P. 1
Notarijat u Crnoj Gori-2010

Notarijat u Crnoj Gori-2010

|Views: 865|Likes:

More info:

Published by: Черногория Недвижимость on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

1/4 k trit

4

14d1)

Wie/na ct''7 04ect Aeayie MIRM RADOVIC ENES BIKIC SEFEDIN SULJEVI C NOTARIJAT U CRNOJ GORI uz podr§ku gtz gtz Partner za buduonost 8irom svijeta. Njemaoka organizacija za tehnioku saradnju (GTZ) GmbH Otvoreni Regionalni Fond za jugoistoonu evropu Pravna reforma po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju razvoj

ENES BIKIC MIRAS RADOVIC SEFEDIN SULJEVIC NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

Enes Bikic, Miras Radovic, Sefedin Suljevic NOtARIJAt U CRNOJ GORI Izdavaci 2010. CIP - Katalogizacija u publikaciji

ENES BIKIC, docent dr. Pravni fakultet Zenica MIRAS RADOVIC, ministar pravde Crne Gore SEFEDIN SULJEVIC, notar, predsjednik Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

SADRZAJ PREDGOVOR 13 Prvidio:Uvod 15 1. Istorijat............................................................... 15 1.1. Kratke napomene o razvoju notarijata uopste......................... 15 1.2. Notarijat u drzavama nastalim na podrucju bivse SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Notarska sluzba u Crnoj Gori....................................... 17 2. Pojam notarskog prava.................................................. 18 3. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe..................... .. 18 3.1. Pravna sigurnost.................................................. 18 3.2. Rasterecenje pravosuda............................................ 20 3.3. Javni registri ..................................................... 20 3.4. Efikasnost i ekonomicnost ......................................... 21 4. Notarske isprave ....................................................... 22 4.1. Pojam i vrste isprava uopste........................................ 22 4.2. Pojam i vrste notarskih akata....................................... 22 4.3. Dokazna snaga notarskih akata..................................... 23 Drugi dio:Formaipostupak sastavljanja notarskihakata 25 1. Forma notarskih akata.................................................. 25 1.1. tehnika sastavljanja notarskog akta ................................. 25 1.2. Postupak sastavljanja notarskih akata................................ 27

2. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata . . . . . . . . . . . . . . 30 2.1. Utvrdivanje identiteta stranaka..................................... 30 2.2. Drugi ucesnici i utvrdivanje njihovog identiteta....................... 31 Trecidio:Vrstenotarskihakata 38 1. Notarski zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. Uvodni dio............................................................ 39 3. tekst pravnog posla .................................................... 42 4. Zavrsni dio isprave..................................................... 43 Cetvrtidio:Uopstenoopravnimposlovima 44 1. Izvori obligacionih odnosa .............................................. 44 1.1. Ugovor kao pravni posao .......................................... 44 1.2. Pravna dejstva ugovora............................................ 46 1.3. Opsti uslovi sklapanja obligacionih ugovora.......................... 46 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla . . . . . . . . . . . 47 2.1. Sposobnost ugovornih strana....................................... 47 2.2. Pravna sposobnost................................................ 47 2.3. Poslovna sposobnost.............................................. 48 2.3.1. Potpuna poslovna sposobnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Sadrzaj 2.3.2. Ogranicena poslovna sposobnost................................ 49 2.3.3. Poslovna nesposobnost......................................... 50 3. Saglasnost volja ugovornih strana......................................... 52

3.1. Uslovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2. Rokovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4. Forma pravnih poslova.................................................. 54 4.1. Vrste forme...................................................... 55 4.2. Funkcija zakonskog odredivanja forme .............................. 57 4.2.1. Zastita od brzopletog donosenja odluke .......................... 57 4.2.2. Jasno, precizno i detaljno oblikovanje pravnog posla. . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2.3. Javni interesi.................................................. 58 5. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6. Razlozi za propisivanje notarske forme.................................... 59

Petidio:Uloga notaraupravnimposlovima kojizapredmetimajustvarnapravananepokretnostima 62 1. Ugovor o prodaji ....................................................... 63 1.1. Predmet pravnog posla............................................ 64 1.1.1. Oznaka nepokretnosti.......................................... 64 1.1.2. Opis nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja......................................... 67 1.1.3. Prodaja nepokretnosti i inventara................................ 68

1.1.4. Kupovina nepokretnosti koja je vec data u zakup................... 69 1.1.5. Postojanje pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru........................................ 69 1.1.6. Kada je predmet pravnog posla dio parcele koja je podijeljena (cijepana), a sto nije provedeno u katastru nepokretnosti .......................... 70 1.2. Sadrzina pravnog posla............................................ 71 1.2.1. Prodaja i kupovina nepokretnosti sa iskljucivim pravom svojine . . . . . 73 1.2.2. Prodaja i kupovina suvlasnickog dijela............................ 75 1.2.3. Prodaja nepokretnosti u zajednickoj svojini, sa posebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednicke imovine bracnih drugova. . . . . . . . . . . . . . . 78 1.3. Cijena........................................................... 80 1.3.1. Odredenje cijene.............................................. 81 1.3.2. Dospjelost cijene i osiguranje kupca.............................. 82 1.3.3. Osiguranje prodavca........................................... 89 1.3.4. Nacin placanja cijene........................................... 92 1.4. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ...................... 99 1.4.1. Odgovornost za materijalne nedostatke........................... 99 1.4.2. Odgovornosti za pravne nedostatke.............................. 100 1.5. Prelazak posjeda, koristi, tereta i opasnosti ........................... 1 02 1.6. Izjave za upis u katastar nepokretnosti............................... 104 1.6.1. Clausula intabulandi........................................... 104 1.6.2. Vrste upisa u katastar nepokretnosti.............................. 106

1.6.2.1. Uknjizba.................................................... 106 1.6.2.2 Predbiljezba .............................................. 110

Sadrzaj 1.6.2.3. Zabiljezba................................................ 112 1.6.3. U jednom pravnom poslu (ugovoru) moze biti jedna ili vise knjiznih izjava za razne vrste upisa (uknjizba, predbiljezba, zabiljezba). . . . . 113 1.7. Odobrenja, pravo prece kupovine ................................... 113 1.7.1. Odobrenja.................................................... 113 1.7.2. Pravo prece kupovine. ......................................... 114 1.7.2.1. Zakonsko pravo prece kupovine ............................ 115 1.7.2.2. Ugovorno pravo prece kupovine ............................ 115 1.8. troskovi i porezi.................................................. 117 1.9. Zavrsne odredbe.................................................. 117 1.10. Primjeri pojedinih ugovora o prodaji nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2. Ugovor o poklonu...................................................... 139 2.1. Pojam .......................................................... 139 2.2. Forma........................................................... 139 2.3. Sposobnosti za davanje i primanje poklona........................... 139 2.4. Vrste poklona.................................................... 140 2.4.1. Potpuno besplatni prenos (tzv. cist poklon) ....................... 140 2.4.2. Poklon sa teretom ili nalogom .................................. 141 2.4.3. Mjesoviti poklon .............................................. 141 2.4.4. Poklon za slucaj smrti (donatio mortis causa)...................... 141

2.5. Opoziv poklona .................................................. 142 2.6. Primjeri ugovora o poklonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.6.1. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa potpuno besplatnim prenosom svojine, poklon se cini iz zahvalnosti poklonodavca prema poklonoprimcu .............................................. 142 2.6.2. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa teretom ili nalogom, poklonodavac se ne moze potpisati.................................... 146 2.6.3. Ugovor o poklonu za slucaj smrti................................ 151 3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima ................................. 155 3.1. Pravo sluzbenosti................................................. 155 3.1.1. Stvarne sluzbenosti ............................................ 156 3.1.1.1. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti ............................. 156 3.1.1.3. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti. . . . . . . . . . . . . . 159 3.1.2. Licne sluzbenosti.............................................. 163 3.1.2.1. Pravo plodouzivanja ...................................... 163 3.1.2.3. Pravo stanovanja ......................................... 166 3.2. Zalozno pravo ................................................... 167 3.2.1. Zalozno pravo na nepokretnim stvarima (hipoteka) . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.2.1.1. Nacela i karakteristike hipoteke............................. 167 3.2.1.2. Objekat hipoteke ......................................... 169 3.2.1.3. Vrste hipoteka............................................ 170 3.2.1.4. Ugovor o hipoteci......................................... 171

3.2.1.5. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica, radi obezbjedenja tudeg duga . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.2.1.6. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka . . . . . 179

Sadrzaj 3.2.1.7. Primjer: Zalozna izjava .................................... 185 3.2.1.8. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji........................................................ 189 Sesti dio: Nadleznost notarauporodicno pravnimodnosima 191

1. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva .................................. 191 1.1. Primjer: Izjava o priznanju ocinstva ................................. 193 1.2. Saglasnost majke sa izjavom o priznanju ocinstva ..................... 194 2. Imovina bracnih drugova................................................ 196 2.1. Posebna imovina ................................................. 196 2.2. Zajednicka imovina............................................... 196 2.3. Primjeri poduka i upozorenja u vezi statusa imovine bracnih drugova. . . . 197 3. Bracni ugovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3.1. Pojam bracnog ugovora............................................ 199 3.2. Uslovi za punovaznost i sadrzaj bracnog ugovora ..................... 200 3.2.1. Uslovi za punovaznost ......................................... 200 3.2.2. Sadrzaj....................................................... 202 3.2.3. Nemogucnost ugovaranja izdrzavanja bracnih drugova i djece protivno zakonskim odredbama................................ 205 3.3. Izmjena i raskid bracnog ugovora................................... 206 3.4. Bracni ugovor i treca lica (Publicitet)................................ 206

3.5. Pobijanje bracnog ugovora......................................... 206 3.6. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju buduci bracni drugovi. . . . . . . . . . . . . 206 3.7. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju bracni drugovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 4. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova ........................ 21 5 4.1. Pravne karakteristike ............................................. 215 4.2. Primjer: Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova koja se prenosi u iskljucivu svojinu jednog bracnog druga uz placanje naknade.................................................. 216 Sedmi dio: Nadleznost notarauposlovima sa nasljednopravnim dejstvom 222 1. Zakonska regulativa i nadleznost notara................................... 22 2 2. Nasljednicka izjava..................................................... 223 2.1. Primjer: Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.2. Primjer: Nasljednicka izjava o primanju nasljeda po osnovu zakonskog naslje divanja.............................................................. 228 2.3. Primjer: Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda po osnovu zakonskog nasljedivanja ..................................... 230 3. testament ............................................................ 232 3.1. Pojam testamentarnog nasljedivanja................................. 232 3.2. Definicija testamenta.............................................. 232 3.3. Karakteristike (osobine) testamenta................................. 233 3.4. Vrste testamenta.................................................. 234 3.5. Sadrzina testamenta .............................................. 235 3.6. Detaljnije o sadrzini testamenta .................................... 236

3.6.1. Odredivanje nasljednika ....................................... 236

10...... Nistavost testamenta... Uslovi za punovaznost ...... .. 255 ...... ........ Ustupanje i raspodjela imovine za zivota ...... osnivanje zaduzbine..... Ostale napomene kod testamenta....... . Pojam i pravna priroda................12.... Izvrsioci testamenta. .. . Primjer: Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno .. .2.... Odgovornost za ustupioceve dugove i pobijanje ustupanja.... 247 4.7. 252 4..... 253 4...6........ . 254 4....4..... 238 3...... ........2......... Primjer: Zapis o testamentu sa zamjenskim nasljednicima ..... Registar testamenata ...... Izvornik i otpravak notarskog zapisa o testamentu.... 238 3........ Primjer: Zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljednika uslovi i rokovi .... ......... Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno............ 239 3... .... ...... Zadrzavanje prava kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota.. 241 3.......... 240 3......... ...... ..... ...... ............................... ... 237 3........3....6... .........4..........Sadrzaj 3.... ..8......... .......3................ .. tereti i uslovi ...3. 254 4........ .3.. ..... 247 4.. .9........... 249 4.....6.. ... 252 4...5.. ..... . Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima. .... ............... .........3... ......... 252 4. 244 4............................... Legati..... ................1................... .. ....... ............1.. ........... ..3.. .. . .......6...... 240 3.3....... ........3........ .... .11. ...........2.. . Forma ugovora ........... 238 3..... .... ............................ ........ Predmet ustupanja i raspodjele .. . . ........... ..3... ..... ....

. Primjer: Izdrzavanje u korist vise lica kao primaoca izdrzavanja...8.........7...... ....4... Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju. 267 4... 281 2.5...... Pojam i pravna priroda.9......4.12... .4. . 276 Osmi dio:Zapisopotvrdi privatne isprave(solemnizacija privatnih isprava) 281 1........... 256 4.. . ..... 263 4. Obaveza jemstva izmedu potomaka .............. ............3.4. ... ... uz ugovaranje zajednice zivota...... . . .......... Dokazna snaga... ....3... .4.... Sposobnost i krug lica koja mogu zakljuciti ugovor o dozivotnom izdrzavanju ... .. Prestanak ugovora o dozivotnom izdrzavanju........ 256 4.... .. ....... ......... ....4... . Karakteristike ugovora o dozivotnom izdrzavanju i uslovi za punovaznost .......................4.. ... 267 4...... ........4............... .. ..... Ugovor o dozivotnom izdrzavanju . 268 4...... Obezbjedenje prava iz ugovora o dozivotnom izdrzavanju.......... ... ...... Odgovornost davaoca izdrzavanja za dugove primaoca izdrzavnja ......... .. 282 .............4.......................... . 266 4......... 264 4.......... ........................... .7. Opozivanje ... ...... 263 4.... . .. .. 266 4. 263 4. ....9.... ........ .....4.. ......... .. ...3. Forma za zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju.. Primjer: Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota .......4...... 272 4....11.................. ..... ... Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju u korist treceg lica kao primaoca izdrzavanja.......... ...... ....1............. ...2.............. ..... . Uvodna razmatranja... ....6. ...8.......10.. 264 4.......4.... ..............3. ........ 257 4. . Raskid i ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju.4........4.. Sadrzaj obaveze izdrzavanja....4. 263 4..

.

...7................................... Nacin sacinjavanja ... 282 3... Prilozi uz otpravke.......... ............................... Nacin sacinjavanja otpravka....... Otpravak dijela akta... ....... Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi..2....1........ Klauzula o ovjeri..3..... . Sacinjavanje potvrde..... 295 2.............. ............2.............. Otpravci i prepisi izvornika. Uslovi za punovaznost otpravka kao javne isprave.. ................ 28 2 3.................. .............................. ......................... .......................1.. 283 3...................... 283 3.....................1......4.........Sadrzaj 3.............. ..... 296 2.................. 283 3. .. Otpravak za arhivu.......... .................. .............2..... ............... Provjera privatne isprave........ .. 285 Devetidio:Izvornikiotpravaknotarskogakta 291 1.... ........ 283 3.. ..... 28 5 5. ......... ...... Izvornik ................. 294 2............2.2..... . 284 4... 29 2 2.....6...... Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi .5...........................................................2............................ Kome se izdaju otpravci.......... 292 2................................1.... Sadrzaj potvrde privatne isprave..................... 297 ......... Procedura potvrdivanja privatne isprave........ ....1. Provjera sadrzine privatne isprave ........... 292 2.. 291 2.. Provjera forme privatne isprave ........ 293 2............1...........

............... 298 Desetidio:Izvrsnanotarskaisprava 299 1...... .... 3 01 3...................1.. 303 Jedanaestidio:Zastupanje 305 1....................... Sadrzaj notarskog spisa.. Vrste zastupanja....... .................................... 310 5.... Znacaj zastupanja danas................... 307 4............... 305 3. 309 4.. Zastita interesa zastupanog ........................ ............ 313 .........2............... 299 2............................... Nastanak zastupanja........................2... ..... 306 4........................3.. 305 2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave...................2................................1........ Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave .................................. 308 4.. .. Pojam zastupanja........... Nedopustivost zastupanja . 306 4.......... Zakonsko zastupanje....... 311 6... Otpravak u svrhu izvrsenja ... Zastita interesa druge ugovorne strane.......................................... 309 4................................... Voljno zastupanje..........................3. Pravna priroda zastupanja............... Znacaj zastupanja u privrednom pravu ....2.............................2.......... ................................ arhiviranje i cuvanje spisa........................ 311 6.......... Zastita interesa lica kod zastupanja.... ..........2... 310 6.......... Zastita interesa u slucaju nedostatka ovlastenja za zastupanje .......1.. ......

. .. . . .. .. ....... 314 7... . . .. .. .1. 313 7. .2. .. .... ... . Specijalno punomocje (mandatum specialissimum) .. .. Punomocje s obzirom na opseg ovlastenja za zastupanje.... 315 . Opste ili generalne punomocje (mandatum generalis) . . ....3. .7.1... . . . . ... . Vrste punomocja... .1. .. . ... . . Posebno ili genericno punomocje (mandatum specialis) . .1. . .... . .. ... .. 314 7. .1. .... . ... 314 7. . . . . . .... . .. . ...

............................................ 323 10.... Druge vrste punomocja....... 319 9..1............................................... Izuzeci od pravila..................1........... Potrebna forma u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ..1......1............... Samokontrahiranje . 326 ... Potrebna posebna forma punomocja...................... Kolizija interesa............1.............................. 321 10.. Neformalnost punomocja ....... Pojam..1.. 322 10.......................... ..........................................................2.........1........ ................................... 320 9................2.2.......2..................................... 322 10... 318 9....................... Zajednicko zastupanje ............ 320 10.... ................. ......... Visestruko zastupanje.............2.... Forma punomocja....... 316 9......... 324 11.... ............ 319 9..... 318 9...1...................... 325 12.. Podrucje primjene...Sadrzaj 7...1....... 315 8..............2.......................1..... Suzavanje i opoziv punomocja....1..................2........ Potrebna dodatna forma..... ...................... 319 9.. Opozivost punomocja...........2.........3.........2................. Posebna forma punomocja ...... 3 23 11.......... Prestanak punomocja... 322 10........... Sklapanje ugovora sa samim sobom.............................. 324 11..... Apstraktnost punomocja................................

......... Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri .. ... Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. ..1.... . . . ... .1..... . 326 12.. .. .... . .....2....2..1. .. .. ... 327 12.. .... 327 12........ .... .2. Ostali slucajevi prestanka punomocja.. .. .... ....... .2...... ... 328 12. .... 327 12.4.. .... .. 329 13..... ... ......2....2... Gubitak poslovne sposobnosti.............. 328 12....1. 330 LITERATURA 343 ZAKONI 344 KOMENTARI 345 PRILOZI 347 ZAKONONOTARIMA 347 PRAVILNIKORADUNOTARA 387 ..3. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca. . Protek vremena.... .... .2.. Nemogucnost ispunjenja pravnog posla .. .................. ..... . ..2...3.......... Prestanak punomocja izvrsenjem pravnoga posla ... . . .. Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika ...... 329 12... . . .. ............................. .12............ ........ ... ... ......... ...........1. 327 12. Pravne posljedice prestanka punomocja ..2.

Stoga je potrebno uloziti dodatne napor e u edukaciji pravnika o novim reformskim rjesenjima. pa je tako postavljena veca obaveza. Nasljednog. Svakako da je namjer a ovog rada da se pravnicima pruzi mogucnost upoznavanja sa prakticnim rjesenjima iz ove oblasti. Bicemo zadovoljni ako kroz ovu podrsku bude olaksano izgradivanje notarske sluzbe. nuzno pretpostavlja postojanje osposobljenih pravnika. kao i jedinstvenih pogleda i stavova u primjeni pojedinih odredbi vaznih za funkcionisanje notarske sluzbe. kako bi se upoznala pravna javnost i olaksalo uvodenje not arske sluzbe. Oni se moraju naoruzati znanjem. porodi cama . koji ce strucnoscu i znanjem moci da doprinesu unaprjedenju primjene tih zakona. na ogromnoj pomoci i podrsci u izradi ove publikacije. Ova obaveza je stalni zadatak kako drzave tako svakog pravnika. Primjena reformskih zakona. sa ciljem da zapoceta reforma bude uspjesno sprovedena. i izgraditi se kao samostalni. U tom smislu. Dosadasnje obrazovanje pravnika. kao st o su npr. Porodicnog. Za kraj ovog uvodnog slova. S obzirom na zakonodavnu tehniku otvorene su sire mogucnosti u primjeni zakonskih odredbi. tekuci proces tranzicije i reforma pravosudnog sistema zahtijevaju usluge pravnika profesional nog znanja koji ce sprijeciti eventualne sporove. kako bi se izgradila najbolja rjesenja za domacu teoriju i praksu. Zakon o parnicnom postupku. pred buducim notarima je veoma ozbiljan i zahtjevan posao. ne samo pred ministarstva i notare. sto predstavlja conditio sine qua non pravne drzave i vladavine prava. za korisnike ovog rada i buduce notare od posebne vaznosti bi ce poznavanje Obligacionog. objek tivni i nepristrasni pravnici i profesionalci. zelimo da zahvalimo svima koji su bili ukljuceni u i zradu ovog rada: Ministarstvu pravde Crne Gore. strucnoscu i odgovornoscu. Zakon o notarima i drugi. Stvarnog i Privrednog prava. praksa i cjelokupno pruzanje pravnih usluga ugl avnom se temeljilo na sticanju vjestina potrebnih za rjesavanje sporova. za ulaganje napora u pronalazenju rjesenja koja ce istovremeno odgovarati principima iz zakona i dinamicnim potrebama zivota. odnosno implementacija Zakona o notarima Crne Gore. novim pravilima i novim pravni m institutima. a posebno gospodi Branki Lakocevic i g ospodi Jadranki Vukcevic. nego i pre d druge pravne profesije. Osim sluha za navedene reformske procese. Zakon o izvrsnom postupku.PREDGOVOR Ovim radom se zele dati relativno opsirnija objasnjenja pojedinih zakonskih rjes enja u oblasti notarijata.

i notarima iz Varazdina (Republika Hrvatska) gospodi Rankici Benc i gosp odi . koji su na nesebican nacin doprinijeli objavljivanju ove knjige.i saradnicima autora.

S obzirom na to da nas je tjeralo vri jeme i potreba za jednim ovakvim radom u Crnoj Gori. Autori . Rad predajemo pravnickoj i siroj javnosti. moguce je da su se omakle odredene greske i propusti. kao i nestrpljenje da knjiga bude dostupna sto prije. Unaprijed se za hvaljujemo citaocima koji ce nam na njih skrenuti paznju.Jagodi Vajdic Sevsek. ciji su radni materijali. pripremljeni za edukaciju buduci h notara u Crnoj Gori. bili od velike koristi. kako bismo ih u daljem radu ispravili i izbjegli.

najprije u primorskim gradovima Dalmacije i Crne Gore. Splita. povjerene i nadzirane od strane drzave. Narociti doprinos razvoju notarijata dala je bolonjska pravna skola. latinskom znacenju raz licita je od danasnjeg pojma notara. Pojam notar danas predstavlja strucnjaka u pravnoj profesiji koj i je nosilac javne sluzbe. Francuske. kada notarski akti dobivaju snagu javnih isprava. str. 2007. Razvoj notarijata kakvog danas poznajemo. Notarius je bilo lice koje je vodilo zabiljeske sa vjestinom brzog pisanja1. zahva ljujuci kojoj je notarijat dobio mjesto u pravnim sistemima Italije. to je period srednjeg vijeka. Spanije. Zaceci notarijata nalaze se u rimskom pravu u instituciji rimskih t abelliones. Sluzbeni glasnik Republ ike Srbije. Istorijat 1 1 Kratkenapomeneorazvoju notarijatauopste Rimsko doba. Njemacke i dr. Na podrucju Slovenije. Srednji vijek. U XVIII i XIX vijeku u zemljama zapadne Evrope notarijat je reformisan i d obio je znacajnu ulogu u ovim pravnim sistemima. Ventoza zakonom iz 1803. te Dubrovniku. notarska sluzba je postojala i djelovala po propisima koji su vazili u A ustroUgarskoj monarhiji. kada se u statutima Zadra. Osnovna obiljezja notarskih isprava bila su ta da su one b ile u principu privatne isprave. lica osposobljenih u vjestini pisanja i sastavljanja razlicitih dokumenata i pra vnih akata na drvenim plocama. dok su snagu javne isprave dobijale putem ovjere su dije i auditora. koja mu je dala drzavni pecat i dio javnih ovlastenja. sa elementima kakvi i danas egzistir aju. koje su bile pod austro-u garskom vlascu. Rijec notarius u svom izvornom. a notare postavlja vrhovna vla st. Na prostorima bivse Jugoslavije notarijati se uspostavljaju pod uticajem Venecij e. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademi . car i papa. 2 Mihajlo Dika. Hrvatske i Vojvodine. tako je npr. Dubrovnika. 23. a koji tu profesij u obavlja nezavisno i samostalno. zapoceo je u srednjem v ijeku. u Francuskoj tzv.Prvi dio: Uvod 1. 1 Milena trgovcevic-Prokic. godine notar definisan k ao povjerenik drzave. godine. a notarskoj ispra vi je data dokazna snaga javne isprave2. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav moderno g slobodnog latinskog notarijata. Kotora i Budve p ojavljuju odredbe o notarijatu. Ovlascenja javnog beleznika.

28-31.ja. 1-8.d. . takode detaljnije o ovome vidi Milena trgovcevic-P rokic. Ovlascenja javnog beleznika.. Narodne novine d. 2008. godine. godine. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. 2007. str. str.

kompetencijskom i funkcionalnom smislu. tako npr. Koje su to vrste pravnih poslova. 11. temeljem Zakona o javnom biljeznistvu. Bo sni i Hercegovini. Republika Hrvatska. 1993. Moze se reci da danas na citavom podrucju Bosne i Hercegovine funkcionise notari jat. Ovaj zakon se oslanjao na rjesenja iz austrijskog Zakona o no tarima iz 1850. godine. U Bosni i Hercegovini je uspostavljen notarijat donosenjem tri posebna zakona. izricito je navedeno u teksto vima gore pomenutih zakona5. Bosna i Hercegovina. 2008. bez obzira od kojeg su notara sa teritorije BiH izradene. kako bi se i na tom podrucju uvela notarska sluzba u pravni sistem. godine. od 29. 2007. dok su u Crnoj Gori i na Kosovu doneseni zakoni o notarima i podz akonski akti. godine. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj obnovila se na kon osamostaljenja od SFRJ. godine od strane nove narodne vlasti. potom i u Republici Srpskoj. tako da za cijelo vrijeme post ojanja SFRJ. nije se primjenjivao u Crnoj Gori. Na osnovu ovih propisa javnobiljeznicka sluzba je cjelovito uredena u svom organizacijskom . koji su u potpunosti harmonizirani4. ovjeru i potvrdu isprava u odredenim pravnim oblastima.6 odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tog zakona. u njenom pravnom sistemu nije postojala ustanova notarijata. zatim u Brcko Distrik tu BiH. cija je implementacija u toku. a za njega je karakteristicno da nije doslo do njegove primjene na citavom podrucju Kraljevine Jugoslavije. Makedoniji i dijelovima Srbije. sa notarskim ispravama kao javnim ispravama koje vrijede na citavom podrucju BiH. Ovim nacinom je omoguceno ne samo uspostavljanje nego i uspjesno funkcioniranje jedne nove sluzbe od samog os nivanja notarijata7. Osnovno obiljezje notarske sluzbe u BiH je to da odredeni pravni poslovi. g odine. statusnom. U Republici Srbiji se trenutno vrse priprem ne aktivnosti za donosenje Zakona o notarima i drugih provedbenih propisa. Republika Slovenija i Republika Makedonija takode su uvele notarsku sluzbu u svo j pravni sistem. 04. . Primjena ovog zakona stavljena je van snage 1944.05.03. godine donijela Zakon o javnim biljeznicima3. ko ji je biljeznicima dao javna ovlastenja za sastavljanje. pocetkom decembra 2007. Notarska sluzba je prvo zap ocela rad u Federaciji Bosne i Hercegovine.07. koji su vazni za drustvo i pojedi nca. godine.Prvi dio: Uvod 1 2 Notarijatudrzavama nastalimnapodrucjubivseSFRJ Kraljevina Jugoslavija je 1930. moraju biti sacinjeni u formi notarski obradene isprave (notarski akt koji je u cijelosti sastavio notar).

. 1.. 5 Detaljnije o notarskoj sluzbi i nadleznostima notara u Bosni i Hercegovini vid jeti u Komentaru zakona o notarima u Bosni i Hercegovini. Narodne novine d. i Sluzbeni glasnik Brcko Distrikta broj 09/2003. broj 220/1930. Sluzbeni glasnik Republike Srps ke 86/2005. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav modernog slobodnog latinskog notarijata. 2008. 7 Detaljnije o ovome vidjeti kod Mihajla Dike. izdavaci GtZOtvoreni regionalni fond za jugoistocnu Evropu Pravna reforma i tDP Sarajevo. 4 Sluzbene novine Federacije BiH. broj 45/2002.3 Sluzbene novine Kraljevine Jugoslavije. godina. str.d. Meliha Povlakic/Christoph Schalast/Vesna Softi c. Sa rajevo 2009.. godine. 6 Narodne novine Republike Hrvatske 78/93. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademija.

latinski tip notarijata. Razmatranje pojedinih zakonskih odredbi i datih rjesenja ce se vrsiti u tekstu ovog rada na odgovarajucim mjesti ma. dokazana snaga i izvrsnost ovih isprava. tj. Istorijat Osnovna karakteristika svih naprijed naznacenih zakona o notarima je ta da su pr ihvatili tzv. koja p ropisuje osnovna nacela notarijata u Evropi. Madridska deklaracija. notari se brinu za pravnu sigurnost. preduslov za imenovanje notara jeste visoka pravnicka kvalifikacija i obrazovanj e. imenovanja notara. na osnovu cega su doneseni i podzakonski propi si. te u pogledu nadleznosti notara u vezi sa pravnim pos lovima koji se moraju saciniti u obaveznoj formi notarskog zapisa (notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave). koji preovladuje u zemljama Evropske unije. notar je nezavisan i vrsi svoju djelatnost sa elementima drzavnog suvereniteta n a nacin slobodnog zanimanja. izmedu ostalog. 1 3 NotarskasluzbauCrnojGori Kako je vec naprijed istaknuto. od kojih je najznacajniji Pravilnik o radu notara Crne Gore9. godine. kao dio djelotvornog i funkcionalnog pravos uda. Ovi za koni su utemeljeni na zajednickim karakteristikama evropskog notarijata. . Crna Gora je donijela Zakon o notarima 2005. predupreduju moguce sporove i stoga u svojo j oblasti garantuju zastitu potrosaca. god ine. godine8. na koga je prenesena drzavna vlast. kako bi sacin javao javne isprave. koji je izmijenjen 2008. od 22/23. predv ida sljedece: notar je nosilac javne sluzbe.1990. Izvjesne razlike navedenih zakona postoje u odredbama koje se ticu polaganja not arskog ispita. funkcionalno se on moze svrstati u podrucje vanparnicnog sudstva ili preventivno g pravosuda. u potpun osti se oslanjaju na principe Madridske deklaracije. postavljanje notara se orijentise prema mjesnim potrebama za notarskim uslugama. notar je nepristrasan savjetnik svih ucesnika u postupku sacinjavanja isprava (postupak notarske obrade isprava).03. a cime se ujedno obezbjeduje cuvanje. notar je iz oblasti profesionalnog prava podvrgnut nadzoru drzavnih organa.1.

u kojima ce se detaljno obrazlagati norme notarskog prava. a nakon toga slijedi imenovanje prvih notara u Crnoj Gori. 49/2008. zajedno sa odgovaraju cim normama gradanskog prava. trenutno se vode aktivnosti oko organizacije polaganja notarskog ispita. i Sluzbeni list CG br. 30/2009. 8 Sluzbeni list RCG br. 68/2005. 9 Sluzbeni list CG br. .

tako da te norme predstavljaju procesno notarsko pravo. notarsko pravo obuhvata siroku materiju razlicitih grana prava. notar je duzan poznavati i u svom radu primjenjivati odredbe drugih zakona i propisa (kao sto su npr. Nadalje. Skup tih normi moze se nazvati zajednickim imenom notarsko pravo. to su materijalno . U odrediva nju definicije notarskog prava mora se poci od vrste i karaktera normi koje regulisu djelatnost notara. Uvodenje notarijata mora se posmatrati u vezi sa drugim reformama prava u Crnoj Gori. funkcije i nadleznosti notara. Zakon o privrednim drustvima. kojima treba da se poveca pravna si gurnost u pravnim poslovima kod prometa nepokretnosti. Pored toga. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. odgovornost notara i nadzor nad radom not ara. efikasnijeg i jeftinijeg postu pka.Prvi dio: Uvod 2.). Dakle. tu spadaju materijalnopravne. sadrzinu i druge e lemente notarskih akata o pravnim poslovima. Zakon o obligacionim odnosima. Ovdje se posebno istice reforma javnog regi stra nepokretnosti. Za njih se moze reci da su pandan normama ko je vaze za postupanje u parnicnom. Zakon o notarima sadrzi norme koje regulisu formu. imenovanje notara. vanparnicnom i upravnom postupku.pravne norme koje se primjenjuju prilikom sacinjavanja notarskih akata. sastavljanje notarskih akata. a to je pitanje pravne sigurnosti. Zakon o nasljedivanju . Porodicni zakon itd. Zakon o notarima Crne Gore sadrzi norme koje regulisu organizaciju notar ske sluzbe. zatim procesnopravne i org anizacionopravne norme. prestanak sluzbe notara. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 1 Pravna sigurnost Pitanje da li notarijat treba da dovede do brzeg. Pojam notarskog prava Uvodenje notarske sluzbe u pravni sistem neke drzave dovodi do stvaranja normi k oje regulisu rad notara. nije i jedino kod uvodenja notarijata. 3. Isto tako. pravno dejstvo i dokazna snaga notarskih akata regulisano je takode Zakonom o notarima. U . ali i reforma stvarnih prava. kao i reforma privrednog prava. Navedene norme cine organizaciono notarsko pravo. Ne smijemo izgubiti iz vida najznacajniji segmen t notarijata. te je veoma bitno da ih notari poznaju kako bi ti akti proizveli zeljene pravne posljedice i imali forma lnu i materijalnu autenticnost javne isprave10. uslove za obavljanje sluzbe. koje je dio pravnog sistema drzave u kojoj se uvodi notarijat. status notara. Ove norme regulisu postupak kojeg se mora pridrzavati svaki nota r u obavljanju svojih sluzbenih radnji.

Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. Pr ivredni subjekti nisu djelovali u uslovima potpune slobode na trzistu i nisu poznavali 10 Milena trgovcevic-Prokic. str. 2007godine.bivsem pravnom sistemu poklanjala se manja paznja privatnom vlasnistvu nad nepok retnostima. 71 80. . a uz to je unisten i citav niz registara ili su ti registri postali neazurni. Ovlascenja javnog beleznika.

tako da. Primjer toga su tzv. nastaju samo sa upiso m u javni registar. a realan odgovor je moguce naci u broju predmeta sporova pred sudovima. Notar je obavezan na neprestanu obuku i edukaciju. notarskim ispravama dokaznu snagu javnih isprava. a na njihove eventualne greske bez odlaganja trebaju se primijeniti efikasne sankcije. Zbog svega toga. Na ovaj nacin drzava je odlucila uspostaviti prav nu sigurnost koja je osnovna pretpostavka za privredni razvoj i ukljucivanje u savremene tokove poslovanja. Sve nepokretnosti moraju biti upisane u katastar nepokretnosti . fantomske firme. prema vazecoj pravnoj regulativi. stvar je za sebe. sto joj je. mogu biti i izvrsne isprave. i duznost. Svaka grana prava regulise odredene drustve no -pravne odnose. kao npr. pod odredenim zakonskim uslovima.3. tako . Vodenje drugih javnih registra. Pored drzavne kontrole rada notara. izmedu ostalog. a sto je i pravna obaveza. Pitanje d osadasnjih privatnih isprava u oblasti pravnog prometa i njihov kvalitet. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe kapitalisticke odnose medusobne neminovne konkurencije. da se prestane sa ovom protivzakonitom praksom. i ucinci rada notara su vidljivi u razliciti m sferama drustvenog zivota uopste. ko je. u Crnoj Gori ne bi trebala postojati vanknjizna prava na nepokretnosti. i notari su samo ljudi. te bi se na notare trebalo gledati sa velikom dozom povjerenja. a sasvim sigurno je bila namjera zakonodavca. Drzava s e kroz reformske zakone opredijelila. prava na nepokretnosti na osnovu pravnog posla. Za eventualne greske notara mora postojati i njiho va odgovornost. za uv odenje reda u gore navedenoj oblasti. neophodno je razviti i unutrasnju strukovnu kontrolu. kako prema zajedni ci. koja se treba bazirati na profesionalizmu rada notara i uspostavljanju visokog kodeksa ponasan ja samih notara. cemu bi se inace radi pravne sigur nosti. Praksa ne odgovara vazecoj zakonsko j situaciji. Zbog toga je notarskoj sluzbi drza va dala karakter javne sluzbe. kak o bi bio u stanju ispuniti zakonske obaveze i postavljene ciljeve. Notar bi trebao da bude samo jedan segment u drustvu koji ce znacajno doprinijeti uspostavljanju pravne sigurnosti. Naravno. a sto je iskljuciva nadleznost drzave. bezuslovno moralo teziti. takode se p okazalo u dosadasnjoj praksi neefikasno. Sve ovo treba da prati strucna javnost kako bi se postigao sto vec i stepan kvaliteta pruzanja notarskih usluga. a predmet uredenja notarskog prava se odnosi na razlicite karakt ere drustvenih odnosa. zbog cega je drzava uspostavila mehanizme kontrole njihovog rada. registra pravnih subjekata. Prema vazecim zakonskim odredbama.

javni registri i efikasnost u djelovanju notara. S obzirom da su na notare prenesene odredene nadleznosti drzave (javne sluzbe). pravosud e. Najznacajniji doprinos i ucinci notarijata mo gli bi se sagledati u vise segmenata pruzanja javne usluge. kao sto su npr. a koji su u interesu svih gradana. nepristrasnost i nezavisnost u pruzanju usluga odnosno preduzimanju s luzbenih radnji.i prema korisnicima usluga. strucnost. Garant uspjesnog rada notara je njegova profesionaln ost. Cuvanje izvornika (originala) notarsk ih akata . notari su duzni postupati na nacin da se postignu odredeni efekti prema zajednici.

Makedonija itd. isticemo da ce sudo vi u Crnoj Gori biti rastereceni od ogromnog broja takvih predmeta11. moze se pos ebno istaci sljedece: Akti koje je sastavio notar. zbog naprijed naznacene procedure. . a sto je uspjesno ucinjeno u mnogim zemljama (Austrija. te rasterecuju sudo vi. Notar je strucna osoba koja profesionalno obavlja svoju djelatnost. a istovremeno se postize efikasnost i ekonomicnost ucesnika u pravnom prometu. a sto su do uvodenja notarijata radili sudovi. u kojoj je notar neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. u cilju rast erecenja pravosuda. Povjeravanjem odredenih vanparnicnih postupaka koji spadaju u prirodu notarske djelatnosti. jer se u svako vrije me moze doci do autenticnog akta o pravnom poslu. Hrvatska. a sto se postize indirektno putem izbjegavanja sporova na osnovu notarskih akata i putem prenosenja odredenih nadleznosti na notare iz oblasti vanparnicnog sudstva. a duznost mu je ispitati pravu volju stranaka.Prvi dio: Uvod u arhivu notara takode doprinosi jacanju pravne sigurnosti. koje mogu biti izvrsn e. zeljeni notarski pravni akt. Notari sacinjavaju notarske isprave o zasnivanju hipoteke. 3 2 Rasterecenjepravosuda Jedna od preporuka Vijeca Evrope za zemlje u tranziciji bila je da. ostavinski postupak. Uvodenjem notarijata. Na ovaj nacin se postize direk tna korist za drustvenu zajednicu i za gradane pojedince. moze biti izvrsna isprava koja u cijelosti zamjenjuje pravosnaznu suds ku odluku i time se izbjegavaju dugi i skupi parnicni postupci. U zakonodavstvu Crne Gore12 postoji mogucnost da se od strane suda notarima povj eri vodenje ostavinskih postupaka. sudovi nece vrsiti ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti nego ce se to raditi u sklopu sastavljanja notarskih akata o takvi m ugovorima. tj. U vezi s ovim. Notarski akt kojeg je notar u cijelosti sacinio (zapis ili zapis o potvrdi priva tne isprave).). te njihove izjave potpuno. uvedu notarsku sluzbu. S tim u vezi. poduciti ih o pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. pa ce sudovi u Crnoj Gori biti rastereceni za dodatni angazman na tim predmetima. jasno i odredeno pretocit i u javnu ispravu. dovode do veceg stepena pravne sigurno sti i izbjegavanja sporova. postoji mogucnost dodatnog rasterecenja sudova. kao sto je npr.

. te su sudovi u F BiH direktno rastereceni za taj broj predmeta o zasnivanju hipoteke.11 tako npr. Zakon o vanparnicnom postupku. clan 137 do 157. za godinu dana rada no tari u F BiH su sacinili 5000 ugovora o zasnivanju hipoteka kao izvrsnih isprava koje imaju s nagu pravomocnih sudskih presuda. 12 Sluzbeni list RCG 27/2006.. ici ce se direktno u izvrsni postupak. prema dostupnim podacima Notarske komore FBiH. a takode. a ako ne dode do ispunjenja preuzetih obaveza. povodom takvih ugovora nece se voditi dugotrajni parnicni postupci.

produkt ovog rada su ugovori. kao nosioci javne sluzbe. Zakon o izvrsnom postupku14. postici da se svi ti pravni pos lovi uknjize u katastar nepokretnosti. Aktivnostima notara i notarskim ispravama. Bez ovih i ovakvih zakona. kao sto je to bio slucaj u sudo vima. Kako se naprijed naznaceni pravni poslovi upisuju u katastar nepokretnosti. to c e se notarskom aktivnoscu u vezi sa takvim poslovima. u sudu se cekalo i po nekoliko mjeseci za zasnivanje hipoteke kao izvrsne isprave. Forma. zakonodavac se opredijelio za poseban postupak i formu sklap anja ovih pravnih poslova (clan 51. pored povecanja pravne sigurnosti. sadrzina i kvalitet sklopljenih ugo vora u pojedinim pravnim oblastima nisu iskljucivi interes pojedinaca koji sklapaju te ugovore nego su i od znacaja za siru drustvenu zajednicu. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 3 Javniregistri Notarima je zakonom data iskljuciva nadleznost sastavljanja notarskih akata o ta cno odredenim pravnim poslovima. a zbog njihove preopterecenosti). u praksi svojim ispravama pruzaju efikasnu i e konomicnu javnu uslugu. kao i Zakon o svojinsko-pravnim odnosima15. Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti13. kompletna reforma pravnog siste ma i njegovo uskladivanje sa evropskim standardima bili bi dovedeni u pitanje. trebaju posmatrati kao reformski zakoni. Najocitiji primjer za to su pravni poslovi o z asnivanju hipoteke. u ekonomiju Crne Gore. Svi ovi pravni poslovi zahtijevaju izuzetnu strucnost pr ilikom njihove obrade i sacinjavanja u obliku konacnog pravnog posla. a kao najcesci slucaj. povjerenja u javne registre i vecih ulaganja. svi poslovi iz nadleznosti notara trebali bi da se strucno i veoma brzo zavrsavaju (nema dugotrajnog cekanja. sto u krajnjem dovodi do veceg stepena pravne sigurnosti.3. Smat ramo da je nuzna harmonizacija. a pogotovo stranih. i konacni je cilj kompletne reforme pravnog sistema. kod notara u Bosni i Hercegovini zavrsavaju u kratkom vre menskom periodu. u pravnom prometu postizu se i odredeni drugi efekt i. a prije pocetka rada notara. Zakona o notarima Crne Gore). kao sto je efikasnost i ekonomicnost. pri cemu se Zakon o notarima. tako i samog rada lica i institucij a koje su zaduzene za implementaciju istih. Naime. 3 4 Efikasnostiekonomicnost Notari. Da bi se na zadovoljavajuci na cin uredila ova pravna pitanja. koji se npr. a koji za predmet imaju sticanje svojine i drugih s tvarnih prava na nepokretnosti. a sto ce za rezultat imati tacnost javnih regi stara i pouzdanje u iste. Sve naprijed iznijeto. . kako ovih zakona.

izbjegavaju se sporovi. 15 Sluzbeni list CG 19/2009. notarske isprave mogu biti i izvrsne isprave. . 13 Sluzbeni list RCG 29/2007. jer notarska je isprava ono sto su strane zeljele i izja vile pred notarom kao nepristrasnim savjetnikom svih stranka.Doprinos efikasnosti i ekonomicnosti se moze izraziti u sljedecem: nema cekanja i poslovi se veoma brzo zavrsavaju kod notara. 14 Sluzbeni list RCG 23/2004.

a sud samo ovjeravao potpise. putem preveniranja sporova i steta. Notarske isprave 4 1 Pojamivrsteispravauopste Pod ispravom se podrazumijeva predmet na kome je covjekova misao izrazena pismom . i u okviru svoje nadleznosti. mnoge kriminalne afere u oblasti prometa nepokretnosti i fantomske firme u oblasti privrednih drustava. o cemu smo naprijed dali iscrpna objasnjenja.Prvi dio: Uvod izbjegavaju se veoma dugi eventualni parnicni postupci. Efekti notarskih isprava kao javnih isprava su neuporedivo veci od efekata priva tnih isprava koje su sacinjavala druga lica. prevare. Isto tako. Prema pokazateljima zasnovanim na zvanicnim podacima koje je pribavila Notarska komora FBiH od nadleznih poreskih i drugih organa. neuredni javni registri. 4. u propisanoj formi i postupku. Dakle. neprovodivi ugovori u katastru nepokretnosti. Privatne isprave su sve one koje po zakonu nisu definisane kao javne. otpravci i prepisi izv . direktno ili indirektno. dok je 85% takvih isprava sacinjavano od strane lica koja nisu za te poslove osposob ljena ili registrovana. potvrde o cinjenicama koje u okviru svoje nadleznosti potvrduje notar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. oko 15% ugovora o prometu nepokretnosti sacinjavali su advokati. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere). neplacanje ogromnih ja vnih prihoda. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i sa njime izjednaceni zapis o potvrdi privatne isprave). bez obzira na materijal kojim se pise odnosno na kome je izrazena i bez obzira n a vrstu znakova kojim su oni ispisani16. te su na takav nacin za drzavu izgubljene ogromne svote poreznog novca. Notarima su u nadleznost dati poslovi koji su ranije u dobroj mjeri bili predmet rada na crno. Svi napr ijed navedeni elementi. 4 2 Pojamivrstenotarskihakata Notarski akti su javne isprave o pravnim poslovima. Direktni negativni efekti ovakvog rada na crno su: stvaranje izrazite pravne nesigurnosti. Zakoni definisu da su javne isprave one isprave koje su izdali drzavni organi ili druga lica koja vrse javna ovlascenja. potpadali su pod tzv. prije uvodenja notarske sluzbe. sivu ekonomiju . pranje znatnih kolicina novca i sl. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (notarski za pisnik). tj. ove poslove su najcesce rad ile osobe koje nisu imale kvalifikaciju i odobrenje za rad. Najvaznija podjela isprava je na privatne i jav ne. cine notarski akt javnom ispravom pod uslovom da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima17. tarifom o nagradama i naknadama notara mogu se dodatno postici bolji ekonomski efekti.

Sluzbeni glasnik Repub like Srbije.or 16 Milena trgovcevic-Prokic. 2007. str. 17 Clan 5. 257.-263. godine. . Ovlascenja javnog beleznika. Zakona o notarima CG.

Notarske isprave nika notarskih akata smatraju se notarskim aktima.). pod Zakonom propisanim uslovim a. Zak ona o notarima). imaju formalnu dokaznu snagu javnih isprava (da je notarski akt izdao notar u ok viru svojih ovlastenja i da su ispunjeni Zakonom propisani bitni elementi forme). koji predstavljaju javne ispr ave pod uslovom da su prilikom njihovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme pr opisane Zakonom o notarima. Zakona o notarima). imaju . Zakona o notarima). svi notarski akti nemaju isti stepen dokazne snage. Jedan od bitnih elemenata kod nekih pravnih poslova je forma (clan 51. Pored naprijed naznacenih odredbi koje propisuju uslove pod kojima notarski akt ima svojstvo javne isprave. ukljucujuci i klauzulu o ovjeri18. u suprotnom. to su sljedeci slucajevi: ako je postojao razlog za izuzece notara (clan 28.). pored formalne dokazne snage. te no tarski zapisnici imaju punu dokaznu snagu javne isprave. ako otpravak i prepis notarskog zapisa ne sadrze klauzulu o ovjeri (clan 91. tako da izjava volje mora biti u odgovarajucoj formi. kao i kod drugih j avnih isprava. pecat i stambilj notara (clan 42. u skladu sa Zakonom o notarima (clan 2. da je izdat u okviru ovlascenja nadleznosti notara (clan 4. jer. Zakona o notarima). Dakle. Ukoliko se za odredeni pravni posao zahtijeva fo rma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. notarski akt je javna isprava ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to: da je izdat od notara koji vrsi notarsku sluzbu kao javnu sluzbu. Stepen dokazne snage notarsk ih akata zavisi od njihove vrste. Med utim. a u cemu je presudna forma i postupak za njihovo sastav ljanje. tada izjava volje mora b iti data u toj formi. profesionalno i kao iskljucivo zanimanje. jer. Zakona o notarima). mora se voditi racuna o tome da Zakon o notarima u nekol iko slucajeva izricito propisuje kad notarski akt nema svojstvo javne isprave. 4 3 Dokazna snaga notarskih akata Kako smo naprijed vec istakli. svi notarski akti. takva izjava nece proizvoditi pravno dejstvo. da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima (clan 5. Notarski zapisi i sa njima izjednaceni zapisi o potvrdi privatnih isprava. ako ne sadrzi potpis.4. u suprotnom. tj. takva iz java nece proizvoditi pravne ucinke.

i materijalnu dokaznu snagu. odnosno potvrduje sadrzinu akta). Notarske ovjere i potvrde imaj u dokaznu snagu javne isprave o cinjenicama o kojima se u njima svjedoci19. dok se ovjeravanjem ne potvrduje istinitost sadrzaja i sprave. 18 Clan 80. . Notar samo sastavlja biljesku o potvrdi i ovjeri. Ovjere potpisa i prepisa imaju formalnu dokaznu snagu javne isprave i to u dijelu ovjere autentic nosti prepisa. 19 Clan 4. stav 5. odnosno potpisa. Notarske potvrde i ovjere imaju manji stepen dokazne snage u odnosu na notarski zapis. Zakona o notarima FBiH (Sluzbene novine broj 45/02). koja se odnosi na pretpostavku istinitosti sadrzine notarskih akata (notar sastavlja. Zakona o notarima CG.-91.

126-129. kao sto je. dok samo biljeska o ovjeri potpisa ima svojstvo javne isprave20. da nema doka znu snagu javne isprave. sadrzina notarskog zapisa? Sadrzina takvog notars kog akta (zapisa) moze se pobijati u parnicnom postupku radi utvrdivanja valjanosti pravnog posla koji je sadrzan u notarskom aktu21. Ovlascenja javnog beleznika. moze biti izvrsna isprava. godine. Vesna Softic. Sarajevo 2009. Ako se u parnicnom postupku dokaze da notarski akt nije autentican. ako postoje razlozi za izuzece. to su slijedeci r azlozi: ako nema pecata i potpisa notara. Dokazna snaga notarskog akta ogleda se i u tome sto on. 20 Meliha Povlakic. Christoph Schalast. tj. nedostaci u pogledu punomoci i zastupanja itd. str. ostaje i dalje privatna isprava. Kod notarskog zapisa postoji pretpostavka tacnosti sadrzaja isprava. tada takav ugovor se moze pobijati kao privatna isprava. 21 Milena trgovcevic-Prokic. u slucajevima predvideni m Zakonom. Drugo veoma znacajno pitanje je: da li se u parnicnom postupku moze pobijati sad rzina notarskog akta koji ima punu dokaznu snagu javne isprave (formalnu i materijalnu dokaznu snagu). str. te sastaviti akt koji je u skladu sa vazecim propisima. 2007. Postavlja se pitanje: da li se mogu pobijati notarski akti i pod kojim uslovima? U parnicnom postupku je moguce utvrdujucom tuzbom osporavati autenticnost notarskog akta (da li ga je izdao notar u okviru Zakonom propisanih ovlastenja i da li su ispun jeni bitni Zakonom propisani elementi postupka i forme). teret dokazivanja je na stranci koja osporava autenticn ost notarskog akta. a ta sposobnost da bude izvrsna isprava data je notar skom zapisu i zapisu o potvrdi privatne isprave22. Obaveza notara je ispitati i utvrditi pravu volju s tranka. U razloge zbog kojih se moze p obijati sadrzina pravnog posla iz notarskog akta spadaju mane volje. . str. Notar je duzan starati se o tome da se navedeni razlozi za pobijanje sadrzine pravnog posla eliminisu tokom samog postu pka sacinjavanja notarskog akta. GtZ-ORF.Prvi dio: Uvod tako privatna isprava na kojoj je notar ovjerio potpis. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. naprimjer. ako nema neoph odnih poduka i upozorenja itd. tako. 171. naprimjer. Ko d privatne isprave na postoji pretpostavka tacnosti sadrzine pravnog posla. Komentar Zakona o notarima u Bosni i Hercegovine. 259-262. prekomjerno ostecen je.

. a Zakona o notarima CG. u vezi sa clanom 50. i 50.22 Clan 53.

. oznaciti ga kao otpravak i ugraditi klauzu lu o ovjeri otpravka23. a ovo ce se u praksi najcesce i desavati. U Federaciji BiH clanom 35. u slucaju hitnosti. 1 1 Tehnikasastavljanja notarskogakta tehnika sastavljanja notarskog akta je veoma bitan aspekt notarske djelatnosti. jer. koji se nalazi u kancelariji notara. a ako elektron ski i mehanicki uredaji za pisanje nisu dostupni. Forma notarskih akata Da bi notarski akt imao dokaznu snagu javne isprave. da su prilikom njegovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme. Bez toga. te se moze dokazivati posebnom tuzbom da notarski akt ni je autentican.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 1. izmedu ostalog. drugih ucesnika i notara. te stavljanja pecata i stambilja n otara.-24. zbog toga sto je notarski akt izgubio svojstvo javne isprave. tj. notari mogu odgovarati disciplinski i za naknadu stete. pa je zbo g toga propisano: Prazna mjesta u notarskom aktu moraju biti ispunjenja crtama. u suprotnom.) i Pravilnik o radu notara (clanovi 19. notarski akt se moze sastaviti i citkim rukopi som pisanim trajnim mastilom. notari se moraju strogo pridrzavati forme i postupka sastavljanja notarsk ih akata. propisane Zakonom o notarima (clan 5. Prilikom izra de notarskog akta mora se voditi racuna i o sigurnosti od falsifikovanja. jer otpravak u svemu treba da odgovara izvorniku kojeg je.-49. Za izradu otpravaka i prepisa moze se upotrijebiti i a parat za kopiranje.) posvetili su posebnu paznju formi i sastavljanju notarskih akata. trajnost notarskog akta nastoji se osigurati i propisivanjem obaveze da se pise na papiru standardnog formata A4 i takvog kvaliteta koji garantuje trajnost. Izuzetno. Dakle. Po pravilu. najsigurnije i najlakse fotokopirati. nakon potpisivanja i parafiranja od strane stranaka. Zakon o notarima ( clanovi 35. notarski akt se sastavlja elektronskim ili mehanickim uredajima za p isanje teksta koji ostavljaju trajni trag.). nuzno je. te je ona izricito propisana normama Zakona o notarima i Pravilnika o radu notara. predstavljao javnu ispr avu. notarski akt nema svojstvo javne isprave. Pravilnika o radu notara (Sluzbene novine FBiH broj 13/09) je izrada otpravka i prepisa pomocu fotokopir-aparata u notarskoj kancela riji propisana kao obaveza.

.

precrtavanje se vrsi tankom vodoravnom linijom. to mora naznaciti i to tako sto se mora naznaciti mjes to i obim (broj rijeci i recenica) teksta koji je precrtan. Pravilnika o ra du notara). drugih ucesnika i notara. Pravi lnika o radu notara). prezime i ime notara i sjediste notara. te rednim brojem stranice. ispod teksta svake stranice (clan 40. a prilozi se cuvaju u omotu spisa kao sas tavni dio notarskog akta. UZZ 1/2009. a sve to u skladu sa odredbama clana 38. koji sadrzi naziv: Crna Gora. a ako se prilozi ne mogu spojiti sa notarskim aktom iz tehnickih razloga. prosivaju se jemstvenikom . Sve stranice (u slucaju kada notarski akt ima vise stranica) izvornika parafiraj u notar i stranke. a svaka nar edna stranica oznacava se oznakom i brojem iz odgovarajuceg upisnika i brojem kalendarske godine. stav 6. osim onih koje su uobicajene i opstepoznate. u njemu se ne smije nista brisati. a prije potpisa stranaka. datumi i druge brojcane oznake moraju biti ispisani i slovima. odnosno svjedoci ili drugi notar za stranku koja ne zna ili ne moze pisati. Zabranjena je upotreba skracenica. oznakam a i datumu izdavanja prilozenih isprava. ispisuje se tekst o broju. oznaku NOtAR . i 20. koji su. prije potpisa stran aka. Sve stranice sa prilozima uz notarski akt.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Iznosi. na kraju akta. U gornjem desnom uglu stavlja se stambilj notara (clan 10. Na notarski akt stavlja se oznaka i broj iz odgovarajuceg upisnika. s tim da su od toga izuzete samo brojcane oznake listova nepokretnosti i pojedinih odredaba zakona ili drugih propisa na kojima se akt zasniva. tako da se oba kraja na poledini zadnje stranice pricvrscuju pecatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pecatom notara. sadrzini. onda notar mora postupiti na sljed eci nacin: Na prvoj stranici stavljaju se oznake kako je vec naprijed navedeno. tako da se na kraju akta. Rijeci i znakovi se ne smiju pisati izvan teksta. Akt koji je sastavio notar mora biti citljiv.24 Ako se notarski akt sastoji od vise stranica. navedeni u notars kom aktu. kao i broj k alendarske godine. kao takvi. drugih ucesnika i notara.. ili notarski akt od jedne stranice sa prilozima. npr. Zakona o notar . s tim da se parafi ne smiju stavljati preko teksta vec na vidnom mj estu. Na isti nacin se radi s a izmjenom ili dopunom teksta akta. Zakona o notarima i clan 21.

u pravilu. na zahtjev strank e. Notar sastavlja notarski akt. a sto bi predstavljalo original notarskog akta. stavlja oznaka IZVORNIK . u gornjem dijelu. notarski zapisnik i notarska potvrda). Z akona o 24 Iako Zakon o notarima i Pravilnik o radu notara ne sadrze izricitu odredbu da se na notarski akt koji sacini notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapis. pod uslovom da to stranka trazi. Zakona o notari ma CG.ima. smatramo da bi to bilo korisno staviti na prvu stranicu. a u opstinama gdje manjina predstavlja vecinu ili znacajan dio stanovnistva. na jeziku koji je u sluzbenoj upotrebi. . notarski akt se sastavlja na oba jezika. a notar ima svojstvo sudskog tumaca za jezik na kojem se akt sastavlja (clan 43. ispod oznake i broja iz odgo varajuceg upisnika i broja kalendarske godine. Ovo posredno proizilazi iz odredbe clana 76. Zakon je predvidio jos jedan izuzetak k ada se notarski akt moze sastavljati i na stranom jeziku. a tako je i u drugim drzavama .

Od tog pravila postoje . akt ne moze nista sadrzavati. 1 2 Postupak sastavljanja notarskihakata Postupak sastavljanja notarskih akata je strogo formalan. Priroda notars kog postupka uslovljena je polozajem. Notarske isprav e su. neutra lan i strucan nosilac javne sluzbe. koju vrsi iskljucivo kao zanimanje. Notar je lice od javnog povjerenja. Notar je duzan savjesno i posteno. uz odredena prilagodavanja. Kako smo vec istakli. U tom slucaju. Nacelo oficijelnosti. a svjedoci il i drugi notar to potvrduju. a notarska sluzba ima zadatak da pruzi pravnu zastitu fizickih i pravnih lica na nacin preventivnog sprecavanja s porova. Forma notarskih akata notarima CG). od privatnih isprava koje sastavljaju neke druge pravnicke pr ofesije.1. prilikom sastavljanja akta. odnosno notara kao nosioca te sluzbe. rasterecenja sudova itd. notarska slu zba je javna sluzba jer je drzava na notara Zakonom prenijela javna ovlascenja u onim o blastima prava za koje je smatrala cjelishodnim sa stanovista javnog interesa. po zahtjevu stranke. kao nezavisan. kao javnu ispravu.. te na odredenim specificnim nacelima26. notar se svojerucno potpisuje i po red potpisa stavlja otisak pecata i stambilja. Stranke i ostali ucesnici akt potpisuju prije notara. Ako je stra nka nepismena ili se ne moze potpisati iz nekih razloga. Notarski postupak se zasniva na odredenim nacelima parnicnog i vanparnicnog post upka. pred kojima stranka stavlja otisak prsta. Poslije potpisa notara. neut ralni i strucni nosilac te sluzbe. nadleznostima i zadacima notarske sluzbe kao j avne sluzbe. odnosno razlikuje notarsk i akt. u skladu sa Zakonom. Sve to skupa cini da notarski akt ima svojstvo javne isprave. Na kraju akta koji je sastavio. duzan u sastavljanju notarskih akata postupati u granicama svojih sluzbenih ovlascenja i pridrzavati se propisane forme i postupka. svrstava notarski postupak u grupu postupaka koji za pre dmet imaju pravnu zastitu u gradanskopravnim odnosima. tako je Zakon o notarima25 propisao prava i duznosti notara u poduzimanju sluzbe nih radnji i pravila postupka kojeg mozemo nazvati notarski postupak. moraju biti prisutna dva pismena svjedoka k oja izabere stranka ili drugi notar. pod Zakonom propisanim uslovima. tada takav akt nema svojstvo javne isprave. pecat i stambilj notara. te nezavisni. pravne sig urnosti. Ako notarski akt ne sadrzi potpis. to u aktu mora biti naznaceno. Sastavljanje notarskih akata nije mehanicko pisanje teksta i ovjeravanje nego je notar. javne isprave. Sve naprijed naznaceno. preduzeti sluzbenu radnju iz svoje nadleznosti.

Zakona o notarima CG. i 44. Stranka u tim slucajevima ima prav o da podnese prituzbu Notarskoj komori zbog odbijanja poduzimanja sluzbene radnje. str. godine. a sto bi dalje moglo dovesti do 25 Clanovi 27. i to s amo u slucajevima odredenim Zakonom o notarima27. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije.-34. U suprotnom. Ovlascenja javnog beleznika. 2007. Zakon o notarima je izricito propisao slucajeve kada je notar ovlascen i duzan o dbiti preduzimanje sluzbene radnje. 27 Clan 3. Zakona o notarima CG 26 Milena trgovcevic-Prokic.-29. do 49.izuzeci kada notar moze odbiti preduzimanje sluzbene radnje iz svoje nadleznosti. notar bi postupao mimo svojih sluzben ih ovlascenja i time ucinio povredu sluzbene obaveze. 124. i clanovi 27.-132. .

Shodno nacelu neposrednosti. notar je duzan te izjave procitati strankama. u slucaju kad s e radi o dvostranom pravnom poslu. Nacelo stranacke privilegije. kada izjave stranaka b udu unesene u akt. kada je sluzbena radnja. Zbog n aprijed naznacene povrede sluzbene duznosti. Sustina ovog nacela sastoji se u propisanoj obavez i notara. Na kraju postupka sastavljanja notarskog akta stranke i drugi uc esnici potpisuju akt u prisustvu notara28. tako da notar nije duzan cuvati tajnu . Notar je duzan i ovlascen odbiti preduzimanje sluzbene radnje u slucajevima postojanja razloga za izuzece notara. poduci ti stranke pravnim posljedicama posla i dati im upozorenje. Nacelo javnog povjerenja. istraziti njihovu volju. na jednak nacin stititi interese svih stranaka. u skladu sa Zakonom i propisima. savjetovat i ih i poducavati. kao takav. citanja i potpisivanja notarskog akta. notar je duzan. duzan da vrsi notarsku sluzbu i pred uzima poslove iz svoje nadleznosti iskljucivo u skladu sa Zakonom i propisima29. U postupku sastavljanja notarskih akata ovo nacelo izrazen o je time sto je notar duzan prije sastavljanja akata ispitati volju stranaka. notar bi mogao odgovarati materijalno i dis ciplinski.)30. Pored toga. te je.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata gubitka autenticnosti notarskog akta. gubitka svojstva javne isprave. Nacelo nezavisnosti. unijeti eventualne poduke i upozorenja u akt i neposrednim pitanjima uvjeriti se da li sadrzaj notarskog akt a odgovara volji stranaka. duzan da u vrsenju poslova iz svoje nadleznosti po stupa savjesno i posteno prema svim strankama u postupku na jednak nacin. kada postoji poslovna nesposobnost itd. u skladu sa Zakonom. Nacelo neposrednosti. kao i lica zaposlenih kod njega. odnosno pravni po sao nezakonit (po zakonu nedopusten ili zabranjen). Od ovog pravila postoje izuzeci. Prema ovom nacelu. iako je posta vljen od drzave koja vrsi nadzor nad njegovim radom. kao i sankciju da notarski akt nema svojstvo javne isprave ako je postojao razlog za izuzece notara (npr. tj. s umnja u njegovu nepristrasnost. a potom. Zakon o notarima je definisao notara kao lice koje uzi va javno povjerenje. da kao tajnu cuva podatke koje je saznao u vrse nju svojih poslova. te upozoriti na manjkavost i eventualne stetne posljedice namjeravanog pravnog posla. nuzno je istovremeno prisustvo stranaka pred no tarom prilikom sastavljanja. Ovo nacelo ogleda se u cinjenici da je notar. Zakon propisuje razloge za izuzece notara. Nacelo nepristrasnosti.

samo uz oba 28 29 30 31 Clan Clan Clan Clan 47. da se unesu u akt. jasno i odre deno. Nacelo utvrdivanja prave volje stranaka. 30. i 3. volje stranaka ili sadrzine pravnog posla proizilazi nesto drugo. Zakona o notarima CG. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti cuvanja tajne31. i 49. te da pravu volju stranaka pretoci u notarski akt. Zakona o notarima CG. nerazumljive i dvosmislene. Notar je duzan da ispita volju stranaka i cinjenicno stanje. U supr otnom. 28. potpuno. 2. Zakona o notarima CG. notar to moze uciniti.ako iz Zakona. Ako notar smatra da su izjave stranaka nejasne. Zakona o notarima CG. . a zele. i pored upozorenja notara.

notar bi mogao odgovarati za stetu koja nastane usljed povrede ove sluzbene duzn osti. jer poducavanje i upozorenje strankama u ovakvim slucajevima nema nikak vog efekta i smisla (npr. Od kvalitetne primjene ovog nacela u praksi notara u dobroj mjeri zavisi jedan od osnovnih ciljeva notarske sluzbe. notarski akt moze izgubiti autenticnos t. svojstvo javne isprave i moze se ponistiti kao svaka privatna isprava. U suprotnom. ali i cinjenicu da ih je poducio i upozorio na posljedice takvih izjava. prodaja nepokretnosti koja je van prometa. a cesto se neselektivno koristi i t amo gdje ne treba ili se ne smije koristiti. u smislu poslovnih rizika koji su povezani sa pravnim poslom (npr. Savjetovanje. poduciti stranke pravnim posljedicama i dometu namjeravanog pravnog posla. takode. jer zadire u samu sustinu notarske djelatnosti u domenu sastavljanja n otarskih akata.1. odnosno koji su nistavi. Ono sto treba istaci jeste cinjenica da se poducavanje i upozoravanje stranaka u praksi notara nedovoljno vrsi kada je to neophodno. nerazumljive i dvosmislene. i ako mogu dovesti do spo rova i steta. notar je duzan stranke upozoriti na pravne posljedic e. Ako i nakon poduke i upozorenja notara. a narocito ako smatra da su njihove izjave nejasne. notar ce u notarski akt unijeti njihove izjave. Notar poducava i upozorava stranke i na sve pravne pretpostavke za valjanost pravnog posla. stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. U suprotnom. niti smije ugroziti Zakonom propisanu autonomiju volja stranaka. a not ar cini povredu sluzbene duznosti savjetovanja. odnosno poducavanje ne smije p reci u nametanje volje strankama od strane notara. poslovne rizike i eventualne manjkavosti pravnog posla. Forma notarskih akata vezu unosenja i upozorenja u notarski akt32. Kada str anke nastupaju u zakonskim granicama autonomije volja. pored poducavanja pravnim dometima namjeravanog pravnog posla. Ovim nacelom se ne narusava nacelo autonomije volja nego se zeli strankama ukazati na eventualne stetne posljedice i time sprijeciti davanje ishitrenih i stetnih izjava volja. sacinjavanje te . ne smiju se preduzimati sluzbene radnje i sastavljati notarski akti koji nisu dopusteni. posredovanje notara medu strankama. Notar je duzan. Nacelo savjetovanja i upozoravanja stranaka jeste jedno od centralnih nacela not arskog postupka. tj. notar bi ucinio povred u sluzbene duznosti utvrdivanja prave volje stranaka. isplata cijene kod ugovora o prodaji prije upisa predbiljezbe prava svojine). a to je preventivna pravna zastita st ranaka u gradanskopravnim stvarima33. poducavanja i upozorenja stranaka. Isto tako. Sustina ovog nacela je da notar poducava stranke materijalnom pravu i daje im upozorenja u ve zi s tim. prije sastavljanja notarskog akta.

kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju da imovina koja je predmet ovog ugovor a ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja ).-132.). Notar moze kombinovati naprijed naznace 32 Clan 47. u okviru teksta pravnog pos la ili u zavrsnom dijelu notarskog zapisa. Zakona o notarima CG. godine. kod ugovora o prodaji da postoji rizik za kupca ako isplat i cijenu. str. do 29. Poduke i upozorenja mogu biti uopstena o pravnim dometima pos la (npr. 33 Detaljnije vidjeti kod Milena trgovcevic-Prokic. a mogu biti i konkretna za pojedin e odredbe i izjave (npr. 128. 2007. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. Poduke i upo zorenja mogu biti unesene u uvodnom dijelu notarskog zapisa.stamenta od lica koje nema testamentarnu sposobnost itd. Ovlascenja javnog beleznika. 34 Vidi clan 27. a nije se obezbijedio upisom predbiljezbe u katastar nepokretnosti ). Notar tada mora odbiti poduzim anje sluzbene radnje34. . Zakona o notarima CG.

tim zakonima se regulise pravna i poslovna sposobnost fizickih i pravnih lica uo pste ili za odredene pravne poslove (npr. 2. u Zakonu o privrednim drustvima. u Zakonu o obligacionim odnosima. odredeno je posebnim zakonom. tj. fizi cka i pravna lica licno ili preko ovlascenog zastupnika. Koji su to dokumenti. i sl. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. itd. nijema i gluvonijema lica. sto je stvar stila i teh nike svakog notara. ali jedno je sigurno to moraju biti licni dokumenti sa fotografijom koje je izdao nadlezni organ (lic na karta.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata ne tehnike unosenja poduka i upozorenja u notarski akt. biti subjekt prava sv ojine i drugih stvarnih prava). vozacka dozvola. Zakona o notari ma). 2 1 Utvrdivanje identiteta stranaka Procesna pretpostavka za zapocinjanje postupka sastavljanja notarskog akta jeste utvrdivanje od strane notara identiteta stranaka i drugih ucesnika (clan 44. Odredbe prava o pravnoj i poslovnoj sposobnosti stranaka sadrzane su u vise zako na: npr. jer to nije propisano odredbama o postupanju notara prilikom sastavljanj a notarskih akata. tj. testamentarna sposobnost. i . a pokrecu ga stranke. pasos. Na ovom mjestu bavicemo se stranackom sposobnoscu u procesno-pravnom smislu. Kad se budemo bavili sastavljanjem not arskog zapisa za pojedine pravne poslove. detaljnije cemo razraditi sposobnost stranaka u materijalnopravnom smislu. ko moze i pod kojim u slovima zakljuciti bracni ugovor. Sposobnost ucestvovanja u postupku s astavljanja notarskih akata imaju sva fizicka i pravna lica koja se mogu po materijalnom zakonu pojaviti kao nosioci prava i obaveza (pravna sposobnost) i koja imaju spo sobnost da ucestvuju u sklapanju pravnih poslova (poslovna sposobnost). Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Postupak sastavljanja notarskih akata vodi notar. mogu pojaviti kao stranke i ucestvovati u postupku sastavljanja notarskog akta35. koje regulisu pod kojim se uslovima slijepa. u smislu odredbi Zakona o notarima. u Zakonu o nasljedivanju. gluva. jer jedino na osnovu takvih dokumenata. na osnovu kojih se identitet moze utvrditi na nesumnj iv nacin. Identitet tih lica notar je duzan utvrditi uvidom u dokumente izdate od strane nadleznog drzavnog organa. Zakon o notarima sadrzi odredbe procesnog karaktera. kao i lica koja ne znaju ili ne mogu pisati ili koja ne poznaju jezik na kojem se sacinjava akt. u Porodicnom zakonu. U vezi sa tehnikom unosenja poduka i upozorenja u notarski akt rjesenja uporednog prava i prakse notara su ista kao sto je naprijed navedeno.). u Zakonu o svojinskop ravnim odnosima.

st..dentitet se moze utvrditi na nesumnjiv nacin. a sto obligatorno propisuje Zakon o notarim a CG. clan 45. i clan 46. Zakona o notarima CG . 3. Zakon ne propisuje mogucnost drukcijeg utvrdivanja identiteta u situacijama kada 35 Clan 40.

1945. u clanu 40. Za razliku od toga. od dana ---. k ao dopunski nacin utvrdivanja identiteta stranaka.. (u daljem tekstu: Prodavac)..01.01. ___ broj 3. Gospodin N. sa prebival istem u ___. . koji moraju biti punoljetni i znati sluzbeni jezik. 1.. U slucaju kada stranka ne zna (nepismena) ili ne moze pisati (pismena. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. stranka izjavljuje da je sin XX. Na upit notara. Prilikom . ul. st. br. sa rokom vazenja do ---. u postupku sastavlj anja notarskih akata moraju ucestvovati i druga lica (ucesnici) ciji identitet notar utvrduje na isti nacin kao i identitet stranaka. P R I m J E R Utvrdivanje identiteta na osnovu licne karte i pasosa (identifikacijski dokument i). . Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata identitet nije moguce utvrditi uvidom u licni dokument.. to je dobro sa aspekta s precavanja zloupotreba i jacanja sigurnosti u pravnom saobracaju. Gospodin H.. (slovima: _____) godine. ----. ------------------------------------------------------------------------------2 2 Drugiucesniciiutvrdivanje njihovogidentiteta U slucajevima propisanim Zakonom o notarima. -----broj 3. po zanimanju ekonomski tehnicar. zakoni o notarima u drugim drzavama36. ali pocesto u praksi moze stvoriti poteskoce. M. roden 21. pored stranaka. predvideni su svjedoci ili drugi notar. a jedan od njih mora znati citati i pisati. Na upit notara. Zakona o notarima propisano je da se pozivaju dv a pismena svjedoka ili koji drugi notar. (u daljem tekstu: Kupac). o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. od dana____.. ul.2. br. sa prebivali stem u -----.izdate od MUP-a ____. po zanimanju ekonomski tehnicar. u -----.. Drugi ucesnici. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa.3. ali iz zdravstvenih ili nekih drugih ra zloga ne moze pisati).. JMB 0000000000000. ____. u ___. (slovima: __) godine. stranka izjavljuje da je sin XX. sa ro kom vazenja do ____. ili posvjedocenja identiteta od strane kojeg drugog n otara ili dva svjedoka. H. ta cinjenica mora biti naznacena u aktu... JMB 0000000000000. po Z akonu o notarima CG. Kao drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata.1945. izdatog od MUP-a ---.. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. roden 21. predvidaju i poznavanje stranaka licno i po imenu od strane notara.-----------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.

Svjedok ne moze biti lice zaposleno kod notara. a u pobocnoj liniji do drugog stepena. oslobodeno duznosti svjedocenja. prema zakonima o sudskim postupcima. bez obzira na to da li je brak prestao. lice koje je srodnik notara po krvi u pravoj lin iji. lice koje moze imati neku korist od pravnog posla o kome se sastavlja notarski akt i lice koje je. Zakona o notarima FBiH. koje je bracni drug notara. pod uslovom da im zakonom nij e oduzeta mogucnost da budu svjedoci (clan 48. moze biti pozvan i koji drugi notar u slucaju kad stranka ne zna ili ne moze pis ati. punoljet na i poslovno sposobna svjedoka koja izabere stranka. 36 Clan 82. bez obzira na stepen. il i srodnik po tazbini do drugog stepena. moraju biti prisutna dva pismena. Umjesto svjedoka . Zakona o notarima). . Sluzbene novine FBiH broj 45/02.cijelog postupka sastavljanja notarskog akta.

roden 21. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. nastanjen u ----. izjavljuje da ne zna da cita i da pise. br. D.1945. ----.08. (slovima: __) godine u ----...godine. ----broj 3. stranka izjavljuje da je sin XX. br. JMB 0000000000000.01. pozvana i prisustvuju u sastavljanju ovog notarskog akta dva pismena. roden 08. P R I m J E R Prisustvo dva svjedoka u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. punoljetna i poslovno sposobna svjedoka. ul. (u daljem tekstu: Prodavac).. sa prebivalis tem u -----. ul. sa prebivali stem u -----. a sastoji se u tome da oni moraju biti prisutni prilikom sastavljanja notarskog akta. 1. Gospodin N.. M. ----------------------------------------------b) Gospoda D. Na upit notara. od dana ---.. roden 21. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte br. pa su.. od dana ---. stranka izjavljuje da je sin XX.1949. Na upit notara. H. sa rokom vazenja do ---. u -----. H.. ----. pismen. ----broj . neozenjen. (slovima: __) godine. Gospodin H. .gdje je i nast anjena ul. sa rokom vazenja do ----.izdatog od MUP-a ---. N. svjedok izjavljuje da je sin XX... u ----. (slovima: __) godine.------------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. rodena 10. a sto ukljucuje citanje i potpisivanje akt a. po zanimanju ekonomski tehnicar.. . ---- .01. JMB 0000000000000. u ----... izdatog od MUP-a --.10. Na upit notara. po zanimanju ekonomski tehnicar. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi pasosa. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. a u sto se uvjerio i ovaj notar.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Uloga svjedoka ili drugog notara je ista. na njen prijedlog. sa rokom vazenja do ---. -----br.3. da nije u sr odstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom . (u daljem tekstu: Kupac).-----------------------------------------------------------------------------------Stranka H. ---.. po zanimanju ekonomski tehnicar. izdate od MUP-a ---. i to:-------------------------------------------------------------------------------a) Gospodin N.od dana ---. te oni trebaju potvrditi da je stranka stavila otisak svog prsta na notarski akt. Notar je duzan sve to naznaciti u zavrsnom dijelu notarskog akta. da je drzavljanin Crne Gore.1945. ozenje n/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.1961(slovima: __).ul.

od dana ---. pismena. Zakona o notarima). stav 3. odnosno procitan u prisustvu svjedoka. ----. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. svjedok izjavljuje da je kci XX. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. da je nepismena stranka pred svjedocima stavila otisak prsta i da to potvrduju svjedoci (clan 40 . u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom ------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. ---------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. da je drzavljanka Crne Gore. te na osnovu licnog saznanja. neudata. po zanimanju ekonomski tehnicar. izd atog od MUP-a ---.br.3. sa rokom vazenja do -.Na upit notara. br. .

ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa.. br..Imenovani je izjavio da je notar sa sluzbenim s jedistem u .1961. H. ---broj 3. (slovima: __) godine. kojeg odobr avaju i pred svjedocima i ovim notarom potpisuju.------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.. nakon cega stranke izjavlj uju da je tako postupljeno..H stavlja otisak prsta. ------br. a sto je ovom notaru licno poznato. H.izdatog od MU P-a --. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. po zanimanju ekonomski tehnicar.. a u sto se uvjerio i ovaj not ar. po zanimanju ekonomski tehnicar ... ---------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i drugog notara. ----. nastanjen u ----. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. roden 21.1945... stranka izjavljuje da je sin XX. koji zatim potpisuje i ovaj notar.. ovaj no tar je utvrdio da na strani drugog notara ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao u svojstvu drugog notara prisustvovati sastavljanju ovog notarskog akta. (slovima: __) godine.. ------------------------- . izdatog od MUP-a ---. sa prebivali stem u -----. Gospodin N.-----------------------------------------------------------------------------Stranka H. roden 21. (slovima: __) godine... ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. sa rokom vazenja do ----. sa rokom vazenja do ---.-------------------------------P R I m J E R Prisustvo drugog notara u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. Gospodin H. ---.1945.. od dana ---.01.. u ----. sto prisutni svjed oci potvrduju svojim potpisima na ovom aktu. br.P R I m J E R P R I m J E R 2. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. (u daljem tekstu prodavac).sa rokom vazenja do --. izdate od MUP-a ---.01... Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt. (u daljem tekstu: kupac). stranka izjavljuje da je sin XX. izjavljuje da ne zna da cita i pise.. roden 08. . te na osnovu licnog saznanja. M. N. JMB 0000000000000. u ----.ul.. 1.1. n eposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.. br. u -----. a stranka H.08.. pa je na njen prijedlog pozvan i prisustvuje sastavljanju ovog notarskog akta drugi notar.od dana --. Na upit notara. i to:------------------------------Gospodin N. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. od dana ---. ----. Na upit notara. JMB 0000000000000. sa prebiva listem u -----. ----broj 3.. ul.. . ul.

stav 3.--------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. odnosno procitan u prisustvu drugog notara. Zakona o notarima CG). da je nepismen a stranka pred drugim notarom stavila otisak prsta i da to potvrduje drugi notar ( clan 40. . u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen.

H. umjesto dva svjedoka. nijema ili gluvonijema.. (u daljem tekstu: Prodavac). da nije srodnik notar a.H stavlja otisak prsta. Za razliku od drugih svjedoka ovo lice moze biti i srodnik slijepe.01. sa rokom vazenja do ---.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog drugog notara procitao ovaj a kt.od dana ---.N. a stranka H.. gluve. stranka takvo lice moze predloziti i ono moze biti svjedok samo pod uslovom da j e ono sposobno da joj predoci cjelokupni sadrzaj akta. notar to mora naznaciti u aktu. sa prebivalis tem u -----. gluva. takva stranka ce dati prijedlog notaru da pozove svjedoka u koj eg ima povjerenje i koji je sposoban da joj predoci cjelokupan sadrzaj notarskog akta. ul.3.. poziva jedan svjedok. Ovo je izuzetak od pravila da svjedok ne moze biti u srodstvu sa strankom. ----broj . ----------------------------------------------------------------i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . Gospodin H. . da nema neku korist od notarskog akta. koji zatim potpisuje i ovaj notar. kojeg odobravaju i pred ovim i drugim notarom N. Ako je neka stranka slijepa.--------------------------Svjedok u koga stranka ima povjerenje. po zanimanju ekonomski tehnicar . kao i nacin na koji je stranka upoznata sa aktom37. JMB 0000000000000. P R I m J E R Prisustvo svjedoka u kojeg stranka ima povjerenje u slucaju kad je stranka slijepo. ozenjen/ neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. (slovima: __) godine. Dakle. nijeme i gluvonijeme stranke. punoljetno i pos lovno sposobno lice. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. nijemo ili gluvonijemo lice koje je pismeno 1.izdate od MUP-a --. svjedok u koga stranka ima povjerenje mora zadovoljav ati i sve druge uslove za svjedoka: da nije zaposlen kod notara. Pored toga... br. da je pismeno. pod uslovom ako licno ni je zainteresovano za pravni posao kao predmet notarskog akta.. ---. nakon cega stran ke izjavljuju daje tako postupljeno. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. gluva. potpisuju. postoji izuzetak od pravil a da se. roden 21. u ----. Na upit notara. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. nijema ili gluvonijema.1945. sto pr isutni drugi notar potvrduje svojim potpisom na ovom aktu. U slucaju kada je stranka slijepa. pismen.. Nadalje. stranka izjavljuje da je sin XX. gluvo.

o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.. u -----. ----broj 3. (slovima: __) godine. . sa prebivali stem u -----. ul... Gospodin N.. JMB 0000000000000. i to:----------------------------------------------------------------------------------37 Clan 45. po zanimanju ekonomski tehnicar.01. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju ovog ak ta svjedok u koga stranka ima povjerenje. izdatog od MUP-a ---. .1945.2. stranka izjavljuje da je sin XX. ----. br. roden 21. (u daljem tekstu: Kupac). H. gluvo lice i da je pismena.. Zakona o notarima CG. M. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H. od dana ---. sa rokom vazenja do ---. Na upit notara. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa..

neozenjen. neposrednim pitanjima i preko svjedoka. Na upit notara. roden 08.gluvo.ul. koji je gluvonij emoj stranci predocio i objasnio ovaj akt posebnim znacima sporazumijevanja. uvjerio se da njegov sadr zaj odgovara volji stranaka. da je drzavljanin Crne Gore. N. Zbog toga se postavlja dilema: da li su uz svjedoka povjerenja potrebna dva svjedoka ili drug i notar ako je gluva stranka nepismena? Smatramo da bi pozivanje dva svjedoka ili drugog notara uz svjedoka povjerenja bilo potrebno radi postizanja potpune sigurnosti u postup ku sastavljanja notarskog akta kada je gluva stranka nepismena (vidi clan 40.. nijemo ili gluvonijemo lice pismeno ili ne i da li se moze potpisati na akt.H koji mu je ujak. sa rokom vazenja do ----. koji zatim potpisuje i ovaj notar. nastanjen u ----. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Gospodin N. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. stav 2. ali da nije licno zainteresovan za ovaj pravni posao. da je u srod stvu sa prodavcem H. a sto prisutni svjedok potvrduje svojim potp isom na ovom aktu. ---------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. ----. izdatog od MU P-a ---.2. br. te da je svjedok sposoban da posebnim znacima sporazumijeva nja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje. kojeg odobrav aju i pred svjedokom i ovim notarom potpisuju. a koja moze biti veoma znacajna u postupanju notara. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta.1. ----------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. Zakon a o notarima CG). P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog svjedoka procitao ovaj akt.H. pismen. Zakona o notarima CG ne pravi ta razlika38..08. u ----.nijemoiligluvonijemolice. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao biti svjed ok u sastavljanju ovog notarskog akta. -------------------------------------------------------------------------Potrebno je voditi racuna o tome da li je slijepo. k oji je takode procitala stranka H. (slovima: __) godine.kojeneznailinemozecitatiipisati . P R I m J E R Slijepo. jer se u clanu 45.H. te na osnovu licnog saznanja. od dana ---. ------br.1961.. svjedok izjavljuje da je sin H. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. Zakona o notarima CG). gluvo. po zanimanju ekonomski tehnicar.

. ul.od dana ---. sa rokom vazenja do ---.------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 Clan 87. (slovima: __) godine. u ----. Gospodin H. roden 21.01.. ---. br. po zanimanju ekonomski tehnicar . i 88.. (u daljem tekstu: Prodavac). ----broj .. .. stranka izjavljuje da je sin XX.1945. Na upit notara. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.3. nijemih ili gluvonijemih lica koja znaju citati i koja ne znaju citati.. JMB 0000000000000. sa prebivalis tem u -----. Zakona o notarima F BiH pravi razliku izmedu gluvih..1. . H. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte.izdate od MUP-a --.

u -----. pismena. (slovima: __) godine. svjedok izjavljuje da je sin XX. od dana ---. da je drzavljanin Crne Gore. sa prebivali stem u -----. (u daljem tekstu: Kupac). ----. neozenjen.1. Gospodin N...gdje je i nasta njena ul.Na upit notara. sa rokom vazenja do ----.08.. nastanjen u -----ul. pismen. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -----------------------------------------------------------------Gospoda D. . JMB 0000000000000. ----broj 3. ul.. neudata. po zanimanju ekonomski tehnicar. da je u srod stvu sa prodavcem H.. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. rodena 10.. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. roden 08. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. te na osnovu licnog saznanja. sa rokom vazenja do ---. ali da nije licno zaintersovan za ovaj pravni posao. Na upit notara. M. ------br. e u ----. ovaj notar j e utvrdio da na . pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju o vog akta svjedok u koga stranka ima povjerenje:---------------------------------------------------------------------------------Gospodin N. nastanjen u ----. ---. Na upit notara. stranka izjavljuje da je sin XX.1961(slovima: __)..1949. ----------------------Pored svjedoka od povjerenja pozvana su i dva pismena. da je drzavljanin Crne Gore. izdatog od MU P-a ---. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H. br. svjedok izjavljuje da je sin H. (slovima: __) godine. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. N.br.izdatog od MUP-a --.01. ------br. br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa..ul.. roden 08.H. od dana ---.H koji mu je ujak. od dana ---. sa rokom vazenja do -. pismen. izdatog od MUP-a ---.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 2. po zanimanju ekonomski tehnicar.10. N.1961.. Na upit notara.1945. br. od dana ---. ----.3. da je drzavljanka Crne Gore. gluvo lice i da je nepismena. ----.1. br. po zanimanju ekonomski tehnicar. sa rokom vazenja do ----.. izdatog o d MUP-a ---. H.08. punoljetna i poslovno spo sobna svjedoka:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gospodin N.godine. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. u ----. ----. (slovima: __) godin. u ----. roden 21. neozenjen. po za nimanju ekonomski tehnicar. D. svjedok izjavljuje da je kci XX.

uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji str anaka. kojeg odobravaju i pred svjedocima i ovim notar om potpisuju. . stav 2. -------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. koji zatim potpisuje i ovaj notar.Zakona o notarima CG). a koji je gluvoj stranci XY p osebnim znacima predocio i objasnio akt. a stranka___ stavlja otisak prsta. te da je svjedok od povjerenja sposoban da posebnim znacima sporazumijavanja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje.strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnositi zbog kojih ne bi mogli biti svje doci u sastavljanju ovog notarskog akta. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. sto prisutni svjedoci potvrduju svojim potpis om na ovom aktu. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt. n eposrednim pitanjima i preko svjedoka AA u koga stranka ima povjerenje. ------------------------------------------------------------------------- .

P R I m J E R Notar je ovu ispravu procitao strankama uprisustvunaprijednaznacenogsudskogtumac a. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. JMB_____. od dana________. ------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju u zavrsnom dijelu akta notar je duzan na znaciti da je stranci preveden tekst akta (clan 46. sa rokom vazenja do________. .1965.___. -------------------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. Iz razgovora o situaciji ovaj notar je ustanovio da gospoda CD ne vlada crnogors kim jezikom. ---------------39 Clan 46.2. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac koji potvrduje da je postupljeno kao naprijed i ovaj nota r. koji je sacinio ovaj notar. te je. izdatu od MUP-a Crne Gore. Zakona o notarima CG. pa su stranke izjavile da je tako postupljeno. nastanjena u Podgor ici ul. br. ali se od toga odustalo. a na kraju akta notar mora naznaciti da je ucesniku preveden tekst akta39. kojim je gospodica Maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. (u daljem tekstu: sudski tum ac)-------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje Ministarstva pravde Crne Gore. da su sadrzaj ovo g akta razumjele. te okolnosti se moraju naznaciti u aktu. a koji dokument se u ovjerenom prepisu. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. broj______. P R I m J E R Formulacija u uvodnom dijelu akta kada se poziva sudski tumac. te ga slobodnom voljom odobravaju i pred ovim notarem potpisuju. neposrednim pit anjima uz sudjelovanje naznacenog sudskog tumaca se uvjerio da sadrzaj ovog akta odgova ra volji stranaka.______. prilaze uz ovaj izvornik. u Ljubljani. za potrebe sastavljanja ovog nota rskog zapisa pozvana i prisustvuje sudski tumac za slovenacki jezik gospodica Maja Ilic. rodena 01. kojijestranciC D preveocjelokupnitekstovogaktanaslovenackijezik. Zakona o notarima CG).01 . Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Sudski tumac je obligatorno ucesnik u postupku sastavljanja notarskog akta kada neka od stranaka ne razumije jezik na kome se sastavlja akt ili ako to stranka zahtij eva. od_____. ------------------------------------------------Notar je ispitao i uvjerio se da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i o kolnosti zbog kojih ne bi mogao ucestvovati u sastavljanju ovog notarskog akta. (prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine).

.

koji je Zakonom izjednacen sa notarskim zapisom41. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (n otarski zapisnik). izjavama vo lje i cinjenicama koje sastavlja notar u propisanoj formi i postupku. Notarski zapis Pojam notarskog zapisa. njegova forma i sadrzina. Zakona o notarima CG) definise kao akt o pravnim poslovima. izvrsna isprava.Treci dio: Vrste notarskih akata Kao sto je vec ranije istaknuto. Kao najstrozu formu pravnog posla. U daljem tekstu ovog rada obradivace se notarski zapis. Sastavljanje takvih notarskih akata ne znaci puko pisanje te ksta isprave i ovjeravanje nego ukljucuje i postupak poducavanja i savjetovanja stran aka. u okviru svoje nadleznosti. kao neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. Notar mora postupati. u Zakonom propisanoj proceduri. puna dokazna snaga javne isprave). te zapis o potvrdi privatne isprave. potvrduje not ar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. Notarski zapis je akt koji u strogo propisanoj formi (clan 35.-43. Otuda ova vrsta notarskog akta. Zakona o notarima CG). ureduju javni registri i sl. Zakona o notarima CG) sastavlja u cijelosti notar u okviru sluzbenih ovlas cenja. Zbog toga je ova forma propisana kao obavezna kod vaznih po slova za koje se opredijelio zakonodavac. Vaznost notarskog zapisa i zapisa o potvrdi pri vatne isprave ogleda se i u tome da on moze biti. tj. Zakona o notarima CG) i postupku (c lan 44. Od svih notarskih akata. a koji ujedno imaju punu dokaznu snagu javne isprave o i zjavama datim pred notarom. ima i materijalnu autenticnost j avne isprave (tzv. Isti postupak se mora primijeniti i kod zapisa o potvrdi p rivatne isprave. jer se njime potvrduje i sadrzi na pravnog posla. najznacajniji su akti koji se ticu pravnih poslova i iz java volje(notarski zapisi). pored formalne. a kojeg Za kon (clan 5. Zakon je za odredene pravne poslove izricito propisao obavezu da se moraju saciniti u formi notarskog zapisa . potvrde o cinjenicama koje. Obaveznost forme zapisa. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere)40. Zapis je najznacajnija vrsta notarskih akata. time se postize veci stepen pravne sigurnosti u pravnom prometu. 1. 49. pod Zakonom odredenim uslovima (clan 53. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i zapis o potvrdi priva tne isprave). notarski akti su javne isprave o pravnim poslov ima. kao i razliciti prav ni poslovi za koje je Zakonom propisana obavezna forma notarskog zapisa.

Zakona o notarima CG. 38 . i 50. a Zakona o notarima CG.-70. 41 Clan 50.40 Clanovi 50.

22. 2. obecanja poklona i ugovori o poklonima u slucaju smrti. Mjesto. Ovo ce se u praksi cesto desavati. datum i mjesto rodenja. a sto je vec naprijed i istaknuto. mogu biti izvrsne isprave43. onda oni nece proizvoditi pravno dejstvo 42. Pored toga.) propisali su tehniku sastavljanja i oznacavanja notarskih akata. datum i vrijeme sastavljanja notarskog zapisa. a narocito kod onih poslova koji. tekst pravnog posla i zavrsni dio. Sadrzaj notarskog zapisa. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica i lica koja nemaju poslovnu sposobnost. pravni poslovi ciji je predmet prenos ili sticanje svojine ili drugih stvarnih p rava na nepokretnostima. ugovori o kupovini sa zadrzavanjem prava svojine. Pored naprijed naznacenog odredenja u Zakonu o notarima CG.-43. Uvodni dio Uvodni dio treba da sadrzi: Licno ime notara. ako budu sacinjeni u formi not arskog zapisa i uz ispunjenje drugih uslova. Ako takvi pravni poslovi ne budu sacinjeni u zahtijevanoj formi. ugovori o dozivotnom izdrzav anju i nasljednicke izjave. njegovo sjediste i izjavu da postupa u svojstvu notara. sam teks t Zakona ima odredbe o sadrzaju notarskog zapisa. ugovori o raspodjeli i ustupanju imovine za zivota. sa njime izjednacenog.) i Pravilnik o radu notara CG (clan 20. koje su obavezujuce prilikom njegovog s acinjavanja44. ciji su predmeti nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . Licno ime. zapisa o potvrdi privatne isprave. Zakon o notarima CG (clan 35. pa time i notarskog zapisa. adresu i jedinstveni maticni broj ucesnika . Obavezni elementi sadrzaja notarskog zapisa bi se mogli podijeliti na tri dijela : uvodni dio. i stranke mogu da zahtijevaju formu notarskog zapisa i za druge pravne poslove za koje nije predvidena obavezna forma zapisa. za pojedine pravne p oslove forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave moze biti predviden a i drugim zakonima. takode.1. U formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave sacinjavaju se slje deci pravni poslovi: bracni ugovori i ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. Notarski zapis ili.

Zakona o notarima . licno i me i adresu njegovog zastupnika. Zakona o notarima 44 Clan 50. a za pravno lice njegov naziv i sjediste. Zakona o notarima CG 43 Clan 53. broj rjesenja o upisu u registar. 42 Clan 51. Broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet i naziv organa koji je izdao is pravu. njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika.(stranaka i drugih ucesnika).

roden dana_______u Podgorici. Sastavni dio uvodnog dijela su i podaci o oznacavanju notarskog akta iz Pravilni ka o radu notara.1. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------------1. ul. sacinim notar skizapis ugovoraoprodaji. datum izdavanja i izdavaoca). br. nastanjen u Podgorici ul.G.. Obala br. t akode. ozenjen. upisuje i ime jednog roditelja./07. koji je upisan u poslovnom Registru.2009g. njihov broj. Dana 14. na osnovu njihovih izjava volje. uvodni dio moze sadrzavati naznaku isprava koji se prilazu kao i odredene poduke i upozorenja. P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka lica od kojih jedno ne zn a sluzbeni jezik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. a sto se mora naznaciti u samome notarskom aktu. za provodenje notarskog zapisa u javnim registrima (tako je u cl. (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine).10. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. izdatu od mUP-a Crne Gore.1._______broj______. drzavljanin Crne Gore. broj____ _. JmB____ _____. pored imena i prezimena za fizicko lice. propisano da se u Katastru nepokretnosti. u 11 (jedanae st) casova. 29. ul.C. sa prebivalistem u Podgorici. preda mnom. te navesti isprave odnosno osnove ovlascenja za zastupanje (punomocje. (u daljem teks . Ovi akt i se obavezno prilazu uz izvornik. Pravilnikom o radu notara u clanu 27. a za pravno lice maticni broj. Gospodin AB. sa zahtjevom da. rjesenje centra za socijalni rad itd. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepok retnosti Sluzbeni list R. 90. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.. UZZ broj: 15/2009.za sebe licno ili kao zastupnici-punomocnici odredenih lica u cije ime se pravni po sao preduzima. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Iza podataka o identifikaciji stranaka nuzno je naznaciti u kom svojstvu nastupa ju . propisano je da se u Upisnik o notarskim zapisima i za pisnicima UZZ upisuje i zanimanje fizickog lica). od dana _______. sa rokom vazenja do____. Obala br. a koji izjavljuje da je: sin A.Treci dio: Vrste notarskih akata Pored tih obaveznih podataka propisanih Zakonom o notarima. neki drugi zakoni propisuju i druge podatke potrebne npr. po zanimanju menadzer. te konstataciju notara da su stranke sposobne i ovlastene za predu zimanje odredenog pravnog posla.

Gospoda CD.tu: Prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. drzavljanka Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci . JmB___ _____. sa prebivalistem u Podgorici._izdatu od mUP-a Crne Gore. od dana________. sa rokom vazenja do________. broj____ _. rodena dana_____u Ljubljani.

objasnio im prav ne domete i posljedice njihovih izjava.1965. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. s tim da pravno lice zastupa punomocnik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.10. broj______.(u daljem tekstu: Kupac)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospoda CD ne vlad a crnogorskim jezikom.1. Obala br.1. Obala br. kojim je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik.. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------UGOVOR O PRODAJI P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka i pravna lica.________. JmB_____. godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). od dana________. koji je sacinio ovaj notar.___. nastanjena na adresi ul. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. Notarski zapis B. (u dalj em tekstu: sudski tumac)-------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u L K.1. sa rokom vazenja do________. UZZ broj:15/2009. Dana 14. br. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka.______. n astanjena u Podgorici. od_____. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. ul. udata. na osnovu njihovih izjava volje. ali se od toga odustalo. preda mnom. Podgorica. za sastavljanje o vog notarskog zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic .-----------------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta. ul. po zanimanju frizerka. te je. prilaze uz ovaj izvornik. rodena 01. izdatu od mUP-a Crne Gore.2009. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ul. u Ljubljani. . te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pr avnog posla.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). sa zahtjevom da.01. u 11 (j edanaest) casova. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu.

sacinim notarski zapis ugovora o hipoteci.1. Deseta br. ul.2006. sa rokom vazenja trajno. istovremeno su pristupila slijedeca lica: --------------------------------1. ozenjen. JmBG 2012946000000.1946. izdate od mUP-a Crne Gore. po zanimanju gradevinski tehnicar. drzavl janin Crne Gore. roden 20.. Gospodin Dinic (Zlatko) Dejan. od dana 15. pema vlastitoj izjavi. broj 05XYC .( u daljem tekstu:Hipotekarni duznik).12. godine (dvadeseti decembar h iljadu devetstotinacetrdesetseste godine) u Podgorici. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.g.05. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. (slovima: ___). ---------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

rodena 01. broj_____. Podgorica. Prva br..podbrojemUZZ-31/09 . od ____. broj 04BTH6377. izdate od strane mUP-a Crne Gore. objasnio im p ravne domete i posljedice. sa rokom vazenja do 14. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgor ici. koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prila ze uz ovaj izvornik.----------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. kao i to da je naznacenu punomocje potpisalo ovlasceno lice.08. po zanimanju dipl..kojejesacinjeno dana01 09 2009godine. sa sjedistem u Podgorici.(slovima:prvog august a hiljadudevetstotinasezdesete godine). stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -------------------------------------------3.g.08. sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. Nadalje.2004. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. od dana 14 . te ustanovio da su sposobne i ovlastene za preduzimanje ovog pravn og posla.10. Tekst pravnog posla . ul.---------------------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Registru nije bilo promjena.ul Prvabr 2 .1960.d.godine(slovima: ___). te iz istog utvrdio naprijed naz nacene podatke za hipotekarnog povjerioca. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. pravnik. sud Podgorica (udaljemtekstu:Hipotekarnipovjerila c). JmB 010853000000.9. te se uvjerio u pravu volju stranaka. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanje ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca.08. godine(slovima: ___). Peta br. -------------------Ovlastenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocauovom notarskom zapisuovajnotarjeutvrdio uvidomuotpravakizvornikaPunomocja.uformi notarskogzapisa. u Podgorici..odstrane notaraXY. koju zastupa zaposlenik-punomocnik AA. sa prebivalistem i adresom u Podgorici.2014.akoje punomocjeseprilazeuzo vajizvornik nakonstojeprocitana strankama ----------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje.Treci dio: Vrste notarskih akata 2 BANKA______ a. maticn i registarski broj subjekta upisa 1-273 ___. ul.

notar je duzan vo diti racuna o potrebnim podukama i upozorenjima strankama. tu dolazi narocito do izrazaj a primjena odredbi materijalnog prava koje se odnose na konkretni pravni posao. a u skladu sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu postupak sacinjavanja nota rskih akata.U ovom dijelu notarskog akta unose se izjave volja ugovornih strana kojima se ze li postici odredeni cilj. u vezi sa izjavama volja o preduzimajucem pravnom poslu. koje unosi u notarski akt. Detaljnije o ovome ce biti govora u dijelu ovog rada koji se odnosi na no tarske zapise pojedinih pravnih poslova. . odnosno preduzimajuci pravni posao. Po red toga.

dana 14. u 11 . datum i vrijeme sastavljanja obavezan je element sadrzaja nota rskog zapisa. koji se moze naznaciti u uvodnom ili u zavrsnom dijelu ili na oba mjesta .--------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao strankama ovaj akt. potpisuju u prisustvu notara. Zavrsni dio isprave 4.4. kao takav. preveden tekst akta (clan 46. mjesto. iznos naplacene naknade i troskova (clan 127. stav 3. potpisi ucesnika i notara.) . naznaku da je stranci koja ne zna sluzbeni jezik. nacin na koji je stranka (slijepa. te se neposrednim pitanjima uvjerio da sad rzaj ovog notarskog zapisa odgovara njihovoj volji. ko ji. gluva. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.______.10. datum i vrijeme sastavljanja notarskog akta. Zavrsni dio isprave Zakon o notarima CG navodi da notarski zapis nuzno mora da sadrzi i sljedece ele mente: izjavu da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da su saglasni sa zapis om koji je sastavio notar. U zavrsnom dijelu isprave mogu biti unesene poduke i upozorenja. nakon cega je ovaj akt potpisao i ovaj notar. P R I m J E R Zavrsni dio isprave Od ovog notarskog zapisa dobijaju:--------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimalac (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) ---------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1)-------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. Napomena: Mjesto. biljesku o tome kad i kome je notar izdao otpravak akta. iznos_________. nijema ili gluvonijema) upoznata sa sa drzinom akta (clan 45.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godi ne). -----------------U Podgorici. te pecat i stambilj notara (clan 40). a na sli jedeci nacin:_ tar.). br.). nakon cega stranke izjavljuju da je tako postupl jeno.

pecat i stambilj notara) .------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac: Drinic marko (potpis) Poklonoprimac: Drinic milan (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.(jedanaest) casova.

u pravilu. 1 1 Ugovorkaopravniposao Ugovori predstavljaju najvazniji izvor obligacionih odnosa i zauzimaju narocito mjesto u obligacionom pravu. relativno su dejstvo. prouzrokovanjem stete (delikt). prenosivi su. Potreba savremene ekonomije je veca od Zakonom regulisanih mogucnosti obligacionih ugovora. Najvazniji izvor obligacioni h odnosa. Ugovor je . previse je usko i previse uopsteno. gasenje. Prema strukturi Zakona o obligacionim odnosima.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1. predstavljaju ugovori i delikti. t uristicki aranzmani itd. a pra vne cinjenice neposredni izvor raznovrsnih pravnih dejstava u pravnom zivotu. informatika i programiranje. izmjena subjektivnih prava i pravnih situacija. uzrok uje se pravnim cinjenicama. Nastanak. Od ukupnog broja obligacija. a sama prava su zasticena imovinskom sankcijom. prenos. sticanjem bez osnova.). Karakteristike svih obligacion ih odnosa. Samim tim. kao izvora obligacija. Ugovori. sluze razmjeni roba (stvari) i usluga. odnosno ponasanja. Shva tanje da obligacionopravni odnosi nastaju jedino iz ugovora i zakona. koje nazivamo imenovanim ugovorima. Obligacioni odnosi nastaju iz ugovo ra. Pravne cinjenice se dijele na prir odne dogadaje i ljudske radnje. imovinska prava i obaveze. jednostranom izjavom volje i drugih Zakonom utvrdenih cinjenica. kao predmet tih odnosa. mogu se ustano viti pojedine osnov nastanka obligacionih odnosa. dovoljno j e da ugovor ocijenimo kao najvazniji izvor obligacija. proiz vode navedene pravne posljedice (dejstva. ucinke). svakako. transport. koje moze biti protivpravno (delikti) ili saglasno pr avu (ugovori i drugi pravni poslovi)45. telekomunikacije. Obligacioni odnosi nastaju najcesce na osnovu ljudski h radnji. Karakteristika modernog poslovanja je porast narocito broja i vrsta usluga (finansijski sektor i sektor osiguranja. Moglo bi se reci da je zakon posredan. poslovodstvom bez naloga. koje svako dnevno nastaju. tako da dolazi do nastanka ugovora koji nisu navedeni u samome Zakonu. najveci broj otpada na one cija je osnova ugovor. Pravne cinjenice pomocu odredenja sadrzanog u Zakonu. Izvori obligacionih odnosa Izvori obligacionopravnog odnosa su pravne cinjenice i skupovi pravnih cinjenica za cije nastupanje objektivno pravo vezuje nastanak obligacionopravnih odnosa. Zakonom neregulisane ugovore nazivamo neimenovani m ugovorima. ucesnici u obligacionim odn osima su ravnopravni. Pravni sistem sadrzi pojedine Zakonom regulisane ugovore.

44 . Uvod u gradansko pravo. str. 159. g od. Beograd 1996.45 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic.

1. Izvori obligacionih odnosa dvostrani pravni posao, kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da ce drugoj st rani nesto odredeno izvrsiti- bilo dati, dopustiti ili uciniti, odnosno nesto odredeno prop ustiti, a druga strana sve to prihvata, uz naknadu ili bez nje. Za svaki ugovor neophodno je postojanje najmanje dvije strane, koje se nazivaju ugovornim stranama (kontrahenti, ugovorn ici). Ugovor predstavlja izjavu volja, ucinjene s namjerom proizvodenja neke pravne posljedice. Da bi se postigao odredeni pravni efekat, izjave volja moraju biti s aglasne i usmjerene na postizanje zeljenog cilja. Dakle, ugovor nastaje na osnovu slobod no i saglasno izjavljenih volja poslovno sposobnih lica, a ne na osnovu zakona. Izjavljena vol ja mora biti pravno relevantna. Volja je pravno relevantna kad se ugovore prava i o baveze koje su obje strane zeljele i bile svjesne ili su morale biti svjesne njihove pr avne posljedice. teorija volje i teorija izjave daje nam odgovor na pitanje koja volja je pravno relevantna. Rezultati ovih teorija su medusobno potpuno razliciti. Zakon o obligacionim odno sima slijedi teoriju izjave46 (sklapanje ugovora), ali u nekim slucajevima prihvata r jesenja teorije volje47 (relativno nistavi pravni poslovi). Prema zakonskoj formulaciji, ugovor je sklopljen kada se ugovorne strane sporazu me o bitnim sastojcima ugovora (essentalia negotii). Nas zakon, a ni drugi inostran i zakoni, ne sadrzi definiciju sta je to bitan sastojak ugovora. Bitni sastojci ugovora su minimalni sastojci neophodni za postojanje ugovora. Oni u pravilu zavise od vrste ugovora, kao, naprimjer, prodaja, zajam, zakup, poklon itd. Bitni sastojci ugovora mogu b iti objektivni, koje odreduje Zakon48, i subjektivni, koje odreduju same ugovorne st rane49. Subjektivni sastojci ugovora ne predstavljaju nuzne uslove nastanka ugovora, ali za jednu ugovornu stranu predstavljaju vazan elemenat ugovora, bez kojeg ne zeli sklopiti ugovor. Nuzno je da se ugovorne strane sloze o uslovima i da ih kao bitne ugovor e. Objektivne sastojke ugovora nije potrebno dokazivati u slucaju spora, dok subjek tivne elemente mora dokazivati ona strana koja tvrdi da su oni ugovoreni. Pored bitnih sastojaka, postoje i prirodni, kao i sporedni sastojci ugovora. Prirodni sastojci cine sast avni dio ugovora, bez obzira da li su dogovoreni ili ne. Odgovornost prodavca za mate rijalne i pravne nedostatke predstavlja tipican primjer prirodnih sastojka ugovora. Spor edni sastojci ugovora (accidentalia negotii) su oni koje ugovorne strane, na osnovu s lobode

ugovaranja, mogu dogovoriti. Sporedni sastojci vaze samo onda kada ih strane ugo vore, npr. ugovorna kazna kod neispunjenja ili zakasnjenja u ispunjenju nenovcane obav eze. Ugovorne strane mogu svoja prava i obaveze urediti kako to njima najbolje odgova ra u skladu sa zakonom. Ugovori se, u pravilu, temelje na nacelu dispozitivnosti50. 46 Clan 19. ZOO CG: Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane sporazumjele o bitnim elementima ugovora . 47 teorija volje je prihvacena kod mana volje: zablude, prijetnje, prevare ili p risile. Clan 95. ZOO CG tumacenje ugovora. 48 Npr. kod kupoprodaje clan 463. ZOO CG odreduje da predmet i cijena cine bitne sastojke ugovora. 49 Npr. kod ugovora o zajmu, pored zakonske obaveze zajmodavca da preda zamjenjl jivu stvar u svojinu zajmoprimca, uz obavezu vracanja, i subjektivno odredenje da sacine ugovor u pis anoj formi. 50 Abedin Bikic, Obligaciono pravo opci dio, Sarajevo 2004. god, str. 70.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1 2 Pravna dejstvaugovora Ugovor proizvodi sva ona pravna dejstva koja proizvode pravni poslovi uopste. U oblasti obligacionog prava ugovorom se postizu tri razlicita pravna dejstva. Najprije se ugovorom mogu stvoriti obligacije. Kada se govori o izvorima obligacija, najcesce se misl i na ovo dejstvo, jer su oni u ovom segmentu i najinteresantniji. Kao drugo, pomoc u ugovora se moze postici i dejstvo koje se ogleda u izmjeni neke vec postojece obligacije . to je slucaj kada izmedu ugovornih strana postoji obligacioni odnos koji je nastao bilo iz kog izvora, pa ga strane svojim nekim novim ugovorom zele u necemu promijeniti. Na kraju, kao trece dejstvo, ugovorom se u obligacionom pravu moze postici i dejstv o gasenja jedne vec stvorene obligacije. to su ugovori kojima se duznik oslobada obaveze, cime se postize gasenje obligacije51. Pored navedenih osnovnih dejstava, ugovorom se u oblasti gradanskog prava mogu p ostici i neka druga dejstva. tako, naprimjer, u francuskom pravu ugovorom se moze stica ti svojina i to samom cinjenicom sklapanja ugovora bez predaje stvari. Na ovaj naci n ugovor proizvodi i stvarnopravna dejstva, pa stoga neki autori ovakve ugovore na zivaju stvarnim ugovorima. U nasem pravu ovo nije moguce, zbog toga sto se kod nas svoj ina stice (derivativnim putem) samo ako, pored osnova sticanja, postoji i predaja st vari, odnosno, ako se radi o nepokretnostima, upisom u katastar nepokretnosti52. 1 3 Opstiuslovisklapanja obligacionihugovora Obligacioni ugovori nastaju saglasnim izjavama volja ugovornih strana, koje proi zvode pravno dejstvo nastanka, prestanka, prenosa ili izmjene postojecih subjektivnih prava. Prema opstim pravilima, izjava volje mora biti data od lica koje ima potrebnu po slovnu sposobnost, da je ozbiljna i data u namjeri proizvodenja pravnog ucinka, slobodn a i u potrebnoj formi, ako zakon to zahtijeva. Zeljeni pravni ucinci moraju biti u skladu sa Ustavnim nacelima, imperativnim normama i drustvenim moralom, a ukoliko to nije slucaj, postoji znacajan nedostatak, koji cini pravni posao nevazecim. Da b i jedan ugovor imao svojstvo obligacionog ugovora, on mora ispunjavati sljedece pretpost avke: 1. 2. 3. 4. 5. 51 da ugovorne strane posjeduju potrebnu poslovnu sposobnost: da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana; da postoji predmet ugovora; da postoji dozvoljeni osnov obavezivanja iz ugovora, potrebna forma ugovora kao poseban uslov kod odredenih ugovora. Zivomir S. Dordevic/Vladan S. Stankovic, Obligaciono pravo, Opsti dio, Beogra

d 1976., str. 128. 52 Clan 84. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, Sluzbeni list CG, broj 19/09.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla je imperativna zakonska odredba53, po kojoj notar mora postupati u postupku sastavljanja notarskih akata , a takode proizilazi iz materijalnog prava. tako npr. testament moze saciniti lic e sa navrsenih petnaest godina zivota i koje je sposobno za rasudivanje. Notar je ovl ascen da odbije preduzimanje radnje ako zbog maloljetstva ili nekog drugog zakonskog razl oga stranka ne moze punovazno zakljucivati pravne poslove54. Notar ce odbiti sastavl janje akta, pored insistiranja stranaka, u svim slucajevima kada je zakonom izricito z abranjeno sklapanje odredenog pravnog posla. tu nema mjesta davanja poduka i upozorenja od strane notara, nego je notar duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje. 2 1 Sposobnost ugovornih strana Da bi subjekti prava svojim izjavama volja mogli proizvoditi pravne ucinke, tj. sudjelovati u obligacionim odnosima, nuzno je postojanje odredene sposobnosti tih subjekata. ta sposobnost se dijeli na: pravnu sposobnost i poslovnu sposobnost. 2 2 Pravnasposobnost Subjekti ili lica u pravu mogu se definisati kao nosioci pravne sposobnosti, pos ebnog pravnog kvaliteta koji cini podobnost da se bude imalac prava i obaveza (vlasnik , povjerilac, duznik, nasljednik itd.). Da bi neko lice postalo pravnim subjektom, dovoljno je postojanje pravne sposobnosti tog lica. Dakle, svaki pravni subjekt posjeduje pr avnu sposobnost, tj. sposobnost da ima prava i obaveze55. Postoje dvije vrste pravnih subjekata: ljudi kao pojedinci (fizicka lica) i odredene ljudske zajednice (organizacije) s nabdjevene pravnom sposobnoscu, koje nazivamo pravnim licima. U pravilu, pravna sposobnost za fizicka lica nastaje rodenjem, a za pravna lica registracijom56. Ugovore mogu sklapati svi subjekti prava pod odredenim pretpostavkama. Ugovore mogu sklapati pojedinci, kako to Zakon o obligacionim odnosima za fizicka lica kaze, kao i pravna lica, i to sve vrste pravnih lica. Da bi se svojim izjavama volje stvarala prava i oba veze, potrebno je prethodno imati sposobnost subjekta prava. Dakle, poslovna sposobnos t nuzno pretpostavlja postojanje pravne sposobnosti. Subjekt prava moze, ali i ne mora imati poslovnu sposobnost, dok postojanje pravne sposobnosti ne pretpostavlja nu zno postojanje i poslovne sposobnosti. Postojanje pravne i poslovne sposobnosti je r egulisano imperativnim normama, tako da zainteresovani subjekti ne mogu uticati na njihovu izmjenu ili primjenu.

53 Clan 44. i clan 47. Zakona o notarima Crne Gore. Clan 80. stav 1. Zakona o no tarima FBiH. 54 Clan 27. stav 1. tacka 3. Zakona o notarima CG. 55 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 51. 56 Izuzeci: nasciturus, sudsko proglasenje nestalog lica za umrlo, ortacko drust vo, priznavanje procesne sposobnosti prije upisa u odredene registre.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 2 3 Poslovnasposobnost Poslovna sposobnost se moze definisati kao sposobnost sklapanja pravnih poslova (ugovora). Pod sposobnoscu sklapanja pravnih poslova podrazumijeva se sposobnost izjave volje koja proizvodi gradanskopravne ucinke (nastanak, prenos, promjenu ili pres tanak subjektivnih gradanskih prava). to, naprimjer, poslovna sposobnost znaci sposobn ost sklopiti kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, saciniti testament, odreci se nekog prava itd. Dakle, poslovna sposobnost predstavlja sposobnost proizvodenja pravne posljedice57. Poslovnu sposobnost dijelimo na: potpunu poslovnu sposobnost, ogra nicenu poslovnu sposobnost i potpunu poslovnu nesposobnost. 2 3 1 Potpunaposlovnasposobnost Fizicko lice, u vezi sa poslovnom sposobnoscu, ili je potpuno poslovno sposobno, ili ograniceno (djelimicno) sposobno, ili potpuno poslovno nesposobno. Potpuna poslo vna sposobnost stice se punoljetstvom ili sklapanjem braka prije punoljetstva u skla du sa zakonom. Punoljetnim postaje lice koje je navrsilo 18 godina zivota58. Poslov nu sposobnost moze steci i maloljetno lice, ali starije od 16 godina sklapanjem braka uz dozvo lu suda59. O ovom nacinu sticanja poslovne sposobnosti odlucuje sud u vanparnicnom postupku, na prijedlog maloljetnog lica, uzimajuci u obzir njegovu dusevnu zrelo st. Za sklapanje punovaznog ugovora potrebno je da ugovarac ima poslovnu sposobnost koj a se trazi za sklapanje tog ugovora60. Sticanjem neogranicene (pune) poslovne spos obnosti, to lice se pravno osamostaljuje. Puna poslovna sposobnost je po svom karakteru o psta i potpuna. Opsta, jer neko lice stice pravo na sklapanje svih pravnih poslova, a potpuna, jer to znaci da ove poslove sklapa neko lice bez saglasnosti zakonskog zastupnik a ili organa starateljstva. Maloljetnik sa petnaest godina zivota moze, bez saglasnosti svog zakonskog zastu pnika, samostalno stupiti u radni odnos i samostalno raspolagati zaradom61. Ova sposobn ost se naziva radna sposobnost. Maloljetnik sa navrsenom petnaestom godinom zivota, pod uslovom da je sposoban rasudivati, dobiva aktivnu testamentarnu sposobnost62 . Lica mlada od petnaest godina ne mogu saciniti testament ni uz pomoc svojih zako nskih zastupnika, jer se testament moze saciniti samo licno. Pravna lica mogu sklapati ugovore u pravnom prometu u okviru svoje pravne sposob nosti. Ugovori sklopljeni protivno ovome, nemaju svoje pravno dejstvo, a savjesna stran a moze zahtijevati naknadu stete koju je pretrpjela usljed sklapanja ugovora koji

nema pravno dejstvo. Pravna lica imaju specijalnu poslovnu sposobnost, odredenu priro dom 57 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 57. 58 Clan 13. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 1. i 2. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije BiH, broj 35/0 5. i 41/05.). 59 Clan 13. stav 2. u vezi sa clanom 24. stav 2, Porodicnog zakona Crne Gore, Sl uzbeni list RCG 1/07. 60 Stav 1. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 61 Clan 66 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07 62 Clan 61 Zakona o nasljedivanju, Sluzbeni list CG, 74/08. Clan 62. Zakona o na sljedivanju SR BiH potrebno je da ima sesnaest godina zivota, Sluzbeni list SR BiH 7/80, 51/80.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla djelatnosti i ciljem radi cijeg ostvarenja su osnovana. Bivsim zakonom o obligac ionim odnosima postavlja se opste pravilo kojim se odreduje da pravna lica mogu sklapa ti ugovore u okviru svoje pravne sposobnosti. Ugovori sklopljeni protivno ovom prav ilu, ne proizvode pravne ucinke (clan 54. ZOO bivse SFRJ). U novonastalim drzavama ov o pravilo se derogira drugim posebnim zakonima, kao, naprimjer, Zakonom o privredn im drustvima / preduzecima, odredenjem da pravni posao sklopljen van obima pravne sposobnosti pravne osobe, ostaje na snazi (clan 9. Zakona o privrednim drustvima F BiH). Pravna teorija, tzv. ultra vires, koja dolazi iz common law pravnih sistem a, napustena je i u pravu Evropske unije63. 2 3 2 Ogranicenaposlovnasposobnost Fizicko lice u crnogorskom zakonodavstvu moze biti potpuno poslovno sposobno ili ograniceno poslovno sposobno, a potpuno poslovno nesposobno samo u slucajevima kada mu je potpuno oduzeta poslovna sposobnost odlukom suda u vanparnicnom postu pku64. Dijete koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota, prema novim zakonskim rjesenjima, moze samostalno preduzimati pravne poslove kojima ne stice ni prava ni obaveze i pravne poslove malog znacaja65. Ostale pravne poslove takva lica mogu preduzimati samo preko zakonskog zastupnika ili staratelja, a u nekim slucajevima je potrebn o odobrenje organa starateljstva. Fizicka lica koja su navrsila cetrnaest godina zivota takode imaju ogranicenu poslovnu sposobnost66, a ona se jos nazivaju i st arijim maloljetnicima. takva lica mogu bez saglasnosti (dozvole ili odobrenja) svog zak onskog zastupnika ili staratelja sklapati samo one pravne poslove cije im je sklapanje Zakonom dopusteno67. Ograniceno poslovno sposobna lica sa navrsenih cetrnaest godina zivota mogu potpuno samostalno i bez icije saglasnosti sklapati poslove manjeg z nacaja i poslove kojima ne sticu ni prava ni obaveze. Koji su poslovi manjeg znacaja, f akticko je pitanje, koje se procjenjuje u svakom pojedinacnom slucaju. Pravne poslove ve ceg znacaja, odnosno ostale pravne poslove koji ne spadaju u poslove manjeg znacaja i poslove kojima se ne sticu ni prava ni obaveze, mogu sklapati lica sa navrsenih cetrnaes t godina zivota, uz prethodnu ili naknadnu saglasnost svog zakonskog zastupnika. Z akonskom zastupniku, odnosno staratelju, za poslove veceg znacaja koji prelaze okvire redovnog poslovanja i upravljanja, tj. za otudenje ili opterecenje nepokretne st vari, te vrednije pokretne stvari i prava iz imovine djeteta, potrebno je odobrenje organ a starateljstva. Zakonski zastupnik, odnosno staratelj, bez prethodnog odobrenja organa starateljstva, ne moze preduzimati poslove koji prelaze okvire redovnog poslovan ja ili

upravljanja sticenikovom imovinom, u koju, svakako, spadaju nepokretnosti68. Za otu 63 Milic Simic/Marko Rajcevic, Harmonizacija zakona o privrednim drustvima -pred uzecima u BiH, str 7. 64 Clan 235 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 65 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 66 Clan 66. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 5. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. 67 Stav 2. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 68 Clan 308. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Clan 1 78. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U clanu 179. ovog zakona odredeno je koje poslov e moze poduzimati staratelj uz prethodno odobrenje organa starateljstva.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima denje nepokretnih stvari u svojini maloljetnog lica, uvijek je potrebno odobrenj e nadleznog organa starateljstva. Zakonski zastupnici maloljetnog lica su oba roditelja, pod uslovom da vode zajed nicki zivot. Jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili kad jedan roditelj sam zivi sa djetetom, a nije donesena odluka suda o vrsenju roditeljskog prava, ili kad je drugi roditelj nepoznat, ili kad je umro, ili je potpuno lisen roditeljskog p rava, odnosno poslovne sposobnosti69. Medutim, kada se radi o pitanjima koja bitno uticu na zi vot djeteta, a u koja spada i raspolaganje imovinom djeteta velike vrijednosti, u to m slucaju roditelj koji ne vrsi roditeljsko pravo ima pravo i duznost da odlucuje zajednic ki i sporazumno sa roditeljem koji vrsi roditeljsko pravo70. Dakle, kada je odredeno da jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo, a otuduje se ili opterecuje nepokretnost u vlas nistvu maloljetnika, potrebno je ukljuciti i drugog roditelja koji ne vrsi roditeljsko pravo, odnosno nuzno je pribaviti njegovu saglasnost. U pojedinim zemljama, u vezi sa ovim, pos toje i drugacija rjesenja71. Saglasnost data prethodno, prije sklapanja pravnog posla ( dozvola), omogucava da pravni posao vezuje stranke od samog sklapanja ugovora (perfekcija ugovora). Ukoliko to nije slucaj, posao ne vazi, ali moze biti osnazen davanjem naknadne saglasnosti (naknadno odobrenje) u zakonskom roku. Za vrijeme trajanja tog roka, sudbina ugovora je neizvjesna, sto se u teoriji naziva poslovima koji hramlju (n egotium claudicans)72. Ograniceno poslovno sposobno lice je i ono punoljetno lice kojem je djelimicno oduzeta poslovna sposobnost (clan 235. stav 2. PZCG). Ako je sposobnost razumnog postupanja iskljucena samo u nekim oblastima zivota, poslovna nesposobnost se ogranicava samo na te oblasti. 2 3 3 Poslovna nesposobnost Porodicno zakonodavstvo Crne Gore propisuje da je potpuno poslovno nesposobno samo ono fizicko lice koje je odlukom nadleznog suda u vanparnicnom postupku pot puno liseno poslovne sposobnosti zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti ili kojeg drugog uzroka. takvo lice nije sposobno da se samo brine o svojim pravima i inte resima (clan 235 PZCG). U nekim zakonodavstvima poslovno nesposobno je ono fizicko lice koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota (mladi maloljetnici). Poslovno nespos obno je i punoljetno lice kome, zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti, mentalne slabos ti, opijenosti ili slicnih stanja, nedostaje sposobnost da razumno postupa. takva lica nisu spo sobna da se sama brinu o svojim pravima i interesima, pa im poslovna sposobnost moze b

iti 69 Clan 73, 76-78 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 70 Clan 79 stav 3 i 4 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 71 U Federaciji BiH usvojeno je pravilo da ako roditelji ne zive u porodicnoj za jednici, roditeljsko staranje ostvaruje roditelj sa kojim dijete zivi, osim ako odlukom suda o tome sa kojim r oditeljem ce dijete zivjeti nije drugacije odredeno odnosno ako i drugom roditelju nisu data odreden a prava i duznosti koja se ticu vaznijih pitanja za interese djeteta. Drugi roditelj ima pravo da b ude informisan a ako se ne slaze sa nekim postupkom drugog roditelja moze se obratiti sudu. 72 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo Opci dio, stvarno, obvezno i nas ljedno pravo, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 31 i 3 2. Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 57.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla u potpunosti oduzeta u vanparnicnom postupku73. Prema nasem pravu, pravni poslov i preduzeti od strane poslovno nesposobnih lica su apsolutno nistavi i ne proizvod e nikakvo pravno dejstvo, osim pravnih poslova kojima ne stice ni prava ni obaveze, i prav nih poslova malog znacaja74. Stanje poslovne nesposobnosti moze se produziti i posli je navrsene osamnaeste godine zivota, ako iz odredenih razloga lice nije sposobno d a se samo stara o svojoj licnosti, pravima i interesima. takode, stecena poslovna spo sobnost se moze kasnije oduzeti, ako punoljetno lice postane nesposobno da rasuduje ili svojim ponasanjem ugrozava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica. U pravnoj doktrini, odredivanje granice od cetrnaest godina za ogranicenu poslov nu sposobnost, odnosno nesposobnost, ocjenjuje se kao previsoka i neadekvatna prema stvarnom stanju i narastajucim potrebama u zivotu. Stvarne potrebe i sama zrelos t odlucivanja mladih maloljetnika ukazuju na previsoko postavljenu dobnu granicu izmedu mladih i starijih maloljetnika. Uporedno pravo poznaje i priznaje mnogo nizu sta rosnu granicu izmedu ovih osoba. U mnogim drugim zemljama postavljena je niza starosna granica koja je potrebna za obavljanje pojedinih kategorija pravnih poslova. Kod poslova manje vrijednosti, vecina evropskih zemalja ne postavlja nikakvu donju granicu f izickim licima za pravno valjano preduzimanje tih poslova, a to rjesenje je prihvaceno i u Porodicnom zakonu Crne Gore. U njemackom pravu ogranicena poslovna sposobnost se stice sa sedam godina. Uz sa glasnost svog zakonskog zastupnika, maloljetnik s navrsenih sedam godina moze sklapati pravne poslove samostalno, dok samostalno moze nastupati u svim poslovima kojim pribavlja iskljucivo neku pravnu korist za sebe, kao i druge poslove koji se izv rsavaju sredstvima koja su mu u tu svrhu data, ili su mu data na slobodno raspolaganje (dzeparac)75. Od ovog pravila postoji izuzetak kod jednostranih pravnih poslova, jer su oni nistavi ako ih poduzme ograniceno sposobna osoba bez dozvole zakonskog zast upnika. Prema odredbama svajcarskog prava, maloljetnik sposoban za rasudivanje moze, bez obzira na starosnu dob, samostalno sklapati dobrocine pravne poslove, a uz odobrenje zakonskog zastupnika i sve ostale76. U madarskom pravu ogranicena posl ovna sposobnost stice se sa dvanaest godina. Dvanaestogodisnjak moze, uz saglasnost (dozvolu ili odobrenje) svog zakonskog zastupnika, poduzimati sve poslove, samos talno moze sklapati ugovore od manjeg znacaja radi zadovoljenja uobicajenih svakodnevn ih potreba, kao i ugovore iz kojih pribavlja iskljucivo neku korist77. Maloljetnici do dvanaest

godina poslovno su nesposobni, ali nisu nistavi poslovi poduzeti od tih lica koj i su izvrseni, a od malog su znacaja. Njihovo sklapanje u svakodnevnom zivotu se desava stalno i bez narocitog razmisljanja (§ 18. stav 2.)78. Grcki gradanski zakonik u odredbam a clanova 134. i 135. ureduje da maloljetnik sa navrsenih deset godina moze samost alno poduzimati poslove iz kojih za njega proizilazi iskljucivo neka korist. Prema to m zakoniku, sa cetrnaest godina stice se sposobnost samostalnog raspolaganja svojom zara 73 Clan 235. stav 1 i 3. Porodicnog zakona Crne Gore. 74 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 75 §§ 104 - 113 BGB, Burgerliches Gesetzbuch 76 Clan 19. Svajcarskog gradanskog zakonika. 77 § 14. stav 2. Madarski gradanski zakonik. 78 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 58.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima dom i sredstvima koja su dobivena na slobodno raspolaganje, kao i sve ostale pos love, uz saglasnost zakonskog zastupnika. 3. Saglasnost volja ugovornih strana Samo saglasnim izjavama volja ugovornih strana, moze nastati ugovor. Ovim izjava ma ugovorne strane odreduju sadrzaj ugovora. Saglasne izjave moraju se odnositi na bitne elemente ugovora. Pored toga, izjave moraju biti punovazne, odnosno one moraju b iti date slobodno, bez prinude, a ne smiju biti date u zabludi ili usljed prevare. A ko zakon zahtijeva davanje izjave u odredenoj formi, one moraju biti date u toj formi (fo rma ad solemnitatem). Iako je opste pravilo da se pravni poslovi preduzimaju neformalno , broj pravnih poslova za koje Zakon propisuje formu kao uslov valjanosti (vaznost), sv e je veci79. Izjave volja koje prouzrokuju nastanak ugovora, moraju imati karakteristike prav no relevantne volje. Pravno relevantna volja podrazumijeva postojanje svijesti i namjere. Svij est ugovorne strane o izjavljenoj volji obuhvata znacaj i posljedicu sklopljenog pra vnog posla. Namjera (htijenje) ugovorne strane ukazuje na njenu zelju za sklapanjem u pravo tog ugovora, sa svim njegovim posebnostima (animus contrahendi). Izjava volje, p ored toga sto je slobodna, mora biti ozbiljna i stvarna, a ne simulirana. tako, napri mjer, ako bi ugovorne strane izjavile da sklapaju ugovor o poklonu, a zapravo sklapaju ugo vor o prodaji, u principu izjava o poklonu ne bi dovela do sklapanja ugovora o poklonu . Ovdje se radi o prikrivenom pravnom poslu, tako da, prama clanu 59. stav 1. ZOO CG, pr ividan ugovor nema ucinka medu ugovornim stranama. Saglasnost volja predstavlja spoj istovjetnih izjava volja jedne i druge ugovorn e strane ili vise njih, kojima one izrazavaju namjeru da medu sobom zasnuju ugovorni odnos (p onuda i prihvat). Odsustvo bilo kog navedenog uslova onemogucava nastanak ugovora. Pored toga sto su to bitni elementi za sklapanje ugovora, oni su istovremeno i o psti uslovi za sklapanje ugovora, jer je njihovo prisustvo nuzno za nastanak ugovora. Pored opstih uslova, potrebno je, kada to zahtijeva zakon ili neki drugi pravni akt, za sklap anje ugovora ispuniti i neke posebne uslove koji su takode za tu vrstu ugovora bitni elementi. Da bi jedan ugovor proizvodio pravno dejstvo, tj. da bi bio punovazan, moraju se ispuniti

naprimjer.jos neki daljnji uslovi. skriveni psihicki fenomen i znaci svijest o odredenom covjekovom ponasanju. Posto je ona unutrasnji i skriveni psihicki f enomen. kao. 79 Npr. Zakon o notarima. forma itd . pravna i poslovna sposobnost. Saglasnost volja predstavlja unutrasnju volju. volju mozemo saznati tek posto ona bude manifestovana prema vani ili prema nekom e drugom. obuhvatajuci istovremeno i namjeru da se tim pon asanjem ostvari odgovarajuci zeljeni cilj. .

pa tako ne proizvodi nikakve pravne ucinke. odobrenje organa starateljstva i sl. u slucaju kada bi se u sadrzaj ugovora unijela cinjenica da ce ugovor prestati proizvoditi pravne ucinke ako se nesto desi ili ne desi. k ao. ukoliko se zeli ograniciti dejstvo ugovora unosenjem uslova u njegov sadr zaj. Ako se odlozni uslov ne ostvari. a koje ce nastupiti nakon sk lapanja konkretnog ugovora. Dakle. Saglasnost volja ugovornih strana 3 1 Uslovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Uslov je neizvjesna i buduca cinjenica od koje zavisi nastanak ili prestanak ugo vora. U ovom slucaju pravni posao je nastao i proizveo pravne ucinke. zavisi od nastupanja uslova odredenog u samome ugovoru. da stranke imaju interes da odmah zakljuce ugovor. mora se raditi o buducim i neizvjesnim cinjenicama.3. o cijem trosku i u kojem roku pribaviti i notaru dostaviti odobrenje. kad jedna ugovorna strana drugoj poklanja neku stvar pod uslovom da ta druga ugovorna strana nesto ucini (kao npr. punomocje. kada bi neko trebao vratiti poklonjenu stvar ako do odredenog roka ne okonca skolovanje. odnosno ranije sklopljeni pravni posao se raskida. ali ne proizvodi jos uvijek pravn e ucinke. smatra se da ugovor nije ni nasta o. recimo. ako se on ostvari. ali da li ce nastupiti ili prestati pravni ucinci tog ugovora. ugovor prestaje automatski. ali ako se raskidni uslov ispuni. Dakle. diplomira na odred enom fakultetu). kod odloznog (suspenzivnog) uslova. prestaje pravno dejstvo tog pravnog posla. Odlozni uslov postoji. Raskidni uslov egzistira. naprimjer. Odlozni uslov je onaj od cijeg nastupanja zav isi nastanak pravnog ucinka ugovora. Notar ce poduciti i upozoriti stranke da ne vrse cinidbe iz ugovora do ispunjenj a odloznog uslova. sto znaci da pravni posao postoji. Nadalje. a raskidni uslov je onaj od cijeg nastupanja za visi prestanak pravnog ucinka ugovora. uz preuzimanje obaveze da u odredenom roku notaru dostave potre bna odobrenja. Kod raskidnog (rezolutivnog) uslova dat a je situacija da njegovim nastupanjem. Veoma cesto ce se dogadati u notarskoj praksi. Ugovor sklopljen pod uslovom je pravni posao koji je valjano sklopljen. smatra se da ugovor proizvodi pravne ucinke od vremena kada je skloplje n taj pravni posao. notar je duzan upozoriti s tranke da takav pravni posao ne proizvodi pravno dejstvo dok mu se ne dostavi pravno va ljano odobrenje i ne smije izdavati otpravke i prepise sve dok mu se takvo odobrenje n e dostavi. naprimjer. U ovakvim slucajevima notar je duzan voditi racuna i unijeti u akt ko ce. tako da se ne zah tijeva . naprimjer.

kao uslovi koji se ne mogu ostvariti (realizova ti). U s lucaju nemoguceg odloznog uslova. prinudnim propisima i moralu drustva. a ako je postavljen nemoguci raskid ni uslov. ugovor je nistav. U ovim slucajevima ugovor ce se smatrati nistavim. smatra se da takav uslov i ne postoji. bilo iz pravnih razloga. smatraju se nedopustenim uslovima. bilo iz nekih faktickih. odnosno smatrace se kao da nije ni naveden. smatraju se nedopustenim.nikakva posebna radnja ugovorne strane. bilo da su odlozni ili raskidni. Postavljene cinjenice. . Uslovi koji su protivni Ustavu.

nazivamo odredivanjem roka. tako. Rokovi se takode dijele na odlozne i raskidne. rok od pet mjeseci koji je poceo teci 5.. Ukoliko ugovorne strane ne odrede nista u vezi sa rokovima za konkretni slucaj. Naprimjer. moze se istaci da je rok buduca izvjesna cinjenica za koju vec znamo da ce se sa sigurnoscu des iti. ukoliko ugovorne strane nisu nista odredile u vezi s rokom oko povrata novca datog u zajam. ili 28 februara naredne godine. Raskidni rok je onaj rok za cije nastupanje se veze prestanak pravnih ucinaka sklopljenog ugovora. Ako je rok odreden mjesecima i g odinama. odnosno pravnim normama. naprimjer. rok od dva mjeseca koji je poceo teci 31. p rekluzivni i zastarni rokovi. zavrsava se 5. jula naredne godine. Naprimjer. nedjelja ili praznik). Ove rokove nazivamo strogim rokovima. ako se u ugovor u o posluzi odredi da se data stvar vrati 1. Postoje takode rokovi koji su odredeni zakonom i koje ugovorne strane ne mogu mijenjati svojim izjavama volje. onda se uzimaju kao pravno relevantni dispozitivni rokovi. jer taj mjesec ima manje od 30 dana. Ako je odredeno da ugovor stupa na snagu istekom de set dana od dana sklapanja ugovora. rok pocinje teci prvog dana nakon sklapanja prav nog posla. avgusta. tako. tada ce vazi ti dispozitivne odredbe iz zakona. avgusta te godine. Rok moze takode biti od reden . nap rimjer. Odredeni protek vremena ili odredeni trenutak u vremenu za koji se veze pocetak dejstva i li prestanak dejstva pravnog posla. to znaci da smo u ugovor unijeli jedan raskidni rok. to su. Odlozni rok je onaj rok od cijeg nastupanja zavisi pocetak pravnog dejstva (ucinka) sklopljenog pravnog posla. naprimj er.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 3 2 Rokovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Pored uslova kao sredstva ogranicenja postizanja pravnog ucinka. U vezi s tim. koji su odredeni zakonom. odredivanjem ro kova takode se mogu ograniciti odredeni ucinci sklopljenog pravnog posla. ako se ugovor o zakupu sklopi u maju i u njemu odredi da ce se dati poslovna pro storija u zakup od 1. tada s e posljednji dan roka produzava na prvi naredni radni dan. naprimjer. a dan na koji je sklopljen se ne racuna. zavrsava se onog dana koji se poklapa sa danom od kojeg je poceo teci. U slucaju k ada posljednji dan roka pada u odredeni dan kada se ne radi (npr. tako. aprila. cijim nastupanjem prestaju pravni ucinci tog ugovora . decembra. zavrsava se posljednjeg dana u mjesecu. zavrsava se 29. to znaci da smo u ovaj ugovor unijeli jedan odl ozni rok pravnog ucinka sklopljenog ugovora. a ako n e postoji dan po kojem bi odgovarao danu po datumu kada je poceo. Rokovi se mogu odrediti danima na nacin da pocne teci prvog narednog dana nakon dogadaja od kojeg se racuna.

Pocetkom mjeseca se smatra prvi dan u mjesecu. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. sredina mjeseca je petnaesti dan u mjesecu. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlu .i terminima: pocetkom. Forma pravnih poslova Istorijski posmatrano. a kraj mjeseca j e posljednji dan u mjesecu. 4. koje su imale sakralni karakter. sredinom ili krajem mjeseca.

Zakona o notarima Crne Gore. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propis anoj) formi. za pojedinu vrstu pravnih po slova. tako. jemstvo. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pisanog punomocja. Forma pravnih poslova cujucu ulogu.). prepoznat i je u opstem dijelu Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore. propisuje se posebna forma. odnosno poduzimanje. kao predmeta ugovornih odnosa. odnosno poseban nacin sklapanja pravnih poslova84.) itd. naprimjer. 6. sto za konkretni slucaj znaci pri mjenu forme iz clana 51. u clanu 61.). tac. volja se moze izraziti usmeno. stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalist icka80. zahtijeva odredena zakonom propisana forma85. ne moze se smatrati punomocnikom 86. ugovor o trgovinskom zastupanju (clan 884. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak pojedine vrste ugovora zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti83. pisano. s obzirom na sadrzinu i znacaj. sto znaci da se nas zakon opredijelio za neformalnost ugovor a82. kao npr. a ponekada i sutnjom. Posebna forma pojedinih pravnih poslova (punomocje.).).: ugovor o gradenju (stav 2. ugovor o licenci (clan 779. clan 998. ugovor o osiguranju (stav 1. a to se zove paritet forme. naprimjer. mor a biti zakljucen u pisanoj formi i ovjeren u skladu sa propisima . pa slijedom toga i punomoc za izdavanje garancije. bankovna garancija itd. a uz to punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje za izdavanje garancij e). Dakle. U svim navedenim slucajevima neophodno je postojanje pisane forme za valjano skl apanje ugovora. Zakonom o obligacionim odnosima propisano je na vise mjesta koji ugovori moraju biti sklopljeni u pisanoj formi. Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. takvo misljenje proizlazi i iz stava sudske prakse: Bankarska garancija mora bit izdata u pisanom obliku. uobica jenim znacima ili drugim ponasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju81. tako je. volja se moze izraziti rijecima. tako da se u najznacajnijem dijelu mogu razlikovati sljedece nav edene . konkludentnim radnja ma. Ipak. propisano Ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo svoj ine na nepokretnosti ili se ustanovljava neko drugo stvarno pravo na nepokretnosti.4.) zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor ili neki drugi pravn i posao za cije se sklapanje. Dakle. Znacaj stvarnih prava na nepokretnosti. stav 1. clan 699. ugovor o jemstvu (clan 110 1. 4 1 Vrsteforme U daljem tekstu ce se pokusati urediti oblici forme u uporednom pravu i to prema strogoci uredenja forme. pored pisane fo rme ZOO upucuje na dodatnu formu u drugom propisu.

Knjiga prva. Obligaciono pravo. . ZOO CG. Pz. postoji zakonom propisana forma. Obligaciono pravo. 100. Zakona o notarima (Sluzbeni glasnik RS. 85 Clan 86. Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. ZOO CG. clan 68. str. br. 864/94. od 29.vrste forme. Zakona o notarima (Sluzbene nov ine F BiH. Clan 73. 733 . stav 1. str. 81 Vidi clan 21. naprimjer. godine. 86 VtS RH.03. 83 Slobodan Perovic.Praxis 2 .28. tako. Beograd 1980. god. 84 Clan 51 Zakona o notarima Crne Gore. 86/2004). koja moze biti: 80 Abedin Bikic. . ZOO CG. br 45/2002).1994. 82 Clan 60.

koji otezavaju utvrdivanje pravog identiteta pogo denih lica. pisana forma koja se zahtijeva Zakonom. javno ovjerena isprava. Abs. kao kod pisane forme.). 1. jer stranke vrlo cesto ugovaraju da se njihova volja prenese preko nekog glasnika ili preporucenom postom . naprimjer. ili sklapanje braka § 1310. BGB a). BGB a. kao i postojanje odredenih dodatnih okolnosti. Abs. b Abs. tvoj stric. BGB a). BGB a itd. uz ovjeravajucu zabiljezbu na ispravi o potvrdenju da su naveden e osobe po imenu i prezimenu dale gore navedene izjave. obecanje poklona prema § 518. stav 1. moze biti odredeno da se ugovor o stanovanju otkaze izjavom u p isanom obliku ili pismom poslatim preporucenom postom87. S. Iako u privatnom pravu u pravilu. ZOO CG). tako. Ne zahtijeva se. BGB a. tj. dakle pisana privatna isprava za ovjeravanje potpisa uce snika u pravnom poslu. prodaja firmi ili dijelova firmi. notarski obradene isprave notarski zapisi. ovo se ne savjetuje u pravnoj praksi. Ovo su bile najznacajnije zakonom propisane vrste formi. BGB a. kod pojedinih ugovora o zastiti potrosaca. da se potpise iskl jucivo imenom i prezimenom. . npr. Abs. 2. Kada se ugovorne strane sporazumiju da posebna forma bude uslov pravovaljanosti njihovog ugovora (clan 63. 1. 1. kao sto su nasljednopravni ugovori koji se jos uvijek u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije ovjeravaju od strane. svojerucno sastavljen testament. ugovor o jemstvu . Abs. prepustanje svojine ili clausula intabulandi § 925. (npr. sto znaci da se zahtijeva vise nego kod pisane forme. da su identicne. ugovor o raspolaganju imovinom za zivota itd. jer se trazi da bude svojerucno sastavljen i potpisan.. naprimjer. jer mogu nastati drugi problemi (rec imo kod vise striceva i sinovaca). Abs. dovoljno je da se naznaci. Ipak. 1. koji mora biti svojerucno napisan i potpisan § 2247. ugovor o gradenju. npr. a kod pisane forme potrebni s u samo potpisi stranaka. ovdje se radi o pisanoj ispravi koja je svojerucno potpisana ili elektronski signirana (ne moze biti elektronski signirana isprava kod ugovora o potrosackom kreditu § 492. prema njemackom pravu. Ovo nije rijedak slucaj. 1. kao posljedica prihvacenog nacela privatne aut onomije. naprimjer. 1. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. nastaje utvrdivanjem njihovog identiteta na osnovu putnih/ licnih isprava. one mogu izabrati jednu gore navedenu vrstu forme ili mogu odrediti neku novu formu koju te stranke zele. ovjera od strane sudije.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima tacno odredene izjave volje moraju biti date pred za to nadlezno odredenim organ om (npr. ugovori o prenosu svojine nad nepokretnostima § 311.

same ugovorne strane mogu se sporazumjeti da posebna forma bude uslov punovaznosti njihovog pravnog posla. Pored navedenog. sto je vec ranije ista 87 Jurgen Plate. Razliciti oblici forme za pravne poslove predvideni su u Zakonu o obligacionim odnosima. ipak postoji niz zakonskih obavezujucih odredbi o formama koje se moraju primjenjivati. Dakle. 334. str. . Springer-Lehrbuch. i 335. Das gesamte examensrelevante Zivilrecht . nacelno je usvojen princip da se duznik moz e obavezati na ispunjenje neke obaveze bez pridrzavanja odredene forme.vlada slobodna forma. godine. Hamburg 2008. kao i u drugim zakonima.

odnosno ovlascenim licem. posebna ovjera kod nadlezni h organa (notarska ovjera) ili poseban postupak u fazi sklapanja pravnog posla (no tarski zapis pojedinih pravnih poslova). 4 2 1 Zastitaodbrzopletogdonosenjaodluke U mnogim slucajevima zakonsko odredivanje forme sluzi zastiti od donosenja odluk a na brzinu. Iz d o sada izlozenog.4. ogroman. raspolaganja imovinom za zivota itd. a najcesce sa ekonomskim rizicima. on ne proizvodi pravno dejstvo. odredeno je da ugovor o jemstvu obavezuje jemca samo ako je izjavu volje o jemcenju ucinio u pisanoj formi90. te zbog toga zakonodavac za te pravne poslove propisuje posebnu formu. pred tacno odredenim drzavnim organom. Dakle. Broj pravnih poslova sa strogo propisanom formom je m ali. odnosno davanja infor macija o znacaju i pravnim posljedicama izjavljene volje u gradanskom pravu ima za svrh u. notarom. bez p ridrzavanja zahtijevane forme. ne samo za ucesnike nego i za zajednicu. Za pojedine pravne poslov e zahtijeva se i stroza forma nego sto je pisana. Ko zeli sklopiti odredeni pravni posao. 4 2 Funkcija zakonskogodredivanjaforme Zakonske odredbe o obavezujucoj formi sluze u principu za ostvarivanje tri razli cite funkcije (svrhe. obaveza citanja ispr ave i pojasnjenje izjavljenog u toj ispravi. pored dokazne snage (ugovor o obecanju poklona) takve forme. Vrlo cesto se kroz zahtijevanu formu propisuje i poseban tok postupka koji ima strogi karakter. moze se zakljuciti da obaveza pojasnjenja. bez posebnog razmisljanja o pravnim posljedicama izjavljene volje. naprimjer. Nesporno je da zakonodavac za posebno v azne pravne poslove propisuje strogo obavezujucu formu. nema ni obavezujuceg pravnog posla. morao bi biti svjestan u sta se upusta i koje pr avne posljedice proizilaze iz toga. a to je informisanje. ali je znacaj ovih poslova. Posebne odredbe o formi nalaze se i u drugim zakonima89. Najvazniji izuzetak od pravila da su pravni poslovi neformalni su poslovi otuden ja ili sticanja svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima (o cemu ce detaljnij e biti rijeci kasnije). tj. sa odredivanjem posebnog post upka. kod dozivotnog izdrzavanja. jer cesto je to povezano s odredenim rizicima. a nepostivanje zahtijevane forme povlaci nistavost pravnog posla. . kao. cilja). Obaveza zahtijevane forme pojedinih notarski obradenih pravnih poslova sadrzi istovremeno sve tri funkcije koje se postizu takvim opredjeljenje m. i dodatnu. npr. naprimjer. odnosno upozorenje kakve pravne posljedice nastupaju za onu osobu koja daje izjavu volje u tom obliku. naprimjer. Forma pravnih poslova knuto88. Prema ZOO CG.

. stav 1. stav 1 ZOO CG. Zakona o obligacionim odnosima (Sluz beni list SFRJ br. Zakon notarima i mnogi dr. 90 Clan 1101.88 Clan 63. 29/78. ZOO CG.) 89 Zakon o nasljedivanju. Clan 69.

Ovo posebno vazi za odr edbe kojima se zahtijeva notarski zapis isprava. BGB). odnosno trecim zainteresovanim osobama. Kroz ovaj vid forme obezbj eduje se nastanak jasne izjave volje. taj pravni posao se mora sklopiti u formi notarski obradene isprave92. Gotovo sve razvijene zemlje daju poseban akcenat uspostavi jav nih registara (nekretnina. U ovakvim situacij ama moraju postojati strucno osposobljene osobe koje ne stite interese samo jedne st rane nego sluze postizanju sveobuhvatne pravne sigurnosti. Ovakva ili slicna rjesenja u pogledu forme sadrzi i pozi tivno pravo Crne Gore. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi Zakonska odredenja o formi su obavezujuca. Slic no je i kod strogih formi nasljednog prava. ne koristi samo njoj nego i drugoj strani. naprimjer. tako . jer se na ovaj nacin zele izbjeci nejas noce. ako se radi o sticanju prava svojine na n epokretnostima putem pravnog posla. kao i uredenje imovinskih od nosa izmedu bracnih drugova.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 4 2 2 Jasno. Nepridrzavanje odredbi o obavezujucoj formi dovodi do nistavosti pravnog posla (vidi clan 64. privrednih subjekata. naprimjer. Najbolji primjer postiz anja ove funkcije zastite javnog interesa pokazuje se kod prometa nepokretnosti(nekretnin a) u jednoj zajednici. Ovom odredbom se postize. u Njemackoj moraju biti u formi notarski obradene isprave. a i svrha odredivanja oblika (vrste) forme potrebne za skl apanje pravnih poslova. 4 2 3 Javniinteresi Kao jedan od razloga. a cija razjasnjenja ne bi bilo moguce preduzeti zbog vec nastale smrti ostavitelja. Sve radnje koje se poduzimaju prema katastru nepokretnosti. u Njemackoj. U pravnoj doktri . Bosni i Hercegovini i dr. i jedna prema vani manifestovana dokumentacija ozbiljnosti ucinjenog obecanja. Zna cajno mjesto zauzimaju i pravni poslovi obecanja poklona. precizno osiguranje stvarne sadrzine nastale isprave i dokazna snaga o tome ko je u koje vrijeme kakvu izjavu ucinio.preciznoidetaljno oblikovanjepravnogposla Odredene odredbe o formi imaju funkciju postizanja preciznosti i nedvosmislenost i izjavljene volje koja dovodi do sklapanja pravnog posla.). ZOO)93. slucaj obe canja poklona91. pouka izjavitelju o pravnom dejstvu izjavljene v olje. sastoji se i u zastiti javnog interesa. 5. sto je posebno izrazeno kod uspostave hipoteke za obezbjedenje odredenog potrazivanja (vidi § 1154. Potreba o poucavanju stranke koja preuzima obavezu ucinjenom izjavom volje. pored zastite poklonodavca od brzopletosti. evidenciji obezbjedenja itd. kao sto je to.

b BGB. § 925. Abs. S. BGB. Postavlja se pitanje : 91 § 518. 1. Abs. 1. . Burgerliches Gesetzbuch in Deutschland (BGB) 92 § 311. 1.ni o ovome postoje oprecna misljenja i kontraverzne diskusije. 1 BGB. Clan 73 Zakona o notarima F BiH. 93 takode § 125. S.

a takode forma propisana zako nom za neki ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. Kad se zahtijeva notarski zapis. notarska obrada kod ovih pravnih poslova zahtijeva da se notarski obrade ne samo izjave o bitnim elementima essentalia negotii ugovora nego i sporedne odredbe. Nekada Zakon dozvoljava osnazivanje pravnog posla. Razlozi za propisivanje notarske forme da li u pojedinacnim slucajevima moze doci do korekture nistavosti pravnog posla prouzrokovane nedostatkom forme? Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema pravno dejstvo ukoliko iz cilja propisa kojim je odredena forma ne proizilazi st o drugo94. i same duznosti postupanja notara su zakonski odredene. naved enim pravnim poslovima. da oni nastaju i prestaju samo zajedno. Materijalno pravo se egzaktno opredjeljuje za odredenu formu. Kako smo vec ranije vidjeli. 6. Dak le. Veoma cesto se previde i situacije u kojima dolazi do naknadne izmjene ili dopune sklopljenog u govora. u pojedinim slucajevima nepridr zavanje zakonski odredene forme povlaci nistavost pravnog posla kao pravnu posljedicu. ono sto zakonodavac postavlja kod odredivanj a forme. Dakle. U pojedinim slucajevima zakonodavac odreduje razlicite oblike forme koja je potrebna za punovaznost pravnog posla. iako je to propisano u Zakonu95. jer je Zakonom o notarima CG izricito propisano da ovakvi ugovori moraju biti sklopljeni u formi notarskog zapisa.6. 94 Clan 64. Kao ilu strativan primjer ovome. U Njemackoj ova diskusija se odnosi na dva §§ 125. stav 2. ja ko je interesantna i konstelacija povezanosti ovdje tacno odredenih formalnih pravnih poslova sa drugim pravnim poslovima koji su slobodni od forme ili je za njih Zakonom odrede na druga forma. ZOO CG. obaveza koje iz njega nastaju 96. Kako je to prethodno vec istaknuto. bez kojih ugovorne strane ne bi sklopile taj pravni posao. ukoliko su oni toliko povezani da se moraju posma trati kao jedna povezana cjelina. ZOO CG) tako da forma glavnog ugovora vazi i za pr edugovor ako je propisana forma uslov punovaznosti ugovora. mogu posluziti i rjesenja postavljena za predugovor i punomocje (clanu 40. i clan 86. u cijelosti ili preteznom dijelu. U slucajevima gdje se radi o prometu nepokretnosti. iako postoje nedostaci forme. stav 1. U svakom slucaju. onda se pravni poslovi koji su slobodni od forme. i 242 . obecanju poklona i dr. jer u suprotnom. takvi pravni poslovi su nevazeci. sada nema dileme. moraju sklapati u zahtijevanoj formi. stoji u korelaciji sa odredivanjem duznosti (zadataka) i ponasanja notara (postupaka). i to kroz ispunjenje. Razlozi za propisivanje notarske forme Zakonodavac se u pojedinim slucajevima opredjeljuje za pridrzavanje odredene for me prilikom sklapanja tacno odredenog pravnog posla. tj. Nekada je to samo pisana forma. drugi put je potrebna sudska ovjera ili pak notarski zapis.

96 Clan 64. i clan 68. 2. ZOO CG. S. 766. .. Abs. te se pokusava ovo obrazloziti kroz konvalidaciju pravnog posla (nadomjestaj forme) na osnovi u spostave poslovnih obicaja u pravnom prometu. .. 2. §§ 311. stav 1.. S. 3. b Abs. stav. BGB. 2. 1. 95 Clan 60. ZOO CG: formi vazi i za sve Zahtjevi zakona da ugovor bude sklopljen u odredenoj kasnije izmjene ili dopune. 518.

Kada ucesnici pravnog posla u pisanom obliku sastave ugovor i samo ga potpisu. proizvodi pravna dejstva? Shvatanje da naknadno osnazenje. v stav sudske prakse ispravan i prihvatljiv: Forma ugovora na i pravo koristenja ili pravo svojine nad nepokretnostima (clan u nepokretnosti). iako su ugovorne strane izvrsile. Sastavljanje pisanog ugovora od strane ucesnika pravnog posla. pred odredenim drzavnim organim a itd. postavlja se pit anje: da li pisani ugovor o otudenju nepokretnosti. Punovazan je ugovor o pro daji nepokretnosti u formi priznanice u kojoj su oznaceni cijena i prodata nekretnina 99. Mislimo da je ovaka osnovu koga se prenos 10. takva isprava ima punu dokaznu snagu javne isprav e. U vezi s ovim. ipak postoje odredene nedoumice i u samoj sudskoj praksi98. kao. predstavlja formu javne isprave. osim ako iz cilja zbog kojeg je forma prop isana ocito ne proizilazi sto drugo. naprimjer. Pogresno je ovdje smatrati da ugovor vazi. prije svega. jer Zakon propisuje odredena pravila koja se moraju postovati prilikom postupka sastavljanja isprave. Ovakvo rjesenje onemogucava konvalidaciju ugovora i u takvim okolnostima se primjenjuju pravila o restituciji. radi se o jo s strozoj zahtijevanoj formi. zbog nedostatka propisane forme. Ova odredba ima i dodatak koji kaze: . mada nije zakljucen u zahtijevanoj formi.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima Za pojedine vrste ugovora sam Zakon o obligacionim odnosima zahtijeva odredenu formu. notar. trebale bi nastupiti odredene pravne posljedice. Pisana forma koju Zakon najcesce zahtijeva moze im ati razne oblike. naprimjer. ne izaziva nikakve nedoumice oko toga je li ugovor punovazan ili nije. Pored tvrdnji u teoriji da je u takvim slucajevima ugovor pravno valjan97. Formalni ugovori su oni za koje se trazi da izjava volje bude data u tacn o odredenoj formi. U slucaju kad a ispravu sastavi drzavni organ ili ovlasteno lice. Ipak.. propisana je. odnosno konva lidacija ugovora o prometu nepokretnosti. u cijelosti ili u preteznom dijelu. radi zastite drustvenih interesa. u vecini slucajeva sudska praksa uslovljavala je punovaznost ugovora o pro metu nepokretnosti sudskom ovjerom. suda ili notara . o cemu je prethodno bilo vise govora.. a sto znaci da se njome garantuje ne samo tacnost ovjere potpisa vec i sama sadr zina pravnog posla. ali samo u dijelu ovjere potpisa. uz obavezu ovjeravanja od strane drzavnog organa. Nepostivanjem zahtijevane forme. obaveze koje iz nj ega nastaju100. radi se o obicnoj pisanoj formi. ukoliko je realizovan u cjelini ili p reteznom dijelu. pisanoj. pred svjedocima. u najmanju ruku je d iskutabilno. Zakona o promet Provodenje u zivot .

Beograd 2001. a kome nedostaje ovjera od strane suda . zbog cega j e u 97 Igor Vukojevic. na kome potpisi nisu ovjereni kod suda.1989. Beograd 27.propisa zahtijeva efikasnu drustvenu kontrolu prometa nepokretnosti. 365/89 od 19. . 99 Odluka Vrhovnog suda BiH. god. 6893/98 od 24.12. 635. god.1989. Konvalidacija pismenog ugovor 98 Nacelni stavovi i zakljucci Saveznog suda. Beograd 2002. god. a na kome potpisi ugovaraca nisu ovjereni pred sudo m. 4.1999. godine. ZOO CG Kad je izvrsen ugovor kojem nedostaje forma. tomislav Krsmanovic. Rev. Kada sud na osnovu clana 4 stava 4 Zakona o promet u nepokretnosti prizna pravno dejstvo ugovoru o prenosu prava na nepokretnostima izmedu nosilaca prava svojine koji je sklopljen u pismenom obliku. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda BiH. 100 Clan 68. pravno dejstvo ovakvog ugovora nastaje momentom sklapanja .. Stvarno pravo i promet nepokretnosti. Sud moze priznati pravno dejstvo ugovora o prenosu prava na nepokretnosti koji je zakljuc en u pismenom obliku. st r. br.06. Rev. republickih i pokrajinskih vrhovnih s udova i Vrhovnog vojnog suda. god. str.10. pod uslovom da je ugovor ispunjen u cjelini ili preteznom dijelu . Odluka Vrhovnog suda Srbije. 254. Pravni zivot. 1989. godine.

6. Razlozi za propisivanje notarske forme clanu 10. ovjera potpisa ugovaraca kod suda bitan elemenat ugovora, bez kojeg ug ovor ne proizvodi pravna dejstva. Stoga se ugovor koji nije ovjeren kod suda, ne moze voljom ugovaraca osnaziti (konvalidirati), pa se tako ni izvrsenjem ugovora ne utice na njegovu punovaznost 101. Smatramo da se, do pocetka primjene Zakona o notarima u Crnoj Gori, prenos prava svojine nad nepokretnostima moze vrsiti samo na osnovu sudski ovjerenog ugovora, koji je prilozen uz zahtjev za uknjizbu. Svrha forme je u obe zbjedenju dokaza o postojanju pravnog posla i njegovoj sadrzini, zastiti volje od nepozelj nih drugih uticaja, sprecavanju donosenja odluka na brzinu i nedovoljno promisljenih odluka. Sve to omogucuje da ucesnici u pravnom poslu svoju volju jasnije i preciznije iz raze, a javnim vlastima obezbjeduje laksi uvid u pravni promet i ekonomske tokove102. Stoga, smatramo da tvrdnje pojedinih autora103 da razne ovjere, formalnosti publiciteta 104, taksativna nabrajanja i sl. dovode do raskoraka izmedu zivotnog i formalno pravnog akta, nisu osnovane. Javna isprava i nacelo publiciteta sluze sigurnosti pravnog prome ta, upisu stvarnih prava u katastar nepokretnosti, javnom povjerenju, koje je u interesu s vih gradana, a posebno savjesnim trecim, koji imaju konkretan pravni interes. U suds koj praksi je u pojedinim slucajevima zauzet stav da kad potpisi ugovaraca na ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti nisu ovjereni kod suda, onda takav ugovor ne sadrzi bi tan konstutivan elemenat, cije odsustvo cini ugovor nevazecim 105. U ovom radu se svakako ne zaboravljaju zakonske mogucnosti konvalidacije ili osn azenja ugovora ispunjenjem. Uzmimo za primjer stanje sa ugovorom o obecanju poklana, cija realizacija se ocekuje u nekom buducem periodu. Ukoliko se radi o stvari ko ja se zeli pokloniti, onda ovakvo obecanje poklona mora uslijediti u zahtijevanoj f ormi, tj. notarskom zapisu. Ali, ako se radi o obecanju neke pokretne stvari, tada dolazi do osnazenja ili konvalidacije ugovora samom predajom stvari106. to nije slucaj kod obecanja poklona nepokretne stvari jer se svojina na nepokretnosti na osnovu pravnog posl a stice upisom u javni registar. Posebna situacija je kod ugovora o jemstvu (clan 1101. ZOO), gdje takode ispunjenjem preuzete obaveze, dolazi do osnazivanja ugovora, kada je mac ispuni preuzetu obavezu iz ugovora o jemstvu, iako je postojanje obavezne forme Zakonom propisano. Ali, same ove slucajeve ne smijemo ni u kom smislu dovesti u relaciju , odnosno na nivo postojanja opsteg principa za osnazivanje sadrzine ugovora kako bi se ispunjenjem izlijecio nedostatak forme, tj. konvalidirao pravni posao107.

101 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 212/77, Zbirka sudskih odluka iz oblasti g radanskog prava (1973. 1986.) Beograd, 1986. god. str. 140. 102 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 165. 103 Slobodan Perovic, Filozofsko pravne rasprave, Beograd 1995. god. str. 392. 104 Formalnost publiciteta nisu oblici ispoljavanja volje vec mjere koje imaju z a cilj da zastite treca savjesna lica koja mogu imati neki pravni interes. tako, npr., ugovor koji ima z a predmet nepokretnost punovazan je i proizvodi pravna dejstva, iako nisu izvrsene formalnosti publicit eta, tj. upis u katastar nepokretnosti. Formalnosti nisu uopste potrebne za nastanak ugovora, S. Perovic, Obligaciono pravo, Beograd 1980. god. str. 341. Fn. navedena prema Igor Vujovic, nav. djelo, str. 6 37. 105 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1602/79, Mladen Kosovac, Ugovorni odnosi k roz sudsku praksu, Beograd 1991. god. str. 45. 106 § 518. Abs. 2. BGB-a. 107 Jurgen Plate; Das gesamte examensrelevante Zivilrecht , Springer-Lehrbuch, Hamb urg 2008. godine, str. 334. i 335.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava na nepokretnostima Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup svih pravnih pravila kojima se ureduj u odnosi medu pravnim subjektima a povodom stvari, dok se ovlastenja koja pravnim subjekt ima priznaju norme objektivnog prava u odnosima u pogledu stvari definisu kao stvarno pravo u subjektivnom smislu. Stvarna prava se odreduju zakonom, pa je ta ko u svako pravnom sistemu odreden tacan broj stvarnih prava (numerus clausus)108. Za kon o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore uredio je pravo svojine i druga stvarna p rava, te s tim u vezi propisao je sledeca stvarna prava: pravo svojine, pravo sluzbeno sti i zalozno pravo. Subjekti stvarnih prava su fizicka i pravna lica, a objekti stvar nih prava su pojedinacno odredene pokretne i nepokretne stvari109. Predmet naseg razmatranja u ovom dijelu rada jesu pravni poslovi koji za predmet imaju prenos ili sticanje svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnim stvarima (nep okretnostima). Za takve pravne poslove propisana je obavezna forma notarskog zapisa, ili sa njim izjednacenog, zapisa o potvrdi privatne isprave110. Sta se smatra ne pokretnostima, regulisano je u clanu 19. stav 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clanu 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. to su: zemlji ste (poljoprivredno, gradevinsko, sumsko i ostalo), zgrade i drugi objekti koji su s a zemljistem trajno spojeni (poslovni, stambeni, stambeno-poslovni, ekonomski i drugi objekti ; posebni dijelovi objekata i drugi nadzemni i podzemni objekti). Za prenos ili st icanje stvarnih prava na nepokretnostima veoma vazno je poznavati materijalno pravne odredbe o pravu svojine, susvojini, etaznoj svojini, zajednickoj svojini, kao i o slucajevima kada se drzava pojavljuje kao imalac svojine. Stvarna prava na nepokretnostima su: pravo svojine kao najpotpunija vlast na stv ari, ostala stvarna prava na stvari na kojoj postoji pravo svojine - pravo sluzbenost i, pravo zaloge i fiducijarna svojina111. Pravo sluzbenosti i pravo zaloge nazivaju se st varna prava na tudim stvarima. Sadrzaj stvarnih prava na tudim stvarima cine prava ovlastenj a da se stvar (nepokretnost) u tudoj svojini upotrebljava na odredeni nacin ili se, p ak, ta prava sastoje u ogranicavanju vlasnika u pogledu vrsenja svojinskih ovlascenja. 108 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo sljedno pravo, Drugo Opci dio, stvarno, obvezno i na

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 155 do 158.

109 Clan 2 i 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 110 Zakon o notarima CG clan 51. stav 1. tac. 6. 111 Clan 6. i 11. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

1. Ugovor o prodaji Subjekti stvarnih prava mogu biti fizicka i pravna lica. Za sva stvarna prava ge neralno mozemo reci da je osnov sticanja zakon, odluka drzavnog organa, pravni posao ili nasljedivanje. Pravo svojine stice se nasljedivanjem u trenutku otvaranja nasljeda, tj. momento m smrti ostavioca112. Kod sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokr etnostima pravni posao je samo osnov za sticanje tih prava, dok se ona sticu upisom u katastar nepokretnosti113. U zakonodavstvu Crne Gore prihvaceno je nacelo kons titutivnosti upisa u pogledu sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostim a. Dakle, za sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla potrebno je da su ispunjena tri uslova: valjan pravni os nov (punovazan pravni posao, iustus titulus), valjana saglasnost knjiznog prethodnik a (clausula intabulandi) i upis u katastar nepokretnosti (modus acquirendi). Pravni osnov il i instrument ovog prenosa ili sticanja prava je najcesce ugovor. Da bi ugovor bio valjan u prometu nepokretnosti, neophodno je da on bude sacinjen u odgovarajucoj formi. K od nas je to notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave. Pravni poslovi na osnovu kojih se prenosi ili stice pravo svojine ili druga stvarna prava na nepokretnostima su : ugovor o prodaji, ugovor o razmjeni, ugovor o diobi, ugovor o poklonu, ugovor o zasniva nju sluzbenosti, ugovor o hipoteci, zalozna izjava, ugovor o fiducijarnom prenosu pr ava svojine, ugovor o dozivotnom izdrzavanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovin e za zivota itd. Zajednicko za sve ove pravne poslove, kada za predmet imaju nepokret nosti, jeste da su usmjereni na prenos odnosno sticanje stvarnih prava i njihov upis u katastar nepokretnosti, tako da ce se sira objasnjenja dati kod ugovora o prodaji i ostal ih vrsta pravnih poslova. 1. Ugovor o prodaji Pravo svojine se moze steci po samome zakonu (dosjeloscu/odrzajem, prirastajem, gradenjem na tudem zemljistu, nasljedivanjem itd.), na osnovu pravnog posla, najcesce ugovora (kupoprodaja, razmjena, poklon, itd.), kao i na osnovu odluka suda i drz avnih organa (npr. pravosnazno rjesenje o eksproprijaciji, rjesenje o povracaju oduzet og zemljista, sudska presuda itd.). Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo svojine, a kupac se obavezuje da p rodavcu plati cijenu. Ugovor o prodaji je najcesci pravni posao kojim se obavlja pravni promet. Bitni elementi ugovora o prodaji su po prirodi posla predmet (stvar) i c

ijena. Zakon o obligacionim odnosima nije utvrdio definiciju stvari nego je samo odredi o predmet ugovorne obaveze koja se moze sastojati u davanju, cinjenju, necinjenju ili trpljenju. Dejstvom ugovora nastaju pravne posljedice koje on proizvodi. Posljedice mogu 112 Clan 91. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 113 Clan 84., clan 202., clan 226. i clan 318. Zakona o svojinsko-pravnim odnosi ma, te clan 8. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak drugih obaveza. Ugovor o prodaji moze imati stvarnopravna i obligaciono pravna dejstva114. 1 1 Predmetpravnogposla Potrebno je razlikovati predmet ugovora od sadrzine ugovora. Predmet ugovora je odredena radnja ili cinidba, koja moze biti pozitivno ili negativno odredena. Po zitivno odredene su one obligacione radnje kojima se duznik obavezuje povjeriocu na odre deno davanje (dare) ili cinjenje (facare). Obaveza duznika da nesto propusti je negat ivno odredena radnja, tj. da ne cini (non facare) ili trpi (pati), sto po redovnom to ku stvari ne bi morao. Za razliku od predmeta, sadrzaj ugovora cini jedinstvo prava i obaveza iz tog ugovora, sto znaci da je sadrzaj jednog ugovora siri pojam od pojma koji obuhvat a predmet ugovora. Ponekad se kaze da je predmet ugovora stvar koju je duznik obavezan pre dati povjeriocu. Sa stanovista pravne teorije, ovaj izraz je pogresan. Medutim, obicn o se pod tim podrazumijeva pravo odredene osobe da od druge zahtijeva predaju odre dene stvari. Samim sklapanjem ugovora, kupac nije postao vlasnik kupljene stvari nego on ima samo zahtjev (pravo) prema prodavcu na izvrsenje ugovora, tj. predaju stv ari115. Predmet ugovora ne moze biti svaka radnja (obaveza), nego samo ona koja je u zak onu predvidena i kao takva zakonom zasticena. Predmet ugovora, odnosno ugovorna obaveza, mora imati odredene karakteristike (kvalitet). S obzirom da predmet ugo vora mora biti moguc, dopusten i odreden ili odrediv, smatramo da je u ugovor nuzno u nijeti podatke koji ce ovdje detaljnije biti razmatrani. 1 1 1 Oznakanepokretnosti Oznaka nepokretnosti. U pravnom prometu nepokretnost se oznacava prema podacima iz katastra nepokretnosti, a sto znaci da se mora naznaciti broj lista nepokretn osti i katastarska opstina, te podaci iz lista nepokretnosti, kao osnovnog dokumenta o nepokretnostima i pravima na njima, a koji se sastoji od: podataka o zemljistu-p arceli (A list), podataka o imaocu prava na zemljistu-parceli (B list), podataka o obje ktima i posebnim dijelovima objekata i imaocima prava na njima (V list), podataka o vodo vima i imaocima prava na njima (V list 1. dio) i podataka o teretima i ogranicenjima (G list116). Ovo su pravila definisana Zakonom koji regulise upis nepokretnosti i s tvarnih prava na njima u javni registar, te moraju biti ispostovana, jer u suprotnom pos tupanju,

pravni posao bi bio nesprovodiv u katastru nepokretnosti. Dakle, u ugovoru se mo raju dati precizni podaci o nepokretnosti prema oznakama kako je ona upisana u kata 114 Vise vidjeti kod Hilmija Semic, trgovacko pravo, Magistrat Sarajevo 2001 god ine, str. 105 do 113. Milos trifkovic / Milic Simic / Veljko trivun, Poslovno pravo, Ekonomski fakultet Sara jevo 2004 godine, str. 117 do 125. Slavko Caric, Ugovor o posredovanju u nasem pravu i poslovnoj p raksi, Pravni zivot 11/2003 godine, str. 159 do 177. Ivica Jankovec, Privredno pravo, Sluzbeni list SRJ Beograd 1999. godine, str 532 do 537. 115 Abedin Bikic, Obligaciono pravo (Opsti dio), Univerzitetska knjiga, Sarajevo 2004., str. 92. i 93. 116 Clan 53. u vezi sa clanom 49. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokret nosti (Sluzbeni list RCG br 29/07.)

1. Ugovor o prodaji star, kao sto su: broj katastarske parcele, povrsina zemljista, kucni broj zgrad e, broj i povrsina stana, garaze ili poslovnog objekta, broj lista nepokretnosti i dr. podaci iz li sta nepokretnosti. Podatke iz katastra o nepokretnosti notar moze utvrditi na dva na cina: neposrednim uvidom u evidenciju katastra, tj. u list nepokretnosti, i uvidom u i zvod iz lista nepokretnosti, koji je izdao nadlezni organ i koji predstavlja javnu ispra vu, shodno clanu 55. naprijed naznacenog Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnost i. Notar je duzan u notarski akt unijeti konstataciju o nacinu na koji je utvrdio k atastarsko stanje nepokretnosti, po svim odjeljcima lista nepokretnosti, te uz izvornik not arskog akta priloziti dokaz o tome. U notarskom aktu brojcane oznake listova nepokretno sti i parcela pisu se samo brojevima, tj. nije potrebno da se pisu i slovima, shodno odredbi clana 36. stav 2. Zakona o notarima CG. Na koji je nacin notar utvrdio katastarsko stanje, veoma je vazno sa stanovista pravne sigurnosti i eventualnih steta koje mogu nastati zbog toga. Moguce je da se razl ikuje stanje u evidenciji katastra od podataka koji se nalaze u predocenom listu nepok retnosti i to tako da je u meduvremenu doslo do promjene tog stanja ili je doslo do gresk e u sacinjavanju izvoda iz lista nepokretnosti. Najsigurnije je kada notar, neposred no pred sacinjavanje notarskog zapisa, izvrsi dodatni neposredni uvid u evidenciju katas tra. Zbog toga notar mora poduciti i upozoriti stranke, a pogotovo kupca, odnosno sti caoca, da moze zahtijevati i neposredni uvid notara u evidenciju katastra pred sastavlj anje notarskog zapisa, te na posljedice suprotnog postupanja. U narednom dijelu ovog rada slijedi nekoliko primjera teksta, a sve u zavisnosti od preuzete obaveze i vrste nepokretnosti kao predmeta pravnog posla. P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi uvid u izvod iz lista nepokretnosti Uvidom notara u Izvodiz listanepokretnosti,br 1 ,KOMasline, izdat od Uprave za n epokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09, od 10.10.2009. godine, koji su stranke prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao tak av prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela broj8/1 ,Vocnjak1 klase, Brijeg ,povrsine 5000m2. ---------------------------------------------------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetno g

lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu -1 dio nema upi sa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa, ovaj notar izvrsi uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji Katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, teihupozoriona eventualne posljedice i rizik e u slucaju suprotnog postupanja, a narocito na mogucnost da je u meduvremenu, od vremena iz davanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti, doslo do promjena podataka koji se upi suju u List nepokretnosti za predmetnu parcelu, kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u List nepokretnosti u evidenc iji Katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju Katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi neposredni uvid u sluzbenu evidenciju katastra nepokretnosti Neposrednim uvidom u sluzbenu evidenciju Katastra nepokretnosti za List nepokret nosti br 1 ,KOMasline, kod Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, od dan a _______.______ godine, u ______casova, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisa na katastarskaparcelabroj8/ 1,Vocnjak1 Klase, Brijeg, povrsine5000m2.---------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli, opisanoj u A listu predmetn og lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u Vlistu i V listu-1 dio nemaupisa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Prilikom naprijed naznacenog uvida koji je izvrsen na zahtjev stranaka, ovaj not ar je sacinio potvrdu o cinjenicama iz evidencije Katastra, koju je procitao strankama i koja se prilaze uz izvornik ovog akta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Prilaganje kopije katastarskog plana moze biti korisno u svrhu pravilne identifi kacije parcela koje su predmet prodaje, sa stanovista mjesta, polozaja i oblika parcela , regulisanja pristupnog puta itd. Uvidom u kopiju katastarskog plana, izbjegavaju se eventual ne sumnje i nejasnoce u pogledu predmeta prodaje, a sto ima dalji znacaj u pogledu odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. Ovjerena kopija radnog original a katastarskog plana javna je isprava, koju izdaje Uprava za nepokretnosti, shodno odredbama clana 55. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. P R I m J E R Formulacija kada se prilaze kopija katastarskog plana Stranke notaru prezentuju ovjerenukopijuradnogoriginalakatastarskogplana, izdatu od Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, broj 05-1/09., od 10.10. 2009.g., za katastarsku parcelu broj 5/1 iz Lista nepokretnosti br.1., KO masline, a u koju se stranke izvrsile uvid i odobrile je, te koja se prilaze kao takva uz ovaj izvornik. U vezi s tim, stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ----------------------------------------------------------Upisani tereti i ogranicenja u islu G listu zahtijevaju od notara veliku aktivnost u sm

prikupljanja odredenih odobrenja, saglasnosti, brisovnih dozvola i sl. Razlog za to je sto moze biti upisana zabiljezba odredenih cinjenica koje ogranicavaju promet nepokr etnosti ili dovode do toga da je sticalac nesavjestan (npr. maloljetstvo, starateljstvo, lisenje poslovne sposobnosti, pokretanje spora, postupak eksproprijacije, postojanje zab rane otudenja i opterecenja nepokretnosti, zabiljezba pokretanja postupka izvrsenja i td.)117, a takode mogu biti upisani i tereti, hipoteka i sl. O svemu ovome notar mora vod iti racuna tako sto ce ogranicenja i terete, koje je ustanovio uvidom u katastar ili izvod iz 117 Clan 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

1. Ugovor o prodaji katastra, upisati u notarski akt i u svakom konkretnom slucaju dati poduke i upo zorenja strankama i traziti odredena odobrenja. tako je za otudenje nepokretnosti u svoj ini maloljetnika starijeg od 14 godina, potrebna saglasnost zakonskih zastupnika i o dobrenje organa starateljstva. Za kupovinu nepokretnosti sa upisanom hipotekom, pod uslov om da nije upisana zabrana otudenja, potrebna je izricita saglasnost kupca kad kupu je tako opterecenu nepokretnost i upozorenje notara na posljedice u vezi s tim, dok je za preuzimanje duga koji je obezbijeden hipotekom, potrebna pisana saglasnost zaloz nog povjerioca118. Regulisanje ogranicenja i tereta moze biti uslov za dospjelost ci jene. P R I m J E R Formulacija kada je upisana hipoteka za koju je pribavljena brisovna dozvola. Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 ,KOMasline,izdat od Uprave za nepokretn osti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09., od 10.10.2009.godine, koj su s tranke ovom notaru prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela br oj8/1, Vocnjak1 klase, Brijeg povrsine 5000m2. -----------------------------------------------------------U B listu,kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu-1 dio nema upisa, au G listu upisanajehipotekazaobezbjedenjepotrazivanjapoosnovu Ugovora o kreditu, od 22.06. 1981. godine, Br.Ov.1344/81, u korist Privredne Banke _____ _i to: Pr. 24.06.1981. godine, Dn 4622/81 na iznos od 50.000,00 Din, sa 2% kamata i ostalih troskova iz ugovora. S tim u vezi, stranke izjavljuju da su upoznate sa upisanom hipoteko m, te notaru prezentuju brisovnudozvolu zaloznogpovjerioca, broj 2436/08 SA, od 12.08. 2008. godine, koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana s trankama, a iz koje sam ustanovio da je za naprijed naznacenu hipoteku zalozni povjerilac iz dao brisovnu dozvolu. Nakon poduka notara da se saceka sa sacinjavanjem ovog notarskog akta d ok se u katastru nepokretnosti ne izvrsi brisanje navedenog zaloznog prava i upozorenja na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja, stranke izjavljuju da zele s aciniti ovaj notarski akt sa naprijed naznacenom hipotekom za koju je pribavljena brisovna do zvola i da prihvataju sve eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. ----------------------------------------------

1 1 2 Opisnepokretnostiprema stanjunaterenuikupcevanamjera koristenja Pitanje opisa nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja od velikog su znacaja za stranke, a pogotovo za sticaoca, te bi notar na ovo morao obratiti posebnu paznju. U tom smislu, od presudnog znacaja su sljedeca pitanja: da li je zemljis te neizgradeno, da li je na njemu izgraden kakav gradevinski objekat, da li je taka v objekat upisan u katastar, da li ima dozvolu za gradenje i upotrebnu dozvolu, u kakvom s e stanju nalazi nepokretnost, da li je kupac, odnosno sticalac prava obisao/pregle dao nepokretnost i na koji nacin se uvjerio u stanje nepokretnosti i granice zemljista, u koju 118 Clan 456. ZOO CG.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svrhu sticalac-kupac pribavlja nepokretnost radi stanovanja, koristenja u poslov ne svrhe, u svrhu gradnje stambenog objekta ili poslovnog objekta ili za poljoprivr ednu obradu itd.? Ovo je veoma vazno utvrditi i unijeti u ispravu sa aspekta eventual ne odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke, te iz razloga sto se vrlo cesto katastarsko stanje ne slaze sa stanjem na terenu. Razjasnjenje prethodno navedenih pitanja m oze vrlo cesto dovesti do toga da jedna od ugovornih strana promijeni misljenje, te samim tim, i volju, sto znacajno utice na sadrzinu pravnog posla. U vezi s naprijed na znacenim, navest cemo nekoliko primjera: P R I m J E R 1.Licni pregled zemljista U naravi se radi o neizgradenom gradevinskom zemljistu, koje kupac kupuje u svrh u izgradnje stambenog objekta. Kupac se na osnovu licnog pregleda i u prisustvu prodavca, up oznao sa stanjem nepokretnosti i njenim granicama. -----------------------------------------------------------2. Licni pregled stana U naravi se radi o stanu u zgradi starije gradnje, potrebno ga je renovirati da bi bio uslovan za stanovanje. Kupac je licnim pregledom upoznat sa stanjem predmetnog stana i kori stit ce ga za stanovanje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Licni pregled zemljista i objekta Kupac je upoznat sa stanjem nepokretnosti i njihovim granicama, koje u naravi pr edstavljaju zemljiste i stambeni objekat, koji je izgraden po gradevinskoj dozvoli SO -----, broj 03-3 61-96/80, od 22.05. 1980. godine, ali koji nije upisan u katastru, jer za isti nije pribav ljena upotrebna do zvola.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: pregled nepokretnosti moze obaviti i strucno lice (vjestak i sl.) na z ahtjev ugovornih strana, npr. geometar u prisustvu stranaka na terenu je pokazao granic e parcele; vjestak gradevinske struke u prisustvu ugovornih strana pregledao je po slovni objekat. 1 1 3 Prodajanepokretnostiiinventara

naprimjer. to treba navesti u odjeljku ugovor a predmet pravnog posla . u ugovor se unosi sljedece: uz predmetni stan se ne kupuje inventar. poslovnim prostorom itd.Da li se prodaje inventar zajedno sa kucom. pa ako se uz nepokretnost prodaje i inventar. a z a inventar cijena iznosi __ EURA. jer se na inventar ne placa porez na promet nepokretnosti. tako. zavisno od konkretne situacije. . a u odredbama o cijeni treba razdvojiti cijenu za nepokretn ost i cijenu za inventar. s tim da cijena za nepokretnosti iznosi ___ EURA.. ve oma je vazno sa aspekta ugovaranja kupoprodajne cijene i placanja poreza na promet n epokretnosti. uz predmetni poslovni prostor kupuje se inventar. stanom. koji se sastoji od (navesti od cega se sastoji inventar).

P R I m J E R 1. odnosno pribavilac. Ako se kupuje nepokretnost koja je u zakupnom odnosu. jos jedna znacajna odredba je clan 6 27. od --------. koji daje mogucnost ugovaranja iskljucenja nastavka zakupa za nasljednik e u slucaju smrti zakupca ili zakupodavca. na odredeno vrijeme. navest cemo nekoliko primjera. Sasvim su drugacije pra vne posljedice ako je sticalac znao za postojanje zakupa na stvari od onih kad on ne zna o takvom jednom zakupu119.----------------------------- . Nakon toga. U tom slucaju. ili po drug om osnovu. stekne od zakupodavca zgradu ili posebni dio zgrade u kojoj se nalaze za kupljene prostorije (npr. U vezi sa zakupom. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnika nepokretn osti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakup u. Nepokretnost jeste predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetni poslovni prostor se nalazi pod zakupom pocev od ______ godine. stupa u prav a i obaveze zakupodavca. Nepokretnost nije predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupa . prema kojoj zakup ne prestaje kad trece lice kupovinom. veoma je znacajno u tvrditi sa aspekta predaje nepokretnosti u posjed sticaocu. te sa aspekta odredbe clana 619. Naznaceni ugovor o zakupu se prilaze uz ovaj izvornik n akon sto je predocen i procitan strankama koje su izjavile da su razumjele prava i obaveze i z tog ugovora. Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. Kod otudenja zakupljene stvari. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. a na osnovu ugovora o zakupu koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. garaze). prije predaje u posjed za kupcu.1. kupac izjavlju je da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. broj -----. ZOO CG. vazno je pitanje savjesnosti sticaoca svojine na stvari. U dalju razradu postojanja zakupa treba u nijeti u odredbe ugovora: o predaji u posjed. U vezi sa naprijed naznacenim. -------------------------2. kupac. Ugovor o prodaji 1 1 4 Kupovinanepokretnostikojajevecdatauzakup Da li je nepokretnost predmet vec ranije sklopljenog zakupa. ZOO CG. uz mjesecnu zakupninu od 500 EURA (pet stotina EURA). odgovornosti za pravne i materijalne nedo statke i o pravu prece kupovine. sa trajanjem do _____ godine. u ugovoru o prodaji mora se navesti izricita izjava kupca da prihvata kupovinu nep okretnosti sa stanjem zakupa..

Potrebno je istaci da se u ovom slucaju radi o sticanju prava svojine nasljedivanjem tj. Zakona o obligacionim odnosima. U skladu sa zakonom pravo svojine na stvari stice se nasljedivanjem u tr enutku otvaranja nasljeda na imovini umrlog.1 1 5 Postojanjepravosnaznogrjesenjaonasljedivanjukojenije provedenoukatastru U praksi je moguce da stranke traze sastavljanje notarskog zapisa u slucaju kada je doneseno pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru. Ovdje se radi upisa o promjene vlasnika u katastru po osnovu zakonskih odredbi koje odreduju izuzetak od konstitutivnog 119 Clan 621. . na osnovu zakona.

P R I m J E R U B listu nepokretnosti. a u k ojem su kao zakonski nasljednici umrlog H. Nakon toga. legitimise kao nasljednik.-----------------Prema uvidu koji je notar izvrsio dana ______. na osnovu pravosnaznog rjesenja. H. s tim da se mor a voditi racuna da je rjesenje o nasljedivanju pravno valjano i da je podobno za upis. -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozorioda ce se upis prenosa prava svojine po ovom ugo voru na kupca moci izvrsiti tek nakon upisa prodavaca kao vlasnika i na eventualne ri zike i posljedice u vezi s tim. tako da stranke ne mogu sprijeciti upis ako je rjesenje pravosnazno. H. koje je pravosnazno dana ______. Prodavci prezentuju naprijed naznaceno rjesenje. te da ne dode do dvostruke ili visestruke prodaje naslijedenih nepokretnosti. odnosno vlasnik. godine. upisan je H. s ti m u vezi. u naprijed naznaceni pred met ________. sin ___.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dejstva upisa u katastar u slucaju sticanja svojine nasljedivanjem120. po sluzbenoj duznosti. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakter. godine. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu sa naprijed nazn acenim . U B listu nisu upisana nikakva ogranicenja koja se odnose na vlasnika. da bi se kupac. mora davati odredene poduke i upozorenja. Rjesenje o nasljedivanju mora imati klauzulu pravosnaznosti i sud ga je. isti se odnosi na sprovodenje Rjesenja o nasljedivanju. odredeni prodavci S. Notar. ali ne i prije toga. a sticalac moze da zahtijeva upis tog prava u katastar nepokretno sti ako uz zahtjev za upis prilozi pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje je podo bno za upis. Medutim. sa po 1/2 dijela. Prilog je strankama procitan prilikom sacinjavanja ovog no tarskog akta i one su ga odobrile. odnosno sticalac. H. tako da se nasljednik upise sa pravom svojine. upisao sa pravom svojine u kata star nepokretnosti mora se kao prethodni upis provesti rjesenje o nasljedivanju.. i B. broj ____. ali je pod rednim b rojem ______ u listu B upisana plomba. donesenog od s trane Osnovnog suda u _____. tj biljeska o zaprimljenom predmetu za upis promj ene vlasnika. br --.kao jedini vlasnik sa 1/1 dijela. H. duzan dostaviti na provodenje katastru. moze se zakljuciti ugovor o prodaji samo kada se nasljednik. Dakle. jer se je pravo svojine steklo bez upisa u katas tar nepokretnosti. a notar sacinjava ovjereni prepis ove is prave koja se prilaze izvorniku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 6 Kadajepredmetpravnogposladioparcelekojajepodijeljena (cijepana). oblik i po vrsina dijela parcele koji je predmet kupovine.astonijeprovedenoukatastrunepokretnosti U praksi su cesti slucajevi kada se prodaje dio odredene katastarske parcele koj i nije otcijepljen ili koji je otcijepljen. stav 2.stanjem B lista. . a u katastru nije sacinjen i proveden prijavni list o i zvrsenom cijepanju. u smislu sacinjavanja aneksa ugovora. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cla n 91. koja c e 120 Clan 8. tu se mora voditi racuna da se tacno identifikuje polozaj. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG. sacinjena od ovlastenog geometra. Najsigurnije je da se uz izvor nik prilozi skica o izvrsenom mjerenju i cijepanju. kako bi se izbjegli moguci sporovi i tr oskovi za stranke.

----Stranke notaru prezentuju Skicu mjerenja i cijepanja. od kojeg zavisi upis prenosa svojine na otcijepljenom dijelu parcele. povrsinu. Pod kucom. a koja je nastala cijepanjem/diobom od parcele br. to je pitanje tehnike i stila sastavljanja ugovora. a ista se prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. Kako smo vec ranije istakli.1. polozaj i oblik parcele. a moze biti i u sklopu odredenja predmeta prodaje. sacinjenu od ovlastenog ge ometra. povrsine 224 m2. povrsine 1200 m2. tacka ili clan ). Iz naznacene skice ovaj notar je ustanovio da je parcela koja je predmet ovog ug ovora. ne postoji veci rizik da se ne izvrsi provodenje cijepanja parcele. da se ispune . 1175/1.----1 2 Sadrzinapravnogposla U praksi je ugovor osnovni i najcesci instrument prometa prava na nepokretnosti. br. oranica Pod kucom. Na osnovu neposrednog uvida u evidenciju katastra nepokretnos ti. od ____ godine notar je ustanovio da je u B listu prodavac upisan kao vlasnik sa 1 /1. u koju su izvrsile uvid i odobrile je. te ukazao na eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. odnosno diobi katastarske parcele. iz Lista nepokretnosti br. to moze biti posebna odredba (odjeljak. P osto se upis promjena u katastru vrsi po sluzbenoj duznosti. 1175/29. KO Podgora. a prije svega na to da upis cijepanja ima karakter prethodn og upisa. u ugovoru je neophodno navesti precizne podatke o nepokr etnosti. kulturu. naziv. notar mora upozoriti stranke na moguce rizike i posljedice. ali.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio i upozorio da se upis prenosa svojine po ovom ugovoru n e moze izvrsiti dok se prethodno u katastru nepokretnosti ne provede prijavni list o izvrsenom c ijepanju. prije svega. i pored toga. ____ od _. KO ____. a u G listu nema upisanih tereta. P R I m J E R Prodaja dijela parcele koja je nastala diobom postojece katastarske parcele Predmet prodaje je katastarska parcela br. mada smatr amo da je najcjelishodnije da to bude posebna odredba ugovora (odjeljak. oranica. 2414. 2414. 1175/1 iz Lista nepokretnosti br. Za sklapanje punovaznog ugovora o prodaji potrebno je. zavisno o kojoj se nepokretnosti konkretno radi. Odjeljak notarske isprave ugovora o prodaji Prodaja je onaj dio isprave u kome pro davac i kupac izrazavaju svoju volju (saglasnost) o zakljucenju ugovora o prodaji. nastala cijepanjem od parcele br. tacka ili clan) ugovora. Ugovor o prodaji sadrzavati brojcanu oznaku.

osnov. a kod nepokretnosti. saglasnost volja o bitnim elementima ugovora. i formu ugovora.svi opsti uslovi neophodni za sklapanje ugovora. a koji se odnose na poslovnu sposob nost ugovornih strana. u pisanoj f ormi. Kad se radi o bitnim elementima ugovora o prodaj i pokretnih stvari. Kod prometa pokretnih stvari. bez kojih nema ugovora o prodaji. tada ugovorne strane moraju postici saglasnost o objektivno bi tnim elementima. U tom sl ucaju. Zakon o obligacionim odnosima odreduje da se volja za sklapanje ugovora moze izj aviti rijecima. . predmet. ugovaraci svoju vo lju mogu izraziti na onaj nacin kako to njima najbolje odgovara: usmeno. uobicajenim znacima ili drugim ponasanjem iz koga se sa sigurnoscu moz e zakljuciti o njenom postojanju. a to su predmet i cijena.

a na ime tog ustupanja. Osim ovih bitnih elemenata. Nacin predaje predmeta ugovora razlikuje se po tome da li je predmet ugovora pokretna stvar. kupac se obavezuje prodavcu platiti cijenu. Medutim. a kod vrijedn osnih papira predaja i drugo. jer se svi obligacioni ugovori sklapaju u odredenoj formi. Kod pokretnih stvari. nacin sticanja je tradicija. Ugovorom o prodaji prodavac se obavezuje da stvar koju prodaje pr eda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja. mjesto i nacin ispunjenja i sl. nepokretnost ili p ravo. Predmet ugovora o prodaji moze biti samo stvar koja je u prometu. zavisno od objekta ugovora. odnosno pravo svojine. Kad se vrijeme sklapanja ugovora i predaja stvari vremenski ne podudaraju. Zakon o notarima CG je odredio da forma ne predstavlja samo dokaz o postojanju ugovora (forma ad probationem) nego je ona odredena kao jedan od obaveznih uslova za njegovu pravnu valjanost (forma ad solemnitatem)122. Razlika je u tome sto ugovaraci neformalne ugovore mogu sklopiti na bilo koji nacin. ne znaci da takvi ugovori nemaju formu. predaja predmeta prodaje. predaja stvari. pored predmeta i cijene. U tom slucaju. moguc e . Ugovor o pro daji predstavlja pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine. Vrijeme sklapanja ugovora o prodaji i vrijeme predaje predmeta ugovora moze biti razlicito.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima konkludentnim radnjama. Nefo rmalnost prilikom sklapanja ugovora. ugovorne strane mogu uslovljavat i sklapanje ugovora i saglasnoscu u drugim elementima (subjektivno bitnim). Za sticanje p rava svojine na kupljenom predmetu. tj. Za pravno valjan i ugovor o prodaji nepokretnosti (nekretnina). tj. kod trazbine to je notifikacija. a kupac se obavezuje da prodavcu plati stvar po ugovorenoj cijeni124. potreban je i valjan nacin sticanja (modus aquirendi). Nije dovoljno da prodavac samo preda stvar kupcu nego on predajom mora omoguciti kupcu da postane vlasnik kupljene nepokretnosti. ugovor se smatra skloplj enim u onom momentu kad je postignuta saglasnost u svim (objektivno i subjektivno) bitn im elementima. kao st o su vrijeme. a u izvjesnim okolnostima i sutnjom121. bitan elem enat ugovora je i forma. a kod nep okretnosti je upis u katastar nepokretnosti. a formalne ugovore moraju saciniti u tacno odredenoj formi123. pored pravnog osnova. Ugovor o prodaji je dvostrano obavezni ugovor kojim se jedna ugovorna strana (pr odavac) obavezuje drugoj strani(kupcu) da ce joj ustupiti odredenu imovinsku vrijednost.

ukoliko nije sto drugo ugovore no. Univerzitetska knjiga. Obligaciono pravo (Opsti dio). Postavlja se pitanje: ko ce u takvim slucajevima snositi rizik prop asti ili ostecenja stvari? Pravilo je da se prodata stvar mora predati u onom stanju u ka kvom se nalazi u vrijeme sklapanja ugovora. . Iz ovoga proizilazi da prodavac snosi rizik slucajne propast i ili ostecenja stvari. nisu odgovorn i ni kupac ni prodavac. 100. Zakona o obligacionim odnosima CG. str. str. Za slucajnu propast ili ostecenje stvari. ista bude slucajno unisten a ili znacajnije ostecena.je da od momenta sklapanja ugovora do predaje stvari. prodavac se oslobada svoje obaveze i nece biti duzan kupcu nabavi ti 121 Abedin Bikic. tako da postoji prodavceva obaveza da cuva p redmet do momenta predaje. Sarajevo 2004. Obligaciono pravo (Opsti dio). i to sve dok je ne preda kupcu. stav 3. Zakona o notarima CG.. Ako je predmet ugovora individualno odredena stvar (species) i ista slucajno propadn e prije predaje kupcu. 100. 123 Abedin Bikic. Univerzitetska knjiga. Sarajevo 2004. 124 Clan 463.. stav 1. 122 Clan 51.

odnosno ako se utvrdi. rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi kupac125. U ovom slucaju prodavac nema pravo traziti isplatu cijene od kupca. te dati nekoliko primjera ugovora. na osnovu tog ugovora. ili u samo . jer se rizik za slucajnu propast stvari nalazi na prodavcevoj strani. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. pri kojem je samo potrebno utvrditi da li se radi o imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. na njega prelazi rizik s lucajne propasti stvari. momentom predaje stvari prevoziocu (spediteru). Ako prodavac izjavi. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini koji je zakljucio samo jedan bracni drug. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. trece lice moze. da trazi njen povrat nazad.1. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. kupac moze birati izmedu dvije opcije: da ostane k od ugovora i zahtijeva snizenje cijene ili da odustane od ugovora i ako je platio c ijenu. Ako ugovorne strane nisu nista posebno ugovorile. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasno st svih zajednicara126. izjasnjavanja ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i pribavljan ja odredenih dokaza koji potkrepljuju te tvrdnje. te da li je predmet sticanje iskljucive svojine (svo jina 1/1). Momentom predaje stvari kupcu. ili se radi o prodaji. Veoma je znacajna uloga notara u utvrdivanju cinjenicnog stanja. Notar se ovdje nece i ne moze pre tvoriti u istrazni organ. odnosno kupovini suvlasnickog dijela. U daljem tekstu obradicemo prodaju koja za predmet ima prenos prava svojine nad nepokretnostima. a sto podraz umijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovino m. ili se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. 1 2 1 Prodajaikupovinanepokretnostisaiskljucivimpravomsvojine Ovdje se radi o jednostavnom prometu. Ugovor o prodaji drugu stvar. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. da se radi o zajednickoj bracno j imovini. volje stranaka. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. Ako bi individual no odredena stvar bila slucajno ostecena. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. a prodatu stv ar je potrebno transportovati od prodavca do kupca. steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo s vojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. zavisno od toga koliko se lica pojavljuje na strani prodavca i kupca.

u svakom slucaju. a n otar ce. str. zah tijevati pouzdano utvrdivanje statusa nepokretnosti koja je predmet prodaje. 332. 126 Clan 291. Porodicnog zakona Crne Gore i clan 157. Univerzitetska knjiga. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. 125 Abedin Bikic..m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. Obligaciono pravo (Opsti dio). poduciti kupca da moze. bez obzira na izjavu prodavca. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Sarajevo 2004. . Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini.

t e da bi. iz ____ UZZ. od _____. Naznacene akte je notar procitao strankama i pril ozio ih uz ovaj izvornik u originalu. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. od _____ godine i Izvod iz maticne k njige vjencanih. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti. i s tim u vezi. te iz istih ustanovio da je gospoda A. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.--Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. t e da bi. Svojina prodavca 1/1. zajednicka imovina bracnih drugova. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. od ____ godine. Opstine _____.B. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. Svojina prodavca 1/1. notaru prezentuje otpravak Saglasnos ti.A. -----------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa napri jed naznacenim. Nakon toga. A. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. ako se radi o takvoj imovini. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. posebna imovina Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora.-----------------------2. koja je njihova zajednicka imovina --------- . koje je pravosnazno od dana ____. broj___. Nakon toga. sacinjene od strane notara B. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. kao bracn i drug prodavca. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.godine. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R I 1.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. godine. ako se radi o takvoj imovini. broj 0-120/09. saglasnost bracnog druga u posebnoj ispravi.. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik.

Svojina prodavca 1/1. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.3. ako se radi o takvoj imovini. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. ----------------------------------------- . t e da bi. zajednicka imovina bracnih drugova. saglasnost bracnog druga u istom ugovoru. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.

Nakon toga. od ____ godine. trajanje zakonskog prava prece kupovine nije vremenski ograniceno. dok u govorno pravo prece kupovine prestaje poslije pet godina od zakljucenja ugovora. Zakonsko pravo prece kupovine nastaje na osnov u zakona.1. Opstine _____.A.A bracni drugovi. itd. stav 3. izricito izjavljuje da je. suvlasnik ga moze otuditi bez saglasnosti ostal ih suvlasnika (clan 132. Kada se otuduje suvlasnicki dio.) U slucaju da postoji pravo susvojine na nepokretnosti koja se otuduje (ili sire. tri su osnovne razlike izmedu zakonskog i ugovornog prava prece kupovine. ZOO CG. i 4. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). i s tim u vezi. Ako je ugovoren duzi rok. vremensko trajanje i dejstvo prema trecima. ZOO CG. ako nij e ugovoreno da ce ono prestati ranije. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. kojom se raspolaze). treba razlikovati dvije situacije: Kada se otuduje cijela nepokretnost. a to su: osnov nastanka. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. A. s tim da u tom slucaju. odnosno pravo prece kupovine regulisano je u odredbama clana 536. Zakonsko pravo prece kupovine djeluje pr . ugovorno pravo pr ece kupovine svodi se na rok od pet godina.do 542. Iz naznacenog dokumenta notar je ustanovio da su prodavac i gospoda A.Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) postoji kada vise li ca ima pravo svojine nad nepodijeljenom stvari. Pravila o prodaji sa pravom prece kupovine shodno se primjenjuju i na zakonsko pravo prece kupovine. a opsta pravila o zakonskom pravu prece kup ovine sadrzana su u clanu 542. stav 3. kao bracni drug prodavca. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. 1/2. postoji zakonsko pravo prece kupovine ostalih suvlasnika (clan 132. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG).. npr.---------------------------------------------------------------------------1 2 2 Prodajaikupovina suvlasnickogdijela Susvojina (clan 131. Ugovor o prodaji Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. odnosno ako su saglasni svi suvlasnici(ista situacija je i kod zalaganja). 1/3. otudenje je moguce samo ako su saglasne sve ugovorne strane. tako da je dio svakog od njih odred en srazmjerno prema cjelini (idealni dio. saglasna sa prodajom predmetne nepok retnosti koja je njihova zajednicka imovina. stav 2. Zakonsko pravo prece kupovine suvlasnika regulisano je u odredbi clana 132.

u roku od 10 dana od dana kada mu je dostavljena pisana p onuda. i to u roku od 10 dana od dana kada im je dostavljena pisana ponuda. prodavac suvlasnickog dijela je duzan da pis anom ponudom za kupovinu njegovog suvlasnickog dijela na pouzdan nacin pozove ostale suvlasnike da se izjasne da li prihvataju ponudu. Ponuda mora da sadrzi uslove prodaje suvla snickog dijela. Kod zakonskog prava prece kupovine.ema trecima po sili zakona i ono se ne upisuje u katastar nepokretnosti. Ako suvlasnik. ne prihvati ponudu (smatramo da i cutanje znaci neprihvatanje) ponudac moze . dok ugovorn o pravo prece kupovine djeluje prema savjesnim trecim licima samo ako je upisano u katas tar nepokretnosti.

ili nije moglo ostati nepoznato postojanje prava prece kupovine i to u roku od sest mjeseci. zakonska je pretpostavka da su ti dijelovi jednaki (clan 131. stav 1. racunajuci od dana kada je saznao za prenos (clan 541. veoma je znacajna aktivnost notara i to iz vise razloga: zbog instituta prava prece kupovine. notar mor a odbiti notarsku obradu isprave ako bi stranke zahtijevale da se ugovorom o kupovini nep okretnosti . sa aspekta nistavosti ugovora kojim bi se suvlasnik trajno odrekao prava na diob u stvari jer je takav ugovor nistav. ali ne po nizoj cijeni i pod drugim uslovima u odn osu na one iz pisane ponude. notar je duzan odbiti poduzima nje sluzbene radnje. ako je trecem bilo poznato. Notar je duzan da upozori stranke na postojanje zakonskog ili ugovornog prava pr ece kupovine. Pravo na diobu ne zastarijeva. Zakon o svojinsko pra vnim odnosima CG). Zakona o sv ojinsko pravnim odnosima CG. notar je duzan to upozore nje unijeti u notarski akt. i pored toga. O pravu prece kupovine vise vidjeti u dijelu ovog rada koji tretira od obrenja i pravo prece kupovine. radi otklanjanja nejasnoca i sporova kada vise kupaca kupuje nepokretnost u susv ojini. a u svakom slucaju. insistiraju da se ugovor o prodaji zaklj uci bez ponude i izjasnjenja ovlastenika prava prece kupovine. shodno odredbi clana 140.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svoj dio prodati trecem licu. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti i mogao bi odgova rati za stetu. stav 3. koje moze biti zakonsko i ugovorno. pa ako stranke. stav 3. Kod prodaje suvlasnickog dijela. pa bi notar trebao dati strankama poduku i upozor enje u vezi sa nezastarijevanjem prava na diobu stvari. U suprotnom. stav 2. ZOO CG). Pravo prece kupovine prestaje u svakom slucaju por p roteku pet godina od prenosa svojine stvari na treceg (clan 541. jer ako u ugovoru nisu precizirani suvlasnicki dijelovi kupaca. kako smo to naprijed naznacili. ovlastenik zakonskog prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva tuzbom da se prenos ponisti i da se stvar njemu ustupi pod ist im uslovima. ZOO CG). a ako stranke to ne zele. radi upisa prenosa susvojine u katastar. U suprotnom. a sto treba detaljnije regulisati u odjeljku ugovora Odobrenja i pravo prece kupovine .

stav 2.u susvojini ugovori odredba kojom se zahtijeva trajno odricanje prava na diobu. Zakona o notarima CG). Ugovor o diobi nepokretnosti mora biti u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (clan 143. Moguca je ugovorna i sudska dioba. tacka 6.jedankupackojijekupujekao posebnuimovinu Prodavciseobavezujuprenijetinakupcasvoje suvlasnickedijeloveodpo1/2nanepokretnos tiiz tackeIovogugovoraa kupacseobavezujeprodavcima isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------ . Zakona o svojins kopravnim odnosima i clan 51. P R I m J E R Prodajacijelenepokretnostiususvojini. stav 1. ali ne duze od pet godina. Zakon je dao mogucnost da se moze ugovoriti privremena odgoda diobe.

Nakon toga. ---------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. odnosn o suvlasnicki dio koji prodaje. koje je pravosnazno dana ____.visekupacakojijekupujuususvojinu Prodavac se obavezuje prenijeti na kupce. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dru gova ugovornih strana.------------------------RImJER Prodajacijelenepokretnosti. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost. s tim u vezi. prodavci izjavljuju da je predmetna nepokretnost njihova posebna imovina koju su stekli nasljedivanjem i. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.na jednakedijelove. koje je pravosnazno dana ____.------------------------P R I m J E R Prodajasuvlasnickogdijela.1.. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. Osnovnog suda u Podgorici. Ugovor o prodaji Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.akupacseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora --------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. ako se radi o takvoj imovini. s tim u vezi. Nakon toga.godine. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. godine. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj izvornik. broj 0-120/09.. njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i. od _____. broj 0-12 0/09.---------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu.godine. t e da bi. Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. t e da bi. godine.jedankupac Prodavac se obavezuje prenijeti na kupcapravosusvojine sa 1/2 dijela na nepokret nostiiz tackeIovogugovora.pravosvojine sa 1/1 na . notaru prezentuju Rjesenj e o nasljedivanju. Osnovnog suda u Podgorici. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. od _____.

------------------------ .nepokretnostiiztackeIovogugovora. s tim u vezi. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju. t e da bi. od _____. Osnovnog suda u Podgorici. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. ako se radi o takvoj imovini. koju je stekao nasljedivanjem i.. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. koje je pravosnazno dana ____. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik.akupciseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. godine.godine. Nakon toga. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. broj 0-120/09.

U praksi nije problem kada je u katastru nepokretnosti upisana zajednicka svojina na ime svih zajednicara. Porodicni zakon CG je u clanu 289. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) svoji na vise lica na nepodijeljenoj stvari kada su njihovi udjeli odredivi. smatra kao da je upis izvrsen na ime oba bracna druga. Za razliku od prava susvojine gdje suvlasnik moze. za raspolaganje i opterecenje nepokretnosti u zajednickoj svojini potrebna je saglasnost svih zajednicara. ali nisu una prijed odredeni. kao vlasnik zajednicke imovine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Ako nisu odredeni suvlasnicki dijelovi kupaca. a u koji se u pisuje na ime svih zajednicara. Narocito je to izrazeno kod zajednicke imovine bracnih drugova koja ima zakonski rezim zajednicke svojine. a cesto se upisuje k ao svojina jednog bracnog druga. pitanje zajednicke bracne imovine-svojine nad nepok retnostima . Medutim. a u stvarnosti se radi o zajednickoj svojini. uz rizik povrede zakonskog pr ava prece kupovine. prodati svoj suvlasnicki dio bez saglasnosti ostalih suvlasnika. u slucaju kada je u katastar nepokretnosti. Zajednicka svojina takode nastaje upisom u katastar nepokretnosti.saposebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednickeimovine bracnih drugova Zajednicka svojina je (clan 153. moze s teci svojina pod dva kumulativna uslova:ako je sticalac savjestan i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara. Ovako rjesenje odstupa od nacela pouzd anosti iz clana 10. Od toga zakonskog pravila postoji jedan zakonski izuzetak. moze posluziti naprijed naznacena odredba Porodicnog zakona. osim ukoliko do upisa nije doslo na osnovu pisanog ugovora zakljucenog izmedu bracnih drugova . upisan jedan bracni drug. Kao dokaz tome. osim ako taj u pis nije rezultat pisanog ugovora bracnih drugova. za takve slucaj eve propisao da se smatra kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. Iz naprijed naznacenih razloga. zakonska je pretpostavk a da oni kupuju u jednakim dijelovima. 1 2 3 Prodajanepokretnostiuzajednickojsvojini.-160. stav 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. a odnosi se na mogucnost da se pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. prema kojoj se. princip javnog pouzdanja (upisano pravo u katastru smatra se tacnim) nije u cije losti ispostovan u odredbama drugih zakona koji regulisu ovu pravnu problematiku. Problemi i spo rovi nastaju kada je neka nepokretnost u katastru upisana kao svojina jednog lica.

predstavlja veoma vaznu i tesku problematiku. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini bracnih drugova koji je zakljucio samo jedan bracni drug. a pogotovo kod pravnih poslova o prenosu ili sticanju prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnosti. Uloga notara je da ispita cinjenicnu situaciju u pogledu toga da li se radi o za jednickoj imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasnost svih zajednicara. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. trece lice moze. na osnovu tog ugovora . . a sto podrazumijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovinom. a u stvari se radi o zajednickoj imovini.

odnosno ako se utvrdi da se radi o zajednickoj bracnoj imovini. odnosno na zakonski status zajednicke imovine. Ugovor o prodaji steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. u ispr avu unijeti izjave ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i eve ntualno pribavljene dokaze koji potkrepljuju te izjave. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. notar vodi racuna o nacelu savjesnost i i postenja ugovornih strana o izjavama datim pred notarom. t e da bi. ili u samo m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. notar ce poduciti i upozoriti ugovorne strane na zajednicku svojinu. a u svakom slucaju. Zakona o notarima. P R I m J E R Podukeiupozorenjenotaranazakonskistatuszajednickeimovinebracnih drugova 1. no tar duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja. notar ce pouciti kupca da moze zahtijevati pou zdano utvrdivanje da li neka nepokretnost predstavlja zajednicku imovinu bracnih drugo va. i zadatak da regulise pravne odnose na nacin da se izbjegnu pravni sporovi i gar antuje pravna sigurnost. notar ce kod utvrdivanja cinjenicnog stanja i ispitivanja volje stranaka. a shodno odredbama clana 47. a u odredenim slucajevima i odbiti sacinjavanje notarskog akta. potrebna saglasnost svih zajednicara.1. Kako je to vec naprijed naznaceno. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. ako to stranke zele. a narocito na to da je kod raspolaganja takvom imovinom. smatramo da je i u pogledu zakonskog rezima bracne imovine. Ako prodavac izjavi. Posebna imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. ako se radi o takvoj imovini. odnosi se i na zajednicku imovinu vanbracnih drugova. Sve naprijed naznacen o. Pored to ga. Kako notar ima striktno odredenu obavezu upozoravanja i poducavanja stranaka. Postupanjem na ovaj nacin. Notar se ovdje nece i ne moze pr etvoriti u istrazni organ. te na znacaj i posljedice u vezi s tim. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr .

ugova ugovornih strana. s tim u vezi. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. Osnovnog suda u Podgorici. Nakon toga. godine. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. koju je stekao nasljedivanjem i. ------------------------ . od _____.. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju.godine. broj 0-120/09. koje je pravosnazno dana ____. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.

prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda A.--------------------------------------------------------------------------------------1 3 Cijena Cijena je bitan element ugovora o prodaji kao dvostrano obavezujuceg pravnog pos la. notar mora nastojati da nijedna ugovorna strana ne pretrpi stetu. a zbog potrebe prethodnog oba vljanja niza radnji (pribavljanje odobrenja. potrebno je poznava nje vazecih propisa koji se primjenjuju. 1. Nakon toga. Notar je nezavisno i strucno lice k oje mora voditi racuna o interesima obje ugovorne strane. brisanje tereta. odnosn o da nijedna strana ne izvrsi svoju cinidbu u potpunosti ili djelimicno bez adekvatne protucinidbe .. A. te mu je zadatak da osigur a da se preuzete obaveze iz sklopljenog ugovora i izvrse. relevantnim u oblasti prometa prava na nepokretno sti. Zajednicka imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. mora imati velik o prakticno i strucno iskustvo u ovoj oblasti. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti ko ja je njihova zajednicka imovina. od ____ godine. kako je vrlo cesto nemoguce obezbije diti istovremeno izvrsenje obaveza stranaka iz ugovora.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. Medutim. i s tim u vezi. st. 463. odnosno lice koje to cini. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. Opstine _____. Promet prava na nepokretnosti je po svojo j pravnoj prirodi veoma slozen posao i zahtijeva angazovanje pravnih strucnjaka koji su do bro upoznati sa brojnim propisima. t e da bi. a sto ima za posljedicu da se na taj nacin izbjegnu eventualni sporovi. finansiranje kupoprodajne cijene i sl. izri cito izjavljuje da je.).A bracni drugovi. ako se radi o takvoj imovini. Dakle. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Osnovna obaveza prodavca je prenos svojine na stvari.A. ZOO CG). kao bracni drug prodavca. a osnovna obaveza kupca je da plati cijenu (cl. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. za sklapanje pravnih poslova u prometu nepokretnosti.

elektro i telefonskih prikljucaka itd. Ovakvo obezbjeden je je jedino moguce postici kvalitetno sacinjenim ugovorom. potrebno je uzeti kredit za kupovinu stana. U nekoj drugoj situaciji. obezbijediti siguran nacin placanja cijene prodavcu i prenos svojine sa prodavca na kupca. obezbijediti potrazivanje davaoca kredita. slozen i zahtijeva preduzimanje vise radnji u razlicitim vremen skim periodima. pa mu je potrebno vrijeme za iseljenje i kupovinu drugog stana. pa je neophodno u sacinjenom ugovoru predvidjeti dinamiku tih radnji. po svo joj pravnoj prirodi. U ovom radu ce se pokusati obraditi pitanje cijene. prodavac cesto prodaje svoj stan da bi kupio neki drugi stan. Naprimjer. Smisao notarskog akta kod prometa nepokretnosti je u tome sto je promet prava na nepokretnosti. te iz tog razloga i jedan od bitnih elemenata sadrz ine . zatim potrebno je regulisati sve potrebne poreske obaveze u vezi sa kupovinom stana. r egulisati pitanje komunalnih troskova.ili adekvatnog osiguranja da ce obecana cinidba biti izvrsena. koja predstavlja jedan od bi tnih elemenata ugovora o prodaji.

tekuca prema zvanicnoj evidenciji.---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Kadaseuznepokretnost kupujeiinventar: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. 474. pa su ovdje moguce veoma razlicite kombinacije i samim tim veliki broj a lternativnih rjesenja. a moze se odredivanje ci jene povjeriti trecem ili jednoj ugovornoj strani (cl. notar b i morao obratiti paznju i u ispravi regulisati sljedece: odredenje cijene. sto je vec ranije i naznaceno. U suprotnom. ZOO CG). ---------------------------------------------2 Kadajecijena izrazenapojednomm2 Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 500. stana i s l.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA) .471. treba la biti obradena u posebnom clanu (tacki ili stavu) kupoprodajnog ugovora. Potrebno je istaci da savremeni promet donosi razlicite nacine placanja i finans iranja cijene.1. 1 3 1 Odredenje cijene U ugovoru o prodaji cijena mora biti odredena ili odrediva. a ra di poreskih obaveza po osnovu prometa nepokretnosti. Ugovor o prodaji notarskog akta koji za predmet ima prenos ili sticanje prava svojine nad nepokre tnostima. osiguranje kupca i prodavca u vezi sa placanjem cijene.00 EURA(slovima:petstot inai 00/100 EURA) . Cijena bi. poslovnog prostora. a posebno za inventar ili druge pokretne stvari.470. korisno je posebno izraziti cijenu za nepokretnost. Cijena se moze ugovoriti kao: fiksna (a sto se najcesce i ugovara) ili po jednom m2 zemljista. tako da ugovor mora sadrzavati dovoljno podataka da se cijena moze odrediti. ugovor o prodaji ne proizvodi dejstvo (cl. Cijena moze biti propisana. Lista pitanja (provjera) ugovornih odredbi o cijeni Prilikom sacinjavanja ugovora o prodaji. nacin placanja cijene. kao sto je ranije vec istaknuto i za predmet prodaje. P R I m J E R I 1 Kadajecijena izrazena fiksno Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. U slucajevima kada su predmet prodaje nepokretnosti i inventar. ZOO CG).st.1. a u vezi sa odredbama o cijeni.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpet . dospjelost placanja cijene. sa posebnim akcentom na ugovaranje pretpostavki za dospjelost cijene u svrhu osiguranja kupca.

a cijena za inventar iznosi 15 000.i 00/100 EURA).00EURA(petnaesthiljadai00/100EURA) .-------------------------------------------------- .

P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da je izjavljeni iznos cijene nizi od trzisn e cijene i procjene nadleznih poreskih organa. a sto zavis i od svakog . Medutim. odnosno kupac se moze obezbijediti kombinacijom mjera osiguranja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ugovorne strane koje placaju cijenu gotovinom. kao i na posljedice koje mog u nastati u vezi s tim u slucaju pobijanja i raskida ovog ugovora. da iznos cijene iz ovog ugovora ne utice na procjenu poreskog organa kod placanja poreza na promet nepokretnosti. te na posljedice u slucaju po bijanja ugovora zbog ostecenja preko polovine. u odredenom roku. zavisi od konkret nog slucaja. Koje ce se pretpostavke za dospjelost cijene ugovoriti. te od kupceve volje. notar je duzan poduciti kupca mogucnosti ugovaranja adekvatnih pre tpostavki za dospjelost cijene i upozoriti ga na opasnosti i rizike kojima se izlaze supro tnim ugovaranjem. -----------------------------------------------1 3 2 Dospjelost cijeneiosiguranjekupca Cijena moze dospijevati odmah u momentu zakljucenja ugovora. Dospjelost placanja cijene je veoma bitna za ispunjenje ugovora. Dakle. U tim slucajevima. zelenaskog ugovora i sl. nota r je duzan poduciti kupca takvim mogucnostima i upozoriti ga na pravne posljedice i r izike kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. S tim u vezi. odnosno neprihvatanjem adekvatnih obezbjedenja kojima ga poducava notar. u cilj u da se obezbijedi da mu se nepokretnost preda sa placanjem cijene. ugovoriti da cijena dospije va nakon ispunjenja odredenih pretpostavki za svaki konkretan slucaj. Pretpostavke za dospjelost placanja cijene mogu biti razlicite: alternativno ili kumulativno ugovorene. a narocito je vazna za kupca koji se moze veoma efikasno stititi ugovaranjem odredenih pretpostavki za dospjelost cijene. duzan poduciti i upozoriti da poreski organ vrsi procjenu neovisno od cijene iz ugovora. uzimajuci u obzir trzisne cijene i procjene poreskih organa. tj. a u cilju placanja sto manjeg poreza na promet n epokretnosti i manjeg iznosa notarske naknade. notar ih je. da se upise sa p ravom svojine u katastru nepokretnosti. kupac moze. veoma cesto navode manji iznos ci jene od one koja je stvarno placena. U daljem te kstu obradice se vise mogucih pretpostavki za dospjelost placanja cijene. ali ne mora. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. ili nakon sto se ispune odredene pretpostavke za dospjelost.

stav 2 . Pravilnika o radu notara CG. i clan 68. . stav 2. a da sa tog racuna notar vrsi isplatu prodavcu tek kada se kupac upise kao vlasnik. Zakona o notarima CG. U ovom slucaju notar bi trebao da savjetuje klijentima da se cijena uplacuje na notarski racun za stranke. stav 3. te clan 45. Notar moze preuzeti novac na cuvanje ako mu je predat povodom sastavljanja notar skog akta na posebnom racunu kod banke koji ne moze biti predmet prinudnog izvrsenja protiv notara. Kupac zahtijeva da se upise kao vlasnik prije isplate cijene prodavcu. 127 Clan 67. to je notarski racun za stranke127. 1.konkretnog slucaja.

Naime. Predbiljezba je efikasno sredstvo zastite kupca jer mu garantuje da ce biti upis ano njegovo pravo svojine u katastar nepokretnosti naknadnim opravdanjem. Da je upisana predbiljezba prava svojine u korist kupca prije isplate cijene prodavcu.-------------------------------------------------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. Napomena: Ovo je veoma znacajan mehanizam zastite prodavaca i kupaca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. koje znaci da se upis vrsi prema vremenskom redoslijedu podnos enja zahtjeva za upis128. naprimjer. 2. kao sto je/su________ (Napomena: Upisati pretpostavku za dospje lost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju.P R I m J E R P R I m J E R 1. Notar je duzan poduciti k upca da i kako ga predbiljezba osigurava i upozoriti ga na posljedice suprotnog postupanja . npr. Ovdje mogu doci u obzir i drugi uslovi kojima ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna za stranke na racun pro davca. upis predbiljezbe. a kupac ze li njeno ugovaranje i upis prije nego sto isplati cijenu. brisanje hipoteke i dr. za tim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek ka da se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik.). Kupac se na ovaj nacin stiti od rizika dvostruke prodaje ili nekih drugih upisa koji i maju prvenstvo upisa. Ugovor o prodaji Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za st ranke u roku od sedam dana od dana zakljucenja ugovora. -------------------------------------------------------------------------------- . te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na racun prodavca u roku od seda m dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu prenosa svojine u Katastru nepokretnosti na i me kupca. te ga upozorio na rizike i posljed ice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva (na ruke prodavca ili na prodavcev racun kod banke i li na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar obavijesti ugov orne strane da je predbiljezba prava svojine na predmetnoj nepokretnosti u korist kupca upis ana na prvom mjestu ranga upisa u Listu nepokretnosti . s tim da stranke daju nalog nota ru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati saglasnost prodavca za pren os prava svojine. jedno od osnovnih nacela upisa u Katastar nepokretnosti jeste nacelo prvenstva. predaja u posjed i sl.

Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG). a u cilju zastite prod avca u slucaju da ne dode do isplate cijene i realizacije ugovora. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. odmah iza saglasnosti za upis predbiljezbe. 97. prodavac bi mor ao sudskim putem vrsiti brisanje predbiljezbe ili bi ona bila brisana protekom zako nskog roka za njeno opravdanje (30-60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi cl. U suprotnom.Napomena: U izjavama za knjizenje. 128 Clan 12. m oze se i korisno je dati saglasnost za brisanje predbiljezbe.

a nema prepreka za njen upis na pr vom mjestu. punomocje od strane prodavca. poducio ga je mogucnosti ugovaranja is plate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.). npr. ali isplatu cijene ne veze za njen u pis vec samo za predaju zahtjeva za upis. kao i u slucaju da ne dode do realizacije ovog ugovora. a nema prepreka za njen upis na prvo mjesto. isto tako. odobrenje organa starateljstva za otudenje nepokretnosti malodobnog prodavca i dr. npr. Ovdje kupac zeli upis predbiljezbe. P R I m J E R Cjelokupni iznos cijene kupac je duzan isplatiti prodavcu (na ruke ili na racun k od banke ili na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar u pisano j formi obavijesti ugovorne strane da je zahtjev za upis predbiljezbe prava svojine u ko rist kupca predat Katastru nepokretnosti. kao sto je/su________ -------------------------------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. Da je predat zahtjev za upis predbiljezbe. -------------------------------------------------------------------4.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Prodavac je saglasan da se u korist kupca upise predbiljezba prava svojine na ne pokretnosti iz tacke I ovog ugovora. brisanje hipoteke i dr. ---------------Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. kao i zahtjev za brisanje predbiljezbe ako kupac u roku iz ovog ugovora ne isplati cjelokupnu cijenu. pod uslovom da nema prepreka za to.--------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke su vec sada saglasne da se predbiljezba brise istovremeno sa upisom prav a svojine na kupca. Da su dostavljena odredena pravno valjana odobrenja. zatim moguc nost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. --------------------------------3. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Stranke daju nalo g i neopozivo ovlascuju ovog notara da podnese zahtjev za upis predbiljezbe. Ovdje se radi o slucaju kada je za punovaznost ugovora potrebno p .

tako da je. te da se cijena ne placa dok se ne pribav e potrebna odobrenja. niti da stranke vrse druge cinidbe iz ugovora. a notar takode ne smij e davati otpravke i prepise akta do momenta dostavljanja potrebnih odobrenja. notar duzan dati poduku i upozorenje da takav ugovor nije na pravnoj snazi.ribaviti odredena odobrenja. odobrenje Centra za socijalni rad za otudenje nepokretnosti m alodobnog . P R I m J E R Cijena za isplatu dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke il i na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je blagovremeno dostavljeno pravno valjano punomocje od str ane prodavca (ili alt. u vezi sa tim. kao sto smo naprijed istakli. jer ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva bez tih odobrenja.

cl. Dakle. Nadzorni odbor itd. s tim da je notar duzan poduciti i upozoriti stranke npr. kojim je prodavac oglasen nasljedn ikom. Da je podnesen zahtjev za upis promjene u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. prije pribavlja nja potrebnih odobrenja. Ako stranke hoce ugovaranje roka dospjelo sti cijene prije pribavljanja neophodnih odobrenja. Notar moze saciniti ispravu (izvornik) bez potrebnih odobrenja (pravni posao se moze i nakn adno odobriti. prije pribavljanja potrebnih odobrenja . ili alt. sljedecom form ulacijom: Ovaj ugovor nije na pravnoj snazi i nece proizvoditi pravna dejstva sve dok stran ke u roku od trideset dana racunajuci od dana njegovog zakljucenja ne dostave ovom notaru pravno valja no punomocje prodavca za poduzimanje ovog pravnog posla od strane punomocnika. a kupac ne zeli isplati ti cijenu prodavcu dok se katastru ne dostavi rjesenje o nasljedivanju.-----------------------U takvom slucaju. a j os uvijek nije upisan u katastru nepokretnosti kao vlasnik.. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. Notar to mora unijeti u ispravu. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. u ovakvom slucaju rok dospjelosti trebalo bi uvijek vezati za momenat pribavljanja odobrenja ili nakon toga. ovjerene prepise i pr epise izvornika bilo kome sve dok mu se ne dostavi pravno valjano odobrenje. npr.). i pored pouka i upozorenja notar a. 83. -----------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. npr. ovjerene prepise i prepise izvornika bilo kome sve dok ugovorne strane ovom notaru ne dostave pravno valjano odobrenje -----------------------------5. Smrcu ostavioca nj . ZOO CG). notaru je zabranjeno da izdaje otpravke. sljedecom formulacijom: Notar nece izdavati otpravke. i u toj ispravi o pravnom poslu ce se odrediti r ok dospjelosti cijene.1. Ugovor o prodaji prodavca. smatramo da je notar duzan odbiti poduzimanje takve sluzbene radnje. odobrenje nadleznog organa za otudenje nepokretnosti privredn og drustvaSkupstina. ---------------------------------------------------------------------Napomena: Notar je duzan upozoriti stranke da vremenski ne odreduju dospjelost c ijene i ne vrse njenu isplatu. jer ugovor nije na pravnoj snazi dok se ne dostave pravno v aljana odobrenja.

Medutim. placanja poreza. a upis u Katastar nepokretnosti ima samo deklarati vno dejstvo. takav u pis moze sadrzavati odredene rizike u smislu podobnosti rjesenja o nasljedivanju za upis u Katastar nepokretnosti. U svakom slucaju notar mora voditi racuna o tome da je rjesenje o nasljedivanju pravosnazno. . jer je smrcu ostavioca kao knjiznog vlasnik a B ili V list postao netacan i treba ga usaglasiti sa novonastalim pravnim stanjem (nasljednici umrlog postali vlasnici od momenta njegove smrti).egovi nasljednici postaju vlasnici. Zbog toga se to zove promjena upisa. taksi itd.

kojim je prodavac oglasen iskljucivim nasljednikom. npr. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. a jos uvijek nije upisan u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. koje je postalo pravosnazno dana __________. tako da se prodavac po osnovu nasljedivanja upise sa pravom svojine. --6. broj _________. b risanje hipoteke i dr.). Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. od __________. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprot nog postupanja. Osnovnog suda u _______. a kupac ne zeli isplatiti cijenu prodavcu dok se isti sa svojim pravom ne upise u Katastar. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je izvrsena promjena B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. Osnovnog suda u _______. a nema prepreka za njegovo provodenje. mogucnosti ugovaranja isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je podnesen zahtjev za promjenu B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. Da se u Katastru nepokretnosti izvrsi promjena u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. kao sto je/su________ (Napomena: Upi sati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. ----------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca.------------- . -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. kao sto je/su________ . od __________. tako da je prodavac po osnovu nasljedivanja upisan kao vlasnik sa 1/ 1(ili suvlasnik sa dijelom___). broj _________. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene.

brisanje hipoteke i dr.--------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .). npr. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izla ze u slucaju suprotnog postupanja.

P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je ovlascenik zakonskog (ili ugovornog) prava prece kupovin e izjavio da nece vrsiti svoje pravo. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. brisanje hipoteke i dr.1. Da je notaru urucena ili da je katastru nepokretnosti predata brisovna dozvol a u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. Ovdje se radi o slucaju kad a postoji ugovorno ili zakonsko pravo prece kupovine. te ga je upozorio na r izike i posljedice . kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. -Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Ugovor o prodaji 7. --------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. a prije isplate cijene prodavcu. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. a kupac ne zeli da rizikuje sticanje prava svojine na stvari ili druge stetne posljedice zbog postojanja prava prece kupovi ne odnosno njegove povrede. Da se ovlascenik zakonskog ili ugovornog prava prece kupovine izjasni da nece vrsiti svoje pravo. 8. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena nekim prav om. npr. P R I m J E R Cijena dospijeva za placanje na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je notaru urucena (ili da je Katastru nepokretnosti predata ) brisovna dozvola u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti.

pribavljanje odobrenja i dr. .kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. npr.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.

upisanog u G listu. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane kupca duga obezbijedenog hipotekom. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane ku pca duga obezbijedenog hipotekom. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava ugovaranje i splate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. upisan e u G listu. shodno odredbama 455. --------------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena. a kupac preuzima i dug obezbijeden hipotekom. Da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloge. Da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hipoteke. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. izjasnjenje imaoca prava prece kupovine i dr. pa je stoga potrebna s aglasnost hipotekarnog povjerioca. ---------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. Ovdje se radi o slucaju kada kupac kupuje opterecenu ne pokretnost. Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. 10. u cilju upisa u katastar prenosa prava svojine na kupca i u cilju preuzimanja duga od strane kupca. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hip oteke. npr. i 456. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca ugovar anje isplate cijene . ZOO CG) . P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloga. na kojoj je upisana zabrana otudenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 9.

----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. .na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. npr. potrebnog odobrenja i dr. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja).

vrlo cesto potrebno na adekvatan nacin obezbijediti i prodavca. ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. upis svojine. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. kako zbog toga sto kupac sebe zeli zastiti na nacin da prodavac ne dobije cijenu dok se ne ispune odredene pretpostavke za dos pjelost cijene (npr. Stete po kupca mogu biti velike jer je on vec isplatio cijenu. ovo je veoma cest slucaj. Placanje cijene u momentu zakljucenja ugovora. Nakon toga. Kako smo naprijed naznacili. Placanje cjelokupne ili dijela cijene nakon zakljucenja ugovora o prodaji. U ovom s lucaju notar mora dati kupcu poduku o mogucnostima adekvatnog osiguranja u konkretnom slucaju i upozoriti ga na posljedice placanja cijene bez ugovaranja adekvatnih m jera obezbjedenja. uz obezbjedenje kupca. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke prodavca (ili na racun prodavca. narocito u pogledu visestrukog otudenja ili pak opterecenja predmetne nep okretnosti. niti koristenje notarskog racuna za stranke Ovo je vrlo cest slucaj u praksi. Ugovor o prodaji Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke ili racun prodavca. pa je zbog toga. kao i u pogledu raznih okolnosti koje onemogucavaju da se kupac upise kao vlasnik. tada nije potrebno predvidati mjere obezbjedenja za prodavca nego se mora voditi racuna o adekvatnom obezbjedenju kupca. -----------------------------------------------------------------------------------1 3 3 Osiguranje prodavca Prodavac se u ugovoru o prodaji moze obezbijediti na vise nacina. iako je moguce da nastupe brojne opasnosti i r izici po kupca.1. pribavljanje odobrenja i sl. Ovo je najjednostavnija situacija koja u modernom nacinu prometa nije vise tako cesta. a kupac ne zeli u govaranje pretpostavki za dospjelost. tak . alternativno i li kumulativno. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. kupac izjavljuje da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin.---------------) Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. upis predbiljezbe. odnosno kombinacijom mjera osiguranja. Ako se cijena pl aca u momentu zakljucenja ugovora. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca.).

p a je stoga duzan poduciti i upozoriti stranke na sve moguce mjere adekvatnog obezbjed enja u konkretnoj situaciji i primijeniti ih shodno volji stranka. a sve sa ciljem da se izbjegnu sporovi i da se ugovor u cijelosti realizuje. . Ova obaveza poducavanja i upozorav anja stranaka propisana je u clanu 47 Zakona o notarima CG.o i zbog toga sto kupci u velikom broju slucajeva finansiraju cijenu iz kredita ili na dr ugi nacin placanja na rate. Notar mora voditi racuna o interesima svih ugovornih strana. Notar je duzan poduciti i upozoriti prodavca na sljedece mjere obezbjedenja: isplata cijene na notarski racun za stranke.

ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. deponovanje cijene na notarski racun za stranke. uz istovremeni nalog notaru da ne izdaje otpravke i prepise ili da izda izvode otpravaka i prep isa (otpravak dijela akta) koji nece sadrzavati clausulu intabulandi sve do isplate cjelokupne cijene129. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33. kupac je vec isplatio prodavcu.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). prema izricito j izjavi stranaka.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA).------------------------------------------------Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25. 2009. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupcevo pristajanje na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prodaje ili na cjelok upnoj imovini kupca. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka.825. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene.12. davanje clausule intabulandi u posebnoj ispravi u momentu zakljucenja ugovora ili naknadno. P R I m J E R Poduke i upozorenja prodavcu kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. koji se v odi kod ______-banke. godine. najkasnije do 31. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakontoga strankeizjavljuju (jednu od dolje naznacenih alternativa) . s tim da se ona preda kupcu u momentu isplate cijene prodavcu ili na notarski racun za stranke.000. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena.

Moguce mjere obezbjedenja prodavca: a) -Da se ne zeli ugovaranje naznacenih mjera obezbjedenja prodaca . Zakona o notarima Crne Gore. .---------------- b) U vezi sa placanjem naprijed naznacenog cjelokupnog iznosa cijene od ______ EURA (slovima: ____ EURA) i zakonskih (ugovornih) zateznih kamata u slucaju pada nja kupca u docnju.).----------------------------------------129 Clan 88. kupac izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (ili samo na predmet u prodaje ako se odmah vrsi prenos prava svojine.

koja ce biti predata kupcu u m omentu isplate cijene. Ugovor o prodaji Izvrsni otpravak ovog notarskog akta ce biti izdat prodavcu na njegov zahtjev. Ova formulacija ce se unijeti i u odjeljak ugovora Izjave za knji zenje . Zakona o notarima CG i clanu 16. a sa ispravama koje dokazuju da su ispunjeni uslovi za izvrsnost. Notar je u konkretnom slucaju obavezan upozoriti kupca na posljedice u vezi sa pristajanjem na izvrsenje bez odlaganja. npr. a predviden j e u clanu 67. predaja u posjed i sl. s obzirom na pravnu snagu tak ve izjave. tac.--------------------------------------------------------------Napomena: Notarski racun za stranke je veoma znacajan mehanizam zastite prodavca i kupca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. d) Prodavac se obavezuje da ce u naknadnoj ispravi. Naime. Ovdje mogu doc i u obzir i drugi elementi kojim ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna z a stranke na racun prodavca. u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene.--Napomena: Ovdje se radi o slucaju kada prodavac u samom ugovoru daje clausulu in tabulandi i pristaje da se kupac upise kao vlasnik bez ikakvih dodatnih uslova. izjaviti saglasnost za prenos prava svojine na kupca . takva isprava je izvrsna isprava i ima dejstvo pravos nazne sudske odluke.1. upis predbiljezbe. Stranke mogu ugovoriti da se u Katastar nepokretnosti izvrs i upis zabiljezbe pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. Zakona o notarima CG i clanu 45. Notar je upozorio k upca da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i objasnio mu pravne posljedice takve i zjave . stav 2. prodavac se stiti davanjem clausule intabulandi u posebnoj ispravi. prema clanu 53. c) Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za stranke u roku od ______ dana od dana zakljucenja ovog ugovora.---------------------Napomena: U slucaju kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora. cime se prodavac stavlja u sigurniju pravnu poziciju u vezi sa na platom kupoprodajne cijene. Pravilnika o radu notara CG. s tim da stranke daju nalog notaru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati sag lasnost prodavca za prenos svojine. Zakona o izvrsnom postupku CG130. . te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na r acun prodavca u roku od ____ dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu u Katastar prenosa prava svojine na ime kupca . 2. a cijena se placa na rate ili u cjelokupnom iznosu nakon proteka odredenog vremena od zak ljucenja ugovora.

Primjer za takvo postupanje dat ce se u odjeljku ugovora koji tretira izjave za knjizenje prenosa prava svojine. Sluzbeni list RCG broj 23/04. -------------------------------------------------------------------130 Zakon o izvrsnom postupku. odnosno prepisa koji nece sadrzavati saglasnost prodavaca za prenos prava svojine na kupca sve dok kupac u cijelosti ne isplati kupoprodajnu cijenu. . e) Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. Cjelovit otpr avak i prepis izvornika notar ce izdati kad mu stranke prezentuju valjan dokaz da je placena kupoprodajna cijena . ali da se kup cu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravak dijela akta.

kad kupac preuzima hipoteku. a takode nije potrebno prethodno obezbijediti finansiranje kupc a. Prije svega. tj. tj. prekrije. Interes kupca j e da postane vlasnik predmetne nepokretnosti. u ovom slucaju saglasnost za prenos prava svojine. niti je brisati. placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretnosti Ovo je najjednostavnija varijanta. kad kupac ne preuzima hipoteku. o kojima notar mora voditi racuna i mora poduciti ugovorne stra ne o tome. odnosno zastiti prodavca i kupca u vezi s tim. Notar prilikom kopiranja ili na drugi nacin sacinjavanja otpravka. sa dvije podvarijante. Najce sce situacije u ovom slucaju su sljedece: placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretn osti. jer u ovom slucaju ne treba otplacivati hipot eku prodavca. i konstatuje na tom mjestu Izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta i stavi svoj potpis i pecat. ovjerenih prepisa i prepisa. . tj. 1 3 4 Nacin placanja cijene Jedna od osnovnih obaveza kupca je placanje kupoprodajne cijene.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Davanjem saglasnosti za prenos svojine odmah u ugovoru. Zakona o notarima CG). Potrebno je samo odrediti pretpostavke za dospj elost cijene. uz ugovaranje obaveze notara da izdaje samo izvode otpravaka. odn osno izostavi dio isprave (izvornika). uzimanje kredita kod banaka. pored cjelo vitih otpravaka i prepisa. tak ode je efikasno sredstvo za zastitu prodavca. pre ko banke. Notar ima pravo i duznost. potrebno je voditi racuna o tome kako se vrsi placanje. odn osno iz kojih izvora. te o tome kakav je pravni rezim konkretnog predmeta prodaje. placanje cijene koja se finansira u cijelosti ili djelimicno iz kredita. Ovdje postoji nekoliko modaliteta ispunj enja kupceve obaveze. dok prodavac upravo zeli da za prenos p rava svojine dobije protuvrijednost u novcu. izdavati i otpravak dijela akta (clan 88. U narednom tekstu su date neke formulacije koje se ticu odredivanja dospjelosti placanja cijene.

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepokretnosti prije isplate cijene. zatim na mogucnosti ugov aranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notar ski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepok retnosti kao .P R I m J E R Cijena iznosi___________EURAidospijevazaplacanjeodmah -------------------------------Potpisomovogugovoraprodavacpotvrdujedamujekupacisplatio cjelokupnunaprijed naznacenu cijenu. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospj eloscu placanja cijene.

Nesto je slozenija situacija ukoliko j e potrebno naknadno pribavljanje raznih ovlascenja ili odobrenja. a sto se moze vidjeti iz formulacija koje su date u gornjem tekstu. brisovne dozvole i dr. -------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. Ugovor o prodaji vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru . Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnosti. Ovdje postoji vise varijanti: a) Prva mogucnost bi mogla biti kada kupac ne zeli kupovinu nepokretnosti koja j e opterecena hipotekom i zahtijeva njeno brisanje. Ovakve situacije su rijetke.akojaopterecujenepokretnostkojajepredmet prodaje. kredit i troskovi su isplaceni hipotekarnom povjeriocu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. koja u pravilu nedostaju kupcu. Prodavcu u ovom slucaju nisu potrebne mjere obezbjedenja. a kupac zahtijeva brisanje hipoteke koja obezbjeduje potrazivanje koje nije isplaceno. jer nepokretnosti uglavnom imaju veliku vrijednost i za njihovo finansiranje potrebna su znatna sredstva. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. tu su navedene potrebne radnje koje se moraju pre thodno uciniti kako bi se obezbijedilo potrebno punomocje ili uredilo knjizno stanje predmetne nepokretnosti. tj. tako. kupac izjavljuje da ne zeli mjere obezbjedenja i da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. CijenazanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ----------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen abezuslovnabrisovnadozvolabanke ________zabrisanjehipotekeupisaneu G listu. pribavljanje potrebnog odobrenja.Nakon toga. Ovdje je jednostavno cinjenicno stanje. ali nije pribavljena brisovna dozv ola.u iznosuod ________EURA. jer dobiva u momentu zakljucenja ugovora cjelokupnu cijenu. gdje kupac ne zele ugovaranje pretpostav ki za dospjelost. naprimjer. banci.1. npr. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja .

nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. b) Nesto slozenije cinjenicno stanje postoji kada kredit i troskovi nisu isplace ni hipotekarnom povjeriocu. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. pribavljanje potrebnog odobrenja.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. npr. a prodavac zeli kredit odmah isplatiti sredstvima iz . te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.

Moguca formulacija kad se cedira cjelokupna cijena hipotekarnom povjeriocu i isplacuje direktno na racun hipotekarnog povjerioca: CijenazanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ---------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen a pisana obavijest hipotekarnogpovjerioca dace izdatibezuslovnu brisovnu dozvoluza brisanjehipoteke.naracunbr Pravoprodavcadatraziisplatuzapovjeriocaostaje nedirnuto -------------------------------Notar je poducio kupca i o drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. Cedirana cijena hipotekarnom povjeriocu se m oze isplatiti direktno ili posredstvom notarskog racuna za stranke. Moguce postupanje not ara. a kupac naznaceni iznos cijene placa direktno h ipotekarnom povjeriocu prodavca.akoseisplati cjelokupniiznosobezbijedenogpotrazivanjasasporedni m cinidbama ----------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac ustupa svoje cjelokupnopotrazivanje na isplatu cijene (ili dio cijeneui znosu od ____EURA)izovogugovorasvomhipotekarnompovjeriocu banciXX. te ugovoriti ko ce pribaviti brisovnu dozvolu. upisaneu G listu. pribavljanje potrebnog odobrenja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupoprodajne cijene koju mu treba isplatiti kupac. u ovom slucaju sastoji se u tome da prodavac (koji je ovdje istovremeno i hipotekarni duznik) u ugovoru o prodaji cedira131 svoje potrazivanje na isplat u cijele ili dijela cijene (u zavisnosti od toga koliko iznosi neisplaceni kredit) u korist svog hipotekarnog povjerioca (banke). . npr.kojaopterecujenepokretnostkoja jepredmetprodaje. na zahtjev stranaka. koji takode zahtijeva brisanj e hipoteke. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. te ge upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. tada je potrebno ugovoriti i osigurati da se iz prodajne cijene namiri hipotekar ni povjerilac. koji istovremeno daje saglasnost za brisanje hipoteke ili se u posebnoj izjavi obavezuje da ci izdati brisovnu dozvolu u posebnoj ispravi ako mu bude placen dugovani iznos kredita. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.

Kad se cedira cijena hipotekarnom povjeriocu. .kodbanke_________. a placa se preko notarskog racuna za stranke: CijenanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) -------------Kupac je duzan uplatiti cjelokupni iznos cijene na notarski racun za stranke bro j ________.do dana_____ -----------------------------------------------------131 Clan 445 do 454 ZOO CG.

1. pribavljanje potrebnog odobrenja. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. npr. U vezi s tim. slje decom formulacijom: CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) --------------- . ZOO). zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. dok ce se ostatak cijene direktno ispla titi prodavcu. a kupac preuzima neisplaceni dug koji je obezbijeden hipotekom. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. sto je povjeriocu bitno ko ce biti njegov duznik. Razlog davanja saglasnosti povjerioca za preuzimanje duga se nalazi u tome . -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. i 45 6. notar je obavezan da ti poduku i upozorenje strankama o obavezi davanja pristanka hipotekarnog povjerioca. Ugovor o prodaji Prodavac ustupa svoje potrazivanje na isplatu cijene svom povjeriocu banci _____ _______ u iznosu od _________ EURA (slovima ____)-(ili kada nije jos uvijek utvrden: u i znosu koji hipotekarni povjerilac-banka saopsti notaru da je potreban za njegovo potpuno namirenje) i nalaze notaru da taj iznos direktno isplati naznacenom hipotekarnom povjeriocu prodavca i izdejstvuje brisovnu dozvolu od banke. a takode je nuzna saglasnost-pristanak prodavcevog hipotekarn og povjerioca za preuzimanje duga od strane kupca kao novog duznika (clan 455. tada je nuzna izjava kupca o preuzimanju duga koju ce dati u ugovoru o prodaji. Naznacena placanja notar ce izvrsiti po ispunjenju sljedecih pretposta vki: da je notaru urucena brisovna dozvola u pogledu hipoteke (ili da se hipotekarni povjer ilac prodavca pisanim putem obavezao da ce izdati brisovnu dozvolu nakon sto mu bude isplaceno potrazivanje po osnovu navedenog kredita). Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. U ovakvim slucaj evima postoji mogucnost da kupac daje izjavu o preuzimanju duga i na taj nacin stice pravo svojine na nepokretnosti sa postojecom hipotekom prodavca u korist hipotek arnog povjerioca (banke).--------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca na ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vez i sa dospjeloscu placanja cijene.

a koji. te kupac nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upi su predbiljezbe prava svojine u korist kupca.Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzme dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista predmetne nepokretnosti u korist hipotekarnog povjerioca ______. prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. na dan sacinjavanja ovog notarskog zapisa iznosi _________ EURA (slovima ____) (ili kada nije jos uvijek utvrden: u iznosu koji hipotekarni povjerilac-banka sa opsti notaru). _________ u roku od sedam dana od dana kada ga notar pismenim putem obavijesti d a mu je banka dostavila saglasnost za preuzimanje duga.------------------------------------------------------------------------- . dok ce ostatak cijene kupac isplati na notarski racun za stranke broj ________ k od banke.

Uloga notara je da omoguci sigurnu i efikasnu transakciju za sve ucesnike takvog pravnog posla._ koji su sklopili kupac i banka ____________. -----------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je poducio kupca mogucnosti ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. te se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. uz godisnju kamatu do 10% i pod svim drugim uslovima iz ugovora o kr editu132. c) Mjere osiguranja prodavca i kupca kada se cijena od strane kupca finansira iz odobrenog kredita neke banke U modernim trzisnim tokovima cijena se u cjelosti ili djelimicno finansira iz kr editnih sredstava. broj ________. Naznacen ugovor o k reditu notar je procitao strankama. ne samo izmedu prodavca i kupca. radi obezbjedenja kredita kupca iz koga se finansira cijena. pod uslovom d a se . -------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita odobrenog od strane banke ________. broj __ od ___ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za osiguranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. a moguca je odredena uloga trecih kao zaloznih duznika. mogao bi da glasi na sledeci nacin: P R I m J E R CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____). nego i izmedu banke i stranaka. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik. u izn osu od __________. Primjer moguce formulacije kada se opterecuje nepokretnost koja je predmet proda je. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. Prodava c se nadalje obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepok retnosti na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne ne pokretnosti. npr. Kroz ovaj vidi finansiranja cijene nastaju veoma slozeni odnosi izmed u razlicitih subjekata. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. te ga je upozori o na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. pribavljanje potrebnog odobrenja.

banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu bez ogranicenja i troskova za prodavca kada joj se vrati iznos isplacen na ime kredita. u slucaju da ugovor o prodaji ne bud e izvrsen iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. U tom slucaju moze se koristiti sledeca formulacija: P lacanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita koji ce odobriti poslovna banka XX. .---------------------------------------------------------------132 Moguca je situacija finansiranja cijene iz kredita koji jos uvijek nije odob ren. uz najvisu godisnju kamatu do __ % i pod svim d rugim uslovima iz ugovora o kreditu koji ce sklopili kupac i banka. Za osiguranje kredita pr odavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u koris t poslovne banke u najvisem iznosu do __________. te se zbog toga ne znaju tacni uslovi kreditiranja.

Izvrsni otpravak ov og akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za nj egovu izvrsnost. zati m ugovaranju isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svo jina. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka.1. a sa cime je saglasan i kup ac. Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja.---------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. prodavac ustupa kupcu sva prava k oja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. te da ga je upozoriona pos ljedice suprotnog postupanja Nakon toga. kao i da ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.------------Sa momentom placanja cijene na racun prodavca. prodavac je izricito izjavio.ovjereniprepisiprepisvec samo otpravak dijela akta. Ugovor o prodaji Ovim kupac neopozivo ustupa potrazivanje (cedira) na isplatu naprijed naznacenog kredita prodavcu.odnosnoprepisakoji nece sadrzavati saglasnostprodavca zaprenospravasvojinenakupcasvedokseprodavcuneisplatiucijelostikupoprodajnacijena nanaprijedopisaninacin Cjelovitotpravakiprepisizvornika notarceizdati kadstrankepisanimputemdokazudajeplacenakupoprodajnacijena Notarjeduzan . kao sto je ugovaranje i upisivanje predbi ljezbe u katastar nepokretnosti prije isplate cijene. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da ga je notar upozorio na posljedice davanja izjave o pristaja nju na izvrsenje bez odlaganja. te da ga je notar je poducio mogucnosti njegovog adekvatnog osigu ranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. --------------------Prodavac izjavljuje da ga je notar poducioo ostalim mogucnostima njegovog osigur anja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispra vi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena.------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju placanja cijene iz ovog ugovora. kao sto je davanje saglasnosti za prenos pr ava svojine odmah u ugovoru. kako slijedi: da prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine . ali da sekupcuili bilokomedrugomneizdajecjelovitotpravak. kupac izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca.

00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). koja moze biti i izvrsna. U tom slucaju prodavac daje saglasnost za upis prenosa prava svojine na kupca.------------------------------------------------ .akadasecijena placanarate: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. ------------------------------------------------------------Napomena: Kad se cijena placa na rate. kao adekvatno obezbjedenje prodavca moze posluziti istovremeni upis hipoteke na predmetu proda je. P R I m J E R Primjerformulacijeodredbeugovorakojaregulisecijenu.postupitiponaprijed naznacenom nalogu. a prodavac daje clausulu intabulandi u sa mom ugovoru i dozvoljava upis prenosa svojine prije isplate cijene. Odredbe o zasnivanju hipoteke ce biti sastavni dio ugo vora o prodaji. te istovremeno zahtijeva a kupac odobrava upis hipoteke na predmetu proda je.

tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja U vezi s tim.a kadasecijenaplacanarate. uz istovremeni upishipotekenapredmetuprodajeukori stprodavcaradiobezbjedenja neplacenogdijela cijeneu iznosuod ___ EURA (slovima:___)sazakonskimzateznimkamatamaoddanja padanjakupcaudocnjupa dokonacneisplate.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25.te pristajanjakupcanaizvrsenjebezodlaganjanapredmetuprodajeina cjelokupnojsvojojimovini ----------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da ce izvrsni otpravak ovog akta izdati povjeriocu na n jegov zahtjev sa ispravama koje dokazuju njegovu izvrsnost. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. godine. koji se v odi kod ______-banke. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. stranke ugovaraju upis prenosa prava svojine na ime kup ca. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA). kupac je vec isplatio prodavcu. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33.12. prema izricito j izjavi stranaka. odmahpozakljucenjuovogugovora. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja.825.000. te je upozorio duznika (kupca) da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice takve izjave.------------------------------------------Primjerformulacijeodredbeugovorakojareguliseizjavezaknjizenje. najkasnije do 31. 2009.tezabiljezbezabranenovog . deponovanje cijene na notarski racun za stranke. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene.teseugovoraupispravasvojineukoristkupca uzistovremeniupishipotekenapredmetuprodajeukoristprodavcaiupis zabiljezbepristajanjenaizvrsenjebezodlaganja.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______.

s tim s to prodavac zahtijeva. stav 1. . koja se ima isplatiti najkasnije do ___. kao i da se istovremeno upise zabiljezba pristajanja kupcana neposredno prinudno izvrsenje na osnovu ovog notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate ne pokretnosti.opterecenja: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela.000. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. sa zakonskim zateznim kamatama. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do kona cne isplate.00 E URA (pedesethiljada EURA).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 133 Clan 85. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. a kupac je saglasan133. te da se izvrsi i upis zabiljezbe zabrane novogopterecenja predmetne nepokretnos ti.

Odredbe Zakona o obligacionim odnosima o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke su dispozitivne prirode. neutralni i strucni nosilac javne sluzbe ima obavez u na jednak nacin savjetovati i stiti interese svih stranaka u postupku. jer ga prenosilac nema ili to pravo postoji u korist treceg. ne bi sklopio ugovor. 1 4 1 Odgovornost za materijalne nedostatke Prodavac odgovara za materijalne nedostatke. koja su detaljno uredena u dijelu Zakona o obliga cionim odnosima kod ugovora o prodaji. Ako ugovorne strane drugacije ne ugovore ili uopste ne ugovore vazi ono sto je zakonom propis ano za tu odgovornost. tj. Kupac je duzan pregledati kupljenu stvar ili je dati na pregled i o vidl jivim nedostacima obavijestiti prodavca u roku od osam dana. bez obzira na to da li mu je nedost atak poznat. sto znaci da ugovorne strane mogu tu odgovornost u ugov oru drugacije regulisati. 515. a kod ugovora u privredi bez odlaganj a. Ovo postoji u slucajevima kada se ugovorom na primaoca prenese pravo koje ne moz e koristiti. a primalac (sticalac). kupac je duzan odmah dati primjedbu . mogu je ograniciti ili iskljuciti (clan 494. ako postoje takve mane koje su suprotne izricito dogovorenim ili uobicaj enim svojstvima tih stvari. Ako su obje strane prisutne pregledu. koje bi bile nesrazmjerne ako postoji neki od ovih nedostataka. s tim sto ZOO postavlja granice tog ogranicenja ili iskljucenja134. stav 1. i clan 522. ZOO CG. Notar kao nezavisni.1. Ugovor o prodaji 1 4 Odgovornostzamaterijalneipravne nedostatke Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o prodaji regulisana je odredb ama Zakona o obligacionim odnosima CG (clan 486. ZOO). a odgovornost za pravne nedo statke (zastita od evikcije) regulisana je odredbama clana 516. Svrha ov ih odgovornosti je da garantuju ekvivalentnost medusobnih cinidbi. stav 1. da je za njih znao. 524.). teretne ugovore. Odgovornost za materij alne (fizicke) nedostatke stvari sastoji se u obavezi prenosioca da jemci za materija lne nedostatke stvari. Ovdje se radi o odgovornosti prenosioca prava svojine za eventualne nedostatke na stvari drugoj ugovornoj strani za sluc aj da nemaju ugovorena ili uobicajeno pretpostavljena svojstva. tj. Odgovornost za pravne nedostatke (evikcija) sastoji se u jemstvu prenosioca prav a da primalac nece biti onemogucen od treceg u redovnoj upotrebi ili raspolaganju sa stvari. Pravila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke se u nacelu odnose na dvostrano obavezne. tako da primalac ne moze koristiti stvar na zeljeni nacin .

a on o nj emu nije obavijestio kupca. stav 2. odredbe ugovora o ogranicenju. a u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucenja odgovornosti za materijale nedostatke postavljene su sljedece granice: odredba ugovora o ogranicenju ili isk ljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistava je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. . ili o iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke nista va je . ZOO regulisano je da prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. u clanu 523. prodavcu bio poznat. ili mu nije mogao ostati nepoznat neki nedostatak u njegovo m pravu. prodavac) za njih znao. takode. O ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. ZOO. U clanu 522.134 U clanu 494. a nije ih kupcu saopstio . stav 2. postavljene su sljedece granice ako je u vrije me sklapanja ugovora. ili je znao d a se mogu ocekivati. ZOO u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucen ja prodavceve odgovornosti za pravne nedostatke. ako je on (dakle. a i onda kada je prodavac nametnuo tu odredbu koristeci se posebnim monop olskim polozajem .

Kupac izjavljuje da se je licnim pregledom (alt. umanjivalo ili ogranicavalo kupcevo pravo na t oj stvari. kupac mora pozvati prodavca da otkloni nedostatak. pravo sluzbenosti). a nije ga saopstio kupcu. ugovor izmedu prodavca i kupca se raskida. Kupac u svakom od ovih slucajeva ima pra vo zahtijevati naknadu stete koju je pretrpio zbog nedostatka stvari (npr. Najtezi oblik pravnog nedostatka na stvari je kada prodavac nema pravo svojine n a stvari vec to pravo pripada trecem licu. Kupac ima pravo traziti raskid ugovora zbog materijalnih ned ostataka samo ako prethodno ostavi prodavcu rok za predaju stvari bez nedostatka ili da prodavac u tom roku otkloni nedostatak. a u slucaju umanjenja ili ogra nicenja prava. Ukoliko se pokaze nedostatak na stvari. Ugovorne strane mogu ograniciti ili sas vim iskljuciti prodavcevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari. Pored toga. Odredba ugov ora o ogranicenju ili iskljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistavna je ako je nedostatak bio poznat prodavcu.-----------------------------------------------------------------------------------------------1 4 2 Odgovornosti za pravne nedostatke Kod ugovora o prodaji prodavac jemci kupcu da na prodatoj stvari ne postoji neko pravo treceg lica koje bi iskljucivalo. Notar bi trebao voditi racuna da se u ugovor unese odredba o tome da li je i na koji nacin kupac pregle dao kupljenu stvar. na stvari moze postojati teret. Ipak. Koja prava ima kupac koji je blagovremeno obavijestio prodavca o nedostatku. kupac moze po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniz enje cijene. a i onda kada je proda vac nametnuo tu odredbu koristeci se svojim posebnim monopolskim polozajem. npr.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima zbog vidljivih nedostataka. nije mog ao upotrebljavati stvar s nedostatkom i zbog toga nije ostvario prihode). koje moze od kupca oduzeti stvar podnos enjem svojinske tuzbe. kupac ne gubi pravo da se pozove na nedost atke i poslije isteka navedenih rokova ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nij e mogao biti nepoznat. U slucaju da trece lice oduzme stva r kupcu. Odgovornost prodavca za pravne nedostatke moze se ugovorom ograniciti il i . odnosno pravo koje ogranicava pravo svojine (npr. ZOO CG. Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokazu na kon sest mjeseci od prodaje stvari. regulisa no je clanom 496. a on o njemu nije obavijestio kupca. uz pomoc strucnog lica ___ ) uvj erio u stanje predmeta prodaje .

a nije ih kupcu saopstio. odredba ugovora o ogran icenju ili iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke je nistavna. ili je znao da se mogu ocekivati. moguce su dvije situacije. gase se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava treceg. Ako je u vrijeme sklapanja ugovora. Prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. po osnovi pravnih nedostataka. a kupac je pozvao prodavca da se umijesa u spor. ili istekom sest mje seci po pravosnazno okoncanom sporu koji je trece lice pokrenulo prije isteka roka od go dine dana. ili mu nije mogao ostati nepoznat takav nedostatak u njegovom pravu. O tome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. Dakle. kako su odredbe ZOO CG o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke dispozitivne prirode. prodavcu bio poznat. Prava kupca. ako je on za njih znao.sasvim iskljuciti. .

Notar je. odnosno pribavlja uvjerenje nadle zne poreske uprave o tome da li prodavac ima neizmirenih. a preuzima odgovornost za pravne nedostatke. Pored toga. Cjelishodno j e u ugovoru dati samo uputu na zakonske odredbe. teihjeupozoriodace bitibez dejstvaprodavcevoogranicenjeiiskljucenjeodgovornostiz amaterijalneipravne nedostatke. poducio kupca da. tj. kojima su postavljene granice ogranicenja ili potpunog iskljucenja odgovornosti (clan 494. pa je kupac to o dbio. pa je notar. --------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na predmetu prodaje. naprimjer. cl an 522.akojeprodavaczanjih znaoilijemogaoznati. kao i varijante kada se nakon poduka i upozorenja notara ne pribavlja. Smatramo da je cjelishodno pribaviti takvo uvjerenje zbog opasnosti upisa zakons ke hipoteke za poreske dugove za ciji upis nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. a narocito u pogledu mog ucnosti gradenja na predmetnoj nepokretnosti. Ako ugovor sadrzi odredbe o ogranicenju ili potpunom iskljucenju odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke..odnosno znaodasemoguocekivati. s tim u vezi. ------------------Prodavcu nisu poznata ogranicenja javno-pravne prirode. stav 2. a dospjelih poreskih obave za. te poduciti i upozoriti stranke na posljedice ogranicenj a ili iskljucenja odgovornosti i na zakonske odredbe imperativne prirode. notar je duzan u ispravu unijeti autonomnu v olju stranaka u tom pogledu. prodavac ce po samom zakonu odgovarati za pra vne i materijalne nedostatke. date su varijante kad nep okretnost nije pod zakupom i kada je predmet zakupnog odnosa. i clan 523. s tim u vezi. Ugovor o prodaji 1. --------2. Ako ugovor ne sadrzi bilo kakvu odredbu o odgovornosti za pravne ili materija lne nedostatke (a ne mora sadrzavati).tezaogranicenjajavno-pravneprirode kojakupcunisubilapoznata.anijeih saopstiokupcu ----------------------------------------------U primjeru koji slijedi prodavac iskljucuje odgovornost za materijalne nedostatk e. onako kako je to zakonom regulisano. poducio i upozorio stranke. stav 2.1. ZOO CG). U tom se slucaju moze koristiti sljedeca formu lacija: Notarjepoducio ugovorne straneposljedicamaogranicenja ili iskljucenjaodgovornosti . a . u sljedecem obrascu : Prodavac odgovara za pravne i materijalne nedostatke u skladu sa Zakonom. pribavi urbanisticku saglasnost ili izvod iz regulacionog p lana i upozorio na posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. kao. prije sacinjavanja ovog notarskog akta.

Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. P R I m J E R Nepokretnosti se prodaju bez garancije da imaju povrsinu navedenu u katastru nep okretnosti. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. Zakon o poreskoj administraciji). te koje se stice upisom u katastar nepokretnosti.ciji je osnov nastanka zakon (npr. ------------------------------------------------ . Kupac je u prisustvu prodavca obisao ne pokretnosti koje su predmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje.

godine. Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za e ventualno neplacene poreze i na cjelishodnost da se pribavi uvjerenje nadlezne poreske upr ave o nedugovanju poreza od strane prodavca. te nas je poducioiupozorioo pravnim posljedicama u vezi s tim. a iz koga proizilazi da prodavac na dan izdavanja uvjerenja nije evide ntiran kao porezni obveznik kod tog organa.10. notaru prezentujemo Uvjer enje Poreske uprave-_____ . U zavisnosti od svakog konkretnog slucaja. da posjed prelazi u momentu placanja cijene ili njenog deponovanja na notarski racun za stranke.koristi. koje se prilaze uz ovaj izvornik. --------------------------Notar nas je poducio i upozorio da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa prom jenom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprije d naznacenog ugovora o zakupu. tereti i o pasnosti u vezi sa predmetom prodaje. S tim u vezi. Ako je nepokretnost u zakupu. porezi i doprinosi. kupac ulazi u posredan posjed. to je veoma znacajno jer od tog momenta na kupca prelaze sve koristi.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu135. --------------------------------------1 5 Prelazakposjeda. moze se ugovoriti vise varijanti: da posjed prelazi na kupca istovremeno sa potpisivanjem ugovora. pa smo od toga odustali.broj 10-9/6. da posjed prelazi u odredenom roku od zakljucenja ugovora ili placanja cijene.--------------------------------------------------------------------------------Ili primjer formulacije kada stranke ne zele pribavljanje poreskog uvjerenja: Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za ne placene poreze i na cjelishodnost da kupac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane prodavca. jer zakupni odnos n . Kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. kamate. kao i da ih ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. od 01.1-49-264/09.teretaiopasnosti Prelazak posjeda na kupca predstavlja zasnivanje fakticke vlasti na stvari od st rane kupca.2009.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Prodavac garantuje da su predmetne nepokretnosti slobodne od upisanih i neupisan ih prava i ogranicenja.

P R I m J E R I Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. u momentu zakljucenja ovog ugovora.e prestaje sa zakljucenjem ugovora o prodaji (clan 619. Od momenta predaje p osjeda predmeta prodaje kupcu. -----------------------------------------------------------------------135 Prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom kako je to u tac ki I ovog ugovora naznaceno . ZOO). zajedno sa koristima. teretima i op asnostima. . kupac pribavlja fakticku vlast na nepokretnosti i preuzi ma rizik za slucajnu propast ili pogorsanje na stvari.

sudski pos tupak predaje u posjed zahtijeva odredene troskove itd. koristi. slobodnu od ljudi i stvari . Ugovor o prodaji Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. Zakon o notari ma CG136. odnosno potpisivanja ugovora. te kupac zeli mjere osiguranj a . koristi. notar trebao upozoriti kupca na to i poduciti ga o mogucnostima ugovaranja mjera osiguranja i zastite. Mislimo da bi se u buducnosti u Zakon trebala ugraditi i ta mogucnost. Kada posjed. teretima i op asnostima.----------------------------------------------Ako posjed.). a radi placanja ugovorne kazne. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. odnosno potpisivanja ugovora. za razliku od nekih drugih pravnih sistema. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. odnosno potpisivanja ugovora. Jedini na cin izvjesnog obezbjedenja kupca u tom slucaju jeste ugovaranje ugovorne kazne137 i pristajanj e duznika (prodavca) na izvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini ili predmetu prodaje. a cijena je placena. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. zajedno sa koristima.---------Notar je upozorio kupca na rizike. -----------------------------------------------------------------------2. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. koristi. Kada posjed. nije predvidio mogucnost pris tajanja prodavca na izvrsenje bez odlaganja na predaju predmeta prodaje u posjed kupcu. te kupac ne zeli mjere osigur anja zbog odgodenog ulaska u posjed. nakon cega je kupac izjavio da ne zeli mjere osiguranja i da prihvata sve eventu alne posljedice odgodenog ulaska u posjed. zajedno sa koristima. zajedno sa koristima. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. teretima i op asnostima. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku nakon zakljucenja. teretima i op asnostima. onda bi zbog rizika troskova i opasnosti kojima se time kupac izlaze (kupac ne koristi nepokretnost. a cijena je placena. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja.1. na dan deponovanja cijene na notarski racun za stranke. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. a cijena je placena. P R I m J E R I 1. na dan placanja cijene prodavcu. -----------------------------------------------------------------------------Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca.

Zakon iz ricito propisuje kad je notarski zapis izvrsna isparava.u vidu ugovorne kazne. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. 137 Clan 277. . clan 90 Zakona o notarima FBiH i dr. pa je tako izmedu ostalog propisano pravnom poslu koji da se radi o ima za predmet placanje neke odredene sume novca ili davanje odredene kolicine z amjenljivih stvari ili vrijednosnih papira . uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. do 283.---------136 Clan 53. teretima i op asnostima. Voditi racuna da ugovorna kazna ne moze biti ugovo rena za ispunjenje novcanih obaveza. zajedno sa koristima. slobodnu od ljudi i stvari . Zakona o notarima CG. ZOO CG. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca.

a na osnovu ovog notarskog akta -----------------------------Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati kupcu u svako doba uz predocavanje d okaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. stvar ne i licne sluzbenosti. hipoteka.) moze prenijeti.-------Napomena: Kod notarskog akta kao izvrsne isprave. upisom u katastar nepokretnost i. U vezi s tim. voditi racuna o odredbama clan a 53. ograniciti. opteretiti ili ukinuti. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. Katastar nepokretnosti je jedinstvena javna evidencija u koju se upisuju nepokre tne stvari i stvarna prava na nepokretnosti i obligaciona prava u skladu sa Zakonom1 39. zakup na period duzi od pet godina. ugovorne str ane izjavljujudasu saglasnedaprodavaczasvakidanzakasnjenjapredajekupcuuposjedpredmetnenepokretnosti . odnosno saglasnost pravnog prethodni ka.) i koje treba da proizvedu pravne uci nke u smislu sticanja i prenosa. pravo zajednicke svojine. da se pravni sl jedbenik moze uknjiziti sa nekim pravom na nepokretnosti. koja moze biti data u ispravi o pravnom poslu ili u posebnoj ispravi. stvarnih prava na tudu svojinu i nekih obligacionih prava. pravo susvojine. ogranicenja.-111. Dakle. nakon cega je kupac izjavio da zeli mjere osiguranja. Katastar . odnosno da se pravo na nepokret nosti (pravo svojine. nadhipoteka. etazne svojine. Zakona o notarima CG i clana 20. steci. opterecenja ili ukidanja prava svojine . ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje.------------------------------------------------------------------Notar je upozorio prodavca na pravne posljedice pristajanja na izvrsenje bez odl aganja. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed.00 EURA(slovima:pedeset EURA)-----------------------------------------------------------------Radi placanja te novcane trazbine prodavac izjavljuje da pristaje naizvrsenjebez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine. slobodneodljudiistvari.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je upozorio kupca na rizike. izjave za knjizenje su izjave koje se sacinjavaju prema odredbama Zakona o drzavnom pre mjeru i katastru nepokretnosti CG (clan 74. Zakona o izvrsnom postupku CG. pravo prece kupovine i sl. 1 6 Izjaveza upisukatastar nepokretnosti 1 6 1 Clausulaintabulandi Clausula intabulandi138 je izricita izjava.platikupcuugovornukaznuu iznosu od50. troskove i opasnosti kojima se time izlaze.

a bez upisa.. u pravilu. kod sticanja stvar nih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla. pre nosa. Zakon je propisao140 osnovna nacela upisa u katastar: nacelo upisa. . nacelo prvenstva i nacelo formalnosti upisa. . ogranicavanja i prestanka prava na nepokretnosti.. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. nema n i 138 Clan 2. nacelo legaliteta. 140 Clan 7. 139 Clan 2. tacka 3. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. tj. tacka 12.-13. nacelo javnosti. nema upisa u katastar: sticanja. Zakona o drzavnom premjeru i katastru. Sluzbeni list RCG b roj 29/07. Uprava za nekretnine Crne Gore. Sluzbeni li st RCG broj 29/07. Znacaj clausule intabulandi ogleda se u cinjenici da bez nje. koja ima podrucne jedinice.nepokretnosti vodi organ uprave. nacelo pouzdanja. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. .

ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti141.. Za upis u k atastar nepokretnosti na osnovu pravnog posla. maticni broj. tako npr. odnosno naziv lica. tj. Ovdje se radi o nacelu upisa iz clana 8. prenose. upis nekih obligacionih prava itd. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. pri cemu poklonoprimac istovremeno odobrava upis prava plodouzivanja u korist poklon odavca. upis prenosa prava svojine na kupca. Pr avni osnov za sticanje stvarnih prava na nepokretnosti su: pravni posao. zasnivanje stvarne slu zbenosti. broj pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar. predbiljezba prava svojine.). Clausula intabulandi je jedna od nuznih pretpostavki za upis u katastar nepokret nosti na osnovu pravnog posla. ili lice koje je istovremeno uknjizen o kao imalac prava142. prenosa. ili npr. zajednicka bracna imovina itd. mijenja. zasnivanje hipoteke. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti. Izjave za upis prava u katastar nepokretnosti sacinjavaju se prema odredbama Zak ona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti i one treba da proizvedu stvarnopra vne ucinke (prenos prava svojine. pri cemu to lice istov remeno odobrava upis hipoteke u korist prodavca. prebivali . a to je lice k oje je u vrijeme podnosenja zahtjeva upisano u katastar kao nosilac nekog stvarnog prava. Saglasnost mora biti data od ovlastenog lica (knjzni prethodnik). onda se sva stvarna prava sticu. prenose. podatke o licu koje daje odobren je i u ciju korist se daje (ime i prezime.). Znac aj ovih izjava jeste u tome sto se sva stvarna prava na nepokretnosti u pravilu sti cu. ogranicavanja i prestanka stvarnih prava na nepokretnosti. kada poklonodavac u ugovoru o poklonu daje clausulu intabulandi za upis prenosa prava svojine na poklonoprimca . mora biti ispunjeno vise uslova. koje se prenosi. Ugovor o prodaji sticanja. to odobrenje (saglasnost) predstavlja nuzni uslov uknji zbe. dok se zahtjevom za upis samo pokrece postupak upisa. Od tog pr avila postoje izuzeci kad je to Zakonom drugacije odredeno (npr. Da bi saglasnost za upis b ila pravno valjana. ime jednog roditelja. ogranicava ili brise. zakon i suds ka odluka. razne zabiljezbe.1. Ako se radi o sticanju na osnovu pravnog posla. da tum rodenja. sticanje prava svojin e nasljedivanjem. Saglasnost mora imati odgovarajuci sadrzaj. nuzne su sljedece pretpostavke: punovazni pravi posao (iustus titulus) clausula intabulandi upis (modus aquirendi).

tako da ne postoji opasnost zamjene identiteta lica. str. Kako je za pravne poslove koji za predmet imaju prenos ili sticanje prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnos tima 141 Zoran Rasovic. takode. stav 1.ste ili sjediste). Komentar zakona o svojinsko-pravnim odnosima. Podgo rica 2009. Naprimjer. I knjiga. .. 321. 142 Clan 85. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. upis hipoteke u G listu na prvom mjestu) i tacnu oznaku nepokretnosti ili pr ava koje se upisom zahtijeva. i naredne. nacin i tacan sa drzaj upisa (npr. prenos sv ojine na kupca i istovremeni upis hipoteke u korist prodavca. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. Saglasnost mora biti data u propisanoj formi. saglasnost moze sadrzavati i red upisa ili dav anje uslova da se jedan upis ne smije izvrsiti bez drugog upisa.

sto zn aci da prava na nepokretnosti nastaju upisom u katastar nepokretnosti. moze se izjaviti na vise nacina. potrebna forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave143. konstitutivno dejstvo.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima propisana obaveznost forme notarskog zapisa ili sa njim izjednacenog zapisa o po tvrdi privatne isprave. 1. tek kada k upac polozi cijenu na notarski racun za stranke ili tek kada prodavac potvrdi da je p rimio cijenu. kao i podaci o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu su dovoljno odredeni ako se u clausula intabulandi poziva na odjeljak ugovora u kojem je to detaljno opisano prema podacima iz katastra. prenose. naprimjer. predbiljezbu i zabiljezbu. predvidio tri vrste upisa u katastar i to: uknjizbu. Saglasnost za uknjizbu sticanja. ogranicavaju il i prestaju bez naknadnog opravdanja. Uknjizba Uknjizba je upis kojim se prava na nepokretnosti sticu. a za koje je obavezna forma notarskog zapisa.2. u pravilu. o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu. 1 6 2 Vrsteupisaukatastarnepokretnosti Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti je u clanu 83. a mogu se i u samoj clausula intabulandi ponoviti podaci o nepokretnosti. . tako je i za clausulu intabulandi kod takvih poslova. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru uslovno ili oroc e no144 . ogranicenja ili prestanka stvarnih pra va na nepokretnosti. Uknjizba ima. U ovakvim situacijama stranke notaru daju nalog: a) da podnese zahtjev katastru za uknjizbu stvarnih prava.----------------------------------------------------Napomena: Nepokretnost. gdje upis ima deklarator ni karakter. prenosa.1.6. odnosno kada kupac izvodom iz banke dokaze da je uplatio cijenu prodavcu. sa izuzetkom u pogledu prava sticanja svojine po osnovu nasljedivanja. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru bezuslovno P R I m J E R Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora .

145 tehnika ovog postupka: kopira se otpravak tako sto se prekrije saglasnost (c lausula intabulandi) i sacini se takav prepis. a i 51. stav 2. . a na prikrivenom mjestu se konstatuje izostavljeno zbog izdavanj a otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. 143 Clan 50. Zakona o notarima CG.b) da notar zadrzi saglasnost za prenos tako sto ce izdati samo otpravak dijela akta bez saglasnosti za uknjizbu145. 144 Clan 88.

mogao bi posluziti sljedeci primjer: Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj ispr avi. ni katastru nepokretnosti. umjesto otpravka akta. pri cemu da valac takve izjave nalaze notaru da izjavu o saglasnosti zadrzi kod sebe sve dok mu ne bude potvrdeno placanje cijene u vezi sa pravnim poslom (ugovorom) o otudenju il i prenosu ako se vrsi upis promjene u katastru nepokretnosti. notar ne smije ni kupcu. koji je predao na cuvanje notaru. niti bilo kome i zdati otpravak.P R I m J E R P R I m J E R 1. ----------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom primjeru radi se o otpravku dijela akta. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. Saglasnost se moze dati u odvojenoj ispravi istovremeno sa ugovorom. U vezi s tim. ali neopozivo upucuje notara da zahtjev za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom uredu: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti ili kupac to dokaze potvrdom ba nke . O tome detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada gdje se obraduje izdavanje otpravaka. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na notarski racun za stranke . moze se izdati otpravak dijela akta. Ako akt koji je sastavio notar ima vise samostalnih pravnih poslova. ili a lt: kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da mu je kupac isplatio cijenu ili to kupa c dokaze potvrdom banke o isplati cijene prodavcu -------------------------------------------------- . koji je ovlas ten isti upotrijebiti i uz ugovor predati na knjizenje katastru nepokretnosti tek on da kada kupac isplati prodavcu cjelokupnu ugovorenu cijenu na notarski racun za stranke. Zakona o nota rima. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca u katastru nepokretnosti. tzv. --------------------Prije toga. koji ne sadrzi saglasnost za prenos svoji ne. istovremeno sa ugovorom: Prodavac je pristanak za prenos svojine i upis kupca kao vlasnika sa 1/1 dijela u katastar nepokretnosti dao u posebnom notarskom zapisu. dj elimicnom izvodu otpravka ili ovjerenog prepisa. Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. Ugovor o prodaji Zadrzavanjesaglasnostizaprenossvojine Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora.

u naknadnoj ispra vi u vidu posebnog notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave. nakon placanja cijene na notarov povjerenicki racun za druge osobe ili istovreme no u momentu placanja cijene. Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj nakn adnoj ispravi: . nakon potpisivanja ugovora.-------------------Saglasnost se moze dati i kasnije. naprimjer.

ul. Obala br. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje.Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom no tarskom zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u momentu isplate cjeloku pne ugovorene kupoprodajne cijene. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Dana 24. placanje cjelokupne cijene prodavcu. P R I m J E R Primjerformulacijesaglasnostizauknjizbuuposebnojnaknadnojispravi: CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. UZZ broj: 15/2009.--ili Alt. te savjetovati sticaocu stvarnog prava da se u vezi s tim a dekvatno obezbijedi. na opasnost da prodavac moze od biti davanje saglasnosti. a kupac je obezbijeden ta ko sto prodavac ne moze odbiti davanje clausule intabulandi. kao sto je npr . 2009 godine (dvadesetcetvrtog oktobra dvije hiljade devete godine). sacinim . dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Ukoliko se stranke odluce da clausulu intabulandi daju u posebnoj ispravi. preda mnom.1.1.. Na ovaj je nacin prodavac obezbijeden tako sto se kupac ne moze upisati kao vlasnik dok ne plati cijenu. jer je istu vec dao pred n otarom. savjetovati i upozoriti stranke. notar je duzan poduciti.. tako da prodavac u momentu zakljucenja pravnog posla izjavi u posebn oj ispravi ili u samom ugovoru clausulu intabulandi. u 11. sa nalogom notaru da ne izdaje otpravke i prepise te isprave dok se ne ispune odredeni uslovi iz ugovora.10.00 (jedanaest) casova. a narocito ku pca (to vazi i za drugog sticaoca nekog stvarnog prava).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom notarsko m zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u roku od tri dana nakon sto not ar pisanim putem obavijesti prodavca da je kupac izvrsio placanje cijene na notarski racun za stranke. Obala br. ul. --------------------------------------------------------------------------------------Napomena: Saglasnost za prenos svojine u odvojenoj ispravi mora biti u formi not arskog zapisa i mora biti vezana za pravni posao na osnovu kojeg se vrsi upis svojine u katastar nepokretnosti.

sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________.notarski zapis saglasnosti za uknjizbu prenosa prava svojine. drzavljanin Crne Gore. sa rokom vazenja do____. JmB_________. broj_____. poducio je i upoz orio stranku na znacaj i pravne domete ove izjave. ozenjen (u da ljem tekstu: prodavac davalac izjave) -------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranke. ciji sam id entitet utvrdio uvidom u licnu kartu. roden u mjestu_________._________broj__. stranka izjavljuje sljedecu:-------------------------------- . a koji izjavljuje da je: sin A. roden dana_______. izdatu od mUP-a Crne Gore. te nakon sto je ustanovio da je stranka sposo bna i ovlastena za poduzimanje ovog pravnog posla. pristupio je:------------------------Gospodin AB. penzioner. ul. od dana ____ ___.

. zakljucenog dana 14.1. sinom H. JmB 3103981000000.a.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa sluzbenim sjedistem u Podgorici..a. zvana Dolina .KOLovcen ---- . S. 2/23.00 EURA(slovima: trihiljadepetstotina EURA)ito takostomijeu momentupotpisivanja ugovoraisplatio1 000. u 11 (jed anaest) casova. sin H. iz Cetinja. S. ----------------------------------------------------------------Po osnovu naprijed naznacenog kupoprodajnog ugovora. povrsine 400 m2.. upisana u Listu nepokretnosti br.uKatastru nepokretnostiPodgoricauknjizikao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br 2/23.10.00 (jedanaest) casova. zakljucio sam kupoprodajni ugovor sa kupcem H. KO Lovcen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naprijed naznaceni kupoprodajni ugovor sam ovom notaru prezentovao u otpravku iz vornika.1. nije doslodoupisaprenosasvo jineizrazlogastojedavanje saglasnostizaupisprenosasvojineodgodenodoisplate kupoprodajne cijene -------------------------------------------------------------------------------------------Izjavljujemdamijekupacisplatio cjelokupnuugovorenucijenuuiznosuod3 500.1. Sadr zaj ovog ugovora mi je poznat i ne trazim njegovo citanje. 1728.akasnijeuratamaiuugovorenomrok udugovaniiznosod2 500. ul. Novi put 41.. . g.00EURA(slovima: dvijehiljadepetstotinaEURA) Po tom osnovu.povrsine400m2.. i ovim ugovorom naznacenom kupcu sam se ob avezao prenijeti pravo svojine sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br.00EURA(slovima: hiljaduEURA). prilaze uz ovaj izvornik. po kulturi njiva.. upisanauListunepokretnostibr 1728 godine. Prijeki put 41.10. pod brojem UZZ 14/2009. u 11. ul. kupac nema bilo kakvih dugovanja prema meni. pod brojem UZZ 14/2009. ul.zvana Dolina . pred notarom Zlatanom Zlaticem. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. te se ovjereni prepis koji je sacinio ovaj notar.. Ugovor o prodaji SAGLASNOST ZA UKNJIZBU PRENOSA PRAVA SVOJINE IUVODNE NAPOMENE-----------------------------------------------------------------------------------------Dana 14. ---------------------------------------IICLAUSULAINTABULANDI-----------------------------------------------------------------------------------Na osnovu Kupoprodajnog ugovora.pokultur i njiva. Obala br. JmB 310398 1000000. ul. bez mogdaljnjeg znanjaipitanja. iz javljujem da sam saglasandasekupac H. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). iz Cetinja.2009. Obala br . pred notarom Zlatanom Zlaticem.

onda se daje nalog notaru kada i pod kojim uslovima je moze upotrijebiti. Notar .----------------------IIIZAVRSNE ODREDBE-----------------------------------------------------------------------------------------Notarjestrankupoducioiupozorio:--------------------------------------------------------------------146 Ako se clausula intabulandi daje u posebnoj ispravi u trenutku zakljucenja u govora. Primjer formulacije: je ovlasten da ovu Saglasnost uputi Katastru nepokretnosti tek kada se potvrdi isplata cijene .Notar je ovlasten da ovu saglasnost odmah uputi katastru nepokretnosti146.

privremeni upis prava na nepokretnosti.2 Predbiljezba Predbiljezba je uslovni. kojim se stican je. u _______ casova---------------------------------------------------Prodavac: A. ili prestanak prava postize naknadnim opravdanjem147.2. po sluzbenoj duznosti.B.(potpis) NOTAR: Zlatko Zlatic (potpis. ogranicenje. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt stranci. Iz de finicije .6.-----------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA----------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave-prodavac (1) ---------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) -----------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. ------------------------------------------------------------da ce notar. otpravke ove isprave dostaviti katastru nepo kretnosti i Poreskoj upravi. potpis uje u prisustvu ovog notara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------da troskove ove notarske isprave snosi stranka. pecat i stambilj notara) 1. dana_______2009. s tim da to nije uslov za uknjizbu prenosa prava svojine. kojeg slobodnom voljom odobrava i svojerucno. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranke. kako slijedi. a na slj edeci nacin:________________. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. prenos.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da se svojina sticeupisomukatastar nepokretnostipoosnovu ove saglasnosti inaprij ed naznacenogkupoprodajnogugovora. g. --------------------------------------U Podgorici. -------------------------------------------------------da prenos prava svojine po ovoj ispravi podlijeze placanju poreza na promet nepo kretnosti.. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar .

zajednicka svojina. stvarne i licn e sluzbenosti. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Zakona o zemljisnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbe ne novine 54/04 FBiH) . saglasnost 147 Clan 83. zakup. pravo prece kupovine itd. etazna svojina. Za razliku od takvog rjesenja. susvojina. stav 3. 148 Clan 52. hipoteka. u uporedno m pravu postoji pravilo da se predbiljezba upisuje tamo gdje treba da se izvrsi ko nacni upis predbiljezenog prava148.predbiljezbe proizilazi da su predmet predbiljezbe sva knjizna prava kao i kod uknjizbe (svojina. Predbiljezba se unosi u G list nepokr etnosti i ima dejstvo prvenstvenog reda upisa. Predbiljezba se prije svega moze knjiziti kada pra vni posao odgovara opstim uslovima (valjanost isprave o pravnom poslu.).

uvijek treba naznaciti sljedece situacije: a) Kada stranke ugovaraju upis predbiljezbe Stranke su saglasne da se u korist kupca upise PREDBILJEZBA prava svojine na pred metu prodaje. po sluzbenoj duznosti. nema saglasnosti prethodnika za upis knjiznog prava na nepokretnostima. prenose.)152. ili po zahtjevu stranke istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. te da ce to narocito stvarati poteskoce kod ugovora o prodaji sa o dgodenim rokom placanja cijene. te nas je upozorio da se predbiljezba. pa s obzirom na nacelo upisa i nacelo povjerenja u katastar nepok retnosti.1. ni ti duzi od 60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. Rok za opravdanje ne moze biti kraci od 30. Predbiljezba se ugovara i unosi u knjiznim zahtjevima i ona je vrlo efikasno sredstvo osiguranja kupca ili drugih lica u ciju korist se prava na nepokretnost i sticu. a od ovog pravila postoji iz uzetak u slucaju podnosenja tuzbe radi opravdanja predbiljezbe. u crnogorskom zakonodavstvu odreden je rok za opravdanje predbiljezbe. Zbog toga u podukama i upozorenjima u vezi sa predbiljezb om. Smatramo da su rokovi za opravdanje predbilj ezbe veoma kratki. prode dosta vremena. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar nas je poduciotome da i kako predbiljezba osigurava kupca. Za razliku od nekih drugih zakonodavstava . pod prijetnjom da ce predbiljezba biti izbrisana po sluzenoj duznosti. u ispravi o upisu hipoteke nije oznacen maksimalni iznos potrazivanja itd. u pravilu od dana zakljucenja pravnog posla do prenosa svojine na kupca. ili je izjava o dozvoli uknjizbe uslovna ili orocena. jer opravdan jem predbiljezba se pretvara u uknjizbu. ili po zahtjevu st ranke. Cilj i znacaj predbiljezbe je ostvarivanje prvenstvenog reda upisa. ili prestaju. prodavac bez predbiljezbe moze vise puta prodati jednu te istu nepokretnost. te je odredeno da se ov aj rok moze produziti najduze godinu dana. ogranicavaju. . da se opravdanj em predbiljezba pretvara u uknjizbu sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za upis predbilje zbe. Notar treba skrenuti paznju kupcu da ne odreduje rok dospjelosti cijene prije upisa predbilj ezbe ili predaje zahtjeva za upis predbiljezbe. Ugovor o prodaji knjiznog prethodnika149. zahtjev za upis podnijet od ovlastenog lica150). ali ne ispunjava uslove za uknjizbu151 (npr. a t rece savjesno lice moze postati i vlasnik ako prije preda zahtjev za uknjizbu. sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za predbiljez bu. Naime.

--------149 150 151 152 Clan Clan Clan Clan 85. s tim da rok za opravdanje predb iljezbe ne moze biti kraci od trideset. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 112. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 91.brise istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. b) Ako stranke nece da ugovore predbiljezbu. i 86. do 117.pasuone su odbile njen upis. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 93. niti duzi od sezdeset dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. notar mora u odjeljku vati sljedecu poduku i upozorenje: Poduke konstato Notar jepoduciostranketomedaikakopredbiljezba osiguravakupcaiupozoriona eventualneposljediceneupisivanjapredbiljezbe.

3. prvenstveni red. kao sto su otvaranje stecaja.2. kao sto su maloljetstvo.-------------------------------------------------------Upis zabiljezbe vrsi se na zahtjev ovlastenog lica. prinudna uprava. 1. Na osnovu pravnog posla. a kupac je saglasan154. Zabiljezbom se knjizna prava ne mogu sticati. stavljanje pod starateljstvo. ili koje imaju znacaj javne objave koja se upisuje ako Zakonom nije utvrdeno njihovo dejstvo. Ovdje se radi o pravnim cinje nicama koje su od uticaja na raspolaganje nepokretnostima. uz napomenu da je za brisanje tog prava dovoljan dokaz o smrti ovl ascenika . na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. Zabiljezbom se vrsi upis cin jenica koje se odnose153: na licne odnose vlasnika nepokretnosti. produzenje roditeljskog prava.000. 2 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbepristajanjanaizvrsenjebezodlaganjaiizjaveza upis zabiljezbezabrane novogopterecenja nepokretnosti Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. P R I m J E R I 1 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbe zabrane otudenjanepokretnostiizugovorao poklonu Ugovorne strane su saglasne da se u Katastar nepokretnosti upise zabiljezba zabra ne otudenja i opterecenja nepokretnosti iz tacke/clana __ ovog ugovora bez pismene saglasnos ti poklonodavca. s tim s to prodavac zahtijeva. mijenjati ili gubiti. postoja nje spora. pokretanje postupaka eksproprijacije. sa zakonskim zateznim kamatama. na druge cinjenice vezane za nepokretnost. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) te istovremeno daseupise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovuovognotarskogzapisaprotivsvakodobnogvlasnikaprodatenepokretnosti. postojanje zabrane otudenja i opterecenja. mogao bi odgovarati za eventualnu s tetu.6.00 EURA (pede sethiljada EURA). da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. kaoidaseupise zabiljezbazabranenovogopterecenjapredmetnenepokretnostibez pismene saglasnostihipotekarnogpovjerioca. Zabiljezba Zabiljezba predstavlja upis odredenih pravnih cinjenica koje mogu proizvoditi pr avna dejstva pod uslovima utvrdenim Zakonom.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ako notar ovu poduku i upozorenje ne bi dao. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. . suda ili drugog drzavnog org ana. lisenje poslovne sposobnosti. zabiljezba neposredne izvrsno sti notarskog zapisa itd.

odreden i 153 Clan 98.pravne pret postavke. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. tabularna isprava. kao i za uknjizbu i predbiljezbu (knjizni prethodnik. stav 1. 154 Clan 85. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.pravne i formalno.za zabiljezbu se moraju ispuniti sve materijalno. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

te istovre meno da se upise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovu ovo g notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate nepokretnosti. sa zakonskim zateznim kamatama. sudbina raspolaganja knjiznim pravom. zabiljezba zabrane otudenja i opterecenja i dr. izuzev kod nekih vrsta.00 EURA (pedese thiljada EURA).-------------------------b)Viseknjiznihizjava: saglasnostzaupisprenosapravasvojine.saistovremenimupi somhipotekeizabiljezbeneposredneizvrsnosti notarskogzapisa: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa pravasvojinesa 1/1 dijela. u dijelu ovog rada koji se odnosi na uvodni dio notarske isprave istakli smo da .predbiljezba. da se istovremeno sa prenosom svojine na njega. s tim sto prodavac zahtijeva. Zabiljezba ne sprecava. u slucajevima kada stranke imaju interes da zakljuce ugovor prije pribavljanja saglasnosti. --------------------------1 7 Odobrenja. upisom zabiljezbe. mogu upisani odnos ili pravnu cinjenicu suprotstaviti svim kasnijim sticaocima knjiznog prava na nepokretnosti155.1. upise hipotekau korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. zabiljezba) P R I m J E R I a)Jednaknjiznaizjava-saglasnostzaupisprenosasvojine: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis pr enosa prava svojine sa 1/1 dijela. Notar je duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja u vezi s tim. Medutim. npr.000. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. zavisna je od pravnih dejstava izvrsene zabiljezbe. a kupac je saglasan. u roku do ____. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. pravoprecekupovine 1 7 1 Odobrenja Nekada je zbog punovaznosti potrebno da ugovor odobre ovlascena ili treca lica. (ili sa ugovorenim zatezn im kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do konacne isplate. Lica koja su izdejstvovala zabiljezbu. 1 6 3 Ujednompravnomposlu(ugovoru)mozebiti jednaili vise knjiznihizjavazarazne vrsteupisa(uknjizba. kao i da se izvrsi upis zabiljezbezabrane novogopterecenja predmetne nepokretnosti. Upis zabiljezbe se vrsi u G list nepokretnosti. a nekada i odbiti pred uzimanje sluzbene radnje. zabiljezba fiducijarnog prenosa svojine. niti zaustavlja mogucnost raspolaganja knjizn im pravom. Ugovor o prodaji postupak). Uloga notara na ukazivanje pravne prirode zabiljezbe i upozoravanje na moguce posljedica je veoma znacajna. Naime.

Podgorica 2009. ili lice koje nastupa u ime maloljetnog prodavca. 346. i naredne. I knjiga. a nema potrebno odobrenje orga na 155 Vidjeti opsirnije kod Zorana Rasovica.ugovor moze sklopiti i lice koje nastupa u ime prodavca.. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim o dnosima. . str. a nema kod sebe punomoc je.

. odobrenje organa starateljstva). ispitavsi sve okolnosti.-------------------------------------------------------------------------- . Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. o cijem trosku i u kojem roku. ----------------------------------------------Primjer zaformulacijukadajepotrebnoodobrenje. dostave potrebna odobrenja. strankezele zakljucenje ugovora prije pribavljanjapotrebnogodobrenja: Notar je poducio stranke da ce ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako do dana ______ godine notaru bude dostavljeno punomocje prodavca u formi notarskog zapis a (alt. -------------------------------------------------------------Primjer zaformulacijukada nijepotrebnoodobrenje: U konkretnom slucaju. prije pribavljanja odobrenja. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. s tim da ce takav ugovor proizvoditi pravna dejstva ako se naknad no. Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. Odobrenja se daju prema prema pravi lima odredenim u ZOO CG156. te da. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. Obavezno se unos i poduka i upozorenje: P R I m J E R Notar je poduciostranke da ce ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako u roku od __ dana ovom notaru budu dostavljena potrebna odobrenja. do ugovorenog roka. i ne vrse njenu ispla tu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenog punomocja (odobrenja). te da.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima starateljstva. U ispravi je potrebno navesti ko ce pribaviti odobrenje (stranke ili notar kojeg ovlascuju u ugovoru da pribavi odobrenje). odobrenje nadleznog organa pravnog lica. notar je saopstio strankama da ova j ugovor ne podlijezenikakvimodobrenjima. to mogu biti sljedeca odobrenja: punomocje od strane zastupanog kao ugovorne strane. i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenih odobrenja . prije pribavljanja odobrenja. odobrenje organa starateljstva i roditelja za zakljucenje ugovora o prodaji nepo kretnosti u ime malodobnog lica.

i dalje.1 7 2 Pravoprecekupovine Pravo prece kupovine je pravo njegovog imaoca da zahtijeva od vlasnika stvari ko ji je odlucio da proda svoju stvar. 156 Clan 22. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. Podgorica 20 09. godine. 157 Zoran P. a ako vla snik proda stvar trecem licu. ZOO CG. u zavisnosti od toga na osnovu cega je ustanovljeno. strana 710. Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. Rasovic. . da mu je ponudi prije nego svim kupcima. da zahtijeva da mu se stvar ustupi po cijeni i pod uslo vima pod kojima je zakljucen ugovor o prodaji157.

ima dejstva prema trecem licu. Medutim.2. bez obzira na njegovu savjesnost. u odredeni m rokovima. dok kod zakonskog prava prece kupovine trajanje tog prava nije vremenski ograniceno. zakoni koji regulisu poljoprivredno zemljiste i sume itd. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. po vremenu trajanja i po dejstvima prema trecim licima. da se stvar njemu ustupi pod istim uslovima. s tim sto imaju istu posljedicu u slucaju povrede prava prece kupovine. ZOO CG). samo ako je upisano u katastar nepokretnosti. onda imala c prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva od suda da se stvar njemu ustupi pod istim . ostali suvlasnici imaju pravo prece kupovine. Naime. ZOO CG). Vlasnik ili suvlasnik ima ju pravo prodati stvar i prenijeti svojinu ili susvojinu na trece lice bez obzira da li p ostoji pravo prece kupovine.2.7. ako postoji zakonsko pravo prece kupovine i ugovorno pravo prece kupovine koje je upisano u katastar nepokretnosti. ili je moglo znati za postojanje prava prece kupovine. zakonsko i ugovorno pravo prece kupovine razlikuju se po osnovu nastanka. ugovornom odredbo m o pravu prece kupovine. Ono je izjednaceno sa zakonskim pravom prece kupovine.158 Naime. bez obzira na njegovu savjesnost. Zakonsko pravo prece kupovine Zakonsko pravo prece kupovine je ustanovljeno zakonom (clan 542. tako prema Zakonu o svojinsko-pr avnim odnosima. Ugovorno pravo prece kupovine Ugovorno pravo prece kupovine ustanovljava se ugovorom. 1. Zakonsko pravo prece kupovine moze biti ustanovljeno razl icitim posebnim zakonima (npr. onda se moze su protstaviti trecem licu samo ako je ono nesavjesno (znalo ili je moglo znati za postojanje ugovornog prava prece kupovine). postoji zakonsko pravo prece kupovine u korist suvlasnika.2. ili postoji ugovorno pravo prece kupovine koje nije upisano u katas tar. Zakons ko pravo prece kupovine moze biti upisano ili neupisano u katastar nepokretnosti i u oba slucaja ima isti znacaj za pravni promet. ima dejstva prema trecem licu. a najduze pet godina (clan 540. kao i o uslovima prodaje i da mu ponudi da on kup i stvar za istu cijenu (clan 536.). ZOO CG). bez obzira na sav jesnost treceg lica.7.1. Zbog toga je veoma vazno da se u notarskom zapi su prodavac izjasni da li postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. kupac se obavezuje da izvijesti prodavca o namjeravanoj prodaji stvari odredenom licu. Ugovorno pravo prece kupovine je vremenski ograniceno na period koji je odreden ugovorom.1. U slucaju povrede prava prece kupovine imalac tog prava ima pravo da zahtijeva od suda. Ugovor o prodaji 1. A ako nije upisano u katastar. Dakle. u slucaju prodaje suvlasnickog dijela. tj. u smislu njihove savjesn osti. tj. a trece lice je znalo.

preporucenom posiljkom sa povratnicom) 158 Clan 132. koji je duzan poduciti i upo zoriti ugovorne strane na postojanje prava prece kupovine i na posljedice koje mogu nas tati u vezi sa povredom prava prece kupovine. Notar je duzan da upozori stranke na post ojanje zakonskog prava prece kupovine (bez obzira je li upisano u katastar nepokretnost i ili nije). te poduciti ih da je potrebno nosioce tog prava na pouzdan nacin obavijestiti (npr. pisanim putem. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. stav 3.uslovima. Upravo je ovdje veoma vazna uloga notara. ugovornog prava prece kupovine (koje je upisano u katastar nepokretno sti ili je strankama poznato to pravo). . i 4.

a u vezi pravnih dejstava prave prece kupovine i eventualnih posljedica k oje mogu nastupiti usljed povrede tog prava. te za eventualnu stetu. tada ogranicenje djeluje prema trecoj osobi samo kada je to ogranicenje upisano u katastar nepokretnosti. stav 4. odnosno moglo biti poznato trecem licu. Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. ne prihvati ponudu. Ako bi stranke odbile unosenje takvih p oduka i upozorenja u notarski akt. odnosno vrsenju prava prece kupovin e. ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako s e do dana ____ pribavi izjava o nevrsenju prava prece kupovine. ogranicen u pravu raspolaganja u korist neke osobe. te ih upozor iti na posljedice suprotnog postupanja u slucaju povrede prava prece kupovine. ZOO i drugi zakoni kojima je uredeno pravo prece kupovine). na nacin i u rokovima propisanim Zakonom ili ugovorom u skladu sa Zakonom. ili je poznato.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima o namjeravanoj prodaji. odnosno ako se po isteku ostavl jenog zakonskog . mogao bi odgovarati zbog povrede sluzbene oba veze poducavanja. notar ce na insistiranje ugovornih strana sastaviti notars ki zapis. te ce s tim u vezi. U slucaju posto janja prava prece kupovine. kao i o njenim uslovima (cijena. ponudac moze svoj su vlasnicki dio prodati trecem licu bez rizika povrede prava prece kupovine. notar je duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje1 59. upisanog u katastar n epokretnosti. kao i uslovima te prodaje i zahtijevati da se u odredeno m zakonskom roku izjasne da li vrse. u roku od deset dana od dana kada mu je dostavljena pisana ponuda za kupovinu suvlasnickog dijela. ali ih je istovremeno poduciti i upozoriti. ugovorne strane zele izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od ovlastenika tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (deset) dana od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. nac in placanja itd. do 542. Ako je nosilac prava. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). te poduke i upozorenja unijet i u notarski zapis. Ako n otar ne bi dao ove poduke i upozorenja.). odnosno ne vrse svoje pravo prece kupovine (clan 536. Ako suvlasnik. pa su to stranke prihvatile. dospjelost. mogu obaviti stranke. ali je preporuka da to ucini notar. tako kod zakonskog prava prece kupovin e suvlasnika (clan 132. na pouzdan nacin i treba sadr zavati podatke o namjeravanoj prodaji. ponuda suvlasniku treba biti dostavljena u pisanoj formi. Poslove oko pribavljanja izjava o nevrsenju.

u roku od _______ (alt. ---------------------------------------------Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. .roka.-------------------------------------------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. prije pribavljanja izjave o nevrsenju prava prece kupovine. kao i druge cinidbe iz ovog ugovora. kojeg p rodavac ovlascuje da poduzme sve potrebne radnje u vezi s tim. suvlasnik ne izjasni na dostavljenu ponudu. notar o trosku prodavca. ugovorne strane ne zel e izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od nosioca tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (de set) dana 159 Clan 29 i 47 Zakona o notarima CG.---Potrebne zahtjeve ce uputiti i izjavu o nevrsenju ili vrsenju prava prece kupovi ne pribavice prodavac o svom trosku.).

1. poduciti i upoz oriti stranke. te je duzan da u notarskoj ispravi upise i znos naplacene naknade i troskova160. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio161 stranke na sljedece: ------------------------------------------------------ . zatim se mora naznaciti kome i u kojem broju se izdaju otpravci. snosi kupac. takode. promet nepokretnosti podlijeze placanju poreza na promet. Notar je du zan o svemu naprijed naznacenom. da upis u katastar nepokretnosti podlijeze troskov ima. a narocito one koje proisticu iz zakona i koje su veoma bitne sa stanovista pravnih posljedica ugovora. a prometu po ovom ugovor placanju poreza na promet nepokretnosti. te ostali obavezni podaci koje propisuje Zakon o notarima. teih upozorio na pravni znacajieventualnepravneposljediceu slucajupovredepravaprecekupovine. kao i o taksama za upis u katastar. notar je saopstio strankama da u konkretnom slucaju ne p ostoji zakonsko pravo prece kupovine. te to unijeti u ispravu. a prodavac izjavljuje da ne postoji neupisano pravo prece kupovine . kao i porez na promet nepokretnosti po osnovu ovog ugovora. Ugovor o prodaji od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. s tim sto to nije uslov za upis u katastar nepokretnosti. troskove upisa prenosa svojine i d ruge troskove u vezi s tim. --------------1 8 Troskoviiporezi Notar ima pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troskova u vezi sa obavljanjem posla u visini odredenoj notarskom tarifom. pa nakon toga.-----1 9 Zavrsneodredbe U ovom dijelu akta se daju odgovarajuce poduke i upozorenja. P R I m J E R Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. zajedno sa izjasnjenjem ugovornih strana o tom e ko i kako ce snositi troskove i poreze. iznos naplacene nakna de i troskova sastavljanja notarskog zapisa. niti je u katastar nepokretnosti upisano ugovorno pravo pr ece kupovine. ali su strankeodtogaodustale -----------------------------------------------------------------------------Primjer za formulaciju kada ne postoji pravo prece kupovine: Ispitavsi sve okolnosti. s tranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa.

i 127. 161 Clan 47. . ----------------------------------160 Clan 126.da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. u dij elu gdje se govori o postupku sastavljanja notarskih isprava). Zakona o notarima CG (o ovome detaljnije vidjeti u ovom radu. Zakona o notarima CG.

uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka164.-----------------U Podgorici.g. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. a na slj edeci nacin:________. pa su stranke odustale od toga . u _______ casova168 ------------------------------------------------Prodavac: (potpis) Kupac: (potpis) .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. u ukupnom iznosu od _______EURA163. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti.--------------------------da ce notar. -------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju162:-------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. uz sudjelovanje sudskog tumaca. te poreskoj upravi. po sluzbenoj duznosti. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar167. potpisuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. ko jeg slobodnom voljom odobravaju166 i svojerucno. nakon cega su stranke izjavile da j e tako postupljeno. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine.--------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama i neposrednim pitanjima. dana_______2009. a sudski tumac165 je cj elokupan tekst ovog akta kupcu preveo na italijanski jezik. kako slijedi.

Zakona o notarima CG 166 Clan 50. 164 Clan 47. tacka 7.. clan 24 Pravilnika o radu notara CG. Z. tacka 6. Zakona o notarima CG 165 Clan 46. 49 i clan 50.Bracni drug prodavca: (potpis) Sudskitumac: (potpis) NOTAR: Z. notar je duzan u notarskoj ispravi u pisati iznos naplacenih naknada i troskova. pecat i stambilj 162 Clan 81 Zakona o notarima CG. stav 3. 163 Clan 127. Zakona o notarima CG . stav 2. Zakona o notarima CG 168 Clan 50. Zakona o notarima CG 167 Clan 40. tacka 5. Zakona o notarima CG. Potpis.

u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice.1.10. te je upisano prav o plodouzivanja u korist umrlog djeda prodavca i pravo sluzbenosti prilaznog puta u korist te parcele. a preko susjedne parcele. na osnovu gradevinske dozvole . Gospodin BB izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika kupca. uz sa glasnost punomocnika kupca. godine naslijedio poljoprivredno zemljiste u okolini Podgorice. godine. kao takav. po kulturi vo cnjak. vodeci racuna o interesima obje ugovorne strane. Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. na kojem je. zauzvrat. vrsi se preko uposlenika firme B. al i isplatu uslovljava brisanjem prava plodouzivanja. Original punomoci ce naknadno dostaviti. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. 1995. zajedno sa suprugom. Ugovor o prodaji 1 10 Primjeripojedinihugovoraoprodajinepokretnosti Zadatak broj 1. U tom stambenom objektu.B. o d notara zahtijeva da mu obezbijedi sigurnost da ce cijena biti placena i predlaze. shodno njihovim izjavama volja. te izjavljuje da mu je original poslat postom. da se cijena deponuje na notarski racun za stranke. od zajednicke ustedevine izgradio stambenu zgradu.B. ali jos uvijek nije stigao. KO Masline. vrsi placanje cijene prodavcu. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu za iznos od 300. kako bi se na taj nacin osigurao.. koji prevodi sa talijanskog na crnogorski jezik. koji je u cijelosti zavrsen. trenutno boravi sa suprugom CB. sa cime je sa glasan i prodavac. koji je italijanski drzavljanin. prema postojecoj zako nskoj . ali nije upisan u katastar n epokretnosti. povrsine 4500 m2. a sto je kupac spreman odmah platiti i da se novac nalazi na racunu punomocnika u Podgorici. Prodavac izjavljuje da je drzavljanin Crne Gore i da je. 2009. a da nota r. sacinjenu od notara u Njemackoj. sa prodavcem kao upisanim vlasnikom od 1/1. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14.00 EURA. Prodavac. koja je takode dosla kod notara. upisom kuce u katastar nepokre tnosti i upisom predbiljezbe. Notaru daje na uvid neovjerenu fotokopiju punomoci. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (prodavac) i gospodin BB. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. Komunikacija izmedu notara i gospodina B.000. njemackog drzavljan ina gospodina Hajnca Huberta.. a ima nalog da se odmah danas zakljuci ugovor. Punomocnik kupca zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da clausulu intabulandi.

regulativi. o zastiti inter esa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. vodeci racuna. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). kao i podaci o nepokretnostima. prilikom sastavljanja notarskog akta. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. .

ul. te danepostupazasebelicnoveckao punomocnik gospodina Hainza Huberta. obavezuje da ce o svom trosku.00 (jedanaest) casova. te se. Obala br. Dana 14.. broj_____. po zanimanju menadzer.10.1. od dana ____ ___. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. ul.Gospodin AB.. drzavljanin Crne Gore. i to odmah danas._________broj__. penzioner. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. odnosno trosku kupca. a koji izjavljuje da je sa adresom stanovanja u ___________. rodenog 8. ciji sam identitet utvrdi o uvidom u pasos Italije. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------1.10. ul. S o bzirom da ugovorne strane insistiraju da zakljuce ovaj ugovor bez naprijed naznacenog p unomocja. godine. nastanjenog u minhenu. sve dok mu se . UZZ broj: 15/2009. broj_____. izdatu od mUP-a Crne Gore._________ broj__. u 11. Obala br. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. notaru prezento vati pravno valjano punomocje u roku od 7 (sedam) dana od dana zakljucenja ovog ugovora. preda mnom. sa rokom vazenja do____.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. drzavljanin. roden dana_______. s acinim notarski zapis ugovoraoprodaji.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljade devete godine). Nadalje . roden dana_______. u Berlinu. Njemacke (u daljem tekstu: kupac). Punomocnik kupca izjavljuje da nije u stanju prezentovati punomocje kupca koje mu je u originalu poslata postom. s tim u vezi. od dana _______. JmB_________. te d a ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ovog ugovora. Dallarmi str. roden u mjestu_________. ul. (u d aljem tekstu: prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. ozenjen. ali jos uvijek nije stigl o. notar ih je poducioiupozorioda ovaj ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva sve dok mu se u naznacenom roku ne dostavi naprijed naznaceno punomocje. 57. izdat od _____________. drzavljanin Italije. notar je stranke upozorio da im nece izdavati otpravke i prepise ovog akta.1950. a koji izjavljuje da je: sin A. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.1. sa rokom vazenja do ____.

penzioner. hilja du devetsto sezdeset pete godine). udata (u daljem tekstu: bracni drug prodavca) --------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospodin BB ne vla da crnogorskim jezikom.---------------------------------------------------------------------3. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. na adresi ul. ul. rodena dana_____. na sastavljanje ovog notarskog zapisa pozvana i pri sustvuje sudskitumac za italijanskijezik gospodica MajaMajic. nastanjena u Podgorici.____ __. Gospoda CB. na prije dlog ovog notara i na zahtjev stranke. te je. izdatu od mUP-a Crne Gore. od dana____ ____. . u _____________. sa rokom vazenja do________. nastanjena u _________ __. JmB________. broj______.ne dostavi pravno valjano punomocje.________.1965. a koja izjavljuje da je: kci B. a u sto sam se i sam uvjerio kroz razgovor o situaciji. drzavljanka Crne Gore.01.rodena 01. (prvog januara.

neposredno prije sacinjavanja ovog zapis a. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. te se uvjerio u pravu volju stranaka.povrsine300m2. izdatu od mUP-a Crne Gore. kojim je gospodica maja majic postavljena za sudskog tumaca za italijanski jezik.povrsineod 4500 m2.iz Listanepokretnostibroj2.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica.___. br.. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. koji je sacinio ovaj notar. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu.aprekocijeleparcelebroj2/2 prilazniput. na lazi na njegovom sluzbenom podrucju. od dana________. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.vocnjak1 klase Brijeg .___/2009. u ovjerenom prepisu.kaoposluznog dobra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio mogucnosti da. stranke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . od . objasnio im pravne dom ete i posljedice namjeravanih izjava volje.1.KOMasline. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. od _____. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli. broj______.tepravosluzbenosti prilaznogputaukoristsvagdasnjeg vlasnikaparceleiz A listakaopovlasnogdobra. au G listu upisanojepravoplodou zivanjaukorist ______________. upisan prodavac.sa 1/1 dijela. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. koji su mi stranke prezentovale u or iginalu i koji im je procitao. br. opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------U B listu. sa rokom vazenja do________ (u daljem tekstu: sudski tuma c) -----Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. prilaze uz ovaj izvornik. Ugovor o prodaji JmB_____. od _____ . te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. ali se od toga odustalo. te iz razgovora o situaciji ustanovio da su sposobne za poduzimanje ovog pravnog posla. a navedeni dokume nt se.KOMasline.-----------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta.

.1. stranke izjavljuju da su to razumjele. Nakon toga. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . od _____.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. kao takva. br. --------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.___/2009. KO masline. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br.vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. te koj a se. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. prilaze uz ovaj izvornik. U vezi s tim.

s tim sto za isti nije pribavljena upotrebna dozvola i zbog toga nije upisan u katastar nepokretnosti.-----Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. i zdate od Opstine ________. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. 0x9. odnosno prodavcem. t e da bi. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. koja se u ovjerenoj fotokopiji pril aze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. broj__________. predmet ove prodaje. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni s tambeni objekat na dvije etaze. 0 m.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigevjencanih.--------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. od_______. zajednickim sredstvima kultivisala naprijed naznacenu parcelu i izgradila stambeni objekat. a iz koga je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda CB bracni drugovi. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina sa bracnim drugom CB. koja je prisutna u sacinjavanju ovog notarskog akta i koja izricito izjavljuje da je sa muzem. zajedn o sa zemljistem. te je saglasna u cijelosti sa ov om prodajom.koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto im je procitan. broj . broj______. Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje kao posebnu i movinu III CIJENA------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000.od___________. Predmetni stambeni objekat je.Opstine _______ ___.00 EURA(slovima: tri stotinehiljada EURO) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena za placanje dospijeva u cjelokupnom iznosu na notarski racun za stranke. ------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. dimenzija 9. Nakon toga. ako se radi o takvoj imovini.

broj _____________. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj i movini . a ovaj notar zaprimi rjesenje katastra nepokretnosti o brisanju prava plodouzivanj a. te rjesenje katastra nepokretnosti o predbiljezbi pr ava svojine u korist kupca.--------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcana mogucnosti njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. u roku od 3 (tri) dana od dana ispunjenja sljedecih uslova: kada prodavac o svom trosku iz dejstvuje. kod banke ___________. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupcana ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. u roku od tri dana od dana kada pu nomocnik kupca ovom notaru dostavi u ugovorenom roku pravno valjano punomocje za zastupan je kupca. upisanog u G listu predmetne nepokretnosti._____________. Stranke daju nalog notaru da cjelokupni iznos cijene sa notarskog racuna za stranke isplati na racun prodavca. otvoren kod banke____________. i rjesenje istog organa o upisu stambenog objekt a iz tacke I u katastar nepokretnosti. ali se od toga odustalo.

alidasekupcuili bilokomedrugomneizdajeotpravak.---Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac i njegov bracni drug n isu evidentirani kao poreski obveznici. od __ __ 2009 godine.1. kada se isplati cjel okupna cijena. davanje saglasnosti za preno s prava svojine odmah u ugovoru. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. a posebno kupca. na opasnost od upisa zakonske hipote ke za neplacene poreze prodavca i njegovog bracnog druga.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja od odgo vornosti.broj10-4/2 3-15-7-20531-__ __/ 09 . Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. a sa cime je saglasan i kupac. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procita no strankama. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. -----------------------------Notar je upozorio stranke. ov jerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isp late cijene. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgov ornosti za materijalne .--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. osimotpravka dijela aktazaupispredbiljezbe.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja. --------------------------------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti.ovjereniprep isiprepis. porezi i doprinosi. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. prodavac je izricito izj avio. i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac i njegov bracni drug nema dugovanja za poreze. odnosno katastru nepokretnosti. kamate. Ugovor o prodaji za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostupanja Nakon toga. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreskeuprave-____________. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja. kako slijedi: daprodavacuovojispraviizjavi saglas nost zaprenospravasvojine.svedokkupacne isplatiucijelostikupoprodajnucijenunanaprijedopisaninacin Notarjeduzanpostupitip onaprijed naznacenom nalogu. osigurana neuknjizeno m hipotekom. koja ce biti predata kupcu.

TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed. a nije ih saopstio kupcu. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje.-----------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA. a ako je prodavac za njih znao. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene prodavcu.kupacmozeuknjizitiukatastru nepokretnostisapravomsvojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora ----- .------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora. odnosno znao da se mogu ocekivati. ili je mogao znati.KORISTI.i pravne nedostatke. koristi. vode i druge komunalne usluge.

------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. Takode ne post oji zakonsko pravo prece kupovine. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze odobrenju kupca i da ce tek tada biti na pravnoj snazi. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. nakon toga. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja.ukoristkupcaupisepredbiljezbap ravasvojineod1/ 1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora----------------------Stranke daju nalog notaru da otpravak dijela akta za upis predbiljezbe dostavi k atastru nepokretnosti odmah nakon sto punomocnik kupca dostavi ovom notaru pravno valjano punomocje za kupca i isplati u ugovorenom roku cjelokupnu cijenu na notarski racun za stra nke. ispitavsi sve okolnosti. ----------------------------------da ce notar. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. pa su stranke ugovorile njen upis. po sluzbenoj duznosti. po osnovu ovog ugovora. niti je upisano ugovorno pravo prece kupovine. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------- . pa. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. Prodavac is tovremeno izjavljuje da ne postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora u vezi s tim. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. kao i porez na promet nepokretnosti. snosi kupa c.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Prodavacjesaglasandasenaosnovuovognotarskogakta. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostaviti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke cjelokupna cijena bude isplacena prodavcu.--------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti.

------------------------------------------------------------------------------------------ .Otpravak dijela akta za upis predbiljezbe (1). --------------------------------------------------------------OTPRAVAK:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. a na slj edeci nacin:________________.

zivi sa naprijed naznacenim malodobnim sinom. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. nakon cega su stranke. Gospoda CB izjavljuje da je majka dvanaestogodisnjeg BB. izjavile da je tako postupljeno. kako slijedi. rodenog 01.12.10. pojavila su se sljed eca lica: gospoda CB i gospoda PP. kao kupca. uz sudjelovanje sudskog tumaca. dok njegov otac zivi odvojeno i zasnovao je novi brak.1. 2009. a sudski tumac cjelokupan tekst ovog akta preve o na italijanski jezik punomocniku kupca. godine. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar.o. dana_______2009. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji.. U Podgorici. u _______ casova_________(slovima) ------------------------Prodavac: AB (potpis) Kupac:popunomocniku BB (potpis) Bracni drug prodavca: CB(potpis) Sudskitumac: maja majic(potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. a koji se prodaje radi rjesavanja njihovog stambenog pitanja. potp isuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. Gospoda PP izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika firme BOR d. a ciji je vlasnik i direktor trenutno na sluzbenom putu. koji je od umrlog djeda. gdje je i zaposlena. nakon razvoda braka. No taru daje na uvid punomoc za kupovinu poslovnog prostora.o. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. pecat i stambilj notara) Zadatak broj 2. po osnovu testamenta. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. izjavljuj e da. Nadalje. g. koji joj je povjere n na roditeljsko staranje. Ugovor o prodaji Notar je procitao akt strankama. . naslijedio poslovni prostor u Pod gorici. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su sagl asne sa ovim zapisom. 1997 god ine.

Majka malodobnog prodavca je saglasna u naknadnoj ispravi dati izjavu o zasnivanju hipoteke na predmetnoj nepokretnosti. Cjelokupni iznos cijene se finansira iz kredita koji je vec odobren kupcu. koji istice nakon dvije godine. kao upisanim vlasnikom od 1/1 . sa prodavcem. ali zahti jeva od . KO Masline.000.00 (tristotinehil jada) EURA. Majka prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom. s tim da ce sredstva biti operativna kada se sa davaocem kredita zakljuci ugovor o hip oteci na predmetnoj nepokretnosti. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 300. parcela povrs ine 500 m2 i poslovni prostor od 200 m2.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1..

i . neudata razvedena. od dana____ ____. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.. s tim sto zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da c lausulu intabulandi. roden dana_______. kako bi se na taj nacin osigurao. Obala br. drzavljanka Crne Gore. izdat od mUP-a Crne Gore. ul. izdata od mUP-a Crne Gore. trgovac. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. preda mnom.. a koja izjavljuje da nepostupa z a sebe licnoveckao majkaizakonska zastupnica malodobnogsina BB.2009 g.00 (j edanaest) casova. ul. Prodavac je saglasan s tim. sa cinim notarski zapis ugovoraoprodaji. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. Dana 14. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.________. u 11.1. JmB________. JmB_________.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima notara da je obezbijedi u pogledu placanja cijene direktno od banke nakon zaklju cenja ugovora o hipoteci i upisa hipoteke. prema postojecoj zako nskoj regulativi.1. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). Obala br. rodena dana_____. ali z ahtijeva od notara da ga obezbijedi u pogledu izvrsenja prenosa prava svojine i placanja cijene. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. nastanjena u ______ _____. UZZ broj: 15/2009. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. kao i da ugovor o prodaji bude izvrsna ispr ava u pogledu placanja cijene. a koja izjavljuje da je: kci B. Punomocnik kupca to prihvata i saglasan je s voljom pro davca u vezi sa placanjem cijene. Gospoda CB. broj_____.10. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. ciji sam identitet i malodobnost utvrdio uv idom u pasos. kao i podaci o nepokretnostima. sa rokom vazenja do____. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). broj______. drzavljanin Crne Gore. od dana _______. na adresi ul. sa rokom vazenja do________.

po zanimanju dipl.. rodena 01. od dana ________. ul. Peta br. mat icni registarski broj subjekta upisa 1-273 Privredni sud Podgorica (udaljemtekstu: ku pac).08.08.Izvod iz maticne knjige rodenih. koga zastupa punomocnik PP.9. sa sjedistem u Podgorici. Prva br. broj 04BTH6377.08. izdate od strane mUP-a Crne Gore.godine.2004. pravnik.2014. god ine. ul. od dana 14. JmB 010853000000. a ostale podatke na osnovu izjave imenovanog lica. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. Opstine ________. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. koj i je procitan strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik (u daljem tekstu: proda vac)--------2 Trgovackodrustvo BOR d o o Podgorica.10. broj _______.1960.godine (slovima:prvog augusta hilj adu devet stotina sezdesete godine). u Podgorici. sa rokom vazenja do 14.. -- .

koji je u Registru upisan bez ogranicenja ovlascenja. Punomocnik kupca notaru prezentuje originaln i Izvod iz centralnog registra Privrednog suda u Podgorici. -------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznacena punomoc i dalje na snazi i da na strani kupca u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici nije bilo promjena.sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. te se uvjerio u pravu volju stranaka. utvrdio sam uvidomuotpravakPunomocja. utvrdio sam da je punomocnik kupca ovlasc en za preduzimanje ovog pravnog posla. koji se u ovjerenom prepisu. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.povrsine 200m2. prilaze uz ovaj izvornik. direktor. koji je sacinio ovaj notar.kojeje sacinjenodana01 09 2009godine.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.----------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. kao i to da j e naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. tj.------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje. Strankama sam pro citao naznaceni dokument. odstrane notaraXY. stra nke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . izdat od Uprave za nekretnin e-Podrucna jedinica Podgorica.povrsineod500m2.___/2009. da je u V listu upisana prizem naposlovna zgrada. U B listu. kao takav.uforminotarskogzap isa. te koji se. objasnio im pravne d omete i posljedice. od _____. U G listu nema upisanih tereta i ogranicenja. notar izvrsi . od ____. kucisteidvoriste. nalazi na sl uzbenom podrucju ovog notara. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela..KOMasline. prilaze uz ovaj izvornik. izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisanim pravo m svojine sa 1/1 u korist prodavca. br.ul Prvabr 2 .1. broj_____.broj2/1. te koji je istovremeno upisan kao vlasnik udjela od 100 % (sto posto ). upisan prodavac sa 1/1 dijela. Ugovor o prodaji Ovlastenje punomocnika za zastupanje kupcauovom notarskom zapisu. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za kupca. podbrojem UZZ-31/09. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan.aistopunomocjeseprilazeuzovajizvorniknakonstojeprocitano strankama --------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje.

br.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. kao takva. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je.neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnos ti. KO masline. te koj a se. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. Nakon toga. stranke izjavljuju da su to razumjele. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.___/2009.1. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.. prilaze uz ovaj izvornik. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. U vezi s tim. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. od _____.

Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. dimenzija 20x10 m. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. te da bi. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. zakonski zastupnik prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost posebna imovina prodavca. broj ___. naslijedio od djeda. Iz naznacenog rjesenja proizilazi da je prodavac stekao svojinu na predmetnoj nepok retnosti nasljedivanjem. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvorn ik nakon sto je procitana strankama. -----------------------------------------Notar je stranke upozoriona posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. koje su izjavile da su razumjele pra va i obaveze iz tog ugovora. od ___.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da im je poznato njeno stanje i grani ce na terenu. koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. ----------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. broj -----od --------.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. od_______. broj__________. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni poslovni objekat. te s tim u vezi notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju osnovnog suda u Podgorici. ako se radi o takvoj imovini. koju je.----------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetni poslovniprostorsenalazipodzakupompocev od _____ _ godine. po osnovu testamenta. na odredeno vrijeme. Nakon toga. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je notar procita o strankama. izdate od Opstine ___ _____. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske struke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. sa trajanjem do _____godine. ---------------------------------------------------------------- . uz mjesecnu zakupni nu od 500 EURA (petstotina EURA). a na osnovu Ugovora o zakupu. Naznaceni ugovor o zakupu u ovjerenoj fotokopiji prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je predocen i procitan strankama. Not ar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnik a nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakupu. Nakon toga. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa.

------------------------------------Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje u svrhu obavl janja registrovanih djelatnosti. a ciji je brak razveden naprijed naznacenom pr esudom.broj______od _____iPresudu OsnovnogsudauPodgorici.Opstine ___ __.Opstine ______. prilazu uz ovaj izvornik nakon sto su procitani strankama . ----------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjige vjencanih.od_____. kojom je malodobni prodavac povjeren na roditeljsko staranje majci._od______. koja je sa klauzulom pravosnaznosti od dana ______. Zakonska zastupnica izjavljuje da sa malodobnim prodavcem zivi u z ajednickom domacinstvu.broj _____. tj. dok njegov otac zivi odvojeno od njih. koji su bivsi bracni drugovi. a u meduvremenu se ozenio. U vezi .Izvodizmaticneknjigerodenih. broj_____. koje je sacinio ovaj notar. zakonskoj zast upnici iz ovog ugovora. te se navedeni dokumenti u ovjerenim fotokopijama . Iz tih isprava ovaj notar je ustanovio da je prodavac malodoban i da je sin zakonske zastupnice i gospodina GB.

a sve to pod usl ovom da se banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu. na cjelokupnoj svojoj imovini. a notar ga je prethodno procitao strankama.1. koje preze ntuje ovom notaru. na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne nepokretn osti. notar je poducio i upozorio stranke da su u konkretnom slucaju potrebne s aglasnosti drugog roditelja i odobrenje organa starateljstva. odobrenog od strane banke ________. --------------------------------------------------------------------------------Ovim kupac neopozivo ustupapotrazivanje na isplatu naprijed naznacenogkredita prodavcu Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja. koji su sklopili kupac i banka ____________. -------------------------------------------------------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. kad a joj se vrati iznos isplacen na ime kredita u slucaju da ugovor o prodaji ne bude izvrse n iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. nadalje. Ugovor o prodaji s tim. Notar je upozoriokupca na posljedice davanja izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaga nja. uz godisnju kamatu od 10% i pod svim drugim uslovima iz Ugovora o kreditu. obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti. Za osig uranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetn u nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. prodavac ustupa kupcu sva prava koja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. na osnovu ovog notarskog akta. broj ___ ______.---------------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. Izvrsni otpravak o vog akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za njegovu izvrs nost. ---------------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju kredita iz kojeg ce se isplatiti c ijena iz ovog ugovora. Naznaceni ugovor o kreditu se prila ze u ovom izvorniku u originalu. u iznosu od ________ __. kupacizjavljujedapristajenaizvrsenjebezodl aganja. ----------- .00 EURO (tristotineh iljada EURO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita. bez ogranicenja i troskova za prodavca. Prodavac se.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------momentom placanja cijene na racun prodavca. S tim u vezi. zakonska zastup nica malodobnog prodavca izjavljuje da su pribavljene naprijed naznacene saglasnosti.

zatim mogucnost . zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti sa pravom svojine ili kad se predbiljezi svojina.Notar je poduciokupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dosp jeloscu placanja cijene. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. deponova nje cijene na notarski racun za stranke. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene.---------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupan ja ali je kupac od toga odustao. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru.

ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. kamate. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. odnos no prepisa koji necesadrzavati saglasnost prodavcaza prenos pravasvojinena kupca sve dok kupac ne isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu na naprijed opisani nacin.od __ __ 2009 godine. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostup anja Nakon toga. kako je to naznaceno u tacki I ovog ug ovora. ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. porezi i doprinosi. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promje nom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznace nog ugovora o zakupu. Cjel ovit otpravak i prepis izvornika notar ce izdati kad stranke pisanim putem dokazu da je placena kupoprodajna cijena. broj 10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . Na kon toga.--------------------------------------------------------------------------------------Nepokretnost je predmet ugovora o zakupu.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. na opasnost od upisa zakonske hipote ke i poducio kupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac nema dugovanja za porez e i doprinose. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske uprave-____________. a posebno kupca. prodavac je izricito izjavio. a sa cime je saglasan i kupac. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. kako sl ijedi: Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke.------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravakdijela akta. koje se prilaze uz ovaj izvo rnik nakon sto je procitano strankama. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. Notar je upozorio stranke.

te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovornost i za materijalne i pravne nedostatke. ili ako je prodavac za njih znao. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnost iz tacke I ovog ugovora.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posredni posjed. vode i druge komunalne usluge. odnosno znao da se mogu oc ekivati. a nije ih saopstio kupcu.------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)------------------------------------------------Prodavac je saglasan da se. na osnovu ovog ugovora. ili je mogao znati.nosti. -----------------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA.------------------- . a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cje lokupne cijene. koristi. kupac moze uknjiziti u katas tru nepo kretnosti. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata.KORISTI.

odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. broj ___. po sluzbenoj duznosti. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi. izvodom iz banke. sa klauzulom pravosnaznosti. od dana _____. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. po osnovu ovog ugovora. a kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovor a. pa su stranke odbile njen upis. zakonska zastupnica malodobnog prodav ca notaru prezentuje u originalu Odobrenje Centra za socijalni rad Podgorica. kao i porez na promet nepokretnosti. snosi kupa c. Prod avac izjavljuje da mu nije poznato da postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. potvrde isplatu cjeloku pne cijene prodavcu. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. pa. Ugovor o prodaji Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis prenosa prava svojine izda i dosta vi katastru odmah nakon sto stranke pisanim putem.------------------------------------------VIII ODOBRENJA PRAVAPRECE KUPOVINE -------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. - . ---------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke na sljedece: --------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. od ____. -----------------------------------------------------------------------Notar je ustanovio da u konkretnom slucaju ne postoji pravo prece kupovine. te Otpravak notarskog akta. sa sluzbenim sjedistem u _____. s tim u vezi. Naznaceni dokumenti se prilazu uz ov aj izvornik nakon sto ih je notar procitao strankama i ustanovio da je nadlezni org an starateljstva dao odobrenje za prodaju predmetne nepokretnosti.1. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. ispitavsi sve okolnosti. broj ____. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze davanju saglasnosti od strane drugog roditelja malodobnog prodavca i o dobrenju organa starateljstva169. a sa cime se saglasio i drugi roditelj malodobnog prodavca gospodin GB.---------------------------------------da ce notar. sacinjenog od notara XY. nakon toga. pa. o d ___. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja.

75 do 79. Detaljnije o ovom pravnom problemu vidjeti u dijelu rada koji se odnosi na poslo vnu sposobnost. kod prodaje nepokretnosti) zastupaju njegovi ro ditelji kao zakonski zastupnici. . prodavac (1) i kupac (2)-----------------------Od ove notarske isprave dobijaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora:-------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------169 Clan 73. bez clausule intabulandi. te im je za poduzimanje takvog pravnog posla potrebno odobrenje orga na starateljstva. Dijete mlade od 14 godi na kada djeluje izvan poslovne sposobnosti (npr.Od ove notarske isprave dobivaju odmah: -----------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. clan 308 stav 2 Porodicnog zakona CG.

koja je majka kupca. tj. stambilj notara) Zadatak broj 3.g.o. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. koja mu nije dovoljna za izdrzavanje. Gospodin AB izjavljuje da zivi sam i da mu je supruga umrla. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. . kako slijedi.-------U Podgorici. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (kao prodavac) i gospodin BB (kao kupac). potpisuju u prisustvu ovog notara. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. pisanim putem se izjasnila vec ranije da ne osporava prodaju. te da se izdrzava o d penzije. godine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. da ima namjeru kupiti suvlasnicki dio prodavca na poslovnom prostoru. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. dana_______2009. tj. u _______ casova________(slovima)---------------------------Prodavac: AB po zakonskoj zastupnici CB (potpis) Kupac: BOR d. ali da se BB pojavljuje kao kupac i da ce se samo on upisati u katastar nepokretnosti. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoj erucno. Ne zna da cita i da pise.o.10. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. kao suvlasnik nepokretn osti. po punomocniku PP (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis i pecat. 2009. te iz tih razloga ima namjeru da proda poslovni prostor u suvlasnistvu sa s estrom. Prodavceva sestra. Supruga DB je inf ormisala notara da zajednickim sredstvima sa kupcem BB kupuje predmetni poslovni prostor. majka kupca. a na slj edeci nacin:________________. te da nastupa kao kupac. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Zelio bi ici u s taracki dom. sa svojom suprugom DB. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgova ra volji stranaka. Gospodin BB izjavljuje da je tek napunio 17 godina. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14.

sa 7% kamate na godisnjem nivou i rok om vracanja od 5 (pet) godina. s tim da je.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. na ime placanja dijela cijene. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 100. na danasnji dan ukupan dug 50. KO Masline. Stranke su saglasne da kupac.00 EURA.. i poslovni prostor od 200 m2. sa prodavcem. preuzme obavezu daljnje otplate kredita . Na nepokretnosti ima upisana hipoteka na 1/2 dijela prodavca za obezbjedenje dug a po osnovu kredita u iznosu od 70. parcela povrs ine 500 m2.00 EURA.000.00 EURA. . prema pisanoj obav ijesti te banke. u korist Prve banke. kao upisanim vlasnikom od 1/ 2.000.000.

sac inim notarski zapis ugovoraoprodaji.00 (j edanaest) casova. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. JmB_________. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). izdatu od mUP-a Crne Gore. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------1.10. Obala br. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu.1. ul._________broj__. preda mnom.1. o d dana _______.g. a sa cime je prodavac u potpunosti saglasan. ul. ul. a koji izjavljuje da je: sin A. prema postojecoj zako nskoj regulativi. drzavljanin Crne Gore. u 11. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. izdatu od mUP-a Crne Gore. UZZ broj: 15/2009.000. roden dana_______. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. penzioner. broj_____.00 EURA. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. udovac(u daljem tekstu: prodavac)---------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. Dana 14. Ugovor o prodaji u ukupnom iznosu od 50. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. drzavljanin Crne Gore. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. kao i podaci o nepokretnostima. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. a da ostatak cijene isplati prodavcu. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. roden dana_______. Obala br. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima).. broj_____. roden u mjestu _________. JmB_________.1. o d dana . Kupac zahtijeva obezbjedenje tako sto uslovljava upis predbiljezbe prije isplate cijene prodavcu i davanje clausule intabulandi u samom ugovoru. sa rokom vazenja do____.Gospodin AB. Prodavac istovremeno zahtijeva da se taj iznos deponuje kod notara na racun i da notar izda otpravke sa clausulom intabulandi za upis prava svojine nakon st o se isplati cijena prodavcu.2009.

------------------------- . izdatu od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do________. a koji izjavljuje da je: sin A._______. Gospoda DB. roden u mjestu _________. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. JmB________. sa rokom vazenja do____. broj______. nastanjena u ______ _____. drzavljanka Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci B.________. ciji je ide ntitet ovaj notar utvrdio na osnovu uvida u LK. ------------------------------------------------------------------------------------------3. trgovac. o zenjen (u daljem tekstu: kupac)._________broj__. od da na________. na adresi ul. rodena dana_____. ul. trgovac. udata (u daljem tekstu: bracni drug kupca).

ciji sam identitet utvrdio na osno vu prezentovanog mi pasosa. svjedok izjavljuje da je kci XX. od _____. objasnio im pravne dom ete i posljedice. da nij e u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist iz ovog pravnog posla -----------------------------------------------------------------------------------------------------GospodaDD. JmB ____.KOMasline.oddana __. te na osnovu licnog saznanja. oddana ___. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. pozvana i ucestvuju u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta dvapunoljetnaipismenasvjedokai to: --GospodinNN. notar je ustan ovio da je prodavaclicekojeneznadacitaidapise. pismena. po zanimanju ekonomski tehnicar. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist i z ovog pravnog posla.br ___. pismen._sarokomvazenjado ___.10. kao takav. na prijedlog stranke. ------br. prilaze uz ovaj izvornik.1961. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. neozenjen. svjedok izjavljuje da je sin XX. br. sa rokom vazenj a do ____. te se uvjerio u pravu volju stranaka. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi licnekarte. Na upit notara.br ____.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Na osnovu izjave prodavca i na osnovu svog neposrednog zapazanja.godine. po zanimanju ekonomski teh nicar. rodena 10. da je drzavljanin Crne Gore.izdatogodMUP-a___.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica.1949.___/2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje nal azi na njegovom sluzbenom podrucju. godine.1. roden 08. nastanjena ul.. te koji se. JmB ___..___br. te su stoga._izdateodMUP-a___. Na upit notara.ul. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla. ovaj notar je ustanovio da je . neudata.08. da je drzavljanka Crne Gore.3.. nastanjen u -----. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 .

ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. U G listu je za predmetnu nepokretnost up isana hipotekana1/2 dijelaprodavcazaobezbjedenjedugapo osnovukreditau iznosuod 70 000.kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu.povrsine 200 m2. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji .sa7%kamatenagodisnjem nivouirokomvracanjaod5(pet)godina. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da.00 EURA. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/1. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . ukoristPrvebanke.povrsineod500m2. da je u V listu upisana prizem na poslovna zgrada. upisan prodavac sa 1/2 dijela. U B listu.izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisa nim pravom svojine sa 1/2 u korist prodavca. kucisteidvoriste.

U vezi s tim. broj__________od_______. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. ako se radi o takvoj imovini. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. Ugovor o prodaji katastra nepokretnosti. Naznacena isprava je procitana strankama i prilaze se u z ovaj izvornik. ------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost kupuje kao zajednicku imovinu sa svoj om suprugom DB. od _____. Opsti ne ____. a u koju se izvrsile uvid i odobrile je. s tim u vezi. dimenzija 20x10 m. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske str uke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje.1. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. stranke izjavljuju da su to razumjele. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. te koj a se. nakon sto je procitano strankama. te. Nakon toga. prodav ac izjavljuje da je predmetnu nepokretnost pribavio u posebnu imovinu nasljedivanje m. kao takva. od ____.. prilaze uz ovaj izvorn ik u ovjerenoj fotokopiji koju je sacinio ovaj notar od prezentovanog mu originala. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.___/2009.1. prilaze uz ovaj izvornik. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgraden i useljen pos lovni objekat. broj ___. broj ___.----------------------------------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosusv ojinesa1/ 2 dijelananepokretnost iztackeIovogugovora. izgraden po osnovu gradevinske dozvole.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiz tackeIIIovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. br. te da bi. KO masline. od dana ___. notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige vjencanih. izdate od Opstine ___ _____. s tim u vezi. Nakon toga. a iz iste je ovaj notar ustanovio da je DB bracni drug kupca. te. a koje se. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgori ci. DB kao bracni drug kupca izricito izjavljuje da je saglasna u cjelosti sa ovim ugovorom i da se po osnovu njega ku .. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.

te se .000. na dan sacinjavanja ovog notarskog z apisa iznosi 50. kako je to opisano u tacci I ovog ugovora. u iznosu o d 50. kupac ce isplatiti na notarski ra cun za stranke. a ko ji dug. prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. u korist hipotekarnog povjerioca ______.00 EURA(slovima: sto tinuhiljada EURA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzima dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista za predmetnu nepokretnost. kod banke _________.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). u roku od sedam dana od dana kada g a notar pisanim putem obavijesti da mu je bankadostavila saglasnost za preuzimanje duga.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA).pac uknjizi u katastru nepokretnosti sa prvom svojine od 1/1. ---------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 100 000. broj ________.000. Ostatak cijene.

Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. koji nece sadrzavati saglasnost za prenos pr ava svojine i upis predbiljezbe. --------------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. Stranke su saglasne da notar izda za banku otpravak dijela akta. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje cjeloviti otpravak za upis prenosa prava svojine sve dok s e prodavcu ne isplati u cijelosti kupoprodajna cijena na naprijed opisani nacin. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja Nakon toga. ali je kupac od toga odustao. IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. nakon sto drugi dio cijene u iznosu od 50.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani . a sa cime je saglasan i kup ac. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slu caju suprotnog postupanja. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. prodavac je izricito izjavio. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. zatim na mogucnost davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. te da.000 EURA ( pedeset hiljada EURA) bude isplacen na notarski racun za stranke. a cjelovite otpravke da izda kada se prodavcu isplati naznaceni iznos cijene. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu predbiljezbe prava susvojine od 1/2 u korist kupca. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. depon ovanje cijene na notarski racun za stranke. izda i katastru dostavi otprav ak dijela akta za upis predbiljezbe prava svojine u korist kupca. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. kako slijedi: prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. ------------------------Notar je poducio kupca i o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.

----------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. porezi i doprinosi. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. kamate. a ako je prodavac za njih znao. ili je mogao znati. koju kupac prihvata zajedno sa dugom. ----------------------------------------------------------------------------------------- . a nije ih saopstio kupcu.h prava i ogranicenja. osim hipoteke naznacene u tacci I ovog ugovora. na pravnu prirodu i opasnost od upis a zakonske hipoteke i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od poreske uprave da prodavac nema dugovanja za poreze i doprinose. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovorn osti za materijalne i pravne nedostatke. te za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. broj10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . a iz kojeg ovaj notar ustanov io da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske u prave____________. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. -----------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor nosti. a posebno kupca. odnosno znao da se mogu ocek ivati.od __ __ 2009 godine.

KORISTI. -------------Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis predbiljezbe dostavi katastru nepo kretnosti odmah nakon sto kupac isplati dio cijene. nakon sto ju je nota r procitao strankama.1. nezelikoristititopravo. kao takva. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene. Ugovor o prodaji VPRELAZPOSJEDA. pod uslovi ma iz ovog ugovora.na osnovuovognotarskogakta. izjavio da. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim.00 EURA (pedesethiljada EURA ). ali da postoji zakonsko pravo prece kupovine dru gog suvlasnika.ukoristkupca upise predbiljezbapravasvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom.kupacmozeuknjizitiukatastrunepok retnosti. sapravomsvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora 2 Prodavacje saglasandase. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. stranke notaru dostav ljaju pisanu Izjavu suvlasnika CBu otpravku notarskog zapisa. kao i porez na promet nepokretnosti. sa slu zbenim sjedistem u _____. kao ovlascenik zakonskog prava prece kupovine. Prodavacje saglasandase. nakon toga. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. vode i drug e komunalne usluge. Nakon poduka i upozorenja notara u vezi s tim. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. broj ___. na notarski racun za stranke. Iz iste je ovaj notar ustano vio da je drugi suvlasnik. snosi kupa c. prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. koristi. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostavi ti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke naznaceni iznos cijene bude ispla cen prodavcu. ispitavsi sve okolnosti. od ____. --------------------------------------------------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA ------------------------------------------------------------------------------------ . pa.000. a koja se. sacinjenog od notara XY. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. od 50.na osnovuovogugovora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1. po osnovu ovog ugovora.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed.

Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. kupac za potrebe banke (1) i katastar za upis predbiljezbe kada se ispune uslovi iz ovog ugovora.bez clausule intabulandi za prenos prava svojine.------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. pa su stranke ugovorile njen upis. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. ----------------------------------da ce notar. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. -----------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------ . te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. po sluzbenoj duznosti.

potpisuju. te kupac i njegov bracni drug svojerucno. kak o slijedi. a na slj edeci nacin:________________. koji je potom potpisao i ovaj n otar . da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka. nakon cega svjedoci to potvrduju i potpisuju ovaj akt. a sve to u prisustvu svjedoka i ovog n otara. pecat i stambilj notara) . prodavac stavlja otisak prsta. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. neposr ednim pitanjima uvjerio se da odgovara pravoj volji stranaka. godine. -----------U Podgorici.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug kupca (1)-----------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine (1)------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. u _______ casova_____(slovima) -----------------------Prodavac: AB(otisak prsta) Kupac: BB (potpis) Bracni drug kupca: DB(potpis) Svjedoci: NN (potpis) DD (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. dana_______2009.

. poklon moze primiti i poslovno nesposobno lice. stav 1. i 24.g. racuna juci od dana kada je poklon ucinjen174.-594. 2 2 Forma Za ugovor o poklonu nepokretnih stvari zahtijeva se odgovarajuca forma (cl. tj. Clan 577 stav 4. bez obzira na predmet poklona.z. Zakona o obligacionim odnosima CG.13. Zakona o notarima CG.1. tacka 5. ZOO CG. prihvatanje poklonoprimca ne mora biti u propisanoj formi173. 2 3 Sposobnostizadavanjeiprimanjepoklona Poklon moze uciniti samo potpuno poslovno sposobno lice koje je u momentu zaklju cenja ugovora moglo shvatiti smisao ili domasaj svog postupka. 170 171 172 173 174 Clan 576. ili neko drugo pravo. tj. ZOO CG). A. ZOO CG. Kod primanja poklona. forma notarskog zapisa ili forma notarskog zapisa o potvrdi isprave . dijete sa navrsenih 14 godina zivota moze. Kako se radi o primanju poklon a. moraju biti zakljuceni u formi notarskog z apisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave172. Paragraf 938. uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja ili staratelja. tacka 6. a stice se punoljetstvom (18 godina) ili sklapanjem braka uz dozvolu su da (vidi cl. Ugovor o poklonu 2 1 Pojam Ugovor o poklonu170 je besteretni (besplatni) pravni posao koji je regulisan Zak onom o obligacionim odnosima. zove se darovanje 171. Poslovna sposobnost je regulisana Porodicnim zakonom. poklonodav ac i njegovi nasljednici mogu traziti njegov ponistaj u roku od godine dana. istog clana Zakona o notarima CG). a bez odobrenja nadleznog organa starateljstva176. ovdje su postavljeni veoma strogi kriteriji uprav o iz razloga sto se radi o besplatnom davanju. a ne o otudenju i opterecenju. zakljuciti ugovor o poklonu. Clan 51. kojom se kakva stvar daje komu bez plate. ili da mu na koji drugi nacin ucini kakvu korist na teret svoje imovine. PZ). U suprotnom. Kad se poklon cini ugovorom u korist t receg. na strani poklonoprimca uslovi u pogledu sposobnosti s u daleko blazi. tj. ali je tu potr ebno ukljuciti zakonskog zastupnika (roditelj ili staratelj). st. Ugovor o poklonu 2. jer isti moze izjavom p oklonodavcu raskinuti poklon primljen bez njegove dozvole175. Dakle. 1. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo (clan 51. stav 1. Clan 578. kao po klonoprimac. tim ugovorom se jedna ugovorna strana (poklonodavac) obav ezuje da na drugu ugovornu stranu (poklonoprimcu) prenese bez naknade pravo svojine. Pogodba. u vezi sa stavom 3. 577. Obecanje poklona i ugovor o poklonu u sluc aju smrti.

579. stav 2. u vezi sa clanom 308. 176 Vidi cl. PZ CG. 66.175 Cl. . stav 2. ZOO CG.

Kod ove vrste poklona. ili nije mogao ostati nepoznat. naprimjer. Medutim. (tzv. ali samo ako vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklonjene stvari. Odgovornost kod poklona zasniva se na krivici. imamo situaciju da strane polaze od t oga i nastoje da su njihove obaveze medusobno ekvivalentne. pokloni ucinjeni iz zahvalnosti itd. ali nije potpuno besplatna (poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon). pa tako i ugovori u vezi sa prenosom svojine nad nepokretnostima. Zakonska pretpostavk a je da se ovakav poklon smatra kao teretni pravni posao u pogledu pravnih i materijalni h nedostataka179. Razlikovanje potpuno besplatnog poklona. davanje (prenos) svojine potpuno je besplatno. nagr adni pokloni. Ovdje se radi o jednostavnom prenosu imovine. poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke poklonjene stvari. postoje i pokloni o povremenom davanju (clan 580. Poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon besplatni je pravni posao. dijele se na teretne i ugovore bez naknade (besplatne ugovore). Pored ovi h vrsta poklona. Za razliku od ovoga. ZOO CG). koji je pokl onodavcu bio poznat. a nije obavijestio poklonoprimca177.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 4 Vrstepoklona U pravnoj teoriji. s tim sto poklonoprimac ima p ravo da zahtijeva naknadu stete koju je pretrpio zbog nekog nedostataka. te sa aspekta odgovornosti za materijalne i p ravne nedostatke. po klonodavac moze odgovarati za materijalne i pravne nedostatke. a za teretni posao zahtij eva se ekvivalentnost cinidbi. . kod mjesovitog poklona ili poklona sa teretom i nalogom. veoma je znacajno sa aspekta opoziva poklona zbog grube nezahvalnosti poklonoprimca. takode. jer cinidba davaoca poklona premasuje vrijednost cinidbe primaoca. poklona sa tere tom ili nalogom od mjesovitog poklona. kod ugovora o pok lonu. ZOO CG) i uzaja mni pokloni (clan 582. Zbog toga je notar duzan upozoriti stranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevaz ilazi vrijednost poklonjene stvari. 2 4 1 Potpunobesplatniprenos(tzv cistpoklon) Cisti poklon se pretezno vrsi izmedu bliskih srodnika (roditelja i djece). po stoji podjela na poklon (prenos) svojine za zivota i poklon za slucaj smrti. prigodni pokloni. Kod ugovora o prodaji i zamjeni nepokretnosti. ugovori uopste. dok se kod teretnih ugovora to ne trazi178. cisti poklon). ili cinidba d avaoca (poklonodavca) premasuje vrijednost cinidbe primaoca (poklonoprimca).

vrijednosti tereta ili naloga. 179 Clan 585.z. 586. osim prigodnih poklona.Nadalje. Pravila gradanskih zakonika. stav 3. ZOO 177 Cl. 780. nagradnih poklona i p oklona ucinjenih iz zahvalnosti. Smatramo da je ovakva odredba interesantna. 178 Mihajlo Vukovic. ZOO CG. i 2.) str. ZOO CG. Zagreb 1961.-589. jer o poklonu se moze raditi samo ako je on vece vrijednosti od tereta ili naloga. A. U pravnoj teoriji postoji stav da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke kod poklona s teretom i nalogom samo u visini vrijednosti ucinjenih usluga. potpuno besplatni poklon. 590.g. 1. godine. moze se raskinuti ili opozvati zbog nezahvalnosti pokl onoprimca (cl. 585 st. (paragraf 945. ZOO CG) i zbog nemanja sredstava za zivot (cl. .

1. a ovdje se radi o tome da vrijednost cinidbe poklo nodavca premasuje vrijednost cinidbe poklonoprimca. Mora biti sastavljen u formi javne isprave (cl. odgodena je predaja stvar i poslije smrti poklonodavca. kao npr.1. pravo stanovanja i sl. Nasuprot tome. 51.5. nije teretni pravni posao. takav p ravni posao je ipak besplatan. 1. zabrana otudenja i opterecenja nepokretnosti. Kod nepokretnosti momenat predaje je momenat upisa prenosa prava svojine u katastar nepokretnosti. da nalozi poklonoprimcu da nesto ucini. kod drugih vrsta poklona za . kao sto je pravo plodouzivanja na poklo njenoj nepokretnosti. u formi notarskog zapisa (cl. Ovdje ne vrijede pravila o pobijanju zbog prekomjer nog ostecenja. npr. a postojala je namjera da se poklon ucini. 2 4 3 Mjesovitipoklon Ova vrsta poklona postoji u slucaju kada u teretnom pravnom poslu vrijednost uza jamnih davanja nije jednaka. dok se kod drugih vrsta poklona predaja vrsi za zivo ta poklonodavca. tada se razlika u vrijednosti smatra poklonom. tj. Iako kod ove vrste poklona cinidba poklonoprimca nije potpuno besplatna. dozi votna renta u stvarima ili novcu. tj. ZOO CG).st. ZOO CG). 2 4 2 Poklonsateretomili nalogom Ugovor o poklonu sa teretom ili nalogom je vrsta poklona kod kojeg poklonodavac ima sljedece mogucnosti: da zadrzi za sebe ili drugog neko pravo. Zakona o notarima). jer se za teretni pravni posao trazi ekvivalentnost cinidbi. 2 4 4 Poklonza slucajsmrti(donatio mortis causa) Poklon za slucaj smrti ima sve karakteristike drugih vrsta poklona.(teret poklonoprimcu). dok se poklon sa teretom ili nalogom moze raskinuti jos i zbog neizvrsenja naloga (clan 581. da nalozi poklonoprimcu da se necega uzdrzi. 594. (cinidba poklonoprimca). dozivotno izdrzavanje i sl. novcana cinidba preuzimanja duga za cije osiguranje je zasnovana hipoteka na poklonjenoj nepokretnosti. ili da nesto dozvoli drugome (trplj enje poklonoprimca). t. Ugovor o poklonu CG). st. bez obzira da li je predmet poklo na pokretna stvar ili nepokretnost. tj. s tim da se razlikuje u sljedecem: Predaja stvari se vrsi poslije smrti poklonodavca.

poklonoprimca. bilo pravnim poslom . niti neki ra zlozi). jer je propisano da je punovazan i usmeni poklon pokretnih stvari. kao i kod opoziva testamenta. niti neka druga forma. poklonodavcevo raspolaganje stvarima koje su predmet ugovora o poklonu za slucaj smrti. tj.pokretne stvari nije predvidena pisana. ako su predate poklonoprimcu. Pored toga. Poklonodavac moze ugovor o poklonu za slucaj smrti raskinuti po svojoj volji (nije potrebna saglasnost druge ugovorne strane.

nagradni pokloni i pokloni ucinjeni iz zahvalnosti ne mogu opozvati.poklonse ciniizzahvalnostipoklonodavca premapoklonoprimcu CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . a koja kod poklona nepokretnosti mora biti snabdje vena ovjerom potpisa u skladu sa propisima181. te se za pobijanje takvih radnji ne zah tijeva da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato. Zakonodavac je dao moguc nost ugovaranja vracanja poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. zakonska je pretpostavka da je duznik (poklonodavac) znao da preduzetim raspolaganjem nanosi stetu povjeriocima.) u zakonskim rokovima i u formi pisan e izjave upucene poklonoprimcu. tj. s tim u vezi. bilo pravnim poslom za slucaj smrti. mogu se pobijati zbog ostecenja povjerilaca183.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima medu zivima. Ugovor o poklonu moze se pobijati zbog povrede nuznog nasljednog dijela. propisuje ka da i pod kojim uslovima i u kojoj formi se poklon moze opozvati. pa je. Poklonodavac moze raskin uti ugovor ili opozvati ucinjeni poklon iz zakonom predvidenih razloga (velika nezah valnost i nemanje dovoljno sredstava za zivot itd. 2 6 Primjeri ugovoraopoklonu 2 6 1 Ugovoropoklonunepokretnostisapotpunobesplatnim prenosomsvojine. odnosno njegovu vrijednost prema pravilima o sticanju bez osnova182. notar duzan poduciti i up ozoriti stranke na te okolnosti. Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednacen ih pravnih radnji. zakon daje izuzetke. ali zbog specificnosti ovog pravnog posla. jer je on neka sredina izm edu ugovora i legata. Naime. Dejstva opoziva poklona sastoje se u tome da je poklonoprimac duzan da vrati pok lon. Nema pravne vaznosti odredba o odrican ju unaprijed od prava na opoziv. shodno odredbama Zakona o nasljedivanju. on se zakljucuje kao ugovor i ima se ispuniti tek poslije smrti poklonodavca180. Pravna priroda poklona za slucaj smrti je specificna. 2 5 Opozivpoklona U cilju pravne sigurnosti prometa. pa tako i ugovor o poklonu. Svi pravni poslovi. O tome ce notar podu citi i upozoriti stranke ako se radi o takvoj vrsti poklona. Jedino se uobicajeni prigodni pokloni. postoji pravilo o neopozivosti ugovora o pokl onu. Smatramo da bi notar i ovdje trebao dati odgovarajuce poduke i upozorenja strankama. smatra se raskidanjem ugovora. notar ce upozoriti i poduciti stranke. O svemu naprijed naznacenom.

180 Mihajlo Vukovic. . godine. 183 Clan 287 292 ZOO CG. 182 Clan 589 ZOO CG. 785. Pravila gradanskih zakonika. (paragraf 956 .z.g. Zagreb 1961.A.) str. 181 Clan 587 ZOO CG.

na adresi ul. sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. Ovim poklonom poklonodavac se zeli zahvalit i sinupoklonoprimcu na pomoci koju mu je pruzao u dosadasnjem zivotu. Ugovor o poklonu PODGORICA Ul.g. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem teks tu: poklonoprimac)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. preda mnom. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore.. JmBG 150697000000. sa prebivalistem u Podgorici.1. (petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). sa prebivalistem i a dresom u Kotoru. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. ozenjen.10. ing. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umrla i da nije zakljucio novi brak.1946.12. gradevine. U vezi s tim.2009.1.g. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla..1. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11. te ustanovio da su sposobne i o vlastene za preduzimanje ovog pravnog posla. u Podgorici. sam upozorio poklonodavca da ne moze opozvati poklon ucinjen iz zahvalnosti. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.06. dana 10. istovremeno su pri stupila sljedeca lica: ------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.05. Aleja br. (d vadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). u Kotoru.10.. ul. JmBG 20129 64000000. Obala br. ul. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da poklonodavac ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. roden 15.g. od dana 15. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. Deseta br.g.15/2009.-----------------------Gospodin Dinic (Darko) Danko. drzavljanin Crne Gore.1.10. Obala br. udovac. penzioner. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac). UZZ BR.2006. izdatog od mUP-a Crne Gore u Podgorici. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno. izdate od mUP-a Crne Go re. broj 05CCC. ----------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. Dana 14.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta).1970. -------------------------- .. broj 05XYC.2007. drzavljanin Crne Gore.g. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. roden 20.. po zanimanju dipl.

au G -----------listu nema upisanihteretaiogranicenja. od 10.sa 1/1 dijela. Brijeg . o vaj notar je ustanovio da je u A listu nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj 8/1. U B listu.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.KOMasline. godine. pod brojem 05-1/09. djelujuci kako je to naprijed naznaceno.izdat od Uprave za nekretnin e Podrucna jedinica Podgorica.vocnj ak 1 klase. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik.povrsineod5000m2. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im procitan. stranke izjavljuju sljedeci :-----------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------------------------------------------------IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 .10. upisanjepoklonodavac. --------------------------- .Nakon toga.2009.

stranke izjavljuju da su to razumjele. kao takav. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova..Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr . ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.1. te da bi. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplanaUprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica.uznakzahvalnosti.2009.2009.g. KO masline. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. za predmetnu katastarsku pa rcelu iz Lista nepokretnosti br. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca. godine. prilaze uz ovaj izvornik.10.astopoklonoprimac prihvata ----------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.10. a u koju se izvrsile uvid i odobrile j e.prenijeti beznaknadepravosvojineod1/1nanepokretnostiiztackeIovogugovora. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. broj 05-1/09. ako se radi o takvoj imovini. stranke izjavljuju da parcela ucrtana na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ---------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. U vezi s tim... koji je strankama procitan i koji se. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. broj 01-5/09 od 10.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinu.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). te koja se prilaze uz ovaj izvornik. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. od 10. Opstine Podgoric a. Nakon toga.

03.2003..03. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. 184 Clan 592 ZOO CG odreduje da se poklon ucinjen iz zahvalnosti ne moze opozvat i. ili da nesto dozvoli drugome. nakon cega. broj 0-120/09. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji. .ugova ugovornih strana. koju je stekao nasljedivanjem i. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. ili da se od necega uzdrzi. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost nje gova iskljuciva svojina.g. s tim u vezi. -----------Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo i mogucnost ovim ugovorom zadrzati za sebe ili za trece lice neko pravo.2009. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. koje je pravosnazno dana 20. od 01.. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se iz laze u slucaju suprotnog postupanja. --------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da ovaj poklon cini iz zahvalnosti prema poklonoprimcu18 4. Nakon toga. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed na znaceno. godine.

po sluzbenoj duznosti. na osnovu ovog ugovora. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca danas. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. ispitavsi sve okolnosti. ---------------------------------da ce notar. poklonoprimac moze uknji ziti u katastru nepokretnosti. nakon toga. --------------------------------Nakon sto je notar poducioiupozoriopoklonodavca da moze odgovarati za naknadu st ete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka koji mu je bio poznat. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. ---------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. pa. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavac je saglasan da se. ili nije mogao ostati nepoznat. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa.KORISTI. moze doci do uracunava . koristi. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnosti iz tacke I ovo g ugovora. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. snosi pokl onoprimac.----VII ODOBRENJA--------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. Ugovor o poklonu IIIPRELAZPOSJEDA. ---------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno-pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti.1.

nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. --------------------------------------------------------- . mogu trazit i povrat poklona. ali da stranke mogu ugovoriti vracanje poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. ne moze opo zvati. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. -----------------------------------------da.------------------da se ovaj ugovor o poklonu. pa se odustalo od toga. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. s obzirom da je ucinjen iz zahvalnosti. nuzni nasljednici. ali su stranke. i pored toga. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. odlucile saciniti ovaj ugovor. ali su stranke to odbile.

da su raz umjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrzina is tog odgovara njihovoj volji. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. u prisustvu ovog notara potpisuju.g. poklonodavac se ne mozepotpisati . a o tome nije obavijestio poklonopri mca185. a na sljedeci nacin:________________. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. ali da moze odgo varati za neispunjenje. kako slijedi. pecat i stambilj notara) 2 6 2 Ugovoropoklonunepokretnostisateretomili nalogom.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. nakon cega je zap is potpisao i ovaj notar . ili nije mogao ostati nepoznat. dana_______2009. te za eventualnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. ako je poklonodavcu bio poznat.

ZOO CG. Obala br.CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA UL.1. . 185 Clan 585 stav 1 i 2.

-------2.1. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.. Deseta br. sa prebivalistem i adresom u Kotor u. po zanimanju dipl. a u sto se je uvjerio i ovaj notar. ciji sam identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore.. izdate od mUP-a Crne Go re. JmBG 2012964000000.. Obala br. ing.1970. u Podgorici. drzavljanin Crne Gore.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta). udovac.---------------------------------------------------------- . sa prebivalistem u Podgorici na adresi: ul. da su punoljetni i p ismeni i da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli bi ti svjedoci u ovom notarskom aktu.(dvadesetog decembra hiljadu d evet stotina cetrdeset seste godine).. na pr ijedlog stranke.1.2007. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac). sacinim notarskizapisugovoraopoklonu. da nisu u sro dstvu ili u bilo kojem drugom odnosu sa ugovornim strankama i ovim pravnim poslom. roden 15.---------------------------------------------------------gospodin XY (svi podaci kao i za stranku). sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: poklonoprimac) --------------------------------------------------Prema izjavama stranaka. Ugovor o poklonu UZZ BR. Aleja br. u Kotoru. gradevine.06. drzavljanin Crne Gore.g. Gospodin Dinic (Darko) Danko.2006. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. u Podgorici. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem. broj 05XYC. od dana 15.15/2009. broj 05CCC izdatog od mUP-a Crne Gore.(petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). Dana 14. g.1. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. JmBG 1506970000000. pozvana i ucestvuju u postupku sastavljanja ovog notarskog akta dvapuno ljetna pismena svjedoka i to:------------------------------------------------------------------------------------- gospoda XY (svi podaci kao i za stranku).g.10.05. ul. preda mnom. dana 10. a u sto sam se i licno uvjerio.10. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11. ozenjen. istovremeno su pristupila sl jedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2009. roden 20.10.g.1946. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.12. stranka-poklonodavac Di nic (Zlatko) Dario jelicekoje seizzdravstvenihrazloga ne mozepotpisati.te su zbog toga.---------------------------------------------------------Imenovani svjedoci izjavljuju. penzioner. ul..g.

kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara.--------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. -------------------------Nakon toga. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. stranke izjavljuju sljedeci ------------------------------------------------------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------ .

stranke izjavljuju da parcela na kopiji k atastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.--------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. KO masline. ovaj notar je ustanovio da je u A listutog lista nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj8/1.. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. broj 05-1/09.1. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. uz ovaj izvornik. izdat od Uprave za nekretni ne Podrucni ured Podgorica. broj .U B listu.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravosvojineod1/ 1nanepokretnostiiztackeIovogugovora.astopoklonoprimacprihvata -----Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. stranke izjavljuju da su to razumjele. kao takav. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je procitan. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. Brijeg . te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja..kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti. prilaze uz ovaj izvorn ik.g.10. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. od 10. te koji se.g.vocnjak 1 klase. pod brojem 05-1/09.povrsine 5000m2.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. U vezi s tim. upisanjepoklonodavac sa 1/1 dijela. za predmetnu katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br.2009. kao takva.. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. od 10. izdatu od Katastra n epokretnosti Podgorica. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. Opstine Podgoric a.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 . a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.2009. te koj a se prilaze.KOMasline.10. Nakon toga.

poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. od 01. s tim u vezi. ako se radi o takvoj imovini. koje je pravosnazno dana 20.2003.03.01-5/09. koji je strankama procitan i koji se. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji... ---------------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000.2009.03.g. pri laze uz ovaj izvornik. broj 0-120/09. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. godine. notar u prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici.10. ------------------------------------------------------------------ .2009.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.g. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca.. te da bi. kao takav. Nakon toga. od 10. koju je stekao nasljedivanjem i.

1. stranke su saglasne: -------------------------------------------------------------------------------- Dapoklonodavaczadrzavazasebelicno. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost. koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. tereti i opasnosti vezani za predmetnu nepokretnost ostaju poklonod avcu. Nakon toga. tj. poklonodavac izjavljuje da zeli zadrzavanje prava plodou zivanja. ------------------------------------------------------------------------------Daseu G listpredmetnenepokretnostiupisezabrana otudenjaiopterecenja nepokretnostiiztackeIovogugovora. ---------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke -------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. S tim u vezi. ili da nesto dozvoli drugome. a poklonoprimac stupa u posredan posjed odmah danas. Ugovor o poklonu Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik.----------------------------------------------------------------------------Sve koristi. ili da se od necega uzdrz i. ---------------Notar je poducioiupozoriostranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravn e nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona i da u tom slucaju iskljucenje ili ogranicenje odgovornosti za materijalne i pravne nedosta tke ne proizvodi pravna dejstva ako je poklonodavac za materijalne i pravne nedostatke znao.na cijelojnepokretnostiiztackeIovog ugovora. PRAVOPLODOUZIVANJA Poklonodavac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Poklonodavac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do mo menta prestanka prava plodouzivanja.bezpismene saglasnostipoklonodavca Stranke su saglasne da se naprijed naznaceni tereti i ogranicenja upisu u katast ar nepokretnosti u G listu. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. uzzabiljeskudajezanjihovobrisanjedovoljandokazosmrtiovlastenika -----IIIPRELAZPOSJEDA. a o . ili za drugog neko pravo.KORISTI. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne mo ze se prenositi na treca lica. za zivota. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. ovla steniku plodouzivanja do momenta prestanka tog prava.

-------------------------------------------------------------------------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI) -----------------------------------------------1 Poklonodavac je saglasan da se. a za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. poklonoprimac moze uknjizitiukatastrunepokretnosti. Poklonoprimac186 jesaglasanda se. . ukoristpoklonodavcaupis ePRAVOPLODOUZIVANJAna cijelojpoklonjenojnepokretnostiiztackeIovogugovora. na osnovu ovog ugovora.ana nepokretnostiiz tacke Iovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------2.aza 186 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. na osnovu ovog ugovora. sapravom svojineod1/1. istovremeno u G listu na prvom mjestu.njima nije obavijestio poklonoprimca.

pa nakon toga. te zabrane otudenj a i opterecenja i druge troskove u vezi s tim. odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. na osnovu ovog ugovora. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice -------------na mogucnost ugovaranja i snio im da i kako predbiljezba sljedice suprotnog postupanja. ----------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. snosi poklonoprimac. -----------------------------------------da.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima vrijemetrajanjazivotapoklonodavca. ali su stranke to odbile. --------------------upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. troskove upisa prenosa svojine i prava plodouzivanja. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. istovremeno u G listu n a drugo mjesto za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora upise zabiljezba zabrane otudenja iopterecenja. nuzni nasljednici. ispitavsi sve okolnosti. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. ali upisom u katastar nepokretnosti. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. bez pisane saglasnostipoklonodavca ----------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciostranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. po sluzbenoj duznosti. te ih upozorio na po su stranke odustale od toga. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. shodno zakons kim .sa zabiljeskomdajeza brisanjeovogpravadovoljan dokazosmrtiovlastenika --------------------------------------------------------------------------3 Poklonoprimac je saglasan da se. obja osigurava sticaoca prava svojine. da ce notar.

ali se odustalo od toga. osim ako vrijedn ost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona. te za eventualnu stetu koju bi po klonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. shodno zakonu. koji je poklonodavcu bio poznat.------------------da se ovaj ugovor o poklonu moze opozvati i raskinuti. odlucile saciniti ovaj ugovor. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela.odredbama o nasljedivanju. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. ------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . i pored toga. ali su stranke. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. mogu trazit i povrat poklona. ---------------da stranke mogu ugovoriti povrat poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. ali da moze odgovarati za neis punjenje. ili nije mogao ostati nepoznat. ----------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke.

1. Dana 14. a na sljedeci nacin:________________. nakon cega su ovaj zapis potpisali naznaceni svjedoci i ovaj notar . potpisuju. Obala br.XY (potpis) 2. neposrednim pit anjima uvjerio se da sadrzaj istog odgovara volji stranaka. nakon cega su stranke izjav ile da je tako postupljeno. UZZ BR. g. dolje potpisanim notar om Zlatanom . pecat i stambilj notara) 2 6 3 Ugovoropoklonuza slucajsmrti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naznacenih svjedoka. ---------------U Podgorici. dana_______2009. u _______ casova________(slovima)---------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) Svjedoci: 1. preda mnom. Ugovor o poklonu Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. kako slijedi. odnosno stranka Dinic Darko stavlja otisak prsta u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka koji t o potvrduju i ovog notara. u 11. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom.15/2009.15 h (slovima:jedanaest casova i petnaest minuta).1.2009.10. XY (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.g. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. (slovima:cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).

sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.Zlaticem. ist ovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------------------------------------------------------- . sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu za slucajsmrti. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje..1. ul. Obala br.

ozenjen.g. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. djelujuci kako je to naprijed naznaceno.godine (dvadesetog decembra h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). u Podgorici. u Kotoru. Takode sam stranke upozorio na posljedice primjene zakonskih odredbi o nuznom nasljedno m dijelu kod ugovora o poklonu. po zanimanju dipl.. ciji s am identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu licne karte. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. sa prebivalistem i adresom u Kotor u.2007. -----------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. a narocito na to da je pr edaja stvari. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: Poklonodavac). broj 05XYC. JmBG 1506970000000. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. -------------------------Nakon toga.. roden 15. g. drzavljanin Crne Gore.10. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: Poklonoprimac) ------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka..Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 1. stranke izjavljuju sljedeci : --------------------------------------------UGOVOROPOKLONUZASLUCAJSMRTI ------------------------------------- . ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. broj 05CCC. penzioner. od dana 15 . Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak. drzavljanin Crne Gore. gradevine. Gospodin Dinic (Dario) Danko. -------------------------------------------2. Deseta br. dana 10.2006. roden 20. ul. Alej a br. udovac.1946.12. izdate od mUP-a Crne Gore. 1970. JmBG 2012964000000.godine. sa prebivalistem u Podgorici.05. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. da poklonodavac m oze raskinuti ovaj ugovor po svojoj volji. kao i na posljedice t oga. ing.10.06. u Podgorici.1. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. (petnaestog juna hiljadu dev et stotina sedamdesete godine). na adresi: ul. izdatog od mUP-a Crne Gore. izricito ili raspolaganjem predmetnom nep okretnoscu bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti. odnosno prenos prava svojine odgoden nakon smrti poklonodavca.

---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu tog lista nepokretnosti upisana katastarska parcelabroj 8/1. doslo do promjena podataka k oji . au G listu nema upisanih teretaiogranicenja. godine.IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . te ih upozoriona eventualne posl jedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. izdat od Uprave za nepokretn osti Podgorica.2009. U B listu. pod brojem 05-1/09. te koji se.vocnjak 1 klase. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. od vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. kao takav.KOMasline. od 10. upisanpoklonodavacsa1/1 dijela. Brijeg .. prilaze uz ovaj izvornik. koji su stranke prezentov ale u originalu i koji im je procitan. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu.10.povrsineod5000m2.

. Nakon toga. ili za .10. tek nakon smrti poklonodavca. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonod avca. godine. te koj a se.izdatu od Uprave za n ekretnine Podrucni ured Podgorica. KO masline. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. kao takav. prilaze uz ovaj izvornik.03.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. Opstine Podgo rica. kao takva. od 10. broj 01-5/09. Nakon toga.1.. koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi..2009. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.10.. U vezi s tim. a na osnovu ovog ugovora. prilaze uz ovaj izvornik.stimstojeprenossvojineodgodendo smrtipoklonodavca. Ugovor o poklonu se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.g. Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. za katastarsku parcelu iz Lista nepokretnosti br.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravo svojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora.2003. prav osnazno dana 20. od 01.2009. broj 0 120/09. od 10. kao i mogucnost i nesaglas nosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. stranke izjavljuju da su to razumjele. koji je strankama procitan i koji se. broj 05-1/09. g.astopoklonoprimacprihvata ----------------------------------Poklonoprimac. g.-------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjigerodenih.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA).. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. a koje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj iz vornik.2009. sa pravom svojine. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici.03. ---------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000.1. poklonjenu nepokretnost moze upisat i u katastru nepokretnosti na svoje ime. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina.. te da bi. ako se radi o takvoj imovini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.

--------------------------------Nakon sto je notar poducio i upozorio poklonodavca da moze odgovarati za naknadu stete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka . te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. nakon cega. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca tek nakon smrti pok lonodavca.drugog neko pravo. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed naznaceno.KORISTI. -IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. ili da se od necega uzdrz i. koristi. --------------IIIPRELAZPOSJEDA.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. ili da nesto dozvoli drugome.

pa nakon toga. na osnovuovogugovora. -----VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. snosi pokl onoprimac. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu.sa1/1 dijela. ispitavsi sve okolnosti. po sluzbenoj duznosti. ----------------------------------------da ce notar.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavacjesaglasandapoklonoprimac. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji mu je bio poznat. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. mozeishoditiuknjizbupravasvojine. ali su stranke to odbile. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. ili nije mogao ostati nepoznat. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti i da se to na osnovu o vog ugovora moze uciniti tek nakon smrti poklonodavca. u vezi sa ovim notarskim zapisom.------------------------da poklonoprimcu. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca.nasvoje imeteknakon smrtipoklonodavca -----------------------------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove. odgov araju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. mogu trazit i povrat .nanepokretnostiiztackeIovogugovora. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. nuzni nasljednici. -----------------------------------------da.

--------------------------------------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke.------------------da poklonodavac ovaj ugovor o poklonu moze raskinuti po svojoj volji. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. izricito i li raspolaganjem predmetnom nepokretnosti bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti187. ako je poklonodavcu bio poznat. ZOO CG.-Od ove notarski obradene isprave dobijaju: --------------------------------------------------------------187 Clan 594 stav 2.poklona. odlucile saciniti ovaj ugovor. ili nije mogao ostati nepoznat. ali da moze odgo varati za neispunjenje. kao i za eventua lnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. i pored toga. ali su stranke. a o tome nije obavijestio poklonopri mca. .

pecat i stambilj notara) 3.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima (Sluzbeni list Crne Gore broj 19/2009. kako slijedi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. U zavisnosti od toga da li se pravo sluzbenosti ustanovljava u korist vlasnika odr . u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. na osnovu prava sluzbenosti. Dakle. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. ) stvarna prava na tudim nepokretnostima su: Pravo sluzbenosti Zalozno pravo 3 1 Pravosluzbenosti Sluzbenosti (servitus) su stvarna prava na tudoj stvari kod kojih se vlasnik oba vezuje da ce u pogledu svoje stvari nesto trpjeti ili propustiti u korist ovlascenika tog prava188.3. a na sljedeci nacin:________________. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi.g. imalac tog prava je ovlascen da u odredenoj mjeri i skoriscava tudu stvar ili da zahtijeva od njenog vlasnika da se uzdrzi od upotrebe te stvar i. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadr zaj odgova ra volji stranka. da su r azumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. dana_______2009.

. Pravila gradanskih zakonika. 188 Mihajlo Vukovic.edene nepokretnosti ili u korist odredene licnosti.z.g .. Zagreb 1961. A. 462. str. sluzbenosti mogu biti stvarne i licne. paragraf 472.

Stvarna sluzbenost se moze zasnovati samostalnim ugovorom (pravnim poslom) o ustanovljenju stvarne sluzbenosti ili kao posebna odredba drugog ugovora (npr. inace. u formi notarskog zapisa. u govor o prodaji itd. potrebn e su jos dvije pretpostavke. kada npr. sadrzaj stvarne sluzbenosti je dvojak: vrsenje odredenih radnji na nepokretnosti drugog vlasnika (posluzno dobro) od strane vlasnika druge nepokretnosti za potrebe te nepokretnosti (povlasno dobro) . onda se. Zakona o notarima CG).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3 1 1 Stvarne sluzbenosti Stvarana sluzbenost je jedno od stvarnih prava na tudoj stvari. kao i druga. vlasnik dvije nepokretnosti jednu od njih opterecuje stvarnom sluzbeno scu u korist one druge190. . a definise se (c lan 194. Dakle. Pravni posao moze biti teretan ili dobrocin. 3. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti Osnovi zasnivanja su: pravni posao. za konstituisanje stvarne sluzbenosti. stvarna prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla stice upisom u katastar nepokretnosti 191 (modus acquirendi). nego automats ki. imao pravo vrsiti na svojo j nepokretnosti. Kada se stvarna sluzbenost zasniva pravnim poslom. niti opterecuju pravnim poslom. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) kao pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrsi odredene radnje na nepokret nosti drugog vlasnika (posluzno dobro) ili da zahtijeva od vlasnika posluznog dobra da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji. i to: da je pravni posao zakljucen sa vlasnikom stvari koja je posluzno dobro i da postoji punovazan pravni posao (iustus titulus). uzdrzavanje vlasnika posluznog dobra od odredenih radnji koje bi. Pored testamenta. za konstituisanje stvarne sluzbenosti kao osnova moze biti i drugi jednostrani pravni posao. stav 1. Zasnivanje stvarne sluzbenosti na osnovu pravnog posla189 predmet je naseg razma tranja. odrzaj. imao pravo vrsiti na svojoj nepokretnosti. Stvarne sluzbenosti se ne prenose.1. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo. ili zapisa o pot vrdi privatne isprave (clan 51. s obzirom da pravni posao. mora biti zakljucen u pisanom obliku. Pr avni posao moze biti dvostran (ugovor) ili jednostran (testament). odluka suda ili drugog drzavnog organa. inace.1.1. koje bi. tacka 6. u vezi sa stavom 3.). a pored toga.

kao sastavni dio povlasnog dobra. st. 189 190 191 202 Clan 202. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Clan 8. O tome notar upoznaje ugovorne strane. 1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Clan 207. 1. st. npr. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. . prelaze na pravnog sljednika vlasnika povlasno g dobra.

---------------------------------------------------------- .naknadomi prostornimodredenjem.1. sa naprijed naznacenom sluzbenoscu puta. s tim da se tu ne radi o ugovaranju cijen e. te notar takode mora poduciti i upozoriti novog sticaoca posluznog dobra na tu okolnost. pj esice i vozilima bilo koje vrste i velicine i u bilo koje doba. stvarnu sluzbenost puta. katastarske oznake n epokretnosti i clausulu intabulandi. vazi isto pravilo. Sadrzaj i vrste prava stvarne sluzbenosti U ugovoru o zasnivanju stvarne sluzbenosti mora se navesti sadrzaj i obim prava sluzbenosti. ugovorena je sluzbe nost prava prolaza preko odredenog dijela parcele). koja ima sljede ci sadrzaj: vlasnik povlasnog dobra ima pravo da u sirini od 5 m (pet metara) i u duzini od 180 m (stotinu osamdeset metara) prolazi sjevernom granicom preko parcele broj ___. mora biti izricito navedena u ugovoru. -------------------------------3. Sto se tice naknade koju placa vlasnik povlasnog dobra. Pored opisa sluzbenosti i odredbi o nakn adi. kao kod prodaje.1. ukoliko se ona ugovara. a koji to prihvata. te mu obj asnio pravno znacenje i posljedice tog prava. P R I m J E R Stvarnasluzbenostsaodredenimsadrzajem. kupac izjavljuje da prihvata kupovi nu predmetne nepokretnosti. tada notar u ugovoru mora prostor ne granice tacno naznaciti. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Notar je poducio stranke da se prenosom prava svojine na nepokretnosti prenosi i pravo sluzbenosti na toj nepokretnosti kao povlasnom dobru. Kada je vrsenje prava sluzbenosti prostorno ograniceno (npr. Kada se radi o otudenju posluznog dobra. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio kupca (sticaoca) da je u G listu upisano pravo sluzbeno sti puta preko parcele koja je predmet prodaje sa sljedecim sadrzajem ________. s tim da se smatraju tacno odredenim ako su ucrtane u s kici koja je prilozena notarskoj ispravi193. vec stranke mogu ugovoriti naknadu koja ima karakter kompenzacije za stetu koju vlasnik posluznog dobra trpi u vidu izmakle koristi i u vidu umanj ene vrijednosti posluznog dobra zbog uspostavljanja sluzbenosti 192.obimom. Vlasnik posluznog zemljista XY obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vlasnika povlasnog dobra CC. Nakon toga. KO ____.2.3. ugovor treba sadrzavati: ime vlasnika povlasnog i posluznog dobra.

193 Cl. .00 EURA (pethiljada EURA). 5. st.Za zasnivanje ove sluzbenosti.000. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se platiti vlas niku posluznog dobra novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. a koji iznos je dospio za placanje odmah danas. 79. -----------------------------------------------------------192 Cl. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. 208.

moze biti samo realni dio zemljista koji nije pocijepan. Ako je posluzno dobro u svojini vise suvlasnika ili zajednickih vlasnika . U tom slucaju. koje nazivamo povlasno. P R I m J E R Vlasnikposluznogdobra zasnivaukorist vlasnikapovlasnih dobara. 197. u koju su stranke izvrsile uvid i odobrile je. Naznaceni plan-skica se pri laze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio . stvarna sluzbenost se ne moze ustanoviti na suvlasnickom dijelu. odnosno posluzno dobro. pu . neg o samo na cijeloj nepokretnosti. moguce su dvije varijante: da se na jednom posluznom zemljistu zasnuje odvojena sluzbenost za svako povlasn o zemljiste. Ako je za vrsenje stvarne sluzbenosti potrebno koristenje nekog uredaja (npr. a ako se podijeli posluzno dobro. Objekti stvarne sluzbenosti su uvijek najmanje dvije cijele nepokretnosti. npr. put u sirini od 3 m (tri metra) sa juzne str ane prema skici vjestaka. onda sluzbenost ostaje samo na dijelovima na kojima je vrsena. ali i u tom se slucaju radi o cijeloj nepokretnosti kao posluzno m dobru. kada se u ugovoru mora izricito navesti da li ce ovlascenici.kao solidarnih povjerilaca(alternativa:kaopovjerilaca.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu koju je izradio ovlasteni geodetski strucnjak XY od ____. S tim u vezi. u istom rangu. Za razliku od toga licna sluzbenost se moze ustanoviti i na suvlasnickom dijelu. onda svi oni moraju dati saglasnost za uspostavu stvarne sluzbenosti.stvarnusluzben ost( navesti sadrzajiobim) -------------------------------------------------------------------------------Moguce je zasnovati sluzbenost u korist jednog povlasnog dobra na vise posluznih dobara. Kao posluzno dobro. Na jednom posluznom zemljistu (parceli) moze biti zasnovano vise stvarnih sluzbe nosti za potrebe vise povlasnih zemljista. biti solidarni povjerioci ili povjerioci idealnih dijelova. onda stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njegovih dijelova.najednake idealnedijelove). da se na jednom posluznom dobru uspostavi jedinstvena sluzbenost u korist vise ovlascenika. u kom slucaju se u odjeljak G lista nepokretnosti mogu upisati jedna ispod druge. Zakona o svojinskopravni m odnosima CG). u pog ledu sluzbenosti. ----------------------------------------------------------------------------------Pravo stvarne sluzbenosti ne moze se dijeliti (cl. Ako se podijeli povlasno dobro.

postavljanje i nasipanje puta i nje govo odrzavanje). a ako uredaj ili poduz imanje odredene radnje koristi i interesima vlasnika posluznog dobra. P R I m J E R Vlasnik posluznog zemljista takode ima pravo da koristi put. troskove toga sno se vlasnik povlasnog dobra i vlasnik posluznog dobra. a vlasnik posluznog dobra sa 1/3 dijela . sto se treba inkorporirati u ugovor. Troskove postavljanj a puta.mpe za bunar) ili preduzimanje neke radnje (npr. srazmjerno koristi koju imaju. njegovog odrzavanja i saobracajnog obezbjedenja snosi vlasnik povlasnog dobra sa 2/3 dije la. ---------------------------------------------------------------------- . troskove toga snosi vlasnik povlasnog dobra.

-----------------------------------------2. zahtijeva da se ista sluzbenost upise kod njego vog zemljista. Zakona o drzavnom premjeru i katast ru. navo diti kapnicu sa svoje strehe na tude zemljiste itd. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima nije nabrojao sve stvarne sluzbenosti. clausula intabulandi. Da bi se na osnovu pravnog posla upis izvrsio. kao povlasnog dobra. a u korist sv agdasnjeg vlasnika povlasnog dobra oznacenog kao parcela broj 2/2. do 221.1.).3. pravo prolaza. m oraju se ispuniti sljedece pretpostavke: da je pravni posao zakljucio vlasnik posluznog dobra. oznacenog kao parcela broj 2/2. vocnjak 1. vocnjak 1.1. pravo imati dio zgrade i naprave na posluznom dobru. subjekti prava imaju odredenu slobodu u kreiranju sadrzaja sluzbenosti.1. U praksi mogu biti razlicite sluzbenosti koje nisu taksativno navedene u Zakonu. CB. kao teret na posluznom dobru . Brijeg . u G list nepokretnosti povlasnog dobra.1. Primjer ugovora o zasnivanju stvarne sluzbenosti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . postavljanje antena. koja ne smije biti u suprotnosti sa pravnim poretkom i moralom. da postoji punovazan pravni posao kao osnov za upis.3. Primjer clausule intabulandi: 1. a to su: nuzni prolazi. klase. kao vlasnik posluznog dobra. pravo kapnice. povrsine od 1000 m2 iz Lista nepokretnosti broj 2. Upis ima konstitutivno dejstvo. klase. zakonske sluzbenosti u javnom interesu. AB.. 3. i 79. osim s to je predvidio posebne slucajeve stvarnih sluzbenosti (cl. KO masline. KO masline. pravo na ispasu stoke itd. vocnjak 1. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Stvarna sluzbenost moze biti ustanovljena na neodredeno i odredeno vrijeme..) stvarne sluzbenosti.) i kucne (pravo nasloniti svoju zgradu na tudu zgradu. povrsine od 4500 m2. KO masline. Brijeg . S tim u vezi. povrsine od 1000 m2.4. 215. oznacenom kao parcela broj 2/1. pravo crpiti vodu. odobrava upis stvarne sluzbenosti puta iz ta cke II ovog ugovora u G list posluznog dobra broj 1. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti Upis se vrsi prema odredbama clana 78. postavljanje vodova. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. kao vlasnik povlasnog dobra. broj 2. Brijeg . kao pravo vlasnika povlasnog dobra. pravo pojiti st oku. klase . U uporednom pravu poznat e su poljske (pravo prolaza pjesice i vozilima.

Podgorica. . ul. Obala br.1. UZZ broj: 15/2009.

a koji izjavljuje da je: sin B. ozenjen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Gospodin AB. roden dana_____. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. (u daljnjemtekstu: posluznodobro) U B listu. na adresi ul. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla. sa rokom vazenja do____. ozenjen (u daljemtekstu: Vlasnikpovlasnogdobra). nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. penzioner. roden u mjestu_________. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------- . sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------------UGOVOROZASNIVANJU STVARNE SLUZBENOSTI ---------------------------------------------------IPREDMET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 .kao imalacpravasvojinena posluznom dobru.. roden dana_______. JmB_________. (u daljemtekstu:Vlasnikposluznogdobra) .vocnjak1 klase. upisan ugovarac AB. objasnio im pravn e domete i posljedice. ul. ul. izdatu od mUPa Crne Gore.1. a koji izjavljuje da je: si n A. JmB________. u mjestu _______. u 11. u mjestu______.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica.________. Gospodin CB.10. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). broj__. istovremeno su pristupila s ljedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. potom se uvjerio u pravu volju stranaka. Brijeg .2009 g. drzavljanin Crne Gore. Obala br. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. nastanjen u ___________.00 (j edanaest) casova. sa rokom vazenja do________. sac inim notarski zapisugovorao ustanovljenjupravastvarne sluzbenosti. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. od _____. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.sa 1/1 dijela. preda mnom. od dana _______.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Dana 14. od dana________. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____. penzioner. br. drzavljanin Crne Gore.KOMasline. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan..___/2009._________.---------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnosti koje su predmet ovog ugovora.povrsineod 4500 m2. izdatu od mUPa Crne Gore.

ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra n epokretnosti. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. te koji se.povrsine od1000 m2. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . od _____. kao takav.___/2009. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/2.sa 1/1 dijela. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan.vocnjak1 klase Brijeg . upisan ugovarac CB.. a narocito na mogucnost da je u meduvre menu.kao imalacpravasvojine na povlasnom dobru.------------------------------------2 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 2 . te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. br. .KOMasline. prilaze uz ovaj izvornik. (udaljemtekstu: povlasno dobro) U B listu.

. koji to prihvata. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenih izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.1982. doslo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. koje prezentuje u originalu i koje se u ovjerenoj fotokopiji. stranke izjavljuju da su to razumjele.------Predmetni put sluzi povezivanju povlasnog dobra sa javnim putom. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se vlasniku pos luznog dobra isplatiti novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. Nakon toga. Nakon toga. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. te da bi.uduziniod70m(sedamdeset metara)napravicvrstiputi da njimeprolazi pjesiceivozilima bilokoje vrsteivelicineiubilokoje doba ------------Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu.3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za zasnivanje ove sluzbenosti. od 01.00 EURA (pethiljada EUR A). uzjuznugranicu.g. koj u je sacinio ovaj notar.------------------------------------II USTANOVLJAVANJE STVARNE SLUZBENOSTI PUTA-----------------------------------------------Vlasnik posluznog dobra AB obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vl asnika povlasnog dobra CB.06.000. a .. vlasni k posluznog dobra izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. Stvarna prava na tudim nepokretnostima od vremena izdavanja predmetnih izvoda iz lista nepokretnosti. koju je stekao nasljedivanjem od oca. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. koji ide ispod posluznog dobra. ako se radi o takvoj imovini. koja ima sljedeci sadrzaj: vlasnikpovlasnogdobraimapravodau siriniod4m(cetiri metra). ukojusustrankeizvrsileuvidiodobrileje Naznaceniplan-skicase prilazeuzovajizvorni kicininjegovsastavnidio --------------------------------------------------------Vlasnikposluznogdobratak odeimapravodakoristi naznaceniput -------------------------Obaveza izgradnje i odrzavanja puta je na ugovornim stranama u jednakim dijelovi ma. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.kojuje izradioovlasteni geodetskist rucnjakXYod____.prekoparceleposluznogdobra. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. broj O-2 0/82. stvarnu sluzbenost puta.

vocnjak1 klase.KOMasline. i 79.kaoteretnaposluznomdobru.broj1 .au koristsvagdasnjegvlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2.povrsineod4500m2. oznacenomkaoparcelabroj2/1. . Brijeg .koji iznos je dospio za placanje odmah danas194 ---------------------------------------------------------III KNJIZNE IZJAVE195 -------------------------------------------------------------------------------------------1 AB.kaovlasnikposluznogdobra.povrsineod1000m2izListanepokretnostibroj2 KOMasline --------------194 Napomena: sluzbenost se moze zasnovati i bez naknade.vocnjak1 klase Brijeg .odobravaupisstvarnesluzbenostiputaiztackeII ovogugovorau G listposluznogdobra. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. 195 Napomena: Upis stvarne sluzbenosti u katastar vrsi se prema odredbama clana 78. u tom slucaju formulacija bi mogla glasiti: Predmetna sluzbenost ustanovljava se bez naknade .

da ce notar.--------------------------------------------------------------------------------------------6. snosi vlasnik povlasnog dobra CB. da se stvarna sluzbenost mora vrsiti na nacin kojim se najmanje opterecuje poslu zna nepokretnost. --------------------------------VZAVRSNE ODREDBE------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje Katastru nepokretnosti i Poreskoj upravi. kao i eventualni porez. da u slucaju podjele posluzne nepokretnosti. da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu. da stvarna sluzbenost moze prestati u slucajevima predvidenim Zakonom. stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njenih dijelova.kao vlasnikpovlasnogdobra. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu zakljucivanjem i realizac ijom ovog ugovora.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 CB.----------------------------------------------------------------------------7. da se tek sa upisom stvarne sluzbenosti u katastar stice stvarna sluzbenost. da u slucaju podjele povlasne nepokretnosti. ----------------------------------------------------4.KOMasline. stvarna sluzbenost ostaje samo na d ijelovima na kojima je vrsena. ---------------------------------------------------------------------------------------------3.vocnjak1 klase Brijeg .----------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vlasnik posluznog dobra(1) --------------------------------------------------------------------------Vlasnik povlasnog dobra (1)--------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) ----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------- . kaopravo vlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2. po sluzbenoj duznosti.povrsineod1000m2 ----------------------------------------------------------------------IVTROSKOVIINAKNADE--------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove sacinjavanja ovog notarskog za pisa odgovaraju solidarno. ------------5. -----------2.zahtijevadaseistasluzbenostupisekodnjegovog zemljistakaopovlasnogdobrau G listnepokretnostipovlasnogdobrabroj2 .

u _______ casova_________(slovima) -------------------------Vlasnikposluznogdobra: AB (potpis) Vlasnikpovlasnogdobra: CB (potpis) . nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar .---U Podgorici. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoje rucno.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. dana_______2009. neposrednim pitanjima se uvjerio da odgovara nj ihovoj volji. u prisustvu ovog notara potpisuju.Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi.g. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. a na sljedeci nacin:________________. kako slijedi.

pecat i stambilj notara) 3 1 2 Licne sluzbenosti Licne sluzbenosti196 su sluzbenosti na tudoj stvari koje su. uz obavezu da se sacuva njena sustina i da plodouzivalac svoje pravo vrsi s paznjom dobrog domacina. One ovlascuju odredeno lice da na odredeni nacin koristi t udu stvar.1.2. Postoje tri osnova sticanja prava plodouzivanja i to: ugovor (to su vrlo cesto posebne odredbe u sklopu ugovora o poklonu. da ga upotrebljava i da pribi ra plodove od njega. Stvarna prava na tudim nepokretnostima NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.3. vezane za licnost ovlascenika tog prava. ciji vlasnik to mora trpjeti. U slucaju ugovora i testamenta (pravnih poslova). pravo upotrebe. testament.1. kako samo ime kaze. Ugovorne strane mogu pravnim poslom predvidjeti odredena ogranicenja na sljedeci nacin: iskljuciti odredene koristi koje daje stvar. Za razliku od toga. Predmet prava plodouzivanja mogu biti pokretne i nepokretne stvari. te su. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota itd. u pravilu neprenosive i pres taju sa smrcu ovlascenika.). kao takve. Pravni posao mora biti u formi notarskog zapisa. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je najsi re pravo upotrebe tude stvari i pribiranja plodova sa nje. odrzaj. . 3. pravo stanovanja. Licne sluzbenosti dijele se na: pravo plodouzivanja.-243. 223. Pravo plodouzivanja Pravo plodouzivanja (cl. stvarne sluzbenosti su vezane za nepokretnost i dijele njenu sudbinu. Sadrzaj prava i ogranicenja Plodouzivalac ima pravo da posluzno dobro odrzava. Pravo plodouzivanja mogu steci fizicka i pravna lica. pravo plodouzivanja na nepokre tnostima stice se upisom u katastar.

___ i dr. Zakon o svojinsk o-pravnim odnosima) predvidio mogucnost da plodouzivalac pravnim poslom (npr. . Pravo plodouzivanja je neprenosivo.ustanoviti pravo plodouzivanja pod uslovom. ukoliko 196 Clan 222.) prenese na drugog koristi koje daje posluzno dobro. s rokom ili sa nalogom. do clana 249. ugovorom o zakupu. s tim da je Zakon (cl. 230. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

do prestanka pravnog lica. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) Pravo plodouzivanja prestaje: protekom vremena. jer ce. stvar (posluzno dobro) vrati vlasniku u stanje u kome je stvar primio. odricanjem od strane plodouzivaoca. kad na istom posluznom dobru trece lice odrzajem stekne plodouzivanje ili pravo svojine. kada se u istoj licnosti sjedini svojstvo vlasnika i plodouzivaoca. za zivota fizickog lica. Prestanak prava plodouzivanja (cl. po prestanku koristenja. s tim da u tom slucaju notar treba dati poduku i upoz . odnos no prestankom pravnog lica. da stvar koristi kao dobar domacin i da je o svom trosku odrzava u stanju u kome je primio prilikom nastanka plodouzivanja. da. u ugovoru treba poduciti i upozoriti vlasnika nepokretnosti da moze zabraniti u samom tom ugovoru mogucnost prenosa koristi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima mu to pravo ugovorom nije oduzeto. ako je bilo ugovoreno. da osigura stvar kada je propisano obavezno osiguranje ili to nalazu pravila pon asanja dobrog domacina. da snosi troskove redovnog odrzavanja. Vrijeme na koje se moze ustanoviti pravo plodouzivanja moze biti: na odredeno vrijeme. do smrti fizickog lica. nevrsenjem plodouzivanja u roku od pet godina. tj. Obaveze plodouzivaoca su: da ocuva sustinu posluznog dobra i njegovu raniju namjenu. S tim u vezi. 240. a najkasnije smrcu plodouzivaoca. s tim da. vaziti zakonsk a odredba koja dozvoljava prenos koristi. u svakom slucaju prestaje protekom vremena od 30 godina od dana kada je sluzbenost uspostavljena. u suprotnom. ukoliko u vrsenju plodouzivanja plodouzivalac nije bio sprijecen. Pravo plodouzivanja prestaje i propascu posluznog dobra. kod uspostavljanja prava plodou zivanja. ako je ustanovljeno u korist pravnog lica. da placa javne dazbine koji terete plodove i tekucu upotrebu posluznog dobra.

Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG).orenje da ce pravo plodouzivanja prestati protekom vremena od 30 godina (cl. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- . -------------------------------------------------da se prenos koristi koje daje posluzno dobro moze iskljuciti. --------------------------------------------------------------------------------da se pravo plodouzivanja ne moze prenositi . Poduke i upozorenja kod prava plodouzivanja: Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo plodouzivanja na nepokretnosti stice upisom u katastar. 240. te na poslje dice suprotnog postupanja. ali su stranke od ustale od toga. alineja 6.

te na posljedice suprotnog postupa nja. s tim sto se kod ugov ora i testamenta. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta licn e sluzbenosti kod koje je imalac prava ovlasten da tudu stvar (posluzno dobro) upotrebljava i pribira plodove od nje u granicama svojih licnih potreba i potreba clanova svoje porodice. . Pravo upotrebe Pravo upotrebe (cl. -----------------3. te na posljedice suprotnog postupanja.2. Osnovi nastanka ovog prava su: ugovor. Stvarna prava na tudim nepokretnostima da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. testament i odrzaj. ali su stranke odustale od toga. potrebno je unijeti poduku i upozorenje: da u svakom slucaju pravo plodouzivanja prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja . pravo upotrebe na nepokretnosti stice upisom u katastar.2. 244. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. dok sve koristi preko toga. (slovima) -----------------------------------------------------------------------------------------P R I m J E R Pravo plodouzivanja ustanovljeno u vidu posebne odredbe ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota: Ustupilac zadrzava za sebe licno.-247. za zivota. PRAVOPLODOUZIVANJA na cijeloj nepokr etnostiiz tackeIovogugovora Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja.1. Ovo pravo je licno i kao takvo je neprenosivo.3. bez narusavanja sustine stvari. a pravo plodouzivanja se ustanovljava za vrije me postojanja pravnog lica. pripadaju vlasniku p osluznog dobra. Ovo pravo se po obimu (upotreba i pribiranje plodova u granicama svojih licnih p otreba i potreba clanova svoje porodice) razlikuje od prava plodouzivanja koje je najsi re pravo upotrebe tude stvari. P R I m J E R Poduke i upozorenja Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo upotrebe stice upisom u katastar. ---------------------------------------------------------Ako je plodouzivalac pravno lice.

----------------------------------------- . u svakom slucaju.-----------------------------------------------------------------da pravo upotrebe ustanovljeno u korist pravnog lica. prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja.da je pravo upotrebe neprenosivo.

a za vrijeme trajanja njegovog zivota. uz iskljucenje ostalih lica.-------------------------------------------------------da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. te na posljedice suprotnog postupanja. koristi tudu stambenu zgradu ili stan. a stice se upisom u katastar nepokretnosti Ugovor moze biti samostalan ili se radi o ugovoru o nekom drugom pravnom poslu (npr.PRAVOSTANOVANJAna prvom spratu kuce koji je na planu zgrade oznacen i srafiran crvenom boj om Plan zgrade je predocen strankama. ili su mu potrebna za vodenje domacinst va. te na posljedice suprotnog postupanja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3.248. one su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio).2. Kod ovog prava. njegov imalac je ovlasten da.1. Ovo pravo nastaje i prestaje kao i pravo plodouzivanja. -----da se pravo stanovanja ne moze prenositi.iz _____. Pravo stanovanja Pravo stanovanja (cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta lic ne sluzbenosti koja je uza od prava plodouzivanja.3.f ormulacija: Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. ---------------------------------------------------------------------------------------------- . ka o posebni dio stambene zgrade.-249. ---------------------------------------------------------P R I m J E R Ugovaranje prava stanovanja u okviru ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. u svrhu stanovanja.PRAVOSTANOVANJAnacijelom stanuiztackeIovogugovora -----------------------------------------------------( Alt Ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanja . jer se odnosi samo na koristenje tude stambene zgrade ili stana.zazivota. osnovi nastanka s u pravni posao (ugovor i testament) i odrzaj. kao posebnog dijela zgrade. Ovo pravo je neprenosivo. sam. ali su stranke odustale od toga. Dakle.zazivota.iz _____. ili sa clanovima domacinstva i licima koja ga izdrzavaju. poklon) koji sadrzi posebne odredbe o pravu stanovanja. P R I m J E R Poduke i upozorenja kod prava stanovanja Notar je stranke poducio i upozorio: da se ovo pravo stice upisom u katastar.

imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. Ovo pravo stanovanja je li cno i ne moze se prenositi na treca lica.--------------------------------------------------------------------------- . Ustupilac i njena sestra XY. iz ______. drugi ovlastenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu.U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava.

regulisano je na sljedeci nacin (cl.269. prije ostalih povjerilaca .a Zakona o notarima CG).198 npr. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 3 2 Zaloznopravo Pravo zaloga ili zalozno pravo (cl. glavno potrazivanje. Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. U tom slucaju zajmodavac ima pravo da se namiri za samo ono sto je dao zajmoprimcu. bez obzira na pro mjenu vlasnika opterecene nepokretnosti. 315. brisanjem iz katastra. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) je stvarno pravo na tudim pokretnim stvarima. Postavlja se pitanje. 3 2 1 Zaloznopravonanepokretnimstvarima(hipoteka) Hipoteka197 je stvarno pravo na nepokretnoj stvari radi obezbjedenja odredenog p otrazivanja povjerioca koji je ovlascen. s tim da je najcesci ugovor o zaj mu. o zajmu? Buduci da se radi o nistavom ugovoru. sta ce biti sa hipotekom u slucaju d a se potrazivanje zasniva na nistavom ugovoru. razne vrste ugovora. ili u formi zapisa o potvrdi priv atne isprave (clan 50.1. kamate i druga s poredna . tacka 6. hipoteka prestaje. kao i prije povjerilaca koji su hipoteku stekli poslije njega. na nacin propisan Zakonom. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG): Potrazivanje mora biti novcano ili potrazivanje cija je vrijednost izrazena u no vcu. Potrazivanje se obezbjeduje u cjelini. s obzirom da pravni posao o zasnivanju hipoteke mora biti u pisanoj formi notarskog zapisa (cl. Predmet interesovanja ovog rada je zalozno pravo na nepokretnostima (hipoteka). tj. da trazi namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti te nepokretnosti prije povjerilaca koji na njoj nema ju hipoteku. st. bez obzira na osnov (npr. zajmoprimac nije duzan vratiti zajam. Pravo zaloga nastaje na osnovu pravnog posla. 3.1.2. sudske odluke i zakona.1. delikti itd).3. zahtijeva namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti zalozene stvari ili prava. Zakona o notarima CG). nepokretnostima i na pravima radi osi guranja odredenog potrazivanja povjerioca koji je ovlascen da. nepokretnosti i prava. a isto tako ako je potrazivanje prestalo da postoji ili je isplaceno. ali se njegova obaveza sastoji u tome da vrati ono sto je primio199. a iz nepokretnosti opterecene hipotekom. Nacela i karakteristike hipoteke koje znaci da je hipoteka vezana za potrazivanje koje se a) Nacelo akcesornosti obezbjeduje. Predmet zaloznog prava mogu biti pokretne stvari. 51. kredit. dok mu ne pripada pravo na kamate.

izdavac Pravni fakult et u Podgorici. do cl. strana 59. pravni osnov i visina potrazivanj a. g. 197 Cl. 308. 199 Cl. Zakona o obligacionim odnosima CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Komentar Zakona o hipoteci. s tim sto se po Zakonu potrazivanje smatra dovo ljno odredenim ako su odredeni povjerilac i duznik. 102. . Potrazivanje mora biti odredeno.potrazivanja i troskovi prinudne naplate. 2007. 198 Zoran P. odnosno najvisi iznos do kojeg se obezbjeduje hipotekom. 352. Rasovic.

u ugovoru o hipoteci mora se odrediti najmanji iznos do koga nepokretnost sluzi za obezbjedenje. tako i sa aspekta objekta hipoteke201.01. Kontinuirana hipoteka. hipoteka prestaje. preuzetog poslovodstva.000. pa u tom slucaju . uz kamatnu stopu od 9% (devet postoo) na godisnjem nivou i na period od 3 6 (tridesetsest) mjeseci. u ispravi koja je osnov za upis hipoteke. a koje dospijeva za isplatu prije namirenja potrazivanja za cije je obezbjedenje hipoteka nastala. s tim da prva rata dospijeva 30 (trideset) dana od stavljanja kredita u otplatu.00 EURA (slovima : pedesethiljada EURA). Kreditna hipoteka-za obezbjedenje potrazivanja koje bi moglo nastati iz odobreno g kredita. od 05. a ako s e u trenutku zasnivanja hipoteke ne zna tacan iznos potrazivanja. Dakle. nema generalne hipoteke . c) Nacelo nedjeljivosti. (sl ovima) kojim se zalozni povjerilac (puni naziv). koja obezbjeduje izvorno potrazivanje po ugovoru na osnov u koga je ono nastalo. obavezao zaloznom duzni ku (puni naziv). kao korisniku kredita. pa zalozni duznik ima pravo traziti brisanje takve hipoteke.znaci da se hipoteka odnosi na cijelu nepokretnost. nakon isteka odredenog vremena ili ostvarenja odredenog uslova. Ova hipoteka se samo odnosi na obaveze nastale izmedu povjerio ca i duznika200. na ime kredita isplatiti iznos od 50. ----------------------------------------------------------------Izuzeci od nacela akcesornosti Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom moze biti uslovno ili buduce. S obzirom na takvo potrazivanje.2009. treba navesti najvisi iznos koji kredit ili odgovornost moze dostici.. ali obezbjeduje i potrazivanje koje je nastalo nakon njenog ustanovljenja. hipoteka se dijeli na: Kauciona hipoteka kojom se obezbjeduje potrazivanje koje ne mora nastati. b) Nacelo specijalnosti se sastoji u tome da se hipotekom moze obezbijediti samo odredeno potrazivanje jednog povjerioca i da hipoteka moze postojati samo na odredenim stvarima (nepokretnost mora biti tacno odredena). jemstva ili naknade stete ili drugih potrazivan ja.g.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Ugovorne strane zakljucile su Ugovor o kreditu broj 01/09. kako sa aspekta potrazivanja. na njene . kao davalac kredita. a ako potrazivanje ne nastane. te uz obavezu korisnika kredita da kredit i kamate vrati u 36 (tridesetsest) jednakih mjesecnih rata od po ____ EURA (slovima).

. Rasovic. kao i na njene sastavne dijelove i pripatke. 200 Zoran P. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. strana 13. i 86. g. 201 Zoran P. te da ak o se nepokretnost opterecena hipotekom podijeli.Komentar Zakona o hipoteci. 314. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. 2007. g. hipoteka nastavlja da opterecuje sve dijelove202. 202 Cl. strana 85.Komentar Zakona o hipoteci. Rasovic. 2007.plodove dok su neodvojeni.

hipotekom moze biti opterecena cijela nepokretnost. i to: vansudskom prodajom po Zakonu o svojinsko pravnim odnosima (odredenje lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja je sastavni dio ugovora o hipoteci ) sudskom prodajom po pravilima Zakona kojim se ureduje izvrsni postupak. U slucaju promjene vlasnika nepokretnosti na kojoj je konstitui sana hipoteka. naprimjer. Medutim.2. zbog cega se u pravilu pribavlja procjena vrijednosti. Stvarna prava na tudim nepokretnostima d) Nacelo neodvojivosti koje znaci da se hipoteka ne moze odvojiti od opterecene nepokretnosti i kad neko trece lice stekne pravo svojine na njoj203.309. uz saglasnost zal oznog povjerioca. potrebna je saglasnost svih suvlasnika kada se opterecuje cijela nepokretnost. Hipoteka se moze zasnovati na cijeloj nepokretnosti i tada je potrebna saglasnos t vlasnika. Nepokretnost na kojoj postoji pravo svojine. na svim nepokretnostima zaloznog duznika). Hipoteka je vezana za nep okretnost. os im ako nije doslo od strane sticaoca svojine do preuzimanja duga. mora imati svoju novcanu vrijed nost sa kojom je moguce raspolagati. kad a je potrebna saglasnost svih suvlasnika. Hipoteka se moze zasnovati i na suvlasnickom (idealnom ) dijelu na nepokretnosti i u tom slucaju. a ako se radi o suvlasnistvu. Objekat hipoteke Objekat hipoteke (cl. ta nepokretnost. koja se oznacava sa podacima iz katastra. e) Nacelo oficijelnosti koje znaci da se hipotekarni povjerilac moze namiriti na Zakonom odreden nacin204. samo takva nepokretnost moze biti objekat hipoteke. Zakona o svojinsko pravnim odnosima). hipoteka prelazi na novog vlasnika.313. na osnovu pravnog posla. 3.3. dug (pot razivanje) za cije obezbjedenje je zasnovana hipoteka i dalje ostaje dug licnog duznika. upisano u katastar nepokretnosti. bez obzira na promjenu vlasnika. odgovara za raniji dug (pravo sljedovanja). jer se i hipoteka. Nepokretnost mora biti podobna za unovcenje. za razliku od situacije kada se zalaze cijela nepokretnost koja je u vlasnistvu vise lica. stice tek sa upisom u katastar. pa samo takva nepokretnost ispunjava uslove za zasnivanje hipoteke (nema general nog odredenja. samo uz saglasnost svih zajednicara (cl. a ne za licnost. .1.2. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) moze biti: Pojedinacno odredena nepokretnost. tj. a ako je nepokretnost u zajednickoj svojini. potrebna je samo saglasnost tog suvlasnika.

pod uslovom da nije upisan u katastar i da zadovoljava uslove za upis hipot eke na objektu u izgradnji. kao i poseban dio objekta u izgradnji (etazni dijelovi).Predmet moze biti i objekat u izgradnji. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 204 Cl. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. pod uslovom da je izdato pravos nazno odobrenje za gradnju. u skladu sa propisima (clan 310. 312. Sa objektom u izgradnji izjednacen je i fizicki zavrsen objekat. 335. Ovdje se radi o objektima izgradenim bez dozvole za 203 Cl. odnosno njegov dio. bez obzira da li je izgraden.

Ostala pravila o upisu hipoteke sadrzana su u clanu 80. . novi vlasnik stupa u prava i obaveze prethodnog vlasnika prema licima u ciju je korist upisana hipoteka.2. ili u susvojini i zajednickoj svojini (kada je potrebna saglasnost svih suvlasni ka odnosno zajednicara). Zakona o drzavnom pr emjeru i katastru nepokretnosti CG. na zahtjev hipotekarnog povjerioca kupca. hipoteka se upisuje na izgradenom objektu. Vrste hipoteka Hipoteke se mogu podijeliti po raznim kriterijumima. Objekat hipoteke moze biti brod ili vazduhoplov. pa notar mora u ispravi upozoriti stranke na rizik eventualnog rusenja nepropisno sagradenog objekta na kome se uspostavlja hipoteka i da taj rizik sno se vlasnik nepokretnosti. pri cemu se primjenjuju odredbe Zakona o svojinsko pravnim odnosima. kada je potrebna saglasnost suglasnik a ciji se idealni dio odreduje. Na isti nacin se postupa u slucaju kada je investitor prodao kupcu objekat. hipoteka na idealnom dijelu nepokretnosti. kada ce se.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima gradenje. a po upisu objekta u katastar.-82.1. pa ce se ona.3. u skladu sa njihovim unutrasnjim odnosima. Ako objekat u toku izgradnje promijeni vlasnika. upisati hipoteka. kao takva. ako drugim zakonom nije drugacije odredeno. hipoteka na buducoj nepokretnosti. 3. Upis hipoteke na objektu u izgradnji (clan 320. Zakona o svojinsko-pravnim odnos ima CG) vrsi se na sljedeci nacin: Na zemljistu na kojem se objekat gradi. odno sno posebni dio objekta u izgradnji. Naprijed naznacenu odredbu o upisu hipoteke na objektu u izgradnji Zakon o drzav nom premjeru i katastru nepokretnosti ne sadrzi. S obzirom na objekat postoje sljedece vrste hipoteka i to: hipoteka na pojedinacno odredenoj cijeloj nepokretnosti u iskljucivoj svojini. s obzirom da je Zakon o svojinsko-pravnim odnosima kasnije donese n. upisuje se hipoteka na objektu u izgradn ji. odnosn o posebnom dijelu zgrade. duznik i povjerilac. direktno primjenjivati.

odnosno njegovom zasebnom dijelu koji nije upisan u katastar nepokretnosti. hipoteka na fizicki zavrsenom nepropisno sagradenom objektu. hipoteka moze biti: kauciona hipoteka kreditna hipoteka kontinuirana hipoteka .hipoteka na objektu. zajednicka hipoteka kod koje se obezbjeduje jedno potrazivanje iz vrijednosti vise nepokretnosti koje su opterecene hipotekom. S obzirom na potrazivanje koje se obezbjeduje. odnosno posebnom dijelu objekta u izgradnji. vise hipoteka na vise nepokretnosti.

koja nastaje upisom u katastar na osnovu jednostrane zaloz ne izjave vlasnika nepokretnosti. kao jednostranog pravnog posla (cl. da postoji punovazan ugovor (samostalan ugovor o hipoteci ili dio nekog drugog ugovora na osnovu koga je nastalo potrazivanje koje se obezbjeduje). U svim naprijed naznacenim slucajevima. sve vrste hipoteke nastaju upisom u katastar nepokretnosti. koja nastaje upisom u katastar na osnovu zakona. Zakonska hipoteka. a povjerilac se obavezuje da. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) hipote ka moze biti: Ugovorna hipoteka. dozvoli ti povjeriocu da svoje zalozno pravo upise u katastar nepokretnosti.). Hipoteka ne moze nastati na osnovu testamenta. pa je za njen nastan ak potrebno ispunjenje sljedecih uslova: da je hipotekarni duznik vlasnik nepokretnosti koja se opterecuje. s tim sto kod nekih osnova nastanka tj. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. tj. 3. po prestanku njegovog potrazivanja. duzniku izda potvrdu radi brisanja hipot eke iz javne knjige. koja nastaje upisom u katastar nepokretnosti na osnovu samost alnog ugovora o hipoteci ili kao dio ugovora koji ureduje potrazivanje (ugovor o kreditu.1. radi obezbjedenja odredenog povjeriocevog potrazivanja. Ugovorna hipoteka se stice upisom u katastar nepokretnosti.2. da postoji pravno valjana saglasnost vlasnika nepokretnosti da se nepokretnost optereti hipotekom (clausula intabulandi). punovaz na isprava za upis (iustus titulus). ugovor o prodaji itd. 318. Ugovor o hipoteci Ugovor o hipoteci205 je takav ugovor kojim se duznik ili neko treci (hipotekarni duznik) obavezuje da ce. Sudska hipoteka. Jednostrana hipoteka. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti.318. kod zakonske i sudske hip oteke ne zahtijeva se saglasnost knjiznog prethodnika za uknjizbu. Stvarna prava na tudim nepokretnostima hipoteka za sopstveni dug hipoteka za tudi dug S obzirom na osnov nastanka (cl. tj. stav 6. . koja nastaje upisom u katastar na osnovu odluke suda. ugovor o zajmu. Z akona o svojinsko-pravnim odnosima CG).3.4.

jer. Forma ugovora o hipoteci Ugovor o hipoteci mora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave. u suprotnom. i clan 50. 319. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 6. 3. stav 1. i st. ne proizvodi pravno dejstvo (clan 51.a Zakona o notarima CG).upis u katastar (modus aquirendi). t. 205 Cl. .

datum zakljucenja ugovora. namiri svoje potr azivanje sticanjem prava svojine na zalozenu nepokretnost.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Sadrzaj notarskog zapisa odreden je Zakonom (cl. predmet hipoteke.1. broj lista nepokretnosti. naziv ili ime i adresu sjedista lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja. a cime se stiti socijalni interes207.5. sadrzaj ugovora o hipoteci p ropisan je i u clanu 319. ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog povjerioca. potpise ugovornih strana. u slucaju neisplate duga. Naprijed naznacena o dredba se moze ugovoriti poslije zakljucenja ugovora o hipoteci i to tek po dospjelosti ob ezbijedenog potrazivanja. katastarske parcele i oznaku katasta rske opstine u kojoj se nalazi ta nepokretnost. rok dospijeca potrazivanja i nacin namirenja. tacnu oznaku ugovora. ubiranjem plodova koje ta nepokretnost daje i iskoristavanjem nepokretnosti na drugi nacin206.50. radi obezbjedenja tudeg duga Ovdje se radi o hipoteci kojom se obezbjeduje tudi dug208 (zalozni duznik i duzn ik nisu ista lica).2. Razlozi za ovakvu zabranu rezultat su namjer a zakonodavca da zastiti duznika koji se nalazi u stanju nuzde prilikom dobivanja kredita i uspostave hipoteke. bez obzira na dospjelost obezbijedenog potrazivanja. prava i obaveze ugovornih strana. pod prijetnjom nistavosti. a ukoliko je potrazivanje nastalo na osnovu posebnog ugovora. pravna teorija dozvoljava mogucnost ugovaranja predmetne odredbe poslije zakljucenja ugovora o hipoteci. Medutim. Pored toga. ne moze sadrzavati odredbu kojom h ipotekarni povjerilac ugovara za sebe pravo da. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . a sto je stav i sudske prakse. Ugovor o hipoteci. Zakona o notarima). Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica. a sto se odnosi i na sadrzaj zapisa ugovora o hipoteci. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. i to: ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog duznika. takva od redba ugovora o hipoteci bila bi nistava. 3. potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom.

ul.Komentar Zakona o hipoteci. 207 Vidi Zoran P. Dana 14. 322. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). preda mnom. sa sluzbenim sjedistem u 206 Cl. Obala br. .10. g. 2007.15/2009. strana 194.2009g.Podgorica. 331. u 11. UZZ BR. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. 208 Cl. izdavac Pravni f akultet u Podgorici. Rasovic.1.00 (jed anaest) casova. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.2014. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1.2. ul. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehnica r. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. Gospoda Dinic (marko) Jasna...-----------------------------2. roden 20. udata. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). drzavljanka Crne Gore..g.. rodena 01. Prva br. u Podgorici. sa prebivalistem i ad resom u Kotoru.09.1946. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehn icar. ozenjen. sa rokom vazenja trajno. ul.godine (slovima: prvog avgusta hiljadu devet stotina sezdesete godine). rodena 25.. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. g. pod brojem UZZ-31/09.1948.1.3. izdate od mUP-a Crne Gore. Deseta br. drzavljanin Crne Gore. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama. od dana 14. godine. izdate od mUP-a Crne Gore.. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici. izdate od mUP-a Crne Gore. ul.12.2006. koje je sacinjeno dana 01.9.1960. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.g. -------------------------------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. Peta br. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Podgorici.12. sa sjedistem u Podgorici.2004. ul. -------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje.d.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine).05.1. ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. JmB 010853000000.08. Deseta br.godine. godine. ul. po zanimanju dipl. (slovima: dvadeset petog dece mbra hiljadu devet stotina cetrdeset osme godine).08. od dana 15. 2009 godine. Podgorica. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.08. Prva br. pravnik. od dana 15. JmBG 2512948000000. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci. u formi notarskog zapisa od strane notara XY. 1. po punomocniku AA. u Podgorici.05. sa rokom vazenja do 14.2006. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. 10. s a rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:hipotekarni duznik). u Podgorici. JmBG 2012946000000. (u daljemtekstu:korisnikkreditaibracnidrug zaloznog duznika) ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 BANKA______ a. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P .. Obala br.

kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. s obzirom da p oduzimanje ovog pravnog posla spada u redovnu djelatnost hipotekarnog povjerioca (banka). U svakom slucaju. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. pri laze uz ovaj izvornik. ---------------------------------------------209 Napomena: Punomoc za hipotekarnog povjerioca moze biti opsta. Za kona o obligacionim odnosima. u vezi sa c lanom 51. cl. a sve to shodno odredbama clana 87. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. dok za hipotekarnog duznika bi bila potrebna posebna punomoc.odgorici. tacka 6 i clan 50. broj_____. . koji se u ovjerenom prepisu. koji je sacinio ovaj notar. 86. tj. ZOO. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. od ____. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca209. punomoc za ovaj pravni posao mora biti u formi ugovora o hipot eci. a Zakona o notarima CG. stav 1. Nadalje.

uz zadrzavanje p rava Banke da promijeni kamatnu stopu u zavisnosti od kretanja sestomjesecnog EURIBOR -a (kamatne stope na evropskom medubankarskom trzistu).. a koji se u originalu prilaze u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama.------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. od dana ____211S. kojim je hipotekarni povjerilac-Banka odobrila korisniku kredita dugorocni nenamjenskihipotekarnikredit. te se uvjerio u pravu volju stranaka.s tim da je iznos anuiteta 200.00 (devetposto)godisnje.svakogprvogdodesetogu mjesecuzatekuci mjesec.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena. _sud Podgorica. -------------------------------------------------------------------------------------------------Odobreni kreditse otplacujeujednakim mjesecnimanuitetima. ----------------------------------Kamatna stopa na odobreni kredit je: 9. saciniti novi otplatni plan za anuitete kroz rate koje dospijevaju nakon datuma promjene kamatne stope i korisniku kredita poslati obavjestenje o promjeni kamat ne stope i novi otplatni plan. Prva br. Podgorica. koji je strankama u cijelosti procitan. -------------------------------------------------Ukupna obaveza korisnika kredita (glavnica + kamate) iznosi EURA24 009.pocevod01 12 2009 g .uiznosuod: 15 338. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla. s tim da ce se. maticni regista rski broj subjekta upisa 1-273 __.d. u slucaju promjene k amatne stope.10. Ugovorbr 2800609972onenamjenskomhipotekarnomkred itu. 45 (slov ima: dvadesetcetirihiljadedeveti45/100 EURA)-------------------------------------------------------------Kredit je odobren na period od: 120 (stotinudvadeset) mjeseci.76 EUR (slovima : petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA).------------------------------------------------ . 08(slovima: dvijestotinei08/100EURA) ---------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o nenamjenskom h ipotekarnom kreditu. objasnio i m pravne domete i posljedice. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju210. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic (marko) Jasna zakljucila je sa hipotekarnim povjeriocem B ANKOM ______ a. sa sjedistem u Podgorici ul.

.10. 3.BANKA______ a. uz sporedne cinidbe. Prva br.poosnovuUgovorabr 2800609972onenamjenskom hipotekarnomkreditu. 319. st. sud Podgorica.pravnim odnosi ma. Zakona o notarima CG. Zakona o svojinsko .d. st. i 2. od dana ____.uspostavi hipotekana nepokretnostiiz tackeIIIovogugovora ---------------------------------------------------------------210 Napomena: Clan 9.--------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko i korisnik kredita bracni drug zaloznog duznika gospoda Dinic (marko) Jasna saglasni su sa hipotekarnim povjeriocem. Po dgorica. 1. . sa sjedistem u Podgorici ul. 211 Napomena vidi cl. daseukoristtoghipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznaceno potrazivanjeiztackeIovogugovora. alineja 3. maticni registarski broj subjekta upis a 1-273 ___.

u pogledu vlasnika. kao takav. pa ista izjavljuje da je predmetna nepokre tnost posebna imovina njenog supruga. pod brojem 05-1/09. hipotekarnog duznika213. --------------------------------------------U B listu. Vocnjak 1. Korisnik kredita je supruga hipotekarnog duznika. upisan je hipotekarni duznik i u tom listu. te koji se. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je notar procitao.20. prilaze uz ov u ispravu nakon sto je procitano strankama.2005.3.. S tim u vezi. hipotekarni duznik izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spada u zajednicku bracnu imovinu. ovaj not ar je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnosti br.. jer je istu naslijedio od rod itelja. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. broj O-1/2005. od 15. prilaze uz ovaj izvornik. nema upisanih ogranicenja.------------------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koja se opterecuje. tj.10. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. iz Lista nepokretnosti broj 20. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.g. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . povrsine od 5000 m2. klas e. te da bi. izdatog od Uprave za nek retnine Podrucna jedinica Podgorica. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. KO masline. ----Notar je stranke poduciomogucnosti da.To rjesenje se preze ntuje u originalu.----------------------------------------------------------------------------U G listu za predmetnu parcelu nema upisanih tereta. KO masline214. ako nije dru kcije ugovoreno. od 10. kao vlasnik sa 1/1 dijela. ko ja takode ucestvuje u sacinjavanju ovog zapisa. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. ---------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1.g.2009. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Hipotekarnom duznikusezabranjujeotudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca212 ------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona.. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici..01. te se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. doslo do promjena po dataka 212 Napomena: Pravilo je da hipotekarni duznik moze raspolagati sa opterecenom n ... ako se radi o takvoj imovini.

st. 3. nepokretnost u zajednickoj svojini moze se opteretiti smo na osnovu sa glasnosti svih zajednicara. Shodno tome. cini zajednicku imovinu. . smatrat ce se (zakonska pretpostavka) kao da je upis izv rsen na ime oba bracna druga.epokretnoscu bez saglasnosti hipotekarnog povjerioca. 214 Napomena: Brojcane oznake listova nepokretnosti i parcela ne moraju biti isp isane slovima . 2. Predmet hipoteke se oznacava shodno odredba ma clana 319. nit i njome raspolagati bez drugog bracnog druga. i 313. 213 Napomena: Prema clanu 288. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. nijedan bracni drug ne moze opteretiti. pa ako je na takvoj imovin i u katastru upisan samo jedan bracni drug. takvu imovinu.shodno cl. a u vezi sa clanom 157. osim ako taj upis nije izvrsen na osnovu pisanog ugovora izmedu nj ih. a ako se ut vrdi da se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. stav 3. ali se to pravo duznika moze iskljuciti ugo vorom o hipoteci. Zak ona o svojinskopravnim odnosima. Zakona o notarima CG.. alineja 4. Porodicnog zakona imovina koju su br acni drugovi stekli radom u toku trajanja braka. obavezno je pribavljanje saglasnosti oba br acna druga. va zi i za raspolaganje nepokretnostima u zajednickoj svojini bracnih drugova. Saglasnost se moze dati u samome ugovoru ili u posebnoj ispravi. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. st. Notar je duzan o tome pouciti i upozoriti stranke. Sve naprijed naznaceno. 36. i 290. koja predstavlja zajednicku svojinu. 289.clan 327.

19/2009). koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. stranke izjavljuju da su to razumjele. aiz svoje imovine217 -------------------------------------------------------------------215 Napomena: Prema odredbi clana 309. Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. __ ____. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti.01. a koji u cjelosti priznaje kao svoj dug. na osnovu ovog notarskog zapisa. n epokretnost mora biti podobna za unovcenje. te ako se njena vrijednost za vrijeme trajanja hipote ke poveca.50 0. ul. Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog po trazivanja koje je preuzela kao korisnik kredita u Ugovoru o nenamjenskom hipotekarnom kred itu. 16.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. pa se zbog svega toga pribavlja procjena vrijednosti .00 EURA (slovima: sezdesethiljadapetstotina i 00/100 EURA). sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 60. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. godine. ul.00 EUR (sl ovima: sezdesethiljadapetstotinai00/100 EURA). br. Vansudsk aprodaja216 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz. izricitopristaj e na izvrsenjebezodlaganja nakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja. gospodina ____iz Podgorice. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. navedenom u tacki I ovog ugovora.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti od 22.2008. Ivana Crnojevica. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznos od60 500. hipoteka se odnosi i na to poboljsanje. a koje su je u cij elosti odobrile215. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.---------------------------------------------IV PODVRGAVANJE NEPOSREDNOM IZVRSENJU -----------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic Jasna. Nakon toga. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja.

Hi potekarni povjerilac se moze namiriti iz hipotekovane nepokretnosti ili iz cjelokupne imovine duznika. Zakona o notarima CG -omogucava pristajanje na izvr senje bez odlaganja i time izvrsnost notarskog zapisa o pravnom poslu koji za predmet ima. stav 2. 1683 i nadalje. moze priznati dug kao svoj. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. odnosno zapisa o potvrdi privatne isprave. korisnik kredita tj licni duznik. st. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. to proizilazi iz odredbe clana 53. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. tj. alineja 8. licni duznik ne bi s e mogao podvrgnuti neposrednom izvrsenju na cjelokupnoj svojoj imovini na osnovu ugovora o hipoteci ako ugovor o kreditu iz koga proistice obezbijedeno potrazivanje. i dr. Rasovic. Zak ona o notarima CG. Medutim u ugovoru o zasnivanju hipoteke za obezbjedenje potrazivanja iz nekog du gog ugovora koji nije zakljucen u formi notarskog zapisa. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. te nakon toga pristati na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj svojoj imovini. izmedu os talog. novcano potrazivanje kao sto je ovdje slucaj. Podgorica 2009.nepokretnosti. Zakona o notarima CG.. 1. druga knjiga. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 . ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . 216 Clan 319. clan 335. Korisnik kredita. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. str. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. st 1. nije sacinjen u formi notar skog zapisa. 217 Napomena: Clan 53. stav 3. .

uodjeljku G Listanepokretnosti. povrsineod5000m2. tj. snosi korisnik kredita. a koje se otplacuje u jednakim mjesecnim anuitetima svakogprvogdo desetogu mjesecuzatekuci mjesec. --------------------------------------------------------------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. ispitavsi sve okolnosti.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1.-----------------------VUPIS HIPOTEKE219----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. dostaviti nadleznom katastru radi upisa hipoteke220.uz kamatnu stopu od 9.08(slovima: dvijestotinei08/100EUR) -----------------2 Zatim. po sluzbenoj du znosti.pocevod01 12 2009 g . navedenog u tacki I ovog ugovora. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ----Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: --------- .uiznosuod: 15 338.KO Masline. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U svrhu izvrsenja. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. ananepokretnostioznacenojkaoparcelabroj10/1.--------------------------------------------------------VITROSKOVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno.povrsineod5000m2. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti. otpravak218 ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev. na period od 120 (stotinudvadeset) mjeseci. da duz nik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovorenim rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjensk om hipotekarnom kreditu.Vocnjak1 klase. da se upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarno gpovjerioca. a sa ispravama koje dokazuju dospjelost potrazivanja.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. ----------------------------------------------Notar je upozoriokorisnika kredita da je pristao na izvrsenje bez odlaganja nako n dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave.Vocnjak 1 klase.na osnovuovogugovora.KOMasline ---------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora.00% (devetposto)godisnje. 76 EURA (slovima: petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA). poUgovorubr 2800609972o nenamjenskomhipotekarnomkreditu. s tim da je iznos anuiteta 200.radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora.3. oddana ____.broj20 .

2. do 111. i 80 . 221 Clan 318.------1. jer te odredbe ne sadrzi Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG koji je donesen ranije. Zakona o notarima CG. do 82.---------------------------------------------------------------------------------------------------------218 Clan 83. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Izuz etak je upis hipoteke na objektu u izgradnji koji se vrsi u skladu clanom 320 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti221. a za hipoteku. . Zakona o notarima CG. 220 Napomena: Clan 81. clanovi 83. stav 1. st. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. kao i za druga stvarna prav a na nepokretnostima. 219 Upis hipoteke u katastar nepokretnosti regulisan je odredbama clana 78. vaze i odredbe istog zakona koje regulisu vreste upisa.

ali se odbio njen upis. na imovini poreskog obveznika moze zasnovati zalozno pravo na naci n predviden zakonom kojim je uredena zaloga. radi obezbjedenja poreskog potrazivanja. odnosno hipoteka. od 01. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Zakona o poreskoj administraciji-Sluzbeni list RCG b roj 65/2001. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. Razlika izmedu ugovorne i zak onske hipoteke . S tim u vezi. ----------3. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____.---------------------------------5. broj 10-9/6.. na osnovu Zakonom prop isanih uslova. te o svim promjenama. podnijeti zahtjev za bris anje hipoteke u katastru nepokretnosti225 --------------------------------------------------------------7. i broj 80/2004.2009. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika.------6. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon prestanka hipoteke..1-49-264/09. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. ili gubljenja vrijednosti.g. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. ali se od toga odustalo.. a na sljedeci nacin226:__________________ ---------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju ---------------------------------------------------------------222 Napomena: Vidi clan 60.10. a narocito o pogorsanju njenog stanja. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura223 ne pokretnost opterecenu hipotekom. koje se prilaze uz ovaj izvornik. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom. do k hipotekarni duznik ima pravo. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu224. Naknada za rad i naknada toskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. tu je propisano da se u postupku prinudne naplate poreske obaveze. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni duzni k na dan izdavanja uvjerenja nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa222. na osnovu takve potvrde.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. te na posljedice ovih odredbi i izja va.

Iak o. hipoteka za obezbjedenje poreskog potrazivanja nastaje upisom u katastar nepokretnosti. 223 Clan 328. Ako hipotekarni povjerilac ne zeli pribavljanje poreskog uvjerenja. 226 Clan 127. 225 Napomena: Vidi cl. 5. Shodno tome i za nastanak hipoteke za poreski dug (zakonske hipoteke) potreban j e upis u katastar nepokretnosti prema clanu 318. te ga upozorio na posljedice suprotnog postupanja. stav 1. 350. 224 Napomena: Vidi cl. smatram o korisnim da notar poduci i upozori stranke na takvu hipoteku. . stav 1 Zakon o svojinsko pravnim odnosima CG. i cl. a nakon cega hipotekarni povj erilac izjavljuje da odustaje od toga . Zakona o svojinsko-pravnim odnosim a CG. zbog specificnih poreskih potrazivanja. 328. i 3. onda upozorenje treba da glasi: Notar je poducio i upozorio h ipotekarnog povjerioca da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelishodnost da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipot ekarnog duznika. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona o notarima CG.je u tome sto za upis u katastar zakonske hipoteke nije potrebna saglasnosti vla snika nepokretnosti. stav 3. odnosno dugovanja i postupka utvrdivanja poreskih obaveza. 318. st. stav 2.

nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.2009. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka Ugovor o hipoteci na dvije nepokretnosti u vlasnistvu jedne osobe (zajednicka hi poteka za obezbjedenje jednog potrazivanja.2.1. kojeg slobodnom vo ljom odobravaju229 i svojerucno.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis228 i neposrednim pitanjima uvjer io se da on odgovara volji stranka.2009g. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). Dana 14.10.15/2009. ul. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK IZVORNIKA227:---------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik (1). Obala br. d a su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar230. ----------------------------------------------------------------------------Korisnik kredita bracni drug hipotekarnog duznika (1).vlastitog duga). u 11. a koje potrazivanje bi mog lo nastati iz odobrenog kredita (kreditna hipoteka). kako slijedi. ------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). potpisuju u prisustvu ovog notara. -----------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.10.6. --------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) Korisnikkredita: Dinic (marko) Jasna (potpis) Hipotekarnipovjerilac: BANKA______ a.00 (je . CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. dana 14. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).d. g. koju zastupa -punomocnik NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. pecat i stambilj notara) 3.1. UZZ BR. u 11. Podgorica.3.00 (jedanaest) casova231.

Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG.danaest) casova. . 40. 47. 50. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.. Zakona o notarima CG. tacka 5. stav 2. stav 1. stav 1. preda mnom. tacka 7 Zakona o notarima CG. i clan 50. sa sluzbenim sjedistem u 227 228 229 230 231 Clan Clan Clan Clan Clan 80. Zakona o notarima CG. 50. stav 1 i clan 81. tacka 6. clan 49.

prilaze uz ovaj izvorni k. ------------------------2 BANKA______a d Podgorica. koji se u ovjerenom prepisu.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine) u Podgorici.10. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.godine. izdate od strane mUP-a Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.. ozenjen.2004. Podgorica. koji je sacinio ovaj notar..1. 2009 godine.. ul. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci. sa sjedistem u Podgorici. roden 20. drzavljanin Crne Gore.2014. sa 100% (sto posto) ucesca u osnovnom kapitalu23 2. po zakonskom zastupniku direktoru Dinic (Zlatko) Darko. izda te od mUP-a Crne Gore. pravnik. po zanimanju dipl. (slovima: prvog augusta hil jadu devet stotina sezdesete godine) u Podgorici.05. broj_____. sa sjedistem u Podgorici ul.g. Prva br.1946. ul. rodena 01.2006. u formi notarskog zapisa od strane notara XY. Prva br. JmBG 2012946000000.09.08.. Privrednog suda u Podgorici. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama... Obala br. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1 EXPORT d o o. Prva br. po punomocniku AA.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Podgorici.------------------------Ovlascenje za zastupanje hipotekarnogduznikaovaj notar je utvrdio na osnovu predocenog originala Izvoda iz Centralnog registra. po zanimanju gradevinski tehnicar.2. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici. pod brojem UZZ-31/09. JmB 010853000000.12. 9. Deseta br. godine. maticni re gistarski broj subjekta upisa 1-275. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. sa rokom vazenja trajno. --------------------------------------------------------------------- .08. sa prebivalistem i adresom u Podgor ici. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. maticni regi starski broj subjekta upisa 1-273. Peta br. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac).08. ul. kao i to da je naznaceni zastupnik hipotekarnog duznika upisan u Reg istru kao direktor bez ogranicenja ovlascenja u okviru registrovane djelatnosti i da j e on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu.. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za h ipotekarnog povjerioca. ___sud Podgorica (u daljem tekstu: hipotekarni duznik).1960. sa rokom vazenja do 14..g. ciji sam identite t utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377. ul. od dana 15.15.1. pema vlastitoj izjavi.g. od ____. -------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. ul. koje je sacinjeno dana 01.. od dana 14.

Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P odgorici. onda o ovlascenjima direktora kao zakonskog z astupnika vidjeti u odredbama propisa o preduzecima. . Nadalje. odnosno privrednim drustvima.-----------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. pri laze uz ovaj izvornik. ------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena. koji se u ovjerenom prepisu. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. broj_____. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. nije redovna djelatnost preduzeca ili drugog pravnog lica.-----------------------------232 Napomena: Ako zakljucenje odredenog pravnog posla. u ovom slucaju hipoteke. od ____. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca. koji je sacinio ovaj notar.

d. okvirno zaduzenje u iznosu do233 700 000. sa sjedistem u Podgorici ul. zakljucio je sa hipotekarnim povjeriocem. Prva br. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju. Prva br.. Prva br.. Privredno sud Podgorica.sa sjedistem u Podgorici. s tim da ce se. 15. pojedinacnim ugovorima o kreditima. Podgorica.. Privredni sud Podgorica. koji je strankama u cijelosti procitan.od10 06 2009 g . Ugovor okreditu br OZ07/ 09.3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor o kreditu.. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI ----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o.---------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o.00EURA(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA). u okviru tog iznosa. Prva br. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273.poosnovu Ugovora okreditu.narokod60(slovima: sezdeset) mjeseci. od10 06 2009 godine (slovima). kojim ugovorom je hipotekarni povjerilac-Bank a odobrila hipotekarnom duzniku. ul. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273.sa sjedistem u Podgorici. saglasan je sa hipotek arnim povjeriocem -BANKA______ a. br OZ-07/09 . Podgorica. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla. ___sud Podgorica.BANKA______ a. sa sjedistem u Podgorici.1 0. ul. Privredni sud Podgorica.uzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje.. Podgorica. Podgorica. a koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto su ga stranke odobrile. objasnio im p ravne domete i posljedice. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275.d. garancijama i akreditivim a vrsiti plasman sredstava. kao korisniku kredita. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275.uzsporedne cinidbe..uspostavihipot ekananepokretnostimaoznacenimutackiIIIovogugovora ------------------------------Hipotekarnom duznikusezabranjuje otudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca ---------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE------------------------------------------------------------- . da seukoristtog hipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznacenopotrazivanjeiztackeI ovogugovora. 15.10 . te se uvjerio u pravu volju stranaka. ul.

Vocnjak1 klase.po vrsineod5000m2.iz Listanepokretnostibroj20 . 234 Clan 323. kao vlasnik sa 1/1 dijela. upisan je hipotekarni duznik. uloska. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clan 80. .----------------233 Clan 316. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.KOMasline --------------------------------U B listu tog zk. stav 7. stav 2. stav 1. -----------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.-----------------------------Opterecuju se sljedece nepokretnosti234: -------------------------------------------------------------------1 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcelabroj10/1 .

koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je procitan.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarskaparcelabroj 10/2.KOMasline. ovaj not ar je ustanovio uvidom uPrepis lista nepokretnostibr. pod brojem 05-1/09. kao vlasnik sa 1/1 dijela. KO masline. kao takav.aodcegaparcelabroj10/1. te koji se. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. a koje su je u cijelosti odobrile.p ovrsine 15000m2.10.00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA) -----------Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti.KOMasline. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz.00 EUR (slovima: jedanmilioni00/100EURA). sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka z a oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista.20.naiznosod 300 000.00EURA(slovima:tristotinehiljadai00/100EUR). da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. od 22. prilaze uz ovaj izvorn ik. izdat od Uprave za nekretn ine Podrucna jedinica Podgorica.iz Listanepokretnostibroj20 .-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuju. doslo do promjene po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.-----------------------------------------------------------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du . ------------Notar je stranke poduciomogucnosti da.oranica1 klase..-----------------------------------U B listu. na iznosod700 000. 2008.. ul.01. od 10.aparcelabroj10/2. Nakon toga.2009. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . iz Podgorice. upisan je hipotekarni duznik. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. stranke izjavljuju da su to razumjele. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. godine. ______. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu..KOMasline.g. gospodina ____. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. prema kojem su predmetne nepokretnosti procijenjene na ukupni iznosod1 000 000.

stav 2. ove tacke ugovora236. koje je preuzeo kao korisnik kredita u Ugovoru o kreditu. a ako to nije ugovoreno. -------------------------------------------------------------------------------IV PRISTAJANJE NA IZVRSENJE BEZ ODLAGANJA ----------------------------------------------------Hipotekarni duznik u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivanja.zniku. koji odreduje da ugovorne strane mogu ugovoriti iz koje nepokretnosti ce se hipotekarni povjerilac prvo pokusati namiriti. . 236 Clan 323. Smatramo da ugovaranje ovog nacina namirenja obezbijedenog potrazivanja uz pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odla ganja predstavlja efikasnu zastitu hipotekarnog povjerioca. izricito 235 Clan 335 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskomprodajom235 nepokretnosti opterecen e ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. onda se primjenjuje zakonska odredba da hipotekarni povjerilac i ma pravo izbora nepokretnosti. Zakona o svojinsko -pravnim odnosima CG. navedenom u tacki I ovog ugovo ra. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2.

od10 06 2009 g.KO Masline. povrsine5000m2. dostaviti nadleznom katastru. a sa ispravama koje dokazuju da duznik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovoreni m rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjenskom hipotekarnom kreditu.povrsine 15000m2.na osnovuovogugovora.Vocnjak1 klase.opter ecenih ovom hipotekom na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteke dopusteno protiv svakodobnogvlasnikatih nepokretnosti -----------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev. navedenog u tacki I ovog ugovora.Oranica1 klase. na osnovu ovog notarskog zapisa.poUgovoruokreditubr OZ-07/09 .upovrsine 15000m2.uiznosudo700 000. hipotekarni duznik pristao na takvo neposredn o prinudno izvrsenje bez odlaganja. -------------------------------------------------------------------------------------VITROSKOVI --------------------------------------------------------------------- .uodjeljku G Listanepokretnosti. po sluzbenoj du znosti.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteked opustenoprotivsvakodobnogvlasnikanepokretnosti.povrsine 5000m2iparcelabroj10/2. aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora.povrsine 5000m2iparcelabroj 10/2.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1. na osnovu ovog notarskog zapisa. pa je.3.inaparcelibroj10/2.KOMasline ---------------------------------------------------------3 Zatim. KOMasline -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora. -----------------------------------------------------------------------------------------VUPIS HIPOTEKE237----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozoriohipotekarnog duznika da se podvrgao neposrednom prinudnom izvrs enju bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. Stvarna prava na tudim nepokretnostima pristajenaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.broj20 .Vocnjak1 klase. i pored toga.Oranica1 klase. upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca. radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora. oznacenihkaoparcelabroj 10/1.ananepokretnostimaoznacenimkaoparcelabroj 10/1.00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/ 100EUR).Oranica1 klase.Vocnjak1 klase.povrsine 15000m2.narokod60(slovima:sezdeset) mjeseciiuzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje ---------------------------------------------------------------2 Zatimupise zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaneposredno prinudnoizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.

stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG . a za up is zajednicke hipoteke primjenjuje se i clan 82..----------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. .---------------------------------------------------------------------------------------237 Napomena: Hipoteka se upisuje u katastar shodno odredbama clana 80. snosi hipotekarni duznik.

od 01.1-49-264/09.---------6. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona sljedece:-------------------------------------------------------1. ispitavsi sve okolnosti. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti --------------------------------------------------------------------7. nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti. na osnovu takve potvrde. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. koje se prilaze uz ovaj izvornik. ali se odbio njen upis. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni du znik.10. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.. S tim u vezi. dok hipoteka rni duznik ima pravo. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura nepok retnosti opterecene hipotekom. na dan izdavanja uvjerenja. ali se od toga odustalo. 2. godine. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. - . broj 10-9/6. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. ------3. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu Zakonom propi sanih uslova.2009. a narocito o pogorsanju njihovog stanja ili gubljenju vrijednosti. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. --------------------------------5. te na posljedice ovih odredbi i izja va. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetne opterecene nepokretnosti sa pazn jom dobrog domacina i o svim promjenama. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom.

Naknada za rad i naknada troskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. da su razu mjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. kako slijedi. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA: ---------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). kojeg slobodnom voljom odob ravaju i.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis i neposrednim pitanjima uvjerio se da on odgovara volji stranka. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). --------------------------------------------------------------------------------------------- .

sa rokom vazenja trajn o.. objasnio joj pravne dom ete i poslje .7. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. preda mnom.1. g. Dana 14.10.3. po zanimanju gradevinski tehnicar. Obala br. prema vlastitoj izjavi.00 (je danaest) casova. koju zastupa -punomocnik AA _________________________(potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu li cne karte broj 05XYC. Primjer: Zalozna izjava Zalozna izjava (jednostrana hipoteka)238. pristupilo je sljedece lice: ---------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. Deseta br. drzavljanin Crne Gore. u 11. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. te se uvjerio u pravu volju stranke. JmBG 2012946000000. (slovima: dvadesetog decembr a hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). roden 20. u Podgorici. ul. nepokretnost zajednicka bracna imovina . g. UZZ BR. dana 14.12.1946.15/2009. ozenjen .2006. obezbjeduje se tudi dug CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U Podgorici..----------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipoteka nalazi n a njegovom sluzbenom podrucju. Podgorica.2. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.1.1. Obala br.. pecat i stambilj notara) 3.2009 g.10.o.2009 g.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . ul. Podgorica. izdate od mUP-a Crne Gore.d.00 (jedanaest) casova. ul.1. (udaljem tekstu: hipotekarni duznik). ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: EXPORT d. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. od dana 15.o.05. koga zastupa direktor Dinic (Zlatko) Darko ____________________(potpis) Zaloznipovjerilac: BANKA______ a. u 11. saci nim notarski zapis zalozne izjave.

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. .238 Clan 321.

S tim u vezi. ako se radi o bracnoj tekovini. sa . Njegosevabr 1 . hipotekarnipovje rilac.stimdaseobracuninaplatakamatevrsi mjesecno. ako nije drukcije ugovoreno. registarski maticni broj subjekta upis a 1-65____.adaprvarata dospijevazaplacanje05 11 2009 g (petognovembradvije hiljade devetegodine)----------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o dugorocnom kre ditu za stambenu izgradnju. uPodgorici.izPodgorice. br 75-233/09 .ul IveAndricabb . odobrila korisniku kredita dugorocnikredit za kupovinu stana uiznosuod50 000. u zsporedne cinidbe.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dice te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla.____sud Podgorica (u daljemtekstu hipotekarnipo vjerilac) iMireMiric. uzkamatnustopuod6. JMB 06079661721000 (u daljemtekstu:korisnikkredita). stranka je dala sljedecu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZALOZNU IZJAVU----------------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Zalogodavac je prezentovao Ugovor o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. te da bi.00E URA (slovima:pedesethiljadai00/100EUR).kceri Darka.sarokomkoristenjakreditaod10 (deset)godina.00% (sestposto)godisnje. koji je stranci procitan u cijelosti. za naprijed naznaceno potrazivanje iz tacke I ove zaloz ne izjave. a koji se nakon toga u originalu prilaze uz ovaj izvornik. izmedu Eksport banka a d Podgorica. po osnovu naprijed naznacenog ugovora o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. a ovim ugovorom je Banka. bila potrebna prav no valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika.----------------------------------------------------------------------------------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko je saglasan da se u korist hipotekarnog povjeriocaEksport banka A D Podgorica. sud Podgorica.zakljucen dana 05 06 2009 (slovima:petogjuna dvije hiljade deveteg odine). Njegosevabr 1 . hipotekarni duznik izricito iz javljuje da predmetna nepokretnost ulazi u bracnu stecevinu-zajednicku bracnu imovinu. tj. uspostavi hipoteka na nepokretnosti oznacenoj u tackiIII ove zalozne izjave ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o imovini koja je predmet b racne stecevine i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili zakon a. registarski maticni broj subjekta upisa 1-65.

klas e. ovaj notar je ustanovio da je A D supruga hipotekarnog duznika i da je u potpunosti saglasna sa sadrzajem ove zalozne izjave. koja je sacinjena u formi notarskog zapisa od strane ovog notara i koja se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan. za obezbjedenje kredita iz tac ke I ove zalozne izjave. od _____. povrsine 5000 m2. Vocnjak 1.od 10 10 2009 g. -----------------------------------------------------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1.. broj UZZ-10/0 9 .. broj___. Opstine Podgorica. iz Lista nepokretnosti broj 20. KO masline.---------------------------------------------------- . tj.suprugom AD. Iz naznacene saglasnosti i Izvoda iz mat icne knjige vjencanih. te s tim u vezi notaru prezentuje Saglasnost supruge. sa za laganjem predmetne nepokretnosti u zajednickom vlasnistvu.

Naprijed naznacena procjena vrijednosti .godine.20. procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednost i nepokretnosti. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja.10. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br.. ul. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. izdat od uprave za nekret nine . objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana stranci. 16.g. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. od 22. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja. pod brojem 05-1/09. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznosod90 500.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranka notaru prezentuje Strucni nalaz. gospodina __iz Podgorice. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.. ____ .-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuje ovaj nota r je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnostibr. te koji se.. ul. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. KO masline. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidencij i katastra nepokretnosti.00 EURA(slovima: devedesethiljadapetstotinai00/100 EURA). neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. kao takav.01. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. stranka izjavljuje da je to razumjela. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U B listu.2009. upisan je hipotekarni duznik.2009. Nakon toga. od 10. koji su st ranke prezentovale u originalu i koji im je procitan. 19/2009). a koja je naznacenu procjenu u cijelosti odobrila. br. Vansudsk aprodaja239 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. da ne trazi ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvata sve eventualne pos ljedice i rizike u vezi s tim.00 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 50 00 0.Podrucna jedinica Podgorica. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. prilaze uz ovaj izvorn ik. kao vlasnik sa 1/1 dijela. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. Ivana Crnojevica.3. ------------Notar je stranku poduciomogucnosti da.

Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 . Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. clan 335. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . . alineja 8. Zakona o notarima CG. 1683 i nadalje. stav 2. KOMasline.ukatastrunepokretnosti. Rasovic. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. druga knjiga. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG.uodjeljku G Listanepokretnostibroj20 . a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. stav 3. i dr. beznjegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. Podgorica 2009..iskljucivonaprvomjestoupisehipotekanaparceliiz tackeIIIoveZalozneizjaveradiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovezalozne 239 Clan 319. str.na osnovuovezalozneizjave.EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA) -------------------------------------------------------IV UPIS HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase.

sa rokom koristenja kredita od 10 (deset) godina.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranku da ce otpravak ove zalozne izjave.. ---------------------------------------------------------------------------------VTROSKOVI -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranku o troskovima notara i troskovima upisa.1.g.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima izjave. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2.____sud Podgorica i hipotekarnog duznika mire miric. s tim da se obracun i naplata kamate vrsi mjesecno.00% (sest posto)godisnje.. Podgorica. u iznosu od 50. -------------------------------------------------------------------------------------VI ODOBRENJA----------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. da se hipoteka po ovoj zaloznoj izjavi stice tek sa njenim upisom u katastar nep okretnosti.d. jer je pribavljena i prilozena Saglasnost bra cnog druga hipotekarnog duznika. ul. po Ugovoru o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i da je cjeli shodno .75-233/09.----------------Hipotekarni duznik neopozivo ovlascuje hipotekarnog povjerioca da zahtijeva upis navedene hipoteke.00 EURA (slovima: pedesethil jada i 00/100 EURA). notar je saopstio stranci da ova zalozna izjava ne podlijeze nikakvim odobrenjima. (slovima:petog juna dvije hiljade devete godine) izmedu hipotek arnog povjerioca Eksport banka a. ispitavsi sve okolnosti.11. br.2009. a da p rva rata dospijeva za placanje 05. registarski maticni broj subjekta u pisa 1-65.2009. JmB 06079661721000. zak ljucen dana 05. dostaviti nadleznom katastru.----------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranku upozorioipoducio i o sljedecem: ----------------------------------------------------1.. po sluzbe noj duznosti. snosi on licno.000. uz kamatnu stopu od 6. Njegoseva br. kceri Daria iz Podgori ce. stran ka izjavljuje da sve troskove povezane sa ovim zaloznom izjavom i troskove upisa hipoteke u ka tastar nepokretnosti. a kako je to naznaceno u tacki II ove zalozne izjave.06. Ive Andrica bb. (petog novembra dvije hiljade devete godine).

ali je stranka od toga odustala. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. ali se odbio njen upis. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti -------------------------------------------------------------------- .---------6. ----------------------5. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina.----------------------------------------3. da se ovom zaloznom izjavom moze predvidjeti obaveza hipotekarnog duznika da osi gura nepokretnost opterecenu hipotekom. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. te o svim promjenama. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu zakonom propi sanih uslova. ali se od toga odustalo. a narocito o pogorsanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. dok hipoteka rni duznik ima pravo. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. na osnovu takve potvrde.da se zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu.

neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. nakon cega je stranka izjavila da je tako postupljeno. --------------Naknada za rad i naknada toskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi.g. pa se zeli obezbijediti za isplatu cijene uspostavljanjem hipoteke na nepokretno sti koju prodaje. kojeg slobodnom voljom odob rava i.8. u 11. u slucaju kada je odgodeno placanje dijela ili cijele cijene. te je potom zapis potp isao i ovaj notar. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). svojerucno potpisuje u prisustvu notara. pecat i stambilj notara) 3. da je razu mjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. dana 14.-----------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. a prodavac je dao bezuslovnu clausulu intabul andi.1.2009. kako slijedi.3. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1).2.10.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. U Podgorici. . Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). da stranka moze izjaviti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudskom ili sud skom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretno sti opterecene ovom hipotekom. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 7. te na posljedice ovih odredbi i izjava.

000.12. do 01. tj. U vezi s tim. notar je poducio prodavca mogucnosti adekvatnog obezbjedenja u smislu dav anja clausule intabulandi i knjizenja kupca.Uvodni dio ugovoraoprodaji UGOVOROPRODAJI IPREDMET(navesti podatke o nepokretnosti itd.-------------------------------------------------------------------------------------------------Cjelokupni iznos cijene dospijeva za placanje u roku od tri mjeseca od dana zakl jucenja ovog ugovora.) II PRODAJA (navesti podatke) III CIJENA Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 50. u naknadnoj .(slovima:prvog decembra dvije hiljade devete godine ).2009. kao vlasnika predmetne nepokretnosti.00 EURA (slovima: pe desethiljada i 00/100 EURA).g.

u koristprodavcauspostavihipotekananepokretnostiiz tackeIovogugovora -----------Kupac izricito pristaje naizvrsenjebezodlaganja. prodavac izjavljuje.na osnovu ovog notarskog zapisa. Nakon toga.duznika na podvrgavanje neposrednom prinudnom izvrsenj u bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posl jedice takve izjave. zauzvrat. pored toga. a sa cime je saglasan i kupac. S tim u vezi. kao i na druge mogucnosti adekvatnog obezbjedenja i upozorio ga na rizike i posljedice u slucaju suprotnog postupanja . hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskom prodajom nepokretnosti opterecene ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak.kojiseimaisplatitido ___izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. ------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du zniku. IVIZJAVEZAKNJIZENJE . a sa ispravama koje dokazuju da hipotekarni duznik-kupac ne ispunjava u ugovorenom roku svoje o baveze u pogledu placanja cijene iz ovog ugovora o prodaji navedene u tacki III ovog ug ovora. optereceneovomhipotekom. kupac je saglasan sa prodavcem da se za obezbjedenje isplatekupoprodajne c ijene uiznosuod50 000. ove tacke ugovora. a da se.00EURA(slovima:pedesethil jadai00/ 100EURA). nakon dospjelostiobezbijedenog potrazivanja-isplatekupoprodajne cijeneuiznosuod50 000. on pristao na takvo neposredno prinudno izvrsenje. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2.00EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA).natajnacindajeprinudno izvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlasnikatenepokretnosti. Notar je upozorio kupca . pa je i. u korist prodavca zasnuje hipoteka na predmetu prodaj e.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima ispravi u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene.kojiseimaisplatitiprod avcudo ____izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. aupogledu nepokretnostiizt ackeIovogugovora. da prodavac odmah u ov om ugovoru izjavi saglasnost za knjizenje kupca kao vlasnika i da se isti odmah moze uknjiz iti prije isplate cijene.kaoina cjelokupnoj svojoj imovini ----------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat povjeriocu na njegov zahtje v..

na osnovu ovog notarskog zapisa.abeznjegovogdaljnjegznanjai saglasnosti. Kupacje saglasan240 da se istovremeno sa naprijed naznacenim upisom prenosa svoj ine. na nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora upise hipo teka za obezbjedenje potrazivanja sa sporednim cinidbama iz tacke III ovog ugovora u kor ist prodavca hipotekarnog povjerioca XY. . kao i da se zabiljezi izjava hipotekarnogduznikao pr istajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja. nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopusteno protivsvakodobnogvlasnikananepokretnostiiztackeIovogugovora -------------------OSTALE ODREDBEUGOVORAOPRODAJI 240 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. u G listu.1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora. i to na prvo mjesto.kupacupiseukatastrunepokretnostikao vlasniksa1/1dijelananepokretnost iiz tackeIovogugovora -------------------------------------------------------------------------------2.

a u vezi sa cl. 1. ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova (cl. stav 1. tacka 1. st. kao i lica koja nemaju poslovn u sposobnost. a koja izjava moze biti i sastavni dio testamenta (cl. PZ CG. Zakona o notarima). Obligatorne nadleznosti u formi notarskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi pr ivatne isprave: ugovor o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom bracnih drugova (cl. 33. PZ CG). u pogledu izjave o priznanju ocinstva. 2. t. U Porodicnom zakonu nadleznosti notara su postavljene fakultativno i obligatorno . 1/2007.105. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva Prema clanu 111. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica. st 1. a u vezi sa cl.3 14. tacka 1. 293. ugovor o medusobnim imovinskim odnosima clanova porodicne zajednice (cl. 1. a u vezi sa cl. a u vezi sa cl. PZ.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nadleznost notara u porodicno . 301. odredbe o utvrdivanju ocinstva shodno se primjenjuju i pri utvrdivanju materinstva. Pred kim i u kojoj formi se moze dati ovakva 241 Sluzbeni list Republike Crne Gore br.pravnim odnosima propisana je odredbama Zakona o notarima i odredbama Porodicnog zakona241. . stav 1. 51. 101. i 2. Zakona o notarima). tacka 1. Zakona o notarima). 51. ciji predmeti su nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . 51. i u pogledu izjave majke djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinstva (cl. ovjera potpisa na punomocju za sklapanje braka (cl. ako se stranke obrate. Fakultativne nadleznosti: sastavljanje notarskog akta (zapisa).) propisano je da se obavezno u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. bracni ugovor (cl. tacka 1. a pod prijetnjom da nece proizvodi ti pravno dejstvo. 51. stav 1. PZ. sacinjavaju: bracni ugovor. Porodicnog zakona242. Zakona o not arima). PZ CG. 292. PZ CG). Zakonom o notarima (cl. PZ CG). stav 1.51.

.242 Clan 101 do clana 112 PZ CG.

PZ CG. PZ. poslije smrti djeteta. Postoji samo mogucnost da se da ovakva jedna izjava i pred notarom. a to priznan je ce proizvesti pravno dejstvo ako se dijete rodi zivo. ili sudom . duzni su. kako to odreduje clan 102. PZ CG). moze priznati: pred maticarom. bez odlaganja. ocinstvo se moze utvrditi samo odlukom suda. Ona se moze dati za zivota djeteta i prije rodenja djeteta. Priznanje ocinstva proizvodi . tu izjavu notar mora saciniti u formi notarskog zapisa ili zapisa o pot vrdi privatne isprave. i materinstvo. Dakle. ovjereni zapisnik. imaju doka znu snagu javne isprave u formalnom i sadrzinskom smislu. pa tako i pred notarom. pred sudom. pred organom starateljstva. jer samo isprave koje je u cijelosti sacinio notar. odnosno lica koja su sastavila javnu ispravu o priznanju ocinstva. ili notarom. Ova izjava se moze dati pred razlicitim or ganima koji vrse javnu vlast i u formi javne isprave. pred drugim organom ovlastenim za sastavljanje javnih isprava. Organi. odnosno otpravak notarskog akta. u kome se navodi da se ocinstvo. Materinstvo i ocinstvo djeteta moze priznati lice sposobno za rasudivanje. Ovdje je bitno napomenuti ko moze dati ovakvu izjavu pred notarom. potrebno je znati kad se moze dat i ovakva izjava. dostaviti mat icaru. a sto dalje znaci da za punovaznost takve izjave nije neophodno da je data pred notarom. a shodno t ome. a sto notari svak ako jesu. Pored naznacenog. izdrzavanje i sl). Ona moze uslijediti na sljedeci n acin: a) samostalnom izjavom pred maticarom. odreduje clan 101.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima jedna izjava. izjava o priznanju ocinstva ili materinstva moze se dati pred raznim lici ma (organima).104. koje je navrsilo se snaest (16) godina (cl. Medutim. Ovakva izjava proizvodi znacajne pravne posljedice medu zainteresovanim stranama (pravo pozivanja na nasljedivanj e. nadleznom za upis djeteta u maticnu knjigu rodenih. Ako se davalac izjave (stranka) odluci dati ovakvu izjavu pred notarom. b) u testamentu. ili pred organom starateljstva. a na zahtjev lica koja za to imaju pravni interes.

te vazi i za priznanje ne izjasne i upisuje se u maticnu knjigu rodenih samo ako se sa priznanjem s a ako se radi o priznanju djeteta starijeg od 16 godina. ili je starije od 16 godina. je i njegova saglasnost. PZ CG. uz odobrenje organa starateljstva. ili je nepoznatog boravista. sagl asnost na priznanje ocinstva daje staralac djeteta. Zbog toga je potrebno da notar upozori stranku da je prizna nje . ili je potpuno lisena poslovne sposobnosti. Ako se ta lica ne saglase sa priznanjem ocinstva ili se o tome u roku od 30 dana po prijemu obavjestenja o priznanju. to moze utvrditi tuzbom kod nadleznog suda. a dijete je ml ade od 16 godina. onda lice koje je priznalo dijete. potrebna saglasnosti se daju na nacin propisan u clanu 101. Ako majka djeteta nije ziva. a trajno je nesposobno za rasudivanje.pravno dejstvo aglasi majka djeteta. Postavlja se pitanje: da li je jednom datu ovakvu izjavu moguce kasnije opozvati ? Izjave o priznanju ocinstva i izjave majke i djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinst va ne mogu se opozvati. a koji ocinstva.

PZ CG)..1. Sam postupak uzimanja izjave o priznanju materinstva ili ocinstva trebalo bi se voditi na odredeni nacin. Nuzno je upoznati zainteresovane strane da se radi o pravnoj relevantnosti ov akve izjave volje.(u dal jem tekstu: Davalac izjave). pema vlastitoj izjavi. Neophodno je upozoriti stranke na posljedice koje izaziva ovakva jedna izjava na podrucju porodicnopravnih i nasljednopravnih odnosna (obaveza izdrzavanja. po zanimanju gradevinski tehnicar. pristupilo je sljedece lice: --------------------------------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. jer su ovdje bitne pouke i upozorenja prema strankama. (slovima:dvadeseti decembar hiljadu devet stotina sezdesete godine). JmBG 2012966000000. NEOPOZIVO (clan 108. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu licne karte. tj. roditeljsko staranje. kada je to potreb no. od dana 15. g. Stranke mogu samo tuzbom kod suda traziti poni stenje takve izjave zbog mana volje. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.1.00 (j edanaest) casova. g.10. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. 3. ul.1. nasljedivanje itd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto se ovaj notar uvjerio u pravu volju stranke. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o prizn anju ocinstva. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. roden 20.2006. Obala br. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ocinstva ili saglasnost majke i djeteta na priznanje ocinstva.1960. o cinjenici da je izjava o priznanju ocinstva neopoziva. stav 1. Obala br. preda mnom. u 11. ozenjen.. 2. 1 1 Primjer:Izjavaopriznanjuocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).). Dana 14.1. drzavl janin Crne Gore.g. u Podgorici. ul.. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.05. Deseta br. objasnio joj pravne domet e i posljedice. izdate od mUP-a Crne Gore.15/2009. Ovaj p ostupak bi se mogao voditi na sljedeci nacin: 1. sa rokom vazenja trajno. broj 05XYC. odnosno da je za priznanje potreban pristanak majke i djeteta ako je starije od 16 godin a. Neophodno je upoznati stranke sta je sve potrebno za ovakvo jedno priznanje.12.2009. stra nka je dala . UZZ BR.

sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVUOPRIZNANJU OCINSTVA--------------------------------------Priznajemda sam otacdjeteta.rodenog25 02 1988 (slovima:dvadesetpetogfebruara. ---------------- .cijejeimeLiliicijejerodenjeupisanouMati cnomkancelarijiOpstinePodgorica. hiljadudevetstotina osamdesetosmegodine). podbrojem96 (slovima:devedeset sest) za 1988 godinu (slovima:hiljadu devet stotina osamdeset osmu godinu).

nakon cega je zapis po tpisao i ovaj notar. u 11.Notar me upozo rio i upoznao sa posljedicama ovog priznanja koje se tice porodicnih odnosa. ul. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci.10. predvideno da je za upis priznanja ocinstva . koji ce izvrsiti upis u maticnu knjigu rodenih.1. -------------------------------Upozoren sam da je ovo priznanje neopozivo.2009..------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Dinic Darko (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. svojerucno potpisuje.----------------------------------------------------------------------------------------------------------maticaru Opstine Podgorica.Davaocu izjave. odnosno pravno dejstvo ovog prizn anja.00 (jedanaest) casova. PZ-a. Prva br. U Podgorici. neophodan pristanak majke djeteta i djeteta. stav 1. koja izjavljuje da je tako postupljeno. dana 14. g. pecat i stambilj notara) 1 2 Saglasnost majkesa izjavomopriznanjuocinstva Osnov davanja ovakve saglasnosti je odredba clana 105. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno. da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom.--------------------------------------------------Djetetu LY.---------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. kojeg slobodnom volj om odobrava i u prisustvu notara. gospodi XY iz Podgorice. u formi javne isprave. Ona je potr ebna iz razloga sto je prema toj odredbi. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. kako slijedi.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Notar me poducioiupozorioda je za punovaznost. obaveze izdrzavan ja i prava na nasljedivanje.---------------------. ---------------------------------------------------------------------------------------------------majci djeteta. a kako slijedi:____________. -------------------------------------------------------------------------------------------Ovjereni otpravak je izdat: -------------------------------------------------------------------------------------. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).

ili je starije od 16 godina. a dijete je mlade od 16 godina. Zakon takode odreduje ko je sve sposoban dati ovakvu saglasnost. ili org anom starateljstva.u maticnu knjigu rodenih potrebna saglasnost majke. pod uslovom da joj nije oduzeta poslovna sposobnost. sa odobrenjem organa starateljstva. a trajno je nesposo bno za rasudivanje. Ova saglasnost se moze dati pred maticarom. saglasnost na priznanje ocinstva. ili sudom. Saglasnost za p riznanje moze dati majka. ili je nepoznatog boravista.. ili notarom na nacin kako se daje i izjava o priznanju ocinstva. ili je potpuno lisena poslovne s posobnosti. daje sta . odnosno ona je uslov za punovaznost izjave o priznanju ocinstva. Ako majka djeteta nije ziva.

. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.00 (j edanaest) casova. preda mnom.J iz Podgorice.--Kaomajkadjeteta. godine. Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. objasnio joj pravne domete i pos ljedice.1965..2006. ukoliko iz prirode odnosa ne proizilazi nesto drugo. u 11. (slovima:dvad eseti decembar hiljadu devet stotina sezdeset osme godine).12.1.15/2009. UZZ BR.02.. Deseta br. P R I m J E R Izjava o saglasnosti na priznanje ocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. rodena 20. sa rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:davalac izjave). 1. g. Deseta br. Bos kovic. Dana 14. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.1. . u Dubrovniku. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o sagl asnosti na priznanjeocinstva. broj UZZ-03/09. -----------------------U notarskom aktu notara m.05. (slovima:dvadeseti decembar hil jadu devet stotina sezdeset pete godine). ul.g. po zanimanju trgovac. g. gospodin Daric Darko. dana 20. izd ate od mUP-a Crne Gore. drzavljanka sam Crne Gore. od dana 15.10. ul. ul. JmBG 2012968000000. koje sam ja rodila dana 25.1.1988. izjavljujemsvojpristanaknadatopriznanjeocinstva ------------------Notar me je upoznao i upozorio na posljedice koje priznanje ocinstva ima na poro dicne odnose.. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ralac djeteta. priznao je ocinstvo djeteta Lili. Odredbe o priznanju ocinstva vrijede i za priznanje materinstva. u Podgorici. stranka je dala sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVAOSAGLASNOSTINA PRIZNANJE OCINSTVA Ja sam rodena u Dubrovniku-Republika Hrvatska.. broj 05XYC. pristupilo je sljedece lice: ----------------------------------------------------------Gospoda Ribic (marko) Ana. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. rod. Nastanjena sam u Kotoru. udata. sa prebivalistem i adresom u Kotoru . od oca marka i majke mare. iz Podgorice. pema vlastitoj izjavi. drzavljanka Crne Gore .1.12. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. Obala br.1968. Obala br.2009 g.

kao i na to da je ova izjava neopo ziva.-------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno. kao i maticnoj kancelarij i u Podgorici. gdje je rodenje djeteta upisano. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. djetetu. a kako slijedi:____________. ---Ovjereni otpravak je izdat meni. ocu djeteta. -------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci.obaveze izdrzavanja i pravo na nasljedivanje. -------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. koja izjavljuje da je razumjela sadrzinu ovog pravnog po sla i da je u .

prihodi od posebne imovine koji su ostvareni radom bracnih drugova . --------------------U Podgorici. osim ako je jedan bracni drug ulagao u ove igre posebnu imovinu. kojeg slobodnom voljom odobrava i.g. u 11. takvom imovinom bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno. takvom imovinom svaki bracni drug samostalno upravlja i raspolaze. 2 2 Zajednickaimovina Zajednicku imovinu bracnih drugova244 sacinjava imovina: koju su bracni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. kako slij edi.10. poklonom ili drugim oblicim a besteretnog sticanja. pecat i stambilj notara) 2. onda svako od njih moze s njom samostalno raspolagati i upravljati i nije potrebna saglasnost drugog bracnog druga. kao i imovina koju je stekao u toku braka nasljedem. Status imovine koju i maju bracni drugovi. s tim da se mogu i drugacije dogovoriti.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima cijelosti saglasna sa ovim zapisom. Ako bracni drugovi imaju posebnu imovinu. tako da svojim dijelom u . ali su odredivi. Zbog toga.00 (jedanaest) casova. ugovorom o upravljanju i raspolaga nju zajednickom imovinom.2009. a narocito prav nim poslovima koji za predmet imaju prenos ili sticanje stvarnih prava na nepokretno stima. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. imovina stecena od igara na srecu tokom trajanja braka. Status zajednicke imovine je takav da se radi o zajednickoj svojini kod koje udj eli zajednicara nisu unaprijed odredeni.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Ribic Ana (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. dana 14. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). npr. osim ako se nisu drugacije dogovorili. Imovina bracnih drugova Imovina bracnih drugova243 moze biti posebna i zajednicka. prihodi od te imovine. veoma je bitan kod raspolaganja takvom imovinom. 2 1 Posebna imovina Posebnu imovinu sacinjava imovina koju je bracni drug stekao prije sklapanja bra ka. u prisustvu notara svojerucno potpisuje.

do 290. . PZ CG. 243 Clan 285.nepodijeljenoj zajednickoj imovini ne moze jedan bracni drug samostalno raspolag ati. PZ CG. 244 Clan 288.

Medutim. hi potekarnog duznika itd. Ako je u katastar. takvi poslovi mogu izazvati stetne posljedice. prodavca. 2 3 Primjeripodukaiupozorenjauvezistatusaimovinebracnih drugova P R I m J E R 1 . to notari moraju kod pravnih poslova vezanih za nepokretnosti poducavati i upozoravati stranke u vezi sa naznacenim i takva upoz orenja unijeti u ispravu.).2. tu je uvijek potrebna saglas nost drugog bracnog druga. Medutim. bracni drugovi. kao vlasnik na zajednickoj imovini. steci pravo svojine na nepokretnosti. Pravilo je da se zajednickom svojinom moze raspolagati i opterecivati samo uz saglasnost svih zajednicara. kao i utvrdenje drugih cinjenica u vezi sa statusom imovine. odnosno n istavost. Zajednicka svojina regulisana je Zakonom o svo jinskopravnim odnosima (cl. jer se radi o imperativnim odredbama. upisan samo jedan bracni drug. ukoliko do upisa nije do slo na osnovu ugovora izmedu njih. Imovina bracnih drugova niti ga moze opteretiti pravnim poslom medu zivima. mogu se u katastar upisati kao suvlasnici na opredijeljenim dijelovima. bracni drug ovi mogu zajednickom imovinom raspolagati zajednicki i sporazumno. na osnovu pravnog posla koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. jer ako se povrijede pravila o raspolaganju nepodijeljenom zajednickom imovinom koja su imperativnog karaktera. tu je veoma vazno izjasnjenje lica koje je upisano u katastar (npr. ako je savjesno i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastar na ime svih zajednicara. u cilju utvrdivanja savjesnosti kupca ili drugog sticaoca stvarnog prava na nepokr etnosti.-160. osim ako. Od tog pravila postoji izuze tak kada trece lice moze pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima st eci svojinu na nepokretnosti ako je bilo savjesno i ako na nepokretnosti pravo svoji ne nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara246.). npr. ugovora o podjeli zajednicke imovine ili bra cnog ugovora247. sa neopredijeljenim dijelovima kao njihova zajednicka imovina. Kako je obicaj i praksa da se u katastar upisuje samo jedan bracni d rug na nepodijeljenoj zajednickoj imovini. smatrace se kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. prilikom pribavljanja nepokretnosti. nisu ugovor ili da samo jedan od njih to vrsi245.153. trece lice moze izuzetno. Naime. a tada se smatra da su na taj nacin izvrsili diobu zajednicke imovine. Prava bracnih drugova na zajednicku nepodijeljenu imovinu upisuju se u katastar nepokretnosti na ime oba bracna druga. a u odredenim slucajevima odbiti sacinjavanje notarskog akta. putem pisanog ugovora o upravljanju ili raspolaganju zajednickom imovinom.

Porodicnog zakona CG. .Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. ako se radi o takvoj imovini. Porodicnog zakona CG. i da niko ne moze trpjeti stetne posljedice u prometu nepokretnosti u kojima se ti podaci kor iste. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog 245 Clan 290. 246 Clan 157. Smatramo da je ova odredba odst upanje od odredbe clana 10. do 292. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. 247 Vidi clan 289. te da bi. koji je uspostavio n acelo pouzdanosti u tacnost podataka iz javnog registra o nepokretnostima i pravima na nepokretnos tima. stav 2. ako nije dru kcije ugovoreno.

te da bi. te Izvod iz maticne knjige vjencanih.g. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava).01. od ____.) i da je ista u cijelosti saglasna sa opterecenjem (raspolaganjem) predmetne nepokretn osti. Iz istih je notar ustanovio ustanovio da je AA bracni drug hipotekarnog duznika (prodavca i dr. broj____. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednicku bracnu imovinu. Rjesenje se prezentuje u originalu. prilazu se uz ovu ispravu nakon sto su procitani stran kama. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca. a iz istog je ovaj notar ustanovio da je hipotekarni duznik naslijedio predmetnu nepokretnost. ------P R I m J E R 3 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. b roj O-1/2005. prilaze uz ovu ispravu nakon sto je procitano strankama. Opstine Cetinje. kao takvi. ako nije dru kcije ugovoreno. br. S tim u vezi. hipotekarni duznik (ili prodavac. te da bi.___/09. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost spa dauzajednicku bracnu imovinu sa bracnim drugom XX. od ____notara XY. jer je istu naslijedio.. S tim u vezi. u orig inalu. te se u ovjereno m prepisu koji je sacinio ovaj notar. od 15. ako se radi o takvoj imovini. UZ. Nakon toga.. S tim u vezi. iz Podgorice.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava). a ovi dokumenti. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnuivanbracnu imovinu248 -----------------------------------------------------------------P R I m J E R 4 . ako nije dru kcije ugovoreno. notaru se prezentuje u otpravku Saglasnost bracnog druga u formi notarskog zapisa. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost b racnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava).2005. -----------------P R I m J E R 2 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona.

a sto pri sastavljanju ovog notarskog akta. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca. te da bi. ako se radi o takvoj imovini. jer je istu pribavio prije zakljucenja braka kao posebnu imovinu. prisutni bracni drug hipotekarnog duzn ika (prodavca itd. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnu imovinu. ako nije dru kcije ugovoreno. gospoda XY. izricito potvrduje. ---------------------------------------------------------------------248 Vidi clan 306 PZ CG. hipotekarni duznik (ili prodavac.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili Zakona.). . S tim u vezi. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava).

PZ). a ne predbracni ugovor . 51. ugovorom o upravljanju i raspolaganju zajedni ckom imovinom (cl. ili u samom ugov oru kojim se vrsi raspolaganje zajednickom imovinom bracnih drugova. uslovljen a vremenom njegovog zakljucenja (buduci bracni drugovi ga zakljucuju prije sklapan ja braka. Zakon poznaje samo termin bracni ugovor . moze se izmijeniti bracnim ugovorom (cl.3. uvijek treba upotrebljavati termin bracni ugovor . 301. Bracni ugovor 3 1 Pojambracnogugovora Bracni ugovor249 je ugovor kojim se ureduju imovinski odnosi bracnih drugova (u toku trajanja braka). pristupio je i ucestvuje u sastavljanju ovog notarskog akta njegov bracni drug XY_____. dok drugi imovinski sporazumi bracnih drugova za predmet imaju samo uredenje upravljanja i raspolaganja zajednickom imovinom (ugovor o podjeli zajed nicke imovine bracnih drugova i dr. Svi ovi ugovori moraju biti u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. ugovorom o diobi zajednicke i movine bracnih drugova (cl. . koji ima samo dva modaliteta. u posebnoj ispravi o saglasnosti. Primjer formulacije u uvodnom dijelu isprave gdje se upisuju podaci o ugovornim stranama i bracnim drugovima: Zajedno sa prodavcem. 314. ili buducih bracnih drugova (prije sklapanja braka) na postojec oj ili buducoj imovini250. Ostalih razlika nema. Zbog toga.----------------------------------Zakonski rezim zajednicke bracne imovine i rezim upravljanja i raspolaganja isto m. a bracni drugovi ga zakljucuju za vrijeme trajanja braka). Revija za pravo i ekon . 292.). ugovorom o regulisanju imovinskih odnosa clanova porodicne zajednice (cl. 3. PZ).PZ). Bracni ugovor Saglasnost bracnog druga za raspolaganje i opterecenje zajednickom imovinom mora se dati u formi propisanoj za ugovor. 250 Detaljnije o bracnom ugovoru vidi kod Ramajana Sunje. bracni ugovor moze sadrzavati i odredbu o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom. moze se dati u posebnom ugovoru o upravljanju i ra spolaganju zajednickom bracnom imovinom. PZ). Bracnim ugovorom bracni drugovi mijenjaju pravila zakonskog rezima zajednicke imovine i njime mogu urediti svoju cjelokupnu imovinu (zajednicku imovinu i pose bnu imovinu). s tim da je njegovo dejstvo odlozeno do sklapanja braka. Medutim. (u daljnjem tekstu: bracni drug prodavca) . 293. tacka 1 Zakona o notarima CG). a bracni drugovi koji nisu za 249 Clan 301 do 303 PZ CG. st 1.

Pravni fakultet Mostar. godina 9 broj 2. str. godine. 121 do 139. .omiju. Mostar 2008.

U suprotnom. da postoji valjan osnov254. potrebno je da bude sa cinjen u formi notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave256. PZ CG). Zakona o notar ima CG). PZ CG. koji propisuje sta treba da sadrzi notarski zapis. 51. Bracni ugovor ne moze imati nasljednopravna dejstva jer su Zakonom o nasljedivan ju zabranjeni ugovori o nasljedivanju. je r prema odredbi cl. Odredbe o formi bracnog ugovora sadrzane su i u clanu 301. a to su: da je ugovor sklopljen u propisanoj formi251. U s uprotnom. ugovorom o podjeli zajednicke imovine. Zakona o no tarima CG. Notar je duzan procitati ugovor. Ugovorne strane kod bracnog ugovo ra su: bracni drugovi. sve odredbe koje se odnose na zajednicku imovinu b racnih drugova primjenjuju se i na imovinske odnose vanbracnih drugova. PZ CG. ZOO CG. 252 Clan 49. . ne moze se ugovoriti primjena strano g prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. takode. odnosno buduci bracni drugovi koji su poslovno sposobni. Forma bracnog ugovora. do 68. bracni ugovor ne bi proizvodio pravna dejstva (vidi cl. da postoji sadrzaj ugovora255. 3 2 Usloviza punovaznostisadrzajbracnogugovora Ovaj ugovor mora sadrzavati sve bitne elemente tog pravnog posla propisane mater ijalnim zakonima i elemente propisane za sadrzaj notarskog zapisa iz cl. Predmet bracnog ugovora moze biti regulisanje i vanbracne zajednicke imovine.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima kljucili bracni ugovor. 305. da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana253. 251 Clan 60. poduciti i upozoriti ugovorne strane na njegove posljedice da se njime iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova. st. mogu upravljanje i raspolaganje zajednickom imovinom ure diti posebnim ugovorom. Da bi bracni ugovor bio punovazan. da su ugovorne strane poslovno sposobne252. pod uslovom da je vanbracna zajednica trajala duze vremena. to bi proizvo dilo nistavost. moraju biti ispunjeni opsti usl ovi za njegovu punovaznost.3. ZOO CG. 306. Na zajednicku imovinu i na bracni ugovor primjenjuju se odredbe stvarnog. pa tako i kod bracnog ugovora. do 52. Ugovorne strane i njihova poslovna sposobnost. stav 2. porodi cnog i obligacionog prava. 3 2 1 Usloviza punovaznost Kod svih ugovora. 50. npr.

CG. t. ZOO do 45. CG. 2 CG. 1 i cl.253 254 255 256 CG. cl. 51. 41. 50a Zakona o notarima . st 1. PZ CG. do 40. st. 46. ZOO do 48. i cl. Clan Clan Clan Vidi 19. ZOO 301.

ugovaranje ravnih dejstava. postavlja se pitanje: da li bracni d rugovi. osim sto pro pisuje u cl. treba procjenjivati prema odredbama zakona koji ure duju obligacione.3. U suprotnom. PZ CG. potrebno je da su one date bez prinude (slobodno) i da ne postoje druge mane volje. bracni ugovor nece proizvoditi pravne ucinke. postivanju jav . odreden ili odrediv. Da li je taj predmet valjan. Valjan pravni osnov. dopusten. odnosno da nije simulirana259. odnosno buduci bracni drugovi. Sadrz aj ugovora ne smije biti u suprotnosti sa prinudnim propisima i moralom drustva. ugovor je nistav (npr. U slucaju da je osn ov nedopusten ili da on ne postoji. punomocje mora biti pos ebno (specijalno). Za punovaznost izjava volje. nasljedno-pravne i svojinsko-pravne odnose. zabrani zloupotrebe prava. kod bracnog ugovora posebno je izrazeno ogranicenje slobode ugovaranja. U slucaju da je nekom od bracnih drugova potpuno oduzeta poslovna sposobnost. PZ CG zabranu ugovaranja primjene prava druge drzave (stranog prava ). shodno pravilima o bligacionog prava. uz odobrenje organa starateljstva. Predmet (sadrzaj) bracnog ugovora je uredenje imovinsko-pravnih odnosa supruz nika. da nisu date u zabludi i usljed prevare. imovinskih ne smije nasljednop ugovaranje primjene stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova). O vaj ugovor ne smije biti protivan imperativnim normama. Porodicni zakon CG ne navodi sta moze biti predmet bracnog ugovora. pr ema odredbi cl. tj. mogu putem punomocnika sklopiti bracni ugovor? Smatramo da mogu. biti suprotan prinudnim propisima ili moralu drustva (npr. Saglasna volja ugovornih strana. 303. Predmet obavezivanja u bracnom ugovoru treba biti moguc. a sa navrsenih 16 godina257. taj ugovor je apsolutno nistav260. U svakom slucaju. kao i nacelima obligacionog prava: savjesnosti. te da je izjava volje s tvarna. tj. svrha ) bracnog ugovora je uredenje odnosa bracnih. s tim da punomocje mora biti u formi ugovora258 i po sadrzaju mora odgovarati elementima bracnog ugovora. neodreden ili neodrediv . ravnopravnosti. ugovaranje iskljucenja obaveze izdrzavanja malodobne djece. Dakle. da je predmet bracnog ugovora odredivanje nasljednika). odnosno buducih bracnih drugova i on mora biti dopusten. porodicno-pravne. Ukoliko je predmet obaveze nemoguc. Bracni ugovor Fizicko lice stice potpunu poslovnu sposobnost sa navrsenih 18 godina zivota (pu noljetstvom) ili sklapanjem braka prije punoljetstva uz odobrenje suda. nedopusten. Nadalje. Osnov (cilj. 302. postenju. bracni ugovor u njegovo ime moze sklopiti njegov starate lj.

st. dobrih obicaja. morala itd. . ZOO CG i clan 51. 13. 24. Clan 86. Vidi odredbe cl. 303. ZOO CG. 53. PZ 257 258 259 260 Cl. naprimjer. tac. 13. PZ CG to zabranjuje). 1. Bracni ugovor bi bio protivan prinudnim propisima. do 59. Zakona o notarima CG. po pitanju poslovne sposobnosti supruznika (cl. i cl. PZ CG.nog poretka. Clan 101 ZOO CG. u sljedecim slucaj evima: kada bi se ugovorila primjena stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. 1.

tako da odrede dijelove u citavoj imov ini (npr. 6. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4 na istoj nepokretnosti. upisanom u listu nepokretnosti br. ili da odrede dijelove na jednom dijelu imovine (npr. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4. Porodicni zakon nije odredio bitne elemente (sadrzaj) bracnog ugovora. upisanom u listu nepokretnosti br . u skladu sa zakonom. imovina bra cnih drugova dijeli se na jednake dijelove (cl. KO Grad ).5. Odredbe o promjeni statusa stvari i prava iz posebne imovine bracnih drugova u z ajednicku . PZ CG) i pravne prirode ovog ugovora proizilazi da bracni ugovor moze sadrz avati razlicite odredbe. Moguce je ugovoriti da jedan bracni drug isplati drugom novcanu vrijednost njegovog dijela. ako bi se unijela odredba o traj nom odricanju prava na diobu zajednicke bracne imovine (vidi cl. ako bi se povrijedila zakonom propisana prava i obaveze roditelja (bracnih drugova ) prema djeci. Bracni drug AB ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu. 294. ako bi se u nijele odredbe koje imaju karakter zelenaskog ugovora. ako bi sadrzavao odredbe privatne i intimne prirode. PZ CG). 3 2 2 Sadrzaj Kako smo naprijed istakli. predmet bracnog ugovora je regulisanje imovinsko-prav nih odnosa bracnih. a sto je predmet daljeg razmatranja. dok ostala njihova zajednicka imovina podlijeze z akonskom rezimu zajednicke imovine ).ili da se sporazumiju da svakom bracnom drugu pripadnu pojedine stvari ili prava iz zajednicke imovine (npr. do 284. ako bi se iskljucile ili na drugi nacin povrijedile obaveze izdrz avanja djece i obaveze medusobnog izdrzavanja supruznika u skladu sa zakonom (clan 253. KO Gra d. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4 na dvosobnom stanu . Odredbe kojima se vrsi drugacije regulisanje imovinskih odnosa u odnosu na zakon ski imovinski rezim (iskljucuje se zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova) u vidu ugovaranja drukcijih (nejednakih) dijelova u zajednickoj bracnoj imovini izmedu bracnih drugova (clan 293. odnosno buducih bracnih drugova. KO Grad. PZ CG). Zakona o svojinskopravnim odnosima CG).. Naprijed naznacene odredbe bile bi nistave.5. st. a bracni drug CD ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu upisanom u listu ne pokretnosti br.. 301..Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima CG). Ako ne dode do sporazuma o tome.158. ali iz opste defini cije (cl. a sto moze dov esti do nistavosti ugovora u cijelosti. na cjelokupnoj njihovoj bracnoj imovini).3. PZ CG).

P R I m J E R I Ugovaranje da se novcana sredstva koje ce bracni drugovi ostvariti kao zajednick u bracnu imovinu (plata i sl. u jednom dijelu trose za tekuce potrebe bracne zaj ednice. . rezim odvojenosti imovine ).bracnu imovinu i obrnuto. Ugovaranje da prihod od izdavanja u zakup posebne imovine postane zajednicka bracna imovina. Ugovaranje da se prihodi od igara na srecu smatraju posebnom imovinom. a u ostalom dijelu da budu posebna imovina (tzv.).

Odredbe o upravljanju i raspolaganju zajednickom bracnom imovinom Prema odredbama PZ CG. podjela zajednicke bracne imovine moze b iti predmet posebne odredbe u bracnom ugovoru. Kako zajednicka imovina bracnih drugo va ima karakter zajednicke svojine. Odredbe o investicijama u toku trajanja bracne zajednice. P R I m J E R I mogu odrediti da neke stvari iz zajednicke bracne imovine posjeduje i koristi je dan bracni drug.. ili da sve stvari koristi i posjeduje samo jedan bracni drug. te se. smatra zajednickom bracnom imovinom. Odredbe o podjeli zajednicke bracne imovine. pod prijetnjom nistavosti. mogu povjeriti upravljanje i raspolaganje jednom od njih. omogucuju zajednicarima. Ugovaranje nacina upotrebe posebne imovne. bracni drugovi imaju pravo da u svako doba spor azumno utvrde svoje udjele u zajednickoj imovini. mogu unijeti odredbu o davanju u zakup odredenih stvari iz zajednicke bracne imo vine. PZ CG). koji moze biti sastavni dio bracnog ugovora ili biti samostalan ugovor. ne mogu odreci tog prava261. zajednicka bracna imovina je definisana kao zajednicka sv ojina i njome bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno (cl. a druge da posjeduje i koristi drugi bracni drug. Dioba zajednicke imovine bracnih drugova moze se trazi ti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka262. a sto su i br acni drugovi u slucaju bracne imovine. . Zajednicka imovina bracnih drugova moze se podijeliti posebnim ugovorom o podjel i zajednicke bracne imovine. Odredbe stvarnog prava koje tretiraju zajednicku svojinu i odredbe Porodicn og zakona koje tretiraju zajednicku imovinu. kao sto je u n arednom dijelu opisano.3. Sporazum o diobi zajednicke br acne imovine. upravljanje i raspolaganje zajednickom bracnom imovinom. troskove diobe i sl. Bracni ugovor Ugovaranje da se imovina koju je jedan bracni drug stekao kao posebnu imovinu (n pr. moze sadrzavati nacin diobe. da se bracnim ugovorom sporazumiju na koji ce nacin vrsiti koristenje. 291. koja bi se podijelila na j ednake ili razlicite suvlasnicke dijelove. vrijeme diobe. nasljedivanjem). a isto tako.

a poje dine stvari i prava da udu u dio drugog bracnog druga. pojedine stvari i prava udu u dio jednog bracnog druga. 262 Clan 295.U pogledu nacina podjele. PZ CG. ili da prilikom podjele. naprimjer. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. . prodaju zaje dnicke bracne imovine na javnoj prodaji i podjelu tako dobivenog novca. ili da se ugovori ustupanje udjela zajednicara drugom bracnom drugu i isplata novcane naknade za ustupljeni dio. bracni drugovi mogu ugovoriti. 261 Clan 158.

Odredbe bracnog ugovora o uspostavljanju etazne svojine Etazna svojina je oblik prava svojine koji predstavlja svojina na stanu ili posl ovnoj prostoriji . bracni drugovi se mogu bracnim ugovorom odreci diobe zajednicke imovine samo za odredeno vrijeme. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava zaloga Pravo zaloga je sredstvo obezbjedenja nekog potrazivanja i ono se moze zasnovati na stvarima i pravima. etazna svojina. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava stvarnog ili realnog tereta Nosilac prava stvarnog ili realnog tereta ima ovlastenja na odredene periodicne cinidbe od svakodobnog vlasnika neke nepokretnosti.).Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima U pogledu vremena diobe. pa tako i bracnim ugovorom. pravo prece kupovine kao obligaciono pravo itd. Na pravo zaloga na nepokretnosti (hipoteka) primjenjuju se o dredbe zakona kojim su uredena stvarna prava. 158. bracni drugovi mogu bracnim ugovorom osnovati odredena stvarna i obligaciona prava (npr. a regulisane su Zakonom o svojinsko-pravnim odnosi ma. 3. st. Bracni drugovi se mogu sporazumjeti i oko troskova diobe zajednicke imovine. pravo zaloga. s obzirom da se radi o zajednickoj svojini. odnosno ugovor bio apsolutno nistav. Predmet prava zaloga u bracnom ugovoru mogu biti stvari i prava koja cine posebnu imovinu bracnih drugova. pravo stvarnog tereta. te na cjelokupnoj zajednickoj imovini. Sl uzbenosti se dijele na stvarne i licne. Pravo zaloga bracnim ugovorom moze se zasnovati u korist nekog od bracnih drugova ili u korist trecih lica. shodno odredbama cl. Bracni drugovi mogu u ugovor unijeti i klauzulu o medusobnim poklonima i vracanju poklona u slucaju razvoda ili ponistenja braka. ali i suvlas nicki dio nastao diobom zajednicke bracne imovine. pravo sluzbenosti. i pravnim poslom. Odredbe o osnivanju odredenih stvarnih i obligacionih prava U zavisnosti od vrste i pravne prirode stvari i prava koje cine zajednicku imovi nu bracnih drugova. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju sluzbenosti Pravo sluzbenosti se moze zasnovati. Zakona o svojinsko pravnim odnosima. Cinidbe mogu biti: novcano davanje u obliku rente. naturalno davanje u obliku davanja plodova. Bracnim ugovorom se moze zasnovati sluzbenost na posebnoj imovini jednog bracnog druga u korist drugog bracnog druga. ali ne i trajno. izmedu ostalog. jer bi takva odred ba. pruzanje njege odred enoj osobi i sl. Pravo sluzbenosti je pravo na tudoj stvari koje daje ovlastenje njegov om titularu da na odredeni nacin koristi tudu stvar ili da zahtijeva od vlasnika te stvari da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji koje bi inace vrsio na svojoj stvari.

ili drugom posebnom dijelu zgrade. takode. sprat kuce). kod odredbi o podjeli zajednicke bracne imovine. u bracnom ugovoru moze se zasnovati etazna svojina na jednom dijelu nepokretnosti koja je zajednicka br acna imovina i to uz pomoc prethodnog etaziranja (npr. Bracnim ugovorom se moze zasnovati etazna svojina jednog bracnog druga na stanu koji cini posebnu imovinu drugog bracnog d ruga. .

u iznosu od 20. naprimjer. Medutim. Ono je pravo obligacionog karaktera. tako. bracni drugovi mogu ugovoriti u bracnom ugo voru. 3 2 3 Nemogucnostugovaranjaizdrzavanjabracnihdrugovaidjece protivno zakonskimodredbama Porodicni zakon sadrzi imperativne odredbe u pogledu obaveze izdrzavanja izmedu bracnih drugova. P R I m J E R I Odredba bracnog ugovora bi bila nistava u slucaju da se u tom ugovoru jedan od b racnih drugova odrekne prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka. Ako bi se bracni drugovi u bracnom ugovoru sporazumjeli da ce samo jedan od njih izdrzavati dijete ili djecu. te izmedu roditelja i djece. te je regul isano odredbama ZOO. za slucaj razvoda braka. Bracni ugovor Odredbe bracnog ugovora o pravu prece kupovine Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. u roku od 30 (tridese t) dana od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. da ponudu za njegovu prodaju prvo uputi drugom bracnom drugu. ukoliko jedan od njih odluci prodati svoju posebnu imovinu ili suvlasnicki dio u nekoj stvari koji je nastao diobom zajednicke bracne imovine. ali bez zadiranja u ono sto je zakonskim imperativnim normama odredeno u pogledu izdrzavanja bracnih drugova i djece. te obaveze su zakonskim imperativn im normama ustanovljene i ne mogu se mijenjati voljom stranaka. takve odredbe bracnog ugovora bi bile apsolutno nistave. odredba tog ugovora bi bila nistava ako bi se jedan od bracnih drugova o drekao prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka u zamjenu za odredenu imovinu.3. Ovdje se radi o uspostavljan ju ugovornog prava prece kupovine. Ako vlasnik s tvari ne ponudi njenu prodaju prvo imaocu prava prece kupovine nego je proda trecem li cu.00 (slovima: dvadesethiljada) EURA. a sto Zakon o drzavnom premjeru i katastru predvida kao mogucnost. bracnim ugovorom ugov oriti medusobnu finansijsku i drugu imovinsku pomoc za sebe i za djecu koju su duzni izdrzavati. imalac tog prava ima pravo da tuzbom pred sudom zahtijeva da se stvar njemu ustu pi pod istim uslovima. a ne postoji zakonsko pr avo prece kupovine. odredba ugovora bi bila nistava. s tim da . P R I m J E R Bracni drug AB se obavezuje da ce. s tim sto ono ima stvarnopravni znacaj samo ako se upise u katast ar. U suprotnom. Ovo pravo se definise kao pravo odredenog lica (nosioca tog prava) da zahtijeva od vlasnik a stvari koji namjerava da je proda. da prvo njemu stvar ponudi na prodaju. drugom bracnom drugu CB isplatiti jednokr atnu pomoc u vidu naknade u novcu. u slucaju razvoda braka.000. Takode. bracni drugovi bi mogli.

se ovim ne dira u pravo tog bracnog druga na izdrzavanje u skladu sa zakonom .-------------- .

Zakon nije propisao obavezu i mogucnost registracije bracnih ugovora koji se ne odnose na nepokretnosti. UZZ BR. Medutim. u 11. nastanjen u Podgorici ul. Obala br.. Dana 14._______broj______.1. broj_____.2009 g.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima 3 3 Izmjenairaskidbracnogugovora Bracni drugovi. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. sac inim notarski zapis bracnogugovora. 3 6 Primjer:Bracniugovorkojisklapaju buducibracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.10. neozenjen. ul. Povjerioci cije je potrazivanje dospjelo za isplatu. drzavljanin Crne Gore. a ne samo onih koji se odnose na nepokretnost i.1. treca lica mogu saznati za postojanje ugovora koji se odnose na ne pokretnosti. tokom trajanja braka.00 (j edanaest) casova. od dana _______. po zan imanju menadzer. 3 5 Pobijanjebracnogugovora Bracni ugovor. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). roden dana_______. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. 3 4 Bracniugovoritrecalica(Publicitet) Porodicno zakonodavstvo Crne Gore ima odredbe o registraciji bracnih ugovora koj i se odnose na nepokretnosti. JmB_________. moze se pobijati po pravilima obligacionog pr ava. u Podgorici.15/2009. te zbog toga. sa prebivalistem u Podgorici. preda mnom. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do____. tj. Obala br. a koji izjavljuje da je: sin A. tako sto je propisano njihovo upisivanje u katastar nep okretnosti264. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. kao i svaki ugovor. Gospodin AB. mogu mijenjati ili raskidati ranije zaklju cen bracni ugovor na isti nacin kako je doslo do njegovog sklapanja. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave263.-----------------------------------------------------------------------------------263 . Smatramo da bi se odredenom intervencijom u Porodicnom zakonu moglo propisati uspostavljanje registra bracnih ugovora i obav ezu registracije svih bracnih ugovora. mogu tuzbom pobijati bracni ugovor ako je zakljucen na njihovu stetu265.

st. .Clan 60. ZOO CG. 264 Vidi cl. clan 51 Zakona o notarima CG. 301. ZOO CG. 3. 265 Clan 287. i clan 62. do 292. stav 2. PZ CG.

niti djece iz ranijih bracnih i vanbracni h veza.-------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasa buduca zajednicka bracna imovina i nasa posebna imo vina266. prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitan strankama. ukupne povrsine od 120 m2. nit i u vanbracnoj zajednici.________. a koja izjavljuje da je: kci B. KO Grad. od____. Clan2 Na dan zakljucenja ovog ugovora. 1/2. ___ broj ___.---U svrhu regulisanja nasih imovinsko-pravnih odnosa u braku koji cemo sklopiti. ukupne povrsine od 240 m 2. Ranije nijedno od nas nije bilo u braku. KO Gr ad. od dana________.. a u V listu je upisna stambena zgrada spratnosti P+1. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanj e ovog pravnog posla. po zanimanju frizerka. s tim da je zakljucenje braka uslov za punovaznost ovog pravnog posla. prvi sprat. neudata.----------------------------Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. prizemlje. Bracni ugovor 2. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A i V lista. broj 20. 20. ukupne povrsine 120 m2. kao takav. oznaka dijela 1.----------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. sa rokom vazenja do________. Gospodica CD. sa prebivalistem u Podgorici. rodena dana_____u Podgorici. kuciste i dvoriste .-----Predmetna zgrada je etazirana. drzavljanka Crne Gore. i dvoso ban stan na prvom spratu. Po dgorica. oznacene i upisane u A listu kao parcela br. izdat od_____. zakljucujemo ovaj ugovor. svakoodnas imaposebnu imovinu i to:-------------------a)AB ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br. povrsine 500 m2.---------------------------------------------------------------------------------------mi cemo sklopiti brak za jadan mjesec. oznaka dijela 2. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisan kao vlasn . stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR----------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------Drzavljani smo Crne Gore. tako da se sastoji od dva posebna (etazna ) dijel a i to: dvosoban stan u prizemlju. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucu je zakonski rezim zajednicke imovine. izdatu od mUP-a Crne Gore. nastanjena na adresi ul. broj______. JmB________.3. objasnio im pravne do mete i posljedice ovog pravnog posla. koji se. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. a takode nemamo zajednicke..

broj 25. Ov. dok u G listu nema upisanih tereta. 266 Alternativa: samo nasa buduca zajednicka bracna imovina . u kor ist mS. 10/1Vinograd. izdat od_____. oznacena i upisana u A listu kao parcela br. kao takav. br. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A lista. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. .--------------------------------------------------------------------b)CD ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br. KO mas line. 25. od ____. od____. KO masline. koji se. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisana kao vlasnik sa 1/1 CD. ___ broj___.ik sa 1/1 AB. na period od deset godina i uz mjesecnu zakupninu od 1. Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti.000. povrsine 5000 m2.00 EUR (slovima:hilja du EUR). dok je u G listu upisano pravo zakupa po Ugovoru o zakupu.____.

izgradene na parceli br. povrsi ne 500 m2. prizemlje. povrsine 500 m2.anarocitouslucajurazvodabraka. KO Grad. bude u razlicitim suvlasnickim dijelovima i to: da gospodin AB postane suvlasnik sa 1/3.upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokr etnosti na naprijed naznacenoj nepokretnosti. ukupne povrsin e 120 m2.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nakon poduka i upozorenja notara.b ovog ugovora . 20.--------------------------------------------------------------------------------------------f) Da sva nasa buduca zajednicka bracna imovina. iz Lis ta nepokretnosti br. ABjevecsada saglasandaseCD.na osnovuoveisprav e. s tim da se zakupnina placa na de ponentni racun buducih bracnih partnera-ugovornih strana. ------------------------------------------------------------------Clan3 Uslucaju da se nasa imovinska zajednica okonca drukcije nego smrcu jednogod nas dvoje. 1/2. -----------------------------------e)Da troskove redovnog odrzavanja nepokretnosti iz clana 2. iz Lista nepokretnosti br. stranke izjavljuju da ne zahtijevaju neposreda n uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti. -----------------------------------------------------------------g) Da cemo svu nasu buducu zajednicku bracnu imovinu iz tacke f. blize opisano u tacki 2. postaju zajednicka bracna imovina. kuciste i dvoriste. kao posebnu imovinu. ukupne povrsine od 120 m2. ponudi ti na javnoj prodaji i tako dobiveni novac podijeliti na jednake dijelove nakon odbitk a troskova prodaje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) . izgradene na parceli br. kuciste i dvoriste. b zadrzava kao posebnu imo vinu.------------------------------------------------------c) Da gospodin AB zadrzava. a ovog ugovora. oznaka dijela 1. uzpredocavanjedokazaozakljucenjubrakasanjim. osim one iz clana 3. prvi sprat. b)Da prihodi od izdavanja u zakup nepokretnosti iz clana 2. a gospodica CD postane suvlasnik sa 2/3 dijela. ugovaramo sljedece: ---------------------------------a) Da gospodica CD naznacenu posebnu imovinu iz clana 2. oznaka dijela 2.a ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------------------------------d)Da gospodica CD postane etazni vlasnik sa 1/1 na nepokretnosti-dvosoban stan n a prvom spratu stambene zgrade. 20. KO Grad. kako je to opisano u clanu 2. kao p osebna imovina CD.b ovog ugovora. ovog clana. dvosoban stan u prizemlju stambene zgrade. ovog ugovora ugovara ci snose na jednake dijelove267.1/2.

pocev od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. b. uslucajurazvodabraka. gospodin AB ima pravoprecek upovine. d i e: Svako od nas svoju. 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Da se buduci muz AB obavezuje da ce na ime finansijskepomoci svojoj buducoj supr uzi CD. plac ati mjesecno iznos od 500. postane etazna svojina sa 1/1 gospodice CD. ovog ugovor a. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. a sve to u periodu od pet godina. koje se ima upisati na odgovarajucem mjestu u Listu nepokretnosti u koji je upis ana ta nepokretnost.d. .od momenta pravosnaznosti presude o razvodu braka. ---------------------267 Alternativa tackama a.00 EURA (slovima: petstotina EURA) i to svakog prvog do pe tog u mjesecu za tekuci mjesec. a u vezi sa clanom 2.Da u slucaju prodaje nepokretnosti. koja shodno clanu 3. c. b ovog ugovora. oznacenu imovinu zadrzava kao posebnu imovinu. u cl.

svakog prvog do petog u mje secu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu. -------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol . ------------------------------------------j)Da u slucaju razvoda braka. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravoroditeljanaizdrzavanjedjecepoduslovima odredenimZakonom272 ---------------------------------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. Otpravak u svrhu izvrsenja270 ove isprave moze se izdati povjeriocu. Notar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne poslj edice toga.naime finansijskepomociplacati 300. ----------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj aiz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja.3.za vrijemetrajanjaizdrzavanja. Notar ga je upozorio da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice toga. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca.00 EUR (tristotine EURA)mjesecno i to unaprijed. Bracni ugovor Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravobracnihdrugovanaizdrzavanjepoduslo vimaodredenimZakonom268 -------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio strankeda odricanje od prava i duznosti na izdrzavanje nema pravnog ucinka zbog apsolutne nistavosti. racunajuci od dana pravosnazno sti presude o razvodu. a na osnovu ovog nota rskog akta. ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obave za roditelja na izdrzavanje djece. buduci muz ABseobavezujedacezasvakonase dijetekojeimapravo na izdrzavanje271. a na osnovu ovog notarsk og akta. uz dokaze d a duznik u ugovorenim rokovima ne izvrsava svoju naprijed naznacenu novcanu obavezu. uz predocenje dokaza o i spunjenju uslova za njenu izvrsnost. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj a269 iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja. odnosn o uz predocenje dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost.

272 Vidi cl. a izdrzavanje odreduje sud uz posredovanje organa starateljstva. Zakona o notarima CG. 271 Ovim se ne odreduje izdrzavanje vec se ugovora vremenski period pruzanja fin ansijske pomoci djeci. 269 Clan 53. 270 Clan 83. ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB.idarno. u skladu sa Zakonom. . PZ CG. Zakona o notarima CG. --------------------da je uslov za punovaznost ovog ugovora zakljucenje braka ugovornih strana u skl adu sa Zakonom. -----------------------------------------------------------------------------------------------268 Vidi clan 262. -----------------------------------------------------------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: ----------------------------------------------------- da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine. stav 1. Ovdje se radi o ugovaranju imovinsko-pravnih odnosa izmedu bracnih drugova. koji na to imaju pravo bez zadiranja u imperativne odredbe o izdrzavanju bracnog druga. PZ CG. 254.

kojeg slobodnom voljom odobravaju i. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi.--------------da ce notar. ------------------------------da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona kojim se regulisu obaveze izdrzavan ja izmedu bracnih drugova. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. te roditelja i djece. po sluzbenoj duznosti. ----------------------------------------------------------da se. na osnovu ovog ugovora. --------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa svojine uslovljen punovaznoscu ovog ugovora. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. kako slijedi. niti bilo kome . te je potom zapis potpisao i ovaj notar . --------------- . dok stranke notaru ne dokazu da su medusobno zakljucile namjeravani brak. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------3. u prisustvu notara svojerucno potpisuju. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom katastru. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. Buduci muz AB (1x) --------------------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbi ljezba i zabiljezba stite i na posljedice kojima se time izlazu.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima da cinidbe iz ugovora ne vrse do ispunjenja uslova za njegovu punovaznost. ---------------------------Od ove isprave izdat ce se otpravci i prepisi kada stranke pridonesu dokaz o zak ljucenju braka i time dokazu punovaznost ovog ugovora:-----------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Buduci muz AB (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------2. moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u ka tastar nepokretnosti. predvideni u ovom ugovoru. a kako slijedi:_______ ____. ---------------------------------------------------da notar nece izdavati otpravke i prepise ovog ugovora strankama. a kada se steknu uslovi za to.

CD (potpis) NOTAR (potpis.2009. g.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. u 11.10. dana 14. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). pecat i stambilj) .U Podgorici. AB (potpis) 2.

objasnio im pravne do mete i posljedice. Podgorica. g. Prije toga nismo bili u braku niti u vanbracnoj zajednici.08. izdatu od mUP-a Crne Gore.1991.(prvog augusta hiljadu devet stotina devedes ete godine). po zanimanju frizerka. sina Jasmina. u 11. drzavljanka Crne Gore. izdatu od mUP-a Crne Gore. nastanjena na adresi ul. i mldb. kcerku An u. ________. nastanjen u Podgorici ul. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucuje zakonski rezim za jednicke imovine. (pedeset). g. udata. broj ___ ___. rodenu . sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. pred maticarom Opstine Cetinje.15/2009. Obala br. Dana 14. (hiljadu devet stotina deve desetu godinu). te je taj brak upisan u maticnoj knjizi vjencani h Opstine Cetinje. Gospodin AB. Obala br. ul. sac inim notarski zapis bracnogugovora. JmB____ _____. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -----------------------------------1. po zanimanju menadzer. od dana _______. roden dana_______u Podgorici.3. broj____ _.10.1. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. pd rednim brojem 50._______ broj______. JmB______ __.. rodena dana_____u Podgorici.2009 g. rodenog 01. sa prebivalistem u Podgorici. drzavljanin Crne Gore.1. Bracni ugovor 3 7 Primjer:Bracniugovorkojisklapajubracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. a koji izjavljuje da je: sin A. sa rokom vazenja do________. -----------------2. od dana ________. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------mi smo sklopili brak dana 01. UZZ BR. a koja izjavljuj e da je: kci B. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. ozenjen. -----------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to: mldb. preda mnom. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.0 9. sa rokom vazenja do____. (prvog septembra hiljadu devet stotina devedeset prve godine). te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog po sla.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). za 1990.g. sa prebivalistem u Podgorici. -----------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka.1990.00 (je danaest) casova. Gospoda CD.

(prvog maja hiljadu devet stotina devedeset trece godine)------------------------Druge djece nemamo. pa sva nasa imovina koju smo stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice.05.01. ima zakonski status zajednicke imovine.--------------------------------------------------------------------------------------------Ovaj bracni ugovor sklapamo u svrhu uredenja nasih imovinsko-pravnih odnosa uslu cajuda senasaimovinskazajednicaokoncadrugacijenegosmrcujednogodnasdvoje. -------------------------------------------------------------------------------------- .1993. kao i prihod iz te imovin e. g.anarocitousluca jurazvodabraka Do sada nismo sklopili bracni ugovor.

sa svim potrebnim elektricnim aparatima273. sa 1/20 na zemljistu u A listu. marke ____. izdat od m aticnog ureda Cetinje. a iz istih isprava ovaj notar je ustanov io da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene djece. 2 uz ovu ispravu. upisan je AB. Podgorica. kao vlasni k stana. a navedeni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. koji cine komplet namj estaj za dnevnu sobu.--------c) Pokucstvo i namjestaj u kuci u mjestu Rijeka Crnojevica. kuciste i dvoriste. Stranke su se odrekle njihovog citanja. dok u listu G nema upisanih . stan br..o. U listu B . KO Grad. koji se sastoji od dvije sobe. i kao suvlasnik. komplet namjestaj za djeciju sobu. Podgorica. a nalazi se u stambenoj zgradi izgradenoj na parceli broj 5/1. pa taj prilog cini sastavni dio ove isprave. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti. od ____. broj sasije _______.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. Izvod iz maticne knjige rodenih.. broj ____. komplet namjestaj za spavacu sobu. broj motora ______. izdat od maticnog u reda Opstine Cetinje. ------------------------------------------------------Pokretnu imovinu cine: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Putnicki automobil. od _____. pojedinacno naveden u p rilogu br. godina proizvodnje ______. kompletna kuhinja. za koje je notar danas izvr sio neposredni uvid u katastar nepokretnosti Podgorica i ustanovio sljedece stanje: ---------------------a) Dvosoban stan koji se nalazi u Podgorici. broj 105. ukupne povrsine od 59 m 2. ------------------Nasa postojeca zajednicka imovina sastoji se od pokretne i nepokretne imovine i osnivackihvlasnickih prava u firmi EXPORT d... pod brojem ____. kuhinje i pomocnih prostorija. -----------------------------------------Clan2 Nasu nepokretnu imovinu cine sljedece nepokretnosti. sa 1/1. I sprat. povrsine od 500 m2. i Izvod iz maticne knjige rodenih. trpezarijski namjestaj. u ul.-----------------------------------------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasapostojecaiocekivana zajednickaimovina.o. od ____. Titova br. izdat od ma ticnog ureda Cetinje. reg oznake ______. ------------------------------------------------------------------------b) Namjestaj i pokucstvo u stanu u ul.1a. 10. Titova bb. broj ____. a koji prilog je predocen i procitan strankama koje su se upoz nale sa sadrzajem i odobrile ga.

upisan je AB.-------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35. uz ovu ispravu.opterecenja. po gradevinskoj dozvoli Opstine ___. KO Janjici. sa 1/1. dok u listu G a upisanih opterecenja. pa kao takav prilog br . a koje su pojedinacno navedene u prilogu broj 1. od _____. Na toj parceli je izgradena prizemna kuca.00 (slovima:dvadesethiljada EURA) -------------273 Alternativa za tacku b-: Pokretne stvari i namjestaj u stanu u ul. 500. kuciste i dvoriste.00 EURA (slovima:tridesetpethiljada EURA) ---------------------------------------------------------------------------b) Parcela br. upisana u Listu ne pokretnosti. cini sastavni dio ove isprave. titova bb. -----------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 20. 201/1. U B listu kao vlasnik. 1. u Podgorici.000 . Prilog je od strane notar a predocen i procitan strankama koje su se upoznale sa sadrzajem i odobrile ga. ali koja nije upisana u katastar nepokretnosti.000. povrsine od 500 m2. nem . br. broj___..

ciji je osnivac i vlasnik uloga sa 100% AB. ostane na imenu AB kao njegova iskljuciva svojina274. tacka c). Placanje se vrsi mjesecno o d 01.00 EURA (pedesethiljada EURA). u slucaju razvoda braka. ostane upisana u katastr u na ime i u korist AB kao njegova iskljuciva svojina. 1. upisano je Drustvo za trgovinu Export d. placati mjesecni iznos od 1. ABjevecsada saglasandaseCD. a). ovog ugovor a. sa osnovnim k apitalom od 50. obezbijediti fin ansijsku podrsku i to tako sto ce:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Za vrijeme trajanja razdvojenosti.3.----------------------------------------------------------------------------------d) da se nepokretnost blize naznacena u clanu 2. a prvi put se placa od prvog . -------------------------------------------------Clan5 (1) Suprug AB se obavezuje supruzi CD.o. nasa postojeca imovina se dijeli kako slijedi: -----------------------------a) da putnicki automobil (opisan u cl. 2.000.o. prede u iskljucivu svojinu supruga AB . (prvog) do 05. (petog) u mjesecu za tekuci mjesec. pod maticnim registarskim bro jem ___.o. a) ovog ugovora. b). prenese u iskljuc ivu svojinu supruge CD. pocev od podnosenja tuzbe za razvod braka do pravosnaznosti presude o razvodu br aka. predu u iskljucivu svojinu supruge CD.--------------b) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu 1.000. od dana____.00 EURA (jednuhiljadu EURA). 2. koji je notar procitao strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. Podgorica.3. upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokretnosti na naprijed naznacenojnekretniniizclana2 a)------------------------------------------------------e) da nepokretnost blize opisana u cl. Podgorica blize opisan u cl. odnosno za vrijeme faktickog prekida bracne z ajednice. b) ovog ugovora. uz ovu ispravu iz cl. uz ovu ispravu iz cl. Bracni ugovor Clan3 U Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. ------------------------------------------------------------------f) da ulog od 100% u Drustvu Export d.1. a sto je ovaj notar utvrdio uvidom u izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Po dgorici. predu u iskljucivu svojinu supruga AB.na osnovuoveisprave.1. -------------------------Clan4 U slucaju razvoda braka.o. ----------------------------------------------------------------------------------------------c) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu br.uzpredocavanjedokazao razvodubrakasanjim.

racunajuci od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. a 2/3 muz ili ta dva sistema kombinovano (na suvlasnicke dijelove neke stvari a neke pojedinacno svakome). imovina se moze dijeliti i na suvlasnicke dijelove koji mogu biti razliciti.dana narednog mjeseca. na kuci 1 /3 supruga. u iznosu od 20. npr. -----------------------------Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih drugova na izdrzavanje pod uslovima odr edenim Zakonom.------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) U roku 15 (petnaest) dana od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. isplat iti pausalnu sumu novca kao finansijsku podrsku. .000. -----------------------------------------------------------------------------------------274 Napomena:Pored naprijed naznacene pojedinacne podjele po stvarima u iskljuci vu svojinu.00 EURA (slovima : dvadesethiljada EURA).

....(. ovog ugovora....... ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB..... ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obaveza ro ditelja na izdrzavanje djece..................................... placati ponaosob po 300... . muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazi vanja..... muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazivanja.-----------------------------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa .... muz AB se obavezuje da ce za svako nase dijete koje ima pravo na izdrzavanje........... Ovim se ne dira u zakonsku obavezu i pravo roditelja na izdrzavanje djece pod uslovima odredenim Zakonom........---------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke....... Notar je stranke poducio i upozorio i na sljedece:------------------------------------------------------da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine.. ... na ime finansijske pomoci.. Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol idarno. (2) Zbog placanja novcanih obaveza iz tacke 1.. -. U slucaju razvoda braka........00 (tristotine EURA) mjesecno i to svakog prvog do petog u mjesecu za tekuci mjesec........ a) i 1 b) clana 5. u skladu sa Zakonom...............214 Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih partnera na izdrzavanje pod uslovima od redenim Zakonom275.. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca...................... racunajuci od dana pravosnaznosti presude o razvodu. a na osnovu ovog notarskog akta......... Notar ga je upozorio da se podvrgao prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga... N otar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga..... a na osnovu ovog notarskog akta.-------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost............... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 7...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 6................ a sve dok budu postojali zakon ski uslovi za izdrzavanje.---------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost276.......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 8 ..

svojine uslovljen razvodom braka. i dalje PZ CG. Zakona o notarima CG. ne smije se nikada ugovoriti odricanje od prava na izdrzava nje. st. 1. Dakle. Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima . ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbiljezba i zabilj ezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. ako bi to stranke insistirale odbiti ili obavezno unijeti poduku i upozorenje da to ne proizvodi p ravne ucinke. radi se o imperativnoj normi PZ po kojoj je medusobno izd rzavanje bracnih i vanbracnih partnera.-------------------------------------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. roditelja i djece i drugih srodnika njihova duznost i pra va kad je to predvideno ovim zakonom.----------------------------------------------------------------------------------------------da se na osnovu ovog ugovora moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u kata star nepokretnosti. 262. i clan 83. 53. Prema Porodicnom zakonu odricanje od prava i du znosti izdrzavanja nema pravnog ucinka. Naime. ---------------------------------------275 Vidi cl. 276 Vidi odredbu cl.

1. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova 4 1 Pravnekarakteristike Karakteristike ovog ugovora su sljedece: Za punovaznost ovog ugovora obavezna je forma notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave (cl.10. . nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. muz AB (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1 muz AB (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------2. po sluzbenoj duznosti. pecat i stambilj) 4. istog clana i u vezi sa cl. ------------U Podgorici. u vezi sa st. CD (potpis) NOTAR (potpis.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. kako slijedi. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------3.. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. u 11. dana 14. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom ka tastru. Od ove isprave izdat ce se odmah otpravci i prepisi -----------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4. 51. Zakona o notarima). (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). st. u skladu sa Zakonom. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona o obavezi izdrzavanja izmedu bracni h drugova.t.AB(potpis) 2. te je potom zapis potpisao i ovaj n otar.g. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustvu notara. svojerucno potpisuju. 50a. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi.2009.----------------------------------------------------------da ce notar. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. 3. te roditelja i djece.1. a kako slijedi:_______ ____.

293. Zajednicka imovina bracnih drugova ima status zajednicke svojine i na nju se. PZ). Zakona o . 298.Na imovinsko pravne odnose bracnih drugova ne moze se ugovoriti primjena prava druge drzave (cl. PZ CG. 303. 160. pored odredbi cl. primjenjuju i odredbe cl.153.

PZ). drzavljanin Crne Gore. Gospodin AB. sacinim notars kizapis ugovoraopodjelizajednickebracneimovine.00 ( jedanaest) casova. Dana 14. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka i bez ikakvih vremenskih ogranicenja. traziti diobu koja moze biti sporazumna ili sudska. ul.. po zanimanju menadzer. jedna stranka ne zna slu zbeni jezik. broj______. drzavljanka Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. 1. broj____ __. st. JmB______ __. JmB_________.1. Obala br. Gospoda CD. izdatu od mUP-a Crne Gore.2009. preda mnom. a koji izjavljuje da je: sin A. rodena dana_____u Ljubljani. ili da jedan bracni drug isplati drugom novcan u vrijednost njegovog dijela (cl. od dana_______.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima svojinsko pravnim odnosima CG. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------1. ul. od dana _______. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. opsirnije vidjeti u prethodnom tekstu o imovini bracnih drugova i o bracnom ugovoru. ta imovina se moze sporazumn o podijeliti tako da se odrede dijelovi u citavoj imovini. u 11.15/2009. broj_____. Obala br._______. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ili na pojedinoj stvari. ozenjen. sa prebivalistem u Podgorici. Bracni drugovi mogu u svako doba. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.(u daljem tekstu:suprug) ----------------------------------------------------2. sa prebivalistem u Podgorici. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. tj. 4 2 Primjer:Ugovoropodjeli zajednickeimovinebracnihdrugova kojaseprenosiuiskljucivusvojinu jednogbracnogdrugauz placanje naknade Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova277. g. izdatu od mUP-a Crne Gore._sa rokom vazenja do________. sa rokom vazenja do____. upis svojine je vezan za isplatu naknade. UZZ BR. nastanjen u Podgorici. ili jednom dijelu imovine.10. U vezi sa zajednickom imovinom bracnih drugova. izdaje se otpravak dijela akta do isplate naknade.1. prenosi se svojina na nepokretnosti sa 1/1 na jednog bracnog druga koji p reuzima dug obezbijeden hipotekom na toj nepokretnosti i placa novcanu naknadu drugom bracnom drugu na ime njegovog dijela. roden dana_______u Podgorici. a koja . 293.

Podgorica. nastanjena na adresi ul. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. udata. te je na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. 158.(u daljem tekstu: supruga) ---------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji uvjerio sam se da gospoda CD ne vlada u dovoljnoj mjeri crnogorskim jezikom. na sastavljanje ov og notarskog 277 Cl. Porodicnog zakona CG i cl. 293.________. .izjavljuje da je: kci B. po zaniman ju frizerka.

(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine) u Ljubljani.Do sada nismo zaklju civali bracni ugovor. pod rednim brojem___. pred maticarom Opstine _____. rodena 01. JmB_____. ali se od toga odustalo. objasnio im pravne do mete i posljedice. (u dalj em tekstu: sudskitumac). niti je bilo kod od nas zivio u vanbra cnoj zajednici. ----------------------------------Prije ovog braka nismo zakljucivali brak. Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. Vec sest mjeseci zivimo odvojeno i namjeravamo se razvesti.------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to:_______________. -----------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsio sam uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. izdatu od mUP-a Crne Gore. od dana________. medutim. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar.-------------------------.--------------------.______. broj ____. na stanjena u Podgorici ul. izdat od maticara Cetinje.-----------------------------------Poducio sam stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo pril aganje ovom izvorniku. stra nke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPODJELIZAJEDNICKEIMOVINEBRACNIHDRUGOVA UVODNE NAPOMENE ------------------------------------------------------------------------------------------Zakljucili smo brak dana________. od _____ . koji m je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. od_____. sa rokom vazenja do________. a takode u nasu zajedn icku imovinu ulaze i pokretne stvari280. br. koja se sastoji od nepokretnosti. broj______.4. --------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic .___.01. taj razvodbraka nije uslov za nas danasnji ugovor279 Ovaj ugovor o podjeli zajednicke imovine zakljucujemo neovisno od toga da li ce i kada nas brak biti razveden. Tuzba za razvod braka po dnesena je Osnovnom sudu u_________. od ____ i Izvod iz maticne . a brak je upisan u maticnu knjigu vjencanih za mjesto ______.1965. Izvod iz maticne knjige rodenih. izdat od maticara Opstine Cetinje. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. pod brojem ____. tako da smo u katastru nepokretnosti upisani kao zajednicari sa neporedijeljenim dijelovima na zajednickoj imovini. prilaze uz ovaj izvornik278. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK.

PZ u kojem je regulisano da se dioba zajednicke imovine moze t raziti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka. osim ako to nije rezultat njihovog ugovora . tada mogu zahtijevati da to sud utvrdi. od ____. 289. kada se smatra kao da je upis i zvrsen na oba bracna druga. Navedeni dokumenti u origin alu se prilazu uz ovaj izvornik. Pravo na zakljucenje ovog ugovora nikada ne zastarijeva i ne moze se to p ravo iskljuciti.knjige rodenih. 2. Moze biti upisan na zajednickoj svojini i samo jedan bracni drug. PZ. 279 vidi cl. I tada s e moze zakljuciti ugovor o diobi. odnosno ne moze se pod prijetnjom nistavosti odreci prava da se zahtijeva dioba. a pravo na to. st. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepo kretnosti. Stranke su se odrekle njihovog citanja. PZ i cl. Dioba zajednic ke svojine se moze izvrsiti tako da se utvrdi suvlasnicki (idealni) dio ili da svakom od zajednicar a pripadne odredena stvar u svojinu sa 1/1 itd. Ako zaj ednicari ne mogu postici sporazum o diobi. 280 Vidi cl.----------278 Vidi cl. a iz istih isp rava ovaj notar je ustanovio da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene dje ce. povjerilac jednog bracnog druga koji se ne moz e namiriti iz posebne imovine tog bracnog druga. 1.cl. izdat od maticnog ureda Cetinje. PZ CG. shodno clanu 293. broj ____. . Zakona o notarima CG. 46. st. pored bracnih drugova. 289. 295. 76. kao sto su nasljednici umrlog bracnog druga. imaju i drug a lica.

te su ga odobrile i taj prilog se prilaze uz ovu ispravu i cini njen sastavni di o. marke ______(svi podaci). ovog ugovora. koji je u saobracajnoj d ozvoli upisan kao svojina supruga AB. izvrsio danas281.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan1 Pokretne stvari se sastoje od:----------------------------------------------------------------------------------1) putnickog motornog vozila. ------------------------------------------------------------------U listu B .-----2) namjestaja i pokucstva koji se nalaze u stanu u ul. 0x10. a ciji pop is smo zajednicki izvrsili i sacinili zapisnik o popisu stvari._____ u Podgorici. gabarita 10. koji ovaj notar. u . ___. upisane su ugovorne strane. za iznos kredita od ____. __ kuciste i dvoriste. koji se nalaze u nasoj kuc i.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijednost ove nepokretnosti stranke saglasno odreduju na iznos od ____ EURA (sl ovima: -) Clan3 Ovim smo se sporazumjeli da putnicko motornovozilo. blize oznaceno u clanu 1. za KO___ i oznacena u listu A kao parcela br. na zahtjev stranaka. ta cka 1. kao imaoci prava zajednicke svojine sa neopredijeljenim dijelovima282.---------------------------------------------------------------------------------------------------U listu V upisana je stambena zgrada spratnosti: prizemlje i jedan sprat. prede u iskljucivosvojinu supruga AB. Vrijednost tog vozila saglasno cijenimo na iznos od ____ __. -----------------------------------------------------------------U listu G upisana je hipoteka u korist banke____. Clan2 Na osnovu izvrsenog uvida u evidenciju katastra nepokretnosti. povrsine od 500 m2. ---------------------Vrijednost ovih stvari stranke saglasno odreduju na iznos od ________ EURA (slov ima: __). 0 m. ali nisu zeljele njegovo citanje. korisne stambene povrsine od 200 m2. koji je prilog ovom ugovoru. -----------------------Prilog je strankama predocen. sa 10% godisnje kamate. ----------------------------------------------Clan4 Nadalje smo se sporazumjeli da namjestaj i pokucstvo. izjavivsi da su upoznati s njim. ustanovljeno je da je nepokretnost stranaka koja ula zi u zajednicku imovinu. upisana u Listu nepokretnosti br.

prede u iskljucivosvojinu supruge CD. prema zapisniku koji je prilozen uz ovu ispravu. dana___. sa 1/1 dijela..___za KO___. 282 Vidi cl. blize opisane u clanu 2.______. ovog ugovora. koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama . ----------------------------------------------------------------------------281 Alternativa: Na osnovu izvrsenog uvida u Prepis lista nepokretnosti br. . Moze se raditi i o zajednickoj svojini iako je samo jedan bracni drug upisan. kako je to naznaceno u cl. --------------------------------------------------------------Clan5 Nekretnine. sporazumjeli smo se da predu u iskljucivo svojinu supruge CD. 1.ul. 76. tacka 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. izdat od____.

odnosno nakon ispunjenja uslova za izvrsnost ov og akta. --------Izvrsni otpravak ove isprave izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. uz obavez u predocavanja dokaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. sa dokazima da duznik ne ispunjava svoje obaveze iz preuzetog duga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 Kako je nepokretnost iz clana 2. - . Prema pisanoj obavijesti Banke _____. broj____. kao povjeriocu preuz etog duga. na danasnji dan kao dan obracuna. opisaneuclanu2 ovogugovora._kod banke __ ____. prilaze se uz ovaj iz vornik nakon sto je u cijelosti procitana strankama283. supruga CD p ristaje na prenos svojine na nepokretnosti zajedno sa naznacenom hipotekom ipreuzima dugza koje su do sada bracni drugovi solidarno odgovarali.---Zbog ove obaveze placanja. kao takva. a banka je izjavila spremnost da ce dati saglasnost za ovaj prenos hipotekeipreuzimanje duga. ----------------------------------------------Notar je prije toga upozorio suprugu CD na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. CD pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnost i. od ___ prezentovana je u originalu i.ana osnovuovognotarskogzapisa. -------------------------------------------------------------------------Notaru je nalozeno da prepis ove isprave dostavi Banci____.00 EURA (petnaesthiljada EURA). Naprijed naznacena obavijest Banke____ _. iznos neplacenog duga koji se preuzima. sa pismom i molbom da mu izda saglasnost za ovo preuzimanje duga ---------------------------Za iznos preuzetog duga supruga CDizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnostina osnovuovognotarskogzapisa284. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Za ovaj prenos svojine supruga CD obavezuje se da ce suprugu AB isplatiti jednok ratni novcani iznos od 15. ovog ugovora opterecena hipotekom za kredit u i znosu od_______. a koji jos uvijek nije isplacen.4. sa 10% godisnje kamate.000.____. iz nosi____ EURA. br. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. te zakonske zatezne kamate u slucaju zakasnjenja plac anja. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana zakljucenja ovog ugovora i to uplatom na konto supruga AB. a radi oslobadanja supruga AB od te obaveze.

i 456. na novog vlasnika ne prelazi i oba veza cije je ispunjenje bilo obezbijedeno hipotekom na tu nepokretnost.Notar je stranku CD prije toga upozorio na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. osim ako je na to pri stao hipotekarni povjerilac. ZOO CG. 285 Clan 151 i clan 160 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. Zakona o svojinsko-pra vnim odnosima. odnosno u ovom slucaju hipotekarnog povjerioca. a u skladu sa Zakonom285. . Za preuzimanje duga potreban je pristanak povje rioca. Prema clanu 327. 455. stav 4. i clan 83.----------------------------------------------------283 Vidi cl. stav 1. 284 Clan 53. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Stranke medusobno odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke na stvarima koje su predmet ovog pravnog posla. Zakona o notarima CG. otudenjem nepokretnosti opterecene hipotekom.

katastru ili bilo k om dugom licu otpravak ili ovjereni prepis ovog izvornika koji sadrzi izjavu supruga AB o sagl asnosti za prenos i upis svojine u katastru nepokretnosti u korist CD286. kao i Pore skoj upravi. sn osi supruga CD. dost aviti nadleznom katastru nepokretnosti otpravak ovog akta radi upisa prenosa svojine.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan8 SuprugABje saglasandase. ali su stranke saglasno od toga odustale. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu.sa1/1 dijelananepokretnostiizclana2 ovogugovora (clausula intabulandi). troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet nepokretnosti.ukatastrunepokretnostiizvrsi upissvojineukoristsuprugeCD. stranke saglasno izjavljuju da sve troskove vezane za ovu ispravu: troskove notara. ----------------------------------------------------------da i kako predbiljezba prenosa svojine osigurava suprugu CD i upozorio na rizike kojima se izlaze u vezi s tim.na osnovuovogugovora. --------------------------------------------Clan9 Nakon sto je notar stranke poducio da za troskove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugacije dogovoriti. ilikadato strankaCD dokazeizvodom sa bankeikadaBanka_____ dostavinotarusaglasnostzapreuzimanjedugaizclana6 ovogugovora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 10 Notar je stranke poducioiupozorioiosljedecem: ---------------------------------------------------da se ovim ugovorom vrsi podjela zajednicke bracne imovine. -----------------------------------da ce supruga CD svojinu na nepokretnosti steci tek sa upisom prenosa svojine u katastru nepokretnosti.------Notaru se zabranjuje da prije toga izdaje supruzi CD. po sluzbenoj duznosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da ce. -----------------------------------------------------------------------------------------Notaruje nalozenodapodnesezahtjevzaupissvojinenadleznom katastru nepokretnosti tekondakadamustrankaABupisanojformipotvrdidamujeisplacennovcaniiznos iz clana5 ovogugovora. po ispunjavanju uslova iz ovog ugovora notar. banci. ------------------------------------------Od ove isprave dobivaju kada se steknu uslovi iz ovog ugovora: ------------------------------------- .

Prilikom sacinjavanja otpravka dijela akta. Ovo je jedan od instrumenata obezbjedenja za prodavce ili druge p renosioce prava u slucaju kada u samom notarskom aktu je data clausula intabulandi. notar ce kopiranjem izostaviti claus ulu intabulandi i na tom mjestu napisati biljesku da je ona izostavljena do isplate cjelokupne naknad e ili ispunjenja drugih uslova. a ne daje se u posebnoj ispravi. a u ovom slucaju nece sadrzavati clausulu intabulandi dok se ne ispune ugovoreni uslovi.Otpravak: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Suprug (1x): -------------------------------------------------------------------------------------------------------286 Napomena: Notar. shodno clanu 88. a u potvrdi otpravka notar ce naznaciti koji su dijelovi akta ispusteni. radi zastite prenosioca prava svojine. odn osno otpravak dijela akta. na zahtjev stranaka. u ovom slucaju moze izdati djelimicni. koji nece sadrzavati odredeni dio i zvornika. . Zakona o notarima CG.

Notar je ovu ispravu procitao strankama u prisustvuiuz sudjelovanje naprijed naz nacenogsudskogtumaca. u 11. -----------------------------------------------U Podgorici. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac i notar. g. kojijestranciCDpreveo cjelokupnitekstovogakta.4. AB(potpis) 2. pa su one izjavile da je tako postupljeno.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). te ga slobodnom voljom odobrile i potpisale.10. neposrednim pitanjima uvjerio se da ovaj akt odgovara volji stranaka. CD (potpis) NOTAR (potpis. a kako slijedi:_______ ____. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Supruga (1x): ----------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1x): ---------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x): --------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta dobijajuodmah::------------------------------------------------------------------Banka (1x):--------------------------------------------------------------------------------------------------------suprug (1x): ------------------------------------------------------------------------------------------------------Supruga (1x): -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. pecat i stambilj) .2009. dana 14. da su sadrzaj ovog akta razumjele.

takode. Notar kao povjerenik suda u ostavinskom postupku. predsjednik Osnovnog suda. 74/08. Postoji obavezna i fakultativna nadleznost notara u pojedinim pravnim poslovima sa nasljedno pravnim elementima i dejstvima. t. 1. papira od vrijednosti ili dragocjenosti (notar kao povjerenik suda. Zakona o nasljedivanju i cl. 135. ili z apisa o potvrdi privatne isprave i zapisnika. pod prijetnjom nistavosti. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota i nasljednickih izjava. propisana je kod sastavljanja ugovora o dozivotnom izdrzavanju. regulisani su Zakonom o vanparnicnom postupku288. 47/08. to ce biti olaksana praksa postupanja prvih notara u Crnoj Gori. Sud moze povjeriti notaru popis i procjenu zaostavstine. moze sve ostavinske predmete povjeriti na rad notarim a sa sjedistem kancelarija u podrucju tog suda290. . Zakon o notarima (clan 51. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju i ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota regulisani su u Zakonu o obligacionim odnosima289 . takav testament ima svojstv o sudskog testamenta kojeg moze sastaviti ne samo notar vec i sud. Kako su naprijed naznaceni zakoni doneseni poslije Zakona o notarima. ako to stranke zahtijevaju. CG).1.pravnih poslova. st. Obavezna forma notarskog zapisa i sa njime izjednacenog zapisa o potvrdi privatn e isprave u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom. clan 94. Zakona o nasljedivanju) i zapis o testamentu po pravilima za sudski testament-pravilima vanparnicnog postupka i uz primjenu pravila za sastavljanje notarskog zapisa (cl. 290 Clan 147 do 157 Zakona o vanparnicnom postupku CG.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 1. 287 Sluzbeni list Crne Gore br. 27/06. a ostavinski i drugi postupci koji se ticu nasljedno . 3. novca. propisao je za takve poslove formu notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog za pisa o potvrdi privatne isprave. 289 Sluzbeni list Crne Gore br. Zakona o notarima). st. cuvanje ostavinskih isp rava. Zakona o vanparnicnom postupku CG). Zakonska regulativa i nadleznost notara Materijalno nasljedno pravo u Crnoj Gori regulisano je Zakonom o nasljedivanju28 7. nakon ocjene stanja u svom sudu. kod sljedeci h nasljednopravnih poslova: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (cl. 52. 69. Notar moze (fakultativna nadleznost) vrsiti sastavljanje notarskog zapisa. 288 Sluzbeni list R CG br.

otudio ili za lozio . provesti postupa k. posto se to postaje po sili Zakona. ucin i izvjesnim da se on tog svojstva prima. Zbog toga ona nije obavezna. hoce da se primi nasljeda koje mu je po sili Zakona pripalo u momentu smrti osta vioca. to jednom nasljedniku moze biti potrebno da bi otklonio svaku sumnj u i neizvjesnost u pogledu njegovog svojstva kao nasljednika (npr. mad a. Davanjem pozitivne nasljednicke izjave. Nasljednicka izjava Zakonodavstvo Crne Gore usvaja koncepciju da zaostavstina umrlog lica prelazi po sili Zakona na njegove nasljednike u trenutku njegove smrti i to konacno i trajno. jer ce sud. jos prije svrsetka ostavinskog postupka. Izricita je kada nasljednik da pozitivnu nasljednicku izjavu pred sudom do zavrs etka rasprave o zaostavstini ili pred notarom. kako je to naprijed naznaceno.2. donijeti rjesenje o nasljedivanju. bez obzira da li su se nasljednici izjasnili. odnosno raspolaganja pravom koje je naslijedio (npr. u cilju da bi se njome samo potvrdilo on o sto po pravilu nastupa po sili Zakona.292 Precutna je kada nasljednik bude raspolagao cijelim ili jednim dijelom zaostavst ine. pozitivna nasljednicka izjava nije potrebna za postaja nje nasljednikom. Pozitivna nasljednicka izjava je ona koja glasi na prijem nasljeda. i takva izjava d olazi u obzir ako neki nasljednik zeli da. tj. jer se svojina na zaostavstini stice po sili Zakona u momentu smrti ostavioca. po bilo kom osnovu izjasni da hoce to da bud e. ak o se nasljednik ne odrekne nasljeda291. tj. u formi notarskog zapisa. Dakle. ako se l ice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. zavisi od volje nasljednika. odnosno da se nece koristiti mogucnoscu odricanja od nasljeda. Bitno je samo da su uredno pozvani. Nasljednicka izjava moze biti pozitivna i neg ativna. da bi mogao trazi ti odobrenje za gradnju kuce na placu koji mu je kao nasljedniku pripao. tj. Nasljednicka izjava 2. po prijemu smrtovnice. kada prema objektima zaostavstine preduzima pravne akte svojinskog raspolaganja. dakle. on a postoji ako se lice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. da bi povecao svoju kreditnu sposobnost). moguca je pozitivna i negativna nasljednicka izjava. Negativna nasljednicka izjava je ona koja glasi na odricanje od nasljeda. po bilo kom osnovu izjas ni da ne zeli to da bude. Pozitivna nasljednicka izjava moze biti izricita ili precutna. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakt er.

takva izjava se moze dati od strane nasljednika ili njegovog zastupnika i to dir ektno u zapisnik kod suda koji vodi ostavinski postupak do zavrsetka rasprave. Zakona o notarima CG. 292 Clan 51. . odnosno da se odrice mogucnosti odbijanja nasljeda. 130. 131.-139. ili u p o 291 Cl. Zakona o naslj edivanju. a to znaci da je time pokazao da se prima nasljeda. tako da to pokazuje njegovu namjeru da se prema tim objektima ponasa kao da su njegovi.neke stvari iz zaostavstine). Zakona o nasljedivanju CG. Davanje nasljednicke izjave regulisano je odredbama cl.

godina ili je liseno poslovne sposobnosti). a posebno moze se odreci nasljeda tek . Nasljednicka izjava koja se daje u posebnoj ispravi i koja se dostavlja sudu. te Zakona o notarima. nasljednic ka izjava zakonskog zastupnika. Nasljednicku izjavu moze dati neposredno sam nasljednik ili je moze dati preko p unomocnika. data u ime sticenika. a za sto je propisana obavezna forma notars kog zapisa i sa njim izjednacenog zapisa o potvrdi privatne isprave293. tj. zapisa o potvrdi privatne isprave. a to je obavezna forma notarskog zapisa. tj. da ne postoje mane volje. jer se u suprotnom moze ponistavati294.1. Osobine nasljednicke izjave Nasljednik moze dati nasljednicku izjavu. Zakona o notarima). punomocnik moze odre ci nasljeda. primiti nasljede. da je davalac nasljednicke izjave poslovno sposoban. ali se ne moze opozvati. Pri tome. a to s u: da je validna u pogledu predmeta. uslovljena je saglasnoscu starateljskog organa295. u njegovo ime. nasljednicku izjavu ce dati njegov zakonski zastupnik. nasljednicke izjave ( vidi clan 86. Punomocje treba da bude specijalno. i to akata raspolagan ja. osnova i da je izraz slobodne volje. da je ispostovana forma i postupak davanja nasljednicke izjave. 3. st. Otuda se za davanje nasljednicke izjave od strane nasljednika zahtijeva puna poslovna sposobnost. Uslovi za punovaznost nasljednicke izjave su opsti uslovi propisani u ZOO za pun ovaznost pravnih poslova i uslovi iz Zakona o nasljedivanju.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sebnoj ispravi koja se podnosi sudu. s tim sto punomocje za davanje nasljednicke izjave u posebnoj ispravi koja ce se dostaviti sudu. koja bi glasila na odricanje od nasl jeda. Nasljednicka izjava. da je u njemu izricito navedeno da se. u ime vlastodavca kao nasljednika. posebno ako glasi na odricanje od nasljeda. a ako izjavu daje preko zas tupnika. t. tj. mora biti u formi glavnog posla. odnosno. Ukoliko jedno lice nema tu sposobnost u momentu davanja nasljednicke izjave (maloljetnik koji nije navrsio 14. ZOO CG. ili primiti nasljede i ustupiti ga nekom od sunaslje dnika. mora biti sastavljena u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. da je uredno zastupan.53. sa njim izjednacen og. proizvodi imovi nska dejstva koja odgovaraju dejstvu pravnih akata inter vivos. po d prijetnjom nistavosti.

stav 3. ili kombinovano. N otar ce poduciti stranku u vezi sa naprijed naznacenim. ili testamentarni nasljednik.kada je ono otvoreno (momenat smrti ostavioca) i to sve do zavrsetka ostavinskog postupka. zakonski nasljednik. a kada je to potrebno po clanu 308 stav PZ CG i uz saglasnost organa starateljstva. te da li se prima nasljeda. stav 3. Zakona o vanparnicnom postupku CG. ili nuzni nasljednik . i clan 66. PZ CG. 294 Clan 136. Zakona o nasljedivanju CG. stav 2. 293 Clan 125. tj. da li se prima nasljeda i ustupa nekom od sunasljednika ili da li se odrice nasljeda. 295 Clan 308. kako je to Zakon o nasljedivanju propisao. dijete koje je navrsilo cetrnaest godina zivota moze dati nasljednicku izjavu uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja. . Nasljednicka izjava mora biti u sadrzaju precizno odredena. mora sadrzavati izjasnjenje u pogledu toga po kom se osnovu nasljedivanja daje izjava (npr.).

a sto je veoma bitno. jer s e u konkretnom radi o sticanju. 2. Ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. Nasljednicka izjava Jedanput data nasljednicka izjava. pa bila ona u smislu odricanja ili primanja nasljeda. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. po prije mu ustupljenog dijela. Zakona o nasljedivanju CG. za ovakvu naslje dnicku izjavu ne vaze pravila odricanja od nasljeda. s obzirom na pravne ucinke nasljednicke izjave.2. tome ce notar poduciti i upozoriti davaoca izjave. 296 Clan 136. a odreci se testamentarnog nasljeda na drugoj imovini ostavioca. 2 1 Primjer:Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje Nasljednicka izjava o prijemu nasljeda. a prihvatiti se naslje da na kuci). uz istovremeno ustupanje nasljednog dijela299.. pa s tim u vezi. notar ce poduciti i upozoriti stranke da se. stav 3. u okviru zakonskog nasljedivanja. narocito imovinske. ali se moze prihvatiti zakonskog dijela nasljeda na nekoj imovini. ne moze se. stav 1 Zakona o nasljedivanju CG. koje bi mu po jednom osnovu pozivanja na nasljede trebalo da pripadne (npr.296 jer bi. sto znaci da se jedno lice ne moze primiti. ni pod uslovom298 u okviru jednog osnova pozivanja na nasljede. tako da u okviru jednog osnova. 297 Clan 134. dolazilo do povreda prava drugih lica koja su ona stekla i do onemogucavanja normalnog toka ostavinskog postupka. kod zakonskog osnova pozivanja na nasljede. odnosno o prenosu imovine medu zivima.) posebno i specificno propisuje da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je naslje dniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. odnosno odreci samo jednog dijela zaostavstine. ne moze biti djelimicna (npr. 136. Zakon o nasljedivanju Crne Gore (cl. Ako se radi o ustupanju nasljeda. Zabrana djelimicne nasljednicke izjave o odricanju od nasljeda vazi posebno za svaki osnov pozivanja na nasljede . Kod izjave o odricanju od nasljeda postoji zakonska pretpostavka da se odricanje odnosi i na potomke onog koji se odrekao. st. odreci nasljeda na stanu. ne moze se opozvati. Odricanje u korist odredenog nasljednika smatra se izjavom o prijemu nasljeda.1. Riva br. . u suprotnom. odrice se primanja nasljeda poljoprivrednog zemljista. na odnose ustupioca i primaoca primjenjuju pravila o poklonu297. ali prihvata nasljede kuce u gradu). uz istovremeno ustupanje nasljednog dije la300 po osnovu zakonskog nasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda ne moze biti djelimicna.

1. 300 Cl. Zakona o nasljedivanju CG. stav 1.298 Clan 134. 51. stav 2. . 134 i 136 Zakona o nasljedivanju i cl. Zakona o nasljedivanju CG. Zakona o notarim a. 3. st. 299 Clan 134. t.

sina milana.1969. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. prema vlastitoj izjavi. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. moze odreci nasljeda.. ul. 0506.g.g. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . te izjaviti da se prima nasljeda. izdat od maticara ____. broj____.1. po zanimanj u stomatolog. izdat od ____ dana____. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa prebivalistem i adresom u Budvi. bro j____. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. Iz prilozenih dokume nata notar je ustanovio da je prije davanja ove izjave. od ___.Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik.S tim u vezi. u ___. Ul.00 h (osam casova). udata. br. u Budvi.------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se.. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. od ___. od dana 01. drzavljanka Crne Gore. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la302. izdat od maticara ____. dolje potpisanim notarom misic misom. rodenog dana_____u ____. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. izdatu od mUP-a Crne Gore. Poziv naznacenog suda. JmB 0105969666666. Takode ovaj notar je utv rdio sastav zaostavstine na koju se ova izjava odnosi301.2009. rodena 01.10. da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca i da ja ostavilac na naprije d naznacenim nepokretnostima upisan kao imalac prava svojine od 1/1. pristupila je: -------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana.01. p od brojem ____.1/2009. kao zakonski nasljednik. otvoreno nasljede iza umrlogMaricDraga na. KO masline. izjaviti da se prima nasljeda. Riva br. Borovi br. od dana_____. na ime davaoca ove izjave.2006..Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom UZZ br. Izvod iz maticne knjige rodenih. koji je umro dana ___.1. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). u 8. ---------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke.10. Dana 15. i Prepis l ista nepokretnosti br.05.. preda mnom. Notar j e stranku poducio . Stranka ne trazi njihovo citanje. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana.

2. 13. 136. Izjava o odricanju odnosi se samo na zaostavstinu koja je davaocu izjave bila poznata u vrijeme davanja iz jave . ni pod uslovom--------------------------------------------------------------------------------------301 Napomena: Nasljednicka izjava se moze dati od momenta smrti ostavioca do zavrset ka rasprave za raspravljanje zaostavstine i to na zapisnik kod suda ili u posebnoj ispravi koja se dostavlja sudu u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. te je zbog toga potrebno u nasljednickoj izjavi o odricanju od nasljeda utvrditi na koju zaostavstinu se ona odnosi. a poslovna sposobnost je uslov ovog. i cl. Ona se uvijek utvrduje shodno odredbama Porodicnog zakona. 302 Napomena: Naprijed naznacena obaveza notara proizilazi iz normi koje regulis u postupak sastavljanja notarskih akata. 2. st.pravnim posljedicama svake od tih izjava.CG cl. . st. 24. a narocito: --------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje.cl. kao i svih drugih pravnih poslova. ZN. kao sto je ovdje slucaj.

sina milana. po prijemu ustupljenog dijela.2. prim jenjuju pravila o poklonu. koji je umro dana ___. KO masline. da je razumjel . u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte u osta vinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. kao p unomocnik za prijem pismena. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. u ____. i svoj zakonski nasljed ni dio na zaostavstini. rodenog dana_____. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime.-------------------------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. JmB_____. iz ____. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. te upozorio na znacaj i posljedice poklona. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke.Podrucna jedinica Budva. ---------------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. USTUPAM s vom bratu maric Dusku.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska ili njegovog punomocnika koga on izabere. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. sinu Dragana. snosim sama. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina.. kod Uprave za nekretnine . a kako slijedi______ ____. u ___. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. koja se sastoji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u L istu nepokretnosti br.1. ---------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. stranka je dala sljedecu: -------------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU -------------------------------------------PRIMAMSE zakonskog dijela nasljeda koji mi pripada iza umrlog oca maric Dragana. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke.

kako slijedi. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar.a sadrzinu ovog pravnog posla i da je s njim u cijelosti saglasna. kojeg slobodnom voljom odobra va i u prisustvu notara. ----U Podgorici. potpis i stambilj notara) . dana______ (slovima) ---------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (pecat. svojerucno potpisuje.

otv oreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca.00 h (osam casova). sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. br. u ____.. kao zakonski nasljednik. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana.S tim u vezi. od ___. drzavljanka Crne Gore. izdat od maticara ____. koji je umro dana ___.2009. izdat od maticara ____ na ime davaoca ove izjave.1. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. po zanimanj u stomatolog. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. rodena 01.05. Takode. Izvod iz maticne knjige rodenih. izdatu od mUP-a Crne Gore. izdat od ____. ovaj notar je utvrdio sastav zaostavstine na koju se ova nasljednicka izjava odn osi. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . Borovi br. u ___. u 8.10. sa prebivalistem i adresom u Budvi. prije davanja ove izjave. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave).1969. bro j____. broj____. Ul. od ___. te da je . godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). (prvog maja hiljadu devet s totina sezdeset devete godine).1/2009. Dana 15. preda mnom. sina milana. rodenog dana_____. p od brojem ____. ul. br.2006. ---------------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. dolje potpisanim notarom misic misom.. Stranka ne trazi njihovo cita nje. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.g.g. Poziv naznacenog suda od dana_____ i Prepis list a nepokretnosti.1. Riva br. Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. JmB 0105969666666. 0506.1.01. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. Riva br.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 2 Primjer:Nasljednickaizjavaoprimanju nasljedapoosnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. u Budvi. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana.. udata. UZZ br. prema vlastitoj izjavi. KO masline. od dana 01. dana____.10. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih.

te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. a narocito:----------------------------------------------------------------------- .---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. kao i izjaviti da se prima nasljeda. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika.ostavilac upisan kao vlasnik sa 1/1 dijela na naprijed naznacenoj nepokretnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. izjaviti da se prima nasljeda. moze odreci nasljeda. koja je predmet zaostavstine. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava.

u ____. ili njegovog punomocnika koga on izabere. ni pod uslovom-------------------------------------------------------------------------------------da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. kodUpravezanekretnine Podrucna jedinicaBudva ---------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. snosim sama. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska. a kako slijedi______ ____. -------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte i podn eske u ostavinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina.ana zaostavstinikojase sastoji odnepokretnosti upisanihsa1/1pravasvojineuListunepokretnostibr 1 .-------Notar je ovu izjavu procitao stranci.kojije umro dana ___u ___. prim jenjuju pravila o poklonu.2. stranka je dala sljedecu: ---------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU-----------------------------------------------PRIMAMSE zakonskogdijela nasljeda iza umrlog ocaMaricDragana. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog . te na znacaj i posljedice poklona . ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. Nasljednicka izjava da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. sinaMilana. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke.KOMasline. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. kao p unomocnik za prijem pismena.rodenog dana_____. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. po prijemu ustupljenog dijela.

kojeg slobodnom voljom odobr ava i u prisustvu notara. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. pecat i stambilj notara) . svojerucno potpisuje. dana__________(slovima) ---------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. ----U Podgorici. kako slijedi.posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom.

(prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). Poziv naznacenog suda. izdat od maticara ____. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. preda mnom. kcerka ostavioca. Riva br. Str anka ne trazi njihovo citanje. od ___. drzavljanka Crne Gore. sina milana.2006. pri je davanja ove izjave. izdat od ____ dana____... u Budvi.1. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric.g.S tim u vezi. izdat od maticara ____. rodenog dana_____u ____. rodena 01. ul. udata. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. tj. u ___. prema vlastitoj izjavi. br. Takode sam utvrdio sastav zaos tavstine. dolje potpisanim notarom misic misom. Riva br. 0506. i Prepis l ista nepokretnosti. izdatu od mUP-a Crne Gore.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 3 Primjer:Nasljednickaizjavaoodricanjuodnasljedapo osnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. Dana 15.----------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu (alt.2009.g. od dana 01.10. KO masline. koji je umro dana ___. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave)..: ovjerenom prepisu) prilazu uz ovaj izvornik. po zanimanj u stomatolog.. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. od dana_____. u 8. UZZ br. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).00 h (osam casova).10. kao zakonski nasljednik.1. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje.05.1/2009. kci Dragana. Borovi br. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. broj____. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. sa prebivalistem i adresom u Budvi. Izvod iz maticne knjige rodenih. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. Ul.1. ----- . JmB 0105969666666. od ___. bro j____.1969. otvoreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednick e izjave njegov zakonski nasljednik. br. na ime davaoca ove izjave. sa sluzbenim sjedistem u Budvi .01. p od brojem ____.

uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. izjaviti da se prima nasljeda. kao i izjaviti da se prima nasljeda. ------------------------------------------------------------------------------------- . poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava.Notar je ispitao volju stranke. ni pod uslovom. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. a narocito:----------------------------------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. moze odreci nasljeda.

----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime.---------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament..-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. a na zaostavstini koja se sasto ji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u Listu nepokretnosti br. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. prim jenjuju pravila o poklonu.1. tj.2. po prijemu ustupljenog dijela. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. -------------------------------------------------------------------------Ovo odricanje se ne odnosi na moje potomke (alt. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. u ___. sina milana. a kako slijedi______ ____. -------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Davalac nasljednicke izjave (1x) ---------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanja ovog notarskog zapisa. Ovo odricanje se odnosi i na moj e potomke ). KO masline. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u . koji je umro dana ___. ovim izricito izjavljujem da odricanje cinim samo u svoje ime303. rodenog dana_____. u ____. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. ------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. te na znacaj i posljedice poklona . snosim sama. kod Uprav e za nekretnine Podrucna jedinica Budva. stranka je dala sljedecu:---------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU ---------------------------------------------ODRICEM SE zakonskog dijela nasljeda iza umrlog oca maric Dragana.

N otar je uvijek duzan poduciti i upozoriti stranku na naprijed naznacenu zakonsku odredbu. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. dana_________(slovima)-----------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. svojerucno potpisuje. . stav 2. pecat i stambilj notara) 303 Clan 131. U Podgorici. kako slijedi. koji regulise da odricanje od n asljeda vazi i za potomke onog koji se odrekao.prisustvu notara. Zakona o nasljedivanju CG. nakon cega je zapis potpis ao i ovaj notar.

punovazan je onaj testament koji je sacin jen u obliku utvrdenom u zakonu i pod uslovima predvidenim zakonom . Testament 3 1 Pojamtestamentarnognasljedivanja Prema cl. Zakona o nasljedivanju CG. U tom smislu. ZN i dalje. clan 64. tako naprimjer: u clanu 28. vec su njeni dometi odredeni Zakonom. clan 93. Sloboda testamentiranja nij e bezgranicna. sto znaci da je svakom licu ostavljeno da mo ze izjavom svoje posljednje volje. koja ima za cilj drugaciji raspored zaostavstin e odredenog lica u odnosu na Zakonom predvideni zakonski nasljedni red. U vez i s tim. sadrzi odredbe o sadrzini testamenta itd. tj. Zakon o nasljedivanju CG propisao je nistavost ugovora o nasljedivanju306. u bilo kom pogledu. osnovi pozivanja na nasljede su zakon i testament. 6. koji po testamentu svi ostaju nasljednici. odreduje se za testamentarnog nasljednika lice koje nije zakonski nasljednik. prema nasljednom pravu Crne Gore. 3 2 Definicijatestamenta testament je pravni akt (jednostrani) koji sadrzi jednostranu izjavu posljednje volje. Prema clanu 64. testam entarno nasljedivanje je jedini oblik voljnog nasljedivanja305. bez diranja u red univerzalnih sukcesora. i dalje ZN postoje odredbe o nuznom dijelu. tj. . propisano je: Zavjestalac moze testamentom raspolagati svojom imovinom na nacin i u granicama koji su odredeni Zakonom . u granicama propisanim Zakonom. datu u Zakonom propisanoj formi. Zakona o nasljedivanju. ali se odreduje samo legat . tj. 74. ZN sadrzi odredbe o formi testamenta. postoje sljedece mogucnosti: unutar zakonskih nasljednika. svojom voljom mijenjati zakonski nasljedni r ed. redovni zakonski nasljedni red (izuzimajuci nuzni. naslijediti se moze na osnovu zakona i testamenta.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3. u bilo kojoj mjeri ili na bilo koji nacin. koji odreduje nacin i granice testamentarn og raspolaganja. Dakle. a u Zakonom dopustenim granicama304. Naime. odreduj e se drugaciji raspored nasljednih dijelova. pravila o nuznom nasljednom dijelu) reguli san je normama dispozitivnog karaktera. tj. o dijelu zaostavstin e kojim ostavilac ne moze raspolagati. testament moze sadrzavati i druga testamentarna raspolaganja. koji je odreden zakonom (svi zakonski nasljednici ostaju ).

Zakona o nasljedivanju CG. . 305 Vidjeti vise kod Borislav t. godine. Zakona o nasljedivanju CG. str. 239. Blagojevic. do 123. o izdanje.304 Clan 7. 306 Clan 121. i naredne. Savremena Nasljedno pravo u Jugoslaviji . cetvrt administracija Beograd 1979.

dolazi do nistavosti testamenta. Testament 3 3 Karakteristike(osobine)testamenta testament je jednostrani pravni posao. testamentarna sposobnost)307. Zavjestaoceva volja izrazena u testamentu treba da predstavlja njegovu stvarnu i pravu volju. Prema clanu 62. Djelimicna nist avost se propisuje iz razloga sto je cilj da se omoguci ostvarenje prave volje ostavioca. stvarne volje. lic a koja bi ponistenjem mogla dobiti neke koristi. Dakle. a u slucaju nistavosti dijela testamenta (klauzule). U slucaju prijetnje ili prinude ili prevare ili zablude. testament moze saciniti samo lice koje je sposobno za rasudivanje koje je navrsilo 15 godina zivota (tzv. Zakona o nasljedivanju ako su samo neke odredbe testament a manjeg znacaja unesene u testament pod prijetnjom ili prinudom. tim prije sto se ovdje radi o jednostranom pravnom akt u dobrocinog karaktera. usljed prevare.3. Kao pravni akt. te se predvida nistavost testamenta zbog nedostatka u volji zavjestaoca308. izrazenu slobodno. prevare. testament je strogo licni pravni posao. smatra se da taj njegov dio nije ni postojao. djelimicna nistavost). S tim u vezi. Zakon o nasljedivanju propisuje posebna prav ila za slucaj da volja izrazena u testamentu ne odgovara pravoj volji ostavioca. formalni posao i opoz iv posao. nistave su samo te odredbe (tzv. strogo licni posao. stav 4. sposobnosti. odnosno punomoc nika. osnova. a posebno za punovaznost jednostranih pravnih poslova u pogledu predmeta. Ponistenje testamenta iz razloga prinude. ili u zabludi. zakonski nasljednici i sl. prijetnje. ili zablude moze t raziti samo lice koje ima pravni interes i to u Zakonom odredenim rokovima309 (npr. forme itd. bilo da dolaze od trecih lica. a) testament je jednostrani pravni posao (izjava volje). Ove radnje povlace nistavost bilo da dolaze od lica kojima je nesto za vjestano tim testamentom. pri poduzimanju ovo g pravnog posla. kad god je to i ukoliko je to vise moguce. odnosno testament se moze . pod Zakonom propisanim uslovima. a sto znaci da je. testament treba da ispunjava sve opste uslove koji se traze za p unovaznost bilo kog pravnog posla. iskljucena svaka mogucnost da se izjavi putem zastupnika.) b) testament se moze samo licno saciniti. jer za njegovu punovazn ost nije potrebna saglasnost bilo kog lica. Posljedica nistavosti cijelog testamenta je ta s to se smatra da testament i ne postoji. Pod prijetnjom nistavosti.

Zakona o nasljedivanju propisuje: Punov azan je onaj testament koji je sacinjen u obliku utvrdenom zakonom i pod uslovima predvidenim Zakonom . jer se radi o poslu bez naknade. 308 Cl. Zakona o nasljedivanju CG. Forma testamenta je ustanovljena iz vise razlo ga i to: da bi se izbjegla lakomislenost. i 63. sto znaci da je za njegovu punovaz nost potrebna Zakonom odredena forma. 62. ZN CG. nistav je. . 307 Clan 61. Clan 64. c) testament je strogo formalni pravni posao. testament koji ne ispunjava sve zahtjeve u pogledu forme. ko ji su predvideni zakonom. ZN CG. 309 Clan 63.izjaviti od strane lica koje je po Zakonu sposobno praviti testament.

Redovni i vanredni testamenti se razlikuju po nek im elementima. zapovjednika broda i drugih organa javne vlasti. vojnog starjesine. radi pravne sigurnosti. 3 4 Vrstetestamenta U teoriji postoje dvije osnovne podjele testamenata. u cjelini ili djelimicno. testament sastavljen od diplomatsko-konzularnog predstavnika. Privatni testamenti su svi oni koji ne spadaju u javne testamente: svojerucni te stament i pismeni testament pred svjedocima. Svaka klauzula o odricanju od prava na opoziv je nistava i nece proizvoditi pravno dejstvo. i to u posebnoj ispravi (poseban opoziv) ili opoziv u kasnijem (novom) testamentu. kada nastupi samo neki od slucajeva za koje Zakon dopusta upotrebu ove forme (npr. u mnogim zemljama pa tako i u Crnoj Gori. te javne i privatne311. Prema zakonskoj odredbi.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da bi se izbjegle prevare. n otari312. zablude i prinude koje bi mogle doci od zainteresovan ih lica radi pribavljanja koristi. ili lica na koja je drzava prenijela javna ovlascenja. O ovome notar mora voditi ra cuna prilikom sacinjavanja zapisa o testamentu. testament sastavljen od vojnog starjesine. Odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako ih zavjestalac kasnijim testamentom nije izricito opozvao ili ukoliko nisu u suprotnosti sa kasnijim tes tamentom. mijenjati ili ukidati svoju posljednju izjavu volje. Za punovaznost javnih testamenta Zakon pr opisuje da su sastavljeni uz sudjelovanje sudije. Vanredni testamenti se mogu sacinjavati samo pod odredenim okolnostima. testament sacinjen na brodu samo ako se to lice nalazi na brodu. sve do svoje smrti. tj. to proistice iz samog pojma i pri rode testamenta. a to su. ili testame nt . Zavjestalac moze pisani testament opozvati i unis tenjem pismena. zavjestalac moze uvijek opozvati testament. tako postoji sudski testament. a to znaci da se niko ne moze odreci prava da moze kasnije. notarski zapis o testam entu itd. ima za posljedicu opozivanje zavjestanja te stvari. d) testament je uvijek opoziv pravni posao310. i to na: redovne i vanredne . izjavom datom u bilo kom obliku u kome se po Zakonu moze saciniti testament (trazi se neka od zakonsk ih formi u kojoj se sacinjava testament). Redovni i vanredni testamenti. Svako kasnije raspolaganje zavjestaoca odredenom stvari koju je bio nekom zavjes tao. Javni testamenti su oni testamenti koji su sastavljeni uz sudjelo vanje organa javne vlasti i lica javnog povjerenja. diplomatsko-konzularnog predstavnika.

uz specificnost da ga ne sacinjava sudija. Oblik nekih vrsta vanrednog testamenta odgovara redovnom testamentu (sacinjava se i skladu sa odredbama koje vaze za sacinjavanje sudskog testamenta). godine. . 312 Clan 52 Zakona o notarima CG. Savremena administracija Beograd 1979. cetvrt o izdanje. Blagojevic. str. 311 Vidjeti vise kod Borislav t.sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata. ZN-a CG. i naredne. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . 260. do 119. moze se saciniti samo licu na vojnoj duznosti za vrijeme mobilizacije ili rata). odnosno lice kojem je to redovno sluzben o 310 Clan 117.

Redovni testamenti su: svojerucni testament. i to: odredivanje nasljednika ili legatara. vanredni testamenti su: testament sacinjen na brodu. testament sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata . a) Kako je testament oblik izjave posljednje volje kojom se vrsi raspored imovin e nekog lica (zavjestaoca) za slucaj njegove smrti. 30 dana nakon povratka zavjestaoca u Crnu Goru kod testamenta sacinjenog na crnogorskom brodu. odredivanje supstituta. 3.5. pisani testament pred svjedocima. pojacana forma.3. o dnosno moze se javiti kroz sljedece klauzule materijalne prirode314. zapovjednik broda. to se sadrzina testamenta sastoji. komandir cete ili visi starjesina vojne jedinice). ili 30 dana od dana demobilisanja amenta za vrijeme mobilizacije ili ratnog stanja). kvota ili individualno odredenih pred . testament sacinjen pred diplomatskim ili konzularnim predstavnikom Crne Gore u inostranstvu. odredivanje idealnih dijelova nasljednika. Prema zakonodavstvu Crne Gore. notar) vec ga sacinjava lice kome to nije redovno sluzbeno posl ovanje nego vanredno (npr. a koji mogu sastaviti sudija osnovnog suda. Vanredni testament vazi samo jedno odredeno vrijeme (npr. odnosno notar po pravilima vanparnicnog postupka. dok redovni testament nema takvih vremenskih ogranicenja. Karakteristike redovnog testamenta: mogucnost njegovog pravljenja (sacinjavanja) u svako doba. negativni testament . oprostaj nedostojnosti. kod test iskljucenje koga od mogucih nasljednika iz nasljeda (nuznih ili zakonskih). Testament poslovanje (npr. ili 60 dana po zavrsetku rata. to j e tzv. Sadrzina testamenta313 testament moze sadrzavati klauzule materijalne i klauzule formalne prirode. neogranicena vremenska vaznost. usmeni testament. sudski testament.

313 Vidi odredbe cl. . 247. 314 Vidjeti vise kod Borislav t. i naredne. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . godine. postavljanje uslova i rokova u pogledu sticanja ili prestanka svojstva nasljedni ka ili legatara.meta legata.-98. Blagojevic. ZN CG. Savremena administracija Beograd 1979. cetvrt o izdanje. 93. str.

priznanje ili oprostaj duga. a sto vazi i za legate316. ili ako bude nedostojno da naslijedi. testament moze da sadrzi i klauzule formal ne prirode koje se odnose na nasljede. ili se odrekne nasljeda. regulisanje pitanja imovinsko bracnih odnosa. ili ako se odrekne nasljeda). bez obzira da li su mu srodnic i ili ne i da li oni ulaze u krug mogucih zakonskih nasljednika. zakonski nasljednik moze biti samo fizicko lice). ili bude nedo stojan da naslijedi. to je tzv. a drugi (zamjenski nasljednici) tek sups idijarno. ne dozivi nasljedstvo.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nalaganje tereta (davanje naloga) itd. 3 6 Detaljnijeosadrzinitestamenta 3 6 1 Odredivanje nasljednika Zavjestalac moze testamentom odrediti315 jednog ili vise nasljednika. s tim sto se mijenja zakonski red nasljedivanja ili velicina naslj ednih dijelova. tj. odredivanje mjesta i nacina sahrane itd. postavljanje izvrsioca testamenta ili druge akte i radnje koje nemaju nasljednopravno dejstvo. Za testame ntarnog nasljednika moze biti odredeno bilo koje fizicko ili pravno lice (za razliku od toga. testator moze testamentom odrediti lice kome ce pripasti nasljedstvo ako odreden i nasljednik (naznacen u testamentu) umre prije njega. gdje testator odreduje vise lica za svoje nasljednike. odredene prema cijeloj imovini. ali tako da ga naslijedi prvenstveno jedno od njih. a nasljednikom ce se smatrati i lice kojem je testamentom ostavljena jedna ili vise odredenih stvari ili prava ako se utvrdi da je volja zavjestaoca bila da mu to lice bude nasljednik. u slucaju da prvo oznaceno lice ne naslijedi (ako umre prije ostavioca. testamentarni nasljednik je lice koje je zavjestalac odredio da naslijedi cjelok upnu njegovu imovinu ili dio imovine. supsidijarno odredivanje nas ljednika u testamentu. priznanje ocinstva prema odredbama Porodicnog zakona. mada je najcesci slucaj da se radi o srodnicima. b) Pored naprijed naznacene sadrzine. P R I m J E R Supsidijarnoodredivanjenasljednikanajednojstvari . zabrana odredenog rukovanja imovinom djece. kao sto su: preporuka organu starateljstva da neko lice bude ili ne bude odredeno za starate lja maloljetnoj djeci ostavioca. tj.

kuciste.Ovim za svoje nasljednike na jednake dijelove. br.1. 94. i dvoriste. . upisana u V listu nepokretnosti br. povrsine od 337 m2 iz A lista nepokretnosti br. KO masline. 316 Supstitucija cl. a na nepokretnosti ciji sam ja vla snik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela br. povrsi ne od 83 m2. ZN CG. 93.164/33. i stambena zgrada izgradena na toj parceli. 164/33. ZN CG. povrsine 83 m2.1. u KO 315 Cl.

ili rokove317 (npr. uslove . i to tako da bracni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. Dakle. ZN CG). istekom nekog roka ili isp unjenjem odredenog uslova. 94. --------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene.1. 94. sto je po Zakonu zabranjeno (cl. odredivanju zamjenika nasljednika (vidi c l. kada nasljedno pravo stice neko drugo. st. ZN CG). prema pravilima zakonskog nasljednog reda. trenutno. supstituciji. U supr otnom naknadni nasljednik ne stice nasljedno pravo vec to pravo ostaje tzv.3. o takozvanom sukcesivnom odredivanju nasljedn ika zavjestaoca. tzv. prethodni n asljednik. odredujem svojekcerke i to: SH. nastanjena u Velikoj Britaniji______ . i RA. st. S ukcesivno odredivanje nasljednika. 3. zavrsio odredeni fakultet. prethodnom nasljedniku. P R I m J E R Sukcesivnoodredivanjenasljednika . ili se odreknu naslijeda.rod Totic. (prvog oktobra hiljadu devet st otina sezdeset pete) godine. naprimjer. st o je po Zakonu zabranjeno (cl. u testamentu naznaceno lice. prethodni nasljednik npr. ZN CG). ali tako da oni sticu nasljedno pravo sukcesivno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovdje se radi o tzv. U ovom slucaju se radi o postavljanju uslova i rokova (clan 97 stav 2 ZN CG). tako da naknadni nasljednik stice nasljedno pravo po osnovu testame nta ako u momentu smrti zavjestaoca tzv. gdje testator za svoje nasljednike odreduje vise lica. u mjestu ---------. 94. uz odredivanje nekog roka. (pe tnaestog oktobra hiljadu devet stotina sezdeset devete) godine. tj.rod Totic. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. kao zamjenskenasljednike.1969.1965. Testament masline ------.10. naknadni nasljednik. a ne radi se o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. tj. 3 6 2 Teretiiuslovi testator moze u pojedinim odredbama testamenta postaviti terete (naloge). je navrsio odrede ni broj godina i nije ispunio odredeni uslov npr.rodena 01. ili budu nedostojni da naslijede). naslijedice imovinu ako za cetiri godine zavrsi fakultet). tzv. st. 3. odredujem njihove bracne potomke. ispunjenje u slova ili tereta. ovdje se ne radi o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. trenutno nastanjena u Austriji_____. rodenu 15. s tim da njegovo nasljedno pravo prestane.10. Nasljedno pravo prvo stice prvooznaceni nasljednik. u mjestu ------.

odredujem BB (podaci). KO masline i stambena zgrada iz gradena na toj parceli br. ZN CG. upisana u V listu nepokretnosti br. iz A lista nepokretnosti br.164/33. u KO masline. povrsine od 83 m2.1. Kao naknadnognasljednika. kuciste. povrsine od 337 m2. odredujem svog sina AA.Ovim testamentom za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti. ciji sam ja vlasni k sa 1/1 dijela. ----317 Clan 97. povrsine 83 m2.1. . i koja je oznacena kao katastarska parcela br. poduslovomdadomomentamojesmrtizavrsi medicinski fakultetidado momentamojesmrtinijenavrsio28(dvadesetosam)godinazivota On je samo prethodni nasljednik. i dvoriste. 164/33.

stav 3. osnivanje zaduzbine Zavjestalac moze testamentom ostaviti jedan ili vise legata (clan 95.------------------------------------testator moze nekom duznoscu opteretiti lice kome ostavlja neku korist ili zaost avstinu (clan 97. nemoralni. molim ostavinski sud daodredipogod nu osobu za izvrsiocatestamenta ----------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanjeinaknadno zavjestanje ispuniiosigu ra pravanaknadnogprimaocazavjestanja. ali je to svrsishodno. Postavljanje izvrs ioca testamenta u ispravi o testamentu nije nuzno. ZN CG). Tada prethodni nasljednik. ZN CG. nedozvoljeni. podizanje nadgrobnog spomenika).npr. nerazumljivi ili protivrjecni. ZN CG . a narocito ako je zavjestalac odredio naloge. ZN CG). Mo ze narediti da se neka stvar ili pravo upotrijebi za postizanje neke dozvoljene svr he ili osnivanje zaduzbine (clan 96. P R I m J E R Za izvrsioca testamenta imenujem CD ---------------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. kako je to odredeno prema regul ativi clanova 113. stav 1. ZN CG). smatraju se kao da ne postoje (vidi clan 97. Ukoliko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo.----------------------------------------------------------------Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. uslove ili rokove. naknadni nasljedni red otpad a.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i rok a. Uslovi i tereti koji su nemoguci. tj. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik .00 EURA (slovima: pethiljada eura). testator moze imenovati jedno ili vise poslovno sposobnih lica za izvrsioce testamenta.. 3 6 4 Izvrsiocitestamenta testament moze sadrzavati i odredbu o izvrsiocima testamenta.--3 7 Nistavosttestamenta testament je nistav: ako zavjestalac u vrijeme njegovog sacinjavanja nije imao 15 godina zivota ili n . koja sredstva ce biti deponovana na mo m racunu. 3 6 3 Legati.000. do 116.

prinudom. ako nije sacinjen u obliku utvrdenom u Zakonu i pod uslovima predvidenim Zakonom . ili je bio u zabludi (cak i ako postoji zabluda o cinjenicama koje su pobudile zavjestaoca da ucini raspolaganje ). ako je zavjestalac bio natjeran prijetnjom.ije bio sposoban za rasudivanje. .

te dodati izjavu ostavioca da nema rodbine koja bi imala pravo na nuzni dio ili. kao sto su pokretne stvari. notar je duzan primijeniti pr avila Zakona o nasljedivanju. nevazece su samo te odredbe (djelimicna nistavost). 3 8 Ostale napomenekodtestamenta Notar je duzan voditi racuna. g) Pravno lice nikada ne moze biti ostavilac. b) Uvijek treba upozoriti na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. h) Predmet nasljedivanja. te uticale na punovaznost testamenta. navesti da je izjavio da ima i da prihvata posljedice toga. ili zablude. stav 3. ali moze biti testamentarni naslje dnik ili legatar. Testament Ako su samo neke odredbe nistave zbog prijetnje. ako posebn im propisima nije drugacije odredeno. ako ima. stav 1 ZN CG i na formu i druge uslove za punovaznost. d) Uvijek se mora paziti na potrebnu sposobnost za sacinjavanje testamenta iz cl an 61.3. f) testament se ne moze nikada saciniti preko punomocnika ili zakonskog zastupni ka (strogo licni pravni posao). a koju cine imovinska prava podobna za nasljedivanje (vidi cl. e) U uvodu notarske isprave uvijek se mora navesti da se iz razgovora sa ostavio cem steklo uvjerenje da je poslovno i testamentarno sposoban (prema potrebi moze se traziti i vjestacenje za utvrdivanje sposobnosti za rasudivanje). prevare. naprimjer. c) Uvijek treba upozoriti ostavioca na izjave koje bi bile protivne imperativnim normama. to mogu biti stvari i prava koja pripadaju pojedincima.2. kako u slucaju kada pravno lice postoji. i cl. ZN CG).tako. upozoriti ostavioca da ne moze odrediti nasljednika svom nasljedniku ni legataru. je zaostavstina ostavioca u tren utku njegove smrti. ali ne prije proglasenja testamenta. ZN CG). Ponistenje moze traziti samo lice koje ima pr avni interes. te davati poduke i upozorenja o sljedecem: a) Kod sacinjavanja notarskog zapisa o testamentu. tako i kad se imovina zavjesta za osnivanje nekog pravnog lica (ali pod uslovom da to pravno lice bude osnovano). . ako je to zelio (clan 94 . Zakona o vanparnicnom postupku (jer ima svojstvo sudskog testamenta) i Zakona o notarima. bez obzira d a li ima ili nema nuznih nasljednika i unijeti to u tekst.3. pa tako i testamenta. u zakonskim rokovima.

pravo zaloga. sva stvarna prava (svojina. sve imovinske obaveze.). odredenim prema cijeloj imovini (formulacija: nasljednika na 1/2 imovine odredujem__ ). . za svog nasljednika na cjelokupnoj imovini za svog samo dijelom imovine. pravo sluzbenos ti itd. autorska i industrijska prava.dospjela potrazivanja. i) testamentom se moze raspolagati: cijelom imovinom (formulacija: odredujem ____ ).

----Vaznost registra testamenata ogleda se u tome sto ce on biti jedinstvena evidenc ija svih testamenata u Crnoj Gori i sto ce se njime omoguciti da se. du . podatke o sacinjavanju. Kada notar izda izvornik zapisa o testamentu. poducice zavjes taoca na tu mogucnost i na prednosti u vezi s tim. a narocito sa evropskom mrezom testamenata. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom pojedinim stvarima i pravima. to je jedan od izuzetaka od pravila da se nikada ne izdaje izvornik notarskog akta. Formulacija kada stranka zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. 3 10 Izvornikiotpravak notarskogzapisaotestamentu Izvornik zapisa o testamentu notar cuva u svom arhivu kao i ostale notarske akte . nakon smrti zavjesta oca. 3 9 Registartestamenata Ako zavjestalac to zahtijeva. ovaj registar ce biti veoma vazan i za Notarsku komoru i no tarsku sluzbu. stvorice se preduslovi za njegovo uvezivanje sa registrima ostalih zemalja. Nakon toga. s tom razlikom sto ga je duzan dostaviti nadleznom ostavinskom sudu cim sazna za s mrt lica ciji se testament nalazi kod njega319. pod uslovom da je zavjestaoceva volja da mu lice kome se pojedine stvari ostavljaju bude testamentarni nasljednik (formulacija: za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti oznacenoj kao parcela broj ___ odredujem AB ). P R I m J E R I 1. to ce notar konstatovati u samom testamentu. pa je zavjestalac odustao od to ga . Kada se uspostavi ovaj registar testamenata. objasnio mu prednosti u vezi s tim. 2. Pore d znacaja za pravnu sigurnost. a u svakom slucaju. cuvanju i proglasenju test amenta notar ce dostaviti Registru testamenata318. na brz i siguran nacin dode do podataka da li je neko lice ostavilo testament. objasnio mu prednosti u vezi s tim. kao javnoj evidenciji koju vodi Nota rska komora. zavjestalac zahtije va i daje nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. Formulacija kada stranka ne zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta.

78. Zakona o notarima CG. 120.318 Cl. . 319 Vidi cl. Zakona o nasljedivanju CG.

saciniti otpravak izvornika za arhivu koji stupa na mjesto izvornika. notar moze izdati samo ostaviocu dok je u zivotu. Zakona o notarima i clana 69. Predmet naseg razmatranja jeste notarski zapis o testamentu. s pocetkom u 10. datum i mjesto rodenja.07. Testament zan je prilikom toga. Poslije toga. otpravak ili prepis se moze izdati samo poslije proglas enja testamenta. po pravilima koja vaze za sudski testament. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca.g. kao i u ostalim slucajevima izdavanja izvornika.00h (deset sati). sastaviti po nj enom kazivanju zapis o testamentu. u kom slucaju takav akt ima svojstvo sudskog te stamenta320. . CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. Kako je vec naprijed naznaceno.zavjestalac ima i drugu imovinu. a ostavlja se jedna odredena nepokretnost . UZZ-___/09. zamjenski naslj ednici. slije de primjeri moguceg teksta testamenta u razlicitim modalitetima u odnosu na sadrzaj .86 Zakona o notarima) .2009.--------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. Ja. notar moze izd avati samo prepise takvog notarskog akta. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26.3. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete ) godine. Obala br. Otpravak ili prepis testamenta koji je sacinio notar ili je kod njega na cuvanju . 3 11 Primjer:Zapisotestamentu sa zamjenskim nasljednicima Zapisnik i zapis o testamentu kojim se odreduju dva nasljednika. notar moze. na osnovu spec ijalnog punomocja koje je ovjereno u skladu s propisima. koji postupam u svojstvu notara. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. a ta cinjenica se upisuje na otpravak (vidi cl. odnosn o po pravilima vanparnicnog postupka. Zakona o nasljedivanju. ako to stranka zeli. njegovo sjediste). S tim u vezi. ili licu odredenom u testamentu . u svojoj kancelariji uredu. njegovom punomocniku. (licno ime notara.1. Nakon smrti zavjestaoca.

kao i naziv organa koji je izdao ispravu). -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost. 52.--------------------------------------------------------------------------------------320 Cl. . Zakona o nasljedivanju CG. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament. stav 1. 69. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastav testamenta.broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem. Zakona o notarima CG i cl.

sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. Pored ove imovine. (dvadeset sestog jula d vije hiljade devete) godine.2009. imam i drugu imovinu. upisana u V listu nepokretnosti. Zakona o vanparnicnom postupku.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Na osnovu clana 193.---------------------------------------------------Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. niti nagovarana. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. a koja se nalazi u mjestu ____ul. raspolagatipojedinimstvarimaizsvojeimovinezaslucajsvojesmrti ---IPRETHODNE NAPOMENE Udata sam.. ----------------------------------------------------------------------------------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. odredujem svoje kcerke. Imam zive potomke i to: jednog sina i dvije kce rke._____br. KO masline. Imov ina kojom raspolazem ovim testamentom. kuciste. povrsine od 83 m2.. dana 26.-------------U slobodnom raspolaganju svojom imovinom ni na koji nacin nisam ogranicena.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Preventivno opozivam sva eventualno postojeca ranija raspolaganja za slucaj smrt i. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). odlucila sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. (licno ime. ----------II ODREDIVANJE NASLJEDNIKA Ovim za svoje nasljednikena jednakedijelove. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. nakon dubljeg razmisljanja. prema usmenom kazivanju zavjestaoca. povrsine 337 m2. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. a na nepokretnosti ciji sam vlasnik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela 164/33. i to S H (svi podaci za nasljednika kako bi se mogao identifikovati) i R A(svi podaci za naslj ednika kako bi se mogao identifikovati). kao zavjestalac. izgradena na toj parceli. datum i mjesto rodenja. te propise o opozivosti i nacine opozivanja testamenta. pa sam. ni od koga prisiljava na. ili se . sa korisnom stambenom povrsinom od 83 m2._. i dvoriste. upisana u A listu nepokretnosti broj 1. Znam citati i pisati. ne spada u bracnu tekovinu. i stambena zg rada.07. Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom.

----------Nakon ukazivanja i upozorenja od strane notara na zakonsko pravo na nuzni naslje dni dio. te . a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------III OSTALO Dalja odredenja u pogledu moje ostale imovine ne zelim da danas budu donesena. izjavljujem da imam jos jedno dijete-sina. o dredujem njihove bracne potomke prema pravilima zakonskog nasljednog reda. i to tako da b racni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. ili budu nedostojni da naslijede). kao zamjenskenasljednike.odreknu nasljeda. koji ce biti obezbijeden od moje drug e imovine.

cuva notar u svojoj arhivi. sa testamentom u formi notarskog zapisa. a procitao ih je i sam zavjestalac. iznos-sv e u skladu tarifom . te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. ----------------------------------------Na osnovu odredbe clana 86.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik. kao i da su preduzete sve navedene radnje. a procitao/la sam ih i sama. i zavjestalac. ------------Naknada i troskovi: (tarifini brojevi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe clana 76. objasnio mi prednosti u vezi s tim. -------Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. izvornik ovog zapisnika. sastoji se od ukupno 3 ( tri) lista i 3 (tri) stranice. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. kao i da su preduzete sve navedene radnje. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa kojeg je sacinio notar. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom registru . Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. Zakona o notarima. te izjavljujem da je moja posljedn ja volja u svemu vjerno unesena. notar. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. -------------------------------------------Notar me poducio mogucnosti evidentiranja u Registar testamenata cinjenice o sas tavljanju ovog testamenta. sto svojim potpisom n a ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. otpravak ovog zapisnika. Testament izricito izjavljujem da prihvatam sve rizike zakonskog prava na nuzni nasljedni dio od strane mojih potomaka koji nisu obuhvaceni ovim testamentom. Zakona o notarima. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: _____________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament.---------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirat ce se u Registru testa menata. Nakon toga. na osnovu clana 120. izdaje se zavjestaocu. iznosi-sve u skladu sa tarifom koja ce bi ti donesena). sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa. Zakona o nasljedivanju. te me upozorio na posljedic e suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim.3.

dovr seno u 13.koja ce biti donesena). 26. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: .2009. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta).(dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine.07.

s pocetkom u 10.00h (deset sati). sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.naknadni nasljednik). (licno ime notara. njegovo sjediste). Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. odredivanje zamjenskog nasljednika ako prethodni ili naknadni nasljednik ne steknu nasljedno pravo zavjesta se cjelokupna imovina. UZZ-___/09. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastavljanje testamenta. Obala br. 1. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3 12 Primjer:Zapisotestamentu sa sukcesivnimodredivanjem nasljednika usloviirokovi Zapisnik o sastavljanju i zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljed nika putem postavljanja uslova i rokova (prethodni nasljednik . utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. Zakona o nasljedivanju. ----------------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. kao i naziv organa koji je izdao ispravu). neposrednim pitanjima utvrdio/la sam se da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament. koji postupam u svojstvu notara. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. godine (dvadeset sestog jula dvije hil jade devete ) godine. u svom uredu.07. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem. datum i mjesto rodenja. Ja. te propise o opozivosti i nacinu opozivanja testamenta. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. Zakona o vanparnicnom postupku. Zakona o notarima i clana 69.2009.--------------------------------------------------------------------------Na osnovu clana 193. --------------------------------------------------- .

adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). datum i mjesto rodenja. pa sam. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik.Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. niti . pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. odlucio sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. ni od koga prisiljavan . (licno ime. kao zavjestalac. prema usmenom kazivanju zavjestaoca.

---------------------------------------------------------------------------------------Opreza radi. -------------------------------------------------------------------------------------b) da ostatak novca nakon toga upotrijebi za pomoc jednom od starackih domova. (dvadeset sestog jula dv ije hiljade devete) godine. na uobicajen nacin. Testament nagovaran. sa duznoscu324 da time: -------------------------------------------------------------------------------a) odrzava moj grob. dana 26. Tada prethodni nasljednik. opozivam sva eventualna ranija postojeca raspolaganja za slucaj smr ti. nakon dubljeg razmisljanja. Kao naknadnognasljednika. -------------------------------------Ako ni po ovome niko ne dode do nasljeda. odredujem svoju kcerku BB (podaci). tj. zasadi svjeze cvijece. raspolagati cjelokupnom svojom imovinom za slucajsvoje smrti ------Znam citati i pisati.2009. i da svake godine na dan moje smrti. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan2 Nalazem sljedece zavjestanje323:------------------------------------------------------------------------------moja sestra EE (navesti potrebne podatke) dobija jednokratnu novcanu uplatu u iz nosu od ______. ------------------------------------------------------------------Do sada nisam sacinjavala testament i nisam ni u cemu ogranicena u raspolaganju svojom imovinom za slucaj smrti. --------------------------------------- .3. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik. ---------Clan1 . odredujem kao zamjenskog nasljednika32 2 moju sestru EE (podaci). pod uslovomdado momentamoje smrtizavrsi medicinskifakultetidado momentamoje smrti nije navrsio 28 (dvadesetosam) godina zivota On je samo prethodni nasljedn ik. Ukol iko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. po s vom izboru325 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovo zavjestanje se ima izvrsiti neposredno nakon moje smrti. u trajanju od _____. Ovim za svog jedinog nasljednika na cjelokupnoj imovini321 odredujem svog sina A A. ------------------------------Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i roka. naknadni nasljedni red otpad a.07. ------------------------------------------------------------------------------------------------Udovica sam i nemam djece i potomaka.

. clan 93. odnosno jedna ili vise odredenih stvari ili prava.Clan3 . clan 9 4. ZN CG. 324 Vidi clan 97. stav 3. ili bude nedostojan da naslijedi. ZN CG. ZN CG-ostavljanje u opstekorisne svrhe 326 Moze i testamentarni nasljednik-vidi clan 113. odrekao se nasljeda. Za izvrsiocatestamenta imenujem CD326 ----------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. stav 1. ZN CG. sta v 3. 325 Vidi clan 96. molim ostavinski sud da odredi pog odnu osobu za izvrsioca testamenta -----------------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanje i naknadno zavjestanje ispuniiosi guraprava naknadnogprimaocazavjestanja. ZN ostavljanje u nasljedstvo jedne ili vise odredenih s tvari. 323 Vidi clan 93. ZN CG.------------------------------------------------------------------------321 Napomena: Moze se odrediti vise nasljednika na jednake dijelove. stav 1. a moze i di o imovine odreden prema cijeloj imovini. 322 Napomena: Odredivanje zamjenskih nasljednika je iz razloga ako bi testamenta rni nasljednik umro prije zavjestaoca.

otpravak ovog zapisnika sa notars zapisa kojeg je sacinio notar. -----------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon upozorenja notara na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. kao i da su preduzete sve navedene radnje. -------- . te me upozorio na posl jedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim.00 EURA(slovima:pethiljada EURA).000.---------------------------clana 86. sto svojim potp isima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. Zakona o nasljedivanju. a procitao/la sam ih i sam/a. notar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog --------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog ---------clana 76.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. kao i da su preduzete sve navedene radnje. na osnovu clana 120. Nakon toga.----------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirace se u Registru testamenata. ----------------------------------------------------------------Notar me je poducio mogucnosti evidentiranja cinjenice o sastavljanju ovog testa menta u Registru testamenata. a procitao ih je i sam zavjestalac. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. i zavjestalac. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik sa testamentom u formi notarskog zapisa sastoji se od ukupno ___ l ista i ___ stranice. a ta sredstva ce biti deponovana na m om racunu_____________. te izjavljujem da je moja posljed nja volja u svemu vjerno unesena. Zakona o notarima. Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. izjavljujem da nemam potomaka koji imaju pravo na nuzni dio327. izvornik ovog zapisnika sa notars zapisa cuva notar u svojoj arhivi. Zakona o notarima. -----------------------------------------------------------------Zavjestalac:_____________-------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. objasnio mi prednosti u vezi s tim. izdaje se zavjestaocu.

26. iznos-sv e u skladu tarifom koja ce biti donesena).Naknada i troskovi: (tarifni brojevi. dov rseno u 13.20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta). Prihvatam rizike toga.07. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine. 2. iznosi-sve u skladu sa tarifom). -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: 327 Napomena: Moguce su i sljedece alternative: 1.2009. Imam sina koji se odrekao nasljeda po osnovu Ugovora o odricanju od nasljeda 3. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. Imam sina kojem sam poklonila najveci dio imovine i ovim mu nece biti povrije deno pravo na nuzni dio. .

potrebno je sljedece: da su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova u pogledu saglasnost i volja. Shodno tome. dok kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imov ine za zivota i ugovora o dozivotnom izdrzavanju. predmeta. ugovor o buducem nasljedstvu ili legatu i ugovor o m edusobnom nasljedivanju bracnih drugova. Uloga notara u sacinjavanju. ka o sto su: ugovor o nasljedivanju. Radi se o sljedecim ugovorima: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (clan 135.4. postoji obavezna nadleznost notara da te ugovore sacini u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne ispr ave (vidi cl. pod prijetnjom nistavosti.-122. da se radi o nasljedu na zaostavstini koja je bila poznata u vrijeme zakljucenja . ZOO CG). t. 3. ZN CG). ne mogu sadrzavati ni drugi ugovori. osnova i sposobnosti. postoji jedan izuzetak koji nasljedno zakonodavstvo Crne Gore poznaje. te su zbog toga ranije bili regulisani Zakonom o nasljedivanju. Zakona o notarima). moze se ugovorom s pret kom odreci od nasljeda koje bi mu pripalo poslije smrti pretka. ZN CG). 4 1 Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno a) Pojam Pravilo je da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno328 nema pravnog dejstva. a u sadasnjem zakonoda vstvu Crne Gore neki od njih su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. ZOO CG). ugovor o dozivotnom izdrzavanju (clan 1075. odnosno zakljucenju naprijed naznacenih pravnih pos lova. 1086. st. Medutim. shodno pravilima obligacionog prava. takve odredbe. 1074. 51. postoji faku ltativna nadleznost notara (sud ili notar). b) Uslovi za punovaznost Da bi ovo odricanje bilo punovazno. takva je da kod ugovora o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. Medutim. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4. po kojem potomak koji moze samostalno raspolagati svojim pravima. ti ugovori su u crnogorskom zakonodavstv u izricito zabranjeni (vidi clan 121. 1. brac ni ugovor. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ovi pravni poslovi imaju obligacionopravne i nasljednopravne elemente i dejstva. kao sto je npr. ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (clan 1063. U nekim pravnim sistemima postoje jos i druge vrste nasljednopravnih ugovora.

328 Clan 135. uz odobrenje organa starateljstva. da ga sklope predak i potomak koji su poslovno sposobni. ovakav ugovor. . jer se ovdje radi o aktu raspolaga nja imovinom i pravima329. u ime poslovno nesposobnog ugovaraca. jer u suprotnom.ugovora i koja nekom potomku treba da pripadne od pretka poslije smrti. a po osnovu Zakona. 329 Vidi clan 66 i 308 PZ CG. ZN CG. moze zakljuciti zakonski zastupnik.

upozoriti pretka i potomka na posljedice ugov ora i takvo upozorenje unijeti u notarski zapis ugovora. 135. 53. potrebno je u ugovor unijeti klauzulu o tome. Moze se u notarskom zapisu predmetnog ugovora koristiti i mogucnost ugovaranja klauzule izvrsenja bez odlaganja. 5 ZN CG). pa ako je predak ne ispla ti. osim ako se izricitom odre dbom drugacije ne ugovori. vazi za po tomke onoga ko se odrekao. bez obzira kolika bude ta zaostavstina u momentu smrt i pretka. Nadalje. . ako ugovorom o odricanju ili naknadnim ugovorom nije sta dr ugo odredeno.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da je ugovor sacinjen u pisanom obliku i da ga je ovjerio sudija. to ne utice na punovaznost ugovora o odricanju. notar je duzan upo zoriti pretka i potomka i na sljedece: dati upozorenje potomku da ne moze bez saglasnos ti pretka (jer se radi o dvostranom pravnom poslu) opozvati svoju izjavu o odricanj u od nasljeda datu u ugovoru. kako od samog pretka. smatr amo da ne mogu biti ovjereni potpisi od notara vec da se mora sastaviti u formi nota rskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi privatne isprave. da ovo odricanje potom ka ne vazi za njegove nasljednike . Moze se ugovoriti naknada. Notar je obavezan. st. ako se zeli drugacije od onoga sto je Zakon propisao (cl. te da odricanje djeluje i na njegove potomke. c) Sadrzaj i obiljezja Zakonska je pretpostavka da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno. davanje izjave o pris tajanju pretka na podvrgavanje prinudnom izvrsenju bez odlaganja iz njegove cjelokupne i movine (cl. da se ta njegova izjava odnosi na svako njegovo nasljed no pravo prema zaostavstini pretka. npr. Dakle. 135. a iz razloga sto je u cl. 4. tako i iz njegove zaostavstine na slucaj njegove smrti. tj. Zakona o notarima). odnosno notar. ali potomak moze ispunjenje te n aknade zahtijevati sudskim putem. izmedu ostalog. tome je notar duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane. st. Za punovaznost izjave o odricanju od nasljeda bez znacaja je da li je to odrican je ucinjeno uz naknadu ili bez naknade. Ukoliko se ugovor sastavlja pred notarom (fakultativna nadleznost notara). 1. st. ZN CG propisano da notar mora procitati ugovor i upozoriti pretka i nasljednika na posljedice ugovora.

. ZN CG). ne moze opozvati takvu izja vu. u roku koji mu odredi sud. st. a iz razloga sto se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na zaostavstinu koja je nasljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave (vidi cl. ili je data usljed prevare. ili u zabludi. 136. ili prijetnjom. nasljednik koji je dao takvu izjavu. ali moze traziti ponistenje ugovora ak o je njegova izjava o odricanju o nasljedstva izazvana prinudom. Ako se po davanju izjave o odricanju od nasljeda pronade imovina za koju se u vr ijeme davanja izjave nije znalo da pripada zaostavstini (a postojala je u momentu skla panja ugovora o odricanju). odnosno ugovor bez druge ugovorne strane. moze traziti da mu se prizna pravo nasljeda na dio koji mu po zakonu pripada na novopronadenu imovinu.Nasljednik koji se odrekao jos neotvorenog nasljeda.2.

1.1. UZZ br. ------. izdat od ------.10. Ugovorne strane sam upozorio na pravneposljediceovogugovora. a koja izjavljuje da je: kci B. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul.1/2009. da razumiju pravne posljedice na koje sam im ukazao i da ima ju ozbiljnu i pravu volju za zakljucenje ovog ugovora. br. preda mnom.istovremenosupristupili:--------------------------------------------------1. roden dana_______u Podgorici. JmB_________. od dana _______. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. drzavljanka Crne Gore. uz ugovaranje isplate naknade nasljedniku i izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja za isplatu te naknade. drzavljanin Crne Gore. po zaniman ju frizerka. broj_____ izdatu od mUP-a Crne Gore. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 2 Primjer:Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. anarocitodasepotomaknemozepojavitikao nasljednik na imovinikojajepredmetovogugovora -------------------------------------------------------------Nakon toga. ust anovio sam da su prisutni u rodbinskom odnosu oca i kcerke. sa rokom vazenja do________. od ------. sa prebivalistem u Budvi. rodena dana_____u Podgorici. te uvidom u prezentovani mi Izvod iz maticne knjige ro denih.. Dana 15. -------------------------------------------------2. dolje potpisanim notarom milic misom. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . sacinim notarski zapis ugovora oodricanjuodnasljeda.4. JmB________.2009. izdatu od mUP-a Crne Gore. Riva br. Gospodin mm. nastanjena na adresi ul. po z animanju menadzer._______. broj______. ozenjen (udaljemtekstu:predak). nastanjen u Podgorici ul.________. Gospoda DJ. Takode sam se uvjerio da su sposobni i ovlaste ni za zakljucenje ovog pravnog posla. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. Ul.00 h (osam casova). sa prebivalistem u Budvi. prisutni su izjavili sljedeci:---------------------------------------------------------------------- . Riva br. a koji izjavljuje da je: sin A. broj____ __. Podgorica. od dana________. u 8. udata (udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji. sa rokom vazenja do____. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).

DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu i prava na . koja je stoga ovlascena na nasljedivanje po osnovu Zakona. kao i na nuzni nasljedni dio.------------UGOVOROODRICANJUOD NASLJEDAKOJE NIJEOTVORENO----------------------Clan1 mm je otac DJ.

------------------------------------------------------------- . Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati povjeriocu na njegov zahtjev. a na osnovu ovog notarskog akta. Zauzvrat. iskljucuje iz zakonskog n asljednog reda i iz prava na nuzni nasljedni dio. snosi DJ. radi isplate naprijed naznacenog iznosa od _____EURA. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i reali zacijom ovog ugovora. ukljucujuci i njene potomke334. mm se obavezuje da ce u roku od 15 (petnaes t) dana. koja se u momentu zaklj ucenja ovog ugovora sastoji od:________(unijeti sve potrebne podatke o imovini. ------------------------------------------------------------------------Pravo mm da kasnijim raspolaganjem po osnovu posljednje volje povlasti svoju kce rku DJ.--------------------------------------------------------------Clan3 Ovim odricanjem se DJ. a za nepokre tnosti unijeti i podatke iz katastra nepokretnosti. pa mm333. ------------------------------------------------------------------Clan2 mm prihvata ovo odricanje. ostaje netaknuto. ---------------------------------------------------------------------------------Notarjepoducioiupozorio strankena mogucnost i posljedice podvrgavanja mm neposre dnom prinudnom izvrsenju bez odlaganja za preuzetu novcanu obavezu. izjavljuje pristajanje na neposredno pr inudno izvrsenjebezodlaganjaizcjelokupnesvojeimovine. DJ isplatiti jednokratni novcani iz nos332 od ____ EURA. te broj i datum prepisa lista nepokretnosti koji se prilaze uz izvornik nakon sto je procitan strankama) --------------------------------------------------------Ovo odricanje vrijedi i za potomke331 DJ. a sto DJ prihvata.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nuzni nasljedni dio330 na cjelokupnoj imovini pretka mm. racunajuci od dana zakljucenja ovog ugovora. -------------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim aktom odgovaraju solidarno. uz predocavanj e dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. koji se ima isplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zakljucivanja ovog ugovora.

u clanu 135. ZN CG je regulisano da odricanje vazi i za potomke onoga koji se odrekao. koja se sastoji od _____ . formulacija: ovo odricanje se vrsi bez naknade . moze se odreci i samo prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu . 331 Alt. stav 5. S tim u vezi formulacija: ovo odr icanje ne vrijedi za potomke DJ . Alt. a narocito: -----------------330 Alt. k ne ukljucuje potomke . Odustaje od toga . ako odricanje ne ukljucuje potomke formulacija: ovim odricanjem se DJ. ako sporazumom o odricanju nije sto drugo odredeno. .------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozoriona posljedice ovog ugovora. Alt. a sto se ne odnosi na nuzni nasljedni red: npr. ako je bez naknade. DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom za konskom redu na cjelokupnoj imovini pretka MM. 332 333 334 oje Alt.

da se odricanje ne odnosi na potomke nasljednika . da se ovo odricanje od nasljeda odnosi i na potomke DJ i na posljedice toga335. -------------------------------------------------------4. neposrednim pitanjima uvjerio s e da odgovara volji stranaka. s tim da se ovim ne dira u zakonsko pravo DJ. 2.---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. koja mu je bila poznata u vrijeme zakljucenja i koja se zatekne u momentu smrti pretka i na posljedice toga. da ovo odricanje od nasljeda ne v . ------------------------------------------------------------------------------------------3. da se ovaj ugovor o odricanju od nasljeda odnosi na svu zaostavstinu pretka mm. da se ovaj ugovor ne moze opozvati. --Od ovog notarskog akta dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------mm (1x) ----------------------------------------------------------------------------------------------------DJ (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi____. za koju se nije znalo da pripada zaostavstini u vrijeme zakljucenja ugo vora. te da se moze drugacije ugovoriti. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. DJ (potpis) NOTAR misic miso (potpis. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 1. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . da se potomak ne moze pojaviti kao nasljednik na imovini koja je predmet ovog ugovora. pecat i stambilj) 335 Ovu poduku i upozorenje uvijek unijeti u ispravu ako stranke nisu drugacije ugovorile. dana 15. te na pravne posljedice toga. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. npr. kao lica koje se odreklo nas ljeda.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1.4. a kako slijedi:____ ____. da u roku koji mu sud odredi trazi da mu se prizna pravo na zakonski nasljedni dio u sluca ju novopronadene imovine.2009 g. osim u slucaju obostrane saglasnosti stra naka.10. -----------------------------U Podgorici. ali se od toga odustalo.mm(potpis) 2. Alt. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. u 11. kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustv u notara svojerucno potpisuju.

ovo unijeti u .azi za potomke DJ i da ce se njen dio nasljedivati kao da je umrla prije ostavioca ispravu samo ako je tako ugovoreno. .

pri cemu se ta lica ovim ug ovorom odricu bilo kakvih nasljednopravnih zahtjeva u pogledu imovine koja je predmet takvog ugovora (npr. ako su u njemu ucestvovala i sa njim se saglasila sva djeca i drugi i ostaviocev i potomci. predmet. bez obzira koliki je dio bilo koji potomak dobio.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 Ustupanjeiraspodjela imovine za zivota 4 3 1 Pojamipravnapriroda Pored odricanja od nasljeda koje nije otvoreno. Ovaj ugovor je svojom sustinom obligacionopravni ugovor. najznacajnije nasljednopravno dejstvo ovog ugovora jeste da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici338. npr. Medutim. te usvojenik . postoji i drugi izuzetak od prav ila. Ovaj izuzetak se odnosi na mogucnost ustupanja imo vine336 od strane pretka jos za vrijeme njegovog zivota i to u korist potomaka (djeca i drugi potomciobavezan uslov za punovaznost ugovora). forma. te je. kao takav. ni pr avnim poslom za slucaj smrti (mortis causae). sposobnost za zakljucenje). koji bi po zakonu bili pozvani da naslijede njegovu zaostavstinu (a to se cijeni prema stanju koje postoji u vrijeme zakljucenja ugovora. dvoje djece i unuk. na one koji bi se svakako pojavili kao njegovi nasljednici (zakonski). tako da predak v ise ne moze raspolagati tom imovinom ni pravnim poslom medu zivima (inter vivos). osnov. Notar je duz an na to upozoriti ugovorne strane. tj. jer se njime vrsi pre nosenje imovine sa pretka na potomke i eventualno bracnog druga. tim ugovorom predak (ustupilac) se obavezuje da potomcima za zivota ustupi bez naknade svoju imovinu337. 4 3 2 Usloviza punovaznost Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bice punovazan: ako su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova iz ZOO (saglasnost volja. ovaj ugovor ima nasljednopravni znacaj i dejstva. Dak le. izuze t iz Zakona o nasljedivanju i regulisan u Zakonu o obligacionim odnosima. nije dozvoljeno vracanje tih dobara kao poklona radi namire nja nuznog nasljednog dijela). uz mogucnost (nije uslov za punovaznost ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota) eventualnog ukljucivanja bra cnog druga i to sve pravnim poslom medu zivima: ugovorom o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. kao nasljednik njegovog umrlog sina po pravu predstavljanja. a to je da se pitanje nasljedivanja i posebno pitanje raspodjele imovine jednog lica postavlja uvijek i tek za slucaj smrti. On za glavn u posljedicu ima prenosenje svojine sa pretka na njegove potomke.

moze je dati naknadno u istoj formi. . 1063. ZOO CG. 337 Vidi cl.kod potpunog usvojenja). Potomak koji nije dao saglasnost. 338 Vidi clan 1066 stav 3 ZOO CG.-1074. Ustupanje i raspodjela imovine ostaju punovazni ako je potomak koji se nije saglasio u samom 336 Cl. 1063. ZOO CG.

takva . koji se sastoji od___. Predmet ustupanja i raspodjele je dio moje sadasnje imovine.Ostalom imovinom ne zelim danas raspolagati. ustupljeni dijelovi ostavioceve imovine ucinjeni njegovim potomcima. u cjelini ili djelimicno. . ne bi zakljucili ugovor vec samo neki.4. P R I m J E R Predmet ustupanja i raspodjele je cjelokupna moja sadasnja imovina. ili se odrekao nasljeda. tada bi se taj pravni posao sma trao poklonom. Ukoliko svi potomci ustupioca koji bi bili pozvani na nasljede (a to se cijeni p rema stanju u momentu sklapanja ugovora). Isto to vazi i za slucaj ako se ustupiocu poslije ustupanja rodi dijete ili se pojavi nasljednik koji je bio proglasen za umrlog. smatraju poklonom339. ZOO CG). st. 1064. a ne bi dal i saglasnost ni u naknadnoj ispravi u istoj formi. koja se sasto ji od____. U tom slucaju. umro prije ostavioca. a onaj ko nije ucestvovao. 4 3 3 Predmet ustupanjairaspodjele Predmet i raspodjela ustupanja moze biti samo ustupioceva imovina koja postoji u casu ustupanja i raspodjele. te ako je p otomak koji se nije saglasio. koji moze dati svoju saglasnost na ucinjeno ustupanje i raspodjelu ili ucestvovati u toj raspodjeli. u od nosu na tog bracnog druga. Ako bracni drug ne bude obuhvacen (nije ukljucen ili nije prihvatio d a bude ukljucen). Dakle. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima ugovoru. dao saglasnost na ugovor u naknadnoj ispravi u istoj formi. njegovo pravo na nuzni dio ostaje neokrnjeno. a nije ostavio svojih potomaka. ili je iskljucen iz nasljeda. izgubio bi nasljednopravna dejstva. ili je nedostojan za nasljede (vidi cl. 2. ali se radi odredivanja nuznog dijela nadzivjelog bracnog druga. U ovom ugovoru se moze (ali nije nuzno za njegovu punovaznost) obuhvatiti i brac ni drug pretka (ustupioca). bracni drug se moze obuhvatiti samo uz njegov pristanak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alt. ust upanje i raspodjela ostaju punovazni. i 3. ---------------------------------------------------------------Ako bi se ugovorila raspodjela dobara koja ce se zateci u zaostavstini ustupioca . a sve to pod uslovom da bracni drug moze i hoce da bude nasljednik. tj. imao bi pravo na nuzni dio i pravo da namirenje tog nuznog dijela trazi iz ustupljene imovine3 40.

339 Clan 1070. ZOO CG.odredba bi bila nistava. zaostavstinu ce ciniti samo imovina koja nije bila obuhvacena ustupanjem i raspodjelom. 340 Clan 1068. U slucaju p ostojanja ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. i 1067. . 341 Vidi cl. 1066. ZOO CG. Ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu. ZOO CG. kao i dobra koja je naknadno stekao341.

pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce. ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. Ovdje je propisana iskljuciva nadleznost notara. Pored toga sto je Zakon o notarima propisao postupak notara u sastavljanju notarskih akata. kao i za koje drugo lice . licna sluzbenost ili renta pripadaju u cjelini prezivjelom bracnom drugu do njegove smrti. odrede ne odredbe o tome postoje i u ZOO342. pravo stanovanja i to na svim ustupljenim dobrima ili nekim od njih (licne sluzbenosti344). Ovaj ugovor m ora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. koji propisuje. Licne sluzbenosti (pravo plodouzivanja. u s lucaju smrti jednog od njih. t. U suprotnom. 3. pod prijetnjom nistavosti. pa je kod ugovaranja zadrzavanja tih prava. ovaj ugovor ne bi p roizvodio pravno dejstvo. ako nije sta drugo ugovoreno. ili za oboje.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 4 Formaugovora Forma ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bitan je element za nje govu punovaznost. i to: pravo plodouzivanja. P R I m J E R I Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. pravo upotrebe. Uslucaju smrtijednogodovlascen . jer bez te forme. pravo upotrebe i pravo stanovanja) regul isane su u Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima. koja se odnose na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. ili dati naloge. Zakona o notarima. za bracnog druga. stvarati odredenu obavezu343. potrebno primijeniti odredbe naznacenog prava. Da je tako postupio. ob avezu notara da ugovornim stranama procita ugovor i upozori ih na nasljednopravna dejs tva. 51. ugovoriti dozivotnu rentu u novcu ili zamjenjvim stvarima345. tome bi notar trebao poduciti stranke. notar to mora konstatov ati i potvrditi u samom ugovoru. ili ako nesto drugo ne pro izilazi iz okolnosti slucaja. s hodno odredbama cl. za v rijeme trajanja zivota. zadrzati odredena prava. Ako su licne sluzbenos ti ili dozivotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bracnog druga zajedno. ugovoriti kakvu drugu naknadu. 4 3 5 Zadrzavanjepravakodugovoraoustupanjuiraspodjeliimovine za zivota Ustupilac moze za sebe.1. dok su dozivotna renta i dozivotno izd rzavanje regulisani Zakonom o obligacionim odnosima.st. ugovoriti dozivotno izdrzavanje.

ZOO CG. ZOO CG.ika. . 249. a moze se i drugacije ugovoriti: 342 343 344 345 Vidi Clan Vidi Vidi cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.-cl. drugo zadrzavapravostanovanjaupunom obimudo smrti . --------------------------- to je zakonsko odredenje.-1099. ZOO CG. 1087. cl. 223. 1069. 1065. cl.

ne odgovaraju za nje gove dugove. za v rijeme trajanja zivota. Uslucaju smrti ustupi oca.4. KO Grad. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce. akoji dug jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca.06. . pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom .000. koja je upisana u G listu nepokretno sti broj 298. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke.00 EURA (slovima:petnaesthiljada EURA). koji je zakljucio ustupi lac sa naznacenom bankom. u korist Banke ____. P R I m J E R Potomak SB preuzima dug obezbijeden hipotekom. od 01.ovo pravoprestaje --------------------------------------------------------------------------------------------------4 3 6 Odgovornostzaustupiocevedugoveipobijanje ustupanja Potomci izmedu kojih je ustupilac razdijelio svoju imovinu. a koja se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nak on sto je procitana strankama. za kredit u iznosu od 20. smatra se da je duznik znao da poduzetim raspolaganjima nanosi stetu povjeriocima i za pob ijanje tih radnji ne trazi se da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato( clan 288 stav 3 ZOO). Stranke su pribavile Saglasnost Banke ___ za pre uzimanje duga obezbijedenog hipotekom.00 EURA (s lovima: dvadesethiljada EURA). moze pobijati pravn u radnju duznika poduzetu na njegovu stetu (duznik nema dovoljno sredstava za ispunjenje dospjelog povjeriocevog potrazivanja). broj ________.2006. na osnovu Ugo vora o zasnivanju hipoteke. Kod bes platnih raspolaganja (kao sto je ovo) i kod raspolaganja izmedu bliskih srodnika. ------------------------------------------------------------Ustupiocevi povjerioci mogu pobijati ustupanje i raspodjelu pod uslovima predvid enim za pobijanje raspolaganja bez naknade (actio pauliana pobojna tuzba)346. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%.. Svaki povjerilac cije je potrazivanje dospjelo. g. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga.000 . s tim sto se to ugovorom prilikom ustupanja i raspodjele moze drugacije ugovoriti. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. iznos neplacenog duga na danasnji dan kao dan obracuna je 15.

2. i cl. P R I m J E R Notar je stranke upozorioipoducio da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustup anje i raspodjelu pod zakonskim uslovima za pobijanje raspolaganja bez naknade -----------------346 Clan 287-292. notar b i trebao poduciti i upozoriti stranke. st. 1071. ZOO CG.U vezi sa mogucnosti pobijanja ustupanja i raspodjele imovine za zivota. .

i to u sljedecim slucajevima: ako je potomak pokazao grubu nezahvalnost prema njemu. t j. pod uslovom da nije i skljucen iz nasljeda. da opozove ustupanje348. ili ako potomak AD ne i splati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. Svaki potomak jemci i duguje naknadu srazmjerno svom dijelu koji je dobio ustupanjem i raspodjelom. ZOO CG). vodeci pri tome racuna o vaznosti tereta za ustupioca i ostalim okolnostima slucaja. ustupilac ima pravo da zahtijeva da mu potomak vrati ono sto je primio ustupanje m i raspodjelom tj. Potomci . Pri izracunavan ju velicine njegovog nuznog dijela. ako potomak ne isplati ustupioceve dugove. odgovornost za postojanje i naplativost potrazivanja ustupioca koje je pripalo nekom od potomaka. ili ako potomak AC ne izvrs ava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. ako potomak ne daje njemu ili kome drugom izdrzavanje odredeno ugovorom o ustupanju i raspodjeli. P R I m J E R Ugovaranjeodredbeobesplatnompovratnomprenosuustupljeneimovine U slucaju grube nezahvalnosti potomka AB prema njemu. i 1068. a sto ima za posljedi cu da ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota nije punovazan i u cijelost i se smatra poklonom (clan 1064. Ustupilac imapravonabesplatnipovratni prenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. Posljedice opoziva su takve da potomak koji je morao da vrati ono sto je primio. cija mu je isplata nalozena ugovorom. i poslije ustupanja i raspodjele347. Postoji odgovornost potomaka za pravne i skrivene mat erijalne nedostatke. 4 3 8 Opozivanje S obzirom da je ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota besteretni pra vni posao. da nije nedostojan.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 7 Obaveza jemstvaizmedupotomaka Obaveza jemstva izmedu potomaka ista je kao i kod sanasljednika poslije diobe. Od ovoga se razlikuje situacija kada neko od potomaka nije obuhvacen ug ovorom ili se nije naknadno saglasio sa ustupanjem i raspodjelom. dijelovi ustupljene imovine ostalim potomcima smatrace s e kao pokloni. sud ce od luciti da li ustupilac ima pravo da zahtijeva vracanje date imovine ili samo pravo da t razi prinudno izvrsenje tereta. ima pravo da zahtijeva svoj nuzni dio poslije smrti ustupioca. U ostalim slucajevima kada potomak ne izvrsi terete odredene ugovorom. te da se nije odrekao nasljeda. Potomci su duzni bez naknade i odlag anja izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca.

. 1073. ZOO CG.imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretnosti do dana 347 Clan 1072. 348 Vidi cl. ZOO CG.

u Podgorici. a koja izjavljuje da je: kci B. KO Grad. nastanjena u Podgorici ul. dolje potpisanim notarom misic misom. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. drzavljanka Crne Gore. --------------------------4 3 9 Primjer:Ugovoroustupanjuiraspodjeliimovinezazivota Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (raspodjeljuje se cjelokupna i movina. Ul. nastanjena na adresi ul. sacinim notarski zapis ugovora oustupanjuiraspodjeliimovinezazivota. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustu pljenih im nepokretnosti do dana opoziva. drzavljanka Crne Gore. rodena dana_____. po za nimanju menadzer. ----------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane su saglasne i zahtijevaju da se u G listu nepokretnosti. Gospoda EF. sa prebivalistem u Budvi.(udaljemtekstu: ustupilac/predak)------------------------------------2. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . Podgorica. izdatu od mUP-a Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci A. broj____. u Podgorici. od dana________. UZZ br. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima prijema opoziva. Gospoda AB. kao i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja za placanje novcanih obaveza).2009.1._______broj______.00 h (osam casova). preda mnom.4. JmB_________. po zaniman ju frizerka. JmB________ . te upis tih prava u katastar nepok retnosti. drzavljanka Crne Gore. rodena dana_______. ustupilac je udovica. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _.. udovica. sa prebivalistem u Budvi.________.1.istovremenosupristupila sljedeca lica:-----1. izdatu od mUP-a Crne Gore.1/2009. sa rokom vazenja do____. vrsi se ugovaranje zadrzav anja odredenih prava i ugovaranje prava na opoziv. potomak preuzima dug ustupioca.10. od dana _______. Dana 15. CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA. JmB________ . Ul. sa rokom vazenja do________. sa prebivalistem u Budvi. udata. Riva br. rodena dana_____. u Podgorici. Gospoda CD. Riva br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ .(udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------3. upise zabiljezba naprijed naznacenog prava na opoziv ovog ugovora. u 8.

________. a koja izjavlj uje da je: kci B. od dana________. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za poduzimanje ovog pravnog posla. Podgorica. a narocito na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu namir iti nuzni . po zanimanju frizerka ._izdatu od mUP-a Crne Gore. nastanjena na adresi ul.(udaljemtekstu:potomak)-----------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. sa rokom vazenja do________.. udata.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam poducioi upozorio na posljedice ovog pravnog posla.

koji se nalazi u Podgorici.00 EURA (slovima: tridesetpethiljada EURA) ---2.. te na posljedice suprotnog pos tupanja350.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). za koje je notar danas izvrsio neposredni uvid352 u kata stru nepokretnosti Podgorica i ustanovio stanje: --------------------------------------------------------------------------1. upisan je ustupilac AB.. stranke saglasno izjavljuju da je ustupilac majka potomaka i da nema drugih potomaka. te da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. stranke izjavljuju sljedeci :--------------------------------------UGOVOROUSTUPANJUIRASPODJELIIMOVINEZAZIVOTA ----------------IPREDMETUSTUPANJAIRASPODJELE-------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom se ustupairaspodjeljuje cjelokupna nepokretna imovina.000. dok u listu G a upisanih opterecenja i ogranicenja. koju cine sljedece nepokretnosti. Parcela br.000 . sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. upisana u Listu nepokretnos ti br. povrsine od 5000 m2. u iznosu od 20. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. stan br. U B listu kao vlasnik.1. Kao vlasnik stana. sa 1/1.. a nalazi se u stambenoj zgradi br. 201/1.000.00 EURA (slovima:dvadesethiljada EURA)._____. u ul. na parceli broj 5/1. od_______. a da ustupilac nije u braku . Vinograd.---------------------------------Cijenimo da ova nepok retnost vrijedi353 20. dok je u listu G upisana hipoteka u korist PBS banke Podgorica. sa 1/1. Dvosoban stan. I sprat.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nasljednici349. -------------------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35.--------------------------------------------------------II USTUPANJEIRASPODJELA --------------------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom ustupilac se obavezujedaizvrsi ustupanjeiraspodjelu za zivotabez nem .a. povrsine od 500 m2. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. a cjelishodno je da bude obuhvacen i bracni drug. ukupne povrsine od 59 m2. upisan je ustupilac AB. Titova br. ----------------------Nakon toga. 500. KO Janjici.. KO Grad. -------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla351. i kao suvlasnik sa 1/20 na zemlji stu u A listu.10. na o snovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________.1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. izgradenoj u ul.

Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. kao i obracuna notarske tarife itd.naknadesvojupostojecunepokretnuimovinuiz tackeIovogugovora. i 1070. potrebno je. 350 Clan 1064. svimsvojimpotomcima. 352 Alt. ZOO CG. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja.-----------------------------------------------------349 Clan 1066. itokakoslijedi:------------------------------------------------------------------------------------1 SvojojkcerkiCD ustupaiprenosiusvojinu. u saradnji sa stranka ma.astoovaprihvata.-1074. ZOO CG. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. Zakona o obligacionim odnosima kojim je regulisan ovaj ugovor. 353 Iako se radi o pravnom poslu bez naknade. u notarskoj ispravi izraziti vrijednost nepokretnosti.sa1/1 dijela.nepokretnostblizeoznacenuut ackiI1 ovogugovora. a koji se prilaze uz izvornik. notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 351 U skladu sa odredbama clana 1063. . zbog eventualnog poreza na promet nepokretnos ti. stav 2.

Stranke su prib avileSaglasnost bankeza preuzimanje duga355 obezbijedenoghipotekom. pravo plodouzivanja. Notar je upozorio primaoca na pravne pos ljedice podvrgavanja neposrednom prinudnom izvrsenju bez odlaganja.---------------------------Notar je upozorio stranke. s tim da prva rata dospijeva_____. koji je zakljucio ustupilac sa naznacenom bankom. Povjerilac moze na z ahtjev dobiti izvrsni otpravak ove isprave uz predocavanje dokaza da su ispunjene pretp ostavke za njenu izvrsnost. ------------------------------------------------------------b)Potomak EF se obavezuje placati ustupiocu za zivota novcanurentu. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom .4. za kred it u iznosu od 20. ili za kog drugog. dozivotnu rentu. kao dan obracuna.astoovaprihvata ----------------------------------------------------------Notar je poducioustupioca da ima mogucnost ugovoriti i zadrzati za sebe.06. od 01. ugovoriti zabranu otud enja i opterecenja nepokretnosti bez njegove saglasnosti i pravo na besplatni povratn i prenos ustupljenih nepokretnosti. Radi placanja naprijed naznacene rent e. ili za oboje. na osnovu ovog notarskog akta. g.sa1/1dijela. potomak EF izjavljuje da pristaje na neposredno prinudno izvrsenje bez odlaganja iz cjel okupne svoje imovine.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. iznos neplacenog duga na danasnji d an. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . na osnovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________.20 06. sa fiksnom godisnjom k amatnom stopom od 7%. pravo stanovanja ili pravo upotrebe na nepokretnostima koje ustup a i prenosi. koja je up isana u G listu nepokretnosti. broj 105. KO Grad. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2 SvojojkcerkiEF ustupaiprenosiusvojinu.nepokretnostblizeoznacenu utackiI-2 ovogugovora. u korist PBS banke Podgorica. akoji jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. da moze obavezati potomke na davanje kakve druge naknade.000. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. je 15.00 EURA (slovima:tristotine EURA). pa ugovorne strane saglasno ugovaraju sljedece:------------------------------------------------------------a) Potomak CD preuzima dug354 obezbijeden hipotekom na parceli broj 5/1.356 mjesecno u iznosu od 300.00 EURA (slovima: petnaesthiljada EURA). ili svo g bracnog druga.000. pravo dozivotnog izdrza vanja. te ga upozorio na posljedice i rizike suprotnog postu panja.. i to unaprijed svakog prvog u mjesecu za tekuci mjesec.

ZOO CG. 355 Vidi clan 455. ZOO CG. ZOO CG. clan 222. te ce se upisati u katastar. ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanj a -formulacija: jedna soba sa kuhinjom i kupatilom na prvom spratu kuce. (clan 1069. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. do 459. 1 stav 1.iz _____. ZOO . PRAVOSTANOVANJA357 na cijelom stanuiz tackeI-1ovogugovora --------------354 Clan 107.c)Ustupilac zadrzavazasebelicnona cijelojnepokretnostiiztackeI-2ovogugovora. PRAVOPLODOUZIVANJA Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodou zivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. on e su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio CG. 356 Vidi clan 1069. uz zajednicko koristenje ulaz a. a sto je na planu zgrade oznaceno i srafirano crvenom bojom. i clan 108. 357 Alt. 7 do 1099. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. i naredni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). Plan zgrade je predocen strankama. za zivota.za vrijemetrajanjanjihovih zivota. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Ustupilac zadrzavazasebeizasvoju sestruXY.

a potomci stupaju u posredan posjed odmah danas. Potomci imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretno sti do dana prijema opoziva. -------------------------------------------------------------------e)U slucaju grube nezahvalnosti potomka358 ______ prema njemu. ili ako potomak__ __ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. a posebno potomke. --------------------------------------------------------------------------III PRELAZ POSJEDA. ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEI PRAVNE NEDOSTATKE ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. Ustupilac i njena sestra XY. -----------------------------------------------Ustupilac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci. ili ako potomak______ n e isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. bez naknade i odlaganja. ostaju na ustupiocu. TERETAIKORISTI. odn osno ovlascenicima prava stanovanja i plodouzivanja do momenta prestanka tih prava. -------------------------------------------------------------------------------------Potomci preuzimaju sva javnopravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetne nepokretnosti. niti za bilo koje materijalne i pravne nedostatke.-----------------------------------------------------------Sve koristi i tereti vezani za predmetne nepokretnosti. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do momenta prest anka prava plodouzivanja i prava stanovanja.----------------------Ustupilac ne odgovara za velicinu i svojstva ustupljenih nepokretnosti. na opasnost od zasnivanja zakonske hipoteke i poduciopotomke da zahtijevaju potvrdu od Poreske uprave da ustupilac nema dugo vanja . Potomci su duzni.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca . drugi ovlascenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. iz ______. a koja nisu vidljiva iz katastara nepokretnosti. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustupljenih im nepokretnosti do dana opoziva.------------------------------------------Notar je upozorio stranke. ustupilac imapravo na besplatni povratniprenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. Ovo pravo stanova nja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. niti mu je poznato da postoje tereti i ogranicenja koji nisu upisani u katastru nepokretnosti.

anijeih saopstiopotomcima --------------------------------IVIZJAVEZAKNJIZENJE--------------------------------------------------------------------------------------1.---------------------------------------------Potomci jedan drugom. potomak CD upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-1. ----358 Clan 1073. -------------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje odgovornosti za materijalne i pravne ne dostatke. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. u obimuukojem seovdje neradiobesplatnomprenosu. 359 Clan 1072. jemce359 za pravne i materijalne nedo statke nepokretnosti koje su im ustupljene. ZOO CG. . ali su stranke od toga odustale. ovog ugovora. srazmjerno svom dijelu. ZOO CG. u skladu sa Zakonom. ne proizvodi pravna dejstva ako jeustupilac znaoza nedostatke.za poreze i doprinose.

stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i realizacijom ovo g ugovora. drugi ovlascenik zadrzava pravo stanovanja u punom obimu i da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlastenika. Potomak EF odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti pravaplodouzivanja za vrijeme trajanja zivota. u korist ustupioca i njene sestre XY. prava ustupioca. a na c ijelom stanu-nepokretnosti iz tacke I-1. u korist ustupioca.-------5. iz ______. shodno odredbama iz tacke II-e ovog ugovora. u G listu. --------------------------------------------------------------------------------VPOREZIITROSKOVI-------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poduciostranke da za troskove ove notarske obrade odgovaraju solidarno. potomak EF upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-2. po sluzbenoj duznosti. ov og ugovora. -----VI ODOBRENJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . u G listu.a obavezepotomkaEF na placanjedozivotnerente iz tacke II-b i zabiljezbe izjave potomka EF o pristajanju na neposredno prinudno i zvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini i iz predmetne nepokretnosti. kao i eventualni porez na promet nepokretnosti. tako da ono bude izvrsno protiv svagdasnjeg vlasnika predmetne nepokretnosti iz tacke I-2 ovog ug ovora. ili ako potomak____ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema us tupiocu. snose potomci u jednakim dijelov ima. a sve to radi placanja dozivotne rente blize opisane u tacki II-b ovog ugovora. Potomci CD i EF odobravaju da se u katastar nepokretnosti u G listu nepokretnosti iz tacke I-1. Potomak EF odobrava i zahtijeva istovremeni upis u katastar nepokretnosti u G list u broj ____.4. ----3. u slucaju grube nezahvalnosti potomka ______ prema n jemu.----------------Notar je stranke upoznao da ce. ili ako potomak______ ne isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. ovog ugovora. KO Grad.. -------------------------------------------4. ovog ugovora. sa zabiljeskom da u slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. Potomak360 CD odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti prava stanovanj a za vrijeme trajanja zivota. sa zabiljeskom da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlasc enika. -------------------------6. a na cijeloj nepokretnosti iz tacke I-2. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2. izvrsi upispravaustupiocanabesp latnipovratniprenosustupljenihnepokretnosti prema svakom potomku pojedinacno. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. otpravak ovog akta dostav iti nadleznom katastru i Poreskoj upravi. odmah iza naprijed izvrsenih upisa. i I-2.

360 Opsirnije vidjeti u tekstu ovog rada koji obraduje pitanje izjava za knjizen je (clausula intabulandi) kod ugovora o prodaji. Zakona o drzavnom premjeru i k atastru nepokretnosti CG. -----------------------------------------------------------------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. stav 1. a u vezi sa clanom 85. da se svojina i licne sluzbenosti sticu tek sa upisom u katastar nepokretnost i.U konkretnom slucaju. ispitavsi sve okolnosti. kao i na znacaj upisa naprijed naznacenih ugovorenih obligacionih i stvarnih prava u katastar ne pokretnosti. .

kako slijedi. te na posljedice suprotnog postupanja. ------Od ove notarske obradene isprave dobijaju:---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------Potomak CD (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------Potomak EF (1x)------------------------------------------------------------------------------------------Katastar (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Potomci (2x) -----------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je po tarifi ______. --------------------------------------------------------------------6. da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustupanje i raspodjelu pod zakonskim u slovima za pobijanje raspolaganja bez naknade.10.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac: AB (potpis) Potomci: . -3. -----------------------5. ali su i pored toga potomci odustali od upisa predbil jezbe. da ovaj ugovor podlijeze eventualno porezu na promet nepokretnosti. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2. a cje lishodno je da bude obuhvacen i bracni drug361. da se zahtjev za prenos svojine na potomke moze osigurati upisom predbiljezbe i na posljedice neupisivanja predbiljezbe. --------------------------------------------------------------------------------------------------4. U Podgorici. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu na miriti nuzni nasljednici. u 11. g. ---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. u prisustvu notara potpisuju. a kako slijedi____. dana 15. nakon cega su stranke izjavile da je tako post upljeno.2009. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegova sadrzina odgovara volji stranaka. da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. te je potom zapis potpis ao i ovaj notar. da su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom.

uni jeti sljedecu formulaciju: S obzirom da bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspo djelom.CD (potpis) 2. te preuzimaju sve rizike i posljedice u vezi s tim . te na posljedice toga. . i pored tog. pa ugovorne strane izjavlju ju da. notar je poducio i upozorio stranke da bracni drug ustupioca ima pravo na nuzni nasljedni dio iz ustupljene imovine.1. u skladu sa zakonom. a zele sklopiti ovaj ugovor. pecat i stambilj) 361 Napomena: Ako bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspodjelom. EF (potpis) NOTAR milic miso (potpis.

st. predaja (prenos svojine) na imovini koja je predmet ugovora. . hrane. naprimjer. obradivanje imanja primaoca izdrzavanja. ugovorena zajednica zivota ili zajednica imanja. ZOO. pa prema tome. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ima obligacionopravne i nasljednopravne elemente i kao takav je regulisan u odredbama clanova 1075. ugovor je nistav (clan 1076. ZOO). izdrzavati do njegove smrti. da je jedna strana preuzela obavezu izdrzava nja.1075. ZOO CG). st. ne ulazi u ostavinsku masu primaoca izdrzavanja. ZOO CG). k ao. Medutim. nema primjene pravila o nuznom nasljednom dijelu. uz obecanje d avanja imovine poslije smrti. Notar je duzan na to upozoriti primaoca izdrzavanja i u notarskom aktu potvrditi da je tako postupio. obaveza sahrane i podizanje nadgrobnog spomenika primaocu izdrzavanja i drugo. Ugovorima o dozivotnom izdrzavanju smatraju se i ugovori kojim je. 1. Nasljednopravna dejstva ovog ugovora se ogledaju u tome sto imovina koja je pred met tog ugovora.-1086. 4 4 3 Karakteristikeugovoraodozivotnomizdrzavanjuiusloviza punovaznost Pravne karakteristike ovog ugovora su: da je dvostrano teretan ugovor. tj. kod kojeg je samo obaveza primaoca izdrzavanja regulisan a odloznim rokom.3. jer u suprotnom. ili neko trece lice (primala c izdrzavanja). ugovorne strane mogu i sto drugo ugovoriti (vidi cl. Obligacionopravni elementi se ogledaju u tome sto je ovaj ugovor dvostrano teret an pravni posao za zivota. 4 4 2 Sadrzajobavezeizdrzavanja Obaveza izdrzavanja narocito obuhvata obezbjedenje stanovanja. odgovarajuce njege u slucaju bolesti i starosti. odjece. za razliku od poklona ili testamenta. tj. s tim da je sticanje svojine na stvarima i pravima odlozeno do trenutka smrti primaoca izdrzavanja. ili obav eza jednog ugovaraca da ce cuvati i paziti drugog. te davanja za svakodnevne uobic ajene potrebe. zajednicu zivota ili zajednicu imanja.4. ob uce. izricito je po zakonu odlozena do smrti primaoca izdrzavanja (clan 1075. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 Ugovorodozivotnomizdrzavanju 4 4 1 Pojamipravnapriroda Ugovor o dozivotnom izdrzavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (davala c izdrzavanja) obavezuje da ce drugu ugovornu stranu. obradivati njegovo imanje i posli je smrti sahraniti ga ili uciniti nesto drugo u istom cilju. a druga ugovorna strana se obavezuje da mu daje svu ili dio svoje imovine koja postoji u trenutku zakljucenja ugovora.

a da se druga ugovorna strana obavezala ostaviti mu svu svoju imovinu ili jedan njen dio. a koja postoji u momentu zakljucenja ugovora. odlozen do smrti primaoca izdrzavanja. . da je predaja. odnosno prenos svojine.

pod prijetnjom da nece proizvoditi pravna dejstv a. i sl. a shodno tome. jer ukoliko ne zadovoljava propisanu formu. pod prijetnjom nistavosti. u smislu da imovina koja je predmet ovog ugovora. ne ulazi u ostavinsku masu. takode. ZOO. Primalac izdrzavanja moze biti samo fizicko lice.. interesantna je odredba iz cl. bolesna. Na te okoln osti notar mora paziti i tome poducavati i upozoravati stranke. tj. ugovor nije predstavljao nikakvu neizvjesnost. ZOO). a odnosi izmedu ugovornih strana rjesavace se po pravilima o sticanju bez osnova (clan 218. jer se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. Medutim. po kojoj sud . notar moze. jer je u cl. te iz razloga postojanja nekakve neizvjesnos ti u smislu trajanja ovog ugovora. 4 4 4 Formazazakljucenjeugovoraodozivotnomizdrzavanju Kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju forma je bitan element i uslov za njegovu p unovaznost. t.) predvida formu notarskog zapisa. st. da je ugovor sastavljen u zakonom propisanoj formi. imovine koja se ostavlja prema vrijednosti izdrzavanja). ne moze se znati kolika je konacna obaveza davaoca izdrzavanja (nepoznat je odnos vrijednosti predmeta. 4 4 5 Sposobnostikruglicakojamoguzakljucitiugovorodozivotnom izdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju mogu zakljuciti lica koja imaju potpunu poslovnu sposobnost. da je aleatoran ugovor. Notar mora vod iti racuna o okolnostima da li je neka osoba stara. 1.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da imovina koja je predmet ugovora pripada primaocu izdrzavanja u vrijeme zakljucenja ugovora i da je tacno naznacena u ugovoru. moze ponistiti ovaj ugovor ako zbog bolesti i sta rosti primaoca izdrzavanja. shodno konkretnim slu caju. 226. jer u trenutku njegovog zakljucenja nije poznato koliko ce dugo zivjeti primalac izdrzavanja. U vezi sa aleatornoscu. na zahtjev zakonskih nasljednika. jer to moze utic ati na punovaznost ovog ugovora iz razloga mana volje. predvidena pisana forma i ovjera od notara.1084. uz saglasnost stranaka. uz prethodno citanje ugovora i davanje upozorenja o nasljednop ravnim dejstvima ugovora. ZOO CG. Kada je to neophodno potrebno. mora sastaviti u formi notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog zapisa o potvr di privatne isprave.1076. zahtijevati i vjestacenje primaoca izdrzavanja po odgovaraj ucem vjestaku medicinske struke. 51. Zakon o notarima (cl. kada se radi o fizickom ili pravnom licu koje se u okv iru . a davalac izdrzavanja moze bit i fizicko ili pravno lice. tako da se ovaj ugovor. smatrace se da ugovor nije ni zakljucen (forma ad solemnitatem) . 3.

kao sto su bracni drugovi. takva lica ne mogu zakljuciti ovaj ugovo r bez prethodne saglasnosti organa starateljstva (clan 1077. roditelji i djeca itd. Smatramo da ovaj ugovor mogu medusobno zakljuciti i lica koja su po zakonu obavezna da se medusob no izdrzavaju.zanimanja stara o primaocu izdrzavanja. ZOO CG). U nekim zakonodav .

sv ako od njih zasebno ostavlja svoj dio i ugovara za sebe izdrzavanje.. U slucaju vise primalaca izdrzavanja koji su suvlasnici imovine koja se daje. da ima t acno odreden rok u kojem se ugovor treba zakljuciti. zakon u odredbama koje regulisu ovaj ugovor. Nadalje. ZOO CG). propisano je da punomocje mora bi ti dato u formi javne isprave. Na strani davaoca i primaoca izdrzavanja moze biti vise lica. postavlja se pitanje: da li je ovaj ugovor moguce zakljuciti i preko za konskih zastupnika (roditelj.4. odn osno punomocnika. Kako se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. te odredena sadrzina ugovora. ne sadrzi bilo kakve naznake.1078. da vazi samo tri mjeseca od dana njegovog izdavanja i da sadrzaj punomocja bude tacno odreden u pogledu lica s kojim ce biti zakljucen ug ovor (odredenje primaoca izdrzavanja). Ako je na strani d avaoca izdrzavanja vise lica. Ako je dozi votno izdrzavanje ugovoreno u korist vise lica kao primalaca izdrzavanja.) ili punomocnika362? U tom pogledu. a sto podrazumijeva punomocje u formi notarskog zapisa kao javne isprave. uz naznacavanje ugovornih strana i sa odredenom sadrzinom ugovora o dozivotnom izdrzavanju koji se zeli zakljuciti. potpuno odredenje sadrzine obaveze izdrzavanja i imovine koja se ostavlja. kao i odredivanja vremena vazenja punomoci. niti zabranjuje. u tom slucaju svako od njih ima zasebno pravo na davanja i cinjenja (vidi cl. sadrzinu i vremensko vazenje punomoci. u clanu 121. dok u zakonodavstvu Crne Gore ova mogucnost se niti predvida. jedino je Zakon o nasljedivanju SR Makedonije. te da sadrzi i druge elemente potrebne za zakljucenje ugovora. za poslovno nesposobna i ograniceno poslovno sposobna lica mora se pribaviti odobrenje centra za socijaln i rad (organa starateljstva)363. Sto se tice mogucnosti zakljucenja ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem punomocnika na strani primaoca izdrzavanja. smatramo da bi se ovo moglo primijeniti i u pravu Crne Gore. Punomocje mora biti u formi zakljucujuceg pravnog posla. odnosno zastupnika. stav 4. staratelj itd. onda se ona pojavljuju kao solidarni duznici. takode smatramo da je dozvoljeno zakljucenje putem punomoc nika. Svako od njih se p . potpuno odredenje lica sa kojima se zakljucuje ugovor. Posto zakon izri cito ne zabranjuje zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem zastupnika. sto znaci da izricito ne dozvoljava ili izricito zabranjuje. Prema toj odredbi. Od zakona o nasljedivanju iz bivse SFRJ. izricito propisiva o da davalac izdrzavanja moze biti zastupan po punomocniku i propisao formu. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima stvima ovo se predvida kao izricita mogucnost.

Smrcu jednog od tih lica. 363 Vidi clan 66 i 308 stav 2 Porodicnog zakona CG. ugovor prestaj e samo prema njemu. Ovdje se. ZOO CG). na administracija. str. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . tome notar treba poduciti i upozoriti stranke.1079.ojavljuje kao ugovorna strana i potpisuje ugovor. . Blagojevic. da imovina prelazi u momentu smrti treceg lica.. a njegov suvlasnicki dio se prenosi na davaoca izdrzavanja. 314. a svojina na predmetima ugovora prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu s mrti njegovog saugovaraca. tj. Od ovog treba razlikovati dozivotno izdrzavanje u korist trecih lica kao primala ca izdrzavanja (vidi cl. ali se moze i drugacije ugovoriti. cetvrto izdanje Savreme Beograd 1979. kao 362 Borislav t. tada obaveza izdrzavanja traje do smrti trec eg lica.

ZOO CG). raskid ug ovora poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja moze zahtijevati i lice u ciju kor ist je izdrzavanje ugovoreno. raskid moze traziti samo primalac izdrzavanja ili trece lice kao primalac izdrza vanja nakon sto je umro saugovarac davaoca izdrzavanja. Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o dozivotnom izdrzavanju i nakon sto je pocelo njegovo izvrsenje. ili drugih razloga a u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. ZOO CG). U svakom slucaju. ZOO CG.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom saugovarac davaoca izdrzavanja. a ne trece lice kao primalac izdrzavanja. 4 4 7 Prestanakugovoraodozivotnomizdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju prestaje smrcu primaoca izdrzavanja. ugovor prestaje ako njegov brac ni drug i njegovi potomci koji su pozvani na nasljede. 1082. podizanje nadgrobnog spomenika itd. jer to zahtijeva cilj pr opisane forme za sklapanje ugovora. ZOO CG. O ovom je notar duzan voditi racuna. ili lica koja imaju pravni interes. trebaju se izvrsavati za vrijeme trajanja zivota primaoca izdrzavanja.-1086. troskovi sahrane. U praksi se postavilo pitanje: da li nasljednici primaoca izdrzavanja mogu nakon njegove smrti traziti raskid ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog neizvrsavanja obaveza od strane davaoca izdrzavanja? Smatramo da zbog neizvrsenja obaveza davaoca izdr zavanja koje su ugovorene. i 1086. pojavljuje lice cija je imovina. bilo da to ne zele. Smatramo da ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovo r samo u formi u kojoj je on zakljucen (clan 62. U slucaju s mrti davaoca izdrzavanja (clan 1085. bez obzira na razloge (clan 1082.. mogu traz iti ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog apsolutne nistavosti ili zbog mana volje. te je notar. Zbog neispunjenih obaveza koje je davalac izdrzavanja trebao izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. duzan voditi racuna o tim odredbama. np r. ZOO CG). i 1083. prilikom notarske obrade. a sve to u slucajevima predvidenim u cl. te poduciti i upozoriti stranke u notarskoj i spravi. ugovorne strane. ne pristanu na produzenje ug ovora. u kom slucaju nemaju pravo na naknadu za ranije dato izdrzav . Raskid moze biti sporazumn i ili putem suda. a ako je dozivotno izdrzavanje ugovoreno u korist treceg lica. tj. 4 4 6 Raskidiponistajugovoraodozivotnomizdrzavanju Ovaj institut je detaljno regulisan u clanovima 1082. Raskid putem suda moze zahtijevati svaka ugovorna strana. nasljednici primaoca izdr zavanja su aktivno legitimisani da traze raskid ugovora zbog neispunjenja tih obaveza.

Ugovor o dozivotnom izdrzavanju moze prestat i ponistajem i raskidom.6. a sto je detaljnije opisano pod naprijed naznacenom tacko m 4. a u kom slucaju imaju pravo traz iti naknadu za ranije dato izdrzavanje.anje.).4. . ili nisu u mogucnosti da preuzmu ugovorene obaveze.

ali ako je u katastru nepokretnosti zabiljezeno postojanje ugovora o doz ivotnom izdrzavanju.). davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti Primalaca izdrzavanja. ovog ugovora. ali samo za postojece dugove (za dugove koji postoje u momentu zakljucenja ugovora) primaoca izdrzavanja.4. tu se radi o upisu zabiljezbe postojanja ugovora o do zivotnom izdrzavanju. a na nepokretno sti iz tacke I ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja pristaje da uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepokre tnosti iz clana 1. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. notar ce u ispravi dati odgovarajucu poduku i upozorenja. potrebno je uz otpravak ugovora priloziti izvod iz mat icne knjige umrlih za primaoca izdrzavanja. onda treca lica koja bi pribavi la neko pravo na takvoj nepokretnosti. tj. odnosno nekog prava iz tog ugovora. time postaju nesavjesni sticaoci. primalac izdrzavanja zadrzava pravo svojine na imovin i navedenoj u ugovoru sve do svoje smrti. mogu ugovoriti da ce davalac i zdrzavanja odgovarati odredenim povjeriocima. Imovina koja je predmet ugovora o dozivot . zakon je dao mogucnost davaocu izdrzavanja da svoje pravo iz ugovora obezbijedi upisom u javnu knjigu (clan 1080. te moze raspolagati tom imovinom (otuditi. ZOO CG). Radi odred enog obezbjedenja davaoca izdrzavanja. odnosno n eupisivanja tog prava u javnoj knjizi. 4 4 9 Obezbjedenjepravaizugovoraodozivotnomizdrzavanju Kako smo naprijed istakli. ali se od t oga odustalo. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove dugove. P R I m J E R Primjerformulacijezazabiljezbuiuknjizbu: Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora isho di u katastru nepokretnosti zabiljezbupravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovora. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 8 Odgovornost davaocaizdrzavanja za dugoveprimaocaizdrzavnja Davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove du gove. ali ugovorne strane mogu drugacije ugovoriti. U vezi s tim. Not ar je duzan poduciti stranke o tome i upozoriti na posljedice upisivanja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Da bi se na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju izvrsila uknjizba prenosa sv ojine u katastru nepokretnosti. zalozit i i sl.

a . Zbog toga se uknjizba prenosa svojine v rsi na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju i izvoda iz maticne knjige umrlih za pri maoca izdrzavanja.nom izdrzavanju. ne ulazi u ostavinsku masu. kao i eventualno srodstvo ugovornih strana. takode je znacajno u notarski zapis ugovora o dozivotnom izdrzavanju unijeti i v rijednost imovine koja je predmet ugovora.

Podgorica.------------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). iznosi 27. sa rokom vazenja do________. po zaniman ju frizerka.________. nastanjena na adresi ul. izdatu od mUP-a Crne Gore.00 h (osam casova). Riva br. rodena dana_______. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. sa sluzbenim sjedistem u Budvi. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 10 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanju. JmB________. Gospoda CD. od dana _______sa rokom vazenja do____. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i kroz razgovor o situaciji. izdatu od mUP-a Crne Gore. od dana_______.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). radi odredivanja notarske tarife itd .Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom zbog toga sto taj ugovor moze podlijegati placanju poreza na promet nepokretnost i. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Gospoda AB.000. sacinim notarski zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju._______broj______.1.1/2009. drzavljanka Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. sa prebivalistem u Budvi. P R I m J E R Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se daje. Riva br.uz ugovaranje zajednicezivota CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA. koji dospijeva nakon smrti primaoca izdrzavanja. a koja izjavljuje da je: kci A. udovica.istovremeno su pristupila sljedeca lica:-----------------------------1. u 8. drzavljanka Crne Gore. uvjerio se u pravu volju stranaka. te u stanovio da su . u Podgorici.10. rodena dana_____u Podgorici. sa prebivalistem u Budvi. preda mnom dolje potpisanim notarom milic misom. UZZ br. JmB_________. nastanjena u Podgorici ul. ul.. po za nimanju menadzer. u vrijeme z akljucenja ovog ugovora.2009. Dana 15. ul.1.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja)--------------------------------2. a koja izjavljuje da je: kci B.

a takode notar je duzan i po odredbama Zakona o notarima procitati strankama zapis. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. 1076. ZOO. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici364. -----------------------------------------------------------------------------------364 Vidi cl.sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. -----------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. poducavati ih i upozoravati. .

dok u listu G nema upisanih tereta.4. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu._____. povrsine od 500 m2. Titova br. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. osigura ti potpunu .takodadavalacizdrzavanja.1. povrsine od 500 m2.. izjavljuju sljedec i: ----------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ------------------------------------Clan1 Primalac izdrzavanja AB obavezuje se prenijeti u svojinu sa 1/1 dijela.dvosoban stan.a. iz gradenoj u ul.. a o svom trosku. shodno tome.tu nepokretnostmoze upisatiukatastru nepokretnostiusvoju koristkaosvojinusa1/1 dijela. u ul. a nalazi se u stambenoj zgradi br. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. I sprat. stranke saglasno izjavljuju da je primalac izdrzavanja tetka davaoca izdrzavanja i da primalac izdrzavanja nema djece. I sprat. koji se nalazi u Podg orici. na parceli broj 5/1. izgradenoj u ul. sa 1/1. koji se nalaz i u Podgorici. stan br. KO Grad.1. Kao vlasnik stana. te da je. davaocu izdrzavanjasvojoj sestricini CD. 10.nakon smrti primaocaizdrzavanja. 1. Naznaceno katastarsko stanje notar je utv rdio neposrednim uvidom u evidenciju Katastra nepokretnosti od danas365. --------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. svoju cijelu nepokretnost366. stranke. stan br. ovaj notar nadl ezan za postupanje. ----------------------------------Nakon toga.. u ul.1. ukupne povrsine od 59 m2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos svojine na dvosobnom stanu. te da nije u braku i da ne boluje od neke bo lesti. gdje ce zajednicki zivjeti.. KO Grad. upisan je primalac izdr zavanja AB. ukupne povrsine od 59 m2.. davalac izdrzavanja CD obavezuje se izdrzavati367 primaoca izdrzavanja AB do njegovesmrti ------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon toga. a nalazi se u stambenoj zgradi br..10.ana osnovuovogugovora -------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat._____ . Titova br. a koji je up isan u V Listu nepokretnosti broj 105. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105.a. na parceli broj 5/1.

Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. . primaoca izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godin e od smrti. 367 Clan 1075. a nakon smrti. podici mu uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. a koji se prilaze uz izvornik. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja 366 Clan 1075.prehranu.lijecenje. te joj osigurati svu potrebnu njegu. stav 3. a u slucaju bolesti. Notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. spremanje stana i pranje rublja. te snositi sve troskove lijecenja i lijekova. ZOO CG. ZOO CG (primalac izdrzavanja moze dati samo stvari i prav a koja postoje u trenutku zakljucenja ugovora). ---------------------------365 Alt. odjecu i obucu. stav 2.

ovog ugovora. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. ako na to pristanu.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA) Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). ovog ugovora.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Clan3 Primalac izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepo kretnosti iz clana 1. Ako ne pristanu. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. -Nakon smrti primaoca izdrzavanja. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjige umrlihza primaocaizdrzavanja. njegovi zakonski nasljednici imaju pravo pobij ati ovaj ugovor zbog neispunjenja obaveza koje je davalac izdrzavanja preuzeo izvrsiti na .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clan5 Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora. njegove obaveze prelaze na njegovog bracnog dru ga i potomke koji su pozvani na nasljede. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti primaocaizdrzavanja.---------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja izjavljuje da. primalac izdrzavanja moze traziti raskid ovog ugovora. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdr zavanje. vrijednost nepokret nosti koja se ostavlja 27. ovog ugovora. is hodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1.000. -------------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je u vrijeme zakljucenja ovog ugovora. Za sporazumni raskid ugovora.

kon smrti primaoca izdrzavanja. snijeti davalac izdrzavanja. ovog ugovora.-------------------- . ----------------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve troskove vezane za ovaj ugovor. -------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. u skladu sa Zakonom. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. s tim sto iz javljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet ne pokretnosti.----Primalac izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke.

Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Primalac izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1.-------------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da je korisno da zahtijeva uvjerenje na dlezne poreske uprave u vezi s tim. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. ali se od toga odustalo.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora.--------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. pa je ugovoren upis kao naprijed. ---------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om369 u katastar nepokretnosti. a nije ih saopstio davaoc u izdrzavanja. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu.---------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je primalac izdrzavanja za njih znao. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. ----ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra tek nakon smrti primaoca izdrzavanja368.------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------- . ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici370. -------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove dugove.4. ---------------------na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplacene poreze i doprinose i da je za davaoca izdrzavanja korisno da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. Davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove du gove. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao.

nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele 368 Clan 1075 stav 1 ZOO CG. 370 Clan 1076 stav 1 ZOO CG. a kako slijedi__ __. . 369 Clan 1080 ZOO CG. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti.za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslov i iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______.

______. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. pecat i stambilj) 4 4 11 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanjuukoristtreceglica kao primaocaizdrzavanja CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA ul.Gospoda AB. po zanimanju menadzer. a koja izjavljuje da je . dolje potpisanim notarom milic misom.g. da su saglasne sa ovim zapisom. JmB_______ _. Riva br. kako slijedi. sa rokom vazenja do____. sa sluzbenim sjedistem u Budvi .00 h (osam casova). JmB______ ___. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. Riva br. UZZ br. rodena dana_______u Podgorici. dana 15.1. a koja izjavljuje da je: kc i A. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). udovica. --------------U Podgorici.2009. kojeg slobodnom voljom odobravaju i sv ojerucno. od dana _______.10. drzavljanka Crne Gore. sacinim notarsk izapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. 1. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . ul.1/2009.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis. od dana________. rodena dana_____u Podgorici. sa rokom vazenja do________. u 8. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje.istovremeno supristupila sljedeca lica:----------------------------1. Dana 15. sa prebivalistem u Budvi._broj______.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sadrzinu. preda mnom. drzavljanka Crne Gore. nastanjena u Podgorici ul.10._ izdatu od mUPa Crne Gore.(u daljem teks tu: saugovarac davaocaizdrzavanja)-------------------------------------------------------------------------2. sa prebivalistem u Budvi. izdatu od mUP-a Crne Gore. Gospoda CD.2009. u prisustvu notara potpisuju. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj____.. u 11.

udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. nastanjena na adresi ul. po zanimanju frizerka.________.------------------------------------------------------------------------------- . Podgorica. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.: kci B.

stranke saglasno izjavljuju da je saugovarac davaoca izdrzavanja tet ka davaoca izdrzavanja i da se ovim zeli obezbijediti dozivotno izdrzavanje za sestru saugo varaca davaoca izdrzavanja. u______. dok u listu G nema upisanih tereta. izgraden oj u ul. a narocito to da obaveza izdrzavanja traje do smrti treceg lica kao primaoca izdrzavanja._____. te da je... a koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. JMB______. koji se nalazi u Podgorici. ---------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. KO Grad.saprebivalistemiadresom u ______ (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja371). --------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. ovaj notar nadl ezan za postupanje. sa 1/1. te nije u braku i ne boluje od neke posebne bolesti. gospoduEF.davaocuizdrzavanja .sa 1/1.. a da svojina na predmetnoj nepokretnosti prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu smrti njegovog saugovarac a AB. na parceli broj 5/1. u ul.1.a. upisan je saugovarac davaoca izdrzavanja AB. a koja nema djece.4.10. a nalazi se u stambenoj zgradi br. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici.rodenu ______. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. stan br. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. Kao vlasnik stana. ukupne povrsine od 59 m2. povrsine od 500 m2. shodno tome. stranke izjavljuju sljedeci : -------------------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ----------------------------Clan1 SaugovaracdavaocaizdrzavanjaABobavezuje sedatiusvojinu. I sprat. te da momenat prelaska svojine mogu drugacije ugovoriti. --------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. ----------------------------------------------Naznaceno katastarsko stanje notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju ka tastra nepokretnosti od danas. -------------------------------------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora.1. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. Titova br. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora.

Vlasnik imovine koja se daje za izdrzavanje treceg lica n aziva se saugovarac davaoca izdrzavanja.. na parceli broj 5/1.. u ul. JmB______._____. iz gradenoj u ul. stan br. gospodu EF. koji se nalazi u Podgorici.ana osnovuovogugovora -------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat.. ZOO CG. Titova br.a.svojoj sestricini CD svoju cijelu nepokretnost. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. na kon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanja. u______. rodenu ______. . a trece lice nije ugovorna strana nego samo korisnik izdrza vanja. 1. kao primaoca izdrzavanja ----------------------------------------------------------------371 Clan 1079.1. a nalazi se u stambenoj zgradi br. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati sestru saugov araca davaoca izdrzavanja.takoda davalac izdrzavanja. KO Grad. tj. sa prebivalistem i a dresom u _______. ostavljenu nepokretnost moze upisatiukatastru nepokretnostikaosvojinusa1/1 dijela. ukupne povrsine od 59 m2. I sprat.dvosoban stan. primalac izdrzavanja.10. povrsine od 500 m2.

na nepokretnosti iz clana 1. ----Clan4 Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu. a u slucaju bolesti. ----------------------------------------------------------------Saugovarac davaoca izdrzavanja i davalac izdrzavanja ovlascuju primaoca izdrzava nja da na osnovu ovog ugovora. podici joj uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. ---------------------------------------------------------------------------------------SaugovaracdavaocaizdrzavanjaAB saglasanjedauknjizbupravasvojinesa 1/1 dijela na nepokretnosti iz clana 1. spremanje stana i pranje rublja. odjecu i obucu. gdje ce zajednicki zivjeti. --------------------------------------------------------------Clan5 Saugovarac davaoca izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog u govora.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA).--------------------Clan3 Saugovarac davaoca izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. ovog ugovora373. te joj osigurati svu potrebnu njegu.-------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetki (saugovarac davaoca izdrzavanja i primalac izdrzavanja) i sestricine (davalac izdrzavanja). te n akon smrti primaoca izdrzavanja. o svom trosku osigurati potpunu prehranu. iznosi 27.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. ovog ugovora. u vrij eme zakljucenja ovog ugovora. ovog ugo vora. o svom trosku je sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne g odine od smrti. ishodi u kat astru nepokretnosti zabiljezbu prava primaoca izdrzavanja iz ovog ugovora.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjig e umrlih . na nepokretnosti iz clana 1. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanjaAB.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. a nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. ishodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu pravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovo ra. ----------------------------------------------------------------------- . ovog ugovora372.000.

a nakon njegove smrti. koji se moze poduzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg drugog razloga.-------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. potrebna je forma u kojoj je za kljucen ovaj ugovor. saugovar ac davaoca izdrzavanja. i primalac izdrzavanja374 mogu traziti raski d ovog ugovora. ------------------372 Clan 1080 stav 1 ZOO CG. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. 373 Clan 1080 stav 2 ZOO CG. . onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. Ako ne pristanu. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na naslijede ako na to pristanu. Za sporazumni raskid ugovora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. 374 Clan 1082 i 1083 ZOO CG.

s tim sto izj avljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. njegovi zakonski nasljednici. te da mogu ugovoriti da svoj .4.-Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose saugovaraca davaoca izdrzavanja i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. u skladu sa Zakonom. tek nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja AB. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove saugovaraca davaoca izdrzavanja poslij e njegove smrti. u pogledu ispunj enja obaveza. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu.----Saugovarac davaoca izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. snijeti davalac izdrzavanja --------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. ali je davalac izdrzavanja od to ga odustao. ovog ugovor a. Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je saugovarac davaoca izdrzavanja za njih znao a nije ih saopst io davaocu izdrzavanja375. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon smrti primaoca izdrzavanja.-----Saugovarac davaoca izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja.

davalac izdrzavanja ne odgovar a za njegove dugove.-----------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. -------------------------da poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. s tim da to mogu drugacije ugovoriti.-------375 Ovaj ugovor je dvostrano obavezujuci pravni posao. pa je ugovoreno kao naprijed.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora ne ulazi u zaostavstinu saugovaraca dava oca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. te se na njega primjenjuju pr avila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke. kao i kod ugovora o prodaji. . ali se od toga odustalo. --------------da i kako davalac i primalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora mogu obezbi jediti upisom u katastar nepokretnosti. ali se od toga odustalo.ina prelazi u trenutku smrti primaoca izdrzavanja EF.

CRNA GORA .10. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. u 11. a kako slijedi__ __. --------------U Podgorici.2009. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar.(petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). u prisustvu notara potpisuju. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. dana 15. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno.g. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. --------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saugovarac davaoca izdrzavanja (1x)--------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Saugovarac davaocaizdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis. pecat i stambilj) 4 4 12 Primjer:Izdrzavanjeukorist viselicakao primaocaizdrzavanja Postoji zakonska mogucnost da se zakljuci ugovor o dozivotnom izdrzavanju u koje m se pojavljuje vise lica kao primaoci izdrzavanja377. kako slijedi. --da se na ovaj ugovor primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na ugovor o doziv otnom izdrzavanju i odredbe o ugovoru u korist treceg lica376.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da obaveza izdrzavanja po ovom ugovoru traje do smrti primaoca izdrzavanja EF.

Riva br. 377 Clan 1078 ZOO CG. .NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. 376 Clan 142 do 147 ZOO CG.1.

te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. Gospoda AB. te da ne boluju od neke posebne bolesti --------------------------- . drzavljanin Crne Gore. JmB________ _. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . ---------------------------------------------------------2. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ .1. drzavljanka Crne Gore. drzavljanka Crne Gore. .istovremeno su pristupila --------------hiljade devete godine). po zaniman ju frizerka..1/2009. po zanimanju ljekar. izdatu od mUP-a Crne Gore. po zanimanju menadzer.10. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka.________. izdatu od mUP-a Crne Gore. u data (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja). godine (petnaestog oktobra dvije h (osam casova). ozen jen. roden dana_______. u Podgorici. sa prebivalistem u Budvi. u 8. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. Ul. rodena dana_____u Podgorici.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja) -------------------------------------------------------------3. a koja izjavljuje da je: kci B. nastanjena u Podgorici ul._______broj______. Gospoda CD. sa rokom vazenja do____.-------Nakon toga.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. JmB________. sa zahtjevom da na osnovu njihove zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. Dana 15. a koji izjavljuje da je: sin A. nastanjen u Podgorici ul. JmB______ ___. rodena dana_______u Podgorici. Gospodin BB. sa prebivalistem u Budvi. izdatu od mUP-a Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci A.00 sa sluzbenim sjedistem u Budvi izjave volje.4. Riva br.2009. sa prebivalistem u Budvi. sa rokom vazenja do____._______broj______. nastanjena na adresi ul. sa rokom vazenja do________. od dana _______. stranke saglasno izjavljuju da su primaoci izdrzavanja bracni drugov i i da primaoci izdrzavanja nemaju djece. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. od dana________. Podgorica. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima UZZ br. sacinim notarski sljedeca lica:---------------- 1. preda mnom. dolje potpisanim notarom milic misom. od dana _______.

1. . Naznaceno katastarsko stanje ovaj notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju katastra nepokretnosti od danas .. na parceli broj 5/1. izjavljuju sljedec i: ---------------378 Clan 9. 1. ukupne povrsine od 59 m2. sa po 1/2 dijela._____. 10.Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. ---------Nakon toga. u ul. te da je.. upisani su primao ci izdrzavanja AB i BB. Kao suvlasnici stana.a. koji se nalazi u Podgorici. I sprat. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara378. shodno tome. Zakona o notarima CG.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. izgraden oj u ul. stranke. KO Grad. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. ovaj notar n adlezan za postupanje. stan br. stav 2. a u listu G nema upisanih tereta. a nalazi se u stambenoj zgradi br. povrsine od 500 m2. Titova br.

u njihovom stanu. i zgradenoj u ul. KO Grad. a nalazi se u stambenoj zgradi br. odjecu i obucu. I sprat. ovog ugovora. povrsine od 500 m2.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova..000. stan br.a. ------------------------------- . 10. koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. na parceli broj 5/1. te nakon njihove smrti.takoda davalac izdrzavanja.dvosobnom stanu koji se nalazi u Podgorici. primaoce izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godine od smrti. ostavljene suvlasnickedijelovena naprijed naznacenojnepokretnostimozeupisatiukat astrunepokretnostinasvojeime. o svom trosku osigurati potpunu prehranu. podici im uobicajene nadgrobne spom enike i iste uobicajeno odrzavati.a na nepokretnosti. davaocu izdrzavanja-CD.. ana osnovu ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 . davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocima izdrzavanja. ukupne povrsine od 59 m2. Zauzvrat. a u slucaju bolesti.. 27. 1._____. u v rijeme zakljucenja ovog ugovora.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). spremanje stana i pran je rublja.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom -------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU-------------------------------Clan1 PrimaociizdrzavanjaABiBBobavezujuseprenijetisvoje suvlasnicke dijeloveodpo 1/2. na kon smrtisvakogodprimalacaizdrzavanja. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan3 Primaoci izdrzavanja u cijelosti prihvataju navedeno u clanu 2. u ul.-----------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja. te im osigurati svu potrebnu njegu. 1. Titova br. i to svakompojedinacno379. gdje ce zajednicki ziv jeti. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati primaoce izdr zavanja AB iBB -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze.

ovog ugovora. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti sva kog od primalacaizdrzavanjapojedinacno.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjigeumrlih 379 Svaki od primalaca izdrzavanja ima zasebno pravo na odredena davanja i cinje nja. . ovog ugovora.Stranke izjavljuju da primaoci izdrzavanja i davalac izdrzavanja nisu u srodstvu ----------------Clan5 Primaoci izdrzavanja ovlascuju davaoca izdrzavanja da. i shodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1.---------------------------------------------------------------------------------Uknjizbu na suvlasnickimdijelovimaprimalacaizdrzavanja na nepokretnosti iz clana 1. na osnovu ovog ugovora.

onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje.--------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. u pogledu ispun jenja obaveza. u skladu sa Zakonom. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. njihovi zakonski nasljednici. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. ----------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. ovog ugovora. Za sporazumni raskid ugovora. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. snijeti davalac izdrzavanja. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na nasljede. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. primaoci izdrzavanja mogu traziti raskid ovog ugovora. s tim sto izjavljuju da im nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. Ako ne pristanu. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. te da ova nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze.--------------------Primaoci izdrzavanja garantuju da na nepokretnosti iz clana 1. ako na to pristanu. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da.--------------Nakon smrti primalaca izdrzavanja. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primalaca izdrzavanja.----Primaoci izdrzavanja ne odgovaraju za skrivene i vidljive nedostatke.4. --------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne . za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti.

tek nakon smrti svakog primaoca izdrzavanja. Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove primalaca izdrzavanja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om u katastar nepokretnosti.--------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke o sljedecem:------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice suvlasnicki dio svakog od primalaca izdrzavanja na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovora. pa je ugovoreno kao naprijed.---------------------------------------- .nedostatke nema dejstva ako su primaoci izdrzavanja za njih znali a nisu ih saopstili davao cu izdrzavanja.

----------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primaoci izdrzavanja(2x) ------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. kako slijedi.10. ----------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primalaca izdrzavanja za njihov e dugove. u 11.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primaoci izdrzavanja: 1.BB (Potpis) Davalac izdrzavanja: CD (potpis) NOTAR: milic miso . ali se od toga odustalo. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom.AB (potpis) 2.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. dana 15. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. --------------U Podgorici.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. a kako slijedi__ __. ne ulazi u zaostavstinu primalaca izdrz avanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici.2009. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. g. u prisustvu notara potpisuju. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ).

(potpis i pecat) .

U pravnoj teoriji postupak potvrdivanja privatne isprave naziva se solemnizacija. pravnu sigurnost. iz jednacena sa notarskim zapisom. 51. a. i dalje Zakona o notarima FBiH predvida notarski obradene isprave koje je u cijelosti sastavio notar po pravilima Zakona i koje imaju punu dokaznu snagu javne isprave . odnosno neprihvatanje solemnizacije u znacajnim pravnim poslovim a.). a isprave nastale u tom postupku nazivaju se solemnizir ane isprave.) ili zapisa o potvrdi privatne isprave (cl. Medutim. Za punovaznost ugovora o dozivotnom iz drzavanju. po svojim pravnim svojstvima i pravnoj snazi. zatim potvrde i ovjere koje imaju snagu javne isprave samo o cinjenicama . Zakonodavac u Crnoj Gori. 50. a. a isto tako stranke mogu zahtijevati for mu notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave i za druge pravne poslove.50. poznavalo je vanparnicni postupak ovjeravanja sadrzine privatne isprave od strane sudije kao uslov za punovaznost odredenih pravnih poslova. postoje razlozi za i protiv.). zakoni o notarima u Bosni i Hercegovini ne predvidaju mogucnost i postu pak solemnizacije privatnih isprava381. Hrvatska. Francuska. Za prihvatanje. tu formu mogu propisati i drugi zakoni. Zakona o notarima CG 381 Clan 4. u zakonima o nasljedivanju i zakonima o vanparnicnom postupku bivsih republika i pokrajina SFRJ zahtijevala se ovjera privatnih isprava od strane sudije. Vanparnicno pravo u bivsoj Jugoslaviji. Makedonija itd. uglavnom. to. takvu notarsku ispravu propisivao je i Zakon o javnim biljeznicima Kraljevine Jugoslav ije. Italija. zavisi od ciljeva zakonodavca. a i pozitivno pravo Crne Gore. formalnu i materijalnu autenticnost. U mnogim drzavama koje su prihvatile latinski tip notarijata. i clan 69.) za rjesenje da je za punovaznost odredenih pravnih poslova potrebno da budu zakljuceni u formi notarskog zapisa (cl. opredijelio se u Zakonu o notari ma (cl. postoji o va vrsta notarske isprave (npr. Uvodna razmatranja Zakon o notarima Crne Gore380 predvida zapis o potvrdi privatne isprave kao pose bnu vrstu notarske isprave koja je. uzimajuci u obzir znacaj odredenih pravnih poslova i d ruge ciljeve koji se zele postici notarskom sluzbom. tj. 380 Clan 50.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 1. Austrija. koji s e mogu odnositi na vaznost odredenih poslova. na uredenost javnih registara. nadripisarstvo u oblasti sacinjavanja privatnih isprava itd.

materijalnu autenticnost notarske isprave. a sto ne ukljucuje sadrzinu isprave. tj.o kojima se njima svjedoci. .

a. Medutim. Dokazna snaga Dokazna snaga zapisa o potvrdi privatne isprave proizilazi iz zakonskog odredenj a da. tj. to znaci da ima formalnu i materijalnu. a sastoji se od niza radnji i postupaka. te takva isprava. pravi biljesku kojom potvrduje cinjenicu potpisivanja od strane nekog lica i stavlja pecat. kako po postupku koji pro vodi notar i uslovima koji moraju biti ispunjeni. pod Zakonom propisanim uslovima. tj. Da li je privatna isprava u saglasnosti sa zakonskim odredbama o formi notarskog akta i sadrzini n otarskog zapisa. 50. ako su ispostovani i ispunjeni. tu notar vrsi identifikaciju lica. od drugih potvrda i ovjera. shodno odredbama clana 50. naprimjer. Procedura potvrdivanja privatne isprave Procedura potvrdivanja privatne isprave propisana je u cl. kako forme. ima svojstvo notarskog zapisa. 3 1 Provjeraprivatne isprave Notar je prvo duzan i ovlasten ispitati da li je privatna isprava u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta i sadrzinu notarskog zapisa . koja podrazumijeva pazljivo citanje cijele privatne isprave (izbjegavati povrsnu kontrolu) i uporedivanje sa odgovarajucim propisanim pravilima o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. dok u pogledu sadrzine ostaje i dalje p rivatna isprava. dakle punu dokaznu sn agu javne isprave. 3. Upravo propisani postupak potvrdivanja privatne isprave i propisani uslovi u cl. Kod ovjere. tako i po dokaznoj snazi. Zakona o notarima. pri cemu se ne upus ta u sadrzaj. moze biti izvrsna isprava. notar se upusta u ispitivanje forme i sadrzine privatne isprave.a. Zakona o notari ma CG. Potvrda privatne isprave. ta ko i sadrzaja isprave. Dakle. postoji pretpostavka autenticnosti (tacnosti). razlikuje se. Potrebn . 50. putem zapisa o potvrdi privatne isprave vrsi se od strane nota ra potvrda (ovjera) sadrzine privatne isprave kroz Zakonom propisan postupak i pod Zakonom propisanim uslovima. takva isprava ima snag u javne isprave samo u dijelu biljeske o ovjeri. pod Zakonom odredenim uslovima.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 2. Zakona o notarima. dovode do toga da zapis o pot vrdi privatne isprave ima svojstvo notarskog zapisa. izjednacen j e sa notarskim zapisom. notar mora ispitati sa posebnom paznjom. potpisa na privatnoj ispravi. notar samo sastav lja biljesku o ovjeri kojom potvrduje cinjenicu da je neko lice pred notarom potpisalo ili pr iznalo vec stavljeni potpis kao svoj.a. odnosno ne potvrduje sadrzaj privatne isprave.

. podataka za nepokretnosti. pisanju brojeva itd.o je ispitati da li postoje greske u pisanju. a narocito greske u pisanju podataka za stranke.

t. jer to objektivno ne moze ni biti (ne moze privatna isprava biti prosivena jemstvenikom ako sadrzi vise listova jer ce to uraditi notar. naprimjer. i dalje). 3. a ako ima pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. t.3. st. 53. zatim prazna mjesta u privatnoj ispr avi moraju biti oznacena crtama. ne moze sadrzavati potpis i pecat notara itd. iznosi. 50. 50. mora ispitati sadrzinu privatn e isprave. 2. te da li privatna isprava ima tekst pravnog posla i potrebne elemente pravnog posla. takode privatna isprava mora biti potpisana od svih uces nika itd. ispitati uslove za punovaznost. vec je propisano da forma privatne isprave mora bit i u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta. da li je unesen a izjava da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da li su saglasni. 50. te odgovar ajucim odredbama Pravilnika o radu notara (cl. notar ce ispitati da li je to u saglasnosti sa odredbom cl. 50. Zakona o notarima CG. . u vezi sa cl. shodno cl. Zakona o notarima CG. privatna isprava mora biti napisana elektronskim ili mehanickim sredstvom pisanja.).a.-43. te da li im a paraf i potpis ucesnika. zakonodavac ne propisuje da ona u potpunosti m ora biti u formi notarskog akta. bitne elemente. svaka stranica mora biti par afirana od stranaka i ucesnika. 3 2 Sacinjavanjepotvrde 3 2 1 Nacin sacinjavanja Sacinjavanje potvrde privatne isprave vrsi se shodno odredbama cl. tj. s hodno cl. Zakona . Notar ce ispitati da li privatna isprava sadrzi podatke o ucesnicima. 3 1 2 Provjerasadrzineprivatneisprave U pogledu saglasnosti sadrzine privatne isprave sa sadrzinom notarskog zapisa. 44. Zakona o notarima. uporedice njihov identitet. utvrdice da li su stranke sposobne za preduzimanje pravnog posla. a izuz etno moze i citkim rukopisom i trajnim mastilom. tako. Zakona o notarima. Procedura potvrdivanja privatne isprave 3 1 1 Provjeraformeprivatneisprave U pogledu forme privatne isprave. n otar je duzan i ovlasten ispitati da li privatna isprava sadrzi sve ono sto je predvi deno za sadrzaj notarskog zapisa u cl. F orma notarskog akta je propisana u odredbama 35. te sluzbenih listova) moraju biti ispisa ni i slovima. 19. ispitace ovlascenje za zastupanje. datumi i druge brojcane oznake (osim brojca nih oznaka listova nepokretnosti i parcela. a ako se privatna isprava sastoji od vise stranica. c lausulu intabulandi. 2. Zakona o notarima CG.

sacinjava zapis o potvrdi pr ivatne isprave. Zakon predvida da se na ispravu stavlja potvrda.o notarima CG. Kada notar utvrdi da je privatna isprava u saglasnosti sa odredba ma o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. Zakona o notarima i cl. privatnu ispravu sa vise strani ca notar prosiva jemstvenikom u skladu sa odredbama cl. . Smatramo da je priklad niji nacin da se potvrda stavi na poseban list papira koji se prosiva jemstvenikom sa privatnom ispravom. u skladu sa Zakonom. 39. U svakom slucaju.

u zap is o potvrdi privatne isprave unijeti ce se i druge poduke i upozorenja. 1. odnosno po tpisivanja zapisa o potvrdi privatne isprave382.. Pri sacinjavanju zapisa o potvrdi privatne isprave . Zakona o notarima CG. U suprotnom. u postupku sastavljanja notarskih akata zastupljeno je nacelo neposrednosti. ZOO CG.. a ako sadrzi i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. zapis o potvrdi pri vatne isprave. tj. Pored naznacenog. Notar mora ispitati da li podaci iz privatne i sprave odgovaraju prilozima i to konstatovati u zapisu o potvrdi privatne isprave. Kada je potrebno. mora sadrzavati upozorenje da ima snagu izvrsne isprave. Pravilnika o radu notara. mora sadrzavati i odgovarajuce poduke i upozorenja shodno odredbama cl. Nadalje. pod prijetnjom nistavosti ugovora.). 50. Zakona o notarima. iz dat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Cetinje. Iz njega je notar ustanovio da isti odgovara opisu nepokretnosti iz clana ____ predmetnog ugovora o prodaji. neko odobrenje. od _____. 3 2 2 Sadrzajpotvrdeprivatneisprave Notar je duzan unijeti podatke iz cl. 6. izvod iz javnog registra. Zakona o notari ma CG. notar je duzan primjenjivati odredbe cl. i 7. te kod notarskih zapisa pravnih poslova.-49. koji se u or iginalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. procjenu vjestak a. KO Grad.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 21. Sve stranke i ucesnici moraju biti istovremeno prisutni kod sacinjavanja. u clanu 1076. Naprim jer. 1. pod brojem ____. 3. 5. te da je prodava c upisan kao . notar ne bi mogao potvrditi privatnu ispravu. saglasnost itd. P R I m J E R Primjerformulacijezaprilogeuzzapispotvrde: Stranke uz Ugovor o prodaji prilazu Prepis lista nepokretnosti br. Inace. takoder stranke treba poduciti i upozoriti da p rivatna isprava ima snagu notarskog zapisa. te ih u originalu ili ovjerenoj fotokopiji priloziti uz izvornik (npr. i clanu 1065. punomocje. O tome opsirnije vidjeti u ovom radu kod razmatranja poduka i upozorenja. t. propisana je obaveza notara da stranke narocito upozori na to da imovina koja je predmet ugov ora o dozivotnom izdrzavanju.. odnosno ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zi vota. sve ono sto se u tom pogledu primjenjuje i kod notarskog zapisa. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja. prepis lista nepokretnosti. ako je to potrebno ili propisano. kopiju katastarskog plana. 29. odnosno ustupioca i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. i 47. u zapis o potvrdi privatne isprave treba unijeti i naznaku priloga ako postoje. 35.

iste navesti i dati odgovar ajucu poduku i upozorenje. a u nekim slucajevima notar je duzan i odbiti poduzimanje sluzbene radnje).vlasnik sa 1/1 dijela nepokretnosti koja je predmet ugovora o prodaji i da nema upisanih tereta i ogranicenja (ili alt ako ima tereta i ogranicenja. i 47. --------382 Clan 49. Zakona o notarima CG. .

kako mu to nalaze Zakon383. -Ako privatna isprava sadrzi nedostatke koji se mogu otkloniti.). visine tarife. adekvatno tarifirati solemn izaci . Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Zakon o notarima u cl. Notari ne bi smjeli olako shvatiti poduzimanje ove sluzbene radnje i mo rali bi ujednaciti praksu postupanja u skladu sa Zakonom. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi U drzavama koje imaju ovu vrstu notarske isprave. a uz izvornik ce priloziti privatnu ispravu sa utvrdenim nedostacima. zakonodavac bi trebao propisivanjem notarske tarife za ove poslove.. Pri likom obavljanja notarske djelatnosti. rezultata sprecavanja nadripisarstva itd. ali je istovremeno propisao stroge uslove i time pred o ne koji sacinjavaju privatne isprave i pred notare. notar postupa savjesno i posten o. nepokretnost nije upisana u javni registar. Djelujuci na ovaj nacin. 50. saciniti notarski zapis.4. zahtijevaju da se drukcije postupi. Zakona o notarima CG)384. notar ce uputiti stranke da to ucine. svojstvo notarskog zapisa (puna dokazna snaga javne ispr ave i mogucnost izvrsnosti). nije regulisao situaciju kad se privatna isprava ne moze potvrditi vec je samo propisao kad se moze potvrditi. shodno cl. Istovremeno.a. osim ako stranke. punomocni k prekoracuje ovlastenja itd. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi 4. notar je duzan postupiti na nacin koji je ekono mski najpovoljniji za stranke. zavisi i od ugleda i rezultata n otarske sluzbe. postavio veoma za htjevan zadatak. ili fiducijarnim prenosom svojine (tu imamo obaveznu nadleznost notara. ona je veoma cesta kod ugovora o kreditu koje sastavljaju banke u slucajevima kada zele imati izvrsnu ispravu za potrazivanje iz ugovora o kreditu (tu imamo fakultativnu nadleznost notara). U zavisnosti od razloga zbog kojih se privatna isprava ne moze potvrditi. Zakon o notarim a CG dao je veliki znacaj solemnizaciji samim tim sto je zapisu o potvrdi privatne isprav e dao. -Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad privatna isprava ima nedostatke koji se ne mogu otkloniti (npr. Koliko ce solemnizacija biti prisutna u praksi. na zahtjev stranaka (sto se u notarskom zapisu treba konstatovati). 5. koji ih potvrduju. moguce su sljedece situacije: . pod odredenim uslovima. naprimjer u Hrvatskoj. 51.Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad je to Zakonom propisano. odnosno sacine novu privatnu ispravu koja nece sadrzavati nedostatk e ili ce. nakon odgovarajuce poduke notara. ili u slucajevima kada ugovor o kreditu sadrzi klauzulu o obezbjedenju potrazivanja zasnivanjem hipoteke.

stav 1. Sluzbene novine FBiH 71/07. Zakona o notarima CG. postupci. primjeri isprava). . Privremene tarife o nagradama i naknadama notara u FBiH.383 Clan 3. Clan 3. travnja 2008. HJK (propisi. g. 4. 384 Vidi Javnobiljeznicko pravo u praksi nkica Benc i drugi. i 5. Ra savjetovanje Zagreb.

njegovo sjediste). ---------------------------------------- . broj rjesenja o upisu u registar. datum i mjesto rodenja. koji postupam u svojstvu notara387. tacnost i uredenost javnih registara. licno ime i adresa njegovog zastupnika). UZZ-__/0_-1385 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 386 Ja (licno ime notara.391 ------------------------------------------------------Potvrdujem da sam prednju privatnu ispravu-Ugovoro zasnivanju hipoteke(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. pot vrdujem da su mi stranke388:--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. te d okaznu snagu zapisa o potvrdi privatne isprave. pravnika u bankama itd. U suprotnom.licno ime. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu390 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. Obala br.1. a negativno bi uticalo i na notarsku sluzbu. sto nije cilj zako nske odredbe i veoma bi lose uticalo na pravnu sigurnost.kaoizvrsne notarskeisprave CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) ju. znacajna saradnja izmedu notara i dr ugih pravnih profesija. a narocito advokata. Smatramo da je kod koristenja zakon ske mogucnosti solemnizacije privatnih isprava. zanimanje389. Ove pravnicke pr ofesije bi se sa notarima zajednicki trebale educirati kako bi se postigla potpuna pravn a sigurnost i pruzila efikasna usluga korisnicima tih usluga. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. adresa i jedinstveni maticni br oj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. smatramo da bi se solemniz acija mogla fakticki svesti na ovjeru potpisa na privatnoj ispravi. uzimajuci u obzir ono sto je propisano kao obaveza notara i sam znacaj. P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraozasnivanjuhipoteke.

Zakona 36.. 1. st. t.----385 386 387 388 389 390 391 cl. 1. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. cl. oznake brojeva i skracenice 26. Zakona 50. 2. i 26. 21. i 3. i 2. 1. Zakona prazna mjesta. cl. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. Zakona . cl. cl. 20. t. St. st. 1. cl. a st. 2. Pravilnika 50. cl.

od____.-------------------------------------3 Otpravak izvornikaPunomocja. od d ana _____. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. Iz istog sam ustanovio da opis nepokretnosti iz predmetnog ugovora odgovara stanju A lista nepokretnosti koja se opterecuje. a koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama.2.00EURA(slovima:sezdesethiljadapetstotinai00/100EURA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------4. zatim da je u B listu upisan zalozni duznik sa pravom svojine sa 1/1 i da u G listu nema upisanih tereta i ogranicenja. IzvodizCentralnogregistraPrivrednogsudauPodgorici. Stranke sam poduciomogucnos ti da. pod brojem UZZ-31/09. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa.a sto je i naznace no u predmetnom ugovoru. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Prilozi: npr. u originalu. ---------------------------------------------------------------------------------------2. godine. kao i to da je naznaceni zastupnik hipoteka rnog duznika upisan u sudskom registru kao direktor bez ogranicenja ovlastenja u okviru regis trovane djelatnosti i da je on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu sa 100% (sto p osto) ucesca u . gospo dina ____iz Podgorice. koji se prilaze u originalu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka gradevinske struke.procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednosti nepokretnosti. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na iznos od60 500. izdat od strane____. broj____. kao takav.godine..broj_____.392Uz naprijed naznaceni ugovor o zasnivanju hipoteke (alt. Prva br.4. koje je sacinjeno dana ________. ul. te iz istog utvrdio da je hipotekarni duznik u sudskom regis tru upisan pod registarskim brojem_____. Iz istog sam ustanovio ovlascenje punomocnika za zastupanje hipotekarnog povjerioca u ovo m pravnom poslu. podaci za nepokretnost i sl. ugovor o kreditu). od strane Notara XY. a koje su ga odobrile. koji sam procitao strankama i koji se.. prilaze uz ovaj i zvornik. ul. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog post upanja. ______. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. u formi not arskog zapisa. KO Grad. Naprijed naznaceni Strucni nalaz u originalu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u p redmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. pa su stranke od toga odustale. Strucni nalaz.koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prilaze uz ovaj izvornik. prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. od _______ . Notar je strankama procitao naznaceni dokument.

isprava se ne moze pot vrditi. te 50. Shodno odredbi clana 47. poducio/la i upozorio/la sam stranke na pravne posljedice namjeravanog pravnog p osla. 1. Zakona 393 cl. 4. nerazumljive i dvosm islene. St. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. Zakona o nota rima. a narocito: da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa394. bracna stecevina) u ispravi ne postoje. ---------------------------392 cl. Ako stranke .-----------------------------------------------------------------------------------------------Naknada i troskovi:393 ---------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la sa m se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka.osnovnom kapitalu. 127. 39. 394 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. 3. Zakona o notarima CG. t. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. st.

ali su stranke od toga odustale. -----------------------------da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca.1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu i ova j zapis o potvrdi privatne isprave.------------------da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar. Obala br. te s am o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja poducio i upozorio zaloznog duznika. stambilj P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraodozivotnomizdrzavanju CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. pecat. kao i na cje lishodnost da se zahtijeva uvjerenje nadlezne porezne uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. ---------da se hipoteka stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnosti396. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 398 ---------------------------------Stranke:399 (potpisi stranaka) Notar:400 potpis.397 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da ova potvrdena privatna isprava ima svojstvo izvrsne notarske isprave395. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar. ali se odusta lo od toga. .

395 Clan 53 Zakona o notarima CG. 41. 6. 47. Zakona o notarima CG. 397 cl. St. Zakona o notarima CG. . 396 Clan 318 stav 1. 50. 5. st. 50. 40. t. Argum entacija iz cl. 3. Zakona o notarima CG. st. i 49. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 400 cl. 398 cl. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. 399 cl.i dalje ostanu pri svojim izjavama. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. Zakona. t. 1. 1.

zanimanje405. broj____. Iz istog sam ustanovio katastarsko stanje A lista nepokretnosti koja je predmet ugovora. u originalu. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu406 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. --------Naknada i troskovi:409 . a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. koji sam procitao strankama i koji se. adresa i jedinstveni maticni broj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. od d ana _____. izdat od strane____. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi UZZ-_/0__-1401 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 402 Ja (licno ime notara. kao takav. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. pot vrdujem da su mi stranke404:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1-licno ime. koji postupam u svojstvu notara403. licno ime i adresu njegovog zastupnika). broj rjesenja o upisu u registar. neposredno prije sacinjavanja o vog zapisa. stranke su prilozile: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1.408Uz naprijed naznaceni ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Stranke sam poduciomogucnosti da. datum i mjesto rodenja. njegovo sjediste). pa su stranke od toga odusta le. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evide nciji katastra nepokretnosti. --------------------------------------------Prilozi: npr. podaci za nepokretnost i sl..407 ------------------------------------------------------Potvrdujemda samprednjuprivatnuispravu-Ugovorodozivotnom izdrzavanju(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa.4. za tim da je u B listu upisan primalac izdrzavanja sa pravom svojine 1/1 i da u G listu nema upis anih tereta i ogranicenja. KO Grad. koji se u originalu prila ze. prilaze uz ovaj i zvornik.

. 1. 1. i 26. 3. 21. Pravilnika 50.. cl. 1. cl. Zakona 50. St. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. t. i 3. cl. 2. oznake brojeva i skracenice 26. 1.Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. cl. te 50. i 2. 20. 2. cl. Shodno odredbi clana 47. Zakona o nota rima. a narocito: 401 402 403 404 405 406 407 408 409 cl. st. St. a st. Zakona o notarima CG. cl. t. poducio/ la i upozorio/la sam stranke pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. Zakona 39. st. Zakona prazna mjesta. cl. 4. cl. st. . a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. Zakona 127. 1. Zakona 36. t.

414 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar . ----------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om412 u katastar nepokretnosti.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. stambilj 410 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. --------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 415 ---------------------------------Stranke:416 (potpisi stranaka) Notar:417 potpis. kao i zapis o potvrdi privatne isprave.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa410. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. pecat.------------------------------------------------------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici413. bracna tekovina) u ispravi ne postoje. --------------------------da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti tek nakon smrti primaoca i zdrzavanja411. nerazumljive i dvosm islene. isprava se ne moze potv .

1. st. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. 5. Zakona o notarima CG. 40. t. 411 Clan 1075. 413 Clan 1076. Zakona o notarima CG. stav 1. 6. 41. Argum entacija iz cl. St. 50. 3. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 417 cl. Zakona. ZOO CG.rditi. 415 cl. . ZOO CG. 50. 414 cl. 1. i 49. stav 1. 47. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. 416 cl. 412 Clan 1080. Ako stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. st. Zakona o notarima CG. t. ZOO CG.

Zakona o notarima CG). Nasuprot tome.). Nacin. arhiviraju se i cuvaju. a za potrebe pravn og prometa stranaka i drugih lica. 1. Zakon odavstvo Crne Gore nije propisalo obavezu da se u gornjem desnom uglu prve stranice ili bilo gdje u izvorniku pise oznaka izvornik . savjetovanje Zagreb 04. mogu imati tjelesni oblik 418 samo kao: izvornik otpravak prepis Za svaki od ovih oblika Zakon je odredio pravnu snagu. Zakon je prihvatio koncepciju da postoji samo jedan original. godine. Pravilnika o radu notara CG.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Notarski akti koje sastavlja notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapi si. izdaju se otpravci i prepisi izvornika. pro pisani su u clanu 35. jer pruza zastitu od mogucih zloupotreba i falsifikata. Postoje zakonski i zuzeci od pravila da se ne izdaje izvornik. . prema odredbama Zakona o notarima CG. da se ne cuva u arhivi notara. i 05. tehnika. 56. Izvornik Izvornik je notarski akt koji notar sacini u skladu sa Zakonom o notarima (cl. travnja 2008. pod uslovom da se saglase sva lica koja mogu zahtije vati izdavanje otpravaka (cl. na kome se nalaze originalni potpisi stranaka i drugih ucesnika. tj. odnosno notarski spisi. osim kad je to Zakon drugacije odredio. do 21.35 . 77. Javnobiljeznicko pravo u praksi. te sadrzaj izvornika notarskih akata. 418 Rankica Benc Poslovnik i prakticna primjena . Izvorn ik sa prilozima. a koji notar cuva u svojoj arhivi. dok se ovjere ne a rhiviraju (cl.-60. 79. u go rnjem desnom uglu prve stranice originala. Izvornik se u pravilu ne izdaje strankam a vec se cuva u arhivi notara. do 60. 76. u pravilu. te originalni p otpis i otisak pecata i stambilja notara. osim ako Za konom nije drugacije odredeno (cl. Zakona o notarima CG). a to su: za upotrebu u inostranstvu.-58. Zakona o notarima CG i clanu 19. Pravilnika o radu notara). Znacaj izvornika i njegovog cuvanja u arhivi notara je u tome sto on dodatno povecava pravnu sigurnost. notarski propisi u Bosn i i Hercegovini izricito predvidaju stavljanje oznake izvornik na notarskom aktu. postupak sastavljanja. notarski zapisnici i potvrde).

(cl. Postoji mogucnost privremenog izdavanja izvornika (cl. Pravilnika o radu notara CG). Zakona o notarima CG). notar je duzan saciniti otpravak izvornik a za arhivu. i 24. 1. 80 . Izvornik se u pravilu ne izdaje vec se cu va u arhivi kod notara.-91. sa oznakom SR. notar vise ne moze izdati otpravak vec samo prepis notarskog akta. a ispod teksta svake stranice.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta -dostavljanje izvornika testamenta ostavinskom sudu cim se sazna za smrt lica ciji se testament nalazi u notarevim spisima. U gornjem desnom uglu prve stranice korisno je napisati ili staviti stambilj OtPRAVAK IZVORNIKA . 78. 80. uz naznaku kome je i zbog cega je izdat izvornik. Zakona o notarima). upise se prezime i ime svakog potpisnika (ucesnika i notara). 79. st. Otpravci i prepisi izvornika Otpravak izvornika (clan 80. (clanovi 89. Zakona o notarima CG). 2 1 Uslovi za punovaznost otpravkakaojavne isprave Kako je otpravku izvornika Zakonom namijenjena uloga da u pravnom prometu zamjen juje izvornik. Sadrzaj klauzule o ovjeri propisan je u clanu 90. (cl. Za kona o notarima. . koji po svojoj pravnoj snazi dolazi odmah iza izvornika. Njeno nepostojanje dov odi do toga da otpravak i prepis notarskog zapisa nemaju svojstvo javne isprave (vidi c lanove . U oba slucaja kada se izdaje izvornik. Zakona o notarima CG) je tjelesni oblik notarskog akt a koji je sacinio notar. gdje se nalaze potpisi stranaka i notara. tacka 13. st. koji tekst klauzule o ovjeri moze biti odstampan kao obrazac ili otkucan na pismenu (cl. jer u protivnom nema svojstvo javne isprav e. Smatramo da je i u tim slucajevima notar duzan saciniti sluzbenu zabilje sku o izdavanju izvornika i saciniti otpravak za arhivu. a na pisani zahtjev suda ili Notarske komore. Kada se jednom izda izvorni k akta. nakon potpisivanja izvornika. 2 2 Nacin sacinjavanja otpravka Nacin sacinjavanja otpravka regulisan je dvojako (clanovi 19. radi dokaza o parafiranju. odnosno u pravnom prometu zamjenjuje izvornik.3. radi dokaza o potpisiva nju. 54. Pravi lnika o radu notara CG). Jedan nacin je da se. formi i sadrzaju odgovarati izvorniku i mora biti oznacen kao otpravak (cl. Pravilnik a o radu notara. Zakona o notarima) 2. propisano je da otpravak mora po obliku. tekst izvor nika ispise mehanickim sredstvom za pisanje ili pomocu kompjutera u potrebnom broju primjera ka. Zakona o notarima CG). st. te mo ra biti ovjeren putem klauzule o ovjeri. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. a daje se putem notarskog stambilja iz clana 53. 2. i na kraju akta.

90. Zakona o notarima CG). . i 91.

Otpravci i prepisi izvornika Drugi nacin je da se. kada nisu postojali aparati za kopiranje i on se veoma malo primjenjuje u uporednom zakonodavstvu i praksi. nakon parafiranja i potpisivanja izvornika od strane stran aka i drugih ucesnika. izvornik foto kopira (cl. Pravilnika o radu notara CG) aparatom za fotokopiranje koji se n alazi u kancelariji notara. u Federaciji Bosne i Hercegovine propisan o419 je da se otpravci i prepisi izraduju iskljucivo fotokopiranjem izvornika. te stavljanja potpisa. st. Oni se posebno ne ovjeravaju vec su obuhvaceni klauzulom o ovjeri otpravka. tj. Nacin izrade pomocu aparata za fotokopiranje veoma je jednostavan. potpise i otisak pecata). te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. dok prilozi uz izvornik moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. nema precizne . brz. U desnom gornjem uglu prve stranice stavi se stambilj OtPRAVA K IZVORNIKA . te stambilj i pecat notara vidljivi su jer su fotokopirani. 19. 2 3 Prilozi uz otpravke Prilozi uz otpravke takoder se izraduju fotokopiranjem priloga uz izvornik. trebalo prihvatiti . O pitanju da li se prilozi moraju prilagati uz otpravak izvornika. te bi ga. S tim u vezi. U slucaju da dode do unisten ja izvornika i poslovnog upisnika. osim kada se radi o izdavanju otpravka di jela akta. u cilju jednoobraznog postupanja. kada mogu biti izostavljeni. U klauzuli o ovjeri o tpravka ili prepisa navode se prilozi. siguran. Pot pisi stranaka i notara kod parafiranja i na kraju isprave. jer su neki sudovi odbijali provodenje notarskih isprava o pravnim poslovima u j avnim registrima na osnovu otpravaka koji nisu sadrzavali fotokopirane potpise stranak a i notara i pecat notara. ako ih ima. Prvi nacin izrade otpravaka i prepisa produkt je proslih vremena. i oni se kopiraju i prilaz u otpravku.2. a u klauzuli o ovjeri otpravka moraju se naznaciti. a sto se u klauzuli o ovjeri otpravka mora naznacit i. te za dovoljava zakonsko odredenje da otpravak u svemu mora odgovarati izvorniku (takav otpravak sadrzi i kopirane parafe. Ukoliko izvornik sadrzi priloge. vrlo je lako izvrsiti rekonstrukciju spisa itd. Iako su oba nacina izrade otpravaka i prepisa dozvoljena. izrada pomocu aparata za fotokopiranje daleko primjereniji modernoj tehnici (notar je obavezan da u svojoj kancelariji ima aparat za fotokopiranje). U praksi rada notara u Bosni i Hercegovini bilo je problema sa nacinom izrade ot pravaka. 3. jednostavniji je i sigurniji za pravni promet. pecata i stambilja notara. smatramo da je ovaj dr ugi nacin.

onda je sasvim jasno da cjelovit otprava k (za razliku od otpravka dijela akta. uz njihovo navodenje u klauzuli o ovjeri otpravka. Hrvatskoj. Zakona o notarima CG. 80. . mada ima i drukcijih stavova i postu panja. 420 Clan 88 stav 2. 419 Pravilnik o radu notara. Na ovakav nacin se p ostupa u Austriji. U prilog tome ide i zakonska odredba da samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava420. Zakona o notarima CG) mora sadrzava ti sve priloge. te od norme da otpr avak po obliku.cl. 13/2009. ali ako podemo od toga da su prilozi sastavni dio izvornika. Bosni i Hercegovini. formi i sadrzaju mora odgovarati izvorniku i da ga zamjenjuje u pravn om prometu (cl.odredbe. Sluzbene novine FBiH br. 88. Zakona o notarima CG).

otpravak tada u cijelosti odgovara i zvorniku. otpravak akta moze se izdati samo: licima koja su u svoje ime zakljucila posao. licima u ciju korist je zakljucen pravni posao i nasljednicima i pravnim sljedni cima tih lica. opsta profesionalna obaveza notara je da. registru poslovnih subjekata itd. iako je notarski zapis javna isp rava sa punom dokaznom snagom. notar ce naznaciti u zavrsnom dijelu isprave (clan 81. prest aju ili ogranicavaju stvarna prava na nepokretnostima. katastru nepokretnosti. Zakona o notarima CG). on nije presuda. dostavi nadlezn om javnom registru (npr. dobijaju:---------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). niti upravni akt. notar je duzan dostaviti otpravak akta poreskom organu ako se radi o pravnom poslu koji podlijeze oporezivanju. smatramo da uz otpravak trebaju ici svi kopirani prilozi uz izvornik iz s ljedecih razloga: prilozi su sastavni dio izvornika. s obzirom da otpravak u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. notar ce na izvorniku. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). ili na posebnom listu koji se je mstvenikom .-----------------------------------------------------------------------------Kada se izdaju otpravci. Stranke imaju m ogucnost i obavezu da odrede kome ce se izdati otpravak421. vec izjava volja o pravnom poslu. 2 4 Komeseizdajuotpravci Prije svega. notar je strankama duzan izdati otpravak izvornika.) otpravak akta o pravnim poslovima na osnovu kojih se sticu. prenose. Kome se sve izdaje otpravak. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1).Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Dakle. po sluzbenoj duznosti. P R I m J E R Od ovog notarskog akta. Ako u izvorniku drukcije nije odredeno. licima u cije ime je zakljucen posa o. laksa je i sigurnija primjena otpravaka u pravnom prometu. Isto tako. kao i o drugim pravnim poslovima za koje se vode javne knjige.

saciniti posebnu zabiljesku o tome kome. potrebno je da prijem otpravaka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja 421 Cl. tu zabiljesku na posebnom listu potpisuje notar. a za lica kojima se postom salju otpr avci. jemstvenikom spaja sa izvornikom. Zakona o notarima CG. a smatramo korisnim da je potpi su sva lica kojima su neposredno izdati otpravci.prisiva uz izvornik. Smatramo da je sigurnije da s e naznacena zabiljeska sacini i na posebnom listu. koji se odmah ili naknadno kada se izdaju otpravci. 81. . Zakona o notarima CG). kada i u kom broju je izdao otpravke (clan 82.

jer isti nemaju svojstvo javne isprave ako ne sadrze klauzulu o ovjeri.-------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT..2. Obala br. notar izdao otpr avke izvornika i to: prodavcu (1x)..1.1. s obzirom na to da otpravak i prepis nece imati svojs tvo javne isprave bez propisane klauzule o ovjeri. ul.g.2009 . Notar Zlatan Zlatic. izdat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica. O tome not ar uvijek mora voditi racuna. broj 150/09. K O Grad. kupcu(1x). dostaviti nadleznom drzavno m organu. otpravak akta o pr avnim poslovima za koje se vode javne knjige ili registri. katastar nepokretnosti. dana_______ NOTAR . Prodavac Kupac Notar 2 5 Klauzulaoovjeri Klauzula o ovjeri neizostavni je dio otpravka i prepisa notarskih akta.-----------------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br. i 91. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. P R I m J E R Potvrdaotpravkaizvornika POTVRDAOTPRAVKAIZVORNIKA Ja. Notar je duzan. od 15. P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravaka(naposebnomlistu) ZABILJESKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu.) i o tome u spis uloziti dokaz422. ------Ovaj je otpravak sastavljen za hipotekarnog povjerioca AB banku Podgorica. po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom. ---------------------------------------------------------------------------Prijem otpravaka stranke potvrduju svojim potpisom. u iznosu od ______ _ i naplacena..09. u skladu sa Zakonom (npr. poreska uprava itd. Sadrzaj klauzule o ovjer i i njeno dejstvo je propisano clanovima 90. broj UZZ-/2009. UZZ broj ______ U Podgorici. nezavisno od volje stranaka. nakon cega zabiljesku potpis uje i notar. Otpravci i prepisi izvornika se ulaze u spis. Zakona o notarima Crne Gore.

Zakona o notarima CG. 2. pecat i stambilj notara) 422 Vidi clan 81. st. .Zlatan Zlatic (potpis.

osim na strani (str. ni katastru nepokretnosti. Notar Zlatan Zlatic. Ako akt koji je sastavio notar. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. ali se notaru nalaze da otpravak akta koji sadrzi clausulu intabulandi za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom ure du: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti. ovlascuju ga da izda samo otpravak dijela a kta. notar ne smije ni kupcu. gdje je u ovo . a cijena nije isplacena u potpunosti. il i kupac to dokaze potvrdom banke . moze se izdati otpravak dijela akta. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. a potom se na prekrivenom mjestu koje fotokopiranjem ostaje prazno konstatuje izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. P R I m J E R Potvrdaotpravkadijelaakta POTVRDAOTPRAVKADIJELAAKTA Ja. ___). Ovo se najcesce primjenjuje kod ugovora o prodaji kao jedan o d nacina za adekvatno obezbjedenje prodavca u vezi sa isplatom cijene i davanjem saglasno sti za uknjizbu. tj. to je slucaj kada prodavac odmah u samom ugovoru daje clausulu intabul andi. Zakon a o notarima CG. umjesto otpravka akta. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na not arski racun za stranke . niti bilo kome i zdati otpravak. ul.1.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta 2 6 Otpravak dijela akta Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prije toga. Primjer ove formulacije mogao bi da glasi: Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelana nepokretnostimaiz tackeIovogugovora. stav 1. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca. ima vise samostalnih pravnih poslov a. Obala br. po tvrdujemda sam ovaj otpravak dijela akta uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spis ima i utvrdio da je doslovno podudaran sa izvornikom.. -------------------------------------------------------------------------------------------------tehnika postupka izrade otpravka dijela akta je sljedeca: kopira se izvornik tak o sto se prekrije saglasnost za uknjizbu prenosa svojine (clausula intabulandi). Stranke u notarskom aktu daju nalog notaru da ne izdaje cjelovit otpravak i prepis akta. bez saglasnosti za uknjizbu.

do isplate cjelokupne cijene .----------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjereniuizvodu. bez priloga koji su izostavljeni po nalogu str anaka. pecat i stambilj notara) . p o nalogu stranaka. -----Ovaj je otpravak dijela akta sastavljen za kupca AB. u iznosu od __ i n aplacena. -----------------------------------------------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT. dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. UZZ broj _____ U Podgorici.m otpravku izostavljena saglasnost za upis prenosa prava svojine iz tacke __ (clana ___).

2. Otpravci i prepisi izvornika 2 7 Otpravak za arhivu Pored naprijed naznacenih otpravaka, notar je duzan saciniti i otpravak za arhiv u kada u slucajevima predvidenim Zakonom izdaje izvornik akta423. tada otpravak stupa n a mjesto izvornika. U takvim predmetima notar vise nikada nece moci izdati otprava k vec samo prepis notarskog akta, shodno clanu 80. stav 4. Zakona o notarima CG. P R I m J E R Potvrdaotpravkazaarhivuuslucajukadaseizdajeizvorniktestamentaradi provodenjaostavinskogpostupka: POTVRDAOTPRAVKAZAARHIVU Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom, koji se nalazi u mojim spisima, i utvr dio da je doslovno podudaran sa izvornikom.---------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat Podrucna jedinica Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009 od Uprave za nekretnine .g. ------Ovaj je otpravak sastavljen za arhiv notaraistupa na mjesto izvornika iz razloga sto se izvornik izdaje Osnovnom sudu Podgorica radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjestaoca BB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i napla cena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj notara) Kada notar sacini otpravak za arhivu u slucaju izdavanja izvornika, duzan je sac initi zabiljesku o tome kome je i zbog cega izdao izvornik. to moze uciniti na samome otpravku ili na primjereniji nacin, tj. na posebnom listu papira koji ce se jemstvenikom spojiti sa otpravkom za arhivu. Pored toga notar je duzan u spisu imati dokaz da je odre denom licu predat izvornik (potvrda o prijemu izvornika, dostavnica i sl.). P R I m J E R Primjerzabiljeskeoizdavanjuizvornika:

ZABILJESKAOIZDAVANJU IZVORNIKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu UZZ-/2009. notar izdao izvornik a kta Osnovnom sudu Podgorica, radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjest aoca 423 Clan 77. do 79. Zakona o notarima CG i clan 59. Pravilnika o radu notara CG.

Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta BB. (alt. za upotrebu u inostranstvu, uz saglasnost svih ugovornih strana, alt. na zahtjev Suda ili Notarske komore). ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar 3. Sadrzaj notarskog spisa, arhiviranje i cuvanje spisa Ova materija regulisana je u clanu 71. i clanu 72. Zakona o notarima CG i u clan ovima 56. do 64. Pravilnika o radu notara. Cuvanje odredenih notarskih akata utice na povecanje pravne sigurnosti u oblastima za koje su nadlezni notari. Za razliku od toga, pr ivatne isprave ugovora su podlozne gubitku i unistenju, falsifikovanju itd. Notarski sp is se sastoji od notarskog akta u izvorniku (clan 76. Zakona o notarima CG) sa pril ozima (prepisi isprava ili spisa koji se po Zakonu moraju priloziti notarskom aktu, ov lastenja, punomocja, nalazi i misljenja vjestaka i drugi spisi nastali prilikom sastavljan ja notarskog akta, prepis troskovnika i podaci o izdatim otpravcima i ovjerenim prepisima i l icima kojima su izdati) i sporednog spisa (clan 58. st. 3. Pravilnika o radu notara CG ) koji cine sva ostala pismena i prilozi iz spisa, kao sto je prepiska sa strankam a, drzavnim organima i sudovima. Kada se sluzbena radnja za koju je formiran spis u potpunosti zavrsi, notar na o motu spisa, po prethodnoj provjeri da je spis zavrsen i da se u njemu nalazi sve sto treba, stavlja oznaku da je predmet za arhiviranje (npr. a/a), rok cuvanja spisa i svoj potpis .Potom notar arhivira spis i to tako sto se iz spisa izdvoji izvornik akta sa prilozima (clan 58. st.1. Pravilnika o radu notara CG), te sa podacima o naplacenim naknadama i izda tim otpravcima i ovjerenim prepisima (clan 62. Pravilnika o radu notara CG), koji se moraju zalijepiti kao posljednja stranica ili spojiti jemstvenikom sa ispravom koja se cuva (izvornikom ili otpravkom koji ga mijenja u arhivi). takav predmet se stavlja u arhivu, po vrsti notarskog akta i po rednim brojevima spisa pojedinih knjiga, (npr. UZZ1/09.) u posebne fascikle (clan 57. Pravilnika o radu notara CG). Na prednjoj strani om ota fascikle stavlja se skracena oznaka predmeta i godina, kao i redni brojevi predm eta koji su slozeni u toj fascikli (najbolje rjesenje su registratori), npr. UZZ/2009. br oj 1.-50. Sve ostalo cini sporedni spis koji se arhivira na nacin koji osigurava da ne dod e do gubitka sadrzaja (cl. 58. st. 3. i 4. Pravilnika o radu notara CG).

Ovjere potpisa se ne arhiviraju, kako je to regulisano u clanu 58. stav 5. Pravi lnika o radu notara CG. Smatramo da nije potrebno arhivirati ni notarske ovjere prepisa, odnosno fotokopija, mada je izricita odredba u vezi s tim greskom izostavljena u Praviln iku o radu notara. Medutim, ovakav stav proizilazi iz odgovarajucih odredaba Zakona i Pravilnika o radu notara, jer se prema clanu 76. Zakona i clanu 58. stav 1. Prav ilnika o radu notara CG, arhivira samo izvornik, a biljeske o ovjerama ne cine izvornik. takvo rjesenje ja zastupljeno u FBiH gdje je Pravilnikom o radu notara424 izricito pro pisano da se ovjere potpisa i prepisa/fotokopija ne arhiviraju. 424 Sluzbene novine Federacije BiH broj 13/2009.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava 1. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave Da bi uopste objasnili izvrsnu notarsku ispravu, moramo poci od pojma i vrste no tarskih isprava, a o cemu je naprijed data opsirnija elaboracija. Potrebno je uzeti u ob zir da su po Zakonu sve notarske isprave javne isprave, pod uslovom da su sacinjene od notara, u okviru njegove nadleznosti, te u propisanoj formi i postupku. Medutim, svi not arski akti (notarski zapisi, notarski zapisnici, notarske potvrde i notarske ovjere) n emaju istu dokaznu snagu. Notarske potvrde i ovjere imaju dokaznu snagu javne isprave samo o cinjenicama o kojima se njima svjedoci425, npr. potvrda o cinjenici da je neko lice ovlasteno za zastupanje koje proizilazi iz sudskog registra, a koju notar izdaje uvidom u sudski registar, ili potvrda putem biljeske o ovjeri da je neko lice pred notarom potpi salo neku privatnu ispravu. Njima se ne dokazuju u ispravi zapisane izjave volje, tj. ne dokazuje se sadrzina isprave. Isprava na kojoj je notar ovjerio potpis, ostaje i dalje pr ivatna u odnosu na sadrzinu, a dokaz javne isprave ima samo biljeska o ovjeri. Nasuprot t ome, notarski zapis ima punu dokaznu snagu javne isprave, tj. postoji zakonska pretpo stavka tacnosti forme i sadrzine javne isprave (tzv. formalna i materijalna autenticnos t). Za sastavljanje ove vrste notarske isprave propisani su strogi uslovi za postupanje notara, kako u pogledu forme i postupka (clanovi 35.-49. Zakona o notarima CG), tako i u pogledu sadrzaja same isprave (cl.50. i 50.a. Zakona o notarima CG). Zbog naprijed nazna cenog, zakonodavac je za samo odredene znacajne poslove propisao formu notarskog zapisa iz cl. 50. i 50.a.426 i da pod odredenim uslovima samo notarski zapis moz e biti izvrsna isprava (cl. 53. Zakona o notarima CG). Notarska izvrsna isprava je najveci domet notarskog zapisa, a time i notarske sl uzbe. Izvrsni notarski zapis je izjednacen sa pravosnaznim i izvrsnim sudskim odlukama, a sto se vidi i iz zakonske odredbe da za njegovu izvrsnost nije potrebna nikakva dalj a aktivnost suda, te da se moze pobijati kao i sve druge izvrsne isprave po pravilima izvrsn og postupka427. Izvrsni sud povodom prijedloga , donosi odluku o odredivanju izvrsenja ude. Ovo je jedna od najznacajnijih jer se izvrsnom notarskom ispravom nomicnosti za izvrsenje, na osnovu izvrsnog notarskog zapisa na isti nacin kao i na osnovu izvrsne sudske pres pozitivnih novina u ovom dijelu pravnog sistema, postize veci stepen sigurnosti, efikasnosti i eko

u pravnom prometu u korist subjekata tog prometa, a takoder se direktno rastere 425 Vidi cl. 4. st. 5. Zakona o notarima FBiH. 426 Vidi cl. 51. Zakona o notarima CG. 427 Vidi. cl. 53. st. 3. i st. 4. Zakona o notarima CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava cuju sudovi. Izvrsnim notarskim ispravama izbjegavaju se dugotrajni i skupi parn icni sporovi, koji u veoma velikom broju ne predstavljaju sporove koje stranke inicir aju u dobroj vjeri, vec im je povod izbjegavanje obaveza placanja od strane duznika prema povjeriocima. U Bosni i Hercegovini se godisnje sacini oko deset hiljada izvrsni h notarskih isprava, a najcesce su to ugovori o zasnivanju hipoteka. Zakon o izvrsnom postupku428, s obzirom da je donesen prije Zakona o notarima, n e regulise direktno notarsku izvrsnu ispravu kao vrstu isprave, ali se ona moze po dvesti pod odredbu cl. 16.t.2. ZIP-a, koja govori o izvrsnim ispravama predvidenim pose bnim zakonima. Po svojoj pravnoj prirodi, notarski zapis odgovara poravnanju jer se r adi o sporazumu stranaka o obavezama o kojima se moze zakljuciti poravnanje, te bi, st oga, u nedostatku odredbi ZIP-a o izvrsnosti notarske isprave, trebalo primijeniti od redbe o izvrsnom poravnanju (clana 19. ZIP-a CG) i odredbe clana 53., te clan 83. i cl an 84. Zakona o notarima CG. Poravnanje je izvrsno ako je potrazivanje po poravnanju do spjelo, a sto se dokazuje samom ispravom o poravnanju, ili javnom ispravom, ili po Zakon u ovjerenom ispravom, a u nedostatku toga, dospjelost se mora dokazati pravosnazno m odlukom donesenom u parnicnom postupku, kojom se utvrduje dospjelost (clan 19. ZIP-a CG). Notarska izvrsna isprava podobna je za izvrsenje, kao i ostale izvrsne isprave ( clan 20. ZIP-a CG), ako su u njoj naznaceni: izvrsni povjerilac (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa ugovora o zasnivanju hipo teke, to je hipotekarni povjerilac; kod ugovora o prodaji za iznos neplacene cijene, to je prodavac itd.); izvrsni duznik (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa o zasnivanju hipoteke, to je zalozni duznik itd); predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze, kao npr. Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, ku pac AB (podaci) izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupn oj svojoj imovini

(alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ ili na cjelokupnoj svojoj imovini, k ao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cijene). ---------------------------------------------------------U izvrsnoj notarskoj ispravi, kao i u poravnanju (sudskom i upravnom), za njenu izvrsnost nije potrebno odredivati rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze (tzv. paricioni rok), te se na takve isprave ne stavlja klauzula pravosnaznosti i izvrsnosti. te isprave su izvrsne ako je potrazivanje dospjelo (vidi cl.53. Zakona o notarima i cl. 19. ZI P-a). Nasuprot tome, sudske odluke i odluke donesene u prekrsajnom i upravnom postupku, izvrsne su ako su postale pravosnazne, odnosno konacne i ako je protekao rok za dobrovol jno ispunjenje obaveze izvrsnog duznika (vidi cl.18. ZIP-a CG). Prema odredbama cl. 38. ZIP-a CG, potvrdu izvrsnosti daje sud, odnosno organ koji je odlucivao u prvom 428 Sl. list RCG br. 23/2004. ZIP .

2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave stepenu. Dakle, potvrda izvrsnosti se stavlja na odluku - presudu, rjesenje itd. , a ne na poravnanje i notarsku izvrsnu ispravu. Umjesto klauzule izvrsnosti, notar za vod enje izvrsnog postupka izdaje cjelovit ovjereni otpravak u svrhu izvrsenja (cl. 83., cl. 88. st. 2., cl. 89., cl. 90., cl. 91. i druge odgovarajuce odredbe o izdavanju otpravaka iz Zakona o notarima CG). Notar moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja samo licima koja su u notarskom aktu oznacena kao povjerioci, pod uslovom da je utvrdeno da su ispun jeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa odredbama cl. 53. Zakona o notarima CG u to m slucaju notar ne provodi kontradiktorni dokazni postupak vec postupa po pisanom zahtjevu povjerioca za izdavanje otpravka u svrhu izvrsenja, (zahtjev sadrzi i izjavu pov jerioca o dospjelosti potrazivanja), utvrduje da li su ispunjeni uslovi za izvrsnost iz cl. 53. st.1. i 2. Zakona o notarima, a sto ukljucuje i rok dospjelosti obaveze, jer izvrsna notarska isprava, kao i poravnanje, izvrsna je ako je potrazivanje po njoj dospjelo. Nota r nije ovlasten i duzan ispitivati da li je potrazivanje placeno. tu cinjenicu izv rsni duznik moze istaknuti u zalbi (pravnom lijeku na rjesenje o izvrsenju). 2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave Uslovi za izvrsnost notarske isprave su kumulativno postavljeni (cl. 53. st. 1. i 2. Zakona o notarima CG), i to: da se radi o notarskom zapisu (zapis i zapis o potvrdi privatne isprave) koji je sacinjen u propisanoj formi; da je notarski zapis sastavljen o nekom pravnom poslu koji ima za predmet placan je neke odredene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih papira (izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o notarima CG, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka); da je duznik u notarskom zapisu izricito pristao na izvrsenje bez odlaganja (cla usula exauendi). Svi naprijed naznaceni zakonski uslovi, moraju biti ispunjeni da bi se radilo o izvrsnoj notarskoj ispravi. Prije svega, samo notarski zapis i zapis o potvrdi privatne i sprave mogu biti izvrsne isprave. Obaveza za koju se moze izjaviti pristajanje na izvrs enje, Zakonom je restriktivno i tacno odredena. Obaveza moze glasiti na placanje odred ene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih p apira (cl. 53.st.1. Zakona o notarima), a izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o nota

rima, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka. tako, naprimjer, pristajan je na izvrsenje bez odlaganja ne moze se izjaviti povodom obaveze na predaju stvari u posjed itd., a sto je jedan veliki nedostatak, narocito kod ugovora o prodaji, ugovora o zakupu, ugovora o lizingu, gdje se kupac, odnosno zakupodavac, odnosno davalac lizinga, ne mogu zastititi izvrsnom notarskom ispravom povodom predaje stvari u posjed. U vezi sa predajom stvari u posjed, ta lica se mogu zastititi jedino ugovornom odr edbom o ugovornoj kazni i podvrgavanjem duznika izvrsenju bez odlaganja za iznos ugovo rne kazne. Istovjetna rjesenja postoje i u notarskim zakonima u Bosni i Hercegovini, dok

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava u nekim drugim zemljama postoji mogucnost pristajanja na izvrsenje bez odlaganja za sve obaveze o kojima se ugovorne strane mogu poravnati, tj. sklopiti poravnanje. treci uslov za izvrsnost notarske isprave odnosi se na davanje izricite izjave d uznika o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja. Notar je duzan jasno i nedvosmisleno uni jeti u ispravu takvu izricitu izjavu duznika, vodeci pri tome racuna da su u ispravi na znace izvrsni povjerilac i izvrsni duznik, kao i predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunj enja obaveze (cl. 20. st. 1. ZIP-a CG). takode, notar je duzan poduciti i upozoriti duznika n a posljedice pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. Propustanjem te duznosti notar bi ucinio povredu sluzbene obaveze i mogao bi odgovarati za nastalu stetu. P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjazaplacanjecijenekodugovora oprodaji Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, kupa c AB (podaci) izricitoizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjana osnovuovognotarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ i li na cjelokupnoj svojoj imovini, kao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cij ene).-------Notar je poducio i upozorio kupca na pravne posljedice izjave o pristajanju na i zvrsenje bez odlaganja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak izvornika, u svrhu izvrsenja, notar ce izdati povjeriocu na njegov pisa ni zahtjev, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa Zakonom. ---------------------------P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjakodugovoraozasnivanju hipoteke Hipotekarni duznik Am, u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivan ja, koje je preuzeo kao korisnik kredita prema povjeriocu AB banci, u Ugovoru o namj enskom hipotekarnom kreditu, navedenom u tacki I ovog ugovora, izricitoizjavljuje da pr

istaje na izvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja,na osnovu ovog notarskog zapisa, aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora,optereceneovom hipotekom,nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlas nikatenepokretnosti ------------------------------------------------------------------------------Otpravak ovog notarskog zapisa u svrhu izvrsenja ce biti izdat hipotekarnom povj eriocu na njegov zahtjev, a pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost ovog akta u sk ladu sa Zakonom. Notar je upozorio hipotekarnog duznika na pristajanje na izvrsenje bez odlaganja , i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. ---------------------------------------------------------------------------

3. Otpravak u svrhu izvrsenja Ako se radi o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja na nepokretnosti, kao sto j e to slucaj kod hipoteke, takva izjava se moze zabiljeziti u katastru nepokretnosti, uz saglasno st hipotekarnog duznika, tj. vlasnika. P R I m J E R Hipotekarni duznik je saglasan da se u G listu nepokretnosti broj 1., KO Grad, upis e zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakondos pjelostiobezbijedenogpotrazivanja na osnovu ovog notarskog zapisa, nataj nacindaje prinudno izvrsenje hipotekedopusteno protiv svakodobnogvlasnikanepokretnosti iz tackeIIIovogugovora(moze se i navesti nepokretnost npr koja je upisana u katastr u nepokretnosti Podgorica, oznacena kao katastarska parcela broj 10/1, Gradiliste, povrsine 500 m2, iz Lista nepokretnosti broj 1. KO Grad). ---------------------------------------------------------------------Ova zabiljezba ima dejstvo kao i ostale zabiljezbe, a o cemu detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada koji se odnosi na vrste upisa u katastar nepokretnosti429. 3. Otpravak u svrhu izvrsenja Otpravak u svrhu izvrsenja izdaje se shodno odredbama clanova 83.-85., te clana 88.st. 2., a u vezi sa odredbama cl.80., cl.82. i cl.89.-91. Zakona o notarima CG. Zako n nije izricito propisao sadrzaj otpravka u svrhu izvrsenja, pa se tu na odgovarajuci n acin primjenjuju odredbe tog zakona koje regulisu otpravak izvornika. Bitno je istaci da je Zakon om o notarima CG propisano kome i pod kojim uslovima se moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja. U pravilu, moze se izdati samo jedan otpravak u svrhu izvrsen ja, uz zakonske izuzetke, i samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava, tj. ne mo ze se sacinjavati otpravak dijela akta u svrhu izvrsenja (cl. 83. i cl. 88. st. 2. Zakona o notari ma CG). tehnika izrade otpravaka, pa tako i otpravaka u svrhu izvrsenja, blize je o bjasnjena u dijelu ovog rada koji se odnosi na izvornik i otpravak notarskog akta. Najbolj e je da se izvornik fotokopira (cl. 20. st. 4. Pravilnika o radu notara) aparatom za kopiranje koji se nalazi u kancelariji notara, te da se u desnom gornjem uglu prve stranic e stavi stambilj OtPRAVAK U SVRHU IZVRSENJA , da se na posebnom listu stavi klauzula o ovjeri otpravka u svrhu izvrsenja (clan 90. i 91. Zakona o notarima), koja se jemstvenikom spoji sa kopiranim izvornikom (otpravkom), dok su potpisi kod parafiranja i na kraju isprave vidljivi jer su fotokopirani. Ukoliko uz izvornik ima priloga, i o ni se kopiraju i prilazu otpravku, te se prilozi naznacavaju u klauzuli o ovjeri otpravka. Ako nema priloga, onda se i to naznacava konstatacijom bez priloga . P R I m J E R

Potvrdaotpravkausvrhuizvrsenja 429 Vidi cl. 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava POTVRDAOTPRAVKAUSVRHU IZVRSENJA Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom, da su ispunjeni uslovi za izvrsnost u skladu sa Zakonom o notarima, aizdajeseusvrhuizvrsenja. ------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat od katastra Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009. g. --------------------------------------------------Ovaj je otpravak sastavljen za povjerioca AB banku Podgorica, a u svrhu izvrsenj a.-------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i naplacena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj) Kada se izdaje otpravak u svrhu izvrsenja, notar ce na posebnom listu koji se je mstvenikom prisiva uz izvornik, saciniti posebnu zabiljesku o tome kome i kada je izdao otp ravak u svrhu izvrsenja. (cl. 82. Zakona o notarima CG). tu zabiljesku potpisuje notar , a smatramo korisnim da je potpise i lice kojem je izdat otpravak u svrhu izvrsen ja, a za lice kojem je postom poslat otpravak u svrhu izvrsenja, potrebno je da prijem ot pravka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja se ulaze u spis, odnos no uvezuje uz izvornik. Ovo je vazno iz razloga sto se u pravilu moze izdati samo jedan otp ravak u svrhu izvrsenja (clan 83. st. 3. Zakona o notarima CG). P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravkausvrhuizvrsenja Zabiljeska Kojom se potvrduje da je dana _____, u predmetu UZZ-/2009. notar izdao otpravak izvornika u svrhu izvrsenja i to: hipotekarnom povjeriocu AB banci Podgorica (1x). -------

---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac Notar .------------------Prijem otpravka u svrhu izvrsenja stranka potvrduje svojim potpisom. nakon cega zabiljesku potpisuje i notar.

2008. odnosno tutor. zastupanje vremenom dobija sve vise na znacaju i tako postaje predmet prvih veci h kodifikacija gradanskog prava. Zastupanjem se v rsi 430 Vidjeti vise o zastupanju kod Enes Bikic. izvan pravnog djelovanja sklopljenog ugo vora. U to doba prevladavalo je shvatanje da samo lice koje neposredn o sudjeluje prilikom nastanka obligacionog odnosa. Zastupnik tog vremena mogao je biti ucesnik pravnog prometa. U danasnje vrijeme zastupanje zasluzuje veliku p aznju zbog izuzetno komplikovanog i slozenog pravnog prometa medu ugovornim partnerima . Znacaj zastupanja danas Putem zastupanja zakonodavac stiti poslovno nesposobne subjekte prava i omogucuj e im da ravnopravno sudjeluju u pravnom prometu. Smatramo da ovaj institut ima ogroman znacaj u savremenom komuniciranju ugovornih strana. Protekom vremena i usljed sve vecih potreba za drugacijim nacinom nastanka pravnih poslova. a za racun zas tupanog. Mozemo zakljuciti da je put do nama samom po sebi podrazumijevajucem i pojavljuj ucem nacinu zastupanja i obliku ovog pravnog instituta bio veoma dug i tezak. 2. Neprekidnim razvojem ekonomske razmjene i u uslovima slozenijeg pravnog prometa.Jedanaesti dio: Zastupanje 1. neposredno proizvodi pravno dejstvo izmedu zastupanog i druge ugovorne strane. otuduju dobra i postaju nosioci prava i obaveza iz svih pravnih poslov a koji se slobodno mogu poduzeti u ime poslovno nesposobnih lica. preduzimajuci pravni posao za za stupanog. Ipak. Nuzno je napomenuti da u to vrijeme ipak postoji mandat i z astupanje maloljetnika. ali na takav nacin da ugovor sklopi u svoje ime. licno bio vezan pravnim poslom koji je poduzimao za zastupanog. ali je sam mandator. u ime i za racun zastupanog. tj. Nastanak zastupanja Rimsko pravo nije prihvatalo. a za racun nekog drugog lica. U tom vremenu otvara se mogucnost da zastupnik. Razvojem robno-novcanog preduzetnistva (privrede) i uticajem kanonskog prava. Zastupanje u domacem pravu i princ ipima europskog ugovornog prava. Pravni fakultet Univerziteta Dzemal Bijedic u Mostaru. stvaraju se mogucnosti postupanja putem zastupnika. Na taj im se nacin pruza mogucnos t da sticu. u srednjem vijeku dolazi do renesanse instituta zastupanja i njegove eksp anzije. Sam zastupnik ostaje po strani. niti poznavalo institut zastupanja u danasnjem smi slu tog znacenja430. godi ne . ukljucenom licu i dalje ostaje mogucnost da sklapa pravne poslove u svoje ime. moze biti nosilac prava i obaveza koji iz njega proizilaze.

.

ne bi mogli funkcionisati ako ne bi bilo dopusteno s klapanje ugovora putem drugih lica tako kao da to cini sam ugovorni partner. Smatramo da je ovaj aspekt potrebe za zastupanjem doveo do savremenog oblika i opsega poimanja zastupanja i njegovog neprestanog sirenja i dogradnje sve do danasnjega vremena. u isto vrijeme. ono je. Kada se usvoji lo shvatanje da ustanova zastupanja moze postojati bez ikakve zavisnosti od volje z astupanog lica (slucaj zakonskog zastupanja). Zbog toga isti cemo da je potreba za zastupanjem nastajala vremenski paralelno s potrebama fizickih i pravnih lica da svoje aktivnosti prosire i unaprijede izvan obima koji mogu sami . moguca objasnjenja ustanove zastupanja. pocela su se traziti objasnjenja u interesu zastupanog lica. Pravna priroda zastupanja Ustanova zastupanja ima poseban znacaj u oblasti poslovnog (trgovackog -privredn og) prava. te kao da je samo preduzelo te poslove. kao i podjel a rada u produkciji roba i usluga. Ustanova zastupanja omogucava da jedno lice. u pravnoj teoriji postoji ogroman interes za zastupanje i napore da se ono bolje razumije i pravno objasni. Ovim nacinom se uklanja barijera sklapanja onih pravnih poslova koji se inace ne bi mogli sklopiti ako b i nuzan uslov bio da samo prisutna lica mogu sklapati obligacione odnose. Razvijeni privredni sistemi. U tim se slucajevima stite lica i njihova imovina. Zastupanjem se olaksava. dugo vremena sve se zasnivalo na svemocnoj volji gospodara posla.Jedanaesti dio: Zastupanje i staranje o imovini odsutnih lica. ubrzava i povecava pravni promet uopste. U pravnoj teoriji iznesene su mnoge protivrjecnosti o samoj pravnoj pri rodi zastupanja. da postignu. Prije pocetka priznavanja ovakvog odstupanja. Dakle. iako ta lica nisu poslovno ne sposobna. Mada je zastupanje u danasnjem vremenu prijeko potrebno i svakodnevno se susrece u praksi. na razni m mjestima i po raznim osnovama stice prava i obaveze bas kao da je samo prisutno na tim mjestima i situacijama. odnosno neposredno. fizicko ili pravno. veoma slozeno i komplikovano. Zbog postojanja raznovrsnih oblika postupanja pomocu drugih osoba u oblas ti poslovnog prava. nalazila su se u samoj volji zastupanog kod . 3. nepoznatih nasljednika i lica nepoznatog bor avista. kao opravdanje neposrednog ucinka zastupanja za zastupanu osobu. Zastupanje predstavlja znatno odstupanje od opsteg pravila da sebe mozemo obavez ivati samo svojim postupcima i radnjama. te cestog sklapanja pravnih poslova putem zastupanja. a zastupanje se primjenjuje i u drugim slucajevima kad je to za zajednicu i pojedi nca korisno. teoretski posmatrano.

volja u pravu ima tacno odredeno mjesto i znace nje.kod zakonskog zastupanja. Samo postojanje interesa ne izaziva automatski sticanje i promjenu prava. iako . Izjavom volje realizuje se mogucnost sticanja prava i duznosti predvidenih pravn im sistemom. Pojam zastupanja Kao pravno relevantna cinjenica. 4.voljnog zastupanja. ili u njegovom interesu .

Pojam zastupanja je opsteprihvaceno stanoviste da u osnovi svih nasih subjektivnih prava lezi int eres. da li je punomocje valjano po formi i sadrzini itd. uskladistenje i trgovacko zastupanje. nastupa u im e zastupanog. Notar je duzan stiti interese svih stranaka. Najzn acajniji od njih u pravnom i ekonomskom prometu su: komision. Da bi pravne posljedice u stvarnosti pogadale neposredno zastupanog. ravnopravnog sa ostalim in stitutima. potrebn a je i izjava pravno relevantne volje da se izrazi i odredi promjena prava431. Svako ko sklapa pravni posao. spedicija. moze se zahvaliti velikoj raz novrsnosti pojavnih oblika preduzimanja pravnih radnji putem drugog u oblasti poslovnog pra va. Lice koje postupa. koji se u kontinentalnim pravima ureduju gradanskim i trgovackim zakonima. volja koju je izjavio zastupnik. Zastupanje (agency) u anglosaksonskom pravu je u najvecem dijelu razvijeno kroz precedentno pravo. Zastupanje predstavlja nacin preduzimanja pravnih poslova za drugoga kod kojeg l ice koje preduzima poslove. ukoliko u jednom takvom odnosu ne dode do izrazaja nesto drugo432. posredovanje. 4 1 Znacajzastupanjauprivrednompravu Usvajanjem zastupanja kao opsteprihvacenog instituta. koja u sebi sadrzi i odreduje granice promjene prava. Pored toga. u stvarnosti je i njegov ugovor ni partner. Agency obuhvaca veliki broj posebnih ugovora. ostaje sasvim po strani od pravnih posljedica i dejst ava iz tog pravnog odnosa koji je nastao izjavljivanjem vlastite volje zastupnika. Za post ojanje zainteresovanosti u pravnoj teoriji za zastupanje. Vecina ovih ugovora su po svojoj pravnoj p rirodi ugovori o nalogu.4. proizvodi pravni ucinak za i prema zastupanom samo ak o je je zastupnik dao u okvirima postojeceg ovlascenja za zastupanje i u ime zastupan og. prepoznatljivo za nekog treceg (drugu ugovornu stranu).433 Zastupanje je od velikog znacaja u oblasti poslovnog (trgovackog) prava. Naim e. Za postojanje mogucnosti promjene u pravu (obavezivanja). ne dobija u tako sklopljenom pravnom poslu svojstvo ugov orne strane. potrebna je konkretna zak onska norma. znaci da se ovaj institut ne odnosi i ne vazi samo za gradansko (imovinsko) nego i za privredno pravo. . Ovdje notar ima veoma znacajnu ulogu s obzirom da je duzan ispitati da li je zastupnik ovlas cen za preduzimanje pravnog posla. neophodno je d a zastupnik posjeduje ovlastenje za zastupanje. da postupa u okvirima dobijenog ov lascenja i da jasno. morao bi sa sigurnoscu polaziti od tog a da onaj koji naspram njega ili prema njemu nastupa.

329.. ili tu prodaju vrsi put em 431 8. Veoma mnogo napora je ulagano i potrebno ga je jos uloziti da se ono shvati i objasni. 73).kao i ucestalost postupanja putem zastupnika. Preduzetnik koji svoga radnika ovlasti za kupovinu sirovina.de/BGB/kap. str. Zagreb 197 clan 84.. 380.14. priv rednik koji ovlasti svog uposlenog za prodaju svojih proizvoda. nav. str. . Iako je zastupanje neophodno i sus rece se stalno u savremenom svijetu. ono je vrlo slozeno.tu-berlin.htm Milos trifkovic/ Sanjin Omanovic. 432 433 Boris Vizner. teoretski posmatrano. vlasnik odredene im ovine koji prenosi ovlascenje na strucnjaka o vodenju i upravljanju tom imovinom. Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. http://www. djelo (Fn br.

bilo s obzirom na prirod u posla436. nastaju odredeni odnosi izm edu najmanje tri lica (tri pravna subjekta) jednog naspram drugog. imaju neposredni uticaj na pravnu sferu zastupanog. iz razlicitih ra zloga. a sto je moguce uciniti posebnim zakonima ili statutom drustva . Pravni poslovi koje preduzima zastupnik. Zastupnici omogucuju svom nalogodavcu ucesce u poslovno. Oni to cine zbog toga sto su na jedan ili drugi nacin na njega upuceni (od njega su zav isni). sto im je i nalozeno ili su pak za to ovlasceni434. odnosno druga ugovor na . postupaju po njihovom nalogu. Sklapanjem pravnog posla putem instituta zastupanja. zakonski zastupnik moze sklapati sve pravne poslove koji se odnose na poslovanje drustva ukoliko ne post oje ogranicenja u vezi sa tim poslovima. Zastupnik je ono lice koje djeluje u ime zastupanog izjavljivanjem licne volje. postupati licno. Sama ovlascenja zakonskih zastupnika u poslovnom pravu mogu biti ogranicena ili neogranicena. Naspram ova dva lica nalazi se primalac izjave.Jedanaesti dio: Zastupanje trgovackih zastupnika. a to b i znacilo da takvo ogranicenje proizilazi iz samog zakona (ex lege)435. tako da u takvim situacijama ukljucuju druga lica. 4 2 Zastitainteresalicakodzastupanja U svim danasnjim pravnim uredenjima postoji mogucnost preduzimanja pravnih poslo va jednog lica za drugo. Izuzetak od tog pravila je u slucajevima k ada se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete po pravne sljedbenike. Privredni subjekt ne moze ni nastati bez zakonskog zastupnika. odnosno lice koje se tice izjavljena volja zastupnika. svi oni i mnogi drugi na ovaj nacin pros iruju svoj radius djelovanja. ta lica sklapaju ugovo re za davaoce ovlastenja za njihov racun. Davaoci ovlascenja ne mogu ili ne zele. odnosno u tude ime i za tudi racun. odnosno osnivanja drustva ako nema lica imenovanog kao zas tupnika. ili komisionara. postupaju u njihovom interesu. odnosno drugu ugovornu stranu koja stupa u ugovorni odnos sa zastupanim. Zastupati se mogu post ojeca ili buduca lica. Zastupani je lice koje ce iz takvog pravnog posla imati sve pravne posljedice. Pravno se smatra da je zakonski zastupnik bez ikakvog ogranicenja ukoliko nije u pisano nikakvo ogranicenje u javnom registru. ili ako pun omocje vazi i za slucaj smrti davaoca. Osnova postupanja ovlastenih lica u svim slucajevima nalazi se u istoj funkciji. koja su utvrdena posebnim propisima. U tom slucaju. bilo po njegovoj volji. jer uopste ne moz e ni doci do registracije. ali ne i umrla lica.pravnom prometu. daju ili primaju izjave koje su pravno relevantne za sklapanj e ugovora.

djelo (Fn br. 8). . zastupanog i druge ugovorne strane. Postavlja se veoma znacajno pitanje zastite interesa lica koja sudjeluju u ovom pravnom odnosu. 330.strana. str. 434 Hein Kotz / Axel Flessner.). ZOO CG. zastupnika. nav. 87. 435 Sefkija Covic. nav. (Vidjeti vise o ogranicenju d jelovanja zakonskih zastupnika kao privredno-pravnih subjekata. 29. tj.) 436 Clan 90. djelo (Fn br. str.

ukoliko ne zna. Naprimjer. Smatra se da druga ugovorna strana. posljedice sklopljenog ugovora ne pogadaju neovlasteno zastupanog. odnosno lice koje on ne poznaje. jer njega obavezuju pravni poslovi preduzeti putem zastupanja. koji na taj nacin proizvodi prava i obaveze za to lice. 4 2 2 Zastitainteresadrugeugovornestrane Ne samo zastupani nego i druga ugovorna strana mora biti u dovoljnom obimu zasti cena kod preduzimanja pravnih poslova putem zastupanja. u interesu zastupanog. odgovara za stetu k oju zastupani pretrpi zbog posla preduzetog protivno njegovim interesima. Zastupani ima pravo zahtijevati ponistenje sklopljenog ugovora protivno njegovim interesima ak o je druga strana znala. Zakon437 navodi da ugovor koji sklo pi zastupnik u granicama svojih ovlascenja. obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. Ako neko postupa bez ovlascenja za zastupanje u ime zastup anog. nema pravni ucinak prema zast upanom438. Zastupnik je d uzan postupati u interesu zastupanog. inace poznato i plat ezno sposobno . koji na takav nacin moze u njegovo ime nastupati. ili koje smatra nepouzdanim. Zastita se ogleda u cinjenici da zastupanog ne moze zastupati bilo ko. to ne bi sluzilo zastiti interesa zastupanog. Zastupani je dovoljno zasti cen u slucaju kada on sam dodijeli ovlascenje za zastupanje izabranom licu. mora znati s kim sklapa odredeni pravni pos ao. Pojam zastupanja 4 2 1 Zastitainteresa zastupanog Zastupanom licu se mora pruziti odredena zastita kod postupanja zastupnika prili kom sklapanja ugovora. Ako bi druga ugovorna strana.4. Druga ugovorna strana. moze poci od toga da je lice koje tako postupa. Iz ove odredbe proizilazi cinjenica da zastupnik mora postupati u okviru dobivenih ovlascenja. ili mogla znati da je ugovor protivan njegovim interesima440 . osim ako ga on naknadno ne odobri439. preduzeti pravni posao od neovlascenog zastupnika. odnosno ko je njena ugovorna strana. na njeno iznenadenje. zapravo ugovorna strana. U Skicama prof. a ukoliko postupi suprotno. Zbog toga. prema kojoj se preduzima zastupanje. odnosno u njegovo ime preduzimati pravne poslove i stvarati pravne ucinke. ili se o vlastenje dodijeli zastupniku u skladu sa Zakonom. Konstantinovica zastita interesa zastupanog je bila na izricit n acin predvidena u odredbi o duznosti postupanja u interesu zastupanog. Zastu panom nije svejedno ko ce za njega. kasnije sa znala da njen ugovorni partner nije onaj koji je ugovarao s njom. ili joj nije potpuno jasno iskazano da neko postupa u ime i za racun drugog . Ako bi se bilo kojem drugom licu dala takva mogucnost. odnosno da j e to njen ugovorni partner.

1986.. . mozemo zakljuciti iz sljedeceg slucaja: Cijena prevoza oznacena u prevoznim listovima obavezuje str anke iz ugovora o prevozu robe u drumskom saobracaju samo ako je upisana od strane radnika.. 222. Pz. stav 1 ZOO CG.). Skice prof. stav. U vezi sa tim. djelo (Fn br. 221. ZOO CG. 468. . sudska praksa je zauzela jasan stav. Clan 84. 440 Clan 54. nav. Hans Brox. Rn. to ne bi sluzilo zastiti interesa druge strane. Konstantinovica.11. njoj nepoznato. a ne i samog vozaca prevoznika (Vs BiH.lice. Zbog toga se mora. nego neko drugi. nepouzdano i platezno nesposobno lice. da bi se pruzila dovoljna 437 438 439 sto Clan 81. prevoz nika ovlastenog za zakljucivanje ugovora o prevozu. 4). str. ode 06.Bilten Vs BiH 4/86-2. 282/ 86.

. da je zastupnik duzan obavijestiti drugu stranu da postupa u ime zastupanog ili se moze iz datih okolnosti zakljuciti da on nastupa kao zastupnik. u clanu 81. Iz tih razloga se navodi u Zakonu o obligacionim odnosima. Ukoliko t o nije slucaj. S druge strane. Ovom odredbom je utvrden o da zastupnik prilikom zastupanja izjavljuje svoju volju u ime zastupanog. testament) .. sta v 3. drugoj ugovornoj strani odgovara zastupnik koji je postupao bez potrebnog ovlascenja. a ni protiv zastupanog. njegova primjena je ipak iskljucena ili nemoguca u odredenim slucajevima. Nije dopusteno putem zastupnika sklapanje pravnih poslova koji po s vom znacenju. Ona p olazi od toga da je njegova ugovorna strana zastupani. jer ta ko sklopljen ugovor nema obavezni karakter prema zastupanom zbog nedostatka ovlascenja za zastupanje u licnosti zastupnika. jasno staviti do znanja i otvoreno ukazati na t o da onaj koji postupa (zastupnik) nije ugovorni partner nego da je ugovorni partner neko drugo lice. jer je zastupnik nedvosmisleno izjavio da postupa u ime i za racun zastupanog.Jedanaesti dio: Zastupanje zastita drugoj ugovornoj strani. ukoliko zastupnik nema potrebno ovlas cenje za zastupanje dobijeno od zastupanog i ako on kasnije nije saglasan sa sklopljen im pravnim poslom (zastupani ne odobri sklopljeni ugovor). Ovakvo shvatanje vazi bez obzira na to je li zastupnik postupao bez ovlascenja ili je on to ovlascenje prekoracio443. ni sam zastupnik u tom sluc aju nije ugovorni partner druge ugovorne strane. zastupnik ce biti sam odgovoran (ugovorni partner) drugoj ugovornoj stra ni za nastale pravne posljedice zbog svog postupanja441. U sluca ju da zastupnik sklopi neki ugovor u ime zastupanog bez ovlascenja za zastupanje. stav 4. 5. 4 2 3 Zastitainteresauslucaju nedostatkaovlastenjaza zastupanje Pravni poslovi preduzeti bez ovlascenja za zastupanje. Zasticenoj drugoj ugovornoj strani daje se mogucno st naknade stete od zastupnika koji je postupao bez ovlastenja445. kao . Druga ugovorna strana je povjerovala u izjavu zastupnika. Nedopustivost zastupanja Iako se moze reci da je zastupanje pravni institut koji nalazi primjenu u svim p odrucjima pravnoga prometa. tada nije potr ebno stititi interese samo zastupanog nego je potrebno pruziti zastitu interesa i dru ge ugovorne strane. to ipak nije pravo stanje stvari. osobinama i karakteru mogu biti sklopljeni samo licno (npr. jer je on jasno izjavio da ne postupa u svoje ime nego u ime zastupanog444. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima. u nacelu nemaju neposredn i442 pravni ucinak ni za. clan 84.

468. Rn.441 Hans Brox. 221. nav. § 45. Samo jedan pravn i posao poduzet od strane neovlastenog zastupnika ima pravni ucinak i to (bez odobrenja zastupanog) ispunj enje jedne obveze zastupanog. djelo (Fn br.. djelo (Fn br. djelo (Fn br. str. nav. 342. 444 Hans Brox. nav.. 86). str.. 4). 442 Neovlasteno zastupani ima pravo odobriti tako poduzete pravne poslove. 443 Von Thur / Siegwart. str. 469. Rn. 222. BGB-a druga ugovorna strana ima alternativno pravo na naknadu ste te ili pravo zahtijevati ispunjenje ugovora. . 4). 445 Prema § 179.

6. Vrste zastupanja ni sklapanje drugih poslova kad je tako regulisano Zakonom. tako, naprimjer, jed no maloljetno lice moze ovlastiti drugo lice da ga zastupa samo u preduzimanju prav nih poslova koje moze i ono samo sklopiti. to su poslovi koji u pravilu ne uticu neg ativno na njenu imovinu, tj. poslovi koji ne umanjuju, ne osiromasuju imovinu zastupanog. Kako ove poslove moze to lice samo preduzimati, tako moze za njihovo preduzimanje ovl astiti i drugo lice kao zastupnika. Kod zastupanja nastalog na osnovu ugovora, zastupani (gospodar posla) slobodnom izjavom volje daje ovlascenje nekom drugom licu da ga zastupa u svim pravnim pos lovima koje bi on sam mogao preduzimati. Poslovno sposobno lice moze preduzimati sve pravne poslove, i one kojima se imovina umanjuje i one kojima se imovina uve cava. Samim tim, ima pravo za sve te pravne poslove davati ovlascenja za zastupanje ne kom drugom lici. Potpuno poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje u svim pravnim poslovima, izuzev u onim poslovima za koje se na osnovu Zakona izricito zahtijeva licni angazman i neposredna prisutnost odredenih lica. tako, naprimjer, testamen t nije moguce saciniti putem zastupnika (punomocnika), ili bracni drug u pravilu samo licno daje pristanak za sklapanje braka446. Prilikom sklapanja braka moraju biti prisutna oba buduca bracna druga, a tek izuzetno, u narocito opravdanim slucajev ima, dozvoljava se zastupanje putem punomocnika, i to samo jednog bracnog druga, a ne istovremeno oba. Poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje poslo vno sposobnom ili poslovno nesposobnom licu. Nuzno je samo da je to lice sposobno ra sudivati, kako bi u svojstvu zastupnika moglo valjano izjavljivati volju. Pravni ucinci pr eduzetog pravnog posla nastaju samo za davaoca ovlascenja, odnosno poslovno sposobno lice, a ne za zastupnika, pa stoga za njegovo postupanje nije smetnja sto on te poslove ne bi mogao preduzimati za samoga sebe. S druge strane, ograniceno poslovno sposobno lice moze ovlastiti nekoga drugog d a za njega preduzima samo one pravne poslove koje bi ograniceno poslovno sposobno lice mogl o samo preduzimati. Usvajanje drugog lica nije moguce uciniti putem ustanove zastu panja. 6. Vrste zastupanja U zavisnosti od toga na osnovu cega se zasniva ovlascenje za zastupanje, zastupa nje se dijeli na zakonsko, statutarno (opsti akt pravnog lica), zastupanje na osnovu ak ta nadleznog organa i voljno zastupanje (punomoc)447.

6 1 Zakonskozastupanje Zakonski zastupnici su lica cija ovlascenja za zastupanje, tj. preduzimanje akti vnosti prema trecim licima proisticu iz samog zakona (ex lege). Zakonsko zastupanje se ne 446 Clan 33. Porodicnog zakona CG predvida da u narocitim slucajevima nadlezni o pcinski organ uprave moze rjesenjem dozvoliti da se brak sklopi u prisutnosti samo jednog bracnog dru ga i punomocnika drugog bracnog druga. 447 Clan 80. stav 2. ZOO CG.

Jedanaesti dio: Zastupanje moze pravnim poslom iskljuciti ili ograniciti. tipican primjer zakonskog zastupa nja je zastupanje privrednog drustva od strane izvrsnog direktora. Izvrsni direktor je obavezan organ drustva sa ogranicenom odgovornoscu, a imenuju ga clanovi drustva vecinom glasova ili na nacin utvrden statutom448. to dalje znaci da drustvo ne moze post ojati bez zakonskog zastupnika, posto sud nece izvrsiti registraciju. Isto tako, svaka promjena u licnosti direktora, kao zakonskog zastupnika, obavezno se upisuje u s udski registar i objavljuje u Sl. listu CG449. Dakle, privredno drustvo mora imati zak onskog zastupnika, dok, s druge strane, ne mora, a moze imati statutarne zastupnike. Sljedeci primj er zakonskog zastupanja odnosi se na roditelje, kao ovlascenike da postupaju u ime i za racun svoje maloljetne djece. Imovinom djeteta koju ono nije steklo radom, do njegovog punoljetstva, upravljaju i raspolazu u korist djeteta njegovi roditelji. Ako se imovina sastoji od nepokretnosti ili vrijednijih pokretnih stvari, za otudenje ili opter ecenje takve imovine potrebno je odobrenje organa starateljstva450. Zakonskim zastupanjem u sirem smislu smatra se i statutarno zastupanje, kao i za stupanje na osnovu akta nadleznog organa (npr. odluka suda o postavljanju likvidatora ili stecajnog upravnika nekog privrednog drustva). Razlika medu ovim vrstama zas tupanja ogleda se u osnovi nastanka ovlascenja za zastupanje. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu pored izvrsnog direktora koji obavezan organ drustva moze, ali i ne mora imati ostale zastupnike (npr. odbor direktora), koji se mogu imenovati u st atutu. Ukoliko su oni opstim aktom odredeni kao zastupnici, onda takve zastupnike zovem o statutarnim zastupnicima ili zastupnicima na osnovu opsteg akta pravnog lica. U osnivackom aktu i statutu odreduju se lica ovlastena za zastupanje drustva, kako ona koja su po zakonu obavezna tako i ona koja se odrede statutom. Zastupnici mogu imati zajednicka ovlascenja (kolektivno zastupanje) ili da svaki od njih ima samostalna (pojedinacno zastupanje)451, uz razgranicenja njihovih ovlas cenja. Odnos zakonskog i statutarnog zastupnika je takav da se njihova ovlascenja dopun juju, ali ne iskljucuju i da zakonski zastupnik koji vrsi funkciju poslovodstva (izvrs ni direktor), koordinira rad statutarnih zastupnika u okviru njihovih ovlascenja. Kod ove vrst e zastupanja notar je duzan primijeniti zakonske odredbe, te poduciti i upozoriti stranke na ta zakonska rjesenja, koja su imperativnog karaktera. Ako se pravna lica poja vljuju kao ugovorne stranke, notar je duzan izvrsiti neposredni uvid u podatke registra

ili zahtijevati od stranaka da dostave aktuelni izvod iz Centralnog registra nad leznog Privrednog suda. P R I m J E R Uvodnidioispravekadasekaostrankapojavljujepravnolicekojezastupa zakonskizastupnik . 448 Clan 73 stav 3 Zakona o privrednim drustvima CG Sluzbeni list RCG broj 6/200 2; Sluzbeni list CG broj 17/2007 i 80/2008. 449 Clan 70. do 73. Zakona o privrednim drustvima CG. 450 Clan 307. i 308. Porodicnog zakona CG. 451 Clan 68 Zakona o privrednim drustvima CG.

7. Vrste punomoci Drustvo za proizvodnju i trgovinu ELEKTRO d.o.o. Bijelo Polje, ul. Stupska 10., re gistarski broj ____, koje zastupa H. H. (unijeti podatke), direktor, ciji sam identitet ut vrdio na osnovu _______ )-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NakonuvidauCentralniregistarPrivrednogsuda ____,kojisamizvrsiodana ______ (ili danas)(alt. kada stranka donese Izvod iz registra: Nakon uvida u Izvod iz registra _____ suda _____, broj ___, od ____ godine), ustanovio samdajeDrustvozaproizvodnjuitrgovinu ELEKTRO d o o BijeloPolje,ul Stupska10 , upisanouCentralniregistardrustava podregistarskimbrojem _____,od____,idejeH H izvrsnidirektor,upisanza zastupanjet ogdrustvabezogranicenjaovlastenja Naznaceni izvod registra se prilaze u originalu (alt. u ovjerenoj fotokopiji, koju je sacinio ovaj notar) uz ovaj izvornik, a na kon sto je procitan strankama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 2 Voljno zastupanje Ova vrsta zastupanja se naziva voljno ili zastupanje nastalo na osnovu pravnog p osla, tj. ocitovanjem volje zastupanog (punomocje)452. Ovlascenje moze proizilaziti iz odredenih ugovora ili na osnovu jednostrane izjave volje date od strane zastupanog lica. 7. Vrste punomocja Pravilo je da punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove za cije je pre duzimanje ovlascen453. Kompetencija punomocnika kod sklapanja pravnih poslova za vlastodav ca odredena je dodijeljenim punomocjem454. Obim ovlascenja kod voljnog zastupanja odreduje sam vlastodavac, tj. zasnovan je na internom ovlascenju455. Kod zakonsk og zastupanja opseg ovlastenja proistice neposredno iz samog Zakona ili nekoga drug og akta na kojem se zastupanje temelji, gdje je unaprijed odreden opseg ovlastenja, tj. krug pravnih poslova koji se mogu i trebaju obaviti456. Punomocje mora biti odre deno, kako prema svom sadrzaju, tako i prema obimu457, o cemu notar mora voditi posebn o 452 Clan 85. i naredni ZOO CG. 453 Stav 1. clan 87. ZOO CG. 454 VtS RH, Pz. 1026/98, od 02.06.1998. - Psp 1998/1, str. 84. Punomocnik moze p oduzeti one pravne poslove za cije je poduzimanje ovlasten. Iz obrazlozenja: Punomoc izdana punomocn iku da potpisnike zastupa u svim pravima i obvezama po osnovi kupljenih dionica, kao st o je otplata dionica, pravo prijenosa dionica, zalaganje dionica, ovlascuje punomocnika za zakljucenje ugovora o prijenosu dionica. Nema vremenskog ogranicenja za izdanu punomoc, jer ona vrijedi dok je i

zdavatelj punomoci ne opozove . 455 VS BiH, Rev. 425/87, od 19.05.1988. -Bilten Vs BiH 3/88 -35. Punovazan je ugo vor kojim imalac deviznog stednog uloga ovlasti drugu ugovornu stranu da taj ulog oroci u cilju p ribavljanja kredita u domacoj valuti radi izgradnje porodicne stambene zgrade za trece lice . 456 Sefkija Covic, nav. djelo (Fn br. 8), str. 86. 457 VS S, broj Prev. 486/96. -Bilten 2/98. Samo izricita izjava ovlastenog lica o priznanju duga moze da znaci konvalidaciju sporazuma o vansudskom poravnanju . Vs BiH, Pz. 162/90, od 09.05.1990. Bilten Vs BiH 2/90 - 89. Sporazum o mjesnoj nadleznosti mogu punovazno zakljuciti samo zastupnici preduzeca ili po njima ovlasteni punomocnici .

Jedanaesti dio: Zastupanje racuna kod sastavljanja punomocja, odnosno kad notar sastavlja neke ugovore u ko jima se pojavljuje punomocnik. Neodredeno punomocje nije moguce458, kao, naprimjer, ovlascenje da zastupnik zastupa neko lice u svim mogucim pravnim poslovima. 7 1 Punomocjesobziromnaopsegovlastenjaza zastupanje Punomocje se moze dijeliti na vise nacina i prema razlicitim kriterijima. Prema svom vecem ili manjem obimu ovlascenja, punomocje moze biti opste (generalno za sve p ravne poslove u redovnom poslovanju), posebno (za odredenu vrstu pravnih poslova) i sp ecijalno (za tacno odredene pravne poslove). Obim punomocja se odreduje prema opstim pravilima o tumacenju izjavljene volje. tako, naprimjer, u pojedinim slucajevima sam Zakon odreduje obim punomocja459. 7 1 1 Opsteiligeneralne punomocje(mandatumgeneralis) Opste punomocje je ono punomocje kojim se punomocniku daje ovlascenje za sklapan je svih vrsta pravnih poslova koji se ticu davaoca punomocja, a mogu biti sklopljen i posredstvom punomocnika. Kad je punomocniku dato opste punomocje, on moze preduzimati samo pravne poslove koji ulaze u redovno poslovanje460. Kako pojam r edovnog poslovanja sam po sebi nije dovoljno precizan i odreden, postavlja se problem definisanja sta sve spada u redovno poslovanje. Zakonom nije poblize odreden ova j pojam, ali ipak je u njemu odredeno sta ne spada u krug redovnog poslovanja, tj. za sta je potrebno specijalno punomocje461. Smatra se da pod pojam opste punomocje spada d avanje ovlascenja za zastupanje u okviru svih poslova ili barem jednog veceg odredenog kruga poslova upravljanja jednom radnjom, pogonom ili preduzimanja svih poslova upravljanja u vezi sa jednom nepokretnosti koje moze preduzeti sam zastupani, al i ni u kom slucaju otudenje nepokretnosti. Kada postoji nedoumica u vezi sa obimom punomocja, smatra se da postoji manji, a ne veci obim ovlascenja. Druga ugovorna strana, odnosno partner punomocnika, mora uvijek polaziti od toga da punomocnik posjeduje uobicajena ovlascenja za zastupa nje, koja ne prelaze obim redovnog poslovanja. Ukoliko izdato punomocje sluzi za real izaciju odredenoga cilja, mogu se preduzimati samo one radnje u pravnom prometu koje su neophodne da se taj cilj ostvari. 7 1 2 Posebnoili genericno punomocje(mandatumspecialis) Pod posebnim (genericnim) punomocjem podrazumijeva se ovlascenje za preduzimanje odredenoga posla ili vrste poslova koji ne spadaju u redovno poslovanje nad dobr ima 458 Dragoljub D. Stojanovic, nav. djelo (Fn br. 5), str. 206. 459 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 502. str. 236. tako npr. prokura preds tavlja posebnu punomoc koja

se odnosi na sve uobicajene vrste poslova koje poduzimaju poduzetnici (firme) u takvoj djelatnosti (§ 49. I, II HGB). 460 Stav 2. clan 87. ZOO CG. 461 Stav 4. clan 87. ZOO.

7. Vrste punomoci davaoca punomocja462. Naprimjer, punomocnik je ovlascen za prodaju odredene nepo kretnosti i naplatu cijene, sto jos ne znaci da on to moze uraditi na otplatu u ratama ili na kredit, ukoliko to nije sadrzano u ovlascenju za punomocje. trgovacki putnik moze samo prodavati, a ne i kupovati robu, osim toga ne moze naplacivati cijenu, a za sve to mu je potrebno posebno punomocje. Mogu postojati takode slucajevi kada je punomo cnik posebnim punomocjem ovlascen da izvan, ali ipak u vezi sa redovnim poslovanjem, naprimjer, u slucaju upravljanja nad stambenom zgradom, gdje punomocnik moze pri mati i izdavati novac, on na osnovu takvog ovlascenja, podigne potreban zajam za tu zgradu463. 7 1 3 Specijalno punomocje (mandatumspecialissimum) Specijalnim punomocjem se daje posebno ovlascenje za tacno odredeni posao, a taj posao je od narocitog znacaja za vlastodavca. Zakonom o obligacionim odnosima propisan o je da odredene vrste pravnih poslova, koji su neuobicajeni u prometu, punomocnik moze preduzeti samo ako je dobio specijalno ovlastenje za njihovo preduzimanje. Naprimjer, bez posebnog (specijalnog) ovlastenja, punomocnik ne moze preduzimati mjenicnu obavezu, sklopiti ugovor o jemstvu, ugovor o nagodbi (poravnanju) i o izabranom sudu, a niti se moze odreci nekog vlastodavceva prava bez naknade464. Za svaki navedeni slucaj zahtijeva se dobivanje specijalnog pojedinacnog punomoc ja, koje ne moze obuhvatati uopstenu i neku njemu slicnu odredenu vrstu poslova. U n avedenim slucajevima mora postojati specijalno punomocje, dok se u svim drugim slucajevim a punomocje moze naknadno dati. Za ovu vrstu specijalnog punomocja obicno se upotrebljava i zahtijeva posebna odredena forma, iako se to u Zakonu o obliga cionim odnosima izricito ne navodi. U prilog ovome moze se navesti i stav sudske prakse : Bankarska garancija mora biti izdata u pisanom obliku, pa slijedom toga, i punomo cje za izdavanje garancije, a uz to, punomocje mora biti specijalno (mora sadrzati o vlascenje za izdavanje garancije). Lice koje je potpisalo garanciju bez specijalnog pisano g punomocja, ne moze se smatrati punomocnikom 465. Zahtijevana odredena forma je najcesce ovjera potpisa davaoca punomocja pred za to nadleznim organom, kao, nap rimjer, kod valjanog sklapanja braka putem punomocnika466. 7 2 Druge vrstepunomocja Pored gore navedenih, punomocje se moze podijeliti i prema drugim kriterijima. K ad se punomocniku izdaju odredene direktive (smjernice) u kojem pravcu i u kojoj mjeri da obavi neki pravni posao, govori se o ogranicenom ovlascenju (mandatum limitatum) ,

a ako to nije slucaj, onda se radi o neogranicenom ovlascenju (mandatum illimita tum). Punomocnik se mora drzati uputstava dobivenih od strane vlastodavca, osim u sluc aju 462 463 464 465 466 Stav 3. clan 87. ZOO CG. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1), str. 419. Stav 4. clan 87. ZOO CG VtS RH, Pz. 864/94, od 29.03.1994. - Praxis 2. - 28. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1.), str. 420.

Jedanaesti dio: Zastupanje kada bi konkretno postupanje prema dobivenim uputama bilo na stetu interesa zast upanog lica. Ako punomocnik nije dobio upute u vezi sa preduzimanjem pravnih poslova, mora te poslove obaviti kako to najbolje zna i savjesno, cuvajuci interese zastu panog lica - drzeci se uobicajenih standarda paznje u pravnom prometu. Upute dobivene od zastupanog lica, mogu biti imperativnog, fakultativnog ili indikacionog karak tera. Punomocje se moze takode vezivati za odredeni vremenski period. Posao preduzet p rije ili poslije tog perioda, bio bi nedjelotvoran prema vlastodavcu, ali ga on moze naknadno odobriti. Prema krugu lica, ovlascenje za sklapanje pravnih poslova moze se dati za sklapanje ugovora sa odredenim licima (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa tacno odredenim kupcem), ili da punomocnik moze dobiti punomocje za poslovanje sa svim drugim licima bez ogranicenja (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa bilo kojim kupcem). Osim toga, postoji pojedinacno i skupno punomocje. Ako vlastodavca zast upa samo jedno lice, radi se o pojedinacnom punomocju, a ako ga zastupaju dva ili vi se lica zajedno, onda se u tom slucaju radi o skupnom punomocju. Je li punomocje iz dato kao pojedinacno ili skupno, odreduje se tumacenjem izjavljenog punomocja. tako, naprimjer, ako lice A ovlasti tri lica, to se ne smatra zajednickim punomocjem, bez ostalih odrednica u vezi sa time. U tom je slucaju moguce da svako od ta tri lica ima ov lascenje da samo zastupa lice koje je dalo punomocje. Moguce je takode zamisliti situacij u da je prvo lice ovlasceno da samo zastupa lice A, a druga dva da su ovlascena da samo skupa zastupaju davaoca punomocja (skupno punomocje)467. Prema obimu dobivenog ovlascenja za zastupanje, rjesava se i pitanje je li vlastodavac davanjem ovlasc enja za zastupanje htio ili nije htio ovlastiti punomocnika da on moze prenijeti ovlasce nje na drugo lice (supstitucija). Pravilo je da punomocnik ne moze prenijeti svoja ovla scenja na drugog. Od tog pravila postoje dva izuzetka, a jedan je kad je punomocniku pr avnim poslom dozvoljeno prenosenje ovlascenja, dok je drugi u slucaju sprijecenosti da licno obavi posao, a interesi zastupanog zahtijevaju neodlozno preduzimanje pravnog po sla. Prilikom sacinjavanja notarskog zapisa punomocja, notar je duzan ispitati volju davaoca ovlascenja u vezi sa mogucnoscu prenosenja punomocja, tj. da li zeli ovlastiti s vog punomocnika da moze prenijeti ovlascenja na lice po izboru punomocnika ili na ta cno odredeno lice. Primjer formulacije: Punomocnik je ovlascen, u slucaju svoje sprij ecenosti, prenijeti ovlascenja, u skladu sa ovim punomocjem, na lice koje on odredi (alt.

na lice XX) . Ogranicenje ovlascenja moze se ticati i teritorije na kojoj zastupnik moze s klapati pravne poslove468, kao, naprimjer, kupovina nepokretnosti na odredenom lokalitet u. 8. Zajednicko zastupanje Vise lica moze dobiti ovlascenje za zastupanje na nacin da samo zajednickim nast upom tih lica ili samo nastupom pojedinih lica od njih budu u mogucnosti da svojim iz javama volje prouzrokuju pravne posljedice za zastupanog. Ova lica nazivamo zajednickim 467 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 503. str. 237. 468 Sultanovic Aziz / trifkovic Milos / Simic Milic, nav. djelo (Fn br. 18), str . 229.

8. Zajednicko zastupanje ili skupnim zastupnicima. Ovakva mogucnost je za neke slucajeve izricito regulis ana u pojedinim zakonima iz uporednog prava469. Zajednicko zastupanje sadrzi oborivu p ravnu pretpostavku da se u slucaju izdavanja jedne isprave punomocja za vise lica zeli zajednicko zastupanje. Zajednicko zastupanje znaci da opunomocena lica samo zajednickim nastupanjem prema vani imaju ovlascenje za zastupanje, ali ne i pojedinacno. Dan as je najcesci slucaj zajednickog zastupanja zakonsko zajednicko zastupanje djece o d strane njihovih roditelja470. Kod aktivnog zastupanja, zajednicki zastupnici u pravilu mogu postupati samo tak o da svi izjave saglasnu volju prema drugoj ugovornoj strani, ali to se ne mora do goditi istovremeno. Zajednicko zastupanje moze dovesti do vrlo komplikovanih procesa od lucivanja. Iz tog razloga, vrlo cesto prema drugoj strani nastupa samo jedan od zajednickih zastupnika, pozivajuci se na interno dobijenu saglasnost zajednickih zastupnika ili samo nekih od njih. U sustini, danas je prihvacena ova mogucnost da jednog o d njih svi drugi zajednicki zastupnici ovlaste za preduzimanje svih ili samo pojedinih pravnih poslova ili tacno odredenog pravnog posla, odnosno da oni postupanje jednog od zajednickih zastupnika bez takvog ovlascenja naknadno odobre471. Ovakva mogucnos t je izricito regulisana u Njemackoj, u HGB § 125. II recenica 1., kao i u zakonu o akcijama, u § 78. IV. Sudska praksa u Njemackoj je usvojila analognu primjenu ovih odredbi za sve slucajeve zajednickog zastupanja472. Ovlascenje od strane zajednickih zas tupnika ne predstavlja neku novu potpunomoc vec ga treba razumjeti kao jedno parcijalno prosirenje ovlascenja za zastupanje ovlascenom zajednickom zastupniku473. to ovlascenje, kod kojeg se takode radi o jednostranom pravnom poslu, slicnom dodjeljivanju pun omocja, moze se u svakom momentu opozvati. Ne da se opovrgnuti (poreci) mogucnost da regulativa o zajednickom zastupanju i zastita zastupanog koja se na ovaj naci n zeli postici, moze dovesti do gubljenja svoje svrhe (smisla) i izvrgavanja zajednicko g zastupanja. Zbog toga, nema razloga da ne postoji mogucnost iskljucenja ove odredbe, jer se time stite interesi zastupanog. Stoga zastupani moze ograniciti pravo zajednicki h zastupnika na opunomocenje pojedinaca izmedu sebe da preduzimaju odredene poslove ili odredene vrste poslova. Zastupani moze iskljuciti u potpunosti opunomocenje ili za pojedine zastupnike ili za odredenu vrstu poslova. Kod zajednickoga zastupanja primjenjuju se pravila iz clana 22. Zakona o obligac ionim odnosima CG o odobrenju. Ovim nacinom se omogucuje da pravni poslovi sklopljeni od pojedinih zastupnika koji su prekoracili svoje ovlascenje za zastupanje, mogu biti odobreni od ostalih zajednickih zastupnika. Kada se ne bi primjenjivala pra

vila o odobrenju, morale bi se primjenjivati opste odredbe o zastupanju, bez ovlascenja za zastupanje, tako da bi iskljucivo sam zastupani mogao odobriti pravni posao koji je 469 tako npr. u Njemackoj, u BGB §§ 709. i naredni za ortacke ugovore. Osim toga, ov a mogucnost je data u HGB, u § 48. II gdje se iznosi da se prokura moze izdati za vise osoba zajednick i. 470 Clan 69 Porodicnog zakona CG. 471 Werner Flume, Allgemeiner teil des Burgerlichen Rechts, 3. Auflage Springer Verlag Berlin, 1979., § 45 I 3. 472 RGZ 81, 325, 329. 473 MunchKomm / Thiele Rn. 82. § 164.

Jedanaesti dio: Zastupanje u lebdecem stanju, koji je u pogledu svoje punovaznosti, prema clanu 84. Zakona o obligacionim odnosima CG, preduzet bez ovlascenja. Nedostaci volje i druge okolnosti koje uticu na pravne posljedice izjave volje, cijene se prama licnosti zastupnika. Zastupani se ne moze pozivati na prethodno izneseno a ko je znao ili morao znati za nedostatke, a zastupnik je postupao po njegovim uputama. Ovakvo shvatanje vazi i kod zajednickog zastupanja (opunomocenje), s tim sto je dovoljn o ako je izjava volje jednog zastupnika imala nedostatak, ili ako je jedan od zast upnika postupao savjesno ili nesavjesno. Ako, naprimjer, neka odredba sticanja prava od neovlascenog cini zavisnim o savjesnosti sticatelja i ako je sticatelj u pravnom poslu stican ja zastupan sa vise zajednickih zastupnika, smatramo da je dovoljna nesavjesnost je dnog zastupnika da bi se negirala savjesnost. Zajednicko zastupanje se u pravilu odnosi samo na davanje, a ne i na primanje iz jave volje. Sto se tice pasivnog zastupanja, za sve slucajeve zajednickog zastupanja vazi pravilo da je svaki od zajednickih zastupnika samostalno ovlascen za prijem izjave volje , za ciju je pravnu valjanost potrebna dostava, odnosno prijem izjave. Dakle, kod pas ivnog zastupanja, svaki od zajednickih zastupnika je ovlascen da sam primi izjavu, koj a ce imati sve pravne ucinke kao da je predata svim zajednickim zastupnicima474. Zaje dnicko zastupanje samo po sebi sadrzi pojedinacno ovlascenje za zastupanje u pogledu pr ijema izjavljene volje. Ako je za vise lica izdato zajednicko punomocje, oni zastupano g mogu zastupati samo zajednicki, ukoliko nije sto drugo odredeno u tom punomocju. Ovo odredenje ima dispozitivan karakter, tako da davalac punomocja i za prijem i zjave volje moze odrediti striktno zajednicko zastupanje. Ovakvo shvaceno zajednicko z astupanje, vodi racuna o zastiti interesa i druge strane. Dispozitivnost ne utice prekomjer no na suprotnu stranu, jer ona samo mora voditi racuna o tome da izjava volje dode svakom zajednickom zastupniku. 9. Sklapanje ugovora sa samim sobom 9 1 Pojam Kod razmatranja obima i sadrzine punomocja, potrebno je raspraviti i pitanje mog ucnosti da jedno lice bude istovremeno i punomocnik i ugovorna strana. Zakon o obligacio nim odnosima ne sadrzi nijednu odredbu o dopustenosti, odnosno zabranjenosti da

601. 3). djelo (Fn br. Dakle. U Skicama za zakonik o obligacijama i ugovorima475 navodi se da zastupnik ne moze u ime lica koje 474 Karl Larenz. nav.zastupnik sklopi ugovor sa samim sobom za svoj racun ili za racun nekoga drugog koga takode on zastupa. 475 Clan 57. § 30. za razliku od Zakona o obligaci onim odnosima. Skice. osim ukoliko nekom posebnom zakonskom odredbom to nije izricito zabranjeno. moglo bi se zakljuciti da je s klapanje ugovora sa samim sobom dopusteno. . II str. predvidena su rjesenja u vezi sa pitanjem samokontrahiranja. tumacenjem ovog zakona. U Skicama.

ciji je vlasnik maloljetna kcerka. te sklapa izmedu njih pravne poslove. sto znaci da on zastupa obje ugovorne strane (visestruko zastupanje). moze taj ugovor naknadno odobriti (ratificirati). 9 2 Podrucje primjene U vezi sa podrucjem primjene. ili zastupnik za dvije osobe istovremeno i da u tom svojstvu sklopi pravni posao za obje zastupljene osobe? Ukoliko bi ovlascenje za zastupan je automatski obuhvatalo i pravo ugovaranja sa samim sobom. ili se u ugovoru koji je potrebno sklopiti. takav primjer postoji kod otkaza. Kod samokontrahiranja. U ti m slucajevima ne mora se nuzno raditi o ugovorima (kontrakt) nego to moze biti slucaj i kod je dnostranih pravnih poslova.9. a na drugoj strani je drugi ug ovorni partner kojeg zastupa isti zastupnik. kao zastupnikom nekog drugog. naprimjer. sa zahvalnoscu to licno p rihvati. postavlja se pitanje: moze li neko istovremeno bit i zastupnik i ugovorna strana. kupi tu stvar zastupanog za sebe. 9 1 2 Visestrukozastupanje Kod visestrukog zastupanja. kad zastupnik moze. Naprimjer. Pravilo je da zastupani daje ovlascenje za zastupanje. zastupnik zastupa vise osoba. samom sebi dati otkaz477. time bi se zastupniku sirom otvorila vrata za zloupotrebu ovoga prava. on sam kupi (samokontrahiranje). Sklapanje ugovora sa samim sobom postoji. a s druge strane. u ime zastupanog. Kod visestrukog zastupanja. svom maloljetnom sinu478. zastupnik koji ima ovlastenje za prodaju odredene stvari. takav primjer je kad roditelji poduzmu pro daju imovine. na jednoj strani stoje jedan na spram drugog zastupnik koji zastupa zastupanog. U Skic ama je takode odredeno da lice u cije je ime sklopljen takav ugovor. s jedne strane. ak o nepokretnost koju zastupnik prodaje za zastupanog. na jednoj strani stoje j edan naspram drugog zastupani kojeg zastupa zastupnik. zastupnik sklapa ugovor sa samim s obom. Dakle. on pojavljuje u ulozi zastupnika kupca i prodavca. Sklapanje ugovora sa samim sobom zastupa sklopiti ugovor sa samim sobom za svoj racun. naprimjer. u ime zastupanog. ili pravo da istovremeno zastupa obje ugovorne strane. Prema autonomiji volje i kao gospodar posla. on moze sam odluciti o tome ko ce biti druga ugovorna strana (protivna . Isti primjer je ako roditelji kupe nepokretnosti ciji su vlasnici djeca476. izuzev u slucajevima kada je to Zakonom dozvoljeno. rukovodilac u jednoj firmi poveca sebi platu u ime firme koju zastupa. kao ni za racun nekog drug og kojeg takode zastupa. a na drugoj strani je isti zastupnik k oji postupa u svoje ime. 9 1 1 Samokontrahiranje Zastupnik kod samokontrahiranja preduzima pravni posao u ime zastupanog sa samim sobom. tako.

253). 956.. Rn.476 Dieter Medicus. str. 356. djelo (Fn br. 250. 356. 955. 477 Hans Brox. Rn. nav. nav. djelo (Fn br. str. 478 Dieter Medicus. 4). 535..). .. Rn. str. 253. djelo (Fn br. nav.

niti iskljucuje. BGB479 mogucnost samokontrahiranja izuzetno dozvoljava onda kad a zakon. U zakonodavstvima gdje je samokontrahiranje izricito regulisano. ima o dredenu berzansku ili trzisnu cijenu. te stoga ovakve mogucnosti zastupani niti predvida. ili ako se pravni posao sastoji samo u isp unjenju obaveze. Od navedene opste zabrane sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. ili da on (zastupani) naknadno odobri pravni posao u kojem je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom. d)Dopusten je ovakav pravni posao i ako se radi o ispunjenju pravne obaveze. 9 2 1 Izuzeciodpravila Potrebno je takode razmotriti i situacije u kojima je dopusteno sklapanje poslov a sa samim sobom ili vrsenje visestrukog zastupanja. Prilikom davanja ovlascenja z a zastupanje. Prema tome. nap rimjer. postoje odredeni izuzeci: a) Sklapanje pravnih poslova sa samim sobom dopusteno je u slucaju da je zastupa ni izricito ovlastio zastupnika da on moze sam za sebe (u svoje ime) nastupiti u pr avnom poslu koji treba sklopiti. mozemo reci da je sklapanje ugovora sa samim sobom u pravil u nedopusteno i pravni posao se smatra nepunovaznim zbog postojanja nacelne kolizi je interesa zastupanog i zastupnika. c) Kada se radi o sklapanju kupoprodajnog ugovora. kad zastupnik iz imovine zastupanog napla cuje svoje potrazivanje. zastupani vrlo rijetko obraca dovoljno paznje na samokontrahiranje ili visestruk o zastupanje. obrnuto. isklj ucuje rizik za zastupanog. a on se u u govoru pojavljuje kao poklonodavac i kao zastupnik poklonoprimca. statut ili ugovor to predvida. naprimjer. a roba koja se prodaje. 9 2 2 Kolizijainteresa . Zbog toga je ovdje potrebno dati odgovor na pitanje: kada je zastupnik ovlascen da mo ze vrsiti samokontrahiranje pravnog posla ili vrsiti visestruko zastupanje? U rjesavanju ovog pitanja u uporednom pravu i teoriji postoje razlicita misljenj a. b) Dopusteno je tamo gdje sama priroda pravnog posla kojeg treba sklopiti. dopusteno je sklapanje pravnih poslova sa samim so bom. kad zastupnik placa dug zastupanom i on ulazi u imovinsku masu zastupanog kojom upravlja zastupnik ili. zastupnik poklanja nesto zastupanom. koje mu nesumnjivo treba platiti zastupani. polazi se uvijek od ocjene sukoba interesa.Jedanaesti dio: Zastupanje strana ugovornica) -zastupnik ili neko drugo lice.

kako zastupanog. Na taj nacin moze doci do nastanka stete za zastupana lica i do same zloupotrebe us tanove zastupanja. tako i druge ugovorne strane kod visestrukog zastupanja. . zasniva se na izbjegavanju moguce kolizi je interesa. to se odnosi na pravne poslove kod kojih se ugovorne strane (zastupa ni 479 § 181.Generalna zabrana zastupanja u svim slucajevima. osim ako je izricito dopusteno ili se radi o ispunjenju preuzetih obaveza. BGB.

postoji odredeno uvjerenje da u pravnom prometu roditelji mogu svoju maloljetnu djecu istovremeno darovati i u njihovo ime. ali on nije stavio prigovor u primj erenom (razumnom) roku. 10. kao zakonski zastupnici. zastupanom donosi iskljucivo pravne prednosti. zastupani ne moze raskinuti ugovor: (a) ako je pristao na takvo istupanje zastupnika. (3) Medutim. uobicajenim znacima. zastupani moze raskinuti ugovor na osnovu odredaba clanova 4:112 do 4:116. ili ako mu je zastupnik predocio sukob interesa. Dakle. naprimjer. Posebna forma punomocja Istorijski posmatrano. U njemackoj sudskoj praksi i pravnoj teoriji nastoji se prosiriti broj slucajeva primjene izuzetaka od pravila sklapanja ugovora sa samim sobom. . stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalisticka482. Kod ovog povecanja moguci h slucajeva sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. prema svom tipicnom (uobicajenom) sadrzaju. te bi zbog toga mogli proizvesti odredene nezeljene posljedice za ucesnike u pravnom promet u480. tako. oni imaju razlicite interese koji bi se u tim slucajevima sastavili ili izjednacili. Po stavljeno pravilo u vezi sa sukobom interesa. U pravilu. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. mora se voditi racuna o gene ralnom nepostojanju opasnosti od kolizije interesa. a druga strana je to znala. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlucujucu ulogu. Smatramo de je dosta dob ro i za nas prihvatljivije ponudeno rjesenje u Nacelima Evropskog ugovornog prava. ili mu to nije moglo ostati ne poznato. jer se tada postize da preduzeti pr avni posao. ovdje se ne radi o tome da takva opasnost stvarno posto ji samo u pojedinim slucajevima nego se radi o generalnom iskljucenju kolizije inte resa u svim slucajevima481. prihvatati takve darove (poklone). Posebna forma punomocja i njegov zastupnik ili vise zastupanih putem jednog zastupnika) nalaze u ulozi u govornih partnera koji stoje jedan naspram drugog u obligacionim odnosima. u clanu 3: 205 Nacela Evropskog ugovornog prava glasi: (1) Ako ugovor koji sklopi zastupnik. volja se moze izraziti rijecima. (2) Pretpostavlja se da postoji sukob interesa: (a) ako je zastupnik takode istupao kao zastupnik druge strane.10. (b) ako je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom u svom licnom svojstvu. ili drugim po nasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju483. ili joj to nije moglo ostati nepoznato. Prema Zakonu o obligacio nim odnosima CG. dovodi zastupnika u situaciju sukoba inter esa.

483 Vidi clan 21.. djelo. Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. 481 BGHZ 50. godine . 482 Abedin Bikic. nav. ZOO CG. 595. § 30.480 Karl Larenz.. 8. Obligaciono pravo. II str. . str. 11. 100.

takav je i stav sudske prakse: Ban karska garancija mora biti izdana u pisanom obliku. 485 Clan 19. . Naime. odnosno preduzimanje dato punomocj e. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propisanoj) formi. U svim navedenim slucajev ima neophodno je prethodno postojanje pisanog punomocja za valjano sklapanje ugovora. nizi sudovi zbog svojeg pogresnog pravnog pristupa do sada nisu utvrdili sve vazne ci njenice na temelju kojih bi se moglo ispitati da li su pravilno primijenili materijalno pravo u spo ru. punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje z a izdavanje garancije). ugovor o osiguranju. ugovor o jemstvu itd. 2114/96.Jedanaesti dio: Zastupanje 10 1 Forma punomocja Sto se tice pitanja da li je punomocje formalan ili neformalan pravni posao. 49. 10 1 2 Potrebnaposebnaforma punomocja Posebna forma punomocja zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor il i neki drugi pravni posao za cije je sklapanje. 733. pi sano. nizi sudovi . Volja se moze izraziti usmeno. 486 VS RH. Zakonom o obligacionim odnosima CG propisano je na vise mjesta kad neki ugovor mora biti sklopljen u pisanoj formi. tre ba reci da ono u pravilu spada u neformalan pravni posao. a ponekad i sutnjom. pa slijedom toga. 10 1 1 Neformalnost punomocja Savremeni princip sklapanja ugovora solo consensus vrijedi za nastanak punomocja na osnovu nekog ugovora. Iz obraz lozenja: Medutim. zahtijeva odredena Zakonom propisana forma487.Izbor odluka 1/1999. a uz to. ne moze se smatrati punomocnikom 488. sto znaci da punomocje nastaje postignutom saglasnoscu vol ja ugovornih strana o bitnim sastojcima doticnoga ugovora485.1998. na osnovu odluke suda. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak punomocja zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti484. konkludentnim radnjama. djelo (Fn br. kao je. i punomocje za iz davanje garancije.24/20. zakljuceno je da: Forma propisana za nek i 484 Slobodan Perovic. ZOO CG. a posebno ako je takvo punomocje izdato u inostranstvu. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pi sanog punomocja.10. ugovor o licenci.). nav. naprimjer. ne trazi se neki posebni oblik. Rev. . tako tvrdi i sudska p raksa: Za punomocje koje sadrzi punomocnikovo ovlascenje da u ime vlastodavca cuva i kor isti nepokretnosti. Ipak. Medutim. ugovor o trgovinskom zastupanju. a to se zove paritet forme. str. ugovor o gradenju. od 13. nije potrebno da ono bude ovjereno 486.

. nije ovjerena na propisan nacin. ZOO CG. Stoga je valjano prihvatiti reviziju. .1994. Zakon a o parnicnom postupku u daljnjem tekstu ZPP). pocevsi jos od 1986. Pz. pri cemu su izgubili iz vida da se za takvu vrstu poslova (cuvanje i koristenje nekretnine u ime suvlasnika) ne trazi poseban obli k punomoci. 488 VtS RH.zakljucili su da tuzenik nije ovlasten koristiti sporne nekretnine.28. od 29. pa bi bila dovoljna punomoc data u bilo kom obliku.03.Praxis 2 . jer da punom oc koju je izdao brat tuzenika u Bosni. te stoga nisu cijenili one dokaze ponud ene po tuzeniku iz kojih bi se moglo utvrditi da li je brat tuzenika ovlastio tuzenika na posjed sp ornog dijela nekretnine. ukinuti obje nizestupanjske odluke i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno sudenje (clan 395. 864/94. stav 2. 487 Clan 86.. . godine.

Punomocje o zastupanju stranaka pred sudom mora biti pisano ili dato usmeno na zapisnik u sudu490. Dakle. naprimjer. zahtijeva se i dodatna posebna forma (oblik. te je ugovorne strane svojim izjavama volje ne bi mog le promijeniti492. 48/94. mora bit i pisan.. ako se zakljucuju putem punomocnika. slucaj sa parni cnim punomocjem.10. kao i to d a se ovjeri od strane suda ili kod notara. da bi proizvodio vaznost ugovora. Posebno je Zakonom o notarima491 propisano za koje pravne poslove je potrebna fo rma notarskog zapisa za valjanost odredenih ugovora i drugih pravnih poslova.53. . punomocjem za sklapanje braka. Posebna forma punomocja ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora.1994. tako. Osim toga. punomocjem za uknjizbu nepokretnosti itd. kod svih pravnih poslova za koje je propisana obavezna forma notarskog zapisa. naprimjer. te a ko 489 VS RS. 10 2 PotrebnaformauskladusaZakonomoobligacionim odnosima Pisana isprava od strane vlastodavca predstavlja vjerodostojan dokaz o tome ko j e njegov punomocnik i koja ovlascenja on ima. Rev. odnosno za odobrenje rasp olaganja i to ne u obliku opsteg punomocja nego u obliku specijalnog punomocja za zakljuc enje odredenog pravnog posla koji se namjerava zakljuciti. Odredbe o obaveznoj formi notarskog zapisa mogu biti sadrzane i u drugim zakonima. daje mjenicna izjava za nepismeno lice. pod uslovom uzajamnosti.12. Vlastodavac moze dati pris tanak na ugovor naknadno. no taj pristanak. Smatramo da bi strani notarski akt i uopste stra ni akt o punomocju trebali da budu u formi koja je vazeca u zemlji u kojoj je taj akt s acinjen. Ako se radi o stranim notarskim ispravama o punomocju. punomocjem za davanje nasljednicke izjave. a ne i usmen. izjednacavaju sa notarskim aktima sastavljenim po Zakonu o notarima Crne Gore493. naprimjer. ili takav da proizilazi iz konkludentnih radnji 489. punomocje mora biti u for mi notarskog zapisa. Za neke pravne poslove. .Bilten 1/1999 . od 28. osim p isane forme punomocje. ovlascenje treba biti ne samo u pisanoj formi nego i ovjereno od strane na dleznog organa ili lica. 10 1 3 Potrebnadodatnaforma U drugim zakonima koji obraduju zastupanje za punomocje moze biti propisana pisa na forma za obavljanje odredenih pravnih poslova. nacin). Kad se. u slucaju naplatnog ugovornog zastupanja sluzi kao dokaz stvarnog postojanja odnosa zastupanja. to je. ta je isprava jedan vazan i pouz dan dokaz o postojanju konkretnog punomocstva. Ova od redba je imperativnog karaktera. onda se one.

493 Clan 8. sud moze rjesenjem odrediti da se podnese ovjereno punomocje. 128. (Sluzbene novine FBiH br. bivseg Zakona o parnicnom postupku. nav. od 24. 64). Stav 3.10. . Ovakvo rjesenje je preuzeto i u novi Zakon o parnicnom postupku BiH clan 248. Zakona o notarima CG. 491 Clan 51. 36/2004.08 . Protiv tog rjesenja nije dopustena zalba . Zakona o notarima CG. godine) i Zakon o parnicnom postupku FBiH clan 308.2004. 53/2003. ovoga clana: Ako posumnja u istinitost pisane punomoci. od 03. godine).490 Clan 87.12. str.1976. djelo (Fn br. (Sluzbeni glasnik br.2003. 492 Vilim Gorenc. o d 28.

Jedanaesti dio: Zastupanje zastupano lice ne bi priznalo ugovorenu naknadu (nagradu). 495 Clan 88. Zakono m su zbog toga predvidene i situacije u kojima opozivanje punomocja moze proizvesti s tetne 494 Clan 86 ZOO CG. Suzavanje i opoziv punomocja Zastupnik moze preduzimati samo one pravne poslove za koje ima ovlascenje. radu. kao i bez obzira na vrijeme davanja i trajanja puno mocja. sluzila bi punomocnik u kao dokaz postojanja ugovornog odnosa iz kojeg bi moglo nastati potrazivanje. bez obaveze navodenja razloga zbog kojih se punom ocje opoziva. prije svega u odnosu na usvojena rjesenja u njemacko m Zakoniku. u sumnji se ne moze prihvatiti da je automatski nepunovaz no i dodijeljeno punomocje. postavlja se pitanje: je li moguce izdato punomocje opozvati ili suziti? Zakon o obligacio nim odnosima495 izricito predvida pravo vlastodavca da moze u svako vrijeme opozvati ili kasnije ograniciti dato punomocje. Zakonom o obligacionim odnosima CG497 propisano je pravilo da se opoziv ili suza vanje punomocja. Buduc i da vlastodavac i punomocnik imaju poseban odnos medusobnog povjerenja. ZOO CG: Vlastodavac moze po svojoj volji suziti ili opozvati . ugovaranje klauzule o odricanju prava opozivanja ili suzavanja punomocja nema pravnog ucinka. Smatra mo da rjesenje u Zakonu o obligacionim odnosima ima odredene prednosti u odnosu na dru ga rjesenja u uporednom pravu. 11 1 Opozivost punomocja Nemogucnost ugovaranja neopozivog punomocja proizilazi iz okolnosti sto se niko ne moze trajno potciniti odlukama drugog lica. moze uciniti neformalnom izjavom volje i onda kada je za ugovor ili pravni posao za koji je bila dato punomocje predvidena obavezna forma498. iako je ono bilo povezano sa ugovorom o nalogu. Forma propisana zakonom za neki ugovor ili neki drugi pravni posao vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. jer smatralo bi se kao d a ta odredba i nije ugovorena (pro non adiecta)496. Ako je odricanje od prava opoziva punomocja u ugovoru nepunovazno. Pravo vlastodavca na opozivanje i suzavanje punomocja postoji cak i u slucaju ako se on ugovorom o punomocju odrekao toga prava. stav 1. Ove odredbe se odnose na interni odnos izmedu vlastod avca i punomocnika. pri cemu opoziv punomocja ili njegovo suzavanje ima karakter jednostranog akta vlastodavca. djelu ili nekim drugim ugovorom. 11. a da se njemu ne dadne mogucnost osl obadanja te potcinjenosti u svako vrijeme. odnosno ogranicava. odnosno za preduzimanje tog posla494. Dakle.

u kojem je propi sano da se opoziv. 496 Boris Vizner. ZPP BiH ili clan 310. cak i ako se ugovorom odrekao tog prava. stav 2. 498 Postoji i drugacije rjesenje u Zakonu o parnicnom postupku. str. stav 2. djelo (Fn br. 422. nav. ZOO CG. ZPP FBiH).punomocje. odnosno otkaz punomocja mora saopstiti sudu pred kojim se vodi postupak u pisano j formi ili usmeno na zapisnik (clan 250. 497 Clan 88. 1). stav 2. .

O ovome bi notar trebao savjetovati vlastodavca. ima pravo zahtijevati n aknadu tako nastale stete499. jer j e ono opozvano tj. prema kojima je dopustena usmena izmjena pisanih. odnosno na nacin kako je i dodijeljeno? Razlozi pravne sigurnosti. radu. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima500. Za punomocje izdato u prop isanoj pisanoj formi. j er se ono rjesava drugom odredbom u skladu s nacelom savjesnosti. moguce je postaviti pitanje: moze li se to punomocje suziti i opo zvati neformalnom izjavom ili se to mora poduzeti u pisanoj formi. a narocito kada punomocje ima ovlascenje za sticanje ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima. od nosno ugovora za koje je odredena posebna forma. Ponekad interes vlastodavca moze iziskivati potrebu da se punomocje opozove hitno u neformalnom obliku. moze u katastar nepokretnosti upisati zabiljezba cinjenice opoziva punomocja. ono je apstraktno i u pogledu prestanka.11. bez posebne forme. da kle prestane na nacin koji nije predviden za prestanak osnovnog ugovornog odnosa na kojem se zasniva. tako se. djelu ili neki drugi ugovor). Pitanje ucinka suzav anja ili opozivanja prema drugoj ugovornoj strani rjesava se zavisno od toga zna li d ruga ugovorna strana ili mora znati za tu cinjenicu. Ono je nacelno nezavisno od sadrzine i daljnjega postojanja osnovnog odnosa na kojem pociva i moze se u svako doba opozvati ili suziti. U prilog ovakvog rjesenja govore i druge odredbe Zak ona o obligacionim odnosima502. punomocnik ima pravo. Suzavanje i opoziv punomocja posljedice i na strani punomocnika. Opoziv je pravo vlas . Ako se opozivom ili suzavanjem povrijedi osn ovni ugovorni odnos (ugovor o nalogu. Kad se punomocje jednostrano opozove ili suzi. sto dov odi do toga da se tako opozvano punomocje ne moze upotrijebiti u pravnom prometu. Ovim se ne regulise pitanje ucinka suzavanja ili opozivanja prema trecim licima. od vlastodavca zahtijevati naknadu stete. odvijanja brzine prometa. prestalo. koj a je za njega na taj nacin nastala. te zbog nacela katastarsko-knjiznog prava ta cinjenic a djeluje prema potencijalnim sticaocima stvarnih prava. naprimjer. kao i drugi razlozi cjelishodnosti. na osnovu ugovornog odnosa. opozivanje i suzavanje svakog punomocja moze se uciniti izjavom. odnosno drugoj ugovornoj strani. punomocnik kome je zbog toga nanesena steta. Zbog toga je preporucljivo na po uzdan i trecim licima dostupan nacin opozvati ili suziti punomocje dato u posebnoj for mi. govore u prilog mogucnosti neformalnog suzavanja ili opo zivanja501. 11 2 Apstraktnost punomocja Kao sto je punomocje po svom nastanku apstraktno. U svakom slucaju treca lica se ne bi mogla pozivati na savjesnost.

ZOO CG. 501 Borislav t. odnosno kad izgubi povjerenje u njega. 502 Clan 60. 15). ZOO: Opozivanje i suzavanje svake punomoci moze se uciniti b ez posebne forme . bilo bi veliko opterecenje i ogranicenje njegovog slobode odluc ivanja 499 Stav 3. i 4. djelo (Fn br. 500 Stav 2. ZOO. str. ili davalac ovlastenja ne smatra vise potrebnim da ga punomocnik i dalje zastupa. Ukoliko vise ne postoji povjerenje davaoc a ovlascenja u punomocnika.todavca pomocu kojeg moze otkloniti rizik zloupotrebe punomocja od strane punomocnika. clan 92. Blagojevic / Vrleta Krulj. nav. stav 3. clan 92. . 257.

Smatram o da opoziv punomocja treba uslijediti na nacin kako je punomocje i nastalo. Pojedina rjesenja iz uporednog prava506 daju istovremeno i mogucnost dodjele neo pozivog punomocja. Priliko m otvaranja konta u banci. iako su u Zakonu o obliga cionim odnosima CG ovoj materiji posvecena tri clana (clan 88. ipak njima nisu obuhvaceni svi moguci slucajevi prestanka punomocja.Jedanaesti dio: Zastupanje nametanjem obaveze zastupanom da ceka na nastanak nekog od razloga za prestanak vazenja punomocja503.). 12. Dodjela ovakvog neopozivog punomocja predstavlja izuzetak od pravila opozivosti punomocja.. re alizuje se jednostranom izjavom volje. svakako. suprug joj oduzme izdato ovlascenje. naprimjer. Javno dodijeljeno punomocje treba opozvati na nacin kako je uslijedilo505. njen muz bi morao protiv se be priznati takve postupke svoje supruge. obradenog u odred bama Zakona o obligacionim odnosima.. Za postojanje punomocj a neophodan je odnos povjerenja izmedu vlastodavca i punomocnika. prema kojem se ima preduzeti pravni posao iz ovlascenja. Nakon sto je ovlasceno lice (supruga davaoca ovlastenja) podiz ala sa konta novac preko svake mjere. te ce o vdje biti govora o prestanku punomocja nastalog na osnovu pravnog posla. Zbog toga je Zakonom propisano pravilo mogucnosti opoziva. Pretpostavka je. onda se ono moze opozvati samo brisanjem takvog punomocja iz toga regi stra (kao sto je prokura). kao pravilo mogucnosti opoziva punomocja u svako vrijeme. dakle na nacin kako ovlascenje i nastaje. jer nije zelio stvoriti dojam kako nesto nije dobro u njegovu bracnom zivotu. ako se radi o upisu punomocja u nekom ja vnom registru. i 90. O opoziv u punomocja . i zjavom opoziva prema ovlasceniku ili prema trecem. zbog toga sto se punomocje smatra pravnim poslom intuitu personae. tako. a to je da se kod punomocja mora voditi rac una o zastiti interesa trecih lica s kojima punomocnik sklapa pravne poslove. Prestanak punomocja 12 1 PremaZakonuoobligacionimodnosimaCG Materija prestanka zastupanja takode se regulise i u drugim zakonima507. lice A je ovlastilo svoju suprugu da moze raspolagati novcem koji je na tom racunu. Za ilustraciju moze nam posluziti sljedeci primjer. ne bi se smjela zapostav iti najvaznija cinjenica kod zastupanja. Ukoliko bi njegova supruga potpuno ispraznila konto. Potrebno je istaci da. tj. 89. Banci nije n ista saopstio. Zakonsko odredenje. Ipak. da je banka u k onkretnom slucaju bila savjesna504.

Zakon o parnicnom postupku.). nav.). 505 Karl Larenz. 503 Karl Larenz. 504 Alfred Koller. . djelo (fn br. Rn 1430. recenica 2. djelo (Fn br. 266. III str. govoreno je u prethodnom izlaganju. BGB 507 Porodicni zakon. 623. djelo. 623. 330. 506 § 168. § 31 III str. nav. str.i njegovom ucinku prema trecim licima. 3. Zakon o trgovackim/privrednim d rustvima. § 31. nav.

12 2 Ostali slucajevi prestankapunomocja U Zakonu o obligacionim odnosima CG propisani su samo slucajevi prestanka punomo cja opozivom.1.1. odnosno smrcu vlastodavca kao fizickog lica. nemogucnost ispunje nja i prestanak osnovnog pravnog odnosa iz kojeg proizilazi ovlascenje. Prestanak punomocja Pored opoziva. Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika U pravnoj literaturi ne postoji jedinstveno misljenje o ovom vec bilo govora kada je razmatrana sposobnost zastupnika. bilo po njegovoj volji. Prilikom sacinjavanja zapisa o punomocju. a ne d smatraju da potpuni ili djelimicni gubitak poslovne sposobnosti na strani punomocnika dovodi do pres tanka punomocja509. Prvi izuzetak je ako se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete za pravne sljedbenike. 3) prest ankom pravnog lica kao vlastodavca.2. od presudnog znacaja gubitak sposobnosti jelimicno gubljenje poslovne sposobnosti. notar je duzan poduciti stranku nacini ma prestanka punomocja. Smrcu vlastodavca ovlascenja za zastupanje nece voditi prema prestanku punomocja u dva Zakonom predvidena slucaja. moguci sljedeci razlozi prestanka punomocja: gubitak poslovn e sposobnosti. rasudivanja. 12. o cemu je smatraju508 da je. kao i zbog prestanka punomocnika ili vlastodavca kao pravnog lica.2. izvrsenje pravnoga posla. Radi utvrdivanja savjesnosti punomocn ika cjelishodno je u notarskom zapisu navesti njegovu izjavu da je punomocje na snaz i u vrijeme zakljucenja ugovora odnosno da mu nije poznato da mu je punomocje opozva no ili suzeno. naprimjer. pod uslovom da Zakonom ni je drugacije odredeno. zakon navodi i sljedece nacine prestanka punomocja: 1) prestankom pravnog lica ako se kao punomocnik javlja pravno lice. bilo s obzirom na prirodu posla. potrebno je praviti razliku da li je doslo do gubitka sposobnosti na strani punomocnika ili vlastodavca. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca . ako je to izricito izjavljeno u punomocju. 12. Drugi izuzetak postoji ako punomocje vazi i u sluca ju smrti davaoca ovlascenja. moguci i drugi razlozi prestan ka punomocja.12. Neki autori kad je u pitanju punomocnik. ali je potrebno istaknuti da su. pored navedenih. kao i mogucnosti da punomocje moze vaziti i za slucaj smrti . 12 2 1 Gubitakposlovnesposobnosti Kod naknadnog gubitka poslovne sposobnosti. 2) smrcu punomocnika .ako se radi o fizickom licu. tako su. dok drugi pravni teoreticari pitanju.2.1. zbog proteka vremena.

740. clan 768. djelo (Fn br.U pravnoj literaturi postoje odredene razlike u pogledu naknadnog gubitka poslov ne sposobnosti vlastodavca.. nav. nav. . 1). str. str. ZOO 510 Boris Vizner. nav. 426. djelo (Fn br. 426. 509 Slobodan Perovic. str. djelo (Fn br. Pojedini autori510 isticu da na strani vlastodavca treb a pra 508 Boris Vizner. 1). 49).

ako vlastodavac postane poslovno nespos oban ili se ogranici njegova poslovna sposobnost. kao i drugi obligacioni odnosi. Na ovakve slucajeve se mora primijeniti isto pravilo kao u slucaju smrti. nakon ogranicen ja poslovne sposobnosti. Ipak.Jedanaesti dio: Zastupanje viti razliku izmedu djelimicnog i potpunog gubitka poslovne sposobnosti. Iz pretho dno navedenog. Navedeni stav predstavlja vladajuce mis ljenje u pravnoj teoriji. 12 2 2 Prestanak punomocjaizvrsenjempravnogaposla Punomocje. Potpuni m gubitkom njegove poslovne sposobnosti. Dakle. ukoliko za konski zastupnik pokriva svojom nadleznoscu (kompetencijom) oblast date punomocja512. djelimicnog prestanka punomocja u onom dijelu njenog opsega koji se odnosi na ovlascenje za zastupanje pravnih p oslova koji su u vezi s ogranicenom poslovnom sposobnoscu zastupanog vlastodavca. dolazi do prestanka punomocja. Ispunjenjem postavljenog cilja. prestaje potreba za daljnjim opstankom ovlascenj a za zastupanje. ne bi mogao preduzimati vlastitom izjavom volje. Pravnoj moci punomocnika nedostaje korelat u mogucnosti vlastodavca da moze opozvati punomocje. postoje autori koji smatraju da punomocje prestaje post avljanjem zakonskog zastupnika vlastodavcu koji je izgubio poslovnu sposobnost. ona prestaje sklapanjem toga kupoprodajnog ugovora. prije svega. punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove koji su vec zapoceti. proizilazi mogucnost relativnog. da moze nastavi ti sa vrsenjem pravnog posla za koji je dobio ovlascenje. . dok njegov a djelimicna poslovna sposobnost ima uticaj na prestanak punomocja ako se ovlascen je punomocnika odnosi na preduzimanje onih pravnih poslova koje on. ne postoji volja vlastodavca da ga punomocnik i dalje moze zastupati. o nom dijelu koji je u vezi s izgubljenom poslovnom sposobnosti. Naprimjer. on zloupotrebljava dato punomocje. drugi autori511 isticu da. prestaje. ako je punomocnik imao ovlascenje da kupi auto u ime vlas todavca. punomocnik se prvo mora oba vijestiti o tome da li zakonski zastupnik (lica koje je izgubilo poslovnu sposobnost) ima saznanja o punomocju. te ako ga zakonski zastupnik nije opozvao. Kod svih drugih pravnih poslova koji trpe odlaganje. U tom sluca ju punomocje prestaje u momentu kad punomocnik sazna za dogadaj zbog kojeg punomocj e prestaje. tj. a koji se ne mogu prekinuti bez stete za vl astodavca koji je postao poslovno nesposoban ili ograniceno poslovno sposoban. izvrsenjem pra vnih poslova zbog kojih je punomocje i dodijeljeno. Naspram toga. Ako punomocnik postupa supro tno tome. ukoliko je postojalo posebno puno mocje.

str. str. 741.). Stojanovic . Ovakav nacin prestanka punomocje odreden je prilikom same dodjele ovlascenja za zastupanje. 308. nav. djelo (Fn br. 211.). Dragoljub D. 97. 511 Slobodan Perovic. 512 Muller / Freienfels. djelo (Fn br. nav.12 2 3 Protekvremena Punomocje prestaje protekom vremena odredenog ovlascenja za zastupanje. . djelo (Fn br. 49. sto znac i da punomocje prestaje ako je bilo vremenski ograniceno ili nastupanjem raskidnog uslova odredenog ovlascenjem za zastupanje. 5). str. nav.

iako je vec op ozvano prema punomocniku. U takvim slucajev ima radi se o zastupanju bez ovlascenja i falsus procurator ce biti odgovoran trecim savjesnim licima. u slucaju propasti stvari za koju je dato ovlascenje u vezi s njenom prodajom. naprimjer.. nav. Prvi slucaj je ako je punomocje nastalo izjavom prema trecem (eksterno punomocje ). Od gore navedenog pravila postoje opravdani izuzeci u korist trecih savj esnih lica koja nisu nista znala. Ovim se stiti treci zbog njegovog povjerenja postojanja punomocja na osnovu poka zivanja isprave o punomocju. zbog zastite interesa savjesnih trecih lica. uzima se kao da punomocje i dalje p ostoji. niti mogla znati o prestanku ovlascenja za zastupanj e kod preduzimanja takvog pravnog posla. 513 Hans Brox. 12 3 Pravneposljediceprestankapunomocja Dode li do gasenja (prestanka) punomocja. Rn. ne po stoje razlozi za njegovo dalje egzistiranje. 4). Prema § 175. dakle. naprimjer. Iako je doslo do gasenja punomocja. duzan opozvati takvo punomocje prema trecem ili ga upoznati s takvim opozivom514. 241.12. dotadasnjem punomocniku nedostaje ovla scenje za zastupanje. U takvom slucaju vise ne postoji potreba za zastitom trecih lic a515. punomocnik je obavezan vratiti izdate isprave o punomocju. 513. Nastupa li on i dalje u ime i za racun davaoca ovlascenja. Treci slucaj je moguc dodjeljivanjem punomocniku isprave o ovlascenju za zastupanje od strane davaoca ovlascenja i predocavanjem takve isprave trecem od strane punomoc nika. tako su. . str. Davalac ovlascenja je. u Njemackom gradanskom zakoniku izricito regulisana tri mogu ca slucaja u kojima punomocje ostaje i dalje na snazi. Prestanak punomocja 12 2 4 Nemogucnost ispunjenjapravnogposla Punomocje prestaje nastupanjem naknadne nemogucnosti ispunjenja pravnoga posla. ono vazi sve dok se opoziv punomocja ne saopsti savjesnom trecem. BGB-a. Davalac ovlascenja moze ponistiti stvoreni pravni privid ukoliko on opozove punomocje na isti nacin kako ga je i sacinio. u tim slu cajevima. S obzirom da nije moguce postici svrhu zbog cega je punomocje dodijeljeno. izbjegava se mogucnost zloupotrebe isprave i stvaranja pravnog priv ida postojanja ovlascenja za zastupanje516. djelo (Fn br. takav pravni posao nece imati pravne posljedice za i protiv davaoca. tako se stite savjesna i postena lica zbog njihovog vjerovanja u postojanje i na stavak vazenja jednom pravno valjano dodijeljenog punomocja513. Vracanjem takve isprave davaocu ovlascenja od strane punomocnika. iako je u stvarnosti prestal o postojati. Drugi slucaj postoji ako puno mocje nastaje javnim obznanjivanjem ili obavjestavanjem trecih.

takode kod prestanka prokure zahtijeva se njeno brisanje iz r egistra u kome se ona evidentira. 173. II BGB. 515 § 171. BGB. a ukoliko se to ne ucini.514 §§ 170.. pruza se zastita savjesnom trecem (§ 53. III HGB). 516 §§ 172.. 173. . BGB.

ZOO CG. notar je duzan ispitati volju stranke. prenosom svojine i sticanjem drugih stvarnih prava. mjestom i sl. Potrebno je provjeriti da li je davalac punomoc ja (vlastodavac) ovlascen i sposoban dati punomocje i utvrditi njegov identitet na nacin propisan Zakonom. nacinom. to proizilazi iz odredbi cl. odnosno za preduz imanje tih pravnih poslova. prijemom ili isplatom kupoprodajne cijene. izmjenu. 86. da li ima sukoba interesa itd.. njenu sposobnost i ovlasc enje. t. vremenom. 1. te utvrditi njegove i dentifikacione podatke. Ovlascenje za davanje punomocja. upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. ta forma notarskog zapisa vazi i za punomocje za sklapanje tih ugovora. Punomocje koje se odnosi na preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. Zakona o notarima CG propisana obavezna forma zapisa. a po sebno je notar duzan voditi racuna o sledecem: nepokretnost mora biti oznacena sa podacima iz katastra nepokretnosti. ZOO CG). ovlascenje. pa kako je za ugovore ili pravne poslove u clana 51. do 6. Identifikacija punomocnika i moguci sukob interesa. ostala pravna ovlascenja potrebna ili svrsishodna za provedbu. st.. te obratiti paznju na ostala pitanja i elemenata koje je potrebno rijesiti i uni jeti u ispravu. kada i u koliko primjeraka otpravaka ce se izdati punomocje. Potrebno je utvrditi da li n eko lice moze biti punomocnik. njenom visinom itd. Punomocnik moze biti fizicko i pravno lice (clan 85. a sto je veoma znac . Forma punomocja. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri Prije i u toku sacinjavanja punomocja za preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis.Jedanaesti dio: Zastupanje 13. 1. Sadrzina punomocja. Notar je duzan ispitati volju stranke u pogledu sadrzine pun omocja i unijeti njenu izjavu koja ce izrazavati stvarnu volju davaoca ovlascenja.. odredbe o izdavanju otpravaka izvornika punomocja tako da se odredi kome. dopunu ili prestanak ugovora. koje moze biti neograniceno (bez ikakvih posebnih uputa) i ogranicen o (sa posebnim uputama) u vezi sa uslovima prodaje ili nekog drugog preduzimajuceg pravnog posla. mora biti u formi propisanoj Zakonom za te posl ove.

sprecavanja zloupotrebe povjerenja od strane punomocnika. odredbe o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti. ili iz cjelokupne imovine prodavca. odredbe za opterecenje nepokretnosti. status imovine (da li je zajednicka bracna ili posebna imovina). ili kupca. eventualna mogucnost prenosa punomocja. s tim u vezi. ili zaloznog duznika. odgovarajuce poduke i upozorenja. pa se. .ajno sa aspekta zastite davaoca punomocja. moze ograniciti na izdavanje samo jednog otpravka punomocniku ili to ostaviti na volju davaoca ovlascenja.

3. ZOO CG.666.k. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. 2006. ul.g. izdate od mUP-a Crne Gore.1. 1946.12. broj 05XYC. po zanimanju radnik. ul. 2009. Deseta br.1979. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja).. a sto se moze predvidjeti s obzirom da punomoc u pravilu prestaje smrcu davaoca (vlastodavca) clan 90. ul. sa rokom vaze nja do 28. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).13. Brijeg do br.1. rodenog 10. (desetog maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine. preda mnom. pema vlastitoj izjavi.05.15/2009. g. roden 20. br. u Podgorici..00 (jedanaest) casova. (slovima: dvadeseti decembar h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). P R I m J E R Punomocjezakupovinunepokretnostipoizborupunomocnika CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. JmBG 2012946170000. u 11. sinaDragana. JmB 1005979000000.09. Obala br. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. UZZ BR.g. pristupio je: ------------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla. g. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. sa preb ivalistem u Podgorici. u mjestu Papratno. ozenjen. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri naznaka do kada vazi i da li vazi i za slucaj smrti.g.09. drzavlja nin Crne Gore.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke.-------------------------------------------------------- . sa cinim notarski zapis punomocja za kupovinu nepokretnosti.10. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. drzavljanin Crne Gore.05. l. Obala br. od dana 15.. od dana 28. 06BPB0000 mUP Podgorica. Dana 14.1.2016.2006. st. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA.(udaljnjemtekstu: punomocnik).

moze davati i primati sve izjave volje i preduzimati pravne radnje koje se odnose na kupovinu nepokretnosti sa pravom svojine od 1/1.zaizgradnju stambenogobjekta. povrsini.da u moje ime i za moj racun. po vrsti. takoda zakljuciugovorokupoprodajinepokretnosti gradevinskogzemljistapovrsinedo500 m2. loka ciji itd. . blize odredenje nepokretnosti. kao kupca.nagradskompodrucju opstine Podgorica517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------517 Ovdje se moze tacno oznaciti nepokretnost koja se kupuje prema podacima iz k atastra ili. kao sto je to npr. u nedostatku toga.posvomizboru.

Jedanaesti dio: Zastupanje Punomocnik je ovlascen da ugovori sve uslove kupovine.10. placanja poreza na promet i regulisanja prikljucaka komunalnih usluga52 0. izmjenu. dana 14.--------------------------------------------------------------------Sredstva za kupovinu nepokretnosti su moja posebna imovina519. dopunu ili prestanak ugovora. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. gr adevinske dozvole.2009. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. te je poducio na moguce nacine opoziva punomocja i adekvatne mjere osiguranja u vezi s tim. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke.g.--------------------------------------------Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva upr kos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. a u sve to ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. moze datipreneseno punomocje521 licima po svom izboru. u skladu sa obimom ovog punomocja. --------------------------------Punomocnik je ovlascen da me zastupa i u postupku pribavljanja urbanisticke saglasnosti. -Punomocnik je ovlasten da. da zahtijevaprenos vlasnistvanamojeimei da preduzme sve pravne radnje potrebne ili svrsishodne za provedbu. cijenuirokove placanja518 . --------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova ili do opoziva522. da zakljuci i potpise anekse ugovora o prodaji nepokretnosti. ----------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------. kako slijedi. svojerucno potpisuje. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine . -------------------------------------------U Podgorici. Dalji otpravci mu s e mogu izdavati samo na osnovu izricite upute vlastodavca. kojeg slobodnom voljom odobrava i. -------------------------------------Punomocnik je ovlascen zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora.

00 (jedanaest) casova -----------------------------------------------------------------------------------------------518 Cijena se moze odrediti fiksno ili do odredenog iznosa. kao i notara koji je sacinio punomocje. placanje na rate itd . Na te okolnosti notar mora da ukaze davatelju ovlascenja. ali se moze predvidjeti zavisno od konkretne situacije. . 519 Ovo je znacajno zbog odredbi o zajednickoj bracnoj imovini. ZOO CG. Opoziv punomocja se moze zabi ljeziti u G listu katastra nepokretnosti kao vazna pravna cinjenica. cak i ako se odrekao tog prava. u 11. Zajednickom imovinom bracni drugovi mogu raspolagati samo zajedno i sporazumno. 522 Clan 88. Potrebno je upozoriti davaoca punomocja da je cjelishodno na pouzdan nacin obavijestiti punomocnika ili zainteresovana treca l ica o opozivu datog punomocja. jer imovina pribavljena u toku braka moze biti zajednicka i posebna. ZOO CG. shodno Porodicno m zakonu u CG. 521 Clan 82. 520 Ovo nije nuzno za punomocje koje za predmet ima kupovinu nepokretnosti.). bez pridrzavanja posebne forme. Davalac ovlascenja moze u svako doba opozvati ili suziti pu nomocje.

po zanimanju gradevinsk i tehnicar. ul. Obala br. Deseta b