1/4 k trit

4

14d1)

Wie/na ct''7 04ect Aeayie MIRM RADOVIC ENES BIKIC SEFEDIN SULJEVI C NOTARIJAT U CRNOJ GORI uz podr§ku gtz gtz Partner za buduonost 8irom svijeta. Njemaoka organizacija za tehnioku saradnju (GTZ) GmbH Otvoreni Regionalni Fond za jugoistoonu evropu Pravna reforma po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju razvoj

ENES BIKIC MIRAS RADOVIC SEFEDIN SULJEVIC NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

Enes Bikic, Miras Radovic, Sefedin Suljevic NOtARIJAt U CRNOJ GORI Izdavaci 2010. CIP - Katalogizacija u publikaciji

ENES BIKIC, docent dr. Pravni fakultet Zenica MIRAS RADOVIC, ministar pravde Crne Gore SEFEDIN SULJEVIC, notar, predsjednik Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

SADRZAJ PREDGOVOR 13 Prvidio:Uvod 15 1. Istorijat............................................................... 15 1.1. Kratke napomene o razvoju notarijata uopste......................... 15 1.2. Notarijat u drzavama nastalim na podrucju bivse SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Notarska sluzba u Crnoj Gori....................................... 17 2. Pojam notarskog prava.................................................. 18 3. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe..................... .. 18 3.1. Pravna sigurnost.................................................. 18 3.2. Rasterecenje pravosuda............................................ 20 3.3. Javni registri ..................................................... 20 3.4. Efikasnost i ekonomicnost ......................................... 21 4. Notarske isprave ....................................................... 22 4.1. Pojam i vrste isprava uopste........................................ 22 4.2. Pojam i vrste notarskih akata....................................... 22 4.3. Dokazna snaga notarskih akata..................................... 23 Drugi dio:Formaipostupak sastavljanja notarskihakata 25 1. Forma notarskih akata.................................................. 25 1.1. tehnika sastavljanja notarskog akta ................................. 25 1.2. Postupak sastavljanja notarskih akata................................ 27

2. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata . . . . . . . . . . . . . . 30 2.1. Utvrdivanje identiteta stranaka..................................... 30 2.2. Drugi ucesnici i utvrdivanje njihovog identiteta....................... 31 Trecidio:Vrstenotarskihakata 38 1. Notarski zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. Uvodni dio............................................................ 39 3. tekst pravnog posla .................................................... 42 4. Zavrsni dio isprave..................................................... 43 Cetvrtidio:Uopstenoopravnimposlovima 44 1. Izvori obligacionih odnosa .............................................. 44 1.1. Ugovor kao pravni posao .......................................... 44 1.2. Pravna dejstva ugovora............................................ 46 1.3. Opsti uslovi sklapanja obligacionih ugovora.......................... 46 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla . . . . . . . . . . . 47 2.1. Sposobnost ugovornih strana....................................... 47 2.2. Pravna sposobnost................................................ 47 2.3. Poslovna sposobnost.............................................. 48 2.3.1. Potpuna poslovna sposobnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Sadrzaj 2.3.2. Ogranicena poslovna sposobnost................................ 49 2.3.3. Poslovna nesposobnost......................................... 50 3. Saglasnost volja ugovornih strana......................................... 52

3.1. Uslovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2. Rokovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4. Forma pravnih poslova.................................................. 54 4.1. Vrste forme...................................................... 55 4.2. Funkcija zakonskog odredivanja forme .............................. 57 4.2.1. Zastita od brzopletog donosenja odluke .......................... 57 4.2.2. Jasno, precizno i detaljno oblikovanje pravnog posla. . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2.3. Javni interesi.................................................. 58 5. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6. Razlozi za propisivanje notarske forme.................................... 59

Petidio:Uloga notaraupravnimposlovima kojizapredmetimajustvarnapravananepokretnostima 62 1. Ugovor o prodaji ....................................................... 63 1.1. Predmet pravnog posla............................................ 64 1.1.1. Oznaka nepokretnosti.......................................... 64 1.1.2. Opis nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja......................................... 67 1.1.3. Prodaja nepokretnosti i inventara................................ 68

1.1.4. Kupovina nepokretnosti koja je vec data u zakup................... 69 1.1.5. Postojanje pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru........................................ 69 1.1.6. Kada je predmet pravnog posla dio parcele koja je podijeljena (cijepana), a sto nije provedeno u katastru nepokretnosti .......................... 70 1.2. Sadrzina pravnog posla............................................ 71 1.2.1. Prodaja i kupovina nepokretnosti sa iskljucivim pravom svojine . . . . . 73 1.2.2. Prodaja i kupovina suvlasnickog dijela............................ 75 1.2.3. Prodaja nepokretnosti u zajednickoj svojini, sa posebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednicke imovine bracnih drugova. . . . . . . . . . . . . . . 78 1.3. Cijena........................................................... 80 1.3.1. Odredenje cijene.............................................. 81 1.3.2. Dospjelost cijene i osiguranje kupca.............................. 82 1.3.3. Osiguranje prodavca........................................... 89 1.3.4. Nacin placanja cijene........................................... 92 1.4. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ...................... 99 1.4.1. Odgovornost za materijalne nedostatke........................... 99 1.4.2. Odgovornosti za pravne nedostatke.............................. 100 1.5. Prelazak posjeda, koristi, tereta i opasnosti ........................... 1 02 1.6. Izjave za upis u katastar nepokretnosti............................... 104 1.6.1. Clausula intabulandi........................................... 104 1.6.2. Vrste upisa u katastar nepokretnosti.............................. 106

1.6.2.1. Uknjizba.................................................... 106 1.6.2.2 Predbiljezba .............................................. 110

Sadrzaj 1.6.2.3. Zabiljezba................................................ 112 1.6.3. U jednom pravnom poslu (ugovoru) moze biti jedna ili vise knjiznih izjava za razne vrste upisa (uknjizba, predbiljezba, zabiljezba). . . . . 113 1.7. Odobrenja, pravo prece kupovine ................................... 113 1.7.1. Odobrenja.................................................... 113 1.7.2. Pravo prece kupovine. ......................................... 114 1.7.2.1. Zakonsko pravo prece kupovine ............................ 115 1.7.2.2. Ugovorno pravo prece kupovine ............................ 115 1.8. troskovi i porezi.................................................. 117 1.9. Zavrsne odredbe.................................................. 117 1.10. Primjeri pojedinih ugovora o prodaji nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2. Ugovor o poklonu...................................................... 139 2.1. Pojam .......................................................... 139 2.2. Forma........................................................... 139 2.3. Sposobnosti za davanje i primanje poklona........................... 139 2.4. Vrste poklona.................................................... 140 2.4.1. Potpuno besplatni prenos (tzv. cist poklon) ....................... 140 2.4.2. Poklon sa teretom ili nalogom .................................. 141 2.4.3. Mjesoviti poklon .............................................. 141 2.4.4. Poklon za slucaj smrti (donatio mortis causa)...................... 141

2.5. Opoziv poklona .................................................. 142 2.6. Primjeri ugovora o poklonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.6.1. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa potpuno besplatnim prenosom svojine, poklon se cini iz zahvalnosti poklonodavca prema poklonoprimcu .............................................. 142 2.6.2. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa teretom ili nalogom, poklonodavac se ne moze potpisati.................................... 146 2.6.3. Ugovor o poklonu za slucaj smrti................................ 151 3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima ................................. 155 3.1. Pravo sluzbenosti................................................. 155 3.1.1. Stvarne sluzbenosti ............................................ 156 3.1.1.1. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti ............................. 156 3.1.1.3. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti. . . . . . . . . . . . . . 159 3.1.2. Licne sluzbenosti.............................................. 163 3.1.2.1. Pravo plodouzivanja ...................................... 163 3.1.2.3. Pravo stanovanja ......................................... 166 3.2. Zalozno pravo ................................................... 167 3.2.1. Zalozno pravo na nepokretnim stvarima (hipoteka) . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.2.1.1. Nacela i karakteristike hipoteke............................. 167 3.2.1.2. Objekat hipoteke ......................................... 169 3.2.1.3. Vrste hipoteka............................................ 170 3.2.1.4. Ugovor o hipoteci......................................... 171

3.2.1.5. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica, radi obezbjedenja tudeg duga . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.2.1.6. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka . . . . . 179

Sadrzaj 3.2.1.7. Primjer: Zalozna izjava .................................... 185 3.2.1.8. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji........................................................ 189 Sesti dio: Nadleznost notarauporodicno pravnimodnosima 191

1. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva .................................. 191 1.1. Primjer: Izjava o priznanju ocinstva ................................. 193 1.2. Saglasnost majke sa izjavom o priznanju ocinstva ..................... 194 2. Imovina bracnih drugova................................................ 196 2.1. Posebna imovina ................................................. 196 2.2. Zajednicka imovina............................................... 196 2.3. Primjeri poduka i upozorenja u vezi statusa imovine bracnih drugova. . . . 197 3. Bracni ugovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3.1. Pojam bracnog ugovora............................................ 199 3.2. Uslovi za punovaznost i sadrzaj bracnog ugovora ..................... 200 3.2.1. Uslovi za punovaznost ......................................... 200 3.2.2. Sadrzaj....................................................... 202 3.2.3. Nemogucnost ugovaranja izdrzavanja bracnih drugova i djece protivno zakonskim odredbama................................ 205 3.3. Izmjena i raskid bracnog ugovora................................... 206 3.4. Bracni ugovor i treca lica (Publicitet)................................ 206

3.5. Pobijanje bracnog ugovora......................................... 206 3.6. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju buduci bracni drugovi. . . . . . . . . . . . . 206 3.7. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju bracni drugovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 4. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova ........................ 21 5 4.1. Pravne karakteristike ............................................. 215 4.2. Primjer: Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova koja se prenosi u iskljucivu svojinu jednog bracnog druga uz placanje naknade.................................................. 216 Sedmi dio: Nadleznost notarauposlovima sa nasljednopravnim dejstvom 222 1. Zakonska regulativa i nadleznost notara................................... 22 2 2. Nasljednicka izjava..................................................... 223 2.1. Primjer: Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.2. Primjer: Nasljednicka izjava o primanju nasljeda po osnovu zakonskog naslje divanja.............................................................. 228 2.3. Primjer: Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda po osnovu zakonskog nasljedivanja ..................................... 230 3. testament ............................................................ 232 3.1. Pojam testamentarnog nasljedivanja................................. 232 3.2. Definicija testamenta.............................................. 232 3.3. Karakteristike (osobine) testamenta................................. 233 3.4. Vrste testamenta.................................................. 234 3.5. Sadrzina testamenta .............................................. 235 3.6. Detaljnije o sadrzini testamenta .................................... 236

3.6.1. Odredivanje nasljednika ....................................... 236

... ..9........ 252 4.... Pojam i pravna priroda. osnivanje zaduzbine............ .. . ..... 247 4........... Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno........... .... ...................4. ....6...... .. Primjer: Zapis o testamentu sa zamjenskim nasljednicima .........3..... Nistavost testamenta.... 238 3.... tereti i uslovi ... . ...... .. 247 4...... Primjer: Zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljednika uslovi i rokovi .... 255 .. ........3. .. Forma ugovora .. 253 4.. ...7...... ....... 254 4.. ..3... ... 239 3.. Odgovornost za ustupioceve dugove i pobijanje ustupanja.... ... . .............. .... ...... 254 4.. ......6....8.............2. Zadrzavanje prava kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota.2........ 252 4............ .. ...................Sadrzaj 3... .......... .................. 238 3..........1.................... ... Ostale napomene kod testamenta............ 244 4..... 240 3.......... .................... . Legati..3. ... Primjer: Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno ....... ...... 237 3. .....3. 249 4....... .... . .......... Uslovi za punovaznost ... . ... . Izvornik i otpravak notarskog zapisa o testamentu.. .... .... ....12................ .................6........................ Izvrsioci testamenta..11..... ..... Registar testamenata ... ......3.............4. 238 3... .. ....... 240 3... ........................10.. 241 3..... 252 4.... ......2..5....... Ustupanje i raspodjela imovine za zivota ...... Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima..........6... ...... . ............. Predmet ustupanja i raspodjele .3........3...3. ................1..

.. . Sposobnost i krug lica koja mogu zakljuciti ugovor o dozivotnom izdrzavanju . 263 4........ ..4.. ......... 282 .. 263 4.....11. ........ 256 4........ ............... 257 4... ........4...1.....7. . .....4.. ........ 263 4............ Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ...... Obaveza jemstva izmedu potomaka ..................3... .. 264 4... ... Pojam i pravna priroda.......... .....4. 267 4........ .......... ................12.. .....3...... Primjer: Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota . Sadrzaj obaveze izdrzavanja. Odgovornost davaoca izdrzavanja za dugove primaoca izdrzavnja ..9.. Primjer: Izdrzavanje u korist vise lica kao primaoca izdrzavanja... . 264 4... . . .... 266 4..... .... ....... Opozivanje ......... 268 4..4. ... . 256 4.... Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju u korist treceg lica kao primaoca izdrzavanja.... uz ugovaranje zajednice zivota............... ..9. ..4.. ..3..... ..................... ..7...... ........5. ... ....4......... Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju..... . Karakteristike ugovora o dozivotnom izdrzavanju i uslovi za punovaznost .....8......4...... .. 276 Osmi dio:Zapisopotvrdi privatne isprave(solemnizacija privatnih isprava) 281 1........ Uvodna razmatranja.... .....6...... ...................10............. .......... . ...... 263 4... Prestanak ugovora o dozivotnom izdrzavanju..... ......4.. 272 4........... 266 4. .......3...4........... ... Dokazna snaga..4.4.4... ..... ....... Forma za zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju.......4...2..... ....4....... ... .... Raskid i ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju.... 281 2. ..... ............ .. ........ 267 4.........8....... Obezbjedenje prava iz ugovora o dozivotnom izdrzavanju. .

.

Prilozi uz otpravke.............. Otpravci i prepisi izvornika...................... Nacin sacinjavanja .7...... ....... ..............2............ ........... Sacinjavanje potvrde..3..... ..... 29 2 2.................. 293 2..... ................................ 296 2.......1.... ............. 295 2.. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi.....2....... Izvornik ............. 282 3....... 285 Devetidio:Izvornikiotpravaknotarskogakta 291 1..... Sadrzaj potvrde privatne isprave......... 294 2............. ..2......... 283 3............. ......... Kome se izdaju otpravci................ ................. 292 2.................................... 28 2 3..... ..... Procedura potvrdivanja privatne isprave...........2... Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi ...... Provjera privatne isprave............... .........1... 284 4.............................. 283 3..........6... 28 5 5...... Provjera sadrzine privatne isprave .1.............. Nacin sacinjavanja otpravka................ Otpravak dijela akta........... Provjera forme privatne isprave .......................1....2............2.............. 292 2... 297 .. 283 3..4.. Otpravak za arhivu.............................. 291 2.... .................5................... ........................ Uslovi za punovaznost otpravka kao javne isprave..................Sadrzaj 3... ..1..... .1.............. ..... ....... Klauzula o ovjeri.............. .. .. 283 3................... ..........................

....... 313 ... Sadrzaj notarskog spisa............................2. Voljno zastupanje.....................................3... Zastita interesa lica kod zastupanja............ 298 Desetidio:Izvrsnanotarskaisprava 299 1.................. .. Znacaj zastupanja u privrednom pravu . 309 4... Zastita interesa zastupanog ......................................................... Zastita interesa u slucaju nedostatka ovlastenja za zastupanje ...... ........... Vrste zastupanja......2.................................... 3 01 3.2...1............. 306 4. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave ..2... 311 6..................... 306 4..... Otpravak u svrhu izvrsenja ............... 299 2. 305 2....1........ 307 4........2...................................................... Nedopustivost zastupanja .. arhiviranje i cuvanje spisa......... 303 Jedanaestidio:Zastupanje 305 1..........1................. Pojam zastupanja....... Nastanak zastupanja. Zakonsko zastupanje.......... ................................. ....... 305 3.................2. ... Uslovi za izvrsnost notarske isprave.............. 310 5........................................... Zastita interesa druge ugovorne strane.. Znacaj zastupanja danas...3. ............... 311 6....................................... 310 6........... 308 4............. 309 4... Pravna priroda zastupanja..................................... ..................... ..................

313 7.. Punomocje s obzirom na opseg ovlastenja za zastupanje. ....1. . .3. ... ... . ... . . . .. .1. . .1.. .1. .... Posebno ili genericno punomocje (mandatum specialis) ... . 314 7...... ... Opste ili generalne punomocje (mandatum generalis) .. . . . . . Specijalno punomocje (mandatum specialissimum) ... ... .. .. ... .7. ..2. .. .. ... 315 . 314 7.. .. .... Vrste punomocja. . .... . . . .. . . 314 7... . . . ... . ..1.. . . . . .. .

...... ..1................ Forma punomocja.. 315 8........ ..........1................ Suzavanje i opoziv punomocja........... Zajednicko zastupanje ................ Potrebna dodatna forma.......1............... 320 9............. Potrebna forma u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ..................... Pojam.................. 324 11...... Potrebna posebna forma punomocja................. ...........2.. Kolizija interesa...........................................Sadrzaj 7...................... 319 9.......... 316 9.... .................................... Neformalnost punomocja .. 319 9.............. Samokontrahiranje .......2............1.......... .1...2...2................... 326 ......3....2. 319 9.............. Druge vrste punomocja........................... Visestruko zastupanje...............1..2.................................1................................. 322 10...... 322 10.....2.... 318 9......................... 321 10. 324 11.......................................................... 322 10.....2.....................2..... 318 9... Opozivost punomocja..1...................... Prestanak punomocja.. Sklapanje ugovora sa samim sobom. 325 12...... 323 10............ Apstraktnost punomocja........1.................... Izuzeci od pravila.......................1. 320 10..................................... Podrucje primjene..... 3 23 11.................1.................. Posebna forma punomocja ............. ..

... .. 329 13...... ...... .................... 328 12..2..... Ostali slucajevi prestanka punomocja.... Nemogucnost ispunjenja pravnog posla .. .... ... .4........ . ....... ........... ...2.. ..3... .. ........ ....2......... .... Pravne posljedice prestanka punomocja .. 327 12.......2...2... 326 12.. 328 12....3....1. . ..... ...1... 327 12... Protek vremena...... ..1..... . 329 12.. ...2........2.. .. .... .12....... ... 330 LITERATURA 343 ZAKONI 344 KOMENTARI 345 PRILOZI 347 ZAKONONOTARIMA 347 PRAVILNIKORADUNOTARA 387 ..1... . ... Prestanak punomocja izvrsenjem pravnoga posla ...... .. . . ..... Gubitak poslovne sposobnosti.... 327 12. ..1.. ..... ..2....... ... ... . . ... ....... Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. ... Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika ....2..... .. . ... Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca...... Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri . ...... .. .. ... 327 12. .....

Nasljednog. za korisnike ovog rada i buduce notare od posebne vaznosti bi ce poznavanje Obligacionog. i izgraditi se kao samostalni. Osim sluha za navedene reformske procese.PREDGOVOR Ovim radom se zele dati relativno opsirnija objasnjenja pojedinih zakonskih rjes enja u oblasti notarijata. Zakon o izvrsnom postupku. S obzirom na zakonodavnu tehniku otvorene su sire mogucnosti u primjeni zakonskih odredbi. sa ciljem da zapoceta reforma bude uspjesno sprovedena. kako bi se izgradila najbolja rjesenja za domacu teoriju i praksu. strucnoscu i odgovornoscu. novim pravilima i novim pravni m institutima. koji ce strucnoscu i znanjem moci da doprinesu unaprjedenju primjene tih zakona. Dosadasnje obrazovanje pravnika. Porodicnog. ne samo pred ministarstva i notare. kako bi se upoznala pravna javnost i olaksalo uvodenje not arske sluzbe. kao i jedinstvenih pogleda i stavova u primjeni pojedinih odredbi vaznih za funkcionisanje notarske sluzbe. nego i pre d druge pravne profesije. Bicemo zadovoljni ako kroz ovu podrsku bude olaksano izgradivanje notarske sluzbe. Primjena reformskih zakona. odnosno implementacija Zakona o notarima Crne Gore. Stoga je potrebno uloziti dodatne napor e u edukaciji pravnika o novim reformskim rjesenjima. Stvarnog i Privrednog prava. Zakon o notarima i drugi. Za kraj ovog uvodnog slova. kao st o su npr. Zakon o parnicnom postupku. pred buducim notarima je veoma ozbiljan i zahtjevan posao. praksa i cjelokupno pruzanje pravnih usluga ugl avnom se temeljilo na sticanju vjestina potrebnih za rjesavanje sporova. porodi cama . a posebno gospodi Branki Lakocevic i g ospodi Jadranki Vukcevic. zelimo da zahvalimo svima koji su bili ukljuceni u i zradu ovog rada: Ministarstvu pravde Crne Gore. pa je tako postavljena veca obaveza. objek tivni i nepristrasni pravnici i profesionalci. sto predstavlja conditio sine qua non pravne drzave i vladavine prava. tekuci proces tranzicije i reforma pravosudnog sistema zahtijevaju usluge pravnika profesional nog znanja koji ce sprijeciti eventualne sporove. Oni se moraju naoruzati znanjem. Svakako da je namjer a ovog rada da se pravnicima pruzi mogucnost upoznavanja sa prakticnim rjesenjima iz ove oblasti. Ova obaveza je stalni zadatak kako drzave tako svakog pravnika. U tom smislu. za ulaganje napora u pronalazenju rjesenja koja ce istovremeno odgovarati principima iz zakona i dinamicnim potrebama zivota. na ogromnoj pomoci i podrsci u izradi ove publikacije. nuzno pretpostavlja postojanje osposobljenih pravnika.

koji su na nesebican nacin doprinijeli objavljivanju ove knjige.i saradnicima autora. i notarima iz Varazdina (Republika Hrvatska) gospodi Rankici Benc i gosp odi .

Jagodi Vajdic Sevsek. kako bismo ih u daljem radu ispravili i izbjegli. S obzirom na to da nas je tjeralo vri jeme i potreba za jednim ovakvim radom u Crnoj Gori. bili od velike koristi. ciji su radni materijali. pripremljeni za edukaciju buduci h notara u Crnoj Gori. Rad predajemo pravnickoj i siroj javnosti. kao i nestrpljenje da knjiga bude dostupna sto prije. moguce je da su se omakle odredene greske i propusti. Unaprijed se za hvaljujemo citaocima koji ce nam na njih skrenuti paznju. Autori .

Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav moderno g slobodnog latinskog notarijata. koja mu je dala drzavni pecat i dio javnih ovlastenja. str. Spanije. zahva ljujuci kojoj je notarijat dobio mjesto u pravnim sistemima Italije. povjerene i nadzirane od strane drzave. zapoceo je u srednjem v ijeku. Na prostorima bivse Jugoslavije notarijati se uspostavljaju pod uticajem Venecij e. Osnovna obiljezja notarskih isprava bila su ta da su one b ile u principu privatne isprave. Na podrucju Slovenije. Rijec notarius u svom izvornom. Razvoj notarijata kakvog danas poznajemo. Francuske. Zaceci notarijata nalaze se u rimskom pravu u instituciji rimskih t abelliones. sa elementima kakvi i danas egzistir aju. godine notar definisan k ao povjerenik drzave. Hrvatske i Vojvodine. 1 Milena trgovcevic-Prokic. 2007. a koji tu profesij u obavlja nezavisno i samostalno. Narociti doprinos razvoju notarijata dala je bolonjska pravna skola. kada se u statutima Zadra. te Dubrovniku. latinskom znacenju raz licita je od danasnjeg pojma notara. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademi . godine. koje su bile pod austro-u garskom vlascu. Splita.Prvi dio: Uvod 1. U XVIII i XIX vijeku u zemljama zapadne Evrope notarijat je reformisan i d obio je znacajnu ulogu u ovim pravnim sistemima. dok su snagu javne isprave dobijale putem ovjere su dije i auditora. Ventoza zakonom iz 1803. Ovlascenja javnog beleznika. najprije u primorskim gradovima Dalmacije i Crne Gore. 23. car i papa. Istorijat 1 1 Kratkenapomeneorazvoju notarijatauopste Rimsko doba. u Francuskoj tzv. a notarskoj ispra vi je data dokazna snaga javne isprave2. 2 Mihajlo Dika. Sluzbeni glasnik Republ ike Srbije. kada notarski akti dobivaju snagu javnih isprava. Njemacke i dr. notarska sluzba je postojala i djelovala po propisima koji su vazili u A ustroUgarskoj monarhiji. Notarius je bilo lice koje je vodilo zabiljeske sa vjestinom brzog pisanja1. tako je npr. Kotora i Budve p ojavljuju odredbe o notarijatu. Dubrovnika. lica osposobljenih u vjestini pisanja i sastavljanja razlicitih dokumenata i pra vnih akata na drvenim plocama. a notare postavlja vrhovna vla st. Pojam notar danas predstavlja strucnjaka u pravnoj profesiji koj i je nosilac javne sluzbe. Srednji vijek. to je period srednjeg vijeka.

Ovlascenja javnog beleznika. godine.. . Narodne novine d.d. takode detaljnije o ovome vidi Milena trgovcevic-P rokic. 1-8. godine. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. str.ja. 2007. 28-31. str. 2008.

izricito je navedeno u teksto vima gore pomenutih zakona5. Makedoniji i dijelovima Srbije. od 29. kompetencijskom i funkcionalnom smislu. Na osnovu ovih propisa javnobiljeznicka sluzba je cjelovito uredena u svom organizacijskom . dok su u Crnoj Gori i na Kosovu doneseni zakoni o notarima i podz akonski akti. moraju biti sacinjeni u formi notarski obradene isprave (notarski akt koji je u cijelosti sastavio notar). Primjena ovog zakona stavljena je van snage 1944. sa notarskim ispravama kao javnim ispravama koje vrijede na citavom podrucju BiH. godine od strane nove narodne vlasti. pocetkom decembra 2007. Ovaj zakon se oslanjao na rjesenja iz austrijskog Zakona o no tarima iz 1850. U Republici Srbiji se trenutno vrse priprem ne aktivnosti za donosenje Zakona o notarima i drugih provedbenih propisa. godine donijela Zakon o javnim biljeznicima3. ko ji je biljeznicima dao javna ovlastenja za sastavljanje. potom i u Republici Srpskoj. zatim u Brcko Distrik tu BiH. 1993. tako da za cijelo vrijeme post ojanja SFRJ. u njenom pravnom sistemu nije postojala ustanova notarijata.Prvi dio: Uvod 1 2 Notarijatudrzavama nastalimnapodrucjubivseSFRJ Kraljevina Jugoslavija je 1930. a za njega je karakteristicno da nije doslo do njegove primjene na citavom podrucju Kraljevine Jugoslavije. Bosna i Hercegovina. nije se primjenjivao u Crnoj Gori. g odine. statusnom. tako npr.07. godine. Republika Hrvatska. cija je implementacija u toku. Republika Slovenija i Republika Makedonija takode su uvele notarsku sluzbu u svo j pravni sistem. 2007. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj obnovila se na kon osamostaljenja od SFRJ. koji su u potpunosti harmonizirani4. ovjeru i potvrdu isprava u odredenim pravnim oblastima.6 odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tog zakona. godine. bez obzira od kojeg su notara sa teritorije BiH izradene. Notarska sluzba je prvo zap ocela rad u Federaciji Bosne i Hercegovine.03. Osnovno obiljezje notarske sluzbe u BiH je to da odredeni pravni poslovi. godine. koji su vazni za drustvo i pojedi nca. 2008. temeljem Zakona o javnom biljeznistvu. godine. Moze se reci da danas na citavom podrucju Bosne i Hercegovine funkcionise notari jat. Koje su to vrste pravnih poslova. kako bi se i na tom podrucju uvela notarska sluzba u pravni sistem. . Bo sni i Hercegovini.05. Ovim nacinom je omoguceno ne samo uspostavljanje nego i uspjesno funkcioniranje jedne nove sluzbe od samog os nivanja notarijata7. 04. U Bosni i Hercegovini je uspostavljen notarijat donosenjem tri posebna zakona. 11.

7 Detaljnije o ovome vidjeti kod Mihajla Dike. izdavaci GtZOtvoreni regionalni fond za jugoistocnu Evropu Pravna reforma i tDP Sarajevo. . Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademija. 2008. broj 45/2002.. str. Sa rajevo 2009. 6 Narodne novine Republike Hrvatske 78/93. Meliha Povlakic/Christoph Schalast/Vesna Softi c.. 5 Detaljnije o notarskoj sluzbi i nadleznostima notara u Bosni i Hercegovini vid jeti u Komentaru zakona o notarima u Bosni i Hercegovini.3 Sluzbene novine Kraljevine Jugoslavije. godina. godine. Sluzbeni glasnik Republike Srps ke 86/2005. i Sluzbeni glasnik Brcko Distrikta broj 09/2003. broj 220/1930. Narodne novine d. 4 Sluzbene novine Federacije BiH. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav modernog slobodnog latinskog notarijata.d. 1.

u potpun osti se oslanjaju na principe Madridske deklaracije.03. preduslov za imenovanje notara jeste visoka pravnicka kvalifikacija i obrazovanj e. notari se brinu za pravnu sigurnost. Istorijat Osnovna karakteristika svih naprijed naznacenih zakona o notarima je ta da su pr ihvatili tzv. latinski tip notarijata. godine. koji je izmijenjen 2008. notar je nezavisan i vrsi svoju djelatnost sa elementima drzavnog suvereniteta n a nacin slobodnog zanimanja. na koga je prenesena drzavna vlast. te u pogledu nadleznosti notara u vezi sa pravnim pos lovima koji se moraju saciniti u obaveznoj formi notarskog zapisa (notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave). notar je nepristrasan savjetnik svih ucesnika u postupku sacinjavanja isprava (postupak notarske obrade isprava). na osnovu cega su doneseni i podzakonski propi si.1990.1. Madridska deklaracija. Ovi za koni su utemeljeni na zajednickim karakteristikama evropskog notarijata. Crna Gora je donijela Zakon o notarima 2005. imenovanja notara. god ine. kao dio djelotvornog i funkcionalnog pravos uda. Razmatranje pojedinih zakonskih odredbi i datih rjesenja ce se vrsiti u tekstu ovog rada na odgovarajucim mjesti ma. koji preovladuje u zemljama Evropske unije. tj. predv ida sljedece: notar je nosilac javne sluzbe. notar je iz oblasti profesionalnog prava podvrgnut nadzoru drzavnih organa. postavljanje notara se orijentise prema mjesnim potrebama za notarskim uslugama. predupreduju moguce sporove i stoga u svojo j oblasti garantuju zastitu potrosaca. a cime se ujedno obezbjeduje cuvanje. od kojih je najznacajniji Pravilnik o radu notara Crne Gore9. kako bi sacin javao javne isprave. 1 3 NotarskasluzbauCrnojGori Kako je vec naprijed istaknuto. godine8. Izvjesne razlike navedenih zakona postoje u odredbama koje se ticu polaganja not arskog ispita. . funkcionalno se on moze svrstati u podrucje vanparnicnog sudstva ili preventivno g pravosuda. koja p ropisuje osnovna nacela notarijata u Evropi. od 22/23. dokazana snaga i izvrsnost ovih isprava. izmedu ostalog.

u kojima ce se detaljno obrazlagati norme notarskog prava. i Sluzbeni list CG br. 8 Sluzbeni list RCG br. 68/2005. trenutno se vode aktivnosti oko organizacije polaganja notarskog ispita. . 30/2009. 9 Sluzbeni list CG br. a nakon toga slijedi imenovanje prvih notara u Crnoj Gori. 49/2008. zajedno sa odgovaraju cim normama gradanskog prava.

Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 1 Pravna sigurnost Pitanje da li notarijat treba da dovede do brzeg. Pojam notarskog prava Uvodenje notarske sluzbe u pravni sistem neke drzave dovodi do stvaranja normi k oje regulisu rad notara. Nadalje. uslove za obavljanje sluzbe. tako da te norme predstavljaju procesno notarsko pravo. Navedene norme cine organizaciono notarsko pravo. efikasnijeg i jeftinijeg postu pka. 3. U odrediva nju definicije notarskog prava mora se poci od vrste i karaktera normi koje regulisu djelatnost notara. Skup tih normi moze se nazvati zajednickim imenom notarsko pravo. odgovornost notara i nadzor nad radom not ara. te je veoma bitno da ih notari poznaju kako bi ti akti proizveli zeljene pravne posljedice i imali forma lnu i materijalnu autenticnost javne isprave10. tu spadaju materijalnopravne. Zakon o notarima Crne Gore sadrzi norme koje regulisu organizaciju notar ske sluzbe.pravne norme koje se primjenjuju prilikom sacinjavanja notarskih akata. Ove norme regulisu postupak kojeg se mora pridrzavati svaki nota r u obavljanju svojih sluzbenih radnji. notar je duzan poznavati i u svom radu primjenjivati odredbe drugih zakona i propisa (kao sto su npr.). notarsko pravo obuhvata siroku materiju razlicitih grana prava. Za njih se moze reci da su pandan normama ko je vaze za postupanje u parnicnom. Isto tako. ali i reforma stvarnih prava. Ovdje se posebno istice reforma javnog regi stra nepokretnosti. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. sastavljanje notarskih akata. pravno dejstvo i dokazna snaga notarskih akata regulisano je takode Zakonom o notarima. zatim procesnopravne i org anizacionopravne norme. vanparnicnom i upravnom postupku. kojima treba da se poveca pravna si gurnost u pravnim poslovima kod prometa nepokretnosti. a to je pitanje pravne sigurnosti. Zakon o obligacionim odnosima. Ne smijemo izgubiti iz vida najznacajniji segmen t notarijata. Pored toga. status notara. U . sadrzinu i druge e lemente notarskih akata o pravnim poslovima. Zakon o nasljedivanju . nije i jedino kod uvodenja notarijata. Dakle. Uvodenje notarijata mora se posmatrati u vezi sa drugim reformama prava u Crnoj Gori. Zakon o notarima sadrzi norme koje regulisu formu. imenovanje notara. koje je dio pravnog sistema drzave u kojoj se uvodi notarijat. Zakon o privrednim drustvima. funkcije i nadleznosti notara.Prvi dio: Uvod 2. prestanak sluzbe notara. Porodicni zakon itd. kao i reforma privrednog prava. to su materijalno .

. Ovlascenja javnog beleznika. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije.bivsem pravnom sistemu poklanjala se manja paznja privatnom vlasnistvu nad nepok retnostima. str. Pr ivredni subjekti nisu djelovali u uslovima potpune slobode na trzistu i nisu poznavali 10 Milena trgovcevic-Prokic. 2007godine. 71 80. a uz to je unisten i citav niz registara ili su ti registri postali neazurni.

a predmet uredenja notarskog prava se odnosi na razlicite karakt ere drustvenih odnosa. Prema vazecim zakonskim odredbama. takode se p okazalo u dosadasnjoj praksi neefikasno. prava na nepokretnosti na osnovu pravnog posla. Na ovaj nacin drzava je odlucila uspostaviti prav nu sigurnost koja je osnovna pretpostavka za privredni razvoj i ukljucivanje u savremene tokove poslovanja. mogu biti i izvrsne isprave. Notar bi trebao da bude samo jedan segment u drustvu koji ce znacajno doprinijeti uspostavljanju pravne sigurnosti. neophodno je razviti i unutrasnju strukovnu kontrolu. nastaju samo sa upiso m u javni registar. a na njihove eventualne greske bez odlaganja trebaju se primijeniti efikasne sankcije. zbog cega je drzava uspostavila mehanizme kontrole njihovog rada. Pored drzavne kontrole rada notara. notarskim ispravama dokaznu snagu javnih isprava. cemu bi se inace radi pravne sigur nosti. te bi se na notare trebalo gledati sa velikom dozom povjerenja. a sasvim sigurno je bila namjera zakonodavca. fantomske firme. Sve ovo treba da prati strucna javnost kako bi se postigao sto vec i stepan kvaliteta pruzanja notarskih usluga. Naravno. ko je. a sto je i pravna obaveza. tako da. a sto je iskljuciva nadleznost drzave. stvar je za sebe. Vodenje drugih javnih registra. za uv odenje reda u gore navedenoj oblasti. Zbog svega toga. Za eventualne greske notara mora postojati i njiho va odgovornost.3. Drzava s e kroz reformske zakone opredijelila. pod odredenim zakonskim uslovima. Svaka grana prava regulise odredene drustve no -pravne odnose. Primjer toga su tzv. i ucinci rada notara su vidljivi u razliciti m sferama drustvenog zivota uopste. Pitanje d osadasnjih privatnih isprava u oblasti pravnog prometa i njihov kvalitet. koja se treba bazirati na profesionalizmu rada notara i uspostavljanju visokog kodeksa ponasan ja samih notara. i duznost. kako prema zajedni ci. Zbog toga je notarskoj sluzbi drza va dala karakter javne sluzbe. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe kapitalisticke odnose medusobne neminovne konkurencije. a realan odgovor je moguce naci u broju predmeta sporova pred sudovima. bezuslovno moralo teziti. Sve nepokretnosti moraju biti upisane u katastar nepokretnosti . kao npr. da se prestane sa ovom protivzakonitom praksom. u Crnoj Gori ne bi trebala postojati vanknjizna prava na nepokretnosti. tako . Praksa ne odgovara vazecoj zakonsko j situaciji. i notari su samo ljudi. sto joj je. kak o bi bio u stanju ispuniti zakonske obaveze i postavljene ciljeve. Notar je obavezan na neprestanu obuku i edukaciju. registra pravnih subjekata. izmedu ostalog. prema vazecoj pravnoj regulativi.

S obzirom da su na notare prenesene odredene nadleznosti drzave (javne sluzbe).i prema korisnicima usluga. kao sto su npr. javni registri i efikasnost u djelovanju notara. strucnost. pravosud e. notari su duzni postupati na nacin da se postignu odredeni efekti prema zajednici. nepristrasnost i nezavisnost u pruzanju usluga odnosno preduzimanju s luzbenih radnji. Garant uspjesnog rada notara je njegova profesionaln ost. Cuvanje izvornika (originala) notarsk ih akata . Najznacajniji doprinos i ucinci notarijata mo gli bi se sagledati u vise segmenata pruzanja javne usluge. a koji su u interesu svih gradana.

3 2 Rasterecenjepravosuda Jedna od preporuka Vijeca Evrope za zemlje u tranziciji bila je da.). Notari sacinjavaju notarske isprave o zasnivanju hipoteke. a sto je uspjesno ucinjeno u mnogim zemljama (Austrija. a sto su do uvodenja notarijata radili sudovi. jer se u svako vrije me moze doci do autenticnog akta o pravnom poslu. poduciti ih o pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. S tim u vezi. U zakonodavstvu Crne Gore12 postoji mogucnost da se od strane suda notarima povj eri vodenje ostavinskih postupaka. postoji mogucnost dodatnog rasterecenja sudova. a istovremeno se postize efikasnost i ekonomicnost ucesnika u pravnom prometu. moze se pos ebno istaci sljedece: Akti koje je sastavio notar. pa ce sudovi u Crnoj Gori biti rastereceni za dodatni angazman na tim predmetima.Prvi dio: Uvod u arhivu notara takode doprinosi jacanju pravne sigurnosti. u kojoj je notar neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. a sto se postize indirektno putem izbjegavanja sporova na osnovu notarskih akata i putem prenosenja odredenih nadleznosti na notare iz oblasti vanparnicnog sudstva. Notarski akt kojeg je notar u cijelosti sacinio (zapis ili zapis o potvrdi priva tne isprave). tj. sudovi nece vrsiti ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti nego ce se to raditi u sklopu sastavljanja notarskih akata o takvi m ugovorima. u cilju rast erecenja pravosuda. a duznost mu je ispitati pravu volju stranaka. Povjeravanjem odredenih vanparnicnih postupaka koji spadaju u prirodu notarske djelatnosti. . zbog naprijed naznacene procedure. U vezi s ovim. koje mogu biti izvrsn e. ostavinski postupak. jasno i odredeno pretocit i u javnu ispravu. Uvodenjem notarijata. Notar je strucna osoba koja profesionalno obavlja svoju djelatnost. Hrvatska. dovode do veceg stepena pravne sigurno sti i izbjegavanja sporova. Na ovaj nacin se postize direk tna korist za drustvenu zajednicu i za gradane pojedince. kao sto je npr. Makedonija itd. uvedu notarsku sluzbu. zeljeni notarski pravni akt. isticemo da ce sudo vi u Crnoj Gori biti rastereceni od ogromnog broja takvih predmeta11. te njihove izjave potpuno. moze biti izvrsna isprava koja u cijelosti zamjenjuje pravosnaznu suds ku odluku i time se izbjegavaju dugi i skupi parnicni postupci. te rasterecuju sudo vi.

. za godinu dana rada no tari u F BiH su sacinili 5000 ugovora o zasnivanju hipoteka kao izvrsnih isprava koje imaju s nagu pravomocnih sudskih presuda. . ici ce se direktno u izvrsni postupak. a takode. Zakon o vanparnicnom postupku.11 tako npr. te su sudovi u F BiH direktno rastereceni za taj broj predmeta o zasnivanju hipoteke. povodom takvih ugovora nece se voditi dugotrajni parnicni postupci. 12 Sluzbeni list RCG 27/2006. clan 137 do 157. a ako ne dode do ispunjenja preuzetih obaveza. prema dostupnim podacima Notarske komore FBiH.

kako ovih zakona. koji se npr. Zakona o notarima Crne Gore). Forma. kao sto je efikasnost i ekonomicnost. Zakon o izvrsnom postupku14. Da bi se na zadovoljavajuci na cin uredila ova pravna pitanja. trebaju posmatrati kao reformski zakoni. kompletna reforma pravnog siste ma i njegovo uskladivanje sa evropskim standardima bili bi dovedeni u pitanje. to c e se notarskom aktivnoscu u vezi sa takvim poslovima. . zakonodavac se opredijelio za poseban postupak i formu sklap anja ovih pravnih poslova (clan 51. sto u krajnjem dovodi do veceg stepena pravne sigurnosti. a prije pocetka rada notara. Bez ovih i ovakvih zakona. 3 4 Efikasnostiekonomicnost Notari. a sto ce za rezultat imati tacnost javnih regi stara i pouzdanje u iste. Naime. Sve naprijed iznijeto. u praksi svojim ispravama pruzaju efikasnu i e konomicnu javnu uslugu. pored povecanja pravne sigurnosti. kao i Zakon o svojinsko-pravnim odnosima15. i konacni je cilj kompletne reforme pravnog sistema.3. u pravnom prometu postizu se i odredeni drugi efekt i. povjerenja u javne registre i vecih ulaganja. a zbog njihove preopterecenosti). Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti13. kao sto je to bio slucaj u sudo vima. Smat ramo da je nuzna harmonizacija. a koji za predmet imaju sticanje svojine i drugih s tvarnih prava na nepokretnosti. a pogotovo stranih. pri cemu se Zakon o notarima. sadrzina i kvalitet sklopljenih ugo vora u pojedinim pravnim oblastima nisu iskljucivi interes pojedinaca koji sklapaju te ugovore nego su i od znacaja za siru drustvenu zajednicu. u ekonomiju Crne Gore. Svi ovi pravni poslovi zahtijevaju izuzetnu strucnost pr ilikom njihove obrade i sacinjavanja u obliku konacnog pravnog posla. svi poslovi iz nadleznosti notara trebali bi da se strucno i veoma brzo zavrsavaju (nema dugotrajnog cekanja. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 3 Javniregistri Notarima je zakonom data iskljuciva nadleznost sastavljanja notarskih akata o ta cno odredenim pravnim poslovima. Kako se naprijed naznaceni pravni poslovi upisuju u katastar nepokretnosti. produkt ovog rada su ugovori. tako i samog rada lica i institucij a koje su zaduzene za implementaciju istih. kao nosioci javne sluzbe. Najocitiji primjer za to su pravni poslovi o z asnivanju hipoteke. a kao najcesci slucaj. kod notara u Bosni i Hercegovini zavrsavaju u kratkom vre menskom periodu. u sudu se cekalo i po nekoliko mjeseci za zasnivanje hipoteke kao izvrsne isprave. Aktivnostima notara i notarskim ispravama. postici da se svi ti pravni pos lovi uknjize u katastar nepokretnosti.

izbjegavaju se sporovi. 13 Sluzbeni list RCG 29/2007.Doprinos efikasnosti i ekonomicnosti se moze izraziti u sljedecem: nema cekanja i poslovi se veoma brzo zavrsavaju kod notara. jer notarska je isprava ono sto su strane zeljele i izja vile pred notarom kao nepristrasnim savjetnikom svih stranka. notarske isprave mogu biti i izvrsne isprave. 14 Sluzbeni list RCG 23/2004. . 15 Sluzbeni list CG 19/2009.

pranje znatnih kolicina novca i sl. ove poslove su najcesce rad ile osobe koje nisu imale kvalifikaciju i odobrenje za rad. sivu ekonomiju . Dakle. u propisanoj formi i postupku. dok je 85% takvih isprava sacinjavano od strane lica koja nisu za te poslove osposob ljena ili registrovana. Isto tako. Efekti notarskih isprava kao javnih isprava su neuporedivo veci od efekata priva tnih isprava koje su sacinjavala druga lica. prije uvodenja notarske sluzbe. neprovodivi ugovori u katastru nepokretnosti. 4. Zakoni definisu da su javne isprave one isprave koje su izdali drzavni organi ili druga lica koja vrse javna ovlascenja. Privatne isprave su sve one koje po zakonu nisu definisane kao javne. mnoge kriminalne afere u oblasti prometa nepokretnosti i fantomske firme u oblasti privrednih drustava. a sud samo ovjeravao potpise. Notarima su u nadleznost dati poslovi koji su ranije u dobroj mjeri bili predmet rada na crno. neplacanje ogromnih ja vnih prihoda. potvrde o cinjenicama koje u okviru svoje nadleznosti potvrduje notar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. Svi napr ijed navedeni elementi. te su na takav nacin za drzavu izgubljene ogromne svote poreznog novca. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (notarski za pisnik). tj.Prvi dio: Uvod izbjegavaju se veoma dugi eventualni parnicni postupci. Prema pokazateljima zasnovanim na zvanicnim podacima koje je pribavila Notarska komora FBiH od nadleznih poreskih i drugih organa. potpadali su pod tzv. 4 2 Pojamivrstenotarskihakata Notarski akti su javne isprave o pravnim poslovima. bez obzira na materijal kojim se pise odnosno na kome je izrazena i bez obzira n a vrstu znakova kojim su oni ispisani16. o cemu smo naprijed dali iscrpna objasnjenja. putem preveniranja sporova i steta. direktno ili indirektno. oko 15% ugovora o prometu nepokretnosti sacinjavali su advokati. neuredni javni registri. otpravci i prepisi izv . potpisa i drugih podataka (notarske ovjere). Najvaznija podjela isprava je na privatne i jav ne. tarifom o nagradama i naknadama notara mogu se dodatno postici bolji ekonomski efekti. cine notarski akt javnom ispravom pod uslovom da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima17. Direktni negativni efekti ovakvog rada na crno su: stvaranje izrazite pravne nesigurnosti. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i sa njime izjednaceni zapis o potvrdi privatne isprave). i u okviru svoje nadleznosti. prevare. Notarske isprave 4 1 Pojamivrsteispravauopste Pod ispravom se podrazumijeva predmet na kome je covjekova misao izrazena pismom .

17 Clan 5. . 2007.-263. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije.or 16 Milena trgovcevic-Prokic. godine. 257. Zakona o notarima CG. str. Ovlascenja javnog beleznika.

tada izjava volje mora b iti data u toj formi. u suprotnom. ako otpravak i prepis notarskog zapisa ne sadrze klauzulu o ovjeri (clan 91. u skladu sa Zakonom o notarima (clan 2. koji predstavljaju javne ispr ave pod uslovom da su prilikom njihovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme pr opisane Zakonom o notarima. imaju . da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima (clan 5. da je izdat u okviru ovlascenja nadleznosti notara (clan 4. u suprotnom. Zakona o notarima). Med utim. pecat i stambilj notara (clan 42. Notarske isprave nika notarskih akata smatraju se notarskim aktima. profesionalno i kao iskljucivo zanimanje. Stepen dokazne snage notarsk ih akata zavisi od njihove vrste. kao i kod drugih j avnih isprava. Jedan od bitnih elemenata kod nekih pravnih poslova je forma (clan 51. 4 3 Dokazna snaga notarskih akata Kako smo naprijed vec istakli. svi notarski akti. Zak ona o notarima). te no tarski zapisnici imaju punu dokaznu snagu javne isprave. Notarski zapisi i sa njima izjednaceni zapisi o potvrdi privatnih isprava. Zakona o notarima). Ukoliko se za odredeni pravni posao zahtijeva fo rma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. takva izjava nece proizvoditi pravno dejstvo.). to su sljedeci slucajevi: ako je postojao razlog za izuzece notara (clan 28. Dakle. ukljucujuci i klauzulu o ovjeri18. notarski akt je javna isprava ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to: da je izdat od notara koji vrsi notarsku sluzbu kao javnu sluzbu. mora se voditi racuna o tome da Zakon o notarima u nekol iko slucajeva izricito propisuje kad notarski akt nema svojstvo javne isprave. pored formalne dokazne snage. Pored naprijed naznacenih odredbi koje propisuju uslove pod kojima notarski akt ima svojstvo javne isprave. tj.4. ako ne sadrzi potpis. jer. imaju formalnu dokaznu snagu javnih isprava (da je notarski akt izdao notar u ok viru svojih ovlastenja i da su ispunjeni Zakonom propisani bitni elementi forme). Zakona o notarima). takva iz java nece proizvoditi pravne ucinke. a u cemu je presudna forma i postupak za njihovo sastav ljanje. tako da izjava volje mora biti u odgovarajucoj formi.). Zakona o notarima). pod Zakonom propisanim uslovim a. svi notarski akti nemaju isti stepen dokazne snage. jer.

Ovjere potpisa i prepisa imaju formalnu dokaznu snagu javne isprave i to u dijelu ovjere autentic nosti prepisa. Zakona o notarima FBiH (Sluzbene novine broj 45/02). dok se ovjeravanjem ne potvrduje istinitost sadrzaja i sprave. odnosno potvrduje sadrzinu akta). stav 5. 19 Clan 4. Notarske potvrde i ovjere imaju manji stepen dokazne snage u odnosu na notarski zapis. Notar samo sastavlja biljesku o potvrdi i ovjeri.i materijalnu dokaznu snagu. odnosno potpisa. koja se odnosi na pretpostavku istinitosti sadrzine notarskih akata (notar sastavlja. Zakona o notarima CG. 18 Clan 80. Notarske ovjere i potvrde imaj u dokaznu snagu javne isprave o cinjenicama o kojima se u njima svjedoci19.-91. .

naprimjer. Komentar Zakona o notarima u Bosni i Hercegovine. str. kao sto je. 21 Milena trgovcevic-Prokic. ako nema neoph odnih poduka i upozorenja itd. 20 Meliha Povlakic. godine. . 171. sadrzina notarskog zapisa? Sadrzina takvog notars kog akta (zapisa) moze se pobijati u parnicnom postupku radi utvrdivanja valjanosti pravnog posla koji je sadrzan u notarskom aktu21. 2007. te sastaviti akt koji je u skladu sa vazecim propisima. to su slijedeci r azlozi: ako nema pecata i potpisa notara. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. Ako se u parnicnom postupku dokaze da notarski akt nije autentican. Ovlascenja javnog beleznika. U razloge zbog kojih se moze p obijati sadrzina pravnog posla iz notarskog akta spadaju mane volje. moze biti izvrsna isprava. tj. ostaje i dalje privatna isprava. Vesna Softic. prekomjerno ostecen je. naprimjer. 259-262.Prvi dio: Uvod tako privatna isprava na kojoj je notar ovjerio potpis. u slucajevima predvideni m Zakonom. Drugo veoma znacajno pitanje je: da li se u parnicnom postupku moze pobijati sad rzina notarskog akta koji ima punu dokaznu snagu javne isprave (formalnu i materijalnu dokaznu snagu). tada takav ugovor se moze pobijati kao privatna isprava. Obaveza notara je ispitati i utvrditi pravu volju s tranka. str. da nema doka znu snagu javne isprave. Dokazna snaga notarskog akta ogleda se i u tome sto on. dok samo biljeska o ovjeri potpisa ima svojstvo javne isprave20. str. Kod notarskog zapisa postoji pretpostavka tacnosti sadrzaja isprava. Postavlja se pitanje: da li se mogu pobijati notarski akti i pod kojim uslovima? U parnicnom postupku je moguce utvrdujucom tuzbom osporavati autenticnost notarskog akta (da li ga je izdao notar u okviru Zakonom propisanih ovlastenja i da li su ispun jeni bitni Zakonom propisani elementi postupka i forme). Notar je duzan starati se o tome da se navedeni razlozi za pobijanje sadrzine pravnog posla eliminisu tokom samog postu pka sacinjavanja notarskog akta. tako. ako postoje razlozi za izuzece. GtZ-ORF. Ko d privatne isprave na postoji pretpostavka tacnosti sadrzine pravnog posla. Sarajevo 2009. a ta sposobnost da bude izvrsna isprava data je notar skom zapisu i zapisu o potvrdi privatne isprave22. nedostaci u pogledu punomoci i zastupanja itd. 126-129. Christoph Schalast. teret dokazivanja je na stranci koja osporava autenticn ost notarskog akta.

a Zakona o notarima CG. . i 50. u vezi sa clanom 50.22 Clan 53.

u suprotnom. Dakle. a ako elektron ski i mehanicki uredaji za pisanje nisu dostupni. Bez toga. Izuzetno.) i Pravilnik o radu notara (clanovi 19.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 1. Zakon o notarima ( clanovi 35. te stavljanja pecata i stambilja n otara. nakon potpisivanja i parafiranja od strane stranaka. te je ona izricito propisana normama Zakona o notarima i Pravilnika o radu notara. oznaciti ga kao otpravak i ugraditi klauzu lu o ovjeri otpravka23. notarski akt se sastavlja elektronskim ili mehanickim uredajima za p isanje teksta koji ostavljaju trajni trag. notarski akt se moze sastaviti i citkim rukopi som pisanim trajnim mastilom.-24. notari mogu odgovarati disciplinski i za naknadu stete. notari se moraju strogo pridrzavati forme i postupka sastavljanja notarsk ih akata. Za izradu otpravaka i prepisa moze se upotrijebiti i a parat za kopiranje. . jer. te se moze dokazivati posebnom tuzbom da notarski akt ni je autentican. propisane Zakonom o notarima (clan 5. tj.) posvetili su posebnu paznju formi i sastavljanju notarskih akata. Po pravilu. 1 1 Tehnikasastavljanja notarskogakta tehnika sastavljanja notarskog akta je veoma bitan aspekt notarske djelatnosti. Forma notarskih akata Da bi notarski akt imao dokaznu snagu javne isprave. drugih ucesnika i notara. Prilikom izra de notarskog akta mora se voditi racuna i o sigurnosti od falsifikovanja. predstavljao javnu ispr avu.). zbog toga sto je notarski akt izgubio svojstvo javne isprave. Pravilnika o radu notara (Sluzbene novine FBiH broj 13/09) je izrada otpravka i prepisa pomocu fotokopir-aparata u notarskoj kancela riji propisana kao obaveza. trajnost notarskog akta nastoji se osigurati i propisivanjem obaveze da se pise na papiru standardnog formata A4 i takvog kvaliteta koji garantuje trajnost. nuzno je. da su prilikom njegovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme. a ovo ce se u praksi najcesce i desavati. najsigurnije i najlakse fotokopirati. koji se nalazi u kancelariji notara. izmedu ostalog. u slucaju hitnosti. pa je zbo g toga propisano: Prazna mjesta u notarskom aktu moraju biti ispunjenja crtama. jer otpravak u svemu treba da odgovara izvorniku kojeg je. U Federaciji BiH clanom 35. notarski akt nema svojstvo javne isprave.-49.

.

Pravilnika o ra du notara). prezime i ime notara i sjediste notara. a svaka nar edna stranica oznacava se oznakom i brojem iz odgovarajuceg upisnika i brojem kalendarske godine. drugih ucesnika i notara. koji su. koji sadrzi naziv: Crna Gora. kao i broj k alendarske godine. i 20. sadrzini. oznaku NOtAR . datumi i druge brojcane oznake moraju biti ispisani i slovima. ispisuje se tekst o broju. odnosno svjedoci ili drugi notar za stranku koja ne zna ili ne moze pisati. tako da se na kraju akta. a ako se prilozi ne mogu spojiti sa notarskim aktom iz tehnickih razloga. prije potpisa stran aka. npr. navedeni u notars kom aktu. osim onih koje su uobicajene i opstepoznate. precrtavanje se vrsi tankom vodoravnom linijom. drugih ucesnika i notara. tako da se oba kraja na poledini zadnje stranice pricvrscuju pecatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pecatom notara. oznakam a i datumu izdavanja prilozenih isprava. Sve stranice sa prilozima uz notarski akt. te rednim brojem stranice. s tim da se parafi ne smiju stavljati preko teksta vec na vidnom mj estu. Sve stranice (u slucaju kada notarski akt ima vise stranica) izvornika parafiraj u notar i stranke. ili notarski akt od jedne stranice sa prilozima.24 Ako se notarski akt sastoji od vise stranica.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Iznosi. stav 6. Zakona o notarima i clan 21. to mora naznaciti i to tako sto se mora naznaciti mjes to i obim (broj rijeci i recenica) teksta koji je precrtan. a prije potpisa stranaka. s tim da su od toga izuzete samo brojcane oznake listova nepokretnosti i pojedinih odredaba zakona ili drugih propisa na kojima se akt zasniva. Zakona o notar . a sve to u skladu sa odredbama clana 38. onda notar mora postupiti na sljed eci nacin: Na prvoj stranici stavljaju se oznake kako je vec naprijed navedeno. u njemu se ne smije nista brisati. kao takvi.. Rijeci i znakovi se ne smiju pisati izvan teksta. a prilozi se cuvaju u omotu spisa kao sas tavni dio notarskog akta. U gornjem desnom uglu stavlja se stambilj notara (clan 10. prosivaju se jemstvenikom . Zabranjena je upotreba skracenica. ispod teksta svake stranice (clan 40. Akt koji je sastavio notar mora biti citljiv. UZZ 1/2009. Na isti nacin se radi s a izmjenom ili dopunom teksta akta. na kraju akta. Pravi lnika o radu notara). Na notarski akt stavlja se oznaka i broj iz odgovarajuceg upisnika.

u pravilu. stavlja oznaka IZVORNIK . na zahtjev strank e. pod uslovom da to stranka trazi. a tako je i u drugim drzavama .ima. u gornjem dijelu. Zakona o notari ma CG. . a sto bi predstavljalo original notarskog akta. a notar ima svojstvo sudskog tumaca za jezik na kojem se akt sastavlja (clan 43. Zakon je predvidio jos jedan izuzetak k ada se notarski akt moze sastavljati i na stranom jeziku. notarski zapisnik i notarska potvrda). Notar sastavlja notarski akt. ispod oznake i broja iz odgo varajuceg upisnika i broja kalendarske godine. notarski akt se sastavlja na oba jezika. Ovo posredno proizilazi iz odredbe clana 76. Z akona o 24 Iako Zakon o notarima i Pravilnik o radu notara ne sadrze izricitu odredbu da se na notarski akt koji sacini notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapis. a u opstinama gdje manjina predstavlja vecinu ili znacajan dio stanovnistva. smatramo da bi to bilo korisno staviti na prvu stranicu. na jeziku koji je u sluzbenoj upotrebi.

u skladu sa Zakonom. kao nezavisan. svrstava notarski postupak u grupu postupaka koji za pre dmet imaju pravnu zastitu u gradanskopravnim odnosima. duzan u sastavljanju notarskih akata postupati u granicama svojih sluzbenih ovlascenja i pridrzavati se propisane forme i postupka. neutra lan i strucan nosilac javne sluzbe. koju vrsi iskljucivo kao zanimanje. te na odredenim specificnim nacelima26. Od tog pravila postoje . Forma notarskih akata notarima CG). odnosno razlikuje notarsk i akt. pred kojima stranka stavlja otisak prsta. od privatnih isprava koje sastavljaju neke druge pravnicke pr ofesije. Notarske isprav e su. prilikom sastavljanja akta. Poslije potpisa notara. Notar je duzan savjesno i posteno. kao javnu ispravu. nadleznostima i zadacima notarske sluzbe kao j avne sluzbe. Sastavljanje notarskih akata nije mehanicko pisanje teksta i ovjeravanje nego je notar. Sve to skupa cini da notarski akt ima svojstvo javne isprave. Stranke i ostali ucesnici akt potpisuju prije notara. a svjedoci il i drugi notar to potvrduju. notar se svojerucno potpisuje i po red potpisa stavlja otisak pecata i stambilja. Sve naprijed naznaceno. U tom slucaju. Nacelo oficijelnosti. Ako notarski akt ne sadrzi potpis. neut ralni i strucni nosilac te sluzbe. pecat i stambilj notara. a notarska sluzba ima zadatak da pruzi pravnu zastitu fizickih i pravnih lica na nacin preventivnog sprecavanja s porova. Notarski postupak se zasniva na odredenim nacelima parnicnog i vanparnicnog post upka. pod Zakonom propisanim uslovima. Notar je lice od javnog povjerenja. preduzeti sluzbenu radnju iz svoje nadleznosti. 1 2 Postupak sastavljanja notarskihakata Postupak sastavljanja notarskih akata je strogo formalan. javne isprave. moraju biti prisutna dva pismena svjedoka k oja izabere stranka ili drugi notar. tada takav akt nema svojstvo javne isprave. odnosno notara kao nosioca te sluzbe. rasterecenja sudova itd. te nezavisni. pravne sig urnosti. Priroda notars kog postupka uslovljena je polozajem. tako je Zakon o notarima25 propisao prava i duznosti notara u poduzimanju sluzbe nih radnji i pravila postupka kojeg mozemo nazvati notarski postupak. po zahtjevu stranke. Na kraju akta koji je sastavio. akt ne moze nista sadrzavati. Ako je stra nka nepismena ili se ne moze potpisati iz nekih razloga. notarska slu zba je javna sluzba jer je drzava na notara Zakonom prenijela javna ovlascenja u onim o blastima prava za koje je smatrala cjelishodnim sa stanovista javnog interesa.. to u aktu mora biti naznaceno. uz odredena prilagodavanja. Kako smo vec istakli.1.

izuzeci kada notar moze odbiti preduzimanje sluzbene radnje iz svoje nadleznosti.-132. 124. Zakona o notarima CG 26 Milena trgovcevic-Prokic. . U suprotnom. str.-34. i 44. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije. do 49. i clanovi 27. a sto bi dalje moglo dovesti do 25 Clanovi 27. Ovlascenja javnog beleznika. Stranka u tim slucajevima ima prav o da podnese prituzbu Notarskoj komori zbog odbijanja poduzimanja sluzbene radnje. Zakona o notarima CG. i to s amo u slucajevima odredenim Zakonom o notarima27.-29. godine. 27 Clan 3. Zakon o notarima je izricito propisao slucajeve kada je notar ovlascen i duzan o dbiti preduzimanje sluzbene radnje. notar bi postupao mimo svojih sluzben ih ovlascenja i time ucinio povredu sluzbene obaveze. 2007.

unijeti eventualne poduke i upozorenja u akt i neposrednim pitanjima uvjeriti se da li sadrzaj notarskog akt a odgovara volji stranaka. Shodno nacelu neposrednosti. U postupku sastavljanja notarskih akata ovo nacelo izrazen o je time sto je notar duzan prije sastavljanja akata ispitati volju stranaka. Nacelo stranacke privilegije. Ovo nacelo ogleda se u cinjenici da je notar. Zbog n aprijed naznacene povrede sluzbene duznosti. tako da notar nije duzan cuvati tajnu . a potom. kada je sluzbena radnja. odnosno pravni po sao nezakonit (po zakonu nedopusten ili zabranjen). kao takav. notar je duzan te izjave procitati strankama. kao i lica zaposlenih kod njega. tj. Nacelo nezavisnosti. te je. gubitka svojstva javne isprave. Pored toga. u skladu sa Zakonom i propisima. poduci ti stranke pravnim posljedicama posla i dati im upozorenje. kada postoji poslovna nesposobnost itd. Zakon o notarima je definisao notara kao lice koje uzi va javno povjerenje. Nacelo nepristrasnosti. u skladu sa Zakonom.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata gubitka autenticnosti notarskog akta. Notar je duzan i ovlascen odbiti preduzimanje sluzbene radnje u slucajevima postojanja razloga za izuzece notara. Nacelo javnog povjerenja.)30. duzan da vrsi notarsku sluzbu i pred uzima poslove iz svoje nadleznosti iskljucivo u skladu sa Zakonom i propisima29. da kao tajnu cuva podatke koje je saznao u vrse nju svojih poslova. na jednak nacin stititi interese svih stranaka. notar je duzan. kada izjave stranaka b udu unesene u akt. kao i sankciju da notarski akt nema svojstvo javne isprave ako je postojao razlog za izuzece notara (npr. nuzno je istovremeno prisustvo stranaka pred no tarom prilikom sastavljanja. Sustina ovog nacela sastoji se u propisanoj obavez i notara. Na kraju postupka sastavljanja notarskog akta stranke i drugi uc esnici potpisuju akt u prisustvu notara28. s umnja u njegovu nepristrasnost. duzan da u vrsenju poslova iz svoje nadleznosti po stupa savjesno i posteno prema svim strankama u postupku na jednak nacin. iako je posta vljen od drzave koja vrsi nadzor nad njegovim radom. Nacelo neposrednosti. Od ovog pravila postoje izuzeci. savjetovat i ih i poducavati. Zakon propisuje razloge za izuzece notara. Prema ovom nacelu. istraziti njihovu volju. notar bi mogao odgovarati materijalno i dis ciplinski. te upozoriti na manjkavost i eventualne stetne posljedice namjeravanog pravnog posla. citanja i potpisivanja notarskog akta. u slucaju kad s e radi o dvostranom pravnom poslu.

U supr otnom. . 30. i 3. Nacelo utvrdivanja prave volje stranaka. notar to moze uciniti. potpuno. i pored upozorenja notara.ako iz Zakona. Notar je duzan da ispita volju stranaka i cinjenicno stanje. i 49. Zakona o notarima CG. jasno i odre deno. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. 2. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti cuvanja tajne31. 28. te da pravu volju stranaka pretoci u notarski akt. volje stranaka ili sadrzine pravnog posla proizilazi nesto drugo. nerazumljive i dvosmislene. Zakona o notarima CG. samo uz oba 28 29 30 31 Clan Clan Clan Clan 47. Ako notar smatra da su izjave stranaka nejasne. a zele. da se unesu u akt.

svojstvo javne isprave i moze se ponistiti kao svaka privatna isprava. poslovne rizike i eventualne manjkavosti pravnog posla. sacinjavanje te . u smislu poslovnih rizika koji su povezani sa pravnim poslom (npr. pored poducavanja pravnim dometima namjeravanog pravnog posla. Ono sto treba istaci jeste cinjenica da se poducavanje i upozoravanje stranaka u praksi notara nedovoljno vrsi kada je to neophodno. jer poducavanje i upozorenje strankama u ovakvim slucajevima nema nikak vog efekta i smisla (npr. i ako mogu dovesti do spo rova i steta. posredovanje notara medu strankama. U suprotnom. odnosno poducavanje ne smije p reci u nametanje volje strankama od strane notara. Kada str anke nastupaju u zakonskim granicama autonomije volja. ali i cinjenicu da ih je poducio i upozorio na posljedice takvih izjava. a narocito ako smatra da su njihove izjave nejasne. Od kvalitetne primjene ovog nacela u praksi notara u dobroj mjeri zavisi jedan od osnovnih ciljeva notarske sluzbe. isplata cijene kod ugovora o prodaji prije upisa predbiljezbe prava svojine). stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama.1. Forma notarskih akata vezu unosenja i upozorenja u notarski akt32. nerazumljive i dvosmislene. Notar poducava i upozorava stranke i na sve pravne pretpostavke za valjanost pravnog posla. poduciti stranke pravnim posljedicama i dometu namjeravanog pravnog posla. U suprotnom. Isto tako. Ako i nakon poduke i upozorenja notara. Sustina ovog nacela je da notar poducava stranke materijalnom pravu i daje im upozorenja u ve zi s tim. Notar je duzan. odnosno koji su nistavi. notar bi mogao odgovarati za stetu koja nastane usljed povrede ove sluzbene duzn osti. poducavanja i upozorenja stranaka. notar je duzan stranke upozoriti na pravne posljedic e. notar bi ucinio povred u sluzbene duznosti utvrdivanja prave volje stranaka. notarski akt moze izgubiti autenticnos t. prije sastavljanja notarskog akta. Ovim nacelom se ne narusava nacelo autonomije volja nego se zeli strankama ukazati na eventualne stetne posljedice i time sprijeciti davanje ishitrenih i stetnih izjava volja. ne smiju se preduzimati sluzbene radnje i sastavljati notarski akti koji nisu dopusteni. Savjetovanje. prodaja nepokretnosti koja je van prometa. notar ce u notarski akt unijeti njihove izjave. niti smije ugroziti Zakonom propisanu autonomiju volja stranaka. a cesto se neselektivno koristi i t amo gdje ne treba ili se ne smije koristiti. takode. a to je preventivna pravna zastita st ranaka u gradanskopravnim stvarima33. a not ar cini povredu sluzbene duznosti savjetovanja. jer zadire u samu sustinu notarske djelatnosti u domenu sastavljanja n otarskih akata. tj. Nacelo savjetovanja i upozoravanja stranaka jeste jedno od centralnih nacela not arskog postupka.

kod ugovora o prodaji da postoji rizik za kupca ako isplat i cijenu. str. 128. a mogu biti i konkretna za pojedin e odredbe i izjave (npr. do 29. kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju da imovina koja je predmet ovog ugovor a ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja ). Ovlascenja javnog beleznika.). Zakona o notarima CG. Poduke i upo zorenja mogu biti unesene u uvodnom dijelu notarskog zapisa. . Sluzbeni glasnik Republike Srbije. u okviru teksta pravnog pos la ili u zavrsnom dijelu notarskog zapisa. godine.stamenta od lica koje nema testamentarnu sposobnost itd. Poduke i upozorenja mogu biti uopstena o pravnim dometima pos la (npr. Zakona o notarima CG.-132. a nije se obezbijedio upisom predbiljezbe u katastar nepokretnosti ). Notar tada mora odbiti poduzim anje sluzbene radnje34. 33 Detaljnije vidjeti kod Milena trgovcevic-Prokic. 34 Vidi clan 27. 2007. Notar moze kombinovati naprijed naznace 32 Clan 47.

Zakona o notari ma).Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata ne tehnike unosenja poduka i upozorenja u notarski akt. Sposobnost ucestvovanja u postupku s astavljanja notarskih akata imaju sva fizicka i pravna lica koja se mogu po materijalnom zakonu pojaviti kao nosioci prava i obaveza (pravna sposobnost) i koja imaju spo sobnost da ucestvuju u sklapanju pravnih poslova (poslovna sposobnost). koje regulisu pod kojim se uslovima slijepa. 2. jer to nije propisano odredbama o postupanju notara prilikom sastavljanj a notarskih akata. vozacka dozvola. nijema i gluvonijema lica. tj. mogu pojaviti kao stranke i ucestvovati u postupku sastavljanja notarskog akta35. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Postupak sastavljanja notarskih akata vodi notar. ko moze i pod kojim u slovima zakljuciti bracni ugovor. u Porodicnom zakonu. u Zakonu o obligacionim odnosima. biti subjekt prava sv ojine i drugih stvarnih prava). u Zakonu o nasljedivanju. tj. a pokrecu ga stranke. sto je stvar stila i teh nike svakog notara. gluva. u Zakonu o svojinskop ravnim odnosima. i . u smislu odredbi Zakona o notarima. Zakon o notarima sadrzi odredbe procesnog karaktera. U vezi sa tehnikom unosenja poduka i upozorenja u notarski akt rjesenja uporednog prava i prakse notara su ista kao sto je naprijed navedeno. Identitet tih lica notar je duzan utvrditi uvidom u dokumente izdate od strane nadleznog drzavnog organa. Odredbe prava o pravnoj i poslovnoj sposobnosti stranaka sadrzane su u vise zako na: npr. i sl. pasos. itd. u Zakonu o privrednim drustvima. 2 1 Utvrdivanje identiteta stranaka Procesna pretpostavka za zapocinjanje postupka sastavljanja notarskog akta jeste utvrdivanje od strane notara identiteta stranaka i drugih ucesnika (clan 44. Na ovom mjestu bavicemo se stranackom sposobnoscu u procesno-pravnom smislu. jer jedino na osnovu takvih dokumenata. testamentarna sposobnost. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Koji su to dokumenti. kao i lica koja ne znaju ili ne mogu pisati ili koja ne poznaju jezik na kojem se sacinjava akt. na osnovu kojih se identitet moze utvrditi na nesumnj iv nacin. odredeno je posebnim zakonom. ali jedno je sigurno to moraju biti licni dokumenti sa fotografijom koje je izdao nadlezni organ (lic na karta. detaljnije cemo razraditi sposobnost stranaka u materijalnopravnom smislu. Kad se budemo bavili sastavljanjem not arskog zapisa za pojedine pravne poslove. tim zakonima se regulise pravna i poslovna sposobnost fizickih i pravnih lica uo pste ili za odredene pravne poslove (npr.). fizi cka i pravna lica licno ili preko ovlascenog zastupnika.

a sto obligatorno propisuje Zakon o notarim a CG. 3. clan 45. i clan 46. st.dentitet se moze utvrditi na nesumnjiv nacin. Zakon ne propisuje mogucnost drukcijeg utvrdivanja identiteta u situacijama kada 35 Clan 40.. Zakona o notarima CG .

----.izdate od MUP-a ____. (slovima: _____) godine.01.. sa rokom vazenja do ---. (u daljem tekstu: Kupac). sa ro kom vazenja do ____.. .. predvidaju i poznavanje stranaka licno i po imenu od strane notara. sa prebival istem u ___. a jedan od njih mora znati citati i pisati.. u postupku sastavlj anja notarskih akata moraju ucestvovati i druga lica (ucesnici) ciji identitet notar utvrduje na isti nacin kao i identitet stranaka. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. u clanu 40. koji moraju biti punoljetni i znati sluzbeni jezik. zakoni o notarima u drugim drzavama36. Prilikom . predvideni su svjedoci ili drugi notar.3. br. U slucaju kada stranka ne zna (nepismena) ili ne moze pisati (pismena. ul. ___ broj 3. Gospodin H. to je dobro sa aspekta s precavanja zloupotreba i jacanja sigurnosti u pravnom saobracaju. Gospodin N. Drugi ucesnici. ____. P R I m J E R Utvrdivanje identiteta na osnovu licne karte i pasosa (identifikacijski dokument i). ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. u -----. M. ------------------------------------------------------------------------------2 2 Drugiucesniciiutvrdivanje njihovogidentiteta U slucajevima propisanim Zakonom o notarima. stranka izjavljuje da je sin XX. st. (u daljem tekstu: Prodavac). ta cinjenica mora biti naznacena u aktu. k ao dopunski nacin utvrdivanja identiteta stranaka.2.. izdatog od MUP-a ---. Na upit notara. ali pocesto u praksi moze stvoriti poteskoce. 1.. po Z akonu o notarima CG. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata identitet nije moguce utvrditi uvidom u licni dokument. u ___.1945. Zakona o notarima propisano je da se pozivaju dv a pismena svjedoka ili koji drugi notar.. br. stranka izjavljuje da je sin XX. ali iz zdravstvenih ili nekih drugih ra zloga ne moze pisati). Na upit notara.-----------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. roden 21. od dana ---.01. ul. sa prebivali stem u -----. -----broj 3. (slovima: __) godine. pored stranaka. od dana____.. H... roden 21. JMB 0000000000000.. ili posvjedocenja identiteta od strane kojeg drugog n otara ili dva svjedoka. po zanimanju ekonomski tehnicar. .1945. Za razliku od toga. Kao drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata. po zanimanju ekonomski tehnicar. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. JMB 0000000000000.

cijelog postupka sastavljanja notarskog akta. a u pobocnoj liniji do drugog stepena. punoljet na i poslovno sposobna svjedoka koja izabere stranka. oslobodeno duznosti svjedocenja. . 36 Clan 82. lice koje je srodnik notara po krvi u pravoj lin iji. Zakona o notarima FBiH. Sluzbene novine FBiH broj 45/02. moraju biti prisutna dva pismena. il i srodnik po tazbini do drugog stepena. moze biti pozvan i koji drugi notar u slucaju kad stranka ne zna ili ne moze pis ati. Umjesto svjedoka . bez obzira na to da li je brak prestao. pod uslovom da im zakonom nij e oduzeta mogucnost da budu svjedoci (clan 48. Svjedok ne moze biti lice zaposleno kod notara. prema zakonima o sudskim postupcima. bez obzira na stepen. lice koje moze imati neku korist od pravnog posla o kome se sastavlja notarski akt i lice koje je. Zakona o notarima). koje je bracni drug notara.

stranka izjavljuje da je sin XX. N.ul. (u daljem tekstu: Prodavac).1945. Gospodin H. roden 08. da je drzavljanin Crne Gore. Gospodin N.izdatog od MUP-a ---.. ----broj 3.. svjedok izjavljuje da je sin XX.08. Na upit notara.1949. a u sto se uvjerio i ovaj notar.. ozenje n/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. 1. sa rokom vazenja do ---. H.-----------------------------------------------------------------------------------Stranka H. (slovima: __) godine.gdje je i nast anjena ul. da nije u sr odstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom . u ----.. punoljetna i poslovno sposobna svjedoka. ----. po zanimanju ekonomski tehnicar..------------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. -----br. Na upit notara. Notar je duzan sve to naznaciti u zavrsnom dijelu notarskog akta.. a sastoji se u tome da oni moraju biti prisutni prilikom sastavljanja notarskog akta. te oni trebaju potvrditi da je stranka stavila otisak svog prsta na notarski akt. sa prebivali stem u -----. . ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa.10..godine. ---. stranka izjavljuje da je sin XX. . (slovima: __) godine. izdate od MUP-a ---. sa prebivalis tem u -----.. nastanjen u ----. JMB 0000000000000. sa rokom vazenja do ----.. ul.. pa su. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi pasosa. ul.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Uloga svjedoka ili drugog notara je ista. ----broj .3. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte br. (u daljem tekstu: Kupac). izjavljuje da ne zna da cita i da pise. br. po zanimanju ekonomski tehnicar. od dana ---. roden 21. sa rokom vazenja do ---. H. a sto ukljucuje citanje i potpisivanje akt a. D. neozenjen.1961(slovima: __).1945. roden 21. izdatog od MUP-a --. od dana ---. Na upit notara. ----------------------------------------------b) Gospoda D.. u ----. i to:-------------------------------------------------------------------------------a) Gospodin N. M... pismen. na njen prijedlog. br. (slovima: __) godine u ----. ----. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. pozvana i prisustvuju u sastavljanju ovog notarskog akta dva pismena.01. u -----. po zanimanju ekonomski tehnicar. P R I m J E R Prisustvo dva svjedoka u slucaju kad stranka ne zna da pise 1.01.od dana ---. ---- . JMB 0000000000000. rodena 10.

odnosno procitan u prisustvu svjedoka. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. te na osnovu licnog saznanja. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom ------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. od dana ---.Na upit notara. sa rokom vazenja do -. stav 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. svjedok izjavljuje da je kci XX. br. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen.br. da je drzavljanka Crne Gore. ----.3. pismena. po zanimanju ekonomski tehnicar. neudata. Zakona o notarima). ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. izd atog od MUP-a ---. da je nepismena stranka pred svjedocima stavila otisak prsta i da to potvrduju svjedoci (clan 40 . .

izdatog od MUP-a ---. u -----. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. ----broj 3. a stranka H...------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. (u daljem tekstu prodavac). roden 08. H. od dana ---.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. Gospodin N.01.. ----.. stranka izjavljuje da je sin XX. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.-------------------------------P R I m J E R Prisustvo drugog notara u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. sa rokom vazenja do ----. .01.. sa rokom vazenja do ---. po zanimanju ekonomski tehnicar . izdate od MUP-a ---. JMB 0000000000000.1. stranka izjavljuje da je sin XX. sa prebiva listem u -----. nastanjen u ----. ul.Imenovani je izjavio da je notar sa sluzbenim s jedistem u . po zanimanju ekonomski tehnicar.1961.. ---broj 3...08. M. a u sto se uvjerio i ovaj not ar.. od dana ---.sa rokom vazenja do --.1945. 1.. nakon cega stranke izjavlj uju da je tako postupljeno.P R I m J E R P R I m J E R 2..1945.. (slovima: __) godine. (u daljem tekstu: kupac). Na upit notara.. sa prebivali stem u -----.H stavlja otisak prsta. (slovima: __) godine.. (slovima: __) godine.od dana --. JMB 0000000000000. u ----. i to:------------------------------Gospodin N. u ----. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. koji zatim potpisuje i ovaj notar.. ----. Na upit notara. br..ul. . Gospodin H. sto prisutni svjed oci potvrduju svojim potpisima na ovom aktu... ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. br. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt.. ---------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i drugog notara. ------br.. roden 21. ul.izdatog od MU P-a --. ---..-----------------------------------------------------------------------------Stranka H. izjavljuje da ne zna da cita i pise. ovaj no tar je utvrdio da na strani drugog notara ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao u svojstvu drugog notara prisustvovati sastavljanju ovog notarskog akta. ------------------------- . pa je na njen prijedlog pozvan i prisustvuje sastavljanju ovog notarskog akta drugi notar. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. a sto je ovom notaru licno poznato. N. roden 21. te na osnovu licnog saznanja.. br. kojeg odobr avaju i pred svjedocima i ovim notarom potpisuju. H. n eposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.

odnosno procitan u prisustvu drugog notara. Zakona o notarima CG). da je nepismen a stranka pred drugim notarom stavila otisak prsta i da to potvrduje drugi notar ( clan 40. . u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen. stav 3.--------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju.

N. po zanimanju ekonomski tehnicar . a stranka H. stranka izjavljuje da je sin XX. punoljetno i pos lovno sposobno lice. nijema ili gluvonijema. kao i nacin na koji je stranka upoznata sa aktom37. umjesto dva svjedoka. nakon cega stran ke izjavljuju daje tako postupljeno. takva stranka ce dati prijedlog notaru da pozove svjedoka u koj eg ima povjerenje i koji je sposoban da joj predoci cjelokupan sadrzaj notarskog akta.3. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog drugog notara procitao ovaj a kt. P R I m J E R Prisustvo svjedoka u kojeg stranka ima povjerenje u slucaju kad je stranka slijepo.1945. sa rokom vazenja do ---. JMB 0000000000000. ---.. svjedok u koga stranka ima povjerenje mora zadovoljav ati i sve druge uslove za svjedoka: da nije zaposlen kod notara. sto pr isutni drugi notar potvrduje svojim potpisom na ovom aktu. poziva jedan svjedok. postoji izuzetak od pravil a da se. gluvo. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. stranka takvo lice moze predloziti i ono moze biti svjedok samo pod uslovom da j e ono sposobno da joj predoci cjelokupni sadrzaj akta. ----broj . sa prebivalis tem u -----. koji zatim potpisuje i ovaj notar.. gluva. U slucaju kada je stranka slijepa.od dana ---. gluve. Gospodin H. Dakle.. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta.. Nadalje. Pored toga. ul. u ----. (slovima: __) godine. da nije srodnik notar a. notar to mora naznaciti u aktu. potpisuju. pismen.01. roden 21. br..H stavlja otisak prsta. Za razliku od drugih svjedoka ovo lice moze biti i srodnik slijepe. ----------------------------------------------------------------i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . nijemo ili gluvonijemo lice koje je pismeno 1. Ako je neka stranka slijepa. H. pod uslovom ako licno ni je zainteresovano za pravni posao kao predmet notarskog akta.. da nema neku korist od notarskog akta.. Ovo je izuzetak od pravila da svjedok ne moze biti u srodstvu sa strankom. kojeg odobravaju i pred ovim i drugim notarom N. Na upit notara. da je pismeno.izdate od MUP-a --. nijeme i gluvonijeme stranke. (u daljem tekstu: Prodavac).--------------------------Svjedok u koga stranka ima povjerenje. nijema ili gluvonijema. ozenjen/ neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. . gluva.

izdatog od MUP-a ---.. u -----.. sa rokom vazenja do ---. ----. .. od dana ---.01. gluvo lice i da je pismena. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. Na upit notara. M. (slovima: __) godine. po zanimanju ekonomski tehnicar. ----broj 3. ul. i to:----------------------------------------------------------------------------------37 Clan 45.. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. .. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H..2. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju ovog ak ta svjedok u koga stranka ima povjerenje. stranka izjavljuje da je sin XX. br. Gospodin N. sa prebivali stem u -----. roden 21. H. Zakona o notarima CG. (u daljem tekstu: Kupac). JMB 0000000000000.1945.

kojeg odobrav aju i pred svjedokom i ovim notarom potpisuju.1. ---------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. po zanimanju ekonomski tehnicar. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. da je drzavljanin Crne Gore. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao biti svjed ok u sastavljanju ovog notarskog akta.ul. Zakona o notarima CG). u ----.08. svjedok izjavljuje da je sin H. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog svjedoka procitao ovaj akt.2. da je u srod stvu sa prodavcem H. te da je svjedok sposoban da posebnim znacima sporazumijeva nja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje.1961. Zakon a o notarima CG). koji je gluvonij emoj stranci predocio i objasnio ovaj akt posebnim znacima sporazumijevanja. gluvo. Na upit notara.gluvo. neposrednim pitanjima i preko svjedoka. ----. (slovima: __) godine. N. Zbog toga se postavlja dilema: da li su uz svjedoka povjerenja potrebna dva svjedoka ili drug i notar ako je gluva stranka nepismena? Smatramo da bi pozivanje dva svjedoka ili drugog notara uz svjedoka povjerenja bilo potrebno radi postizanja potpune sigurnosti u postup ku sastavljanja notarskog akta kada je gluva stranka nepismena (vidi clan 40. a sto prisutni svjedok potvrduje svojim potp isom na ovom aktu. ----------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju.H.. nastanjen u ----. br. -------------------------------------------------------------------------Potrebno je voditi racuna o tome da li je slijepo. ali da nije licno zainteresovan za ovaj pravni posao. stav 2. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa.nijemoiligluvonijemolice. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Gospodin N. te na osnovu licnog saznanja. pismen. uvjerio se da njegov sadr zaj odgovara volji stranaka.H.H koji mu je ujak. izdatog od MU P-a ---. koji zatim potpisuje i ovaj notar. od dana ---.. nijemo ili gluvonijemo lice pismeno ili ne i da li se moze potpisati na akt. ------br.. neozenjen. sa rokom vazenja do ----. Zakona o notarima CG ne pravi ta razlika38. roden 08. P R I m J E R Slijepo. a koja moze biti veoma znacajna u postupanju notara. k oji je takode procitala stranka H. jer se u clanu 45.kojeneznailinemozecitatiipisati .

.od dana ---. sa rokom vazenja do ---.3. H..izdate od MUP-a --.1945. br. (u daljem tekstu: Prodavac). ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte.. roden 21. nijemih ili gluvonijemih lica koja znaju citati i koja ne znaju citati. . ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. po zanimanju ekonomski tehnicar . i 88. JMB 0000000000000.. sa prebivalis tem u -----.1.------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 Clan 87. .. ---. u ----.. ul. stranka izjavljuje da je sin XX.01. ----broj . Na upit notara. Zakona o notarima F BiH pravi razliku izmedu gluvih. (slovima: __) godine.. Gospodin H.

---. po zanimanju ekonomski tehnicar. da je drzavljanin Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. Na upit notara. ovaj notar j e utvrdio da na ... u -----. sa rokom vazenja do ----. br. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. JMB 0000000000000. izdatog od MUP-a ---.. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa.08. (slovima: __) godine. te na osnovu licnog saznanja. po zanimanju ekonomski tehnicar.1961.. da je drzavljanin Crne Gore. u ----. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. po zanimanju ekonomski tehnicar.gdje je i nasta njena ul. (slovima: __) godin. ------br..H koji mu je ujak.1945. izdatog od MU P-a ---. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -----------------------------------------------------------------Gospoda D. neudata. br.ul. ------br. u ----. Na upit notara. svjedok izjavljuje da je sin H.. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju o vog akta svjedok u koga stranka ima povjerenje:---------------------------------------------------------------------------------Gospodin N. roden 08.godine. po za nimanju ekonomski tehnicar. ----. (slovima: __) godine. izdatog o d MUP-a ---. neozenjen. ul. M. roden 21. roden 08..br. Na upit notara. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. ----.3. da je u srod stvu sa prodavcem H. punoljetna i poslovno spo sobna svjedoka:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gospodin N. sa rokom vazenja do -. ali da nije licno zaintersovan za ovaj pravni posao. ----. pismen. sa prebivali stem u -----. svjedok izjavljuje da je sin XX.10.. D. sa rokom vazenja do ---.H.1949. (u daljem tekstu: Kupac). Gospodin N.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 2..1. ----broj 3. gluvo lice i da je nepismena. pismen. sa rokom vazenja do ----. nastanjen u -----ul. N. od dana ---. pismena. neozenjen.08. od dana ---. e u ----. .izdatog od MUP-a --. ----. ----------------------Pored svjedoka od povjerenja pozvana su i dva pismena. rodena 10. stranka izjavljuje da je sin XX.1961(slovima: __)..Na upit notara. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. br.01. od dana ---. H. N. br. svjedok izjavljuje da je kci XX.1. nastanjen u ----.. da je drzavljanka Crne Gore. od dana ---.

------------------------------------------------------------------------- . -------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. te da je svjedok od povjerenja sposoban da posebnim znacima sporazumijavanja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje.strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnositi zbog kojih ne bi mogli biti svje doci u sastavljanju ovog notarskog akta. n eposrednim pitanjima i preko svjedoka AA u koga stranka ima povjerenje. stav 2. koji zatim potpisuje i ovaj notar. a koji je gluvoj stranci XY p osebnim znacima predocio i objasnio akt.Zakona o notarima CG). . u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. a stranka___ stavlja otisak prsta. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji str anaka. kojeg odobravaju i pred svjedocima i ovim notar om potpisuju. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. sto prisutni svjedoci potvrduju svojim potpis om na ovom aktu. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt.

P R I m J E R Notar je ovu ispravu procitao strankama uprisustvunaprijednaznacenogsudskogtumac a. ------------------------------------------------Notar je ispitao i uvjerio se da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i o kolnosti zbog kojih ne bi mogao ucestvovati u sastavljanju ovog notarskog akta.______.2. (prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). kojijestranciC D preveocjelokupnitekstovogaktanaslovenackijezik. ---------------39 Clan 46. a na kraju akta notar mora naznaciti da je ucesniku preveden tekst akta39. u Ljubljani. kojim je gospodica Maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. ali se od toga odustalo. ------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju u zavrsnom dijelu akta notar je duzan na znaciti da je stranci preveden tekst akta (clan 46.1965. od_____. nastanjena u Podgor ici ul. .01 . da su sadrzaj ovo g akta razumjele. za potrebe sastavljanja ovog nota rskog zapisa pozvana i prisustvuje sudski tumac za slovenacki jezik gospodica Maja Ilic. te ga slobodnom voljom odobravaju i pred ovim notarem potpisuju. Iz razgovora o situaciji ovaj notar je ustanovio da gospoda CD ne vlada crnogors kim jezikom. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. neposrednim pit anjima uz sudjelovanje naznacenog sudskog tumaca se uvjerio da sadrzaj ovog akta odgova ra volji stranaka. koji je sacinio ovaj notar. izdatu od MUP-a Crne Gore. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Sudski tumac je obligatorno ucesnik u postupku sastavljanja notarskog akta kada neka od stranaka ne razumije jezik na kome se sastavlja akt ili ako to stranka zahtij eva. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. br. a koji dokument se u ovjerenom prepisu. sa rokom vazenja do________. -------------------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. prilaze uz ovaj izvornik. JMB_____. Zakona o notarima CG). te okolnosti se moraju naznaciti u aktu. P R I m J E R Formulacija u uvodnom dijelu akta kada se poziva sudski tumac. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac koji potvrduje da je postupljeno kao naprijed i ovaj nota r. broj______. rodena 01. od dana________. te je. Zakona o notarima CG. (u daljem tekstu: sudski tum ac)-------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje Ministarstva pravde Crne Gore.___. pa su stranke izjavile da je tako postupljeno.

.

Zakon je za odredene pravne poslove izricito propisao obavezu da se moraju saciniti u formi notarskog zapisa . izvrsna isprava.-43. kao neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. pod Zakonom odredenim uslovima (clan 53. Sastavljanje takvih notarskih akata ne znaci puko pisanje te ksta isprave i ovjeravanje nego ukljucuje i postupak poducavanja i savjetovanja stran aka. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere)40. Zapis je najznacajnija vrsta notarskih akata. tj. Notarski zapis je akt koji u strogo propisanoj formi (clan 35. a kojeg Za kon (clan 5. Obaveznost forme zapisa. 1. U daljem tekstu ovog rada obradivace se notarski zapis. Zbog toga je ova forma propisana kao obavezna kod vaznih po slova za koje se opredijelio zakonodavac. potvrduje not ar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. njegova forma i sadrzina. a koji ujedno imaju punu dokaznu snagu javne isprave o i zjavama datim pred notarom. Notarski zapis Pojam notarskog zapisa. te zapis o potvrdi privatne isprave. Vaznost notarskog zapisa i zapisa o potvrdi pri vatne isprave ogleda se i u tome da on moze biti. 49. koji je Zakonom izjednacen sa notarskim zapisom41. najznacajniji su akti koji se ticu pravnih poslova i iz java volje(notarski zapisi). Otuda ova vrsta notarskog akta. Notar mora postupati. potvrde o cinjenicama koje. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (n otarski zapisnik). izjavama vo lje i cinjenicama koje sastavlja notar u propisanoj formi i postupku. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i zapis o potvrdi priva tne isprave). jer se njime potvrduje i sadrzi na pravnog posla. Od svih notarskih akata. time se postize veci stepen pravne sigurnosti u pravnom prometu. kao i razliciti prav ni poslovi za koje je Zakonom propisana obavezna forma notarskog zapisa. Zakona o notarima CG) i postupku (c lan 44. ureduju javni registri i sl. Zakona o notarima CG). Zakona o notarima CG) definise kao akt o pravnim poslovima. ima i materijalnu autenticnost j avne isprave (tzv. u okviru svoje nadleznosti. pored formalne. Kao najstrozu formu pravnog posla. Isti postupak se mora primijeniti i kod zapisa o potvrdi p rivatne isprave. u Zakonom propisanoj proceduri. notarski akti su javne isprave o pravnim poslov ima. puna dokazna snaga javne isprave). Zakona o notarima CG) sastavlja u cijelosti notar u okviru sluzbenih ovlas cenja.Treci dio: Vrste notarskih akata Kao sto je vec ranije istaknuto.

Zakona o notarima CG.40 Clanovi 50. a Zakona o notarima CG. i 50. 38 . 41 Clan 50.-70.

Uvodni dio Uvodni dio treba da sadrzi: Licno ime notara. takode. koje su obavezujuce prilikom njegovog s acinjavanja44. Zakon o notarima CG (clan 35. zapisa o potvrdi privatne isprave. Pored toga. tekst pravnog posla i zavrsni dio. pa time i notarskog zapisa.) i Pravilnik o radu notara CG (clan 20. Obavezni elementi sadrzaja notarskog zapisa bi se mogli podijeliti na tri dijela : uvodni dio.) propisali su tehniku sastavljanja i oznacavanja notarskih akata. sam teks t Zakona ima odredbe o sadrzaju notarskog zapisa. Notarski zapis ili. mogu biti izvrsne isprave43. datum i vrijeme sastavljanja notarskog zapisa. a narocito kod onih poslova koji. 2.-43. pravni poslovi ciji je predmet prenos ili sticanje svojine ili drugih stvarnih p rava na nepokretnostima. datum i mjesto rodenja. sa njime izjednacenog. ugovori o kupovini sa zadrzavanjem prava svojine. Ovo ce se u praksi cesto desavati. ako budu sacinjeni u formi not arskog zapisa i uz ispunjenje drugih uslova. a sto je vec naprijed i istaknuto. za pojedine pravne p oslove forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave moze biti predviden a i drugim zakonima. obecanja poklona i ugovori o poklonima u slucaju smrti. Sadrzaj notarskog zapisa. Ako takvi pravni poslovi ne budu sacinjeni u zahtijevanoj formi. ugovori o dozivotnom izdrzav anju i nasljednicke izjave.1. adresu i jedinstveni maticni broj ucesnika . ciji su predmeti nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . 22. Pored naprijed naznacenog odredenja u Zakonu o notarima CG. ugovori o raspodjeli i ustupanju imovine za zivota. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica i lica koja nemaju poslovnu sposobnost. i stranke mogu da zahtijevaju formu notarskog zapisa i za druge pravne poslove za koje nije predvidena obavezna forma zapisa. Mjesto. Licno ime. U formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave sacinjavaju se slje deci pravni poslovi: bracni ugovori i ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. onda oni nece proizvoditi pravno dejstvo 42. njegovo sjediste i izjavu da postupa u svojstvu notara.

Zakona o notarima 44 Clan 50. broj rjesenja o upisu u registar.(stranaka i drugih ucesnika). Zakona o notarima . licno i me i adresu njegovog zastupnika. Broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet i naziv organa koji je izdao is pravu. Zakona o notarima CG 43 Clan 53. 42 Clan 51. a za pravno lice njegov naziv i sjediste. njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika.

propisano da se u Katastru nepokretnosti. broj____ _. Sastavni dio uvodnog dijela su i podaci o oznacavanju notarskog akta iz Pravilni ka o radu notara. sacinim notar skizapis ugovoraoprodaji. ozenjen.2009g. roden dana_______u Podgorici./07. (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). rjesenje centra za socijalni rad itd. JmB____ _____. Dana 14. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. (u daljem teks . istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------------1. 90. UZZ broj: 15/2009. od dana _______. datum izdavanja i izdavaoca). Pravilnikom o radu notara u clanu 27. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepok retnosti Sluzbeni list R. na osnovu njihovih izjava volje. te navesti isprave odnosno osnove ovlascenja za zastupanje (punomocje. ul. P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka lica od kojih jedno ne zn a sluzbeni jezik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.1. Obala br.za sebe licno ili kao zastupnici-punomocnici odredenih lica u cije ime se pravni po sao preduzima. Ovi akt i se obavezno prilazu uz izvornik.G. te konstataciju notara da su stranke sposobne i ovlastene za predu zimanje odredenog pravnog posla.C. upisuje i ime jednog roditelja. sa rokom vazenja do____. propisano je da se u Upisnik o notarskim zapisima i za pisnicima UZZ upisuje i zanimanje fizickog lica).1. br. ul.10. sa prebivalistem u Podgorici. drzavljanin Crne Gore. za provodenje notarskog zapisa u javnim registrima (tako je u cl. sa zahtjevom da.Treci dio: Vrste notarskih akata Pored tih obaveznih podataka propisanih Zakonom o notarima. u 11 (jedanae st) casova. Gospodin AB. neki drugi zakoni propisuju i druge podatke potrebne npr. a sto se mora naznaciti u samome notarskom aktu._______broj______. koji je upisan u poslovnom Registru. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. nastanjen u Podgorici ul.. t akode. Obala br. pored imena i prezimena za fizicko lice. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. a za pravno lice maticni broj.. preda mnom. njihov broj. a koji izjavljuje da je: sin A. po zanimanju menadzer. 29. izdatu od mUP-a Crne Gore. uvodni dio moze sadrzavati naznaku isprava koji se prilazu kao i odredene poduke i upozorenja. Iza podataka o identifikaciji stranaka nuzno je naznaciti u kom svojstvu nastupa ju .

_izdatu od mUP-a Crne Gore. od dana________. sa rokom vazenja do________. JmB___ _____. drzavljanka Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci . sa prebivalistem u Podgorici. Gospoda CD. rodena dana_____u Ljubljani. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK.tu: Prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. broj____ _.

(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). Obala br. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. Podgorica. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------UGOVOR O PRODAJI P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka i pravna lica. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. za sastavljanje o vog notarskog zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic . JmB_____. prilaze uz ovaj izvornik. izdatu od mUP-a Crne Gore. nastanjena na adresi ul. ul.1965. u 11 (j edanaest) casova. rodena 01. sa rokom vazenja do________. s tim da pravno lice zastupa punomocnik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. u Ljubljani. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pr avnog posla.01.1.________. ul. udata. n astanjena u Podgorici. br. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. na osnovu njihovih izjava volje. UZZ broj:15/2009. (u dalj em tekstu: sudski tumac)-------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. objasnio im prav ne domete i posljedice njihovih izjava. od dana________. te je. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. sa zahtjevom da. ali se od toga odustalo. preda mnom. Obala br. kojim je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik.1.-----------------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta. od_____.2009. godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). . ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku..1. ul. broj______. Dana 14.___.10.(u daljem tekstu: Kupac)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospoda CD ne vlad a crnogorskim jezikom. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u L K. Notarski zapis B. koji je sacinio ovaj notar.______. po zanimanju frizerka.

ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. roden 20. godine (dvadeseti decembar h iljadu devetstotinacetrdesetseste godine) u Podgorici. po zanimanju gradevinski tehnicar. od dana 15.1946. Gospodin Dinic (Zlatko) Dejan. sa rokom vazenja trajno.sacinim notarski zapis ugovora o hipoteci. ul.g. broj 05XYC .2006. izdate od mUP-a Crne Gore. ozenjen. drzavl janin Crne Gore. (slovima: ___).05. ---------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .( u daljem tekstu:Hipotekarni duznik). pema vlastitoj izjavi. JmBG 2012946000000.12.1. Deseta br. istovremeno su pristupila slijedeca lica: --------------------------------1..

1960. godine(slovima: ___).2014. maticn i registarski broj subjekta upisa 1-273 ___. kao i to da je naznacenu punomocje potpisalo ovlasceno lice. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanje ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca. od ____. Prva br. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -------------------------------------------3. rodena 01. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.08.(slovima:prvog august a hiljadudevetstotinasezdesete godine).10. Tekst pravnog posla . nalazi na njegovom sluzbenom podrucju. Notar je strankama procitao naznaceni dokument.godine(slovima: ___). sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. ul. sud Podgorica (udaljemtekstu:Hipotekarnipovjerila c). koju zastupa zaposlenik-punomocnik AA. objasnio im p ravne domete i posljedice.kojejesacinjeno dana01 09 2009godine. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. ul.d.odstrane notaraXY.08.9. sa rokom vazenja do 14. pravnik. broj_____.---------------------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Registru nije bilo promjena.. Peta br..----------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. izdate od strane mUP-a Crne Gore. po zanimanju dipl.podbrojemUZZ-31/09 . te iz istog utvrdio naprijed naz nacene podatke za hipotekarnog povjerioca. od dana 14 . -------------------Ovlastenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocauovom notarskom zapisuovajnotarjeutvrdio uvidomuotpravakizvornikaPunomocja. Podgorica.Treci dio: Vrste notarskih akata 2 BANKA______ a.. sa sjedistem u Podgorici.akoje punomocjeseprilazeuzo vajizvornik nakonstojeprocitana strankama ----------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgor ici.g. u Podgorici. te ustanovio da su sposobne i ovlastene za preduzimanje ovog pravn og posla.08. JmB 010853000000. broj 04BTH6377.2004.uformi notarskogzapisa. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. te se uvjerio u pravu volju stranaka. Nadalje.ul Prvabr 2 . koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prila ze uz ovaj izvornik.

Po red toga. a u skladu sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu postupak sacinjavanja nota rskih akata. odnosno preduzimajuci pravni posao. . koje unosi u notarski akt.U ovom dijelu notarskog akta unose se izjave volja ugovornih strana kojima se ze li postici odredeni cilj. tu dolazi narocito do izrazaj a primjena odredbi materijalnog prava koje se odnose na konkretni pravni posao. notar je duzan vo diti racuna o potrebnim podukama i upozorenjima strankama. u vezi sa izjavama volja o preduzimajucem pravnom poslu. Detaljnije o ovome ce biti govora u dijelu ovog rada koji se odnosi na no tarske zapise pojedinih pravnih poslova.

nakon cega je ovaj akt potpisao i ovaj notar. datum i vrijeme sastavljanja notarskog akta.______. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.10.) . br. Napomena: Mjesto. u 11 . iznos naplacene naknade i troskova (clan 127. nijema ili gluvonijema) upoznata sa sa drzinom akta (clan 45. potpisuju u prisustvu notara. datum i vrijeme sastavljanja obavezan je element sadrzaja nota rskog zapisa. naznaku da je stranci koja ne zna sluzbeni jezik. nakon cega stranke izjavljuju da je tako postupl jeno. koji se moze naznaciti u uvodnom ili u zavrsnom dijelu ili na oba mjesta . stav 3. dana 14. a na sli jedeci nacin:_ tar. kao takav. preveden tekst akta (clan 46. -----------------U Podgorici. Zavrsni dio isprave Zakon o notarima CG navodi da notarski zapis nuzno mora da sadrzi i sljedece ele mente: izjavu da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da su saglasni sa zapis om koji je sastavio notar. biljesku o tome kad i kome je notar izdao otpravak akta. nacin na koji je stranka (slijepa. te pecat i stambilj notara (clan 40).4. U zavrsnom dijelu isprave mogu biti unesene poduke i upozorenja. iznos_________. Zavrsni dio isprave 4. ko ji. P R I m J E R Zavrsni dio isprave Od ovog notarskog zapisa dobijaju:--------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimalac (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) ---------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1)-------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. mjesto.). gluva. potpisi ucesnika i notara.). te se neposrednim pitanjima uvjerio da sad rzaj ovog notarskog zapisa odgovara njihovoj volji.--------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao strankama ovaj akt.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godi ne).

(jedanaest) casova.------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac: Drinic marko (potpis) Poklonoprimac: Drinic milan (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. pecat i stambilj notara) .

Shva tanje da obligacionopravni odnosi nastaju jedino iz ugovora i zakona. ucesnici u obligacionim odn osima su ravnopravni. Izvori obligacionih odnosa Izvori obligacionopravnog odnosa su pravne cinjenice i skupovi pravnih cinjenica za cije nastupanje objektivno pravo vezuje nastanak obligacionopravnih odnosa. a sama prava su zasticena imovinskom sankcijom. telekomunikacije. Nastanak. transport. kao predmet tih odnosa. tako da dolazi do nastanka ugovora koji nisu navedeni u samome Zakonu. Obligacioni odnosi nastaju najcesce na osnovu ljudski h radnji. Od ukupnog broja obligacija. Karakteristike svih obligacion ih odnosa. jednostranom izjavom volje i drugih Zakonom utvrdenih cinjenica. prenos. Moglo bi se reci da je zakon posredan. koje nazivamo imenovanim ugovorima. odnosno ponasanja. izmjena subjektivnih prava i pravnih situacija. Prema strukturi Zakona o obligacionim odnosima.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1. najveci broj otpada na one cija je osnova ugovor. relativno su dejstvo. Pravne cinjenice se dijele na prir odne dogadaje i ljudske radnje. Samim tim. informatika i programiranje. prenosivi su. predstavljaju ugovori i delikti. Karakteristika modernog poslovanja je porast narocito broja i vrsta usluga (finansijski sektor i sektor osiguranja. proiz vode navedene pravne posljedice (dejstva. previse je usko i previse uopsteno. Obligacioni odnosi nastaju iz ugovo ra. mogu se ustano viti pojedine osnov nastanka obligacionih odnosa. koje svako dnevno nastaju. a pra vne cinjenice neposredni izvor raznovrsnih pravnih dejstava u pravnom zivotu. kao izvora obligacija. svakako. sticanjem bez osnova. Najvazniji izvor obligacioni h odnosa. sluze razmjeni roba (stvari) i usluga. poslovodstvom bez naloga. Pravne cinjenice pomocu odredenja sadrzanog u Zakonu. imovinska prava i obaveze. Ugovor je . ucinke). t uristicki aranzmani itd. Zakonom neregulisane ugovore nazivamo neimenovani m ugovorima.). koje moze biti protivpravno (delikti) ili saglasno pr avu (ugovori i drugi pravni poslovi)45. dovoljno j e da ugovor ocijenimo kao najvazniji izvor obligacija. Pravni sistem sadrzi pojedine Zakonom regulisane ugovore. prouzrokovanjem stete (delikt). Ugovori. gasenje. u pravilu. 1 1 Ugovorkaopravniposao Ugovori predstavljaju najvazniji izvor obligacionih odnosa i zauzimaju narocito mjesto u obligacionom pravu. Potreba savremene ekonomije je veca od Zakonom regulisanih mogucnosti obligacionih ugovora. uzrok uje se pravnim cinjenicama.

Beograd 1996.45 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic. Uvod u gradansko pravo. g od. 44 . str. 159.

1. Izvori obligacionih odnosa dvostrani pravni posao, kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da ce drugoj st rani nesto odredeno izvrsiti- bilo dati, dopustiti ili uciniti, odnosno nesto odredeno prop ustiti, a druga strana sve to prihvata, uz naknadu ili bez nje. Za svaki ugovor neophodno je postojanje najmanje dvije strane, koje se nazivaju ugovornim stranama (kontrahenti, ugovorn ici). Ugovor predstavlja izjavu volja, ucinjene s namjerom proizvodenja neke pravne posljedice. Da bi se postigao odredeni pravni efekat, izjave volja moraju biti s aglasne i usmjerene na postizanje zeljenog cilja. Dakle, ugovor nastaje na osnovu slobod no i saglasno izjavljenih volja poslovno sposobnih lica, a ne na osnovu zakona. Izjavljena vol ja mora biti pravno relevantna. Volja je pravno relevantna kad se ugovore prava i o baveze koje su obje strane zeljele i bile svjesne ili su morale biti svjesne njihove pr avne posljedice. teorija volje i teorija izjave daje nam odgovor na pitanje koja volja je pravno relevantna. Rezultati ovih teorija su medusobno potpuno razliciti. Zakon o obligacionim odno sima slijedi teoriju izjave46 (sklapanje ugovora), ali u nekim slucajevima prihvata r jesenja teorije volje47 (relativno nistavi pravni poslovi). Prema zakonskoj formulaciji, ugovor je sklopljen kada se ugovorne strane sporazu me o bitnim sastojcima ugovora (essentalia negotii). Nas zakon, a ni drugi inostran i zakoni, ne sadrzi definiciju sta je to bitan sastojak ugovora. Bitni sastojci ugovora su minimalni sastojci neophodni za postojanje ugovora. Oni u pravilu zavise od vrste ugovora, kao, naprimjer, prodaja, zajam, zakup, poklon itd. Bitni sastojci ugovora mogu b iti objektivni, koje odreduje Zakon48, i subjektivni, koje odreduju same ugovorne st rane49. Subjektivni sastojci ugovora ne predstavljaju nuzne uslove nastanka ugovora, ali za jednu ugovornu stranu predstavljaju vazan elemenat ugovora, bez kojeg ne zeli sklopiti ugovor. Nuzno je da se ugovorne strane sloze o uslovima i da ih kao bitne ugovor e. Objektivne sastojke ugovora nije potrebno dokazivati u slucaju spora, dok subjek tivne elemente mora dokazivati ona strana koja tvrdi da su oni ugovoreni. Pored bitnih sastojaka, postoje i prirodni, kao i sporedni sastojci ugovora. Prirodni sastojci cine sast avni dio ugovora, bez obzira da li su dogovoreni ili ne. Odgovornost prodavca za mate rijalne i pravne nedostatke predstavlja tipican primjer prirodnih sastojka ugovora. Spor edni sastojci ugovora (accidentalia negotii) su oni koje ugovorne strane, na osnovu s lobode

ugovaranja, mogu dogovoriti. Sporedni sastojci vaze samo onda kada ih strane ugo vore, npr. ugovorna kazna kod neispunjenja ili zakasnjenja u ispunjenju nenovcane obav eze. Ugovorne strane mogu svoja prava i obaveze urediti kako to njima najbolje odgova ra u skladu sa zakonom. Ugovori se, u pravilu, temelje na nacelu dispozitivnosti50. 46 Clan 19. ZOO CG: Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane sporazumjele o bitnim elementima ugovora . 47 teorija volje je prihvacena kod mana volje: zablude, prijetnje, prevare ili p risile. Clan 95. ZOO CG tumacenje ugovora. 48 Npr. kod kupoprodaje clan 463. ZOO CG odreduje da predmet i cijena cine bitne sastojke ugovora. 49 Npr. kod ugovora o zajmu, pored zakonske obaveze zajmodavca da preda zamjenjl jivu stvar u svojinu zajmoprimca, uz obavezu vracanja, i subjektivno odredenje da sacine ugovor u pis anoj formi. 50 Abedin Bikic, Obligaciono pravo opci dio, Sarajevo 2004. god, str. 70.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1 2 Pravna dejstvaugovora Ugovor proizvodi sva ona pravna dejstva koja proizvode pravni poslovi uopste. U oblasti obligacionog prava ugovorom se postizu tri razlicita pravna dejstva. Najprije se ugovorom mogu stvoriti obligacije. Kada se govori o izvorima obligacija, najcesce se misl i na ovo dejstvo, jer su oni u ovom segmentu i najinteresantniji. Kao drugo, pomoc u ugovora se moze postici i dejstvo koje se ogleda u izmjeni neke vec postojece obligacije . to je slucaj kada izmedu ugovornih strana postoji obligacioni odnos koji je nastao bilo iz kog izvora, pa ga strane svojim nekim novim ugovorom zele u necemu promijeniti. Na kraju, kao trece dejstvo, ugovorom se u obligacionom pravu moze postici i dejstv o gasenja jedne vec stvorene obligacije. to su ugovori kojima se duznik oslobada obaveze, cime se postize gasenje obligacije51. Pored navedenih osnovnih dejstava, ugovorom se u oblasti gradanskog prava mogu p ostici i neka druga dejstva. tako, naprimjer, u francuskom pravu ugovorom se moze stica ti svojina i to samom cinjenicom sklapanja ugovora bez predaje stvari. Na ovaj naci n ugovor proizvodi i stvarnopravna dejstva, pa stoga neki autori ovakve ugovore na zivaju stvarnim ugovorima. U nasem pravu ovo nije moguce, zbog toga sto se kod nas svoj ina stice (derivativnim putem) samo ako, pored osnova sticanja, postoji i predaja st vari, odnosno, ako se radi o nepokretnostima, upisom u katastar nepokretnosti52. 1 3 Opstiuslovisklapanja obligacionihugovora Obligacioni ugovori nastaju saglasnim izjavama volja ugovornih strana, koje proi zvode pravno dejstvo nastanka, prestanka, prenosa ili izmjene postojecih subjektivnih prava. Prema opstim pravilima, izjava volje mora biti data od lica koje ima potrebnu po slovnu sposobnost, da je ozbiljna i data u namjeri proizvodenja pravnog ucinka, slobodn a i u potrebnoj formi, ako zakon to zahtijeva. Zeljeni pravni ucinci moraju biti u skladu sa Ustavnim nacelima, imperativnim normama i drustvenim moralom, a ukoliko to nije slucaj, postoji znacajan nedostatak, koji cini pravni posao nevazecim. Da b i jedan ugovor imao svojstvo obligacionog ugovora, on mora ispunjavati sljedece pretpost avke: 1. 2. 3. 4. 5. 51 da ugovorne strane posjeduju potrebnu poslovnu sposobnost: da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana; da postoji predmet ugovora; da postoji dozvoljeni osnov obavezivanja iz ugovora, potrebna forma ugovora kao poseban uslov kod odredenih ugovora. Zivomir S. Dordevic/Vladan S. Stankovic, Obligaciono pravo, Opsti dio, Beogra

d 1976., str. 128. 52 Clan 84. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, Sluzbeni list CG, broj 19/09.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla je imperativna zakonska odredba53, po kojoj notar mora postupati u postupku sastavljanja notarskih akata , a takode proizilazi iz materijalnog prava. tako npr. testament moze saciniti lic e sa navrsenih petnaest godina zivota i koje je sposobno za rasudivanje. Notar je ovl ascen da odbije preduzimanje radnje ako zbog maloljetstva ili nekog drugog zakonskog razl oga stranka ne moze punovazno zakljucivati pravne poslove54. Notar ce odbiti sastavl janje akta, pored insistiranja stranaka, u svim slucajevima kada je zakonom izricito z abranjeno sklapanje odredenog pravnog posla. tu nema mjesta davanja poduka i upozorenja od strane notara, nego je notar duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje. 2 1 Sposobnost ugovornih strana Da bi subjekti prava svojim izjavama volja mogli proizvoditi pravne ucinke, tj. sudjelovati u obligacionim odnosima, nuzno je postojanje odredene sposobnosti tih subjekata. ta sposobnost se dijeli na: pravnu sposobnost i poslovnu sposobnost. 2 2 Pravnasposobnost Subjekti ili lica u pravu mogu se definisati kao nosioci pravne sposobnosti, pos ebnog pravnog kvaliteta koji cini podobnost da se bude imalac prava i obaveza (vlasnik , povjerilac, duznik, nasljednik itd.). Da bi neko lice postalo pravnim subjektom, dovoljno je postojanje pravne sposobnosti tog lica. Dakle, svaki pravni subjekt posjeduje pr avnu sposobnost, tj. sposobnost da ima prava i obaveze55. Postoje dvije vrste pravnih subjekata: ljudi kao pojedinci (fizicka lica) i odredene ljudske zajednice (organizacije) s nabdjevene pravnom sposobnoscu, koje nazivamo pravnim licima. U pravilu, pravna sposobnost za fizicka lica nastaje rodenjem, a za pravna lica registracijom56. Ugovore mogu sklapati svi subjekti prava pod odredenim pretpostavkama. Ugovore mogu sklapati pojedinci, kako to Zakon o obligacionim odnosima za fizicka lica kaze, kao i pravna lica, i to sve vrste pravnih lica. Da bi se svojim izjavama volje stvarala prava i oba veze, potrebno je prethodno imati sposobnost subjekta prava. Dakle, poslovna sposobnos t nuzno pretpostavlja postojanje pravne sposobnosti. Subjekt prava moze, ali i ne mora imati poslovnu sposobnost, dok postojanje pravne sposobnosti ne pretpostavlja nu zno postojanje i poslovne sposobnosti. Postojanje pravne i poslovne sposobnosti je r egulisano imperativnim normama, tako da zainteresovani subjekti ne mogu uticati na njihovu izmjenu ili primjenu.

53 Clan 44. i clan 47. Zakona o notarima Crne Gore. Clan 80. stav 1. Zakona o no tarima FBiH. 54 Clan 27. stav 1. tacka 3. Zakona o notarima CG. 55 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 51. 56 Izuzeci: nasciturus, sudsko proglasenje nestalog lica za umrlo, ortacko drust vo, priznavanje procesne sposobnosti prije upisa u odredene registre.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 2 3 Poslovnasposobnost Poslovna sposobnost se moze definisati kao sposobnost sklapanja pravnih poslova (ugovora). Pod sposobnoscu sklapanja pravnih poslova podrazumijeva se sposobnost izjave volje koja proizvodi gradanskopravne ucinke (nastanak, prenos, promjenu ili pres tanak subjektivnih gradanskih prava). to, naprimjer, poslovna sposobnost znaci sposobn ost sklopiti kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, saciniti testament, odreci se nekog prava itd. Dakle, poslovna sposobnost predstavlja sposobnost proizvodenja pravne posljedice57. Poslovnu sposobnost dijelimo na: potpunu poslovnu sposobnost, ogra nicenu poslovnu sposobnost i potpunu poslovnu nesposobnost. 2 3 1 Potpunaposlovnasposobnost Fizicko lice, u vezi sa poslovnom sposobnoscu, ili je potpuno poslovno sposobno, ili ograniceno (djelimicno) sposobno, ili potpuno poslovno nesposobno. Potpuna poslo vna sposobnost stice se punoljetstvom ili sklapanjem braka prije punoljetstva u skla du sa zakonom. Punoljetnim postaje lice koje je navrsilo 18 godina zivota58. Poslov nu sposobnost moze steci i maloljetno lice, ali starije od 16 godina sklapanjem braka uz dozvo lu suda59. O ovom nacinu sticanja poslovne sposobnosti odlucuje sud u vanparnicnom postupku, na prijedlog maloljetnog lica, uzimajuci u obzir njegovu dusevnu zrelo st. Za sklapanje punovaznog ugovora potrebno je da ugovarac ima poslovnu sposobnost koj a se trazi za sklapanje tog ugovora60. Sticanjem neogranicene (pune) poslovne spos obnosti, to lice se pravno osamostaljuje. Puna poslovna sposobnost je po svom karakteru o psta i potpuna. Opsta, jer neko lice stice pravo na sklapanje svih pravnih poslova, a potpuna, jer to znaci da ove poslove sklapa neko lice bez saglasnosti zakonskog zastupnik a ili organa starateljstva. Maloljetnik sa petnaest godina zivota moze, bez saglasnosti svog zakonskog zastu pnika, samostalno stupiti u radni odnos i samostalno raspolagati zaradom61. Ova sposobn ost se naziva radna sposobnost. Maloljetnik sa navrsenom petnaestom godinom zivota, pod uslovom da je sposoban rasudivati, dobiva aktivnu testamentarnu sposobnost62 . Lica mlada od petnaest godina ne mogu saciniti testament ni uz pomoc svojih zako nskih zastupnika, jer se testament moze saciniti samo licno. Pravna lica mogu sklapati ugovore u pravnom prometu u okviru svoje pravne sposob nosti. Ugovori sklopljeni protivno ovome, nemaju svoje pravno dejstvo, a savjesna stran a moze zahtijevati naknadu stete koju je pretrpjela usljed sklapanja ugovora koji

nema pravno dejstvo. Pravna lica imaju specijalnu poslovnu sposobnost, odredenu priro dom 57 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 57. 58 Clan 13. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 1. i 2. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije BiH, broj 35/0 5. i 41/05.). 59 Clan 13. stav 2. u vezi sa clanom 24. stav 2, Porodicnog zakona Crne Gore, Sl uzbeni list RCG 1/07. 60 Stav 1. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 61 Clan 66 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07 62 Clan 61 Zakona o nasljedivanju, Sluzbeni list CG, 74/08. Clan 62. Zakona o na sljedivanju SR BiH potrebno je da ima sesnaest godina zivota, Sluzbeni list SR BiH 7/80, 51/80.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla djelatnosti i ciljem radi cijeg ostvarenja su osnovana. Bivsim zakonom o obligac ionim odnosima postavlja se opste pravilo kojim se odreduje da pravna lica mogu sklapa ti ugovore u okviru svoje pravne sposobnosti. Ugovori sklopljeni protivno ovom prav ilu, ne proizvode pravne ucinke (clan 54. ZOO bivse SFRJ). U novonastalim drzavama ov o pravilo se derogira drugim posebnim zakonima, kao, naprimjer, Zakonom o privredn im drustvima / preduzecima, odredenjem da pravni posao sklopljen van obima pravne sposobnosti pravne osobe, ostaje na snazi (clan 9. Zakona o privrednim drustvima F BiH). Pravna teorija, tzv. ultra vires, koja dolazi iz common law pravnih sistem a, napustena je i u pravu Evropske unije63. 2 3 2 Ogranicenaposlovnasposobnost Fizicko lice u crnogorskom zakonodavstvu moze biti potpuno poslovno sposobno ili ograniceno poslovno sposobno, a potpuno poslovno nesposobno samo u slucajevima kada mu je potpuno oduzeta poslovna sposobnost odlukom suda u vanparnicnom postu pku64. Dijete koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota, prema novim zakonskim rjesenjima, moze samostalno preduzimati pravne poslove kojima ne stice ni prava ni obaveze i pravne poslove malog znacaja65. Ostale pravne poslove takva lica mogu preduzimati samo preko zakonskog zastupnika ili staratelja, a u nekim slucajevima je potrebn o odobrenje organa starateljstva. Fizicka lica koja su navrsila cetrnaest godina zivota takode imaju ogranicenu poslovnu sposobnost66, a ona se jos nazivaju i st arijim maloljetnicima. takva lica mogu bez saglasnosti (dozvole ili odobrenja) svog zak onskog zastupnika ili staratelja sklapati samo one pravne poslove cije im je sklapanje Zakonom dopusteno67. Ograniceno poslovno sposobna lica sa navrsenih cetrnaest godina zivota mogu potpuno samostalno i bez icije saglasnosti sklapati poslove manjeg z nacaja i poslove kojima ne sticu ni prava ni obaveze. Koji su poslovi manjeg znacaja, f akticko je pitanje, koje se procjenjuje u svakom pojedinacnom slucaju. Pravne poslove ve ceg znacaja, odnosno ostale pravne poslove koji ne spadaju u poslove manjeg znacaja i poslove kojima se ne sticu ni prava ni obaveze, mogu sklapati lica sa navrsenih cetrnaes t godina zivota, uz prethodnu ili naknadnu saglasnost svog zakonskog zastupnika. Z akonskom zastupniku, odnosno staratelju, za poslove veceg znacaja koji prelaze okvire redovnog poslovanja i upravljanja, tj. za otudenje ili opterecenje nepokretne st vari, te vrednije pokretne stvari i prava iz imovine djeteta, potrebno je odobrenje organ a starateljstva. Zakonski zastupnik, odnosno staratelj, bez prethodnog odobrenja organa starateljstva, ne moze preduzimati poslove koji prelaze okvire redovnog poslovan ja ili

upravljanja sticenikovom imovinom, u koju, svakako, spadaju nepokretnosti68. Za otu 63 Milic Simic/Marko Rajcevic, Harmonizacija zakona o privrednim drustvima -pred uzecima u BiH, str 7. 64 Clan 235 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 65 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 66 Clan 66. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 5. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. 67 Stav 2. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 68 Clan 308. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Clan 1 78. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U clanu 179. ovog zakona odredeno je koje poslov e moze poduzimati staratelj uz prethodno odobrenje organa starateljstva.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima denje nepokretnih stvari u svojini maloljetnog lica, uvijek je potrebno odobrenj e nadleznog organa starateljstva. Zakonski zastupnici maloljetnog lica su oba roditelja, pod uslovom da vode zajed nicki zivot. Jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili kad jedan roditelj sam zivi sa djetetom, a nije donesena odluka suda o vrsenju roditeljskog prava, ili kad je drugi roditelj nepoznat, ili kad je umro, ili je potpuno lisen roditeljskog p rava, odnosno poslovne sposobnosti69. Medutim, kada se radi o pitanjima koja bitno uticu na zi vot djeteta, a u koja spada i raspolaganje imovinom djeteta velike vrijednosti, u to m slucaju roditelj koji ne vrsi roditeljsko pravo ima pravo i duznost da odlucuje zajednic ki i sporazumno sa roditeljem koji vrsi roditeljsko pravo70. Dakle, kada je odredeno da jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo, a otuduje se ili opterecuje nepokretnost u vlas nistvu maloljetnika, potrebno je ukljuciti i drugog roditelja koji ne vrsi roditeljsko pravo, odnosno nuzno je pribaviti njegovu saglasnost. U pojedinim zemljama, u vezi sa ovim, pos toje i drugacija rjesenja71. Saglasnost data prethodno, prije sklapanja pravnog posla ( dozvola), omogucava da pravni posao vezuje stranke od samog sklapanja ugovora (perfekcija ugovora). Ukoliko to nije slucaj, posao ne vazi, ali moze biti osnazen davanjem naknadne saglasnosti (naknadno odobrenje) u zakonskom roku. Za vrijeme trajanja tog roka, sudbina ugovora je neizvjesna, sto se u teoriji naziva poslovima koji hramlju (n egotium claudicans)72. Ograniceno poslovno sposobno lice je i ono punoljetno lice kojem je djelimicno oduzeta poslovna sposobnost (clan 235. stav 2. PZCG). Ako je sposobnost razumnog postupanja iskljucena samo u nekim oblastima zivota, poslovna nesposobnost se ogranicava samo na te oblasti. 2 3 3 Poslovna nesposobnost Porodicno zakonodavstvo Crne Gore propisuje da je potpuno poslovno nesposobno samo ono fizicko lice koje je odlukom nadleznog suda u vanparnicnom postupku pot puno liseno poslovne sposobnosti zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti ili kojeg drugog uzroka. takvo lice nije sposobno da se samo brine o svojim pravima i inte resima (clan 235 PZCG). U nekim zakonodavstvima poslovno nesposobno je ono fizicko lice koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota (mladi maloljetnici). Poslovno nespos obno je i punoljetno lice kome, zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti, mentalne slabos ti, opijenosti ili slicnih stanja, nedostaje sposobnost da razumno postupa. takva lica nisu spo sobna da se sama brinu o svojim pravima i interesima, pa im poslovna sposobnost moze b

iti 69 Clan 73, 76-78 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 70 Clan 79 stav 3 i 4 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 71 U Federaciji BiH usvojeno je pravilo da ako roditelji ne zive u porodicnoj za jednici, roditeljsko staranje ostvaruje roditelj sa kojim dijete zivi, osim ako odlukom suda o tome sa kojim r oditeljem ce dijete zivjeti nije drugacije odredeno odnosno ako i drugom roditelju nisu data odreden a prava i duznosti koja se ticu vaznijih pitanja za interese djeteta. Drugi roditelj ima pravo da b ude informisan a ako se ne slaze sa nekim postupkom drugog roditelja moze se obratiti sudu. 72 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo Opci dio, stvarno, obvezno i nas ljedno pravo, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 31 i 3 2. Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 57.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla u potpunosti oduzeta u vanparnicnom postupku73. Prema nasem pravu, pravni poslov i preduzeti od strane poslovno nesposobnih lica su apsolutno nistavi i ne proizvod e nikakvo pravno dejstvo, osim pravnih poslova kojima ne stice ni prava ni obaveze, i prav nih poslova malog znacaja74. Stanje poslovne nesposobnosti moze se produziti i posli je navrsene osamnaeste godine zivota, ako iz odredenih razloga lice nije sposobno d a se samo stara o svojoj licnosti, pravima i interesima. takode, stecena poslovna spo sobnost se moze kasnije oduzeti, ako punoljetno lice postane nesposobno da rasuduje ili svojim ponasanjem ugrozava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica. U pravnoj doktrini, odredivanje granice od cetrnaest godina za ogranicenu poslov nu sposobnost, odnosno nesposobnost, ocjenjuje se kao previsoka i neadekvatna prema stvarnom stanju i narastajucim potrebama u zivotu. Stvarne potrebe i sama zrelos t odlucivanja mladih maloljetnika ukazuju na previsoko postavljenu dobnu granicu izmedu mladih i starijih maloljetnika. Uporedno pravo poznaje i priznaje mnogo nizu sta rosnu granicu izmedu ovih osoba. U mnogim drugim zemljama postavljena je niza starosna granica koja je potrebna za obavljanje pojedinih kategorija pravnih poslova. Kod poslova manje vrijednosti, vecina evropskih zemalja ne postavlja nikakvu donju granicu f izickim licima za pravno valjano preduzimanje tih poslova, a to rjesenje je prihvaceno i u Porodicnom zakonu Crne Gore. U njemackom pravu ogranicena poslovna sposobnost se stice sa sedam godina. Uz sa glasnost svog zakonskog zastupnika, maloljetnik s navrsenih sedam godina moze sklapati pravne poslove samostalno, dok samostalno moze nastupati u svim poslovima kojim pribavlja iskljucivo neku pravnu korist za sebe, kao i druge poslove koji se izv rsavaju sredstvima koja su mu u tu svrhu data, ili su mu data na slobodno raspolaganje (dzeparac)75. Od ovog pravila postoji izuzetak kod jednostranih pravnih poslova, jer su oni nistavi ako ih poduzme ograniceno sposobna osoba bez dozvole zakonskog zast upnika. Prema odredbama svajcarskog prava, maloljetnik sposoban za rasudivanje moze, bez obzira na starosnu dob, samostalno sklapati dobrocine pravne poslove, a uz odobrenje zakonskog zastupnika i sve ostale76. U madarskom pravu ogranicena posl ovna sposobnost stice se sa dvanaest godina. Dvanaestogodisnjak moze, uz saglasnost (dozvolu ili odobrenje) svog zakonskog zastupnika, poduzimati sve poslove, samos talno moze sklapati ugovore od manjeg znacaja radi zadovoljenja uobicajenih svakodnevn ih potreba, kao i ugovore iz kojih pribavlja iskljucivo neku korist77. Maloljetnici do dvanaest

godina poslovno su nesposobni, ali nisu nistavi poslovi poduzeti od tih lica koj i su izvrseni, a od malog su znacaja. Njihovo sklapanje u svakodnevnom zivotu se desava stalno i bez narocitog razmisljanja (§ 18. stav 2.)78. Grcki gradanski zakonik u odredbam a clanova 134. i 135. ureduje da maloljetnik sa navrsenih deset godina moze samost alno poduzimati poslove iz kojih za njega proizilazi iskljucivo neka korist. Prema to m zakoniku, sa cetrnaest godina stice se sposobnost samostalnog raspolaganja svojom zara 73 Clan 235. stav 1 i 3. Porodicnog zakona Crne Gore. 74 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 75 §§ 104 - 113 BGB, Burgerliches Gesetzbuch 76 Clan 19. Svajcarskog gradanskog zakonika. 77 § 14. stav 2. Madarski gradanski zakonik. 78 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 58.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima dom i sredstvima koja su dobivena na slobodno raspolaganje, kao i sve ostale pos love, uz saglasnost zakonskog zastupnika. 3. Saglasnost volja ugovornih strana Samo saglasnim izjavama volja ugovornih strana, moze nastati ugovor. Ovim izjava ma ugovorne strane odreduju sadrzaj ugovora. Saglasne izjave moraju se odnositi na bitne elemente ugovora. Pored toga, izjave moraju biti punovazne, odnosno one moraju b iti date slobodno, bez prinude, a ne smiju biti date u zabludi ili usljed prevare. A ko zakon zahtijeva davanje izjave u odredenoj formi, one moraju biti date u toj formi (fo rma ad solemnitatem). Iako je opste pravilo da se pravni poslovi preduzimaju neformalno , broj pravnih poslova za koje Zakon propisuje formu kao uslov valjanosti (vaznost), sv e je veci79. Izjave volja koje prouzrokuju nastanak ugovora, moraju imati karakteristike prav no relevantne volje. Pravno relevantna volja podrazumijeva postojanje svijesti i namjere. Svij est ugovorne strane o izjavljenoj volji obuhvata znacaj i posljedicu sklopljenog pra vnog posla. Namjera (htijenje) ugovorne strane ukazuje na njenu zelju za sklapanjem u pravo tog ugovora, sa svim njegovim posebnostima (animus contrahendi). Izjava volje, p ored toga sto je slobodna, mora biti ozbiljna i stvarna, a ne simulirana. tako, napri mjer, ako bi ugovorne strane izjavile da sklapaju ugovor o poklonu, a zapravo sklapaju ugo vor o prodaji, u principu izjava o poklonu ne bi dovela do sklapanja ugovora o poklonu . Ovdje se radi o prikrivenom pravnom poslu, tako da, prama clanu 59. stav 1. ZOO CG, pr ividan ugovor nema ucinka medu ugovornim stranama. Saglasnost volja predstavlja spoj istovjetnih izjava volja jedne i druge ugovorn e strane ili vise njih, kojima one izrazavaju namjeru da medu sobom zasnuju ugovorni odnos (p onuda i prihvat). Odsustvo bilo kog navedenog uslova onemogucava nastanak ugovora. Pored toga sto su to bitni elementi za sklapanje ugovora, oni su istovremeno i o psti uslovi za sklapanje ugovora, jer je njihovo prisustvo nuzno za nastanak ugovora. Pored opstih uslova, potrebno je, kada to zahtijeva zakon ili neki drugi pravni akt, za sklap anje ugovora ispuniti i neke posebne uslove koji su takode za tu vrstu ugovora bitni elementi. Da bi jedan ugovor proizvodio pravno dejstvo, tj. da bi bio punovazan, moraju se ispuniti

kao. Zakon o notarima. obuhvatajuci istovremeno i namjeru da se tim pon asanjem ostvari odgovarajuci zeljeni cilj. naprimjer. Posto je ona unutrasnji i skriveni psihicki f enomen. forma itd . volju mozemo saznati tek posto ona bude manifestovana prema vani ili prema nekom e drugom. 79 Npr. .jos neki daljnji uslovi. skriveni psihicki fenomen i znaci svijest o odredenom covjekovom ponasanju. pravna i poslovna sposobnost. Saglasnost volja predstavlja unutrasnju volju.

prestaje pravno dejstvo tog pravnog posla. Kod raskidnog (rezolutivnog) uslova dat a je situacija da njegovim nastupanjem. punomocje. U ovakvim slucajevima notar je duzan voditi racuna i unijeti u akt ko ce. a raskidni uslov je onaj od cijeg nastupanja za visi prestanak pravnog ucinka ugovora. sto znaci da pravni posao postoji. odobrenje organa starateljstva i sl. kada bi neko trebao vratiti poklonjenu stvar ako do odredenog roka ne okonca skolovanje. Saglasnost volja ugovornih strana 3 1 Uslovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Uslov je neizvjesna i buduca cinjenica od koje zavisi nastanak ili prestanak ugo vora. naprimjer. recimo. naprimjer. diplomira na odred enom fakultetu). Nadalje. naprimjer. U ovom slucaju pravni posao je nastao i proizveo pravne ucinke. smatra se da ugovor nije ni nasta o. zavisi od nastupanja uslova odredenog u samome ugovoru. k ao. Ako se odlozni uslov ne ostvari. notar je duzan upozoriti s tranke da takav pravni posao ne proizvodi pravno dejstvo dok mu se ne dostavi pravno va ljano odobrenje i ne smije izdavati otpravke i prepise sve dok mu se takvo odobrenje n e dostavi. ako se on ostvari. Raskidni uslov egzistira. Notar ce poduciti i upozoriti stranke da ne vrse cinidbe iz ugovora do ispunjenj a odloznog uslova. Veoma cesto ce se dogadati u notarskoj praksi. pa tako ne proizvodi nikakve pravne ucinke. o cijem trosku i u kojem roku pribaviti i notaru dostaviti odobrenje. ali ako se raskidni uslov ispuni. smatra se da ugovor proizvodi pravne ucinke od vremena kada je skloplje n taj pravni posao. da stranke imaju interes da odmah zakljuce ugovor. Odlozni uslov postoji. Odlozni uslov je onaj od cijeg nastupanja zav isi nastanak pravnog ucinka ugovora. ali da li ce nastupiti ili prestati pravni ucinci tog ugovora. tako da se ne zah tijeva . u slucaju kada bi se u sadrzaj ugovora unijela cinjenica da ce ugovor prestati proizvoditi pravne ucinke ako se nesto desi ili ne desi. mora se raditi o buducim i neizvjesnim cinjenicama. ukoliko se zeli ograniciti dejstvo ugovora unosenjem uslova u njegov sadr zaj. Ugovor sklopljen pod uslovom je pravni posao koji je valjano sklopljen. Dakle. uz preuzimanje obaveze da u odredenom roku notaru dostave potre bna odobrenja. ali ne proizvodi jos uvijek pravn e ucinke. odnosno ranije sklopljeni pravni posao se raskida. kod odloznog (suspenzivnog) uslova. Dakle.3. kad jedna ugovorna strana drugoj poklanja neku stvar pod uslovom da ta druga ugovorna strana nesto ucini (kao npr. ugovor prestaje automatski. a koje ce nastupiti nakon sk lapanja konkretnog ugovora.

ugovor je nistav. kao uslovi koji se ne mogu ostvariti (realizova ti). bilo iz pravnih razloga. smatraju se nedopustenim. smatraju se nedopustenim uslovima. U s lucaju nemoguceg odloznog uslova. Uslovi koji su protivni Ustavu. U ovim slucajevima ugovor ce se smatrati nistavim. Postavljene cinjenice. a ako je postavljen nemoguci raskid ni uslov. odnosno smatrace se kao da nije ni naveden. bilo da su odlozni ili raskidni. prinudnim propisima i moralu drustva.nikakva posebna radnja ugovorne strane. bilo iz nekih faktickih. . smatra se da takav uslov i ne postoji.

onda se uzimaju kao pravno relevantni dispozitivni rokovi. avgusta te godine. Raskidni rok je onaj rok za cije nastupanje se veze prestanak pravnih ucinaka sklopljenog ugovora. tako. a dan na koji je sklopljen se ne racuna. U vezi s tim. rok od dva mjeseca koji je poceo teci 31. Rokovi se takode dijele na odlozne i raskidne. to su. Ako je odredeno da ugovor stupa na snagu istekom de set dana od dana sklapanja ugovora. Odredeni protek vremena ili odredeni trenutak u vremenu za koji se veze pocetak dejstva i li prestanak dejstva pravnog posla. zavrsava se 29. Ove rokove nazivamo strogim rokovima. zavrsava se 5. moze se istaci da je rok buduca izvjesna cinjenica za koju vec znamo da ce se sa sigurnoscu des iti. ili 28 februara naredne godine. cijim nastupanjem prestaju pravni ucinci tog ugovora . tako. tada ce vazi ti dispozitivne odredbe iz zakona. Ukoliko ugovorne strane ne odrede nista u vezi sa rokovima za konkretni slucaj. to znaci da smo u ugovor unijeli jedan raskidni rok. aprila. nazivamo odredivanjem roka. ako se u ugovor u o posluzi odredi da se data stvar vrati 1. a ako n e postoji dan po kojem bi odgovarao danu po datumu kada je poceo. p rekluzivni i zastarni rokovi. to znaci da smo u ovaj ugovor unijeli jedan odl ozni rok pravnog ucinka sklopljenog ugovora. decembra. Naprimjer. jula naredne godine. Rokovi se mogu odrediti danima na nacin da pocne teci prvog narednog dana nakon dogadaja od kojeg se racuna. Odlozni rok je onaj rok od cijeg nastupanja zavisi pocetak pravnog dejstva (ucinka) sklopljenog pravnog posla. U slucaju k ada posljednji dan roka pada u odredeni dan kada se ne radi (npr. Naprimjer. rok od pet mjeseci koji je poceo teci 5. Postoje takode rokovi koji su odredeni zakonom i koje ugovorne strane ne mogu mijenjati svojim izjavama volje. odredivanjem ro kova takode se mogu ograniciti odredeni ucinci sklopljenog pravnog posla. ako se ugovor o zakupu sklopi u maju i u njemu odredi da ce se dati poslovna pro storija u zakup od 1. naprimjer. jer taj mjesec ima manje od 30 dana. zavrsava se onog dana koji se poklapa sa danom od kojeg je poceo teci. nap rimjer. Ako je rok odreden mjesecima i g odinama. ukoliko ugovorne strane nisu nista odredile u vezi s rokom oko povrata novca datog u zajam. naprimjer. avgusta.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 3 2 Rokovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Pored uslova kao sredstva ogranicenja postizanja pravnog ucinka. koji su odredeni zakonom. tako. tada s e posljednji dan roka produzava na prvi naredni radni dan. nedjelja ili praznik). odnosno pravnim normama. Rok moze takode biti od reden .. rok pocinje teci prvog dana nakon sklapanja prav nog posla. zavrsava se posljednjeg dana u mjesecu. naprimj er.

i terminima: pocetkom. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. a kraj mjeseca j e posljednji dan u mjesecu. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlu . sredinom ili krajem mjeseca. 4. Forma pravnih poslova Istorijski posmatrano. sredina mjeseca je petnaesti dan u mjesecu. Pocetkom mjeseca se smatra prvi dan u mjesecu. koje su imale sakralni karakter.

naprimjer. Posebna forma pojedinih pravnih poslova (punomocje. kao predmeta ugovornih odnosa. prepoznat i je u opstem dijelu Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.). Znacaj stvarnih prava na nepokretnosti. mor a biti zakljucen u pisanoj formi i ovjeren u skladu sa propisima . Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pisanog punomocja. tako da se u najznacajnijem dijelu mogu razlikovati sljedece nav edene . nije rijedak slucaj da zakon za nastanak pojedine vrste ugovora zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti83.).) itd. stav 1. odnosno poseban nacin sklapanja pravnih poslova84. jemstvo.) zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor ili neki drugi pravn i posao za cije se sklapanje. tako je. Zakona o notarima Crne Gore. tac. u clanu 61. ugovor o trgovinskom zastupanju (clan 884. clan 998. Dakle. konkludentnim radnja ma. pored pisane fo rme ZOO upucuje na dodatnu formu u drugom propisu. sto za konkretni slucaj znaci pri mjenu forme iz clana 51. U svim navedenim slucajevima neophodno je postojanje pisane forme za valjano skl apanje ugovora. a uz to punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje za izdavanje garancij e).). ugovor o licenci (clan 779. pisano. zahtijeva odredena zakonom propisana forma85. a to se zove paritet forme. Forma pravnih poslova cujucu ulogu. pa slijedom toga i punomoc za izdavanje garancije. s obzirom na sadrzinu i znacaj. volja se moze izraziti rijecima. volja se moze izraziti usmeno. propisuje se posebna forma. kao npr.). sto znaci da se nas zakon opredijelio za neformalnost ugovor a82. Dakle. Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. 6. 4 1 Vrsteforme U daljem tekstu ce se pokusati urediti oblici forme u uporednom pravu i to prema strogoci uredenja forme. clan 699. ugovor o osiguranju (stav 1. Ipak. Zakonom o obligacionim odnosima propisano je na vise mjesta koji ugovori moraju biti sklopljeni u pisanoj formi. tako.: ugovor o gradenju (stav 2.4. naprimjer. ugovor o jemstvu (clan 110 1. uobica jenim znacima ili drugim ponasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju81. a ponekada i sutnjom. za pojedinu vrstu pravnih po slova. propisano Ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo svoj ine na nepokretnosti ili se ustanovljava neko drugo stvarno pravo na nepokretnosti. takvo misljenje proizlazi i iz stava sudske prakse: Bankarska garancija mora bit izdata u pisanom obliku. stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalist icka80. odnosno poduzimanje. ne moze se smatrati punomocnikom 86. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propis anoj) formi. bankovna garancija itd.

82 Clan 60. Zakona o notarima (Sluzbene nov ine F BiH. clan 68. tako. ZOO CG. koja moze biti: 80 Abedin Bikic.28.03. Zakona o notarima (Sluzbeni glasnik RS. Obligaciono pravo. . br. Pz. Obligaciono pravo. br 45/2002). Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. 83 Slobodan Perovic. od 29.vrste forme. 100.1994. 85 Clan 86. 84 Clan 51 Zakona o notarima Crne Gore. ZOO CG. stav 1. . Clan 73. str. ZOO CG. Knjiga prva. god. 86/2004). 864/94. 81 Vidi clan 21. 733 . postoji zakonom propisana forma. 86 VtS RH. godine. Beograd 1980. str.Praxis 2 . naprimjer.

koji otezavaju utvrdivanje pravog identiteta pogo denih lica. BGB a). BGB a). pisana forma koja se zahtijeva Zakonom. notarski obradene isprave notarski zapisi. Iako u privatnom pravu u pravilu. prema njemackom pravu. prodaja firmi ili dijelova firmi. ugovor o raspolaganju imovinom za zivota itd. Ovo su bile najznacajnije zakonom propisane vrste formi. S. one mogu izabrati jednu gore navedenu vrstu forme ili mogu odrediti neku novu formu koju te stranke zele. npr.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima tacno odredene izjave volje moraju biti date pred za to nadlezno odredenim organ om (npr. stav 1. ZOO CG). BGB a. ugovor o jemstvu . javno ovjerena isprava. ili sklapanje braka § 1310. tvoj stric. 1. Abs. Kada se ugovorne strane sporazumiju da posebna forma bude uslov pravovaljanosti njihovog ugovora (clan 63. BGB a itd. uz ovjeravajucu zabiljezbu na ispravi o potvrdenju da su naveden e osobe po imenu i prezimenu dale gore navedene izjave. ovdje se radi o pisanoj ispravi koja je svojerucno potpisana ili elektronski signirana (ne moze biti elektronski signirana isprava kod ugovora o potrosackom kreditu § 492. dakle pisana privatna isprava za ovjeravanje potpisa uce snika u pravnom poslu. Ipak. Abs. naprimjer. 1. tako. koji mora biti svojerucno napisan i potpisan § 2247. kao kod pisane forme. kao sto su nasljednopravni ugovori koji se jos uvijek u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije ovjeravaju od strane. 1. 1.). kao posljedica prihvacenog nacela privatne aut onomije. svojerucno sastavljen testament. 2. (npr. Ne zahtijeva se. jer mogu nastati drugi problemi (rec imo kod vise striceva i sinovaca). Abs. kod pojedinih ugovora o zastiti potrosaca. dovoljno je da se naznaci. tj. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. da su identicne. a kod pisane forme potrebni s u samo potpisi stranaka. . nastaje utvrdivanjem njihovog identiteta na osnovu putnih/ licnih isprava. jer stranke vrlo cesto ugovaraju da se njihova volja prenese preko nekog glasnika ili preporucenom postom . sto znaci da se zahtijeva vise nego kod pisane forme. moze biti odredeno da se ugovor o stanovanju otkaze izjavom u p isanom obliku ili pismom poslatim preporucenom postom87. BGB a. da se potpise iskl jucivo imenom i prezimenom. jer se trazi da bude svojerucno sastavljen i potpisan. 1. BGB a. naprimjer. ugovori o prenosu svojine nad nepokretnostima § 311. kao i postojanje odredenih dodatnih okolnosti. ugovor o gradenju. naprimjer.. npr. obecanje poklona prema § 518. ovo se ne savjetuje u pravnoj praksi. b Abs. ovjera od strane sudije. Abs. 1. prepustanje svojine ili clausula intabulandi § 925. Ovo nije rijedak slucaj. Abs.

334. Dakle. nacelno je usvojen princip da se duznik moz e obavezati na ispunjenje neke obaveze bez pridrzavanja odredene forme. str. .vlada slobodna forma. Hamburg 2008. i 335. Razliciti oblici forme za pravne poslove predvideni su u Zakonu o obligacionim odnosima. Das gesamte examensrelevante Zivilrecht . godine. kao i u drugim zakonima. ipak postoji niz zakonskih obavezujucih odredbi o formama koje se moraju primjenjivati. Pored navedenog. same ugovorne strane mogu se sporazumjeti da posebna forma bude uslov punovaznosti njihovog pravnog posla. sto je vec ranije ista 87 Jurgen Plate. Springer-Lehrbuch.

a to je informisanje. Posebne odredbe o formi nalaze se i u drugim zakonima89. raspolaganja imovinom za zivota itd. sa odredivanjem posebnog post upka. Vrlo cesto se kroz zahtijevanu formu propisuje i poseban tok postupka koji ima strogi karakter. a nepostivanje zahtijevane forme povlaci nistavost pravnog posla. 4 2 1 Zastitaodbrzopletogdonosenjaodluke U mnogim slucajevima zakonsko odredivanje forme sluzi zastiti od donosenja odluk a na brzinu. bez p ridrzavanja zahtijevane forme. pred tacno odredenim drzavnim organom. jer cesto je to povezano s odredenim rizicima. Forma pravnih poslova knuto88. ogroman. bez posebnog razmisljanja o pravnim posljedicama izjavljene volje. moze se zakljuciti da obaveza pojasnjenja. ali je znacaj ovih poslova. Najvazniji izuzetak od pravila da su pravni poslovi neformalni su poslovi otuden ja ili sticanja svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima (o cemu ce detaljnij e biti rijeci kasnije). Obaveza zahtijevane forme pojedinih notarski obradenih pravnih poslova sadrzi istovremeno sve tri funkcije koje se postizu takvim opredjeljenje m. naprimjer. odnosno davanja infor macija o znacaju i pravnim posljedicama izjavljene volje u gradanskom pravu ima za svrh u. naprimjer. Prema ZOO CG. a najcesce sa ekonomskim rizicima. naprimjer. Nesporno je da zakonodavac za posebno v azne pravne poslove propisuje strogo obavezujucu formu. ne samo za ucesnike nego i za zajednicu. Iz d o sada izlozenog. odredeno je da ugovor o jemstvu obavezuje jemca samo ako je izjavu volje o jemcenju ucinio u pisanoj formi90. pored dokazne snage (ugovor o obecanju poklona) takve forme. npr. Dakle. i dodatnu. kod dozivotnog izdrzavanja. Broj pravnih poslova sa strogo propisanom formom je m ali. 4 2 Funkcija zakonskogodredivanjaforme Zakonske odredbe o obavezujucoj formi sluze u principu za ostvarivanje tri razli cite funkcije (svrhe. te zbog toga zakonodavac za te pravne poslove propisuje posebnu formu. posebna ovjera kod nadlezni h organa (notarska ovjera) ili poseban postupak u fazi sklapanja pravnog posla (no tarski zapis pojedinih pravnih poslova). cilja). tj. Za pojedine pravne poslov e zahtijeva se i stroza forma nego sto je pisana. kao. . morao bi biti svjestan u sta se upusta i koje pr avne posljedice proizilaze iz toga. nema ni obavezujuceg pravnog posla. notarom. odnosno upozorenje kakve pravne posljedice nastupaju za onu osobu koja daje izjavu volje u tom obliku. odnosno ovlascenim licem. on ne proizvodi pravno dejstvo. obaveza citanja ispr ave i pojasnjenje izjavljenog u toj ispravi. Ko zeli sklopiti odredeni pravni posao.4.

ZOO CG. . stav 1 ZOO CG. Zakon notarima i mnogi dr.) 89 Zakon o nasljedivanju. 29/78. 90 Clan 1101. Zakona o obligacionim odnosima (Sluz beni list SFRJ br.88 Clan 63. Clan 69. stav 1.

kao sto je to. privrednih subjekata.preciznoidetaljno oblikovanjepravnogposla Odredene odredbe o formi imaju funkciju postizanja preciznosti i nedvosmislenost i izjavljene volje koja dovodi do sklapanja pravnog posla.). ako se radi o sticanju prava svojine na n epokretnostima putem pravnog posla. naprimjer. odnosno trecim zainteresovanim osobama. Sve radnje koje se poduzimaju prema katastru nepokretnosti. a cija razjasnjenja ne bi bilo moguce preduzeti zbog vec nastale smrti ostavitelja. u Njemackoj. U pravnoj doktri . Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi Zakonska odredenja o formi su obavezujuca. Nepridrzavanje odredbi o obavezujucoj formi dovodi do nistavosti pravnog posla (vidi clan 64. kao i uredenje imovinskih od nosa izmedu bracnih drugova. Kroz ovaj vid forme obezbj eduje se nastanak jasne izjave volje. naprimjer. Slic no je i kod strogih formi nasljednog prava. Gotovo sve razvijene zemlje daju poseban akcenat uspostavi jav nih registara (nekretnina. evidenciji obezbjedenja itd. tako . Ovakva ili slicna rjesenja u pogledu forme sadrzi i pozi tivno pravo Crne Gore. ne koristi samo njoj nego i drugoj strani. sastoji se i u zastiti javnog interesa. BGB). Ovo posebno vazi za odr edbe kojima se zahtijeva notarski zapis isprava. Potreba o poucavanju stranke koja preuzima obavezu ucinjenom izjavom volje. jer se na ovaj nacin zele izbjeci nejas noce. ZOO)93. Ovom odredbom se postize. 5. Najbolji primjer postiz anja ove funkcije zastite javnog interesa pokazuje se kod prometa nepokretnosti(nekretnin a) u jednoj zajednici. precizno osiguranje stvarne sadrzine nastale isprave i dokazna snaga o tome ko je u koje vrijeme kakvu izjavu ucinio. Zna cajno mjesto zauzimaju i pravni poslovi obecanja poklona.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 4 2 2 Jasno. u Njemackoj moraju biti u formi notarski obradene isprave. a i svrha odredivanja oblika (vrste) forme potrebne za skl apanje pravnih poslova. Bosni i Hercegovini i dr. slucaj obe canja poklona91. U ovakvim situacij ama moraju postojati strucno osposobljene osobe koje ne stite interese samo jedne st rane nego sluze postizanju sveobuhvatne pravne sigurnosti. taj pravni posao se mora sklopiti u formi notarski obradene isprave92. i jedna prema vani manifestovana dokumentacija ozbiljnosti ucinjenog obecanja. sto je posebno izrazeno kod uspostave hipoteke za obezbjedenje odredenog potrazivanja (vidi § 1154. pouka izjavitelju o pravnom dejstvu izjavljene v olje. pored zastite poklonodavca od brzopletosti. 4 2 3 Javniinteresi Kao jedan od razloga.

1. Postavlja se pitanje : 91 § 518. § 925. Abs. 1.ni o ovome postoje oprecna misljenja i kontraverzne diskusije. S. b BGB. S. 1 BGB. 1. Clan 73 Zakona o notarima F BiH. Abs. Burgerliches Gesetzbuch in Deutschland (BGB) 92 § 311. BGB. . 93 takode § 125.

Kao ilu strativan primjer ovome. Kad se zahtijeva notarski zapis. Razlozi za propisivanje notarske forme da li u pojedinacnim slucajevima moze doci do korekture nistavosti pravnog posla prouzrokovane nedostatkom forme? Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema pravno dejstvo ukoliko iz cilja propisa kojim je odredena forma ne proizilazi st o drugo94. stav 1. Kako smo vec ranije vidjeli. ono sto zakonodavac postavlja kod odredivanj a forme. Dakle. takvi pravni poslovi su nevazeci. Razlozi za propisivanje notarske forme Zakonodavac se u pojedinim slucajevima opredjeljuje za pridrzavanje odredene for me prilikom sklapanja tacno odredenog pravnog posla. i clan 86. i same duznosti postupanja notara su zakonski odredene. i 242 . sada nema dileme. jer je Zakonom o notarima CG izricito propisano da ovakvi ugovori moraju biti sklopljeni u formi notarskog zapisa. Kako je to prethodno vec istaknuto. Veoma cesto se previde i situacije u kojima dolazi do naknadne izmjene ili dopune sklopljenog u govora. a takode forma propisana zako nom za neki ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. jer u suprotnom. u pojedinim slucajevima nepridr zavanje zakonski odredene forme povlaci nistavost pravnog posla kao pravnu posljedicu. u cijelosti ili preteznom dijelu. onda se pravni poslovi koji su slobodni od forme. 94 Clan 64. obaveza koje iz njega nastaju 96. bez kojih ugovorne strane ne bi sklopile taj pravni posao.6. da oni nastaju i prestaju samo zajedno. ZOO CG. ZOO CG) tako da forma glavnog ugovora vazi i za pr edugovor ako je propisana forma uslov punovaznosti ugovora. iako je to propisano u Zakonu95. stoji u korelaciji sa odredivanjem duznosti (zadataka) i ponasanja notara (postupaka). obecanju poklona i dr. ukoliko su oni toliko povezani da se moraju posma trati kao jedna povezana cjelina. naved enim pravnim poslovima. U svakom slucaju. moraju sklapati u zahtijevanoj formi. ja ko je interesantna i konstelacija povezanosti ovdje tacno odredenih formalnih pravnih poslova sa drugim pravnim poslovima koji su slobodni od forme ili je za njih Zakonom odrede na druga forma. Materijalno pravo se egzaktno opredjeljuje za odredenu formu. U pojedinim slucajevima zakonodavac odreduje razlicite oblike forme koja je potrebna za punovaznost pravnog posla. tj. drugi put je potrebna sudska ovjera ili pak notarski zapis. Dak le. U slucajevima gdje se radi o prometu nepokretnosti. Nekada Zakon dozvoljava osnazivanje pravnog posla. iako postoje nedostaci forme. i to kroz ispunjenje. U Njemackoj ova diskusija se odnosi na dva §§ 125. 6. Nekada je to samo pisana forma. mogu posluziti i rjesenja postavljena za predugovor i punomocje (clanu 40. stav 2. notarska obrada kod ovih pravnih poslova zahtijeva da se notarski obrade ne samo izjave o bitnim elementima essentalia negotii ugovora nego i sporedne odredbe.

2. te se pokusava ovo obrazloziti kroz konvalidaciju pravnog posla (nadomjestaj forme) na osnovi u spostave poslovnih obicaja u pravnom prometu. ZOO CG: formi vazi i za sve Zahtjevi zakona da ugovor bude sklopljen u odredenoj kasnije izmjene ili dopune. 766. stav 1. . 2. 96 Clan 64.. 1. i clan 68. b Abs. 2. 518. ZOO CG.. §§ 311. Abs. . S. stav. 95 Clan 60. S. 3.. BGB.

odnosno konva lidacija ugovora o prometu nepokretnosti. Punovazan je ugovor o pro daji nepokretnosti u formi priznanice u kojoj su oznaceni cijena i prodata nekretnina 99. kao. pred svjedocima. Mislimo da je ovaka osnovu koga se prenos 10. U vezi s ovim. trebale bi nastupiti odredene pravne posljedice. radi zastite drustvenih interesa. Kada ucesnici pravnog posla u pisanom obliku sastave ugovor i samo ga potpisu. suda ili notara . u cijelosti ili u preteznom dijelu. notar.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima Za pojedine vrste ugovora sam Zakon o obligacionim odnosima zahtijeva odredenu formu. postavlja se pit anje: da li pisani ugovor o otudenju nepokretnosti.. o cemu je prethodno bilo vise govora. Sastavljanje pisanog ugovora od strane ucesnika pravnog posla. Ipak. uz obavezu ovjeravanja od strane drzavnog organa. Pisana forma koju Zakon najcesce zahtijeva moze im ati razne oblike. ipak postoje odredene nedoumice i u samoj sudskoj praksi98. osim ako iz cilja zbog kojeg je forma prop isana ocito ne proizilazi sto drugo. Pored tvrdnji u teoriji da je u takvim slucajevima ugovor pravno valjan97. U slucaju kad a ispravu sastavi drzavni organ ili ovlasteno lice. Zakona o promet Provodenje u zivot . Ova odredba ima i dodatak koji kaze: . jer Zakon propisuje odredena pravila koja se moraju postovati prilikom postupka sastavljanja isprave. v stav sudske prakse ispravan i prihvatljiv: Forma ugovora na i pravo koristenja ili pravo svojine nad nepokretnostima (clan u nepokretnosti). ukoliko je realizovan u cjelini ili p reteznom dijelu. obaveze koje iz nj ega nastaju100. takva isprava ima punu dokaznu snagu javne isprav e. u vecini slucajeva sudska praksa uslovljavala je punovaznost ugovora o pro metu nepokretnosti sudskom ovjerom. Ovakvo rjesenje onemogucava konvalidaciju ugovora i u takvim okolnostima se primjenjuju pravila o restituciji. predstavlja formu javne isprave. propisana je. naprimjer. a sto znaci da se njome garantuje ne samo tacnost ovjere potpisa vec i sama sadr zina pravnog posla. radi se o jo s strozoj zahtijevanoj formi. zbog nedostatka propisane forme. radi se o obicnoj pisanoj formi. ne izaziva nikakve nedoumice oko toga je li ugovor punovazan ili nije. ali samo u dijelu ovjere potpisa. proizvodi pravna dejstva? Shvatanje da naknadno osnazenje. Nepostivanjem zahtijevane forme. naprimjer. pisanoj. mada nije zakljucen u zahtijevanoj formi. Pogresno je ovdje smatrati da ugovor vazi. iako su ugovorne strane izvrsile. u najmanju ruku je d iskutabilno. prije svega.. pred odredenim drzavnim organim a itd. Formalni ugovori su oni za koje se trazi da izjava volje bude data u tacn o odredenoj formi.

4. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda BiH. a na kome potpisi ugovaraca nisu ovjereni pred sudo m. str..1989. pod uslovom da je ugovor ispunjen u cjelini ili preteznom dijelu . 100 Clan 68. god. pravno dejstvo ovakvog ugovora nastaje momentom sklapanja . godine.1989. 254. Rev. st r. Kada sud na osnovu clana 4 stava 4 Zakona o promet u nepokretnosti prizna pravno dejstvo ugovoru o prenosu prava na nepokretnostima izmedu nosilaca prava svojine koji je sklopljen u pismenom obliku. 99 Odluka Vrhovnog suda BiH.06.1999. Beograd 2001.12. Sud moze priznati pravno dejstvo ugovora o prenosu prava na nepokretnosti koji je zakljuc en u pismenom obliku. god. god. Pravni zivot. na kome potpisi nisu ovjereni kod suda. Beograd 2002. Rev. Beograd 27. a kome nedostaje ovjera od strane suda . Stvarno pravo i promet nepokretnosti. 1989. zbog cega j e u 97 Igor Vukojevic.propisa zahtijeva efikasnu drustvenu kontrolu prometa nepokretnosti. 6893/98 od 24. godine. 635.10. ZOO CG Kad je izvrsen ugovor kojem nedostaje forma. tomislav Krsmanovic. . 365/89 od 19. republickih i pokrajinskih vrhovnih s udova i Vrhovnog vojnog suda. Odluka Vrhovnog suda Srbije. Konvalidacija pismenog ugovor 98 Nacelni stavovi i zakljucci Saveznog suda. br. god.

6. Razlozi za propisivanje notarske forme clanu 10. ovjera potpisa ugovaraca kod suda bitan elemenat ugovora, bez kojeg ug ovor ne proizvodi pravna dejstva. Stoga se ugovor koji nije ovjeren kod suda, ne moze voljom ugovaraca osnaziti (konvalidirati), pa se tako ni izvrsenjem ugovora ne utice na njegovu punovaznost 101. Smatramo da se, do pocetka primjene Zakona o notarima u Crnoj Gori, prenos prava svojine nad nepokretnostima moze vrsiti samo na osnovu sudski ovjerenog ugovora, koji je prilozen uz zahtjev za uknjizbu. Svrha forme je u obe zbjedenju dokaza o postojanju pravnog posla i njegovoj sadrzini, zastiti volje od nepozelj nih drugih uticaja, sprecavanju donosenja odluka na brzinu i nedovoljno promisljenih odluka. Sve to omogucuje da ucesnici u pravnom poslu svoju volju jasnije i preciznije iz raze, a javnim vlastima obezbjeduje laksi uvid u pravni promet i ekonomske tokove102. Stoga, smatramo da tvrdnje pojedinih autora103 da razne ovjere, formalnosti publiciteta 104, taksativna nabrajanja i sl. dovode do raskoraka izmedu zivotnog i formalno pravnog akta, nisu osnovane. Javna isprava i nacelo publiciteta sluze sigurnosti pravnog prome ta, upisu stvarnih prava u katastar nepokretnosti, javnom povjerenju, koje je u interesu s vih gradana, a posebno savjesnim trecim, koji imaju konkretan pravni interes. U suds koj praksi je u pojedinim slucajevima zauzet stav da kad potpisi ugovaraca na ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti nisu ovjereni kod suda, onda takav ugovor ne sadrzi bi tan konstutivan elemenat, cije odsustvo cini ugovor nevazecim 105. U ovom radu se svakako ne zaboravljaju zakonske mogucnosti konvalidacije ili osn azenja ugovora ispunjenjem. Uzmimo za primjer stanje sa ugovorom o obecanju poklana, cija realizacija se ocekuje u nekom buducem periodu. Ukoliko se radi o stvari ko ja se zeli pokloniti, onda ovakvo obecanje poklona mora uslijediti u zahtijevanoj f ormi, tj. notarskom zapisu. Ali, ako se radi o obecanju neke pokretne stvari, tada dolazi do osnazenja ili konvalidacije ugovora samom predajom stvari106. to nije slucaj kod obecanja poklona nepokretne stvari jer se svojina na nepokretnosti na osnovu pravnog posl a stice upisom u javni registar. Posebna situacija je kod ugovora o jemstvu (clan 1101. ZOO), gdje takode ispunjenjem preuzete obaveze, dolazi do osnazivanja ugovora, kada je mac ispuni preuzetu obavezu iz ugovora o jemstvu, iako je postojanje obavezne forme Zakonom propisano. Ali, same ove slucajeve ne smijemo ni u kom smislu dovesti u relaciju , odnosno na nivo postojanja opsteg principa za osnazivanje sadrzine ugovora kako bi se ispunjenjem izlijecio nedostatak forme, tj. konvalidirao pravni posao107.

101 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 212/77, Zbirka sudskih odluka iz oblasti g radanskog prava (1973. 1986.) Beograd, 1986. god. str. 140. 102 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 165. 103 Slobodan Perovic, Filozofsko pravne rasprave, Beograd 1995. god. str. 392. 104 Formalnost publiciteta nisu oblici ispoljavanja volje vec mjere koje imaju z a cilj da zastite treca savjesna lica koja mogu imati neki pravni interes. tako, npr., ugovor koji ima z a predmet nepokretnost punovazan je i proizvodi pravna dejstva, iako nisu izvrsene formalnosti publicit eta, tj. upis u katastar nepokretnosti. Formalnosti nisu uopste potrebne za nastanak ugovora, S. Perovic, Obligaciono pravo, Beograd 1980. god. str. 341. Fn. navedena prema Igor Vujovic, nav. djelo, str. 6 37. 105 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1602/79, Mladen Kosovac, Ugovorni odnosi k roz sudsku praksu, Beograd 1991. god. str. 45. 106 § 518. Abs. 2. BGB-a. 107 Jurgen Plate; Das gesamte examensrelevante Zivilrecht , Springer-Lehrbuch, Hamb urg 2008. godine, str. 334. i 335.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava na nepokretnostima Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup svih pravnih pravila kojima se ureduj u odnosi medu pravnim subjektima a povodom stvari, dok se ovlastenja koja pravnim subjekt ima priznaju norme objektivnog prava u odnosima u pogledu stvari definisu kao stvarno pravo u subjektivnom smislu. Stvarna prava se odreduju zakonom, pa je ta ko u svako pravnom sistemu odreden tacan broj stvarnih prava (numerus clausus)108. Za kon o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore uredio je pravo svojine i druga stvarna p rava, te s tim u vezi propisao je sledeca stvarna prava: pravo svojine, pravo sluzbeno sti i zalozno pravo. Subjekti stvarnih prava su fizicka i pravna lica, a objekti stvar nih prava su pojedinacno odredene pokretne i nepokretne stvari109. Predmet naseg razmatranja u ovom dijelu rada jesu pravni poslovi koji za predmet imaju prenos ili sticanje svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnim stvarima (nep okretnostima). Za takve pravne poslove propisana je obavezna forma notarskog zapisa, ili sa njim izjednacenog, zapisa o potvrdi privatne isprave110. Sta se smatra ne pokretnostima, regulisano je u clanu 19. stav 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clanu 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. to su: zemlji ste (poljoprivredno, gradevinsko, sumsko i ostalo), zgrade i drugi objekti koji su s a zemljistem trajno spojeni (poslovni, stambeni, stambeno-poslovni, ekonomski i drugi objekti ; posebni dijelovi objekata i drugi nadzemni i podzemni objekti). Za prenos ili st icanje stvarnih prava na nepokretnostima veoma vazno je poznavati materijalno pravne odredbe o pravu svojine, susvojini, etaznoj svojini, zajednickoj svojini, kao i o slucajevima kada se drzava pojavljuje kao imalac svojine. Stvarna prava na nepokretnostima su: pravo svojine kao najpotpunija vlast na stv ari, ostala stvarna prava na stvari na kojoj postoji pravo svojine - pravo sluzbenost i, pravo zaloge i fiducijarna svojina111. Pravo sluzbenosti i pravo zaloge nazivaju se st varna prava na tudim stvarima. Sadrzaj stvarnih prava na tudim stvarima cine prava ovlastenj a da se stvar (nepokretnost) u tudoj svojini upotrebljava na odredeni nacin ili se, p ak, ta prava sastoje u ogranicavanju vlasnika u pogledu vrsenja svojinskih ovlascenja. 108 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo sljedno pravo, Drugo Opci dio, stvarno, obvezno i na

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 155 do 158.

109 Clan 2 i 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 110 Zakon o notarima CG clan 51. stav 1. tac. 6. 111 Clan 6. i 11. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

1. Ugovor o prodaji Subjekti stvarnih prava mogu biti fizicka i pravna lica. Za sva stvarna prava ge neralno mozemo reci da je osnov sticanja zakon, odluka drzavnog organa, pravni posao ili nasljedivanje. Pravo svojine stice se nasljedivanjem u trenutku otvaranja nasljeda, tj. momento m smrti ostavioca112. Kod sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokr etnostima pravni posao je samo osnov za sticanje tih prava, dok se ona sticu upisom u katastar nepokretnosti113. U zakonodavstvu Crne Gore prihvaceno je nacelo kons titutivnosti upisa u pogledu sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostim a. Dakle, za sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla potrebno je da su ispunjena tri uslova: valjan pravni os nov (punovazan pravni posao, iustus titulus), valjana saglasnost knjiznog prethodnik a (clausula intabulandi) i upis u katastar nepokretnosti (modus acquirendi). Pravni osnov il i instrument ovog prenosa ili sticanja prava je najcesce ugovor. Da bi ugovor bio valjan u prometu nepokretnosti, neophodno je da on bude sacinjen u odgovarajucoj formi. K od nas je to notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave. Pravni poslovi na osnovu kojih se prenosi ili stice pravo svojine ili druga stvarna prava na nepokretnostima su : ugovor o prodaji, ugovor o razmjeni, ugovor o diobi, ugovor o poklonu, ugovor o zasniva nju sluzbenosti, ugovor o hipoteci, zalozna izjava, ugovor o fiducijarnom prenosu pr ava svojine, ugovor o dozivotnom izdrzavanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovin e za zivota itd. Zajednicko za sve ove pravne poslove, kada za predmet imaju nepokret nosti, jeste da su usmjereni na prenos odnosno sticanje stvarnih prava i njihov upis u katastar nepokretnosti, tako da ce se sira objasnjenja dati kod ugovora o prodaji i ostal ih vrsta pravnih poslova. 1. Ugovor o prodaji Pravo svojine se moze steci po samome zakonu (dosjeloscu/odrzajem, prirastajem, gradenjem na tudem zemljistu, nasljedivanjem itd.), na osnovu pravnog posla, najcesce ugovora (kupoprodaja, razmjena, poklon, itd.), kao i na osnovu odluka suda i drz avnih organa (npr. pravosnazno rjesenje o eksproprijaciji, rjesenje o povracaju oduzet og zemljista, sudska presuda itd.). Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo svojine, a kupac se obavezuje da p rodavcu plati cijenu. Ugovor o prodaji je najcesci pravni posao kojim se obavlja pravni promet. Bitni elementi ugovora o prodaji su po prirodi posla predmet (stvar) i c

ijena. Zakon o obligacionim odnosima nije utvrdio definiciju stvari nego je samo odredi o predmet ugovorne obaveze koja se moze sastojati u davanju, cinjenju, necinjenju ili trpljenju. Dejstvom ugovora nastaju pravne posljedice koje on proizvodi. Posljedice mogu 112 Clan 91. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 113 Clan 84., clan 202., clan 226. i clan 318. Zakona o svojinsko-pravnim odnosi ma, te clan 8. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak drugih obaveza. Ugovor o prodaji moze imati stvarnopravna i obligaciono pravna dejstva114. 1 1 Predmetpravnogposla Potrebno je razlikovati predmet ugovora od sadrzine ugovora. Predmet ugovora je odredena radnja ili cinidba, koja moze biti pozitivno ili negativno odredena. Po zitivno odredene su one obligacione radnje kojima se duznik obavezuje povjeriocu na odre deno davanje (dare) ili cinjenje (facare). Obaveza duznika da nesto propusti je negat ivno odredena radnja, tj. da ne cini (non facare) ili trpi (pati), sto po redovnom to ku stvari ne bi morao. Za razliku od predmeta, sadrzaj ugovora cini jedinstvo prava i obaveza iz tog ugovora, sto znaci da je sadrzaj jednog ugovora siri pojam od pojma koji obuhvat a predmet ugovora. Ponekad se kaze da je predmet ugovora stvar koju je duznik obavezan pre dati povjeriocu. Sa stanovista pravne teorije, ovaj izraz je pogresan. Medutim, obicn o se pod tim podrazumijeva pravo odredene osobe da od druge zahtijeva predaju odre dene stvari. Samim sklapanjem ugovora, kupac nije postao vlasnik kupljene stvari nego on ima samo zahtjev (pravo) prema prodavcu na izvrsenje ugovora, tj. predaju stv ari115. Predmet ugovora ne moze biti svaka radnja (obaveza), nego samo ona koja je u zak onu predvidena i kao takva zakonom zasticena. Predmet ugovora, odnosno ugovorna obaveza, mora imati odredene karakteristike (kvalitet). S obzirom da predmet ugo vora mora biti moguc, dopusten i odreden ili odrediv, smatramo da je u ugovor nuzno u nijeti podatke koji ce ovdje detaljnije biti razmatrani. 1 1 1 Oznakanepokretnosti Oznaka nepokretnosti. U pravnom prometu nepokretnost se oznacava prema podacima iz katastra nepokretnosti, a sto znaci da se mora naznaciti broj lista nepokretn osti i katastarska opstina, te podaci iz lista nepokretnosti, kao osnovnog dokumenta o nepokretnostima i pravima na njima, a koji se sastoji od: podataka o zemljistu-p arceli (A list), podataka o imaocu prava na zemljistu-parceli (B list), podataka o obje ktima i posebnim dijelovima objekata i imaocima prava na njima (V list), podataka o vodo vima i imaocima prava na njima (V list 1. dio) i podataka o teretima i ogranicenjima (G list116). Ovo su pravila definisana Zakonom koji regulise upis nepokretnosti i s tvarnih prava na njima u javni registar, te moraju biti ispostovana, jer u suprotnom pos tupanju,

pravni posao bi bio nesprovodiv u katastru nepokretnosti. Dakle, u ugovoru se mo raju dati precizni podaci o nepokretnosti prema oznakama kako je ona upisana u kata 114 Vise vidjeti kod Hilmija Semic, trgovacko pravo, Magistrat Sarajevo 2001 god ine, str. 105 do 113. Milos trifkovic / Milic Simic / Veljko trivun, Poslovno pravo, Ekonomski fakultet Sara jevo 2004 godine, str. 117 do 125. Slavko Caric, Ugovor o posredovanju u nasem pravu i poslovnoj p raksi, Pravni zivot 11/2003 godine, str. 159 do 177. Ivica Jankovec, Privredno pravo, Sluzbeni list SRJ Beograd 1999. godine, str 532 do 537. 115 Abedin Bikic, Obligaciono pravo (Opsti dio), Univerzitetska knjiga, Sarajevo 2004., str. 92. i 93. 116 Clan 53. u vezi sa clanom 49. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokret nosti (Sluzbeni list RCG br 29/07.)

1. Ugovor o prodaji star, kao sto su: broj katastarske parcele, povrsina zemljista, kucni broj zgrad e, broj i povrsina stana, garaze ili poslovnog objekta, broj lista nepokretnosti i dr. podaci iz li sta nepokretnosti. Podatke iz katastra o nepokretnosti notar moze utvrditi na dva na cina: neposrednim uvidom u evidenciju katastra, tj. u list nepokretnosti, i uvidom u i zvod iz lista nepokretnosti, koji je izdao nadlezni organ i koji predstavlja javnu ispra vu, shodno clanu 55. naprijed naznacenog Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnost i. Notar je duzan u notarski akt unijeti konstataciju o nacinu na koji je utvrdio k atastarsko stanje nepokretnosti, po svim odjeljcima lista nepokretnosti, te uz izvornik not arskog akta priloziti dokaz o tome. U notarskom aktu brojcane oznake listova nepokretno sti i parcela pisu se samo brojevima, tj. nije potrebno da se pisu i slovima, shodno odredbi clana 36. stav 2. Zakona o notarima CG. Na koji je nacin notar utvrdio katastarsko stanje, veoma je vazno sa stanovista pravne sigurnosti i eventualnih steta koje mogu nastati zbog toga. Moguce je da se razl ikuje stanje u evidenciji katastra od podataka koji se nalaze u predocenom listu nepok retnosti i to tako da je u meduvremenu doslo do promjene tog stanja ili je doslo do gresk e u sacinjavanju izvoda iz lista nepokretnosti. Najsigurnije je kada notar, neposred no pred sacinjavanje notarskog zapisa, izvrsi dodatni neposredni uvid u evidenciju katas tra. Zbog toga notar mora poduciti i upozoriti stranke, a pogotovo kupca, odnosno sti caoca, da moze zahtijevati i neposredni uvid notara u evidenciju katastra pred sastavlj anje notarskog zapisa, te na posljedice suprotnog postupanja. U narednom dijelu ovog rada slijedi nekoliko primjera teksta, a sve u zavisnosti od preuzete obaveze i vrste nepokretnosti kao predmeta pravnog posla. P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi uvid u izvod iz lista nepokretnosti Uvidom notara u Izvodiz listanepokretnosti,br 1 ,KOMasline, izdat od Uprave za n epokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09, od 10.10.2009. godine, koji su stranke prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao tak av prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela broj8/1 ,Vocnjak1 klase, Brijeg ,povrsine 5000m2. ---------------------------------------------------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetno g

lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu -1 dio nema upi sa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa, ovaj notar izvrsi uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji Katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, teihupozoriona eventualne posljedice i rizik e u slucaju suprotnog postupanja, a narocito na mogucnost da je u meduvremenu, od vremena iz davanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti, doslo do promjena podataka koji se upi suju u List nepokretnosti za predmetnu parcelu, kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u List nepokretnosti u evidenc iji Katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju Katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi neposredni uvid u sluzbenu evidenciju katastra nepokretnosti Neposrednim uvidom u sluzbenu evidenciju Katastra nepokretnosti za List nepokret nosti br 1 ,KOMasline, kod Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, od dan a _______.______ godine, u ______casova, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisa na katastarskaparcelabroj8/ 1,Vocnjak1 Klase, Brijeg, povrsine5000m2.---------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli, opisanoj u A listu predmetn og lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u Vlistu i V listu-1 dio nemaupisa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Prilikom naprijed naznacenog uvida koji je izvrsen na zahtjev stranaka, ovaj not ar je sacinio potvrdu o cinjenicama iz evidencije Katastra, koju je procitao strankama i koja se prilaze uz izvornik ovog akta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Prilaganje kopije katastarskog plana moze biti korisno u svrhu pravilne identifi kacije parcela koje su predmet prodaje, sa stanovista mjesta, polozaja i oblika parcela , regulisanja pristupnog puta itd. Uvidom u kopiju katastarskog plana, izbjegavaju se eventual ne sumnje i nejasnoce u pogledu predmeta prodaje, a sto ima dalji znacaj u pogledu odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. Ovjerena kopija radnog original a katastarskog plana javna je isprava, koju izdaje Uprava za nepokretnosti, shodno odredbama clana 55. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. P R I m J E R Formulacija kada se prilaze kopija katastarskog plana Stranke notaru prezentuju ovjerenukopijuradnogoriginalakatastarskogplana, izdatu od Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, broj 05-1/09., od 10.10. 2009.g., za katastarsku parcelu broj 5/1 iz Lista nepokretnosti br.1., KO masline, a u koju se stranke izvrsile uvid i odobrile je, te koja se prilaze kao takva uz ovaj izvornik. U vezi s tim, stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ----------------------------------------------------------Upisani tereti i ogranicenja u islu G listu zahtijevaju od notara veliku aktivnost u sm

prikupljanja odredenih odobrenja, saglasnosti, brisovnih dozvola i sl. Razlog za to je sto moze biti upisana zabiljezba odredenih cinjenica koje ogranicavaju promet nepokr etnosti ili dovode do toga da je sticalac nesavjestan (npr. maloljetstvo, starateljstvo, lisenje poslovne sposobnosti, pokretanje spora, postupak eksproprijacije, postojanje zab rane otudenja i opterecenja nepokretnosti, zabiljezba pokretanja postupka izvrsenja i td.)117, a takode mogu biti upisani i tereti, hipoteka i sl. O svemu ovome notar mora vod iti racuna tako sto ce ogranicenja i terete, koje je ustanovio uvidom u katastar ili izvod iz 117 Clan 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

1. Ugovor o prodaji katastra, upisati u notarski akt i u svakom konkretnom slucaju dati poduke i upo zorenja strankama i traziti odredena odobrenja. tako je za otudenje nepokretnosti u svoj ini maloljetnika starijeg od 14 godina, potrebna saglasnost zakonskih zastupnika i o dobrenje organa starateljstva. Za kupovinu nepokretnosti sa upisanom hipotekom, pod uslov om da nije upisana zabrana otudenja, potrebna je izricita saglasnost kupca kad kupu je tako opterecenu nepokretnost i upozorenje notara na posljedice u vezi s tim, dok je za preuzimanje duga koji je obezbijeden hipotekom, potrebna pisana saglasnost zaloz nog povjerioca118. Regulisanje ogranicenja i tereta moze biti uslov za dospjelost ci jene. P R I m J E R Formulacija kada je upisana hipoteka za koju je pribavljena brisovna dozvola. Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 ,KOMasline,izdat od Uprave za nepokretn osti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09., od 10.10.2009.godine, koj su s tranke ovom notaru prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela br oj8/1, Vocnjak1 klase, Brijeg povrsine 5000m2. -----------------------------------------------------------U B listu,kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu-1 dio nema upisa, au G listu upisanajehipotekazaobezbjedenjepotrazivanjapoosnovu Ugovora o kreditu, od 22.06. 1981. godine, Br.Ov.1344/81, u korist Privredne Banke _____ _i to: Pr. 24.06.1981. godine, Dn 4622/81 na iznos od 50.000,00 Din, sa 2% kamata i ostalih troskova iz ugovora. S tim u vezi, stranke izjavljuju da su upoznate sa upisanom hipoteko m, te notaru prezentuju brisovnudozvolu zaloznogpovjerioca, broj 2436/08 SA, od 12.08. 2008. godine, koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana s trankama, a iz koje sam ustanovio da je za naprijed naznacenu hipoteku zalozni povjerilac iz dao brisovnu dozvolu. Nakon poduka notara da se saceka sa sacinjavanjem ovog notarskog akta d ok se u katastru nepokretnosti ne izvrsi brisanje navedenog zaloznog prava i upozorenja na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja, stranke izjavljuju da zele s aciniti ovaj notarski akt sa naprijed naznacenom hipotekom za koju je pribavljena brisovna do zvola i da prihvataju sve eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. ----------------------------------------------

1 1 2 Opisnepokretnostiprema stanjunaterenuikupcevanamjera koristenja Pitanje opisa nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja od velikog su znacaja za stranke, a pogotovo za sticaoca, te bi notar na ovo morao obratiti posebnu paznju. U tom smislu, od presudnog znacaja su sljedeca pitanja: da li je zemljis te neizgradeno, da li je na njemu izgraden kakav gradevinski objekat, da li je taka v objekat upisan u katastar, da li ima dozvolu za gradenje i upotrebnu dozvolu, u kakvom s e stanju nalazi nepokretnost, da li je kupac, odnosno sticalac prava obisao/pregle dao nepokretnost i na koji nacin se uvjerio u stanje nepokretnosti i granice zemljista, u koju 118 Clan 456. ZOO CG.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svrhu sticalac-kupac pribavlja nepokretnost radi stanovanja, koristenja u poslov ne svrhe, u svrhu gradnje stambenog objekta ili poslovnog objekta ili za poljoprivr ednu obradu itd.? Ovo je veoma vazno utvrditi i unijeti u ispravu sa aspekta eventual ne odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke, te iz razloga sto se vrlo cesto katastarsko stanje ne slaze sa stanjem na terenu. Razjasnjenje prethodno navedenih pitanja m oze vrlo cesto dovesti do toga da jedna od ugovornih strana promijeni misljenje, te samim tim, i volju, sto znacajno utice na sadrzinu pravnog posla. U vezi s naprijed na znacenim, navest cemo nekoliko primjera: P R I m J E R 1.Licni pregled zemljista U naravi se radi o neizgradenom gradevinskom zemljistu, koje kupac kupuje u svrh u izgradnje stambenog objekta. Kupac se na osnovu licnog pregleda i u prisustvu prodavca, up oznao sa stanjem nepokretnosti i njenim granicama. -----------------------------------------------------------2. Licni pregled stana U naravi se radi o stanu u zgradi starije gradnje, potrebno ga je renovirati da bi bio uslovan za stanovanje. Kupac je licnim pregledom upoznat sa stanjem predmetnog stana i kori stit ce ga za stanovanje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Licni pregled zemljista i objekta Kupac je upoznat sa stanjem nepokretnosti i njihovim granicama, koje u naravi pr edstavljaju zemljiste i stambeni objekat, koji je izgraden po gradevinskoj dozvoli SO -----, broj 03-3 61-96/80, od 22.05. 1980. godine, ali koji nije upisan u katastru, jer za isti nije pribav ljena upotrebna do zvola.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: pregled nepokretnosti moze obaviti i strucno lice (vjestak i sl.) na z ahtjev ugovornih strana, npr. geometar u prisustvu stranaka na terenu je pokazao granic e parcele; vjestak gradevinske struke u prisustvu ugovornih strana pregledao je po slovni objekat. 1 1 3 Prodajanepokretnostiiinventara

s tim da cijena za nepokretnosti iznosi ___ EURA. zavisno od konkretne situacije. a z a inventar cijena iznosi __ EURA. uz predmetni poslovni prostor kupuje se inventar. .. to treba navesti u odjeljku ugovor a predmet pravnog posla . a u odredbama o cijeni treba razdvojiti cijenu za nepokretn ost i cijenu za inventar.Da li se prodaje inventar zajedno sa kucom. koji se sastoji od (navesti od cega se sastoji inventar). ve oma je vazno sa aspekta ugovaranja kupoprodajne cijene i placanja poreza na promet n epokretnosti. poslovnim prostorom itd. jer se na inventar ne placa porez na promet nepokretnosti. naprimjer. u ugovor se unosi sljedece: uz predmetni stan se ne kupuje inventar. stanom. pa ako se uz nepokretnost prodaje i inventar. tako.

P R I m J E R 1. kupac. prema kojoj zakup ne prestaje kad trece lice kupovinom. stekne od zakupodavca zgradu ili posebni dio zgrade u kojoj se nalaze za kupljene prostorije (npr. uz mjesecnu zakupninu od 500 EURA (pet stotina EURA).. ZOO CG. a na osnovu ugovora o zakupu koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY.----------------------------- . Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnika nepokretn osti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakup u. vazno je pitanje savjesnosti sticaoca svojine na stvari. kupac izjavlju je da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. U vezi sa zakupom. ili po drug om osnovu. odnosno pribavilac. jos jedna znacajna odredba je clan 6 27. U vezi sa naprijed naznacenim. -------------------------2. Nakon toga. koji daje mogucnost ugovaranja iskljucenja nastavka zakupa za nasljednik e u slucaju smrti zakupca ili zakupodavca. Ugovor o prodaji 1 1 4 Kupovinanepokretnostikojajevecdatauzakup Da li je nepokretnost predmet vec ranije sklopljenog zakupa. U dalju razradu postojanja zakupa treba u nijeti u odredbe ugovora: o predaji u posjed. odgovornosti za pravne i materijalne nedo statke i o pravu prece kupovine.1. Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. na odredeno vrijeme. ZOO CG. prije predaje u posjed za kupcu. Naznaceni ugovor o zakupu se prilaze uz ovaj izvornik n akon sto je predocen i procitan strankama koje su izjavile da su razumjele prava i obaveze i z tog ugovora. navest cemo nekoliko primjera. broj -----. Nepokretnost jeste predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetni poslovni prostor se nalazi pod zakupom pocev od ______ godine. veoma je znacajno u tvrditi sa aspekta predaje nepokretnosti u posjed sticaocu. U tom slucaju. Kod otudenja zakupljene stvari. sa trajanjem do _____ godine. garaze). u ugovoru o prodaji mora se navesti izricita izjava kupca da prihvata kupovinu nep okretnosti sa stanjem zakupa. Nepokretnost nije predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupa . Ako se kupuje nepokretnost koja je u zakupnom odnosu. od --------. stupa u prav a i obaveze zakupodavca. te sa aspekta odredbe clana 619. Sasvim su drugacije pra vne posljedice ako je sticalac znao za postojanje zakupa na stvari od onih kad on ne zna o takvom jednom zakupu119. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim.

U skladu sa zakonom pravo svojine na stvari stice se nasljedivanjem u tr enutku otvaranja nasljeda na imovini umrlog. na osnovu zakona.1 1 5 Postojanjepravosnaznogrjesenjaonasljedivanjukojenije provedenoukatastru U praksi je moguce da stranke traze sastavljanje notarskog zapisa u slucaju kada je doneseno pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru. . Zakona o obligacionim odnosima. Ovdje se radi upisa o promjene vlasnika u katastru po osnovu zakonskih odredbi koje odreduju izuzetak od konstitutivnog 119 Clan 621. Potrebno je istaci da se u ovom slucaju radi o sticanju prava svojine nasljedivanjem tj.

po sluzbenoj duznosti. Prodavci prezentuju naprijed naznaceno rjesenje. s ti m u vezi. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu sa naprijed nazn acenim . legitimise kao nasljednik..kao jedini vlasnik sa 1/1 dijela. godine. tako da stranke ne mogu sprijeciti upis ako je rjesenje pravosnazno. tj biljeska o zaprimljenom predmetu za upis promj ene vlasnika. sin ___. tako da se nasljednik upise sa pravom svojine. ali ne i prije toga. H. na osnovu pravosnaznog rjesenja. Nakon toga. a u k ojem su kao zakonski nasljednici umrlog H. i B. odnosno sticalac. koje je pravosnazno dana ______. odnosno vlasnik. jer se je pravo svojine steklo bez upisa u katas tar nepokretnosti. duzan dostaviti na provodenje katastru. da bi se kupac. H. H. donesenog od s trane Osnovnog suda u _____. P R I m J E R U B listu nepokretnosti. U B listu nisu upisana nikakva ogranicenja koja se odnose na vlasnika.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dejstva upisa u katastar u slucaju sticanja svojine nasljedivanjem120. upisan je H. br --. broj ____. odredeni prodavci S. s tim da se mor a voditi racuna da je rjesenje o nasljedivanju pravno valjano i da je podobno za upis. godine. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakter. Notar. Rjesenje o nasljedivanju mora imati klauzulu pravosnaznosti i sud ga je. u naprijed naznaceni pred met ________. Dakle.-----------------Prema uvidu koji je notar izvrsio dana ______. ali je pod rednim b rojem ______ u listu B upisana plomba. -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozorioda ce se upis prenosa prava svojine po ovom ugo voru na kupca moci izvrsiti tek nakon upisa prodavaca kao vlasnika i na eventualne ri zike i posljedice u vezi s tim. sa po 1/2 dijela. moze se zakljuciti ugovor o prodaji samo kada se nasljednik. a notar sacinjava ovjereni prepis ove is prave koja se prilaze izvorniku. upisao sa pravom svojine u kata star nepokretnosti mora se kao prethodni upis provesti rjesenje o nasljedivanju. te da ne dode do dvostruke ili visestruke prodaje naslijedenih nepokretnosti. a sticalac moze da zahtijeva upis tog prava u katastar nepokretno sti ako uz zahtjev za upis prilozi pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje je podo bno za upis. H. mora davati odredene poduke i upozorenja. isti se odnosi na sprovodenje Rjesenja o nasljedivanju. Medutim. Prilog je strankama procitan prilikom sacinjavanja ovog no tarskog akta i one su ga odobrile.

astonijeprovedenoukatastrunepokretnosti U praksi su cesti slucajevi kada se prodaje dio odredene katastarske parcele koj i nije otcijepljen ili koji je otcijepljen. u smislu sacinjavanja aneksa ugovora.stanjem B lista. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cla n 91. Najsigurnije je da se uz izvor nik prilozi skica o izvrsenom mjerenju i cijepanju. tu se mora voditi racuna da se tacno identifikuje polozaj. sacinjena od ovlastenog geometra. stav 2. koja c e 120 Clan 8. oblik i po vrsina dijela parcele koji je predmet kupovine. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG. a u katastru nije sacinjen i proveden prijavni list o i zvrsenom cijepanju. --------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 6 Kadajepredmetpravnogposladioparcelekojajepodijeljena (cijepana). kako bi se izbjegli moguci sporovi i tr oskovi za stranke.

da se ispune . Kako smo vec ranije istakli. tacka ili clan ). 2414.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio i upozorio da se upis prenosa svojine po ovom ugovoru n e moze izvrsiti dok se prethodno u katastru nepokretnosti ne provede prijavni list o izvrsenom c ijepanju. to je pitanje tehnike i stila sastavljanja ugovora. povrsine 1200 m2. Za sklapanje punovaznog ugovora o prodaji potrebno je. povrsinu. nastala cijepanjem od parcele br. odnosno diobi katastarske parcele. Iz naznacene skice ovaj notar je ustanovio da je parcela koja je predmet ovog ug ovora. polozaj i oblik parcele. Ugovor o prodaji sadrzavati brojcanu oznaku. ----Stranke notaru prezentuju Skicu mjerenja i cijepanja. oranica. P R I m J E R Prodaja dijela parcele koja je nastala diobom postojece katastarske parcele Predmet prodaje je katastarska parcela br. i pored toga. KO Podgora.----1 2 Sadrzinapravnogposla U praksi je ugovor osnovni i najcesci instrument prometa prava na nepokretnosti. ali. u koju su izvrsile uvid i odobrile je. od ____ godine notar je ustanovio da je u B listu prodavac upisan kao vlasnik sa 1 /1. u ugovoru je neophodno navesti precizne podatke o nepokr etnosti. kulturu. 1175/1 iz Lista nepokretnosti br. zavisno o kojoj se nepokretnosti konkretno radi. iz Lista nepokretnosti br. ____ od _. Na osnovu neposrednog uvida u evidenciju katastra nepokretnos ti. ne postoji veci rizik da se ne izvrsi provodenje cijepanja parcele. Odjeljak notarske isprave ugovora o prodaji Prodaja je onaj dio isprave u kome pro davac i kupac izrazavaju svoju volju (saglasnost) o zakljucenju ugovora o prodaji. notar mora upozoriti stranke na moguce rizike i posljedice. od kojeg zavisi upis prenosa svojine na otcijepljenom dijelu parcele. povrsine 224 m2.1. a moze biti i u sklopu odredenja predmeta prodaje. naziv. mada smatr amo da je najcjelishodnije da to bude posebna odredba ugovora (odjeljak. sacinjenu od ovlastenog ge ometra. 1175/29. to moze biti posebna odredba (odjeljak. 2414. a u G listu nema upisanih tereta. P osto se upis promjena u katastru vrsi po sluzbenoj duznosti. tacka ili clan) ugovora. a prije svega na to da upis cijepanja ima karakter prethodn og upisa. br. KO ____. a koja je nastala cijepanjem/diobom od parcele br. prije svega. te ukazao na eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. oranica Pod kucom. 1175/1. Pod kucom. a ista se prilaze uz izvornik ovog notarskog akta.

Kad se radi o bitnim elementima ugovora o prodaj i pokretnih stvari. U tom sl ucaju. u pisanoj f ormi. osnov. a kod nepokretnosti. Zakon o obligacionim odnosima odreduje da se volja za sklapanje ugovora moze izj aviti rijecima.svi opsti uslovi neophodni za sklapanje ugovora. saglasnost volja o bitnim elementima ugovora. a to su predmet i cijena. i formu ugovora. . Kod prometa pokretnih stvari. a koji se odnose na poslovnu sposob nost ugovornih strana. tada ugovorne strane moraju postici saglasnost o objektivno bi tnim elementima. bez kojih nema ugovora o prodaji. predmet. ugovaraci svoju vo lju mogu izraziti na onaj nacin kako to njima najbolje odgovara: usmeno. uobicajenim znacima ili drugim ponasanjem iz koga se sa sigurnoscu moz e zakljuciti o njenom postojanju.

ne znaci da takvi ugovori nemaju formu. kupac se obavezuje prodavcu platiti cijenu. Medutim. predaja predmeta prodaje. a kod vrijedn osnih papira predaja i drugo. Zakon o notarima CG je odredio da forma ne predstavlja samo dokaz o postojanju ugovora (forma ad probationem) nego je ona odredena kao jedan od obaveznih uslova za njegovu pravnu valjanost (forma ad solemnitatem)122. pored predmeta i cijene.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima konkludentnim radnjama. Predmet ugovora o prodaji moze biti samo stvar koja je u prometu. zavisno od objekta ugovora. Za sticanje p rava svojine na kupljenom predmetu. predaja stvari. a u izvjesnim okolnostima i sutnjom121. Ugovor o prodaji je dvostrano obavezni ugovor kojim se jedna ugovorna strana (pr odavac) obavezuje drugoj strani(kupcu) da ce joj ustupiti odredenu imovinsku vrijednost. bitan elem enat ugovora je i forma. odnosno pravo svojine. kod trazbine to je notifikacija. Kad se vrijeme sklapanja ugovora i predaja stvari vremenski ne podudaraju. Kod pokretnih stvari. tj. ugovor se smatra skloplj enim u onom momentu kad je postignuta saglasnost u svim (objektivno i subjektivno) bitn im elementima. ugovorne strane mogu uslovljavat i sklapanje ugovora i saglasnoscu u drugim elementima (subjektivno bitnim). U tom slucaju. Vrijeme sklapanja ugovora o prodaji i vrijeme predaje predmeta ugovora moze biti razlicito. Nefo rmalnost prilikom sklapanja ugovora. pored pravnog osnova. a na ime tog ustupanja. Razlika je u tome sto ugovaraci neformalne ugovore mogu sklopiti na bilo koji nacin. Osim ovih bitnih elemenata. a kupac se obavezuje da prodavcu plati stvar po ugovorenoj cijeni124. kao st o su vrijeme. Ugovorom o prodaji prodavac se obavezuje da stvar koju prodaje pr eda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja. Nacin predaje predmeta ugovora razlikuje se po tome da li je predmet ugovora pokretna stvar. tj. jer se svi obligacioni ugovori sklapaju u odredenoj formi. nacin sticanja je tradicija. mjesto i nacin ispunjenja i sl. potreban je i valjan nacin sticanja (modus aquirendi). Nije dovoljno da prodavac samo preda stvar kupcu nego on predajom mora omoguciti kupcu da postane vlasnik kupljene nepokretnosti. nepokretnost ili p ravo. Za pravno valjan i ugovor o prodaji nepokretnosti (nekretnina). a formalne ugovore moraju saciniti u tacno odredenoj formi123. Ugovor o pro daji predstavlja pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine. moguc e . a kod nep okretnosti je upis u katastar nepokretnosti.

str. Sarajevo 2004. 124 Clan 463. prodavac se oslobada svoje obaveze i nece biti duzan kupcu nabavi ti 121 Abedin Bikic. Zakona o notarima CG. Sarajevo 2004. Univerzitetska knjiga. tako da postoji prodavceva obaveza da cuva p redmet do momenta predaje. Za slucajnu propast ili ostecenje stvari. nisu odgovorn i ni kupac ni prodavac. 100. . 100. ista bude slucajno unisten a ili znacajnije ostecena. Obligaciono pravo (Opsti dio). Obligaciono pravo (Opsti dio). Ako je predmet ugovora individualno odredena stvar (species) i ista slucajno propadn e prije predaje kupcu. Univerzitetska knjiga. str. i to sve dok je ne preda kupcu.je da od momenta sklapanja ugovora do predaje stvari. stav 3. 123 Abedin Bikic. Zakona o obligacionim odnosima CG. Postavlja se pitanje: ko ce u takvim slucajevima snositi rizik prop asti ili ostecenja stvari? Pravilo je da se prodata stvar mora predati u onom stanju u ka kvom se nalazi u vrijeme sklapanja ugovora. Iz ovoga proizilazi da prodavac snosi rizik slucajne propast i ili ostecenja stvari. stav 1. 122 Clan 51. ukoliko nije sto drugo ugovore no...

odnosno ako se utvrdi. a prodatu stv ar je potrebno transportovati od prodavca do kupca. trece lice moze. rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi kupac125. odnosno kupovini suvlasnickog dijela. steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo s vojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. volje stranaka. a sto podraz umijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovino m. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. U daljem tekstu obradicemo prodaju koja za predmet ima prenos prava svojine nad nepokretnostima. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. pri kojem je samo potrebno utvrditi da li se radi o imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. momentom predaje stvari prevoziocu (spediteru). 1 2 1 Prodajaikupovinanepokretnostisaiskljucivimpravomsvojine Ovdje se radi o jednostavnom prometu. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. kupac moze birati izmedu dvije opcije: da ostane k od ugovora i zahtijeva snizenje cijene ili da odustane od ugovora i ako je platio c ijenu. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasno st svih zajednicara126. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. Ugovor o prodaji drugu stvar. Ako ugovorne strane nisu nista posebno ugovorile. te dati nekoliko primjera ugovora. ili u samo . Veoma je znacajna uloga notara u utvrdivanju cinjenicnog stanja. da se radi o zajednickoj bracno j imovini. te da li je predmet sticanje iskljucive svojine (svo jina 1/1). Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. Notar se ovdje nece i ne moze pre tvoriti u istrazni organ. zavisno od toga koliko se lica pojavljuje na strani prodavca i kupca. Ako bi individual no odredena stvar bila slucajno ostecena. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini koji je zakljucio samo jedan bracni drug. U ovom slucaju prodavac nema pravo traziti isplatu cijene od kupca. ili se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. na osnovu tog ugovora. jer se rizik za slucajnu propast stvari nalazi na prodavcevoj strani. Ako prodavac izjavi. izjasnjavanja ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i pribavljan ja odredenih dokaza koji potkrepljuju te tvrdnje. Momentom predaje stvari kupcu.1. ili se radi o prodaji. na njega prelazi rizik s lucajne propasti stvari. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. da trazi njen povrat nazad.

Sarajevo 2004. poduciti kupca da moze. 126 Clan 291. a n otar ce. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. bez obzira na izjavu prodavca. str. 125 Abedin Bikic.m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. zah tijevati pouzdano utvrdivanje statusa nepokretnosti koja je predmet prodaje.. Porodicnog zakona Crne Gore i clan 157. Obligaciono pravo (Opsti dio). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. u svakom slucaju. 332. Univerzitetska knjiga. . onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome.

prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. t e da bi. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. -----------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa napri jed naznacenim..--Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. Nakon toga. koja je njihova zajednicka imovina --------- . godine. A. Opstine _____.-----------------------2. Svojina prodavca 1/1. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. ako se radi o takvoj imovini. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R I 1. broj 0-120/09. od ____ godine. kao bracn i drug prodavca.A. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. koje je pravosnazno od dana ____. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. Naznacene akte je notar procitao strankama i pril ozio ih uz ovaj izvornik u originalu. t e da bi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. od _____. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. od _____ godine i Izvod iz maticne k njige vjencanih. sacinjene od strane notara B. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. i s tim u vezi. posebna imovina Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. Nakon toga.godine.B. broj___. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. ako se radi o takvoj imovini. Svojina prodavca 1/1. notaru prezentuje otpravak Saglasnos ti.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. zajednicka imovina bracnih drugova.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. iz ____ UZZ. te iz istih ustanovio da je gospoda A. saglasnost bracnog druga u posebnoj ispravi.

3. t e da bi. saglasnost bracnog druga u istom ugovoru. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. Svojina prodavca 1/1. ----------------------------------------- . ako se radi o takvoj imovini. zajednicka imovina bracnih drugova.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.

koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. Opstine _____. ZOO CG. tri su osnovne razlike izmedu zakonskog i ugovornog prava prece kupovine. suvlasnik ga moze otuditi bez saglasnosti ostal ih suvlasnika (clan 132.. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. npr. ZOO CG. 1/3.Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) postoji kada vise li ca ima pravo svojine nad nepodijeljenom stvari. itd.1. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). kao bracni drug prodavca. trajanje zakonskog prava prece kupovine nije vremenski ograniceno. odnosno pravo prece kupovine regulisano je u odredbama clana 536.) U slucaju da postoji pravo susvojine na nepokretnosti koja se otuduje (ili sire. saglasna sa prodajom predmetne nepok retnosti koja je njihova zajednicka imovina.A bracni drugovi. Zakonsko pravo prece kupovine djeluje pr . stav 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. stav 2. Pravila o prodaji sa pravom prece kupovine shodno se primjenjuju i na zakonsko pravo prece kupovine. izricito izjavljuje da je. ugovorno pravo pr ece kupovine svodi se na rok od pet godina. Ugovor o prodaji Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. otudenje je moguce samo ako su saglasne sve ugovorne strane. Zakonsko pravo prece kupovine nastaje na osnov u zakona. tako da je dio svakog od njih odred en srazmjerno prema cjelini (idealni dio. treba razlikovati dvije situacije: Kada se otuduje cijela nepokretnost. Kada se otuduje suvlasnicki dio. vremensko trajanje i dejstvo prema trecima. 1/2.A. Zakonsko pravo prece kupovine suvlasnika regulisano je u odredbi clana 132. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. stav 3. ako nij e ugovoreno da ce ono prestati ranije.---------------------------------------------------------------------------1 2 2 Prodajaikupovina suvlasnickogdijela Susvojina (clan 131. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. i 4. Nakon toga. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG).do 542. a opsta pravila o zakonskom pravu prece kup ovine sadrzana su u clanu 542. kojom se raspolaze). a to su: osnov nastanka. dok u govorno pravo prece kupovine prestaje poslije pet godina od zakljucenja ugovora. A. postoji zakonsko pravo prece kupovine ostalih suvlasnika (clan 132. odnosno ako su saglasni svi suvlasnici(ista situacija je i kod zalaganja). i s tim u vezi. s tim da u tom slucaju. Ako je ugovoren duzi rok. od ____ godine. Iz naznacenog dokumenta notar je ustanovio da su prodavac i gospoda A.

ne prihvati ponudu (smatramo da i cutanje znaci neprihvatanje) ponudac moze . i to u roku od 10 dana od dana kada im je dostavljena pisana ponuda. Ako suvlasnik. dok ugovorn o pravo prece kupovine djeluje prema savjesnim trecim licima samo ako je upisano u katas tar nepokretnosti. prodavac suvlasnickog dijela je duzan da pis anom ponudom za kupovinu njegovog suvlasnickog dijela na pouzdan nacin pozove ostale suvlasnike da se izjasne da li prihvataju ponudu. Kod zakonskog prava prece kupovine. Ponuda mora da sadrzi uslove prodaje suvla snickog dijela. u roku od 10 dana od dana kada mu je dostavljena pisana p onuda.ema trecima po sili zakona i ono se ne upisuje u katastar nepokretnosti.

zakonska je pretpostavka da su ti dijelovi jednaki (clan 131. ako je trecem bilo poznato. U suprotnom. stav 1. shodno odredbi clana 140. ovlastenik zakonskog prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva tuzbom da se prenos ponisti i da se stvar njemu ustupi pod ist im uslovima. Notar je duzan da upozori stranke na postojanje zakonskog ili ugovornog prava pr ece kupovine. insistiraju da se ugovor o prodaji zaklj uci bez ponude i izjasnjenja ovlastenika prava prece kupovine. stav 3. stav 2. veoma je znacajna aktivnost notara i to iz vise razloga: zbog instituta prava prece kupovine. i pored toga. pa bi notar trebao dati strankama poduku i upozor enje u vezi sa nezastarijevanjem prava na diobu stvari. stav 3. a u svakom slucaju. kako smo to naprijed naznacili. U suprotnom. ili nije moglo ostati nepoznato postojanje prava prece kupovine i to u roku od sest mjeseci. notar je duzan odbiti poduzima nje sluzbene radnje. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti i mogao bi odgova rati za stetu. Kod prodaje suvlasnickog dijela. ali ne po nizoj cijeni i pod drugim uslovima u odn osu na one iz pisane ponude. O pravu prece kupovine vise vidjeti u dijelu ovog rada koji tretira od obrenja i pravo prece kupovine. pa ako stranke. notar je duzan to upozore nje unijeti u notarski akt. ZOO CG). sa aspekta nistavosti ugovora kojim bi se suvlasnik trajno odrekao prava na diob u stvari jer je takav ugovor nistav. Zakona o sv ojinsko pravnim odnosima CG. Zakon o svojinsko pra vnim odnosima CG).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svoj dio prodati trecem licu. racunajuci od dana kada je saznao za prenos (clan 541. jer ako u ugovoru nisu precizirani suvlasnicki dijelovi kupaca. Pravo prece kupovine prestaje u svakom slucaju por p roteku pet godina od prenosa svojine stvari na treceg (clan 541. Pravo na diobu ne zastarijeva. notar mor a odbiti notarsku obradu isprave ako bi stranke zahtijevale da se ugovorom o kupovini nep okretnosti . a ako stranke to ne zele. radi upisa prenosa susvojine u katastar. radi otklanjanja nejasnoca i sporova kada vise kupaca kupuje nepokretnost u susv ojini. koje moze biti zakonsko i ugovorno. ZOO CG). a sto treba detaljnije regulisati u odjeljku ugovora Odobrenja i pravo prece kupovine .

Moguca je ugovorna i sudska dioba.jedankupackojijekupujekao posebnuimovinu Prodavciseobavezujuprenijetinakupcasvoje suvlasnickedijeloveodpo1/2nanepokretnos tiiz tackeIovogugovoraa kupacseobavezujeprodavcima isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------ .u susvojini ugovori odredba kojom se zahtijeva trajno odricanje prava na diobu. ali ne duze od pet godina. Ugovor o diobi nepokretnosti mora biti u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (clan 143. Zakon je dao mogucnost da se moze ugovoriti privremena odgoda diobe. stav 1. Zakona o notarima CG). Zakona o svojins kopravnim odnosima i clan 51. tacka 6. P R I m J E R Prodajacijelenepokretnostiususvojini. stav 2.

---------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. ako se radi o takvoj imovini.---------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. t e da bi. Osnovnog suda u Podgorici.------------------------P R I m J E R Prodajasuvlasnickogdijela. godine. njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i.akupacseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora --------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Nakon toga. s tim u vezi. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dru gova ugovornih strana. s tim u vezi. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi..godine. t e da bi. notaru prezentuju Rjesenj e o nasljedivanju. godine. Nakon toga.godine. prodavci izjavljuju da je predmetna nepokretnost njihova posebna imovina koju su stekli nasljedivanjem i. od _____. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Osnovnog suda u Podgorici. odnosn o suvlasnicki dio koji prodaje. Ugovor o prodaji Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.pravosvojine sa 1/1 na .------------------------RImJER Prodajacijelenepokretnosti.na jednakedijelove.1. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj izvornik. koje je pravosnazno dana ____.visekupacakojijekupujuususvojinu Prodavac se obavezuje prenijeti na kupce.jedankupac Prodavac se obavezuje prenijeti na kupcapravosusvojine sa 1/2 dijela na nepokret nostiiz tackeIovogugovora. broj 0-12 0/09. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost. od _____. koje je pravosnazno dana ____.. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. broj 0-120/09. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu.

notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju.akupciseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.nepokretnostiiztackeIovogugovora. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. Osnovnog suda u Podgorici. s tim u vezi. ------------------------ . ako se radi o takvoj imovini. koje je pravosnazno dana ____. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. od _____. Nakon toga. t e da bi. godine. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu.. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. broj 0-120/09. koju je stekao nasljedivanjem i.godine.

ali nisu una prijed odredeni.saposebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednickeimovine bracnih drugova Zajednicka svojina je (clan 153. 1 2 3 Prodajanepokretnostiuzajednickojsvojini. Porodicni zakon CG je u clanu 289. Od toga zakonskog pravila postoji jedan zakonski izuzetak. Zajednicka svojina takode nastaje upisom u katastar nepokretnosti. Iz naprijed naznacenih razloga. prema kojoj se. princip javnog pouzdanja (upisano pravo u katastru smatra se tacnim) nije u cije losti ispostovan u odredbama drugih zakona koji regulisu ovu pravnu problematiku. osim ako taj u pis nije rezultat pisanog ugovora bracnih drugova.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Ako nisu odredeni suvlasnicki dijelovi kupaca. stav 2. kao vlasnik zajednicke imovine. Narocito je to izrazeno kod zajednicke imovine bracnih drugova koja ima zakonski rezim zajednicke svojine. Ovako rjesenje odstupa od nacela pouzd anosti iz clana 10. U praksi nije problem kada je u katastru nepokretnosti upisana zajednicka svojina na ime svih zajednicara. pitanje zajednicke bracne imovine-svojine nad nepok retnostima . a odnosi se na mogucnost da se pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. smatra kao da je upis izvrsen na ime oba bracna druga. moze posluziti naprijed naznacena odredba Porodicnog zakona. osim ukoliko do upisa nije doslo na osnovu pisanog ugovora zakljucenog izmedu bracnih drugova .-160. Kao dokaz tome. Medutim. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) svoji na vise lica na nepodijeljenoj stvari kada su njihovi udjeli odredivi. zakonska je pretpostavk a da oni kupuju u jednakim dijelovima. Problemi i spo rovi nastaju kada je neka nepokretnost u katastru upisana kao svojina jednog lica. moze s teci svojina pod dva kumulativna uslova:ako je sticalac savjestan i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara. prodati svoj suvlasnicki dio bez saglasnosti ostalih suvlasnika. upisan jedan bracni drug. a u koji se u pisuje na ime svih zajednicara. u slucaju kada je u katastar nepokretnosti. za takve slucaj eve propisao da se smatra kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. a cesto se upisuje k ao svojina jednog bracnog druga. za raspolaganje i opterecenje nepokretnosti u zajednickoj svojini potrebna je saglasnost svih zajednicara. Za razliku od prava susvojine gdje suvlasnik moze. uz rizik povrede zakonskog pr ava prece kupovine. a u stvarnosti se radi o zajednickoj svojini.

trece lice moze. a pogotovo kod pravnih poslova o prenosu ili sticanju prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnosti. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1.predstavlja veoma vaznu i tesku problematiku. Uloga notara je da ispita cinjenicnu situaciju u pogledu toga da li se radi o za jednickoj imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasnost svih zajednicara. . a sto podrazumijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovinom. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini bracnih drugova koji je zakljucio samo jedan bracni drug. na osnovu tog ugovora .

Pored to ga. u ispr avu unijeti izjave ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i eve ntualno pribavljene dokaze koji potkrepljuju te izjave. a u odredenim slucajevima i odbiti sacinjavanje notarskog akta. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. Ugovor o prodaji steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. notar ce poduciti i upozoriti ugovorne strane na zajednicku svojinu. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. notar ce kod utvrdivanja cinjenicnog stanja i ispitivanja volje stranaka.1. smatramo da je i u pogledu zakonskog rezima bracne imovine. odnosi se i na zajednicku imovinu vanbracnih drugova. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. Posebna imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. P R I m J E R Podukeiupozorenjenotaranazakonskistatuszajednickeimovinebracnih drugova 1. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. notar ce pouciti kupca da moze zahtijevati pou zdano utvrdivanje da li neka nepokretnost predstavlja zajednicku imovinu bracnih drugo va. Postupanjem na ovaj nacin. notar vodi racuna o nacelu savjesnost i i postenja ugovornih strana o izjavama datim pred notarom. a shodno odredbama clana 47. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr . a u svakom slucaju. ako se radi o takvoj imovini. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. no tar duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja. Sve naprijed naznacen o. te na znacaj i posljedice u vezi s tim. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. Ako prodavac izjavi. t e da bi. ili u samo m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. a narocito na to da je kod raspolaganja takvom imovinom. Kako notar ima striktno odredenu obavezu upozoravanja i poducavanja stranaka. i zadatak da regulise pravne odnose na nacin da se izbjegnu pravni sporovi i gar antuje pravna sigurnost. Zakona o notarima. Kako je to vec naprijed naznaceno. odnosno na zakonski status zajednicke imovine. Notar se ovdje nece i ne moze pr etvoriti u istrazni organ. ako to stranke zele. odnosno ako se utvrdi da se radi o zajednickoj bracnoj imovini. potrebna saglasnost svih zajednicara.

s tim u vezi.godine. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. ------------------------ . godine. koje je pravosnazno dana ____..ugova ugovornih strana. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju. Nakon toga. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. koju je stekao nasljedivanjem i. od _____. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. broj 0-120/09. Osnovnog suda u Podgorici.

A. Osnovna obaveza prodavca je prenos svojine na stvari. Notar je nezavisno i strucno lice k oje mora voditi racuna o interesima obje ugovorne strane. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda A. Zajednicka imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.--------------------------------------------------------------------------------------1 3 Cijena Cijena je bitan element ugovora o prodaji kao dvostrano obavezujuceg pravnog pos la. za sklapanje pravnih poslova u prometu nepokretnosti. finansiranje kupoprodajne cijene i sl. a zbog potrebe prethodnog oba vljanja niza radnji (pribavljanje odobrenja. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. ako se radi o takvoj imovini. kao bracni drug prodavca. a osnovna obaveza kupca je da plati cijenu (cl. izri cito izjavljuje da je.. odnosn o da nijedna strana ne izvrsi svoju cinidbu u potpunosti ili djelimicno bez adekvatne protucinidbe . i s tim u vezi.A bracni drugovi. kako je vrlo cesto nemoguce obezbije diti istovremeno izvrsenje obaveza stranaka iz ugovora. 1. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. Nakon toga. od ____ godine. Promet prava na nepokretnosti je po svojo j pravnoj prirodi veoma slozen posao i zahtijeva angazovanje pravnih strucnjaka koji su do bro upoznati sa brojnim propisima. potrebno je poznava nje vazecih propisa koji se primjenjuju. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti ko ja je njihova zajednicka imovina. Medutim. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. t e da bi. brisanje tereta. Opstine _____. relevantnim u oblasti prometa prava na nepokretno sti.). notar mora nastojati da nijedna ugovorna strana ne pretrpi stetu. ZOO CG). a sto ima za posljedicu da se na taj nacin izbjegnu eventualni sporovi. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. te mu je zadatak da osigur a da se preuzete obaveze iz sklopljenog ugovora i izvrse. A. odnosno lice koje to cini. mora imati velik o prakticno i strucno iskustvo u ovoj oblasti. Dakle. st. 463. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.

zatim potrebno je regulisati sve potrebne poreske obaveze u vezi sa kupovinom stana. Smisao notarskog akta kod prometa nepokretnosti je u tome sto je promet prava na nepokretnosti. te iz tog razloga i jedan od bitnih elemenata sadrz ine . Ovakvo obezbjeden je je jedino moguce postici kvalitetno sacinjenim ugovorom. elektro i telefonskih prikljucaka itd. U ovom radu ce se pokusati obraditi pitanje cijene. Naprimjer. po svo joj pravnoj prirodi. obezbijediti siguran nacin placanja cijene prodavcu i prenos svojine sa prodavca na kupca. prodavac cesto prodaje svoj stan da bi kupio neki drugi stan. r egulisati pitanje komunalnih troskova. U nekoj drugoj situaciji. pa mu je potrebno vrijeme za iseljenje i kupovinu drugog stana. koja predstavlja jedan od bi tnih elemenata ugovora o prodaji. pa je neophodno u sacinjenom ugovoru predvidjeti dinamiku tih radnji. slozen i zahtijeva preduzimanje vise radnji u razlicitim vremen skim periodima. obezbijediti potrazivanje davaoca kredita.ili adekvatnog osiguranja da ce obecana cinidba biti izvrsena. potrebno je uzeti kredit za kupovinu stana.

treba la biti obradena u posebnom clanu (tacki ili stavu) kupoprodajnog ugovora. Lista pitanja (provjera) ugovornih odredbi o cijeni Prilikom sacinjavanja ugovora o prodaji. Potrebno je istaci da savremeni promet donosi razlicite nacine placanja i finans iranja cijene. a ra di poreskih obaveza po osnovu prometa nepokretnosti. sa posebnim akcentom na ugovaranje pretpostavki za dospjelost cijene u svrhu osiguranja kupca. ZOO CG).00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA) . pa su ovdje moguce veoma razlicite kombinacije i samim tim veliki broj a lternativnih rjesenja. notar b i morao obratiti paznju i u ispravi regulisati sljedece: odredenje cijene. a moze se odredivanje ci jene povjeriti trecem ili jednoj ugovornoj strani (cl.---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Kadaseuznepokretnost kupujeiinventar: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. Ugovor o prodaji notarskog akta koji za predmet ima prenos ili sticanje prava svojine nad nepokre tnostima.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpet .1. Cijena se moze ugovoriti kao: fiksna (a sto se najcesce i ugovara) ili po jednom m2 zemljista. U slucajevima kada su predmet prodaje nepokretnosti i inventar. dospjelost placanja cijene.00 EURA(slovima:petstot inai 00/100 EURA) . ZOO CG). korisno je posebno izraziti cijenu za nepokretnost. tako da ugovor mora sadrzavati dovoljno podataka da se cijena moze odrediti. P R I m J E R I 1 Kadajecijena izrazena fiksno Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. poslovnog prostora. sto je vec ranije i naznaceno. ugovor o prodaji ne proizvodi dejstvo (cl. Cijena bi. U suprotnom. a posebno za inventar ili druge pokretne stvari. kao sto je ranije vec istaknuto i za predmet prodaje. 1 3 1 Odredenje cijene U ugovoru o prodaji cijena mora biti odredena ili odrediva.471. nacin placanja cijene. tekuca prema zvanicnoj evidenciji.st.1. osiguranje kupca i prodavca u vezi sa placanjem cijene. Cijena moze biti propisana. stana i s l. a u vezi sa odredbama o cijeni.470. 474. ---------------------------------------------2 Kadajecijena izrazenapojednomm2 Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 500.

a cijena za inventar iznosi 15 000.i 00/100 EURA).00EURA(petnaesthiljadai00/100EURA) .-------------------------------------------------- .

P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da je izjavljeni iznos cijene nizi od trzisn e cijene i procjene nadleznih poreskih organa. ili nakon sto se ispune odredene pretpostavke za dospjelost. a sto zavis i od svakog . da se upise sa p ravom svojine u katastru nepokretnosti. uzimajuci u obzir trzisne cijene i procjene poreskih organa. notar ih je. -----------------------------------------------1 3 2 Dospjelost cijeneiosiguranjekupca Cijena moze dospijevati odmah u momentu zakljucenja ugovora. odnosno neprihvatanjem adekvatnih obezbjedenja kojima ga poducava notar. odnosno kupac se moze obezbijediti kombinacijom mjera osiguranja. te na posljedice u slucaju po bijanja ugovora zbog ostecenja preko polovine. tj. veoma cesto navode manji iznos ci jene od one koja je stvarno placena. te od kupceve volje. zelenaskog ugovora i sl. u odredenom roku. Koje ce se pretpostavke za dospjelost cijene ugovoriti. ali ne mora. Dospjelost placanja cijene je veoma bitna za ispunjenje ugovora. kao i na posljedice koje mog u nastati u vezi s tim u slucaju pobijanja i raskida ovog ugovora. kupac moze. Dakle. Medutim. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ugovorne strane koje placaju cijenu gotovinom. ugovoriti da cijena dospije va nakon ispunjenja odredenih pretpostavki za svaki konkretan slucaj. nota r je duzan poduciti kupca takvim mogucnostima i upozoriti ga na pravne posljedice i r izike kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. a u cilju placanja sto manjeg poreza na promet n epokretnosti i manjeg iznosa notarske naknade. duzan poduciti i upozoriti da poreski organ vrsi procjenu neovisno od cijene iz ugovora. a narocito je vazna za kupca koji se moze veoma efikasno stititi ugovaranjem odredenih pretpostavki za dospjelost cijene. U daljem te kstu obradice se vise mogucih pretpostavki za dospjelost placanja cijene. Pretpostavke za dospjelost placanja cijene mogu biti razlicite: alternativno ili kumulativno ugovorene. U tim slucajevima. S tim u vezi. notar je duzan poduciti kupca mogucnosti ugovaranja adekvatnih pre tpostavki za dospjelost cijene i upozoriti ga na opasnosti i rizike kojima se izlaze supro tnim ugovaranjem. u cilj u da se obezbijedi da mu se nepokretnost preda sa placanjem cijene. da iznos cijene iz ovog ugovora ne utice na procjenu poreskog organa kod placanja poreza na promet nepokretnosti. zavisi od konkret nog slucaja.

to je notarski racun za stranke127. te clan 45.konkretnog slucaja. U ovom slucaju notar bi trebao da savjetuje klijentima da se cijena uplacuje na notarski racun za stranke. i clan 68. a da sa tog racuna notar vrsi isplatu prodavcu tek kada se kupac upise kao vlasnik. stav 2. Zakona o notarima CG. 1. Kupac zahtijeva da se upise kao vlasnik prije isplate cijene prodavcu. stav 3. 127 Clan 67. stav 2 . Pravilnika o radu notara CG. Notar moze preuzeti novac na cuvanje ako mu je predat povodom sastavljanja notar skog akta na posebnom racunu kod banke koji ne moze biti predmet prinudnog izvrsenja protiv notara. .

upis predbiljezbe. predaja u posjed i sl.-------------------------------------------------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. koje znaci da se upis vrsi prema vremenskom redoslijedu podnos enja zahtjeva za upis128. za tim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek ka da se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. s tim da stranke daju nalog nota ru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati saglasnost prodavca za pren os prava svojine. te ga upozorio na rizike i posljed ice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Notar je duzan poduciti k upca da i kako ga predbiljezba osigurava i upozoriti ga na posljedice suprotnog postupanja . Predbiljezba je efikasno sredstvo zastite kupca jer mu garantuje da ce biti upis ano njegovo pravo svojine u katastar nepokretnosti naknadnim opravdanjem. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva (na ruke prodavca ili na prodavcev racun kod banke i li na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar obavijesti ugov orne strane da je predbiljezba prava svojine na predmetnoj nepokretnosti u korist kupca upis ana na prvom mjestu ranga upisa u Listu nepokretnosti . Da je upisana predbiljezba prava svojine u korist kupca prije isplate cijene prodavcu. Napomena: Ovo je veoma znacajan mehanizam zastite prodavaca i kupaca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. naprimjer.P R I m J E R P R I m J E R 1. -------------------------------------------------------------------------------- . Ugovor o prodaji Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za st ranke u roku od sedam dana od dana zakljucenja ugovora. brisanje hipoteke i dr. a kupac ze li njeno ugovaranje i upis prije nego sto isplati cijenu. Naime.). te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na racun prodavca u roku od seda m dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu prenosa svojine u Katastru nepokretnosti na i me kupca. Kupac se na ovaj nacin stiti od rizika dvostruke prodaje ili nekih drugih upisa koji i maju prvenstvo upisa. kao sto je/su________ (Napomena: Upisati pretpostavku za dospje lost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. jedno od osnovnih nacela upisa u Katastar nepokretnosti jeste nacelo prvenstva. 2. npr. Ovdje mogu doci u obzir i drugi uslovi kojima ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna za stranke na racun pro davca.

Napomena: U izjavama za knjizenje. a u cilju zastite prod avca u slucaju da ne dode do isplate cijene i realizacije ugovora. m oze se i korisno je dati saglasnost za brisanje predbiljezbe. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. 128 Clan 12. prodavac bi mor ao sudskim putem vrsiti brisanje predbiljezbe ili bi ona bila brisana protekom zako nskog roka za njeno opravdanje (30-60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi cl. odmah iza saglasnosti za upis predbiljezbe. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG). U suprotnom. 97. .

odobrenje organa starateljstva za otudenje nepokretnosti malodobnog prodavca i dr. a nema prepreka za njen upis na pr vom mjestu. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. punomocje od strane prodavca. Da su dostavljena odredena pravno valjana odobrenja. pod uslovom da nema prepreka za to. ali isplatu cijene ne veze za njen u pis vec samo za predaju zahtjeva za upis. poducio ga je mogucnosti ugovaranja is plate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Prodavac je saglasan da se u korist kupca upise predbiljezba prava svojine na ne pokretnosti iz tacke I ovog ugovora. a nema prepreka za njen upis na prvo mjesto. brisanje hipoteke i dr. Da je predat zahtjev za upis predbiljezbe. npr. npr. kao sto je/su________ -------------------------------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. kao i zahtjev za brisanje predbiljezbe ako kupac u roku iz ovog ugovora ne isplati cjelokupnu cijenu. Ovdje se radi o slucaju kada je za punovaznost ugovora potrebno p .). -------------------------------------------------------------------4. --------------------------------3. ---------------Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. isto tako. zatim moguc nost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. Stranke daju nalo g i neopozivo ovlascuju ovog notara da podnese zahtjev za upis predbiljezbe. kao i u slucaju da ne dode do realizacije ovog ugovora.--------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke su vec sada saglasne da se predbiljezba brise istovremeno sa upisom prav a svojine na kupca. Ovdje kupac zeli upis predbiljezbe. P R I m J E R Cjelokupni iznos cijene kupac je duzan isplatiti prodavcu (na ruke ili na racun k od banke ili na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar u pisano j formi obavijesti ugovorne strane da je zahtjev za upis predbiljezbe prava svojine u ko rist kupca predat Katastru nepokretnosti.

tako da je.ribaviti odredena odobrenja. u vezi sa tim. kao sto smo naprijed istakli. P R I m J E R Cijena za isplatu dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke il i na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je blagovremeno dostavljeno pravno valjano punomocje od str ane prodavca (ili alt. notar duzan dati poduku i upozorenje da takav ugovor nije na pravnoj snazi. niti da stranke vrse druge cinidbe iz ugovora. jer ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva bez tih odobrenja. te da se cijena ne placa dok se ne pribav e potrebna odobrenja. odobrenje Centra za socijalni rad za otudenje nepokretnosti m alodobnog . a notar takode ne smij e davati otpravke i prepise akta do momenta dostavljanja potrebnih odobrenja.

Ugovor o prodaji prodavca. a kupac ne zeli isplati ti cijenu prodavcu dok se katastru ne dostavi rjesenje o nasljedivanju. jer ugovor nije na pravnoj snazi dok se ne dostave pravno v aljana odobrenja. Da je podnesen zahtjev za upis promjene u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. i u toj ispravi o pravnom poslu ce se odrediti r ok dospjelosti cijene. Notar to mora unijeti u ispravu. cl. ili alt. odobrenje nadleznog organa za otudenje nepokretnosti privredn og drustvaSkupstina. kojim je prodavac oglasen nasljedn ikom. notaru je zabranjeno da izdaje otpravke.-----------------------U takvom slucaju. Ako stranke hoce ugovaranje roka dospjelo sti cijene prije pribavljanja neophodnih odobrenja. ---------------------------------------------------------------------Napomena: Notar je duzan upozoriti stranke da vremenski ne odreduju dospjelost c ijene i ne vrse njenu isplatu. smatramo da je notar duzan odbiti poduzimanje takve sluzbene radnje. u ovakvom slucaju rok dospjelosti trebalo bi uvijek vezati za momenat pribavljanja odobrenja ili nakon toga. Smrcu ostavioca nj . a j os uvijek nije upisan u katastru nepokretnosti kao vlasnik. ovjerene prepise i prepise izvornika bilo kome sve dok ugovorne strane ovom notaru ne dostave pravno valjano odobrenje -----------------------------5. npr. ovjerene prepise i pr epise izvornika bilo kome sve dok mu se ne dostavi pravno valjano odobrenje. ZOO CG). te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. Notar moze saciniti ispravu (izvornik) bez potrebnih odobrenja (pravni posao se moze i nakn adno odobriti.1. Nadzorni odbor itd. i pored pouka i upozorenja notar a. s tim da je notar duzan poduciti i upozoriti stranke npr. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika.). te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. sljedecom formulacijom: Notar nece izdavati otpravke. prije pribavljanja potrebnih odobrenja . prije pribavlja nja potrebnih odobrenja. -----------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. 83.. sljedecom form ulacijom: Ovaj ugovor nije na pravnoj snazi i nece proizvoditi pravna dejstva sve dok stran ke u roku od trideset dana racunajuci od dana njegovog zakljucenja ne dostave ovom notaru pravno valja no punomocje prodavca za poduzimanje ovog pravnog posla od strane punomocnika. npr. Dakle.

egovi nasljednici postaju vlasnici. jer je smrcu ostavioca kao knjiznog vlasnik a B ili V list postao netacan i treba ga usaglasiti sa novonastalim pravnim stanjem (nasljednici umrlog postali vlasnici od momenta njegove smrti). U svakom slucaju notar mora voditi racuna o tome da je rjesenje o nasljedivanju pravosnazno. Medutim. placanja poreza. . takav u pis moze sadrzavati odredene rizike u smislu podobnosti rjesenja o nasljedivanju za upis u Katastar nepokretnosti. a upis u Katastar nepokretnosti ima samo deklarati vno dejstvo. taksi itd. Zbog toga se to zove promjena upisa.

mogucnosti ugovaranja isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprot nog postupanja. --6. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je izvrsena promjena B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. Osnovnog suda u _______. od __________. koje je postalo pravosnazno dana __________. tako da je prodavac po osnovu nasljedivanja upisan kao vlasnik sa 1/ 1(ili suvlasnik sa dijelom___). -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. Osnovnog suda u _______. npr. a kupac ne zeli isplatiti cijenu prodavcu dok se isti sa svojim pravom ne upise u Katastar. kao sto je/su________ (Napomena: Upi sati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. od __________. b risanje hipoteke i dr. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. broj _________.------------- . tako da se prodavac po osnovu nasljedivanja upise sa pravom svojine. kao sto je/su________ .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je podnesen zahtjev za promjenu B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. Da se u Katastru nepokretnosti izvrsi promjena u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. a nema prepreka za njegovo provodenje. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca.). a jos uvijek nije upisan u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. kojim je prodavac oglasen iskljucivim nasljednikom. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. broj _________. ----------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene.

--------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. npr.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . brisanje hipoteke i dr. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izla ze u slucaju suprotnog postupanja.).

te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je ovlascenik zakonskog (ili ugovornog) prava prece kupovin e izjavio da nece vrsiti svoje pravo. P R I m J E R Cijena dospijeva za placanje na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je notaru urucena (ili da je Katastru nepokretnosti predata ) brisovna dozvola u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. --------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena nekim prav om. Ovdje se radi o slucaju kad a postoji ugovorno ili zakonsko pravo prece kupovine. a kupac ne zeli da rizikuje sticanje prava svojine na stvari ili druge stetne posljedice zbog postojanja prava prece kupovi ne odnosno njegove povrede.1. Ugovor o prodaji 7. te ga je upozorio na r izike i posljedice . -Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. npr. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. a prije isplate cijene prodavcu. Da se ovlascenik zakonskog ili ugovornog prava prece kupovine izjasni da nece vrsiti svoje pravo. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. 8. Da je notaru urucena ili da je katastru nepokretnosti predata brisovna dozvol a u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. brisanje hipoteke i dr.

kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. npr. pribavljanje odobrenja i dr. .

Ovdje se radi o slucaju kada kupac kupuje opterecenu ne pokretnost. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena. a kupac preuzima i dug obezbijeden hipotekom. Da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hipoteke. shodno odredbama 455. u cilju upisa u katastar prenosa prava svojine na kupca i u cilju preuzimanja duga od strane kupca. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca ugovar anje isplate cijene . izjasnjenje imaoca prava prece kupovine i dr. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloga. Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. ZOO CG) . upisanog u G listu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 9. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. i 456. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane kupca duga obezbijedenog hipotekom. pa je stoga potrebna s aglasnost hipotekarnog povjerioca. ---------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane ku pca duga obezbijedenog hipotekom. upisan e u G listu. Da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloge. 10. npr. na kojoj je upisana zabrana otudenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hip oteke. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava ugovaranje i splate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. --------------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.

npr. ----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja). . potrebnog odobrenja i dr.na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.

odnosno kombinacijom mjera osiguranja. Placanje cijene u momentu zakljucenja ugovora. Ugovor o prodaji Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke ili racun prodavca. Placanje cjelokupne ili dijela cijene nakon zakljucenja ugovora o prodaji. kupac izjavljuje da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. ovo je veoma cest slucaj. kako zbog toga sto kupac sebe zeli zastiti na nacin da prodavac ne dobije cijenu dok se ne ispune odredene pretpostavke za dos pjelost cijene (npr. pribavljanje odobrenja i sl. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke prodavca (ili na racun prodavca. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Ako se cijena pl aca u momentu zakljucenja ugovora. uz obezbjedenje kupca.1. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Ovo je najjednostavnija situacija koja u modernom nacinu prometa nije vise tako cesta. vrlo cesto potrebno na adekvatan nacin obezbijediti i prodavca. a kupac ne zeli u govaranje pretpostavki za dospjelost. tak . pa je zbog toga.---------------) Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. alternativno i li kumulativno. tada nije potrebno predvidati mjere obezbjedenja za prodavca nego se mora voditi racuna o adekvatnom obezbjedenju kupca. niti koristenje notarskog racuna za stranke Ovo je vrlo cest slucaj u praksi. Stete po kupca mogu biti velike jer je on vec isplatio cijenu. Nakon toga. upis svojine. -----------------------------------------------------------------------------------1 3 3 Osiguranje prodavca Prodavac se u ugovoru o prodaji moze obezbijediti na vise nacina. U ovom s lucaju notar mora dati kupcu poduku o mogucnostima adekvatnog osiguranja u konkretnom slucaju i upozoriti ga na posljedice placanja cijene bez ugovaranja adekvatnih m jera obezbjedenja.). narocito u pogledu visestrukog otudenja ili pak opterecenja predmetne nep okretnosti. iako je moguce da nastupe brojne opasnosti i r izici po kupca. kao i u pogledu raznih okolnosti koje onemogucavaju da se kupac upise kao vlasnik. upis predbiljezbe. Kako smo naprijed naznacili.

a sve sa ciljem da se izbjegnu sporovi i da se ugovor u cijelosti realizuje. Notar mora voditi racuna o interesima svih ugovornih strana.o i zbog toga sto kupci u velikom broju slucajeva finansiraju cijenu iz kredita ili na dr ugi nacin placanja na rate. Notar je duzan poduciti i upozoriti prodavca na sljedece mjere obezbjedenja: isplata cijene na notarski racun za stranke. Ova obaveza poducavanja i upozorav anja stranaka propisana je u clanu 47 Zakona o notarima CG. p a je stoga duzan poduciti i upozoriti stranke na sve moguce mjere adekvatnog obezbjed enja u konkretnoj situaciji i primijeniti ih shodno volji stranka. .

godine. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. koji se v odi kod ______-banke.------------------------------------------------Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA).00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakontoga strankeizjavljuju (jednu od dolje naznacenih alternativa) . uz istovremeni nalog notaru da ne izdaje otpravke i prepise ili da izda izvode otpravaka i prep isa (otpravak dijela akta) koji nece sadrzavati clausulu intabulandi sve do isplate cjelokupne cijene129. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. P R I m J E R Poduke i upozorenja prodavcu kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825.12. kupac je vec isplatio prodavcu. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. najkasnije do 31.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupcevo pristajanje na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prodaje ili na cjelok upnoj imovini kupca.000. davanje clausule intabulandi u posebnoj ispravi u momentu zakljucenja ugovora ili naknadno. s tim da se ona preda kupcu u momentu isplate cijene prodavcu ili na notarski racun za stranke. 2009. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. prema izricito j izjavi stranaka. deponovanje cijene na notarski racun za stranke.825.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene.

----------------------------------------129 Clan 88. .---------------- b) U vezi sa placanjem naprijed naznacenog cjelokupnog iznosa cijene od ______ EURA (slovima: ____ EURA) i zakonskih (ugovornih) zateznih kamata u slucaju pada nja kupca u docnju. Zakona o notarima Crne Gore. kupac izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (ili samo na predmet u prodaje ako se odmah vrsi prenos prava svojine.).Moguce mjere obezbjedenja prodavca: a) -Da se ne zeli ugovaranje naznacenih mjera obezbjedenja prodaca .

predaja u posjed i sl. Ova formulacija ce se unijeti i u odjeljak ugovora Izjave za knji zenje . Notar je upozorio k upca da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i objasnio mu pravne posljedice takve i zjave . a cijena se placa na rate ili u cjelokupnom iznosu nakon proteka odredenog vremena od zak ljucenja ugovora. s obzirom na pravnu snagu tak ve izjave. tac. izjaviti saglasnost za prenos prava svojine na kupca . . u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene. stav 2.1. a predviden j e u clanu 67. koja ce biti predata kupcu u m omentu isplate cijene. Ovdje mogu doc i u obzir i drugi elementi kojim ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna z a stranke na racun prodavca. prodavac se stiti davanjem clausule intabulandi u posebnoj ispravi. npr.--------------------------------------------------------------Napomena: Notarski racun za stranke je veoma znacajan mehanizam zastite prodavca i kupca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. takva isprava je izvrsna isprava i ima dejstvo pravos nazne sudske odluke. a sa ispravama koje dokazuju da su ispunjeni uslovi za izvrsnost. s tim da stranke daju nalog notaru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati sag lasnost prodavca za prenos svojine. cime se prodavac stavlja u sigurniju pravnu poziciju u vezi sa na platom kupoprodajne cijene. Zakona o izvrsnom postupku CG130.--Napomena: Ovdje se radi o slucaju kada prodavac u samom ugovoru daje clausulu in tabulandi i pristaje da se kupac upise kao vlasnik bez ikakvih dodatnih uslova. Notar je u konkretnom slucaju obavezan upozoriti kupca na posljedice u vezi sa pristajanjem na izvrsenje bez odlaganja. Ugovor o prodaji Izvrsni otpravak ovog notarskog akta ce biti izdat prodavcu na njegov zahtjev. upis predbiljezbe. Stranke mogu ugovoriti da se u Katastar nepokretnosti izvrs i upis zabiljezbe pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. Pravilnika o radu notara CG. prema clanu 53.---------------------Napomena: U slucaju kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora. 2. d) Prodavac se obavezuje da ce u naknadnoj ispravi. Naime. Zakona o notarima CG i clanu 45. c) Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za stranke u roku od ______ dana od dana zakljucenja ovog ugovora. Zakona o notarima CG i clanu 16. te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na r acun prodavca u roku od ____ dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu u Katastar prenosa prava svojine na ime kupca .

Primjer za takvo postupanje dat ce se u odjeljku ugovora koji tretira izjave za knjizenje prenosa prava svojine. Sluzbeni list RCG broj 23/04. Cjelovit otpr avak i prepis izvornika notar ce izdati kad mu stranke prezentuju valjan dokaz da je placena kupoprodajna cijena . e) Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. -------------------------------------------------------------------130 Zakon o izvrsnom postupku. ali da se kup cu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravak dijela akta. . odnosno prepisa koji nece sadrzavati saglasnost prodavaca za prenos prava svojine na kupca sve dok kupac u cijelosti ne isplati kupoprodajnu cijenu.

tj. izdavati i otpravak dijela akta (clan 88. kad kupac ne preuzima hipoteku. ovjerenih prepisa i prepisa. prekrije. Notar prilikom kopiranja ili na drugi nacin sacinjavanja otpravka. niti je brisati. kad kupac preuzima hipoteku. i konstatuje na tom mjestu Izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta i stavi svoj potpis i pecat. Potrebno je samo odrediti pretpostavke za dospj elost cijene. jer u ovom slucaju ne treba otplacivati hipot eku prodavca. Interes kupca j e da postane vlasnik predmetne nepokretnosti. a takode nije potrebno prethodno obezbijediti finansiranje kupc a. te o tome kakav je pravni rezim konkretnog predmeta prodaje. pored cjelo vitih otpravaka i prepisa. dok prodavac upravo zeli da za prenos p rava svojine dobije protuvrijednost u novcu. odn osno iz kojih izvora. sa dvije podvarijante. tj. . U narednom tekstu su date neke formulacije koje se ticu odredivanja dospjelosti placanja cijene. odnosno zastiti prodavca i kupca u vezi s tim. o kojima notar mora voditi racuna i mora poduciti ugovorne stra ne o tome. Najce sce situacije u ovom slucaju su sljedece: placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretn osti. uz ugovaranje obaveze notara da izdaje samo izvode otpravaka. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretnosti Ovo je najjednostavnija varijanta. tj. odn osno izostavi dio isprave (izvornika). uzimanje kredita kod banaka. Prije svega. placanje cijene koja se finansira u cijelosti ili djelimicno iz kredita. placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. u ovom slucaju saglasnost za prenos prava svojine. potrebno je voditi racuna o tome kako se vrsi placanje. Ovdje postoji nekoliko modaliteta ispunj enja kupceve obaveze. pre ko banke.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Davanjem saglasnosti za prenos svojine odmah u ugovoru. Zakona o notarima CG). tak ode je efikasno sredstvo za zastitu prodavca. 1 3 4 Nacin placanja cijene Jedna od osnovnih obaveza kupca je placanje kupoprodajne cijene. Notar ima pravo i duznost.

------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospj eloscu placanja cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepokretnosti prije isplate cijene.P R I m J E R Cijena iznosi___________EURAidospijevazaplacanjeodmah -------------------------------Potpisomovogugovoraprodavacpotvrdujedamujekupacisplatio cjelokupnunaprijed naznacenu cijenu. i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. zatim na mogucnosti ugov aranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notar ski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepok retnosti kao .

Prodavcu u ovom slucaju nisu potrebne mjere obezbjedenja. tu su navedene potrebne radnje koje se moraju pre thodno uciniti kako bi se obezbijedilo potrebno punomocje ili uredilo knjizno stanje predmetne nepokretnosti.akojaopterecujenepokretnostkojajepredmet prodaje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. -------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. gdje kupac ne zele ugovaranje pretpostav ki za dospjelost.u iznosuod ________EURA. a kupac zahtijeva brisanje hipoteke koja obezbjeduje potrazivanje koje nije isplaceno. Nesto je slozenija situacija ukoliko j e potrebno naknadno pribavljanje raznih ovlascenja ili odobrenja. Ovdje postoji vise varijanti: a) Prva mogucnost bi mogla biti kada kupac ne zeli kupovinu nepokretnosti koja j e opterecena hipotekom i zahtijeva njeno brisanje. tj. banci.Nakon toga. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja . Ugovor o prodaji vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.1. jer dobiva u momentu zakljucenja ugovora cjelokupnu cijenu. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. ali nije pribavljena brisovna dozv ola. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru . pribavljanje potrebnog odobrenja. kredit i troskovi su isplaceni hipotekarnom povjeriocu. tako. Ovakve situacije su rijetke. naprimjer. Ovdje je jednostavno cinjenicno stanje. npr. kupac izjavljuje da ne zeli mjere obezbjedenja i da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. jer nepokretnosti uglavnom imaju veliku vrijednost i za njihovo finansiranje potrebna su znatna sredstva. CijenazanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ----------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen abezuslovnabrisovnadozvolabanke ________zabrisanjehipotekeupisaneu G listu. koja u pravilu nedostaju kupcu. a sto se moze vidjeti iz formulacija koje su date u gornjem tekstu. brisovne dozvole i dr. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnosti.

te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. b) Nesto slozenije cinjenicno stanje postoji kada kredit i troskovi nisu isplace ni hipotekarnom povjeriocu.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. pribavljanje potrebnog odobrenja. a prodavac zeli kredit odmah isplatiti sredstvima iz . npr. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupoprodajne cijene koju mu treba isplatiti kupac. Moguca formulacija kad se cedira cjelokupna cijena hipotekarnom povjeriocu i isplacuje direktno na racun hipotekarnog povjerioca: CijenazanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ---------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen a pisana obavijest hipotekarnogpovjerioca dace izdatibezuslovnu brisovnu dozvoluza brisanjehipoteke. npr.akoseisplati cjelokupniiznosobezbijedenogpotrazivanjasasporedni m cinidbama ----------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac ustupa svoje cjelokupnopotrazivanje na isplatu cijene (ili dio cijeneui znosu od ____EURA)izovogugovorasvomhipotekarnompovjeriocu banciXX. Moguce postupanje not ara. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr.kojaopterecujenepokretnostkoja jepredmetprodaje. te ge upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. upisaneu G listu. a kupac naznaceni iznos cijene placa direktno h ipotekarnom povjeriocu prodavca. te ugovoriti ko ce pribaviti brisovnu dozvolu. koji istovremeno daje saglasnost za brisanje hipoteke ili se u posebnoj izjavi obavezuje da ci izdati brisovnu dozvolu u posebnoj ispravi ako mu bude placen dugovani iznos kredita.naracunbr Pravoprodavcadatraziisplatuzapovjeriocaostaje nedirnuto -------------------------------Notar je poducio kupca i o drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. pribavljanje potrebnog odobrenja. koji takode zahtijeva brisanj e hipoteke. . u ovom slucaju sastoji se u tome da prodavac (koji je ovdje istovremeno i hipotekarni duznik) u ugovoru o prodaji cedira131 svoje potrazivanje na isplat u cijele ili dijela cijene (u zavisnosti od toga koliko iznosi neisplaceni kredit) u korist svog hipotekarnog povjerioca (banke). na zahtjev stranaka. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. tada je potrebno ugovoriti i osigurati da se iz prodajne cijene namiri hipotekar ni povjerilac. Cedirana cijena hipotekarnom povjeriocu se m oze isplatiti direktno ili posredstvom notarskog racuna za stranke.

.do dana_____ -----------------------------------------------------131 Clan 445 do 454 ZOO CG.kodbanke_________. a placa se preko notarskog racuna za stranke: CijenanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) -------------Kupac je duzan uplatiti cjelokupni iznos cijene na notarski racun za stranke bro j ________.Kad se cedira cijena hipotekarnom povjeriocu.

sto je povjeriocu bitno ko ce biti njegov duznik. a takode je nuzna saglasnost-pristanak prodavcevog hipotekarn og povjerioca za preuzimanje duga od strane kupca kao novog duznika (clan 455. tada je nuzna izjava kupca o preuzimanju duga koju ce dati u ugovoru o prodaji. Naznacena placanja notar ce izvrsiti po ispunjenju sljedecih pretposta vki: da je notaru urucena brisovna dozvola u pogledu hipoteke (ili da se hipotekarni povjer ilac prodavca pisanim putem obavezao da ce izdati brisovnu dozvolu nakon sto mu bude isplaceno potrazivanje po osnovu navedenog kredita).1. ZOO). Razlog davanja saglasnosti povjerioca za preuzimanje duga se nalazi u tome . Ugovor o prodaji Prodavac ustupa svoje potrazivanje na isplatu cijene svom povjeriocu banci _____ _______ u iznosu od _________ EURA (slovima ____)-(ili kada nije jos uvijek utvrden: u i znosu koji hipotekarni povjerilac-banka saopsti notaru da je potreban za njegovo potpuno namirenje) i nalaze notaru da taj iznos direktno isplati naznacenom hipotekarnom povjeriocu prodavca i izdejstvuje brisovnu dozvolu od banke. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. i 45 6. a kupac preuzima neisplaceni dug koji je obezbijeden hipotekom. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. notar je obavezan da ti poduku i upozorenje strankama o obavezi davanja pristanka hipotekarnog povjerioca. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. U vezi s tim. npr.--------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca na ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vez i sa dospjeloscu placanja cijene. U ovakvim slucaj evima postoji mogucnost da kupac daje izjavu o preuzimanju duga i na taj nacin stice pravo svojine na nepokretnosti sa postojecom hipotekom prodavca u korist hipotek arnog povjerioca (banke). te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. pribavljanje potrebnog odobrenja. slje decom formulacijom: CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) --------------- . dok ce se ostatak cijene direktno ispla titi prodavcu.

------------------------------------------------------------------------- . a koji. te kupac nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upi su predbiljezbe prava svojine u korist kupca. na dan sacinjavanja ovog notarskog zapisa iznosi _________ EURA (slovima ____) (ili kada nije jos uvijek utvrden: u iznosu koji hipotekarni povjerilac-banka sa opsti notaru).Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzme dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista predmetne nepokretnosti u korist hipotekarnog povjerioca ______. _________ u roku od sedam dana od dana kada ga notar pismenim putem obavijesti d a mu je banka dostavila saglasnost za preuzimanje duga. prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. dok ce ostatak cijene kupac isplati na notarski racun za stranke broj ________ k od banke.

-------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita odobrenog od strane banke ________. nego i izmedu banke i stranaka. Naznacen ugovor o k reditu notar je procitao strankama. te se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. Prodava c se nadalje obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepok retnosti na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne ne pokretnosti. Uloga notara je da omoguci sigurnu i efikasnu transakciju za sve ucesnike takvog pravnog posla. Kroz ovaj vidi finansiranja cijene nastaju veoma slozeni odnosi izmed u razlicitih subjekata. uz godisnju kamatu do 10% i pod svim drugim uslovima iz ugovora o kr editu132._ koji su sklopili kupac i banka ____________. c) Mjere osiguranja prodavca i kupca kada se cijena od strane kupca finansira iz odobrenog kredita neke banke U modernim trzisnim tokovima cijena se u cjelosti ili djelimicno finansira iz kr editnih sredstava.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je poducio kupca mogucnosti ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. broj __ od ___ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za osiguranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. ne samo izmedu prodavca i kupca. radi obezbjedenja kredita kupca iz koga se finansira cijena. te ga je upozori o na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. a moguca je odredena uloga trecih kao zaloznih duznika. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. -----------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. Primjer moguce formulacije kada se opterecuje nepokretnost koja je predmet proda je. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. u izn osu od __________. mogao bi da glasi na sledeci nacin: P R I m J E R CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____). pod uslovom d a se . pribavljanje potrebnog odobrenja. broj ________. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik. npr.

banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu bez ogranicenja i troskova za prodavca kada joj se vrati iznos isplacen na ime kredita.---------------------------------------------------------------132 Moguca je situacija finansiranja cijene iz kredita koji jos uvijek nije odob ren. u slucaju da ugovor o prodaji ne bud e izvrsen iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. uz najvisu godisnju kamatu do __ % i pod svim d rugim uslovima iz ugovora o kreditu koji ce sklopili kupac i banka. U tom slucaju moze se koristiti sledeca formulacija: P lacanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita koji ce odobriti poslovna banka XX. Za osiguranje kredita pr odavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u koris t poslovne banke u najvisem iznosu do __________. te se zbog toga ne znaju tacni uslovi kreditiranja. .

kako slijedi: da prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine . uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. te da ga je upozoriona pos ljedice suprotnog postupanja Nakon toga.odnosnoprepisakoji nece sadrzavati saglasnostprodavca zaprenospravasvojinenakupcasvedokseprodavcuneisplatiucijelostikupoprodajnacijena nanaprijedopisaninacin Cjelovitotpravakiprepisizvornika notarceizdati kadstrankepisanimputemdokazudajeplacenakupoprodajnacijena Notarjeduzan . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da ga je notar upozorio na posljedice davanja izjave o pristaja nju na izvrsenje bez odlaganja. kao sto je davanje saglasnosti za prenos pr ava svojine odmah u ugovoru. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene.------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju placanja cijene iz ovog ugovora. Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja. --------------------Prodavac izjavljuje da ga je notar poducioo ostalim mogucnostima njegovog osigur anja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. prodavac ustupa kupcu sva prava k oja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. Izvrsni otpravak ov og akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za nj egovu izvrsnost. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispra vi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena.ovjereniprepisiprepisvec samo otpravak dijela akta. a sa cime je saglasan i kup ac. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbi ljezbe u katastar nepokretnosti prije isplate cijene. i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. kupac izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini. Ugovor o prodaji Ovim kupac neopozivo ustupa potrazivanje (cedira) na isplatu naprijed naznacenog kredita prodavcu.------------Sa momentom placanja cijene na racun prodavca. te da ga je notar je poducio mogucnosti njegovog adekvatnog osigu ranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. zati m ugovaranju isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svo jina.---------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. ali da sekupcuili bilokomedrugomneizdajecjelovitotpravak. kao i da ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.1. prodavac je izricito izjavio.

koja moze biti i izvrsna. te istovremeno zahtijeva a kupac odobrava upis hipoteke na predmetu proda je. kao adekvatno obezbjedenje prodavca moze posluziti istovremeni upis hipoteke na predmetu proda je.akadasecijena placanarate: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825.------------------------------------------------ . U tom slucaju prodavac daje saglasnost za upis prenosa prava svojine na kupca. a prodavac daje clausulu intabulandi u sa mom ugovoru i dozvoljava upis prenosa svojine prije isplate cijene.postupitiponaprijed naznacenom nalogu. Odredbe o zasnivanju hipoteke ce biti sastavni dio ugo vora o prodaji. P R I m J E R Primjerformulacijeodredbeugovorakojaregulisecijenu. ------------------------------------------------------------Napomena: Kad se cijena placa na rate.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA).

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja U vezi s tim.000. deponovanje cijene na notarski racun za stranke. kupac je vec isplatio prodavcu.------------------------------------------Primjerformulacijeodredbeugovorakojareguliseizjavezaknjizenje. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja.te pristajanjakupcanaizvrsenjebezodlaganjanapredmetuprodajeina cjelokupnojsvojojimovini ----------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da ce izvrsni otpravak ovog akta izdati povjeriocu na n jegov zahtjev sa ispravama koje dokazuju njegovu izvrsnost.825. koji se v odi kod ______-banke. najkasnije do 31. te je upozorio duznika (kupca) da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice takve izjave.tezabiljezbezabranenovog .00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA). odmahpozakljucenjuovogugovora. 2009. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. stranke ugovaraju upis prenosa prava svojine na ime kup ca. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka.teseugovoraupispravasvojineukoristkupca uzistovremeniupishipotekenapredmetuprodajeukoristprodavcaiupis zabiljezbepristajanjenaizvrsenjebezodlaganja.a kadasecijenaplacanarate.12. prema izricito j izjavi stranaka. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. uz istovremeni upishipotekenapredmetuprodajeukori stprodavcaradiobezbjedenja neplacenogdijela cijeneu iznosuod ___ EURA (slovima:___)sazakonskimzateznimkamatamaoddanja padanjakupcaudocnjupa dokonacneisplate. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33. godine.

opterecenja: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. kao i da se istovremeno upise zabiljezba pristajanja kupcana neposredno prinudno izvrsenje na osnovu ovog notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate ne pokretnosti. s tim s to prodavac zahtijeva. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50.000. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. koja se ima isplatiti najkasnije do ___. te da se izvrsi i upis zabiljezbe zabrane novogopterecenja predmetne nepokretnos ti. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do kona cne isplate. a kupac je saglasan133. sa zakonskim zateznim kamatama.00 E URA (pedesethiljada EURA). stav 1. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 133 Clan 85. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. . Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava.

a primalac (sticalac). Ako su obje strane prisutne pregledu. tako da primalac ne moze koristiti stvar na zeljeni nacin .). neutralni i strucni nosilac javne sluzbe ima obavez u na jednak nacin savjetovati i stiti interese svih stranaka u postupku. 524. sto znaci da ugovorne strane mogu tu odgovornost u ugov oru drugacije regulisati. Ako ugovorne strane drugacije ne ugovore ili uopste ne ugovore vazi ono sto je zakonom propis ano za tu odgovornost. Notar kao nezavisni. ZOO). kupac je duzan odmah dati primjedbu . tj. ne bi sklopio ugovor. Odredbe Zakona o obligacionim odnosima o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke su dispozitivne prirode. da je za njih znao. 515. Kupac je duzan pregledati kupljenu stvar ili je dati na pregled i o vidl jivim nedostacima obavijestiti prodavca u roku od osam dana. stav 1. jer ga prenosilac nema ili to pravo postoji u korist treceg. bez obzira na to da li mu je nedost atak poznat. koje bi bile nesrazmjerne ako postoji neki od ovih nedostataka. 1 4 1 Odgovornost za materijalne nedostatke Prodavac odgovara za materijalne nedostatke. Odgovornost za pravne nedostatke (evikcija) sastoji se u jemstvu prenosioca prav a da primalac nece biti onemogucen od treceg u redovnoj upotrebi ili raspolaganju sa stvari. ako postoje takve mane koje su suprotne izricito dogovorenim ili uobicaj enim svojstvima tih stvari. Ovo postoji u slucajevima kada se ugovorom na primaoca prenese pravo koje ne moz e koristiti. a odgovornost za pravne nedo statke (zastita od evikcije) regulisana je odredbama clana 516. Svrha ov ih odgovornosti je da garantuju ekvivalentnost medusobnih cinidbi. s tim sto ZOO postavlja granice tog ogranicenja ili iskljucenja134.1. teretne ugovore. ZOO CG. tj. i clan 522. Odgovornost za materij alne (fizicke) nedostatke stvari sastoji se u obavezi prenosioca da jemci za materija lne nedostatke stvari. Ugovor o prodaji 1 4 Odgovornostzamaterijalneipravne nedostatke Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o prodaji regulisana je odredb ama Zakona o obligacionim odnosima CG (clan 486. a kod ugovora u privredi bez odlaganj a. Ovdje se radi o odgovornosti prenosioca prava svojine za eventualne nedostatke na stvari drugoj ugovornoj strani za sluc aj da nemaju ugovorena ili uobicajeno pretpostavljena svojstva. mogu je ograniciti ili iskljuciti (clan 494. koja su detaljno uredena u dijelu Zakona o obliga cionim odnosima kod ugovora o prodaji. Pravila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke se u nacelu odnose na dvostrano obavezne. stav 1.

a on o nj emu nije obavijestio kupca. U clanu 522. stav 2.134 U clanu 494. stav 2. ili o iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke nista va je . ili mu nije mogao ostati nepoznat neki nedostatak u njegovo m pravu. odredbe ugovora o ogranicenju. O ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. ZOO regulisano je da prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. prodavac) za njih znao. a nije ih kupcu saopstio . ZOO. a u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucenja odgovornosti za materijale nedostatke postavljene su sljedece granice: odredba ugovora o ogranicenju ili isk ljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistava je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. postavljene su sljedece granice ako je u vrije me sklapanja ugovora. prodavcu bio poznat. ili je znao d a se mogu ocekivati. takode. a i onda kada je prodavac nametnuo tu odredbu koristeci se posebnim monop olskim polozajem . ako je on (dakle. u clanu 523. . ZOO u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucen ja prodavceve odgovornosti za pravne nedostatke.

kupac mora pozvati prodavca da otkloni nedostatak. Kupac u svakom od ovih slucajeva ima pra vo zahtijevati naknadu stete koju je pretrpio zbog nedostatka stvari (npr. ZOO CG. Odgovornost prodavca za pravne nedostatke moze se ugovorom ograniciti il i . a u slucaju umanjenja ili ogra nicenja prava. Ugovorne strane mogu ograniciti ili sas vim iskljuciti prodavcevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari. Kupac ima pravo traziti raskid ugovora zbog materijalnih ned ostataka samo ako prethodno ostavi prodavcu rok za predaju stvari bez nedostatka ili da prodavac u tom roku otkloni nedostatak. a nije ga saopstio kupcu. a on o njemu nije obavijestio kupca. Notar bi trebao voditi racuna da se u ugovor unese odredba o tome da li je i na koji nacin kupac pregle dao kupljenu stvar.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima zbog vidljivih nedostataka. Odredba ugov ora o ogranicenju ili iskljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistavna je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. a i onda kada je proda vac nametnuo tu odredbu koristeci se svojim posebnim monopolskim polozajem. Ipak. Koja prava ima kupac koji je blagovremeno obavijestio prodavca o nedostatku. Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokazu na kon sest mjeseci od prodaje stvari. pravo sluzbenosti). umanjivalo ili ogranicavalo kupcevo pravo na t oj stvari. regulisa no je clanom 496. nije mog ao upotrebljavati stvar s nedostatkom i zbog toga nije ostvario prihode). Ukoliko se pokaze nedostatak na stvari. ugovor izmedu prodavca i kupca se raskida. Pored toga. uz pomoc strucnog lica ___ ) uvj erio u stanje predmeta prodaje . odnosno pravo koje ogranicava pravo svojine (npr. Kupac izjavljuje da se je licnim pregledom (alt. koje moze od kupca oduzeti stvar podnos enjem svojinske tuzbe. kupac ne gubi pravo da se pozove na nedost atke i poslije isteka navedenih rokova ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nij e mogao biti nepoznat. kupac moze po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniz enje cijene. npr.-----------------------------------------------------------------------------------------------1 4 2 Odgovornosti za pravne nedostatke Kod ugovora o prodaji prodavac jemci kupcu da na prodatoj stvari ne postoji neko pravo treceg lica koje bi iskljucivalo. Najtezi oblik pravnog nedostatka na stvari je kada prodavac nema pravo svojine n a stvari vec to pravo pripada trecem licu. U slucaju da trece lice oduzme stva r kupcu. na stvari moze postojati teret.

Prava kupca. ili je znao da se mogu ocekivati. kako su odredbe ZOO CG o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke dispozitivne prirode. gase se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava treceg. ili mu nije mogao ostati nepoznat takav nedostatak u njegovom pravu. ili istekom sest mje seci po pravosnazno okoncanom sporu koji je trece lice pokrenulo prije isteka roka od go dine dana. po osnovi pravnih nedostataka. O tome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. moguce su dvije situacije. Prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. prodavcu bio poznat. ako je on za njih znao. a kupac je pozvao prodavca da se umijesa u spor.sasvim iskljuciti. odredba ugovora o ogran icenju ili iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke je nistavna. Ako je u vrijeme sklapanja ugovora. . a nije ih kupcu saopstio. Dakle.

odnosno pribavlja uvjerenje nadle zne poreske uprave o tome da li prodavac ima neizmirenih. tj. Notar je.tezaogranicenjajavno-pravneprirode kojakupcunisubilapoznata. cl an 522. Ako ugovor ne sadrzi bilo kakvu odredbu o odgovornosti za pravne ili materija lne nedostatke (a ne mora sadrzavati). ZOO CG). Ako ugovor sadrzi odredbe o ogranicenju ili potpunom iskljucenju odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke.. kojima su postavljene granice ogranicenja ili potpunog iskljucenja odgovornosti (clan 494. Cjelishodno j e u ugovoru dati samo uputu na zakonske odredbe. Smatramo da je cjelishodno pribaviti takvo uvjerenje zbog opasnosti upisa zakons ke hipoteke za poreske dugove za ciji upis nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. U tom se slucaju moze koristiti sljedeca formu lacija: Notarjepoducio ugovorne straneposljedicamaogranicenja ili iskljucenjaodgovornosti . prodavac ce po samom zakonu odgovarati za pra vne i materijalne nedostatke. a . kao i varijante kada se nakon poduka i upozorenja notara ne pribavlja. s tim u vezi. s tim u vezi. i clan 523. onako kako je to zakonom regulisano. a dospjelih poreskih obave za. u sljedecem obrascu : Prodavac odgovara za pravne i materijalne nedostatke u skladu sa Zakonom.odnosno znaodasemoguocekivati. ------------------Prodavcu nisu poznata ogranicenja javno-pravne prirode. date su varijante kad nep okretnost nije pod zakupom i kada je predmet zakupnog odnosa. notar je duzan u ispravu unijeti autonomnu v olju stranaka u tom pogledu. pribavi urbanisticku saglasnost ili izvod iz regulacionog p lana i upozorio na posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. --------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na predmetu prodaje. prije sacinjavanja ovog notarskog akta. te poduciti i upozoriti stranke na posljedice ogranicenj a ili iskljucenja odgovornosti i na zakonske odredbe imperativne prirode. pa je kupac to o dbio. poducio i upozorio stranke. stav 2. kao. --------2. naprimjer. Ugovor o prodaji 1.akojeprodavaczanjih znaoilijemogaoznati. a preuzima odgovornost za pravne nedostatke.1. Pored toga. stav 2. a narocito u pogledu mog ucnosti gradenja na predmetnoj nepokretnosti. pa je notar. teihjeupozoriodace bitibez dejstvaprodavcevoogranicenjeiiskljucenjeodgovornostiz amaterijalneipravne nedostatke. poducio kupca da.anijeih saopstiokupcu ----------------------------------------------U primjeru koji slijedi prodavac iskljucuje odgovornost za materijalne nedostatk e.

te koje se stice upisom u katastar nepokretnosti. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. Zakon o poreskoj administraciji).ciji je osnov nastanka zakon (npr. P R I m J E R Nepokretnosti se prodaju bez garancije da imaju povrsinu navedenu u katastru nep okretnosti. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. Kupac je u prisustvu prodavca obisao ne pokretnosti koje su predmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. ------------------------------------------------ .

notaru prezentujemo Uvjer enje Poreske uprave-_____ . moze se ugovoriti vise varijanti: da posjed prelazi na kupca istovremeno sa potpisivanjem ugovora. --------------------------------------1 5 Prelazakposjeda. kupac ulazi u posredan posjed.10. to je veoma znacajno jer od tog momenta na kupca prelaze sve koristi. S tim u vezi. jer zakupni odnos n . Ako je nepokretnost u zakupu. porezi i doprinosi.godine.1-49-264/09. pa smo od toga odustali. Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za e ventualno neplacene poreze i na cjelishodnost da se pribavi uvjerenje nadlezne poreske upr ave o nedugovanju poreza od strane prodavca.broj 10-9/6.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu135. U zavisnosti od svakog konkretnog slucaja. Kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. koje se prilaze uz ovaj izvornik.koristi. te nas je poducioiupozorioo pravnim posljedicama u vezi s tim.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Prodavac garantuje da su predmetne nepokretnosti slobodne od upisanih i neupisan ih prava i ogranicenja. a iz koga proizilazi da prodavac na dan izdavanja uvjerenja nije evide ntiran kao porezni obveznik kod tog organa.teretaiopasnosti Prelazak posjeda na kupca predstavlja zasnivanje fakticke vlasti na stvari od st rane kupca. od 01. --------------------------Notar nas je poducio i upozorio da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa prom jenom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprije d naznacenog ugovora o zakupu.2009. da posjed prelazi u momentu placanja cijene ili njenog deponovanja na notarski racun za stranke. tereti i o pasnosti u vezi sa predmetom prodaje. kamate. da posjed prelazi u odredenom roku od zakljucenja ugovora ili placanja cijene.--------------------------------------------------------------------------------Ili primjer formulacije kada stranke ne zele pribavljanje poreskog uvjerenja: Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za ne placene poreze i na cjelishodnost da kupac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane prodavca. kao i da ih ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom.

-----------------------------------------------------------------------135 Prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom kako je to u tac ki I ovog ugovora naznaceno .e prestaje sa zakljucenjem ugovora o prodaji (clan 619. Od momenta predaje p osjeda predmeta prodaje kupcu. teretima i op asnostima. zajedno sa koristima. u momentu zakljucenja ovog ugovora. . ZOO). kupac pribavlja fakticku vlast na nepokretnosti i preuzi ma rizik za slucajnu propast ili pogorsanje na stvari. P R I m J E R I Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca.

a cijena je placena. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. notar trebao upozoriti kupca na to i poduciti ga o mogucnostima ugovaranja mjera osiguranja i zastite. teretima i op asnostima. koristi. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. Kada posjed. te kupac zeli mjere osiguranj a . odnosno potpisivanja ugovora. -----------------------------------------------------------------------------Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. Kada posjed. a cijena je placena. odnosno potpisivanja ugovora. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku nakon zakljucenja. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. onda bi zbog rizika troskova i opasnosti kojima se time kupac izlaze (kupac ne koristi nepokretnost. zajedno sa koristima.----------------------------------------------Ako posjed. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. na dan placanja cijene prodavcu. slobodnu od ljudi i stvari .---------Notar je upozorio kupca na rizike. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. te kupac ne zeli mjere osigur anja zbog odgodenog ulaska u posjed. nije predvidio mogucnost pris tajanja prodavca na izvrsenje bez odlaganja na predaju predmeta prodaje u posjed kupcu. nakon cega je kupac izjavio da ne zeli mjere osiguranja i da prihvata sve eventu alne posljedice odgodenog ulaska u posjed. teretima i op asnostima. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. a radi placanja ugovorne kazne. za razliku od nekih drugih pravnih sistema. P R I m J E R I 1. sudski pos tupak predaje u posjed zahtijeva odredene troskove itd. zajedno sa koristima. teretima i op asnostima. koristi. koristi. -----------------------------------------------------------------------2. na dan deponovanja cijene na notarski racun za stranke. Ugovor o prodaji Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. Jedini na cin izvjesnog obezbjedenja kupca u tom slucaju jeste ugovaranje ugovorne kazne137 i pristajanj e duznika (prodavca) na izvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini ili predmetu prodaje. a cijena je placena.1. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. Mislimo da bi se u buducnosti u Zakon trebala ugraditi i ta mogucnost. zajedno sa koristima. odnosno potpisivanja ugovora.). Zakon o notari ma CG136.

zajedno sa koristima. pa je tako izmedu ostalog propisano pravnom poslu koji da se radi o ima za predmet placanje neke odredene sume novca ili davanje odredene kolicine z amjenljivih stvari ili vrijednosnih papira .---------136 Clan 53. ZOO CG. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. teretima i op asnostima. clan 90 Zakona o notarima FBiH i dr. Zakona o notarima CG. 137 Clan 277. slobodnu od ljudi i stvari . do 283.u vidu ugovorne kazne. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. Zakon iz ricito propisuje kad je notarski zapis izvrsna isparava. Voditi racuna da ugovorna kazna ne moze biti ugovo rena za ispunjenje novcanih obaveza. .

-111. koja moze biti data u ispravi o pravnom poslu ili u posebnoj ispravi. nakon cega je kupac izjavio da zeli mjere osiguranja. pravo susvojine. ogranicenja. stvarnih prava na tudu svojinu i nekih obligacionih prava. pravo prece kupovine i sl. slobodneodljudiistvari. Katastar .) i koje treba da proizvedu pravne uci nke u smislu sticanja i prenosa. U vezi s tim.------------------------------------------------------------------Notar je upozorio prodavca na pravne posljedice pristajanja na izvrsenje bez odl aganja. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. Dakle. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. a na osnovu ovog notarskog akta -----------------------------Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati kupcu u svako doba uz predocavanje d okaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. upisom u katastar nepokretnost i. ugovorne str ane izjavljujudasu saglasnedaprodavaczasvakidanzakasnjenjapredajekupcuuposjedpredmetnenepokretnosti . opteretiti ili ukinuti. hipoteka. ograniciti. zakup na period duzi od pet godina. Zakona o notarima CG i clana 20.-------Napomena: Kod notarskog akta kao izvrsne isprave. steci.platikupcuugovornukaznuu iznosu od50.00 EURA(slovima:pedeset EURA)-----------------------------------------------------------------Radi placanja te novcane trazbine prodavac izjavljuje da pristaje naizvrsenjebez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine.) moze prenijeti. etazne svojine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je upozorio kupca na rizike. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. izjave za knjizenje su izjave koje se sacinjavaju prema odredbama Zakona o drzavnom pre mjeru i katastru nepokretnosti CG (clan 74. odnosno da se pravo na nepokret nosti (pravo svojine. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. odnosno saglasnost pravnog prethodni ka. opterecenja ili ukidanja prava svojine . stvar ne i licne sluzbenosti. 1 6 Izjaveza upisukatastar nepokretnosti 1 6 1 Clausulaintabulandi Clausula intabulandi138 je izricita izjava. voditi racuna o odredbama clan a 53. nadhipoteka. da se pravni sl jedbenik moze uknjiziti sa nekim pravom na nepokretnosti. pravo zajednicke svojine. Zakona o izvrsnom postupku CG. Katastar nepokretnosti je jedinstvena javna evidencija u koju se upisuju nepokre tne stvari i stvarna prava na nepokretnosti i obligaciona prava u skladu sa Zakonom1 39.

nema upisa u katastar: sticanja. Uprava za nekretnine Crne Gore. u pravilu. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. pre nosa. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. nema n i 138 Clan 2. a bez upisa.-13. ogranicavanja i prestanka prava na nepokretnosti.nepokretnosti vodi organ uprave. Sluzbeni li st RCG broj 29/07. Zakon je propisao140 osnovna nacela upisa u katastar: nacelo upisa. nacelo prvenstva i nacelo formalnosti upisa. 140 Clan 7. . . kod sticanja stvar nih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla. Znacaj clausule intabulandi ogleda se u cinjenici da bez nje. nacelo legaliteta. tacka 12. 139 Clan 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. tacka 3. . nacelo javnosti.. koja ima podrucne jedinice. Sluzbeni list RCG b roj 29/07. Zakona o drzavnom premjeru i katastru.. nacelo pouzdanja. tj.

ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti141. ogranicava ili brise. dok se zahtjevom za upis samo pokrece postupak upisa. prenosa.1. zasnivanje stvarne slu zbenosti. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti.. zakon i suds ka odluka. Ako se radi o sticanju na osnovu pravnog posla. ili lice koje je istovremeno uknjizen o kao imalac prava142. podatke o licu koje daje odobren je i u ciju korist se daje (ime i prezime. zajednicka bracna imovina itd. Saglasnost mora imati odgovarajuci sadrzaj. broj pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar.). prenose. predbiljezba prava svojine. to odobrenje (saglasnost) predstavlja nuzni uslov uknji zbe. Da bi saglasnost za upis b ila pravno valjana. mijenja. Znac aj ovih izjava jeste u tome sto se sva stvarna prava na nepokretnosti u pravilu sti cu. upis nekih obligacionih prava itd. kada poklonodavac u ugovoru o poklonu daje clausulu intabulandi za upis prenosa prava svojine na poklonoprimca . prenose. pri cemu poklonoprimac istovremeno odobrava upis prava plodouzivanja u korist poklon odavca. odnosno naziv lica.). Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. sticanje prava svojin e nasljedivanjem. Clausula intabulandi je jedna od nuznih pretpostavki za upis u katastar nepokret nosti na osnovu pravnog posla. Ugovor o prodaji sticanja. Za upis u k atastar nepokretnosti na osnovu pravnog posla. ime jednog roditelja. razne zabiljezbe. a to je lice k oje je u vrijeme podnosenja zahtjeva upisano u katastar kao nosilac nekog stvarnog prava. Ovdje se radi o nacelu upisa iz clana 8. tj. prebivali . koje se prenosi. tako npr. ili npr. zasnivanje hipoteke. maticni broj. pri cemu to lice istov remeno odobrava upis hipoteke u korist prodavca. Pr avni osnov za sticanje stvarnih prava na nepokretnosti su: pravni posao. nuzne su sljedece pretpostavke: punovazni pravi posao (iustus titulus) clausula intabulandi upis (modus aquirendi). ogranicavanja i prestanka stvarnih prava na nepokretnosti. mora biti ispunjeno vise uslova. onda se sva stvarna prava sticu. da tum rodenja. upis prenosa prava svojine na kupca. Od tog pr avila postoje izuzeci kad je to Zakonom drugacije odredeno (npr. Izjave za upis prava u katastar nepokretnosti sacinjavaju se prema odredbama Zak ona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti i one treba da proizvedu stvarnopra vne ucinke (prenos prava svojine. Saglasnost mora biti data od ovlastenog lica (knjzni prethodnik).

Komentar zakona o svojinsko-pravnim odnosima. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. Podgo rica 2009. prenos sv ojine na kupca i istovremeni upis hipoteke u korist prodavca. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.. I knjiga. upis hipoteke u G listu na prvom mjestu) i tacnu oznaku nepokretnosti ili pr ava koje se upisom zahtijeva. tako da ne postoji opasnost zamjene identiteta lica. Saglasnost mora biti data u propisanoj formi. stav 1. nacin i tacan sa drzaj upisa (npr. Naprimjer. str. takode. 142 Clan 85. saglasnost moze sadrzavati i red upisa ili dav anje uslova da se jedan upis ne smije izvrsiti bez drugog upisa. . i naredne. Kako je za pravne poslove koji za predmet imaju prenos ili sticanje prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnos tima 141 Zoran Rasovic.ste ili sjediste). 321.

moze se izjaviti na vise nacina. 1.6. prenose. ogranicavaju il i prestaju bez naknadnog opravdanja. naprimjer. U ovakvim situacijama stranke notaru daju nalog: a) da podnese zahtjev katastru za uknjizbu stvarnih prava. Uknjizba Uknjizba je upis kojim se prava na nepokretnosti sticu. o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu. ogranicenja ili prestanka stvarnih pra va na nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima propisana obaveznost forme notarskog zapisa ili sa njim izjednacenog zapisa o po tvrdi privatne isprave. a za koje je obavezna forma notarskog zapisa. 1 6 2 Vrsteupisaukatastarnepokretnosti Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti je u clanu 83. .1.2. odnosno kada kupac izvodom iz banke dokaze da je uplatio cijenu prodavcu. Uknjizba ima. kao i podaci o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu su dovoljno odredeni ako se u clausula intabulandi poziva na odjeljak ugovora u kojem je to detaljno opisano prema podacima iz katastra. tako je i za clausulu intabulandi kod takvih poslova. predvidio tri vrste upisa u katastar i to: uknjizbu. Saglasnost za uknjizbu sticanja. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru bezuslovno P R I m J E R Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora . konstitutivno dejstvo. potrebna forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave143. a mogu se i u samoj clausula intabulandi ponoviti podaci o nepokretnosti. sto zn aci da prava na nepokretnosti nastaju upisom u katastar nepokretnosti. tek kada k upac polozi cijenu na notarski racun za stranke ili tek kada prodavac potvrdi da je p rimio cijenu. predbiljezbu i zabiljezbu. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru uslovno ili oroc e no144 .----------------------------------------------------Napomena: Nepokretnost. gdje upis ima deklarator ni karakter. u pravilu. sa izuzetkom u pogledu prava sticanja svojine po osnovu nasljedivanja. prenosa.

144 Clan 88. . 145 tehnika ovog postupka: kopira se otpravak tako sto se prekrije saglasnost (c lausula intabulandi) i sacini se takav prepis. a na prikrivenom mjestu se konstatuje izostavljeno zbog izdavanj a otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. 143 Clan 50. stav 2.b) da notar zadrzi saglasnost za prenos tako sto ce izdati samo otpravak dijela akta bez saglasnosti za uknjizbu145. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Zakona o notarima CG. a i 51.

pri cemu da valac takve izjave nalaze notaru da izjavu o saglasnosti zadrzi kod sebe sve dok mu ne bude potvrdeno placanje cijene u vezi sa pravnim poslom (ugovorom) o otudenju il i prenosu ako se vrsi upis promjene u katastru nepokretnosti. ----------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom primjeru radi se o otpravku dijela akta. U vezi s tim. ni katastru nepokretnosti. notar ne smije ni kupcu. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni.P R I m J E R P R I m J E R 1. dj elimicnom izvodu otpravka ili ovjerenog prepisa. tzv. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca u katastru nepokretnosti. Zakona o nota rima. niti bilo kome i zdati otpravak. Ako akt koji je sastavio notar ima vise samostalnih pravnih poslova. koji je predao na cuvanje notaru. mogao bi posluziti sljedeci primjer: Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj ispr avi. istovremeno sa ugovorom: Prodavac je pristanak za prenos svojine i upis kupca kao vlasnika sa 1/1 dijela u katastar nepokretnosti dao u posebnom notarskom zapisu. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na notarski racun za stranke . umjesto otpravka akta. koji je ovlas ten isti upotrijebiti i uz ugovor predati na knjizenje katastru nepokretnosti tek on da kada kupac isplati prodavcu cjelokupnu ugovorenu cijenu na notarski racun za stranke. Saglasnost se moze dati u odvojenoj ispravi istovremeno sa ugovorom. O tome detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada gdje se obraduje izdavanje otpravaka. ali neopozivo upucuje notara da zahtjev za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom uredu: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti ili kupac to dokaze potvrdom ba nke . Ugovor o prodaji Zadrzavanjesaglasnostizaprenossvojine Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora. Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. ili a lt: kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da mu je kupac isplatio cijenu ili to kupa c dokaze potvrdom banke o isplati cijene prodavcu -------------------------------------------------- . koji ne sadrzi saglasnost za prenos svoji ne. moze se izdati otpravak dijela akta. --------------------Prije toga.

-------------------Saglasnost se moze dati i kasnije. naprimjer. Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj nakn adnoj ispravi: . u naknadnoj ispra vi u vidu posebnog notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave. nakon potpisivanja ugovora. nakon placanja cijene na notarov povjerenicki racun za druge osobe ili istovreme no u momentu placanja cijene.

00 (jedanaest) casova.Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom no tarskom zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u momentu isplate cjeloku pne ugovorene kupoprodajne cijene. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. Na ovaj je nacin prodavac obezbijeden tako sto se kupac ne moze upisati kao vlasnik dok ne plati cijenu. jer je istu vec dao pred n otarom. tako da prodavac u momentu zakljucenja pravnog posla izjavi u posebn oj ispravi ili u samom ugovoru clausulu intabulandi. Obala br.. placanje cjelokupne cijene prodavcu.10.1. Obala br. sacinim .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom notarsko m zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u roku od tri dana nakon sto not ar pisanim putem obavijesti prodavca da je kupac izvrsio placanje cijene na notarski racun za stranke. sa nalogom notaru da ne izdaje otpravke i prepise te isprave dok se ne ispune odredeni uslovi iz ugovora. u 11. savjetovati i upozoriti stranke. ul. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. notar je duzan poduciti. na opasnost da prodavac moze od biti davanje saglasnosti. --------------------------------------------------------------------------------------Napomena: Saglasnost za prenos svojine u odvojenoj ispravi mora biti u formi not arskog zapisa i mora biti vezana za pravni posao na osnovu kojeg se vrsi upis svojine u katastar nepokretnosti. te savjetovati sticaocu stvarnog prava da se u vezi s tim a dekvatno obezbijedi.--ili Alt. UZZ broj: 15/2009. a kupac je obezbijeden ta ko sto prodavac ne moze odbiti davanje clausule intabulandi. P R I m J E R Primjerformulacijesaglasnostizauknjizbuuposebnojnaknadnojispravi: CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. a narocito ku pca (to vazi i za drugog sticaoca nekog stvarnog prava). Ukoliko se stranke odluce da clausulu intabulandi daju u posebnoj ispravi.. Dana 24. preda mnom. ul.1. 2009 godine (dvadesetcetvrtog oktobra dvije hiljade devete godine). kao sto je npr .

roden dana_______. ozenjen (u da ljem tekstu: prodavac davalac izjave) -------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranke. sa rokom vazenja do____. poducio je i upoz orio stranku na znacaj i pravne domete ove izjave. izdatu od mUP-a Crne Gore. a koji izjavljuje da je: sin A. ul. stranka izjavljuje sljedecu:-------------------------------- . te nakon sto je ustanovio da je stranka sposo bna i ovlastena za poduzimanje ovog pravnog posla. od dana ____ ___. broj_____. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. roden u mjestu_________. ciji sam id entitet utvrdio uvidom u licnu kartu. drzavljanin Crne Gore._________broj__. JmB_________.notarski zapis saglasnosti za uknjizbu prenosa prava svojine. penzioner. pristupio je:------------------------Gospodin AB.

u 11 (jed anaest) casova.00 EURA(slovima: trihiljadepetstotina EURA)ito takostomijeu momentupotpisivanja ugovoraisplatio1 000.00 (jedanaest) casova. kupac nema bilo kakvih dugovanja prema meni.a.. ..akasnijeuratamaiuugovorenomrok udugovaniiznosod2 500. sinom H. u 11. upisana u Listu nepokretnosti br. i ovim ugovorom naznacenom kupcu sam se ob avezao prenijeti pravo svojine sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br. nije doslodoupisaprenosasvo jineizrazlogastojedavanje saglasnostizaupisprenosasvojineodgodenodoisplate kupoprodajne cijene -------------------------------------------------------------------------------------------Izjavljujemdamijekupacisplatio cjelokupnuugovorenucijenuuiznosuod3 500.1. JmB 310398 1000000. zakljucenog dana 14. ul. pred notarom Zlatanom Zlaticem. bez mogdaljnjeg znanjaipitanja. ul. S.1. Obala br . iz Cetinja.uKatastru nepokretnostiPodgoricauknjizikao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br 2/23.povrsine400m2. S. JmB 3103981000000. Prijeki put 41.10. ---------------------------------------IICLAUSULAINTABULANDI-----------------------------------------------------------------------------------Na osnovu Kupoprodajnog ugovora. po kulturi njiva. sin H.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). KO Lovcen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naprijed naznaceni kupoprodajni ugovor sam ovom notaru prezentovao u otpravku iz vornika. pred notarom Zlatanom Zlaticem. Sadr zaj ovog ugovora mi je poznat i ne trazim njegovo citanje. zakljucio sam kupoprodajni ugovor sa kupcem H. Novi put 41.2009. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). prilaze uz ovaj izvornik. povrsine 400 m2.. ----------------------------------------------------------------Po osnovu naprijed naznacenog kupoprodajnog ugovora. 1728.00EURA(slovima: hiljaduEURA).a. iz javljujem da sam saglasandasekupac H. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Ugovor o prodaji SAGLASNOST ZA UKNJIZBU PRENOSA PRAVA SVOJINE IUVODNE NAPOMENE-----------------------------------------------------------------------------------------Dana 14. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. ul..1..10.pokultur i njiva. iz Cetinja.KOLovcen ---- . upisanauListunepokretnostibr 1728 godine.. Obala br. 2/23. g. zvana Dolina .. pod brojem UZZ 14/2009. te se ovjereni prepis koji je sacinio ovaj notar. ul. pod brojem UZZ 14/2009.00EURA(slovima: dvijehiljadepetstotinaEURA) Po tom osnovu.zvana Dolina .

onda se daje nalog notaru kada i pod kojim uslovima je moze upotrijebiti. Notar .Notar je ovlasten da ovu saglasnost odmah uputi katastru nepokretnosti146.----------------------IIIZAVRSNE ODREDBE-----------------------------------------------------------------------------------------Notarjestrankupoducioiupozorio:--------------------------------------------------------------------146 Ako se clausula intabulandi daje u posebnoj ispravi u trenutku zakljucenja u govora. Primjer formulacije: je ovlasten da ovu Saglasnost uputi Katastru nepokretnosti tek kada se potvrdi isplata cijene .

otpravke ove isprave dostaviti katastru nepo kretnosti i Poreskoj upravi. -------------------------------------------------------da prenos prava svojine po ovoj ispravi podlijeze placanju poreza na promet nepo kretnosti. g.B. a na slj edeci nacin:________________..-----------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA----------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave-prodavac (1) ---------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) -----------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. prenos.(potpis) NOTAR: Zlatko Zlatic (potpis. ogranicenje. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom.2 Predbiljezba Predbiljezba je uslovni. po sluzbenoj duznosti. kako slijedi. ------------------------------------------------------------da ce notar. s tim da to nije uslov za uknjizbu prenosa prava svojine. dana_______2009. u _______ casova---------------------------------------------------Prodavac: A. potpis uje u prisustvu ovog notara.6. pecat i stambilj notara) 1. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar . ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt stranci. kojim se stican je.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da se svojina sticeupisomukatastar nepokretnostipoosnovu ove saglasnosti inaprij ed naznacenogkupoprodajnogugovora. ili prestanak prava postize naknadnim opravdanjem147. Iz de finicije . kojeg slobodnom voljom odobrava i svojerucno. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranke. --------------------------------------U Podgorici. privremeni upis prava na nepokretnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------da troskove ove notarske isprave snosi stranka.2.

zakup. etazna svojina. stav 3.). u uporedno m pravu postoji pravilo da se predbiljezba upisuje tamo gdje treba da se izvrsi ko nacni upis predbiljezenog prava148. saglasnost 147 Clan 83. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. 148 Clan 52.predbiljezbe proizilazi da su predmet predbiljezbe sva knjizna prava kao i kod uknjizbe (svojina. Predbiljezba se prije svega moze knjiziti kada pra vni posao odgovara opstim uslovima (valjanost isprave o pravnom poslu. Predbiljezba se unosi u G list nepokr etnosti i ima dejstvo prvenstvenog reda upisa. stvarne i licn e sluzbenosti. hipoteka. Za razliku od takvog rjesenja. pravo prece kupovine itd. susvojina. zajednicka svojina. Zakona o zemljisnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbe ne novine 54/04 FBiH) .

pa s obzirom na nacelo upisa i nacelo povjerenja u katastar nepok retnosti. Naime. Cilj i znacaj predbiljezbe je ostvarivanje prvenstvenog reda upisa. ni ti duzi od 60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. ili po zahtjevu stranke istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar nas je poduciotome da i kako predbiljezba osigurava kupca. ali ne ispunjava uslove za uknjizbu151 (npr. pod prijetnjom da ce predbiljezba biti izbrisana po sluzenoj duznosti. Ugovor o prodaji knjiznog prethodnika149. Notar treba skrenuti paznju kupcu da ne odreduje rok dospjelosti cijene prije upisa predbilj ezbe ili predaje zahtjeva za upis predbiljezbe. Zbog toga u podukama i upozorenjima u vezi sa predbiljezb om. te da ce to narocito stvarati poteskoce kod ugovora o prodaji sa o dgodenim rokom placanja cijene. u ispravi o upisu hipoteke nije oznacen maksimalni iznos potrazivanja itd. te nas je upozorio da se predbiljezba. u pravilu od dana zakljucenja pravnog posla do prenosa svojine na kupca. da se opravdanj em predbiljezba pretvara u uknjizbu sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za upis predbilje zbe. sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za predbiljez bu. zahtjev za upis podnijet od ovlastenog lica150). prode dosta vremena. ogranicavaju. uvijek treba naznaciti sljedece situacije: a) Kada stranke ugovaraju upis predbiljezbe Stranke su saglasne da se u korist kupca upise PREDBILJEZBA prava svojine na pred metu prodaje. Predbiljezba se ugovara i unosi u knjiznim zahtjevima i ona je vrlo efikasno sredstvo osiguranja kupca ili drugih lica u ciju korist se prava na nepokretnost i sticu.)152. prodavac bez predbiljezbe moze vise puta prodati jednu te istu nepokretnost. ili prestaju. po sluzbenoj duznosti. jer opravdan jem predbiljezba se pretvara u uknjizbu. prenose. Za razliku od nekih drugih zakonodavstava . u crnogorskom zakonodavstvu odreden je rok za opravdanje predbiljezbe. Smatramo da su rokovi za opravdanje predbilj ezbe veoma kratki. nema saglasnosti prethodnika za upis knjiznog prava na nepokretnostima. te je odredeno da se ov aj rok moze produziti najduze godinu dana.1. ili po zahtjevu st ranke. ili je izjava o dozvoli uknjizbe uslovna ili orocena. a od ovog pravila postoji iz uzetak u slucaju podnosenja tuzbe radi opravdanja predbiljezbe. Rok za opravdanje ne moze biti kraci od 30. . a t rece savjesno lice moze postati i vlasnik ako prije preda zahtjev za uknjizbu.

do 117. niti duzi od sezdeset dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG . notar mora u odjeljku vati sljedecu poduku i upozorenje: Poduke konstato Notar jepoduciostranketomedaikakopredbiljezba osiguravakupcaiupozoriona eventualneposljediceneupisivanjapredbiljezbe. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 112. i 86. --------149 150 151 152 Clan Clan Clan Clan 85.pasuone su odbile njen upis. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 91. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 93. s tim da rok za opravdanje predb iljezbe ne moze biti kraci od trideset. b) Ako stranke nece da ugovore predbiljezbu.brise istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje.

mijenjati ili gubiti. a kupac je saglasan154. postojanje zabrane otudenja i opterecenja.2.000. na druge cinjenice vezane za nepokretnost.00 EURA (pede sethiljada EURA). kaoidaseupise zabiljezbazabranenovogopterecenjapredmetnenepokretnostibez pismene saglasnostihipotekarnogpovjerioca. sa zakonskim zateznim kamatama. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) te istovremeno daseupise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovuovognotarskogzapisaprotivsvakodobnogvlasnikaprodatenepokretnosti. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. zabiljezba neposredne izvrsno sti notarskog zapisa itd. 1.-------------------------------------------------------Upis zabiljezbe vrsi se na zahtjev ovlastenog lica. Zabiljezbom se vrsi upis cin jenica koje se odnose153: na licne odnose vlasnika nepokretnosti. pokretanje postupaka eksproprijacije. mogao bi odgovarati za eventualnu s tetu. prvenstveni red. kao sto su maloljetstvo. prinudna uprava. suda ili drugog drzavnog org ana. kao sto su otvaranje stecaja. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. lisenje poslovne sposobnosti. Ovdje se radi o pravnim cinje nicama koje su od uticaja na raspolaganje nepokretnostima. 2 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbepristajanjanaizvrsenjebezodlaganjaiizjaveza upis zabiljezbezabrane novogopterecenja nepokretnosti Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. produzenje roditeljskog prava.3. . s tim s to prodavac zahtijeva. Zabiljezbom se knjizna prava ne mogu sticati.6. Zabiljezba Zabiljezba predstavlja upis odredenih pravnih cinjenica koje mogu proizvoditi pr avna dejstva pod uslovima utvrdenim Zakonom. stavljanje pod starateljstvo. ili koje imaju znacaj javne objave koja se upisuje ako Zakonom nije utvrdeno njihovo dejstvo. postoja nje spora. uz napomenu da je za brisanje tog prava dovoljan dokaz o smrti ovl ascenika .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ako notar ovu poduku i upozorenje ne bi dao. P R I m J E R I 1 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbe zabrane otudenjanepokretnostiizugovorao poklonu Ugovorne strane su saglasne da se u Katastar nepokretnosti upise zabiljezba zabra ne otudenja i opterecenja nepokretnosti iz tacke/clana __ ovog ugovora bez pismene saglasnos ti poklonodavca. Na osnovu pravnog posla.

Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. stav 1.za zabiljezbu se moraju ispuniti sve materijalno.pravne i formalno.pravne pret postavke. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. 154 Clan 85. tabularna isprava. odreden i 153 Clan 98. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. kao i za uknjizbu i predbiljezbu (knjizni prethodnik.

000. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora.predbiljezba. upise hipotekau korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. (ili sa ugovorenim zatezn im kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do konacne isplate. npr. da se istovremeno sa prenosom svojine na njega. mogu upisani odnos ili pravnu cinjenicu suprotstaviti svim kasnijim sticaocima knjiznog prava na nepokretnosti155.1.-------------------------b)Viseknjiznihizjava: saglasnostzaupisprenosapravasvojine. zabiljezba fiducijarnog prenosa svojine. 1 6 3 Ujednompravnomposlu(ugovoru)mozebiti jednaili vise knjiznihizjavazarazne vrsteupisa(uknjizba. Medutim. kao i da se izvrsi upis zabiljezbezabrane novogopterecenja predmetne nepokretnosti. upisom zabiljezbe. zabiljezba zabrane otudenja i opterecenja i dr. a kupac je saglasan. u roku do ____. Ugovor o prodaji postupak). --------------------------1 7 Odobrenja. Uloga notara na ukazivanje pravne prirode zabiljezbe i upozoravanje na moguce posljedica je veoma znacajna. sa zakonskim zateznim kamatama. Zabiljezba ne sprecava. zabiljezba) P R I m J E R I a)Jednaknjiznaizjava-saglasnostzaupisprenosasvojine: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis pr enosa prava svojine sa 1/1 dijela. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora.00 EURA (pedese thiljada EURA). te istovre meno da se upise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovu ovo g notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate nepokretnosti. Notar je duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja u vezi s tim. sudbina raspolaganja knjiznim pravom. u slucajevima kada stranke imaju interes da zakljuce ugovor prije pribavljanja saglasnosti. Naime. pravoprecekupovine 1 7 1 Odobrenja Nekada je zbog punovaznosti potrebno da ugovor odobre ovlascena ili treca lica. s tim sto prodavac zahtijeva. a nekada i odbiti pred uzimanje sluzbene radnje. izuzev kod nekih vrsta.saistovremenimupi somhipotekeizabiljezbeneposredneizvrsnosti notarskogzapisa: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa pravasvojinesa 1/1 dijela. zavisna je od pravnih dejstava izvrsene zabiljezbe. niti zaustavlja mogucnost raspolaganja knjizn im pravom. u dijelu ovog rada koji se odnosi na uvodni dio notarske isprave istakli smo da . Upis zabiljezbe se vrsi u G list nepokretnosti. Lica koja su izdejstvovala zabiljezbu.

. a nema potrebno odobrenje orga na 155 Vidjeti opsirnije kod Zorana Rasovica. a nema kod sebe punomoc je. . str. i naredne. Podgorica 2009. 346. ili lice koje nastupa u ime maloljetnog prodavca. I knjiga. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim o dnosima.ugovor moze sklopiti i lice koje nastupa u ime prodavca.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima starateljstva. ispitavsi sve okolnosti. s tim da ce takav ugovor proizvoditi pravna dejstva ako se naknad no. Obavezno se unos i poduka i upozorenje: P R I m J E R Notar je poduciostranke da ce ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako u roku od __ dana ovom notaru budu dostavljena potrebna odobrenja. prije pribavljanja odobrenja. strankezele zakljucenje ugovora prije pribavljanjapotrebnogodobrenja: Notar je poducio stranke da ce ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako do dana ______ godine notaru bude dostavljeno punomocje prodavca u formi notarskog zapis a (alt. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. -------------------------------------------------------------Primjer zaformulacijukada nijepotrebnoodobrenje: U konkretnom slucaju. o cijem trosku i u kojem roku. Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. Odobrenja se daju prema prema pravi lima odredenim u ZOO CG156. i ne vrse njenu ispla tu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenog punomocja (odobrenja). Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. U ispravi je potrebno navesti ko ce pribaviti odobrenje (stranke ili notar kojeg ovlascuju u ugovoru da pribavi odobrenje). prije pribavljanja odobrenja. notar je saopstio strankama da ova j ugovor ne podlijezenikakvimodobrenjima. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. do ugovorenog roka. odobrenje nadleznog organa pravnog lica. .-------------------------------------------------------------------------- . te da. odobrenje organa starateljstva). te da. dostave potrebna odobrenja. ----------------------------------------------Primjer zaformulacijukadajepotrebnoodobrenje. to mogu biti sljedeca odobrenja: punomocje od strane zastupanog kao ugovorne strane. i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenih odobrenja . odobrenje organa starateljstva i roditelja za zakljucenje ugovora o prodaji nepo kretnosti u ime malodobnog lica.

godine. da mu je ponudi prije nego svim kupcima. 156 Clan 22.1 7 2 Pravoprecekupovine Pravo prece kupovine je pravo njegovog imaoca da zahtijeva od vlasnika stvari ko ji je odlucio da proda svoju stvar. a ako vla snik proda stvar trecem licu. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. i dalje. Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. 157 Zoran P. strana 710. ZOO CG. . Rasovic. da zahtijeva da mu se stvar ustupi po cijeni i pod uslo vima pod kojima je zakljucen ugovor o prodaji157. u zavisnosti od toga na osnovu cega je ustanovljeno. Podgorica 20 09.

Ugovor o prodaji 1. s tim sto imaju istu posljedicu u slucaju povrede prava prece kupovine. tako prema Zakonu o svojinsko-pr avnim odnosima. ili postoji ugovorno pravo prece kupovine koje nije upisano u katas tar. onda se moze su protstaviti trecem licu samo ako je ono nesavjesno (znalo ili je moglo znati za postojanje ugovornog prava prece kupovine). ZOO CG). Zakons ko pravo prece kupovine moze biti upisano ili neupisano u katastar nepokretnosti i u oba slucaja ima isti znacaj za pravni promet. tj. Ugovorno pravo prece kupovine je vremenski ograniceno na period koji je odreden ugovorom. ima dejstva prema trecem licu. bez obzira na njegovu savjesnost. zakonsko i ugovorno pravo prece kupovine razlikuju se po osnovu nastanka.1.2. Naime. bez obzira na sav jesnost treceg lica. ostali suvlasnici imaju pravo prece kupovine.). ili je moglo znati za postojanje prava prece kupovine. U slucaju povrede prava prece kupovine imalac tog prava ima pravo da zahtijeva od suda.158 Naime.7. tj.7. kupac se obavezuje da izvijesti prodavca o namjeravanoj prodaji stvari odredenom licu. ima dejstva prema trecem licu. kao i o uslovima prodaje i da mu ponudi da on kup i stvar za istu cijenu (clan 536. ZOO CG). A ako nije upisano u katastar. a trece lice je znalo. ugovornom odredbo m o pravu prece kupovine.1. Vlasnik ili suvlasnik ima ju pravo prodati stvar i prenijeti svojinu ili susvojinu na trece lice bez obzira da li p ostoji pravo prece kupovine. Zakonsko pravo prece kupovine Zakonsko pravo prece kupovine je ustanovljeno zakonom (clan 542.2. Ugovorno pravo prece kupovine Ugovorno pravo prece kupovine ustanovljava se ugovorom. Dakle. po vremenu trajanja i po dejstvima prema trecim licima. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. Zbog toga je veoma vazno da se u notarskom zapi su prodavac izjasni da li postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine.2. postoji zakonsko pravo prece kupovine u korist suvlasnika. ako postoji zakonsko pravo prece kupovine i ugovorno pravo prece kupovine koje je upisano u katastar nepokretnosti. dok kod zakonskog prava prece kupovine trajanje tog prava nije vremenski ograniceno. Medutim. Ono je izjednaceno sa zakonskim pravom prece kupovine. 1. ZOO CG). zakoni koji regulisu poljoprivredno zemljiste i sume itd. a najduze pet godina (clan 540. da se stvar njemu ustupi pod istim uslovima. Zakonsko pravo prece kupovine moze biti ustanovljeno razl icitim posebnim zakonima (npr. u slucaju prodaje suvlasnickog dijela. u odredeni m rokovima. onda imala c prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva od suda da se stvar njemu ustupi pod istim . samo ako je upisano u katastar nepokretnosti. bez obzira na njegovu savjesnost. u smislu njihove savjesn osti.

koji je duzan poduciti i upo zoriti ugovorne strane na postojanje prava prece kupovine i na posljedice koje mogu nas tati u vezi sa povredom prava prece kupovine. Notar je duzan da upozori stranke na post ojanje zakonskog prava prece kupovine (bez obzira je li upisano u katastar nepokretnost i ili nije). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. te poduciti ih da je potrebno nosioce tog prava na pouzdan nacin obavijestiti (npr.uslovima. ugovornog prava prece kupovine (koje je upisano u katastar nepokretno sti ili je strankama poznato to pravo). . i 4. pisanim putem. stav 3. Upravo je ovdje veoma vazna uloga notara. preporucenom posiljkom sa povratnicom) 158 Clan 132.

stav 4. U slucaju posto janja prava prece kupovine. ponuda suvlasniku treba biti dostavljena u pisanoj formi. odnosno ako se po isteku ostavl jenog zakonskog . te ce s tim u vezi. u roku od deset dana od dana kada mu je dostavljena pisana ponuda za kupovinu suvlasnickog dijela. Ako n otar ne bi dao ove poduke i upozorenja. Poslove oko pribavljanja izjava o nevrsenju. mogu obaviti stranke. dospjelost. notar ce na insistiranje ugovornih strana sastaviti notars ki zapis. kao i o njenim uslovima (cijena. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). te ih upozor iti na posljedice suprotnog postupanja u slucaju povrede prava prece kupovine. Ako je nosilac prava. na nacin i u rokovima propisanim Zakonom ili ugovorom u skladu sa Zakonom. odnosno ne vrse svoje pravo prece kupovine (clan 536. te za eventualnu stetu. Ako bi stranke odbile unosenje takvih p oduka i upozorenja u notarski akt. na pouzdan nacin i treba sadr zavati podatke o namjeravanoj prodaji. te poduke i upozorenja unijet i u notarski zapis. ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako s e do dana ____ pribavi izjava o nevrsenju prava prece kupovine. ponudac moze svoj su vlasnicki dio prodati trecem licu bez rizika povrede prava prece kupovine. kao i uslovima te prodaje i zahtijevati da se u odredeno m zakonskom roku izjasne da li vrse. ugovorne strane zele izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od ovlastenika tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (deset) dana od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. upisanog u katastar n epokretnosti.).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima o namjeravanoj prodaji. ogranicen u pravu raspolaganja u korist neke osobe. do 542. pa su to stranke prihvatile. Ako suvlasnik. ne prihvati ponudu. a u vezi pravnih dejstava prave prece kupovine i eventualnih posljedica k oje mogu nastupiti usljed povrede tog prava. ali ih je istovremeno poduciti i upozoriti. ZOO i drugi zakoni kojima je uredeno pravo prece kupovine). tako kod zakonskog prava prece kupovin e suvlasnika (clan 132. odnosno vrsenju prava prece kupovin e. mogao bi odgovarati zbog povrede sluzbene oba veze poducavanja. ali je preporuka da to ucini notar. tada ogranicenje djeluje prema trecoj osobi samo kada je to ogranicenje upisano u katastar nepokretnosti. notar je duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje1 59. Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. ili je poznato. odnosno moglo biti poznato trecem licu. nac in placanja itd.

notar o trosku prodavca. ugovorne strane ne zel e izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od nosioca tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (de set) dana 159 Clan 29 i 47 Zakona o notarima CG. suvlasnik ne izjasni na dostavljenu ponudu.-------------------------------------------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. kojeg p rodavac ovlascuje da poduzme sve potrebne radnje u vezi s tim.). prije pribavljanja izjave o nevrsenju prava prece kupovine. ---------------------------------------------Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine.roka. kao i druge cinidbe iz ovog ugovora. u roku od _______ (alt.---Potrebne zahtjeve ce uputiti i izjavu o nevrsenju ili vrsenju prava prece kupovi ne pribavice prodavac o svom trosku. .

1. kao i porez na promet nepokretnosti po osnovu ovog ugovora. iznos naplacene nakna de i troskova sastavljanja notarskog zapisa. P R I m J E R Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. poduciti i upoz oriti stranke. troskove upisa prenosa svojine i d ruge troskove u vezi s tim. a prometu po ovom ugovor placanju poreza na promet nepokretnosti. s tim sto to nije uslov za upis u katastar nepokretnosti. kao i o taksama za upis u katastar. te je duzan da u notarskoj ispravi upise i znos naplacene naknade i troskova160. ali su strankeodtogaodustale -----------------------------------------------------------------------------Primjer za formulaciju kada ne postoji pravo prece kupovine: Ispitavsi sve okolnosti. pa nakon toga. Ugovor o prodaji od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. da upis u katastar nepokretnosti podlijeze troskov ima. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio161 stranke na sljedece: ------------------------------------------------------ . takode. teih upozorio na pravni znacajieventualnepravneposljediceu slucajupovredepravaprecekupovine. zatim se mora naznaciti kome i u kojem broju se izdaju otpravci. te ostali obavezni podaci koje propisuje Zakon o notarima. zajedno sa izjasnjenjem ugovornih strana o tom e ko i kako ce snositi troskove i poreze. niti je u katastar nepokretnosti upisano ugovorno pravo pr ece kupovine.-----1 9 Zavrsneodredbe U ovom dijelu akta se daju odgovarajuce poduke i upozorenja. s tranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. Notar je du zan o svemu naprijed naznacenom. --------------1 8 Troskoviiporezi Notar ima pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troskova u vezi sa obavljanjem posla u visini odredenoj notarskom tarifom. a narocito one koje proisticu iz zakona i koje su veoma bitne sa stanovista pravnih posljedica ugovora. a prodavac izjavljuje da ne postoji neupisano pravo prece kupovine . te to unijeti u ispravu. promet nepokretnosti podlijeze placanju poreza na promet. snosi kupac. notar je saopstio strankama da u konkretnom slucaju ne p ostoji zakonsko pravo prece kupovine.

161 Clan 47. Zakona o notarima CG. u dij elu gdje se govori o postupku sastavljanja notarskih isprava).da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. . ----------------------------------160 Clan 126. i 127. Zakona o notarima CG (o ovome detaljnije vidjeti u ovom radu.

nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar167. uz sudjelovanje sudskog tumaca. -------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju162:-------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. a sudski tumac165 je cj elokupan tekst ovog akta kupcu preveo na italijanski jezik.-----------------U Podgorici. ko jeg slobodnom voljom odobravaju166 i svojerucno. pa su stranke odustale od toga . nakon cega su stranke izjavile da j e tako postupljeno. kako slijedi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. u _______ casova168 ------------------------------------------------Prodavac: (potpis) Kupac: (potpis) . u ukupnom iznosu od _______EURA163. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti. po sluzbenoj duznosti. potpisuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. te poreskoj upravi. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. dana_______2009. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine.g.--------------------------da ce notar. a na slj edeci nacin:________.--------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama i neposrednim pitanjima. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka164.

stav 2. 163 Clan 127. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG . Zakona o notarima CG 167 Clan 40.. 49 i clan 50. Potpis. Zakona o notarima CG 166 Clan 50. Zakona o notarima CG 165 Clan 46. tacka 7. Zakona o notarima CG 168 Clan 50. clan 24 Pravilnika o radu notara CG. tacka 5. pecat i stambilj 162 Clan 81 Zakona o notarima CG. 164 Clan 47. tacka 6.Bracni drug prodavca: (potpis) Sudskitumac: (potpis) NOTAR: Z. Z. stav 3. notar je duzan u notarskoj ispravi u pisati iznos naplacenih naknada i troskova.

koja je takode dosla kod notara. te izjavljuje da mu je original poslat postom. Prodavac. a sto je kupac spreman odmah platiti i da se novac nalazi na racunu punomocnika u Podgorici. povrsine 4500 m2. uz sa glasnost punomocnika kupca. ali nije upisan u katastar n epokretnosti. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka.000. kako bi se na taj nacin osigurao. 1995. sacinjenu od notara u Njemackoj. da se cijena deponuje na notarski racun za stranke.00 EURA. al i isplatu uslovljava brisanjem prava plodouzivanja. na kojem je. 2009. vrsi placanje cijene prodavcu. od zajednicke ustedevine izgradio stambenu zgradu. shodno njihovim izjavama volja. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (prodavac) i gospodin BB. Prodavac izjavljuje da je drzavljanin Crne Gore i da je.B. vrsi se preko uposlenika firme B. Punomocnik kupca zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da clausulu intabulandi. o d notara zahtijeva da mu obezbijedi sigurnost da ce cijena biti placena i predlaze.B. Ugovor o prodaji 1 10 Primjeripojedinihugovoraoprodajinepokretnosti Zadatak broj 1. a ima nalog da se odmah danas zakljuci ugovor. koji je italijanski drzavljanin.. njemackog drzavljan ina gospodina Hajnca Huberta. na osnovu gradevinske dozvole . sa cime je sa glasan i prodavac. Notaru daje na uvid neovjerenu fotokopiju punomoci.1. Komunikacija izmedu notara i gospodina B. kao takav.10. U tom stambenom objektu. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. te je upisano prav o plodouzivanja u korist umrlog djeda prodavca i pravo sluzbenosti prilaznog puta u korist te parcele. a da nota r.. godine. ali jos uvijek nije stigao. zajedno sa suprugom. Gospodin BB izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika kupca. vodeci racuna o interesima obje ugovorne strane. a preko susjedne parcele. trenutno boravi sa suprugom CB. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. po kulturi vo cnjak. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu za iznos od 300. godine naslijedio poljoprivredno zemljiste u okolini Podgorice. koji je u cijelosti zavrsen. Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. koji prevodi sa talijanskog na crnogorski jezik. zauzvrat. upisom kuce u katastar nepokre tnosti i upisom predbiljezbe. sa prodavcem kao upisanim vlasnikom od 1/1. prema postojecoj zako nskoj . KO Masline. Original punomoci ce naknadno dostaviti.

kao i podaci o nepokretnostima. . tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. prilikom sastavljanja notarskog akta. vodeci racuna.regulativi. o zastiti inter esa svih ucesnika u ovom pravnom poslu.

Obala br.10. ul._________ broj__. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. drzavljanin Italije. ul. notaru prezento vati pravno valjano punomocje u roku od 7 (sedam) dana od dana zakljucenja ovog ugovora. rodenog 8. Nadalje . izdatu od mUP-a Crne Gore. roden u mjestu_________. UZZ broj: 15/2009. nastanjenog u minhenu. od dana ____ ___. i to odmah danas. sa rokom vazenja do ____. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. obavezuje da ce o svom trosku. s acinim notarski zapis ugovoraoprodaji. Punomocnik kupca izjavljuje da nije u stanju prezentovati punomocje kupca koje mu je u originalu poslata postom. odnosno trosku kupca.1950. ul.Gospodin AB. notar je stranke upozorio da im nece izdavati otpravke i prepise ovog akta.1. ciji sam identitet utvrdi o uvidom u pasos Italije. (u d aljem tekstu: prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. te se. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------1.. izdat od _____________.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljade devete godine). u Berlinu.00 (jedanaest) casova. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. Dallarmi str.1. JmB_________.. roden dana_______. drzavljanin Crne Gore. 57. roden dana_______. preda mnom. Dana 14. te danepostupazasebelicnoveckao punomocnik gospodina Hainza Huberta. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. ali jos uvijek nije stigl o. notar ih je poducioiupozorioda ovaj ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva sve dok mu se u naznacenom roku ne dostavi naprijed naznaceno punomocje. a koji izjavljuje da je: sin A. a koji izjavljuje da je sa adresom stanovanja u ___________. te d a ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ovog ugovora. broj_____. godine. u 11. Njemacke (u daljem tekstu: kupac). sa rokom vazenja do____.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. s tim u vezi. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. Obala br. broj_____. od dana _______. S o bzirom da ugovorne strane insistiraju da zakljuce ovaj ugovor bez naprijed naznacenog p unomocja. sve dok mu se . ozenjen. po zanimanju menadzer.10. penzioner._________broj__. drzavljanin. ul.

rodena 01. a koja izjavljuje da je: kci B. nastanjena u Podgorici. udata (u daljem tekstu: bracni drug prodavca) --------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospodin BB ne vla da crnogorskim jezikom. Gospoda CB.________. u _____________. a u sto sam se i sam uvjerio kroz razgovor o situaciji. na sastavljanje ovog notarskog zapisa pozvana i pri sustvuje sudskitumac za italijanskijezik gospodica MajaMajic. na prije dlog ovog notara i na zahtjev stranke. na adresi ul. . penzioner.---------------------------------------------------------------------3. ul. nastanjena u _________ __. drzavljanka Crne Gore.1965. izdatu od mUP-a Crne Gore. te je. sa rokom vazenja do________. od dana____ ____. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. broj______.01.____ __. hilja du devetsto sezdeset pete godine). rodena dana_____.ne dostavi pravno valjano punomocje. (prvog januara. JmB________.

od . kojim je gospodica maja majic postavljena za sudskog tumaca za italijanski jezik. au G listu upisanojepravoplodou zivanjaukorist ______________. neposredno prije sacinjavanja ovog zapis a. izdatu od mUP-a Crne Gore. opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. upisan prodavac. br. sa rokom vazenja do________ (u daljem tekstu: sudski tuma c) -----Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje.sa 1/1 dijela. od _____.tepravosluzbenosti prilaznogputaukoristsvagdasnjeg vlasnikaparceleiz A listakaopovlasnogdobra. a navedeni dokume nt se. u ovjerenom prepisu.. te iz razgovora o situaciji ustanovio da su sposobne za poduzimanje ovog pravnog posla.___/2009. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. broj______.iz Listanepokretnostibroj2. te se uvjerio u pravu volju stranaka. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. na lazi na njegovom sluzbenom podrucju.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. ali se od toga odustalo.___. koji su mi stranke prezentovale u or iginalu i koji im je procitao. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------U B listu.vocnjak1 klase Brijeg . Ugovor o prodaji JmB_____. stranke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik.KOMasline. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. koji je sacinio ovaj notar. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. br. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. prilaze uz ovaj izvornik.kaoposluznog dobra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio mogucnosti da. od dana________.-----------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta. objasnio im pravne dom ete i posljedice namjeravanih izjava volje.povrsineod 4500 m2.aprekocijeleparcelebroj2/2 prilazniput. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli.1.povrsine300m2.KOMasline. od _____ .

br. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. KO masline.vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim..___/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. prilaze uz ovaj izvornik. stranke izjavljuju da su to razumjele.1. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. od _____. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana .. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. te koj a se. kao takva. Nakon toga. U vezi s tim.

od___________. broj______. predmet ove prodaje.Opstine _______ ___. a iz koga je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda CB bracni drugovi.koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto im je procitan. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. broj . Predmetni stambeni objekat je. i zdate od Opstine ________. t e da bi. broj__________.00 EURA(slovima: tri stotinehiljada EURO) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena za placanje dospijeva u cjelokupnom iznosu na notarski racun za stranke. koja se u ovjerenoj fotokopiji pril aze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigevjencanih. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. dimenzija 9. koja je prisutna u sacinjavanju ovog notarskog akta i koja izricito izjavljuje da je sa muzem. 0x9. zajedn o sa zemljistem. Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje kao posebnu i movinu III CIJENA------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina sa bracnim drugom CB. te je saglasna u cijelosti sa ov om prodajom.--------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora.-----Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. 0 m. odnosno prodavcem. zajednickim sredstvima kultivisala naprijed naznacenu parcelu i izgradila stambeni objekat. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Nakon toga. ako se radi o takvoj imovini. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni s tambeni objekat na dvije etaze. s tim sto za isti nije pribavljena upotrebna dozvola i zbog toga nije upisan u katastar nepokretnosti. od_______. ------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu.

--------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcana mogucnosti njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj i movini . upisanog u G listu predmetne nepokretnosti. Stranke daju nalog notaru da cjelokupni iznos cijene sa notarskog racuna za stranke isplati na racun prodavca._____________. otvoren kod banke____________. u roku od tri dana od dana kada pu nomocnik kupca ovom notaru dostavi u ugovorenom roku pravno valjano punomocje za zastupan je kupca. te rjesenje katastra nepokretnosti o predbiljezbi pr ava svojine u korist kupca. ali se od toga odustalo. broj _____________. kod banke ___________. a ovaj notar zaprimi rjesenje katastra nepokretnosti o brisanju prava plodouzivanj a. i rjesenje istog organa o upisu stambenog objekt a iz tacke I u katastar nepokretnosti. u roku od 3 (tri) dana od dana ispunjenja sljedecih uslova: kada prodavac o svom trosku iz dejstvuje. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupcana ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.

koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procita no strankama.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu.broj10-4/2 3-15-7-20531-__ __/ 09 . kada se isplati cjel okupna cijena. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgov ornosti za materijalne . kako slijedi: daprodavacuovojispraviizjavi saglas nost zaprenospravasvojine.ovjereniprep isiprepis.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja od odgo vornosti. porezi i doprinosi. davanje saglasnosti za preno s prava svojine odmah u ugovoru. ov jerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isp late cijene. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreskeuprave-____________.svedokkupacne isplatiucijelostikupoprodajnucijenunanaprijedopisaninacin Notarjeduzanpostupitip onaprijed naznacenom nalogu.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja. odnosno katastru nepokretnosti. prodavac je izricito izj avio. i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac i njegov bracni drug nema dugovanja za poreze. -----------------------------Notar je upozorio stranke.alidasekupcuili bilokomedrugomneizdajeotpravak. osimotpravka dijela aktazaupispredbiljezbe. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. koja ce biti predata kupcu. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostupanja Nakon toga. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. Ugovor o prodaji za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. osigurana neuknjizeno m hipotekom.1.---Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. na opasnost od upisa zakonske hipote ke za neplacene poreze prodavca i njegovog bracnog druga. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. --------------------------------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac i njegov bracni drug n isu evidentirani kao poreski obveznici. kamate. od __ __ 2009 godine. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja. a posebno kupca. a sa cime je saglasan i kupac.

kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. a ako je prodavac za njih znao.-----------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA.i pravne nedostatke. a nije ih saopstio kupcu. koristi. vode i druge komunalne usluge.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene prodavcu. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. odnosno znao da se mogu ocekivati.kupacmozeuknjizitiukatastru nepokretnostisapravomsvojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora ----- .------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora.KORISTI. ili je mogao znati.

kao i porez na promet nepokretnosti. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. nakon toga.------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora u vezi s tim. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze odobrenju kupca i da ce tek tada biti na pravnoj snazi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Prodavacjesaglasandasenaosnovuovognotarskogakta. pa su stranke ugovorile njen upis. niti je upisano ugovorno pravo prece kupovine. ----------------------------------da ce notar.ukoristkupcaupisepredbiljezbap ravasvojineod1/ 1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora----------------------Stranke daju nalog notaru da otpravak dijela akta za upis predbiljezbe dostavi k atastru nepokretnosti odmah nakon sto punomocnik kupca dostavi ovom notaru pravno valjano punomocje za kupca i isplati u ugovorenom roku cjelokupnu cijenu na notarski racun za stra nke. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------- . Prodavac is tovremeno izjavljuje da ne postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. pa. po sluzbenoj duznosti. snosi kupa c. Takode ne post oji zakonsko pravo prece kupovine.--------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. po osnovu ovog ugovora. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostaviti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke cjelokupna cijena bude isplacena prodavcu. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. ispitavsi sve okolnosti. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa.

------------------------------------------------------------------------------------------ .Otpravak dijela akta za upis predbiljezbe (1). a na slj edeci nacin:________________. --------------------------------------------------------------OTPRAVAK:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi.

a koji se prodaje radi rjesavanja njihovog stambenog pitanja. pojavila su se sljed eca lica: gospoda CB i gospoda PP. 2009.. uz sudjelovanje sudskog tumaca. Gospoda CB izjavljuje da je majka dvanaestogodisnjeg BB. dana_______2009. U Podgorici. u _______ casova_________(slovima) ------------------------Prodavac: AB (potpis) Kupac:popunomocniku BB (potpis) Bracni drug prodavca: CB(potpis) Sudskitumac: maja majic(potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. a sudski tumac cjelokupan tekst ovog akta preve o na italijanski jezik punomocniku kupca. koji joj je povjere n na roditeljsko staranje.1. po osnovu testamenta. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar. naslijedio poslovni prostor u Pod gorici. No taru daje na uvid punomoc za kupovinu poslovnog prostora. gdje je i zaposlena. Ugovor o prodaji Notar je procitao akt strankama. . 1997 god ine. nakon cega su stranke. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. koji je od umrlog djeda. potp isuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji.10. kao kupca. izjavljuj e da. pecat i stambilj notara) Zadatak broj 2. kako slijedi. zivi sa naprijed naznacenim malodobnim sinom. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice.12. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su sagl asne sa ovim zapisom. a ciji je vlasnik i direktor trenutno na sluzbenom putu. rodenog 01. izjavile da je tako postupljeno. Nadalje. Gospoda PP izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika firme BOR d. nakon razvoda braka. dok njegov otac zivi odvojeno i zasnovao je novi brak.o.o. g. godine.

parcela povrs ine 500 m2 i poslovni prostor od 200 m2.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1.00 (tristotinehil jada) EURA.000. Cjelokupni iznos cijene se finansira iz kredita koji je vec odobren kupcu. s tim da ce sredstva biti operativna kada se sa davaocem kredita zakljuci ugovor o hip oteci na predmetnoj nepokretnosti. kao upisanim vlasnikom od 1/1 . KO Masline. koji istice nakon dvije godine.. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 300. sa prodavcem. Majka malodobnog prodavca je saglasna u naknadnoj ispravi dati izjavu o zasnivanju hipoteke na predmetnoj nepokretnosti. Majka prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom. ali zahti jeva od .

s tim sto zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da c lausulu intabulandi. roden dana_______. kao i da ugovor o prodaji bude izvrsna ispr ava u pogledu placanja cijene. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. i . sa rokom vazenja do________. u 11. JmB_________. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. kao i podaci o nepokretnostima. drzavljanin Crne Gore. Prodavac je saglasan s tim.1. izdata od mUP-a Crne Gore. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. ali z ahtijeva od notara da ga obezbijedi u pogledu izvrsenja prenosa prava svojine i placanja cijene. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. ul. sa rokom vazenja do____. trgovac. drzavljanka Crne Gore.. prema postojecoj zako nskoj regulativi. preda mnom. a koja izjavljuje da nepostupa z a sebe licnoveckao majkaizakonska zastupnica malodobnogsina BB.10. JmB________. UZZ broj: 15/2009. rodena dana_____. kako bi se na taj nacin osigurao. neudata razvedena. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK.2009 g. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. sa cinim notarski zapis ugovoraoprodaji. Gospoda CB. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). Dana 14. Obala br.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima notara da je obezbijedi u pogledu placanja cijene direktno od banke nakon zaklju cenja ugovora o hipoteci i upisa hipoteke.1. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.________. na adresi ul. ciji sam identitet i malodobnost utvrdio uv idom u pasos. nastanjena u ______ _____. a koja izjavljuje da je: kci B. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. ul. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. Punomocnik kupca to prihvata i saglasan je s voljom pro davca u vezi sa placanjem cijene. od dana____ ____. od dana _______. broj_____.00 (j edanaest) casova. Obala br. broj______. izdat od mUP-a Crne Gore.

08. Prva br.2014. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. rodena 01. ul. od dana ________. a ostale podatke na osnovu izjave imenovanog lica.godine. broj _______.1960.10.08. Peta br. Opstine ________.2004. u Podgorici.. god ine.Izvod iz maticne knjige rodenih.9. po zanimanju dipl.. koga zastupa punomocnik PP. sa sjedistem u Podgorici. mat icni registarski broj subjekta upisa 1-273 Privredni sud Podgorica (udaljemtekstu: ku pac). koj i je procitan strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik (u daljem tekstu: proda vac)--------2 Trgovackodrustvo BOR d o o Podgorica. broj 04BTH6377. -- . ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. sa rokom vazenja do 14. od dana 14. JmB 010853000000.godine (slovima:prvog augusta hilj adu devet stotina sezdesete godine).08. pravnik. izdate od strane mUP-a Crne Gore. ul.

objasnio im pravne d omete i posljedice. kao i to da j e naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. koji je sacinio ovaj notar.KOMasline.1. koji se u ovjerenom prepisu. utvrdio sam da je punomocnik kupca ovlasc en za preduzimanje ovog pravnog posla. kao takav. izdat od Uprave za nekretnin e-Podrucna jedinica Podgorica. od _____.povrsine 200m2.uforminotarskogzap isa.aistopunomocjeseprilazeuzovajizvorniknakonstojeprocitano strankama --------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. br. da je u V listu upisana prizem naposlovna zgrada. od ____. utvrdio sam uvidomuotpravakPunomocja.broj2/1. podbrojem UZZ-31/09. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela. te se uvjerio u pravu volju stranaka. direktor. stra nke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za kupca. tj. -------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznacena punomoc i dalje na snazi i da na strani kupca u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici nije bilo promjena. broj_____.ul Prvabr 2 .povrsineod500m2. U B listu.___/2009. koji je u Registru upisan bez ogranicenja ovlascenja. odstrane notaraXY. prilaze uz ovaj izvornik. nalazi na sl uzbenom podrucju ovog notara. notar izvrsi . kucisteidvoriste. Punomocnik kupca notaru prezentuje originaln i Izvod iz centralnog registra Privrednog suda u Podgorici. U G listu nema upisanih tereta i ogranicenja.kojeje sacinjenodana01 09 2009godine. prilaze uz ovaj izvornik. upisan prodavac sa 1/1 dijela.. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan. Strankama sam pro citao naznaceni dokument.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.----------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisanim pravo m svojine sa 1/1 u korist prodavca. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. te koji je istovremeno upisan kao vlasnik udjela od 100 % (sto posto ). te koji se. Ugovor o prodaji Ovlastenje punomocnika za zastupanje kupcauovom notarskom zapisu.------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje.sa sluzbenim sjedistemuPodgorici.

od _____.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. Nakon toga. kao takva. prilaze uz ovaj izvornik. stranke izjavljuju da su to razumjele. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. br. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja..izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. U vezi s tim.1. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu.neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnos ti. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br.___/2009. KO masline. te koj a se.

na odredeno vrijeme. zakonski zastupnik prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost posebna imovina prodavca. te s tim u vezi notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju osnovnog suda u Podgorici. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. ako se radi o takvoj imovini. uz mjesecnu zakupni nu od 500 EURA (petstotina EURA). koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvorn ik nakon sto je procitana strankama. koju je. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske struke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje. broj__________. ----------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. dimenzija 20x10 m. sa trajanjem do _____godine. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je notar procita o strankama. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. Not ar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnik a nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakupu. koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. izdate od Opstine ___ _____. od_______. ---------------------------------------------------------------- . -----------------------------------------Notar je stranke upozoriona posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. koje su izjavile da su razumjele pra va i obaveze iz tog ugovora. Nakon toga.----------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetni poslovniprostorsenalazipodzakupompocev od _____ _ godine. te da bi. a na osnovu Ugovora o zakupu. Nakon toga. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni poslovni objekat.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Iz naznacenog rjesenja proizilazi da je prodavac stekao svojinu na predmetnoj nepok retnosti nasljedivanjem. broj ___. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da im je poznato njeno stanje i grani ce na terenu. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. od ___. po osnovu testamenta. broj -----od --------. naslijedio od djeda. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. Naznaceni ugovor o zakupu u ovjerenoj fotokopiji prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je predocen i procitan strankama.

Opstine ___ __. koja je sa klauzulom pravosnaznosti od dana ______. Iz tih isprava ovaj notar je ustanovio da je prodavac malodoban i da je sin zakonske zastupnice i gospodina GB. prilazu uz ovaj izvornik nakon sto su procitani strankama . te se navedeni dokumenti u ovjerenim fotokopijama .Opstine ______. koje je sacinio ovaj notar. dok njegov otac zivi odvojeno od njih. a ciji je brak razveden naprijed naznacenom pr esudom. U vezi .broj______od _____iPresudu OsnovnogsudauPodgorici.Izvodizmaticneknjigerodenih. Zakonska zastupnica izjavljuje da sa malodobnim prodavcem zivi u z ajednickom domacinstvu. zakonskoj zast upnici iz ovog ugovora. broj_____. ----------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjige vjencanih._od______. tj. koji su bivsi bracni drugovi.od_____. kojom je malodobni prodavac povjeren na roditeljsko staranje majci.broj _____. a u meduvremenu se ozenio.------------------------------------Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje u svrhu obavl janja registrovanih djelatnosti.

a notar ga je prethodno procitao strankama. uz godisnju kamatu od 10% i pod svim drugim uslovima iz Ugovora o kreditu. kad a joj se vrati iznos isplacen na ime kredita u slucaju da ugovor o prodaji ne bude izvrse n iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. notar je poducio i upozorio stranke da su u konkretnom slucaju potrebne s aglasnosti drugog roditelja i odobrenje organa starateljstva. u iznosu od ________ __. koje preze ntuje ovom notaru. ---------------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju kredita iz kojeg ce se isplatiti c ijena iz ovog ugovora.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------momentom placanja cijene na racun prodavca. Naznaceni ugovor o kreditu se prila ze u ovom izvorniku u originalu. na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne nepokretn osti. obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti. bez ogranicenja i troskova za prodavca. S tim u vezi. na osnovu ovog notarskog akta. nadalje. a sve to pod usl ovom da se banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu. prodavac ustupa kupcu sva prava koja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke.1. --------------------------------------------------------------------------------Ovim kupac neopozivo ustupapotrazivanje na isplatu naprijed naznacenogkredita prodavcu Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti.---------------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. Ugovor o prodaji s tim.00 EURO (tristotineh iljada EURO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita. na cjelokupnoj svojoj imovini. -------------------------------------------------------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. ----------- . zakonska zastup nica malodobnog prodavca izjavljuje da su pribavljene naprijed naznacene saglasnosti. koji su sklopili kupac i banka ____________. Za osig uranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetn u nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. kupacizjavljujedapristajenaizvrsenjebezodl aganja. Notar je upozoriokupca na posljedice davanja izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaga nja. odobrenog od strane banke ________. Izvrsni otpravak o vog akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za njegovu izvrs nost. broj ___ ______. Prodavac se.

zatim mogucnost . zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti sa pravom svojine ili kad se predbiljezi svojina. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupan ja ali je kupac od toga odustao. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca.---------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene.Notar je poduciokupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dosp jeloscu placanja cijene. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. deponova nje cijene na notarski racun za stranke. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka.

Cjel ovit otpravak i prepis izvornika notar ce izdati kad stranke pisanim putem dokazu da je placena kupoprodajna cijena. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. koje se prilaze uz ovaj izvo rnik nakon sto je procitano strankama. Notar je upozorio stranke. prodavac je izricito izjavio. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravakdijela akta. porezi i doprinosi. a posebno kupca. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske uprave-____________. kamate.od __ __ 2009 godine. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. Na kon toga.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. kako sl ijedi: Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. a sa cime je saglasan i kupac.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati.------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostup anja Nakon toga. broj 10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . odnos no prepisa koji necesadrzavati saglasnost prodavcaza prenos pravasvojinena kupca sve dok kupac ne isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu na naprijed opisani nacin. kako je to naznaceno u tacki I ovog ug ovora. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. na opasnost od upisa zakonske hipote ke i poducio kupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac nema dugovanja za porez e i doprinose. ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor .--------------------------------------------------------------------------------------Nepokretnost je predmet ugovora o zakupu. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promje nom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznace nog ugovora o zakupu.

sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. koristi.------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)------------------------------------------------Prodavac je saglasan da se. kupac moze uknjiziti u katas tru nepo kretnosti.KORISTI. ili ako je prodavac za njih znao. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cje lokupne cijene.nosti.------------------- . a nije ih saopstio kupcu. vode i druge komunalne usluge. odnosno znao da se mogu oc ekivati. ili je mogao znati.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posredni posjed. -----------------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. na osnovu ovog ugovora. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovornost i za materijalne i pravne nedostatke.

---------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke na sljedece: --------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. broj ____. sa klauzulom pravosnaznosti. ispitavsi sve okolnosti. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. Prod avac izjavljuje da mu nije poznato da postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. te Otpravak notarskog akta. a kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovor a. -----------------------------------------------------------------------Notar je ustanovio da u konkretnom slucaju ne postoji pravo prece kupovine. --------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. broj ___. sa sluzbenim sjedistem u _____. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. pa su stranke odbile njen upis. o d ___. pa. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja.1. kao i porez na promet nepokretnosti. s tim u vezi. po osnovu ovog ugovora. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze davanju saglasnosti od strane drugog roditelja malodobnog prodavca i o dobrenju organa starateljstva169. Naznaceni dokumenti se prilazu uz ov aj izvornik nakon sto ih je notar procitao strankama i ustanovio da je nadlezni org an starateljstva dao odobrenje za prodaju predmetne nepokretnosti. od ____. po sluzbenoj duznosti. sacinjenog od notara XY. pa. zakonska zastupnica malodobnog prodav ca notaru prezentuje u originalu Odobrenje Centra za socijalni rad Podgorica. potvrde isplatu cjeloku pne cijene prodavcu.------------------------------------------VIII ODOBRENJA PRAVAPRECE KUPOVINE -------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. snosi kupa c. izvodom iz banke. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. od dana _____. a sa cime se saglasio i drugi roditelj malodobnog prodavca gospodin GB. - . Ugovor o prodaji Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis prenosa prava svojine izda i dosta vi katastru odmah nakon sto stranke pisanim putem. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. nakon toga. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi.---------------------------------------da ce notar.

te im je za poduzimanje takvog pravnog posla potrebno odobrenje orga na starateljstva. . prodavac (1) i kupac (2)-----------------------Od ove notarske isprave dobijaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora:-------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------169 Clan 73. clan 308 stav 2 Porodicnog zakona CG.Od ove notarske isprave dobivaju odmah: -----------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. kod prodaje nepokretnosti) zastupaju njegovi ro ditelji kao zakonski zastupnici. bez clausule intabulandi. Dijete mlade od 14 godi na kada djeluje izvan poslovne sposobnosti (npr. 75 do 79. Detaljnije o ovom pravnom problemu vidjeti u dijelu rada koji se odnosi na poslo vnu sposobnost.

Supruga DB je inf ormisala notara da zajednickim sredstvima sa kupcem BB kupuje predmetni poslovni prostor. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. te iz tih razloga ima namjeru da proda poslovni prostor u suvlasnistvu sa s estrom. ali da se BB pojavljuje kao kupac i da ce se samo on upisati u katastar nepokretnosti. Prodavceva sestra. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. sa svojom suprugom DB. po punomocniku PP (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis i pecat. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (kao prodavac) i gospodin BB (kao kupac). te da nastupa kao kupac. a na slj edeci nacin:________________. dana_______2009. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice.o. potpisuju u prisustvu ovog notara. tj. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgova ra volji stranaka. u _______ casova________(slovima)---------------------------Prodavac: AB po zakonskoj zastupnici CB (potpis) Kupac: BOR d. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. 2009. da ima namjeru kupiti suvlasnicki dio prodavca na poslovnom prostoru. Gospodin BB izjavljuje da je tek napunio 17 godina. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. majka kupca. koja mu nije dovoljna za izdrzavanje.10.o. kao suvlasnik nepokretn osti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. te da se izdrzava o d penzije. . kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoj erucno. stambilj notara) Zadatak broj 3. godine. Zelio bi ici u s taracki dom. tj. Gospodin AB izjavljuje da zivi sam i da mu je supruga umrla.g. koja je majka kupca. Ne zna da cita i da pise. pisanim putem se izjasnila vec ranije da ne osporava prodaju.-------U Podgorici. kako slijedi. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14.

i poslovni prostor od 200 m2.. Na nepokretnosti ima upisana hipoteka na 1/2 dijela prodavca za obezbjedenje dug a po osnovu kredita u iznosu od 70.000.00 EURA. prema pisanoj obav ijesti te banke.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. u korist Prve banke. parcela povrs ine 500 m2.000. sa prodavcem. KO Masline. na ime placanja dijela cijene. .00 EURA. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 100. kao upisanim vlasnikom od 1/ 2. na danasnji dan ukupan dug 50. Stranke su saglasne da kupac. preuzme obavezu daljnje otplate kredita .00 EURA. s tim da je.000. sa 7% kamate na godisnjem nivou i rok om vracanja od 5 (pet) godina.

a da ostatak cijene isplati prodavcu. u 11. broj_____.. a koji izjavljuje da je: sin A.10. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------1. Prodavac istovremeno zahtijeva da se taj iznos deponuje kod notara na racun i da notar izda otpravke sa clausulom intabulandi za upis prava svojine nakon st o se isplati cijena prodavcu._________broj__.000.1. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. drzavljanin Crne Gore. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. roden dana_______.Gospodin AB. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. Kupac zahtijeva obezbjedenje tako sto uslovljava upis predbiljezbe prije isplate cijene prodavcu i davanje clausule intabulandi u samom ugovoru. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. JmB_________. sa rokom vazenja do____. izdatu od mUP-a Crne Gore. penzioner. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). udovac(u daljem tekstu: prodavac)---------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. ul. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. ul. prema postojecoj zako nskoj regulativi. JmB_________.00 EURA. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. kao i podaci o nepokretnostima. Obala br.g. o d dana _______. broj_____.1. preda mnom. a sa cime je prodavac u potpunosti saglasan. drzavljanin Crne Gore. ul. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. roden u mjestu _________.2009. Dana 14. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. roden dana_______.00 (j edanaest) casova. UZZ broj: 15/2009. izdatu od mUP-a Crne Gore. o d dana . Obala br. sac inim notarski zapis ugovoraoprodaji.1. Ugovor o prodaji u ukupnom iznosu od 50. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).

------------------------- . udata (u daljem tekstu: bracni drug kupca).________. nastanjena u ______ _____. rodena dana_____. ul. izdatu od mUP-a Crne Gore. trgovac. a koja izjavljuje da je: kci B. o zenjen (u daljem tekstu: kupac). broj______. ciji je ide ntitet ovaj notar utvrdio na osnovu uvida u LK. sa rokom vazenja do________. sa rokom vazenja do____. JmB________._________broj__. Gospoda DB. drzavljanka Crne Gore. ------------------------------------------------------------------------------------------3. roden u mjestu _________._______. a koji izjavljuje da je: sin A. trgovac. na adresi ul. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. od da na________.

izdatogodMUP-a___. br. oddana ___. notar je ustan ovio da je prodavaclicekojeneznadacitaidapise. Na upit notara. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist i z ovog pravnog posla. godine. po zanimanju ekonomski teh nicar._sarokomvazenjado ___. ------br.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. ciji sam identitet utvrdio na osno vu prezentovanog mi pasosa. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi licnekarte. JmB ___. rodena 10.1961.___br..ul. nastanjena ul.3. svjedok izjavljuje da je kci XX. pismena. sa rokom vazenj a do ____. te su stoga. pismen._izdateodMUP-a___. da je drzavljanka Crne Gore...1949.___/2009.oddana __. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan. roden 08. svjedok izjavljuje da je sin XX. te na osnovu licnog saznanja. te se uvjerio u pravu volju stranaka. neozenjen. objasnio im pravne dom ete i posljedice.1.KOMasline.08. JmB ____. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. ovaj notar je ustanovio da je . prilaze uz ovaj izvornik. kao takav. na prijedlog stranke. nastanjen u -----.br ___. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . da nij e u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist iz ovog pravnog posla -----------------------------------------------------------------------------------------------------GospodaDD. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. te koji se. od _____. Na upit notara. po zanimanju ekonomski tehnicar. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje nal azi na njegovom sluzbenom podrucju. pozvana i ucestvuju u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta dvapunoljetnaipismenasvjedokai to: --GospodinNN.godine.br ____.10. da je drzavljanin Crne Gore. neudata.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Na osnovu izjave prodavca i na osnovu svog neposrednog zapazanja.

00 EURA. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. upisan prodavac sa 1/2 dijela.povrsineod500m2. U B listu. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji . ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. kucisteidvoriste. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. ukoristPrvebanke. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. U G listu je za predmetnu nepokretnost up isana hipotekana1/2 dijelaprodavcazaobezbjedenjedugapo osnovukreditau iznosuod 70 000.povrsine 200 m2.sa7%kamatenagodisnjem nivouirokomvracanjaod5(pet)godina.izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisa nim pravom svojine sa 1/2 u korist prodavca. da je u V listu upisana prizem na poslovna zgrada. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/1.

s tim u vezi. broj ___. Ugovor o prodaji katastra nepokretnosti. a iz iste je ovaj notar ustanovio da je DB bracni drug kupca. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiz tackeIIIovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. izdate od Opstine ___ _____. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske str uke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. od _____. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgori ci.1. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgraden i useljen pos lovni objekat. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. broj ___. prilaze uz ovaj izvornik. KO masline. DB kao bracni drug kupca izricito izjavljuje da je saglasna u cjelosti sa ovim ugovorom i da se po osnovu njega ku . prodav ac izjavljuje da je predmetnu nepokretnost pribavio u posebnu imovinu nasljedivanje m. stranke izjavljuju da su to razumjele. te. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. Naznacena isprava je procitana strankama i prilaze se u z ovaj izvornik.1. Nakon toga. kao takva. Nakon toga. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. dimenzija 20x10 m. broj__________od_______. a koje se.----------------------------------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosusv ojinesa1/ 2 dijelananepokretnost iztackeIovogugovora. a u koju se izvrsile uvid i odobrile je. ------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost kupuje kao zajednicku imovinu sa svoj om suprugom DB. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ako se radi o takvoj imovini.. te da bi. Opsti ne ____. U vezi s tim. br. notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige vjencanih. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama.. od ____. od dana ___. prilaze uz ovaj izvorn ik u ovjerenoj fotokopiji koju je sacinio ovaj notar od prezentovanog mu originala. te koj a se. s tim u vezi. nakon sto je procitano strankama. te. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.___/2009.

u roku od sedam dana od dana kada g a notar pisanim putem obavijesti da mu je bankadostavila saglasnost za preuzimanje duga.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). broj ________. na dan sacinjavanja ovog notarskog z apisa iznosi 50. ---------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 100 000. a ko ji dug.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca.000. te se . u iznosu o d 50. kako je to opisano u tacci I ovog ugovora. u korist hipotekarnog povjerioca ______. kupac ce isplatiti na notarski ra cun za stranke.00 EURA(slovima: sto tinuhiljada EURA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzima dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista za predmetnu nepokretnost.000. Ostatak cijene. kod banke _________.pac uknjizi u katastru nepokretnosti sa prvom svojine od 1/1.

uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. --------------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani .000 EURA ( pedeset hiljada EURA) bude isplacen na notarski racun za stranke. depon ovanje cijene na notarski racun za stranke. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slu caju suprotnog postupanja. kako slijedi: prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja Nakon toga. ------------------------Notar je poducio kupca i o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. koji nece sadrzavati saglasnost za prenos pr ava svojine i upis predbiljezbe. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. nakon sto drugi dio cijene u iznosu od 50. a sa cime je saglasan i kup ac. prodavac je izricito izjavio. ali je kupac od toga odustao. IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu predbiljezbe prava susvojine od 1/2 u korist kupca. te da. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje cjeloviti otpravak za upis prenosa prava svojine sve dok s e prodavcu ne isplati u cijelosti kupoprodajna cijena na naprijed opisani nacin. Stranke su saglasne da notar izda za banku otpravak dijela akta. a cjelovite otpravke da izda kada se prodavcu isplati naznaceni iznos cijene. zatim na mogucnost davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. izda i katastru dostavi otprav ak dijela akta za upis predbiljezbe prava svojine u korist kupca. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke.

a nije ih saopstio kupcu. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovorn osti za materijalne i pravne nedostatke. a ako je prodavac za njih znao.----------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. te za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom.h prava i ogranicenja. ili je mogao znati. ----------------------------------------------------------------------------------------- . pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske u prave____________.od __ __ 2009 godine. kamate. a iz kojeg ovaj notar ustanov io da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. a posebno kupca. broj10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . osim hipoteke naznacene u tacci I ovog ugovora. odnosno znao da se mogu ocek ivati. -----------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor nosti. na pravnu prirodu i opasnost od upis a zakonske hipoteke i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od poreske uprave da prodavac nema dugovanja za poreze i doprinose. porezi i doprinosi. koju kupac prihvata zajedno sa dugom. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama.

--------------------------------------------------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA ------------------------------------------------------------------------------------ . od ____. -------------Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis predbiljezbe dostavi katastru nepo kretnosti odmah nakon sto kupac isplati dio cijene. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti.ukoristkupca upise predbiljezbapravasvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. kao ovlascenik zakonskog prava prece kupovine.------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1. nezelikoristititopravo.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. na notarski racun za stranke. sacinjenog od notara XY. nakon sto ju je nota r procitao strankama. po osnovu ovog ugovora. a koja se. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene. sapravomsvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora 2 Prodavacje saglasandase.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed. pa. sa slu zbenim sjedistem u _____. vode i drug e komunalne usluge. prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostavi ti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke naznaceni iznos cijene bude ispla cen prodavcu.1. Iz iste je ovaj notar ustano vio da je drugi suvlasnik. Ugovor o prodaji VPRELAZPOSJEDA. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. ali da postoji zakonsko pravo prece kupovine dru gog suvlasnika.na osnovuovognotarskogakta.kupacmozeuknjizitiukatastrunepok retnosti.00 EURA (pedesethiljada EURA ).na osnovuovogugovora.000. kao i porez na promet nepokretnosti. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. ispitavsi sve okolnosti. Prodavacje saglasandase. Nakon poduka i upozorenja notara u vezi s tim. izjavio da. broj ___. koristi. pod uslovi ma iz ovog ugovora. snosi kupa c. nakon toga. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. od 50. stranke notaru dostav ljaju pisanu Izjavu suvlasnika CBu otpravku notarskog zapisa. kao takva.KORISTI.

bez clausule intabulandi za prenos prava svojine. kupac za potrebe banke (1) i katastar za upis predbiljezbe kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. -----------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------ . ----------------------------------da ce notar.------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora.Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. po sluzbenoj duznosti. pa su stranke ugovorile njen upis.

te kupac i njegov bracni drug svojerucno. -----------U Podgorici. dana_______2009. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju. kak o slijedi. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka. neposr ednim pitanjima uvjerio se da odgovara pravoj volji stranaka. potpisuju. godine. a sve to u prisustvu svjedoka i ovog n otara. nakon cega svjedoci to potvrduju i potpisuju ovaj akt. a na slj edeci nacin:________________. prodavac stavlja otisak prsta. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. koji je potom potpisao i ovaj n otar .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug kupca (1)-----------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine (1)------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. pecat i stambilj notara) . u _______ casova_____(slovima) -----------------------Prodavac: AB(otisak prsta) Kupac: BB (potpis) Bracni drug kupca: DB(potpis) Svjedoci: NN (potpis) DD (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.

racuna juci od dana kada je poklon ucinjen174. zove se darovanje 171. prihvatanje poklonoprimca ne mora biti u propisanoj formi173. kojom se kakva stvar daje komu bez plate. i 24. ZOO CG. PZ).-594. Dakle. tj. dijete sa navrsenih 14 godina zivota moze. 2 2 Forma Za ugovor o poklonu nepokretnih stvari zahtijeva se odgovarajuca forma (cl. . Zakona o notarima CG. tj. ovdje su postavljeni veoma strogi kriteriji uprav o iz razloga sto se radi o besplatnom davanju.1.g. Clan 578. Ugovor o poklonu 2. istog clana Zakona o notarima CG). ali je tu potr ebno ukljuciti zakonskog zastupnika (roditelj ili staratelj). a bez odobrenja nadleznog organa starateljstva176. ili da mu na koji drugi nacin ucini kakvu korist na teret svoje imovine. Kad se poklon cini ugovorom u korist t receg. ZOO CG. 170 171 172 173 174 Clan 576. poklon moze primiti i poslovno nesposobno lice. kao po klonoprimac. Kod primanja poklona. tacka 6. a ne o otudenju i opterecenju. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo (clan 51. stav 1. Ugovor o poklonu 2 1 Pojam Ugovor o poklonu170 je besteretni (besplatni) pravni posao koji je regulisan Zak onom o obligacionim odnosima. tacka 5. Zakona o obligacionim odnosima CG. Paragraf 938.13. forma notarskog zapisa ili forma notarskog zapisa o potvrdi isprave . 2 3 Sposobnostizadavanjeiprimanjepoklona Poklon moze uciniti samo potpuno poslovno sposobno lice koje je u momentu zaklju cenja ugovora moglo shvatiti smisao ili domasaj svog postupka. Poslovna sposobnost je regulisana Porodicnim zakonom. 577. 1.z. a stice se punoljetstvom (18 godina) ili sklapanjem braka uz dozvolu su da (vidi cl. Kako se radi o primanju poklon a. U suprotnom. ZOO CG). jer isti moze izjavom p oklonodavcu raskinuti poklon primljen bez njegove dozvole175. Pogodba. stav 1. bez obzira na predmet poklona. tj. Clan 51. Obecanje poklona i ugovor o poklonu u sluc aju smrti. zakljuciti ugovor o poklonu. Clan 577 stav 4. na strani poklonoprimca uslovi u pogledu sposobnosti s u daleko blazi. A. poklonodav ac i njegovi nasljednici mogu traziti njegov ponistaj u roku od godine dana. ili neko drugo pravo. uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja ili staratelja. moraju biti zakljuceni u formi notarskog z apisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave172. u vezi sa stavom 3. st. tim ugovorom se jedna ugovorna strana (poklonodavac) obav ezuje da na drugu ugovornu stranu (poklonoprimcu) prenese bez naknade pravo svojine.

stav 2. PZ CG. 579.175 Cl. . ZOO CG. stav 2. u vezi sa clanom 308. 66. 176 Vidi cl.

a za teretni posao zahtij eva se ekvivalentnost cinidbi. po klonodavac moze odgovarati za materijalne i pravne nedostatke. s tim sto poklonoprimac ima p ravo da zahtijeva naknadu stete koju je pretrpio zbog nekog nedostataka. kod ugovora o pok lonu. naprimjer. veoma je znacajno sa aspekta opoziva poklona zbog grube nezahvalnosti poklonoprimca. prigodni pokloni. nagr adni pokloni. Odgovornost kod poklona zasniva se na krivici. Kod ove vrste poklona. Kod ugovora o prodaji i zamjeni nepokretnosti. davanje (prenos) svojine potpuno je besplatno. dok se kod teretnih ugovora to ne trazi178.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 4 Vrstepoklona U pravnoj teoriji. ugovori uopste. Razlikovanje potpuno besplatnog poklona. ali nije potpuno besplatna (poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon). Za razliku od ovoga. ili cinidba d avaoca (poklonodavca) premasuje vrijednost cinidbe primaoca (poklonoprimca). Zakonska pretpostavk a je da se ovakav poklon smatra kao teretni pravni posao u pogledu pravnih i materijalni h nedostataka179. ili nije mogao ostati nepoznat. poklona sa tere tom ili nalogom od mjesovitog poklona. po stoji podjela na poklon (prenos) svojine za zivota i poklon za slucaj smrti. ZOO CG) i uzaja mni pokloni (clan 582. imamo situaciju da strane polaze od t oga i nastoje da su njihove obaveze medusobno ekvivalentne. Zbog toga je notar duzan upozoriti stranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevaz ilazi vrijednost poklonjene stvari. takode. Pored ovi h vrsta poklona. poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke poklonjene stvari. koji je pokl onodavcu bio poznat. pokloni ucinjeni iz zahvalnosti itd. ZOO CG). Ovdje se radi o jednostavnom prenosu imovine. te sa aspekta odgovornosti za materijalne i p ravne nedostatke. . Medutim. ali samo ako vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklonjene stvari. cisti poklon). postoje i pokloni o povremenom davanju (clan 580. (tzv. dijele se na teretne i ugovore bez naknade (besplatne ugovore). jer cinidba davaoca poklona premasuje vrijednost cinidbe primaoca. kod mjesovitog poklona ili poklona sa teretom i nalogom. 2 4 1 Potpunobesplatniprenos(tzv cistpoklon) Cisti poklon se pretezno vrsi izmedu bliskih srodnika (roditelja i djece). Poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon besplatni je pravni posao. pa tako i ugovori u vezi sa prenosom svojine nad nepokretnostima. a nije obavijestio poklonoprimca177.

ZOO CG) i zbog nemanja sredstava za zivot (cl.Nadalje. . 586. 780. 590. osim prigodnih poklona. ZOO 177 Cl. ZOO CG. potpuno besplatni poklon.) str. Zagreb 1961. moze se raskinuti ili opozvati zbog nezahvalnosti pokl onoprimca (cl.-589. Smatramo da je ovakva odredba interesantna. stav 3. nagradnih poklona i p oklona ucinjenih iz zahvalnosti. U pravnoj teoriji postoji stav da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke kod poklona s teretom i nalogom samo u visini vrijednosti ucinjenih usluga. 1. 585 st. Pravila gradanskih zakonika. vrijednosti tereta ili naloga. 179 Clan 585. godine. i 2. jer o poklonu se moze raditi samo ako je on vece vrijednosti od tereta ili naloga. 178 Mihajlo Vukovic. (paragraf 945.z. A.g. ZOO CG.

pravo stanovanja i sl.5. s tim da se razlikuje u sljedecem: Predaja stvari se vrsi poslije smrti poklonodavca. u formi notarskog zapisa (cl. tj.1. ili da nesto dozvoli drugome (trplj enje poklonoprimca). Kod nepokretnosti momenat predaje je momenat upisa prenosa prava svojine u katastar nepokretnosti. a ovdje se radi o tome da vrijednost cinidbe poklo nodavca premasuje vrijednost cinidbe poklonoprimca. ZOO CG). da nalozi poklonoprimcu da nesto ucini. zabrana otudenja i opterecenja nepokretnosti. Zakona o notarima). dozivotno izdrzavanje i sl. da nalozi poklonoprimcu da se necega uzdrzi. 2 4 2 Poklonsateretomili nalogom Ugovor o poklonu sa teretom ili nalogom je vrsta poklona kod kojeg poklonodavac ima sljedece mogucnosti: da zadrzi za sebe ili drugog neko pravo. kod drugih vrsta poklona za . npr. jer se za teretni pravni posao trazi ekvivalentnost cinidbi. tada se razlika u vrijednosti smatra poklonom. t. tj. bez obzira da li je predmet poklo na pokretna stvar ili nepokretnost. tj. kao npr.(teret poklonoprimcu).st. Ugovor o poklonu CG). Nasuprot tome. dok se poklon sa teretom ili nalogom moze raskinuti jos i zbog neizvrsenja naloga (clan 581. 51. a postojala je namjera da se poklon ucini. 1. Iako kod ove vrste poklona cinidba poklonoprimca nije potpuno besplatna. nije teretni pravni posao. 2 4 3 Mjesovitipoklon Ova vrsta poklona postoji u slucaju kada u teretnom pravnom poslu vrijednost uza jamnih davanja nije jednaka. Mora biti sastavljen u formi javne isprave (cl. Ovdje ne vrijede pravila o pobijanju zbog prekomjer nog ostecenja. ZOO CG).1. odgodena je predaja stvar i poslije smrti poklonodavca. dok se kod drugih vrsta poklona predaja vrsi za zivo ta poklonodavca. 594. takav p ravni posao je ipak besplatan. dozi votna renta u stvarima ili novcu. novcana cinidba preuzimanja duga za cije osiguranje je zasnovana hipoteka na poklonjenoj nepokretnosti. st. 2 4 4 Poklonza slucajsmrti(donatio mortis causa) Poklon za slucaj smrti ima sve karakteristike drugih vrsta poklona. (cinidba poklonoprimca). kao sto je pravo plodouzivanja na poklo njenoj nepokretnosti.

tj. poklonoprimca.pokretne stvari nije predvidena pisana. niti neki ra zlozi). ako su predate poklonoprimcu. poklonodavcevo raspolaganje stvarima koje su predmet ugovora o poklonu za slucaj smrti. kao i kod opoziva testamenta. Pored toga. jer je propisano da je punovazan i usmeni poklon pokretnih stvari. bilo pravnim poslom . niti neka druga forma. Poklonodavac moze ugovor o poklonu za slucaj smrti raskinuti po svojoj volji (nije potrebna saglasnost druge ugovorne strane.

Zakonodavac je dao moguc nost ugovaranja vracanja poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. Svi pravni poslovi. Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednacen ih pravnih radnji. Naime. Smatramo da bi notar i ovdje trebao dati odgovarajuce poduke i upozorenja strankama. smatra se raskidanjem ugovora. postoji pravilo o neopozivosti ugovora o pokl onu. ali zbog specificnosti ovog pravnog posla. Nema pravne vaznosti odredba o odrican ju unaprijed od prava na opoziv. Dejstva opoziva poklona sastoje se u tome da je poklonoprimac duzan da vrati pok lon. pa je. tj. on se zakljucuje kao ugovor i ima se ispuniti tek poslije smrti poklonodavca180. s tim u vezi.) u zakonskim rokovima i u formi pisan e izjave upucene poklonoprimcu. Poklonodavac moze raskin uti ugovor ili opozvati ucinjeni poklon iz zakonom predvidenih razloga (velika nezah valnost i nemanje dovoljno sredstava za zivot itd. Jedino se uobicajeni prigodni pokloni. O tome ce notar podu citi i upozoriti stranke ako se radi o takvoj vrsti poklona. zakonska je pretpostavka da je duznik (poklonodavac) znao da preduzetim raspolaganjem nanosi stetu povjeriocima. odnosno njegovu vrijednost prema pravilima o sticanju bez osnova182. 2 5 Opozivpoklona U cilju pravne sigurnosti prometa. O svemu naprijed naznacenom. 2 6 Primjeri ugovoraopoklonu 2 6 1 Ugovoropoklonunepokretnostisapotpunobesplatnim prenosomsvojine. notar ce upozoriti i poduciti stranke. pa tako i ugovor o poklonu. nagradni pokloni i pokloni ucinjeni iz zahvalnosti ne mogu opozvati. bilo pravnim poslom za slucaj smrti. a koja kod poklona nepokretnosti mora biti snabdje vena ovjerom potpisa u skladu sa propisima181. zakon daje izuzetke. Ugovor o poklonu moze se pobijati zbog povrede nuznog nasljednog dijela.poklonse ciniizzahvalnostipoklonodavca premapoklonoprimcu CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . notar duzan poduciti i up ozoriti stranke na te okolnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima medu zivima. mogu se pobijati zbog ostecenja povjerilaca183. te se za pobijanje takvih radnji ne zah tijeva da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato. propisuje ka da i pod kojim uslovima i u kojoj formi se poklon moze opozvati. Pravna priroda poklona za slucaj smrti je specificna. jer je on neka sredina izm edu ugovora i legata. shodno odredbama Zakona o nasljedivanju.

. Pravila gradanskih zakonika.) str. 785.180 Mihajlo Vukovic.g. 182 Clan 589 ZOO CG.A. 181 Clan 587 ZOO CG. godine. 183 Clan 287 292 ZOO CG.z. Zagreb 1961. (paragraf 956 .

sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu.1.06. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem. po zanimanju dipl.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta). gradevine. Ugovor o poklonu PODGORICA Ul.1. Ovim poklonom poklonodavac se zeli zahvalit i sinupoklonoprimcu na pomoci koju mu je pruzao u dosadasnjem zivotu.g. ul. u Kotoru.05. UZZ BR. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem teks tu: poklonoprimac)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka.. drzavljanin Crne Gore.10. Dana 14. (d vadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine).2007.1970. sa prebivalistem i a dresom u Kotoru. u Podgorici.15/2009.1. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara.2006. Obala br..g. U vezi s tim..-----------------------Gospodin Dinic (Darko) Danko. broj 05XYC. udovac. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.. ul.12. (petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). Obala br. drzavljanin Crne Gore.10. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore.2009. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Aleja br. te ustanovio da su sposobne i o vlastene za preduzimanje ovog pravnog posla. penzioner.g. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. ing. na adresi ul.10.1946.1. roden 20. izdate od mUP-a Crne Go re. preda mnom. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. roden 15. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. broj 05CCC. od dana 15. -------------------------- . istovremeno su pri stupila sljedeca lica: ------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. sam upozorio poklonodavca da ne moze opozvati poklon ucinjen iz zahvalnosti.g. JmBG 20129 64000000. Deseta br. ----------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac).. sa prebivalistem u Podgorici.g. izdatog od mUP-a Crne Gore u Podgorici. ozenjen. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umrla i da nije zakljucio novi brak. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da poklonodavac ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. JmBG 150697000000. dana 10. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje.

au G -----------listu nema upisanihteretaiogranicenja.2009. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik.KOMasline.izdat od Uprave za nekretnin e Podrucna jedinica Podgorica. godine. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im procitan.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti. od 10.10.povrsineod5000m2. pod brojem 05-1/09. o vaj notar je ustanovio da je u A listu nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj 8/1. U B listu. upisanjepoklonodavac.vocnj ak 1 klase.sa 1/1 dijela. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. stranke izjavljuju sljedeci :-----------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------------------------------------------------IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 . --------------------------- . Brijeg .Nakon toga.

doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. za predmetnu katastarsku pa rcelu iz Lista nepokretnosti br. te koja se prilaze uz ovaj izvornik. broj 01-5/09 od 10.10.g. godine. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. ---------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. U vezi s tim.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). te da bi.1. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. a u koju se izvrsile uvid i odobrile j e. ako se radi o takvoj imovini. koji je strankama procitan i koji se. od 10. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa.10..uznakzahvalnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplanaUprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr . ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.astopoklonoprimac prihvata ----------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinu. KO masline. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Nakon toga. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. broj 05-1/09. Opstine Podgoric a.2009. stranke izjavljuju da parcela ucrtana na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca. stranke izjavljuju da su to razumjele.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa.2009. kao takav. prilaze uz ovaj izvornik..prenijeti beznaknadepravosvojineod1/1nanepokretnostiiztackeIovogugovora.

te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se iz laze u slucaju suprotnog postupanja. nakon cega. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji. -----------Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo i mogucnost ovim ugovorom zadrzati za sebe ili za trece lice neko pravo. ili da nesto dozvoli drugome.ugova ugovornih strana.2003. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost nje gova iskljuciva svojina. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. Nakon toga.03. od 01. --------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da ovaj poklon cini iz zahvalnosti prema poklonoprimcu18 4.2009..03. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.. s tim u vezi. . godine. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed na znaceno. koju je stekao nasljedivanjem i.g. koje je pravosnazno dana 20. 184 Clan 592 ZOO CG odreduje da se poklon ucinjen iz zahvalnosti ne moze opozvat i. ili da se od necega uzdrzi. broj 0-120/09.

a o tome nije obavijestio poklonoprimca. ---------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno-pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. pa.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavac je saglasan da se. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. nakon toga. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. poklonoprimac moze uknji ziti u katastru nepokretnosti. na osnovu ovog ugovora. ---------------------------------da ce notar. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. Ugovor o poklonu IIIPRELAZPOSJEDA.1. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca danas. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti.----VII ODOBRENJA--------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. moze doci do uracunava . koristi. snosi pokl onoprimac. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnosti iz tacke I ovo g ugovora. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. ---------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. ispitavsi sve okolnosti. ili nije mogao ostati nepoznat. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati.KORISTI. po sluzbenoj duznosti. --------------------------------Nakon sto je notar poducioiupozoriopoklonodavca da moze odgovarati za naknadu st ete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka koji mu je bio poznat.

ali su stranke to odbile. ne moze opo zvati. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu.------------------da se ovaj ugovor o poklonu. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. mogu trazit i povrat poklona. nuzni nasljednici. s obzirom da je ucinjen iz zahvalnosti. --------------------------------------------------------- . ali da stranke mogu ugovoriti vracanje poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega.nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. pa se odustalo od toga. ali su stranke. -----------------------------------------da. i pored toga. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. odlucile saciniti ovaj ugovor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. da su raz umjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. pecat i stambilj notara) 2 6 2 Ugovoropoklonunepokretnostisateretomili nalogom. ali da moze odgo varati za neispunjenje.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. kako slijedi. te za eventualnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. dana_______2009. u prisustvu ovog notara potpisuju.g. a o tome nije obavijestio poklonopri mca185. nakon cega je zap is potpisao i ovaj notar . ako je poklonodavcu bio poznat. ili nije mogao ostati nepoznat. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrzina is tog odgovara njihovoj volji. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. a na sljedeci nacin:________________. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. poklonodavac se ne mozepotpisati .

185 Clan 585 stav 1 i 2. . ZOO CG. Obala br.1.CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA UL.

po zanimanju dipl.g.1946. pozvana i ucestvuju u postupku sastavljanja ovog notarskog akta dvapuno ljetna pismena svjedoka i to:------------------------------------------------------------------------------------- gospoda XY (svi podaci kao i za stranku).15/2009. istovremeno su pristupila sl jedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. da su punoljetni i p ismeni i da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli bi ti svjedoci u ovom notarskom aktu. od dana 15.g. roden 20. JmBG 1506970000000. sacinim notarskizapisugovoraopoklonu. dana 10. Obala br.06. ul. Dana 14.(dvadesetog decembra hiljadu d evet stotina cetrdeset seste godine).. Ugovor o poklonu UZZ BR.. -------2. udovac. gradevine.g. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11.10.. a u sto se je uvjerio i ovaj notar. preda mnom.1. g.1970. broj 05CCC izdatog od mUP-a Crne Gore.te su zbog toga. u Podgorici. a u sto sam se i licno uvjerio. Aleja br. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje.10.2009.10. izdate od mUP-a Crne Go re. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac).---------------------------------------------------------Imenovani svjedoci izjavljuju. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem.1. sa prebivalistem u Podgorici na adresi: ul. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: poklonoprimac) --------------------------------------------------Prema izjavama stranaka. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. stranka-poklonodavac Di nic (Zlatko) Dario jelicekoje seizzdravstvenihrazloga ne mozepotpisati.2006. u Podgorici. drzavljanin Crne Gore. ing.1.2007.12. ul. roden 15. da nisu u sro dstvu ili u bilo kojem drugom odnosu sa ugovornim strankama i ovim pravnim poslom. penzioner.. JmBG 2012964000000. broj 05XYC. ciji sam identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore.(petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). u Kotoru. sa prebivalistem i adresom u Kotor u.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta). Gospodin Dinic (Darko) Danko.g. Deseta br. ozenjen.---------------------------------------------------------gospodin XY (svi podaci kao i za stranku). drzavljanin Crne Gore. na pr ijedlog stranke.---------------------------------------------------------- . ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte..05. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.

nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno.--------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. stranke izjavljuju sljedeci ------------------------------------------------------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------ . Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. -------------------------Nakon toga. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga.

objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. U vezi s tim. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. stranke izjavljuju da parcela na kopiji k atastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu.vocnjak 1 klase. au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.U B listu. od 10. kao takva. prilaze uz ovaj izvorn ik. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. ovaj notar je ustanovio da je u A listutog lista nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj8/1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. upisanjepoklonodavac sa 1/1 dijela. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu...g. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.10.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 .----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravosvojineod1/ 1nanepokretnostiiztackeIovogugovora. Brijeg . od 10.. KO masline.povrsine 5000m2.--------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. pod brojem 05-1/09. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. te koj a se prilaze. Nakon toga. broj 05-1/09.10. kao takav.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.astopoklonoprimacprihvata -----Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. za predmetnu katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. stranke izjavljuju da su to razumjele. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.1.2009. te koji se. uz ovaj izvornik.. Opstine Podgoric a. broj .2009. izdatu od Katastra n epokretnosti Podgorica.KOMasline. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je procitan. izdat od Uprave za nekretni ne Podrucni ured Podgorica.g. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.

2009.g. te da bi.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). broj 0-120/09. koje je pravosnazno dana 20.03. kao takav. ako se radi o takvoj imovini. koju je stekao nasljedivanjem i. s tim u vezi.2009. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca.. ---------------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. pri laze uz ovaj izvornik. koji je strankama procitan i koji se. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.. Nakon toga. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. godine.2003.. od 10. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji. ------------------------------------------------------------------ . notar u prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici.03. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.01-5/09.g.10. od 01.

dok je predaja u neposredan posjed odgodena do mo menta prestanka prava plodouzivanja. tereti i opasnosti vezani za predmetnu nepokretnost ostaju poklonod avcu.na cijelojnepokretnostiiztackeIovog ugovora. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. ---------------Notar je poducioiupozoriostranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravn e nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona i da u tom slucaju iskljucenje ili ogranicenje odgovornosti za materijalne i pravne nedosta tke ne proizvodi pravna dejstva ako je poklonodavac za materijalne i pravne nedostatke znao. uzzabiljeskudajezanjihovobrisanjedovoljandokazosmrtiovlastenika -----IIIPRELAZPOSJEDA. a o . ovla steniku plodouzivanja do momenta prestanka tog prava. Ugovor o poklonu Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. a poklonoprimac stupa u posredan posjed odmah danas. stranke su saglasne: -------------------------------------------------------------------------------- Dapoklonodavaczadrzavazasebelicno. koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. poklonodavac izjavljuje da zeli zadrzavanje prava plodou zivanja.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Poklonodavac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. PRAVOPLODOUZIVANJA Poklonodavac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. ------------------------------------------------------------------------------Daseu G listpredmetnenepokretnostiupisezabrana otudenjaiopterecenja nepokretnostiiztackeIovogugovora. ili da se od necega uzdrz i. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. za zivota. Nakon toga.----------------------------------------------------------------------------Sve koristi. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost.1. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. tj. ili da nesto dozvoli drugome. ili za drugog neko pravo. S tim u vezi. ---------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke -------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati.KORISTI. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne mo ze se prenositi na treca lica.bezpismene saglasnostipoklonodavca Stranke su saglasne da se naprijed naznaceni tereti i ogranicenja upisu u katast ar nepokretnosti u G listu.

-------------------------------------------------------------------------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI) -----------------------------------------------1 Poklonodavac je saglasan da se. istovremeno u G listu na prvom mjestu. na osnovu ovog ugovora. na osnovu ovog ugovora. Poklonoprimac186 jesaglasanda se. sapravom svojineod1/1.njima nije obavijestio poklonoprimca. ukoristpoklonodavcaupis ePRAVOPLODOUZIVANJAna cijelojpoklonjenojnepokretnostiiztackeIovogugovora. . poklonoprimac moze uknjizitiukatastrunepokretnosti.ana nepokretnostiiz tacke Iovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------2.aza 186 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. a za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora.

stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa.sa zabiljeskomdajeza brisanjeovogpravadovoljan dokazosmrtiovlastenika --------------------------------------------------------------------------3 Poklonoprimac je saglasan da se. obja osigurava sticaoca prava svojine. bez pisane saglasnostipoklonodavca ----------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciostranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. shodno zakons kim . istovremeno u G listu n a drugo mjesto za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora upise zabiljezba zabrane otudenja iopterecenja. snosi poklonoprimac. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima vrijemetrajanjazivotapoklonodavca. te ih upozorio na po su stranke odustale od toga. --------------------upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. da ce notar. na osnovu ovog ugovora. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice -------------na mogucnost ugovaranja i snio im da i kako predbiljezba sljedice suprotnog postupanja. te zabrane otudenj a i opterecenja i druge troskove u vezi s tim. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. ispitavsi sve okolnosti. ali upisom u katastar nepokretnosti. odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. nuzni nasljednici. po sluzbenoj duznosti. -----------------------------------------da. troskove upisa prenosa svojine i prava plodouzivanja. ----------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. ali su stranke to odbile. pa nakon toga.

ali se odustalo od toga.odredbama o nasljedivanju.------------------da se ovaj ugovor o poklonu moze opozvati i raskinuti. te za eventualnu stetu koju bi po klonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. ali da moze odgovarati za neis punjenje. osim ako vrijedn ost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona. ---------------da stranke mogu ugovoriti povrat poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. i pored toga. odlucile saciniti ovaj ugovor. ili nije mogao ostati nepoznat. koji je poklonodavcu bio poznat. mogu trazit i povrat poklona. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. shodno zakonu. ------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ----------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. ali su stranke.

kako slijedi. preda mnom.1. nakon cega su stranke izjav ile da je tako postupljeno. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. a na sljedeci nacin:________________. potpisuju. u 11. u _______ casova________(slovima)---------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) Svjedoci: 1. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom. neposrednim pit anjima uvjerio se da sadrzaj istog odgovara volji stranaka.XY (potpis) 2. pecat i stambilj notara) 2 6 3 Ugovoropoklonuza slucajsmrti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. (slovima:cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Obala br. UZZ BR.2009. Ugovor o poklonu Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi.g. g. dolje potpisanim notar om Zlatanom . odnosno stranka Dinic Darko stavlja otisak prsta u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka koji t o potvrduju i ovog notara. ---------------U Podgorici. Dana 14.1. nakon cega su ovaj zapis potpisali naznaceni svjedoci i ovaj notar . XY (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.15/2009. dana_______2009.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naznacenih svjedoka.15 h (slovima:jedanaest casova i petnaest minuta).10.

sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. ul.1. Obala br.Zlaticem. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.. ist ovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------------------------------------------------------- . sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu za slucajsmrti.

izricito ili raspolaganjem predmetnom nep okretnoscu bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti. broj 05CCC. ul. gradevine. sa prebivalistem u Podgorici. Gospodin Dinic (Dario) Danko. dana 10.06. a narocito na to da je pr edaja stvari. na adresi: ul.g. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. kao i na posljedice t oga.2006. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. JmBG 1506970000000.12. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu licne karte.godine (dvadesetog decembra h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine).1946.1. od dana 15 . stranke izjavljuju sljedeci : --------------------------------------------UGOVOROPOKLONUZASLUCAJSMRTI ------------------------------------- .2007. odnosno prenos prava svojine odgoden nakon smrti poklonodavca. u Kotoru. -------------------------------------------2. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.. Alej a br. 1970. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak. u Podgorici. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: Poklonodavac). ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. ing.10. roden 20.10. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. -----------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga.05. broj 05XYC. roden 15. po zanimanju dipl..godine. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. ozenjen. ciji s am identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. izdatog od mUP-a Crne Gore. g.. udovac. Takode sam stranke upozorio na posljedice primjene zakonskih odredbi o nuznom nasljedno m dijelu kod ugovora o poklonu. penzioner. drzavljanin Crne Gore. -------------------------Nakon toga. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 1. Deseta br. da poklonodavac m oze raskinuti ovaj ugovor po svojoj volji. drzavljanin Crne Gore. izdate od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: Poklonoprimac) ------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. (petnaestog juna hiljadu dev et stotina sedamdesete godine). JmBG 2012964000000. sa prebivalistem i adresom u Kotor u. u Podgorici.

doslo do promjena podataka k oji . izdat od Uprave za nepokretn osti Podgorica. godine. au G listu nema upisanih teretaiogranicenja.vocnjak 1 klase.. U B listu.KOMasline.IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . koji su stranke prezentov ale u originalu i koji im je procitan.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu. kao takav. od vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti.---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. prilaze uz ovaj izvornik.2009. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. od 10. upisanpoklonodavacsa1/1 dijela. pod brojem 05-1/09.10. te ih upozoriona eventualne posl jedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.povrsineod5000m2. te koji se. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu tog lista nepokretnosti upisana katastarska parcelabroj 8/1. Brijeg . a narocito na mogucnost da je u meduvremenu.

. broj 0 120/09.2009.2009. KO masline.03. kao takav. broj 05-1/09. od 01. Ugovor o poklonu se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. Nakon toga. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonod avca.-------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjigerodenih. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. U vezi s tim. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. stranke izjavljuju da su to razumjele. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je.g..1. g. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.. Opstine Podgo rica. kao i mogucnost i nesaglas nosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. godine. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici.10.astopoklonoprimacprihvata ----------------------------------Poklonoprimac. Nakon toga. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. te koj a se. za katastarsku parcelu iz Lista nepokretnosti br. ili za . kao takva. koji je strankama procitan i koji se.2009. a na osnovu ovog ugovora. ako se radi o takvoj imovini.stimstojeprenossvojineodgodendo smrtipoklonodavca. od 10. ---------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000.. tek nakon smrti poklonodavca. a koje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj iz vornik.10.2003. te da bi. g.03. prilaze uz ovaj izvornik. poklonjenu nepokretnost moze upisat i u katastru nepokretnosti na svoje ime. sa pravom svojine.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravo svojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. prav osnazno dana 20.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). od 10.. broj 01-5/09.----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.1.. prilaze uz ovaj izvornik.izdatu od Uprave za n ekretnine Podrucni ured Podgorica. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina. koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi.

koristi. ili da nesto dozvoli drugome.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. --------------------------------Nakon sto je notar poducio i upozorio poklonodavca da moze odgovarati za naknadu stete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka . tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca tek nakon smrti pok lonodavca.drugog neko pravo. ili da se od necega uzdrz i. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed naznaceno.KORISTI. --------------IIIPRELAZPOSJEDA. nakon cega. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. -IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke.

troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. ispitavsi sve okolnosti. ali su stranke to odbile.------------------------da poklonoprimcu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji mu je bio poznat. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavacjesaglasandapoklonoprimac. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela.nanepokretnostiiztackeIovogugovora. odgov araju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti.sa1/1 dijela. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti i da se to na osnovu o vog ugovora moze uciniti tek nakon smrti poklonodavca. -----VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. mogu trazit i povrat . nuzni nasljednici. u vezi sa ovim notarskim zapisom. ----------------------------------------da ce notar.nasvoje imeteknakon smrtipoklonodavca -----------------------------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove. na osnovuovogugovora. po sluzbenoj duznosti. mozeishoditiuknjizbupravasvojine. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. ili nije mogao ostati nepoznat. -----------------------------------------da. pa nakon toga. snosi pokl onoprimac. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu.

odlucile saciniti ovaj ugovor. i pored toga. --------------------------------------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. izricito i li raspolaganjem predmetnom nepokretnosti bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti187.-Od ove notarski obradene isprave dobijaju: --------------------------------------------------------------187 Clan 594 stav 2. ako je poklonodavcu bio poznat. a o tome nije obavijestio poklonopri mca. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. ili nije mogao ostati nepoznat. ali su stranke.------------------da poklonodavac ovaj ugovor o poklonu moze raskinuti po svojoj volji. ali da moze odgo varati za neispunjenje.poklona. ZOO CG. kao i za eventua lnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. .

dana_______2009. pecat i stambilj notara) 3. da su r azumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. a na sljedeci nacin:________________.g. kako slijedi.3. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadr zaj odgova ra volji stranka.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. ) stvarna prava na tudim nepokretnostima su: Pravo sluzbenosti Zalozno pravo 3 1 Pravosluzbenosti Sluzbenosti (servitus) su stvarna prava na tudoj stvari kod kojih se vlasnik oba vezuje da ce u pogledu svoje stvari nesto trpjeti ili propustiti u korist ovlascenika tog prava188. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. imalac tog prava je ovlascen da u odredenoj mjeri i skoriscava tudu stvar ili da zahtijeva od njenog vlasnika da se uzdrzi od upotrebe te stvar i. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima (Sluzbeni list Crne Gore broj 19/2009. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. na osnovu prava sluzbenosti. U zavisnosti od toga da li se pravo sluzbenosti ustanovljava u korist vlasnika odr . u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. Dakle.

str. Pravila gradanskih zakonika. sluzbenosti mogu biti stvarne i licne.edene nepokretnosti ili u korist odredene licnosti.z.g . Zagreb 1961. . 188 Mihajlo Vukovic. 462.. paragraf 472. A.

imao pravo vrsiti na svojoj nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3 1 1 Stvarne sluzbenosti Stvarana sluzbenost je jedno od stvarnih prava na tudoj stvari. 3. odrzaj. nego automats ki. uzdrzavanje vlasnika posluznog dobra od odredenih radnji koje bi. koje bi. odluka suda ili drugog drzavnog organa. kada npr. tacka 6.1. Zasnivanje stvarne sluzbenosti na osnovu pravnog posla189 predmet je naseg razma tranja. mora biti zakljucen u pisanom obliku. inace. Zakona o notarima CG). stvarna prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla stice upisom u katastar nepokretnosti 191 (modus acquirendi). ili zapisa o pot vrdi privatne isprave (clan 51. Kada se stvarna sluzbenost zasniva pravnim poslom. za konstituisanje stvarne sluzbenosti kao osnova moze biti i drugi jednostrani pravni posao. stav 1.1. niti opterecuju pravnim poslom. s obzirom da pravni posao. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo. Dakle. za konstituisanje stvarne sluzbenosti. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti Osnovi zasnivanja su: pravni posao. Pravni posao moze biti teretan ili dobrocin.1.). inace. Pr avni posao moze biti dvostran (ugovor) ili jednostran (testament). sadrzaj stvarne sluzbenosti je dvojak: vrsenje odredenih radnji na nepokretnosti drugog vlasnika (posluzno dobro) od strane vlasnika druge nepokretnosti za potrebe te nepokretnosti (povlasno dobro) . u formi notarskog zapisa. a pored toga. Stvarna sluzbenost se moze zasnovati samostalnim ugovorom (pravnim poslom) o ustanovljenju stvarne sluzbenosti ili kao posebna odredba drugog ugovora (npr. vlasnik dvije nepokretnosti jednu od njih opterecuje stvarnom sluzbeno scu u korist one druge190. u govor o prodaji itd. . imao pravo vrsiti na svojo j nepokretnosti. i to: da je pravni posao zakljucen sa vlasnikom stvari koja je posluzno dobro i da postoji punovazan pravni posao (iustus titulus). Pored testamenta. onda se. a definise se (c lan 194. Stvarne sluzbenosti se ne prenose. kao i druga. potrebn e su jos dvije pretpostavke. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) kao pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrsi odredene radnje na nepokret nosti drugog vlasnika (posluzno dobro) ili da zahtijeva od vlasnika posluznog dobra da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji. u vezi sa stavom 3.

O tome notar upoznaje ugovorne strane. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 189 190 191 202 Clan 202. Clan 207. st. npr. 1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. . Clan 8. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cl. st. prelaze na pravnog sljednika vlasnika povlasno g dobra.kao sastavni dio povlasnog dobra. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 1.

KO ____.obimom. vazi isto pravilo. s tim da se tu ne radi o ugovaranju cijen e. Kada je vrsenje prava sluzbenosti prostorno ograniceno (npr. kupac izjavljuje da prihvata kupovi nu predmetne nepokretnosti.1.2. ukoliko se ona ugovara. ugovorena je sluzbe nost prava prolaza preko odredenog dijela parcele). koja ima sljede ci sadrzaj: vlasnik povlasnog dobra ima pravo da u sirini od 5 m (pet metara) i u duzini od 180 m (stotinu osamdeset metara) prolazi sjevernom granicom preko parcele broj ___. te notar takode mora poduciti i upozoriti novog sticaoca posluznog dobra na tu okolnost. tada notar u ugovoru mora prostor ne granice tacno naznaciti.1. -------------------------------3. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio kupca (sticaoca) da je u G listu upisano pravo sluzbeno sti puta preko parcele koja je predmet prodaje sa sljedecim sadrzajem ________. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Notar je poducio stranke da se prenosom prava svojine na nepokretnosti prenosi i pravo sluzbenosti na toj nepokretnosti kao povlasnom dobru.3.naknadomi prostornimodredenjem. pj esice i vozilima bilo koje vrste i velicine i u bilo koje doba. te mu obj asnio pravno znacenje i posljedice tog prava. P R I m J E R Stvarnasluzbenostsaodredenimsadrzajem. s tim da se smatraju tacno odredenim ako su ucrtane u s kici koja je prilozena notarskoj ispravi193. sa naprijed naznacenom sluzbenoscu puta.---------------------------------------------------------- . Nakon toga. ugovor treba sadrzavati: ime vlasnika povlasnog i posluznog dobra. kao kod prodaje. katastarske oznake n epokretnosti i clausulu intabulandi. Pored opisa sluzbenosti i odredbi o nakn adi. Vlasnik posluznog zemljista XY obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vlasnika povlasnog dobra CC. a koji to prihvata. Sto se tice naknade koju placa vlasnik povlasnog dobra. vec stranke mogu ugovoriti naknadu koja ima karakter kompenzacije za stetu koju vlasnik posluznog dobra trpi u vidu izmakle koristi i u vidu umanj ene vrijednosti posluznog dobra zbog uspostavljanja sluzbenosti 192. mora biti izricito navedena u ugovoru. Kada se radi o otudenju posluznog dobra. Sadrzaj i vrste prava stvarne sluzbenosti U ugovoru o zasnivanju stvarne sluzbenosti mora se navesti sadrzaj i obim prava sluzbenosti. stvarnu sluzbenost puta.

00 EURA (pethiljada EURA).000. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.Za zasnivanje ove sluzbenosti. -----------------------------------------------------------192 Cl. 208. a koji iznos je dospio za placanje odmah danas. st. . 79. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se platiti vlas niku posluznog dobra novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. 193 Cl. 5. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

S tim u vezi. onda sluzbenost ostaje samo na dijelovima na kojima je vrsena. ----------------------------------------------------------------------------------Pravo stvarne sluzbenosti ne moze se dijeliti (cl. put u sirini od 3 m (tri metra) sa juzne str ane prema skici vjestaka. koje nazivamo povlasno. u kom slucaju se u odjeljak G lista nepokretnosti mogu upisati jedna ispod druge.stvarnusluzben ost( navesti sadrzajiobim) -------------------------------------------------------------------------------Moguce je zasnovati sluzbenost u korist jednog povlasnog dobra na vise posluznih dobara. P R I m J E R Vlasnikposluznogdobra zasnivaukorist vlasnikapovlasnih dobara. biti solidarni povjerioci ili povjerioci idealnih dijelova. pu . da se na jednom posluznom dobru uspostavi jedinstvena sluzbenost u korist vise ovlascenika.kao solidarnih povjerilaca(alternativa:kaopovjerilaca. a ako se podijeli posluzno dobro. onda stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njegovih dijelova.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu koju je izradio ovlasteni geodetski strucnjak XY od ____. u pog ledu sluzbenosti. U tom slucaju. u koju su stranke izvrsile uvid i odobrile je. Kao posluzno dobro. u istom rangu. Objekti stvarne sluzbenosti su uvijek najmanje dvije cijele nepokretnosti. kada se u ugovoru mora izricito navesti da li ce ovlascenici. moguce su dvije varijante: da se na jednom posluznom zemljistu zasnuje odvojena sluzbenost za svako povlasn o zemljiste. 197. onda svi oni moraju dati saglasnost za uspostavu stvarne sluzbenosti. Ako je posluzno dobro u svojini vise suvlasnika ili zajednickih vlasnika . Naznaceni plan-skica se pri laze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio .najednake idealnedijelove). moze biti samo realni dio zemljista koji nije pocijepan. stvarna sluzbenost se ne moze ustanoviti na suvlasnickom dijelu. Ako je za vrsenje stvarne sluzbenosti potrebno koristenje nekog uredaja (npr. Zakona o svojinskopravni m odnosima CG). odnosno posluzno dobro. ali i u tom se slucaju radi o cijeloj nepokretnosti kao posluzno m dobru. npr. Na jednom posluznom zemljistu (parceli) moze biti zasnovano vise stvarnih sluzbe nosti za potrebe vise povlasnih zemljista. neg o samo na cijeloj nepokretnosti. Za razliku od toga licna sluzbenost se moze ustanoviti i na suvlasnickom dijelu. Ako se podijeli povlasno dobro.

a vlasnik posluznog dobra sa 1/3 dijela . srazmjerno koristi koju imaju. P R I m J E R Vlasnik posluznog zemljista takode ima pravo da koristi put. njegovog odrzavanja i saobracajnog obezbjedenja snosi vlasnik povlasnog dobra sa 2/3 dije la. Troskove postavljanj a puta.mpe za bunar) ili preduzimanje neke radnje (npr. a ako uredaj ili poduz imanje odredene radnje koristi i interesima vlasnika posluznog dobra. sto se treba inkorporirati u ugovor. ---------------------------------------------------------------------- . postavljanje i nasipanje puta i nje govo odrzavanje). troskove toga sno se vlasnik povlasnog dobra i vlasnik posluznog dobra. troskove toga snosi vlasnik povlasnog dobra.

S tim u vezi. Brijeg . pravo crpiti vodu. kao vlasnik povlasnog dobra. vocnjak 1. povrsine od 1000 m2 iz Lista nepokretnosti broj 2..) i kucne (pravo nasloniti svoju zgradu na tudu zgradu. pravo na ispasu stoke itd.) stvarne sluzbenosti. U uporednom pravu poznat e su poljske (pravo prolaza pjesice i vozilima. 215. kao vlasnik posluznog dobra. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti Upis se vrsi prema odredbama clana 78. Primjer ugovora o zasnivanju stvarne sluzbenosti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC .1. 3. broj 2. povrsine od 4500 m2. klase. da postoji punovazan pravni posao kao osnov za upis.3. pravo imati dio zgrade i naprave na posluznom dobru. klase . KO masline. Brijeg . subjekti prava imaju odredenu slobodu u kreiranju sadrzaja sluzbenosti. u G list nepokretnosti povlasnog dobra. oznacenom kao parcela broj 2/1. pravo pojiti st oku. ------------------------------------------------------------------------------------------------3.. Brijeg . kao pravo vlasnika povlasnog dobra.1. vocnjak 1. odobrava upis stvarne sluzbenosti puta iz ta cke II ovog ugovora u G list posluznog dobra broj 1. kao teret na posluznom dobru . klase. postavljanje vodova. KO masline. m oraju se ispuniti sljedece pretpostavke: da je pravni posao zakljucio vlasnik posluznog dobra. vocnjak 1. Upis ima konstitutivno dejstvo. a to su: nuzni prolazi. povrsine od 1000 m2.1. Zakona o drzavnom premjeru i katast ru. navo diti kapnicu sa svoje strehe na tude zemljiste itd. pravo prolaza. koja ne smije biti u suprotnosti sa pravnim poretkom i moralom. -----------------------------------------2.4.3. i 79. zahtijeva da se ista sluzbenost upise kod njego vog zemljista. Da bi se na osnovu pravnog posla upis izvrsio. CB. AB. KO masline. pravo kapnice.). postavljanje antena.1. do 221. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Stvarna sluzbenost moze biti ustanovljena na neodredeno i odredeno vrijeme. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima nije nabrojao sve stvarne sluzbenosti. Primjer clausule intabulandi: 1. osim s to je predvidio posebne slucajeve stvarnih sluzbenosti (cl. clausula intabulandi. zakonske sluzbenosti u javnom interesu. U praksi mogu biti razlicite sluzbenosti koje nisu taksativno navedene u Zakonu. kao povlasnog dobra. oznacenog kao parcela broj 2/2. a u korist sv agdasnjeg vlasnika povlasnog dobra oznacenog kao parcela broj 2/2.

ul. . UZZ broj: 15/2009.1. Obala br.Podgorica.

preda mnom. na adresi ul. drzavljanin Crne Gore. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. drzavljanin Crne Gore. roden dana_____. sac inim notarski zapisugovorao ustanovljenjupravastvarne sluzbenosti.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik.___/2009. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------------UGOVOROZASNIVANJU STVARNE SLUZBENOSTI ---------------------------------------------------IPREDMET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . u 11. Obala br. izdatu od mUPa Crne Gore. penzioner. a koji izjavljuje da je: sin B..povrsineod 4500 m2. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. br. JmB_________. a koji izjavljuje da je: si n A. broj__.2009 g. ul. upisan ugovarac AB. (u daljemtekstu:Vlasnikposluznogdobra) . u mjestu______.1. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------- ._________. u mjestu _______. Gospodin CB. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______.---------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnosti koje su predmet ovog ugovora.. sa rokom vazenja do____. od _____. istovremeno su pristupila s ljedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). potom se uvjerio u pravu volju stranaka. od dana _______. od dana________. penzioner.sa 1/1 dijela.00 (j edanaest) casova.10. ozenjen (u daljemtekstu: Vlasnikpovlasnogdobra). ozenjen.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica.kao imalacpravasvojinena posluznom dobru. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla. izdatu od mUPa Crne Gore. objasnio im pravn e domete i posljedice. roden dana_______. sa rokom vazenja do________. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____. Brijeg . JmB________.vocnjak1 klase. nastanjen u ___________. (u daljnjemtekstu: posluznodobro) U B listu. roden u mjestu_________. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.________. nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara.KOMasline. Gospodin AB. ul.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Dana 14. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.

te koji se.KOMasline.vocnjak1 klase Brijeg . upisan ugovarac CB.. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/2. (udaljemtekstu: povlasno dobro) U B listu.kao imalacpravasvojine na povlasnom dobru. a narocito na mogucnost da je u meduvre menu.___/2009.sa 1/1 dijela.povrsine od1000 m2. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. br. od _____. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra n epokretnosti. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. prilaze uz ovaj izvornik.------------------------------------2 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 2 . . kao takav.

ukojusustrankeizvrsileuvidiodobrileje Naznaceniplan-skicase prilazeuzovajizvorni kicininjegovsastavnidio --------------------------------------------------------Vlasnikposluznogdobratak odeimapravodakoristi naznaceniput -------------------------Obaveza izgradnje i odrzavanja puta je na ugovornim stranama u jednakim dijelovi ma. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.06...------------------------------------II USTANOVLJAVANJE STVARNE SLUZBENOSTI PUTA-----------------------------------------------Vlasnik posluznog dobra AB obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vl asnika povlasnog dobra CB. broj O-2 0/82. stvarnu sluzbenost puta. uzjuznugranicu.1982. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.g.uduziniod70m(sedamdeset metara)napravicvrstiputi da njimeprolazi pjesiceivozilima bilokoje vrsteivelicineiubilokoje doba ------------Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu. vlasni k posluznog dobra izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina.00 EURA (pethiljada EUR A). doslo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele. a . vlasnik povlasnog dobra obavezuje se vlasniku pos luznog dobra isplatiti novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za zasnivanje ove sluzbenosti. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenih izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti.3. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. koji ide ispod posluznog dobra. Nakon toga.kojuje izradioovlasteni geodetskist rucnjakXYod____.000. Nakon toga. koj u je sacinio ovaj notar.prekoparceleposluznogdobra.------Predmetni put sluzi povezivanju povlasnog dobra sa javnim putom. stranke izjavljuju da su to razumjele. od 01. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. Stvarna prava na tudim nepokretnostima od vremena izdavanja predmetnih izvoda iz lista nepokretnosti. koji to prihvata. te da bi. koje prezentuje u originalu i koje se u ovjerenoj fotokopiji. ako se radi o takvoj imovini. koju je stekao nasljedivanjem od oca. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. koja ima sljedeci sadrzaj: vlasnikpovlasnogdobraimapravodau siriniod4m(cetiri metra).

kaovlasnikposluznogdobra.vocnjak1 klase. u tom slucaju formulacija bi mogla glasiti: Predmetna sluzbenost ustanovljava se bez naknade . Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG.koji iznos je dospio za placanje odmah danas194 ---------------------------------------------------------III KNJIZNE IZJAVE195 -------------------------------------------------------------------------------------------1 AB. . oznacenomkaoparcelabroj2/1.povrsineod1000m2izListanepokretnostibroj2 KOMasline --------------194 Napomena: sluzbenost se moze zasnovati i bez naknade. i 79.au koristsvagdasnjegvlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2.broj1 .odobravaupisstvarnesluzbenostiputaiztackeII ovogugovorau G listposluznogdobra.vocnjak1 klase Brijeg .KOMasline.kaoteretnaposluznomdobru. Brijeg . 195 Napomena: Upis stvarne sluzbenosti u katastar vrsi se prema odredbama clana 78.povrsineod4500m2.

---------------------------------------------------------------------------------------------3. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje Katastru nepokretnosti i Poreskoj upravi. da ce notar.kao vlasnikpovlasnogdobra. kaopravo vlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2.zahtijevadaseistasluzbenostupisekodnjegovog zemljistakaopovlasnogdobrau G listnepokretnostipovlasnogdobrabroj2 . da se stvarna sluzbenost mora vrsiti na nacin kojim se najmanje opterecuje poslu zna nepokretnost. da u slucaju podjele posluzne nepokretnosti.----------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vlasnik posluznog dobra(1) --------------------------------------------------------------------------Vlasnik povlasnog dobra (1)--------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) ----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------- . da u slucaju podjele povlasne nepokretnosti.vocnjak1 klase Brijeg . ------------5. --------------------------------VZAVRSNE ODREDBE------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. kao i eventualni porez.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 CB.--------------------------------------------------------------------------------------------6. stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njenih dijelova. da se tek sa upisom stvarne sluzbenosti u katastar stice stvarna sluzbenost.KOMasline. -----------2.----------------------------------------------------------------------------7. ----------------------------------------------------4. da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu. po sluzbenoj duznosti. snosi vlasnik povlasnog dobra CB. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu zakljucivanjem i realizac ijom ovog ugovora. stvarna sluzbenost ostaje samo na d ijelovima na kojima je vrsena.povrsineod1000m2 ----------------------------------------------------------------------IVTROSKOVIINAKNADE--------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove sacinjavanja ovog notarskog za pisa odgovaraju solidarno. da stvarna sluzbenost moze prestati u slucajevima predvidenim Zakonom.

---U Podgorici. u prisustvu ovog notara potpisuju.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. dana_______2009. neposrednim pitanjima se uvjerio da odgovara nj ihovoj volji. kako slijedi. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Vlasnikposluznogdobra: AB (potpis) Vlasnikpovlasnogdobra: CB (potpis) .g. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar . a na sljedeci nacin:________________.Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoje rucno. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.

ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota itd. pravo plodouzivanja na nepokre tnostima stice se upisom u katastar.-243. kao takve. Predmet prava plodouzivanja mogu biti pokretne i nepokretne stvari. Postoje tri osnova sticanja prava plodouzivanja i to: ugovor (to su vrlo cesto posebne odredbe u sklopu ugovora o poklonu. odrzaj. testament. te su. pravo upotrebe. stvarne sluzbenosti su vezane za nepokretnost i dijele njenu sudbinu. Licne sluzbenosti dijele se na: pravo plodouzivanja.3. pecat i stambilj notara) 3 1 2 Licne sluzbenosti Licne sluzbenosti196 su sluzbenosti na tudoj stvari koje su. Ugovorne strane mogu pravnim poslom predvidjeti odredena ogranicenja na sljedeci nacin: iskljuciti odredene koristi koje daje stvar. Pravo plodouzivanja Pravo plodouzivanja (cl.2. U slucaju ugovora i testamenta (pravnih poslova).1. u pravilu neprenosive i pres taju sa smrcu ovlascenika. 3. da ga upotrebljava i da pribi ra plodove od njega. uz obavezu da se sacuva njena sustina i da plodouzivalac svoje pravo vrsi s paznjom dobrog domacina. ciji vlasnik to mora trpjeti. . kako samo ime kaze.). One ovlascuju odredeno lice da na odredeni nacin koristi t udu stvar. pravo stanovanja. 223.1. Sadrzaj prava i ogranicenja Plodouzivalac ima pravo da posluzno dobro odrzava. vezane za licnost ovlascenika tog prava. Pravni posao mora biti u formi notarskog zapisa. Stvarna prava na tudim nepokretnostima NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je najsi re pravo upotrebe tude stvari i pribiranja plodova sa nje. Za razliku od toga. Pravo plodouzivanja mogu steci fizicka i pravna lica.

s rokom ili sa nalogom.ustanoviti pravo plodouzivanja pod uslovom. do clana 249. s tim da je Zakon (cl. Pravo plodouzivanja je neprenosivo.) prenese na drugog koristi koje daje posluzno dobro. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakon o svojinsk o-pravnim odnosima) predvidio mogucnost da plodouzivalac pravnim poslom (npr. ugovorom o zakupu. ___ i dr. . 230. ukoliko 196 Clan 222.

Pravo plodouzivanja prestaje i propascu posluznog dobra. odnos no prestankom pravnog lica. nevrsenjem plodouzivanja u roku od pet godina. u suprotnom. stvar (posluzno dobro) vrati vlasniku u stanje u kome je stvar primio. da osigura stvar kada je propisano obavezno osiguranje ili to nalazu pravila pon asanja dobrog domacina. ukoliko u vrsenju plodouzivanja plodouzivalac nije bio sprijecen. 240. do smrti fizickog lica. ako je ustanovljeno u korist pravnog lica. vaziti zakonsk a odredba koja dozvoljava prenos koristi. Prestanak prava plodouzivanja (cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) Pravo plodouzivanja prestaje: protekom vremena. u ugovoru treba poduciti i upozoriti vlasnika nepokretnosti da moze zabraniti u samom tom ugovoru mogucnost prenosa koristi. odricanjem od strane plodouzivaoca. Obaveze plodouzivaoca su: da ocuva sustinu posluznog dobra i njegovu raniju namjenu. da placa javne dazbine koji terete plodove i tekucu upotrebu posluznog dobra. da stvar koristi kao dobar domacin i da je o svom trosku odrzava u stanju u kome je primio prilikom nastanka plodouzivanja. kad na istom posluznom dobru trece lice odrzajem stekne plodouzivanje ili pravo svojine. za zivota fizickog lica. tj. S tim u vezi. s tim da u tom slucaju notar treba dati poduku i upoz . jer ce. po prestanku koristenja. a najkasnije smrcu plodouzivaoca. Vrijeme na koje se moze ustanoviti pravo plodouzivanja moze biti: na odredeno vrijeme.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima mu to pravo ugovorom nije oduzeto. do prestanka pravnog lica. u svakom slucaju prestaje protekom vremena od 30 godina od dana kada je sluzbenost uspostavljena. kada se u istoj licnosti sjedini svojstvo vlasnika i plodouzivaoca. s tim da. kod uspostavljanja prava plodou zivanja. da snosi troskove redovnog odrzavanja. da. ako je bilo ugovoreno.

240. --------------------------------------------------------------------------------da se pravo plodouzivanja ne moze prenositi . ali su stranke od ustale od toga. te na poslje dice suprotnog postupanja. Poduke i upozorenja kod prava plodouzivanja: Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo plodouzivanja na nepokretnosti stice upisom u katastar. -------------------------------------------------da se prenos koristi koje daje posluzno dobro moze iskljuciti. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). alineja 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- .orenje da ce pravo plodouzivanja prestati protekom vremena od 30 godina (cl.

1. testament i odrzaj.2. a pravo plodouzivanja se ustanovljava za vrije me postojanja pravnog lica. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. Ovo pravo se po obimu (upotreba i pribiranje plodova u granicama svojih licnih p otreba i potreba clanova svoje porodice) razlikuje od prava plodouzivanja koje je najsi re pravo upotrebe tude stvari. pripadaju vlasniku p osluznog dobra. . Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. P R I m J E R Poduke i upozorenja Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo upotrebe stice upisom u katastar. (slovima) -----------------------------------------------------------------------------------------P R I m J E R Pravo plodouzivanja ustanovljeno u vidu posebne odredbe ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota: Ustupilac zadrzava za sebe licno. ali su stranke odustale od toga. te na posljedice suprotnog postupa nja. dok sve koristi preko toga.2. Stvarna prava na tudim nepokretnostima da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. s tim sto se kod ugov ora i testamenta. Osnovi nastanka ovog prava su: ugovor. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta licn e sluzbenosti kod koje je imalac prava ovlasten da tudu stvar (posluzno dobro) upotrebljava i pribira plodove od nje u granicama svojih licnih potreba i potreba clanova svoje porodice. pravo upotrebe na nepokretnosti stice upisom u katastar. ---------------------------------------------------------Ako je plodouzivalac pravno lice. -----------------3. 244. za zivota. PRAVOPLODOUZIVANJA na cijeloj nepokr etnostiiz tackeIovogugovora Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja.-247. potrebno je unijeti poduku i upozorenje: da u svakom slucaju pravo plodouzivanja prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja . bez narusavanja sustine stvari.3. te na posljedice suprotnog postupanja. Ovo pravo je licno i kao takvo je neprenosivo. Pravo upotrebe Pravo upotrebe (cl.

u svakom slucaju.da je pravo upotrebe neprenosivo. ----------------------------------------- .-----------------------------------------------------------------da pravo upotrebe ustanovljeno u korist pravnog lica. prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja.

PRAVOSTANOVANJAna prvom spratu kuce koji je na planu zgrade oznacen i srafiran crvenom boj om Plan zgrade je predocen strankama. ili sa clanovima domacinstva i licima koja ga izdrzavaju. osnovi nastanka s u pravni posao (ugovor i testament) i odrzaj.zazivota. Ovo pravo je neprenosivo.iz _____. -----da se pravo stanovanja ne moze prenositi. ali su stranke odustale od toga. te na posljedice suprotnog postupanja.f ormulacija: Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta lic ne sluzbenosti koja je uza od prava plodouzivanja. Kod ovog prava. Dakle. ili su mu potrebna za vodenje domacinst va. Pravo stanovanja Pravo stanovanja (cl. ---------------------------------------------------------P R I m J E R Ugovaranje prava stanovanja u okviru ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. uz iskljucenje ostalih lica. a stice se upisom u katastar nepokretnosti Ugovor moze biti samostalan ili se radi o ugovoru o nekom drugom pravnom poslu (npr. P R I m J E R Poduke i upozorenja kod prava stanovanja Notar je stranke poducio i upozorio: da se ovo pravo stice upisom u katastar. te na posljedice suprotnog postupanja. u svrhu stanovanja.-249.PRAVOSTANOVANJAnacijelom stanuiztackeIovogugovora -----------------------------------------------------( Alt Ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanja . jer se odnosi samo na koristenje tude stambene zgrade ili stana. ---------------------------------------------------------------------------------------------- . sam.248. njegov imalac je ovlasten da. one su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio).2.zazivota. poklon) koji sadrzi posebne odredbe o pravu stanovanja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3. ka o posebni dio stambene zgrade. kao posebnog dijela zgrade.iz _____.1. a za vrijeme trajanja njegovog zivota.3. koristi tudu stambenu zgradu ili stan.-------------------------------------------------------da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. Ovo pravo nastaje i prestaje kao i pravo plodouzivanja.

--------------------------------------------------------------------------- . drugi ovlastenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu. iz ______. Ovo pravo stanovanja je li cno i ne moze se prenositi na treca lica. Ustupilac i njena sestra XY. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik.U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava.

ali se njegova obaveza sastoji u tome da vrati ono sto je primio199.1. Nacela i karakteristike hipoteke koje znaci da je hipoteka vezana za potrazivanje koje se a) Nacelo akcesornosti obezbjeduje. a iz nepokretnosti opterecene hipotekom. Pravo zaloga nastaje na osnovu pravnog posla. nepokretnostima i na pravima radi osi guranja odredenog potrazivanja povjerioca koji je ovlascen da.198 npr. Zakona o notarima CG). hipoteka prestaje. a isto tako ako je potrazivanje prestalo da postoji ili je isplaceno. bez obzira na pro mjenu vlasnika opterecene nepokretnosti. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) je stvarno pravo na tudim pokretnim stvarima. brisanjem iz katastra. zajmoprimac nije duzan vratiti zajam. kao i prije povjerilaca koji su hipoteku stekli poslije njega.2. Postavlja se pitanje. da trazi namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti te nepokretnosti prije povjerilaca koji na njoj nema ju hipoteku. 315.1. glavno potrazivanje. regulisano je na sljedeci nacin (cl. U tom slucaju zajmodavac ima pravo da se namiri za samo ono sto je dao zajmoprimcu. kamate i druga s poredna . tacka 6. 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG): Potrazivanje mora biti novcano ili potrazivanje cija je vrijednost izrazena u no vcu.269. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 3 2 Zaloznopravo Pravo zaloga ili zalozno pravo (cl. kredit.a Zakona o notarima CG). s obzirom da pravni posao o zasnivanju hipoteke mora biti u pisanoj formi notarskog zapisa (cl. 3 2 1 Zaloznopravonanepokretnimstvarima(hipoteka) Hipoteka197 je stvarno pravo na nepokretnoj stvari radi obezbjedenja odredenog p otrazivanja povjerioca koji je ovlascen. s tim da je najcesci ugovor o zaj mu. dok mu ne pripada pravo na kamate. o zajmu? Buduci da se radi o nistavom ugovoru. st. razne vrste ugovora. bez obzira na osnov (npr. sta ce biti sa hipotekom u slucaju d a se potrazivanje zasniva na nistavom ugovoru. tj. ili u formi zapisa o potvrdi priv atne isprave (clan 50. delikti itd). 51. sudske odluke i zakona. zahtijeva namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti zalozene stvari ili prava. prije ostalih povjerilaca . Predmet interesovanja ovog rada je zalozno pravo na nepokretnostima (hipoteka). Predmet zaloznog prava mogu biti pokretne stvari. Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. Potrazivanje se obezbjeduje u cjelini.3.1. na nacin propisan Zakonom. nepokretnosti i prava.

odnosno najvisi iznos do kojeg se obezbjeduje hipotekom. s tim sto se po Zakonu potrazivanje smatra dovo ljno odredenim ako su odredeni povjerilac i duznik. 197 Cl. 2007. 352. Potrazivanje mora biti odredeno. 199 Cl. 198 Zoran P. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. 102. strana 59. do cl. Zakona o obligacionim odnosima CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Komentar Zakona o hipoteci.potrazivanja i troskovi prinudne naplate. Rasovic. g. pravni osnov i visina potrazivanj a. 308. .

od 05. pa zalozni duznik ima pravo traziti brisanje takve hipoteke. S obzirom na takvo potrazivanje. te uz obavezu korisnika kredita da kredit i kamate vrati u 36 (tridesetsest) jednakih mjesecnih rata od po ____ EURA (slovima). s tim da prva rata dospijeva 30 (trideset) dana od stavljanja kredita u otplatu. a koje dospijeva za isplatu prije namirenja potrazivanja za cije je obezbjedenje hipoteka nastala. ali obezbjeduje i potrazivanje koje je nastalo nakon njenog ustanovljenja. kao korisniku kredita. a ako potrazivanje ne nastane.. a ako s e u trenutku zasnivanja hipoteke ne zna tacan iznos potrazivanja. u ugovoru o hipoteci mora se odrediti najmanji iznos do koga nepokretnost sluzi za obezbjedenje. Kontinuirana hipoteka. Kreditna hipoteka-za obezbjedenje potrazivanja koje bi moglo nastati iz odobreno g kredita. ----------------------------------------------------------------Izuzeci od nacela akcesornosti Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom moze biti uslovno ili buduce. treba navesti najvisi iznos koji kredit ili odgovornost moze dostici.2009. hipoteka se dijeli na: Kauciona hipoteka kojom se obezbjeduje potrazivanje koje ne mora nastati. b) Nacelo specijalnosti se sastoji u tome da se hipotekom moze obezbijediti samo odredeno potrazivanje jednog povjerioca i da hipoteka moze postojati samo na odredenim stvarima (nepokretnost mora biti tacno odredena). pa u tom slucaju . nakon isteka odredenog vremena ili ostvarenja odredenog uslova.000. Ova hipoteka se samo odnosi na obaveze nastale izmedu povjerio ca i duznika200. na njene . tako i sa aspekta objekta hipoteke201.znaci da se hipoteka odnosi na cijelu nepokretnost.01. u ispravi koja je osnov za upis hipoteke.00 EURA (slovima : pedesethiljada EURA). nema generalne hipoteke .g. Dakle. preuzetog poslovodstva. c) Nacelo nedjeljivosti. kako sa aspekta potrazivanja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Ugovorne strane zakljucile su Ugovor o kreditu broj 01/09. kao davalac kredita. (sl ovima) kojim se zalozni povjerilac (puni naziv). hipoteka prestaje. obavezao zaloznom duzni ku (puni naziv). jemstva ili naknade stete ili drugih potrazivan ja. uz kamatnu stopu od 9% (devet postoo) na godisnjem nivou i na period od 3 6 (tridesetsest) mjeseci. na ime kredita isplatiti iznos od 50. koja obezbjeduje izvorno potrazivanje po ugovoru na osnov u koga je ono nastalo.

kao i na njene sastavne dijelove i pripatke. Rasovic. 314. 202 Cl. 2007. g. g. strana 85.Komentar Zakona o hipoteci. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. 200 Zoran P. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. . strana 13. 2007.Komentar Zakona o hipoteci. te da ak o se nepokretnost opterecena hipotekom podijeli. hipoteka nastavlja da opterecuje sve dijelove202. i 86. Rasovic. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. 201 Zoran P.plodove dok su neodvojeni.

bez obzira na promjenu vlasnika. Zakona o svojinsko pravnim odnosima). dug (pot razivanje) za cije obezbjedenje je zasnovana hipoteka i dalje ostaje dug licnog duznika. pa samo takva nepokretnost ispunjava uslove za zasnivanje hipoteke (nema general nog odredenja. Hipoteka se moze zasnovati i na suvlasnickom (idealnom ) dijelu na nepokretnosti i u tom slucaju. uz saglasnost zal oznog povjerioca. Medutim.2. Hipoteka je vezana za nep okretnost. naprimjer. kad a je potrebna saglasnost svih suvlasnika. Nepokretnost mora biti podobna za unovcenje. mora imati svoju novcanu vrijed nost sa kojom je moguce raspolagati.309. . Objekat hipoteke Objekat hipoteke (cl. jer se i hipoteka. stice tek sa upisom u katastar. upisano u katastar nepokretnosti. Stvarna prava na tudim nepokretnostima d) Nacelo neodvojivosti koje znaci da se hipoteka ne moze odvojiti od opterecene nepokretnosti i kad neko trece lice stekne pravo svojine na njoj203. a ne za licnost. a ako se radi o suvlasnistvu. ta nepokretnost. za razliku od situacije kada se zalaze cijela nepokretnost koja je u vlasnistvu vise lica.3. e) Nacelo oficijelnosti koje znaci da se hipotekarni povjerilac moze namiriti na Zakonom odreden nacin204. hipotekom moze biti opterecena cijela nepokretnost. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) moze biti: Pojedinacno odredena nepokretnost. koja se oznacava sa podacima iz katastra. i to: vansudskom prodajom po Zakonu o svojinsko pravnim odnosima (odredenje lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja je sastavni dio ugovora o hipoteci ) sudskom prodajom po pravilima Zakona kojim se ureduje izvrsni postupak. potrebna je saglasnost svih suvlasnika kada se opterecuje cijela nepokretnost.313. 3. Nepokretnost na kojoj postoji pravo svojine. samo uz saglasnost svih zajednicara (cl. samo takva nepokretnost moze biti objekat hipoteke. Hipoteka se moze zasnovati na cijeloj nepokretnosti i tada je potrebna saglasnos t vlasnika. odgovara za raniji dug (pravo sljedovanja).1. potrebna je samo saglasnost tog suvlasnika. a ako je nepokretnost u zajednickoj svojini. os im ako nije doslo od strane sticaoca svojine do preuzimanja duga.2. na osnovu pravnog posla. zbog cega se u pravilu pribavlja procjena vrijednosti. U slucaju promjene vlasnika nepokretnosti na kojoj je konstitui sana hipoteka. na svim nepokretnostima zaloznog duznika). tj. hipoteka prelazi na novog vlasnika.

. kao i poseban dio objekta u izgradnji (etazni dijelovi). bez obzira da li je izgraden. odnosno njegov dio. pod uslovom da je izdato pravos nazno odobrenje za gradnju. Sa objektom u izgradnji izjednacen je i fizicki zavrsen objekat.Predmet moze biti i objekat u izgradnji. 204 Cl. pod uslovom da nije upisan u katastar i da zadovoljava uslove za upis hipot eke na objektu u izgradnji. 312. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. u skladu sa propisima (clan 310. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Ovdje se radi o objektima izgradenim bez dozvole za 203 Cl. 335. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG).

1. Upis hipoteke na objektu u izgradnji (clan 320. upisati hipoteka. Na isti nacin se postupa u slucaju kada je investitor prodao kupcu objekat. kada ce se. kada je potrebna saglasnost suglasnik a ciji se idealni dio odreduje. hipoteka se upisuje na izgradenom objektu.3. 3. hipoteka na buducoj nepokretnosti. S obzirom na objekat postoje sljedece vrste hipoteka i to: hipoteka na pojedinacno odredenoj cijeloj nepokretnosti u iskljucivoj svojini.-82. s obzirom da je Zakon o svojinsko-pravnim odnosima kasnije donese n. Ostala pravila o upisu hipoteke sadrzana su u clanu 80. . Vrste hipoteka Hipoteke se mogu podijeliti po raznim kriterijumima. Objekat hipoteke moze biti brod ili vazduhoplov. ako drugim zakonom nije drugacije odredeno. novi vlasnik stupa u prava i obaveze prethodnog vlasnika prema licima u ciju je korist upisana hipoteka. pri cemu se primjenjuju odredbe Zakona o svojinsko pravnim odnosima.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima gradenje. na zahtjev hipotekarnog povjerioca kupca. Zakona o svojinsko-pravnim odnos ima CG) vrsi se na sljedeci nacin: Na zemljistu na kojem se objekat gradi. odnosn o posebnom dijelu zgrade. pa ce se ona. u skladu sa njihovim unutrasnjim odnosima. Zakona o drzavnom pr emjeru i katastru nepokretnosti CG.2. kao takva. Naprijed naznacenu odredbu o upisu hipoteke na objektu u izgradnji Zakon o drzav nom premjeru i katastru nepokretnosti ne sadrzi. odno sno posebni dio objekta u izgradnji. ili u susvojini i zajednickoj svojini (kada je potrebna saglasnost svih suvlasni ka odnosno zajednicara). pa notar mora u ispravi upozoriti stranke na rizik eventualnog rusenja nepropisno sagradenog objekta na kome se uspostavlja hipoteka i da taj rizik sno se vlasnik nepokretnosti. duznik i povjerilac. upisuje se hipoteka na objektu u izgradn ji. direktno primjenjivati. Ako objekat u toku izgradnje promijeni vlasnika. hipoteka na idealnom dijelu nepokretnosti. a po upisu objekta u katastar.

hipoteka na fizicki zavrsenom nepropisno sagradenom objektu. vise hipoteka na vise nepokretnosti. odnosno posebnom dijelu objekta u izgradnji. S obzirom na potrazivanje koje se obezbjeduje.hipoteka na objektu. hipoteka moze biti: kauciona hipoteka kreditna hipoteka kontinuirana hipoteka . odnosno njegovom zasebnom dijelu koji nije upisan u katastar nepokretnosti. zajednicka hipoteka kod koje se obezbjeduje jedno potrazivanje iz vrijednosti vise nepokretnosti koje su opterecene hipotekom.

po prestanku njegovog potrazivanja. da postoji punovazan ugovor (samostalan ugovor o hipoteci ili dio nekog drugog ugovora na osnovu koga je nastalo potrazivanje koje se obezbjeduje). Hipoteka ne moze nastati na osnovu testamenta. Z akona o svojinsko-pravnim odnosima CG). 3.3. a povjerilac se obavezuje da. stav 6.2. punovaz na isprava za upis (iustus titulus). Sudska hipoteka. U svim naprijed naznacenim slucajevima. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. da postoji pravno valjana saglasnost vlasnika nepokretnosti da se nepokretnost optereti hipotekom (clausula intabulandi). Stvarna prava na tudim nepokretnostima hipoteka za sopstveni dug hipoteka za tudi dug S obzirom na osnov nastanka (cl. radi obezbjedenja odredenog povjeriocevog potrazivanja.).1.4.318. dozvoli ti povjeriocu da svoje zalozno pravo upise u katastar nepokretnosti. koja nastaje upisom u katastar nepokretnosti na osnovu samost alnog ugovora o hipoteci ili kao dio ugovora koji ureduje potrazivanje (ugovor o kreditu. kod zakonske i sudske hip oteke ne zahtijeva se saglasnost knjiznog prethodnika za uknjizbu. tj. koja nastaje upisom u katastar na osnovu jednostrane zaloz ne izjave vlasnika nepokretnosti. Zakonska hipoteka. s tim sto kod nekih osnova nastanka tj. koja nastaje upisom u katastar na osnovu odluke suda. duzniku izda potvrdu radi brisanja hipot eke iz javne knjige. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. ugovor o zajmu. tj. koja nastaje upisom u katastar na osnovu zakona. pa je za njen nastan ak potrebno ispunjenje sljedecih uslova: da je hipotekarni duznik vlasnik nepokretnosti koja se opterecuje. ugovor o prodaji itd. 318. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) hipote ka moze biti: Ugovorna hipoteka. Ugovorna hipoteka se stice upisom u katastar nepokretnosti. Ugovor o hipoteci Ugovor o hipoteci205 je takav ugovor kojim se duznik ili neko treci (hipotekarni duznik) obavezuje da ce. kao jednostranog pravnog posla (cl. sve vrste hipoteke nastaju upisom u katastar nepokretnosti. Jednostrana hipoteka.

3. Forma ugovora o hipoteci Ugovor o hipoteci mora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave. 205 Cl. t. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. stav 1. 319. i clan 50. jer.upis u katastar (modus aquirendi). . 6. u suprotnom.a Zakona o notarima CG). ne proizvodi pravno dejstvo (clan 51. i st.

Razlozi za ovakvu zabranu rezultat su namjer a zakonodavca da zastiti duznika koji se nalazi u stanju nuzde prilikom dobivanja kredita i uspostave hipoteke. radi obezbjedenja tudeg duga Ovdje se radi o hipoteci kojom se obezbjeduje tudi dug208 (zalozni duznik i duzn ik nisu ista lica). 3. u slucaju neisplate duga. Pored toga. sadrzaj ugovora o hipoteci p ropisan je i u clanu 319. naziv ili ime i adresu sjedista lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja. i to: ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog duznika. potpise ugovornih strana. prava i obaveze ugovornih strana.2. a ukoliko je potrazivanje nastalo na osnovu posebnog ugovora. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . ne moze sadrzavati odredbu kojom h ipotekarni povjerilac ugovara za sebe pravo da. pod prijetnjom nistavosti. Medutim. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica. pravna teorija dozvoljava mogucnost ugovaranja predmetne odredbe poslije zakljucenja ugovora o hipoteci.1. bez obzira na dospjelost obezbijedenog potrazivanja. ubiranjem plodova koje ta nepokretnost daje i iskoristavanjem nepokretnosti na drugi nacin206. datum zakljucenja ugovora. broj lista nepokretnosti. Zakona o notarima). a sto se odnosi i na sadrzaj zapisa ugovora o hipoteci. potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. Naprijed naznacena o dredba se moze ugovoriti poslije zakljucenja ugovora o hipoteci i to tek po dospjelosti ob ezbijedenog potrazivanja. a cime se stiti socijalni interes207.5. Ugovor o hipoteci. rok dospijeca potrazivanja i nacin namirenja. ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog povjerioca. tacnu oznaku ugovora. takva od redba ugovora o hipoteci bila bi nistava. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. predmet hipoteke. namiri svoje potr azivanje sticanjem prava svojine na zalozenu nepokretnost. katastarske parcele i oznaku katasta rske opstine u kojoj se nalazi ta nepokretnost.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Sadrzaj notarskog zapisa odreden je Zakonom (cl. a sto je stav i sudske prakse.50.

207 Vidi Zoran P. preda mnom. u 11. strana 194. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.2009g. 2007. sa sluzbenim sjedistem u 206 Cl. Dana 14. izdavac Pravni f akultet u Podgorici.00 (jed anaest) casova.10. UZZ BR.15/2009.1. 322. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).Komentar Zakona o hipoteci. . 208 Cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Rasovic. Obala br. 331.Podgorica. ul. g.

(u daljemtekstu:korisnikkreditaibracnidrug zaloznog duznika) ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 BANKA______ a.08. drzavljanin Crne Gore.. Prva br. ul. pod brojem UZZ-31/09. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama. g. u Podgorici. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Podgorici. 2009 godine. Obala br. ul.08.2006.godine (slovima: prvog avgusta hiljadu devet stotina sezdesete godine).2. sa rokom vazenja do 14. rodena 01. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P . ul.1. JmBG 2512948000000. izdate od mUP-a Crne Gore..g. 1. po punomocniku AA. izdate od mUP-a Crne Gore.12. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. izdate od mUP-a Crne Gore. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci.9. (slovima: dvadeset petog dece mbra hiljadu devet stotina cetrdeset osme godine).2004. roden 20. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici. s a rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:hipotekarni duznik).2006. koje je sacinjeno dana 01. u Podgorici. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla.godine. -------------------------------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). rodena 25.-----------------------------2. -------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. u formi notarskog zapisa od strane notara XY.. ul.05.3. Prva br. u Podgorici. drzavljanka Crne Gore.. JmB 010853000000. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. Deseta br. ul. Podgorica. od dana 15. ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehn icar. po zanimanju dipl. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. ozenjen. Peta br.g.08.1. 10. godine.12. Gospoda Dinic (marko) Jasna.2014.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. pravnik. Deseta br. sa prebivalistem i ad resom u Kotoru.1946. udata. JmBG 2012946000000. sa rokom vazenja trajno.d. od dana 15. godine.1948.05. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC.1960.09.. od dana 14.. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehnica r. sa sjedistem u Podgorici.

---------------------------------------------209 Napomena: Punomoc za hipotekarnog povjerioca moze biti opsta. s obzirom da p oduzimanje ovog pravnog posla spada u redovnu djelatnost hipotekarnog povjerioca (banka). te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. . a sve to shodno odredbama clana 87. dok za hipotekarnog duznika bi bila potrebna posebna punomoc. koji se u ovjerenom prepisu. ZOO. tacka 6 i clan 50. u vezi sa c lanom 51. broj_____. Za kona o obligacionim odnosima. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. od ____.odgorici. cl. a Zakona o notarima CG. 86. tj. pri laze uz ovaj izvornik. stav 1. U svakom slucaju. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca209. Nadalje. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. koji je sacinio ovaj notar. punomoc za ovaj pravni posao mora biti u formi ugovora o hipot eci.

Podgorica. saciniti novi otplatni plan za anuitete kroz rate koje dospijevaju nakon datuma promjene kamatne stope i korisniku kredita poslati obavjestenje o promjeni kamat ne stope i novi otplatni plan. Ugovorbr 2800609972onenamjenskomhipotekarnomkred itu. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla. u slucaju promjene k amatne stope. ----------------------------------Kamatna stopa na odobreni kredit je: 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------Odobreni kreditse otplacujeujednakim mjesecnimanuitetima. Prva br. kojim je hipotekarni povjerilac-Banka odobrila korisniku kredita dugorocni nenamjenskihipotekarnikredit.uiznosuod: 15 338.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena.. od dana ____211S.00 (devetposto)godisnje.d.s tim da je iznos anuiteta 200. sa sjedistem u Podgorici ul. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju210.76 EUR (slovima : petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA).10. _sud Podgorica. 08(slovima: dvijestotinei08/100EURA) ---------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o nenamjenskom h ipotekarnom kreditu. maticni regista rski broj subjekta upisa 1-273 __.svakogprvogdodesetogu mjesecuzatekuci mjesec. uz zadrzavanje p rava Banke da promijeni kamatnu stopu u zavisnosti od kretanja sestomjesecnog EURIBOR -a (kamatne stope na evropskom medubankarskom trzistu). s tim da ce se. te se uvjerio u pravu volju stranaka. koji je strankama u cijelosti procitan.------------------------------------------------ . a koji se u originalu prilaze u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. -------------------------------------------------Ukupna obaveza korisnika kredita (glavnica + kamate) iznosi EURA24 009. objasnio i m pravne domete i posljedice. 45 (slov ima: dvadesetcetirihiljadedeveti45/100 EURA)-------------------------------------------------------------Kredit je odobren na period od: 120 (stotinudvadeset) mjeseci.pocevod01 12 2009 g .------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic (marko) Jasna zakljucila je sa hipotekarnim povjeriocem B ANKOM ______ a.

BANKA______ a. daseukoristtoghipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznaceno potrazivanjeiztackeIovogugovora. . i 2.--------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko i korisnik kredita bracni drug zaloznog duznika gospoda Dinic (marko) Jasna saglasni su sa hipotekarnim povjeriocem.. 211 Napomena vidi cl.d.pravnim odnosi ma. uz sporedne cinidbe. Po dgorica. Prva br. sud Podgorica. st. 319.poosnovuUgovorabr 2800609972onenamjenskom hipotekarnomkreditu. 3. od dana ____. st.10.uspostavi hipotekana nepokretnostiiz tackeIIIovogugovora ---------------------------------------------------------------210 Napomena: Clan 9. 1. alineja 3. Zakona o notarima CG. maticni registarski broj subjekta upis a 1-273 ___. sa sjedistem u Podgorici ul. Zakona o svojinsko .

g. od 15. jer je istu naslijedio od rod itelja. prilaze uz ov u ispravu nakon sto je procitano strankama.To rjesenje se preze ntuje u originalu.. --------------------------------------------U B listu. ---------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu.01. ko ja takode ucestvuje u sacinjavanju ovog zapisa. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Hipotekarnom duznikusezabranjujeotudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca212 ------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona.. KO masline.. hipotekarnog duznika213.2009. ovaj not ar je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnosti br. te koji se. ako se radi o takvoj imovini. hipotekarni duznik izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spada u zajednicku bracnu imovinu. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. broj O-1/2005.----------------------------------------------------------------------------U G listu za predmetnu parcelu nema upisanih tereta.10.3. izdatog od Uprave za nek retnine Podrucna jedinica Podgorica. od 10. te se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar.------------------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koja se opterecuje. Korisnik kredita je supruga hipotekarnog duznika. doslo do promjena po dataka 212 Napomena: Pravilo je da hipotekarni duznik moze raspolagati sa opterecenom n . klas e. Vocnjak 1. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici.. pa ista izjavljuje da je predmetna nepokre tnost posebna imovina njenog supruga. u pogledu vlasnika. prilaze uz ovaj izvornik. upisan je hipotekarni duznik i u tom listu... nema upisanih ogranicenja. tj. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . kao vlasnik sa 1/1 dijela. KO masline214. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. te da bi. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. ako nije dru kcije ugovoreno. S tim u vezi.20. pod brojem 05-1/09. kao takav.2005.g. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je notar procitao. povrsine od 5000 m2. ----Notar je stranke poduciomogucnosti da. iz Lista nepokretnosti broj 20.

289. i 313. a u vezi sa clanom 157. 213 Napomena: Prema clanu 288. st. 214 Napomena: Brojcane oznake listova nepokretnosti i parcela ne moraju biti isp isane slovima . pa ako je na takvoj imovin i u katastru upisan samo jedan bracni drug.shodno cl. osim ako taj upis nije izvrsen na osnovu pisanog ugovora izmedu nj ih. 2.clan 327. Porodicnog zakona imovina koju su br acni drugovi stekli radom u toku trajanja braka. st. Shodno tome. a ako se ut vrdi da se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. 36. cini zajednicku imovinu. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. Zakona o notarima CG. Saglasnost se moze dati u samome ugovoru ili u posebnoj ispravi. stav 3. alineja 4. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. Zak ona o svojinskopravnim odnosima.. takvu imovinu. obavezno je pribavljanje saglasnosti oba br acna druga. Predmet hipoteke se oznacava shodno odredba ma clana 319. Sve naprijed naznaceno. koja predstavlja zajednicku svojinu. Notar je duzan o tome pouciti i upozoriti stranke. smatrat ce se (zakonska pretpostavka) kao da je upis izv rsen na ime oba bracna druga. nit i njome raspolagati bez drugog bracnog druga. nepokretnost u zajednickoj svojini moze se opteretiti smo na osnovu sa glasnosti svih zajednicara. 3.epokretnoscu bez saglasnosti hipotekarnog povjerioca. ali se to pravo duznika moze iskljuciti ugo vorom o hipoteci. nijedan bracni drug ne moze opteretiti. va zi i za raspolaganje nepokretnostima u zajednickoj svojini bracnih drugova. i 290.

01. ul. aiz svoje imovine217 -------------------------------------------------------------------215 Napomena: Prema odredbi clana 309. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog po trazivanja koje je preuzela kao korisnik kredita u Ugovoru o nenamjenskom hipotekarnom kred itu. pa se zbog svega toga pribavlja procjena vrijednosti . a koje su je u cij elosti odobrile215.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti od 22. ul. br. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznos od60 500. n epokretnost mora biti podobna za unovcenje. Vansudsk aprodaja216 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. godine.00 EUR (sl ovima: sezdesethiljadapetstotinai00/100 EURA). koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. Ivana Crnojevica. izricitopristaj e na izvrsenjebezodlaganja nakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja. hipoteka se odnosi i na to poboljsanje. Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama.50 0. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. __ ____. stranke izjavljuju da su to razumjele. 19/2009). Nakon toga. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 60. Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. a koji u cjelosti priznaje kao svoj dug. na osnovu ovog notarskog zapisa. te ako se njena vrijednost za vrijeme trajanja hipote ke poveca.---------------------------------------------IV PODVRGAVANJE NEPOSREDNOM IZVRSENJU -----------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic Jasna.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.2008. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. gospodina ____iz Podgorice.00 EURA (slovima: sezdesethiljadapetstotina i 00/100 EURA). 16. navedenom u tacki I ovog ugovora.

novcano potrazivanje kao sto je ovdje slucaj. licni duznik ne bi s e mogao podvrgnuti neposrednom izvrsenju na cjelokupnoj svojoj imovini na osnovu ugovora o hipoteci ako ugovor o kreditu iz koga proistice obezbijedeno potrazivanje. Korisnik kredita.. clan 335. . stav 3. to proizilazi iz odredbe clana 53. str. Rasovic. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 . tj. nije sacinjen u formi notar skog zapisa. Medutim u ugovoru o zasnivanju hipoteke za obezbjedenje potrazivanja iz nekog du gog ugovora koji nije zakljucen u formi notarskog zapisa. stav 2. te nakon toga pristati na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj svojoj imovini. st. Zak ona o notarima CG. 1. Hi potekarni povjerilac se moze namiriti iz hipotekovane nepokretnosti ili iz cjelokupne imovine duznika. Zakona o notarima CG. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. korisnik kredita tj licni duznik. 1683 i nadalje. moze priznati dug kao svoj. i dr. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. alineja 8. izmedu os talog. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. druga knjiga. odnosno zapisa o potvrdi privatne isprave. Zakona o notarima CG -omogucava pristajanje na izvr senje bez odlaganja i time izvrsnost notarskog zapisa o pravnom poslu koji za predmet ima. 217 Napomena: Clan 53. Podgorica 2009. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG.nepokretnosti. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. 216 Clan 319. st 1.

3. dostaviti nadleznom katastru radi upisa hipoteke220. navedenog u tacki I ovog ugovora. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ----Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: --------- . ispitavsi sve okolnosti. poUgovorubr 2800609972o nenamjenskomhipotekarnomkreditu.uz kamatnu stopu od 9.KO Masline.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.-----------------------VUPIS HIPOTEKE219----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. povrsineod5000m2. a sa ispravama koje dokazuju dospjelost potrazivanja. tj.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1. s tim da je iznos anuiteta 200. ananepokretnostioznacenojkaoparcelabroj10/1. --------------------------------------------------------------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. na period od 120 (stotinudvadeset) mjeseci. otpravak218 ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev. snosi korisnik kredita.00% (devetposto)godisnje. 76 EURA (slovima: petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA). notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima.na osnovuovogugovora. da se upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarno gpovjerioca.broj20 .povrsineod5000m2.uodjeljku G Listanepokretnosti.KOMasline ---------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora.uiznosuod: 15 338. ----------------------------------------------Notar je upozoriokorisnika kredita da je pristao na izvrsenje bez odlaganja nako n dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. da duz nik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovorenim rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjensk om hipotekarnom kreditu.pocevod01 12 2009 g . Stvarna prava na tudim nepokretnostima U svrhu izvrsenja.--------------------------------------------------------VITROSKOVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno.radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora. oddana ____.08(slovima: dvijestotinei08/100EUR) -----------------2 Zatim. po sluzbenoj du znosti. a koje se otplacuje u jednakim mjesecnim anuitetima svakogprvogdo desetogu mjesecuzatekuci mjesec.Vocnjak1 klase.Vocnjak 1 klase. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------218 Clan 83. a za hipoteku. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti221. st. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. 219 Upis hipoteke u katastar nepokretnosti regulisan je odredbama clana 78. i 80 . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. jer te odredbe ne sadrzi Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG koji je donesen ranije. Izuz etak je upis hipoteke na objektu u izgradnji koji se vrsi u skladu clanom 320 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. . vaze i odredbe istog zakona koje regulisu vreste upisa. 2. do 82. 220 Napomena: Clan 81. clanovi 83. 221 Clan 318. kao i za druga stvarna prav a na nepokretnostima.------1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. stav 1. do 111.

do k hipotekarni duznik ima pravo. odnosno hipoteka. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti. ili gubljenja vrijednosti. a narocito o pogorsanju njenog stanja.---------------------------------5. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. te na posljedice ovih odredbi i izja va. ali se od toga odustalo.g. od 01. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu224. na imovini poreskog obveznika moze zasnovati zalozno pravo na naci n predviden zakonom kojim je uredena zaloga.10. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni duzni k na dan izdavanja uvjerenja nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa222.. na osnovu takve potvrde. podnijeti zahtjev za bris anje hipoteke u katastru nepokretnosti225 --------------------------------------------------------------7. ----------3. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom. tu je propisano da se u postupku prinudne naplate poreske obaveze.2009. Zakona o poreskoj administraciji-Sluzbeni list RCG b roj 65/2001. i broj 80/2004.. obavijestiti hipotekarnog povjerioca.. ali se odbio njen upis. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon prestanka hipoteke. a na sljedeci nacin226:__________________ ---------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju ---------------------------------------------------------------222 Napomena: Vidi clan 60.------6. Naknada za rad i naknada toskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. na osnovu Zakonom prop isanih uslova. broj 10-9/6. radi obezbjedenja poreskog potrazivanja. koje se prilaze uz ovaj izvornik. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura223 ne pokretnost opterecenu hipotekom. te o svim promjenama. Razlika izmedu ugovorne i zak onske hipoteke . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1-49-264/09.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. S tim u vezi.

225 Napomena: Vidi cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 5. i cl. stav 3. 328. Iak o. 223 Clan 328. smatram o korisnim da notar poduci i upozori stranke na takvu hipoteku. 226 Clan 127. Ako hipotekarni povjerilac ne zeli pribavljanje poreskog uvjerenja. odnosno dugovanja i postupka utvrdivanja poreskih obaveza. . 224 Napomena: Vidi cl. hipoteka za obezbjedenje poreskog potrazivanja nastaje upisom u katastar nepokretnosti. onda upozorenje treba da glasi: Notar je poducio i upozorio h ipotekarnog povjerioca da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelishodnost da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipot ekarnog duznika. Shodno tome i za nastanak hipoteke za poreski dug (zakonske hipoteke) potreban j e upis u katastar nepokretnosti prema clanu 318. zbog specificnih poreskih potrazivanja. a nakon cega hipotekarni povj erilac izjavljuje da odustaje od toga . i 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. te ga upozorio na posljedice suprotnog postupanja. Zakona o svojinsko-pravnim odnosim a CG. stav 2. 318. Zakona o notarima CG.je u tome sto za upis u katastar zakonske hipoteke nije potrebna saglasnosti vla snika nepokretnosti. stav 1. st. stav 1 Zakon o svojinsko pravnim odnosima CG. 350.

u 11. Obala br.vlastitog duga). nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. u 11.3.10. ----------------------------------------------------------------------------Korisnik kredita bracni drug hipotekarnog duznika (1). Dana 14.00 (je .2009.10.1. koju zastupa -punomocnik NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.6. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). UZZ BR. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK IZVORNIKA227:---------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik (1). kojeg slobodnom vo ljom odobravaju229 i svojerucno. ul.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis228 i neposrednim pitanjima uvjer io se da on odgovara volji stranka. a koje potrazivanje bi mog lo nastati iz odobrenog kredita (kreditna hipoteka). --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). d a su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.15/2009. -----------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. pecat i stambilj notara) 3. Podgorica. kako slijedi. g. potpisuju u prisustvu ovog notara.2009g. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka Ugovor o hipoteci na dvije nepokretnosti u vlasnistvu jedne osobe (zajednicka hi poteka za obezbjedenje jednog potrazivanja.1. ------------------------------------Katastar nepokretnosti (1).2. dana 14.d.00 (jedanaest) casova231. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar230. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). --------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) Korisnikkredita: Dinic (marko) Jasna (potpis) Hipotekarnipovjerilac: BANKA______ a.

40. Zakona o notarima CG. 50. stav 1 i clan 81. sa sluzbenim sjedistem u 227 228 229 230 231 Clan Clan Clan Clan Clan 80. tacka 6. 50. stav 1.danaest) casova. 47. . tacka 5.. stav 1. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. tacka 7 Zakona o notarima CG. i clan 50. clan 49. stav 2. preda mnom.

2009 godine.. sa prebivalistem i adresom u Podgor ici. koji je sacinio ovaj notar. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci.2004..09. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama. ___sud Podgorica (u daljem tekstu: hipotekarni duznik).------------------------Ovlascenje za zastupanje hipotekarnogduznikaovaj notar je utvrdio na osnovu predocenog originala Izvoda iz Centralnog registra.. od dana 14. (slovima: prvog augusta hil jadu devet stotina sezdesete godine) u Podgorici. sa sjedistem u Podgorici ul. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. ul. u formi notarskog zapisa od strane notara XY.1960.08.g. po zanimanju dipl. godine...15. Peta br. prilaze uz ovaj izvorni k. Obala br. maticni re gistarski broj subjekta upisa 1-275. --------------------------------------------------------------------- . sa 100% (sto posto) ucesca u osnovnom kapitalu23 2.1. broj_____. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1 EXPORT d o o. izdate od strane mUP-a Crne Gore. maticni regi starski broj subjekta upisa 1-273. ul. izda te od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja trajno. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). sa sjedistem u Podgorici. Podgorica. pravnik.. Prva br.. ciji sam identite t utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377.2006. 9.g. JmB 010853000000. Deseta br. ozenjen.08.2014. rodena 01. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za h ipotekarnog povjerioca. ul.10. ul.08.1. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici. kao i to da je naznaceni zastupnik hipotekarnog duznika upisan u Reg istru kao direktor bez ogranicenja ovlascenja u okviru registrovane djelatnosti i da j e on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu.. po punomocniku AA.godine. od ____. po zakonskom zastupniku direktoru Dinic (Zlatko) Darko.12. po zanimanju gradevinski tehnicar. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC.2. -------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. Prva br.. drzavljanin Crne Gore.g. JmBG 2012946000000. Privrednog suda u Podgorici.1946. ------------------------2 BANKA______a d Podgorica.05. pod brojem UZZ-31/09. koji se u ovjerenom prepisu. od dana 15. Prva br. roden 20. sa rokom vazenja do 14.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Podgorici. ul. pema vlastitoj izjavi. koje je sacinjeno dana 01.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine) u Podgorici.

. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. odnosno privrednim drustvima. nije redovna djelatnost preduzeca ili drugog pravnog lica. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. koji je sacinio ovaj notar. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. koji se u ovjerenom prepisu. ------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena. Nadalje.-----------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca. od ____. u ovom slucaju hipoteke.-----------------------------232 Napomena: Ako zakljucenje odredenog pravnog posla. broj_____. onda o ovlascenjima direktora kao zakonskog z astupnika vidjeti u odredbama propisa o preduzecima. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. pri laze uz ovaj izvornik. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P odgorici.

Privredno sud Podgorica. Podgorica.uspostavihipot ekananepokretnostimaoznacenimutackiIIIovogugovora ------------------------------Hipotekarnom duznikusezabranjuje otudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca ---------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE------------------------------------------------------------- .uzsporedne cinidbe. objasnio im p ravne domete i posljedice. 15. okvirno zaduzenje u iznosu do233 700 000.. ___sud Podgorica. Podgorica. sa sjedistem u Podgorici. u okviru tog iznosa. Privredni sud Podgorica. Prva br.sa sjedistem u Podgorici.narokod60(slovima: sezdeset) mjeseci. br OZ-07/09 . koji je strankama u cijelosti procitan. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla.. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273.10 . Prva br..d. Prva br..sa sjedistem u Podgorici. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275.. saglasan je sa hipotek arnim povjeriocem -BANKA______ a. a koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto su ga stranke odobrile.---------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o.00EURA(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA). maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. da seukoristtog hipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznacenopotrazivanjeiztackeI ovogugovora.BANKA______ a. 15. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI ----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o. sa sjedistem u Podgorici ul. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor o kreditu. Ugovor okreditu br OZ07/ 09. kao korisniku kredita. od10 06 2009 godine (slovima).poosnovu Ugovora okreditu. kojim ugovorom je hipotekarni povjerilac-Bank a odobrila hipotekarnom duzniku. te se uvjerio u pravu volju stranaka. ul. garancijama i akreditivim a vrsiti plasman sredstava.uzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje. Podgorica. ul. zakljucio je sa hipotekarnim povjeriocem. Podgorica. Privredni sud Podgorica. ul.. Prva br. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju. s tim da ce se.d.od10 06 2009 g . pojedinacnim ugovorima o kreditima.1 0.3.

stav 2. upisan je hipotekarni duznik. uloska.iz Listanepokretnostibroj20 .po vrsineod5000m2. -----------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.----------------233 Clan 316.Vocnjak1 klase. stav 1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clan 80. .KOMasline --------------------------------U B listu tog zk.-----------------------------Opterecuju se sljedece nepokretnosti234: -------------------------------------------------------------------1 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcelabroj10/1 . kao vlasnik sa 1/1 dijela. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. 234 Clan 323. stav 7.

gospodina ____. izdat od Uprave za nekretn ine Podrucna jedinica Podgorica.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti.. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. Nakon toga. kao takav.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarskaparcelabroj 10/2. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja. ______. stranke izjavljuju da su to razumjele. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti.iz Listanepokretnostibroj20 .20.naiznosod 300 000. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. KO masline. na iznosod700 000.-----------------------------------U B listu. iz Podgorice.00EURA(slovima:tristotinehiljadai00/100EUR).g. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka z a oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA) -----------Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama.. prema kojem su predmetne nepokretnosti procijenjene na ukupni iznosod1 000 000. doslo do promjene po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele.aodcegaparcelabroj10/1. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je procitan.-----------------------------------------------------------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du . a koje su je u cijelosti odobrile.00 EUR (slovima: jedanmilioni00/100EURA). ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.aparcelabroj10/2. prilaze uz ovaj izvorn ik. ------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. ovaj not ar je ustanovio uvidom uPrepis lista nepokretnostibr.p ovrsine 15000m2.. godine. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. ul.KOMasline.KOMasline. upisan je hipotekarni duznik.2009. 2008. te koji se.oranica1 klase. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuju. od 22. pod brojem 05-1/09. od 10. kao vlasnik sa 1/1 dijela.KOMasline.01.10.

onda se primjenjuje zakonska odredba da hipotekarni povjerilac i ma pravo izbora nepokretnosti. stav 2. izricito 235 Clan 335 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. a ako to nije ugovoreno. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2. . 236 Clan 323. ove tacke ugovora236. koje je preuzeo kao korisnik kredita u Ugovoru o kreditu. koji odreduje da ugovorne strane mogu ugovoriti iz koje nepokretnosti ce se hipotekarni povjerilac prvo pokusati namiriti. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskomprodajom235 nepokretnosti opterecen e ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. -------------------------------------------------------------------------------IV PRISTAJANJE NA IZVRSENJE BEZ ODLAGANJA ----------------------------------------------------Hipotekarni duznik u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivanja.zniku. navedenom u tacki I ovog ugovo ra. Smatramo da ugovaranje ovog nacina namirenja obezbijedenog potrazivanja uz pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odla ganja predstavlja efikasnu zastitu hipotekarnog povjerioca. Zakona o svojinsko -pravnim odnosima CG.

aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora. radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora. -----------------------------------------------------------------------------------------VUPIS HIPOTEKE237----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase.uiznosudo700 000.poUgovoruokreditubr OZ-07/09 .opter ecenih ovom hipotekom na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteke dopusteno protiv svakodobnogvlasnikatih nepokretnosti -----------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev. povrsine5000m2. i pored toga.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.na osnovuovogugovora. dostaviti nadleznom katastru.Oranica1 klase. po sluzbenoj du znosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozoriohipotekarnog duznika da se podvrgao neposrednom prinudnom izvrs enju bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteked opustenoprotivsvakodobnogvlasnikanepokretnosti. na osnovu ovog notarskog zapisa.narokod60(slovima:sezdeset) mjeseciiuzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje ---------------------------------------------------------------2 Zatimupise zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaneposredno prinudnoizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.povrsine 5000m2iparcelabroj 10/2. Stvarna prava na tudim nepokretnostima pristajenaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.Oranica1 klase.00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/ 100EUR).broj20 .povrsine 5000m2iparcelabroj10/2.KO Masline.Vocnjak1 klase. -------------------------------------------------------------------------------------VITROSKOVI --------------------------------------------------------------------- .3. navedenog u tacki I ovog ugovora.od10 06 2009 g.Vocnjak1 klase. na osnovu ovog notarskog zapisa.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1. KOMasline -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora.Vocnjak1 klase. pa je.upovrsine 15000m2. oznacenihkaoparcelabroj 10/1. hipotekarni duznik pristao na takvo neposredn o prinudno izvrsenje bez odlaganja.ananepokretnostimaoznacenimkaoparcelabroj 10/1. upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca.povrsine 15000m2. a sa ispravama koje dokazuju da duznik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovoreni m rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjenskom hipotekarnom kreditu.KOMasline ---------------------------------------------------------3 Zatim.inaparcelibroj10/2.Oranica1 klase.povrsine 15000m2.uodjeljku G Listanepokretnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------237 Napomena: Hipoteka se upisuje u katastar shodno odredbama clana 80..----------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. . a za up is zajednicke hipoteke primjenjuje se i clan 82. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG . stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti. snosi hipotekarni duznik.

2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. broj 10-9/6. na osnovu takve potvrde. ali se odbio njen upis. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti --------------------------------------------------------------------7. --------------------------------5. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura nepok retnosti opterecene hipotekom. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom. nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu Zakonom propi sanih uslova. a narocito o pogorsanju njihovog stanja ili gubljenju vrijednosti.. - . ispitavsi sve okolnosti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni du znik. koje se prilaze uz ovaj izvornik. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona sljedece:-------------------------------------------------------1. od 01. na dan izdavanja uvjerenja. godine.10. S tim u vezi. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. te na posljedice ovih odredbi i izja va. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. dok hipoteka rni duznik ima pravo.1-49-264/09. ------3. ali se od toga odustalo. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetne opterecene nepokretnosti sa pazn jom dobrog domacina i o svim promjenama. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu. 2.---------6. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____.

--------------------------------------------------------------------------------------------- . nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA: ---------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara.Naknada za rad i naknada troskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). da su razu mjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis i neposrednim pitanjima uvjerio se da on odgovara volji stranka. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. kako slijedi.

ul. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U Podgorici. izdate od mUP-a Crne Gore. u 11. te se uvjerio u pravu volju stranke.1946. Obala br.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . Primjer: Zalozna izjava Zalozna izjava (jednostrana hipoteka)238. ozenjen . g..o. Podgorica.00 (je danaest) casova. Deseta br. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: EXPORT d. Obala br. dana 14.----------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipoteka nalazi n a njegovom sluzbenom podrucju. preda mnom. drzavljanin Crne Gore. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. sa rokom vazenja trajn o. Podgorica. saci nim notarski zapis zalozne izjave.7..10.2006. obezbjeduje se tudi dug CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. koga zastupa direktor Dinic (Zlatko) Darko ____________________(potpis) Zaloznipovjerilac: BANKA______ a. u Podgorici. nepokretnost zajednicka bracna imovina .2009 g. pecat i stambilj notara) 3.1. prema vlastitoj izjavi. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu li cne karte broj 05XYC. u 11. koju zastupa -punomocnik AA _________________________(potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.1. po zanimanju gradevinski tehnicar. UZZ BR.2.12.o. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.2009 g. roden 20.15/2009. pristupilo je sljedece lice: ---------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. ul. od dana 15. JmBG 2012946000000.00 (jedanaest) casova. (slovima: dvadesetog decembr a hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine).1.1. g.d. objasnio joj pravne dom ete i poslje . (udaljem tekstu: hipotekarni duznik).3.05.10. Dana 14. ul..(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).

.238 Clan 321. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

uspostavi hipoteka na nepokretnosti oznacenoj u tackiIII ove zalozne izjave ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o imovini koja je predmet b racne stecevine i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili zakon a. S tim u vezi. a ovim ugovorom je Banka. registarski maticni broj subjekta upisa 1-65. hipotekarni duznik izricito iz javljuje da predmetna nepokretnost ulazi u bracnu stecevinu-zajednicku bracnu imovinu.ul IveAndricabb . br 75-233/09 .zakljucen dana 05 06 2009 (slovima:petogjuna dvije hiljade deveteg odine). Njegosevabr 1 .----------------------------------------------------------------------------------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko je saglasan da se u korist hipotekarnog povjeriocaEksport banka A D Podgorica. za naprijed naznaceno potrazivanje iz tacke I ove zaloz ne izjave. Njegosevabr 1 .kceri Darka. ako nije drukcije ugovoreno. ako se radi o bracnoj tekovini. a koji se nakon toga u originalu prilaze uz ovaj izvornik. po osnovu naprijed naznacenog ugovora o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. te da bi.____sud Podgorica (u daljemtekstu hipotekarnipo vjerilac) iMireMiric. odobrila korisniku kredita dugorocnikredit za kupovinu stana uiznosuod50 000. uPodgorici. tj.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dice te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. registarski maticni broj subjekta upis a 1-65____. uzkamatnustopuod6.sarokomkoristenjakreditaod10 (deset)godina. sud Podgorica. bila potrebna prav no valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. hipotekarnipovje rilac. stranka je dala sljedecu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZALOZNU IZJAVU----------------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Zalogodavac je prezentovao Ugovor o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. izmedu Eksport banka a d Podgorica. koji je stranci procitan u cijelosti. sa .stimdaseobracuninaplatakamatevrsi mjesecno. JMB 06079661721000 (u daljemtekstu:korisnikkredita).izPodgorice.00E URA (slovima:pedesethiljadai00/100EUR). u zsporedne cinidbe.00% (sestposto)godisnje.adaprvarata dospijevazaplacanje05 11 2009 g (petognovembradvije hiljade devetegodine)----------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o dugorocnom kre ditu za stambenu izgradnju.

za obezbjedenje kredita iz tac ke I ove zalozne izjave. broj___. KO masline.suprugom AD.---------------------------------------------------- . od _____. te s tim u vezi notaru prezentuje Saglasnost supruge. sa za laganjem predmetne nepokretnosti u zajednickom vlasnistvu. ovaj notar je ustanovio da je A D supruga hipotekarnog duznika i da je u potpunosti saglasna sa sadrzajem ove zalozne izjave. koja je sacinjena u formi notarskog zapisa od strane ovog notara i koja se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan. klas e..od 10 10 2009 g. broj UZZ-10/0 9 . povrsine 5000 m2. Opstine Podgorica. tj.. Iz naznacene saglasnosti i Izvoda iz mat icne knjige vjencanih. -----------------------------------------------------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. iz Lista nepokretnosti broj 20. Vocnjak 1.

2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. ____ . od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. Naprijed naznacena procjena vrijednosti . 19/2009).01.godine. koji su st ranke prezentovale u originalu i koji im je procitan. kao takav. upisan je hipotekarni duznik. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 50 00 0. Vansudsk aprodaja239 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem.3. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznosod90 500. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.10. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednost i nepokretnosti. KO masline.. a koja je naznacenu procjenu u cijelosti odobrila.00 EURA(slovima: devedesethiljadapetstotinai00/100 EURA). objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. te koji se.. od 22. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. izdat od uprave za nekret nine . ul. br. pod brojem 05-1/09. prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana stranci. ------------Notar je stranku poduciomogucnosti da. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice.20. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U B listu.Podrucna jedinica Podgorica. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . Nakon toga. prilaze uz ovaj izvorn ik.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranka notaru prezentuje Strucni nalaz.. od 10.2009. kao vlasnik sa 1/1 dijela. stranka izjavljuje da je to razumjela.00 . da ne trazi ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvata sve eventualne pos ljedice i rizike u vezi s tim. 16. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidencij i katastra nepokretnosti. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. gospodina __iz Podgorice.g.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuje ovaj nota r je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnostibr. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. Ivana Crnojevica. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. ul.

Zakona o notarima CG. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka.EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA) -------------------------------------------------------IV UPIS HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. Rasovic. str. stav 2. i dr. beznjegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.uodjeljku G Listanepokretnostibroj20 . Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti.ukatastrunepokretnosti. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu.na osnovuovezalozneizjave. 1683 i nadalje. stav 3. alineja 8.iskljucivonaprvomjestoupisehipotekanaparceliiz tackeIIIoveZalozneizjaveradiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovezalozne 239 Clan 319.. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. druga knjiga. Podgorica 2009. KOMasline. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . . clan 335. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 .

Njegoseva br. -------------------------------------------------------------------------------------VI ODOBRENJA----------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. registarski maticni broj subjekta u pisa 1-65. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i da je cjeli shodno .d. po Ugovoru o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. notar je saopstio stranci da ova zalozna izjava ne podlijeze nikakvim odobrenjima. u iznosu od 50.000. JmB 06079661721000..06. (slovima:petog juna dvije hiljade devete godine) izmedu hipotek arnog povjerioca Eksport banka a. snosi on licno. a kako je to naznaceno u tacki II ove zalozne izjave. ul.00 EURA (slovima: pedesethil jada i 00/100 EURA). a da p rva rata dospijeva za placanje 05.----------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranku upozorioipoducio i o sljedecem: ----------------------------------------------------1..2009. ispitavsi sve okolnosti.----------------Hipotekarni duznik neopozivo ovlascuje hipotekarnog povjerioca da zahtijeva upis navedene hipoteke.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranku da ce otpravak ove zalozne izjave.75-233/09. stran ka izjavljuje da sve troskove povezane sa ovim zaloznom izjavom i troskove upisa hipoteke u ka tastar nepokretnosti.11. (petog novembra dvije hiljade devete godine). Ive Andrica bb.1..00% (sest posto)godisnje.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima izjave. po sluzbe noj duznosti.2009. kceri Daria iz Podgori ce. Podgorica.____sud Podgorica i hipotekarnog duznika mire miric. br.g. ---------------------------------------------------------------------------------VTROSKOVI -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranku o troskovima notara i troskovima upisa. dostaviti nadleznom katastru. uz kamatnu stopu od 6. da se hipoteka po ovoj zaloznoj izjavi stice tek sa njenim upisom u katastar nep okretnosti. zak ljucen dana 05. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. sa rokom koristenja kredita od 10 (deset) godina. jer je pribavljena i prilozena Saglasnost bra cnog druga hipotekarnog duznika. s tim da se obracun i naplata kamate vrsi mjesecno.

ali se od toga odustalo. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca.da se zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. dok hipoteka rni duznik ima pravo.---------6. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. ali je stranka od toga odustala. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. ali se odbio njen upis. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu zakonom propi sanih uslova.----------------------------------------3. te o svim promjenama. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. a narocito o pogorsanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. da se ovom zaloznom izjavom moze predvidjeti obaveza hipotekarnog duznika da osi gura nepokretnost opterecenu hipotekom. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. na osnovu takve potvrde. ----------------------5. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti -------------------------------------------------------------------- .

kojeg slobodnom voljom odob rava i. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). U Podgorici.2009.g. pecat i stambilj notara) 3. svojerucno potpisuje u prisustvu notara.2. da stranka moze izjaviti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudskom ili sud skom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretno sti opterecene ovom hipotekom.3.-----------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. u slucaju kada je odgodeno placanje dijela ili cijele cijene. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. pa se zeli obezbijediti za isplatu cijene uspostavljanjem hipoteke na nepokretno sti koju prodaje. --------------Naknada za rad i naknada toskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 7. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). kako slijedi.10.1. te je potom zapis potp isao i ovaj notar. .00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. u 11. nakon cega je stranka izjavila da je tako postupljeno.8. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). a prodavac je dao bezuslovnu clausulu intabul andi. te na posljedice ovih odredbi i izjava. da je razu mjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. dana 14. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ).

Uvodni dio ugovoraoprodaji UGOVOROPRODAJI IPREDMET(navesti podatke o nepokretnosti itd.) II PRODAJA (navesti podatke) III CIJENA Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 50.12.00 EURA (slovima: pe desethiljada i 00/100 EURA). tj. u naknadnoj . notar je poducio prodavca mogucnosti adekvatnog obezbjedenja u smislu dav anja clausule intabulandi i knjizenja kupca.2009.(slovima:prvog decembra dvije hiljade devete godine ).g. U vezi s tim.-------------------------------------------------------------------------------------------------Cjelokupni iznos cijene dospijeva za placanje u roku od tri mjeseca od dana zakl jucenja ovog ugovora. kao vlasnika predmetne nepokretnosti. do 01.000.

u koristprodavcauspostavihipotekananepokretnostiiz tackeIovogugovora -----------Kupac izricito pristaje naizvrsenjebezodlaganja.kaoina cjelokupnoj svojoj imovini ----------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat povjeriocu na njegov zahtje v.na osnovu ovog notarskog zapisa. kupac je saglasan sa prodavcem da se za obezbjedenje isplatekupoprodajne c ijene uiznosuod50 000. pa je i.00EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA). pored toga. da prodavac odmah u ov om ugovoru izjavi saglasnost za knjizenje kupca kao vlasnika i da se isti odmah moze uknjiz iti prije isplate cijene. a da se. Nakon toga. Notar je upozorio kupca . hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskom prodajom nepokretnosti opterecene ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. nakon dospjelostiobezbijedenog potrazivanja-isplatekupoprodajne cijeneuiznosuod50 000.natajnacindajeprinudno izvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlasnikatenepokretnosti. kao i na druge mogucnosti adekvatnog obezbjedenja i upozorio ga na rizike i posljedice u slucaju suprotnog postupanja . IVIZJAVEZAKNJIZENJE . aupogledu nepokretnostiizt ackeIovogugovora. S tim u vezi. u korist prodavca zasnuje hipoteka na predmetu prodaj e.. on pristao na takvo neposredno prinudno izvrsenje.kojiseimaisplatitido ___izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju.duznika na podvrgavanje neposrednom prinudnom izvrsenj u bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posl jedice takve izjave. prodavac izjavljuje. optereceneovomhipotekom.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima ispravi u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene.kojiseimaisplatitiprod avcudo ____izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2. ------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du zniku. ove tacke ugovora. a sa ispravama koje dokazuju da hipotekarni duznik-kupac ne ispunjava u ugovorenom roku svoje o baveze u pogledu placanja cijene iz ovog ugovora o prodaji navedene u tacki III ovog ug ovora. a sa cime je saglasan i kupac.00EURA(slovima:pedesethil jadai00/ 100EURA). zauzvrat.

na nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora upise hipo teka za obezbjedenje potrazivanja sa sporednim cinidbama iz tacke III ovog ugovora u kor ist prodavca hipotekarnog povjerioca XY. u G listu. Kupacje saglasan240 da se istovremeno sa naprijed naznacenim upisom prenosa svoj ine.abeznjegovogdaljnjegznanjai saglasnosti. nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopusteno protivsvakodobnogvlasnikananepokretnostiiztackeIovogugovora -------------------OSTALE ODREDBEUGOVORAOPRODAJI 240 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. na osnovu ovog notarskog zapisa. i to na prvo mjesto. kao i da se zabiljezi izjava hipotekarnogduznikao pr istajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.kupacupiseukatastrunepokretnostikao vlasniksa1/1dijelananepokretnost iiz tackeIovogugovora -------------------------------------------------------------------------------2. .1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora.

PZ CG. Pred kim i u kojoj formi se moze dati ovakva 241 Sluzbeni list Republike Crne Gore br. stav 1. 1/2007. odredbe o utvrdivanju ocinstva shodno se primjenjuju i pri utvrdivanju materinstva. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica. bracni ugovor (cl. Zakona o not arima). Zakona o notarima). 33.) propisano je da se obavezno u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. t. PZ.pravnim odnosima propisana je odredbama Zakona o notarima i odredbama Porodicnog zakona241. ugovor o medusobnim imovinskim odnosima clanova porodicne zajednice (cl. 292. PZ CG). ovjera potpisa na punomocju za sklapanje braka (cl. sacinjavaju: bracni ugovor. 1. 293. 2. ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova (cl.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nadleznost notara u porodicno . kao i lica koja nemaju poslovn u sposobnost. PZ. tacka 1. .3 14. Zakona o notarima). 51. i u pogledu izjave majke djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinstva (cl. stav 1. 301. 51. ciji predmeti su nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici.51. u pogledu izjave o priznanju ocinstva. PZ CG. st 1. a u vezi sa cl. PZ CG). Fakultativne nadleznosti: sastavljanje notarskog akta (zapisa). Zakonom o notarima (cl. 51. U Porodicnom zakonu nadleznosti notara su postavljene fakultativno i obligatorno . 51. 101. tacka 1. a koja izjava moze biti i sastavni dio testamenta (cl. a pod prijetnjom da nece proizvodi ti pravno dejstvo. stav 1. Zakona o notarima). tacka 1.105. st. tacka 1. a u vezi sa cl. PZ CG). Porodicnog zakona242. i 2. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva Prema clanu 111. Obligatorne nadleznosti u formi notarskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi pr ivatne isprave: ugovor o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom bracnih drugova (cl. 1. ako se stranke obrate. a u vezi sa cl. stav 1. a u vezi sa cl.

.242 Clan 101 do clana 112 PZ CG.

Ona se moze dati za zivota djeteta i prije rodenja djeteta. Ova izjava se moze dati pred razlicitim or ganima koji vrse javnu vlast i u formi javne isprave. imaju doka znu snagu javne isprave u formalnom i sadrzinskom smislu. Priznanje ocinstva proizvodi . ili notarom. koje je navrsilo se snaest (16) godina (cl. odnosno otpravak notarskog akta.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima jedna izjava.104. potrebno je znati kad se moze dat i ovakva izjava. u kome se navodi da se ocinstvo. a sto dalje znaci da za punovaznost takve izjave nije neophodno da je data pred notarom. pred drugim organom ovlastenim za sastavljanje javnih isprava. b) u testamentu. bez odlaganja. ili sudom . odreduje clan 101. pred sudom. jer samo isprave koje je u cijelosti sacinio notar. a sto notari svak ako jesu. ovjereni zapisnik. ocinstvo se moze utvrditi samo odlukom suda. Materinstvo i ocinstvo djeteta moze priznati lice sposobno za rasudivanje. PZ CG). pred organom starateljstva. pa tako i pred notarom. Ovdje je bitno napomenuti ko moze dati ovakvu izjavu pred notarom. PZ. Medutim. PZ CG. dostaviti mat icaru. odnosno lica koja su sastavila javnu ispravu o priznanju ocinstva. Ako se davalac izjave (stranka) odluci dati ovakvu izjavu pred notarom. duzni su. Pored naznacenog. kako to odreduje clan 102. moze priznati: pred maticarom. izjava o priznanju ocinstva ili materinstva moze se dati pred raznim lici ma (organima). a na zahtjev lica koja za to imaju pravni interes. poslije smrti djeteta. Ona moze uslijediti na sljedeci n acin: a) samostalnom izjavom pred maticarom. Postoji samo mogucnost da se da ovakva jedna izjava i pred notarom. a shodno t ome. Organi. ili pred organom starateljstva. nadleznom za upis djeteta u maticnu knjigu rodenih. Ovakva izjava proizvodi znacajne pravne posljedice medu zainteresovanim stranama (pravo pozivanja na nasljedivanj e. tu izjavu notar mora saciniti u formi notarskog zapisa ili zapisa o pot vrdi privatne isprave. Dakle. i materinstvo. a to priznan je ce proizvesti pravno dejstvo ako se dijete rodi zivo. izdrzavanje i sl).

ili je potpuno lisena poslovne sposobnosti.pravno dejstvo aglasi majka djeteta. ili je nepoznatog boravista. PZ CG. a koji ocinstva. a dijete je ml ade od 16 godina. a trajno je nesposobno za rasudivanje. ili je starije od 16 godina. Postavlja se pitanje: da li je jednom datu ovakvu izjavu moguce kasnije opozvati ? Izjave o priznanju ocinstva i izjave majke i djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinst va ne mogu se opozvati. onda lice koje je priznalo dijete. te vazi i za priznanje ne izjasne i upisuje se u maticnu knjigu rodenih samo ako se sa priznanjem s a ako se radi o priznanju djeteta starijeg od 16 godina. Ako se ta lica ne saglase sa priznanjem ocinstva ili se o tome u roku od 30 dana po prijemu obavjestenja o priznanju. sagl asnost na priznanje ocinstva daje staralac djeteta. je i njegova saglasnost. Zbog toga je potrebno da notar upozori stranku da je prizna nje . uz odobrenje organa starateljstva. to moze utvrditi tuzbom kod nadleznog suda. potrebna saglasnosti se daju na nacin propisan u clanu 101. Ako majka djeteta nije ziva.

(u dal jem tekstu: Davalac izjave). JmBG 2012966000000. g. pema vlastitoj izjavi. 1 1 Primjer:Izjavaopriznanjuocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. NEOPOZIVO (clan 108. PZ CG). Deseta br. jer su ovdje bitne pouke i upozorenja prema strankama. preda mnom.1. broj 05XYC.1. Neophodno je upozoriti stranke na posljedice koje izaziva ovakva jedna izjava na podrucju porodicnopravnih i nasljednopravnih odnosna (obaveza izdrzavanja.1.12. odnosno da je za priznanje potreban pristanak majke i djeteta ako je starije od 16 godin a. od dana 15. Obala br. Nuzno je upoznati zainteresovane strane da se radi o pravnoj relevantnosti ov akve izjave volje.10.15/2009.1.).2009. stra nka je dala . Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ocinstva ili saglasnost majke i djeteta na priznanje ocinstva. stav 1.00 (j edanaest) casova. Stranke mogu samo tuzbom kod suda traziti poni stenje takve izjave zbog mana volje. objasnio joj pravne domet e i posljedice. ozenjen. g. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto se ovaj notar uvjerio u pravu volju stranke. 2.. sa rokom vazenja trajno. Sam postupak uzimanja izjave o priznanju materinstva ili ocinstva trebalo bi se voditi na odredeni nacin. roden 20. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. izdate od mUP-a Crne Gore. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. po zanimanju gradevinski tehnicar. drzavl janin Crne Gore. pristupilo je sljedece lice: --------------------------------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.. Dana 14.. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu licne karte. nasljedivanje itd. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. (slovima:dvadeseti decembar hiljadu devet stotina sezdesete godine). u Podgorici. u 11. ul. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o prizn anju ocinstva. Neophodno je upoznati stranke sta je sve potrebno za ovakvo jedno priznanje.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ul.2006. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. o cinjenici da je izjava o priznanju ocinstva neopoziva.g.1960. Ovaj p ostupak bi se mogao voditi na sljedeci nacin: 1.05. tj. roditeljsko staranje. UZZ BR. 3. Obala br. kada je to potreb no.

hiljadudevetstotina osamdesetosmegodine).cijejeimeLiliicijejerodenjeupisanouMati cnomkancelarijiOpstinePodgorica. ---------------- .sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVUOPRIZNANJU OCINSTVA--------------------------------------Priznajemda sam otacdjeteta.rodenog25 02 1988 (slovima:dvadesetpetogfebruara. podbrojem96 (slovima:devedeset sest) za 1988 godinu (slovima:hiljadu devet stotina osamdeset osmu godinu).

---------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. a kako slijedi:____________.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Dinic Darko (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. neophodan pristanak majke djeteta i djeteta. predvideno da je za upis priznanja ocinstva . stav 1. koja izjavljuje da je tako postupljeno. kojeg slobodnom volj om odobrava i u prisustvu notara.10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno.2009.----------------------------------------------------------------------------------------------------------maticaru Opstine Podgorica. nakon cega je zapis po tpisao i ovaj notar. u 11. -------------------------------------------------------------------------------------------Ovjereni otpravak je izdat: -------------------------------------------------------------------------------------. pecat i stambilj notara) 1 2 Saglasnost majkesa izjavomopriznanjuocinstva Osnov davanja ovakve saglasnosti je odredba clana 105. Ona je potr ebna iz razloga sto je prema toj odredbi. U Podgorici. odnosno pravno dejstvo ovog prizn anja. ul.1. u formi javne isprave. gospodi XY iz Podgorice. koji ce izvrsiti upis u maticnu knjigu rodenih. g. -------------------------------Upozoren sam da je ovo priznanje neopozivo. Prva br. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. ---------------------------------------------------------------------------------------------------majci djeteta.Davaocu izjave.--------------------------------------------------Djetetu LY. kako slijedi. svojerucno potpisuje.00 (jedanaest) casova. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. dana 14. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e)..Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Notar me poducioiupozorioda je za punovaznost. obaveze izdrzavan ja i prava na nasljedivanje.---------------------.Notar me upozo rio i upoznao sa posljedicama ovog priznanja koje se tice porodicnih odnosa. PZ-a.

ili je nepoznatog boravista. ili je starije od 16 godina. ili je potpuno lisena poslovne s posobnosti. daje sta . ili org anom starateljstva. pod uslovom da joj nije oduzeta poslovna sposobnost. sa odobrenjem organa starateljstva. a dijete je mlade od 16 godina. a trajno je nesposo bno za rasudivanje. saglasnost na priznanje ocinstva. ili sudom. Saglasnost za p riznanje moze dati majka. Ako majka djeteta nije ziva. Ova saglasnost se moze dati pred maticarom.u maticnu knjigu rodenih potrebna saglasnost majke. odnosno ona je uslov za punovaznost izjave o priznanju ocinstva. Zakon takode odreduje ko je sve sposoban dati ovakvu saglasnost. ili notarom na nacin kako se daje i izjava o priznanju ocinstva..

ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.. JmBG 2012968000000. sa prebivalistem i adresom u Kotoru .g. priznao je ocinstvo djeteta Lili. udata. po zanimanju trgovac.. Deseta br. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. g. pristupilo je sljedece lice: ----------------------------------------------------------Gospoda Ribic (marko) Ana. izjavljujemsvojpristanaknadatopriznanjeocinstva ------------------Notar me je upoznao i upozorio na posljedice koje priznanje ocinstva ima na poro dicne odnose.15/2009. pema vlastitoj izjavi. g. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o sagl asnosti na priznanjeocinstva. u Dubrovniku. u Podgorici.J iz Podgorice. broj UZZ-03/09.1965. (slovima:dvad eseti decembar hiljadu devet stotina sezdeset osme godine).05.12. P R I m J E R Izjava o saglasnosti na priznanje ocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. od dana 15. ul. Obala br..12. preda mnom. objasnio joj pravne domete i pos ljedice. ul.1988. Bos kovic. dana 20. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. u 11.--Kaomajkadjeteta. Deseta br.00 (j edanaest) casova. iz Podgorice. -----------------------U notarskom aktu notara m.1.2009 g. Obala br.02. rodena 20. (slovima:dvadeseti decembar hil jadu devet stotina sezdeset pete godine). . drzavljanka Crne Gore . Odredbe o priznanju ocinstva vrijede i za priznanje materinstva. UZZ BR. stranka je dala sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVAOSAGLASNOSTINA PRIZNANJE OCINSTVA Ja sam rodena u Dubrovniku-Republika Hrvatska. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. Nastanjena sam u Kotoru. ul.2006.10.1.. godine. sa rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:davalac izjave). 1. broj 05XYC. izd ate od mUP-a Crne Gore. rod. od oca marka i majke mare. Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. drzavljanka sam Crne Gore. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ralac djeteta.1. gospodin Daric Darko.1.. ukoliko iz prirode odnosa ne proizilazi nesto drugo. Dana 14.1968. koje sam ja rodila dana 25.

ocu djeteta. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. -------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. -------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. koja izjavljuje da je razumjela sadrzinu ovog pravnog po sla i da je u . a kako slijedi:____________. kao i maticnoj kancelarij i u Podgorici.-------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno. ---Ovjereni otpravak je izdat meni. djetetu.obaveze izdrzavanja i pravo na nasljedivanje. gdje je rodenje djeteta upisano. kao i na to da je ova izjava neopo ziva.

takvom imovinom svaki bracni drug samostalno upravlja i raspolaze. kako slij edi. Status zajednicke imovine je takav da se radi o zajednickoj svojini kod koje udj eli zajednicara nisu unaprijed odredeni.00 (jedanaest) casova. kao i imovina koju je stekao u toku braka nasljedem.g. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). --------------------U Podgorici. dana 14.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Ribic Ana (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. Status imovine koju i maju bracni drugovi. a narocito prav nim poslovima koji za predmet imaju prenos ili sticanje stvarnih prava na nepokretno stima. u 11. osim ako se nisu drugacije dogovorili. kojeg slobodnom voljom odobrava i. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. Ako bracni drugovi imaju posebnu imovinu. ali su odredivi. veoma je bitan kod raspolaganja takvom imovinom. pecat i stambilj notara) 2. poklonom ili drugim oblicim a besteretnog sticanja. osim ako je jedan bracni drug ulagao u ove igre posebnu imovinu.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima cijelosti saglasna sa ovim zapisom. s tim da se mogu i drugacije dogovoriti. takvom imovinom bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno. 2 2 Zajednickaimovina Zajednicku imovinu bracnih drugova244 sacinjava imovina: koju su bracni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. u prisustvu notara svojerucno potpisuje. ugovorom o upravljanju i raspolaga nju zajednickom imovinom. Imovina bracnih drugova Imovina bracnih drugova243 moze biti posebna i zajednicka. onda svako od njih moze s njom samostalno raspolagati i upravljati i nije potrebna saglasnost drugog bracnog druga. Zbog toga.10. npr.2009. prihodi od posebne imovine koji su ostvareni radom bracnih drugova . tako da svojim dijelom u . imovina stecena od igara na srecu tokom trajanja braka. 2 1 Posebna imovina Posebnu imovinu sacinjava imovina koju je bracni drug stekao prije sklapanja bra ka. prihodi od te imovine.

PZ CG.nepodijeljenoj zajednickoj imovini ne moze jedan bracni drug samostalno raspolag ati. do 290. . 244 Clan 288. 243 Clan 285. PZ CG.

Imovina bracnih drugova niti ga moze opteretiti pravnim poslom medu zivima. mogu se u katastar upisati kao suvlasnici na opredijeljenim dijelovima. ugovora o podjeli zajednicke imovine ili bra cnog ugovora247. tu je veoma vazno izjasnjenje lica koje je upisano u katastar (npr. nisu ugovor ili da samo jedan od njih to vrsi245. steci pravo svojine na nepokretnosti. smatrace se kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. Od tog pravila postoji izuze tak kada trece lice moze pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima st eci svojinu na nepokretnosti ako je bilo savjesno i ako na nepokretnosti pravo svoji ne nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara246. ako je savjesno i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastar na ime svih zajednicara.).153. hi potekarnog duznika itd.-160. trece lice moze izuzetno. odnosno n istavost. na osnovu pravnog posla koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. tu je uvijek potrebna saglas nost drugog bracnog druga. Medutim. prilikom pribavljanja nepokretnosti. a tada se smatra da su na taj nacin izvrsili diobu zajednicke imovine. Zajednicka svojina regulisana je Zakonom o svo jinskopravnim odnosima (cl. 2 3 Primjeripodukaiupozorenjauvezistatusaimovinebracnih drugova P R I m J E R 1 .2. Medutim. prodavca. u cilju utvrdivanja savjesnosti kupca ili drugog sticaoca stvarnog prava na nepokr etnosti. ukoliko do upisa nije do slo na osnovu ugovora izmedu njih. Pravilo je da se zajednickom svojinom moze raspolagati i opterecivati samo uz saglasnost svih zajednicara. npr. Naime. takvi poslovi mogu izazvati stetne posljedice. sa neopredijeljenim dijelovima kao njihova zajednicka imovina. bracni drug ovi mogu zajednickom imovinom raspolagati zajednicki i sporazumno.). to notari moraju kod pravnih poslova vezanih za nepokretnosti poducavati i upozoravati stranke u vezi sa naznacenim i takva upoz orenja unijeti u ispravu. jer se radi o imperativnim odredbama. upisan samo jedan bracni drug. Kako je obicaj i praksa da se u katastar upisuje samo jedan bracni d rug na nepodijeljenoj zajednickoj imovini. bracni drugovi. Ako je u katastar. kao i utvrdenje drugih cinjenica u vezi sa statusom imovine. osim ako. Prava bracnih drugova na zajednicku nepodijeljenu imovinu upisuju se u katastar nepokretnosti na ime oba bracna druga. jer ako se povrijede pravila o raspolaganju nepodijeljenom zajednickom imovinom koja su imperativnog karaktera. a u odredenim slucajevima odbiti sacinjavanje notarskog akta. kao vlasnik na zajednickoj imovini. putem pisanog ugovora o upravljanju ili raspolaganju zajednickom imovinom.

Porodicnog zakona CG. do 292. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. ako se radi o takvoj imovini. i da niko ne moze trpjeti stetne posljedice u prometu nepokretnosti u kojima se ti podaci kor iste. Smatramo da je ova odredba odst upanje od odredbe clana 10. 247 Vidi clan 289. koji je uspostavio n acelo pouzdanosti u tacnost podataka iz javnog registra o nepokretnostima i pravima na nepokretnos tima. te da bi.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. stav 2. Porodicnog zakona CG. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog 245 Clan 290. 246 Clan 157. ako nije dru kcije ugovoreno.

te da bi. hipotekarni duznik (ili prodavac. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost spa dauzajednicku bracnu imovinu sa bracnim drugom XX. a ovi dokumenti. notaru se prezentuje u otpravku Saglasnost bracnog druga u formi notarskog zapisa. UZ. Nakon toga. jer je istu naslijedio. Opstine Cetinje. iz Podgorice. u orig inalu. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava).Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava). a iz istog je ovaj notar ustanovio da je hipotekarni duznik naslijedio predmetnu nepokretnost. S tim u vezi. te se u ovjereno m prepisu koji je sacinio ovaj notar. S tim u vezi.2005. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici.g. ako se radi o takvoj imovini. prilazu se uz ovu ispravu nakon sto su procitani stran kama. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnuivanbracnu imovinu248 -----------------------------------------------------------------P R I m J E R 4 . S tim u vezi... bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca. broj____. b roj O-1/2005.) i da je ista u cijelosti saglasna sa opterecenjem (raspolaganjem) predmetne nepokretn osti.01. te Izvod iz maticne knjige vjencanih. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost b racnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava). -----------------P R I m J E R 2 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. od 15. od ____. prilaze uz ovu ispravu nakon sto je procitano strankama. Rjesenje se prezentuje u originalu. ako nije dru kcije ugovoreno. ako nije dru kcije ugovoreno. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednicku bracnu imovinu. br.___/09. Iz istih je notar ustanovio ustanovio da je AA bracni drug hipotekarnog duznika (prodavca i dr. kao takvi. ------P R I m J E R 3 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. te da bi. od ____notara XY.

ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava). izricito potvrduje. te da bi. ako se radi o takvoj imovini. S tim u vezi. hipotekarni duznik (ili prodavac. prisutni bracni drug hipotekarnog duzn ika (prodavca itd. ---------------------------------------------------------------------248 Vidi clan 306 PZ CG. gospoda XY.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili Zakona. a sto pri sastavljanju ovog notarskog akta. jer je istu pribavio prije zakljucenja braka kao posebnu imovinu. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnu imovinu.). . ako nije dru kcije ugovoreno. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca.

a bracni drugovi ga zakljucuju za vrijeme trajanja braka). pristupio je i ucestvuje u sastavljanju ovog notarskog akta njegov bracni drug XY_____. PZ). PZ). ugovorom o diobi zajednicke i movine bracnih drugova (cl. 301. (u daljnjem tekstu: bracni drug prodavca) . ugovorom o regulisanju imovinskih odnosa clanova porodicne zajednice (cl. 293. ugovorom o upravljanju i raspolaganju zajedni ckom imovinom (cl. Revija za pravo i ekon . ili u samom ugov oru kojim se vrsi raspolaganje zajednickom imovinom bracnih drugova. PZ). Medutim. 314. moze se dati u posebnom ugovoru o upravljanju i ra spolaganju zajednickom bracnom imovinom. 3. tacka 1 Zakona o notarima CG). 250 Detaljnije o bracnom ugovoru vidi kod Ramajana Sunje. Primjer formulacije u uvodnom dijelu isprave gdje se upisuju podaci o ugovornim stranama i bracnim drugovima: Zajedno sa prodavcem. Bracni ugovor 3 1 Pojambracnogugovora Bracni ugovor249 je ugovor kojim se ureduju imovinski odnosi bracnih drugova (u toku trajanja braka). a ne predbracni ugovor . 51. a bracni drugovi koji nisu za 249 Clan 301 do 303 PZ CG. uslovljen a vremenom njegovog zakljucenja (buduci bracni drugovi ga zakljucuju prije sklapan ja braka.----------------------------------Zakonski rezim zajednicke bracne imovine i rezim upravljanja i raspolaganja isto m. Bracni ugovor Saglasnost bracnog druga za raspolaganje i opterecenje zajednickom imovinom mora se dati u formi propisanoj za ugovor.3.PZ). ili buducih bracnih drugova (prije sklapanja braka) na postojec oj ili buducoj imovini250. Svi ovi ugovori moraju biti u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. . Bracnim ugovorom bracni drugovi mijenjaju pravila zakonskog rezima zajednicke imovine i njime mogu urediti svoju cjelokupnu imovinu (zajednicku imovinu i pose bnu imovinu). s tim da je njegovo dejstvo odlozeno do sklapanja braka. dok drugi imovinski sporazumi bracnih drugova za predmet imaju samo uredenje upravljanja i raspolaganja zajednickom imovinom (ugovor o podjeli zajed nicke imovine bracnih drugova i dr. koji ima samo dva modaliteta. Zbog toga.). uvijek treba upotrebljavati termin bracni ugovor . moze se izmijeniti bracnim ugovorom (cl. u posebnoj ispravi o saglasnosti. Zakon poznaje samo termin bracni ugovor . Ostalih razlika nema. st 1. 292. bracni ugovor moze sadrzavati i odredbu o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom.

. godine. godina 9 broj 2. str. Pravni fakultet Mostar. 121 do 139. Mostar 2008.omiju.

bracni ugovor ne bi proizvodio pravna dejstva (vidi cl. U s uprotnom. da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana253. Da bi bracni ugovor bio punovazan. PZ CG. da su ugovorne strane poslovno sposobne252. ZOO CG. Predmet bracnog ugovora moze biti regulisanje i vanbracne zajednicke imovine. npr. Na zajednicku imovinu i na bracni ugovor primjenjuju se odredbe stvarnog. Bracni ugovor ne moze imati nasljednopravna dejstva jer su Zakonom o nasljedivan ju zabranjeni ugovori o nasljedivanju. mogu upravljanje i raspolaganje zajednickom imovinom ure diti posebnim ugovorom. ne moze se ugovoriti primjena strano g prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. pa tako i kod bracnog ugovora. st. Odredbe o formi bracnog ugovora sadrzane su i u clanu 301. U suprotnom. da postoji sadrzaj ugovora255. potrebno je da bude sa cinjen u formi notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave256. poduciti i upozoriti ugovorne strane na njegove posljedice da se njime iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova. to bi proizvo dilo nistavost. PZ CG). Zakona o no tarima CG. stav 2. ZOO CG.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima kljucili bracni ugovor. Ugovorne strane kod bracnog ugovo ra su: bracni drugovi. da postoji valjan osnov254. je r prema odredbi cl. 305. 251 Clan 60.3. do 52. 3 2 Usloviza punovaznostisadrzajbracnogugovora Ovaj ugovor mora sadrzavati sve bitne elemente tog pravnog posla propisane mater ijalnim zakonima i elemente propisane za sadrzaj notarskog zapisa iz cl. ugovorom o podjeli zajednicke imovine. a to su: da je ugovor sklopljen u propisanoj formi251. Ugovorne strane i njihova poslovna sposobnost. odnosno buduci bracni drugovi koji su poslovno sposobni. 51. 252 Clan 49. sve odredbe koje se odnose na zajednicku imovinu b racnih drugova primjenjuju se i na imovinske odnose vanbracnih drugova. . 306. koji propisuje sta treba da sadrzi notarski zapis. takode. 50. porodi cnog i obligacionog prava. Forma bracnog ugovora. Zakona o notar ima CG). Notar je duzan procitati ugovor. PZ CG. 3 2 1 Usloviza punovaznost Kod svih ugovora. pod uslovom da je vanbracna zajednica trajala duze vremena. do 68. moraju biti ispunjeni opsti usl ovi za njegovu punovaznost.

i cl. ZOO do 45. 50a Zakona o notarima . ZOO 301. st.253 254 255 256 CG. Clan Clan Clan Vidi 19. 41. 2 CG. st 1. 51. cl. 1 i cl. CG. t. PZ CG. CG. ZOO do 48. 46. do 40.

Bracni ugovor Fizicko lice stice potpunu poslovnu sposobnost sa navrsenih 18 godina zivota (pu noljetstvom) ili sklapanjem braka prije punoljetstva uz odobrenje suda. Predmet (sadrzaj) bracnog ugovora je uredenje imovinsko-pravnih odnosa supruz nika. mogu putem punomocnika sklopiti bracni ugovor? Smatramo da mogu. uz odobrenje organa starateljstva. shodno pravilima o bligacionog prava. Porodicni zakon CG ne navodi sta moze biti predmet bracnog ugovora. Nadalje. ugovaranje iskljucenja obaveze izdrzavanja malodobne djece. da je predmet bracnog ugovora odredivanje nasljednika). s tim da punomocje mora biti u formi ugovora258 i po sadrzaju mora odgovarati elementima bracnog ugovora. zabrani zloupotrebe prava. te da je izjava volje s tvarna. kao i nacelima obligacionog prava: savjesnosti. odnosno da nije simulirana259. osim sto pro pisuje u cl. tj. Sadrz aj ugovora ne smije biti u suprotnosti sa prinudnim propisima i moralom drustva. Da li je taj predmet valjan. dopusten. taj ugovor je apsolutno nistav260. pr ema odredbi cl. odreden ili odrediv. svrha ) bracnog ugovora je uredenje odnosa bracnih. a sa navrsenih 16 godina257. U svakom slucaju. O vaj ugovor ne smije biti protivan imperativnim normama. nasljedno-pravne i svojinsko-pravne odnose. U suprotnom. Ukoliko je predmet obaveze nemoguc. 303. Osnov (cilj. postavlja se pitanje: da li bracni d rugovi. bracni ugovor nece proizvoditi pravne ucinke. 302. Dakle. ugovor je nistav (npr. PZ CG. treba procjenjivati prema odredbama zakona koji ure duju obligacione. porodicno-pravne. kod bracnog ugovora posebno je izrazeno ogranicenje slobode ugovaranja. U slucaju da je osn ov nedopusten ili da on ne postoji. postenju. biti suprotan prinudnim propisima ili moralu drustva (npr. Za punovaznost izjava volje.3. potrebno je da su one date bez prinude (slobodno) i da ne postoje druge mane volje. odnosno buducih bracnih drugova i on mora biti dopusten. bracni ugovor u njegovo ime moze sklopiti njegov starate lj. Predmet obavezivanja u bracnom ugovoru treba biti moguc. ravnopravnosti. punomocje mora biti pos ebno (specijalno). Saglasna volja ugovornih strana. PZ CG zabranu ugovaranja primjene prava druge drzave (stranog prava ). tj. Valjan pravni osnov. ugovaranje ravnih dejstava. U slucaju da je nekom od bracnih drugova potpuno oduzeta poslovna sposobnost. da nisu date u zabludi i usljed prevare. imovinskih ne smije nasljednop ugovaranje primjene stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova). nedopusten. postivanju jav . neodreden ili neodrediv . odnosno buduci bracni drugovi.

Zakona o notarima CG. PZ CG. Clan 86. Clan 101 ZOO CG. 13. do 59. 13. dobrih obicaja. ZOO CG i clan 51. i cl. naprimjer. u sljedecim slucaj evima: kada bi se ugovorila primjena stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. Bracni ugovor bi bio protivan prinudnim propisima. tac. . ZOO CG. 1. morala itd. PZ 257 258 259 260 Cl. 24. st. 53. 1. 303. po pitanju poslovne sposobnosti supruznika (cl. PZ CG to zabranjuje).nog poretka. Vidi odredbe cl.

Odredbe o promjeni statusa stvari i prava iz posebne imovine bracnih drugova u z ajednicku .. 3 2 2 Sadrzaj Kako smo naprijed istakli. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4 na dvosobnom stanu .5. upisanom u listu nepokretnosti br.5. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4. KO Grad. predmet bracnog ugovora je regulisanje imovinsko-prav nih odnosa bracnih. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG). KO Grad ).. ako bi sadrzavao odredbe privatne i intimne prirode. upisanom u listu nepokretnosti br . ali iz opste defini cije (cl. do 284. ako bi se unijela odredba o traj nom odricanju prava na diobu zajednicke bracne imovine (vidi cl.ili da se sporazumiju da svakom bracnom drugu pripadnu pojedine stvari ili prava iz zajednicke imovine (npr. dok ostala njihova zajednicka imovina podlijeze z akonskom rezimu zajednicke imovine ). u skladu sa zakonom. odnosno buducih bracnih drugova. Moguce je ugovoriti da jedan bracni drug isplati drugom novcanu vrijednost njegovog dijela. Naprijed naznacene odredbe bile bi nistave. PZ CG).. a bracni drug CD ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu upisanom u listu ne pokretnosti br. PZ CG) i pravne prirode ovog ugovora proizilazi da bracni ugovor moze sadrz avati razlicite odredbe. Porodicni zakon nije odredio bitne elemente (sadrzaj) bracnog ugovora. 294. Ako ne dode do sporazuma o tome. na cjelokupnoj njihovoj bracnoj imovini).3.158. Bracni drug AB ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu. ili da odrede dijelove na jednom dijelu imovine (npr. a sto moze dov esti do nistavosti ugovora u cijelosti. Odredbe kojima se vrsi drugacije regulisanje imovinskih odnosa u odnosu na zakon ski imovinski rezim (iskljucuje se zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova) u vidu ugovaranja drukcijih (nejednakih) dijelova u zajednickoj bracnoj imovini izmedu bracnih drugova (clan 293. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4. PZ CG). st. ako bi se povrijedila zakonom propisana prava i obaveze roditelja (bracnih drugova ) prema djeci. KO Gra d. PZ CG). ako bi se u nijele odredbe koje imaju karakter zelenaskog ugovora. 6.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima CG). imovina bra cnih drugova dijeli se na jednake dijelove (cl. ako bi se iskljucile ili na drugi nacin povrijedile obaveze izdrz avanja djece i obaveze medusobnog izdrzavanja supruznika u skladu sa zakonom (clan 253. a sto je predmet daljeg razmatranja. tako da odrede dijelove u citavoj imov ini (npr. 301. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4 na istoj nepokretnosti.

.bracnu imovinu i obrnuto. u jednom dijelu trose za tekuce potrebe bracne zaj ednice. P R I m J E R I Ugovaranje da se novcana sredstva koje ce bracni drugovi ostvariti kao zajednick u bracnu imovinu (plata i sl. rezim odvojenosti imovine ).). Ugovaranje da prihod od izdavanja u zakup posebne imovine postane zajednicka bracna imovina. Ugovaranje da se prihodi od igara na srecu smatraju posebnom imovinom. a u ostalom dijelu da budu posebna imovina (tzv.

nasljedivanjem). Zajednicka imovina bracnih drugova moze se podijeliti posebnim ugovorom o podjel i zajednicke bracne imovine.3. Odredbe stvarnog prava koje tretiraju zajednicku svojinu i odredbe Porodicn og zakona koje tretiraju zajednicku imovinu. Dioba zajednicke imovine bracnih drugova moze se trazi ti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka262. ili da sve stvari koristi i posjeduje samo jedan bracni drug. bracni drugovi imaju pravo da u svako doba spor azumno utvrde svoje udjele u zajednickoj imovini. Bracni ugovor Ugovaranje da se imovina koju je jedan bracni drug stekao kao posebnu imovinu (n pr. smatra zajednickom bracnom imovinom. da se bracnim ugovorom sporazumiju na koji ce nacin vrsiti koristenje. P R I m J E R I mogu odrediti da neke stvari iz zajednicke bracne imovine posjeduje i koristi je dan bracni drug. troskove diobe i sl. Odredbe o upravljanju i raspolaganju zajednickom bracnom imovinom Prema odredbama PZ CG. ne mogu odreci tog prava261. Odredbe o podjeli zajednicke bracne imovine. a druge da posjeduje i koristi drugi bracni drug. 291. kao sto je u n arednom dijelu opisano. Odredbe o investicijama u toku trajanja bracne zajednice. omogucuju zajednicarima. Sporazum o diobi zajednicke br acne imovine. te se. upravljanje i raspolaganje zajednickom bracnom imovinom.. Kako zajednicka imovina bracnih drugo va ima karakter zajednicke svojine. PZ CG). pod prijetnjom nistavosti. koja bi se podijelila na j ednake ili razlicite suvlasnicke dijelove. moze sadrzavati nacin diobe. vrijeme diobe. a sto su i br acni drugovi u slucaju bracne imovine. mogu unijeti odredbu o davanju u zakup odredenih stvari iz zajednicke bracne imo vine. a isto tako. Ugovaranje nacina upotrebe posebne imovne. podjela zajednicke bracne imovine moze b iti predmet posebne odredbe u bracnom ugovoru. mogu povjeriti upravljanje i raspolaganje jednom od njih. koji moze biti sastavni dio bracnog ugovora ili biti samostalan ugovor. . zajednicka bracna imovina je definisana kao zajednicka sv ojina i njome bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno (cl.

bracni drugovi mogu ugovoriti. 261 Clan 158. ili da se ugovori ustupanje udjela zajednicara drugom bracnom drugu i isplata novcane naknade za ustupljeni dio. 262 Clan 295. .U pogledu nacina podjele. PZ CG. prodaju zaje dnicke bracne imovine na javnoj prodaji i podjelu tako dobivenog novca. a poje dine stvari i prava da udu u dio drugog bracnog druga. naprimjer. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. pojedine stvari i prava udu u dio jednog bracnog druga. ili da prilikom podjele.

Zakona o svojinsko pravnim odnosima. odnosno ugovor bio apsolutno nistav.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima U pogledu vremena diobe. bracni drugovi mogu bracnim ugovorom osnovati odredena stvarna i obligaciona prava (npr. jer bi takva odred ba. pa tako i bracnim ugovorom. pravo zaloga. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava zaloga Pravo zaloga je sredstvo obezbjedenja nekog potrazivanja i ono se moze zasnovati na stvarima i pravima. Pravo zaloga bracnim ugovorom moze se zasnovati u korist nekog od bracnih drugova ili u korist trecih lica. Odredbe bracnog ugovora o uspostavljanju etazne svojine Etazna svojina je oblik prava svojine koji predstavlja svojina na stanu ili posl ovnoj prostoriji . etazna svojina. ali i suvlas nicki dio nastao diobom zajednicke bracne imovine. Bracni drugovi se mogu sporazumjeti i oko troskova diobe zajednicke imovine.). Bracni drugovi mogu u ugovor unijeti i klauzulu o medusobnim poklonima i vracanju poklona u slucaju razvoda ili ponistenja braka. bracni drugovi se mogu bracnim ugovorom odreci diobe zajednicke imovine samo za odredeno vrijeme. i pravnim poslom. pravo prece kupovine kao obligaciono pravo itd. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava stvarnog ili realnog tereta Nosilac prava stvarnog ili realnog tereta ima ovlastenja na odredene periodicne cinidbe od svakodobnog vlasnika neke nepokretnosti. pruzanje njege odred enoj osobi i sl. Cinidbe mogu biti: novcano davanje u obliku rente. naturalno davanje u obliku davanja plodova. s obzirom da se radi o zajednickoj svojini. 158. Bracnim ugovorom se moze zasnovati sluzbenost na posebnoj imovini jednog bracnog druga u korist drugog bracnog druga. pravo stvarnog tereta. 3. Odredbe o osnivanju odredenih stvarnih i obligacionih prava U zavisnosti od vrste i pravne prirode stvari i prava koje cine zajednicku imovi nu bracnih drugova. pravo sluzbenosti. Pravo sluzbenosti je pravo na tudoj stvari koje daje ovlastenje njegov om titularu da na odredeni nacin koristi tudu stvar ili da zahtijeva od vlasnika te stvari da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji koje bi inace vrsio na svojoj stvari. st. Na pravo zaloga na nepokretnosti (hipoteka) primjenjuju se o dredbe zakona kojim su uredena stvarna prava. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju sluzbenosti Pravo sluzbenosti se moze zasnovati. izmedu ostalog. Predmet prava zaloga u bracnom ugovoru mogu biti stvari i prava koja cine posebnu imovinu bracnih drugova. Sl uzbenosti se dijele na stvarne i licne. te na cjelokupnoj zajednickoj imovini. shodno odredbama cl. a regulisane su Zakonom o svojinsko-pravnim odnosi ma. ali ne i trajno.

kod odredbi o podjeli zajednicke bracne imovine. . takode.ili drugom posebnom dijelu zgrade. u bracnom ugovoru moze se zasnovati etazna svojina na jednom dijelu nepokretnosti koja je zajednicka br acna imovina i to uz pomoc prethodnog etaziranja (npr. sprat kuce). Bracnim ugovorom se moze zasnovati etazna svojina jednog bracnog druga na stanu koji cini posebnu imovinu drugog bracnog d ruga.

Ako bi se bracni drugovi u bracnom ugovoru sporazumjeli da ce samo jedan od njih izdrzavati dijete ili djecu. Medutim. bracnim ugovorom ugov oriti medusobnu finansijsku i drugu imovinsku pomoc za sebe i za djecu koju su duzni izdrzavati. Bracni ugovor Odredbe bracnog ugovora o pravu prece kupovine Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. 3 2 3 Nemogucnostugovaranjaizdrzavanjabracnihdrugovaidjece protivno zakonskimodredbama Porodicni zakon sadrzi imperativne odredbe u pogledu obaveze izdrzavanja izmedu bracnih drugova. P R I m J E R I Odredba bracnog ugovora bi bila nistava u slucaju da se u tom ugovoru jedan od b racnih drugova odrekne prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka. imalac tog prava ima pravo da tuzbom pred sudom zahtijeva da se stvar njemu ustu pi pod istim uslovima. takve odredbe bracnog ugovora bi bile apsolutno nistave. te obaveze su zakonskim imperativn im normama ustanovljene i ne mogu se mijenjati voljom stranaka. odredba tog ugovora bi bila nistava ako bi se jedan od bracnih drugova o drekao prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka u zamjenu za odredenu imovinu. ali bez zadiranja u ono sto je zakonskim imperativnim normama odredeno u pogledu izdrzavanja bracnih drugova i djece. U suprotnom. da ponudu za njegovu prodaju prvo uputi drugom bracnom drugu. ukoliko jedan od njih odluci prodati svoju posebnu imovinu ili suvlasnicki dio u nekoj stvari koji je nastao diobom zajednicke bracne imovine. P R I m J E R Bracni drug AB se obavezuje da ce. bracni drugovi mogu ugovoriti u bracnom ugo voru. u roku od 30 (tridese t) dana od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. Takode. bracni drugovi bi mogli.00 (slovima: dvadesethiljada) EURA. Ako vlasnik s tvari ne ponudi njenu prodaju prvo imaocu prava prece kupovine nego je proda trecem li cu. naprimjer. Ono je pravo obligacionog karaktera. da prvo njemu stvar ponudi na prodaju. Ovdje se radi o uspostavljan ju ugovornog prava prece kupovine. s tim da .3. a sto Zakon o drzavnom premjeru i katastru predvida kao mogucnost. odredba ugovora bi bila nistava.000. te izmedu roditelja i djece. u slucaju razvoda braka. te je regul isano odredbama ZOO. za slucaj razvoda braka. s tim sto ono ima stvarnopravni znacaj samo ako se upise u katast ar. tako. a ne postoji zakonsko pr avo prece kupovine. Ovo pravo se definise kao pravo odredenog lica (nosioca tog prava) da zahtijeva od vlasnik a stvari koji namjerava da je proda. u iznosu od 20. drugom bracnom drugu CB isplatiti jednokr atnu pomoc u vidu naknade u novcu.

se ovim ne dira u pravo tog bracnog druga na izdrzavanje u skladu sa zakonom .-------------- .

Obala br. neozenjen. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. Zakon nije propisao obavezu i mogucnost registracije bracnih ugovora koji se ne odnose na nepokretnosti.2009 g. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. preda mnom. drzavljanin Crne Gore. izdatu od mUP-a Crne Gore.. sac inim notarski zapis bracnogugovora. 3 4 Bracniugovoritrecalica(Publicitet) Porodicno zakonodavstvo Crne Gore ima odredbe o registraciji bracnih ugovora koj i se odnose na nepokretnosti. Medutim.1. tj. po zan imanju menadzer. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. ul. a koji izjavljuje da je: sin A. UZZ BR. od dana _______. tokom trajanja braka. broj_____. 3 5 Pobijanjebracnogugovora Bracni ugovor. Povjerioci cije je potrazivanje dospjelo za isplatu.00 (j edanaest) casova. tako sto je propisano njihovo upisivanje u katastar nep okretnosti264. te zbog toga. sa rokom vazenja do____. sa prebivalistem u Podgorici.15/2009.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima 3 3 Izmjenairaskidbracnogugovora Bracni drugovi. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). nastanjen u Podgorici ul._______broj______. mogu tuzbom pobijati bracni ugovor ako je zakljucen na njihovu stetu265. Gospodin AB. Obala br. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. a ne samo onih koji se odnose na nepokretnost i. mogu mijenjati ili raskidati ranije zaklju cen bracni ugovor na isti nacin kako je doslo do njegovog sklapanja. Dana 14. roden dana_______. moze se pobijati po pravilima obligacionog pr ava. 3 6 Primjer:Bracniugovorkojisklapaju buducibracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. Smatramo da bi se odredenom intervencijom u Porodicnom zakonu moglo propisati uspostavljanje registra bracnih ugovora i obav ezu registracije svih bracnih ugovora. u Podgorici. JmB_________.10.1. treca lica mogu saznati za postojanje ugovora koji se odnose na ne pokretnosti. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave263. kao i svaki ugovor. u 11.-----------------------------------------------------------------------------------263 .

i clan 62. st. ZOO CG. . 301. 264 Vidi cl. 3. PZ CG.Clan 60. do 292. ZOO CG. 265 Clan 287. clan 51 Zakona o notarima CG. stav 2.

te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanj e ovog pravnog posla. Ranije nijedno od nas nije bilo u braku. drzavljanka Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. s tim da je zakljucenje braka uslov za punovaznost ovog pravnog posla. a takode nemamo zajednicke. rodena dana_____u Podgorici. neudata. kuciste i dvoriste . 20.----------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A i V lista. Gospodica CD. oznaka dijela 2. objasnio im pravne do mete i posljedice ovog pravnog posla. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucu je zakonski rezim zajednicke imovine. 1/2. KO Gr ad. Po dgorica. prvi sprat.-----Predmetna zgrada je etazirana.----------------------------Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. nastanjena na adresi ul.________.-------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasa buduca zajednicka bracna imovina i nasa posebna imo vina266. po zanimanju frizerka.. sa prebivalistem u Podgorici. kao takav.---------------------------------------------------------------------------------------mi cemo sklopiti brak za jadan mjesec. niti djece iz ranijih bracnih i vanbracni h veza. ___ broj ___. tako da se sastoji od dva posebna (etazna ) dijel a i to: dvosoban stan u prizemlju. broj______. od____.3. izdat od_____. KO Grad. JmB________. Clan2 Na dan zakljucenja ovog ugovora. sa rokom vazenja do________. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR----------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------Drzavljani smo Crne Gore. nit i u vanbracnoj zajednici. koji se. oznaka dijela 1. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisan kao vlasn . ukupne povrsine 120 m2. svakoodnas imaposebnu imovinu i to:-------------------a)AB ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br.. oznacene i upisane u A listu kao parcela br. zakljucujemo ovaj ugovor. broj 20. Bracni ugovor 2. izdatu od mUP-a Crne Gore. povrsine 500 m2. od dana________. i dvoso ban stan na prvom spratu. ukupne povrsine od 240 m 2. ukupne povrsine od 120 m2.---U svrhu regulisanja nasih imovinsko-pravnih odnosa u braku koji cemo sklopiti. a koja izjavljuje da je: kci B. a u V listu je upisna stambena zgrada spratnosti P+1. prizemlje. prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitan strankama.

prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama.--------------------------------------------------------------------b)CD ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br.____. koji se. . KO masline.000. dok u G listu nema upisanih tereta. KO mas line.00 EUR (slovima:hilja du EUR). Ov. broj 25. na period od deset godina i uz mjesecnu zakupninu od 1. povrsine 5000 m2. 25. 266 Alternativa: samo nasa buduca zajednicka bracna imovina . kao takav. dok je u G listu upisano pravo zakupa po Ugovoru o zakupu. izdat od_____. oznacena i upisana u A listu kao parcela br. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisana kao vlasnik sa 1/1 CD.ik sa 1/1 AB. 10/1Vinograd. Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. u kor ist mS. ___ broj___. od____. br. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A lista. od ____.

kao p osebna imovina CD.1/2.------------------------------------------------------c) Da gospodin AB zadrzava. KO Grad. izgradene na parceli br. povrsi ne 500 m2. ------------------------------------------------------------------Clan3 Uslucaju da se nasa imovinska zajednica okonca drukcije nego smrcu jednogod nas dvoje. prvi sprat. bude u razlicitim suvlasnickim dijelovima i to: da gospodin AB postane suvlasnik sa 1/3. iz Lis ta nepokretnosti br. ABjevecsada saglasandaseCD. s tim da se zakupnina placa na de ponentni racun buducih bracnih partnera-ugovornih strana. osim one iz clana 3. ovog ugovora ugovara ci snose na jednake dijelove267. oznaka dijela 1. 1/2. kako je to opisano u clanu 2. ukupne povrsine od 120 m2.a ovog ugovora. a ovog ugovora. povrsine 500 m2. KO Grad. kuciste i dvoriste. a gospodica CD postane suvlasnik sa 2/3 dijela. -----------------------------------e)Da troskove redovnog odrzavanja nepokretnosti iz clana 2.--------------------------------------------------------------------------------------------f) Da sva nasa buduca zajednicka bracna imovina. ukupne povrsin e 120 m2. ugovaramo sljedece: ---------------------------------a) Da gospodica CD naznacenu posebnu imovinu iz clana 2. ovog clana. kao posebnu imovinu. b)Da prihodi od izdavanja u zakup nepokretnosti iz clana 2. 20. stranke izjavljuju da ne zahtijevaju neposreda n uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti. postaju zajednicka bracna imovina. uzpredocavanjedokazaozakljucenjubrakasanjim. b zadrzava kao posebnu imo vinu. iz Lista nepokretnosti br. 20. oznaka dijela 2. ----------------------------------------------------------------------------------------d)Da gospodica CD postane etazni vlasnik sa 1/1 na nepokretnosti-dvosoban stan n a prvom spratu stambene zgrade. ponudi ti na javnoj prodaji i tako dobiveni novac podijeliti na jednake dijelove nakon odbitk a troskova prodaje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) .anarocitouslucajurazvodabraka. izgradene na parceli br. blize opisano u tacki 2. dvosoban stan u prizemlju stambene zgrade.b ovog ugovora .na osnovuoveisprav e. -----------------------------------------------------------------g) Da cemo svu nasu buducu zajednicku bracnu imovinu iz tacke f. prizemlje.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nakon poduka i upozorenja notara.upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokr etnosti na naprijed naznacenoj nepokretnosti.b ovog ugovora. kuciste i dvoriste.

Da u slucaju prodaje nepokretnosti. plac ati mjesecno iznos od 500.od momenta pravosnaznosti presude o razvodu braka. a sve to u periodu od pet godina. oznacenu imovinu zadrzava kao posebnu imovinu. b. d i e: Svako od nas svoju. pocev od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. c. ------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Da se buduci muz AB obavezuje da ce na ime finansijskepomoci svojoj buducoj supr uzi CD. b ovog ugovora.d. gospodin AB ima pravoprecek upovine. a u vezi sa clanom 2. uslucajurazvodabraka. 2. postane etazna svojina sa 1/1 gospodice CD. koja shodno clanu 3. koje se ima upisati na odgovarajucem mjestu u Listu nepokretnosti u koji je upis ana ta nepokretnost. ---------------------267 Alternativa tackama a. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca.00 EURA (slovima: petstotina EURA) i to svakog prvog do pe tog u mjesecu za tekuci mjesec. . ovog ugovor a. u cl.

Bracni ugovor Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravobracnihdrugovanaizdrzavanjepoduslo vimaodredenimZakonom268 -------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio strankeda odricanje od prava i duznosti na izdrzavanje nema pravnog ucinka zbog apsolutne nistavosti.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu. Notar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne poslj edice toga. ----------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. a na osnovu ovog notarsk og akta. odnosn o uz predocenje dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. -------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol . ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obave za roditelja na izdrzavanje djece. Otpravak u svrhu izvrsenja270 ove isprave moze se izdati povjeriocu. buduci muz ABseobavezujedacezasvakonase dijetekojeimapravo na izdrzavanje271. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravoroditeljanaizdrzavanjedjecepoduslovima odredenimZakonom272 ---------------------------------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj aiz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja. uz dokaze d a duznik u ugovorenim rokovima ne izvrsava svoju naprijed naznacenu novcanu obavezu. a na osnovu ovog nota rskog akta.3. Notar ga je upozorio da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice toga.za vrijemetrajanjaizdrzavanja. racunajuci od dana pravosnazno sti presude o razvodu.00 EUR (tristotine EURA)mjesecno i to unaprijed. uz predocenje dokaza o i spunjenju uslova za njenu izvrsnost. svakog prvog do petog u mje secu. ------------------------------------------j)Da u slucaju razvoda braka. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj a269 iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja.naime finansijskepomociplacati 300.

koji na to imaju pravo bez zadiranja u imperativne odredbe o izdrzavanju bracnog druga. . Ovdje se radi o ugovaranju imovinsko-pravnih odnosa izmedu bracnih drugova.idarno. 271 Ovim se ne odreduje izdrzavanje vec se ugovora vremenski period pruzanja fin ansijske pomoci djeci. stav 1. u skladu sa Zakonom. Zakona o notarima CG. 272 Vidi cl. --------------------da je uslov za punovaznost ovog ugovora zakljucenje braka ugovornih strana u skl adu sa Zakonom. -----------------------------------------------------------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: ----------------------------------------------------- da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine. 254. Zakona o notarima CG. -----------------------------------------------------------------------------------------------268 Vidi clan 262. ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB. PZ CG. 270 Clan 83. 269 Clan 53. a izdrzavanje odreduje sud uz posredovanje organa starateljstva. PZ CG.

da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. ----------------------------------------------------------da se. Buduci muz AB (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------2. na osnovu ovog ugovora.--------------da ce notar. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. dok stranke notaru ne dokazu da su medusobno zakljucile namjeravani brak.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima da cinidbe iz ugovora ne vrse do ispunjenja uslova za njegovu punovaznost. te roditelja i djece. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. niti bilo kome . a kako slijedi:_______ ____. ------------------------------da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona kojim se regulisu obaveze izdrzavan ja izmedu bracnih drugova. predvideni u ovom ugovoru. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbi ljezba i zabiljezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. --------------- . po sluzbenoj duznosti. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. Buduci muz AB (1x) --------------------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. te je potom zapis potpisao i ovaj notar . u prisustvu notara svojerucno potpisuju. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. kojeg slobodnom voljom odobravaju i. kako slijedi. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom katastru. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1. moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u ka tastar nepokretnosti. --------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa svojine uslovljen punovaznoscu ovog ugovora. a kada se steknu uslovi za to. ---------------------------Od ove isprave izdat ce se otpravci i prepisi kada stranke pridonesu dokaz o zak ljucenju braka i time dokazu punovaznost ovog ugovora:-----------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------3. ---------------------------------------------------da notar nece izdavati otpravke i prepise ovog ugovora strankama.

u 11. CD (potpis) NOTAR (potpis. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. dana 14. g.U Podgorici.2009. pecat i stambilj) .10. AB (potpis) 2.

nastanjena na adresi ul. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.15/2009. ozenjen. (prvog septembra hiljadu devet stotina devedeset prve godine). ul. ________. izdatu od mUP-a Crne Gore._______ broj______. rodenog 01. sa prebivalistem u Podgorici. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog po sla. -----------------2. rodenu . i mldb. broj ___ ___. g. sac inim notarski zapis bracnogugovora. po zanimanju menadzer. a koja izjavljuj e da je: kci B. izdatu od mUP-a Crne Gore. Dana 14. (pedeset). te je taj brak upisan u maticnoj knjizi vjencani h Opstine Cetinje. UZZ BR. od dana ________. roden dana_______u Podgorici. -----------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to: mldb. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------mi smo sklopili brak dana 01.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). po zanimanju frizerka. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.1. Obala br.g. Obala br. Podgorica. Gospoda CD.00 (je danaest) casova. g. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. sina Jasmina. drzavljanin Crne Gore. sa rokom vazenja do____. JmB____ _____. sa rokom vazenja do________. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. sa prebivalistem u Podgorici.08..1991. nastanjen u Podgorici ul. kcerku An u. udata. (hiljadu devet stotina deve desetu godinu). -----------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. objasnio im pravne do mete i posljedice. pred maticarom Opstine Cetinje. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucuje zakonski rezim za jednicke imovine. Gospodin AB. za 1990. Prije toga nismo bili u braku niti u vanbracnoj zajednici. od dana _______.2009 g. preda mnom.1. JmB______ __. broj____ _.3. drzavljanka Crne Gore. pd rednim brojem 50. u 11. Bracni ugovor 3 7 Primjer:Bracniugovorkojisklapajubracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.1990. a koji izjavljuje da je: sin A. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -----------------------------------1.0 9.(prvog augusta hiljadu devet stotina devedes ete godine). dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. rodena dana_____u Podgorici.10.

-------------------------------------------------------------------------------------- .1993. kao i prihod iz te imovin e.05.anarocitousluca jurazvodabraka Do sada nismo sklopili bracni ugovor.--------------------------------------------------------------------------------------------Ovaj bracni ugovor sklapamo u svrhu uredenja nasih imovinsko-pravnih odnosa uslu cajuda senasaimovinskazajednicaokoncadrugacijenegosmrcujednogodnasdvoje. (prvog maja hiljadu devet stotina devedeset trece godine)------------------------Druge djece nemamo. ima zakonski status zajednicke imovine.01. pa sva nasa imovina koju smo stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. g.

10. godina proizvodnje ______.1a. KO Grad. a navedeni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik.--------c) Pokucstvo i namjestaj u kuci u mjestu Rijeka Crnojevica. broj motora ______. a iz istih isprava ovaj notar je ustanov io da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene djece. a koji prilog je predocen i procitan strankama koje su se upoz nale sa sadrzajem i odobrile ga. pod brojem ____. izdat od maticnog u reda Opstine Cetinje. pojedinacno naveden u p rilogu br. kuciste i dvoriste. upisan je AB. broj ____. kao vlasni k stana. broj 105. Podgorica. U listu B .o. Titova bb. komplet namjestaj za djeciju sobu. sa 1/1.. kuhinje i pomocnih prostorija. reg oznake ______. od _____. izdat od m aticnog ureda Cetinje. sa 1/20 na zemljistu u A listu. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti. broj ____. koji cine komplet namj estaj za dnevnu sobu. komplet namjestaj za spavacu sobu. I sprat.o. ------------------------------------------------------------------------b) Namjestaj i pokucstvo u stanu u ul.-----------------------------------------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasapostojecaiocekivana zajednickaimovina. od ____. za koje je notar danas izvr sio neposredni uvid u katastar nepokretnosti Podgorica i ustanovio sljedece stanje: ---------------------a) Dvosoban stan koji se nalazi u Podgorici. sa svim potrebnim elektricnim aparatima273. -----------------------------------------Clan2 Nasu nepokretnu imovinu cine sljedece nepokretnosti. Stranke su se odrekle njihovog citanja.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. i Izvod iz maticne knjige rodenih. ------------------Nasa postojeca zajednicka imovina sastoji se od pokretne i nepokretne imovine i osnivackihvlasnickih prava u firmi EXPORT d. od ____.. marke ____. i kao suvlasnik. ------------------------------------------------------Pokretnu imovinu cine: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Putnicki automobil. dok u listu G nema upisanih . 2 uz ovu ispravu. povrsine od 500 m2. u ul. a nalazi se u stambenoj zgradi izgradenoj na parceli broj 5/1. Izvod iz maticne knjige rodenih. koji se sastoji od dvije sobe. Titova br. trpezarijski namjestaj. Podgorica... stan br. pa taj prilog cini sastavni dio ove isprave. izdat od ma ticnog ureda Cetinje. kompletna kuhinja. broj sasije _______. ukupne povrsine od 59 m 2.

upisan je AB. od _____. br. cini sastavni dio ove isprave. titova bb. uz ovu ispravu. nem . Na toj parceli je izgradena prizemna kuca.00 EURA (slovima:tridesetpethiljada EURA) ---------------------------------------------------------------------------b) Parcela br. broj___.. ali koja nije upisana u katastar nepokretnosti. upisana u Listu ne pokretnosti.000.000 .00 (slovima:dvadesethiljada EURA) -------------273 Alternativa za tacku b-: Pokretne stvari i namjestaj u stanu u ul.-------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35. dok u listu G a upisanih opterecenja. kuciste i dvoriste. Prilog je od strane notar a predocen i procitan strankama koje su se upoznale sa sadrzajem i odobrile ga. povrsine od 500 m2. U B listu kao vlasnik. u Podgorici.opterecenja. po gradevinskoj dozvoli Opstine ___. 1. sa 1/1. pa kao takav prilog br . 500. a koje su pojedinacno navedene u prilogu broj 1. KO Janjici. 201/1. -----------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 20.

-------------------------Clan4 U slucaju razvoda braka.uzpredocavanjedokazao razvodubrakasanjim. sa osnovnim k apitalom od 50.--------------b) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu 1. ------------------------------------------------------------------f) da ulog od 100% u Drustvu Export d.na osnovuoveisprave.3. od dana____.o. b). a sto je ovaj notar utvrdio uvidom u izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Po dgorici. odnosno za vrijeme faktickog prekida bracne z ajednice. ostane upisana u katastr u na ime i u korist AB kao njegova iskljuciva svojina.00 EURA (pedesethiljada EURA). koji je notar procitao strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. prede u iskljucivu svojinu supruga AB . placati mjesecni iznos od 1. (petog) u mjesecu za tekuci mjesec. ----------------------------------------------------------------------------------------------c) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu br. 2. Placanje se vrsi mjesecno o d 01. upisano je Drustvo za trgovinu Export d.----------------------------------------------------------------------------------d) da se nepokretnost blize naznacena u clanu 2. pocev od podnosenja tuzbe za razvod braka do pravosnaznosti presude o razvodu br aka. a prvi put se placa od prvog . uz ovu ispravu iz cl.000. upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokretnosti na naprijed naznacenojnekretniniizclana2 a)------------------------------------------------------e) da nepokretnost blize opisana u cl. a) ovog ugovora.00 EURA (jednuhiljadu EURA). uz ovu ispravu iz cl. ostane na imenu AB kao njegova iskljuciva svojina274.1. tacka c). Podgorica.1. obezbijediti fin ansijsku podrsku i to tako sto ce:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Za vrijeme trajanja razdvojenosti. pod maticnim registarskim bro jem ___.o. ABjevecsada saglasandaseCD.o. u slucaju razvoda braka. ovog ugovor a. Podgorica blize opisan u cl.000. -------------------------------------------------Clan5 (1) Suprug AB se obavezuje supruzi CD. 2. predu u iskljucivu svojinu supruga AB. (prvog) do 05. 1.3. Bracni ugovor Clan3 U Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. nasa postojeca imovina se dijeli kako slijedi: -----------------------------a) da putnicki automobil (opisan u cl. predu u iskljucivu svojinu supruge CD. a). prenese u iskljuc ivu svojinu supruge CD. b) ovog ugovora.o. ciji je osnivac i vlasnik uloga sa 100% AB.

000. -----------------------------Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih drugova na izdrzavanje pod uslovima odr edenim Zakonom.00 EURA (slovima : dvadesethiljada EURA). u iznosu od 20.dana narednog mjeseca. . isplat iti pausalnu sumu novca kao finansijsku podrsku. npr. imovina se moze dijeliti i na suvlasnicke dijelove koji mogu biti razliciti. -----------------------------------------------------------------------------------------274 Napomena:Pored naprijed naznacene pojedinacne podjele po stvarima u iskljuci vu svojinu. a 2/3 muz ili ta dva sistema kombinovano (na suvlasnicke dijelove neke stvari a neke pojedinacno svakome). na kuci 1 /3 supruga.------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) U roku 15 (petnaest) dana od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. racunajuci od dana podnosenja tuzbe za razvod braka.

........ ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obaveza ro ditelja na izdrzavanje djece... Notar ga je upozorio da se podvrgao prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga. Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol idarno......214 Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih partnera na izdrzavanje pod uslovima od redenim Zakonom275......................... ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB...... a na osnovu ovog notarskog akta................ .... N otar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga.............00 (tristotine EURA) mjesecno i to svakog prvog do petog u mjesecu za tekuci mjesec.. .......---------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost276.. u skladu sa Zakonom. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 7...... Notar je stranke poducio i upozorio i na sljedece:------------------------------------------------------da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine.---------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke.. muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazivanja...... (2) Zbog placanja novcanih obaveza iz tacke 1...... muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazi vanja. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca.......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 6.............. a) i 1 b) clana 5........ placati ponaosob po 300..... a sve dok budu postojali zakon ski uslovi za izdrzavanje.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 8 .... ovog ugovora...........-----------------------------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa .. na ime finansijske pomoci. U slucaju razvoda braka..............(... a na osnovu ovog notarskog akta.......... Ovim se ne dira u zakonsku obavezu i pravo roditelja na izdrzavanje djece pod uslovima odredenim Zakonom........ racunajuci od dana pravosnaznosti presude o razvodu. muz AB se obavezuje da ce za svako nase dijete koje ima pravo na izdrzavanje.-------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost.............. -....

radi se o imperativnoj normi PZ po kojoj je medusobno izd rzavanje bracnih i vanbracnih partnera. Prema Porodicnom zakonu odricanje od prava i du znosti izdrzavanja nema pravnog ucinka. 276 Vidi odredbu cl. Dakle. ---------------------------------------275 Vidi cl. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbiljezba i zabilj ezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. ne smije se nikada ugovoriti odricanje od prava na izdrzava nje. 53.----------------------------------------------------------------------------------------------da se na osnovu ovog ugovora moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u kata star nepokretnosti. 1. roditelja i djece i drugih srodnika njihova duznost i pra va kad je to predvideno ovim zakonom. ako bi to stranke insistirale odbiti ili obavezno unijeti poduku i upozorenje da to ne proizvodi p ravne ucinke. Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima .svojine uslovljen razvodom braka. st.-------------------------------------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. i clan 83. 262. Zakona o notarima CG. Naime. i dalje PZ CG.

50a. po sluzbenoj duznosti. a kako slijedi:_______ ____.4. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. Od ove isprave izdat ce se odmah otpravci i prepisi -----------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1 muz AB (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------2. u skladu sa Zakonom. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. st.2009.----------------------------------------------------------da ce notar. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom ka tastru. pecat i stambilj) 4. .10. ------------U Podgorici. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ).1.t.g. te roditelja i djece. u 11. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustvu notara. Zakona o notarima).1.. dana 14. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------3. istog clana i u vezi sa cl. muz AB (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. kako slijedi. 51. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. u vezi sa st. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova 4 1 Pravnekarakteristike Karakteristike ovog ugovora su sljedece: Za punovaznost ovog ugovora obavezna je forma notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave (cl.AB(potpis) 2. svojerucno potpisuju. CD (potpis) NOTAR (potpis. te je potom zapis potpisao i ovaj n otar. 3. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona o obavezi izdrzavanja izmedu bracni h drugova.

PZ). 303. pored odredbi cl. 293. 160. 298. Zajednicka imovina bracnih drugova ima status zajednicke svojine i na nju se. Zakona o . PZ CG.153. primjenjuju i odredbe cl.Na imovinsko pravne odnose bracnih drugova ne moze se ugovoriti primjena prava druge drzave (cl.

sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.2009. broj_____. PZ). Gospoda CD. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. prenosi se svojina na nepokretnosti sa 1/1 na jednog bracnog druga koji p reuzima dug obezbijeden hipotekom na toj nepokretnosti i placa novcanu naknadu drugom bracnom drugu na ime njegovog dijela. traziti diobu koja moze biti sporazumna ili sudska. U vezi sa zajednickom imovinom bracnih drugova. Dana 14. broj____ __. jedna stranka ne zna slu zbeni jezik. ul. izdatu od mUP-a Crne Gore.15/2009. JmB______ __. za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka i bez ikakvih vremenskih ogranicenja. drzavljanin Crne Gore. ozenjen. nastanjen u Podgorici. UZZ BR. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine)._______. ul. 1. a koji izjavljuje da je: sin A. Bracni drugovi mogu u svako doba. od dana_______. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------1. ili da jedan bracni drug isplati drugom novcan u vrijednost njegovog dijela (cl. upis svojine je vezan za isplatu naknade. tj. izdaje se otpravak dijela akta do isplate naknade. rodena dana_____u Ljubljani. preda mnom. od dana _______. u 11. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. Obala br. sa rokom vazenja do____. sa prebivalistem u Podgorici. opsirnije vidjeti u prethodnom tekstu o imovini bracnih drugova i o bracnom ugovoru. a koja . sacinim notars kizapis ugovoraopodjelizajednickebracneimovine.00 ( jedanaest) casova.. ili na pojedinoj stvari. st. broj______. 4 2 Primjer:Ugovoropodjeli zajednickeimovinebracnihdrugova kojaseprenosiuiskljucivusvojinu jednogbracnogdrugauz placanje naknade Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova277. ta imovina se moze sporazumn o podijeliti tako da se odrede dijelovi u citavoj imovini. roden dana_______u Podgorici. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. 293. sa prebivalistem u Podgorici. Obala br. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. drzavljanka Crne Gore. po zanimanju menadzer. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima svojinsko pravnim odnosima CG. JmB_________.1.(u daljem tekstu:suprug) ----------------------------------------------------2. izdatu od mUP-a Crne Gore. ili jednom dijelu imovine.1. Gospodin AB.10. g._sa rokom vazenja do________.

. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.________.(u daljem tekstu: supruga) ---------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji uvjerio sam se da gospoda CD ne vlada u dovoljnoj mjeri crnogorskim jezikom. 293. te je na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. Porodicnog zakona CG i cl. nastanjena na adresi ul. na sastavljanje ov og notarskog 277 Cl. udata. Podgorica. po zaniman ju frizerka. 158.izjavljuje da je: kci B.

Do sada nismo zaklju civali bracni ugovor. a brak je upisan u maticnu knjigu vjencanih za mjesto ______. koji m je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik.--------------------. br. taj razvodbraka nije uslov za nas danasnji ugovor279 Ovaj ugovor o podjeli zajednicke imovine zakljucujemo neovisno od toga da li ce i kada nas brak biti razveden.------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to:_______________. od ____ i Izvod iz maticne . izdat od maticara Cetinje. pod brojem ____. objasnio im pravne do mete i posljedice.-----------------------------------Poducio sam stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo pril aganje ovom izvorniku. broj______. od_____. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.1965. prilaze uz ovaj izvornik278. Tuzba za razvod braka po dnesena je Osnovnom sudu u_________. rodena 01. pred maticarom Opstine _____.4. koja se sastoji od nepokretnosti. medutim. tako da smo u katastru nepokretnosti upisani kao zajednicari sa neporedijeljenim dijelovima na zajednickoj imovini. (u dalj em tekstu: sudskitumac). izdat od maticara Opstine Cetinje. stra nke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPODJELIZAJEDNICKEIMOVINEBRACNIHDRUGOVA UVODNE NAPOMENE ------------------------------------------------------------------------------------------Zakljucili smo brak dana________. a takode u nasu zajedn icku imovinu ulaze i pokretne stvari280.______. izdatu od mUP-a Crne Gore. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic .-------------------------. Izvod iz maticne knjige rodenih. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. -----------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsio sam uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. --------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. JmB_____. sa rokom vazenja do________. pod rednim brojem___. od dana________. ----------------------------------Prije ovog braka nismo zakljucivali brak.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine) u Ljubljani. od _____ . niti je bilo kod od nas zivio u vanbra cnoj zajednici. Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. na stanjena u Podgorici ul. broj ____.01. Vec sest mjeseci zivimo odvojeno i namjeravamo se razvesti.___. ali se od toga odustalo.

279 vidi cl. Moze biti upisan na zajednickoj svojini i samo jedan bracni drug. Zakona o notarima CG. 2. 289. 46.knjige rodenih.cl. I tada s e moze zakljuciti ugovor o diobi. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepo kretnosti. osim ako to nije rezultat njihovog ugovora . shodno clanu 293. PZ i cl. kada se smatra kao da je upis i zvrsen na oba bracna druga. a iz istih isp rava ovaj notar je ustanovio da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene dje ce.----------278 Vidi cl. 76. Dioba zajednic ke svojine se moze izvrsiti tako da se utvrdi suvlasnicki (idealni) dio ili da svakom od zajednicar a pripadne odredena stvar u svojinu sa 1/1 itd. 295. imaju i drug a lica. od ____. izdat od maticnog ureda Cetinje. st. . kao sto su nasljednici umrlog bracnog druga. tada mogu zahtijevati da to sud utvrdi. Pravo na zakljucenje ovog ugovora nikada ne zastarijeva i ne moze se to p ravo iskljuciti. odnosno ne moze se pod prijetnjom nistavosti odreci prava da se zahtijeva dioba. Stranke su se odrekle njihovog citanja. Ako zaj ednicari ne mogu postici sporazum o diobi. PZ CG. broj ____. pored bracnih drugova. PZ. 1. a pravo na to. povjerilac jednog bracnog druga koji se ne moz e namiriti iz posebne imovine tog bracnog druga. Navedeni dokumenti u origin alu se prilazu uz ovaj izvornik. 289. PZ u kojem je regulisano da se dioba zajednicke imovine moze t raziti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka. 280 Vidi cl. st.

kao imaoci prava zajednicke svojine sa neopredijeljenim dijelovima282. za iznos kredita od ____. 0 m. ustanovljeno je da je nepokretnost stranaka koja ula zi u zajednicku imovinu. ali nisu zeljele njegovo citanje. sa 10% godisnje kamate. povrsine od 500 m2. marke ______(svi podaci). ----------------------------------------------Clan4 Nadalje smo se sporazumjeli da namjestaj i pokucstvo. gabarita 10._____ u Podgorici. prede u iskljucivosvojinu supruga AB. koji je prilog ovom ugovoru. koji ovaj notar.-----2) namjestaja i pokucstva koji se nalaze u stanu u ul. izjavivsi da su upoznati s njim. korisne stambene povrsine od 200 m2. koji se nalaze u nasoj kuc i. Vrijednost tog vozila saglasno cijenimo na iznos od ____ __. upisane su ugovorne strane. __ kuciste i dvoriste. na zahtjev stranaka. upisana u Listu nepokretnosti br. ___. 0x10. te su ga odobrile i taj prilog se prilaze uz ovu ispravu i cini njen sastavni di o.---------------------------------------------------------------------------------------------------U listu V upisana je stambena zgrada spratnosti: prizemlje i jedan sprat. ------------------------------------------------------------------U listu B . u . ta cka 1. koji je u saobracajnoj d ozvoli upisan kao svojina supruga AB. -----------------------Prilog je strankama predocen. za KO___ i oznacena u listu A kao parcela br. izvrsio danas281.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan1 Pokretne stvari se sastoje od:----------------------------------------------------------------------------------1) putnickog motornog vozila. ---------------------Vrijednost ovih stvari stranke saglasno odreduju na iznos od ________ EURA (slov ima: __). -----------------------------------------------------------------U listu G upisana je hipoteka u korist banke____.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijednost ove nepokretnosti stranke saglasno odreduju na iznos od ____ EURA (sl ovima: -) Clan3 Ovim smo se sporazumjeli da putnicko motornovozilo. Clan2 Na osnovu izvrsenog uvida u evidenciju katastra nepokretnosti. blize oznaceno u clanu 1. ovog ugovora. a ciji pop is smo zajednicki izvrsili i sacinili zapisnik o popisu stvari.

Moze se raditi i o zajednickoj svojini iako je samo jedan bracni drug upisan.___za KO___. 282 Vidi cl.. sporazumjeli smo se da predu u iskljucivo svojinu supruge CD. tacka 2. 1. koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama . 76.______. --------------------------------------------------------------Clan5 Nekretnine. ----------------------------------------------------------------------------281 Alternativa: Na osnovu izvrsenog uvida u Prepis lista nepokretnosti br. kako je to naznaceno u cl. prede u iskljucivosvojinu supruge CD. sa 1/1 dijela. ovog ugovora. blize opisane u clanu 2. . dana___.ul. izdat od____. prema zapisniku koji je prilozen uz ovu ispravu. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

u roku od 60 (sezdeset) dana od dana zakljucenja ovog ugovora i to uplatom na konto supruga AB. sa pismom i molbom da mu izda saglasnost za ovo preuzimanje duga ---------------------------Za iznos preuzetog duga supruga CDizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnostina osnovuovognotarskogzapisa284. na danasnji dan kao dan obracuna. a koji jos uvijek nije isplacen.---Zbog ove obaveze placanja. iz nosi____ EURA.000. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Za ovaj prenos svojine supruga CD obavezuje se da ce suprugu AB isplatiti jednok ratni novcani iznos od 15. sa 10% godisnje kamate. - ._kod banke __ ____. iznos neplacenog duga koji se preuzima. odnosno nakon ispunjenja uslova za izvrsnost ov og akta. prilaze se uz ovaj iz vornik nakon sto je u cijelosti procitana strankama283. opisaneuclanu2 ovogugovora. Naprijed naznacena obavijest Banke____ _. broj____. br. ----------------------------------------------Notar je prije toga upozorio suprugu CD na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. sa dokazima da duznik ne ispunjava svoje obaveze iz preuzetog duga. uz obavez u predocavanja dokaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. kao povjeriocu preuz etog duga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 Kako je nepokretnost iz clana 2. od ___ prezentovana je u originalu i. a banka je izjavila spremnost da ce dati saglasnost za ovaj prenos hipotekeipreuzimanje duga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. a radi oslobadanja supruga AB od te obaveze. CD pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnost i.ana osnovuovognotarskogzapisa.4.____. ovog ugovora opterecena hipotekom za kredit u i znosu od_______. -------------------------------------------------------------------------Notaru je nalozeno da prepis ove isprave dostavi Banci____. supruga CD p ristaje na prenos svojine na nepokretnosti zajedno sa naznacenom hipotekom ipreuzima dugza koje su do sada bracni drugovi solidarno odgovarali. --------Izvrsni otpravak ove isprave izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. kao takva. Prema pisanoj obavijesti Banke _____.00 EURA (petnaesthiljada EURA). te zakonske zatezne kamate u slucaju zakasnjenja plac anja.

455. Zakona o svojinsko-pra vnim odnosima. . i 456. odnosno u ovom slucaju hipotekarnog povjerioca.Notar je stranku CD prije toga upozorio na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. ZOO CG. osim ako je na to pri stao hipotekarni povjerilac. Zakona o notarima CG. 284 Clan 53. otudenjem nepokretnosti opterecene hipotekom.----------------------------------------------------283 Vidi cl. stav 4. Prema clanu 327. 285 Clan 151 i clan 160 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. a u skladu sa Zakonom285. na novog vlasnika ne prelazi i oba veza cije je ispunjenje bilo obezbijedeno hipotekom na tu nepokretnost. stav 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Stranke medusobno odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke na stvarima koje su predmet ovog pravnog posla. i clan 83. Za preuzimanje duga potreban je pristanak povje rioca.

dost aviti nadleznom katastru nepokretnosti otpravak ovog akta radi upisa prenosa svojine. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu.ukatastrunepokretnostiizvrsi upissvojineukoristsuprugeCD.sa1/1 dijelananepokretnostiizclana2 ovogugovora (clausula intabulandi). po sluzbenoj duznosti. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 10 Notar je stranke poducioiupozorioiosljedecem: ---------------------------------------------------da se ovim ugovorom vrsi podjela zajednicke bracne imovine.na osnovuovogugovora. -----------------------------------------------------------------------------------------Notaruje nalozenodapodnesezahtjevzaupissvojinenadleznom katastru nepokretnosti tekondakadamustrankaABupisanojformipotvrdidamujeisplacennovcaniiznos iz clana5 ovogugovora. ------------------------------------------Od ove isprave dobivaju kada se steknu uslovi iz ovog ugovora: ------------------------------------- .Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan8 SuprugABje saglasandase. kao i Pore skoj upravi. po ispunjavanju uslova iz ovog ugovora notar. banci. ilikadato strankaCD dokazeizvodom sa bankeikadaBanka_____ dostavinotarusaglasnostzapreuzimanjedugaizclana6 ovogugovora. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet nepokretnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da ce. sn osi supruga CD. -----------------------------------da ce supruga CD svojinu na nepokretnosti steci tek sa upisom prenosa svojine u katastru nepokretnosti. ali su stranke saglasno od toga odustale. stranke saglasno izjavljuju da sve troskove vezane za ovu ispravu: troskove notara. ----------------------------------------------------------da i kako predbiljezba prenosa svojine osigurava suprugu CD i upozorio na rizike kojima se izlaze u vezi s tim.------Notaru se zabranjuje da prije toga izdaje supruzi CD. katastru ili bilo k om dugom licu otpravak ili ovjereni prepis ovog izvornika koji sadrzi izjavu supruga AB o sagl asnosti za prenos i upis svojine u katastru nepokretnosti u korist CD286. --------------------------------------------Clan9 Nakon sto je notar stranke poducio da za troskove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugacije dogovoriti.

a u ovom slucaju nece sadrzavati clausulu intabulandi dok se ne ispune ugovoreni uslovi. shodno clanu 88. Ovo je jedan od instrumenata obezbjedenja za prodavce ili druge p renosioce prava u slucaju kada u samom notarskom aktu je data clausula intabulandi. a ne daje se u posebnoj ispravi. odn osno otpravak dijela akta. radi zastite prenosioca prava svojine. notar ce kopiranjem izostaviti claus ulu intabulandi i na tom mjestu napisati biljesku da je ona izostavljena do isplate cjelokupne naknad e ili ispunjenja drugih uslova. . koji nece sadrzavati odredeni dio i zvornika. Zakona o notarima CG.Otpravak: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Suprug (1x): -------------------------------------------------------------------------------------------------------286 Napomena: Notar. a u potvrdi otpravka notar ce naznaciti koji su dijelovi akta ispusteni. Prilikom sacinjavanja otpravka dijela akta. na zahtjev stranaka. u ovom slucaju moze izdati djelimicni.

Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Supruga (1x): ----------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1x): ---------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x): --------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta dobijajuodmah::------------------------------------------------------------------Banka (1x):--------------------------------------------------------------------------------------------------------suprug (1x): ------------------------------------------------------------------------------------------------------Supruga (1x): -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. u 11. pecat i stambilj) .4. g. da su sadrzaj ovog akta razumjele.2009. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac i notar.10. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). a kako slijedi:_______ ____. AB(potpis) 2. CD (potpis) NOTAR (potpis. neposrednim pitanjima uvjerio se da ovaj akt odgovara volji stranaka. pa su one izjavile da je tako postupljeno. Notar je ovu ispravu procitao strankama u prisustvuiuz sudjelovanje naprijed naz nacenogsudskogtumaca. -----------------------------------------------U Podgorici.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. kojijestranciCDpreveo cjelokupnitekstovogakta. dana 14. te ga slobodnom voljom odobrile i potpisale.

287 Sluzbeni list Crne Gore br. CG). ako to stranke zahtijevaju. clan 94. takode. Zakonska regulativa i nadleznost notara Materijalno nasljedno pravo u Crnoj Gori regulisano je Zakonom o nasljedivanju28 7.pravnih poslova. Kako su naprijed naznaceni zakoni doneseni poslije Zakona o notarima. kod sljedeci h nasljednopravnih poslova: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (cl. Notar moze (fakultativna nadleznost) vrsiti sastavljanje notarskog zapisa. st. ili z apisa o potvrdi privatne isprave i zapisnika. Obavezna forma notarskog zapisa i sa njime izjednacenog zapisa o potvrdi privatn e isprave u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom. Zakona o nasljedivanju i cl. Notar kao povjerenik suda u ostavinskom postupku. nakon ocjene stanja u svom sudu. a ostavinski i drugi postupci koji se ticu nasljedno . Zakon o notarima (clan 51. to ce biti olaksana praksa postupanja prvih notara u Crnoj Gori. Sud moze povjeriti notaru popis i procjenu zaostavstine. 135. novca. 52. propisao je za takve poslove formu notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog za pisa o potvrdi privatne isprave. 290 Clan 147 do 157 Zakona o vanparnicnom postupku CG. 289 Sluzbeni list Crne Gore br. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju i ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota regulisani su u Zakonu o obligacionim odnosima289 . 27/06.1. . Zakona o notarima). Postoji obavezna i fakultativna nadleznost notara u pojedinim pravnim poslovima sa nasljedno pravnim elementima i dejstvima. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota i nasljednickih izjava. cuvanje ostavinskih isp rava. 74/08. regulisani su Zakonom o vanparnicnom postupku288. Zakona o nasljedivanju) i zapis o testamentu po pravilima za sudski testament-pravilima vanparnicnog postupka i uz primjenu pravila za sastavljanje notarskog zapisa (cl. 1. papira od vrijednosti ili dragocjenosti (notar kao povjerenik suda. 69. Zakona o vanparnicnom postupku CG). predsjednik Osnovnog suda. pod prijetnjom nistavosti. 47/08. st. propisana je kod sastavljanja ugovora o dozivotnom izdrzavanju. 3. 288 Sluzbeni list R CG br. moze sve ostavinske predmete povjeriti na rad notarim a sa sjedistem kancelarija u podrucju tog suda290. takav testament ima svojstv o sudskog testamenta kojeg moze sastaviti ne samo notar vec i sud. t.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 1.

pozitivna nasljednicka izjava nije potrebna za postaja nje nasljednikom. kako je to naprijed naznaceno.2. on a postoji ako se lice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. tj. to jednom nasljedniku moze biti potrebno da bi otklonio svaku sumnj u i neizvjesnost u pogledu njegovog svojstva kao nasljednika (npr. jer ce sud. tj. po prijemu smrtovnice. posto se to postaje po sili Zakona. provesti postupa k. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakt er. jer se svojina na zaostavstini stice po sili Zakona u momentu smrti ostavioca. Izricita je kada nasljednik da pozitivnu nasljednicku izjavu pred sudom do zavrs etka rasprave o zaostavstini ili pred notarom. Negativna nasljednicka izjava je ona koja glasi na odricanje od nasljeda. ak o se nasljednik ne odrekne nasljeda291. zavisi od volje nasljednika. hoce da se primi nasljeda koje mu je po sili Zakona pripalo u momentu smrti osta vioca. dakle. Nasljednicka izjava 2. po bilo kom osnovu izjasni da hoce to da bud e. i takva izjava d olazi u obzir ako neki nasljednik zeli da. tj. da bi mogao trazi ti odobrenje za gradnju kuce na placu koji mu je kao nasljedniku pripao. Zbog toga ona nije obavezna. Pozitivna nasljednicka izjava moze biti izricita ili precutna. odnosno da se nece koristiti mogucnoscu odricanja od nasljeda. u cilju da bi se njome samo potvrdilo on o sto po pravilu nastupa po sili Zakona. donijeti rjesenje o nasljedivanju. Pozitivna nasljednicka izjava je ona koja glasi na prijem nasljeda. mad a. ako se l ice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. da bi povecao svoju kreditnu sposobnost). Nasljednicka izjava Zakonodavstvo Crne Gore usvaja koncepciju da zaostavstina umrlog lica prelazi po sili Zakona na njegove nasljednike u trenutku njegove smrti i to konacno i trajno. moguca je pozitivna i negativna nasljednicka izjava. kada prema objektima zaostavstine preduzima pravne akte svojinskog raspolaganja. Davanjem pozitivne nasljednicke izjave. otudio ili za lozio . Bitno je samo da su uredno pozvani. ucin i izvjesnim da se on tog svojstva prima.292 Precutna je kada nasljednik bude raspolagao cijelim ili jednim dijelom zaostavst ine. u formi notarskog zapisa. odnosno raspolaganja pravom koje je naslijedio (npr. bez obzira da li su se nasljednici izjasnili. jos prije svrsetka ostavinskog postupka. Dakle. po bilo kom osnovu izjas ni da ne zeli to da bude. Nasljednicka izjava moze biti pozitivna i neg ativna.

a to znaci da je time pokazao da se prima nasljeda. . 292 Clan 51.-139. Davanje nasljednicke izjave regulisano je odredbama cl. takva izjava se moze dati od strane nasljednika ili njegovog zastupnika i to dir ektno u zapisnik kod suda koji vodi ostavinski postupak do zavrsetka rasprave. Zakona o notarima CG. odnosno da se odrice mogucnosti odbijanja nasljeda. 130. 131. tako da to pokazuje njegovu namjeru da se prema tim objektima ponasa kao da su njegovi. ili u p o 291 Cl.neke stvari iz zaostavstine). Zakona o naslj edivanju. Zakona o nasljedivanju CG.

jer se u suprotnom moze ponistavati294. da je ispostovana forma i postupak davanja nasljednicke izjave. t. da je uredno zastupan. osnova i da je izraz slobodne volje. uslovljena je saglasnoscu starateljskog organa295. Otuda se za davanje nasljednicke izjave od strane nasljednika zahtijeva puna poslovna sposobnost. da je u njemu izricito navedeno da se. a to je obavezna forma notarskog zapisa. punomocnik moze odre ci nasljeda. u njegovo ime. s tim sto punomocje za davanje nasljednicke izjave u posebnoj ispravi koja ce se dostaviti sudu. tj. Pri tome. ZOO CG. po d prijetnjom nistavosti. sa njim izjednacen og. data u ime sticenika. ili primiti nasljede i ustupiti ga nekom od sunaslje dnika. Zakona o notarima). nasljednic ka izjava zakonskog zastupnika. primiti nasljede. koja bi glasila na odricanje od nasl jeda. 3. zapisa o potvrdi privatne isprave. Nasljednicku izjavu moze dati neposredno sam nasljednik ili je moze dati preko p unomocnika.53.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sebnoj ispravi koja se podnosi sudu. a posebno moze se odreci nasljeda tek . tj. nasljednicku izjavu ce dati njegov zakonski zastupnik. a ako izjavu daje preko zas tupnika. Nasljednicka izjava koja se daje u posebnoj ispravi i koja se dostavlja sudu. u ime vlastodavca kao nasljednika. te Zakona o notarima. tj. posebno ako glasi na odricanje od nasljeda. i to akata raspolagan ja. ali se ne moze opozvati. mora biti sastavljena u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. Nasljednicka izjava. a to s u: da je validna u pogledu predmeta.1. da je davalac nasljednicke izjave poslovno sposoban. Ukoliko jedno lice nema tu sposobnost u momentu davanja nasljednicke izjave (maloljetnik koji nije navrsio 14. proizvodi imovi nska dejstva koja odgovaraju dejstvu pravnih akata inter vivos. st. odnosno. mora biti u formi glavnog posla. godina ili je liseno poslovne sposobnosti). Osobine nasljednicke izjave Nasljednik moze dati nasljednicku izjavu. Punomocje treba da bude specijalno. nasljednicke izjave ( vidi clan 86. da ne postoje mane volje. a za sto je propisana obavezna forma notars kog zapisa i sa njim izjednacenog zapisa o potvrdi privatne isprave293. Uslovi za punovaznost nasljednicke izjave su opsti uslovi propisani u ZOO za pun ovaznost pravnih poslova i uslovi iz Zakona o nasljedivanju.

). stav 3. ili nuzni nasljednik . mora sadrzavati izjasnjenje u pogledu toga po kom se osnovu nasljedivanja daje izjava (npr. PZ CG. ili testamentarni nasljednik. 293 Clan 125. kako je to Zakon o nasljedivanju propisao. N otar ce poduciti stranku u vezi sa naprijed naznacenim. 295 Clan 308. a kada je to potrebno po clanu 308 stav PZ CG i uz saglasnost organa starateljstva. zakonski nasljednik. stav 2. Zakona o vanparnicnom postupku CG. Nasljednicka izjava mora biti u sadrzaju precizno odredena. ili kombinovano.kada je ono otvoreno (momenat smrti ostavioca) i to sve do zavrsetka ostavinskog postupka. i clan 66. stav 3. Zakona o nasljedivanju CG. te da li se prima nasljeda. dijete koje je navrsilo cetrnaest godina zivota moze dati nasljednicku izjavu uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja. . 294 Clan 136. tj. da li se prima nasljeda i ustupa nekom od sunasljednika ili da li se odrice nasljeda.

jer s e u konkretnom radi o sticanju. Kod izjave o odricanju od nasljeda postoji zakonska pretpostavka da se odricanje odnosi i na potomke onog koji se odrekao. Ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. notar ce poduciti i upozoriti stranke da se. Nasljednicka izjava Jedanput data nasljednicka izjava. stav 3. ne moze biti djelimicna (npr. ali prihvata nasljede kuce u gradu). odrice se primanja nasljeda poljoprivrednog zemljista. s obzirom na pravne ucinke nasljednicke izjave. pa bila ona u smislu odricanja ili primanja nasljeda. odreci nasljeda na stanu. Ako se radi o ustupanju nasljeda. u suprotnom. a prihvatiti se naslje da na kuci). kod zakonskog osnova pozivanja na nasljede. a sto je veoma bitno. Zakona o nasljedivanju CG. tome ce notar poduciti i upozoriti davaoca izjave. . ne moze se. Odricanje u korist odredenog nasljednika smatra se izjavom o prijemu nasljeda. koje bi mu po jednom osnovu pozivanja na nasljede trebalo da pripadne (npr. 136. Riva br. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. 297 Clan 134.2. narocito imovinske. pa s tim u vezi. tako da u okviru jednog osnova.1.. odnosno odreci samo jednog dijela zaostavstine. Zabrana djelimicne nasljednicke izjave o odricanju od nasljeda vazi posebno za svaki osnov pozivanja na nasljede . 2 1 Primjer:Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje Nasljednicka izjava o prijemu nasljeda. po prije mu ustupljenog dijela. za ovakvu naslje dnicku izjavu ne vaze pravila odricanja od nasljeda.) posebno i specificno propisuje da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je naslje dniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. odnosno o prenosu imovine medu zivima.296 jer bi. a odreci se testamentarnog nasljeda na drugoj imovini ostavioca. uz istovremeno ustupanje nasljednog dije la300 po osnovu zakonskog nasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. st. ne moze se opozvati. na odnose ustupioca i primaoca primjenjuju pravila o poklonu297. Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda ne moze biti djelimicna. stav 1 Zakona o nasljedivanju CG. 2. sto znaci da se jedno lice ne moze primiti. ni pod uslovom298 u okviru jednog osnova pozivanja na nasljede. uz istovremeno ustupanje nasljednog dijela299. u okviru zakonskog nasljedivanja. dolazilo do povreda prava drugih lica koja su ona stekla i do onemogucavanja normalnog toka ostavinskog postupka. ali se moze prihvatiti zakonskog dijela nasljeda na nekoj imovini. Zakon o nasljedivanju Crne Gore (cl. 296 Clan 136.

stav 1. st. 51.298 Clan 134. 134 i 136 Zakona o nasljedivanju i cl. Zakona o notarim a. 299 Clan 134. Zakona o nasljedivanju CG. t. stav 2. 1. . Zakona o nasljedivanju CG. 300 Cl. 3.

00 h (osam casova). udata.2009. Borovi br..1. br.. rodena 01. Notar j e stranku poducio . moze odreci nasljeda. Izvod iz maticne knjige rodenih. u ___. pristupila je: -------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana. da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca i da ja ostavilac na naprije d naznacenim nepokretnostima upisan kao imalac prava svojine od 1/1.05. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.g. u Budvi. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). JmB 0105969666666. od ___. i Prepis l ista nepokretnosti br. od ___. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la302. 0506. od dana_____. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. KO masline.Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. broj____. po zanimanj u stomatolog.. otvoreno nasljede iza umrlogMaricDraga na. sa prebivalistem i adresom u Budvi. u 8.1.01. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. preda mnom. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je.10. izdat od maticara ____. izdat od maticara ____. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. Poziv naznacenog suda. izdatu od mUP-a Crne Gore.------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. ul. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. drzavljanka Crne Gore. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika.2006. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). Takode ovaj notar je utv rdio sastav zaostavstine na koju se ova izjava odnosi301.1/2009.10. p od brojem ____. rodenog dana_____u ____. Ul.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom UZZ br. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . na ime davaoca ove izjave. koji je umro dana ___. izjaviti da se prima nasljeda. Iz prilozenih dokume nata notar je ustanovio da je prije davanja ove izjave. Dana 15.S tim u vezi. sina milana. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava.1969. izdat od ____ dana____. od dana 01. Riva br. te izjaviti da se prima nasljeda. prema vlastitoj izjavi.g. ---------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). bro j____. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. Stranka ne trazi njihovo citanje.. dolje potpisanim notarom misic misom. kao zakonski nasljednik.

CG cl. 302 Napomena: Naprijed naznacena obaveza notara proizilazi iz normi koje regulis u postupak sastavljanja notarskih akata.cl. 13. 24. ni pod uslovom--------------------------------------------------------------------------------------301 Napomena: Nasljednicka izjava se moze dati od momenta smrti ostavioca do zavrset ka rasprave za raspravljanje zaostavstine i to na zapisnik kod suda ili u posebnoj ispravi koja se dostavlja sudu u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. 2. 136. Izjava o odricanju odnosi se samo na zaostavstinu koja je davaocu izjave bila poznata u vrijeme davanja iz jave .pravnim posljedicama svake od tih izjava. a narocito: --------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. st. Ona se uvijek utvrduje shodno odredbama Porodicnog zakona. st. ZN. 2. kao sto je ovdje slucaj. a poslovna sposobnost je uslov ovog. te je zbog toga potrebno u nasljednickoj izjavi o odricanju od nasljeda utvrditi na koju zaostavstinu se ona odnosi. . kao i svih drugih pravnih poslova. i cl.

USTUPAM s vom bratu maric Dusku. ---------------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. prim jenjuju pravila o poklonu. KO masline.1.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. u ____. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte u osta vinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana.2. iz ____. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. te upozorio na znacaj i posljedice poklona. stranka je dala sljedecu: -------------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU -------------------------------------------PRIMAMSE zakonskog dijela nasljeda koji mi pripada iza umrlog oca maric Dragana. sina milana.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. po prijemu ustupljenog dijela. rodenog dana_____.-------------------------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska ili njegovog punomocnika koga on izabere. koji je umro dana ___. sinu Dragana. snosim sama. koja se sastoji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u L istu nepokretnosti br. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. u ___. JmB_____. ---------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. da je razumjel . i svoj zakonski nasljed ni dio na zaostavstini. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. kod Uprave za nekretnine ..----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. kao p unomocnik za prijem pismena.Podrucna jedinica Budva. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. a kako slijedi______ ____.

kako slijedi. potpis i stambilj notara) . svojerucno potpisuje. kojeg slobodnom voljom odobra va i u prisustvu notara. ----U Podgorici.a sadrzinu ovog pravnog posla i da je s njim u cijelosti saglasna. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. dana______ (slovima) ---------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (pecat.

sa sluzbenim sjedistem u Budvi . 0506. u 8. preda mnom. p od brojem ____. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). te da je .. u ____. br. kao zakonski nasljednik. broj____. Riva br. bro j____. Stranka ne trazi njihovo cita nje. Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je.1. Takode. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa prebivalistem i adresom u Budvi..g. otv oreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca. udata.1. po zanimanj u stomatolog. od ___. Riva br. Izvod iz maticne knjige rodenih. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____.g. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana. drzavljanka Crne Gore. izdat od maticara ____. Borovi br.. izdat od ____. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. dana____. od ___. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je.2009.1. Dana 15.00 h (osam casova). ovaj notar je utvrdio sastav zaostavstine na koju se ova nasljednicka izjava odn osi. sina milana. Ul. br. izdat od maticara ____ na ime davaoca ove izjave. Poziv naznacenog suda od dana_____ i Prepis list a nepokretnosti. u Budvi. JmB 0105969666666. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. u ___. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. dolje potpisanim notarom misic misom.10.S tim u vezi. rodena 01. rodenog dana_____. KO masline. ---------------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. prema vlastitoj izjavi.1969.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 2 Primjer:Nasljednickaizjavaoprimanju nasljedapoosnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul.2006. od dana 01.10.1/2009.01.05. (prvog maja hiljadu devet s totina sezdeset devete godine). koji je umro dana ___. ul. prije davanja ove izjave. UZZ br.

ostavilac upisan kao vlasnik sa 1/1 dijela na naprijed naznacenoj nepokretnosti. kao i izjaviti da se prima nasljeda. moze odreci nasljeda. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. koja je predmet zaostavstine. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava. a narocito:----------------------------------------------------------------------- . shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. izjaviti da se prima nasljeda. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke.

2. ili njegovog punomocnika koga on izabere. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska. kodUpravezanekretnine Podrucna jedinicaBudva ---------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi.KOMasline. kao p unomocnik za prijem pismena. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte i podn eske u ostavinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. -------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. sinaMilana. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. a kako slijedi______ ____.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci.ana zaostavstinikojase sastoji odnepokretnosti upisanihsa1/1pravasvojineuListunepokretnostibr 1 .-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. stranka je dala sljedecu: ---------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU-----------------------------------------------PRIMAMSE zakonskogdijela nasljeda iza umrlog ocaMaricDragana. po prijemu ustupljenog dijela. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. Nasljednicka izjava da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. u ____.rodenog dana_____. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog . prim jenjuju pravila o poklonu.kojije umro dana ___u ___. snosim sama. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. ni pod uslovom-------------------------------------------------------------------------------------da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. te na znacaj i posljedice poklona .

dana__________(slovima) ---------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. svojerucno potpisuje.posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u prisustvu notara. kako slijedi. pecat i stambilj notara) . nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. ----U Podgorici.

izdatu od mUP-a Crne Gore. u 8.. pri je davanja ove izjave.2006. br.g. ----- . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. bro j____.1. od dana_____. izdat od maticara ____. Takode sam utvrdio sastav zaos tavstine. kcerka ostavioca.. br.----------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu (alt. izdat od maticara ____.10. po zanimanj u stomatolog.g. Poziv naznacenog suda.1969. otvoreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednick e izjave njegov zakonski nasljednik. od ___.. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. broj____.1. ul. KO masline. koji je umro dana ___. Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. Riva br. udata. od dana 01. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. sa sluzbenim sjedistem u Budvi .1. u Budvi. prema vlastitoj izjavi. rodenog dana_____u ____.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 3 Primjer:Nasljednickaizjavaoodricanjuodnasljedapo osnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. Ul. UZZ br.01. dolje potpisanim notarom misic misom.00 h (osam casova). (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). Borovi br.10.2009. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. od ___. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. Str anka ne trazi njihovo citanje. tj. 0506. rodena 01. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). u ___.: ovjerenom prepisu) prilazu uz ovaj izvornik.S tim u vezi. izdat od ____ dana____. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. kao zakonski nasljednik. Izvod iz maticne knjige rodenih. Riva br. sa prebivalistem i adresom u Budvi. drzavljanka Crne Gore. i Prepis l ista nepokretnosti. preda mnom. na ime davaoca ove izjave. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. p od brojem ____. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Dana 15.1/2009.05. sina milana. JmB 0105969666666.. kci Dragana.

a narocito:----------------------------------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. izjaviti da se prima nasljeda. moze odreci nasljeda.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. ni pod uslovom. ------------------------------------------------------------------------------------- . te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. kao i izjaviti da se prima nasljeda.Notar je ispitao volju stranke. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava.

-------------------------------------------------------------------------Ovo odricanje se ne odnosi na moje potomke (alt. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u . ovim izricito izjavljujem da odricanje cinim samo u svoje ime303. KO masline. u ____. koji je umro dana ___. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. sina milana. po prijemu ustupljenog dijela. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. -------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Davalac nasljednicke izjave (1x) ---------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanja ovog notarskog zapisa. u ___. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. a na zaostavstini koja se sasto ji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u Listu nepokretnosti br. ------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. Ovo odricanje se odnosi i na moj e potomke ). rodenog dana_____. tj. a kako slijedi______ ____. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. te na znacaj i posljedice poklona .---------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. kod Uprav e za nekretnine Podrucna jedinica Budva.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. stranka je dala sljedecu:---------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU ---------------------------------------------ODRICEM SE zakonskog dijela nasljeda iza umrlog oca maric Dragana..2. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke.1. prim jenjuju pravila o poklonu. snosim sama.

stav 2. U Podgorici. kako slijedi. pecat i stambilj notara) 303 Clan 131. . svojerucno potpisuje. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. Zakona o nasljedivanju CG. dana_________(slovima)-----------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis.prisustvu notara. N otar je uvijek duzan poduciti i upozoriti stranku na naprijed naznacenu zakonsku odredbu. koji regulise da odricanje od n asljeda vazi i za potomke onog koji se odrekao. nakon cega je zapis potpis ao i ovaj notar.

i dalje ZN postoje odredbe o nuznom dijelu. naslijediti se moze na osnovu zakona i testamenta. propisano je: Zavjestalac moze testamentom raspolagati svojom imovinom na nacin i u granicama koji su odredeni Zakonom . tj. redovni zakonski nasljedni red (izuzimajuci nuzni. koji po testamentu svi ostaju nasljednici. testam entarno nasljedivanje je jedini oblik voljnog nasljedivanja305.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3. Zakona o nasljedivanju. sadrzi odredbe o sadrzini testamenta itd. ZN i dalje. Zakon o nasljedivanju CG propisao je nistavost ugovora o nasljedivanju306. sto znaci da je svakom licu ostavljeno da mo ze izjavom svoje posljednje volje. testament moze sadrzavati i druga testamentarna raspolaganja. 3 2 Definicijatestamenta testament je pravni akt (jednostrani) koji sadrzi jednostranu izjavu posljednje volje. ZN sadrzi odredbe o formi testamenta. pravila o nuznom nasljednom dijelu) reguli san je normama dispozitivnog karaktera. Dakle. 6. . o dijelu zaostavstin e kojim ostavilac ne moze raspolagati. punovazan je onaj testament koji je sacin jen u obliku utvrdenom u zakonu i pod uslovima predvidenim zakonom . 74. clan 93. U vez i s tim. postoje sljedece mogucnosti: unutar zakonskih nasljednika. koja ima za cilj drugaciji raspored zaostavstin e odredenog lica u odnosu na Zakonom predvideni zakonski nasljedni red. a u Zakonom dopustenim granicama304. tako naprimjer: u clanu 28. koji odreduje nacin i granice testamentarn og raspolaganja. u bilo kom pogledu. Naime. Sloboda testamentiranja nij e bezgranicna. u bilo kojoj mjeri ili na bilo koji nacin. u granicama propisanim Zakonom. koji je odreden zakonom (svi zakonski nasljednici ostaju ). U tom smislu. odreduje se za testamentarnog nasljednika lice koje nije zakonski nasljednik. clan 64. Testament 3 1 Pojamtestamentarnognasljedivanja Prema cl. tj. tj. Prema clanu 64. ali se odreduje samo legat . svojom voljom mijenjati zakonski nasljedni r ed. bez diranja u red univerzalnih sukcesora. odreduj e se drugaciji raspored nasljednih dijelova. vec su njeni dometi odredeni Zakonom. prema nasljednom pravu Crne Gore. tj. datu u Zakonom propisanoj formi. osnovi pozivanja na nasljede su zakon i testament. Zakona o nasljedivanju CG.

do 123. Blagojevic. godine. str. Zakona o nasljedivanju CG. o izdanje. 306 Clan 121.304 Clan 7. 239. i naredne. Zakona o nasljedivanju CG. Savremena Nasljedno pravo u Jugoslaviji . 305 Vidjeti vise kod Borislav t. . cetvrt administracija Beograd 1979.

iskljucena svaka mogucnost da se izjavi putem zastupnika. U slucaju prijetnje ili prinude ili prevare ili zablude. Prema clanu 62. Kao pravni akt. Ponistenje testamenta iz razloga prinude. prijetnje. djelimicna nistavost). nistave su samo te odredbe (tzv. testamentarna sposobnost)307. tim prije sto se ovdje radi o jednostranom pravnom akt u dobrocinog karaktera. Pod prijetnjom nistavosti. odnosno punomoc nika. stvarne volje. a sto znaci da je. testament treba da ispunjava sve opste uslove koji se traze za p unovaznost bilo kog pravnog posla. Djelimicna nist avost se propisuje iz razloga sto je cilj da se omoguci ostvarenje prave volje ostavioca. Dakle. Testament 3 3 Karakteristike(osobine)testamenta testament je jednostrani pravni posao. pri poduzimanju ovo g pravnog posla. lic a koja bi ponistenjem mogla dobiti neke koristi. strogo licni posao. usljed prevare. odnosno testament se moze . zakonski nasljednici i sl. jer za njegovu punovazn ost nije potrebna saglasnost bilo kog lica.) b) testament se moze samo licno saciniti. pod Zakonom propisanim uslovima. prevare. te se predvida nistavost testamenta zbog nedostatka u volji zavjestaoca308. izrazenu slobodno. ili u zabludi. forme itd. osnova.3. testament je strogo licni pravni posao. S tim u vezi. dolazi do nistavosti testamenta. kad god je to i ukoliko je to vise moguce. Ove radnje povlace nistavost bilo da dolaze od lica kojima je nesto za vjestano tim testamentom. ili zablude moze t raziti samo lice koje ima pravni interes i to u Zakonom odredenim rokovima309 (npr. a posebno za punovaznost jednostranih pravnih poslova u pogledu predmeta. smatra se da taj njegov dio nije ni postojao. testament moze saciniti samo lice koje je sposobno za rasudivanje koje je navrsilo 15 godina zivota (tzv. Zakona o nasljedivanju ako su samo neke odredbe testament a manjeg znacaja unesene u testament pod prijetnjom ili prinudom. Zavjestaoceva volja izrazena u testamentu treba da predstavlja njegovu stvarnu i pravu volju. formalni posao i opoz iv posao. stav 4. Posljedica nistavosti cijelog testamenta je ta s to se smatra da testament i ne postoji. Zakon o nasljedivanju propisuje posebna prav ila za slucaj da volja izrazena u testamentu ne odgovara pravoj volji ostavioca. a) testament je jednostrani pravni posao (izjava volje). a u slucaju nistavosti dijela testamenta (klauzule). bilo da dolaze od trecih lica. sposobnosti.

307 Clan 61. 62. 309 Clan 63. 308 Cl. Clan 64. ZN CG. Zakona o nasljedivanju propisuje: Punov azan je onaj testament koji je sacinjen u obliku utvrdenom zakonom i pod uslovima predvidenim Zakonom . testament koji ne ispunjava sve zahtjeve u pogledu forme. Zakona o nasljedivanju CG. nistav je. Forma testamenta je ustanovljena iz vise razlo ga i to: da bi se izbjegla lakomislenost. . ko ji su predvideni zakonom. c) testament je strogo formalni pravni posao. ZN CG. jer se radi o poslu bez naknade. sto znaci da je za njegovu punovaz nost potrebna Zakonom odredena forma. i 63.izjaviti od strane lica koje je po Zakonu sposobno praviti testament.

u cjelini ili djelimicno. a to su. zapovjednika broda i drugih organa javne vlasti. izjavom datom u bilo kom obliku u kome se po Zakonu moze saciniti testament (trazi se neka od zakonsk ih formi u kojoj se sacinjava testament). Prema zakonskoj odredbi. Privatni testamenti su svi oni koji ne spadaju u javne testamente: svojerucni te stament i pismeni testament pred svjedocima. sve do svoje smrti. testament sacinjen na brodu samo ako se to lice nalazi na brodu. tako postoji sudski testament. Svaka klauzula o odricanju od prava na opoziv je nistava i nece proizvoditi pravno dejstvo. Za punovaznost javnih testamenta Zakon pr opisuje da su sastavljeni uz sudjelovanje sudije. Javni testamenti su oni testamenti koji su sastavljeni uz sudjelo vanje organa javne vlasti i lica javnog povjerenja. ili lica na koja je drzava prenijela javna ovlascenja. d) testament je uvijek opoziv pravni posao310. notarski zapis o testam entu itd. tj. i to u posebnoj ispravi (poseban opoziv) ili opoziv u kasnijem (novom) testamentu. n otari312. to proistice iz samog pojma i pri rode testamenta. Svako kasnije raspolaganje zavjestaoca odredenom stvari koju je bio nekom zavjes tao. u mnogim zemljama pa tako i u Crnoj Gori. zavjestalac moze uvijek opozvati testament. ili testame nt . te javne i privatne311. zablude i prinude koje bi mogle doci od zainteresovan ih lica radi pribavljanja koristi. Redovni i vanredni testamenti. mijenjati ili ukidati svoju posljednju izjavu volje. kada nastupi samo neki od slucajeva za koje Zakon dopusta upotrebu ove forme (npr. a to znaci da se niko ne moze odreci prava da moze kasnije. Odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako ih zavjestalac kasnijim testamentom nije izricito opozvao ili ukoliko nisu u suprotnosti sa kasnijim tes tamentom. i to na: redovne i vanredne . radi pravne sigurnosti. Vanredni testamenti se mogu sacinjavati samo pod odredenim okolnostima.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da bi se izbjegle prevare. diplomatsko-konzularnog predstavnika. testament sastavljen od vojnog starjesine. Redovni i vanredni testamenti se razlikuju po nek im elementima. testament sastavljen od diplomatsko-konzularnog predstavnika. vojnog starjesine. ima za posljedicu opozivanje zavjestanja te stvari. Zavjestalac moze pisani testament opozvati i unis tenjem pismena. O ovome notar mora voditi ra cuna prilikom sacinjavanja zapisa o testamentu. 3 4 Vrstetestamenta U teoriji postoje dvije osnovne podjele testamenata.

cetvrt o izdanje. . ZN-a CG. odnosno lice kojem je to redovno sluzben o 310 Clan 117. moze se saciniti samo licu na vojnoj duznosti za vrijeme mobilizacije ili rata). 260. str. do 119. 311 Vidjeti vise kod Borislav t.sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata. i naredne. 312 Clan 52 Zakona o notarima CG. Oblik nekih vrsta vanrednog testamenta odgovara redovnom testamentu (sacinjava se i skladu sa odredbama koje vaze za sacinjavanje sudskog testamenta). uz specificnost da ga ne sacinjava sudija. Savremena administracija Beograd 1979. Blagojevic. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . godine.

odredivanje idealnih dijelova nasljednika. Vanredni testament vazi samo jedno odredeno vrijeme (npr. Sadrzina testamenta313 testament moze sadrzavati klauzule materijalne i klauzule formalne prirode. negativni testament . testament sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata . ili 60 dana po zavrsetku rata. i to: odredivanje nasljednika ili legatara. Redovni testamenti su: svojerucni testament. a koji mogu sastaviti sudija osnovnog suda. notar) vec ga sacinjava lice kome to nije redovno sluzbeno posl ovanje nego vanredno (npr. 3. sudski testament.3. oprostaj nedostojnosti. testament sacinjen pred diplomatskim ili konzularnim predstavnikom Crne Gore u inostranstvu. odredivanje supstituta. a) Kako je testament oblik izjave posljednje volje kojom se vrsi raspored imovin e nekog lica (zavjestaoca) za slucaj njegove smrti. to j e tzv. to se sadrzina testamenta sastoji. 30 dana nakon povratka zavjestaoca u Crnu Goru kod testamenta sacinjenog na crnogorskom brodu. kvota ili individualno odredenih pred . neogranicena vremenska vaznost. dok redovni testament nema takvih vremenskih ogranicenja. pisani testament pred svjedocima. ili 30 dana od dana demobilisanja amenta za vrijeme mobilizacije ili ratnog stanja). Karakteristike redovnog testamenta: mogucnost njegovog pravljenja (sacinjavanja) u svako doba. Testament poslovanje (npr.5. pojacana forma. odnosno notar po pravilima vanparnicnog postupka. kod test iskljucenje koga od mogucih nasljednika iz nasljeda (nuznih ili zakonskih). o dnosno moze se javiti kroz sljedece klauzule materijalne prirode314. Prema zakonodavstvu Crne Gore. usmeni testament. vanredni testamenti su: testament sacinjen na brodu. zapovjednik broda. komandir cete ili visi starjesina vojne jedinice).

cetvrt o izdanje. i naredne. ZN CG. 314 Vidjeti vise kod Borislav t. 93. godine. str. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . 313 Vidi odredbe cl. . postavljanje uslova i rokova u pogledu sticanja ili prestanka svojstva nasljedni ka ili legatara. 247.meta legata.-98. Savremena administracija Beograd 1979. Blagojevic.

a sto vazi i za legate316. s tim sto se mijenja zakonski red nasljedivanja ili velicina naslj ednih dijelova. priznanje ili oprostaj duga. supsidijarno odredivanje nas ljednika u testamentu. ili ako se odrekne nasljeda). tj. priznanje ocinstva prema odredbama Porodicnog zakona. ali tako da ga naslijedi prvenstveno jedno od njih. tj. a nasljednikom ce se smatrati i lice kojem je testamentom ostavljena jedna ili vise odredenih stvari ili prava ako se utvrdi da je volja zavjestaoca bila da mu to lice bude nasljednik. testamentarni nasljednik je lice koje je zavjestalac odredio da naslijedi cjelok upnu njegovu imovinu ili dio imovine. odredene prema cijeloj imovini. b) Pored naprijed naznacene sadrzine. to je tzv. Za testame ntarnog nasljednika moze biti odredeno bilo koje fizicko ili pravno lice (za razliku od toga. kao sto su: preporuka organu starateljstva da neko lice bude ili ne bude odredeno za starate lja maloljetnoj djeci ostavioca. mada je najcesci slucaj da se radi o srodnicima. testator moze testamentom odrediti lice kome ce pripasti nasljedstvo ako odreden i nasljednik (naznacen u testamentu) umre prije njega. gdje testator odreduje vise lica za svoje nasljednike. zabrana odredenog rukovanja imovinom djece. ili bude nedo stojan da naslijedi. ili ako bude nedostojno da naslijedi. testament moze da sadrzi i klauzule formal ne prirode koje se odnose na nasljede. postavljanje izvrsioca testamenta ili druge akte i radnje koje nemaju nasljednopravno dejstvo. a drugi (zamjenski nasljednici) tek sups idijarno. ili se odrekne nasljeda. odredivanje mjesta i nacina sahrane itd. bez obzira da li su mu srodnic i ili ne i da li oni ulaze u krug mogucih zakonskih nasljednika. regulisanje pitanja imovinsko bracnih odnosa. u slucaju da prvo oznaceno lice ne naslijedi (ako umre prije ostavioca.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nalaganje tereta (davanje naloga) itd. 3 6 Detaljnijeosadrzinitestamenta 3 6 1 Odredivanje nasljednika Zavjestalac moze testamentom odrediti315 jednog ili vise nasljednika. zakonski nasljednik moze biti samo fizicko lice). ne dozivi nasljedstvo. P R I m J E R Supsidijarnoodredivanjenasljednikanajednojstvari .

i dvoriste. kuciste. upisana u V listu nepokretnosti br. povrsine 83 m2.1. povrsine od 337 m2 iz A lista nepokretnosti br. KO masline. . 164/33. 93.1. 94. br. a na nepokretnosti ciji sam ja vla snik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela br.Ovim za svoje nasljednike na jednake dijelove. 316 Supstitucija cl. u KO 315 Cl. i stambena zgrada izgradena na toj parceli.164/33. povrsi ne od 83 m2. ZN CG. ZN CG.

kao zamjenskenasljednike. zavrsio odredeni fakultet. tj.rodena 01.10.rod Totic. a ne radi se o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. ili se odreknu naslijeda. je navrsio odrede ni broj godina i nije ispunio odredeni uslov npr. st o je po Zakonu zabranjeno (cl. prethodni n asljednik. ZN CG). i to tako da bracni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. ovdje se ne radi o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. U ovom slucaju se radi o postavljanju uslova i rokova (clan 97 stav 2 ZN CG). --------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. sto je po Zakonu zabranjeno (cl. Dakle.rod Totic. S ukcesivno odredivanje nasljednika. i RA. ZN CG). istekom nekog roka ili isp unjenjem odredenog uslova.1. tzv. uslove . rodenu 15. s tim da njegovo nasljedno pravo prestane. 94. st. ili rokove317 (npr. st. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. 3. odredujem njihove bracne potomke. prema pravilima zakonskog nasljednog reda. 3 6 2 Teretiiuslovi testator moze u pojedinim odredbama testamenta postaviti terete (naloge). ili budu nedostojni da naslijede). ZN CG). odredivanju zamjenika nasljednika (vidi c l. 3. uz odredivanje nekog roka. ispunjenje u slova ili tereta. (pe tnaestog oktobra hiljadu devet stotina sezdeset devete) godine. Nasljedno pravo prvo stice prvooznaceni nasljednik. ali tako da oni sticu nasljedno pravo sukcesivno.3. naprimjer. naknadni nasljednik. u mjestu ------. nastanjena u Velikoj Britaniji______ . o takozvanom sukcesivnom odredivanju nasljedn ika zavjestaoca. tj. st. prethodnom nasljedniku. Testament masline ------. u testamentu naznaceno lice. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovdje se radi o tzv.1965. gdje testator za svoje nasljednike odreduje vise lica.1969. supstituciji. trenutno nastanjena u Austriji_____. 94. u mjestu ---------. tako da naknadni nasljednik stice nasljedno pravo po osnovu testame nta ako u momentu smrti zavjestaoca tzv. naslijedice imovinu ako za cetiri godine zavrsi fakultet). 94. U supr otnom naknadni nasljednik ne stice nasljedno pravo vec to pravo ostaje tzv.10. P R I m J E R Sukcesivnoodredivanjenasljednika . kada nasljedno pravo stice neko drugo. trenutno. prethodni nasljednik npr. tzv. odredujem svojekcerke i to: SH. (prvog oktobra hiljadu devet st otina sezdeset pete) godine.

164/33. poduslovomdadomomentamojesmrtizavrsi medicinski fakultetidado momentamojesmrtinijenavrsio28(dvadesetosam)godinazivota On je samo prethodni nasljednik. odredujem BB (podaci). ----317 Clan 97. u KO masline. povrsine 83 m2. Kao naknadnognasljednika. povrsine od 83 m2. . i dvoriste. KO masline i stambena zgrada iz gradena na toj parceli br. iz A lista nepokretnosti br.1. ciji sam ja vlasni k sa 1/1 dijela. povrsine od 337 m2.1. kuciste.164/33.Ovim testamentom za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti. i koja je oznacena kao katastarska parcela br. upisana u V listu nepokretnosti br. odredujem svog sina AA. ZN CG.

smatraju se kao da ne postoje (vidi clan 97. uslove ili rokove. nemoralni. stav 3.000.. Postavljanje izvrs ioca testamenta u ispravi o testamentu nije nuzno. koja sredstva ce biti deponovana na mo m racunu. testator moze imenovati jedno ili vise poslovno sposobnih lica za izvrsioce testamenta. Mo ze narediti da se neka stvar ili pravo upotrijebi za postizanje neke dozvoljene svr he ili osnivanje zaduzbine (clan 96. tj.------------------------------------testator moze nekom duznoscu opteretiti lice kome ostavlja neku korist ili zaost avstinu (clan 97. osnivanje zaduzbine Zavjestalac moze testamentom ostaviti jedan ili vise legata (clan 95. P R I m J E R Za izvrsioca testamenta imenujem CD ---------------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i rok a. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik . podizanje nadgrobnog spomenika). Uslovi i tereti koji su nemoguci. Ukoliko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. 3 6 4 Izvrsiocitestamenta testament moze sadrzavati i odredbu o izvrsiocima testamenta. a narocito ako je zavjestalac odredio naloge. ZN CG). ZN CG). do 116.--3 7 Nistavosttestamenta testament je nistav: ako zavjestalac u vrijeme njegovog sacinjavanja nije imao 15 godina zivota ili n . 3 6 3 Legati. ali je to svrsishodno. nerazumljivi ili protivrjecni. Tada prethodni nasljednik. molim ostavinski sud daodredipogod nu osobu za izvrsiocatestamenta ----------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanjeinaknadno zavjestanje ispuniiosigu ra pravanaknadnogprimaocazavjestanja. kako je to odredeno prema regul ativi clanova 113. stav 1.00 EURA (slovima: pethiljada eura). ZN CG . ZN CG. naknadni nasljedni red otpad a. nedozvoljeni.----------------------------------------------------------------Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. ZN CG).npr.

prinudom. . ako je zavjestalac bio natjeran prijetnjom. ili je bio u zabludi (cak i ako postoji zabluda o cinjenicama koje su pobudile zavjestaoca da ucini raspolaganje ).ije bio sposoban za rasudivanje. ako nije sacinjen u obliku utvrdenom u Zakonu i pod uslovima predvidenim Zakonom .

ako ima. ZN CG). b) Uvijek treba upozoriti na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. kao sto su pokretne stvari. Ponistenje moze traziti samo lice koje ima pr avni interes. nevazece su samo te odredbe (djelimicna nistavost). g) Pravno lice nikada ne moze biti ostavilac. to mogu biti stvari i prava koja pripadaju pojedincima. ZN CG). u zakonskim rokovima. ili zablude. ali moze biti testamentarni naslje dnik ili legatar. a koju cine imovinska prava podobna za nasljedivanje (vidi cl. prevare. c) Uvijek treba upozoriti ostavioca na izjave koje bi bile protivne imperativnim normama. bez obzira d a li ima ili nema nuznih nasljednika i unijeti to u tekst. f) testament se ne moze nikada saciniti preko punomocnika ili zakonskog zastupni ka (strogo licni pravni posao). e) U uvodu notarske isprave uvijek se mora navesti da se iz razgovora sa ostavio cem steklo uvjerenje da je poslovno i testamentarno sposoban (prema potrebi moze se traziti i vjestacenje za utvrdivanje sposobnosti za rasudivanje). i cl. navesti da je izjavio da ima i da prihvata posljedice toga. d) Uvijek se mora paziti na potrebnu sposobnost za sacinjavanje testamenta iz cl an 61. te davati poduke i upozorenja o sljedecem: a) Kod sacinjavanja notarskog zapisa o testamentu. stav 3. ali ne prije proglasenja testamenta.3. .2. kako u slucaju kada pravno lice postoji. je zaostavstina ostavioca u tren utku njegove smrti. te dodati izjavu ostavioca da nema rodbine koja bi imala pravo na nuzni dio ili. ako posebn im propisima nije drugacije odredeno. Zakona o vanparnicnom postupku (jer ima svojstvo sudskog testamenta) i Zakona o notarima. upozoriti ostavioca da ne moze odrediti nasljednika svom nasljedniku ni legataru. stav 1 ZN CG i na formu i druge uslove za punovaznost. h) Predmet nasljedivanja. tako i kad se imovina zavjesta za osnivanje nekog pravnog lica (ali pod uslovom da to pravno lice bude osnovano). 3 8 Ostale napomenekodtestamenta Notar je duzan voditi racuna. Testament Ako su samo neke odredbe nistave zbog prijetnje. te uticale na punovaznost testamenta. naprimjer. pa tako i testamenta.3. ako je to zelio (clan 94 . notar je duzan primijeniti pr avila Zakona o nasljedivanju.tako.

za svog nasljednika na cjelokupnoj imovini za svog samo dijelom imovine.). i) testamentom se moze raspolagati: cijelom imovinom (formulacija: odredujem ____ ). sva stvarna prava (svojina. pravo sluzbenos ti itd. sve imovinske obaveze. . pravo zaloga. autorska i industrijska prava.dospjela potrazivanja. odredenim prema cijeloj imovini (formulacija: nasljednika na 1/2 imovine odredujem__ ).

Pore d znacaja za pravnu sigurnost. 3 10 Izvornikiotpravak notarskogzapisaotestamentu Izvornik zapisa o testamentu notar cuva u svom arhivu kao i ostale notarske akte . to je jedan od izuzetaka od pravila da se nikada ne izdaje izvornik notarskog akta. podatke o sacinjavanju. objasnio mu prednosti u vezi s tim. ----Vaznost registra testamenata ogleda se u tome sto ce on biti jedinstvena evidenc ija svih testamenata u Crnoj Gori i sto ce se njime omoguciti da se. kao javnoj evidenciji koju vodi Nota rska komora. Kada notar izda izvornik zapisa o testamentu. poducice zavjes taoca na tu mogucnost i na prednosti u vezi s tim. zavjestalac zahtije va i daje nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. to ce notar konstatovati u samom testamentu. cuvanju i proglasenju test amenta notar ce dostaviti Registru testamenata318. Kada se uspostavi ovaj registar testamenata. nakon smrti zavjesta oca. du . a u svakom slucaju. s tom razlikom sto ga je duzan dostaviti nadleznom ostavinskom sudu cim sazna za s mrt lica ciji se testament nalazi kod njega319. a narocito sa evropskom mrezom testamenata. Formulacija kada stranka zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. 2. Nakon toga. Formulacija kada stranka ne zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. objasnio mu prednosti u vezi s tim. na brz i siguran nacin dode do podataka da li je neko lice ostavilo testament. P R I m J E R I 1. ovaj registar ce biti veoma vazan i za Notarsku komoru i no tarsku sluzbu. stvorice se preduslovi za njegovo uvezivanje sa registrima ostalih zemalja. pa je zavjestalac odustao od to ga . 3 9 Registartestamenata Ako zavjestalac to zahtijeva. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom pojedinim stvarima i pravima. pod uslovom da je zavjestaoceva volja da mu lice kome se pojedine stvari ostavljaju bude testamentarni nasljednik (formulacija: za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti oznacenoj kao parcela broj ___ odredujem AB ).

120. Zakona o nasljedivanju CG.318 Cl. 319 Vidi cl. . 78. Zakona o notarima CG.

njegovo sjediste).--------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. odnosn o po pravilima vanparnicnog postupka. notar moze. UZZ-___/09. (licno ime notara.00h (deset sati). Ja.86 Zakona o notarima) . Nakon smrti zavjestaoca. sastaviti po nj enom kazivanju zapis o testamentu. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete ) godine. saciniti otpravak izvornika za arhivu koji stupa na mjesto izvornika. Kako je vec naprijed naznaceno. Otpravak ili prepis testamenta koji je sacinio notar ili je kod njega na cuvanju .g. notar moze izd avati samo prepise takvog notarskog akta. . a ta cinjenica se upisuje na otpravak (vidi cl. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. a ostavlja se jedna odredena nepokretnost . koji postupam u svojstvu notara. po pravilima koja vaze za sudski testament. na osnovu spec ijalnog punomocja koje je ovjereno u skladu s propisima. Testament zan je prilikom toga. Zakona o nasljedivanju.07. Predmet naseg razmatranja jeste notarski zapis o testamentu. otpravak ili prepis se moze izdati samo poslije proglas enja testamenta. 3 11 Primjer:Zapisotestamentu sa zamjenskim nasljednicima Zapisnik i zapis o testamentu kojim se odreduju dva nasljednika. ili licu odredenom u testamentu .zavjestalac ima i drugu imovinu.2009. Zakona o notarima i clana 69. ako to stranka zeli. s pocetkom u 10. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. Obala br.3. u svojoj kancelariji uredu. notar moze izdati samo ostaviocu dok je u zivotu. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. njegovom punomocniku. kao i u ostalim slucajevima izdavanja izvornika. S tim u vezi. Poslije toga. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. slije de primjeri moguceg teksta testamenta u razlicitim modalitetima u odnosu na sadrzaj .1. datum i mjesto rodenja. u kom slucaju takav akt ima svojstvo sudskog te stamenta320. zamjenski naslj ednici. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku.

Zakona o nasljedivanju CG. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem. . kao i naziv organa koji je izdao ispravu). Zakona o notarima CG i cl. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament.broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost.--------------------------------------------------------------------------------------320 Cl. 52. stav 1. 69. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastav testamenta.

(licno ime. Imov ina kojom raspolazem ovim testamentom. raspolagatipojedinimstvarimaizsvojeimovinezaslucajsvojesmrti ---IPRETHODNE NAPOMENE Udata sam. imam i drugu imovinu. datum i mjesto rodenja. KO masline. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi.. povrsine od 83 m2. upisana u A listu nepokretnosti broj 1. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). ni od koga prisiljava na. prema usmenom kazivanju zavjestaoca. sa korisnom stambenom povrsinom od 83 m2. i stambena zg rada._. Pored ove imovine. te propise o opozivosti i nacine opozivanja testamenta.-------------U slobodnom raspolaganju svojom imovinom ni na koji nacin nisam ogranicena. ne spada u bracnu tekovinu.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Na osnovu clana 193. kao zavjestalac.07. Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. a na nepokretnosti ciji sam vlasnik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela 164/33. Zakona o vanparnicnom postupku. (dvadeset sestog jula d vije hiljade devete) godine. povrsine 337 m2._____br. a koja se nalazi u mjestu ____ul. kuciste. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. i dvoriste.. Znam citati i pisati.---------------------------------------------------Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. niti nagovarana. nakon dubljeg razmisljanja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Preventivno opozivam sva eventualno postojeca ranija raspolaganja za slucaj smrt i.2009. upisana u V listu nepokretnosti. ili se . pa sam. Imam zive potomke i to: jednog sina i dvije kce rke. izgradena na toj parceli. ----------------------------------------------------------------------------------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. i to S H (svi podaci za nasljednika kako bi se mogao identifikovati) i R A(svi podaci za naslj ednika kako bi se mogao identifikovati). sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. odlucila sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. odredujem svoje kcerke. ----------II ODREDIVANJE NASLJEDNIKA Ovim za svoje nasljednikena jednakedijelove. dana 26.

kao zamjenskenasljednike. izjavljujem da imam jos jedno dijete-sina. --------------------------------------------------------------------------------------------------------III OSTALO Dalja odredenja u pogledu moje ostale imovine ne zelim da danas budu donesena.odreknu nasljeda. o dredujem njihove bracne potomke prema pravilima zakonskog nasljednog reda.----------Nakon ukazivanja i upozorenja od strane notara na zakonsko pravo na nuzni naslje dni dio. koji ce biti obezbijeden od moje drug e imovine. i to tako da b racni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. ili budu nedostojni da naslijede). te .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe clana 76. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. objasnio mi prednosti u vezi s tim. izvornik ovog zapisnika. te me upozorio na posljedic e suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim.3. na osnovu clana 120. Zakona o notarima. iznosi-sve u skladu sa tarifom koja ce bi ti donesena). sa testamentom u formi notarskog zapisa. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa kojeg je sacinio notar. notar. i zavjestalac. te izjavljujem da je moja posljedn ja volja u svemu vjerno unesena. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa. kao i da su preduzete sve navedene radnje. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. Testament izricito izjavljujem da prihvatam sve rizike zakonskog prava na nuzni nasljedni dio od strane mojih potomaka koji nisu obuhvaceni ovim testamentom. a procitao/la sam ih i sama. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom registru . cuva notar u svojoj arhivi. sastoji se od ukupno 3 ( tri) lista i 3 (tri) stranice.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik. Zakona o notarima. sto svojim potpisom n a ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. -------------------------------------------Notar me poducio mogucnosti evidentiranja u Registar testamenata cinjenice o sas tavljanju ovog testamenta. otpravak ovog zapisnika. ------------Naknada i troskovi: (tarifini brojevi. Nakon toga. -------Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. a procitao ih je i sam zavjestalac. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: _____________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. kao i da su preduzete sve navedene radnje. ----------------------------------------Na osnovu odredbe clana 86. iznos-sv e u skladu tarifom . izdaje se zavjestaocu. Zakona o nasljedivanju. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta.---------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirat ce se u Registru testa menata.

26.20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta).2009. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: . dovr seno u 13.(dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine.07. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.koja ce biti donesena).

Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom.00h (deset sati). godine (dvadeset sestog jula dvije hil jade devete ) godine. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. --------------------------------------------------- . (licno ime notara. Obala br. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam se da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament.naknadni nasljednik). koji postupam u svojstvu notara. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastavljanje testamenta. Zakona o notarima i clana 69. njegovo sjediste). UZZ-___/09.2009. 1. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. odredivanje zamjenskog nasljednika ako prethodni ili naknadni nasljednik ne steknu nasljedno pravo zavjesta se cjelokupna imovina. Zakona o vanparnicnom postupku. kao i naziv organa koji je izdao ispravu). -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost. Zakona o nasljedivanju. Ja.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3 12 Primjer:Zapisotestamentu sa sukcesivnimodredivanjem nasljednika usloviirokovi Zapisnik o sastavljanju i zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljed nika putem postavljanja uslova i rokova (prethodni nasljednik . s pocetkom u 10. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. ----------------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku.--------------------------------------------------------------------------Na osnovu clana 193.07. u svom uredu. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem. datum i mjesto rodenja. te propise o opozivosti i nacinu opozivanja testamenta.

datum i mjesto rodenja. prema usmenom kazivanju zavjestaoca. (licno ime. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). odlucio sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. pa sam. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. niti . ni od koga prisiljavan . kao zavjestalac.Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena.

Testament nagovaran. tj. i da svake godine na dan moje smrti. po s vom izboru325 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovo zavjestanje se ima izvrsiti neposredno nakon moje smrti.2009. dana 26. opozivam sva eventualna ranija postojeca raspolaganja za slucaj smr ti. ------------------------------Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i roka. na uobicajen nacin. Kao naknadnognasljednika. nakon dubljeg razmisljanja. --------------------------------------- . pod uslovomdado momentamoje smrtizavrsi medicinskifakultetidado momentamoje smrti nije navrsio 28 (dvadesetosam) godina zivota On je samo prethodni nasljedn ik. (dvadeset sestog jula dv ije hiljade devete) godine. Tada prethodni nasljednik. odredujem svoju kcerku BB (podaci). raspolagati cjelokupnom svojom imovinom za slucajsvoje smrti ------Znam citati i pisati. naknadni nasljedni red otpad a. u trajanju od _____. Ukol iko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo.07. zasadi svjeze cvijece.3. sa duznoscu324 da time: -------------------------------------------------------------------------------a) odrzava moj grob. ---------------------------------------------------------------------------------------Opreza radi. ------------------------------------------------------------------------------------------------Udovica sam i nemam djece i potomaka. ------------------------------------------------------------------Do sada nisam sacinjavala testament i nisam ni u cemu ogranicena u raspolaganju svojom imovinom za slucaj smrti. -------------------------------------Ako ni po ovome niko ne dode do nasljeda. Ovim za svog jedinog nasljednika na cjelokupnoj imovini321 odredujem svog sina A A. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik. odredujem kao zamjenskog nasljednika32 2 moju sestru EE (podaci). ---------Clan1 . ---------------------------------------------------------------------------------------Clan2 Nalazem sljedece zavjestanje323:------------------------------------------------------------------------------moja sestra EE (navesti potrebne podatke) dobija jednokratnu novcanu uplatu u iz nosu od ______. -------------------------------------------------------------------------------------b) da ostatak novca nakon toga upotrijebi za pomoc jednom od starackih domova.

stav 1. . stav 1. ili bude nedostojan da naslijedi. 322 Napomena: Odredivanje zamjenskih nasljednika je iz razloga ako bi testamenta rni nasljednik umro prije zavjestaoca. ZN CG. a moze i di o imovine odreden prema cijeloj imovini. odrekao se nasljeda. 324 Vidi clan 97. stav 3. ZN CG. odnosno jedna ili vise odredenih stvari ili prava. ZN CG-ostavljanje u opstekorisne svrhe 326 Moze i testamentarni nasljednik-vidi clan 113. clan 93. sta v 3. 325 Vidi clan 96.------------------------------------------------------------------------321 Napomena: Moze se odrediti vise nasljednika na jednake dijelove. molim ostavinski sud da odredi pog odnu osobu za izvrsioca testamenta -----------------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanje i naknadno zavjestanje ispuniiosi guraprava naknadnogprimaocazavjestanja. ZN CG. Za izvrsiocatestamenta imenujem CD326 ----------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. ZN CG. 323 Vidi clan 93.Clan3 . ZN ostavljanje u nasljedstvo jedne ili vise odredenih s tvari. clan 9 4.

-------- . Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. -----------------------------------------------------------------Zavjestalac:_____________-------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament.---------------------------clana 86. izdaje se zavjestaocu. Zakona o nasljedivanju. ----------------------------------------------------------------Notar me je poducio mogucnosti evidentiranja cinjenice o sastavljanju ovog testa menta u Registru testamenata.00 EURA(slovima:pethiljada EURA). objasnio mi prednosti u vezi s tim. kao i da su preduzete sve navedene radnje. te me upozorio na posl jedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. i zavjestalac. a procitao/la sam ih i sam/a. otpravak ovog zapisnika sa notars zapisa kojeg je sacinio notar. a procitao ih je i sam zavjestalac. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. te izjavljujem da je moja posljed nja volja u svemu vjerno unesena. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog --------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog ---------clana 76. na osnovu clana 120. Zakona o notarima. a ta sredstva ce biti deponovana na m om racunu_____________.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik sa testamentom u formi notarskog zapisa sastoji se od ukupno ___ l ista i ___ stranice.----------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirace se u Registru testamenata. -----------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon upozorenja notara na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. notar. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. izvornik ovog zapisnika sa notars zapisa cuva notar u svojoj arhivi.000. kao i da su preduzete sve navedene radnje. Nakon toga. sto svojim potp isima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. Zakona o notarima. izjavljujem da nemam potomaka koji imaju pravo na nuzni dio327. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru.

Imam sina koji se odrekao nasljeda po osnovu Ugovora o odricanju od nasljeda 3. .20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta).2009. 2. iznosi-sve u skladu sa tarifom). Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine.07.Naknada i troskovi: (tarifni brojevi. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: 327 Napomena: Moguce su i sljedece alternative: 1. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. iznos-sv e u skladu tarifom koja ce biti donesena). Imam sina kojem sam poklonila najveci dio imovine i ovim mu nece biti povrije deno pravo na nuzni dio. dov rseno u 13. Prihvatam rizike toga. 26.

ugovor o dozivotnom izdrzavanju (clan 1075. ugovor o buducem nasljedstvu ili legatu i ugovor o m edusobnom nasljedivanju bracnih drugova. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4. kao sto je npr. odnosno zakljucenju naprijed naznacenih pravnih pos lova. 3. t. ZN CG). shodno pravilima obligacionog prava. ka o sto su: ugovor o nasljedivanju.-122. Shodno tome. ti ugovori su u crnogorskom zakonodavstv u izricito zabranjeni (vidi clan 121. brac ni ugovor. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ovi pravni poslovi imaju obligacionopravne i nasljednopravne elemente i dejstva. b) Uslovi za punovaznost Da bi ovo odricanje bilo punovazno. dok kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imov ine za zivota i ugovora o dozivotnom izdrzavanju. postoji jedan izuzetak koji nasljedno zakonodavstvo Crne Gore poznaje. ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (clan 1063. ne mogu sadrzavati ni drugi ugovori. ZN CG). Medutim. ZOO CG). pod prijetnjom nistavosti. U nekim pravnim sistemima postoje jos i druge vrste nasljednopravnih ugovora. postoji faku ltativna nadleznost notara (sud ili notar). Medutim. takva je da kod ugovora o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. moze se ugovorom s pret kom odreci od nasljeda koje bi mu pripalo poslije smrti pretka. predmeta. 1074. da se radi o nasljedu na zaostavstini koja je bila poznata u vrijeme zakljucenja . a u sadasnjem zakonoda vstvu Crne Gore neki od njih su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. 51. po kojem potomak koji moze samostalno raspolagati svojim pravima. 4 1 Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno a) Pojam Pravilo je da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno328 nema pravnog dejstva. Zakona o notarima).4. Radi se o sljedecim ugovorima: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (clan 135. 1. ZOO CG). 1086. te su zbog toga ranije bili regulisani Zakonom o nasljedivanju. takve odredbe. postoji obavezna nadleznost notara da te ugovore sacini u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne ispr ave (vidi cl. st. potrebno je sljedece: da su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova u pogledu saglasnost i volja. Uloga notara u sacinjavanju. osnova i sposobnosti.

da ga sklope predak i potomak koji su poslovno sposobni. jer se ovdje radi o aktu raspolaga nja imovinom i pravima329. . jer u suprotnom. 328 Clan 135. u ime poslovno nesposobnog ugovaraca. moze zakljuciti zakonski zastupnik. uz odobrenje organa starateljstva. ovakav ugovor. a po osnovu Zakona.ugovora i koja nekom potomku treba da pripadne od pretka poslije smrti. ZN CG. 329 Vidi clan 66 i 308 PZ CG.

st. 135. vazi za po tomke onoga ko se odrekao. bez obzira kolika bude ta zaostavstina u momentu smrt i pretka. te da odricanje djeluje i na njegove potomke. . tako i iz njegove zaostavstine na slucaj njegove smrti. izmedu ostalog. npr. to ne utice na punovaznost ugovora o odricanju. da ovo odricanje potom ka ne vazi za njegove nasljednike . odnosno notar. notar je duzan upo zoriti pretka i potomka i na sljedece: dati upozorenje potomku da ne moze bez saglasnos ti pretka (jer se radi o dvostranom pravnom poslu) opozvati svoju izjavu o odricanj u od nasljeda datu u ugovoru. osim ako se izricitom odre dbom drugacije ne ugovori. Zakona o notarima). pa ako je predak ne ispla ti. 5 ZN CG). ako se zeli drugacije od onoga sto je Zakon propisao (cl. ali potomak moze ispunjenje te n aknade zahtijevati sudskim putem. Moze se ugovoriti naknada. Nadalje. upozoriti pretka i potomka na posljedice ugov ora i takvo upozorenje unijeti u notarski zapis ugovora. Moze se u notarskom zapisu predmetnog ugovora koristiti i mogucnost ugovaranja klauzule izvrsenja bez odlaganja. a iz razloga sto je u cl. Dakle. 53. Ukoliko se ugovor sastavlja pred notarom (fakultativna nadleznost notara). st. 135. da se ta njegova izjava odnosi na svako njegovo nasljed no pravo prema zaostavstini pretka. tj. st. c) Sadrzaj i obiljezja Zakonska je pretpostavka da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da je ugovor sacinjen u pisanom obliku i da ga je ovjerio sudija. 4. Notar je obavezan. smatr amo da ne mogu biti ovjereni potpisi od notara vec da se mora sastaviti u formi nota rskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi privatne isprave. kako od samog pretka. potrebno je u ugovor unijeti klauzulu o tome. tome je notar duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane. ako ugovorom o odricanju ili naknadnim ugovorom nije sta dr ugo odredeno. 1. Za punovaznost izjave o odricanju od nasljeda bez znacaja je da li je to odrican je ucinjeno uz naknadu ili bez naknade. ZN CG propisano da notar mora procitati ugovor i upozoriti pretka i nasljednika na posljedice ugovora. davanje izjave o pris tajanju pretka na podvrgavanje prinudnom izvrsenju bez odlaganja iz njegove cjelokupne i movine (cl.

Ako se po davanju izjave o odricanju od nasljeda pronade imovina za koju se u vr ijeme davanja izjave nije znalo da pripada zaostavstini (a postojala je u momentu skla panja ugovora o odricanju).Nasljednik koji se odrekao jos neotvorenog nasljeda. a iz razloga sto se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na zaostavstinu koja je nasljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave (vidi cl. 136. nasljednik koji je dao takvu izjavu. u roku koji mu odredi sud. ili je data usljed prevare.2. . ZN CG). ili prijetnjom. moze traziti da mu se prizna pravo nasljeda na dio koji mu po zakonu pripada na novopronadenu imovinu. ne moze opozvati takvu izja vu. st. ili u zabludi. odnosno ugovor bez druge ugovorne strane. ali moze traziti ponistenje ugovora ak o je njegova izjava o odricanju o nasljedstva izazvana prinudom.

koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. Riva br. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. Gospoda DJ. Dana 15. od ------. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 2 Primjer:Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. uz ugovaranje isplate naknade nasljedniku i izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja za isplatu te naknade. nastanjena na adresi ul. sa prebivalistem u Budvi. Gospodin mm. -------------------------------------------------2. dolje potpisanim notarom milic misom. Riva br. broj______. od dana________. Ul.1. preda mnom. sacinim notarski zapis ugovora oodricanjuodnasljeda. CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul.istovremenosupristupili:--------------------------------------------------1. sa prebivalistem u Budvi. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . prisutni su izjavili sljedeci:---------------------------------------------------------------------- . Ugovorne strane sam upozorio na pravneposljediceovogugovora.2009. od dana _______. broj_____ izdatu od mUP-a Crne Gore. udata (udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. izdat od ------. roden dana_______u Podgorici. JmB_________. ------. da razumiju pravne posljedice na koje sam im ukazao i da ima ju ozbiljnu i pravu volju za zakljucenje ovog ugovora.1.10. Podgorica. sa rokom vazenja do____. sa rokom vazenja do________. a koji izjavljuje da je: sin A. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. anarocitodasepotomaknemozepojavitikao nasljednik na imovinikojajepredmetovogugovora -------------------------------------------------------------Nakon toga. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).________.._______. Takode sam se uvjerio da su sposobni i ovlaste ni za zakljucenje ovog pravnog posla. a koja izjavljuje da je: kci B.1/2009.00 h (osam casova). te uvidom u prezentovani mi Izvod iz maticne knjige ro denih. broj____ __. u 8. br. nastanjen u Podgorici ul. UZZ br.4. rodena dana_____u Podgorici. po zaniman ju frizerka. drzavljanin Crne Gore. po z animanju menadzer. JmB________. ozenjen (udaljemtekstu:predak). drzavljanka Crne Gore. ust anovio sam da su prisutni u rodbinskom odnosu oca i kcerke.

koja je stoga ovlascena na nasljedivanje po osnovu Zakona.------------UGOVOROODRICANJUOD NASLJEDAKOJE NIJEOTVORENO----------------------Clan1 mm je otac DJ. kao i na nuzni nasljedni dio. DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu i prava na .

radi isplate naprijed naznacenog iznosa od _____EURA. izjavljuje pristajanje na neposredno pr inudno izvrsenjebezodlaganjaizcjelokupnesvojeimovine. uz predocavanj e dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. Zauzvrat. snosi DJ. ------------------------------------------------------------------------Pravo mm da kasnijim raspolaganjem po osnovu posljednje volje povlasti svoju kce rku DJ. racunajuci od dana zakljucenja ovog ugovora. ------------------------------------------------------------- . pa mm333.--------------------------------------------------------------Clan3 Ovim odricanjem se DJ. koji se ima isplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zakljucivanja ovog ugovora. Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati povjeriocu na njegov zahtjev. koja se u momentu zaklj ucenja ovog ugovora sastoji od:________(unijeti sve potrebne podatke o imovini. a sto DJ prihvata. mm se obavezuje da ce u roku od 15 (petnaes t) dana. ------------------------------------------------------------------Clan2 mm prihvata ovo odricanje. a na osnovu ovog notarskog akta. te broj i datum prepisa lista nepokretnosti koji se prilaze uz izvornik nakon sto je procitan strankama) --------------------------------------------------------Ovo odricanje vrijedi i za potomke331 DJ.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nuzni nasljedni dio330 na cjelokupnoj imovini pretka mm. ---------------------------------------------------------------------------------Notarjepoducioiupozorio strankena mogucnost i posljedice podvrgavanja mm neposre dnom prinudnom izvrsenju bez odlaganja za preuzetu novcanu obavezu. iskljucuje iz zakonskog n asljednog reda i iz prava na nuzni nasljedni dio. -------------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim aktom odgovaraju solidarno. ukljucujuci i njene potomke334. ostaje netaknuto. DJ isplatiti jednokratni novcani iz nos332 od ____ EURA. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i reali zacijom ovog ugovora. a za nepokre tnosti unijeti i podatke iz katastra nepokretnosti.

DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom za konskom redu na cjelokupnoj imovini pretka MM. a sto se ne odnosi na nuzni nasljedni red: npr. S tim u vezi formulacija: ovo odr icanje ne vrijedi za potomke DJ . k ne ukljucuje potomke . moze se odreci i samo prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu . Alt. ako sporazumom o odricanju nije sto drugo odredeno. ako odricanje ne ukljucuje potomke formulacija: ovim odricanjem se DJ. Odustaje od toga . stav 5. u clanu 135. formulacija: ovo odricanje se vrsi bez naknade . 332 333 334 oje Alt. ako je bez naknade.------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozoriona posljedice ovog ugovora. a narocito: -----------------330 Alt. . koja se sastoji od _____ . ZN CG je regulisano da odricanje vazi i za potomke onoga koji se odrekao. 331 Alt. Alt.

neposrednim pitanjima uvjerio s e da odgovara volji stranaka. -------------------------------------------------------4.mm(potpis) 2. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustv u notara svojerucno potpisuju. 2. DJ (potpis) NOTAR misic miso (potpis. koja mu je bila poznata u vrijeme zakljucenja i koja se zatekne u momentu smrti pretka i na posljedice toga. a kako slijedi:____ ____. osim u slucaju obostrane saglasnosti stra naka. te da se moze drugacije ugovoriti. -----------------------------U Podgorici. da se potomak ne moze pojaviti kao nasljednik na imovini koja je predmet ovog ugovora. --Od ovog notarskog akta dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------mm (1x) ----------------------------------------------------------------------------------------------------DJ (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi____. s tim da se ovim ne dira u zakonsko pravo DJ. te na pravne posljedice toga. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. da se ovaj ugovor o odricanju od nasljeda odnosi na svu zaostavstinu pretka mm.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. za koju se nije znalo da pripada zaostavstini u vrijeme zakljucenja ugo vora. da se ovo odricanje od nasljeda odnosi i na potomke DJ i na posljedice toga335. da ovo odricanje od nasljeda ne v . Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 1.4. pecat i stambilj) 335 Ovu poduku i upozorenje uvijek unijeti u ispravu ako stranke nisu drugacije ugovorile. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. Alt. u 11. da u roku koji mu sud odredi trazi da mu se prizna pravo na zakonski nasljedni dio u sluca ju novopronadene imovine.10. kao lica koje se odreklo nas ljeda. ------------------------------------------------------------------------------------------3. ali se od toga odustalo. dana 15. da se ovaj ugovor ne moze opozvati.---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. npr. da se odricanje ne odnosi na potomke nasljednika .2009 g.

ovo unijeti u . .azi za potomke DJ i da ce se njen dio nasljedivati kao da je umrla prije ostavioca ispravu samo ako je tako ugovoreno.

a to je da se pitanje nasljedivanja i posebno pitanje raspodjele imovine jednog lica postavlja uvijek i tek za slucaj smrti. koji bi po zakonu bili pozvani da naslijede njegovu zaostavstinu (a to se cijeni prema stanju koje postoji u vrijeme zakljucenja ugovora. Dak le. tj. Medutim. izuze t iz Zakona o nasljedivanju i regulisan u Zakonu o obligacionim odnosima. tim ugovorom predak (ustupilac) se obavezuje da potomcima za zivota ustupi bez naknade svoju imovinu337. postoji i drugi izuzetak od prav ila. Ovaj ugovor je svojom sustinom obligacionopravni ugovor. Ovaj izuzetak se odnosi na mogucnost ustupanja imo vine336 od strane pretka jos za vrijeme njegovog zivota i to u korist potomaka (djeca i drugi potomciobavezan uslov za punovaznost ugovora). nije dozvoljeno vracanje tih dobara kao poklona radi namire nja nuznog nasljednog dijela). najznacajnije nasljednopravno dejstvo ovog ugovora jeste da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici338. jer se njime vrsi pre nosenje imovine sa pretka na potomke i eventualno bracnog druga. kao nasljednik njegovog umrlog sina po pravu predstavljanja. te usvojenik . tako da predak v ise ne moze raspolagati tom imovinom ni pravnim poslom medu zivima (inter vivos). 4 3 2 Usloviza punovaznost Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bice punovazan: ako su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova iz ZOO (saglasnost volja. osnov. npr. dvoje djece i unuk. ni pr avnim poslom za slucaj smrti (mortis causae). ako su u njemu ucestvovala i sa njim se saglasila sva djeca i drugi i ostaviocev i potomci. te je. forma. pri cemu se ta lica ovim ug ovorom odricu bilo kakvih nasljednopravnih zahtjeva u pogledu imovine koja je predmet takvog ugovora (npr.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 Ustupanjeiraspodjela imovine za zivota 4 3 1 Pojamipravnapriroda Pored odricanja od nasljeda koje nije otvoreno. uz mogucnost (nije uslov za punovaznost ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota) eventualnog ukljucivanja bra cnog druga i to sve pravnim poslom medu zivima: ugovorom o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. kao takav. ovaj ugovor ima nasljednopravni znacaj i dejstva. bez obzira koliki je dio bilo koji potomak dobio. On za glavn u posljedicu ima prenosenje svojine sa pretka na njegove potomke. predmet. na one koji bi se svakako pojavili kao njegovi nasljednici (zakonski). Notar je duz an na to upozoriti ugovorne strane. sposobnost za zakljucenje).

kod potpunog usvojenja). ZOO CG.-1074. 1063. 338 Vidi clan 1066 stav 3 ZOO CG. Ustupanje i raspodjela imovine ostaju punovazni ako je potomak koji se nije saglasio u samom 336 Cl. ZOO CG. 1063. Potomak koji nije dao saglasnost. 337 Vidi cl. moze je dati naknadno u istoj formi. .

takva .Ostalom imovinom ne zelim danas raspolagati. U tom slucaju. ili je nedostojan za nasljede (vidi cl. bracni drug se moze obuhvatiti samo uz njegov pristanak. tada bi se taj pravni posao sma trao poklonom. tj. ustupljeni dijelovi ostavioceve imovine ucinjeni njegovim potomcima. a sve to pod uslovom da bracni drug moze i hoce da bude nasljednik. 2. Dakle. u cjelini ili djelimicno. a ne bi dal i saglasnost ni u naknadnoj ispravi u istoj formi. U ovom ugovoru se moze (ali nije nuzno za njegovu punovaznost) obuhvatiti i brac ni drug pretka (ustupioca). ZOO CG). smatraju poklonom339. 4 3 3 Predmet ustupanjairaspodjele Predmet i raspodjela ustupanja moze biti samo ustupioceva imovina koja postoji u casu ustupanja i raspodjele. ali se radi odredivanja nuznog dijela nadzivjelog bracnog druga. imao bi pravo na nuzni dio i pravo da namirenje tog nuznog dijela trazi iz ustupljene imovine3 40. a nije ostavio svojih potomaka. ili je iskljucen iz nasljeda. koji moze dati svoju saglasnost na ucinjeno ustupanje i raspodjelu ili ucestvovati u toj raspodjeli.4. koja se sasto ji od____. ust upanje i raspodjela ostaju punovazni. te ako je p otomak koji se nije saglasio. u od nosu na tog bracnog druga. umro prije ostavioca. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima ugovoru. st. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alt. Isto to vazi i za slucaj ako se ustupiocu poslije ustupanja rodi dijete ili se pojavi nasljednik koji je bio proglasen za umrlog. Predmet ustupanja i raspodjele je dio moje sadasnje imovine. Ako bracni drug ne bude obuhvacen (nije ukljucen ili nije prihvatio d a bude ukljucen). izgubio bi nasljednopravna dejstva. ne bi zakljucili ugovor vec samo neki. P R I m J E R Predmet ustupanja i raspodjele je cjelokupna moja sadasnja imovina. njegovo pravo na nuzni dio ostaje neokrnjeno. ili se odrekao nasljeda. ---------------------------------------------------------------Ako bi se ugovorila raspodjela dobara koja ce se zateci u zaostavstini ustupioca . 1064. . Ukoliko svi potomci ustupioca koji bi bili pozvani na nasljede (a to se cijeni p rema stanju u momentu sklapanja ugovora). koji se sastoji od___. dao saglasnost na ugovor u naknadnoj ispravi u istoj formi. i 3. a onaj ko nije ucestvovao.

kao i dobra koja je naknadno stekao341. 1066. . zaostavstinu ce ciniti samo imovina koja nije bila obuhvacena ustupanjem i raspodjelom. Ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu. 339 Clan 1070. U slucaju p ostojanja ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. ZOO CG. 341 Vidi cl. ZOO CG. ZOO CG. 340 Clan 1068.odredba bi bila nistava. i 1067.

Ovaj ugovor m ora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. pravo stanovanja i to na svim ustupljenim dobrima ili nekim od njih (licne sluzbenosti344). Ovdje je propisana iskljuciva nadleznost notara. Uslucaju smrtijednogodovlascen . ugovoriti kakvu drugu naknadu. ili ako nesto drugo ne pro izilazi iz okolnosti slucaja. ovaj ugovor ne bi p roizvodio pravno dejstvo. ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. pravo upotrebe. 4 3 5 Zadrzavanjepravakodugovoraoustupanjuiraspodjeliimovine za zivota Ustupilac moze za sebe. pravo upotrebe i pravo stanovanja) regul isane su u Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 4 Formaugovora Forma ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bitan je element za nje govu punovaznost. ob avezu notara da ugovornim stranama procita ugovor i upozori ih na nasljednopravna dejs tva. P R I m J E R I Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. za bracnog druga. odrede ne odredbe o tome postoje i u ZOO342. 51.1. ili dati naloge. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce. stvarati odredenu obavezu343. dok su dozivotna renta i dozivotno izd rzavanje regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. Pored toga sto je Zakon o notarima propisao postupak notara u sastavljanju notarskih akata. kao i za koje drugo lice . U suprotnom. licna sluzbenost ili renta pripadaju u cjelini prezivjelom bracnom drugu do njegove smrti. u s lucaju smrti jednog od njih. ili za oboje. zadrzati odredena prava. pa je kod ugovaranja zadrzavanja tih prava. 3. za v rijeme trajanja zivota. Licne sluzbenosti (pravo plodouzivanja. tome bi notar trebao poduciti stranke. Ako su licne sluzbenos ti ili dozivotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bracnog druga zajedno. pod prijetnjom nistavosti. notar to mora konstatov ati i potvrditi u samom ugovoru. ako nije sta drugo ugovoreno. t. Da je tako postupio. koja se odnose na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. Zakona o notarima. i to: pravo plodouzivanja. ugovoriti dozivotnu rentu u novcu ili zamjenjvim stvarima345.st. ugovoriti dozivotno izdrzavanje. potrebno primijeniti odredbe naznacenog prava. koji propisuje. s hodno odredbama cl. jer bez te forme.

-cl. 1069. ZOO CG. a moze se i drugacije ugovoriti: 342 343 344 345 Vidi Clan Vidi Vidi cl.ika. 1065. cl.-1099. 249. --------------------------- to je zakonsko odredenje. ZOO CG. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 1087. ZOO CG. 223. cl. drugo zadrzavapravostanovanjaupunom obimudo smrti .

00 EURA (slovima:petnaesthiljada EURA). broj ________.4. .06.000. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. Svaki povjerilac cije je potrazivanje dospjelo. smatra se da je duznik znao da poduzetim raspolaganjima nanosi stetu povjeriocima i za pob ijanje tih radnji ne trazi se da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato( clan 288 stav 3 ZOO).00 EURA (s lovima: dvadesethiljada EURA). iznos neplacenog duga na danasnji dan kao dan obracuna je 15. ne odgovaraju za nje gove dugove. za kredit u iznosu od 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom . KO Grad. od 01. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj.ovo pravoprestaje --------------------------------------------------------------------------------------------------4 3 6 Odgovornostzaustupiocevedugoveipobijanje ustupanja Potomci izmedu kojih je ustupilac razdijelio svoju imovinu. moze pobijati pravn u radnju duznika poduzetu na njegovu stetu (duznik nema dovoljno sredstava za ispunjenje dospjelog povjeriocevog potrazivanja). koja je upisana u G listu nepokretno sti broj 298. za v rijeme trajanja zivota. g. u korist Banke ____. P R I m J E R Potomak SB preuzima dug obezbijeden hipotekom. ------------------------------------------------------------Ustupiocevi povjerioci mogu pobijati ustupanje i raspodjelu pod uslovima predvid enim za pobijanje raspolaganja bez naknade (actio pauliana pobojna tuzba)346. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. Uslucaju smrti ustupi oca. koji je zakljucio ustupi lac sa naznacenom bankom. na osnovu Ugo vora o zasnivanju hipoteke.000 . Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. akoji dug jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. Stranke su pribavile Saglasnost Banke ___ za pre uzimanje duga obezbijedenog hipotekom. s tim sto se to ugovorom prilikom ustupanja i raspodjele moze drugacije ugovoriti.2006. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce. a koja se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nak on sto je procitana strankama. Kod bes platnih raspolaganja (kao sto je ovo) i kod raspolaganja izmedu bliskih srodnika..

U vezi sa mogucnosti pobijanja ustupanja i raspodjele imovine za zivota. i cl. . 2. notar b i trebao poduciti i upozoriti stranke. st. 1071. P R I m J E R Notar je stranke upozorioipoducio da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustup anje i raspodjelu pod zakonskim uslovima za pobijanje raspolaganja bez naknade -----------------346 Clan 287-292. ZOO CG.

a sto ima za posljedi cu da ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota nije punovazan i u cijelost i se smatra poklonom (clan 1064. da nije nedostojan. Pri izracunavan ju velicine njegovog nuznog dijela. Od ovoga se razlikuje situacija kada neko od potomaka nije obuhvacen ug ovorom ili se nije naknadno saglasio sa ustupanjem i raspodjelom. i 1068. ZOO CG). Potomci su duzni bez naknade i odlag anja izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca. odgovornost za postojanje i naplativost potrazivanja ustupioca koje je pripalo nekom od potomaka. Posljedice opoziva su takve da potomak koji je morao da vrati ono sto je primio. da opozove ustupanje348. i poslije ustupanja i raspodjele347. U ostalim slucajevima kada potomak ne izvrsi terete odredene ugovorom. ima pravo da zahtijeva svoj nuzni dio poslije smrti ustupioca.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 7 Obaveza jemstvaizmedupotomaka Obaveza jemstva izmedu potomaka ista je kao i kod sanasljednika poslije diobe. Potomci . Postoji odgovornost potomaka za pravne i skrivene mat erijalne nedostatke. cija mu je isplata nalozena ugovorom. ustupilac ima pravo da zahtijeva da mu potomak vrati ono sto je primio ustupanje m i raspodjelom tj. 4 3 8 Opozivanje S obzirom da je ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota besteretni pra vni posao. ako potomak ne isplati ustupioceve dugove. ili ako potomak AC ne izvrs ava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. ako potomak ne daje njemu ili kome drugom izdrzavanje odredeno ugovorom o ustupanju i raspodjeli. vodeci pri tome racuna o vaznosti tereta za ustupioca i ostalim okolnostima slucaja. i to u sljedecim slucajevima: ako je potomak pokazao grubu nezahvalnost prema njemu. sud ce od luciti da li ustupilac ima pravo da zahtijeva vracanje date imovine ili samo pravo da t razi prinudno izvrsenje tereta. P R I m J E R Ugovaranjeodredbeobesplatnompovratnomprenosuustupljeneimovine U slucaju grube nezahvalnosti potomka AB prema njemu. te da se nije odrekao nasljeda. Ustupilac imapravonabesplatnipovratni prenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. Svaki potomak jemci i duguje naknadu srazmjerno svom dijelu koji je dobio ustupanjem i raspodjelom. t j. ili ako potomak AD ne i splati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. pod uslovom da nije i skljucen iz nasljeda. dijelovi ustupljene imovine ostalim potomcima smatrace s e kao pokloni.

1073. ZOO CG.imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretnosti do dana 347 Clan 1072. 348 Vidi cl. ZOO CG. .

sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . drzavljanka Crne Gore._______broj______. sa prebivalistem u Budvi. po za nimanju menadzer. sa rokom vazenja do____. Ul. rodena dana_______. nastanjena na adresi ul. drzavljanka Crne Gore. KO Grad. a koja izjavljuje da je: kci B.________. Ul. a koja izjavljuje da je: kci A. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima prijema opoziva. sa rokom vazenja do________. nastanjena u Podgorici ul.1. JmB________ . Gospoda CD.2009. sacinim notarski zapis ugovora oustupanjuiraspodjeliimovinezazivota. Riva br. sa prebivalistem u Budvi. udovica. kao i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja za placanje novcanih obaveza).1/2009. --------------------------4 3 9 Primjer:Ugovoroustupanjuiraspodjeliimovinezazivota Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (raspodjeljuje se cjelokupna i movina. JmB_________. od dana _______.(udaljemtekstu: ustupilac/predak)------------------------------------2. udata. dolje potpisanim notarom misic misom. u Podgorici.00 h (osam casova). Gospoda EF.. ustupilac je udovica. CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA. JmB________ . potomak preuzima dug ustupioca. u 8. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Dana 15. izdatu od mUP-a Crne Gore. rodena dana_____.istovremenosupristupila sljedeca lica:-----1. broj____.4. drzavljanka Crne Gore. preda mnom. u Podgorici. Gospoda AB.1. upise zabiljezba naprijed naznacenog prava na opoziv ovog ugovora. UZZ br.(udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------3. od dana________. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____.10. te upis tih prava u katastar nepok retnosti. ----------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane su saglasne i zahtijevaju da se u G listu nepokretnosti. Podgorica. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ . Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustu pljenih im nepokretnosti do dana opoziva. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. rodena dana_____. izdatu od mUP-a Crne Gore. vrsi se ugovaranje zadrzav anja odredenih prava i ugovaranje prava na opoziv. u Podgorici. po zaniman ju frizerka. Riva br. sa prebivalistem u Budvi.

sa rokom vazenja do________.. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za poduzimanje ovog pravnog posla. po zanimanju frizerka . a narocito na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu namir iti nuzni . nastanjena na adresi ul.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam poducioi upozorio na posljedice ovog pravnog posla. od dana________.(udaljemtekstu:potomak)-----------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka._izdatu od mUP-a Crne Gore.________. udata. Podgorica. a koja izjavlj uje da je: kci B.

stan br. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. te da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. izgradenoj u ul..1. ukupne povrsine od 59 m2.. i kao suvlasnik sa 1/20 na zemlji stu u A listu. koju cine sljedece nepokretnosti. stranke saglasno izjavljuju da je ustupilac majka potomaka i da nema drugih potomaka. a nalazi se u stambenoj zgradi br. povrsine od 5000 m2.00 EURA (slovima:dvadesethiljada EURA). stranke izjavljuju sljedeci :--------------------------------------UGOVOROUSTUPANJUIRASPODJELIIMOVINEZAZIVOTA ----------------IPREDMETUSTUPANJAIRASPODJELE-------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom se ustupairaspodjeljuje cjelokupna nepokretna imovina. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. te na posljedice suprotnog pos tupanja350. -------------------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35.1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. upisan je ustupilac AB.. Titova br. KO Grad. ----------------------Nakon toga. 201/1.. Kao vlasnik stana.a. U B listu kao vlasnik.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). za koje je notar danas izvrsio neposredni uvid352 u kata stru nepokretnosti Podgorica i ustanovio stanje: --------------------------------------------------------------------------1. a da ustupilac nije u braku . I sprat. upisana u Listu nepokretnos ti br. sa 1/1. Vinograd.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nasljednici349. Dvosoban stan.00 EURA (slovima: tridesetpethiljada EURA) ---2. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105.---------------------------------Cijenimo da ova nepok retnost vrijedi353 20. u iznosu od 20. u ul. dok u listu G a upisanih opterecenja i ogranicenja. upisan je ustupilac AB. povrsine od 500 m2. Parcela br. a cjelishodno je da bude obuhvacen i bracni drug. -------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla351.000 .000. sa 1/1. na o snovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________. KO Janjici. 500. dok je u listu G upisana hipoteka u korist PBS banke Podgorica.10.--------------------------------------------------------II USTUPANJEIRASPODJELA --------------------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom ustupilac se obavezujedaizvrsi ustupanjeiraspodjelu za zivotabez nem . od_______. na parceli broj 5/1.000._____. koji se nalazi u Podgorici.

notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 352 Alt.-----------------------------------------------------349 Clan 1066. stav 2. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. itokakoslijedi:------------------------------------------------------------------------------------1 SvojojkcerkiCD ustupaiprenosiusvojinu. Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. ZOO CG. a koji se prilaze uz izvornik. potrebno je. 351 U skladu sa odredbama clana 1063.nepokretnostblizeoznacenuut ackiI1 ovogugovora.naknadesvojupostojecunepokretnuimovinuiz tackeIovogugovora. 353 Iako se radi o pravnom poslu bez naknade. svimsvojimpotomcima. kao i obracuna notarske tarife itd. ZOO CG. u notarskoj ispravi izraziti vrijednost nepokretnosti. Zakona o obligacionim odnosima kojim je regulisan ovaj ugovor. u saradnji sa stranka ma. .sa1/1 dijela. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja. zbog eventualnog poreza na promet nepokretnos ti.astoovaprihvata. i 1070.-1074. 350 Clan 1064.

ugovoriti zabranu otud enja i opterecenja nepokretnosti bez njegove saglasnosti i pravo na besplatni povratn i prenos ustupljenih nepokretnosti. pravo plodouzivanja. na osnovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________. KO Grad. s tim da prva rata dospijeva_____.06. potomak EF izjavljuje da pristaje na neposredno prinudno izvrsenje bez odlaganja iz cjel okupne svoje imovine. ili za kog drugog. pravo stanovanja ili pravo upotrebe na nepokretnostima koje ustup a i prenosi. akoji jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. za kred it u iznosu od 20. pravo dozivotnog izdrza vanja. dozivotnu rentu.4. od 01. iznos neplacenog duga na danasnji d an.sa1/1dijela. Radi placanja naprijed naznacene rent e. Notar je upozorio primaoca na pravne pos ljedice podvrgavanja neposrednom prinudnom izvrsenju bez odlaganja.20 06. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2 SvojojkcerkiEF ustupaiprenosiusvojinu. u korist PBS banke Podgorica. g.356 mjesecno u iznosu od 300. Stranke su prib avileSaglasnost bankeza preuzimanje duga355 obezbijedenoghipotekom..---------------------------Notar je upozorio stranke. pa ugovorne strane saglasno ugovaraju sljedece:------------------------------------------------------------a) Potomak CD preuzima dug354 obezbijeden hipotekom na parceli broj 5/1. i to unaprijed svakog prvog u mjesecu za tekuci mjesec. broj 105.nepokretnostblizeoznacenu utackiI-2 ovogugovora. sa fiksnom godisnjom k amatnom stopom od 7%. je 15. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom . koji je zakljucio ustupilac sa naznacenom bankom. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. kao dan obracuna. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . Povjerilac moze na z ahtjev dobiti izvrsni otpravak ove isprave uz predocavanje dokaza da su ispunjene pretp ostavke za njenu izvrsnost.000.000. koja je up isana u G listu nepokretnosti. ------------------------------------------------------------b)Potomak EF se obavezuje placati ustupiocu za zivota novcanurentu.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA).astoovaprihvata ----------------------------------------------------------Notar je poducioustupioca da ima mogucnost ugovoriti i zadrzati za sebe. da moze obavezati potomke na davanje kakve druge naknade. na osnovu ovog notarskog akta.00 EURA (slovima:tristotine EURA).00 EURA (slovima: petnaesthiljada EURA). te ga upozorio na posljedice i rizike suprotnog postu panja. ili svo g bracnog druga. ili za oboje.

i clan 108. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Ustupilac zadrzavazasebeizasvoju sestruXY. on e su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio CG.za vrijemetrajanjanjihovih zivota. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. Plan zgrade je predocen strankama. ZOO CG. ZOO . ZOO CG. do 459. za zivota.c)Ustupilac zadrzavazasebelicnona cijelojnepokretnostiiztackeI-2ovogugovora. a sto je na planu zgrade oznaceno i srafirano crvenom bojom. uz zajednicko koristenje ulaz a. PRAVOPLODOUZIVANJA Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodou zivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. PRAVOSTANOVANJA357 na cijelom stanuiz tackeI-1ovogugovora --------------354 Clan 107. clan 222. 1 stav 1. ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanj a -formulacija: jedna soba sa kuhinjom i kupatilom na prvom spratu kuce. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik.iz _____. 355 Vidi clan 455. te ce se upisati u katastar. i naredni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). 7 do 1099. (clan 1069. 357 Alt. ZOO CG. 356 Vidi clan 1069.

ili ako potomak______ n e isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. Potomci su duzni. bez naknade i odlaganja. izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca . imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. niti za bilo koje materijalne i pravne nedostatke. niti mu je poznato da postoje tereti i ogranicenja koji nisu upisani u katastru nepokretnosti. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do momenta prest anka prava plodouzivanja i prava stanovanja. drugi ovlascenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. Potomci imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretno sti do dana prijema opoziva. odn osno ovlascenicima prava stanovanja i plodouzivanja do momenta prestanka tih prava. ustupilac imapravo na besplatni povratniprenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. -------------------------------------------------------------------e)U slucaju grube nezahvalnosti potomka358 ______ prema njemu. -----------------------------------------------Ustupilac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci. ili ako potomak__ __ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. --------------------------------------------------------------------------III PRELAZ POSJEDA. iz ______.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. a potomci stupaju u posredan posjed odmah danas. -------------------------------------------------------------------------------------Potomci preuzimaju sva javnopravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetne nepokretnosti. ostaju na ustupiocu. Ovo pravo stanova nja je licno i ne moze se prenositi na treca lica.-----------------------------------------------------------Sve koristi i tereti vezani za predmetne nepokretnosti. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustupljenih im nepokretnosti do dana opoziva.----------------------Ustupilac ne odgovara za velicinu i svojstva ustupljenih nepokretnosti. a koja nisu vidljiva iz katastara nepokretnosti. ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEI PRAVNE NEDOSTATKE ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. Ustupilac i njena sestra XY. na opasnost od zasnivanja zakonske hipoteke i poduciopotomke da zahtijevaju potvrdu od Poreske uprave da ustupilac nema dugo vanja .------------------------------------------Notar je upozorio stranke. a posebno potomke. TERETAIKORISTI.

jemce359 za pravne i materijalne nedo statke nepokretnosti koje su im ustupljene. potomak CD upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-1. ZOO CG.anijeih saopstiopotomcima --------------------------------IVIZJAVEZAKNJIZENJE--------------------------------------------------------------------------------------1. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. ovog ugovora. ----358 Clan 1073. u obimuukojem seovdje neradiobesplatnomprenosu.---------------------------------------------Potomci jedan drugom.za poreze i doprinose. ne proizvodi pravna dejstva ako jeustupilac znaoza nedostatke. u skladu sa Zakonom. 359 Clan 1072. ZOO CG. srazmjerno svom dijelu. . ali su stranke od toga odustale. -------------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje odgovornosti za materijalne i pravne ne dostatke.

Potomak EF odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti pravaplodouzivanja za vrijeme trajanja zivota.----------------Notar je stranke upoznao da ce. shodno odredbama iz tacke II-e ovog ugovora. ili ako potomak______ ne isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. -----VI ODOBRENJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------------------VPOREZIITROSKOVI-------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poduciostranke da za troskove ove notarske obrade odgovaraju solidarno. prava ustupioca. u slucaju grube nezahvalnosti potomka ______ prema n jemu. tako da ono bude izvrsno protiv svagdasnjeg vlasnika predmetne nepokretnosti iz tacke I-2 ovog ug ovora. u korist ustupioca i njene sestre XY. ----3. snose potomci u jednakim dijelov ima. odmah iza naprijed izvrsenih upisa. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. iz ______. u korist ustupioca. -------------------------6. Potomci CD i EF odobravaju da se u katastar nepokretnosti u G listu nepokretnosti iz tacke I-1. u G listu. potomak EF upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-2. ov og ugovora. KO Grad. otpravak ovog akta dostav iti nadleznom katastru i Poreskoj upravi. Potomak360 CD odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti prava stanovanj a za vrijeme trajanja zivota. -------------------------------------------4. ovog ugovora..a obavezepotomkaEF na placanjedozivotnerente iz tacke II-b i zabiljezbe izjave potomka EF o pristajanju na neposredno prinudno i zvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini i iz predmetne nepokretnosti. u G listu. po sluzbenoj duznosti. kao i eventualni porez na promet nepokretnosti. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2. sa zabiljeskom da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlasc enika.-------5. i I-2. drugi ovlascenik zadrzava pravo stanovanja u punom obimu i da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlastenika. a sve to radi placanja dozivotne rente blize opisane u tacki II-b ovog ugovora. ovog ugovora.4. sa zabiljeskom da u slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. Potomak EF odobrava i zahtijeva istovremeni upis u katastar nepokretnosti u G list u broj ____. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i realizacijom ovo g ugovora. a na cijeloj nepokretnosti iz tacke I-2. a na c ijelom stanu-nepokretnosti iz tacke I-1. izvrsi upispravaustupiocanabesp latnipovratniprenosustupljenihnepokretnosti prema svakom potomku pojedinacno. ili ako potomak____ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema us tupiocu.

-----------------------------------------------------------------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. 360 Opsirnije vidjeti u tekstu ovog rada koji obraduje pitanje izjava za knjizen je (clausula intabulandi) kod ugovora o prodaji. da se svojina i licne sluzbenosti sticu tek sa upisom u katastar nepokretnost i. . kao i na znacaj upisa naprijed naznacenih ugovorenih obligacionih i stvarnih prava u katastar ne pokretnosti. ispitavsi sve okolnosti. a u vezi sa clanom 85. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. Zakona o drzavnom premjeru i k atastru nepokretnosti CG. stav 1.U konkretnom slucaju.

dana 15. ------Od ove notarske obradene isprave dobijaju:---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------Potomak CD (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------Potomak EF (1x)------------------------------------------------------------------------------------------Katastar (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Potomci (2x) -----------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je po tarifi ______. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. te je potom zapis potpis ao i ovaj notar. ---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. a kako slijedi____.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac: AB (potpis) Potomci: . g. te na posljedice suprotnog postupanja. da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu na miriti nuzni nasljednici.2009. da ovaj ugovor podlijeze eventualno porezu na promet nepokretnosti. -----------------------5. da su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustupanje i raspodjelu pod zakonskim u slovima za pobijanje raspolaganja bez naknade. a cje lishodno je da bude obuhvacen i bracni drug361. --------------------------------------------------------------------6. u prisustvu notara potpisuju. ali su i pored toga potomci odustali od upisa predbil jezbe. U Podgorici.10. -3. da se zahtjev za prenos svojine na potomke moze osigurati upisom predbiljezbe i na posljedice neupisivanja predbiljezbe. nakon cega su stranke izjavile da je tako post upljeno.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2. u 11. kako slijedi. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegova sadrzina odgovara volji stranaka. --------------------------------------------------------------------------------------------------4.

CD (potpis) 2. i pored tog. pa ugovorne strane izjavlju ju da. . a zele sklopiti ovaj ugovor. notar je poducio i upozorio stranke da bracni drug ustupioca ima pravo na nuzni nasljedni dio iz ustupljene imovine. EF (potpis) NOTAR milic miso (potpis. uni jeti sljedecu formulaciju: S obzirom da bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspo djelom. te na posljedice toga.1. pecat i stambilj) 361 Napomena: Ako bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspodjelom. te preuzimaju sve rizike i posljedice u vezi s tim . u skladu sa zakonom.

hrane. .1075. Nasljednopravna dejstva ovog ugovora se ogledaju u tome sto imovina koja je pred met tog ugovora. 4 4 3 Karakteristikeugovoraodozivotnomizdrzavanjuiusloviza punovaznost Pravne karakteristike ovog ugovora su: da je dvostrano teretan ugovor. k ao.3. pa prema tome. izdrzavati do njegove smrti. Medutim. obradivati njegovo imanje i posli je smrti sahraniti ga ili uciniti nesto drugo u istom cilju. kod kojeg je samo obaveza primaoca izdrzavanja regulisan a odloznim rokom. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 Ugovorodozivotnomizdrzavanju 4 4 1 Pojamipravnapriroda Ugovor o dozivotnom izdrzavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (davala c izdrzavanja) obavezuje da ce drugu ugovornu stranu.-1086. ili neko trece lice (primala c izdrzavanja). ZOO. 4 4 2 Sadrzajobavezeizdrzavanja Obaveza izdrzavanja narocito obuhvata obezbjedenje stanovanja. nema primjene pravila o nuznom nasljednom dijelu. ugovorne strane mogu i sto drugo ugovoriti (vidi cl. ugovor je nistav (clan 1076. te davanja za svakodnevne uobic ajene potrebe. ZOO). jer u suprotnom.4. predaja (prenos svojine) na imovini koja je predmet ugovora. ugovorena zajednica zivota ili zajednica imanja. ili obav eza jednog ugovaraca da ce cuvati i paziti drugog. izricito je po zakonu odlozena do smrti primaoca izdrzavanja (clan 1075. a druga ugovorna strana se obavezuje da mu daje svu ili dio svoje imovine koja postoji u trenutku zakljucenja ugovora. Obligacionopravni elementi se ogledaju u tome sto je ovaj ugovor dvostrano teret an pravni posao za zivota. obaveza sahrane i podizanje nadgrobnog spomenika primaocu izdrzavanja i drugo. Notar je duzan na to upozoriti primaoca izdrzavanja i u notarskom aktu potvrditi da je tako postupio. za razliku od poklona ili testamenta. tj. tj. ZOO CG). ZOO CG). odgovarajuce njege u slucaju bolesti i starosti. odjece. obradivanje imanja primaoca izdrzavanja. ob uce. ne ulazi u ostavinsku masu primaoca izdrzavanja. 1. naprimjer. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ima obligacionopravne i nasljednopravne elemente i kao takav je regulisan u odredbama clanova 1075. s tim da je sticanje svojine na stvarima i pravima odlozeno do trenutka smrti primaoca izdrzavanja. Ugovorima o dozivotnom izdrzavanju smatraju se i ugovori kojim je. st. zajednicu zivota ili zajednicu imanja. st. da je jedna strana preuzela obavezu izdrzava nja. uz obecanje d avanja imovine poslije smrti.

a koja postoji u momentu zakljucenja ugovora.a da se druga ugovorna strana obavezala ostaviti mu svu svoju imovinu ili jedan njen dio. odnosno prenos svojine. da je predaja. . odlozen do smrti primaoca izdrzavanja.

1. tj. Kada je to neophodno potrebno. bolesna. takode. zahtijevati i vjestacenje primaoca izdrzavanja po odgovaraj ucem vjestaku medicinske struke.) predvida formu notarskog zapisa. u smislu da imovina koja je predmet ovog ugovora. te iz razloga postojanja nekakve neizvjesnos ti u smislu trajanja ovog ugovora. ne ulazi u ostavinsku masu. jer u trenutku njegovog zakljucenja nije poznato koliko ce dugo zivjeti primalac izdrzavanja. moze ponistiti ovaj ugovor ako zbog bolesti i sta rosti primaoca izdrzavanja.. a shodno tome. predvidena pisana forma i ovjera od notara. a odnosi izmedu ugovornih strana rjesavace se po pravilima o sticanju bez osnova (clan 218. imovine koja se ostavlja prema vrijednosti izdrzavanja). Zakon o notarima (cl. uz saglasnost stranaka. smatrace se da ugovor nije ni zakljucen (forma ad solemnitatem) . ne moze se znati kolika je konacna obaveza davaoca izdrzavanja (nepoznat je odnos vrijednosti predmeta. mora sastaviti u formi notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog zapisa o potvr di privatne isprave. 4 4 5 Sposobnostikruglicakojamoguzakljucitiugovorodozivotnom izdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju mogu zakljuciti lica koja imaju potpunu poslovnu sposobnost. ZOO. jer je u cl. notar moze. interesantna je odredba iz cl. 51. 4 4 4 Formazazakljucenjeugovoraodozivotnomizdrzavanju Kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju forma je bitan element i uslov za njegovu p unovaznost. ugovor nije predstavljao nikakvu neizvjesnost. Notar mora vod iti racuna o okolnostima da li je neka osoba stara. t. ZOO CG.1076. 3. pod prijetnjom nistavosti. po kojoj sud . na zahtjev zakonskih nasljednika. jer se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. tako da se ovaj ugovor. uz prethodno citanje ugovora i davanje upozorenja o nasljednop ravnim dejstvima ugovora.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da imovina koja je predmet ugovora pripada primaocu izdrzavanja u vrijeme zakljucenja ugovora i da je tacno naznacena u ugovoru. Primalac izdrzavanja moze biti samo fizicko lice. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravna dejstv a. da je ugovor sastavljen u zakonom propisanoj formi. jer to moze utic ati na punovaznost ovog ugovora iz razloga mana volje. st. shodno konkretnim slu caju. ZOO). U vezi sa aleatornoscu. Na te okoln osti notar mora paziti i tome poducavati i upozoravati stranke.1084. a davalac izdrzavanja moze bit i fizicko ili pravno lice. i sl. kada se radi o fizickom ili pravnom licu koje se u okv iru . da je aleatoran ugovor. 226. Medutim. jer ukoliko ne zadovoljava propisanu formu.

kao sto su bracni drugovi. takva lica ne mogu zakljuciti ovaj ugovo r bez prethodne saglasnosti organa starateljstva (clan 1077. ZOO CG).zanimanja stara o primaocu izdrzavanja. Smatramo da ovaj ugovor mogu medusobno zakljuciti i lica koja su po zakonu obavezna da se medusob no izdrzavaju. U nekim zakonodav . roditelji i djeca itd.

da vazi samo tri mjeseca od dana njegovog izdavanja i da sadrzaj punomocja bude tacno odreden u pogledu lica s kojim ce biti zakljucen ug ovor (odredenje primaoca izdrzavanja). ne sadrzi bilo kakve naznake. Kako se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. Ako je na strani d avaoca izdrzavanja vise lica. smatramo da bi se ovo moglo primijeniti i u pravu Crne Gore. Svako od njih se p . a sto podrazumijeva punomocje u formi notarskog zapisa kao javne isprave. potpuno odredenje sadrzine obaveze izdrzavanja i imovine koja se ostavlja. Sto se tice mogucnosti zakljucenja ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem punomocnika na strani primaoca izdrzavanja.1078. takode smatramo da je dozvoljeno zakljucenje putem punomoc nika. Ako je dozi votno izdrzavanje ugovoreno u korist vise lica kao primalaca izdrzavanja. propisano je da punomocje mora bi ti dato u formi javne isprave. zakon u odredbama koje regulisu ovaj ugovor. Nadalje. postavlja se pitanje: da li je ovaj ugovor moguce zakljuciti i preko za konskih zastupnika (roditelj. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima stvima ovo se predvida kao izricita mogucnost.4. stav 4. te odredena sadrzina ugovora. U slucaju vise primalaca izdrzavanja koji su suvlasnici imovine koja se daje. kao i odredivanja vremena vazenja punomoci. za poslovno nesposobna i ograniceno poslovno sposobna lica mora se pribaviti odobrenje centra za socijaln i rad (organa starateljstva)363. niti zabranjuje. sadrzinu i vremensko vazenje punomoci. sv ako od njih zasebno ostavlja svoj dio i ugovara za sebe izdrzavanje. Punomocje mora biti u formi zakljucujuceg pravnog posla. Prema toj odredbi. odn osno punomocnika. Od zakona o nasljedivanju iz bivse SFRJ. potpuno odredenje lica sa kojima se zakljucuje ugovor. onda se ona pojavljuju kao solidarni duznici. ZOO CG). uz naznacavanje ugovornih strana i sa odredenom sadrzinom ugovora o dozivotnom izdrzavanju koji se zeli zakljuciti. staratelj itd. izricito propisiva o da davalac izdrzavanja moze biti zastupan po punomocniku i propisao formu.) ili punomocnika362? U tom pogledu. sto znaci da izricito ne dozvoljava ili izricito zabranjuje. da ima t acno odreden rok u kojem se ugovor treba zakljuciti. u clanu 121. odnosno zastupnika. jedino je Zakon o nasljedivanju SR Makedonije.. dok u zakonodavstvu Crne Gore ova mogucnost se niti predvida. Posto zakon izri cito ne zabranjuje zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem zastupnika. te da sadrzi i druge elemente potrebne za zakljucenje ugovora. Na strani davaoca i primaoca izdrzavanja moze biti vise lica. u tom slucaju svako od njih ima zasebno pravo na davanja i cinjenja (vidi cl.

314.ojavljuje kao ugovorna strana i potpisuje ugovor. tada obaveza izdrzavanja traje do smrti trec eg lica. tj. 363 Vidi clan 66 i 308 stav 2 Porodicnog zakona CG.. ZOO CG). cetvrto izdanje Savreme Beograd 1979. a njegov suvlasnicki dio se prenosi na davaoca izdrzavanja. Od ovog treba razlikovati dozivotno izdrzavanje u korist trecih lica kao primala ca izdrzavanja (vidi cl. Smrcu jednog od tih lica. tome notar treba poduciti i upozoriti stranke. a svojina na predmetima ugovora prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu s mrti njegovog saugovaraca. str. da imovina prelazi u momentu smrti treceg lica. . ugovor prestaj e samo prema njemu. ali se moze i drugacije ugovoriti.1079. Blagojevic. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . Ovdje se. na administracija. kao 362 Borislav t.

nasljednici primaoca izdr zavanja su aktivno legitimisani da traze raskid ugovora zbog neispunjenja tih obaveza. np r. prilikom notarske obrade. U slucaju s mrti davaoca izdrzavanja (clan 1085. jer to zahtijeva cilj pr opisane forme za sklapanje ugovora. Smatramo da ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovo r samo u formi u kojoj je on zakljucen (clan 62. bez obzira na razloge (clan 1082. Raskid moze biti sporazumn i ili putem suda. tj. raskid ug ovora poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja moze zahtijevati i lice u ciju kor ist je izdrzavanje ugovoreno. duzan voditi racuna o tim odredbama. U svakom slucaju.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom saugovarac davaoca izdrzavanja. ugovor prestaje ako njegov brac ni drug i njegovi potomci koji su pozvani na nasljede. 4 4 6 Raskidiponistajugovoraodozivotnomizdrzavanju Ovaj institut je detaljno regulisan u clanovima 1082. U praksi se postavilo pitanje: da li nasljednici primaoca izdrzavanja mogu nakon njegove smrti traziti raskid ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog neizvrsavanja obaveza od strane davaoca izdrzavanja? Smatramo da zbog neizvrsenja obaveza davaoca izdr zavanja koje su ugovorene. i 1083.-1086. ne pristanu na produzenje ug ovora. ZOO CG). mogu traz iti ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog apsolutne nistavosti ili zbog mana volje. i 1086. ZOO CG). Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o dozivotnom izdrzavanju i nakon sto je pocelo njegovo izvrsenje. te poduciti i upozoriti stranke u notarskoj i spravi. 1082. pojavljuje lice cija je imovina. ZOO CG).. a ako je dozivotno izdrzavanje ugovoreno u korist treceg lica. te je notar. O ovom je notar duzan voditi racuna. a sve to u slucajevima predvidenim u cl. ZOO CG. ugovorne strane. a ne trece lice kao primalac izdrzavanja. ili drugih razloga a u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. trebaju se izvrsavati za vrijeme trajanja zivota primaoca izdrzavanja. ZOO CG. podizanje nadgrobnog spomenika itd. Zbog neispunjenih obaveza koje je davalac izdrzavanja trebao izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. bilo da to ne zele. u kom slucaju nemaju pravo na naknadu za ranije dato izdrzav . ili lica koja imaju pravni interes. Raskid putem suda moze zahtijevati svaka ugovorna strana. 4 4 7 Prestanakugovoraodozivotnomizdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju prestaje smrcu primaoca izdrzavanja. troskovi sahrane. raskid moze traziti samo primalac izdrzavanja ili trece lice kao primalac izdrza vanja nakon sto je umro saugovarac davaoca izdrzavanja.

4. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju moze prestat i ponistajem i raskidom. ili nisu u mogucnosti da preuzmu ugovorene obaveze. . a sto je detaljnije opisano pod naprijed naznacenom tacko m 4.anje. a u kom slucaju imaju pravo traz iti naknadu za ranije dato izdrzavanje.6.).

s tim da to mogu drugacije ugovoriti.4. zalozit i i sl. Not ar je duzan poduciti stranke o tome i upozoriti na posljedice upisivanja.). ----------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja pristaje da uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepokre tnosti iz clana 1. zakon je dao mogucnost davaocu izdrzavanja da svoje pravo iz ugovora obezbijedi upisom u javnu knjigu (clan 1080. odnosno n eupisivanja tog prava u javnoj knjizi. primalac izdrzavanja zadrzava pravo svojine na imovin i navedenoj u ugovoru sve do svoje smrti. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove dugove. a na nepokretno sti iz tacke I ovog ugovora. mogu ugovoriti da ce davalac i zdrzavanja odgovarati odredenim povjeriocima. ali se od t oga odustalo. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti Primalaca izdrzavanja. tu se radi o upisu zabiljezbe postojanja ugovora o do zivotnom izdrzavanju. Imovina koja je predmet ugovora o dozivot . Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 8 Odgovornost davaocaizdrzavanja za dugoveprimaocaizdrzavnja Davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove du gove. ali samo za postojece dugove (za dugove koji postoje u momentu zakljucenja ugovora) primaoca izdrzavanja. potrebno je uz otpravak ugovora priloziti izvod iz mat icne knjige umrlih za primaoca izdrzavanja. notar ce u ispravi dati odgovarajucu poduku i upozorenja. ZOO CG). ali ako je u katastru nepokretnosti zabiljezeno postojanje ugovora o doz ivotnom izdrzavanju. Radi odred enog obezbjedenja davaoca izdrzavanja. onda treca lica koja bi pribavi la neko pravo na takvoj nepokretnosti. ali ugovorne strane mogu drugacije ugovoriti. te moze raspolagati tom imovinom (otuditi. time postaju nesavjesni sticaoci. 4 4 9 Obezbjedenjepravaizugovoraodozivotnomizdrzavanju Kako smo naprijed istakli. U vezi s tim. tj. P R I m J E R Primjerformulacijezazabiljezbuiuknjizbu: Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora isho di u katastru nepokretnosti zabiljezbupravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Da bi se na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju izvrsila uknjizba prenosa sv ojine u katastru nepokretnosti. odnosno nekog prava iz tog ugovora. ovog ugovora.

takode je znacajno u notarski zapis ugovora o dozivotnom izdrzavanju unijeti i v rijednost imovine koja je predmet ugovora. a . kao i eventualno srodstvo ugovornih strana.nom izdrzavanju. ne ulazi u ostavinsku masu. Zbog toga se uknjizba prenosa svojine v rsi na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju i izvoda iz maticne knjige umrlih za pri maoca izdrzavanja.

Riva br.. po za nimanju menadzer.------------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). udovica. koji dospijeva nakon smrti primaoca izdrzavanja. UZZ br. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. drzavljanka Crne Gore. od dana _______sa rokom vazenja do____. izdatu od mUP-a Crne Gore. sacinim notarski zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 10 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanju.istovremeno su pristupila sljedeca lica:-----------------------------1. ul. rodena dana_______.000. a koja izjavljuje da je: kci B. sa prebivalistem u Budvi. sa sluzbenim sjedistem u Budvi. Podgorica. sa prebivalistem u Budvi.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja)--------------------------------2. preda mnom dolje potpisanim notarom milic misom. te u stanovio da su . uvjerio se u pravu volju stranaka.2009. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i kroz razgovor o situaciji. sa rokom vazenja do________.________. Dana 15. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. radi odredivanja notarske tarife itd . ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. u Podgorici. rodena dana_____u Podgorici. nastanjena u Podgorici ul. u vrijeme z akljucenja ovog ugovora. P R I m J E R Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se daje.1. u 8. Riva br. drzavljanka Crne Gore. Gospoda AB.uz ugovaranje zajednicezivota CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA.1. a koja izjavljuje da je: kci A. Gospoda CD.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA).00 h (osam casova)._______broj______. od dana_______.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom zbog toga sto taj ugovor moze podlijegati placanju poreza na promet nepokretnost i. iznosi 27. nastanjena na adresi ul.1/2009. JmB________. ul.10. po zaniman ju frizerka. JmB_________.

poducavati ih i upozoravati. 1076. -----------------------------------------------------------------------------------364 Vidi cl. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. -----------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. a takode notar je duzan i po odredbama Zakona o notarima procitati strankama zapis.sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. ZOO. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici364. .

1. te da nije u braku i da ne boluje od neke bo lesti. davaocu izdrzavanjasvojoj sestricini CD. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu.a. te da je. a nalazi se u stambenoj zgradi br. KO Grad.1... shodno tome. stranke. izgradenoj u ul. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. na parceli broj 5/1. I sprat. a o svom trosku. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. stranke saglasno izjavljuju da je primalac izdrzavanja tetka davaoca izdrzavanja i da primalac izdrzavanja nema djece.. gdje ce zajednicki zivjeti.dvosoban stan. stan br. sa 1/1.tu nepokretnostmoze upisatiukatastru nepokretnostiusvoju koristkaosvojinusa1/1 dijela. u ul._____. upisan je primalac izdr zavanja AB. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos svojine na dvosobnom stanu..takodadavalacizdrzavanja.. Naznaceno katastarsko stanje notar je utv rdio neposrednim uvidom u evidenciju Katastra nepokretnosti od danas365. svoju cijelu nepokretnost366.10. davalac izdrzavanja CD obavezuje se izdrzavati367 primaoca izdrzavanja AB do njegovesmrti ------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon toga.. dok u listu G nema upisanih tereta. KO Grad. a koji je up isan u V Listu nepokretnosti broj 105. Titova br.4. ukupne povrsine od 59 m2. koji se nalaz i u Podgorici. povrsine od 500 m2. stan br.ana osnovuovogugovora -------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat. osigura ti potpunu . I sprat. 10. a nalazi se u stambenoj zgradi br.a._____ . Kao vlasnik stana. u ul. ovaj notar nadl ezan za postupanje. ----------------------------------Nakon toga. koji se nalazi u Podg orici.1. ukupne povrsine od 59 m2. na parceli broj 5/1. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105.1. izjavljuju sljedec i: ----------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ------------------------------------Clan1 Primalac izdrzavanja AB obavezuje se prenijeti u svojinu sa 1/1 dijela. iz gradenoj u ul. povrsine od 500 m2. --------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. Titova br.nakon smrti primaocaizdrzavanja.

te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. . a koji se prilaze uz izvornik.prehranu. a nakon smrti. Notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. ---------------------------365 Alt. ZOO CG (primalac izdrzavanja moze dati samo stvari i prav a koja postoje u trenutku zakljucenja ugovora). spremanje stana i pranje rublja. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja 366 Clan 1075. te snositi sve troskove lijecenja i lijekova.lijecenje. stav 2. stav 3. a u slucaju bolesti. te joj osigurati svu potrebnu njegu. Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. odjecu i obucu. ZOO CG. 367 Clan 1075. podici mu uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. primaoca izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godin e od smrti.

is hodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1.000. ako na to pristanu. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. vrijednost nepokret nosti koja se ostavlja 27. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdr zavanje.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA) Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). ovog ugovora. -Nakon smrti primaoca izdrzavanja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. Ako ne pristanu. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjige umrlihza primaocaizdrzavanja. njegovi zakonski nasljednici imaju pravo pobij ati ovaj ugovor zbog neispunjenja obaveza koje je davalac izdrzavanja preuzeo izvrsiti na . a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepo kretnosti iz clana 1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clan5 Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora. ovog ugovora.---------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja izjavljuje da. njegove obaveze prelaze na njegovog bracnog dru ga i potomke koji su pozvani na nasljede. primalac izdrzavanja moze traziti raskid ovog ugovora.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Clan3 Primalac izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti primaocaizdrzavanja. -------------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je u vrijeme zakljucenja ovog ugovora. Za sporazumni raskid ugovora. ovog ugovora.

troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet ne pokretnosti. snijeti davalac izdrzavanja. ovog ugovora. u skladu sa Zakonom.kon smrti primaoca izdrzavanja.----Primalac izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. ----------------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti.-------------------- . ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve troskove vezane za ovaj ugovor. -------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. s tim sto iz javljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1.

pa je ugovoren upis kao naprijed. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. ---------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om369 u katastar nepokretnosti. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici370. ----ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra tek nakon smrti primaoca izdrzavanja368.-------------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da je korisno da zahtijeva uvjerenje na dlezne poreske uprave u vezi s tim.--------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. ali se od toga odustalo. ---------------------na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplacene poreze i doprinose i da je za davaoca izdrzavanja korisno da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim.------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------- . a nije ih saopstio davaoc u izdrzavanja.4.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Primalac izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. -------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove dugove.---------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je primalac izdrzavanja za njih znao. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. Davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove du gove. s tim da to mogu drugacije ugovoriti.

------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti. a kako slijedi__ __. . 369 Clan 1080 ZOO CG. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslov i iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. 370 Clan 1076 stav 1 ZOO CG. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele 368 Clan 1075 stav 1 ZOO CG.

(petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . kojeg slobodnom voljom odobravaju i sv ojerucno.g. od dana _______. a koja izjavljuje da je: kc i A. ul.1. preda mnom. sa rokom vazenja do____.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sadrzinu. da su saglasne sa ovim zapisom.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis._broj______.10. JmB_______ _. a koja izjavljuje da je . udovica. dana 15. 1. JmB______ ___.Gospoda AB. UZZ br. rodena dana_______u Podgorici. izdatu od mUP-a Crne Gore. drzavljanka Crne Gore.. sa prebivalistem u Budvi. --------------U Podgorici. rodena dana_____u Podgorici. Riva br.2009. u prisustvu notara potpisuju. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. u 11.istovremeno supristupila sljedeca lica:----------------------------1. Dana 15.1/2009. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . kako slijedi. dolje potpisanim notarom milic misom. drzavljanka Crne Gore. u 8. sa prebivalistem u Budvi. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj____.00 h (osam casova)._ izdatu od mUPa Crne Gore. Riva br. po zanimanju menadzer. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). od dana________.2009.(u daljem teks tu: saugovarac davaocaizdrzavanja)-------------------------------------------------------------------------2.______. nastanjena u Podgorici ul.10. sacinim notarsk izapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. pecat i stambilj) 4 4 11 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanjuukoristtreceglica kao primaocaizdrzavanja CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. Gospoda CD. sa rokom vazenja do________.

Podgorica.------------------------------------------------------------------------------- . udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka.________. po zanimanju frizerka. nastanjena na adresi ul.: kci B. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.

1. a narocito to da obaveza izdrzavanja traje do smrti treceg lica kao primaoca izdrzavanja.saprebivalistemiadresom u ______ (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja371). u ul. stranke izjavljuju sljedeci : -------------------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ----------------------------Clan1 SaugovaracdavaocaizdrzavanjaABobavezuje sedatiusvojinu.. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. ukupne povrsine od 59 m2. upisan je saugovarac davaoca izdrzavanja AB. I sprat. izgraden oj u ul. stranke saglasno izjavljuju da je saugovarac davaoca izdrzavanja tet ka davaoca izdrzavanja i da se ovim zeli obezbijediti dozivotno izdrzavanje za sestru saugo varaca davaoca izdrzavanja. ---------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga.a._____. te da je. koji se nalazi u Podgorici. te nije u braku i ne boluje od neke posebne bolesti.4. povrsine od 500 m2. Titova br. dok u listu G nema upisanih tereta. gospoduEF. na parceli broj 5/1. u______. Kao vlasnik stana. a nalazi se u stambenoj zgradi br. JMB______.1. stan br.. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. --------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. ----------------------------------------------Naznaceno katastarsko stanje notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju ka tastra nepokretnosti od danas. te da momenat prelaska svojine mogu drugacije ugovoriti. sa 1/1. a koja nema djece. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. a da svojina na predmetnoj nepokretnosti prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu smrti njegovog saugovarac a AB.sa 1/1.10. -------------------------------------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. a koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. KO Grad. ovaj notar nadl ezan za postupanje. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. shodno tome..rodenu ______. --------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga.davaocuizdrzavanja .

primalac izdrzavanja.dvosoban stan. koji se nalazi u Podgorici. iz gradenoj u ul.. JmB______. a trece lice nije ugovorna strana nego samo korisnik izdrza vanja.10. u ul. ZOO CG. rodenu ______. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati sestru saugov araca davaoca izdrzavanja._____. gospodu EF. povrsine od 500 m2. KO Grad.1. ukupne povrsine od 59 m2. ostavljenu nepokretnost moze upisatiukatastru nepokretnostikaosvojinusa1/1 dijela.svojoj sestricini CD svoju cijelu nepokretnost.ana osnovuovogugovora -------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat. 1. u______.a.. kao primaoca izdrzavanja ----------------------------------------------------------------371 Clan 1079. Vlasnik imovine koja se daje za izdrzavanje treceg lica n aziva se saugovarac davaoca izdrzavanja. na parceli broj 5/1. a nalazi se u stambenoj zgradi br.. Titova br. . tj. I sprat. stan br. na kon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanja. sa prebivalistem i a dresom u _______. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105.takoda davalac izdrzavanja.

podici joj uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjig e umrlih . odjecu i obucu. ----Clan4 Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). gdje ce zajednicki zivjeti. --------------------------------------------------------------Clan5 Saugovarac davaoca izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog u govora. spremanje stana i pranje rublja. te n akon smrti primaoca izdrzavanja. a u slucaju bolesti.-------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetki (saugovarac davaoca izdrzavanja i primalac izdrzavanja) i sestricine (davalac izdrzavanja). ovog ugovora.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. ovog ugovora373.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. o svom trosku je sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne g odine od smrti. ----------------------------------------------------------------------- . u vrij eme zakljucenja ovog ugovora.000. ovog ugovora372. na nepokretnosti iz clana 1. a nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanjaAB.--------------------Clan3 Saugovarac davaoca izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. te joj osigurati svu potrebnu njegu. ishodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu pravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovo ra. ---------------------------------------------------------------------------------------SaugovaracdavaocaizdrzavanjaAB saglasanjedauknjizbupravasvojinesa 1/1 dijela na nepokretnosti iz clana 1. ----------------------------------------------------------------Saugovarac davaoca izdrzavanja i davalac izdrzavanja ovlascuju primaoca izdrzava nja da na osnovu ovog ugovora. ishodi u kat astru nepokretnosti zabiljezbu prava primaoca izdrzavanja iz ovog ugovora. iznosi 27. na nepokretnosti iz clana 1. ovog ugo vora. o svom trosku osigurati potpunu prehranu.

koji se moze poduzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg drugog razloga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. 373 Clan 1080 stav 2 ZOO CG. Ako ne pristanu. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. . onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje.-------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. i primalac izdrzavanja374 mogu traziti raski d ovog ugovora. 374 Clan 1082 i 1083 ZOO CG. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na naslijede ako na to pristanu. saugovar ac davaoca izdrzavanja. ------------------372 Clan 1080 stav 1 ZOO CG. Za sporazumni raskid ugovora. potrebna je forma u kojoj je za kljucen ovaj ugovor. a nakon njegove smrti.

4. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. te da mogu ugovoriti da svoj . njegovi zakonski nasljednici. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra. tek nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja AB. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti.-----Saugovarac davaoca izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon smrti primaoca izdrzavanja. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. u skladu sa Zakonom.-Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose saugovaraca davaoca izdrzavanja i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. ali je davalac izdrzavanja od to ga odustao. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. ovog ugovor a. u pogledu ispunj enja obaveza. snijeti davalac izdrzavanja --------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je saugovarac davaoca izdrzavanja za njih znao a nije ih saopst io davaocu izdrzavanja375. s tim sto izj avljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1.----Saugovarac davaoca izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove saugovaraca davaoca izdrzavanja poslij e njegove smrti.

te se na njega primjenjuju pr avila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke.ina prelazi u trenutku smrti primaoca izdrzavanja EF.-----------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti.-------375 Ovaj ugovor je dvostrano obavezujuci pravni posao. pa je ugovoreno kao naprijed. davalac izdrzavanja ne odgovar a za njegove dugove. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. ali se od toga odustalo. . --------------da i kako davalac i primalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora mogu obezbi jediti upisom u katastar nepokretnosti. ali se od toga odustalo. -------------------------da poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. kao i kod ugovora o prodaji.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora ne ulazi u zaostavstinu saugovaraca dava oca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici.

dana 15. kako slijedi.10. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. u prisustvu notara potpisuju. a kako slijedi__ __. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. --------------U Podgorici. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.2009.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Saugovarac davaocaizdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da obaveza izdrzavanja po ovom ugovoru traje do smrti primaoca izdrzavanja EF.(petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). u 11. CRNA GORA . pecat i stambilj) 4 4 12 Primjer:Izdrzavanjeukorist viselicakao primaocaizdrzavanja Postoji zakonska mogucnost da se zakljuci ugovor o dozivotnom izdrzavanju u koje m se pojavljuje vise lica kao primaoci izdrzavanja377.g. --------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saugovarac davaoca izdrzavanja (1x)--------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. --da se na ovaj ugovor primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na ugovor o doziv otnom izdrzavanju i odredbe o ugovoru u korist treceg lica376.

377 Clan 1078 ZOO CG. 376 Clan 142 do 147 ZOO CG. Riva br.NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul.1. .

________. ---------------------------------------------------------2. JmB________. Gospoda AB. u data (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja).00 sa sluzbenim sjedistem u Budvi izjave volje.1.1/2009. sa prebivalistem u Budvi. rodena dana_______u Podgorici.. Dana 15. a koja izjavljuje da je: kci A.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla.istovremeno su pristupila --------------hiljade devete godine). dolje potpisanim notarom milic misom. Ul. . nastanjena na adresi ul. po zanimanju ljekar. JmB________ _. nastanjena u Podgorici ul. nastanjen u Podgorici ul.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja) -------------------------------------------------------------3. sa rokom vazenja do____. od dana _______. stranke saglasno izjavljuju da su primaoci izdrzavanja bracni drugov i i da primaoci izdrzavanja nemaju djece. Podgorica. po zanimanju menadzer._______broj______.10. izdatu od mUP-a Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci B. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima UZZ br. roden dana_______. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . od dana________._______broj______. u Podgorici. sa rokom vazenja do____. od dana _______. sa prebivalistem u Budvi. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. sa zahtjevom da na osnovu njihove zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. drzavljanin Crne Gore. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. preda mnom.2009. po zaniman ju frizerka. a koji izjavljuje da je: sin A. rodena dana_____u Podgorici. izdatu od mUP-a Crne Gore.-------Nakon toga. JmB______ ___. Riva br.4. Gospoda CD. godine (petnaestog oktobra dvije h (osam casova). sacinim notarski sljedeca lica:---------------- 1. drzavljanka Crne Gore. ozen jen. Gospodin BB. sa prebivalistem u Budvi. drzavljanka Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. te da ne boluju od neke posebne bolesti --------------------------- . izdatu od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do________. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. u 8.

a u listu G nema upisanih tereta. koji se nalazi u Podgorici. te da je.Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. Titova br. ---------Nakon toga. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. KO Grad. sa po 1/2 dijela._____. stav 2. ukupne povrsine od 59 m2.. shodno tome. Kao suvlasnici stana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. stranke. u ul. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. 1. . povrsine od 500 m2.a. izgraden oj u ul. upisani su primao ci izdrzavanja AB i BB.. a nalazi se u stambenoj zgradi br. 10. izjavljuju sljedec i: ---------------378 Clan 9.. Naznaceno katastarsko stanje ovaj notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju katastra nepokretnosti od danas . Zakona o notarima CG. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara378. na parceli broj 5/1. I sprat. stan br.1. ovaj notar n adlezan za postupanje.

u njihovom stanu. te nakon njihove smrti. koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. gdje ce zajednicki ziv jeti.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom -------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU-------------------------------Clan1 PrimaociizdrzavanjaABiBBobavezujuseprenijetisvoje suvlasnicke dijeloveodpo 1/2. spremanje stana i pran je rublja. I sprat. na parceli broj 5/1. o svom trosku osigurati potpunu prehranu._____. stan br. ovog ugovora. Titova br..lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. te im osigurati svu potrebnu njegu.000. 27. odjecu i obucu. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati primaoce izdr zavanja AB iBB -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. davaocu izdrzavanja-CD. KO Grad.-----------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja. ostavljene suvlasnickedijelovena naprijed naznacenojnepokretnostimozeupisatiukat astrunepokretnostinasvojeime. podici im uobicajene nadgrobne spom enike i iste uobicajeno odrzavati. 10.. i zgradenoj u ul. a nalazi se u stambenoj zgradi br. primaoce izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godine od smrti.a.dvosobnom stanu koji se nalazi u Podgorici. u v rijeme zakljucenja ovog ugovora.a na nepokretnosti. na kon smrtisvakogodprimalacaizdrzavanja. ukupne povrsine od 59 m2.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). i to svakompojedinacno379. Zauzvrat. povrsine od 500 m2..takoda davalac izdrzavanja. 1. ------------------------------- . ---------------------------------------------------------------------------------------Clan3 Primaoci izdrzavanja u cijelosti prihvataju navedeno u clanu 2. 1. ana osnovu ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 . a u slucaju bolesti. u ul. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocima izdrzavanja.

i shodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1.Stranke izjavljuju da primaoci izdrzavanja i davalac izdrzavanja nisu u srodstvu ----------------Clan5 Primaoci izdrzavanja ovlascuju davaoca izdrzavanja da. ovog ugovora. .auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjigeumrlih 379 Svaki od primalaca izdrzavanja ima zasebno pravo na odredena davanja i cinje nja. na osnovu ovog ugovora. ovog ugovora. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti sva kog od primalacaizdrzavanjapojedinacno.---------------------------------------------------------------------------------Uknjizbu na suvlasnickimdijelovimaprimalacaizdrzavanja na nepokretnosti iz clana 1.

----Primaoci izdrzavanja ne odgovaraju za skrivene i vidljive nedostatke. u skladu sa Zakonom. s tim sto izjavljuju da im nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. Za sporazumni raskid ugovora. --------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne . koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primalaca izdrzavanja. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. Ako ne pristanu. te da ova nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na nasljede.--------------Nakon smrti primalaca izdrzavanja.4. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. ----------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. primaoci izdrzavanja mogu traziti raskid ovog ugovora. snijeti davalac izdrzavanja. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. ako na to pristanu. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. njihovi zakonski nasljednici. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze.--------------------Primaoci izdrzavanja garantuju da na nepokretnosti iz clana 1. u pogledu ispun jenja obaveza. ovog ugovora.--------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta.

nedostatke nema dejstva ako su primaoci izdrzavanja za njih znali a nisu ih saopstili davao cu izdrzavanja. tek nakon smrti svakog primaoca izdrzavanja. Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove primalaca izdrzavanja. pa je ugovoreno kao naprijed.--------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke o sljedecem:------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice suvlasnicki dio svakog od primalaca izdrzavanja na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om u katastar nepokretnosti.---------------------------------------- .

ali se od toga odustalo. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). u 11. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. dana 15.2009.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primaoci izdrzavanja: 1. ne ulazi u zaostavstinu primalaca izdrz avanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici.10.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti.BB (Potpis) Davalac izdrzavanja: CD (potpis) NOTAR: milic miso . a kako slijedi__ __. g. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. u prisustvu notara potpisuju.AB (potpis) 2. --------------U Podgorici. kako slijedi. ----------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primalaca izdrzavanja za njihov e dugove. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. ----------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primaoci izdrzavanja(2x) ------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______.

(potpis i pecat) .

uzimajuci u obzir znacaj odredenih pravnih poslova i d ruge ciljeve koji se zele postici notarskom sluzbom. po svojim pravnim svojstvima i pravnoj snazi.) za rjesenje da je za punovaznost odredenih pravnih poslova potrebno da budu zakljuceni u formi notarskog zapisa (cl. a. tu formu mogu propisati i drugi zakoni. Za punovaznost ugovora o dozivotnom iz drzavanju.). opredijelio se u Zakonu o notari ma (cl. poznavalo je vanparnicni postupak ovjeravanja sadrzine privatne isprave od strane sudije kao uslov za punovaznost odredenih pravnih poslova. postoji o va vrsta notarske isprave (npr. iz jednacena sa notarskim zapisom. Makedonija itd. pravnu sigurnost. Vanparnicno pravo u bivsoj Jugoslaviji. Medutim. koji s e mogu odnositi na vaznost odredenih poslova. Zakonodavac u Crnoj Gori. zakoni o notarima u Bosni i Hercegovini ne predvidaju mogucnost i postu pak solemnizacije privatnih isprava381.). a. nadripisarstvo u oblasti sacinjavanja privatnih isprava itd. Uvodna razmatranja Zakon o notarima Crne Gore380 predvida zapis o potvrdi privatne isprave kao pose bnu vrstu notarske isprave koja je. na uredenost javnih registara. i dalje Zakona o notarima FBiH predvida notarski obradene isprave koje je u cijelosti sastavio notar po pravilima Zakona i koje imaju punu dokaznu snagu javne isprave .Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 1. formalnu i materijalnu autenticnost. Zakona o notarima CG 381 Clan 4. a i pozitivno pravo Crne Gore. zatim potvrde i ovjere koje imaju snagu javne isprave samo o cinjenicama . u zakonima o nasljedivanju i zakonima o vanparnicnom postupku bivsih republika i pokrajina SFRJ zahtijevala se ovjera privatnih isprava od strane sudije. tj. a isto tako stranke mogu zahtijevati for mu notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave i za druge pravne poslove. U pravnoj teoriji postupak potvrdivanja privatne isprave naziva se solemnizacija. to. i clan 69.50. Francuska. takvu notarsku ispravu propisivao je i Zakon o javnim biljeznicima Kraljevine Jugoslav ije.) ili zapisa o potvrdi privatne isprave (cl. 50. Hrvatska. a isprave nastale u tom postupku nazivaju se solemnizir ane isprave. 380 Clan 50. zavisi od ciljeva zakonodavca. U mnogim drzavama koje su prihvatile latinski tip notarijata. 51. odnosno neprihvatanje solemnizacije u znacajnim pravnim poslovim a. Austrija. postoje razlozi za i protiv. Za prihvatanje. uglavnom. Italija.

o kojima se njima svjedoci. . tj. a sto ne ukljucuje sadrzinu isprave. materijalnu autenticnost notarske isprave.

Zakona o notari ma CG. dovode do toga da zapis o pot vrdi privatne isprave ima svojstvo notarskog zapisa. tu notar vrsi identifikaciju lica. Dakle. postoji pretpostavka autenticnosti (tacnosti). izjednacen j e sa notarskim zapisom. kako po postupku koji pro vodi notar i uslovima koji moraju biti ispunjeni.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 2. 3. Medutim. notar se upusta u ispitivanje forme i sadrzine privatne isprave. dok u pogledu sadrzine ostaje i dalje p rivatna isprava. dakle punu dokaznu sn agu javne isprave.a.a. moze biti izvrsna isprava. tako i po dokaznoj snazi. tj. takva isprava ima snag u javne isprave samo u dijelu biljeske o ovjeri. shodno odredbama clana 50. to znaci da ima formalnu i materijalnu. Zakona o notarima. pod Zakonom propisanim uslovima. 50.a. Kod ovjere. od drugih potvrda i ovjera. Potvrda privatne isprave. Da li je privatna isprava u saglasnosti sa zakonskim odredbama o formi notarskog akta i sadrzini n otarskog zapisa. ako su ispostovani i ispunjeni. Upravo propisani postupak potvrdivanja privatne isprave i propisani uslovi u cl. ima svojstvo notarskog zapisa. a sastoji se od niza radnji i postupaka. Zakona o notarima. kako forme. koja podrazumijeva pazljivo citanje cijele privatne isprave (izbjegavati povrsnu kontrolu) i uporedivanje sa odgovarajucim propisanim pravilima o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. 3 1 Provjeraprivatne isprave Notar je prvo duzan i ovlasten ispitati da li je privatna isprava u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta i sadrzinu notarskog zapisa . pri cemu se ne upus ta u sadrzaj. putem zapisa o potvrdi privatne isprave vrsi se od strane nota ra potvrda (ovjera) sadrzine privatne isprave kroz Zakonom propisan postupak i pod Zakonom propisanim uslovima. razlikuje se. potpisa na privatnoj ispravi. Procedura potvrdivanja privatne isprave Procedura potvrdivanja privatne isprave propisana je u cl. naprimjer. odnosno ne potvrduje sadrzaj privatne isprave. tj. pravi biljesku kojom potvrduje cinjenicu potpisivanja od strane nekog lica i stavlja pecat. notar samo sastav lja biljesku o ovjeri kojom potvrduje cinjenicu da je neko lice pred notarom potpisalo ili pr iznalo vec stavljeni potpis kao svoj. pod Zakonom odredenim uslovima. 50. te takva isprava. Potrebn . Dokazna snaga Dokazna snaga zapisa o potvrdi privatne isprave proizilazi iz zakonskog odredenj a da. ta ko i sadrzaja isprave. notar mora ispitati sa posebnom paznjom.

podataka za nepokretnosti. a narocito greske u pisanju podataka za stranke.o je ispitati da li postoje greske u pisanju. . pisanju brojeva itd.

datumi i druge brojcane oznake (osim brojca nih oznaka listova nepokretnosti i parcela. tj. te sluzbenih listova) moraju biti ispisa ni i slovima.-43. tako. 50. 3. iznosi. ispitati uslove za punovaznost. c lausulu intabulandi. i dalje). zatim prazna mjesta u privatnoj ispr avi moraju biti oznacena crtama. uporedice njihov identitet. notar ce ispitati da li je to u saglasnosti sa odredbom cl. svaka stranica mora biti par afirana od stranaka i ucesnika. 53. vec je propisano da forma privatne isprave mora bit i u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta. 19. Zakona . 50. t. te da li privatna isprava ima tekst pravnog posla i potrebne elemente pravnog posla. zakonodavac ne propisuje da ona u potpunosti m ora biti u formi notarskog akta. t. a ako ima pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. Notar ce ispitati da li privatna isprava sadrzi podatke o ucesnicima. privatna isprava mora biti napisana elektronskim ili mehanickim sredstvom pisanja. 3 2 Sacinjavanjepotvrde 3 2 1 Nacin sacinjavanja Sacinjavanje potvrde privatne isprave vrsi se shodno odredbama cl. ispitace ovlascenje za zastupanje. n otar je duzan i ovlasten ispitati da li privatna isprava sadrzi sve ono sto je predvi deno za sadrzaj notarskog zapisa u cl. a ako se privatna isprava sastoji od vise stranica. u vezi sa cl. 3 1 2 Provjerasadrzineprivatneisprave U pogledu saglasnosti sadrzine privatne isprave sa sadrzinom notarskog zapisa. 44. 2.a. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima.). naprimjer. ne moze sadrzavati potpis i pecat notara itd. st. utvrdice da li su stranke sposobne za preduzimanje pravnog posla. takode privatna isprava mora biti potpisana od svih uces nika itd. 50. bitne elemente. da li je unesen a izjava da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da li su saglasni.3. Procedura potvrdivanja privatne isprave 3 1 1 Provjeraformeprivatneisprave U pogledu forme privatne isprave. Zakona o notarima CG. s hodno cl. 2. jer to objektivno ne moze ni biti (ne moze privatna isprava biti prosivena jemstvenikom ako sadrzi vise listova jer ce to uraditi notar. . 50. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima. te odgovar ajucim odredbama Pravilnika o radu notara (cl. F orma notarskog akta je propisana u odredbama 35. mora ispitati sadrzinu privatn e isprave. shodno cl. a izuz etno moze i citkim rukopisom i trajnim mastilom. te da li im a paraf i potpis ucesnika.

o notarima CG. privatnu ispravu sa vise strani ca notar prosiva jemstvenikom u skladu sa odredbama cl. Zakona o notarima i cl. sacinjava zapis o potvrdi pr ivatne isprave. u skladu sa Zakonom. Smatramo da je priklad niji nacin da se potvrda stavi na poseban list papira koji se prosiva jemstvenikom sa privatnom ispravom. Kada notar utvrdi da je privatna isprava u saglasnosti sa odredba ma o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. Zakon predvida da se na ispravu stavlja potvrda. U svakom slucaju. . 39.

a ako sadrzi i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. Pravilnika o radu notara. izvod iz javnog registra. Zakona o notarima. Kada je potrebno. procjenu vjestak a. O tome opsirnije vidjeti u ovom radu kod razmatranja poduka i upozorenja.). KO Grad. Notar mora ispitati da li podaci iz privatne i sprave odgovaraju prilozima i to konstatovati u zapisu o potvrdi privatne isprave. u zapis o potvrdi privatne isprave treba unijeti i naznaku priloga ako postoje. 3. 6. 5. Pored naznacenog. te ih u originalu ili ovjerenoj fotokopiji priloziti uz izvornik (npr. od _____. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja. i 47. 1. 1. 29.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 21. i clanu 1065. P R I m J E R Primjerformulacijezaprilogeuzzapispotvrde: Stranke uz Ugovor o prodaji prilazu Prepis lista nepokretnosti br. ZOO CG. odnosno ustupioca i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. prepis lista nepokretnosti. zapis o potvrdi pri vatne isprave. notar je duzan primjenjivati odredbe cl. Zakona o notarima CG. u zap is o potvrdi privatne isprave unijeti ce se i druge poduke i upozorenja. ako je to potrebno ili propisano. mora sadrzavati upozorenje da ima snagu izvrsne isprave. pod prijetnjom nistavosti ugovora. mora sadrzavati i odgovarajuce poduke i upozorenja shodno odredbama cl. koji se u or iginalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama.. U suprotnom. odnosno po tpisivanja zapisa o potvrdi privatne isprave382. odnosno ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zi vota. pod brojem ____. te kod notarskih zapisa pravnih poslova. Sve stranke i ucesnici moraju biti istovremeno prisutni kod sacinjavanja. t.-49. u clanu 1076. Zakona o notari ma CG. kopiju katastarskog plana. Inace... 35. notar ne bi mogao potvrditi privatnu ispravu. tj. 50. Pri sacinjavanju zapisa o potvrdi privatne isprave . iz dat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Cetinje. propisana je obaveza notara da stranke narocito upozori na to da imovina koja je predmet ugov ora o dozivotnom izdrzavanju. punomocje. neko odobrenje. i 7. takoder stranke treba poduciti i upozoriti da p rivatna isprava ima snagu notarskog zapisa. te da je prodava c upisan kao . 3 2 2 Sadrzajpotvrdeprivatneisprave Notar je duzan unijeti podatke iz cl. Iz njega je notar ustanovio da isti odgovara opisu nepokretnosti iz clana ____ predmetnog ugovora o prodaji. sve ono sto se u tom pogledu primjenjuje i kod notarskog zapisa. Naprim jer. saglasnost itd. u postupku sastavljanja notarskih akata zastupljeno je nacelo neposrednosti. Nadalje.

--------382 Clan 49. . i 47.vlasnik sa 1/1 dijela nepokretnosti koja je predmet ugovora o prodaji i da nema upisanih tereta i ogranicenja (ili alt ako ima tereta i ogranicenja. iste navesti i dati odgovar ajucu poduku i upozorenje. a u nekim slucajevima notar je duzan i odbiti poduzimanje sluzbene radnje). Zakona o notarima CG.

saciniti notarski zapis. notar postupa savjesno i posten o. Zakon o notarim a CG dao je veliki znacaj solemnizaciji samim tim sto je zapisu o potvrdi privatne isprav e dao. naprimjer u Hrvatskoj. shodno cl. zahtijevaju da se drukcije postupi. notar ce uputiti stranke da to ucine. 5. zavisi i od ugleda i rezultata n otarske sluzbe. Djelujuci na ovaj nacin. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Zakon o notarima u cl. Istovremeno.). U zavisnosti od razloga zbog kojih se privatna isprava ne moze potvrditi.a. ili u slucajevima kada ugovor o kreditu sadrzi klauzulu o obezbjedenju potrazivanja zasnivanjem hipoteke. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi U drzavama koje imaju ovu vrstu notarske isprave. adekvatno tarifirati solemn izaci . kako mu to nalaze Zakon383. postavio veoma za htjevan zadatak. notar je duzan postupiti na nacin koji je ekono mski najpovoljniji za stranke. na zahtjev stranaka (sto se u notarskom zapisu treba konstatovati). -Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad privatna isprava ima nedostatke koji se ne mogu otkloniti (npr. nepokretnost nije upisana u javni registar. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi 4. ali je istovremeno propisao stroge uslove i time pred o ne koji sacinjavaju privatne isprave i pred notare.. Zakona o notarima CG)384. zakonodavac bi trebao propisivanjem notarske tarife za ove poslove.Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad je to Zakonom propisano. rezultata sprecavanja nadripisarstva itd. Notari ne bi smjeli olako shvatiti poduzimanje ove sluzbene radnje i mo rali bi ujednaciti praksu postupanja u skladu sa Zakonom. visine tarife. punomocni k prekoracuje ovlastenja itd. 50. pod odredenim uslovima. Koliko ce solemnizacija biti prisutna u praksi. moguce su sljedece situacije: . -Ako privatna isprava sadrzi nedostatke koji se mogu otkloniti. Pri likom obavljanja notarske djelatnosti. ona je veoma cesta kod ugovora o kreditu koje sastavljaju banke u slucajevima kada zele imati izvrsnu ispravu za potrazivanje iz ugovora o kreditu (tu imamo fakultativnu nadleznost notara). nakon odgovarajuce poduke notara. ili fiducijarnim prenosom svojine (tu imamo obaveznu nadleznost notara.4. koji ih potvrduju. a uz izvornik ce priloziti privatnu ispravu sa utvrdenim nedostacima. svojstvo notarskog zapisa (puna dokazna snaga javne ispr ave i mogucnost izvrsnosti). odnosno sacine novu privatnu ispravu koja nece sadrzavati nedostatk e ili ce. nije regulisao situaciju kad se privatna isprava ne moze potvrditi vec je samo propisao kad se moze potvrditi. osim ako stranke. 51.

Zakona o notarima CG. Privremene tarife o nagradama i naknadama notara u FBiH. . postupci. primjeri isprava). 384 Vidi Javnobiljeznicko pravo u praksi nkica Benc i drugi. HJK (propisi. travnja 2008. 4. Ra savjetovanje Zagreb. i 5. Sluzbene novine FBiH 71/07. Clan 3. stav 1.383 Clan 3. g.

a narocito advokata. tacnost i uredenost javnih registara. UZZ-__/0_-1385 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 386 Ja (licno ime notara. licno ime i adresa njegovog zastupnika). smatramo da bi se solemniz acija mogla fakticki svesti na ovjeru potpisa na privatnoj ispravi. znacajna saradnja izmedu notara i dr ugih pravnih profesija.1.kaoizvrsne notarskeisprave CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. datum i mjesto rodenja. Ove pravnicke pr ofesije bi se sa notarima zajednicki trebale educirati kako bi se postigla potpuna pravn a sigurnost i pruzila efikasna usluga korisnicima tih usluga. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. pot vrdujem da su mi stranke388:--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. uzimajuci u obzir ono sto je propisano kao obaveza notara i sam znacaj.licno ime. pravnika u bankama itd. ---------------------------------------- . njegovo sjediste). koji postupam u svojstvu notara387.391 ------------------------------------------------------Potvrdujem da sam prednju privatnu ispravu-Ugovoro zasnivanju hipoteke(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu390 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. U suprotnom. Smatramo da je kod koristenja zakon ske mogucnosti solemnizacije privatnih isprava. adresa i jedinstveni maticni br oj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) ju. zanimanje389. te d okaznu snagu zapisa o potvrdi privatne isprave. P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraozasnivanjuhipoteke. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. a negativno bi uticalo i na notarsku sluzbu. broj rjesenja o upisu u registar. Obala br. sto nije cilj zako nske odredbe i veoma bi lose uticalo na pravnu sigurnost.

oznake brojeva i skracenice 26. st. cl. t. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. i 26. 1. 1. Pravilnika 50. 1. Zakona prazna mjesta. 21. cl.----385 386 387 388 389 390 391 cl.. cl. a st. Zakona 36. 2. st. 20. cl. t. i 3. Zakona . 1. i 2. cl. St. cl. 2. Zakona 50.

Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Prilozi: npr. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog post upanja. te iz istog utvrdio da je hipotekarni duznik u sudskom regis tru upisan pod registarskim brojem_____. ul. Strucni nalaz. u formi not arskog zapisa. a koje su ga odobrile. koje je sacinjeno dana ________. Iz istog sam ustanovio da opis nepokretnosti iz predmetnog ugovora odgovara stanju A lista nepokretnosti koja se opterecuje. od _______ . zatim da je u B listu upisan zalozni duznik sa pravom svojine sa 1/1 i da u G listu nema upisanih tereta i ogranicenja. kao takav. ______. prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. pod brojem UZZ-31/09. koji se prilaze u originalu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. broj____. godine. Naprijed naznaceni Strucni nalaz u originalu. od strane Notara XY.-------------------------------------3 Otpravak izvornikaPunomocja. Prva br. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4.00EURA(slovima:sezdesethiljadapetstotinai00/100EURA). izdat od strane____.koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prilaze uz ovaj izvornik.392Uz naprijed naznaceni ugovor o zasnivanju hipoteke (alt. u originalu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u p redmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. a koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. ul. Iz istog sam ustanovio ovlascenje punomocnika za zastupanje hipotekarnog povjerioca u ovo m pravnom poslu.od____. ugovor o kreditu).broj_____. Stranke sam poduciomogucnos ti da.a sto je i naznace no u predmetnom ugovoru. pa su stranke od toga odustale. ---------------------------------------------------------------------------------------2..godine.. koji sam procitao strankama i koji se. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka gradevinske struke. podaci za nepokretnost i sl. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. od d ana _____. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.2. IzvodizCentralnogregistraPrivrednogsudauPodgorici.procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednosti nepokretnosti. gospo dina ____iz Podgorice. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na iznos od60 500. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. prilaze uz ovaj i zvornik.4. kao i to da je naznaceni zastupnik hipoteka rnog duznika upisan u sudskom registru kao direktor bez ogranicenja ovlastenja u okviru regis trovane djelatnosti i da je on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu sa 100% (sto p osto) ucesca u . KO Grad.

39. bracna stecevina) u ispravi ne postoje. Zakona o nota rima. isprava se ne moze pot vrditi. Zakona 393 cl. 4. 3. a narocito: da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa394. 394 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. Zakona o notarima CG. 127. t.-----------------------------------------------------------------------------------------------Naknada i troskovi:393 ---------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la sa m se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. nerazumljive i dvosm islene. Ako stranke . Shodno odredbi clana 47.osnovnom kapitalu. te 50. st. ---------------------------392 cl. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. poducio/la i upozorio/la sam stranke na pravne posljedice namjeravanog pravnog p osla. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. St. 1.

Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da ova potvrdena privatna isprava ima svojstvo izvrsne notarske isprave395.1. Obala br. stambilj P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraodozivotnomizdrzavanju CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.397 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. kao i na cje lishodnost da se zahtijeva uvjerenje nadlezne porezne uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. te s am o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja poducio i upozorio zaloznog duznika. -----------------------------da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu i ova j zapis o potvrdi privatne isprave. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar. ali se odusta lo od toga. ---------da se hipoteka stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnosti396. ali su stranke od toga odustale. pecat. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. .------------------da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 398 ---------------------------------Stranke:399 (potpisi stranaka) Notar:400 potpis.

396 Clan 318 stav 1. 40. Zakona o notarima CG. . uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. Zakona o notarima CG. t. 6. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. 50. 47. t. St. 397 cl. 1. 1. st. 398 cl. 3. 395 Clan 53 Zakona o notarima CG. st. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 50. 399 cl.i dalje ostanu pri svojim izjavama. i 49. Zakona. 41. 5. Argum entacija iz cl. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 400 cl. Zakona o notarima CG.

njegovo sjediste). ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evide nciji katastra nepokretnosti. u originalu. koji postupam u svojstvu notara403. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. --------Naknada i troskovi:409 .. izdat od strane____. Stranke sam poduciomogucnosti da. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. datum i mjesto rodenja. zanimanje405. stranke su prilozile: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. neposredno prije sacinjavanja o vog zapisa. koji sam procitao strankama i koji se. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi UZZ-_/0__-1401 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 402 Ja (licno ime notara. broj____.407 ------------------------------------------------------Potvrdujemda samprednjuprivatnuispravu-Ugovorodozivotnom izdrzavanju(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. pot vrdujem da su mi stranke404:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1-licno ime. --------------------------------------------Prilozi: npr. Iz istog sam ustanovio katastarsko stanje A lista nepokretnosti koja je predmet ugovora. prilaze uz ovaj i zvornik. pa su stranke od toga odusta le. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu406 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. broj rjesenja o upisu u registar. od d ana _____. podaci za nepokretnost i sl. licno ime i adresu njegovog zastupnika). adresa i jedinstveni maticni broj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. koji se u originalu prila ze. za tim da je u B listu upisan primalac izdrzavanja sa pravom svojine 1/1 i da u G listu nema upis anih tereta i ogranicenja.4. kao takav. KO Grad. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.408Uz naprijed naznaceni ugovor o dozivotnom izdrzavanju.

i 2. 1. 2. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. cl. te 50. Zakona prazna mjesta. 1. st. t..Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. cl. Zakona o nota rima. Zakona 39. cl. 2. 21. 20. cl. t. st. St. cl. St. Zakona 50. 1. cl. .. cl. 4. Zakona 127. 1. oznake brojeva i skracenice 26. i 26. Pravilnika 50. cl. Shodno odredbi clana 47. i 3. 1. Zakona o notarima CG. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. st. poducio/ la i upozorio/la sam stranke pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. Zakona 36. t. 3. a narocito: 401 402 403 404 405 406 407 408 409 cl. a st.

nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar . kao i zapis o potvrdi privatne isprave. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. --------------------------da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti tek nakon smrti primaoca i zdrzavanja411.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa410. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 415 ---------------------------------Stranke:416 (potpisi stranaka) Notar:417 potpis. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar.414 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om412 u katastar nepokretnosti. bracna tekovina) u ispravi ne postoje.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. stambilj 410 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici413. --------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu. nerazumljive i dvosm islene.------------------------------------------------------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. pecat. isprava se ne moze potv . ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr.

414 cl. 6. 5. 40.rditi. stav 1. ZOO CG. 50. i 49. 416 cl. 412 Clan 1080. 50. ZOO CG. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. 47. st. ZOO CG. t. 1. Argum entacija iz cl. . uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. Zakona. stav 1. t. 415 cl. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 417 cl. 41. St. Zakona o notarima CG. 1. 413 Clan 1076. 411 Clan 1075. 3. st. Zakona o notarima CG. Ako stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. Zakona o notarima CG.

Znacaj izvornika i njegovog cuvanja u arhivi notara je u tome sto on dodatno povecava pravnu sigurnost. savjetovanje Zagreb 04. te originalni p otpis i otisak pecata i stambilja notara. Zakona o notarima CG). 1. 76. Zakon odavstvo Crne Gore nije propisalo obavezu da se u gornjem desnom uglu prve stranice ili bilo gdje u izvorniku pise oznaka izvornik . a koji notar cuva u svojoj arhivi. pod uslovom da se saglase sva lica koja mogu zahtije vati izdavanje otpravaka (cl.-58. Zakon je prihvatio koncepciju da postoji samo jedan original. odnosno notarski spisi. Zakona o notarima CG).-60. Javnobiljeznicko pravo u praksi. a to su: za upotrebu u inostranstvu. Nacin. Postoje zakonski i zuzeci od pravila da se ne izdaje izvornik. prema odredbama Zakona o notarima CG. na kome se nalaze originalni potpisi stranaka i drugih ucesnika. jer pruza zastitu od mogucih zloupotreba i falsifikata. pro pisani su u clanu 35. 79. 56. travnja 2008. mogu imati tjelesni oblik 418 samo kao: izvornik otpravak prepis Za svaki od ovih oblika Zakon je odredio pravnu snagu. notarski propisi u Bosn i i Hercegovini izricito predvidaju stavljanje oznake izvornik na notarskom aktu.). u go rnjem desnom uglu prve stranice originala. dok se ovjere ne a rhiviraju (cl. Izvornik se u pravilu ne izdaje strankam a vec se cuva u arhivi notara. do 21. Zakona o notarima CG i clanu 19. notarski zapisnici i potvrde). 418 Rankica Benc Poslovnik i prakticna primjena . do 60. postupak sastavljanja. godine. Izvornik Izvornik je notarski akt koji notar sacini u skladu sa Zakonom o notarima (cl.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Notarski akti koje sastavlja notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapi si. Pravilnika o radu notara CG. . Pravilnika o radu notara). osim ako Za konom nije drugacije odredeno (cl. Izvorn ik sa prilozima. u pravilu. te sadrzaj izvornika notarskih akata.35 . tehnika. 77. tj. arhiviraju se i cuvaju. Nasuprot tome. i 05. izdaju se otpravci i prepisi izvornika. a za potrebe pravn og prometa stranaka i drugih lica. da se ne cuva u arhivi notara. osim kad je to Zakon drugacije odredio.

koji po svojoj pravnoj snazi dolazi odmah iza izvornika. i na kraju akta. radi dokaza o parafiranju. Pravilnik a o radu notara. U oba slucaja kada se izdaje izvornik. (cl. tekst izvor nika ispise mehanickim sredstvom za pisanje ili pomocu kompjutera u potrebnom broju primjera ka. U gornjem desnom uglu prve stranice korisno je napisati ili staviti stambilj OtPRAVAK IZVORNIKA . 79. i 24. 80 . Smatramo da je i u tim slucajevima notar duzan saciniti sluzbenu zabilje sku o izdavanju izvornika i saciniti otpravak za arhivu. jer u protivnom nema svojstvo javne isprav e.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta -dostavljanje izvornika testamenta ostavinskom sudu cim se sazna za smrt lica ciji se testament nalazi u notarevim spisima. st. te mo ra biti ovjeren putem klauzule o ovjeri. Izvornik se u pravilu ne izdaje vec se cu va u arhivi kod notara. . radi dokaza o potpisiva nju. Zakona o notarima CG). st. Zakona o notarima CG). gdje se nalaze potpisi stranaka i notara. uz naznaku kome je i zbog cega je izdat izvornik. Zakona o notarima CG). st. Pravi lnika o radu notara CG). formi i sadrzaju odgovarati izvorniku i mora biti oznacen kao otpravak (cl. a ispod teksta svake stranice. upise se prezime i ime svakog potpisnika (ucesnika i notara). koji tekst klauzule o ovjeri moze biti odstampan kao obrazac ili otkucan na pismenu (cl. Zakona o notarima) 2. Za kona o notarima. Otpravci i prepisi izvornika Otpravak izvornika (clan 80. Pravilnika o radu notara CG). Zakona o notarima CG) je tjelesni oblik notarskog akt a koji je sacinio notar. Jedan nacin je da se. Zakona o notarima). sa oznakom SR. 54. (clanovi 89. Njeno nepostojanje dov odi do toga da otpravak i prepis notarskog zapisa nemaju svojstvo javne isprave (vidi c lanove . Sadrzaj klauzule o ovjeri propisan je u clanu 90.-91. notar vise ne moze izdati otpravak vec samo prepis notarskog akta. 80. a na pisani zahtjev suda ili Notarske komore. Postoji mogucnost privremenog izdavanja izvornika (cl.3. odnosno u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. Kada se jednom izda izvorni k akta. a daje se putem notarskog stambilja iz clana 53. nakon potpisivanja izvornika. 1. (cl. propisano je da otpravak mora po obliku. 2. 78. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. 2 2 Nacin sacinjavanja otpravka Nacin sacinjavanja otpravka regulisan je dvojako (clanovi 19. 2 1 Uslovi za punovaznost otpravkakaojavne isprave Kako je otpravku izvornika Zakonom namijenjena uloga da u pravnom prometu zamjen juje izvornik. notar je duzan saciniti otpravak izvornik a za arhivu. tacka 13.

. i 91. Zakona o notarima CG).90.

U slucaju da dode do unisten ja izvornika i poslovnog upisnika. jer su neki sudovi odbijali provodenje notarskih isprava o pravnim poslovima u j avnim registrima na osnovu otpravaka koji nisu sadrzavali fotokopirane potpise stranak a i notara i pecat notara. st. dok prilozi uz izvornik moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. u cilju jednoobraznog postupanja. kada mogu biti izostavljeni. i oni se kopiraju i prilaz u otpravku. Pot pisi stranaka i notara kod parafiranja i na kraju isprave. te stambilj i pecat notara vidljivi su jer su fotokopirani. vrlo je lako izvrsiti rekonstrukciju spisa itd.2. Otpravci i prepisi izvornika Drugi nacin je da se. 19. potpise i otisak pecata). te bi ga. osim kada se radi o izdavanju otpravka di jela akta. Prvi nacin izrade otpravaka i prepisa produkt je proslih vremena. S tim u vezi. nema precizne . tj. kada nisu postojali aparati za kopiranje i on se veoma malo primjenjuje u uporednom zakonodavstvu i praksi. izrada pomocu aparata za fotokopiranje daleko primjereniji modernoj tehnici (notar je obavezan da u svojoj kancelariji ima aparat za fotokopiranje). ako ih ima. U praksi rada notara u Bosni i Hercegovini bilo je problema sa nacinom izrade ot pravaka. a sto se u klauzuli o ovjeri otpravka mora naznacit i. nakon parafiranja i potpisivanja izvornika od strane stran aka i drugih ucesnika. jednostavniji je i sigurniji za pravni promet. pecata i stambilja notara. smatramo da je ovaj dr ugi nacin. trebalo prihvatiti . Oni se posebno ne ovjeravaju vec su obuhvaceni klauzulom o ovjeri otpravka. Pravilnika o radu notara CG) aparatom za fotokopiranje koji se n alazi u kancelariji notara. Nacin izrade pomocu aparata za fotokopiranje veoma je jednostavan. u Federaciji Bosne i Hercegovine propisan o419 je da se otpravci i prepisi izraduju iskljucivo fotokopiranjem izvornika. a u klauzuli o ovjeri otpravka moraju se naznaciti. izvornik foto kopira (cl. te stavljanja potpisa. 2 3 Prilozi uz otpravke Prilozi uz otpravke takoder se izraduju fotokopiranjem priloga uz izvornik. U desnom gornjem uglu prve stranice stavi se stambilj OtPRAVA K IZVORNIKA . 3. te za dovoljava zakonsko odredenje da otpravak u svemu mora odgovarati izvorniku (takav otpravak sadrzi i kopirane parafe. brz. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. U klauzuli o ovjeri o tpravka ili prepisa navode se prilozi. O pitanju da li se prilozi moraju prilagati uz otpravak izvornika. Iako su oba nacina izrade otpravaka i prepisa dozvoljena. Ukoliko izvornik sadrzi priloge. siguran.

cl. U prilog tome ide i zakonska odredba da samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava420. Zakona o notarima CG). Zakona o notarima CG. 13/2009. ali ako podemo od toga da su prilozi sastavni dio izvornika. Bosni i Hercegovini.odredbe. onda je sasvim jasno da cjelovit otprava k (za razliku od otpravka dijela akta. mada ima i drukcijih stavova i postu panja. Na ovakav nacin se p ostupa u Austriji. 420 Clan 88 stav 2. 88. Hrvatskoj. Zakona o notarima CG) mora sadrzava ti sve priloge. uz njihovo navodenje u klauzuli o ovjeri otpravka. 80. . Sluzbene novine FBiH br. te od norme da otpr avak po obliku. 419 Pravilnik o radu notara. formi i sadrzaju mora odgovarati izvorniku i da ga zamjenjuje u pravn om prometu (cl.

2 4 Komeseizdajuotpravci Prije svega.) otpravak akta o pravnim poslovima na osnovu kojih se sticu. niti upravni akt. laksa je i sigurnija primjena otpravaka u pravnom prometu.-----------------------------------------------------------------------------Kada se izdaju otpravci. licima u cije ime je zakljucen posa o. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1).Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Dakle. otpravak akta moze se izdati samo: licima koja su u svoje ime zakljucila posao. smatramo da uz otpravak trebaju ici svi kopirani prilozi uz izvornik iz s ljedecih razloga: prilozi su sastavni dio izvornika. Isto tako. s obzirom da otpravak u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. dostavi nadlezn om javnom registru (npr. katastru nepokretnosti. notar ce na izvorniku. otpravak tada u cijelosti odgovara i zvorniku. licima u ciju korist je zakljucen pravni posao i nasljednicima i pravnim sljedni cima tih lica. prenose. ili na posebnom listu koji se je mstvenikom . Ako u izvorniku drukcije nije odredeno. registru poslovnih subjekata itd. notar ce naznaciti u zavrsnom dijelu isprave (clan 81. notar je duzan dostaviti otpravak akta poreskom organu ako se radi o pravnom poslu koji podlijeze oporezivanju. prest aju ili ogranicavaju stvarna prava na nepokretnostima. Kome se sve izdaje otpravak. notar je strankama duzan izdati otpravak izvornika. on nije presuda. kao i o drugim pravnim poslovima za koje se vode javne knjige. dobijaju:---------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). Stranke imaju m ogucnost i obavezu da odrede kome ce se izdati otpravak421. iako je notarski zapis javna isp rava sa punom dokaznom snagom. P R I m J E R Od ovog notarskog akta. vec izjava volja o pravnom poslu. opsta profesionalna obaveza notara je da. Zakona o notarima CG). po sluzbenoj duznosti. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1).

81. saciniti posebnu zabiljesku o tome kome.prisiva uz izvornik. a za lica kojima se postom salju otpr avci. koji se odmah ili naknadno kada se izdaju otpravci. tu zabiljesku na posebnom listu potpisuje notar. Smatramo da je sigurnije da s e naznacena zabiljeska sacini i na posebnom listu. Zakona o notarima CG). jemstvenikom spaja sa izvornikom. Zakona o notarima CG. potrebno je da prijem otpravaka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja 421 Cl. kada i u kom broju je izdao otpravke (clan 82. . a smatramo korisnim da je potpi su sva lica kojima su neposredno izdati otpravci.

od 15.09.g. u iznosu od ______ _ i naplacena. Notar Zlatan Zlatic. Zakona o notarima Crne Gore. ------Ovaj je otpravak sastavljen za hipotekarnog povjerioca AB banku Podgorica. notar izdao otpr avke izvornika i to: prodavcu (1x).1.-------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT.. P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravaka(naposebnomlistu) ZABILJESKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu. broj 150/09. Prodavac Kupac Notar 2 5 Klauzulaoovjeri Klauzula o ovjeri neizostavni je dio otpravka i prepisa notarskih akta. izdat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica.-----------------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.. UZZ broj ______ U Podgorici. dostaviti nadleznom drzavno m organu. dana_______ NOTAR . P R I m J E R Potvrdaotpravkaizvornika POTVRDAOTPRAVKAIZVORNIKA Ja. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. broj UZZ-/2009.1.) i o tome u spis uloziti dokaz422..2009 . poreska uprava itd. ul. i 91. u skladu sa Zakonom (npr. jer isti nemaju svojstvo javne isprave ako ne sadrze klauzulu o ovjeri. Sadrzaj klauzule o ovjer i i njeno dejstvo je propisano clanovima 90. s obzirom na to da otpravak i prepis nece imati svojs tvo javne isprave bez propisane klauzule o ovjeri. ---------------------------------------------------------------------------Prijem otpravaka stranke potvrduju svojim potpisom. O tome not ar uvijek mora voditi racuna. Obala br. otpravak akta o pr avnim poslovima za koje se vode javne knjige ili registri.2. K O Grad. nakon cega zabiljesku potpis uje i notar. katastar nepokretnosti. Notar je duzan. kupcu(1x). po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom. Otpravci i prepisi izvornika se ulaze u spis. nezavisno od volje stranaka.

Zakona o notarima CG. pecat i stambilj notara) 422 Vidi clan 81. 2. . st.Zlatan Zlatic (potpis.

Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta 2 6 Otpravak dijela akta Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. tj. il i kupac to dokaze potvrdom banke . po tvrdujemda sam ovaj otpravak dijela akta uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spis ima i utvrdio da je doslovno podudaran sa izvornikom. Ako akt koji je sastavio notar. Obala br. Stranke u notarskom aktu daju nalog notaru da ne izdaje cjelovit otpravak i prepis akta. to je slucaj kada prodavac odmah u samom ugovoru daje clausulu intabul andi. umjesto otpravka akta. ovlascuju ga da izda samo otpravak dijela a kta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prije toga.. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. bez saglasnosti za uknjizbu. -------------------------------------------------------------------------------------------------tehnika postupka izrade otpravka dijela akta je sljedeca: kopira se izvornik tak o sto se prekrije saglasnost za uknjizbu prenosa svojine (clausula intabulandi). sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Zakon a o notarima CG. ul. moze se izdati otpravak dijela akta. ima vise samostalnih pravnih poslov a. ___). ni katastru nepokretnosti. Primjer ove formulacije mogao bi da glasi: Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelana nepokretnostimaiz tackeIovogugovora. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na not arski racun za stranke . osim na strani (str. gdje je u ovo . niti bilo kome i zdati otpravak.1. stav 1. P R I m J E R Potvrdaotpravkadijelaakta POTVRDAOTPRAVKADIJELAAKTA Ja. notar ne smije ni kupcu. Ovo se najcesce primjenjuje kod ugovora o prodaji kao jedan o d nacina za adekvatno obezbjedenje prodavca u vezi sa isplatom cijene i davanjem saglasno sti za uknjizbu. a potom se na prekrivenom mjestu koje fotokopiranjem ostaje prazno konstatuje izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. ali se notaru nalaze da otpravak akta koji sadrzi clausulu intabulandi za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom ure du: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti. a cijena nije isplacena u potpunosti. Notar Zlatan Zlatic. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca.

-----------------------------------------------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT. -----Ovaj je otpravak dijela akta sastavljen za kupca AB.----------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjereniuizvodu. UZZ broj _____ U Podgorici. p o nalogu stranaka. u iznosu od __ i n aplacena. dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. pecat i stambilj notara) . do isplate cjelokupne cijene . bez priloga koji su izostavljeni po nalogu str anaka.m otpravku izostavljena saglasnost za upis prenosa prava svojine iz tacke __ (clana ___).

2. Otpravci i prepisi izvornika 2 7 Otpravak za arhivu Pored naprijed naznacenih otpravaka, notar je duzan saciniti i otpravak za arhiv u kada u slucajevima predvidenim Zakonom izdaje izvornik akta423. tada otpravak stupa n a mjesto izvornika. U takvim predmetima notar vise nikada nece moci izdati otprava k vec samo prepis notarskog akta, shodno clanu 80. stav 4. Zakona o notarima CG. P R I m J E R Potvrdaotpravkazaarhivuuslucajukadaseizdajeizvorniktestamentaradi provodenjaostavinskogpostupka: POTVRDAOTPRAVKAZAARHIVU Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom, koji se nalazi u mojim spisima, i utvr dio da je doslovno podudaran sa izvornikom.---------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat Podrucna jedinica Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009 od Uprave za nekretnine .g. ------Ovaj je otpravak sastavljen za arhiv notaraistupa na mjesto izvornika iz razloga sto se izvornik izdaje Osnovnom sudu Podgorica radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjestaoca BB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i napla cena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj notara) Kada notar sacini otpravak za arhivu u slucaju izdavanja izvornika, duzan je sac initi zabiljesku o tome kome je i zbog cega izdao izvornik. to moze uciniti na samome otpravku ili na primjereniji nacin, tj. na posebnom listu papira koji ce se jemstvenikom spojiti sa otpravkom za arhivu. Pored toga notar je duzan u spisu imati dokaz da je odre denom licu predat izvornik (potvrda o prijemu izvornika, dostavnica i sl.). P R I m J E R Primjerzabiljeskeoizdavanjuizvornika:

ZABILJESKAOIZDAVANJU IZVORNIKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu UZZ-/2009. notar izdao izvornik a kta Osnovnom sudu Podgorica, radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjest aoca 423 Clan 77. do 79. Zakona o notarima CG i clan 59. Pravilnika o radu notara CG.

Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta BB. (alt. za upotrebu u inostranstvu, uz saglasnost svih ugovornih strana, alt. na zahtjev Suda ili Notarske komore). ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar 3. Sadrzaj notarskog spisa, arhiviranje i cuvanje spisa Ova materija regulisana je u clanu 71. i clanu 72. Zakona o notarima CG i u clan ovima 56. do 64. Pravilnika o radu notara. Cuvanje odredenih notarskih akata utice na povecanje pravne sigurnosti u oblastima za koje su nadlezni notari. Za razliku od toga, pr ivatne isprave ugovora su podlozne gubitku i unistenju, falsifikovanju itd. Notarski sp is se sastoji od notarskog akta u izvorniku (clan 76. Zakona o notarima CG) sa pril ozima (prepisi isprava ili spisa koji se po Zakonu moraju priloziti notarskom aktu, ov lastenja, punomocja, nalazi i misljenja vjestaka i drugi spisi nastali prilikom sastavljan ja notarskog akta, prepis troskovnika i podaci o izdatim otpravcima i ovjerenim prepisima i l icima kojima su izdati) i sporednog spisa (clan 58. st. 3. Pravilnika o radu notara CG ) koji cine sva ostala pismena i prilozi iz spisa, kao sto je prepiska sa strankam a, drzavnim organima i sudovima. Kada se sluzbena radnja za koju je formiran spis u potpunosti zavrsi, notar na o motu spisa, po prethodnoj provjeri da je spis zavrsen i da se u njemu nalazi sve sto treba, stavlja oznaku da je predmet za arhiviranje (npr. a/a), rok cuvanja spisa i svoj potpis .Potom notar arhivira spis i to tako sto se iz spisa izdvoji izvornik akta sa prilozima (clan 58. st.1. Pravilnika o radu notara CG), te sa podacima o naplacenim naknadama i izda tim otpravcima i ovjerenim prepisima (clan 62. Pravilnika o radu notara CG), koji se moraju zalijepiti kao posljednja stranica ili spojiti jemstvenikom sa ispravom koja se cuva (izvornikom ili otpravkom koji ga mijenja u arhivi). takav predmet se stavlja u arhivu, po vrsti notarskog akta i po rednim brojevima spisa pojedinih knjiga, (npr. UZZ1/09.) u posebne fascikle (clan 57. Pravilnika o radu notara CG). Na prednjoj strani om ota fascikle stavlja se skracena oznaka predmeta i godina, kao i redni brojevi predm eta koji su slozeni u toj fascikli (najbolje rjesenje su registratori), npr. UZZ/2009. br oj 1.-50. Sve ostalo cini sporedni spis koji se arhivira na nacin koji osigurava da ne dod e do gubitka sadrzaja (cl. 58. st. 3. i 4. Pravilnika o radu notara CG).

Ovjere potpisa se ne arhiviraju, kako je to regulisano u clanu 58. stav 5. Pravi lnika o radu notara CG. Smatramo da nije potrebno arhivirati ni notarske ovjere prepisa, odnosno fotokopija, mada je izricita odredba u vezi s tim greskom izostavljena u Praviln iku o radu notara. Medutim, ovakav stav proizilazi iz odgovarajucih odredaba Zakona i Pravilnika o radu notara, jer se prema clanu 76. Zakona i clanu 58. stav 1. Prav ilnika o radu notara CG, arhivira samo izvornik, a biljeske o ovjerama ne cine izvornik. takvo rjesenje ja zastupljeno u FBiH gdje je Pravilnikom o radu notara424 izricito pro pisano da se ovjere potpisa i prepisa/fotokopija ne arhiviraju. 424 Sluzbene novine Federacije BiH broj 13/2009.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava 1. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave Da bi uopste objasnili izvrsnu notarsku ispravu, moramo poci od pojma i vrste no tarskih isprava, a o cemu je naprijed data opsirnija elaboracija. Potrebno je uzeti u ob zir da su po Zakonu sve notarske isprave javne isprave, pod uslovom da su sacinjene od notara, u okviru njegove nadleznosti, te u propisanoj formi i postupku. Medutim, svi not arski akti (notarski zapisi, notarski zapisnici, notarske potvrde i notarske ovjere) n emaju istu dokaznu snagu. Notarske potvrde i ovjere imaju dokaznu snagu javne isprave samo o cinjenicama o kojima se njima svjedoci425, npr. potvrda o cinjenici da je neko lice ovlasteno za zastupanje koje proizilazi iz sudskog registra, a koju notar izdaje uvidom u sudski registar, ili potvrda putem biljeske o ovjeri da je neko lice pred notarom potpi salo neku privatnu ispravu. Njima se ne dokazuju u ispravi zapisane izjave volje, tj. ne dokazuje se sadrzina isprave. Isprava na kojoj je notar ovjerio potpis, ostaje i dalje pr ivatna u odnosu na sadrzinu, a dokaz javne isprave ima samo biljeska o ovjeri. Nasuprot t ome, notarski zapis ima punu dokaznu snagu javne isprave, tj. postoji zakonska pretpo stavka tacnosti forme i sadrzine javne isprave (tzv. formalna i materijalna autenticnos t). Za sastavljanje ove vrste notarske isprave propisani su strogi uslovi za postupanje notara, kako u pogledu forme i postupka (clanovi 35.-49. Zakona o notarima CG), tako i u pogledu sadrzaja same isprave (cl.50. i 50.a. Zakona o notarima CG). Zbog naprijed nazna cenog, zakonodavac je za samo odredene znacajne poslove propisao formu notarskog zapisa iz cl. 50. i 50.a.426 i da pod odredenim uslovima samo notarski zapis moz e biti izvrsna isprava (cl. 53. Zakona o notarima CG). Notarska izvrsna isprava je najveci domet notarskog zapisa, a time i notarske sl uzbe. Izvrsni notarski zapis je izjednacen sa pravosnaznim i izvrsnim sudskim odlukama, a sto se vidi i iz zakonske odredbe da za njegovu izvrsnost nije potrebna nikakva dalj a aktivnost suda, te da se moze pobijati kao i sve druge izvrsne isprave po pravilima izvrsn og postupka427. Izvrsni sud povodom prijedloga , donosi odluku o odredivanju izvrsenja ude. Ovo je jedna od najznacajnijih jer se izvrsnom notarskom ispravom nomicnosti za izvrsenje, na osnovu izvrsnog notarskog zapisa na isti nacin kao i na osnovu izvrsne sudske pres pozitivnih novina u ovom dijelu pravnog sistema, postize veci stepen sigurnosti, efikasnosti i eko

u pravnom prometu u korist subjekata tog prometa, a takoder se direktno rastere 425 Vidi cl. 4. st. 5. Zakona o notarima FBiH. 426 Vidi cl. 51. Zakona o notarima CG. 427 Vidi. cl. 53. st. 3. i st. 4. Zakona o notarima CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava cuju sudovi. Izvrsnim notarskim ispravama izbjegavaju se dugotrajni i skupi parn icni sporovi, koji u veoma velikom broju ne predstavljaju sporove koje stranke inicir aju u dobroj vjeri, vec im je povod izbjegavanje obaveza placanja od strane duznika prema povjeriocima. U Bosni i Hercegovini se godisnje sacini oko deset hiljada izvrsni h notarskih isprava, a najcesce su to ugovori o zasnivanju hipoteka. Zakon o izvrsnom postupku428, s obzirom da je donesen prije Zakona o notarima, n e regulise direktno notarsku izvrsnu ispravu kao vrstu isprave, ali se ona moze po dvesti pod odredbu cl. 16.t.2. ZIP-a, koja govori o izvrsnim ispravama predvidenim pose bnim zakonima. Po svojoj pravnoj prirodi, notarski zapis odgovara poravnanju jer se r adi o sporazumu stranaka o obavezama o kojima se moze zakljuciti poravnanje, te bi, st oga, u nedostatku odredbi ZIP-a o izvrsnosti notarske isprave, trebalo primijeniti od redbe o izvrsnom poravnanju (clana 19. ZIP-a CG) i odredbe clana 53., te clan 83. i cl an 84. Zakona o notarima CG. Poravnanje je izvrsno ako je potrazivanje po poravnanju do spjelo, a sto se dokazuje samom ispravom o poravnanju, ili javnom ispravom, ili po Zakon u ovjerenom ispravom, a u nedostatku toga, dospjelost se mora dokazati pravosnazno m odlukom donesenom u parnicnom postupku, kojom se utvrduje dospjelost (clan 19. ZIP-a CG). Notarska izvrsna isprava podobna je za izvrsenje, kao i ostale izvrsne isprave ( clan 20. ZIP-a CG), ako su u njoj naznaceni: izvrsni povjerilac (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa ugovora o zasnivanju hipo teke, to je hipotekarni povjerilac; kod ugovora o prodaji za iznos neplacene cijene, to je prodavac itd.); izvrsni duznik (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa o zasnivanju hipoteke, to je zalozni duznik itd); predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze, kao npr. Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, ku pac AB (podaci) izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupn oj svojoj imovini

(alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ ili na cjelokupnoj svojoj imovini, k ao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cijene). ---------------------------------------------------------U izvrsnoj notarskoj ispravi, kao i u poravnanju (sudskom i upravnom), za njenu izvrsnost nije potrebno odredivati rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze (tzv. paricioni rok), te se na takve isprave ne stavlja klauzula pravosnaznosti i izvrsnosti. te isprave su izvrsne ako je potrazivanje dospjelo (vidi cl.53. Zakona o notarima i cl. 19. ZI P-a). Nasuprot tome, sudske odluke i odluke donesene u prekrsajnom i upravnom postupku, izvrsne su ako su postale pravosnazne, odnosno konacne i ako je protekao rok za dobrovol jno ispunjenje obaveze izvrsnog duznika (vidi cl.18. ZIP-a CG). Prema odredbama cl. 38. ZIP-a CG, potvrdu izvrsnosti daje sud, odnosno organ koji je odlucivao u prvom 428 Sl. list RCG br. 23/2004. ZIP .

2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave stepenu. Dakle, potvrda izvrsnosti se stavlja na odluku - presudu, rjesenje itd. , a ne na poravnanje i notarsku izvrsnu ispravu. Umjesto klauzule izvrsnosti, notar za vod enje izvrsnog postupka izdaje cjelovit ovjereni otpravak u svrhu izvrsenja (cl. 83., cl. 88. st. 2., cl. 89., cl. 90., cl. 91. i druge odgovarajuce odredbe o izdavanju otpravaka iz Zakona o notarima CG). Notar moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja samo licima koja su u notarskom aktu oznacena kao povjerioci, pod uslovom da je utvrdeno da su ispun jeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa odredbama cl. 53. Zakona o notarima CG u to m slucaju notar ne provodi kontradiktorni dokazni postupak vec postupa po pisanom zahtjevu povjerioca za izdavanje otpravka u svrhu izvrsenja, (zahtjev sadrzi i izjavu pov jerioca o dospjelosti potrazivanja), utvrduje da li su ispunjeni uslovi za izvrsnost iz cl. 53. st.1. i 2. Zakona o notarima, a sto ukljucuje i rok dospjelosti obaveze, jer izvrsna notarska isprava, kao i poravnanje, izvrsna je ako je potrazivanje po njoj dospjelo. Nota r nije ovlasten i duzan ispitivati da li je potrazivanje placeno. tu cinjenicu izv rsni duznik moze istaknuti u zalbi (pravnom lijeku na rjesenje o izvrsenju). 2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave Uslovi za izvrsnost notarske isprave su kumulativno postavljeni (cl. 53. st. 1. i 2. Zakona o notarima CG), i to: da se radi o notarskom zapisu (zapis i zapis o potvrdi privatne isprave) koji je sacinjen u propisanoj formi; da je notarski zapis sastavljen o nekom pravnom poslu koji ima za predmet placan je neke odredene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih papira (izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o notarima CG, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka); da je duznik u notarskom zapisu izricito pristao na izvrsenje bez odlaganja (cla usula exauendi). Svi naprijed naznaceni zakonski uslovi, moraju biti ispunjeni da bi se radilo o izvrsnoj notarskoj ispravi. Prije svega, samo notarski zapis i zapis o potvrdi privatne i sprave mogu biti izvrsne isprave. Obaveza za koju se moze izjaviti pristajanje na izvrs enje, Zakonom je restriktivno i tacno odredena. Obaveza moze glasiti na placanje odred ene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih p apira (cl. 53.st.1. Zakona o notarima), a izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o nota

rima, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka. tako, naprimjer, pristajan je na izvrsenje bez odlaganja ne moze se izjaviti povodom obaveze na predaju stvari u posjed itd., a sto je jedan veliki nedostatak, narocito kod ugovora o prodaji, ugovora o zakupu, ugovora o lizingu, gdje se kupac, odnosno zakupodavac, odnosno davalac lizinga, ne mogu zastititi izvrsnom notarskom ispravom povodom predaje stvari u posjed. U vezi sa predajom stvari u posjed, ta lica se mogu zastititi jedino ugovornom odr edbom o ugovornoj kazni i podvrgavanjem duznika izvrsenju bez odlaganja za iznos ugovo rne kazne. Istovjetna rjesenja postoje i u notarskim zakonima u Bosni i Hercegovini, dok

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava u nekim drugim zemljama postoji mogucnost pristajanja na izvrsenje bez odlaganja za sve obaveze o kojima se ugovorne strane mogu poravnati, tj. sklopiti poravnanje. treci uslov za izvrsnost notarske isprave odnosi se na davanje izricite izjave d uznika o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja. Notar je duzan jasno i nedvosmisleno uni jeti u ispravu takvu izricitu izjavu duznika, vodeci pri tome racuna da su u ispravi na znace izvrsni povjerilac i izvrsni duznik, kao i predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunj enja obaveze (cl. 20. st. 1. ZIP-a CG). takode, notar je duzan poduciti i upozoriti duznika n a posljedice pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. Propustanjem te duznosti notar bi ucinio povredu sluzbene obaveze i mogao bi odgovarati za nastalu stetu. P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjazaplacanjecijenekodugovora oprodaji Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, kupa c AB (podaci) izricitoizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjana osnovuovognotarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ i li na cjelokupnoj svojoj imovini, kao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cij ene).-------Notar je poducio i upozorio kupca na pravne posljedice izjave o pristajanju na i zvrsenje bez odlaganja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak izvornika, u svrhu izvrsenja, notar ce izdati povjeriocu na njegov pisa ni zahtjev, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa Zakonom. ---------------------------P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjakodugovoraozasnivanju hipoteke Hipotekarni duznik Am, u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivan ja, koje je preuzeo kao korisnik kredita prema povjeriocu AB banci, u Ugovoru o namj enskom hipotekarnom kreditu, navedenom u tacki I ovog ugovora, izricitoizjavljuje da pr

istaje na izvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja,na osnovu ovog notarskog zapisa, aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora,optereceneovom hipotekom,nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlas nikatenepokretnosti ------------------------------------------------------------------------------Otpravak ovog notarskog zapisa u svrhu izvrsenja ce biti izdat hipotekarnom povj eriocu na njegov zahtjev, a pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost ovog akta u sk ladu sa Zakonom. Notar je upozorio hipotekarnog duznika na pristajanje na izvrsenje bez odlaganja , i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. ---------------------------------------------------------------------------

3. Otpravak u svrhu izvrsenja Ako se radi o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja na nepokretnosti, kao sto j e to slucaj kod hipoteke, takva izjava se moze zabiljeziti u katastru nepokretnosti, uz saglasno st hipotekarnog duznika, tj. vlasnika. P R I m J E R Hipotekarni duznik je saglasan da se u G listu nepokretnosti broj 1., KO Grad, upis e zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakondos pjelostiobezbijedenogpotrazivanja na osnovu ovog notarskog zapisa, nataj nacindaje prinudno izvrsenje hipotekedopusteno protiv svakodobnogvlasnikanepokretnosti iz tackeIIIovogugovora(moze se i navesti nepokretnost npr koja je upisana u katastr u nepokretnosti Podgorica, oznacena kao katastarska parcela broj 10/1, Gradiliste, povrsine 500 m2, iz Lista nepokretnosti broj 1. KO Grad). ---------------------------------------------------------------------Ova zabiljezba ima dejstvo kao i ostale zabiljezbe, a o cemu detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada koji se odnosi na vrste upisa u katastar nepokretnosti429. 3. Otpravak u svrhu izvrsenja Otpravak u svrhu izvrsenja izdaje se shodno odredbama clanova 83.-85., te clana 88.st. 2., a u vezi sa odredbama cl.80., cl.82. i cl.89.-91. Zakona o notarima CG. Zako n nije izricito propisao sadrzaj otpravka u svrhu izvrsenja, pa se tu na odgovarajuci n acin primjenjuju odredbe tog zakona koje regulisu otpravak izvornika. Bitno je istaci da je Zakon om o notarima CG propisano kome i pod kojim uslovima se moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja. U pravilu, moze se izdati samo jedan otpravak u svrhu izvrsen ja, uz zakonske izuzetke, i samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava, tj. ne mo ze se sacinjavati otpravak dijela akta u svrhu izvrsenja (cl. 83. i cl. 88. st. 2. Zakona o notari ma CG). tehnika izrade otpravaka, pa tako i otpravaka u svrhu izvrsenja, blize je o bjasnjena u dijelu ovog rada koji se odnosi na izvornik i otpravak notarskog akta. Najbolj e je da se izvornik fotokopira (cl. 20. st. 4. Pravilnika o radu notara) aparatom za kopiranje koji se nalazi u kancelariji notara, te da se u desnom gornjem uglu prve stranic e stavi stambilj OtPRAVAK U SVRHU IZVRSENJA , da se na posebnom listu stavi klauzula o ovjeri otpravka u svrhu izvrsenja (clan 90. i 91. Zakona o notarima), koja se jemstvenikom spoji sa kopiranim izvornikom (otpravkom), dok su potpisi kod parafiranja i na kraju isprave vidljivi jer su fotokopirani. Ukoliko uz izvornik ima priloga, i o ni se kopiraju i prilazu otpravku, te se prilozi naznacavaju u klauzuli o ovjeri otpravka. Ako nema priloga, onda se i to naznacava konstatacijom bez priloga . P R I m J E R

Potvrdaotpravkausvrhuizvrsenja 429 Vidi cl. 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava POTVRDAOTPRAVKAUSVRHU IZVRSENJA Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom, da su ispunjeni uslovi za izvrsnost u skladu sa Zakonom o notarima, aizdajeseusvrhuizvrsenja. ------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat od katastra Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009. g. --------------------------------------------------Ovaj je otpravak sastavljen za povjerioca AB banku Podgorica, a u svrhu izvrsenj a.-------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i naplacena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj) Kada se izdaje otpravak u svrhu izvrsenja, notar ce na posebnom listu koji se je mstvenikom prisiva uz izvornik, saciniti posebnu zabiljesku o tome kome i kada je izdao otp ravak u svrhu izvrsenja. (cl. 82. Zakona o notarima CG). tu zabiljesku potpisuje notar , a smatramo korisnim da je potpise i lice kojem je izdat otpravak u svrhu izvrsen ja, a za lice kojem je postom poslat otpravak u svrhu izvrsenja, potrebno je da prijem ot pravka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja se ulaze u spis, odnos no uvezuje uz izvornik. Ovo je vazno iz razloga sto se u pravilu moze izdati samo jedan otp ravak u svrhu izvrsenja (clan 83. st. 3. Zakona o notarima CG). P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravkausvrhuizvrsenja Zabiljeska Kojom se potvrduje da je dana _____, u predmetu UZZ-/2009. notar izdao otpravak izvornika u svrhu izvrsenja i to: hipotekarnom povjeriocu AB banci Podgorica (1x). -------

---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac Notar .------------------Prijem otpravka u svrhu izvrsenja stranka potvrduje svojim potpisom. nakon cega zabiljesku potpisuje i notar.

Jedanaesti dio: Zastupanje 1. Mozemo zakljuciti da je put do nama samom po sebi podrazumijevajucem i pojavljuj ucem nacinu zastupanja i obliku ovog pravnog instituta bio veoma dug i tezak. otuduju dobra i postaju nosioci prava i obaveza iz svih pravnih poslov a koji se slobodno mogu poduzeti u ime poslovno nesposobnih lica. Neprekidnim razvojem ekonomske razmjene i u uslovima slozenijeg pravnog prometa. 2. godi ne . neposredno proizvodi pravno dejstvo izmedu zastupanog i druge ugovorne strane. Razvojem robno-novcanog preduzetnistva (privrede) i uticajem kanonskog prava. Sam zastupnik ostaje po strani. Zastupanje u domacem pravu i princ ipima europskog ugovornog prava. 2008. ali je sam mandator. stvaraju se mogucnosti postupanja putem zastupnika. u ime i za racun zastupanog. ali na takav nacin da ugovor sklopi u svoje ime. Protekom vremena i usljed sve vecih potreba za drugacijim nacinom nastanka pravnih poslova. Znacaj zastupanja danas Putem zastupanja zakonodavac stiti poslovno nesposobne subjekte prava i omogucuj e im da ravnopravno sudjeluju u pravnom prometu. Smatramo da ovaj institut ima ogroman znacaj u savremenom komuniciranju ugovornih strana. licno bio vezan pravnim poslom koji je poduzimao za zastupanog. moze biti nosilac prava i obaveza koji iz njega proizilaze. Pravni fakultet Univerziteta Dzemal Bijedic u Mostaru. Zastupanjem se v rsi 430 Vidjeti vise o zastupanju kod Enes Bikic. U tom vremenu otvara se mogucnost da zastupnik. odnosno tutor. ukljucenom licu i dalje ostaje mogucnost da sklapa pravne poslove u svoje ime. a za racun zas tupanog. U danasnje vrijeme zastupanje zasluzuje veliku p aznju zbog izuzetno komplikovanog i slozenog pravnog prometa medu ugovornim partnerima . U to doba prevladavalo je shvatanje da samo lice koje neposredn o sudjeluje prilikom nastanka obligacionog odnosa. Nastanak zastupanja Rimsko pravo nije prihvatalo. izvan pravnog djelovanja sklopljenog ugo vora. tj. niti poznavalo institut zastupanja u danasnjem smi slu tog znacenja430. Nuzno je napomenuti da u to vrijeme ipak postoji mandat i z astupanje maloljetnika. Ipak. preduzimajuci pravni posao za za stupanog. zastupanje vremenom dobija sve vise na znacaju i tako postaje predmet prvih veci h kodifikacija gradanskog prava. Na taj im se nacin pruza mogucnos t da sticu. u srednjem vijeku dolazi do renesanse instituta zastupanja i njegove eksp anzije. Zastupnik tog vremena mogao je biti ucesnik pravnog prometa. a za racun nekog drugog lica.

.

kao i podjel a rada u produkciji roba i usluga. te kao da je samo preduzelo te poslove. Zastupanje predstavlja znatno odstupanje od opsteg pravila da sebe mozemo obavez ivati samo svojim postupcima i radnjama. veoma slozeno i komplikovano. pocela su se traziti objasnjenja u interesu zastupanog lica. Zastupanjem se olaksava. da postignu. nepoznatih nasljednika i lica nepoznatog bor avista. ono je. Razvijeni privredni sistemi. Ustanova zastupanja omogucava da jedno lice. kao opravdanje neposrednog ucinka zastupanja za zastupanu osobu. na razni m mjestima i po raznim osnovama stice prava i obaveze bas kao da je samo prisutno na tim mjestima i situacijama.Jedanaesti dio: Zastupanje i staranje o imovini odsutnih lica. teoretski posmatrano. a zastupanje se primjenjuje i u drugim slucajevima kad je to za zajednicu i pojedi nca korisno. U pravnoj teoriji iznesene su mnoge protivrjecnosti o samoj pravnoj pri rodi zastupanja. Ovim nacinom se uklanja barijera sklapanja onih pravnih poslova koji se inace ne bi mogli sklopiti ako b i nuzan uslov bio da samo prisutna lica mogu sklapati obligacione odnose. ne bi mogli funkcionisati ako ne bi bilo dopusteno s klapanje ugovora putem drugih lica tako kao da to cini sam ugovorni partner. moguca objasnjenja ustanove zastupanja. ubrzava i povecava pravni promet uopste. Smatramo da je ovaj aspekt potrebe za zastupanjem doveo do savremenog oblika i opsega poimanja zastupanja i njegovog neprestanog sirenja i dogradnje sve do danasnjega vremena. Kada se usvoji lo shvatanje da ustanova zastupanja moze postojati bez ikakve zavisnosti od volje z astupanog lica (slucaj zakonskog zastupanja). U tim se slucajevima stite lica i njihova imovina. u isto vrijeme. Pravna priroda zastupanja Ustanova zastupanja ima poseban znacaj u oblasti poslovnog (trgovackog -privredn og) prava. Dakle. odnosno neposredno. dugo vremena sve se zasnivalo na svemocnoj volji gospodara posla. te cestog sklapanja pravnih poslova putem zastupanja. iako ta lica nisu poslovno ne sposobna. Zbog toga isti cemo da je potreba za zastupanjem nastajala vremenski paralelno s potrebama fizickih i pravnih lica da svoje aktivnosti prosire i unaprijede izvan obima koji mogu sami . Mada je zastupanje u danasnjem vremenu prijeko potrebno i svakodnevno se susrece u praksi. Prije pocetka priznavanja ovakvog odstupanja. u pravnoj teoriji postoji ogroman interes za zastupanje i napore da se ono bolje razumije i pravno objasni. nalazila su se u samoj volji zastupanog kod . Zbog postojanja raznovrsnih oblika postupanja pomocu drugih osoba u oblas ti poslovnog prava. fizicko ili pravno. 3.

4. iako . Samo postojanje interesa ne izaziva automatski sticanje i promjenu prava.voljnog zastupanja. ili u njegovom interesu . Izjavom volje realizuje se mogucnost sticanja prava i duznosti predvidenih pravn im sistemom.kod zakonskog zastupanja. volja u pravu ima tacno odredeno mjesto i znace nje. Pojam zastupanja Kao pravno relevantna cinjenica.

4. volja koju je izjavio zastupnik. Za post ojanje zainteresovanosti u pravnoj teoriji za zastupanje. koja u sebi sadrzi i odreduje granice promjene prava. prepoznatljivo za nekog treceg (drugu ugovornu stranu). Najzn acajniji od njih u pravnom i ekonomskom prometu su: komision. moze se zahvaliti velikoj raz novrsnosti pojavnih oblika preduzimanja pravnih radnji putem drugog u oblasti poslovnog pra va. Pored toga. proizvodi pravni ucinak za i prema zastupanom samo ak o je je zastupnik dao u okvirima postojeceg ovlascenja za zastupanje i u ime zastupan og. 4 1 Znacajzastupanjauprivrednompravu Usvajanjem zastupanja kao opsteprihvacenog instituta. Agency obuhvaca veliki broj posebnih ugovora. Notar je duzan stiti interese svih stranaka. spedicija. posredovanje. ne dobija u tako sklopljenom pravnom poslu svojstvo ugov orne strane. ravnopravnog sa ostalim in stitutima. Svako ko sklapa pravni posao. potrebna je konkretna zak onska norma.433 Zastupanje je od velikog znacaja u oblasti poslovnog (trgovackog) prava. da postupa u okvirima dobijenog ov lascenja i da jasno. znaci da se ovaj institut ne odnosi i ne vazi samo za gradansko (imovinsko) nego i za privredno pravo. ostaje sasvim po strani od pravnih posljedica i dejst ava iz tog pravnog odnosa koji je nastao izjavljivanjem vlastite volje zastupnika. Lice koje postupa. da li je punomocje valjano po formi i sadrzini itd. Zastupanje predstavlja nacin preduzimanja pravnih poslova za drugoga kod kojeg l ice koje preduzima poslove. Naim e. uskladistenje i trgovacko zastupanje. ukoliko u jednom takvom odnosu ne dode do izrazaja nesto drugo432. Pojam zastupanja je opsteprihvaceno stanoviste da u osnovi svih nasih subjektivnih prava lezi int eres. Da bi pravne posljedice u stvarnosti pogadale neposredno zastupanog. Za postojanje mogucnosti promjene u pravu (obavezivanja). Zastupanje (agency) u anglosaksonskom pravu je u najvecem dijelu razvijeno kroz precedentno pravo. potrebn a je i izjava pravno relevantne volje da se izrazi i odredi promjena prava431. koji se u kontinentalnim pravima ureduju gradanskim i trgovackim zakonima. morao bi sa sigurnoscu polaziti od tog a da onaj koji naspram njega ili prema njemu nastupa. Ovdje notar ima veoma znacajnu ulogu s obzirom da je duzan ispitati da li je zastupnik ovlas cen za preduzimanje pravnog posla. Vecina ovih ugovora su po svojoj pravnoj p rirodi ugovori o nalogu. nastupa u im e zastupanog. neophodno je d a zastupnik posjeduje ovlastenje za zastupanje. . u stvarnosti je i njegov ugovor ni partner.

de/BGB/kap. ono je vrlo slozeno. Veoma mnogo napora je ulagano i potrebno ga je jos uloziti da se ono shvati i objasni.htm Milos trifkovic/ Sanjin Omanovic. vlasnik odredene im ovine koji prenosi ovlascenje na strucnjaka o vodenju i upravljanju tom imovinom. Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. djelo (Fn br. nav. str. 73).. teoretski posmatrano. 432 433 Boris Vizner. ili tu prodaju vrsi put em 431 8. http://www. 380. Iako je zastupanje neophodno i sus rece se stalno u savremenom svijetu. 329.kao i ucestalost postupanja putem zastupnika. Zagreb 197 clan 84.14. Preduzetnik koji svoga radnika ovlasti za kupovinu sirovina.tu-berlin. priv rednik koji ovlasti svog uposlenog za prodaju svojih proizvoda.. str. .

odnosno druga ugovor na . odnosno osnivanja drustva ako nema lica imenovanog kao zas tupnika. Zastupani je lice koje ce iz takvog pravnog posla imati sve pravne posljedice. koja su utvrdena posebnim propisima. ili ako pun omocje vazi i za slucaj smrti davaoca. odnosno drugu ugovornu stranu koja stupa u ugovorni odnos sa zastupanim. Pravni poslovi koje preduzima zastupnik. nastaju odredeni odnosi izm edu najmanje tri lica (tri pravna subjekta) jednog naspram drugog. iz razlicitih ra zloga.pravnom prometu. Osnova postupanja ovlastenih lica u svim slucajevima nalazi se u istoj funkciji. 4 2 Zastitainteresalicakodzastupanja U svim danasnjim pravnim uredenjima postoji mogucnost preduzimanja pravnih poslo va jednog lica za drugo.Jedanaesti dio: Zastupanje trgovackih zastupnika. zakonski zastupnik moze sklapati sve pravne poslove koji se odnose na poslovanje drustva ukoliko ne post oje ogranicenja u vezi sa tim poslovima. Izuzetak od tog pravila je u slucajevima k ada se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete po pravne sljedbenike. ta lica sklapaju ugovo re za davaoce ovlastenja za njihov racun. sto im je i nalozeno ili su pak za to ovlasceni434. Sklapanjem pravnog posla putem instituta zastupanja. U tom slucaju. bilo s obzirom na prirod u posla436. a sto je moguce uciniti posebnim zakonima ili statutom drustva . Zastupati se mogu post ojeca ili buduca lica. jer uopste ne moz e ni doci do registracije. bilo po njegovoj volji. Naspram ova dva lica nalazi se primalac izjave. Oni to cine zbog toga sto su na jedan ili drugi nacin na njega upuceni (od njega su zav isni). a to b i znacilo da takvo ogranicenje proizilazi iz samog zakona (ex lege)435. odnosno u tude ime i za tudi racun. Pravno se smatra da je zakonski zastupnik bez ikakvog ogranicenja ukoliko nije u pisano nikakvo ogranicenje u javnom registru. Sama ovlascenja zakonskih zastupnika u poslovnom pravu mogu biti ogranicena ili neogranicena. ali ne i umrla lica. tako da u takvim situacijama ukljucuju druga lica. odnosno lice koje se tice izjavljena volja zastupnika. postupati licno. Davaoci ovlascenja ne mogu ili ne zele. imaju neposredni uticaj na pravnu sferu zastupanog. Privredni subjekt ne moze ni nastati bez zakonskog zastupnika. Zastupnik je ono lice koje djeluje u ime zastupanog izjavljivanjem licne volje. postupaju po njihovom nalogu. svi oni i mnogi drugi na ovaj nacin pros iruju svoj radius djelovanja. postupaju u njihovom interesu. Zastupnici omogucuju svom nalogodavcu ucesce u poslovno. ili komisionara. daju ili primaju izjave koje su pravno relevantne za sklapanj e ugovora.

nav.) 436 Clan 90. djelo (Fn br. ZOO CG. Postavlja se veoma znacajno pitanje zastite interesa lica koja sudjeluju u ovom pravnom odnosu. 87. 330. zastupanog i druge ugovorne strane. str. zastupnika. . 434 Hein Kotz / Axel Flessner. (Vidjeti vise o ogranicenju d jelovanja zakonskih zastupnika kao privredno-pravnih subjekata. 435 Sefkija Covic.). djelo (Fn br. 8). str. tj. nav.strana. 29.

odnosno u njegovo ime preduzimati pravne poslove i stvarati pravne ucinke.4. Ako bi se bilo kojem drugom licu dala takva mogucnost. nema pravni ucinak prema zast upanom438. preduzeti pravni posao od neovlascenog zastupnika. ukoliko ne zna. posljedice sklopljenog ugovora ne pogadaju neovlasteno zastupanog. obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. osim ako ga on naknadno ne odobri439. Ako bi druga ugovorna strana. Zbog toga. kasnije sa znala da njen ugovorni partner nije onaj koji je ugovarao s njom. Zastupani ima pravo zahtijevati ponistenje sklopljenog ugovora protivno njegovim interesima ak o je druga strana znala. mora znati s kim sklapa odredeni pravni pos ao. a ukoliko postupi suprotno. ili se o vlastenje dodijeli zastupniku u skladu sa Zakonom. prema kojoj se preduzima zastupanje. Pojam zastupanja 4 2 1 Zastitainteresa zastupanog Zastupanom licu se mora pruziti odredena zastita kod postupanja zastupnika prili kom sklapanja ugovora. koji na taj nacin proizvodi prava i obaveze za to lice. na njeno iznenadenje. Zastita se ogleda u cinjenici da zastupanog ne moze zastupati bilo ko. Ako neko postupa bez ovlascenja za zastupanje u ime zastup anog. odgovara za stetu k oju zastupani pretrpi zbog posla preduzetog protivno njegovim interesima. u interesu zastupanog. Zastupnik je d uzan postupati u interesu zastupanog. ili mogla znati da je ugovor protivan njegovim interesima440 . Iz ove odredbe proizilazi cinjenica da zastupnik mora postupati u okviru dobivenih ovlascenja. to ne bi sluzilo zastiti interesa zastupanog. Naprimjer. Smatra se da druga ugovorna strana. ili koje smatra nepouzdanim. U Skicama prof. Zastupani je dovoljno zasti cen u slucaju kada on sam dodijeli ovlascenje za zastupanje izabranom licu. Konstantinovica zastita interesa zastupanog je bila na izricit n acin predvidena u odredbi o duznosti postupanja u interesu zastupanog. odnosno ko je njena ugovorna strana. inace poznato i plat ezno sposobno . Zastu panom nije svejedno ko ce za njega. 4 2 2 Zastitainteresadrugeugovornestrane Ne samo zastupani nego i druga ugovorna strana mora biti u dovoljnom obimu zasti cena kod preduzimanja pravnih poslova putem zastupanja. Zakon437 navodi da ugovor koji sklo pi zastupnik u granicama svojih ovlascenja. moze poci od toga da je lice koje tako postupa. odnosno da j e to njen ugovorni partner. Druga ugovorna strana. koji na takav nacin moze u njegovo ime nastupati. zapravo ugovorna strana. ili joj nije potpuno jasno iskazano da neko postupa u ime i za racun drugog . odnosno lice koje on ne poznaje. jer njega obavezuju pravni poslovi preduzeti putem zastupanja.

Skice prof. Konstantinovica. a ne i samog vozaca prevoznika (Vs BiH. da bi se pruzila dovoljna 437 438 439 sto Clan 81. to ne bi sluzilo zastiti interesa druge strane. nav.. 222. nego neko drugi. 282/ 86. stav. sudska praksa je zauzela jasan stav. 468.. str. Hans Brox. 1986. njoj nepoznato.Bilten Vs BiH 4/86-2. nepouzdano i platezno nesposobno lice. Clan 84. stav 1 ZOO CG. . Pz. djelo (Fn br. 440 Clan 54. mozemo zakljuciti iz sljedeceg slucaja: Cijena prevoza oznacena u prevoznim listovima obavezuje str anke iz ugovora o prevozu robe u drumskom saobracaju samo ako je upisana od strane radnika. prevoz nika ovlastenog za zakljucivanje ugovora o prevozu. .lice. U vezi sa tim.11. 4). Rn.). ode 06. ZOO CG. 221. Zbog toga se mora.

osobinama i karakteru mogu biti sklopljeni samo licno (npr. U sluca ju da zastupnik sklopi neki ugovor u ime zastupanog bez ovlascenja za zastupanje.Jedanaesti dio: Zastupanje zastita drugoj ugovornoj strani. Nedopustivost zastupanja Iako se moze reci da je zastupanje pravni institut koji nalazi primjenu u svim p odrucjima pravnoga prometa. S druge strane. Ovom odredbom je utvrden o da zastupnik prilikom zastupanja izjavljuje svoju volju u ime zastupanog. clan 84. njegova primjena je ipak iskljucena ili nemoguca u odredenim slucajevima. u nacelu nemaju neposredn i442 pravni ucinak ni za. kao . Iz tih razloga se navodi u Zakonu o obligacionim odnosima. da je zastupnik duzan obavijestiti drugu stranu da postupa u ime zastupanog ili se moze iz datih okolnosti zakljuciti da on nastupa kao zastupnik. zastupnik ce biti sam odgovoran (ugovorni partner) drugoj ugovornoj stra ni za nastale pravne posljedice zbog svog postupanja441. u clanu 81. Ovakvo shvatanje vazi bez obzira na to je li zastupnik postupao bez ovlascenja ili je on to ovlascenje prekoracio443. 4 2 3 Zastitainteresauslucaju nedostatkaovlastenjaza zastupanje Pravni poslovi preduzeti bez ovlascenja za zastupanje. ni sam zastupnik u tom sluc aju nije ugovorni partner druge ugovorne strane. jer ta ko sklopljen ugovor nema obavezni karakter prema zastupanom zbog nedostatka ovlascenja za zastupanje u licnosti zastupnika. Druga ugovorna strana je povjerovala u izjavu zastupnika. jer je on jasno izjavio da ne postupa u svoje ime nego u ime zastupanog444. a ni protiv zastupanog. Zasticenoj drugoj ugovornoj strani daje se mogucno st naknade stete od zastupnika koji je postupao bez ovlastenja445. jasno staviti do znanja i otvoreno ukazati na t o da onaj koji postupa (zastupnik) nije ugovorni partner nego da je ugovorni partner neko drugo lice. Ona p olazi od toga da je njegova ugovorna strana zastupani. jer je zastupnik nedvosmisleno izjavio da postupa u ime i za racun zastupanog. sta v 3. 5. ukoliko zastupnik nema potrebno ovlas cenje za zastupanje dobijeno od zastupanog i ako on kasnije nije saglasan sa sklopljen im pravnim poslom (zastupani ne odobri sklopljeni ugovor). Nije dopusteno putem zastupnika sklapanje pravnih poslova koji po s vom znacenju. to ipak nije pravo stanje stvari. Ukoliko t o nije slucaj. testament) . drugoj ugovornoj strani odgovara zastupnik koji je postupao bez potrebnog ovlascenja.. tada nije potr ebno stititi interese samo zastupanog nego je potrebno pruziti zastitu interesa i dru ge ugovorne strane.. stav 4. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Rn. 468. djelo (Fn br. 221. 469. 442 Neovlasteno zastupani ima pravo odobriti tako poduzete pravne poslove. str. BGB-a druga ugovorna strana ima alternativno pravo na naknadu ste te ili pravo zahtijevati ispunjenje ugovora.. 222. djelo (Fn br. djelo (Fn br.. 342.441 Hans Brox. 4).. 86). Rn. str. 445 Prema § 179. Samo jedan pravn i posao poduzet od strane neovlastenog zastupnika ima pravni ucinak i to (bez odobrenja zastupanog) ispunj enje jedne obveze zastupanog. 4). . str. nav. nav. 443 Von Thur / Siegwart. § 45. nav. 444 Hans Brox.

6. Vrste zastupanja ni sklapanje drugih poslova kad je tako regulisano Zakonom. tako, naprimjer, jed no maloljetno lice moze ovlastiti drugo lice da ga zastupa samo u preduzimanju prav nih poslova koje moze i ono samo sklopiti. to su poslovi koji u pravilu ne uticu neg ativno na njenu imovinu, tj. poslovi koji ne umanjuju, ne osiromasuju imovinu zastupanog. Kako ove poslove moze to lice samo preduzimati, tako moze za njihovo preduzimanje ovl astiti i drugo lice kao zastupnika. Kod zastupanja nastalog na osnovu ugovora, zastupani (gospodar posla) slobodnom izjavom volje daje ovlascenje nekom drugom licu da ga zastupa u svim pravnim pos lovima koje bi on sam mogao preduzimati. Poslovno sposobno lice moze preduzimati sve pravne poslove, i one kojima se imovina umanjuje i one kojima se imovina uve cava. Samim tim, ima pravo za sve te pravne poslove davati ovlascenja za zastupanje ne kom drugom lici. Potpuno poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje u svim pravnim poslovima, izuzev u onim poslovima za koje se na osnovu Zakona izricito zahtijeva licni angazman i neposredna prisutnost odredenih lica. tako, naprimjer, testamen t nije moguce saciniti putem zastupnika (punomocnika), ili bracni drug u pravilu samo licno daje pristanak za sklapanje braka446. Prilikom sklapanja braka moraju biti prisutna oba buduca bracna druga, a tek izuzetno, u narocito opravdanim slucajev ima, dozvoljava se zastupanje putem punomocnika, i to samo jednog bracnog druga, a ne istovremeno oba. Poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje poslo vno sposobnom ili poslovno nesposobnom licu. Nuzno je samo da je to lice sposobno ra sudivati, kako bi u svojstvu zastupnika moglo valjano izjavljivati volju. Pravni ucinci pr eduzetog pravnog posla nastaju samo za davaoca ovlascenja, odnosno poslovno sposobno lice, a ne za zastupnika, pa stoga za njegovo postupanje nije smetnja sto on te poslove ne bi mogao preduzimati za samoga sebe. S druge strane, ograniceno poslovno sposobno lice moze ovlastiti nekoga drugog d a za njega preduzima samo one pravne poslove koje bi ograniceno poslovno sposobno lice mogl o samo preduzimati. Usvajanje drugog lica nije moguce uciniti putem ustanove zastu panja. 6. Vrste zastupanja U zavisnosti od toga na osnovu cega se zasniva ovlascenje za zastupanje, zastupa nje se dijeli na zakonsko, statutarno (opsti akt pravnog lica), zastupanje na osnovu ak ta nadleznog organa i voljno zastupanje (punomoc)447.

6 1 Zakonskozastupanje Zakonski zastupnici su lica cija ovlascenja za zastupanje, tj. preduzimanje akti vnosti prema trecim licima proisticu iz samog zakona (ex lege). Zakonsko zastupanje se ne 446 Clan 33. Porodicnog zakona CG predvida da u narocitim slucajevima nadlezni o pcinski organ uprave moze rjesenjem dozvoliti da se brak sklopi u prisutnosti samo jednog bracnog dru ga i punomocnika drugog bracnog druga. 447 Clan 80. stav 2. ZOO CG.

Jedanaesti dio: Zastupanje moze pravnim poslom iskljuciti ili ograniciti. tipican primjer zakonskog zastupa nja je zastupanje privrednog drustva od strane izvrsnog direktora. Izvrsni direktor je obavezan organ drustva sa ogranicenom odgovornoscu, a imenuju ga clanovi drustva vecinom glasova ili na nacin utvrden statutom448. to dalje znaci da drustvo ne moze post ojati bez zakonskog zastupnika, posto sud nece izvrsiti registraciju. Isto tako, svaka promjena u licnosti direktora, kao zakonskog zastupnika, obavezno se upisuje u s udski registar i objavljuje u Sl. listu CG449. Dakle, privredno drustvo mora imati zak onskog zastupnika, dok, s druge strane, ne mora, a moze imati statutarne zastupnike. Sljedeci primj er zakonskog zastupanja odnosi se na roditelje, kao ovlascenike da postupaju u ime i za racun svoje maloljetne djece. Imovinom djeteta koju ono nije steklo radom, do njegovog punoljetstva, upravljaju i raspolazu u korist djeteta njegovi roditelji. Ako se imovina sastoji od nepokretnosti ili vrijednijih pokretnih stvari, za otudenje ili opter ecenje takve imovine potrebno je odobrenje organa starateljstva450. Zakonskim zastupanjem u sirem smislu smatra se i statutarno zastupanje, kao i za stupanje na osnovu akta nadleznog organa (npr. odluka suda o postavljanju likvidatora ili stecajnog upravnika nekog privrednog drustva). Razlika medu ovim vrstama zas tupanja ogleda se u osnovi nastanka ovlascenja za zastupanje. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu pored izvrsnog direktora koji obavezan organ drustva moze, ali i ne mora imati ostale zastupnike (npr. odbor direktora), koji se mogu imenovati u st atutu. Ukoliko su oni opstim aktom odredeni kao zastupnici, onda takve zastupnike zovem o statutarnim zastupnicima ili zastupnicima na osnovu opsteg akta pravnog lica. U osnivackom aktu i statutu odreduju se lica ovlastena za zastupanje drustva, kako ona koja su po zakonu obavezna tako i ona koja se odrede statutom. Zastupnici mogu imati zajednicka ovlascenja (kolektivno zastupanje) ili da svaki od njih ima samostalna (pojedinacno zastupanje)451, uz razgranicenja njihovih ovlas cenja. Odnos zakonskog i statutarnog zastupnika je takav da se njihova ovlascenja dopun juju, ali ne iskljucuju i da zakonski zastupnik koji vrsi funkciju poslovodstva (izvrs ni direktor), koordinira rad statutarnih zastupnika u okviru njihovih ovlascenja. Kod ove vrst e zastupanja notar je duzan primijeniti zakonske odredbe, te poduciti i upozoriti stranke na ta zakonska rjesenja, koja su imperativnog karaktera. Ako se pravna lica poja vljuju kao ugovorne stranke, notar je duzan izvrsiti neposredni uvid u podatke registra

ili zahtijevati od stranaka da dostave aktuelni izvod iz Centralnog registra nad leznog Privrednog suda. P R I m J E R Uvodnidioispravekadasekaostrankapojavljujepravnolicekojezastupa zakonskizastupnik . 448 Clan 73 stav 3 Zakona o privrednim drustvima CG Sluzbeni list RCG broj 6/200 2; Sluzbeni list CG broj 17/2007 i 80/2008. 449 Clan 70. do 73. Zakona o privrednim drustvima CG. 450 Clan 307. i 308. Porodicnog zakona CG. 451 Clan 68 Zakona o privrednim drustvima CG.

7. Vrste punomoci Drustvo za proizvodnju i trgovinu ELEKTRO d.o.o. Bijelo Polje, ul. Stupska 10., re gistarski broj ____, koje zastupa H. H. (unijeti podatke), direktor, ciji sam identitet ut vrdio na osnovu _______ )-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NakonuvidauCentralniregistarPrivrednogsuda ____,kojisamizvrsiodana ______ (ili danas)(alt. kada stranka donese Izvod iz registra: Nakon uvida u Izvod iz registra _____ suda _____, broj ___, od ____ godine), ustanovio samdajeDrustvozaproizvodnjuitrgovinu ELEKTRO d o o BijeloPolje,ul Stupska10 , upisanouCentralniregistardrustava podregistarskimbrojem _____,od____,idejeH H izvrsnidirektor,upisanza zastupanjet ogdrustvabezogranicenjaovlastenja Naznaceni izvod registra se prilaze u originalu (alt. u ovjerenoj fotokopiji, koju je sacinio ovaj notar) uz ovaj izvornik, a na kon sto je procitan strankama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 2 Voljno zastupanje Ova vrsta zastupanja se naziva voljno ili zastupanje nastalo na osnovu pravnog p osla, tj. ocitovanjem volje zastupanog (punomocje)452. Ovlascenje moze proizilaziti iz odredenih ugovora ili na osnovu jednostrane izjave volje date od strane zastupanog lica. 7. Vrste punomocja Pravilo je da punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove za cije je pre duzimanje ovlascen453. Kompetencija punomocnika kod sklapanja pravnih poslova za vlastodav ca odredena je dodijeljenim punomocjem454. Obim ovlascenja kod voljnog zastupanja odreduje sam vlastodavac, tj. zasnovan je na internom ovlascenju455. Kod zakonsk og zastupanja opseg ovlastenja proistice neposredno iz samog Zakona ili nekoga drug og akta na kojem se zastupanje temelji, gdje je unaprijed odreden opseg ovlastenja, tj. krug pravnih poslova koji se mogu i trebaju obaviti456. Punomocje mora biti odre deno, kako prema svom sadrzaju, tako i prema obimu457, o cemu notar mora voditi posebn o 452 Clan 85. i naredni ZOO CG. 453 Stav 1. clan 87. ZOO CG. 454 VtS RH, Pz. 1026/98, od 02.06.1998. - Psp 1998/1, str. 84. Punomocnik moze p oduzeti one pravne poslove za cije je poduzimanje ovlasten. Iz obrazlozenja: Punomoc izdana punomocn iku da potpisnike zastupa u svim pravima i obvezama po osnovi kupljenih dionica, kao st o je otplata dionica, pravo prijenosa dionica, zalaganje dionica, ovlascuje punomocnika za zakljucenje ugovora o prijenosu dionica. Nema vremenskog ogranicenja za izdanu punomoc, jer ona vrijedi dok je i

zdavatelj punomoci ne opozove . 455 VS BiH, Rev. 425/87, od 19.05.1988. -Bilten Vs BiH 3/88 -35. Punovazan je ugo vor kojim imalac deviznog stednog uloga ovlasti drugu ugovornu stranu da taj ulog oroci u cilju p ribavljanja kredita u domacoj valuti radi izgradnje porodicne stambene zgrade za trece lice . 456 Sefkija Covic, nav. djelo (Fn br. 8), str. 86. 457 VS S, broj Prev. 486/96. -Bilten 2/98. Samo izricita izjava ovlastenog lica o priznanju duga moze da znaci konvalidaciju sporazuma o vansudskom poravnanju . Vs BiH, Pz. 162/90, od 09.05.1990. Bilten Vs BiH 2/90 - 89. Sporazum o mjesnoj nadleznosti mogu punovazno zakljuciti samo zastupnici preduzeca ili po njima ovlasteni punomocnici .

Jedanaesti dio: Zastupanje racuna kod sastavljanja punomocja, odnosno kad notar sastavlja neke ugovore u ko jima se pojavljuje punomocnik. Neodredeno punomocje nije moguce458, kao, naprimjer, ovlascenje da zastupnik zastupa neko lice u svim mogucim pravnim poslovima. 7 1 Punomocjesobziromnaopsegovlastenjaza zastupanje Punomocje se moze dijeliti na vise nacina i prema razlicitim kriterijima. Prema svom vecem ili manjem obimu ovlascenja, punomocje moze biti opste (generalno za sve p ravne poslove u redovnom poslovanju), posebno (za odredenu vrstu pravnih poslova) i sp ecijalno (za tacno odredene pravne poslove). Obim punomocja se odreduje prema opstim pravilima o tumacenju izjavljene volje. tako, naprimjer, u pojedinim slucajevima sam Zakon odreduje obim punomocja459. 7 1 1 Opsteiligeneralne punomocje(mandatumgeneralis) Opste punomocje je ono punomocje kojim se punomocniku daje ovlascenje za sklapan je svih vrsta pravnih poslova koji se ticu davaoca punomocja, a mogu biti sklopljen i posredstvom punomocnika. Kad je punomocniku dato opste punomocje, on moze preduzimati samo pravne poslove koji ulaze u redovno poslovanje460. Kako pojam r edovnog poslovanja sam po sebi nije dovoljno precizan i odreden, postavlja se problem definisanja sta sve spada u redovno poslovanje. Zakonom nije poblize odreden ova j pojam, ali ipak je u njemu odredeno sta ne spada u krug redovnog poslovanja, tj. za sta je potrebno specijalno punomocje461. Smatra se da pod pojam opste punomocje spada d avanje ovlascenja za zastupanje u okviru svih poslova ili barem jednog veceg odredenog kruga poslova upravljanja jednom radnjom, pogonom ili preduzimanja svih poslova upravljanja u vezi sa jednom nepokretnosti koje moze preduzeti sam zastupani, al i ni u kom slucaju otudenje nepokretnosti. Kada postoji nedoumica u vezi sa obimom punomocja, smatra se da postoji manji, a ne veci obim ovlascenja. Druga ugovorna strana, odnosno partner punomocnika, mora uvijek polaziti od toga da punomocnik posjeduje uobicajena ovlascenja za zastupa nje, koja ne prelaze obim redovnog poslovanja. Ukoliko izdato punomocje sluzi za real izaciju odredenoga cilja, mogu se preduzimati samo one radnje u pravnom prometu koje su neophodne da se taj cilj ostvari. 7 1 2 Posebnoili genericno punomocje(mandatumspecialis) Pod posebnim (genericnim) punomocjem podrazumijeva se ovlascenje za preduzimanje odredenoga posla ili vrste poslova koji ne spadaju u redovno poslovanje nad dobr ima 458 Dragoljub D. Stojanovic, nav. djelo (Fn br. 5), str. 206. 459 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 502. str. 236. tako npr. prokura preds tavlja posebnu punomoc koja

se odnosi na sve uobicajene vrste poslova koje poduzimaju poduzetnici (firme) u takvoj djelatnosti (§ 49. I, II HGB). 460 Stav 2. clan 87. ZOO CG. 461 Stav 4. clan 87. ZOO.

7. Vrste punomoci davaoca punomocja462. Naprimjer, punomocnik je ovlascen za prodaju odredene nepo kretnosti i naplatu cijene, sto jos ne znaci da on to moze uraditi na otplatu u ratama ili na kredit, ukoliko to nije sadrzano u ovlascenju za punomocje. trgovacki putnik moze samo prodavati, a ne i kupovati robu, osim toga ne moze naplacivati cijenu, a za sve to mu je potrebno posebno punomocje. Mogu postojati takode slucajevi kada je punomo cnik posebnim punomocjem ovlascen da izvan, ali ipak u vezi sa redovnim poslovanjem, naprimjer, u slucaju upravljanja nad stambenom zgradom, gdje punomocnik moze pri mati i izdavati novac, on na osnovu takvog ovlascenja, podigne potreban zajam za tu zgradu463. 7 1 3 Specijalno punomocje (mandatumspecialissimum) Specijalnim punomocjem se daje posebno ovlascenje za tacno odredeni posao, a taj posao je od narocitog znacaja za vlastodavca. Zakonom o obligacionim odnosima propisan o je da odredene vrste pravnih poslova, koji su neuobicajeni u prometu, punomocnik moze preduzeti samo ako je dobio specijalno ovlastenje za njihovo preduzimanje. Naprimjer, bez posebnog (specijalnog) ovlastenja, punomocnik ne moze preduzimati mjenicnu obavezu, sklopiti ugovor o jemstvu, ugovor o nagodbi (poravnanju) i o izabranom sudu, a niti se moze odreci nekog vlastodavceva prava bez naknade464. Za svaki navedeni slucaj zahtijeva se dobivanje specijalnog pojedinacnog punomoc ja, koje ne moze obuhvatati uopstenu i neku njemu slicnu odredenu vrstu poslova. U n avedenim slucajevima mora postojati specijalno punomocje, dok se u svim drugim slucajevim a punomocje moze naknadno dati. Za ovu vrstu specijalnog punomocja obicno se upotrebljava i zahtijeva posebna odredena forma, iako se to u Zakonu o obliga cionim odnosima izricito ne navodi. U prilog ovome moze se navesti i stav sudske prakse : Bankarska garancija mora biti izdata u pisanom obliku, pa slijedom toga, i punomo cje za izdavanje garancije, a uz to, punomocje mora biti specijalno (mora sadrzati o vlascenje za izdavanje garancije). Lice koje je potpisalo garanciju bez specijalnog pisano g punomocja, ne moze se smatrati punomocnikom 465. Zahtijevana odredena forma je najcesce ovjera potpisa davaoca punomocja pred za to nadleznim organom, kao, nap rimjer, kod valjanog sklapanja braka putem punomocnika466. 7 2 Druge vrstepunomocja Pored gore navedenih, punomocje se moze podijeliti i prema drugim kriterijima. K ad se punomocniku izdaju odredene direktive (smjernice) u kojem pravcu i u kojoj mjeri da obavi neki pravni posao, govori se o ogranicenom ovlascenju (mandatum limitatum) ,

a ako to nije slucaj, onda se radi o neogranicenom ovlascenju (mandatum illimita tum). Punomocnik se mora drzati uputstava dobivenih od strane vlastodavca, osim u sluc aju 462 463 464 465 466 Stav 3. clan 87. ZOO CG. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1), str. 419. Stav 4. clan 87. ZOO CG VtS RH, Pz. 864/94, od 29.03.1994. - Praxis 2. - 28. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1.), str. 420.

Jedanaesti dio: Zastupanje kada bi konkretno postupanje prema dobivenim uputama bilo na stetu interesa zast upanog lica. Ako punomocnik nije dobio upute u vezi sa preduzimanjem pravnih poslova, mora te poslove obaviti kako to najbolje zna i savjesno, cuvajuci interese zastu panog lica - drzeci se uobicajenih standarda paznje u pravnom prometu. Upute dobivene od zastupanog lica, mogu biti imperativnog, fakultativnog ili indikacionog karak tera. Punomocje se moze takode vezivati za odredeni vremenski period. Posao preduzet p rije ili poslije tog perioda, bio bi nedjelotvoran prema vlastodavcu, ali ga on moze naknadno odobriti. Prema krugu lica, ovlascenje za sklapanje pravnih poslova moze se dati za sklapanje ugovora sa odredenim licima (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa tacno odredenim kupcem), ili da punomocnik moze dobiti punomocje za poslovanje sa svim drugim licima bez ogranicenja (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa bilo kojim kupcem). Osim toga, postoji pojedinacno i skupno punomocje. Ako vlastodavca zast upa samo jedno lice, radi se o pojedinacnom punomocju, a ako ga zastupaju dva ili vi se lica zajedno, onda se u tom slucaju radi o skupnom punomocju. Je li punomocje iz dato kao pojedinacno ili skupno, odreduje se tumacenjem izjavljenog punomocja. tako, naprimjer, ako lice A ovlasti tri lica, to se ne smatra zajednickim punomocjem, bez ostalih odrednica u vezi sa time. U tom je slucaju moguce da svako od ta tri lica ima ov lascenje da samo zastupa lice koje je dalo punomocje. Moguce je takode zamisliti situacij u da je prvo lice ovlasceno da samo zastupa lice A, a druga dva da su ovlascena da samo skupa zastupaju davaoca punomocja (skupno punomocje)467. Prema obimu dobivenog ovlascenja za zastupanje, rjesava se i pitanje je li vlastodavac davanjem ovlasc enja za zastupanje htio ili nije htio ovlastiti punomocnika da on moze prenijeti ovlasce nje na drugo lice (supstitucija). Pravilo je da punomocnik ne moze prenijeti svoja ovla scenja na drugog. Od tog pravila postoje dva izuzetka, a jedan je kad je punomocniku pr avnim poslom dozvoljeno prenosenje ovlascenja, dok je drugi u slucaju sprijecenosti da licno obavi posao, a interesi zastupanog zahtijevaju neodlozno preduzimanje pravnog po sla. Prilikom sacinjavanja notarskog zapisa punomocja, notar je duzan ispitati volju davaoca ovlascenja u vezi sa mogucnoscu prenosenja punomocja, tj. da li zeli ovlastiti s vog punomocnika da moze prenijeti ovlascenja na lice po izboru punomocnika ili na ta cno odredeno lice. Primjer formulacije: Punomocnik je ovlascen, u slucaju svoje sprij ecenosti, prenijeti ovlascenja, u skladu sa ovim punomocjem, na lice koje on odredi (alt.

na lice XX) . Ogranicenje ovlascenja moze se ticati i teritorije na kojoj zastupnik moze s klapati pravne poslove468, kao, naprimjer, kupovina nepokretnosti na odredenom lokalitet u. 8. Zajednicko zastupanje Vise lica moze dobiti ovlascenje za zastupanje na nacin da samo zajednickim nast upom tih lica ili samo nastupom pojedinih lica od njih budu u mogucnosti da svojim iz javama volje prouzrokuju pravne posljedice za zastupanog. Ova lica nazivamo zajednickim 467 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 503. str. 237. 468 Sultanovic Aziz / trifkovic Milos / Simic Milic, nav. djelo (Fn br. 18), str . 229.

8. Zajednicko zastupanje ili skupnim zastupnicima. Ovakva mogucnost je za neke slucajeve izricito regulis ana u pojedinim zakonima iz uporednog prava469. Zajednicko zastupanje sadrzi oborivu p ravnu pretpostavku da se u slucaju izdavanja jedne isprave punomocja za vise lica zeli zajednicko zastupanje. Zajednicko zastupanje znaci da opunomocena lica samo zajednickim nastupanjem prema vani imaju ovlascenje za zastupanje, ali ne i pojedinacno. Dan as je najcesci slucaj zajednickog zastupanja zakonsko zajednicko zastupanje djece o d strane njihovih roditelja470. Kod aktivnog zastupanja, zajednicki zastupnici u pravilu mogu postupati samo tak o da svi izjave saglasnu volju prema drugoj ugovornoj strani, ali to se ne mora do goditi istovremeno. Zajednicko zastupanje moze dovesti do vrlo komplikovanih procesa od lucivanja. Iz tog razloga, vrlo cesto prema drugoj strani nastupa samo jedan od zajednickih zastupnika, pozivajuci se na interno dobijenu saglasnost zajednickih zastupnika ili samo nekih od njih. U sustini, danas je prihvacena ova mogucnost da jednog o d njih svi drugi zajednicki zastupnici ovlaste za preduzimanje svih ili samo pojedinih pravnih poslova ili tacno odredenog pravnog posla, odnosno da oni postupanje jednog od zajednickih zastupnika bez takvog ovlascenja naknadno odobre471. Ovakva mogucnos t je izricito regulisana u Njemackoj, u HGB § 125. II recenica 1., kao i u zakonu o akcijama, u § 78. IV. Sudska praksa u Njemackoj je usvojila analognu primjenu ovih odredbi za sve slucajeve zajednickog zastupanja472. Ovlascenje od strane zajednickih zas tupnika ne predstavlja neku novu potpunomoc vec ga treba razumjeti kao jedno parcijalno prosirenje ovlascenja za zastupanje ovlascenom zajednickom zastupniku473. to ovlascenje, kod kojeg se takode radi o jednostranom pravnom poslu, slicnom dodjeljivanju pun omocja, moze se u svakom momentu opozvati. Ne da se opovrgnuti (poreci) mogucnost da regulativa o zajednickom zastupanju i zastita zastupanog koja se na ovaj naci n zeli postici, moze dovesti do gubljenja svoje svrhe (smisla) i izvrgavanja zajednicko g zastupanja. Zbog toga, nema razloga da ne postoji mogucnost iskljucenja ove odredbe, jer se time stite interesi zastupanog. Stoga zastupani moze ograniciti pravo zajednicki h zastupnika na opunomocenje pojedinaca izmedu sebe da preduzimaju odredene poslove ili odredene vrste poslova. Zastupani moze iskljuciti u potpunosti opunomocenje ili za pojedine zastupnike ili za odredenu vrstu poslova. Kod zajednickoga zastupanja primjenjuju se pravila iz clana 22. Zakona o obligac ionim odnosima CG o odobrenju. Ovim nacinom se omogucuje da pravni poslovi sklopljeni od pojedinih zastupnika koji su prekoracili svoje ovlascenje za zastupanje, mogu biti odobreni od ostalih zajednickih zastupnika. Kada se ne bi primjenjivala pra

vila o odobrenju, morale bi se primjenjivati opste odredbe o zastupanju, bez ovlascenja za zastupanje, tako da bi iskljucivo sam zastupani mogao odobriti pravni posao koji je 469 tako npr. u Njemackoj, u BGB §§ 709. i naredni za ortacke ugovore. Osim toga, ov a mogucnost je data u HGB, u § 48. II gdje se iznosi da se prokura moze izdati za vise osoba zajednick i. 470 Clan 69 Porodicnog zakona CG. 471 Werner Flume, Allgemeiner teil des Burgerlichen Rechts, 3. Auflage Springer Verlag Berlin, 1979., § 45 I 3. 472 RGZ 81, 325, 329. 473 MunchKomm / Thiele Rn. 82. § 164.

Jedanaesti dio: Zastupanje u lebdecem stanju, koji je u pogledu svoje punovaznosti, prema clanu 84. Zakona o obligacionim odnosima CG, preduzet bez ovlascenja. Nedostaci volje i druge okolnosti koje uticu na pravne posljedice izjave volje, cijene se prama licnosti zastupnika. Zastupani se ne moze pozivati na prethodno izneseno a ko je znao ili morao znati za nedostatke, a zastupnik je postupao po njegovim uputama. Ovakvo shvatanje vazi i kod zajednickog zastupanja (opunomocenje), s tim sto je dovoljn o ako je izjava volje jednog zastupnika imala nedostatak, ili ako je jedan od zast upnika postupao savjesno ili nesavjesno. Ako, naprimjer, neka odredba sticanja prava od neovlascenog cini zavisnim o savjesnosti sticatelja i ako je sticatelj u pravnom poslu stican ja zastupan sa vise zajednickih zastupnika, smatramo da je dovoljna nesavjesnost je dnog zastupnika da bi se negirala savjesnost. Zajednicko zastupanje se u pravilu odnosi samo na davanje, a ne i na primanje iz jave volje. Sto se tice pasivnog zastupanja, za sve slucajeve zajednickog zastupanja vazi pravilo da je svaki od zajednickih zastupnika samostalno ovlascen za prijem izjave volje , za ciju je pravnu valjanost potrebna dostava, odnosno prijem izjave. Dakle, kod pas ivnog zastupanja, svaki od zajednickih zastupnika je ovlascen da sam primi izjavu, koj a ce imati sve pravne ucinke kao da je predata svim zajednickim zastupnicima474. Zaje dnicko zastupanje samo po sebi sadrzi pojedinacno ovlascenje za zastupanje u pogledu pr ijema izjavljene volje. Ako je za vise lica izdato zajednicko punomocje, oni zastupano g mogu zastupati samo zajednicki, ukoliko nije sto drugo odredeno u tom punomocju. Ovo odredenje ima dispozitivan karakter, tako da davalac punomocja i za prijem i zjave volje moze odrediti striktno zajednicko zastupanje. Ovakvo shvaceno zajednicko z astupanje, vodi racuna o zastiti interesa i druge strane. Dispozitivnost ne utice prekomjer no na suprotnu stranu, jer ona samo mora voditi racuna o tome da izjava volje dode svakom zajednickom zastupniku. 9. Sklapanje ugovora sa samim sobom 9 1 Pojam Kod razmatranja obima i sadrzine punomocja, potrebno je raspraviti i pitanje mog ucnosti da jedno lice bude istovremeno i punomocnik i ugovorna strana. Zakon o obligacio nim odnosima ne sadrzi nijednu odredbu o dopustenosti, odnosno zabranjenosti da

§ 30. U Skicama.zastupnik sklopi ugovor sa samim sobom za svoj racun ili za racun nekoga drugog koga takode on zastupa. djelo (Fn br. II str. U Skicama za zakonik o obligacijama i ugovorima475 navodi se da zastupnik ne moze u ime lica koje 474 Karl Larenz. za razliku od Zakona o obligaci onim odnosima. predvidena su rjesenja u vezi sa pitanjem samokontrahiranja. nav. osim ukoliko nekom posebnom zakonskom odredbom to nije izricito zabranjeno. tumacenjem ovog zakona. 475 Clan 57. 3). Skice. . moglo bi se zakljuciti da je s klapanje ugovora sa samim sobom dopusteno. Dakle. 601.

kao ni za racun nekog drug og kojeg takode zastupa. zastupnik zastupa vise osoba. postavlja se pitanje: moze li neko istovremeno bit i zastupnik i ugovorna strana. sto znaci da on zastupa obje ugovorne strane (visestruko zastupanje). zastupnik koji ima ovlastenje za prodaju odredene stvari. u ime zastupanog. na jednoj strani stoje j edan naspram drugog zastupani kojeg zastupa zastupnik. tako. s jedne strane. naprimjer. ak o nepokretnost koju zastupnik prodaje za zastupanog. Pravilo je da zastupani daje ovlascenje za zastupanje. samom sebi dati otkaz477. Sklapanje ugovora sa samim sobom zastupa sklopiti ugovor sa samim sobom za svoj racun. Sklapanje ugovora sa samim sobom postoji. 9 2 Podrucje primjene U vezi sa podrucjem primjene. Kod visestrukog zastupanja. naprimjer. moze taj ugovor naknadno odobriti (ratificirati). zastupnik sklapa ugovor sa samim s obom. svom maloljetnom sinu478. Dakle. na jednoj strani stoje jedan na spram drugog zastupnik koji zastupa zastupanog. Naprimjer. ili pravo da istovremeno zastupa obje ugovorne strane. a na drugoj strani je isti zastupnik k oji postupa u svoje ime. U ti m slucajevima ne mora se nuzno raditi o ugovorima (kontrakt) nego to moze biti slucaj i kod je dnostranih pravnih poslova. kupi tu stvar zastupanog za sebe. time bi se zastupniku sirom otvorila vrata za zloupotrebu ovoga prava. ciji je vlasnik maloljetna kcerka. kad zastupnik moze. sa zahvalnoscu to licno p rihvati. kao zastupnikom nekog drugog. ili se u ugovoru koji je potrebno sklopiti. izuzev u slucajevima kada je to Zakonom dozvoljeno. rukovodilac u jednoj firmi poveca sebi platu u ime firme koju zastupa. ili zastupnik za dvije osobe istovremeno i da u tom svojstvu sklopi pravni posao za obje zastupljene osobe? Ukoliko bi ovlascenje za zastupan je automatski obuhvatalo i pravo ugovaranja sa samim sobom. on pojavljuje u ulozi zastupnika kupca i prodavca. Prema autonomiji volje i kao gospodar posla. 9 1 1 Samokontrahiranje Zastupnik kod samokontrahiranja preduzima pravni posao u ime zastupanog sa samim sobom. U Skic ama je takode odredeno da lice u cije je ime sklopljen takav ugovor. 9 1 2 Visestrukozastupanje Kod visestrukog zastupanja. takav primjer postoji kod otkaza. on moze sam odluciti o tome ko ce biti druga ugovorna strana (protivna . te sklapa izmedu njih pravne poslove. takav primjer je kad roditelji poduzmu pro daju imovine. a na drugoj strani je drugi ug ovorni partner kojeg zastupa isti zastupnik. u ime zastupanog. a s druge strane. on sam kupi (samokontrahiranje). Isti primjer je ako roditelji kupe nepokretnosti ciji su vlasnici djeca476. Kod samokontrahiranja.9.

956. 477 Hans Brox. djelo (Fn br. 478 Dieter Medicus. nav. 955. Rn.. 4). str. nav. Rn. djelo (Fn br. nav. 356. Rn. djelo (Fn br. 250. 356.. str.476 Dieter Medicus. . 535.). str. 253. 253)..

ima o dredenu berzansku ili trzisnu cijenu. U zakonodavstvima gdje je samokontrahiranje izricito regulisano. polazi se uvijek od ocjene sukoba interesa. ili da on (zastupani) naknadno odobri pravni posao u kojem je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom. koje mu nesumnjivo treba platiti zastupani. c) Kada se radi o sklapanju kupoprodajnog ugovora. 9 2 2 Kolizijainteresa . BGB479 mogucnost samokontrahiranja izuzetno dozvoljava onda kad a zakon. nap rimjer. zastupnik poklanja nesto zastupanom. kad zastupnik iz imovine zastupanog napla cuje svoje potrazivanje. Prilikom davanja ovlascenja z a zastupanje. d)Dopusten je ovakav pravni posao i ako se radi o ispunjenju pravne obaveze. obrnuto. b) Dopusteno je tamo gdje sama priroda pravnog posla kojeg treba sklopiti. a roba koja se prodaje. Od navedene opste zabrane sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. naprimjer. niti iskljucuje. mozemo reci da je sklapanje ugovora sa samim sobom u pravil u nedopusteno i pravni posao se smatra nepunovaznim zbog postojanja nacelne kolizi je interesa zastupanog i zastupnika. kad zastupnik placa dug zastupanom i on ulazi u imovinsku masu zastupanog kojom upravlja zastupnik ili. 9 2 1 Izuzeciodpravila Potrebno je takode razmotriti i situacije u kojima je dopusteno sklapanje poslov a sa samim sobom ili vrsenje visestrukog zastupanja. te stoga ovakve mogucnosti zastupani niti predvida. ili ako se pravni posao sastoji samo u isp unjenju obaveze. a on se u u govoru pojavljuje kao poklonodavac i kao zastupnik poklonoprimca. statut ili ugovor to predvida.Jedanaesti dio: Zastupanje strana ugovornica) -zastupnik ili neko drugo lice. zastupani vrlo rijetko obraca dovoljno paznje na samokontrahiranje ili visestruk o zastupanje. dopusteno je sklapanje pravnih poslova sa samim so bom. Zbog toga je ovdje potrebno dati odgovor na pitanje: kada je zastupnik ovlascen da mo ze vrsiti samokontrahiranje pravnog posla ili vrsiti visestruko zastupanje? U rjesavanju ovog pitanja u uporednom pravu i teoriji postoje razlicita misljenj a. isklj ucuje rizik za zastupanog. postoje odredeni izuzeci: a) Sklapanje pravnih poslova sa samim sobom dopusteno je u slucaju da je zastupa ni izricito ovlastio zastupnika da on moze sam za sebe (u svoje ime) nastupiti u pr avnom poslu koji treba sklopiti. Prema tome.

tako i druge ugovorne strane kod visestrukog zastupanja. Na taj nacin moze doci do nastanka stete za zastupana lica i do same zloupotrebe us tanove zastupanja. osim ako je izricito dopusteno ili se radi o ispunjenju preuzetih obaveza. kako zastupanog. . to se odnosi na pravne poslove kod kojih se ugovorne strane (zastupa ni 479 § 181. BGB.Generalna zabrana zastupanja u svim slucajevima. zasniva se na izbjegavanju moguce kolizi je interesa.

U njemackoj sudskoj praksi i pravnoj teoriji nastoji se prosiriti broj slucajeva primjene izuzetaka od pravila sklapanja ugovora sa samim sobom. ili ako mu je zastupnik predocio sukob interesa. Posebna forma punomocja i njegov zastupnik ili vise zastupanih putem jednog zastupnika) nalaze u ulozi u govornih partnera koji stoje jedan naspram drugog u obligacionim odnosima. stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalisticka482. tako. ili joj to nije moglo ostati nepoznato. uobicajenim znacima. te bi zbog toga mogli proizvesti odredene nezeljene posljedice za ucesnike u pravnom promet u480. Posebna forma punomocja Istorijski posmatrano. ali on nije stavio prigovor u primj erenom (razumnom) roku. zastupani moze raskinuti ugovor na osnovu odredaba clanova 4:112 do 4:116. a druga strana je to znala. u clanu 3: 205 Nacela Evropskog ugovornog prava glasi: (1) Ako ugovor koji sklopi zastupnik. prihvatati takve darove (poklone). jer se tada postize da preduzeti pr avni posao. (3) Medutim.10. (b) ako je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom u svom licnom svojstvu. Prema Zakonu o obligacio nim odnosima CG. prema svom tipicnom (uobicajenom) sadrzaju. naprimjer. postoji odredeno uvjerenje da u pravnom prometu roditelji mogu svoju maloljetnu djecu istovremeno darovati i u njihovo ime. (2) Pretpostavlja se da postoji sukob interesa: (a) ako je zastupnik takode istupao kao zastupnik druge strane. dovodi zastupnika u situaciju sukoba inter esa. ili mu to nije moglo ostati ne poznato. Po stavljeno pravilo u vezi sa sukobom interesa. ovdje se ne radi o tome da takva opasnost stvarno posto ji samo u pojedinim slucajevima nego se radi o generalnom iskljucenju kolizije inte resa u svim slucajevima481. mora se voditi racuna o gene ralnom nepostojanju opasnosti od kolizije interesa. zastupani ne moze raskinuti ugovor: (a) ako je pristao na takvo istupanje zastupnika. kao zakonski zastupnici. U pravilu. 10. zastupanom donosi iskljucivo pravne prednosti. Kod ovog povecanja moguci h slucajeva sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. Smatramo de je dosta dob ro i za nas prihvatljivije ponudeno rjesenje u Nacelima Evropskog ugovornog prava. Dakle. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlucujucu ulogu. oni imaju razlicite interese koji bi se u tim slucajevima sastavili ili izjednacili. ili drugim po nasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju483. . volja se moze izraziti rijecima.

.480 Karl Larenz. nav. 595.. 8. ZOO CG. II str. § 30. 11. Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. godine . 483 Vidi clan 21. str. 482 Abedin Bikic.. 481 BGHZ 50. Obligaciono pravo. djelo. 100.

485 Clan 19. a posebno ako je takvo punomocje izdato u inostranstvu.Izbor odluka 1/1999. Ipak. na osnovu odluke suda. sto znaci da punomocje nastaje postignutom saglasnoscu vol ja ugovornih strana o bitnim sastojcima doticnoga ugovora485. 733.24/20. a ponekad i sutnjom. tako tvrdi i sudska p raksa: Za punomocje koje sadrzi punomocnikovo ovlascenje da u ime vlastodavca cuva i kor isti nepokretnosti.Jedanaesti dio: Zastupanje 10 1 Forma punomocja Sto se tice pitanja da li je punomocje formalan ili neformalan pravni posao. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak punomocja zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti484. ugovor o osiguranju. nije potrebno da ono bude ovjereno 486. zahtijeva odredena Zakonom propisana forma487. odnosno preduzimanje dato punomocj e. nizi sudovi . pi sano. kao je. 49. Zakonom o obligacionim odnosima CG propisano je na vise mjesta kad neki ugovor mora biti sklopljen u pisanoj formi. ugovor o licenci.1998.10. ne trazi se neki posebni oblik. ugovor o trgovinskom zastupanju. i punomocje za iz davanje garancije. ZOO CG. ugovor o jemstvu itd. 2114/96. takav je i stav sudske prakse: Ban karska garancija mora biti izdana u pisanom obliku. ne moze se smatrati punomocnikom 488. djelo (Fn br. 486 VS RH.). ugovor o gradenju. punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje z a izdavanje garancije). pa slijedom toga. 10 1 2 Potrebnaposebnaforma punomocja Posebna forma punomocja zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor il i neki drugi pravni posao za cije je sklapanje. Rev. . konkludentnim radnjama. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pi sanog punomocja. str. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propisanoj) formi. nav. Medutim. naprimjer. . tre ba reci da ono u pravilu spada u neformalan pravni posao. U svim navedenim slucajev ima neophodno je prethodno postojanje pisanog punomocja za valjano sklapanje ugovora. Naime. od 13. Volja se moze izraziti usmeno. nizi sudovi zbog svojeg pogresnog pravnog pristupa do sada nisu utvrdili sve vazne ci njenice na temelju kojih bi se moglo ispitati da li su pravilno primijenili materijalno pravo u spo ru. a uz to. 10 1 1 Neformalnost punomocja Savremeni princip sklapanja ugovora solo consensus vrijedi za nastanak punomocja na osnovu nekog ugovora. zakljuceno je da: Forma propisana za nek i 484 Slobodan Perovic. Iz obraz lozenja: Medutim. a to se zove paritet forme.

zakljucili su da tuzenik nije ovlasten koristiti sporne nekretnine. nije ovjerena na propisan nacin. 487 Clan 86. od 29. ukinuti obje nizestupanjske odluke i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno sudenje (clan 395. Pz.. te stoga nisu cijenili one dokaze ponud ene po tuzeniku iz kojih bi se moglo utvrditi da li je brat tuzenika ovlastio tuzenika na posjed sp ornog dijela nekretnine. Stoga je valjano prihvatiti reviziju. .28. godine. pocevsi jos od 1986.1994. jer da punom oc koju je izdao brat tuzenika u Bosni.Praxis 2 . stav 2. .. 488 VtS RH. pa bi bila dovoljna punomoc data u bilo kom obliku. 864/94. pri cemu su izgubili iz vida da se za takvu vrstu poslova (cuvanje i koristenje nekretnine u ime suvlasnika) ne trazi poseban obli k punomoci.03. Zakon a o parnicnom postupku u daljnjem tekstu ZPP). ZOO CG.

Dakle. punomocjem za uknjizbu nepokretnosti itd. punomocjem za sklapanje braka. punomocjem za davanje nasljednicke izjave. da bi proizvodio vaznost ugovora. u slucaju naplatnog ugovornog zastupanja sluzi kao dokaz stvarnog postojanja odnosa zastupanja. . Za neke pravne poslove. osim p isane forme punomocje. Posebna forma punomocja ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. Ako se radi o stranim notarskim ispravama o punomocju. Smatramo da bi strani notarski akt i uopste stra ni akt o punomocju trebali da budu u formi koja je vazeca u zemlji u kojoj je taj akt s acinjen.1994. Rev. nacin). tako. pod uslovom uzajamnosti. 10 2 PotrebnaformauskladusaZakonomoobligacionim odnosima Pisana isprava od strane vlastodavca predstavlja vjerodostojan dokaz o tome ko j e njegov punomocnik i koja ovlascenja on ima. Punomocje o zastupanju stranaka pred sudom mora biti pisano ili dato usmeno na zapisnik u sudu490. Kad se. mora bit i pisan. slucaj sa parni cnim punomocjem.. Vlastodavac moze dati pris tanak na ugovor naknadno. Osim toga. te je ugovorne strane svojim izjavama volje ne bi mog le promijeniti492. odnosno za odobrenje rasp olaganja i to ne u obliku opsteg punomocja nego u obliku specijalnog punomocja za zakljuc enje odredenog pravnog posla koji se namjerava zakljuciti. to je. daje mjenicna izjava za nepismeno lice. ovlascenje treba biti ne samo u pisanoj formi nego i ovjereno od strane na dleznog organa ili lica. naprimjer. naprimjer. Odredbe o obaveznoj formi notarskog zapisa mogu biti sadrzane i u drugim zakonima. ako se zakljucuju putem punomocnika. izjednacavaju sa notarskim aktima sastavljenim po Zakonu o notarima Crne Gore493. a ne i usmen. punomocje mora biti u for mi notarskog zapisa. . 10 1 3 Potrebnadodatnaforma U drugim zakonima koji obraduju zastupanje za punomocje moze biti propisana pisa na forma za obavljanje odredenih pravnih poslova. od 28. te a ko 489 VS RS. naprimjer. 48/94. ili takav da proizilazi iz konkludentnih radnji 489.Bilten 1/1999 . onda se one. kod svih pravnih poslova za koje je propisana obavezna forma notarskog zapisa.10. Ova od redba je imperativnog karaktera. zahtijeva se i dodatna posebna forma (oblik. no taj pristanak.53. Posebno je Zakonom o notarima491 propisano za koje pravne poslove je potrebna fo rma notarskog zapisa za valjanost odredenih ugovora i drugih pravnih poslova. kao i to d a se ovjeri od strane suda ili kod notara.12. ta je isprava jedan vazan i pouz dan dokaz o postojanju konkretnog punomocstva.

36/2004. nav. od 24. (Sluzbene novine FBiH br. str. (Sluzbeni glasnik br.1976. Protiv tog rjesenja nije dopustena zalba . 128. godine) i Zakon o parnicnom postupku FBiH clan 308. o d 28. 493 Clan 8.10. djelo (Fn br. .490 Clan 87. od 03. 53/2003. godine). 64). Stav 3.2003.2004.12. bivseg Zakona o parnicnom postupku. Ovakvo rjesenje je preuzeto i u novi Zakon o parnicnom postupku BiH clan 248.08 . ovoga clana: Ako posumnja u istinitost pisane punomoci. 492 Vilim Gorenc. 491 Clan 51. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. sud moze rjesenjem odrediti da se podnese ovjereno punomocje.

ZOO CG: Vlastodavac moze po svojoj volji suziti ili opozvati . 11 1 Opozivost punomocja Nemogucnost ugovaranja neopozivog punomocja proizilazi iz okolnosti sto se niko ne moze trajno potciniti odlukama drugog lica. bez obaveze navodenja razloga zbog kojih se punom ocje opoziva. a da se njemu ne dadne mogucnost osl obadanja te potcinjenosti u svako vrijeme. stav 1. jer smatralo bi se kao d a ta odredba i nije ugovorena (pro non adiecta)496. Forma propisana zakonom za neki ugovor ili neki drugi pravni posao vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. Smatra mo da rjesenje u Zakonu o obligacionim odnosima ima odredene prednosti u odnosu na dru ga rjesenja u uporednom pravu. Suzavanje i opoziv punomocja Zastupnik moze preduzimati samo one pravne poslove za koje ima ovlascenje. ugovaranje klauzule o odricanju prava opozivanja ili suzavanja punomocja nema pravnog ucinka. sluzila bi punomocnik u kao dokaz postojanja ugovornog odnosa iz kojeg bi moglo nastati potrazivanje. odnosno za preduzimanje tog posla494. Zakono m su zbog toga predvidene i situacije u kojima opozivanje punomocja moze proizvesti s tetne 494 Clan 86 ZOO CG. prije svega u odnosu na usvojena rjesenja u njemacko m Zakoniku. Buduc i da vlastodavac i punomocnik imaju poseban odnos medusobnog povjerenja. kao i bez obzira na vrijeme davanja i trajanja puno mocja. Zakonom o obligacionim odnosima CG497 propisano je pravilo da se opoziv ili suza vanje punomocja. iako je ono bilo povezano sa ugovorom o nalogu. Ako je odricanje od prava opoziva punomocja u ugovoru nepunovazno. 11.Jedanaesti dio: Zastupanje zastupano lice ne bi priznalo ugovorenu naknadu (nagradu). radu. 495 Clan 88. Ove odredbe se odnose na interni odnos izmedu vlastod avca i punomocnika. postavlja se pitanje: je li moguce izdato punomocje opozvati ili suziti? Zakon o obligacio nim odnosima495 izricito predvida pravo vlastodavca da moze u svako vrijeme opozvati ili kasnije ograniciti dato punomocje. pri cemu opoziv punomocja ili njegovo suzavanje ima karakter jednostranog akta vlastodavca. Pravo vlastodavca na opozivanje i suzavanje punomocja postoji cak i u slucaju ako se on ugovorom o punomocju odrekao toga prava. u sumnji se ne moze prihvatiti da je automatski nepunovaz no i dodijeljeno punomocje. djelu ili nekim drugim ugovorom. Dakle. odnosno ogranicava. moze uciniti neformalnom izjavom volje i onda kada je za ugovor ili pravni posao za koji je bila dato punomocje predvidena obavezna forma498.

djelo (Fn br. str. 1). ZPP FBiH). 497 Clan 88. u kojem je propi sano da se opoziv. odnosno otkaz punomocja mora saopstiti sudu pred kojim se vodi postupak u pisano j formi ili usmeno na zapisnik (clan 250. ZPP BiH ili clan 310. cak i ako se ugovorom odrekao tog prava. stav 2. 496 Boris Vizner. ZOO CG.punomocje. stav 2. 422. . 498 Postoji i drugacije rjesenje u Zakonu o parnicnom postupku. stav 2. nav.

moze u katastar nepokretnosti upisati zabiljezba cinjenice opoziva punomocja. prema kojima je dopustena usmena izmjena pisanih. jer j e ono opozvano tj. koj a je za njega na taj nacin nastala. Kad se punomocje jednostrano opozove ili suzi. naprimjer. Pitanje ucinka suzav anja ili opozivanja prema drugoj ugovornoj strani rjesava se zavisno od toga zna li d ruga ugovorna strana ili mora znati za tu cinjenicu. djelu ili neki drugi ugovor). Opoziv je pravo vlas .11. j er se ono rjesava drugom odredbom u skladu s nacelom savjesnosti. O ovome bi notar trebao savjetovati vlastodavca. Ono je nacelno nezavisno od sadrzine i daljnjega postojanja osnovnog odnosa na kojem pociva i moze se u svako doba opozvati ili suziti. Ponekad interes vlastodavca moze iziskivati potrebu da se punomocje opozove hitno u neformalnom obliku. Ako se opozivom ili suzavanjem povrijedi osn ovni ugovorni odnos (ugovor o nalogu. punomocnik kome je zbog toga nanesena steta. Za punomocje izdato u prop isanoj pisanoj formi. prestalo. U prilog ovakvog rjesenja govore i druge odredbe Zak ona o obligacionim odnosima502. odnosno na nacin kako je i dodijeljeno? Razlozi pravne sigurnosti. punomocnik ima pravo. te zbog nacela katastarsko-knjiznog prava ta cinjenic a djeluje prema potencijalnim sticaocima stvarnih prava. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima500. Ovim se ne regulise pitanje ucinka suzavanja ili opozivanja prema trecim licima. da kle prestane na nacin koji nije predviden za prestanak osnovnog ugovornog odnosa na kojem se zasniva. opozivanje i suzavanje svakog punomocja moze se uciniti izjavom. odvijanja brzine prometa. od vlastodavca zahtijevati naknadu stete. sto dov odi do toga da se tako opozvano punomocje ne moze upotrijebiti u pravnom prometu. ono je apstraktno i u pogledu prestanka. kao i drugi razlozi cjelishodnosti. ima pravo zahtijevati n aknadu tako nastale stete499. govore u prilog mogucnosti neformalnog suzavanja ili opo zivanja501. na osnovu ugovornog odnosa. tako se. 11 2 Apstraktnost punomocja Kao sto je punomocje po svom nastanku apstraktno. a narocito kada punomocje ima ovlascenje za sticanje ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima. radu. moguce je postaviti pitanje: moze li se to punomocje suziti i opo zvati neformalnom izjavom ili se to mora poduzeti u pisanoj formi. bez posebne forme. odnosno drugoj ugovornoj strani. U svakom slucaju treca lica se ne bi mogla pozivati na savjesnost. Zbog toga je preporucljivo na po uzdan i trecim licima dostupan nacin opozvati ili suziti punomocje dato u posebnoj for mi. Suzavanje i opoziv punomocja posljedice i na strani punomocnika. od nosno ugovora za koje je odredena posebna forma.

djelo (Fn br. ZOO: Opozivanje i suzavanje svake punomoci moze se uciniti b ez posebne forme .todavca pomocu kojeg moze otkloniti rizik zloupotrebe punomocja od strane punomocnika. Ukoliko vise ne postoji povjerenje davaoc a ovlascenja u punomocnika. nav. clan 92. str. 501 Borislav t. 257. . i 4. Blagojevic / Vrleta Krulj. odnosno kad izgubi povjerenje u njega. 500 Stav 2. ZOO. clan 92. ili davalac ovlastenja ne smatra vise potrebnim da ga punomocnik i dalje zastupa. bilo bi veliko opterecenje i ogranicenje njegovog slobode odluc ivanja 499 Stav 3. 502 Clan 60. 15). ZOO CG. stav 3.

). dakle na nacin kako ovlascenje i nastaje. Ukoliko bi njegova supruga potpuno ispraznila konto. Javno dodijeljeno punomocje treba opozvati na nacin kako je uslijedilo505. iako su u Zakonu o obliga cionim odnosima CG ovoj materiji posvecena tri clana (clan 88. 89.Jedanaesti dio: Zastupanje nametanjem obaveze zastupanom da ceka na nastanak nekog od razloga za prestanak vazenja punomocja503. Ipak. Zbog toga je Zakonom propisano pravilo mogucnosti opoziva. suprug joj oduzme izdato ovlascenje. Nakon sto je ovlasceno lice (supruga davaoca ovlastenja) podiz ala sa konta novac preko svake mjere. ako se radi o upisu punomocja u nekom ja vnom registru. Prestanak punomocja 12 1 PremaZakonuoobligacionimodnosimaCG Materija prestanka zastupanja takode se regulise i u drugim zakonima507. kao pravilo mogucnosti opoziva punomocja u svako vrijeme. Dodjela ovakvog neopozivog punomocja predstavlja izuzetak od pravila opozivosti punomocja. Potrebno je istaci da. Banci nije n ista saopstio. Pretpostavka je. tako. Za ilustraciju moze nam posluziti sljedeci primjer. a to je da se kod punomocja mora voditi rac una o zastiti interesa trecih lica s kojima punomocnik sklapa pravne poslove. 12. naprimjer. re alizuje se jednostranom izjavom volje. da je banka u k onkretnom slucaju bila savjesna504.. Smatram o da opoziv punomocja treba uslijediti na nacin kako je punomocje i nastalo. te ce o vdje biti govora o prestanku punomocja nastalog na osnovu pravnog posla. Zakonsko odredenje. tj. i zjavom opoziva prema ovlasceniku ili prema trecem.. njen muz bi morao protiv se be priznati takve postupke svoje supruge. svakako. ne bi se smjela zapostav iti najvaznija cinjenica kod zastupanja. O opoziv u punomocja . ipak njima nisu obuhvaceni svi moguci slucajevi prestanka punomocja. zbog toga sto se punomocje smatra pravnim poslom intuitu personae. onda se ono moze opozvati samo brisanjem takvog punomocja iz toga regi stra (kao sto je prokura). obradenog u odred bama Zakona o obligacionim odnosima. lice A je ovlastilo svoju suprugu da moze raspolagati novcem koji je na tom racunu. jer nije zelio stvoriti dojam kako nesto nije dobro u njegovu bracnom zivotu. Priliko m otvaranja konta u banci. Pojedina rjesenja iz uporednog prava506 daju istovremeno i mogucnost dodjele neo pozivog punomocja. i 90. prema kojem se ima preduzeti pravni posao iz ovlascenja. Za postojanje punomocj a neophodan je odnos povjerenja izmedu vlastodavca i punomocnika.

§ 31 III str. nav. 506 § 168. djelo. recenica 2. 503 Karl Larenz. djelo (Fn br.). 330. 505 Karl Larenz. 623.). 623. BGB 507 Porodicni zakon. Rn 1430. nav. nav. Zakon o parnicnom postupku. 3.i njegovom ucinku prema trecim licima. § 31. III str. str. djelo (fn br. govoreno je u prethodnom izlaganju. 266. 504 Alfred Koller. Zakon o trgovackim/privrednim d rustvima. .

moguci i drugi razlozi prestan ka punomocja. 12.2. kao i zbog prestanka punomocnika ili vlastodavca kao pravnog lica. Prvi izuzetak je ako se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete za pravne sljedbenike. zbog proteka vremena. nemogucnost ispunje nja i prestanak osnovnog pravnog odnosa iz kojeg proizilazi ovlascenje. odnosno smrcu vlastodavca kao fizickog lica. pod uslovom da Zakonom ni je drugacije odredeno. 12 2 Ostali slucajevi prestankapunomocja U Zakonu o obligacionim odnosima CG propisani su samo slucajevi prestanka punomo cja opozivom. Prestanak punomocja Pored opoziva. bilo s obzirom na prirodu posla. moguci sljedeci razlozi prestanka punomocja: gubitak poslovn e sposobnosti.ako se radi o fizickom licu. 3) prest ankom pravnog lica kao vlastodavca. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca . naprimjer. pored navedenih. a ne d smatraju da potpuni ili djelimicni gubitak poslovne sposobnosti na strani punomocnika dovodi do pres tanka punomocja509. zakon navodi i sljedece nacine prestanka punomocja: 1) prestankom pravnog lica ako se kao punomocnik javlja pravno lice. rasudivanja.12. Neki autori kad je u pitanju punomocnik. dok drugi pravni teoreticari pitanju. 12.1. tako su. kao i mogucnosti da punomocje moze vaziti i za slucaj smrti . Smrcu vlastodavca ovlascenja za zastupanje nece voditi prema prestanku punomocja u dva Zakonom predvidena slucaja. ako je to izricito izjavljeno u punomocju. Prilikom sacinjavanja zapisa o punomocju.1. 12 2 1 Gubitakposlovnesposobnosti Kod naknadnog gubitka poslovne sposobnosti.2. izvrsenje pravnoga posla. potrebno je praviti razliku da li je doslo do gubitka sposobnosti na strani punomocnika ili vlastodavca. Drugi izuzetak postoji ako punomocje vazi i u sluca ju smrti davaoca ovlascenja. o cemu je smatraju508 da je. Radi utvrdivanja savjesnosti punomocn ika cjelishodno je u notarskom zapisu navesti njegovu izjavu da je punomocje na snaz i u vrijeme zakljucenja ugovora odnosno da mu nije poznato da mu je punomocje opozva no ili suzeno. 2) smrcu punomocnika . ali je potrebno istaknuti da su. notar je duzan poduciti stranku nacini ma prestanka punomocja.2. od presudnog znacaja gubitak sposobnosti jelimicno gubljenje poslovne sposobnosti.1. Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika U pravnoj literaturi ne postoji jedinstveno misljenje o ovom vec bilo govora kada je razmatrana sposobnost zastupnika. bilo po njegovoj volji.

nav. djelo (Fn br. 1). 740. str. ZOO 510 Boris Vizner.. nav. 1). 426. 426. str. str. Pojedini autori510 isticu da na strani vlastodavca treb a pra 508 Boris Vizner.U pravnoj literaturi postoje odredene razlike u pogledu naknadnog gubitka poslov ne sposobnosti vlastodavca. djelo (Fn br. clan 768. 509 Slobodan Perovic. 49). . djelo (Fn br. nav.

on zloupotrebljava dato punomocje. Navedeni stav predstavlja vladajuce mis ljenje u pravnoj teoriji. nakon ogranicen ja poslovne sposobnosti. djelimicnog prestanka punomocja u onom dijelu njenog opsega koji se odnosi na ovlascenje za zastupanje pravnih p oslova koji su u vezi s ogranicenom poslovnom sposobnoscu zastupanog vlastodavca. a koji se ne mogu prekinuti bez stete za vl astodavca koji je postao poslovno nesposoban ili ograniceno poslovno sposoban. Ako punomocnik postupa supro tno tome. punomocnik se prvo mora oba vijestiti o tome da li zakonski zastupnik (lica koje je izgubilo poslovnu sposobnost) ima saznanja o punomocju. drugi autori511 isticu da. Ispunjenjem postavljenog cilja. Naprimjer. te ako ga zakonski zastupnik nije opozvao. ukoliko za konski zastupnik pokriva svojom nadleznoscu (kompetencijom) oblast date punomocja512. ona prestaje sklapanjem toga kupoprodajnog ugovora. dolazi do prestanka punomocja. Pravnoj moci punomocnika nedostaje korelat u mogucnosti vlastodavca da moze opozvati punomocje. Ipak. Naspram toga. dok njegov a djelimicna poslovna sposobnost ima uticaj na prestanak punomocja ako se ovlascen je punomocnika odnosi na preduzimanje onih pravnih poslova koje on. kao i drugi obligacioni odnosi. postoje autori koji smatraju da punomocje prestaje post avljanjem zakonskog zastupnika vlastodavcu koji je izgubio poslovnu sposobnost. ne postoji volja vlastodavca da ga punomocnik i dalje moze zastupati. prestaje. Potpuni m gubitkom njegove poslovne sposobnosti. prije svega. . prestaje potreba za daljnjim opstankom ovlascenj a za zastupanje. Iz pretho dno navedenog. ne bi mogao preduzimati vlastitom izjavom volje. da moze nastavi ti sa vrsenjem pravnog posla za koji je dobio ovlascenje. tj. 12 2 2 Prestanak punomocjaizvrsenjempravnogaposla Punomocje. izvrsenjem pra vnih poslova zbog kojih je punomocje i dodijeljeno. punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove koji su vec zapoceti. Na ovakve slucajeve se mora primijeniti isto pravilo kao u slucaju smrti. U tom sluca ju punomocje prestaje u momentu kad punomocnik sazna za dogadaj zbog kojeg punomocj e prestaje. ako vlastodavac postane poslovno nespos oban ili se ogranici njegova poslovna sposobnost. o nom dijelu koji je u vezi s izgubljenom poslovnom sposobnosti. ako je punomocnik imao ovlascenje da kupi auto u ime vlas todavca. proizilazi mogucnost relativnog. ukoliko je postojalo posebno puno mocje. Kod svih drugih pravnih poslova koji trpe odlaganje.Jedanaesti dio: Zastupanje viti razliku izmedu djelimicnog i potpunog gubitka poslovne sposobnosti. Dakle.

djelo (Fn br. 741. nav. Ovakav nacin prestanka punomocje odreden je prilikom same dodjele ovlascenja za zastupanje. nav.12 2 3 Protekvremena Punomocje prestaje protekom vremena odredenog ovlascenja za zastupanje. 308. 5). 97. str. . 511 Slobodan Perovic. 512 Muller / Freienfels. str. djelo (Fn br. 211.). str.). Dragoljub D. 49. Stojanovic . sto znac i da punomocje prestaje ako je bilo vremenski ograniceno ili nastupanjem raskidnog uslova odredenog ovlascenjem za zastupanje. nav. djelo (Fn br.

u tim slu cajevima. str. ne po stoje razlozi za njegovo dalje egzistiranje. u Njemackom gradanskom zakoniku izricito regulisana tri mogu ca slucaja u kojima punomocje ostaje i dalje na snazi. izbjegava se mogucnost zloupotrebe isprave i stvaranja pravnog priv ida postojanja ovlascenja za zastupanje516. U takvim slucajev ima radi se o zastupanju bez ovlascenja i falsus procurator ce biti odgovoran trecim savjesnim licima. iako je vec op ozvano prema punomocniku. iako je u stvarnosti prestal o postojati. ono vazi sve dok se opoziv punomocja ne saopsti savjesnom trecem. uzima se kao da punomocje i dalje p ostoji. zbog zastite interesa savjesnih trecih lica. Drugi slucaj postoji ako puno mocje nastaje javnim obznanjivanjem ili obavjestavanjem trecih. Prvi slucaj je ako je punomocje nastalo izjavom prema trecem (eksterno punomocje ). Rn. dakle. Treci slucaj je moguc dodjeljivanjem punomocniku isprave o ovlascenju za zastupanje od strane davaoca ovlascenja i predocavanjem takve isprave trecem od strane punomoc nika. Davalac ovlascenja moze ponistiti stvoreni pravni privid ukoliko on opozove punomocje na isti nacin kako ga je i sacinio. 4). Od gore navedenog pravila postoje opravdani izuzeci u korist trecih savj esnih lica koja nisu nista znala.. 12 3 Pravneposljediceprestankapunomocja Dode li do gasenja (prestanka) punomocja. BGB-a. . Davalac ovlascenja je. naprimjer. djelo (Fn br. tako se stite savjesna i postena lica zbog njihovog vjerovanja u postojanje i na stavak vazenja jednom pravno valjano dodijeljenog punomocja513. tako su. 513. U takvom slucaju vise ne postoji potreba za zastitom trecih lic a515. naprimjer. Ovim se stiti treci zbog njegovog povjerenja postojanja punomocja na osnovu poka zivanja isprave o punomocju. Prema § 175. 241. Nastupa li on i dalje u ime i za racun davaoca ovlascenja. duzan opozvati takvo punomocje prema trecem ili ga upoznati s takvim opozivom514. nav. punomocnik je obavezan vratiti izdate isprave o punomocju.12. u slucaju propasti stvari za koju je dato ovlascenje u vezi s njenom prodajom. takav pravni posao nece imati pravne posljedice za i protiv davaoca. 513 Hans Brox. S obzirom da nije moguce postici svrhu zbog cega je punomocje dodijeljeno. Vracanjem takve isprave davaocu ovlascenja od strane punomocnika. Prestanak punomocja 12 2 4 Nemogucnost ispunjenjapravnogposla Punomocje prestaje nastupanjem naknadne nemogucnosti ispunjenja pravnoga posla. niti mogla znati o prestanku ovlascenja za zastupanj e kod preduzimanja takvog pravnog posla. dotadasnjem punomocniku nedostaje ovla scenje za zastupanje. Iako je doslo do gasenja punomocja.

. II BGB. pruza se zastita savjesnom trecem (§ 53. . III HGB).. 173. a ukoliko se to ne ucini. 516 §§ 172. BGB. BGB. takode kod prestanka prokure zahtijeva se njeno brisanje iz r egistra u kome se ona evidentira. 173. 515 § 171.514 §§ 170.

a po sebno je notar duzan voditi racuna o sledecem: nepokretnost mora biti oznacena sa podacima iz katastra nepokretnosti. dopunu ili prestanak ugovora. ovlascenje. Sadrzina punomocja. t. a sto je veoma znac . koje moze biti neograniceno (bez ikakvih posebnih uputa) i ogranicen o (sa posebnim uputama) u vezi sa uslovima prodaje ili nekog drugog preduzimajuceg pravnog posla. Zakona o notarima CG propisana obavezna forma zapisa. te utvrditi njegove i dentifikacione podatke. Potrebno je utvrditi da li n eko lice moze biti punomocnik. prenosom svojine i sticanjem drugih stvarnih prava. izmjenu. to proizilazi iz odredbi cl. Potrebno je provjeriti da li je davalac punomoc ja (vlastodavac) ovlascen i sposoban dati punomocje i utvrditi njegov identitet na nacin propisan Zakonom. Forma punomocja. ta forma notarskog zapisa vazi i za punomocje za sklapanje tih ugovora. ZOO CG). ostala pravna ovlascenja potrebna ili svrsishodna za provedbu. kada i u koliko primjeraka otpravaka ce se izdati punomocje. nacinom. Notar je duzan ispitati volju stranke u pogledu sadrzine pun omocja i unijeti njenu izjavu koja ce izrazavati stvarnu volju davaoca ovlascenja. 86. mjestom i sl. Punomocje koje se odnosi na preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. st. 1. te obratiti paznju na ostala pitanja i elemenata koje je potrebno rijesiti i uni jeti u ispravu. mora biti u formi propisanoj Zakonom za te posl ove. ZOO CG. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri Prije i u toku sacinjavanja punomocja za preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis.. odnosno za preduz imanje tih pravnih poslova.Jedanaesti dio: Zastupanje 13.. da li ima sukoba interesa itd. upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. 1. prijemom ili isplatom kupoprodajne cijene. Ovlascenje za davanje punomocja. njenom visinom itd. njenu sposobnost i ovlasc enje. Punomocnik moze biti fizicko i pravno lice (clan 85. notar je duzan ispitati volju stranke. vremenom. odredbe o izdavanju otpravaka izvornika punomocja tako da se odredi kome.. Identifikacija punomocnika i moguci sukob interesa. do 6. pa kako je za ugovore ili pravne poslove u clana 51.

eventualna mogucnost prenosa punomocja. ili zaloznog duznika.ajno sa aspekta zastite davaoca punomocja. status imovine (da li je zajednicka bracna ili posebna imovina). pa se. ili iz cjelokupne imovine prodavca. moze ograniciti na izdavanje samo jednog otpravka punomocniku ili to ostaviti na volju davaoca ovlascenja. ili kupca. odgovarajuce poduke i upozorenja. odredbe za opterecenje nepokretnosti. odredbe o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti. sprecavanja zloupotrebe povjerenja od strane punomocnika. . s tim u vezi.

12.1. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). sa cinim notarski zapis punomocja za kupovinu nepokretnosti.(udaljnjemtekstu: punomocnik). g. pema vlastitoj izjavi. 3. ozenjen. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA. u mjestu Papratno. 2006. 06BPB0000 mUP Podgorica.05. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.1. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla. broj 05XYC. br. Dana 14. ZOO CG. JmB 1005979000000.10. st. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri naznaka do kada vazi i da li vazi i za slucaj smrti. preda mnom. izdate od mUP-a Crne Gore.2016.1. 1946.-------------------------------------------------------- .1979. ul.2006. P R I m J E R Punomocjezakupovinunepokretnostipoizborupunomocnika CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. JmBG 2012946170000.g. po zanimanju radnik. drzavlja nin Crne Gore. ul. roden 20. g. u 11.00 (jedanaest) casova. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).09. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . drzavljanin Crne Gore..05. sa rokom vaze nja do 28.. Deseta br. sinaDragana. od dana 28. rodenog 10. sa sluzbenim sje distem u Podgorici.666. a sto se moze predvidjeti s obzirom da punomoc u pravilu prestaje smrcu davaoca (vlastodavca) clan 90. UZZ BR. pristupio je: ------------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Brijeg do br.09. 2009.. (slovima: dvadeseti decembar h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). sa preb ivalistem u Podgorici. Obala br.13. ul.g.k.15/2009. (desetog maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine. l. u Podgorici.. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. od dana 15. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. Obala br.g.

.nagradskompodrucju opstine Podgorica517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------517 Ovdje se moze tacno oznaciti nepokretnost koja se kupuje prema podacima iz k atastra ili.da u moje ime i za moj racun.moze davati i primati sve izjave volje i preduzimati pravne radnje koje se odnose na kupovinu nepokretnosti sa pravom svojine od 1/1. blize odredenje nepokretnosti. u nedostatku toga.zaizgradnju stambenogobjekta. loka ciji itd. povrsini.posvomizboru. kao kupca. takoda zakljuciugovorokupoprodajinepokretnosti gradevinskogzemljistapovrsinedo500 m2. po vrsti. kao sto je to npr.

te je potom zapis potpisao i ovaj notar. a u sve to ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora.Jedanaesti dio: Zastupanje Punomocnik je ovlascen da ugovori sve uslove kupovine. dopunu ili prestanak ugovora. placanja poreza na promet i regulisanja prikljucaka komunalnih usluga52 0. kojeg slobodnom voljom odobrava i.--------------------------------------------------------------------Sredstva za kupovinu nepokretnosti su moja posebna imovina519.10. -------------------------------------------U Podgorici. svojerucno potpisuje.--------------------------------------------Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva upr kos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. --------------------------------Punomocnik je ovlascen da me zastupa i u postupku pribavljanja urbanisticke saglasnosti. ----------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------. gr adevinske dozvole. -Punomocnik je ovlasten da. da zakljuci i potpise anekse ugovora o prodaji nepokretnosti. da zahtijevaprenos vlasnistvanamojeimei da preduzme sve pravne radnje potrebne ili svrsishodne za provedbu. u skladu sa obimom ovog punomocja. --------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova ili do opoziva522.g. -------------------------------------Punomocnik je ovlascen zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. izmjenu. Dalji otpravci mu s e mogu izdavati samo na osnovu izricite upute vlastodavca. cijenuirokove placanja518 . moze datipreneseno punomocje521 licima po svom izboru. kako slijedi. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine . nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. te je poducio na moguce nacine opoziva punomocja i adekvatne mjere osiguranja u vezi s tim.2009. dana 14.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi.

00 (jedanaest) casova -----------------------------------------------------------------------------------------------518 Cijena se moze odrediti fiksno ili do odredenog iznosa. . 520 Ovo nije nuzno za punomocje koje za predmet ima kupovinu nepokretnosti. ZOO CG. cak i ako se odrekao tog prava. kao i notara koji je sacinio punomocje. jer imovina pribavljena u toku braka moze biti zajednicka i posebna. placanje na rate itd . Na te okolnosti notar mora da ukaze davatelju ovlascenja. shodno Porodicno m zakonu u CG. Davalac ovlascenja moze u svako doba opozvati ili suziti pu nomocje. u 11.). ali se moze predvidjeti zavisno od konkretne situacije. bez pridrzavanja posebne forme. Zajednickom imovinom bracni drugovi mogu raspolagati samo zajedno i sporazumno. Opoziv punomocja se moze zabi ljeziti u G listu katastra nepokretnosti kao vazna pravna cinjenica. ZOO CG. 522 Clan 88. Potrebno je upozoriti davaoca punomocja da je cjelishodno na pouzdan nacin obavijestiti punomocnika ili zainteresovana treca l ica o opozivu datog punomocja. 519 Ovo je znacajno zbog odredbi o zajednickoj bracnoj imovini. 521 Clan 82.

ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . drzavljanin Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje.. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Davalac punomocja: DarkoDinic (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. JmBG 2012946170000.10. g. Obala br. preda mnom. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. izdate od mUP-a Crne Gore. sinaDragana. 2009.12.sa vazenjempunomocjaizaslucajsmrtivlastodavca CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. sa cinim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti.. Dana 14. u 11. UZZ BR.1979.05. (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine).pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnostikadjecijenaprodavcuvecisplacena. (desetog . Deseta br.13.1. rodenog 10.1. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla. u Podgorici. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. pema vlastitoj izjavi. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.00 (jedanaest) casova.. roden 20.g. od dana 15. ul. pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla. Obala br. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA.15/2009. 2006.1. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). sa prebivalistem i adresom u Kotoru. g. ozenjen.05. ul. ul. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). 1946. broj 05XYC.

sa preb ivalistem u Podgorici.maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine.09. JmB 1005979000000. moze davati i primati izjave volje i preduzimati p ravne radnje koje se odnose na prodaju moje nepokretnosti i to tako da zakljuci ugovoroprodaj i sa1/1 . od dana 28. br. Brijeg do br. u mjestu Papratno..666.2006. l.------------------------------------------------------da u moje ime i za moj racun. sa rokom vaz enja do 28. 06BPB0000.2016. po zanimanju radnik.09.g. (udaljnjemtekstu: punomocnik). mUP Podgorica.k. drzavlja nin Crne Gore.g.

-----------------------------Predmetna nepokretnost je moja posebna imovina. moze davati prenesen o punomocje. koju sam stekao nasljedivanjem o d umrlih roditelja. pa od kupca ne potrazujem cijenu ili bilo kakvu drugu naknadu za prodaju predmetne nepokretnosti. a sto je ovaj notar utvrdio na osnovu prezentovanog Rjesenja o naslje divanju broj ____. ____. od dana ____. Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva uprkos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je stranka odobrila.---------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje. u skladu sa obimom ovog punomocja. ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. upisanojulistunepokretnostibr 976 . koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------- . u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora. ------------------------------------------Punomocnik je ovlascen da. izmjenu. s tim da izricito izjavljujem da mi je cijena u izno su od ____ (slovima_ __ EURA) ranije isplacena. ------------------------------------------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------. Punomocnik je ovlascen bez ikakvih ogranicenja zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika. ------------------------------------------------------------------------------------------------U svrhu realizacije naprijed naznacene prodaje Punomocnik je ovlascen da izjavi saglasnost zaprenossvojinena naprijed naznacenogkupca i da preduzme sve pravne radnje potre bne ili svrsishodne za provedbu. kao i zaslucajmoj esmrti525 . ovaj notar je utvrdio na osnovu prezentov anog prepisa lista nepokretnosti.ORANICA POLJE . oznacenojkaoparcelabrojbr 1157/1.KOGorica. dopunu ili prestanak ugovora.povrsine4650m2 523 -----Punomocnik je ovlascen da sa kupcem Vladusic markom (upisati podatke) zakljuci naprijed naznaceni ugovor o prodaji.Jedanaesti dio: Zastupanje dijelapravasvojinenanepokretnosti. br. kao takav.----------------------------------------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova iz ovog punomocja. izdatog od Uprave za nekretnine Pod rucna jedinica ____. koji mi je stranka prezentovala u originalu i koji se. a punomocnik takode prema meni nema bilo kakvih obaveza524.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi.

odnose se na situacije kada je davalac punomocja namiren u pogledu cijene. Notar treba ispitati volju stranke i u ovom segmentu i poduciti je ta kvoj mogucnosti.-----------------------------523 Punomocje za prodaju nepokretnosti mora biti posebno ako prodaja ne spada u redovno poslovanje (clan 87. kada ima veliko povjerenje u punomoc nika itd. a Zakon je predvidio i izuzetke. . ZOO CG). takode. stav 3. 524 Ovdje se radi o slucaju kada je cijena isplacena prije zakljucenja ugovora o prodaji od tacno odredenog kupca sa kojim se ima zakljuciti ugovor. tako da je jedan od njih kada se u punomocju izricito naznaci da vazi i za slucaj smrti davaoca punomocja. postoje slucajevi da izmedu dav aoca punomocja i punomocnika postoji neki pravni odnos. Pravilo je da punomocje prestaje smrcu punomocnika. Najcesci primjeri u praksi u vezi sa vazenjem punomocja za slucaj smrti. 525 Clan 90. a nepokretnost koja se prodaje mora biti precizno ozn acena prema podacima iz katastra. shodno Zakonu o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. ZOO CG.

ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . dana 14.. Dana 14. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.05.10. roden 20.00 ( jedanaest) casova. JmBG 2012946170000.g. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja).. pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ).pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnosti526 -neogranicenaovlascenja CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Obala br. 2009. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. ------------------------------------------------------------------------------------- . od dana 15. u 11.g.10. Deseta br. u Podgorici. g. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. kako slijedi. UZZ BR. ul.2009.1.15/2009. pema vlastitoj izjavi.. izdate od mUP-a Crne Gore. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. broj 05XYC. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. u 11. preda mnom. drzavljanin Crne Gore.1. ul. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje.12. kojeg slobodnom voljom odobrava i. -------------------------------------------U Podgorici. 1946. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. ozenjen.g. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. saci nim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------