeiupozorenjenotaranazakonskistatuszajednickeimovinebracnih drugova 1.1. smatramo da je i u pogledu zakonskog rezima bracne imovine. a u svakom slucaju. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. t e da bi. u ispr avu unijeti izjave ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i eve ntualno pribavljene dokaze koji potkrepljuju te izjave. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. odnosi se i na zajednicku imovinu vanbracnih drugova. te na znacaj i posljedice u vezi s tim. odnosno ako se utvrdi da se radi o zajednickoj bracnoj imovini. notar vodi racuna o nacelu savjesnost i i postenja ugovornih strana o izjavama datim pred notarom. a u odredenim slucajevima i odbiti sacinjavanje notarskog akta. potrebna saglasnost svih zajednicara. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. notar ce pouciti kupca da moze zahtijevati pou zdano utvrdivanje da li neka nepokretnost predstavlja zajednicku imovinu bracnih drugo va. ako se radi o takvoj imovini.

notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju. broj 0-120/09.. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. godine. Nakon toga. Osnovnog suda u Podgorici. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina.ugova ugovornih strana. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. od _____. s tim u vezi. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. ------------------------ . koje je pravosnazno dana ____. koju je stekao nasljedivanjem i.godine.

). koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. i s tim u vezi. za sklapanje pravnih poslova u prometu nepokretnosti. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.A. 463. a zbog potrebe prethodnog oba vljanja niza radnji (pribavljanje odobrenja. odnosn o da nijedna strana ne izvrsi svoju cinidbu u potpunosti ili djelimicno bez adekvatne protucinidbe . Notar je nezavisno i strucno lice k oje mora voditi racuna o interesima obje ugovorne strane. relevantnim u oblasti prometa prava na nepokretno sti. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. st. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. finansiranje kupoprodajne cijene i sl. brisanje tereta. odnosno lice koje to cini. a sto ima za posljedicu da se na taj nacin izbjegnu eventualni sporovi. 1. Nakon toga.--------------------------------------------------------------------------------------1 3 Cijena Cijena je bitan element ugovora o prodaji kao dvostrano obavezujuceg pravnog pos la. te mu je zadatak da osigur a da se preuzete obaveze iz sklopljenog ugovora i izvrse. izri cito izjavljuje da je. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A.A bracni drugovi. Dakle. ako se radi o takvoj imovini.. od ____ godine. notar mora nastojati da nijedna ugovorna strana ne pretrpi stetu. potrebno je poznava nje vazecih propisa koji se primjenjuju. kao bracni drug prodavca.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. a osnovna obaveza kupca je da plati cijenu (cl. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. Medutim. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda A. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti ko ja je njihova zajednicka imovina. Zajednicka imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. kako je vrlo cesto nemoguce obezbije diti istovremeno izvrsenje obaveza stranaka iz ugovora. mora imati velik o prakticno i strucno iskustvo u ovoj oblasti. Opstine _____. Promet prava na nepokretnosti je po svojo j pravnoj prirodi veoma slozen posao i zahtijeva angazovanje pravnih strucnjaka koji su do bro upoznati sa brojnim propisima. A. ZOO CG). t e da bi. Osnovna obaveza prodavca je prenos svojine na stvari.

slozen i zahtijeva preduzimanje vise radnji u razlicitim vremen skim periodima. koja predstavlja jedan od bi tnih elemenata ugovora o prodaji. obezbijediti siguran nacin placanja cijene prodavcu i prenos svojine sa prodavca na kupca. r egulisati pitanje komunalnih troskova. pa mu je potrebno vrijeme za iseljenje i kupovinu drugog stana. prodavac cesto prodaje svoj stan da bi kupio neki drugi stan. te iz tog razloga i jedan od bitnih elemenata sadrz ine . pa je neophodno u sacinjenom ugovoru predvidjeti dinamiku tih radnji. po svo joj pravnoj prirodi. Smisao notarskog akta kod prometa nepokretnosti je u tome sto je promet prava na nepokretnosti. U nekoj drugoj situaciji. elektro i telefonskih prikljucaka itd. Ovakvo obezbjeden je je jedino moguce postici kvalitetno sacinjenim ugovorom. obezbijediti potrazivanje davaoca kredita. potrebno je uzeti kredit za kupovinu stana. zatim potrebno je regulisati sve potrebne poreske obaveze u vezi sa kupovinom stana.ili adekvatnog osiguranja da ce obecana cinidba biti izvrsena. Naprimjer. U ovom radu ce se pokusati obraditi pitanje cijene.

Potrebno je istaci da savremeni promet donosi razlicite nacine placanja i finans iranja cijene. nacin placanja cijene. ZOO CG). ZOO CG). U suprotnom.st. poslovnog prostora.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpet . tako da ugovor mora sadrzavati dovoljno podataka da se cijena moze odrediti. kao sto je ranije vec istaknuto i za predmet prodaje. tekuca prema zvanicnoj evidenciji. sto je vec ranije i naznaceno.1.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA) . notar b i morao obratiti paznju i u ispravi regulisati sljedece: odredenje cijene. 1 3 1 Odredenje cijene U ugovoru o prodaji cijena mora biti odredena ili odrediva.1. Cijena se moze ugovoriti kao: fiksna (a sto se najcesce i ugovara) ili po jednom m2 zemljista. treba la biti obradena u posebnom clanu (tacki ili stavu) kupoprodajnog ugovora. ugovor o prodaji ne proizvodi dejstvo (cl.470. a u vezi sa odredbama o cijeni.471. korisno je posebno izraziti cijenu za nepokretnost. dospjelost placanja cijene. a moze se odredivanje ci jene povjeriti trecem ili jednoj ugovornoj strani (cl. ---------------------------------------------2 Kadajecijena izrazenapojednomm2 Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 500. pa su ovdje moguce veoma razlicite kombinacije i samim tim veliki broj a lternativnih rjesenja. a posebno za inventar ili druge pokretne stvari. Cijena moze biti propisana. osiguranje kupca i prodavca u vezi sa placanjem cijene. Lista pitanja (provjera) ugovornih odredbi o cijeni Prilikom sacinjavanja ugovora o prodaji. sa posebnim akcentom na ugovaranje pretpostavki za dospjelost cijene u svrhu osiguranja kupca. P R I m J E R I 1 Kadajecijena izrazena fiksno Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. stana i s l. Ugovor o prodaji notarskog akta koji za predmet ima prenos ili sticanje prava svojine nad nepokre tnostima. 474.---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Kadaseuznepokretnost kupujeiinventar: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. Cijena bi. U slucajevima kada su predmet prodaje nepokretnosti i inventar.00 EURA(slovima:petstot inai 00/100 EURA) . a ra di poreskih obaveza po osnovu prometa nepokretnosti.

-------------------------------------------------- .00EURA(petnaesthiljadai00/100EURA) . a cijena za inventar iznosi 15 000.i 00/100 EURA).

u odredenom roku. U tim slucajevima. Dakle. kupac moze. zelenaskog ugovora i sl. notar je duzan poduciti kupca mogucnosti ugovaranja adekvatnih pre tpostavki za dospjelost cijene i upozoriti ga na opasnosti i rizike kojima se izlaze supro tnim ugovaranjem. Medutim. veoma cesto navode manji iznos ci jene od one koja je stvarno placena. nota r je duzan poduciti kupca takvim mogucnostima i upozoriti ga na pravne posljedice i r izike kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. S tim u vezi. notar ih je.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ugovorne strane koje placaju cijenu gotovinom. a narocito je vazna za kupca koji se moze veoma efikasno stititi ugovaranjem odredenih pretpostavki za dospjelost cijene. ugovoriti da cijena dospije va nakon ispunjenja odredenih pretpostavki za svaki konkretan slucaj. Dospjelost placanja cijene je veoma bitna za ispunjenje ugovora. te od kupceve volje. kao i na posljedice koje mog u nastati u vezi s tim u slucaju pobijanja i raskida ovog ugovora. odnosno neprihvatanjem adekvatnih obezbjedenja kojima ga poducava notar. a u cilju placanja sto manjeg poreza na promet n epokretnosti i manjeg iznosa notarske naknade. Pretpostavke za dospjelost placanja cijene mogu biti razlicite: alternativno ili kumulativno ugovorene. a sto zavis i od svakog . zavisi od konkret nog slucaja. da iznos cijene iz ovog ugovora ne utice na procjenu poreskog organa kod placanja poreza na promet nepokretnosti. -----------------------------------------------1 3 2 Dospjelost cijeneiosiguranjekupca Cijena moze dospijevati odmah u momentu zakljucenja ugovora. uzimajuci u obzir trzisne cijene i procjene poreskih organa. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. ali ne mora. odnosno kupac se moze obezbijediti kombinacijom mjera osiguranja. duzan poduciti i upozoriti da poreski organ vrsi procjenu neovisno od cijene iz ugovora. u cilj u da se obezbijedi da mu se nepokretnost preda sa placanjem cijene. U daljem te kstu obradice se vise mogucih pretpostavki za dospjelost placanja cijene. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da je izjavljeni iznos cijene nizi od trzisn e cijene i procjene nadleznih poreskih organa. tj. da se upise sa p ravom svojine u katastru nepokretnosti. te na posljedice u slucaju po bijanja ugovora zbog ostecenja preko polovine. Koje ce se pretpostavke za dospjelost cijene ugovoriti. ili nakon sto se ispune odredene pretpostavke za dospjelost.

Kupac zahtijeva da se upise kao vlasnik prije isplate cijene prodavcu. to je notarski racun za stranke127. Notar moze preuzeti novac na cuvanje ako mu je predat povodom sastavljanja notar skog akta na posebnom racunu kod banke koji ne moze biti predmet prinudnog izvrsenja protiv notara. stav 2 . . te clan 45. 127 Clan 67. U ovom slucaju notar bi trebao da savjetuje klijentima da se cijena uplacuje na notarski racun za stranke. stav 3. a da sa tog racuna notar vrsi isplatu prodavcu tek kada se kupac upise kao vlasnik. 1. stav 2. i clan 68. Pravilnika o radu notara CG.konkretnog slucaja. Zakona o notarima CG.

-------------------------------------------------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. upis predbiljezbe. kao sto je/su________ (Napomena: Upisati pretpostavku za dospje lost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. jedno od osnovnih nacela upisa u Katastar nepokretnosti jeste nacelo prvenstva. a kupac ze li njeno ugovaranje i upis prije nego sto isplati cijenu. Ovdje mogu doci u obzir i drugi uslovi kojima ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna za stranke na racun pro davca.). te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na racun prodavca u roku od seda m dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu prenosa svojine u Katastru nepokretnosti na i me kupca. Ugovor o prodaji Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za st ranke u roku od sedam dana od dana zakljucenja ugovora. predaja u posjed i sl. Da je upisana predbiljezba prava svojine u korist kupca prije isplate cijene prodavcu. brisanje hipoteke i dr. -------------------------------------------------------------------------------- . Naime. za tim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek ka da se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. Kupac se na ovaj nacin stiti od rizika dvostruke prodaje ili nekih drugih upisa koji i maju prvenstvo upisa. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva (na ruke prodavca ili na prodavcev racun kod banke i li na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar obavijesti ugov orne strane da je predbiljezba prava svojine na predmetnoj nepokretnosti u korist kupca upis ana na prvom mjestu ranga upisa u Listu nepokretnosti . naprimjer. Notar je duzan poduciti k upca da i kako ga predbiljezba osigurava i upozoriti ga na posljedice suprotnog postupanja . te ga upozorio na rizike i posljed ice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. s tim da stranke daju nalog nota ru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati saglasnost prodavca za pren os prava svojine. Napomena: Ovo je veoma znacajan mehanizam zastite prodavaca i kupaca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. 2.P R I m J E R P R I m J E R 1. npr. koje znaci da se upis vrsi prema vremenskom redoslijedu podnos enja zahtjeva za upis128. Predbiljezba je efikasno sredstvo zastite kupca jer mu garantuje da ce biti upis ano njegovo pravo svojine u katastar nepokretnosti naknadnim opravdanjem.

prodavac bi mor ao sudskim putem vrsiti brisanje predbiljezbe ili bi ona bila brisana protekom zako nskog roka za njeno opravdanje (30-60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi cl. 97. odmah iza saglasnosti za upis predbiljezbe. a u cilju zastite prod avca u slucaju da ne dode do isplate cijene i realizacije ugovora. 128 Clan 12. .Napomena: U izjavama za knjizenje. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. m oze se i korisno je dati saglasnost za brisanje predbiljezbe. U suprotnom. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG).

---------------Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. brisanje hipoteke i dr. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Da je predat zahtjev za upis predbiljezbe. kao sto je/su________ -------------------------------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. P R I m J E R Cjelokupni iznos cijene kupac je duzan isplatiti prodavcu (na ruke ili na racun k od banke ili na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar u pisano j formi obavijesti ugovorne strane da je zahtjev za upis predbiljezbe prava svojine u ko rist kupca predat Katastru nepokretnosti. a nema prepreka za njen upis na prvo mjesto. kao i u slucaju da ne dode do realizacije ovog ugovora. -------------------------------------------------------------------4. pod uslovom da nema prepreka za to.--------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke su vec sada saglasne da se predbiljezba brise istovremeno sa upisom prav a svojine na kupca. Da su dostavljena odredena pravno valjana odobrenja. odobrenje organa starateljstva za otudenje nepokretnosti malodobnog prodavca i dr. Ovdje se radi o slucaju kada je za punovaznost ugovora potrebno p .). npr. npr. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. isto tako. ali isplatu cijene ne veze za njen u pis vec samo za predaju zahtjeva za upis. poducio ga je mogucnosti ugovaranja is plate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. a nema prepreka za njen upis na pr vom mjestu. kao i zahtjev za brisanje predbiljezbe ako kupac u roku iz ovog ugovora ne isplati cjelokupnu cijenu. --------------------------------3. zatim moguc nost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Prodavac je saglasan da se u korist kupca upise predbiljezba prava svojine na ne pokretnosti iz tacke I ovog ugovora. Stranke daju nalo g i neopozivo ovlascuju ovog notara da podnese zahtjev za upis predbiljezbe. Ovdje kupac zeli upis predbiljezbe. punomocje od strane prodavca.

niti da stranke vrse druge cinidbe iz ugovora. a notar takode ne smij e davati otpravke i prepise akta do momenta dostavljanja potrebnih odobrenja. te da se cijena ne placa dok se ne pribav e potrebna odobrenja. kao sto smo naprijed istakli. u vezi sa tim.ribaviti odredena odobrenja. notar duzan dati poduku i upozorenje da takav ugovor nije na pravnoj snazi. jer ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva bez tih odobrenja. tako da je. odobrenje Centra za socijalni rad za otudenje nepokretnosti m alodobnog . P R I m J E R Cijena za isplatu dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke il i na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je blagovremeno dostavljeno pravno valjano punomocje od str ane prodavca (ili alt.

a j os uvijek nije upisan u katastru nepokretnosti kao vlasnik. smatramo da je notar duzan odbiti poduzimanje takve sluzbene radnje. prije pribavljanja potrebnih odobrenja . sljedecom form ulacijom: Ovaj ugovor nije na pravnoj snazi i nece proizvoditi pravna dejstva sve dok stran ke u roku od trideset dana racunajuci od dana njegovog zakljucenja ne dostave ovom notaru pravno valja no punomocje prodavca za poduzimanje ovog pravnog posla od strane punomocnika. Smrcu ostavioca nj . -----------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. Notar to mora unijeti u ispravu. ovjerene prepise i pr epise izvornika bilo kome sve dok mu se ne dostavi pravno valjano odobrenje. a kupac ne zeli isplati ti cijenu prodavcu dok se katastru ne dostavi rjesenje o nasljedivanju. ovjerene prepise i prepise izvornika bilo kome sve dok ugovorne strane ovom notaru ne dostave pravno valjano odobrenje -----------------------------5. Notar moze saciniti ispravu (izvornik) bez potrebnih odobrenja (pravni posao se moze i nakn adno odobriti.). Nadzorni odbor itd. npr. prije pribavlja nja potrebnih odobrenja.1. Da je podnesen zahtjev za upis promjene u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. i pored pouka i upozorenja notar a. ili alt. 83. sljedecom formulacijom: Notar nece izdavati otpravke. odobrenje nadleznog organa za otudenje nepokretnosti privredn og drustvaSkupstina. kojim je prodavac oglasen nasljedn ikom.. notaru je zabranjeno da izdaje otpravke. cl. u ovakvom slucaju rok dospjelosti trebalo bi uvijek vezati za momenat pribavljanja odobrenja ili nakon toga. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. Ako stranke hoce ugovaranje roka dospjelo sti cijene prije pribavljanja neophodnih odobrenja. npr. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. i u toj ispravi o pravnom poslu ce se odrediti r ok dospjelosti cijene. Dakle.-----------------------U takvom slucaju. Ugovor o prodaji prodavca. ---------------------------------------------------------------------Napomena: Notar je duzan upozoriti stranke da vremenski ne odreduju dospjelost c ijene i ne vrse njenu isplatu. jer ugovor nije na pravnoj snazi dok se ne dostave pravno v aljana odobrenja. s tim da je notar duzan poduciti i upozoriti stranke npr. ZOO CG). Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika.

jer je smrcu ostavioca kao knjiznog vlasnik a B ili V list postao netacan i treba ga usaglasiti sa novonastalim pravnim stanjem (nasljednici umrlog postali vlasnici od momenta njegove smrti). Medutim. a upis u Katastar nepokretnosti ima samo deklarati vno dejstvo. . Zbog toga se to zove promjena upisa. U svakom slucaju notar mora voditi racuna o tome da je rjesenje o nasljedivanju pravosnazno. placanja poreza.egovi nasljednici postaju vlasnici. taksi itd. takav u pis moze sadrzavati odredene rizike u smislu podobnosti rjesenja o nasljedivanju za upis u Katastar nepokretnosti.

--6. broj _________. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je izvrsena promjena B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. kao sto je/su________ (Napomena: Upi sati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. Da se u Katastru nepokretnosti izvrsi promjena u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. a jos uvijek nije upisan u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. broj _________. a nema prepreka za njegovo provodenje.).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je podnesen zahtjev za promjenu B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. a kupac ne zeli isplatiti cijenu prodavcu dok se isti sa svojim pravom ne upise u Katastar. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. kojim je prodavac oglasen iskljucivim nasljednikom. tako da je prodavac po osnovu nasljedivanja upisan kao vlasnik sa 1/ 1(ili suvlasnik sa dijelom___). kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. Osnovnog suda u _______. kao sto je/su________ . tako da se prodavac po osnovu nasljedivanja upise sa pravom svojine. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprot nog postupanja. od __________. Osnovnog suda u _______. mogucnosti ugovaranja isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. b risanje hipoteke i dr.------------- . ----------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. koje je postalo pravosnazno dana __________. npr. od __________.

te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izla ze u slucaju suprotnog postupanja. npr.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.). brisanje hipoteke i dr.--------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju.

te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Da je notaru urucena ili da je katastru nepokretnosti predata brisovna dozvol a u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je ovlascenik zakonskog (ili ugovornog) prava prece kupovin e izjavio da nece vrsiti svoje pravo.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. a kupac ne zeli da rizikuje sticanje prava svojine na stvari ili druge stetne posljedice zbog postojanja prava prece kupovi ne odnosno njegove povrede. Ovdje se radi o slucaju kad a postoji ugovorno ili zakonsko pravo prece kupovine. P R I m J E R Cijena dospijeva za placanje na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je notaru urucena (ili da je Katastru nepokretnosti predata ) brisovna dozvola u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. -Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. Da se ovlascenik zakonskog ili ugovornog prava prece kupovine izjasni da nece vrsiti svoje pravo. --------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. brisanje hipoteke i dr. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. npr. 8. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. a prije isplate cijene prodavcu. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena nekim prav om. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. Ugovor o prodaji 7.1. te ga je upozorio na r izike i posljedice .

--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. . npr. pribavljanje odobrenja i dr.kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.

a kupac preuzima i dug obezbijeden hipotekom. u cilju upisa u katastar prenosa prava svojine na kupca i u cilju preuzimanja duga od strane kupca. pa je stoga potrebna s aglasnost hipotekarnog povjerioca. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloga.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 9. upisan e u G listu. upisanog u G listu. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca ugovar anje isplate cijene . na kojoj je upisana zabrana otudenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca. i 456. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane kupca duga obezbijedenog hipotekom. Ovdje se radi o slucaju kada kupac kupuje opterecenu ne pokretnost. npr. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava ugovaranje i splate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. 10. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. izjasnjenje imaoca prava prece kupovine i dr. --------------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. ---------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. Da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hipoteke. Da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloge. shodno odredbama 455. ZOO CG) . P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hip oteke. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane ku pca duga obezbijedenog hipotekom.

na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. ----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. . npr. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja). potrebnog odobrenja i dr.

narocito u pogledu visestrukog otudenja ili pak opterecenja predmetne nep okretnosti. kao i u pogledu raznih okolnosti koje onemogucavaju da se kupac upise kao vlasnik.). iako je moguce da nastupe brojne opasnosti i r izici po kupca. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. Nakon toga. Kako smo naprijed naznacili. Placanje cjelokupne ili dijela cijene nakon zakljucenja ugovora o prodaji. odnosno kombinacijom mjera osiguranja. kako zbog toga sto kupac sebe zeli zastiti na nacin da prodavac ne dobije cijenu dok se ne ispune odredene pretpostavke za dos pjelost cijene (npr. Ako se cijena pl aca u momentu zakljucenja ugovora. vrlo cesto potrebno na adekvatan nacin obezbijediti i prodavca. tada nije potrebno predvidati mjere obezbjedenja za prodavca nego se mora voditi racuna o adekvatnom obezbjedenju kupca. ovo je veoma cest slucaj. pa je zbog toga.1. alternativno i li kumulativno. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. uz obezbjedenje kupca. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Ugovor o prodaji Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke ili racun prodavca. -----------------------------------------------------------------------------------1 3 3 Osiguranje prodavca Prodavac se u ugovoru o prodaji moze obezbijediti na vise nacina. pribavljanje odobrenja i sl. kupac izjavljuje da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke prodavca (ili na racun prodavca. Placanje cijene u momentu zakljucenja ugovora. upis predbiljezbe. niti koristenje notarskog racuna za stranke Ovo je vrlo cest slucaj u praksi. ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. tak .---------------) Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. U ovom s lucaju notar mora dati kupcu poduku o mogucnostima adekvatnog osiguranja u konkretnom slucaju i upozoriti ga na posljedice placanja cijene bez ugovaranja adekvatnih m jera obezbjedenja. upis svojine. Ovo je najjednostavnija situacija koja u modernom nacinu prometa nije vise tako cesta. a kupac ne zeli u govaranje pretpostavki za dospjelost. Stete po kupca mogu biti velike jer je on vec isplatio cijenu.

Notar mora voditi racuna o interesima svih ugovornih strana. Ova obaveza poducavanja i upozorav anja stranaka propisana je u clanu 47 Zakona o notarima CG. Notar je duzan poduciti i upozoriti prodavca na sljedece mjere obezbjedenja: isplata cijene na notarski racun za stranke. . p a je stoga duzan poduciti i upozoriti stranke na sve moguce mjere adekvatnog obezbjed enja u konkretnoj situaciji i primijeniti ih shodno volji stranka. a sve sa ciljem da se izbjegnu sporovi i da se ugovor u cijelosti realizuje.o i zbog toga sto kupci u velikom broju slucajeva finansiraju cijenu iz kredita ili na dr ugi nacin placanja na rate.

zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. deponovanje cijene na notarski racun za stranke.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupcevo pristajanje na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prodaje ili na cjelok upnoj imovini kupca. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. najkasnije do 31. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakontoga strankeizjavljuju (jednu od dolje naznacenih alternativa) .12. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. kupac je vec isplatio prodavcu. 2009.------------------------------------------------Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). prema izricito j izjavi stranaka.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene.825. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA). koji se v odi kod ______-banke. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. s tim da se ona preda kupcu u momentu isplate cijene prodavcu ili na notarski racun za stranke. davanje clausule intabulandi u posebnoj ispravi u momentu zakljucenja ugovora ili naknadno. P R I m J E R Poduke i upozorenja prodavcu kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33. godine. uz istovremeni nalog notaru da ne izdaje otpravke i prepise ili da izda izvode otpravaka i prep isa (otpravak dijela akta) koji nece sadrzavati clausulu intabulandi sve do isplate cjelokupne cijene129.000.

---------------- b) U vezi sa placanjem naprijed naznacenog cjelokupnog iznosa cijene od ______ EURA (slovima: ____ EURA) i zakonskih (ugovornih) zateznih kamata u slucaju pada nja kupca u docnju.). Zakona o notarima Crne Gore. kupac izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (ili samo na predmet u prodaje ako se odmah vrsi prenos prava svojine.Moguce mjere obezbjedenja prodavca: a) -Da se ne zeli ugovaranje naznacenih mjera obezbjedenja prodaca .----------------------------------------129 Clan 88. .

Pravilnika o radu notara CG. u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene. predaja u posjed i sl. c) Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za stranke u roku od ______ dana od dana zakljucenja ovog ugovora. .--------------------------------------------------------------Napomena: Notarski racun za stranke je veoma znacajan mehanizam zastite prodavca i kupca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. Notar je u konkretnom slucaju obavezan upozoriti kupca na posljedice u vezi sa pristajanjem na izvrsenje bez odlaganja.1. d) Prodavac se obavezuje da ce u naknadnoj ispravi. te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na r acun prodavca u roku od ____ dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu u Katastar prenosa prava svojine na ime kupca . Zakona o izvrsnom postupku CG130. tac. izjaviti saglasnost za prenos prava svojine na kupca . Ovdje mogu doc i u obzir i drugi elementi kojim ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna z a stranke na racun prodavca. Naime. koja ce biti predata kupcu u m omentu isplate cijene. takva isprava je izvrsna isprava i ima dejstvo pravos nazne sudske odluke. Stranke mogu ugovoriti da se u Katastar nepokretnosti izvrs i upis zabiljezbe pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. prema clanu 53.--Napomena: Ovdje se radi o slucaju kada prodavac u samom ugovoru daje clausulu in tabulandi i pristaje da se kupac upise kao vlasnik bez ikakvih dodatnih uslova. prodavac se stiti davanjem clausule intabulandi u posebnoj ispravi. a sa ispravama koje dokazuju da su ispunjeni uslovi za izvrsnost. Zakona o notarima CG i clanu 16. cime se prodavac stavlja u sigurniju pravnu poziciju u vezi sa na platom kupoprodajne cijene. stav 2. Ugovor o prodaji Izvrsni otpravak ovog notarskog akta ce biti izdat prodavcu na njegov zahtjev.---------------------Napomena: U slucaju kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora. npr. upis predbiljezbe. Zakona o notarima CG i clanu 45. s tim da stranke daju nalog notaru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati sag lasnost prodavca za prenos svojine. a predviden j e u clanu 67. 2. a cijena se placa na rate ili u cjelokupnom iznosu nakon proteka odredenog vremena od zak ljucenja ugovora. Notar je upozorio k upca da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i objasnio mu pravne posljedice takve i zjave . s obzirom na pravnu snagu tak ve izjave. Ova formulacija ce se unijeti i u odjeljak ugovora Izjave za knji zenje .

. Cjelovit otpr avak i prepis izvornika notar ce izdati kad mu stranke prezentuju valjan dokaz da je placena kupoprodajna cijena . -------------------------------------------------------------------130 Zakon o izvrsnom postupku. Sluzbeni list RCG broj 23/04.Primjer za takvo postupanje dat ce se u odjeljku ugovora koji tretira izjave za knjizenje prenosa prava svojine. odnosno prepisa koji nece sadrzavati saglasnost prodavaca za prenos prava svojine na kupca sve dok kupac u cijelosti ne isplati kupoprodajnu cijenu. ali da se kup cu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravak dijela akta. e) Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine.

Ovdje postoji nekoliko modaliteta ispunj enja kupceve obaveze. tak ode je efikasno sredstvo za zastitu prodavca. U narednom tekstu su date neke formulacije koje se ticu odredivanja dospjelosti placanja cijene. Zakona o notarima CG). Notar prilikom kopiranja ili na drugi nacin sacinjavanja otpravka. odn osno iz kojih izvora. odnosno zastiti prodavca i kupca u vezi s tim. odn osno izostavi dio isprave (izvornika). i konstatuje na tom mjestu Izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta i stavi svoj potpis i pecat. izdavati i otpravak dijela akta (clan 88. te o tome kakav je pravni rezim konkretnog predmeta prodaje. 1 3 4 Nacin placanja cijene Jedna od osnovnih obaveza kupca je placanje kupoprodajne cijene. sa dvije podvarijante. uzimanje kredita kod banaka. tj. pre ko banke. pored cjelo vitih otpravaka i prepisa. niti je brisati. jer u ovom slucaju ne treba otplacivati hipot eku prodavca. tj. Najce sce situacije u ovom slucaju su sljedece: placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretn osti. potrebno je voditi racuna o tome kako se vrsi placanje. prekrije. u ovom slucaju saglasnost za prenos prava svojine. Notar ima pravo i duznost. placanje cijene koja se finansira u cijelosti ili djelimicno iz kredita. kad kupac ne preuzima hipoteku. Interes kupca j e da postane vlasnik predmetne nepokretnosti. Prije svega. o kojima notar mora voditi racuna i mora poduciti ugovorne stra ne o tome. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretnosti Ovo je najjednostavnija varijanta. ovjerenih prepisa i prepisa. Potrebno je samo odrediti pretpostavke za dospj elost cijene. uz ugovaranje obaveze notara da izdaje samo izvode otpravaka. tj.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Davanjem saglasnosti za prenos svojine odmah u ugovoru. a takode nije potrebno prethodno obezbijediti finansiranje kupc a. kad kupac preuzima hipoteku. placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. dok prodavac upravo zeli da za prenos p rava svojine dobije protuvrijednost u novcu. .

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepokretnosti prije isplate cijene. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notar ski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepok retnosti kao .P R I m J E R Cijena iznosi___________EURAidospijevazaplacanjeodmah -------------------------------Potpisomovogugovoraprodavacpotvrdujedamujekupacisplatio cjelokupnunaprijed naznacenu cijenu. zatim na mogucnosti ugov aranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospj eloscu placanja cijene.

pribavljanje potrebnog odobrenja.akojaopterecujenepokretnostkojajepredmet prodaje. a kupac zahtijeva brisanje hipoteke koja obezbjeduje potrazivanje koje nije isplaceno. kupac izjavljuje da ne zeli mjere obezbjedenja i da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. tu su navedene potrebne radnje koje se moraju pre thodno uciniti kako bi se obezbijedilo potrebno punomocje ili uredilo knjizno stanje predmetne nepokretnosti. Ovdje je jednostavno cinjenicno stanje.u iznosuod ________EURA. gdje kupac ne zele ugovaranje pretpostav ki za dospjelost. koja u pravilu nedostaju kupcu. tj. brisovne dozvole i dr. Ugovor o prodaji vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. ali nije pribavljena brisovna dozv ola.1. banci.Nakon toga. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. -------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. CijenazanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ----------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen abezuslovnabrisovnadozvolabanke ________zabrisanjehipotekeupisaneu G listu. tako. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru . Prodavcu u ovom slucaju nisu potrebne mjere obezbjedenja. a sto se moze vidjeti iz formulacija koje su date u gornjem tekstu. Nesto je slozenija situacija ukoliko j e potrebno naknadno pribavljanje raznih ovlascenja ili odobrenja. Ovakve situacije su rijetke. jer nepokretnosti uglavnom imaju veliku vrijednost i za njihovo finansiranje potrebna su znatna sredstva. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. Ovdje postoji vise varijanti: a) Prva mogucnost bi mogla biti kada kupac ne zeli kupovinu nepokretnosti koja j e opterecena hipotekom i zahtijeva njeno brisanje. npr. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnosti. kredit i troskovi su isplaceni hipotekarnom povjeriocu. jer dobiva u momentu zakljucenja ugovora cjelokupnu cijenu. naprimjer.

b) Nesto slozenije cinjenicno stanje postoji kada kredit i troskovi nisu isplace ni hipotekarnom povjeriocu. pribavljanje potrebnog odobrenja. a prodavac zeli kredit odmah isplatiti sredstvima iz . npr. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.

te ugovoriti ko ce pribaviti brisovnu dozvolu. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. koji istovremeno daje saglasnost za brisanje hipoteke ili se u posebnoj izjavi obavezuje da ci izdati brisovnu dozvolu u posebnoj ispravi ako mu bude placen dugovani iznos kredita. npr. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava.naracunbr Pravoprodavcadatraziisplatuzapovjeriocaostaje nedirnuto -------------------------------Notar je poducio kupca i o drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. a kupac naznaceni iznos cijene placa direktno h ipotekarnom povjeriocu prodavca. pribavljanje potrebnog odobrenja. Moguce postupanje not ara. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Cedirana cijena hipotekarnom povjeriocu se m oze isplatiti direktno ili posredstvom notarskog racuna za stranke. .kojaopterecujenepokretnostkoja jepredmetprodaje. u ovom slucaju sastoji se u tome da prodavac (koji je ovdje istovremeno i hipotekarni duznik) u ugovoru o prodaji cedira131 svoje potrazivanje na isplat u cijele ili dijela cijene (u zavisnosti od toga koliko iznosi neisplaceni kredit) u korist svog hipotekarnog povjerioca (banke). Moguca formulacija kad se cedira cjelokupna cijena hipotekarnom povjeriocu i isplacuje direktno na racun hipotekarnog povjerioca: CijenazanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ---------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen a pisana obavijest hipotekarnogpovjerioca dace izdatibezuslovnu brisovnu dozvoluza brisanjehipoteke. tada je potrebno ugovoriti i osigurati da se iz prodajne cijene namiri hipotekar ni povjerilac. koji takode zahtijeva brisanj e hipoteke. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. te ge upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.akoseisplati cjelokupniiznosobezbijedenogpotrazivanjasasporedni m cinidbama ----------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac ustupa svoje cjelokupnopotrazivanje na isplatu cijene (ili dio cijeneui znosu od ____EURA)izovogugovorasvomhipotekarnompovjeriocu banciXX. upisaneu G listu. na zahtjev stranaka.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupoprodajne cijene koju mu treba isplatiti kupac.

.kodbanke_________.do dana_____ -----------------------------------------------------131 Clan 445 do 454 ZOO CG.Kad se cedira cijena hipotekarnom povjeriocu. a placa se preko notarskog racuna za stranke: CijenanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) -------------Kupac je duzan uplatiti cjelokupni iznos cijene na notarski racun za stranke bro j ________.

te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. ZOO). tada je nuzna izjava kupca o preuzimanju duga koju ce dati u ugovoru o prodaji. U vezi s tim.1. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. dok ce se ostatak cijene direktno ispla titi prodavcu. npr. Ugovor o prodaji Prodavac ustupa svoje potrazivanje na isplatu cijene svom povjeriocu banci _____ _______ u iznosu od _________ EURA (slovima ____)-(ili kada nije jos uvijek utvrden: u i znosu koji hipotekarni povjerilac-banka saopsti notaru da je potreban za njegovo potpuno namirenje) i nalaze notaru da taj iznos direktno isplati naznacenom hipotekarnom povjeriocu prodavca i izdejstvuje brisovnu dozvolu od banke. notar je obavezan da ti poduku i upozorenje strankama o obavezi davanja pristanka hipotekarnog povjerioca. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. a kupac preuzima neisplaceni dug koji je obezbijeden hipotekom. slje decom formulacijom: CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) --------------- .--------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca na ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vez i sa dospjeloscu placanja cijene. pribavljanje potrebnog odobrenja. Razlog davanja saglasnosti povjerioca za preuzimanje duga se nalazi u tome . a takode je nuzna saglasnost-pristanak prodavcevog hipotekarn og povjerioca za preuzimanje duga od strane kupca kao novog duznika (clan 455. U ovakvim slucaj evima postoji mogucnost da kupac daje izjavu o preuzimanju duga i na taj nacin stice pravo svojine na nepokretnosti sa postojecom hipotekom prodavca u korist hipotek arnog povjerioca (banke). i 45 6. Naznacena placanja notar ce izvrsiti po ispunjenju sljedecih pretposta vki: da je notaru urucena brisovna dozvola u pogledu hipoteke (ili da se hipotekarni povjer ilac prodavca pisanim putem obavezao da ce izdati brisovnu dozvolu nakon sto mu bude isplaceno potrazivanje po osnovu navedenog kredita). -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. sto je povjeriocu bitno ko ce biti njegov duznik. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.

na dan sacinjavanja ovog notarskog zapisa iznosi _________ EURA (slovima ____) (ili kada nije jos uvijek utvrden: u iznosu koji hipotekarni povjerilac-banka sa opsti notaru). a koji. _________ u roku od sedam dana od dana kada ga notar pismenim putem obavijesti d a mu je banka dostavila saglasnost za preuzimanje duga. te kupac nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upi su predbiljezbe prava svojine u korist kupca.------------------------------------------------------------------------- . prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca.Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzme dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista predmetne nepokretnosti u korist hipotekarnog povjerioca ______. dok ce ostatak cijene kupac isplati na notarski racun za stranke broj ________ k od banke.

c) Mjere osiguranja prodavca i kupca kada se cijena od strane kupca finansira iz odobrenog kredita neke banke U modernim trzisnim tokovima cijena se u cjelosti ili djelimicno finansira iz kr editnih sredstava._ koji su sklopili kupac i banka ____________. Kroz ovaj vidi finansiranja cijene nastaju veoma slozeni odnosi izmed u razlicitih subjekata. Primjer moguce formulacije kada se opterecuje nepokretnost koja je predmet proda je. radi obezbjedenja kredita kupca iz koga se finansira cijena. mogao bi da glasi na sledeci nacin: P R I m J E R CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____). a moguca je odredena uloga trecih kao zaloznih duznika. npr. nego i izmedu banke i stranaka. Naznacen ugovor o k reditu notar je procitao strankama. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. u izn osu od __________. Prodava c se nadalje obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepok retnosti na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne ne pokretnosti. pribavljanje potrebnog odobrenja. uz godisnju kamatu do 10% i pod svim drugim uslovima iz ugovora o kr editu132. -------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita odobrenog od strane banke ________. Uloga notara je da omoguci sigurnu i efikasnu transakciju za sve ucesnike takvog pravnog posla. broj ________. -----------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. broj __ od ___ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za osiguranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. pod uslovom d a se . te se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. ne samo izmedu prodavca i kupca. te ga je upozori o na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je poducio kupca mogucnosti ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene.

te se zbog toga ne znaju tacni uslovi kreditiranja. uz najvisu godisnju kamatu do __ % i pod svim d rugim uslovima iz ugovora o kreditu koji ce sklopili kupac i banka. .banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu bez ogranicenja i troskova za prodavca kada joj se vrati iznos isplacen na ime kredita. u slucaju da ugovor o prodaji ne bud e izvrsen iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. Za osiguranje kredita pr odavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u koris t poslovne banke u najvisem iznosu do __________. U tom slucaju moze se koristiti sledeca formulacija: P lacanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita koji ce odobriti poslovna banka XX.---------------------------------------------------------------132 Moguca je situacija finansiranja cijene iz kredita koji jos uvijek nije odob ren.

Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja. Ugovor o prodaji Ovim kupac neopozivo ustupa potrazivanje (cedira) na isplatu naprijed naznacenog kredita prodavcu. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka.------------Sa momentom placanja cijene na racun prodavca.ovjereniprepisiprepisvec samo otpravak dijela akta. kako slijedi: da prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine . prodavac ustupa kupcu sva prava k oja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. zati m ugovaranju isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svo jina.---------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. te da ga je upozoriona pos ljedice suprotnog postupanja Nakon toga. kao sto je davanje saglasnosti za prenos pr ava svojine odmah u ugovoru. kupac izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini.1. Izvrsni otpravak ov og akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za nj egovu izvrsnost. ali da sekupcuili bilokomedrugomneizdajecjelovitotpravak. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispra vi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena.------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju placanja cijene iz ovog ugovora. a sa cime je saglasan i kup ac. te da ga je notar je poducio mogucnosti njegovog adekvatnog osigu ranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. --------------------Prodavac izjavljuje da ga je notar poducioo ostalim mogucnostima njegovog osigur anja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. kao i da ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da ga je notar upozorio na posljedice davanja izjave o pristaja nju na izvrsenje bez odlaganja. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbi ljezbe u katastar nepokretnosti prije isplate cijene.odnosnoprepisakoji nece sadrzavati saglasnostprodavca zaprenospravasvojinenakupcasvedokseprodavcuneisplatiucijelostikupoprodajnacijena nanaprijedopisaninacin Cjelovitotpravakiprepisizvornika notarceizdati kadstrankepisanimputemdokazudajeplacenakupoprodajnacijena Notarjeduzan . prodavac je izricito izjavio.

------------------------------------------------ . P R I m J E R Primjerformulacijeodredbeugovorakojaregulisecijenu.akadasecijena placanarate: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. a prodavac daje clausulu intabulandi u sa mom ugovoru i dozvoljava upis prenosa svojine prije isplate cijene. koja moze biti i izvrsna.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). Odredbe o zasnivanju hipoteke ce biti sastavni dio ugo vora o prodaji. U tom slucaju prodavac daje saglasnost za upis prenosa prava svojine na kupca.postupitiponaprijed naznacenom nalogu. te istovremeno zahtijeva a kupac odobrava upis hipoteke na predmetu proda je. ------------------------------------------------------------Napomena: Kad se cijena placa na rate. kao adekvatno obezbjedenje prodavca moze posluziti istovremeni upis hipoteke na predmetu proda je.

prema izricito j izjavi stranaka. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja U vezi s tim.000.a kadasecijenaplacanarate.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______. stranke ugovaraju upis prenosa prava svojine na ime kup ca.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA).te pristajanjakupcanaizvrsenjebezodlaganjanapredmetuprodajeina cjelokupnojsvojojimovini ----------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da ce izvrsni otpravak ovog akta izdati povjeriocu na n jegov zahtjev sa ispravama koje dokazuju njegovu izvrsnost. najkasnije do 31. godine.825. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. koji se v odi kod ______-banke.12. kupac je vec isplatio prodavcu. odmahpozakljucenjuovogugovora.------------------------------------------Primjerformulacijeodredbeugovorakojareguliseizjavezaknjizenje.tezabiljezbezabranenovog . 2009. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. uz istovremeni upishipotekenapredmetuprodajeukori stprodavcaradiobezbjedenja neplacenogdijela cijeneu iznosuod ___ EURA (slovima:___)sazakonskimzateznimkamatamaoddanja padanjakupcaudocnjupa dokonacneisplate. deponovanje cijene na notarski racun za stranke.teseugovoraupispravasvojineukoristkupca uzistovremeniupishipotekenapredmetuprodajeukoristprodavcaiupis zabiljezbepristajanjenaizvrsenjebezodlaganja. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. te je upozorio duznika (kupca) da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice takve izjave. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33.

koja se ima isplatiti najkasnije do ___. s tim s to prodavac zahtijeva. a kupac je saglasan133.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 133 Clan 85. . upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava.00 E URA (pedesethiljada EURA). te da se izvrsi i upis zabiljezbe zabrane novogopterecenja predmetne nepokretnos ti. stav 1.opterecenja: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. sa zakonskim zateznim kamatama. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do kona cne isplate. kao i da se istovremeno upise zabiljezba pristajanja kupcana neposredno prinudno izvrsenje na osnovu ovog notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate ne pokretnosti.000.

kupac je duzan odmah dati primjedbu . a primalac (sticalac). Odgovornost za materij alne (fizicke) nedostatke stvari sastoji se u obavezi prenosioca da jemci za materija lne nedostatke stvari. tj. Pravila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke se u nacelu odnose na dvostrano obavezne. da je za njih znao.1. i clan 522. Ako ugovorne strane drugacije ne ugovore ili uopste ne ugovore vazi ono sto je zakonom propis ano za tu odgovornost. tako da primalac ne moze koristiti stvar na zeljeni nacin . neutralni i strucni nosilac javne sluzbe ima obavez u na jednak nacin savjetovati i stiti interese svih stranaka u postupku. Odgovornost za pravne nedostatke (evikcija) sastoji se u jemstvu prenosioca prav a da primalac nece biti onemogucen od treceg u redovnoj upotrebi ili raspolaganju sa stvari. koje bi bile nesrazmjerne ako postoji neki od ovih nedostataka. ne bi sklopio ugovor. stav 1. Notar kao nezavisni. Ovdje se radi o odgovornosti prenosioca prava svojine za eventualne nedostatke na stvari drugoj ugovornoj strani za sluc aj da nemaju ugovorena ili uobicajeno pretpostavljena svojstva. a kod ugovora u privredi bez odlaganj a. teretne ugovore. Ovo postoji u slucajevima kada se ugovorom na primaoca prenese pravo koje ne moz e koristiti. Kupac je duzan pregledati kupljenu stvar ili je dati na pregled i o vidl jivim nedostacima obavijestiti prodavca u roku od osam dana. bez obzira na to da li mu je nedost atak poznat. Svrha ov ih odgovornosti je da garantuju ekvivalentnost medusobnih cinidbi. mogu je ograniciti ili iskljuciti (clan 494. Ako su obje strane prisutne pregledu. ZOO). 1 4 1 Odgovornost za materijalne nedostatke Prodavac odgovara za materijalne nedostatke. s tim sto ZOO postavlja granice tog ogranicenja ili iskljucenja134. stav 1. ako postoje takve mane koje su suprotne izricito dogovorenim ili uobicaj enim svojstvima tih stvari. Ugovor o prodaji 1 4 Odgovornostzamaterijalneipravne nedostatke Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o prodaji regulisana je odredb ama Zakona o obligacionim odnosima CG (clan 486. sto znaci da ugovorne strane mogu tu odgovornost u ugov oru drugacije regulisati. 524. 515. koja su detaljno uredena u dijelu Zakona o obliga cionim odnosima kod ugovora o prodaji. a odgovornost za pravne nedo statke (zastita od evikcije) regulisana je odredbama clana 516. Odredbe Zakona o obligacionim odnosima o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke su dispozitivne prirode. ZOO CG.). jer ga prenosilac nema ili to pravo postoji u korist treceg. tj.

a nije ih kupcu saopstio . a i onda kada je prodavac nametnuo tu odredbu koristeci se posebnim monop olskim polozajem . odredbe ugovora o ogranicenju. a on o nj emu nije obavijestio kupca. prodavac) za njih znao. ZOO. U clanu 522. ili je znao d a se mogu ocekivati. ili o iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke nista va je . stav 2. ako je on (dakle. a u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucenja odgovornosti za materijale nedostatke postavljene su sljedece granice: odredba ugovora o ogranicenju ili isk ljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistava je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. ili mu nije mogao ostati nepoznat neki nedostatak u njegovo m pravu. takode.134 U clanu 494. ZOO u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucen ja prodavceve odgovornosti za pravne nedostatke. u clanu 523. ZOO regulisano je da prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. prodavcu bio poznat. stav 2. . O ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. postavljene su sljedece granice ako je u vrije me sklapanja ugovora.

npr. Notar bi trebao voditi racuna da se u ugovor unese odredba o tome da li je i na koji nacin kupac pregle dao kupljenu stvar. Odgovornost prodavca za pravne nedostatke moze se ugovorom ograniciti il i . koje moze od kupca oduzeti stvar podnos enjem svojinske tuzbe. Kupac u svakom od ovih slucajeva ima pra vo zahtijevati naknadu stete koju je pretrpio zbog nedostatka stvari (npr. kupac mora pozvati prodavca da otkloni nedostatak. kupac moze po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniz enje cijene. Ukoliko se pokaze nedostatak na stvari. nije mog ao upotrebljavati stvar s nedostatkom i zbog toga nije ostvario prihode). Ugovorne strane mogu ograniciti ili sas vim iskljuciti prodavcevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari. Najtezi oblik pravnog nedostatka na stvari je kada prodavac nema pravo svojine n a stvari vec to pravo pripada trecem licu. uz pomoc strucnog lica ___ ) uvj erio u stanje predmeta prodaje . a nije ga saopstio kupcu. ugovor izmedu prodavca i kupca se raskida. ZOO CG.-----------------------------------------------------------------------------------------------1 4 2 Odgovornosti za pravne nedostatke Kod ugovora o prodaji prodavac jemci kupcu da na prodatoj stvari ne postoji neko pravo treceg lica koje bi iskljucivalo.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima zbog vidljivih nedostataka. pravo sluzbenosti). a on o njemu nije obavijestio kupca. regulisa no je clanom 496. a i onda kada je proda vac nametnuo tu odredbu koristeci se svojim posebnim monopolskim polozajem. umanjivalo ili ogranicavalo kupcevo pravo na t oj stvari. Odredba ugov ora o ogranicenju ili iskljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistavna je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. Koja prava ima kupac koji je blagovremeno obavijestio prodavca o nedostatku. Kupac izjavljuje da se je licnim pregledom (alt. kupac ne gubi pravo da se pozove na nedost atke i poslije isteka navedenih rokova ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nij e mogao biti nepoznat. a u slucaju umanjenja ili ogra nicenja prava. odnosno pravo koje ogranicava pravo svojine (npr. Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokazu na kon sest mjeseci od prodaje stvari. U slucaju da trece lice oduzme stva r kupcu. Ipak. Pored toga. na stvari moze postojati teret. Kupac ima pravo traziti raskid ugovora zbog materijalnih ned ostataka samo ako prethodno ostavi prodavcu rok za predaju stvari bez nedostatka ili da prodavac u tom roku otkloni nedostatak.

Ako je u vrijeme sklapanja ugovora. gase se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava treceg. prodavcu bio poznat. moguce su dvije situacije. Prava kupca. kako su odredbe ZOO CG o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke dispozitivne prirode. Dakle. ili mu nije mogao ostati nepoznat takav nedostatak u njegovom pravu. ili je znao da se mogu ocekivati.sasvim iskljuciti. . a kupac je pozvao prodavca da se umijesa u spor. O tome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. a nije ih kupcu saopstio. po osnovi pravnih nedostataka. odredba ugovora o ogran icenju ili iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke je nistavna. ako je on za njih znao. Prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. ili istekom sest mje seci po pravosnazno okoncanom sporu koji je trece lice pokrenulo prije isteka roka od go dine dana.

prije sacinjavanja ovog notarskog akta. pa je kupac to o dbio. Cjelishodno j e u ugovoru dati samo uputu na zakonske odredbe. kao. Smatramo da je cjelishodno pribaviti takvo uvjerenje zbog opasnosti upisa zakons ke hipoteke za poreske dugove za ciji upis nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. ZOO CG). a . stav 2. onako kako je to zakonom regulisano.1. a narocito u pogledu mog ucnosti gradenja na predmetnoj nepokretnosti. Notar je. i clan 523. a preuzima odgovornost za pravne nedostatke. a dospjelih poreskih obave za.odnosno znaodasemoguocekivati. stav 2. naprimjer. te poduciti i upozoriti stranke na posljedice ogranicenj a ili iskljucenja odgovornosti i na zakonske odredbe imperativne prirode. poducio i upozorio stranke. --------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na predmetu prodaje. Ako ugovor sadrzi odredbe o ogranicenju ili potpunom iskljucenju odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. Ugovor o prodaji 1. kojima su postavljene granice ogranicenja ili potpunog iskljucenja odgovornosti (clan 494. poducio kupca da. pa je notar. date su varijante kad nep okretnost nije pod zakupom i kada je predmet zakupnog odnosa. pribavi urbanisticku saglasnost ili izvod iz regulacionog p lana i upozorio na posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. Pored toga. u sljedecem obrascu : Prodavac odgovara za pravne i materijalne nedostatke u skladu sa Zakonom. Ako ugovor ne sadrzi bilo kakvu odredbu o odgovornosti za pravne ili materija lne nedostatke (a ne mora sadrzavati). tj.tezaogranicenjajavno-pravneprirode kojakupcunisubilapoznata. teihjeupozoriodace bitibez dejstvaprodavcevoogranicenjeiiskljucenjeodgovornostiz amaterijalneipravne nedostatke. prodavac ce po samom zakonu odgovarati za pra vne i materijalne nedostatke. s tim u vezi. ------------------Prodavcu nisu poznata ogranicenja javno-pravne prirode. U tom se slucaju moze koristiti sljedeca formu lacija: Notarjepoducio ugovorne straneposljedicamaogranicenja ili iskljucenjaodgovornosti . notar je duzan u ispravu unijeti autonomnu v olju stranaka u tom pogledu. kao i varijante kada se nakon poduka i upozorenja notara ne pribavlja. odnosno pribavlja uvjerenje nadle zne poreske uprave o tome da li prodavac ima neizmirenih.. --------2. s tim u vezi.anijeih saopstiokupcu ----------------------------------------------U primjeru koji slijedi prodavac iskljucuje odgovornost za materijalne nedostatk e.akojeprodavaczanjih znaoilijemogaoznati. cl an 522.

Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. Zakon o poreskoj administraciji). P R I m J E R Nepokretnosti se prodaju bez garancije da imaju povrsinu navedenu u katastru nep okretnosti.ciji je osnov nastanka zakon (npr. ------------------------------------------------ . Kupac je u prisustvu prodavca obisao ne pokretnosti koje su predmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. te koje se stice upisom u katastar nepokretnosti. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati.

1-49-264/09. Kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. od 01. pa smo od toga odustali. tereti i o pasnosti u vezi sa predmetom prodaje.godine. U zavisnosti od svakog konkretnog slucaja. porezi i doprinosi. koje se prilaze uz ovaj izvornik. to je veoma znacajno jer od tog momenta na kupca prelaze sve koristi. da posjed prelazi u odredenom roku od zakljucenja ugovora ili placanja cijene. kupac ulazi u posredan posjed.teretaiopasnosti Prelazak posjeda na kupca predstavlja zasnivanje fakticke vlasti na stvari od st rane kupca.broj 10-9/6. te nas je poducioiupozorioo pravnim posljedicama u vezi s tim. S tim u vezi.--------------------------------------------------------------------------------Ili primjer formulacije kada stranke ne zele pribavljanje poreskog uvjerenja: Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za ne placene poreze i na cjelishodnost da kupac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane prodavca. kamate. da posjed prelazi u momentu placanja cijene ili njenog deponovanja na notarski racun za stranke. --------------------------------------1 5 Prelazakposjeda. kao i da ih ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom.10. --------------------------Notar nas je poducio i upozorio da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa prom jenom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprije d naznacenog ugovora o zakupu. notaru prezentujemo Uvjer enje Poreske uprave-_____ . jer zakupni odnos n . a iz koga proizilazi da prodavac na dan izdavanja uvjerenja nije evide ntiran kao porezni obveznik kod tog organa. moze se ugovoriti vise varijanti: da posjed prelazi na kupca istovremeno sa potpisivanjem ugovora.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Prodavac garantuje da su predmetne nepokretnosti slobodne od upisanih i neupisan ih prava i ogranicenja.koristi.2009. Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za e ventualno neplacene poreze i na cjelishodnost da se pribavi uvjerenje nadlezne poreske upr ave o nedugovanju poreza od strane prodavca.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu135. Ako je nepokretnost u zakupu.

u momentu zakljucenja ovog ugovora. . P R I m J E R I Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. kupac pribavlja fakticku vlast na nepokretnosti i preuzi ma rizik za slucajnu propast ili pogorsanje na stvari. ZOO). zajedno sa koristima. teretima i op asnostima.e prestaje sa zakljucenjem ugovora o prodaji (clan 619. -----------------------------------------------------------------------135 Prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom kako je to u tac ki I ovog ugovora naznaceno . Od momenta predaje p osjeda predmeta prodaje kupcu.

a cijena je placena. odnosno potpisivanja ugovora. P R I m J E R I 1. teretima i op asnostima. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. teretima i op asnostima. teretima i op asnostima. Kada posjed. odnosno potpisivanja ugovora. Zakon o notari ma CG136. onda bi zbog rizika troskova i opasnosti kojima se time kupac izlaze (kupac ne koristi nepokretnost. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. Kada posjed. -----------------------------------------------------------------------------Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. koristi.---------Notar je upozorio kupca na rizike. te kupac zeli mjere osiguranj a . tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku nakon zakljucenja. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. zajedno sa koristima. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. Mislimo da bi se u buducnosti u Zakon trebala ugraditi i ta mogucnost.). notar trebao upozoriti kupca na to i poduciti ga o mogucnostima ugovaranja mjera osiguranja i zastite. koristi. -----------------------------------------------------------------------2. te kupac ne zeli mjere osigur anja zbog odgodenog ulaska u posjed. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja.----------------------------------------------Ako posjed. zajedno sa koristima. a radi placanja ugovorne kazne. a cijena je placena. koristi. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. Jedini na cin izvjesnog obezbjedenja kupca u tom slucaju jeste ugovaranje ugovorne kazne137 i pristajanj e duznika (prodavca) na izvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini ili predmetu prodaje. na dan deponovanja cijene na notarski racun za stranke. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. sudski pos tupak predaje u posjed zahtijeva odredene troskove itd. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. Ugovor o prodaji Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. odnosno potpisivanja ugovora. nije predvidio mogucnost pris tajanja prodavca na izvrsenje bez odlaganja na predaju predmeta prodaje u posjed kupcu. za razliku od nekih drugih pravnih sistema. na dan placanja cijene prodavcu. zajedno sa koristima. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. slobodnu od ljudi i stvari .1. nakon cega je kupac izjavio da ne zeli mjere osiguranja i da prihvata sve eventu alne posljedice odgodenog ulaska u posjed. a cijena je placena.

clan 90 Zakona o notarima FBiH i dr. zajedno sa koristima.---------136 Clan 53. 137 Clan 277.u vidu ugovorne kazne. Zakona o notarima CG. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. pa je tako izmedu ostalog propisano pravnom poslu koji da se radi o ima za predmet placanje neke odredene sume novca ili davanje odredene kolicine z amjenljivih stvari ili vrijednosnih papira . slobodnu od ljudi i stvari . teretima i op asnostima. ZOO CG. . do 283. Voditi racuna da ugovorna kazna ne moze biti ugovo rena za ispunjenje novcanih obaveza. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. Zakon iz ricito propisuje kad je notarski zapis izvrsna isparava. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca.

pravo susvojine. odnosno da se pravo na nepokret nosti (pravo svojine. nakon cega je kupac izjavio da zeli mjere osiguranja. pravo zajednicke svojine. ugovorne str ane izjavljujudasu saglasnedaprodavaczasvakidanzakasnjenjapredajekupcuuposjedpredmetnenepokretnosti . etazne svojine. U vezi s tim.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je upozorio kupca na rizike. a na osnovu ovog notarskog akta -----------------------------Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati kupcu u svako doba uz predocavanje d okaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. Zakona o notarima CG i clana 20. pravo prece kupovine i sl. Katastar . nadhipoteka. steci.) i koje treba da proizvedu pravne uci nke u smislu sticanja i prenosa. Katastar nepokretnosti je jedinstvena javna evidencija u koju se upisuju nepokre tne stvari i stvarna prava na nepokretnosti i obligaciona prava u skladu sa Zakonom1 39. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. slobodneodljudiistvari.platikupcuugovornukaznuu iznosu od50. stvar ne i licne sluzbenosti. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. opterecenja ili ukidanja prava svojine . kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. upisom u katastar nepokretnost i. ogranicenja. Zakona o izvrsnom postupku CG.------------------------------------------------------------------Notar je upozorio prodavca na pravne posljedice pristajanja na izvrsenje bez odl aganja.-111. 1 6 Izjaveza upisukatastar nepokretnosti 1 6 1 Clausulaintabulandi Clausula intabulandi138 je izricita izjava.-------Napomena: Kod notarskog akta kao izvrsne isprave.00 EURA(slovima:pedeset EURA)-----------------------------------------------------------------Radi placanja te novcane trazbine prodavac izjavljuje da pristaje naizvrsenjebez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine. hipoteka. opteretiti ili ukinuti. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. koja moze biti data u ispravi o pravnom poslu ili u posebnoj ispravi. izjave za knjizenje su izjave koje se sacinjavaju prema odredbama Zakona o drzavnom pre mjeru i katastru nepokretnosti CG (clan 74. stvarnih prava na tudu svojinu i nekih obligacionih prava.) moze prenijeti. da se pravni sl jedbenik moze uknjiziti sa nekim pravom na nepokretnosti. odnosno saglasnost pravnog prethodni ka. Dakle. ograniciti. zakup na period duzi od pet godina. voditi racuna o odredbama clan a 53.

Sluzbeni list RCG b roj 29/07. nacelo prvenstva i nacelo formalnosti upisa. Znacaj clausule intabulandi ogleda se u cinjenici da bez nje. a bez upisa. 139 Clan 2. tacka 12.. tj. koja ima podrucne jedinice. u pravilu. Zakon je propisao140 osnovna nacela upisa u katastar: nacelo upisa. nacelo legaliteta. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. tacka 3. Uprava za nekretnine Crne Gore. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. Zakona o drzavnom premjeru i katastru.nepokretnosti vodi organ uprave. .. nacelo javnosti. kod sticanja stvar nih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla. . nema n i 138 Clan 2. nema upisa u katastar: sticanja. Sluzbeni li st RCG broj 29/07. pre nosa. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. ogranicavanja i prestanka prava na nepokretnosti.-13. nacelo pouzdanja. 140 Clan 7. .

ogranicava ili brise. ime jednog roditelja. Da bi saglasnost za upis b ila pravno valjana. da tum rodenja. zasnivanje hipoteke. zasnivanje stvarne slu zbenosti. Izjave za upis prava u katastar nepokretnosti sacinjavaju se prema odredbama Zak ona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti i one treba da proizvedu stvarnopra vne ucinke (prenos prava svojine. ili lice koje je istovremeno uknjizen o kao imalac prava142. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti141. Pr avni osnov za sticanje stvarnih prava na nepokretnosti su: pravni posao. Ovdje se radi o nacelu upisa iz clana 8. maticni broj. broj pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar. mora biti ispunjeno vise uslova. prenosa. tj. tako npr. pri cemu to lice istov remeno odobrava upis hipoteke u korist prodavca. podatke o licu koje daje odobren je i u ciju korist se daje (ime i prezime. odnosno naziv lica. Saglasnost mora imati odgovarajuci sadrzaj. zakon i suds ka odluka. ili npr. Za upis u k atastar nepokretnosti na osnovu pravnog posla. kada poklonodavac u ugovoru o poklonu daje clausulu intabulandi za upis prenosa prava svojine na poklonoprimca . a to je lice k oje je u vrijeme podnosenja zahtjeva upisano u katastar kao nosilac nekog stvarnog prava. koje se prenosi. dok se zahtjevom za upis samo pokrece postupak upisa. razne zabiljezbe. Ugovor o prodaji sticanja. Clausula intabulandi je jedna od nuznih pretpostavki za upis u katastar nepokret nosti na osnovu pravnog posla. Saglasnost mora biti data od ovlastenog lica (knjzni prethodnik). zajednicka bracna imovina itd. onda se sva stvarna prava sticu. Od tog pr avila postoje izuzeci kad je to Zakonom drugacije odredeno (npr. Znac aj ovih izjava jeste u tome sto se sva stvarna prava na nepokretnosti u pravilu sti cu. prenose.. mijenja. prebivali . Ako se radi o sticanju na osnovu pravnog posla. pri cemu poklonoprimac istovremeno odobrava upis prava plodouzivanja u korist poklon odavca. upis prenosa prava svojine na kupca.). prenose. upis nekih obligacionih prava itd. to odobrenje (saglasnost) predstavlja nuzni uslov uknji zbe. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. sticanje prava svojin e nasljedivanjem. predbiljezba prava svojine. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti. nuzne su sljedece pretpostavke: punovazni pravi posao (iustus titulus) clausula intabulandi upis (modus aquirendi).1.). ogranicavanja i prestanka stvarnih prava na nepokretnosti.

. Komentar zakona o svojinsko-pravnim odnosima. stav 1. upis hipoteke u G listu na prvom mjestu) i tacnu oznaku nepokretnosti ili pr ava koje se upisom zahtijeva. Kako je za pravne poslove koji za predmet imaju prenos ili sticanje prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnos tima 141 Zoran Rasovic. str. 142 Clan 85. . i naredne. Podgo rica 2009. prenos sv ojine na kupca i istovremeni upis hipoteke u korist prodavca. takode. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. tako da ne postoji opasnost zamjene identiteta lica. Saglasnost mora biti data u propisanoj formi. I knjiga. 321. Naprimjer.ste ili sjediste). Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. saglasnost moze sadrzavati i red upisa ili dav anje uslova da se jedan upis ne smije izvrsiti bez drugog upisa. nacin i tacan sa drzaj upisa (npr.

Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru bezuslovno P R I m J E R Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora . tako je i za clausulu intabulandi kod takvih poslova. tek kada k upac polozi cijenu na notarski racun za stranke ili tek kada prodavac potvrdi da je p rimio cijenu. odnosno kada kupac izvodom iz banke dokaze da je uplatio cijenu prodavcu. ogranicavaju il i prestaju bez naknadnog opravdanja. sa izuzetkom u pogledu prava sticanja svojine po osnovu nasljedivanja.6. Saglasnost za uknjizbu sticanja. konstitutivno dejstvo. ogranicenja ili prestanka stvarnih pra va na nepokretnosti. Uknjizba Uknjizba je upis kojim se prava na nepokretnosti sticu. sto zn aci da prava na nepokretnosti nastaju upisom u katastar nepokretnosti. a za koje je obavezna forma notarskog zapisa. . naprimjer. potrebna forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave143. Uknjizba ima. 1. U ovakvim situacijama stranke notaru daju nalog: a) da podnese zahtjev katastru za uknjizbu stvarnih prava.----------------------------------------------------Napomena: Nepokretnost. kao i podaci o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu su dovoljno odredeni ako se u clausula intabulandi poziva na odjeljak ugovora u kojem je to detaljno opisano prema podacima iz katastra. 1 6 2 Vrsteupisaukatastarnepokretnosti Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti je u clanu 83.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima propisana obaveznost forme notarskog zapisa ili sa njim izjednacenog zapisa o po tvrdi privatne isprave. o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu. gdje upis ima deklarator ni karakter.1. a mogu se i u samoj clausula intabulandi ponoviti podaci o nepokretnosti. moze se izjaviti na vise nacina. predbiljezbu i zabiljezbu. u pravilu.2. prenosa. predvidio tri vrste upisa u katastar i to: uknjizbu. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru uslovno ili oroc e no144 . prenose.

Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Zakona o notarima CG.b) da notar zadrzi saglasnost za prenos tako sto ce izdati samo otpravak dijela akta bez saglasnosti za uknjizbu145. 144 Clan 88. stav 2. a i 51. . a na prikrivenom mjestu se konstatuje izostavljeno zbog izdavanj a otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. 145 tehnika ovog postupka: kopira se otpravak tako sto se prekrije saglasnost (c lausula intabulandi) i sacini se takav prepis. 143 Clan 50.

O tome detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada gdje se obraduje izdavanje otpravaka. U vezi s tim. Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na notarski racun za stranke . koji je predao na cuvanje notaru. koji je ovlas ten isti upotrijebiti i uz ugovor predati na knjizenje katastru nepokretnosti tek on da kada kupac isplati prodavcu cjelokupnu ugovorenu cijenu na notarski racun za stranke. --------------------Prije toga. umjesto otpravka akta. notar ne smije ni kupcu. Zakona o nota rima. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. mogao bi posluziti sljedeci primjer: Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj ispr avi. ni katastru nepokretnosti. ili a lt: kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da mu je kupac isplatio cijenu ili to kupa c dokaze potvrdom banke o isplati cijene prodavcu -------------------------------------------------- . niti bilo kome i zdati otpravak. tzv. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca u katastru nepokretnosti. dj elimicnom izvodu otpravka ili ovjerenog prepisa. Saglasnost se moze dati u odvojenoj ispravi istovremeno sa ugovorom. koji ne sadrzi saglasnost za prenos svoji ne. pri cemu da valac takve izjave nalaze notaru da izjavu o saglasnosti zadrzi kod sebe sve dok mu ne bude potvrdeno placanje cijene u vezi sa pravnim poslom (ugovorom) o otudenju il i prenosu ako se vrsi upis promjene u katastru nepokretnosti. moze se izdati otpravak dijela akta. ali neopozivo upucuje notara da zahtjev za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom uredu: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti ili kupac to dokaze potvrdom ba nke . istovremeno sa ugovorom: Prodavac je pristanak za prenos svojine i upis kupca kao vlasnika sa 1/1 dijela u katastar nepokretnosti dao u posebnom notarskom zapisu. Ako akt koji je sastavio notar ima vise samostalnih pravnih poslova. ----------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom primjeru radi se o otpravku dijela akta.P R I m J E R P R I m J E R 1. Ugovor o prodaji Zadrzavanjesaglasnostizaprenossvojine Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora.

naprimjer. u naknadnoj ispra vi u vidu posebnog notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave. Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj nakn adnoj ispravi: . nakon placanja cijene na notarov povjerenicki racun za druge osobe ili istovreme no u momentu placanja cijene. nakon potpisivanja ugovora.-------------------Saglasnost se moze dati i kasnije.

Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom no tarskom zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u momentu isplate cjeloku pne ugovorene kupoprodajne cijene.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom notarsko m zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u roku od tri dana nakon sto not ar pisanim putem obavijesti prodavca da je kupac izvrsio placanje cijene na notarski racun za stranke. jer je istu vec dao pred n otarom.00 (jedanaest) casova.1. placanje cjelokupne cijene prodavcu.1. Na ovaj je nacin prodavac obezbijeden tako sto se kupac ne moze upisati kao vlasnik dok ne plati cijenu. na opasnost da prodavac moze od biti davanje saglasnosti. Obala br. a kupac je obezbijeden ta ko sto prodavac ne moze odbiti davanje clausule intabulandi. sacinim . sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. Dana 24. kao sto je npr . a narocito ku pca (to vazi i za drugog sticaoca nekog stvarnog prava).--ili Alt.. UZZ broj: 15/2009.. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. sa nalogom notaru da ne izdaje otpravke i prepise te isprave dok se ne ispune odredeni uslovi iz ugovora. Obala br. u 11. ul. notar je duzan poduciti. ul. preda mnom.10. savjetovati i upozoriti stranke. te savjetovati sticaocu stvarnog prava da se u vezi s tim a dekvatno obezbijedi. --------------------------------------------------------------------------------------Napomena: Saglasnost za prenos svojine u odvojenoj ispravi mora biti u formi not arskog zapisa i mora biti vezana za pravni posao na osnovu kojeg se vrsi upis svojine u katastar nepokretnosti. tako da prodavac u momentu zakljucenja pravnog posla izjavi u posebn oj ispravi ili u samom ugovoru clausulu intabulandi. Ukoliko se stranke odluce da clausulu intabulandi daju u posebnoj ispravi. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. 2009 godine (dvadesetcetvrtog oktobra dvije hiljade devete godine). P R I m J E R Primjerformulacijesaglasnostizauknjizbuuposebnojnaknadnojispravi: CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.

ozenjen (u da ljem tekstu: prodavac davalac izjave) -------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranke. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. pristupio je:------------------------Gospodin AB.notarski zapis saglasnosti za uknjizbu prenosa prava svojine. stranka izjavljuje sljedecu:-------------------------------- . poducio je i upoz orio stranku na znacaj i pravne domete ove izjave. ciji sam id entitet utvrdio uvidom u licnu kartu. te nakon sto je ustanovio da je stranka sposo bna i ovlastena za poduzimanje ovog pravnog posla. roden dana_______. JmB_________. izdatu od mUP-a Crne Gore._________broj__. od dana ____ ___. ul. a koji izjavljuje da je: sin A. penzioner. sa rokom vazenja do____. drzavljanin Crne Gore. broj_____. roden u mjestu_________.

ul. Obala br . JmB 310398 1000000.. zvana Dolina . ul.a. sin H. S.KOLovcen ---- .00 (jedanaest) casova.10. Novi put 41. Prijeki put 41. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ---------------------------------------IICLAUSULAINTABULANDI-----------------------------------------------------------------------------------Na osnovu Kupoprodajnog ugovora. sinom H. JmB 3103981000000. Sadr zaj ovog ugovora mi je poznat i ne trazim njegovo citanje.pokultur i njiva. KO Lovcen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naprijed naznaceni kupoprodajni ugovor sam ovom notaru prezentovao u otpravku iz vornika. prilaze uz ovaj izvornik.. pod brojem UZZ 14/2009. u 11. iz Cetinja. ul. zakljucenog dana 14. 1728.. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. u 11 (jed anaest) casova.00EURA(slovima: hiljaduEURA). iz javljujem da sam saglasandasekupac H. zakljucio sam kupoprodajni ugovor sa kupcem H.10. g. pod brojem UZZ 14/2009.povrsine400m2. 2/23.2009. iz Cetinja.00 EURA(slovima: trihiljadepetstotina EURA)ito takostomijeu momentupotpisivanja ugovoraisplatio1 000. bez mogdaljnjeg znanjaipitanja. S.1.zvana Dolina . sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. te se ovjereni prepis koji je sacinio ovaj notar.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ----------------------------------------------------------------Po osnovu naprijed naznacenog kupoprodajnog ugovora.uKatastru nepokretnostiPodgoricauknjizikao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br 2/23. pred notarom Zlatanom Zlaticem.00EURA(slovima: dvijehiljadepetstotinaEURA) Po tom osnovu.1. .a. Obala br.akasnijeuratamaiuugovorenomrok udugovaniiznosod2 500.. povrsine 400 m2. upisanauListunepokretnostibr 1728 godine. nije doslodoupisaprenosasvo jineizrazlogastojedavanje saglasnostizaupisprenosasvojineodgodenodoisplate kupoprodajne cijene -------------------------------------------------------------------------------------------Izjavljujemdamijekupacisplatio cjelokupnuugovorenucijenuuiznosuod3 500. Ugovor o prodaji SAGLASNOST ZA UKNJIZBU PRENOSA PRAVA SVOJINE IUVODNE NAPOMENE-----------------------------------------------------------------------------------------Dana 14..1. po kulturi njiva. pred notarom Zlatanom Zlaticem.. i ovim ugovorom naznacenom kupcu sam se ob avezao prenijeti pravo svojine sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br. upisana u Listu nepokretnosti br. kupac nema bilo kakvih dugovanja prema meni. ul..

Notar .Notar je ovlasten da ovu saglasnost odmah uputi katastru nepokretnosti146. onda se daje nalog notaru kada i pod kojim uslovima je moze upotrijebiti.----------------------IIIZAVRSNE ODREDBE-----------------------------------------------------------------------------------------Notarjestrankupoducioiupozorio:--------------------------------------------------------------------146 Ako se clausula intabulandi daje u posebnoj ispravi u trenutku zakljucenja u govora. Primjer formulacije: je ovlasten da ovu Saglasnost uputi Katastru nepokretnosti tek kada se potvrdi isplata cijene .

u _______ casova---------------------------------------------------Prodavac: A. g. --------------------------------------U Podgorici. s tim da to nije uslov za uknjizbu prenosa prava svojine. ---------------------------------------------------------------------------------------------------da troskove ove notarske isprave snosi stranka.2 Predbiljezba Predbiljezba je uslovni. kako slijedi. pecat i stambilj notara) 1.6. potpis uje u prisustvu ovog notara. a na slj edeci nacin:________________.2. dana_______2009. privremeni upis prava na nepokretnosti. ogranicenje. po sluzbenoj duznosti. ------------------------------------------------------------da ce notar.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da se svojina sticeupisomukatastar nepokretnostipoosnovu ove saglasnosti inaprij ed naznacenogkupoprodajnogugovora. prenos. -------------------------------------------------------da prenos prava svojine po ovoj ispravi podlijeze placanju poreza na promet nepo kretnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt stranci.-----------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA----------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave-prodavac (1) ---------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) -----------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranke.B. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar . nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. otpravke ove isprave dostaviti katastru nepo kretnosti i Poreskoj upravi. kojim se stican je. Iz de finicije .. ili prestanak prava postize naknadnim opravdanjem147. kojeg slobodnom voljom odobrava i svojerucno.(potpis) NOTAR: Zlatko Zlatic (potpis.

susvojina. Zakona o zemljisnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbe ne novine 54/04 FBiH) . stvarne i licn e sluzbenosti. zakup. Za razliku od takvog rjesenja. hipoteka.). Predbiljezba se prije svega moze knjiziti kada pra vni posao odgovara opstim uslovima (valjanost isprave o pravnom poslu. stav 3.predbiljezbe proizilazi da su predmet predbiljezbe sva knjizna prava kao i kod uknjizbe (svojina. pravo prece kupovine itd. saglasnost 147 Clan 83. etazna svojina. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. u uporedno m pravu postoji pravilo da se predbiljezba upisuje tamo gdje treba da se izvrsi ko nacni upis predbiljezenog prava148. Predbiljezba se unosi u G list nepokr etnosti i ima dejstvo prvenstvenog reda upisa. zajednicka svojina. 148 Clan 52.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar nas je poduciotome da i kako predbiljezba osigurava kupca. te nas je upozorio da se predbiljezba. Predbiljezba se ugovara i unosi u knjiznim zahtjevima i ona je vrlo efikasno sredstvo osiguranja kupca ili drugih lica u ciju korist se prava na nepokretnost i sticu. a t rece savjesno lice moze postati i vlasnik ako prije preda zahtjev za uknjizbu. ni ti duzi od 60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. Zbog toga u podukama i upozorenjima u vezi sa predbiljezb om. ogranicavaju. jer opravdan jem predbiljezba se pretvara u uknjizbu. u ispravi o upisu hipoteke nije oznacen maksimalni iznos potrazivanja itd. ili prestaju. .1. Naime. a od ovog pravila postoji iz uzetak u slucaju podnosenja tuzbe radi opravdanja predbiljezbe. zahtjev za upis podnijet od ovlastenog lica150). po sluzbenoj duznosti. Ugovor o prodaji knjiznog prethodnika149. te da ce to narocito stvarati poteskoce kod ugovora o prodaji sa o dgodenim rokom placanja cijene. Cilj i znacaj predbiljezbe je ostvarivanje prvenstvenog reda upisa. pod prijetnjom da ce predbiljezba biti izbrisana po sluzenoj duznosti. ali ne ispunjava uslove za uknjizbu151 (npr. Za razliku od nekih drugih zakonodavstava . nema saglasnosti prethodnika za upis knjiznog prava na nepokretnostima. da se opravdanj em predbiljezba pretvara u uknjizbu sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za upis predbilje zbe. te je odredeno da se ov aj rok moze produziti najduze godinu dana.)152. Notar treba skrenuti paznju kupcu da ne odreduje rok dospjelosti cijene prije upisa predbilj ezbe ili predaje zahtjeva za upis predbiljezbe. ili po zahtjevu st ranke. uvijek treba naznaciti sljedece situacije: a) Kada stranke ugovaraju upis predbiljezbe Stranke su saglasne da se u korist kupca upise PREDBILJEZBA prava svojine na pred metu prodaje. Smatramo da su rokovi za opravdanje predbilj ezbe veoma kratki. sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za predbiljez bu. ili po zahtjevu stranke istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. prode dosta vremena. u crnogorskom zakonodavstvu odreden je rok za opravdanje predbiljezbe. prodavac bez predbiljezbe moze vise puta prodati jednu te istu nepokretnost. u pravilu od dana zakljucenja pravnog posla do prenosa svojine na kupca. ili je izjava o dozvoli uknjizbe uslovna ili orocena. prenose. Rok za opravdanje ne moze biti kraci od 30. pa s obzirom na nacelo upisa i nacelo povjerenja u katastar nepok retnosti.

brise istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 93. --------149 150 151 152 Clan Clan Clan Clan 85. s tim da rok za opravdanje predb iljezbe ne moze biti kraci od trideset. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 91. notar mora u odjeljku vati sljedecu poduku i upozorenje: Poduke konstato Notar jepoduciostranketomedaikakopredbiljezba osiguravakupcaiupozoriona eventualneposljediceneupisivanjapredbiljezbe. i 86.pasuone su odbile njen upis. do 117. b) Ako stranke nece da ugovore predbiljezbu. niti duzi od sezdeset dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 112.

1. suda ili drugog drzavnog org ana. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) te istovremeno daseupise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovuovognotarskogzapisaprotivsvakodobnogvlasnikaprodatenepokretnosti.3. prvenstveni red. na druge cinjenice vezane za nepokretnost. zabiljezba neposredne izvrsno sti notarskog zapisa itd.6.000. 2 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbepristajanjanaizvrsenjebezodlaganjaiizjaveza upis zabiljezbezabrane novogopterecenja nepokretnosti Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. kao sto su maloljetstvo. Na osnovu pravnog posla. . kao sto su otvaranje stecaja. mogao bi odgovarati za eventualnu s tetu. mijenjati ili gubiti.-------------------------------------------------------Upis zabiljezbe vrsi se na zahtjev ovlastenog lica. s tim s to prodavac zahtijeva. kaoidaseupise zabiljezbazabranenovogopterecenjapredmetnenepokretnostibez pismene saglasnostihipotekarnogpovjerioca. postoja nje spora. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. P R I m J E R I 1 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbe zabrane otudenjanepokretnostiizugovorao poklonu Ugovorne strane su saglasne da se u Katastar nepokretnosti upise zabiljezba zabra ne otudenja i opterecenja nepokretnosti iz tacke/clana __ ovog ugovora bez pismene saglasnos ti poklonodavca.00 EURA (pede sethiljada EURA). stavljanje pod starateljstvo.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ako notar ovu poduku i upozorenje ne bi dao. pokretanje postupaka eksproprijacije. Zabiljezbom se knjizna prava ne mogu sticati. uz napomenu da je za brisanje tog prava dovoljan dokaz o smrti ovl ascenika . sa zakonskim zateznim kamatama. prinudna uprava. ili koje imaju znacaj javne objave koja se upisuje ako Zakonom nije utvrdeno njihovo dejstvo. Zabiljezba Zabiljezba predstavlja upis odredenih pravnih cinjenica koje mogu proizvoditi pr avna dejstva pod uslovima utvrdenim Zakonom. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. Ovdje se radi o pravnim cinje nicama koje su od uticaja na raspolaganje nepokretnostima.2. Zabiljezbom se vrsi upis cin jenica koje se odnose153: na licne odnose vlasnika nepokretnosti. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. produzenje roditeljskog prava. a kupac je saglasan154. lisenje poslovne sposobnosti. postojanje zabrane otudenja i opterecenja.

kao i za uknjizbu i predbiljezbu (knjizni prethodnik.pravne pret postavke. odreden i 153 Clan 98.pravne i formalno. 154 Clan 85. stav 1. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. tabularna isprava. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.za zabiljezbu se moraju ispuniti sve materijalno. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. .

u roku do ____. zabiljezba zabrane otudenja i opterecenja i dr.saistovremenimupi somhipotekeizabiljezbeneposredneizvrsnosti notarskogzapisa: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa pravasvojinesa 1/1 dijela. Upis zabiljezbe se vrsi u G list nepokretnosti. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. Notar je duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja u vezi s tim. kao i da se izvrsi upis zabiljezbezabrane novogopterecenja predmetne nepokretnosti. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. zabiljezba) P R I m J E R I a)Jednaknjiznaizjava-saglasnostzaupisprenosasvojine: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis pr enosa prava svojine sa 1/1 dijela. zabiljezba fiducijarnog prenosa svojine. mogu upisani odnos ili pravnu cinjenicu suprotstaviti svim kasnijim sticaocima knjiznog prava na nepokretnosti155. a nekada i odbiti pred uzimanje sluzbene radnje. upisom zabiljezbe.00 EURA (pedese thiljada EURA). Uloga notara na ukazivanje pravne prirode zabiljezbe i upozoravanje na moguce posljedica je veoma znacajna. u slucajevima kada stranke imaju interes da zakljuce ugovor prije pribavljanja saglasnosti. Lica koja su izdejstvovala zabiljezbu. niti zaustavlja mogucnost raspolaganja knjizn im pravom. npr. Zabiljezba ne sprecava. sa zakonskim zateznim kamatama. a kupac je saglasan. Ugovor o prodaji postupak).predbiljezba. Medutim. te istovre meno da se upise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovu ovo g notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate nepokretnosti.1. da se istovremeno sa prenosom svojine na njega. u dijelu ovog rada koji se odnosi na uvodni dio notarske isprave istakli smo da .-------------------------b)Viseknjiznihizjava: saglasnostzaupisprenosapravasvojine. Naime. pravoprecekupovine 1 7 1 Odobrenja Nekada je zbog punovaznosti potrebno da ugovor odobre ovlascena ili treca lica. s tim sto prodavac zahtijeva. zavisna je od pravnih dejstava izvrsene zabiljezbe. --------------------------1 7 Odobrenja. 1 6 3 Ujednompravnomposlu(ugovoru)mozebiti jednaili vise knjiznihizjavazarazne vrsteupisa(uknjizba. upise hipotekau korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. sudbina raspolaganja knjiznim pravom.000. izuzev kod nekih vrsta. (ili sa ugovorenim zatezn im kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do konacne isplate.

Podgorica 2009. ili lice koje nastupa u ime maloljetnog prodavca.. a nema potrebno odobrenje orga na 155 Vidjeti opsirnije kod Zorana Rasovica.ugovor moze sklopiti i lice koje nastupa u ime prodavca. . I knjiga. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim o dnosima. i naredne. str. a nema kod sebe punomoc je. 346.

----------------------------------------------Primjer zaformulacijukadajepotrebnoodobrenje. Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. Obavezno se unos i poduka i upozorenje: P R I m J E R Notar je poduciostranke da ce ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako u roku od __ dana ovom notaru budu dostavljena potrebna odobrenja. odobrenje nadleznog organa pravnog lica. te da.-------------------------------------------------------------------------- . -------------------------------------------------------------Primjer zaformulacijukada nijepotrebnoodobrenje: U konkretnom slucaju.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima starateljstva. ispitavsi sve okolnosti. prije pribavljanja odobrenja. do ugovorenog roka. to mogu biti sljedeca odobrenja: punomocje od strane zastupanog kao ugovorne strane. notar je saopstio strankama da ova j ugovor ne podlijezenikakvimodobrenjima. o cijem trosku i u kojem roku. s tim da ce takav ugovor proizvoditi pravna dejstva ako se naknad no. prije pribavljanja odobrenja. . Odobrenja se daju prema prema pravi lima odredenim u ZOO CG156. i ne vrse njenu ispla tu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenog punomocja (odobrenja). dostave potrebna odobrenja. i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenih odobrenja . notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. odobrenje organa starateljstva i roditelja za zakljucenje ugovora o prodaji nepo kretnosti u ime malodobnog lica. odobrenje organa starateljstva). te da. Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. strankezele zakljucenje ugovora prije pribavljanjapotrebnogodobrenja: Notar je poducio stranke da ce ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako do dana ______ godine notaru bude dostavljeno punomocje prodavca u formi notarskog zapis a (alt. U ispravi je potrebno navesti ko ce pribaviti odobrenje (stranke ili notar kojeg ovlascuju u ugovoru da pribavi odobrenje). notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene.

da zahtijeva da mu se stvar ustupi po cijeni i pod uslo vima pod kojima je zakljucen ugovor o prodaji157. 157 Zoran P. ZOO CG. 156 Clan 22. godine. Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. da mu je ponudi prije nego svim kupcima.1 7 2 Pravoprecekupovine Pravo prece kupovine je pravo njegovog imaoca da zahtijeva od vlasnika stvari ko ji je odlucio da proda svoju stvar. strana 710. a ako vla snik proda stvar trecem licu. . Rasovic. i dalje. Podgorica 20 09. u zavisnosti od toga na osnovu cega je ustanovljeno.

ima dejstva prema trecem licu. ZOO CG).7. onda imala c prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva od suda da se stvar njemu ustupi pod istim . dok kod zakonskog prava prece kupovine trajanje tog prava nije vremenski ograniceno. Ugovor o prodaji 1. Zakons ko pravo prece kupovine moze biti upisano ili neupisano u katastar nepokretnosti i u oba slucaja ima isti znacaj za pravni promet. u slucaju prodaje suvlasnickog dijela.2.7.158 Naime. Ugovorno pravo prece kupovine je vremenski ograniceno na period koji je odreden ugovorom. Naime. u odredeni m rokovima. Zakonsko pravo prece kupovine Zakonsko pravo prece kupovine je ustanovljeno zakonom (clan 542. tj. a najduze pet godina (clan 540. kao i o uslovima prodaje i da mu ponudi da on kup i stvar za istu cijenu (clan 536. A ako nije upisano u katastar. ima dejstva prema trecem licu. bez obzira na njegovu savjesnost. 1. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. ugovornom odredbo m o pravu prece kupovine.2. Vlasnik ili suvlasnik ima ju pravo prodati stvar i prenijeti svojinu ili susvojinu na trece lice bez obzira da li p ostoji pravo prece kupovine. onda se moze su protstaviti trecem licu samo ako je ono nesavjesno (znalo ili je moglo znati za postojanje ugovornog prava prece kupovine). kupac se obavezuje da izvijesti prodavca o namjeravanoj prodaji stvari odredenom licu.1. s tim sto imaju istu posljedicu u slucaju povrede prava prece kupovine. Dakle. zakonsko i ugovorno pravo prece kupovine razlikuju se po osnovu nastanka. ZOO CG). bez obzira na sav jesnost treceg lica. Ono je izjednaceno sa zakonskim pravom prece kupovine. ZOO CG). Ugovorno pravo prece kupovine Ugovorno pravo prece kupovine ustanovljava se ugovorom. tj. ostali suvlasnici imaju pravo prece kupovine. po vremenu trajanja i po dejstvima prema trecim licima.1. u smislu njihove savjesn osti. tako prema Zakonu o svojinsko-pr avnim odnosima. U slucaju povrede prava prece kupovine imalac tog prava ima pravo da zahtijeva od suda. samo ako je upisano u katastar nepokretnosti. Zakonsko pravo prece kupovine moze biti ustanovljeno razl icitim posebnim zakonima (npr. bez obzira na njegovu savjesnost. ili postoji ugovorno pravo prece kupovine koje nije upisano u katas tar. ili je moglo znati za postojanje prava prece kupovine. postoji zakonsko pravo prece kupovine u korist suvlasnika.2. Zbog toga je veoma vazno da se u notarskom zapi su prodavac izjasni da li postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. ako postoji zakonsko pravo prece kupovine i ugovorno pravo prece kupovine koje je upisano u katastar nepokretnosti. da se stvar njemu ustupi pod istim uslovima. a trece lice je znalo. zakoni koji regulisu poljoprivredno zemljiste i sume itd. Medutim.).

Notar je duzan da upozori stranke na post ojanje zakonskog prava prece kupovine (bez obzira je li upisano u katastar nepokretnost i ili nije). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Upravo je ovdje veoma vazna uloga notara.uslovima. preporucenom posiljkom sa povratnicom) 158 Clan 132. koji je duzan poduciti i upo zoriti ugovorne strane na postojanje prava prece kupovine i na posljedice koje mogu nas tati u vezi sa povredom prava prece kupovine. stav 3. pisanim putem. i 4. ugovornog prava prece kupovine (koje je upisano u katastar nepokretno sti ili je strankama poznato to pravo). . te poduciti ih da je potrebno nosioce tog prava na pouzdan nacin obavijestiti (npr.

na nacin i u rokovima propisanim Zakonom ili ugovorom u skladu sa Zakonom. Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. Ako n otar ne bi dao ove poduke i upozorenja. stav 4. ili je poznato. kao i uslovima te prodaje i zahtijevati da se u odredeno m zakonskom roku izjasne da li vrse. notar ce na insistiranje ugovornih strana sastaviti notars ki zapis. mogu obaviti stranke. nac in placanja itd. ogranicen u pravu raspolaganja u korist neke osobe. odnosno ako se po isteku ostavl jenog zakonskog . ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako s e do dana ____ pribavi izjava o nevrsenju prava prece kupovine. Ako bi stranke odbile unosenje takvih p oduka i upozorenja u notarski akt. ali je preporuka da to ucini notar. notar je duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje1 59. U slucaju posto janja prava prece kupovine. ne prihvati ponudu. kao i o njenim uslovima (cijena. a u vezi pravnih dejstava prave prece kupovine i eventualnih posljedica k oje mogu nastupiti usljed povrede tog prava. do 542. tako kod zakonskog prava prece kupovin e suvlasnika (clan 132. tada ogranicenje djeluje prema trecoj osobi samo kada je to ogranicenje upisano u katastar nepokretnosti. Poslove oko pribavljanja izjava o nevrsenju. ali ih je istovremeno poduciti i upozoriti. odnosno vrsenju prava prece kupovin e. te za eventualnu stetu. ponuda suvlasniku treba biti dostavljena u pisanoj formi. Ako suvlasnik. dospjelost. ZOO i drugi zakoni kojima je uredeno pravo prece kupovine). te ce s tim u vezi. u roku od deset dana od dana kada mu je dostavljena pisana ponuda za kupovinu suvlasnickog dijela. mogao bi odgovarati zbog povrede sluzbene oba veze poducavanja. odnosno moglo biti poznato trecem licu. upisanog u katastar n epokretnosti. ugovorne strane zele izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od ovlastenika tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (deset) dana od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). te poduke i upozorenja unijet i u notarski zapis.). te ih upozor iti na posljedice suprotnog postupanja u slucaju povrede prava prece kupovine. odnosno ne vrse svoje pravo prece kupovine (clan 536. na pouzdan nacin i treba sadr zavati podatke o namjeravanoj prodaji.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima o namjeravanoj prodaji. Ako je nosilac prava. pa su to stranke prihvatile. ponudac moze svoj su vlasnicki dio prodati trecem licu bez rizika povrede prava prece kupovine.

prije pribavljanja izjave o nevrsenju prava prece kupovine. u roku od _______ (alt. ---------------------------------------------Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. suvlasnik ne izjasni na dostavljenu ponudu.---Potrebne zahtjeve ce uputiti i izjavu o nevrsenju ili vrsenju prava prece kupovi ne pribavice prodavac o svom trosku.). . ugovorne strane ne zel e izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od nosioca tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (de set) dana 159 Clan 29 i 47 Zakona o notarima CG. kojeg p rodavac ovlascuje da poduzme sve potrebne radnje u vezi s tim.-------------------------------------------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. kao i druge cinidbe iz ovog ugovora.roka. notar o trosku prodavca.

niti je u katastar nepokretnosti upisano ugovorno pravo pr ece kupovine. da upis u katastar nepokretnosti podlijeze troskov ima. Notar je du zan o svemu naprijed naznacenom. snosi kupac. kao i o taksama za upis u katastar.-----1 9 Zavrsneodredbe U ovom dijelu akta se daju odgovarajuce poduke i upozorenja. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio161 stranke na sljedece: ------------------------------------------------------ . zajedno sa izjasnjenjem ugovornih strana o tom e ko i kako ce snositi troskove i poreze. ali su strankeodtogaodustale -----------------------------------------------------------------------------Primjer za formulaciju kada ne postoji pravo prece kupovine: Ispitavsi sve okolnosti. a prodavac izjavljuje da ne postoji neupisano pravo prece kupovine . promet nepokretnosti podlijeze placanju poreza na promet. iznos naplacene nakna de i troskova sastavljanja notarskog zapisa. a narocito one koje proisticu iz zakona i koje su veoma bitne sa stanovista pravnih posljedica ugovora. poduciti i upoz oriti stranke. s tim sto to nije uslov za upis u katastar nepokretnosti. te je duzan da u notarskoj ispravi upise i znos naplacene naknade i troskova160. teih upozorio na pravni znacajieventualnepravneposljediceu slucajupovredepravaprecekupovine.1. s tranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. a prometu po ovom ugovor placanju poreza na promet nepokretnosti. takode. Ugovor o prodaji od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. pa nakon toga. zatim se mora naznaciti kome i u kojem broju se izdaju otpravci. te ostali obavezni podaci koje propisuje Zakon o notarima. --------------1 8 Troskoviiporezi Notar ima pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troskova u vezi sa obavljanjem posla u visini odredenoj notarskom tarifom. troskove upisa prenosa svojine i d ruge troskove u vezi s tim. P R I m J E R Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. te to unijeti u ispravu. kao i porez na promet nepokretnosti po osnovu ovog ugovora. notar je saopstio strankama da u konkretnom slucaju ne p ostoji zakonsko pravo prece kupovine.

i 127.da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. Zakona o notarima CG (o ovome detaljnije vidjeti u ovom radu. . Zakona o notarima CG. 161 Clan 47. ----------------------------------160 Clan 126. u dij elu gdje se govori o postupku sastavljanja notarskih isprava).

nakon cega su stranke izjavile da j e tako postupljeno.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti.--------------------------da ce notar. u _______ casova168 ------------------------------------------------Prodavac: (potpis) Kupac: (potpis) . po sluzbenoj duznosti. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. potpisuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka164. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti. kako slijedi.-----------------U Podgorici. -------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju162:-------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi.g. pa su stranke odustale od toga . a na slj edeci nacin:________. a sudski tumac165 je cj elokupan tekst ovog akta kupcu preveo na italijanski jezik. uz sudjelovanje sudskog tumaca. dana_______2009. te poreskoj upravi. u ukupnom iznosu od _______EURA163. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar167. ko jeg slobodnom voljom odobravaju166 i svojerucno.--------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama i neposrednim pitanjima. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.

Zakona o notarima CG 166 Clan 50. stav 3.. Zakona o notarima CG 165 Clan 46. 49 i clan 50. pecat i stambilj 162 Clan 81 Zakona o notarima CG.Bracni drug prodavca: (potpis) Sudskitumac: (potpis) NOTAR: Z. Potpis. tacka 6. Zakona o notarima CG 167 Clan 40. stav 2. Zakona o notarima CG . 163 Clan 127. tacka 7. Zakona o notarima CG 168 Clan 50. tacka 5. Zakona o notarima CG. Z. clan 24 Pravilnika o radu notara CG. 164 Clan 47. notar je duzan u notarskoj ispravi u pisati iznos naplacenih naknada i troskova.

koji prevodi sa talijanskog na crnogorski jezik.10. zajedno sa suprugom. Punomocnik kupca zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da clausulu intabulandi. godine. kao takav. povrsine 4500 m2. koji je u cijelosti zavrsen. o d notara zahtijeva da mu obezbijedi sigurnost da ce cijena biti placena i predlaze. godine naslijedio poljoprivredno zemljiste u okolini Podgorice. 1995. koji je italijanski drzavljanin. Original punomoci ce naknadno dostaviti. 2009. upisom kuce u katastar nepokre tnosti i upisom predbiljezbe. da se cijena deponuje na notarski racun za stranke. uz sa glasnost punomocnika kupca. vrsi se preko uposlenika firme B. ali nije upisan u katastar n epokretnosti. sa cime je sa glasan i prodavac. prema postojecoj zako nskoj . al i isplatu uslovljava brisanjem prava plodouzivanja. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. shodno njihovim izjavama volja. Prodavac. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu za iznos od 300. kako bi se na taj nacin osigurao. Notaru daje na uvid neovjerenu fotokopiju punomoci. Gospodin BB izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika kupca. od zajednicke ustedevine izgradio stambenu zgradu. U tom stambenom objektu. sacinjenu od notara u Njemackoj. vodeci racuna o interesima obje ugovorne strane. te je upisano prav o plodouzivanja u korist umrlog djeda prodavca i pravo sluzbenosti prilaznog puta u korist te parcele. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji.000.. Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. ali jos uvijek nije stigao. po kulturi vo cnjak. na osnovu gradevinske dozvole . Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka.1. a ima nalog da se odmah danas zakljuci ugovor. vrsi placanje cijene prodavcu. sa prodavcem kao upisanim vlasnikom od 1/1.00 EURA. njemackog drzavljan ina gospodina Hajnca Huberta. a preko susjedne parcele. koja je takode dosla kod notara. Ugovor o prodaji 1 10 Primjeripojedinihugovoraoprodajinepokretnosti Zadatak broj 1.. na kojem je. KO Masline. Prodavac izjavljuje da je drzavljanin Crne Gore i da je. Komunikacija izmedu notara i gospodina B. zauzvrat. te izjavljuje da mu je original poslat postom. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (prodavac) i gospodin BB.B. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. a sto je kupac spreman odmah platiti i da se novac nalazi na racunu punomocnika u Podgorici. a da nota r.B. trenutno boravi sa suprugom CB.

tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima).regulativi. prilikom sastavljanja notarskog akta. o zastiti inter esa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. . kao i podaci o nepokretnostima. vodeci racuna. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici.

a koji izjavljuje da je sa adresom stanovanja u ___________.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljade devete godine).1. obavezuje da ce o svom trosku. te danepostupazasebelicnoveckao punomocnik gospodina Hainza Huberta. broj_____. s tim u vezi. preda mnom. drzavljanin Crne Gore. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.10.1950.Gospodin AB. izdat od _____________. notar je stranke upozorio da im nece izdavati otpravke i prepise ovog akta. notar ih je poducioiupozorioda ovaj ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva sve dok mu se u naznacenom roku ne dostavi naprijed naznaceno punomocje. a koji izjavljuje da je: sin A. s acinim notarski zapis ugovoraoprodaji. rodenog 8. odnosno trosku kupca. Nadalje . sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.1. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. po zanimanju menadzer.. broj_____._________ broj__. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. ul. ali jos uvijek nije stigl o. penzioner. sa rokom vazenja do ____. izdatu od mUP-a Crne Gore. roden dana_______.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. ciji sam identitet utvrdi o uvidom u pasos Italije. te d a ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ovog ugovora. ul. ozenjen. i to odmah danas. nastanjenog u minhenu.. drzavljanin.00 (jedanaest) casova. u 11. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. Obala br. ul. te se. 57. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------1. sve dok mu se . JmB_________. Njemacke (u daljem tekstu: kupac). (u d aljem tekstu: prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. S o bzirom da ugovorne strane insistiraju da zakljuce ovaj ugovor bez naprijed naznacenog p unomocja. sa rokom vazenja do____. roden dana_______.10. od dana _______. Dana 14._________broj__. Dallarmi str. UZZ broj: 15/2009. od dana ____ ___. u Berlinu. Obala br. godine. drzavljanin Italije. ul. Punomocnik kupca izjavljuje da nije u stanju prezentovati punomocje kupca koje mu je u originalu poslata postom. roden u mjestu_________. notaru prezento vati pravno valjano punomocje u roku od 7 (sedam) dana od dana zakljucenja ovog ugovora.

---------------------------------------------------------------------3. rodena dana_____. na prije dlog ovog notara i na zahtjev stranke.rodena 01. ul.1965. nastanjena u _________ __. JmB________. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. na sastavljanje ovog notarskog zapisa pozvana i pri sustvuje sudskitumac za italijanskijezik gospodica MajaMajic. nastanjena u Podgorici. drzavljanka Crne Gore. . broj______. u _____________. izdatu od mUP-a Crne Gore. hilja du devetsto sezdeset pete godine). udata (u daljem tekstu: bracni drug prodavca) --------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospodin BB ne vla da crnogorskim jezikom. Gospoda CB. te je. a u sto sam se i sam uvjerio kroz razgovor o situaciji. od dana____ ____. sa rokom vazenja do________. (prvog januara.____ __. a koja izjavljuje da je: kci B.ne dostavi pravno valjano punomocje. na adresi ul.01. penzioner.________.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------U B listu.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. od . te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. od _____.sa 1/1 dijela.aprekocijeleparcelebroj2/2 prilazniput.. upisan prodavac. izdatu od mUP-a Crne Gore. ali se od toga odustalo.-----------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta.KOMasline. objasnio im pravne dom ete i posljedice namjeravanih izjava volje. stranke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. te se uvjerio u pravu volju stranaka.tepravosluzbenosti prilaznogputaukoristsvagdasnjeg vlasnikaparceleiz A listakaopovlasnogdobra.___/2009.KOMasline.kaoposluznog dobra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio mogucnosti da. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. prilaze uz ovaj izvornik.vocnjak1 klase Brijeg . neposredno prije sacinjavanja ovog zapis a. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.povrsine300m2. broj______. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. sa rokom vazenja do________ (u daljem tekstu: sudski tuma c) -----Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. au G listu upisanojepravoplodou zivanjaukorist ______________. na lazi na njegovom sluzbenom podrucju. koji su mi stranke prezentovale u or iginalu i koji im je procitao. u ovjerenom prepisu. br. koji je sacinio ovaj notar.1.iz Listanepokretnostibroj2.___. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje. a navedeni dokume nt se. Ugovor o prodaji JmB_____. te iz razgovora o situaciji ustanovio da su sposobne za poduzimanje ovog pravnog posla. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. od _____ . kojim je gospodica maja majic postavljena za sudskog tumaca za italijanski jezik. br.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli.povrsineod 4500 m2. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. od dana________.

a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. kao takva. od _____. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . KO masline.___/2009.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica..1. stranke izjavljuju da su to razumjele. te koj a se. br.vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. prilaze uz ovaj izvornik. Nakon toga. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. U vezi s tim..

izgraden po osnovu gradevinske dozvole. koja je prisutna u sacinjavanju ovog notarskog akta i koja izricito izjavljuje da je sa muzem. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina sa bracnim drugom CB. 0 m. broj . Predmetni stambeni objekat je. zajedn o sa zemljistem. ako se radi o takvoj imovini. Nakon toga. zajednickim sredstvima kultivisala naprijed naznacenu parcelu i izgradila stambeni objekat. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.od___________. i zdate od Opstine ________. Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje kao posebnu i movinu III CIJENA------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. t e da bi.koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto im je procitan.--------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. broj______. koja se u ovjerenoj fotokopiji pril aze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. a iz koga je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda CB bracni drugovi. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. broj__________. 0x9. ------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni s tambeni objekat na dvije etaze.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. te je saglasna u cijelosti sa ov om prodajom.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigevjencanih. odnosno prodavcem.00 EURA(slovima: tri stotinehiljada EURO) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena za placanje dospijeva u cjelokupnom iznosu na notarski racun za stranke.Opstine _______ ___. od_______. s tim sto za isti nije pribavljena upotrebna dozvola i zbog toga nije upisan u katastar nepokretnosti. dimenzija 9.-----Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. predmet ove prodaje.

kod banke ___________.--------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcana mogucnosti njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene._____________. broj _____________. upisanog u G listu predmetne nepokretnosti. i rjesenje istog organa o upisu stambenog objekt a iz tacke I u katastar nepokretnosti. te rjesenje katastra nepokretnosti o predbiljezbi pr ava svojine u korist kupca. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj i movini . --------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupcana ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. otvoren kod banke____________. Stranke daju nalog notaru da cjelokupni iznos cijene sa notarskog racuna za stranke isplati na racun prodavca. ali se od toga odustalo. u roku od tri dana od dana kada pu nomocnik kupca ovom notaru dostavi u ugovorenom roku pravno valjano punomocje za zastupan je kupca. a ovaj notar zaprimi rjesenje katastra nepokretnosti o brisanju prava plodouzivanj a. u roku od 3 (tri) dana od dana ispunjenja sljedecih uslova: kada prodavac o svom trosku iz dejstvuje.

kamate.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac i njegov bracni drug n isu evidentirani kao poreski obveznici. kada se isplati cjel okupna cijena. kako slijedi: daprodavacuovojispraviizjavi saglas nost zaprenospravasvojine. koja ce biti predata kupcu. i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac i njegov bracni drug nema dugovanja za poreze. davanje saglasnosti za preno s prava svojine odmah u ugovoru. a posebno kupca. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procita no strankama.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja.broj10-4/2 3-15-7-20531-__ __/ 09 . pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreskeuprave-____________.ovjereniprep isiprepis.---Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. -----------------------------Notar je upozorio stranke. a sa cime je saglasan i kupac. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja. na opasnost od upisa zakonske hipote ke za neplacene poreze prodavca i njegovog bracnog druga. odnosno katastru nepokretnosti. ov jerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isp late cijene. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati.1. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. Ugovor o prodaji za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgov ornosti za materijalne . osigurana neuknjizeno m hipotekom.alidasekupcuili bilokomedrugomneizdajeotpravak.svedokkupacne isplatiucijelostikupoprodajnucijenunanaprijedopisaninacin Notarjeduzanpostupitip onaprijed naznacenom nalogu. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostupanja Nakon toga. od __ __ 2009 godine. osimotpravka dijela aktazaupispredbiljezbe.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja od odgo vornosti. prodavac je izricito izj avio. porezi i doprinosi. --------------------------------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi.

a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene prodavcu. a nije ih saopstio kupcu. vode i druge komunalne usluge.------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora. odnosno znao da se mogu ocekivati. koristi. ili je mogao znati.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata.-----------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA. a ako je prodavac za njih znao.kupacmozeuknjizitiukatastru nepokretnostisapravomsvojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora ----- .KORISTI.i pravne nedostatke.

pa. kao i porez na promet nepokretnosti. pa su stranke ugovorile njen upis. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. nakon toga.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. ispitavsi sve okolnosti. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------- . te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. Takode ne post oji zakonsko pravo prece kupovine.------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. snosi kupa c. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora u vezi s tim. ----------------------------------da ce notar.--------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostaviti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke cjelokupna cijena bude isplacena prodavcu. Prodavac is tovremeno izjavljuje da ne postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti.ukoristkupcaupisepredbiljezbap ravasvojineod1/ 1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora----------------------Stranke daju nalog notaru da otpravak dijela akta za upis predbiljezbe dostavi k atastru nepokretnosti odmah nakon sto punomocnik kupca dostavi ovom notaru pravno valjano punomocje za kupca i isplati u ugovorenom roku cjelokupnu cijenu na notarski racun za stra nke.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Prodavacjesaglasandasenaosnovuovognotarskogakta. niti je upisano ugovorno pravo prece kupovine. po sluzbenoj duznosti. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze odobrenju kupca i da ce tek tada biti na pravnoj snazi. po osnovu ovog ugovora. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim.

Otpravak dijela akta za upis predbiljezbe (1). --------------------------------------------------------------OTPRAVAK:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. ------------------------------------------------------------------------------------------ . a na slj edeci nacin:________________.

12. 2009. dana_______2009. 1997 god ine. u _______ casova_________(slovima) ------------------------Prodavac: AB (potpis) Kupac:popunomocniku BB (potpis) Bracni drug prodavca: CB(potpis) Sudskitumac: maja majic(potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. uz sudjelovanje sudskog tumaca. gdje je i zaposlena.10. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar. koji joj je povjere n na roditeljsko staranje.o. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. godine. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su sagl asne sa ovim zapisom. Ugovor o prodaji Notar je procitao akt strankama. . potp isuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice.o. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. kako slijedi. U Podgorici. dok njegov otac zivi odvojeno i zasnovao je novi brak. nakon razvoda braka. koji je od umrlog djeda. naslijedio poslovni prostor u Pod gorici. rodenog 01. g.1. kao kupca. No taru daje na uvid punomoc za kupovinu poslovnog prostora. Nadalje. zivi sa naprijed naznacenim malodobnim sinom. a ciji je vlasnik i direktor trenutno na sluzbenom putu. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. pojavila su se sljed eca lica: gospoda CB i gospoda PP. a sudski tumac cjelokupan tekst ovog akta preve o na italijanski jezik punomocniku kupca.. po osnovu testamenta. izjavile da je tako postupljeno. pecat i stambilj notara) Zadatak broj 2. a koji se prodaje radi rjesavanja njihovog stambenog pitanja. Gospoda CB izjavljuje da je majka dvanaestogodisnjeg BB. Gospoda PP izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika firme BOR d. nakon cega su stranke. izjavljuj e da.

ali zahti jeva od ..000. Majka prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom. Majka malodobnog prodavca je saglasna u naknadnoj ispravi dati izjavu o zasnivanju hipoteke na predmetnoj nepokretnosti. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 300. kao upisanim vlasnikom od 1/1 . Cjelokupni iznos cijene se finansira iz kredita koji je vec odobren kupcu. sa prodavcem. parcela povrs ine 500 m2 i poslovni prostor od 200 m2. koji istice nakon dvije godine. KO Masline.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. s tim da ce sredstva biti operativna kada se sa davaocem kredita zakljuci ugovor o hip oteci na predmetnoj nepokretnosti.00 (tristotinehil jada) EURA.

ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. kao i da ugovor o prodaji bude izvrsna ispr ava u pogledu placanja cijene. a koja izjavljuje da nepostupa z a sebe licnoveckao majkaizakonska zastupnica malodobnogsina BB. drzavljanka Crne Gore. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. sa rokom vazenja do________. izdat od mUP-a Crne Gore. Punomocnik kupca to prihvata i saglasan je s voljom pro davca u vezi sa placanjem cijene. preda mnom. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. od dana _______. drzavljanin Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. rodena dana_____. s tim sto zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da c lausulu intabulandi. broj______. Gospoda CB.10. prema postojecoj zako nskoj regulativi. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. kako bi se na taj nacin osigurao. izdata od mUP-a Crne Gore. JmB_________. JmB________. trgovac.1. od dana____ ____.00 (j edanaest) casova. roden dana_______. u 11. Obala br. ul. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). nastanjena u ______ _____.. a koja izjavljuje da je: kci B.. Obala br. broj_____. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. Prodavac je saglasan s tim. ali z ahtijeva od notara da ga obezbijedi u pogledu izvrsenja prenosa prava svojine i placanja cijene. Dana 14.1. kao i podaci o nepokretnostima.________. na adresi ul. ul. i . UZZ broj: 15/2009. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima).2009 g. sa rokom vazenja do____. ciji sam identitet i malodobnost utvrdio uv idom u pasos.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima notara da je obezbijedi u pogledu placanja cijene direktno od banke nakon zaklju cenja ugovora o hipoteci i upisa hipoteke. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. sa cinim notarski zapis ugovoraoprodaji. neudata razvedena.

Peta br.08. Opstine ________. koga zastupa punomocnik PP. broj 04BTH6377.9. od dana ________. god ine.1960. sa sjedistem u Podgorici. broj _______. u Podgorici.godine (slovima:prvog augusta hilj adu devet stotina sezdesete godine). izdate od strane mUP-a Crne Gore.2014. od dana 14. JmB 010853000000..godine. ul. mat icni registarski broj subjekta upisa 1-273 Privredni sud Podgorica (udaljemtekstu: ku pac). -- . pravnik. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. a ostale podatke na osnovu izjave imenovanog lica.10. koj i je procitan strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik (u daljem tekstu: proda vac)--------2 Trgovackodrustvo BOR d o o Podgorica..Izvod iz maticne knjige rodenih. Prva br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.08. ul.08. sa rokom vazenja do 14. po zanimanju dipl.2004. rodena 01.

odstrane notaraXY. -------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznacena punomoc i dalje na snazi i da na strani kupca u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici nije bilo promjena. koji je u Registru upisan bez ogranicenja ovlascenja. nalazi na sl uzbenom podrucju ovog notara. Ugovor o prodaji Ovlastenje punomocnika za zastupanje kupcauovom notarskom zapisu.broj2/1. kucisteidvoriste.------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje. utvrdio sam uvidomuotpravakPunomocja.. kao i to da j e naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. broj_____. upisan prodavac sa 1/1 dijela. koji je sacinio ovaj notar.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.___/2009. izdat od Uprave za nekretnin e-Podrucna jedinica Podgorica. te koji se. da je u V listu upisana prizem naposlovna zgrada.kojeje sacinjenodana01 09 2009godine. te koji je istovremeno upisan kao vlasnik udjela od 100 % (sto posto ). U G listu nema upisanih tereta i ogranicenja.ul Prvabr 2 . od ____. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan.povrsine 200m2. kao takav. objasnio im pravne d omete i posljedice. notar izvrsi .----------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa.uforminotarskogzap isa. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela. tj. br. Punomocnik kupca notaru prezentuje originaln i Izvod iz centralnog registra Privrednog suda u Podgorici. Strankama sam pro citao naznaceni dokument. prilaze uz ovaj izvornik. U B listu. te se uvjerio u pravu volju stranaka. utvrdio sam da je punomocnik kupca ovlasc en za preduzimanje ovog pravnog posla.KOMasline. direktor.1. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za kupca.povrsineod500m2. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. od _____. izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisanim pravo m svojine sa 1/1 u korist prodavca. stra nke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 .sa sluzbenim sjedistemuPodgorici.aistopunomocjeseprilazeuzovajizvorniknakonstojeprocitano strankama --------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. prilaze uz ovaj izvornik. koji se u ovjerenom prepisu. podbrojem UZZ-31/09.

te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. prilaze uz ovaj izvornik. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.___/2009. U vezi s tim. stranke izjavljuju da su to razumjele.neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnos ti. kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. Nakon toga.. te koj a se. br.1. kao takva.. KO masline. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. od _____. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim.

koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. Not ar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnik a nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakupu. Nakon toga. ----------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. koje su izjavile da su razumjele pra va i obaveze iz tog ugovora. -----------------------------------------Notar je stranke upozoriona posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. uz mjesecnu zakupni nu od 500 EURA (petstotina EURA).----------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetni poslovniprostorsenalazipodzakupompocev od _____ _ godine. te s tim u vezi notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju osnovnog suda u Podgorici. broj__________.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da im je poznato njeno stanje i grani ce na terenu. od ___. naslijedio od djeda. te da bi. Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. na odredeno vrijeme. ---------------------------------------------------------------- . po osnovu testamenta. Naznaceni ugovor o zakupu u ovjerenoj fotokopiji prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je predocen i procitan strankama. ako se radi o takvoj imovini. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvorn ik nakon sto je procitana strankama. sa trajanjem do _____godine. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske struke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje. broj ___. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je notar procita o strankama. koju je.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. zakonski zastupnik prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost posebna imovina prodavca. dimenzija 20x10 m. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni poslovni objekat. izdate od Opstine ___ _____. Iz naznacenog rjesenja proizilazi da je prodavac stekao svojinu na predmetnoj nepok retnosti nasljedivanjem. od_______. broj -----od --------. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. Nakon toga. a na osnovu Ugovora o zakupu. izgraden po osnovu gradevinske dozvole.

Izvodizmaticneknjigerodenih. koja je sa klauzulom pravosnaznosti od dana ______. tj.Opstine ___ __. koje je sacinio ovaj notar. U vezi . dok njegov otac zivi odvojeno od njih. koji su bivsi bracni drugovi. kojom je malodobni prodavac povjeren na roditeljsko staranje majci.Opstine ______. a ciji je brak razveden naprijed naznacenom pr esudom. ----------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjige vjencanih. Zakonska zastupnica izjavljuje da sa malodobnim prodavcem zivi u z ajednickom domacinstvu. broj_____.broj _____. Iz tih isprava ovaj notar je ustanovio da je prodavac malodoban i da je sin zakonske zastupnice i gospodina GB.------------------------------------Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje u svrhu obavl janja registrovanih djelatnosti. zakonskoj zast upnici iz ovog ugovora.broj______od _____iPresudu OsnovnogsudauPodgorici. prilazu uz ovaj izvornik nakon sto su procitani strankama ._od______. a u meduvremenu se ozenio.od_____. te se navedeni dokumenti u ovjerenim fotokopijama .

koji su sklopili kupac i banka ____________. kupacizjavljujedapristajenaizvrsenjebezodl aganja. Notar je upozoriokupca na posljedice davanja izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaga nja. obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti. na cjelokupnoj svojoj imovini. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. Prodavac se.---------------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. u iznosu od ________ __. nadalje. Ugovor o prodaji s tim. kad a joj se vrati iznos isplacen na ime kredita u slucaju da ugovor o prodaji ne bude izvrse n iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne nepokretn osti.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------momentom placanja cijene na racun prodavca. ----------- . broj ___ ______. -------------------------------------------------------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. koje preze ntuje ovom notaru.00 EURO (tristotineh iljada EURO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita. ---------------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju kredita iz kojeg ce se isplatiti c ijena iz ovog ugovora. S tim u vezi. a notar ga je prethodno procitao strankama. a sve to pod usl ovom da se banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu. Izvrsni otpravak o vog akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za njegovu izvrs nost.1. uz godisnju kamatu od 10% i pod svim drugim uslovima iz Ugovora o kreditu. prodavac ustupa kupcu sva prava koja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. Za osig uranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetn u nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. na osnovu ovog notarskog akta. zakonska zastup nica malodobnog prodavca izjavljuje da su pribavljene naprijed naznacene saglasnosti. notar je poducio i upozorio stranke da su u konkretnom slucaju potrebne s aglasnosti drugog roditelja i odobrenje organa starateljstva. Naznaceni ugovor o kreditu se prila ze u ovom izvorniku u originalu. odobrenog od strane banke ________. bez ogranicenja i troskova za prodavca. --------------------------------------------------------------------------------Ovim kupac neopozivo ustupapotrazivanje na isplatu naprijed naznacenogkredita prodavcu Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja.

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupan ja ali je kupac od toga odustao. deponova nje cijene na notarski racun za stranke. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. zatim mogucnost . uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti sa pravom svojine ili kad se predbiljezi svojina.---------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene.Notar je poduciokupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dosp jeloscu placanja cijene.

Cjel ovit otpravak i prepis izvornika notar ce izdati kad stranke pisanim putem dokazu da je placena kupoprodajna cijena.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. kako je to naznaceno u tacki I ovog ug ovora. prodavac je izricito izjavio.------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. a posebno kupca. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik.od __ __ 2009 godine. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promje nom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznace nog ugovora o zakupu. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. porezi i doprinosi. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. na opasnost od upisa zakonske hipote ke i poducio kupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac nema dugovanja za porez e i doprinose. Na kon toga. odnos no prepisa koji necesadrzavati saglasnost prodavcaza prenos pravasvojinena kupca sve dok kupac ne isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu na naprijed opisani nacin. koje se prilaze uz ovaj izvo rnik nakon sto je procitano strankama. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. kamate.--------------------------------------------------------------------------------------Nepokretnost je predmet ugovora o zakupu.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor . Notar je upozorio stranke. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. kako sl ijedi: Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. a sa cime je saglasan i kupac. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske uprave-____________. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostup anja Nakon toga. broj 10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravakdijela akta.

vode i druge komunalne usluge. kupac moze uknjiziti u katas tru nepo kretnosti. koristi.KORISTI. -----------------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA.nosti. odnosno znao da se mogu oc ekivati. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovornost i za materijalne i pravne nedostatke.------------------- .TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posredni posjed. na osnovu ovog ugovora. ili je mogao znati. a nije ih saopstio kupcu. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cje lokupne cijene.------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)------------------------------------------------Prodavac je saglasan da se. ili ako je prodavac za njih znao.

- . s tim u vezi. sa sluzbenim sjedistem u _____.1. -----------------------------------------------------------------------Notar je ustanovio da u konkretnom slucaju ne postoji pravo prece kupovine. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti.------------------------------------------VIII ODOBRENJA PRAVAPRECE KUPOVINE -------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. od dana _____. sa klauzulom pravosnaznosti. potvrde isplatu cjeloku pne cijene prodavcu. Naznaceni dokumenti se prilazu uz ov aj izvornik nakon sto ih je notar procitao strankama i ustanovio da je nadlezni org an starateljstva dao odobrenje za prodaju predmetne nepokretnosti. o d ___. sacinjenog od notara XY. ---------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke na sljedece: --------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti.---------------------------------------da ce notar. od ____. po sluzbenoj duznosti. Ugovor o prodaji Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis prenosa prava svojine izda i dosta vi katastru odmah nakon sto stranke pisanim putem. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. kao i porez na promet nepokretnosti. izvodom iz banke. po osnovu ovog ugovora. broj ___. a kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovor a. te Otpravak notarskog akta. pa. a sa cime se saglasio i drugi roditelj malodobnog prodavca gospodin GB. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. pa su stranke odbile njen upis. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze davanju saglasnosti od strane drugog roditelja malodobnog prodavca i o dobrenju organa starateljstva169. nakon toga. snosi kupa c. ispitavsi sve okolnosti. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. zakonska zastupnica malodobnog prodav ca notaru prezentuje u originalu Odobrenje Centra za socijalni rad Podgorica. Prod avac izjavljuje da mu nije poznato da postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. broj ____. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi. pa. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti.

Detaljnije o ovom pravnom problemu vidjeti u dijelu rada koji se odnosi na poslo vnu sposobnost. prodavac (1) i kupac (2)-----------------------Od ove notarske isprave dobijaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora:-------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------169 Clan 73.Od ove notarske isprave dobivaju odmah: -----------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. te im je za poduzimanje takvog pravnog posla potrebno odobrenje orga na starateljstva. Dijete mlade od 14 godi na kada djeluje izvan poslovne sposobnosti (npr. clan 308 stav 2 Porodicnog zakona CG. kod prodaje nepokretnosti) zastupaju njegovi ro ditelji kao zakonski zastupnici. . bez clausule intabulandi. 75 do 79.

Ne zna da cita i da pise. ali da se BB pojavljuje kao kupac i da ce se samo on upisati u katastar nepokretnosti. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. Zelio bi ici u s taracki dom.g. koja mu nije dovoljna za izdrzavanje. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. kako slijedi. u _______ casova________(slovima)---------------------------Prodavac: AB po zakonskoj zastupnici CB (potpis) Kupac: BOR d. a na slj edeci nacin:________________. te iz tih razloga ima namjeru da proda poslovni prostor u suvlasnistvu sa s estrom. godine. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoj erucno. koja je majka kupca. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. Prodavceva sestra. pisanim putem se izjasnila vec ranije da ne osporava prodaju. da ima namjeru kupiti suvlasnicki dio prodavca na poslovnom prostoru.-------U Podgorici.o. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. potpisuju u prisustvu ovog notara. . kao suvlasnik nepokretn osti.o. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. 2009. stambilj notara) Zadatak broj 3. tj. tj. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgova ra volji stranaka. te da se izdrzava o d penzije. Gospodin AB izjavljuje da zivi sam i da mu je supruga umrla. dana_______2009.10. majka kupca. Gospodin BB izjavljuje da je tek napunio 17 godina. te da nastupa kao kupac. Supruga DB je inf ormisala notara da zajednickim sredstvima sa kupcem BB kupuje predmetni poslovni prostor. po punomocniku PP (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis i pecat. sa svojom suprugom DB. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (kao prodavac) i gospodin BB (kao kupac). da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.

i poslovni prostor od 200 m2.00 EURA. parcela povrs ine 500 m2. sa 7% kamate na godisnjem nivou i rok om vracanja od 5 (pet) godina. na danasnji dan ukupan dug 50. Na nepokretnosti ima upisana hipoteka na 1/2 dijela prodavca za obezbjedenje dug a po osnovu kredita u iznosu od 70. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 100. prema pisanoj obav ijesti te banke.. Stranke su saglasne da kupac. preuzme obavezu daljnje otplate kredita . sa prodavcem. kao upisanim vlasnikom od 1/ 2.000. s tim da je.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1.00 EURA.00 EURA.000. na ime placanja dijela cijene. . KO Masline. u korist Prve banke.000.

Kupac zahtijeva obezbjedenje tako sto uslovljava upis predbiljezbe prije isplate cijene prodavcu i davanje clausule intabulandi u samom ugovoru. izdatu od mUP-a Crne Gore. o d dana _______.g.1. roden dana_______. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.00 EURA. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________.Gospodin AB. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------1. kao i podaci o nepokretnostima. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. a da ostatak cijene isplati prodavcu. preda mnom. ul. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. sa rokom vazenja do____.000. Ugovor o prodaji u ukupnom iznosu od 50. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. JmB_________.00 (j edanaest) casova. prema postojecoj zako nskoj regulativi.1. broj_____. sac inim notarski zapis ugovoraoprodaji.2009._________broj__. a koji izjavljuje da je: sin A. drzavljanin Crne Gore. u 11.. ul. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta.10. drzavljanin Crne Gore. penzioner. Dana 14. JmB_________. udovac(u daljem tekstu: prodavac)---------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. UZZ broj: 15/2009.1. a sa cime je prodavac u potpunosti saglasan. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. Prodavac istovremeno zahtijeva da se taj iznos deponuje kod notara na racun i da notar izda otpravke sa clausulom intabulandi za upis prava svojine nakon st o se isplati cijena prodavcu. broj_____. ul. Obala br. roden u mjestu _________. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. roden dana_______. Obala br. o d dana . izdatu od mUP-a Crne Gore. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu.

na adresi ul. od da na________. broj______. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. trgovac. drzavljanka Crne Gore. ciji je ide ntitet ovaj notar utvrdio na osnovu uvida u LK. ul. udata (u daljem tekstu: bracni drug kupca). Gospoda DB. a koji izjavljuje da je: sin A._________broj__. ------------------------- . sa rokom vazenja do________. roden u mjestu _________. o zenjen (u daljem tekstu: kupac). ------------------------------------------------------------------------------------------3._______. sa rokom vazenja do____. rodena dana_____. nastanjena u ______ _____. JmB________. izdatu od mUP-a Crne Gore. trgovac. a koja izjavljuje da je: kci B.________.

. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan.1._sarokomvazenjado ___. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist i z ovog pravnog posla.br ____.. Na upit notara.10. ------br. nastanjen u -----. te koji se. te na osnovu licnog saznanja. neudata. roden 08.izdatogodMUP-a___. pismena. da je drzavljanka Crne Gore. po zanimanju ekonomski tehnicar..KOMasline.___br. svjedok izjavljuje da je sin XX.oddana __. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla. svjedok izjavljuje da je kci XX. objasnio im pravne dom ete i posljedice. sa rokom vazenj a do ____. pismen. te se uvjerio u pravu volju stranaka.3. kao takav. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. neozenjen. da nij e u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist iz ovog pravnog posla -----------------------------------------------------------------------------------------------------GospodaDD._izdateodMUP-a___.godine. ciji sam identitet utvrdio na osno vu prezentovanog mi pasosa. prilaze uz ovaj izvornik. na prijedlog stranke. Na upit notara. JmB ____. pozvana i ucestvuju u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta dvapunoljetnaipismenasvjedokai to: --GospodinNN.ul. da je drzavljanin Crne Gore. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . po zanimanju ekonomski teh nicar. rodena 10. br. ovaj notar je ustanovio da je . JmB ___.08. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje nal azi na njegovom sluzbenom podrucju. od _____. oddana ___.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Na osnovu izjave prodavca i na osnovu svog neposrednog zapazanja. nastanjena ul.___/2009. te su stoga. godine. notar je ustan ovio da je prodavaclicekojeneznadacitaidapise.1961.br ___. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi licnekarte.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta.1949.

upisan prodavac sa 1/2 dijela. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu.izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisa nim pravom svojine sa 1/2 u korist prodavca.kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. ukoristPrvebanke. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji . od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. U G listu je za predmetnu nepokretnost up isana hipotekana1/2 dijelaprodavcazaobezbjedenjedugapo osnovukreditau iznosuod 70 000. kucisteidvoriste. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.povrsine 200 m2. U B listu.sa7%kamatenagodisnjem nivouirokomvracanjaod5(pet)godina. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. da je u V listu upisana prizem na poslovna zgrada.povrsineod500m2.00 EURA.u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/1. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .

stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. od ____. Opsti ne ____. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske str uke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. a iz iste je ovaj notar ustanovio da je DB bracni drug kupca. U vezi s tim. dimenzija 20x10 m.1.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiz tackeIIIovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. prodav ac izjavljuje da je predmetnu nepokretnost pribavio u posebnu imovinu nasljedivanje m. broj__________od_______.1. te. s tim u vezi.. od _____. ako se radi o takvoj imovini. te koj a se. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. broj ___. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgraden i useljen pos lovni objekat. od dana ___. KO masline. stranke izjavljuju da su to razumjele. s tim u vezi. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. izdate od Opstine ___ _____.. a koje se. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. prilaze uz ovaj izvorn ik u ovjerenoj fotokopiji koju je sacinio ovaj notar od prezentovanog mu originala. ------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost kupuje kao zajednicku imovinu sa svoj om suprugom DB. Ugovor o prodaji katastra nepokretnosti. te da bi.___/2009. DB kao bracni drug kupca izricito izjavljuje da je saglasna u cjelosti sa ovim ugovorom i da se po osnovu njega ku . notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige vjencanih. br. prilaze uz ovaj izvornik. a u koju se izvrsile uvid i odobrile je. nakon sto je procitano strankama. broj ___. te. kao takva. Naznacena isprava je procitana strankama i prilaze se u z ovaj izvornik.----------------------------------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosusv ojinesa1/ 2 dijelananepokretnost iztackeIovogugovora. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgori ci. Nakon toga. Nakon toga.

00 EURA(slovima: sto tinuhiljada EURA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzima dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista za predmetnu nepokretnost. Ostatak cijene. kupac ce isplatiti na notarski ra cun za stranke. a ko ji dug. prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. na dan sacinjavanja ovog notarskog z apisa iznosi 50. ---------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 100 000. u roku od sedam dana od dana kada g a notar pisanim putem obavijesti da mu je bankadostavila saglasnost za preuzimanje duga.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). broj ________.000. u iznosu o d 50.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA).pac uknjizi u katastru nepokretnosti sa prvom svojine od 1/1. u korist hipotekarnog povjerioca ______.000. te se . kako je to opisano u tacci I ovog ugovora. kod banke _________.

a cjelovite otpravke da izda kada se prodavcu isplati naznaceni iznos cijene. ------------------------Notar je poducio kupca i o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. koji nece sadrzavati saglasnost za prenos pr ava svojine i upis predbiljezbe. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. izda i katastru dostavi otprav ak dijela akta za upis predbiljezbe prava svojine u korist kupca. depon ovanje cijene na notarski racun za stranke. ali je kupac od toga odustao. Stranke su saglasne da notar izda za banku otpravak dijela akta. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. a sa cime je saglasan i kup ac.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani . ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene. IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja Nakon toga. prodavac je izricito izjavio. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slu caju suprotnog postupanja. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje.000 EURA ( pedeset hiljada EURA) bude isplacen na notarski racun za stranke. --------------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu predbiljezbe prava susvojine od 1/2 u korist kupca. te da. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje cjeloviti otpravak za upis prenosa prava svojine sve dok s e prodavcu ne isplati u cijelosti kupoprodajna cijena na naprijed opisani nacin. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. kako slijedi: prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. zatim na mogucnost davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. nakon sto drugi dio cijene u iznosu od 50.

----------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. na pravnu prirodu i opasnost od upis a zakonske hipoteke i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od poreske uprave da prodavac nema dugovanja za poreze i doprinose. broj10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . a ako je prodavac za njih znao. -----------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor nosti. a nije ih saopstio kupcu.od __ __ 2009 godine. a iz kojeg ovaj notar ustanov io da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. a posebno kupca. ili je mogao znati.h prava i ogranicenja. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske u prave____________. odnosno znao da se mogu ocek ivati. porezi i doprinosi. ----------------------------------------------------------------------------------------- . kamate. te za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. koju kupac prihvata zajedno sa dugom. osim hipoteke naznacene u tacci I ovog ugovora. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovorn osti za materijalne i pravne nedostatke.

--------------------------------------------------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA ------------------------------------------------------------------------------------ . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. sa slu zbenim sjedistem u _____. kao i porez na promet nepokretnosti. od ____. pod uslovi ma iz ovog ugovora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1.1. vode i drug e komunalne usluge. prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. sapravomsvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora 2 Prodavacje saglasandase. koristi. pa.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. kao takva. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed.na osnovuovogugovora. -------------Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis predbiljezbe dostavi katastru nepo kretnosti odmah nakon sto kupac isplati dio cijene.KORISTI.na osnovuovognotarskogakta. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. nakon toga. Prodavacje saglasandase. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostavi ti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke naznaceni iznos cijene bude ispla cen prodavcu. Ugovor o prodaji VPRELAZPOSJEDA. Nakon poduka i upozorenja notara u vezi s tim.kupacmozeuknjizitiukatastrunepok retnosti. izjavio da.000. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje.ukoristkupca upise predbiljezbapravasvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora. na notarski racun za stranke. od 50. ispitavsi sve okolnosti. snosi kupa c. a koja se. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. nezelikoristititopravo. nakon sto ju je nota r procitao strankama. broj ___. ali da postoji zakonsko pravo prece kupovine dru gog suvlasnika. kao ovlascenik zakonskog prava prece kupovine. sacinjenog od notara XY. stranke notaru dostav ljaju pisanu Izjavu suvlasnika CBu otpravku notarskog zapisa. Iz iste je ovaj notar ustano vio da je drugi suvlasnik. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. po osnovu ovog ugovora.00 EURA (pedesethiljada EURA ).

kupac za potrebe banke (1) i katastar za upis predbiljezbe kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. pa su stranke ugovorile njen upis. po sluzbenoj duznosti.bez clausule intabulandi za prenos prava svojine. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. -----------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------ .------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. ----------------------------------da ce notar.Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti.

da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug kupca (1)-----------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine (1)------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. -----------U Podgorici. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka. neposr ednim pitanjima uvjerio se da odgovara pravoj volji stranaka. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. prodavac stavlja otisak prsta. kak o slijedi. koji je potom potpisao i ovaj n otar . potpisuju. pecat i stambilj notara) . te kupac i njegov bracni drug svojerucno. a na slj edeci nacin:________________. dana_______2009. godine. u _______ casova_____(slovima) -----------------------Prodavac: AB(otisak prsta) Kupac: BB (potpis) Bracni drug kupca: DB(potpis) Svjedoci: NN (potpis) DD (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. nakon cega svjedoci to potvrduju i potpisuju ovaj akt. a sve to u prisustvu svjedoka i ovog n otara.

ili neko drugo pravo. 2 3 Sposobnostizadavanjeiprimanjepoklona Poklon moze uciniti samo potpuno poslovno sposobno lice koje je u momentu zaklju cenja ugovora moglo shvatiti smisao ili domasaj svog postupka. zakljuciti ugovor o poklonu. a ne o otudenju i opterecenju. Obecanje poklona i ugovor o poklonu u sluc aju smrti.z. st. stav 1. ali je tu potr ebno ukljuciti zakonskog zastupnika (roditelj ili staratelj). na strani poklonoprimca uslovi u pogledu sposobnosti s u daleko blazi. . Zakona o notarima CG. PZ). tacka 6. istog clana Zakona o notarima CG). a stice se punoljetstvom (18 godina) ili sklapanjem braka uz dozvolu su da (vidi cl. tj. a bez odobrenja nadleznog organa starateljstva176. tim ugovorom se jedna ugovorna strana (poklonodavac) obav ezuje da na drugu ugovornu stranu (poklonoprimcu) prenese bez naknade pravo svojine. Pogodba. U suprotnom. poklon moze primiti i poslovno nesposobno lice. Kako se radi o primanju poklon a. jer isti moze izjavom p oklonodavcu raskinuti poklon primljen bez njegove dozvole175.1. prihvatanje poklonoprimca ne mora biti u propisanoj formi173. 1. 577. moraju biti zakljuceni u formi notarskog z apisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave172. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo (clan 51. stav 1. tj. i 24. dijete sa navrsenih 14 godina zivota moze. tj. 2 2 Forma Za ugovor o poklonu nepokretnih stvari zahtijeva se odgovarajuca forma (cl. zove se darovanje 171. forma notarskog zapisa ili forma notarskog zapisa o potvrdi isprave . Zakona o obligacionim odnosima CG. Ugovor o poklonu 2 1 Pojam Ugovor o poklonu170 je besteretni (besplatni) pravni posao koji je regulisan Zak onom o obligacionim odnosima. 170 171 172 173 174 Clan 576. Dakle. Ugovor o poklonu 2. u vezi sa stavom 3. bez obzira na predmet poklona. tacka 5. uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja ili staratelja. A.-594. ZOO CG. Kad se poklon cini ugovorom u korist t receg. poklonodav ac i njegovi nasljednici mogu traziti njegov ponistaj u roku od godine dana. Poslovna sposobnost je regulisana Porodicnim zakonom. Clan 577 stav 4.13. kojom se kakva stvar daje komu bez plate.g. ovdje su postavljeni veoma strogi kriteriji uprav o iz razloga sto se radi o besplatnom davanju. Paragraf 938. kao po klonoprimac. ili da mu na koji drugi nacin ucini kakvu korist na teret svoje imovine. ZOO CG. Clan 51. racuna juci od dana kada je poklon ucinjen174. Kod primanja poklona. Clan 578. ZOO CG).

175 Cl. stav 2. u vezi sa clanom 308. 66. . PZ CG. ZOO CG. 176 Vidi cl. 579. stav 2.

a nije obavijestio poklonoprimca177. jer cinidba davaoca poklona premasuje vrijednost cinidbe primaoca. imamo situaciju da strane polaze od t oga i nastoje da su njihove obaveze medusobno ekvivalentne. pokloni ucinjeni iz zahvalnosti itd. ZOO CG). dok se kod teretnih ugovora to ne trazi178. po stoji podjela na poklon (prenos) svojine za zivota i poklon za slucaj smrti. takode. s tim sto poklonoprimac ima p ravo da zahtijeva naknadu stete koju je pretrpio zbog nekog nedostataka. davanje (prenos) svojine potpuno je besplatno. ali nije potpuno besplatna (poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon). kod ugovora o pok lonu. postoje i pokloni o povremenom davanju (clan 580. 2 4 1 Potpunobesplatniprenos(tzv cistpoklon) Cisti poklon se pretezno vrsi izmedu bliskih srodnika (roditelja i djece). Kod ove vrste poklona. naprimjer. Ovdje se radi o jednostavnom prenosu imovine. dijele se na teretne i ugovore bez naknade (besplatne ugovore).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 4 Vrstepoklona U pravnoj teoriji. poklona sa tere tom ili nalogom od mjesovitog poklona. pa tako i ugovori u vezi sa prenosom svojine nad nepokretnostima. Razlikovanje potpuno besplatnog poklona. Kod ugovora o prodaji i zamjeni nepokretnosti. te sa aspekta odgovornosti za materijalne i p ravne nedostatke. (tzv. cisti poklon). Zakonska pretpostavk a je da se ovakav poklon smatra kao teretni pravni posao u pogledu pravnih i materijalni h nedostataka179. ali samo ako vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklonjene stvari. po klonodavac moze odgovarati za materijalne i pravne nedostatke. veoma je znacajno sa aspekta opoziva poklona zbog grube nezahvalnosti poklonoprimca. poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke poklonjene stvari. Pored ovi h vrsta poklona. Poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon besplatni je pravni posao. prigodni pokloni. koji je pokl onodavcu bio poznat. . ili cinidba d avaoca (poklonodavca) premasuje vrijednost cinidbe primaoca (poklonoprimca). nagr adni pokloni. Zbog toga je notar duzan upozoriti stranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevaz ilazi vrijednost poklonjene stvari. ugovori uopste. ili nije mogao ostati nepoznat. Medutim. Za razliku od ovoga. Odgovornost kod poklona zasniva se na krivici. ZOO CG) i uzaja mni pokloni (clan 582. a za teretni posao zahtij eva se ekvivalentnost cinidbi. kod mjesovitog poklona ili poklona sa teretom i nalogom.

Smatramo da je ovakva odredba interesantna.Nadalje. U pravnoj teoriji postoji stav da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke kod poklona s teretom i nalogom samo u visini vrijednosti ucinjenih usluga. ZOO CG. i 2. moze se raskinuti ili opozvati zbog nezahvalnosti pokl onoprimca (cl. A. ZOO CG. Pravila gradanskih zakonika. nagradnih poklona i p oklona ucinjenih iz zahvalnosti.-589. jer o poklonu se moze raditi samo ako je on vece vrijednosti od tereta ili naloga. Zagreb 1961. 590. vrijednosti tereta ili naloga. 178 Mihajlo Vukovic. stav 3. (paragraf 945. ZOO 177 Cl. . 179 Clan 585. godine. potpuno besplatni poklon. osim prigodnih poklona.) str. 1. 586.z. 780.g. ZOO CG) i zbog nemanja sredstava za zivot (cl. 585 st.

odgodena je predaja stvar i poslije smrti poklonodavca. dok se poklon sa teretom ili nalogom moze raskinuti jos i zbog neizvrsenja naloga (clan 581.5. u formi notarskog zapisa (cl. Zakona o notarima). tj. Mora biti sastavljen u formi javne isprave (cl. ZOO CG). tj. t. pravo stanovanja i sl. kao npr. (cinidba poklonoprimca). 2 4 4 Poklonza slucajsmrti(donatio mortis causa) Poklon za slucaj smrti ima sve karakteristike drugih vrsta poklona. ili da nesto dozvoli drugome (trplj enje poklonoprimca). a postojala je namjera da se poklon ucini. Ovdje ne vrijede pravila o pobijanju zbog prekomjer nog ostecenja. ZOO CG). 51.1. 1. takav p ravni posao je ipak besplatan. npr. Nasuprot tome. tada se razlika u vrijednosti smatra poklonom. Iako kod ove vrste poklona cinidba poklonoprimca nije potpuno besplatna. s tim da se razlikuje u sljedecem: Predaja stvari se vrsi poslije smrti poklonodavca. Ugovor o poklonu CG). bez obzira da li je predmet poklo na pokretna stvar ili nepokretnost. tj. dozi votna renta u stvarima ili novcu.(teret poklonoprimcu).st. da nalozi poklonoprimcu da se necega uzdrzi. a ovdje se radi o tome da vrijednost cinidbe poklo nodavca premasuje vrijednost cinidbe poklonoprimca. kao sto je pravo plodouzivanja na poklo njenoj nepokretnosti. 2 4 3 Mjesovitipoklon Ova vrsta poklona postoji u slucaju kada u teretnom pravnom poslu vrijednost uza jamnih davanja nije jednaka. nije teretni pravni posao. da nalozi poklonoprimcu da nesto ucini. kod drugih vrsta poklona za .1. st. 2 4 2 Poklonsateretomili nalogom Ugovor o poklonu sa teretom ili nalogom je vrsta poklona kod kojeg poklonodavac ima sljedece mogucnosti: da zadrzi za sebe ili drugog neko pravo. jer se za teretni pravni posao trazi ekvivalentnost cinidbi. dok se kod drugih vrsta poklona predaja vrsi za zivo ta poklonodavca. zabrana otudenja i opterecenja nepokretnosti. 594. Kod nepokretnosti momenat predaje je momenat upisa prenosa prava svojine u katastar nepokretnosti. dozivotno izdrzavanje i sl. novcana cinidba preuzimanja duga za cije osiguranje je zasnovana hipoteka na poklonjenoj nepokretnosti.

ako su predate poklonoprimcu. Poklonodavac moze ugovor o poklonu za slucaj smrti raskinuti po svojoj volji (nije potrebna saglasnost druge ugovorne strane. niti neka druga forma. tj. kao i kod opoziva testamenta. Pored toga. poklonodavcevo raspolaganje stvarima koje su predmet ugovora o poklonu za slucaj smrti. niti neki ra zlozi). jer je propisano da je punovazan i usmeni poklon pokretnih stvari.pokretne stvari nije predvidena pisana. bilo pravnim poslom . poklonoprimca.

ali zbog specificnosti ovog pravnog posla. Svi pravni poslovi. nagradni pokloni i pokloni ucinjeni iz zahvalnosti ne mogu opozvati. Jedino se uobicajeni prigodni pokloni. O tome ce notar podu citi i upozoriti stranke ako se radi o takvoj vrsti poklona. Poklonodavac moze raskin uti ugovor ili opozvati ucinjeni poklon iz zakonom predvidenih razloga (velika nezah valnost i nemanje dovoljno sredstava za zivot itd. 2 5 Opozivpoklona U cilju pravne sigurnosti prometa. Naime.) u zakonskim rokovima i u formi pisan e izjave upucene poklonoprimcu. jer je on neka sredina izm edu ugovora i legata. Nema pravne vaznosti odredba o odrican ju unaprijed od prava na opoziv. shodno odredbama Zakona o nasljedivanju. notar duzan poduciti i up ozoriti stranke na te okolnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima medu zivima. s tim u vezi. zakon daje izuzetke. pa tako i ugovor o poklonu. tj. notar ce upozoriti i poduciti stranke. 2 6 Primjeri ugovoraopoklonu 2 6 1 Ugovoropoklonunepokretnostisapotpunobesplatnim prenosomsvojine. te se za pobijanje takvih radnji ne zah tijeva da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato. O svemu naprijed naznacenom. bilo pravnim poslom za slucaj smrti. Dejstva opoziva poklona sastoje se u tome da je poklonoprimac duzan da vrati pok lon. zakonska je pretpostavka da je duznik (poklonodavac) znao da preduzetim raspolaganjem nanosi stetu povjeriocima. on se zakljucuje kao ugovor i ima se ispuniti tek poslije smrti poklonodavca180. propisuje ka da i pod kojim uslovima i u kojoj formi se poklon moze opozvati. Ugovor o poklonu moze se pobijati zbog povrede nuznog nasljednog dijela. Pravna priroda poklona za slucaj smrti je specificna. smatra se raskidanjem ugovora. postoji pravilo o neopozivosti ugovora o pokl onu.poklonse ciniizzahvalnostipoklonodavca premapoklonoprimcu CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . Zakonodavac je dao moguc nost ugovaranja vracanja poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. Smatramo da bi notar i ovdje trebao dati odgovarajuce poduke i upozorenja strankama. mogu se pobijati zbog ostecenja povjerilaca183. a koja kod poklona nepokretnosti mora biti snabdje vena ovjerom potpisa u skladu sa propisima181. Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednacen ih pravnih radnji. pa je. odnosno njegovu vrijednost prema pravilima o sticanju bez osnova182.

godine.A. (paragraf 956 . 182 Clan 589 ZOO CG. 181 Clan 587 ZOO CG.) str. 183 Clan 287 292 ZOO CG. Zagreb 1961.g. Pravila gradanskih zakonika.180 Mihajlo Vukovic. 785. .z.

preda mnom.g. ----------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. (d vadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). Deseta br. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. roden 20. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla.1970. drzavljanin Crne Gore. (petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). izdate od mUP-a Crne Go re.2009.05. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte..1.g.10.1946. ul.06.1. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umrla i da nije zakljucio novi brak. gradevine. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem teks tu: poklonoprimac)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka..g.10. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac). sa prebivalistem i a dresom u Kotoru. Aleja br. u Podgorici. Obala br. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem. JmBG 150697000000.g. Dana 14. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu.1. ozenjen. istovremeno su pri stupila sljedeca lica: ------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. sa prebivalistem u Podgorici. -------------------------- . U vezi s tim.2007. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara..10.2006. izdatog od mUP-a Crne Gore u Podgorici.-----------------------Gospodin Dinic (Darko) Danko.12. po zanimanju dipl. od dana 15. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno.. ul. udovac. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. na adresi ul. Ovim poklonom poklonodavac se zeli zahvalit i sinupoklonoprimcu na pomoci koju mu je pruzao u dosadasnjem zivotu. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da poklonodavac ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio.. te ustanovio da su sposobne i o vlastene za preduzimanje ovog pravnog posla. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.15/2009.g. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11. UZZ BR. sam upozorio poklonodavca da ne moze opozvati poklon ucinjen iz zahvalnosti. broj 05CCC. roden 15. penzioner. broj 05XYC. ing.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta). u Kotoru.1. Obala br. drzavljanin Crne Gore. dana 10. JmBG 20129 64000000. Ugovor o poklonu PODGORICA Ul. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla.

2009.KOMasline.Nakon toga. stranke izjavljuju sljedeci :-----------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------------------------------------------------IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 .povrsineod5000m2. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. Brijeg .izdat od Uprave za nekretnin e Podrucna jedinica Podgorica. --------------------------- . au G -----------listu nema upisanihteretaiogranicenja. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im procitan. U B listu.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti. o vaj notar je ustanovio da je u A listu nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj 8/1. upisanjepoklonodavac.sa 1/1 dijela. od 10.10.vocnj ak 1 klase. pod brojem 05-1/09. godine.

prilaze uz ovaj izvornik. Opstine Podgoric a. broj 01-5/09 od 10.prenijeti beznaknadepravosvojineod1/1nanepokretnostiiztackeIovogugovora.10. godine. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. stranke izjavljuju da parcela ucrtana na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplanaUprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica.g. broj 05-1/09.2009.10. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. za predmetnu katastarsku pa rcelu iz Lista nepokretnosti br. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. ---------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. Nakon toga. a u koju se izvrsile uvid i odobrile j e. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.1. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca. koji je strankama procitan i koji se. kao takav.uznakzahvalnosti. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr . ako se radi o takvoj imovini.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinu. U vezi s tim. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.astopoklonoprimac prihvata ----------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. te da bi. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. od 10.. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa.. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.2009. stranke izjavljuju da su to razumjele.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). te koja se prilaze uz ovaj izvornik. KO masline.

poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost nje gova iskljuciva svojina. 184 Clan 592 ZOO CG odreduje da se poklon ucinjen iz zahvalnosti ne moze opozvat i. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. od 01.g. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji.2003.2009.. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed na znaceno. ili da nesto dozvoli drugome. --------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da ovaj poklon cini iz zahvalnosti prema poklonoprimcu18 4. ili da se od necega uzdrzi. koje je pravosnazno dana 20.ugova ugovornih strana. Nakon toga.03. . koju je stekao nasljedivanjem i. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se iz laze u slucaju suprotnog postupanja. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. s tim u vezi. godine. broj 0-120/09.. nakon cega. -----------Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo i mogucnost ovim ugovorom zadrzati za sebe ili za trece lice neko pravo. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini.03.

---------------------------------da ce notar. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. a o tome nije obavijestio poklonoprimca.KORISTI. nakon toga. ---------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno-pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. Ugovor o poklonu IIIPRELAZPOSJEDA. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. --------------------------------Nakon sto je notar poducioiupozoriopoklonodavca da moze odgovarati za naknadu st ete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka koji mu je bio poznat. snosi pokl onoprimac. po sluzbenoj duznosti. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca danas. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. pa. poklonoprimac moze uknji ziti u katastru nepokretnosti. VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. moze doci do uracunava . ispitavsi sve okolnosti.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavac je saglasan da se. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. ili nije mogao ostati nepoznat.1. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. na osnovu ovog ugovora. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim.----VII ODOBRENJA--------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. ---------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. koristi. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnosti iz tacke I ovo g ugovora.

nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. nuzni nasljednici. mogu trazit i povrat poklona. -----------------------------------------da. ali su stranke. i pored toga. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. odlucile saciniti ovaj ugovor. ne moze opo zvati. ali da stranke mogu ugovoriti vracanje poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. ali su stranke to odbile. pa se odustalo od toga. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. s obzirom da je ucinjen iz zahvalnosti. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. --------------------------------------------------------- .------------------da se ovaj ugovor o poklonu.

ili nije mogao ostati nepoznat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. u prisustvu ovog notara potpisuju. kako slijedi. poklonodavac se ne mozepotpisati .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke.g. da su raz umjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. te za eventualnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. a na sljedeci nacin:________________. a o tome nije obavijestio poklonopri mca185. dana_______2009. ali da moze odgo varati za neispunjenje. ako je poklonodavcu bio poznat. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrzina is tog odgovara njihovoj volji. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. pecat i stambilj notara) 2 6 2 Ugovoropoklonunepokretnostisateretomili nalogom.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. nakon cega je zap is potpisao i ovaj notar .

ZOO CG. 185 Clan 585 stav 1 i 2.1.CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA UL. Obala br. .

1. Ugovor o poklonu UZZ BR.12. ul. Dana 14. ciji sam identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. u Podgorici. Aleja br. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. Obala br. sa prebivalistem u Podgorici na adresi: ul. istovremeno su pristupila sl jedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. u Podgorici.. u Kotoru. drzavljanin Crne Gore. Deseta br. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje.g. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: poklonoprimac) --------------------------------------------------Prema izjavama stranaka. Gospodin Dinic (Darko) Danko.1946. dana 10. da su punoljetni i p ismeni i da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli bi ti svjedoci u ovom notarskom aktu. od dana 15. stranka-poklonodavac Di nic (Zlatko) Dario jelicekoje seizzdravstvenihrazloga ne mozepotpisati. da nisu u sro dstvu ili u bilo kojem drugom odnosu sa ugovornim strankama i ovim pravnim poslom. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.(petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). g. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem. broj 05XYC. JmBG 2012964000000.05. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11..g.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta). a u sto se je uvjerio i ovaj notar.. sacinim notarskizapisugovoraopoklonu.1970. preda mnom.2006. drzavljanin Crne Gore. po zanimanju dipl. ing.06.10. ozenjen. izdate od mUP-a Crne Go re.---------------------------------------------------------Imenovani svjedoci izjavljuju.10. roden 15. broj 05CCC izdatog od mUP-a Crne Gore. sa prebivalistem i adresom u Kotor u.---------------------------------------------------------- .te su zbog toga..15/2009. gradevine.2009. a u sto sam se i licno uvjerio.g. pozvana i ucestvuju u postupku sastavljanja ovog notarskog akta dvapuno ljetna pismena svjedoka i to:------------------------------------------------------------------------------------- gospoda XY (svi podaci kao i za stranku). na pr ijedlog stranke. JmBG 1506970000000. roden 20.---------------------------------------------------------gospodin XY (svi podaci kao i za stranku). sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac).1.1.(dvadesetog decembra hiljadu d evet stotina cetrdeset seste godine). ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. penzioner. -------2. udovac. ul..g.2007.10.

djelujuci kako je to naprijed naznaceno. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. stranke izjavljuju sljedeci ------------------------------------------------------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------ . -------------------------Nakon toga.--------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak.

uz ovaj izvornik.1. broj 05-1/09. au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.2009.2009. broj . kao takav.g.astopoklonoprimacprihvata -----Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih.. te koji se.10.vocnjak 1 klase. od 10. izdatu od Katastra n epokretnosti Podgorica. prilaze uz ovaj izvorn ik. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. U vezi s tim.g.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravosvojineod1/ 1nanepokretnostiiztackeIovogugovora.povrsine 5000m2. upisanjepoklonodavac sa 1/1 dijela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. od 10. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. te koj a se prilaze. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je procitan.10. ovaj notar je ustanovio da je u A listutog lista nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj8/1. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. za predmetnu katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. kao takva... stranke izjavljuju da su to razumjele. izdat od Uprave za nekretni ne Podrucni ured Podgorica.--------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da.KOMasline. Opstine Podgoric a. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.. Nakon toga. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. Brijeg . doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. stranke izjavljuju da parcela na kopiji k atastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 . neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.U B listu. pod brojem 05-1/09. KO masline.

2009.03.10. ako se radi o takvoj imovini. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.2009. kao takav. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina. od 01. notar u prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. pri laze uz ovaj izvornik.03.. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.g.01-5/09. broj 0-120/09. godine. ------------------------------------------------------------------ . te da bi. ---------------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000..00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji.2003. koje je pravosnazno dana 20. koji je strankama procitan i koji se. Nakon toga. od 10. koju je stekao nasljedivanjem i. s tim u vezi.g.. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca.

poklonodavac izjavljuje da zeli zadrzavanje prava plodou zivanja. Nakon toga. ili za drugog neko pravo.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Poklonodavac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti.na cijelojnepokretnostiiztackeIovog ugovora. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne mo ze se prenositi na treca lica.1. ------------------------------------------------------------------------------Daseu G listpredmetnenepokretnostiupisezabrana otudenjaiopterecenja nepokretnostiiztackeIovogugovora.----------------------------------------------------------------------------Sve koristi. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do mo menta prestanka prava plodouzivanja. ovla steniku plodouzivanja do momenta prestanka tog prava. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. uzzabiljeskudajezanjihovobrisanjedovoljandokazosmrtiovlastenika -----IIIPRELAZPOSJEDA. tereti i opasnosti vezani za predmetnu nepokretnost ostaju poklonod avcu. ---------------Notar je poducioiupozoriostranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravn e nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona i da u tom slucaju iskljucenje ili ogranicenje odgovornosti za materijalne i pravne nedosta tke ne proizvodi pravna dejstva ako je poklonodavac za materijalne i pravne nedostatke znao. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost. ili da se od necega uzdrz i. za zivota. koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. Ugovor o poklonu Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe.bezpismene saglasnostipoklonodavca Stranke su saglasne da se naprijed naznaceni tereti i ogranicenja upisu u katast ar nepokretnosti u G listu. a o . u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. tj. PRAVOPLODOUZIVANJA Poklonodavac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. a poklonoprimac stupa u posredan posjed odmah danas. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. S tim u vezi. ili da nesto dozvoli drugome.KORISTI. stranke su saglasne: -------------------------------------------------------------------------------- Dapoklonodavaczadrzavazasebelicno. ---------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke -------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati.

-------------------------------------------------------------------------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI) -----------------------------------------------1 Poklonodavac je saglasan da se. Poklonoprimac186 jesaglasanda se. poklonoprimac moze uknjizitiukatastrunepokretnosti. istovremeno u G listu na prvom mjestu.aza 186 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. a za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. na osnovu ovog ugovora. ukoristpoklonodavcaupis ePRAVOPLODOUZIVANJAna cijelojpoklonjenojnepokretnostiiztackeIovogugovora. sapravom svojineod1/1. .njima nije obavijestio poklonoprimca.ana nepokretnostiiz tacke Iovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------2. na osnovu ovog ugovora.

na osnovu ovog ugovora. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. da ce notar. te zabrane otudenj a i opterecenja i druge troskove u vezi s tim. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. --------------------upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. istovremeno u G listu n a drugo mjesto za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora upise zabiljezba zabrane otudenja iopterecenja. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. ispitavsi sve okolnosti. ali su stranke to odbile. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice -------------na mogucnost ugovaranja i snio im da i kako predbiljezba sljedice suprotnog postupanja. po sluzbenoj duznosti. te ih upozorio na po su stranke odustale od toga. obja osigurava sticaoca prava svojine. pa nakon toga. bez pisane saglasnostipoklonodavca ----------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciostranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom.sa zabiljeskomdajeza brisanjeovogpravadovoljan dokazosmrtiovlastenika --------------------------------------------------------------------------3 Poklonoprimac je saglasan da se. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. shodno zakons kim . ali upisom u katastar nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima vrijemetrajanjazivotapoklonodavca. nuzni nasljednici. odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. ----------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. -----------------------------------------da. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. troskove upisa prenosa svojine i prava plodouzivanja. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. snosi poklonoprimac.

ili nije mogao ostati nepoznat. ali da moze odgovarati za neis punjenje. ---------------da stranke mogu ugovoriti povrat poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. ali se odustalo od toga. ----------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. mogu trazit i povrat poklona. osim ako vrijedn ost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. i pored toga. koji je poklonodavcu bio poznat. odlucile saciniti ovaj ugovor. shodno zakonu. ali su stranke. ------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . te za eventualnu stetu koju bi po klonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka.odredbama o nasljedivanju.------------------da se ovaj ugovor o poklonu moze opozvati i raskinuti.

UZZ BR. preda mnom.15 h (slovima:jedanaest casova i petnaest minuta). nakon cega su ovaj zapis potpisali naznaceni svjedoci i ovaj notar . u 11.1. Obala br. a na sljedeci nacin:________________. Dana 14.XY (potpis) 2. u _______ casova________(slovima)---------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) Svjedoci: 1.g.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naznacenih svjedoka.10. dolje potpisanim notar om Zlatanom . dana_______2009. potpisuju. Ugovor o poklonu Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. odnosno stranka Dinic Darko stavlja otisak prsta u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka koji t o potvrduju i ovog notara.1. ---------------U Podgorici. (slovima:cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom.15/2009. g. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. nakon cega su stranke izjav ile da je tako postupljeno. XY (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. kako slijedi.2009. neposrednim pit anjima uvjerio se da sadrzaj istog odgovara volji stranaka. pecat i stambilj notara) 2 6 3 Ugovoropoklonuza slucajsmrti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.

ul. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu za slucajsmrti. Obala br. ist ovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------------------------------------------------------- . sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.Zlaticem..1.

sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: Poklonodavac). ciji s am identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. odnosno prenos prava svojine odgoden nakon smrti poklonodavca. ing. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. drzavljanin Crne Gore. izdatog od mUP-a Crne Gore. od dana 15 . u Kotoru. ozenjen.06. u Podgorici. da poklonodavac m oze raskinuti ovaj ugovor po svojoj volji. sa prebivalistem i adresom u Kotor u. -----------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. u Podgorici.godine.2006. po zanimanju dipl. -------------------------------------------2. izdate od mUP-a Crne Gore. stranke izjavljuju sljedeci : --------------------------------------------UGOVOROPOKLONUZASLUCAJSMRTI ------------------------------------- . (petnaestog juna hiljadu dev et stotina sedamdesete godine).. JmBG 1506970000000. drzavljanin Crne Gore. na adresi: ul. Gospodin Dinic (Dario) Danko. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. Alej a br.godine (dvadesetog decembra h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). broj 05XYC.2007. roden 20. JmBG 2012964000000. a narocito na to da je pr edaja stvari. -------------------------Nakon toga.10. Takode sam stranke upozorio na posljedice primjene zakonskih odredbi o nuznom nasljedno m dijelu kod ugovora o poklonu. kao i na posljedice t oga.1946. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu licne karte.. broj 05CCC. dana 10. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.05.12.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 1.. penzioner.1. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla.10. 1970. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: Poklonoprimac) ------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. izricito ili raspolaganjem predmetnom nep okretnoscu bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti. sa prebivalistem u Podgorici. g. gradevine. ul. Deseta br. roden 15.g. udovac.

vocnjak 1 klase.---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. te koji se. koji su stranke prezentov ale u originalu i koji im je procitan.2009. doslo do promjena podataka k oji . od 10. U B listu. au G listu nema upisanih teretaiogranicenja. upisanpoklonodavacsa1/1 dijela. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. godine. izdat od Uprave za nepokretn osti Podgorica. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu.. Brijeg . pod brojem 05-1/09.10.IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 .povrsineod5000m2. od vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu tog lista nepokretnosti upisana katastarska parcelabroj 8/1.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu. prilaze uz ovaj izvornik.KOMasline. te ih upozoriona eventualne posl jedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. kao takav.

od 10. te da bi.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravo svojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora.astopoklonoprimacprihvata ----------------------------------Poklonoprimac. broj 01-5/09..2009. poklonjenu nepokretnost moze upisat i u katastru nepokretnosti na svoje ime.-------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjigerodenih. sa pravom svojine.1. koji je strankama procitan i koji se. a na osnovu ovog ugovora. od 10.03.2009.10. kao takav. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. kao i mogucnost i nesaglas nosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. kao takva.. tek nakon smrti poklonodavca. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonod avca. ili za . Nakon toga. U vezi s tim. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA).10. prilaze uz ovaj izvornik. ako se radi o takvoj imovini. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. Nakon toga. stranke izjavljuju da su to razumjele. Opstine Podgo rica.1.izdatu od Uprave za n ekretnine Podrucni ured Podgorica. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina.2003. Ugovor o poklonu se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. te koj a se.. prav osnazno dana 20... koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. KO masline.2009. od 01. godine.. a koje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj iz vornik. g.g.. ---------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. broj 05-1/09. g.03. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.stimstojeprenossvojineodgodendo smrtipoklonodavca. broj 0 120/09. prilaze uz ovaj izvornik.----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. za katastarsku parcelu iz Lista nepokretnosti br.

KORISTI. ili da nesto dozvoli drugome. --------------------------------Nakon sto je notar poducio i upozorio poklonodavca da moze odgovarati za naknadu stete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka . poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed naznaceno. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. koristi.drugog neko pravo.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca tek nakon smrti pok lonodavca. --------------IIIPRELAZPOSJEDA. ili da se od necega uzdrz i. -IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. nakon cega.

-----------------------------------------da. mozeishoditiuknjizbupravasvojine. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. ali su stranke to odbile.sa1/1 dijela.nasvoje imeteknakon smrtipoklonodavca -----------------------------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove. ispitavsi sve okolnosti. ili nije mogao ostati nepoznat. ----------------------------------------da ce notar. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. po sluzbenoj duznosti. mogu trazit i povrat .nanepokretnostiiztackeIovogugovora. odgov araju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. pa nakon toga. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. na osnovuovogugovora. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti i da se to na osnovu o vog ugovora moze uciniti tek nakon smrti poklonodavca. -----VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. snosi pokl onoprimac. u vezi sa ovim notarskim zapisom.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavacjesaglasandapoklonoprimac.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji mu je bio poznat. nuzni nasljednici. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju.------------------------da poklonoprimcu.

odlucile saciniti ovaj ugovor. ako je poklonodavcu bio poznat. kao i za eventua lnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. izricito i li raspolaganjem predmetnom nepokretnosti bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti187. a o tome nije obavijestio poklonopri mca.poklona.------------------da poklonodavac ovaj ugovor o poklonu moze raskinuti po svojoj volji. ali da moze odgo varati za neispunjenje. ili nije mogao ostati nepoznat. i pored toga. --------------------------------------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke.-Od ove notarski obradene isprave dobijaju: --------------------------------------------------------------187 Clan 594 stav 2. . ali su stranke. ZOO CG.

nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. kako slijedi.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. Dakle. na osnovu prava sluzbenosti.3. U zavisnosti od toga da li se pravo sluzbenosti ustanovljava u korist vlasnika odr .g. ) stvarna prava na tudim nepokretnostima su: Pravo sluzbenosti Zalozno pravo 3 1 Pravosluzbenosti Sluzbenosti (servitus) su stvarna prava na tudoj stvari kod kojih se vlasnik oba vezuje da ce u pogledu svoje stvari nesto trpjeti ili propustiti u korist ovlascenika tog prava188. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. da su r azumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. a na sljedeci nacin:________________. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima (Sluzbeni list Crne Gore broj 19/2009. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadr zaj odgova ra volji stranka.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. pecat i stambilj notara) 3. imalac tog prava je ovlascen da u odredenoj mjeri i skoriscava tudu stvar ili da zahtijeva od njenog vlasnika da se uzdrzi od upotrebe te stvar i. dana_______2009. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.

A.g . Zagreb 1961. Pravila gradanskih zakonika. sluzbenosti mogu biti stvarne i licne.z. .. str.edene nepokretnosti ili u korist odredene licnosti. 462. 188 Mihajlo Vukovic. paragraf 472.

imao pravo vrsiti na svojoj nepokretnosti. stav 1. i to: da je pravni posao zakljucen sa vlasnikom stvari koja je posluzno dobro i da postoji punovazan pravni posao (iustus titulus). . za konstituisanje stvarne sluzbenosti. inace.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3 1 1 Stvarne sluzbenosti Stvarana sluzbenost je jedno od stvarnih prava na tudoj stvari. niti opterecuju pravnim poslom. Kada se stvarna sluzbenost zasniva pravnim poslom. Dakle. Stvarna sluzbenost se moze zasnovati samostalnim ugovorom (pravnim poslom) o ustanovljenju stvarne sluzbenosti ili kao posebna odredba drugog ugovora (npr. imao pravo vrsiti na svojo j nepokretnosti. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo. za konstituisanje stvarne sluzbenosti kao osnova moze biti i drugi jednostrani pravni posao. inace. ili zapisa o pot vrdi privatne isprave (clan 51. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti Osnovi zasnivanja su: pravni posao. potrebn e su jos dvije pretpostavke. stvarna prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla stice upisom u katastar nepokretnosti 191 (modus acquirendi). Zasnivanje stvarne sluzbenosti na osnovu pravnog posla189 predmet je naseg razma tranja. a pored toga. s obzirom da pravni posao. nego automats ki.1. Stvarne sluzbenosti se ne prenose. odluka suda ili drugog drzavnog organa. tacka 6. vlasnik dvije nepokretnosti jednu od njih opterecuje stvarnom sluzbeno scu u korist one druge190. Pr avni posao moze biti dvostran (ugovor) ili jednostran (testament). 3. odrzaj. u formi notarskog zapisa. Pored testamenta. kada npr. u vezi sa stavom 3. sadrzaj stvarne sluzbenosti je dvojak: vrsenje odredenih radnji na nepokretnosti drugog vlasnika (posluzno dobro) od strane vlasnika druge nepokretnosti za potrebe te nepokretnosti (povlasno dobro) .1. koje bi. Pravni posao moze biti teretan ili dobrocin. uzdrzavanje vlasnika posluznog dobra od odredenih radnji koje bi. Zakona o notarima CG).1. mora biti zakljucen u pisanom obliku. kao i druga. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) kao pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrsi odredene radnje na nepokret nosti drugog vlasnika (posluzno dobro) ili da zahtijeva od vlasnika posluznog dobra da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji. a definise se (c lan 194.). u govor o prodaji itd. onda se.

189 190 191 202 Clan 202. st. st. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cl. npr. prelaze na pravnog sljednika vlasnika povlasno g dobra.kao sastavni dio povlasnog dobra. Clan 207. 1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 1. O tome notar upoznaje ugovorne strane. Clan 8.

---------------------------------------------------------- . Sto se tice naknade koju placa vlasnik povlasnog dobra. Vlasnik posluznog zemljista XY obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vlasnika povlasnog dobra CC. a koji to prihvata. kao kod prodaje. -------------------------------3. kupac izjavljuje da prihvata kupovi nu predmetne nepokretnosti.1. Pored opisa sluzbenosti i odredbi o nakn adi. Sadrzaj i vrste prava stvarne sluzbenosti U ugovoru o zasnivanju stvarne sluzbenosti mora se navesti sadrzaj i obim prava sluzbenosti. tada notar u ugovoru mora prostor ne granice tacno naznaciti. Kada se radi o otudenju posluznog dobra. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio kupca (sticaoca) da je u G listu upisano pravo sluzbeno sti puta preko parcele koja je predmet prodaje sa sljedecim sadrzajem ________.3.2. vazi isto pravilo. koja ima sljede ci sadrzaj: vlasnik povlasnog dobra ima pravo da u sirini od 5 m (pet metara) i u duzini od 180 m (stotinu osamdeset metara) prolazi sjevernom granicom preko parcele broj ___. KO ____.naknadomi prostornimodredenjem. mora biti izricito navedena u ugovoru. sa naprijed naznacenom sluzbenoscu puta. te mu obj asnio pravno znacenje i posljedice tog prava. ukoliko se ona ugovara. P R I m J E R Stvarnasluzbenostsaodredenimsadrzajem. stvarnu sluzbenost puta. pj esice i vozilima bilo koje vrste i velicine i u bilo koje doba. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Notar je poducio stranke da se prenosom prava svojine na nepokretnosti prenosi i pravo sluzbenosti na toj nepokretnosti kao povlasnom dobru. ugovor treba sadrzavati: ime vlasnika povlasnog i posluznog dobra. Kada je vrsenje prava sluzbenosti prostorno ograniceno (npr. vec stranke mogu ugovoriti naknadu koja ima karakter kompenzacije za stetu koju vlasnik posluznog dobra trpi u vidu izmakle koristi i u vidu umanj ene vrijednosti posluznog dobra zbog uspostavljanja sluzbenosti 192. s tim da se smatraju tacno odredenim ako su ucrtane u s kici koja je prilozena notarskoj ispravi193.obimom. katastarske oznake n epokretnosti i clausulu intabulandi. s tim da se tu ne radi o ugovaranju cijen e. Nakon toga.1. te notar takode mora poduciti i upozoriti novog sticaoca posluznog dobra na tu okolnost. ugovorena je sluzbe nost prava prolaza preko odredenog dijela parcele).

00 EURA (pethiljada EURA). 208. a koji iznos je dospio za placanje odmah danas.000. . 5. st. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 193 Cl. 79.Za zasnivanje ove sluzbenosti. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se platiti vlas niku posluznog dobra novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. -----------------------------------------------------------192 Cl. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

Na jednom posluznom zemljistu (parceli) moze biti zasnovano vise stvarnih sluzbe nosti za potrebe vise povlasnih zemljista. kada se u ugovoru mora izricito navesti da li ce ovlascenici. Ako je posluzno dobro u svojini vise suvlasnika ili zajednickih vlasnika . npr. u istom rangu. u kom slucaju se u odjeljak G lista nepokretnosti mogu upisati jedna ispod druge. onda svi oni moraju dati saglasnost za uspostavu stvarne sluzbenosti.kao solidarnih povjerilaca(alternativa:kaopovjerilaca. Objekti stvarne sluzbenosti su uvijek najmanje dvije cijele nepokretnosti. 197. pu . u koju su stranke izvrsile uvid i odobrile je. moze biti samo realni dio zemljista koji nije pocijepan. Naznaceni plan-skica se pri laze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu koju je izradio ovlasteni geodetski strucnjak XY od ____. ----------------------------------------------------------------------------------Pravo stvarne sluzbenosti ne moze se dijeliti (cl. U tom slucaju. u pog ledu sluzbenosti. Zakona o svojinskopravni m odnosima CG). stvarna sluzbenost se ne moze ustanoviti na suvlasnickom dijelu. ali i u tom se slucaju radi o cijeloj nepokretnosti kao posluzno m dobru. neg o samo na cijeloj nepokretnosti. S tim u vezi. koje nazivamo povlasno. moguce su dvije varijante: da se na jednom posluznom zemljistu zasnuje odvojena sluzbenost za svako povlasn o zemljiste. a ako se podijeli posluzno dobro.stvarnusluzben ost( navesti sadrzajiobim) -------------------------------------------------------------------------------Moguce je zasnovati sluzbenost u korist jednog povlasnog dobra na vise posluznih dobara. onda stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njegovih dijelova. put u sirini od 3 m (tri metra) sa juzne str ane prema skici vjestaka. onda sluzbenost ostaje samo na dijelovima na kojima je vrsena. Ako se podijeli povlasno dobro. odnosno posluzno dobro. Ako je za vrsenje stvarne sluzbenosti potrebno koristenje nekog uredaja (npr. Kao posluzno dobro. Za razliku od toga licna sluzbenost se moze ustanoviti i na suvlasnickom dijelu.najednake idealnedijelove). P R I m J E R Vlasnikposluznogdobra zasnivaukorist vlasnikapovlasnih dobara. biti solidarni povjerioci ili povjerioci idealnih dijelova. da se na jednom posluznom dobru uspostavi jedinstvena sluzbenost u korist vise ovlascenika.

njegovog odrzavanja i saobracajnog obezbjedenja snosi vlasnik povlasnog dobra sa 2/3 dije la. a ako uredaj ili poduz imanje odredene radnje koristi i interesima vlasnika posluznog dobra.mpe za bunar) ili preduzimanje neke radnje (npr. sto se treba inkorporirati u ugovor. a vlasnik posluznog dobra sa 1/3 dijela . ---------------------------------------------------------------------- . troskove toga sno se vlasnik povlasnog dobra i vlasnik posluznog dobra. srazmjerno koristi koju imaju. postavljanje i nasipanje puta i nje govo odrzavanje). Troskove postavljanj a puta. P R I m J E R Vlasnik posluznog zemljista takode ima pravo da koristi put. troskove toga snosi vlasnik povlasnog dobra.

kao pravo vlasnika povlasnog dobra. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti Upis se vrsi prema odredbama clana 78. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Stvarna sluzbenost moze biti ustanovljena na neodredeno i odredeno vrijeme. Upis ima konstitutivno dejstvo. postavljanje antena. osim s to je predvidio posebne slucajeve stvarnih sluzbenosti (cl.) stvarne sluzbenosti. koja ne smije biti u suprotnosti sa pravnim poretkom i moralom. odobrava upis stvarne sluzbenosti puta iz ta cke II ovog ugovora u G list posluznog dobra broj 1. AB. postavljanje vodova. Brijeg . Primjer clausule intabulandi: 1. pravo crpiti vodu.. Zakona o drzavnom premjeru i katast ru. KO masline. povrsine od 1000 m2. 3. KO masline. a to su: nuzni prolazi.1. zahtijeva da se ista sluzbenost upise kod njego vog zemljista. kao teret na posluznom dobru .). oznacenom kao parcela broj 2/1. CB. U uporednom pravu poznat e su poljske (pravo prolaza pjesice i vozilima.3.1.3. 215. u G list nepokretnosti povlasnog dobra. -----------------------------------------2. do 221. da postoji punovazan pravni posao kao osnov za upis. pravo na ispasu stoke itd. subjekti prava imaju odredenu slobodu u kreiranju sadrzaja sluzbenosti. U praksi mogu biti razlicite sluzbenosti koje nisu taksativno navedene u Zakonu. kao vlasnik povlasnog dobra. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima nije nabrojao sve stvarne sluzbenosti. klase . povrsine od 1000 m2 iz Lista nepokretnosti broj 2. a u korist sv agdasnjeg vlasnika povlasnog dobra oznacenog kao parcela broj 2/2. pravo kapnice. navo diti kapnicu sa svoje strehe na tude zemljiste itd. KO masline.. povrsine od 4500 m2. clausula intabulandi.) i kucne (pravo nasloniti svoju zgradu na tudu zgradu. klase. oznacenog kao parcela broj 2/2. broj 2. pravo pojiti st oku. i 79. S tim u vezi. pravo imati dio zgrade i naprave na posluznom dobru. m oraju se ispuniti sljedece pretpostavke: da je pravni posao zakljucio vlasnik posluznog dobra. kao vlasnik posluznog dobra. Primjer ugovora o zasnivanju stvarne sluzbenosti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . zakonske sluzbenosti u javnom interesu. vocnjak 1.4.1. klase. vocnjak 1. Brijeg . Da bi se na osnovu pravnog posla upis izvrsio. pravo prolaza. vocnjak 1.1. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. kao povlasnog dobra. Brijeg .

ul.Podgorica. Obala br. .1. UZZ broj: 15/2009.

izdatu od mUPa Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. sac inim notarski zapisugovorao ustanovljenjupravastvarne sluzbenosti.10.___/2009.________. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------------UGOVOROZASNIVANJU STVARNE SLUZBENOSTI ---------------------------------------------------IPREDMET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . Obala br.2009 g. sa rokom vazenja do________.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Dana 14._________. izdatu od mUPa Crne Gore.. Brijeg . potom se uvjerio u pravu volju stranaka. roden u mjestu_________. ul. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____. upisan ugovarac AB. drzavljanin Crne Gore. od dana _______. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ozenjen (u daljemtekstu: Vlasnikpovlasnogdobra). istovremeno su pristupila s ljedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. (u daljnjemtekstu: posluznodobro) U B listu. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. roden dana_______. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. u 11.kao imalacpravasvojinena posluznom dobru. nastanjen u ___________. penzioner. nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara.KOMasline. roden dana_____. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). u mjestu _______. Gospodin AB. u mjestu______. penzioner. JmB________. ozenjen. a koji izjavljuje da je: sin B. br. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.vocnjak1 klase. sa rokom vazenja do____. na adresi ul. a koji izjavljuje da je: si n A. objasnio im pravn e domete i posljedice.povrsineod 4500 m2.00 (j edanaest) casova. od _____. ul. drzavljanin Crne Gore. od dana________.1. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla.sa 1/1 dijela. broj__. preda mnom.. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------- . te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. (u daljemtekstu:Vlasnikposluznogdobra) .izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. JmB_________.---------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnosti koje su predmet ovog ugovora. Gospodin CB.

vocnjak1 klase Brijeg . a narocito na mogucnost da je u meduvre menu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra n epokretnosti. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . . prilaze uz ovaj izvornik. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.KOMasline. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan. od _____. br.sa 1/1 dijela. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.kao imalacpravasvojine na povlasnom dobru.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. upisan ugovarac CB.. (udaljemtekstu: povlasno dobro) U B listu.------------------------------------2 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 2 .povrsine od1000 m2. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/2. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da.___/2009. te koji se. kao takav.

koji to prihvata. broj O-2 0/82. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. Stvarna prava na tudim nepokretnostima od vremena izdavanja predmetnih izvoda iz lista nepokretnosti.. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.000. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.prekoparceleposluznogdobra.3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za zasnivanje ove sluzbenosti. koje prezentuje u originalu i koje se u ovjerenoj fotokopiji. te da bi. a . prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. stvarnu sluzbenost puta. koj u je sacinio ovaj notar. uzjuznugranicu.g. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se vlasniku pos luznog dobra isplatiti novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenih izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. koji ide ispod posluznog dobra. od 01. stranke izjavljuju da su to razumjele.. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. koju je stekao nasljedivanjem od oca. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. koja ima sljedeci sadrzaj: vlasnikpovlasnogdobraimapravodau siriniod4m(cetiri metra). Nakon toga.------Predmetni put sluzi povezivanju povlasnog dobra sa javnim putom. doslo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele. ako se radi o takvoj imovini.06.uduziniod70m(sedamdeset metara)napravicvrstiputi da njimeprolazi pjesiceivozilima bilokoje vrsteivelicineiubilokoje doba ------------Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu. vlasni k posluznog dobra izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.00 EURA (pethiljada EUR A). ukojusustrankeizvrsileuvidiodobrileje Naznaceniplan-skicase prilazeuzovajizvorni kicininjegovsastavnidio --------------------------------------------------------Vlasnikposluznogdobratak odeimapravodakoristi naznaceniput -------------------------Obaveza izgradnje i odrzavanja puta je na ugovornim stranama u jednakim dijelovi ma.kojuje izradioovlasteni geodetskist rucnjakXYod____.------------------------------------II USTANOVLJAVANJE STVARNE SLUZBENOSTI PUTA-----------------------------------------------Vlasnik posluznog dobra AB obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vl asnika povlasnog dobra CB. Nakon toga.1982.

kaovlasnikposluznogdobra.odobravaupisstvarnesluzbenostiputaiztackeII ovogugovorau G listposluznogdobra.KOMasline. i 79. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. 195 Napomena: Upis stvarne sluzbenosti u katastar vrsi se prema odredbama clana 78. . oznacenomkaoparcelabroj2/1.kaoteretnaposluznomdobru.povrsineod1000m2izListanepokretnostibroj2 KOMasline --------------194 Napomena: sluzbenost se moze zasnovati i bez naknade.broj1 .vocnjak1 klase Brijeg .vocnjak1 klase.au koristsvagdasnjegvlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2.povrsineod4500m2. u tom slucaju formulacija bi mogla glasiti: Predmetna sluzbenost ustanovljava se bez naknade . Brijeg .koji iznos je dospio za placanje odmah danas194 ---------------------------------------------------------III KNJIZNE IZJAVE195 -------------------------------------------------------------------------------------------1 AB.

----------------------------------------------------4.--------------------------------------------------------------------------------------------6. -----------2.kao vlasnikpovlasnogdobra. po sluzbenoj duznosti. da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu. da se tek sa upisom stvarne sluzbenosti u katastar stice stvarna sluzbenost. --------------------------------VZAVRSNE ODREDBE------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu zakljucivanjem i realizac ijom ovog ugovora. da stvarna sluzbenost moze prestati u slucajevima predvidenim Zakonom. ------------5. snosi vlasnik povlasnog dobra CB. da u slucaju podjele posluzne nepokretnosti. kaopravo vlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2.vocnjak1 klase Brijeg . otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje Katastru nepokretnosti i Poreskoj upravi.zahtijevadaseistasluzbenostupisekodnjegovog zemljistakaopovlasnogdobrau G listnepokretnostipovlasnogdobrabroj2 . da u slucaju podjele povlasne nepokretnosti.povrsineod1000m2 ----------------------------------------------------------------------IVTROSKOVIINAKNADE--------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove sacinjavanja ovog notarskog za pisa odgovaraju solidarno. stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njenih dijelova. da ce notar. kao i eventualni porez. da se stvarna sluzbenost mora vrsiti na nacin kojim se najmanje opterecuje poslu zna nepokretnost.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 CB.----------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vlasnik posluznog dobra(1) --------------------------------------------------------------------------Vlasnik povlasnog dobra (1)--------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) ----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------- . stvarna sluzbenost ostaje samo na d ijelovima na kojima je vrsena.----------------------------------------------------------------------------7.KOMasline. ---------------------------------------------------------------------------------------------3.

---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama.Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoje rucno. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Vlasnikposluznogdobra: AB (potpis) Vlasnikpovlasnogdobra: CB (potpis) . u prisustvu ovog notara potpisuju.g.---U Podgorici. dana_______2009. a na sljedeci nacin:________________. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar . kako slijedi. neposrednim pitanjima se uvjerio da odgovara nj ihovoj volji.

1. ciji vlasnik to mora trpjeti. Postoje tri osnova sticanja prava plodouzivanja i to: ugovor (to su vrlo cesto posebne odredbe u sklopu ugovora o poklonu. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je najsi re pravo upotrebe tude stvari i pribiranja plodova sa nje. odrzaj. Pravo plodouzivanja Pravo plodouzivanja (cl. pecat i stambilj notara) 3 1 2 Licne sluzbenosti Licne sluzbenosti196 su sluzbenosti na tudoj stvari koje su. da ga upotrebljava i da pribi ra plodove od njega. pravo stanovanja.3. Licne sluzbenosti dijele se na: pravo plodouzivanja. te su. U slucaju ugovora i testamenta (pravnih poslova). 223. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota itd. kako samo ime kaze. kao takve.). pravo upotrebe. Pravni posao mora biti u formi notarskog zapisa. vezane za licnost ovlascenika tog prava. Pravo plodouzivanja mogu steci fizicka i pravna lica. 3. . stvarne sluzbenosti su vezane za nepokretnost i dijele njenu sudbinu. uz obavezu da se sacuva njena sustina i da plodouzivalac svoje pravo vrsi s paznjom dobrog domacina. Ugovorne strane mogu pravnim poslom predvidjeti odredena ogranicenja na sljedeci nacin: iskljuciti odredene koristi koje daje stvar. Stvarna prava na tudim nepokretnostima NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. Predmet prava plodouzivanja mogu biti pokretne i nepokretne stvari. pravo plodouzivanja na nepokre tnostima stice se upisom u katastar.2. testament. Za razliku od toga. One ovlascuju odredeno lice da na odredeni nacin koristi t udu stvar.-243.1. Sadrzaj prava i ogranicenja Plodouzivalac ima pravo da posluzno dobro odrzava. u pravilu neprenosive i pres taju sa smrcu ovlascenika.

___ i dr. 230. Zakon o svojinsk o-pravnim odnosima) predvidio mogucnost da plodouzivalac pravnim poslom (npr. ukoliko 196 Clan 222. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Pravo plodouzivanja je neprenosivo.) prenese na drugog koristi koje daje posluzno dobro. do clana 249. ugovorom o zakupu. s tim da je Zakon (cl.ustanoviti pravo plodouzivanja pod uslovom. s rokom ili sa nalogom.

da. do smrti fizickog lica. s tim da u tom slucaju notar treba dati poduku i upoz . za zivota fizickog lica. do prestanka pravnog lica. Prestanak prava plodouzivanja (cl. u suprotnom. vaziti zakonsk a odredba koja dozvoljava prenos koristi. ukoliko u vrsenju plodouzivanja plodouzivalac nije bio sprijecen. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) Pravo plodouzivanja prestaje: protekom vremena. u svakom slucaju prestaje protekom vremena od 30 godina od dana kada je sluzbenost uspostavljena. po prestanku koristenja. u ugovoru treba poduciti i upozoriti vlasnika nepokretnosti da moze zabraniti u samom tom ugovoru mogucnost prenosa koristi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima mu to pravo ugovorom nije oduzeto. nevrsenjem plodouzivanja u roku od pet godina. S tim u vezi. s tim da. 240. odricanjem od strane plodouzivaoca. odnos no prestankom pravnog lica. ako je ustanovljeno u korist pravnog lica. stvar (posluzno dobro) vrati vlasniku u stanje u kome je stvar primio. tj. kod uspostavljanja prava plodou zivanja. kad na istom posluznom dobru trece lice odrzajem stekne plodouzivanje ili pravo svojine. da placa javne dazbine koji terete plodove i tekucu upotrebu posluznog dobra. Pravo plodouzivanja prestaje i propascu posluznog dobra. ako je bilo ugovoreno. da stvar koristi kao dobar domacin i da je o svom trosku odrzava u stanju u kome je primio prilikom nastanka plodouzivanja. Vrijeme na koje se moze ustanoviti pravo plodouzivanja moze biti: na odredeno vrijeme. da osigura stvar kada je propisano obavezno osiguranje ili to nalazu pravila pon asanja dobrog domacina. a najkasnije smrcu plodouzivaoca. kada se u istoj licnosti sjedini svojstvo vlasnika i plodouzivaoca. Obaveze plodouzivaoca su: da ocuva sustinu posluznog dobra i njegovu raniju namjenu. jer ce. da snosi troskove redovnog odrzavanja.

Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). --------------------------------------------------------------------------------da se pravo plodouzivanja ne moze prenositi .orenje da ce pravo plodouzivanja prestati protekom vremena od 30 godina (cl. te na poslje dice suprotnog postupanja. alineja 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 240. Poduke i upozorenja kod prava plodouzivanja: Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo plodouzivanja na nepokretnosti stice upisom u katastar. -------------------------------------------------da se prenos koristi koje daje posluzno dobro moze iskljuciti. ali su stranke od ustale od toga.

2.2. Osnovi nastanka ovog prava su: ugovor. te na posljedice suprotnog postupa nja. 244. Pravo upotrebe Pravo upotrebe (cl. -----------------3.-247. a pravo plodouzivanja se ustanovljava za vrije me postojanja pravnog lica. ali su stranke odustale od toga. ---------------------------------------------------------Ako je plodouzivalac pravno lice. pripadaju vlasniku p osluznog dobra. bez narusavanja sustine stvari. . potrebno je unijeti poduku i upozorenje: da u svakom slucaju pravo plodouzivanja prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja . Ovo pravo se po obimu (upotreba i pribiranje plodova u granicama svojih licnih p otreba i potreba clanova svoje porodice) razlikuje od prava plodouzivanja koje je najsi re pravo upotrebe tude stvari. dok sve koristi preko toga.1. za zivota. PRAVOPLODOUZIVANJA na cijeloj nepokr etnostiiz tackeIovogugovora Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica.3. (slovima) -----------------------------------------------------------------------------------------P R I m J E R Pravo plodouzivanja ustanovljeno u vidu posebne odredbe ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota: Ustupilac zadrzava za sebe licno. Ovo pravo je licno i kao takvo je neprenosivo. Stvarna prava na tudim nepokretnostima da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta licn e sluzbenosti kod koje je imalac prava ovlasten da tudu stvar (posluzno dobro) upotrebljava i pribira plodove od nje u granicama svojih licnih potreba i potreba clanova svoje porodice. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. testament i odrzaj. te na posljedice suprotnog postupanja. pravo upotrebe na nepokretnosti stice upisom u katastar. P R I m J E R Poduke i upozorenja Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo upotrebe stice upisom u katastar. s tim sto se kod ugov ora i testamenta.

----------------------------------------- .da je pravo upotrebe neprenosivo. prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja.-----------------------------------------------------------------da pravo upotrebe ustanovljeno u korist pravnog lica. u svakom slucaju.

u svrhu stanovanja. ---------------------------------------------------------P R I m J E R Ugovaranje prava stanovanja u okviru ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. a za vrijeme trajanja njegovog zivota.2. Ovo pravo nastaje i prestaje kao i pravo plodouzivanja. njegov imalac je ovlasten da. sam. te na posljedice suprotnog postupanja.zazivota. ka o posebni dio stambene zgrade. osnovi nastanka s u pravni posao (ugovor i testament) i odrzaj.PRAVOSTANOVANJAnacijelom stanuiztackeIovogugovora -----------------------------------------------------( Alt Ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanja . koristi tudu stambenu zgradu ili stan. kao posebnog dijela zgrade.1. poklon) koji sadrzi posebne odredbe o pravu stanovanja. ili su mu potrebna za vodenje domacinst va.-------------------------------------------------------da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. ali su stranke odustale od toga.3. te na posljedice suprotnog postupanja.PRAVOSTANOVANJAna prvom spratu kuce koji je na planu zgrade oznacen i srafiran crvenom boj om Plan zgrade je predocen strankama. jer se odnosi samo na koristenje tude stambene zgrade ili stana. -----da se pravo stanovanja ne moze prenositi. Dakle.iz _____. Kod ovog prava.248.iz _____. ---------------------------------------------------------------------------------------------- .-249. P R I m J E R Poduke i upozorenja kod prava stanovanja Notar je stranke poducio i upozorio: da se ovo pravo stice upisom u katastar. a stice se upisom u katastar nepokretnosti Ugovor moze biti samostalan ili se radi o ugovoru o nekom drugom pravnom poslu (npr.zazivota. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta lic ne sluzbenosti koja je uza od prava plodouzivanja. uz iskljucenje ostalih lica. Ovo pravo je neprenosivo.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3. ili sa clanovima domacinstva i licima koja ga izdrzavaju. Pravo stanovanja Pravo stanovanja (cl.f ormulacija: Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. one su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio).

U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja.--------------------------------------------------------------------------- . Ovo pravo stanovanja je li cno i ne moze se prenositi na treca lica. Ustupilac i njena sestra XY. drugi ovlastenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu. iz ______. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik.

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG): Potrazivanje mora biti novcano ili potrazivanje cija je vrijednost izrazena u no vcu. Potrazivanje se obezbjeduje u cjelini. nepokretnosti i prava. delikti itd). Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. 51. dok mu ne pripada pravo na kamate.198 npr. kao i prije povjerilaca koji su hipoteku stekli poslije njega. kredit. sudske odluke i zakona.269. 315. nepokretnostima i na pravima radi osi guranja odredenog potrazivanja povjerioca koji je ovlascen da. ili u formi zapisa o potvrdi priv atne isprave (clan 50. 3.a Zakona o notarima CG). hipoteka prestaje. tj. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 3 2 Zaloznopravo Pravo zaloga ili zalozno pravo (cl. glavno potrazivanje. brisanjem iz katastra. na nacin propisan Zakonom. s tim da je najcesci ugovor o zaj mu. Pravo zaloga nastaje na osnovu pravnog posla. Postavlja se pitanje.1. da trazi namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti te nepokretnosti prije povjerilaca koji na njoj nema ju hipoteku. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) je stvarno pravo na tudim pokretnim stvarima. Nacela i karakteristike hipoteke koje znaci da je hipoteka vezana za potrazivanje koje se a) Nacelo akcesornosti obezbjeduje. Predmet zaloznog prava mogu biti pokretne stvari. o zajmu? Buduci da se radi o nistavom ugovoru. Zakona o notarima CG). prije ostalih povjerilaca .1. bez obzira na pro mjenu vlasnika opterecene nepokretnosti.1. sta ce biti sa hipotekom u slucaju d a se potrazivanje zasniva na nistavom ugovoru.2. st. ali se njegova obaveza sastoji u tome da vrati ono sto je primio199. zajmoprimac nije duzan vratiti zajam. a isto tako ako je potrazivanje prestalo da postoji ili je isplaceno. zahtijeva namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti zalozene stvari ili prava. 3 2 1 Zaloznopravonanepokretnimstvarima(hipoteka) Hipoteka197 je stvarno pravo na nepokretnoj stvari radi obezbjedenja odredenog p otrazivanja povjerioca koji je ovlascen. tacka 6. Predmet interesovanja ovog rada je zalozno pravo na nepokretnostima (hipoteka). regulisano je na sljedeci nacin (cl. a iz nepokretnosti opterecene hipotekom. s obzirom da pravni posao o zasnivanju hipoteke mora biti u pisanoj formi notarskog zapisa (cl. U tom slucaju zajmodavac ima pravo da se namiri za samo ono sto je dao zajmoprimcu. kamate i druga s poredna . razne vrste ugovora.3. bez obzira na osnov (npr.

strana 59. do cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 198 Zoran P. Komentar Zakona o hipoteci. Rasovic. 199 Cl. Potrazivanje mora biti odredeno. 352. odnosno najvisi iznos do kojeg se obezbjeduje hipotekom. 308. . izdavac Pravni fakult et u Podgorici. g. s tim sto se po Zakonu potrazivanje smatra dovo ljno odredenim ako su odredeni povjerilac i duznik. 102. pravni osnov i visina potrazivanj a. Zakona o obligacionim odnosima CG. 2007.potrazivanja i troskovi prinudne naplate. 197 Cl.

kako sa aspekta potrazivanja. Kreditna hipoteka-za obezbjedenje potrazivanja koje bi moglo nastati iz odobreno g kredita. na ime kredita isplatiti iznos od 50. koja obezbjeduje izvorno potrazivanje po ugovoru na osnov u koga je ono nastalo. jemstva ili naknade stete ili drugih potrazivan ja. Dakle. nakon isteka odredenog vremena ili ostvarenja odredenog uslova. s tim da prva rata dospijeva 30 (trideset) dana od stavljanja kredita u otplatu. preuzetog poslovodstva. hipoteka se dijeli na: Kauciona hipoteka kojom se obezbjeduje potrazivanje koje ne mora nastati. Kontinuirana hipoteka. kao davalac kredita. pa zalozni duznik ima pravo traziti brisanje takve hipoteke. pa u tom slucaju .. od 05.g. a koje dospijeva za isplatu prije namirenja potrazivanja za cije je obezbjedenje hipoteka nastala. obavezao zaloznom duzni ku (puni naziv). ----------------------------------------------------------------Izuzeci od nacela akcesornosti Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom moze biti uslovno ili buduce.znaci da se hipoteka odnosi na cijelu nepokretnost. nema generalne hipoteke . a ako s e u trenutku zasnivanja hipoteke ne zna tacan iznos potrazivanja. ali obezbjeduje i potrazivanje koje je nastalo nakon njenog ustanovljenja.00 EURA (slovima : pedesethiljada EURA). Ova hipoteka se samo odnosi na obaveze nastale izmedu povjerio ca i duznika200. treba navesti najvisi iznos koji kredit ili odgovornost moze dostici. tako i sa aspekta objekta hipoteke201. S obzirom na takvo potrazivanje. c) Nacelo nedjeljivosti. u ugovoru o hipoteci mora se odrediti najmanji iznos do koga nepokretnost sluzi za obezbjedenje. hipoteka prestaje.01. a ako potrazivanje ne nastane. (sl ovima) kojim se zalozni povjerilac (puni naziv).2009. kao korisniku kredita. u ispravi koja je osnov za upis hipoteke.000. uz kamatnu stopu od 9% (devet postoo) na godisnjem nivou i na period od 3 6 (tridesetsest) mjeseci. te uz obavezu korisnika kredita da kredit i kamate vrati u 36 (tridesetsest) jednakih mjesecnih rata od po ____ EURA (slovima).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Ugovorne strane zakljucile su Ugovor o kreditu broj 01/09. b) Nacelo specijalnosti se sastoji u tome da se hipotekom moze obezbijediti samo odredeno potrazivanje jednog povjerioca i da hipoteka moze postojati samo na odredenim stvarima (nepokretnost mora biti tacno odredena). na njene .

strana 13. . g. 314. 202 Cl.plodove dok su neodvojeni. g. 2007. 2007. te da ak o se nepokretnost opterecena hipotekom podijeli.Komentar Zakona o hipoteci. Rasovic. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 201 Zoran P. hipoteka nastavlja da opterecuje sve dijelove202. strana 85. i 86. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. izdavac Pravni fakult et u Podgorici.Komentar Zakona o hipoteci. kao i na njene sastavne dijelove i pripatke. Rasovic. 200 Zoran P.

313. koja se oznacava sa podacima iz katastra. potrebna je saglasnost svih suvlasnika kada se opterecuje cijela nepokretnost. tj. za razliku od situacije kada se zalaze cijela nepokretnost koja je u vlasnistvu vise lica. Objekat hipoteke Objekat hipoteke (cl. hipoteka prelazi na novog vlasnika. stice tek sa upisom u katastar. na svim nepokretnostima zaloznog duznika). odgovara za raniji dug (pravo sljedovanja). Nepokretnost na kojoj postoji pravo svojine. Nepokretnost mora biti podobna za unovcenje. Hipoteka se moze zasnovati na cijeloj nepokretnosti i tada je potrebna saglasnos t vlasnika. samo uz saglasnost svih zajednicara (cl. mora imati svoju novcanu vrijed nost sa kojom je moguce raspolagati. upisano u katastar nepokretnosti. os im ako nije doslo od strane sticaoca svojine do preuzimanja duga. dug (pot razivanje) za cije obezbjedenje je zasnovana hipoteka i dalje ostaje dug licnog duznika. a ne za licnost. Zakona o svojinsko pravnim odnosima). Hipoteka se moze zasnovati i na suvlasnickom (idealnom ) dijelu na nepokretnosti i u tom slucaju. uz saglasnost zal oznog povjerioca. kad a je potrebna saglasnost svih suvlasnika. Stvarna prava na tudim nepokretnostima d) Nacelo neodvojivosti koje znaci da se hipoteka ne moze odvojiti od opterecene nepokretnosti i kad neko trece lice stekne pravo svojine na njoj203.309. a ako je nepokretnost u zajednickoj svojini. naprimjer. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) moze biti: Pojedinacno odredena nepokretnost. zbog cega se u pravilu pribavlja procjena vrijednosti. potrebna je samo saglasnost tog suvlasnika. 3. Hipoteka je vezana za nep okretnost. ta nepokretnost. a ako se radi o suvlasnistvu.3. pa samo takva nepokretnost ispunjava uslove za zasnivanje hipoteke (nema general nog odredenja. . bez obzira na promjenu vlasnika.1. Medutim. na osnovu pravnog posla. e) Nacelo oficijelnosti koje znaci da se hipotekarni povjerilac moze namiriti na Zakonom odreden nacin204. samo takva nepokretnost moze biti objekat hipoteke.2. i to: vansudskom prodajom po Zakonu o svojinsko pravnim odnosima (odredenje lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja je sastavni dio ugovora o hipoteci ) sudskom prodajom po pravilima Zakona kojim se ureduje izvrsni postupak. hipotekom moze biti opterecena cijela nepokretnost.2. jer se i hipoteka. U slucaju promjene vlasnika nepokretnosti na kojoj je konstitui sana hipoteka.

bez obzira da li je izgraden. . kao i poseban dio objekta u izgradnji (etazni dijelovi). pod uslovom da nije upisan u katastar i da zadovoljava uslove za upis hipot eke na objektu u izgradnji. odnosno njegov dio.Predmet moze biti i objekat u izgradnji. Ovdje se radi o objektima izgradenim bez dozvole za 203 Cl. pod uslovom da je izdato pravos nazno odobrenje za gradnju. u skladu sa propisima (clan 310. Sa objektom u izgradnji izjednacen je i fizicki zavrsen objekat. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 204 Cl. 335. 312. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG).

Ako objekat u toku izgradnje promijeni vlasnika. . pri cemu se primjenjuju odredbe Zakona o svojinsko pravnim odnosima.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima gradenje. duznik i povjerilac. ili u susvojini i zajednickoj svojini (kada je potrebna saglasnost svih suvlasni ka odnosno zajednicara). direktno primjenjivati. Naprijed naznacenu odredbu o upisu hipoteke na objektu u izgradnji Zakon o drzav nom premjeru i katastru nepokretnosti ne sadrzi. Vrste hipoteka Hipoteke se mogu podijeliti po raznim kriterijumima. u skladu sa njihovim unutrasnjim odnosima. S obzirom na objekat postoje sljedece vrste hipoteka i to: hipoteka na pojedinacno odredenoj cijeloj nepokretnosti u iskljucivoj svojini. hipoteka na idealnom dijelu nepokretnosti. upisati hipoteka.1. ako drugim zakonom nije drugacije odredeno. na zahtjev hipotekarnog povjerioca kupca. Zakona o drzavnom pr emjeru i katastru nepokretnosti CG. Na isti nacin se postupa u slucaju kada je investitor prodao kupcu objekat. Objekat hipoteke moze biti brod ili vazduhoplov. kada ce se. Zakona o svojinsko-pravnim odnos ima CG) vrsi se na sljedeci nacin: Na zemljistu na kojem se objekat gradi.-82. kao takva. 3.3. novi vlasnik stupa u prava i obaveze prethodnog vlasnika prema licima u ciju je korist upisana hipoteka. a po upisu objekta u katastar. odno sno posebni dio objekta u izgradnji. pa ce se ona. Upis hipoteke na objektu u izgradnji (clan 320. odnosn o posebnom dijelu zgrade. pa notar mora u ispravi upozoriti stranke na rizik eventualnog rusenja nepropisno sagradenog objekta na kome se uspostavlja hipoteka i da taj rizik sno se vlasnik nepokretnosti. s obzirom da je Zakon o svojinsko-pravnim odnosima kasnije donese n. hipoteka se upisuje na izgradenom objektu. hipoteka na buducoj nepokretnosti. Ostala pravila o upisu hipoteke sadrzana su u clanu 80.2. upisuje se hipoteka na objektu u izgradn ji. kada je potrebna saglasnost suglasnik a ciji se idealni dio odreduje.

hipoteka na fizicki zavrsenom nepropisno sagradenom objektu. odnosno njegovom zasebnom dijelu koji nije upisan u katastar nepokretnosti. zajednicka hipoteka kod koje se obezbjeduje jedno potrazivanje iz vrijednosti vise nepokretnosti koje su opterecene hipotekom. hipoteka moze biti: kauciona hipoteka kreditna hipoteka kontinuirana hipoteka . S obzirom na potrazivanje koje se obezbjeduje. vise hipoteka na vise nepokretnosti. odnosno posebnom dijelu objekta u izgradnji.hipoteka na objektu.

sve vrste hipoteke nastaju upisom u katastar nepokretnosti. da postoji pravno valjana saglasnost vlasnika nepokretnosti da se nepokretnost optereti hipotekom (clausula intabulandi). tj. da postoji punovazan ugovor (samostalan ugovor o hipoteci ili dio nekog drugog ugovora na osnovu koga je nastalo potrazivanje koje se obezbjeduje). Sudska hipoteka. radi obezbjedenja odredenog povjeriocevog potrazivanja. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) hipote ka moze biti: Ugovorna hipoteka. 318. pa je za njen nastan ak potrebno ispunjenje sljedecih uslova: da je hipotekarni duznik vlasnik nepokretnosti koja se opterecuje. stav 6. Stvarna prava na tudim nepokretnostima hipoteka za sopstveni dug hipoteka za tudi dug S obzirom na osnov nastanka (cl. kod zakonske i sudske hip oteke ne zahtijeva se saglasnost knjiznog prethodnika za uknjizbu. ugovor o prodaji itd. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. ugovor o zajmu.4. Zakonska hipoteka. Jednostrana hipoteka. koja nastaje upisom u katastar na osnovu jednostrane zaloz ne izjave vlasnika nepokretnosti. koja nastaje upisom u katastar nepokretnosti na osnovu samost alnog ugovora o hipoteci ili kao dio ugovora koji ureduje potrazivanje (ugovor o kreditu. a povjerilac se obavezuje da.1. dozvoli ti povjeriocu da svoje zalozno pravo upise u katastar nepokretnosti. koja nastaje upisom u katastar na osnovu zakona.2. . Hipoteka ne moze nastati na osnovu testamenta. Z akona o svojinsko-pravnim odnosima CG).3. Ugovor o hipoteci Ugovor o hipoteci205 je takav ugovor kojim se duznik ili neko treci (hipotekarni duznik) obavezuje da ce. duzniku izda potvrdu radi brisanja hipot eke iz javne knjige. koja nastaje upisom u katastar na osnovu odluke suda. tj. kao jednostranog pravnog posla (cl.). Ugovorna hipoteka se stice upisom u katastar nepokretnosti. po prestanku njegovog potrazivanja. punovaz na isprava za upis (iustus titulus). s tim sto kod nekih osnova nastanka tj. 3. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. U svim naprijed naznacenim slucajevima.318.

t. u suprotnom. i st. i clan 50. . stav 1. 205 Cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.upis u katastar (modus aquirendi).a Zakona o notarima CG). ne proizvodi pravno dejstvo (clan 51. Forma ugovora o hipoteci Ugovor o hipoteci mora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave. jer. 319. 3. 6.

ubiranjem plodova koje ta nepokretnost daje i iskoristavanjem nepokretnosti na drugi nacin206.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Sadrzaj notarskog zapisa odreden je Zakonom (cl. katastarske parcele i oznaku katasta rske opstine u kojoj se nalazi ta nepokretnost. sadrzaj ugovora o hipoteci p ropisan je i u clanu 319. Ugovor o hipoteci. rok dospijeca potrazivanja i nacin namirenja. naziv ili ime i adresu sjedista lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja. broj lista nepokretnosti. a sto se odnosi i na sadrzaj zapisa ugovora o hipoteci. Pored toga.50. u slucaju neisplate duga. tacnu oznaku ugovora. potpise ugovornih strana.5. Razlozi za ovakvu zabranu rezultat su namjer a zakonodavca da zastiti duznika koji se nalazi u stanju nuzde prilikom dobivanja kredita i uspostave hipoteke. ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog povjerioca.1. Medutim.2. bez obzira na dospjelost obezbijedenog potrazivanja. ne moze sadrzavati odredbu kojom h ipotekarni povjerilac ugovara za sebe pravo da. a cime se stiti socijalni interes207. prava i obaveze ugovornih strana. potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. Naprijed naznacena o dredba se moze ugovoriti poslije zakljucenja ugovora o hipoteci i to tek po dospjelosti ob ezbijedenog potrazivanja. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica. a ukoliko je potrazivanje nastalo na osnovu posebnog ugovora. predmet hipoteke. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . namiri svoje potr azivanje sticanjem prava svojine na zalozenu nepokretnost. i to: ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog duznika. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 3. takva od redba ugovora o hipoteci bila bi nistava. pravna teorija dozvoljava mogucnost ugovaranja predmetne odredbe poslije zakljucenja ugovora o hipoteci. Zakona o notarima). radi obezbjedenja tudeg duga Ovdje se radi o hipoteci kojom se obezbjeduje tudi dug208 (zalozni duznik i duzn ik nisu ista lica). a sto je stav i sudske prakse. pod prijetnjom nistavosti. datum zakljucenja ugovora.

331. strana 194. Rasovic. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.00 (jed anaest) casova. Dana 14. Obala br. 207 Vidi Zoran P.Podgorica. ul. sa sluzbenim sjedistem u 206 Cl. UZZ BR.10.1. g. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. preda mnom. 322.15/2009. 2007. izdavac Pravni f akultet u Podgorici. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).Komentar Zakona o hipoteci. u 11. .2009g. 208 Cl.

istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1. od dana 15.. Prva br. u formi notarskog zapisa od strane notara XY.godine (slovima: prvog avgusta hiljadu devet stotina sezdesete godine). Deseta br.2004.. JmBG 2512948000000. JmBG 2012946000000. ul. Prva br..2014. sa rokom vazenja trajno. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. drzavljanka Crne Gore. po punomocniku AA. (slovima: dvadeset petog dece mbra hiljadu devet stotina cetrdeset osme godine).1. ozenjen.12.. sa prebivalistem i ad resom u Kotoru.08. od dana 14. ul.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine).09. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehnica r. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). od dana 15. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla.1960.. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehn icar. izdate od mUP-a Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. rodena 01. -------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. roden 20. sa sjedistem u Podgorici. udata. izdate od mUP-a Crne Gore.08.9. ul. ul.. ul. Deseta br. sa rokom vazenja do 14. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci.g. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377.08.05.godine. (u daljemtekstu:korisnikkreditaibracnidrug zaloznog duznika) ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 BANKA______ a.2. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Podgorici. Gospoda Dinic (marko) Jasna. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P . u Podgorici. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama.2006.12. pod brojem UZZ-31/09. 10. JmB 010853000000. izdate od mUP-a Crne Gore. g. drzavljanin Crne Gore. u Podgorici.d. Podgorica.3. pravnik. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC..1946.1948. u Podgorici. 1. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici. koje je sacinjeno dana 01. Obala br. po zanimanju dipl.1. godine. godine. rodena 25. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. 2009 godine. s a rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:hipotekarni duznik).05.2006.g. -------------------------------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.-----------------------------2. ul. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. Peta br.

. punomoc za ovaj pravni posao mora biti u formi ugovora o hipot eci. stav 1. u vezi sa c lanom 51. a Zakona o notarima CG. pri laze uz ovaj izvornik. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. ZOO. od ____. koji je sacinio ovaj notar. cl. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. tj. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. U svakom slucaju. ---------------------------------------------209 Napomena: Punomoc za hipotekarnog povjerioca moze biti opsta. dok za hipotekarnog duznika bi bila potrebna posebna punomoc. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. Nadalje. 86. a sve to shodno odredbama clana 87. s obzirom da p oduzimanje ovog pravnog posla spada u redovnu djelatnost hipotekarnog povjerioca (banka). tacka 6 i clan 50.odgorici. koji se u ovjerenom prepisu. broj_____. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca209. Za kona o obligacionim odnosima.

kojim je hipotekarni povjerilac-Banka odobrila korisniku kredita dugorocni nenamjenskihipotekarnikredit. u slucaju promjene k amatne stope.. Podgorica.------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. te se uvjerio u pravu volju stranaka. objasnio i m pravne domete i posljedice.s tim da je iznos anuiteta 200. 45 (slov ima: dvadesetcetirihiljadedeveti45/100 EURA)-------------------------------------------------------------Kredit je odobren na period od: 120 (stotinudvadeset) mjeseci.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena.uiznosuod: 15 338. -------------------------------------------------Ukupna obaveza korisnika kredita (glavnica + kamate) iznosi EURA24 009.svakogprvogdodesetogu mjesecuzatekuci mjesec. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju210. Prva br. ----------------------------------Kamatna stopa na odobreni kredit je: 9. _sud Podgorica.d. maticni regista rski broj subjekta upisa 1-273 __.------------------------------------------------ . 08(slovima: dvijestotinei08/100EURA) ---------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o nenamjenskom h ipotekarnom kreditu.10.76 EUR (slovima : petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA). s tim da ce se. uz zadrzavanje p rava Banke da promijeni kamatnu stopu u zavisnosti od kretanja sestomjesecnog EURIBOR -a (kamatne stope na evropskom medubankarskom trzistu). sa sjedistem u Podgorici ul.00 (devetposto)godisnje. -------------------------------------------------------------------------------------------------Odobreni kreditse otplacujeujednakim mjesecnimanuitetima. saciniti novi otplatni plan za anuitete kroz rate koje dospijevaju nakon datuma promjene kamatne stope i korisniku kredita poslati obavjestenje o promjeni kamat ne stope i novi otplatni plan. a koji se u originalu prilaze u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. koji je strankama u cijelosti procitan. Ugovorbr 2800609972onenamjenskomhipotekarnomkred itu. od dana ____211S. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic (marko) Jasna zakljucila je sa hipotekarnim povjeriocem B ANKOM ______ a.pocevod01 12 2009 g .

d.--------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko i korisnik kredita bracni drug zaloznog duznika gospoda Dinic (marko) Jasna saglasni su sa hipotekarnim povjeriocem. 1. sud Podgorica. maticni registarski broj subjekta upis a 1-273 ___. od dana ____. daseukoristtoghipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznaceno potrazivanjeiztackeIovogugovora.. st. 319.BANKA______ a. Po dgorica. alineja 3. Prva br.poosnovuUgovorabr 2800609972onenamjenskom hipotekarnomkreditu. Zakona o notarima CG. 3. . sa sjedistem u Podgorici ul.10. i 2.uspostavi hipotekana nepokretnostiiz tackeIIIovogugovora ---------------------------------------------------------------210 Napomena: Clan 9. 211 Napomena vidi cl.pravnim odnosi ma. uz sporedne cinidbe. st. Zakona o svojinsko .

ovaj not ar je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnosti br. hipotekarni duznik izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spada u zajednicku bracnu imovinu. nema upisanih ogranicenja. doslo do promjena po dataka 212 Napomena: Pravilo je da hipotekarni duznik moze raspolagati sa opterecenom n .To rjesenje se preze ntuje u originalu. povrsine od 5000 m2.g. od 10. prilaze uz ov u ispravu nakon sto je procitano strankama. ako nije dru kcije ugovoreno. kao vlasnik sa 1/1 dijela. izdatog od Uprave za nek retnine Podrucna jedinica Podgorica.. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. tj. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. pod brojem 05-1/09.. ko ja takode ucestvuje u sacinjavanju ovog zapisa. S tim u vezi. te da bi. pa ista izjavljuje da je predmetna nepokre tnost posebna imovina njenog supruga. iz Lista nepokretnosti broj 20. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je notar procitao. hipotekarnog duznika213. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.. KO masline.01. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .2009. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.g. jer je istu naslijedio od rod itelja. ako se radi o takvoj imovini. te koji se.. kao takav. od 15. te se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar.------------------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koja se opterecuje.----------------------------------------------------------------------------U G listu za predmetnu parcelu nema upisanih tereta.20. Vocnjak 1. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Hipotekarnom duznikusezabranjujeotudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca212 ------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. prilaze uz ovaj izvornik. ----Notar je stranke poduciomogucnosti da. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.10. KO masline214. --------------------------------------------U B listu.3. u pogledu vlasnika. broj O-1/2005. upisan je hipotekarni duznik i u tom listu. klas e.. ---------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1.2005.. Korisnik kredita je supruga hipotekarnog duznika. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika.

214 Napomena: Brojcane oznake listova nepokretnosti i parcela ne moraju biti isp isane slovima . stav 3. pa ako je na takvoj imovin i u katastru upisan samo jedan bracni drug. takvu imovinu. i 290. 2. osim ako taj upis nije izvrsen na osnovu pisanog ugovora izmedu nj ih. va zi i za raspolaganje nepokretnostima u zajednickoj svojini bracnih drugova. cini zajednicku imovinu. Notar je duzan o tome pouciti i upozoriti stranke. obavezno je pribavljanje saglasnosti oba br acna druga. koja predstavlja zajednicku svojinu. 213 Napomena: Prema clanu 288. nit i njome raspolagati bez drugog bracnog druga.shodno cl. i 313. Zak ona o svojinskopravnim odnosima.epokretnoscu bez saglasnosti hipotekarnog povjerioca. 289. Porodicnog zakona imovina koju su br acni drugovi stekli radom u toku trajanja braka. ali se to pravo duznika moze iskljuciti ugo vorom o hipoteci. smatrat ce se (zakonska pretpostavka) kao da je upis izv rsen na ime oba bracna druga. st. Predmet hipoteke se oznacava shodno odredba ma clana 319. alineja 4. Saglasnost se moze dati u samome ugovoru ili u posebnoj ispravi. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG.clan 327. Shodno tome. Zakona o notarima CG. st. a u vezi sa clanom 157. Sve naprijed naznaceno. a ako se ut vrdi da se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. nepokretnost u zajednickoj svojini moze se opteretiti smo na osnovu sa glasnosti svih zajednicara. nijedan bracni drug ne moze opteretiti. 36. .. 3.

gospodina ____iz Podgorice. a koji u cjelosti priznaje kao svoj dug.---------------------------------------------IV PODVRGAVANJE NEPOSREDNOM IZVRSENJU -----------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic Jasna. navedenom u tacki I ovog ugovora. Vansudsk aprodaja216 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. ul. Nakon toga. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. br. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. Ivana Crnojevica. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznos od60 500.00 EUR (sl ovima: sezdesethiljadapetstotinai00/100 EURA). sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti od 22. te ako se njena vrijednost za vrijeme trajanja hipote ke poveca.01. godine. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. hipoteka se odnosi i na to poboljsanje.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. pa se zbog svega toga pribavlja procjena vrijednosti . na osnovu ovog notarskog zapisa.00 EURA (slovima: sezdesethiljadapetstotina i 00/100 EURA). a koje su je u cij elosti odobrile215. Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. 16. n epokretnost mora biti podobna za unovcenje. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 60. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. ul. izricitopristaj e na izvrsenjebezodlaganja nakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja. u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog po trazivanja koje je preuzela kao korisnik kredita u Ugovoru o nenamjenskom hipotekarnom kred itu. __ ____. 19/2009).50 0. stranke izjavljuju da su to razumjele.2008. aiz svoje imovine217 -------------------------------------------------------------------215 Napomena: Prema odredbi clana 309.

moze priznati dug kao svoj. licni duznik ne bi s e mogao podvrgnuti neposrednom izvrsenju na cjelokupnoj svojoj imovini na osnovu ugovora o hipoteci ako ugovor o kreditu iz koga proistice obezbijedeno potrazivanje. clan 335. i dr. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. Rasovic. 1683 i nadalje. te nakon toga pristati na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj svojoj imovini. stav 3. druga knjiga. Zakona o notarima CG -omogucava pristajanje na izvr senje bez odlaganja i time izvrsnost notarskog zapisa o pravnom poslu koji za predmet ima. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. 217 Napomena: Clan 53. str.. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 .nepokretnosti. tj. odnosno zapisa o potvrdi privatne isprave. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. stav 2. 1. 216 Clan 319. Medutim u ugovoru o zasnivanju hipoteke za obezbjedenje potrazivanja iz nekog du gog ugovora koji nije zakljucen u formi notarskog zapisa. to proizilazi iz odredbe clana 53. korisnik kredita tj licni duznik. Zak ona o notarima CG. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. Zakona o notarima CG. alineja 8. Podgorica 2009. novcano potrazivanje kao sto je ovdje slucaj. nije sacinjen u formi notar skog zapisa. izmedu os talog. st 1. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . Hi potekarni povjerilac se moze namiriti iz hipotekovane nepokretnosti ili iz cjelokupne imovine duznika. Korisnik kredita. . st.

76 EURA (slovima: petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA).--------------------------------------------------------VITROSKOVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. dostaviti nadleznom katastru radi upisa hipoteke220.uz kamatnu stopu od 9. ispitavsi sve okolnosti. da se upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarno gpovjerioca. a koje se otplacuje u jednakim mjesecnim anuitetima svakogprvogdo desetogu mjesecuzatekuci mjesec. po sluzbenoj du znosti. snosi korisnik kredita.uodjeljku G Listanepokretnosti.pocevod01 12 2009 g .KOMasline ---------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora. navedenog u tacki I ovog ugovora. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U svrhu izvrsenja. tj. na period od 120 (stotinudvadeset) mjeseci.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1. --------------------------------------------------------------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.uiznosuod: 15 338.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. ananepokretnostioznacenojkaoparcelabroj10/1.broj20 . s tim da je iznos anuiteta 200. a sa ispravama koje dokazuju dospjelost potrazivanja. poUgovorubr 2800609972o nenamjenskomhipotekarnomkreditu.Vocnjak 1 klase.3. ----------------------------------------------Notar je upozoriokorisnika kredita da je pristao na izvrsenje bez odlaganja nako n dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. otpravak218 ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev.00% (devetposto)godisnje. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti. oddana ____. da duz nik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovorenim rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjensk om hipotekarnom kreditu.-----------------------VUPIS HIPOTEKE219----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase.povrsineod5000m2. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ----Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: --------- .KO Masline.radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora. povrsineod5000m2. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima.08(slovima: dvijestotinei08/100EUR) -----------------2 Zatim.Vocnjak1 klase.na osnovuovogugovora.

da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti221. a za hipoteku. kao i za druga stvarna prav a na nepokretnostima. clanovi 83. 220 Napomena: Clan 81.---------------------------------------------------------------------------------------------------------218 Clan 83. jer te odredbe ne sadrzi Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG koji je donesen ranije. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. st. stav 1. Zakona o notarima CG. 221 Clan 318. do 82. 2. vaze i odredbe istog zakona koje regulisu vreste upisa.------1. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. do 111. Izuz etak je upis hipoteke na objektu u izgradnji koji se vrsi u skladu clanom 320 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. i 80 . 219 Upis hipoteke u katastar nepokretnosti regulisan je odredbama clana 78. Zakona o notarima CG.

10.1-49-264/09.2009. ili gubljenja vrijednosti. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura223 ne pokretnost opterecenu hipotekom. na osnovu Zakonom prop isanih uslova. na imovini poreskog obveznika moze zasnovati zalozno pravo na naci n predviden zakonom kojim je uredena zaloga.. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. na osnovu takve potvrde. ----------3. a narocito o pogorsanju njenog stanja. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika. tu je propisano da se u postupku prinudne naplate poreske obaveze.. Razlika izmedu ugovorne i zak onske hipoteke . Zakona o poreskoj administraciji-Sluzbeni list RCG b roj 65/2001. podnijeti zahtjev za bris anje hipoteke u katastru nepokretnosti225 --------------------------------------------------------------7.. do k hipotekarni duznik ima pravo. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni duzni k na dan izdavanja uvjerenja nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa222. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu224. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca.---------------------------------5. a na sljedeci nacin226:__________________ ---------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju ---------------------------------------------------------------222 Napomena: Vidi clan 60. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti.g. odnosno hipoteka. ali se odbio njen upis. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. broj 10-9/6. Naknada za rad i naknada toskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. te o svim promjenama. i broj 80/2004. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon prestanka hipoteke.------6. ali se od toga odustalo. S tim u vezi. te na posljedice ovih odredbi i izja va. koje se prilaze uz ovaj izvornik. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. radi obezbjedenja poreskog potrazivanja. od 01.

318. onda upozorenje treba da glasi: Notar je poducio i upozorio h ipotekarnog povjerioca da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelishodnost da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipot ekarnog duznika. i 3. Shodno tome i za nastanak hipoteke za poreski dug (zakonske hipoteke) potreban j e upis u katastar nepokretnosti prema clanu 318. Iak o. te ga upozorio na posljedice suprotnog postupanja. stav 1. 5. Zakona o svojinsko-pravnim odnosim a CG. 226 Clan 127. 224 Napomena: Vidi cl. i cl. 328. hipoteka za obezbjedenje poreskog potrazivanja nastaje upisom u katastar nepokretnosti. Ako hipotekarni povjerilac ne zeli pribavljanje poreskog uvjerenja.je u tome sto za upis u katastar zakonske hipoteke nije potrebna saglasnosti vla snika nepokretnosti. odnosno dugovanja i postupka utvrdivanja poreskih obaveza. 223 Clan 328. 350. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 225 Napomena: Vidi cl. st. smatram o korisnim da notar poduci i upozori stranke na takvu hipoteku. Zakona o notarima CG. . stav 2. a nakon cega hipotekarni povj erilac izjavljuje da odustaje od toga . zbog specificnih poreskih potrazivanja. stav 1 Zakon o svojinsko pravnim odnosima CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. stav 3.

-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis228 i neposrednim pitanjima uvjer io se da on odgovara volji stranka. koju zastupa -punomocnik NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.6. UZZ BR. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).vlastitog duga). --------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) Korisnikkredita: Dinic (marko) Jasna (potpis) Hipotekarnipovjerilac: BANKA______ a. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). u 11. ------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). ul.1. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.2.1.3. dana 14.d. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar230. kojeg slobodnom vo ljom odobravaju229 i svojerucno.2009. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka Ugovor o hipoteci na dvije nepokretnosti u vlasnistvu jedne osobe (zajednicka hi poteka za obezbjedenje jednog potrazivanja. a koje potrazivanje bi mog lo nastati iz odobrenog kredita (kreditna hipoteka). Obala br. g. potpisuju u prisustvu ovog notara. Podgorica. kako slijedi. u 11. Dana 14.00 (je . Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK IZVORNIKA227:---------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik (1). -----------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.00 (jedanaest) casova231.10. ----------------------------------------------------------------------------Korisnik kredita bracni drug hipotekarnog duznika (1).15/2009. d a su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.2009g. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.10. pecat i stambilj notara) 3.

Zakona o notarima CG. i clan 50. 50. sa sluzbenim sjedistem u 227 228 229 230 231 Clan Clan Clan Clan Clan 80. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. . stav 2. 40. stav 1 i clan 81. stav 1. clan 49. tacka 5. 50. stav 1.danaest) casova. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. 47. preda mnom.. tacka 6. tacka 7 Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG.

koji je sacinio ovaj notar. po zanimanju gradevinski tehnicar. sa sjedistem u Podgorici ul.15. pravnik..g.g. ul. pod brojem UZZ-31/09. Peta br. sa rokom vazenja trajno.1946. po zakonskom zastupniku direktoru Dinic (Zlatko) Darko. sa sjedistem u Podgorici. ul.------------------------Ovlascenje za zastupanje hipotekarnogduznikaovaj notar je utvrdio na osnovu predocenog originala Izvoda iz Centralnog registra.. izdate od strane mUP-a Crne Gore. koje je sacinjeno dana 01. prilaze uz ovaj izvorni k. ul. ___sud Podgorica (u daljem tekstu: hipotekarni duznik). godine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Podgorici. JmBG 2012946000000.. (slovima: prvog augusta hil jadu devet stotina sezdesete godine) u Podgorici..2. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama. Podgorica. sa rokom vazenja do 14.godine.. sa 100% (sto posto) ucesca u osnovnom kapitalu23 2. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). ozenjen. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC.05. rodena 01. maticni re gistarski broj subjekta upisa 1-275. 9.. sa prebivalistem i adresom u Podgor ici.. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. kao i to da je naznaceni zastupnik hipotekarnog duznika upisan u Reg istru kao direktor bez ogranicenja ovlascenja u okviru registrovane djelatnosti i da j e on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu.2006.12. --------------------------------------------------------------------- . koji se u ovjerenom prepisu. po punomocniku AA. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. Privrednog suda u Podgorici.. JmB 010853000000.08. -------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja.08. u formi notarskog zapisa od strane notara XY. ------------------------2 BANKA______a d Podgorica.1960.1. maticni regi starski broj subjekta upisa 1-273.1. Deseta br. ciji sam identite t utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377.g. roden 20. od dana 15. od dana 14. Obala br.. pema vlastitoj izjavi.08. Prva br. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. od ____. Prva br.09.2004. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za h ipotekarnog povjerioca. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine) u Podgorici. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1 EXPORT d o o. po zanimanju dipl. ul.2014. izda te od mUP-a Crne Gore. Prva br.10. broj_____. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci. ul. drzavljanin Crne Gore. 2009 godine.

koji se u ovjerenom prepisu. nije redovna djelatnost preduzeca ili drugog pravnog lica. ------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena. odnosno privrednim drustvima. . pri laze uz ovaj izvornik. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P odgorici. onda o ovlascenjima direktora kao zakonskog z astupnika vidjeti u odredbama propisa o preduzecima. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. Nadalje. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca.-----------------------------232 Napomena: Ako zakljucenje odredenog pravnog posla. od ____. broj_____.-----------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. koji je sacinio ovaj notar. u ovom slucaju hipoteke. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca.

Podgorica. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju.10 .d. a koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto su ga stranke odobrile.sa sjedistem u Podgorici.narokod60(slovima: sezdeset) mjeseci. kojim ugovorom je hipotekarni povjerilac-Bank a odobrila hipotekarnom duzniku. ___sud Podgorica. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. ul.00EURA(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA). maticni registarski broj subjekta upisa 1-275..poosnovu Ugovora okreditu. okvirno zaduzenje u iznosu do233 700 000. Privredno sud Podgorica. Privredni sud Podgorica. Prva br. sa sjedistem u Podgorici.---------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o. Podgorica. te se uvjerio u pravu volju stranaka. Prva br. koji je strankama u cijelosti procitan. Prva br.3. pojedinacnim ugovorima o kreditima... ul.od10 06 2009 g . zakljucio je sa hipotekarnim povjeriocem. Prva br.uzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje.. Podgorica. Podgorica. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275.. 15. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI ----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o. s tim da ce se.sa sjedistem u Podgorici. sa sjedistem u Podgorici ul.d. kao korisniku kredita.1 0. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. da seukoristtog hipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznacenopotrazivanjeiztackeI ovogugovora.uzsporedne cinidbe.BANKA______ a. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor o kreditu. ul.. objasnio im p ravne domete i posljedice. br OZ-07/09 . garancijama i akreditivim a vrsiti plasman sredstava. saglasan je sa hipotek arnim povjeriocem -BANKA______ a. od10 06 2009 godine (slovima). Ugovor okreditu br OZ07/ 09. u okviru tog iznosa. 15. Privredni sud Podgorica. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla.uspostavihipot ekananepokretnostimaoznacenimutackiIIIovogugovora ------------------------------Hipotekarnom duznikusezabranjuje otudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca ---------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE------------------------------------------------------------- .

234 Clan 323. upisan je hipotekarni duznik. kao vlasnik sa 1/1 dijela.-----------------------------Opterecuju se sljedece nepokretnosti234: -------------------------------------------------------------------1 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcelabroj10/1 .po vrsineod5000m2.Vocnjak1 klase. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clan 80.KOMasline --------------------------------U B listu tog zk. -----------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.iz Listanepokretnostibroj20 . uloska. . stav 2.----------------233 Clan 316. stav 1. stav 7. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.

iz Podgorice. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka z a oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. stranke izjavljuju da su to razumjele.00 EUR (slovima: jedanmilioni00/100EURA).10.aparcelabroj10/2.-----------------------------------U B listu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarskaparcelabroj 10/2. ------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. ul. gospodina ____. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja. na iznosod700 000. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz..KOMasline.KOMasline.. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. Nakon toga. prema kojem su predmetne nepokretnosti procijenjene na ukupni iznosod1 000 000.00EURA(slovima:tristotinehiljadai00/100EUR).KOMasline.aodcegaparcelabroj10/1. kao vlasnik sa 1/1 dijela. a koje su je u cijelosti odobrile. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je procitan.iz Listanepokretnostibroj20 .01.oranica1 klase. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA) -----------Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. od 22. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. doslo do promjene po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuju. te koji se.-----------------------------------------------------------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du .. pod brojem 05-1/09. godine. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. kao takav.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. ______. prilaze uz ovaj izvorn ik.2009. upisan je hipotekarni duznik.20.p ovrsine 15000m2. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. 2008.g. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. KO masline. ovaj not ar je ustanovio uvidom uPrepis lista nepokretnostibr. izdat od Uprave za nekretn ine Podrucna jedinica Podgorica. od 10.naiznosod 300 000.

. ove tacke ugovora236. koje je preuzeo kao korisnik kredita u Ugovoru o kreditu. -------------------------------------------------------------------------------IV PRISTAJANJE NA IZVRSENJE BEZ ODLAGANJA ----------------------------------------------------Hipotekarni duznik u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivanja. stav 2. koji odreduje da ugovorne strane mogu ugovoriti iz koje nepokretnosti ce se hipotekarni povjerilac prvo pokusati namiriti. Zakona o svojinsko -pravnim odnosima CG. Smatramo da ugovaranje ovog nacina namirenja obezbijedenog potrazivanja uz pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odla ganja predstavlja efikasnu zastitu hipotekarnog povjerioca. izricito 235 Clan 335 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG.zniku. 236 Clan 323. onda se primjenjuje zakonska odredba da hipotekarni povjerilac i ma pravo izbora nepokretnosti. a ako to nije ugovoreno. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskomprodajom235 nepokretnosti opterecen e ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. navedenom u tacki I ovog ugovo ra. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2.

navedenog u tacki I ovog ugovora.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1.narokod60(slovima:sezdeset) mjeseciiuzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje ---------------------------------------------------------------2 Zatimupise zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaneposredno prinudnoizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.povrsine 15000m2.od10 06 2009 g. oznacenihkaoparcelabroj 10/1. upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca.KOMasline ---------------------------------------------------------3 Zatim.Oranica1 klase.povrsine 15000m2.Oranica1 klase. KOMasline -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora.Vocnjak1 klase. dostaviti nadleznom katastru. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozoriohipotekarnog duznika da se podvrgao neposrednom prinudnom izvrs enju bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. -------------------------------------------------------------------------------------VITROSKOVI --------------------------------------------------------------------- .inaparcelibroj10/2.upovrsine 15000m2. radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora. aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora. na osnovu ovog notarskog zapisa. -----------------------------------------------------------------------------------------VUPIS HIPOTEKE237----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. povrsine5000m2.Oranica1 klase. i pored toga. na osnovu ovog notarskog zapisa.broj20 .KO Masline.povrsine 5000m2iparcelabroj 10/2.uodjeljku G Listanepokretnosti.povrsine 5000m2iparcelabroj10/2.ananepokretnostimaoznacenimkaoparcelabroj 10/1. pa je. Stvarna prava na tudim nepokretnostima pristajenaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja. po sluzbenoj du znosti.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.poUgovoruokreditubr OZ-07/09 .opter ecenih ovom hipotekom na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteke dopusteno protiv svakodobnogvlasnikatih nepokretnosti -----------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev.00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/ 100EUR). hipotekarni duznik pristao na takvo neposredn o prinudno izvrsenje bez odlaganja. na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteked opustenoprotivsvakodobnogvlasnikanepokretnosti.Vocnjak1 klase.Vocnjak1 klase.uiznosudo700 000.3. a sa ispravama koje dokazuju da duznik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovoreni m rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjenskom hipotekarnom kreditu.na osnovuovogugovora.

---------------------------------------------------------------------------------------237 Napomena: Hipoteka se upisuje u katastar shodno odredbama clana 80. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG .----------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. a za up is zajednicke hipoteke primjenjuje se i clan 82.. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti. . snosi hipotekarni duznik.

2. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura nepok retnosti opterecene hipotekom.2009. --------------------------------5. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom. na dan izdavanja uvjerenja. ------3. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. a narocito o pogorsanju njihovog stanja ili gubljenju vrijednosti.. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. - . da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti. ispitavsi sve okolnosti. koje se prilaze uz ovaj izvornik. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona sljedece:-------------------------------------------------------1. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetne opterecene nepokretnosti sa pazn jom dobrog domacina i o svim promjenama. na osnovu takve potvrde. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. te na posljedice ovih odredbi i izja va. ali se od toga odustalo. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni du znik. S tim u vezi. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu Zakonom propi sanih uslova.10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. od 01. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti --------------------------------------------------------------------7.---------6. ali se odbio njen upis. dok hipoteka rni duznik ima pravo. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu. godine.1-49-264/09. broj 10-9/6.

--------------------------------------------------------------------------------------------- . a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA: ---------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). da su razu mjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1).Naknada za rad i naknada troskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis i neposrednim pitanjima uvjerio se da on odgovara volji stranka. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar. kako slijedi.

10.00 (jedanaest) casova.1.. koga zastupa direktor Dinic (Zlatko) Darko ____________________(potpis) Zaloznipovjerilac: BANKA______ a. Dana 14. pecat i stambilj notara) 3. ozenjen . ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: EXPORT d. ul. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Podgorica. ul. po zanimanju gradevinski tehnicar. koju zastupa -punomocnik AA _________________________(potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. od dana 15. nepokretnost zajednicka bracna imovina .2009 g. saci nim notarski zapis zalozne izjave. ul.o.2009 g. roden 20. UZZ BR. (slovima: dvadesetog decembr a hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). te se uvjerio u pravu volju stranke. Obala br.2006.3. (udaljem tekstu: hipotekarni duznik).15/2009.1. g.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . Deseta br.00 (je danaest) casova.o..1. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. drzavljanin Crne Gore. objasnio joj pravne dom ete i poslje . g. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. obezbjeduje se tudi dug CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.----------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipoteka nalazi n a njegovom sluzbenom podrucju. Podgorica. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U Podgorici. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Obala br.d.7. sa rokom vazenja trajn o.12. u 11.1946.. u Podgorici. prema vlastitoj izjavi. Primjer: Zalozna izjava Zalozna izjava (jednostrana hipoteka)238.2. dana 14.10. preda mnom. izdate od mUP-a Crne Gore.05. pristupilo je sljedece lice: ---------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu li cne karte broj 05XYC.1. JmBG 2012946000000. u 11.

238 Clan 321. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. .

hipotekarnipovje rilac.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dice te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. stranka je dala sljedecu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZALOZNU IZJAVU----------------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Zalogodavac je prezentovao Ugovor o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. Njegosevabr 1 .00E URA (slovima:pedesethiljadai00/100EUR). izmedu Eksport banka a d Podgorica. JMB 06079661721000 (u daljemtekstu:korisnikkredita). tj. sa . a koji se nakon toga u originalu prilaze uz ovaj izvornik. odobrila korisniku kredita dugorocnikredit za kupovinu stana uiznosuod50 000. u zsporedne cinidbe.stimdaseobracuninaplatakamatevrsi mjesecno. S tim u vezi.00% (sestposto)godisnje. a ovim ugovorom je Banka.kceri Darka.ul IveAndricabb .zakljucen dana 05 06 2009 (slovima:petogjuna dvije hiljade deveteg odine). ako nije drukcije ugovoreno. registarski maticni broj subjekta upis a 1-65____. registarski maticni broj subjekta upisa 1-65. uspostavi hipoteka na nepokretnosti oznacenoj u tackiIII ove zalozne izjave ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o imovini koja je predmet b racne stecevine i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili zakon a. te da bi. po osnovu naprijed naznacenog ugovora o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. sud Podgorica.izPodgorice. uzkamatnustopuod6. koji je stranci procitan u cijelosti.sarokomkoristenjakreditaod10 (deset)godina. ako se radi o bracnoj tekovini.----------------------------------------------------------------------------------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko je saglasan da se u korist hipotekarnog povjeriocaEksport banka A D Podgorica. br 75-233/09 . bila potrebna prav no valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. hipotekarni duznik izricito iz javljuje da predmetna nepokretnost ulazi u bracnu stecevinu-zajednicku bracnu imovinu. uPodgorici.adaprvarata dospijevazaplacanje05 11 2009 g (petognovembradvije hiljade devetegodine)----------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o dugorocnom kre ditu za stambenu izgradnju. Njegosevabr 1 .____sud Podgorica (u daljemtekstu hipotekarnipo vjerilac) iMireMiric. za naprijed naznaceno potrazivanje iz tacke I ove zaloz ne izjave.

---------------------------------------------------- . ovaj notar je ustanovio da je A D supruga hipotekarnog duznika i da je u potpunosti saglasna sa sadrzajem ove zalozne izjave.suprugom AD. tj. za obezbjedenje kredita iz tac ke I ove zalozne izjave. klas e. broj___. koja je sacinjena u formi notarskog zapisa od strane ovog notara i koja se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan.. KO masline. te s tim u vezi notaru prezentuje Saglasnost supruge.. iz Lista nepokretnosti broj 20. Opstine Podgorica. broj UZZ-10/0 9 . Vocnjak 1. povrsine 5000 m2. Iz naznacene saglasnosti i Izvoda iz mat icne knjige vjencanih. sa za laganjem predmetne nepokretnosti u zajednickom vlasnistvu. -----------------------------------------------------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. od _____.od 10 10 2009 g.

kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidencij i katastra nepokretnosti.Podrucna jedinica Podgorica. Nakon toga.3.2009.2009. ------------Notar je stranku poduciomogucnosti da. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.00 EURA(slovima: devedesethiljadapetstotinai00/100 EURA). od 10. prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana stranci. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranka notaru prezentuje Strucni nalaz. prilaze uz ovaj izvorn ik. od 22. Vansudsk aprodaja239 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. ul. 16. te koji se. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja..10. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. Naprijed naznacena procjena vrijednosti . da ne trazi ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvata sve eventualne pos ljedice i rizike u vezi s tim. stranka izjavljuje da je to razumjela. ul.godine. upisan je hipotekarni duznik. izdat od uprave za nekret nine . neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . Ivana Crnojevica.20. br. KO masline.g. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 50 00 0. kao vlasnik sa 1/1 dijela. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.00 . kao takav. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. 19/2009). koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednost i nepokretnosti. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. koji su st ranke prezentovale u originalu i koji im je procitan.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuje ovaj nota r je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnostibr. gospodina __iz Podgorice. ____ .. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznosod90 500. pod brojem 05-1/09.. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U B listu. a koja je naznacenu procjenu u cijelosti odobrila. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.01. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista.

Podgorica 2009. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. stav 2. i dr. Rasovic. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti.. alineja 8. Zakona o notarima CG. str.na osnovuovezalozneizjave.iskljucivonaprvomjestoupisehipotekanaparceliiz tackeIIIoveZalozneizjaveradiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovezalozne 239 Clan 319. clan 335. .ukatastrunepokretnosti. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 . 1683 i nadalje.EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA) -------------------------------------------------------IV UPIS HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. stav 3. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. beznjegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG.uodjeljku G Listanepokretnostibroj20 . ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . KOMasline. druga knjiga.

. po sluzbe noj duznosti. zak ljucen dana 05.000. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2009.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima izjave. -------------------------------------------------------------------------------------VI ODOBRENJA----------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.00% (sest posto)godisnje. snosi on licno. s tim da se obracun i naplata kamate vrsi mjesecno.00 EURA (slovima: pedesethil jada i 00/100 EURA).11. registarski maticni broj subjekta u pisa 1-65. dostaviti nadleznom katastru. Podgorica. Ive Andrica bb. u iznosu od 50. br. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i da je cjeli shodno .06. uz kamatnu stopu od 6. a da p rva rata dospijeva za placanje 05.----------------Hipotekarni duznik neopozivo ovlascuje hipotekarnog povjerioca da zahtijeva upis navedene hipoteke... JmB 06079661721000. ul.2009. Njegoseva br. ---------------------------------------------------------------------------------VTROSKOVI -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranku o troskovima notara i troskovima upisa. a kako je to naznaceno u tacki II ove zalozne izjave.1. jer je pribavljena i prilozena Saglasnost bra cnog druga hipotekarnog duznika. kceri Daria iz Podgori ce.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranku da ce otpravak ove zalozne izjave. notar je saopstio stranci da ova zalozna izjava ne podlijeze nikakvim odobrenjima. ispitavsi sve okolnosti.75-233/09.----------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranku upozorioipoducio i o sljedecem: ----------------------------------------------------1.g. (petog novembra dvije hiljade devete godine). (slovima:petog juna dvije hiljade devete godine) izmedu hipotek arnog povjerioca Eksport banka a. da se hipoteka po ovoj zaloznoj izjavi stice tek sa njenim upisom u katastar nep okretnosti. po Ugovoru o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju.d. sa rokom koristenja kredita od 10 (deset) godina.____sud Podgorica i hipotekarnog duznika mire miric. stran ka izjavljuje da sve troskove povezane sa ovim zaloznom izjavom i troskove upisa hipoteke u ka tastar nepokretnosti.

te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu. ali je stranka od toga odustala. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti -------------------------------------------------------------------- . da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. dok hipoteka rni duznik ima pravo. na osnovu takve potvrde. te o svim promjenama. da se ovom zaloznom izjavom moze predvidjeti obaveza hipotekarnog duznika da osi gura nepokretnost opterecenu hipotekom. ali se odbio njen upis. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. a narocito o pogorsanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti.----------------------------------------3. ali se od toga odustalo.da se zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu zakonom propi sanih uslova. ----------------------5.---------6.

00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. u 11. a prodavac je dao bezuslovnu clausulu intabul andi.2. svojerucno potpisuje u prisustvu notara. pa se zeli obezbijediti za isplatu cijene uspostavljanjem hipoteke na nepokretno sti koju prodaje. kako slijedi. te na posljedice ovih odredbi i izjava. pecat i stambilj notara) 3. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke.3. .g.1. --------------Naknada za rad i naknada toskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. te je potom zapis potp isao i ovaj notar. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). da stranka moze izjaviti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudskom ili sud skom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretno sti opterecene ovom hipotekom.8. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). nakon cega je stranka izjavila da je tako postupljeno. da je razu mjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odob rava i.2009.10. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 7. U Podgorici. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). u slucaju kada je odgodeno placanje dijela ili cijele cijene. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). dana 14.-----------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis.

000.) II PRODAJA (navesti podatke) III CIJENA Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 50. do 01. notar je poducio prodavca mogucnosti adekvatnog obezbjedenja u smislu dav anja clausule intabulandi i knjizenja kupca.-------------------------------------------------------------------------------------------------Cjelokupni iznos cijene dospijeva za placanje u roku od tri mjeseca od dana zakl jucenja ovog ugovora. kao vlasnika predmetne nepokretnosti.Uvodni dio ugovoraoprodaji UGOVOROPRODAJI IPREDMET(navesti podatke o nepokretnosti itd. u naknadnoj .g.2009. U vezi s tim.00 EURA (slovima: pe desethiljada i 00/100 EURA).12.(slovima:prvog decembra dvije hiljade devete godine ). tj.

a da se. a sa ispravama koje dokazuju da hipotekarni duznik-kupac ne ispunjava u ugovorenom roku svoje o baveze u pogledu placanja cijene iz ovog ugovora o prodaji navedene u tacki III ovog ug ovora.00EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA). a sa cime je saglasan i kupac. aupogledu nepokretnostiizt ackeIovogugovora. Nakon toga. nakon dospjelostiobezbijedenog potrazivanja-isplatekupoprodajne cijeneuiznosuod50 000.kojiseimaisplatitido ___izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. kupac je saglasan sa prodavcem da se za obezbjedenje isplatekupoprodajne c ijene uiznosuod50 000.natajnacindajeprinudno izvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlasnikatenepokretnosti. ove tacke ugovora. pored toga. kao i na druge mogucnosti adekvatnog obezbjedenja i upozorio ga na rizike i posljedice u slucaju suprotnog postupanja .duznika na podvrgavanje neposrednom prinudnom izvrsenj u bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posl jedice takve izjave.kojiseimaisplatitiprod avcudo ____izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. on pristao na takvo neposredno prinudno izvrsenje.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima ispravi u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene.. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2.kaoina cjelokupnoj svojoj imovini ----------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat povjeriocu na njegov zahtje v.00EURA(slovima:pedesethil jadai00/ 100EURA). pa je i. Notar je upozorio kupca .na osnovu ovog notarskog zapisa. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskom prodajom nepokretnosti opterecene ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. u korist prodavca zasnuje hipoteka na predmetu prodaj e. optereceneovomhipotekom. zauzvrat. S tim u vezi. da prodavac odmah u ov om ugovoru izjavi saglasnost za knjizenje kupca kao vlasnika i da se isti odmah moze uknjiz iti prije isplate cijene. prodavac izjavljuje. ------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du zniku. IVIZJAVEZAKNJIZENJE .u koristprodavcauspostavihipotekananepokretnostiiz tackeIovogugovora -----------Kupac izricito pristaje naizvrsenjebezodlaganja.

nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopusteno protivsvakodobnogvlasnikananepokretnostiiztackeIovogugovora -------------------OSTALE ODREDBEUGOVORAOPRODAJI 240 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.abeznjegovogdaljnjegznanjai saglasnosti. na nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora upise hipo teka za obezbjedenje potrazivanja sa sporednim cinidbama iz tacke III ovog ugovora u kor ist prodavca hipotekarnog povjerioca XY. i to na prvo mjesto.kupacupiseukatastrunepokretnostikao vlasniksa1/1dijelananepokretnost iiz tackeIovogugovora -------------------------------------------------------------------------------2. na osnovu ovog notarskog zapisa. u G listu. Kupacje saglasan240 da se istovremeno sa naprijed naznacenim upisom prenosa svoj ine. . kao i da se zabiljezi izjava hipotekarnogduznikao pr istajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora.

33. PZ CG). U Porodicnom zakonu nadleznosti notara su postavljene fakultativno i obligatorno . PZ CG). a u vezi sa cl. ciji predmeti su nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . 1. stav 1. tacka 1. PZ.3 14. Zakona o notarima). a u vezi sa cl. 1/2007.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nadleznost notara u porodicno . stav 1. tacka 1. Pred kim i u kojoj formi se moze dati ovakva 241 Sluzbeni list Republike Crne Gore br. u pogledu izjave o priznanju ocinstva. t. st.) propisano je da se obavezno u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. tacka 1. a u vezi sa cl. sacinjavaju: bracni ugovor. odredbe o utvrdivanju ocinstva shodno se primjenjuju i pri utvrdivanju materinstva. i u pogledu izjave majke djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinstva (cl. stav 1. Fakultativne nadleznosti: sastavljanje notarskog akta (zapisa). 51. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica. tacka 1. ugovor o medusobnim imovinskim odnosima clanova porodicne zajednice (cl. 51. a koja izjava moze biti i sastavni dio testamenta (cl.pravnim odnosima propisana je odredbama Zakona o notarima i odredbama Porodicnog zakona241. ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova (cl. 301. ovjera potpisa na punomocju za sklapanje braka (cl. PZ CG. Obligatorne nadleznosti u formi notarskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi pr ivatne isprave: ugovor o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom bracnih drugova (cl. . 1. Zakona o not arima).51. 51. 292. i 2. kao i lica koja nemaju poslovn u sposobnost.105. PZ CG. 293. Zakona o notarima). PZ CG). ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. stav 1. a u vezi sa cl. 101. 51. bracni ugovor (cl. 2. a pod prijetnjom da nece proizvodi ti pravno dejstvo. Zakonom o notarima (cl. Porodicnog zakona242. PZ. st 1. Zakona o notarima). ako se stranke obrate. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva Prema clanu 111.

242 Clan 101 do clana 112 PZ CG. .

b) u testamentu. u kome se navodi da se ocinstvo. imaju doka znu snagu javne isprave u formalnom i sadrzinskom smislu. odnosno otpravak notarskog akta. tu izjavu notar mora saciniti u formi notarskog zapisa ili zapisa o pot vrdi privatne isprave. i materinstvo. nadleznom za upis djeteta u maticnu knjigu rodenih. duzni su. jer samo isprave koje je u cijelosti sacinio notar. Postoji samo mogucnost da se da ovakva jedna izjava i pred notarom. moze priznati: pred maticarom.104. odnosno lica koja su sastavila javnu ispravu o priznanju ocinstva. poslije smrti djeteta. Priznanje ocinstva proizvodi . a shodno t ome. ili notarom. Ova izjava se moze dati pred razlicitim or ganima koji vrse javnu vlast i u formi javne isprave. a sto dalje znaci da za punovaznost takve izjave nije neophodno da je data pred notarom. koje je navrsilo se snaest (16) godina (cl. Ako se davalac izjave (stranka) odluci dati ovakvu izjavu pred notarom. Organi. PZ CG. Dakle. kako to odreduje clan 102. Ona se moze dati za zivota djeteta i prije rodenja djeteta. Medutim. pred organom starateljstva. a to priznan je ce proizvesti pravno dejstvo ako se dijete rodi zivo. Ovakva izjava proizvodi znacajne pravne posljedice medu zainteresovanim stranama (pravo pozivanja na nasljedivanj e. ocinstvo se moze utvrditi samo odlukom suda. ili pred organom starateljstva. izdrzavanje i sl).Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima jedna izjava. odreduje clan 101. Ona moze uslijediti na sljedeci n acin: a) samostalnom izjavom pred maticarom. ili sudom . potrebno je znati kad se moze dat i ovakva izjava. PZ CG). dostaviti mat icaru. a na zahtjev lica koja za to imaju pravni interes. ovjereni zapisnik. Pored naznacenog. PZ. pred sudom. pred drugim organom ovlastenim za sastavljanje javnih isprava. Ovdje je bitno napomenuti ko moze dati ovakvu izjavu pred notarom. Materinstvo i ocinstvo djeteta moze priznati lice sposobno za rasudivanje. izjava o priznanju ocinstva ili materinstva moze se dati pred raznim lici ma (organima). pa tako i pred notarom. a sto notari svak ako jesu. bez odlaganja.

ili je starije od 16 godina. onda lice koje je priznalo dijete. je i njegova saglasnost. a koji ocinstva. potrebna saglasnosti se daju na nacin propisan u clanu 101. Postavlja se pitanje: da li je jednom datu ovakvu izjavu moguce kasnije opozvati ? Izjave o priznanju ocinstva i izjave majke i djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinst va ne mogu se opozvati. a trajno je nesposobno za rasudivanje. a dijete je ml ade od 16 godina. to moze utvrditi tuzbom kod nadleznog suda. ili je nepoznatog boravista. Ako majka djeteta nije ziva. te vazi i za priznanje ne izjasne i upisuje se u maticnu knjigu rodenih samo ako se sa priznanjem s a ako se radi o priznanju djeteta starijeg od 16 godina. Ako se ta lica ne saglase sa priznanjem ocinstva ili se o tome u roku od 30 dana po prijemu obavjestenja o priznanju. uz odobrenje organa starateljstva. Zbog toga je potrebno da notar upozori stranku da je prizna nje . ili je potpuno lisena poslovne sposobnosti. sagl asnost na priznanje ocinstva daje staralac djeteta.pravno dejstvo aglasi majka djeteta. PZ CG.

sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. UZZ BR. Dana 14. pristupilo je sljedece lice: --------------------------------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. g. PZ CG). drzavl janin Crne Gore. (slovima:dvadeseti decembar hiljadu devet stotina sezdesete godine). stav 1.05.00 (j edanaest) casova. tj. ozenjen.1. Ovaj p ostupak bi se mogao voditi na sljedeci nacin: 1.(u dal jem tekstu: Davalac izjave). 3. 1 1 Primjer:Izjavaopriznanjuocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. Stranke mogu samo tuzbom kod suda traziti poni stenje takve izjave zbog mana volje. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o prizn anju ocinstva. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ocinstva ili saglasnost majke i djeteta na priznanje ocinstva.2006. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu licne karte. od dana 15.1. Deseta br. g.1960. odnosno da je za priznanje potreban pristanak majke i djeteta ako je starije od 16 godin a.g. Obala br. u 11. ul. objasnio joj pravne domet e i posljedice.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).. o cinjenici da je izjava o priznanju ocinstva neopoziva. stra nka je dala . roden 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto se ovaj notar uvjerio u pravu volju stranke.15/2009. ul. broj 05XYC. nasljedivanje itd.1.). jer su ovdje bitne pouke i upozorenja prema strankama.2009. kada je to potreb no. sa rokom vazenja trajno. roditeljsko staranje. Neophodno je upozoriti stranke na posljedice koje izaziva ovakva jedna izjava na podrucju porodicnopravnih i nasljednopravnih odnosna (obaveza izdrzavanja. 2. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. izdate od mUP-a Crne Gore. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. JmBG 2012966000000.12.. Obala br. pema vlastitoj izjavi. NEOPOZIVO (clan 108. preda mnom. po zanimanju gradevinski tehnicar.1.10. Neophodno je upoznati stranke sta je sve potrebno za ovakvo jedno priznanje.. u Podgorici. Sam postupak uzimanja izjave o priznanju materinstva ili ocinstva trebalo bi se voditi na odredeni nacin. Nuzno je upoznati zainteresovane strane da se radi o pravnoj relevantnosti ov akve izjave volje.

---------------- .cijejeimeLiliicijejerodenjeupisanouMati cnomkancelarijiOpstinePodgorica. hiljadudevetstotina osamdesetosmegodine).rodenog25 02 1988 (slovima:dvadesetpetogfebruara. podbrojem96 (slovima:devedeset sest) za 1988 godinu (slovima:hiljadu devet stotina osamdeset osmu godinu).sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVUOPRIZNANJU OCINSTVA--------------------------------------Priznajemda sam otacdjeteta.

Davaocu izjave. predvideno da je za upis priznanja ocinstva . neophodan pristanak majke djeteta i djeteta. a kako slijedi:____________. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. kako slijedi. dana 14. obaveze izdrzavan ja i prava na nasljedivanje.10.00 (jedanaest) casova. Prva br. ul. gospodi XY iz Podgorice. pecat i stambilj notara) 1 2 Saglasnost majkesa izjavomopriznanjuocinstva Osnov davanja ovakve saglasnosti je odredba clana 105. u 11.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Dinic Darko (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. kojeg slobodnom volj om odobrava i u prisustvu notara. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).----------------------------------------------------------------------------------------------------------maticaru Opstine Podgorica.1. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. -------------------------------------------------------------------------------------------Ovjereni otpravak je izdat: -------------------------------------------------------------------------------------. -------------------------------Upozoren sam da je ovo priznanje neopozivo.---------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. g. odnosno pravno dejstvo ovog prizn anja. Ona je potr ebna iz razloga sto je prema toj odredbi.--------------------------------------------------Djetetu LY.. koji ce izvrsiti upis u maticnu knjigu rodenih. nakon cega je zapis po tpisao i ovaj notar. PZ-a. U Podgorici. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno.2009.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Notar me poducioiupozorioda je za punovaznost. stav 1.Notar me upozo rio i upoznao sa posljedicama ovog priznanja koje se tice porodicnih odnosa. koja izjavljuje da je tako postupljeno.---------------------. ---------------------------------------------------------------------------------------------------majci djeteta. svojerucno potpisuje. da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. u formi javne isprave.

ili sudom. pod uslovom da joj nije oduzeta poslovna sposobnost. a trajno je nesposo bno za rasudivanje. ili org anom starateljstva. Ako majka djeteta nije ziva. Ova saglasnost se moze dati pred maticarom. Zakon takode odreduje ko je sve sposoban dati ovakvu saglasnost. sa odobrenjem organa starateljstva.. daje sta . ili je starije od 16 godina. Saglasnost za p riznanje moze dati majka.u maticnu knjigu rodenih potrebna saglasnost majke. ili je potpuno lisena poslovne s posobnosti. saglasnost na priznanje ocinstva. ili notarom na nacin kako se daje i izjava o priznanju ocinstva. odnosno ona je uslov za punovaznost izjave o priznanju ocinstva. ili je nepoznatog boravista. a dijete je mlade od 16 godina.

15/2009. Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke.. preda mnom.1988. iz Podgorice. koje sam ja rodila dana 25.02.g. ul. g. P R I m J E R Izjava o saglasnosti na priznanje ocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. UZZ BR.12. izd ate od mUP-a Crne Gore. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Obala br. broj 05XYC. po zanimanju trgovac. -----------------------U notarskom aktu notara m.1. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. 1. dana 20. ul. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla.1965. od dana 15. objasnio joj pravne domete i pos ljedice.1.2009 g. drzavljanka Crne Gore .05. sa prebivalistem i adresom u Kotoru . sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o sagl asnosti na priznanjeocinstva. u Podgorici. priznao je ocinstvo djeteta Lili.. ukoliko iz prirode odnosa ne proizilazi nesto drugo.10. .00 (j edanaest) casova. drzavljanka sam Crne Gore.1968. Dana 14. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ralac djeteta. udata. gospodin Daric Darko. (slovima:dvad eseti decembar hiljadu devet stotina sezdeset osme godine). u Dubrovniku. stranka je dala sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVAOSAGLASNOSTINA PRIZNANJE OCINSTVA Ja sam rodena u Dubrovniku-Republika Hrvatska.1. od oca marka i majke mare. sa rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:davalac izjave). pristupilo je sljedece lice: ----------------------------------------------------------Gospoda Ribic (marko) Ana.J iz Podgorice. Bos kovic. Nastanjena sam u Kotoru. (slovima:dvadeseti decembar hil jadu devet stotina sezdeset pete godine).--Kaomajkadjeteta.12. Deseta br. pema vlastitoj izjavi. Obala br.1. rodena 20. JmBG 2012968000000. broj UZZ-03/09. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. g.. rod. izjavljujemsvojpristanaknadatopriznanjeocinstva ------------------Notar me je upoznao i upozorio na posljedice koje priznanje ocinstva ima na poro dicne odnose. Odredbe o priznanju ocinstva vrijede i za priznanje materinstva. ul. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).. godine. Deseta br.2006.. u 11.

-------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno. -------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. kao i maticnoj kancelarij i u Podgorici. a kako slijedi:____________. djetetu. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. gdje je rodenje djeteta upisano. ---Ovjereni otpravak je izdat meni. kao i na to da je ova izjava neopo ziva. koja izjavljuje da je razumjela sadrzinu ovog pravnog po sla i da je u . ocu djeteta. -------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi.obaveze izdrzavanja i pravo na nasljedivanje.

dana 14. prihodi od te imovine. takvom imovinom bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno. ugovorom o upravljanju i raspolaga nju zajednickom imovinom. u 11. pecat i stambilj notara) 2. u prisustvu notara svojerucno potpisuje.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima cijelosti saglasna sa ovim zapisom.g. onda svako od njih moze s njom samostalno raspolagati i upravljati i nije potrebna saglasnost drugog bracnog druga. takvom imovinom svaki bracni drug samostalno upravlja i raspolaze.2009. npr. tako da svojim dijelom u . s tim da se mogu i drugacije dogovoriti. osim ako se nisu drugacije dogovorili. prihodi od posebne imovine koji su ostvareni radom bracnih drugova . nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Ribic Ana (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. osim ako je jedan bracni drug ulagao u ove igre posebnu imovinu. poklonom ili drugim oblicim a besteretnog sticanja. Status imovine koju i maju bracni drugovi.00 (jedanaest) casova. kao i imovina koju je stekao u toku braka nasljedem. Imovina bracnih drugova Imovina bracnih drugova243 moze biti posebna i zajednicka. veoma je bitan kod raspolaganja takvom imovinom. Ako bracni drugovi imaju posebnu imovinu. kojeg slobodnom voljom odobrava i. 2 1 Posebna imovina Posebnu imovinu sacinjava imovina koju je bracni drug stekao prije sklapanja bra ka. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). 2 2 Zajednickaimovina Zajednicku imovinu bracnih drugova244 sacinjava imovina: koju su bracni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. --------------------U Podgorici.10. imovina stecena od igara na srecu tokom trajanja braka. Status zajednicke imovine je takav da se radi o zajednickoj svojini kod koje udj eli zajednicara nisu unaprijed odredeni. a narocito prav nim poslovima koji za predmet imaju prenos ili sticanje stvarnih prava na nepokretno stima. ali su odredivi. Zbog toga. kako slij edi.

do 290. PZ CG.nepodijeljenoj zajednickoj imovini ne moze jedan bracni drug samostalno raspolag ati. . PZ CG. 243 Clan 285. 244 Clan 288.

smatrace se kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. Medutim. ako je savjesno i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastar na ime svih zajednicara. takvi poslovi mogu izazvati stetne posljedice. to notari moraju kod pravnih poslova vezanih za nepokretnosti poducavati i upozoravati stranke u vezi sa naznacenim i takva upoz orenja unijeti u ispravu. Ako je u katastar.153. kao vlasnik na zajednickoj imovini. Zajednicka svojina regulisana je Zakonom o svo jinskopravnim odnosima (cl. tu je veoma vazno izjasnjenje lica koje je upisano u katastar (npr. tu je uvijek potrebna saglas nost drugog bracnog druga. na osnovu pravnog posla koji nije zakljucen sa svim zajednicarima.-160. 2 3 Primjeripodukaiupozorenjauvezistatusaimovinebracnih drugova P R I m J E R 1 . bracni drug ovi mogu zajednickom imovinom raspolagati zajednicki i sporazumno. prodavca. kao i utvrdenje drugih cinjenica u vezi sa statusom imovine. u cilju utvrdivanja savjesnosti kupca ili drugog sticaoca stvarnog prava na nepokr etnosti. prilikom pribavljanja nepokretnosti. jer ako se povrijede pravila o raspolaganju nepodijeljenom zajednickom imovinom koja su imperativnog karaktera. bracni drugovi. sa neopredijeljenim dijelovima kao njihova zajednicka imovina. steci pravo svojine na nepokretnosti. a tada se smatra da su na taj nacin izvrsili diobu zajednicke imovine. nisu ugovor ili da samo jedan od njih to vrsi245. trece lice moze izuzetno.). Imovina bracnih drugova niti ga moze opteretiti pravnim poslom medu zivima. npr. osim ako. ukoliko do upisa nije do slo na osnovu ugovora izmedu njih. jer se radi o imperativnim odredbama.). Pravilo je da se zajednickom svojinom moze raspolagati i opterecivati samo uz saglasnost svih zajednicara. ugovora o podjeli zajednicke imovine ili bra cnog ugovora247. hi potekarnog duznika itd.2. Kako je obicaj i praksa da se u katastar upisuje samo jedan bracni d rug na nepodijeljenoj zajednickoj imovini. Naime. Od tog pravila postoji izuze tak kada trece lice moze pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima st eci svojinu na nepokretnosti ako je bilo savjesno i ako na nepokretnosti pravo svoji ne nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara246. putem pisanog ugovora o upravljanju ili raspolaganju zajednickom imovinom. mogu se u katastar upisati kao suvlasnici na opredijeljenim dijelovima. odnosno n istavost. Prava bracnih drugova na zajednicku nepodijeljenu imovinu upisuju se u katastar nepokretnosti na ime oba bracna druga. upisan samo jedan bracni drug. Medutim. a u odredenim slucajevima odbiti sacinjavanje notarskog akta.

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. do 292. 246 Clan 157. te da bi. Porodicnog zakona CG. . ako se radi o takvoj imovini. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Porodicnog zakona CG. 247 Vidi clan 289. koji je uspostavio n acelo pouzdanosti u tacnost podataka iz javnog registra o nepokretnostima i pravima na nepokretnos tima. ako nije dru kcije ugovoreno. i da niko ne moze trpjeti stetne posljedice u prometu nepokretnosti u kojima se ti podaci kor iste.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. stav 2. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog 245 Clan 290. Smatramo da je ova odredba odst upanje od odredbe clana 10.

kao takvi. prilaze uz ovu ispravu nakon sto je procitano strankama.) i da je ista u cijelosti saglasna sa opterecenjem (raspolaganjem) predmetne nepokretn osti. Nakon toga. ako nije dru kcije ugovoreno. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava).. -----------------P R I m J E R 2 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona.01. broj____. S tim u vezi.. Opstine Cetinje. te se u ovjereno m prepisu koji je sacinio ovaj notar. u orig inalu. hipotekarni duznik (ili prodavac. b roj O-1/2005.2005. S tim u vezi. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. prilazu se uz ovu ispravu nakon sto su procitani stran kama. iz Podgorice. S tim u vezi. od ____notara XY. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca. br. te Izvod iz maticne knjige vjencanih. jer je istu naslijedio. notaru se prezentuje u otpravku Saglasnost bracnog druga u formi notarskog zapisa. ------P R I m J E R 3 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. od ____.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava).___/09. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnuivanbracnu imovinu248 -----------------------------------------------------------------P R I m J E R 4 . a iz istog je ovaj notar ustanovio da je hipotekarni duznik naslijedio predmetnu nepokretnost. a ovi dokumenti. te da bi. te da bi.g. Rjesenje se prezentuje u originalu. od 15. ako nije dru kcije ugovoreno. Iz istih je notar ustanovio ustanovio da je AA bracni drug hipotekarnog duznika (prodavca i dr. ako se radi o takvoj imovini. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost spa dauzajednicku bracnu imovinu sa bracnim drugom XX. UZ. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost b racnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava). hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednicku bracnu imovinu.

). gospoda XY. S tim u vezi. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava). ---------------------------------------------------------------------248 Vidi clan 306 PZ CG. izricito potvrduje. ako nije dru kcije ugovoreno. prisutni bracni drug hipotekarnog duzn ika (prodavca itd. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca. hipotekarni duznik (ili prodavac. te da bi. a sto pri sastavljanju ovog notarskog akta. ako se radi o takvoj imovini.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili Zakona. jer je istu pribavio prije zakljucenja braka kao posebnu imovinu. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnu imovinu. .

tacka 1 Zakona o notarima CG). a bracni drugovi koji nisu za 249 Clan 301 do 303 PZ CG.). moze se izmijeniti bracnim ugovorom (cl. ugovorom o regulisanju imovinskih odnosa clanova porodicne zajednice (cl. ili buducih bracnih drugova (prije sklapanja braka) na postojec oj ili buducoj imovini250. 3. Primjer formulacije u uvodnom dijelu isprave gdje se upisuju podaci o ugovornim stranama i bracnim drugovima: Zajedno sa prodavcem. 314.----------------------------------Zakonski rezim zajednicke bracne imovine i rezim upravljanja i raspolaganja isto m. 301. 293. Revija za pravo i ekon . a ne predbracni ugovor . dok drugi imovinski sporazumi bracnih drugova za predmet imaju samo uredenje upravljanja i raspolaganja zajednickom imovinom (ugovor o podjeli zajed nicke imovine bracnih drugova i dr. koji ima samo dva modaliteta. PZ). moze se dati u posebnom ugovoru o upravljanju i ra spolaganju zajednickom bracnom imovinom. 292. Bracni ugovor 3 1 Pojambracnogugovora Bracni ugovor249 je ugovor kojim se ureduju imovinski odnosi bracnih drugova (u toku trajanja braka). ili u samom ugov oru kojim se vrsi raspolaganje zajednickom imovinom bracnih drugova. Svi ovi ugovori moraju biti u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl.3. .PZ). Ostalih razlika nema. (u daljnjem tekstu: bracni drug prodavca) . Medutim. st 1. uvijek treba upotrebljavati termin bracni ugovor . Bracnim ugovorom bracni drugovi mijenjaju pravila zakonskog rezima zajednicke imovine i njime mogu urediti svoju cjelokupnu imovinu (zajednicku imovinu i pose bnu imovinu). s tim da je njegovo dejstvo odlozeno do sklapanja braka. Bracni ugovor Saglasnost bracnog druga za raspolaganje i opterecenje zajednickom imovinom mora se dati u formi propisanoj za ugovor. uslovljen a vremenom njegovog zakljucenja (buduci bracni drugovi ga zakljucuju prije sklapan ja braka. 250 Detaljnije o bracnom ugovoru vidi kod Ramajana Sunje. a bracni drugovi ga zakljucuju za vrijeme trajanja braka). 51. Zakon poznaje samo termin bracni ugovor . PZ). u posebnoj ispravi o saglasnosti. Zbog toga. ugovorom o upravljanju i raspolaganju zajedni ckom imovinom (cl. bracni ugovor moze sadrzavati i odredbu o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom. ugovorom o diobi zajednicke i movine bracnih drugova (cl. PZ). pristupio je i ucestvuje u sastavljanju ovog notarskog akta njegov bracni drug XY_____.

Pravni fakultet Mostar. 121 do 139. str. Mostar 2008. godine. . godina 9 broj 2.omiju.

Bracni ugovor ne moze imati nasljednopravna dejstva jer su Zakonom o nasljedivan ju zabranjeni ugovori o nasljedivanju. PZ CG. ZOO CG. U s uprotnom. 3 2 1 Usloviza punovaznost Kod svih ugovora. Ugovorne strane i njihova poslovna sposobnost. Na zajednicku imovinu i na bracni ugovor primjenjuju se odredbe stvarnog. poduciti i upozoriti ugovorne strane na njegove posljedice da se njime iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova. Ugovorne strane kod bracnog ugovo ra su: bracni drugovi. Forma bracnog ugovora. koji propisuje sta treba da sadrzi notarski zapis. potrebno je da bude sa cinjen u formi notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave256. ZOO CG. odnosno buduci bracni drugovi koji su poslovno sposobni. do 52. 251 Clan 60. Da bi bracni ugovor bio punovazan. 252 Clan 49. 306.3. 51. ugovorom o podjeli zajednicke imovine. da postoji valjan osnov254. PZ CG). PZ CG. pod uslovom da je vanbracna zajednica trajala duze vremena. st. porodi cnog i obligacionog prava. Zakona o no tarima CG. Odredbe o formi bracnog ugovora sadrzane su i u clanu 301. da su ugovorne strane poslovno sposobne252. ne moze se ugovoriti primjena strano g prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. U suprotnom. do 68. npr. . 3 2 Usloviza punovaznostisadrzajbracnogugovora Ovaj ugovor mora sadrzavati sve bitne elemente tog pravnog posla propisane mater ijalnim zakonima i elemente propisane za sadrzaj notarskog zapisa iz cl. pa tako i kod bracnog ugovora. Notar je duzan procitati ugovor. Zakona o notar ima CG). 305. Predmet bracnog ugovora moze biti regulisanje i vanbracne zajednicke imovine. sve odredbe koje se odnose na zajednicku imovinu b racnih drugova primjenjuju se i na imovinske odnose vanbracnih drugova. a to su: da je ugovor sklopljen u propisanoj formi251. da postoji sadrzaj ugovora255. takode. je r prema odredbi cl. moraju biti ispunjeni opsti usl ovi za njegovu punovaznost. 50. to bi proizvo dilo nistavost.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima kljucili bracni ugovor. bracni ugovor ne bi proizvodio pravna dejstva (vidi cl. mogu upravljanje i raspolaganje zajednickom imovinom ure diti posebnim ugovorom. stav 2. da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana253.

CG. cl. 2 CG. st 1. PZ CG. i cl. ZOO 301. Clan Clan Clan Vidi 19. ZOO do 45.253 254 255 256 CG. 46. 50a Zakona o notarima . 51. CG. 41. do 40. st. 1 i cl. ZOO do 48. t.

te da je izjava volje s tvarna. postavlja se pitanje: da li bracni d rugovi. Bracni ugovor Fizicko lice stice potpunu poslovnu sposobnost sa navrsenih 18 godina zivota (pu noljetstvom) ili sklapanjem braka prije punoljetstva uz odobrenje suda. zabrani zloupotrebe prava. mogu putem punomocnika sklopiti bracni ugovor? Smatramo da mogu. shodno pravilima o bligacionog prava. imovinskih ne smije nasljednop ugovaranje primjene stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova). O vaj ugovor ne smije biti protivan imperativnim normama. bracni ugovor nece proizvoditi pravne ucinke. neodreden ili neodrediv . 303. punomocje mora biti pos ebno (specijalno). Valjan pravni osnov. svrha ) bracnog ugovora je uredenje odnosa bracnih. dopusten. Dakle. postivanju jav . kao i nacelima obligacionog prava: savjesnosti. taj ugovor je apsolutno nistav260. nedopusten. pr ema odredbi cl. ugovor je nistav (npr. tj. da nisu date u zabludi i usljed prevare. odnosno buducih bracnih drugova i on mora biti dopusten. U svakom slucaju.3. odnosno da nije simulirana259. odreden ili odrediv. Saglasna volja ugovornih strana. Predmet obavezivanja u bracnom ugovoru treba biti moguc. porodicno-pravne. treba procjenjivati prema odredbama zakona koji ure duju obligacione. Ukoliko je predmet obaveze nemoguc. da je predmet bracnog ugovora odredivanje nasljednika). U slucaju da je osn ov nedopusten ili da on ne postoji. Porodicni zakon CG ne navodi sta moze biti predmet bracnog ugovora. U suprotnom. Za punovaznost izjava volje. Nadalje. nasljedno-pravne i svojinsko-pravne odnose. 302. bracni ugovor u njegovo ime moze sklopiti njegov starate lj. odnosno buduci bracni drugovi. PZ CG zabranu ugovaranja primjene prava druge drzave (stranog prava ). Da li je taj predmet valjan. tj. potrebno je da su one date bez prinude (slobodno) i da ne postoje druge mane volje. osim sto pro pisuje u cl. s tim da punomocje mora biti u formi ugovora258 i po sadrzaju mora odgovarati elementima bracnog ugovora. postenju. Predmet (sadrzaj) bracnog ugovora je uredenje imovinsko-pravnih odnosa supruz nika. Osnov (cilj. ugovaranje iskljucenja obaveze izdrzavanja malodobne djece. a sa navrsenih 16 godina257. biti suprotan prinudnim propisima ili moralu drustva (npr. U slucaju da je nekom od bracnih drugova potpuno oduzeta poslovna sposobnost. ravnopravnosti. Sadrz aj ugovora ne smije biti u suprotnosti sa prinudnim propisima i moralom drustva. kod bracnog ugovora posebno je izrazeno ogranicenje slobode ugovaranja. ugovaranje ravnih dejstava. uz odobrenje organa starateljstva. PZ CG.

nog poretka. 1. 13. Clan 86. 1. Bracni ugovor bi bio protivan prinudnim propisima. i cl. PZ 257 258 259 260 Cl. ZOO CG. PZ CG to zabranjuje). u sljedecim slucaj evima: kada bi se ugovorila primjena stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. Zakona o notarima CG. . tac. PZ CG. 13. 303. naprimjer. do 59. 53. dobrih obicaja. 24. Vidi odredbe cl. po pitanju poslovne sposobnosti supruznika (cl. st. morala itd. ZOO CG i clan 51. Clan 101 ZOO CG.

Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4 na dvosobnom stanu . a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4. KO Grad. PZ CG). Zakona o svojinskopravnim odnosima CG). 301. PZ CG).. PZ CG). st. PZ CG) i pravne prirode ovog ugovora proizilazi da bracni ugovor moze sadrz avati razlicite odredbe.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima CG). imovina bra cnih drugova dijeli se na jednake dijelove (cl. 6.. 3 2 2 Sadrzaj Kako smo naprijed istakli. ako bi sadrzavao odredbe privatne i intimne prirode. ako bi se povrijedila zakonom propisana prava i obaveze roditelja (bracnih drugova ) prema djeci. dok ostala njihova zajednicka imovina podlijeze z akonskom rezimu zajednicke imovine ). Porodicni zakon nije odredio bitne elemente (sadrzaj) bracnog ugovora. upisanom u listu nepokretnosti br. tako da odrede dijelove u citavoj imov ini (npr.5. na cjelokupnoj njihovoj bracnoj imovini).. Moguce je ugovoriti da jedan bracni drug isplati drugom novcanu vrijednost njegovog dijela. a bracni drug CD ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu upisanom u listu ne pokretnosti br. ako bi se unijela odredba o traj nom odricanju prava na diobu zajednicke bracne imovine (vidi cl. upisanom u listu nepokretnosti br .3. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4 na istoj nepokretnosti. ali iz opste defini cije (cl. predmet bracnog ugovora je regulisanje imovinsko-prav nih odnosa bracnih. Ako ne dode do sporazuma o tome. ako bi se u nijele odredbe koje imaju karakter zelenaskog ugovora. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4.5.ili da se sporazumiju da svakom bracnom drugu pripadnu pojedine stvari ili prava iz zajednicke imovine (npr. ili da odrede dijelove na jednom dijelu imovine (npr. Bracni drug AB ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu. KO Grad ). odnosno buducih bracnih drugova. Odredbe o promjeni statusa stvari i prava iz posebne imovine bracnih drugova u z ajednicku . Odredbe kojima se vrsi drugacije regulisanje imovinskih odnosa u odnosu na zakon ski imovinski rezim (iskljucuje se zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova) u vidu ugovaranja drukcijih (nejednakih) dijelova u zajednickoj bracnoj imovini izmedu bracnih drugova (clan 293. u skladu sa zakonom. Naprijed naznacene odredbe bile bi nistave. ako bi se iskljucile ili na drugi nacin povrijedile obaveze izdrz avanja djece i obaveze medusobnog izdrzavanja supruznika u skladu sa zakonom (clan 253. 294. a sto je predmet daljeg razmatranja. do 284. a sto moze dov esti do nistavosti ugovora u cijelosti.158. KO Gra d.

P R I m J E R I Ugovaranje da se novcana sredstva koje ce bracni drugovi ostvariti kao zajednick u bracnu imovinu (plata i sl. Ugovaranje da prihod od izdavanja u zakup posebne imovine postane zajednicka bracna imovina.bracnu imovinu i obrnuto.). . u jednom dijelu trose za tekuce potrebe bracne zaj ednice. a u ostalom dijelu da budu posebna imovina (tzv. Ugovaranje da se prihodi od igara na srecu smatraju posebnom imovinom. rezim odvojenosti imovine ).

PZ CG). Odredbe o upravljanju i raspolaganju zajednickom bracnom imovinom Prema odredbama PZ CG. a sto su i br acni drugovi u slucaju bracne imovine.. Ugovaranje nacina upotrebe posebne imovne. nasljedivanjem). podjela zajednicke bracne imovine moze b iti predmet posebne odredbe u bracnom ugovoru. vrijeme diobe. . Sporazum o diobi zajednicke br acne imovine. Odredbe stvarnog prava koje tretiraju zajednicku svojinu i odredbe Porodicn og zakona koje tretiraju zajednicku imovinu. Dioba zajednicke imovine bracnih drugova moze se trazi ti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka262. mogu povjeriti upravljanje i raspolaganje jednom od njih. kao sto je u n arednom dijelu opisano. upravljanje i raspolaganje zajednickom bracnom imovinom. a druge da posjeduje i koristi drugi bracni drug. koji moze biti sastavni dio bracnog ugovora ili biti samostalan ugovor. smatra zajednickom bracnom imovinom. a isto tako. ili da sve stvari koristi i posjeduje samo jedan bracni drug. mogu unijeti odredbu o davanju u zakup odredenih stvari iz zajednicke bracne imo vine. zajednicka bracna imovina je definisana kao zajednicka sv ojina i njome bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno (cl. Kako zajednicka imovina bracnih drugo va ima karakter zajednicke svojine. moze sadrzavati nacin diobe. Bracni ugovor Ugovaranje da se imovina koju je jedan bracni drug stekao kao posebnu imovinu (n pr. pod prijetnjom nistavosti. Zajednicka imovina bracnih drugova moze se podijeliti posebnim ugovorom o podjel i zajednicke bracne imovine. 291. troskove diobe i sl. te se. omogucuju zajednicarima. koja bi se podijelila na j ednake ili razlicite suvlasnicke dijelove. Odredbe o podjeli zajednicke bracne imovine. Odredbe o investicijama u toku trajanja bracne zajednice. ne mogu odreci tog prava261. P R I m J E R I mogu odrediti da neke stvari iz zajednicke bracne imovine posjeduje i koristi je dan bracni drug.3. da se bracnim ugovorom sporazumiju na koji ce nacin vrsiti koristenje. bracni drugovi imaju pravo da u svako doba spor azumno utvrde svoje udjele u zajednickoj imovini.

ili da prilikom podjele. 261 Clan 158. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. a poje dine stvari i prava da udu u dio drugog bracnog druga.U pogledu nacina podjele. naprimjer. 262 Clan 295. prodaju zaje dnicke bracne imovine na javnoj prodaji i podjelu tako dobivenog novca. bracni drugovi mogu ugovoriti. . ili da se ugovori ustupanje udjela zajednicara drugom bracnom drugu i isplata novcane naknade za ustupljeni dio. pojedine stvari i prava udu u dio jednog bracnog druga. PZ CG.

Pravo zaloga bracnim ugovorom moze se zasnovati u korist nekog od bracnih drugova ili u korist trecih lica. i pravnim poslom. jer bi takva odred ba. odnosno ugovor bio apsolutno nistav. bracni drugovi se mogu bracnim ugovorom odreci diobe zajednicke imovine samo za odredeno vrijeme. Pravo sluzbenosti je pravo na tudoj stvari koje daje ovlastenje njegov om titularu da na odredeni nacin koristi tudu stvar ili da zahtijeva od vlasnika te stvari da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji koje bi inace vrsio na svojoj stvari. pravo sluzbenosti. izmedu ostalog. s obzirom da se radi o zajednickoj svojini. naturalno davanje u obliku davanja plodova. Predmet prava zaloga u bracnom ugovoru mogu biti stvari i prava koja cine posebnu imovinu bracnih drugova. te na cjelokupnoj zajednickoj imovini. Zakona o svojinsko pravnim odnosima. Bracni drugovi mogu u ugovor unijeti i klauzulu o medusobnim poklonima i vracanju poklona u slucaju razvoda ili ponistenja braka. bracni drugovi mogu bracnim ugovorom osnovati odredena stvarna i obligaciona prava (npr. Odredbe bracnog ugovora o uspostavljanju etazne svojine Etazna svojina je oblik prava svojine koji predstavlja svojina na stanu ili posl ovnoj prostoriji . 158. pravo prece kupovine kao obligaciono pravo itd. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava stvarnog ili realnog tereta Nosilac prava stvarnog ili realnog tereta ima ovlastenja na odredene periodicne cinidbe od svakodobnog vlasnika neke nepokretnosti. pravo stvarnog tereta.). Na pravo zaloga na nepokretnosti (hipoteka) primjenjuju se o dredbe zakona kojim su uredena stvarna prava. etazna svojina. Odredbe o osnivanju odredenih stvarnih i obligacionih prava U zavisnosti od vrste i pravne prirode stvari i prava koje cine zajednicku imovi nu bracnih drugova. Bracnim ugovorom se moze zasnovati sluzbenost na posebnoj imovini jednog bracnog druga u korist drugog bracnog druga. pravo zaloga. shodno odredbama cl. a regulisane su Zakonom o svojinsko-pravnim odnosi ma. Sl uzbenosti se dijele na stvarne i licne. Cinidbe mogu biti: novcano davanje u obliku rente. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava zaloga Pravo zaloga je sredstvo obezbjedenja nekog potrazivanja i ono se moze zasnovati na stvarima i pravima. st. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju sluzbenosti Pravo sluzbenosti se moze zasnovati. pa tako i bracnim ugovorom. Bracni drugovi se mogu sporazumjeti i oko troskova diobe zajednicke imovine. 3. ali i suvlas nicki dio nastao diobom zajednicke bracne imovine. pruzanje njege odred enoj osobi i sl.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima U pogledu vremena diobe. ali ne i trajno.

Bracnim ugovorom se moze zasnovati etazna svojina jednog bracnog druga na stanu koji cini posebnu imovinu drugog bracnog d ruga.ili drugom posebnom dijelu zgrade. sprat kuce). . u bracnom ugovoru moze se zasnovati etazna svojina na jednom dijelu nepokretnosti koja je zajednicka br acna imovina i to uz pomoc prethodnog etaziranja (npr. kod odredbi o podjeli zajednicke bracne imovine. takode.

Ako vlasnik s tvari ne ponudi njenu prodaju prvo imaocu prava prece kupovine nego je proda trecem li cu. naprimjer. Ono je pravo obligacionog karaktera. bracni drugovi mogu ugovoriti u bracnom ugo voru. tako. u iznosu od 20. Takode. Ovo pravo se definise kao pravo odredenog lica (nosioca tog prava) da zahtijeva od vlasnik a stvari koji namjerava da je proda. odredba tog ugovora bi bila nistava ako bi se jedan od bracnih drugova o drekao prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka u zamjenu za odredenu imovinu. imalac tog prava ima pravo da tuzbom pred sudom zahtijeva da se stvar njemu ustu pi pod istim uslovima. ali bez zadiranja u ono sto je zakonskim imperativnim normama odredeno u pogledu izdrzavanja bracnih drugova i djece. u roku od 30 (tridese t) dana od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. Ovdje se radi o uspostavljan ju ugovornog prava prece kupovine.000. te izmedu roditelja i djece. takve odredbe bracnog ugovora bi bile apsolutno nistave. U suprotnom. u slucaju razvoda braka.00 (slovima: dvadesethiljada) EURA. da ponudu za njegovu prodaju prvo uputi drugom bracnom drugu. P R I m J E R I Odredba bracnog ugovora bi bila nistava u slucaju da se u tom ugovoru jedan od b racnih drugova odrekne prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka. ukoliko jedan od njih odluci prodati svoju posebnu imovinu ili suvlasnicki dio u nekoj stvari koji je nastao diobom zajednicke bracne imovine. te je regul isano odredbama ZOO. te obaveze su zakonskim imperativn im normama ustanovljene i ne mogu se mijenjati voljom stranaka.3. a sto Zakon o drzavnom premjeru i katastru predvida kao mogucnost. drugom bracnom drugu CB isplatiti jednokr atnu pomoc u vidu naknade u novcu. bracni drugovi bi mogli. s tim da . P R I m J E R Bracni drug AB se obavezuje da ce. a ne postoji zakonsko pr avo prece kupovine. s tim sto ono ima stvarnopravni znacaj samo ako se upise u katast ar. za slucaj razvoda braka. Bracni ugovor Odredbe bracnog ugovora o pravu prece kupovine Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. Medutim. 3 2 3 Nemogucnostugovaranjaizdrzavanjabracnihdrugovaidjece protivno zakonskimodredbama Porodicni zakon sadrzi imperativne odredbe u pogledu obaveze izdrzavanja izmedu bracnih drugova. Ako bi se bracni drugovi u bracnom ugovoru sporazumjeli da ce samo jedan od njih izdrzavati dijete ili djecu. da prvo njemu stvar ponudi na prodaju. bracnim ugovorom ugov oriti medusobnu finansijsku i drugu imovinsku pomoc za sebe i za djecu koju su duzni izdrzavati. odredba ugovora bi bila nistava.

se ovim ne dira u pravo tog bracnog druga na izdrzavanje u skladu sa zakonom .-------------- .

_______broj______. treca lica mogu saznati za postojanje ugovora koji se odnose na ne pokretnosti. Obala br.-----------------------------------------------------------------------------------263 . a ne samo onih koji se odnose na nepokretnost i.10. kao i svaki ugovor.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima 3 3 Izmjenairaskidbracnogugovora Bracni drugovi.. 3 6 Primjer:Bracniugovorkojisklapaju buducibracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. mogu mijenjati ili raskidati ranije zaklju cen bracni ugovor na isti nacin kako je doslo do njegovog sklapanja. tako sto je propisano njihovo upisivanje u katastar nep okretnosti264. po zan imanju menadzer. sac inim notarski zapis bracnogugovora. nastanjen u Podgorici ul. tj. a koji izjavljuje da je: sin A. Gospodin AB. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa rokom vazenja do____. drzavljanin Crne Gore. roden dana_______. neozenjen. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. tokom trajanja braka. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Dana 14.2009 g. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. 3 4 Bracniugovoritrecalica(Publicitet) Porodicno zakonodavstvo Crne Gore ima odredbe o registraciji bracnih ugovora koj i se odnose na nepokretnosti.1. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. Obala br. mogu tuzbom pobijati bracni ugovor ako je zakljucen na njihovu stetu265. u Podgorici. te zbog toga. JmB_________. 3 5 Pobijanjebracnogugovora Bracni ugovor. moze se pobijati po pravilima obligacionog pr ava. UZZ BR. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. Smatramo da bi se odredenom intervencijom u Porodicnom zakonu moglo propisati uspostavljanje registra bracnih ugovora i obav ezu registracije svih bracnih ugovora. Zakon nije propisao obavezu i mogucnost registracije bracnih ugovora koji se ne odnose na nepokretnosti.15/2009.00 (j edanaest) casova. Medutim. preda mnom. broj_____.1. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa prebivalistem u Podgorici. ul. od dana _______. Povjerioci cije je potrazivanje dospjelo za isplatu. u 11. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave263.

301. 3. st. clan 51 Zakona o notarima CG. PZ CG. i clan 62. . ZOO CG. 264 Vidi cl.Clan 60. 265 Clan 287. do 292. stav 2. ZOO CG.

Gospodica CD. svakoodnas imaposebnu imovinu i to:-------------------a)AB ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br. oznacene i upisane u A listu kao parcela br. niti djece iz ranijih bracnih i vanbracni h veza. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucu je zakonski rezim zajednicke imovine. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanj e ovog pravnog posla. oznaka dijela 2. izdat od_____. po zanimanju frizerka. objasnio im pravne do mete i posljedice ovog pravnog posla. prizemlje. KO Gr ad. broj______.________. i dvoso ban stan na prvom spratu. neudata.-------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasa buduca zajednicka bracna imovina i nasa posebna imo vina266. ukupne povrsine od 120 m2. prvi sprat. rodena dana_____u Podgorici. tako da se sastoji od dva posebna (etazna ) dijel a i to: dvosoban stan u prizemlju. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisan kao vlasn . oznaka dijela 1.. Bracni ugovor 2. ukupne povrsine 120 m2. a takode nemamo zajednicke. nit i u vanbracnoj zajednici. kuciste i dvoriste . a u V listu je upisna stambena zgrada spratnosti P+1. od dana________. koji se. 1/2.3. zakljucujemo ovaj ugovor. Clan2 Na dan zakljucenja ovog ugovora. Po dgorica. 20. KO Grad.. sa prebivalistem u Podgorici.---------------------------------------------------------------------------------------mi cemo sklopiti brak za jadan mjesec. povrsine 500 m2. broj 20. Ranije nijedno od nas nije bilo u braku. prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitan strankama. JmB________.----------------------------Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. kao takav. ukupne povrsine od 240 m 2. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A i V lista. od____. sa rokom vazenja do________. izdatu od mUP-a Crne Gore. ___ broj ___. s tim da je zakljucenje braka uslov za punovaznost ovog pravnog posla.---U svrhu regulisanja nasih imovinsko-pravnih odnosa u braku koji cemo sklopiti.----------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka.-----Predmetna zgrada je etazirana. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. drzavljanka Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci B. nastanjena na adresi ul. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR----------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------Drzavljani smo Crne Gore.

dok u G listu nema upisanih tereta. dok je u G listu upisano pravo zakupa po Ugovoru o zakupu. u kor ist mS. Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. ___ broj___.____. 10/1Vinograd. 25. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A lista. izdat od_____.--------------------------------------------------------------------b)CD ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br. oznacena i upisana u A listu kao parcela br. broj 25. br. na period od deset godina i uz mjesecnu zakupninu od 1. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. kao takav. KO masline. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisana kao vlasnik sa 1/1 CD. koji se. . Ov. 266 Alternativa: samo nasa buduca zajednicka bracna imovina . od____. povrsine 5000 m2.ik sa 1/1 AB.00 EUR (slovima:hilja du EUR). od ____.000. KO mas line.

na osnovuoveisprav e. a gospodica CD postane suvlasnik sa 2/3 dijela. povrsine 500 m2. postaju zajednicka bracna imovina. blize opisano u tacki 2.a ovog ugovora. a ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------------------------------d)Da gospodica CD postane etazni vlasnik sa 1/1 na nepokretnosti-dvosoban stan n a prvom spratu stambene zgrade. uzpredocavanjedokazaozakljucenjubrakasanjim. prvi sprat. dvosoban stan u prizemlju stambene zgrade. ugovaramo sljedece: ---------------------------------a) Da gospodica CD naznacenu posebnu imovinu iz clana 2. 20. ukupne povrsine od 120 m2. ovog ugovora ugovara ci snose na jednake dijelove267. iz Lis ta nepokretnosti br. KO Grad.anarocitouslucajurazvodabraka.upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokr etnosti na naprijed naznacenoj nepokretnosti. iz Lista nepokretnosti br. ------------------------------------------------------------------Clan3 Uslucaju da se nasa imovinska zajednica okonca drukcije nego smrcu jednogod nas dvoje.b ovog ugovora . ovog clana.--------------------------------------------------------------------------------------------f) Da sva nasa buduca zajednicka bracna imovina.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nakon poduka i upozorenja notara.b ovog ugovora. izgradene na parceli br. prizemlje. kao p osebna imovina CD. oznaka dijela 1. kuciste i dvoriste. oznaka dijela 2. ABjevecsada saglasandaseCD. b)Da prihodi od izdavanja u zakup nepokretnosti iz clana 2. s tim da se zakupnina placa na de ponentni racun buducih bracnih partnera-ugovornih strana. ponudi ti na javnoj prodaji i tako dobiveni novac podijeliti na jednake dijelove nakon odbitk a troskova prodaje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) . osim one iz clana 3. b zadrzava kao posebnu imo vinu. ukupne povrsin e 120 m2. bude u razlicitim suvlasnickim dijelovima i to: da gospodin AB postane suvlasnik sa 1/3. kako je to opisano u clanu 2. -----------------------------------e)Da troskove redovnog odrzavanja nepokretnosti iz clana 2. 1/2. stranke izjavljuju da ne zahtijevaju neposreda n uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti. 20. kao posebnu imovinu. KO Grad.1/2. kuciste i dvoriste. -----------------------------------------------------------------g) Da cemo svu nasu buducu zajednicku bracnu imovinu iz tacke f. izgradene na parceli br. povrsi ne 500 m2.------------------------------------------------------c) Da gospodin AB zadrzava.

koje se ima upisati na odgovarajucem mjestu u Listu nepokretnosti u koji je upis ana ta nepokretnost. b ovog ugovora.00 EURA (slovima: petstotina EURA) i to svakog prvog do pe tog u mjesecu za tekuci mjesec. plac ati mjesecno iznos od 500. . 2. oznacenu imovinu zadrzava kao posebnu imovinu. b. postane etazna svojina sa 1/1 gospodice CD. pocev od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. d i e: Svako od nas svoju.d. u cl. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. gospodin AB ima pravoprecek upovine. ovog ugovor a.od momenta pravosnaznosti presude o razvodu braka. uslucajurazvodabraka. a u vezi sa clanom 2. ---------------------267 Alternativa tackama a.Da u slucaju prodaje nepokretnosti. a sve to u periodu od pet godina. koja shodno clanu 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Da se buduci muz AB obavezuje da ce na ime finansijskepomoci svojoj buducoj supr uzi CD. c.

3. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj a269 iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu. uz dokaze d a duznik u ugovorenim rokovima ne izvrsava svoju naprijed naznacenu novcanu obavezu. Otpravak u svrhu izvrsenja270 ove isprave moze se izdati povjeriocu. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj aiz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja.za vrijemetrajanjaizdrzavanja. ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obave za roditelja na izdrzavanje djece. Notar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne poslj edice toga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravoroditeljanaizdrzavanjedjecepoduslovima odredenimZakonom272 ---------------------------------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. uz predocenje dokaza o i spunjenju uslova za njenu izvrsnost. ------------------------------------------j)Da u slucaju razvoda braka. ----------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. svakog prvog do petog u mje secu. Bracni ugovor Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravobracnihdrugovanaizdrzavanjepoduslo vimaodredenimZakonom268 -------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio strankeda odricanje od prava i duznosti na izdrzavanje nema pravnog ucinka zbog apsolutne nistavosti.00 EUR (tristotine EURA)mjesecno i to unaprijed. buduci muz ABseobavezujedacezasvakonase dijetekojeimapravo na izdrzavanje271. odnosn o uz predocenje dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. racunajuci od dana pravosnazno sti presude o razvodu. a na osnovu ovog nota rskog akta.naime finansijskepomociplacati 300. a na osnovu ovog notarsk og akta. Notar ga je upozorio da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice toga. -------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol .

stav 1. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG.idarno. 269 Clan 53. -----------------------------------------------------------------------------------------------268 Vidi clan 262. Ovdje se radi o ugovaranju imovinsko-pravnih odnosa izmedu bracnih drugova. 254. ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB. koji na to imaju pravo bez zadiranja u imperativne odredbe o izdrzavanju bracnog druga. PZ CG. u skladu sa Zakonom. 270 Clan 83. -----------------------------------------------------------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: ----------------------------------------------------- da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine. 272 Vidi cl. PZ CG. a izdrzavanje odreduje sud uz posredovanje organa starateljstva. --------------------da je uslov za punovaznost ovog ugovora zakljucenje braka ugovornih strana u skl adu sa Zakonom. . 271 Ovim se ne odreduje izdrzavanje vec se ugovora vremenski period pruzanja fin ansijske pomoci djeci.

da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1. ----------------------------------------------------------da se. dok stranke notaru ne dokazu da su medusobno zakljucile namjeravani brak. te je potom zapis potpisao i ovaj notar . na osnovu ovog ugovora. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbi ljezba i zabiljezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u ka tastar nepokretnosti. kako slijedi.--------------da ce notar. te roditelja i djece. a kada se steknu uslovi za to. u prisustvu notara svojerucno potpisuju. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. ---------------------------------------------------da notar nece izdavati otpravke i prepise ovog ugovora strankama. a kako slijedi:_______ ____. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. ------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------3. niti bilo kome . predvideni u ovom ugovoru. --------------- . ---------------------------Od ove isprave izdat ce se otpravci i prepisi kada stranke pridonesu dokaz o zak ljucenju braka i time dokazu punovaznost ovog ugovora:-----------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom katastru. --------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa svojine uslovljen punovaznoscu ovog ugovora. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. ------------------------------da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona kojim se regulisu obaveze izdrzavan ja izmedu bracnih drugova.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima da cinidbe iz ugovora ne vrse do ispunjenja uslova za njegovu punovaznost. kojeg slobodnom voljom odobravaju i. po sluzbenoj duznosti. Buduci muz AB (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------2. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. Buduci muz AB (1x) --------------------------------------------------------------------------------------------2.

dana 14.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1.2009. u 11.U Podgorici. pecat i stambilj) . g. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).10. AB (potpis) 2. CD (potpis) NOTAR (potpis.

-----------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. sac inim notarski zapis bracnogugovora. po zanimanju frizerka. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. (pedeset). od dana _______. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. a koji izjavljuje da je: sin A. drzavljanin Crne Gore. pred maticarom Opstine Cetinje. broj ___ ___. te je taj brak upisan u maticnoj knjizi vjencani h Opstine Cetinje. drzavljanka Crne Gore. pd rednim brojem 50. izdatu od mUP-a Crne Gore. rodena dana_____u Podgorici.3. rodenu . broj____ _. UZZ BR. -----------------2.1991.1. (hiljadu devet stotina deve desetu godinu). dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. JmB____ _____. i mldb.2009 g.15/2009. g.10. Obala br. izdatu od mUP-a Crne Gore. ________._______ broj______. sa prebivalistem u Podgorici. nastanjena na adresi ul. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog po sla. Bracni ugovor 3 7 Primjer:Bracniugovorkojisklapajubracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. sa rokom vazenja do________. (prvog septembra hiljadu devet stotina devedeset prve godine). Podgorica. JmB______ __. Gospoda CD. kcerku An u. roden dana_______u Podgorici.08. udata. sa prebivalistem u Podgorici. od dana ________. Prije toga nismo bili u braku niti u vanbracnoj zajednici. g. po zanimanju menadzer.g. nastanjen u Podgorici ul.1990.(prvog augusta hiljadu devet stotina devedes ete godine). u 11. -----------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to: mldb. objasnio im pravne do mete i posljedice. za 1990. preda mnom. rodenog 01. sina Jasmina..1.00 (je danaest) casova. Obala br. Gospodin AB. Dana 14. sa rokom vazenja do____. a koja izjavljuj e da je: kci B. ozenjen. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. ul.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).0 9. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucuje zakonski rezim za jednicke imovine. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -----------------------------------1. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------mi smo sklopili brak dana 01.

ima zakonski status zajednicke imovine. g.01. pa sva nasa imovina koju smo stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. kao i prihod iz te imovin e.1993. (prvog maja hiljadu devet stotina devedeset trece godine)------------------------Druge djece nemamo.anarocitousluca jurazvodabraka Do sada nismo sklopili bracni ugovor.05.--------------------------------------------------------------------------------------------Ovaj bracni ugovor sklapamo u svrhu uredenja nasih imovinsko-pravnih odnosa uslu cajuda senasaimovinskazajednicaokoncadrugacijenegosmrcujednogodnasdvoje. -------------------------------------------------------------------------------------- .

kuciste i dvoriste. dok u listu G nema upisanih . i Izvod iz maticne knjige rodenih. I sprat. reg oznake ______. u ul. izdat od m aticnog ureda Cetinje. sa svim potrebnim elektricnim aparatima273. sa 1/20 na zemljistu u A listu. pa taj prilog cini sastavni dio ove isprave. povrsine od 500 m2. od _____. U listu B .. od ____. ------------------Nasa postojeca zajednicka imovina sastoji se od pokretne i nepokretne imovine i osnivackihvlasnickih prava u firmi EXPORT d. ------------------------------------------------------------------------b) Namjestaj i pokucstvo u stanu u ul. izdat od maticnog u reda Opstine Cetinje..--------c) Pokucstvo i namjestaj u kuci u mjestu Rijeka Crnojevica. i kao suvlasnik. 10. komplet namjestaj za spavacu sobu.1a. ukupne povrsine od 59 m 2. za koje je notar danas izvr sio neposredni uvid u katastar nepokretnosti Podgorica i ustanovio sljedece stanje: ---------------------a) Dvosoban stan koji se nalazi u Podgorici. broj ____. pod brojem ____. a koji prilog je predocen i procitan strankama koje su se upoz nale sa sadrzajem i odobrile ga. godina proizvodnje ______. upisan je AB. koji cine komplet namj estaj za dnevnu sobu.. Titova br. ------------------------------------------------------Pokretnu imovinu cine: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Putnicki automobil. a nalazi se u stambenoj zgradi izgradenoj na parceli broj 5/1. 2 uz ovu ispravu.o. kompletna kuhinja. od ____. KO Grad. Titova bb. broj motora ______. broj sasije _______.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti. kuhinje i pomocnih prostorija. komplet namjestaj za djeciju sobu. trpezarijski namjestaj.-----------------------------------------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasapostojecaiocekivana zajednickaimovina. -----------------------------------------Clan2 Nasu nepokretnu imovinu cine sljedece nepokretnosti. Izvod iz maticne knjige rodenih. stan br. pojedinacno naveden u p rilogu br. sa 1/1. Podgorica.. Podgorica. broj ____. a navedeni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. Stranke su se odrekle njihovog citanja. a iz istih isprava ovaj notar je ustanov io da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene djece. marke ____. broj 105. koji se sastoji od dvije sobe. kao vlasni k stana. izdat od ma ticnog ureda Cetinje.o.

00 (slovima:dvadesethiljada EURA) -------------273 Alternativa za tacku b-: Pokretne stvari i namjestaj u stanu u ul. titova bb.opterecenja.00 EURA (slovima:tridesetpethiljada EURA) ---------------------------------------------------------------------------b) Parcela br. upisana u Listu ne pokretnosti. dok u listu G a upisanih opterecenja. ali koja nije upisana u katastar nepokretnosti. upisan je AB. U B listu kao vlasnik. sa 1/1. KO Janjici.000 . cini sastavni dio ove isprave. kuciste i dvoriste.-------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35. po gradevinskoj dozvoli Opstine ___. 201/1. 500. Prilog je od strane notar a predocen i procitan strankama koje su se upoznale sa sadrzajem i odobrile ga. Na toj parceli je izgradena prizemna kuca. br.000. povrsine od 500 m2. uz ovu ispravu. 1. a koje su pojedinacno navedene u prilogu broj 1.. broj___. nem . pa kao takav prilog br . -----------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 20. u Podgorici. od _____.

a sto je ovaj notar utvrdio uvidom u izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Po dgorici. nasa postojeca imovina se dijeli kako slijedi: -----------------------------a) da putnicki automobil (opisan u cl. Podgorica. odnosno za vrijeme faktickog prekida bracne z ajednice. b) ovog ugovora. Placanje se vrsi mjesecno o d 01.1. Bracni ugovor Clan3 U Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.uzpredocavanjedokazao razvodubrakasanjim. -------------------------------------------------Clan5 (1) Suprug AB se obavezuje supruzi CD. 2. 2.o. a) ovog ugovora. koji je notar procitao strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik.o. ----------------------------------------------------------------------------------------------c) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu br. ovog ugovor a. od dana____. uz ovu ispravu iz cl.000. predu u iskljucivu svojinu supruga AB. sa osnovnim k apitalom od 50. Podgorica blize opisan u cl. ABjevecsada saglasandaseCD.----------------------------------------------------------------------------------d) da se nepokretnost blize naznacena u clanu 2. ------------------------------------------------------------------f) da ulog od 100% u Drustvu Export d. u slucaju razvoda braka. -------------------------Clan4 U slucaju razvoda braka. b). prede u iskljucivu svojinu supruga AB . ostane upisana u katastr u na ime i u korist AB kao njegova iskljuciva svojina. (prvog) do 05.1.o. 1. predu u iskljucivu svojinu supruge CD. (petog) u mjesecu za tekuci mjesec.o. uz ovu ispravu iz cl. upisano je Drustvo za trgovinu Export d. tacka c). a).na osnovuoveisprave. a prvi put se placa od prvog . pocev od podnosenja tuzbe za razvod braka do pravosnaznosti presude o razvodu br aka. placati mjesecni iznos od 1.--------------b) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu 1. upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokretnosti na naprijed naznacenojnekretniniizclana2 a)------------------------------------------------------e) da nepokretnost blize opisana u cl. prenese u iskljuc ivu svojinu supruge CD. ciji je osnivac i vlasnik uloga sa 100% AB. ostane na imenu AB kao njegova iskljuciva svojina274. pod maticnim registarskim bro jem ___. obezbijediti fin ansijsku podrsku i to tako sto ce:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Za vrijeme trajanja razdvojenosti.3.00 EURA (jednuhiljadu EURA).3.000.00 EURA (pedesethiljada EURA).

.000.00 EURA (slovima : dvadesethiljada EURA). u iznosu od 20. isplat iti pausalnu sumu novca kao finansijsku podrsku. imovina se moze dijeliti i na suvlasnicke dijelove koji mogu biti razliciti. -----------------------------------------------------------------------------------------274 Napomena:Pored naprijed naznacene pojedinacne podjele po stvarima u iskljuci vu svojinu. -----------------------------Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih drugova na izdrzavanje pod uslovima odr edenim Zakonom.dana narednog mjeseca. na kuci 1 /3 supruga. racunajuci od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. npr. a 2/3 muz ili ta dva sistema kombinovano (na suvlasnicke dijelove neke stvari a neke pojedinacno svakome).------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) U roku 15 (petnaest) dana od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka.

............ .. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca.....................-------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost..00 (tristotine EURA) mjesecno i to svakog prvog do petog u mjesecu za tekuci mjesec................. ....................... muz AB se obavezuje da ce za svako nase dijete koje ima pravo na izdrzavanje......... muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazivanja.-----------------------------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa ... a na osnovu ovog notarskog akta. a na osnovu ovog notarskog akta....... a sve dok budu postojali zakon ski uslovi za izdrzavanje..... ovog ugovora.... Notar je stranke poducio i upozorio i na sljedece:------------------------------------------------------da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine... ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB.. U slucaju razvoda braka......... u skladu sa Zakonom.............. (2) Zbog placanja novcanih obaveza iz tacke 1. na ime finansijske pomoci. Ovim se ne dira u zakonsku obavezu i pravo roditelja na izdrzavanje djece pod uslovima odredenim Zakonom.................. Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol idarno.---------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost276. racunajuci od dana pravosnaznosti presude o razvodu... muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazi vanja.---------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke... a) i 1 b) clana 5...... placati ponaosob po 300....... N otar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga....... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 7......... -.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 8 ......(...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 6............. Notar ga je upozorio da se podvrgao prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga.. ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obaveza ro ditelja na izdrzavanje djece..214 Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih partnera na izdrzavanje pod uslovima od redenim Zakonom275....

roditelja i djece i drugih srodnika njihova duznost i pra va kad je to predvideno ovim zakonom. i dalje PZ CG. ---------------------------------------275 Vidi cl.----------------------------------------------------------------------------------------------da se na osnovu ovog ugovora moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u kata star nepokretnosti.-------------------------------------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. Zakona o notarima CG. Dakle. i clan 83. Prema Porodicnom zakonu odricanje od prava i du znosti izdrzavanja nema pravnog ucinka. 262. ne smije se nikada ugovoriti odricanje od prava na izdrzava nje. 53. 276 Vidi odredbu cl. 1. radi se o imperativnoj normi PZ po kojoj je medusobno izd rzavanje bracnih i vanbracnih partnera. Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima . st. ako bi to stranke insistirale odbiti ili obavezno unijeti poduku i upozorenje da to ne proizvodi p ravne ucinke.svojine uslovljen razvodom braka. Naime. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbiljezba i zabilj ezba stite i na posljedice kojima se time izlazu.

g. st. kako slijedi.2009. 51. u vezi sa st. dana 14.4. te je potom zapis potpisao i ovaj n otar.----------------------------------------------------------da ce notar. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona o obavezi izdrzavanja izmedu bracni h drugova. u skladu sa Zakonom. 3. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustvu notara. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi..00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1.AB(potpis) 2. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova 4 1 Pravnekarakteristike Karakteristike ovog ugovora su sljedece: Za punovaznost ovog ugovora obavezna je forma notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave (cl. a kako slijedi:_______ ____. Zakona o notarima).1. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1 muz AB (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------2. . ------------U Podgorici.1. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------3. Od ove isprave izdat ce se odmah otpravci i prepisi -----------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. muz AB (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------------2.10. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom ka tastru. istog clana i u vezi sa cl. po sluzbenoj duznosti. CD (potpis) NOTAR (potpis. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. u 11. 50a. pecat i stambilj) 4. te roditelja i djece. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. svojerucno potpisuju.t.

pored odredbi cl. 160. 298. primjenjuju i odredbe cl. PZ). 303. Zakona o . PZ CG. 293.Na imovinsko pravne odnose bracnih drugova ne moze se ugovoriti primjena prava druge drzave (cl.153. Zajednicka imovina bracnih drugova ima status zajednicke svojine i na nju se.

istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------1. a koji izjavljuje da je: sin A. st. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. preda mnom. drzavljanka Crne Gore. traziti diobu koja moze biti sporazumna ili sudska..1. broj_____._sa rokom vazenja do________. JmB______ __. sa prebivalistem u Podgorici. tj. broj____ __. Bracni drugovi mogu u svako doba. od dana_______. a koja . ili na pojedinoj stvari. Gospoda CD. upis svojine je vezan za isplatu naknade. za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka i bez ikakvih vremenskih ogranicenja. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu.1. izdatu od mUP-a Crne Gore.10. od dana _______. 4 2 Primjer:Ugovoropodjeli zajednickeimovinebracnihdrugova kojaseprenosiuiskljucivusvojinu jednogbracnogdrugauz placanje naknade Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova277.15/2009. opsirnije vidjeti u prethodnom tekstu o imovini bracnih drugova i o bracnom ugovoru. Obala br. ul. ta imovina se moze sporazumn o podijeliti tako da se odrede dijelovi u citavoj imovini. ili jednom dijelu imovine. sacinim notars kizapis ugovoraopodjelizajednickebracneimovine. ili da jedan bracni drug isplati drugom novcan u vrijednost njegovog dijela (cl.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima svojinsko pravnim odnosima CG. sa rokom vazenja do____. Obala br. 1.00 ( jedanaest) casova._______. prenosi se svojina na nepokretnosti sa 1/1 na jednog bracnog druga koji p reuzima dug obezbijeden hipotekom na toj nepokretnosti i placa novcanu naknadu drugom bracnom drugu na ime njegovog dijela. ozenjen. po zanimanju menadzer.(u daljem tekstu:suprug) ----------------------------------------------------2. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. drzavljanin Crne Gore. izdaje se otpravak dijela akta do isplate naknade. PZ). ul. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). UZZ BR. U vezi sa zajednickom imovinom bracnih drugova. g. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. JmB_________. nastanjen u Podgorici. 293. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. roden dana_______u Podgorici.2009. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Gospodin AB. sa prebivalistem u Podgorici. Dana 14. u 11. rodena dana_____u Ljubljani. jedna stranka ne zna slu zbeni jezik. broj______.

(u daljem tekstu: supruga) ---------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji uvjerio sam se da gospoda CD ne vlada u dovoljnoj mjeri crnogorskim jezikom. udata. . Porodicnog zakona CG i cl. te je na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke.________. po zaniman ju frizerka. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.izjavljuje da je: kci B. nastanjena na adresi ul. 158. na sastavljanje ov og notarskog 277 Cl. 293. Podgorica.

(u dalj em tekstu: sudskitumac).01. Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. a brak je upisan u maticnu knjigu vjencanih za mjesto ______. na stanjena u Podgorici ul.------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to:_______________.Do sada nismo zaklju civali bracni ugovor. izdat od maticara Cetinje. JmB_____.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine) u Ljubljani. rodena 01.4. prilaze uz ovaj izvornik278. Izvod iz maticne knjige rodenih. broj ____.___. niti je bilo kod od nas zivio u vanbra cnoj zajednici. od _____ . pod rednim brojem___. -----------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsio sam uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. sa rokom vazenja do________. Tuzba za razvod braka po dnesena je Osnovnom sudu u_________. tako da smo u katastru nepokretnosti upisani kao zajednicari sa neporedijeljenim dijelovima na zajednickoj imovini.-------------------------. od dana________. pred maticarom Opstine _____. broj______. od_____. ----------------------------------Prije ovog braka nismo zakljucivali brak. od ____ i Izvod iz maticne . medutim. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. izdat od maticara Opstine Cetinje.1965.--------------------. koji m je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. a takode u nasu zajedn icku imovinu ulaze i pokretne stvari280. pod brojem ____. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.______. taj razvodbraka nije uslov za nas danasnji ugovor279 Ovaj ugovor o podjeli zajednicke imovine zakljucujemo neovisno od toga da li ce i kada nas brak biti razveden. Vec sest mjeseci zivimo odvojeno i namjeravamo se razvesti. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic . ali se od toga odustalo. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK.-----------------------------------Poducio sam stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo pril aganje ovom izvorniku. stra nke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPODJELIZAJEDNICKEIMOVINEBRACNIHDRUGOVA UVODNE NAPOMENE ------------------------------------------------------------------------------------------Zakljucili smo brak dana________. koja se sastoji od nepokretnosti. --------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. izdatu od mUP-a Crne Gore. br. objasnio im pravne do mete i posljedice.

----------278 Vidi cl. Ako zaj ednicari ne mogu postici sporazum o diobi. Pravo na zakljucenje ovog ugovora nikada ne zastarijeva i ne moze se to p ravo iskljuciti.knjige rodenih. 279 vidi cl. PZ. kada se smatra kao da je upis i zvrsen na oba bracna druga. 289. osim ako to nije rezultat njihovog ugovora . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepo kretnosti. a pravo na to. PZ CG. broj ____. kao sto su nasljednici umrlog bracnog druga. imaju i drug a lica. 2. . st.cl. 76. povjerilac jednog bracnog druga koji se ne moz e namiriti iz posebne imovine tog bracnog druga. PZ u kojem je regulisano da se dioba zajednicke imovine moze t raziti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka. pored bracnih drugova. Zakona o notarima CG. st. 280 Vidi cl. 46. Dioba zajednic ke svojine se moze izvrsiti tako da se utvrdi suvlasnicki (idealni) dio ili da svakom od zajednicar a pripadne odredena stvar u svojinu sa 1/1 itd. Navedeni dokumenti u origin alu se prilazu uz ovaj izvornik. 289. 1. odnosno ne moze se pod prijetnjom nistavosti odreci prava da se zahtijeva dioba. PZ i cl. Moze biti upisan na zajednickoj svojini i samo jedan bracni drug. 295. shodno clanu 293. izdat od maticnog ureda Cetinje. a iz istih isp rava ovaj notar je ustanovio da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene dje ce. I tada s e moze zakljuciti ugovor o diobi. od ____. Stranke su se odrekle njihovog citanja. tada mogu zahtijevati da to sud utvrdi.

__ kuciste i dvoriste.-----2) namjestaja i pokucstva koji se nalaze u stanu u ul. izjavivsi da su upoznati s njim. izvrsio danas281. upisane su ugovorne strane. koji je u saobracajnoj d ozvoli upisan kao svojina supruga AB. povrsine od 500 m2. sa 10% godisnje kamate. gabarita 10. kao imaoci prava zajednicke svojine sa neopredijeljenim dijelovima282. Vrijednost tog vozila saglasno cijenimo na iznos od ____ __. za KO___ i oznacena u listu A kao parcela br. -----------------------------------------------------------------U listu G upisana je hipoteka u korist banke____.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijednost ove nepokretnosti stranke saglasno odreduju na iznos od ____ EURA (sl ovima: -) Clan3 Ovim smo se sporazumjeli da putnicko motornovozilo. upisana u Listu nepokretnosti br. ta cka 1. ---------------------Vrijednost ovih stvari stranke saglasno odreduju na iznos od ________ EURA (slov ima: __). ovog ugovora. blize oznaceno u clanu 1. ___. marke ______(svi podaci). u . ----------------------------------------------Clan4 Nadalje smo se sporazumjeli da namjestaj i pokucstvo. ustanovljeno je da je nepokretnost stranaka koja ula zi u zajednicku imovinu. te su ga odobrile i taj prilog se prilaze uz ovu ispravu i cini njen sastavni di o. na zahtjev stranaka. a ciji pop is smo zajednicki izvrsili i sacinili zapisnik o popisu stvari. prede u iskljucivosvojinu supruga AB. koji ovaj notar. 0 m. ali nisu zeljele njegovo citanje. ------------------------------------------------------------------U listu B . koji se nalaze u nasoj kuc i. koji je prilog ovom ugovoru. 0x10. za iznos kredita od ____.---------------------------------------------------------------------------------------------------U listu V upisana je stambena zgrada spratnosti: prizemlje i jedan sprat. -----------------------Prilog je strankama predocen.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan1 Pokretne stvari se sastoje od:----------------------------------------------------------------------------------1) putnickog motornog vozila. korisne stambene povrsine od 200 m2. Clan2 Na osnovu izvrsenog uvida u evidenciju katastra nepokretnosti._____ u Podgorici.

76. prema zapisniku koji je prilozen uz ovu ispravu. blize opisane u clanu 2. tacka 2. sa 1/1 dijela. prede u iskljucivosvojinu supruge CD.ul.______. Moze se raditi i o zajednickoj svojini iako je samo jedan bracni drug upisan. sporazumjeli smo se da predu u iskljucivo svojinu supruge CD. ovog ugovora. . --------------------------------------------------------------Clan5 Nekretnine. ----------------------------------------------------------------------------281 Alternativa: Na osnovu izvrsenog uvida u Prepis lista nepokretnosti br. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. dana___. 282 Vidi cl. koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama .___za KO___. 1. izdat od____. kako je to naznaceno u cl..

br. na danasnji dan kao dan obracuna. - . sa dokazima da duznik ne ispunjava svoje obaveze iz preuzetog duga.000.ana osnovuovognotarskogzapisa. od ___ prezentovana je u originalu i. a koji jos uvijek nije isplacen._kod banke __ ____. --------Izvrsni otpravak ove isprave izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. -------------------------------------------------------------------------Notaru je nalozeno da prepis ove isprave dostavi Banci____. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. prilaze se uz ovaj iz vornik nakon sto je u cijelosti procitana strankama283.00 EURA (petnaesthiljada EURA).4. CD pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnost i. sa pismom i molbom da mu izda saglasnost za ovo preuzimanje duga ---------------------------Za iznos preuzetog duga supruga CDizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnostina osnovuovognotarskogzapisa284. uz obavez u predocavanja dokaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost.____. iz nosi____ EURA. a banka je izjavila spremnost da ce dati saglasnost za ovaj prenos hipotekeipreuzimanje duga. sa 10% godisnje kamate. kao takva. a radi oslobadanja supruga AB od te obaveze. kao povjeriocu preuz etog duga. Prema pisanoj obavijesti Banke _____. odnosno nakon ispunjenja uslova za izvrsnost ov og akta. te zakonske zatezne kamate u slucaju zakasnjenja plac anja. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Za ovaj prenos svojine supruga CD obavezuje se da ce suprugu AB isplatiti jednok ratni novcani iznos od 15. ----------------------------------------------Notar je prije toga upozorio suprugu CD na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. Naprijed naznacena obavijest Banke____ _. iznos neplacenog duga koji se preuzima. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana zakljucenja ovog ugovora i to uplatom na konto supruga AB. ovog ugovora opterecena hipotekom za kredit u i znosu od_______. supruga CD p ristaje na prenos svojine na nepokretnosti zajedno sa naznacenom hipotekom ipreuzima dugza koje su do sada bracni drugovi solidarno odgovarali. opisaneuclanu2 ovogugovora. broj____. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 Kako je nepokretnost iz clana 2.---Zbog ove obaveze placanja.

284 Clan 53. Zakona o notarima CG. a u skladu sa Zakonom285. Za preuzimanje duga potreban je pristanak povje rioca. i clan 83. Prema clanu 327. odnosno u ovom slucaju hipotekarnog povjerioca. 455. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Stranke medusobno odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke na stvarima koje su predmet ovog pravnog posla. . stav 4. i 456. na novog vlasnika ne prelazi i oba veza cije je ispunjenje bilo obezbijedeno hipotekom na tu nepokretnost.Notar je stranku CD prije toga upozorio na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. Zakona o svojinsko-pra vnim odnosima. ZOO CG.----------------------------------------------------283 Vidi cl. otudenjem nepokretnosti opterecene hipotekom. osim ako je na to pri stao hipotekarni povjerilac. 285 Clan 151 i clan 160 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. stav 1.

na osnovuovogugovora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da ce. ali su stranke saglasno od toga odustale. stranke saglasno izjavljuju da sve troskove vezane za ovu ispravu: troskove notara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 10 Notar je stranke poducioiupozorioiosljedecem: ---------------------------------------------------da se ovim ugovorom vrsi podjela zajednicke bracne imovine. po ispunjavanju uslova iz ovog ugovora notar. sn osi supruga CD. banci.sa1/1 dijelananepokretnostiizclana2 ovogugovora (clausula intabulandi). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu. katastru ili bilo k om dugom licu otpravak ili ovjereni prepis ovog izvornika koji sadrzi izjavu supruga AB o sagl asnosti za prenos i upis svojine u katastru nepokretnosti u korist CD286.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan8 SuprugABje saglasandase. --------------------------------------------Clan9 Nakon sto je notar stranke poducio da za troskove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugacije dogovoriti. ------------------------------------------Od ove isprave dobivaju kada se steknu uslovi iz ovog ugovora: ------------------------------------- .------Notaru se zabranjuje da prije toga izdaje supruzi CD. ilikadato strankaCD dokazeizvodom sa bankeikadaBanka_____ dostavinotarusaglasnostzapreuzimanjedugaizclana6 ovogugovora. kao i Pore skoj upravi. -----------------------------------da ce supruga CD svojinu na nepokretnosti steci tek sa upisom prenosa svojine u katastru nepokretnosti. dost aviti nadleznom katastru nepokretnosti otpravak ovog akta radi upisa prenosa svojine. ----------------------------------------------------------da i kako predbiljezba prenosa svojine osigurava suprugu CD i upozorio na rizike kojima se izlaze u vezi s tim. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet nepokretnosti. -----------------------------------------------------------------------------------------Notaruje nalozenodapodnesezahtjevzaupissvojinenadleznom katastru nepokretnosti tekondakadamustrankaABupisanojformipotvrdidamujeisplacennovcaniiznos iz clana5 ovogugovora.ukatastrunepokretnostiizvrsi upissvojineukoristsuprugeCD. po sluzbenoj duznosti.

Ovo je jedan od instrumenata obezbjedenja za prodavce ili druge p renosioce prava u slucaju kada u samom notarskom aktu je data clausula intabulandi. a ne daje se u posebnoj ispravi. Prilikom sacinjavanja otpravka dijela akta. Zakona o notarima CG. na zahtjev stranaka. shodno clanu 88. a u potvrdi otpravka notar ce naznaciti koji su dijelovi akta ispusteni. u ovom slucaju moze izdati djelimicni. .Otpravak: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Suprug (1x): -------------------------------------------------------------------------------------------------------286 Napomena: Notar. a u ovom slucaju nece sadrzavati clausulu intabulandi dok se ne ispune ugovoreni uslovi. koji nece sadrzavati odredeni dio i zvornika. radi zastite prenosioca prava svojine. odn osno otpravak dijela akta. notar ce kopiranjem izostaviti claus ulu intabulandi i na tom mjestu napisati biljesku da je ona izostavljena do isplate cjelokupne naknad e ili ispunjenja drugih uslova.

10.4. CD (potpis) NOTAR (potpis. pecat i stambilj) . dana 14.2009. pa su one izjavile da je tako postupljeno. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac i notar. Notar je ovu ispravu procitao strankama u prisustvuiuz sudjelovanje naprijed naz nacenogsudskogtumaca. da su sadrzaj ovog akta razumjele. kojijestranciCDpreveo cjelokupnitekstovogakta. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Supruga (1x): ----------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1x): ---------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x): --------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta dobijajuodmah::------------------------------------------------------------------Banka (1x):--------------------------------------------------------------------------------------------------------suprug (1x): ------------------------------------------------------------------------------------------------------Supruga (1x): -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. a kako slijedi:_______ ____. neposrednim pitanjima uvjerio se da ovaj akt odgovara volji stranaka. u 11. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). AB(potpis) 2. te ga slobodnom voljom odobrile i potpisale. g. -----------------------------------------------U Podgorici.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1.

st. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota i nasljednickih izjava. st. Zakona o nasljedivanju) i zapis o testamentu po pravilima za sudski testament-pravilima vanparnicnog postupka i uz primjenu pravila za sastavljanje notarskog zapisa (cl. 27/06. 135. to ce biti olaksana praksa postupanja prvih notara u Crnoj Gori. CG). ili z apisa o potvrdi privatne isprave i zapisnika. clan 94. 290 Clan 147 do 157 Zakona o vanparnicnom postupku CG. papira od vrijednosti ili dragocjenosti (notar kao povjerenik suda. pod prijetnjom nistavosti. predsjednik Osnovnog suda. Obavezna forma notarskog zapisa i sa njime izjednacenog zapisa o potvrdi privatn e isprave u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju i ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota regulisani su u Zakonu o obligacionim odnosima289 . Zakona o nasljedivanju i cl. . novca. 74/08. 3. Zakona o vanparnicnom postupku CG). 287 Sluzbeni list Crne Gore br.pravnih poslova. nakon ocjene stanja u svom sudu. t. Postoji obavezna i fakultativna nadleznost notara u pojedinim pravnim poslovima sa nasljedno pravnim elementima i dejstvima.1. 69. Notar kao povjerenik suda u ostavinskom postupku. Zakon o notarima (clan 51. Sud moze povjeriti notaru popis i procjenu zaostavstine. 52. takode. 288 Sluzbeni list R CG br. 289 Sluzbeni list Crne Gore br. regulisani su Zakonom o vanparnicnom postupku288. cuvanje ostavinskih isp rava. Zakona o notarima).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 1. moze sve ostavinske predmete povjeriti na rad notarim a sa sjedistem kancelarija u podrucju tog suda290. kod sljedeci h nasljednopravnih poslova: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (cl. a ostavinski i drugi postupci koji se ticu nasljedno . takav testament ima svojstv o sudskog testamenta kojeg moze sastaviti ne samo notar vec i sud. Notar moze (fakultativna nadleznost) vrsiti sastavljanje notarskog zapisa. Kako su naprijed naznaceni zakoni doneseni poslije Zakona o notarima. propisana je kod sastavljanja ugovora o dozivotnom izdrzavanju. Zakonska regulativa i nadleznost notara Materijalno nasljedno pravo u Crnoj Gori regulisano je Zakonom o nasljedivanju28 7. propisao je za takve poslove formu notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog za pisa o potvrdi privatne isprave. 1. 47/08. ako to stranke zahtijevaju.

Izricita je kada nasljednik da pozitivnu nasljednicku izjavu pred sudom do zavrs etka rasprave o zaostavstini ili pred notarom. hoce da se primi nasljeda koje mu je po sili Zakona pripalo u momentu smrti osta vioca.292 Precutna je kada nasljednik bude raspolagao cijelim ili jednim dijelom zaostavst ine. Nasljednicka izjava Zakonodavstvo Crne Gore usvaja koncepciju da zaostavstina umrlog lica prelazi po sili Zakona na njegove nasljednike u trenutku njegove smrti i to konacno i trajno. kako je to naprijed naznaceno.2. da bi mogao trazi ti odobrenje za gradnju kuce na placu koji mu je kao nasljedniku pripao. i takva izjava d olazi u obzir ako neki nasljednik zeli da. Nasljednicka izjava 2. tj. provesti postupa k. jer se svojina na zaostavstini stice po sili Zakona u momentu smrti ostavioca. Pozitivna nasljednicka izjava je ona koja glasi na prijem nasljeda. po bilo kom osnovu izjas ni da ne zeli to da bude. u formi notarskog zapisa. dakle. ucin i izvjesnim da se on tog svojstva prima. u cilju da bi se njome samo potvrdilo on o sto po pravilu nastupa po sili Zakona. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakt er. on a postoji ako se lice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. otudio ili za lozio . to jednom nasljedniku moze biti potrebno da bi otklonio svaku sumnj u i neizvjesnost u pogledu njegovog svojstva kao nasljednika (npr. pozitivna nasljednicka izjava nije potrebna za postaja nje nasljednikom. ako se l ice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. jer ce sud. kada prema objektima zaostavstine preduzima pravne akte svojinskog raspolaganja. tj. Davanjem pozitivne nasljednicke izjave. odnosno raspolaganja pravom koje je naslijedio (npr. da bi povecao svoju kreditnu sposobnost). tj. moguca je pozitivna i negativna nasljednicka izjava. jos prije svrsetka ostavinskog postupka. odnosno da se nece koristiti mogucnoscu odricanja od nasljeda. ak o se nasljednik ne odrekne nasljeda291. Zbog toga ona nije obavezna. Bitno je samo da su uredno pozvani. po bilo kom osnovu izjasni da hoce to da bud e. Dakle. mad a. Nasljednicka izjava moze biti pozitivna i neg ativna. Negativna nasljednicka izjava je ona koja glasi na odricanje od nasljeda. po prijemu smrtovnice. donijeti rjesenje o nasljedivanju. Pozitivna nasljednicka izjava moze biti izricita ili precutna. zavisi od volje nasljednika. bez obzira da li su se nasljednici izjasnili. posto se to postaje po sili Zakona.

a to znaci da je time pokazao da se prima nasljeda. 292 Clan 51. odnosno da se odrice mogucnosti odbijanja nasljeda. tako da to pokazuje njegovu namjeru da se prema tim objektima ponasa kao da su njegovi. takva izjava se moze dati od strane nasljednika ili njegovog zastupnika i to dir ektno u zapisnik kod suda koji vodi ostavinski postupak do zavrsetka rasprave. 130. .-139.neke stvari iz zaostavstine). Zakona o naslj edivanju. 131. Davanje nasljednicke izjave regulisano je odredbama cl. Zakona o nasljedivanju CG. Zakona o notarima CG. ili u p o 291 Cl.

Uslovi za punovaznost nasljednicke izjave su opsti uslovi propisani u ZOO za pun ovaznost pravnih poslova i uslovi iz Zakona o nasljedivanju. 3. st. punomocnik moze odre ci nasljeda. Nasljednicka izjava koja se daje u posebnoj ispravi i koja se dostavlja sudu. u ime vlastodavca kao nasljednika. a to s u: da je validna u pogledu predmeta. tj. koja bi glasila na odricanje od nasl jeda. mora biti u formi glavnog posla. te Zakona o notarima. ali se ne moze opozvati. tj. a posebno moze se odreci nasljeda tek . a za sto je propisana obavezna forma notars kog zapisa i sa njim izjednacenog zapisa o potvrdi privatne isprave293. Pri tome. Osobine nasljednicke izjave Nasljednik moze dati nasljednicku izjavu.1. posebno ako glasi na odricanje od nasljeda. Nasljednicku izjavu moze dati neposredno sam nasljednik ili je moze dati preko p unomocnika. nasljednicke izjave ( vidi clan 86. t. Nasljednicka izjava. da ne postoje mane volje. ZOO CG. da je davalac nasljednicke izjave poslovno sposoban. jer se u suprotnom moze ponistavati294.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sebnoj ispravi koja se podnosi sudu. nasljednic ka izjava zakonskog zastupnika. nasljednicku izjavu ce dati njegov zakonski zastupnik. da je ispostovana forma i postupak davanja nasljednicke izjave. a ako izjavu daje preko zas tupnika. zapisa o potvrdi privatne isprave. uslovljena je saglasnoscu starateljskog organa295. po d prijetnjom nistavosti. Ukoliko jedno lice nema tu sposobnost u momentu davanja nasljednicke izjave (maloljetnik koji nije navrsio 14. sa njim izjednacen og. da je uredno zastupan. primiti nasljede. Punomocje treba da bude specijalno. odnosno. u njegovo ime. proizvodi imovi nska dejstva koja odgovaraju dejstvu pravnih akata inter vivos. s tim sto punomocje za davanje nasljednicke izjave u posebnoj ispravi koja ce se dostaviti sudu. da je u njemu izricito navedeno da se. tj. Zakona o notarima). mora biti sastavljena u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. ili primiti nasljede i ustupiti ga nekom od sunaslje dnika. godina ili je liseno poslovne sposobnosti). data u ime sticenika. i to akata raspolagan ja. a to je obavezna forma notarskog zapisa. Otuda se za davanje nasljednicke izjave od strane nasljednika zahtijeva puna poslovna sposobnost. osnova i da je izraz slobodne volje.53.

293 Clan 125. zakonski nasljednik. kako je to Zakon o nasljedivanju propisao. 295 Clan 308.kada je ono otvoreno (momenat smrti ostavioca) i to sve do zavrsetka ostavinskog postupka. tj. i clan 66. dijete koje je navrsilo cetrnaest godina zivota moze dati nasljednicku izjavu uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja. ili kombinovano. a kada je to potrebno po clanu 308 stav PZ CG i uz saglasnost organa starateljstva. PZ CG. mora sadrzavati izjasnjenje u pogledu toga po kom se osnovu nasljedivanja daje izjava (npr. 294 Clan 136. Nasljednicka izjava mora biti u sadrzaju precizno odredena. stav 2. Zakona o vanparnicnom postupku CG. stav 3. ili testamentarni nasljednik. Zakona o nasljedivanju CG. stav 3. N otar ce poduciti stranku u vezi sa naprijed naznacenim.). ili nuzni nasljednik . da li se prima nasljeda i ustupa nekom od sunasljednika ili da li se odrice nasljeda. . te da li se prima nasljeda.

a prihvatiti se naslje da na kuci). . odnosno odreci samo jednog dijela zaostavstine. st. ne moze se. dolazilo do povreda prava drugih lica koja su ona stekla i do onemogucavanja normalnog toka ostavinskog postupka. Nasljednicka izjava Jedanput data nasljednicka izjava. uz istovremeno ustupanje nasljednog dijela299. 136. Odricanje u korist odredenog nasljednika smatra se izjavom o prijemu nasljeda. Zabrana djelimicne nasljednicke izjave o odricanju od nasljeda vazi posebno za svaki osnov pozivanja na nasljede .) posebno i specificno propisuje da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je naslje dniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. stav 1 Zakona o nasljedivanju CG. tako da u okviru jednog osnova. ni pod uslovom298 u okviru jednog osnova pozivanja na nasljede. u suprotnom.1. narocito imovinske. u okviru zakonskog nasljedivanja. odreci nasljeda na stanu. a odreci se testamentarnog nasljeda na drugoj imovini ostavioca. koje bi mu po jednom osnovu pozivanja na nasljede trebalo da pripadne (npr. za ovakvu naslje dnicku izjavu ne vaze pravila odricanja od nasljeda. ne moze biti djelimicna (npr. Ako se radi o ustupanju nasljeda. a sto je veoma bitno.. ne moze se opozvati. po prije mu ustupljenog dijela. Zakon o nasljedivanju Crne Gore (cl. kod zakonskog osnova pozivanja na nasljede. ali se moze prihvatiti zakonskog dijela nasljeda na nekoj imovini. Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda ne moze biti djelimicna. uz istovremeno ustupanje nasljednog dije la300 po osnovu zakonskog nasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. odrice se primanja nasljeda poljoprivrednog zemljista. stav 3. Zakona o nasljedivanju CG. tome ce notar poduciti i upozoriti davaoca izjave. 2. Ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. 297 Clan 134. pa bila ona u smislu odricanja ili primanja nasljeda. Kod izjave o odricanju od nasljeda postoji zakonska pretpostavka da se odricanje odnosi i na potomke onog koji se odrekao. na odnose ustupioca i primaoca primjenjuju pravila o poklonu297. jer s e u konkretnom radi o sticanju. sto znaci da se jedno lice ne moze primiti. 296 Clan 136. Riva br. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. odnosno o prenosu imovine medu zivima. ali prihvata nasljede kuce u gradu). s obzirom na pravne ucinke nasljednicke izjave. 2 1 Primjer:Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje Nasljednicka izjava o prijemu nasljeda.2. notar ce poduciti i upozoriti stranke da se. pa s tim u vezi.296 jer bi.

Zakona o notarim a. 300 Cl. t. 134 i 136 Zakona o nasljedivanju i cl. . 1. stav 1. st. 299 Clan 134. 3.298 Clan 134. 51. Zakona o nasljedivanju CG. Zakona o nasljedivanju CG. stav 2.

izdat od maticara ____. br. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. Dana 15. Izvod iz maticne knjige rodenih. preda mnom.10. da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca i da ja ostavilac na naprije d naznacenim nepokretnostima upisan kao imalac prava svojine od 1/1. Ul.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom UZZ br. Stranka ne trazi njihovo citanje. JmB 0105969666666.00 h (osam casova). otvoreno nasljede iza umrlogMaricDraga na. kao zakonski nasljednik. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la302.g. rodenog dana_____u ____. Notar j e stranku poducio .------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. dolje potpisanim notarom misic misom. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. izdat od maticara ____. p od brojem ____. Takode ovaj notar je utv rdio sastav zaostavstine na koju se ova izjava odnosi301. moze odreci nasljeda. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. na ime davaoca ove izjave. koji je umro dana ___.2006.1969. u 8. u ___. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave)..1.10. ---------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. po zanimanj u stomatolog..1. sina milana. pristupila je: -------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana.Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. prema vlastitoj izjavi. i Prepis l ista nepokretnosti br. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Riva br. udata.1/2009. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . u Budvi. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. 0506. rodena 01. izdatu od mUP-a Crne Gore. KO masline. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je.01. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju.2009. Poziv naznacenog suda. od dana 01. od dana_____.S tim u vezi.. izjaviti da se prima nasljeda. od ___. Iz prilozenih dokume nata notar je ustanovio da je prije davanja ove izjave. te izjaviti da se prima nasljeda. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). izdat od ____ dana____. bro j____. sa prebivalistem i adresom u Budvi. broj____. Borovi br. drzavljanka Crne Gore. ul. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. od ___.05.g. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave..

2. 2. ni pod uslovom--------------------------------------------------------------------------------------301 Napomena: Nasljednicka izjava se moze dati od momenta smrti ostavioca do zavrset ka rasprave za raspravljanje zaostavstine i to na zapisnik kod suda ili u posebnoj ispravi koja se dostavlja sudu u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. 13. st. te je zbog toga potrebno u nasljednickoj izjavi o odricanju od nasljeda utvrditi na koju zaostavstinu se ona odnosi. a narocito: --------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. Izjava o odricanju odnosi se samo na zaostavstinu koja je davaocu izjave bila poznata u vrijeme davanja iz jave .cl. i cl. ZN. 302 Napomena: Naprijed naznacena obaveza notara proizilazi iz normi koje regulis u postupak sastavljanja notarskih akata. st. Ona se uvijek utvrduje shodno odredbama Porodicnog zakona. a poslovna sposobnost je uslov ovog.pravnim posljedicama svake od tih izjava. 24. kao i svih drugih pravnih poslova. . kao sto je ovdje slucaj. 136.CG cl.

u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte u osta vinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana.Podrucna jedinica Budva.. u ___. stranka je dala sljedecu: -------------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU -------------------------------------------PRIMAMSE zakonskog dijela nasljeda koji mi pripada iza umrlog oca maric Dragana. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. a koja izjavljuje da je tako postupljeno.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. koji je umro dana ___. snosim sama. te upozorio na znacaj i posljedice poklona. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. koja se sastoji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u L istu nepokretnosti br. sinu Dragana.2. JmB_____. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska ili njegovog punomocnika koga on izabere. iz ____.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. prim jenjuju pravila o poklonu. sina milana. KO masline. ---------------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. ---------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. da je razumjel . USTUPAM s vom bratu maric Dusku. rodenog dana_____. kod Uprave za nekretnine . neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke.1. u ____. a kako slijedi______ ____. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. i svoj zakonski nasljed ni dio na zaostavstini.-------------------------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. po prijemu ustupljenog dijela. kao p unomocnik za prijem pismena.

dana______ (slovima) ---------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (pecat.a sadrzinu ovog pravnog posla i da je s njim u cijelosti saglasna. ----U Podgorici. svojerucno potpisuje. potpis i stambilj notara) . nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. kako slijedi. kojeg slobodnom voljom odobra va i u prisustvu notara.

2006. dana____. izdatu od mUP-a Crne Gore.1969.00 h (osam casova).. u 8. ovaj notar je utvrdio sastav zaostavstine na koju se ova nasljednicka izjava odn osi. sa prebivalistem i adresom u Budvi. udata. Izvod iz maticne knjige rodenih. JmB 0105969666666. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. broj____. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. od ___. UZZ br. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. kao zakonski nasljednik.2009. prema vlastitoj izjavi. Poziv naznacenog suda od dana_____ i Prepis list a nepokretnosti. u Budvi. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). Dana 15. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . Stranka ne trazi njihovo cita nje. izdat od maticara ____ na ime davaoca ove izjave.10. otv oreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca. br. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. te da je .10. sina milana. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. preda mnom.05. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana. po zanimanj u stomatolog. ---------------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik.S tim u vezi.1. Riva br. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.1/2009. ul. izdat od ____.. prije davanja ove izjave. Riva br.. drzavljanka Crne Gore. 0506. u ___.1. izdat od maticara ____. Borovi br. KO masline. dolje potpisanim notarom misic misom. koji je umro dana ___. p od brojem ____.g.1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. od dana 01. u ____.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 2 Primjer:Nasljednickaizjavaoprimanju nasljedapoosnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. od ___. Ul. rodenog dana_____. (prvog maja hiljadu devet s totina sezdeset devete godine). Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. rodena 01. bro j____. Takode.01.g. br.

te o pravnim posljedicama svake od tih izjava.ostavilac upisan kao vlasnik sa 1/1 dijela na naprijed naznacenoj nepokretnosti. a narocito:----------------------------------------------------------------------- . poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. moze odreci nasljeda. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. izjaviti da se prima nasljeda. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. koja je predmet zaostavstine. kao i izjaviti da se prima nasljeda.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju.

-------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska.2. kao p unomocnik za prijem pismena. po prijemu ustupljenog dijela. a kako slijedi______ ____. kodUpravezanekretnine Podrucna jedinicaBudva ---------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. stranka je dala sljedecu: ---------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU-----------------------------------------------PRIMAMSE zakonskogdijela nasljeda iza umrlog ocaMaricDragana. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. ni pod uslovom-------------------------------------------------------------------------------------da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. ili njegovog punomocnika koga on izabere.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina.kojije umro dana ___u ___.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. -------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte i podn eske u ostavinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana. u ____. te na znacaj i posljedice poklona . ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. sinaMilana. a koja izjavljuje da je tako postupljeno.ana zaostavstinikojase sastoji odnepokretnosti upisanihsa1/1pravasvojineuListunepokretnostibr 1 . prim jenjuju pravila o poklonu. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog . Nasljednicka izjava da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave.rodenog dana_____. snosim sama.KOMasline.

nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. ----U Podgorici. dana__________(slovima) ---------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis.posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u prisustvu notara. pecat i stambilj notara) . kako slijedi. svojerucno potpisuje.

Borovi br.. br. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih.1.01.: ovjerenom prepisu) prilazu uz ovaj izvornik. tj. Takode sam utvrdio sastav zaos tavstine. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric. pri je davanja ove izjave. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). izdat od maticara ____. izdatu od mUP-a Crne Gore. kcerka ostavioca. u 8. Str anka ne trazi njihovo citanje. Poziv naznacenog suda.1. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. preda mnom. udata. KO masline. od dana_____. sina milana. sa prebivalistem i adresom u Budvi. ----- . otvoreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednick e izjave njegov zakonski nasljednik. prema vlastitoj izjavi. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. rodena 01.00 h (osam casova)...S tim u vezi. u Budvi. Izvod iz maticne knjige rodenih. br.05.. Riva br. Dana 15. kao zakonski nasljednik.g.2006. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. na ime davaoca ove izjave. izdat od maticara ____. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. drzavljanka Crne Gore.----------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu (alt. broj____.1/2009. od ___. kci Dragana. izdat od ____ dana____.1. Ul. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. u ___. bro j____.2009. dolje potpisanim notarom misic misom. po zanimanj u stomatolog. koji je umro dana ___. p od brojem ____. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). rodenog dana_____u ____. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . od ___. JmB 0105969666666. UZZ br. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana.g. 0506. od dana 01. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je.1969.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 3 Primjer:Nasljednickaizjavaoodricanjuodnasljedapo osnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul.10. i Prepis l ista nepokretnosti. Riva br. ul.10.

------------------------------------------------------------------------------------- . ni pod uslovom. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. izjaviti da se prima nasljeda. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. moze odreci nasljeda.Notar je ispitao volju stranke. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. kao i izjaviti da se prima nasljeda. a narocito:----------------------------------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje.

u ____. tj. sina milana. snosim sama. po prijemu ustupljenog dijela. ovim izricito izjavljujem da odricanje cinim samo u svoje ime303. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. a kako slijedi______ ____. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave.. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u . prim jenjuju pravila o poklonu. -------------------------------------------------------------------------Ovo odricanje se ne odnosi na moje potomke (alt. ------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. rodenog dana_____. stranka je dala sljedecu:---------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU ---------------------------------------------ODRICEM SE zakonskog dijela nasljeda iza umrlog oca maric Dragana. koji je umro dana ___. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. a na zaostavstini koja se sasto ji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u Listu nepokretnosti br.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci.2. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca.---------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. te na znacaj i posljedice poklona . Ovo odricanje se odnosi i na moj e potomke ). a koja izjavljuje da je tako postupljeno. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. KO masline. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja.1. kod Uprav e za nekretnine Podrucna jedinica Budva. -------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Davalac nasljednicke izjave (1x) ---------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanja ovog notarskog zapisa. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. u ___.

koji regulise da odricanje od n asljeda vazi i za potomke onog koji se odrekao. nakon cega je zapis potpis ao i ovaj notar. U Podgorici. pecat i stambilj notara) 303 Clan 131. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime.prisustvu notara. Zakona o nasljedivanju CG. stav 2. svojerucno potpisuje. kako slijedi. . dana_________(slovima)-----------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. N otar je uvijek duzan poduciti i upozoriti stranku na naprijed naznacenu zakonsku odredbu.

testam entarno nasljedivanje je jedini oblik voljnog nasljedivanja305. koji je odreden zakonom (svi zakonski nasljednici ostaju ). u granicama propisanim Zakonom. ali se odreduje samo legat . o dijelu zaostavstin e kojim ostavilac ne moze raspolagati. 6. Dakle. ZN i dalje. osnovi pozivanja na nasljede su zakon i testament. 74. koja ima za cilj drugaciji raspored zaostavstin e odredenog lica u odnosu na Zakonom predvideni zakonski nasljedni red. sto znaci da je svakom licu ostavljeno da mo ze izjavom svoje posljednje volje. odreduje se za testamentarnog nasljednika lice koje nije zakonski nasljednik. vec su njeni dometi odredeni Zakonom. U tom smislu. ZN sadrzi odredbe o formi testamenta. 3 2 Definicijatestamenta testament je pravni akt (jednostrani) koji sadrzi jednostranu izjavu posljednje volje. Zakona o nasljedivanju CG. redovni zakonski nasljedni red (izuzimajuci nuzni. svojom voljom mijenjati zakonski nasljedni r ed. Naime. koji odreduje nacin i granice testamentarn og raspolaganja. Prema clanu 64. u bilo kojoj mjeri ili na bilo koji nacin. punovazan je onaj testament koji je sacin jen u obliku utvrdenom u zakonu i pod uslovima predvidenim zakonom . tj. bez diranja u red univerzalnih sukcesora. odreduj e se drugaciji raspored nasljednih dijelova. U vez i s tim. propisano je: Zavjestalac moze testamentom raspolagati svojom imovinom na nacin i u granicama koji su odredeni Zakonom . koji po testamentu svi ostaju nasljednici. Sloboda testamentiranja nij e bezgranicna.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3. tj. datu u Zakonom propisanoj formi. testament moze sadrzavati i druga testamentarna raspolaganja. Zakon o nasljedivanju CG propisao je nistavost ugovora o nasljedivanju306. prema nasljednom pravu Crne Gore. u bilo kom pogledu. tj. naslijediti se moze na osnovu zakona i testamenta. . tj. postoje sljedece mogucnosti: unutar zakonskih nasljednika. a u Zakonom dopustenim granicama304. clan 93. Zakona o nasljedivanju. tako naprimjer: u clanu 28. clan 64. sadrzi odredbe o sadrzini testamenta itd. Testament 3 1 Pojamtestamentarnognasljedivanja Prema cl. i dalje ZN postoje odredbe o nuznom dijelu. pravila o nuznom nasljednom dijelu) reguli san je normama dispozitivnog karaktera.

godine. . o izdanje. str. i naredne. Zakona o nasljedivanju CG. 305 Vidjeti vise kod Borislav t. 306 Clan 121. Blagojevic. Savremena Nasljedno pravo u Jugoslaviji . 239. Zakona o nasljedivanju CG. do 123.304 Clan 7. cetvrt administracija Beograd 1979.

S tim u vezi. Djelimicna nist avost se propisuje iz razloga sto je cilj da se omoguci ostvarenje prave volje ostavioca. iskljucena svaka mogucnost da se izjavi putem zastupnika. Prema clanu 62. Ove radnje povlace nistavost bilo da dolaze od lica kojima je nesto za vjestano tim testamentom. stvarne volje. a) testament je jednostrani pravni posao (izjava volje). izrazenu slobodno. a posebno za punovaznost jednostranih pravnih poslova u pogledu predmeta. zakonski nasljednici i sl. pod Zakonom propisanim uslovima. testament je strogo licni pravni posao. prijetnje.3. sposobnosti. djelimicna nistavost). Zavjestaoceva volja izrazena u testamentu treba da predstavlja njegovu stvarnu i pravu volju. lic a koja bi ponistenjem mogla dobiti neke koristi. bilo da dolaze od trecih lica. jer za njegovu punovazn ost nije potrebna saglasnost bilo kog lica. Testament 3 3 Karakteristike(osobine)testamenta testament je jednostrani pravni posao. Ponistenje testamenta iz razloga prinude. dolazi do nistavosti testamenta.) b) testament se moze samo licno saciniti. te se predvida nistavost testamenta zbog nedostatka u volji zavjestaoca308. a sto znaci da je. smatra se da taj njegov dio nije ni postojao. testamentarna sposobnost)307. Dakle. Posljedica nistavosti cijelog testamenta je ta s to se smatra da testament i ne postoji. odnosno punomoc nika. osnova. a u slucaju nistavosti dijela testamenta (klauzule). kad god je to i ukoliko je to vise moguce. Zakona o nasljedivanju ako su samo neke odredbe testament a manjeg znacaja unesene u testament pod prijetnjom ili prinudom. Zakon o nasljedivanju propisuje posebna prav ila za slucaj da volja izrazena u testamentu ne odgovara pravoj volji ostavioca. odnosno testament se moze . prevare. ili u zabludi. ili zablude moze t raziti samo lice koje ima pravni interes i to u Zakonom odredenim rokovima309 (npr. testament treba da ispunjava sve opste uslove koji se traze za p unovaznost bilo kog pravnog posla. tim prije sto se ovdje radi o jednostranom pravnom akt u dobrocinog karaktera. strogo licni posao. testament moze saciniti samo lice koje je sposobno za rasudivanje koje je navrsilo 15 godina zivota (tzv. Pod prijetnjom nistavosti. U slucaju prijetnje ili prinude ili prevare ili zablude. forme itd. formalni posao i opoz iv posao. nistave su samo te odredbe (tzv. Kao pravni akt. stav 4. pri poduzimanju ovo g pravnog posla. usljed prevare.

c) testament je strogo formalni pravni posao. nistav je. ko ji su predvideni zakonom. ZN CG. . Forma testamenta je ustanovljena iz vise razlo ga i to: da bi se izbjegla lakomislenost. 62. sto znaci da je za njegovu punovaz nost potrebna Zakonom odredena forma. i 63. Zakona o nasljedivanju propisuje: Punov azan je onaj testament koji je sacinjen u obliku utvrdenom zakonom i pod uslovima predvidenim Zakonom . testament koji ne ispunjava sve zahtjeve u pogledu forme. Clan 64. 308 Cl. Zakona o nasljedivanju CG. ZN CG.izjaviti od strane lica koje je po Zakonu sposobno praviti testament. 307 Clan 61. jer se radi o poslu bez naknade. 309 Clan 63.

zavjestalac moze uvijek opozvati testament. testament sastavljen od diplomatsko-konzularnog predstavnika. u cjelini ili djelimicno. Redovni i vanredni testamenti se razlikuju po nek im elementima. i to na: redovne i vanredne . a to znaci da se niko ne moze odreci prava da moze kasnije. Za punovaznost javnih testamenta Zakon pr opisuje da su sastavljeni uz sudjelovanje sudije. vojnog starjesine. zablude i prinude koje bi mogle doci od zainteresovan ih lica radi pribavljanja koristi. Redovni i vanredni testamenti. tako postoji sudski testament.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da bi se izbjegle prevare. ili lica na koja je drzava prenijela javna ovlascenja. i to u posebnoj ispravi (poseban opoziv) ili opoziv u kasnijem (novom) testamentu. radi pravne sigurnosti. sve do svoje smrti. Vanredni testamenti se mogu sacinjavati samo pod odredenim okolnostima. Zavjestalac moze pisani testament opozvati i unis tenjem pismena. notarski zapis o testam entu itd. n otari312. te javne i privatne311. ima za posljedicu opozivanje zavjestanja te stvari. testament sastavljen od vojnog starjesine. Odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako ih zavjestalac kasnijim testamentom nije izricito opozvao ili ukoliko nisu u suprotnosti sa kasnijim tes tamentom. u mnogim zemljama pa tako i u Crnoj Gori. ili testame nt . Prema zakonskoj odredbi. izjavom datom u bilo kom obliku u kome se po Zakonu moze saciniti testament (trazi se neka od zakonsk ih formi u kojoj se sacinjava testament). diplomatsko-konzularnog predstavnika. a to su. to proistice iz samog pojma i pri rode testamenta. Svako kasnije raspolaganje zavjestaoca odredenom stvari koju je bio nekom zavjes tao. mijenjati ili ukidati svoju posljednju izjavu volje. 3 4 Vrstetestamenta U teoriji postoje dvije osnovne podjele testamenata. testament sacinjen na brodu samo ako se to lice nalazi na brodu. Svaka klauzula o odricanju od prava na opoziv je nistava i nece proizvoditi pravno dejstvo. Privatni testamenti su svi oni koji ne spadaju u javne testamente: svojerucni te stament i pismeni testament pred svjedocima. zapovjednika broda i drugih organa javne vlasti. d) testament je uvijek opoziv pravni posao310. Javni testamenti su oni testamenti koji su sastavljeni uz sudjelo vanje organa javne vlasti i lica javnog povjerenja. kada nastupi samo neki od slucajeva za koje Zakon dopusta upotrebu ove forme (npr. O ovome notar mora voditi ra cuna prilikom sacinjavanja zapisa o testamentu. tj.

cetvrt o izdanje. uz specificnost da ga ne sacinjava sudija. Oblik nekih vrsta vanrednog testamenta odgovara redovnom testamentu (sacinjava se i skladu sa odredbama koje vaze za sacinjavanje sudskog testamenta). do 119. odnosno lice kojem je to redovno sluzben o 310 Clan 117. Savremena administracija Beograd 1979. moze se saciniti samo licu na vojnoj duznosti za vrijeme mobilizacije ili rata).sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata. godine. 311 Vidjeti vise kod Borislav t. ZN-a CG. Blagojevic. str. i naredne. 260. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . 312 Clan 52 Zakona o notarima CG. .

odredivanje supstituta. pojacana forma. 30 dana nakon povratka zavjestaoca u Crnu Goru kod testamenta sacinjenog na crnogorskom brodu. notar) vec ga sacinjava lice kome to nije redovno sluzbeno posl ovanje nego vanredno (npr. sudski testament. i to: odredivanje nasljednika ili legatara. odnosno notar po pravilima vanparnicnog postupka. negativni testament . zapovjednik broda. oprostaj nedostojnosti. pisani testament pred svjedocima. Prema zakonodavstvu Crne Gore. Karakteristike redovnog testamenta: mogucnost njegovog pravljenja (sacinjavanja) u svako doba. Vanredni testament vazi samo jedno odredeno vrijeme (npr. ili 30 dana od dana demobilisanja amenta za vrijeme mobilizacije ili ratnog stanja). a) Kako je testament oblik izjave posljednje volje kojom se vrsi raspored imovin e nekog lica (zavjestaoca) za slucaj njegove smrti. testament sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata . Redovni testamenti su: svojerucni testament. usmeni testament. Sadrzina testamenta313 testament moze sadrzavati klauzule materijalne i klauzule formalne prirode. a koji mogu sastaviti sudija osnovnog suda. kvota ili individualno odredenih pred . ili 60 dana po zavrsetku rata.5. to j e tzv. vanredni testamenti su: testament sacinjen na brodu. testament sacinjen pred diplomatskim ili konzularnim predstavnikom Crne Gore u inostranstvu. neogranicena vremenska vaznost. to se sadrzina testamenta sastoji. 3. odredivanje idealnih dijelova nasljednika. dok redovni testament nema takvih vremenskih ogranicenja. o dnosno moze se javiti kroz sljedece klauzule materijalne prirode314. komandir cete ili visi starjesina vojne jedinice).3. kod test iskljucenje koga od mogucih nasljednika iz nasljeda (nuznih ili zakonskih). Testament poslovanje (npr.

ZN CG. Blagojevic. . i naredne. str. 93. 314 Vidjeti vise kod Borislav t. godine.-98. Nasljedno pravo u Jugoslaviji .meta legata. 313 Vidi odredbe cl. Savremena administracija Beograd 1979. postavljanje uslova i rokova u pogledu sticanja ili prestanka svojstva nasljedni ka ili legatara. 247. cetvrt o izdanje.

testator moze testamentom odrediti lice kome ce pripasti nasljedstvo ako odreden i nasljednik (naznacen u testamentu) umre prije njega. ili ako bude nedostojno da naslijedi. Za testame ntarnog nasljednika moze biti odredeno bilo koje fizicko ili pravno lice (za razliku od toga. ali tako da ga naslijedi prvenstveno jedno od njih. zakonski nasljednik moze biti samo fizicko lice). 3 6 Detaljnijeosadrzinitestamenta 3 6 1 Odredivanje nasljednika Zavjestalac moze testamentom odrediti315 jednog ili vise nasljednika. tj. gdje testator odreduje vise lica za svoje nasljednike. odredivanje mjesta i nacina sahrane itd. a drugi (zamjenski nasljednici) tek sups idijarno. kao sto su: preporuka organu starateljstva da neko lice bude ili ne bude odredeno za starate lja maloljetnoj djeci ostavioca. to je tzv. testament moze da sadrzi i klauzule formal ne prirode koje se odnose na nasljede. testamentarni nasljednik je lice koje je zavjestalac odredio da naslijedi cjelok upnu njegovu imovinu ili dio imovine. ili bude nedo stojan da naslijedi. priznanje ili oprostaj duga. zabrana odredenog rukovanja imovinom djece. a nasljednikom ce se smatrati i lice kojem je testamentom ostavljena jedna ili vise odredenih stvari ili prava ako se utvrdi da je volja zavjestaoca bila da mu to lice bude nasljednik. mada je najcesci slucaj da se radi o srodnicima. a sto vazi i za legate316. tj. postavljanje izvrsioca testamenta ili druge akte i radnje koje nemaju nasljednopravno dejstvo. priznanje ocinstva prema odredbama Porodicnog zakona. ili ako se odrekne nasljeda). ne dozivi nasljedstvo. odredene prema cijeloj imovini. ili se odrekne nasljeda. s tim sto se mijenja zakonski red nasljedivanja ili velicina naslj ednih dijelova.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nalaganje tereta (davanje naloga) itd. u slucaju da prvo oznaceno lice ne naslijedi (ako umre prije ostavioca. supsidijarno odredivanje nas ljednika u testamentu. P R I m J E R Supsidijarnoodredivanjenasljednikanajednojstvari . b) Pored naprijed naznacene sadrzine. regulisanje pitanja imovinsko bracnih odnosa. bez obzira da li su mu srodnic i ili ne i da li oni ulaze u krug mogucih zakonskih nasljednika.

316 Supstitucija cl. br. a na nepokretnosti ciji sam ja vla snik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela br. 164/33. 93. ZN CG. KO masline. ZN CG. povrsine od 337 m2 iz A lista nepokretnosti br. i stambena zgrada izgradena na toj parceli. 94.164/33. povrsine 83 m2. kuciste.1.1.Ovim za svoje nasljednike na jednake dijelove. u KO 315 Cl. . povrsi ne od 83 m2. upisana u V listu nepokretnosti br. i dvoriste.

10. ili budu nedostojni da naslijede). 94. prethodni n asljednik. 3 6 2 Teretiiuslovi testator moze u pojedinim odredbama testamenta postaviti terete (naloge). ispunjenje u slova ili tereta. naslijedice imovinu ako za cetiri godine zavrsi fakultet). naknadni nasljednik. tj. prethodnom nasljedniku. gdje testator za svoje nasljednike odreduje vise lica. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. tzv. u mjestu ------. ZN CG). trenutno nastanjena u Austriji_____. ili se odreknu naslijeda.rod Totic. tako da naknadni nasljednik stice nasljedno pravo po osnovu testame nta ako u momentu smrti zavjestaoca tzv. i RA. U supr otnom naknadni nasljednik ne stice nasljedno pravo vec to pravo ostaje tzv. U ovom slucaju se radi o postavljanju uslova i rokova (clan 97 stav 2 ZN CG). st o je po Zakonu zabranjeno (cl. ZN CG). ovdje se ne radi o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. st. 94. kada nasljedno pravo stice neko drugo. 3. prethodni nasljednik npr. st. ali tako da oni sticu nasljedno pravo sukcesivno. a ne radi se o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. uslove . --------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. u testamentu naznaceno lice. sto je po Zakonu zabranjeno (cl. naprimjer. Dakle. i to tako da bracni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovdje se radi o tzv. o takozvanom sukcesivnom odredivanju nasljedn ika zavjestaoca. Testament masline ------. 3. Nasljedno pravo prvo stice prvooznaceni nasljednik. odredujem svojekcerke i to: SH. prema pravilima zakonskog nasljednog reda. P R I m J E R Sukcesivnoodredivanjenasljednika . rodenu 15. u mjestu ---------. ZN CG).rod Totic. 94. kao zamjenskenasljednike. S ukcesivno odredivanje nasljednika. supstituciji. istekom nekog roka ili isp unjenjem odredenog uslova. st.1. (prvog oktobra hiljadu devet st otina sezdeset pete) godine.1965.1969. tj.rodena 01. tzv. odredivanju zamjenika nasljednika (vidi c l. nastanjena u Velikoj Britaniji______ . ili rokove317 (npr. trenutno. s tim da njegovo nasljedno pravo prestane. uz odredivanje nekog roka. zavrsio odredeni fakultet. odredujem njihove bracne potomke. je navrsio odrede ni broj godina i nije ispunio odredeni uslov npr. (pe tnaestog oktobra hiljadu devet stotina sezdeset devete) godine.3.10.

upisana u V listu nepokretnosti br.1.Ovim testamentom za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti. ZN CG. poduslovomdadomomentamojesmrtizavrsi medicinski fakultetidado momentamojesmrtinijenavrsio28(dvadesetosam)godinazivota On je samo prethodni nasljednik. odredujem BB (podaci). povrsine 83 m2. KO masline i stambena zgrada iz gradena na toj parceli br. ----317 Clan 97. odredujem svog sina AA. Kao naknadnognasljednika. u KO masline. i koja je oznacena kao katastarska parcela br. iz A lista nepokretnosti br. 164/33. ciji sam ja vlasni k sa 1/1 dijela. povrsine od 337 m2.1.164/33. i dvoriste. . kuciste. povrsine od 83 m2.

uslove ili rokove. a narocito ako je zavjestalac odredio naloge.npr. Postavljanje izvrs ioca testamenta u ispravi o testamentu nije nuzno. nemoralni. nerazumljivi ili protivrjecni. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik . ZN CG. podizanje nadgrobnog spomenika).000.----------------------------------------------------------------Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. Mo ze narediti da se neka stvar ili pravo upotrijebi za postizanje neke dozvoljene svr he ili osnivanje zaduzbine (clan 96. 3 6 3 Legati. ZN CG). molim ostavinski sud daodredipogod nu osobu za izvrsiocatestamenta ----------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanjeinaknadno zavjestanje ispuniiosigu ra pravanaknadnogprimaocazavjestanja. ZN CG). testator moze imenovati jedno ili vise poslovno sposobnih lica za izvrsioce testamenta. Tada prethodni nasljednik.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i rok a. nedozvoljeni.------------------------------------testator moze nekom duznoscu opteretiti lice kome ostavlja neku korist ili zaost avstinu (clan 97.--3 7 Nistavosttestamenta testament je nistav: ako zavjestalac u vrijeme njegovog sacinjavanja nije imao 15 godina zivota ili n . ZN CG . do 116. stav 1. smatraju se kao da ne postoje (vidi clan 97. tj. Ukoliko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. P R I m J E R Za izvrsioca testamenta imenujem CD ---------------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze.. Uslovi i tereti koji su nemoguci. stav 3. osnivanje zaduzbine Zavjestalac moze testamentom ostaviti jedan ili vise legata (clan 95. koja sredstva ce biti deponovana na mo m racunu. ali je to svrsishodno. naknadni nasljedni red otpad a. kako je to odredeno prema regul ativi clanova 113. ZN CG). 3 6 4 Izvrsiocitestamenta testament moze sadrzavati i odredbu o izvrsiocima testamenta.00 EURA (slovima: pethiljada eura).

ili je bio u zabludi (cak i ako postoji zabluda o cinjenicama koje su pobudile zavjestaoca da ucini raspolaganje ). ako je zavjestalac bio natjeran prijetnjom. prinudom. ako nije sacinjen u obliku utvrdenom u Zakonu i pod uslovima predvidenim Zakonom . .ije bio sposoban za rasudivanje.

naprimjer. pa tako i testamenta. to mogu biti stvari i prava koja pripadaju pojedincima. u zakonskim rokovima. te uticale na punovaznost testamenta. stav 1 ZN CG i na formu i druge uslove za punovaznost. bez obzira d a li ima ili nema nuznih nasljednika i unijeti to u tekst. g) Pravno lice nikada ne moze biti ostavilac. e) U uvodu notarske isprave uvijek se mora navesti da se iz razgovora sa ostavio cem steklo uvjerenje da je poslovno i testamentarno sposoban (prema potrebi moze se traziti i vjestacenje za utvrdivanje sposobnosti za rasudivanje). 3 8 Ostale napomenekodtestamenta Notar je duzan voditi racuna. Zakona o vanparnicnom postupku (jer ima svojstvo sudskog testamenta) i Zakona o notarima. ako posebn im propisima nije drugacije odredeno. ako ima. Ponistenje moze traziti samo lice koje ima pr avni interes. Testament Ako su samo neke odredbe nistave zbog prijetnje. h) Predmet nasljedivanja. .2. notar je duzan primijeniti pr avila Zakona o nasljedivanju. ali ne prije proglasenja testamenta. kako u slucaju kada pravno lice postoji. tako i kad se imovina zavjesta za osnivanje nekog pravnog lica (ali pod uslovom da to pravno lice bude osnovano).3. navesti da je izjavio da ima i da prihvata posljedice toga. c) Uvijek treba upozoriti ostavioca na izjave koje bi bile protivne imperativnim normama. ZN CG). nevazece su samo te odredbe (djelimicna nistavost). stav 3. kao sto su pokretne stvari.3. i cl. prevare. b) Uvijek treba upozoriti na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. je zaostavstina ostavioca u tren utku njegove smrti. a koju cine imovinska prava podobna za nasljedivanje (vidi cl. ako je to zelio (clan 94 . f) testament se ne moze nikada saciniti preko punomocnika ili zakonskog zastupni ka (strogo licni pravni posao). upozoriti ostavioca da ne moze odrediti nasljednika svom nasljedniku ni legataru.tako. te davati poduke i upozorenja o sljedecem: a) Kod sacinjavanja notarskog zapisa o testamentu. ali moze biti testamentarni naslje dnik ili legatar. d) Uvijek se mora paziti na potrebnu sposobnost za sacinjavanje testamenta iz cl an 61. ZN CG). te dodati izjavu ostavioca da nema rodbine koja bi imala pravo na nuzni dio ili. ili zablude.

).dospjela potrazivanja. sve imovinske obaveze. sva stvarna prava (svojina. za svog nasljednika na cjelokupnoj imovini za svog samo dijelom imovine. i) testamentom se moze raspolagati: cijelom imovinom (formulacija: odredujem ____ ). pravo zaloga. autorska i industrijska prava. pravo sluzbenos ti itd. . odredenim prema cijeloj imovini (formulacija: nasljednika na 1/2 imovine odredujem__ ).

te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. to je jedan od izuzetaka od pravila da se nikada ne izdaje izvornik notarskog akta. objasnio mu prednosti u vezi s tim. Pore d znacaja za pravnu sigurnost. P R I m J E R I 1. a u svakom slucaju. ovaj registar ce biti veoma vazan i za Notarsku komoru i no tarsku sluzbu. pa je zavjestalac odustao od to ga . Formulacija kada stranka ne zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. objasnio mu prednosti u vezi s tim. stvorice se preduslovi za njegovo uvezivanje sa registrima ostalih zemalja. zavjestalac zahtije va i daje nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. a narocito sa evropskom mrezom testamenata. Formulacija kada stranka zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. s tom razlikom sto ga je duzan dostaviti nadleznom ostavinskom sudu cim sazna za s mrt lica ciji se testament nalazi kod njega319. ----Vaznost registra testamenata ogleda se u tome sto ce on biti jedinstvena evidenc ija svih testamenata u Crnoj Gori i sto ce se njime omoguciti da se. na brz i siguran nacin dode do podataka da li je neko lice ostavilo testament. 3 10 Izvornikiotpravak notarskogzapisaotestamentu Izvornik zapisa o testamentu notar cuva u svom arhivu kao i ostale notarske akte . 2.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom pojedinim stvarima i pravima. pod uslovom da je zavjestaoceva volja da mu lice kome se pojedine stvari ostavljaju bude testamentarni nasljednik (formulacija: za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti oznacenoj kao parcela broj ___ odredujem AB ). 3 9 Registartestamenata Ako zavjestalac to zahtijeva. nakon smrti zavjesta oca. poducice zavjes taoca na tu mogucnost i na prednosti u vezi s tim. to ce notar konstatovati u samom testamentu. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. kao javnoj evidenciji koju vodi Nota rska komora. Nakon toga. Kada notar izda izvornik zapisa o testamentu. cuvanju i proglasenju test amenta notar ce dostaviti Registru testamenata318. Kada se uspostavi ovaj registar testamenata. du . podatke o sacinjavanju.

78. Zakona o notarima CG. 319 Vidi cl. 120. . Zakona o nasljedivanju CG.318 Cl.

00h (deset sati). UZZ-___/09. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. Zakona o notarima i clana 69. a ostavlja se jedna odredena nepokretnost . (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete ) godine. notar moze izdati samo ostaviocu dok je u zivotu. Nakon smrti zavjestaoca. sastaviti po nj enom kazivanju zapis o testamentu. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. Poslije toga. notar moze. ako to stranka zeli. slije de primjeri moguceg teksta testamenta u razlicitim modalitetima u odnosu na sadrzaj . u kom slucaju takav akt ima svojstvo sudskog te stamenta320. (licno ime notara. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. 3 11 Primjer:Zapisotestamentu sa zamjenskim nasljednicima Zapisnik i zapis o testamentu kojim se odreduju dva nasljednika. kao i u ostalim slucajevima izdavanja izvornika. Obala br.3. . ili licu odredenom u testamentu . datum i mjesto rodenja. otpravak ili prepis se moze izdati samo poslije proglas enja testamenta.86 Zakona o notarima) .g. Testament zan je prilikom toga. njegovom punomocniku. odnosn o po pravilima vanparnicnog postupka. a ta cinjenica se upisuje na otpravak (vidi cl. Ja. saciniti otpravak izvornika za arhivu koji stupa na mjesto izvornika.2009. Kako je vec naprijed naznaceno. po pravilima koja vaze za sudski testament. koji postupam u svojstvu notara. Otpravak ili prepis testamenta koji je sacinio notar ili je kod njega na cuvanju . s pocetkom u 10. Zakona o nasljedivanju. S tim u vezi. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. na osnovu spec ijalnog punomocja koje je ovjereno u skladu s propisima. zamjenski naslj ednici.zavjestalac ima i drugu imovinu. u svojoj kancelariji uredu. notar moze izd avati samo prepise takvog notarskog akta. njegovo sjediste).1.--------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime.07. Predmet naseg razmatranja jeste notarski zapis o testamentu. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.

stav 1. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament. Zakona o nasljedivanju CG. . kao i naziv organa koji je izdao ispravu). 52. Zakona o notarima CG i cl. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastav testamenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost.broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem.--------------------------------------------------------------------------------------320 Cl. 69.

_____br. ----------II ODREDIVANJE NASLJEDNIKA Ovim za svoje nasljednikena jednakedijelove.07. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. Zakona o vanparnicnom postupku. i to S H (svi podaci za nasljednika kako bi se mogao identifikovati) i R A(svi podaci za naslj ednika kako bi se mogao identifikovati). pa sam. Imov ina kojom raspolazem ovim testamentom. Pored ove imovine.. (licno ime. a na nepokretnosti ciji sam vlasnik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela 164/33.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Preventivno opozivam sva eventualno postojeca ranija raspolaganja za slucaj smrt i. odredujem svoje kcerke. i dvoriste. sa korisnom stambenom povrsinom od 83 m2. Imam zive potomke i to: jednog sina i dvije kce rke. a koja se nalazi u mjestu ____ul. (dvadeset sestog jula d vije hiljade devete) godine. izgradena na toj parceli.2009.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Na osnovu clana 193. datum i mjesto rodenja.. dana 26. kuciste. Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. ne spada u bracnu tekovinu. upisana u V listu nepokretnosti. ni od koga prisiljava na. ili se . povrsine od 83 m2. niti nagovarana. povrsine 337 m2. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). KO masline._. odlucila sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. nakon dubljeg razmisljanja. i stambena zg rada. upisana u A listu nepokretnosti broj 1. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. te propise o opozivosti i nacine opozivanja testamenta. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. Znam citati i pisati. raspolagatipojedinimstvarimaizsvojeimovinezaslucajsvojesmrti ---IPRETHODNE NAPOMENE Udata sam. ----------------------------------------------------------------------------------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. kao zavjestalac.---------------------------------------------------Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca.-------------U slobodnom raspolaganju svojom imovinom ni na koji nacin nisam ogranicena. prema usmenom kazivanju zavjestaoca. imam i drugu imovinu.

odreknu nasljeda. i to tako da b racni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. ili budu nedostojni da naslijede). kao zamjenskenasljednike.----------Nakon ukazivanja i upozorenja od strane notara na zakonsko pravo na nuzni naslje dni dio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------III OSTALO Dalja odredenja u pogledu moje ostale imovine ne zelim da danas budu donesena. o dredujem njihove bracne potomke prema pravilima zakonskog nasljednog reda. izjavljujem da imam jos jedno dijete-sina. koji ce biti obezbijeden od moje drug e imovine. te .

kao i da su preduzete sve navedene radnje. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. Zakona o nasljedivanju. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. iznos-sv e u skladu tarifom . objasnio mi prednosti u vezi s tim. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa kojeg je sacinio notar.---------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirat ce se u Registru testa menata. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom registru . a procitao ih je i sam zavjestalac. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: _____________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik. ------------Naknada i troskovi: (tarifini brojevi. Testament izricito izjavljujem da prihvatam sve rizike zakonskog prava na nuzni nasljedni dio od strane mojih potomaka koji nisu obuhvaceni ovim testamentom. sto svojim potpisom n a ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. izvornik ovog zapisnika. sastoji se od ukupno 3 ( tri) lista i 3 (tri) stranice. i zavjestalac. otpravak ovog zapisnika. cuva notar u svojoj arhivi. a procitao/la sam ih i sama. na osnovu clana 120. ----------------------------------------Na osnovu odredbe clana 86. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa.3. Nakon toga. notar. -------------------------------------------Notar me poducio mogucnosti evidentiranja u Registar testamenata cinjenice o sas tavljanju ovog testamenta. te me upozorio na posljedic e suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. kao i da su preduzete sve navedene radnje. sa testamentom u formi notarskog zapisa. Zakona o notarima. Zakona o notarima. -------Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. iznosi-sve u skladu sa tarifom koja ce bi ti donesena). izdaje se zavjestaocu. te izjavljujem da je moja posljedn ja volja u svemu vjerno unesena. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe clana 76.

20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta).07.2009. 26. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: .koja ce biti donesena). dovr seno u 13. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.(dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine.

godine (dvadeset sestog jula dvije hil jade devete ) godine. Zakona o nasljedivanju. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem.07. Zakona o notarima i clana 69. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. kao i naziv organa koji je izdao ispravu). te propise o opozivosti i nacinu opozivanja testamenta. (licno ime notara. datum i mjesto rodenja. UZZ-___/09.2009. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. koji postupam u svojstvu notara. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastavljanje testamenta.--------------------------------------------------------------------------Na osnovu clana 193. njegovo sjediste). u svom uredu. Zakona o vanparnicnom postupku. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca.00h (deset sati).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3 12 Primjer:Zapisotestamentu sa sukcesivnimodredivanjem nasljednika usloviirokovi Zapisnik o sastavljanju i zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljed nika putem postavljanja uslova i rokova (prethodni nasljednik . s pocetkom u 10. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam se da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament. 1. ----------------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. Obala br.naknadni nasljednik). -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost. --------------------------------------------------- . odredivanje zamjenskog nasljednika ako prethodni ili naknadni nasljednik ne steknu nasljedno pravo zavjesta se cjelokupna imovina. Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. Ja. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26.

(licno ime. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. odlucio sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. ni od koga prisiljavan .Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). niti . prema usmenom kazivanju zavjestaoca. kao zavjestalac. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. pa sam. datum i mjesto rodenja.

---------------------------------------------------------------------------------------Opreza radi. raspolagati cjelokupnom svojom imovinom za slucajsvoje smrti ------Znam citati i pisati. opozivam sva eventualna ranija postojeca raspolaganja za slucaj smr ti. Testament nagovaran. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik. ---------Clan1 . Tada prethodni nasljednik. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan2 Nalazem sljedece zavjestanje323:------------------------------------------------------------------------------moja sestra EE (navesti potrebne podatke) dobija jednokratnu novcanu uplatu u iz nosu od ______. ------------------------------------------------------------------Do sada nisam sacinjavala testament i nisam ni u cemu ogranicena u raspolaganju svojom imovinom za slucaj smrti. -------------------------------------Ako ni po ovome niko ne dode do nasljeda. naknadni nasljedni red otpad a. odredujem kao zamjenskog nasljednika32 2 moju sestru EE (podaci). i da svake godine na dan moje smrti. Ovim za svog jedinog nasljednika na cjelokupnoj imovini321 odredujem svog sina A A. po s vom izboru325 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovo zavjestanje se ima izvrsiti neposredno nakon moje smrti. (dvadeset sestog jula dv ije hiljade devete) godine. Kao naknadnognasljednika. odredujem svoju kcerku BB (podaci). zasadi svjeze cvijece.07. dana 26. ------------------------------Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i roka.2009. na uobicajen nacin. Ukol iko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. u trajanju od _____. tj. nakon dubljeg razmisljanja.3. -------------------------------------------------------------------------------------b) da ostatak novca nakon toga upotrijebi za pomoc jednom od starackih domova. --------------------------------------- . ------------------------------------------------------------------------------------------------Udovica sam i nemam djece i potomaka. sa duznoscu324 da time: -------------------------------------------------------------------------------a) odrzava moj grob. pod uslovomdado momentamoje smrtizavrsi medicinskifakultetidado momentamoje smrti nije navrsio 28 (dvadesetosam) godina zivota On je samo prethodni nasljedn ik.

ZN CG. . ZN CG. molim ostavinski sud da odredi pog odnu osobu za izvrsioca testamenta -----------------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanje i naknadno zavjestanje ispuniiosi guraprava naknadnogprimaocazavjestanja. 324 Vidi clan 97. 323 Vidi clan 93. 322 Napomena: Odredivanje zamjenskih nasljednika je iz razloga ako bi testamenta rni nasljednik umro prije zavjestaoca. odrekao se nasljeda. ZN CG-ostavljanje u opstekorisne svrhe 326 Moze i testamentarni nasljednik-vidi clan 113. stav 3.Clan3 .------------------------------------------------------------------------321 Napomena: Moze se odrediti vise nasljednika na jednake dijelove. ZN ostavljanje u nasljedstvo jedne ili vise odredenih s tvari. a moze i di o imovine odreden prema cijeloj imovini. Za izvrsiocatestamenta imenujem CD326 ----------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. sta v 3. stav 1. clan 9 4. 325 Vidi clan 96. ZN CG. clan 93. stav 1. ili bude nedostojan da naslijedi. ZN CG. odnosno jedna ili vise odredenih stvari ili prava.

sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. izjavljujem da nemam potomaka koji imaju pravo na nuzni dio327. izdaje se zavjestaocu.00 EURA(slovima:pethiljada EURA). -----------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon upozorenja notara na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. te me upozorio na posl jedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. objasnio mi prednosti u vezi s tim. kao i da su preduzete sve navedene radnje.---------------------------clana 86. na osnovu clana 120. otpravak ovog zapisnika sa notars zapisa kojeg je sacinio notar. Nakon toga. notar. kao i da su preduzete sve navedene radnje.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. ----------------------------------------------------------------Notar me je poducio mogucnosti evidentiranja cinjenice o sastavljanju ovog testa menta u Registru testamenata. Zakona o nasljedivanju. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta.----------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirace se u Registru testamenata. -------- .000. a procitao/la sam ih i sam/a. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. a procitao ih je i sam zavjestalac. a ta sredstva ce biti deponovana na m om racunu_____________. sto svojim potp isima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujem.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik sa testamentom u formi notarskog zapisa sastoji se od ukupno ___ l ista i ___ stranice. te izjavljujem da je moja posljed nja volja u svemu vjerno unesena. Zakona o notarima. izvornik ovog zapisnika sa notars zapisa cuva notar u svojoj arhivi. i zavjestalac. Zakona o notarima. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog --------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog ---------clana 76. -----------------------------------------------------------------Zavjestalac:_____________-------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament.

Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta). dov rseno u 13. iznos-sv e u skladu tarifom koja ce biti donesena). .Naknada i troskovi: (tarifni brojevi. 26. Imam sina kojem sam poklonila najveci dio imovine i ovim mu nece biti povrije deno pravo na nuzni dio. Imam sina koji se odrekao nasljeda po osnovu Ugovora o odricanju od nasljeda 3. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: 327 Napomena: Moguce su i sljedece alternative: 1. 2. iznosi-sve u skladu sa tarifom).07. Prihvatam rizike toga. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine.2009.

ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (clan 1063.-122. ne mogu sadrzavati ni drugi ugovori. po kojem potomak koji moze samostalno raspolagati svojim pravima. Medutim. a u sadasnjem zakonoda vstvu Crne Gore neki od njih su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. U nekim pravnim sistemima postoje jos i druge vrste nasljednopravnih ugovora. da se radi o nasljedu na zaostavstini koja je bila poznata u vrijeme zakljucenja . Uloga notara u sacinjavanju. osnova i sposobnosti.4. pod prijetnjom nistavosti. 51. postoji obavezna nadleznost notara da te ugovore sacini u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne ispr ave (vidi cl. 1074. Medutim. ugovor o buducem nasljedstvu ili legatu i ugovor o m edusobnom nasljedivanju bracnih drugova. Radi se o sljedecim ugovorima: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (clan 135. ZN CG). 1. moze se ugovorom s pret kom odreci od nasljeda koje bi mu pripalo poslije smrti pretka. 3. ka o sto su: ugovor o nasljedivanju. t. ZOO CG). ZOO CG). 1086. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4. te su zbog toga ranije bili regulisani Zakonom o nasljedivanju. brac ni ugovor. postoji faku ltativna nadleznost notara (sud ili notar). ZN CG). takve odredbe. postoji jedan izuzetak koji nasljedno zakonodavstvo Crne Gore poznaje. Zakona o notarima). Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ovi pravni poslovi imaju obligacionopravne i nasljednopravne elemente i dejstva. st. potrebno je sljedece: da su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova u pogledu saglasnost i volja. b) Uslovi za punovaznost Da bi ovo odricanje bilo punovazno. kao sto je npr. dok kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imov ine za zivota i ugovora o dozivotnom izdrzavanju. Shodno tome. shodno pravilima obligacionog prava. ti ugovori su u crnogorskom zakonodavstv u izricito zabranjeni (vidi clan 121. takva je da kod ugovora o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. 4 1 Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno a) Pojam Pravilo je da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno328 nema pravnog dejstva. predmeta. odnosno zakljucenju naprijed naznacenih pravnih pos lova. ugovor o dozivotnom izdrzavanju (clan 1075.

u ime poslovno nesposobnog ugovaraca. ovakav ugovor. ZN CG. da ga sklope predak i potomak koji su poslovno sposobni. uz odobrenje organa starateljstva. 328 Clan 135. jer se ovdje radi o aktu raspolaga nja imovinom i pravima329. . jer u suprotnom.ugovora i koja nekom potomku treba da pripadne od pretka poslije smrti. moze zakljuciti zakonski zastupnik. a po osnovu Zakona. 329 Vidi clan 66 i 308 PZ CG.

a iz razloga sto je u cl. st. ako ugovorom o odricanju ili naknadnim ugovorom nije sta dr ugo odredeno. Nadalje. 5 ZN CG). da ovo odricanje potom ka ne vazi za njegove nasljednike . osim ako se izricitom odre dbom drugacije ne ugovori. st. Dakle. da se ta njegova izjava odnosi na svako njegovo nasljed no pravo prema zaostavstini pretka. Notar je obavezan. ali potomak moze ispunjenje te n aknade zahtijevati sudskim putem. izmedu ostalog. 135. bez obzira kolika bude ta zaostavstina u momentu smrt i pretka. . ZN CG propisano da notar mora procitati ugovor i upozoriti pretka i nasljednika na posljedice ugovora. kako od samog pretka. potrebno je u ugovor unijeti klauzulu o tome. pa ako je predak ne ispla ti. Moze se ugovoriti naknada. smatr amo da ne mogu biti ovjereni potpisi od notara vec da se mora sastaviti u formi nota rskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi privatne isprave. 135. tj. ako se zeli drugacije od onoga sto je Zakon propisao (cl. 4. 53. c) Sadrzaj i obiljezja Zakonska je pretpostavka da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno. 1. Ukoliko se ugovor sastavlja pred notarom (fakultativna nadleznost notara). notar je duzan upo zoriti pretka i potomka i na sljedece: dati upozorenje potomku da ne moze bez saglasnos ti pretka (jer se radi o dvostranom pravnom poslu) opozvati svoju izjavu o odricanj u od nasljeda datu u ugovoru. tome je notar duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane. Za punovaznost izjave o odricanju od nasljeda bez znacaja je da li je to odrican je ucinjeno uz naknadu ili bez naknade.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da je ugovor sacinjen u pisanom obliku i da ga je ovjerio sudija. vazi za po tomke onoga ko se odrekao. npr. te da odricanje djeluje i na njegove potomke. davanje izjave o pris tajanju pretka na podvrgavanje prinudnom izvrsenju bez odlaganja iz njegove cjelokupne i movine (cl. Zakona o notarima). st. upozoriti pretka i potomka na posljedice ugov ora i takvo upozorenje unijeti u notarski zapis ugovora. tako i iz njegove zaostavstine na slucaj njegove smrti. odnosno notar. to ne utice na punovaznost ugovora o odricanju. Moze se u notarskom zapisu predmetnog ugovora koristiti i mogucnost ugovaranja klauzule izvrsenja bez odlaganja.

136.2. odnosno ugovor bez druge ugovorne strane. moze traziti da mu se prizna pravo nasljeda na dio koji mu po zakonu pripada na novopronadenu imovinu. Ako se po davanju izjave o odricanju od nasljeda pronade imovina za koju se u vr ijeme davanja izjave nije znalo da pripada zaostavstini (a postojala je u momentu skla panja ugovora o odricanju). st. ili je data usljed prevare. ili u zabludi. ali moze traziti ponistenje ugovora ak o je njegova izjava o odricanju o nasljedstva izazvana prinudom. . u roku koji mu odredi sud. ne moze opozvati takvu izja vu.Nasljednik koji se odrekao jos neotvorenog nasljeda. ZN CG). nasljednik koji je dao takvu izjavu. a iz razloga sto se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na zaostavstinu koja je nasljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave (vidi cl. ili prijetnjom.

CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. po zaniman ju frizerka. ust anovio sam da su prisutni u rodbinskom odnosu oca i kcerke. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik.1. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). izdatu od mUP-a Crne Gore. sacinim notarski zapis ugovora oodricanjuodnasljeda. od dana _______. Ugovorne strane sam upozorio na pravneposljediceovogugovora. izdat od ------.10. -------------------------------------------------2. dolje potpisanim notarom milic misom. da razumiju pravne posljedice na koje sam im ukazao i da ima ju ozbiljnu i pravu volju za zakljucenje ovog ugovora. Dana 15. anarocitodasepotomaknemozepojavitikao nasljednik na imovinikojajepredmetovogugovora -------------------------------------------------------------Nakon toga. rodena dana_____u Podgorici.4. u 8. Gospoda DJ.1/2009.1. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. sa rokom vazenja do________. Podgorica. drzavljanka Crne Gore. uz ugovaranje isplate naknade nasljedniku i izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja za isplatu te naknade. od ------. sa prebivalistem u Budvi. Ul. Gospodin mm. broj______. sa sluzbenim sjedistem u Budvi ._______. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 2 Primjer:Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. a koja izjavljuje da je: kci B. Takode sam se uvjerio da su sposobni i ovlaste ni za zakljucenje ovog pravnog posla. sa rokom vazenja do____. prisutni su izjavili sljedeci:---------------------------------------------------------------------- .istovremenosupristupili:--------------------------------------------------1.00 h (osam casova).2009. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. nastanjena na adresi ul.________. ------. UZZ br. ozenjen (udaljemtekstu:predak). broj____ __. sa prebivalistem u Budvi. drzavljanin Crne Gore. a koji izjavljuje da je: sin A. Riva br. broj_____ izdatu od mUP-a Crne Gore. udata (udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji. roden dana_______u Podgorici. nastanjen u Podgorici ul. po z animanju menadzer. JmB________. od dana________. JmB_________.. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. te uvidom u prezentovani mi Izvod iz maticne knjige ro denih. preda mnom. br. Riva br.

DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu i prava na . kao i na nuzni nasljedni dio.------------UGOVOROODRICANJUOD NASLJEDAKOJE NIJEOTVORENO----------------------Clan1 mm je otac DJ. koja je stoga ovlascena na nasljedivanje po osnovu Zakona.

a na osnovu ovog notarskog akta. a sto DJ prihvata. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i reali zacijom ovog ugovora. izjavljuje pristajanje na neposredno pr inudno izvrsenjebezodlaganjaizcjelokupnesvojeimovine. Zauzvrat. ukljucujuci i njene potomke334.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nuzni nasljedni dio330 na cjelokupnoj imovini pretka mm. pa mm333. racunajuci od dana zakljucenja ovog ugovora. uz predocavanj e dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. ------------------------------------------------------------- . ------------------------------------------------------------------------Pravo mm da kasnijim raspolaganjem po osnovu posljednje volje povlasti svoju kce rku DJ. -------------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim aktom odgovaraju solidarno. Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati povjeriocu na njegov zahtjev. a za nepokre tnosti unijeti i podatke iz katastra nepokretnosti.--------------------------------------------------------------Clan3 Ovim odricanjem se DJ. radi isplate naprijed naznacenog iznosa od _____EURA. ---------------------------------------------------------------------------------Notarjepoducioiupozorio strankena mogucnost i posljedice podvrgavanja mm neposre dnom prinudnom izvrsenju bez odlaganja za preuzetu novcanu obavezu. DJ isplatiti jednokratni novcani iz nos332 od ____ EURA. te broj i datum prepisa lista nepokretnosti koji se prilaze uz izvornik nakon sto je procitan strankama) --------------------------------------------------------Ovo odricanje vrijedi i za potomke331 DJ. ostaje netaknuto. ------------------------------------------------------------------Clan2 mm prihvata ovo odricanje. koja se u momentu zaklj ucenja ovog ugovora sastoji od:________(unijeti sve potrebne podatke o imovini. snosi DJ. iskljucuje iz zakonskog n asljednog reda i iz prava na nuzni nasljedni dio. mm se obavezuje da ce u roku od 15 (petnaes t) dana. koji se ima isplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zakljucivanja ovog ugovora.

. ZN CG je regulisano da odricanje vazi i za potomke onoga koji se odrekao. ako odricanje ne ukljucuje potomke formulacija: ovim odricanjem se DJ. a sto se ne odnosi na nuzni nasljedni red: npr. Odustaje od toga . a narocito: -----------------330 Alt. DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom za konskom redu na cjelokupnoj imovini pretka MM. ako je bez naknade. moze se odreci i samo prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu . ako sporazumom o odricanju nije sto drugo odredeno. formulacija: ovo odricanje se vrsi bez naknade . stav 5. Alt. u clanu 135. 331 Alt.------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozoriona posljedice ovog ugovora. Alt. 332 333 334 oje Alt. koja se sastoji od _____ . S tim u vezi formulacija: ovo odr icanje ne vrijedi za potomke DJ . k ne ukljucuje potomke .

---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. 2. neposrednim pitanjima uvjerio s e da odgovara volji stranaka. pecat i stambilj) 335 Ovu poduku i upozorenje uvijek unijeti u ispravu ako stranke nisu drugacije ugovorile. kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustv u notara svojerucno potpisuju. --Od ovog notarskog akta dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------mm (1x) ----------------------------------------------------------------------------------------------------DJ (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi____. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.2009 g. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 1. ali se od toga odustalo. DJ (potpis) NOTAR misic miso (potpis. ------------------------------------------------------------------------------------------3. da se odricanje ne odnosi na potomke nasljednika .mm(potpis) 2. da se ovo odricanje od nasljeda odnosi i na potomke DJ i na posljedice toga335. osim u slucaju obostrane saglasnosti stra naka. dana 15. za koju se nije znalo da pripada zaostavstini u vrijeme zakljucenja ugo vora. Alt. da ovo odricanje od nasljeda ne v . (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . te da se moze drugacije ugovoriti. u 11. npr. -------------------------------------------------------4. -----------------------------U Podgorici. da u roku koji mu sud odredi trazi da mu se prizna pravo na zakonski nasljedni dio u sluca ju novopronadene imovine. te na pravne posljedice toga. a kako slijedi:____ ____. kao lica koje se odreklo nas ljeda. s tim da se ovim ne dira u zakonsko pravo DJ. da se ovaj ugovor ne moze opozvati. koja mu je bila poznata u vrijeme zakljucenja i koja se zatekne u momentu smrti pretka i na posljedice toga. da se ovaj ugovor o odricanju od nasljeda odnosi na svu zaostavstinu pretka mm.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1.4.10. da se potomak ne moze pojaviti kao nasljednik na imovini koja je predmet ovog ugovora.

azi za potomke DJ i da ce se njen dio nasljedivati kao da je umrla prije ostavioca ispravu samo ako je tako ugovoreno. .ovo unijeti u .

Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 Ustupanjeiraspodjela imovine za zivota 4 3 1 Pojamipravnapriroda Pored odricanja od nasljeda koje nije otvoreno. a to je da se pitanje nasljedivanja i posebno pitanje raspodjele imovine jednog lica postavlja uvijek i tek za slucaj smrti. najznacajnije nasljednopravno dejstvo ovog ugovora jeste da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici338. koji bi po zakonu bili pozvani da naslijede njegovu zaostavstinu (a to se cijeni prema stanju koje postoji u vrijeme zakljucenja ugovora. 4 3 2 Usloviza punovaznost Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bice punovazan: ako su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova iz ZOO (saglasnost volja. Dak le. tim ugovorom predak (ustupilac) se obavezuje da potomcima za zivota ustupi bez naknade svoju imovinu337. ni pr avnim poslom za slucaj smrti (mortis causae). Medutim. bez obzira koliki je dio bilo koji potomak dobio. Notar je duz an na to upozoriti ugovorne strane. sposobnost za zakljucenje). osnov. tako da predak v ise ne moze raspolagati tom imovinom ni pravnim poslom medu zivima (inter vivos). pri cemu se ta lica ovim ug ovorom odricu bilo kakvih nasljednopravnih zahtjeva u pogledu imovine koja je predmet takvog ugovora (npr. npr. izuze t iz Zakona o nasljedivanju i regulisan u Zakonu o obligacionim odnosima. jer se njime vrsi pre nosenje imovine sa pretka na potomke i eventualno bracnog druga. te usvojenik . On za glavn u posljedicu ima prenosenje svojine sa pretka na njegove potomke. na one koji bi se svakako pojavili kao njegovi nasljednici (zakonski). uz mogucnost (nije uslov za punovaznost ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota) eventualnog ukljucivanja bra cnog druga i to sve pravnim poslom medu zivima: ugovorom o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. kao nasljednik njegovog umrlog sina po pravu predstavljanja. Ovaj izuzetak se odnosi na mogucnost ustupanja imo vine336 od strane pretka jos za vrijeme njegovog zivota i to u korist potomaka (djeca i drugi potomciobavezan uslov za punovaznost ugovora). ako su u njemu ucestvovala i sa njim se saglasila sva djeca i drugi i ostaviocev i potomci. ovaj ugovor ima nasljednopravni znacaj i dejstva. Ovaj ugovor je svojom sustinom obligacionopravni ugovor. dvoje djece i unuk. tj. predmet. nije dozvoljeno vracanje tih dobara kao poklona radi namire nja nuznog nasljednog dijela). te je. kao takav. forma. postoji i drugi izuzetak od prav ila.

Ustupanje i raspodjela imovine ostaju punovazni ako je potomak koji se nije saglasio u samom 336 Cl. ZOO CG. ZOO CG. 338 Vidi clan 1066 stav 3 ZOO CG. moze je dati naknadno u istoj formi. . 1063.-1074. 1063. 337 Vidi cl. Potomak koji nije dao saglasnost.kod potpunog usvojenja).

takva . Isto to vazi i za slucaj ako se ustupiocu poslije ustupanja rodi dijete ili se pojavi nasljednik koji je bio proglasen za umrlog. njegovo pravo na nuzni dio ostaje neokrnjeno. Predmet ustupanja i raspodjele je dio moje sadasnje imovine. 4 3 3 Predmet ustupanjairaspodjele Predmet i raspodjela ustupanja moze biti samo ustupioceva imovina koja postoji u casu ustupanja i raspodjele. 2. i 3. imao bi pravo na nuzni dio i pravo da namirenje tog nuznog dijela trazi iz ustupljene imovine3 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alt. ust upanje i raspodjela ostaju punovazni. ali se radi odredivanja nuznog dijela nadzivjelog bracnog druga. ili je nedostojan za nasljede (vidi cl. U tom slucaju. ZOO CG). Dakle. a sve to pod uslovom da bracni drug moze i hoce da bude nasljednik. umro prije ostavioca. Ukoliko svi potomci ustupioca koji bi bili pozvani na nasljede (a to se cijeni p rema stanju u momentu sklapanja ugovora). ili se odrekao nasljeda. smatraju poklonom339. dao saglasnost na ugovor u naknadnoj ispravi u istoj formi. U ovom ugovoru se moze (ali nije nuzno za njegovu punovaznost) obuhvatiti i brac ni drug pretka (ustupioca). st. Ako bracni drug ne bude obuhvacen (nije ukljucen ili nije prihvatio d a bude ukljucen).Ostalom imovinom ne zelim danas raspolagati. ustupljeni dijelovi ostavioceve imovine ucinjeni njegovim potomcima. te ako je p otomak koji se nije saglasio. a nije ostavio svojih potomaka. ili je iskljucen iz nasljeda. izgubio bi nasljednopravna dejstva. P R I m J E R Predmet ustupanja i raspodjele je cjelokupna moja sadasnja imovina. u od nosu na tog bracnog druga. bracni drug se moze obuhvatiti samo uz njegov pristanak.4. koja se sasto ji od____. koji moze dati svoju saglasnost na ucinjeno ustupanje i raspodjelu ili ucestvovati u toj raspodjeli. tada bi se taj pravni posao sma trao poklonom. a onaj ko nije ucestvovao. ---------------------------------------------------------------Ako bi se ugovorila raspodjela dobara koja ce se zateci u zaostavstini ustupioca . koji se sastoji od___. 1064. a ne bi dal i saglasnost ni u naknadnoj ispravi u istoj formi. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima ugovoru. . tj. ne bi zakljucili ugovor vec samo neki. u cjelini ili djelimicno.

ZOO CG.odredba bi bila nistava. 339 Clan 1070. 341 Vidi cl. U slucaju p ostojanja ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. kao i dobra koja je naknadno stekao341. zaostavstinu ce ciniti samo imovina koja nije bila obuhvacena ustupanjem i raspodjelom. ZOO CG. 1066. . Ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu. i 1067. 340 Clan 1068. ZOO CG.

ili dati naloge. koji propisuje. Uslucaju smrtijednogodovlascen . P R I m J E R I Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. tome bi notar trebao poduciti stranke. notar to mora konstatov ati i potvrditi u samom ugovoru. i to: pravo plodouzivanja. dok su dozivotna renta i dozivotno izd rzavanje regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. 3. koja se odnose na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. kao i za koje drugo lice . odrede ne odredbe o tome postoje i u ZOO342. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce. ovaj ugovor ne bi p roizvodio pravno dejstvo. u s lucaju smrti jednog od njih. potrebno primijeniti odredbe naznacenog prava. ili ako nesto drugo ne pro izilazi iz okolnosti slucaja. ugovoriti dozivotno izdrzavanje. Zakona o notarima. ili za oboje.1. ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. pravo upotrebe. Ako su licne sluzbenos ti ili dozivotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bracnog druga zajedno. 51. s hodno odredbama cl. pravo stanovanja i to na svim ustupljenim dobrima ili nekim od njih (licne sluzbenosti344). Ovdje je propisana iskljuciva nadleznost notara. zadrzati odredena prava. 4 3 5 Zadrzavanjepravakodugovoraoustupanjuiraspodjeliimovine za zivota Ustupilac moze za sebe. pa je kod ugovaranja zadrzavanja tih prava. za bracnog druga. licna sluzbenost ili renta pripadaju u cjelini prezivjelom bracnom drugu do njegove smrti. pod prijetnjom nistavosti. U suprotnom. za v rijeme trajanja zivota. stvarati odredenu obavezu343. jer bez te forme. Pored toga sto je Zakon o notarima propisao postupak notara u sastavljanju notarskih akata.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 4 Formaugovora Forma ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bitan je element za nje govu punovaznost.st. pravo upotrebe i pravo stanovanja) regul isane su u Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima. Da je tako postupio. ugovoriti kakvu drugu naknadu. ako nije sta drugo ugovoreno. Licne sluzbenosti (pravo plodouzivanja. Ovaj ugovor m ora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. ugovoriti dozivotnu rentu u novcu ili zamjenjvim stvarima345. ob avezu notara da ugovornim stranama procita ugovor i upozori ih na nasljednopravna dejs tva. t.

1087. 1065. a moze se i drugacije ugovoriti: 342 343 344 345 Vidi Clan Vidi Vidi cl. 223.-1099. 1069. 249. ZOO CG.-cl. drugo zadrzavapravostanovanjaupunom obimudo smrti . --------------------------- to je zakonsko odredenje. cl. cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. . ZOO CG. ZOO CG.ika.

u korist Banke ____.00 EURA (slovima:petnaesthiljada EURA). koji je zakljucio ustupi lac sa naznacenom bankom.000. koja je upisana u G listu nepokretno sti broj 298. Uslucaju smrti ustupi oca. ------------------------------------------------------------Ustupiocevi povjerioci mogu pobijati ustupanje i raspodjelu pod uslovima predvid enim za pobijanje raspolaganja bez naknade (actio pauliana pobojna tuzba)346.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke..000 . . s tim sto se to ugovorom prilikom ustupanja i raspodjele moze drugacije ugovoriti. iznos neplacenog duga na danasnji dan kao dan obracuna je 15. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce.00 EURA (s lovima: dvadesethiljada EURA). smatra se da je duznik znao da poduzetim raspolaganjima nanosi stetu povjeriocima i za pob ijanje tih radnji ne trazi se da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato( clan 288 stav 3 ZOO). na osnovu Ugo vora o zasnivanju hipoteke. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti.2006. ne odgovaraju za nje gove dugove. Svaki povjerilac cije je potrazivanje dospjelo. za kredit u iznosu od 20. Kod bes platnih raspolaganja (kao sto je ovo) i kod raspolaganja izmedu bliskih srodnika. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom . sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. a koja se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nak on sto je procitana strankama. P R I m J E R Potomak SB preuzima dug obezbijeden hipotekom.ovo pravoprestaje --------------------------------------------------------------------------------------------------4 3 6 Odgovornostzaustupiocevedugoveipobijanje ustupanja Potomci izmedu kojih je ustupilac razdijelio svoju imovinu. broj ________. akoji dug jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. Stranke su pribavile Saglasnost Banke ___ za pre uzimanje duga obezbijedenog hipotekom. moze pobijati pravn u radnju duznika poduzetu na njegovu stetu (duznik nema dovoljno sredstava za ispunjenje dospjelog povjeriocevog potrazivanja). za v rijeme trajanja zivota. od 01. KO Grad.06. g.

i cl. st. ZOO CG. P R I m J E R Notar je stranke upozorioipoducio da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustup anje i raspodjelu pod zakonskim uslovima za pobijanje raspolaganja bez naknade -----------------346 Clan 287-292. 2. notar b i trebao poduciti i upozoriti stranke.U vezi sa mogucnosti pobijanja ustupanja i raspodjele imovine za zivota. . 1071.

Od ovoga se razlikuje situacija kada neko od potomaka nije obuhvacen ug ovorom ili se nije naknadno saglasio sa ustupanjem i raspodjelom. ako potomak ne daje njemu ili kome drugom izdrzavanje odredeno ugovorom o ustupanju i raspodjeli. odgovornost za postojanje i naplativost potrazivanja ustupioca koje je pripalo nekom od potomaka. da nije nedostojan. P R I m J E R Ugovaranjeodredbeobesplatnompovratnomprenosuustupljeneimovine U slucaju grube nezahvalnosti potomka AB prema njemu. Pri izracunavan ju velicine njegovog nuznog dijela. t j. cija mu je isplata nalozena ugovorom. da opozove ustupanje348. 4 3 8 Opozivanje S obzirom da je ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota besteretni pra vni posao. ako potomak ne isplati ustupioceve dugove. Svaki potomak jemci i duguje naknadu srazmjerno svom dijelu koji je dobio ustupanjem i raspodjelom. pod uslovom da nije i skljucen iz nasljeda. a sto ima za posljedi cu da ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota nije punovazan i u cijelost i se smatra poklonom (clan 1064. te da se nije odrekao nasljeda. U ostalim slucajevima kada potomak ne izvrsi terete odredene ugovorom. i poslije ustupanja i raspodjele347. Postoji odgovornost potomaka za pravne i skrivene mat erijalne nedostatke. ili ako potomak AD ne i splati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. ili ako potomak AC ne izvrs ava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. ZOO CG). i to u sljedecim slucajevima: ako je potomak pokazao grubu nezahvalnost prema njemu. Ustupilac imapravonabesplatnipovratni prenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. ima pravo da zahtijeva svoj nuzni dio poslije smrti ustupioca.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 7 Obaveza jemstvaizmedupotomaka Obaveza jemstva izmedu potomaka ista je kao i kod sanasljednika poslije diobe. dijelovi ustupljene imovine ostalim potomcima smatrace s e kao pokloni. Posljedice opoziva su takve da potomak koji je morao da vrati ono sto je primio. Potomci su duzni bez naknade i odlag anja izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca. i 1068. Potomci . vodeci pri tome racuna o vaznosti tereta za ustupioca i ostalim okolnostima slucaja. ustupilac ima pravo da zahtijeva da mu potomak vrati ono sto je primio ustupanje m i raspodjelom tj. sud ce od luciti da li ustupilac ima pravo da zahtijeva vracanje date imovine ili samo pravo da t razi prinudno izvrsenje tereta.

1073. ZOO CG. 348 Vidi cl.imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretnosti do dana 347 Clan 1072. ZOO CG. .

_______broj______. upise zabiljezba naprijed naznacenog prava na opoziv ovog ugovora.(udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------3. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. Podgorica. od dana _______. Ul.10. sacinim notarski zapis ugovora oustupanjuiraspodjeliimovinezazivota. vrsi se ugovaranje zadrzav anja odredenih prava i ugovaranje prava na opoziv. sa rokom vazenja do________.2009. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).istovremenosupristupila sljedeca lica:-----1. --------------------------4 3 9 Primjer:Ugovoroustupanjuiraspodjeliimovinezazivota Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (raspodjeljuje se cjelokupna i movina. sa prebivalistem u Budvi. Gospoda AB. te upis tih prava u katastar nepok retnosti. potomak preuzima dug ustupioca. JmB_________. JmB________ .. Ul. drzavljanka Crne Gore. udovica. u Podgorici.1/2009. a koja izjavljuje da je: kci A. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. izdatu od mUP-a Crne Gore. broj____.00 h (osam casova). rodena dana_____. udata. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustu pljenih im nepokretnosti do dana opoziva. nastanjena u Podgorici ul. a koja izjavljuje da je: kci B. dolje potpisanim notarom misic misom. ----------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane su saglasne i zahtijevaju da se u G listu nepokretnosti. Riva br.4. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima prijema opoziva. drzavljanka Crne Gore. sa prebivalistem u Budvi. kao i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja za placanje novcanih obaveza). JmB________ . u Podgorici. preda mnom. rodena dana_______. u 8. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . Riva br. sa rokom vazenja do____. Gospoda EF. ustupilac je udovica. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. sa prebivalistem u Budvi. Gospoda CD. UZZ br. po zaniman ju frizerka. KO Grad. CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA.1. drzavljanka Crne Gore. Dana 15.1.________. po za nimanju menadzer. rodena dana_____.(udaljemtekstu: ustupilac/predak)------------------------------------2. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ . nastanjena na adresi ul. u Podgorici. od dana________.

________. a narocito na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu namir iti nuzni . udata. a koja izjavlj uje da je: kci B._izdatu od mUP-a Crne Gore. po zanimanju frizerka . te ustanovio da su sposobne i o vlascene za poduzimanje ovog pravnog posla. Podgorica.. sa rokom vazenja do________. nastanjena na adresi ul.(udaljemtekstu:potomak)-----------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. od dana________.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam poducioi upozorio na posljedice ovog pravnog posla.

a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. u iznosu od 20.00 EURA (slovima:dvadesethiljada EURA).1. stranke saglasno izjavljuju da je ustupilac majka potomaka i da nema drugih potomaka. Titova br. KO Janjici. I sprat.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). od_______.. Vinograd. koju cine sljedece nepokretnosti. 500.--------------------------------------------------------II USTUPANJEIRASPODJELA --------------------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom ustupilac se obavezujedaizvrsi ustupanjeiraspodjelu za zivotabez nem . sa 1/1. sa 1/1. i kao suvlasnik sa 1/20 na zemlji stu u A listu. upisan je ustupilac AB. te na posljedice suprotnog pos tupanja350. a nalazi se u stambenoj zgradi br. na o snovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________. za koje je notar danas izvrsio neposredni uvid352 u kata stru nepokretnosti Podgorica i ustanovio stanje: --------------------------------------------------------------------------1. Dvosoban stan. Parcela br. Kao vlasnik stana._____. izgradenoj u ul.00 EURA (slovima: tridesetpethiljada EURA) ---2. na parceli broj 5/1. povrsine od 5000 m2. te da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. upisan je ustupilac AB.1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. koji se nalazi u Podgorici. dok u listu G a upisanih opterecenja i ogranicenja... u ul. U B listu kao vlasnik. 201/1.---------------------------------Cijenimo da ova nepok retnost vrijedi353 20.10. ukupne povrsine od 59 m2.000.a. ----------------------Nakon toga.000. stranke izjavljuju sljedeci :--------------------------------------UGOVOROUSTUPANJUIRASPODJELIIMOVINEZAZIVOTA ----------------IPREDMETUSTUPANJAIRASPODJELE-------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom se ustupairaspodjeljuje cjelokupna nepokretna imovina. povrsine od 500 m2. -------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla351. upisana u Listu nepokretnos ti br.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nasljednici349. dok je u listu G upisana hipoteka u korist PBS banke Podgorica. a da ustupilac nije u braku . a cjelishodno je da bude obuhvacen i bracni drug. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. -------------------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35.000 . stan br. KO Grad. djelujuci kako je to naprijed naznaceno..

stav 2.sa1/1 dijela.-----------------------------------------------------349 Clan 1066. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. 350 Clan 1064. potrebno je. ZOO CG.-1074.naknadesvojupostojecunepokretnuimovinuiz tackeIovogugovora. 352 Alt. a koji se prilaze uz izvornik. kao i obracuna notarske tarife itd.nepokretnostblizeoznacenuut ackiI1 ovogugovora.astoovaprihvata. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja. Zakona o obligacionim odnosima kojim je regulisan ovaj ugovor. zbog eventualnog poreza na promet nepokretnos ti. u notarskoj ispravi izraziti vrijednost nepokretnosti. i 1070. svimsvojimpotomcima. notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. u saradnji sa stranka ma. 351 U skladu sa odredbama clana 1063. . Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. itokakoslijedi:------------------------------------------------------------------------------------1 SvojojkcerkiCD ustupaiprenosiusvojinu. ZOO CG. 353 Iako se radi o pravnom poslu bez naknade.

a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. te ga upozorio na posljedice i rizike suprotnog postu panja. Povjerilac moze na z ahtjev dobiti izvrsni otpravak ove isprave uz predocavanje dokaza da su ispunjene pretp ostavke za njenu izvrsnost. koji je zakljucio ustupilac sa naznacenom bankom. g.sa1/1dijela. pravo plodouzivanja. s tim da prva rata dospijeva_____. KO Grad. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. Radi placanja naprijed naznacene rent e. Stranke su prib avileSaglasnost bankeza preuzimanje duga355 obezbijedenoghipotekom. ugovoriti zabranu otud enja i opterecenja nepokretnosti bez njegove saglasnosti i pravo na besplatni povratn i prenos ustupljenih nepokretnosti.20 06. akoji jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. ------------------------------------------------------------b)Potomak EF se obavezuje placati ustupiocu za zivota novcanurentu. Notar je upozorio primaoca na pravne pos ljedice podvrgavanja neposrednom prinudnom izvrsenju bez odlaganja. potomak EF izjavljuje da pristaje na neposredno prinudno izvrsenje bez odlaganja iz cjel okupne svoje imovine. ili za oboje. je 15.nepokretnostblizeoznacenu utackiI-2 ovogugovora. broj 105. dozivotnu rentu. na osnovu ovog notarskog akta.00 EURA (slovima: petnaesthiljada EURA). koja je up isana u G listu nepokretnosti. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2 SvojojkcerkiEF ustupaiprenosiusvojinu.4. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom . ili svo g bracnog druga. na osnovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________. za kred it u iznosu od 20..00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). pravo dozivotnog izdrza vanja. da moze obavezati potomke na davanje kakve druge naknade.06. u korist PBS banke Podgorica.00 EURA (slovima:tristotine EURA). i to unaprijed svakog prvog u mjesecu za tekuci mjesec. ili za kog drugog. pravo stanovanja ili pravo upotrebe na nepokretnostima koje ustup a i prenosi. iznos neplacenog duga na danasnji d an. sa fiksnom godisnjom k amatnom stopom od 7%.astoovaprihvata ----------------------------------------------------------Notar je poducioustupioca da ima mogucnost ugovoriti i zadrzati za sebe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kao dan obracuna.---------------------------Notar je upozorio stranke.000.356 mjesecno u iznosu od 300.000. od 01. pa ugovorne strane saglasno ugovaraju sljedece:------------------------------------------------------------a) Potomak CD preuzima dug354 obezbijeden hipotekom na parceli broj 5/1.

ZOO . ZOO CG. ZOO CG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Ustupilac zadrzavazasebeizasvoju sestruXY. 355 Vidi clan 455.za vrijemetrajanjanjihovih zivota.iz _____. i naredni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). 356 Vidi clan 1069. a sto je na planu zgrade oznaceno i srafirano crvenom bojom. 1 stav 1. on e su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio CG. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. do 459.c)Ustupilac zadrzavazasebelicnona cijelojnepokretnostiiztackeI-2ovogugovora. i clan 108. te ce se upisati u katastar. 7 do 1099. uz zajednicko koristenje ulaz a. ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanj a -formulacija: jedna soba sa kuhinjom i kupatilom na prvom spratu kuce. ZOO CG. PRAVOSTANOVANJA357 na cijelom stanuiz tackeI-1ovogugovora --------------354 Clan 107. za zivota. clan 222. (clan 1069. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. 357 Alt. PRAVOPLODOUZIVANJA Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodou zivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. Plan zgrade je predocen strankama.

a potomci stupaju u posredan posjed odmah danas. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEI PRAVNE NEDOSTATKE ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. iz ______. -------------------------------------------------------------------------------------Potomci preuzimaju sva javnopravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetne nepokretnosti. izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca . drugi ovlascenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustupljenih im nepokretnosti do dana opoziva. odn osno ovlascenicima prava stanovanja i plodouzivanja do momenta prestanka tih prava. -----------------------------------------------Ustupilac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci. na opasnost od zasnivanja zakonske hipoteke i poduciopotomke da zahtijevaju potvrdu od Poreske uprave da ustupilac nema dugo vanja .------------------------------------------Notar je upozorio stranke. Potomci su duzni. a koja nisu vidljiva iz katastara nepokretnosti. a posebno potomke. ili ako potomak______ n e isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. bez naknade i odlaganja. Ovo pravo stanova nja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. niti za bilo koje materijalne i pravne nedostatke.----------------------Ustupilac ne odgovara za velicinu i svojstva ustupljenih nepokretnosti. Ustupilac i njena sestra XY. -------------------------------------------------------------------e)U slucaju grube nezahvalnosti potomka358 ______ prema njemu. --------------------------------------------------------------------------III PRELAZ POSJEDA. ostaju na ustupiocu. TERETAIKORISTI. ustupilac imapravo na besplatni povratniprenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. Potomci imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretno sti do dana prijema opoziva. ili ako potomak__ __ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. niti mu je poznato da postoje tereti i ogranicenja koji nisu upisani u katastru nepokretnosti.-----------------------------------------------------------Sve koristi i tereti vezani za predmetne nepokretnosti. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do momenta prest anka prava plodouzivanja i prava stanovanja.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava.

ZOO CG. u obimuukojem seovdje neradiobesplatnomprenosu. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. ----358 Clan 1073. ZOO CG.---------------------------------------------Potomci jedan drugom. . u skladu sa Zakonom. srazmjerno svom dijelu. ovog ugovora. -------------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje odgovornosti za materijalne i pravne ne dostatke.anijeih saopstiopotomcima --------------------------------IVIZJAVEZAKNJIZENJE--------------------------------------------------------------------------------------1. 359 Clan 1072. jemce359 za pravne i materijalne nedo statke nepokretnosti koje su im ustupljene. potomak CD upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-1. ne proizvodi pravna dejstva ako jeustupilac znaoza nedostatke. ali su stranke od toga odustale.za poreze i doprinose.

-------------------------6. sa zabiljeskom da u slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava.----------------Notar je stranke upoznao da ce. Potomak EF odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti pravaplodouzivanja za vrijeme trajanja zivota. iz ______. odmah iza naprijed izvrsenih upisa. izvrsi upispravaustupiocanabesp latnipovratniprenosustupljenihnepokretnosti prema svakom potomku pojedinacno. po sluzbenoj duznosti. sa zabiljeskom da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlasc enika. drugi ovlascenik zadrzava pravo stanovanja u punom obimu i da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlastenika. potomak EF upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-2. ov og ugovora. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2. -------------------------------------------4. u korist ustupioca i njene sestre XY. KO Grad. ili ako potomak______ ne isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka.a obavezepotomkaEF na placanjedozivotnerente iz tacke II-b i zabiljezbe izjave potomka EF o pristajanju na neposredno prinudno i zvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini i iz predmetne nepokretnosti. i I-2.4. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i realizacijom ovo g ugovora. -----VI ODOBRENJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . prava ustupioca. ovog ugovora. u korist ustupioca. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. otpravak ovog akta dostav iti nadleznom katastru i Poreskoj upravi. a sve to radi placanja dozivotne rente blize opisane u tacki II-b ovog ugovora. u G listu. Potomak360 CD odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti prava stanovanj a za vrijeme trajanja zivota. ili ako potomak____ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema us tupiocu. ----3. a na c ijelom stanu-nepokretnosti iz tacke I-1. ovog ugovora. u G listu.. Potomci CD i EF odobravaju da se u katastar nepokretnosti u G listu nepokretnosti iz tacke I-1. Potomak EF odobrava i zahtijeva istovremeni upis u katastar nepokretnosti u G list u broj ____. shodno odredbama iz tacke II-e ovog ugovora. --------------------------------------------------------------------------------VPOREZIITROSKOVI-------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poduciostranke da za troskove ove notarske obrade odgovaraju solidarno. kao i eventualni porez na promet nepokretnosti. a na cijeloj nepokretnosti iz tacke I-2. tako da ono bude izvrsno protiv svagdasnjeg vlasnika predmetne nepokretnosti iz tacke I-2 ovog ug ovora. snose potomci u jednakim dijelov ima.-------5. u slucaju grube nezahvalnosti potomka ______ prema n jemu.

a u vezi sa clanom 85. -----------------------------------------------------------------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. Zakona o drzavnom premjeru i k atastru nepokretnosti CG. 360 Opsirnije vidjeti u tekstu ovog rada koji obraduje pitanje izjava za knjizen je (clausula intabulandi) kod ugovora o prodaji. . stav 1. ispitavsi sve okolnosti. kao i na znacaj upisa naprijed naznacenih ugovorenih obligacionih i stvarnih prava u katastar ne pokretnosti.U konkretnom slucaju. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. da se svojina i licne sluzbenosti sticu tek sa upisom u katastar nepokretnost i.

te je potom zapis potpis ao i ovaj notar. a kako slijedi____. u prisustvu notara potpisuju.2009.10. u 11. da se zahtjev za prenos svojine na potomke moze osigurati upisom predbiljezbe i na posljedice neupisivanja predbiljezbe. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegova sadrzina odgovara volji stranaka. --------------------------------------------------------------------------------------------------4. ali su i pored toga potomci odustali od upisa predbil jezbe. nakon cega su stranke izjavile da je tako post upljeno. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. da ovaj ugovor podlijeze eventualno porezu na promet nepokretnosti. ------Od ove notarske obradene isprave dobijaju:---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------Potomak CD (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------Potomak EF (1x)------------------------------------------------------------------------------------------Katastar (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Potomci (2x) -----------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je po tarifi ______. -----------------------5. a cje lishodno je da bude obuhvacen i bracni drug361.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2. da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustupanje i raspodjelu pod zakonskim u slovima za pobijanje raspolaganja bez naknade. g. te na posljedice suprotnog postupanja. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). ---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. -3. U Podgorici. da su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. kako slijedi.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac: AB (potpis) Potomci: . da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu na miriti nuzni nasljednici. dana 15. --------------------------------------------------------------------6.

uni jeti sljedecu formulaciju: S obzirom da bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspo djelom. pecat i stambilj) 361 Napomena: Ako bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspodjelom. pa ugovorne strane izjavlju ju da. i pored tog. notar je poducio i upozorio stranke da bracni drug ustupioca ima pravo na nuzni nasljedni dio iz ustupljene imovine.CD (potpis) 2. te na posljedice toga. te preuzimaju sve rizike i posljedice u vezi s tim . u skladu sa zakonom. EF (potpis) NOTAR milic miso (potpis. a zele sklopiti ovaj ugovor.1. .

izdrzavati do njegove smrti. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 Ugovorodozivotnomizdrzavanju 4 4 1 Pojamipravnapriroda Ugovor o dozivotnom izdrzavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (davala c izdrzavanja) obavezuje da ce drugu ugovornu stranu. odgovarajuce njege u slucaju bolesti i starosti. za razliku od poklona ili testamenta. k ao. te davanja za svakodnevne uobic ajene potrebe. s tim da je sticanje svojine na stvarima i pravima odlozeno do trenutka smrti primaoca izdrzavanja. 1. 4 4 2 Sadrzajobavezeizdrzavanja Obaveza izdrzavanja narocito obuhvata obezbjedenje stanovanja.1075. predaja (prenos svojine) na imovini koja je predmet ugovora. pa prema tome. Notar je duzan na to upozoriti primaoca izdrzavanja i u notarskom aktu potvrditi da je tako postupio.3. obradivati njegovo imanje i posli je smrti sahraniti ga ili uciniti nesto drugo u istom cilju. odjece. ili neko trece lice (primala c izdrzavanja). naprimjer. obaveza sahrane i podizanje nadgrobnog spomenika primaocu izdrzavanja i drugo. nema primjene pravila o nuznom nasljednom dijelu. uz obecanje d avanja imovine poslije smrti. ugovorena zajednica zivota ili zajednica imanja. ne ulazi u ostavinsku masu primaoca izdrzavanja. Ugovorima o dozivotnom izdrzavanju smatraju se i ugovori kojim je.-1086. izricito je po zakonu odlozena do smrti primaoca izdrzavanja (clan 1075. kod kojeg je samo obaveza primaoca izdrzavanja regulisan a odloznim rokom. 4 4 3 Karakteristikeugovoraodozivotnomizdrzavanjuiusloviza punovaznost Pravne karakteristike ovog ugovora su: da je dvostrano teretan ugovor. jer u suprotnom. ugovorne strane mogu i sto drugo ugovoriti (vidi cl. Nasljednopravna dejstva ovog ugovora se ogledaju u tome sto imovina koja je pred met tog ugovora. Obligacionopravni elementi se ogledaju u tome sto je ovaj ugovor dvostrano teret an pravni posao za zivota. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ima obligacionopravne i nasljednopravne elemente i kao takav je regulisan u odredbama clanova 1075. ili obav eza jednog ugovaraca da ce cuvati i paziti drugog. ZOO CG). da je jedna strana preuzela obavezu izdrzava nja. st. tj. tj. ob uce. hrane. Medutim. obradivanje imanja primaoca izdrzavanja. ZOO CG). . zajednicu zivota ili zajednicu imanja. st. ZOO). ZOO. a druga ugovorna strana se obavezuje da mu daje svu ili dio svoje imovine koja postoji u trenutku zakljucenja ugovora.4. ugovor je nistav (clan 1076.

a da se druga ugovorna strana obavezala ostaviti mu svu svoju imovinu ili jedan njen dio. . da je predaja. odnosno prenos svojine. odlozen do smrti primaoca izdrzavanja. a koja postoji u momentu zakljucenja ugovora.

smatrace se da ugovor nije ni zakljucen (forma ad solemnitatem) . ne moze se znati kolika je konacna obaveza davaoca izdrzavanja (nepoznat je odnos vrijednosti predmeta. a odnosi izmedu ugovornih strana rjesavace se po pravilima o sticanju bez osnova (clan 218. ZOO.. 3. mora sastaviti u formi notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog zapisa o potvr di privatne isprave. bolesna. uz prethodno citanje ugovora i davanje upozorenja o nasljednop ravnim dejstvima ugovora. i sl. predvidena pisana forma i ovjera od notara. Notar mora vod iti racuna o okolnostima da li je neka osoba stara. tako da se ovaj ugovor. zahtijevati i vjestacenje primaoca izdrzavanja po odgovaraj ucem vjestaku medicinske struke. Kada je to neophodno potrebno. 226. t. 4 4 5 Sposobnostikruglicakojamoguzakljucitiugovorodozivotnom izdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju mogu zakljuciti lica koja imaju potpunu poslovnu sposobnost. uz saglasnost stranaka. Medutim. jer u trenutku njegovog zakljucenja nije poznato koliko ce dugo zivjeti primalac izdrzavanja. te iz razloga postojanja nekakve neizvjesnos ti u smislu trajanja ovog ugovora. imovine koja se ostavlja prema vrijednosti izdrzavanja). jer se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. na zahtjev zakonskih nasljednika. ne ulazi u ostavinsku masu. pod prijetnjom nistavosti.1084. Primalac izdrzavanja moze biti samo fizicko lice. ZOO CG. da je ugovor sastavljen u zakonom propisanoj formi. 4 4 4 Formazazakljucenjeugovoraodozivotnomizdrzavanju Kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju forma je bitan element i uslov za njegovu p unovaznost. kada se radi o fizickom ili pravnom licu koje se u okv iru . ZOO). takode. tj. a shodno tome. Na te okoln osti notar mora paziti i tome poducavati i upozoravati stranke. da je aleatoran ugovor.) predvida formu notarskog zapisa. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravna dejstv a. a davalac izdrzavanja moze bit i fizicko ili pravno lice. ugovor nije predstavljao nikakvu neizvjesnost.1076. 1.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da imovina koja je predmet ugovora pripada primaocu izdrzavanja u vrijeme zakljucenja ugovora i da je tacno naznacena u ugovoru. interesantna je odredba iz cl. moze ponistiti ovaj ugovor ako zbog bolesti i sta rosti primaoca izdrzavanja. jer to moze utic ati na punovaznost ovog ugovora iz razloga mana volje. notar moze. U vezi sa aleatornoscu. jer ukoliko ne zadovoljava propisanu formu. st. shodno konkretnim slu caju. 51. u smislu da imovina koja je predmet ovog ugovora. po kojoj sud . jer je u cl. Zakon o notarima (cl.

kao sto su bracni drugovi. U nekim zakonodav . Smatramo da ovaj ugovor mogu medusobno zakljuciti i lica koja su po zakonu obavezna da se medusob no izdrzavaju. roditelji i djeca itd.zanimanja stara o primaocu izdrzavanja. ZOO CG). takva lica ne mogu zakljuciti ovaj ugovo r bez prethodne saglasnosti organa starateljstva (clan 1077.

kao i odredivanja vremena vazenja punomoci. takode smatramo da je dozvoljeno zakljucenje putem punomoc nika. jedino je Zakon o nasljedivanju SR Makedonije. Ako je dozi votno izdrzavanje ugovoreno u korist vise lica kao primalaca izdrzavanja. u tom slucaju svako od njih ima zasebno pravo na davanja i cinjenja (vidi cl. sadrzinu i vremensko vazenje punomoci. da ima t acno odreden rok u kojem se ugovor treba zakljuciti.4. potpuno odredenje sadrzine obaveze izdrzavanja i imovine koja se ostavlja. uz naznacavanje ugovornih strana i sa odredenom sadrzinom ugovora o dozivotnom izdrzavanju koji se zeli zakljuciti. sv ako od njih zasebno ostavlja svoj dio i ugovara za sebe izdrzavanje. postavlja se pitanje: da li je ovaj ugovor moguce zakljuciti i preko za konskih zastupnika (roditelj.) ili punomocnika362? U tom pogledu. Nadalje. Ako je na strani d avaoca izdrzavanja vise lica. Svako od njih se p . dok u zakonodavstvu Crne Gore ova mogucnost se niti predvida. da vazi samo tri mjeseca od dana njegovog izdavanja i da sadrzaj punomocja bude tacno odreden u pogledu lica s kojim ce biti zakljucen ug ovor (odredenje primaoca izdrzavanja). za poslovno nesposobna i ograniceno poslovno sposobna lica mora se pribaviti odobrenje centra za socijaln i rad (organa starateljstva)363. Sto se tice mogucnosti zakljucenja ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem punomocnika na strani primaoca izdrzavanja. ZOO CG). zakon u odredbama koje regulisu ovaj ugovor. smatramo da bi se ovo moglo primijeniti i u pravu Crne Gore. onda se ona pojavljuju kao solidarni duznici.1078. potpuno odredenje lica sa kojima se zakljucuje ugovor. Na strani davaoca i primaoca izdrzavanja moze biti vise lica. izricito propisiva o da davalac izdrzavanja moze biti zastupan po punomocniku i propisao formu. sto znaci da izricito ne dozvoljava ili izricito zabranjuje. te da sadrzi i druge elemente potrebne za zakljucenje ugovora. odn osno punomocnika. Prema toj odredbi. ne sadrzi bilo kakve naznake. Od zakona o nasljedivanju iz bivse SFRJ. te odredena sadrzina ugovora. staratelj itd. a sto podrazumijeva punomocje u formi notarskog zapisa kao javne isprave. niti zabranjuje. Punomocje mora biti u formi zakljucujuceg pravnog posla. Posto zakon izri cito ne zabranjuje zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem zastupnika. propisano je da punomocje mora bi ti dato u formi javne isprave. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima stvima ovo se predvida kao izricita mogucnost.. U slucaju vise primalaca izdrzavanja koji su suvlasnici imovine koja se daje. u clanu 121. stav 4. Kako se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. odnosno zastupnika.

str. da imovina prelazi u momentu smrti treceg lica.. Blagojevic. tome notar treba poduciti i upozoriti stranke. ugovor prestaj e samo prema njemu. tj. 363 Vidi clan 66 i 308 stav 2 Porodicnog zakona CG. a svojina na predmetima ugovora prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu s mrti njegovog saugovaraca. na administracija. 314. ZOO CG). Smrcu jednog od tih lica.ojavljuje kao ugovorna strana i potpisuje ugovor.1079. ali se moze i drugacije ugovoriti. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . tada obaveza izdrzavanja traje do smrti trec eg lica. kao 362 Borislav t. . a njegov suvlasnicki dio se prenosi na davaoca izdrzavanja. cetvrto izdanje Savreme Beograd 1979. Ovdje se. Od ovog treba razlikovati dozivotno izdrzavanje u korist trecih lica kao primala ca izdrzavanja (vidi cl.

i 1083. raskid moze traziti samo primalac izdrzavanja ili trece lice kao primalac izdrza vanja nakon sto je umro saugovarac davaoca izdrzavanja. bez obzira na razloge (clan 1082. trebaju se izvrsavati za vrijeme trajanja zivota primaoca izdrzavanja. Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o dozivotnom izdrzavanju i nakon sto je pocelo njegovo izvrsenje. ugovor prestaje ako njegov brac ni drug i njegovi potomci koji su pozvani na nasljede. O ovom je notar duzan voditi racuna. U praksi se postavilo pitanje: da li nasljednici primaoca izdrzavanja mogu nakon njegove smrti traziti raskid ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog neizvrsavanja obaveza od strane davaoca izdrzavanja? Smatramo da zbog neizvrsenja obaveza davaoca izdr zavanja koje su ugovorene. i 1086. Zbog neispunjenih obaveza koje je davalac izdrzavanja trebao izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. ili drugih razloga a u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. 1082. troskovi sahrane. te poduciti i upozoriti stranke u notarskoj i spravi. ne pristanu na produzenje ug ovora. ZOO CG).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom saugovarac davaoca izdrzavanja. duzan voditi racuna o tim odredbama. Raskid putem suda moze zahtijevati svaka ugovorna strana. ugovorne strane. raskid ug ovora poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja moze zahtijevati i lice u ciju kor ist je izdrzavanje ugovoreno. ZOO CG. tj. te je notar. bilo da to ne zele. u kom slucaju nemaju pravo na naknadu za ranije dato izdrzav . 4 4 7 Prestanakugovoraodozivotnomizdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju prestaje smrcu primaoca izdrzavanja. a ako je dozivotno izdrzavanje ugovoreno u korist treceg lica. ZOO CG. a sve to u slucajevima predvidenim u cl. np r. ZOO CG). pojavljuje lice cija je imovina. mogu traz iti ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog apsolutne nistavosti ili zbog mana volje. U svakom slucaju. nasljednici primaoca izdr zavanja su aktivno legitimisani da traze raskid ugovora zbog neispunjenja tih obaveza. ZOO CG). 4 4 6 Raskidiponistajugovoraodozivotnomizdrzavanju Ovaj institut je detaljno regulisan u clanovima 1082. prilikom notarske obrade. U slucaju s mrti davaoca izdrzavanja (clan 1085. Raskid moze biti sporazumn i ili putem suda. jer to zahtijeva cilj pr opisane forme za sklapanje ugovora.-1086. podizanje nadgrobnog spomenika itd. Smatramo da ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovo r samo u formi u kojoj je on zakljucen (clan 62.. ili lica koja imaju pravni interes. a ne trece lice kao primalac izdrzavanja.

6. a u kom slucaju imaju pravo traz iti naknadu za ranije dato izdrzavanje. a sto je detaljnije opisano pod naprijed naznacenom tacko m 4.). Ugovor o dozivotnom izdrzavanju moze prestat i ponistajem i raskidom.anje. .4. ili nisu u mogucnosti da preuzmu ugovorene obaveze.

a na nepokretno sti iz tacke I ovog ugovora. ali ugovorne strane mogu drugacije ugovoriti. ali ako je u katastru nepokretnosti zabiljezeno postojanje ugovora o doz ivotnom izdrzavanju. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti Primalaca izdrzavanja. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 8 Odgovornost davaocaizdrzavanja za dugoveprimaocaizdrzavnja Davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove du gove. ZOO CG). potrebno je uz otpravak ugovora priloziti izvod iz mat icne knjige umrlih za primaoca izdrzavanja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Da bi se na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju izvrsila uknjizba prenosa sv ojine u katastru nepokretnosti. Not ar je duzan poduciti stranke o tome i upozoriti na posljedice upisivanja. Imovina koja je predmet ugovora o dozivot . U vezi s tim.). tj. tu se radi o upisu zabiljezbe postojanja ugovora o do zivotnom izdrzavanju. odnosno nekog prava iz tog ugovora. P R I m J E R Primjerformulacijezazabiljezbuiuknjizbu: Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora isho di u katastru nepokretnosti zabiljezbupravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja pristaje da uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepokre tnosti iz clana 1. onda treca lica koja bi pribavi la neko pravo na takvoj nepokretnosti. 4 4 9 Obezbjedenjepravaizugovoraodozivotnomizdrzavanju Kako smo naprijed istakli. odnosno n eupisivanja tog prava u javnoj knjizi. ali se od t oga odustalo. notar ce u ispravi dati odgovarajucu poduku i upozorenja. primalac izdrzavanja zadrzava pravo svojine na imovin i navedenoj u ugovoru sve do svoje smrti. ovog ugovora. ali samo za postojece dugove (za dugove koji postoje u momentu zakljucenja ugovora) primaoca izdrzavanja.4. te moze raspolagati tom imovinom (otuditi. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. zakon je dao mogucnost davaocu izdrzavanja da svoje pravo iz ugovora obezbijedi upisom u javnu knjigu (clan 1080. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove dugove. Radi odred enog obezbjedenja davaoca izdrzavanja. time postaju nesavjesni sticaoci. mogu ugovoriti da ce davalac i zdrzavanja odgovarati odredenim povjeriocima. zalozit i i sl.

a . kao i eventualno srodstvo ugovornih strana.nom izdrzavanju. takode je znacajno u notarski zapis ugovora o dozivotnom izdrzavanju unijeti i v rijednost imovine koja je predmet ugovora. Zbog toga se uknjizba prenosa svojine v rsi na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju i izvoda iz maticne knjige umrlih za pri maoca izdrzavanja. ne ulazi u ostavinsku masu.

sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje.________. od dana_______. preda mnom dolje potpisanim notarom milic misom. rodena dana_____u Podgorici. udovica. od dana _______sa rokom vazenja do____. P R I m J E R Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se daje. ul. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i kroz razgovor o situaciji. izdatu od mUP-a Crne Gore. koji dospijeva nakon smrti primaoca izdrzavanja. u vrijeme z akljucenja ovog ugovora.. u 8. nastanjena na adresi ul. Gospoda AB._______broj______.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom zbog toga sto taj ugovor moze podlijegati placanju poreza na promet nepokretnost i. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _.istovremeno su pristupila sljedeca lica:-----------------------------1. po zaniman ju frizerka. po za nimanju menadzer. ul.------------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). sa prebivalistem u Budvi.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA).1.2009. izdatu od mUP-a Crne Gore. sacinim notarski zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. Podgorica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 10 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanju. Riva br.1. te u stanovio da su .uz ugovaranje zajednicezivota CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA. JmB_________. sa prebivalistem u Budvi.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja)--------------------------------2. drzavljanka Crne Gore. rodena dana_______.000. radi odredivanja notarske tarife itd . u Podgorici. UZZ br. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. uvjerio se u pravu volju stranaka. Gospoda CD. Riva br.00 h (osam casova).1/2009. sa rokom vazenja do________. a koja izjavljuje da je: kci B. sa sluzbenim sjedistem u Budvi. a koja izjavljuje da je: kci A. Dana 15. iznosi 27. nastanjena u Podgorici ul. drzavljanka Crne Gore. JmB________.10.

a takode notar je duzan i po odredbama Zakona o notarima procitati strankama zapis. ZOO. -----------------------------------------------------------------------------------364 Vidi cl. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici364. 1076. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. -----------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla.sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. poducavati ih i upozoravati. .

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos svojine na dvosobnom stanu. u ul. Kao vlasnik stana. KO Grad. dok u listu G nema upisanih tereta. a o svom trosku. povrsine od 500 m2. iz gradenoj u ul. Naznaceno katastarsko stanje notar je utv rdio neposrednim uvidom u evidenciju Katastra nepokretnosti od danas365. djelujuci kako je to naprijed naznaceno.a. Titova br. izjavljuju sljedec i: ----------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ------------------------------------Clan1 Primalac izdrzavanja AB obavezuje se prenijeti u svojinu sa 1/1 dijela. koji se nalaz i u Podgorici. davalac izdrzavanja CD obavezuje se izdrzavati367 primaoca izdrzavanja AB do njegovesmrti ------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze.. a nalazi se u stambenoj zgradi br. ovaj notar nadl ezan za postupanje. ukupne povrsine od 59 m2. svoju cijelu nepokretnost366. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon toga. koji se nalazi u Podg orici.. I sprat. upisan je primalac izdr zavanja AB. shodno tome.takodadavalacizdrzavanja.. Titova br.tu nepokretnostmoze upisatiukatastru nepokretnostiusvoju koristkaosvojinusa1/1 dijela. I sprat.1. osigura ti potpunu . --------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. povrsine od 500 m2. u ul._____ .1. stan br. sa 1/1.ana osnovuovogugovora -------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat. ----------------------------------Nakon toga. 10. stranke. a koji je up isan u V Listu nepokretnosti broj 105. davaocu izdrzavanjasvojoj sestricini CD.nakon smrti primaocaizdrzavanja. stranke saglasno izjavljuju da je primalac izdrzavanja tetka davaoca izdrzavanja i da primalac izdrzavanja nema djece. gdje ce zajednicki zivjeti. izgradenoj u ul. na parceli broj 5/1.. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu.. ukupne povrsine od 59 m2. KO Grad. te da je. te da nije u braku i da ne boluje od neke bo lesti. na parceli broj 5/1.a. stan br. a nalazi se u stambenoj zgradi br.10.4._____.dvosoban stan.. 1. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara.

odjecu i obucu. ZOO CG (primalac izdrzavanja moze dati samo stvari i prav a koja postoje u trenutku zakljucenja ugovora). Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. . podici mu uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. te joj osigurati svu potrebnu njegu. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. te snositi sve troskove lijecenja i lijekova. a koji se prilaze uz izvornik. 367 Clan 1075. ---------------------------365 Alt. primaoca izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godin e od smrti. a u slucaju bolesti. ZOO CG. Notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. spremanje stana i pranje rublja. stav 2.lijecenje. stav 3. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja 366 Clan 1075. a nakon smrti.prehranu.

000. is hodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. -------------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je u vrijeme zakljucenja ovog ugovora. Ako ne pristanu. auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjige umrlihza primaocaizdrzavanja. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti primaocaizdrzavanja. vrijednost nepokret nosti koja se ostavlja 27. Za sporazumni raskid ugovora. ako na to pristanu.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Clan3 Primalac izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. njegovi zakonski nasljednici imaju pravo pobij ati ovaj ugovor zbog neispunjenja obaveza koje je davalac izdrzavanja preuzeo izvrsiti na . njegove obaveze prelaze na njegovog bracnog dru ga i potomke koji su pozvani na nasljede. ovog ugovora. ovog ugovora. ovog ugovora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepo kretnosti iz clana 1. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. -Nakon smrti primaoca izdrzavanja.---------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja izjavljuje da. primalac izdrzavanja moze traziti raskid ovog ugovora. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdr zavanje. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA) Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clan5 Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora.

snijeti davalac izdrzavanja. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve troskove vezane za ovaj ugovor. ovog ugovora. s tim sto iz javljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1.-------------------- . za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. ----------------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti.----Primalac izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke.kon smrti primaoca izdrzavanja. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet ne pokretnosti. u skladu sa Zakonom. -------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da.

4. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Primalac izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. a nije ih saopstio davaoc u izdrzavanja. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici370.--------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. ---------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om369 u katastar nepokretnosti. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. ali se od toga odustalo. ----ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra tek nakon smrti primaoca izdrzavanja368. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao.-------------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da je korisno da zahtijeva uvjerenje na dlezne poreske uprave u vezi s tim. -------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove dugove.------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------- . Davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove du gove.---------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je primalac izdrzavanja za njih znao. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. ---------------------na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplacene poreze i doprinose i da je za davaoca izdrzavanja korisno da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. pa je ugovoren upis kao naprijed.

369 Clan 1080 ZOO CG. 370 Clan 1076 stav 1 ZOO CG. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslov i iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele 368 Clan 1075 stav 1 ZOO CG. a kako slijedi__ __.------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. .

sa sluzbenim sjedistem u Budvi ..00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis. sa rokom vazenja do________. dana 15.istovremeno supristupila sljedeca lica:----------------------------1._ izdatu od mUPa Crne Gore. od dana________.10. Riva br. sacinim notarsk izapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj____. sa prebivalistem u Budvi. rodena dana_____u Podgorici. sa prebivalistem u Budvi. u 11. a koja izjavljuje da je: kc i A. drzavljanka Crne Gore. rodena dana_______u Podgorici. ul.______. dolje potpisanim notarom milic misom.2009. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sadrzinu. pecat i stambilj) 4 4 11 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanjuukoristtreceglica kao primaocaizdrzavanja CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA ul.g. JmB_______ _. 1. u 8.2009. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. Gospoda CD. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. Riva br. UZZ br. udovica. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . u prisustvu notara potpisuju. kako slijedi. --------------U Podgorici.1. sa rokom vazenja do____. nastanjena u Podgorici ul. da su saglasne sa ovim zapisom.00 h (osam casova). preda mnom. kojeg slobodnom voljom odobravaju i sv ojerucno. drzavljanka Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______._broj______. po zanimanju menadzer. izdatu od mUP-a Crne Gore. Dana 15. od dana _______. JmB______ ___.(u daljem teks tu: saugovarac davaocaizdrzavanja)-------------------------------------------------------------------------2.Gospoda AB.1/2009.10. a koja izjavljuje da je .

------------------------------------------------------------------------------- . nastanjena na adresi ul.: kci B. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. po zanimanju frizerka.________. Podgorica. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka.

I sprat.10. JMB______. ukupne povrsine od 59 m2. stranke saglasno izjavljuju da je saugovarac davaoca izdrzavanja tet ka davaoca izdrzavanja i da se ovim zeli obezbijediti dozivotno izdrzavanje za sestru saugo varaca davaoca izdrzavanja. KO Grad.. a nalazi se u stambenoj zgradi br.. a koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105.saprebivalistemiadresom u ______ (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja371). te da momenat prelaska svojine mogu drugacije ugovoriti. te da je.davaocuizdrzavanja .sa 1/1.a. koji se nalazi u Podgorici. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. ovaj notar nadl ezan za postupanje. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. ----------------------------------------------Naznaceno katastarsko stanje notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju ka tastra nepokretnosti od danas. izgraden oj u ul. -------------------------------------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. stranke izjavljuju sljedeci : -------------------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ----------------------------Clan1 SaugovaracdavaocaizdrzavanjaABobavezuje sedatiusvojinu.4. a da svojina na predmetnoj nepokretnosti prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu smrti njegovog saugovarac a AB. a koja nema djece. dok u listu G nema upisanih tereta.1. ---------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. na parceli broj 5/1. Titova br. shodno tome. te nije u braku i ne boluje od neke posebne bolesti. u ul. u______. --------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. povrsine od 500 m2. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici.._____.1. a narocito to da obaveza izdrzavanja traje do smrti treceg lica kao primaoca izdrzavanja.rodenu ______. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. --------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. Kao vlasnik stana. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. upisan je saugovarac davaoca izdrzavanja AB. stan br. sa 1/1. gospoduEF. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla.

. u ul. gospodu EF. tj. stan br. primalac izdrzavanja. na kon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanja. Vlasnik imovine koja se daje za izdrzavanje treceg lica n aziva se saugovarac davaoca izdrzavanja.a._____. sa prebivalistem i a dresom u _______. koji se nalazi u Podgorici. kao primaoca izdrzavanja ----------------------------------------------------------------371 Clan 1079. rodenu ______. na parceli broj 5/1.10. ZOO CG. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati sestru saugov araca davaoca izdrzavanja.ana osnovuovogugovora -------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat. I sprat. 1. Titova br. a trece lice nije ugovorna strana nego samo korisnik izdrza vanja. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105.takoda davalac izdrzavanja.. ukupne povrsine od 59 m2. iz gradenoj u ul. povrsine od 500 m2. KO Grad.svojoj sestricini CD svoju cijelu nepokretnost. . JmB______.1.dvosoban stan. a nalazi se u stambenoj zgradi br. ostavljenu nepokretnost moze upisatiukatastru nepokretnostikaosvojinusa1/1 dijela. u______..

----Clan4 Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjig e umrlih . a u slucaju bolesti. na nepokretnosti iz clana 1. ovog ugovora373. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu. o svom trosku osigurati potpunu prehranu.--------------------Clan3 Saugovarac davaoca izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. podici joj uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanjaAB. ---------------------------------------------------------------------------------------SaugovaracdavaocaizdrzavanjaAB saglasanjedauknjizbupravasvojinesa 1/1 dijela na nepokretnosti iz clana 1. na nepokretnosti iz clana 1. u vrij eme zakljucenja ovog ugovora.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. iznosi 27. ishodi u kat astru nepokretnosti zabiljezbu prava primaoca izdrzavanja iz ovog ugovora. ovog ugo vora. spremanje stana i pranje rublja. ovog ugovora. a nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA).-------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetki (saugovarac davaoca izdrzavanja i primalac izdrzavanja) i sestricine (davalac izdrzavanja). ishodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu pravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovo ra. ----------------------------------------------------------------Saugovarac davaoca izdrzavanja i davalac izdrzavanja ovlascuju primaoca izdrzava nja da na osnovu ovog ugovora.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. ----------------------------------------------------------------------- . te n akon smrti primaoca izdrzavanja.000. odjecu i obucu. ovog ugovora372. te joj osigurati svu potrebnu njegu. --------------------------------------------------------------Clan5 Saugovarac davaoca izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog u govora. o svom trosku je sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne g odine od smrti. gdje ce zajednicki zivjeti.

373 Clan 1080 stav 2 ZOO CG. i primalac izdrzavanja374 mogu traziti raski d ovog ugovora. Ako ne pristanu. Za sporazumni raskid ugovora. ------------------372 Clan 1080 stav 1 ZOO CG. potrebna je forma u kojoj je za kljucen ovaj ugovor. saugovar ac davaoca izdrzavanja.-------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na naslijede ako na to pristanu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. 374 Clan 1082 i 1083 ZOO CG. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. koji se moze poduzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg drugog razloga. . onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. a nakon njegove smrti.

njegovi zakonski nasljednici. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je saugovarac davaoca izdrzavanja za njih znao a nije ih saopst io davaocu izdrzavanja375. tek nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja AB.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove saugovaraca davaoca izdrzavanja poslij e njegove smrti. s tim sto izj avljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1.-Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose saugovaraca davaoca izdrzavanja i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. ovog ugovor a. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti.-----Saugovarac davaoca izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. te da mogu ugovoriti da svoj . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra. u skladu sa Zakonom.----Saugovarac davaoca izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. u pogledu ispunj enja obaveza. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da.4. snijeti davalac izdrzavanja --------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon smrti primaoca izdrzavanja. ali je davalac izdrzavanja od to ga odustao.

---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora ne ulazi u zaostavstinu saugovaraca dava oca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. pa je ugovoreno kao naprijed. ali se od toga odustalo.ina prelazi u trenutku smrti primaoca izdrzavanja EF. -------------------------da poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. --------------da i kako davalac i primalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora mogu obezbi jediti upisom u katastar nepokretnosti.-----------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. te se na njega primjenjuju pr avila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke.-------375 Ovaj ugovor je dvostrano obavezujuci pravni posao. ali se od toga odustalo. . davalac izdrzavanja ne odgovar a za njegove dugove. kao i kod ugovora o prodaji. s tim da to mogu drugacije ugovoriti.

CRNA GORA .g. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. pecat i stambilj) 4 4 12 Primjer:Izdrzavanjeukorist viselicakao primaocaizdrzavanja Postoji zakonska mogucnost da se zakljuci ugovor o dozivotnom izdrzavanju u koje m se pojavljuje vise lica kao primaoci izdrzavanja377. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. u prisustvu notara potpisuju.2009. u 11. dana 15.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da obaveza izdrzavanja po ovom ugovoru traje do smrti primaoca izdrzavanja EF. --------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saugovarac davaoca izdrzavanja (1x)--------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar.(petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). --------------U Podgorici. --da se na ovaj ugovor primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na ugovor o doziv otnom izdrzavanju i odredbe o ugovoru u korist treceg lica376.10. kako slijedi. a kako slijedi__ __. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Saugovarac davaocaizdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis.

.NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. 376 Clan 142 do 147 ZOO CG. Riva br. 377 Clan 1078 ZOO CG.1.

a koja izjavljuje da je: kci A. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora._______broj______. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. od dana _______. te da ne boluju od neke posebne bolesti --------------------------- . po zaniman ju frizerka. preda mnom. a koji izjavljuje da je: sin A.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja) -------------------------------------------------------------3. u 8.1. Riva br. po zanimanju menadzer. JmB________ _.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. godine (petnaestog oktobra dvije h (osam casova). ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . sacinim notarski sljedeca lica:---------------- 1. od dana________. sa prebivalistem u Budvi. Dana 15. Gospodin BB. od dana _______. nastanjen u Podgorici ul. roden dana_______. rodena dana_______u Podgorici._______broj______. nastanjena u Podgorici ul.1/2009. Gospoda CD. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici.istovremeno su pristupila --------------hiljade devete godine). sa prebivalistem u Budvi. rodena dana_____u Podgorici.-------Nakon toga. JmB________. Podgorica.4. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.2009.________. Gospoda AB.10. u Podgorici. drzavljanka Crne Gore. drzavljanin Crne Gore. sa rokom vazenja do________. po zanimanju ljekar. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . . stranke saglasno izjavljuju da su primaoci izdrzavanja bracni drugov i i da primaoci izdrzavanja nemaju djece. sa rokom vazenja do____.. JmB______ ___. izdatu od mUP-a Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci B. ozen jen. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. nastanjena na adresi ul.00 sa sluzbenim sjedistem u Budvi izjave volje. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa prebivalistem u Budvi. drzavljanka Crne Gore. Ul. ---------------------------------------------------------2. sa rokom vazenja do____. u data (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja). Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima UZZ br. dolje potpisanim notarom milic misom. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihove zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju.

a. a u listu G nema upisanih tereta. te da je. stav 2.. sa po 1/2 dijela. izjavljuju sljedec i: ---------------378 Clan 9. upisani su primao ci izdrzavanja AB i BB. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. Zakona o notarima CG. . povrsine od 500 m2. ---------Nakon toga. Titova br.Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. a nalazi se u stambenoj zgradi br. stan br. 10.. KO Grad. ukupne povrsine od 59 m2. koji se nalazi u Podgorici. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara378._____. djelujuci kako je to naprijed naznaceno..1. I sprat. Kao suvlasnici stana. u ul. ovaj notar n adlezan za postupanje. Naznaceno katastarsko stanje ovaj notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju katastra nepokretnosti od danas . shodno tome. na parceli broj 5/1. 1. stranke. izgraden oj u ul.

-----------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja. o svom trosku osigurati potpunu prehranu. Titova br. na kon smrtisvakogodprimalacaizdrzavanja. te nakon njihove smrti. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan3 Primaoci izdrzavanja u cijelosti prihvataju navedeno u clanu 2.. podici im uobicajene nadgrobne spom enike i iste uobicajeno odrzavati. ukupne povrsine od 59 m2. a u slucaju bolesti. Zauzvrat. 1. odjecu i obucu. a nalazi se u stambenoj zgradi br._____.a.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova.. gdje ce zajednicki ziv jeti. ana osnovu ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 .a na nepokretnosti. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati primaoce izdr zavanja AB iBB -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. te im osigurati svu potrebnu njegu.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom -------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU-------------------------------Clan1 PrimaociizdrzavanjaABiBBobavezujuseprenijetisvoje suvlasnicke dijeloveodpo 1/2. ------------------------------- . spremanje stana i pran je rublja. na parceli broj 5/1.000. ovog ugovora. u v rijeme zakljucenja ovog ugovora. i to svakompojedinacno379. 27. koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. primaoce izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godine od smrti. u njihovom stanu.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA).dvosobnom stanu koji se nalazi u Podgorici. I sprat. 1. u ul. KO Grad. 10. ostavljene suvlasnickedijelovena naprijed naznacenojnepokretnostimozeupisatiukat astrunepokretnostinasvojeime.takoda davalac izdrzavanja. stan br. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocima izdrzavanja.. davaocu izdrzavanja-CD. i zgradenoj u ul. povrsine od 500 m2.

davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti sva kog od primalacaizdrzavanjapojedinacno. ovog ugovora.Stranke izjavljuju da primaoci izdrzavanja i davalac izdrzavanja nisu u srodstvu ----------------Clan5 Primaoci izdrzavanja ovlascuju davaoca izdrzavanja da. na osnovu ovog ugovora.---------------------------------------------------------------------------------Uknjizbu na suvlasnickimdijelovimaprimalacaizdrzavanja na nepokretnosti iz clana 1. i shodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. ovog ugovora. .auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjigeumrlih 379 Svaki od primalaca izdrzavanja ima zasebno pravo na odredena davanja i cinje nja.

Za sporazumni raskid ugovora. njihovi zakonski nasljednici.--------------------Primaoci izdrzavanja garantuju da na nepokretnosti iz clana 1. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primalaca izdrzavanja. u pogledu ispun jenja obaveza.4. ovog ugovora. ako na to pristanu.--------------Nakon smrti primalaca izdrzavanja. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga.--------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. ----------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na nasljede. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja.----Primaoci izdrzavanja ne odgovaraju za skrivene i vidljive nedostatke. te da ova nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. primaoci izdrzavanja mogu traziti raskid ovog ugovora. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. Ako ne pristanu. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. --------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne . ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. s tim sto izjavljuju da im nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. u skladu sa Zakonom. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. snijeti davalac izdrzavanja.

Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove primalaca izdrzavanja. tek nakon smrti svakog primaoca izdrzavanja.nedostatke nema dejstva ako su primaoci izdrzavanja za njih znali a nisu ih saopstili davao cu izdrzavanja.--------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke o sljedecem:------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice suvlasnicki dio svakog od primalaca izdrzavanja na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovora. pa je ugovoreno kao naprijed.---------------------------------------- . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om u katastar nepokretnosti.

te je potom zapis potpisao i ovaj no tar.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. ----------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primalaca izdrzavanja za njihov e dugove.AB (potpis) 2.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primaoci izdrzavanja: 1. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. g. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. dana 15.10. ali se od toga odustalo. ----------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primaoci izdrzavanja(2x) ------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. u prisustvu notara potpisuju. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. a kako slijedi__ __. kako slijedi. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). ne ulazi u zaostavstinu primalaca izdrz avanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. --------------U Podgorici.2009.BB (Potpis) Davalac izdrzavanja: CD (potpis) NOTAR: milic miso . u 11.

(potpis i pecat) .

u zakonima o nasljedivanju i zakonima o vanparnicnom postupku bivsih republika i pokrajina SFRJ zahtijevala se ovjera privatnih isprava od strane sudije. Uvodna razmatranja Zakon o notarima Crne Gore380 predvida zapis o potvrdi privatne isprave kao pose bnu vrstu notarske isprave koja je.). a isto tako stranke mogu zahtijevati for mu notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave i za druge pravne poslove. a. iz jednacena sa notarskim zapisom. Vanparnicno pravo u bivsoj Jugoslaviji. Medutim. 50. zakoni o notarima u Bosni i Hercegovini ne predvidaju mogucnost i postu pak solemnizacije privatnih isprava381. zatim potvrde i ovjere koje imaju snagu javne isprave samo o cinjenicama . uglavnom. 51. Italija. opredijelio se u Zakonu o notari ma (cl. formalnu i materijalnu autenticnost. Austrija. postoji o va vrsta notarske isprave (npr. na uredenost javnih registara.50. U pravnoj teoriji postupak potvrdivanja privatne isprave naziva se solemnizacija. a isprave nastale u tom postupku nazivaju se solemnizir ane isprave. Za punovaznost ugovora o dozivotnom iz drzavanju. Zakona o notarima CG 381 Clan 4. zavisi od ciljeva zakonodavca. takvu notarsku ispravu propisivao je i Zakon o javnim biljeznicima Kraljevine Jugoslav ije. Francuska. Zakonodavac u Crnoj Gori.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 1. tu formu mogu propisati i drugi zakoni. Hrvatska. i dalje Zakona o notarima FBiH predvida notarski obradene isprave koje je u cijelosti sastavio notar po pravilima Zakona i koje imaju punu dokaznu snagu javne isprave . 380 Clan 50. a i pozitivno pravo Crne Gore.).) za rjesenje da je za punovaznost odredenih pravnih poslova potrebno da budu zakljuceni u formi notarskog zapisa (cl. i clan 69. odnosno neprihvatanje solemnizacije u znacajnim pravnim poslovim a. po svojim pravnim svojstvima i pravnoj snazi. tj. Makedonija itd. Za prihvatanje. nadripisarstvo u oblasti sacinjavanja privatnih isprava itd. a.) ili zapisa o potvrdi privatne isprave (cl. poznavalo je vanparnicni postupak ovjeravanja sadrzine privatne isprave od strane sudije kao uslov za punovaznost odredenih pravnih poslova. koji s e mogu odnositi na vaznost odredenih poslova. postoje razlozi za i protiv. U mnogim drzavama koje su prihvatile latinski tip notarijata. to. pravnu sigurnost. uzimajuci u obzir znacaj odredenih pravnih poslova i d ruge ciljeve koji se zele postici notarskom sluzbom.

o kojima se njima svjedoci. materijalnu autenticnost notarske isprave. . tj. a sto ne ukljucuje sadrzinu isprave.

potpisa na privatnoj ispravi. tu notar vrsi identifikaciju lica. Zakona o notarima. 3 1 Provjeraprivatne isprave Notar je prvo duzan i ovlasten ispitati da li je privatna isprava u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta i sadrzinu notarskog zapisa . pod Zakonom propisanim uslovima. pri cemu se ne upus ta u sadrzaj. od drugih potvrda i ovjera. takva isprava ima snag u javne isprave samo u dijelu biljeske o ovjeri. Dokazna snaga Dokazna snaga zapisa o potvrdi privatne isprave proizilazi iz zakonskog odredenj a da. Dakle. dovode do toga da zapis o pot vrdi privatne isprave ima svojstvo notarskog zapisa. Potvrda privatne isprave. Upravo propisani postupak potvrdivanja privatne isprave i propisani uslovi u cl. te takva isprava. pravi biljesku kojom potvrduje cinjenicu potpisivanja od strane nekog lica i stavlja pecat. koja podrazumijeva pazljivo citanje cijele privatne isprave (izbjegavati povrsnu kontrolu) i uporedivanje sa odgovarajucim propisanim pravilima o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. 50. kako forme. odnosno ne potvrduje sadrzaj privatne isprave. pod Zakonom odredenim uslovima. notar se upusta u ispitivanje forme i sadrzine privatne isprave. kako po postupku koji pro vodi notar i uslovima koji moraju biti ispunjeni. tj.a.a. 3. Procedura potvrdivanja privatne isprave Procedura potvrdivanja privatne isprave propisana je u cl. Potrebn . moze biti izvrsna isprava. postoji pretpostavka autenticnosti (tacnosti). dok u pogledu sadrzine ostaje i dalje p rivatna isprava. Kod ovjere. Medutim. tako i po dokaznoj snazi. shodno odredbama clana 50. ta ko i sadrzaja isprave. notar mora ispitati sa posebnom paznjom. putem zapisa o potvrdi privatne isprave vrsi se od strane nota ra potvrda (ovjera) sadrzine privatne isprave kroz Zakonom propisan postupak i pod Zakonom propisanim uslovima. Zakona o notari ma CG. a sastoji se od niza radnji i postupaka. izjednacen j e sa notarskim zapisom. to znaci da ima formalnu i materijalnu. notar samo sastav lja biljesku o ovjeri kojom potvrduje cinjenicu da je neko lice pred notarom potpisalo ili pr iznalo vec stavljeni potpis kao svoj. Zakona o notarima. ima svojstvo notarskog zapisa.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 2. dakle punu dokaznu sn agu javne isprave. 50. naprimjer. Da li je privatna isprava u saglasnosti sa zakonskim odredbama o formi notarskog akta i sadrzini n otarskog zapisa.a. ako su ispostovani i ispunjeni. tj. razlikuje se.

a narocito greske u pisanju podataka za stranke.o je ispitati da li postoje greske u pisanju. podataka za nepokretnosti. . pisanju brojeva itd.

ispitace ovlascenje za zastupanje. datumi i druge brojcane oznake (osim brojca nih oznaka listova nepokretnosti i parcela. 3 2 Sacinjavanjepotvrde 3 2 1 Nacin sacinjavanja Sacinjavanje potvrde privatne isprave vrsi se shodno odredbama cl.3. st. Notar ce ispitati da li privatna isprava sadrzi podatke o ucesnicima.-43. te sluzbenih listova) moraju biti ispisa ni i slovima. Zakona . a izuz etno moze i citkim rukopisom i trajnim mastilom. zatim prazna mjesta u privatnoj ispr avi moraju biti oznacena crtama. vec je propisano da forma privatne isprave mora bit i u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta. shodno cl. 50. i dalje). naprimjer. ispitati uslove za punovaznost. iznosi. jer to objektivno ne moze ni biti (ne moze privatna isprava biti prosivena jemstvenikom ako sadrzi vise listova jer ce to uraditi notar.a. te da li privatna isprava ima tekst pravnog posla i potrebne elemente pravnog posla. da li je unesen a izjava da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da li su saglasni. t. notar ce ispitati da li je to u saglasnosti sa odredbom cl. uporedice njihov identitet. Zakona o notarima CG. tako. 19. Zakona o notarima CG. 3 1 2 Provjerasadrzineprivatneisprave U pogledu saglasnosti sadrzine privatne isprave sa sadrzinom notarskog zapisa. svaka stranica mora biti par afirana od stranaka i ucesnika. 2. Procedura potvrdivanja privatne isprave 3 1 1 Provjeraformeprivatneisprave U pogledu forme privatne isprave. bitne elemente. n otar je duzan i ovlasten ispitati da li privatna isprava sadrzi sve ono sto je predvi deno za sadrzaj notarskog zapisa u cl. 44. ne moze sadrzavati potpis i pecat notara itd. te odgovar ajucim odredbama Pravilnika o radu notara (cl. mora ispitati sadrzinu privatn e isprave. s hodno cl. zakonodavac ne propisuje da ona u potpunosti m ora biti u formi notarskog akta. Zakona o notarima. a ako ima pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. 50. 53. u vezi sa cl. . 2. Zakona o notarima CG. t. Zakona o notarima. c lausulu intabulandi. 3. 50. a ako se privatna isprava sastoji od vise stranica. te da li im a paraf i potpis ucesnika. utvrdice da li su stranke sposobne za preduzimanje pravnog posla. 50.). F orma notarskog akta je propisana u odredbama 35. privatna isprava mora biti napisana elektronskim ili mehanickim sredstvom pisanja. takode privatna isprava mora biti potpisana od svih uces nika itd. tj.

sacinjava zapis o potvrdi pr ivatne isprave. Smatramo da je priklad niji nacin da se potvrda stavi na poseban list papira koji se prosiva jemstvenikom sa privatnom ispravom. . privatnu ispravu sa vise strani ca notar prosiva jemstvenikom u skladu sa odredbama cl. 39. U svakom slucaju. Zakon predvida da se na ispravu stavlja potvrda. u skladu sa Zakonom. Kada notar utvrdi da je privatna isprava u saglasnosti sa odredba ma o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. Zakona o notarima i cl.o notarima CG.

u clanu 1076. u zap is o potvrdi privatne isprave unijeti ce se i druge poduke i upozorenja. te kod notarskih zapisa pravnih poslova. te da je prodava c upisan kao . prepis lista nepokretnosti. odnosno ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zi vota. pod prijetnjom nistavosti ugovora. takoder stranke treba poduciti i upozoriti da p rivatna isprava ima snagu notarskog zapisa. mora sadrzavati i odgovarajuce poduke i upozorenja shodno odredbama cl. Pri sacinjavanju zapisa o potvrdi privatne isprave . 50. notar ne bi mogao potvrditi privatnu ispravu. U suprotnom.. propisana je obaveza notara da stranke narocito upozori na to da imovina koja je predmet ugov ora o dozivotnom izdrzavanju. saglasnost itd. notar je duzan primjenjivati odredbe cl. zapis o potvrdi pri vatne isprave. KO Grad. P R I m J E R Primjerformulacijezaprilogeuzzapispotvrde: Stranke uz Ugovor o prodaji prilazu Prepis lista nepokretnosti br. 6. t.-49. Zakona o notarima CG. 1. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja. Sve stranke i ucesnici moraju biti istovremeno prisutni kod sacinjavanja. O tome opsirnije vidjeti u ovom radu kod razmatranja poduka i upozorenja. ZOO CG. 3. neko odobrenje. ako je to potrebno ili propisano. Pored naznacenog. Pravilnika o radu notara. 29. 35. u zapis o potvrdi privatne isprave treba unijeti i naznaku priloga ako postoje. pod brojem ____. i clanu 1065. odnosno ustupioca i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. kopiju katastarskog plana. punomocje. te ih u originalu ili ovjerenoj fotokopiji priloziti uz izvornik (npr.. Nadalje. Notar mora ispitati da li podaci iz privatne i sprave odgovaraju prilozima i to konstatovati u zapisu o potvrdi privatne isprave. 1. Inace. Zakona o notarima. i 47.. sve ono sto se u tom pogledu primjenjuje i kod notarskog zapisa. i 7. koji se u or iginalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. procjenu vjestak a. a ako sadrzi i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. iz dat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Cetinje.). 3 2 2 Sadrzajpotvrdeprivatneisprave Notar je duzan unijeti podatke iz cl. Iz njega je notar ustanovio da isti odgovara opisu nepokretnosti iz clana ____ predmetnog ugovora o prodaji. u postupku sastavljanja notarskih akata zastupljeno je nacelo neposrednosti. 5. mora sadrzavati upozorenje da ima snagu izvrsne isprave.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 21. Naprim jer. Kada je potrebno. odnosno po tpisivanja zapisa o potvrdi privatne isprave382. tj. od _____. izvod iz javnog registra. Zakona o notari ma CG.

iste navesti i dati odgovar ajucu poduku i upozorenje.vlasnik sa 1/1 dijela nepokretnosti koja je predmet ugovora o prodaji i da nema upisanih tereta i ogranicenja (ili alt ako ima tereta i ogranicenja. . Zakona o notarima CG. a u nekim slucajevima notar je duzan i odbiti poduzimanje sluzbene radnje). --------382 Clan 49. i 47.

50. ili fiducijarnim prenosom svojine (tu imamo obaveznu nadleznost notara.a. naprimjer u Hrvatskoj.). Istovremeno. notar postupa savjesno i posten o. a uz izvornik ce priloziti privatnu ispravu sa utvrdenim nedostacima. notar ce uputiti stranke da to ucine. 51. ona je veoma cesta kod ugovora o kreditu koje sastavljaju banke u slucajevima kada zele imati izvrsnu ispravu za potrazivanje iz ugovora o kreditu (tu imamo fakultativnu nadleznost notara). Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi 4. odnosno sacine novu privatnu ispravu koja nece sadrzavati nedostatk e ili ce. koji ih potvrduju. Pri likom obavljanja notarske djelatnosti. Koliko ce solemnizacija biti prisutna u praksi. zakonodavac bi trebao propisivanjem notarske tarife za ove poslove.. zavisi i od ugleda i rezultata n otarske sluzbe. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi U drzavama koje imaju ovu vrstu notarske isprave. Djelujuci na ovaj nacin. moguce su sljedece situacije: . svojstvo notarskog zapisa (puna dokazna snaga javne ispr ave i mogucnost izvrsnosti). rezultata sprecavanja nadripisarstva itd. shodno cl. nepokretnost nije upisana u javni registar. pod odredenim uslovima. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Zakon o notarima u cl. U zavisnosti od razloga zbog kojih se privatna isprava ne moze potvrditi. nakon odgovarajuce poduke notara. zahtijevaju da se drukcije postupi. -Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad privatna isprava ima nedostatke koji se ne mogu otkloniti (npr. ili u slucajevima kada ugovor o kreditu sadrzi klauzulu o obezbjedenju potrazivanja zasnivanjem hipoteke. Zakona o notarima CG)384. nije regulisao situaciju kad se privatna isprava ne moze potvrditi vec je samo propisao kad se moze potvrditi. 5. notar je duzan postupiti na nacin koji je ekono mski najpovoljniji za stranke. visine tarife. -Ako privatna isprava sadrzi nedostatke koji se mogu otkloniti. ali je istovremeno propisao stroge uslove i time pred o ne koji sacinjavaju privatne isprave i pred notare. adekvatno tarifirati solemn izaci . kako mu to nalaze Zakon383. Zakon o notarim a CG dao je veliki znacaj solemnizaciji samim tim sto je zapisu o potvrdi privatne isprav e dao. punomocni k prekoracuje ovlastenja itd. Notari ne bi smjeli olako shvatiti poduzimanje ove sluzbene radnje i mo rali bi ujednaciti praksu postupanja u skladu sa Zakonom. postavio veoma za htjevan zadatak. osim ako stranke. na zahtjev stranaka (sto se u notarskom zapisu treba konstatovati).Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad je to Zakonom propisano. saciniti notarski zapis.4.

Clan 3. HJK (propisi. travnja 2008. Zakona o notarima CG. 4. 384 Vidi Javnobiljeznicko pravo u praksi nkica Benc i drugi. postupci. primjeri isprava). stav 1. Sluzbene novine FBiH 71/07. i 5. Ra savjetovanje Zagreb. . Privremene tarife o nagradama i naknadama notara u FBiH. g.383 Clan 3.

1. a negativno bi uticalo i na notarsku sluzbu.kaoizvrsne notarskeisprave CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. sto nije cilj zako nske odredbe i veoma bi lose uticalo na pravnu sigurnost. tacnost i uredenost javnih registara. UZZ-__/0_-1385 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 386 Ja (licno ime notara. Smatramo da je kod koristenja zakon ske mogucnosti solemnizacije privatnih isprava. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu390 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. smatramo da bi se solemniz acija mogla fakticki svesti na ovjeru potpisa na privatnoj ispravi. broj rjesenja o upisu u registar. P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraozasnivanjuhipoteke. licno ime i adresa njegovog zastupnika). Obala br.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) ju. Ove pravnicke pr ofesije bi se sa notarima zajednicki trebale educirati kako bi se postigla potpuna pravn a sigurnost i pruzila efikasna usluga korisnicima tih usluga. te d okaznu snagu zapisa o potvrdi privatne isprave. pravnika u bankama itd.licno ime. znacajna saradnja izmedu notara i dr ugih pravnih profesija. adresa i jedinstveni maticni br oj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. njegovo sjediste). koji postupam u svojstvu notara387. pot vrdujem da su mi stranke388:--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ---------------------------------------- . broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste.391 ------------------------------------------------------Potvrdujem da sam prednju privatnu ispravu-Ugovoro zasnivanju hipoteke(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. U suprotnom. a narocito advokata. uzimajuci u obzir ono sto je propisano kao obaveza notara i sam znacaj. zanimanje389. datum i mjesto rodenja.

1. cl. oznake brojeva i skracenice 26. i 2. Zakona 50. 20. t. i 3. a st. Zakona prazna mjesta. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. st. cl.. t. 21. 1. st. Zakona . i 26. 1. cl. St. Pravilnika 50.----385 386 387 388 389 390 391 cl. 2. cl. cl. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. 2. cl. Zakona 36. 1.

a koje su ga odobrile. ul. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Prilozi: npr.392Uz naprijed naznaceni ugovor o zasnivanju hipoteke (alt. koji se prilaze u originalu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1.. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka gradevinske struke.4. pa su stranke od toga odustale. Strucni nalaz. ______. Stranke sam poduciomogucnos ti da. podaci za nepokretnost i sl. Iz istog sam ustanovio ovlascenje punomocnika za zastupanje hipotekarnog povjerioca u ovo m pravnom poslu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4. od strane Notara XY. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na iznos od60 500. Iz istog sam ustanovio da opis nepokretnosti iz predmetnog ugovora odgovara stanju A lista nepokretnosti koja se opterecuje.godine. od d ana _____. koji sam procitao strankama i koji se.a sto je i naznace no u predmetnom ugovoru. u formi not arskog zapisa. Naprijed naznaceni Strucni nalaz u originalu. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. prilaze uz ovaj i zvornik. zatim da je u B listu upisan zalozni duznik sa pravom svojine sa 1/1 i da u G listu nema upisanih tereta i ogranicenja. broj____. ul. te iz istog utvrdio da je hipotekarni duznik u sudskom regis tru upisan pod registarskim brojem_____. IzvodizCentralnogregistraPrivrednogsudauPodgorici.od____. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog post upanja. u originalu.koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prilaze uz ovaj izvornik. Prva br. a koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u p redmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. od _______ .procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednosti nepokretnosti. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.-------------------------------------3 Otpravak izvornikaPunomocja. kao i to da je naznaceni zastupnik hipoteka rnog duznika upisan u sudskom registru kao direktor bez ogranicenja ovlastenja u okviru regis trovane djelatnosti i da je on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu sa 100% (sto p osto) ucesca u . KO Grad.broj_____. pod brojem UZZ-31/09.2. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida..00EURA(slovima:sezdesethiljadapetstotinai00/100EURA). kao takav. godine. koje je sacinjeno dana ________. prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. ---------------------------------------------------------------------------------------2. gospo dina ____iz Podgorice. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. ugovor o kreditu). izdat od strane____.

nerazumljive i dvosm islene. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. 127. Zakona o nota rima. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. a narocito: da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa394. 1. 394 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. Shodno odredbi clana 47. St. 39. st. 3. t. ---------------------------392 cl. 4. bracna stecevina) u ispravi ne postoje. Ako stranke .-----------------------------------------------------------------------------------------------Naknada i troskovi:393 ---------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la sa m se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. poducio/la i upozorio/la sam stranke na pravne posljedice namjeravanog pravnog p osla. te 50. Zakona o notarima CG.osnovnom kapitalu. isprava se ne moze pot vrditi. Zakona 393 cl.

---------da se hipoteka stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnosti396. te s am o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja poducio i upozorio zaloznog duznika. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu i ova j zapis o potvrdi privatne isprave.1. -----------------------------da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. ali su stranke od toga odustale. . Obala br. ali se odusta lo od toga. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar.------------------da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze. stambilj P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraodozivotnomizdrzavanju CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.397 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. pecat. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 398 ---------------------------------Stranke:399 (potpisi stranaka) Notar:400 potpis. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da ova potvrdena privatna isprava ima svojstvo izvrsne notarske isprave395. kao i na cje lishodnost da se zahtijeva uvjerenje nadlezne porezne uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika.

396 Clan 318 stav 1. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. i 49. Zakona o notarima CG. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 400 cl. 47. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. 41. t. 50. 1. St. Argum entacija iz cl. 397 cl. 398 cl. 40. Zakona o notarima CG. 395 Clan 53 Zakona o notarima CG. 5. st. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 6. Zakona o notarima CG. 50. st.i dalje ostanu pri svojim izjavama. 399 cl. Zakona. 3. . t. 1.

KO Grad. licno ime i adresu njegovog zastupnika). u originalu. neposredno prije sacinjavanja o vog zapisa. stranke su prilozile: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1.4. kao takav. od d ana _____. pot vrdujem da su mi stranke404:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1-licno ime. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. adresa i jedinstveni maticni broj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. broj____. Iz istog sam ustanovio katastarsko stanje A lista nepokretnosti koja je predmet ugovora. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi UZZ-_/0__-1401 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 402 Ja (licno ime notara. za tim da je u B listu upisan primalac izdrzavanja sa pravom svojine 1/1 i da u G listu nema upis anih tereta i ogranicenja. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. koji se u originalu prila ze. izdat od strane____. --------------------------------------------Prilozi: npr. koji postupam u svojstvu notara403. datum i mjesto rodenja.. prilaze uz ovaj i zvornik. njegovo sjediste). ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evide nciji katastra nepokretnosti. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. --------Naknada i troskovi:409 . pa su stranke od toga odusta le.407 ------------------------------------------------------Potvrdujemda samprednjuprivatnuispravu-Ugovorodozivotnom izdrzavanju(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. koji sam procitao strankama i koji se.408Uz naprijed naznaceni ugovor o dozivotnom izdrzavanju. broj rjesenja o upisu u registar. podaci za nepokretnost i sl. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu406 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. Stranke sam poduciomogucnosti da. zanimanje405.

cl. cl. poducio/ la i upozorio/la sam stranke pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. St. 2. oznake brojeva i skracenice 26. cl. st. Zakona o nota rima. cl. cl. cl. Zakona 50. 4. st. Zakona 36. i 2. t. a narocito: 401 402 403 404 405 406 407 408 409 cl. . a st. 21. 1. t. i 3. Shodno odredbi clana 47. t. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. cl. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50.. Zakona 39. Zakona o notarima CG. Pravilnika 50. 1. 2. st. i 26. Zakona prazna mjesta. cl.. 20. 1. 1. St. Zakona 127. te 50.Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. 3. 1.

te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa410. pecat.------------------------------------------------------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti.414 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici413. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 415 ---------------------------------Stranke:416 (potpisi stranaka) Notar:417 potpis. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar . nerazumljive i dvosm islene. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. isprava se ne moze potv . da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar. bracna tekovina) u ispravi ne postoje. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om412 u katastar nepokretnosti. stambilj 410 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. --------------------------da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti tek nakon smrti primaoca i zdrzavanja411. --------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu. kao i zapis o potvrdi privatne isprave. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora.

416 cl. 1. 1. Ako stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. 50. 411 Clan 1075. ZOO CG. Zakona o notarima CG. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. t. Argum entacija iz cl. 47. stav 1. 414 cl. St. 3. ZOO CG. ZOO CG. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. stav 1. i 49. 40. 6. 5. st. Zakona. t. 41. . Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 417 cl.rditi. 412 Clan 1080. Zakona o notarima CG. 415 cl. 413 Clan 1076. st. Zakona o notarima CG. 50.

Zakona o notarima CG i clanu 19. Zakona o notarima CG). i 05. da se ne cuva u arhivi notara. Izvornik Izvornik je notarski akt koji notar sacini u skladu sa Zakonom o notarima (cl. . postupak sastavljanja. osim kad je to Zakon drugacije odredio. 79. Pravilnika o radu notara CG. Zakon odavstvo Crne Gore nije propisalo obavezu da se u gornjem desnom uglu prve stranice ili bilo gdje u izvorniku pise oznaka izvornik . Pravilnika o radu notara). prema odredbama Zakona o notarima CG.-58. Izvorn ik sa prilozima. Javnobiljeznicko pravo u praksi. jer pruza zastitu od mogucih zloupotreba i falsifikata. Postoje zakonski i zuzeci od pravila da se ne izdaje izvornik. u pravilu. odnosno notarski spisi. u go rnjem desnom uglu prve stranice originala. a to su: za upotrebu u inostranstvu. Nacin. te originalni p otpis i otisak pecata i stambilja notara. Zakon je prihvatio koncepciju da postoji samo jedan original. a koji notar cuva u svojoj arhivi. Znacaj izvornika i njegovog cuvanja u arhivi notara je u tome sto on dodatno povecava pravnu sigurnost.). tj. do 21. savjetovanje Zagreb 04.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Notarski akti koje sastavlja notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapi si. 76. notarski zapisnici i potvrde). Nasuprot tome. 56. Izvornik se u pravilu ne izdaje strankam a vec se cuva u arhivi notara.-60. na kome se nalaze originalni potpisi stranaka i drugih ucesnika. notarski propisi u Bosn i i Hercegovini izricito predvidaju stavljanje oznake izvornik na notarskom aktu. travnja 2008. te sadrzaj izvornika notarskih akata. 1. pod uslovom da se saglase sva lica koja mogu zahtije vati izdavanje otpravaka (cl. izdaju se otpravci i prepisi izvornika. 418 Rankica Benc Poslovnik i prakticna primjena . a za potrebe pravn og prometa stranaka i drugih lica. 77. tehnika. do 60. godine. dok se ovjere ne a rhiviraju (cl. osim ako Za konom nije drugacije odredeno (cl. Zakona o notarima CG). mogu imati tjelesni oblik 418 samo kao: izvornik otpravak prepis Za svaki od ovih oblika Zakon je odredio pravnu snagu. pro pisani su u clanu 35.35 . arhiviraju se i cuvaju.

tekst izvor nika ispise mehanickim sredstvom za pisanje ili pomocu kompjutera u potrebnom broju primjera ka. koji tekst klauzule o ovjeri moze biti odstampan kao obrazac ili otkucan na pismenu (cl. tacka 13. (clanovi 89.-91. Zakona o notarima). 2. propisano je da otpravak mora po obliku. a na pisani zahtjev suda ili Notarske komore. . 80 . upise se prezime i ime svakog potpisnika (ucesnika i notara). (cl. Izvornik se u pravilu ne izdaje vec se cu va u arhivi kod notara. Otpravci i prepisi izvornika Otpravak izvornika (clan 80. Kada se jednom izda izvorni k akta. a ispod teksta svake stranice. 54. Zakona o notarima CG) je tjelesni oblik notarskog akt a koji je sacinio notar. Zakona o notarima) 2. odnosno u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. i 24. st. 2 2 Nacin sacinjavanja otpravka Nacin sacinjavanja otpravka regulisan je dvojako (clanovi 19. U oba slucaja kada se izdaje izvornik.3. gdje se nalaze potpisi stranaka i notara. Jedan nacin je da se. i na kraju akta. Sadrzaj klauzule o ovjeri propisan je u clanu 90. st. 80. radi dokaza o parafiranju. koji po svojoj pravnoj snazi dolazi odmah iza izvornika. formi i sadrzaju odgovarati izvorniku i mora biti oznacen kao otpravak (cl. jer u protivnom nema svojstvo javne isprav e. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. notar je duzan saciniti otpravak izvornik a za arhivu. 1. Pravilnik a o radu notara. (cl. Zakona o notarima CG). Zakona o notarima CG). Postoji mogucnost privremenog izdavanja izvornika (cl. nakon potpisivanja izvornika. sa oznakom SR. Njeno nepostojanje dov odi do toga da otpravak i prepis notarskog zapisa nemaju svojstvo javne isprave (vidi c lanove . Pravi lnika o radu notara CG). 78. Pravilnika o radu notara CG). Smatramo da je i u tim slucajevima notar duzan saciniti sluzbenu zabilje sku o izdavanju izvornika i saciniti otpravak za arhivu. 79. U gornjem desnom uglu prve stranice korisno je napisati ili staviti stambilj OtPRAVAK IZVORNIKA . Za kona o notarima. a daje se putem notarskog stambilja iz clana 53. Zakona o notarima CG). radi dokaza o potpisiva nju. notar vise ne moze izdati otpravak vec samo prepis notarskog akta. uz naznaku kome je i zbog cega je izdat izvornik. te mo ra biti ovjeren putem klauzule o ovjeri.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta -dostavljanje izvornika testamenta ostavinskom sudu cim se sazna za smrt lica ciji se testament nalazi u notarevim spisima. 2 1 Uslovi za punovaznost otpravkakaojavne isprave Kako je otpravku izvornika Zakonom namijenjena uloga da u pravnom prometu zamjen juje izvornik. st.

Zakona o notarima CG).90. i 91. .

tj. smatramo da je ovaj dr ugi nacin. jer su neki sudovi odbijali provodenje notarskih isprava o pravnim poslovima u j avnim registrima na osnovu otpravaka koji nisu sadrzavali fotokopirane potpise stranak a i notara i pecat notara.2. potpise i otisak pecata). Pot pisi stranaka i notara kod parafiranja i na kraju isprave. vrlo je lako izvrsiti rekonstrukciju spisa itd. te za dovoljava zakonsko odredenje da otpravak u svemu mora odgovarati izvorniku (takav otpravak sadrzi i kopirane parafe. U praksi rada notara u Bosni i Hercegovini bilo je problema sa nacinom izrade ot pravaka. siguran. izvornik foto kopira (cl. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. Iako su oba nacina izrade otpravaka i prepisa dozvoljena. pecata i stambilja notara. Otpravci i prepisi izvornika Drugi nacin je da se. nakon parafiranja i potpisivanja izvornika od strane stran aka i drugih ucesnika. 19. jednostavniji je i sigurniji za pravni promet. a sto se u klauzuli o ovjeri otpravka mora naznacit i. S tim u vezi. brz. a u klauzuli o ovjeri otpravka moraju se naznaciti. te stavljanja potpisa. kada mogu biti izostavljeni. O pitanju da li se prilozi moraju prilagati uz otpravak izvornika. ako ih ima. 2 3 Prilozi uz otpravke Prilozi uz otpravke takoder se izraduju fotokopiranjem priloga uz izvornik. u Federaciji Bosne i Hercegovine propisan o419 je da se otpravci i prepisi izraduju iskljucivo fotokopiranjem izvornika. Oni se posebno ne ovjeravaju vec su obuhvaceni klauzulom o ovjeri otpravka. te stambilj i pecat notara vidljivi su jer su fotokopirani. Prvi nacin izrade otpravaka i prepisa produkt je proslih vremena. u cilju jednoobraznog postupanja. kada nisu postojali aparati za kopiranje i on se veoma malo primjenjuje u uporednom zakonodavstvu i praksi. osim kada se radi o izdavanju otpravka di jela akta. nema precizne . U desnom gornjem uglu prve stranice stavi se stambilj OtPRAVA K IZVORNIKA . dok prilozi uz izvornik moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. U slucaju da dode do unisten ja izvornika i poslovnog upisnika. Pravilnika o radu notara CG) aparatom za fotokopiranje koji se n alazi u kancelariji notara. i oni se kopiraju i prilaz u otpravku. Nacin izrade pomocu aparata za fotokopiranje veoma je jednostavan. U klauzuli o ovjeri o tpravka ili prepisa navode se prilozi. 3. te bi ga. Ukoliko izvornik sadrzi priloge. st. trebalo prihvatiti . izrada pomocu aparata za fotokopiranje daleko primjereniji modernoj tehnici (notar je obavezan da u svojoj kancelariji ima aparat za fotokopiranje).

formi i sadrzaju mora odgovarati izvorniku i da ga zamjenjuje u pravn om prometu (cl. onda je sasvim jasno da cjelovit otprava k (za razliku od otpravka dijela akta. 80. Zakona o notarima CG) mora sadrzava ti sve priloge. Zakona o notarima CG. 420 Clan 88 stav 2. . 419 Pravilnik o radu notara. 13/2009. Hrvatskoj. te od norme da otpr avak po obliku. uz njihovo navodenje u klauzuli o ovjeri otpravka. U prilog tome ide i zakonska odredba da samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava420. Bosni i Hercegovini. Zakona o notarima CG).cl.odredbe. Sluzbene novine FBiH br. ali ako podemo od toga da su prilozi sastavni dio izvornika. mada ima i drukcijih stavova i postu panja. Na ovakav nacin se p ostupa u Austriji. 88.

iako je notarski zapis javna isp rava sa punom dokaznom snagom. Zakona o notarima CG).Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Dakle. dostavi nadlezn om javnom registru (npr. kao i o drugim pravnim poslovima za koje se vode javne knjige. laksa je i sigurnija primjena otpravaka u pravnom prometu. 2 4 Komeseizdajuotpravci Prije svega. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). opsta profesionalna obaveza notara je da. notar ce naznaciti u zavrsnom dijelu isprave (clan 81. katastru nepokretnosti. prenose.-----------------------------------------------------------------------------Kada se izdaju otpravci. otpravak tada u cijelosti odgovara i zvorniku. ili na posebnom listu koji se je mstvenikom . niti upravni akt. registru poslovnih subjekata itd. licima u ciju korist je zakljucen pravni posao i nasljednicima i pravnim sljedni cima tih lica. notar je duzan dostaviti otpravak akta poreskom organu ako se radi o pravnom poslu koji podlijeze oporezivanju. dobijaju:---------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). on nije presuda. po sluzbenoj duznosti. Stranke imaju m ogucnost i obavezu da odrede kome ce se izdati otpravak421. notar je strankama duzan izdati otpravak izvornika. s obzirom da otpravak u pravnom prometu zamjenjuje izvornik.) otpravak akta o pravnim poslovima na osnovu kojih se sticu. licima u cije ime je zakljucen posa o. prest aju ili ogranicavaju stvarna prava na nepokretnostima. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). Ako u izvorniku drukcije nije odredeno. notar ce na izvorniku. otpravak akta moze se izdati samo: licima koja su u svoje ime zakljucila posao. smatramo da uz otpravak trebaju ici svi kopirani prilozi uz izvornik iz s ljedecih razloga: prilozi su sastavni dio izvornika. Isto tako. P R I m J E R Od ovog notarskog akta. Kome se sve izdaje otpravak. vec izjava volja o pravnom poslu.

potrebno je da prijem otpravaka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja 421 Cl. tu zabiljesku na posebnom listu potpisuje notar. kada i u kom broju je izdao otpravke (clan 82. Zakona o notarima CG). a smatramo korisnim da je potpi su sva lica kojima su neposredno izdati otpravci. jemstvenikom spaja sa izvornikom. Smatramo da je sigurnije da s e naznacena zabiljeska sacini i na posebnom listu. 81. a za lica kojima se postom salju otpr avci. . saciniti posebnu zabiljesku o tome kome. koji se odmah ili naknadno kada se izdaju otpravci.prisiva uz izvornik. Zakona o notarima CG.

poreska uprava itd.-----------------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br. i 91.. Otpravci i prepisi izvornika se ulaze u spis. UZZ broj ______ U Podgorici. u skladu sa Zakonom (npr. Notar je duzan. notar izdao otpr avke izvornika i to: prodavcu (1x). K O Grad. P R I m J E R Potvrdaotpravkaizvornika POTVRDAOTPRAVKAIZVORNIKA Ja. jer isti nemaju svojstvo javne isprave ako ne sadrze klauzulu o ovjeri. katastar nepokretnosti. po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom.. s obzirom na to da otpravak i prepis nece imati svojs tvo javne isprave bez propisane klauzule o ovjeri. ---------------------------------------------------------------------------Prijem otpravaka stranke potvrduju svojim potpisom. ul. Obala br.2.g. ------Ovaj je otpravak sastavljen za hipotekarnog povjerioca AB banku Podgorica. izdat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica.1. P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravaka(naposebnomlistu) ZABILJESKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu.) i o tome u spis uloziti dokaz422. Zakona o notarima Crne Gore. broj 150/09. otpravak akta o pr avnim poslovima za koje se vode javne knjige ili registri. Sadrzaj klauzule o ovjer i i njeno dejstvo je propisano clanovima 90. kupcu(1x). nakon cega zabiljesku potpis uje i notar. broj UZZ-/2009.. Prodavac Kupac Notar 2 5 Klauzulaoovjeri Klauzula o ovjeri neizostavni je dio otpravka i prepisa notarskih akta. od 15. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. dana_______ NOTAR . O tome not ar uvijek mora voditi racuna.-------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT.2009 . nezavisno od volje stranaka. Notar Zlatan Zlatic.1. dostaviti nadleznom drzavno m organu. u iznosu od ______ _ i naplacena.09.

Zakona o notarima CG. pecat i stambilj notara) 422 Vidi clan 81. 2.Zlatan Zlatic (potpis. st. .

___).1.. ovlascuju ga da izda samo otpravak dijela a kta. a cijena nije isplacena u potpunosti. niti bilo kome i zdati otpravak.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta 2 6 Otpravak dijela akta Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. po tvrdujemda sam ovaj otpravak dijela akta uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spis ima i utvrdio da je doslovno podudaran sa izvornikom. ul. bez saglasnosti za uknjizbu. ali se notaru nalaze da otpravak akta koji sadrzi clausulu intabulandi za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom ure du: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti. Primjer ove formulacije mogao bi da glasi: Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelana nepokretnostimaiz tackeIovogugovora. stav 1. gdje je u ovo . ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na not arski racun za stranke . sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. to je slucaj kada prodavac odmah u samom ugovoru daje clausulu intabul andi. Notar Zlatan Zlatic. ima vise samostalnih pravnih poslov a. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca. a potom se na prekrivenom mjestu koje fotokopiranjem ostaje prazno konstatuje izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. il i kupac to dokaze potvrdom banke . tj. osim na strani (str. P R I m J E R Potvrdaotpravkadijelaakta POTVRDAOTPRAVKADIJELAAKTA Ja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prije toga. Ako akt koji je sastavio notar. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. -------------------------------------------------------------------------------------------------tehnika postupka izrade otpravka dijela akta je sljedeca: kopira se izvornik tak o sto se prekrije saglasnost za uknjizbu prenosa svojine (clausula intabulandi). Zakon a o notarima CG. Ovo se najcesce primjenjuje kod ugovora o prodaji kao jedan o d nacina za adekvatno obezbjedenje prodavca u vezi sa isplatom cijene i davanjem saglasno sti za uknjizbu. Obala br. umjesto otpravka akta. moze se izdati otpravak dijela akta. notar ne smije ni kupcu. Stranke u notarskom aktu daju nalog notaru da ne izdaje cjelovit otpravak i prepis akta. ni katastru nepokretnosti.

do isplate cjelokupne cijene . p o nalogu stranaka. UZZ broj _____ U Podgorici. pecat i stambilj notara) . u iznosu od __ i n aplacena. -----Ovaj je otpravak dijela akta sastavljen za kupca AB. bez priloga koji su izostavljeni po nalogu str anaka. -----------------------------------------------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT.m otpravku izostavljena saglasnost za upis prenosa prava svojine iz tacke __ (clana ___). dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.----------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjereniuizvodu.

2. Otpravci i prepisi izvornika 2 7 Otpravak za arhivu Pored naprijed naznacenih otpravaka, notar je duzan saciniti i otpravak za arhiv u kada u slucajevima predvidenim Zakonom izdaje izvornik akta423. tada otpravak stupa n a mjesto izvornika. U takvim predmetima notar vise nikada nece moci izdati otprava k vec samo prepis notarskog akta, shodno clanu 80. stav 4. Zakona o notarima CG. P R I m J E R Potvrdaotpravkazaarhivuuslucajukadaseizdajeizvorniktestamentaradi provodenjaostavinskogpostupka: POTVRDAOTPRAVKAZAARHIVU Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom, koji se nalazi u mojim spisima, i utvr dio da je doslovno podudaran sa izvornikom.---------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat Podrucna jedinica Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009 od Uprave za nekretnine .g. ------Ovaj je otpravak sastavljen za arhiv notaraistupa na mjesto izvornika iz razloga sto se izvornik izdaje Osnovnom sudu Podgorica radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjestaoca BB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i napla cena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj notara) Kada notar sacini otpravak za arhivu u slucaju izdavanja izvornika, duzan je sac initi zabiljesku o tome kome je i zbog cega izdao izvornik. to moze uciniti na samome otpravku ili na primjereniji nacin, tj. na posebnom listu papira koji ce se jemstvenikom spojiti sa otpravkom za arhivu. Pored toga notar je duzan u spisu imati dokaz da je odre denom licu predat izvornik (potvrda o prijemu izvornika, dostavnica i sl.). P R I m J E R Primjerzabiljeskeoizdavanjuizvornika:

ZABILJESKAOIZDAVANJU IZVORNIKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu UZZ-/2009. notar izdao izvornik a kta Osnovnom sudu Podgorica, radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjest aoca 423 Clan 77. do 79. Zakona o notarima CG i clan 59. Pravilnika o radu notara CG.

Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta BB. (alt. za upotrebu u inostranstvu, uz saglasnost svih ugovornih strana, alt. na zahtjev Suda ili Notarske komore). ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar 3. Sadrzaj notarskog spisa, arhiviranje i cuvanje spisa Ova materija regulisana je u clanu 71. i clanu 72. Zakona o notarima CG i u clan ovima 56. do 64. Pravilnika o radu notara. Cuvanje odredenih notarskih akata utice na povecanje pravne sigurnosti u oblastima za koje su nadlezni notari. Za razliku od toga, pr ivatne isprave ugovora su podlozne gubitku i unistenju, falsifikovanju itd. Notarski sp is se sastoji od notarskog akta u izvorniku (clan 76. Zakona o notarima CG) sa pril ozima (prepisi isprava ili spisa koji se po Zakonu moraju priloziti notarskom aktu, ov lastenja, punomocja, nalazi i misljenja vjestaka i drugi spisi nastali prilikom sastavljan ja notarskog akta, prepis troskovnika i podaci o izdatim otpravcima i ovjerenim prepisima i l icima kojima su izdati) i sporednog spisa (clan 58. st. 3. Pravilnika o radu notara CG ) koji cine sva ostala pismena i prilozi iz spisa, kao sto je prepiska sa strankam a, drzavnim organima i sudovima. Kada se sluzbena radnja za koju je formiran spis u potpunosti zavrsi, notar na o motu spisa, po prethodnoj provjeri da je spis zavrsen i da se u njemu nalazi sve sto treba, stavlja oznaku da je predmet za arhiviranje (npr. a/a), rok cuvanja spisa i svoj potpis .Potom notar arhivira spis i to tako sto se iz spisa izdvoji izvornik akta sa prilozima (clan 58. st.1. Pravilnika o radu notara CG), te sa podacima o naplacenim naknadama i izda tim otpravcima i ovjerenim prepisima (clan 62. Pravilnika o radu notara CG), koji se moraju zalijepiti kao posljednja stranica ili spojiti jemstvenikom sa ispravom koja se cuva (izvornikom ili otpravkom koji ga mijenja u arhivi). takav predmet se stavlja u arhivu, po vrsti notarskog akta i po rednim brojevima spisa pojedinih knjiga, (npr. UZZ1/09.) u posebne fascikle (clan 57. Pravilnika o radu notara CG). Na prednjoj strani om ota fascikle stavlja se skracena oznaka predmeta i godina, kao i redni brojevi predm eta koji su slozeni u toj fascikli (najbolje rjesenje su registratori), npr. UZZ/2009. br oj 1.-50. Sve ostalo cini sporedni spis koji se arhivira na nacin koji osigurava da ne dod e do gubitka sadrzaja (cl. 58. st. 3. i 4. Pravilnika o radu notara CG).

Ovjere potpisa se ne arhiviraju, kako je to regulisano u clanu 58. stav 5. Pravi lnika o radu notara CG. Smatramo da nije potrebno arhivirati ni notarske ovjere prepisa, odnosno fotokopija, mada je izricita odredba u vezi s tim greskom izostavljena u Praviln iku o radu notara. Medutim, ovakav stav proizilazi iz odgovarajucih odredaba Zakona i Pravilnika o radu notara, jer se prema clanu 76. Zakona i clanu 58. stav 1. Prav ilnika o radu notara CG, arhivira samo izvornik, a biljeske o ovjerama ne cine izvornik. takvo rjesenje ja zastupljeno u FBiH gdje je Pravilnikom o radu notara424 izricito pro pisano da se ovjere potpisa i prepisa/fotokopija ne arhiviraju. 424 Sluzbene novine Federacije BiH broj 13/2009.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava 1. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave Da bi uopste objasnili izvrsnu notarsku ispravu, moramo poci od pojma i vrste no tarskih isprava, a o cemu je naprijed data opsirnija elaboracija. Potrebno je uzeti u ob zir da su po Zakonu sve notarske isprave javne isprave, pod uslovom da su sacinjene od notara, u okviru njegove nadleznosti, te u propisanoj formi i postupku. Medutim, svi not arski akti (notarski zapisi, notarski zapisnici, notarske potvrde i notarske ovjere) n emaju istu dokaznu snagu. Notarske potvrde i ovjere imaju dokaznu snagu javne isprave samo o cinjenicama o kojima se njima svjedoci425, npr. potvrda o cinjenici da je neko lice ovlasteno za zastupanje koje proizilazi iz sudskog registra, a koju notar izdaje uvidom u sudski registar, ili potvrda putem biljeske o ovjeri da je neko lice pred notarom potpi salo neku privatnu ispravu. Njima se ne dokazuju u ispravi zapisane izjave volje, tj. ne dokazuje se sadrzina isprave. Isprava na kojoj je notar ovjerio potpis, ostaje i dalje pr ivatna u odnosu na sadrzinu, a dokaz javne isprave ima samo biljeska o ovjeri. Nasuprot t ome, notarski zapis ima punu dokaznu snagu javne isprave, tj. postoji zakonska pretpo stavka tacnosti forme i sadrzine javne isprave (tzv. formalna i materijalna autenticnos t). Za sastavljanje ove vrste notarske isprave propisani su strogi uslovi za postupanje notara, kako u pogledu forme i postupka (clanovi 35.-49. Zakona o notarima CG), tako i u pogledu sadrzaja same isprave (cl.50. i 50.a. Zakona o notarima CG). Zbog naprijed nazna cenog, zakonodavac je za samo odredene znacajne poslove propisao formu notarskog zapisa iz cl. 50. i 50.a.426 i da pod odredenim uslovima samo notarski zapis moz e biti izvrsna isprava (cl. 53. Zakona o notarima CG). Notarska izvrsna isprava je najveci domet notarskog zapisa, a time i notarske sl uzbe. Izvrsni notarski zapis je izjednacen sa pravosnaznim i izvrsnim sudskim odlukama, a sto se vidi i iz zakonske odredbe da za njegovu izvrsnost nije potrebna nikakva dalj a aktivnost suda, te da se moze pobijati kao i sve druge izvrsne isprave po pravilima izvrsn og postupka427. Izvrsni sud povodom prijedloga , donosi odluku o odredivanju izvrsenja ude. Ovo je jedna od najznacajnijih jer se izvrsnom notarskom ispravom nomicnosti za izvrsenje, na osnovu izvrsnog notarskog zapisa na isti nacin kao i na osnovu izvrsne sudske pres pozitivnih novina u ovom dijelu pravnog sistema, postize veci stepen sigurnosti, efikasnosti i eko

u pravnom prometu u korist subjekata tog prometa, a takoder se direktno rastere 425 Vidi cl. 4. st. 5. Zakona o notarima FBiH. 426 Vidi cl. 51. Zakona o notarima CG. 427 Vidi. cl. 53. st. 3. i st. 4. Zakona o notarima CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava cuju sudovi. Izvrsnim notarskim ispravama izbjegavaju se dugotrajni i skupi parn icni sporovi, koji u veoma velikom broju ne predstavljaju sporove koje stranke inicir aju u dobroj vjeri, vec im je povod izbjegavanje obaveza placanja od strane duznika prema povjeriocima. U Bosni i Hercegovini se godisnje sacini oko deset hiljada izvrsni h notarskih isprava, a najcesce su to ugovori o zasnivanju hipoteka. Zakon o izvrsnom postupku428, s obzirom da je donesen prije Zakona o notarima, n e regulise direktno notarsku izvrsnu ispravu kao vrstu isprave, ali se ona moze po dvesti pod odredbu cl. 16.t.2. ZIP-a, koja govori o izvrsnim ispravama predvidenim pose bnim zakonima. Po svojoj pravnoj prirodi, notarski zapis odgovara poravnanju jer se r adi o sporazumu stranaka o obavezama o kojima se moze zakljuciti poravnanje, te bi, st oga, u nedostatku odredbi ZIP-a o izvrsnosti notarske isprave, trebalo primijeniti od redbe o izvrsnom poravnanju (clana 19. ZIP-a CG) i odredbe clana 53., te clan 83. i cl an 84. Zakona o notarima CG. Poravnanje je izvrsno ako je potrazivanje po poravnanju do spjelo, a sto se dokazuje samom ispravom o poravnanju, ili javnom ispravom, ili po Zakon u ovjerenom ispravom, a u nedostatku toga, dospjelost se mora dokazati pravosnazno m odlukom donesenom u parnicnom postupku, kojom se utvrduje dospjelost (clan 19. ZIP-a CG). Notarska izvrsna isprava podobna je za izvrsenje, kao i ostale izvrsne isprave ( clan 20. ZIP-a CG), ako su u njoj naznaceni: izvrsni povjerilac (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa ugovora o zasnivanju hipo teke, to je hipotekarni povjerilac; kod ugovora o prodaji za iznos neplacene cijene, to je prodavac itd.); izvrsni duznik (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa o zasnivanju hipoteke, to je zalozni duznik itd); predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze, kao npr. Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, ku pac AB (podaci) izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupn oj svojoj imovini

(alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ ili na cjelokupnoj svojoj imovini, k ao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cijene). ---------------------------------------------------------U izvrsnoj notarskoj ispravi, kao i u poravnanju (sudskom i upravnom), za njenu izvrsnost nije potrebno odredivati rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze (tzv. paricioni rok), te se na takve isprave ne stavlja klauzula pravosnaznosti i izvrsnosti. te isprave su izvrsne ako je potrazivanje dospjelo (vidi cl.53. Zakona o notarima i cl. 19. ZI P-a). Nasuprot tome, sudske odluke i odluke donesene u prekrsajnom i upravnom postupku, izvrsne su ako su postale pravosnazne, odnosno konacne i ako je protekao rok za dobrovol jno ispunjenje obaveze izvrsnog duznika (vidi cl.18. ZIP-a CG). Prema odredbama cl. 38. ZIP-a CG, potvrdu izvrsnosti daje sud, odnosno organ koji je odlucivao u prvom 428 Sl. list RCG br. 23/2004. ZIP .

2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave stepenu. Dakle, potvrda izvrsnosti se stavlja na odluku - presudu, rjesenje itd. , a ne na poravnanje i notarsku izvrsnu ispravu. Umjesto klauzule izvrsnosti, notar za vod enje izvrsnog postupka izdaje cjelovit ovjereni otpravak u svrhu izvrsenja (cl. 83., cl. 88. st. 2., cl. 89., cl. 90., cl. 91. i druge odgovarajuce odredbe o izdavanju otpravaka iz Zakona o notarima CG). Notar moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja samo licima koja su u notarskom aktu oznacena kao povjerioci, pod uslovom da je utvrdeno da su ispun jeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa odredbama cl. 53. Zakona o notarima CG u to m slucaju notar ne provodi kontradiktorni dokazni postupak vec postupa po pisanom zahtjevu povjerioca za izdavanje otpravka u svrhu izvrsenja, (zahtjev sadrzi i izjavu pov jerioca o dospjelosti potrazivanja), utvrduje da li su ispunjeni uslovi za izvrsnost iz cl. 53. st.1. i 2. Zakona o notarima, a sto ukljucuje i rok dospjelosti obaveze, jer izvrsna notarska isprava, kao i poravnanje, izvrsna je ako je potrazivanje po njoj dospjelo. Nota r nije ovlasten i duzan ispitivati da li je potrazivanje placeno. tu cinjenicu izv rsni duznik moze istaknuti u zalbi (pravnom lijeku na rjesenje o izvrsenju). 2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave Uslovi za izvrsnost notarske isprave su kumulativno postavljeni (cl. 53. st. 1. i 2. Zakona o notarima CG), i to: da se radi o notarskom zapisu (zapis i zapis o potvrdi privatne isprave) koji je sacinjen u propisanoj formi; da je notarski zapis sastavljen o nekom pravnom poslu koji ima za predmet placan je neke odredene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih papira (izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o notarima CG, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka); da je duznik u notarskom zapisu izricito pristao na izvrsenje bez odlaganja (cla usula exauendi). Svi naprijed naznaceni zakonski uslovi, moraju biti ispunjeni da bi se radilo o izvrsnoj notarskoj ispravi. Prije svega, samo notarski zapis i zapis o potvrdi privatne i sprave mogu biti izvrsne isprave. Obaveza za koju se moze izjaviti pristajanje na izvrs enje, Zakonom je restriktivno i tacno odredena. Obaveza moze glasiti na placanje odred ene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih p apira (cl. 53.st.1. Zakona o notarima), a izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o nota

rima, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka. tako, naprimjer, pristajan je na izvrsenje bez odlaganja ne moze se izjaviti povodom obaveze na predaju stvari u posjed itd., a sto je jedan veliki nedostatak, narocito kod ugovora o prodaji, ugovora o zakupu, ugovora o lizingu, gdje se kupac, odnosno zakupodavac, odnosno davalac lizinga, ne mogu zastititi izvrsnom notarskom ispravom povodom predaje stvari u posjed. U vezi sa predajom stvari u posjed, ta lica se mogu zastititi jedino ugovornom odr edbom o ugovornoj kazni i podvrgavanjem duznika izvrsenju bez odlaganja za iznos ugovo rne kazne. Istovjetna rjesenja postoje i u notarskim zakonima u Bosni i Hercegovini, dok

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava u nekim drugim zemljama postoji mogucnost pristajanja na izvrsenje bez odlaganja za sve obaveze o kojima se ugovorne strane mogu poravnati, tj. sklopiti poravnanje. treci uslov za izvrsnost notarske isprave odnosi se na davanje izricite izjave d uznika o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja. Notar je duzan jasno i nedvosmisleno uni jeti u ispravu takvu izricitu izjavu duznika, vodeci pri tome racuna da su u ispravi na znace izvrsni povjerilac i izvrsni duznik, kao i predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunj enja obaveze (cl. 20. st. 1. ZIP-a CG). takode, notar je duzan poduciti i upozoriti duznika n a posljedice pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. Propustanjem te duznosti notar bi ucinio povredu sluzbene obaveze i mogao bi odgovarati za nastalu stetu. P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjazaplacanjecijenekodugovora oprodaji Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, kupa c AB (podaci) izricitoizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjana osnovuovognotarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ i li na cjelokupnoj svojoj imovini, kao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cij ene).-------Notar je poducio i upozorio kupca na pravne posljedice izjave o pristajanju na i zvrsenje bez odlaganja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak izvornika, u svrhu izvrsenja, notar ce izdati povjeriocu na njegov pisa ni zahtjev, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa Zakonom. ---------------------------P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjakodugovoraozasnivanju hipoteke Hipotekarni duznik Am, u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivan ja, koje je preuzeo kao korisnik kredita prema povjeriocu AB banci, u Ugovoru o namj enskom hipotekarnom kreditu, navedenom u tacki I ovog ugovora, izricitoizjavljuje da pr

istaje na izvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja,na osnovu ovog notarskog zapisa, aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora,optereceneovom hipotekom,nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlas nikatenepokretnosti ------------------------------------------------------------------------------Otpravak ovog notarskog zapisa u svrhu izvrsenja ce biti izdat hipotekarnom povj eriocu na njegov zahtjev, a pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost ovog akta u sk ladu sa Zakonom. Notar je upozorio hipotekarnog duznika na pristajanje na izvrsenje bez odlaganja , i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. ---------------------------------------------------------------------------

3. Otpravak u svrhu izvrsenja Ako se radi o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja na nepokretnosti, kao sto j e to slucaj kod hipoteke, takva izjava se moze zabiljeziti u katastru nepokretnosti, uz saglasno st hipotekarnog duznika, tj. vlasnika. P R I m J E R Hipotekarni duznik je saglasan da se u G listu nepokretnosti broj 1., KO Grad, upis e zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakondos pjelostiobezbijedenogpotrazivanja na osnovu ovog notarskog zapisa, nataj nacindaje prinudno izvrsenje hipotekedopusteno protiv svakodobnogvlasnikanepokretnosti iz tackeIIIovogugovora(moze se i navesti nepokretnost npr koja je upisana u katastr u nepokretnosti Podgorica, oznacena kao katastarska parcela broj 10/1, Gradiliste, povrsine 500 m2, iz Lista nepokretnosti broj 1. KO Grad). ---------------------------------------------------------------------Ova zabiljezba ima dejstvo kao i ostale zabiljezbe, a o cemu detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada koji se odnosi na vrste upisa u katastar nepokretnosti429. 3. Otpravak u svrhu izvrsenja Otpravak u svrhu izvrsenja izdaje se shodno odredbama clanova 83.-85., te clana 88.st. 2., a u vezi sa odredbama cl.80., cl.82. i cl.89.-91. Zakona o notarima CG. Zako n nije izricito propisao sadrzaj otpravka u svrhu izvrsenja, pa se tu na odgovarajuci n acin primjenjuju odredbe tog zakona koje regulisu otpravak izvornika. Bitno je istaci da je Zakon om o notarima CG propisano kome i pod kojim uslovima se moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja. U pravilu, moze se izdati samo jedan otpravak u svrhu izvrsen ja, uz zakonske izuzetke, i samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava, tj. ne mo ze se sacinjavati otpravak dijela akta u svrhu izvrsenja (cl. 83. i cl. 88. st. 2. Zakona o notari ma CG). tehnika izrade otpravaka, pa tako i otpravaka u svrhu izvrsenja, blize je o bjasnjena u dijelu ovog rada koji se odnosi na izvornik i otpravak notarskog akta. Najbolj e je da se izvornik fotokopira (cl. 20. st. 4. Pravilnika o radu notara) aparatom za kopiranje koji se nalazi u kancelariji notara, te da se u desnom gornjem uglu prve stranic e stavi stambilj OtPRAVAK U SVRHU IZVRSENJA , da se na posebnom listu stavi klauzula o ovjeri otpravka u svrhu izvrsenja (clan 90. i 91. Zakona o notarima), koja se jemstvenikom spoji sa kopiranim izvornikom (otpravkom), dok su potpisi kod parafiranja i na kraju isprave vidljivi jer su fotokopirani. Ukoliko uz izvornik ima priloga, i o ni se kopiraju i prilazu otpravku, te se prilozi naznacavaju u klauzuli o ovjeri otpravka. Ako nema priloga, onda se i to naznacava konstatacijom bez priloga . P R I m J E R

Potvrdaotpravkausvrhuizvrsenja 429 Vidi cl. 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava POTVRDAOTPRAVKAUSVRHU IZVRSENJA Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom, da su ispunjeni uslovi za izvrsnost u skladu sa Zakonom o notarima, aizdajeseusvrhuizvrsenja. ------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat od katastra Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009. g. --------------------------------------------------Ovaj je otpravak sastavljen za povjerioca AB banku Podgorica, a u svrhu izvrsenj a.-------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i naplacena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj) Kada se izdaje otpravak u svrhu izvrsenja, notar ce na posebnom listu koji se je mstvenikom prisiva uz izvornik, saciniti posebnu zabiljesku o tome kome i kada je izdao otp ravak u svrhu izvrsenja. (cl. 82. Zakona o notarima CG). tu zabiljesku potpisuje notar , a smatramo korisnim da je potpise i lice kojem je izdat otpravak u svrhu izvrsen ja, a za lice kojem je postom poslat otpravak u svrhu izvrsenja, potrebno je da prijem ot pravka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja se ulaze u spis, odnos no uvezuje uz izvornik. Ovo je vazno iz razloga sto se u pravilu moze izdati samo jedan otp ravak u svrhu izvrsenja (clan 83. st. 3. Zakona o notarima CG). P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravkausvrhuizvrsenja Zabiljeska Kojom se potvrduje da je dana _____, u predmetu UZZ-/2009. notar izdao otpravak izvornika u svrhu izvrsenja i to: hipotekarnom povjeriocu AB banci Podgorica (1x). -------

---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac Notar .------------------Prijem otpravka u svrhu izvrsenja stranka potvrduje svojim potpisom. nakon cega zabiljesku potpisuje i notar.

u ime i za racun zastupanog. licno bio vezan pravnim poslom koji je poduzimao za zastupanog. Nastanak zastupanja Rimsko pravo nije prihvatalo. Na taj im se nacin pruza mogucnos t da sticu. Smatramo da ovaj institut ima ogroman znacaj u savremenom komuniciranju ugovornih strana. U danasnje vrijeme zastupanje zasluzuje veliku p aznju zbog izuzetno komplikovanog i slozenog pravnog prometa medu ugovornim partnerima . Sam zastupnik ostaje po strani. Mozemo zakljuciti da je put do nama samom po sebi podrazumijevajucem i pojavljuj ucem nacinu zastupanja i obliku ovog pravnog instituta bio veoma dug i tezak. niti poznavalo institut zastupanja u danasnjem smi slu tog znacenja430. Pravni fakultet Univerziteta Dzemal Bijedic u Mostaru. 2008. Zastupnik tog vremena mogao je biti ucesnik pravnog prometa. Protekom vremena i usljed sve vecih potreba za drugacijim nacinom nastanka pravnih poslova. U tom vremenu otvara se mogucnost da zastupnik. izvan pravnog djelovanja sklopljenog ugo vora. Razvojem robno-novcanog preduzetnistva (privrede) i uticajem kanonskog prava. U to doba prevladavalo je shvatanje da samo lice koje neposredn o sudjeluje prilikom nastanka obligacionog odnosa. Znacaj zastupanja danas Putem zastupanja zakonodavac stiti poslovno nesposobne subjekte prava i omogucuj e im da ravnopravno sudjeluju u pravnom prometu. Zastupanje u domacem pravu i princ ipima europskog ugovornog prava. otuduju dobra i postaju nosioci prava i obaveza iz svih pravnih poslov a koji se slobodno mogu poduzeti u ime poslovno nesposobnih lica. Ipak. preduzimajuci pravni posao za za stupanog. ukljucenom licu i dalje ostaje mogucnost da sklapa pravne poslove u svoje ime. a za racun nekog drugog lica. godi ne . Neprekidnim razvojem ekonomske razmjene i u uslovima slozenijeg pravnog prometa. Zastupanjem se v rsi 430 Vidjeti vise o zastupanju kod Enes Bikic. moze biti nosilac prava i obaveza koji iz njega proizilaze. Nuzno je napomenuti da u to vrijeme ipak postoji mandat i z astupanje maloljetnika. ali je sam mandator. ali na takav nacin da ugovor sklopi u svoje ime. u srednjem vijeku dolazi do renesanse instituta zastupanja i njegove eksp anzije. neposredno proizvodi pravno dejstvo izmedu zastupanog i druge ugovorne strane. 2. zastupanje vremenom dobija sve vise na znacaju i tako postaje predmet prvih veci h kodifikacija gradanskog prava. a za racun zas tupanog. odnosno tutor. stvaraju se mogucnosti postupanja putem zastupnika.Jedanaesti dio: Zastupanje 1. tj.

.

dugo vremena sve se zasnivalo na svemocnoj volji gospodara posla.Jedanaesti dio: Zastupanje i staranje o imovini odsutnih lica. veoma slozeno i komplikovano. Ovim nacinom se uklanja barijera sklapanja onih pravnih poslova koji se inace ne bi mogli sklopiti ako b i nuzan uslov bio da samo prisutna lica mogu sklapati obligacione odnose. Zbog postojanja raznovrsnih oblika postupanja pomocu drugih osoba u oblas ti poslovnog prava. kao opravdanje neposrednog ucinka zastupanja za zastupanu osobu. u pravnoj teoriji postoji ogroman interes za zastupanje i napore da se ono bolje razumije i pravno objasni. te cestog sklapanja pravnih poslova putem zastupanja. 3. fizicko ili pravno. Zbog toga isti cemo da je potreba za zastupanjem nastajala vremenski paralelno s potrebama fizickih i pravnih lica da svoje aktivnosti prosire i unaprijede izvan obima koji mogu sami . ubrzava i povecava pravni promet uopste. ne bi mogli funkcionisati ako ne bi bilo dopusteno s klapanje ugovora putem drugih lica tako kao da to cini sam ugovorni partner. Zastupanjem se olaksava. pocela su se traziti objasnjenja u interesu zastupanog lica. te kao da je samo preduzelo te poslove. Ustanova zastupanja omogucava da jedno lice. nepoznatih nasljednika i lica nepoznatog bor avista. U pravnoj teoriji iznesene su mnoge protivrjecnosti o samoj pravnoj pri rodi zastupanja. iako ta lica nisu poslovno ne sposobna. Prije pocetka priznavanja ovakvog odstupanja. moguca objasnjenja ustanove zastupanja. Kada se usvoji lo shvatanje da ustanova zastupanja moze postojati bez ikakve zavisnosti od volje z astupanog lica (slucaj zakonskog zastupanja). ono je. Razvijeni privredni sistemi. teoretski posmatrano. Dakle. Pravna priroda zastupanja Ustanova zastupanja ima poseban znacaj u oblasti poslovnog (trgovackog -privredn og) prava. Smatramo da je ovaj aspekt potrebe za zastupanjem doveo do savremenog oblika i opsega poimanja zastupanja i njegovog neprestanog sirenja i dogradnje sve do danasnjega vremena. odnosno neposredno. Mada je zastupanje u danasnjem vremenu prijeko potrebno i svakodnevno se susrece u praksi. da postignu. u isto vrijeme. nalazila su se u samoj volji zastupanog kod . a zastupanje se primjenjuje i u drugim slucajevima kad je to za zajednicu i pojedi nca korisno. Zastupanje predstavlja znatno odstupanje od opsteg pravila da sebe mozemo obavez ivati samo svojim postupcima i radnjama. na razni m mjestima i po raznim osnovama stice prava i obaveze bas kao da je samo prisutno na tim mjestima i situacijama. U tim se slucajevima stite lica i njihova imovina. kao i podjel a rada u produkciji roba i usluga.

ili u njegovom interesu . Samo postojanje interesa ne izaziva automatski sticanje i promjenu prava. iako . Pojam zastupanja Kao pravno relevantna cinjenica. 4. volja u pravu ima tacno odredeno mjesto i znace nje.kod zakonskog zastupanja.voljnog zastupanja. Izjavom volje realizuje se mogucnost sticanja prava i duznosti predvidenih pravn im sistemom.

nastupa u im e zastupanog. Naim e. Pojam zastupanja je opsteprihvaceno stanoviste da u osnovi svih nasih subjektivnih prava lezi int eres. volja koju je izjavio zastupnik. ostaje sasvim po strani od pravnih posljedica i dejst ava iz tog pravnog odnosa koji je nastao izjavljivanjem vlastite volje zastupnika. Zastupanje predstavlja nacin preduzimanja pravnih poslova za drugoga kod kojeg l ice koje preduzima poslove. Notar je duzan stiti interese svih stranaka. Agency obuhvaca veliki broj posebnih ugovora. spedicija. Za postojanje mogucnosti promjene u pravu (obavezivanja). da postupa u okvirima dobijenog ov lascenja i da jasno. potrebna je konkretna zak onska norma. proizvodi pravni ucinak za i prema zastupanom samo ak o je je zastupnik dao u okvirima postojeceg ovlascenja za zastupanje i u ime zastupan og. prepoznatljivo za nekog treceg (drugu ugovornu stranu). neophodno je d a zastupnik posjeduje ovlastenje za zastupanje. morao bi sa sigurnoscu polaziti od tog a da onaj koji naspram njega ili prema njemu nastupa. . Da bi pravne posljedice u stvarnosti pogadale neposredno zastupanog. 4 1 Znacajzastupanjauprivrednompravu Usvajanjem zastupanja kao opsteprihvacenog instituta. koja u sebi sadrzi i odreduje granice promjene prava. moze se zahvaliti velikoj raz novrsnosti pojavnih oblika preduzimanja pravnih radnji putem drugog u oblasti poslovnog pra va. Ovdje notar ima veoma znacajnu ulogu s obzirom da je duzan ispitati da li je zastupnik ovlas cen za preduzimanje pravnog posla. znaci da se ovaj institut ne odnosi i ne vazi samo za gradansko (imovinsko) nego i za privredno pravo. da li je punomocje valjano po formi i sadrzini itd. Zastupanje (agency) u anglosaksonskom pravu je u najvecem dijelu razvijeno kroz precedentno pravo. ravnopravnog sa ostalim in stitutima. posredovanje. Za post ojanje zainteresovanosti u pravnoj teoriji za zastupanje. uskladistenje i trgovacko zastupanje.4. Vecina ovih ugovora su po svojoj pravnoj p rirodi ugovori o nalogu. koji se u kontinentalnim pravima ureduju gradanskim i trgovackim zakonima. Svako ko sklapa pravni posao.433 Zastupanje je od velikog znacaja u oblasti poslovnog (trgovackog) prava. Najzn acajniji od njih u pravnom i ekonomskom prometu su: komision. Lice koje postupa. ne dobija u tako sklopljenom pravnom poslu svojstvo ugov orne strane. Pored toga. ukoliko u jednom takvom odnosu ne dode do izrazaja nesto drugo432. potrebn a je i izjava pravno relevantne volje da se izrazi i odredi promjena prava431. u stvarnosti je i njegov ugovor ni partner.

. .kao i ucestalost postupanja putem zastupnika. teoretski posmatrano. Preduzetnik koji svoga radnika ovlasti za kupovinu sirovina. 380.tu-berlin. http://www. str. ono je vrlo slozeno. vlasnik odredene im ovine koji prenosi ovlascenje na strucnjaka o vodenju i upravljanju tom imovinom. 329. 73)..htm Milos trifkovic/ Sanjin Omanovic. priv rednik koji ovlasti svog uposlenog za prodaju svojih proizvoda. Zagreb 197 clan 84. Veoma mnogo napora je ulagano i potrebno ga je jos uloziti da se ono shvati i objasni. djelo (Fn br. 432 433 Boris Vizner.14. str. nav.de/BGB/kap. Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Iako je zastupanje neophodno i sus rece se stalno u savremenom svijetu. ili tu prodaju vrsi put em 431 8.

odnosno u tude ime i za tudi racun. a sto je moguce uciniti posebnim zakonima ili statutom drustva . imaju neposredni uticaj na pravnu sferu zastupanog. Zastupani je lice koje ce iz takvog pravnog posla imati sve pravne posljedice. a to b i znacilo da takvo ogranicenje proizilazi iz samog zakona (ex lege)435. Privredni subjekt ne moze ni nastati bez zakonskog zastupnika. ali ne i umrla lica. odnosno druga ugovor na . Osnova postupanja ovlastenih lica u svim slucajevima nalazi se u istoj funkciji. U tom slucaju. bilo s obzirom na prirod u posla436. postupaju u njihovom interesu. Oni to cine zbog toga sto su na jedan ili drugi nacin na njega upuceni (od njega su zav isni). Naspram ova dva lica nalazi se primalac izjave. svi oni i mnogi drugi na ovaj nacin pros iruju svoj radius djelovanja.Jedanaesti dio: Zastupanje trgovackih zastupnika. zakonski zastupnik moze sklapati sve pravne poslove koji se odnose na poslovanje drustva ukoliko ne post oje ogranicenja u vezi sa tim poslovima. ili komisionara. odnosno drugu ugovornu stranu koja stupa u ugovorni odnos sa zastupanim. Davaoci ovlascenja ne mogu ili ne zele. postupati licno. Zastupnici omogucuju svom nalogodavcu ucesce u poslovno.pravnom prometu. Sklapanjem pravnog posla putem instituta zastupanja. odnosno lice koje se tice izjavljena volja zastupnika. postupaju po njihovom nalogu. Zastupati se mogu post ojeca ili buduca lica. Pravni poslovi koje preduzima zastupnik. bilo po njegovoj volji. Sama ovlascenja zakonskih zastupnika u poslovnom pravu mogu biti ogranicena ili neogranicena. koja su utvrdena posebnim propisima. jer uopste ne moz e ni doci do registracije. odnosno osnivanja drustva ako nema lica imenovanog kao zas tupnika. Izuzetak od tog pravila je u slucajevima k ada se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete po pravne sljedbenike. Zastupnik je ono lice koje djeluje u ime zastupanog izjavljivanjem licne volje. nastaju odredeni odnosi izm edu najmanje tri lica (tri pravna subjekta) jednog naspram drugog. sto im je i nalozeno ili su pak za to ovlasceni434. tako da u takvim situacijama ukljucuju druga lica. daju ili primaju izjave koje su pravno relevantne za sklapanj e ugovora. ta lica sklapaju ugovo re za davaoce ovlastenja za njihov racun. iz razlicitih ra zloga. ili ako pun omocje vazi i za slucaj smrti davaoca. 4 2 Zastitainteresalicakodzastupanja U svim danasnjim pravnim uredenjima postoji mogucnost preduzimanja pravnih poslo va jednog lica za drugo. Pravno se smatra da je zakonski zastupnik bez ikakvog ogranicenja ukoliko nije u pisano nikakvo ogranicenje u javnom registru.

tj. Postavlja se veoma znacajno pitanje zastite interesa lica koja sudjeluju u ovom pravnom odnosu. 29. (Vidjeti vise o ogranicenju d jelovanja zakonskih zastupnika kao privredno-pravnih subjekata.strana. 8). . 330. zastupanog i druge ugovorne strane. nav. djelo (Fn br. ZOO CG.) 436 Clan 90.). zastupnika. 434 Hein Kotz / Axel Flessner. 435 Sefkija Covic. djelo (Fn br. str. nav. 87. str.

Druga ugovorna strana. zapravo ugovorna strana. koji na takav nacin moze u njegovo ime nastupati. odgovara za stetu k oju zastupani pretrpi zbog posla preduzetog protivno njegovim interesima. Iz ove odredbe proizilazi cinjenica da zastupnik mora postupati u okviru dobivenih ovlascenja. U Skicama prof. Ako neko postupa bez ovlascenja za zastupanje u ime zastup anog. Zastupnik je d uzan postupati u interesu zastupanog. mora znati s kim sklapa odredeni pravni pos ao. u interesu zastupanog. jer njega obavezuju pravni poslovi preduzeti putem zastupanja. ili mogla znati da je ugovor protivan njegovim interesima440 . odnosno da j e to njen ugovorni partner. Naprimjer. Zbog toga. ukoliko ne zna. Zastu panom nije svejedno ko ce za njega. a ukoliko postupi suprotno. Zakon437 navodi da ugovor koji sklo pi zastupnik u granicama svojih ovlascenja. Ako bi druga ugovorna strana. prema kojoj se preduzima zastupanje. Smatra se da druga ugovorna strana. ili se o vlastenje dodijeli zastupniku u skladu sa Zakonom. osim ako ga on naknadno ne odobri439. Zastupani je dovoljno zasti cen u slucaju kada on sam dodijeli ovlascenje za zastupanje izabranom licu. na njeno iznenadenje. Konstantinovica zastita interesa zastupanog je bila na izricit n acin predvidena u odredbi o duznosti postupanja u interesu zastupanog. ili joj nije potpuno jasno iskazano da neko postupa u ime i za racun drugog . obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. Zastita se ogleda u cinjenici da zastupanog ne moze zastupati bilo ko. posljedice sklopljenog ugovora ne pogadaju neovlasteno zastupanog. odnosno ko je njena ugovorna strana. odnosno u njegovo ime preduzimati pravne poslove i stvarati pravne ucinke. ili koje smatra nepouzdanim. odnosno lice koje on ne poznaje. Zastupani ima pravo zahtijevati ponistenje sklopljenog ugovora protivno njegovim interesima ak o je druga strana znala.4. 4 2 2 Zastitainteresadrugeugovornestrane Ne samo zastupani nego i druga ugovorna strana mora biti u dovoljnom obimu zasti cena kod preduzimanja pravnih poslova putem zastupanja. to ne bi sluzilo zastiti interesa zastupanog. Ako bi se bilo kojem drugom licu dala takva mogucnost. nema pravni ucinak prema zast upanom438. koji na taj nacin proizvodi prava i obaveze za to lice. preduzeti pravni posao od neovlascenog zastupnika. moze poci od toga da je lice koje tako postupa. inace poznato i plat ezno sposobno . Pojam zastupanja 4 2 1 Zastitainteresa zastupanog Zastupanom licu se mora pruziti odredena zastita kod postupanja zastupnika prili kom sklapanja ugovora. kasnije sa znala da njen ugovorni partner nije onaj koji je ugovarao s njom.

ZOO CG. 440 Clan 54. sudska praksa je zauzela jasan stav. stav. Skice prof. str. stav 1 ZOO CG. .. 221. U vezi sa tim. . Zbog toga se mora.Bilten Vs BiH 4/86-2.). to ne bi sluzilo zastiti interesa druge strane. mozemo zakljuciti iz sljedeceg slucaja: Cijena prevoza oznacena u prevoznim listovima obavezuje str anke iz ugovora o prevozu robe u drumskom saobracaju samo ako je upisana od strane radnika. 4). prevoz nika ovlastenog za zakljucivanje ugovora o prevozu. 468. Hans Brox. ode 06. nav. 222. a ne i samog vozaca prevoznika (Vs BiH. 282/ 86. Clan 84. Rn.lice..11. Pz. nego neko drugi. Konstantinovica. 1986. njoj nepoznato. djelo (Fn br. nepouzdano i platezno nesposobno lice. da bi se pruzila dovoljna 437 438 439 sto Clan 81.

ni sam zastupnik u tom sluc aju nije ugovorni partner druge ugovorne strane. Ovom odredbom je utvrden o da zastupnik prilikom zastupanja izjavljuje svoju volju u ime zastupanog. U sluca ju da zastupnik sklopi neki ugovor u ime zastupanog bez ovlascenja za zastupanje. Ona p olazi od toga da je njegova ugovorna strana zastupani. jer je on jasno izjavio da ne postupa u svoje ime nego u ime zastupanog444. Druga ugovorna strana je povjerovala u izjavu zastupnika. osobinama i karakteru mogu biti sklopljeni samo licno (npr. Ukoliko t o nije slucaj.. njegova primjena je ipak iskljucena ili nemoguca u odredenim slucajevima. jasno staviti do znanja i otvoreno ukazati na t o da onaj koji postupa (zastupnik) nije ugovorni partner nego da je ugovorni partner neko drugo lice. sta v 3. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima. u clanu 81. 4 2 3 Zastitainteresauslucaju nedostatkaovlastenjaza zastupanje Pravni poslovi preduzeti bez ovlascenja za zastupanje. to ipak nije pravo stanje stvari. a ni protiv zastupanog. jer ta ko sklopljen ugovor nema obavezni karakter prema zastupanom zbog nedostatka ovlascenja za zastupanje u licnosti zastupnika. Nedopustivost zastupanja Iako se moze reci da je zastupanje pravni institut koji nalazi primjenu u svim p odrucjima pravnoga prometa. u nacelu nemaju neposredn i442 pravni ucinak ni za. stav 4. tada nije potr ebno stititi interese samo zastupanog nego je potrebno pruziti zastitu interesa i dru ge ugovorne strane. 5.Jedanaesti dio: Zastupanje zastita drugoj ugovornoj strani. Ovakvo shvatanje vazi bez obzira na to je li zastupnik postupao bez ovlascenja ili je on to ovlascenje prekoracio443. ukoliko zastupnik nema potrebno ovlas cenje za zastupanje dobijeno od zastupanog i ako on kasnije nije saglasan sa sklopljen im pravnim poslom (zastupani ne odobri sklopljeni ugovor).. Nije dopusteno putem zastupnika sklapanje pravnih poslova koji po s vom znacenju. da je zastupnik duzan obavijestiti drugu stranu da postupa u ime zastupanog ili se moze iz datih okolnosti zakljuciti da on nastupa kao zastupnik. S druge strane. Zasticenoj drugoj ugovornoj strani daje se mogucno st naknade stete od zastupnika koji je postupao bez ovlastenja445. kao . testament) . drugoj ugovornoj strani odgovara zastupnik koji je postupao bez potrebnog ovlascenja. zastupnik ce biti sam odgovoran (ugovorni partner) drugoj ugovornoj stra ni za nastale pravne posljedice zbog svog postupanja441. Iz tih razloga se navodi u Zakonu o obligacionim odnosima. jer je zastupnik nedvosmisleno izjavio da postupa u ime i za racun zastupanog. clan 84.

§ 45. nav. djelo (Fn br. 445 Prema § 179. 469. str. str. Rn. 443 Von Thur / Siegwart. 468. . 444 Hans Brox. nav. nav.. 442 Neovlasteno zastupani ima pravo odobriti tako poduzete pravne poslove. 86). 222. djelo (Fn br. djelo (Fn br. 4). 4). BGB-a druga ugovorna strana ima alternativno pravo na naknadu ste te ili pravo zahtijevati ispunjenje ugovora. 221. str. Rn... Samo jedan pravn i posao poduzet od strane neovlastenog zastupnika ima pravni ucinak i to (bez odobrenja zastupanog) ispunj enje jedne obveze zastupanog.441 Hans Brox. 342.

6. Vrste zastupanja ni sklapanje drugih poslova kad je tako regulisano Zakonom. tako, naprimjer, jed no maloljetno lice moze ovlastiti drugo lice da ga zastupa samo u preduzimanju prav nih poslova koje moze i ono samo sklopiti. to su poslovi koji u pravilu ne uticu neg ativno na njenu imovinu, tj. poslovi koji ne umanjuju, ne osiromasuju imovinu zastupanog. Kako ove poslove moze to lice samo preduzimati, tako moze za njihovo preduzimanje ovl astiti i drugo lice kao zastupnika. Kod zastupanja nastalog na osnovu ugovora, zastupani (gospodar posla) slobodnom izjavom volje daje ovlascenje nekom drugom licu da ga zastupa u svim pravnim pos lovima koje bi on sam mogao preduzimati. Poslovno sposobno lice moze preduzimati sve pravne poslove, i one kojima se imovina umanjuje i one kojima se imovina uve cava. Samim tim, ima pravo za sve te pravne poslove davati ovlascenja za zastupanje ne kom drugom lici. Potpuno poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje u svim pravnim poslovima, izuzev u onim poslovima za koje se na osnovu Zakona izricito zahtijeva licni angazman i neposredna prisutnost odredenih lica. tako, naprimjer, testamen t nije moguce saciniti putem zastupnika (punomocnika), ili bracni drug u pravilu samo licno daje pristanak za sklapanje braka446. Prilikom sklapanja braka moraju biti prisutna oba buduca bracna druga, a tek izuzetno, u narocito opravdanim slucajev ima, dozvoljava se zastupanje putem punomocnika, i to samo jednog bracnog druga, a ne istovremeno oba. Poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje poslo vno sposobnom ili poslovno nesposobnom licu. Nuzno je samo da je to lice sposobno ra sudivati, kako bi u svojstvu zastupnika moglo valjano izjavljivati volju. Pravni ucinci pr eduzetog pravnog posla nastaju samo za davaoca ovlascenja, odnosno poslovno sposobno lice, a ne za zastupnika, pa stoga za njegovo postupanje nije smetnja sto on te poslove ne bi mogao preduzimati za samoga sebe. S druge strane, ograniceno poslovno sposobno lice moze ovlastiti nekoga drugog d a za njega preduzima samo one pravne poslove koje bi ograniceno poslovno sposobno lice mogl o samo preduzimati. Usvajanje drugog lica nije moguce uciniti putem ustanove zastu panja. 6. Vrste zastupanja U zavisnosti od toga na osnovu cega se zasniva ovlascenje za zastupanje, zastupa nje se dijeli na zakonsko, statutarno (opsti akt pravnog lica), zastupanje na osnovu ak ta nadleznog organa i voljno zastupanje (punomoc)447.

6 1 Zakonskozastupanje Zakonski zastupnici su lica cija ovlascenja za zastupanje, tj. preduzimanje akti vnosti prema trecim licima proisticu iz samog zakona (ex lege). Zakonsko zastupanje se ne 446 Clan 33. Porodicnog zakona CG predvida da u narocitim slucajevima nadlezni o pcinski organ uprave moze rjesenjem dozvoliti da se brak sklopi u prisutnosti samo jednog bracnog dru ga i punomocnika drugog bracnog druga. 447 Clan 80. stav 2. ZOO CG.

Jedanaesti dio: Zastupanje moze pravnim poslom iskljuciti ili ograniciti. tipican primjer zakonskog zastupa nja je zastupanje privrednog drustva od strane izvrsnog direktora. Izvrsni direktor je obavezan organ drustva sa ogranicenom odgovornoscu, a imenuju ga clanovi drustva vecinom glasova ili na nacin utvrden statutom448. to dalje znaci da drustvo ne moze post ojati bez zakonskog zastupnika, posto sud nece izvrsiti registraciju. Isto tako, svaka promjena u licnosti direktora, kao zakonskog zastupnika, obavezno se upisuje u s udski registar i objavljuje u Sl. listu CG449. Dakle, privredno drustvo mora imati zak onskog zastupnika, dok, s druge strane, ne mora, a moze imati statutarne zastupnike. Sljedeci primj er zakonskog zastupanja odnosi se na roditelje, kao ovlascenike da postupaju u ime i za racun svoje maloljetne djece. Imovinom djeteta koju ono nije steklo radom, do njegovog punoljetstva, upravljaju i raspolazu u korist djeteta njegovi roditelji. Ako se imovina sastoji od nepokretnosti ili vrijednijih pokretnih stvari, za otudenje ili opter ecenje takve imovine potrebno je odobrenje organa starateljstva450. Zakonskim zastupanjem u sirem smislu smatra se i statutarno zastupanje, kao i za stupanje na osnovu akta nadleznog organa (npr. odluka suda o postavljanju likvidatora ili stecajnog upravnika nekog privrednog drustva). Razlika medu ovim vrstama zas tupanja ogleda se u osnovi nastanka ovlascenja za zastupanje. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu pored izvrsnog direktora koji obavezan organ drustva moze, ali i ne mora imati ostale zastupnike (npr. odbor direktora), koji se mogu imenovati u st atutu. Ukoliko su oni opstim aktom odredeni kao zastupnici, onda takve zastupnike zovem o statutarnim zastupnicima ili zastupnicima na osnovu opsteg akta pravnog lica. U osnivackom aktu i statutu odreduju se lica ovlastena za zastupanje drustva, kako ona koja su po zakonu obavezna tako i ona koja se odrede statutom. Zastupnici mogu imati zajednicka ovlascenja (kolektivno zastupanje) ili da svaki od njih ima samostalna (pojedinacno zastupanje)451, uz razgranicenja njihovih ovlas cenja. Odnos zakonskog i statutarnog zastupnika je takav da se njihova ovlascenja dopun juju, ali ne iskljucuju i da zakonski zastupnik koji vrsi funkciju poslovodstva (izvrs ni direktor), koordinira rad statutarnih zastupnika u okviru njihovih ovlascenja. Kod ove vrst e zastupanja notar je duzan primijeniti zakonske odredbe, te poduciti i upozoriti stranke na ta zakonska rjesenja, koja su imperativnog karaktera. Ako se pravna lica poja vljuju kao ugovorne stranke, notar je duzan izvrsiti neposredni uvid u podatke registra

ili zahtijevati od stranaka da dostave aktuelni izvod iz Centralnog registra nad leznog Privrednog suda. P R I m J E R Uvodnidioispravekadasekaostrankapojavljujepravnolicekojezastupa zakonskizastupnik . 448 Clan 73 stav 3 Zakona o privrednim drustvima CG Sluzbeni list RCG broj 6/200 2; Sluzbeni list CG broj 17/2007 i 80/2008. 449 Clan 70. do 73. Zakona o privrednim drustvima CG. 450 Clan 307. i 308. Porodicnog zakona CG. 451 Clan 68 Zakona o privrednim drustvima CG.

7. Vrste punomoci Drustvo za proizvodnju i trgovinu ELEKTRO d.o.o. Bijelo Polje, ul. Stupska 10., re gistarski broj ____, koje zastupa H. H. (unijeti podatke), direktor, ciji sam identitet ut vrdio na osnovu _______ )-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NakonuvidauCentralniregistarPrivrednogsuda ____,kojisamizvrsiodana ______ (ili danas)(alt. kada stranka donese Izvod iz registra: Nakon uvida u Izvod iz registra _____ suda _____, broj ___, od ____ godine), ustanovio samdajeDrustvozaproizvodnjuitrgovinu ELEKTRO d o o BijeloPolje,ul Stupska10 , upisanouCentralniregistardrustava podregistarskimbrojem _____,od____,idejeH H izvrsnidirektor,upisanza zastupanjet ogdrustvabezogranicenjaovlastenja Naznaceni izvod registra se prilaze u originalu (alt. u ovjerenoj fotokopiji, koju je sacinio ovaj notar) uz ovaj izvornik, a na kon sto je procitan strankama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 2 Voljno zastupanje Ova vrsta zastupanja se naziva voljno ili zastupanje nastalo na osnovu pravnog p osla, tj. ocitovanjem volje zastupanog (punomocje)452. Ovlascenje moze proizilaziti iz odredenih ugovora ili na osnovu jednostrane izjave volje date od strane zastupanog lica. 7. Vrste punomocja Pravilo je da punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove za cije je pre duzimanje ovlascen453. Kompetencija punomocnika kod sklapanja pravnih poslova za vlastodav ca odredena je dodijeljenim punomocjem454. Obim ovlascenja kod voljnog zastupanja odreduje sam vlastodavac, tj. zasnovan je na internom ovlascenju455. Kod zakonsk og zastupanja opseg ovlastenja proistice neposredno iz samog Zakona ili nekoga drug og akta na kojem se zastupanje temelji, gdje je unaprijed odreden opseg ovlastenja, tj. krug pravnih poslova koji se mogu i trebaju obaviti456. Punomocje mora biti odre deno, kako prema svom sadrzaju, tako i prema obimu457, o cemu notar mora voditi posebn o 452 Clan 85. i naredni ZOO CG. 453 Stav 1. clan 87. ZOO CG. 454 VtS RH, Pz. 1026/98, od 02.06.1998. - Psp 1998/1, str. 84. Punomocnik moze p oduzeti one pravne poslove za cije je poduzimanje ovlasten. Iz obrazlozenja: Punomoc izdana punomocn iku da potpisnike zastupa u svim pravima i obvezama po osnovi kupljenih dionica, kao st o je otplata dionica, pravo prijenosa dionica, zalaganje dionica, ovlascuje punomocnika za zakljucenje ugovora o prijenosu dionica. Nema vremenskog ogranicenja za izdanu punomoc, jer ona vrijedi dok je i

zdavatelj punomoci ne opozove . 455 VS BiH, Rev. 425/87, od 19.05.1988. -Bilten Vs BiH 3/88 -35. Punovazan je ugo vor kojim imalac deviznog stednog uloga ovlasti drugu ugovornu stranu da taj ulog oroci u cilju p ribavljanja kredita u domacoj valuti radi izgradnje porodicne stambene zgrade za trece lice . 456 Sefkija Covic, nav. djelo (Fn br. 8), str. 86. 457 VS S, broj Prev. 486/96. -Bilten 2/98. Samo izricita izjava ovlastenog lica o priznanju duga moze da znaci konvalidaciju sporazuma o vansudskom poravnanju . Vs BiH, Pz. 162/90, od 09.05.1990. Bilten Vs BiH 2/90 - 89. Sporazum o mjesnoj nadleznosti mogu punovazno zakljuciti samo zastupnici preduzeca ili po njima ovlasteni punomocnici .

Jedanaesti dio: Zastupanje racuna kod sastavljanja punomocja, odnosno kad notar sastavlja neke ugovore u ko jima se pojavljuje punomocnik. Neodredeno punomocje nije moguce458, kao, naprimjer, ovlascenje da zastupnik zastupa neko lice u svim mogucim pravnim poslovima. 7 1 Punomocjesobziromnaopsegovlastenjaza zastupanje Punomocje se moze dijeliti na vise nacina i prema razlicitim kriterijima. Prema svom vecem ili manjem obimu ovlascenja, punomocje moze biti opste (generalno za sve p ravne poslove u redovnom poslovanju), posebno (za odredenu vrstu pravnih poslova) i sp ecijalno (za tacno odredene pravne poslove). Obim punomocja se odreduje prema opstim pravilima o tumacenju izjavljene volje. tako, naprimjer, u pojedinim slucajevima sam Zakon odreduje obim punomocja459. 7 1 1 Opsteiligeneralne punomocje(mandatumgeneralis) Opste punomocje je ono punomocje kojim se punomocniku daje ovlascenje za sklapan je svih vrsta pravnih poslova koji se ticu davaoca punomocja, a mogu biti sklopljen i posredstvom punomocnika. Kad je punomocniku dato opste punomocje, on moze preduzimati samo pravne poslove koji ulaze u redovno poslovanje460. Kako pojam r edovnog poslovanja sam po sebi nije dovoljno precizan i odreden, postavlja se problem definisanja sta sve spada u redovno poslovanje. Zakonom nije poblize odreden ova j pojam, ali ipak je u njemu odredeno sta ne spada u krug redovnog poslovanja, tj. za sta je potrebno specijalno punomocje461. Smatra se da pod pojam opste punomocje spada d avanje ovlascenja za zastupanje u okviru svih poslova ili barem jednog veceg odredenog kruga poslova upravljanja jednom radnjom, pogonom ili preduzimanja svih poslova upravljanja u vezi sa jednom nepokretnosti koje moze preduzeti sam zastupani, al i ni u kom slucaju otudenje nepokretnosti. Kada postoji nedoumica u vezi sa obimom punomocja, smatra se da postoji manji, a ne veci obim ovlascenja. Druga ugovorna strana, odnosno partner punomocnika, mora uvijek polaziti od toga da punomocnik posjeduje uobicajena ovlascenja za zastupa nje, koja ne prelaze obim redovnog poslovanja. Ukoliko izdato punomocje sluzi za real izaciju odredenoga cilja, mogu se preduzimati samo one radnje u pravnom prometu koje su neophodne da se taj cilj ostvari. 7 1 2 Posebnoili genericno punomocje(mandatumspecialis) Pod posebnim (genericnim) punomocjem podrazumijeva se ovlascenje za preduzimanje odredenoga posla ili vrste poslova koji ne spadaju u redovno poslovanje nad dobr ima 458 Dragoljub D. Stojanovic, nav. djelo (Fn br. 5), str. 206. 459 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 502. str. 236. tako npr. prokura preds tavlja posebnu punomoc koja

se odnosi na sve uobicajene vrste poslova koje poduzimaju poduzetnici (firme) u takvoj djelatnosti (§ 49. I, II HGB). 460 Stav 2. clan 87. ZOO CG. 461 Stav 4. clan 87. ZOO.

7. Vrste punomoci davaoca punomocja462. Naprimjer, punomocnik je ovlascen za prodaju odredene nepo kretnosti i naplatu cijene, sto jos ne znaci da on to moze uraditi na otplatu u ratama ili na kredit, ukoliko to nije sadrzano u ovlascenju za punomocje. trgovacki putnik moze samo prodavati, a ne i kupovati robu, osim toga ne moze naplacivati cijenu, a za sve to mu je potrebno posebno punomocje. Mogu postojati takode slucajevi kada je punomo cnik posebnim punomocjem ovlascen da izvan, ali ipak u vezi sa redovnim poslovanjem, naprimjer, u slucaju upravljanja nad stambenom zgradom, gdje punomocnik moze pri mati i izdavati novac, on na osnovu takvog ovlascenja, podigne potreban zajam za tu zgradu463. 7 1 3 Specijalno punomocje (mandatumspecialissimum) Specijalnim punomocjem se daje posebno ovlascenje za tacno odredeni posao, a taj posao je od narocitog znacaja za vlastodavca. Zakonom o obligacionim odnosima propisan o je da odredene vrste pravnih poslova, koji su neuobicajeni u prometu, punomocnik moze preduzeti samo ako je dobio specijalno ovlastenje za njihovo preduzimanje. Naprimjer, bez posebnog (specijalnog) ovlastenja, punomocnik ne moze preduzimati mjenicnu obavezu, sklopiti ugovor o jemstvu, ugovor o nagodbi (poravnanju) i o izabranom sudu, a niti se moze odreci nekog vlastodavceva prava bez naknade464. Za svaki navedeni slucaj zahtijeva se dobivanje specijalnog pojedinacnog punomoc ja, koje ne moze obuhvatati uopstenu i neku njemu slicnu odredenu vrstu poslova. U n avedenim slucajevima mora postojati specijalno punomocje, dok se u svim drugim slucajevim a punomocje moze naknadno dati. Za ovu vrstu specijalnog punomocja obicno se upotrebljava i zahtijeva posebna odredena forma, iako se to u Zakonu o obliga cionim odnosima izricito ne navodi. U prilog ovome moze se navesti i stav sudske prakse : Bankarska garancija mora biti izdata u pisanom obliku, pa slijedom toga, i punomo cje za izdavanje garancije, a uz to, punomocje mora biti specijalno (mora sadrzati o vlascenje za izdavanje garancije). Lice koje je potpisalo garanciju bez specijalnog pisano g punomocja, ne moze se smatrati punomocnikom 465. Zahtijevana odredena forma je najcesce ovjera potpisa davaoca punomocja pred za to nadleznim organom, kao, nap rimjer, kod valjanog sklapanja braka putem punomocnika466. 7 2 Druge vrstepunomocja Pored gore navedenih, punomocje se moze podijeliti i prema drugim kriterijima. K ad se punomocniku izdaju odredene direktive (smjernice) u kojem pravcu i u kojoj mjeri da obavi neki pravni posao, govori se o ogranicenom ovlascenju (mandatum limitatum) ,

a ako to nije slucaj, onda se radi o neogranicenom ovlascenju (mandatum illimita tum). Punomocnik se mora drzati uputstava dobivenih od strane vlastodavca, osim u sluc aju 462 463 464 465 466 Stav 3. clan 87. ZOO CG. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1), str. 419. Stav 4. clan 87. ZOO CG VtS RH, Pz. 864/94, od 29.03.1994. - Praxis 2. - 28. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1.), str. 420.

Jedanaesti dio: Zastupanje kada bi konkretno postupanje prema dobivenim uputama bilo na stetu interesa zast upanog lica. Ako punomocnik nije dobio upute u vezi sa preduzimanjem pravnih poslova, mora te poslove obaviti kako to najbolje zna i savjesno, cuvajuci interese zastu panog lica - drzeci se uobicajenih standarda paznje u pravnom prometu. Upute dobivene od zastupanog lica, mogu biti imperativnog, fakultativnog ili indikacionog karak tera. Punomocje se moze takode vezivati za odredeni vremenski period. Posao preduzet p rije ili poslije tog perioda, bio bi nedjelotvoran prema vlastodavcu, ali ga on moze naknadno odobriti. Prema krugu lica, ovlascenje za sklapanje pravnih poslova moze se dati za sklapanje ugovora sa odredenim licima (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa tacno odredenim kupcem), ili da punomocnik moze dobiti punomocje za poslovanje sa svim drugim licima bez ogranicenja (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa bilo kojim kupcem). Osim toga, postoji pojedinacno i skupno punomocje. Ako vlastodavca zast upa samo jedno lice, radi se o pojedinacnom punomocju, a ako ga zastupaju dva ili vi se lica zajedno, onda se u tom slucaju radi o skupnom punomocju. Je li punomocje iz dato kao pojedinacno ili skupno, odreduje se tumacenjem izjavljenog punomocja. tako, naprimjer, ako lice A ovlasti tri lica, to se ne smatra zajednickim punomocjem, bez ostalih odrednica u vezi sa time. U tom je slucaju moguce da svako od ta tri lica ima ov lascenje da samo zastupa lice koje je dalo punomocje. Moguce je takode zamisliti situacij u da je prvo lice ovlasceno da samo zastupa lice A, a druga dva da su ovlascena da samo skupa zastupaju davaoca punomocja (skupno punomocje)467. Prema obimu dobivenog ovlascenja za zastupanje, rjesava se i pitanje je li vlastodavac davanjem ovlasc enja za zastupanje htio ili nije htio ovlastiti punomocnika da on moze prenijeti ovlasce nje na drugo lice (supstitucija). Pravilo je da punomocnik ne moze prenijeti svoja ovla scenja na drugog. Od tog pravila postoje dva izuzetka, a jedan je kad je punomocniku pr avnim poslom dozvoljeno prenosenje ovlascenja, dok je drugi u slucaju sprijecenosti da licno obavi posao, a interesi zastupanog zahtijevaju neodlozno preduzimanje pravnog po sla. Prilikom sacinjavanja notarskog zapisa punomocja, notar je duzan ispitati volju davaoca ovlascenja u vezi sa mogucnoscu prenosenja punomocja, tj. da li zeli ovlastiti s vog punomocnika da moze prenijeti ovlascenja na lice po izboru punomocnika ili na ta cno odredeno lice. Primjer formulacije: Punomocnik je ovlascen, u slucaju svoje sprij ecenosti, prenijeti ovlascenja, u skladu sa ovim punomocjem, na lice koje on odredi (alt.

na lice XX) . Ogranicenje ovlascenja moze se ticati i teritorije na kojoj zastupnik moze s klapati pravne poslove468, kao, naprimjer, kupovina nepokretnosti na odredenom lokalitet u. 8. Zajednicko zastupanje Vise lica moze dobiti ovlascenje za zastupanje na nacin da samo zajednickim nast upom tih lica ili samo nastupom pojedinih lica od njih budu u mogucnosti da svojim iz javama volje prouzrokuju pravne posljedice za zastupanog. Ova lica nazivamo zajednickim 467 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 503. str. 237. 468 Sultanovic Aziz / trifkovic Milos / Simic Milic, nav. djelo (Fn br. 18), str . 229.

8. Zajednicko zastupanje ili skupnim zastupnicima. Ovakva mogucnost je za neke slucajeve izricito regulis ana u pojedinim zakonima iz uporednog prava469. Zajednicko zastupanje sadrzi oborivu p ravnu pretpostavku da se u slucaju izdavanja jedne isprave punomocja za vise lica zeli zajednicko zastupanje. Zajednicko zastupanje znaci da opunomocena lica samo zajednickim nastupanjem prema vani imaju ovlascenje za zastupanje, ali ne i pojedinacno. Dan as je najcesci slucaj zajednickog zastupanja zakonsko zajednicko zastupanje djece o d strane njihovih roditelja470. Kod aktivnog zastupanja, zajednicki zastupnici u pravilu mogu postupati samo tak o da svi izjave saglasnu volju prema drugoj ugovornoj strani, ali to se ne mora do goditi istovremeno. Zajednicko zastupanje moze dovesti do vrlo komplikovanih procesa od lucivanja. Iz tog razloga, vrlo cesto prema drugoj strani nastupa samo jedan od zajednickih zastupnika, pozivajuci se na interno dobijenu saglasnost zajednickih zastupnika ili samo nekih od njih. U sustini, danas je prihvacena ova mogucnost da jednog o d njih svi drugi zajednicki zastupnici ovlaste za preduzimanje svih ili samo pojedinih pravnih poslova ili tacno odredenog pravnog posla, odnosno da oni postupanje jednog od zajednickih zastupnika bez takvog ovlascenja naknadno odobre471. Ovakva mogucnos t je izricito regulisana u Njemackoj, u HGB § 125. II recenica 1., kao i u zakonu o akcijama, u § 78. IV. Sudska praksa u Njemackoj je usvojila analognu primjenu ovih odredbi za sve slucajeve zajednickog zastupanja472. Ovlascenje od strane zajednickih zas tupnika ne predstavlja neku novu potpunomoc vec ga treba razumjeti kao jedno parcijalno prosirenje ovlascenja za zastupanje ovlascenom zajednickom zastupniku473. to ovlascenje, kod kojeg se takode radi o jednostranom pravnom poslu, slicnom dodjeljivanju pun omocja, moze se u svakom momentu opozvati. Ne da se opovrgnuti (poreci) mogucnost da regulativa o zajednickom zastupanju i zastita zastupanog koja se na ovaj naci n zeli postici, moze dovesti do gubljenja svoje svrhe (smisla) i izvrgavanja zajednicko g zastupanja. Zbog toga, nema razloga da ne postoji mogucnost iskljucenja ove odredbe, jer se time stite interesi zastupanog. Stoga zastupani moze ograniciti pravo zajednicki h zastupnika na opunomocenje pojedinaca izmedu sebe da preduzimaju odredene poslove ili odredene vrste poslova. Zastupani moze iskljuciti u potpunosti opunomocenje ili za pojedine zastupnike ili za odredenu vrstu poslova. Kod zajednickoga zastupanja primjenjuju se pravila iz clana 22. Zakona o obligac ionim odnosima CG o odobrenju. Ovim nacinom se omogucuje da pravni poslovi sklopljeni od pojedinih zastupnika koji su prekoracili svoje ovlascenje za zastupanje, mogu biti odobreni od ostalih zajednickih zastupnika. Kada se ne bi primjenjivala pra

vila o odobrenju, morale bi se primjenjivati opste odredbe o zastupanju, bez ovlascenja za zastupanje, tako da bi iskljucivo sam zastupani mogao odobriti pravni posao koji je 469 tako npr. u Njemackoj, u BGB §§ 709. i naredni za ortacke ugovore. Osim toga, ov a mogucnost je data u HGB, u § 48. II gdje se iznosi da se prokura moze izdati za vise osoba zajednick i. 470 Clan 69 Porodicnog zakona CG. 471 Werner Flume, Allgemeiner teil des Burgerlichen Rechts, 3. Auflage Springer Verlag Berlin, 1979., § 45 I 3. 472 RGZ 81, 325, 329. 473 MunchKomm / Thiele Rn. 82. § 164.

Jedanaesti dio: Zastupanje u lebdecem stanju, koji je u pogledu svoje punovaznosti, prema clanu 84. Zakona o obligacionim odnosima CG, preduzet bez ovlascenja. Nedostaci volje i druge okolnosti koje uticu na pravne posljedice izjave volje, cijene se prama licnosti zastupnika. Zastupani se ne moze pozivati na prethodno izneseno a ko je znao ili morao znati za nedostatke, a zastupnik je postupao po njegovim uputama. Ovakvo shvatanje vazi i kod zajednickog zastupanja (opunomocenje), s tim sto je dovoljn o ako je izjava volje jednog zastupnika imala nedostatak, ili ako je jedan od zast upnika postupao savjesno ili nesavjesno. Ako, naprimjer, neka odredba sticanja prava od neovlascenog cini zavisnim o savjesnosti sticatelja i ako je sticatelj u pravnom poslu stican ja zastupan sa vise zajednickih zastupnika, smatramo da je dovoljna nesavjesnost je dnog zastupnika da bi se negirala savjesnost. Zajednicko zastupanje se u pravilu odnosi samo na davanje, a ne i na primanje iz jave volje. Sto se tice pasivnog zastupanja, za sve slucajeve zajednickog zastupanja vazi pravilo da je svaki od zajednickih zastupnika samostalno ovlascen za prijem izjave volje , za ciju je pravnu valjanost potrebna dostava, odnosno prijem izjave. Dakle, kod pas ivnog zastupanja, svaki od zajednickih zastupnika je ovlascen da sam primi izjavu, koj a ce imati sve pravne ucinke kao da je predata svim zajednickim zastupnicima474. Zaje dnicko zastupanje samo po sebi sadrzi pojedinacno ovlascenje za zastupanje u pogledu pr ijema izjavljene volje. Ako je za vise lica izdato zajednicko punomocje, oni zastupano g mogu zastupati samo zajednicki, ukoliko nije sto drugo odredeno u tom punomocju. Ovo odredenje ima dispozitivan karakter, tako da davalac punomocja i za prijem i zjave volje moze odrediti striktno zajednicko zastupanje. Ovakvo shvaceno zajednicko z astupanje, vodi racuna o zastiti interesa i druge strane. Dispozitivnost ne utice prekomjer no na suprotnu stranu, jer ona samo mora voditi racuna o tome da izjava volje dode svakom zajednickom zastupniku. 9. Sklapanje ugovora sa samim sobom 9 1 Pojam Kod razmatranja obima i sadrzine punomocja, potrebno je raspraviti i pitanje mog ucnosti da jedno lice bude istovremeno i punomocnik i ugovorna strana. Zakon o obligacio nim odnosima ne sadrzi nijednu odredbu o dopustenosti, odnosno zabranjenosti da

za razliku od Zakona o obligaci onim odnosima. predvidena su rjesenja u vezi sa pitanjem samokontrahiranja. 3). . U Skicama za zakonik o obligacijama i ugovorima475 navodi se da zastupnik ne moze u ime lica koje 474 Karl Larenz. djelo (Fn br. moglo bi se zakljuciti da je s klapanje ugovora sa samim sobom dopusteno. U Skicama.zastupnik sklopi ugovor sa samim sobom za svoj racun ili za racun nekoga drugog koga takode on zastupa. tumacenjem ovog zakona. nav. Dakle. 601. § 30. Skice. 475 Clan 57. II str. osim ukoliko nekom posebnom zakonskom odredbom to nije izricito zabranjeno.

naprimjer. svom maloljetnom sinu478. time bi se zastupniku sirom otvorila vrata za zloupotrebu ovoga prava. Isti primjer je ako roditelji kupe nepokretnosti ciji su vlasnici djeca476. U Skic ama je takode odredeno da lice u cije je ime sklopljen takav ugovor. on pojavljuje u ulozi zastupnika kupca i prodavca. on sam kupi (samokontrahiranje).9. na jednoj strani stoje j edan naspram drugog zastupani kojeg zastupa zastupnik. 9 2 Podrucje primjene U vezi sa podrucjem primjene. izuzev u slucajevima kada je to Zakonom dozvoljeno. sa zahvalnoscu to licno p rihvati. rukovodilac u jednoj firmi poveca sebi platu u ime firme koju zastupa. 9 1 1 Samokontrahiranje Zastupnik kod samokontrahiranja preduzima pravni posao u ime zastupanog sa samim sobom. Sklapanje ugovora sa samim sobom zastupa sklopiti ugovor sa samim sobom za svoj racun. ili se u ugovoru koji je potrebno sklopiti. moze taj ugovor naknadno odobriti (ratificirati). u ime zastupanog. takav primjer je kad roditelji poduzmu pro daju imovine. Kod visestrukog zastupanja. U ti m slucajevima ne mora se nuzno raditi o ugovorima (kontrakt) nego to moze biti slucaj i kod je dnostranih pravnih poslova. Dakle. kupi tu stvar zastupanog za sebe. a na drugoj strani je isti zastupnik k oji postupa u svoje ime. samom sebi dati otkaz477. ciji je vlasnik maloljetna kcerka. ak o nepokretnost koju zastupnik prodaje za zastupanog. ili pravo da istovremeno zastupa obje ugovorne strane. Kod samokontrahiranja. kad zastupnik moze. takav primjer postoji kod otkaza. zastupnik zastupa vise osoba. u ime zastupanog. na jednoj strani stoje jedan na spram drugog zastupnik koji zastupa zastupanog. 9 1 2 Visestrukozastupanje Kod visestrukog zastupanja. Sklapanje ugovora sa samim sobom postoji. Pravilo je da zastupani daje ovlascenje za zastupanje. s jedne strane. kao zastupnikom nekog drugog. postavlja se pitanje: moze li neko istovremeno bit i zastupnik i ugovorna strana. naprimjer. a s druge strane. kao ni za racun nekog drug og kojeg takode zastupa. on moze sam odluciti o tome ko ce biti druga ugovorna strana (protivna . zastupnik sklapa ugovor sa samim s obom. ili zastupnik za dvije osobe istovremeno i da u tom svojstvu sklopi pravni posao za obje zastupljene osobe? Ukoliko bi ovlascenje za zastupan je automatski obuhvatalo i pravo ugovaranja sa samim sobom. zastupnik koji ima ovlastenje za prodaju odredene stvari. a na drugoj strani je drugi ug ovorni partner kojeg zastupa isti zastupnik. sto znaci da on zastupa obje ugovorne strane (visestruko zastupanje). te sklapa izmedu njih pravne poslove. Prema autonomiji volje i kao gospodar posla. tako. Naprimjer.

str. nav. Rn. 956. Rn. 955. 4). str. 478 Dieter Medicus. str.476 Dieter Medicus.). nav. djelo (Fn br. djelo (Fn br. 253. 535. 250. djelo (Fn br. 356. 253). . 477 Hans Brox. Rn.... 356. nav.

ima o dredenu berzansku ili trzisnu cijenu. koje mu nesumnjivo treba platiti zastupani. zastupani vrlo rijetko obraca dovoljno paznje na samokontrahiranje ili visestruk o zastupanje. nap rimjer. isklj ucuje rizik za zastupanog. ili da on (zastupani) naknadno odobri pravni posao u kojem je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom. dopusteno je sklapanje pravnih poslova sa samim so bom. b) Dopusteno je tamo gdje sama priroda pravnog posla kojeg treba sklopiti. ili ako se pravni posao sastoji samo u isp unjenju obaveze. postoje odredeni izuzeci: a) Sklapanje pravnih poslova sa samim sobom dopusteno je u slucaju da je zastupa ni izricito ovlastio zastupnika da on moze sam za sebe (u svoje ime) nastupiti u pr avnom poslu koji treba sklopiti. a on se u u govoru pojavljuje kao poklonodavac i kao zastupnik poklonoprimca. kad zastupnik placa dug zastupanom i on ulazi u imovinsku masu zastupanog kojom upravlja zastupnik ili. statut ili ugovor to predvida. mozemo reci da je sklapanje ugovora sa samim sobom u pravil u nedopusteno i pravni posao se smatra nepunovaznim zbog postojanja nacelne kolizi je interesa zastupanog i zastupnika. Prilikom davanja ovlascenja z a zastupanje. 9 2 1 Izuzeciodpravila Potrebno je takode razmotriti i situacije u kojima je dopusteno sklapanje poslov a sa samim sobom ili vrsenje visestrukog zastupanja. 9 2 2 Kolizijainteresa . zastupnik poklanja nesto zastupanom. Zbog toga je ovdje potrebno dati odgovor na pitanje: kada je zastupnik ovlascen da mo ze vrsiti samokontrahiranje pravnog posla ili vrsiti visestruko zastupanje? U rjesavanju ovog pitanja u uporednom pravu i teoriji postoje razlicita misljenj a. U zakonodavstvima gdje je samokontrahiranje izricito regulisano. BGB479 mogucnost samokontrahiranja izuzetno dozvoljava onda kad a zakon. niti iskljucuje. naprimjer. polazi se uvijek od ocjene sukoba interesa. a roba koja se prodaje. Prema tome. obrnuto. c) Kada se radi o sklapanju kupoprodajnog ugovora. kad zastupnik iz imovine zastupanog napla cuje svoje potrazivanje.Jedanaesti dio: Zastupanje strana ugovornica) -zastupnik ili neko drugo lice. d)Dopusten je ovakav pravni posao i ako se radi o ispunjenju pravne obaveze. Od navedene opste zabrane sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. te stoga ovakve mogucnosti zastupani niti predvida.

BGB. zasniva se na izbjegavanju moguce kolizi je interesa. to se odnosi na pravne poslove kod kojih se ugovorne strane (zastupa ni 479 § 181. kako zastupanog. tako i druge ugovorne strane kod visestrukog zastupanja. Na taj nacin moze doci do nastanka stete za zastupana lica i do same zloupotrebe us tanove zastupanja. . osim ako je izricito dopusteno ili se radi o ispunjenju preuzetih obaveza.Generalna zabrana zastupanja u svim slucajevima.

Po stavljeno pravilo u vezi sa sukobom interesa. u clanu 3: 205 Nacela Evropskog ugovornog prava glasi: (1) Ako ugovor koji sklopi zastupnik. U njemackoj sudskoj praksi i pravnoj teoriji nastoji se prosiriti broj slucajeva primjene izuzetaka od pravila sklapanja ugovora sa samim sobom. Posebna forma punomocja Istorijski posmatrano. naprimjer. ovdje se ne radi o tome da takva opasnost stvarno posto ji samo u pojedinim slucajevima nego se radi o generalnom iskljucenju kolizije inte resa u svim slucajevima481. . ili joj to nije moglo ostati nepoznato. ili ako mu je zastupnik predocio sukob interesa. jer se tada postize da preduzeti pr avni posao. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. ali on nije stavio prigovor u primj erenom (razumnom) roku. ili drugim po nasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju483. ili mu to nije moglo ostati ne poznato. dovodi zastupnika u situaciju sukoba inter esa. zastupani ne moze raskinuti ugovor: (a) ako je pristao na takvo istupanje zastupnika. (b) ako je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom u svom licnom svojstvu. uobicajenim znacima. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlucujucu ulogu. zastupanom donosi iskljucivo pravne prednosti. zastupani moze raskinuti ugovor na osnovu odredaba clanova 4:112 do 4:116. a druga strana je to znala. Posebna forma punomocja i njegov zastupnik ili vise zastupanih putem jednog zastupnika) nalaze u ulozi u govornih partnera koji stoje jedan naspram drugog u obligacionim odnosima.10. stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalisticka482. Prema Zakonu o obligacio nim odnosima CG. postoji odredeno uvjerenje da u pravnom prometu roditelji mogu svoju maloljetnu djecu istovremeno darovati i u njihovo ime. U pravilu. prihvatati takve darove (poklone). kao zakonski zastupnici. oni imaju razlicite interese koji bi se u tim slucajevima sastavili ili izjednacili. 10. (2) Pretpostavlja se da postoji sukob interesa: (a) ako je zastupnik takode istupao kao zastupnik druge strane. Smatramo de je dosta dob ro i za nas prihvatljivije ponudeno rjesenje u Nacelima Evropskog ugovornog prava. Dakle. mora se voditi racuna o gene ralnom nepostojanju opasnosti od kolizije interesa. (3) Medutim. volja se moze izraziti rijecima. te bi zbog toga mogli proizvesti odredene nezeljene posljedice za ucesnike u pravnom promet u480. prema svom tipicnom (uobicajenom) sadrzaju. tako. Kod ovog povecanja moguci h slucajeva sklapanja pravnih poslova sa samim sobom.

godine . 595. str.. Obligaciono pravo. § 30. djelo. Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. II str. 8. 483 Vidi clan 21. 482 Abedin Bikic.. 100. 481 BGHZ 50. 11. .480 Karl Larenz. nav. ZOO CG.

nizi sudovi . 2114/96.Jedanaesti dio: Zastupanje 10 1 Forma punomocja Sto se tice pitanja da li je punomocje formalan ili neformalan pravni posao. zahtijeva odredena Zakonom propisana forma487. Naime. djelo (Fn br. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak punomocja zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti484. punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje z a izdavanje garancije). Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pi sanog punomocja. 49. U svim navedenim slucajev ima neophodno je prethodno postojanje pisanog punomocja za valjano sklapanje ugovora.10. konkludentnim radnjama. ugovor o gradenju. nav. tako tvrdi i sudska p raksa: Za punomocje koje sadrzi punomocnikovo ovlascenje da u ime vlastodavca cuva i kor isti nepokretnosti. od 13. tre ba reci da ono u pravilu spada u neformalan pravni posao. pi sano. ugovor o jemstvu itd. Medutim. pa slijedom toga. odnosno preduzimanje dato punomocj e. 10 1 2 Potrebnaposebnaforma punomocja Posebna forma punomocja zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor il i neki drugi pravni posao za cije je sklapanje. . U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propisanoj) formi. na osnovu odluke suda. 733. sto znaci da punomocje nastaje postignutom saglasnoscu vol ja ugovornih strana o bitnim sastojcima doticnoga ugovora485. Iz obraz lozenja: Medutim.1998. 485 Clan 19. takav je i stav sudske prakse: Ban karska garancija mora biti izdana u pisanom obliku. Ipak. zakljuceno je da: Forma propisana za nek i 484 Slobodan Perovic. ugovor o trgovinskom zastupanju. ugovor o osiguranju. naprimjer. 10 1 1 Neformalnost punomocja Savremeni princip sklapanja ugovora solo consensus vrijedi za nastanak punomocja na osnovu nekog ugovora. nije potrebno da ono bude ovjereno 486. a posebno ako je takvo punomocje izdato u inostranstvu.Izbor odluka 1/1999. 486 VS RH. Volja se moze izraziti usmeno. kao je. a to se zove paritet forme. . Zakonom o obligacionim odnosima CG propisano je na vise mjesta kad neki ugovor mora biti sklopljen u pisanoj formi.). ugovor o licenci. a ponekad i sutnjom. str. ne moze se smatrati punomocnikom 488. ZOO CG. a uz to. nizi sudovi zbog svojeg pogresnog pravnog pristupa do sada nisu utvrdili sve vazne ci njenice na temelju kojih bi se moglo ispitati da li su pravilno primijenili materijalno pravo u spo ru. i punomocje za iz davanje garancije.24/20. Rev. ne trazi se neki posebni oblik.

ukinuti obje nizestupanjske odluke i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno sudenje (clan 395.zakljucili su da tuzenik nije ovlasten koristiti sporne nekretnine. nije ovjerena na propisan nacin. 488 VtS RH. od 29. Pz.Praxis 2 . godine. . te stoga nisu cijenili one dokaze ponud ene po tuzeniku iz kojih bi se moglo utvrditi da li je brat tuzenika ovlastio tuzenika na posjed sp ornog dijela nekretnine.28. jer da punom oc koju je izdao brat tuzenika u Bosni. 864/94. Stoga je valjano prihvatiti reviziju. pa bi bila dovoljna punomoc data u bilo kom obliku.03. . stav 2. pocevsi jos od 1986.1994. ZOO CG... pri cemu su izgubili iz vida da se za takvu vrstu poslova (cuvanje i koristenje nekretnine u ime suvlasnika) ne trazi poseban obli k punomoci. Zakon a o parnicnom postupku u daljnjem tekstu ZPP). 487 Clan 86.

punomocjem za uknjizbu nepokretnosti itd. 10 1 3 Potrebnadodatnaforma U drugim zakonima koji obraduju zastupanje za punomocje moze biti propisana pisa na forma za obavljanje odredenih pravnih poslova. pod uslovom uzajamnosti. osim p isane forme punomocje. zahtijeva se i dodatna posebna forma (oblik. punomocje mora biti u for mi notarskog zapisa. daje mjenicna izjava za nepismeno lice.53. naprimjer. onda se one. slucaj sa parni cnim punomocjem. Smatramo da bi strani notarski akt i uopste stra ni akt o punomocju trebali da budu u formi koja je vazeca u zemlji u kojoj je taj akt s acinjen. ili takav da proizilazi iz konkludentnih radnji 489.10. od 28. ako se zakljucuju putem punomocnika. u slucaju naplatnog ugovornog zastupanja sluzi kao dokaz stvarnog postojanja odnosa zastupanja. Vlastodavac moze dati pris tanak na ugovor naknadno.12. Ako se radi o stranim notarskim ispravama o punomocju. punomocjem za davanje nasljednicke izjave. to je. te a ko 489 VS RS.1994. no taj pristanak. te je ugovorne strane svojim izjavama volje ne bi mog le promijeniti492. naprimjer. a ne i usmen. . kao i to d a se ovjeri od strane suda ili kod notara. 10 2 PotrebnaformauskladusaZakonomoobligacionim odnosima Pisana isprava od strane vlastodavca predstavlja vjerodostojan dokaz o tome ko j e njegov punomocnik i koja ovlascenja on ima.Bilten 1/1999 . odnosno za odobrenje rasp olaganja i to ne u obliku opsteg punomocja nego u obliku specijalnog punomocja za zakljuc enje odredenog pravnog posla koji se namjerava zakljuciti. ta je isprava jedan vazan i pouz dan dokaz o postojanju konkretnog punomocstva. Kad se. Osim toga. kod svih pravnih poslova za koje je propisana obavezna forma notarskog zapisa. Posebna forma punomocja ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. Punomocje o zastupanju stranaka pred sudom mora biti pisano ili dato usmeno na zapisnik u sudu490. Posebno je Zakonom o notarima491 propisano za koje pravne poslove je potrebna fo rma notarskog zapisa za valjanost odredenih ugovora i drugih pravnih poslova. Odredbe o obaveznoj formi notarskog zapisa mogu biti sadrzane i u drugim zakonima. Ova od redba je imperativnog karaktera. 48/94. da bi proizvodio vaznost ugovora. izjednacavaju sa notarskim aktima sastavljenim po Zakonu o notarima Crne Gore493. punomocjem za sklapanje braka. . mora bit i pisan. naprimjer. Za neke pravne poslove.. ovlascenje treba biti ne samo u pisanoj formi nego i ovjereno od strane na dleznog organa ili lica. nacin). Dakle. tako. Rev.

1976. 128. . str. bivseg Zakona o parnicnom postupku. 492 Vilim Gorenc. godine) i Zakon o parnicnom postupku FBiH clan 308. Ovakvo rjesenje je preuzeto i u novi Zakon o parnicnom postupku BiH clan 248. Zakona o notarima CG.08 .10. djelo (Fn br. od 24. Stav 3.2003. 493 Clan 8. 491 Clan 51. nav.490 Clan 87. o d 28.12. sud moze rjesenjem odrediti da se podnese ovjereno punomocje. (Sluzbene novine FBiH br. ovoga clana: Ako posumnja u istinitost pisane punomoci. (Sluzbeni glasnik br.2004. od 03. godine). 36/2004. Zakona o notarima CG. 64). Protiv tog rjesenja nije dopustena zalba . 53/2003.

Buduc i da vlastodavac i punomocnik imaju poseban odnos medusobnog povjerenja. sluzila bi punomocnik u kao dokaz postojanja ugovornog odnosa iz kojeg bi moglo nastati potrazivanje. kao i bez obzira na vrijeme davanja i trajanja puno mocja. Forma propisana zakonom za neki ugovor ili neki drugi pravni posao vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. stav 1. jer smatralo bi se kao d a ta odredba i nije ugovorena (pro non adiecta)496. u sumnji se ne moze prihvatiti da je automatski nepunovaz no i dodijeljeno punomocje. iako je ono bilo povezano sa ugovorom o nalogu. prije svega u odnosu na usvojena rjesenja u njemacko m Zakoniku.Jedanaesti dio: Zastupanje zastupano lice ne bi priznalo ugovorenu naknadu (nagradu). Zakono m su zbog toga predvidene i situacije u kojima opozivanje punomocja moze proizvesti s tetne 494 Clan 86 ZOO CG. Ako je odricanje od prava opoziva punomocja u ugovoru nepunovazno. djelu ili nekim drugim ugovorom. 11 1 Opozivost punomocja Nemogucnost ugovaranja neopozivog punomocja proizilazi iz okolnosti sto se niko ne moze trajno potciniti odlukama drugog lica. Smatra mo da rjesenje u Zakonu o obligacionim odnosima ima odredene prednosti u odnosu na dru ga rjesenja u uporednom pravu. odnosno za preduzimanje tog posla494. radu. 11. Dakle. bez obaveze navodenja razloga zbog kojih se punom ocje opoziva. moze uciniti neformalnom izjavom volje i onda kada je za ugovor ili pravni posao za koji je bila dato punomocje predvidena obavezna forma498. ZOO CG: Vlastodavac moze po svojoj volji suziti ili opozvati . a da se njemu ne dadne mogucnost osl obadanja te potcinjenosti u svako vrijeme. Zakonom o obligacionim odnosima CG497 propisano je pravilo da se opoziv ili suza vanje punomocja. Suzavanje i opoziv punomocja Zastupnik moze preduzimati samo one pravne poslove za koje ima ovlascenje. 495 Clan 88. postavlja se pitanje: je li moguce izdato punomocje opozvati ili suziti? Zakon o obligacio nim odnosima495 izricito predvida pravo vlastodavca da moze u svako vrijeme opozvati ili kasnije ograniciti dato punomocje. ugovaranje klauzule o odricanju prava opozivanja ili suzavanja punomocja nema pravnog ucinka. Ove odredbe se odnose na interni odnos izmedu vlastod avca i punomocnika. pri cemu opoziv punomocja ili njegovo suzavanje ima karakter jednostranog akta vlastodavca. odnosno ogranicava. Pravo vlastodavca na opozivanje i suzavanje punomocja postoji cak i u slucaju ako se on ugovorom o punomocju odrekao toga prava.

422. ZPP FBiH). 498 Postoji i drugacije rjesenje u Zakonu o parnicnom postupku. . stav 2. cak i ako se ugovorom odrekao tog prava. djelo (Fn br. stav 2.punomocje. 1). str. 496 Boris Vizner. 497 Clan 88. u kojem je propi sano da se opoziv. ZPP BiH ili clan 310. odnosno otkaz punomocja mora saopstiti sudu pred kojim se vodi postupak u pisano j formi ili usmeno na zapisnik (clan 250. nav. stav 2. ZOO CG.

govore u prilog mogucnosti neformalnog suzavanja ili opo zivanja501.11. koj a je za njega na taj nacin nastala. a narocito kada punomocje ima ovlascenje za sticanje ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima. odnosno drugoj ugovornoj strani. Ono je nacelno nezavisno od sadrzine i daljnjega postojanja osnovnog odnosa na kojem pociva i moze se u svako doba opozvati ili suziti. Zbog toga je preporucljivo na po uzdan i trecim licima dostupan nacin opozvati ili suziti punomocje dato u posebnoj for mi. na osnovu ugovornog odnosa. odvijanja brzine prometa. da kle prestane na nacin koji nije predviden za prestanak osnovnog ugovornog odnosa na kojem se zasniva. prestalo. od vlastodavca zahtijevati naknadu stete. sto dov odi do toga da se tako opozvano punomocje ne moze upotrijebiti u pravnom prometu. opozivanje i suzavanje svakog punomocja moze se uciniti izjavom. punomocnik kome je zbog toga nanesena steta. odnosno na nacin kako je i dodijeljeno? Razlozi pravne sigurnosti. punomocnik ima pravo. djelu ili neki drugi ugovor). Kad se punomocje jednostrano opozove ili suzi. tako se. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima500. Za punomocje izdato u prop isanoj pisanoj formi. bez posebne forme. Suzavanje i opoziv punomocja posljedice i na strani punomocnika. Ponekad interes vlastodavca moze iziskivati potrebu da se punomocje opozove hitno u neformalnom obliku. prema kojima je dopustena usmena izmjena pisanih. Pitanje ucinka suzav anja ili opozivanja prema drugoj ugovornoj strani rjesava se zavisno od toga zna li d ruga ugovorna strana ili mora znati za tu cinjenicu. te zbog nacela katastarsko-knjiznog prava ta cinjenic a djeluje prema potencijalnim sticaocima stvarnih prava. ima pravo zahtijevati n aknadu tako nastale stete499. O ovome bi notar trebao savjetovati vlastodavca. Ako se opozivom ili suzavanjem povrijedi osn ovni ugovorni odnos (ugovor o nalogu. radu. U prilog ovakvog rjesenja govore i druge odredbe Zak ona o obligacionim odnosima502. 11 2 Apstraktnost punomocja Kao sto je punomocje po svom nastanku apstraktno. moguce je postaviti pitanje: moze li se to punomocje suziti i opo zvati neformalnom izjavom ili se to mora poduzeti u pisanoj formi. kao i drugi razlozi cjelishodnosti. j er se ono rjesava drugom odredbom u skladu s nacelom savjesnosti. moze u katastar nepokretnosti upisati zabiljezba cinjenice opoziva punomocja. Opoziv je pravo vlas . od nosno ugovora za koje je odredena posebna forma. U svakom slucaju treca lica se ne bi mogla pozivati na savjesnost. Ovim se ne regulise pitanje ucinka suzavanja ili opozivanja prema trecim licima. jer j e ono opozvano tj. ono je apstraktno i u pogledu prestanka. naprimjer.

i 4. ili davalac ovlastenja ne smatra vise potrebnim da ga punomocnik i dalje zastupa. nav. ZOO: Opozivanje i suzavanje svake punomoci moze se uciniti b ez posebne forme . 15). 502 Clan 60. 257. Ukoliko vise ne postoji povjerenje davaoc a ovlascenja u punomocnika. stav 3. Blagojevic / Vrleta Krulj. djelo (Fn br. ZOO CG.todavca pomocu kojeg moze otkloniti rizik zloupotrebe punomocja od strane punomocnika. . clan 92. 500 Stav 2. bilo bi veliko opterecenje i ogranicenje njegovog slobode odluc ivanja 499 Stav 3. ZOO. str. clan 92. 501 Borislav t. odnosno kad izgubi povjerenje u njega.

da je banka u k onkretnom slucaju bila savjesna504. tj. Pojedina rjesenja iz uporednog prava506 daju istovremeno i mogucnost dodjele neo pozivog punomocja. tako. iako su u Zakonu o obliga cionim odnosima CG ovoj materiji posvecena tri clana (clan 88. prema kojem se ima preduzeti pravni posao iz ovlascenja. a to je da se kod punomocja mora voditi rac una o zastiti interesa trecih lica s kojima punomocnik sklapa pravne poslove. njen muz bi morao protiv se be priznati takve postupke svoje supruge. ipak njima nisu obuhvaceni svi moguci slucajevi prestanka punomocja. zbog toga sto se punomocje smatra pravnim poslom intuitu personae. Ukoliko bi njegova supruga potpuno ispraznila konto. i zjavom opoziva prema ovlasceniku ili prema trecem. Pretpostavka je. Za ilustraciju moze nam posluziti sljedeci primjer. jer nije zelio stvoriti dojam kako nesto nije dobro u njegovu bracnom zivotu. Banci nije n ista saopstio. Zbog toga je Zakonom propisano pravilo mogucnosti opoziva. te ce o vdje biti govora o prestanku punomocja nastalog na osnovu pravnog posla. lice A je ovlastilo svoju suprugu da moze raspolagati novcem koji je na tom racunu. kao pravilo mogucnosti opoziva punomocja u svako vrijeme. svakako. i 90.Jedanaesti dio: Zastupanje nametanjem obaveze zastupanom da ceka na nastanak nekog od razloga za prestanak vazenja punomocja503.. ne bi se smjela zapostav iti najvaznija cinjenica kod zastupanja. Potrebno je istaci da. Nakon sto je ovlasceno lice (supruga davaoca ovlastenja) podiz ala sa konta novac preko svake mjere. Prestanak punomocja 12 1 PremaZakonuoobligacionimodnosimaCG Materija prestanka zastupanja takode se regulise i u drugim zakonima507. Za postojanje punomocj a neophodan je odnos povjerenja izmedu vlastodavca i punomocnika. Ipak. dakle na nacin kako ovlascenje i nastaje. onda se ono moze opozvati samo brisanjem takvog punomocja iz toga regi stra (kao sto je prokura). 12. Dodjela ovakvog neopozivog punomocja predstavlja izuzetak od pravila opozivosti punomocja. naprimjer. ako se radi o upisu punomocja u nekom ja vnom registru.). Zakonsko odredenje. Javno dodijeljeno punomocje treba opozvati na nacin kako je uslijedilo505. obradenog u odred bama Zakona o obligacionim odnosima.. 89. O opoziv u punomocja . suprug joj oduzme izdato ovlascenje. Priliko m otvaranja konta u banci. Smatram o da opoziv punomocja treba uslijediti na nacin kako je punomocje i nastalo. re alizuje se jednostranom izjavom volje.

Zakon o parnicnom postupku. . djelo (Fn br. 3. nav. recenica 2. 506 § 168. djelo. 505 Karl Larenz. BGB 507 Porodicni zakon. 623. nav. 623.). nav. III str.i njegovom ucinku prema trecim licima. str. djelo (fn br. Zakon o trgovackim/privrednim d rustvima. Rn 1430. 503 Karl Larenz. govoreno je u prethodnom izlaganju. § 31. 330. 504 Alfred Koller. 266.). § 31 III str.

nemogucnost ispunje nja i prestanak osnovnog pravnog odnosa iz kojeg proizilazi ovlascenje. 12. moguci i drugi razlozi prestan ka punomocja.ako se radi o fizickom licu. pored navedenih.1.12. a ne d smatraju da potpuni ili djelimicni gubitak poslovne sposobnosti na strani punomocnika dovodi do pres tanka punomocja509. moguci sljedeci razlozi prestanka punomocja: gubitak poslovn e sposobnosti. zbog proteka vremena. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca . od presudnog znacaja gubitak sposobnosti jelimicno gubljenje poslovne sposobnosti. pod uslovom da Zakonom ni je drugacije odredeno. 3) prest ankom pravnog lica kao vlastodavca.2. Prestanak punomocja Pored opoziva. kao i zbog prestanka punomocnika ili vlastodavca kao pravnog lica. Drugi izuzetak postoji ako punomocje vazi i u sluca ju smrti davaoca ovlascenja. kao i mogucnosti da punomocje moze vaziti i za slucaj smrti . 12 2 Ostali slucajevi prestankapunomocja U Zakonu o obligacionim odnosima CG propisani su samo slucajevi prestanka punomo cja opozivom. dok drugi pravni teoreticari pitanju. notar je duzan poduciti stranku nacini ma prestanka punomocja. Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika U pravnoj literaturi ne postoji jedinstveno misljenje o ovom vec bilo govora kada je razmatrana sposobnost zastupnika. Prilikom sacinjavanja zapisa o punomocju. bilo s obzirom na prirodu posla. Smrcu vlastodavca ovlascenja za zastupanje nece voditi prema prestanku punomocja u dva Zakonom predvidena slucaja. potrebno je praviti razliku da li je doslo do gubitka sposobnosti na strani punomocnika ili vlastodavca. tako su.2. Radi utvrdivanja savjesnosti punomocn ika cjelishodno je u notarskom zapisu navesti njegovu izjavu da je punomocje na snaz i u vrijeme zakljucenja ugovora odnosno da mu nije poznato da mu je punomocje opozva no ili suzeno. naprimjer.1. izvrsenje pravnoga posla. bilo po njegovoj volji. odnosno smrcu vlastodavca kao fizickog lica.1.2. o cemu je smatraju508 da je. ali je potrebno istaknuti da su. 12. Prvi izuzetak je ako se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete za pravne sljedbenike. Neki autori kad je u pitanju punomocnik. rasudivanja. zakon navodi i sljedece nacine prestanka punomocja: 1) prestankom pravnog lica ako se kao punomocnik javlja pravno lice. ako je to izricito izjavljeno u punomocju. 2) smrcu punomocnika . 12 2 1 Gubitakposlovnesposobnosti Kod naknadnog gubitka poslovne sposobnosti.

Pojedini autori510 isticu da na strani vlastodavca treb a pra 508 Boris Vizner. str. 426. djelo (Fn br.U pravnoj literaturi postoje odredene razlike u pogledu naknadnog gubitka poslov ne sposobnosti vlastodavca. 49). str. 509 Slobodan Perovic. 426. clan 768. djelo (Fn br. ZOO 510 Boris Vizner. . 740. str. nav. nav. nav. 1). djelo (Fn br. 1)..

prestaje potreba za daljnjim opstankom ovlascenj a za zastupanje. dolazi do prestanka punomocja. drugi autori511 isticu da. punomocnik se prvo mora oba vijestiti o tome da li zakonski zastupnik (lica koje je izgubilo poslovnu sposobnost) ima saznanja o punomocju. Pravnoj moci punomocnika nedostaje korelat u mogucnosti vlastodavca da moze opozvati punomocje. ne postoji volja vlastodavca da ga punomocnik i dalje moze zastupati. ne bi mogao preduzimati vlastitom izjavom volje. prije svega. Naprimjer. te ako ga zakonski zastupnik nije opozvao. Na ovakve slucajeve se mora primijeniti isto pravilo kao u slucaju smrti. Kod svih drugih pravnih poslova koji trpe odlaganje. Navedeni stav predstavlja vladajuce mis ljenje u pravnoj teoriji. ona prestaje sklapanjem toga kupoprodajnog ugovora. ukoliko je postojalo posebno puno mocje. . kao i drugi obligacioni odnosi. Potpuni m gubitkom njegove poslovne sposobnosti. postoje autori koji smatraju da punomocje prestaje post avljanjem zakonskog zastupnika vlastodavcu koji je izgubio poslovnu sposobnost. dok njegov a djelimicna poslovna sposobnost ima uticaj na prestanak punomocja ako se ovlascen je punomocnika odnosi na preduzimanje onih pravnih poslova koje on. da moze nastavi ti sa vrsenjem pravnog posla za koji je dobio ovlascenje. Dakle. tj. izvrsenjem pra vnih poslova zbog kojih je punomocje i dodijeljeno.Jedanaesti dio: Zastupanje viti razliku izmedu djelimicnog i potpunog gubitka poslovne sposobnosti. djelimicnog prestanka punomocja u onom dijelu njenog opsega koji se odnosi na ovlascenje za zastupanje pravnih p oslova koji su u vezi s ogranicenom poslovnom sposobnoscu zastupanog vlastodavca. o nom dijelu koji je u vezi s izgubljenom poslovnom sposobnosti. on zloupotrebljava dato punomocje. a koji se ne mogu prekinuti bez stete za vl astodavca koji je postao poslovno nesposoban ili ograniceno poslovno sposoban. ako vlastodavac postane poslovno nespos oban ili se ogranici njegova poslovna sposobnost. punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove koji su vec zapoceti. Ispunjenjem postavljenog cilja. Ipak. prestaje. U tom sluca ju punomocje prestaje u momentu kad punomocnik sazna za dogadaj zbog kojeg punomocj e prestaje. 12 2 2 Prestanak punomocjaizvrsenjempravnogaposla Punomocje. Ako punomocnik postupa supro tno tome. ako je punomocnik imao ovlascenje da kupi auto u ime vlas todavca. Naspram toga. ukoliko za konski zastupnik pokriva svojom nadleznoscu (kompetencijom) oblast date punomocja512. nakon ogranicen ja poslovne sposobnosti. Iz pretho dno navedenog. proizilazi mogucnost relativnog.

511 Slobodan Perovic. str. 211. nav.). str. djelo (Fn br. 49. Stojanovic . Dragoljub D. Ovakav nacin prestanka punomocje odreden je prilikom same dodjele ovlascenja za zastupanje.). nav. djelo (Fn br. 308. 5).12 2 3 Protekvremena Punomocje prestaje protekom vremena odredenog ovlascenja za zastupanje. nav. sto znac i da punomocje prestaje ako je bilo vremenski ograniceno ili nastupanjem raskidnog uslova odredenog ovlascenjem za zastupanje. djelo (Fn br. 512 Muller / Freienfels. str. . 97. 741.

513. 12 3 Pravneposljediceprestankapunomocja Dode li do gasenja (prestanka) punomocja. S obzirom da nije moguce postici svrhu zbog cega je punomocje dodijeljeno. 4). Nastupa li on i dalje u ime i za racun davaoca ovlascenja. dotadasnjem punomocniku nedostaje ovla scenje za zastupanje. tako se stite savjesna i postena lica zbog njihovog vjerovanja u postojanje i na stavak vazenja jednom pravno valjano dodijeljenog punomocja513. ne po stoje razlozi za njegovo dalje egzistiranje. ono vazi sve dok se opoziv punomocja ne saopsti savjesnom trecem. Treci slucaj je moguc dodjeljivanjem punomocniku isprave o ovlascenju za zastupanje od strane davaoca ovlascenja i predocavanjem takve isprave trecem od strane punomoc nika. u tim slu cajevima. Iako je doslo do gasenja punomocja. Vracanjem takve isprave davaocu ovlascenja od strane punomocnika. Rn. djelo (Fn br. naprimjer. Prvi slucaj je ako je punomocje nastalo izjavom prema trecem (eksterno punomocje ). naprimjer. Davalac ovlascenja je. Od gore navedenog pravila postoje opravdani izuzeci u korist trecih savj esnih lica koja nisu nista znala. tako su. Prestanak punomocja 12 2 4 Nemogucnost ispunjenjapravnogposla Punomocje prestaje nastupanjem naknadne nemogucnosti ispunjenja pravnoga posla. uzima se kao da punomocje i dalje p ostoji. zbog zastite interesa savjesnih trecih lica. dakle. duzan opozvati takvo punomocje prema trecem ili ga upoznati s takvim opozivom514. U takvim slucajev ima radi se o zastupanju bez ovlascenja i falsus procurator ce biti odgovoran trecim savjesnim licima.. izbjegava se mogucnost zloupotrebe isprave i stvaranja pravnog priv ida postojanja ovlascenja za zastupanje516. Drugi slucaj postoji ako puno mocje nastaje javnim obznanjivanjem ili obavjestavanjem trecih. str. punomocnik je obavezan vratiti izdate isprave o punomocju. BGB-a. Davalac ovlascenja moze ponistiti stvoreni pravni privid ukoliko on opozove punomocje na isti nacin kako ga je i sacinio. Ovim se stiti treci zbog njegovog povjerenja postojanja punomocja na osnovu poka zivanja isprave o punomocju. u Njemackom gradanskom zakoniku izricito regulisana tri mogu ca slucaja u kojima punomocje ostaje i dalje na snazi.12. iako je u stvarnosti prestal o postojati. U takvom slucaju vise ne postoji potreba za zastitom trecih lic a515. 513 Hans Brox. takav pravni posao nece imati pravne posljedice za i protiv davaoca. Prema § 175. . nav. u slucaju propasti stvari za koju je dato ovlascenje u vezi s njenom prodajom. 241. niti mogla znati o prestanku ovlascenja za zastupanj e kod preduzimanja takvog pravnog posla. iako je vec op ozvano prema punomocniku.

515 § 171. takode kod prestanka prokure zahtijeva se njeno brisanje iz r egistra u kome se ona evidentira. III HGB)..514 §§ 170. II BGB. BGB.. pruza se zastita savjesnom trecem (§ 53. a ukoliko se to ne ucini. . BGB. 516 §§ 172. 173. 173.

do 6. to proizilazi iz odredbi cl. dopunu ili prestanak ugovora. ta forma notarskog zapisa vazi i za punomocje za sklapanje tih ugovora. te utvrditi njegove i dentifikacione podatke. njenom visinom itd. Sadrzina punomocja. da li ima sukoba interesa itd. Zakona o notarima CG propisana obavezna forma zapisa. upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. ZOO CG). te obratiti paznju na ostala pitanja i elemenata koje je potrebno rijesiti i uni jeti u ispravu. Ovlascenje za davanje punomocja. t. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri Prije i u toku sacinjavanja punomocja za preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. vremenom. Forma punomocja. st.. Potrebno je provjeriti da li je davalac punomoc ja (vlastodavac) ovlascen i sposoban dati punomocje i utvrditi njegov identitet na nacin propisan Zakonom.. pa kako je za ugovore ili pravne poslove u clana 51. ostala pravna ovlascenja potrebna ili svrsishodna za provedbu. Identifikacija punomocnika i moguci sukob interesa. njenu sposobnost i ovlasc enje. notar je duzan ispitati volju stranke. koje moze biti neograniceno (bez ikakvih posebnih uputa) i ogranicen o (sa posebnim uputama) u vezi sa uslovima prodaje ili nekog drugog preduzimajuceg pravnog posla. 1. prenosom svojine i sticanjem drugih stvarnih prava. a sto je veoma znac . Punomocje koje se odnosi na preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. 1. izmjenu. ZOO CG. ovlascenje. Punomocnik moze biti fizicko i pravno lice (clan 85. kada i u koliko primjeraka otpravaka ce se izdati punomocje. prijemom ili isplatom kupoprodajne cijene. nacinom. a po sebno je notar duzan voditi racuna o sledecem: nepokretnost mora biti oznacena sa podacima iz katastra nepokretnosti. Notar je duzan ispitati volju stranke u pogledu sadrzine pun omocja i unijeti njenu izjavu koja ce izrazavati stvarnu volju davaoca ovlascenja. mora biti u formi propisanoj Zakonom za te posl ove.Jedanaesti dio: Zastupanje 13.. mjestom i sl. odredbe o izdavanju otpravaka izvornika punomocja tako da se odredi kome. Potrebno je utvrditi da li n eko lice moze biti punomocnik. odnosno za preduz imanje tih pravnih poslova. 86.

ili zaloznog duznika. moze ograniciti na izdavanje samo jednog otpravka punomocniku ili to ostaviti na volju davaoca ovlascenja. status imovine (da li je zajednicka bracna ili posebna imovina). ili kupca. s tim u vezi. . ili iz cjelokupne imovine prodavca. odredbe o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti.ajno sa aspekta zastite davaoca punomocja. sprecavanja zloupotrebe povjerenja od strane punomocnika. odredbe za opterecenje nepokretnosti. odgovarajuce poduke i upozorenja. pa se. eventualna mogucnost prenosa punomocja.

P R I m J E R Punomocjezakupovinunepokretnostipoizborupunomocnika CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.g. pristupio je: ------------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. drzavljanin Crne Gore. broj 05XYC.666.g.2016. od dana 28. Obala br. ozenjen. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). Obala br.00 (jedanaest) casova.10. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. u mjestu Papratno. JmBG 2012946170000. izdate od mUP-a Crne Gore. l.2006. st. UZZ BR. Dana 14. ul. ZOO CG.k. g. sa preb ivalistem u Podgorici. a sto se moze predvidjeti s obzirom da punomoc u pravilu prestaje smrcu davaoca (vlastodavca) clan 90. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. Brijeg do br. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA.05. rodenog 10. sa cinim notarski zapis punomocja za kupovinu nepokretnosti.12. sa rokom vaze nja do 28.. g.g. sinaDragana. drzavlja nin Crne Gore. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).-------------------------------------------------------- . po zanimanju gradevinsk i tehnicar. 2006.1.09. od dana 15...1979.1. 2009.13. 06BPB0000 mUP Podgorica. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte .09.15/2009. pema vlastitoj izjavi. br. preda mnom. 1946. (slovima: dvadeseti decembar h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri naznaka do kada vazi i da li vazi i za slucaj smrti.. (desetog maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine. ul.1. u 11. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. 3. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla. roden 20. JmB 1005979000000. po zanimanju radnik. ul.05.(udaljnjemtekstu: punomocnik). Deseta br. u Podgorici. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla.

moze davati i primati sve izjave volje i preduzimati pravne radnje koje se odnose na kupovinu nepokretnosti sa pravom svojine od 1/1.zaizgradnju stambenogobjekta. blize odredenje nepokretnosti. kao kupca. u nedostatku toga. takoda zakljuciugovorokupoprodajinepokretnosti gradevinskogzemljistapovrsinedo500 m2. loka ciji itd. . kao sto je to npr. povrsini. po vrsti.da u moje ime i za moj racun.nagradskompodrucju opstine Podgorica517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------517 Ovdje se moze tacno oznaciti nepokretnost koja se kupuje prema podacima iz k atastra ili.posvomizboru.

--------------------------------------------Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva upr kos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. u skladu sa obimom ovog punomocja. Dalji otpravci mu s e mogu izdavati samo na osnovu izricite upute vlastodavca. moze datipreneseno punomocje521 licima po svom izboru. u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora.--------------------------------------------------------------------Sredstva za kupovinu nepokretnosti su moja posebna imovina519. dana 14. kako slijedi. a u sve to ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. cijenuirokove placanja518 .2009.10. -------------------------------------------U Podgorici. kojeg slobodnom voljom odobrava i. izmjenu. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke.g. svojerucno potpisuje. ----------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------.Jedanaesti dio: Zastupanje Punomocnik je ovlascen da ugovori sve uslove kupovine. dopunu ili prestanak ugovora. da zahtijevaprenos vlasnistvanamojeimei da preduzme sve pravne radnje potrebne ili svrsishodne za provedbu. --------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova ili do opoziva522. da zakljuci i potpise anekse ugovora o prodaji nepokretnosti. te je poducio na moguce nacine opoziva punomocja i adekvatne mjere osiguranja u vezi s tim. -------------------------------------Punomocnik je ovlascen zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika. --------------------------------Punomocnik je ovlascen da me zastupa i u postupku pribavljanja urbanisticke saglasnosti. -Punomocnik je ovlasten da. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine . te je potom zapis potpisao i ovaj notar. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. gr adevinske dozvole.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. placanja poreza na promet i regulisanja prikljucaka komunalnih usluga52 0.

521 Clan 82. placanje na rate itd . kao i notara koji je sacinio punomocje. Opoziv punomocja se moze zabi ljeziti u G listu katastra nepokretnosti kao vazna pravna cinjenica. shodno Porodicno m zakonu u CG. ZOO CG. 522 Clan 88. 519 Ovo je znacajno zbog odredbi o zajednickoj bracnoj imovini. bez pridrzavanja posebne forme. u 11. . Zajednickom imovinom bracni drugovi mogu raspolagati samo zajedno i sporazumno.). Davalac ovlascenja moze u svako doba opozvati ili suziti pu nomocje. cak i ako se odrekao tog prava. ZOO CG. Na te okolnosti notar mora da ukaze davatelju ovlascenja. Potrebno je upozoriti davaoca punomocja da je cjelishodno na pouzdan nacin obavijestiti punomocnika ili zainteresovana treca l ica o opozivu datog punomocja.00 (jedanaest) casova -----------------------------------------------------------------------------------------------518 Cijena se moze odrediti fiksno ili do odredenog iznosa. ali se moze predvidjeti zavisno od konkretne situacije. jer imovina pribavljena u toku braka moze biti zajednicka i posebna. 520 Ovo nije nuzno za punomocje koje za predmet ima kupovinu nepokretnosti.

sa prebivalistem i adresom u Kotoru. od dana 15. 1946.05.05. Deseta br..1. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte .13. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). preda mnom.g. broj 05XYC. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.15/2009.10. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Davalac punomocja: DarkoDinic (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.1979. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). ozenjen.1. Obala br. ul. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. (desetog . pema vlastitoj izjavi. izdate od mUP-a Crne Gore. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA.1. rodenog 10.pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnostikadjecijenaprodavcuvecisplacena. ul. (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). roden 20.00 (jedanaest) casova. g. Obala br. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. sa cinim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti. 2009. ul. UZZ BR. sinaDragana. 2006. drzavljanin Crne Gore.12. g. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. u Podgorici. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla.. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. JmBG 2012946170000. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla.sa vazenjempunomocjaizaslucajsmrtivlastodavca CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.. u 11. Dana 14. pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko.

maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine.g. 06BPB0000. Brijeg do br.k.09. l.09. od dana 28.2016. (udaljnjemtekstu: punomocnik). br. po zanimanju radnik. drzavlja nin Crne Gore. mUP Podgorica.. sa rokom vaz enja do 28.666.2006. moze davati i primati izjave volje i preduzimati p ravne radnje koje se odnose na prodaju moje nepokretnosti i to tako da zakljuci ugovoroprodaj i sa1/1 . sa preb ivalistem u Podgorici.g. JmB 1005979000000. u mjestu Papratno.------------------------------------------------------da u moje ime i za moj racun.

a punomocnik takode prema meni nema bilo kakvih obaveza524. koju sam stekao nasljedivanjem o d umrlih roditelja. kao takav. ------------------------------------------Punomocnik je ovlascen da. kao i zaslucajmoj esmrti525 . ------------------------------------------------------------------------------------------------U svrhu realizacije naprijed naznacene prodaje Punomocnik je ovlascen da izjavi saglasnost zaprenossvojinena naprijed naznacenogkupca i da preduzme sve pravne radnje potre bne ili svrsishodne za provedbu. -----------------------------Predmetna nepokretnost je moja posebna imovina. ------------------------------------------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------. br.Jedanaesti dio: Zastupanje dijelapravasvojinenanepokretnosti. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------- . od dana ____. Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva uprkos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. oznacenojkaoparcelabrojbr 1157/1. Punomocnik je ovlascen bez ikakvih ogranicenja zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. izmjenu. ____. a sto je