1/4 k trit

4

14d1)

Wie/na ct''7 04ect Aeayie MIRM RADOVIC ENES BIKIC SEFEDIN SULJEVI C NOTARIJAT U CRNOJ GORI uz podr§ku gtz gtz Partner za buduonost 8irom svijeta. Njemaoka organizacija za tehnioku saradnju (GTZ) GmbH Otvoreni Regionalni Fond za jugoistoonu evropu Pravna reforma po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju razvoj

ENES BIKIC MIRAS RADOVIC SEFEDIN SULJEVIC NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

Enes Bikic, Miras Radovic, Sefedin Suljevic NOtARIJAt U CRNOJ GORI Izdavaci 2010. CIP - Katalogizacija u publikaciji

ENES BIKIC, docent dr. Pravni fakultet Zenica MIRAS RADOVIC, ministar pravde Crne Gore SEFEDIN SULJEVIC, notar, predsjednik Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

SADRZAJ PREDGOVOR 13 Prvidio:Uvod 15 1. Istorijat............................................................... 15 1.1. Kratke napomene o razvoju notarijata uopste......................... 15 1.2. Notarijat u drzavama nastalim na podrucju bivse SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Notarska sluzba u Crnoj Gori....................................... 17 2. Pojam notarskog prava.................................................. 18 3. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe..................... .. 18 3.1. Pravna sigurnost.................................................. 18 3.2. Rasterecenje pravosuda............................................ 20 3.3. Javni registri ..................................................... 20 3.4. Efikasnost i ekonomicnost ......................................... 21 4. Notarske isprave ....................................................... 22 4.1. Pojam i vrste isprava uopste........................................ 22 4.2. Pojam i vrste notarskih akata....................................... 22 4.3. Dokazna snaga notarskih akata..................................... 23 Drugi dio:Formaipostupak sastavljanja notarskihakata 25 1. Forma notarskih akata.................................................. 25 1.1. tehnika sastavljanja notarskog akta ................................. 25 1.2. Postupak sastavljanja notarskih akata................................ 27

2. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata . . . . . . . . . . . . . . 30 2.1. Utvrdivanje identiteta stranaka..................................... 30 2.2. Drugi ucesnici i utvrdivanje njihovog identiteta....................... 31 Trecidio:Vrstenotarskihakata 38 1. Notarski zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. Uvodni dio............................................................ 39 3. tekst pravnog posla .................................................... 42 4. Zavrsni dio isprave..................................................... 43 Cetvrtidio:Uopstenoopravnimposlovima 44 1. Izvori obligacionih odnosa .............................................. 44 1.1. Ugovor kao pravni posao .......................................... 44 1.2. Pravna dejstva ugovora............................................ 46 1.3. Opsti uslovi sklapanja obligacionih ugovora.......................... 46 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla . . . . . . . . . . . 47 2.1. Sposobnost ugovornih strana....................................... 47 2.2. Pravna sposobnost................................................ 47 2.3. Poslovna sposobnost.............................................. 48 2.3.1. Potpuna poslovna sposobnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Sadrzaj 2.3.2. Ogranicena poslovna sposobnost................................ 49 2.3.3. Poslovna nesposobnost......................................... 50 3. Saglasnost volja ugovornih strana......................................... 52

3.1. Uslovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2. Rokovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4. Forma pravnih poslova.................................................. 54 4.1. Vrste forme...................................................... 55 4.2. Funkcija zakonskog odredivanja forme .............................. 57 4.2.1. Zastita od brzopletog donosenja odluke .......................... 57 4.2.2. Jasno, precizno i detaljno oblikovanje pravnog posla. . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2.3. Javni interesi.................................................. 58 5. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6. Razlozi za propisivanje notarske forme.................................... 59

Petidio:Uloga notaraupravnimposlovima kojizapredmetimajustvarnapravananepokretnostima 62 1. Ugovor o prodaji ....................................................... 63 1.1. Predmet pravnog posla............................................ 64 1.1.1. Oznaka nepokretnosti.......................................... 64 1.1.2. Opis nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja......................................... 67 1.1.3. Prodaja nepokretnosti i inventara................................ 68

1.1.4. Kupovina nepokretnosti koja je vec data u zakup................... 69 1.1.5. Postojanje pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru........................................ 69 1.1.6. Kada je predmet pravnog posla dio parcele koja je podijeljena (cijepana), a sto nije provedeno u katastru nepokretnosti .......................... 70 1.2. Sadrzina pravnog posla............................................ 71 1.2.1. Prodaja i kupovina nepokretnosti sa iskljucivim pravom svojine . . . . . 73 1.2.2. Prodaja i kupovina suvlasnickog dijela............................ 75 1.2.3. Prodaja nepokretnosti u zajednickoj svojini, sa posebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednicke imovine bracnih drugova. . . . . . . . . . . . . . . 78 1.3. Cijena........................................................... 80 1.3.1. Odredenje cijene.............................................. 81 1.3.2. Dospjelost cijene i osiguranje kupca.............................. 82 1.3.3. Osiguranje prodavca........................................... 89 1.3.4. Nacin placanja cijene........................................... 92 1.4. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ...................... 99 1.4.1. Odgovornost za materijalne nedostatke........................... 99 1.4.2. Odgovornosti za pravne nedostatke.............................. 100 1.5. Prelazak posjeda, koristi, tereta i opasnosti ........................... 1 02 1.6. Izjave za upis u katastar nepokretnosti............................... 104 1.6.1. Clausula intabulandi........................................... 104 1.6.2. Vrste upisa u katastar nepokretnosti.............................. 106

1.6.2.1. Uknjizba.................................................... 106 1.6.2.2 Predbiljezba .............................................. 110

Sadrzaj 1.6.2.3. Zabiljezba................................................ 112 1.6.3. U jednom pravnom poslu (ugovoru) moze biti jedna ili vise knjiznih izjava za razne vrste upisa (uknjizba, predbiljezba, zabiljezba). . . . . 113 1.7. Odobrenja, pravo prece kupovine ................................... 113 1.7.1. Odobrenja.................................................... 113 1.7.2. Pravo prece kupovine. ......................................... 114 1.7.2.1. Zakonsko pravo prece kupovine ............................ 115 1.7.2.2. Ugovorno pravo prece kupovine ............................ 115 1.8. troskovi i porezi.................................................. 117 1.9. Zavrsne odredbe.................................................. 117 1.10. Primjeri pojedinih ugovora o prodaji nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2. Ugovor o poklonu...................................................... 139 2.1. Pojam .......................................................... 139 2.2. Forma........................................................... 139 2.3. Sposobnosti za davanje i primanje poklona........................... 139 2.4. Vrste poklona.................................................... 140 2.4.1. Potpuno besplatni prenos (tzv. cist poklon) ....................... 140 2.4.2. Poklon sa teretom ili nalogom .................................. 141 2.4.3. Mjesoviti poklon .............................................. 141 2.4.4. Poklon za slucaj smrti (donatio mortis causa)...................... 141

2.5. Opoziv poklona .................................................. 142 2.6. Primjeri ugovora o poklonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.6.1. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa potpuno besplatnim prenosom svojine, poklon se cini iz zahvalnosti poklonodavca prema poklonoprimcu .............................................. 142 2.6.2. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa teretom ili nalogom, poklonodavac se ne moze potpisati.................................... 146 2.6.3. Ugovor o poklonu za slucaj smrti................................ 151 3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima ................................. 155 3.1. Pravo sluzbenosti................................................. 155 3.1.1. Stvarne sluzbenosti ............................................ 156 3.1.1.1. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti ............................. 156 3.1.1.3. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti. . . . . . . . . . . . . . 159 3.1.2. Licne sluzbenosti.............................................. 163 3.1.2.1. Pravo plodouzivanja ...................................... 163 3.1.2.3. Pravo stanovanja ......................................... 166 3.2. Zalozno pravo ................................................... 167 3.2.1. Zalozno pravo na nepokretnim stvarima (hipoteka) . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.2.1.1. Nacela i karakteristike hipoteke............................. 167 3.2.1.2. Objekat hipoteke ......................................... 169 3.2.1.3. Vrste hipoteka............................................ 170 3.2.1.4. Ugovor o hipoteci......................................... 171

3.2.1.5. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica, radi obezbjedenja tudeg duga . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.2.1.6. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka . . . . . 179

Sadrzaj 3.2.1.7. Primjer: Zalozna izjava .................................... 185 3.2.1.8. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji........................................................ 189 Sesti dio: Nadleznost notarauporodicno pravnimodnosima 191

1. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva .................................. 191 1.1. Primjer: Izjava o priznanju ocinstva ................................. 193 1.2. Saglasnost majke sa izjavom o priznanju ocinstva ..................... 194 2. Imovina bracnih drugova................................................ 196 2.1. Posebna imovina ................................................. 196 2.2. Zajednicka imovina............................................... 196 2.3. Primjeri poduka i upozorenja u vezi statusa imovine bracnih drugova. . . . 197 3. Bracni ugovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3.1. Pojam bracnog ugovora............................................ 199 3.2. Uslovi za punovaznost i sadrzaj bracnog ugovora ..................... 200 3.2.1. Uslovi za punovaznost ......................................... 200 3.2.2. Sadrzaj....................................................... 202 3.2.3. Nemogucnost ugovaranja izdrzavanja bracnih drugova i djece protivno zakonskim odredbama................................ 205 3.3. Izmjena i raskid bracnog ugovora................................... 206 3.4. Bracni ugovor i treca lica (Publicitet)................................ 206

3.5. Pobijanje bracnog ugovora......................................... 206 3.6. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju buduci bracni drugovi. . . . . . . . . . . . . 206 3.7. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju bracni drugovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 4. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova ........................ 21 5 4.1. Pravne karakteristike ............................................. 215 4.2. Primjer: Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova koja se prenosi u iskljucivu svojinu jednog bracnog druga uz placanje naknade.................................................. 216 Sedmi dio: Nadleznost notarauposlovima sa nasljednopravnim dejstvom 222 1. Zakonska regulativa i nadleznost notara................................... 22 2 2. Nasljednicka izjava..................................................... 223 2.1. Primjer: Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.2. Primjer: Nasljednicka izjava o primanju nasljeda po osnovu zakonskog naslje divanja.............................................................. 228 2.3. Primjer: Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda po osnovu zakonskog nasljedivanja ..................................... 230 3. testament ............................................................ 232 3.1. Pojam testamentarnog nasljedivanja................................. 232 3.2. Definicija testamenta.............................................. 232 3.3. Karakteristike (osobine) testamenta................................. 233 3.4. Vrste testamenta.................................................. 234 3.5. Sadrzina testamenta .............................................. 235 3.6. Detaljnije o sadrzini testamenta .................................... 236

3.6.1. Odredivanje nasljednika ....................................... 236

.... ... 237 3............ Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. Nistavost testamenta.. Legati.............. Izvrsioci testamenta........... 239 3...7........... Primjer: Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno ..6.. ...... . ......6..... . 254 4......... Ostale napomene kod testamenta...... . ........... 238 3............... Forma ugovora ..........3...... . . 244 4.. . 252 4... ........... .... .......... Primjer: Zapis o testamentu sa zamjenskim nasljednicima ..... ...3. . .......... ...2.. ............ ...... ... osnivanje zaduzbine... ... 238 3...... 253 4...... .. 254 4.......... ..... .. Predmet ustupanja i raspodjele .................. Izvornik i otpravak notarskog zapisa o testamentu.....3........ Pojam i pravna priroda.. Uslovi za punovaznost .......... ............ ....... .. ..........8.. .3. . 247 4.... 238 3..... ..........4........ .. .. . ..10. .2........... ....11........Sadrzaj 3............. Primjer: Zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljednika uslovi i rokovi .... ... ...........5............1...... 247 4............ 241 3. ........... 249 4....1.................3.............. ........... .3..6..4....6....3...9.....3......... 240 3.2........ 255 .......... Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima........ .. Ustupanje i raspodjela imovine za zivota ..3... ........ ....... Odgovornost za ustupioceve dugove i pobijanje ustupanja....... ... ...................... Zadrzavanje prava kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota....... tereti i uslovi .......... ................. . 240 3...... Registar testamenata . .... 252 4.... 252 4.12.... .. . ..........

...6..4........ Pojam i pravna priroda.... 263 4... Opozivanje ......... Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju u korist treceg lica kao primaoca izdrzavanja..7......... ..... Raskid i ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju.. 264 4.... . 266 4....... .. .......8....... ................4....3..... 272 4.... .... Obaveza jemstva izmedu potomaka . ....2.1.... ......... ........ 263 4..4...... ........ .. .. ........... ......... Primjer: Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota . .5... ..3..4.... 256 4...... Obezbjedenje prava iz ugovora o dozivotnom izdrzavanju...... Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju.... Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ..4.4.......... .. Primjer: Izdrzavanje u korist vise lica kao primaoca izdrzavanja...4... ... .......... .. ...3..............4. 282 ...................4....... .... . . ...... ..... . .12........ .... ...... Karakteristike ugovora o dozivotnom izdrzavanju i uslovi za punovaznost ....... .. ... Prestanak ugovora o dozivotnom izdrzavanju... uz ugovaranje zajednice zivota. 264 4.. ..4.....10..... Forma za zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju. 281 2.... ...4............... 256 4. .. 263 4... ......... .. ... 263 4.................... .3. ...... 267 4. ....4.... 266 4............. 268 4. ...... .. Uvodna razmatranja....4..8.....4. Sposobnost i krug lica koja mogu zakljuciti ugovor o dozivotnom izdrzavanju .... ........... ......... ...9...... 257 4. Odgovornost davaoca izdrzavanja za dugove primaoca izdrzavnja .4...... .............11............. ... ......................... 267 4............ Dokazna snaga......... 276 Osmi dio:Zapisopotvrdi privatne isprave(solemnizacija privatnih isprava) 281 1..... Sadrzaj obaveze izdrzavanja...7...... .......9.

.

......... .............Sadrzaj 3...... Provjera sadrzine privatne isprave ........6..........7......... ............. 283 3.................................. Otpravci i prepisi izvornika............3..... .. 29 2 2....... 282 3.............. ....................... 284 4..................... ..... 292 2. Otpravak dijela akta. ................ .. 283 3.1........ 283 3......2...................... 296 2... Kome se izdaju otpravci........2........ 283 3.. ........................... .......1......... Provjera privatne isprave........... ................. 297 . Nacin sacinjavanja ............................1.................. Prilozi uz otpravke...............1.. Sadrzaj potvrde privatne isprave... ..... Procedura potvrdivanja privatne isprave...........1....... ....1.......................... . ........5. ......... Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi. 28 2 3. .......................... 293 2... Sacinjavanje potvrde..... .. Provjera forme privatne isprave .............................. 294 2.. Otpravak za arhivu.... ...... ............. 291 2......... 28 5 5.....................2. 292 2. ..4................ Uslovi za punovaznost otpravka kao javne isprave.2...... Nacin sacinjavanja otpravka.............................................. Izvornik ..................2.. 295 2......... 285 Devetidio:Izvornikiotpravaknotarskogakta 291 1..................................2...... Klauzula o ovjeri.................. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi .

................................1..................... 309 4............ 311 6......... ........... ......... ..... ... Znacaj zastupanja u privrednom pravu ......................................2.... Nastanak zastupanja.2..... Vrste zastupanja................................. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave ........2.............. . ....... 298 Desetidio:Izvrsnanotarskaisprava 299 1......2.................... 299 2......................... 306 4...... 307 4........ Pravna priroda zastupanja............... ............ 309 4............ Nedopustivost zastupanja ....... Pojam zastupanja.............................. Voljno zastupanje. 305 2........1......................... 306 4...........3... 3 01 3.................. Sadrzaj notarskog spisa.1....................... 308 4......... 305 3......... 310 6...2.......... 313 ..... 311 6................... Zastita interesa druge ugovorne strane....... Uslovi za izvrsnost notarske isprave..... arhiviranje i cuvanje spisa................................... Otpravak u svrhu izvrsenja ...... Znacaj zastupanja danas............ Zakonsko zastupanje........2....................... Zastita interesa u slucaju nedostatka ovlastenja za zastupanje ................... .................. Zastita interesa lica kod zastupanja.. 303 Jedanaestidio:Zastupanje 305 1............... 310 5.............................. Zastita interesa zastupanog ..............3..............

3.. . .... .1.... .. Vrste punomocja.... Posebno ili genericno punomocje (mandatum specialis) . 314 7.2. . .... ..... . ...7. . .. . . .. . .. .. . Punomocje s obzirom na opseg ovlastenja za zastupanje. . ..1. . ... 313 7. . . .. Opste ili generalne punomocje (mandatum generalis) ..1. .. Specijalno punomocje (mandatum specialissimum) . . . . 314 7.... 315 .1.. ... ... . . .....1. ... . . . .... . . . . . .. .... 314 7. . . . .. .. . . ..

........2....... Suzavanje i opoziv punomocja.. 316 9...................... Prestanak punomocja... 318 9............. Druge vrste punomocja........................... Sklapanje ugovora sa samim sobom....... 315 8............. Opozivost punomocja.............................. Potrebna dodatna forma...................................... 324 11.......................Sadrzaj 7........ 325 12.................... 322 10......2.. Posebna forma punomocja ...... . 322 10........................................1...2....3...........2.................. Podrucje primjene. Potrebna posebna forma punomocja..... ......1...................... ......................... Pojam........2..2..........1.....................2................... 319 9........ Visestruko zastupanje.....1...................1....... 324 11.................1...........2.... Kolizija interesa........ 320 9.............. Zajednicko zastupanje . Apstraktnost punomocja. 322 10.......................... Neformalnost punomocja ...2............. 318 9.................... Forma punomocja............... 319 9....... Potrebna forma u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima . ........................... 323 10.......... 320 10..1..... 326 .1....................................................................... Izuzeci od pravila............................. 3 23 11.... 319 9........1.. 321 10........ ............ Samokontrahiranje .......................1.1................. .........

........ . . 330 LITERATURA 343 ZAKONI 344 KOMENTARI 345 PRILOZI 347 ZAKONONOTARIMA 347 PRAVILNIKORADUNOTARA 387 .................. .4... 329 12... . .... Ostali slucajevi prestanka punomocja.2. ............2. ... 327 12..1. ... ...... ...1. ... . 329 13.. Gubitak poslovne sposobnosti.. .............2. .. . ....1.......1... . .. Nemogucnost ispunjenja pravnog posla ........2. . .... ......... ... ....... ........ Prestanak punomocja izvrsenjem pravnoga posla ......2. ...... ... ... ... 328 12....... ... ..3... ..... ...... .. ....... 327 12... ..... 327 12...12.... ..... Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG.... Pravne posljedice prestanka punomocja ........ 328 12..1.. ........ 327 12. 326 12... .. .. . . Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika .. . Protek vremena. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri ....2.... .. ...2.... .............2.... . Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca. .2... ... .3...

sa ciljem da zapoceta reforma bude uspjesno sprovedena. ne samo pred ministarstva i notare. zelimo da zahvalimo svima koji su bili ukljuceni u i zradu ovog rada: Ministarstvu pravde Crne Gore. S obzirom na zakonodavnu tehniku otvorene su sire mogucnosti u primjeni zakonskih odredbi. porodi cama . pa je tako postavljena veca obaveza. a posebno gospodi Branki Lakocevic i g ospodi Jadranki Vukcevic. Zakon o notarima i drugi. Dosadasnje obrazovanje pravnika. novim pravilima i novim pravni m institutima. Stoga je potrebno uloziti dodatne napor e u edukaciji pravnika o novim reformskim rjesenjima. za korisnike ovog rada i buduce notare od posebne vaznosti bi ce poznavanje Obligacionog. kako bi se izgradila najbolja rjesenja za domacu teoriju i praksu. Bicemo zadovoljni ako kroz ovu podrsku bude olaksano izgradivanje notarske sluzbe. kako bi se upoznala pravna javnost i olaksalo uvodenje not arske sluzbe. U tom smislu. Primjena reformskih zakona. Zakon o izvrsnom postupku. i izgraditi se kao samostalni. pred buducim notarima je veoma ozbiljan i zahtjevan posao. tekuci proces tranzicije i reforma pravosudnog sistema zahtijevaju usluge pravnika profesional nog znanja koji ce sprijeciti eventualne sporove. Svakako da je namjer a ovog rada da se pravnicima pruzi mogucnost upoznavanja sa prakticnim rjesenjima iz ove oblasti. strucnoscu i odgovornoscu. koji ce strucnoscu i znanjem moci da doprinesu unaprjedenju primjene tih zakona. praksa i cjelokupno pruzanje pravnih usluga ugl avnom se temeljilo na sticanju vjestina potrebnih za rjesavanje sporova. Stvarnog i Privrednog prava. nego i pre d druge pravne profesije. Oni se moraju naoruzati znanjem. kao i jedinstvenih pogleda i stavova u primjeni pojedinih odredbi vaznih za funkcionisanje notarske sluzbe. na ogromnoj pomoci i podrsci u izradi ove publikacije. kao st o su npr. objek tivni i nepristrasni pravnici i profesionalci. odnosno implementacija Zakona o notarima Crne Gore. Za kraj ovog uvodnog slova. za ulaganje napora u pronalazenju rjesenja koja ce istovremeno odgovarati principima iz zakona i dinamicnim potrebama zivota. Porodicnog. nuzno pretpostavlja postojanje osposobljenih pravnika.PREDGOVOR Ovim radom se zele dati relativno opsirnija objasnjenja pojedinih zakonskih rjes enja u oblasti notarijata. Osim sluha za navedene reformske procese. Ova obaveza je stalni zadatak kako drzave tako svakog pravnika. Nasljednog. Zakon o parnicnom postupku. sto predstavlja conditio sine qua non pravne drzave i vladavine prava.

i saradnicima autora. i notarima iz Varazdina (Republika Hrvatska) gospodi Rankici Benc i gosp odi . koji su na nesebican nacin doprinijeli objavljivanju ove knjige.

Unaprijed se za hvaljujemo citaocima koji ce nam na njih skrenuti paznju. kako bismo ih u daljem radu ispravili i izbjegli. bili od velike koristi. Autori . pripremljeni za edukaciju buduci h notara u Crnoj Gori.Jagodi Vajdic Sevsek. ciji su radni materijali. Rad predajemo pravnickoj i siroj javnosti. S obzirom na to da nas je tjeralo vri jeme i potreba za jednim ovakvim radom u Crnoj Gori. moguce je da su se omakle odredene greske i propusti. kao i nestrpljenje da knjiga bude dostupna sto prije.

u Francuskoj tzv. kada notarski akti dobivaju snagu javnih isprava. Ventoza zakonom iz 1803. Zaceci notarijata nalaze se u rimskom pravu u instituciji rimskih t abelliones. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademi . a notare postavlja vrhovna vla st. povjerene i nadzirane od strane drzave. Rijec notarius u svom izvornom. Ovlascenja javnog beleznika. 2007. Njemacke i dr. Pojam notar danas predstavlja strucnjaka u pravnoj profesiji koj i je nosilac javne sluzbe. lica osposobljenih u vjestini pisanja i sastavljanja razlicitih dokumenata i pra vnih akata na drvenim plocama. U XVIII i XIX vijeku u zemljama zapadne Evrope notarijat je reformisan i d obio je znacajnu ulogu u ovim pravnim sistemima. a notarskoj ispra vi je data dokazna snaga javne isprave2. to je period srednjeg vijeka. Razvoj notarijata kakvog danas poznajemo. a koji tu profesij u obavlja nezavisno i samostalno. Kotora i Budve p ojavljuju odredbe o notarijatu. Osnovna obiljezja notarskih isprava bila su ta da su one b ile u principu privatne isprave. kada se u statutima Zadra. sa elementima kakvi i danas egzistir aju. zahva ljujuci kojoj je notarijat dobio mjesto u pravnim sistemima Italije. godine. zapoceo je u srednjem v ijeku. Na prostorima bivse Jugoslavije notarijati se uspostavljaju pod uticajem Venecij e. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav moderno g slobodnog latinskog notarijata. Dubrovnika. Sluzbeni glasnik Republ ike Srbije. Spanije. dok su snagu javne isprave dobijale putem ovjere su dije i auditora. tako je npr. 2 Mihajlo Dika. str. 1 Milena trgovcevic-Prokic. Hrvatske i Vojvodine. najprije u primorskim gradovima Dalmacije i Crne Gore. Srednji vijek. te Dubrovniku. notarska sluzba je postojala i djelovala po propisima koji su vazili u A ustroUgarskoj monarhiji. Istorijat 1 1 Kratkenapomeneorazvoju notarijatauopste Rimsko doba. Narociti doprinos razvoju notarijata dala je bolonjska pravna skola. Notarius je bilo lice koje je vodilo zabiljeske sa vjestinom brzog pisanja1. Splita.Prvi dio: Uvod 1. 23. car i papa. latinskom znacenju raz licita je od danasnjeg pojma notara. koja mu je dala drzavni pecat i dio javnih ovlastenja. Na podrucju Slovenije. Francuske. godine notar definisan k ao povjerenik drzave. koje su bile pod austro-u garskom vlascu.

28-31. 2008. 2007. Ovlascenja javnog beleznika. .. takode detaljnije o ovome vidi Milena trgovcevic-P rokic. Narodne novine d. str. 1-8.d.ja. godine. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. str. godine.

2007. godine. koji su vazni za drustvo i pojedi nca.05. dok su u Crnoj Gori i na Kosovu doneseni zakoni o notarima i podz akonski akti. g odine. ovjeru i potvrdu isprava u odredenim pravnim oblastima. tako da za cijelo vrijeme post ojanja SFRJ. bez obzira od kojeg su notara sa teritorije BiH izradene. moraju biti sacinjeni u formi notarski obradene isprave (notarski akt koji je u cijelosti sastavio notar). Primjena ovog zakona stavljena je van snage 1944. nije se primjenjivao u Crnoj Gori. koji su u potpunosti harmonizirani4. ko ji je biljeznicima dao javna ovlastenja za sastavljanje. temeljem Zakona o javnom biljeznistvu. Osnovno obiljezje notarske sluzbe u BiH je to da odredeni pravni poslovi. U Republici Srbiji se trenutno vrse priprem ne aktivnosti za donosenje Zakona o notarima i drugih provedbenih propisa. Bo sni i Hercegovini. Notarska sluzba je prvo zap ocela rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Republika Hrvatska. godine donijela Zakon o javnim biljeznicima3. Makedoniji i dijelovima Srbije. Koje su to vrste pravnih poslova. 04. 11. a za njega je karakteristicno da nije doslo do njegove primjene na citavom podrucju Kraljevine Jugoslavije. zatim u Brcko Distrik tu BiH. sa notarskim ispravama kao javnim ispravama koje vrijede na citavom podrucju BiH. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj obnovila se na kon osamostaljenja od SFRJ. 2008.07. . pocetkom decembra 2007. kompetencijskom i funkcionalnom smislu. cija je implementacija u toku. U Bosni i Hercegovini je uspostavljen notarijat donosenjem tri posebna zakona. kako bi se i na tom podrucju uvela notarska sluzba u pravni sistem. Bosna i Hercegovina.03. Republika Slovenija i Republika Makedonija takode su uvele notarsku sluzbu u svo j pravni sistem. Ovim nacinom je omoguceno ne samo uspostavljanje nego i uspjesno funkcioniranje jedne nove sluzbe od samog os nivanja notarijata7.6 odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tog zakona. godine. Ovaj zakon se oslanjao na rjesenja iz austrijskog Zakona o no tarima iz 1850. u njenom pravnom sistemu nije postojala ustanova notarijata. statusnom. godine. od 29. tako npr. Na osnovu ovih propisa javnobiljeznicka sluzba je cjelovito uredena u svom organizacijskom .Prvi dio: Uvod 1 2 Notarijatudrzavama nastalimnapodrucjubivseSFRJ Kraljevina Jugoslavija je 1930. potom i u Republici Srpskoj. godine. godine od strane nove narodne vlasti. izricito je navedeno u teksto vima gore pomenutih zakona5. Moze se reci da danas na citavom podrucju Bosne i Hercegovine funkcionise notari jat. 1993.

Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav modernog slobodnog latinskog notarijata. 1. 5 Detaljnije o notarskoj sluzbi i nadleznostima notara u Bosni i Hercegovini vid jeti u Komentaru zakona o notarima u Bosni i Hercegovini. Meliha Povlakic/Christoph Schalast/Vesna Softi c. izdavaci GtZOtvoreni regionalni fond za jugoistocnu Evropu Pravna reforma i tDP Sarajevo. 7 Detaljnije o ovome vidjeti kod Mihajla Dike. 6 Narodne novine Republike Hrvatske 78/93. Sa rajevo 2009. broj 45/2002. godina. .3 Sluzbene novine Kraljevine Jugoslavije.d. broj 220/1930.. godine.. Sluzbeni glasnik Republike Srps ke 86/2005. i Sluzbeni glasnik Brcko Distrikta broj 09/2003. 4 Sluzbene novine Federacije BiH. 2008. str. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademija. Narodne novine d.

funkcionalno se on moze svrstati u podrucje vanparnicnog sudstva ili preventivno g pravosuda. predupreduju moguce sporove i stoga u svojo j oblasti garantuju zastitu potrosaca. godine8.03. Istorijat Osnovna karakteristika svih naprijed naznacenih zakona o notarima je ta da su pr ihvatili tzv. a cime se ujedno obezbjeduje cuvanje. Madridska deklaracija. Crna Gora je donijela Zakon o notarima 2005.1. na osnovu cega su doneseni i podzakonski propi si. koji je izmijenjen 2008. Ovi za koni su utemeljeni na zajednickim karakteristikama evropskog notarijata. 1 3 NotarskasluzbauCrnojGori Kako je vec naprijed istaknuto. notar je nezavisan i vrsi svoju djelatnost sa elementima drzavnog suvereniteta n a nacin slobodnog zanimanja. imenovanja notara. notar je iz oblasti profesionalnog prava podvrgnut nadzoru drzavnih organa. Izvjesne razlike navedenih zakona postoje u odredbama koje se ticu polaganja not arskog ispita. koji preovladuje u zemljama Evropske unije. notar je nepristrasan savjetnik svih ucesnika u postupku sacinjavanja isprava (postupak notarske obrade isprava). preduslov za imenovanje notara jeste visoka pravnicka kvalifikacija i obrazovanj e. godine. kao dio djelotvornog i funkcionalnog pravos uda. . izmedu ostalog. notari se brinu za pravnu sigurnost. postavljanje notara se orijentise prema mjesnim potrebama za notarskim uslugama.1990. kako bi sacin javao javne isprave. te u pogledu nadleznosti notara u vezi sa pravnim pos lovima koji se moraju saciniti u obaveznoj formi notarskog zapisa (notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave). dokazana snaga i izvrsnost ovih isprava. koja p ropisuje osnovna nacela notarijata u Evropi. tj. god ine. od 22/23. predv ida sljedece: notar je nosilac javne sluzbe. Razmatranje pojedinih zakonskih odredbi i datih rjesenja ce se vrsiti u tekstu ovog rada na odgovarajucim mjesti ma. u potpun osti se oslanjaju na principe Madridske deklaracije. latinski tip notarijata. od kojih je najznacajniji Pravilnik o radu notara Crne Gore9. na koga je prenesena drzavna vlast.

trenutno se vode aktivnosti oko organizacije polaganja notarskog ispita. 8 Sluzbeni list RCG br. 30/2009. 68/2005. 49/2008. a nakon toga slijedi imenovanje prvih notara u Crnoj Gori. 9 Sluzbeni list CG br. . i Sluzbeni list CG br.u kojima ce se detaljno obrazlagati norme notarskog prava. zajedno sa odgovaraju cim normama gradanskog prava.

Prvi dio: Uvod 2. notarsko pravo obuhvata siroku materiju razlicitih grana prava. kao i reforma privrednog prava. Isto tako. Uvodenje notarijata mora se posmatrati u vezi sa drugim reformama prava u Crnoj Gori. Ovdje se posebno istice reforma javnog regi stra nepokretnosti. ali i reforma stvarnih prava. Zakon o nasljedivanju . Ne smijemo izgubiti iz vida najznacajniji segmen t notarijata. pravno dejstvo i dokazna snaga notarskih akata regulisano je takode Zakonom o notarima. efikasnijeg i jeftinijeg postu pka. odgovornost notara i nadzor nad radom not ara. Porodicni zakon itd.pravne norme koje se primjenjuju prilikom sacinjavanja notarskih akata. Pored toga. Ove norme regulisu postupak kojeg se mora pridrzavati svaki nota r u obavljanju svojih sluzbenih radnji. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. funkcije i nadleznosti notara. 3. Dakle. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 1 Pravna sigurnost Pitanje da li notarijat treba da dovede do brzeg. Zakon o obligacionim odnosima. Pojam notarskog prava Uvodenje notarske sluzbe u pravni sistem neke drzave dovodi do stvaranja normi k oje regulisu rad notara. nije i jedino kod uvodenja notarijata. te je veoma bitno da ih notari poznaju kako bi ti akti proizveli zeljene pravne posljedice i imali forma lnu i materijalnu autenticnost javne isprave10. vanparnicnom i upravnom postupku. U . notar je duzan poznavati i u svom radu primjenjivati odredbe drugih zakona i propisa (kao sto su npr.). zatim procesnopravne i org anizacionopravne norme. Navedene norme cine organizaciono notarsko pravo. imenovanje notara. sadrzinu i druge e lemente notarskih akata o pravnim poslovima. a to je pitanje pravne sigurnosti. U odrediva nju definicije notarskog prava mora se poci od vrste i karaktera normi koje regulisu djelatnost notara. prestanak sluzbe notara. status notara. Zakon o privrednim drustvima. Zakon o notarima Crne Gore sadrzi norme koje regulisu organizaciju notar ske sluzbe. Za njih se moze reci da su pandan normama ko je vaze za postupanje u parnicnom. koje je dio pravnog sistema drzave u kojoj se uvodi notarijat. Skup tih normi moze se nazvati zajednickim imenom notarsko pravo. to su materijalno . Zakon o notarima sadrzi norme koje regulisu formu. uslove za obavljanje sluzbe. sastavljanje notarskih akata. kojima treba da se poveca pravna si gurnost u pravnim poslovima kod prometa nepokretnosti. tako da te norme predstavljaju procesno notarsko pravo. tu spadaju materijalnopravne. Nadalje.

Pr ivredni subjekti nisu djelovali u uslovima potpune slobode na trzistu i nisu poznavali 10 Milena trgovcevic-Prokic. str. . a uz to je unisten i citav niz registara ili su ti registri postali neazurni. Ovlascenja javnog beleznika.bivsem pravnom sistemu poklanjala se manja paznja privatnom vlasnistvu nad nepok retnostima. 2007godine. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. 71 80.

cemu bi se inace radi pravne sigur nosti. Pitanje d osadasnjih privatnih isprava u oblasti pravnog prometa i njihov kvalitet. Sve nepokretnosti moraju biti upisane u katastar nepokretnosti . ko je. kako prema zajedni ci. Primjer toga su tzv. a sto je iskljuciva nadleznost drzave. kao npr. prema vazecoj pravnoj regulativi. Praksa ne odgovara vazecoj zakonsko j situaciji. sto joj je. Notar je obavezan na neprestanu obuku i edukaciju. neophodno je razviti i unutrasnju strukovnu kontrolu. te bi se na notare trebalo gledati sa velikom dozom povjerenja. za uv odenje reda u gore navedenoj oblasti. fantomske firme. Svaka grana prava regulise odredene drustve no -pravne odnose. stvar je za sebe. tako . nastaju samo sa upiso m u javni registar. takode se p okazalo u dosadasnjoj praksi neefikasno. a predmet uredenja notarskog prava se odnosi na razlicite karakt ere drustvenih odnosa. zbog cega je drzava uspostavila mehanizme kontrole njihovog rada. Sve ovo treba da prati strucna javnost kako bi se postigao sto vec i stepan kvaliteta pruzanja notarskih usluga. mogu biti i izvrsne isprave. Naravno. u Crnoj Gori ne bi trebala postojati vanknjizna prava na nepokretnosti. Pored drzavne kontrole rada notara. bezuslovno moralo teziti. Zbog svega toga. Prema vazecim zakonskim odredbama. Drzava s e kroz reformske zakone opredijelila. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe kapitalisticke odnose medusobne neminovne konkurencije. i duznost. registra pravnih subjekata. prava na nepokretnosti na osnovu pravnog posla. da se prestane sa ovom protivzakonitom praksom. a sasvim sigurno je bila namjera zakonodavca. Notar bi trebao da bude samo jedan segment u drustvu koji ce znacajno doprinijeti uspostavljanju pravne sigurnosti. notarskim ispravama dokaznu snagu javnih isprava. izmedu ostalog. Zbog toga je notarskoj sluzbi drza va dala karakter javne sluzbe. Vodenje drugih javnih registra. a na njihove eventualne greske bez odlaganja trebaju se primijeniti efikasne sankcije. kak o bi bio u stanju ispuniti zakonske obaveze i postavljene ciljeve. i ucinci rada notara su vidljivi u razliciti m sferama drustvenog zivota uopste. a realan odgovor je moguce naci u broju predmeta sporova pred sudovima. tako da. koja se treba bazirati na profesionalizmu rada notara i uspostavljanju visokog kodeksa ponasan ja samih notara. Na ovaj nacin drzava je odlucila uspostaviti prav nu sigurnost koja je osnovna pretpostavka za privredni razvoj i ukljucivanje u savremene tokove poslovanja. pod odredenim zakonskim uslovima.3. a sto je i pravna obaveza. i notari su samo ljudi. Za eventualne greske notara mora postojati i njiho va odgovornost.

Najznacajniji doprinos i ucinci notarijata mo gli bi se sagledati u vise segmenata pruzanja javne usluge.i prema korisnicima usluga. nepristrasnost i nezavisnost u pruzanju usluga odnosno preduzimanju s luzbenih radnji. pravosud e. Cuvanje izvornika (originala) notarsk ih akata . S obzirom da su na notare prenesene odredene nadleznosti drzave (javne sluzbe). Garant uspjesnog rada notara je njegova profesionaln ost. notari su duzni postupati na nacin da se postignu odredeni efekti prema zajednici. strucnost. kao sto su npr. javni registri i efikasnost u djelovanju notara. a koji su u interesu svih gradana.

te rasterecuju sudo vi. S tim u vezi. . Hrvatska. u kojoj je notar neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. jasno i odredeno pretocit i u javnu ispravu. U zakonodavstvu Crne Gore12 postoji mogucnost da se od strane suda notarima povj eri vodenje ostavinskih postupaka. 3 2 Rasterecenjepravosuda Jedna od preporuka Vijeca Evrope za zemlje u tranziciji bila je da. te njihove izjave potpuno. a sto je uspjesno ucinjeno u mnogim zemljama (Austrija. zbog naprijed naznacene procedure. sudovi nece vrsiti ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti nego ce se to raditi u sklopu sastavljanja notarskih akata o takvi m ugovorima. Na ovaj nacin se postize direk tna korist za drustvenu zajednicu i za gradane pojedince.Prvi dio: Uvod u arhivu notara takode doprinosi jacanju pravne sigurnosti. Notari sacinjavaju notarske isprave o zasnivanju hipoteke. Uvodenjem notarijata. uvedu notarsku sluzbu. U vezi s ovim. Notar je strucna osoba koja profesionalno obavlja svoju djelatnost. ostavinski postupak. Notarski akt kojeg je notar u cijelosti sacinio (zapis ili zapis o potvrdi priva tne isprave). isticemo da ce sudo vi u Crnoj Gori biti rastereceni od ogromnog broja takvih predmeta11. dovode do veceg stepena pravne sigurno sti i izbjegavanja sporova. zeljeni notarski pravni akt. koje mogu biti izvrsn e. a sto su do uvodenja notarijata radili sudovi. moze se pos ebno istaci sljedece: Akti koje je sastavio notar. poduciti ih o pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. a duznost mu je ispitati pravu volju stranaka.). Makedonija itd. kao sto je npr. postoji mogucnost dodatnog rasterecenja sudova. pa ce sudovi u Crnoj Gori biti rastereceni za dodatni angazman na tim predmetima. a istovremeno se postize efikasnost i ekonomicnost ucesnika u pravnom prometu. tj. a sto se postize indirektno putem izbjegavanja sporova na osnovu notarskih akata i putem prenosenja odredenih nadleznosti na notare iz oblasti vanparnicnog sudstva. jer se u svako vrije me moze doci do autenticnog akta o pravnom poslu. moze biti izvrsna isprava koja u cijelosti zamjenjuje pravosnaznu suds ku odluku i time se izbjegavaju dugi i skupi parnicni postupci. u cilju rast erecenja pravosuda. Povjeravanjem odredenih vanparnicnih postupaka koji spadaju u prirodu notarske djelatnosti.

prema dostupnim podacima Notarske komore FBiH. a ako ne dode do ispunjenja preuzetih obaveza. . 12 Sluzbeni list RCG 27/2006. a takode. clan 137 do 157.. ici ce se direktno u izvrsni postupak. Zakon o vanparnicnom postupku. te su sudovi u F BiH direktno rastereceni za taj broj predmeta o zasnivanju hipoteke. povodom takvih ugovora nece se voditi dugotrajni parnicni postupci.11 tako npr. za godinu dana rada no tari u F BiH su sacinili 5000 ugovora o zasnivanju hipoteka kao izvrsnih isprava koje imaju s nagu pravomocnih sudskih presuda.

kao i Zakon o svojinsko-pravnim odnosima15. produkt ovog rada su ugovori. sadrzina i kvalitet sklopljenih ugo vora u pojedinim pravnim oblastima nisu iskljucivi interes pojedinaca koji sklapaju te ugovore nego su i od znacaja za siru drustvenu zajednicu. a sto ce za rezultat imati tacnost javnih regi stara i pouzdanje u iste.3. Najocitiji primjer za to su pravni poslovi o z asnivanju hipoteke. Svi ovi pravni poslovi zahtijevaju izuzetnu strucnost pr ilikom njihove obrade i sacinjavanja u obliku konacnog pravnog posla. Kako se naprijed naznaceni pravni poslovi upisuju u katastar nepokretnosti. a koji za predmet imaju sticanje svojine i drugih s tvarnih prava na nepokretnosti. tako i samog rada lica i institucij a koje su zaduzene za implementaciju istih. kao sto je efikasnost i ekonomicnost. u pravnom prometu postizu se i odredeni drugi efekt i. kompletna reforma pravnog siste ma i njegovo uskladivanje sa evropskim standardima bili bi dovedeni u pitanje. Sve naprijed iznijeto. svi poslovi iz nadleznosti notara trebali bi da se strucno i veoma brzo zavrsavaju (nema dugotrajnog cekanja. Smat ramo da je nuzna harmonizacija. Bez ovih i ovakvih zakona. kao nosioci javne sluzbe. kako ovih zakona. kod notara u Bosni i Hercegovini zavrsavaju u kratkom vre menskom periodu. koji se npr. 3 4 Efikasnostiekonomicnost Notari. kao sto je to bio slucaj u sudo vima. to c e se notarskom aktivnoscu u vezi sa takvim poslovima. i konacni je cilj kompletne reforme pravnog sistema. postici da se svi ti pravni pos lovi uknjize u katastar nepokretnosti. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 3 Javniregistri Notarima je zakonom data iskljuciva nadleznost sastavljanja notarskih akata o ta cno odredenim pravnim poslovima. u praksi svojim ispravama pruzaju efikasnu i e konomicnu javnu uslugu. Zakona o notarima Crne Gore). sto u krajnjem dovodi do veceg stepena pravne sigurnosti. a zbog njihove preopterecenosti). trebaju posmatrati kao reformski zakoni. . u sudu se cekalo i po nekoliko mjeseci za zasnivanje hipoteke kao izvrsne isprave. Aktivnostima notara i notarskim ispravama. a pogotovo stranih. Da bi se na zadovoljavajuci na cin uredila ova pravna pitanja. a kao najcesci slucaj. pri cemu se Zakon o notarima. povjerenja u javne registre i vecih ulaganja. pored povecanja pravne sigurnosti. Forma. u ekonomiju Crne Gore. Zakon o izvrsnom postupku14. a prije pocetka rada notara. Naime. zakonodavac se opredijelio za poseban postupak i formu sklap anja ovih pravnih poslova (clan 51. Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti13.

15 Sluzbeni list CG 19/2009. izbjegavaju se sporovi. notarske isprave mogu biti i izvrsne isprave. jer notarska je isprava ono sto su strane zeljele i izja vile pred notarom kao nepristrasnim savjetnikom svih stranka. . 13 Sluzbeni list RCG 29/2007. 14 Sluzbeni list RCG 23/2004.Doprinos efikasnosti i ekonomicnosti se moze izraziti u sljedecem: nema cekanja i poslovi se veoma brzo zavrsavaju kod notara.

te su na takav nacin za drzavu izgubljene ogromne svote poreznog novca. Privatne isprave su sve one koje po zakonu nisu definisane kao javne. neprovodivi ugovori u katastru nepokretnosti. prevare. tj. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere). Efekti notarskih isprava kao javnih isprava su neuporedivo veci od efekata priva tnih isprava koje su sacinjavala druga lica. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (notarski za pisnik). sivu ekonomiju . i u okviru svoje nadleznosti. Notarske isprave 4 1 Pojamivrsteispravauopste Pod ispravom se podrazumijeva predmet na kome je covjekova misao izrazena pismom . neplacanje ogromnih ja vnih prihoda. neuredni javni registri. tarifom o nagradama i naknadama notara mogu se dodatno postici bolji ekonomski efekti. otpravci i prepisi izv . oko 15% ugovora o prometu nepokretnosti sacinjavali su advokati. Svi napr ijed navedeni elementi. 4 2 Pojamivrstenotarskihakata Notarski akti su javne isprave o pravnim poslovima.Prvi dio: Uvod izbjegavaju se veoma dugi eventualni parnicni postupci. mnoge kriminalne afere u oblasti prometa nepokretnosti i fantomske firme u oblasti privrednih drustava. pranje znatnih kolicina novca i sl. prije uvodenja notarske sluzbe. dok je 85% takvih isprava sacinjavano od strane lica koja nisu za te poslove osposob ljena ili registrovana. o cemu smo naprijed dali iscrpna objasnjenja. Dakle. Prema pokazateljima zasnovanim na zvanicnim podacima koje je pribavila Notarska komora FBiH od nadleznih poreskih i drugih organa. Notarima su u nadleznost dati poslovi koji su ranije u dobroj mjeri bili predmet rada na crno. Zakoni definisu da su javne isprave one isprave koje su izdali drzavni organi ili druga lica koja vrse javna ovlascenja. bez obzira na materijal kojim se pise odnosno na kome je izrazena i bez obzira n a vrstu znakova kojim su oni ispisani16. Isto tako. Najvaznija podjela isprava je na privatne i jav ne. ove poslove su najcesce rad ile osobe koje nisu imale kvalifikaciju i odobrenje za rad. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i sa njime izjednaceni zapis o potvrdi privatne isprave). direktno ili indirektno. Direktni negativni efekti ovakvog rada na crno su: stvaranje izrazite pravne nesigurnosti. potpadali su pod tzv. potvrde o cinjenicama koje u okviru svoje nadleznosti potvrduje notar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. u propisanoj formi i postupku. cine notarski akt javnom ispravom pod uslovom da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima17. 4. a sud samo ovjeravao potpise. putem preveniranja sporova i steta.

godine.or 16 Milena trgovcevic-Prokic. 17 Clan 5.-263. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije. Ovlascenja javnog beleznika. str. 2007. Zakona o notarima CG. . 257.

takva iz java nece proizvoditi pravne ucinke. notarski akt je javna isprava ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to: da je izdat od notara koji vrsi notarsku sluzbu kao javnu sluzbu. koji predstavljaju javne ispr ave pod uslovom da su prilikom njihovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme pr opisane Zakonom o notarima. to su sljedeci slucajevi: ako je postojao razlog za izuzece notara (clan 28. ukljucujuci i klauzulu o ovjeri18. a u cemu je presudna forma i postupak za njihovo sastav ljanje. u suprotnom. Zakona o notarima). tj. u suprotnom. pored formalne dokazne snage. Zakona o notarima). Zak ona o notarima). Dakle.4.). Jedan od bitnih elemenata kod nekih pravnih poslova je forma (clan 51. da je izdat u okviru ovlascenja nadleznosti notara (clan 4. takva izjava nece proizvoditi pravno dejstvo. ako otpravak i prepis notarskog zapisa ne sadrze klauzulu o ovjeri (clan 91. mora se voditi racuna o tome da Zakon o notarima u nekol iko slucajeva izricito propisuje kad notarski akt nema svojstvo javne isprave. svi notarski akti. ako ne sadrzi potpis. Med utim. kao i kod drugih j avnih isprava. 4 3 Dokazna snaga notarskih akata Kako smo naprijed vec istakli. Pored naprijed naznacenih odredbi koje propisuju uslove pod kojima notarski akt ima svojstvo javne isprave.). u skladu sa Zakonom o notarima (clan 2. imaju formalnu dokaznu snagu javnih isprava (da je notarski akt izdao notar u ok viru svojih ovlastenja i da su ispunjeni Zakonom propisani bitni elementi forme). jer. profesionalno i kao iskljucivo zanimanje. Zakona o notarima). da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima (clan 5. Zakona o notarima). Notarske isprave nika notarskih akata smatraju se notarskim aktima. te no tarski zapisnici imaju punu dokaznu snagu javne isprave. tako da izjava volje mora biti u odgovarajucoj formi. svi notarski akti nemaju isti stepen dokazne snage. Stepen dokazne snage notarsk ih akata zavisi od njihove vrste. tada izjava volje mora b iti data u toj formi. jer. pecat i stambilj notara (clan 42. Notarski zapisi i sa njima izjednaceni zapisi o potvrdi privatnih isprava. Ukoliko se za odredeni pravni posao zahtijeva fo rma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. imaju . pod Zakonom propisanim uslovim a.

Ovjere potpisa i prepisa imaju formalnu dokaznu snagu javne isprave i to u dijelu ovjere autentic nosti prepisa. Zakona o notarima CG. . Notarske potvrde i ovjere imaju manji stepen dokazne snage u odnosu na notarski zapis. 18 Clan 80.-91.i materijalnu dokaznu snagu. 19 Clan 4. stav 5. Zakona o notarima FBiH (Sluzbene novine broj 45/02). dok se ovjeravanjem ne potvrduje istinitost sadrzaja i sprave. koja se odnosi na pretpostavku istinitosti sadrzine notarskih akata (notar sastavlja. odnosno potpisa. Notarske ovjere i potvrde imaj u dokaznu snagu javne isprave o cinjenicama o kojima se u njima svjedoci19. odnosno potvrduje sadrzinu akta). Notar samo sastavlja biljesku o potvrdi i ovjeri.

. Obaveza notara je ispitati i utvrditi pravu volju s tranka. sadrzina notarskog zapisa? Sadrzina takvog notars kog akta (zapisa) moze se pobijati u parnicnom postupku radi utvrdivanja valjanosti pravnog posla koji je sadrzan u notarskom aktu21. str. nedostaci u pogledu punomoci i zastupanja itd. tada takav ugovor se moze pobijati kao privatna isprava. str. moze biti izvrsna isprava. godine. kao sto je. prekomjerno ostecen je. tj. Ko d privatne isprave na postoji pretpostavka tacnosti sadrzine pravnog posla. tako. 126-129. ako postoje razlozi za izuzece. a ta sposobnost da bude izvrsna isprava data je notar skom zapisu i zapisu o potvrdi privatne isprave22. Sarajevo 2009. 171. Vesna Softic. U razloge zbog kojih se moze p obijati sadrzina pravnog posla iz notarskog akta spadaju mane volje. Dokazna snaga notarskog akta ogleda se i u tome sto on. 20 Meliha Povlakic. 21 Milena trgovcevic-Prokic. ostaje i dalje privatna isprava. dok samo biljeska o ovjeri potpisa ima svojstvo javne isprave20. teret dokazivanja je na stranci koja osporava autenticn ost notarskog akta. GtZ-ORF. to su slijedeci r azlozi: ako nema pecata i potpisa notara. u slucajevima predvideni m Zakonom. Komentar Zakona o notarima u Bosni i Hercegovine.Prvi dio: Uvod tako privatna isprava na kojoj je notar ovjerio potpis. Ovlascenja javnog beleznika. Kod notarskog zapisa postoji pretpostavka tacnosti sadrzaja isprava. Christoph Schalast. 259-262. da nema doka znu snagu javne isprave. naprimjer. 2007. ako nema neoph odnih poduka i upozorenja itd. Postavlja se pitanje: da li se mogu pobijati notarski akti i pod kojim uslovima? U parnicnom postupku je moguce utvrdujucom tuzbom osporavati autenticnost notarskog akta (da li ga je izdao notar u okviru Zakonom propisanih ovlastenja i da li su ispun jeni bitni Zakonom propisani elementi postupka i forme). naprimjer. str. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. Ako se u parnicnom postupku dokaze da notarski akt nije autentican. te sastaviti akt koji je u skladu sa vazecim propisima. Notar je duzan starati se o tome da se navedeni razlozi za pobijanje sadrzine pravnog posla eliminisu tokom samog postu pka sacinjavanja notarskog akta. Drugo veoma znacajno pitanje je: da li se u parnicnom postupku moze pobijati sad rzina notarskog akta koji ima punu dokaznu snagu javne isprave (formalnu i materijalnu dokaznu snagu).

u vezi sa clanom 50. i 50. . a Zakona o notarima CG.22 Clan 53.

koji se nalazi u kancelariji notara. trajnost notarskog akta nastoji se osigurati i propisivanjem obaveze da se pise na papiru standardnog formata A4 i takvog kvaliteta koji garantuje trajnost. Po pravilu. Bez toga. notarski akt se sastavlja elektronskim ili mehanickim uredajima za p isanje teksta koji ostavljaju trajni trag. drugih ucesnika i notara.) i Pravilnik o radu notara (clanovi 19. te stavljanja pecata i stambilja n otara. notarski akt se moze sastaviti i citkim rukopi som pisanim trajnim mastilom. notari mogu odgovarati disciplinski i za naknadu stete. a ako elektron ski i mehanicki uredaji za pisanje nisu dostupni. Zakon o notarima ( clanovi 35. notari se moraju strogo pridrzavati forme i postupka sastavljanja notarsk ih akata. zbog toga sto je notarski akt izgubio svojstvo javne isprave. u slucaju hitnosti. izmedu ostalog. te je ona izricito propisana normama Zakona o notarima i Pravilnika o radu notara.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 1. tj. Prilikom izra de notarskog akta mora se voditi racuna i o sigurnosti od falsifikovanja. propisane Zakonom o notarima (clan 5. oznaciti ga kao otpravak i ugraditi klauzu lu o ovjeri otpravka23. pa je zbo g toga propisano: Prazna mjesta u notarskom aktu moraju biti ispunjenja crtama. da su prilikom njegovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme. u suprotnom. Forma notarskih akata Da bi notarski akt imao dokaznu snagu javne isprave. predstavljao javnu ispr avu. najsigurnije i najlakse fotokopirati. jer. nuzno je. U Federaciji BiH clanom 35. nakon potpisivanja i parafiranja od strane stranaka. Pravilnika o radu notara (Sluzbene novine FBiH broj 13/09) je izrada otpravka i prepisa pomocu fotokopir-aparata u notarskoj kancela riji propisana kao obaveza. . a ovo ce se u praksi najcesce i desavati. notarski akt nema svojstvo javne isprave. te se moze dokazivati posebnom tuzbom da notarski akt ni je autentican. Dakle. Izuzetno. Za izradu otpravaka i prepisa moze se upotrijebiti i a parat za kopiranje.).) posvetili su posebnu paznju formi i sastavljanju notarskih akata. 1 1 Tehnikasastavljanja notarskogakta tehnika sastavljanja notarskog akta je veoma bitan aspekt notarske djelatnosti. jer otpravak u svemu treba da odgovara izvorniku kojeg je.-24.-49.

.

Sve stranice (u slucaju kada notarski akt ima vise stranica) izvornika parafiraj u notar i stranke. precrtavanje se vrsi tankom vodoravnom linijom. tako da se na kraju akta. kao i broj k alendarske godine.24 Ako se notarski akt sastoji od vise stranica. prezime i ime notara i sjediste notara. ili notarski akt od jedne stranice sa prilozima. npr. Zabranjena je upotreba skracenica. u njemu se ne smije nista brisati. Pravi lnika o radu notara). Rijeci i znakovi se ne smiju pisati izvan teksta. s tim da se parafi ne smiju stavljati preko teksta vec na vidnom mj estu. datumi i druge brojcane oznake moraju biti ispisani i slovima. na kraju akta. drugih ucesnika i notara. osim onih koje su uobicajene i opstepoznate. koji su. U gornjem desnom uglu stavlja se stambilj notara (clan 10. ispod teksta svake stranice (clan 40. a prilozi se cuvaju u omotu spisa kao sas tavni dio notarskog akta. te rednim brojem stranice. Pravilnika o ra du notara). tako da se oba kraja na poledini zadnje stranice pricvrscuju pecatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pecatom notara. odnosno svjedoci ili drugi notar za stranku koja ne zna ili ne moze pisati. oznakam a i datumu izdavanja prilozenih isprava. stav 6. Zakona o notar . onda notar mora postupiti na sljed eci nacin: Na prvoj stranici stavljaju se oznake kako je vec naprijed navedeno. a ako se prilozi ne mogu spojiti sa notarskim aktom iz tehnickih razloga. to mora naznaciti i to tako sto se mora naznaciti mjes to i obim (broj rijeci i recenica) teksta koji je precrtan.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Iznosi. sadrzini. prije potpisa stran aka. Sve stranice sa prilozima uz notarski akt. Na notarski akt stavlja se oznaka i broj iz odgovarajuceg upisnika. oznaku NOtAR . drugih ucesnika i notara. a sve to u skladu sa odredbama clana 38. prosivaju se jemstvenikom . a prije potpisa stranaka. Akt koji je sastavio notar mora biti citljiv. kao takvi. s tim da su od toga izuzete samo brojcane oznake listova nepokretnosti i pojedinih odredaba zakona ili drugih propisa na kojima se akt zasniva. a svaka nar edna stranica oznacava se oznakom i brojem iz odgovarajuceg upisnika i brojem kalendarske godine.. Na isti nacin se radi s a izmjenom ili dopunom teksta akta. ispisuje se tekst o broju. UZZ 1/2009. navedeni u notars kom aktu. Zakona o notarima i clan 21. koji sadrzi naziv: Crna Gora. i 20.

. u gornjem dijelu. na jeziku koji je u sluzbenoj upotrebi. stavlja oznaka IZVORNIK . a notar ima svojstvo sudskog tumaca za jezik na kojem se akt sastavlja (clan 43. Notar sastavlja notarski akt. a u opstinama gdje manjina predstavlja vecinu ili znacajan dio stanovnistva. Zakon je predvidio jos jedan izuzetak k ada se notarski akt moze sastavljati i na stranom jeziku. a tako je i u drugim drzavama . na zahtjev strank e. pod uslovom da to stranka trazi. notarski zapisnik i notarska potvrda). Zakona o notari ma CG. notarski akt se sastavlja na oba jezika. u pravilu. Ovo posredno proizilazi iz odredbe clana 76. Z akona o 24 Iako Zakon o notarima i Pravilnik o radu notara ne sadrze izricitu odredbu da se na notarski akt koji sacini notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapis. a sto bi predstavljalo original notarskog akta. smatramo da bi to bilo korisno staviti na prvu stranicu.ima. ispod oznake i broja iz odgo varajuceg upisnika i broja kalendarske godine.

Poslije potpisa notara. odnosno razlikuje notarsk i akt. Sve naprijed naznaceno. Priroda notars kog postupka uslovljena je polozajem. od privatnih isprava koje sastavljaju neke druge pravnicke pr ofesije. Ako je stra nka nepismena ili se ne moze potpisati iz nekih razloga. Nacelo oficijelnosti. Kako smo vec istakli. a svjedoci il i drugi notar to potvrduju. pecat i stambilj notara. Notarski postupak se zasniva na odredenim nacelima parnicnog i vanparnicnog post upka. prilikom sastavljanja akta. odnosno notara kao nosioca te sluzbe. pod Zakonom propisanim uslovima. Stranke i ostali ucesnici akt potpisuju prije notara. uz odredena prilagodavanja. rasterecenja sudova itd. tada takav akt nema svojstvo javne isprave. pravne sig urnosti.. Notarske isprav e su. po zahtjevu stranke. svrstava notarski postupak u grupu postupaka koji za pre dmet imaju pravnu zastitu u gradanskopravnim odnosima. notarska slu zba je javna sluzba jer je drzava na notara Zakonom prenijela javna ovlascenja u onim o blastima prava za koje je smatrala cjelishodnim sa stanovista javnog interesa. Ako notarski akt ne sadrzi potpis. Forma notarskih akata notarima CG). notar se svojerucno potpisuje i po red potpisa stavlja otisak pecata i stambilja. akt ne moze nista sadrzavati. kao nezavisan. te na odredenim specificnim nacelima26. neut ralni i strucni nosilac te sluzbe. koju vrsi iskljucivo kao zanimanje. tako je Zakon o notarima25 propisao prava i duznosti notara u poduzimanju sluzbe nih radnji i pravila postupka kojeg mozemo nazvati notarski postupak. u skladu sa Zakonom. Sve to skupa cini da notarski akt ima svojstvo javne isprave. preduzeti sluzbenu radnju iz svoje nadleznosti. Sastavljanje notarskih akata nije mehanicko pisanje teksta i ovjeravanje nego je notar. to u aktu mora biti naznaceno.1. U tom slucaju. nadleznostima i zadacima notarske sluzbe kao j avne sluzbe. duzan u sastavljanju notarskih akata postupati u granicama svojih sluzbenih ovlascenja i pridrzavati se propisane forme i postupka. pred kojima stranka stavlja otisak prsta. moraju biti prisutna dva pismena svjedoka k oja izabere stranka ili drugi notar. Notar je lice od javnog povjerenja. te nezavisni. a notarska sluzba ima zadatak da pruzi pravnu zastitu fizickih i pravnih lica na nacin preventivnog sprecavanja s porova. neutra lan i strucan nosilac javne sluzbe. javne isprave. Na kraju akta koji je sastavio. kao javnu ispravu. Od tog pravila postoje . Notar je duzan savjesno i posteno. 1 2 Postupak sastavljanja notarskihakata Postupak sastavljanja notarskih akata je strogo formalan.

27 Clan 3. do 49. str. i 44. i clanovi 27.izuzeci kada notar moze odbiti preduzimanje sluzbene radnje iz svoje nadleznosti.-34. Ovlascenja javnog beleznika. a sto bi dalje moglo dovesti do 25 Clanovi 27. godine. Zakon o notarima je izricito propisao slucajeve kada je notar ovlascen i duzan o dbiti preduzimanje sluzbene radnje.-132. notar bi postupao mimo svojih sluzben ih ovlascenja i time ucinio povredu sluzbene obaveze. Stranka u tim slucajevima ima prav o da podnese prituzbu Notarskoj komori zbog odbijanja poduzimanja sluzbene radnje. . U suprotnom. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije.-29. i to s amo u slucajevima odredenim Zakonom o notarima27. 124. 2007. Zakona o notarima CG 26 Milena trgovcevic-Prokic. Zakona o notarima CG.

istraziti njihovu volju.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata gubitka autenticnosti notarskog akta. nuzno je istovremeno prisustvo stranaka pred no tarom prilikom sastavljanja. na jednak nacin stititi interese svih stranaka. Zbog n aprijed naznacene povrede sluzbene duznosti. notar bi mogao odgovarati materijalno i dis ciplinski. kao takav. tj. Shodno nacelu neposrednosti. duzan da vrsi notarsku sluzbu i pred uzima poslove iz svoje nadleznosti iskljucivo u skladu sa Zakonom i propisima29. a potom. duzan da u vrsenju poslova iz svoje nadleznosti po stupa savjesno i posteno prema svim strankama u postupku na jednak nacin. s umnja u njegovu nepristrasnost. Prema ovom nacelu. da kao tajnu cuva podatke koje je saznao u vrse nju svojih poslova. Zakon o notarima je definisao notara kao lice koje uzi va javno povjerenje. te upozoriti na manjkavost i eventualne stetne posljedice namjeravanog pravnog posla. Zakon propisuje razloge za izuzece notara. Sustina ovog nacela sastoji se u propisanoj obavez i notara. kada postoji poslovna nesposobnost itd. unijeti eventualne poduke i upozorenja u akt i neposrednim pitanjima uvjeriti se da li sadrzaj notarskog akt a odgovara volji stranaka. Na kraju postupka sastavljanja notarskog akta stranke i drugi uc esnici potpisuju akt u prisustvu notara28. Ovo nacelo ogleda se u cinjenici da je notar. Od ovog pravila postoje izuzeci. notar je duzan te izjave procitati strankama. u slucaju kad s e radi o dvostranom pravnom poslu. u skladu sa Zakonom i propisima. Nacelo neposrednosti. poduci ti stranke pravnim posljedicama posla i dati im upozorenje. kada izjave stranaka b udu unesene u akt. Nacelo nepristrasnosti. u skladu sa Zakonom. Notar je duzan i ovlascen odbiti preduzimanje sluzbene radnje u slucajevima postojanja razloga za izuzece notara. Nacelo javnog povjerenja. Nacelo nezavisnosti. kao i sankciju da notarski akt nema svojstvo javne isprave ako je postojao razlog za izuzece notara (npr. odnosno pravni po sao nezakonit (po zakonu nedopusten ili zabranjen). te je. Pored toga. tako da notar nije duzan cuvati tajnu . kada je sluzbena radnja. gubitka svojstva javne isprave. kao i lica zaposlenih kod njega. notar je duzan. iako je posta vljen od drzave koja vrsi nadzor nad njegovim radom. Nacelo stranacke privilegije. U postupku sastavljanja notarskih akata ovo nacelo izrazen o je time sto je notar duzan prije sastavljanja akata ispitati volju stranaka.)30. savjetovat i ih i poducavati. citanja i potpisivanja notarskog akta.

Zakona o notarima CG. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti cuvanja tajne31. i 49. Zakona o notarima CG. U supr otnom.ako iz Zakona. 28. Zakona o notarima CG. te da pravu volju stranaka pretoci u notarski akt. . i pored upozorenja notara. Notar je duzan da ispita volju stranaka i cinjenicno stanje. volje stranaka ili sadrzine pravnog posla proizilazi nesto drugo. da se unesu u akt. i 3. a zele. Zakona o notarima CG. 2. Ako notar smatra da su izjave stranaka nejasne. 30. notar to moze uciniti. nerazumljive i dvosmislene. potpuno. Nacelo utvrdivanja prave volje stranaka. jasno i odre deno. samo uz oba 28 29 30 31 Clan Clan Clan Clan 47.

poslovne rizike i eventualne manjkavosti pravnog posla. Nacelo savjetovanja i upozoravanja stranaka jeste jedno od centralnih nacela not arskog postupka. poduciti stranke pravnim posljedicama i dometu namjeravanog pravnog posla. Isto tako. Sustina ovog nacela je da notar poducava stranke materijalnom pravu i daje im upozorenja u ve zi s tim. u smislu poslovnih rizika koji su povezani sa pravnim poslom (npr. pored poducavanja pravnim dometima namjeravanog pravnog posla. U suprotnom. takode. Notar je duzan. i ako mogu dovesti do spo rova i steta. tj.1. ali i cinjenicu da ih je poducio i upozorio na posljedice takvih izjava. Forma notarskih akata vezu unosenja i upozorenja u notarski akt32. a narocito ako smatra da su njihove izjave nejasne. poducavanja i upozorenja stranaka. odnosno koji su nistavi. Kada str anke nastupaju u zakonskim granicama autonomije volja. stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. a to je preventivna pravna zastita st ranaka u gradanskopravnim stvarima33. Ono sto treba istaci jeste cinjenica da se poducavanje i upozoravanje stranaka u praksi notara nedovoljno vrsi kada je to neophodno. notarski akt moze izgubiti autenticnos t. posredovanje notara medu strankama. notar ce u notarski akt unijeti njihove izjave. odnosno poducavanje ne smije p reci u nametanje volje strankama od strane notara. prodaja nepokretnosti koja je van prometa. jer poducavanje i upozorenje strankama u ovakvim slucajevima nema nikak vog efekta i smisla (npr. Notar poducava i upozorava stranke i na sve pravne pretpostavke za valjanost pravnog posla. niti smije ugroziti Zakonom propisanu autonomiju volja stranaka. svojstvo javne isprave i moze se ponistiti kao svaka privatna isprava. ne smiju se preduzimati sluzbene radnje i sastavljati notarski akti koji nisu dopusteni. U suprotnom. jer zadire u samu sustinu notarske djelatnosti u domenu sastavljanja n otarskih akata. Savjetovanje. sacinjavanje te . prije sastavljanja notarskog akta. notar je duzan stranke upozoriti na pravne posljedic e. Od kvalitetne primjene ovog nacela u praksi notara u dobroj mjeri zavisi jedan od osnovnih ciljeva notarske sluzbe. notar bi ucinio povred u sluzbene duznosti utvrdivanja prave volje stranaka. Ovim nacelom se ne narusava nacelo autonomije volja nego se zeli strankama ukazati na eventualne stetne posljedice i time sprijeciti davanje ishitrenih i stetnih izjava volja. nerazumljive i dvosmislene. Ako i nakon poduke i upozorenja notara. a cesto se neselektivno koristi i t amo gdje ne treba ili se ne smije koristiti. a not ar cini povredu sluzbene duznosti savjetovanja. notar bi mogao odgovarati za stetu koja nastane usljed povrede ove sluzbene duzn osti. isplata cijene kod ugovora o prodaji prije upisa predbiljezbe prava svojine).

Poduke i upo zorenja mogu biti unesene u uvodnom dijelu notarskog zapisa.). 34 Vidi clan 27. str. Notar tada mora odbiti poduzim anje sluzbene radnje34. a mogu biti i konkretna za pojedin e odredbe i izjave (npr. Ovlascenja javnog beleznika. 2007. u okviru teksta pravnog pos la ili u zavrsnom dijelu notarskog zapisa. Zakona o notarima CG. 128. 33 Detaljnije vidjeti kod Milena trgovcevic-Prokic. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju da imovina koja je predmet ovog ugovor a ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja ). do 29. Notar moze kombinovati naprijed naznace 32 Clan 47. . Zakona o notarima CG. Poduke i upozorenja mogu biti uopstena o pravnim dometima pos la (npr. godine. kod ugovora o prodaji da postoji rizik za kupca ako isplat i cijenu.stamenta od lica koje nema testamentarnu sposobnost itd.-132. a nije se obezbijedio upisom predbiljezbe u katastar nepokretnosti ).

odredeno je posebnim zakonom. i sl. tim zakonima se regulise pravna i poslovna sposobnost fizickih i pravnih lica uo pste ili za odredene pravne poslove (npr. Zakon o notarima sadrzi odredbe procesnog karaktera. koje regulisu pod kojim se uslovima slijepa. tj. i . pasos. a pokrecu ga stranke. 2. nijema i gluvonijema lica. gluva. vozacka dozvola. u Porodicnom zakonu. Sposobnost ucestvovanja u postupku s astavljanja notarskih akata imaju sva fizicka i pravna lica koja se mogu po materijalnom zakonu pojaviti kao nosioci prava i obaveza (pravna sposobnost) i koja imaju spo sobnost da ucestvuju u sklapanju pravnih poslova (poslovna sposobnost). ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Koji su to dokumenti. tj. 2 1 Utvrdivanje identiteta stranaka Procesna pretpostavka za zapocinjanje postupka sastavljanja notarskog akta jeste utvrdivanje od strane notara identiteta stranaka i drugih ucesnika (clan 44. ko moze i pod kojim u slovima zakljuciti bracni ugovor. Na ovom mjestu bavicemo se stranackom sposobnoscu u procesno-pravnom smislu. ali jedno je sigurno to moraju biti licni dokumenti sa fotografijom koje je izdao nadlezni organ (lic na karta. detaljnije cemo razraditi sposobnost stranaka u materijalnopravnom smislu. jer jedino na osnovu takvih dokumenata. biti subjekt prava sv ojine i drugih stvarnih prava). Kad se budemo bavili sastavljanjem not arskog zapisa za pojedine pravne poslove. Identitet tih lica notar je duzan utvrditi uvidom u dokumente izdate od strane nadleznog drzavnog organa. u Zakonu o nasljedivanju. U vezi sa tehnikom unosenja poduka i upozorenja u notarski akt rjesenja uporednog prava i prakse notara su ista kao sto je naprijed navedeno. u Zakonu o privrednim drustvima. na osnovu kojih se identitet moze utvrditi na nesumnj iv nacin. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Postupak sastavljanja notarskih akata vodi notar. u Zakonu o obligacionim odnosima. sto je stvar stila i teh nike svakog notara. Odredbe prava o pravnoj i poslovnoj sposobnosti stranaka sadrzane su u vise zako na: npr. testamentarna sposobnost. itd. mogu pojaviti kao stranke i ucestvovati u postupku sastavljanja notarskog akta35. u Zakonu o svojinskop ravnim odnosima. u smislu odredbi Zakona o notarima.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata ne tehnike unosenja poduka i upozorenja u notarski akt. Zakona o notari ma).). kao i lica koja ne znaju ili ne mogu pisati ili koja ne poznaju jezik na kojem se sacinjava akt. fizi cka i pravna lica licno ili preko ovlascenog zastupnika. jer to nije propisano odredbama o postupanju notara prilikom sastavljanj a notarskih akata.

a sto obligatorno propisuje Zakon o notarim a CG.. Zakona o notarima CG . 3. Zakon ne propisuje mogucnost drukcijeg utvrdivanja identiteta u situacijama kada 35 Clan 40. i clan 46.dentitet se moze utvrditi na nesumnjiv nacin. st. clan 45.

. (u daljem tekstu: Prodavac). u -----. ____. ali pocesto u praksi moze stvoriti poteskoce. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. sa ro kom vazenja do ____. zakoni o notarima u drugim drzavama36. to je dobro sa aspekta s precavanja zloupotreba i jacanja sigurnosti u pravnom saobracaju. Zakona o notarima propisano je da se pozivaju dv a pismena svjedoka ili koji drugi notar. 1... -----broj 3. ta cinjenica mora biti naznacena u aktu. JMB 0000000000000. sa prebival istem u ___... predvidaju i poznavanje stranaka licno i po imenu od strane notara. u postupku sastavlj anja notarskih akata moraju ucestvovati i druga lica (ucesnici) ciji identitet notar utvrduje na isti nacin kao i identitet stranaka. od dana ---. JMB 0000000000000. po zanimanju ekonomski tehnicar.1945. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. ul. stranka izjavljuje da je sin XX. ali iz zdravstvenih ili nekih drugih ra zloga ne moze pisati). U slucaju kada stranka ne zna (nepismena) ili ne moze pisati (pismena.01. ili posvjedocenja identiteta od strane kojeg drugog n otara ili dva svjedoka. Na upit notara.. .-----------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. P R I m J E R Utvrdivanje identiteta na osnovu licne karte i pasosa (identifikacijski dokument i).01. (slovima: __) godine. po zanimanju ekonomski tehnicar. a jedan od njih mora znati citati i pisati.1945.. sa rokom vazenja do ---. izdatog od MUP-a ---. predvideni su svjedoci ili drugi notar. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. po Z akonu o notarima CG. roden 21. Na upit notara. u ___. br.izdate od MUP-a ____.. (slovima: _____) godine. ----. Gospodin N.. H. st. (u daljem tekstu: Kupac). ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. u clanu 40. pored stranaka. ------------------------------------------------------------------------------2 2 Drugiucesniciiutvrdivanje njihovogidentiteta U slucajevima propisanim Zakonom o notarima. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata identitet nije moguce utvrditi uvidom u licni dokument.. stranka izjavljuje da je sin XX. roden 21. Drugi ucesnici. Prilikom . Kao drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata. ___ broj 3. koji moraju biti punoljetni i znati sluzbeni jezik. sa prebivali stem u -----. ul.3. k ao dopunski nacin utvrdivanja identiteta stranaka. od dana____. Za razliku od toga.2.. Gospodin H. br. . M.

pod uslovom da im zakonom nij e oduzeta mogucnost da budu svjedoci (clan 48. il i srodnik po tazbini do drugog stepena. lice koje je srodnik notara po krvi u pravoj lin iji. bez obzira na to da li je brak prestao. 36 Clan 82. lice koje moze imati neku korist od pravnog posla o kome se sastavlja notarski akt i lice koje je. moraju biti prisutna dva pismena. a u pobocnoj liniji do drugog stepena. Zakona o notarima FBiH. moze biti pozvan i koji drugi notar u slucaju kad stranka ne zna ili ne moze pis ati. bez obzira na stepen.cijelog postupka sastavljanja notarskog akta. Zakona o notarima). Sluzbene novine FBiH broj 45/02. . Svjedok ne moze biti lice zaposleno kod notara. oslobodeno duznosti svjedocenja. punoljet na i poslovno sposobna svjedoka koja izabere stranka. Umjesto svjedoka . koje je bracni drug notara. prema zakonima o sudskim postupcima.

D. br. ----. pa su. roden 08. sa rokom vazenja do ----. roden 21.. . sa prebivalis tem u -----...ul. u -----. ---. od dana ---. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. pismen. ul. svjedok izjavljuje da je sin XX. (u daljem tekstu: Prodavac). Gospodin H. po zanimanju ekonomski tehnicar.10. ----broj . Notar je duzan sve to naznaciti u zavrsnom dijelu notarskog akta.. H.. JMB 0000000000000. (slovima: __) godine u ----.08. P R I m J E R Prisustvo dva svjedoka u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. stranka izjavljuje da je sin XX. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte br. izjavljuje da ne zna da cita i da pise..od dana ---. da je drzavljanin Crne Gore. (slovima: __) godine. sa rokom vazenja do ---.. da nije u sr odstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom . ----. JMB 0000000000000. a sto ukljucuje citanje i potpisivanje akt a. roden 21. Na upit notara.. te oni trebaju potvrditi da je stranka stavila otisak svog prsta na notarski akt.01. na njen prijedlog. ozenje n/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. sa rokom vazenja do ---. ----------------------------------------------b) Gospoda D.1945. izdate od MUP-a ---. a sastoji se u tome da oni moraju biti prisutni prilikom sastavljanja notarskog akta. u ----. ul. M. a u sto se uvjerio i ovaj notar. izdatog od MUP-a --..1945.3. i to:-------------------------------------------------------------------------------a) Gospodin N. neozenjen.gdje je i nast anjena ul. nastanjen u ----. ---- . Na upit notara. od dana ---. (slovima: __) godine. punoljetna i poslovno sposobna svjedoka.izdatog od MUP-a ---..01. stranka izjavljuje da je sin XX.. N. Gospodin N.1949.1961(slovima: __).-----------------------------------------------------------------------------------Stranka H. po zanimanju ekonomski tehnicar. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi pasosa. .------------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. -----br. (u daljem tekstu: Kupac). 1. po zanimanju ekonomski tehnicar.godine.. H. Na upit notara. br. ----broj 3. rodena 10.. pozvana i prisustvuju u sastavljanju ovog notarskog akta dva pismena. sa prebivali stem u -----. u ----.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Uloga svjedoka ili drugog notara je ista.

da je drzavljanka Crne Gore. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen. izd atog od MUP-a ---. ----. neudata. sa rokom vazenja do -.br. da je nepismena stranka pred svjedocima stavila otisak prsta i da to potvrduju svjedoci (clan 40 . te na osnovu licnog saznanja.3. odnosno procitan u prisustvu svjedoka. po zanimanju ekonomski tehnicar. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. svjedok izjavljuje da je kci XX. pismena. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom ------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka.Na upit notara. br. Zakona o notarima). . ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. od dana ---. ---------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. stav 3.

a sto je ovom notaru licno poznato. a u sto se uvjerio i ovaj not ar. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. sa prebiva listem u -----.P R I m J E R P R I m J E R 2.1. (slovima: __) godine. N. br. JMB 0000000000000.------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. i to:------------------------------Gospodin N. Gospodin N.. ----. . ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. od dana ---. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa.. u ----. koji zatim potpisuje i ovaj notar. pa je na njen prijedlog pozvan i prisustvuje sastavljanju ovog notarskog akta drugi notar.. JMB 0000000000000. sa rokom vazenja do ----. te na osnovu licnog saznanja... da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta..Imenovani je izjavio da je notar sa sluzbenim s jedistem u .sa rokom vazenja do --. H.. nakon cega stranke izjavlj uju da je tako postupljeno. (u daljem tekstu prodavac).. roden 08..01.. ---------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i drugog notara. ------br. ---. 1. H. ovaj no tar je utvrdio da na strani drugog notara ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao u svojstvu drugog notara prisustvovati sastavljanju ovog notarskog akta. Na upit notara. roden 21. ------------------------- . M. u -----. a stranka H. stranka izjavljuje da je sin XX..H stavlja otisak prsta. roden 21... izdatog od MUP-a ---.1945.08.. Gospodin H. stranka izjavljuje da je sin XX. n eposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.. od dana ---. ---broj 3.izdatog od MU P-a --. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. ----. Na upit notara. u ----. nastanjen u ----.. ----broj 3.-------------------------------P R I m J E R Prisustvo drugog notara u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. sa rokom vazenja do ---.od dana --.. (slovima: __) godine.. (u daljem tekstu: kupac).01. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. br.. .ul. po zanimanju ekonomski tehnicar . kojeg odobr avaju i pred svjedocima i ovim notarom potpisuju.. ul.1945. po zanimanju ekonomski tehnicar. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt.. br.-----------------------------------------------------------------------------Stranka H. sa prebivali stem u -----. (slovima: __) godine. izjavljuje da ne zna da cita i pise. ul..1961. sto prisutni svjed oci potvrduju svojim potpisima na ovom aktu.. izdate od MUP-a ---.

stav 3. odnosno procitan u prisustvu drugog notara. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen. . Zakona o notarima CG). da je nepismen a stranka pred drugim notarom stavila otisak prsta i da to potvrduje drugi notar ( clan 40.--------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju.

1945. sto pr isutni drugi notar potvrduje svojim potpisom na ovom aktu. potpisuju.. punoljetno i pos lovno sposobno lice. po zanimanju ekonomski tehnicar . nijemo ili gluvonijemo lice koje je pismeno 1. ----broj . notar to mora naznaciti u aktu. svjedok u koga stranka ima povjerenje mora zadovoljav ati i sve druge uslove za svjedoka: da nije zaposlen kod notara. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. Nadalje. Dakle. pismen. sa rokom vazenja do ---.. Gospodin H.od dana ---.N. ozenjen/ neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. kojeg odobravaju i pred ovim i drugim notarom N.H stavlja otisak prsta. poziva jedan svjedok. ul. sa prebivalis tem u -----. gluva. da nije srodnik notar a. Za razliku od drugih svjedoka ovo lice moze biti i srodnik slijepe. . JMB 0000000000000. da nema neku korist od notarskog akta. nijema ili gluvonijema. takva stranka ce dati prijedlog notaru da pozove svjedoka u koj eg ima povjerenje i koji je sposoban da joj predoci cjelokupan sadrzaj notarskog akta.izdate od MUP-a --. nijema ili gluvonijema. nakon cega stran ke izjavljuju daje tako postupljeno..01. Na upit notara. P R I m J E R Prisustvo svjedoka u kojeg stranka ima povjerenje u slucaju kad je stranka slijepo. da je pismeno. H. a stranka H. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. Pored toga. postoji izuzetak od pravil a da se... stranka takvo lice moze predloziti i ono moze biti svjedok samo pod uslovom da j e ono sposobno da joj predoci cjelokupni sadrzaj akta. ----------------------------------------------------------------i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . ---. koji zatim potpisuje i ovaj notar. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.--------------------------Svjedok u koga stranka ima povjerenje. pod uslovom ako licno ni je zainteresovano za pravni posao kao predmet notarskog akta. roden 21. gluva. Ovo je izuzetak od pravila da svjedok ne moze biti u srodstvu sa strankom. U slucaju kada je stranka slijepa. umjesto dva svjedoka. gluve. gluvo.3.. (slovima: __) godine.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog drugog notara procitao ovaj a kt. kao i nacin na koji je stranka upoznata sa aktom37.. stranka izjavljuje da je sin XX. br. nijeme i gluvonijeme stranke. Ako je neka stranka slijepa. (u daljem tekstu: Prodavac). u ----.

. . u -----. ----. ----broj 3. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. izdatog od MUP-a ---. Gospodin N. (slovima: __) godine.. roden 21. (u daljem tekstu: Kupac). od dana ---. po zanimanju ekonomski tehnicar. M. sa prebivali stem u -----.. i to:----------------------------------------------------------------------------------37 Clan 45. stranka izjavljuje da je sin XX. Zakona o notarima CG. JMB 0000000000000. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H.01. sa rokom vazenja do ---. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore..1945. br. H. . Na upit notara. ul. gluvo lice i da je pismena.2... pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju ovog ak ta svjedok u koga stranka ima povjerenje.

gluvo.1961. a koja moze biti veoma znacajna u postupanju notara. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Gospodin N. ---------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. neposrednim pitanjima i preko svjedoka.. te da je svjedok sposoban da posebnim znacima sporazumijeva nja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje. ------br. koji je gluvonij emoj stranci predocio i objasnio ovaj akt posebnim znacima sporazumijevanja. Na upit notara.gluvo. da je u srod stvu sa prodavcem H. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. ali da nije licno zainteresovan za ovaj pravni posao..H.ul.H.08. N. nastanjen u ----.H koji mu je ujak. te na osnovu licnog saznanja. po zanimanju ekonomski tehnicar. da je drzavljanin Crne Gore.kojeneznailinemozecitatiipisati . Zakona o notarima CG ne pravi ta razlika38.. (slovima: __) godine. P R I m J E R Slijepo. u ----. uvjerio se da njegov sadr zaj odgovara volji stranaka. koji zatim potpisuje i ovaj notar.nijemoiligluvonijemolice. a sto prisutni svjedok potvrduje svojim potp isom na ovom aktu. roden 08. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. od dana ---. ----. izdatog od MU P-a ---. ----------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. neozenjen.1. sa rokom vazenja do ----. k oji je takode procitala stranka H. -------------------------------------------------------------------------Potrebno je voditi racuna o tome da li je slijepo. br. nijemo ili gluvonijemo lice pismeno ili ne i da li se moze potpisati na akt. pismen.2. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog svjedoka procitao ovaj akt. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao biti svjed ok u sastavljanju ovog notarskog akta. kojeg odobrav aju i pred svjedokom i ovim notarom potpisuju. Zbog toga se postavlja dilema: da li su uz svjedoka povjerenja potrebna dva svjedoka ili drug i notar ako je gluva stranka nepismena? Smatramo da bi pozivanje dva svjedoka ili drugog notara uz svjedoka povjerenja bilo potrebno radi postizanja potpune sigurnosti u postup ku sastavljanja notarskog akta kada je gluva stranka nepismena (vidi clan 40. stav 2. Zakona o notarima CG). svjedok izjavljuje da je sin H. jer se u clanu 45. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. Zakon a o notarima CG).

od dana ---..------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 Clan 87. H. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. br. ul.1945. u ----.izdate od MUP-a --... nijemih ili gluvonijemih lica koja znaju citati i koja ne znaju citati..1. po zanimanju ekonomski tehnicar . (u daljem tekstu: Prodavac). ----broj .01. Gospodin H. .. roden 21.3. stranka izjavljuje da je sin XX.. Na upit notara. ---. sa rokom vazenja do ---. Zakona o notarima F BiH pravi razliku izmedu gluvih. i 88. (slovima: __) godine. . sa prebivalis tem u -----. JMB 0000000000000.

.1. gluvo lice i da je nepismena. punoljetna i poslovno spo sobna svjedoka:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gospodin N.3. nastanjen u -----ul.H koji mu je ujak. pismen. ------br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. pismen. ----. da je drzavljanin Crne Gore. H. roden 08. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. od dana ---.izdatog od MUP-a --. br.. sa rokom vazenja do ---. roden 21. Na upit notara. po zanimanju ekonomski tehnicar.1949. u ----. sa rokom vazenja do -. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. svjedok izjavljuje da je sin XX. po zanimanju ekonomski tehnicar. br.1961.1. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. N. D. M.br. neozenjen. N. izdatog od MUP-a ---.. po za nimanju ekonomski tehnicar. da je drzavljanka Crne Gore. sa prebivali stem u -----. neudata.godine. od dana ---. od dana ---. . te na osnovu licnog saznanja. ----. neozenjen.. po zanimanju ekonomski tehnicar. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -----------------------------------------------------------------Gospoda D. (slovima: __) godin.gdje je i nasta njena ul.ul. e u ----. ------br..08. br.. izdatog o d MUP-a ---.. stranka izjavljuje da je sin XX. ----------------------Pored svjedoka od povjerenja pozvana su i dva pismena. roden 08. svjedok izjavljuje da je kci XX...10.. ----broj 3. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa.01. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H. ul. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. u ----. ----. da je drzavljanin Crne Gore. sa rokom vazenja do ----. rodena 10. ----. Gospodin N. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju o vog akta svjedok u koga stranka ima povjerenje:---------------------------------------------------------------------------------Gospodin N.Na upit notara. (u daljem tekstu: Kupac). od dana ---. Na upit notara. ali da nije licno zaintersovan za ovaj pravni posao.08. ovaj notar j e utvrdio da na .1961(slovima: __). da je u srod stvu sa prodavcem H. u -----. br.. sa rokom vazenja do ----. JMB 0000000000000. svjedok izjavljuje da je sin H. nastanjen u ----. pismena.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 2. (slovima: __) godine. (slovima: __) godine.1945. Na upit notara.H. ---. izdatog od MU P-a ---.

a koji je gluvoj stranci XY p osebnim znacima predocio i objasnio akt. koji zatim potpisuje i ovaj notar. te da je svjedok od povjerenja sposoban da posebnim znacima sporazumijavanja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. n eposrednim pitanjima i preko svjedoka AA u koga stranka ima povjerenje.Zakona o notarima CG). ------------------------------------------------------------------------- . P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt. kojeg odobravaju i pred svjedocima i ovim notar om potpisuju.strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnositi zbog kojih ne bi mogli biti svje doci u sastavljanju ovog notarskog akta. sto prisutni svjedoci potvrduju svojim potpis om na ovom aktu. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji str anaka. a stranka___ stavlja otisak prsta. -------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. . stav 2. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta.

nastanjena u Podgor ici ul. . ali se od toga odustalo. te okolnosti se moraju naznaciti u aktu. neposrednim pit anjima uz sudjelovanje naznacenog sudskog tumaca se uvjerio da sadrzaj ovog akta odgova ra volji stranaka. za potrebe sastavljanja ovog nota rskog zapisa pozvana i prisustvuje sudski tumac za slovenacki jezik gospodica Maja Ilic. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. Iz razgovora o situaciji ovaj notar je ustanovio da gospoda CD ne vlada crnogors kim jezikom.1965. (u daljem tekstu: sudski tum ac)-------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje Ministarstva pravde Crne Gore. kojim je gospodica Maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. da su sadrzaj ovo g akta razumjele. od_____. Zakona o notarima CG). JMB_____. a koji dokument se u ovjerenom prepisu.2.01 . rodena 01. P R I m J E R Formulacija u uvodnom dijelu akta kada se poziva sudski tumac. koji je sacinio ovaj notar. ------------------------------------------------Notar je ispitao i uvjerio se da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i o kolnosti zbog kojih ne bi mogao ucestvovati u sastavljanju ovog notarskog akta. u Ljubljani. Zakona o notarima CG. -------------------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. pa su stranke izjavile da je tako postupljeno. sa rokom vazenja do________. ------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju u zavrsnom dijelu akta notar je duzan na znaciti da je stranci preveden tekst akta (clan 46. br. prilaze uz ovaj izvornik. ---------------39 Clan 46. (prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine).______. od dana________. izdatu od MUP-a Crne Gore. kojijestranciC D preveocjelokupnitekstovogaktanaslovenackijezik. te ga slobodnom voljom odobravaju i pred ovim notarem potpisuju. P R I m J E R Notar je ovu ispravu procitao strankama uprisustvunaprijednaznacenogsudskogtumac a.___. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac koji potvrduje da je postupljeno kao naprijed i ovaj nota r. broj______. te je. a na kraju akta notar mora naznaciti da je ucesniku preveden tekst akta39. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Sudski tumac je obligatorno ucesnik u postupku sastavljanja notarskog akta kada neka od stranaka ne razumije jezik na kome se sastavlja akt ili ako to stranka zahtij eva.

.

Notarski zapis Pojam notarskog zapisa. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere)40. time se postize veci stepen pravne sigurnosti u pravnom prometu. 1. Zbog toga je ova forma propisana kao obavezna kod vaznih po slova za koje se opredijelio zakonodavac. Sastavljanje takvih notarskih akata ne znaci puko pisanje te ksta isprave i ovjeravanje nego ukljucuje i postupak poducavanja i savjetovanja stran aka. U daljem tekstu ovog rada obradivace se notarski zapis. ureduju javni registri i sl. Od svih notarskih akata. Zakon je za odredene pravne poslove izricito propisao obavezu da se moraju saciniti u formi notarskog zapisa . pod Zakonom odredenim uslovima (clan 53. izjavama vo lje i cinjenicama koje sastavlja notar u propisanoj formi i postupku. Zakona o notarima CG) definise kao akt o pravnim poslovima. kao i razliciti prav ni poslovi za koje je Zakonom propisana obavezna forma notarskog zapisa. potvrde o cinjenicama koje. Zakona o notarima CG). Zakona o notarima CG) sastavlja u cijelosti notar u okviru sluzbenih ovlas cenja.Treci dio: Vrste notarskih akata Kao sto je vec ranije istaknuto. Isti postupak se mora primijeniti i kod zapisa o potvrdi p rivatne isprave. tj. notarski akti su javne isprave o pravnim poslov ima. potvrduje not ar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. u Zakonom propisanoj proceduri. jer se njime potvrduje i sadrzi na pravnog posla. 49. Vaznost notarskog zapisa i zapisa o potvrdi pri vatne isprave ogleda se i u tome da on moze biti. Zakona o notarima CG) i postupku (c lan 44. a kojeg Za kon (clan 5. Zapis je najznacajnija vrsta notarskih akata. Otuda ova vrsta notarskog akta. pored formalne. kao neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (n otarski zapisnik). najznacajniji su akti koji se ticu pravnih poslova i iz java volje(notarski zapisi). izvrsna isprava. Kao najstrozu formu pravnog posla. ima i materijalnu autenticnost j avne isprave (tzv. puna dokazna snaga javne isprave). te zapis o potvrdi privatne isprave. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i zapis o potvrdi priva tne isprave). Obaveznost forme zapisa.-43. a koji ujedno imaju punu dokaznu snagu javne isprave o i zjavama datim pred notarom. Notar mora postupati. koji je Zakonom izjednacen sa notarskim zapisom41. Notarski zapis je akt koji u strogo propisanoj formi (clan 35. u okviru svoje nadleznosti. njegova forma i sadrzina.

40 Clanovi 50.-70. i 50. 38 . 41 Clan 50. Zakona o notarima CG. a Zakona o notarima CG.

Pored naprijed naznacenog odredenja u Zakonu o notarima CG. ako budu sacinjeni u formi not arskog zapisa i uz ispunjenje drugih uslova. i stranke mogu da zahtijevaju formu notarskog zapisa i za druge pravne poslove za koje nije predvidena obavezna forma zapisa. pa time i notarskog zapisa. zapisa o potvrdi privatne isprave. tekst pravnog posla i zavrsni dio. Ako takvi pravni poslovi ne budu sacinjeni u zahtijevanoj formi. za pojedine pravne p oslove forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave moze biti predviden a i drugim zakonima. koje su obavezujuce prilikom njegovog s acinjavanja44. ciji su predmeti nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . sa njime izjednacenog. Sadrzaj notarskog zapisa. ugovori o dozivotnom izdrzav anju i nasljednicke izjave. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica i lica koja nemaju poslovnu sposobnost. njegovo sjediste i izjavu da postupa u svojstvu notara. Mjesto.) propisali su tehniku sastavljanja i oznacavanja notarskih akata. Zakon o notarima CG (clan 35. Pored toga. Uvodni dio Uvodni dio treba da sadrzi: Licno ime notara. Obavezni elementi sadrzaja notarskog zapisa bi se mogli podijeliti na tri dijela : uvodni dio. adresu i jedinstveni maticni broj ucesnika . sam teks t Zakona ima odredbe o sadrzaju notarskog zapisa. takode. Notarski zapis ili. a narocito kod onih poslova koji. ugovori o raspodjeli i ustupanju imovine za zivota. U formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave sacinjavaju se slje deci pravni poslovi: bracni ugovori i ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. ugovori o kupovini sa zadrzavanjem prava svojine.) i Pravilnik o radu notara CG (clan 20.1. a sto je vec naprijed i istaknuto. 22. datum i mjesto rodenja. datum i vrijeme sastavljanja notarskog zapisa. mogu biti izvrsne isprave43. obecanja poklona i ugovori o poklonima u slucaju smrti. Ovo ce se u praksi cesto desavati. 2.-43. onda oni nece proizvoditi pravno dejstvo 42. pravni poslovi ciji je predmet prenos ili sticanje svojine ili drugih stvarnih p rava na nepokretnostima. Licno ime.

42 Clan 51. Zakona o notarima . a za pravno lice njegov naziv i sjediste. njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika. Broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet i naziv organa koji je izdao is pravu. Zakona o notarima 44 Clan 50. broj rjesenja o upisu u registar.(stranaka i drugih ucesnika). Zakona o notarima CG 43 Clan 53. licno i me i adresu njegovog zastupnika.

koji je upisan u poslovnom Registru. njihov broj. Obala br. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------------1. Iza podataka o identifikaciji stranaka nuzno je naznaciti u kom svojstvu nastupa ju . a koji izjavljuje da je: sin A. (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). Obala br. br. po zanimanju menadzer. od dana _______. upisuje i ime jednog roditelja.1. za provodenje notarskog zapisa u javnim registrima (tako je u cl. Gospodin AB. uvodni dio moze sadrzavati naznaku isprava koji se prilazu kao i odredene poduke i upozorenja. (u daljem teks . dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. a za pravno lice maticni broj./07. JmB____ _____. sa prebivalistem u Podgorici. UZZ broj: 15/2009. t akode.G. rjesenje centra za socijalni rad itd.1. nastanjen u Podgorici ul. Ovi akt i se obavezno prilazu uz izvornik. 29. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do____. a sto se mora naznaciti u samome notarskom aktu. Dana 14. te navesti isprave odnosno osnove ovlascenja za zastupanje (punomocje.. ul. Sastavni dio uvodnog dijela su i podaci o oznacavanju notarskog akta iz Pravilni ka o radu notara. 90. sa zahtjevom da. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. pored imena i prezimena za fizicko lice._______broj______. propisano da se u Katastru nepokretnosti.10.2009g. Pravilnikom o radu notara u clanu 27. te konstataciju notara da su stranke sposobne i ovlastene za predu zimanje odredenog pravnog posla. propisano je da se u Upisnik o notarskim zapisima i za pisnicima UZZ upisuje i zanimanje fizickog lica).Treci dio: Vrste notarskih akata Pored tih obaveznih podataka propisanih Zakonom o notarima. sacinim notar skizapis ugovoraoprodaji. na osnovu njihovih izjava volje. neki drugi zakoni propisuju i druge podatke potrebne npr.za sebe licno ili kao zastupnici-punomocnici odredenih lica u cije ime se pravni po sao preduzima. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. ozenjen. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepok retnosti Sluzbeni list R. datum izdavanja i izdavaoca). u 11 (jedanae st) casova.C. roden dana_______u Podgorici. broj____ _. preda mnom.. drzavljanin Crne Gore. ul. P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka lica od kojih jedno ne zn a sluzbeni jezik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.

Gospoda CD. od dana________. broj____ _. drzavljanka Crne Gore. rodena dana_____u Ljubljani.tu: Prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. sa prebivalistem u Podgorici._izdatu od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do________. a koja izjavljuje da je: kci . JmB___ _____. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK.

. broj______. sa rokom vazenja do________. ul. sa sluzbenim sje distem u Podgorici.10. Podgorica. Obala br. ul. preda mnom. po zanimanju frizerka. ali se od toga odustalo. te je. izdatu od mUP-a Crne Gore. u 11 (j edanaest) casova. koji je sacinio ovaj notar. s tim da pravno lice zastupa punomocnik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. za sastavljanje o vog notarskog zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic .(u daljem tekstu: Kupac)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospoda CD ne vlad a crnogorskim jezikom. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pr avnog posla.________. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. objasnio im prav ne domete i posljedice njihovih izjava. Dana 14..1.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). u Ljubljani. Obala br. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu. udata.1965. Notarski zapis B. br. n astanjena u Podgorici. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------UGOVOR O PRODAJI P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka i pravna lica. sa zahtjevom da.-----------------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta. UZZ broj:15/2009. rodena 01. na osnovu njihovih izjava volje.______. godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). prilaze uz ovaj izvornik. kojim je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik.1.___. nastanjena na adresi ul. (u dalj em tekstu: sudski tumac)-------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u L K. od dana________. JmB_____.01. od_____. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke.2009.1.

izdate od mUP-a Crne Gore. Deseta br. sa rokom vazenja trajno.g.1946. godine (dvadeseti decembar h iljadu devetstotinacetrdesetseste godine) u Podgorici. od dana 15. istovremeno su pristupila slijedeca lica: --------------------------------1.1.12. drzavl janin Crne Gore. (slovima: ___). Gospodin Dinic (Zlatko) Dejan.sacinim notarski zapis ugovora o hipoteci. ---------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.( u daljem tekstu:Hipotekarni duznik). broj 05XYC . JmBG 2012946000000. pema vlastitoj izjavi. ozenjen. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.2006.. ul.05. po zanimanju gradevinski tehnicar. roden 20.

akoje punomocjeseprilazeuzo vajizvornik nakonstojeprocitana strankama ----------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje.podbrojemUZZ-31/09 .08.kojejesacinjeno dana01 09 2009godine.10.uformi notarskogzapisa. te ustanovio da su sposobne i ovlastene za preduzimanje ovog pravn og posla. koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prila ze uz ovaj izvornik. broj 04BTH6377. u Podgorici..2014. te se uvjerio u pravu volju stranaka. sa rokom vazenja do 14.d. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgor ici.. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanje ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca. sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. godine(slovima: ___). ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. sa prebivalistem i adresom u Podgorici.. Tekst pravnog posla . broj_____. ul. ul.----------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. Peta br. rodena 01. pravnik. te iz istog utvrdio naprijed naz nacene podatke za hipotekarnog povjerioca. Prva br. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju.08. maticn i registarski broj subjekta upisa 1-273 ___.Treci dio: Vrste notarskih akata 2 BANKA______ a. po zanimanju dipl. sa sjedistem u Podgorici. -------------------Ovlastenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocauovom notarskom zapisuovajnotarjeutvrdio uvidomuotpravakizvornikaPunomocja. od dana 14 .08. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -------------------------------------------3.(slovima:prvog august a hiljadudevetstotinasezdesete godine). ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla.ul Prvabr 2 .godine(slovima: ___). Notar je strankama procitao naznaceni dokument.9. objasnio im p ravne domete i posljedice.g. sud Podgorica (udaljemtekstu:Hipotekarnipovjerila c). JmB 010853000000. od ____.---------------------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Registru nije bilo promjena. Podgorica. izdate od strane mUP-a Crne Gore. Nadalje.1960. koju zastupa zaposlenik-punomocnik AA.2004. kao i to da je naznacenu punomocje potpisalo ovlasceno lice.odstrane notaraXY.

U ovom dijelu notarskog akta unose se izjave volja ugovornih strana kojima se ze li postici odredeni cilj. a u skladu sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu postupak sacinjavanja nota rskih akata. u vezi sa izjavama volja o preduzimajucem pravnom poslu. Po red toga. tu dolazi narocito do izrazaj a primjena odredbi materijalnog prava koje se odnose na konkretni pravni posao. . odnosno preduzimajuci pravni posao. koje unosi u notarski akt. notar je duzan vo diti racuna o potrebnim podukama i upozorenjima strankama. Detaljnije o ovome ce biti govora u dijelu ovog rada koji se odnosi na no tarske zapise pojedinih pravnih poslova.

kao takav. datum i vrijeme sastavljanja obavezan je element sadrzaja nota rskog zapisa. iznos naplacene naknade i troskova (clan 127. nakon cega stranke izjavljuju da je tako postupl jeno.). gluva. te pecat i stambilj notara (clan 40). ko ji. P R I m J E R Zavrsni dio isprave Od ovog notarskog zapisa dobijaju:--------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimalac (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) ---------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1)-------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. stav 3. potpisi ucesnika i notara.). te se neposrednim pitanjima uvjerio da sad rzaj ovog notarskog zapisa odgovara njihovoj volji. koji se moze naznaciti u uvodnom ili u zavrsnom dijelu ili na oba mjesta . Zavrsni dio isprave Zakon o notarima CG navodi da notarski zapis nuzno mora da sadrzi i sljedece ele mente: izjavu da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da su saglasni sa zapis om koji je sastavio notar. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. br. preveden tekst akta (clan 46.--------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao strankama ovaj akt. a na sli jedeci nacin:_ tar. potpisuju u prisustvu notara.4.) . nakon cega je ovaj akt potpisao i ovaj notar. u 11 . dana 14. mjesto. iznos_________.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godi ne).10. naznaku da je stranci koja ne zna sluzbeni jezik. datum i vrijeme sastavljanja notarskog akta. nijema ili gluvonijema) upoznata sa sa drzinom akta (clan 45.______. -----------------U Podgorici. nacin na koji je stranka (slijepa. Zavrsni dio isprave 4. biljesku o tome kad i kome je notar izdao otpravak akta. U zavrsnom dijelu isprave mogu biti unesene poduke i upozorenja. Napomena: Mjesto.

(jedanaest) casova. pecat i stambilj notara) .------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac: Drinic marko (potpis) Poklonoprimac: Drinic milan (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.

koje nazivamo imenovanim ugovorima. Od ukupnog broja obligacija. odnosno ponasanja. ucesnici u obligacionim odn osima su ravnopravni. Najvazniji izvor obligacioni h odnosa. a pra vne cinjenice neposredni izvor raznovrsnih pravnih dejstava u pravnom zivotu.). svakako. u pravilu. dovoljno j e da ugovor ocijenimo kao najvazniji izvor obligacija. Izvori obligacionih odnosa Izvori obligacionopravnog odnosa su pravne cinjenice i skupovi pravnih cinjenica za cije nastupanje objektivno pravo vezuje nastanak obligacionopravnih odnosa. najveci broj otpada na one cija je osnova ugovor. Obligacioni odnosi nastaju najcesce na osnovu ljudski h radnji. 1 1 Ugovorkaopravniposao Ugovori predstavljaju najvazniji izvor obligacionih odnosa i zauzimaju narocito mjesto u obligacionom pravu. Shva tanje da obligacionopravni odnosi nastaju jedino iz ugovora i zakona. kao izvora obligacija. prenosivi su. previse je usko i previse uopsteno. Moglo bi se reci da je zakon posredan. telekomunikacije. Potreba savremene ekonomije je veca od Zakonom regulisanih mogucnosti obligacionih ugovora. sticanjem bez osnova. imovinska prava i obaveze. kao predmet tih odnosa. Pravne cinjenice se dijele na prir odne dogadaje i ljudske radnje. a sama prava su zasticena imovinskom sankcijom. Ugovor je . gasenje. proiz vode navedene pravne posljedice (dejstva. predstavljaju ugovori i delikti. jednostranom izjavom volje i drugih Zakonom utvrdenih cinjenica. tako da dolazi do nastanka ugovora koji nisu navedeni u samome Zakonu. Nastanak. transport. koje moze biti protivpravno (delikti) ili saglasno pr avu (ugovori i drugi pravni poslovi)45. Ugovori. prouzrokovanjem stete (delikt). izmjena subjektivnih prava i pravnih situacija. Karakteristika modernog poslovanja je porast narocito broja i vrsta usluga (finansijski sektor i sektor osiguranja. Samim tim. prenos. Pravne cinjenice pomocu odredenja sadrzanog u Zakonu. koje svako dnevno nastaju.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1. Pravni sistem sadrzi pojedine Zakonom regulisane ugovore. Karakteristike svih obligacion ih odnosa. Prema strukturi Zakona o obligacionim odnosima. t uristicki aranzmani itd. relativno su dejstvo. Zakonom neregulisane ugovore nazivamo neimenovani m ugovorima. Obligacioni odnosi nastaju iz ugovo ra. poslovodstvom bez naloga. uzrok uje se pravnim cinjenicama. ucinke). informatika i programiranje. sluze razmjeni roba (stvari) i usluga. mogu se ustano viti pojedine osnov nastanka obligacionih odnosa.

Beograd 1996. g od.45 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic. 44 . Uvod u gradansko pravo. str. 159.

1. Izvori obligacionih odnosa dvostrani pravni posao, kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da ce drugoj st rani nesto odredeno izvrsiti- bilo dati, dopustiti ili uciniti, odnosno nesto odredeno prop ustiti, a druga strana sve to prihvata, uz naknadu ili bez nje. Za svaki ugovor neophodno je postojanje najmanje dvije strane, koje se nazivaju ugovornim stranama (kontrahenti, ugovorn ici). Ugovor predstavlja izjavu volja, ucinjene s namjerom proizvodenja neke pravne posljedice. Da bi se postigao odredeni pravni efekat, izjave volja moraju biti s aglasne i usmjerene na postizanje zeljenog cilja. Dakle, ugovor nastaje na osnovu slobod no i saglasno izjavljenih volja poslovno sposobnih lica, a ne na osnovu zakona. Izjavljena vol ja mora biti pravno relevantna. Volja je pravno relevantna kad se ugovore prava i o baveze koje su obje strane zeljele i bile svjesne ili su morale biti svjesne njihove pr avne posljedice. teorija volje i teorija izjave daje nam odgovor na pitanje koja volja je pravno relevantna. Rezultati ovih teorija su medusobno potpuno razliciti. Zakon o obligacionim odno sima slijedi teoriju izjave46 (sklapanje ugovora), ali u nekim slucajevima prihvata r jesenja teorije volje47 (relativno nistavi pravni poslovi). Prema zakonskoj formulaciji, ugovor je sklopljen kada se ugovorne strane sporazu me o bitnim sastojcima ugovora (essentalia negotii). Nas zakon, a ni drugi inostran i zakoni, ne sadrzi definiciju sta je to bitan sastojak ugovora. Bitni sastojci ugovora su minimalni sastojci neophodni za postojanje ugovora. Oni u pravilu zavise od vrste ugovora, kao, naprimjer, prodaja, zajam, zakup, poklon itd. Bitni sastojci ugovora mogu b iti objektivni, koje odreduje Zakon48, i subjektivni, koje odreduju same ugovorne st rane49. Subjektivni sastojci ugovora ne predstavljaju nuzne uslove nastanka ugovora, ali za jednu ugovornu stranu predstavljaju vazan elemenat ugovora, bez kojeg ne zeli sklopiti ugovor. Nuzno je da se ugovorne strane sloze o uslovima i da ih kao bitne ugovor e. Objektivne sastojke ugovora nije potrebno dokazivati u slucaju spora, dok subjek tivne elemente mora dokazivati ona strana koja tvrdi da su oni ugovoreni. Pored bitnih sastojaka, postoje i prirodni, kao i sporedni sastojci ugovora. Prirodni sastojci cine sast avni dio ugovora, bez obzira da li su dogovoreni ili ne. Odgovornost prodavca za mate rijalne i pravne nedostatke predstavlja tipican primjer prirodnih sastojka ugovora. Spor edni sastojci ugovora (accidentalia negotii) su oni koje ugovorne strane, na osnovu s lobode

ugovaranja, mogu dogovoriti. Sporedni sastojci vaze samo onda kada ih strane ugo vore, npr. ugovorna kazna kod neispunjenja ili zakasnjenja u ispunjenju nenovcane obav eze. Ugovorne strane mogu svoja prava i obaveze urediti kako to njima najbolje odgova ra u skladu sa zakonom. Ugovori se, u pravilu, temelje na nacelu dispozitivnosti50. 46 Clan 19. ZOO CG: Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane sporazumjele o bitnim elementima ugovora . 47 teorija volje je prihvacena kod mana volje: zablude, prijetnje, prevare ili p risile. Clan 95. ZOO CG tumacenje ugovora. 48 Npr. kod kupoprodaje clan 463. ZOO CG odreduje da predmet i cijena cine bitne sastojke ugovora. 49 Npr. kod ugovora o zajmu, pored zakonske obaveze zajmodavca da preda zamjenjl jivu stvar u svojinu zajmoprimca, uz obavezu vracanja, i subjektivno odredenje da sacine ugovor u pis anoj formi. 50 Abedin Bikic, Obligaciono pravo opci dio, Sarajevo 2004. god, str. 70.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1 2 Pravna dejstvaugovora Ugovor proizvodi sva ona pravna dejstva koja proizvode pravni poslovi uopste. U oblasti obligacionog prava ugovorom se postizu tri razlicita pravna dejstva. Najprije se ugovorom mogu stvoriti obligacije. Kada se govori o izvorima obligacija, najcesce se misl i na ovo dejstvo, jer su oni u ovom segmentu i najinteresantniji. Kao drugo, pomoc u ugovora se moze postici i dejstvo koje se ogleda u izmjeni neke vec postojece obligacije . to je slucaj kada izmedu ugovornih strana postoji obligacioni odnos koji je nastao bilo iz kog izvora, pa ga strane svojim nekim novim ugovorom zele u necemu promijeniti. Na kraju, kao trece dejstvo, ugovorom se u obligacionom pravu moze postici i dejstv o gasenja jedne vec stvorene obligacije. to su ugovori kojima se duznik oslobada obaveze, cime se postize gasenje obligacije51. Pored navedenih osnovnih dejstava, ugovorom se u oblasti gradanskog prava mogu p ostici i neka druga dejstva. tako, naprimjer, u francuskom pravu ugovorom se moze stica ti svojina i to samom cinjenicom sklapanja ugovora bez predaje stvari. Na ovaj naci n ugovor proizvodi i stvarnopravna dejstva, pa stoga neki autori ovakve ugovore na zivaju stvarnim ugovorima. U nasem pravu ovo nije moguce, zbog toga sto se kod nas svoj ina stice (derivativnim putem) samo ako, pored osnova sticanja, postoji i predaja st vari, odnosno, ako se radi o nepokretnostima, upisom u katastar nepokretnosti52. 1 3 Opstiuslovisklapanja obligacionihugovora Obligacioni ugovori nastaju saglasnim izjavama volja ugovornih strana, koje proi zvode pravno dejstvo nastanka, prestanka, prenosa ili izmjene postojecih subjektivnih prava. Prema opstim pravilima, izjava volje mora biti data od lica koje ima potrebnu po slovnu sposobnost, da je ozbiljna i data u namjeri proizvodenja pravnog ucinka, slobodn a i u potrebnoj formi, ako zakon to zahtijeva. Zeljeni pravni ucinci moraju biti u skladu sa Ustavnim nacelima, imperativnim normama i drustvenim moralom, a ukoliko to nije slucaj, postoji znacajan nedostatak, koji cini pravni posao nevazecim. Da b i jedan ugovor imao svojstvo obligacionog ugovora, on mora ispunjavati sljedece pretpost avke: 1. 2. 3. 4. 5. 51 da ugovorne strane posjeduju potrebnu poslovnu sposobnost: da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana; da postoji predmet ugovora; da postoji dozvoljeni osnov obavezivanja iz ugovora, potrebna forma ugovora kao poseban uslov kod odredenih ugovora. Zivomir S. Dordevic/Vladan S. Stankovic, Obligaciono pravo, Opsti dio, Beogra

d 1976., str. 128. 52 Clan 84. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, Sluzbeni list CG, broj 19/09.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla je imperativna zakonska odredba53, po kojoj notar mora postupati u postupku sastavljanja notarskih akata , a takode proizilazi iz materijalnog prava. tako npr. testament moze saciniti lic e sa navrsenih petnaest godina zivota i koje je sposobno za rasudivanje. Notar je ovl ascen da odbije preduzimanje radnje ako zbog maloljetstva ili nekog drugog zakonskog razl oga stranka ne moze punovazno zakljucivati pravne poslove54. Notar ce odbiti sastavl janje akta, pored insistiranja stranaka, u svim slucajevima kada je zakonom izricito z abranjeno sklapanje odredenog pravnog posla. tu nema mjesta davanja poduka i upozorenja od strane notara, nego je notar duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje. 2 1 Sposobnost ugovornih strana Da bi subjekti prava svojim izjavama volja mogli proizvoditi pravne ucinke, tj. sudjelovati u obligacionim odnosima, nuzno je postojanje odredene sposobnosti tih subjekata. ta sposobnost se dijeli na: pravnu sposobnost i poslovnu sposobnost. 2 2 Pravnasposobnost Subjekti ili lica u pravu mogu se definisati kao nosioci pravne sposobnosti, pos ebnog pravnog kvaliteta koji cini podobnost da se bude imalac prava i obaveza (vlasnik , povjerilac, duznik, nasljednik itd.). Da bi neko lice postalo pravnim subjektom, dovoljno je postojanje pravne sposobnosti tog lica. Dakle, svaki pravni subjekt posjeduje pr avnu sposobnost, tj. sposobnost da ima prava i obaveze55. Postoje dvije vrste pravnih subjekata: ljudi kao pojedinci (fizicka lica) i odredene ljudske zajednice (organizacije) s nabdjevene pravnom sposobnoscu, koje nazivamo pravnim licima. U pravilu, pravna sposobnost za fizicka lica nastaje rodenjem, a za pravna lica registracijom56. Ugovore mogu sklapati svi subjekti prava pod odredenim pretpostavkama. Ugovore mogu sklapati pojedinci, kako to Zakon o obligacionim odnosima za fizicka lica kaze, kao i pravna lica, i to sve vrste pravnih lica. Da bi se svojim izjavama volje stvarala prava i oba veze, potrebno je prethodno imati sposobnost subjekta prava. Dakle, poslovna sposobnos t nuzno pretpostavlja postojanje pravne sposobnosti. Subjekt prava moze, ali i ne mora imati poslovnu sposobnost, dok postojanje pravne sposobnosti ne pretpostavlja nu zno postojanje i poslovne sposobnosti. Postojanje pravne i poslovne sposobnosti je r egulisano imperativnim normama, tako da zainteresovani subjekti ne mogu uticati na njihovu izmjenu ili primjenu.

53 Clan 44. i clan 47. Zakona o notarima Crne Gore. Clan 80. stav 1. Zakona o no tarima FBiH. 54 Clan 27. stav 1. tacka 3. Zakona o notarima CG. 55 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 51. 56 Izuzeci: nasciturus, sudsko proglasenje nestalog lica za umrlo, ortacko drust vo, priznavanje procesne sposobnosti prije upisa u odredene registre.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 2 3 Poslovnasposobnost Poslovna sposobnost se moze definisati kao sposobnost sklapanja pravnih poslova (ugovora). Pod sposobnoscu sklapanja pravnih poslova podrazumijeva se sposobnost izjave volje koja proizvodi gradanskopravne ucinke (nastanak, prenos, promjenu ili pres tanak subjektivnih gradanskih prava). to, naprimjer, poslovna sposobnost znaci sposobn ost sklopiti kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, saciniti testament, odreci se nekog prava itd. Dakle, poslovna sposobnost predstavlja sposobnost proizvodenja pravne posljedice57. Poslovnu sposobnost dijelimo na: potpunu poslovnu sposobnost, ogra nicenu poslovnu sposobnost i potpunu poslovnu nesposobnost. 2 3 1 Potpunaposlovnasposobnost Fizicko lice, u vezi sa poslovnom sposobnoscu, ili je potpuno poslovno sposobno, ili ograniceno (djelimicno) sposobno, ili potpuno poslovno nesposobno. Potpuna poslo vna sposobnost stice se punoljetstvom ili sklapanjem braka prije punoljetstva u skla du sa zakonom. Punoljetnim postaje lice koje je navrsilo 18 godina zivota58. Poslov nu sposobnost moze steci i maloljetno lice, ali starije od 16 godina sklapanjem braka uz dozvo lu suda59. O ovom nacinu sticanja poslovne sposobnosti odlucuje sud u vanparnicnom postupku, na prijedlog maloljetnog lica, uzimajuci u obzir njegovu dusevnu zrelo st. Za sklapanje punovaznog ugovora potrebno je da ugovarac ima poslovnu sposobnost koj a se trazi za sklapanje tog ugovora60. Sticanjem neogranicene (pune) poslovne spos obnosti, to lice se pravno osamostaljuje. Puna poslovna sposobnost je po svom karakteru o psta i potpuna. Opsta, jer neko lice stice pravo na sklapanje svih pravnih poslova, a potpuna, jer to znaci da ove poslove sklapa neko lice bez saglasnosti zakonskog zastupnik a ili organa starateljstva. Maloljetnik sa petnaest godina zivota moze, bez saglasnosti svog zakonskog zastu pnika, samostalno stupiti u radni odnos i samostalno raspolagati zaradom61. Ova sposobn ost se naziva radna sposobnost. Maloljetnik sa navrsenom petnaestom godinom zivota, pod uslovom da je sposoban rasudivati, dobiva aktivnu testamentarnu sposobnost62 . Lica mlada od petnaest godina ne mogu saciniti testament ni uz pomoc svojih zako nskih zastupnika, jer se testament moze saciniti samo licno. Pravna lica mogu sklapati ugovore u pravnom prometu u okviru svoje pravne sposob nosti. Ugovori sklopljeni protivno ovome, nemaju svoje pravno dejstvo, a savjesna stran a moze zahtijevati naknadu stete koju je pretrpjela usljed sklapanja ugovora koji

nema pravno dejstvo. Pravna lica imaju specijalnu poslovnu sposobnost, odredenu priro dom 57 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 57. 58 Clan 13. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 1. i 2. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije BiH, broj 35/0 5. i 41/05.). 59 Clan 13. stav 2. u vezi sa clanom 24. stav 2, Porodicnog zakona Crne Gore, Sl uzbeni list RCG 1/07. 60 Stav 1. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 61 Clan 66 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07 62 Clan 61 Zakona o nasljedivanju, Sluzbeni list CG, 74/08. Clan 62. Zakona o na sljedivanju SR BiH potrebno je da ima sesnaest godina zivota, Sluzbeni list SR BiH 7/80, 51/80.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla djelatnosti i ciljem radi cijeg ostvarenja su osnovana. Bivsim zakonom o obligac ionim odnosima postavlja se opste pravilo kojim se odreduje da pravna lica mogu sklapa ti ugovore u okviru svoje pravne sposobnosti. Ugovori sklopljeni protivno ovom prav ilu, ne proizvode pravne ucinke (clan 54. ZOO bivse SFRJ). U novonastalim drzavama ov o pravilo se derogira drugim posebnim zakonima, kao, naprimjer, Zakonom o privredn im drustvima / preduzecima, odredenjem da pravni posao sklopljen van obima pravne sposobnosti pravne osobe, ostaje na snazi (clan 9. Zakona o privrednim drustvima F BiH). Pravna teorija, tzv. ultra vires, koja dolazi iz common law pravnih sistem a, napustena je i u pravu Evropske unije63. 2 3 2 Ogranicenaposlovnasposobnost Fizicko lice u crnogorskom zakonodavstvu moze biti potpuno poslovno sposobno ili ograniceno poslovno sposobno, a potpuno poslovno nesposobno samo u slucajevima kada mu je potpuno oduzeta poslovna sposobnost odlukom suda u vanparnicnom postu pku64. Dijete koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota, prema novim zakonskim rjesenjima, moze samostalno preduzimati pravne poslove kojima ne stice ni prava ni obaveze i pravne poslove malog znacaja65. Ostale pravne poslove takva lica mogu preduzimati samo preko zakonskog zastupnika ili staratelja, a u nekim slucajevima je potrebn o odobrenje organa starateljstva. Fizicka lica koja su navrsila cetrnaest godina zivota takode imaju ogranicenu poslovnu sposobnost66, a ona se jos nazivaju i st arijim maloljetnicima. takva lica mogu bez saglasnosti (dozvole ili odobrenja) svog zak onskog zastupnika ili staratelja sklapati samo one pravne poslove cije im je sklapanje Zakonom dopusteno67. Ograniceno poslovno sposobna lica sa navrsenih cetrnaest godina zivota mogu potpuno samostalno i bez icije saglasnosti sklapati poslove manjeg z nacaja i poslove kojima ne sticu ni prava ni obaveze. Koji su poslovi manjeg znacaja, f akticko je pitanje, koje se procjenjuje u svakom pojedinacnom slucaju. Pravne poslove ve ceg znacaja, odnosno ostale pravne poslove koji ne spadaju u poslove manjeg znacaja i poslove kojima se ne sticu ni prava ni obaveze, mogu sklapati lica sa navrsenih cetrnaes t godina zivota, uz prethodnu ili naknadnu saglasnost svog zakonskog zastupnika. Z akonskom zastupniku, odnosno staratelju, za poslove veceg znacaja koji prelaze okvire redovnog poslovanja i upravljanja, tj. za otudenje ili opterecenje nepokretne st vari, te vrednije pokretne stvari i prava iz imovine djeteta, potrebno je odobrenje organ a starateljstva. Zakonski zastupnik, odnosno staratelj, bez prethodnog odobrenja organa starateljstva, ne moze preduzimati poslove koji prelaze okvire redovnog poslovan ja ili

upravljanja sticenikovom imovinom, u koju, svakako, spadaju nepokretnosti68. Za otu 63 Milic Simic/Marko Rajcevic, Harmonizacija zakona o privrednim drustvima -pred uzecima u BiH, str 7. 64 Clan 235 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 65 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 66 Clan 66. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 5. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. 67 Stav 2. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 68 Clan 308. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Clan 1 78. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U clanu 179. ovog zakona odredeno je koje poslov e moze poduzimati staratelj uz prethodno odobrenje organa starateljstva.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima denje nepokretnih stvari u svojini maloljetnog lica, uvijek je potrebno odobrenj e nadleznog organa starateljstva. Zakonski zastupnici maloljetnog lica su oba roditelja, pod uslovom da vode zajed nicki zivot. Jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili kad jedan roditelj sam zivi sa djetetom, a nije donesena odluka suda o vrsenju roditeljskog prava, ili kad je drugi roditelj nepoznat, ili kad je umro, ili je potpuno lisen roditeljskog p rava, odnosno poslovne sposobnosti69. Medutim, kada se radi o pitanjima koja bitno uticu na zi vot djeteta, a u koja spada i raspolaganje imovinom djeteta velike vrijednosti, u to m slucaju roditelj koji ne vrsi roditeljsko pravo ima pravo i duznost da odlucuje zajednic ki i sporazumno sa roditeljem koji vrsi roditeljsko pravo70. Dakle, kada je odredeno da jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo, a otuduje se ili opterecuje nepokretnost u vlas nistvu maloljetnika, potrebno je ukljuciti i drugog roditelja koji ne vrsi roditeljsko pravo, odnosno nuzno je pribaviti njegovu saglasnost. U pojedinim zemljama, u vezi sa ovim, pos toje i drugacija rjesenja71. Saglasnost data prethodno, prije sklapanja pravnog posla ( dozvola), omogucava da pravni posao vezuje stranke od samog sklapanja ugovora (perfekcija ugovora). Ukoliko to nije slucaj, posao ne vazi, ali moze biti osnazen davanjem naknadne saglasnosti (naknadno odobrenje) u zakonskom roku. Za vrijeme trajanja tog roka, sudbina ugovora je neizvjesna, sto se u teoriji naziva poslovima koji hramlju (n egotium claudicans)72. Ograniceno poslovno sposobno lice je i ono punoljetno lice kojem je djelimicno oduzeta poslovna sposobnost (clan 235. stav 2. PZCG). Ako je sposobnost razumnog postupanja iskljucena samo u nekim oblastima zivota, poslovna nesposobnost se ogranicava samo na te oblasti. 2 3 3 Poslovna nesposobnost Porodicno zakonodavstvo Crne Gore propisuje da je potpuno poslovno nesposobno samo ono fizicko lice koje je odlukom nadleznog suda u vanparnicnom postupku pot puno liseno poslovne sposobnosti zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti ili kojeg drugog uzroka. takvo lice nije sposobno da se samo brine o svojim pravima i inte resima (clan 235 PZCG). U nekim zakonodavstvima poslovno nesposobno je ono fizicko lice koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota (mladi maloljetnici). Poslovno nespos obno je i punoljetno lice kome, zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti, mentalne slabos ti, opijenosti ili slicnih stanja, nedostaje sposobnost da razumno postupa. takva lica nisu spo sobna da se sama brinu o svojim pravima i interesima, pa im poslovna sposobnost moze b

iti 69 Clan 73, 76-78 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 70 Clan 79 stav 3 i 4 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 71 U Federaciji BiH usvojeno je pravilo da ako roditelji ne zive u porodicnoj za jednici, roditeljsko staranje ostvaruje roditelj sa kojim dijete zivi, osim ako odlukom suda o tome sa kojim r oditeljem ce dijete zivjeti nije drugacije odredeno odnosno ako i drugom roditelju nisu data odreden a prava i duznosti koja se ticu vaznijih pitanja za interese djeteta. Drugi roditelj ima pravo da b ude informisan a ako se ne slaze sa nekim postupkom drugog roditelja moze se obratiti sudu. 72 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo Opci dio, stvarno, obvezno i nas ljedno pravo, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 31 i 3 2. Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 57.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla u potpunosti oduzeta u vanparnicnom postupku73. Prema nasem pravu, pravni poslov i preduzeti od strane poslovno nesposobnih lica su apsolutno nistavi i ne proizvod e nikakvo pravno dejstvo, osim pravnih poslova kojima ne stice ni prava ni obaveze, i prav nih poslova malog znacaja74. Stanje poslovne nesposobnosti moze se produziti i posli je navrsene osamnaeste godine zivota, ako iz odredenih razloga lice nije sposobno d a se samo stara o svojoj licnosti, pravima i interesima. takode, stecena poslovna spo sobnost se moze kasnije oduzeti, ako punoljetno lice postane nesposobno da rasuduje ili svojim ponasanjem ugrozava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica. U pravnoj doktrini, odredivanje granice od cetrnaest godina za ogranicenu poslov nu sposobnost, odnosno nesposobnost, ocjenjuje se kao previsoka i neadekvatna prema stvarnom stanju i narastajucim potrebama u zivotu. Stvarne potrebe i sama zrelos t odlucivanja mladih maloljetnika ukazuju na previsoko postavljenu dobnu granicu izmedu mladih i starijih maloljetnika. Uporedno pravo poznaje i priznaje mnogo nizu sta rosnu granicu izmedu ovih osoba. U mnogim drugim zemljama postavljena je niza starosna granica koja je potrebna za obavljanje pojedinih kategorija pravnih poslova. Kod poslova manje vrijednosti, vecina evropskih zemalja ne postavlja nikakvu donju granicu f izickim licima za pravno valjano preduzimanje tih poslova, a to rjesenje je prihvaceno i u Porodicnom zakonu Crne Gore. U njemackom pravu ogranicena poslovna sposobnost se stice sa sedam godina. Uz sa glasnost svog zakonskog zastupnika, maloljetnik s navrsenih sedam godina moze sklapati pravne poslove samostalno, dok samostalno moze nastupati u svim poslovima kojim pribavlja iskljucivo neku pravnu korist za sebe, kao i druge poslove koji se izv rsavaju sredstvima koja su mu u tu svrhu data, ili su mu data na slobodno raspolaganje (dzeparac)75. Od ovog pravila postoji izuzetak kod jednostranih pravnih poslova, jer su oni nistavi ako ih poduzme ograniceno sposobna osoba bez dozvole zakonskog zast upnika. Prema odredbama svajcarskog prava, maloljetnik sposoban za rasudivanje moze, bez obzira na starosnu dob, samostalno sklapati dobrocine pravne poslove, a uz odobrenje zakonskog zastupnika i sve ostale76. U madarskom pravu ogranicena posl ovna sposobnost stice se sa dvanaest godina. Dvanaestogodisnjak moze, uz saglasnost (dozvolu ili odobrenje) svog zakonskog zastupnika, poduzimati sve poslove, samos talno moze sklapati ugovore od manjeg znacaja radi zadovoljenja uobicajenih svakodnevn ih potreba, kao i ugovore iz kojih pribavlja iskljucivo neku korist77. Maloljetnici do dvanaest

godina poslovno su nesposobni, ali nisu nistavi poslovi poduzeti od tih lica koj i su izvrseni, a od malog su znacaja. Njihovo sklapanje u svakodnevnom zivotu se desava stalno i bez narocitog razmisljanja (§ 18. stav 2.)78. Grcki gradanski zakonik u odredbam a clanova 134. i 135. ureduje da maloljetnik sa navrsenih deset godina moze samost alno poduzimati poslove iz kojih za njega proizilazi iskljucivo neka korist. Prema to m zakoniku, sa cetrnaest godina stice se sposobnost samostalnog raspolaganja svojom zara 73 Clan 235. stav 1 i 3. Porodicnog zakona Crne Gore. 74 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 75 §§ 104 - 113 BGB, Burgerliches Gesetzbuch 76 Clan 19. Svajcarskog gradanskog zakonika. 77 § 14. stav 2. Madarski gradanski zakonik. 78 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 58.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima dom i sredstvima koja su dobivena na slobodno raspolaganje, kao i sve ostale pos love, uz saglasnost zakonskog zastupnika. 3. Saglasnost volja ugovornih strana Samo saglasnim izjavama volja ugovornih strana, moze nastati ugovor. Ovim izjava ma ugovorne strane odreduju sadrzaj ugovora. Saglasne izjave moraju se odnositi na bitne elemente ugovora. Pored toga, izjave moraju biti punovazne, odnosno one moraju b iti date slobodno, bez prinude, a ne smiju biti date u zabludi ili usljed prevare. A ko zakon zahtijeva davanje izjave u odredenoj formi, one moraju biti date u toj formi (fo rma ad solemnitatem). Iako je opste pravilo da se pravni poslovi preduzimaju neformalno , broj pravnih poslova za koje Zakon propisuje formu kao uslov valjanosti (vaznost), sv e je veci79. Izjave volja koje prouzrokuju nastanak ugovora, moraju imati karakteristike prav no relevantne volje. Pravno relevantna volja podrazumijeva postojanje svijesti i namjere. Svij est ugovorne strane o izjavljenoj volji obuhvata znacaj i posljedicu sklopljenog pra vnog posla. Namjera (htijenje) ugovorne strane ukazuje na njenu zelju za sklapanjem u pravo tog ugovora, sa svim njegovim posebnostima (animus contrahendi). Izjava volje, p ored toga sto je slobodna, mora biti ozbiljna i stvarna, a ne simulirana. tako, napri mjer, ako bi ugovorne strane izjavile da sklapaju ugovor o poklonu, a zapravo sklapaju ugo vor o prodaji, u principu izjava o poklonu ne bi dovela do sklapanja ugovora o poklonu . Ovdje se radi o prikrivenom pravnom poslu, tako da, prama clanu 59. stav 1. ZOO CG, pr ividan ugovor nema ucinka medu ugovornim stranama. Saglasnost volja predstavlja spoj istovjetnih izjava volja jedne i druge ugovorn e strane ili vise njih, kojima one izrazavaju namjeru da medu sobom zasnuju ugovorni odnos (p onuda i prihvat). Odsustvo bilo kog navedenog uslova onemogucava nastanak ugovora. Pored toga sto su to bitni elementi za sklapanje ugovora, oni su istovremeno i o psti uslovi za sklapanje ugovora, jer je njihovo prisustvo nuzno za nastanak ugovora. Pored opstih uslova, potrebno je, kada to zahtijeva zakon ili neki drugi pravni akt, za sklap anje ugovora ispuniti i neke posebne uslove koji su takode za tu vrstu ugovora bitni elementi. Da bi jedan ugovor proizvodio pravno dejstvo, tj. da bi bio punovazan, moraju se ispuniti

Saglasnost volja predstavlja unutrasnju volju. . naprimjer. pravna i poslovna sposobnost. volju mozemo saznati tek posto ona bude manifestovana prema vani ili prema nekom e drugom. Posto je ona unutrasnji i skriveni psihicki f enomen. forma itd . obuhvatajuci istovremeno i namjeru da se tim pon asanjem ostvari odgovarajuci zeljeni cilj. skriveni psihicki fenomen i znaci svijest o odredenom covjekovom ponasanju.jos neki daljnji uslovi. Zakon o notarima. kao. 79 Npr.

Nadalje. Dakle. o cijem trosku i u kojem roku pribaviti i notaru dostaviti odobrenje. punomocje. Odlozni uslov je onaj od cijeg nastupanja zav isi nastanak pravnog ucinka ugovora.3. odobrenje organa starateljstva i sl. ali da li ce nastupiti ili prestati pravni ucinci tog ugovora. u slucaju kada bi se u sadrzaj ugovora unijela cinjenica da ce ugovor prestati proizvoditi pravne ucinke ako se nesto desi ili ne desi. ali ako se raskidni uslov ispuni. ukoliko se zeli ograniciti dejstvo ugovora unosenjem uslova u njegov sadr zaj. prestaje pravno dejstvo tog pravnog posla. Ugovor sklopljen pod uslovom je pravni posao koji je valjano sklopljen. kad jedna ugovorna strana drugoj poklanja neku stvar pod uslovom da ta druga ugovorna strana nesto ucini (kao npr. zavisi od nastupanja uslova odredenog u samome ugovoru. Kod raskidnog (rezolutivnog) uslova dat a je situacija da njegovim nastupanjem. sto znaci da pravni posao postoji. kod odloznog (suspenzivnog) uslova. naprimjer. tako da se ne zah tijeva . Odlozni uslov postoji. Raskidni uslov egzistira. a koje ce nastupiti nakon sk lapanja konkretnog ugovora. uz preuzimanje obaveze da u odredenom roku notaru dostave potre bna odobrenja. notar je duzan upozoriti s tranke da takav pravni posao ne proizvodi pravno dejstvo dok mu se ne dostavi pravno va ljano odobrenje i ne smije izdavati otpravke i prepise sve dok mu se takvo odobrenje n e dostavi. odnosno ranije sklopljeni pravni posao se raskida. naprimjer. ali ne proizvodi jos uvijek pravn e ucinke. Veoma cesto ce se dogadati u notarskoj praksi. a raskidni uslov je onaj od cijeg nastupanja za visi prestanak pravnog ucinka ugovora. smatra se da ugovor proizvodi pravne ucinke od vremena kada je skloplje n taj pravni posao. Ako se odlozni uslov ne ostvari. Dakle. smatra se da ugovor nije ni nasta o. U ovom slucaju pravni posao je nastao i proizveo pravne ucinke. ako se on ostvari. naprimjer. k ao. U ovakvim slucajevima notar je duzan voditi racuna i unijeti u akt ko ce. da stranke imaju interes da odmah zakljuce ugovor. ugovor prestaje automatski. diplomira na odred enom fakultetu). mora se raditi o buducim i neizvjesnim cinjenicama. Notar ce poduciti i upozoriti stranke da ne vrse cinidbe iz ugovora do ispunjenj a odloznog uslova. pa tako ne proizvodi nikakve pravne ucinke. Saglasnost volja ugovornih strana 3 1 Uslovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Uslov je neizvjesna i buduca cinjenica od koje zavisi nastanak ili prestanak ugo vora. recimo. kada bi neko trebao vratiti poklonjenu stvar ako do odredenog roka ne okonca skolovanje.

kao uslovi koji se ne mogu ostvariti (realizova ti). a ako je postavljen nemoguci raskid ni uslov. smatra se da takav uslov i ne postoji. . Uslovi koji su protivni Ustavu. Postavljene cinjenice. bilo da su odlozni ili raskidni. smatraju se nedopustenim uslovima. U s lucaju nemoguceg odloznog uslova. ugovor je nistav.nikakva posebna radnja ugovorne strane. prinudnim propisima i moralu drustva. smatraju se nedopustenim. odnosno smatrace se kao da nije ni naveden. bilo iz pravnih razloga. bilo iz nekih faktickih. U ovim slucajevima ugovor ce se smatrati nistavim.

Odredeni protek vremena ili odredeni trenutak u vremenu za koji se veze pocetak dejstva i li prestanak dejstva pravnog posla. tako. to su. Ako je rok odreden mjesecima i g odinama. tako. nazivamo odredivanjem roka. ako se ugovor o zakupu sklopi u maju i u njemu odredi da ce se dati poslovna pro storija u zakup od 1. to znaci da smo u ovaj ugovor unijeli jedan odl ozni rok pravnog ucinka sklopljenog ugovora. onda se uzimaju kao pravno relevantni dispozitivni rokovi. odnosno pravnim normama. Raskidni rok je onaj rok za cije nastupanje se veze prestanak pravnih ucinaka sklopljenog ugovora. koji su odredeni zakonom. Ukoliko ugovorne strane ne odrede nista u vezi sa rokovima za konkretni slucaj. naprimj er. Odlozni rok je onaj rok od cijeg nastupanja zavisi pocetak pravnog dejstva (ucinka) sklopljenog pravnog posla. Ako je odredeno da ugovor stupa na snagu istekom de set dana od dana sklapanja ugovora. jer taj mjesec ima manje od 30 dana. rok od dva mjeseca koji je poceo teci 31. tada ce vazi ti dispozitivne odredbe iz zakona. nap rimjer. a ako n e postoji dan po kojem bi odgovarao danu po datumu kada je poceo. rok od pet mjeseci koji je poceo teci 5. zavrsava se 29. Naprimjer. U vezi s tim. p rekluzivni i zastarni rokovi. cijim nastupanjem prestaju pravni ucinci tog ugovora . ili 28 februara naredne godine. jula naredne godine. naprimjer. naprimjer. zavrsava se posljednjeg dana u mjesecu. to znaci da smo u ugovor unijeli jedan raskidni rok. zavrsava se onog dana koji se poklapa sa danom od kojeg je poceo teci. ako se u ugovor u o posluzi odredi da se data stvar vrati 1. decembra. U slucaju k ada posljednji dan roka pada u odredeni dan kada se ne radi (npr. tako. Naprimjer. Ove rokove nazivamo strogim rokovima. tada s e posljednji dan roka produzava na prvi naredni radni dan. avgusta te godine. Rokovi se mogu odrediti danima na nacin da pocne teci prvog narednog dana nakon dogadaja od kojeg se racuna. rok pocinje teci prvog dana nakon sklapanja prav nog posla. aprila. Rok moze takode biti od reden . nedjelja ili praznik). a dan na koji je sklopljen se ne racuna.. avgusta. Rokovi se takode dijele na odlozne i raskidne.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 3 2 Rokovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Pored uslova kao sredstva ogranicenja postizanja pravnog ucinka. zavrsava se 5. odredivanjem ro kova takode se mogu ograniciti odredeni ucinci sklopljenog pravnog posla. Postoje takode rokovi koji su odredeni zakonom i koje ugovorne strane ne mogu mijenjati svojim izjavama volje. moze se istaci da je rok buduca izvjesna cinjenica za koju vec znamo da ce se sa sigurnoscu des iti. ukoliko ugovorne strane nisu nista odredile u vezi s rokom oko povrata novca datog u zajam.

Pocetkom mjeseca se smatra prvi dan u mjesecu. 4. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlu . koje su imale sakralni karakter.i terminima: pocetkom. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. Forma pravnih poslova Istorijski posmatrano. sredinom ili krajem mjeseca. a kraj mjeseca j e posljednji dan u mjesecu. sredina mjeseca je petnaesti dan u mjesecu.

Ipak. takvo misljenje proizlazi i iz stava sudske prakse: Bankarska garancija mora bit izdata u pisanom obliku. sto znaci da se nas zakon opredijelio za neformalnost ugovor a82. propisano Ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo svoj ine na nepokretnosti ili se ustanovljava neko drugo stvarno pravo na nepokretnosti. pored pisane fo rme ZOO upucuje na dodatnu formu u drugom propisu. pa slijedom toga i punomoc za izdavanje garancije. Posebna forma pojedinih pravnih poslova (punomocje. Zakona o notarima Crne Gore. U svim navedenim slucajevima neophodno je postojanje pisane forme za valjano skl apanje ugovora. Znacaj stvarnih prava na nepokretnosti. tako da se u najznacajnijem dijelu mogu razlikovati sljedece nav edene . naprimjer. ugovor o osiguranju (stav 1. Zakonom o obligacionim odnosima propisano je na vise mjesta koji ugovori moraju biti sklopljeni u pisanoj formi. a uz to punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje za izdavanje garancij e). Forma pravnih poslova cujucu ulogu. uobica jenim znacima ili drugim ponasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju81. jemstvo.) itd. 4 1 Vrsteforme U daljem tekstu ce se pokusati urediti oblici forme u uporednom pravu i to prema strogoci uredenja forme. tako. bankovna garancija itd. Dakle.). ne moze se smatrati punomocnikom 86. pisano.: ugovor o gradenju (stav 2. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pisanog punomocja. konkludentnim radnja ma. 6. sto za konkretni slucaj znaci pri mjenu forme iz clana 51. ugovor o trgovinskom zastupanju (clan 884. volja se moze izraziti usmeno. kao npr. tako je. za pojedinu vrstu pravnih po slova. Dakle. zahtijeva odredena zakonom propisana forma85. ugovor o jemstvu (clan 110 1. Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. stav 1. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propis anoj) formi. clan 699. mor a biti zakljucen u pisanoj formi i ovjeren u skladu sa propisima . nije rijedak slucaj da zakon za nastanak pojedine vrste ugovora zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti83. a ponekada i sutnjom. tac. odnosno poduzimanje. ugovor o licenci (clan 779. s obzirom na sadrzinu i znacaj. a to se zove paritet forme. prepoznat i je u opstem dijelu Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.). propisuje se posebna forma. odnosno poseban nacin sklapanja pravnih poslova84. clan 998. stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalist icka80.) zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor ili neki drugi pravn i posao za cije se sklapanje.). volja se moze izraziti rijecima.4. u clanu 61. naprimjer.). kao predmeta ugovornih odnosa.

100. Zakona o notarima (Sluzbeni glasnik RS. 733 . 85 Clan 86. stav 1. ZOO CG. str. 84 Clan 51 Zakona o notarima Crne Gore. str. clan 68. Clan 73. ZOO CG. br 45/2002). 83 Slobodan Perovic. 81 Vidi clan 21. naprimjer.vrste forme.03.Praxis 2 . tako. br. 82 Clan 60. Pz. ZOO CG. Knjiga prva.28. Obligaciono pravo. 86 VtS RH.1994. . od 29. postoji zakonom propisana forma. koja moze biti: 80 Abedin Bikic. . 86/2004). Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. Obligaciono pravo. godine. god. Beograd 1980. 864/94. Zakona o notarima (Sluzbene nov ine F BiH.

Abs. one mogu izabrati jednu gore navedenu vrstu forme ili mogu odrediti neku novu formu koju te stranke zele. 2. tj. BGB a. kod pojedinih ugovora o zastiti potrosaca. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. 1. Abs. Kada se ugovorne strane sporazumiju da posebna forma bude uslov pravovaljanosti njihovog ugovora (clan 63. da se potpise iskl jucivo imenom i prezimenom. pisana forma koja se zahtijeva Zakonom. uz ovjeravajucu zabiljezbu na ispravi o potvrdenju da su naveden e osobe po imenu i prezimenu dale gore navedene izjave. Ovo su bile najznacajnije zakonom propisane vrste formi. b Abs. dovoljno je da se naznaci. ovjera od strane sudije. (npr. Ovo nije rijedak slucaj. BGB a). ugovor o raspolaganju imovinom za zivota itd. 1. nastaje utvrdivanjem njihovog identiteta na osnovu putnih/ licnih isprava. obecanje poklona prema § 518. BGB a). ovdje se radi o pisanoj ispravi koja je svojerucno potpisana ili elektronski signirana (ne moze biti elektronski signirana isprava kod ugovora o potrosackom kreditu § 492. Iako u privatnom pravu u pravilu. 1. tako. sto znaci da se zahtijeva vise nego kod pisane forme.).Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima tacno odredene izjave volje moraju biti date pred za to nadlezno odredenim organ om (npr. BGB a itd. kao posljedica prihvacenog nacela privatne aut onomije. ugovori o prenosu svojine nad nepokretnostima § 311. naprimjer. kao kod pisane forme. ugovor o jemstvu . naprimjer. naprimjer. koji otezavaju utvrdivanje pravog identiteta pogo denih lica. BGB a. a kod pisane forme potrebni s u samo potpisi stranaka. tvoj stric. . BGB a. prodaja firmi ili dijelova firmi. 1. Ne zahtijeva se. prema njemackom pravu. 1. Abs. koji mora biti svojerucno napisan i potpisan § 2247. svojerucno sastavljen testament. ugovor o gradenju. stav 1. da su identicne. npr. jer se trazi da bude svojerucno sastavljen i potpisan.. dakle pisana privatna isprava za ovjeravanje potpisa uce snika u pravnom poslu. ovo se ne savjetuje u pravnoj praksi. jer mogu nastati drugi problemi (rec imo kod vise striceva i sinovaca). moze biti odredeno da se ugovor o stanovanju otkaze izjavom u p isanom obliku ili pismom poslatim preporucenom postom87. Ipak. jer stranke vrlo cesto ugovaraju da se njihova volja prenese preko nekog glasnika ili preporucenom postom . notarski obradene isprave notarski zapisi. npr. Abs. ZOO CG). kao i postojanje odredenih dodatnih okolnosti. Abs. javno ovjerena isprava. 1. S. kao sto su nasljednopravni ugovori koji se jos uvijek u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije ovjeravaju od strane. prepustanje svojine ili clausula intabulandi § 925. ili sklapanje braka § 1310.

Pored navedenog. 334. str. kao i u drugim zakonima. nacelno je usvojen princip da se duznik moz e obavezati na ispunjenje neke obaveze bez pridrzavanja odredene forme. Razliciti oblici forme za pravne poslove predvideni su u Zakonu o obligacionim odnosima. Das gesamte examensrelevante Zivilrecht . i 335. . sto je vec ranije ista 87 Jurgen Plate. godine.vlada slobodna forma. same ugovorne strane mogu se sporazumjeti da posebna forma bude uslov punovaznosti njihovog pravnog posla. Hamburg 2008. ipak postoji niz zakonskih obavezujucih odredbi o formama koje se moraju primjenjivati. Springer-Lehrbuch. Dakle.

4 2 1 Zastitaodbrzopletogdonosenjaodluke U mnogim slucajevima zakonsko odredivanje forme sluzi zastiti od donosenja odluk a na brzinu. raspolaganja imovinom za zivota itd. obaveza citanja ispr ave i pojasnjenje izjavljenog u toj ispravi. Ko zeli sklopiti odredeni pravni posao. Iz d o sada izlozenog. jer cesto je to povezano s odredenim rizicima. Posebne odredbe o formi nalaze se i u drugim zakonima89. Najvazniji izuzetak od pravila da su pravni poslovi neformalni su poslovi otuden ja ili sticanja svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima (o cemu ce detaljnij e biti rijeci kasnije). sa odredivanjem posebnog post upka. Obaveza zahtijevane forme pojedinih notarski obradenih pravnih poslova sadrzi istovremeno sve tri funkcije koje se postizu takvim opredjeljenje m. naprimjer. notarom. Nesporno je da zakonodavac za posebno v azne pravne poslove propisuje strogo obavezujucu formu. Vrlo cesto se kroz zahtijevanu formu propisuje i poseban tok postupka koji ima strogi karakter. kao. Forma pravnih poslova knuto88. bez posebnog razmisljanja o pravnim posljedicama izjavljene volje. te zbog toga zakonodavac za te pravne poslove propisuje posebnu formu. posebna ovjera kod nadlezni h organa (notarska ovjera) ili poseban postupak u fazi sklapanja pravnog posla (no tarski zapis pojedinih pravnih poslova). Prema ZOO CG. . pred tacno odredenim drzavnim organom. npr. Dakle. tj. i dodatnu. ne samo za ucesnike nego i za zajednicu. ali je znacaj ovih poslova. bez p ridrzavanja zahtijevane forme. odnosno ovlascenim licem. moze se zakljuciti da obaveza pojasnjenja. on ne proizvodi pravno dejstvo. Broj pravnih poslova sa strogo propisanom formom je m ali. Za pojedine pravne poslov e zahtijeva se i stroza forma nego sto je pisana. nema ni obavezujuceg pravnog posla. a najcesce sa ekonomskim rizicima. kod dozivotnog izdrzavanja. odnosno upozorenje kakve pravne posljedice nastupaju za onu osobu koja daje izjavu volje u tom obliku. odnosno davanja infor macija o znacaju i pravnim posljedicama izjavljene volje u gradanskom pravu ima za svrh u. cilja). odredeno je da ugovor o jemstvu obavezuje jemca samo ako je izjavu volje o jemcenju ucinio u pisanoj formi90. a nepostivanje zahtijevane forme povlaci nistavost pravnog posla. naprimjer. naprimjer.4. pored dokazne snage (ugovor o obecanju poklona) takve forme. a to je informisanje. ogroman. morao bi biti svjestan u sta se upusta i koje pr avne posljedice proizilaze iz toga. 4 2 Funkcija zakonskogodredivanjaforme Zakonske odredbe o obavezujucoj formi sluze u principu za ostvarivanje tri razli cite funkcije (svrhe.

) 89 Zakon o nasljedivanju. 29/78. stav 1. Zakon notarima i mnogi dr.88 Clan 63. . 90 Clan 1101. Clan 69. ZOO CG. Zakona o obligacionim odnosima (Sluz beni list SFRJ br. stav 1 ZOO CG.

naprimjer. kao i uredenje imovinskih od nosa izmedu bracnih drugova. ako se radi o sticanju prava svojine na n epokretnostima putem pravnog posla. taj pravni posao se mora sklopiti u formi notarski obradene isprave92. Potreba o poucavanju stranke koja preuzima obavezu ucinjenom izjavom volje. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi Zakonska odredenja o formi su obavezujuca.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 4 2 2 Jasno. odnosno trecim zainteresovanim osobama. Slic no je i kod strogih formi nasljednog prava. 5. 4 2 3 Javniinteresi Kao jedan od razloga. Najbolji primjer postiz anja ove funkcije zastite javnog interesa pokazuje se kod prometa nepokretnosti(nekretnin a) u jednoj zajednici. Zna cajno mjesto zauzimaju i pravni poslovi obecanja poklona. Sve radnje koje se poduzimaju prema katastru nepokretnosti. tako . a cija razjasnjenja ne bi bilo moguce preduzeti zbog vec nastale smrti ostavitelja. u Njemackoj moraju biti u formi notarski obradene isprave. Ovo posebno vazi za odr edbe kojima se zahtijeva notarski zapis isprava. sastoji se i u zastiti javnog interesa. evidenciji obezbjedenja itd.preciznoidetaljno oblikovanjepravnogposla Odredene odredbe o formi imaju funkciju postizanja preciznosti i nedvosmislenost i izjavljene volje koja dovodi do sklapanja pravnog posla.). u Njemackoj. naprimjer. Nepridrzavanje odredbi o obavezujucoj formi dovodi do nistavosti pravnog posla (vidi clan 64. Bosni i Hercegovini i dr. Ovakva ili slicna rjesenja u pogledu forme sadrzi i pozi tivno pravo Crne Gore. Kroz ovaj vid forme obezbj eduje se nastanak jasne izjave volje. ZOO)93. pored zastite poklonodavca od brzopletosti. Ovom odredbom se postize. jer se na ovaj nacin zele izbjeci nejas noce. privrednih subjekata. pouka izjavitelju o pravnom dejstvu izjavljene v olje. Gotovo sve razvijene zemlje daju poseban akcenat uspostavi jav nih registara (nekretnina. slucaj obe canja poklona91. U pravnoj doktri . a i svrha odredivanja oblika (vrste) forme potrebne za skl apanje pravnih poslova. BGB). kao sto je to. i jedna prema vani manifestovana dokumentacija ozbiljnosti ucinjenog obecanja. sto je posebno izrazeno kod uspostave hipoteke za obezbjedenje odredenog potrazivanja (vidi § 1154. ne koristi samo njoj nego i drugoj strani. precizno osiguranje stvarne sadrzine nastale isprave i dokazna snaga o tome ko je u koje vrijeme kakvu izjavu ucinio. U ovakvim situacij ama moraju postojati strucno osposobljene osobe koje ne stite interese samo jedne st rane nego sluze postizanju sveobuhvatne pravne sigurnosti.

S. S. Abs. Burgerliches Gesetzbuch in Deutschland (BGB) 92 § 311. . 1. 93 takode § 125. 1. b BGB. Postavlja se pitanje : 91 § 518. 1. BGB. 1 BGB.ni o ovome postoje oprecna misljenja i kontraverzne diskusije. Clan 73 Zakona o notarima F BiH. § 925. Abs.

u pojedinim slucajevima nepridr zavanje zakonski odredene forme povlaci nistavost pravnog posla kao pravnu posljedicu.6. stav 1. Dak le. Razlozi za propisivanje notarske forme da li u pojedinacnim slucajevima moze doci do korekture nistavosti pravnog posla prouzrokovane nedostatkom forme? Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema pravno dejstvo ukoliko iz cilja propisa kojim je odredena forma ne proizilazi st o drugo94. Dakle. ja ko je interesantna i konstelacija povezanosti ovdje tacno odredenih formalnih pravnih poslova sa drugim pravnim poslovima koji su slobodni od forme ili je za njih Zakonom odrede na druga forma. ono sto zakonodavac postavlja kod odredivanj a forme. 94 Clan 64. stoji u korelaciji sa odredivanjem duznosti (zadataka) i ponasanja notara (postupaka). i clan 86. sada nema dileme. notarska obrada kod ovih pravnih poslova zahtijeva da se notarski obrade ne samo izjave o bitnim elementima essentalia negotii ugovora nego i sporedne odredbe. ukoliko su oni toliko povezani da se moraju posma trati kao jedna povezana cjelina. Kako smo vec ranije vidjeli. i 242 . stav 2. drugi put je potrebna sudska ovjera ili pak notarski zapis. Razlozi za propisivanje notarske forme Zakonodavac se u pojedinim slucajevima opredjeljuje za pridrzavanje odredene for me prilikom sklapanja tacno odredenog pravnog posla. naved enim pravnim poslovima. onda se pravni poslovi koji su slobodni od forme. iako postoje nedostaci forme. mogu posluziti i rjesenja postavljena za predugovor i punomocje (clanu 40. tj. ZOO CG) tako da forma glavnog ugovora vazi i za pr edugovor ako je propisana forma uslov punovaznosti ugovora. ZOO CG. U slucajevima gdje se radi o prometu nepokretnosti. bez kojih ugovorne strane ne bi sklopile taj pravni posao. iako je to propisano u Zakonu95. U Njemackoj ova diskusija se odnosi na dva §§ 125. obecanju poklona i dr. takvi pravni poslovi su nevazeci. a takode forma propisana zako nom za neki ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. Nekada je to samo pisana forma. Kako je to prethodno vec istaknuto. Kao ilu strativan primjer ovome. jer je Zakonom o notarima CG izricito propisano da ovakvi ugovori moraju biti sklopljeni u formi notarskog zapisa. u cijelosti ili preteznom dijelu. Kad se zahtijeva notarski zapis. U svakom slucaju. i to kroz ispunjenje. jer u suprotnom. obaveza koje iz njega nastaju 96. Materijalno pravo se egzaktno opredjeljuje za odredenu formu. i same duznosti postupanja notara su zakonski odredene. moraju sklapati u zahtijevanoj formi. Nekada Zakon dozvoljava osnazivanje pravnog posla. 6. da oni nastaju i prestaju samo zajedno. U pojedinim slucajevima zakonodavac odreduje razlicite oblike forme koja je potrebna za punovaznost pravnog posla. Veoma cesto se previde i situacije u kojima dolazi do naknadne izmjene ili dopune sklopljenog u govora.

. . BGB.. 2. 2. . 3. 1. 766. b Abs. S. 518. 95 Clan 60. i clan 68. te se pokusava ovo obrazloziti kroz konvalidaciju pravnog posla (nadomjestaj forme) na osnovi u spostave poslovnih obicaja u pravnom prometu. Abs.. S. stav. ZOO CG: formi vazi i za sve Zahtjevi zakona da ugovor bude sklopljen u odredenoj kasnije izmjene ili dopune. 2. stav 1. 96 Clan 64. ZOO CG. §§ 311.

v stav sudske prakse ispravan i prihvatljiv: Forma ugovora na i pravo koristenja ili pravo svojine nad nepokretnostima (clan u nepokretnosti). Nepostivanjem zahtijevane forme. trebale bi nastupiti odredene pravne posljedice. a sto znaci da se njome garantuje ne samo tacnost ovjere potpisa vec i sama sadr zina pravnog posla. naprimjer.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima Za pojedine vrste ugovora sam Zakon o obligacionim odnosima zahtijeva odredenu formu. predstavlja formu javne isprave. osim ako iz cilja zbog kojeg je forma prop isana ocito ne proizilazi sto drugo.. ukoliko je realizovan u cjelini ili p reteznom dijelu. radi se o obicnoj pisanoj formi. obaveze koje iz nj ega nastaju100. propisana je. Pored tvrdnji u teoriji da je u takvim slucajevima ugovor pravno valjan97. Pogresno je ovdje smatrati da ugovor vazi. uz obavezu ovjeravanja od strane drzavnog organa. Ova odredba ima i dodatak koji kaze: .. Sastavljanje pisanog ugovora od strane ucesnika pravnog posla. Kada ucesnici pravnog posla u pisanom obliku sastave ugovor i samo ga potpisu. Pisana forma koju Zakon najcesce zahtijeva moze im ati razne oblike. Zakona o promet Provodenje u zivot . o cemu je prethodno bilo vise govora. jer Zakon propisuje odredena pravila koja se moraju postovati prilikom postupka sastavljanja isprave. naprimjer. prije svega. U slucaju kad a ispravu sastavi drzavni organ ili ovlasteno lice. U vezi s ovim. mada nije zakljucen u zahtijevanoj formi. Formalni ugovori su oni za koje se trazi da izjava volje bude data u tacn o odredenoj formi. Mislimo da je ovaka osnovu koga se prenos 10. Ipak. u vecini slucajeva sudska praksa uslovljavala je punovaznost ugovora o pro metu nepokretnosti sudskom ovjerom. u cijelosti ili u preteznom dijelu. takva isprava ima punu dokaznu snagu javne isprav e. pisanoj. ipak postoje odredene nedoumice i u samoj sudskoj praksi98. radi se o jo s strozoj zahtijevanoj formi. zbog nedostatka propisane forme. odnosno konva lidacija ugovora o prometu nepokretnosti. notar. radi zastite drustvenih interesa. kao. pred odredenim drzavnim organim a itd. Ovakvo rjesenje onemogucava konvalidaciju ugovora i u takvim okolnostima se primjenjuju pravila o restituciji. ne izaziva nikakve nedoumice oko toga je li ugovor punovazan ili nije. iako su ugovorne strane izvrsile. ali samo u dijelu ovjere potpisa. u najmanju ruku je d iskutabilno. Punovazan je ugovor o pro daji nepokretnosti u formi priznanice u kojoj su oznaceni cijena i prodata nekretnina 99. postavlja se pit anje: da li pisani ugovor o otudenju nepokretnosti. suda ili notara . proizvodi pravna dejstva? Shvatanje da naknadno osnazenje. pred svjedocima.

Rev.1989. godine. br. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda BiH.propisa zahtijeva efikasnu drustvenu kontrolu prometa nepokretnosti.10.1999. Sud moze priznati pravno dejstvo ugovora o prenosu prava na nepokretnosti koji je zakljuc en u pismenom obliku. Odluka Vrhovnog suda Srbije. ZOO CG Kad je izvrsen ugovor kojem nedostaje forma. Kada sud na osnovu clana 4 stava 4 Zakona o promet u nepokretnosti prizna pravno dejstvo ugovoru o prenosu prava na nepokretnostima izmedu nosilaca prava svojine koji je sklopljen u pismenom obliku. Stvarno pravo i promet nepokretnosti.. zbog cega j e u 97 Igor Vukojevic. na kome potpisi nisu ovjereni kod suda. Pravni zivot. pod uslovom da je ugovor ispunjen u cjelini ili preteznom dijelu . 1989. a kome nedostaje ovjera od strane suda . Beograd 2002. Rev. . 6893/98 od 24. Konvalidacija pismenog ugovor 98 Nacelni stavovi i zakljucci Saveznog suda. 254. god. 635. 365/89 od 19. tomislav Krsmanovic. Beograd 27.1989. st r. republickih i pokrajinskih vrhovnih s udova i Vrhovnog vojnog suda. Beograd 2001. god. 4. a na kome potpisi ugovaraca nisu ovjereni pred sudo m. 100 Clan 68.06. godine. 99 Odluka Vrhovnog suda BiH. god.12. str. pravno dejstvo ovakvog ugovora nastaje momentom sklapanja . god.

6. Razlozi za propisivanje notarske forme clanu 10. ovjera potpisa ugovaraca kod suda bitan elemenat ugovora, bez kojeg ug ovor ne proizvodi pravna dejstva. Stoga se ugovor koji nije ovjeren kod suda, ne moze voljom ugovaraca osnaziti (konvalidirati), pa se tako ni izvrsenjem ugovora ne utice na njegovu punovaznost 101. Smatramo da se, do pocetka primjene Zakona o notarima u Crnoj Gori, prenos prava svojine nad nepokretnostima moze vrsiti samo na osnovu sudski ovjerenog ugovora, koji je prilozen uz zahtjev za uknjizbu. Svrha forme je u obe zbjedenju dokaza o postojanju pravnog posla i njegovoj sadrzini, zastiti volje od nepozelj nih drugih uticaja, sprecavanju donosenja odluka na brzinu i nedovoljno promisljenih odluka. Sve to omogucuje da ucesnici u pravnom poslu svoju volju jasnije i preciznije iz raze, a javnim vlastima obezbjeduje laksi uvid u pravni promet i ekonomske tokove102. Stoga, smatramo da tvrdnje pojedinih autora103 da razne ovjere, formalnosti publiciteta 104, taksativna nabrajanja i sl. dovode do raskoraka izmedu zivotnog i formalno pravnog akta, nisu osnovane. Javna isprava i nacelo publiciteta sluze sigurnosti pravnog prome ta, upisu stvarnih prava u katastar nepokretnosti, javnom povjerenju, koje je u interesu s vih gradana, a posebno savjesnim trecim, koji imaju konkretan pravni interes. U suds koj praksi je u pojedinim slucajevima zauzet stav da kad potpisi ugovaraca na ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti nisu ovjereni kod suda, onda takav ugovor ne sadrzi bi tan konstutivan elemenat, cije odsustvo cini ugovor nevazecim 105. U ovom radu se svakako ne zaboravljaju zakonske mogucnosti konvalidacije ili osn azenja ugovora ispunjenjem. Uzmimo za primjer stanje sa ugovorom o obecanju poklana, cija realizacija se ocekuje u nekom buducem periodu. Ukoliko se radi o stvari ko ja se zeli pokloniti, onda ovakvo obecanje poklona mora uslijediti u zahtijevanoj f ormi, tj. notarskom zapisu. Ali, ako se radi o obecanju neke pokretne stvari, tada dolazi do osnazenja ili konvalidacije ugovora samom predajom stvari106. to nije slucaj kod obecanja poklona nepokretne stvari jer se svojina na nepokretnosti na osnovu pravnog posl a stice upisom u javni registar. Posebna situacija je kod ugovora o jemstvu (clan 1101. ZOO), gdje takode ispunjenjem preuzete obaveze, dolazi do osnazivanja ugovora, kada je mac ispuni preuzetu obavezu iz ugovora o jemstvu, iako je postojanje obavezne forme Zakonom propisano. Ali, same ove slucajeve ne smijemo ni u kom smislu dovesti u relaciju , odnosno na nivo postojanja opsteg principa za osnazivanje sadrzine ugovora kako bi se ispunjenjem izlijecio nedostatak forme, tj. konvalidirao pravni posao107.

101 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 212/77, Zbirka sudskih odluka iz oblasti g radanskog prava (1973. 1986.) Beograd, 1986. god. str. 140. 102 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 165. 103 Slobodan Perovic, Filozofsko pravne rasprave, Beograd 1995. god. str. 392. 104 Formalnost publiciteta nisu oblici ispoljavanja volje vec mjere koje imaju z a cilj da zastite treca savjesna lica koja mogu imati neki pravni interes. tako, npr., ugovor koji ima z a predmet nepokretnost punovazan je i proizvodi pravna dejstva, iako nisu izvrsene formalnosti publicit eta, tj. upis u katastar nepokretnosti. Formalnosti nisu uopste potrebne za nastanak ugovora, S. Perovic, Obligaciono pravo, Beograd 1980. god. str. 341. Fn. navedena prema Igor Vujovic, nav. djelo, str. 6 37. 105 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1602/79, Mladen Kosovac, Ugovorni odnosi k roz sudsku praksu, Beograd 1991. god. str. 45. 106 § 518. Abs. 2. BGB-a. 107 Jurgen Plate; Das gesamte examensrelevante Zivilrecht , Springer-Lehrbuch, Hamb urg 2008. godine, str. 334. i 335.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava na nepokretnostima Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup svih pravnih pravila kojima se ureduj u odnosi medu pravnim subjektima a povodom stvari, dok se ovlastenja koja pravnim subjekt ima priznaju norme objektivnog prava u odnosima u pogledu stvari definisu kao stvarno pravo u subjektivnom smislu. Stvarna prava se odreduju zakonom, pa je ta ko u svako pravnom sistemu odreden tacan broj stvarnih prava (numerus clausus)108. Za kon o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore uredio je pravo svojine i druga stvarna p rava, te s tim u vezi propisao je sledeca stvarna prava: pravo svojine, pravo sluzbeno sti i zalozno pravo. Subjekti stvarnih prava su fizicka i pravna lica, a objekti stvar nih prava su pojedinacno odredene pokretne i nepokretne stvari109. Predmet naseg razmatranja u ovom dijelu rada jesu pravni poslovi koji za predmet imaju prenos ili sticanje svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnim stvarima (nep okretnostima). Za takve pravne poslove propisana je obavezna forma notarskog zapisa, ili sa njim izjednacenog, zapisa o potvrdi privatne isprave110. Sta se smatra ne pokretnostima, regulisano je u clanu 19. stav 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clanu 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. to su: zemlji ste (poljoprivredno, gradevinsko, sumsko i ostalo), zgrade i drugi objekti koji su s a zemljistem trajno spojeni (poslovni, stambeni, stambeno-poslovni, ekonomski i drugi objekti ; posebni dijelovi objekata i drugi nadzemni i podzemni objekti). Za prenos ili st icanje stvarnih prava na nepokretnostima veoma vazno je poznavati materijalno pravne odredbe o pravu svojine, susvojini, etaznoj svojini, zajednickoj svojini, kao i o slucajevima kada se drzava pojavljuje kao imalac svojine. Stvarna prava na nepokretnostima su: pravo svojine kao najpotpunija vlast na stv ari, ostala stvarna prava na stvari na kojoj postoji pravo svojine - pravo sluzbenost i, pravo zaloge i fiducijarna svojina111. Pravo sluzbenosti i pravo zaloge nazivaju se st varna prava na tudim stvarima. Sadrzaj stvarnih prava na tudim stvarima cine prava ovlastenj a da se stvar (nepokretnost) u tudoj svojini upotrebljava na odredeni nacin ili se, p ak, ta prava sastoje u ogranicavanju vlasnika u pogledu vrsenja svojinskih ovlascenja. 108 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo sljedno pravo, Drugo Opci dio, stvarno, obvezno i na

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 155 do 158.

109 Clan 2 i 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 110 Zakon o notarima CG clan 51. stav 1. tac. 6. 111 Clan 6. i 11. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

1. Ugovor o prodaji Subjekti stvarnih prava mogu biti fizicka i pravna lica. Za sva stvarna prava ge neralno mozemo reci da je osnov sticanja zakon, odluka drzavnog organa, pravni posao ili nasljedivanje. Pravo svojine stice se nasljedivanjem u trenutku otvaranja nasljeda, tj. momento m smrti ostavioca112. Kod sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokr etnostima pravni posao je samo osnov za sticanje tih prava, dok se ona sticu upisom u katastar nepokretnosti113. U zakonodavstvu Crne Gore prihvaceno je nacelo kons titutivnosti upisa u pogledu sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostim a. Dakle, za sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla potrebno je da su ispunjena tri uslova: valjan pravni os nov (punovazan pravni posao, iustus titulus), valjana saglasnost knjiznog prethodnik a (clausula intabulandi) i upis u katastar nepokretnosti (modus acquirendi). Pravni osnov il i instrument ovog prenosa ili sticanja prava je najcesce ugovor. Da bi ugovor bio valjan u prometu nepokretnosti, neophodno je da on bude sacinjen u odgovarajucoj formi. K od nas je to notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave. Pravni poslovi na osnovu kojih se prenosi ili stice pravo svojine ili druga stvarna prava na nepokretnostima su : ugovor o prodaji, ugovor o razmjeni, ugovor o diobi, ugovor o poklonu, ugovor o zasniva nju sluzbenosti, ugovor o hipoteci, zalozna izjava, ugovor o fiducijarnom prenosu pr ava svojine, ugovor o dozivotnom izdrzavanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovin e za zivota itd. Zajednicko za sve ove pravne poslove, kada za predmet imaju nepokret nosti, jeste da su usmjereni na prenos odnosno sticanje stvarnih prava i njihov upis u katastar nepokretnosti, tako da ce se sira objasnjenja dati kod ugovora o prodaji i ostal ih vrsta pravnih poslova. 1. Ugovor o prodaji Pravo svojine se moze steci po samome zakonu (dosjeloscu/odrzajem, prirastajem, gradenjem na tudem zemljistu, nasljedivanjem itd.), na osnovu pravnog posla, najcesce ugovora (kupoprodaja, razmjena, poklon, itd.), kao i na osnovu odluka suda i drz avnih organa (npr. pravosnazno rjesenje o eksproprijaciji, rjesenje o povracaju oduzet og zemljista, sudska presuda itd.). Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo svojine, a kupac se obavezuje da p rodavcu plati cijenu. Ugovor o prodaji je najcesci pravni posao kojim se obavlja pravni promet. Bitni elementi ugovora o prodaji su po prirodi posla predmet (stvar) i c

ijena. Zakon o obligacionim odnosima nije utvrdio definiciju stvari nego je samo odredi o predmet ugovorne obaveze koja se moze sastojati u davanju, cinjenju, necinjenju ili trpljenju. Dejstvom ugovora nastaju pravne posljedice koje on proizvodi. Posljedice mogu 112 Clan 91. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 113 Clan 84., clan 202., clan 226. i clan 318. Zakona o svojinsko-pravnim odnosi ma, te clan 8. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak drugih obaveza. Ugovor o prodaji moze imati stvarnopravna i obligaciono pravna dejstva114. 1 1 Predmetpravnogposla Potrebno je razlikovati predmet ugovora od sadrzine ugovora. Predmet ugovora je odredena radnja ili cinidba, koja moze biti pozitivno ili negativno odredena. Po zitivno odredene su one obligacione radnje kojima se duznik obavezuje povjeriocu na odre deno davanje (dare) ili cinjenje (facare). Obaveza duznika da nesto propusti je negat ivno odredena radnja, tj. da ne cini (non facare) ili trpi (pati), sto po redovnom to ku stvari ne bi morao. Za razliku od predmeta, sadrzaj ugovora cini jedinstvo prava i obaveza iz tog ugovora, sto znaci da je sadrzaj jednog ugovora siri pojam od pojma koji obuhvat a predmet ugovora. Ponekad se kaze da je predmet ugovora stvar koju je duznik obavezan pre dati povjeriocu. Sa stanovista pravne teorije, ovaj izraz je pogresan. Medutim, obicn o se pod tim podrazumijeva pravo odredene osobe da od druge zahtijeva predaju odre dene stvari. Samim sklapanjem ugovora, kupac nije postao vlasnik kupljene stvari nego on ima samo zahtjev (pravo) prema prodavcu na izvrsenje ugovora, tj. predaju stv ari115. Predmet ugovora ne moze biti svaka radnja (obaveza), nego samo ona koja je u zak onu predvidena i kao takva zakonom zasticena. Predmet ugovora, odnosno ugovorna obaveza, mora imati odredene karakteristike (kvalitet). S obzirom da predmet ugo vora mora biti moguc, dopusten i odreden ili odrediv, smatramo da je u ugovor nuzno u nijeti podatke koji ce ovdje detaljnije biti razmatrani. 1 1 1 Oznakanepokretnosti Oznaka nepokretnosti. U pravnom prometu nepokretnost se oznacava prema podacima iz katastra nepokretnosti, a sto znaci da se mora naznaciti broj lista nepokretn osti i katastarska opstina, te podaci iz lista nepokretnosti, kao osnovnog dokumenta o nepokretnostima i pravima na njima, a koji se sastoji od: podataka o zemljistu-p arceli (A list), podataka o imaocu prava na zemljistu-parceli (B list), podataka o obje ktima i posebnim dijelovima objekata i imaocima prava na njima (V list), podataka o vodo vima i imaocima prava na njima (V list 1. dio) i podataka o teretima i ogranicenjima (G list116). Ovo su pravila definisana Zakonom koji regulise upis nepokretnosti i s tvarnih prava na njima u javni registar, te moraju biti ispostovana, jer u suprotnom pos tupanju,

pravni posao bi bio nesprovodiv u katastru nepokretnosti. Dakle, u ugovoru se mo raju dati precizni podaci o nepokretnosti prema oznakama kako je ona upisana u kata 114 Vise vidjeti kod Hilmija Semic, trgovacko pravo, Magistrat Sarajevo 2001 god ine, str. 105 do 113. Milos trifkovic / Milic Simic / Veljko trivun, Poslovno pravo, Ekonomski fakultet Sara jevo 2004 godine, str. 117 do 125. Slavko Caric, Ugovor o posredovanju u nasem pravu i poslovnoj p raksi, Pravni zivot 11/2003 godine, str. 159 do 177. Ivica Jankovec, Privredno pravo, Sluzbeni list SRJ Beograd 1999. godine, str 532 do 537. 115 Abedin Bikic, Obligaciono pravo (Opsti dio), Univerzitetska knjiga, Sarajevo 2004., str. 92. i 93. 116 Clan 53. u vezi sa clanom 49. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokret nosti (Sluzbeni list RCG br 29/07.)

1. Ugovor o prodaji star, kao sto su: broj katastarske parcele, povrsina zemljista, kucni broj zgrad e, broj i povrsina stana, garaze ili poslovnog objekta, broj lista nepokretnosti i dr. podaci iz li sta nepokretnosti. Podatke iz katastra o nepokretnosti notar moze utvrditi na dva na cina: neposrednim uvidom u evidenciju katastra, tj. u list nepokretnosti, i uvidom u i zvod iz lista nepokretnosti, koji je izdao nadlezni organ i koji predstavlja javnu ispra vu, shodno clanu 55. naprijed naznacenog Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnost i. Notar je duzan u notarski akt unijeti konstataciju o nacinu na koji je utvrdio k atastarsko stanje nepokretnosti, po svim odjeljcima lista nepokretnosti, te uz izvornik not arskog akta priloziti dokaz o tome. U notarskom aktu brojcane oznake listova nepokretno sti i parcela pisu se samo brojevima, tj. nije potrebno da se pisu i slovima, shodno odredbi clana 36. stav 2. Zakona o notarima CG. Na koji je nacin notar utvrdio katastarsko stanje, veoma je vazno sa stanovista pravne sigurnosti i eventualnih steta koje mogu nastati zbog toga. Moguce je da se razl ikuje stanje u evidenciji katastra od podataka koji se nalaze u predocenom listu nepok retnosti i to tako da je u meduvremenu doslo do promjene tog stanja ili je doslo do gresk e u sacinjavanju izvoda iz lista nepokretnosti. Najsigurnije je kada notar, neposred no pred sacinjavanje notarskog zapisa, izvrsi dodatni neposredni uvid u evidenciju katas tra. Zbog toga notar mora poduciti i upozoriti stranke, a pogotovo kupca, odnosno sti caoca, da moze zahtijevati i neposredni uvid notara u evidenciju katastra pred sastavlj anje notarskog zapisa, te na posljedice suprotnog postupanja. U narednom dijelu ovog rada slijedi nekoliko primjera teksta, a sve u zavisnosti od preuzete obaveze i vrste nepokretnosti kao predmeta pravnog posla. P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi uvid u izvod iz lista nepokretnosti Uvidom notara u Izvodiz listanepokretnosti,br 1 ,KOMasline, izdat od Uprave za n epokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09, od 10.10.2009. godine, koji su stranke prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao tak av prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela broj8/1 ,Vocnjak1 klase, Brijeg ,povrsine 5000m2. ---------------------------------------------------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetno g

lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu -1 dio nema upi sa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa, ovaj notar izvrsi uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji Katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, teihupozoriona eventualne posljedice i rizik e u slucaju suprotnog postupanja, a narocito na mogucnost da je u meduvremenu, od vremena iz davanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti, doslo do promjena podataka koji se upi suju u List nepokretnosti za predmetnu parcelu, kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u List nepokretnosti u evidenc iji Katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju Katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi neposredni uvid u sluzbenu evidenciju katastra nepokretnosti Neposrednim uvidom u sluzbenu evidenciju Katastra nepokretnosti za List nepokret nosti br 1 ,KOMasline, kod Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, od dan a _______.______ godine, u ______casova, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisa na katastarskaparcelabroj8/ 1,Vocnjak1 Klase, Brijeg, povrsine5000m2.---------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli, opisanoj u A listu predmetn og lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u Vlistu i V listu-1 dio nemaupisa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Prilikom naprijed naznacenog uvida koji je izvrsen na zahtjev stranaka, ovaj not ar je sacinio potvrdu o cinjenicama iz evidencije Katastra, koju je procitao strankama i koja se prilaze uz izvornik ovog akta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Prilaganje kopije katastarskog plana moze biti korisno u svrhu pravilne identifi kacije parcela koje su predmet prodaje, sa stanovista mjesta, polozaja i oblika parcela , regulisanja pristupnog puta itd. Uvidom u kopiju katastarskog plana, izbjegavaju se eventual ne sumnje i nejasnoce u pogledu predmeta prodaje, a sto ima dalji znacaj u pogledu odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. Ovjerena kopija radnog original a katastarskog plana javna je isprava, koju izdaje Uprava za nepokretnosti, shodno odredbama clana 55. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. P R I m J E R Formulacija kada se prilaze kopija katastarskog plana Stranke notaru prezentuju ovjerenukopijuradnogoriginalakatastarskogplana, izdatu od Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, broj 05-1/09., od 10.10. 2009.g., za katastarsku parcelu broj 5/1 iz Lista nepokretnosti br.1., KO masline, a u koju se stranke izvrsile uvid i odobrile je, te koja se prilaze kao takva uz ovaj izvornik. U vezi s tim, stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ----------------------------------------------------------Upisani tereti i ogranicenja u islu G listu zahtijevaju od notara veliku aktivnost u sm

prikupljanja odredenih odobrenja, saglasnosti, brisovnih dozvola i sl. Razlog za to je sto moze biti upisana zabiljezba odredenih cinjenica koje ogranicavaju promet nepokr etnosti ili dovode do toga da je sticalac nesavjestan (npr. maloljetstvo, starateljstvo, lisenje poslovne sposobnosti, pokretanje spora, postupak eksproprijacije, postojanje zab rane otudenja i opterecenja nepokretnosti, zabiljezba pokretanja postupka izvrsenja i td.)117, a takode mogu biti upisani i tereti, hipoteka i sl. O svemu ovome notar mora vod iti racuna tako sto ce ogranicenja i terete, koje je ustanovio uvidom u katastar ili izvod iz 117 Clan 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

1. Ugovor o prodaji katastra, upisati u notarski akt i u svakom konkretnom slucaju dati poduke i upo zorenja strankama i traziti odredena odobrenja. tako je za otudenje nepokretnosti u svoj ini maloljetnika starijeg od 14 godina, potrebna saglasnost zakonskih zastupnika i o dobrenje organa starateljstva. Za kupovinu nepokretnosti sa upisanom hipotekom, pod uslov om da nije upisana zabrana otudenja, potrebna je izricita saglasnost kupca kad kupu je tako opterecenu nepokretnost i upozorenje notara na posljedice u vezi s tim, dok je za preuzimanje duga koji je obezbijeden hipotekom, potrebna pisana saglasnost zaloz nog povjerioca118. Regulisanje ogranicenja i tereta moze biti uslov za dospjelost ci jene. P R I m J E R Formulacija kada je upisana hipoteka za koju je pribavljena brisovna dozvola. Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 ,KOMasline,izdat od Uprave za nepokretn osti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09., od 10.10.2009.godine, koj su s tranke ovom notaru prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela br oj8/1, Vocnjak1 klase, Brijeg povrsine 5000m2. -----------------------------------------------------------U B listu,kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu-1 dio nema upisa, au G listu upisanajehipotekazaobezbjedenjepotrazivanjapoosnovu Ugovora o kreditu, od 22.06. 1981. godine, Br.Ov.1344/81, u korist Privredne Banke _____ _i to: Pr. 24.06.1981. godine, Dn 4622/81 na iznos od 50.000,00 Din, sa 2% kamata i ostalih troskova iz ugovora. S tim u vezi, stranke izjavljuju da su upoznate sa upisanom hipoteko m, te notaru prezentuju brisovnudozvolu zaloznogpovjerioca, broj 2436/08 SA, od 12.08. 2008. godine, koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana s trankama, a iz koje sam ustanovio da je za naprijed naznacenu hipoteku zalozni povjerilac iz dao brisovnu dozvolu. Nakon poduka notara da se saceka sa sacinjavanjem ovog notarskog akta d ok se u katastru nepokretnosti ne izvrsi brisanje navedenog zaloznog prava i upozorenja na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja, stranke izjavljuju da zele s aciniti ovaj notarski akt sa naprijed naznacenom hipotekom za koju je pribavljena brisovna do zvola i da prihvataju sve eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. ----------------------------------------------

1 1 2 Opisnepokretnostiprema stanjunaterenuikupcevanamjera koristenja Pitanje opisa nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja od velikog su znacaja za stranke, a pogotovo za sticaoca, te bi notar na ovo morao obratiti posebnu paznju. U tom smislu, od presudnog znacaja su sljedeca pitanja: da li je zemljis te neizgradeno, da li je na njemu izgraden kakav gradevinski objekat, da li je taka v objekat upisan u katastar, da li ima dozvolu za gradenje i upotrebnu dozvolu, u kakvom s e stanju nalazi nepokretnost, da li je kupac, odnosno sticalac prava obisao/pregle dao nepokretnost i na koji nacin se uvjerio u stanje nepokretnosti i granice zemljista, u koju 118 Clan 456. ZOO CG.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svrhu sticalac-kupac pribavlja nepokretnost radi stanovanja, koristenja u poslov ne svrhe, u svrhu gradnje stambenog objekta ili poslovnog objekta ili za poljoprivr ednu obradu itd.? Ovo je veoma vazno utvrditi i unijeti u ispravu sa aspekta eventual ne odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke, te iz razloga sto se vrlo cesto katastarsko stanje ne slaze sa stanjem na terenu. Razjasnjenje prethodno navedenih pitanja m oze vrlo cesto dovesti do toga da jedna od ugovornih strana promijeni misljenje, te samim tim, i volju, sto znacajno utice na sadrzinu pravnog posla. U vezi s naprijed na znacenim, navest cemo nekoliko primjera: P R I m J E R 1.Licni pregled zemljista U naravi se radi o neizgradenom gradevinskom zemljistu, koje kupac kupuje u svrh u izgradnje stambenog objekta. Kupac se na osnovu licnog pregleda i u prisustvu prodavca, up oznao sa stanjem nepokretnosti i njenim granicama. -----------------------------------------------------------2. Licni pregled stana U naravi se radi o stanu u zgradi starije gradnje, potrebno ga je renovirati da bi bio uslovan za stanovanje. Kupac je licnim pregledom upoznat sa stanjem predmetnog stana i kori stit ce ga za stanovanje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Licni pregled zemljista i objekta Kupac je upoznat sa stanjem nepokretnosti i njihovim granicama, koje u naravi pr edstavljaju zemljiste i stambeni objekat, koji je izgraden po gradevinskoj dozvoli SO -----, broj 03-3 61-96/80, od 22.05. 1980. godine, ali koji nije upisan u katastru, jer za isti nije pribav ljena upotrebna do zvola.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: pregled nepokretnosti moze obaviti i strucno lice (vjestak i sl.) na z ahtjev ugovornih strana, npr. geometar u prisustvu stranaka na terenu je pokazao granic e parcele; vjestak gradevinske struke u prisustvu ugovornih strana pregledao je po slovni objekat. 1 1 3 Prodajanepokretnostiiinventara

uz predmetni poslovni prostor kupuje se inventar. stanom. koji se sastoji od (navesti od cega se sastoji inventar). poslovnim prostorom itd. . tako. naprimjer. s tim da cijena za nepokretnosti iznosi ___ EURA. jer se na inventar ne placa porez na promet nepokretnosti. a z a inventar cijena iznosi __ EURA. ve oma je vazno sa aspekta ugovaranja kupoprodajne cijene i placanja poreza na promet n epokretnosti.Da li se prodaje inventar zajedno sa kucom. u ugovor se unosi sljedece: uz predmetni stan se ne kupuje inventar. pa ako se uz nepokretnost prodaje i inventar. to treba navesti u odjeljku ugovor a predmet pravnog posla . zavisno od konkretne situacije. a u odredbama o cijeni treba razdvojiti cijenu za nepokretn ost i cijenu za inventar..

te sa aspekta odredbe clana 619. U vezi sa zakupom. stupa u prav a i obaveze zakupodavca. u ugovoru o prodaji mora se navesti izricita izjava kupca da prihvata kupovinu nep okretnosti sa stanjem zakupa. uz mjesecnu zakupninu od 500 EURA (pet stotina EURA). odgovornosti za pravne i materijalne nedo statke i o pravu prece kupovine. U dalju razradu postojanja zakupa treba u nijeti u odredbe ugovora: o predaji u posjed. Nakon toga. od --------. P R I m J E R 1. na odredeno vrijeme. Nepokretnost jeste predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetni poslovni prostor se nalazi pod zakupom pocev od ______ godine. prema kojoj zakup ne prestaje kad trece lice kupovinom. garaze).1. kupac izjavlju je da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. U vezi sa naprijed naznacenim. -------------------------2. U tom slucaju. ili po drug om osnovu. Kod otudenja zakupljene stvari. ZOO CG. Ako se kupuje nepokretnost koja je u zakupnom odnosu. jos jedna znacajna odredba je clan 6 27. ZOO CG. broj -----. Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnika nepokretn osti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakup u. navest cemo nekoliko primjera. a na osnovu ugovora o zakupu koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY.. sa trajanjem do _____ godine. kupac. koji daje mogucnost ugovaranja iskljucenja nastavka zakupa za nasljednik e u slucaju smrti zakupca ili zakupodavca. Sasvim su drugacije pra vne posljedice ako je sticalac znao za postojanje zakupa na stvari od onih kad on ne zna o takvom jednom zakupu119. veoma je znacajno u tvrditi sa aspekta predaje nepokretnosti u posjed sticaocu. stekne od zakupodavca zgradu ili posebni dio zgrade u kojoj se nalaze za kupljene prostorije (npr. prije predaje u posjed za kupcu. vazno je pitanje savjesnosti sticaoca svojine na stvari. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. Naznaceni ugovor o zakupu se prilaze uz ovaj izvornik n akon sto je predocen i procitan strankama koje su izjavile da su razumjele prava i obaveze i z tog ugovora. odnosno pribavilac. Ugovor o prodaji 1 1 4 Kupovinanepokretnostikojajevecdatauzakup Da li je nepokretnost predmet vec ranije sklopljenog zakupa. Nepokretnost nije predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupa .----------------------------- .

.1 1 5 Postojanjepravosnaznogrjesenjaonasljedivanjukojenije provedenoukatastru U praksi je moguce da stranke traze sastavljanje notarskog zapisa u slucaju kada je doneseno pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru. U skladu sa zakonom pravo svojine na stvari stice se nasljedivanjem u tr enutku otvaranja nasljeda na imovini umrlog. Potrebno je istaci da se u ovom slucaju radi o sticanju prava svojine nasljedivanjem tj. Zakona o obligacionim odnosima. Ovdje se radi upisa o promjene vlasnika u katastru po osnovu zakonskih odredbi koje odreduju izuzetak od konstitutivnog 119 Clan 621. na osnovu zakona.

odnosno sticalac. ali ne i prije toga. legitimise kao nasljednik. H. odnosno vlasnik. U B listu nisu upisana nikakva ogranicenja koja se odnose na vlasnika. Notar. tako da stranke ne mogu sprijeciti upis ako je rjesenje pravosnazno. a sticalac moze da zahtijeva upis tog prava u katastar nepokretno sti ako uz zahtjev za upis prilozi pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje je podo bno za upis. u naprijed naznaceni pred met ________.kao jedini vlasnik sa 1/1 dijela. koje je pravosnazno dana ______. tj biljeska o zaprimljenom predmetu za upis promj ene vlasnika.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dejstva upisa u katastar u slucaju sticanja svojine nasljedivanjem120. Prodavci prezentuju naprijed naznaceno rjesenje. H. mora davati odredene poduke i upozorenja. H. a notar sacinjava ovjereni prepis ove is prave koja se prilaze izvorniku. ali je pod rednim b rojem ______ u listu B upisana plomba. tako da se nasljednik upise sa pravom svojine. Nakon toga. s tim da se mor a voditi racuna da je rjesenje o nasljedivanju pravno valjano i da je podobno za upis. isti se odnosi na sprovodenje Rjesenja o nasljedivanju. jer se je pravo svojine steklo bez upisa u katas tar nepokretnosti. Rjesenje o nasljedivanju mora imati klauzulu pravosnaznosti i sud ga je. te da ne dode do dvostruke ili visestruke prodaje naslijedenih nepokretnosti. Prilog je strankama procitan prilikom sacinjavanja ovog no tarskog akta i one su ga odobrile. -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozorioda ce se upis prenosa prava svojine po ovom ugo voru na kupca moci izvrsiti tek nakon upisa prodavaca kao vlasnika i na eventualne ri zike i posljedice u vezi s tim. Dakle. sin ___. duzan dostaviti na provodenje katastru. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakter. upisan je H. po sluzbenoj duznosti. godine. upisao sa pravom svojine u kata star nepokretnosti mora se kao prethodni upis provesti rjesenje o nasljedivanju. godine. P R I m J E R U B listu nepokretnosti. br --. sa po 1/2 dijela. moze se zakljuciti ugovor o prodaji samo kada se nasljednik. i B.. H. na osnovu pravosnaznog rjesenja. donesenog od s trane Osnovnog suda u _____. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu sa naprijed nazn acenim . da bi se kupac. odredeni prodavci S.-----------------Prema uvidu koji je notar izvrsio dana ______. broj ____. a u k ojem su kao zakonski nasljednici umrlog H. s ti m u vezi. Medutim.

u smislu sacinjavanja aneksa ugovora. . sacinjena od ovlastenog geometra. stav 2. Najsigurnije je da se uz izvor nik prilozi skica o izvrsenom mjerenju i cijepanju. tu se mora voditi racuna da se tacno identifikuje polozaj.stanjem B lista. --------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 6 Kadajepredmetpravnogposladioparcelekojajepodijeljena (cijepana). Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cla n 91. oblik i po vrsina dijela parcele koji je predmet kupovine. koja c e 120 Clan 8. a u katastru nije sacinjen i proveden prijavni list o i zvrsenom cijepanju. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG. kako bi se izbjegli moguci sporovi i tr oskovi za stranke.astonijeprovedenoukatastrunepokretnosti U praksi su cesti slucajevi kada se prodaje dio odredene katastarske parcele koj i nije otcijepljen ili koji je otcijepljen.

notar mora upozoriti stranke na moguce rizike i posljedice.----1 2 Sadrzinapravnogposla U praksi je ugovor osnovni i najcesci instrument prometa prava na nepokretnosti. iz Lista nepokretnosti br. P osto se upis promjena u katastru vrsi po sluzbenoj duznosti. da se ispune . a ista se prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. br. 1175/1 iz Lista nepokretnosti br. tacka ili clan ). Za sklapanje punovaznog ugovora o prodaji potrebno je. te ukazao na eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. i pored toga. 2414.1. KO Podgora. polozaj i oblik parcele. Kako smo vec ranije istakli. KO ____. od ____ godine notar je ustanovio da je u B listu prodavac upisan kao vlasnik sa 1 /1. Ugovor o prodaji sadrzavati brojcanu oznaku. od kojeg zavisi upis prenosa svojine na otcijepljenom dijelu parcele. oranica Pod kucom. to je pitanje tehnike i stila sastavljanja ugovora. povrsine 224 m2. sacinjenu od ovlastenog ge ometra. ali. P R I m J E R Prodaja dijela parcele koja je nastala diobom postojece katastarske parcele Predmet prodaje je katastarska parcela br. Na osnovu neposrednog uvida u evidenciju katastra nepokretnos ti. naziv.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio i upozorio da se upis prenosa svojine po ovom ugovoru n e moze izvrsiti dok se prethodno u katastru nepokretnosti ne provede prijavni list o izvrsenom c ijepanju. 1175/1. povrsinu. oranica. a koja je nastala cijepanjem/diobom od parcele br. Iz naznacene skice ovaj notar je ustanovio da je parcela koja je predmet ovog ug ovora. prije svega. kulturu. a prije svega na to da upis cijepanja ima karakter prethodn og upisa. odnosno diobi katastarske parcele. a moze biti i u sklopu odredenja predmeta prodaje. povrsine 1200 m2. 1175/29. u ugovoru je neophodno navesti precizne podatke o nepokr etnosti. zavisno o kojoj se nepokretnosti konkretno radi. ____ od _. Odjeljak notarske isprave ugovora o prodaji Prodaja je onaj dio isprave u kome pro davac i kupac izrazavaju svoju volju (saglasnost) o zakljucenju ugovora o prodaji. a u G listu nema upisanih tereta. nastala cijepanjem od parcele br. ne postoji veci rizik da se ne izvrsi provodenje cijepanja parcele. ----Stranke notaru prezentuju Skicu mjerenja i cijepanja. mada smatr amo da je najcjelishodnije da to bude posebna odredba ugovora (odjeljak. 2414. tacka ili clan) ugovora. Pod kucom. u koju su izvrsile uvid i odobrile je. to moze biti posebna odredba (odjeljak.

saglasnost volja o bitnim elementima ugovora. a koji se odnose na poslovnu sposob nost ugovornih strana. uobicajenim znacima ili drugim ponasanjem iz koga se sa sigurnoscu moz e zakljuciti o njenom postojanju. bez kojih nema ugovora o prodaji. a to su predmet i cijena. . i formu ugovora. osnov. predmet. a kod nepokretnosti. ugovaraci svoju vo lju mogu izraziti na onaj nacin kako to njima najbolje odgovara: usmeno. Zakon o obligacionim odnosima odreduje da se volja za sklapanje ugovora moze izj aviti rijecima. Kad se radi o bitnim elementima ugovora o prodaj i pokretnih stvari. Kod prometa pokretnih stvari. u pisanoj f ormi. U tom sl ucaju. tada ugovorne strane moraju postici saglasnost o objektivno bi tnim elementima.svi opsti uslovi neophodni za sklapanje ugovora.

Predmet ugovora o prodaji moze biti samo stvar koja je u prometu. tj. odnosno pravo svojine. pored pravnog osnova. Medutim. Kod pokretnih stvari. Vrijeme sklapanja ugovora o prodaji i vrijeme predaje predmeta ugovora moze biti razlicito. a na ime tog ustupanja. predaja stvari. Kad se vrijeme sklapanja ugovora i predaja stvari vremenski ne podudaraju. bitan elem enat ugovora je i forma. a u izvjesnim okolnostima i sutnjom121. zavisno od objekta ugovora. jer se svi obligacioni ugovori sklapaju u odredenoj formi. moguc e . potreban je i valjan nacin sticanja (modus aquirendi). Ugovor o prodaji je dvostrano obavezni ugovor kojim se jedna ugovorna strana (pr odavac) obavezuje drugoj strani(kupcu) da ce joj ustupiti odredenu imovinsku vrijednost. Nacin predaje predmeta ugovora razlikuje se po tome da li je predmet ugovora pokretna stvar.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima konkludentnim radnjama. Zakon o notarima CG je odredio da forma ne predstavlja samo dokaz o postojanju ugovora (forma ad probationem) nego je ona odredena kao jedan od obaveznih uslova za njegovu pravnu valjanost (forma ad solemnitatem)122. ugovorne strane mogu uslovljavat i sklapanje ugovora i saglasnoscu u drugim elementima (subjektivno bitnim). kao st o su vrijeme. pored predmeta i cijene. U tom slucaju. nepokretnost ili p ravo. ne znaci da takvi ugovori nemaju formu. kod trazbine to je notifikacija. Za pravno valjan i ugovor o prodaji nepokretnosti (nekretnina). a formalne ugovore moraju saciniti u tacno odredenoj formi123. mjesto i nacin ispunjenja i sl. Razlika je u tome sto ugovaraci neformalne ugovore mogu sklopiti na bilo koji nacin. Osim ovih bitnih elemenata. Nije dovoljno da prodavac samo preda stvar kupcu nego on predajom mora omoguciti kupcu da postane vlasnik kupljene nepokretnosti. Za sticanje p rava svojine na kupljenom predmetu. nacin sticanja je tradicija. predaja predmeta prodaje. Ugovor o pro daji predstavlja pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine. kupac se obavezuje prodavcu platiti cijenu. ugovor se smatra skloplj enim u onom momentu kad je postignuta saglasnost u svim (objektivno i subjektivno) bitn im elementima. a kupac se obavezuje da prodavcu plati stvar po ugovorenoj cijeni124. Nefo rmalnost prilikom sklapanja ugovora. tj. a kod vrijedn osnih papira predaja i drugo. Ugovorom o prodaji prodavac se obavezuje da stvar koju prodaje pr eda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja. a kod nep okretnosti je upis u katastar nepokretnosti.

i to sve dok je ne preda kupcu.. prodavac se oslobada svoje obaveze i nece biti duzan kupcu nabavi ti 121 Abedin Bikic. 100. . Postavlja se pitanje: ko ce u takvim slucajevima snositi rizik prop asti ili ostecenja stvari? Pravilo je da se prodata stvar mora predati u onom stanju u ka kvom se nalazi u vrijeme sklapanja ugovora. tako da postoji prodavceva obaveza da cuva p redmet do momenta predaje.. Univerzitetska knjiga. 122 Clan 51. Za slucajnu propast ili ostecenje stvari. 123 Abedin Bikic. 100. ista bude slucajno unisten a ili znacajnije ostecena. Obligaciono pravo (Opsti dio). Sarajevo 2004. str. ukoliko nije sto drugo ugovore no. Iz ovoga proizilazi da prodavac snosi rizik slucajne propast i ili ostecenja stvari. Obligaciono pravo (Opsti dio). 124 Clan 463. str. Zakona o notarima CG. Univerzitetska knjiga. stav 3. stav 1. Sarajevo 2004. Ako je predmet ugovora individualno odredena stvar (species) i ista slucajno propadn e prije predaje kupcu.je da od momenta sklapanja ugovora do predaje stvari. Zakona o obligacionim odnosima CG. nisu odgovorn i ni kupac ni prodavac.

tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. da trazi njen povrat nazad. ili se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini koji je zakljucio samo jedan bracni drug. Veoma je znacajna uloga notara u utvrdivanju cinjenicnog stanja. Ako ugovorne strane nisu nista posebno ugovorile. Notar se ovdje nece i ne moze pre tvoriti u istrazni organ. Ako prodavac izjavi. da se radi o zajednickoj bracno j imovini. Momentom predaje stvari kupcu. trece lice moze. a sto podraz umijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovino m. U daljem tekstu obradicemo prodaju koja za predmet ima prenos prava svojine nad nepokretnostima. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. Ugovor o prodaji drugu stvar. pri kojem je samo potrebno utvrditi da li se radi o imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. na njega prelazi rizik s lucajne propasti stvari. na osnovu tog ugovora. te da li je predmet sticanje iskljucive svojine (svo jina 1/1). ili se radi o prodaji. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. U ovom slucaju prodavac nema pravo traziti isplatu cijene od kupca. rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi kupac125. Ako bi individual no odredena stvar bila slucajno ostecena. 1 2 1 Prodajaikupovinanepokretnostisaiskljucivimpravomsvojine Ovdje se radi o jednostavnom prometu. kupac moze birati izmedu dvije opcije: da ostane k od ugovora i zahtijeva snizenje cijene ili da odustane od ugovora i ako je platio c ijenu. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. odnosno ako se utvrdi.1. zavisno od toga koliko se lica pojavljuje na strani prodavca i kupca. ili u samo . odnosno kupovini suvlasnickog dijela. izjasnjavanja ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i pribavljan ja odredenih dokaza koji potkrepljuju te tvrdnje. jer se rizik za slucajnu propast stvari nalazi na prodavcevoj strani. a prodatu stv ar je potrebno transportovati od prodavca do kupca. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasno st svih zajednicara126. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. momentom predaje stvari prevoziocu (spediteru). te dati nekoliko primjera ugovora. steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo s vojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. volje stranaka.

. a n otar ce. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. bez obzira na izjavu prodavca. Sarajevo 2004. 126 Clan 291. 332. 125 Abedin Bikic. Obligaciono pravo (Opsti dio). Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. poduciti kupca da moze. Univerzitetska knjiga.m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta.. Porodicnog zakona Crne Gore i clan 157. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. u svakom slucaju. str. zah tijevati pouzdano utvrdivanje statusa nepokretnosti koja je predmet prodaje.

Nakon toga. Nakon toga. koja je njihova zajednicka imovina --------- . prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. ako se radi o takvoj imovini.A. koje je pravosnazno od dana ____. t e da bi. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti. -----------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa napri jed naznacenim. iz ____ UZZ. t e da bi.. zajednicka imovina bracnih drugova. i s tim u vezi. Naznacene akte je notar procitao strankama i pril ozio ih uz ovaj izvornik u originalu. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. od _____.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R I 1. posebna imovina Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. A. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. od ____ godine. saglasnost bracnog druga u posebnoj ispravi.B. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. Svojina prodavca 1/1.--Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. od _____ godine i Izvod iz maticne k njige vjencanih. te iz istih ustanovio da je gospoda A. Svojina prodavca 1/1. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. ako se radi o takvoj imovini. godine. broj___. sacinjene od strane notara B. Opstine _____. kao bracn i drug prodavca. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. broj 0-120/09. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. notaru prezentuje otpravak Saglasnos ti.godine.-----------------------2.

a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. t e da bi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. ako se radi o takvoj imovini. ----------------------------------------- .3. Svojina prodavca 1/1. saglasnost bracnog druga u istom ugovoru. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. zajednicka imovina bracnih drugova.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.

Zakonsko pravo prece kupovine djeluje pr . U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. itd. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). dok u govorno pravo prece kupovine prestaje poslije pet godina od zakljucenja ugovora. kojom se raspolaze). npr.A bracni drugovi.. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan.do 542. Pravila o prodaji sa pravom prece kupovine shodno se primjenjuju i na zakonsko pravo prece kupovine.1. odnosno pravo prece kupovine regulisano je u odredbama clana 536. ako nij e ugovoreno da ce ono prestati ranije. kao bracni drug prodavca. saglasna sa prodajom predmetne nepok retnosti koja je njihova zajednicka imovina. Ako je ugovoren duzi rok. vremensko trajanje i dejstvo prema trecima. a to su: osnov nastanka. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. izricito izjavljuje da je. otudenje je moguce samo ako su saglasne sve ugovorne strane. Zakonsko pravo prece kupovine nastaje na osnov u zakona. A. Iz naznacenog dokumenta notar je ustanovio da su prodavac i gospoda A.) U slucaju da postoji pravo susvojine na nepokretnosti koja se otuduje (ili sire. 1/2. tako da je dio svakog od njih odred en srazmjerno prema cjelini (idealni dio. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih.---------------------------------------------------------------------------1 2 2 Prodajaikupovina suvlasnickogdijela Susvojina (clan 131. s tim da u tom slucaju. treba razlikovati dvije situacije: Kada se otuduje cijela nepokretnost.A. stav 2. ZOO CG. Kada se otuduje suvlasnicki dio. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. ugovorno pravo pr ece kupovine svodi se na rok od pet godina. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). 1/3. Zakonsko pravo prece kupovine suvlasnika regulisano je u odredbi clana 132. i 4. odnosno ako su saglasni svi suvlasnici(ista situacija je i kod zalaganja). stav 3. trajanje zakonskog prava prece kupovine nije vremenski ograniceno. stav 3. Ugovor o prodaji Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. postoji zakonsko pravo prece kupovine ostalih suvlasnika (clan 132.Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) postoji kada vise li ca ima pravo svojine nad nepodijeljenom stvari. Opstine _____. od ____ godine. tri su osnovne razlike izmedu zakonskog i ugovornog prava prece kupovine. i s tim u vezi. ZOO CG. Nakon toga. a opsta pravila o zakonskom pravu prece kup ovine sadrzana su u clanu 542. suvlasnik ga moze otuditi bez saglasnosti ostal ih suvlasnika (clan 132.

Kod zakonskog prava prece kupovine. Ponuda mora da sadrzi uslove prodaje suvla snickog dijela.ema trecima po sili zakona i ono se ne upisuje u katastar nepokretnosti. i to u roku od 10 dana od dana kada im je dostavljena pisana ponuda. dok ugovorn o pravo prece kupovine djeluje prema savjesnim trecim licima samo ako je upisano u katas tar nepokretnosti. Ako suvlasnik. ne prihvati ponudu (smatramo da i cutanje znaci neprihvatanje) ponudac moze . prodavac suvlasnickog dijela je duzan da pis anom ponudom za kupovinu njegovog suvlasnickog dijela na pouzdan nacin pozove ostale suvlasnike da se izjasne da li prihvataju ponudu. u roku od 10 dana od dana kada mu je dostavljena pisana p onuda.

stav 3. ZOO CG). notar mor a odbiti notarsku obradu isprave ako bi stranke zahtijevale da se ugovorom o kupovini nep okretnosti . ZOO CG). racunajuci od dana kada je saznao za prenos (clan 541. kako smo to naprijed naznacili. U suprotnom. i pored toga. pa bi notar trebao dati strankama poduku i upozor enje u vezi sa nezastarijevanjem prava na diobu stvari. a u svakom slucaju. ili nije moglo ostati nepoznato postojanje prava prece kupovine i to u roku od sest mjeseci. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti i mogao bi odgova rati za stetu. ako je trecem bilo poznato. stav 3. ali ne po nizoj cijeni i pod drugim uslovima u odn osu na one iz pisane ponude. jer ako u ugovoru nisu precizirani suvlasnicki dijelovi kupaca. notar je duzan odbiti poduzima nje sluzbene radnje. Pravo prece kupovine prestaje u svakom slucaju por p roteku pet godina od prenosa svojine stvari na treceg (clan 541. a sto treba detaljnije regulisati u odjeljku ugovora Odobrenja i pravo prece kupovine . Zakon o svojinsko pra vnim odnosima CG). radi upisa prenosa susvojine u katastar. a ako stranke to ne zele. zakonska je pretpostavka da su ti dijelovi jednaki (clan 131. ovlastenik zakonskog prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva tuzbom da se prenos ponisti i da se stvar njemu ustupi pod ist im uslovima. U suprotnom. insistiraju da se ugovor o prodaji zaklj uci bez ponude i izjasnjenja ovlastenika prava prece kupovine. radi otklanjanja nejasnoca i sporova kada vise kupaca kupuje nepokretnost u susv ojini. stav 1. stav 2. Zakona o sv ojinsko pravnim odnosima CG. shodno odredbi clana 140. sa aspekta nistavosti ugovora kojim bi se suvlasnik trajno odrekao prava na diob u stvari jer je takav ugovor nistav. Kod prodaje suvlasnickog dijela. Notar je duzan da upozori stranke na postojanje zakonskog ili ugovornog prava pr ece kupovine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svoj dio prodati trecem licu. veoma je znacajna aktivnost notara i to iz vise razloga: zbog instituta prava prece kupovine. koje moze biti zakonsko i ugovorno. notar je duzan to upozore nje unijeti u notarski akt. Pravo na diobu ne zastarijeva. O pravu prece kupovine vise vidjeti u dijelu ovog rada koji tretira od obrenja i pravo prece kupovine. pa ako stranke.

Zakona o svojins kopravnim odnosima i clan 51.jedankupackojijekupujekao posebnuimovinu Prodavciseobavezujuprenijetinakupcasvoje suvlasnickedijeloveodpo1/2nanepokretnos tiiz tackeIovogugovoraa kupacseobavezujeprodavcima isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------ . tacka 6. Zakona o notarima CG).u susvojini ugovori odredba kojom se zahtijeva trajno odricanje prava na diobu. P R I m J E R Prodajacijelenepokretnostiususvojini. stav 2. Zakon je dao mogucnost da se moze ugovoriti privremena odgoda diobe. stav 1. ali ne duze od pet godina. Moguca je ugovorna i sudska dioba. Ugovor o diobi nepokretnosti mora biti u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (clan 143.

-----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. odnosn o suvlasnicki dio koji prodaje. godine. Nakon toga. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dru gova ugovornih strana. ---------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. s tim u vezi. Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. broj 0-12 0/09.jedankupac Prodavac se obavezuje prenijeti na kupcapravosusvojine sa 1/2 dijela na nepokret nostiiz tackeIovogugovora. koje je pravosnazno dana ____.------------------------P R I m J E R Prodajasuvlasnickogdijela.visekupacakojijekupujuususvojinu Prodavac se obavezuje prenijeti na kupce.1. Osnovnog suda u Podgorici. Osnovnog suda u Podgorici.akupacseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora --------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. s tim u vezi. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.---------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj izvornik. broj 0-120/09.pravosvojine sa 1/1 na . t e da bi. ako se radi o takvoj imovini.. prodavci izjavljuju da je predmetna nepokretnost njihova posebna imovina koju su stekli nasljedivanjem i. t e da bi.godine.------------------------RImJER Prodajacijelenepokretnosti. Nakon toga..godine. notaru prezentuju Rjesenj e o nasljedivanju. Ugovor o prodaji Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.na jednakedijelove. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju. godine. od _____. koje je pravosnazno dana ____. njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i. od _____.

Nakon toga. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina.nepokretnostiiztackeIovogugovora. broj 0-120/09. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju. s tim u vezi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.akupciseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. godine. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. od _____.godine. ------------------------ . koje je pravosnazno dana ____. ako se radi o takvoj imovini. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. t e da bi. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.. koju je stekao nasljedivanjem i. Osnovnog suda u Podgorici. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik.

a u stvarnosti se radi o zajednickoj svojini. Od toga zakonskog pravila postoji jedan zakonski izuzetak. Medutim. Ovako rjesenje odstupa od nacela pouzd anosti iz clana 10. u slucaju kada je u katastar nepokretnosti. pitanje zajednicke bracne imovine-svojine nad nepok retnostima . zakonska je pretpostavk a da oni kupuju u jednakim dijelovima. prodati svoj suvlasnicki dio bez saglasnosti ostalih suvlasnika. prema kojoj se. stav 2. Narocito je to izrazeno kod zajednicke imovine bracnih drugova koja ima zakonski rezim zajednicke svojine. moze posluziti naprijed naznacena odredba Porodicnog zakona. Iz naprijed naznacenih razloga. moze s teci svojina pod dva kumulativna uslova:ako je sticalac savjestan i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara.saposebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednickeimovine bracnih drugova Zajednicka svojina je (clan 153. ali nisu una prijed odredeni. kao vlasnik zajednicke imovine. Za razliku od prava susvojine gdje suvlasnik moze. osim ukoliko do upisa nije doslo na osnovu pisanog ugovora zakljucenog izmedu bracnih drugova . a cesto se upisuje k ao svojina jednog bracnog druga. smatra kao da je upis izvrsen na ime oba bracna druga. a u koji se u pisuje na ime svih zajednicara.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Ako nisu odredeni suvlasnicki dijelovi kupaca. princip javnog pouzdanja (upisano pravo u katastru smatra se tacnim) nije u cije losti ispostovan u odredbama drugih zakona koji regulisu ovu pravnu problematiku. upisan jedan bracni drug. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. za takve slucaj eve propisao da se smatra kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. osim ako taj u pis nije rezultat pisanog ugovora bracnih drugova. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) svoji na vise lica na nepodijeljenoj stvari kada su njihovi udjeli odredivi. uz rizik povrede zakonskog pr ava prece kupovine. 1 2 3 Prodajanepokretnostiuzajednickojsvojini. Zajednicka svojina takode nastaje upisom u katastar nepokretnosti.-160. Problemi i spo rovi nastaju kada je neka nepokretnost u katastru upisana kao svojina jednog lica. Kao dokaz tome. a odnosi se na mogucnost da se pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. Porodicni zakon CG je u clanu 289. za raspolaganje i opterecenje nepokretnosti u zajednickoj svojini potrebna je saglasnost svih zajednicara. U praksi nije problem kada je u katastru nepokretnosti upisana zajednicka svojina na ime svih zajednicara.

a sto podrazumijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovinom. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasnost svih zajednicara. . a u stvari se radi o zajednickoj imovini. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. trece lice moze. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini bracnih drugova koji je zakljucio samo jedan bracni drug. Uloga notara je da ispita cinjenicnu situaciju u pogledu toga da li se radi o za jednickoj imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. na osnovu tog ugovora . a pogotovo kod pravnih poslova o prenosu ili sticanju prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnosti.predstavlja veoma vaznu i tesku problematiku.

a u svakom slucaju. odnosi se i na zajednicku imovinu vanbracnih drugova. smatramo da je i u pogledu zakonskog rezima bracne imovine. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr . Sve naprijed naznacen o. te na znacaj i posljedice u vezi s tim. Ako prodavac izjavi. ili u samo m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. no tar duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja. Ugovor o prodaji steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. a shodno odredbama clana 47. a u odredenim slucajevima i odbiti sacinjavanje notarskog akta. t e da bi. notar ce poduciti i upozoriti ugovorne strane na zajednicku svojinu.1. a narocito na to da je kod raspolaganja takvom imovinom. P R I m J E R Podukeiupozorenjenotaranazakonskistatuszajednickeimovinebracnih drugova 1. Kako notar ima striktno odredenu obavezu upozoravanja i poducavanja stranaka. Notar se ovdje nece i ne moze pr etvoriti u istrazni organ. Posebna imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. Zakona o notarima. i zadatak da regulise pravne odnose na nacin da se izbjegnu pravni sporovi i gar antuje pravna sigurnost. potrebna saglasnost svih zajednicara. ako se radi o takvoj imovini. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. Kako je to vec naprijed naznaceno. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. ako to stranke zele. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. Postupanjem na ovaj nacin. u ispr avu unijeti izjave ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i eve ntualno pribavljene dokaze koji potkrepljuju te izjave. odnosno ako se utvrdi da se radi o zajednickoj bracnoj imovini. odnosno na zakonski status zajednicke imovine. Pored to ga. notar vodi racuna o nacelu savjesnost i i postenja ugovornih strana o izjavama datim pred notarom. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. notar ce pouciti kupca da moze zahtijevati pou zdano utvrdivanje da li neka nepokretnost predstavlja zajednicku imovinu bracnih drugo va. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. notar ce kod utvrdivanja cinjenicnog stanja i ispitivanja volje stranaka.

ugova ugovornih strana. Nakon toga. godine. od _____. ------------------------ . -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Osnovnog suda u Podgorici. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju. koje je pravosnazno dana ____.godine. broj 0-120/09. s tim u vezi. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina.. koju je stekao nasljedivanjem i. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik.

brisanje tereta. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda A. izri cito izjavljuje da je. 1. ako se radi o takvoj imovini. Medutim. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. kao bracni drug prodavca. potrebno je poznava nje vazecih propisa koji se primjenjuju. a sto ima za posljedicu da se na taj nacin izbjegnu eventualni sporovi. mora imati velik o prakticno i strucno iskustvo u ovoj oblasti. od ____ godine. t e da bi.--------------------------------------------------------------------------------------1 3 Cijena Cijena je bitan element ugovora o prodaji kao dvostrano obavezujuceg pravnog pos la. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti ko ja je njihova zajednicka imovina. Notar je nezavisno i strucno lice k oje mora voditi racuna o interesima obje ugovorne strane. st.. za sklapanje pravnih poslova u prometu nepokretnosti. odnosn o da nijedna strana ne izvrsi svoju cinidbu u potpunosti ili djelimicno bez adekvatne protucinidbe . relevantnim u oblasti prometa prava na nepokretno sti. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. ZOO CG). 463. Dakle. Opstine _____. finansiranje kupoprodajne cijene i sl. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. te mu je zadatak da osigur a da se preuzete obaveze iz sklopljenog ugovora i izvrse. A.). Zajednicka imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. kako je vrlo cesto nemoguce obezbije diti istovremeno izvrsenje obaveza stranaka iz ugovora. notar mora nastojati da nijedna ugovorna strana ne pretrpi stetu. i s tim u vezi. a zbog potrebe prethodnog oba vljanja niza radnji (pribavljanje odobrenja. Nakon toga.A bracni drugovi.A. a osnovna obaveza kupca je da plati cijenu (cl. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. Osnovna obaveza prodavca je prenos svojine na stvari. odnosno lice koje to cini. Promet prava na nepokretnosti je po svojo j pravnoj prirodi veoma slozen posao i zahtijeva angazovanje pravnih strucnjaka koji su do bro upoznati sa brojnim propisima.

slozen i zahtijeva preduzimanje vise radnji u razlicitim vremen skim periodima. elektro i telefonskih prikljucaka itd. Smisao notarskog akta kod prometa nepokretnosti je u tome sto je promet prava na nepokretnosti. U nekoj drugoj situaciji. po svo joj pravnoj prirodi. potrebno je uzeti kredit za kupovinu stana. prodavac cesto prodaje svoj stan da bi kupio neki drugi stan. obezbijediti potrazivanje davaoca kredita. r egulisati pitanje komunalnih troskova. pa mu je potrebno vrijeme za iseljenje i kupovinu drugog stana. zatim potrebno je regulisati sve potrebne poreske obaveze u vezi sa kupovinom stana. obezbijediti siguran nacin placanja cijene prodavcu i prenos svojine sa prodavca na kupca. Ovakvo obezbjeden je je jedino moguce postici kvalitetno sacinjenim ugovorom. U ovom radu ce se pokusati obraditi pitanje cijene. koja predstavlja jedan od bi tnih elemenata ugovora o prodaji. Naprimjer. te iz tog razloga i jedan od bitnih elemenata sadrz ine .ili adekvatnog osiguranja da ce obecana cinidba biti izvrsena. pa je neophodno u sacinjenom ugovoru predvidjeti dinamiku tih radnji.

notar b i morao obratiti paznju i u ispravi regulisati sljedece: odredenje cijene. a ra di poreskih obaveza po osnovu prometa nepokretnosti. ZOO CG).471. sa posebnim akcentom na ugovaranje pretpostavki za dospjelost cijene u svrhu osiguranja kupca. nacin placanja cijene. tekuca prema zvanicnoj evidenciji.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpet . pa su ovdje moguce veoma razlicite kombinacije i samim tim veliki broj a lternativnih rjesenja. Cijena moze biti propisana. ugovor o prodaji ne proizvodi dejstvo (cl.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA) . poslovnog prostora. ZOO CG). korisno je posebno izraziti cijenu za nepokretnost. P R I m J E R I 1 Kadajecijena izrazena fiksno Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825.st. U suprotnom. Cijena bi. tako da ugovor mora sadrzavati dovoljno podataka da se cijena moze odrediti.1. ---------------------------------------------2 Kadajecijena izrazenapojednomm2 Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 500.470. treba la biti obradena u posebnom clanu (tacki ili stavu) kupoprodajnog ugovora. Lista pitanja (provjera) ugovornih odredbi o cijeni Prilikom sacinjavanja ugovora o prodaji.1. sto je vec ranije i naznaceno. Cijena se moze ugovoriti kao: fiksna (a sto se najcesce i ugovara) ili po jednom m2 zemljista. U slucajevima kada su predmet prodaje nepokretnosti i inventar. Ugovor o prodaji notarskog akta koji za predmet ima prenos ili sticanje prava svojine nad nepokre tnostima. a moze se odredivanje ci jene povjeriti trecem ili jednoj ugovornoj strani (cl. 1 3 1 Odredenje cijene U ugovoru o prodaji cijena mora biti odredena ili odrediva. 474. stana i s l. kao sto je ranije vec istaknuto i za predmet prodaje. osiguranje kupca i prodavca u vezi sa placanjem cijene. a posebno za inventar ili druge pokretne stvari. a u vezi sa odredbama o cijeni.00 EURA(slovima:petstot inai 00/100 EURA) . dospjelost placanja cijene. Potrebno je istaci da savremeni promet donosi razlicite nacine placanja i finans iranja cijene.---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Kadaseuznepokretnost kupujeiinventar: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825.

a cijena za inventar iznosi 15 000.00EURA(petnaesthiljadai00/100EURA) .-------------------------------------------------- .i 00/100 EURA).

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ugovorne strane koje placaju cijenu gotovinom. te od kupceve volje. notar ih je. Koje ce se pretpostavke za dospjelost cijene ugovoriti. Dakle. odnosno neprihvatanjem adekvatnih obezbjedenja kojima ga poducava notar. zelenaskog ugovora i sl. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da je izjavljeni iznos cijene nizi od trzisn e cijene i procjene nadleznih poreskih organa. a u cilju placanja sto manjeg poreza na promet n epokretnosti i manjeg iznosa notarske naknade. U tim slucajevima. Pretpostavke za dospjelost placanja cijene mogu biti razlicite: alternativno ili kumulativno ugovorene. tj. nota r je duzan poduciti kupca takvim mogucnostima i upozoriti ga na pravne posljedice i r izike kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. da iznos cijene iz ovog ugovora ne utice na procjenu poreskog organa kod placanja poreza na promet nepokretnosti. kupac moze. ili nakon sto se ispune odredene pretpostavke za dospjelost. te na posljedice u slucaju po bijanja ugovora zbog ostecenja preko polovine. U daljem te kstu obradice se vise mogucih pretpostavki za dospjelost placanja cijene. zavisi od konkret nog slucaja. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. da se upise sa p ravom svojine u katastru nepokretnosti. u odredenom roku. notar je duzan poduciti kupca mogucnosti ugovaranja adekvatnih pre tpostavki za dospjelost cijene i upozoriti ga na opasnosti i rizike kojima se izlaze supro tnim ugovaranjem. u cilj u da se obezbijedi da mu se nepokretnost preda sa placanjem cijene. veoma cesto navode manji iznos ci jene od one koja je stvarno placena. ali ne mora. odnosno kupac se moze obezbijediti kombinacijom mjera osiguranja. a narocito je vazna za kupca koji se moze veoma efikasno stititi ugovaranjem odredenih pretpostavki za dospjelost cijene. kao i na posljedice koje mog u nastati u vezi s tim u slucaju pobijanja i raskida ovog ugovora. -----------------------------------------------1 3 2 Dospjelost cijeneiosiguranjekupca Cijena moze dospijevati odmah u momentu zakljucenja ugovora. a sto zavis i od svakog . Dospjelost placanja cijene je veoma bitna za ispunjenje ugovora. ugovoriti da cijena dospije va nakon ispunjenja odredenih pretpostavki za svaki konkretan slucaj. uzimajuci u obzir trzisne cijene i procjene poreskih organa. Medutim. duzan poduciti i upozoriti da poreski organ vrsi procjenu neovisno od cijene iz ugovora. S tim u vezi.

1. te clan 45. Notar moze preuzeti novac na cuvanje ako mu je predat povodom sastavljanja notar skog akta na posebnom racunu kod banke koji ne moze biti predmet prinudnog izvrsenja protiv notara. to je notarski racun za stranke127. .konkretnog slucaja. stav 2. Zakona o notarima CG. stav 2 . Kupac zahtijeva da se upise kao vlasnik prije isplate cijene prodavcu. Pravilnika o radu notara CG. i clan 68. stav 3. U ovom slucaju notar bi trebao da savjetuje klijentima da se cijena uplacuje na notarski racun za stranke. a da sa tog racuna notar vrsi isplatu prodavcu tek kada se kupac upise kao vlasnik. 127 Clan 67.

P R I m J E R P R I m J E R 1. 2. Napomena: Ovo je veoma znacajan mehanizam zastite prodavaca i kupaca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. Da je upisana predbiljezba prava svojine u korist kupca prije isplate cijene prodavcu. predaja u posjed i sl. Ugovor o prodaji Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za st ranke u roku od sedam dana od dana zakljucenja ugovora.-------------------------------------------------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. jedno od osnovnih nacela upisa u Katastar nepokretnosti jeste nacelo prvenstva.). koje znaci da se upis vrsi prema vremenskom redoslijedu podnos enja zahtjeva za upis128. Ovdje mogu doci u obzir i drugi uslovi kojima ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna za stranke na racun pro davca. naprimjer. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva (na ruke prodavca ili na prodavcev racun kod banke i li na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar obavijesti ugov orne strane da je predbiljezba prava svojine na predmetnoj nepokretnosti u korist kupca upis ana na prvom mjestu ranga upisa u Listu nepokretnosti . Kupac se na ovaj nacin stiti od rizika dvostruke prodaje ili nekih drugih upisa koji i maju prvenstvo upisa. upis predbiljezbe. Notar je duzan poduciti k upca da i kako ga predbiljezba osigurava i upozoriti ga na posljedice suprotnog postupanja . za tim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek ka da se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. te ga upozorio na rizike i posljed ice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. brisanje hipoteke i dr. a kupac ze li njeno ugovaranje i upis prije nego sto isplati cijenu. kao sto je/su________ (Napomena: Upisati pretpostavku za dospje lost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. -------------------------------------------------------------------------------- . npr. s tim da stranke daju nalog nota ru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati saglasnost prodavca za pren os prava svojine. Naime. Predbiljezba je efikasno sredstvo zastite kupca jer mu garantuje da ce biti upis ano njegovo pravo svojine u katastar nepokretnosti naknadnim opravdanjem. te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na racun prodavca u roku od seda m dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu prenosa svojine u Katastru nepokretnosti na i me kupca.

Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG). 97.Napomena: U izjavama za knjizenje. . U suprotnom. m oze se i korisno je dati saglasnost za brisanje predbiljezbe. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. odmah iza saglasnosti za upis predbiljezbe. a u cilju zastite prod avca u slucaju da ne dode do isplate cijene i realizacije ugovora. 128 Clan 12. prodavac bi mor ao sudskim putem vrsiti brisanje predbiljezbe ili bi ona bila brisana protekom zako nskog roka za njeno opravdanje (30-60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi cl.

kao i zahtjev za brisanje predbiljezbe ako kupac u roku iz ovog ugovora ne isplati cjelokupnu cijenu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Prodavac je saglasan da se u korist kupca upise predbiljezba prava svojine na ne pokretnosti iz tacke I ovog ugovora. Da su dostavljena odredena pravno valjana odobrenja. ---------------Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. ali isplatu cijene ne veze za njen u pis vec samo za predaju zahtjeva za upis. kao i u slucaju da ne dode do realizacije ovog ugovora. zatim moguc nost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. npr. -------------------------------------------------------------------4. Da je predat zahtjev za upis predbiljezbe. --------------------------------3. kao sto je/su________ -------------------------------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. Stranke daju nalo g i neopozivo ovlascuju ovog notara da podnese zahtjev za upis predbiljezbe. brisanje hipoteke i dr. npr. pod uslovom da nema prepreka za to. poducio ga je mogucnosti ugovaranja is plate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.). kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. a nema prepreka za njen upis na prvo mjesto.--------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke su vec sada saglasne da se predbiljezba brise istovremeno sa upisom prav a svojine na kupca. punomocje od strane prodavca. isto tako. odobrenje organa starateljstva za otudenje nepokretnosti malodobnog prodavca i dr. Ovdje kupac zeli upis predbiljezbe. Ovdje se radi o slucaju kada je za punovaznost ugovora potrebno p . a nema prepreka za njen upis na pr vom mjestu. P R I m J E R Cjelokupni iznos cijene kupac je duzan isplatiti prodavcu (na ruke ili na racun k od banke ili na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar u pisano j formi obavijesti ugovorne strane da je zahtjev za upis predbiljezbe prava svojine u ko rist kupca predat Katastru nepokretnosti.

kao sto smo naprijed istakli. odobrenje Centra za socijalni rad za otudenje nepokretnosti m alodobnog . a notar takode ne smij e davati otpravke i prepise akta do momenta dostavljanja potrebnih odobrenja. u vezi sa tim. P R I m J E R Cijena za isplatu dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke il i na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je blagovremeno dostavljeno pravno valjano punomocje od str ane prodavca (ili alt. jer ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva bez tih odobrenja. notar duzan dati poduku i upozorenje da takav ugovor nije na pravnoj snazi. tako da je.ribaviti odredena odobrenja. niti da stranke vrse druge cinidbe iz ugovora. te da se cijena ne placa dok se ne pribav e potrebna odobrenja.

83. Nadzorni odbor itd. notaru je zabranjeno da izdaje otpravke. u ovakvom slucaju rok dospjelosti trebalo bi uvijek vezati za momenat pribavljanja odobrenja ili nakon toga.. Dakle. ---------------------------------------------------------------------Napomena: Notar je duzan upozoriti stranke da vremenski ne odreduju dospjelost c ijene i ne vrse njenu isplatu. prije pribavljanja potrebnih odobrenja . Ugovor o prodaji prodavca. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. smatramo da je notar duzan odbiti poduzimanje takve sluzbene radnje. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika.1. Ako stranke hoce ugovaranje roka dospjelo sti cijene prije pribavljanja neophodnih odobrenja. -----------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. Notar to mora unijeti u ispravu. prije pribavlja nja potrebnih odobrenja.-----------------------U takvom slucaju. i u toj ispravi o pravnom poslu ce se odrediti r ok dospjelosti cijene. npr. kojim je prodavac oglasen nasljedn ikom. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. ili alt. Smrcu ostavioca nj .). a j os uvijek nije upisan u katastru nepokretnosti kao vlasnik. a kupac ne zeli isplati ti cijenu prodavcu dok se katastru ne dostavi rjesenje o nasljedivanju. ovjerene prepise i prepise izvornika bilo kome sve dok ugovorne strane ovom notaru ne dostave pravno valjano odobrenje -----------------------------5. s tim da je notar duzan poduciti i upozoriti stranke npr. i pored pouka i upozorenja notar a. ZOO CG). Da je podnesen zahtjev za upis promjene u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. ovjerene prepise i pr epise izvornika bilo kome sve dok mu se ne dostavi pravno valjano odobrenje. cl. sljedecom form ulacijom: Ovaj ugovor nije na pravnoj snazi i nece proizvoditi pravna dejstva sve dok stran ke u roku od trideset dana racunajuci od dana njegovog zakljucenja ne dostave ovom notaru pravno valja no punomocje prodavca za poduzimanje ovog pravnog posla od strane punomocnika. Notar moze saciniti ispravu (izvornik) bez potrebnih odobrenja (pravni posao se moze i nakn adno odobriti. sljedecom formulacijom: Notar nece izdavati otpravke. npr. jer ugovor nije na pravnoj snazi dok se ne dostave pravno v aljana odobrenja. odobrenje nadleznog organa za otudenje nepokretnosti privredn og drustvaSkupstina.

Medutim. placanja poreza. a upis u Katastar nepokretnosti ima samo deklarati vno dejstvo. jer je smrcu ostavioca kao knjiznog vlasnik a B ili V list postao netacan i treba ga usaglasiti sa novonastalim pravnim stanjem (nasljednici umrlog postali vlasnici od momenta njegove smrti). . takav u pis moze sadrzavati odredene rizike u smislu podobnosti rjesenja o nasljedivanju za upis u Katastar nepokretnosti. Zbog toga se to zove promjena upisa. taksi itd.egovi nasljednici postaju vlasnici. U svakom slucaju notar mora voditi racuna o tome da je rjesenje o nasljedivanju pravosnazno.

mogucnosti ugovaranja isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.------------- . a nema prepreka za njegovo provodenje. od __________. kao sto je/su________ (Napomena: Upi sati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. broj _________.).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je podnesen zahtjev za promjenu B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. a jos uvijek nije upisan u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. b risanje hipoteke i dr. kao sto je/su________ . ----------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. tako da je prodavac po osnovu nasljedivanja upisan kao vlasnik sa 1/ 1(ili suvlasnik sa dijelom___). kojim je prodavac oglasen iskljucivim nasljednikom. broj _________. od __________. koje je postalo pravosnazno dana __________. -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. Osnovnog suda u _______. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. npr. Da se u Katastru nepokretnosti izvrsi promjena u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. tako da se prodavac po osnovu nasljedivanja upise sa pravom svojine. --6. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je izvrsena promjena B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. Osnovnog suda u _______. a kupac ne zeli isplatiti cijenu prodavcu dok se isti sa svojim pravom ne upise u Katastar. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprot nog postupanja.

).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .--------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. brisanje hipoteke i dr. npr. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izla ze u slucaju suprotnog postupanja. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.

--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Da je notaru urucena ili da je katastru nepokretnosti predata brisovna dozvol a u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. Ovdje se radi o slucaju kad a postoji ugovorno ili zakonsko pravo prece kupovine. -Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. Da se ovlascenik zakonskog ili ugovornog prava prece kupovine izjasni da nece vrsiti svoje pravo. Ugovor o prodaji 7. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. a prije isplate cijene prodavcu. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca.1. npr. brisanje hipoteke i dr. --------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je ovlascenik zakonskog (ili ugovornog) prava prece kupovin e izjavio da nece vrsiti svoje pravo. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena nekim prav om. 8. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. a kupac ne zeli da rizikuje sticanje prava svojine na stvari ili druge stetne posljedice zbog postojanja prava prece kupovi ne odnosno njegove povrede. P R I m J E R Cijena dospijeva za placanje na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je notaru urucena (ili da je Katastru nepokretnosti predata ) brisovna dozvola u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. te ga je upozorio na r izike i posljedice .

npr. .--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. pribavljanje odobrenja i dr.kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca ugovar anje isplate cijene . --------------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. shodno odredbama 455. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane ku pca duga obezbijedenog hipotekom. ---------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. pa je stoga potrebna s aglasnost hipotekarnog povjerioca. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane kupca duga obezbijedenog hipotekom. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena. upisanog u G listu. 10. Da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloge. i 456. u cilju upisa u katastar prenosa prava svojine na kupca i u cilju preuzimanja duga od strane kupca. Ovdje se radi o slucaju kada kupac kupuje opterecenu ne pokretnost. npr. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. upisan e u G listu. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava ugovaranje i splate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 9. na kojoj je upisana zabrana otudenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca. a kupac preuzima i dug obezbijeden hipotekom. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hip oteke. Da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hipoteke. izjasnjenje imaoca prava prece kupovine i dr. ZOO CG) . P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloga.

potrebnog odobrenja i dr. npr. ----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja). .

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. narocito u pogledu visestrukog otudenja ili pak opterecenja predmetne nep okretnosti. iako je moguce da nastupe brojne opasnosti i r izici po kupca. Kako smo naprijed naznacili.---------------) Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. Ovo je najjednostavnija situacija koja u modernom nacinu prometa nije vise tako cesta. kako zbog toga sto kupac sebe zeli zastiti na nacin da prodavac ne dobije cijenu dok se ne ispune odredene pretpostavke za dos pjelost cijene (npr. Ako se cijena pl aca u momentu zakljucenja ugovora. vrlo cesto potrebno na adekvatan nacin obezbijediti i prodavca. a kupac ne zeli u govaranje pretpostavki za dospjelost. tada nije potrebno predvidati mjere obezbjedenja za prodavca nego se mora voditi racuna o adekvatnom obezbjedenju kupca. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke prodavca (ili na racun prodavca. Nakon toga. Placanje cijene u momentu zakljucenja ugovora. Ugovor o prodaji Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke ili racun prodavca. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. pa je zbog toga. Placanje cjelokupne ili dijela cijene nakon zakljucenja ugovora o prodaji. uz obezbjedenje kupca. odnosno kombinacijom mjera osiguranja. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. alternativno i li kumulativno. niti koristenje notarskog racuna za stranke Ovo je vrlo cest slucaj u praksi. pribavljanje odobrenja i sl. -----------------------------------------------------------------------------------1 3 3 Osiguranje prodavca Prodavac se u ugovoru o prodaji moze obezbijediti na vise nacina. kao i u pogledu raznih okolnosti koje onemogucavaju da se kupac upise kao vlasnik. Stete po kupca mogu biti velike jer je on vec isplatio cijenu. upis predbiljezbe. kupac izjavljuje da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. U ovom s lucaju notar mora dati kupcu poduku o mogucnostima adekvatnog osiguranja u konkretnom slucaju i upozoriti ga na posljedice placanja cijene bez ugovaranja adekvatnih m jera obezbjedenja.). tak . ovo je veoma cest slucaj. upis svojine.1.

Notar je duzan poduciti i upozoriti prodavca na sljedece mjere obezbjedenja: isplata cijene na notarski racun za stranke. a sve sa ciljem da se izbjegnu sporovi i da se ugovor u cijelosti realizuje. . Ova obaveza poducavanja i upozorav anja stranaka propisana je u clanu 47 Zakona o notarima CG. p a je stoga duzan poduciti i upozoriti stranke na sve moguce mjere adekvatnog obezbjed enja u konkretnoj situaciji i primijeniti ih shodno volji stranka.o i zbog toga sto kupci u velikom broju slucajeva finansiraju cijenu iz kredita ili na dr ugi nacin placanja na rate. Notar mora voditi racuna o interesima svih ugovornih strana.

ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupcevo pristajanje na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prodaje ili na cjelok upnoj imovini kupca. deponovanje cijene na notarski racun za stranke. godine.------------------------------------------------Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25. davanje clausule intabulandi u posebnoj ispravi u momentu zakljucenja ugovora ili naknadno. najkasnije do 31.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA). s tim da se ona preda kupcu u momentu isplate cijene prodavcu ili na notarski racun za stranke. 2009. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka.825. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru.12.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______. P R I m J E R Poduke i upozorenja prodavcu kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakontoga strankeizjavljuju (jednu od dolje naznacenih alternativa) .000. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. uz istovremeni nalog notaru da ne izdaje otpravke i prepise ili da izda izvode otpravaka i prep isa (otpravak dijela akta) koji nece sadrzavati clausulu intabulandi sve do isplate cjelokupne cijene129. kupac je vec isplatio prodavcu.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33. prema izricito j izjavi stranaka. koji se v odi kod ______-banke. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja.

kupac izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (ili samo na predmet u prodaje ako se odmah vrsi prenos prava svojine.Moguce mjere obezbjedenja prodavca: a) -Da se ne zeli ugovaranje naznacenih mjera obezbjedenja prodaca . Zakona o notarima Crne Gore.----------------------------------------129 Clan 88. .---------------- b) U vezi sa placanjem naprijed naznacenog cjelokupnog iznosa cijene od ______ EURA (slovima: ____ EURA) i zakonskih (ugovornih) zateznih kamata u slucaju pada nja kupca u docnju.).

prema clanu 53.--------------------------------------------------------------Napomena: Notarski racun za stranke je veoma znacajan mehanizam zastite prodavca i kupca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. Ugovor o prodaji Izvrsni otpravak ovog notarskog akta ce biti izdat prodavcu na njegov zahtjev. predaja u posjed i sl.---------------------Napomena: U slucaju kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora. Ovdje mogu doc i u obzir i drugi elementi kojim ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna z a stranke na racun prodavca. npr. prodavac se stiti davanjem clausule intabulandi u posebnoj ispravi. s tim da stranke daju nalog notaru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati sag lasnost prodavca za prenos svojine. tac. a predviden j e u clanu 67. c) Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za stranke u roku od ______ dana od dana zakljucenja ovog ugovora. a sa ispravama koje dokazuju da su ispunjeni uslovi za izvrsnost. 2. Stranke mogu ugovoriti da se u Katastar nepokretnosti izvrs i upis zabiljezbe pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. d) Prodavac se obavezuje da ce u naknadnoj ispravi. koja ce biti predata kupcu u m omentu isplate cijene. s obzirom na pravnu snagu tak ve izjave. . Pravilnika o radu notara CG. Naime. izjaviti saglasnost za prenos prava svojine na kupca . Notar je upozorio k upca da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i objasnio mu pravne posljedice takve i zjave . te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na r acun prodavca u roku od ____ dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu u Katastar prenosa prava svojine na ime kupca . takva isprava je izvrsna isprava i ima dejstvo pravos nazne sudske odluke. Zakona o izvrsnom postupku CG130. cime se prodavac stavlja u sigurniju pravnu poziciju u vezi sa na platom kupoprodajne cijene. u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene. Ova formulacija ce se unijeti i u odjeljak ugovora Izjave za knji zenje . a cijena se placa na rate ili u cjelokupnom iznosu nakon proteka odredenog vremena od zak ljucenja ugovora.1. Zakona o notarima CG i clanu 45. upis predbiljezbe. stav 2.--Napomena: Ovdje se radi o slucaju kada prodavac u samom ugovoru daje clausulu in tabulandi i pristaje da se kupac upise kao vlasnik bez ikakvih dodatnih uslova. Notar je u konkretnom slucaju obavezan upozoriti kupca na posljedice u vezi sa pristajanjem na izvrsenje bez odlaganja. Zakona o notarima CG i clanu 16.

. odnosno prepisa koji nece sadrzavati saglasnost prodavaca za prenos prava svojine na kupca sve dok kupac u cijelosti ne isplati kupoprodajnu cijenu. Sluzbeni list RCG broj 23/04.Primjer za takvo postupanje dat ce se u odjeljku ugovora koji tretira izjave za knjizenje prenosa prava svojine. ali da se kup cu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. -------------------------------------------------------------------130 Zakon o izvrsnom postupku. Cjelovit otpr avak i prepis izvornika notar ce izdati kad mu stranke prezentuju valjan dokaz da je placena kupoprodajna cijena . ovjereni prepis i prepis vec samo otpravak dijela akta. e) Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine.

u ovom slucaju saglasnost za prenos prava svojine. te o tome kakav je pravni rezim konkretnog predmeta prodaje. pored cjelo vitih otpravaka i prepisa. tj. 1 3 4 Nacin placanja cijene Jedna od osnovnih obaveza kupca je placanje kupoprodajne cijene.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Davanjem saglasnosti za prenos svojine odmah u ugovoru. ovjerenih prepisa i prepisa. prekrije. tj. placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. Prije svega. odn osno iz kojih izvora. izdavati i otpravak dijela akta (clan 88. niti je brisati. Notar ima pravo i duznost. dok prodavac upravo zeli da za prenos p rava svojine dobije protuvrijednost u novcu. jer u ovom slucaju ne treba otplacivati hipot eku prodavca. tak ode je efikasno sredstvo za zastitu prodavca. kad kupac preuzima hipoteku. kad kupac ne preuzima hipoteku. Zakona o notarima CG). potrebno je voditi racuna o tome kako se vrsi placanje. Interes kupca j e da postane vlasnik predmetne nepokretnosti. Notar prilikom kopiranja ili na drugi nacin sacinjavanja otpravka. tj. sa dvije podvarijante. placanje cijene koja se finansira u cijelosti ili djelimicno iz kredita. . Potrebno je samo odrediti pretpostavke za dospj elost cijene. i konstatuje na tom mjestu Izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta i stavi svoj potpis i pecat. Ovdje postoji nekoliko modaliteta ispunj enja kupceve obaveze. o kojima notar mora voditi racuna i mora poduciti ugovorne stra ne o tome. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretnosti Ovo je najjednostavnija varijanta. uzimanje kredita kod banaka. odnosno zastiti prodavca i kupca u vezi s tim. a takode nije potrebno prethodno obezbijediti finansiranje kupc a. uz ugovaranje obaveze notara da izdaje samo izvode otpravaka. pre ko banke. U narednom tekstu su date neke formulacije koje se ticu odredivanja dospjelosti placanja cijene. odn osno izostavi dio isprave (izvornika). Najce sce situacije u ovom slucaju su sljedece: placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretn osti.

zatim na mogucnosti ugov aranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene.P R I m J E R Cijena iznosi___________EURAidospijevazaplacanjeodmah -------------------------------Potpisomovogugovoraprodavacpotvrdujedamujekupacisplatio cjelokupnunaprijed naznacenu cijenu. i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospj eloscu placanja cijene. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notar ski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepok retnosti kao . kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepokretnosti prije isplate cijene.

koja u pravilu nedostaju kupcu.1.u iznosuod ________EURA. jer nepokretnosti uglavnom imaju veliku vrijednost i za njihovo finansiranje potrebna su znatna sredstva. Ugovor o prodaji vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. tu su navedene potrebne radnje koje se moraju pre thodno uciniti kako bi se obezbijedilo potrebno punomocje ili uredilo knjizno stanje predmetne nepokretnosti. naprimjer. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja . kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. jer dobiva u momentu zakljucenja ugovora cjelokupnu cijenu. Nesto je slozenija situacija ukoliko j e potrebno naknadno pribavljanje raznih ovlascenja ili odobrenja. Ovdje postoji vise varijanti: a) Prva mogucnost bi mogla biti kada kupac ne zeli kupovinu nepokretnosti koja j e opterecena hipotekom i zahtijeva njeno brisanje. gdje kupac ne zele ugovaranje pretpostav ki za dospjelost. tako. banci.Nakon toga. Prodavcu u ovom slucaju nisu potrebne mjere obezbjedenja. pribavljanje potrebnog odobrenja. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru . a sto se moze vidjeti iz formulacija koje su date u gornjem tekstu. brisovne dozvole i dr. a kupac zahtijeva brisanje hipoteke koja obezbjeduje potrazivanje koje nije isplaceno. Ovakve situacije su rijetke. CijenazanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ----------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen abezuslovnabrisovnadozvolabanke ________zabrisanjehipotekeupisaneu G listu. ali nije pribavljena brisovna dozv ola. tj. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnosti. kredit i troskovi su isplaceni hipotekarnom povjeriocu. Ovdje je jednostavno cinjenicno stanje.akojaopterecujenepokretnostkojajepredmet prodaje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. npr. kupac izjavljuje da ne zeli mjere obezbjedenja i da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. -------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.

te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. npr. a prodavac zeli kredit odmah isplatiti sredstvima iz .--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. b) Nesto slozenije cinjenicno stanje postoji kada kredit i troskovi nisu isplace ni hipotekarnom povjeriocu. pribavljanje potrebnog odobrenja. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr.nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.

Moguca formulacija kad se cedira cjelokupna cijena hipotekarnom povjeriocu i isplacuje direktno na racun hipotekarnog povjerioca: CijenazanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ---------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen a pisana obavijest hipotekarnogpovjerioca dace izdatibezuslovnu brisovnu dozvoluza brisanjehipoteke. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava.kojaopterecujenepokretnostkoja jepredmetprodaje. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupoprodajne cijene koju mu treba isplatiti kupac. te ge upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. a kupac naznaceni iznos cijene placa direktno h ipotekarnom povjeriocu prodavca. koji istovremeno daje saglasnost za brisanje hipoteke ili se u posebnoj izjavi obavezuje da ci izdati brisovnu dozvolu u posebnoj ispravi ako mu bude placen dugovani iznos kredita. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. na zahtjev stranaka. u ovom slucaju sastoji se u tome da prodavac (koji je ovdje istovremeno i hipotekarni duznik) u ugovoru o prodaji cedira131 svoje potrazivanje na isplat u cijele ili dijela cijene (u zavisnosti od toga koliko iznosi neisplaceni kredit) u korist svog hipotekarnog povjerioca (banke). Cedirana cijena hipotekarnom povjeriocu se m oze isplatiti direktno ili posredstvom notarskog racuna za stranke. tada je potrebno ugovoriti i osigurati da se iz prodajne cijene namiri hipotekar ni povjerilac. koji takode zahtijeva brisanj e hipoteke. pribavljanje potrebnog odobrenja. npr. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.naracunbr Pravoprodavcadatraziisplatuzapovjeriocaostaje nedirnuto -------------------------------Notar je poducio kupca i o drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.akoseisplati cjelokupniiznosobezbijedenogpotrazivanjasasporedni m cinidbama ----------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac ustupa svoje cjelokupnopotrazivanje na isplatu cijene (ili dio cijeneui znosu od ____EURA)izovogugovorasvomhipotekarnompovjeriocu banciXX. Moguce postupanje not ara. . upisaneu G listu. te ugovoriti ko ce pribaviti brisovnu dozvolu.

kodbanke_________. a placa se preko notarskog racuna za stranke: CijenanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) -------------Kupac je duzan uplatiti cjelokupni iznos cijene na notarski racun za stranke bro j ________.do dana_____ -----------------------------------------------------131 Clan 445 do 454 ZOO CG.Kad se cedira cijena hipotekarnom povjeriocu. .

pribavljanje potrebnog odobrenja. sto je povjeriocu bitno ko ce biti njegov duznik. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. npr. U vezi s tim. dok ce se ostatak cijene direktno ispla titi prodavcu. Naznacena placanja notar ce izvrsiti po ispunjenju sljedecih pretposta vki: da je notaru urucena brisovna dozvola u pogledu hipoteke (ili da se hipotekarni povjer ilac prodavca pisanim putem obavezao da ce izdati brisovnu dozvolu nakon sto mu bude isplaceno potrazivanje po osnovu navedenog kredita). a kupac preuzima neisplaceni dug koji je obezbijeden hipotekom. a takode je nuzna saglasnost-pristanak prodavcevog hipotekarn og povjerioca za preuzimanje duga od strane kupca kao novog duznika (clan 455.--------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca na ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vez i sa dospjeloscu placanja cijene. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. Ugovor o prodaji Prodavac ustupa svoje potrazivanje na isplatu cijene svom povjeriocu banci _____ _______ u iznosu od _________ EURA (slovima ____)-(ili kada nije jos uvijek utvrden: u i znosu koji hipotekarni povjerilac-banka saopsti notaru da je potreban za njegovo potpuno namirenje) i nalaze notaru da taj iznos direktno isplati naznacenom hipotekarnom povjeriocu prodavca i izdejstvuje brisovnu dozvolu od banke.1. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. tada je nuzna izjava kupca o preuzimanju duga koju ce dati u ugovoru o prodaji. Razlog davanja saglasnosti povjerioca za preuzimanje duga se nalazi u tome . kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. slje decom formulacijom: CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) --------------- . i 45 6. U ovakvim slucaj evima postoji mogucnost da kupac daje izjavu o preuzimanju duga i na taj nacin stice pravo svojine na nepokretnosti sa postojecom hipotekom prodavca u korist hipotek arnog povjerioca (banke). notar je obavezan da ti poduku i upozorenje strankama o obavezi davanja pristanka hipotekarnog povjerioca. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. ZOO).

prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. na dan sacinjavanja ovog notarskog zapisa iznosi _________ EURA (slovima ____) (ili kada nije jos uvijek utvrden: u iznosu koji hipotekarni povjerilac-banka sa opsti notaru). dok ce ostatak cijene kupac isplati na notarski racun za stranke broj ________ k od banke. a koji. te kupac nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upi su predbiljezbe prava svojine u korist kupca. _________ u roku od sedam dana od dana kada ga notar pismenim putem obavijesti d a mu je banka dostavila saglasnost za preuzimanje duga.------------------------------------------------------------------------- .Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzme dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista predmetne nepokretnosti u korist hipotekarnog povjerioca ______.

ne samo izmedu prodavca i kupca. -------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita odobrenog od strane banke ________. Prodava c se nadalje obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepok retnosti na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne ne pokretnosti. radi obezbjedenja kredita kupca iz koga se finansira cijena. te ga je upozori o na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. broj __ od ___ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za osiguranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. mogao bi da glasi na sledeci nacin: P R I m J E R CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____). a moguca je odredena uloga trecih kao zaloznih duznika. te se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. nego i izmedu banke i stranaka. c) Mjere osiguranja prodavca i kupca kada se cijena od strane kupca finansira iz odobrenog kredita neke banke U modernim trzisnim tokovima cijena se u cjelosti ili djelimicno finansira iz kr editnih sredstava. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik. Primjer moguce formulacije kada se opterecuje nepokretnost koja je predmet proda je. pribavljanje potrebnog odobrenja. u izn osu od __________. Naznacen ugovor o k reditu notar je procitao strankama. Uloga notara je da omoguci sigurnu i efikasnu transakciju za sve ucesnike takvog pravnog posla. pod uslovom d a se . -----------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju._ koji su sklopili kupac i banka ____________. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. Kroz ovaj vidi finansiranja cijene nastaju veoma slozeni odnosi izmed u razlicitih subjekata. uz godisnju kamatu do 10% i pod svim drugim uslovima iz ugovora o kr editu132.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je poducio kupca mogucnosti ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. npr. broj ________. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti.

te se zbog toga ne znaju tacni uslovi kreditiranja.banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu bez ogranicenja i troskova za prodavca kada joj se vrati iznos isplacen na ime kredita. . Za osiguranje kredita pr odavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u koris t poslovne banke u najvisem iznosu do __________. uz najvisu godisnju kamatu do __ % i pod svim d rugim uslovima iz ugovora o kreditu koji ce sklopili kupac i banka.---------------------------------------------------------------132 Moguca je situacija finansiranja cijene iz kredita koji jos uvijek nije odob ren. u slucaju da ugovor o prodaji ne bud e izvrsen iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. U tom slucaju moze se koristiti sledeca formulacija: P lacanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita koji ce odobriti poslovna banka XX.

prodavac ustupa kupcu sva prava k oja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. --------------------Prodavac izjavljuje da ga je notar poducioo ostalim mogucnostima njegovog osigur anja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. prodavac je izricito izjavio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da ga je notar upozorio na posljedice davanja izjave o pristaja nju na izvrsenje bez odlaganja. te da ga je notar je poducio mogucnosti njegovog adekvatnog osigu ranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. Izvrsni otpravak ov og akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za nj egovu izvrsnost.ovjereniprepisiprepisvec samo otpravak dijela akta.1. a sa cime je saglasan i kup ac. i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispra vi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. kao i da ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. kako slijedi: da prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine . ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. te da ga je upozoriona pos ljedice suprotnog postupanja Nakon toga. zati m ugovaranju isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svo jina. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbi ljezbe u katastar nepokretnosti prije isplate cijene. Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja.odnosnoprepisakoji nece sadrzavati saglasnostprodavca zaprenospravasvojinenakupcasvedokseprodavcuneisplatiucijelostikupoprodajnacijena nanaprijedopisaninacin Cjelovitotpravakiprepisizvornika notarceizdati kadstrankepisanimputemdokazudajeplacenakupoprodajnacijena Notarjeduzan . kao sto je davanje saglasnosti za prenos pr ava svojine odmah u ugovoru. ali da sekupcuili bilokomedrugomneizdajecjelovitotpravak.------------Sa momentom placanja cijene na racun prodavca.---------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora.------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju placanja cijene iz ovog ugovora. kupac izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini. Ugovor o prodaji Ovim kupac neopozivo ustupa potrazivanje (cedira) na isplatu naprijed naznacenog kredita prodavcu.

kao adekvatno obezbjedenje prodavca moze posluziti istovremeni upis hipoteke na predmetu proda je. ------------------------------------------------------------Napomena: Kad se cijena placa na rate.------------------------------------------------ . P R I m J E R Primjerformulacijeodredbeugovorakojaregulisecijenu.postupitiponaprijed naznacenom nalogu. koja moze biti i izvrsna. Odredbe o zasnivanju hipoteke ce biti sastavni dio ugo vora o prodaji. U tom slucaju prodavac daje saglasnost za upis prenosa prava svojine na kupca.akadasecijena placanarate: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. a prodavac daje clausulu intabulandi u sa mom ugovoru i dozvoljava upis prenosa svojine prije isplate cijene.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). te istovremeno zahtijeva a kupac odobrava upis hipoteke na predmetu proda je.

koji se v odi kod ______-banke. deponovanje cijene na notarski racun za stranke.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA). odmahpozakljucenjuovogugovora. kupac je vec isplatio prodavcu. te je upozorio duznika (kupca) da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice takve izjave. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja U vezi s tim.------------------------------------------Primjerformulacijeodredbeugovorakojareguliseizjavezaknjizenje.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25.12. 2009.teseugovoraupispravasvojineukoristkupca uzistovremeniupishipotekenapredmetuprodajeukoristprodavcaiupis zabiljezbepristajanjenaizvrsenjebezodlaganja. godine. prema izricito j izjavi stranaka. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena.000. najkasnije do 31. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene.te pristajanjakupcanaizvrsenjebezodlaganjanapredmetuprodajeina cjelokupnojsvojojimovini ----------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da ce izvrsni otpravak ovog akta izdati povjeriocu na n jegov zahtjev sa ispravama koje dokazuju njegovu izvrsnost.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______.825. stranke ugovaraju upis prenosa prava svojine na ime kup ca.tezabiljezbezabranenovog . uz istovremeni upishipotekenapredmetuprodajeukori stprodavcaradiobezbjedenja neplacenogdijela cijeneu iznosuod ___ EURA (slovima:___)sazakonskimzateznimkamatamaoddanja padanjakupcaudocnjupa dokonacneisplate. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru.a kadasecijenaplacanarate.

upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50.00 E URA (pedesethiljada EURA). Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. s tim s to prodavac zahtijeva. a kupac je saglasan133. .000.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 133 Clan 85. koja se ima isplatiti najkasnije do ___. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do kona cne isplate.opterecenja: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. te da se izvrsi i upis zabiljezbe zabrane novogopterecenja predmetne nepokretnos ti. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. kao i da se istovremeno upise zabiljezba pristajanja kupcana neposredno prinudno izvrsenje na osnovu ovog notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate ne pokretnosti. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. sa zakonskim zateznim kamatama. stav 1.

Odredbe Zakona o obligacionim odnosima o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke su dispozitivne prirode. Ovo postoji u slucajevima kada se ugovorom na primaoca prenese pravo koje ne moz e koristiti. tj. Pravila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke se u nacelu odnose na dvostrano obavezne. Notar kao nezavisni. Odgovornost za materij alne (fizicke) nedostatke stvari sastoji se u obavezi prenosioca da jemci za materija lne nedostatke stvari.). stav 1. kupac je duzan odmah dati primjedbu . sto znaci da ugovorne strane mogu tu odgovornost u ugov oru drugacije regulisati. da je za njih znao. koje bi bile nesrazmjerne ako postoji neki od ovih nedostataka. s tim sto ZOO postavlja granice tog ogranicenja ili iskljucenja134. ZOO CG. tako da primalac ne moze koristiti stvar na zeljeni nacin . Ako su obje strane prisutne pregledu. mogu je ograniciti ili iskljuciti (clan 494. Odgovornost za pravne nedostatke (evikcija) sastoji se u jemstvu prenosioca prav a da primalac nece biti onemogucen od treceg u redovnoj upotrebi ili raspolaganju sa stvari. Svrha ov ih odgovornosti je da garantuju ekvivalentnost medusobnih cinidbi. 524. Ovdje se radi o odgovornosti prenosioca prava svojine za eventualne nedostatke na stvari drugoj ugovornoj strani za sluc aj da nemaju ugovorena ili uobicajeno pretpostavljena svojstva. a odgovornost za pravne nedo statke (zastita od evikcije) regulisana je odredbama clana 516. a kod ugovora u privredi bez odlaganj a. teretne ugovore. ako postoje takve mane koje su suprotne izricito dogovorenim ili uobicaj enim svojstvima tih stvari. Ugovor o prodaji 1 4 Odgovornostzamaterijalneipravne nedostatke Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o prodaji regulisana je odredb ama Zakona o obligacionim odnosima CG (clan 486. koja su detaljno uredena u dijelu Zakona o obliga cionim odnosima kod ugovora o prodaji. ZOO). 1 4 1 Odgovornost za materijalne nedostatke Prodavac odgovara za materijalne nedostatke.1. Ako ugovorne strane drugacije ne ugovore ili uopste ne ugovore vazi ono sto je zakonom propis ano za tu odgovornost. Kupac je duzan pregledati kupljenu stvar ili je dati na pregled i o vidl jivim nedostacima obavijestiti prodavca u roku od osam dana. bez obzira na to da li mu je nedost atak poznat. a primalac (sticalac). tj. stav 1. i clan 522. 515. neutralni i strucni nosilac javne sluzbe ima obavez u na jednak nacin savjetovati i stiti interese svih stranaka u postupku. ne bi sklopio ugovor. jer ga prenosilac nema ili to pravo postoji u korist treceg.

ZOO regulisano je da prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. stav 2. ili mu nije mogao ostati nepoznat neki nedostatak u njegovo m pravu. U clanu 522. prodavcu bio poznat. odredbe ugovora o ogranicenju. ili o iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke nista va je .134 U clanu 494. stav 2. ili je znao d a se mogu ocekivati. a on o nj emu nije obavijestio kupca. u clanu 523. O ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. ako je on (dakle. takode. prodavac) za njih znao. ZOO. a u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucenja odgovornosti za materijale nedostatke postavljene su sljedece granice: odredba ugovora o ogranicenju ili isk ljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistava je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. a i onda kada je prodavac nametnuo tu odredbu koristeci se posebnim monop olskim polozajem . postavljene su sljedece granice ako je u vrije me sklapanja ugovora. a nije ih kupcu saopstio . ZOO u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucen ja prodavceve odgovornosti za pravne nedostatke. .

kupac ne gubi pravo da se pozove na nedost atke i poslije isteka navedenih rokova ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nij e mogao biti nepoznat. Kupac izjavljuje da se je licnim pregledom (alt. Notar bi trebao voditi racuna da se u ugovor unese odredba o tome da li je i na koji nacin kupac pregle dao kupljenu stvar. Odredba ugov ora o ogranicenju ili iskljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistavna je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. Odgovornost prodavca za pravne nedostatke moze se ugovorom ograniciti il i . pravo sluzbenosti). uz pomoc strucnog lica ___ ) uvj erio u stanje predmeta prodaje . ugovor izmedu prodavca i kupca se raskida. Koja prava ima kupac koji je blagovremeno obavijestio prodavca o nedostatku. npr. na stvari moze postojati teret. regulisa no je clanom 496. a i onda kada je proda vac nametnuo tu odredbu koristeci se svojim posebnim monopolskim polozajem. a nije ga saopstio kupcu. kupac mora pozvati prodavca da otkloni nedostatak. Kupac u svakom od ovih slucajeva ima pra vo zahtijevati naknadu stete koju je pretrpio zbog nedostatka stvari (npr. Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokazu na kon sest mjeseci od prodaje stvari. Ipak. Najtezi oblik pravnog nedostatka na stvari je kada prodavac nema pravo svojine n a stvari vec to pravo pripada trecem licu. U slucaju da trece lice oduzme stva r kupcu. nije mog ao upotrebljavati stvar s nedostatkom i zbog toga nije ostvario prihode). kupac moze po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniz enje cijene. Kupac ima pravo traziti raskid ugovora zbog materijalnih ned ostataka samo ako prethodno ostavi prodavcu rok za predaju stvari bez nedostatka ili da prodavac u tom roku otkloni nedostatak. Ugovorne strane mogu ograniciti ili sas vim iskljuciti prodavcevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari. ZOO CG. a u slucaju umanjenja ili ogra nicenja prava. umanjivalo ili ogranicavalo kupcevo pravo na t oj stvari. Ukoliko se pokaze nedostatak na stvari.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima zbog vidljivih nedostataka. koje moze od kupca oduzeti stvar podnos enjem svojinske tuzbe.-----------------------------------------------------------------------------------------------1 4 2 Odgovornosti za pravne nedostatke Kod ugovora o prodaji prodavac jemci kupcu da na prodatoj stvari ne postoji neko pravo treceg lica koje bi iskljucivalo. a on o njemu nije obavijestio kupca. odnosno pravo koje ogranicava pravo svojine (npr. Pored toga.

ili istekom sest mje seci po pravosnazno okoncanom sporu koji je trece lice pokrenulo prije isteka roka od go dine dana. ako je on za njih znao. po osnovi pravnih nedostataka. . a kupac je pozvao prodavca da se umijesa u spor. odredba ugovora o ogran icenju ili iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke je nistavna. Prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. prodavcu bio poznat. ili je znao da se mogu ocekivati.sasvim iskljuciti. a nije ih kupcu saopstio. ili mu nije mogao ostati nepoznat takav nedostatak u njegovom pravu. O tome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. Prava kupca. moguce su dvije situacije. kako su odredbe ZOO CG o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke dispozitivne prirode. Dakle. Ako je u vrijeme sklapanja ugovora. gase se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava treceg.

tezaogranicenjajavno-pravneprirode kojakupcunisubilapoznata. tj. ------------------Prodavcu nisu poznata ogranicenja javno-pravne prirode. onako kako je to zakonom regulisano. cl an 522. s tim u vezi. ZOO CG). Pored toga.akojeprodavaczanjih znaoilijemogaoznati.. Ako ugovor sadrzi odredbe o ogranicenju ili potpunom iskljucenju odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. kao i varijante kada se nakon poduka i upozorenja notara ne pribavlja. pa je kupac to o dbio. u sljedecem obrascu : Prodavac odgovara za pravne i materijalne nedostatke u skladu sa Zakonom. Notar je. Smatramo da je cjelishodno pribaviti takvo uvjerenje zbog opasnosti upisa zakons ke hipoteke za poreske dugove za ciji upis nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. Cjelishodno j e u ugovoru dati samo uputu na zakonske odredbe. prije sacinjavanja ovog notarskog akta.odnosno znaodasemoguocekivati. i clan 523. a . stav 2. te poduciti i upozoriti stranke na posljedice ogranicenj a ili iskljucenja odgovornosti i na zakonske odredbe imperativne prirode. odnosno pribavlja uvjerenje nadle zne poreske uprave o tome da li prodavac ima neizmirenih. naprimjer. --------2.anijeih saopstiokupcu ----------------------------------------------U primjeru koji slijedi prodavac iskljucuje odgovornost za materijalne nedostatk e. pa je notar. poducio i upozorio stranke. kao. teihjeupozoriodace bitibez dejstvaprodavcevoogranicenjeiiskljucenjeodgovornostiz amaterijalneipravne nedostatke. pribavi urbanisticku saglasnost ili izvod iz regulacionog p lana i upozorio na posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.1. Ugovor o prodaji 1. stav 2. U tom se slucaju moze koristiti sljedeca formu lacija: Notarjepoducio ugovorne straneposljedicamaogranicenja ili iskljucenjaodgovornosti . a narocito u pogledu mog ucnosti gradenja na predmetnoj nepokretnosti. poducio kupca da. s tim u vezi. notar je duzan u ispravu unijeti autonomnu v olju stranaka u tom pogledu. kojima su postavljene granice ogranicenja ili potpunog iskljucenja odgovornosti (clan 494. date su varijante kad nep okretnost nije pod zakupom i kada je predmet zakupnog odnosa. a dospjelih poreskih obave za. --------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na predmetu prodaje. prodavac ce po samom zakonu odgovarati za pra vne i materijalne nedostatke. Ako ugovor ne sadrzi bilo kakvu odredbu o odgovornosti za pravne ili materija lne nedostatke (a ne mora sadrzavati). a preuzima odgovornost za pravne nedostatke.

Zakon o poreskoj administraciji).ciji je osnov nastanka zakon (npr. te koje se stice upisom u katastar nepokretnosti. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. ------------------------------------------------ . Kupac je u prisustvu prodavca obisao ne pokretnosti koje su predmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. P R I m J E R Nepokretnosti se prodaju bez garancije da imaju povrsinu navedenu u katastru nep okretnosti.

1-49-264/09.broj 10-9/6. porezi i doprinosi. tereti i o pasnosti u vezi sa predmetom prodaje. Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za e ventualno neplacene poreze i na cjelishodnost da se pribavi uvjerenje nadlezne poreske upr ave o nedugovanju poreza od strane prodavca.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Prodavac garantuje da su predmetne nepokretnosti slobodne od upisanih i neupisan ih prava i ogranicenja. a iz koga proizilazi da prodavac na dan izdavanja uvjerenja nije evide ntiran kao porezni obveznik kod tog organa. kupac ulazi u posredan posjed. Ako je nepokretnost u zakupu. --------------------------Notar nas je poducio i upozorio da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa prom jenom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprije d naznacenog ugovora o zakupu. U zavisnosti od svakog konkretnog slucaja. da posjed prelazi u odredenom roku od zakljucenja ugovora ili placanja cijene.koristi.2009.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu135. S tim u vezi. --------------------------------------1 5 Prelazakposjeda.godine. notaru prezentujemo Uvjer enje Poreske uprave-_____ .10. kao i da ih ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. od 01. pa smo od toga odustali. Kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. koje se prilaze uz ovaj izvornik. moze se ugovoriti vise varijanti: da posjed prelazi na kupca istovremeno sa potpisivanjem ugovora. kamate. te nas je poducioiupozorioo pravnim posljedicama u vezi s tim. da posjed prelazi u momentu placanja cijene ili njenog deponovanja na notarski racun za stranke. to je veoma znacajno jer od tog momenta na kupca prelaze sve koristi.teretaiopasnosti Prelazak posjeda na kupca predstavlja zasnivanje fakticke vlasti na stvari od st rane kupca. jer zakupni odnos n .--------------------------------------------------------------------------------Ili primjer formulacije kada stranke ne zele pribavljanje poreskog uvjerenja: Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za ne placene poreze i na cjelishodnost da kupac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane prodavca.

e prestaje sa zakljucenjem ugovora o prodaji (clan 619. Od momenta predaje p osjeda predmeta prodaje kupcu. P R I m J E R I Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. teretima i op asnostima. . kupac pribavlja fakticku vlast na nepokretnosti i preuzi ma rizik za slucajnu propast ili pogorsanje na stvari. zajedno sa koristima. ZOO). -----------------------------------------------------------------------135 Prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom kako je to u tac ki I ovog ugovora naznaceno . u momentu zakljucenja ovog ugovora.

zajedno sa koristima. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. Kada posjed. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. a cijena je placena. zajedno sa koristima. koristi. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. Kada posjed. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. odnosno potpisivanja ugovora. na dan deponovanja cijene na notarski racun za stranke. notar trebao upozoriti kupca na to i poduciti ga o mogucnostima ugovaranja mjera osiguranja i zastite.----------------------------------------------Ako posjed. P R I m J E R I 1. a cijena je placena.1. Jedini na cin izvjesnog obezbjedenja kupca u tom slucaju jeste ugovaranje ugovorne kazne137 i pristajanj e duznika (prodavca) na izvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini ili predmetu prodaje. odnosno potpisivanja ugovora. teretima i op asnostima. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. na dan placanja cijene prodavcu. a radi placanja ugovorne kazne. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. odnosno potpisivanja ugovora. a cijena je placena. Mislimo da bi se u buducnosti u Zakon trebala ugraditi i ta mogucnost. nakon cega je kupac izjavio da ne zeli mjere osiguranja i da prihvata sve eventu alne posljedice odgodenog ulaska u posjed. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja.---------Notar je upozorio kupca na rizike.). te kupac zeli mjere osiguranj a . tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku nakon zakljucenja. Zakon o notari ma CG136. sudski pos tupak predaje u posjed zahtijeva odredene troskove itd. nije predvidio mogucnost pris tajanja prodavca na izvrsenje bez odlaganja na predaju predmeta prodaje u posjed kupcu. teretima i op asnostima. slobodnu od ljudi i stvari . -----------------------------------------------------------------------------Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. -----------------------------------------------------------------------2. teretima i op asnostima. koristi. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. Ugovor o prodaji Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. za razliku od nekih drugih pravnih sistema. zajedno sa koristima. onda bi zbog rizika troskova i opasnosti kojima se time kupac izlaze (kupac ne koristi nepokretnost. koristi. te kupac ne zeli mjere osigur anja zbog odgodenog ulaska u posjed.

137 Clan 277. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. Zakona o notarima CG. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. ZOO CG. teretima i op asnostima. pa je tako izmedu ostalog propisano pravnom poslu koji da se radi o ima za predmet placanje neke odredene sume novca ili davanje odredene kolicine z amjenljivih stvari ili vrijednosnih papira .---------136 Clan 53. clan 90 Zakona o notarima FBiH i dr. Voditi racuna da ugovorna kazna ne moze biti ugovo rena za ispunjenje novcanih obaveza. Zakon iz ricito propisuje kad je notarski zapis izvrsna isparava. do 283. slobodnu od ljudi i stvari . formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca.u vidu ugovorne kazne. . zajedno sa koristima.

voditi racuna o odredbama clan a 53. Zakona o notarima CG i clana 20. Katastar nepokretnosti je jedinstvena javna evidencija u koju se upisuju nepokre tne stvari i stvarna prava na nepokretnosti i obligaciona prava u skladu sa Zakonom1 39. opteretiti ili ukinuti. da se pravni sl jedbenik moze uknjiziti sa nekim pravom na nepokretnosti. steci. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje.-------Napomena: Kod notarskog akta kao izvrsne isprave. opterecenja ili ukidanja prava svojine . odnosno da se pravo na nepokret nosti (pravo svojine. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. U vezi s tim. Zakona o izvrsnom postupku CG.) i koje treba da proizvedu pravne uci nke u smislu sticanja i prenosa. pravo susvojine. stvar ne i licne sluzbenosti.-111. Dakle. stvarnih prava na tudu svojinu i nekih obligacionih prava. ogranicenja. etazne svojine. koja moze biti data u ispravi o pravnom poslu ili u posebnoj ispravi.------------------------------------------------------------------Notar je upozorio prodavca na pravne posljedice pristajanja na izvrsenje bez odl aganja.00 EURA(slovima:pedeset EURA)-----------------------------------------------------------------Radi placanja te novcane trazbine prodavac izjavljuje da pristaje naizvrsenjebez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine. pravo prece kupovine i sl. odnosno saglasnost pravnog prethodni ka. t e ga poducio mogucnosti osiguranja.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je upozorio kupca na rizike.) moze prenijeti. pravo zajednicke svojine. 1 6 Izjaveza upisukatastar nepokretnosti 1 6 1 Clausulaintabulandi Clausula intabulandi138 je izricita izjava. slobodneodljudiistvari. Katastar . ograniciti. izjave za knjizenje su izjave koje se sacinjavaju prema odredbama Zakona o drzavnom pre mjeru i katastru nepokretnosti CG (clan 74. upisom u katastar nepokretnost i. zakup na period duzi od pet godina. nadhipoteka. hipoteka. nakon cega je kupac izjavio da zeli mjere osiguranja. troskove i opasnosti kojima se time izlaze.platikupcuugovornukaznuu iznosu od50. ugovorne str ane izjavljujudasu saglasnedaprodavaczasvakidanzakasnjenjapredajekupcuuposjedpredmetnenepokretnosti . a na osnovu ovog notarskog akta -----------------------------Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati kupcu u svako doba uz predocavanje d okaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost.

pre nosa. u pravilu. nema upisa u katastar: sticanja. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.. ogranicavanja i prestanka prava na nepokretnosti. Uprava za nekretnine Crne Gore. nacelo pouzdanja. . Znacaj clausule intabulandi ogleda se u cinjenici da bez nje. nema n i 138 Clan 2.nepokretnosti vodi organ uprave. nacelo javnosti. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. kod sticanja stvar nih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla. nacelo prvenstva i nacelo formalnosti upisa. Sluzbeni list RCG b roj 29/07. tj. tacka 12. a bez upisa. Sluzbeni li st RCG broj 29/07. Zakon je propisao140 osnovna nacela upisa u katastar: nacelo upisa.. koja ima podrucne jedinice. 139 Clan 2. tacka 3. 140 Clan 7.-13. nacelo legaliteta. Zakona o drzavnom premjeru i katastru. . . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. prenosa. ime jednog roditelja. Od tog pr avila postoje izuzeci kad je to Zakonom drugacije odredeno (npr. nuzne su sljedece pretpostavke: punovazni pravi posao (iustus titulus) clausula intabulandi upis (modus aquirendi). razne zabiljezbe. Znac aj ovih izjava jeste u tome sto se sva stvarna prava na nepokretnosti u pravilu sti cu. Saglasnost mora imati odgovarajuci sadrzaj. Ugovor o prodaji sticanja. pri cemu to lice istov remeno odobrava upis hipoteke u korist prodavca. odnosno naziv lica. to odobrenje (saglasnost) predstavlja nuzni uslov uknji zbe. zakon i suds ka odluka. Ako se radi o sticanju na osnovu pravnog posla. zasnivanje stvarne slu zbenosti. zajednicka bracna imovina itd. mora biti ispunjeno vise uslova. dok se zahtjevom za upis samo pokrece postupak upisa. ili lice koje je istovremeno uknjizen o kao imalac prava142.. da tum rodenja. ogranicavanja i prestanka stvarnih prava na nepokretnosti.). Ovdje se radi o nacelu upisa iz clana 8. Da bi saglasnost za upis b ila pravno valjana. prebivali . kada poklonodavac u ugovoru o poklonu daje clausulu intabulandi za upis prenosa prava svojine na poklonoprimca . ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti. tj. upis nekih obligacionih prava itd. koje se prenosi. Clausula intabulandi je jedna od nuznih pretpostavki za upis u katastar nepokret nosti na osnovu pravnog posla. prenose. Pr avni osnov za sticanje stvarnih prava na nepokretnosti su: pravni posao. zasnivanje hipoteke. Za upis u k atastar nepokretnosti na osnovu pravnog posla. ogranicava ili brise. upis prenosa prava svojine na kupca. Saglasnost mora biti data od ovlastenog lica (knjzni prethodnik). podatke o licu koje daje odobren je i u ciju korist se daje (ime i prezime. sticanje prava svojin e nasljedivanjem.). pri cemu poklonoprimac istovremeno odobrava upis prava plodouzivanja u korist poklon odavca. ili npr. tako npr. Izjave za upis prava u katastar nepokretnosti sacinjavaju se prema odredbama Zak ona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti i one treba da proizvedu stvarnopra vne ucinke (prenos prava svojine. a to je lice k oje je u vrijeme podnosenja zahtjeva upisano u katastar kao nosilac nekog stvarnog prava. broj pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar. predbiljezba prava svojine. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti141. maticni broj. prenose. onda se sva stvarna prava sticu.1. mijenja.

i naredne. nacin i tacan sa drzaj upisa (npr. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. I knjiga. 321. prenos sv ojine na kupca i istovremeni upis hipoteke u korist prodavca. str. Kako je za pravne poslove koji za predmet imaju prenos ili sticanje prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnos tima 141 Zoran Rasovic. Naprimjer. upis hipoteke u G listu na prvom mjestu) i tacnu oznaku nepokretnosti ili pr ava koje se upisom zahtijeva. takode. Komentar zakona o svojinsko-pravnim odnosima.ste ili sjediste). Saglasnost mora biti data u propisanoj formi. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. 142 Clan 85. saglasnost moze sadrzavati i red upisa ili dav anje uslova da se jedan upis ne smije izvrsiti bez drugog upisa.. . Podgo rica 2009. tako da ne postoji opasnost zamjene identiteta lica. stav 1.

. ogranicenja ili prestanka stvarnih pra va na nepokretnosti. sto zn aci da prava na nepokretnosti nastaju upisom u katastar nepokretnosti. prenosa. a za koje je obavezna forma notarskog zapisa. U ovakvim situacijama stranke notaru daju nalog: a) da podnese zahtjev katastru za uknjizbu stvarnih prava.2. predvidio tri vrste upisa u katastar i to: uknjizbu. konstitutivno dejstvo. Uknjizba Uknjizba je upis kojim se prava na nepokretnosti sticu. Uknjizba ima. 1 6 2 Vrsteupisaukatastarnepokretnosti Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti je u clanu 83. gdje upis ima deklarator ni karakter.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima propisana obaveznost forme notarskog zapisa ili sa njim izjednacenog zapisa o po tvrdi privatne isprave.6. naprimjer. tako je i za clausulu intabulandi kod takvih poslova. u pravilu. o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu. predbiljezbu i zabiljezbu.----------------------------------------------------Napomena: Nepokretnost. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru uslovno ili oroc e no144 . tek kada k upac polozi cijenu na notarski racun za stranke ili tek kada prodavac potvrdi da je p rimio cijenu. Saglasnost za uknjizbu sticanja. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru bezuslovno P R I m J E R Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora .1. odnosno kada kupac izvodom iz banke dokaze da je uplatio cijenu prodavcu. potrebna forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave143. kao i podaci o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu su dovoljno odredeni ako se u clausula intabulandi poziva na odjeljak ugovora u kojem je to detaljno opisano prema podacima iz katastra. sa izuzetkom u pogledu prava sticanja svojine po osnovu nasljedivanja. a mogu se i u samoj clausula intabulandi ponoviti podaci o nepokretnosti. 1. ogranicavaju il i prestaju bez naknadnog opravdanja. prenose. moze se izjaviti na vise nacina.

.b) da notar zadrzi saglasnost za prenos tako sto ce izdati samo otpravak dijela akta bez saglasnosti za uknjizbu145. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Zakona o notarima CG. stav 2. a i 51. 144 Clan 88. 145 tehnika ovog postupka: kopira se otpravak tako sto se prekrije saglasnost (c lausula intabulandi) i sacini se takav prepis. a na prikrivenom mjestu se konstatuje izostavljeno zbog izdavanj a otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. 143 Clan 50.

ili a lt: kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da mu je kupac isplatio cijenu ili to kupa c dokaze potvrdom banke o isplati cijene prodavcu -------------------------------------------------- . pri cemu da valac takve izjave nalaze notaru da izjavu o saglasnosti zadrzi kod sebe sve dok mu ne bude potvrdeno placanje cijene u vezi sa pravnim poslom (ugovorom) o otudenju il i prenosu ako se vrsi upis promjene u katastru nepokretnosti. ----------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom primjeru radi se o otpravku dijela akta. O tome detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada gdje se obraduje izdavanje otpravaka. koji je predao na cuvanje notaru. mogao bi posluziti sljedeci primjer: Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj ispr avi. Ako akt koji je sastavio notar ima vise samostalnih pravnih poslova. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. umjesto otpravka akta. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na notarski racun za stranke . notar ne smije ni kupcu. ali neopozivo upucuje notara da zahtjev za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom uredu: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti ili kupac to dokaze potvrdom ba nke . Saglasnost se moze dati u odvojenoj ispravi istovremeno sa ugovorom. U vezi s tim. moze se izdati otpravak dijela akta. Zakona o nota rima. niti bilo kome i zdati otpravak. tzv. koji ne sadrzi saglasnost za prenos svoji ne. Ugovor o prodaji Zadrzavanjesaglasnostizaprenossvojine Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora. dj elimicnom izvodu otpravka ili ovjerenog prepisa. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca u katastru nepokretnosti. istovremeno sa ugovorom: Prodavac je pristanak za prenos svojine i upis kupca kao vlasnika sa 1/1 dijela u katastar nepokretnosti dao u posebnom notarskom zapisu.P R I m J E R P R I m J E R 1. koji je ovlas ten isti upotrijebiti i uz ugovor predati na knjizenje katastru nepokretnosti tek on da kada kupac isplati prodavcu cjelokupnu ugovorenu cijenu na notarski racun za stranke. --------------------Prije toga. Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. ni katastru nepokretnosti.

Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj nakn adnoj ispravi: . naprimjer.-------------------Saglasnost se moze dati i kasnije. nakon placanja cijene na notarov povjerenicki racun za druge osobe ili istovreme no u momentu placanja cijene. u naknadnoj ispra vi u vidu posebnog notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave. nakon potpisivanja ugovora.

--------------------------------------------------------------------------------------Napomena: Saglasnost za prenos svojine u odvojenoj ispravi mora biti u formi not arskog zapisa i mora biti vezana za pravni posao na osnovu kojeg se vrsi upis svojine u katastar nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom notarsko m zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u roku od tri dana nakon sto not ar pisanim putem obavijesti prodavca da je kupac izvrsio placanje cijene na notarski racun za stranke. sa nalogom notaru da ne izdaje otpravke i prepise te isprave dok se ne ispune odredeni uslovi iz ugovora. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.. savjetovati i upozoriti stranke.--ili Alt. te savjetovati sticaocu stvarnog prava da se u vezi s tim a dekvatno obezbijedi. u 11.. Na ovaj je nacin prodavac obezbijeden tako sto se kupac ne moze upisati kao vlasnik dok ne plati cijenu. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. UZZ broj: 15/2009. na opasnost da prodavac moze od biti davanje saglasnosti.Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom no tarskom zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u momentu isplate cjeloku pne ugovorene kupoprodajne cijene. placanje cjelokupne cijene prodavcu. Ukoliko se stranke odluce da clausulu intabulandi daju u posebnoj ispravi. ul. tako da prodavac u momentu zakljucenja pravnog posla izjavi u posebn oj ispravi ili u samom ugovoru clausulu intabulandi. notar je duzan poduciti. a kupac je obezbijeden ta ko sto prodavac ne moze odbiti davanje clausule intabulandi. Obala br.00 (jedanaest) casova. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. jer je istu vec dao pred n otarom. a narocito ku pca (to vazi i za drugog sticaoca nekog stvarnog prava). kao sto je npr . P R I m J E R Primjerformulacijesaglasnostizauknjizbuuposebnojnaknadnojispravi: CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.1.1.10. sacinim . preda mnom. Dana 24. 2009 godine (dvadesetcetvrtog oktobra dvije hiljade devete godine). ul. Obala br.

poducio je i upoz orio stranku na znacaj i pravne domete ove izjave. te nakon sto je ustanovio da je stranka sposo bna i ovlastena za poduzimanje ovog pravnog posla.notarski zapis saglasnosti za uknjizbu prenosa prava svojine. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. sa rokom vazenja do____. a koji izjavljuje da je: sin A. penzioner. od dana ____ ___. roden dana_______. ozenjen (u da ljem tekstu: prodavac davalac izjave) -------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranke. roden u mjestu_________. ciji sam id entitet utvrdio uvidom u licnu kartu._________broj__. drzavljanin Crne Gore. ul. stranka izjavljuje sljedecu:-------------------------------- . broj_____. JmB_________. pristupio je:------------------------Gospodin AB.

sin H. KO Lovcen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naprijed naznaceni kupoprodajni ugovor sam ovom notaru prezentovao u otpravku iz vornika.pokultur i njiva.10. sinom H.00EURA(slovima: hiljaduEURA). ul. ul.. Ugovor o prodaji SAGLASNOST ZA UKNJIZBU PRENOSA PRAVA SVOJINE IUVODNE NAPOMENE-----------------------------------------------------------------------------------------Dana 14. Obala br.KOLovcen ---- . 1728. ---------------------------------------IICLAUSULAINTABULANDI-----------------------------------------------------------------------------------Na osnovu Kupoprodajnog ugovora. Prijeki put 41..zvana Dolina .1. ----------------------------------------------------------------Po osnovu naprijed naznacenog kupoprodajnog ugovora. g. JmB 310398 1000000. iz javljujem da sam saglasandasekupac H.a. 2/23. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. pred notarom Zlatanom Zlaticem. Obala br . i ovim ugovorom naznacenom kupcu sam se ob avezao prenijeti pravo svojine sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. nije doslodoupisaprenosasvo jineizrazlogastojedavanje saglasnostizaupisprenosasvojineodgodenodoisplate kupoprodajne cijene -------------------------------------------------------------------------------------------Izjavljujemdamijekupacisplatio cjelokupnuugovorenucijenuuiznosuod3 500. te se ovjereni prepis koji je sacinio ovaj notar. Novi put 41.00 (jedanaest) casova. ul. zakljucio sam kupoprodajni ugovor sa kupcem H. zvana Dolina . .. upisanauListunepokretnostibr 1728 godine.10.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ul.a. pred notarom Zlatanom Zlaticem.akasnijeuratamaiuugovorenomrok udugovaniiznosod2 500. bez mogdaljnjeg znanjaipitanja. pod brojem UZZ 14/2009. po kulturi njiva.00 EURA(slovima: trihiljadepetstotina EURA)ito takostomijeu momentupotpisivanja ugovoraisplatio1 000. S. iz Cetinja. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).uKatastru nepokretnostiPodgoricauknjizikao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br 2/23...1. upisana u Listu nepokretnosti br. iz Cetinja. povrsine 400 m2. kupac nema bilo kakvih dugovanja prema meni.00EURA(slovima: dvijehiljadepetstotinaEURA) Po tom osnovu.1. u 11.povrsine400m2.. pod brojem UZZ 14/2009. Sadr zaj ovog ugovora mi je poznat i ne trazim njegovo citanje.2009. S. u 11 (jed anaest) casova. prilaze uz ovaj izvornik.. zakljucenog dana 14. JmB 3103981000000.

Notar je ovlasten da ovu saglasnost odmah uputi katastru nepokretnosti146.----------------------IIIZAVRSNE ODREDBE-----------------------------------------------------------------------------------------Notarjestrankupoducioiupozorio:--------------------------------------------------------------------146 Ako se clausula intabulandi daje u posebnoj ispravi u trenutku zakljucenja u govora. Notar . onda se daje nalog notaru kada i pod kojim uslovima je moze upotrijebiti. Primjer formulacije: je ovlasten da ovu Saglasnost uputi Katastru nepokretnosti tek kada se potvrdi isplata cijene .

privremeni upis prava na nepokretnosti. dana_______2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------da troskove ove notarske isprave snosi stranka. kojeg slobodnom voljom odobrava i svojerucno.B. kako slijedi.(potpis) NOTAR: Zlatko Zlatic (potpis. --------------------------------------U Podgorici. otpravke ove isprave dostaviti katastru nepo kretnosti i Poreskoj upravi. ili prestanak prava postize naknadnim opravdanjem147. po sluzbenoj duznosti. Iz de finicije .. ------------------------------------------------------------da ce notar. g. s tim da to nije uslov za uknjizbu prenosa prava svojine.2 Predbiljezba Predbiljezba je uslovni. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. pecat i stambilj notara) 1. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da se svojina sticeupisomukatastar nepokretnostipoosnovu ove saglasnosti inaprij ed naznacenogkupoprodajnogugovora. a na slj edeci nacin:________________. potpis uje u prisustvu ovog notara. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranke.2. -------------------------------------------------------da prenos prava svojine po ovoj ispravi podlijeze placanju poreza na promet nepo kretnosti.6. prenos. u _______ casova---------------------------------------------------Prodavac: A. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt stranci. ogranicenje. kojim se stican je.-----------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA----------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave-prodavac (1) ---------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) -----------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi.

hipoteka. Zakona o zemljisnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbe ne novine 54/04 FBiH) . etazna svojina. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. zakup. Predbiljezba se unosi u G list nepokr etnosti i ima dejstvo prvenstvenog reda upisa. Predbiljezba se prije svega moze knjiziti kada pra vni posao odgovara opstim uslovima (valjanost isprave o pravnom poslu.). u uporedno m pravu postoji pravilo da se predbiljezba upisuje tamo gdje treba da se izvrsi ko nacni upis predbiljezenog prava148. 148 Clan 52. susvojina. stvarne i licn e sluzbenosti. zajednicka svojina. pravo prece kupovine itd. stav 3. saglasnost 147 Clan 83.predbiljezbe proizilazi da su predmet predbiljezbe sva knjizna prava kao i kod uknjizbe (svojina. Za razliku od takvog rjesenja.

jer opravdan jem predbiljezba se pretvara u uknjizbu. Predbiljezba se ugovara i unosi u knjiznim zahtjevima i ona je vrlo efikasno sredstvo osiguranja kupca ili drugih lica u ciju korist se prava na nepokretnost i sticu. nema saglasnosti prethodnika za upis knjiznog prava na nepokretnostima. Smatramo da su rokovi za opravdanje predbilj ezbe veoma kratki. ili prestaju. ogranicavaju. uvijek treba naznaciti sljedece situacije: a) Kada stranke ugovaraju upis predbiljezbe Stranke su saglasne da se u korist kupca upise PREDBILJEZBA prava svojine na pred metu prodaje. zahtjev za upis podnijet od ovlastenog lica150).)152. Ugovor o prodaji knjiznog prethodnika149. ni ti duzi od 60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. Za razliku od nekih drugih zakonodavstava .1. sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za predbiljez bu. u pravilu od dana zakljucenja pravnog posla do prenosa svojine na kupca. prenose. Zbog toga u podukama i upozorenjima u vezi sa predbiljezb om. prode dosta vremena. prodavac bez predbiljezbe moze vise puta prodati jednu te istu nepokretnost. da se opravdanj em predbiljezba pretvara u uknjizbu sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za upis predbilje zbe. ili po zahtjevu stranke istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. pa s obzirom na nacelo upisa i nacelo povjerenja u katastar nepok retnosti. Cilj i znacaj predbiljezbe je ostvarivanje prvenstvenog reda upisa. te nas je upozorio da se predbiljezba. Naime. a t rece savjesno lice moze postati i vlasnik ako prije preda zahtjev za uknjizbu. Rok za opravdanje ne moze biti kraci od 30. ali ne ispunjava uslove za uknjizbu151 (npr. po sluzbenoj duznosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar nas je poduciotome da i kako predbiljezba osigurava kupca. te da ce to narocito stvarati poteskoce kod ugovora o prodaji sa o dgodenim rokom placanja cijene. te je odredeno da se ov aj rok moze produziti najduze godinu dana. pod prijetnjom da ce predbiljezba biti izbrisana po sluzenoj duznosti. u crnogorskom zakonodavstvu odreden je rok za opravdanje predbiljezbe. u ispravi o upisu hipoteke nije oznacen maksimalni iznos potrazivanja itd. ili po zahtjevu st ranke. ili je izjava o dozvoli uknjizbe uslovna ili orocena. a od ovog pravila postoji iz uzetak u slucaju podnosenja tuzbe radi opravdanja predbiljezbe. . Notar treba skrenuti paznju kupcu da ne odreduje rok dospjelosti cijene prije upisa predbilj ezbe ili predaje zahtjeva za upis predbiljezbe.

b) Ako stranke nece da ugovore predbiljezbu. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 112. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 91. i 86. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 93. niti duzi od sezdeset dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG .brise istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. --------149 150 151 152 Clan Clan Clan Clan 85.pasuone su odbile njen upis. s tim da rok za opravdanje predb iljezbe ne moze biti kraci od trideset. do 117. notar mora u odjeljku vati sljedecu poduku i upozorenje: Poduke konstato Notar jepoduciostranketomedaikakopredbiljezba osiguravakupcaiupozoriona eventualneposljediceneupisivanjapredbiljezbe.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ako notar ovu poduku i upozorenje ne bi dao. Ovdje se radi o pravnim cinje nicama koje su od uticaja na raspolaganje nepokretnostima. ili koje imaju znacaj javne objave koja se upisuje ako Zakonom nije utvrdeno njihovo dejstvo.3. prinudna uprava. kaoidaseupise zabiljezbazabranenovogopterecenjapredmetnenepokretnostibez pismene saglasnostihipotekarnogpovjerioca. lisenje poslovne sposobnosti. zabiljezba neposredne izvrsno sti notarskog zapisa itd. mogao bi odgovarati za eventualnu s tetu. mijenjati ili gubiti. sa zakonskim zateznim kamatama. Zabiljezbom se vrsi upis cin jenica koje se odnose153: na licne odnose vlasnika nepokretnosti.2. kao sto su maloljetstvo. 1. uz napomenu da je za brisanje tog prava dovoljan dokaz o smrti ovl ascenika . stavljanje pod starateljstvo.-------------------------------------------------------Upis zabiljezbe vrsi se na zahtjev ovlastenog lica.00 EURA (pede sethiljada EURA). postojanje zabrane otudenja i opterecenja. na druge cinjenice vezane za nepokretnost. a kupac je saglasan154. prvenstveni red. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. Zabiljezbom se knjizna prava ne mogu sticati. suda ili drugog drzavnog org ana. produzenje roditeljskog prava. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. kao sto su otvaranje stecaja. postoja nje spora. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) te istovremeno daseupise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovuovognotarskogzapisaprotivsvakodobnogvlasnikaprodatenepokretnosti. . 2 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbepristajanjanaizvrsenjebezodlaganjaiizjaveza upis zabiljezbezabrane novogopterecenja nepokretnosti Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela.6. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. P R I m J E R I 1 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbe zabrane otudenjanepokretnostiizugovorao poklonu Ugovorne strane su saglasne da se u Katastar nepokretnosti upise zabiljezba zabra ne otudenja i opterecenja nepokretnosti iz tacke/clana __ ovog ugovora bez pismene saglasnos ti poklonodavca. Na osnovu pravnog posla. Zabiljezba Zabiljezba predstavlja upis odredenih pravnih cinjenica koje mogu proizvoditi pr avna dejstva pod uslovima utvrdenim Zakonom. pokretanje postupaka eksproprijacije. s tim s to prodavac zahtijeva.000.

odreden i 153 Clan 98.pravne pret postavke.pravne i formalno. kao i za uknjizbu i predbiljezbu (knjizni prethodnik. stav 1. .za zabiljezbu se moraju ispuniti sve materijalno. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. 154 Clan 85. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. tabularna isprava.

npr. sudbina raspolaganja knjiznim pravom. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora.1. zabiljezba) P R I m J E R I a)Jednaknjiznaizjava-saglasnostzaupisprenosasvojine: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis pr enosa prava svojine sa 1/1 dijela. da se istovremeno sa prenosom svojine na njega. mogu upisani odnos ili pravnu cinjenicu suprotstaviti svim kasnijim sticaocima knjiznog prava na nepokretnosti155. a nekada i odbiti pred uzimanje sluzbene radnje. u slucajevima kada stranke imaju interes da zakljuce ugovor prije pribavljanja saglasnosti. Uloga notara na ukazivanje pravne prirode zabiljezbe i upozoravanje na moguce posljedica je veoma znacajna. sa zakonskim zateznim kamatama. Upis zabiljezbe se vrsi u G list nepokretnosti. zabiljezba zabrane otudenja i opterecenja i dr. zabiljezba fiducijarnog prenosa svojine. Notar je duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja u vezi s tim. u roku do ____. te istovre meno da se upise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovu ovo g notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate nepokretnosti. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. izuzev kod nekih vrsta.000. zavisna je od pravnih dejstava izvrsene zabiljezbe. Ugovor o prodaji postupak). Lica koja su izdejstvovala zabiljezbu. (ili sa ugovorenim zatezn im kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do konacne isplate. upise hipotekau korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. Naime. kao i da se izvrsi upis zabiljezbezabrane novogopterecenja predmetne nepokretnosti. upisom zabiljezbe.00 EURA (pedese thiljada EURA). Zabiljezba ne sprecava. niti zaustavlja mogucnost raspolaganja knjizn im pravom. s tim sto prodavac zahtijeva. a kupac je saglasan.predbiljezba. 1 6 3 Ujednompravnomposlu(ugovoru)mozebiti jednaili vise knjiznihizjavazarazne vrsteupisa(uknjizba.saistovremenimupi somhipotekeizabiljezbeneposredneizvrsnosti notarskogzapisa: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa pravasvojinesa 1/1 dijela. pravoprecekupovine 1 7 1 Odobrenja Nekada je zbog punovaznosti potrebno da ugovor odobre ovlascena ili treca lica. u dijelu ovog rada koji se odnosi na uvodni dio notarske isprave istakli smo da .-------------------------b)Viseknjiznihizjava: saglasnostzaupisprenosapravasvojine. Medutim. --------------------------1 7 Odobrenja.

I knjiga.. . str. 346. ili lice koje nastupa u ime maloljetnog prodavca. a nema potrebno odobrenje orga na 155 Vidjeti opsirnije kod Zorana Rasovica.ugovor moze sklopiti i lice koje nastupa u ime prodavca. a nema kod sebe punomoc je. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim o dnosima. Podgorica 2009. i naredne.

to mogu biti sljedeca odobrenja: punomocje od strane zastupanog kao ugovorne strane. odobrenje organa starateljstva i roditelja za zakljucenje ugovora o prodaji nepo kretnosti u ime malodobnog lica. prije pribavljanja odobrenja. Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenih odobrenja . notar je saopstio strankama da ova j ugovor ne podlijezenikakvimodobrenjima. -------------------------------------------------------------Primjer zaformulacijukada nijepotrebnoodobrenje: U konkretnom slucaju.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima starateljstva. dostave potrebna odobrenja. Obavezno se unos i poduka i upozorenje: P R I m J E R Notar je poduciostranke da ce ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako u roku od __ dana ovom notaru budu dostavljena potrebna odobrenja. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. prije pribavljanja odobrenja. ----------------------------------------------Primjer zaformulacijukadajepotrebnoodobrenje. Odobrenja se daju prema prema pravi lima odredenim u ZOO CG156. do ugovorenog roka. ispitavsi sve okolnosti. te da. s tim da ce takav ugovor proizvoditi pravna dejstva ako se naknad no. Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. o cijem trosku i u kojem roku.-------------------------------------------------------------------------- . odobrenje nadleznog organa pravnog lica. . strankezele zakljucenje ugovora prije pribavljanjapotrebnogodobrenja: Notar je poducio stranke da ce ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako do dana ______ godine notaru bude dostavljeno punomocje prodavca u formi notarskog zapis a (alt. i ne vrse njenu ispla tu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenog punomocja (odobrenja). notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. odobrenje organa starateljstva). U ispravi je potrebno navesti ko ce pribaviti odobrenje (stranke ili notar kojeg ovlascuju u ugovoru da pribavi odobrenje). te da.

157 Zoran P. godine. . Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. u zavisnosti od toga na osnovu cega je ustanovljeno. strana 710. Rasovic. da mu je ponudi prije nego svim kupcima. Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. 156 Clan 22.1 7 2 Pravoprecekupovine Pravo prece kupovine je pravo njegovog imaoca da zahtijeva od vlasnika stvari ko ji je odlucio da proda svoju stvar. Podgorica 20 09. ZOO CG. da zahtijeva da mu se stvar ustupi po cijeni i pod uslo vima pod kojima je zakljucen ugovor o prodaji157. a ako vla snik proda stvar trecem licu. i dalje.

Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. onda se moze su protstaviti trecem licu samo ako je ono nesavjesno (znalo ili je moglo znati za postojanje ugovornog prava prece kupovine). ostali suvlasnici imaju pravo prece kupovine. samo ako je upisano u katastar nepokretnosti. Zakons ko pravo prece kupovine moze biti upisano ili neupisano u katastar nepokretnosti i u oba slucaja ima isti znacaj za pravni promet. Ugovorno pravo prece kupovine Ugovorno pravo prece kupovine ustanovljava se ugovorom. Zakonsko pravo prece kupovine moze biti ustanovljeno razl icitim posebnim zakonima (npr. ima dejstva prema trecem licu. tj.1. ako postoji zakonsko pravo prece kupovine i ugovorno pravo prece kupovine koje je upisano u katastar nepokretnosti. zakonsko i ugovorno pravo prece kupovine razlikuju se po osnovu nastanka. u slucaju prodaje suvlasnickog dijela. U slucaju povrede prava prece kupovine imalac tog prava ima pravo da zahtijeva od suda. Vlasnik ili suvlasnik ima ju pravo prodati stvar i prenijeti svojinu ili susvojinu na trece lice bez obzira da li p ostoji pravo prece kupovine. kupac se obavezuje da izvijesti prodavca o namjeravanoj prodaji stvari odredenom licu. zakoni koji regulisu poljoprivredno zemljiste i sume itd. bez obzira na njegovu savjesnost.2.158 Naime. Ugovorno pravo prece kupovine je vremenski ograniceno na period koji je odreden ugovorom.2. Zbog toga je veoma vazno da se u notarskom zapi su prodavac izjasni da li postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. ZOO CG). ZOO CG). bez obzira na sav jesnost treceg lica. Ono je izjednaceno sa zakonskim pravom prece kupovine. Naime. ugovornom odredbo m o pravu prece kupovine. kao i o uslovima prodaje i da mu ponudi da on kup i stvar za istu cijenu (clan 536. a najduze pet godina (clan 540.7.1. Dakle. A ako nije upisano u katastar. dok kod zakonskog prava prece kupovine trajanje tog prava nije vremenski ograniceno. ima dejstva prema trecem licu. po vremenu trajanja i po dejstvima prema trecim licima. ili postoji ugovorno pravo prece kupovine koje nije upisano u katas tar. a trece lice je znalo. postoji zakonsko pravo prece kupovine u korist suvlasnika. s tim sto imaju istu posljedicu u slucaju povrede prava prece kupovine. 1. bez obzira na njegovu savjesnost. ZOO CG). onda imala c prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva od suda da se stvar njemu ustupi pod istim . Zakonsko pravo prece kupovine Zakonsko pravo prece kupovine je ustanovljeno zakonom (clan 542. u smislu njihove savjesn osti.). ili je moglo znati za postojanje prava prece kupovine. Medutim.7. tj. u odredeni m rokovima. da se stvar njemu ustupi pod istim uslovima. tako prema Zakonu o svojinsko-pr avnim odnosima.2. Ugovor o prodaji 1.

stav 3. Notar je duzan da upozori stranke na post ojanje zakonskog prava prece kupovine (bez obzira je li upisano u katastar nepokretnost i ili nije). pisanim putem. . te poduciti ih da je potrebno nosioce tog prava na pouzdan nacin obavijestiti (npr. i 4. preporucenom posiljkom sa povratnicom) 158 Clan 132.uslovima. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. ugovornog prava prece kupovine (koje je upisano u katastar nepokretno sti ili je strankama poznato to pravo). Upravo je ovdje veoma vazna uloga notara. koji je duzan poduciti i upo zoriti ugovorne strane na postojanje prava prece kupovine i na posljedice koje mogu nas tati u vezi sa povredom prava prece kupovine.

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). odnosno ne vrse svoje pravo prece kupovine (clan 536. te ce s tim u vezi. kao i uslovima te prodaje i zahtijevati da se u odredeno m zakonskom roku izjasne da li vrse. ali je preporuka da to ucini notar. kao i o njenim uslovima (cijena. mogao bi odgovarati zbog povrede sluzbene oba veze poducavanja. ogranicen u pravu raspolaganja u korist neke osobe. Ako suvlasnik. ponuda suvlasniku treba biti dostavljena u pisanoj formi. u roku od deset dana od dana kada mu je dostavljena pisana ponuda za kupovinu suvlasnickog dijela. Ako bi stranke odbile unosenje takvih p oduka i upozorenja u notarski akt. ponudac moze svoj su vlasnicki dio prodati trecem licu bez rizika povrede prava prece kupovine. ZOO i drugi zakoni kojima je uredeno pravo prece kupovine). na nacin i u rokovima propisanim Zakonom ili ugovorom u skladu sa Zakonom. Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. odnosno vrsenju prava prece kupovin e. te poduke i upozorenja unijet i u notarski zapis. ili je poznato. te ih upozor iti na posljedice suprotnog postupanja u slucaju povrede prava prece kupovine. tako kod zakonskog prava prece kupovin e suvlasnika (clan 132. stav 4. dospjelost. notar ce na insistiranje ugovornih strana sastaviti notars ki zapis. ne prihvati ponudu. Poslove oko pribavljanja izjava o nevrsenju. mogu obaviti stranke. na pouzdan nacin i treba sadr zavati podatke o namjeravanoj prodaji. odnosno moglo biti poznato trecem licu. Ako je nosilac prava. ali ih je istovremeno poduciti i upozoriti. notar je duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje1 59.). pa su to stranke prihvatile. U slucaju posto janja prava prece kupovine. tada ogranicenje djeluje prema trecoj osobi samo kada je to ogranicenje upisano u katastar nepokretnosti. odnosno ako se po isteku ostavl jenog zakonskog . upisanog u katastar n epokretnosti. nac in placanja itd. Ako n otar ne bi dao ove poduke i upozorenja. te za eventualnu stetu. do 542.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima o namjeravanoj prodaji. a u vezi pravnih dejstava prave prece kupovine i eventualnih posljedica k oje mogu nastupiti usljed povrede tog prava. ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako s e do dana ____ pribavi izjava o nevrsenju prava prece kupovine. ugovorne strane zele izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od ovlastenika tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (deset) dana od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine.

---Potrebne zahtjeve ce uputiti i izjavu o nevrsenju ili vrsenju prava prece kupovi ne pribavice prodavac o svom trosku. u roku od _______ (alt.). ugovorne strane ne zel e izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od nosioca tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (de set) dana 159 Clan 29 i 47 Zakona o notarima CG. prije pribavljanja izjave o nevrsenju prava prece kupovine. notar o trosku prodavca.roka. kojeg p rodavac ovlascuje da poduzme sve potrebne radnje u vezi s tim. kao i druge cinidbe iz ovog ugovora. suvlasnik ne izjasni na dostavljenu ponudu. .-------------------------------------------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. ---------------------------------------------Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine.

troskove upisa prenosa svojine i d ruge troskove u vezi s tim. snosi kupac. Ugovor o prodaji od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. s tim sto to nije uslov za upis u katastar nepokretnosti. poduciti i upoz oriti stranke. promet nepokretnosti podlijeze placanju poreza na promet. teih upozorio na pravni znacajieventualnepravneposljediceu slucajupovredepravaprecekupovine. a narocito one koje proisticu iz zakona i koje su veoma bitne sa stanovista pravnih posljedica ugovora. a prometu po ovom ugovor placanju poreza na promet nepokretnosti. zatim se mora naznaciti kome i u kojem broju se izdaju otpravci. te je duzan da u notarskoj ispravi upise i znos naplacene naknade i troskova160. a prodavac izjavljuje da ne postoji neupisano pravo prece kupovine . P R I m J E R Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio161 stranke na sljedece: ------------------------------------------------------ .-----1 9 Zavrsneodredbe U ovom dijelu akta se daju odgovarajuce poduke i upozorenja. te to unijeti u ispravu. s tranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. da upis u katastar nepokretnosti podlijeze troskov ima. --------------1 8 Troskoviiporezi Notar ima pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troskova u vezi sa obavljanjem posla u visini odredenoj notarskom tarifom. kao i porez na promet nepokretnosti po osnovu ovog ugovora. iznos naplacene nakna de i troskova sastavljanja notarskog zapisa. zajedno sa izjasnjenjem ugovornih strana o tom e ko i kako ce snositi troskove i poreze. notar je saopstio strankama da u konkretnom slucaju ne p ostoji zakonsko pravo prece kupovine. takode.1. ali su strankeodtogaodustale -----------------------------------------------------------------------------Primjer za formulaciju kada ne postoji pravo prece kupovine: Ispitavsi sve okolnosti. niti je u katastar nepokretnosti upisano ugovorno pravo pr ece kupovine. te ostali obavezni podaci koje propisuje Zakon o notarima. pa nakon toga. Notar je du zan o svemu naprijed naznacenom. kao i o taksama za upis u katastar.

----------------------------------160 Clan 126. Zakona o notarima CG. . u dij elu gdje se govori o postupku sastavljanja notarskih isprava). Zakona o notarima CG (o ovome detaljnije vidjeti u ovom radu. 161 Clan 47.da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. i 127.

nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar167. u ukupnom iznosu od _______EURA163. pa su stranke odustale od toga . da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. dana_______2009.--------------------------da ce notar.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. kako slijedi. ko jeg slobodnom voljom odobravaju166 i svojerucno. po sluzbenoj duznosti.--------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama i neposrednim pitanjima. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka164. u _______ casova168 ------------------------------------------------Prodavac: (potpis) Kupac: (potpis) . te poreskoj upravi. uz sudjelovanje sudskog tumaca. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. potpisuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. -------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju162:-------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. nakon cega su stranke izjavile da j e tako postupljeno. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. a sudski tumac165 je cj elokupan tekst ovog akta kupcu preveo na italijanski jezik. a na slj edeci nacin:________.g.-----------------U Podgorici.

164 Clan 47. tacka 7. 49 i clan 50. stav 3. notar je duzan u notarskoj ispravi u pisati iznos naplacenih naknada i troskova. Zakona o notarima CG . clan 24 Pravilnika o radu notara CG.Bracni drug prodavca: (potpis) Sudskitumac: (potpis) NOTAR: Z. Zakona o notarima CG 165 Clan 46. tacka 6. Zakona o notarima CG 168 Clan 50. Z. pecat i stambilj 162 Clan 81 Zakona o notarima CG. stav 2. Zakona o notarima CG 167 Clan 40. tacka 5. Potpis.. Zakona o notarima CG. 163 Clan 127. Zakona o notarima CG 166 Clan 50.

Punomocnik kupca zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da clausulu intabulandi. povrsine 4500 m2.00 EURA. KO Masline. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. kao takav. Notaru daje na uvid neovjerenu fotokopiju punomoci. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (prodavac) i gospodin BB. godine naslijedio poljoprivredno zemljiste u okolini Podgorice. na osnovu gradevinske dozvole .B. koji prevodi sa talijanskog na crnogorski jezik. Original punomoci ce naknadno dostaviti. njemackog drzavljan ina gospodina Hajnca Huberta. Gospodin BB izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika kupca. a sto je kupac spreman odmah platiti i da se novac nalazi na racunu punomocnika u Podgorici. prema postojecoj zako nskoj . Prodavac izjavljuje da je drzavljanin Crne Gore i da je. koja je takode dosla kod notara. a da nota r. vrsi se preko uposlenika firme B. shodno njihovim izjavama volja. sa prodavcem kao upisanim vlasnikom od 1/1. Komunikacija izmedu notara i gospodina B. U tom stambenom objektu. koji je u cijelosti zavrsen. 2009. Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1.. vrsi placanje cijene prodavcu. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu za iznos od 300. godine. koji je italijanski drzavljanin. ali nije upisan u katastar n epokretnosti. 1995. trenutno boravi sa suprugom CB. na kojem je. a ima nalog da se odmah danas zakljuci ugovor. uz sa glasnost punomocnika kupca. te je upisano prav o plodouzivanja u korist umrlog djeda prodavca i pravo sluzbenosti prilaznog puta u korist te parcele. od zajednicke ustedevine izgradio stambenu zgradu.10. ali jos uvijek nije stigao. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. a preko susjedne parcele. te izjavljuje da mu je original poslat postom.1. da se cijena deponuje na notarski racun za stranke. Prodavac. al i isplatu uslovljava brisanjem prava plodouzivanja. kako bi se na taj nacin osigurao. upisom kuce u katastar nepokre tnosti i upisom predbiljezbe.B. Ugovor o prodaji 1 10 Primjeripojedinihugovoraoprodajinepokretnosti Zadatak broj 1. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. vodeci racuna o interesima obje ugovorne strane. sacinjenu od notara u Njemackoj. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. sa cime je sa glasan i prodavac. o d notara zahtijeva da mu obezbijedi sigurnost da ce cijena biti placena i predlaze.000. po kulturi vo cnjak.. zajedno sa suprugom. zauzvrat.

tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. vodeci racuna. prilikom sastavljanja notarskog akta. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. kao i podaci o nepokretnostima. o zastiti inter esa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. .regulativi.

notar je stranke upozorio da im nece izdavati otpravke i prepise ovog akta.. te se. broj_____.1950. broj_____. godine. JmB_________. Dana 14. notar ih je poducioiupozorioda ovaj ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva sve dok mu se u naznacenom roku ne dostavi naprijed naznaceno punomocje. a koji izjavljuje da je: sin A. penzioner. S o bzirom da ugovorne strane insistiraju da zakljuce ovaj ugovor bez naprijed naznacenog p unomocja. s acinim notarski zapis ugovoraoprodaji. sa sluzbenim sje distem u Podgorici. i to odmah danas..Gospodin AB.1. ul. obavezuje da ce o svom trosku. u Berlinu. notaru prezento vati pravno valjano punomocje u roku od 7 (sedam) dana od dana zakljucenja ovog ugovora. u 11.00 (jedanaest) casova. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. ozenjen. ali jos uvijek nije stigl o. 57. Obala br.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. roden u mjestu_________. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------1. ul. od dana _______. sa rokom vazenja do____. Obala br. sve dok mu se . sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. (u d aljem tekstu: prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. Nadalje . sa rokom vazenja do ____. ul. a koji izjavljuje da je sa adresom stanovanja u ___________.10. te danepostupazasebelicnoveckao punomocnik gospodina Hainza Huberta. preda mnom. izdat od _____________. od dana ____ ___. drzavljanin Italije. UZZ broj: 15/2009. Njemacke (u daljem tekstu: kupac). drzavljanin. te d a ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ovog ugovora. po zanimanju menadzer.1. ciji sam identitet utvrdi o uvidom u pasos Italije. drzavljanin Crne Gore. odnosno trosku kupca. nastanjenog u minhenu. rodenog 8. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljade devete godine). Punomocnik kupca izjavljuje da nije u stanju prezentovati punomocje kupca koje mu je u originalu poslata postom. roden dana_______. roden dana_______._________broj__. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.10. Dallarmi str._________ broj__. s tim u vezi. ul. izdatu od mUP-a Crne Gore.

1965. nastanjena u _________ __. JmB________.________. na adresi ul. hilja du devetsto sezdeset pete godine). udata (u daljem tekstu: bracni drug prodavca) --------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospodin BB ne vla da crnogorskim jezikom. ul. na sastavljanje ovog notarskog zapisa pozvana i pri sustvuje sudskitumac za italijanskijezik gospodica MajaMajic. nastanjena u Podgorici. (prvog januara. na prije dlog ovog notara i na zahtjev stranke.ne dostavi pravno valjano punomocje. rodena dana_____. te je. broj______. a koja izjavljuje da je: kci B. u _____________.01. izdatu od mUP-a Crne Gore. . od dana____ ____. Gospoda CB. drzavljanka Crne Gore. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. penzioner.____ __. sa rokom vazenja do________.---------------------------------------------------------------------3.rodena 01. a u sto sam se i sam uvjerio kroz razgovor o situaciji.

povrsineod 4500 m2.povrsine300m2.1.KOMasline. upisan prodavac. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku.___. od .tepravosluzbenosti prilaznogputaukoristsvagdasnjeg vlasnikaparceleiz A listakaopovlasnogdobra. stranke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 .kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli. te se uvjerio u pravu volju stranaka. kojim je gospodica maja majic postavljena za sudskog tumaca za italijanski jezik. te iz razgovora o situaciji ustanovio da su sposobne za poduzimanje ovog pravnog posla..vocnjak1 klase Brijeg . broj______.aprekocijeleparcelebroj2/2 prilazniput.iz Listanepokretnostibroj2. ali se od toga odustalo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------U B listu. u ovjerenom prepisu. od _____ . a navedeni dokume nt se. od _____.sa 1/1 dijela. od dana________.___/2009. au G listu upisanojepravoplodou zivanjaukorist ______________. koji je sacinio ovaj notar. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. neposredno prije sacinjavanja ovog zapis a. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. Ugovor o prodaji JmB_____. br. br. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. sa rokom vazenja do________ (u daljem tekstu: sudski tuma c) -----Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. koji su mi stranke prezentovale u or iginalu i koji im je procitao. objasnio im pravne dom ete i posljedice namjeravanih izjava volje. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu.-----------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta. prilaze uz ovaj izvornik. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. na lazi na njegovom sluzbenom podrucju. izdatu od mUP-a Crne Gore.kaoposluznog dobra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio mogucnosti da. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.KOMasline.

stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana .. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. stranke izjavljuju da su to razumjele. Nakon toga.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica.vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. kao takva. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. br. KO masline.1. --------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.. U vezi s tim. prilaze uz ovaj izvornik. te koj a se. od _____.___/2009.

predmet ove prodaje.-----Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. t e da bi. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. od_______. a iz koga je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda CB bracni drugovi.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigevjencanih. odnosno prodavcem. te je saglasna u cijelosti sa ov om prodajom. 0x9. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni s tambeni objekat na dvije etaze.od___________. broj__________.--------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. koja je prisutna u sacinjavanju ovog notarskog akta i koja izricito izjavljuje da je sa muzem. Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje kao posebnu i movinu III CIJENA------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. 0 m. s tim sto za isti nije pribavljena upotrebna dozvola i zbog toga nije upisan u katastar nepokretnosti. broj______. ako se radi o takvoj imovini. ------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. koja se u ovjerenoj fotokopiji pril aze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. dimenzija 9. i zdate od Opstine ________. zajednickim sredstvima kultivisala naprijed naznacenu parcelu i izgradila stambeni objekat.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. broj .Opstine _______ ___. Predmetni stambeni objekat je.koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto im je procitan. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. zajedn o sa zemljistem. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina sa bracnim drugom CB.00 EURA(slovima: tri stotinehiljada EURO) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena za placanje dospijeva u cjelokupnom iznosu na notarski racun za stranke. Nakon toga.

Stranke daju nalog notaru da cjelokupni iznos cijene sa notarskog racuna za stranke isplati na racun prodavca._____________. te rjesenje katastra nepokretnosti o predbiljezbi pr ava svojine u korist kupca. a ovaj notar zaprimi rjesenje katastra nepokretnosti o brisanju prava plodouzivanj a. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj i movini . i rjesenje istog organa o upisu stambenog objekt a iz tacke I u katastar nepokretnosti. broj _____________. otvoren kod banke____________. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupcana ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. u roku od tri dana od dana kada pu nomocnik kupca ovom notaru dostavi u ugovorenom roku pravno valjano punomocje za zastupan je kupca. upisanog u G listu predmetne nepokretnosti. u roku od 3 (tri) dana od dana ispunjenja sljedecih uslova: kada prodavac o svom trosku iz dejstvuje. ali se od toga odustalo.--------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcana mogucnosti njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. kod banke ___________.

kada se isplati cjel okupna cijena. osigurana neuknjizeno m hipotekom. --------------------------------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostupanja Nakon toga.1. Ugovor o prodaji za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. ov jerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isp late cijene. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgov ornosti za materijalne .ovjereniprep isiprepis. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procita no strankama. osimotpravka dijela aktazaupispredbiljezbe. na opasnost od upisa zakonske hipote ke za neplacene poreze prodavca i njegovog bracnog druga. koja ce biti predata kupcu. kako slijedi: daprodavacuovojispraviizjavi saglas nost zaprenospravasvojine.broj10-4/2 3-15-7-20531-__ __/ 09 . -----------------------------Notar je upozorio stranke. i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac i njegov bracni drug nema dugovanja za poreze. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja od odgo vornosti. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac i njegov bracni drug n isu evidentirani kao poreski obveznici. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreskeuprave-____________. prodavac je izricito izj avio. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. od __ __ 2009 godine. odnosno katastru nepokretnosti. kamate.svedokkupacne isplatiucijelostikupoprodajnucijenunanaprijedopisaninacin Notarjeduzanpostupitip onaprijed naznacenom nalogu.---Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. porezi i doprinosi. a sa cime je saglasan i kupac. a posebno kupca. davanje saglasnosti za preno s prava svojine odmah u ugovoru. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja.alidasekupcuili bilokomedrugomneizdajeotpravak.

a nije ih saopstio kupcu. ili je mogao znati. a ako je prodavac za njih znao.------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. vode i druge komunalne usluge. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene prodavcu.-----------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed.kupacmozeuknjizitiukatastru nepokretnostisapravomsvojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora ----- . koristi. odnosno znao da se mogu ocekivati. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje.KORISTI.i pravne nedostatke.

pa. pa su stranke ugovorile njen upis. ispitavsi sve okolnosti.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------- . otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora u vezi s tim. Prodavac is tovremeno izjavljuje da ne postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Prodavacjesaglasandasenaosnovuovognotarskogakta. Takode ne post oji zakonsko pravo prece kupovine. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. kao i porez na promet nepokretnosti. snosi kupa c. ----------------------------------da ce notar. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. po osnovu ovog ugovora.------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. nakon toga. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti.ukoristkupcaupisepredbiljezbap ravasvojineod1/ 1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora----------------------Stranke daju nalog notaru da otpravak dijela akta za upis predbiljezbe dostavi k atastru nepokretnosti odmah nakon sto punomocnik kupca dostavi ovom notaru pravno valjano punomocje za kupca i isplati u ugovorenom roku cjelokupnu cijenu na notarski racun za stra nke. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. niti je upisano ugovorno pravo prece kupovine.--------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze odobrenju kupca i da ce tek tada biti na pravnoj snazi. po sluzbenoj duznosti. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostaviti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke cjelokupna cijena bude isplacena prodavcu.

Otpravak dijela akta za upis predbiljezbe (1). a na slj edeci nacin:________________. ------------------------------------------------------------------------------------------ . --------------------------------------------------------------OTPRAVAK:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi.

o. No taru daje na uvid punomoc za kupovinu poslovnog prostora. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. nakon razvoda braka. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno.12. kao kupca.1. u _______ casova_________(slovima) ------------------------Prodavac: AB (potpis) Kupac:popunomocniku BB (potpis) Bracni drug prodavca: CB(potpis) Sudskitumac: maja majic(potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. 1997 god ine. izjavile da je tako postupljeno. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su sagl asne sa ovim zapisom. g. zivi sa naprijed naznacenim malodobnim sinom. dana_______2009. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar. Gospoda CB izjavljuje da je majka dvanaestogodisnjeg BB. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. a sudski tumac cjelokupan tekst ovog akta preve o na italijanski jezik punomocniku kupca. . po osnovu testamenta. potp isuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. uz sudjelovanje sudskog tumaca. 2009.10. koji je od umrlog djeda. Nadalje.o. nakon cega su stranke. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. U Podgorici. pojavila su se sljed eca lica: gospoda CB i gospoda PP. dok njegov otac zivi odvojeno i zasnovao je novi brak. Ugovor o prodaji Notar je procitao akt strankama. godine. a koji se prodaje radi rjesavanja njihovog stambenog pitanja. naslijedio poslovni prostor u Pod gorici. rodenog 01.. gdje je i zaposlena. Gospoda PP izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika firme BOR d. koji joj je povjere n na roditeljsko staranje. pecat i stambilj notara) Zadatak broj 2. a ciji je vlasnik i direktor trenutno na sluzbenom putu. izjavljuj e da. kako slijedi.

KO Masline. Majka prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 300. kao upisanim vlasnikom od 1/1 .000. koji istice nakon dvije godine.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. Majka malodobnog prodavca je saglasna u naknadnoj ispravi dati izjavu o zasnivanju hipoteke na predmetnoj nepokretnosti. sa prodavcem. parcela povrs ine 500 m2 i poslovni prostor od 200 m2.. ali zahti jeva od . Cjelokupni iznos cijene se finansira iz kredita koji je vec odobren kupcu. s tim da ce sredstva biti operativna kada se sa davaocem kredita zakljuci ugovor o hip oteci na predmetnoj nepokretnosti.00 (tristotinehil jada) EURA.

neudata razvedena. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. izdata od mUP-a Crne Gore. od dana____ ____.. ali z ahtijeva od notara da ga obezbijedi u pogledu izvrsenja prenosa prava svojine i placanja cijene. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).00 (j edanaest) casova. broj______. od dana _______. drzavljanka Crne Gore. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. a koja izjavljuje da je: kci B. nastanjena u ______ _____. ciji sam identitet i malodobnost utvrdio uv idom u pasos. sa rokom vazenja do________. JmB_________. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. drzavljanin Crne Gore. preda mnom. UZZ broj: 15/2009. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici..2009 g. trgovac. JmB________. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. s tim sto zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da c lausulu intabulandi. rodena dana_____. prema postojecoj zako nskoj regulativi. Dana 14. ul. kako bi se na taj nacin osigurao. roden dana_______. kao i da ugovor o prodaji bude izvrsna ispr ava u pogledu placanja cijene. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. i . na adresi ul. Punomocnik kupca to prihvata i saglasan je s voljom pro davca u vezi sa placanjem cijene. ul. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). izdat od mUP-a Crne Gore. broj_____. a koja izjavljuje da nepostupa z a sebe licnoveckao majkaizakonska zastupnica malodobnogsina BB. Gospoda CB. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. sa cinim notarski zapis ugovoraoprodaji. kao i podaci o nepokretnostima. Obala br.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima notara da je obezbijedi u pogledu placanja cijene direktno od banke nakon zaklju cenja ugovora o hipoteci i upisa hipoteke.________.10. Prodavac je saglasan s tim. sa rokom vazenja do____.1. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. Obala br. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK.1. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. u 11.

08.9.godine. JmB 010853000000.. Prva br. broj 04BTH6377. god ine. Opstine ________. a ostale podatke na osnovu izjave imenovanog lica. ul. pravnik. Peta br. koga zastupa punomocnik PP.2014. sa rokom vazenja do 14. sa sjedistem u Podgorici. sa prebivalistem i adresom u Podgorici.1960. koj i je procitan strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik (u daljem tekstu: proda vac)--------2 Trgovackodrustvo BOR d o o Podgorica. izdate od strane mUP-a Crne Gore.10. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. broj _______. mat icni registarski broj subjekta upisa 1-273 Privredni sud Podgorica (udaljemtekstu: ku pac). od dana ________. -- . po zanimanju dipl.08. rodena 01.. u Podgorici.08.Izvod iz maticne knjige rodenih. ul.godine (slovima:prvog augusta hilj adu devet stotina sezdesete godine).2004. od dana 14.

kojeje sacinjenodana01 09 2009godine. te se uvjerio u pravu volju stranaka.. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela. od _____. kucisteidvoriste. prilaze uz ovaj izvornik. izdat od Uprave za nekretnin e-Podrucna jedinica Podgorica. prilaze uz ovaj izvornik. koji je u Registru upisan bez ogranicenja ovlascenja. stra nke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . notar izvrsi . te koji se. br. Strankama sam pro citao naznaceni dokument. koji se u ovjerenom prepisu.------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje. nalazi na sl uzbenom podrucju ovog notara. broj_____. kao takav.___/2009.broj2/1.sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisanim pravo m svojine sa 1/1 u korist prodavca.povrsineod500m2. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za kupca. koji je sacinio ovaj notar. -------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznacena punomoc i dalje na snazi i da na strani kupca u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici nije bilo promjena. kao i to da j e naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. od ____. podbrojem UZZ-31/09. utvrdio sam uvidomuotpravakPunomocja. utvrdio sam da je punomocnik kupca ovlasc en za preduzimanje ovog pravnog posla.----------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. da je u V listu upisana prizem naposlovna zgrada. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. Punomocnik kupca notaru prezentuje originaln i Izvod iz centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.uforminotarskogzap isa.povrsine 200m2.aistopunomocjeseprilazeuzovajizvorniknakonstojeprocitano strankama --------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. odstrane notaraXY. te koji je istovremeno upisan kao vlasnik udjela od 100 % (sto posto ).kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan. Ugovor o prodaji Ovlastenje punomocnika za zastupanje kupcauovom notarskom zapisu. U B listu.KOMasline. upisan prodavac sa 1/1 dijela. direktor. U G listu nema upisanih tereta i ogranicenja.ul Prvabr 2 . tj. objasnio im pravne d omete i posljedice.1.

. U vezi s tim.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.. Nakon toga. prilaze uz ovaj izvornik. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. stranke izjavljuju da su to razumjele. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. te koj a se. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.___/2009. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu.neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnos ti. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je.1. kao takva. od _____. br. KO masline.

izgraden po osnovu gradevinske dozvole. izdate od Opstine ___ _____. po osnovu testamenta. na odredeno vrijeme. Nakon toga. sa trajanjem do _____godine. uz mjesecnu zakupni nu od 500 EURA (petstotina EURA). Naznaceni ugovor o zakupu u ovjerenoj fotokopiji prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je predocen i procitan strankama. od_______. ---------------------------------------------------------------- . te da bi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. koju je. a na osnovu Ugovora o zakupu. dimenzija 20x10 m. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.----------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetni poslovniprostorsenalazipodzakupompocev od _____ _ godine. -----------------------------------------Notar je stranke upozoriona posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. broj__________. koje su izjavile da su razumjele pra va i obaveze iz tog ugovora.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da im je poznato njeno stanje i grani ce na terenu. te s tim u vezi notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju osnovnog suda u Podgorici. ----------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. broj -----od --------. Nakon toga. Not ar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnik a nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakupu. ako se radi o takvoj imovini. zakonski zastupnik prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost posebna imovina prodavca. od ___. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske struke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni poslovni objekat. naslijedio od djeda. Iz naznacenog rjesenja proizilazi da je prodavac stekao svojinu na predmetnoj nepok retnosti nasljedivanjem. koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvorn ik nakon sto je procitana strankama. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je notar procita o strankama. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. broj ___.

zakonskoj zast upnici iz ovog ugovora. koje je sacinio ovaj notar.od_____. broj_____. ----------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjige vjencanih. koji su bivsi bracni drugovi.Opstine ___ __.Opstine ______._od______. koja je sa klauzulom pravosnaznosti od dana ______. dok njegov otac zivi odvojeno od njih. prilazu uz ovaj izvornik nakon sto su procitani strankama . kojom je malodobni prodavac povjeren na roditeljsko staranje majci. a u meduvremenu se ozenio. Iz tih isprava ovaj notar je ustanovio da je prodavac malodoban i da je sin zakonske zastupnice i gospodina GB. te se navedeni dokumenti u ovjerenim fotokopijama .broj______od _____iPresudu OsnovnogsudauPodgorici. U vezi .Izvodizmaticneknjigerodenih. a ciji je brak razveden naprijed naznacenom pr esudom. tj.------------------------------------Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje u svrhu obavl janja registrovanih djelatnosti.broj _____. Zakonska zastupnica izjavljuje da sa malodobnim prodavcem zivi u z ajednickom domacinstvu.

kad a joj se vrati iznos isplacen na ime kredita u slucaju da ugovor o prodaji ne bude izvrse n iz razloga za koje nije odgovoran prodavac. ---------------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju kredita iz kojeg ce se isplatiti c ijena iz ovog ugovora.00 EURO (tristotineh iljada EURO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita. notar je poducio i upozorio stranke da su u konkretnom slucaju potrebne s aglasnosti drugog roditelja i odobrenje organa starateljstva. Prodavac se. na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne nepokretn osti. u iznosu od ________ __. na cjelokupnoj svojoj imovini. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. broj ___ ______.---------------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. Notar je upozoriokupca na posljedice davanja izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaga nja. a notar ga je prethodno procitao strankama. obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti. a sve to pod usl ovom da se banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu. Izvrsni otpravak o vog akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za njegovu izvrs nost. nadalje. prodavac ustupa kupcu sva prava koja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. --------------------------------------------------------------------------------Ovim kupac neopozivo ustupapotrazivanje na isplatu naprijed naznacenogkredita prodavcu Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja. Za osig uranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetn u nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. uz godisnju kamatu od 10% i pod svim drugim uslovima iz Ugovora o kreditu. na osnovu ovog notarskog akta. koje preze ntuje ovom notaru. ----------- . S tim u vezi. kupacizjavljujedapristajenaizvrsenjebezodl aganja. zakonska zastup nica malodobnog prodavca izjavljuje da su pribavljene naprijed naznacene saglasnosti.1. koji su sklopili kupac i banka ____________. odobrenog od strane banke ________. bez ogranicenja i troskova za prodavca. Naznaceni ugovor o kreditu se prila ze u ovom izvorniku u originalu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. Ugovor o prodaji s tim.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------momentom placanja cijene na racun prodavca.

ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene.Notar je poduciokupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dosp jeloscu placanja cijene. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupan ja ali je kupac od toga odustao.---------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. deponova nje cijene na notarski racun za stranke. zatim mogucnost . zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti sa pravom svojine ili kad se predbiljezi svojina.

Na kon toga.--------------------------------------------------------------------------------------Nepokretnost je predmet ugovora o zakupu. odnos no prepisa koji necesadrzavati saglasnost prodavcaza prenos pravasvojinena kupca sve dok kupac ne isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu na naprijed opisani nacin. prodavac je izricito izjavio. kako je to naznaceno u tacki I ovog ug ovora. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor . pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske uprave-____________. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravakdijela akta. broj 10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . kamate. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. Cjel ovit otpravak i prepis izvornika notar ce izdati kad stranke pisanim putem dokazu da je placena kupoprodajna cijena. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje.------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. na opasnost od upisa zakonske hipote ke i poducio kupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac nema dugovanja za porez e i doprinose.od __ __ 2009 godine. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja. a posebno kupca. porezi i doprinosi. Notar je upozorio stranke. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. a sa cime je saglasan i kupac. kako sl ijedi: Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostup anja Nakon toga. koje se prilaze uz ovaj izvo rnik nakon sto je procitano strankama. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promje nom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznace nog ugovora o zakupu. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi.

tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cje lokupne cijene.------------------- .------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)------------------------------------------------Prodavac je saglasan da se. ili je mogao znati. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovornost i za materijalne i pravne nedostatke. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata.KORISTI. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. na osnovu ovog ugovora.nosti. kupac moze uknjiziti u katas tru nepo kretnosti. a nije ih saopstio kupcu. vode i druge komunalne usluge. -----------------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA. odnosno znao da se mogu oc ekivati. koristi. ili ako je prodavac za njih znao.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posredni posjed. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje.

---------------------------------------da ce notar. te Otpravak notarskog akta. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa.1. - . -----------------------------------------------------------------------Notar je ustanovio da u konkretnom slucaju ne postoji pravo prece kupovine. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi. a kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovor a. izvodom iz banke. pa. ---------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke na sljedece: --------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. broj ___. sacinjenog od notara XY. potvrde isplatu cjeloku pne cijene prodavcu. Naznaceni dokumenti se prilazu uz ov aj izvornik nakon sto ih je notar procitao strankama i ustanovio da je nadlezni org an starateljstva dao odobrenje za prodaju predmetne nepokretnosti. od dana _____. kao i porez na promet nepokretnosti. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. pa su stranke odbile njen upis. o d ___. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. sa sluzbenim sjedistem u _____. a sa cime se saglasio i drugi roditelj malodobnog prodavca gospodin GB. sa klauzulom pravosnaznosti. po osnovu ovog ugovora. nakon toga. broj ____. od ____. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. ispitavsi sve okolnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. Prod avac izjavljuje da mu nije poznato da postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. snosi kupa c. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze davanju saglasnosti od strane drugog roditelja malodobnog prodavca i o dobrenju organa starateljstva169. Ugovor o prodaji Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis prenosa prava svojine izda i dosta vi katastru odmah nakon sto stranke pisanim putem. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. zakonska zastupnica malodobnog prodav ca notaru prezentuje u originalu Odobrenje Centra za socijalni rad Podgorica. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. pa. po sluzbenoj duznosti. s tim u vezi.------------------------------------------VIII ODOBRENJA PRAVAPRECE KUPOVINE -------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.

Dijete mlade od 14 godi na kada djeluje izvan poslovne sposobnosti (npr.Od ove notarske isprave dobivaju odmah: -----------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. bez clausule intabulandi. te im je za poduzimanje takvog pravnog posla potrebno odobrenje orga na starateljstva. kod prodaje nepokretnosti) zastupaju njegovi ro ditelji kao zakonski zastupnici. Detaljnije o ovom pravnom problemu vidjeti u dijelu rada koji se odnosi na poslo vnu sposobnost. prodavac (1) i kupac (2)-----------------------Od ove notarske isprave dobijaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora:-------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------169 Clan 73. 75 do 79. clan 308 stav 2 Porodicnog zakona CG. .

pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (kao prodavac) i gospodin BB (kao kupac). nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. Zelio bi ici u s taracki dom. 2009. koja mu nije dovoljna za izdrzavanje. Prodavceva sestra. po punomocniku PP (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis i pecat. stambilj notara) Zadatak broj 3. . tj. te da nastupa kao kupac. koja je majka kupca. Gospodin BB izjavljuje da je tek napunio 17 godina. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. tj. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. sa svojom suprugom DB. Supruga DB je inf ormisala notara da zajednickim sredstvima sa kupcem BB kupuje predmetni poslovni prostor. dana_______2009. ali da se BB pojavljuje kao kupac i da ce se samo on upisati u katastar nepokretnosti.g. Gospodin AB izjavljuje da zivi sam i da mu je supruga umrla.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. Ne zna da cita i da pise. a na slj edeci nacin:________________. kako slijedi. kao suvlasnik nepokretn osti. te iz tih razloga ima namjeru da proda poslovni prostor u suvlasnistvu sa s estrom. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14.-------U Podgorici. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoj erucno. potpisuju u prisustvu ovog notara. te da se izdrzava o d penzije. u _______ casova________(slovima)---------------------------Prodavac: AB po zakonskoj zastupnici CB (potpis) Kupac: BOR d. pisanim putem se izjasnila vec ranije da ne osporava prodaju.o. da ima namjeru kupiti suvlasnicki dio prodavca na poslovnom prostoru. godine. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. majka kupca.o. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgova ra volji stranaka.10.

000. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 100. Na nepokretnosti ima upisana hipoteka na 1/2 dijela prodavca za obezbjedenje dug a po osnovu kredita u iznosu od 70.000.000. prema pisanoj obav ijesti te banke. preuzme obavezu daljnje otplate kredita . u korist Prve banke. i poslovni prostor od 200 m2. kao upisanim vlasnikom od 1/ 2.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. Stranke su saglasne da kupac. KO Masline.. na ime placanja dijela cijene.00 EURA. na danasnji dan ukupan dug 50.00 EURA. . s tim da je. parcela povrs ine 500 m2.00 EURA. sa prodavcem. sa 7% kamate na godisnjem nivou i rok om vracanja od 5 (pet) godina.

000. broj_____. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. Obala br. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima).10. roden u mjestu _________. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu.1. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------1. o d dana . vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. Ugovor o prodaji u ukupnom iznosu od 50. a koji izjavljuje da je: sin A. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Prodavac istovremeno zahtijeva da se taj iznos deponuje kod notara na racun i da notar izda otpravke sa clausulom intabulandi za upis prava svojine nakon st o se isplati cijena prodavcu. kao i podaci o nepokretnostima. Obala br.1. roden dana_______. izdatu od mUP-a Crne Gore. prema postojecoj zako nskoj regulativi.g. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. a sa cime je prodavac u potpunosti saglasan. Dana 14. o d dana _______.00 EURA._________broj__. drzavljanin Crne Gore. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do____.2009. JmB_________. ul.. Kupac zahtijeva obezbjedenje tako sto uslovljava upis predbiljezbe prije isplate cijene prodavcu i davanje clausule intabulandi u samom ugovoru. roden dana_______. sac inim notarski zapis ugovoraoprodaji. u 11. preda mnom. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici.00 (j edanaest) casova. broj_____. ul.Gospodin AB.1. udovac(u daljem tekstu: prodavac)---------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. a da ostatak cijene isplati prodavcu. JmB_________. ul. UZZ broj: 15/2009. penzioner. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. drzavljanin Crne Gore.

sa rokom vazenja do____. ------------------------------------------------------------------------------------------3. broj______. Gospoda DB. sa rokom vazenja do________. ------------------------- . od da na________.________. ciji je ide ntitet ovaj notar utvrdio na osnovu uvida u LK. o zenjen (u daljem tekstu: kupac). trgovac. ul. udata (u daljem tekstu: bracni drug kupca). JmB________._________broj__. nastanjena u ______ _____._______. roden u mjestu _________. a koja izjavljuje da je: kci B. trgovac. na adresi ul. a koji izjavljuje da je: sin A. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. izdatu od mUP-a Crne Gore. drzavljanka Crne Gore. rodena dana_____.

ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi licnekarte.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. Na upit notara.ul.. roden 08. od _____._izdateodMUP-a___. neudata. prilaze uz ovaj izvornik. ovaj notar je ustanovio da je . ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. JmB ____.br ___.3. godine.___/2009.1. pismena.10.oddana __. te koji se._sarokomvazenjado ___. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist i z ovog pravnog posla. objasnio im pravne dom ete i posljedice.___br. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan.1949. nastanjena ul. kao takav. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje nal azi na njegovom sluzbenom podrucju. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . svjedok izjavljuje da je sin XX. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. te na osnovu licnog saznanja. oddana ___. da nij e u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist iz ovog pravnog posla -----------------------------------------------------------------------------------------------------GospodaDD. JmB ___. notar je ustan ovio da je prodavaclicekojeneznadacitaidapise. sa rokom vazenj a do ____..Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Na osnovu izjave prodavca i na osnovu svog neposrednog zapazanja. svjedok izjavljuje da je kci XX. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla. te su stoga. po zanimanju ekonomski teh nicar. ciji sam identitet utvrdio na osno vu prezentovanog mi pasosa. nastanjen u -----. pozvana i ucestvuju u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta dvapunoljetnaipismenasvjedokai to: --GospodinNN. pismen. da je drzavljanin Crne Gore.br ____.1961. da je drzavljanka Crne Gore. te se uvjerio u pravu volju stranaka. neozenjen. Na upit notara.08.godine. br.izdatogodMUP-a___. po zanimanju ekonomski tehnicar..KOMasline. rodena 10. na prijedlog stranke. ------br.

kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji . kucisteidvoriste. U G listu je za predmetnu nepokretnost up isana hipotekana1/2 dijelaprodavcazaobezbjedenjedugapo osnovukreditau iznosuod 70 000.kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti.povrsineod500m2.u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/1.izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisa nim pravom svojine sa 1/2 u korist prodavca. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.povrsine 200 m2. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da.00 EURA. da je u V listu upisana prizem na poslovna zgrada. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.sa7%kamatenagodisnjem nivouirokomvracanjaod5(pet)godina. upisan prodavac sa 1/2 dijela. ukoristPrvebanke. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. U B listu. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.

Nakon toga. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. s tim u vezi. ako se radi o takvoj imovini. Naznacena isprava je procitana strankama i prilaze se u z ovaj izvornik. a u koju se izvrsile uvid i odobrile je. broj ___. KO masline. prilaze uz ovaj izvornik. a iz iste je ovaj notar ustanovio da je DB bracni drug kupca.___/2009. ------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost kupuje kao zajednicku imovinu sa svoj om suprugom DB.. Nakon toga. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgori ci. Ugovor o prodaji katastra nepokretnosti.1. te. prilaze uz ovaj izvorn ik u ovjerenoj fotokopiji koju je sacinio ovaj notar od prezentovanog mu originala. izdate od Opstine ___ _____.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. Opsti ne ____. s tim u vezi. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske str uke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje. broj__________od_______. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. te. broj ___. notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige vjencanih.----------------------------------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosusv ojinesa1/ 2 dijelananepokretnost iztackeIovogugovora. br. DB kao bracni drug kupca izricito izjavljuje da je saglasna u cjelosti sa ovim ugovorom i da se po osnovu njega ku . te da bi.. stranke izjavljuju da su to razumjele. od ____. te koj a se. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. U vezi s tim. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. nakon sto je procitano strankama. a koje se. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.1. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. od _____. od dana ___. kao takva. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgraden i useljen pos lovni objekat. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiz tackeIIIovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. dimenzija 20x10 m. prodav ac izjavljuje da je predmetnu nepokretnost pribavio u posebnu imovinu nasljedivanje m.

00 EURA(slovima: sto tinuhiljada EURA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzima dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista za predmetnu nepokretnost. prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. na dan sacinjavanja ovog notarskog z apisa iznosi 50.pac uknjizi u katastru nepokretnosti sa prvom svojine od 1/1. u iznosu o d 50. te se . Ostatak cijene. kupac ce isplatiti na notarski ra cun za stranke. u korist hipotekarnog povjerioca ______. ---------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 100 000.000. u roku od sedam dana od dana kada g a notar pisanim putem obavijesti da mu je bankadostavila saglasnost za preuzimanje duga.000. kod banke _________.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). kako je to opisano u tacci I ovog ugovora. broj ________.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). a ko ji dug.

kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. ali je kupac od toga odustao. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slu caju suprotnog postupanja. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. a sa cime je saglasan i kup ac. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. kako slijedi: prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine.000 EURA ( pedeset hiljada EURA) bude isplacen na notarski racun za stranke. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje cjeloviti otpravak za upis prenosa prava svojine sve dok s e prodavcu ne isplati u cijelosti kupoprodajna cijena na naprijed opisani nacin. te da. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. koji nece sadrzavati saglasnost za prenos pr ava svojine i upis predbiljezbe. Stranke su saglasne da notar izda za banku otpravak dijela akta. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. --------------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. depon ovanje cijene na notarski racun za stranke.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani . prodavac je izricito izjavio. nakon sto drugi dio cijene u iznosu od 50. izda i katastru dostavi otprav ak dijela akta za upis predbiljezbe prava svojine u korist kupca. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja Nakon toga. zatim na mogucnost davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu predbiljezbe prava susvojine od 1/2 u korist kupca. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. a cjelovite otpravke da izda kada se prodavcu isplati naznaceni iznos cijene. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. ------------------------Notar je poducio kupca i o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.

te za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata.----------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. kamate. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. osim hipoteke naznacene u tacci I ovog ugovora.h prava i ogranicenja. a nije ih saopstio kupcu. na pravnu prirodu i opasnost od upis a zakonske hipoteke i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od poreske uprave da prodavac nema dugovanja za poreze i doprinose. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovorn osti za materijalne i pravne nedostatke. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske u prave____________. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. a iz kojeg ovaj notar ustanov io da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. a posebno kupca. broj10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . odnosno znao da se mogu ocek ivati.od __ __ 2009 godine. a ako je prodavac za njih znao. porezi i doprinosi. ----------------------------------------------------------------------------------------- . koju kupac prihvata zajedno sa dugom. -----------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor nosti. ili je mogao znati.

1. pa. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. snosi kupa c.ukoristkupca upise predbiljezbapravasvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora. nakon sto ju je nota r procitao strankama. na notarski racun za stranke.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed. sapravomsvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora 2 Prodavacje saglasandase.------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. sa slu zbenim sjedistem u _____. Nakon poduka i upozorenja notara u vezi s tim. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostavi ti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke naznaceni iznos cijene bude ispla cen prodavcu. -------------Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis predbiljezbe dostavi katastru nepo kretnosti odmah nakon sto kupac isplati dio cijene. stranke notaru dostav ljaju pisanu Izjavu suvlasnika CBu otpravku notarskog zapisa.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.000. nezelikoristititopravo. sacinjenog od notara XY. pod uslovi ma iz ovog ugovora. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. --------------------------------------------------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA ------------------------------------------------------------------------------------ . odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. kao ovlascenik zakonskog prava prece kupovine. broj ___. prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene. nakon toga. koristi. izjavio da. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. Ugovor o prodaji VPRELAZPOSJEDA. Prodavacje saglasandase.00 EURA (pedesethiljada EURA ). ali da postoji zakonsko pravo prece kupovine dru gog suvlasnika. po osnovu ovog ugovora. vode i drug e komunalne usluge. kao takva. Iz iste je ovaj notar ustano vio da je drugi suvlasnik.na osnovuovogugovora. od 50. kao i porez na promet nepokretnosti. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. ispitavsi sve okolnosti.na osnovuovognotarskogakta. a koja se.KORISTI.kupacmozeuknjizitiukatastrunepok retnosti. od ____.

obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. pa su stranke ugovorile njen upis. -----------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------ . po sluzbenoj duznosti. ----------------------------------da ce notar.bez clausule intabulandi za prenos prava svojine. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja.------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta.Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. kupac za potrebe banke (1) i katastar za upis predbiljezbe kada se ispune uslovi iz ovog ugovora.

nakon cega svjedoci to potvrduju i potpisuju ovaj akt. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka. u _______ casova_____(slovima) -----------------------Prodavac: AB(otisak prsta) Kupac: BB (potpis) Bracni drug kupca: DB(potpis) Svjedoci: NN (potpis) DD (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. prodavac stavlja otisak prsta. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. -----------U Podgorici. te kupac i njegov bracni drug svojerucno. kak o slijedi. pecat i stambilj notara) . a sve to u prisustvu svjedoka i ovog n otara. neposr ednim pitanjima uvjerio se da odgovara pravoj volji stranaka. godine. a na slj edeci nacin:________________. dana_______2009. potpisuju. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug kupca (1)-----------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine (1)------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. koji je potom potpisao i ovaj n otar .

Ugovor o poklonu 2.1. Zakona o notarima CG. 170 171 172 173 174 Clan 576. prihvatanje poklonoprimca ne mora biti u propisanoj formi173. ali je tu potr ebno ukljuciti zakonskog zastupnika (roditelj ili staratelj). ovdje su postavljeni veoma strogi kriteriji uprav o iz razloga sto se radi o besplatnom davanju. moraju biti zakljuceni u formi notarskog z apisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave172. tj. 577. u vezi sa stavom 3. dijete sa navrsenih 14 godina zivota moze. uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja ili staratelja. Ugovor o poklonu 2 1 Pojam Ugovor o poklonu170 je besteretni (besplatni) pravni posao koji je regulisan Zak onom o obligacionim odnosima. st. 2 2 Forma Za ugovor o poklonu nepokretnih stvari zahtijeva se odgovarajuca forma (cl. zakljuciti ugovor o poklonu.-594. jer isti moze izjavom p oklonodavcu raskinuti poklon primljen bez njegove dozvole175. ili da mu na koji drugi nacin ucini kakvu korist na teret svoje imovine. poklonodav ac i njegovi nasljednici mogu traziti njegov ponistaj u roku od godine dana. tj. istog clana Zakona o notarima CG). tacka 6. Clan 577 stav 4. kojom se kakva stvar daje komu bez plate. na strani poklonoprimca uslovi u pogledu sposobnosti s u daleko blazi. a bez odobrenja nadleznog organa starateljstva176. ZOO CG). Obecanje poklona i ugovor o poklonu u sluc aju smrti. stav 1. kao po klonoprimac. tim ugovorom se jedna ugovorna strana (poklonodavac) obav ezuje da na drugu ugovornu stranu (poklonoprimcu) prenese bez naknade pravo svojine. U suprotnom. . Kod primanja poklona. Clan 51. zove se darovanje 171. a ne o otudenju i opterecenju. tj. ZOO CG. stav 1. A. a stice se punoljetstvom (18 godina) ili sklapanjem braka uz dozvolu su da (vidi cl. Clan 578. racuna juci od dana kada je poklon ucinjen174. PZ). pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo (clan 51. ZOO CG. bez obzira na predmet poklona.z.g. Dakle. i 24. forma notarskog zapisa ili forma notarskog zapisa o potvrdi isprave . poklon moze primiti i poslovno nesposobno lice. 2 3 Sposobnostizadavanjeiprimanjepoklona Poklon moze uciniti samo potpuno poslovno sposobno lice koje je u momentu zaklju cenja ugovora moglo shvatiti smisao ili domasaj svog postupka. 1. ili neko drugo pravo. Zakona o obligacionim odnosima CG. Poslovna sposobnost je regulisana Porodicnim zakonom.13. tacka 5. Kad se poklon cini ugovorom u korist t receg. Kako se radi o primanju poklon a. Pogodba. Paragraf 938.

stav 2. u vezi sa clanom 308.175 Cl. PZ CG. stav 2. ZOO CG. 579. . 66. 176 Vidi cl.

. a za teretni posao zahtij eva se ekvivalentnost cinidbi. Kod ugovora o prodaji i zamjeni nepokretnosti. davanje (prenos) svojine potpuno je besplatno. dok se kod teretnih ugovora to ne trazi178. Zbog toga je notar duzan upozoriti stranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevaz ilazi vrijednost poklonjene stvari. s tim sto poklonoprimac ima p ravo da zahtijeva naknadu stete koju je pretrpio zbog nekog nedostataka. kod ugovora o pok lonu. poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke poklonjene stvari. nagr adni pokloni. Pored ovi h vrsta poklona. Za razliku od ovoga. veoma je znacajno sa aspekta opoziva poklona zbog grube nezahvalnosti poklonoprimca. pa tako i ugovori u vezi sa prenosom svojine nad nepokretnostima. ugovori uopste. ZOO CG). kod mjesovitog poklona ili poklona sa teretom i nalogom. prigodni pokloni. Poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon besplatni je pravni posao. ali samo ako vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklonjene stvari. dijele se na teretne i ugovore bez naknade (besplatne ugovore). a nije obavijestio poklonoprimca177. ili cinidba d avaoca (poklonodavca) premasuje vrijednost cinidbe primaoca (poklonoprimca). po klonodavac moze odgovarati za materijalne i pravne nedostatke.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 4 Vrstepoklona U pravnoj teoriji. Razlikovanje potpuno besplatnog poklona. takode. ili nije mogao ostati nepoznat. Kod ove vrste poklona. Zakonska pretpostavk a je da se ovakav poklon smatra kao teretni pravni posao u pogledu pravnih i materijalni h nedostataka179. Medutim. naprimjer. cisti poklon). po stoji podjela na poklon (prenos) svojine za zivota i poklon za slucaj smrti. poklona sa tere tom ili nalogom od mjesovitog poklona. koji je pokl onodavcu bio poznat. (tzv. postoje i pokloni o povremenom davanju (clan 580. Ovdje se radi o jednostavnom prenosu imovine. 2 4 1 Potpunobesplatniprenos(tzv cistpoklon) Cisti poklon se pretezno vrsi izmedu bliskih srodnika (roditelja i djece). pokloni ucinjeni iz zahvalnosti itd. imamo situaciju da strane polaze od t oga i nastoje da su njihove obaveze medusobno ekvivalentne. jer cinidba davaoca poklona premasuje vrijednost cinidbe primaoca. te sa aspekta odgovornosti za materijalne i p ravne nedostatke. ZOO CG) i uzaja mni pokloni (clan 582. ali nije potpuno besplatna (poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon). Odgovornost kod poklona zasniva se na krivici.

i 2. Smatramo da je ovakva odredba interesantna. ZOO CG) i zbog nemanja sredstava za zivot (cl. . stav 3. U pravnoj teoriji postoji stav da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke kod poklona s teretom i nalogom samo u visini vrijednosti ucinjenih usluga. Pravila gradanskih zakonika. 586. 590.-589. nagradnih poklona i p oklona ucinjenih iz zahvalnosti. 178 Mihajlo Vukovic. osim prigodnih poklona. ZOO CG. 1.g. ZOO CG. Zagreb 1961. jer o poklonu se moze raditi samo ako je on vece vrijednosti od tereta ili naloga. A.Nadalje. potpuno besplatni poklon. vrijednosti tereta ili naloga. moze se raskinuti ili opozvati zbog nezahvalnosti pokl onoprimca (cl. ZOO 177 Cl. 585 st. 179 Clan 585. godine.) str.z. (paragraf 945. 780.

(teret poklonoprimcu). tj. Mora biti sastavljen u formi javne isprave (cl. tj. (cinidba poklonoprimca).st. Ugovor o poklonu CG). dok se poklon sa teretom ili nalogom moze raskinuti jos i zbog neizvrsenja naloga (clan 581. dozi votna renta u stvarima ili novcu. kao sto je pravo plodouzivanja na poklo njenoj nepokretnosti. ZOO CG). Nasuprot tome. Ovdje ne vrijede pravila o pobijanju zbog prekomjer nog ostecenja. tada se razlika u vrijednosti smatra poklonom. tj. da nalozi poklonoprimcu da nesto ucini. ZOO CG).1. 2 4 4 Poklonza slucajsmrti(donatio mortis causa) Poklon za slucaj smrti ima sve karakteristike drugih vrsta poklona. pravo stanovanja i sl. npr. st. odgodena je predaja stvar i poslije smrti poklonodavca. 594. Kod nepokretnosti momenat predaje je momenat upisa prenosa prava svojine u katastar nepokretnosti. a postojala je namjera da se poklon ucini. zabrana otudenja i opterecenja nepokretnosti. Iako kod ove vrste poklona cinidba poklonoprimca nije potpuno besplatna.1. dok se kod drugih vrsta poklona predaja vrsi za zivo ta poklonodavca. jer se za teretni pravni posao trazi ekvivalentnost cinidbi. 2 4 2 Poklonsateretomili nalogom Ugovor o poklonu sa teretom ili nalogom je vrsta poklona kod kojeg poklonodavac ima sljedece mogucnosti: da zadrzi za sebe ili drugog neko pravo. 1. u formi notarskog zapisa (cl. a ovdje se radi o tome da vrijednost cinidbe poklo nodavca premasuje vrijednost cinidbe poklonoprimca. bez obzira da li je predmet poklo na pokretna stvar ili nepokretnost. dozivotno izdrzavanje i sl. ili da nesto dozvoli drugome (trplj enje poklonoprimca).5. 51. s tim da se razlikuje u sljedecem: Predaja stvari se vrsi poslije smrti poklonodavca. 2 4 3 Mjesovitipoklon Ova vrsta poklona postoji u slucaju kada u teretnom pravnom poslu vrijednost uza jamnih davanja nije jednaka. Zakona o notarima). t. kod drugih vrsta poklona za . da nalozi poklonoprimcu da se necega uzdrzi. nije teretni pravni posao. takav p ravni posao je ipak besplatan. novcana cinidba preuzimanja duga za cije osiguranje je zasnovana hipoteka na poklonjenoj nepokretnosti. kao npr.

jer je propisano da je punovazan i usmeni poklon pokretnih stvari. bilo pravnim poslom . Pored toga.pokretne stvari nije predvidena pisana. poklonoprimca. niti neka druga forma. Poklonodavac moze ugovor o poklonu za slucaj smrti raskinuti po svojoj volji (nije potrebna saglasnost druge ugovorne strane. kao i kod opoziva testamenta. niti neki ra zlozi). tj. ako su predate poklonoprimcu. poklonodavcevo raspolaganje stvarima koje su predmet ugovora o poklonu za slucaj smrti.

ali zbog specificnosti ovog pravnog posla. O tome ce notar podu citi i upozoriti stranke ako se radi o takvoj vrsti poklona. te se za pobijanje takvih radnji ne zah tijeva da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato. Smatramo da bi notar i ovdje trebao dati odgovarajuce poduke i upozorenja strankama. shodno odredbama Zakona o nasljedivanju.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima medu zivima. zakon daje izuzetke. Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednacen ih pravnih radnji. a koja kod poklona nepokretnosti mora biti snabdje vena ovjerom potpisa u skladu sa propisima181. pa tako i ugovor o poklonu. postoji pravilo o neopozivosti ugovora o pokl onu. pa je. jer je on neka sredina izm edu ugovora i legata. propisuje ka da i pod kojim uslovima i u kojoj formi se poklon moze opozvati. notar ce upozoriti i poduciti stranke. zakonska je pretpostavka da je duznik (poklonodavac) znao da preduzetim raspolaganjem nanosi stetu povjeriocima.) u zakonskim rokovima i u formi pisan e izjave upucene poklonoprimcu.poklonse ciniizzahvalnostipoklonodavca premapoklonoprimcu CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . Naime. notar duzan poduciti i up ozoriti stranke na te okolnosti. mogu se pobijati zbog ostecenja povjerilaca183. Nema pravne vaznosti odredba o odrican ju unaprijed od prava na opoziv. Svi pravni poslovi. Zakonodavac je dao moguc nost ugovaranja vracanja poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. Pravna priroda poklona za slucaj smrti je specificna. 2 6 Primjeri ugovoraopoklonu 2 6 1 Ugovoropoklonunepokretnostisapotpunobesplatnim prenosomsvojine. Poklonodavac moze raskin uti ugovor ili opozvati ucinjeni poklon iz zakonom predvidenih razloga (velika nezah valnost i nemanje dovoljno sredstava za zivot itd. nagradni pokloni i pokloni ucinjeni iz zahvalnosti ne mogu opozvati. smatra se raskidanjem ugovora. Jedino se uobicajeni prigodni pokloni. on se zakljucuje kao ugovor i ima se ispuniti tek poslije smrti poklonodavca180. 2 5 Opozivpoklona U cilju pravne sigurnosti prometa. s tim u vezi. Ugovor o poklonu moze se pobijati zbog povrede nuznog nasljednog dijela. odnosno njegovu vrijednost prema pravilima o sticanju bez osnova182. tj. O svemu naprijed naznacenom. bilo pravnim poslom za slucaj smrti. Dejstva opoziva poklona sastoje se u tome da je poklonoprimac duzan da vrati pok lon.

182 Clan 589 ZOO CG. godine.) str.180 Mihajlo Vukovic.A.z. Zagreb 1961.g. 785. (paragraf 956 . 181 Clan 587 ZOO CG. Pravila gradanskih zakonika. . 183 Clan 287 292 ZOO CG.

1. -------------------------- . udovac. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno.g. u Podgorici. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac)..1970. Dana 14. sa prebivalistem i a dresom u Kotoru. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.2007. drzavljanin Crne Gore. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem teks tu: poklonoprimac)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. Ugovor o poklonu PODGORICA Ul.-----------------------Gospodin Dinic (Darko) Danko.15/2009. preda mnom. na adresi ul. Obala br. dana 10. Deseta br. sa prebivalistem u Podgorici.g. Obala br. (d vadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). ing.. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla.12.g.10. ----------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. JmBG 150697000000. JmBG 20129 64000000. roden 15. ul. te ustanovio da su sposobne i o vlastene za preduzimanje ovog pravnog posla. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umrla i da nije zakljucio novi brak. (petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). roden 20. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla.10.1946. u Kotoru.g.1. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje.. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. U vezi s tim.2006. Ovim poklonom poklonodavac se zeli zahvalit i sinupoklonoprimcu na pomoci koju mu je pruzao u dosadasnjem zivotu. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da poklonodavac ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. od dana 15. sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu. izdatog od mUP-a Crne Gore u Podgorici. sam upozorio poklonodavca da ne moze opozvati poklon ucinjen iz zahvalnosti.10.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta). istovremeno su pri stupila sljedeca lica: ------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. Aleja br. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11. broj 05XYC.05. ul.1.. izdate od mUP-a Crne Go re. ozenjen. po zanimanju dipl. penzioner. drzavljanin Crne Gore. gradevine.06. broj 05CCC.2009.g. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem.1.. UZZ BR.

koji su stranke prezentovale u originalu i koji im procitan. upisanjepoklonodavac.10.Nakon toga.povrsineod5000m2.KOMasline. U B listu. au G -----------listu nema upisanihteretaiogranicenja. od 10.vocnj ak 1 klase.izdat od Uprave za nekretnin e Podrucna jedinica Podgorica.2009. stranke izjavljuju sljedeci :-----------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------------------------------------------------IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 .kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. Brijeg .sa 1/1 dijela. o vaj notar je ustanovio da je u A listu nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj 8/1. --------------------------- . djelujuci kako je to naprijed naznaceno. pod brojem 05-1/09. godine.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa.prenijeti beznaknadepravosvojineod1/1nanepokretnostiiztackeIovogugovora. prilaze uz ovaj izvornik.10. godine. te koja se prilaze uz ovaj izvornik. Opstine Podgoric a.2009. a u koju se izvrsile uvid i odobrile j e.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinu. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca. stranke izjavljuju da su to razumjele. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplanaUprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica. U vezi s tim. ---------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. broj 01-5/09 od 10.10. od 10. Nakon toga.2009. stranke izjavljuju da parcela ucrtana na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. te da bi. kao takav. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa.1. koji je strankama procitan i koji se. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. broj 05-1/09.uznakzahvalnosti.astopoklonoprimac prihvata ----------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. ako se radi o takvoj imovini. KO masline.. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti..g. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr . za predmetnu katastarsku pa rcelu iz Lista nepokretnosti br. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.

184 Clan 592 ZOO CG odreduje da se poklon ucinjen iz zahvalnosti ne moze opozvat i. . ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. koje je pravosnazno dana 20.03. -----------Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo i mogucnost ovim ugovorom zadrzati za sebe ili za trece lice neko pravo. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se iz laze u slucaju suprotnog postupanja. godine. ili da se od necega uzdrzi. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. nakon cega. Nakon toga.ugova ugovornih strana.g. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed na znaceno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.2009. koju je stekao nasljedivanjem i. --------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da ovaj poklon cini iz zahvalnosti prema poklonoprimcu18 4.. od 01. s tim u vezi.03. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost nje gova iskljuciva svojina. ili da nesto dozvoli drugome..2003. broj 0-120/09. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji.

kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. ili nije mogao ostati nepoznat. ---------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca danas. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. ---------------------------------da ce notar. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavac je saglasan da se. --------------------------------Nakon sto je notar poducioiupozoriopoklonodavca da moze odgovarati za naknadu st ete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka koji mu je bio poznat. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa.KORISTI.----VII ODOBRENJA--------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. snosi pokl onoprimac. pa. VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. na osnovu ovog ugovora. po sluzbenoj duznosti.1. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. moze doci do uracunava . ispitavsi sve okolnosti. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. poklonoprimac moze uknji ziti u katastru nepokretnosti. nakon toga. Ugovor o poklonu IIIPRELAZPOSJEDA. koristi.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnosti iz tacke I ovo g ugovora. ---------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno-pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti.

s obzirom da je ucinjen iz zahvalnosti. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. ne moze opo zvati. i pored toga. ali su stranke to odbile. odlucile saciniti ovaj ugovor.------------------da se ovaj ugovor o poklonu. ali su stranke. -----------------------------------------da. pa se odustalo od toga.nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. mogu trazit i povrat poklona. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. ali da stranke mogu ugovoriti vracanje poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. --------------------------------------------------------- . nuzni nasljednici.

nakon cega je zap is potpisao i ovaj notar . kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. dana_______2009. u prisustvu ovog notara potpisuju.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. ili nije mogao ostati nepoznat. a na sljedeci nacin:________________. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. te za eventualnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. a o tome nije obavijestio poklonopri mca185. ako je poklonodavcu bio poznat. pecat i stambilj notara) 2 6 2 Ugovoropoklonunepokretnostisateretomili nalogom. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrzina is tog odgovara njihovoj volji. ali da moze odgo varati za neispunjenje.g. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. poklonodavac se ne mozepotpisati . kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. kako slijedi. da su raz umjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.

1. ZOO CG. . Obala br. 185 Clan 585 stav 1 i 2.CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA UL.

drzavljanin Crne Gore. JmBG 2012964000000.15/2009.g. sa prebivalistem i adresom u Kotor u. sa prebivalistem u Podgorici na adresi: ul. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac).---------------------------------------------------------- .g.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta).2006. Deseta br. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem.1970. ing.1946.05.---------------------------------------------------------Imenovani svjedoci izjavljuju.. broj 05XYC. preda mnom.g.10.. Dana 14. Aleja br.10. da su punoljetni i p ismeni i da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli bi ti svjedoci u ovom notarskom aktu. Obala br.12. a u sto sam se i licno uvjerio. a u sto se je uvjerio i ovaj notar.10. od dana 15.. pozvana i ucestvuju u postupku sastavljanja ovog notarskog akta dvapuno ljetna pismena svjedoka i to:------------------------------------------------------------------------------------- gospoda XY (svi podaci kao i za stranku).2009. g.te su zbog toga.. -------2. istovremeno su pristupila sl jedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11. izdate od mUP-a Crne Go re. ul.1. po zanimanju dipl. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. JmBG 1506970000000. roden 20. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: poklonoprimac) --------------------------------------------------Prema izjavama stranaka. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. penzioner. drzavljanin Crne Gore. gradevine.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. dana 10. ozenjen.(petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine). u Podgorici. roden 15.06. stranka-poklonodavac Di nic (Zlatko) Dario jelicekoje seizzdravstvenihrazloga ne mozepotpisati. Ugovor o poklonu UZZ BR. u Kotoru. ul. na pr ijedlog stranke. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.(dvadesetog decembra hiljadu d evet stotina cetrdeset seste godine). da nisu u sro dstvu ili u bilo kojem drugom odnosu sa ugovornim strankama i ovim pravnim poslom. sacinim notarskizapisugovoraopoklonu. broj 05CCC izdatog od mUP-a Crne Gore.1.g. Gospodin Dinic (Darko) Danko. udovac. u Podgorici.1.2007. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.---------------------------------------------------------gospodin XY (svi podaci kao i za stranku).

------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak.--------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. -------------------------Nakon toga. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. stranke izjavljuju sljedeci ------------------------------------------------------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------ .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. Brijeg .----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravosvojineod1/ 1nanepokretnostiiztackeIovogugovora.. au G listu nema upisanihteretaiogranicenja. te koji se.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.g.povrsine 5000m2. stranke izjavljuju da su to razumjele. ovaj notar je ustanovio da je u A listutog lista nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj8/1. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. stranke izjavljuju da parcela na kopiji k atastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu.2009. prilaze uz ovaj izvorn ik. te koj a se prilaze.10.. U vezi s tim. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu.. izdat od Uprave za nekretni ne Podrucni ured Podgorica. kao takav. Nakon toga.2009. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti.10. KO masline.astopoklonoprimacprihvata -----Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. broj ..1. pod brojem 05-1/09.KOMasline. od 10. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je procitan. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.vocnjak 1 klase. upisanjepoklonodavac sa 1/1 dijela. izdatu od Katastra n epokretnosti Podgorica. za predmetnu katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. uz ovaj izvornik. od 10.U B listu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 .g. kao takva.--------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. Opstine Podgoric a. broj 05-1/09.

------------------------------------------------------------------ . ---------------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. Nakon toga.g. pri laze uz ovaj izvornik. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina. koji je strankama procitan i koji se. notar u prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. ako se radi o takvoj imovini. koje je pravosnazno dana 20. od 01. s tim u vezi. koju je stekao nasljedivanjem i...03. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA).03.2009.01-5/09.10. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji.. kao takav. od 10. broj 0-120/09.g.2009. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca. te da bi.2003. godine.

----------------------------------------------------------------------------Sve koristi. ------------------------------------------------------------------------------Daseu G listpredmetnenepokretnostiupisezabrana otudenjaiopterecenja nepokretnostiiztackeIovogugovora. ovla steniku plodouzivanja do momenta prestanka tog prava. a o . ---------------Notar je poducioiupozoriostranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravn e nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona i da u tom slucaju iskljucenje ili ogranicenje odgovornosti za materijalne i pravne nedosta tke ne proizvodi pravna dejstva ako je poklonodavac za materijalne i pravne nedostatke znao. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost. tj. S tim u vezi.na cijelojnepokretnostiiztackeIovog ugovora.bezpismene saglasnostipoklonodavca Stranke su saglasne da se naprijed naznaceni tereti i ogranicenja upisu u katast ar nepokretnosti u G listu. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. uzzabiljeskudajezanjihovobrisanjedovoljandokazosmrtiovlastenika -----IIIPRELAZPOSJEDA. ili za drugog neko pravo. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne mo ze se prenositi na treca lica. Nakon toga. ili da nesto dozvoli drugome. ili da se od necega uzdrz i.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Poklonodavac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. a poklonoprimac stupa u posredan posjed odmah danas. stranke su saglasne: -------------------------------------------------------------------------------- Dapoklonodavaczadrzavazasebelicno. poklonodavac izjavljuje da zeli zadrzavanje prava plodou zivanja. ---------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke -------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati.1. PRAVOPLODOUZIVANJA Poklonodavac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. tereti i opasnosti vezani za predmetnu nepokretnost ostaju poklonod avcu. za zivota. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do mo menta prestanka prava plodouzivanja. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. Ugovor o poklonu Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti.KORISTI.

aza 186 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. .ana nepokretnostiiz tacke Iovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------2. a za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. poklonoprimac moze uknjizitiukatastrunepokretnosti. istovremeno u G listu na prvom mjestu. na osnovu ovog ugovora. ukoristpoklonodavcaupis ePRAVOPLODOUZIVANJAna cijelojpoklonjenojnepokretnostiiztackeIovogugovora. Poklonoprimac186 jesaglasanda se. na osnovu ovog ugovora.-------------------------------------------------------------------------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI) -----------------------------------------------1 Poklonodavac je saglasan da se.njima nije obavijestio poklonoprimca. sapravom svojineod1/1.

sa zabiljeskomdajeza brisanjeovogpravadovoljan dokazosmrtiovlastenika --------------------------------------------------------------------------3 Poklonoprimac je saglasan da se. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. snosi poklonoprimac. odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice -------------na mogucnost ugovaranja i snio im da i kako predbiljezba sljedice suprotnog postupanja. da ce notar. ispitavsi sve okolnosti. shodno zakons kim . troskove upisa prenosa svojine i prava plodouzivanja. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima vrijemetrajanjazivotapoklonodavca. nuzni nasljednici. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. te zabrane otudenj a i opterecenja i druge troskove u vezi s tim. istovremeno u G listu n a drugo mjesto za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora upise zabiljezba zabrane otudenja iopterecenja. te ih upozorio na po su stranke odustale od toga. po sluzbenoj duznosti. pa nakon toga. bez pisane saglasnostipoklonodavca ----------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciostranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. ali upisom u katastar nepokretnosti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. obja osigurava sticaoca prava svojine. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. na osnovu ovog ugovora. --------------------upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. ali su stranke to odbile. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. -----------------------------------------da. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. ----------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.

odredbama o nasljedivanju. ali da moze odgovarati za neis punjenje. osim ako vrijedn ost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona.------------------da se ovaj ugovor o poklonu moze opozvati i raskinuti. odlucile saciniti ovaj ugovor. i pored toga. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. te za eventualnu stetu koju bi po klonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. mogu trazit i povrat poklona. ------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ---------------da stranke mogu ugovoriti povrat poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. ali su stranke. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. ili nije mogao ostati nepoznat. ----------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. shodno zakonu. koji je poklonodavcu bio poznat. ali se odustalo od toga.

1. nakon cega su ovaj zapis potpisali naznaceni svjedoci i ovaj notar . u 11. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom. dolje potpisanim notar om Zlatanom .15 h (slovima:jedanaest casova i petnaest minuta). kako slijedi. a na sljedeci nacin:________________. neposrednim pit anjima uvjerio se da sadrzaj istog odgovara volji stranaka. potpisuju.15/2009. (slovima:cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). u _______ casova________(slovima)---------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) Svjedoci: 1. dana_______2009. odnosno stranka Dinic Darko stavlja otisak prsta u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka koji t o potvrduju i ovog notara. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. nakon cega su stranke izjav ile da je tako postupljeno. Dana 14.XY (potpis) 2. Ugovor o poklonu Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. ---------------U Podgorici. pecat i stambilj notara) 2 6 3 Ugovoropoklonuza slucajsmrti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.10. UZZ BR.2009.1. XY (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.g. g.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naznacenih svjedoka. Obala br. preda mnom.

ist ovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------------------------------------------------------- .1.. ul. sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu za slucajsmrti.Zlaticem. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Obala br. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje.

u Podgorici. na adresi: ul.10.2006. po zanimanju dipl.05. od dana 15 . Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak. -----------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. ul.12.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 1. izdatog od mUP-a Crne Gore. roden 15. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: Poklonoprimac) ------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. Gospodin Dinic (Dario) Danko. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. udovac.g. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla... JmBG 1506970000000. ciji s am identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. drzavljanin Crne Gore. broj 05XYC. u Kotoru. drzavljanin Crne Gore. sa prebivalistem i adresom u Kotor u.godine (dvadesetog decembra h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). roden 20. stranke izjavljuju sljedeci : --------------------------------------------UGOVOROPOKLONUZASLUCAJSMRTI ------------------------------------- .10. Takode sam stranke upozorio na posljedice primjene zakonskih odredbi o nuznom nasljedno m dijelu kod ugovora o poklonu. gradevine. izdate od mUP-a Crne Gore.1946. sa prebivalistem u Podgorici. ozenjen. a narocito na to da je pr edaja stvari. broj 05CCC. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: Poklonodavac).. 1970. Alej a br. penzioner. g.2007.06. (petnaestog juna hiljadu dev et stotina sedamdesete godine).godine. -------------------------Nakon toga. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. odnosno prenos prava svojine odgoden nakon smrti poklonodavca. kao i na posljedice t oga. JmBG 2012964000000. Deseta br. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu licne karte. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. dana 10. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. -------------------------------------------2. u Podgorici.1. ing. izricito ili raspolaganjem predmetnom nep okretnoscu bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. da poklonodavac m oze raskinuti ovaj ugovor po svojoj volji.

KOMasline. od vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti.2009. doslo do promjena podataka k oji . te ih upozoriona eventualne posl jedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. koji su stranke prezentov ale u originalu i koji im je procitan. godine. izdat od Uprave za nepokretn osti Podgorica. pod brojem 05-1/09. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. Brijeg . te koji se. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu tog lista nepokretnosti upisana katastarska parcelabroj 8/1.. U B listu.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu. upisanpoklonodavacsa1/1 dijela. au G listu nema upisanih teretaiogranicenja.vocnjak 1 klase. kao takav.povrsineod5000m2. od 10. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu.IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 .10. prilaze uz ovaj izvornik.---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.

-------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjigerodenih.stimstojeprenossvojineodgodendo smrtipoklonodavca. koji je strankama procitan i koji se. Nakon toga. g. od 01. te koj a se.----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.. broj 05-1/09.1. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.03.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). U vezi s tim. tek nakon smrti poklonodavca. KO masline. te da bi... stranke izjavljuju da su to razumjele. prav osnazno dana 20.10. ako se radi o takvoj imovini. prilaze uz ovaj izvornik. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. ili za . za katastarsku parcelu iz Lista nepokretnosti br. kao i mogucnost i nesaglas nosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. sa pravom svojine. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu.03. ---------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. od 10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa..----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravo svojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora.2003.2009. a koje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj iz vornik.. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.1.10.. broj 01-5/09. od 10.g. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. Nakon toga.izdatu od Uprave za n ekretnine Podrucni ured Podgorica. Ugovor o poklonu se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. kao takav.. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim.astopoklonoprimacprihvata ----------------------------------Poklonoprimac. prilaze uz ovaj izvornik. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonod avca. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina. Opstine Podgo rica. broj 0 120/09. koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. godine.2009. kao takva. poklonjenu nepokretnost moze upisat i u katastru nepokretnosti na svoje ime. a na osnovu ovog ugovora. g.2009.

te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja.drugog neko pravo. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca tek nakon smrti pok lonodavca. --------------IIIPRELAZPOSJEDA. ili da se od necega uzdrz i.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed.KORISTI. nakon cega. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. -IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed naznaceno. koristi. --------------------------------Nakon sto je notar poducio i upozorio poklonodavca da moze odgovarati za naknadu stete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka . ili da nesto dozvoli drugome.

troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. mogu trazit i povrat . shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti i da se to na osnovu o vog ugovora moze uciniti tek nakon smrti poklonodavca.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavacjesaglasandapoklonoprimac. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. -----VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. po sluzbenoj duznosti.nanepokretnostiiztackeIovogugovora. snosi pokl onoprimac. pa nakon toga. odgov araju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. mozeishoditiuknjizbupravasvojine. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. ----------------------------------------da ce notar.sa1/1 dijela. ispitavsi sve okolnosti. ili nije mogao ostati nepoznat. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. u vezi sa ovim notarskim zapisom. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati.------------------------da poklonoprimcu. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji mu je bio poznat. nuzni nasljednici.nasvoje imeteknakon smrtipoklonodavca -----------------------------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. -----------------------------------------da. ali su stranke to odbile. na osnovuovogugovora. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela.

kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. ako je poklonodavcu bio poznat. --------------------------------------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. . i pored toga. kao i za eventua lnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. odlucile saciniti ovaj ugovor.poklona. a o tome nije obavijestio poklonopri mca. ZOO CG. ili nije mogao ostati nepoznat. ali su stranke. izricito i li raspolaganjem predmetnom nepokretnosti bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti187.-Od ove notarski obradene isprave dobijaju: --------------------------------------------------------------187 Clan 594 stav 2.------------------da poklonodavac ovaj ugovor o poklonu moze raskinuti po svojoj volji. ali da moze odgo varati za neispunjenje.

dana_______2009. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. pecat i stambilj notara) 3. a na sljedeci nacin:________________. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. na osnovu prava sluzbenosti. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadr zaj odgova ra volji stranka. Dakle. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.g.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. imalac tog prava je ovlascen da u odredenoj mjeri i skoriscava tudu stvar ili da zahtijeva od njenog vlasnika da se uzdrzi od upotrebe te stvar i.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. ) stvarna prava na tudim nepokretnostima su: Pravo sluzbenosti Zalozno pravo 3 1 Pravosluzbenosti Sluzbenosti (servitus) su stvarna prava na tudoj stvari kod kojih se vlasnik oba vezuje da ce u pogledu svoje stvari nesto trpjeti ili propustiti u korist ovlascenika tog prava188. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. U zavisnosti od toga da li se pravo sluzbenosti ustanovljava u korist vlasnika odr . da su r azumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima (Sluzbeni list Crne Gore broj 19/2009. kako slijedi.

sluzbenosti mogu biti stvarne i licne. paragraf 472.z.. 462. .edene nepokretnosti ili u korist odredene licnosti.g . 188 Mihajlo Vukovic. A. Zagreb 1961. Pravila gradanskih zakonika. str.

a definise se (c lan 194. odrzaj. u formi notarskog zapisa. niti opterecuju pravnim poslom. u govor o prodaji itd. onda se. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti Osnovi zasnivanja su: pravni posao. inace. 3. mora biti zakljucen u pisanom obliku. imao pravo vrsiti na svojo j nepokretnosti. Pravni posao moze biti teretan ili dobrocin. s obzirom da pravni posao. imao pravo vrsiti na svojoj nepokretnosti. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo. i to: da je pravni posao zakljucen sa vlasnikom stvari koja je posluzno dobro i da postoji punovazan pravni posao (iustus titulus). vlasnik dvije nepokretnosti jednu od njih opterecuje stvarnom sluzbeno scu u korist one druge190. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) kao pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrsi odredene radnje na nepokret nosti drugog vlasnika (posluzno dobro) ili da zahtijeva od vlasnika posluznog dobra da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji. u vezi sa stavom 3. Stvarne sluzbenosti se ne prenose. Zasnivanje stvarne sluzbenosti na osnovu pravnog posla189 predmet je naseg razma tranja. ili zapisa o pot vrdi privatne isprave (clan 51. . kada npr. inace. za konstituisanje stvarne sluzbenosti. nego automats ki. sadrzaj stvarne sluzbenosti je dvojak: vrsenje odredenih radnji na nepokretnosti drugog vlasnika (posluzno dobro) od strane vlasnika druge nepokretnosti za potrebe te nepokretnosti (povlasno dobro) .1. Stvarna sluzbenost se moze zasnovati samostalnim ugovorom (pravnim poslom) o ustanovljenju stvarne sluzbenosti ili kao posebna odredba drugog ugovora (npr. stvarna prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla stice upisom u katastar nepokretnosti 191 (modus acquirendi). tacka 6.1. koje bi. uzdrzavanje vlasnika posluznog dobra od odredenih radnji koje bi. Pored testamenta. Dakle. Kada se stvarna sluzbenost zasniva pravnim poslom. odluka suda ili drugog drzavnog organa.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3 1 1 Stvarne sluzbenosti Stvarana sluzbenost je jedno od stvarnih prava na tudoj stvari.). stav 1. Zakona o notarima CG). potrebn e su jos dvije pretpostavke. a pored toga. Pr avni posao moze biti dvostran (ugovor) ili jednostran (testament).1. za konstituisanje stvarne sluzbenosti kao osnova moze biti i drugi jednostrani pravni posao. kao i druga.

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. st. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. prelaze na pravnog sljednika vlasnika povlasno g dobra. 189 190 191 202 Clan 202.kao sastavni dio povlasnog dobra. Clan 207. 1. npr. 1. st. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cl. O tome notar upoznaje ugovorne strane. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Clan 8.

te mu obj asnio pravno znacenje i posljedice tog prava.3. a koji to prihvata. tada notar u ugovoru mora prostor ne granice tacno naznaciti.2.1. kao kod prodaje. te notar takode mora poduciti i upozoriti novog sticaoca posluznog dobra na tu okolnost. Nakon toga. Vlasnik posluznog zemljista XY obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vlasnika povlasnog dobra CC. Kada se radi o otudenju posluznog dobra. sa naprijed naznacenom sluzbenoscu puta. ugovor treba sadrzavati: ime vlasnika povlasnog i posluznog dobra. kupac izjavljuje da prihvata kupovi nu predmetne nepokretnosti.---------------------------------------------------------- . vec stranke mogu ugovoriti naknadu koja ima karakter kompenzacije za stetu koju vlasnik posluznog dobra trpi u vidu izmakle koristi i u vidu umanj ene vrijednosti posluznog dobra zbog uspostavljanja sluzbenosti 192. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio kupca (sticaoca) da je u G listu upisano pravo sluzbeno sti puta preko parcele koja je predmet prodaje sa sljedecim sadrzajem ________. Sadrzaj i vrste prava stvarne sluzbenosti U ugovoru o zasnivanju stvarne sluzbenosti mora se navesti sadrzaj i obim prava sluzbenosti. Pored opisa sluzbenosti i odredbi o nakn adi. vazi isto pravilo. mora biti izricito navedena u ugovoru. Kada je vrsenje prava sluzbenosti prostorno ograniceno (npr. ukoliko se ona ugovara. s tim da se smatraju tacno odredenim ako su ucrtane u s kici koja je prilozena notarskoj ispravi193. s tim da se tu ne radi o ugovaranju cijen e. ugovorena je sluzbe nost prava prolaza preko odredenog dijela parcele). Stvarna prava na tudim nepokretnostima Notar je poducio stranke da se prenosom prava svojine na nepokretnosti prenosi i pravo sluzbenosti na toj nepokretnosti kao povlasnom dobru. stvarnu sluzbenost puta.1. KO ____. P R I m J E R Stvarnasluzbenostsaodredenimsadrzajem.naknadomi prostornimodredenjem. -------------------------------3. katastarske oznake n epokretnosti i clausulu intabulandi. pj esice i vozilima bilo koje vrste i velicine i u bilo koje doba. koja ima sljede ci sadrzaj: vlasnik povlasnog dobra ima pravo da u sirini od 5 m (pet metara) i u duzini od 180 m (stotinu osamdeset metara) prolazi sjevernom granicom preko parcele broj ___. Sto se tice naknade koju placa vlasnik povlasnog dobra.obimom.

st.000. -----------------------------------------------------------192 Cl. a koji iznos je dospio za placanje odmah danas. 193 Cl. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se platiti vlas niku posluznog dobra novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. . 79. 5.Za zasnivanje ove sluzbenosti. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.00 EURA (pethiljada EURA). 208.

onda sluzbenost ostaje samo na dijelovima na kojima je vrsena. u kom slucaju se u odjeljak G lista nepokretnosti mogu upisati jedna ispod druge. 197.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu koju je izradio ovlasteni geodetski strucnjak XY od ____. Ako se podijeli povlasno dobro. moze biti samo realni dio zemljista koji nije pocijepan. a ako se podijeli posluzno dobro. P R I m J E R Vlasnikposluznogdobra zasnivaukorist vlasnikapovlasnih dobara. da se na jednom posluznom dobru uspostavi jedinstvena sluzbenost u korist vise ovlascenika. u koju su stranke izvrsile uvid i odobrile je. Ako je za vrsenje stvarne sluzbenosti potrebno koristenje nekog uredaja (npr. koje nazivamo povlasno. u pog ledu sluzbenosti. Zakona o svojinskopravni m odnosima CG). onda svi oni moraju dati saglasnost za uspostavu stvarne sluzbenosti.kao solidarnih povjerilaca(alternativa:kaopovjerilaca. put u sirini od 3 m (tri metra) sa juzne str ane prema skici vjestaka. kada se u ugovoru mora izricito navesti da li ce ovlascenici. u istom rangu. Objekti stvarne sluzbenosti su uvijek najmanje dvije cijele nepokretnosti. stvarna sluzbenost se ne moze ustanoviti na suvlasnickom dijelu. ----------------------------------------------------------------------------------Pravo stvarne sluzbenosti ne moze se dijeliti (cl. moguce su dvije varijante: da se na jednom posluznom zemljistu zasnuje odvojena sluzbenost za svako povlasn o zemljiste. onda stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njegovih dijelova. Naznaceni plan-skica se pri laze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio . ali i u tom se slucaju radi o cijeloj nepokretnosti kao posluzno m dobru. Kao posluzno dobro. S tim u vezi. biti solidarni povjerioci ili povjerioci idealnih dijelova.stvarnusluzben ost( navesti sadrzajiobim) -------------------------------------------------------------------------------Moguce je zasnovati sluzbenost u korist jednog povlasnog dobra na vise posluznih dobara. neg o samo na cijeloj nepokretnosti. Za razliku od toga licna sluzbenost se moze ustanoviti i na suvlasnickom dijelu. odnosno posluzno dobro. U tom slucaju. npr. Ako je posluzno dobro u svojini vise suvlasnika ili zajednickih vlasnika . pu .najednake idealnedijelove). Na jednom posluznom zemljistu (parceli) moze biti zasnovano vise stvarnih sluzbe nosti za potrebe vise povlasnih zemljista.

---------------------------------------------------------------------- . troskove toga sno se vlasnik povlasnog dobra i vlasnik posluznog dobra. srazmjerno koristi koju imaju. njegovog odrzavanja i saobracajnog obezbjedenja snosi vlasnik povlasnog dobra sa 2/3 dije la. sto se treba inkorporirati u ugovor. Troskove postavljanj a puta. troskove toga snosi vlasnik povlasnog dobra. postavljanje i nasipanje puta i nje govo odrzavanje).mpe za bunar) ili preduzimanje neke radnje (npr. a vlasnik posluznog dobra sa 1/3 dijela . P R I m J E R Vlasnik posluznog zemljista takode ima pravo da koristi put. a ako uredaj ili poduz imanje odredene radnje koristi i interesima vlasnika posluznog dobra.

pravo prolaza. koja ne smije biti u suprotnosti sa pravnim poretkom i moralom. kao pravo vlasnika povlasnog dobra. clausula intabulandi. Brijeg . vocnjak 1. da postoji punovazan pravni posao kao osnov za upis. kao povlasnog dobra. povrsine od 1000 m2. S tim u vezi.4. oznacenom kao parcela broj 2/1. Zakona o drzavnom premjeru i katast ru.. U uporednom pravu poznat e su poljske (pravo prolaza pjesice i vozilima. Primjer clausule intabulandi: 1. KO masline. povrsine od 1000 m2 iz Lista nepokretnosti broj 2. KO masline.1. pravo na ispasu stoke itd. zahtijeva da se ista sluzbenost upise kod njego vog zemljista.1. oznacenog kao parcela broj 2/2. U praksi mogu biti razlicite sluzbenosti koje nisu taksativno navedene u Zakonu. vocnjak 1. zakonske sluzbenosti u javnom interesu. pravo crpiti vodu. klase. Upis ima konstitutivno dejstvo. m oraju se ispuniti sljedece pretpostavke: da je pravni posao zakljucio vlasnik posluznog dobra. u G list nepokretnosti povlasnog dobra. kao vlasnik povlasnog dobra. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Stvarna sluzbenost moze biti ustanovljena na neodredeno i odredeno vrijeme.3. vocnjak 1. klase . kao vlasnik posluznog dobra.1. povrsine od 4500 m2. klase. KO masline. 215. navo diti kapnicu sa svoje strehe na tude zemljiste itd. pravo kapnice. a u korist sv agdasnjeg vlasnika povlasnog dobra oznacenog kao parcela broj 2/2.). -----------------------------------------2. subjekti prava imaju odredenu slobodu u kreiranju sadrzaja sluzbenosti.1. kao teret na posluznom dobru . pravo pojiti st oku.) stvarne sluzbenosti. Primjer ugovora o zasnivanju stvarne sluzbenosti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . do 221. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. postavljanje vodova.. AB. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti Upis se vrsi prema odredbama clana 78. pravo imati dio zgrade i naprave na posluznom dobru. Brijeg . CB. i 79.3. 3. Brijeg . a to su: nuzni prolazi. postavljanje antena. osim s to je predvidio posebne slucajeve stvarnih sluzbenosti (cl. odobrava upis stvarne sluzbenosti puta iz ta cke II ovog ugovora u G list posluznog dobra broj 1.) i kucne (pravo nasloniti svoju zgradu na tudu zgradu. Da bi se na osnovu pravnog posla upis izvrsio. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima nije nabrojao sve stvarne sluzbenosti. broj 2.

ul.Podgorica. UZZ broj: 15/2009. Obala br.1. .

nastanjen u ___________. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. izdatu od mUPa Crne Gore. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Dana 14. sa rokom vazenja do________.KOMasline. a koji izjavljuje da je: sin B. Brijeg . sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan. preda mnom. drzavljanin Crne Gore. br. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____. JmB_________. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik.---------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnosti koje su predmet ovog ugovora. roden u mjestu_________. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. a koji izjavljuje da je: si n A.2009 g. objasnio im pravn e domete i posljedice. u mjestu______. od dana _______.vocnjak1 klase. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------- . potom se uvjerio u pravu volju stranaka.. ul.10. sac inim notarski zapisugovorao ustanovljenjupravastvarne sluzbenosti. sa rokom vazenja do____.sa 1/1 dijela. izdatu od mUPa Crne Gore.________.___/2009. broj__. drzavljanin Crne Gore. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. ozenjen (u daljemtekstu: Vlasnikpovlasnogdobra). Gospodin CB. JmB________. ul. od _____. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------------UGOVOROZASNIVANJU STVARNE SLUZBENOSTI ---------------------------------------------------IPREDMET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . u 11.1. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.kao imalacpravasvojinena posluznom dobru. (u daljemtekstu:Vlasnikposluznogdobra) . (u daljnjemtekstu: posluznodobro) U B listu. na adresi ul. u mjestu _______. roden dana_______.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.00 (j edanaest) casova. Obala br. od dana________. istovremeno su pristupila s ljedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. penzioner. roden dana_____.. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1.povrsineod 4500 m2. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. penzioner. Gospodin AB. ozenjen._________. upisan ugovarac AB.

a narocito na mogucnost da je u meduvre menu. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. (udaljemtekstu: povlasno dobro) U B listu. prilaze uz ovaj izvornik. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/2. . au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. kao takav. upisan ugovarac CB.sa 1/1 dijela.KOMasline.vocnjak1 klase Brijeg . neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . te koji se. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra n epokretnosti. br.___/2009. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. od _____.povrsine od1000 m2..kao imalacpravasvojine na povlasnom dobru.------------------------------------2 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 2 .izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica.

Nakon toga. koj u je sacinio ovaj notar. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenih izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. ako se radi o takvoj imovini. uzjuznugranicu.prekoparceleposluznogdobra.g.------------------------------------II USTANOVLJAVANJE STVARNE SLUZBENOSTI PUTA-----------------------------------------------Vlasnik posluznog dobra AB obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vl asnika povlasnog dobra CB. koji to prihvata. broj O-2 0/82.000.uduziniod70m(sedamdeset metara)napravicvrstiputi da njimeprolazi pjesiceivozilima bilokoje vrsteivelicineiubilokoje doba ------------Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu. ukojusustrankeizvrsileuvidiodobrileje Naznaceniplan-skicase prilazeuzovajizvorni kicininjegovsastavnidio --------------------------------------------------------Vlasnikposluznogdobratak odeimapravodakoristi naznaceniput -------------------------Obaveza izgradnje i odrzavanja puta je na ugovornim stranama u jednakim dijelovi ma. koju je stekao nasljedivanjem od oca.1982. koje prezentuje u originalu i koje se u ovjerenoj fotokopiji. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. doslo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele. vlasni k posluznog dobra izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. stvarnu sluzbenost puta.------Predmetni put sluzi povezivanju povlasnog dobra sa javnim putom.00 EURA (pethiljada EUR A).. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. stranke izjavljuju da su to razumjele. od 01. koja ima sljedeci sadrzaj: vlasnikpovlasnogdobraimapravodau siriniod4m(cetiri metra). prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. a . Stvarna prava na tudim nepokretnostima od vremena izdavanja predmetnih izvoda iz lista nepokretnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za zasnivanje ove sluzbenosti.kojuje izradioovlasteni geodetskist rucnjakXYod____. Nakon toga. te da bi. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim..3.06. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se vlasniku pos luznog dobra isplatiti novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. koji ide ispod posluznog dobra. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.

povrsineod4500m2.kaovlasnikposluznogdobra.KOMasline.odobravaupisstvarnesluzbenostiputaiztackeII ovogugovorau G listposluznogdobra. 195 Napomena: Upis stvarne sluzbenosti u katastar vrsi se prema odredbama clana 78. oznacenomkaoparcelabroj2/1.povrsineod1000m2izListanepokretnostibroj2 KOMasline --------------194 Napomena: sluzbenost se moze zasnovati i bez naknade. .kaoteretnaposluznomdobru. Brijeg .vocnjak1 klase Brijeg .koji iznos je dospio za placanje odmah danas194 ---------------------------------------------------------III KNJIZNE IZJAVE195 -------------------------------------------------------------------------------------------1 AB.broj1 .au koristsvagdasnjegvlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG.vocnjak1 klase. i 79. u tom slucaju formulacija bi mogla glasiti: Predmetna sluzbenost ustanovljava se bez naknade .

da stvarna sluzbenost moze prestati u slucajevima predvidenim Zakonom.----------------------------------------------------------------------------7.kao vlasnikpovlasnogdobra. snosi vlasnik povlasnog dobra CB. da ce notar. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu zakljucivanjem i realizac ijom ovog ugovora. kao i eventualni porez. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje Katastru nepokretnosti i Poreskoj upravi.KOMasline. da u slucaju podjele posluzne nepokretnosti. da u slucaju podjele povlasne nepokretnosti. ----------------------------------------------------4.----------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vlasnik posluznog dobra(1) --------------------------------------------------------------------------Vlasnik povlasnog dobra (1)--------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) ----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------- . stvarna sluzbenost ostaje samo na d ijelovima na kojima je vrsena. kaopravo vlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2. po sluzbenoj duznosti. da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu.povrsineod1000m2 ----------------------------------------------------------------------IVTROSKOVIINAKNADE--------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove sacinjavanja ovog notarskog za pisa odgovaraju solidarno.--------------------------------------------------------------------------------------------6.zahtijevadaseistasluzbenostupisekodnjegovog zemljistakaopovlasnogdobrau G listnepokretnostipovlasnogdobrabroj2 .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 CB. --------------------------------VZAVRSNE ODREDBE------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. da se tek sa upisom stvarne sluzbenosti u katastar stice stvarna sluzbenost. ------------5. da se stvarna sluzbenost mora vrsiti na nacin kojim se najmanje opterecuje poslu zna nepokretnost. -----------2. stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njenih dijelova. ---------------------------------------------------------------------------------------------3.vocnjak1 klase Brijeg .

nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.g.Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar .---U Podgorici. kako slijedi. dana_______2009. u prisustvu ovog notara potpisuju. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Vlasnikposluznogdobra: AB (potpis) Vlasnikpovlasnogdobra: CB (potpis) . a na sljedeci nacin:________________. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoje rucno.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. neposrednim pitanjima se uvjerio da odgovara nj ihovoj volji.

Pravni posao mora biti u formi notarskog zapisa. uz obavezu da se sacuva njena sustina i da plodouzivalac svoje pravo vrsi s paznjom dobrog domacina. 3. Pravo plodouzivanja mogu steci fizicka i pravna lica. Sadrzaj prava i ogranicenja Plodouzivalac ima pravo da posluzno dobro odrzava. Za razliku od toga. Ugovorne strane mogu pravnim poslom predvidjeti odredena ogranicenja na sljedeci nacin: iskljuciti odredene koristi koje daje stvar. pravo plodouzivanja na nepokre tnostima stice se upisom u katastar. kako samo ime kaze. kao takve. .). U slucaju ugovora i testamenta (pravnih poslova).-243. 223. pecat i stambilj notara) 3 1 2 Licne sluzbenosti Licne sluzbenosti196 su sluzbenosti na tudoj stvari koje su. stvarne sluzbenosti su vezane za nepokretnost i dijele njenu sudbinu. pravo stanovanja.2. ciji vlasnik to mora trpjeti. Predmet prava plodouzivanja mogu biti pokretne i nepokretne stvari. Licne sluzbenosti dijele se na: pravo plodouzivanja. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota itd. da ga upotrebljava i da pribi ra plodove od njega. Stvarna prava na tudim nepokretnostima NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. pravo upotrebe. testament. u pravilu neprenosive i pres taju sa smrcu ovlascenika. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je najsi re pravo upotrebe tude stvari i pribiranja plodova sa nje. Postoje tri osnova sticanja prava plodouzivanja i to: ugovor (to su vrlo cesto posebne odredbe u sklopu ugovora o poklonu.3. te su.1. vezane za licnost ovlascenika tog prava. odrzaj. One ovlascuju odredeno lice da na odredeni nacin koristi t udu stvar. Pravo plodouzivanja Pravo plodouzivanja (cl.1.

. ugovorom o zakupu. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. ___ i dr. s tim da je Zakon (cl.ustanoviti pravo plodouzivanja pod uslovom. 230. ukoliko 196 Clan 222. do clana 249. s rokom ili sa nalogom. Pravo plodouzivanja je neprenosivo.) prenese na drugog koristi koje daje posluzno dobro. Zakon o svojinsk o-pravnim odnosima) predvidio mogucnost da plodouzivalac pravnim poslom (npr.

240. kada se u istoj licnosti sjedini svojstvo vlasnika i plodouzivaoca. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) Pravo plodouzivanja prestaje: protekom vremena. a najkasnije smrcu plodouzivaoca. da. u suprotnom. da placa javne dazbine koji terete plodove i tekucu upotrebu posluznog dobra. Prestanak prava plodouzivanja (cl.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima mu to pravo ugovorom nije oduzeto. Obaveze plodouzivaoca su: da ocuva sustinu posluznog dobra i njegovu raniju namjenu. do prestanka pravnog lica. vaziti zakonsk a odredba koja dozvoljava prenos koristi. za zivota fizickog lica. s tim da u tom slucaju notar treba dati poduku i upoz . u ugovoru treba poduciti i upozoriti vlasnika nepokretnosti da moze zabraniti u samom tom ugovoru mogucnost prenosa koristi. jer ce. ukoliko u vrsenju plodouzivanja plodouzivalac nije bio sprijecen. tj. ako je bilo ugovoreno. po prestanku koristenja. odnos no prestankom pravnog lica. stvar (posluzno dobro) vrati vlasniku u stanje u kome je stvar primio. da osigura stvar kada je propisano obavezno osiguranje ili to nalazu pravila pon asanja dobrog domacina. S tim u vezi. da stvar koristi kao dobar domacin i da je o svom trosku odrzava u stanju u kome je primio prilikom nastanka plodouzivanja. Pravo plodouzivanja prestaje i propascu posluznog dobra. kad na istom posluznom dobru trece lice odrzajem stekne plodouzivanje ili pravo svojine. nevrsenjem plodouzivanja u roku od pet godina. Vrijeme na koje se moze ustanoviti pravo plodouzivanja moze biti: na odredeno vrijeme. ako je ustanovljeno u korist pravnog lica. s tim da. da snosi troskove redovnog odrzavanja. do smrti fizickog lica. u svakom slucaju prestaje protekom vremena od 30 godina od dana kada je sluzbenost uspostavljena. kod uspostavljanja prava plodou zivanja. odricanjem od strane plodouzivaoca.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ali su stranke od ustale od toga. --------------------------------------------------------------------------------da se pravo plodouzivanja ne moze prenositi . te na poslje dice suprotnog postupanja.orenje da ce pravo plodouzivanja prestati protekom vremena od 30 godina (cl. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). alineja 6. -------------------------------------------------da se prenos koristi koje daje posluzno dobro moze iskljuciti. 240. Poduke i upozorenja kod prava plodouzivanja: Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo plodouzivanja na nepokretnosti stice upisom u katastar.

Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica.3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. PRAVOPLODOUZIVANJA na cijeloj nepokr etnostiiz tackeIovogugovora Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. te na posljedice suprotnog postupanja. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. -----------------3. dok sve koristi preko toga. bez narusavanja sustine stvari. Pravo upotrebe Pravo upotrebe (cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta licn e sluzbenosti kod koje je imalac prava ovlasten da tudu stvar (posluzno dobro) upotrebljava i pribira plodove od nje u granicama svojih licnih potreba i potreba clanova svoje porodice. Osnovi nastanka ovog prava su: ugovor.2. (slovima) -----------------------------------------------------------------------------------------P R I m J E R Pravo plodouzivanja ustanovljeno u vidu posebne odredbe ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota: Ustupilac zadrzava za sebe licno.1. ---------------------------------------------------------Ako je plodouzivalac pravno lice. . ali su stranke odustale od toga.2. testament i odrzaj.-247. 244. za zivota. te na posljedice suprotnog postupa nja. s tim sto se kod ugov ora i testamenta. potrebno je unijeti poduku i upozorenje: da u svakom slucaju pravo plodouzivanja prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja . pravo upotrebe na nepokretnosti stice upisom u katastar. Ovo pravo se po obimu (upotreba i pribiranje plodova u granicama svojih licnih p otreba i potreba clanova svoje porodice) razlikuje od prava plodouzivanja koje je najsi re pravo upotrebe tude stvari. Ovo pravo je licno i kao takvo je neprenosivo. a pravo plodouzivanja se ustanovljava za vrije me postojanja pravnog lica. pripadaju vlasniku p osluznog dobra. P R I m J E R Poduke i upozorenja Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo upotrebe stice upisom u katastar.

----------------------------------------- . prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja.da je pravo upotrebe neprenosivo.-----------------------------------------------------------------da pravo upotrebe ustanovljeno u korist pravnog lica. u svakom slucaju.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3. ali su stranke odustale od toga. ---------------------------------------------------------------------------------------------- . osnovi nastanka s u pravni posao (ugovor i testament) i odrzaj.zazivota.PRAVOSTANOVANJAnacijelom stanuiztackeIovogugovora -----------------------------------------------------( Alt Ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanja . koristi tudu stambenu zgradu ili stan. P R I m J E R Poduke i upozorenja kod prava stanovanja Notar je stranke poducio i upozorio: da se ovo pravo stice upisom u katastar. -----da se pravo stanovanja ne moze prenositi.iz _____. ili su mu potrebna za vodenje domacinst va. jer se odnosi samo na koristenje tude stambene zgrade ili stana. te na posljedice suprotnog postupanja. ---------------------------------------------------------P R I m J E R Ugovaranje prava stanovanja u okviru ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY.-------------------------------------------------------da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta lic ne sluzbenosti koja je uza od prava plodouzivanja.248.f ormulacija: Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. ka o posebni dio stambene zgrade. Ovo pravo je neprenosivo. a stice se upisom u katastar nepokretnosti Ugovor moze biti samostalan ili se radi o ugovoru o nekom drugom pravnom poslu (npr.3. uz iskljucenje ostalih lica. njegov imalac je ovlasten da. kao posebnog dijela zgrade.iz _____. sam.PRAVOSTANOVANJAna prvom spratu kuce koji je na planu zgrade oznacen i srafiran crvenom boj om Plan zgrade je predocen strankama. Kod ovog prava.zazivota.-249. Ovo pravo nastaje i prestaje kao i pravo plodouzivanja. ili sa clanovima domacinstva i licima koja ga izdrzavaju. u svrhu stanovanja. a za vrijeme trajanja njegovog zivota.1. one su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio). te na posljedice suprotnog postupanja. Dakle. poklon) koji sadrzi posebne odredbe o pravu stanovanja. Pravo stanovanja Pravo stanovanja (cl.2.

U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava.--------------------------------------------------------------------------- . u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. iz ______. drugi ovlastenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu. Ustupilac i njena sestra XY. Ovo pravo stanovanja je li cno i ne moze se prenositi na treca lica.

bez obzira na pro mjenu vlasnika opterecene nepokretnosti.3.1.a Zakona o notarima CG). kao i prije povjerilaca koji su hipoteku stekli poslije njega. hipoteka prestaje. Pravo zaloga nastaje na osnovu pravnog posla. na nacin propisan Zakonom.198 npr. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG): Potrazivanje mora biti novcano ili potrazivanje cija je vrijednost izrazena u no vcu. da trazi namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti te nepokretnosti prije povjerilaca koji na njoj nema ju hipoteku. tj. Predmet zaloznog prava mogu biti pokretne stvari. o zajmu? Buduci da se radi o nistavom ugovoru. tacka 6. U tom slucaju zajmodavac ima pravo da se namiri za samo ono sto je dao zajmoprimcu. razne vrste ugovora. sta ce biti sa hipotekom u slucaju d a se potrazivanje zasniva na nistavom ugovoru. nepokretnostima i na pravima radi osi guranja odredenog potrazivanja povjerioca koji je ovlascen da. kredit. sudske odluke i zakona. Potrazivanje se obezbjeduje u cjelini. nepokretnosti i prava. regulisano je na sljedeci nacin (cl. delikti itd). ali se njegova obaveza sastoji u tome da vrati ono sto je primio199. zajmoprimac nije duzan vratiti zajam.269. bez obzira na osnov (npr. Nacela i karakteristike hipoteke koje znaci da je hipoteka vezana za potrazivanje koje se a) Nacelo akcesornosti obezbjeduje. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) je stvarno pravo na tudim pokretnim stvarima. st. 3 2 1 Zaloznopravonanepokretnimstvarima(hipoteka) Hipoteka197 je stvarno pravo na nepokretnoj stvari radi obezbjedenja odredenog p otrazivanja povjerioca koji je ovlascen.1. 3.2. Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. glavno potrazivanje. zahtijeva namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti zalozene stvari ili prava. brisanjem iz katastra. 315.1. Postavlja se pitanje. a isto tako ako je potrazivanje prestalo da postoji ili je isplaceno. 51. prije ostalih povjerilaca . Stvarna prava na tudim nepokretnostima 3 2 Zaloznopravo Pravo zaloga ili zalozno pravo (cl. dok mu ne pripada pravo na kamate. kamate i druga s poredna . s tim da je najcesci ugovor o zaj mu. ili u formi zapisa o potvrdi priv atne isprave (clan 50. s obzirom da pravni posao o zasnivanju hipoteke mora biti u pisanoj formi notarskog zapisa (cl. Zakona o notarima CG). a iz nepokretnosti opterecene hipotekom. Predmet interesovanja ovog rada je zalozno pravo na nepokretnostima (hipoteka).

. pravni osnov i visina potrazivanj a. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Rasovic. 197 Cl. Komentar Zakona o hipoteci. 199 Cl. 352. 308. s tim sto se po Zakonu potrazivanje smatra dovo ljno odredenim ako su odredeni povjerilac i duznik. 2007. Potrazivanje mora biti odredeno. odnosno najvisi iznos do kojeg se obezbjeduje hipotekom.potrazivanja i troskovi prinudne naplate. g. do cl. 102. Zakona o obligacionim odnosima CG. strana 59. 198 Zoran P. izdavac Pravni fakult et u Podgorici.

Dakle. pa zalozni duznik ima pravo traziti brisanje takve hipoteke. (sl ovima) kojim se zalozni povjerilac (puni naziv).znaci da se hipoteka odnosi na cijelu nepokretnost.000.00 EURA (slovima : pedesethiljada EURA). na ime kredita isplatiti iznos od 50. a ako s e u trenutku zasnivanja hipoteke ne zna tacan iznos potrazivanja. ali obezbjeduje i potrazivanje koje je nastalo nakon njenog ustanovljenja. hipoteka prestaje. b) Nacelo specijalnosti se sastoji u tome da se hipotekom moze obezbijediti samo odredeno potrazivanje jednog povjerioca i da hipoteka moze postojati samo na odredenim stvarima (nepokretnost mora biti tacno odredena). uz kamatnu stopu od 9% (devet postoo) na godisnjem nivou i na period od 3 6 (tridesetsest) mjeseci. a ako potrazivanje ne nastane. s tim da prva rata dospijeva 30 (trideset) dana od stavljanja kredita u otplatu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Ugovorne strane zakljucile su Ugovor o kreditu broj 01/09. preuzetog poslovodstva. pa u tom slucaju . a koje dospijeva za isplatu prije namirenja potrazivanja za cije je obezbjedenje hipoteka nastala. ----------------------------------------------------------------Izuzeci od nacela akcesornosti Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom moze biti uslovno ili buduce. tako i sa aspekta objekta hipoteke201. nakon isteka odredenog vremena ili ostvarenja odredenog uslova. treba navesti najvisi iznos koji kredit ili odgovornost moze dostici.01. obavezao zaloznom duzni ku (puni naziv). u ispravi koja je osnov za upis hipoteke. Kreditna hipoteka-za obezbjedenje potrazivanja koje bi moglo nastati iz odobreno g kredita.. Kontinuirana hipoteka. koja obezbjeduje izvorno potrazivanje po ugovoru na osnov u koga je ono nastalo. jemstva ili naknade stete ili drugih potrazivan ja. Ova hipoteka se samo odnosi na obaveze nastale izmedu povjerio ca i duznika200. u ugovoru o hipoteci mora se odrediti najmanji iznos do koga nepokretnost sluzi za obezbjedenje. od 05. kao davalac kredita. S obzirom na takvo potrazivanje.g.2009. hipoteka se dijeli na: Kauciona hipoteka kojom se obezbjeduje potrazivanje koje ne mora nastati. nema generalne hipoteke . kako sa aspekta potrazivanja. c) Nacelo nedjeljivosti. na njene . kao korisniku kredita. te uz obavezu korisnika kredita da kredit i kamate vrati u 36 (tridesetsest) jednakih mjesecnih rata od po ____ EURA (slovima).

hipoteka nastavlja da opterecuje sve dijelove202.plodove dok su neodvojeni. g. . kao i na njene sastavne dijelove i pripatke. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. i 86. g. Rasovic. strana 85. 2007. 2007. te da ak o se nepokretnost opterecena hipotekom podijeli. strana 13.Komentar Zakona o hipoteci. 200 Zoran P. Rasovic.Komentar Zakona o hipoteci. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 201 Zoran P. 314. 202 Cl.

ta nepokretnost. e) Nacelo oficijelnosti koje znaci da se hipotekarni povjerilac moze namiriti na Zakonom odreden nacin204. uz saglasnost zal oznog povjerioca. na osnovu pravnog posla. tj. Medutim. a ako se radi o suvlasnistvu. samo takva nepokretnost moze biti objekat hipoteke. Hipoteka se moze zasnovati na cijeloj nepokretnosti i tada je potrebna saglasnos t vlasnika. a ako je nepokretnost u zajednickoj svojini. kad a je potrebna saglasnost svih suvlasnika. i to: vansudskom prodajom po Zakonu o svojinsko pravnim odnosima (odredenje lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja je sastavni dio ugovora o hipoteci ) sudskom prodajom po pravilima Zakona kojim se ureduje izvrsni postupak. za razliku od situacije kada se zalaze cijela nepokretnost koja je u vlasnistvu vise lica. Zakona o svojinsko pravnim odnosima). jer se i hipoteka. U slucaju promjene vlasnika nepokretnosti na kojoj je konstitui sana hipoteka. Objekat hipoteke Objekat hipoteke (cl.313. odgovara za raniji dug (pravo sljedovanja).2. na svim nepokretnostima zaloznog duznika). pa samo takva nepokretnost ispunjava uslove za zasnivanje hipoteke (nema general nog odredenja. Nepokretnost na kojoj postoji pravo svojine. potrebna je samo saglasnost tog suvlasnika. potrebna je saglasnost svih suvlasnika kada se opterecuje cijela nepokretnost. naprimjer. mora imati svoju novcanu vrijed nost sa kojom je moguce raspolagati. hipoteka prelazi na novog vlasnika. samo uz saglasnost svih zajednicara (cl.309. Hipoteka je vezana za nep okretnost. zbog cega se u pravilu pribavlja procjena vrijednosti. 3. Nepokretnost mora biti podobna za unovcenje. Hipoteka se moze zasnovati i na suvlasnickom (idealnom ) dijelu na nepokretnosti i u tom slucaju.2. os im ako nije doslo od strane sticaoca svojine do preuzimanja duga. hipotekom moze biti opterecena cijela nepokretnost. . bez obzira na promjenu vlasnika. stice tek sa upisom u katastar. dug (pot razivanje) za cije obezbjedenje je zasnovana hipoteka i dalje ostaje dug licnog duznika.1. a ne za licnost. upisano u katastar nepokretnosti.3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima d) Nacelo neodvojivosti koje znaci da se hipoteka ne moze odvojiti od opterecene nepokretnosti i kad neko trece lice stekne pravo svojine na njoj203. koja se oznacava sa podacima iz katastra. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) moze biti: Pojedinacno odredena nepokretnost.

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Ovdje se radi o objektima izgradenim bez dozvole za 203 Cl. pod uslovom da je izdato pravos nazno odobrenje za gradnju. kao i poseban dio objekta u izgradnji (etazni dijelovi). 312. u skladu sa propisima (clan 310. pod uslovom da nije upisan u katastar i da zadovoljava uslove za upis hipot eke na objektu u izgradnji. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. bez obzira da li je izgraden. . Sa objektom u izgradnji izjednacen je i fizicki zavrsen objekat. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG).Predmet moze biti i objekat u izgradnji. 335. odnosno njegov dio. 204 Cl.

odno sno posebni dio objekta u izgradnji. pa ce se ona.3. Vrste hipoteka Hipoteke se mogu podijeliti po raznim kriterijumima. direktno primjenjivati. pa notar mora u ispravi upozoriti stranke na rizik eventualnog rusenja nepropisno sagradenog objekta na kome se uspostavlja hipoteka i da taj rizik sno se vlasnik nepokretnosti. kada ce se. kada je potrebna saglasnost suglasnik a ciji se idealni dio odreduje. hipoteka se upisuje na izgradenom objektu. Zakona o drzavnom pr emjeru i katastru nepokretnosti CG. Ako objekat u toku izgradnje promijeni vlasnika. Naprijed naznacenu odredbu o upisu hipoteke na objektu u izgradnji Zakon o drzav nom premjeru i katastru nepokretnosti ne sadrzi. na zahtjev hipotekarnog povjerioca kupca. hipoteka na idealnom dijelu nepokretnosti.-82.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima gradenje. duznik i povjerilac. novi vlasnik stupa u prava i obaveze prethodnog vlasnika prema licima u ciju je korist upisana hipoteka.1. hipoteka na buducoj nepokretnosti. a po upisu objekta u katastar. Ostala pravila o upisu hipoteke sadrzana su u clanu 80. Zakona o svojinsko-pravnim odnos ima CG) vrsi se na sljedeci nacin: Na zemljistu na kojem se objekat gradi. kao takva. S obzirom na objekat postoje sljedece vrste hipoteka i to: hipoteka na pojedinacno odredenoj cijeloj nepokretnosti u iskljucivoj svojini. pri cemu se primjenjuju odredbe Zakona o svojinsko pravnim odnosima. upisuje se hipoteka na objektu u izgradn ji.2. . ili u susvojini i zajednickoj svojini (kada je potrebna saglasnost svih suvlasni ka odnosno zajednicara). ako drugim zakonom nije drugacije odredeno. Na isti nacin se postupa u slucaju kada je investitor prodao kupcu objekat. odnosn o posebnom dijelu zgrade. Objekat hipoteke moze biti brod ili vazduhoplov. 3. s obzirom da je Zakon o svojinsko-pravnim odnosima kasnije donese n. u skladu sa njihovim unutrasnjim odnosima. Upis hipoteke na objektu u izgradnji (clan 320. upisati hipoteka.

hipoteka moze biti: kauciona hipoteka kreditna hipoteka kontinuirana hipoteka .hipoteka na objektu. zajednicka hipoteka kod koje se obezbjeduje jedno potrazivanje iz vrijednosti vise nepokretnosti koje su opterecene hipotekom. vise hipoteka na vise nepokretnosti. S obzirom na potrazivanje koje se obezbjeduje. odnosno njegovom zasebnom dijelu koji nije upisan u katastar nepokretnosti. hipoteka na fizicki zavrsenom nepropisno sagradenom objektu. odnosno posebnom dijelu objekta u izgradnji.

po prestanku njegovog potrazivanja. a povjerilac se obavezuje da. koja nastaje upisom u katastar na osnovu zakona. tj. punovaz na isprava za upis (iustus titulus). s tim sto kod nekih osnova nastanka tj.4. Z akona o svojinsko-pravnim odnosima CG).3. 318.318. Hipoteka ne moze nastati na osnovu testamenta. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) hipote ka moze biti: Ugovorna hipoteka. duzniku izda potvrdu radi brisanja hipot eke iz javne knjige. koja nastaje upisom u katastar na osnovu odluke suda.2. Zakonska hipoteka. . Stvarna prava na tudim nepokretnostima hipoteka za sopstveni dug hipoteka za tudi dug S obzirom na osnov nastanka (cl. tj. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. sve vrste hipoteke nastaju upisom u katastar nepokretnosti. ugovor o zajmu. Sudska hipoteka. radi obezbjedenja odredenog povjeriocevog potrazivanja.). Jednostrana hipoteka. Ugovor o hipoteci Ugovor o hipoteci205 je takav ugovor kojim se duznik ili neko treci (hipotekarni duznik) obavezuje da ce. da postoji punovazan ugovor (samostalan ugovor o hipoteci ili dio nekog drugog ugovora na osnovu koga je nastalo potrazivanje koje se obezbjeduje). kod zakonske i sudske hip oteke ne zahtijeva se saglasnost knjiznog prethodnika za uknjizbu. dozvoli ti povjeriocu da svoje zalozno pravo upise u katastar nepokretnosti. 3. koja nastaje upisom u katastar nepokretnosti na osnovu samost alnog ugovora o hipoteci ili kao dio ugovora koji ureduje potrazivanje (ugovor o kreditu. da postoji pravno valjana saglasnost vlasnika nepokretnosti da se nepokretnost optereti hipotekom (clausula intabulandi). U svim naprijed naznacenim slucajevima. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti.1. kao jednostranog pravnog posla (cl. stav 6. ugovor o prodaji itd. koja nastaje upisom u katastar na osnovu jednostrane zaloz ne izjave vlasnika nepokretnosti. pa je za njen nastan ak potrebno ispunjenje sljedecih uslova: da je hipotekarni duznik vlasnik nepokretnosti koja se opterecuje. Ugovorna hipoteka se stice upisom u katastar nepokretnosti.

205 Cl. 6.upis u katastar (modus aquirendi). 319. jer. stav 1. . t. i st. i clan 50. 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Forma ugovora o hipoteci Ugovor o hipoteci mora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave. ne proizvodi pravno dejstvo (clan 51. u suprotnom.a Zakona o notarima CG).

2. Medutim. Naprijed naznacena o dredba se moze ugovoriti poslije zakljucenja ugovora o hipoteci i to tek po dospjelosti ob ezbijedenog potrazivanja. 3. takva od redba ugovora o hipoteci bila bi nistava. rok dospijeca potrazivanja i nacin namirenja. predmet hipoteke. a sto se odnosi i na sadrzaj zapisa ugovora o hipoteci.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Sadrzaj notarskog zapisa odreden je Zakonom (cl. bez obzira na dospjelost obezbijedenog potrazivanja. naziv ili ime i adresu sjedista lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja. prava i obaveze ugovornih strana.50. a cime se stiti socijalni interes207. namiri svoje potr azivanje sticanjem prava svojine na zalozenu nepokretnost. broj lista nepokretnosti. katastarske parcele i oznaku katasta rske opstine u kojoj se nalazi ta nepokretnost. ubiranjem plodova koje ta nepokretnost daje i iskoristavanjem nepokretnosti na drugi nacin206. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . a ukoliko je potrazivanje nastalo na osnovu posebnog ugovora. potpise ugovornih strana.1. a sto je stav i sudske prakse. potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. Zakona o notarima). pravna teorija dozvoljava mogucnost ugovaranja predmetne odredbe poslije zakljucenja ugovora o hipoteci. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. u slucaju neisplate duga. sadrzaj ugovora o hipoteci p ropisan je i u clanu 319.5. Ugovor o hipoteci. tacnu oznaku ugovora. ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog povjerioca. Razlozi za ovakvu zabranu rezultat su namjer a zakonodavca da zastiti duznika koji se nalazi u stanju nuzde prilikom dobivanja kredita i uspostave hipoteke. pod prijetnjom nistavosti. ne moze sadrzavati odredbu kojom h ipotekarni povjerilac ugovara za sebe pravo da. Pored toga. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica. i to: ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog duznika. datum zakljucenja ugovora. radi obezbjedenja tudeg duga Ovdje se radi o hipoteci kojom se obezbjeduje tudi dug208 (zalozni duznik i duzn ik nisu ista lica).

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Obala br. . preda mnom. 331.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. g. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.10. sa sluzbenim sjedistem u 206 Cl.1.2009g. 207 Vidi Zoran P. Rasovic. strana 194. 208 Cl.Komentar Zakona o hipoteci. izdavac Pravni f akultet u Podgorici. UZZ BR.15/2009. 2007. ul. 322. u 11.Podgorica. Dana 14.00 (jed anaest) casova.

sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.. Obala br. ul. izdate od mUP-a Crne Gore. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. od dana 15. po punomocniku AA.d.12. 1. sa rokom vazenja do 14. sa prebivalistem i ad resom u Kotoru..g.2014. Deseta br.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). Prva br. pod brojem UZZ-31/09. JmB 010853000000. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1.3. od dana 15. rodena 25.2. JmBG 2012946000000.. 2009 godine. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehn icar. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehnica r. Peta br.2006. -------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje.1960. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC.godine (slovima: prvog avgusta hiljadu devet stotina sezdesete godine). (u daljemtekstu:korisnikkreditaibracnidrug zaloznog duznika) ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 BANKA______ a.09. roden 20. Gospoda Dinic (marko) Jasna. u Podgorici. -------------------------------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. ul.1948.05.. izdate od mUP-a Crne Gore. drzavljanka Crne Gore. udata. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377. ul. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici. ul.1946. po zanimanju dipl.9. JmBG 2512948000000. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. izdate od mUP-a Crne Gore. u Podgorici.-----------------------------2. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci. ul. Deseta br.. ul. sa sjedistem u Podgorici. koje je sacinjeno dana 01. sa rokom vazenja trajno..12.1. Prva br. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Podgorici. (slovima: dvadeset petog dece mbra hiljadu devet stotina cetrdeset osme godine). pravnik.1..08.2004.g. u Podgorici. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P .05. s a rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:hipotekarni duznik). godine. u formi notarskog zapisa od strane notara XY. g. od dana 14. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.godine. drzavljanin Crne Gore.08. 10. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC.08. ozenjen. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac).2006. godine. rodena 01. Podgorica. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.

---------------------------------------------209 Napomena: Punomoc za hipotekarnog povjerioca moze biti opsta. Nadalje. a sve to shodno odredbama clana 87. s obzirom da p oduzimanje ovog pravnog posla spada u redovnu djelatnost hipotekarnog povjerioca (banka). 86. . Za kona o obligacionim odnosima. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca209. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. koji se u ovjerenom prepisu. stav 1.odgorici. a Zakona o notarima CG. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. tacka 6 i clan 50. U svakom slucaju. koji je sacinio ovaj notar. dok za hipotekarnog duznika bi bila potrebna posebna punomoc. punomoc za ovaj pravni posao mora biti u formi ugovora o hipot eci. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. cl. u vezi sa c lanom 51. broj_____. ZOO. pri laze uz ovaj izvornik. tj. od ____.

objasnio i m pravne domete i posljedice.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena.s tim da je iznos anuiteta 200. kojim je hipotekarni povjerilac-Banka odobrila korisniku kredita dugorocni nenamjenskihipotekarnikredit.------------------------------------------------ .10.. te se uvjerio u pravu volju stranaka. s tim da ce se. od dana ____211S.00 (devetposto)godisnje.d. -------------------------------------------------Ukupna obaveza korisnika kredita (glavnica + kamate) iznosi EURA24 009. 45 (slov ima: dvadesetcetirihiljadedeveti45/100 EURA)-------------------------------------------------------------Kredit je odobren na period od: 120 (stotinudvadeset) mjeseci. a koji se u originalu prilaze u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. Prva br.uiznosuod: 15 338. _sud Podgorica. Ugovorbr 2800609972onenamjenskomhipotekarnomkred itu. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju210. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla.------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a.svakogprvogdodesetogu mjesecuzatekuci mjesec.pocevod01 12 2009 g . sa sjedistem u Podgorici ul. 08(slovima: dvijestotinei08/100EURA) ---------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o nenamjenskom h ipotekarnom kreditu. ----------------------------------Kamatna stopa na odobreni kredit je: 9. maticni regista rski broj subjekta upisa 1-273 __. Podgorica. u slucaju promjene k amatne stope. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic (marko) Jasna zakljucila je sa hipotekarnim povjeriocem B ANKOM ______ a. uz zadrzavanje p rava Banke da promijeni kamatnu stopu u zavisnosti od kretanja sestomjesecnog EURIBOR -a (kamatne stope na evropskom medubankarskom trzistu). saciniti novi otplatni plan za anuitete kroz rate koje dospijevaju nakon datuma promjene kamatne stope i korisniku kredita poslati obavjestenje o promjeni kamat ne stope i novi otplatni plan.76 EUR (slovima : petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA). -------------------------------------------------------------------------------------------------Odobreni kreditse otplacujeujednakim mjesecnimanuitetima. koji je strankama u cijelosti procitan.

od dana ____..d.uspostavi hipotekana nepokretnostiiz tackeIIIovogugovora ---------------------------------------------------------------210 Napomena: Clan 9.--------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko i korisnik kredita bracni drug zaloznog duznika gospoda Dinic (marko) Jasna saglasni su sa hipotekarnim povjeriocem. uz sporedne cinidbe.pravnim odnosi ma.BANKA______ a. alineja 3. sa sjedistem u Podgorici ul. 1. Zakona o notarima CG. Po dgorica. st. Zakona o svojinsko . . Prva br. sud Podgorica. 211 Napomena vidi cl. 319.10. st. i 2. daseukoristtoghipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznaceno potrazivanjeiztackeIovogugovora. maticni registarski broj subjekta upis a 1-273 ___.poosnovuUgovorabr 2800609972onenamjenskom hipotekarnomkreditu. 3.

. hipotekarnog duznika213.2005. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. ovaj not ar je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnosti br. kao vlasnik sa 1/1 dijela. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je notar procitao. iz Lista nepokretnosti broj 20. ----Notar je stranke poduciomogucnosti da. tj. te koji se. od 10. prilaze uz ov u ispravu nakon sto je procitano strankama. Vocnjak 1. ---------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. u pogledu vlasnika. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika.To rjesenje se preze ntuje u originalu. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .2009. ko ja takode ucestvuje u sacinjavanju ovog zapisa. doslo do promjena po dataka 212 Napomena: Pravilo je da hipotekarni duznik moze raspolagati sa opterecenom n . KO masline214. pa ista izjavljuje da je predmetna nepokre tnost posebna imovina njenog supruga. izdatog od Uprave za nek retnine Podrucna jedinica Podgorica. KO masline. upisan je hipotekarni duznik i u tom listu. te da bi..01. klas e.g. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Hipotekarnom duznikusezabranjujeotudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca212 ------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. ako se radi o takvoj imovini. prilaze uz ovaj izvornik. Korisnik kredita je supruga hipotekarnog duznika..10. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. jer je istu naslijedio od rod itelja. te se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. nema upisanih ogranicenja. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. broj O-1/2005. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida... hipotekarni duznik izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spada u zajednicku bracnu imovinu. ako nije dru kcije ugovoreno. od 15.----------------------------------------------------------------------------U G listu za predmetnu parcelu nema upisanih tereta.3. povrsine od 5000 m2. kao takav. pod brojem 05-1/09. S tim u vezi.20. --------------------------------------------U B listu.g..------------------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koja se opterecuje.

Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. cini zajednicku imovinu. i 290. ali se to pravo duznika moze iskljuciti ugo vorom o hipoteci. Saglasnost se moze dati u samome ugovoru ili u posebnoj ispravi. koja predstavlja zajednicku svojinu. st. Shodno tome. 289.epokretnoscu bez saglasnosti hipotekarnog povjerioca. smatrat ce se (zakonska pretpostavka) kao da je upis izv rsen na ime oba bracna druga. takvu imovinu. st. Zakona o notarima CG.clan 327. va zi i za raspolaganje nepokretnostima u zajednickoj svojini bracnih drugova. pa ako je na takvoj imovin i u katastru upisan samo jedan bracni drug. Zak ona o svojinskopravnim odnosima.. alineja 4. Porodicnog zakona imovina koju su br acni drugovi stekli radom u toku trajanja braka. 213 Napomena: Prema clanu 288. i 313. a ako se ut vrdi da se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. Notar je duzan o tome pouciti i upozoriti stranke. nijedan bracni drug ne moze opteretiti.shodno cl. Sve naprijed naznaceno. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. stav 3. 3. nepokretnost u zajednickoj svojini moze se opteretiti smo na osnovu sa glasnosti svih zajednicara. 214 Napomena: Brojcane oznake listova nepokretnosti i parcela ne moraju biti isp isane slovima . osim ako taj upis nije izvrsen na osnovu pisanog ugovora izmedu nj ih. . Predmet hipoteke se oznacava shodno odredba ma clana 319. a u vezi sa clanom 157. 36. nit i njome raspolagati bez drugog bracnog druga. 2. obavezno je pribavljanje saglasnosti oba br acna druga.

procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti od 22.01. izricitopristaj e na izvrsenjebezodlaganja nakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. stranke izjavljuju da su to razumjele. a koji u cjelosti priznaje kao svoj dug. navedenom u tacki I ovog ugovora.00 EURA (slovima: sezdesethiljadapetstotina i 00/100 EURA).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. br. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznos od60 500. ul. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista.---------------------------------------------IV PODVRGAVANJE NEPOSREDNOM IZVRSENJU -----------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic Jasna. 16. te ako se njena vrijednost za vrijeme trajanja hipote ke poveca.50 0. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. godine. a koje su je u cij elosti odobrile215. gospodina ____iz Podgorice. Ivana Crnojevica. pa se zbog svega toga pribavlja procjena vrijednosti . kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. aiz svoje imovine217 -------------------------------------------------------------------215 Napomena: Prema odredbi clana 309. __ ____. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz.2008. na osnovu ovog notarskog zapisa.00 EUR (sl ovima: sezdesethiljadapetstotinai00/100 EURA). Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 60. u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog po trazivanja koje je preuzela kao korisnik kredita u Ugovoru o nenamjenskom hipotekarnom kred itu. Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. hipoteka se odnosi i na to poboljsanje. Nakon toga. Vansudsk aprodaja216 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. n epokretnost mora biti podobna za unovcenje. ul. 19/2009).

clan 335. Medutim u ugovoru o zasnivanju hipoteke za obezbjedenje potrazivanja iz nekog du gog ugovora koji nije zakljucen u formi notarskog zapisa. tj. Zakona o notarima CG -omogucava pristajanje na izvr senje bez odlaganja i time izvrsnost notarskog zapisa o pravnom poslu koji za predmet ima. licni duznik ne bi s e mogao podvrgnuti neposrednom izvrsenju na cjelokupnoj svojoj imovini na osnovu ugovora o hipoteci ako ugovor o kreditu iz koga proistice obezbijedeno potrazivanje. i dr.. odnosno zapisa o potvrdi privatne isprave. izmedu os talog. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 . . Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. Rasovic. alineja 8. Zakona o notarima CG. to proizilazi iz odredbe clana 53. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. korisnik kredita tj licni duznik. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . str. druga knjiga. 217 Napomena: Clan 53. Korisnik kredita. stav 2.nepokretnosti. st 1. Zak ona o notarima CG. stav 3. 1683 i nadalje. nije sacinjen u formi notar skog zapisa. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. novcano potrazivanje kao sto je ovdje slucaj. 216 Clan 319. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. te nakon toga pristati na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj svojoj imovini. moze priznati dug kao svoj. Podgorica 2009. 1. st. Hi potekarni povjerilac se moze namiriti iz hipotekovane nepokretnosti ili iz cjelokupne imovine duznika.

Stvarna prava na tudim nepokretnostima U svrhu izvrsenja. a sa ispravama koje dokazuju dospjelost potrazivanja.KOMasline ---------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora. ananepokretnostioznacenojkaoparcelabroj10/1. navedenog u tacki I ovog ugovora. --------------------------------------------------------------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.Vocnjak 1 klase.uodjeljku G Listanepokretnosti. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti.00% (devetposto)godisnje.radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora.--------------------------------------------------------VITROSKOVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. 76 EURA (slovima: petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA).ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.povrsineod5000m2. da duz nik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovorenim rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjensk om hipotekarnom kreditu.-----------------------VUPIS HIPOTEKE219----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase.uz kamatnu stopu od 9.uiznosuod: 15 338. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ----Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: --------- . s tim da je iznos anuiteta 200. ispitavsi sve okolnosti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima.broj20 . po sluzbenoj du znosti. tj.na osnovuovogugovora. a koje se otplacuje u jednakim mjesecnim anuitetima svakogprvogdo desetogu mjesecuzatekuci mjesec.KO Masline. na period od 120 (stotinudvadeset) mjeseci. da se upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarno gpovjerioca.pocevod01 12 2009 g . snosi korisnik kredita. dostaviti nadleznom katastru radi upisa hipoteke220.Vocnjak1 klase. ----------------------------------------------Notar je upozoriokorisnika kredita da je pristao na izvrsenje bez odlaganja nako n dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. oddana ____. povrsineod5000m2.08(slovima: dvijestotinei08/100EUR) -----------------2 Zatim. poUgovorubr 2800609972o nenamjenskomhipotekarnomkreditu.3. otpravak218 ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev.

------1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. do 111. jer te odredbe ne sadrzi Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG koji je donesen ranije. vaze i odredbe istog zakona koje regulisu vreste upisa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------218 Clan 83. kao i za druga stvarna prav a na nepokretnostima. 221 Clan 318. 2. clanovi 83. st. 220 Napomena: Clan 81. Izuz etak je upis hipoteke na objektu u izgradnji koji se vrsi u skladu clanom 320 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. stav 1. Zakona o notarima CG. i 80 . do 82. a za hipoteku. Zakona o notarima CG. 219 Upis hipoteke u katastar nepokretnosti regulisan je odredbama clana 78. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti221.

te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu224.------6. koje se prilaze uz ovaj izvornik. na imovini poreskog obveznika moze zasnovati zalozno pravo na naci n predviden zakonom kojim je uredena zaloga.1-49-264/09. podnijeti zahtjev za bris anje hipoteke u katastru nepokretnosti225 --------------------------------------------------------------7.---------------------------------5.. broj 10-9/6. a narocito o pogorsanju njenog stanja..10. ali se odbio njen upis. i broj 80/2004. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. radi obezbjedenja poreskog potrazivanja. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom.2009. tu je propisano da se u postupku prinudne naplate poreske obaveze. ----------3. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. Razlika izmedu ugovorne i zak onske hipoteke . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. obavijestiti hipotekarnog povjerioca.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika. na osnovu Zakonom prop isanih uslova. S tim u vezi. Zakona o poreskoj administraciji-Sluzbeni list RCG b roj 65/2001. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni duzni k na dan izdavanja uvjerenja nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa222. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon prestanka hipoteke. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura223 ne pokretnost opterecenu hipotekom. na osnovu takve potvrde. od 01. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti. ali se od toga odustalo. do k hipotekarni duznik ima pravo. ili gubljenja vrijednosti. odnosno hipoteka. a na sljedeci nacin226:__________________ ---------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju ---------------------------------------------------------------222 Napomena: Vidi clan 60. te o svim promjenama.g.. te na posljedice ovih odredbi i izja va. Naknada za rad i naknada toskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi.

stav 1 Zakon o svojinsko pravnim odnosima CG. 318. onda upozorenje treba da glasi: Notar je poducio i upozorio h ipotekarnog povjerioca da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelishodnost da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipot ekarnog duznika.je u tome sto za upis u katastar zakonske hipoteke nije potrebna saglasnosti vla snika nepokretnosti. 225 Napomena: Vidi cl. Ako hipotekarni povjerilac ne zeli pribavljanje poreskog uvjerenja. st. Iak o. 328. i 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona o notarima CG. 223 Clan 328. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. . stav 1. 5. stav 2. smatram o korisnim da notar poduci i upozori stranke na takvu hipoteku. i cl. zbog specificnih poreskih potrazivanja. hipoteka za obezbjedenje poreskog potrazivanja nastaje upisom u katastar nepokretnosti. 226 Clan 127. stav 3. a nakon cega hipotekarni povj erilac izjavljuje da odustaje od toga . Shodno tome i za nastanak hipoteke za poreski dug (zakonske hipoteke) potreban j e upis u katastar nepokretnosti prema clanu 318. odnosno dugovanja i postupka utvrdivanja poreskih obaveza. te ga upozorio na posljedice suprotnog postupanja. 350. 224 Napomena: Vidi cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosim a CG.

potpisuju u prisustvu ovog notara.15/2009. d a su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. a koje potrazivanje bi mog lo nastati iz odobrenog kredita (kreditna hipoteka). dana 14.vlastitog duga). --------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) Korisnikkredita: Dinic (marko) Jasna (potpis) Hipotekarnipovjerilac: BANKA______ a. u 11.2. koju zastupa -punomocnik NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. UZZ BR.3. -----------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis228 i neposrednim pitanjima uvjer io se da on odgovara volji stranka. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar230. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka Ugovor o hipoteci na dvije nepokretnosti u vlasnistvu jedne osobe (zajednicka hi poteka za obezbjedenje jednog potrazivanja.10.1. Podgorica.1. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. u 11. pecat i stambilj notara) 3. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). ul. kojeg slobodnom vo ljom odobravaju229 i svojerucno. ----------------------------------------------------------------------------Korisnik kredita bracni drug hipotekarnog duznika (1).6. ------------------------------------Katastar nepokretnosti (1).2009. g. Obala br.00 (je .2009g.d.00 (jedanaest) casova231. kako slijedi. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK IZVORNIKA227:---------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik (1).10. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Dana 14.

stav 1. tacka 7 Zakona o notarima CG. clan 49. stav 1.. 40.danaest) casova. i clan 50. 50. Zakona o notarima CG. sa sluzbenim sjedistem u 227 228 229 230 231 Clan Clan Clan Clan Clan 80. 47. stav 1 i clan 81. 50. Zakona o notarima CG. . tacka 6. Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. stav 2. preda mnom. tacka 5. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.

JmBG 2012946000000.1. od dana 14. Prva br.2006.2.2014. ------------------------2 BANKA______a d Podgorica. maticni re gistarski broj subjekta upisa 1-275.08. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. pravnik. Prva br.godine.08.09. ul..2004.------------------------Ovlascenje za zastupanje hipotekarnogduznikaovaj notar je utvrdio na osnovu predocenog originala Izvoda iz Centralnog registra. broj_____. drzavljanin Crne Gore. 2009 godine.. ul. sa rokom vazenja do 14.. pema vlastitoj izjavi. kao i to da je naznaceni zastupnik hipotekarnog duznika upisan u Reg istru kao direktor bez ogranicenja ovlascenja u okviru registrovane djelatnosti i da j e on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu. po punomocniku AA. izdate od strane mUP-a Crne Gore. u formi notarskog zapisa od strane notara XY... ul. ul. -------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. sa 100% (sto posto) ucesca u osnovnom kapitalu23 2. koji je sacinio ovaj notar. ciji sam identite t utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377. --------------------------------------------------------------------- . sa sjedistem u Podgorici ul. koji se u ovjerenom prepisu. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci.10. Obala br.12... Prva br. izda te od mUP-a Crne Gore.08. rodena 01. 9. Podgorica. od ____. Privrednog suda u Podgorici. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). koje je sacinjeno dana 01. sa rokom vazenja trajno.1. od dana 15.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Podgorici. sa sjedistem u Podgorici.1960.. Peta br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC.g.g. roden 20. godine. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama.15. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. prilaze uz ovaj izvorni k. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za h ipotekarnog povjerioca. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1 EXPORT d o o. Deseta br.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine) u Podgorici. (slovima: prvog augusta hil jadu devet stotina sezdesete godine) u Podgorici. ul. po zakonskom zastupniku direktoru Dinic (Zlatko) Darko. pod brojem UZZ-31/09. JmB 010853000000. ozenjen. maticni regi starski broj subjekta upisa 1-273.g.1946. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. po zanimanju gradevinski tehnicar. ___sud Podgorica (u daljem tekstu: hipotekarni duznik).. sa prebivalistem i adresom u Podgor ici. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici.05. po zanimanju dipl.

onda o ovlascenjima direktora kao zakonskog z astupnika vidjeti u odredbama propisa o preduzecima. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. koji je sacinio ovaj notar. pri laze uz ovaj izvornik. od ____. . nije redovna djelatnost preduzeca ili drugog pravnog lica. broj_____. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice.-----------------------------232 Napomena: Ako zakljucenje odredenog pravnog posla. koji se u ovjerenom prepisu. odnosno privrednim drustvima. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. u ovom slucaju hipoteke. ------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena.-----------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P odgorici. Nadalje. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca.

Prva br. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju...00EURA(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA). zakljucio je sa hipotekarnim povjeriocem.d. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. ___sud Podgorica. Privredni sud Podgorica. garancijama i akreditivim a vrsiti plasman sredstava.---------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o. objasnio im p ravne domete i posljedice. a koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto su ga stranke odobrile. 15. ul. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla. koji je strankama u cijelosti procitan.uspostavihipot ekananepokretnostimaoznacenimutackiIIIovogugovora ------------------------------Hipotekarnom duznikusezabranjuje otudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca ---------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE------------------------------------------------------------- .1 0. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI ----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o.. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. Podgorica. u okviru tog iznosa. 15..10 . sa sjedistem u Podgorici. Prva br. kojim ugovorom je hipotekarni povjerilac-Bank a odobrila hipotekarnom duzniku.od10 06 2009 g . Prva br. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. Ugovor okreditu br OZ07/ 09. Privredno sud Podgorica. od10 06 2009 godine (slovima). maticni registarski broj subjekta upisa 1-275. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor o kreditu. kao korisniku kredita.. Privredni sud Podgorica. okvirno zaduzenje u iznosu do233 700 000.3. Podgorica.narokod60(slovima: sezdeset) mjeseci.sa sjedistem u Podgorici.sa sjedistem u Podgorici.BANKA______ a. ul. sa sjedistem u Podgorici ul.d.uzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje. ul. te se uvjerio u pravu volju stranaka. s tim da ce se.uzsporedne cinidbe. da seukoristtog hipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznacenopotrazivanjeiztackeI ovogugovora. saglasan je sa hipotek arnim povjeriocem -BANKA______ a. pojedinacnim ugovorima o kreditima.poosnovu Ugovora okreditu.. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275. Podgorica. Prva br. Podgorica. br OZ-07/09 .

-----------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.Vocnjak1 klase. upisan je hipotekarni duznik.----------------233 Clan 316. kao vlasnik sa 1/1 dijela. stav 7. uloska. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clan 80.po vrsineod5000m2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. stav 2. .-----------------------------Opterecuju se sljedece nepokretnosti234: -------------------------------------------------------------------1 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcelabroj10/1 .iz Listanepokretnostibroj20 . stav 1. 234 Clan 323.KOMasline --------------------------------U B listu tog zk.

20. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti.KOMasline.00 EUR (slovima: jedanmilioni00/100EURA).aodcegaparcelabroj10/1.aparcelabroj10/2. ______.-----------------------------------------------------------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du . prilaze uz ovaj izvorn ik.oranica1 klase. ovaj not ar je ustanovio uvidom uPrepis lista nepokretnostibr. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka z a oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. Nakon toga. stranke izjavljuju da su to razumjele. upisan je hipotekarni duznik.2009. od 10.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti.01. kao vlasnik sa 1/1 dijela. ul.naiznosod 300 000. doslo do promjene po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele.-----------------------------------U B listu.iz Listanepokretnostibroj20 . iz Podgorice. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.p ovrsine 15000m2. 2008.g. te koji se. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. a koje su je u cijelosti odobrile.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuju.00EURA(slovima:tristotinehiljadai00/100EUR).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarskaparcelabroj 10/2.. na iznosod700 000. od 22. godine. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA) -----------Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja. kao takav. prema kojem su predmetne nepokretnosti procijenjene na ukupni iznosod1 000 000. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je procitan.KOMasline. KO masline. gospodina ____.10..KOMasline. pod brojem 05-1/09. ------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. izdat od Uprave za nekretn ine Podrucna jedinica Podgorica.

zniku. 236 Clan 323. izricito 235 Clan 335 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. -------------------------------------------------------------------------------IV PRISTAJANJE NA IZVRSENJE BEZ ODLAGANJA ----------------------------------------------------Hipotekarni duznik u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivanja. a ako to nije ugovoreno. koje je preuzeo kao korisnik kredita u Ugovoru o kreditu. Zakona o svojinsko -pravnim odnosima CG. koji odreduje da ugovorne strane mogu ugovoriti iz koje nepokretnosti ce se hipotekarni povjerilac prvo pokusati namiriti. Smatramo da ugovaranje ovog nacina namirenja obezbijedenog potrazivanja uz pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odla ganja predstavlja efikasnu zastitu hipotekarnog povjerioca. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2. ove tacke ugovora236. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskomprodajom235 nepokretnosti opterecen e ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. navedenom u tacki I ovog ugovo ra. . onda se primjenjuje zakonska odredba da hipotekarni povjerilac i ma pravo izbora nepokretnosti. stav 2.

povrsine 15000m2.Oranica1 klase.uiznosudo700 000.Vocnjak1 klase.00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/ 100EUR).povrsine 15000m2. aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora. na osnovu ovog notarskog zapisa.3.narokod60(slovima:sezdeset) mjeseciiuzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje ---------------------------------------------------------------2 Zatimupise zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaneposredno prinudnoizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.KO Masline.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1.uodjeljku G Listanepokretnosti. hipotekarni duznik pristao na takvo neposredn o prinudno izvrsenje bez odlaganja. na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteked opustenoprotivsvakodobnogvlasnikanepokretnosti.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. -----------------------------------------------------------------------------------------VUPIS HIPOTEKE237----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase.KOMasline ---------------------------------------------------------3 Zatim. pa je.povrsine 5000m2iparcelabroj 10/2.Oranica1 klase. i pored toga.od10 06 2009 g.broj20 .povrsine 5000m2iparcelabroj10/2. radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora.Oranica1 klase. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozoriohipotekarnog duznika da se podvrgao neposrednom prinudnom izvrs enju bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave.inaparcelibroj10/2.poUgovoruokreditubr OZ-07/09 .na osnovuovogugovora. dostaviti nadleznom katastru. navedenog u tacki I ovog ugovora. a sa ispravama koje dokazuju da duznik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovoreni m rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjenskom hipotekarnom kreditu. oznacenihkaoparcelabroj 10/1.opter ecenih ovom hipotekom na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteke dopusteno protiv svakodobnogvlasnikatih nepokretnosti -----------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev. -------------------------------------------------------------------------------------VITROSKOVI --------------------------------------------------------------------- .ananepokretnostimaoznacenimkaoparcelabroj 10/1.Vocnjak1 klase. Stvarna prava na tudim nepokretnostima pristajenaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.Vocnjak1 klase. povrsine5000m2.upovrsine 15000m2. KOMasline -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora. upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca. po sluzbenoj du znosti. na osnovu ovog notarskog zapisa.

----------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti.---------------------------------------------------------------------------------------237 Napomena: Hipoteka se upisuje u katastar shodno odredbama clana 80. a za up is zajednicke hipoteke primjenjuje se i clan 82. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG . snosi hipotekarni duznik. ..

da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura nepok retnosti opterecene hipotekom. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona sljedece:-------------------------------------------------------1. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. koje se prilaze uz ovaj izvornik.2009. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. dok hipoteka rni duznik ima pravo.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni du znik. S tim u vezi.1-49-264/09.---------6. 2. te na posljedice ovih odredbi i izja va. na osnovu takve potvrde. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom. a narocito o pogorsanju njihovog stanja ili gubljenju vrijednosti. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu. ------3.. ali se odbio njen upis. godine. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. na dan izdavanja uvjerenja.10. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetne opterecene nepokretnosti sa pazn jom dobrog domacina i o svim promjenama. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti --------------------------------------------------------------------7. od 01. - . broj 10-9/6. ali se od toga odustalo. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu Zakonom propi sanih uslova. nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa. ispitavsi sve okolnosti. --------------------------------5.

a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA: ---------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1).-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis i neposrednim pitanjima uvjerio se da on odgovara volji stranka. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). kako slijedi. --------------------------------------------------------------------------------------------- .Naknada za rad i naknada troskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. da su razu mjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.

. pristupilo je sljedece lice: ---------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. obezbjeduje se tudi dug CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.2006. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.00 (je danaest) casova. prema vlastitoj izjavi.o. od dana 15. pecat i stambilj notara) 3. Primjer: Zalozna izjava Zalozna izjava (jednostrana hipoteka)238. ul.----------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipoteka nalazi n a njegovom sluzbenom podrucju. sa rokom vazenja trajn o.10. u 11. izdate od mUP-a Crne Gore.15/2009. g.1. ul.o. preda mnom. saci nim notarski zapis zalozne izjave. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. g. ul. (udaljem tekstu: hipotekarni duznik).2009 g.1946. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje.2. nepokretnost zajednicka bracna imovina .1. koga zastupa direktor Dinic (Zlatko) Darko ____________________(potpis) Zaloznipovjerilac: BANKA______ a. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu li cne karte broj 05XYC. dana 14. u Podgorici. te se uvjerio u pravu volju stranke.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . JmBG 2012946000000.3. u 11. Obala br. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U Podgorici. koju zastupa -punomocnik AA _________________________(potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.1. objasnio joj pravne dom ete i poslje . ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: EXPORT d. Podgorica.. (slovima: dvadesetog decembr a hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). Podgorica.2009 g. Obala br.10. roden 20. drzavljanin Crne Gore.05. Deseta br.d.1. UZZ BR.. Dana 14.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). po zanimanju gradevinski tehnicar.12.7.00 (jedanaest) casova. ozenjen .

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.238 Clan 321. .

----------------------------------------------------------------------------------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko je saglasan da se u korist hipotekarnog povjeriocaEksport banka A D Podgorica. ako se radi o bracnoj tekovini.ul IveAndricabb . u zsporedne cinidbe. sud Podgorica. br 75-233/09 . S tim u vezi. po osnovu naprijed naznacenog ugovora o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. te da bi. hipotekarnipovje rilac. a koji se nakon toga u originalu prilaze uz ovaj izvornik. ako nije drukcije ugovoreno.adaprvarata dospijevazaplacanje05 11 2009 g (petognovembradvije hiljade devetegodine)----------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o dugorocnom kre ditu za stambenu izgradnju.izPodgorice. uPodgorici. koji je stranci procitan u cijelosti. registarski maticni broj subjekta upisa 1-65.sarokomkoristenjakreditaod10 (deset)godina. bila potrebna prav no valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. a ovim ugovorom je Banka. JMB 06079661721000 (u daljemtekstu:korisnikkredita). za naprijed naznaceno potrazivanje iz tacke I ove zaloz ne izjave. uzkamatnustopuod6. stranka je dala sljedecu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZALOZNU IZJAVU----------------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Zalogodavac je prezentovao Ugovor o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju.stimdaseobracuninaplatakamatevrsi mjesecno. uspostavi hipoteka na nepokretnosti oznacenoj u tackiIII ove zalozne izjave ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o imovini koja je predmet b racne stecevine i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili zakon a.kceri Darka.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dice te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. registarski maticni broj subjekta upis a 1-65____. hipotekarni duznik izricito iz javljuje da predmetna nepokretnost ulazi u bracnu stecevinu-zajednicku bracnu imovinu. izmedu Eksport banka a d Podgorica.00E URA (slovima:pedesethiljadai00/100EUR).zakljucen dana 05 06 2009 (slovima:petogjuna dvije hiljade deveteg odine). Njegosevabr 1 . sa . odobrila korisniku kredita dugorocnikredit za kupovinu stana uiznosuod50 000. tj. Njegosevabr 1 .____sud Podgorica (u daljemtekstu hipotekarnipo vjerilac) iMireMiric.00% (sestposto)godisnje.

iz Lista nepokretnosti broj 20.. ovaj notar je ustanovio da je A D supruga hipotekarnog duznika i da je u potpunosti saglasna sa sadrzajem ove zalozne izjave. Opstine Podgorica. klas e. Iz naznacene saglasnosti i Izvoda iz mat icne knjige vjencanih.---------------------------------------------------- .. tj. KO masline. broj UZZ-10/0 9 .suprugom AD. povrsine 5000 m2. -----------------------------------------------------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. Vocnjak 1.od 10 10 2009 g. sa za laganjem predmetne nepokretnosti u zajednickom vlasnistvu. za obezbjedenje kredita iz tac ke I ove zalozne izjave. te s tim u vezi notaru prezentuje Saglasnost supruge. broj___. koja je sacinjena u formi notarskog zapisa od strane ovog notara i koja se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan. od _____.

00 EURA(slovima: devedesethiljadapetstotinai00/100 EURA). u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. od 22. da ne trazi ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvata sve eventualne pos ljedice i rizike u vezi s tim..01. procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednost i nepokretnosti.3. gospodina __iz Podgorice. Naprijed naznacena procjena vrijednosti . izdat od uprave za nekret nine . stranka izjavljuje da je to razumjela. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. prilaze uz ovaj izvorn ik.Podrucna jedinica Podgorica. od 10. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. 16. 19/2009). prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznosod90 500. a koja je naznacenu procjenu u cijelosti odobrila. br. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja. te koji se.. ul. Nakon toga. Vansudsk aprodaja239 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem.20. koji su st ranke prezentovale u originalu i koji im je procitan. kao takav. ____ . sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana stranci. upisan je hipotekarni duznik. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.10.godine. Ivana Crnojevica.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuje ovaj nota r je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnostibr.2009.00 . pod brojem 05-1/09.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranka notaru prezentuje Strucni nalaz. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. ------------Notar je stranku poduciomogucnosti da. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 50 00 0. KO masline. ul. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.g.2009.. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U B listu. kao vlasnik sa 1/1 dijela. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidencij i katastra nepokretnosti.

EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA) -------------------------------------------------------IV UPIS HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. . druga knjiga. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. str. Podgorica 2009. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka.. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 . clan 335.iskljucivonaprvomjestoupisehipotekanaparceliiz tackeIIIoveZalozneizjaveradiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovezalozne 239 Clan 319. Rasovic. stav 2. stav 3. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan .ukatastrunepokretnosti. 1683 i nadalje.uodjeljku G Listanepokretnostibroj20 . Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti.na osnovuovezalozneizjave. i dr. alineja 8. Zakona o notarima CG. KOMasline. beznjegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.

br.----------------Hipotekarni duznik neopozivo ovlascuje hipotekarnog povjerioca da zahtijeva upis navedene hipoteke. snosi on licno. a da p rva rata dospijeva za placanje 05. ispitavsi sve okolnosti. a kako je to naznaceno u tacki II ove zalozne izjave.g. u iznosu od 50. (slovima:petog juna dvije hiljade devete godine) izmedu hipotek arnog povjerioca Eksport banka a..----------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranku upozorioipoducio i o sljedecem: ----------------------------------------------------1.2009.00% (sest posto)godisnje.____sud Podgorica i hipotekarnog duznika mire miric. Ive Andrica bb. JmB 06079661721000. jer je pribavljena i prilozena Saglasnost bra cnog druga hipotekarnog duznika. notar je saopstio stranci da ova zalozna izjava ne podlijeze nikakvim odobrenjima..d. (petog novembra dvije hiljade devete godine). Podgorica. ---------------------------------------------------------------------------------VTROSKOVI -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranku o troskovima notara i troskovima upisa. dostaviti nadleznom katastru. stran ka izjavljuje da sve troskove povezane sa ovim zaloznom izjavom i troskove upisa hipoteke u ka tastar nepokretnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2.06. -------------------------------------------------------------------------------------VI ODOBRENJA----------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. kceri Daria iz Podgori ce.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranku da ce otpravak ove zalozne izjave. Njegoseva br. registarski maticni broj subjekta u pisa 1-65.1. sa rokom koristenja kredita od 10 (deset) godina.2009. da se hipoteka po ovoj zaloznoj izjavi stice tek sa njenim upisom u katastar nep okretnosti.75-233/09.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima izjave. ul. uz kamatnu stopu od 6. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i da je cjeli shodno .11. zak ljucen dana 05. po sluzbe noj duznosti.000.. s tim da se obracun i naplata kamate vrsi mjesecno.00 EURA (slovima: pedesethil jada i 00/100 EURA). po Ugovoru o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju.

---------6. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu. na osnovu takve potvrde.----------------------------------------3. te o svim promjenama. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. ali je stranka od toga odustala. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti -------------------------------------------------------------------- . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ----------------------5. ali se od toga odustalo. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina.da se zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. ali se odbio njen upis. a narocito o pogorsanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti. dok hipoteka rni duznik ima pravo. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu zakonom propi sanih uslova. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. da se ovom zaloznom izjavom moze predvidjeti obaveza hipotekarnog duznika da osi gura nepokretnost opterecenu hipotekom.

2. U Podgorici. da je razu mjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. da stranka moze izjaviti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudskom ili sud skom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretno sti opterecene ovom hipotekom.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. .10. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1).2009. --------------Naknada za rad i naknada toskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. te je potom zapis potp isao i ovaj notar.-----------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. pa se zeli obezbijediti za isplatu cijene uspostavljanjem hipoteke na nepokretno sti koju prodaje. kojeg slobodnom voljom odob rava i. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). kako slijedi.3. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). svojerucno potpisuje u prisustvu notara.1. pecat i stambilj notara) 3. nakon cega je stranka izjavila da je tako postupljeno. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji.g. u 11.8. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 7. u slucaju kada je odgodeno placanje dijela ili cijele cijene. a prodavac je dao bezuslovnu clausulu intabul andi. dana 14. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). te na posljedice ovih odredbi i izjava.

2009.) II PRODAJA (navesti podatke) III CIJENA Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 50. kao vlasnika predmetne nepokretnosti. tj. U vezi s tim. u naknadnoj .g.(slovima:prvog decembra dvije hiljade devete godine ).12.00 EURA (slovima: pe desethiljada i 00/100 EURA).Uvodni dio ugovoraoprodaji UGOVOROPRODAJI IPREDMET(navesti podatke o nepokretnosti itd.000. notar je poducio prodavca mogucnosti adekvatnog obezbjedenja u smislu dav anja clausule intabulandi i knjizenja kupca.-------------------------------------------------------------------------------------------------Cjelokupni iznos cijene dospijeva za placanje u roku od tri mjeseca od dana zakl jucenja ovog ugovora. do 01.

kojiseimaisplatitiprod avcudo ____izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. a sa ispravama koje dokazuju da hipotekarni duznik-kupac ne ispunjava u ugovorenom roku svoje o baveze u pogledu placanja cijene iz ovog ugovora o prodaji navedene u tacki III ovog ug ovora. a da se. u korist prodavca zasnuje hipoteka na predmetu prodaj e. kupac je saglasan sa prodavcem da se za obezbjedenje isplatekupoprodajne c ijene uiznosuod50 000. optereceneovomhipotekom. S tim u vezi.kojiseimaisplatitido ___izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju.u koristprodavcauspostavihipotekananepokretnostiiz tackeIovogugovora -----------Kupac izricito pristaje naizvrsenjebezodlaganja.na osnovu ovog notarskog zapisa. da prodavac odmah u ov om ugovoru izjavi saglasnost za knjizenje kupca kao vlasnika i da se isti odmah moze uknjiz iti prije isplate cijene. pored toga. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2. IVIZJAVEZAKNJIZENJE . kao i na druge mogucnosti adekvatnog obezbjedenja i upozorio ga na rizike i posljedice u slucaju suprotnog postupanja .00EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA). ove tacke ugovora. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskom prodajom nepokretnosti opterecene ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak.kaoina cjelokupnoj svojoj imovini ----------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat povjeriocu na njegov zahtje v.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima ispravi u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene.00EURA(slovima:pedesethil jadai00/ 100EURA). Notar je upozorio kupca . ------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du zniku. Nakon toga. aupogledu nepokretnostiizt ackeIovogugovora.. on pristao na takvo neposredno prinudno izvrsenje. nakon dospjelostiobezbijedenog potrazivanja-isplatekupoprodajne cijeneuiznosuod50 000. a sa cime je saglasan i kupac. zauzvrat.duznika na podvrgavanje neposrednom prinudnom izvrsenj u bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posl jedice takve izjave. prodavac izjavljuje. pa je i.natajnacindajeprinudno izvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlasnikatenepokretnosti.

u G listu. nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopusteno protivsvakodobnogvlasnikananepokretnostiiztackeIovogugovora -------------------OSTALE ODREDBEUGOVORAOPRODAJI 240 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Kupacje saglasan240 da se istovremeno sa naprijed naznacenim upisom prenosa svoj ine.kupacupiseukatastrunepokretnostikao vlasniksa1/1dijelananepokretnost iiz tackeIovogugovora -------------------------------------------------------------------------------2.1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora. na osnovu ovog notarskog zapisa. kao i da se zabiljezi izjava hipotekarnogduznikao pr istajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja. na nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora upise hipo teka za obezbjedenje potrazivanja sa sporednim cinidbama iz tacke III ovog ugovora u kor ist prodavca hipotekarnog povjerioca XY. . i to na prvo mjesto.abeznjegovogdaljnjegznanjai saglasnosti.

PZ CG). PZ CG). a pod prijetnjom da nece proizvodi ti pravno dejstvo. st. ugovor o medusobnim imovinskim odnosima clanova porodicne zajednice (cl. PZ CG). 2. tacka 1. 101. kao i lica koja nemaju poslovn u sposobnost. Zakonom o notarima (cl. PZ CG.105. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica.pravnim odnosima propisana je odredbama Zakona o notarima i odredbama Porodicnog zakona241. tacka 1. ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova (cl. 1. ovjera potpisa na punomocju za sklapanje braka (cl. .3 14. a u vezi sa cl. Zakona o notarima). 293. bracni ugovor (cl. 51. stav 1. a u vezi sa cl. Pred kim i u kojoj formi se moze dati ovakva 241 Sluzbeni list Republike Crne Gore br. a u vezi sa cl. i u pogledu izjave majke djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinstva (cl.51. PZ. 51. a koja izjava moze biti i sastavni dio testamenta (cl. U Porodicnom zakonu nadleznosti notara su postavljene fakultativno i obligatorno . Zakona o notarima). st 1. ciji predmeti su nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . Fakultativne nadleznosti: sastavljanje notarskog akta (zapisa). tacka 1. ako se stranke obrate. PZ CG. 33. tacka 1. t. PZ. a u vezi sa cl. Porodicnog zakona242. Obligatorne nadleznosti u formi notarskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi pr ivatne isprave: ugovor o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom bracnih drugova (cl. i 2. Zakona o not arima). 292. stav 1.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nadleznost notara u porodicno . 301. Zakona o notarima).) propisano je da se obavezno u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. 51. 1. stav 1. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva Prema clanu 111. ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. u pogledu izjave o priznanju ocinstva. sacinjavaju: bracni ugovor. stav 1. odredbe o utvrdivanju ocinstva shodno se primjenjuju i pri utvrdivanju materinstva. 1/2007. 51.

.242 Clan 101 do clana 112 PZ CG.

jer samo isprave koje je u cijelosti sacinio notar. ili notarom. Organi. tu izjavu notar mora saciniti u formi notarskog zapisa ili zapisa o pot vrdi privatne isprave. pa tako i pred notarom. ovjereni zapisnik. imaju doka znu snagu javne isprave u formalnom i sadrzinskom smislu. Ova izjava se moze dati pred razlicitim or ganima koji vrse javnu vlast i u formi javne isprave. izjava o priznanju ocinstva ili materinstva moze se dati pred raznim lici ma (organima). b) u testamentu. potrebno je znati kad se moze dat i ovakva izjava. duzni su. odnosno lica koja su sastavila javnu ispravu o priznanju ocinstva. pred organom starateljstva. a na zahtjev lica koja za to imaju pravni interes. odreduje clan 101. Medutim. Ovakva izjava proizvodi znacajne pravne posljedice medu zainteresovanim stranama (pravo pozivanja na nasljedivanj e. Priznanje ocinstva proizvodi . moze priznati: pred maticarom. ili sudom . poslije smrti djeteta. a sto notari svak ako jesu. odnosno otpravak notarskog akta. a shodno t ome. kako to odreduje clan 102. koje je navrsilo se snaest (16) godina (cl. Materinstvo i ocinstvo djeteta moze priznati lice sposobno za rasudivanje. izdrzavanje i sl). Postoji samo mogucnost da se da ovakva jedna izjava i pred notarom. dostaviti mat icaru. ocinstvo se moze utvrditi samo odlukom suda. pred sudom.104. nadleznom za upis djeteta u maticnu knjigu rodenih. i materinstvo. Ona moze uslijediti na sljedeci n acin: a) samostalnom izjavom pred maticarom. Dakle. Pored naznacenog.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima jedna izjava. pred drugim organom ovlastenim za sastavljanje javnih isprava. ili pred organom starateljstva. PZ CG. PZ. Ako se davalac izjave (stranka) odluci dati ovakvu izjavu pred notarom. Ona se moze dati za zivota djeteta i prije rodenja djeteta. u kome se navodi da se ocinstvo. Ovdje je bitno napomenuti ko moze dati ovakvu izjavu pred notarom. PZ CG). a sto dalje znaci da za punovaznost takve izjave nije neophodno da je data pred notarom. bez odlaganja. a to priznan je ce proizvesti pravno dejstvo ako se dijete rodi zivo.

a dijete je ml ade od 16 godina. Postavlja se pitanje: da li je jednom datu ovakvu izjavu moguce kasnije opozvati ? Izjave o priznanju ocinstva i izjave majke i djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinst va ne mogu se opozvati. to moze utvrditi tuzbom kod nadleznog suda. PZ CG. Zbog toga je potrebno da notar upozori stranku da je prizna nje . ili je starije od 16 godina. ili je potpuno lisena poslovne sposobnosti. onda lice koje je priznalo dijete. je i njegova saglasnost. uz odobrenje organa starateljstva. a trajno je nesposobno za rasudivanje. Ako se ta lica ne saglase sa priznanjem ocinstva ili se o tome u roku od 30 dana po prijemu obavjestenja o priznanju. a koji ocinstva. ili je nepoznatog boravista. potrebna saglasnosti se daju na nacin propisan u clanu 101. Ako majka djeteta nije ziva. te vazi i za priznanje ne izjasne i upisuje se u maticnu knjigu rodenih samo ako se sa priznanjem s a ako se radi o priznanju djeteta starijeg od 16 godina.pravno dejstvo aglasi majka djeteta. sagl asnost na priznanje ocinstva daje staralac djeteta.

pema vlastitoj izjavi.1. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Neophodno je upozoriti stranke na posljedice koje izaziva ovakva jedna izjava na podrucju porodicnopravnih i nasljednopravnih odnosna (obaveza izdrzavanja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto se ovaj notar uvjerio u pravu volju stranke. stra nka je dala .(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Nuzno je upoznati zainteresovane strane da se radi o pravnoj relevantnosti ov akve izjave volje.(u dal jem tekstu: Davalac izjave). Neophodno je upoznati stranke sta je sve potrebno za ovakvo jedno priznanje.2009. preda mnom. ul.1... PZ CG). JmBG 2012966000000.1.2006. objasnio joj pravne domet e i posljedice. od dana 15. po zanimanju gradevinski tehnicar. UZZ BR.15/2009. ozenjen.05. odnosno da je za priznanje potreban pristanak majke i djeteta ako je starije od 16 godin a.).12. tj.00 (j edanaest) casova. NEOPOZIVO (clan 108. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ocinstva ili saglasnost majke i djeteta na priznanje ocinstva. jer su ovdje bitne pouke i upozorenja prema strankama. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. Stranke mogu samo tuzbom kod suda traziti poni stenje takve izjave zbog mana volje. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o prizn anju ocinstva. Obala br. Sam postupak uzimanja izjave o priznanju materinstva ili ocinstva trebalo bi se voditi na odredeni nacin. izdate od mUP-a Crne Gore.g. kada je to potreb no. stav 1.1960. roden 20. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. 1 1 Primjer:Izjavaopriznanjuocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.. 3. u 11. drzavl janin Crne Gore.10. Obala br. u Podgorici. g. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. broj 05XYC. pristupilo je sljedece lice: --------------------------------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. Dana 14. roditeljsko staranje. 2. Ovaj p ostupak bi se mogao voditi na sljedeci nacin: 1. Deseta br. sa rokom vazenja trajno. nasljedivanje itd. g. (slovima:dvadeseti decembar hiljadu devet stotina sezdesete godine). o cinjenici da je izjava o priznanju ocinstva neopoziva.1. ul. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu licne karte.

sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVUOPRIZNANJU OCINSTVA--------------------------------------Priznajemda sam otacdjeteta.rodenog25 02 1988 (slovima:dvadesetpetogfebruara. podbrojem96 (slovima:devedeset sest) za 1988 godinu (slovima:hiljadu devet stotina osamdeset osmu godinu). hiljadudevetstotina osamdesetosmegodine). ---------------- .cijejeimeLiliicijejerodenjeupisanouMati cnomkancelarijiOpstinePodgorica.

svojerucno potpisuje. odnosno pravno dejstvo ovog prizn anja. neophodan pristanak majke djeteta i djeteta.---------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. kojeg slobodnom volj om odobrava i u prisustvu notara.00 (jedanaest) casova. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. u 11.1. g. kako slijedi. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Dinic Darko (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. pecat i stambilj notara) 1 2 Saglasnost majkesa izjavomopriznanjuocinstva Osnov davanja ovakve saglasnosti je odredba clana 105. u formi javne isprave. Ona je potr ebna iz razloga sto je prema toj odredbi. PZ-a. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. a kako slijedi:____________.2009. -------------------------------Upozoren sam da je ovo priznanje neopozivo.--------------------------------------------------Djetetu LY.10. nakon cega je zapis po tpisao i ovaj notar. koja izjavljuje da je tako postupljeno. Prva br. -------------------------------------------------------------------------------------------Ovjereni otpravak je izdat: -------------------------------------------------------------------------------------. predvideno da je za upis priznanja ocinstva .Davaocu izjave.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Notar me poducioiupozorioda je za punovaznost. gospodi XY iz Podgorice.---------------------. dana 14. U Podgorici. ---------------------------------------------------------------------------------------------------majci djeteta. koji ce izvrsiti upis u maticnu knjigu rodenih.Notar me upozo rio i upoznao sa posljedicama ovog priznanja koje se tice porodicnih odnosa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno. stav 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------maticaru Opstine Podgorica. da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. obaveze izdrzavan ja i prava na nasljedivanje. ul..

daje sta . Ako majka djeteta nije ziva. odnosno ona je uslov za punovaznost izjave o priznanju ocinstva. Saglasnost za p riznanje moze dati majka. a dijete je mlade od 16 godina. ili je starije od 16 godina.u maticnu knjigu rodenih potrebna saglasnost majke. pod uslovom da joj nije oduzeta poslovna sposobnost. ili je nepoznatog boravista. Zakon takode odreduje ko je sve sposoban dati ovakvu saglasnost. ili notarom na nacin kako se daje i izjava o priznanju ocinstva. ili sudom. sa odobrenjem organa starateljstva.. Ova saglasnost se moze dati pred maticarom. ili je potpuno lisena poslovne s posobnosti. ili org anom starateljstva. saglasnost na priznanje ocinstva. a trajno je nesposo bno za rasudivanje.

gospodin Daric Darko. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o sagl asnosti na priznanjeocinstva. Obala br.15/2009. -----------------------U notarskom aktu notara m.. pristupilo je sljedece lice: ----------------------------------------------------------Gospoda Ribic (marko) Ana.1968.1. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.1965. Bos kovic. udata.g. (slovima:dvadeseti decembar hil jadu devet stotina sezdeset pete godine)..12.1. Obala br. Odredbe o priznanju ocinstva vrijede i za priznanje materinstva. g. pema vlastitoj izjavi. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ralac djeteta. ul. sa prebivalistem i adresom u Kotoru . dana 20. po zanimanju trgovac. drzavljanka Crne Gore . koje sam ja rodila dana 25. iz Podgorice. od dana 15. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.. P R I m J E R Izjava o saglasnosti na priznanje ocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.. rod. izd ate od mUP-a Crne Gore. ul. Nastanjena sam u Kotoru.10. broj UZZ-03/09. drzavljanka sam Crne Gore.02. objasnio joj pravne domete i pos ljedice. . ul. (slovima:dvad eseti decembar hiljadu devet stotina sezdeset osme godine). u 11. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. preda mnom. od oca marka i majke mare. g.1. UZZ BR. priznao je ocinstvo djeteta Lili. stranka je dala sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVAOSAGLASNOSTINA PRIZNANJE OCINSTVA Ja sam rodena u Dubrovniku-Republika Hrvatska. JmBG 2012968000000. 1. rodena 20.J iz Podgorice.00 (j edanaest) casova. izjavljujemsvojpristanaknadatopriznanjeocinstva ------------------Notar me je upoznao i upozorio na posljedice koje priznanje ocinstva ima na poro dicne odnose.--Kaomajkadjeteta. broj 05XYC.2006.1. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. ukoliko iz prirode odnosa ne proizilazi nesto drugo. u Podgorici.1988.12. Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. u Dubrovniku. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Dana 14.05. godine.. Deseta br.2009 g. sa rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:davalac izjave). Deseta br.

---Ovjereni otpravak je izdat meni. gdje je rodenje djeteta upisano. -------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. ocu djeteta. kao i na to da je ova izjava neopo ziva. djetetu. a kako slijedi:____________.obaveze izdrzavanja i pravo na nasljedivanje. koja izjavljuje da je razumjela sadrzinu ovog pravnog po sla i da je u . kao i maticnoj kancelarij i u Podgorici. -------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke.-------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno.

takvom imovinom bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno. u 11. poklonom ili drugim oblicim a besteretnog sticanja. osim ako je jedan bracni drug ulagao u ove igre posebnu imovinu. kojeg slobodnom voljom odobrava i. kako slij edi.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima cijelosti saglasna sa ovim zapisom. pecat i stambilj notara) 2. a narocito prav nim poslovima koji za predmet imaju prenos ili sticanje stvarnih prava na nepokretno stima.2009. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). Zbog toga. Imovina bracnih drugova Imovina bracnih drugova243 moze biti posebna i zajednicka. Status imovine koju i maju bracni drugovi. onda svako od njih moze s njom samostalno raspolagati i upravljati i nije potrebna saglasnost drugog bracnog druga.00 (jedanaest) casova.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Ribic Ana (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. veoma je bitan kod raspolaganja takvom imovinom. kao i imovina koju je stekao u toku braka nasljedem. dana 14. --------------------U Podgorici. 2 1 Posebna imovina Posebnu imovinu sacinjava imovina koju je bracni drug stekao prije sklapanja bra ka. takvom imovinom svaki bracni drug samostalno upravlja i raspolaze. prihodi od te imovine. Status zajednicke imovine je takav da se radi o zajednickoj svojini kod koje udj eli zajednicara nisu unaprijed odredeni. Ako bracni drugovi imaju posebnu imovinu. npr.g. s tim da se mogu i drugacije dogovoriti.10. prihodi od posebne imovine koji su ostvareni radom bracnih drugova . osim ako se nisu drugacije dogovorili. ugovorom o upravljanju i raspolaga nju zajednickom imovinom. ali su odredivi. 2 2 Zajednickaimovina Zajednicku imovinu bracnih drugova244 sacinjava imovina: koju su bracni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. u prisustvu notara svojerucno potpisuje. imovina stecena od igara na srecu tokom trajanja braka. tako da svojim dijelom u .

243 Clan 285. 244 Clan 288. do 290.nepodijeljenoj zajednickoj imovini ne moze jedan bracni drug samostalno raspolag ati. . PZ CG. PZ CG.

steci pravo svojine na nepokretnosti.153. sa neopredijeljenim dijelovima kao njihova zajednicka imovina. Naime. nisu ugovor ili da samo jedan od njih to vrsi245.2. npr. prodavca. Medutim. jer se radi o imperativnim odredbama. kao vlasnik na zajednickoj imovini. smatrace se kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. Pravilo je da se zajednickom svojinom moze raspolagati i opterecivati samo uz saglasnost svih zajednicara. tu je uvijek potrebna saglas nost drugog bracnog druga. u cilju utvrdivanja savjesnosti kupca ili drugog sticaoca stvarnog prava na nepokr etnosti. takvi poslovi mogu izazvati stetne posljedice. hi potekarnog duznika itd.-160. jer ako se povrijede pravila o raspolaganju nepodijeljenom zajednickom imovinom koja su imperativnog karaktera. to notari moraju kod pravnih poslova vezanih za nepokretnosti poducavati i upozoravati stranke u vezi sa naznacenim i takva upoz orenja unijeti u ispravu. Medutim. Imovina bracnih drugova niti ga moze opteretiti pravnim poslom medu zivima. ukoliko do upisa nije do slo na osnovu ugovora izmedu njih. kao i utvrdenje drugih cinjenica u vezi sa statusom imovine. odnosno n istavost. a u odredenim slucajevima odbiti sacinjavanje notarskog akta. bracni drug ovi mogu zajednickom imovinom raspolagati zajednicki i sporazumno. na osnovu pravnog posla koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. mogu se u katastar upisati kao suvlasnici na opredijeljenim dijelovima. trece lice moze izuzetno. 2 3 Primjeripodukaiupozorenjauvezistatusaimovinebracnih drugova P R I m J E R 1 . Od tog pravila postoji izuze tak kada trece lice moze pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima st eci svojinu na nepokretnosti ako je bilo savjesno i ako na nepokretnosti pravo svoji ne nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara246. tu je veoma vazno izjasnjenje lica koje je upisano u katastar (npr.). osim ako. a tada se smatra da su na taj nacin izvrsili diobu zajednicke imovine. Zajednicka svojina regulisana je Zakonom o svo jinskopravnim odnosima (cl. ako je savjesno i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastar na ime svih zajednicara. upisan samo jedan bracni drug. Kako je obicaj i praksa da se u katastar upisuje samo jedan bracni d rug na nepodijeljenoj zajednickoj imovini. prilikom pribavljanja nepokretnosti. ugovora o podjeli zajednicke imovine ili bra cnog ugovora247. Prava bracnih drugova na zajednicku nepodijeljenu imovinu upisuju se u katastar nepokretnosti na ime oba bracna druga.). putem pisanog ugovora o upravljanju ili raspolaganju zajednickom imovinom. Ako je u katastar. bracni drugovi.

bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog 245 Clan 290. ako nije dru kcije ugovoreno. te da bi. Porodicnog zakona CG. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. stav 2. koji je uspostavio n acelo pouzdanosti u tacnost podataka iz javnog registra o nepokretnostima i pravima na nepokretnos tima.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. 246 Clan 157. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. i da niko ne moze trpjeti stetne posljedice u prometu nepokretnosti u kojima se ti podaci kor iste. Porodicnog zakona CG. ako se radi o takvoj imovini. 247 Vidi clan 289. Smatramo da je ova odredba odst upanje od odredbe clana 10. do 292.

broj____. te Izvod iz maticne knjige vjencanih. UZ.. b roj O-1/2005. prilaze uz ovu ispravu nakon sto je procitano strankama. u orig inalu. Nakon toga.2005. Rjesenje se prezentuje u originalu.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava). te se u ovjereno m prepisu koji je sacinio ovaj notar. prilazu se uz ovu ispravu nakon sto su procitani stran kama. hipotekarni duznik (ili prodavac. ako nije dru kcije ugovoreno. -----------------P R I m J E R 2 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. ako se radi o takvoj imovini. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnuivanbracnu imovinu248 -----------------------------------------------------------------P R I m J E R 4 . ------P R I m J E R 3 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. jer je istu naslijedio.01.___/09. od ____. kao takvi.. Opstine Cetinje. te da bi. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednicku bracnu imovinu. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca.g. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava). S tim u vezi.) i da je ista u cijelosti saglasna sa opterecenjem (raspolaganjem) predmetne nepokretn osti. S tim u vezi. a ovi dokumenti. Iz istih je notar ustanovio ustanovio da je AA bracni drug hipotekarnog duznika (prodavca i dr. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost b racnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava). a iz istog je ovaj notar ustanovio da je hipotekarni duznik naslijedio predmetnu nepokretnost. br. od 15. od ____notara XY. S tim u vezi. iz Podgorice. notaru se prezentuje u otpravku Saglasnost bracnog druga u formi notarskog zapisa. te da bi. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. ako nije dru kcije ugovoreno. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost spa dauzajednicku bracnu imovinu sa bracnim drugom XX.

izricito potvrduje. ako nije dru kcije ugovoreno. gospoda XY. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnu imovinu.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili Zakona. . ako se radi o takvoj imovini. a sto pri sastavljanju ovog notarskog akta.). ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava). ---------------------------------------------------------------------248 Vidi clan 306 PZ CG. jer je istu pribavio prije zakljucenja braka kao posebnu imovinu. prisutni bracni drug hipotekarnog duzn ika (prodavca itd. te da bi. S tim u vezi. hipotekarni duznik (ili prodavac. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca.

moze se izmijeniti bracnim ugovorom (cl. 292. ugovorom o diobi zajednicke i movine bracnih drugova (cl. Bracnim ugovorom bracni drugovi mijenjaju pravila zakonskog rezima zajednicke imovine i njime mogu urediti svoju cjelokupnu imovinu (zajednicku imovinu i pose bnu imovinu). Zakon poznaje samo termin bracni ugovor . (u daljnjem tekstu: bracni drug prodavca) . . dok drugi imovinski sporazumi bracnih drugova za predmet imaju samo uredenje upravljanja i raspolaganja zajednickom imovinom (ugovor o podjeli zajed nicke imovine bracnih drugova i dr. 250 Detaljnije o bracnom ugovoru vidi kod Ramajana Sunje. PZ). Svi ovi ugovori moraju biti u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl.----------------------------------Zakonski rezim zajednicke bracne imovine i rezim upravljanja i raspolaganja isto m. PZ). a ne predbracni ugovor . st 1. tacka 1 Zakona o notarima CG). uslovljen a vremenom njegovog zakljucenja (buduci bracni drugovi ga zakljucuju prije sklapan ja braka. Medutim. ugovorom o regulisanju imovinskih odnosa clanova porodicne zajednice (cl. ugovorom o upravljanju i raspolaganju zajedni ckom imovinom (cl. pristupio je i ucestvuje u sastavljanju ovog notarskog akta njegov bracni drug XY_____. bracni ugovor moze sadrzavati i odredbu o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom. a bracni drugovi koji nisu za 249 Clan 301 do 303 PZ CG. a bracni drugovi ga zakljucuju za vrijeme trajanja braka). PZ). Revija za pravo i ekon . 301. moze se dati u posebnom ugovoru o upravljanju i ra spolaganju zajednickom bracnom imovinom. 314. uvijek treba upotrebljavati termin bracni ugovor . Ostalih razlika nema. koji ima samo dva modaliteta. ili u samom ugov oru kojim se vrsi raspolaganje zajednickom imovinom bracnih drugova. ili buducih bracnih drugova (prije sklapanja braka) na postojec oj ili buducoj imovini250. Bracni ugovor Saglasnost bracnog druga za raspolaganje i opterecenje zajednickom imovinom mora se dati u formi propisanoj za ugovor. Zbog toga. u posebnoj ispravi o saglasnosti.PZ). 51. 293. Primjer formulacije u uvodnom dijelu isprave gdje se upisuju podaci o ugovornim stranama i bracnim drugovima: Zajedno sa prodavcem. Bracni ugovor 3 1 Pojambracnogugovora Bracni ugovor249 je ugovor kojim se ureduju imovinski odnosi bracnih drugova (u toku trajanja braka).3. 3. s tim da je njegovo dejstvo odlozeno do sklapanja braka.).

. str. Mostar 2008. Pravni fakultet Mostar.omiju. godine. 121 do 139. godina 9 broj 2.

pa tako i kod bracnog ugovora. 252 Clan 49.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima kljucili bracni ugovor. 3 2 Usloviza punovaznostisadrzajbracnogugovora Ovaj ugovor mora sadrzavati sve bitne elemente tog pravnog posla propisane mater ijalnim zakonima i elemente propisane za sadrzaj notarskog zapisa iz cl. npr. 50. 3 2 1 Usloviza punovaznost Kod svih ugovora. porodi cnog i obligacionog prava. stav 2. U suprotnom. PZ CG. Bracni ugovor ne moze imati nasljednopravna dejstva jer su Zakonom o nasljedivan ju zabranjeni ugovori o nasljedivanju. Odredbe o formi bracnog ugovora sadrzane su i u clanu 301. ugovorom o podjeli zajednicke imovine. Notar je duzan procitati ugovor. a to su: da je ugovor sklopljen u propisanoj formi251. do 52. takode. ZOO CG. Ugovorne strane i njihova poslovna sposobnost. sve odredbe koje se odnose na zajednicku imovinu b racnih drugova primjenjuju se i na imovinske odnose vanbracnih drugova. U s uprotnom. PZ CG). st. 305. Da bi bracni ugovor bio punovazan. . do 68. PZ CG. Zakona o no tarima CG. da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana253. Forma bracnog ugovora. da su ugovorne strane poslovno sposobne252. ZOO CG. Na zajednicku imovinu i na bracni ugovor primjenjuju se odredbe stvarnog.3. pod uslovom da je vanbracna zajednica trajala duze vremena. ne moze se ugovoriti primjena strano g prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. to bi proizvo dilo nistavost. bracni ugovor ne bi proizvodio pravna dejstva (vidi cl. je r prema odredbi cl. Zakona o notar ima CG). 306. Predmet bracnog ugovora moze biti regulisanje i vanbracne zajednicke imovine. Ugovorne strane kod bracnog ugovo ra su: bracni drugovi. potrebno je da bude sa cinjen u formi notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave256. da postoji valjan osnov254. da postoji sadrzaj ugovora255. 51. mogu upravljanje i raspolaganje zajednickom imovinom ure diti posebnim ugovorom. poduciti i upozoriti ugovorne strane na njegove posljedice da se njime iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova. moraju biti ispunjeni opsti usl ovi za njegovu punovaznost. 251 Clan 60. koji propisuje sta treba da sadrzi notarski zapis. odnosno buduci bracni drugovi koji su poslovno sposobni.

do 40. 51. CG. 50a Zakona o notarima . Clan Clan Clan Vidi 19. 46. 2 CG. i cl. PZ CG. st 1. 41. t. st.253 254 255 256 CG. ZOO 301. 1 i cl. ZOO do 48. CG. cl. ZOO do 45.

odnosno buducih bracnih drugova i on mora biti dopusten. ugovaranje iskljucenja obaveze izdrzavanja malodobne djece. bracni ugovor nece proizvoditi pravne ucinke. ravnopravnosti. punomocje mora biti pos ebno (specijalno). Ukoliko je predmet obaveze nemoguc. nedopusten. PZ CG. taj ugovor je apsolutno nistav260. da nisu date u zabludi i usljed prevare. ugovor je nistav (npr. odreden ili odrediv. Predmet (sadrzaj) bracnog ugovora je uredenje imovinsko-pravnih odnosa supruz nika. postavlja se pitanje: da li bracni d rugovi. O vaj ugovor ne smije biti protivan imperativnim normama. Nadalje. da je predmet bracnog ugovora odredivanje nasljednika). shodno pravilima o bligacionog prava. postenju. Sadrz aj ugovora ne smije biti u suprotnosti sa prinudnim propisima i moralom drustva. biti suprotan prinudnim propisima ili moralu drustva (npr. neodreden ili neodrediv . 303. bracni ugovor u njegovo ime moze sklopiti njegov starate lj. treba procjenjivati prema odredbama zakona koji ure duju obligacione. odnosno da nije simulirana259. Dakle. Da li je taj predmet valjan. porodicno-pravne. Za punovaznost izjava volje. tj. Bracni ugovor Fizicko lice stice potpunu poslovnu sposobnost sa navrsenih 18 godina zivota (pu noljetstvom) ili sklapanjem braka prije punoljetstva uz odobrenje suda. a sa navrsenih 16 godina257. uz odobrenje organa starateljstva. U suprotnom. kod bracnog ugovora posebno je izrazeno ogranicenje slobode ugovaranja. U slucaju da je nekom od bracnih drugova potpuno oduzeta poslovna sposobnost. imovinskih ne smije nasljednop ugovaranje primjene stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova). ugovaranje ravnih dejstava. potrebno je da su one date bez prinude (slobodno) i da ne postoje druge mane volje. te da je izjava volje s tvarna. nasljedno-pravne i svojinsko-pravne odnose. Valjan pravni osnov. 302. s tim da punomocje mora biti u formi ugovora258 i po sadrzaju mora odgovarati elementima bracnog ugovora. mogu putem punomocnika sklopiti bracni ugovor? Smatramo da mogu. U svakom slucaju. dopusten. PZ CG zabranu ugovaranja primjene prava druge drzave (stranog prava ). pr ema odredbi cl. odnosno buduci bracni drugovi. Osnov (cilj. postivanju jav . Porodicni zakon CG ne navodi sta moze biti predmet bracnog ugovora. Predmet obavezivanja u bracnom ugovoru treba biti moguc. zabrani zloupotrebe prava. kao i nacelima obligacionog prava: savjesnosti. Saglasna volja ugovornih strana.3. tj. osim sto pro pisuje u cl. U slucaju da je osn ov nedopusten ili da on ne postoji. svrha ) bracnog ugovora je uredenje odnosa bracnih.

ZOO CG i clan 51.nog poretka. tac. naprimjer. 13. Clan 86. 1. Vidi odredbe cl. po pitanju poslovne sposobnosti supruznika (cl. 53. morala itd. Zakona o notarima CG. Bracni ugovor bi bio protivan prinudnim propisima. dobrih obicaja. do 59. PZ CG to zabranjuje). i cl. PZ 257 258 259 260 Cl. u sljedecim slucaj evima: kada bi se ugovorila primjena stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. 13. 1. PZ CG. . ZOO CG. 24. st. 303. Clan 101 ZOO CG.

Odredbe kojima se vrsi drugacije regulisanje imovinskih odnosa u odnosu na zakon ski imovinski rezim (iskljucuje se zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova) u vidu ugovaranja drukcijih (nejednakih) dijelova u zajednickoj bracnoj imovini izmedu bracnih drugova (clan 293. 294. imovina bra cnih drugova dijeli se na jednake dijelove (cl. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4. do 284. upisanom u listu nepokretnosti br . ako bi se povrijedila zakonom propisana prava i obaveze roditelja (bracnih drugova ) prema djeci. KO Grad.. tako da odrede dijelove u citavoj imov ini (npr. Porodicni zakon nije odredio bitne elemente (sadrzaj) bracnog ugovora. Naprijed naznacene odredbe bile bi nistave.. KO Grad ). ali iz opste defini cije (cl.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima CG). ako bi se iskljucile ili na drugi nacin povrijedile obaveze izdrz avanja djece i obaveze medusobnog izdrzavanja supruznika u skladu sa zakonom (clan 253. PZ CG). Zakona o svojinskopravnim odnosima CG). u skladu sa zakonom. Odredbe o promjeni statusa stvari i prava iz posebne imovine bracnih drugova u z ajednicku . a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4. ili da odrede dijelove na jednom dijelu imovine (npr. ako bi sadrzavao odredbe privatne i intimne prirode. Ako ne dode do sporazuma o tome.3. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4 na istoj nepokretnosti. ako bi se u nijele odredbe koje imaju karakter zelenaskog ugovora.ili da se sporazumiju da svakom bracnom drugu pripadnu pojedine stvari ili prava iz zajednicke imovine (npr. dok ostala njihova zajednicka imovina podlijeze z akonskom rezimu zajednicke imovine ). 3 2 2 Sadrzaj Kako smo naprijed istakli. na cjelokupnoj njihovoj bracnoj imovini). PZ CG) i pravne prirode ovog ugovora proizilazi da bracni ugovor moze sadrz avati razlicite odredbe.. a bracni drug CD ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu upisanom u listu ne pokretnosti br. Bracni drug AB ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu. odnosno buducih bracnih drugova. st. a sto je predmet daljeg razmatranja. 6. KO Gra d. PZ CG). PZ CG). ako bi se unijela odredba o traj nom odricanju prava na diobu zajednicke bracne imovine (vidi cl. a sto moze dov esti do nistavosti ugovora u cijelosti.5. upisanom u listu nepokretnosti br. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4 na dvosobnom stanu . 301.158.5. Moguce je ugovoriti da jedan bracni drug isplati drugom novcanu vrijednost njegovog dijela. predmet bracnog ugovora je regulisanje imovinsko-prav nih odnosa bracnih.

a u ostalom dijelu da budu posebna imovina (tzv.bracnu imovinu i obrnuto.). . u jednom dijelu trose za tekuce potrebe bracne zaj ednice. Ugovaranje da prihod od izdavanja u zakup posebne imovine postane zajednicka bracna imovina. P R I m J E R I Ugovaranje da se novcana sredstva koje ce bracni drugovi ostvariti kao zajednick u bracnu imovinu (plata i sl. Ugovaranje da se prihodi od igara na srecu smatraju posebnom imovinom. rezim odvojenosti imovine ).

koji moze biti sastavni dio bracnog ugovora ili biti samostalan ugovor. vrijeme diobe. omogucuju zajednicarima. a sto su i br acni drugovi u slucaju bracne imovine. a druge da posjeduje i koristi drugi bracni drug..3. ili da sve stvari koristi i posjeduje samo jedan bracni drug. Odredbe o upravljanju i raspolaganju zajednickom bracnom imovinom Prema odredbama PZ CG. koja bi se podijelila na j ednake ili razlicite suvlasnicke dijelove. Dioba zajednicke imovine bracnih drugova moze se trazi ti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka262. zajednicka bracna imovina je definisana kao zajednicka sv ojina i njome bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno (cl. Sporazum o diobi zajednicke br acne imovine. Ugovaranje nacina upotrebe posebne imovne. Odredbe stvarnog prava koje tretiraju zajednicku svojinu i odredbe Porodicn og zakona koje tretiraju zajednicku imovinu. Bracni ugovor Ugovaranje da se imovina koju je jedan bracni drug stekao kao posebnu imovinu (n pr. mogu unijeti odredbu o davanju u zakup odredenih stvari iz zajednicke bracne imo vine. nasljedivanjem). bracni drugovi imaju pravo da u svako doba spor azumno utvrde svoje udjele u zajednickoj imovini. troskove diobe i sl. upravljanje i raspolaganje zajednickom bracnom imovinom. smatra zajednickom bracnom imovinom. P R I m J E R I mogu odrediti da neke stvari iz zajednicke bracne imovine posjeduje i koristi je dan bracni drug. mogu povjeriti upravljanje i raspolaganje jednom od njih. Kako zajednicka imovina bracnih drugo va ima karakter zajednicke svojine. . PZ CG). Odredbe o podjeli zajednicke bracne imovine. pod prijetnjom nistavosti. 291. Zajednicka imovina bracnih drugova moze se podijeliti posebnim ugovorom o podjel i zajednicke bracne imovine. kao sto je u n arednom dijelu opisano. a isto tako. da se bracnim ugovorom sporazumiju na koji ce nacin vrsiti koristenje. te se. Odredbe o investicijama u toku trajanja bracne zajednice. ne mogu odreci tog prava261. moze sadrzavati nacin diobe. podjela zajednicke bracne imovine moze b iti predmet posebne odredbe u bracnom ugovoru.

PZ CG. ili da prilikom podjele. prodaju zaje dnicke bracne imovine na javnoj prodaji i podjelu tako dobivenog novca. ili da se ugovori ustupanje udjela zajednicara drugom bracnom drugu i isplata novcane naknade za ustupljeni dio. pojedine stvari i prava udu u dio jednog bracnog druga.U pogledu nacina podjele. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 262 Clan 295. bracni drugovi mogu ugovoriti. . a poje dine stvari i prava da udu u dio drugog bracnog druga. naprimjer. 261 Clan 158.

bracni drugovi se mogu bracnim ugovorom odreci diobe zajednicke imovine samo za odredeno vrijeme. Cinidbe mogu biti: novcano davanje u obliku rente.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima U pogledu vremena diobe. Na pravo zaloga na nepokretnosti (hipoteka) primjenjuju se o dredbe zakona kojim su uredena stvarna prava. pa tako i bracnim ugovorom. Odredbe bracnog ugovora o uspostavljanju etazne svojine Etazna svojina je oblik prava svojine koji predstavlja svojina na stanu ili posl ovnoj prostoriji . ali ne i trajno. jer bi takva odred ba. Bracni drugovi se mogu sporazumjeti i oko troskova diobe zajednicke imovine. Odredbe o osnivanju odredenih stvarnih i obligacionih prava U zavisnosti od vrste i pravne prirode stvari i prava koje cine zajednicku imovi nu bracnih drugova. pruzanje njege odred enoj osobi i sl. ali i suvlas nicki dio nastao diobom zajednicke bracne imovine. pravo stvarnog tereta. bracni drugovi mogu bracnim ugovorom osnovati odredena stvarna i obligaciona prava (npr. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju sluzbenosti Pravo sluzbenosti se moze zasnovati. Sl uzbenosti se dijele na stvarne i licne. shodno odredbama cl. pravo prece kupovine kao obligaciono pravo itd. pravo zaloga. Pravo sluzbenosti je pravo na tudoj stvari koje daje ovlastenje njegov om titularu da na odredeni nacin koristi tudu stvar ili da zahtijeva od vlasnika te stvari da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji koje bi inace vrsio na svojoj stvari. 158. te na cjelokupnoj zajednickoj imovini. odnosno ugovor bio apsolutno nistav. a regulisane su Zakonom o svojinsko-pravnim odnosi ma. etazna svojina. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava stvarnog ili realnog tereta Nosilac prava stvarnog ili realnog tereta ima ovlastenja na odredene periodicne cinidbe od svakodobnog vlasnika neke nepokretnosti. izmedu ostalog. 3. Bracnim ugovorom se moze zasnovati sluzbenost na posebnoj imovini jednog bracnog druga u korist drugog bracnog druga. Predmet prava zaloga u bracnom ugovoru mogu biti stvari i prava koja cine posebnu imovinu bracnih drugova. s obzirom da se radi o zajednickoj svojini. st.). naturalno davanje u obliku davanja plodova. Bracni drugovi mogu u ugovor unijeti i klauzulu o medusobnim poklonima i vracanju poklona u slucaju razvoda ili ponistenja braka. i pravnim poslom. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava zaloga Pravo zaloga je sredstvo obezbjedenja nekog potrazivanja i ono se moze zasnovati na stvarima i pravima. Zakona o svojinsko pravnim odnosima. pravo sluzbenosti. Pravo zaloga bracnim ugovorom moze se zasnovati u korist nekog od bracnih drugova ili u korist trecih lica.

takode. kod odredbi o podjeli zajednicke bracne imovine. sprat kuce).ili drugom posebnom dijelu zgrade. u bracnom ugovoru moze se zasnovati etazna svojina na jednom dijelu nepokretnosti koja je zajednicka br acna imovina i to uz pomoc prethodnog etaziranja (npr. . Bracnim ugovorom se moze zasnovati etazna svojina jednog bracnog druga na stanu koji cini posebnu imovinu drugog bracnog d ruga.

s tim da . u iznosu od 20. U suprotnom. a ne postoji zakonsko pr avo prece kupovine. tako. odredba ugovora bi bila nistava. odredba tog ugovora bi bila nistava ako bi se jedan od bracnih drugova o drekao prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka u zamjenu za odredenu imovinu. Ovdje se radi o uspostavljan ju ugovornog prava prece kupovine.000. drugom bracnom drugu CB isplatiti jednokr atnu pomoc u vidu naknade u novcu. u slucaju razvoda braka. P R I m J E R I Odredba bracnog ugovora bi bila nistava u slucaju da se u tom ugovoru jedan od b racnih drugova odrekne prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka. ali bez zadiranja u ono sto je zakonskim imperativnim normama odredeno u pogledu izdrzavanja bracnih drugova i djece.00 (slovima: dvadesethiljada) EURA. te obaveze su zakonskim imperativn im normama ustanovljene i ne mogu se mijenjati voljom stranaka. naprimjer. da prvo njemu stvar ponudi na prodaju. Ako vlasnik s tvari ne ponudi njenu prodaju prvo imaocu prava prece kupovine nego je proda trecem li cu. Ovo pravo se definise kao pravo odredenog lica (nosioca tog prava) da zahtijeva od vlasnik a stvari koji namjerava da je proda. ukoliko jedan od njih odluci prodati svoju posebnu imovinu ili suvlasnicki dio u nekoj stvari koji je nastao diobom zajednicke bracne imovine. Takode. imalac tog prava ima pravo da tuzbom pred sudom zahtijeva da se stvar njemu ustu pi pod istim uslovima. Medutim. bracni drugovi bi mogli. s tim sto ono ima stvarnopravni znacaj samo ako se upise u katast ar. u roku od 30 (tridese t) dana od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. da ponudu za njegovu prodaju prvo uputi drugom bracnom drugu. Ono je pravo obligacionog karaktera. Bracni ugovor Odredbe bracnog ugovora o pravu prece kupovine Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. bracni drugovi mogu ugovoriti u bracnom ugo voru.3. P R I m J E R Bracni drug AB se obavezuje da ce. te je regul isano odredbama ZOO. za slucaj razvoda braka. 3 2 3 Nemogucnostugovaranjaizdrzavanjabracnihdrugovaidjece protivno zakonskimodredbama Porodicni zakon sadrzi imperativne odredbe u pogledu obaveze izdrzavanja izmedu bracnih drugova. te izmedu roditelja i djece. a sto Zakon o drzavnom premjeru i katastru predvida kao mogucnost. takve odredbe bracnog ugovora bi bile apsolutno nistave. Ako bi se bracni drugovi u bracnom ugovoru sporazumjeli da ce samo jedan od njih izdrzavati dijete ili djecu. bracnim ugovorom ugov oriti medusobnu finansijsku i drugu imovinsku pomoc za sebe i za djecu koju su duzni izdrzavati.

-------------- .se ovim ne dira u pravo tog bracnog druga na izdrzavanje u skladu sa zakonom .

JmB_________. Obala br. Povjerioci cije je potrazivanje dospjelo za isplatu. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave263. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. 3 5 Pobijanjebracnogugovora Bracni ugovor. moze se pobijati po pravilima obligacionog pr ava. Smatramo da bi se odredenom intervencijom u Porodicnom zakonu moglo propisati uspostavljanje registra bracnih ugovora i obav ezu registracije svih bracnih ugovora. 3 4 Bracniugovoritrecalica(Publicitet) Porodicno zakonodavstvo Crne Gore ima odredbe o registraciji bracnih ugovora koj i se odnose na nepokretnosti. mogu mijenjati ili raskidati ranije zaklju cen bracni ugovor na isti nacin kako je doslo do njegovog sklapanja. u 11.10. UZZ BR. u Podgorici. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.. sac inim notarski zapis bracnogugovora.1. te zbog toga. mogu tuzbom pobijati bracni ugovor ako je zakljucen na njihovu stetu265. Gospodin AB. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1.-----------------------------------------------------------------------------------263 . Dana 14. neozenjen. tj.2009 g. treca lica mogu saznati za postojanje ugovora koji se odnose na ne pokretnosti. a koji izjavljuje da je: sin A. od dana _______.15/2009. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima 3 3 Izmjenairaskidbracnogugovora Bracni drugovi. 3 6 Primjer:Bracniugovorkojisklapaju buducibracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. nastanjen u Podgorici ul. sa prebivalistem u Podgorici._______broj______. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). tako sto je propisano njihovo upisivanje u katastar nep okretnosti264. broj_____. kao i svaki ugovor. izdatu od mUP-a Crne Gore.00 (j edanaest) casova. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. sa rokom vazenja do____. po zan imanju menadzer. Zakon nije propisao obavezu i mogucnost registracije bracnih ugovora koji se ne odnose na nepokretnosti.1. Medutim. tokom trajanja braka. preda mnom. ul. drzavljanin Crne Gore. Obala br. roden dana_______. a ne samo onih koji se odnose na nepokretnost i.

clan 51 Zakona o notarima CG. PZ CG. st. ZOO CG.Clan 60. . 264 Vidi cl. do 292. 265 Clan 287. 3. ZOO CG. stav 2. 301. i clan 62.

niti djece iz ranijih bracnih i vanbracni h veza. ukupne povrsine 120 m2. Bracni ugovor 2. povrsine 500 m2..________. 20. ukupne povrsine od 120 m2. sa prebivalistem u Podgorici. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucu je zakonski rezim zajednicke imovine. a u V listu je upisna stambena zgrada spratnosti P+1.-----Predmetna zgrada je etazirana. Gospodica CD. KO Grad. od dana________. rodena dana_____u Podgorici.---U svrhu regulisanja nasih imovinsko-pravnih odnosa u braku koji cemo sklopiti. ___ broj ___. broj 20. a takode nemamo zajednicke. svakoodnas imaposebnu imovinu i to:-------------------a)AB ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanj e ovog pravnog posla. oznacene i upisane u A listu kao parcela br. prizemlje. izdat od_____. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR----------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------Drzavljani smo Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitan strankama. s tim da je zakljucenje braka uslov za punovaznost ovog pravnog posla. oznaka dijela 1. po zanimanju frizerka. prvi sprat. drzavljanka Crne Gore.. Clan2 Na dan zakljucenja ovog ugovora.---------------------------------------------------------------------------------------mi cemo sklopiti brak za jadan mjesec. oznaka dijela 2. zakljucujemo ovaj ugovor.-------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasa buduca zajednicka bracna imovina i nasa posebna imo vina266. neudata. kuciste i dvoriste . JmB________. kao takav. i dvoso ban stan na prvom spratu.3. a koja izjavljuje da je: kci B. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisan kao vlasn . Po dgorica. tako da se sastoji od dva posebna (etazna ) dijel a i to: dvosoban stan u prizemlju.----------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka.----------------------------Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. 1/2. broj______. izdatu od mUP-a Crne Gore. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A i V lista. KO Gr ad. objasnio im pravne do mete i posljedice ovog pravnog posla. koji se. od____. nit i u vanbracnoj zajednici. nastanjena na adresi ul. ukupne povrsine od 240 m 2. Ranije nijedno od nas nije bilo u braku. sa rokom vazenja do________.

prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. koji se.000.--------------------------------------------------------------------b)CD ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br. povrsine 5000 m2.____. KO masline.ik sa 1/1 AB. od ____. br. dok u G listu nema upisanih tereta. ___ broj___. na period od deset godina i uz mjesecnu zakupninu od 1. u kor ist mS.00 EUR (slovima:hilja du EUR). oznacena i upisana u A listu kao parcela br. Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. Ov. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisana kao vlasnik sa 1/1 CD. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A lista. KO mas line. . broj 25. izdat od_____. 25. 266 Alternativa: samo nasa buduca zajednicka bracna imovina . od____. 10/1Vinograd. dok je u G listu upisano pravo zakupa po Ugovoru o zakupu. kao takav.

prvi sprat. 1/2. postaju zajednicka bracna imovina.------------------------------------------------------c) Da gospodin AB zadrzava. ------------------------------------------------------------------Clan3 Uslucaju da se nasa imovinska zajednica okonca drukcije nego smrcu jednogod nas dvoje. ukupne povrsin e 120 m2. ponudi ti na javnoj prodaji i tako dobiveni novac podijeliti na jednake dijelove nakon odbitk a troskova prodaje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) .--------------------------------------------------------------------------------------------f) Da sva nasa buduca zajednicka bracna imovina. ukupne povrsine od 120 m2. izgradene na parceli br. osim one iz clana 3. oznaka dijela 2. -----------------------------------e)Da troskove redovnog odrzavanja nepokretnosti iz clana 2. ----------------------------------------------------------------------------------------d)Da gospodica CD postane etazni vlasnik sa 1/1 na nepokretnosti-dvosoban stan n a prvom spratu stambene zgrade. dvosoban stan u prizemlju stambene zgrade.a ovog ugovora. 20.b ovog ugovora . kuciste i dvoriste. b)Da prihodi od izdavanja u zakup nepokretnosti iz clana 2.1/2. povrsi ne 500 m2.upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokr etnosti na naprijed naznacenoj nepokretnosti. b zadrzava kao posebnu imo vinu.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nakon poduka i upozorenja notara. a ovog ugovora. povrsine 500 m2. prizemlje. bude u razlicitim suvlasnickim dijelovima i to: da gospodin AB postane suvlasnik sa 1/3. a gospodica CD postane suvlasnik sa 2/3 dijela. kako je to opisano u clanu 2. uzpredocavanjedokazaozakljucenjubrakasanjim. s tim da se zakupnina placa na de ponentni racun buducih bracnih partnera-ugovornih strana. KO Grad. KO Grad. ugovaramo sljedece: ---------------------------------a) Da gospodica CD naznacenu posebnu imovinu iz clana 2. iz Lista nepokretnosti br. 20.b ovog ugovora. iz Lis ta nepokretnosti br. stranke izjavljuju da ne zahtijevaju neposreda n uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti.anarocitouslucajurazvodabraka. izgradene na parceli br. kao posebnu imovinu. -----------------------------------------------------------------g) Da cemo svu nasu buducu zajednicku bracnu imovinu iz tacke f. kuciste i dvoriste. ovog clana. blize opisano u tacki 2. ovog ugovora ugovara ci snose na jednake dijelove267.na osnovuoveisprav e. oznaka dijela 1. kao p osebna imovina CD. ABjevecsada saglasandaseCD.

Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. pocev od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. b ovog ugovora. koja shodno clanu 3. 2. postane etazna svojina sa 1/1 gospodice CD.od momenta pravosnaznosti presude o razvodu braka.d. ovog ugovor a. . c. a sve to u periodu od pet godina. a u vezi sa clanom 2. gospodin AB ima pravoprecek upovine. uslucajurazvodabraka. plac ati mjesecno iznos od 500. koje se ima upisati na odgovarajucem mjestu u Listu nepokretnosti u koji je upis ana ta nepokretnost.Da u slucaju prodaje nepokretnosti. u cl. oznacenu imovinu zadrzava kao posebnu imovinu. ---------------------267 Alternativa tackama a. b. ------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Da se buduci muz AB obavezuje da ce na ime finansijskepomoci svojoj buducoj supr uzi CD.00 EURA (slovima: petstotina EURA) i to svakog prvog do pe tog u mjesecu za tekuci mjesec. d i e: Svako od nas svoju.

Notar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne poslj edice toga. svakog prvog do petog u mje secu.za vrijemetrajanjaizdrzavanja. racunajuci od dana pravosnazno sti presude o razvodu. ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obave za roditelja na izdrzavanje djece. ------------------------------------------j)Da u slucaju razvoda braka.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravoroditeljanaizdrzavanjedjecepoduslovima odredenimZakonom272 ---------------------------------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. a na osnovu ovog nota rskog akta. Notar ga je upozorio da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice toga. Bracni ugovor Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravobracnihdrugovanaizdrzavanjepoduslo vimaodredenimZakonom268 -------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio strankeda odricanje od prava i duznosti na izdrzavanje nema pravnog ucinka zbog apsolutne nistavosti. uz predocenje dokaza o i spunjenju uslova za njenu izvrsnost. uz dokaze d a duznik u ugovorenim rokovima ne izvrsava svoju naprijed naznacenu novcanu obavezu. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj aiz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja. buduci muz ABseobavezujedacezasvakonase dijetekojeimapravo na izdrzavanje271.3. odnosn o uz predocenje dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. -------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol .naime finansijskepomociplacati 300. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj a269 iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja. ----------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. a na osnovu ovog notarsk og akta. Otpravak u svrhu izvrsenja270 ove isprave moze se izdati povjeriocu.00 EUR (tristotine EURA)mjesecno i to unaprijed.

stav 1. --------------------da je uslov za punovaznost ovog ugovora zakljucenje braka ugovornih strana u skl adu sa Zakonom. 271 Ovim se ne odreduje izdrzavanje vec se ugovora vremenski period pruzanja fin ansijske pomoci djeci. -----------------------------------------------------------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: ----------------------------------------------------- da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine. PZ CG. -----------------------------------------------------------------------------------------------268 Vidi clan 262. koji na to imaju pravo bez zadiranja u imperativne odredbe o izdrzavanju bracnog druga. Ovdje se radi o ugovaranju imovinsko-pravnih odnosa izmedu bracnih drugova. 270 Clan 83. ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB. a izdrzavanje odreduje sud uz posredovanje organa starateljstva. 254. Zakona o notarima CG.idarno. 272 Vidi cl. u skladu sa Zakonom. PZ CG. 269 Clan 53. Zakona o notarima CG. .

----------------------------------------------------------da se. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1. ------------------------------da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona kojim se regulisu obaveze izdrzavan ja izmedu bracnih drugova. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima da cinidbe iz ugovora ne vrse do ispunjenja uslova za njegovu punovaznost. ------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. po sluzbenoj duznosti. Buduci muz AB (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------2. dok stranke notaru ne dokazu da su medusobno zakljucile namjeravani brak. --------------- . a kako slijedi:_______ ____. Buduci muz AB (1x) --------------------------------------------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------da notar nece izdavati otpravke i prepise ovog ugovora strankama. predvideni u ovom ugovoru. te je potom zapis potpisao i ovaj notar .--------------da ce notar. kojeg slobodnom voljom odobravaju i. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom katastru. te roditelja i djece. ---------------------------Od ove isprave izdat ce se otpravci i prepisi kada stranke pridonesu dokaz o zak ljucenju braka i time dokazu punovaznost ovog ugovora:-----------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbi ljezba i zabiljezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. na osnovu ovog ugovora. u prisustvu notara svojerucno potpisuju. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. --------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa svojine uslovljen punovaznoscu ovog ugovora. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u ka tastar nepokretnosti. a kada se steknu uslovi za to. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. kako slijedi. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------3. niti bilo kome .

2009.10. dana 14. u 11. pecat i stambilj) .U Podgorici. AB (potpis) 2. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). g. CD (potpis) NOTAR (potpis.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1.

nastanjena na adresi ul.10. te je taj brak upisan u maticnoj knjizi vjencani h Opstine Cetinje. sina Jasmina.1991._______ broj______. -----------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. drzavljanin Crne Gore. a koji izjavljuje da je: sin A. drzavljanka Crne Gore. sac inim notarski zapis bracnogugovora. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog po sla. -----------------2.3. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. sa rokom vazenja do____. sa prebivalistem u Podgorici. broj____ _. (pedeset). -----------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to: mldb. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucuje zakonski rezim za jednicke imovine. broj ___ ___. izdatu od mUP-a Crne Gore.g. i mldb. Obala br. sa prebivalistem u Podgorici. pd rednim brojem 50. Podgorica.1. kcerku An u. ________. ul. sa rokom vazenja do________. ozenjen. rodenu . od dana ________. UZZ BR. Dana 14. Bracni ugovor 3 7 Primjer:Bracniugovorkojisklapajubracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. u 11. nastanjen u Podgorici ul. Gospodin AB. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. po zanimanju menadzer.0 9. izdatu od mUP-a Crne Gore. rodenog 01.08. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. pred maticarom Opstine Cetinje.1.2009 g.00 (je danaest) casova. od dana _______. g. po zanimanju frizerka. JmB______ __. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -----------------------------------1. roden dana_______u Podgorici. (hiljadu devet stotina deve desetu godinu). preda mnom. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------mi smo sklopili brak dana 01. g. Obala br. (prvog septembra hiljadu devet stotina devedeset prve godine). Prije toga nismo bili u braku niti u vanbracnoj zajednici.(prvog augusta hiljadu devet stotina devedes ete godine). rodena dana_____u Podgorici.15/2009. objasnio im pravne do mete i posljedice. JmB____ _____. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. udata. Gospoda CD. a koja izjavljuj e da je: kci B.1990. za 1990..(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).

ima zakonski status zajednicke imovine. kao i prihod iz te imovin e. pa sva nasa imovina koju smo stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. (prvog maja hiljadu devet stotina devedeset trece godine)------------------------Druge djece nemamo.1993. g.01.--------------------------------------------------------------------------------------------Ovaj bracni ugovor sklapamo u svrhu uredenja nasih imovinsko-pravnih odnosa uslu cajuda senasaimovinskazajednicaokoncadrugacijenegosmrcujednogodnasdvoje.05.anarocitousluca jurazvodabraka Do sada nismo sklopili bracni ugovor. -------------------------------------------------------------------------------------- .

koji se sastoji od dvije sobe. koji cine komplet namj estaj za dnevnu sobu.o. a iz istih isprava ovaj notar je ustanov io da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene djece. stan br. ------------------------------------------------------Pokretnu imovinu cine: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Putnicki automobil. broj ____.-----------------------------------------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasapostojecaiocekivana zajednickaimovina. broj ____. od ____. a koji prilog je predocen i procitan strankama koje su se upoz nale sa sadrzajem i odobrile ga. izdat od m aticnog ureda Cetinje.--------c) Pokucstvo i namjestaj u kuci u mjestu Rijeka Crnojevica. Stranke su se odrekle njihovog citanja. sa svim potrebnim elektricnim aparatima273. broj sasije _______. kompletna kuhinja. Izvod iz maticne knjige rodenih. ------------------Nasa postojeca zajednicka imovina sastoji se od pokretne i nepokretne imovine i osnivackihvlasnickih prava u firmi EXPORT d. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti. pojedinacno naveden u p rilogu br. Podgorica. izdat od ma ticnog ureda Cetinje. sa 1/1. pod brojem ____. od _____. ------------------------------------------------------------------------b) Namjestaj i pokucstvo u stanu u ul. u ul. povrsine od 500 m2. -----------------------------------------Clan2 Nasu nepokretnu imovinu cine sljedece nepokretnosti. kuhinje i pomocnih prostorija. a nalazi se u stambenoj zgradi izgradenoj na parceli broj 5/1. Podgorica. komplet namjestaj za spavacu sobu. komplet namjestaj za djeciju sobu. sa 1/20 na zemljistu u A listu. izdat od maticnog u reda Opstine Cetinje.. ukupne povrsine od 59 m 2. 2 uz ovu ispravu. reg oznake ______. U listu B .o. od ____. za koje je notar danas izvr sio neposredni uvid u katastar nepokretnosti Podgorica i ustanovio sljedece stanje: ---------------------a) Dvosoban stan koji se nalazi u Podgorici. Titova bb. broj 105. godina proizvodnje ______. upisan je AB. Titova br.. dok u listu G nema upisanih .1a. pa taj prilog cini sastavni dio ove isprave. kao vlasni k stana.. trpezarijski namjestaj. broj motora ______. 10. KO Grad. a navedeni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. I sprat.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. marke ____. kuciste i dvoriste. i Izvod iz maticne knjige rodenih. i kao suvlasnik..

-----------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 20.000. pa kao takav prilog br . dok u listu G a upisanih opterecenja. titova bb. uz ovu ispravu.opterecenja. KO Janjici. povrsine od 500 m2. 500.00 (slovima:dvadesethiljada EURA) -------------273 Alternativa za tacku b-: Pokretne stvari i namjestaj u stanu u ul. od _____. upisana u Listu ne pokretnosti. broj___. po gradevinskoj dozvoli Opstine ___. sa 1/1.000 .00 EURA (slovima:tridesetpethiljada EURA) ---------------------------------------------------------------------------b) Parcela br. Na toj parceli je izgradena prizemna kuca. 1. a koje su pojedinacno navedene u prilogu broj 1. Prilog je od strane notar a predocen i procitan strankama koje su se upoznale sa sadrzajem i odobrile ga.. nem . U B listu kao vlasnik. br. upisan je AB. ali koja nije upisana u katastar nepokretnosti. kuciste i dvoriste. cini sastavni dio ove isprave. u Podgorici. 201/1.-------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35.

Podgorica blize opisan u cl.--------------b) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu 1.uzpredocavanjedokazao razvodubrakasanjim. ovog ugovor a. pod maticnim registarskim bro jem ___. prenese u iskljuc ivu svojinu supruge CD. Placanje se vrsi mjesecno o d 01.3. tacka c).na osnovuoveisprave. 2. a sto je ovaj notar utvrdio uvidom u izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Po dgorici. ostane upisana u katastr u na ime i u korist AB kao njegova iskljuciva svojina. koji je notar procitao strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. (petog) u mjesecu za tekuci mjesec.00 EURA (jednuhiljadu EURA). sa osnovnim k apitalom od 50.o. b) ovog ugovora.o.000. ostane na imenu AB kao njegova iskljuciva svojina274. uz ovu ispravu iz cl. -------------------------------------------------Clan5 (1) Suprug AB se obavezuje supruzi CD. odnosno za vrijeme faktickog prekida bracne z ajednice. predu u iskljucivu svojinu supruga AB. predu u iskljucivu svojinu supruge CD. ABjevecsada saglasandaseCD. od dana____. b). ------------------------------------------------------------------f) da ulog od 100% u Drustvu Export d.3. ciji je osnivac i vlasnik uloga sa 100% AB.1. a prvi put se placa od prvog . 2.o. pocev od podnosenja tuzbe za razvod braka do pravosnaznosti presude o razvodu br aka. u slucaju razvoda braka. a).1. ----------------------------------------------------------------------------------------------c) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu br.o. nasa postojeca imovina se dijeli kako slijedi: -----------------------------a) da putnicki automobil (opisan u cl. prede u iskljucivu svojinu supruga AB . upisano je Drustvo za trgovinu Export d. (prvog) do 05. obezbijediti fin ansijsku podrsku i to tako sto ce:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Za vrijeme trajanja razdvojenosti. Podgorica. Bracni ugovor Clan3 U Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokretnosti na naprijed naznacenojnekretniniizclana2 a)------------------------------------------------------e) da nepokretnost blize opisana u cl. -------------------------Clan4 U slucaju razvoda braka.----------------------------------------------------------------------------------d) da se nepokretnost blize naznacena u clanu 2.00 EURA (pedesethiljada EURA).000. 1. a) ovog ugovora. uz ovu ispravu iz cl. placati mjesecni iznos od 1.

na kuci 1 /3 supruga. a 2/3 muz ili ta dva sistema kombinovano (na suvlasnicke dijelove neke stvari a neke pojedinacno svakome).------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) U roku 15 (petnaest) dana od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. isplat iti pausalnu sumu novca kao finansijsku podrsku.000. racunajuci od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. . -----------------------------------------------------------------------------------------274 Napomena:Pored naprijed naznacene pojedinacne podjele po stvarima u iskljuci vu svojinu. npr. u iznosu od 20.dana narednog mjeseca.00 EURA (slovima : dvadesethiljada EURA). -----------------------------Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih drugova na izdrzavanje pod uslovima odr edenim Zakonom. imovina se moze dijeliti i na suvlasnicke dijelove koji mogu biti razliciti.

................ na ime finansijske pomoci.......214 Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih partnera na izdrzavanje pod uslovima od redenim Zakonom275..... N otar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga... placati ponaosob po 300.. a na osnovu ovog notarskog akta... muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazivanja...... racunajuci od dana pravosnaznosti presude o razvodu............ (2) Zbog placanja novcanih obaveza iz tacke 1.....(........ Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol idarno.... muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazi vanja.... a sve dok budu postojali zakon ski uslovi za izdrzavanje........ ............ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 7..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 8 ..-------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost.....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 6......... Notar je stranke poducio i upozorio i na sljedece:------------------------------------------------------da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine. ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB...---------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke... U slucaju razvoda braka............ ovog ugovora... Ovim se ne dira u zakonsku obavezu i pravo roditelja na izdrzavanje djece pod uslovima odredenim Zakonom.. a na osnovu ovog notarskog akta..---------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost276.00 (tristotine EURA) mjesecno i to svakog prvog do petog u mjesecu za tekuci mjesec..... muz AB se obavezuje da ce za svako nase dijete koje ima pravo na izdrzavanje............. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. a) i 1 b) clana 5... -.......................... Notar ga je upozorio da se podvrgao prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga.......-----------------------------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa ...... .. u skladu sa Zakonom............. ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obaveza ro ditelja na izdrzavanje djece........

ne smije se nikada ugovoriti odricanje od prava na izdrzava nje. ako bi to stranke insistirale odbiti ili obavezno unijeti poduku i upozorenje da to ne proizvodi p ravne ucinke. 1. Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima . st. roditelja i djece i drugih srodnika njihova duznost i pra va kad je to predvideno ovim zakonom. ---------------------------------------275 Vidi cl. 276 Vidi odredbu cl. Prema Porodicnom zakonu odricanje od prava i du znosti izdrzavanja nema pravnog ucinka. i dalje PZ CG.-------------------------------------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. Naime.svojine uslovljen razvodom braka. radi se o imperativnoj normi PZ po kojoj je medusobno izd rzavanje bracnih i vanbracnih partnera. i clan 83. 53. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbiljezba i zabilj ezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. Zakona o notarima CG.----------------------------------------------------------------------------------------------da se na osnovu ovog ugovora moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u kata star nepokretnosti. 262. Dakle.

svojerucno potpisuju.AB(potpis) 2. te je potom zapis potpisao i ovaj n otar. 51. pecat i stambilj) 4.. 3. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustvu notara. . dana 14. 50a. muz AB (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova 4 1 Pravnekarakteristike Karakteristike ovog ugovora su sljedece: Za punovaznost ovog ugovora obavezna je forma notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave (cl. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------3. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom ka tastru. te roditelja i djece.2009. kako slijedi. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1 muz AB (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.t. u skladu sa Zakonom. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). Od ove isprave izdat ce se odmah otpravci i prepisi -----------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. u 11.----------------------------------------------------------da ce notar. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. a kako slijedi:_______ ____.1.10. ------------U Podgorici. st. istog clana i u vezi sa cl. CD (potpis) NOTAR (potpis.g. po sluzbenoj duznosti.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4.4. u vezi sa st. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona o obavezi izdrzavanja izmedu bracni h drugova. Zakona o notarima).

pored odredbi cl. Zajednicka imovina bracnih drugova ima status zajednicke svojine i na nju se. PZ).153. 293. 298. Zakona o . PZ CG. primjenjuju i odredbe cl. 303. 160.Na imovinsko pravne odnose bracnih drugova ne moze se ugovoriti primjena prava druge drzave (cl.

izdatu od mUP-a Crne Gore. a koji izjavljuje da je: sin A. Gospodin AB. Obala br.2009. nastanjen u Podgorici. Gospoda CD. st. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. broj_____._______. JmB______ __.. sa prebivalistem u Podgorici. g. ul. u 11. ul. drzavljanin Crne Gore. ozenjen. JmB_________. 1. opsirnije vidjeti u prethodnom tekstu o imovini bracnih drugova i o bracnom ugovoru. po zanimanju menadzer. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. broj____ __.10. sa rokom vazenja do____. prenosi se svojina na nepokretnosti sa 1/1 na jednog bracnog druga koji p reuzima dug obezbijeden hipotekom na toj nepokretnosti i placa novcanu naknadu drugom bracnom drugu na ime njegovog dijela. a koja . tj. roden dana_______u Podgorici. 4 2 Primjer:Ugovoropodjeli zajednickeimovinebracnihdrugova kojaseprenosiuiskljucivusvojinu jednogbracnogdrugauz placanje naknade Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova277. broj______. ili da jedan bracni drug isplati drugom novcan u vrijednost njegovog dijela (cl. jedna stranka ne zna slu zbeni jezik. rodena dana_____u Ljubljani. sacinim notars kizapis ugovoraopodjelizajednickebracneimovine. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. sa prebivalistem u Podgorici._sa rokom vazenja do________. od dana_______.15/2009.(u daljem tekstu:suprug) ----------------------------------------------------2. PZ). UZZ BR. Dana 14. ili jednom dijelu imovine. upis svojine je vezan za isplatu naknade. Bracni drugovi mogu u svako doba. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima svojinsko pravnim odnosima CG. U vezi sa zajednickom imovinom bracnih drugova. preda mnom. od dana _______. izdatu od mUP-a Crne Gore. 293. ili na pojedinoj stvari. drzavljanka Crne Gore. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------1.1. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). ta imovina se moze sporazumn o podijeliti tako da se odrede dijelovi u citavoj imovini.00 ( jedanaest) casova. za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka i bez ikakvih vremenskih ogranicenja. Obala br. traziti diobu koja moze biti sporazumna ili sudska.1. izdaje se otpravak dijela akta do isplate naknade.

po zaniman ju frizerka. Podgorica.________. na sastavljanje ov og notarskog 277 Cl. te je na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke.(u daljem tekstu: supruga) ---------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji uvjerio sam se da gospoda CD ne vlada u dovoljnoj mjeri crnogorskim jezikom. 158. udata. 293. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.izjavljuje da je: kci B. . Porodicnog zakona CG i cl. nastanjena na adresi ul.

rodena 01. JmB_____.-----------------------------------Poducio sam stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo pril aganje ovom izvorniku. izdat od maticara Cetinje. tako da smo u katastru nepokretnosti upisani kao zajednicari sa neporedijeljenim dijelovima na zajednickoj imovini. (u dalj em tekstu: sudskitumac).1965. koja se sastoji od nepokretnosti. prilaze uz ovaj izvornik278.01. niti je bilo kod od nas zivio u vanbra cnoj zajednici. Tuzba za razvod braka po dnesena je Osnovnom sudu u_________.------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to:_______________. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. broj______. --------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. taj razvodbraka nije uslov za nas danasnji ugovor279 Ovaj ugovor o podjeli zajednicke imovine zakljucujemo neovisno od toga da li ce i kada nas brak biti razveden. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic . -----------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsio sam uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. Izvod iz maticne knjige rodenih. pod brojem ____. od _____ . medutim.______.-------------------------. Vec sest mjeseci zivimo odvojeno i namjeravamo se razvesti. od_____. pod rednim brojem___. a takode u nasu zajedn icku imovinu ulaze i pokretne stvari280. pred maticarom Opstine _____. stra nke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPODJELIZAJEDNICKEIMOVINEBRACNIHDRUGOVA UVODNE NAPOMENE ------------------------------------------------------------------------------------------Zakljucili smo brak dana________.Do sada nismo zaklju civali bracni ugovor. sa rokom vazenja do________. broj ____. na stanjena u Podgorici ul. ali se od toga odustalo. od dana________.___.4. od ____ i Izvod iz maticne .--------------------. izdatu od mUP-a Crne Gore. izdat od maticara Opstine Cetinje.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine) u Ljubljani. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. br. a brak je upisan u maticnu knjigu vjencanih za mjesto ______. objasnio im pravne do mete i posljedice. koji m je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. ----------------------------------Prije ovog braka nismo zakljucivali brak.

a iz istih isp rava ovaj notar je ustanovio da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene dje ce. 295. od ____. a pravo na to.----------278 Vidi cl. povjerilac jednog bracnog druga koji se ne moz e namiriti iz posebne imovine tog bracnog druga. Pravo na zakljucenje ovog ugovora nikada ne zastarijeva i ne moze se to p ravo iskljuciti. izdat od maticnog ureda Cetinje. broj ____. Moze biti upisan na zajednickoj svojini i samo jedan bracni drug. Zakona o notarima CG. kao sto su nasljednici umrlog bracnog druga. Navedeni dokumenti u origin alu se prilazu uz ovaj izvornik. shodno clanu 293. 289. 279 vidi cl. st. PZ u kojem je regulisano da se dioba zajednicke imovine moze t raziti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka. Ako zaj ednicari ne mogu postici sporazum o diobi. PZ CG. tada mogu zahtijevati da to sud utvrdi. st. Stranke su se odrekle njihovog citanja.knjige rodenih. osim ako to nije rezultat njihovog ugovora .cl. 2. I tada s e moze zakljuciti ugovor o diobi. 76. 280 Vidi cl. 289. kada se smatra kao da je upis i zvrsen na oba bracna druga. . 46. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepo kretnosti. Dioba zajednic ke svojine se moze izvrsiti tako da se utvrdi suvlasnicki (idealni) dio ili da svakom od zajednicar a pripadne odredena stvar u svojinu sa 1/1 itd. odnosno ne moze se pod prijetnjom nistavosti odreci prava da se zahtijeva dioba. pored bracnih drugova. PZ. 1. PZ i cl. imaju i drug a lica.

Clan2 Na osnovu izvrsenog uvida u evidenciju katastra nepokretnosti. prede u iskljucivosvojinu supruga AB. upisane su ugovorne strane. a ciji pop is smo zajednicki izvrsili i sacinili zapisnik o popisu stvari. te su ga odobrile i taj prilog se prilaze uz ovu ispravu i cini njen sastavni di o. ------------------------------------------------------------------U listu B . ___. upisana u Listu nepokretnosti br. u . gabarita 10._____ u Podgorici.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan1 Pokretne stvari se sastoje od:----------------------------------------------------------------------------------1) putnickog motornog vozila. sa 10% godisnje kamate. __ kuciste i dvoriste. izvrsio danas281. blize oznaceno u clanu 1. ovog ugovora. izjavivsi da su upoznati s njim. kao imaoci prava zajednicke svojine sa neopredijeljenim dijelovima282. Vrijednost tog vozila saglasno cijenimo na iznos od ____ __. koji ovaj notar. 0x10. ----------------------------------------------Clan4 Nadalje smo se sporazumjeli da namjestaj i pokucstvo.-----2) namjestaja i pokucstva koji se nalaze u stanu u ul. koji se nalaze u nasoj kuc i. marke ______(svi podaci). za KO___ i oznacena u listu A kao parcela br. na zahtjev stranaka. korisne stambene povrsine od 200 m2. povrsine od 500 m2. koji je prilog ovom ugovoru. ---------------------Vrijednost ovih stvari stranke saglasno odreduju na iznos od ________ EURA (slov ima: __). -----------------------------------------------------------------U listu G upisana je hipoteka u korist banke____. ustanovljeno je da je nepokretnost stranaka koja ula zi u zajednicku imovinu. 0 m.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijednost ove nepokretnosti stranke saglasno odreduju na iznos od ____ EURA (sl ovima: -) Clan3 Ovim smo se sporazumjeli da putnicko motornovozilo. ali nisu zeljele njegovo citanje. za iznos kredita od ____. koji je u saobracajnoj d ozvoli upisan kao svojina supruga AB.---------------------------------------------------------------------------------------------------U listu V upisana je stambena zgrada spratnosti: prizemlje i jedan sprat. ta cka 1. -----------------------Prilog je strankama predocen.

ul. sa 1/1 dijela.______. Moze se raditi i o zajednickoj svojini iako je samo jedan bracni drug upisan. 1. kako je to naznaceno u cl. blize opisane u clanu 2. ovog ugovora. prede u iskljucivosvojinu supruge CD. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. sporazumjeli smo se da predu u iskljucivo svojinu supruge CD.. koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama . ----------------------------------------------------------------------------281 Alternativa: Na osnovu izvrsenog uvida u Prepis lista nepokretnosti br. tacka 2. 76. dana___. prema zapisniku koji je prilozen uz ovu ispravu. 282 Vidi cl. --------------------------------------------------------------Clan5 Nekretnine. izdat od____.___za KO___.

Naprijed naznacena obavijest Banke____ _.4. te zakonske zatezne kamate u slucaju zakasnjenja plac anja. ovog ugovora opterecena hipotekom za kredit u i znosu od_______. kao takva. br. sa pismom i molbom da mu izda saglasnost za ovo preuzimanje duga ---------------------------Za iznos preuzetog duga supruga CDizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnostina osnovuovognotarskogzapisa284. a banka je izjavila spremnost da ce dati saglasnost za ovaj prenos hipotekeipreuzimanje duga. iznos neplacenog duga koji se preuzima. uz obavez u predocavanja dokaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost.ana osnovuovognotarskogzapisa. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana zakljucenja ovog ugovora i to uplatom na konto supruga AB. opisaneuclanu2 ovogugovora._kod banke __ ____. iz nosi____ EURA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. -------------------------------------------------------------------------Notaru je nalozeno da prepis ove isprave dostavi Banci____. supruga CD p ristaje na prenos svojine na nepokretnosti zajedno sa naznacenom hipotekom ipreuzima dugza koje su do sada bracni drugovi solidarno odgovarali. a koji jos uvijek nije isplacen. a radi oslobadanja supruga AB od te obaveze. od ___ prezentovana je u originalu i. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 Kako je nepokretnost iz clana 2. na danasnji dan kao dan obracuna. Prema pisanoj obavijesti Banke _____.____. ----------------------------------------------Notar je prije toga upozorio suprugu CD na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja.---Zbog ove obaveze placanja. kao povjeriocu preuz etog duga. sa 10% godisnje kamate.000. prilaze se uz ovaj iz vornik nakon sto je u cijelosti procitana strankama283. --------Izvrsni otpravak ove isprave izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. odnosno nakon ispunjenja uslova za izvrsnost ov og akta.00 EURA (petnaesthiljada EURA). broj____. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Za ovaj prenos svojine supruga CD obavezuje se da ce suprugu AB isplatiti jednok ratni novcani iznos od 15. CD pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnost i. - . sa dokazima da duznik ne ispunjava svoje obaveze iz preuzetog duga.

i 456. a u skladu sa Zakonom285. osim ako je na to pri stao hipotekarni povjerilac. na novog vlasnika ne prelazi i oba veza cije je ispunjenje bilo obezbijedeno hipotekom na tu nepokretnost. Za preuzimanje duga potreban je pristanak povje rioca. odnosno u ovom slucaju hipotekarnog povjerioca. 284 Clan 53. Zakona o notarima CG. otudenjem nepokretnosti opterecene hipotekom. .----------------------------------------------------283 Vidi cl. 285 Clan 151 i clan 160 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. i clan 83. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Stranke medusobno odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke na stvarima koje su predmet ovog pravnog posla.Notar je stranku CD prije toga upozorio na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. Zakona o svojinsko-pra vnim odnosima. 455. Prema clanu 327. stav 4. stav 1. ZOO CG.

--------------------------------------------Clan9 Nakon sto je notar stranke poducio da za troskove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugacije dogovoriti. -----------------------------------------------------------------------------------------Notaruje nalozenodapodnesezahtjevzaupissvojinenadleznom katastru nepokretnosti tekondakadamustrankaABupisanojformipotvrdidamujeisplacennovcaniiznos iz clana5 ovogugovora. kao i Pore skoj upravi. katastru ili bilo k om dugom licu otpravak ili ovjereni prepis ovog izvornika koji sadrzi izjavu supruga AB o sagl asnosti za prenos i upis svojine u katastru nepokretnosti u korist CD286.ukatastrunepokretnostiizvrsi upissvojineukoristsuprugeCD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da ce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu. sn osi supruga CD. ilikadato strankaCD dokazeizvodom sa bankeikadaBanka_____ dostavinotarusaglasnostzapreuzimanjedugaizclana6 ovogugovora. stranke saglasno izjavljuju da sve troskove vezane za ovu ispravu: troskove notara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 10 Notar je stranke poducioiupozorioiosljedecem: ---------------------------------------------------da se ovim ugovorom vrsi podjela zajednicke bracne imovine. ali su stranke saglasno od toga odustale. banci. po ispunjavanju uslova iz ovog ugovora notar.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan8 SuprugABje saglasandase. -----------------------------------da ce supruga CD svojinu na nepokretnosti steci tek sa upisom prenosa svojine u katastru nepokretnosti. dost aviti nadleznom katastru nepokretnosti otpravak ovog akta radi upisa prenosa svojine. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet nepokretnosti.sa1/1 dijelananepokretnostiizclana2 ovogugovora (clausula intabulandi). ----------------------------------------------------------da i kako predbiljezba prenosa svojine osigurava suprugu CD i upozorio na rizike kojima se izlaze u vezi s tim. ------------------------------------------Od ove isprave dobivaju kada se steknu uslovi iz ovog ugovora: ------------------------------------- .------Notaru se zabranjuje da prije toga izdaje supruzi CD.na osnovuovogugovora. po sluzbenoj duznosti.

a u ovom slucaju nece sadrzavati clausulu intabulandi dok se ne ispune ugovoreni uslovi. a u potvrdi otpravka notar ce naznaciti koji su dijelovi akta ispusteni. u ovom slucaju moze izdati djelimicni. odn osno otpravak dijela akta. notar ce kopiranjem izostaviti claus ulu intabulandi i na tom mjestu napisati biljesku da je ona izostavljena do isplate cjelokupne naknad e ili ispunjenja drugih uslova. na zahtjev stranaka. Zakona o notarima CG. radi zastite prenosioca prava svojine. Prilikom sacinjavanja otpravka dijela akta. koji nece sadrzavati odredeni dio i zvornika. Ovo je jedan od instrumenata obezbjedenja za prodavce ili druge p renosioce prava u slucaju kada u samom notarskom aktu je data clausula intabulandi. . a ne daje se u posebnoj ispravi.Otpravak: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Suprug (1x): -------------------------------------------------------------------------------------------------------286 Napomena: Notar. shodno clanu 88.

te ga slobodnom voljom odobrile i potpisale.4.10. CD (potpis) NOTAR (potpis. pa su one izjavile da je tako postupljeno. dana 14. pecat i stambilj) . Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Supruga (1x): ----------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1x): ---------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x): --------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta dobijajuodmah::------------------------------------------------------------------Banka (1x):--------------------------------------------------------------------------------------------------------suprug (1x): ------------------------------------------------------------------------------------------------------Supruga (1x): -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. Notar je ovu ispravu procitao strankama u prisustvuiuz sudjelovanje naprijed naz nacenogsudskogtumaca. u 11. a kako slijedi:_______ ____. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac i notar. neposrednim pitanjima uvjerio se da ovaj akt odgovara volji stranaka. AB(potpis) 2. -----------------------------------------------U Podgorici.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. g. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). kojijestranciCDpreveo cjelokupnitekstovogakta.2009. da su sadrzaj ovog akta razumjele.

st. Zakona o vanparnicnom postupku CG). cuvanje ostavinskih isp rava.1. 74/08. to ce biti olaksana praksa postupanja prvih notara u Crnoj Gori. t. . 1. 52. takav testament ima svojstv o sudskog testamenta kojeg moze sastaviti ne samo notar vec i sud. nakon ocjene stanja u svom sudu. takode. kod sljedeci h nasljednopravnih poslova: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (cl. 47/08. propisao je za takve poslove formu notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog za pisa o potvrdi privatne isprave. 3. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju i ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota regulisani su u Zakonu o obligacionim odnosima289 . predsjednik Osnovnog suda. 290 Clan 147 do 157 Zakona o vanparnicnom postupku CG. 135. 289 Sluzbeni list Crne Gore br.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 1. Zakona o nasljedivanju) i zapis o testamentu po pravilima za sudski testament-pravilima vanparnicnog postupka i uz primjenu pravila za sastavljanje notarskog zapisa (cl. 287 Sluzbeni list Crne Gore br.pravnih poslova. Kako su naprijed naznaceni zakoni doneseni poslije Zakona o notarima. Obavezna forma notarskog zapisa i sa njime izjednacenog zapisa o potvrdi privatn e isprave u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom. regulisani su Zakonom o vanparnicnom postupku288. ili z apisa o potvrdi privatne isprave i zapisnika. propisana je kod sastavljanja ugovora o dozivotnom izdrzavanju. 27/06. Sud moze povjeriti notaru popis i procjenu zaostavstine. a ostavinski i drugi postupci koji se ticu nasljedno . novca. Postoji obavezna i fakultativna nadleznost notara u pojedinim pravnim poslovima sa nasljedno pravnim elementima i dejstvima. CG). Zakona o notarima). 69. Notar kao povjerenik suda u ostavinskom postupku. Notar moze (fakultativna nadleznost) vrsiti sastavljanje notarskog zapisa. Zakon o notarima (clan 51. 288 Sluzbeni list R CG br. pod prijetnjom nistavosti. papira od vrijednosti ili dragocjenosti (notar kao povjerenik suda. Zakona o nasljedivanju i cl. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota i nasljednickih izjava. moze sve ostavinske predmete povjeriti na rad notarim a sa sjedistem kancelarija u podrucju tog suda290. Zakonska regulativa i nadleznost notara Materijalno nasljedno pravo u Crnoj Gori regulisano je Zakonom o nasljedivanju28 7. ako to stranke zahtijevaju. clan 94. st.

da bi povecao svoju kreditnu sposobnost). Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakt er. Pozitivna nasljednicka izjava je ona koja glasi na prijem nasljeda. Izricita je kada nasljednik da pozitivnu nasljednicku izjavu pred sudom do zavrs etka rasprave o zaostavstini ili pred notarom. mad a. dakle. to jednom nasljedniku moze biti potrebno da bi otklonio svaku sumnj u i neizvjesnost u pogledu njegovog svojstva kao nasljednika (npr. po bilo kom osnovu izjasni da hoce to da bud e. pozitivna nasljednicka izjava nije potrebna za postaja nje nasljednikom. u formi notarskog zapisa. provesti postupa k. Negativna nasljednicka izjava je ona koja glasi na odricanje od nasljeda. Dakle. ako se l ice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. odnosno raspolaganja pravom koje je naslijedio (npr. zavisi od volje nasljednika. po prijemu smrtovnice. Zbog toga ona nije obavezna. tj. ucin i izvjesnim da se on tog svojstva prima. otudio ili za lozio . hoce da se primi nasljeda koje mu je po sili Zakona pripalo u momentu smrti osta vioca. odnosno da se nece koristiti mogucnoscu odricanja od nasljeda. Nasljednicka izjava 2.2. ak o se nasljednik ne odrekne nasljeda291. donijeti rjesenje o nasljedivanju. tj. posto se to postaje po sili Zakona. Davanjem pozitivne nasljednicke izjave. jer se svojina na zaostavstini stice po sili Zakona u momentu smrti ostavioca. kada prema objektima zaostavstine preduzima pravne akte svojinskog raspolaganja. Bitno je samo da su uredno pozvani. da bi mogao trazi ti odobrenje za gradnju kuce na placu koji mu je kao nasljedniku pripao. jos prije svrsetka ostavinskog postupka. Pozitivna nasljednicka izjava moze biti izricita ili precutna. u cilju da bi se njome samo potvrdilo on o sto po pravilu nastupa po sili Zakona. jer ce sud.292 Precutna je kada nasljednik bude raspolagao cijelim ili jednim dijelom zaostavst ine. kako je to naprijed naznaceno. on a postoji ako se lice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. Nasljednicka izjava Zakonodavstvo Crne Gore usvaja koncepciju da zaostavstina umrlog lica prelazi po sili Zakona na njegove nasljednike u trenutku njegove smrti i to konacno i trajno. moguca je pozitivna i negativna nasljednicka izjava. bez obzira da li su se nasljednici izjasnili. Nasljednicka izjava moze biti pozitivna i neg ativna. tj. po bilo kom osnovu izjas ni da ne zeli to da bude. i takva izjava d olazi u obzir ako neki nasljednik zeli da.

odnosno da se odrice mogucnosti odbijanja nasljeda. a to znaci da je time pokazao da se prima nasljeda. Zakona o notarima CG. 131. Zakona o nasljedivanju CG. 130. 292 Clan 51.neke stvari iz zaostavstine). takva izjava se moze dati od strane nasljednika ili njegovog zastupnika i to dir ektno u zapisnik kod suda koji vodi ostavinski postupak do zavrsetka rasprave. Davanje nasljednicke izjave regulisano je odredbama cl. ili u p o 291 Cl. Zakona o naslj edivanju.-139. . tako da to pokazuje njegovu namjeru da se prema tim objektima ponasa kao da su njegovi.

data u ime sticenika. u njegovo ime. tj. koja bi glasila na odricanje od nasl jeda. s tim sto punomocje za davanje nasljednicke izjave u posebnoj ispravi koja ce se dostaviti sudu. Nasljednicku izjavu moze dati neposredno sam nasljednik ili je moze dati preko p unomocnika. t. godina ili je liseno poslovne sposobnosti). nasljednic ka izjava zakonskog zastupnika. Nasljednicka izjava. tj. a za sto je propisana obavezna forma notars kog zapisa i sa njim izjednacenog zapisa o potvrdi privatne isprave293. da je ispostovana forma i postupak davanja nasljednicke izjave. zapisa o potvrdi privatne isprave. nasljednicke izjave ( vidi clan 86. Otuda se za davanje nasljednicke izjave od strane nasljednika zahtijeva puna poslovna sposobnost. Zakona o notarima).1. da je uredno zastupan. a ako izjavu daje preko zas tupnika. da ne postoje mane volje. proizvodi imovi nska dejstva koja odgovaraju dejstvu pravnih akata inter vivos. Nasljednicka izjava koja se daje u posebnoj ispravi i koja se dostavlja sudu. te Zakona o notarima. st. ili primiti nasljede i ustupiti ga nekom od sunaslje dnika. osnova i da je izraz slobodne volje. mora biti sastavljena u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. Punomocje treba da bude specijalno. i to akata raspolagan ja. Uslovi za punovaznost nasljednicke izjave su opsti uslovi propisani u ZOO za pun ovaznost pravnih poslova i uslovi iz Zakona o nasljedivanju.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sebnoj ispravi koja se podnosi sudu.53. da je davalac nasljednicke izjave poslovno sposoban. tj. a to s u: da je validna u pogledu predmeta. po d prijetnjom nistavosti. Osobine nasljednicke izjave Nasljednik moze dati nasljednicku izjavu. sa njim izjednacen og. jer se u suprotnom moze ponistavati294. ali se ne moze opozvati. nasljednicku izjavu ce dati njegov zakonski zastupnik. uslovljena je saglasnoscu starateljskog organa295. odnosno. ZOO CG. Ukoliko jedno lice nema tu sposobnost u momentu davanja nasljednicke izjave (maloljetnik koji nije navrsio 14. punomocnik moze odre ci nasljeda. 3. primiti nasljede. da je u njemu izricito navedeno da se. a to je obavezna forma notarskog zapisa. Pri tome. posebno ako glasi na odricanje od nasljeda. u ime vlastodavca kao nasljednika. a posebno moze se odreci nasljeda tek . mora biti u formi glavnog posla.

295 Clan 308. mora sadrzavati izjasnjenje u pogledu toga po kom se osnovu nasljedivanja daje izjava (npr. stav 3. te da li se prima nasljeda. stav 3. ili kombinovano. i clan 66. ili testamentarni nasljednik. stav 2. 294 Clan 136. PZ CG.). 293 Clan 125. . Zakona o vanparnicnom postupku CG. zakonski nasljednik. kako je to Zakon o nasljedivanju propisao. ili nuzni nasljednik .kada je ono otvoreno (momenat smrti ostavioca) i to sve do zavrsetka ostavinskog postupka. N otar ce poduciti stranku u vezi sa naprijed naznacenim. da li se prima nasljeda i ustupa nekom od sunasljednika ili da li se odrice nasljeda. a kada je to potrebno po clanu 308 stav PZ CG i uz saglasnost organa starateljstva. dijete koje je navrsilo cetrnaest godina zivota moze dati nasljednicku izjavu uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja. Nasljednicka izjava mora biti u sadrzaju precizno odredena. Zakona o nasljedivanju CG. tj.

odrice se primanja nasljeda poljoprivrednog zemljista. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime.2.) posebno i specificno propisuje da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je naslje dniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. ne moze se. uz istovremeno ustupanje nasljednog dijela299. 2. 297 Clan 134. tome ce notar poduciti i upozoriti davaoca izjave. Zabrana djelimicne nasljednicke izjave o odricanju od nasljeda vazi posebno za svaki osnov pozivanja na nasljede . sto znaci da se jedno lice ne moze primiti. pa s tim u vezi.1. u suprotnom. a prihvatiti se naslje da na kuci). koje bi mu po jednom osnovu pozivanja na nasljede trebalo da pripadne (npr. notar ce poduciti i upozoriti stranke da se. 136. Ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. jer s e u konkretnom radi o sticanju. odreci nasljeda na stanu. Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda ne moze biti djelimicna.. tako da u okviru jednog osnova. Zakon o nasljedivanju Crne Gore (cl. Ako se radi o ustupanju nasljeda. st. uz istovremeno ustupanje nasljednog dije la300 po osnovu zakonskog nasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. po prije mu ustupljenog dijela. a odreci se testamentarnog nasljeda na drugoj imovini ostavioca. narocito imovinske. s obzirom na pravne ucinke nasljednicke izjave. a sto je veoma bitno. ni pod uslovom298 u okviru jednog osnova pozivanja na nasljede. odnosno odreci samo jednog dijela zaostavstine. ali prihvata nasljede kuce u gradu). Nasljednicka izjava Jedanput data nasljednicka izjava. Riva br. Zakona o nasljedivanju CG. u okviru zakonskog nasljedivanja. ne moze biti djelimicna (npr. kod zakonskog osnova pozivanja na nasljede. 2 1 Primjer:Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje Nasljednicka izjava o prijemu nasljeda. ali se moze prihvatiti zakonskog dijela nasljeda na nekoj imovini. na odnose ustupioca i primaoca primjenjuju pravila o poklonu297. 296 Clan 136. stav 1 Zakona o nasljedivanju CG. . odnosno o prenosu imovine medu zivima. ne moze se opozvati. pa bila ona u smislu odricanja ili primanja nasljeda. dolazilo do povreda prava drugih lica koja su ona stekla i do onemogucavanja normalnog toka ostavinskog postupka.296 jer bi. za ovakvu naslje dnicku izjavu ne vaze pravila odricanja od nasljeda. Kod izjave o odricanju od nasljeda postoji zakonska pretpostavka da se odricanje odnosi i na potomke onog koji se odrekao. stav 3. Odricanje u korist odredenog nasljednika smatra se izjavom o prijemu nasljeda.

Zakona o nasljedivanju CG. st. t. 1.298 Clan 134. stav 2. stav 1. 134 i 136 Zakona o nasljedivanju i cl. 51. . 299 Clan 134. 3. 300 Cl. Zakona o notarim a. Zakona o nasljedivanju CG.

poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. sa prebivalistem i adresom u Budvi. bro j____. drzavljanka Crne Gore.10.1969. izjaviti da se prima nasljeda. ul. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana.2006. izdat od maticara ____.05. udata. 0506.1.1.. moze odreci nasljeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je.Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik.2009. Iz prilozenih dokume nata notar je ustanovio da je prije davanja ove izjave. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. p od brojem ____. KO masline. dolje potpisanim notarom misic misom. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. Riva br. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). otvoreno nasljede iza umrlogMaricDraga na. pristupila je: -------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana.1/2009. po zanimanj u stomatolog. u ___. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. JmB 0105969666666. izdatu od mUP-a Crne Gore. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. Ul. Dana 15. izdat od ____ dana____. od dana 01. br. Stranka ne trazi njihovo citanje.g. Poziv naznacenog suda. u 8. rodena 01. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la302. preda mnom. prema vlastitoj izjavi. Izvod iz maticne knjige rodenih.g. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). te izjaviti da se prima nasljeda. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). izdat od maticara ____. od dana_____. Borovi br.10.00 h (osam casova). da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca i da ja ostavilac na naprije d naznacenim nepokretnostima upisan kao imalac prava svojine od 1/1. od ___.. kao zakonski nasljednik. ---------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. na ime davaoca ove izjave. rodenog dana_____u ____.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom UZZ br. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. Takode ovaj notar je utv rdio sastav zaostavstine na koju se ova izjava odnosi301. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje.S tim u vezi. i Prepis l ista nepokretnosti br. Notar j e stranku poducio . od ___.01.. sina milana. koji je umro dana ___.. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . broj____.------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. u Budvi.

st. 302 Napomena: Naprijed naznacena obaveza notara proizilazi iz normi koje regulis u postupak sastavljanja notarskih akata. te je zbog toga potrebno u nasljednickoj izjavi o odricanju od nasljeda utvrditi na koju zaostavstinu se ona odnosi. ni pod uslovom--------------------------------------------------------------------------------------301 Napomena: Nasljednicka izjava se moze dati od momenta smrti ostavioca do zavrset ka rasprave za raspravljanje zaostavstine i to na zapisnik kod suda ili u posebnoj ispravi koja se dostavlja sudu u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave.CG cl. i cl. 13. 24. kao sto je ovdje slucaj. 136. a poslovna sposobnost je uslov ovog.pravnim posljedicama svake od tih izjava. st. 2. Ona se uvijek utvrduje shodno odredbama Porodicnog zakona. . a narocito: --------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje.cl. kao i svih drugih pravnih poslova. 2. Izjava o odricanju odnosi se samo na zaostavstinu koja je davaocu izjave bila poznata u vrijeme davanja iz jave . ZN.

stranka je dala sljedecu: -------------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU -------------------------------------------PRIMAMSE zakonskog dijela nasljeda koji mi pripada iza umrlog oca maric Dragana.Podrucna jedinica Budva. prim jenjuju pravila o poklonu.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. te upozorio na znacaj i posljedice poklona. kod Uprave za nekretnine . sina milana. da je razumjel .-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. i svoj zakonski nasljed ni dio na zaostavstini. a kako slijedi______ ____.1. kao p unomocnik za prijem pismena. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime.. USTUPAM s vom bratu maric Dusku. sinu Dragana. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. iz ____. KO masline. u ___. snosim sama. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska ili njegovog punomocnika koga on izabere. ---------------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. koja se sastoji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u L istu nepokretnosti br. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. po prijemu ustupljenog dijela.-------------------------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte u osta vinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana. JmB_____. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. koji je umro dana ___. rodenog dana_____. u ____. ---------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke.2. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca.

nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. kako slijedi.a sadrzinu ovog pravnog posla i da je s njim u cijelosti saglasna. ----U Podgorici. dana______ (slovima) ---------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (pecat. potpis i stambilj notara) . svojerucno potpisuje. kojeg slobodnom voljom odobra va i u prisustvu notara.

u ___. preda mnom. KO masline. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana. u 8.. koji je umro dana ___. izdat od maticara ____ na ime davaoca ove izjave.S tim u vezi. Dana 15. rodenog dana_____.1.. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). dana____. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje.. prema vlastitoj izjavi. sina milana. od ___. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. rodena 01.01. dolje potpisanim notarom misic misom.g.10. ovaj notar je utvrdio sastav zaostavstine na koju se ova nasljednicka izjava odn osi. prije davanja ove izjave. Borovi br. p od brojem ____. ---------------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. Riva br. u Budvi. otv oreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca. 0506. od dana 01. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 2 Primjer:Nasljednickaizjavaoprimanju nasljedapoosnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. UZZ br. po zanimanj u stomatolog.2006.1. broj____.2009. (prvog maja hiljadu devet s totina sezdeset devete godine). Izvod iz maticne knjige rodenih.g. Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. JmB 0105969666666. ul.1969. izdatu od mUP-a Crne Gore. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih.1.1/2009. Poziv naznacenog suda od dana_____ i Prepis list a nepokretnosti. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. te da je .00 h (osam casova). udata. Ul. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. sa prebivalistem i adresom u Budvi. Riva br. Stranka ne trazi njihovo cita nje. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . drzavljanka Crne Gore. u ____. kao zakonski nasljednik. izdat od ____.05. od ___. izdat od maticara ____.10. br. bro j____. Takode. br.

ostavilac upisan kao vlasnik sa 1/1 dijela na naprijed naznacenoj nepokretnosti. a narocito:----------------------------------------------------------------------- .---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. kao i izjaviti da se prima nasljeda. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava. moze odreci nasljeda. izjaviti da se prima nasljeda. koja je predmet zaostavstine. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la.

a kako slijedi______ ____. -------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke.rodenog dana_____. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on.2. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. u ____. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi.KOMasline.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. prim jenjuju pravila o poklonu. po prijemu ustupljenog dijela. ili njegovog punomocnika koga on izabere. stranka je dala sljedecu: ---------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU-----------------------------------------------PRIMAMSE zakonskogdijela nasljeda iza umrlog ocaMaricDragana. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. Nasljednicka izjava da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. te na znacaj i posljedice poklona . da je razumjela sadrzin u ovog pravnog . ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte i podn eske u ostavinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana.ana zaostavstinikojase sastoji odnepokretnosti upisanihsa1/1pravasvojineuListunepokretnostibr 1 .kojije umro dana ___u ___. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska. kodUpravezanekretnine Podrucna jedinicaBudva ---------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. sinaMilana. kao p unomocnik za prijem pismena. ni pod uslovom-------------------------------------------------------------------------------------da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. snosim sama.

pecat i stambilj notara) . ----U Podgorici. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u prisustvu notara.posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. dana__________(slovima) ---------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. kako slijedi. svojerucno potpisuje.

pri je davanja ove izjave. prema vlastitoj izjavi. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). udata.g. br.S tim u vezi. Takode sam utvrdio sastav zaos tavstine. od ___. rodena 01.2009. rodenog dana_____u ____. 0506. od dana 01.10. Riva br. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. u 8.05. sa prebivalistem i adresom u Budvi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. i Prepis l ista nepokretnosti. p od brojem ____.2006. tj.10. ----- . stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. otvoreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednick e izjave njegov zakonski nasljednik. kci Dragana.: ovjerenom prepisu) prilazu uz ovaj izvornik. br.. KO masline. izdat od maticara ____. izdatu od mUP-a Crne Gore. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric. bro j____. UZZ br. broj____.----------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu (alt..1969..1. Poziv naznacenog suda. Dana 15. po zanimanj u stomatolog. na ime davaoca ove izjave. od ___. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). u Budvi. dolje potpisanim notarom misic misom.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 3 Primjer:Nasljednickaizjavaoodricanjuodnasljedapo osnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. kao zakonski nasljednik.1/2009. koji je umro dana ___. Ul. JmB 0105969666666. Borovi br.00 h (osam casova). Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. sina milana. ul.. od dana_____. kcerka ostavioca. Str anka ne trazi njihovo citanje. preda mnom. izdat od ____ dana____.01.1. Izvod iz maticne knjige rodenih. u ___.g.1. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . drzavljanka Crne Gore. Riva br. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). izdat od maticara ____.

ni pod uslovom. izjaviti da se prima nasljeda. a narocito:----------------------------------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje.Notar je ispitao volju stranke. kao i izjaviti da se prima nasljeda. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava. moze odreci nasljeda. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. ------------------------------------------------------------------------------------- .

s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. Ovo odricanje se odnosi i na moj e potomke ).1.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke.. rodenog dana_____. te na znacaj i posljedice poklona . a na zaostavstini koja se sasto ji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u Listu nepokretnosti br. ------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. -------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Davalac nasljednicke izjave (1x) ---------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanja ovog notarskog zapisa. prim jenjuju pravila o poklonu. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. KO masline. ovim izricito izjavljujem da odricanje cinim samo u svoje ime303. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca.2. u ___.---------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. stranka je dala sljedecu:---------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU ---------------------------------------------ODRICEM SE zakonskog dijela nasljeda iza umrlog oca maric Dragana. u ____. sina milana. snosim sama. koji je umro dana ___. -------------------------------------------------------------------------Ovo odricanje se ne odnosi na moje potomke (alt. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. tj. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u .-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. a kako slijedi______ ____. kod Uprav e za nekretnine Podrucna jedinica Budva. po prijemu ustupljenog dijela.

dana_________(slovima)-----------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. stav 2. svojerucno potpisuje. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. kako slijedi. koji regulise da odricanje od n asljeda vazi i za potomke onog koji se odrekao. Zakona o nasljedivanju CG. nakon cega je zapis potpis ao i ovaj notar. pecat i stambilj notara) 303 Clan 131.prisustvu notara. N otar je uvijek duzan poduciti i upozoriti stranku na naprijed naznacenu zakonsku odredbu. . U Podgorici.

bez diranja u red univerzalnih sukcesora. odreduj e se drugaciji raspored nasljednih dijelova. vec su njeni dometi odredeni Zakonom. Sloboda testamentiranja nij e bezgranicna. Zakon o nasljedivanju CG propisao je nistavost ugovora o nasljedivanju306. u granicama propisanim Zakonom. tako naprimjer: u clanu 28. punovazan je onaj testament koji je sacin jen u obliku utvrdenom u zakonu i pod uslovima predvidenim zakonom . pravila o nuznom nasljednom dijelu) reguli san je normama dispozitivnog karaktera. svojom voljom mijenjati zakonski nasljedni r ed. Naime. postoje sljedece mogucnosti: unutar zakonskih nasljednika. a u Zakonom dopustenim granicama304. osnovi pozivanja na nasljede su zakon i testament. Dakle. ZN sadrzi odredbe o formi testamenta. tj. 6. sto znaci da je svakom licu ostavljeno da mo ze izjavom svoje posljednje volje. . testam entarno nasljedivanje je jedini oblik voljnog nasljedivanja305. propisano je: Zavjestalac moze testamentom raspolagati svojom imovinom na nacin i u granicama koji su odredeni Zakonom . Zakona o nasljedivanju CG. clan 64. Prema clanu 64. o dijelu zaostavstin e kojim ostavilac ne moze raspolagati. 3 2 Definicijatestamenta testament je pravni akt (jednostrani) koji sadrzi jednostranu izjavu posljednje volje. tj. u bilo kojoj mjeri ili na bilo koji nacin. ali se odreduje samo legat . i dalje ZN postoje odredbe o nuznom dijelu. ZN i dalje. Testament 3 1 Pojamtestamentarnognasljedivanja Prema cl. naslijediti se moze na osnovu zakona i testamenta. redovni zakonski nasljedni red (izuzimajuci nuzni. U tom smislu. koji odreduje nacin i granice testamentarn og raspolaganja. tj. koji je odreden zakonom (svi zakonski nasljednici ostaju ). tj. datu u Zakonom propisanoj formi. clan 93. sadrzi odredbe o sadrzini testamenta itd. koja ima za cilj drugaciji raspored zaostavstin e odredenog lica u odnosu na Zakonom predvideni zakonski nasljedni red. u bilo kom pogledu. koji po testamentu svi ostaju nasljednici. 74. prema nasljednom pravu Crne Gore.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3. testament moze sadrzavati i druga testamentarna raspolaganja. U vez i s tim. odreduje se za testamentarnog nasljednika lice koje nije zakonski nasljednik. Zakona o nasljedivanju.

306 Clan 121. Savremena Nasljedno pravo u Jugoslaviji . o izdanje. do 123. godine. Zakona o nasljedivanju CG. cetvrt administracija Beograd 1979. str. . Zakona o nasljedivanju CG. 305 Vidjeti vise kod Borislav t. i naredne. Blagojevic.304 Clan 7. 239.

Prema clanu 62.) b) testament se moze samo licno saciniti. iskljucena svaka mogucnost da se izjavi putem zastupnika. bilo da dolaze od trecih lica. sposobnosti. djelimicna nistavost). stvarne volje. formalni posao i opoz iv posao. prijetnje. Zakona o nasljedivanju ako su samo neke odredbe testament a manjeg znacaja unesene u testament pod prijetnjom ili prinudom. Ove radnje povlace nistavost bilo da dolaze od lica kojima je nesto za vjestano tim testamentom. odnosno punomoc nika. Djelimicna nist avost se propisuje iz razloga sto je cilj da se omoguci ostvarenje prave volje ostavioca. Zakon o nasljedivanju propisuje posebna prav ila za slucaj da volja izrazena u testamentu ne odgovara pravoj volji ostavioca. smatra se da taj njegov dio nije ni postojao. testament je strogo licni pravni posao. jer za njegovu punovazn ost nije potrebna saglasnost bilo kog lica. testamentarna sposobnost)307. pri poduzimanju ovo g pravnog posla. forme itd. Kao pravni akt. ili u zabludi. ili zablude moze t raziti samo lice koje ima pravni interes i to u Zakonom odredenim rokovima309 (npr. Pod prijetnjom nistavosti. lic a koja bi ponistenjem mogla dobiti neke koristi. testament moze saciniti samo lice koje je sposobno za rasudivanje koje je navrsilo 15 godina zivota (tzv. Posljedica nistavosti cijelog testamenta je ta s to se smatra da testament i ne postoji. odnosno testament se moze . S tim u vezi. dolazi do nistavosti testamenta. testament treba da ispunjava sve opste uslove koji se traze za p unovaznost bilo kog pravnog posla. Ponistenje testamenta iz razloga prinude. a) testament je jednostrani pravni posao (izjava volje). Testament 3 3 Karakteristike(osobine)testamenta testament je jednostrani pravni posao. strogo licni posao. a posebno za punovaznost jednostranih pravnih poslova u pogledu predmeta. Zavjestaoceva volja izrazena u testamentu treba da predstavlja njegovu stvarnu i pravu volju. a sto znaci da je. U slucaju prijetnje ili prinude ili prevare ili zablude. pod Zakonom propisanim uslovima. Dakle. stav 4. osnova.3. te se predvida nistavost testamenta zbog nedostatka u volji zavjestaoca308. kad god je to i ukoliko je to vise moguce. izrazenu slobodno. usljed prevare. a u slucaju nistavosti dijela testamenta (klauzule). zakonski nasljednici i sl. nistave su samo te odredbe (tzv. tim prije sto se ovdje radi o jednostranom pravnom akt u dobrocinog karaktera. prevare.

ZN CG. Zakona o nasljedivanju CG. Zakona o nasljedivanju propisuje: Punov azan je onaj testament koji je sacinjen u obliku utvrdenom zakonom i pod uslovima predvidenim Zakonom . Clan 64. i 63. sto znaci da je za njegovu punovaz nost potrebna Zakonom odredena forma. 62. jer se radi o poslu bez naknade.izjaviti od strane lica koje je po Zakonu sposobno praviti testament. 309 Clan 63. . nistav je. c) testament je strogo formalni pravni posao. Forma testamenta je ustanovljena iz vise razlo ga i to: da bi se izbjegla lakomislenost. ZN CG. 307 Clan 61. testament koji ne ispunjava sve zahtjeve u pogledu forme. ko ji su predvideni zakonom. 308 Cl.

testament sastavljen od vojnog starjesine. tako postoji sudski testament. u mnogim zemljama pa tako i u Crnoj Gori. a to su. Redovni i vanredni testamenti. notarski zapis o testam entu itd. O ovome notar mora voditi ra cuna prilikom sacinjavanja zapisa o testamentu. 3 4 Vrstetestamenta U teoriji postoje dvije osnovne podjele testamenata. a to znaci da se niko ne moze odreci prava da moze kasnije. testament sastavljen od diplomatsko-konzularnog predstavnika. testament sacinjen na brodu samo ako se to lice nalazi na brodu. Svako kasnije raspolaganje zavjestaoca odredenom stvari koju je bio nekom zavjes tao. vojnog starjesine. ili testame nt . ili lica na koja je drzava prenijela javna ovlascenja. zapovjednika broda i drugih organa javne vlasti. Privatni testamenti su svi oni koji ne spadaju u javne testamente: svojerucni te stament i pismeni testament pred svjedocima. radi pravne sigurnosti. sve do svoje smrti. i to na: redovne i vanredne . Zavjestalac moze pisani testament opozvati i unis tenjem pismena. te javne i privatne311. u cjelini ili djelimicno. Svaka klauzula o odricanju od prava na opoziv je nistava i nece proizvoditi pravno dejstvo. Za punovaznost javnih testamenta Zakon pr opisuje da su sastavljeni uz sudjelovanje sudije. n otari312. kada nastupi samo neki od slucajeva za koje Zakon dopusta upotrebu ove forme (npr. izjavom datom u bilo kom obliku u kome se po Zakonu moze saciniti testament (trazi se neka od zakonsk ih formi u kojoj se sacinjava testament). Javni testamenti su oni testamenti koji su sastavljeni uz sudjelo vanje organa javne vlasti i lica javnog povjerenja. zavjestalac moze uvijek opozvati testament.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da bi se izbjegle prevare. ima za posljedicu opozivanje zavjestanja te stvari. mijenjati ili ukidati svoju posljednju izjavu volje. d) testament je uvijek opoziv pravni posao310. diplomatsko-konzularnog predstavnika. Vanredni testamenti se mogu sacinjavati samo pod odredenim okolnostima. to proistice iz samog pojma i pri rode testamenta. Redovni i vanredni testamenti se razlikuju po nek im elementima. Odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako ih zavjestalac kasnijim testamentom nije izricito opozvao ili ukoliko nisu u suprotnosti sa kasnijim tes tamentom. tj. Prema zakonskoj odredbi. i to u posebnoj ispravi (poseban opoziv) ili opoziv u kasnijem (novom) testamentu. zablude i prinude koje bi mogle doci od zainteresovan ih lica radi pribavljanja koristi.

311 Vidjeti vise kod Borislav t. 312 Clan 52 Zakona o notarima CG. 260. ZN-a CG. cetvrt o izdanje. Blagojevic. Savremena administracija Beograd 1979. i naredne. str. moze se saciniti samo licu na vojnoj duznosti za vrijeme mobilizacije ili rata). . odnosno lice kojem je to redovno sluzben o 310 Clan 117.sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata. Oblik nekih vrsta vanrednog testamenta odgovara redovnom testamentu (sacinjava se i skladu sa odredbama koje vaze za sacinjavanje sudskog testamenta). Nasljedno pravo u Jugoslaviji . uz specificnost da ga ne sacinjava sudija. do 119. godine.

oprostaj nedostojnosti. pojacana forma. to j e tzv. a) Kako je testament oblik izjave posljednje volje kojom se vrsi raspored imovin e nekog lica (zavjestaoca) za slucaj njegove smrti. negativni testament .5. pisani testament pred svjedocima. notar) vec ga sacinjava lice kome to nije redovno sluzbeno posl ovanje nego vanredno (npr. vanredni testamenti su: testament sacinjen na brodu. Redovni testamenti su: svojerucni testament. ili 30 dana od dana demobilisanja amenta za vrijeme mobilizacije ili ratnog stanja). odredivanje supstituta. odredivanje idealnih dijelova nasljednika. i to: odredivanje nasljednika ili legatara. Vanredni testament vazi samo jedno odredeno vrijeme (npr. o dnosno moze se javiti kroz sljedece klauzule materijalne prirode314. usmeni testament. sudski testament. neogranicena vremenska vaznost. kod test iskljucenje koga od mogucih nasljednika iz nasljeda (nuznih ili zakonskih). komandir cete ili visi starjesina vojne jedinice). Sadrzina testamenta313 testament moze sadrzavati klauzule materijalne i klauzule formalne prirode. testament sacinjen pred diplomatskim ili konzularnim predstavnikom Crne Gore u inostranstvu. testament sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata . zapovjednik broda. odnosno notar po pravilima vanparnicnog postupka. Prema zakonodavstvu Crne Gore. kvota ili individualno odredenih pred . Karakteristike redovnog testamenta: mogucnost njegovog pravljenja (sacinjavanja) u svako doba. a koji mogu sastaviti sudija osnovnog suda. dok redovni testament nema takvih vremenskih ogranicenja. Testament poslovanje (npr. 3. 30 dana nakon povratka zavjestaoca u Crnu Goru kod testamenta sacinjenog na crnogorskom brodu. ili 60 dana po zavrsetku rata. to se sadrzina testamenta sastoji.3.

i naredne. 313 Vidi odredbe cl. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . 247. . postavljanje uslova i rokova u pogledu sticanja ili prestanka svojstva nasljedni ka ili legatara. Blagojevic. 314 Vidjeti vise kod Borislav t. str. godine.meta legata. ZN CG. Savremena administracija Beograd 1979.-98. cetvrt o izdanje. 93.

testamentarni nasljednik je lice koje je zavjestalac odredio da naslijedi cjelok upnu njegovu imovinu ili dio imovine. priznanje ocinstva prema odredbama Porodicnog zakona. priznanje ili oprostaj duga. P R I m J E R Supsidijarnoodredivanjenasljednikanajednojstvari . tj. regulisanje pitanja imovinsko bracnih odnosa. postavljanje izvrsioca testamenta ili druge akte i radnje koje nemaju nasljednopravno dejstvo. s tim sto se mijenja zakonski red nasljedivanja ili velicina naslj ednih dijelova. zabrana odredenog rukovanja imovinom djece. 3 6 Detaljnijeosadrzinitestamenta 3 6 1 Odredivanje nasljednika Zavjestalac moze testamentom odrediti315 jednog ili vise nasljednika. a sto vazi i za legate316. kao sto su: preporuka organu starateljstva da neko lice bude ili ne bude odredeno za starate lja maloljetnoj djeci ostavioca. tj. mada je najcesci slucaj da se radi o srodnicima. b) Pored naprijed naznacene sadrzine. a drugi (zamjenski nasljednici) tek sups idijarno. gdje testator odreduje vise lica za svoje nasljednike. Za testame ntarnog nasljednika moze biti odredeno bilo koje fizicko ili pravno lice (za razliku od toga. ali tako da ga naslijedi prvenstveno jedno od njih. supsidijarno odredivanje nas ljednika u testamentu. testament moze da sadrzi i klauzule formal ne prirode koje se odnose na nasljede. ili bude nedo stojan da naslijedi. ili ako se odrekne nasljeda). ne dozivi nasljedstvo. bez obzira da li su mu srodnic i ili ne i da li oni ulaze u krug mogucih zakonskih nasljednika. odredene prema cijeloj imovini. u slucaju da prvo oznaceno lice ne naslijedi (ako umre prije ostavioca. a nasljednikom ce se smatrati i lice kojem je testamentom ostavljena jedna ili vise odredenih stvari ili prava ako se utvrdi da je volja zavjestaoca bila da mu to lice bude nasljednik. ili se odrekne nasljeda. testator moze testamentom odrediti lice kome ce pripasti nasljedstvo ako odreden i nasljednik (naznacen u testamentu) umre prije njega. odredivanje mjesta i nacina sahrane itd.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nalaganje tereta (davanje naloga) itd. ili ako bude nedostojno da naslijedi. zakonski nasljednik moze biti samo fizicko lice). to je tzv.

a na nepokretnosti ciji sam ja vla snik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela br. 93. KO masline. ZN CG.1. br. i stambena zgrada izgradena na toj parceli. 164/33. povrsine od 337 m2 iz A lista nepokretnosti br. povrsi ne od 83 m2.164/33. upisana u V listu nepokretnosti br. 94.1.Ovim za svoje nasljednike na jednake dijelove. 316 Supstitucija cl. i dvoriste. u KO 315 Cl. . ZN CG. povrsine 83 m2. kuciste.

je navrsio odrede ni broj godina i nije ispunio odredeni uslov npr. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. kao zamjenskenasljednike. st o je po Zakonu zabranjeno (cl. kada nasljedno pravo stice neko drugo. S ukcesivno odredivanje nasljednika. s tim da njegovo nasljedno pravo prestane. i to tako da bracni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. prethodni nasljednik npr. U ovom slucaju se radi o postavljanju uslova i rokova (clan 97 stav 2 ZN CG). ZN CG). ovdje se ne radi o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. ali tako da oni sticu nasljedno pravo sukcesivno. naslijedice imovinu ako za cetiri godine zavrsi fakultet). (pe tnaestog oktobra hiljadu devet stotina sezdeset devete) godine. ispunjenje u slova ili tereta. (prvog oktobra hiljadu devet st otina sezdeset pete) godine. st. ZN CG). gdje testator za svoje nasljednike odreduje vise lica. Dakle. P R I m J E R Sukcesivnoodredivanjenasljednika . 3. u mjestu ---------. odredivanju zamjenika nasljednika (vidi c l. tako da naknadni nasljednik stice nasljedno pravo po osnovu testame nta ako u momentu smrti zavjestaoca tzv.10. i RA. ili se odreknu naslijeda. trenutno. prethodnom nasljedniku. o takozvanom sukcesivnom odredivanju nasljedn ika zavjestaoca. st. tj.rod Totic. istekom nekog roka ili isp unjenjem odredenog uslova. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovdje se radi o tzv. trenutno nastanjena u Austriji_____. Testament masline ------.rodena 01. tzv. a ne radi se o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru.1965. supstituciji. ZN CG). rodenu 15. u mjestu ------. uslove . 3. U supr otnom naknadni nasljednik ne stice nasljedno pravo vec to pravo ostaje tzv. uz odredivanje nekog roka. zavrsio odredeni fakultet. ili rokove317 (npr. u testamentu naznaceno lice. 94. prema pravilima zakonskog nasljednog reda. odredujem svojekcerke i to: SH. naprimjer.1969. st. odredujem njihove bracne potomke. --------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. nastanjena u Velikoj Britaniji______ . prethodni n asljednik. Nasljedno pravo prvo stice prvooznaceni nasljednik. tzv. 3 6 2 Teretiiuslovi testator moze u pojedinim odredbama testamenta postaviti terete (naloge). ili budu nedostojni da naslijede). tj. 94.10. 94.rod Totic. naknadni nasljednik. sto je po Zakonu zabranjeno (cl.1.3.

. kuciste. i koja je oznacena kao katastarska parcela br. Kao naknadnognasljednika. povrsine od 337 m2. odredujem BB (podaci). ZN CG. upisana u V listu nepokretnosti br. povrsine od 83 m2. odredujem svog sina AA. i dvoriste.Ovim testamentom za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti. KO masline i stambena zgrada iz gradena na toj parceli br.1. iz A lista nepokretnosti br. 164/33. u KO masline.1. ciji sam ja vlasni k sa 1/1 dijela. poduslovomdadomomentamojesmrtizavrsi medicinski fakultetidado momentamojesmrtinijenavrsio28(dvadesetosam)godinazivota On je samo prethodni nasljednik. povrsine 83 m2. ----317 Clan 97.164/33.

------------------------------------testator moze nekom duznoscu opteretiti lice kome ostavlja neku korist ili zaost avstinu (clan 97. Uslovi i tereti koji su nemoguci. do 116. podizanje nadgrobnog spomenika). Postavljanje izvrs ioca testamenta u ispravi o testamentu nije nuzno. nedozvoljeni. a narocito ako je zavjestalac odredio naloge. ZN CG). smatraju se kao da ne postoje (vidi clan 97. ZN CG . osnivanje zaduzbine Zavjestalac moze testamentom ostaviti jedan ili vise legata (clan 95. ZN CG).--3 7 Nistavosttestamenta testament je nistav: ako zavjestalac u vrijeme njegovog sacinjavanja nije imao 15 godina zivota ili n . Mo ze narediti da se neka stvar ili pravo upotrijebi za postizanje neke dozvoljene svr he ili osnivanje zaduzbine (clan 96. stav 1. naknadni nasljedni red otpad a. 3 6 3 Legati. ZN CG. nerazumljivi ili protivrjecni. 3 6 4 Izvrsiocitestamenta testament moze sadrzavati i odredbu o izvrsiocima testamenta. tj. kako je to odredeno prema regul ativi clanova 113. nemoralni.000.. Tada prethodni nasljednik. P R I m J E R Za izvrsioca testamenta imenujem CD ---------------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i rok a. uslove ili rokove.npr. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik .00 EURA (slovima: pethiljada eura). molim ostavinski sud daodredipogod nu osobu za izvrsiocatestamenta ----------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanjeinaknadno zavjestanje ispuniiosigu ra pravanaknadnogprimaocazavjestanja. ali je to svrsishodno.----------------------------------------------------------------Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. Ukoliko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. stav 3. koja sredstva ce biti deponovana na mo m racunu. ZN CG). testator moze imenovati jedno ili vise poslovno sposobnih lica za izvrsioce testamenta.

ako nije sacinjen u obliku utvrdenom u Zakonu i pod uslovima predvidenim Zakonom . prinudom. ako je zavjestalac bio natjeran prijetnjom. ili je bio u zabludi (cak i ako postoji zabluda o cinjenicama koje su pobudile zavjestaoca da ucini raspolaganje ).ije bio sposoban za rasudivanje. .

kao sto su pokretne stvari. e) U uvodu notarske isprave uvijek se mora navesti da se iz razgovora sa ostavio cem steklo uvjerenje da je poslovno i testamentarno sposoban (prema potrebi moze se traziti i vjestacenje za utvrdivanje sposobnosti za rasudivanje). ako posebn im propisima nije drugacije odredeno. ili zablude. a koju cine imovinska prava podobna za nasljedivanje (vidi cl. d) Uvijek se mora paziti na potrebnu sposobnost za sacinjavanje testamenta iz cl an 61. g) Pravno lice nikada ne moze biti ostavilac.3. Ponistenje moze traziti samo lice koje ima pr avni interes. stav 1 ZN CG i na formu i druge uslove za punovaznost. b) Uvijek treba upozoriti na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. navesti da je izjavio da ima i da prihvata posljedice toga. i cl. 3 8 Ostale napomenekodtestamenta Notar je duzan voditi racuna. f) testament se ne moze nikada saciniti preko punomocnika ili zakonskog zastupni ka (strogo licni pravni posao). nevazece su samo te odredbe (djelimicna nistavost). bez obzira d a li ima ili nema nuznih nasljednika i unijeti to u tekst. notar je duzan primijeniti pr avila Zakona o nasljedivanju. ali moze biti testamentarni naslje dnik ili legatar. h) Predmet nasljedivanja. te uticale na punovaznost testamenta. upozoriti ostavioca da ne moze odrediti nasljednika svom nasljedniku ni legataru.2. ZN CG). pa tako i testamenta. ako je to zelio (clan 94 . . prevare.3. Zakona o vanparnicnom postupku (jer ima svojstvo sudskog testamenta) i Zakona o notarima. ZN CG). tako i kad se imovina zavjesta za osnivanje nekog pravnog lica (ali pod uslovom da to pravno lice bude osnovano). stav 3. ako ima. kako u slucaju kada pravno lice postoji.tako. te davati poduke i upozorenja o sljedecem: a) Kod sacinjavanja notarskog zapisa o testamentu. c) Uvijek treba upozoriti ostavioca na izjave koje bi bile protivne imperativnim normama. ali ne prije proglasenja testamenta. je zaostavstina ostavioca u tren utku njegove smrti. naprimjer. te dodati izjavu ostavioca da nema rodbine koja bi imala pravo na nuzni dio ili. u zakonskim rokovima. to mogu biti stvari i prava koja pripadaju pojedincima. Testament Ako su samo neke odredbe nistave zbog prijetnje.

za svog nasljednika na cjelokupnoj imovini za svog samo dijelom imovine. odredenim prema cijeloj imovini (formulacija: nasljednika na 1/2 imovine odredujem__ ). pravo sluzbenos ti itd. sva stvarna prava (svojina. autorska i industrijska prava.). pravo zaloga. .dospjela potrazivanja. i) testamentom se moze raspolagati: cijelom imovinom (formulacija: odredujem ____ ). sve imovinske obaveze.

kao javnoj evidenciji koju vodi Nota rska komora. du . a narocito sa evropskom mrezom testamenata. ovaj registar ce biti veoma vazan i za Notarsku komoru i no tarsku sluzbu. to je jedan od izuzetaka od pravila da se nikada ne izdaje izvornik notarskog akta. podatke o sacinjavanju. to ce notar konstatovati u samom testamentu. Formulacija kada stranka zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. 2. 3 9 Registartestamenata Ako zavjestalac to zahtijeva. Kada se uspostavi ovaj registar testamenata. Pore d znacaja za pravnu sigurnost. nakon smrti zavjesta oca. objasnio mu prednosti u vezi s tim. P R I m J E R I 1. stvorice se preduslovi za njegovo uvezivanje sa registrima ostalih zemalja.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom pojedinim stvarima i pravima. 3 10 Izvornikiotpravak notarskogzapisaotestamentu Izvornik zapisa o testamentu notar cuva u svom arhivu kao i ostale notarske akte . te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. Nakon toga. zavjestalac zahtije va i daje nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. Kada notar izda izvornik zapisa o testamentu. pod uslovom da je zavjestaoceva volja da mu lice kome se pojedine stvari ostavljaju bude testamentarni nasljednik (formulacija: za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti oznacenoj kao parcela broj ___ odredujem AB ). objasnio mu prednosti u vezi s tim. a u svakom slucaju. pa je zavjestalac odustao od to ga . cuvanju i proglasenju test amenta notar ce dostaviti Registru testamenata318. na brz i siguran nacin dode do podataka da li je neko lice ostavilo testament. poducice zavjes taoca na tu mogucnost i na prednosti u vezi s tim. ----Vaznost registra testamenata ogleda se u tome sto ce on biti jedinstvena evidenc ija svih testamenata u Crnoj Gori i sto ce se njime omoguciti da se. Formulacija kada stranka ne zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. s tom razlikom sto ga je duzan dostaviti nadleznom ostavinskom sudu cim sazna za s mrt lica ciji se testament nalazi kod njega319.

Zakona o nasljedivanju CG. Zakona o notarima CG. 319 Vidi cl.318 Cl. . 120. 78.

u kom slucaju takav akt ima svojstvo sudskog te stamenta320. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. notar moze izdati samo ostaviocu dok je u zivotu. u svojoj kancelariji uredu. na osnovu spec ijalnog punomocja koje je ovjereno u skladu s propisima. Poslije toga. Zakona o notarima i clana 69. S tim u vezi. UZZ-___/09.86 Zakona o notarima) . 3 11 Primjer:Zapisotestamentu sa zamjenskim nasljednicima Zapisnik i zapis o testamentu kojim se odreduju dva nasljednika. Obala br. datum i mjesto rodenja. odnosn o po pravilima vanparnicnog postupka. .g.zavjestalac ima i drugu imovinu. notar moze. Nakon smrti zavjestaoca. kao i u ostalim slucajevima izdavanja izvornika. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. a ta cinjenica se upisuje na otpravak (vidi cl. po pravilima koja vaze za sudski testament. ako to stranka zeli. slije de primjeri moguceg teksta testamenta u razlicitim modalitetima u odnosu na sadrzaj . njegovom punomocniku. otpravak ili prepis se moze izdati samo poslije proglas enja testamenta. Otpravak ili prepis testamenta koji je sacinio notar ili je kod njega na cuvanju . sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. Ja. sastaviti po nj enom kazivanju zapis o testamentu.07. (licno ime notara. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete ) godine.2009.00h (deset sati). CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. Testament zan je prilikom toga. ili licu odredenom u testamentu . a ostavlja se jedna odredena nepokretnost . Predmet naseg razmatranja jeste notarski zapis o testamentu.3.1.--------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. koji postupam u svojstvu notara. saciniti otpravak izvornika za arhivu koji stupa na mjesto izvornika. s pocetkom u 10. notar moze izd avati samo prepise takvog notarskog akta. Zakona o nasljedivanju. njegovo sjediste). adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. zamjenski naslj ednici. Kako je vec naprijed naznaceno.

stav 1. .broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. Zakona o nasljedivanju CG. 52.--------------------------------------------------------------------------------------320 Cl. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament. kao i naziv organa koji je izdao ispravu). 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastav testamenta. Zakona o notarima CG i cl.

odlucila sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. pa sam. (dvadeset sestog jula d vije hiljade devete) godine. odredujem svoje kcerke. ----------II ODREDIVANJE NASLJEDNIKA Ovim za svoje nasljednikena jednakedijelove.07. Pored ove imovine. datum i mjesto rodenja. upisana u A listu nepokretnosti broj 1. povrsine od 83 m2. ili se . i stambena zg rada. Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. raspolagatipojedinimstvarimaizsvojeimovinezaslucajsvojesmrti ---IPRETHODNE NAPOMENE Udata sam. Imov ina kojom raspolazem ovim testamentom. a na nepokretnosti ciji sam vlasnik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela 164/33. imam i drugu imovinu. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. (licno ime.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Preventivno opozivam sva eventualno postojeca ranija raspolaganja za slucaj smrt i.-------------U slobodnom raspolaganju svojom imovinom ni na koji nacin nisam ogranicena. a koja se nalazi u mjestu ____ul. i to S H (svi podaci za nasljednika kako bi se mogao identifikovati) i R A(svi podaci za naslj ednika kako bi se mogao identifikovati)._. te propise o opozivosti i nacine opozivanja testamenta. KO masline. nakon dubljeg razmisljanja. kao zavjestalac. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. niti nagovarana.2009. Imam zive potomke i to: jednog sina i dvije kce rke. sa korisnom stambenom povrsinom od 83 m2.. ----------------------------------------------------------------------------------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Na osnovu clana 193. izgradena na toj parceli. kuciste. ni od koga prisiljava na. upisana u V listu nepokretnosti.---------------------------------------------------Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). prema usmenom kazivanju zavjestaoca. ne spada u bracnu tekovinu.. povrsine 337 m2._____br. dana 26. i dvoriste. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. Znam citati i pisati. Zakona o vanparnicnom postupku.

te . --------------------------------------------------------------------------------------------------------III OSTALO Dalja odredenja u pogledu moje ostale imovine ne zelim da danas budu donesena. o dredujem njihove bracne potomke prema pravilima zakonskog nasljednog reda. ili budu nedostojni da naslijede).----------Nakon ukazivanja i upozorenja od strane notara na zakonsko pravo na nuzni naslje dni dio. koji ce biti obezbijeden od moje drug e imovine. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu. izjavljujem da imam jos jedno dijete-sina. kao zamjenskenasljednike. i to tako da b racni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu.odreknu nasljeda.

notar.3. te me upozorio na posljedic e suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. a procitao/la sam ih i sama. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. a procitao ih je i sam zavjestalac. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. izvornik ovog zapisnika. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: _____________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. ------------Naknada i troskovi: (tarifini brojevi. objasnio mi prednosti u vezi s tim. Zakona o notarima. -------Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. ----------------------------------------Na osnovu odredbe clana 86. Zakona o nasljedivanju.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe clana 76. Zakona o notarima. iznosi-sve u skladu sa tarifom koja ce bi ti donesena).-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. i zavjestalac.---------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirat ce se u Registru testa menata. izdaje se zavjestaocu. iznos-sv e u skladu tarifom . te izjavljujem da je moja posljedn ja volja u svemu vjerno unesena. sa testamentom u formi notarskog zapisa. kao i da su preduzete sve navedene radnje. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa. na osnovu clana 120. Testament izricito izjavljujem da prihvatam sve rizike zakonskog prava na nuzni nasljedni dio od strane mojih potomaka koji nisu obuhvaceni ovim testamentom. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa kojeg je sacinio notar. -------------------------------------------Notar me poducio mogucnosti evidentiranja u Registar testamenata cinjenice o sas tavljanju ovog testamenta. kao i da su preduzete sve navedene radnje. cuva notar u svojoj arhivi. otpravak ovog zapisnika. sto svojim potpisom n a ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom registru . sastoji se od ukupno 3 ( tri) lista i 3 (tri) stranice. Nakon toga.

26. dovr seno u 13.2009.07. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: .20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta).koja ce biti donesena).(dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine.

----------------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime.naknadni nasljednik). --------------------------------------------------- . utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. Zakona o vanparnicnom postupku. 1. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastavljanje testamenta. odredivanje zamjenskog nasljednika ako prethodni ili naknadni nasljednik ne steknu nasljedno pravo zavjesta se cjelokupna imovina. godine (dvadeset sestog jula dvije hil jade devete ) godine. neposrednim pitanjima utvrdio/la sam se da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament. datum i mjesto rodenja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem. kao i naziv organa koji je izdao ispravu). Zakona o nasljedivanju.00h (deset sati). Zakona o notarima i clana 69. Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. te propise o opozivosti i nacinu opozivanja testamenta. u svom uredu. koji postupam u svojstvu notara.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3 12 Primjer:Zapisotestamentu sa sukcesivnimodredivanjem nasljednika usloviirokovi Zapisnik o sastavljanju i zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljed nika putem postavljanja uslova i rokova (prethodni nasljednik . CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. Obala br. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. (licno ime notara.07.--------------------------------------------------------------------------Na osnovu clana 193. s pocetkom u 10. UZZ-___/09. Ja.2009. njegovo sjediste).

prema usmenom kazivanju zavjestaoca. kao zavjestalac. pa sam. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. (licno ime. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. niti . datum i mjesto rodenja. odlucio sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca).Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. ni od koga prisiljavan .

pod uslovomdado momentamoje smrtizavrsi medicinskifakultetidado momentamoje smrti nije navrsio 28 (dvadesetosam) godina zivota On je samo prethodni nasljedn ik. naknadni nasljedni red otpad a. opozivam sva eventualna ranija postojeca raspolaganja za slucaj smr ti.2009. Ukol iko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. ---------Clan1 . (dvadeset sestog jula dv ije hiljade devete) godine. na uobicajen nacin. -------------------------------------Ako ni po ovome niko ne dode do nasljeda. nakon dubljeg razmisljanja. ---------------------------------------------------------------------------------------Opreza radi. ------------------------------------------------------------------------------------------------Udovica sam i nemam djece i potomaka. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan2 Nalazem sljedece zavjestanje323:------------------------------------------------------------------------------moja sestra EE (navesti potrebne podatke) dobija jednokratnu novcanu uplatu u iz nosu od ______. Tada prethodni nasljednik. Ovim za svog jedinog nasljednika na cjelokupnoj imovini321 odredujem svog sina A A.3. po s vom izboru325 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovo zavjestanje se ima izvrsiti neposredno nakon moje smrti. ------------------------------Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i roka. odredujem svoju kcerku BB (podaci). zasadi svjeze cvijece. tj. Kao naknadnognasljednika. ------------------------------------------------------------------Do sada nisam sacinjavala testament i nisam ni u cemu ogranicena u raspolaganju svojom imovinom za slucaj smrti. raspolagati cjelokupnom svojom imovinom za slucajsvoje smrti ------Znam citati i pisati. dana 26. i da svake godine na dan moje smrti.07. --------------------------------------- . -------------------------------------------------------------------------------------b) da ostatak novca nakon toga upotrijebi za pomoc jednom od starackih domova. u trajanju od _____. odredujem kao zamjenskog nasljednika32 2 moju sestru EE (podaci). Testament nagovaran. sa duznoscu324 da time: -------------------------------------------------------------------------------a) odrzava moj grob.

sta v 3. clan 93. . ZN CG-ostavljanje u opstekorisne svrhe 326 Moze i testamentarni nasljednik-vidi clan 113. ZN CG. stav 3. 325 Vidi clan 96. molim ostavinski sud da odredi pog odnu osobu za izvrsioca testamenta -----------------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanje i naknadno zavjestanje ispuniiosi guraprava naknadnogprimaocazavjestanja. stav 1.------------------------------------------------------------------------321 Napomena: Moze se odrediti vise nasljednika na jednake dijelove. odnosno jedna ili vise odredenih stvari ili prava. 322 Napomena: Odredivanje zamjenskih nasljednika je iz razloga ako bi testamenta rni nasljednik umro prije zavjestaoca. ZN CG. ili bude nedostojan da naslijedi. odrekao se nasljeda. 324 Vidi clan 97. Za izvrsiocatestamenta imenujem CD326 ----------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. a moze i di o imovine odreden prema cijeloj imovini. ZN CG. ZN ostavljanje u nasljedstvo jedne ili vise odredenih s tvari. 323 Vidi clan 93. ZN CG. stav 1.Clan3 . clan 9 4.

na osnovu clana 120. otpravak ovog zapisnika sa notars zapisa kojeg je sacinio notar. Zakona o nasljedivanju. te me upozorio na posl jedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. notar.---------------------------clana 86. a procitao/la sam ih i sam/a. Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. te izjavljujem da je moja posljed nja volja u svemu vjerno unesena. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. i zavjestalac. izvornik ovog zapisnika sa notars zapisa cuva notar u svojoj arhivi. -----------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon upozorenja notara na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. ----------------------------------------------------------------Notar me je poducio mogucnosti evidentiranja cinjenice o sastavljanju ovog testa menta u Registru testamenata. Nakon toga. sto svojim potp isima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. a ta sredstva ce biti deponovana na m om racunu_____________. objasnio mi prednosti u vezi s tim. -----------------------------------------------------------------Zavjestalac:_____________-------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena.000.----------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirace se u Registru testamenata. a procitao ih je i sam zavjestalac. izdaje se zavjestaocu.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik sa testamentom u formi notarskog zapisa sastoji se od ukupno ___ l ista i ___ stranice. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog --------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog ---------clana 76.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. kao i da su preduzete sve navedene radnje.00 EURA(slovima:pethiljada EURA). kao i da su preduzete sve navedene radnje. Zakona o notarima. -------- . Zakona o notarima. izjavljujem da nemam potomaka koji imaju pravo na nuzni dio327.

20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta).07. Imam sina koji se odrekao nasljeda po osnovu Ugovora o odricanju od nasljeda 3. 2. 26. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. iznos-sv e u skladu tarifom koja ce biti donesena). -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: 327 Napomena: Moguce su i sljedece alternative: 1. .Naknada i troskovi: (tarifni brojevi. dov rseno u 13. iznosi-sve u skladu sa tarifom).2009. Imam sina kojem sam poklonila najveci dio imovine i ovim mu nece biti povrije deno pravo na nuzni dio. Prihvatam rizike toga.

ne mogu sadrzavati ni drugi ugovori. takve odredbe. ugovor o buducem nasljedstvu ili legatu i ugovor o m edusobnom nasljedivanju bracnih drugova. 1074. ti ugovori su u crnogorskom zakonodavstv u izricito zabranjeni (vidi clan 121. osnova i sposobnosti. dok kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imov ine za zivota i ugovora o dozivotnom izdrzavanju. postoji obavezna nadleznost notara da te ugovore sacini u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne ispr ave (vidi cl. postoji faku ltativna nadleznost notara (sud ili notar).4. te su zbog toga ranije bili regulisani Zakonom o nasljedivanju. 51. st. ka o sto su: ugovor o nasljedivanju. t. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ovi pravni poslovi imaju obligacionopravne i nasljednopravne elemente i dejstva. ugovor o dozivotnom izdrzavanju (clan 1075. Shodno tome. ZN CG). ZN CG). 4 1 Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno a) Pojam Pravilo je da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno328 nema pravnog dejstva. 1. U nekim pravnim sistemima postoje jos i druge vrste nasljednopravnih ugovora. Zakona o notarima). a u sadasnjem zakonoda vstvu Crne Gore neki od njih su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. potrebno je sljedece: da su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova u pogledu saglasnost i volja. postoji jedan izuzetak koji nasljedno zakonodavstvo Crne Gore poznaje. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4. moze se ugovorom s pret kom odreci od nasljeda koje bi mu pripalo poslije smrti pretka. kao sto je npr. Uloga notara u sacinjavanju. predmeta. 3. da se radi o nasljedu na zaostavstini koja je bila poznata u vrijeme zakljucenja . po kojem potomak koji moze samostalno raspolagati svojim pravima. takva je da kod ugovora o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. Radi se o sljedecim ugovorima: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (clan 135. ZOO CG). Medutim. 1086. Medutim. shodno pravilima obligacionog prava. b) Uslovi za punovaznost Da bi ovo odricanje bilo punovazno. ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (clan 1063. odnosno zakljucenju naprijed naznacenih pravnih pos lova. ZOO CG). pod prijetnjom nistavosti.-122. brac ni ugovor.

u ime poslovno nesposobnog ugovaraca. da ga sklope predak i potomak koji su poslovno sposobni. ZN CG. moze zakljuciti zakonski zastupnik. jer se ovdje radi o aktu raspolaga nja imovinom i pravima329. .ugovora i koja nekom potomku treba da pripadne od pretka poslije smrti. 328 Clan 135. ovakav ugovor. 329 Vidi clan 66 i 308 PZ CG. a po osnovu Zakona. jer u suprotnom. uz odobrenje organa starateljstva.

da se ta njegova izjava odnosi na svako njegovo nasljed no pravo prema zaostavstini pretka. Moze se ugovoriti naknada. izmedu ostalog.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da je ugovor sacinjen u pisanom obliku i da ga je ovjerio sudija. c) Sadrzaj i obiljezja Zakonska je pretpostavka da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno. davanje izjave o pris tajanju pretka na podvrgavanje prinudnom izvrsenju bez odlaganja iz njegove cjelokupne i movine (cl. ali potomak moze ispunjenje te n aknade zahtijevati sudskim putem. Zakona o notarima). notar je duzan upo zoriti pretka i potomka i na sljedece: dati upozorenje potomku da ne moze bez saglasnos ti pretka (jer se radi o dvostranom pravnom poslu) opozvati svoju izjavu o odricanj u od nasljeda datu u ugovoru. tako i iz njegove zaostavstine na slucaj njegove smrti. 135. te da odricanje djeluje i na njegove potomke. st. 135. 5 ZN CG). st. upozoriti pretka i potomka na posljedice ugov ora i takvo upozorenje unijeti u notarski zapis ugovora. Dakle. da ovo odricanje potom ka ne vazi za njegove nasljednike . pa ako je predak ne ispla ti. st. smatr amo da ne mogu biti ovjereni potpisi od notara vec da se mora sastaviti u formi nota rskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi privatne isprave. 1. tome je notar duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane. npr. vazi za po tomke onoga ko se odrekao. 53. Nadalje. to ne utice na punovaznost ugovora o odricanju. Notar je obavezan. bez obzira kolika bude ta zaostavstina u momentu smrt i pretka. Ukoliko se ugovor sastavlja pred notarom (fakultativna nadleznost notara). a iz razloga sto je u cl. Za punovaznost izjave o odricanju od nasljeda bez znacaja je da li je to odrican je ucinjeno uz naknadu ili bez naknade. ZN CG propisano da notar mora procitati ugovor i upozoriti pretka i nasljednika na posljedice ugovora. kako od samog pretka. ako ugovorom o odricanju ili naknadnim ugovorom nije sta dr ugo odredeno. potrebno je u ugovor unijeti klauzulu o tome. . 4. odnosno notar. osim ako se izricitom odre dbom drugacije ne ugovori. Moze se u notarskom zapisu predmetnog ugovora koristiti i mogucnost ugovaranja klauzule izvrsenja bez odlaganja. tj. ako se zeli drugacije od onoga sto je Zakon propisao (cl.

ili je data usljed prevare. 136. a iz razloga sto se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na zaostavstinu koja je nasljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave (vidi cl. st. ali moze traziti ponistenje ugovora ak o je njegova izjava o odricanju o nasljedstva izazvana prinudom. . ili u zabludi. odnosno ugovor bez druge ugovorne strane.Nasljednik koji se odrekao jos neotvorenog nasljeda. nasljednik koji je dao takvu izjavu. u roku koji mu odredi sud. ne moze opozvati takvu izja vu. ili prijetnjom. ZN CG).2. moze traziti da mu se prizna pravo nasljeda na dio koji mu po zakonu pripada na novopronadenu imovinu. Ako se po davanju izjave o odricanju od nasljeda pronade imovina za koju se u vr ijeme davanja izjave nije znalo da pripada zaostavstini (a postojala je u momentu skla panja ugovora o odricanju).

Riva br. rodena dana_____u Podgorici.________.10. sa prebivalistem u Budvi. br. Takode sam se uvjerio da su sposobni i ovlaste ni za zakljucenje ovog pravnog posla. po zaniman ju frizerka. izdatu od mUP-a Crne Gore.4. izdat od ------.istovremenosupristupili:--------------------------------------------------1. da razumiju pravne posljedice na koje sam im ukazao i da ima ju ozbiljnu i pravu volju za zakljucenje ovog ugovora. sa rokom vazenja do____. broj______. dolje potpisanim notarom milic misom. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. broj____ __. uz ugovaranje isplate naknade nasljedniku i izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja za isplatu te naknade. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 2 Primjer:Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. JmB_________. sa prebivalistem u Budvi. ------. prisutni su izjavili sljedeci:---------------------------------------------------------------------- . ozenjen (udaljemtekstu:predak). ust anovio sam da su prisutni u rodbinskom odnosu oca i kcerke.1._______. od ------. Dana 15. a koja izjavljuje da je: kci B. JmB________. sacinim notarski zapis ugovora oodricanjuodnasljeda.00 h (osam casova). Riva br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. Ul. nastanjen u Podgorici ul. a koji izjavljuje da je: sin A. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. nastanjena na adresi ul. drzavljanin Crne Gore.1. Gospodin mm. udata (udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji. preda mnom. Gospoda DJ. roden dana_______u Podgorici. drzavljanka Crne Gore.1/2009. broj_____ izdatu od mUP-a Crne Gore. Ugovorne strane sam upozorio na pravneposljediceovogugovora. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). -------------------------------------------------2. UZZ br.2009. sa sluzbenim sjedistem u Budvi .. od dana________. sa rokom vazenja do________. anarocitodasepotomaknemozepojavitikao nasljednik na imovinikojajepredmetovogugovora -------------------------------------------------------------Nakon toga. od dana _______. u 8. po z animanju menadzer. te uvidom u prezentovani mi Izvod iz maticne knjige ro denih. CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. Podgorica.

koja je stoga ovlascena na nasljedivanje po osnovu Zakona.------------UGOVOROODRICANJUOD NASLJEDAKOJE NIJEOTVORENO----------------------Clan1 mm je otac DJ. DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu i prava na . kao i na nuzni nasljedni dio.

koja se u momentu zaklj ucenja ovog ugovora sastoji od:________(unijeti sve potrebne podatke o imovini. izjavljuje pristajanje na neposredno pr inudno izvrsenjebezodlaganjaizcjelokupnesvojeimovine. ostaje netaknuto. ------------------------------------------------------------------------Pravo mm da kasnijim raspolaganjem po osnovu posljednje volje povlasti svoju kce rku DJ. ------------------------------------------------------------- . stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i reali zacijom ovog ugovora. pa mm333. a na osnovu ovog notarskog akta. snosi DJ. Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati povjeriocu na njegov zahtjev. a sto DJ prihvata. Zauzvrat. iskljucuje iz zakonskog n asljednog reda i iz prava na nuzni nasljedni dio. te broj i datum prepisa lista nepokretnosti koji se prilaze uz izvornik nakon sto je procitan strankama) --------------------------------------------------------Ovo odricanje vrijedi i za potomke331 DJ. ---------------------------------------------------------------------------------Notarjepoducioiupozorio strankena mogucnost i posljedice podvrgavanja mm neposre dnom prinudnom izvrsenju bez odlaganja za preuzetu novcanu obavezu. radi isplate naprijed naznacenog iznosa od _____EURA. uz predocavanj e dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. a za nepokre tnosti unijeti i podatke iz katastra nepokretnosti. ukljucujuci i njene potomke334. DJ isplatiti jednokratni novcani iz nos332 od ____ EURA. mm se obavezuje da ce u roku od 15 (petnaes t) dana. ------------------------------------------------------------------Clan2 mm prihvata ovo odricanje. -------------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim aktom odgovaraju solidarno.--------------------------------------------------------------Clan3 Ovim odricanjem se DJ. koji se ima isplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zakljucivanja ovog ugovora.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nuzni nasljedni dio330 na cjelokupnoj imovini pretka mm. racunajuci od dana zakljucenja ovog ugovora.

331 Alt. Alt. ako je bez naknade. DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom za konskom redu na cjelokupnoj imovini pretka MM. ako sporazumom o odricanju nije sto drugo odredeno. koja se sastoji od _____ . ako odricanje ne ukljucuje potomke formulacija: ovim odricanjem se DJ. u clanu 135. a sto se ne odnosi na nuzni nasljedni red: npr. formulacija: ovo odricanje se vrsi bez naknade .------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozoriona posljedice ovog ugovora. moze se odreci i samo prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu . stav 5. k ne ukljucuje potomke . 332 333 334 oje Alt. a narocito: -----------------330 Alt. Alt. S tim u vezi formulacija: ovo odr icanje ne vrijedi za potomke DJ . Odustaje od toga . . ZN CG je regulisano da odricanje vazi i za potomke onoga koji se odrekao.

te da se moze drugacije ugovoriti. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 1.4. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. ------------------------------------------------------------------------------------------3. da se ovaj ugovor ne moze opozvati. DJ (potpis) NOTAR misic miso (potpis. osim u slucaju obostrane saglasnosti stra naka. kao lica koje se odreklo nas ljeda. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . Alt.2009 g. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. npr. ali se od toga odustalo. dana 15. pecat i stambilj) 335 Ovu poduku i upozorenje uvijek unijeti u ispravu ako stranke nisu drugacije ugovorile. a kako slijedi:____ ____. da se odricanje ne odnosi na potomke nasljednika . u 11. s tim da se ovim ne dira u zakonsko pravo DJ. te na pravne posljedice toga. koja mu je bila poznata u vrijeme zakljucenja i koja se zatekne u momentu smrti pretka i na posljedice toga. da se potomak ne moze pojaviti kao nasljednik na imovini koja je predmet ovog ugovora.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. -------------------------------------------------------4. da se ovo odricanje od nasljeda odnosi i na potomke DJ i na posljedice toga335. da ovo odricanje od nasljeda ne v . -----------------------------U Podgorici. da se ovaj ugovor o odricanju od nasljeda odnosi na svu zaostavstinu pretka mm. za koju se nije znalo da pripada zaostavstini u vrijeme zakljucenja ugo vora. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustv u notara svojerucno potpisuju. neposrednim pitanjima uvjerio s e da odgovara volji stranaka. da u roku koji mu sud odredi trazi da mu se prizna pravo na zakonski nasljedni dio u sluca ju novopronadene imovine. 2.10.---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. --Od ovog notarskog akta dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------mm (1x) ----------------------------------------------------------------------------------------------------DJ (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi____.mm(potpis) 2.

.ovo unijeti u .azi za potomke DJ i da ce se njen dio nasljedivati kao da je umrla prije ostavioca ispravu samo ako je tako ugovoreno.

Medutim. Ovaj ugovor je svojom sustinom obligacionopravni ugovor. tako da predak v ise ne moze raspolagati tom imovinom ni pravnim poslom medu zivima (inter vivos). nije dozvoljeno vracanje tih dobara kao poklona radi namire nja nuznog nasljednog dijela). forma. najznacajnije nasljednopravno dejstvo ovog ugovora jeste da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici338. uz mogucnost (nije uslov za punovaznost ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota) eventualnog ukljucivanja bra cnog druga i to sve pravnim poslom medu zivima: ugovorom o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. 4 3 2 Usloviza punovaznost Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bice punovazan: ako su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova iz ZOO (saglasnost volja. Notar je duz an na to upozoriti ugovorne strane. predmet. postoji i drugi izuzetak od prav ila. npr. osnov. ni pr avnim poslom za slucaj smrti (mortis causae). ovaj ugovor ima nasljednopravni znacaj i dejstva. bez obzira koliki je dio bilo koji potomak dobio. ako su u njemu ucestvovala i sa njim se saglasila sva djeca i drugi i ostaviocev i potomci. Dak le. te je. te usvojenik . koji bi po zakonu bili pozvani da naslijede njegovu zaostavstinu (a to se cijeni prema stanju koje postoji u vrijeme zakljucenja ugovora. pri cemu se ta lica ovim ug ovorom odricu bilo kakvih nasljednopravnih zahtjeva u pogledu imovine koja je predmet takvog ugovora (npr. izuze t iz Zakona o nasljedivanju i regulisan u Zakonu o obligacionim odnosima. kao nasljednik njegovog umrlog sina po pravu predstavljanja. kao takav. On za glavn u posljedicu ima prenosenje svojine sa pretka na njegove potomke. dvoje djece i unuk. tj. Ovaj izuzetak se odnosi na mogucnost ustupanja imo vine336 od strane pretka jos za vrijeme njegovog zivota i to u korist potomaka (djeca i drugi potomciobavezan uslov za punovaznost ugovora). sposobnost za zakljucenje). a to je da se pitanje nasljedivanja i posebno pitanje raspodjele imovine jednog lica postavlja uvijek i tek za slucaj smrti. jer se njime vrsi pre nosenje imovine sa pretka na potomke i eventualno bracnog druga.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 Ustupanjeiraspodjela imovine za zivota 4 3 1 Pojamipravnapriroda Pored odricanja od nasljeda koje nije otvoreno. tim ugovorom predak (ustupilac) se obavezuje da potomcima za zivota ustupi bez naknade svoju imovinu337. na one koji bi se svakako pojavili kao njegovi nasljednici (zakonski).

337 Vidi cl. Ustupanje i raspodjela imovine ostaju punovazni ako je potomak koji se nije saglasio u samom 336 Cl. Potomak koji nije dao saglasnost.-1074. 1063. 338 Vidi clan 1066 stav 3 ZOO CG.kod potpunog usvojenja). ZOO CG. moze je dati naknadno u istoj formi. ZOO CG. . 1063.

st. Isto to vazi i za slucaj ako se ustupiocu poslije ustupanja rodi dijete ili se pojavi nasljednik koji je bio proglasen za umrlog. ZOO CG). bracni drug se moze obuhvatiti samo uz njegov pristanak. U ovom ugovoru se moze (ali nije nuzno za njegovu punovaznost) obuhvatiti i brac ni drug pretka (ustupioca).4. 4 3 3 Predmet ustupanjairaspodjele Predmet i raspodjela ustupanja moze biti samo ustupioceva imovina koja postoji u casu ustupanja i raspodjele. Dakle. koji moze dati svoju saglasnost na ucinjeno ustupanje i raspodjelu ili ucestvovati u toj raspodjeli. dao saglasnost na ugovor u naknadnoj ispravi u istoj formi. ---------------------------------------------------------------Ako bi se ugovorila raspodjela dobara koja ce se zateci u zaostavstini ustupioca . ustupljeni dijelovi ostavioceve imovine ucinjeni njegovim potomcima. koji se sastoji od___. izgubio bi nasljednopravna dejstva. Ukoliko svi potomci ustupioca koji bi bili pozvani na nasljede (a to se cijeni p rema stanju u momentu sklapanja ugovora). a ne bi dal i saglasnost ni u naknadnoj ispravi u istoj formi. 1064. tada bi se taj pravni posao sma trao poklonom. te ako je p otomak koji se nije saglasio. . Predmet ustupanja i raspodjele je dio moje sadasnje imovine. smatraju poklonom339. umro prije ostavioca. u od nosu na tog bracnog druga. ust upanje i raspodjela ostaju punovazni. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima ugovoru. koja se sasto ji od____. Ako bracni drug ne bude obuhvacen (nije ukljucen ili nije prihvatio d a bude ukljucen). ali se radi odredivanja nuznog dijela nadzivjelog bracnog druga. ili je iskljucen iz nasljeda. njegovo pravo na nuzni dio ostaje neokrnjeno. ne bi zakljucili ugovor vec samo neki. U tom slucaju. a sve to pod uslovom da bracni drug moze i hoce da bude nasljednik. a onaj ko nije ucestvovao. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alt. i 3. imao bi pravo na nuzni dio i pravo da namirenje tog nuznog dijela trazi iz ustupljene imovine3 40. a nije ostavio svojih potomaka. tj. u cjelini ili djelimicno. ili se odrekao nasljeda. 2.Ostalom imovinom ne zelim danas raspolagati. P R I m J E R Predmet ustupanja i raspodjele je cjelokupna moja sadasnja imovina. takva . ili je nedostojan za nasljede (vidi cl.

U slucaju p ostojanja ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. 341 Vidi cl. .odredba bi bila nistava. kao i dobra koja je naknadno stekao341. ZOO CG. zaostavstinu ce ciniti samo imovina koja nije bila obuhvacena ustupanjem i raspodjelom. 339 Clan 1070. 340 Clan 1068. ZOO CG. 1066. ZOO CG. Ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu. i 1067.

ili ako nesto drugo ne pro izilazi iz okolnosti slucaja. pravo stanovanja i to na svim ustupljenim dobrima ili nekim od njih (licne sluzbenosti344). t. stvarati odredenu obavezu343. Pored toga sto je Zakon o notarima propisao postupak notara u sastavljanju notarskih akata. pravo upotrebe i pravo stanovanja) regul isane su u Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima. i to: pravo plodouzivanja.1. za bracnog druga. koja se odnose na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. u s lucaju smrti jednog od njih. tome bi notar trebao poduciti stranke. ugovoriti dozivotnu rentu u novcu ili zamjenjvim stvarima345. Licne sluzbenosti (pravo plodouzivanja. Zakona o notarima. Da je tako postupio. ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. za v rijeme trajanja zivota. P R I m J E R I Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. Ovdje je propisana iskljuciva nadleznost notara. 51. jer bez te forme. kao i za koje drugo lice . licna sluzbenost ili renta pripadaju u cjelini prezivjelom bracnom drugu do njegove smrti. Uslucaju smrtijednogodovlascen . ugovoriti dozivotno izdrzavanje. pod prijetnjom nistavosti. pravo upotrebe. dok su dozivotna renta i dozivotno izd rzavanje regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. U suprotnom. potrebno primijeniti odredbe naznacenog prava. odrede ne odredbe o tome postoje i u ZOO342. 4 3 5 Zadrzavanjepravakodugovoraoustupanjuiraspodjeliimovine za zivota Ustupilac moze za sebe. pa je kod ugovaranja zadrzavanja tih prava.st. ako nije sta drugo ugovoreno. ovaj ugovor ne bi p roizvodio pravno dejstvo. Ovaj ugovor m ora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. ili za oboje. s hodno odredbama cl. Ako su licne sluzbenos ti ili dozivotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bracnog druga zajedno. zadrzati odredena prava. koji propisuje. ugovoriti kakvu drugu naknadu.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 4 Formaugovora Forma ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bitan je element za nje govu punovaznost. ob avezu notara da ugovornim stranama procita ugovor i upozori ih na nasljednopravna dejs tva. notar to mora konstatov ati i potvrditi u samom ugovoru. ili dati naloge. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce. 3.

223. cl. 249. ZOO CG. cl. . drugo zadrzavapravostanovanjaupunom obimudo smrti . 1087. 1069. 1065. ZOO CG. a moze se i drugacije ugovoriti: 342 343 344 345 Vidi Clan Vidi Vidi cl.-cl.-1099. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.ika. --------------------------- to je zakonsko odredenje. ZOO CG.

000 .4. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. od 01.000. . pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom . P R I m J E R Potomak SB preuzima dug obezbijeden hipotekom. s tim sto se to ugovorom prilikom ustupanja i raspodjele moze drugacije ugovoriti. akoji dug jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. Svaki povjerilac cije je potrazivanje dospjelo.06. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. iznos neplacenog duga na danasnji dan kao dan obracuna je 15.ovo pravoprestaje --------------------------------------------------------------------------------------------------4 3 6 Odgovornostzaustupiocevedugoveipobijanje ustupanja Potomci izmedu kojih je ustupilac razdijelio svoju imovinu. ne odgovaraju za nje gove dugove. a koja se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nak on sto je procitana strankama. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce. ------------------------------------------------------------Ustupiocevi povjerioci mogu pobijati ustupanje i raspodjelu pod uslovima predvid enim za pobijanje raspolaganja bez naknade (actio pauliana pobojna tuzba)346. koja je upisana u G listu nepokretno sti broj 298.2006. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. koji je zakljucio ustupi lac sa naznacenom bankom.00 EURA (slovima:petnaesthiljada EURA). moze pobijati pravn u radnju duznika poduzetu na njegovu stetu (duznik nema dovoljno sredstava za ispunjenje dospjelog povjeriocevog potrazivanja). Uslucaju smrti ustupi oca. Stranke su pribavile Saglasnost Banke ___ za pre uzimanje duga obezbijedenog hipotekom. KO Grad. broj ________. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. za v rijeme trajanja zivota. g. smatra se da je duznik znao da poduzetim raspolaganjima nanosi stetu povjeriocima i za pob ijanje tih radnji ne trazi se da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato( clan 288 stav 3 ZOO). u korist Banke ____.. Kod bes platnih raspolaganja (kao sto je ovo) i kod raspolaganja izmedu bliskih srodnika. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. za kredit u iznosu od 20. na osnovu Ugo vora o zasnivanju hipoteke.00 EURA (s lovima: dvadesethiljada EURA).

notar b i trebao poduciti i upozoriti stranke. ZOO CG. st.U vezi sa mogucnosti pobijanja ustupanja i raspodjele imovine za zivota. i cl. P R I m J E R Notar je stranke upozorioipoducio da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustup anje i raspodjelu pod zakonskim uslovima za pobijanje raspolaganja bez naknade -----------------346 Clan 287-292. . 2. 1071.

cija mu je isplata nalozena ugovorom. i to u sljedecim slucajevima: ako je potomak pokazao grubu nezahvalnost prema njemu. Posljedice opoziva su takve da potomak koji je morao da vrati ono sto je primio. Postoji odgovornost potomaka za pravne i skrivene mat erijalne nedostatke. vodeci pri tome racuna o vaznosti tereta za ustupioca i ostalim okolnostima slucaja.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 7 Obaveza jemstvaizmedupotomaka Obaveza jemstva izmedu potomaka ista je kao i kod sanasljednika poslije diobe. Ustupilac imapravonabesplatnipovratni prenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. ili ako potomak AD ne i splati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. Potomci su duzni bez naknade i odlag anja izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca. ili ako potomak AC ne izvrs ava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. da opozove ustupanje348. a sto ima za posljedi cu da ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota nije punovazan i u cijelost i se smatra poklonom (clan 1064. da nije nedostojan. t j. te da se nije odrekao nasljeda. Pri izracunavan ju velicine njegovog nuznog dijela. ako potomak ne isplati ustupioceve dugove. Svaki potomak jemci i duguje naknadu srazmjerno svom dijelu koji je dobio ustupanjem i raspodjelom. P R I m J E R Ugovaranjeodredbeobesplatnompovratnomprenosuustupljeneimovine U slucaju grube nezahvalnosti potomka AB prema njemu. sud ce od luciti da li ustupilac ima pravo da zahtijeva vracanje date imovine ili samo pravo da t razi prinudno izvrsenje tereta. ZOO CG). i 1068. Potomci . ima pravo da zahtijeva svoj nuzni dio poslije smrti ustupioca. pod uslovom da nije i skljucen iz nasljeda. i poslije ustupanja i raspodjele347. dijelovi ustupljene imovine ostalim potomcima smatrace s e kao pokloni. Od ovoga se razlikuje situacija kada neko od potomaka nije obuhvacen ug ovorom ili se nije naknadno saglasio sa ustupanjem i raspodjelom. odgovornost za postojanje i naplativost potrazivanja ustupioca koje je pripalo nekom od potomaka. ustupilac ima pravo da zahtijeva da mu potomak vrati ono sto je primio ustupanje m i raspodjelom tj. 4 3 8 Opozivanje S obzirom da je ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota besteretni pra vni posao. U ostalim slucajevima kada potomak ne izvrsi terete odredene ugovorom. ako potomak ne daje njemu ili kome drugom izdrzavanje odredeno ugovorom o ustupanju i raspodjeli.

ZOO CG. .imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretnosti do dana 347 Clan 1072. 348 Vidi cl. ZOO CG. 1073.

drzavljanka Crne Gore. --------------------------4 3 9 Primjer:Ugovoroustupanjuiraspodjeliimovinezazivota Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (raspodjeljuje se cjelokupna i movina. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. kao i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja za placanje novcanih obaveza). te upis tih prava u katastar nepok retnosti._______broj______. dolje potpisanim notarom misic misom.1/2009.2009. sa prebivalistem u Budvi. Riva br. sa prebivalistem u Budvi.istovremenosupristupila sljedeca lica:-----1. sa rokom vazenja do________.1. nastanjena u Podgorici ul. drzavljanka Crne Gore. JmB________ . UZZ br. Gospoda EF.00 h (osam casova). po zaniman ju frizerka.4.. rodena dana_______. broj____. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima prijema opoziva. preda mnom. izdatu od mUP-a Crne Gore. JmB_________. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA. izdatu od mUP-a Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci A. od dana _______. upise zabiljezba naprijed naznacenog prava na opoziv ovog ugovora. sa rokom vazenja do____. a koja izjavljuje da je: kci B.(udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------3. drzavljanka Crne Gore.________. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa prebivalistem u Budvi. Gospoda CD. rodena dana_____. u Podgorici. udata. JmB________ . u 8. Ul. rodena dana_____. Gospoda AB. od dana________. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. sacinim notarski zapis ugovora oustupanjuiraspodjeliimovinezazivota.1. Ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ . ----------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane su saglasne i zahtijevaju da se u G listu nepokretnosti. udovica. po za nimanju menadzer. u Podgorici. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustu pljenih im nepokretnosti do dana opoziva.(udaljemtekstu: ustupilac/predak)------------------------------------2. Dana 15. vrsi se ugovaranje zadrzav anja odredenih prava i ugovaranje prava na opoziv. KO Grad. u Podgorici. nastanjena na adresi ul. ustupilac je udovica. potomak preuzima dug ustupioca.10. Riva br. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. Podgorica.

a narocito na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu namir iti nuzni . od dana________. udata. po zanimanju frizerka .________. sa rokom vazenja do________.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam poducioi upozorio na posljedice ovog pravnog posla.(udaljemtekstu:potomak)-----------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. Podgorica. a koja izjavlj uje da je: kci B.._izdatu od mUP-a Crne Gore. nastanjena na adresi ul. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za poduzimanje ovog pravnog posla.

I sprat. koju cine sljedece nepokretnosti. za koje je notar danas izvrsio neposredni uvid352 u kata stru nepokretnosti Podgorica i ustanovio stanje: --------------------------------------------------------------------------1.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nasljednici349. Vinograd. sa 1/1.1. dok je u listu G upisana hipoteka u korist PBS banke Podgorica. KO Grad. KO Janjici. dok u listu G a upisanih opterecenja i ogranicenja. stranke saglasno izjavljuju da je ustupilac majka potomaka i da nema drugih potomaka. stan br.000. stranke izjavljuju sljedeci :--------------------------------------UGOVOROUSTUPANJUIRASPODJELIIMOVINEZAZIVOTA ----------------IPREDMETUSTUPANJAIRASPODJELE-------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom se ustupairaspodjeljuje cjelokupna nepokretna imovina. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. na o snovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________. Dvosoban stan.1._____.. 500. na parceli broj 5/1.--------------------------------------------------------II USTUPANJEIRASPODJELA --------------------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom ustupilac se obavezujedaizvrsi ustupanjeiraspodjelu za zivotabez nem . -------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla351.000 .. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. povrsine od 500 m2. a da ustupilac nije u braku .00 EURA (slovima: tridesetpethiljada EURA) ---2. ukupne povrsine od 59 m2.a. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. sa 1/1.---------------------------------Cijenimo da ova nepok retnost vrijedi353 20. a cjelishodno je da bude obuhvacen i bracni drug.00 EURA (slovima:dvadesethiljada EURA). u iznosu od 20. te na posljedice suprotnog pos tupanja350. te da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. -------------------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. koji se nalazi u Podgorici. 201/1. upisan je ustupilac AB.000. U B listu kao vlasnik. ----------------------Nakon toga. a nalazi se u stambenoj zgradi br.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). u ul. i kao suvlasnik sa 1/20 na zemlji stu u A listu. Titova br. Kao vlasnik stana.. upisana u Listu nepokretnos ti br.. upisan je ustupilac AB. povrsine od 5000 m2. izgradenoj u ul. Parcela br.10. od_______.

itokakoslijedi:------------------------------------------------------------------------------------1 SvojojkcerkiCD ustupaiprenosiusvojinu. kao i obracuna notarske tarife itd. stav 2.-1074.-----------------------------------------------------349 Clan 1066.naknadesvojupostojecunepokretnuimovinuiz tackeIovogugovora. svimsvojimpotomcima. a koji se prilaze uz izvornik. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja. zbog eventualnog poreza na promet nepokretnos ti.astoovaprihvata. i 1070.sa1/1 dijela. 350 Clan 1064. potrebno je. u notarskoj ispravi izraziti vrijednost nepokretnosti. 351 U skladu sa odredbama clana 1063. ZOO CG. Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. ZOO CG. . 353 Iako se radi o pravnom poslu bez naknade. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. 352 Alt.nepokretnostblizeoznacenuut ackiI1 ovogugovora. u saradnji sa stranka ma. Zakona o obligacionim odnosima kojim je regulisan ovaj ugovor. notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

potomak EF izjavljuje da pristaje na neposredno prinudno izvrsenje bez odlaganja iz cjel okupne svoje imovine.000. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj. kao dan obracuna. Notar je upozorio primaoca na pravne pos ljedice podvrgavanja neposrednom prinudnom izvrsenju bez odlaganja. je 15. pravo plodouzivanja. koji je zakljucio ustupilac sa naznacenom bankom.00 EURA (slovima:tristotine EURA). Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2 SvojojkcerkiEF ustupaiprenosiusvojinu.---------------------------Notar je upozorio stranke. g. Stranke su prib avileSaglasnost bankeza preuzimanje duga355 obezbijedenoghipotekom..000. pravo stanovanja ili pravo upotrebe na nepokretnostima koje ustup a i prenosi. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. ili za oboje. dozivotnu rentu. da moze obavezati potomke na davanje kakve druge naknade. KO Grad. pravo dozivotnog izdrza vanja. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom . na osnovu ovog notarskog akta. sa fiksnom godisnjom k amatnom stopom od 7%.00 EURA (slovima: petnaesthiljada EURA). u korist PBS banke Podgorica. Radi placanja naprijed naznacene rent e. iznos neplacenog duga na danasnji d an.nepokretnostblizeoznacenu utackiI-2 ovogugovora. te ga upozorio na posljedice i rizike suprotnog postu panja.20 06. Povjerilac moze na z ahtjev dobiti izvrsni otpravak ove isprave uz predocavanje dokaza da su ispunjene pretp ostavke za njenu izvrsnost. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- .356 mjesecno u iznosu od 300. pa ugovorne strane saglasno ugovaraju sljedece:------------------------------------------------------------a) Potomak CD preuzima dug354 obezbijeden hipotekom na parceli broj 5/1. ili svo g bracnog druga. s tim da prva rata dospijeva_____. za kred it u iznosu od 20.astoovaprihvata ----------------------------------------------------------Notar je poducioustupioca da ima mogucnost ugovoriti i zadrzati za sebe. koja je up isana u G listu nepokretnosti. broj 105. akoji jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca.06.4. ugovoriti zabranu otud enja i opterecenja nepokretnosti bez njegove saglasnosti i pravo na besplatni povratn i prenos ustupljenih nepokretnosti. ------------------------------------------------------------b)Potomak EF se obavezuje placati ustupiocu za zivota novcanurentu. od 01. na osnovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). i to unaprijed svakog prvog u mjesecu za tekuci mjesec.sa1/1dijela. ili za kog drugog.

a sto je na planu zgrade oznaceno i srafirano crvenom bojom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Ustupilac zadrzavazasebeizasvoju sestruXY. 356 Vidi clan 1069. ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanj a -formulacija: jedna soba sa kuhinjom i kupatilom na prvom spratu kuce. ZOO . Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica.za vrijemetrajanjanjihovih zivota. i clan 108. 7 do 1099. clan 222. PRAVOPLODOUZIVANJA Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodou zivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. uz zajednicko koristenje ulaz a. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. 1 stav 1. ZOO CG. te ce se upisati u katastar. ZOO CG. za zivota. Plan zgrade je predocen strankama. PRAVOSTANOVANJA357 na cijelom stanuiz tackeI-1ovogugovora --------------354 Clan 107. (clan 1069. ZOO CG. 357 Alt.c)Ustupilac zadrzavazasebelicnona cijelojnepokretnostiiztackeI-2ovogugovora. on e su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio CG. i naredni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). 355 Vidi clan 455. do 459.iz _____.

TERETAIKORISTI. niti mu je poznato da postoje tereti i ogranicenja koji nisu upisani u katastru nepokretnosti. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do momenta prest anka prava plodouzivanja i prava stanovanja. bez naknade i odlaganja. --------------------------------------------------------------------------III PRELAZ POSJEDA. niti za bilo koje materijalne i pravne nedostatke. Ovo pravo stanova nja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. odn osno ovlascenicima prava stanovanja i plodouzivanja do momenta prestanka tih prava. ili ako potomak__ __ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. a koja nisu vidljiva iz katastara nepokretnosti.----------------------Ustupilac ne odgovara za velicinu i svojstva ustupljenih nepokretnosti. a posebno potomke.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. na opasnost od zasnivanja zakonske hipoteke i poduciopotomke da zahtijevaju potvrdu od Poreske uprave da ustupilac nema dugo vanja .------------------------------------------Notar je upozorio stranke. -------------------------------------------------------------------------------------Potomci preuzimaju sva javnopravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetne nepokretnosti. izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca . Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustupljenih im nepokretnosti do dana opoziva. Ustupilac i njena sestra XY. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik.-----------------------------------------------------------Sve koristi i tereti vezani za predmetne nepokretnosti. ustupilac imapravo na besplatni povratniprenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEI PRAVNE NEDOSTATKE ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. drugi ovlascenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu. ili ako potomak______ n e isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. a potomci stupaju u posredan posjed odmah danas. Potomci su duzni. Potomci imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretno sti do dana prijema opoziva. -----------------------------------------------Ustupilac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci. ostaju na ustupiocu. iz ______. -------------------------------------------------------------------e)U slucaju grube nezahvalnosti potomka358 ______ prema njemu.

. srazmjerno svom dijelu. ----358 Clan 1073. u obimuukojem seovdje neradiobesplatnomprenosu. ovog ugovora.anijeih saopstiopotomcima --------------------------------IVIZJAVEZAKNJIZENJE--------------------------------------------------------------------------------------1. u skladu sa Zakonom. ZOO CG. ali su stranke od toga odustale.za poreze i doprinose. -------------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje odgovornosti za materijalne i pravne ne dostatke. jemce359 za pravne i materijalne nedo statke nepokretnosti koje su im ustupljene. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. ne proizvodi pravna dejstva ako jeustupilac znaoza nedostatke. potomak CD upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-1. ZOO CG. 359 Clan 1072.---------------------------------------------Potomci jedan drugom.

a obavezepotomkaEF na placanjedozivotnerente iz tacke II-b i zabiljezbe izjave potomka EF o pristajanju na neposredno prinudno i zvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini i iz predmetne nepokretnosti. ovog ugovora. a sve to radi placanja dozivotne rente blize opisane u tacki II-b ovog ugovora. sa zabiljeskom da u slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. u G listu. a na c ijelom stanu-nepokretnosti iz tacke I-1. -------------------------6. tako da ono bude izvrsno protiv svagdasnjeg vlasnika predmetne nepokretnosti iz tacke I-2 ovog ug ovora. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2. potomak EF upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-2. snose potomci u jednakim dijelov ima. ov og ugovora. i I-2. -------------------------------------------4. Potomak EF odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti pravaplodouzivanja za vrijeme trajanja zivota. ili ako potomak______ ne isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. kao i eventualni porez na promet nepokretnosti. Potomci CD i EF odobravaju da se u katastar nepokretnosti u G listu nepokretnosti iz tacke I-1. Potomak360 CD odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti prava stanovanj a za vrijeme trajanja zivota. iz ______. u korist ustupioca. po sluzbenoj duznosti. u korist ustupioca i njene sestre XY. ili ako potomak____ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema us tupiocu. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i realizacijom ovo g ugovora.-------5. sa zabiljeskom da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlasc enika. u G listu. drugi ovlascenik zadrzava pravo stanovanja u punom obimu i da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlastenika. Potomak EF odobrava i zahtijeva istovremeni upis u katastar nepokretnosti u G list u broj ____. ovog ugovora. u slucaju grube nezahvalnosti potomka ______ prema n jemu. shodno odredbama iz tacke II-e ovog ugovora. --------------------------------------------------------------------------------VPOREZIITROSKOVI-------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poduciostranke da za troskove ove notarske obrade odgovaraju solidarno.----------------Notar je stranke upoznao da ce. ----3. odmah iza naprijed izvrsenih upisa.4. prava ustupioca. otpravak ovog akta dostav iti nadleznom katastru i Poreskoj upravi. -----VI ODOBRENJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. izvrsi upispravaustupiocanabesp latnipovratniprenosustupljenihnepokretnosti prema svakom potomku pojedinacno. a na cijeloj nepokretnosti iz tacke I-2.. KO Grad.

notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. a u vezi sa clanom 85. -----------------------------------------------------------------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1. kao i na znacaj upisa naprijed naznacenih ugovorenih obligacionih i stvarnih prava u katastar ne pokretnosti. stav 1. ispitavsi sve okolnosti. 360 Opsirnije vidjeti u tekstu ovog rada koji obraduje pitanje izjava za knjizen je (clausula intabulandi) kod ugovora o prodaji. da se svojina i licne sluzbenosti sticu tek sa upisom u katastar nepokretnost i.U konkretnom slucaju. Zakona o drzavnom premjeru i k atastru nepokretnosti CG. .

10. u prisustvu notara potpisuju. dana 15. --------------------------------------------------------------------------------------------------4.2009. da su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. ------Od ove notarske obradene isprave dobijaju:---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------Potomak CD (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------Potomak EF (1x)------------------------------------------------------------------------------------------Katastar (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Potomci (2x) -----------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je po tarifi ______. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). da se zahtjev za prenos svojine na potomke moze osigurati upisom predbiljezbe i na posljedice neupisivanja predbiljezbe. a cje lishodno je da bude obuhvacen i bracni drug361. kako slijedi. a kako slijedi____. -3. da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu na miriti nuzni nasljednici. da ovaj ugovor podlijeze eventualno porezu na promet nepokretnosti. da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. g. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. --------------------------------------------------------------------6. u 11. te na posljedice suprotnog postupanja. U Podgorici. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegova sadrzina odgovara volji stranaka. ali su i pored toga potomci odustali od upisa predbil jezbe. -----------------------5. nakon cega su stranke izjavile da je tako post upljeno.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac: AB (potpis) Potomci: .Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2. da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustupanje i raspodjelu pod zakonskim u slovima za pobijanje raspolaganja bez naknade. te je potom zapis potpis ao i ovaj notar. ---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.

1. notar je poducio i upozorio stranke da bracni drug ustupioca ima pravo na nuzni nasljedni dio iz ustupljene imovine. pecat i stambilj) 361 Napomena: Ako bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspodjelom. a zele sklopiti ovaj ugovor. i pored tog. uni jeti sljedecu formulaciju: S obzirom da bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspo djelom. EF (potpis) NOTAR milic miso (potpis. te na posljedice toga. u skladu sa zakonom. te preuzimaju sve rizike i posljedice u vezi s tim . .CD (potpis) 2. pa ugovorne strane izjavlju ju da.

ZOO CG). pa prema tome. st.-1086. Obligacionopravni elementi se ogledaju u tome sto je ovaj ugovor dvostrano teret an pravni posao za zivota. odgovarajuce njege u slucaju bolesti i starosti. tj. a druga ugovorna strana se obavezuje da mu daje svu ili dio svoje imovine koja postoji u trenutku zakljucenja ugovora. izdrzavati do njegove smrti. ZOO). Nasljednopravna dejstva ovog ugovora se ogledaju u tome sto imovina koja je pred met tog ugovora. zajednicu zivota ili zajednicu imanja. obaveza sahrane i podizanje nadgrobnog spomenika primaocu izdrzavanja i drugo. nema primjene pravila o nuznom nasljednom dijelu. ili neko trece lice (primala c izdrzavanja). obradivanje imanja primaoca izdrzavanja. Medutim. jer u suprotnom. s tim da je sticanje svojine na stvarima i pravima odlozeno do trenutka smrti primaoca izdrzavanja. 4 4 2 Sadrzajobavezeizdrzavanja Obaveza izdrzavanja narocito obuhvata obezbjedenje stanovanja. predaja (prenos svojine) na imovini koja je predmet ugovora. naprimjer. ZOO CG). obradivati njegovo imanje i posli je smrti sahraniti ga ili uciniti nesto drugo u istom cilju. . Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 Ugovorodozivotnomizdrzavanju 4 4 1 Pojamipravnapriroda Ugovor o dozivotnom izdrzavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (davala c izdrzavanja) obavezuje da ce drugu ugovornu stranu. kod kojeg je samo obaveza primaoca izdrzavanja regulisan a odloznim rokom. da je jedna strana preuzela obavezu izdrzava nja. ugovorne strane mogu i sto drugo ugovoriti (vidi cl. uz obecanje d avanja imovine poslije smrti.4. ob uce. te davanja za svakodnevne uobic ajene potrebe. tj. ugovorena zajednica zivota ili zajednica imanja.1075. ZOO. za razliku od poklona ili testamenta.3. izricito je po zakonu odlozena do smrti primaoca izdrzavanja (clan 1075. hrane. Ugovorima o dozivotnom izdrzavanju smatraju se i ugovori kojim je. ugovor je nistav (clan 1076. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ima obligacionopravne i nasljednopravne elemente i kao takav je regulisan u odredbama clanova 1075. Notar je duzan na to upozoriti primaoca izdrzavanja i u notarskom aktu potvrditi da je tako postupio. odjece. ili obav eza jednog ugovaraca da ce cuvati i paziti drugog. k ao. st. 4 4 3 Karakteristikeugovoraodozivotnomizdrzavanjuiusloviza punovaznost Pravne karakteristike ovog ugovora su: da je dvostrano teretan ugovor. 1. ne ulazi u ostavinsku masu primaoca izdrzavanja.

a koja postoji u momentu zakljucenja ugovora. odlozen do smrti primaoca izdrzavanja. .a da se druga ugovorna strana obavezala ostaviti mu svu svoju imovinu ili jedan njen dio. odnosno prenos svojine. da je predaja.

shodno konkretnim slu caju. jer u trenutku njegovog zakljucenja nije poznato koliko ce dugo zivjeti primalac izdrzavanja.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da imovina koja je predmet ugovora pripada primaocu izdrzavanja u vrijeme zakljucenja ugovora i da je tacno naznacena u ugovoru. da je ugovor sastavljen u zakonom propisanoj formi. 1. ne ulazi u ostavinsku masu. pod prijetnjom nistavosti. ZOO CG. 3. a odnosi izmedu ugovornih strana rjesavace se po pravilima o sticanju bez osnova (clan 218. da je aleatoran ugovor. t. a davalac izdrzavanja moze bit i fizicko ili pravno lice. U vezi sa aleatornoscu. Kada je to neophodno potrebno. interesantna je odredba iz cl. kada se radi o fizickom ili pravnom licu koje se u okv iru . a shodno tome. Notar mora vod iti racuna o okolnostima da li je neka osoba stara. st. ne moze se znati kolika je konacna obaveza davaoca izdrzavanja (nepoznat je odnos vrijednosti predmeta.1076. jer to moze utic ati na punovaznost ovog ugovora iz razloga mana volje. jer se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. Na te okoln osti notar mora paziti i tome poducavati i upozoravati stranke. Zakon o notarima (cl. ZOO).. moze ponistiti ovaj ugovor ako zbog bolesti i sta rosti primaoca izdrzavanja. 226. po kojoj sud . predvidena pisana forma i ovjera od notara. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravna dejstv a. 4 4 4 Formazazakljucenjeugovoraodozivotnomizdrzavanju Kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju forma je bitan element i uslov za njegovu p unovaznost. notar moze.1084. bolesna. tj. na zahtjev zakonskih nasljednika.) predvida formu notarskog zapisa. mora sastaviti u formi notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog zapisa o potvr di privatne isprave. jer je u cl. Medutim. jer ukoliko ne zadovoljava propisanu formu. i sl. uz prethodno citanje ugovora i davanje upozorenja o nasljednop ravnim dejstvima ugovora. smatrace se da ugovor nije ni zakljucen (forma ad solemnitatem) . ugovor nije predstavljao nikakvu neizvjesnost. zahtijevati i vjestacenje primaoca izdrzavanja po odgovaraj ucem vjestaku medicinske struke. 51. te iz razloga postojanja nekakve neizvjesnos ti u smislu trajanja ovog ugovora. tako da se ovaj ugovor. u smislu da imovina koja je predmet ovog ugovora. ZOO. uz saglasnost stranaka. imovine koja se ostavlja prema vrijednosti izdrzavanja). Primalac izdrzavanja moze biti samo fizicko lice. 4 4 5 Sposobnostikruglicakojamoguzakljucitiugovorodozivotnom izdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju mogu zakljuciti lica koja imaju potpunu poslovnu sposobnost. takode.

kao sto su bracni drugovi. ZOO CG).zanimanja stara o primaocu izdrzavanja. Smatramo da ovaj ugovor mogu medusobno zakljuciti i lica koja su po zakonu obavezna da se medusob no izdrzavaju. U nekim zakonodav . takva lica ne mogu zakljuciti ovaj ugovo r bez prethodne saglasnosti organa starateljstva (clan 1077. roditelji i djeca itd.

zakon u odredbama koje regulisu ovaj ugovor. U slucaju vise primalaca izdrzavanja koji su suvlasnici imovine koja se daje. odnosno zastupnika. sto znaci da izricito ne dozvoljava ili izricito zabranjuje. te odredena sadrzina ugovora. takode smatramo da je dozvoljeno zakljucenje putem punomoc nika. Na strani davaoca i primaoca izdrzavanja moze biti vise lica. za poslovno nesposobna i ograniceno poslovno sposobna lica mora se pribaviti odobrenje centra za socijaln i rad (organa starateljstva)363. Ako je na strani d avaoca izdrzavanja vise lica. te da sadrzi i druge elemente potrebne za zakljucenje ugovora. da vazi samo tri mjeseca od dana njegovog izdavanja i da sadrzaj punomocja bude tacno odreden u pogledu lica s kojim ce biti zakljucen ug ovor (odredenje primaoca izdrzavanja). Punomocje mora biti u formi zakljucujuceg pravnog posla. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima stvima ovo se predvida kao izricita mogucnost. Ako je dozi votno izdrzavanje ugovoreno u korist vise lica kao primalaca izdrzavanja. Svako od njih se p .1078. uz naznacavanje ugovornih strana i sa odredenom sadrzinom ugovora o dozivotnom izdrzavanju koji se zeli zakljuciti. Od zakona o nasljedivanju iz bivse SFRJ. ne sadrzi bilo kakve naznake. Posto zakon izri cito ne zabranjuje zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem zastupnika. da ima t acno odreden rok u kojem se ugovor treba zakljuciti. potpuno odredenje sadrzine obaveze izdrzavanja i imovine koja se ostavlja.. Sto se tice mogucnosti zakljucenja ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem punomocnika na strani primaoca izdrzavanja. jedino je Zakon o nasljedivanju SR Makedonije. propisano je da punomocje mora bi ti dato u formi javne isprave. dok u zakonodavstvu Crne Gore ova mogucnost se niti predvida.4. niti zabranjuje. kao i odredivanja vremena vazenja punomoci. a sto podrazumijeva punomocje u formi notarskog zapisa kao javne isprave. stav 4. Nadalje. Prema toj odredbi. izricito propisiva o da davalac izdrzavanja moze biti zastupan po punomocniku i propisao formu. sadrzinu i vremensko vazenje punomoci. potpuno odredenje lica sa kojima se zakljucuje ugovor. u clanu 121. Kako se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. sv ako od njih zasebno ostavlja svoj dio i ugovara za sebe izdrzavanje. odn osno punomocnika. staratelj itd. onda se ona pojavljuju kao solidarni duznici. u tom slucaju svako od njih ima zasebno pravo na davanja i cinjenja (vidi cl. postavlja se pitanje: da li je ovaj ugovor moguce zakljuciti i preko za konskih zastupnika (roditelj. ZOO CG). smatramo da bi se ovo moglo primijeniti i u pravu Crne Gore.) ili punomocnika362? U tom pogledu.

. 314. tada obaveza izdrzavanja traje do smrti trec eg lica. na administracija. tome notar treba poduciti i upozoriti stranke.ojavljuje kao ugovorna strana i potpisuje ugovor. kao 362 Borislav t. 363 Vidi clan 66 i 308 stav 2 Porodicnog zakona CG. Blagojevic. da imovina prelazi u momentu smrti treceg lica. ali se moze i drugacije ugovoriti. ugovor prestaj e samo prema njemu. str. Od ovog treba razlikovati dozivotno izdrzavanje u korist trecih lica kao primala ca izdrzavanja (vidi cl. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . Ovdje se. Smrcu jednog od tih lica. ZOO CG).. a njegov suvlasnicki dio se prenosi na davaoca izdrzavanja. a svojina na predmetima ugovora prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu s mrti njegovog saugovaraca. tj.1079. cetvrto izdanje Savreme Beograd 1979.

U svakom slucaju. Raskid moze biti sporazumn i ili putem suda. i 1086. a ne trece lice kao primalac izdrzavanja. troskovi sahrane. 4 4 6 Raskidiponistajugovoraodozivotnomizdrzavanju Ovaj institut je detaljno regulisan u clanovima 1082. ZOO CG).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom saugovarac davaoca izdrzavanja. ili lica koja imaju pravni interes. ugovor prestaje ako njegov brac ni drug i njegovi potomci koji su pozvani na nasljede. podizanje nadgrobnog spomenika itd. i 1083. np r. 4 4 7 Prestanakugovoraodozivotnomizdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju prestaje smrcu primaoca izdrzavanja. 1082. ugovorne strane.-1086. a ako je dozivotno izdrzavanje ugovoreno u korist treceg lica. Raskid putem suda moze zahtijevati svaka ugovorna strana. te je notar.. bez obzira na razloge (clan 1082. O ovom je notar duzan voditi racuna. trebaju se izvrsavati za vrijeme trajanja zivota primaoca izdrzavanja. ili drugih razloga a u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. raskid moze traziti samo primalac izdrzavanja ili trece lice kao primalac izdrza vanja nakon sto je umro saugovarac davaoca izdrzavanja. ZOO CG. ne pristanu na produzenje ug ovora. Zbog neispunjenih obaveza koje je davalac izdrzavanja trebao izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. ZOO CG). tj. u kom slucaju nemaju pravo na naknadu za ranije dato izdrzav . a sve to u slucajevima predvidenim u cl. te poduciti i upozoriti stranke u notarskoj i spravi. bilo da to ne zele. prilikom notarske obrade. Smatramo da ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovo r samo u formi u kojoj je on zakljucen (clan 62. nasljednici primaoca izdr zavanja su aktivno legitimisani da traze raskid ugovora zbog neispunjenja tih obaveza. pojavljuje lice cija je imovina. Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o dozivotnom izdrzavanju i nakon sto je pocelo njegovo izvrsenje. U praksi se postavilo pitanje: da li nasljednici primaoca izdrzavanja mogu nakon njegove smrti traziti raskid ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog neizvrsavanja obaveza od strane davaoca izdrzavanja? Smatramo da zbog neizvrsenja obaveza davaoca izdr zavanja koje su ugovorene. jer to zahtijeva cilj pr opisane forme za sklapanje ugovora. mogu traz iti ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog apsolutne nistavosti ili zbog mana volje. U slucaju s mrti davaoca izdrzavanja (clan 1085. ZOO CG. ZOO CG). duzan voditi racuna o tim odredbama. raskid ug ovora poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja moze zahtijevati i lice u ciju kor ist je izdrzavanje ugovoreno.

a sto je detaljnije opisano pod naprijed naznacenom tacko m 4.). .4.6. ili nisu u mogucnosti da preuzmu ugovorene obaveze. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju moze prestat i ponistajem i raskidom.anje. a u kom slucaju imaju pravo traz iti naknadu za ranije dato izdrzavanje.

ali ugovorne strane mogu drugacije ugovoriti. ali se od t oga odustalo. zakon je dao mogucnost davaocu izdrzavanja da svoje pravo iz ugovora obezbijedi upisom u javnu knjigu (clan 1080. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove dugove. potrebno je uz otpravak ugovora priloziti izvod iz mat icne knjige umrlih za primaoca izdrzavanja. ZOO CG). Imovina koja je predmet ugovora o dozivot . zalozit i i sl. a na nepokretno sti iz tacke I ovog ugovora. primalac izdrzavanja zadrzava pravo svojine na imovin i navedenoj u ugovoru sve do svoje smrti.4. tj. ali samo za postojece dugove (za dugove koji postoje u momentu zakljucenja ugovora) primaoca izdrzavanja. P R I m J E R Primjerformulacijezazabiljezbuiuknjizbu: Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora isho di u katastru nepokretnosti zabiljezbupravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Da bi se na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju izvrsila uknjizba prenosa sv ojine u katastru nepokretnosti. ali ako je u katastru nepokretnosti zabiljezeno postojanje ugovora o doz ivotnom izdrzavanju. ovog ugovora. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 8 Odgovornost davaocaizdrzavanja za dugoveprimaocaizdrzavnja Davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove du gove. U vezi s tim. 4 4 9 Obezbjedenjepravaizugovoraodozivotnomizdrzavanju Kako smo naprijed istakli. Not ar je duzan poduciti stranke o tome i upozoriti na posljedice upisivanja. odnosno n eupisivanja tog prava u javnoj knjizi. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti Primalaca izdrzavanja. mogu ugovoriti da ce davalac i zdrzavanja odgovarati odredenim povjeriocima. te moze raspolagati tom imovinom (otuditi. Radi odred enog obezbjedenja davaoca izdrzavanja. onda treca lica koja bi pribavi la neko pravo na takvoj nepokretnosti.). ----------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja pristaje da uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepokre tnosti iz clana 1. notar ce u ispravi dati odgovarajucu poduku i upozorenja. odnosno nekog prava iz tog ugovora. time postaju nesavjesni sticaoci. tu se radi o upisu zabiljezbe postojanja ugovora o do zivotnom izdrzavanju.

kao i eventualno srodstvo ugovornih strana. takode je znacajno u notarski zapis ugovora o dozivotnom izdrzavanju unijeti i v rijednost imovine koja je predmet ugovora.nom izdrzavanju. ne ulazi u ostavinsku masu. Zbog toga se uknjizba prenosa svojine v rsi na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju i izvoda iz maticne knjige umrlih za pri maoca izdrzavanja. a .

JmB_________.10. uvjerio se u pravu volju stranaka. sa prebivalistem u Budvi. JmB________.------------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). rodena dana_______. iznosi 27. po zaniman ju frizerka. ul. po za nimanju menadzer. nastanjena u Podgorici ul. drzavljanka Crne Gore. sa sluzbenim sjedistem u Budvi.2009. Podgorica.uz ugovaranje zajednicezivota CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Gospoda CD. koji dospijeva nakon smrti primaoca izdrzavanja. od dana_______. sa prebivalistem u Budvi.1. u vrijeme z akljucenja ovog ugovora. u Podgorici. sacinim notarski zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. rodena dana_____u Podgorici. ul. UZZ br. Gospoda AB. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. a koja izjavljuje da je: kci B. te u stanovio da su .________. nastanjena na adresi ul. radi odredivanja notarske tarife itd .00 h (osam casova). sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. od dana _______sa rokom vazenja do____. u 8.istovremeno su pristupila sljedeca lica:-----------------------------1. preda mnom dolje potpisanim notarom milic misom. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. a koja izjavljuje da je: kci A. Dana 15.000.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 10 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanju. sa rokom vazenja do________. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i kroz razgovor o situaciji. drzavljanka Crne Gore..Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom zbog toga sto taj ugovor moze podlijegati placanju poreza na promet nepokretnost i. Riva br.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja)--------------------------------2._______broj______.1. P R I m J E R Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se daje. Riva br. udovica. izdatu od mUP-a Crne Gore. izdatu od mUP-a Crne Gore.1/2009.

a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. -----------------------------------------------------------------------------------364 Vidi cl. ZOO. 1076. poducavati ih i upozoravati. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici364.sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. . -----------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. a takode notar je duzan i po odredbama Zakona o notarima procitati strankama zapis.

I sprat.takodadavalacizdrzavanja. povrsine od 500 m2.a. --------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. koji se nalazi u Podg orici. davalac izdrzavanja CD obavezuje se izdrzavati367 primaoca izdrzavanja AB do njegovesmrti ------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. shodno tome. svoju cijelu nepokretnost366.1. stranke. ----------------------------------Nakon toga.. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon toga.10.. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. KO Grad. povrsine od 500 m2. te da je.. stranke saglasno izjavljuju da je primalac izdrzavanja tetka davaoca izdrzavanja i da primalac izdrzavanja nema djece. na parceli broj 5/1. ovaj notar nadl ezan za postupanje. iz gradenoj u ul. Kao vlasnik stana. 1. a nalazi se u stambenoj zgradi br.nakon smrti primaocaizdrzavanja. ukupne povrsine od 59 m2.4.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos svojine na dvosobnom stanu. stan br.dvosoban stan. dok u listu G nema upisanih tereta. u ul. izjavljuju sljedec i: ----------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ------------------------------------Clan1 Primalac izdrzavanja AB obavezuje se prenijeti u svojinu sa 1/1 dijela.1.. osigura ti potpunu . gdje ce zajednicki zivjeti.. 10. Titova br. a o svom trosku. davaocu izdrzavanjasvojoj sestricini CD. KO Grad. sa 1/1. Titova br. te da nije u braku i da ne boluje od neke bo lesti._____ . ukupne povrsine od 59 m2. koji se nalaz i u Podgorici.a. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. upisan je primalac izdr zavanja AB. u ul._____.ana osnovuovogugovora -------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat. djelujuci kako je to naprijed naznaceno.tu nepokretnostmoze upisatiukatastru nepokretnostiusvoju koristkaosvojinusa1/1 dijela. Naznaceno katastarsko stanje notar je utv rdio neposrednim uvidom u evidenciju Katastra nepokretnosti od danas365. a koji je up isan u V Listu nepokretnosti broj 105. stan br. izgradenoj u ul. na parceli broj 5/1. a nalazi se u stambenoj zgradi br. I sprat.1. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu.

odjecu i obucu. 367 Clan 1075. a koji se prilaze uz izvornik. Notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. a u slucaju bolesti.prehranu. Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. spremanje stana i pranje rublja. te joj osigurati svu potrebnu njegu. stav 3. stav 2. te snositi sve troskove lijecenja i lijekova. ---------------------------365 Alt. ZOO CG (primalac izdrzavanja moze dati samo stvari i prav a koja postoje u trenutku zakljucenja ugovora).lijecenje. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja 366 Clan 1075. . te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. ZOO CG. a nakon smrti. podici mu uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. primaoca izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godin e od smrti.

po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdr zavanje.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA) Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). vrijednost nepokret nosti koja se ostavlja 27.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Clan3 Primalac izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. -------------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je u vrijeme zakljucenja ovog ugovora.---------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja izjavljuje da. ovog ugovora. uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepo kretnosti iz clana 1. ovog ugovora.000. Za sporazumni raskid ugovora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clan5 Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora. is hodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. Ako ne pristanu. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjige umrlihza primaocaizdrzavanja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti primaocaizdrzavanja. -Nakon smrti primaoca izdrzavanja. njegovi zakonski nasljednici imaju pravo pobij ati ovaj ugovor zbog neispunjenja obaveza koje je davalac izdrzavanja preuzeo izvrsiti na . koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. primalac izdrzavanja moze traziti raskid ovog ugovora. njegove obaveze prelaze na njegovog bracnog dru ga i potomke koji su pozvani na nasljede. ovog ugovora. ako na to pristanu.

ovog ugovora. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet ne pokretnosti. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti.kon smrti primaoca izdrzavanja. -------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve troskove vezane za ovaj ugovor. s tim sto iz javljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. ----------------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti.----Primalac izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. snijeti davalac izdrzavanja.-------------------- . u skladu sa Zakonom.

ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. pa je ugovoren upis kao naprijed.-------------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da je korisno da zahtijeva uvjerenje na dlezne poreske uprave u vezi s tim.4. ---------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om369 u katastar nepokretnosti.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Primalac izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici370.------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------- .---------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je primalac izdrzavanja za njih znao. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. ----ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra tek nakon smrti primaoca izdrzavanja368. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. -------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove dugove. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. ---------------------na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplacene poreze i doprinose i da je za davaoca izdrzavanja korisno da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. Davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove du gove. ali se od toga odustalo.--------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. a nije ih saopstio davaoc u izdrzavanja.

a kako slijedi__ __. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslov i iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. 369 Clan 1080 ZOO CG. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele 368 Clan 1075 stav 1 ZOO CG.------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti. . 370 Clan 1076 stav 1 ZOO CG.

Gospoda AB.1/2009._broj______. u prisustvu notara potpisuju. sa sluzbenim sjedistem u Budvi .2009.______. Riva br. kako slijedi. drzavljanka Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. Riva br. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. ul. a koja izjavljuje da je . izdatu od mUP-a Crne Gore. JmB______ ___. sa prebivalistem u Budvi. rodena dana_______u Podgorici. JmB_______ _.2009. od dana _______.g. pecat i stambilj) 4 4 11 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanjuukoristtreceglica kao primaocaizdrzavanja CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA ul.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sadrzinu. udovica. sa rokom vazenja do________. rodena dana_____u Podgorici.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis. dolje potpisanim notarom milic misom. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). da su saglasne sa ovim zapisom.1. 1. u 11. nastanjena u Podgorici ul.10. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj____. u 8. UZZ br. drzavljanka Crne Gore.istovremeno supristupila sljedeca lica:----------------------------1. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______.(u daljem teks tu: saugovarac davaocaizdrzavanja)-------------------------------------------------------------------------2.10. sacinim notarsk izapis ugovora odozivotnom izdrzavanju.00 h (osam casova). po zanimanju menadzer. Gospoda CD. od dana________. a koja izjavljuje da je: kc i A. preda mnom. sa prebivalistem u Budvi._ izdatu od mUPa Crne Gore. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . dana 15. --------------U Podgorici.. Dana 15. sa rokom vazenja do____. kojeg slobodnom voljom odobravaju i sv ojerucno.

Podgorica.________.: kci B. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. po zanimanju frizerka. nastanjena na adresi ul.------------------------------------------------------------------------------- .

----------------------------------------------Naznaceno katastarsko stanje notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju ka tastra nepokretnosti od danas. ukupne povrsine od 59 m2. a da svojina na predmetnoj nepokretnosti prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu smrti njegovog saugovarac a AB.1.. ovaj notar nadl ezan za postupanje. a nalazi se u stambenoj zgradi br.sa 1/1. a koja nema djece. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. dok u listu G nema upisanih tereta. shodno tome. I sprat. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. ---------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. -------------------------------------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. sa 1/1. u ul. te da je._____. stranke izjavljuju sljedeci : -------------------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ----------------------------Clan1 SaugovaracdavaocaizdrzavanjaABobavezuje sedatiusvojinu. --------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. u______. koji se nalazi u Podgorici. te nije u braku i ne boluje od neke posebne bolesti. KO Grad.. djelujuci kako je to naprijed naznaceno.davaocuizdrzavanja . upisan je saugovarac davaoca izdrzavanja AB. JMB______.saprebivalistemiadresom u ______ (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja371).10. a koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105.4. na parceli broj 5/1.rodenu ______. --------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga.1. Kao vlasnik stana. povrsine od 500 m2.a. te da momenat prelaska svojine mogu drugacije ugovoriti. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. izgraden oj u ul. Titova br.. gospoduEF. stan br. a narocito to da obaveza izdrzavanja traje do smrti treceg lica kao primaoca izdrzavanja. stranke saglasno izjavljuju da je saugovarac davaoca izdrzavanja tet ka davaoca izdrzavanja i da se ovim zeli obezbijediti dozivotno izdrzavanje za sestru saugo varaca davaoca izdrzavanja.

1. ostavljenu nepokretnost moze upisatiukatastru nepokretnostikaosvojinusa1/1 dijela.dvosoban stan.svojoj sestricini CD svoju cijelu nepokretnost._____. povrsine od 500 m2. rodenu ______. primalac izdrzavanja. u______.. Vlasnik imovine koja se daje za izdrzavanje treceg lica n aziva se saugovarac davaoca izdrzavanja. kao primaoca izdrzavanja ----------------------------------------------------------------371 Clan 1079. Titova br. a nalazi se u stambenoj zgradi br. JmB______. gospodu EF. na kon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanja. sa prebivalistem i a dresom u _______.. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati sestru saugov araca davaoca izdrzavanja.a. tj. iz gradenoj u ul. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. .takoda davalac izdrzavanja. KO Grad. 1.. ukupne povrsine od 59 m2.10. na parceli broj 5/1. koji se nalazi u Podgorici. u ul. stan br. a trece lice nije ugovorna strana nego samo korisnik izdrza vanja.ana osnovuovogugovora -------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat. ZOO CG. I sprat.

ishodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu pravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovo ra. ovog ugovora372. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu. na nepokretnosti iz clana 1. a nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). gdje ce zajednicki zivjeti.-------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetki (saugovarac davaoca izdrzavanja i primalac izdrzavanja) i sestricine (davalac izdrzavanja). ishodi u kat astru nepokretnosti zabiljezbu prava primaoca izdrzavanja iz ovog ugovora. spremanje stana i pranje rublja. ovog ugovora373.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. odjecu i obucu. ovog ugo vora. te joj osigurati svu potrebnu njegu.--------------------Clan3 Saugovarac davaoca izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. o svom trosku je sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne g odine od smrti. na nepokretnosti iz clana 1. podici joj uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. te n akon smrti primaoca izdrzavanja. --------------------------------------------------------------Clan5 Saugovarac davaoca izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog u govora. ---------------------------------------------------------------------------------------SaugovaracdavaocaizdrzavanjaAB saglasanjedauknjizbupravasvojinesa 1/1 dijela na nepokretnosti iz clana 1.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. iznosi 27. ----------------------------------------------------------------------- . davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanjaAB. ----Clan4 Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja. u vrij eme zakljucenja ovog ugovora. ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------Saugovarac davaoca izdrzavanja i davalac izdrzavanja ovlascuju primaoca izdrzava nja da na osnovu ovog ugovora. o svom trosku osigurati potpunu prehranu.000.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjig e umrlih . a u slucaju bolesti.

a nakon njegove smrti. koji se moze poduzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg drugog razloga. saugovar ac davaoca izdrzavanja.-------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. ------------------372 Clan 1080 stav 1 ZOO CG. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na naslijede ako na to pristanu. . i primalac izdrzavanja374 mogu traziti raski d ovog ugovora. Za sporazumni raskid ugovora. potrebna je forma u kojoj je za kljucen ovaj ugovor. 374 Clan 1082 i 1083 ZOO CG. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. Ako ne pristanu. 373 Clan 1080 stav 2 ZOO CG. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja.

-----Saugovarac davaoca izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. s tim sto izj avljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta.----Saugovarac davaoca izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja.-Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose saugovaraca davaoca izdrzavanja i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da.4. snijeti davalac izdrzavanja --------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove saugovaraca davaoca izdrzavanja poslij e njegove smrti. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. njegovi zakonski nasljednici. ali je davalac izdrzavanja od to ga odustao. u pogledu ispunj enja obaveza. u skladu sa Zakonom. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra. Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je saugovarac davaoca izdrzavanja za njih znao a nije ih saopst io davaocu izdrzavanja375. te da mogu ugovoriti da svoj . te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon smrti primaoca izdrzavanja. tek nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja AB. ovog ugovor a. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom.

ali se od toga odustalo. ali se od toga odustalo. -------------------------da poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. davalac izdrzavanja ne odgovar a za njegove dugove. .ina prelazi u trenutku smrti primaoca izdrzavanja EF. pa je ugovoreno kao naprijed. te se na njega primjenjuju pr avila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke. --------------da i kako davalac i primalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora mogu obezbi jediti upisom u katastar nepokretnosti.-------375 Ovaj ugovor je dvostrano obavezujuci pravni posao. kao i kod ugovora o prodaji.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora ne ulazi u zaostavstinu saugovaraca dava oca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici.-----------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti.

--------------U Podgorici.(petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). CRNA GORA . te je potom zapis potpisao i ovaj no tar.2009. u 11. pecat i stambilj) 4 4 12 Primjer:Izdrzavanjeukorist viselicakao primaocaizdrzavanja Postoji zakonska mogucnost da se zakljuci ugovor o dozivotnom izdrzavanju u koje m se pojavljuje vise lica kao primaoci izdrzavanja377. --da se na ovaj ugovor primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na ugovor o doziv otnom izdrzavanju i odredbe o ugovoru u korist treceg lica376. a kako slijedi__ __. u prisustvu notara potpisuju.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da obaveza izdrzavanja po ovom ugovoru traje do smrti primaoca izdrzavanja EF. dana 15. --------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saugovarac davaoca izdrzavanja (1x)--------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. kako slijedi.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Saugovarac davaocaizdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis.10.g. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.

Riva br.NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. . 377 Clan 1078 ZOO CG.1. 376 Clan 142 do 147 ZOO CG.

00 sa sluzbenim sjedistem u Budvi izjave volje. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. sa prebivalistem u Budvi. u 8. . od dana________. rodena dana_______u Podgorici.. JmB________ _. od dana _______._______broj______. roden dana_______. nastanjena na adresi ul. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. Dana 15.________. Ul. dolje potpisanim notarom milic misom. stranke saglasno izjavljuju da su primaoci izdrzavanja bracni drugov i i da primaoci izdrzavanja nemaju djece.4. nastanjena u Podgorici ul. a koji izjavljuje da je: sin A. godine (petnaestog oktobra dvije h (osam casova). izdatu od mUP-a Crne Gore. ---------------------------------------------------------2. sa rokom vazenja do________. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima UZZ br.istovremeno su pristupila --------------hiljade devete godine). u Podgorici. sa prebivalistem u Budvi.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. nastanjen u Podgorici ul.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja) -------------------------------------------------------------3. preda mnom. sacinim notarski sljedeca lica:---------------- 1. a koja izjavljuje da je: kci A. izdatu od mUP-a Crne Gore. JmB______ ___. ozen jen. po zanimanju ljekar. izdatu od mUP-a Crne Gore. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici.1/2009. drzavljanka Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. sa rokom vazenja do____. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. a koja izjavljuje da je: kci B.1.10. sa rokom vazenja do____. Podgorica. Riva br._______broj______.-------Nakon toga. po zaniman ju frizerka. sa zahtjevom da na osnovu njihove zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. po zanimanju menadzer. te da ne boluju od neke posebne bolesti --------------------------- . drzavljanin Crne Gore.2009. JmB________. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . drzavljanka Crne Gore. rodena dana_____u Podgorici. Gospodin BB. Gospoda AB. Gospoda CD. od dana _______. sa prebivalistem u Budvi. u data (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja).

10. Zakona o notarima CG. izjavljuju sljedec i: ---------------378 Clan 9. Kao suvlasnici stana.. shodno tome.a. KO Grad. na parceli broj 5/1. upisani su primao ci izdrzavanja AB i BB. Naznaceno katastarsko stanje ovaj notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju katastra nepokretnosti od danas .Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. sa po 1/2 dijela. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara378. stav 2. te da je. povrsine od 500 m2.. I sprat. Titova br. koji se nalazi u Podgorici._____. ukupne povrsine od 59 m2.1. u ul. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. a u listu G nema upisanih tereta. .. stan br. ovaj notar n adlezan za postupanje. 1. izgraden oj u ul. a nalazi se u stambenoj zgradi br. stranke. ---------Nakon toga.

na kon smrtisvakogodprimalacaizdrzavanja. 27. u v rijeme zakljucenja ovog ugovora. KO Grad. a u slucaju bolesti. u ul.takoda davalac izdrzavanja.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom -------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU-------------------------------Clan1 PrimaociizdrzavanjaABiBBobavezujuseprenijetisvoje suvlasnicke dijeloveodpo 1/2.. odjecu i obucu. ------------------------------- .. 10.. gdje ce zajednicki ziv jeti.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA).a na nepokretnosti. Zauzvrat. te nakon njihove smrti. I sprat._____. stan br. koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. davaocu izdrzavanja-CD. i zgradenoj u ul. 1. 1. primaoce izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godine od smrti. o svom trosku osigurati potpunu prehranu.-----------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja.a. povrsine od 500 m2. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocima izdrzavanja. ana osnovu ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 . ---------------------------------------------------------------------------------------Clan3 Primaoci izdrzavanja u cijelosti prihvataju navedeno u clanu 2. ostavljene suvlasnickedijelovena naprijed naznacenojnepokretnostimozeupisatiukat astrunepokretnostinasvojeime. i to svakompojedinacno379. na parceli broj 5/1. a nalazi se u stambenoj zgradi br.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova.000. te im osigurati svu potrebnu njegu. spremanje stana i pran je rublja. ovog ugovora. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati primaoce izdr zavanja AB iBB -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. u njihovom stanu. podici im uobicajene nadgrobne spom enike i iste uobicajeno odrzavati. Titova br. ukupne povrsine od 59 m2.dvosobnom stanu koji se nalazi u Podgorici.

---------------------------------------------------------------------------------Uknjizbu na suvlasnickimdijelovimaprimalacaizdrzavanja na nepokretnosti iz clana 1. i shodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. . ovog ugovora. na osnovu ovog ugovora. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti sva kog od primalacaizdrzavanjapojedinacno.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjigeumrlih 379 Svaki od primalaca izdrzavanja ima zasebno pravo na odredena davanja i cinje nja. ovog ugovora.Stranke izjavljuju da primaoci izdrzavanja i davalac izdrzavanja nisu u srodstvu ----------------Clan5 Primaoci izdrzavanja ovlascuju davaoca izdrzavanja da.

te da ova nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. Za sporazumni raskid ugovora. ----------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. primaoci izdrzavanja mogu traziti raskid ovog ugovora. ako na to pristanu. snijeti davalac izdrzavanja. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti.--------------Nakon smrti primalaca izdrzavanja. ovog ugovora. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja.----Primaoci izdrzavanja ne odgovaraju za skrivene i vidljive nedostatke.4. --------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne . njihovi zakonski nasljednici. s tim sto izjavljuju da im nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. u skladu sa Zakonom. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primalaca izdrzavanja. Ako ne pristanu. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na nasljede.--------------------Primaoci izdrzavanja garantuju da na nepokretnosti iz clana 1. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. u pogledu ispun jenja obaveza.--------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om u katastar nepokretnosti. pa je ugovoreno kao naprijed.--------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke o sljedecem:------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice suvlasnicki dio svakog od primalaca izdrzavanja na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovora. tek nakon smrti svakog primaoca izdrzavanja.nedostatke nema dejstva ako su primaoci izdrzavanja za njih znali a nisu ih saopstili davao cu izdrzavanja.---------------------------------------- . Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove primalaca izdrzavanja.

2009. u prisustvu notara potpisuju.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. ----------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primaoci izdrzavanja(2x) ------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. ----------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primalaca izdrzavanja za njihov e dugove. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis.BB (Potpis) Davalac izdrzavanja: CD (potpis) NOTAR: milic miso .10. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. ali se od toga odustalo.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primaoci izdrzavanja: 1. a kako slijedi__ __. kako slijedi. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ).---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora.AB (potpis) 2. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. u 11. dana 15. --------------U Podgorici. g. ne ulazi u zaostavstinu primalaca izdrz avanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.

(potpis i pecat) .

to. Makedonija itd. Zakonodavac u Crnoj Gori. tj. i clan 69. Za punovaznost ugovora o dozivotnom iz drzavanju. postoje razlozi za i protiv. i dalje Zakona o notarima FBiH predvida notarski obradene isprave koje je u cijelosti sastavio notar po pravilima Zakona i koje imaju punu dokaznu snagu javne isprave .).) za rjesenje da je za punovaznost odredenih pravnih poslova potrebno da budu zakljuceni u formi notarskog zapisa (cl. poznavalo je vanparnicni postupak ovjeravanja sadrzine privatne isprave od strane sudije kao uslov za punovaznost odredenih pravnih poslova. U mnogim drzavama koje su prihvatile latinski tip notarijata. Vanparnicno pravo u bivsoj Jugoslaviji.50. nadripisarstvo u oblasti sacinjavanja privatnih isprava itd. na uredenost javnih registara. Za prihvatanje. formalnu i materijalnu autenticnost. po svojim pravnim svojstvima i pravnoj snazi. 380 Clan 50.). u zakonima o nasljedivanju i zakonima o vanparnicnom postupku bivsih republika i pokrajina SFRJ zahtijevala se ovjera privatnih isprava od strane sudije.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 1. Medutim. pravnu sigurnost. 50. U pravnoj teoriji postupak potvrdivanja privatne isprave naziva se solemnizacija. Zakona o notarima CG 381 Clan 4. Uvodna razmatranja Zakon o notarima Crne Gore380 predvida zapis o potvrdi privatne isprave kao pose bnu vrstu notarske isprave koja je. zakoni o notarima u Bosni i Hercegovini ne predvidaju mogucnost i postu pak solemnizacije privatnih isprava381. a i pozitivno pravo Crne Gore. iz jednacena sa notarskim zapisom. Francuska. Hrvatska. tu formu mogu propisati i drugi zakoni. zatim potvrde i ovjere koje imaju snagu javne isprave samo o cinjenicama . postoji o va vrsta notarske isprave (npr. uzimajuci u obzir znacaj odredenih pravnih poslova i d ruge ciljeve koji se zele postici notarskom sluzbom. koji s e mogu odnositi na vaznost odredenih poslova.) ili zapisa o potvrdi privatne isprave (cl. a. 51. odnosno neprihvatanje solemnizacije u znacajnim pravnim poslovim a. opredijelio se u Zakonu o notari ma (cl. takvu notarsku ispravu propisivao je i Zakon o javnim biljeznicima Kraljevine Jugoslav ije. a isprave nastale u tom postupku nazivaju se solemnizir ane isprave. zavisi od ciljeva zakonodavca. Italija. a. Austrija. uglavnom. a isto tako stranke mogu zahtijevati for mu notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave i za druge pravne poslove.

a sto ne ukljucuje sadrzinu isprave. materijalnu autenticnost notarske isprave. . tj.o kojima se njima svjedoci.

tu notar vrsi identifikaciju lica. 50. dakle punu dokaznu sn agu javne isprave. 50. Procedura potvrdivanja privatne isprave Procedura potvrdivanja privatne isprave propisana je u cl. od drugih potvrda i ovjera. postoji pretpostavka autenticnosti (tacnosti). shodno odredbama clana 50. Dokazna snaga Dokazna snaga zapisa o potvrdi privatne isprave proizilazi iz zakonskog odredenj a da. dok u pogledu sadrzine ostaje i dalje p rivatna isprava. Potvrda privatne isprave. koja podrazumijeva pazljivo citanje cijele privatne isprave (izbjegavati povrsnu kontrolu) i uporedivanje sa odgovarajucim propisanim pravilima o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. izjednacen j e sa notarskim zapisom. ta ko i sadrzaja isprave. Zakona o notarima. potpisa na privatnoj ispravi. notar samo sastav lja biljesku o ovjeri kojom potvrduje cinjenicu da je neko lice pred notarom potpisalo ili pr iznalo vec stavljeni potpis kao svoj. pri cemu se ne upus ta u sadrzaj. ima svojstvo notarskog zapisa. 3 1 Provjeraprivatne isprave Notar je prvo duzan i ovlasten ispitati da li je privatna isprava u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta i sadrzinu notarskog zapisa . tako i po dokaznoj snazi. 3. te takva isprava.a. takva isprava ima snag u javne isprave samo u dijelu biljeske o ovjeri. moze biti izvrsna isprava. naprimjer. pod Zakonom odredenim uslovima. Da li je privatna isprava u saglasnosti sa zakonskim odredbama o formi notarskog akta i sadrzini n otarskog zapisa. ako su ispostovani i ispunjeni. razlikuje se. Zakona o notari ma CG. Medutim. a sastoji se od niza radnji i postupaka. dovode do toga da zapis o pot vrdi privatne isprave ima svojstvo notarskog zapisa. Zakona o notarima. Upravo propisani postupak potvrdivanja privatne isprave i propisani uslovi u cl. Potrebn . kako po postupku koji pro vodi notar i uslovima koji moraju biti ispunjeni. to znaci da ima formalnu i materijalnu. tj. pravi biljesku kojom potvrduje cinjenicu potpisivanja od strane nekog lica i stavlja pecat. notar mora ispitati sa posebnom paznjom.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 2. tj. putem zapisa o potvrdi privatne isprave vrsi se od strane nota ra potvrda (ovjera) sadrzine privatne isprave kroz Zakonom propisan postupak i pod Zakonom propisanim uslovima.a. Dakle. notar se upusta u ispitivanje forme i sadrzine privatne isprave. kako forme. odnosno ne potvrduje sadrzaj privatne isprave. Kod ovjere.a. pod Zakonom propisanim uslovima.

.o je ispitati da li postoje greske u pisanju. a narocito greske u pisanju podataka za stranke. podataka za nepokretnosti. pisanju brojeva itd.

vec je propisano da forma privatne isprave mora bit i u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta. 53.a. t. a izuz etno moze i citkim rukopisom i trajnim mastilom. takode privatna isprava mora biti potpisana od svih uces nika itd. c lausulu intabulandi. . ispitace ovlascenje za zastupanje. Zakona o notarima. 50. a ako se privatna isprava sastoji od vise stranica. a ako ima pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. 19. datumi i druge brojcane oznake (osim brojca nih oznaka listova nepokretnosti i parcela. 3 1 2 Provjerasadrzineprivatneisprave U pogledu saglasnosti sadrzine privatne isprave sa sadrzinom notarskog zapisa. 44. F orma notarskog akta je propisana u odredbama 35.-43. te sluzbenih listova) moraju biti ispisa ni i slovima. tako. s hodno cl. 50. notar ce ispitati da li je to u saglasnosti sa odredbom cl. 50. uporedice njihov identitet. st. tj. n otar je duzan i ovlasten ispitati da li privatna isprava sadrzi sve ono sto je predvi deno za sadrzaj notarskog zapisa u cl. u vezi sa cl. Zakona . zakonodavac ne propisuje da ona u potpunosti m ora biti u formi notarskog akta. te da li privatna isprava ima tekst pravnog posla i potrebne elemente pravnog posla. naprimjer. 50. 2. te odgovar ajucim odredbama Pravilnika o radu notara (cl. Zakona o notarima. ne moze sadrzavati potpis i pecat notara itd. Notar ce ispitati da li privatna isprava sadrzi podatke o ucesnicima. bitne elemente. mora ispitati sadrzinu privatn e isprave. zatim prazna mjesta u privatnoj ispr avi moraju biti oznacena crtama. 2. shodno cl. Zakona o notarima CG. utvrdice da li su stranke sposobne za preduzimanje pravnog posla. 3. te da li im a paraf i potpis ucesnika. Procedura potvrdivanja privatne isprave 3 1 1 Provjeraformeprivatneisprave U pogledu forme privatne isprave.3. t. 3 2 Sacinjavanjepotvrde 3 2 1 Nacin sacinjavanja Sacinjavanje potvrde privatne isprave vrsi se shodno odredbama cl. privatna isprava mora biti napisana elektronskim ili mehanickim sredstvom pisanja. i dalje). jer to objektivno ne moze ni biti (ne moze privatna isprava biti prosivena jemstvenikom ako sadrzi vise listova jer ce to uraditi notar. da li je unesen a izjava da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da li su saglasni. Zakona o notarima CG. ispitati uslove za punovaznost. iznosi.). Zakona o notarima CG. svaka stranica mora biti par afirana od stranaka i ucesnika.

. Zakona o notarima i cl. Smatramo da je priklad niji nacin da se potvrda stavi na poseban list papira koji se prosiva jemstvenikom sa privatnom ispravom. sacinjava zapis o potvrdi pr ivatne isprave. u skladu sa Zakonom. U svakom slucaju.o notarima CG. 39. Kada notar utvrdi da je privatna isprava u saglasnosti sa odredba ma o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. privatnu ispravu sa vise strani ca notar prosiva jemstvenikom u skladu sa odredbama cl. Zakon predvida da se na ispravu stavlja potvrda.

sve ono sto se u tom pogledu primjenjuje i kod notarskog zapisa. te ih u originalu ili ovjerenoj fotokopiji priloziti uz izvornik (npr. 1. Naprim jer. notar je duzan primjenjivati odredbe cl.. 3. U suprotnom. izvod iz javnog registra. odnosno po tpisivanja zapisa o potvrdi privatne isprave382. i 7. Kada je potrebno. prepis lista nepokretnosti.. Pravilnika o radu notara. Sve stranke i ucesnici moraju biti istovremeno prisutni kod sacinjavanja. koji se u or iginalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. pod brojem ____. O tome opsirnije vidjeti u ovom radu kod razmatranja poduka i upozorenja. notar ne bi mogao potvrditi privatnu ispravu. Notar mora ispitati da li podaci iz privatne i sprave odgovaraju prilozima i to konstatovati u zapisu o potvrdi privatne isprave. Zakona o notarima CG. mora sadrzavati i odgovarajuce poduke i upozorenja shodno odredbama cl. 5. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja. KO Grad. 3 2 2 Sadrzajpotvrdeprivatneisprave Notar je duzan unijeti podatke iz cl. procjenu vjestak a. 29. tj. te kod notarskih zapisa pravnih poslova. Pored naznacenog. odnosno ustupioca i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. Pri sacinjavanju zapisa o potvrdi privatne isprave . kopiju katastarskog plana.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 21. saglasnost itd. zapis o potvrdi pri vatne isprave. odnosno ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zi vota. mora sadrzavati upozorenje da ima snagu izvrsne isprave. u postupku sastavljanja notarskih akata zastupljeno je nacelo neposrednosti.. Zakona o notarima. t. u clanu 1076. Nadalje. propisana je obaveza notara da stranke narocito upozori na to da imovina koja je predmet ugov ora o dozivotnom izdrzavanju. te da je prodava c upisan kao .-49. a ako sadrzi i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. Inace. od _____. u zapis o potvrdi privatne isprave treba unijeti i naznaku priloga ako postoje.). punomocje. Zakona o notari ma CG. ako je to potrebno ili propisano. takoder stranke treba poduciti i upozoriti da p rivatna isprava ima snagu notarskog zapisa. 1. P R I m J E R Primjerformulacijezaprilogeuzzapispotvrde: Stranke uz Ugovor o prodaji prilazu Prepis lista nepokretnosti br. ZOO CG. 35. neko odobrenje. i 47. 6. Iz njega je notar ustanovio da isti odgovara opisu nepokretnosti iz clana ____ predmetnog ugovora o prodaji. i clanu 1065. u zap is o potvrdi privatne isprave unijeti ce se i druge poduke i upozorenja. iz dat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Cetinje. pod prijetnjom nistavosti ugovora. 50.

Zakona o notarima CG. . iste navesti i dati odgovar ajucu poduku i upozorenje.vlasnik sa 1/1 dijela nepokretnosti koja je predmet ugovora o prodaji i da nema upisanih tereta i ogranicenja (ili alt ako ima tereta i ogranicenja. --------382 Clan 49. a u nekim slucajevima notar je duzan i odbiti poduzimanje sluzbene radnje). i 47.

moguce su sljedece situacije: . a uz izvornik ce priloziti privatnu ispravu sa utvrdenim nedostacima. ali je istovremeno propisao stroge uslove i time pred o ne koji sacinjavaju privatne isprave i pred notare. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Zakon o notarima u cl. ili u slucajevima kada ugovor o kreditu sadrzi klauzulu o obezbjedenju potrazivanja zasnivanjem hipoteke. 5.Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad je to Zakonom propisano. adekvatno tarifirati solemn izaci . zavisi i od ugleda i rezultata n otarske sluzbe. punomocni k prekoracuje ovlastenja itd. na zahtjev stranaka (sto se u notarskom zapisu treba konstatovati). nepokretnost nije upisana u javni registar. Notari ne bi smjeli olako shvatiti poduzimanje ove sluzbene radnje i mo rali bi ujednaciti praksu postupanja u skladu sa Zakonom. -Ako privatna isprava sadrzi nedostatke koji se mogu otkloniti. -Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad privatna isprava ima nedostatke koji se ne mogu otkloniti (npr.a. rezultata sprecavanja nadripisarstva itd.4. Koliko ce solemnizacija biti prisutna u praksi. saciniti notarski zapis. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi 4. kako mu to nalaze Zakon383. koji ih potvrduju. Djelujuci na ovaj nacin. naprimjer u Hrvatskoj. Zakon o notarim a CG dao je veliki znacaj solemnizaciji samim tim sto je zapisu o potvrdi privatne isprav e dao. svojstvo notarskog zapisa (puna dokazna snaga javne ispr ave i mogucnost izvrsnosti). notar postupa savjesno i posten o. shodno cl. ili fiducijarnim prenosom svojine (tu imamo obaveznu nadleznost notara.. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi U drzavama koje imaju ovu vrstu notarske isprave. pod odredenim uslovima. 50. Zakona o notarima CG)384. Pri likom obavljanja notarske djelatnosti. U zavisnosti od razloga zbog kojih se privatna isprava ne moze potvrditi. odnosno sacine novu privatnu ispravu koja nece sadrzavati nedostatk e ili ce. nakon odgovarajuce poduke notara. zahtijevaju da se drukcije postupi.). nije regulisao situaciju kad se privatna isprava ne moze potvrditi vec je samo propisao kad se moze potvrditi. visine tarife. notar je duzan postupiti na nacin koji je ekono mski najpovoljniji za stranke. postavio veoma za htjevan zadatak. notar ce uputiti stranke da to ucine. ona je veoma cesta kod ugovora o kreditu koje sastavljaju banke u slucajevima kada zele imati izvrsnu ispravu za potrazivanje iz ugovora o kreditu (tu imamo fakultativnu nadleznost notara). 51. Istovremeno. zakonodavac bi trebao propisivanjem notarske tarife za ove poslove. osim ako stranke.

stav 1. g. Zakona o notarima CG. 4. 384 Vidi Javnobiljeznicko pravo u praksi nkica Benc i drugi. . postupci. Privremene tarife o nagradama i naknadama notara u FBiH. travnja 2008. HJK (propisi.383 Clan 3. Clan 3. i 5. Ra savjetovanje Zagreb. primjeri isprava). Sluzbene novine FBiH 71/07.

Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) ju. licno ime i adresa njegovog zastupnika). broj rjesenja o upisu u registar. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste.licno ime. a narocito advokata. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. znacajna saradnja izmedu notara i dr ugih pravnih profesija. a negativno bi uticalo i na notarsku sluzbu. zanimanje389. UZZ-__/0_-1385 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 386 Ja (licno ime notara. koji postupam u svojstvu notara387.kaoizvrsne notarskeisprave CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. ---------------------------------------- . kao i naziv organa koji je i zdao ispravu390 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. Smatramo da je kod koristenja zakon ske mogucnosti solemnizacije privatnih isprava. tacnost i uredenost javnih registara. adresa i jedinstveni maticni br oj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. njegovo sjediste). te d okaznu snagu zapisa o potvrdi privatne isprave.1. P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraozasnivanjuhipoteke. U suprotnom. Obala br. smatramo da bi se solemniz acija mogla fakticki svesti na ovjeru potpisa na privatnoj ispravi.391 ------------------------------------------------------Potvrdujem da sam prednju privatnu ispravu-Ugovoro zasnivanju hipoteke(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. sto nije cilj zako nske odredbe i veoma bi lose uticalo na pravnu sigurnost. pravnika u bankama itd. pot vrdujem da su mi stranke388:--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. datum i mjesto rodenja. uzimajuci u obzir ono sto je propisano kao obaveza notara i sam znacaj. Ove pravnicke pr ofesije bi se sa notarima zajednicki trebale educirati kako bi se postigla potpuna pravn a sigurnost i pruzila efikasna usluga korisnicima tih usluga.

St. oznake brojeva i skracenice 26. i 2. Pravilnika 50. Zakona . t. t. Zakona prazna mjesta. 21. i 3. Zakona 36. cl.. a st. cl. 1. cl. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. 2. cl. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. 1. 1. 20. st. cl.----385 386 387 388 389 390 391 cl. i 26. Zakona 50. st. cl. 2. 1.

Iz istog sam ustanovio da opis nepokretnosti iz predmetnog ugovora odgovara stanju A lista nepokretnosti koja se opterecuje.godine.broj_____.392Uz naprijed naznaceni ugovor o zasnivanju hipoteke (alt. kao i to da je naznaceni zastupnik hipoteka rnog duznika upisan u sudskom registru kao direktor bez ogranicenja ovlastenja u okviru regis trovane djelatnosti i da je on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu sa 100% (sto p osto) ucesca u . ul. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na iznos od60 500. a koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. kao takav. gospo dina ____iz Podgorice. koje je sacinjeno dana ________. prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. koji sam procitao strankama i koji se.-------------------------------------3 Otpravak izvornikaPunomocja. podaci za nepokretnost i sl. u formi not arskog zapisa. pod brojem UZZ-31/09. broj____.. Iz istog sam ustanovio ovlascenje punomocnika za zastupanje hipotekarnog povjerioca u ovo m pravnom poslu. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Stranke sam poduciomogucnos ti da. od d ana _____. godine. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog post upanja.a sto je i naznace no u predmetnom ugovoru. od _______ .procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednosti nepokretnosti. Prva br. Naprijed naznaceni Strucni nalaz u originalu. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Prilozi: npr. koji se prilaze u originalu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. Strucni nalaz. ul.2. ---------------------------------------------------------------------------------------2. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka gradevinske struke.00EURA(slovima:sezdesethiljadapetstotinai00/100EURA).od____.koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prilaze uz ovaj izvornik. od strane Notara XY. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u p redmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. IzvodizCentralnogregistraPrivrednogsudauPodgorici. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. prilaze uz ovaj i zvornik. u originalu.4. a koje su ga odobrile. Notar je strankama procitao naznaceni dokument.. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. ______. ugovor o kreditu). te iz istog utvrdio da je hipotekarni duznik u sudskom regis tru upisan pod registarskim brojem_____. zatim da je u B listu upisan zalozni duznik sa pravom svojine sa 1/1 i da u G listu nema upisanih tereta i ogranicenja. izdat od strane____. KO Grad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4. pa su stranke od toga odustale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Naknada i troskovi:393 ---------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la sa m se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. poducio/la i upozorio/la sam stranke na pravne posljedice namjeravanog pravnog p osla. Shodno odredbi clana 47. Zakona o nota rima. 394 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. 4. 127. 3. 39. nerazumljive i dvosm islene. isprava se ne moze pot vrditi. Zakona 393 cl. 1. St. t. st. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. bracna stecevina) u ispravi ne postoje. Ako stranke . Zakona o notarima CG. te 50. a narocito: da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa394.osnovnom kapitalu. ---------------------------392 cl.

1. kao i na cje lishodnost da se zahtijeva uvjerenje nadlezne porezne uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. ali se odusta lo od toga. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. pecat. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu i ova j zapis o potvrdi privatne isprave. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 398 ---------------------------------Stranke:399 (potpisi stranaka) Notar:400 potpis.------------------da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da ova potvrdena privatna isprava ima svojstvo izvrsne notarske isprave395. ---------da se hipoteka stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnosti396. stambilj P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraodozivotnomizdrzavanju CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. . ali su stranke od toga odustale. -----------------------------da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. Obala br.397 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar. te s am o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja poducio i upozorio zaloznog duznika.

1. 40. Zakona o notarima CG. i 49. st. st. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. 398 cl. 395 Clan 53 Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. 399 cl. Zakona. 50. 396 Clan 318 stav 1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 400 cl. Zakona o notarima CG. 47. 50. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. 1. 397 cl. St.i dalje ostanu pri svojim izjavama. 5. t. 6. 41. 3. . Argum entacija iz cl. t.

datum i mjesto rodenja. Stranke sam poduciomogucnosti da. prilaze uz ovaj i zvornik. stranke su prilozile: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. za tim da je u B listu upisan primalac izdrzavanja sa pravom svojine 1/1 i da u G listu nema upis anih tereta i ogranicenja. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila.408Uz naprijed naznaceni ugovor o dozivotnom izdrzavanju. koji postupam u svojstvu notara403.4. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.407 ------------------------------------------------------Potvrdujemda samprednjuprivatnuispravu-Ugovorodozivotnom izdrzavanju(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. zanimanje405. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi UZZ-_/0__-1401 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 402 Ja (licno ime notara. adresa i jedinstveni maticni broj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. njegovo sjediste). koji sam procitao strankama i koji se. broj____.. od d ana _____. koji se u originalu prila ze. broj rjesenja o upisu u registar. --------------------------------------------Prilozi: npr. u originalu. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. licno ime i adresu njegovog zastupnika). podaci za nepokretnost i sl. kao takav. --------Naknada i troskovi:409 . izdat od strane____. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evide nciji katastra nepokretnosti. pot vrdujem da su mi stranke404:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1-licno ime. neposredno prije sacinjavanja o vog zapisa. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu406 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. KO Grad. Iz istog sam ustanovio katastarsko stanje A lista nepokretnosti koja je predmet ugovora. pa su stranke od toga odusta le.

cl. st. cl. cl. Zakona o nota rima. cl. cl. t. St. 20. i 3. . i 26. oznake brojeva i skracenice 26. St.. 1. a st. Zakona 127. 1. Zakona 39. st. st. te 50. 4. 1. 21. poducio/ la i upozorio/la sam stranke pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. 2. cl. a narocito: 401 402 403 404 405 406 407 408 409 cl. Zakona o notarima CG.. 3. 1. Zakona 36. t. 1. Shodno odredbi clana 47. cl. Pravilnika 50. 2. t. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. Zakona 50. i 2. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. Zakona prazna mjesta. cl.Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka.

ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici413. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om412 u katastar nepokretnosti. pecat. bracna tekovina) u ispravi ne postoje.414 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. kao i zapis o potvrdi privatne isprave. --------------------------da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti tek nakon smrti primaoca i zdrzavanja411. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 415 ---------------------------------Stranke:416 (potpisi stranaka) Notar:417 potpis.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. nerazumljive i dvosm islene. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar. stambilj 410 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar . ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. --------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa410. isprava se ne moze potv .------------------------------------------------------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti.

Ako stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. . 1. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. 416 cl. Zakona o notarima CG. 41. ZOO CG. stav 1. 413 Clan 1076. ZOO CG. stav 1. 415 cl.rditi. 50. 40. 3. Zakona. 414 cl. 50. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. ZOO CG. Zakona o notarima CG. Argum entacija iz cl. st. 47. 6. 1. St. 411 Clan 1075. t. Zakona o notarima CG. i 49. 412 Clan 1080. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 417 cl. t. st. 5.

Izvornik se u pravilu ne izdaje strankam a vec se cuva u arhivi notara. 56. Zakon odavstvo Crne Gore nije propisalo obavezu da se u gornjem desnom uglu prve stranice ili bilo gdje u izvorniku pise oznaka izvornik . Pravilnika o radu notara CG.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Notarski akti koje sastavlja notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapi si. Znacaj izvornika i njegovog cuvanja u arhivi notara je u tome sto on dodatno povecava pravnu sigurnost. arhiviraju se i cuvaju. travnja 2008. Nasuprot tome. Izvorn ik sa prilozima. 76. a za potrebe pravn og prometa stranaka i drugih lica. Izvornik Izvornik je notarski akt koji notar sacini u skladu sa Zakonom o notarima (cl. i 05. odnosno notarski spisi. . prema odredbama Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG i clanu 19. dok se ovjere ne a rhiviraju (cl. da se ne cuva u arhivi notara.-60. a koji notar cuva u svojoj arhivi. pod uslovom da se saglase sva lica koja mogu zahtije vati izdavanje otpravaka (cl. jer pruza zastitu od mogucih zloupotreba i falsifikata. 1. postupak sastavljanja. do 21. Nacin.35 . notarski zapisnici i potvrde).). u pravilu. tehnika. na kome se nalaze originalni potpisi stranaka i drugih ucesnika. izdaju se otpravci i prepisi izvornika. 418 Rankica Benc Poslovnik i prakticna primjena . Pravilnika o radu notara). 77. osim kad je to Zakon drugacije odredio. Javnobiljeznicko pravo u praksi. savjetovanje Zagreb 04. te originalni p otpis i otisak pecata i stambilja notara. Zakona o notarima CG).-58. u go rnjem desnom uglu prve stranice originala. te sadrzaj izvornika notarskih akata. a to su: za upotrebu u inostranstvu. do 60. mogu imati tjelesni oblik 418 samo kao: izvornik otpravak prepis Za svaki od ovih oblika Zakon je odredio pravnu snagu. 79. tj. pro pisani su u clanu 35. Zakon je prihvatio koncepciju da postoji samo jedan original. godine. notarski propisi u Bosn i i Hercegovini izricito predvidaju stavljanje oznake izvornik na notarskom aktu. Zakona o notarima CG). osim ako Za konom nije drugacije odredeno (cl. Postoje zakonski i zuzeci od pravila da se ne izdaje izvornik.

-91. Postoji mogucnost privremenog izdavanja izvornika (cl. Sadrzaj klauzule o ovjeri propisan je u clanu 90. tekst izvor nika ispise mehanickim sredstvom za pisanje ili pomocu kompjutera u potrebnom broju primjera ka. Kada se jednom izda izvorni k akta. . Zakona o notarima). U gornjem desnom uglu prve stranice korisno je napisati ili staviti stambilj OtPRAVAK IZVORNIKA . Zakona o notarima CG) je tjelesni oblik notarskog akt a koji je sacinio notar. nakon potpisivanja izvornika. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. Otpravci i prepisi izvornika Otpravak izvornika (clan 80. i na kraju akta. Pravilnik a o radu notara. st. 1. 2 1 Uslovi za punovaznost otpravkakaojavne isprave Kako je otpravku izvornika Zakonom namijenjena uloga da u pravnom prometu zamjen juje izvornik. gdje se nalaze potpisi stranaka i notara. sa oznakom SR. (cl. 78. koji po svojoj pravnoj snazi dolazi odmah iza izvornika. 80. (cl. 80 . a ispod teksta svake stranice. i 24. jer u protivnom nema svojstvo javne isprav e. Zakona o notarima CG). Zakona o notarima) 2. a daje se putem notarskog stambilja iz clana 53. koji tekst klauzule o ovjeri moze biti odstampan kao obrazac ili otkucan na pismenu (cl. st. notar je duzan saciniti otpravak izvornik a za arhivu. Smatramo da je i u tim slucajevima notar duzan saciniti sluzbenu zabilje sku o izdavanju izvornika i saciniti otpravak za arhivu. 54. propisano je da otpravak mora po obliku. Zakona o notarima CG). Jedan nacin je da se. tacka 13. 2. upise se prezime i ime svakog potpisnika (ucesnika i notara).3. radi dokaza o parafiranju.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta -dostavljanje izvornika testamenta ostavinskom sudu cim se sazna za smrt lica ciji se testament nalazi u notarevim spisima. uz naznaku kome je i zbog cega je izdat izvornik. te mo ra biti ovjeren putem klauzule o ovjeri. formi i sadrzaju odgovarati izvorniku i mora biti oznacen kao otpravak (cl. odnosno u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. Zakona o notarima CG). 79. Njeno nepostojanje dov odi do toga da otpravak i prepis notarskog zapisa nemaju svojstvo javne isprave (vidi c lanove . U oba slucaja kada se izdaje izvornik. notar vise ne moze izdati otpravak vec samo prepis notarskog akta. a na pisani zahtjev suda ili Notarske komore. Pravi lnika o radu notara CG). Pravilnika o radu notara CG). st. (clanovi 89. radi dokaza o potpisiva nju. Izvornik se u pravilu ne izdaje vec se cu va u arhivi kod notara. 2 2 Nacin sacinjavanja otpravka Nacin sacinjavanja otpravka regulisan je dvojako (clanovi 19. Za kona o notarima.

90. i 91. . Zakona o notarima CG).

te stavljanja potpisa. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. pecata i stambilja notara. Oni se posebno ne ovjeravaju vec su obuhvaceni klauzulom o ovjeri otpravka. U slucaju da dode do unisten ja izvornika i poslovnog upisnika. izrada pomocu aparata za fotokopiranje daleko primjereniji modernoj tehnici (notar je obavezan da u svojoj kancelariji ima aparat za fotokopiranje). te bi ga. Ukoliko izvornik sadrzi priloge. osim kada se radi o izdavanju otpravka di jela akta. 2 3 Prilozi uz otpravke Prilozi uz otpravke takoder se izraduju fotokopiranjem priloga uz izvornik. tj. S tim u vezi. nema precizne . a u klauzuli o ovjeri otpravka moraju se naznaciti. kada nisu postojali aparati za kopiranje i on se veoma malo primjenjuje u uporednom zakonodavstvu i praksi. Otpravci i prepisi izvornika Drugi nacin je da se. brz. nakon parafiranja i potpisivanja izvornika od strane stran aka i drugih ucesnika. i oni se kopiraju i prilaz u otpravku. potpise i otisak pecata). Prvi nacin izrade otpravaka i prepisa produkt je proslih vremena. O pitanju da li se prilozi moraju prilagati uz otpravak izvornika. U klauzuli o ovjeri o tpravka ili prepisa navode se prilozi. u cilju jednoobraznog postupanja. U praksi rada notara u Bosni i Hercegovini bilo je problema sa nacinom izrade ot pravaka. U desnom gornjem uglu prve stranice stavi se stambilj OtPRAVA K IZVORNIKA . st. izvornik foto kopira (cl. siguran. dok prilozi uz izvornik moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. kada mogu biti izostavljeni. vrlo je lako izvrsiti rekonstrukciju spisa itd. Iako su oba nacina izrade otpravaka i prepisa dozvoljena. jer su neki sudovi odbijali provodenje notarskih isprava o pravnim poslovima u j avnim registrima na osnovu otpravaka koji nisu sadrzavali fotokopirane potpise stranak a i notara i pecat notara. Pot pisi stranaka i notara kod parafiranja i na kraju isprave. ako ih ima. Nacin izrade pomocu aparata za fotokopiranje veoma je jednostavan. Pravilnika o radu notara CG) aparatom za fotokopiranje koji se n alazi u kancelariji notara. te stambilj i pecat notara vidljivi su jer su fotokopirani. trebalo prihvatiti . a sto se u klauzuli o ovjeri otpravka mora naznacit i. jednostavniji je i sigurniji za pravni promet.2. smatramo da je ovaj dr ugi nacin. u Federaciji Bosne i Hercegovine propisan o419 je da se otpravci i prepisi izraduju iskljucivo fotokopiranjem izvornika. te za dovoljava zakonsko odredenje da otpravak u svemu mora odgovarati izvorniku (takav otpravak sadrzi i kopirane parafe. 3. 19.

onda je sasvim jasno da cjelovit otprava k (za razliku od otpravka dijela akta. mada ima i drukcijih stavova i postu panja. 13/2009. U prilog tome ide i zakonska odredba da samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava420.odredbe. Zakona o notarima CG. 419 Pravilnik o radu notara.cl. 80. 420 Clan 88 stav 2. 88. Hrvatskoj. uz njihovo navodenje u klauzuli o ovjeri otpravka. Zakona o notarima CG). formi i sadrzaju mora odgovarati izvorniku i da ga zamjenjuje u pravn om prometu (cl. . Bosni i Hercegovini. te od norme da otpr avak po obliku. ali ako podemo od toga da su prilozi sastavni dio izvornika. Na ovakav nacin se p ostupa u Austriji. Zakona o notarima CG) mora sadrzava ti sve priloge. Sluzbene novine FBiH br.

notar ce na izvorniku. otpravak akta moze se izdati samo: licima koja su u svoje ime zakljucila posao. vec izjava volja o pravnom poslu.-----------------------------------------------------------------------------Kada se izdaju otpravci. licima u cije ime je zakljucen posa o. laksa je i sigurnija primjena otpravaka u pravnom prometu. 2 4 Komeseizdajuotpravci Prije svega. prenose. prest aju ili ogranicavaju stvarna prava na nepokretnostima. registru poslovnih subjekata itd. Isto tako.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Dakle. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1).) otpravak akta o pravnim poslovima na osnovu kojih se sticu. Stranke imaju m ogucnost i obavezu da odrede kome ce se izdati otpravak421. s obzirom da otpravak u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. ili na posebnom listu koji se je mstvenikom . on nije presuda. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). po sluzbenoj duznosti. dobijaju:---------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). Zakona o notarima CG). opsta profesionalna obaveza notara je da. licima u ciju korist je zakljucen pravni posao i nasljednicima i pravnim sljedni cima tih lica. Ako u izvorniku drukcije nije odredeno. notar je duzan dostaviti otpravak akta poreskom organu ako se radi o pravnom poslu koji podlijeze oporezivanju. Kome se sve izdaje otpravak. notar je strankama duzan izdati otpravak izvornika. dostavi nadlezn om javnom registru (npr. niti upravni akt. otpravak tada u cijelosti odgovara i zvorniku. notar ce naznaciti u zavrsnom dijelu isprave (clan 81. iako je notarski zapis javna isp rava sa punom dokaznom snagom. P R I m J E R Od ovog notarskog akta. smatramo da uz otpravak trebaju ici svi kopirani prilozi uz izvornik iz s ljedecih razloga: prilozi su sastavni dio izvornika. katastru nepokretnosti. kao i o drugim pravnim poslovima za koje se vode javne knjige.

koji se odmah ili naknadno kada se izdaju otpravci.prisiva uz izvornik. Zakona o notarima CG. Smatramo da je sigurnije da s e naznacena zabiljeska sacini i na posebnom listu. kada i u kom broju je izdao otpravke (clan 82. Zakona o notarima CG). jemstvenikom spaja sa izvornikom. saciniti posebnu zabiljesku o tome kome. tu zabiljesku na posebnom listu potpisuje notar. 81. potrebno je da prijem otpravaka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja 421 Cl. a smatramo korisnim da je potpi su sva lica kojima su neposredno izdati otpravci. a za lica kojima se postom salju otpr avci. .

Obala br. katastar nepokretnosti.g. nezavisno od volje stranaka. dostaviti nadleznom drzavno m organu.. po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom. O tome not ar uvijek mora voditi racuna. izdat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica. s obzirom na to da otpravak i prepis nece imati svojs tvo javne isprave bez propisane klauzule o ovjeri. jer isti nemaju svojstvo javne isprave ako ne sadrze klauzulu o ovjeri. ---------------------------------------------------------------------------Prijem otpravaka stranke potvrduju svojim potpisom. P R I m J E R Potvrdaotpravkaizvornika POTVRDAOTPRAVKAIZVORNIKA Ja. Otpravci i prepisi izvornika se ulaze u spis. Notar Zlatan Zlatic. nakon cega zabiljesku potpis uje i notar. Zakona o notarima Crne Gore. Prodavac Kupac Notar 2 5 Klauzulaoovjeri Klauzula o ovjeri neizostavni je dio otpravka i prepisa notarskih akta. broj UZZ-/2009.. u iznosu od ______ _ i naplacena. u skladu sa Zakonom (npr. P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravaka(naposebnomlistu) ZABILJESKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu.) i o tome u spis uloziti dokaz422. ul. notar izdao otpr avke izvornika i to: prodavcu (1x). dana_______ NOTAR . UZZ broj ______ U Podgorici. i 91. kupcu(1x).2. Notar je duzan. broj 150/09.09. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. poreska uprava itd.2009 .-----------------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1. od 15. otpravak akta o pr avnim poslovima za koje se vode javne knjige ili registri.-------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT. ------Ovaj je otpravak sastavljen za hipotekarnog povjerioca AB banku Podgorica.1. K O Grad. Sadrzaj klauzule o ovjer i i njeno dejstvo je propisano clanovima 90..

Zakona o notarima CG. pecat i stambilj notara) 422 Vidi clan 81.Zlatan Zlatic (potpis. 2. . st.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prije toga. a potom se na prekrivenom mjestu koje fotokopiranjem ostaje prazno konstatuje izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. ul. Ako akt koji je sastavio notar. ___). Ovo se najcesce primjenjuje kod ugovora o prodaji kao jedan o d nacina za adekvatno obezbjedenje prodavca u vezi sa isplatom cijene i davanjem saglasno sti za uknjizbu. Stranke u notarskom aktu daju nalog notaru da ne izdaje cjelovit otpravak i prepis akta. il i kupac to dokaze potvrdom banke . ima vise samostalnih pravnih poslov a. ali se notaru nalaze da otpravak akta koji sadrzi clausulu intabulandi za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom ure du: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti. P R I m J E R Potvrdaotpravkadijelaakta POTVRDAOTPRAVKADIJELAAKTA Ja. osim na strani (str. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. stav 1.. -------------------------------------------------------------------------------------------------tehnika postupka izrade otpravka dijela akta je sljedeca: kopira se izvornik tak o sto se prekrije saglasnost za uknjizbu prenosa svojine (clausula intabulandi). niti bilo kome i zdati otpravak. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. bez saglasnosti za uknjizbu. tj. a cijena nije isplacena u potpunosti. ovlascuju ga da izda samo otpravak dijela a kta. gdje je u ovo . umjesto otpravka akta. po tvrdujemda sam ovaj otpravak dijela akta uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spis ima i utvrdio da je doslovno podudaran sa izvornikom. Primjer ove formulacije mogao bi da glasi: Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelana nepokretnostimaiz tackeIovogugovora. to je slucaj kada prodavac odmah u samom ugovoru daje clausulu intabul andi. Obala br. Notar Zlatan Zlatic.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta 2 6 Otpravak dijela akta Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. moze se izdati otpravak dijela akta.1. ni katastru nepokretnosti. Zakon a o notarima CG. notar ne smije ni kupcu. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na not arski racun za stranke .

-----------------------------------------------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT. p o nalogu stranaka. pecat i stambilj notara) . -----Ovaj je otpravak dijela akta sastavljen za kupca AB. u iznosu od __ i n aplacena. do isplate cjelokupne cijene . UZZ broj _____ U Podgorici.----------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjereniuizvodu. dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.m otpravku izostavljena saglasnost za upis prenosa prava svojine iz tacke __ (clana ___). bez priloga koji su izostavljeni po nalogu str anaka.

2. Otpravci i prepisi izvornika 2 7 Otpravak za arhivu Pored naprijed naznacenih otpravaka, notar je duzan saciniti i otpravak za arhiv u kada u slucajevima predvidenim Zakonom izdaje izvornik akta423. tada otpravak stupa n a mjesto izvornika. U takvim predmetima notar vise nikada nece moci izdati otprava k vec samo prepis notarskog akta, shodno clanu 80. stav 4. Zakona o notarima CG. P R I m J E R Potvrdaotpravkazaarhivuuslucajukadaseizdajeizvorniktestamentaradi provodenjaostavinskogpostupka: POTVRDAOTPRAVKAZAARHIVU Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom, koji se nalazi u mojim spisima, i utvr dio da je doslovno podudaran sa izvornikom.---------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat Podrucna jedinica Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009 od Uprave za nekretnine .g. ------Ovaj je otpravak sastavljen za arhiv notaraistupa na mjesto izvornika iz razloga sto se izvornik izdaje Osnovnom sudu Podgorica radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjestaoca BB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i napla cena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj notara) Kada notar sacini otpravak za arhivu u slucaju izdavanja izvornika, duzan je sac initi zabiljesku o tome kome je i zbog cega izdao izvornik. to moze uciniti na samome otpravku ili na primjereniji nacin, tj. na posebnom listu papira koji ce se jemstvenikom spojiti sa otpravkom za arhivu. Pored toga notar je duzan u spisu imati dokaz da je odre denom licu predat izvornik (potvrda o prijemu izvornika, dostavnica i sl.). P R I m J E R Primjerzabiljeskeoizdavanjuizvornika:

ZABILJESKAOIZDAVANJU IZVORNIKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu UZZ-/2009. notar izdao izvornik a kta Osnovnom sudu Podgorica, radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjest aoca 423 Clan 77. do 79. Zakona o notarima CG i clan 59. Pravilnika o radu notara CG.

Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta BB. (alt. za upotrebu u inostranstvu, uz saglasnost svih ugovornih strana, alt. na zahtjev Suda ili Notarske komore). ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar 3. Sadrzaj notarskog spisa, arhiviranje i cuvanje spisa Ova materija regulisana je u clanu 71. i clanu 72. Zakona o notarima CG i u clan ovima 56. do 64. Pravilnika o radu notara. Cuvanje odredenih notarskih akata utice na povecanje pravne sigurnosti u oblastima za koje su nadlezni notari. Za razliku od toga, pr ivatne isprave ugovora su podlozne gubitku i unistenju, falsifikovanju itd. Notarski sp is se sastoji od notarskog akta u izvorniku (clan 76. Zakona o notarima CG) sa pril ozima (prepisi isprava ili spisa koji se po Zakonu moraju priloziti notarskom aktu, ov lastenja, punomocja, nalazi i misljenja vjestaka i drugi spisi nastali prilikom sastavljan ja notarskog akta, prepis troskovnika i podaci o izdatim otpravcima i ovjerenim prepisima i l icima kojima su izdati) i sporednog spisa (clan 58. st. 3. Pravilnika o radu notara CG ) koji cine sva ostala pismena i prilozi iz spisa, kao sto je prepiska sa strankam a, drzavnim organima i sudovima. Kada se sluzbena radnja za koju je formiran spis u potpunosti zavrsi, notar na o motu spisa, po prethodnoj provjeri da je spis zavrsen i da se u njemu nalazi sve sto treba, stavlja oznaku da je predmet za arhiviranje (npr. a/a), rok cuvanja spisa i svoj potpis .Potom notar arhivira spis i to tako sto se iz spisa izdvoji izvornik akta sa prilozima (clan 58. st.1. Pravilnika o radu notara CG), te sa podacima o naplacenim naknadama i izda tim otpravcima i ovjerenim prepisima (clan 62. Pravilnika o radu notara CG), koji se moraju zalijepiti kao posljednja stranica ili spojiti jemstvenikom sa ispravom koja se cuva (izvornikom ili otpravkom koji ga mijenja u arhivi). takav predmet se stavlja u arhivu, po vrsti notarskog akta i po rednim brojevima spisa pojedinih knjiga, (npr. UZZ1/09.) u posebne fascikle (clan 57. Pravilnika o radu notara CG). Na prednjoj strani om ota fascikle stavlja se skracena oznaka predmeta i godina, kao i redni brojevi predm eta koji su slozeni u toj fascikli (najbolje rjesenje su registratori), npr. UZZ/2009. br oj 1.-50. Sve ostalo cini sporedni spis koji se arhivira na nacin koji osigurava da ne dod e do gubitka sadrzaja (cl. 58. st. 3. i 4. Pravilnika o radu notara CG).

Ovjere potpisa se ne arhiviraju, kako je to regulisano u clanu 58. stav 5. Pravi lnika o radu notara CG. Smatramo da nije potrebno arhivirati ni notarske ovjere prepisa, odnosno fotokopija, mada je izricita odredba u vezi s tim greskom izostavljena u Praviln iku o radu notara. Medutim, ovakav stav proizilazi iz odgovarajucih odredaba Zakona i Pravilnika o radu notara, jer se prema clanu 76. Zakona i clanu 58. stav 1. Prav ilnika o radu notara CG, arhivira samo izvornik, a biljeske o ovjerama ne cine izvornik. takvo rjesenje ja zastupljeno u FBiH gdje je Pravilnikom o radu notara424 izricito pro pisano da se ovjere potpisa i prepisa/fotokopija ne arhiviraju. 424 Sluzbene novine Federacije BiH broj 13/2009.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava 1. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave Da bi uopste objasnili izvrsnu notarsku ispravu, moramo poci od pojma i vrste no tarskih isprava, a o cemu je naprijed data opsirnija elaboracija. Potrebno je uzeti u ob zir da su po Zakonu sve notarske isprave javne isprave, pod uslovom da su sacinjene od notara, u okviru njegove nadleznosti, te u propisanoj formi i postupku. Medutim, svi not arski akti (notarski zapisi, notarski zapisnici, notarske potvrde i notarske ovjere) n emaju istu dokaznu snagu. Notarske potvrde i ovjere imaju dokaznu snagu javne isprave samo o cinjenicama o kojima se njima svjedoci425, npr. potvrda o cinjenici da je neko lice ovlasteno za zastupanje koje proizilazi iz sudskog registra, a koju notar izdaje uvidom u sudski registar, ili potvrda putem biljeske o ovjeri da je neko lice pred notarom potpi salo neku privatnu ispravu. Njima se ne dokazuju u ispravi zapisane izjave volje, tj. ne dokazuje se sadrzina isprave. Isprava na kojoj je notar ovjerio potpis, ostaje i dalje pr ivatna u odnosu na sadrzinu, a dokaz javne isprave ima samo biljeska o ovjeri. Nasuprot t ome, notarski zapis ima punu dokaznu snagu javne isprave, tj. postoji zakonska pretpo stavka tacnosti forme i sadrzine javne isprave (tzv. formalna i materijalna autenticnos t). Za sastavljanje ove vrste notarske isprave propisani su strogi uslovi za postupanje notara, kako u pogledu forme i postupka (clanovi 35.-49. Zakona o notarima CG), tako i u pogledu sadrzaja same isprave (cl.50. i 50.a. Zakona o notarima CG). Zbog naprijed nazna cenog, zakonodavac je za samo odredene znacajne poslove propisao formu notarskog zapisa iz cl. 50. i 50.a.426 i da pod odredenim uslovima samo notarski zapis moz e biti izvrsna isprava (cl. 53. Zakona o notarima CG). Notarska izvrsna isprava je najveci domet notarskog zapisa, a time i notarske sl uzbe. Izvrsni notarski zapis je izjednacen sa pravosnaznim i izvrsnim sudskim odlukama, a sto se vidi i iz zakonske odredbe da za njegovu izvrsnost nije potrebna nikakva dalj a aktivnost suda, te da se moze pobijati kao i sve druge izvrsne isprave po pravilima izvrsn og postupka427. Izvrsni sud povodom prijedloga , donosi odluku o odredivanju izvrsenja ude. Ovo je jedna od najznacajnijih jer se izvrsnom notarskom ispravom nomicnosti za izvrsenje, na osnovu izvrsnog notarskog zapisa na isti nacin kao i na osnovu izvrsne sudske pres pozitivnih novina u ovom dijelu pravnog sistema, postize veci stepen sigurnosti, efikasnosti i eko

u pravnom prometu u korist subjekata tog prometa, a takoder se direktno rastere 425 Vidi cl. 4. st. 5. Zakona o notarima FBiH. 426 Vidi cl. 51. Zakona o notarima CG. 427 Vidi. cl. 53. st. 3. i st. 4. Zakona o notarima CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava cuju sudovi. Izvrsnim notarskim ispravama izbjegavaju se dugotrajni i skupi parn icni sporovi, koji u veoma velikom broju ne predstavljaju sporove koje stranke inicir aju u dobroj vjeri, vec im je povod izbjegavanje obaveza placanja od strane duznika prema povjeriocima. U Bosni i Hercegovini se godisnje sacini oko deset hiljada izvrsni h notarskih isprava, a najcesce su to ugovori o zasnivanju hipoteka. Zakon o izvrsnom postupku428, s obzirom da je donesen prije Zakona o notarima, n e regulise direktno notarsku izvrsnu ispravu kao vrstu isprave, ali se ona moze po dvesti pod odredbu cl. 16.t.2. ZIP-a, koja govori o izvrsnim ispravama predvidenim pose bnim zakonima. Po svojoj pravnoj prirodi, notarski zapis odgovara poravnanju jer se r adi o sporazumu stranaka o obavezama o kojima se moze zakljuciti poravnanje, te bi, st oga, u nedostatku odredbi ZIP-a o izvrsnosti notarske isprave, trebalo primijeniti od redbe o izvrsnom poravnanju (clana 19. ZIP-a CG) i odredbe clana 53., te clan 83. i cl an 84. Zakona o notarima CG. Poravnanje je izvrsno ako je potrazivanje po poravnanju do spjelo, a sto se dokazuje samom ispravom o poravnanju, ili javnom ispravom, ili po Zakon u ovjerenom ispravom, a u nedostatku toga, dospjelost se mora dokazati pravosnazno m odlukom donesenom u parnicnom postupku, kojom se utvrduje dospjelost (clan 19. ZIP-a CG). Notarska izvrsna isprava podobna je za izvrsenje, kao i ostale izvrsne isprave ( clan 20. ZIP-a CG), ako su u njoj naznaceni: izvrsni povjerilac (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa ugovora o zasnivanju hipo teke, to je hipotekarni povjerilac; kod ugovora o prodaji za iznos neplacene cijene, to je prodavac itd.); izvrsni duznik (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa o zasnivanju hipoteke, to je zalozni duznik itd); predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze, kao npr. Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, ku pac AB (podaci) izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupn oj svojoj imovini

(alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ ili na cjelokupnoj svojoj imovini, k ao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cijene). ---------------------------------------------------------U izvrsnoj notarskoj ispravi, kao i u poravnanju (sudskom i upravnom), za njenu izvrsnost nije potrebno odredivati rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze (tzv. paricioni rok), te se na takve isprave ne stavlja klauzula pravosnaznosti i izvrsnosti. te isprave su izvrsne ako je potrazivanje dospjelo (vidi cl.53. Zakona o notarima i cl. 19. ZI P-a). Nasuprot tome, sudske odluke i odluke donesene u prekrsajnom i upravnom postupku, izvrsne su ako su postale pravosnazne, odnosno konacne i ako je protekao rok za dobrovol jno ispunjenje obaveze izvrsnog duznika (vidi cl.18. ZIP-a CG). Prema odredbama cl. 38. ZIP-a CG, potvrdu izvrsnosti daje sud, odnosno organ koji je odlucivao u prvom 428 Sl. list RCG br. 23/2004. ZIP .

2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave stepenu. Dakle, potvrda izvrsnosti se stavlja na odluku - presudu, rjesenje itd. , a ne na poravnanje i notarsku izvrsnu ispravu. Umjesto klauzule izvrsnosti, notar za vod enje izvrsnog postupka izdaje cjelovit ovjereni otpravak u svrhu izvrsenja (cl. 83., cl. 88. st. 2., cl. 89., cl. 90., cl. 91. i druge odgovarajuce odredbe o izdavanju otpravaka iz Zakona o notarima CG). Notar moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja samo licima koja su u notarskom aktu oznacena kao povjerioci, pod uslovom da je utvrdeno da su ispun jeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa odredbama cl. 53. Zakona o notarima CG u to m slucaju notar ne provodi kontradiktorni dokazni postupak vec postupa po pisanom zahtjevu povjerioca za izdavanje otpravka u svrhu izvrsenja, (zahtjev sadrzi i izjavu pov jerioca o dospjelosti potrazivanja), utvrduje da li su ispunjeni uslovi za izvrsnost iz cl. 53. st.1. i 2. Zakona o notarima, a sto ukljucuje i rok dospjelosti obaveze, jer izvrsna notarska isprava, kao i poravnanje, izvrsna je ako je potrazivanje po njoj dospjelo. Nota r nije ovlasten i duzan ispitivati da li je potrazivanje placeno. tu cinjenicu izv rsni duznik moze istaknuti u zalbi (pravnom lijeku na rjesenje o izvrsenju). 2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave Uslovi za izvrsnost notarske isprave su kumulativno postavljeni (cl. 53. st. 1. i 2. Zakona o notarima CG), i to: da se radi o notarskom zapisu (zapis i zapis o potvrdi privatne isprave) koji je sacinjen u propisanoj formi; da je notarski zapis sastavljen o nekom pravnom poslu koji ima za predmet placan je neke odredene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih papira (izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o notarima CG, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka); da je duznik u notarskom zapisu izricito pristao na izvrsenje bez odlaganja (cla usula exauendi). Svi naprijed naznaceni zakonski uslovi, moraju biti ispunjeni da bi se radilo o izvrsnoj notarskoj ispravi. Prije svega, samo notarski zapis i zapis o potvrdi privatne i sprave mogu biti izvrsne isprave. Obaveza za koju se moze izjaviti pristajanje na izvrs enje, Zakonom je restriktivno i tacno odredena. Obaveza moze glasiti na placanje odred ene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih p apira (cl. 53.st.1. Zakona o notarima), a izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o nota

rima, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka. tako, naprimjer, pristajan je na izvrsenje bez odlaganja ne moze se izjaviti povodom obaveze na predaju stvari u posjed itd., a sto je jedan veliki nedostatak, narocito kod ugovora o prodaji, ugovora o zakupu, ugovora o lizingu, gdje se kupac, odnosno zakupodavac, odnosno davalac lizinga, ne mogu zastititi izvrsnom notarskom ispravom povodom predaje stvari u posjed. U vezi sa predajom stvari u posjed, ta lica se mogu zastititi jedino ugovornom odr edbom o ugovornoj kazni i podvrgavanjem duznika izvrsenju bez odlaganja za iznos ugovo rne kazne. Istovjetna rjesenja postoje i u notarskim zakonima u Bosni i Hercegovini, dok

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava u nekim drugim zemljama postoji mogucnost pristajanja na izvrsenje bez odlaganja za sve obaveze o kojima se ugovorne strane mogu poravnati, tj. sklopiti poravnanje. treci uslov za izvrsnost notarske isprave odnosi se na davanje izricite izjave d uznika o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja. Notar je duzan jasno i nedvosmisleno uni jeti u ispravu takvu izricitu izjavu duznika, vodeci pri tome racuna da su u ispravi na znace izvrsni povjerilac i izvrsni duznik, kao i predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunj enja obaveze (cl. 20. st. 1. ZIP-a CG). takode, notar je duzan poduciti i upozoriti duznika n a posljedice pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. Propustanjem te duznosti notar bi ucinio povredu sluzbene obaveze i mogao bi odgovarati za nastalu stetu. P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjazaplacanjecijenekodugovora oprodaji Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, kupa c AB (podaci) izricitoizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjana osnovuovognotarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ i li na cjelokupnoj svojoj imovini, kao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cij ene).-------Notar je poducio i upozorio kupca na pravne posljedice izjave o pristajanju na i zvrsenje bez odlaganja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak izvornika, u svrhu izvrsenja, notar ce izdati povjeriocu na njegov pisa ni zahtjev, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa Zakonom. ---------------------------P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjakodugovoraozasnivanju hipoteke Hipotekarni duznik Am, u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivan ja, koje je preuzeo kao korisnik kredita prema povjeriocu AB banci, u Ugovoru o namj enskom hipotekarnom kreditu, navedenom u tacki I ovog ugovora, izricitoizjavljuje da pr

istaje na izvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja,na osnovu ovog notarskog zapisa, aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora,optereceneovom hipotekom,nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlas nikatenepokretnosti ------------------------------------------------------------------------------Otpravak ovog notarskog zapisa u svrhu izvrsenja ce biti izdat hipotekarnom povj eriocu na njegov zahtjev, a pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost ovog akta u sk ladu sa Zakonom. Notar je upozorio hipotekarnog duznika na pristajanje na izvrsenje bez odlaganja , i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. ---------------------------------------------------------------------------

3. Otpravak u svrhu izvrsenja Ako se radi o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja na nepokretnosti, kao sto j e to slucaj kod hipoteke, takva izjava se moze zabiljeziti u katastru nepokretnosti, uz saglasno st hipotekarnog duznika, tj. vlasnika. P R I m J E R Hipotekarni duznik je saglasan da se u G listu nepokretnosti broj 1., KO Grad, upis e zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakondos pjelostiobezbijedenogpotrazivanja na osnovu ovog notarskog zapisa, nataj nacindaje prinudno izvrsenje hipotekedopusteno protiv svakodobnogvlasnikanepokretnosti iz tackeIIIovogugovora(moze se i navesti nepokretnost npr koja je upisana u katastr u nepokretnosti Podgorica, oznacena kao katastarska parcela broj 10/1, Gradiliste, povrsine 500 m2, iz Lista nepokretnosti broj 1. KO Grad). ---------------------------------------------------------------------Ova zabiljezba ima dejstvo kao i ostale zabiljezbe, a o cemu detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada koji se odnosi na vrste upisa u katastar nepokretnosti429. 3. Otpravak u svrhu izvrsenja Otpravak u svrhu izvrsenja izdaje se shodno odredbama clanova 83.-85., te clana 88.st. 2., a u vezi sa odredbama cl.80., cl.82. i cl.89.-91. Zakona o notarima CG. Zako n nije izricito propisao sadrzaj otpravka u svrhu izvrsenja, pa se tu na odgovarajuci n acin primjenjuju odredbe tog zakona koje regulisu otpravak izvornika. Bitno je istaci da je Zakon om o notarima CG propisano kome i pod kojim uslovima se moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja. U pravilu, moze se izdati samo jedan otpravak u svrhu izvrsen ja, uz zakonske izuzetke, i samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava, tj. ne mo ze se sacinjavati otpravak dijela akta u svrhu izvrsenja (cl. 83. i cl. 88. st. 2. Zakona o notari ma CG). tehnika izrade otpravaka, pa tako i otpravaka u svrhu izvrsenja, blize je o bjasnjena u dijelu ovog rada koji se odnosi na izvornik i otpravak notarskog akta. Najbolj e je da se izvornik fotokopira (cl. 20. st. 4. Pravilnika o radu notara) aparatom za kopiranje koji se nalazi u kancelariji notara, te da se u desnom gornjem uglu prve stranic e stavi stambilj OtPRAVAK U SVRHU IZVRSENJA , da se na posebnom listu stavi klauzula o ovjeri otpravka u svrhu izvrsenja (clan 90. i 91. Zakona o notarima), koja se jemstvenikom spoji sa kopiranim izvornikom (otpravkom), dok su potpisi kod parafiranja i na kraju isprave vidljivi jer su fotokopirani. Ukoliko uz izvornik ima priloga, i o ni se kopiraju i prilazu otpravku, te se prilozi naznacavaju u klauzuli o ovjeri otpravka. Ako nema priloga, onda se i to naznacava konstatacijom bez priloga . P R I m J E R

Potvrdaotpravkausvrhuizvrsenja 429 Vidi cl. 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava POTVRDAOTPRAVKAUSVRHU IZVRSENJA Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom, da su ispunjeni uslovi za izvrsnost u skladu sa Zakonom o notarima, aizdajeseusvrhuizvrsenja. ------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat od katastra Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009. g. --------------------------------------------------Ovaj je otpravak sastavljen za povjerioca AB banku Podgorica, a u svrhu izvrsenj a.-------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i naplacena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj) Kada se izdaje otpravak u svrhu izvrsenja, notar ce na posebnom listu koji se je mstvenikom prisiva uz izvornik, saciniti posebnu zabiljesku o tome kome i kada je izdao otp ravak u svrhu izvrsenja. (cl. 82. Zakona o notarima CG). tu zabiljesku potpisuje notar , a smatramo korisnim da je potpise i lice kojem je izdat otpravak u svrhu izvrsen ja, a za lice kojem je postom poslat otpravak u svrhu izvrsenja, potrebno je da prijem ot pravka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja se ulaze u spis, odnos no uvezuje uz izvornik. Ovo je vazno iz razloga sto se u pravilu moze izdati samo jedan otp ravak u svrhu izvrsenja (clan 83. st. 3. Zakona o notarima CG). P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravkausvrhuizvrsenja Zabiljeska Kojom se potvrduje da je dana _____, u predmetu UZZ-/2009. notar izdao otpravak izvornika u svrhu izvrsenja i to: hipotekarnom povjeriocu AB banci Podgorica (1x). -------

---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac Notar .------------------Prijem otpravka u svrhu izvrsenja stranka potvrduje svojim potpisom. nakon cega zabiljesku potpisuje i notar.

Zastupanjem se v rsi 430 Vidjeti vise o zastupanju kod Enes Bikic. ukljucenom licu i dalje ostaje mogucnost da sklapa pravne poslove u svoje ime. a za racun nekog drugog lica. a za racun zas tupanog. 2. otuduju dobra i postaju nosioci prava i obaveza iz svih pravnih poslov a koji se slobodno mogu poduzeti u ime poslovno nesposobnih lica. Zastupanje u domacem pravu i princ ipima europskog ugovornog prava. Znacaj zastupanja danas Putem zastupanja zakonodavac stiti poslovno nesposobne subjekte prava i omogucuj e im da ravnopravno sudjeluju u pravnom prometu. Nastanak zastupanja Rimsko pravo nije prihvatalo. niti poznavalo institut zastupanja u danasnjem smi slu tog znacenja430. izvan pravnog djelovanja sklopljenog ugo vora. licno bio vezan pravnim poslom koji je poduzimao za zastupanog. Mozemo zakljuciti da je put do nama samom po sebi podrazumijevajucem i pojavljuj ucem nacinu zastupanja i obliku ovog pravnog instituta bio veoma dug i tezak. stvaraju se mogucnosti postupanja putem zastupnika. U to doba prevladavalo je shvatanje da samo lice koje neposredn o sudjeluje prilikom nastanka obligacionog odnosa. Na taj im se nacin pruza mogucnos t da sticu. ali na takav nacin da ugovor sklopi u svoje ime. Pravni fakultet Univerziteta Dzemal Bijedic u Mostaru. odnosno tutor. Neprekidnim razvojem ekonomske razmjene i u uslovima slozenijeg pravnog prometa. U tom vremenu otvara se mogucnost da zastupnik. Zastupnik tog vremena mogao je biti ucesnik pravnog prometa. preduzimajuci pravni posao za za stupanog. ali je sam mandator. u srednjem vijeku dolazi do renesanse instituta zastupanja i njegove eksp anzije. moze biti nosilac prava i obaveza koji iz njega proizilaze. Sam zastupnik ostaje po strani. Protekom vremena i usljed sve vecih potreba za drugacijim nacinom nastanka pravnih poslova. Smatramo da ovaj institut ima ogroman znacaj u savremenom komuniciranju ugovornih strana. Razvojem robno-novcanog preduzetnistva (privrede) i uticajem kanonskog prava. u ime i za racun zastupanog. 2008. U danasnje vrijeme zastupanje zasluzuje veliku p aznju zbog izuzetno komplikovanog i slozenog pravnog prometa medu ugovornim partnerima . neposredno proizvodi pravno dejstvo izmedu zastupanog i druge ugovorne strane.Jedanaesti dio: Zastupanje 1. godi ne . tj. zastupanje vremenom dobija sve vise na znacaju i tako postaje predmet prvih veci h kodifikacija gradanskog prava. Nuzno je napomenuti da u to vrijeme ipak postoji mandat i z astupanje maloljetnika. Ipak.

.

Dakle. iako ta lica nisu poslovno ne sposobna. u pravnoj teoriji postoji ogroman interes za zastupanje i napore da se ono bolje razumije i pravno objasni. teoretski posmatrano. Ovim nacinom se uklanja barijera sklapanja onih pravnih poslova koji se inace ne bi mogli sklopiti ako b i nuzan uslov bio da samo prisutna lica mogu sklapati obligacione odnose. na razni m mjestima i po raznim osnovama stice prava i obaveze bas kao da je samo prisutno na tim mjestima i situacijama. ubrzava i povecava pravni promet uopste. dugo vremena sve se zasnivalo na svemocnoj volji gospodara posla. Smatramo da je ovaj aspekt potrebe za zastupanjem doveo do savremenog oblika i opsega poimanja zastupanja i njegovog neprestanog sirenja i dogradnje sve do danasnjega vremena. kao i podjel a rada u produkciji roba i usluga. ono je. Kada se usvoji lo shvatanje da ustanova zastupanja moze postojati bez ikakve zavisnosti od volje z astupanog lica (slucaj zakonskog zastupanja). te cestog sklapanja pravnih poslova putem zastupanja. Prije pocetka priznavanja ovakvog odstupanja. u isto vrijeme. Zastupanjem se olaksava. Zbog toga isti cemo da je potreba za zastupanjem nastajala vremenski paralelno s potrebama fizickih i pravnih lica da svoje aktivnosti prosire i unaprijede izvan obima koji mogu sami . U pravnoj teoriji iznesene su mnoge protivrjecnosti o samoj pravnoj pri rodi zastupanja. a zastupanje se primjenjuje i u drugim slucajevima kad je to za zajednicu i pojedi nca korisno. Zbog postojanja raznovrsnih oblika postupanja pomocu drugih osoba u oblas ti poslovnog prava. nalazila su se u samoj volji zastupanog kod . odnosno neposredno. Pravna priroda zastupanja Ustanova zastupanja ima poseban znacaj u oblasti poslovnog (trgovackog -privredn og) prava. kao opravdanje neposrednog ucinka zastupanja za zastupanu osobu. ne bi mogli funkcionisati ako ne bi bilo dopusteno s klapanje ugovora putem drugih lica tako kao da to cini sam ugovorni partner.Jedanaesti dio: Zastupanje i staranje o imovini odsutnih lica. moguca objasnjenja ustanove zastupanja. te kao da je samo preduzelo te poslove. Razvijeni privredni sistemi. Mada je zastupanje u danasnjem vremenu prijeko potrebno i svakodnevno se susrece u praksi. veoma slozeno i komplikovano. da postignu. 3. fizicko ili pravno. Ustanova zastupanja omogucava da jedno lice. U tim se slucajevima stite lica i njihova imovina. Zastupanje predstavlja znatno odstupanje od opsteg pravila da sebe mozemo obavez ivati samo svojim postupcima i radnjama. nepoznatih nasljednika i lica nepoznatog bor avista. pocela su se traziti objasnjenja u interesu zastupanog lica.

Pojam zastupanja Kao pravno relevantna cinjenica. ili u njegovom interesu .voljnog zastupanja. Izjavom volje realizuje se mogucnost sticanja prava i duznosti predvidenih pravn im sistemom. Samo postojanje interesa ne izaziva automatski sticanje i promjenu prava. iako . 4.kod zakonskog zastupanja. volja u pravu ima tacno odredeno mjesto i znace nje.

moze se zahvaliti velikoj raz novrsnosti pojavnih oblika preduzimanja pravnih radnji putem drugog u oblasti poslovnog pra va. . Pored toga. koji se u kontinentalnim pravima ureduju gradanskim i trgovackim zakonima. da postupa u okvirima dobijenog ov lascenja i da jasno. 4 1 Znacajzastupanjauprivrednompravu Usvajanjem zastupanja kao opsteprihvacenog instituta. Zastupanje predstavlja nacin preduzimanja pravnih poslova za drugoga kod kojeg l ice koje preduzima poslove. Svako ko sklapa pravni posao. potrebn a je i izjava pravno relevantne volje da se izrazi i odredi promjena prava431. Za post ojanje zainteresovanosti u pravnoj teoriji za zastupanje.433 Zastupanje je od velikog znacaja u oblasti poslovnog (trgovackog) prava. ne dobija u tako sklopljenom pravnom poslu svojstvo ugov orne strane. Notar je duzan stiti interese svih stranaka. ostaje sasvim po strani od pravnih posljedica i dejst ava iz tog pravnog odnosa koji je nastao izjavljivanjem vlastite volje zastupnika. znaci da se ovaj institut ne odnosi i ne vazi samo za gradansko (imovinsko) nego i za privredno pravo. Vecina ovih ugovora su po svojoj pravnoj p rirodi ugovori o nalogu. Agency obuhvaca veliki broj posebnih ugovora. ravnopravnog sa ostalim in stitutima. spedicija. nastupa u im e zastupanog. prepoznatljivo za nekog treceg (drugu ugovornu stranu). Ovdje notar ima veoma znacajnu ulogu s obzirom da je duzan ispitati da li je zastupnik ovlas cen za preduzimanje pravnog posla. u stvarnosti je i njegov ugovor ni partner. Da bi pravne posljedice u stvarnosti pogadale neposredno zastupanog. Zastupanje (agency) u anglosaksonskom pravu je u najvecem dijelu razvijeno kroz precedentno pravo. Za postojanje mogucnosti promjene u pravu (obavezivanja). da li je punomocje valjano po formi i sadrzini itd. koja u sebi sadrzi i odreduje granice promjene prava. potrebna je konkretna zak onska norma. morao bi sa sigurnoscu polaziti od tog a da onaj koji naspram njega ili prema njemu nastupa. posredovanje.4. Najzn acajniji od njih u pravnom i ekonomskom prometu su: komision. uskladistenje i trgovacko zastupanje. volja koju je izjavio zastupnik. Naim e. Lice koje postupa. proizvodi pravni ucinak za i prema zastupanom samo ak o je je zastupnik dao u okvirima postojeceg ovlascenja za zastupanje i u ime zastupan og. neophodno je d a zastupnik posjeduje ovlastenje za zastupanje. Pojam zastupanja je opsteprihvaceno stanoviste da u osnovi svih nasih subjektivnih prava lezi int eres. ukoliko u jednom takvom odnosu ne dode do izrazaja nesto drugo432.

priv rednik koji ovlasti svog uposlenog za prodaju svojih proizvoda.tu-berlin.htm Milos trifkovic/ Sanjin Omanovic. Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. 380. . Preduzetnik koji svoga radnika ovlasti za kupovinu sirovina.de/BGB/kap.. 73). 329. teoretski posmatrano. ili tu prodaju vrsi put em 431 8. vlasnik odredene im ovine koji prenosi ovlascenje na strucnjaka o vodenju i upravljanju tom imovinom. ono je vrlo slozeno. Iako je zastupanje neophodno i sus rece se stalno u savremenom svijetu. 432 433 Boris Vizner. http://www. Zagreb 197 clan 84. nav.14. str. str. Veoma mnogo napora je ulagano i potrebno ga je jos uloziti da se ono shvati i objasni. djelo (Fn br.kao i ucestalost postupanja putem zastupnika..

Izuzetak od tog pravila je u slucajevima k ada se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete po pravne sljedbenike. Zastupati se mogu post ojeca ili buduca lica. sto im je i nalozeno ili su pak za to ovlasceni434. postupaju u njihovom interesu. koja su utvrdena posebnim propisima. jer uopste ne moz e ni doci do registracije. Pravno se smatra da je zakonski zastupnik bez ikakvog ogranicenja ukoliko nije u pisano nikakvo ogranicenje u javnom registru. odnosno druga ugovor na . odnosno u tude ime i za tudi racun. Sama ovlascenja zakonskih zastupnika u poslovnom pravu mogu biti ogranicena ili neogranicena. imaju neposredni uticaj na pravnu sferu zastupanog. Osnova postupanja ovlastenih lica u svim slucajevima nalazi se u istoj funkciji. 4 2 Zastitainteresalicakodzastupanja U svim danasnjim pravnim uredenjima postoji mogucnost preduzimanja pravnih poslo va jednog lica za drugo. bilo po njegovoj volji. Privredni subjekt ne moze ni nastati bez zakonskog zastupnika. a sto je moguce uciniti posebnim zakonima ili statutom drustva .Jedanaesti dio: Zastupanje trgovackih zastupnika. zakonski zastupnik moze sklapati sve pravne poslove koji se odnose na poslovanje drustva ukoliko ne post oje ogranicenja u vezi sa tim poslovima. bilo s obzirom na prirod u posla436. postupati licno.pravnom prometu. ili ako pun omocje vazi i za slucaj smrti davaoca. odnosno drugu ugovornu stranu koja stupa u ugovorni odnos sa zastupanim. a to b i znacilo da takvo ogranicenje proizilazi iz samog zakona (ex lege)435. daju ili primaju izjave koje su pravno relevantne za sklapanj e ugovora. odnosno lice koje se tice izjavljena volja zastupnika. Pravni poslovi koje preduzima zastupnik. Naspram ova dva lica nalazi se primalac izjave. Davaoci ovlascenja ne mogu ili ne zele. ali ne i umrla lica. Zastupnik je ono lice koje djeluje u ime zastupanog izjavljivanjem licne volje. postupaju po njihovom nalogu. tako da u takvim situacijama ukljucuju druga lica. nastaju odredeni odnosi izm edu najmanje tri lica (tri pravna subjekta) jednog naspram drugog. U tom slucaju. Oni to cine zbog toga sto su na jedan ili drugi nacin na njega upuceni (od njega su zav isni). ta lica sklapaju ugovo re za davaoce ovlastenja za njihov racun. Sklapanjem pravnog posla putem instituta zastupanja. iz razlicitih ra zloga. Zastupnici omogucuju svom nalogodavcu ucesce u poslovno. ili komisionara. svi oni i mnogi drugi na ovaj nacin pros iruju svoj radius djelovanja. Zastupani je lice koje ce iz takvog pravnog posla imati sve pravne posljedice. odnosno osnivanja drustva ako nema lica imenovanog kao zas tupnika.

. nav.strana. djelo (Fn br.) 436 Clan 90. 435 Sefkija Covic. (Vidjeti vise o ogranicenju d jelovanja zakonskih zastupnika kao privredno-pravnih subjekata.). tj. 29. zastupnika. Postavlja se veoma znacajno pitanje zastite interesa lica koja sudjeluju u ovom pravnom odnosu. 434 Hein Kotz / Axel Flessner. nav. djelo (Fn br. str. ZOO CG. 330. 8). zastupanog i druge ugovorne strane. 87. str.

odnosno u njegovo ime preduzimati pravne poslove i stvarati pravne ucinke. Druga ugovorna strana. posljedice sklopljenog ugovora ne pogadaju neovlasteno zastupanog. moze poci od toga da je lice koje tako postupa. Ako bi se bilo kojem drugom licu dala takva mogucnost. ili koje smatra nepouzdanim. ili mogla znati da je ugovor protivan njegovim interesima440 . Naprimjer. preduzeti pravni posao od neovlascenog zastupnika. u interesu zastupanog. Ako neko postupa bez ovlascenja za zastupanje u ime zastup anog. koji na taj nacin proizvodi prava i obaveze za to lice. osim ako ga on naknadno ne odobri439. Pojam zastupanja 4 2 1 Zastitainteresa zastupanog Zastupanom licu se mora pruziti odredena zastita kod postupanja zastupnika prili kom sklapanja ugovora. odnosno da j e to njen ugovorni partner. prema kojoj se preduzima zastupanje. 4 2 2 Zastitainteresadrugeugovornestrane Ne samo zastupani nego i druga ugovorna strana mora biti u dovoljnom obimu zasti cena kod preduzimanja pravnih poslova putem zastupanja. Zastupani ima pravo zahtijevati ponistenje sklopljenog ugovora protivno njegovim interesima ak o je druga strana znala. mora znati s kim sklapa odredeni pravni pos ao. zapravo ugovorna strana. na njeno iznenadenje. odnosno ko je njena ugovorna strana. kasnije sa znala da njen ugovorni partner nije onaj koji je ugovarao s njom. Smatra se da druga ugovorna strana. Zakon437 navodi da ugovor koji sklo pi zastupnik u granicama svojih ovlascenja. Zbog toga. obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. Zastupnik je d uzan postupati u interesu zastupanog. inace poznato i plat ezno sposobno . Zastupani je dovoljno zasti cen u slucaju kada on sam dodijeli ovlascenje za zastupanje izabranom licu. odnosno lice koje on ne poznaje. ili joj nije potpuno jasno iskazano da neko postupa u ime i za racun drugog . koji na takav nacin moze u njegovo ime nastupati. nema pravni ucinak prema zast upanom438. ukoliko ne zna. Zastita se ogleda u cinjenici da zastupanog ne moze zastupati bilo ko. Ako bi druga ugovorna strana. Konstantinovica zastita interesa zastupanog je bila na izricit n acin predvidena u odredbi o duznosti postupanja u interesu zastupanog. Zastu panom nije svejedno ko ce za njega.4. odgovara za stetu k oju zastupani pretrpi zbog posla preduzetog protivno njegovim interesima. Iz ove odredbe proizilazi cinjenica da zastupnik mora postupati u okviru dobivenih ovlascenja. jer njega obavezuju pravni poslovi preduzeti putem zastupanja. a ukoliko postupi suprotno. U Skicama prof. ili se o vlastenje dodijeli zastupniku u skladu sa Zakonom. to ne bi sluzilo zastiti interesa zastupanog.

nav. sudska praksa je zauzela jasan stav. U vezi sa tim.Bilten Vs BiH 4/86-2. 222. Clan 84. da bi se pruzila dovoljna 437 438 439 sto Clan 81. nepouzdano i platezno nesposobno lice. Rn. 221.. str. 1986. mozemo zakljuciti iz sljedeceg slucaja: Cijena prevoza oznacena u prevoznim listovima obavezuje str anke iz ugovora o prevozu robe u drumskom saobracaju samo ako je upisana od strane radnika. stav 1 ZOO CG.. nego neko drugi. Hans Brox. a ne i samog vozaca prevoznika (Vs BiH. 4). to ne bi sluzilo zastiti interesa druge strane. Pz. njoj nepoznato.).11.lice. ZOO CG. Skice prof. . prevoz nika ovlastenog za zakljucivanje ugovora o prevozu. Zbog toga se mora. 440 Clan 54. . Konstantinovica. 282/ 86. djelo (Fn br. 468. stav. ode 06.

S druge strane. to ipak nije pravo stanje stvari. Zasticenoj drugoj ugovornoj strani daje se mogucno st naknade stete od zastupnika koji je postupao bez ovlastenja445. tada nije potr ebno stititi interese samo zastupanog nego je potrebno pruziti zastitu interesa i dru ge ugovorne strane. u nacelu nemaju neposredn i442 pravni ucinak ni za. 5. njegova primjena je ipak iskljucena ili nemoguca u odredenim slucajevima. Ovakvo shvatanje vazi bez obzira na to je li zastupnik postupao bez ovlascenja ili je on to ovlascenje prekoracio443. Ona p olazi od toga da je njegova ugovorna strana zastupani. ukoliko zastupnik nema potrebno ovlas cenje za zastupanje dobijeno od zastupanog i ako on kasnije nije saglasan sa sklopljen im pravnim poslom (zastupani ne odobri sklopljeni ugovor).Jedanaesti dio: Zastupanje zastita drugoj ugovornoj strani. zastupnik ce biti sam odgovoran (ugovorni partner) drugoj ugovornoj stra ni za nastale pravne posljedice zbog svog postupanja441. da je zastupnik duzan obavijestiti drugu stranu da postupa u ime zastupanog ili se moze iz datih okolnosti zakljuciti da on nastupa kao zastupnik. stav 4. Druga ugovorna strana je povjerovala u izjavu zastupnika. Nedopustivost zastupanja Iako se moze reci da je zastupanje pravni institut koji nalazi primjenu u svim p odrucjima pravnoga prometa.. jasno staviti do znanja i otvoreno ukazati na t o da onaj koji postupa (zastupnik) nije ugovorni partner nego da je ugovorni partner neko drugo lice. kao . jer ta ko sklopljen ugovor nema obavezni karakter prema zastupanom zbog nedostatka ovlascenja za zastupanje u licnosti zastupnika. sta v 3. osobinama i karakteru mogu biti sklopljeni samo licno (npr. ni sam zastupnik u tom sluc aju nije ugovorni partner druge ugovorne strane. 4 2 3 Zastitainteresauslucaju nedostatkaovlastenjaza zastupanje Pravni poslovi preduzeti bez ovlascenja za zastupanje. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima. u clanu 81. Nije dopusteno putem zastupnika sklapanje pravnih poslova koji po s vom znacenju. jer je on jasno izjavio da ne postupa u svoje ime nego u ime zastupanog444. a ni protiv zastupanog. Ukoliko t o nije slucaj. clan 84. Ovom odredbom je utvrden o da zastupnik prilikom zastupanja izjavljuje svoju volju u ime zastupanog.. jer je zastupnik nedvosmisleno izjavio da postupa u ime i za racun zastupanog. U sluca ju da zastupnik sklopi neki ugovor u ime zastupanog bez ovlascenja za zastupanje. drugoj ugovornoj strani odgovara zastupnik koji je postupao bez potrebnog ovlascenja. Iz tih razloga se navodi u Zakonu o obligacionim odnosima. testament) .

.441 Hans Brox. § 45. Rn. str. 86). 222. 469. Samo jedan pravn i posao poduzet od strane neovlastenog zastupnika ima pravni ucinak i to (bez odobrenja zastupanog) ispunj enje jedne obveze zastupanog. 468. Rn. nav. 445 Prema § 179. BGB-a druga ugovorna strana ima alternativno pravo na naknadu ste te ili pravo zahtijevati ispunjenje ugovora. djelo (Fn br. djelo (Fn br. nav. nav.. 342. str. 443 Von Thur / Siegwart. 4). str. . 4). 221. 444 Hans Brox. 442 Neovlasteno zastupani ima pravo odobriti tako poduzete pravne poslove. djelo (Fn br..

6. Vrste zastupanja ni sklapanje drugih poslova kad je tako regulisano Zakonom. tako, naprimjer, jed no maloljetno lice moze ovlastiti drugo lice da ga zastupa samo u preduzimanju prav nih poslova koje moze i ono samo sklopiti. to su poslovi koji u pravilu ne uticu neg ativno na njenu imovinu, tj. poslovi koji ne umanjuju, ne osiromasuju imovinu zastupanog. Kako ove poslove moze to lice samo preduzimati, tako moze za njihovo preduzimanje ovl astiti i drugo lice kao zastupnika. Kod zastupanja nastalog na osnovu ugovora, zastupani (gospodar posla) slobodnom izjavom volje daje ovlascenje nekom drugom licu da ga zastupa u svim pravnim pos lovima koje bi on sam mogao preduzimati. Poslovno sposobno lice moze preduzimati sve pravne poslove, i one kojima se imovina umanjuje i one kojima se imovina uve cava. Samim tim, ima pravo za sve te pravne poslove davati ovlascenja za zastupanje ne kom drugom lici. Potpuno poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje u svim pravnim poslovima, izuzev u onim poslovima za koje se na osnovu Zakona izricito zahtijeva licni angazman i neposredna prisutnost odredenih lica. tako, naprimjer, testamen t nije moguce saciniti putem zastupnika (punomocnika), ili bracni drug u pravilu samo licno daje pristanak za sklapanje braka446. Prilikom sklapanja braka moraju biti prisutna oba buduca bracna druga, a tek izuzetno, u narocito opravdanim slucajev ima, dozvoljava se zastupanje putem punomocnika, i to samo jednog bracnog druga, a ne istovremeno oba. Poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje poslo vno sposobnom ili poslovno nesposobnom licu. Nuzno je samo da je to lice sposobno ra sudivati, kako bi u svojstvu zastupnika moglo valjano izjavljivati volju. Pravni ucinci pr eduzetog pravnog posla nastaju samo za davaoca ovlascenja, odnosno poslovno sposobno lice, a ne za zastupnika, pa stoga za njegovo postupanje nije smetnja sto on te poslove ne bi mogao preduzimati za samoga sebe. S druge strane, ograniceno poslovno sposobno lice moze ovlastiti nekoga drugog d a za njega preduzima samo one pravne poslove koje bi ograniceno poslovno sposobno lice mogl o samo preduzimati. Usvajanje drugog lica nije moguce uciniti putem ustanove zastu panja. 6. Vrste zastupanja U zavisnosti od toga na osnovu cega se zasniva ovlascenje za zastupanje, zastupa nje se dijeli na zakonsko, statutarno (opsti akt pravnog lica), zastupanje na osnovu ak ta nadleznog organa i voljno zastupanje (punomoc)447.

6 1 Zakonskozastupanje Zakonski zastupnici su lica cija ovlascenja za zastupanje, tj. preduzimanje akti vnosti prema trecim licima proisticu iz samog zakona (ex lege). Zakonsko zastupanje se ne 446 Clan 33. Porodicnog zakona CG predvida da u narocitim slucajevima nadlezni o pcinski organ uprave moze rjesenjem dozvoliti da se brak sklopi u prisutnosti samo jednog bracnog dru ga i punomocnika drugog bracnog druga. 447 Clan 80. stav 2. ZOO CG.

Jedanaesti dio: Zastupanje moze pravnim poslom iskljuciti ili ograniciti. tipican primjer zakonskog zastupa nja je zastupanje privrednog drustva od strane izvrsnog direktora. Izvrsni direktor je obavezan organ drustva sa ogranicenom odgovornoscu, a imenuju ga clanovi drustva vecinom glasova ili na nacin utvrden statutom448. to dalje znaci da drustvo ne moze post ojati bez zakonskog zastupnika, posto sud nece izvrsiti registraciju. Isto tako, svaka promjena u licnosti direktora, kao zakonskog zastupnika, obavezno se upisuje u s udski registar i objavljuje u Sl. listu CG449. Dakle, privredno drustvo mora imati zak onskog zastupnika, dok, s druge strane, ne mora, a moze imati statutarne zastupnike. Sljedeci primj er zakonskog zastupanja odnosi se na roditelje, kao ovlascenike da postupaju u ime i za racun svoje maloljetne djece. Imovinom djeteta koju ono nije steklo radom, do njegovog punoljetstva, upravljaju i raspolazu u korist djeteta njegovi roditelji. Ako se imovina sastoji od nepokretnosti ili vrijednijih pokretnih stvari, za otudenje ili opter ecenje takve imovine potrebno je odobrenje organa starateljstva450. Zakonskim zastupanjem u sirem smislu smatra se i statutarno zastupanje, kao i za stupanje na osnovu akta nadleznog organa (npr. odluka suda o postavljanju likvidatora ili stecajnog upravnika nekog privrednog drustva). Razlika medu ovim vrstama zas tupanja ogleda se u osnovi nastanka ovlascenja za zastupanje. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu pored izvrsnog direktora koji obavezan organ drustva moze, ali i ne mora imati ostale zastupnike (npr. odbor direktora), koji se mogu imenovati u st atutu. Ukoliko su oni opstim aktom odredeni kao zastupnici, onda takve zastupnike zovem o statutarnim zastupnicima ili zastupnicima na osnovu opsteg akta pravnog lica. U osnivackom aktu i statutu odreduju se lica ovlastena za zastupanje drustva, kako ona koja su po zakonu obavezna tako i ona koja se odrede statutom. Zastupnici mogu imati zajednicka ovlascenja (kolektivno zastupanje) ili da svaki od njih ima samostalna (pojedinacno zastupanje)451, uz razgranicenja njihovih ovlas cenja. Odnos zakonskog i statutarnog zastupnika je takav da se njihova ovlascenja dopun juju, ali ne iskljucuju i da zakonski zastupnik koji vrsi funkciju poslovodstva (izvrs ni direktor), koordinira rad statutarnih zastupnika u okviru njihovih ovlascenja. Kod ove vrst e zastupanja notar je duzan primijeniti zakonske odredbe, te poduciti i upozoriti stranke na ta zakonska rjesenja, koja su imperativnog karaktera. Ako se pravna lica poja vljuju kao ugovorne stranke, notar je duzan izvrsiti neposredni uvid u podatke registra

ili zahtijevati od stranaka da dostave aktuelni izvod iz Centralnog registra nad leznog Privrednog suda. P R I m J E R Uvodnidioispravekadasekaostrankapojavljujepravnolicekojezastupa zakonskizastupnik . 448 Clan 73 stav 3 Zakona o privrednim drustvima CG Sluzbeni list RCG broj 6/200 2; Sluzbeni list CG broj 17/2007 i 80/2008. 449 Clan 70. do 73. Zakona o privrednim drustvima CG. 450 Clan 307. i 308. Porodicnog zakona CG. 451 Clan 68 Zakona o privrednim drustvima CG.

7. Vrste punomoci Drustvo za proizvodnju i trgovinu ELEKTRO d.o.o. Bijelo Polje, ul. Stupska 10., re gistarski broj ____, koje zastupa H. H. (unijeti podatke), direktor, ciji sam identitet ut vrdio na osnovu _______ )-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NakonuvidauCentralniregistarPrivrednogsuda ____,kojisamizvrsiodana ______ (ili danas)(alt. kada stranka donese Izvod iz registra: Nakon uvida u Izvod iz registra _____ suda _____, broj ___, od ____ godine), ustanovio samdajeDrustvozaproizvodnjuitrgovinu ELEKTRO d o o BijeloPolje,ul Stupska10 , upisanouCentralniregistardrustava podregistarskimbrojem _____,od____,idejeH H izvrsnidirektor,upisanza zastupanjet ogdrustvabezogranicenjaovlastenja Naznaceni izvod registra se prilaze u originalu (alt. u ovjerenoj fotokopiji, koju je sacinio ovaj notar) uz ovaj izvornik, a na kon sto je procitan strankama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 2 Voljno zastupanje Ova vrsta zastupanja se naziva voljno ili zastupanje nastalo na osnovu pravnog p osla, tj. ocitovanjem volje zastupanog (punomocje)452. Ovlascenje moze proizilaziti iz odredenih ugovora ili na osnovu jednostrane izjave volje date od strane zastupanog lica. 7. Vrste punomocja Pravilo je da punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove za cije je pre duzimanje ovlascen453. Kompetencija punomocnika kod sklapanja pravnih poslova za vlastodav ca odredena je dodijeljenim punomocjem454. Obim ovlascenja kod voljnog zastupanja odreduje sam vlastodavac, tj. zasnovan je na internom ovlascenju455. Kod zakonsk og zastupanja opseg ovlastenja proistice neposredno iz samog Zakona ili nekoga drug og akta na kojem se zastupanje temelji, gdje je unaprijed odreden opseg ovlastenja, tj. krug pravnih poslova koji se mogu i trebaju obaviti456. Punomocje mora biti odre deno, kako prema svom sadrzaju, tako i prema obimu457, o cemu notar mora voditi posebn o 452 Clan 85. i naredni ZOO CG. 453 Stav 1. clan 87. ZOO CG. 454 VtS RH, Pz. 1026/98, od 02.06.1998. - Psp 1998/1, str. 84. Punomocnik moze p oduzeti one pravne poslove za cije je poduzimanje ovlasten. Iz obrazlozenja: Punomoc izdana punomocn iku da potpisnike zastupa u svim pravima i obvezama po osnovi kupljenih dionica, kao st o je otplata dionica, pravo prijenosa dionica, zalaganje dionica, ovlascuje punomocnika za zakljucenje ugovora o prijenosu dionica. Nema vremenskog ogranicenja za izdanu punomoc, jer ona vrijedi dok je i

zdavatelj punomoci ne opozove . 455 VS BiH, Rev. 425/87, od 19.05.1988. -Bilten Vs BiH 3/88 -35. Punovazan je ugo vor kojim imalac deviznog stednog uloga ovlasti drugu ugovornu stranu da taj ulog oroci u cilju p ribavljanja kredita u domacoj valuti radi izgradnje porodicne stambene zgrade za trece lice . 456 Sefkija Covic, nav. djelo (Fn br. 8), str. 86. 457 VS S, broj Prev. 486/96. -Bilten 2/98. Samo izricita izjava ovlastenog lica o priznanju duga moze da znaci konvalidaciju sporazuma o vansudskom poravnanju . Vs BiH, Pz. 162/90, od 09.05.1990. Bilten Vs BiH 2/90 - 89. Sporazum o mjesnoj nadleznosti mogu punovazno zakljuciti samo zastupnici preduzeca ili po njima ovlasteni punomocnici .

Jedanaesti dio: Zastupanje racuna kod sastavljanja punomocja, odnosno kad notar sastavlja neke ugovore u ko jima se pojavljuje punomocnik. Neodredeno punomocje nije moguce458, kao, naprimjer, ovlascenje da zastupnik zastupa neko lice u svim mogucim pravnim poslovima. 7 1 Punomocjesobziromnaopsegovlastenjaza zastupanje Punomocje se moze dijeliti na vise nacina i prema razlicitim kriterijima. Prema svom vecem ili manjem obimu ovlascenja, punomocje moze biti opste (generalno za sve p ravne poslove u redovnom poslovanju), posebno (za odredenu vrstu pravnih poslova) i sp ecijalno (za tacno odredene pravne poslove). Obim punomocja se odreduje prema opstim pravilima o tumacenju izjavljene volje. tako, naprimjer, u pojedinim slucajevima sam Zakon odreduje obim punomocja459. 7 1 1 Opsteiligeneralne punomocje(mandatumgeneralis) Opste punomocje je ono punomocje kojim se punomocniku daje ovlascenje za sklapan je svih vrsta pravnih poslova koji se ticu davaoca punomocja, a mogu biti sklopljen i posredstvom punomocnika. Kad je punomocniku dato opste punomocje, on moze preduzimati samo pravne poslove koji ulaze u redovno poslovanje460. Kako pojam r edovnog poslovanja sam po sebi nije dovoljno precizan i odreden, postavlja se problem definisanja sta sve spada u redovno poslovanje. Zakonom nije poblize odreden ova j pojam, ali ipak je u njemu odredeno sta ne spada u krug redovnog poslovanja, tj. za sta je potrebno specijalno punomocje461. Smatra se da pod pojam opste punomocje spada d avanje ovlascenja za zastupanje u okviru svih poslova ili barem jednog veceg odredenog kruga poslova upravljanja jednom radnjom, pogonom ili preduzimanja svih poslova upravljanja u vezi sa jednom nepokretnosti koje moze preduzeti sam zastupani, al i ni u kom slucaju otudenje nepokretnosti. Kada postoji nedoumica u vezi sa obimom punomocja, smatra se da postoji manji, a ne veci obim ovlascenja. Druga ugovorna strana, odnosno partner punomocnika, mora uvijek polaziti od toga da punomocnik posjeduje uobicajena ovlascenja za zastupa nje, koja ne prelaze obim redovnog poslovanja. Ukoliko izdato punomocje sluzi za real izaciju odredenoga cilja, mogu se preduzimati samo one radnje u pravnom prometu koje su neophodne da se taj cilj ostvari. 7 1 2 Posebnoili genericno punomocje(mandatumspecialis) Pod posebnim (genericnim) punomocjem podrazumijeva se ovlascenje za preduzimanje odredenoga posla ili vrste poslova koji ne spadaju u redovno poslovanje nad dobr ima 458 Dragoljub D. Stojanovic, nav. djelo (Fn br. 5), str. 206. 459 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 502. str. 236. tako npr. prokura preds tavlja posebnu punomoc koja

se odnosi na sve uobicajene vrste poslova koje poduzimaju poduzetnici (firme) u takvoj djelatnosti (§ 49. I, II HGB). 460 Stav 2. clan 87. ZOO CG. 461 Stav 4. clan 87. ZOO.

7. Vrste punomoci davaoca punomocja462. Naprimjer, punomocnik je ovlascen za prodaju odredene nepo kretnosti i naplatu cijene, sto jos ne znaci da on to moze uraditi na otplatu u ratama ili na kredit, ukoliko to nije sadrzano u ovlascenju za punomocje. trgovacki putnik moze samo prodavati, a ne i kupovati robu, osim toga ne moze naplacivati cijenu, a za sve to mu je potrebno posebno punomocje. Mogu postojati takode slucajevi kada je punomo cnik posebnim punomocjem ovlascen da izvan, ali ipak u vezi sa redovnim poslovanjem, naprimjer, u slucaju upravljanja nad stambenom zgradom, gdje punomocnik moze pri mati i izdavati novac, on na osnovu takvog ovlascenja, podigne potreban zajam za tu zgradu463. 7 1 3 Specijalno punomocje (mandatumspecialissimum) Specijalnim punomocjem se daje posebno ovlascenje za tacno odredeni posao, a taj posao je od narocitog znacaja za vlastodavca. Zakonom o obligacionim odnosima propisan o je da odredene vrste pravnih poslova, koji su neuobicajeni u prometu, punomocnik moze preduzeti samo ako je dobio specijalno ovlastenje za njihovo preduzimanje. Naprimjer, bez posebnog (specijalnog) ovlastenja, punomocnik ne moze preduzimati mjenicnu obavezu, sklopiti ugovor o jemstvu, ugovor o nagodbi (poravnanju) i o izabranom sudu, a niti se moze odreci nekog vlastodavceva prava bez naknade464. Za svaki navedeni slucaj zahtijeva se dobivanje specijalnog pojedinacnog punomoc ja, koje ne moze obuhvatati uopstenu i neku njemu slicnu odredenu vrstu poslova. U n avedenim slucajevima mora postojati specijalno punomocje, dok se u svim drugim slucajevim a punomocje moze naknadno dati. Za ovu vrstu specijalnog punomocja obicno se upotrebljava i zahtijeva posebna odredena forma, iako se to u Zakonu o obliga cionim odnosima izricito ne navodi. U prilog ovome moze se navesti i stav sudske prakse : Bankarska garancija mora biti izdata u pisanom obliku, pa slijedom toga, i punomo cje za izdavanje garancije, a uz to, punomocje mora biti specijalno (mora sadrzati o vlascenje za izdavanje garancije). Lice koje je potpisalo garanciju bez specijalnog pisano g punomocja, ne moze se smatrati punomocnikom 465. Zahtijevana odredena forma je najcesce ovjera potpisa davaoca punomocja pred za to nadleznim organom, kao, nap rimjer, kod valjanog sklapanja braka putem punomocnika466. 7 2 Druge vrstepunomocja Pored gore navedenih, punomocje se moze podijeliti i prema drugim kriterijima. K ad se punomocniku izdaju odredene direktive (smjernice) u kojem pravcu i u kojoj mjeri da obavi neki pravni posao, govori se o ogranicenom ovlascenju (mandatum limitatum) ,

a ako to nije slucaj, onda se radi o neogranicenom ovlascenju (mandatum illimita tum). Punomocnik se mora drzati uputstava dobivenih od strane vlastodavca, osim u sluc aju 462 463 464 465 466 Stav 3. clan 87. ZOO CG. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1), str. 419. Stav 4. clan 87. ZOO CG VtS RH, Pz. 864/94, od 29.03.1994. - Praxis 2. - 28. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1.), str. 420.

Jedanaesti dio: Zastupanje kada bi konkretno postupanje prema dobivenim uputama bilo na stetu interesa zast upanog lica. Ako punomocnik nije dobio upute u vezi sa preduzimanjem pravnih poslova, mora te poslove obaviti kako to najbolje zna i savjesno, cuvajuci interese zastu panog lica - drzeci se uobicajenih standarda paznje u pravnom prometu. Upute dobivene od zastupanog lica, mogu biti imperativnog, fakultativnog ili indikacionog karak tera. Punomocje se moze takode vezivati za odredeni vremenski period. Posao preduzet p rije ili poslije tog perioda, bio bi nedjelotvoran prema vlastodavcu, ali ga on moze naknadno odobriti. Prema krugu lica, ovlascenje za sklapanje pravnih poslova moze se dati za sklapanje ugovora sa odredenim licima (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa tacno odredenim kupcem), ili da punomocnik moze dobiti punomocje za poslovanje sa svim drugim licima bez ogranicenja (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa bilo kojim kupcem). Osim toga, postoji pojedinacno i skupno punomocje. Ako vlastodavca zast upa samo jedno lice, radi se o pojedinacnom punomocju, a ako ga zastupaju dva ili vi se lica zajedno, onda se u tom slucaju radi o skupnom punomocju. Je li punomocje iz dato kao pojedinacno ili skupno, odreduje se tumacenjem izjavljenog punomocja. tako, naprimjer, ako lice A ovlasti tri lica, to se ne smatra zajednickim punomocjem, bez ostalih odrednica u vezi sa time. U tom je slucaju moguce da svako od ta tri lica ima ov lascenje da samo zastupa lice koje je dalo punomocje. Moguce je takode zamisliti situacij u da je prvo lice ovlasceno da samo zastupa lice A, a druga dva da su ovlascena da samo skupa zastupaju davaoca punomocja (skupno punomocje)467. Prema obimu dobivenog ovlascenja za zastupanje, rjesava se i pitanje je li vlastodavac davanjem ovlasc enja za zastupanje htio ili nije htio ovlastiti punomocnika da on moze prenijeti ovlasce nje na drugo lice (supstitucija). Pravilo je da punomocnik ne moze prenijeti svoja ovla scenja na drugog. Od tog pravila postoje dva izuzetka, a jedan je kad je punomocniku pr avnim poslom dozvoljeno prenosenje ovlascenja, dok je drugi u slucaju sprijecenosti da licno obavi posao, a interesi zastupanog zahtijevaju neodlozno preduzimanje pravnog po sla. Prilikom sacinjavanja notarskog zapisa punomocja, notar je duzan ispitati volju davaoca ovlascenja u vezi sa mogucnoscu prenosenja punomocja, tj. da li zeli ovlastiti s vog punomocnika da moze prenijeti ovlascenja na lice po izboru punomocnika ili na ta cno odredeno lice. Primjer formulacije: Punomocnik je ovlascen, u slucaju svoje sprij ecenosti, prenijeti ovlascenja, u skladu sa ovim punomocjem, na lice koje on odredi (alt.

na lice XX) . Ogranicenje ovlascenja moze se ticati i teritorije na kojoj zastupnik moze s klapati pravne poslove468, kao, naprimjer, kupovina nepokretnosti na odredenom lokalitet u. 8. Zajednicko zastupanje Vise lica moze dobiti ovlascenje za zastupanje na nacin da samo zajednickim nast upom tih lica ili samo nastupom pojedinih lica od njih budu u mogucnosti da svojim iz javama volje prouzrokuju pravne posljedice za zastupanog. Ova lica nazivamo zajednickim 467 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 503. str. 237. 468 Sultanovic Aziz / trifkovic Milos / Simic Milic, nav. djelo (Fn br. 18), str . 229.

8. Zajednicko zastupanje ili skupnim zastupnicima. Ovakva mogucnost je za neke slucajeve izricito regulis ana u pojedinim zakonima iz uporednog prava469. Zajednicko zastupanje sadrzi oborivu p ravnu pretpostavku da se u slucaju izdavanja jedne isprave punomocja za vise lica zeli zajednicko zastupanje. Zajednicko zastupanje znaci da opunomocena lica samo zajednickim nastupanjem prema vani imaju ovlascenje za zastupanje, ali ne i pojedinacno. Dan as je najcesci slucaj zajednickog zastupanja zakonsko zajednicko zastupanje djece o d strane njihovih roditelja470. Kod aktivnog zastupanja, zajednicki zastupnici u pravilu mogu postupati samo tak o da svi izjave saglasnu volju prema drugoj ugovornoj strani, ali to se ne mora do goditi istovremeno. Zajednicko zastupanje moze dovesti do vrlo komplikovanih procesa od lucivanja. Iz tog razloga, vrlo cesto prema drugoj strani nastupa samo jedan od zajednickih zastupnika, pozivajuci se na interno dobijenu saglasnost zajednickih zastupnika ili samo nekih od njih. U sustini, danas je prihvacena ova mogucnost da jednog o d njih svi drugi zajednicki zastupnici ovlaste za preduzimanje svih ili samo pojedinih pravnih poslova ili tacno odredenog pravnog posla, odnosno da oni postupanje jednog od zajednickih zastupnika bez takvog ovlascenja naknadno odobre471. Ovakva mogucnos t je izricito regulisana u Njemackoj, u HGB § 125. II recenica 1., kao i u zakonu o akcijama, u § 78. IV. Sudska praksa u Njemackoj je usvojila analognu primjenu ovih odredbi za sve slucajeve zajednickog zastupanja472. Ovlascenje od strane zajednickih zas tupnika ne predstavlja neku novu potpunomoc vec ga treba razumjeti kao jedno parcijalno prosirenje ovlascenja za zastupanje ovlascenom zajednickom zastupniku473. to ovlascenje, kod kojeg se takode radi o jednostranom pravnom poslu, slicnom dodjeljivanju pun omocja, moze se u svakom momentu opozvati. Ne da se opovrgnuti (poreci) mogucnost da regulativa o zajednickom zastupanju i zastita zastupanog koja se na ovaj naci n zeli postici, moze dovesti do gubljenja svoje svrhe (smisla) i izvrgavanja zajednicko g zastupanja. Zbog toga, nema razloga da ne postoji mogucnost iskljucenja ove odredbe, jer se time stite interesi zastupanog. Stoga zastupani moze ograniciti pravo zajednicki h zastupnika na opunomocenje pojedinaca izmedu sebe da preduzimaju odredene poslove ili odredene vrste poslova. Zastupani moze iskljuciti u potpunosti opunomocenje ili za pojedine zastupnike ili za odredenu vrstu poslova. Kod zajednickoga zastupanja primjenjuju se pravila iz clana 22. Zakona o obligac ionim odnosima CG o odobrenju. Ovim nacinom se omogucuje da pravni poslovi sklopljeni od pojedinih zastupnika koji su prekoracili svoje ovlascenje za zastupanje, mogu biti odobreni od ostalih zajednickih zastupnika. Kada se ne bi primjenjivala pra

vila o odobrenju, morale bi se primjenjivati opste odredbe o zastupanju, bez ovlascenja za zastupanje, tako da bi iskljucivo sam zastupani mogao odobriti pravni posao koji je 469 tako npr. u Njemackoj, u BGB §§ 709. i naredni za ortacke ugovore. Osim toga, ov a mogucnost je data u HGB, u § 48. II gdje se iznosi da se prokura moze izdati za vise osoba zajednick i. 470 Clan 69 Porodicnog zakona CG. 471 Werner Flume, Allgemeiner teil des Burgerlichen Rechts, 3. Auflage Springer Verlag Berlin, 1979., § 45 I 3. 472 RGZ 81, 325, 329. 473 MunchKomm / Thiele Rn. 82. § 164.

Jedanaesti dio: Zastupanje u lebdecem stanju, koji je u pogledu svoje punovaznosti, prema clanu 84. Zakona o obligacionim odnosima CG, preduzet bez ovlascenja. Nedostaci volje i druge okolnosti koje uticu na pravne posljedice izjave volje, cijene se prama licnosti zastupnika. Zastupani se ne moze pozivati na prethodno izneseno a ko je znao ili morao znati za nedostatke, a zastupnik je postupao po njegovim uputama. Ovakvo shvatanje vazi i kod zajednickog zastupanja (opunomocenje), s tim sto je dovoljn o ako je izjava volje jednog zastupnika imala nedostatak, ili ako je jedan od zast upnika postupao savjesno ili nesavjesno. Ako, naprimjer, neka odredba sticanja prava od neovlascenog cini zavisnim o savjesnosti sticatelja i ako je sticatelj u pravnom poslu stican ja zastupan sa vise zajednickih zastupnika, smatramo da je dovoljna nesavjesnost je dnog zastupnika da bi se negirala savjesnost. Zajednicko zastupanje se u pravilu odnosi samo na davanje, a ne i na primanje iz jave volje. Sto se tice pasivnog zastupanja, za sve slucajeve zajednickog zastupanja vazi pravilo da je svaki od zajednickih zastupnika samostalno ovlascen za prijem izjave volje , za ciju je pravnu valjanost potrebna dostava, odnosno prijem izjave. Dakle, kod pas ivnog zastupanja, svaki od zajednickih zastupnika je ovlascen da sam primi izjavu, koj a ce imati sve pravne ucinke kao da je predata svim zajednickim zastupnicima474. Zaje dnicko zastupanje samo po sebi sadrzi pojedinacno ovlascenje za zastupanje u pogledu pr ijema izjavljene volje. Ako je za vise lica izdato zajednicko punomocje, oni zastupano g mogu zastupati samo zajednicki, ukoliko nije sto drugo odredeno u tom punomocju. Ovo odredenje ima dispozitivan karakter, tako da davalac punomocja i za prijem i zjave volje moze odrediti striktno zajednicko zastupanje. Ovakvo shvaceno zajednicko z astupanje, vodi racuna o zastiti interesa i druge strane. Dispozitivnost ne utice prekomjer no na suprotnu stranu, jer ona samo mora voditi racuna o tome da izjava volje dode svakom zajednickom zastupniku. 9. Sklapanje ugovora sa samim sobom 9 1 Pojam Kod razmatranja obima i sadrzine punomocja, potrebno je raspraviti i pitanje mog ucnosti da jedno lice bude istovremeno i punomocnik i ugovorna strana. Zakon o obligacio nim odnosima ne sadrzi nijednu odredbu o dopustenosti, odnosno zabranjenosti da

moglo bi se zakljuciti da je s klapanje ugovora sa samim sobom dopusteno. 601. II str. nav. Dakle. predvidena su rjesenja u vezi sa pitanjem samokontrahiranja. 475 Clan 57.zastupnik sklopi ugovor sa samim sobom za svoj racun ili za racun nekoga drugog koga takode on zastupa. za razliku od Zakona o obligaci onim odnosima. 3). djelo (Fn br. osim ukoliko nekom posebnom zakonskom odredbom to nije izricito zabranjeno. U Skicama za zakonik o obligacijama i ugovorima475 navodi se da zastupnik ne moze u ime lica koje 474 Karl Larenz. tumacenjem ovog zakona. § 30. U Skicama. . Skice.

Kod samokontrahiranja. ili se u ugovoru koji je potrebno sklopiti. Sklapanje ugovora sa samim sobom postoji. 9 2 Podrucje primjene U vezi sa podrucjem primjene. Isti primjer je ako roditelji kupe nepokretnosti ciji su vlasnici djeca476. Kod visestrukog zastupanja. zastupnik zastupa vise osoba. ili zastupnik za dvije osobe istovremeno i da u tom svojstvu sklopi pravni posao za obje zastupljene osobe? Ukoliko bi ovlascenje za zastupan je automatski obuhvatalo i pravo ugovaranja sa samim sobom. naprimjer. Naprimjer. Dakle. U Skic ama je takode odredeno da lice u cije je ime sklopljen takav ugovor. a s druge strane. na jednoj strani stoje jedan na spram drugog zastupnik koji zastupa zastupanog. ili pravo da istovremeno zastupa obje ugovorne strane. kupi tu stvar zastupanog za sebe. Sklapanje ugovora sa samim sobom zastupa sklopiti ugovor sa samim sobom za svoj racun. u ime zastupanog. samom sebi dati otkaz477. s jedne strane. te sklapa izmedu njih pravne poslove. kad zastupnik moze. 9 1 2 Visestrukozastupanje Kod visestrukog zastupanja. sa zahvalnoscu to licno p rihvati. a na drugoj strani je drugi ug ovorni partner kojeg zastupa isti zastupnik. takav primjer je kad roditelji poduzmu pro daju imovine. ak o nepokretnost koju zastupnik prodaje za zastupanog. a na drugoj strani je isti zastupnik k oji postupa u svoje ime. sto znaci da on zastupa obje ugovorne strane (visestruko zastupanje). on sam kupi (samokontrahiranje). naprimjer. zastupnik koji ima ovlastenje za prodaju odredene stvari. na jednoj strani stoje j edan naspram drugog zastupani kojeg zastupa zastupnik. Prema autonomiji volje i kao gospodar posla. postavlja se pitanje: moze li neko istovremeno bit i zastupnik i ugovorna strana. izuzev u slucajevima kada je to Zakonom dozvoljeno. on moze sam odluciti o tome ko ce biti druga ugovorna strana (protivna . moze taj ugovor naknadno odobriti (ratificirati). ciji je vlasnik maloljetna kcerka. takav primjer postoji kod otkaza. U ti m slucajevima ne mora se nuzno raditi o ugovorima (kontrakt) nego to moze biti slucaj i kod je dnostranih pravnih poslova. kao ni za racun nekog drug og kojeg takode zastupa.9. u ime zastupanog. time bi se zastupniku sirom otvorila vrata za zloupotrebu ovoga prava. on pojavljuje u ulozi zastupnika kupca i prodavca. 9 1 1 Samokontrahiranje Zastupnik kod samokontrahiranja preduzima pravni posao u ime zastupanog sa samim sobom. tako. zastupnik sklapa ugovor sa samim s obom. svom maloljetnom sinu478. kao zastupnikom nekog drugog. rukovodilac u jednoj firmi poveca sebi platu u ime firme koju zastupa. Pravilo je da zastupani daje ovlascenje za zastupanje.

956.. str. 253). str. Rn. 477 Hans Brox. nav. 356.476 Dieter Medicus.). 250. nav. str. Rn.. 478 Dieter Medicus. djelo (Fn br. 253. nav. . djelo (Fn br. 356. Rn.. 955. 535. 4). djelo (Fn br.

polazi se uvijek od ocjene sukoba interesa. zastupani vrlo rijetko obraca dovoljno paznje na samokontrahiranje ili visestruk o zastupanje. koje mu nesumnjivo treba platiti zastupani. ima o dredenu berzansku ili trzisnu cijenu. naprimjer. niti iskljucuje. statut ili ugovor to predvida. dopusteno je sklapanje pravnih poslova sa samim so bom. ili da on (zastupani) naknadno odobri pravni posao u kojem je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom. 9 2 2 Kolizijainteresa . Prema tome.Jedanaesti dio: Zastupanje strana ugovornica) -zastupnik ili neko drugo lice. mozemo reci da je sklapanje ugovora sa samim sobom u pravil u nedopusteno i pravni posao se smatra nepunovaznim zbog postojanja nacelne kolizi je interesa zastupanog i zastupnika. 9 2 1 Izuzeciodpravila Potrebno je takode razmotriti i situacije u kojima je dopusteno sklapanje poslov a sa samim sobom ili vrsenje visestrukog zastupanja. Prilikom davanja ovlascenja z a zastupanje. d)Dopusten je ovakav pravni posao i ako se radi o ispunjenju pravne obaveze. c) Kada se radi o sklapanju kupoprodajnog ugovora. kad zastupnik placa dug zastupanom i on ulazi u imovinsku masu zastupanog kojom upravlja zastupnik ili. b) Dopusteno je tamo gdje sama priroda pravnog posla kojeg treba sklopiti. U zakonodavstvima gdje je samokontrahiranje izricito regulisano. te stoga ovakve mogucnosti zastupani niti predvida. isklj ucuje rizik za zastupanog. a on se u u govoru pojavljuje kao poklonodavac i kao zastupnik poklonoprimca. Od navedene opste zabrane sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. Zbog toga je ovdje potrebno dati odgovor na pitanje: kada je zastupnik ovlascen da mo ze vrsiti samokontrahiranje pravnog posla ili vrsiti visestruko zastupanje? U rjesavanju ovog pitanja u uporednom pravu i teoriji postoje razlicita misljenj a. nap rimjer. a roba koja se prodaje. obrnuto. zastupnik poklanja nesto zastupanom. kad zastupnik iz imovine zastupanog napla cuje svoje potrazivanje. ili ako se pravni posao sastoji samo u isp unjenju obaveze. postoje odredeni izuzeci: a) Sklapanje pravnih poslova sa samim sobom dopusteno je u slucaju da je zastupa ni izricito ovlastio zastupnika da on moze sam za sebe (u svoje ime) nastupiti u pr avnom poslu koji treba sklopiti. BGB479 mogucnost samokontrahiranja izuzetno dozvoljava onda kad a zakon.

.Generalna zabrana zastupanja u svim slucajevima. zasniva se na izbjegavanju moguce kolizi je interesa. osim ako je izricito dopusteno ili se radi o ispunjenju preuzetih obaveza. to se odnosi na pravne poslove kod kojih se ugovorne strane (zastupa ni 479 § 181. BGB. kako zastupanog. Na taj nacin moze doci do nastanka stete za zastupana lica i do same zloupotrebe us tanove zastupanja. tako i druge ugovorne strane kod visestrukog zastupanja.

jer se tada postize da preduzeti pr avni posao. zastupani ne moze raskinuti ugovor: (a) ako je pristao na takvo istupanje zastupnika. zastupanom donosi iskljucivo pravne prednosti. volja se moze izraziti rijecima. (2) Pretpostavlja se da postoji sukob interesa: (a) ako je zastupnik takode istupao kao zastupnik druge strane. ili mu to nije moglo ostati ne poznato.10. a druga strana je to znala. 10. U njemackoj sudskoj praksi i pravnoj teoriji nastoji se prosiriti broj slucajeva primjene izuzetaka od pravila sklapanja ugovora sa samim sobom. ali on nije stavio prigovor u primj erenom (razumnom) roku. naprimjer. Posebna forma punomocja i njegov zastupnik ili vise zastupanih putem jednog zastupnika) nalaze u ulozi u govornih partnera koji stoje jedan naspram drugog u obligacionim odnosima. Smatramo de je dosta dob ro i za nas prihvatljivije ponudeno rjesenje u Nacelima Evropskog ugovornog prava. ili drugim po nasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju483. te bi zbog toga mogli proizvesti odredene nezeljene posljedice za ucesnike u pravnom promet u480. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlucujucu ulogu. u clanu 3: 205 Nacela Evropskog ugovornog prava glasi: (1) Ako ugovor koji sklopi zastupnik. Dakle. stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalisticka482. dovodi zastupnika u situaciju sukoba inter esa. Po stavljeno pravilo u vezi sa sukobom interesa. Prema Zakonu o obligacio nim odnosima CG. (b) ako je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom u svom licnom svojstvu. prihvatati takve darove (poklone). Posebna forma punomocja Istorijski posmatrano. ili joj to nije moglo ostati nepoznato. zastupani moze raskinuti ugovor na osnovu odredaba clanova 4:112 do 4:116. kao zakonski zastupnici. ovdje se ne radi o tome da takva opasnost stvarno posto ji samo u pojedinim slucajevima nego se radi o generalnom iskljucenju kolizije inte resa u svim slucajevima481. postoji odredeno uvjerenje da u pravnom prometu roditelji mogu svoju maloljetnu djecu istovremeno darovati i u njihovo ime. prema svom tipicnom (uobicajenom) sadrzaju. Kod ovog povecanja moguci h slucajeva sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. . U pravilu. tako. ili ako mu je zastupnik predocio sukob interesa. (3) Medutim. oni imaju razlicite interese koji bi se u tim slucajevima sastavili ili izjednacili. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. mora se voditi racuna o gene ralnom nepostojanju opasnosti od kolizije interesa. uobicajenim znacima.

Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. str. Obligaciono pravo. II str.480 Karl Larenz. 595. . godine . 100. ZOO CG.. § 30. djelo. 481 BGHZ 50. 482 Abedin Bikic. nav.. 11. 8. 483 Vidi clan 21.

Rev. pi sano. 486 VS RH. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propisanoj) formi. a to se zove paritet forme. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak punomocja zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti484. a ponekad i sutnjom. Ipak. i punomocje za iz davanje garancije. naprimjer. djelo (Fn br. 733. 2114/96. ugovor o licenci. ugovor o jemstvu itd. ugovor o osiguranju. nizi sudovi . zakljuceno je da: Forma propisana za nek i 484 Slobodan Perovic. Naime. konkludentnim radnjama. str. 49. od 13. nije potrebno da ono bude ovjereno 486. zahtijeva odredena Zakonom propisana forma487. ne trazi se neki posebni oblik. ZOO CG.). nav. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pi sanog punomocja. . Zakonom o obligacionim odnosima CG propisano je na vise mjesta kad neki ugovor mora biti sklopljen u pisanoj formi. odnosno preduzimanje dato punomocj e. tako tvrdi i sudska p raksa: Za punomocje koje sadrzi punomocnikovo ovlascenje da u ime vlastodavca cuva i kor isti nepokretnosti.10.Izbor odluka 1/1999. Medutim. . tre ba reci da ono u pravilu spada u neformalan pravni posao. 10 1 2 Potrebnaposebnaforma punomocja Posebna forma punomocja zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor il i neki drugi pravni posao za cije je sklapanje. ugovor o trgovinskom zastupanju. ugovor o gradenju.Jedanaesti dio: Zastupanje 10 1 Forma punomocja Sto se tice pitanja da li je punomocje formalan ili neformalan pravni posao. a posebno ako je takvo punomocje izdato u inostranstvu. Iz obraz lozenja: Medutim. ne moze se smatrati punomocnikom 488. pa slijedom toga.24/20. sto znaci da punomocje nastaje postignutom saglasnoscu vol ja ugovornih strana o bitnim sastojcima doticnoga ugovora485. 485 Clan 19. 10 1 1 Neformalnost punomocja Savremeni princip sklapanja ugovora solo consensus vrijedi za nastanak punomocja na osnovu nekog ugovora.1998. a uz to. U svim navedenim slucajev ima neophodno je prethodno postojanje pisanog punomocja za valjano sklapanje ugovora. Volja se moze izraziti usmeno. nizi sudovi zbog svojeg pogresnog pravnog pristupa do sada nisu utvrdili sve vazne ci njenice na temelju kojih bi se moglo ispitati da li su pravilno primijenili materijalno pravo u spo ru. kao je. na osnovu odluke suda. punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje z a izdavanje garancije). takav je i stav sudske prakse: Ban karska garancija mora biti izdana u pisanom obliku.

1994. Zakon a o parnicnom postupku u daljnjem tekstu ZPP). .Praxis 2 .. . pocevsi jos od 1986.. stav 2. ukinuti obje nizestupanjske odluke i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno sudenje (clan 395. 487 Clan 86. te stoga nisu cijenili one dokaze ponud ene po tuzeniku iz kojih bi se moglo utvrditi da li je brat tuzenika ovlastio tuzenika na posjed sp ornog dijela nekretnine. nije ovjerena na propisan nacin.zakljucili su da tuzenik nije ovlasten koristiti sporne nekretnine. Pz. od 29. 864/94. 488 VtS RH. jer da punom oc koju je izdao brat tuzenika u Bosni. pri cemu su izgubili iz vida da se za takvu vrstu poslova (cuvanje i koristenje nekretnine u ime suvlasnika) ne trazi poseban obli k punomoci.03. ZOO CG.28. pa bi bila dovoljna punomoc data u bilo kom obliku. Stoga je valjano prihvatiti reviziju. godine.

Posebna forma punomocja ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. ili takav da proizilazi iz konkludentnih radnji 489. 10 1 3 Potrebnadodatnaforma U drugim zakonima koji obraduju zastupanje za punomocje moze biti propisana pisa na forma za obavljanje odredenih pravnih poslova. te je ugovorne strane svojim izjavama volje ne bi mog le promijeniti492. kao i to d a se ovjeri od strane suda ili kod notara. naprimjer. osim p isane forme punomocje. Ova od redba je imperativnog karaktera. Rev. Kad se. Punomocje o zastupanju stranaka pred sudom mora biti pisano ili dato usmeno na zapisnik u sudu490. nacin). ta je isprava jedan vazan i pouz dan dokaz o postojanju konkretnog punomocstva. od 28. ako se zakljucuju putem punomocnika.1994. da bi proizvodio vaznost ugovora. Za neke pravne poslove. zahtijeva se i dodatna posebna forma (oblik. Ako se radi o stranim notarskim ispravama o punomocju. to je. tako. naprimjer. u slucaju naplatnog ugovornog zastupanja sluzi kao dokaz stvarnog postojanja odnosa zastupanja. Dakle. punomocje mora biti u for mi notarskog zapisa. Vlastodavac moze dati pris tanak na ugovor naknadno. punomocjem za davanje nasljednicke izjave. Smatramo da bi strani notarski akt i uopste stra ni akt o punomocju trebali da budu u formi koja je vazeca u zemlji u kojoj je taj akt s acinjen. Odredbe o obaveznoj formi notarskog zapisa mogu biti sadrzane i u drugim zakonima. a ne i usmen. kod svih pravnih poslova za koje je propisana obavezna forma notarskog zapisa. te a ko 489 VS RS. odnosno za odobrenje rasp olaganja i to ne u obliku opsteg punomocja nego u obliku specijalnog punomocja za zakljuc enje odredenog pravnog posla koji se namjerava zakljuciti. no taj pristanak. onda se one. ovlascenje treba biti ne samo u pisanoj formi nego i ovjereno od strane na dleznog organa ili lica. pod uslovom uzajamnosti. slucaj sa parni cnim punomocjem. daje mjenicna izjava za nepismeno lice. izjednacavaju sa notarskim aktima sastavljenim po Zakonu o notarima Crne Gore493. . . 10 2 PotrebnaformauskladusaZakonomoobligacionim odnosima Pisana isprava od strane vlastodavca predstavlja vjerodostojan dokaz o tome ko j e njegov punomocnik i koja ovlascenja on ima.12. 48/94.. naprimjer.53. mora bit i pisan. Posebno je Zakonom o notarima491 propisano za koje pravne poslove je potrebna fo rma notarskog zapisa za valjanost odredenih ugovora i drugih pravnih poslova. punomocjem za uknjizbu nepokretnosti itd. punomocjem za sklapanje braka. Osim toga.10.Bilten 1/1999 .

Protiv tog rjesenja nije dopustena zalba . bivseg Zakona o parnicnom postupku. sud moze rjesenjem odrediti da se podnese ovjereno punomocje. (Sluzbene novine FBiH br. (Sluzbeni glasnik br. 64).2003. od 03. 493 Clan 8. djelo (Fn br.2004. ovoga clana: Ako posumnja u istinitost pisane punomoci.10. Zakona o notarima CG. godine) i Zakon o parnicnom postupku FBiH clan 308.1976. Ovakvo rjesenje je preuzeto i u novi Zakon o parnicnom postupku BiH clan 248. 492 Vilim Gorenc. str. 36/2004. Zakona o notarima CG. Stav 3.12. 128. . godine). 491 Clan 51. od 24.08 . 53/2003. o d 28. nav.490 Clan 87.

djelu ili nekim drugim ugovorom. ugovaranje klauzule o odricanju prava opozivanja ili suzavanja punomocja nema pravnog ucinka. Forma propisana zakonom za neki ugovor ili neki drugi pravni posao vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. odnosno za preduzimanje tog posla494. Ako je odricanje od prava opoziva punomocja u ugovoru nepunovazno. 495 Clan 88. stav 1. Ove odredbe se odnose na interni odnos izmedu vlastod avca i punomocnika. Suzavanje i opoziv punomocja Zastupnik moze preduzimati samo one pravne poslove za koje ima ovlascenje. moze uciniti neformalnom izjavom volje i onda kada je za ugovor ili pravni posao za koji je bila dato punomocje predvidena obavezna forma498. jer smatralo bi se kao d a ta odredba i nije ugovorena (pro non adiecta)496. pri cemu opoziv punomocja ili njegovo suzavanje ima karakter jednostranog akta vlastodavca. Buduc i da vlastodavac i punomocnik imaju poseban odnos medusobnog povjerenja. sluzila bi punomocnik u kao dokaz postojanja ugovornog odnosa iz kojeg bi moglo nastati potrazivanje. postavlja se pitanje: je li moguce izdato punomocje opozvati ili suziti? Zakon o obligacio nim odnosima495 izricito predvida pravo vlastodavca da moze u svako vrijeme opozvati ili kasnije ograniciti dato punomocje.Jedanaesti dio: Zastupanje zastupano lice ne bi priznalo ugovorenu naknadu (nagradu). a da se njemu ne dadne mogucnost osl obadanja te potcinjenosti u svako vrijeme. iako je ono bilo povezano sa ugovorom o nalogu. Zakono m su zbog toga predvidene i situacije u kojima opozivanje punomocja moze proizvesti s tetne 494 Clan 86 ZOO CG. Zakonom o obligacionim odnosima CG497 propisano je pravilo da se opoziv ili suza vanje punomocja. Smatra mo da rjesenje u Zakonu o obligacionim odnosima ima odredene prednosti u odnosu na dru ga rjesenja u uporednom pravu. bez obaveze navodenja razloga zbog kojih se punom ocje opoziva. 11 1 Opozivost punomocja Nemogucnost ugovaranja neopozivog punomocja proizilazi iz okolnosti sto se niko ne moze trajno potciniti odlukama drugog lica. radu. ZOO CG: Vlastodavac moze po svojoj volji suziti ili opozvati . Pravo vlastodavca na opozivanje i suzavanje punomocja postoji cak i u slucaju ako se on ugovorom o punomocju odrekao toga prava. prije svega u odnosu na usvojena rjesenja u njemacko m Zakoniku. Dakle. odnosno ogranicava. 11. u sumnji se ne moze prihvatiti da je automatski nepunovaz no i dodijeljeno punomocje. kao i bez obzira na vrijeme davanja i trajanja puno mocja.

496 Boris Vizner. odnosno otkaz punomocja mora saopstiti sudu pred kojim se vodi postupak u pisano j formi ili usmeno na zapisnik (clan 250. ZPP FBiH). nav.punomocje. . stav 2. 422. djelo (Fn br. stav 2. cak i ako se ugovorom odrekao tog prava. u kojem je propi sano da se opoziv. ZPP BiH ili clan 310. 497 Clan 88. str. 498 Postoji i drugacije rjesenje u Zakonu o parnicnom postupku. 1). ZOO CG. stav 2.

na osnovu ugovornog odnosa. tako se. a narocito kada punomocje ima ovlascenje za sticanje ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima. moguce je postaviti pitanje: moze li se to punomocje suziti i opo zvati neformalnom izjavom ili se to mora poduzeti u pisanoj formi. Pitanje ucinka suzav anja ili opozivanja prema drugoj ugovornoj strani rjesava se zavisno od toga zna li d ruga ugovorna strana ili mora znati za tu cinjenicu. koj a je za njega na taj nacin nastala. opozivanje i suzavanje svakog punomocja moze se uciniti izjavom. U prilog ovakvog rjesenja govore i druge odredbe Zak ona o obligacionim odnosima502. punomocnik kome je zbog toga nanesena steta. Opoziv je pravo vlas . punomocnik ima pravo. Ako se opozivom ili suzavanjem povrijedi osn ovni ugovorni odnos (ugovor o nalogu. Ponekad interes vlastodavca moze iziskivati potrebu da se punomocje opozove hitno u neformalnom obliku. te zbog nacela katastarsko-knjiznog prava ta cinjenic a djeluje prema potencijalnim sticaocima stvarnih prava. Ono je nacelno nezavisno od sadrzine i daljnjega postojanja osnovnog odnosa na kojem pociva i moze se u svako doba opozvati ili suziti. U svakom slucaju treca lica se ne bi mogla pozivati na savjesnost. od nosno ugovora za koje je odredena posebna forma. djelu ili neki drugi ugovor). Za punomocje izdato u prop isanoj pisanoj formi. jer j e ono opozvano tj.11. ono je apstraktno i u pogledu prestanka. j er se ono rjesava drugom odredbom u skladu s nacelom savjesnosti. O ovome bi notar trebao savjetovati vlastodavca. Kad se punomocje jednostrano opozove ili suzi. moze u katastar nepokretnosti upisati zabiljezba cinjenice opoziva punomocja. sto dov odi do toga da se tako opozvano punomocje ne moze upotrijebiti u pravnom prometu. prestalo. odvijanja brzine prometa. Suzavanje i opoziv punomocja posljedice i na strani punomocnika. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima500. Ovim se ne regulise pitanje ucinka suzavanja ili opozivanja prema trecim licima. da kle prestane na nacin koji nije predviden za prestanak osnovnog ugovornog odnosa na kojem se zasniva. od vlastodavca zahtijevati naknadu stete. Zbog toga je preporucljivo na po uzdan i trecim licima dostupan nacin opozvati ili suziti punomocje dato u posebnoj for mi. bez posebne forme. prema kojima je dopustena usmena izmjena pisanih. kao i drugi razlozi cjelishodnosti. odnosno na nacin kako je i dodijeljeno? Razlozi pravne sigurnosti. govore u prilog mogucnosti neformalnog suzavanja ili opo zivanja501. ima pravo zahtijevati n aknadu tako nastale stete499. odnosno drugoj ugovornoj strani. naprimjer. 11 2 Apstraktnost punomocja Kao sto je punomocje po svom nastanku apstraktno. radu.

Blagojevic / Vrleta Krulj. clan 92. djelo (Fn br. stav 3. bilo bi veliko opterecenje i ogranicenje njegovog slobode odluc ivanja 499 Stav 3. str. odnosno kad izgubi povjerenje u njega. ZOO. nav. Ukoliko vise ne postoji povjerenje davaoc a ovlascenja u punomocnika. . i 4. clan 92. 501 Borislav t. ZOO CG.todavca pomocu kojeg moze otkloniti rizik zloupotrebe punomocja od strane punomocnika. 502 Clan 60. 15). ZOO: Opozivanje i suzavanje svake punomoci moze se uciniti b ez posebne forme . 257. ili davalac ovlastenja ne smatra vise potrebnim da ga punomocnik i dalje zastupa. 500 Stav 2.

12. a to je da se kod punomocja mora voditi rac una o zastiti interesa trecih lica s kojima punomocnik sklapa pravne poslove. Nakon sto je ovlasceno lice (supruga davaoca ovlastenja) podiz ala sa konta novac preko svake mjere. Javno dodijeljeno punomocje treba opozvati na nacin kako je uslijedilo505. onda se ono moze opozvati samo brisanjem takvog punomocja iz toga regi stra (kao sto je prokura).. Dodjela ovakvog neopozivog punomocja predstavlja izuzetak od pravila opozivosti punomocja. Pretpostavka je. naprimjer. Za ilustraciju moze nam posluziti sljedeci primjer. iako su u Zakonu o obliga cionim odnosima CG ovoj materiji posvecena tri clana (clan 88. re alizuje se jednostranom izjavom volje. i zjavom opoziva prema ovlasceniku ili prema trecem. kao pravilo mogucnosti opoziva punomocja u svako vrijeme. da je banka u k onkretnom slucaju bila savjesna504. Ukoliko bi njegova supruga potpuno ispraznila konto. ipak njima nisu obuhvaceni svi moguci slucajevi prestanka punomocja.. te ce o vdje biti govora o prestanku punomocja nastalog na osnovu pravnog posla. suprug joj oduzme izdato ovlascenje. Zbog toga je Zakonom propisano pravilo mogucnosti opoziva. tj. Zakonsko odredenje. dakle na nacin kako ovlascenje i nastaje. 89. svakako.Jedanaesti dio: Zastupanje nametanjem obaveze zastupanom da ceka na nastanak nekog od razloga za prestanak vazenja punomocja503. O opoziv u punomocja . i 90. Potrebno je istaci da.). Priliko m otvaranja konta u banci. tako. njen muz bi morao protiv se be priznati takve postupke svoje supruge. Smatram o da opoziv punomocja treba uslijediti na nacin kako je punomocje i nastalo. Ipak. ne bi se smjela zapostav iti najvaznija cinjenica kod zastupanja. obradenog u odred bama Zakona o obligacionim odnosima. jer nije zelio stvoriti dojam kako nesto nije dobro u njegovu bracnom zivotu. Banci nije n ista saopstio. Za postojanje punomocj a neophodan je odnos povjerenja izmedu vlastodavca i punomocnika. Prestanak punomocja 12 1 PremaZakonuoobligacionimodnosimaCG Materija prestanka zastupanja takode se regulise i u drugim zakonima507. Pojedina rjesenja iz uporednog prava506 daju istovremeno i mogucnost dodjele neo pozivog punomocja. zbog toga sto se punomocje smatra pravnim poslom intuitu personae. ako se radi o upisu punomocja u nekom ja vnom registru. prema kojem se ima preduzeti pravni posao iz ovlascenja. lice A je ovlastilo svoju suprugu da moze raspolagati novcem koji je na tom racunu.

623. str. 505 Karl Larenz. nav. 504 Alfred Koller. 623. nav. 266. § 31 III str. Rn 1430. § 31. III str. 330. Zakon o trgovackim/privrednim d rustvima. govoreno je u prethodnom izlaganju. djelo. recenica 2. 506 § 168. . Zakon o parnicnom postupku. 3. BGB 507 Porodicni zakon. djelo (Fn br. 503 Karl Larenz.).i njegovom ucinku prema trecim licima. djelo (fn br. nav.).

bilo s obzirom na prirodu posla.1. a ne d smatraju da potpuni ili djelimicni gubitak poslovne sposobnosti na strani punomocnika dovodi do pres tanka punomocja509. Smrcu vlastodavca ovlascenja za zastupanje nece voditi prema prestanku punomocja u dva Zakonom predvidena slucaja. moguci i drugi razlozi prestan ka punomocja. rasudivanja. pored navedenih. ali je potrebno istaknuti da su.2.2. kao i zbog prestanka punomocnika ili vlastodavca kao pravnog lica. Prestanak punomocja Pored opoziva. kao i mogucnosti da punomocje moze vaziti i za slucaj smrti . 3) prest ankom pravnog lica kao vlastodavca. Prvi izuzetak je ako se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete za pravne sljedbenike. Prilikom sacinjavanja zapisa o punomocju. od presudnog znacaja gubitak sposobnosti jelimicno gubljenje poslovne sposobnosti.1. dok drugi pravni teoreticari pitanju. potrebno je praviti razliku da li je doslo do gubitka sposobnosti na strani punomocnika ili vlastodavca. moguci sljedeci razlozi prestanka punomocja: gubitak poslovn e sposobnosti. nemogucnost ispunje nja i prestanak osnovnog pravnog odnosa iz kojeg proizilazi ovlascenje. Neki autori kad je u pitanju punomocnik. zakon navodi i sljedece nacine prestanka punomocja: 1) prestankom pravnog lica ako se kao punomocnik javlja pravno lice. pod uslovom da Zakonom ni je drugacije odredeno.1. Drugi izuzetak postoji ako punomocje vazi i u sluca ju smrti davaoca ovlascenja. o cemu je smatraju508 da je. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca . Radi utvrdivanja savjesnosti punomocn ika cjelishodno je u notarskom zapisu navesti njegovu izjavu da je punomocje na snaz i u vrijeme zakljucenja ugovora odnosno da mu nije poznato da mu je punomocje opozva no ili suzeno. izvrsenje pravnoga posla. naprimjer. tako su.ako se radi o fizickom licu. zbog proteka vremena. odnosno smrcu vlastodavca kao fizickog lica. bilo po njegovoj volji. 12. notar je duzan poduciti stranku nacini ma prestanka punomocja. Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika U pravnoj literaturi ne postoji jedinstveno misljenje o ovom vec bilo govora kada je razmatrana sposobnost zastupnika. 12 2 Ostali slucajevi prestankapunomocja U Zakonu o obligacionim odnosima CG propisani su samo slucajevi prestanka punomo cja opozivom. ako je to izricito izjavljeno u punomocju.12. 12 2 1 Gubitakposlovnesposobnosti Kod naknadnog gubitka poslovne sposobnosti. 12. 2) smrcu punomocnika .2.

. 740. 509 Slobodan Perovic. . clan 768. str. str. 1). djelo (Fn br. 426. nav. 49). djelo (Fn br. Pojedini autori510 isticu da na strani vlastodavca treb a pra 508 Boris Vizner. 1). str. 426. nav. nav.U pravnoj literaturi postoje odredene razlike u pogledu naknadnog gubitka poslov ne sposobnosti vlastodavca. ZOO 510 Boris Vizner. djelo (Fn br.

o nom dijelu koji je u vezi s izgubljenom poslovnom sposobnosti. Na ovakve slucajeve se mora primijeniti isto pravilo kao u slucaju smrti. dolazi do prestanka punomocja. kao i drugi obligacioni odnosi. proizilazi mogucnost relativnog. Dakle. djelimicnog prestanka punomocja u onom dijelu njenog opsega koji se odnosi na ovlascenje za zastupanje pravnih p oslova koji su u vezi s ogranicenom poslovnom sposobnoscu zastupanog vlastodavca. nakon ogranicen ja poslovne sposobnosti. Naspram toga. punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove koji su vec zapoceti. 12 2 2 Prestanak punomocjaizvrsenjempravnogaposla Punomocje. a koji se ne mogu prekinuti bez stete za vl astodavca koji je postao poslovno nesposoban ili ograniceno poslovno sposoban. Ako punomocnik postupa supro tno tome. . Naprimjer. Pravnoj moci punomocnika nedostaje korelat u mogucnosti vlastodavca da moze opozvati punomocje. ne postoji volja vlastodavca da ga punomocnik i dalje moze zastupati. punomocnik se prvo mora oba vijestiti o tome da li zakonski zastupnik (lica koje je izgubilo poslovnu sposobnost) ima saznanja o punomocju. da moze nastavi ti sa vrsenjem pravnog posla za koji je dobio ovlascenje. ukoliko za konski zastupnik pokriva svojom nadleznoscu (kompetencijom) oblast date punomocja512. Navedeni stav predstavlja vladajuce mis ljenje u pravnoj teoriji. Ipak. Iz pretho dno navedenog. drugi autori511 isticu da. U tom sluca ju punomocje prestaje u momentu kad punomocnik sazna za dogadaj zbog kojeg punomocj e prestaje. prestaje. ona prestaje sklapanjem toga kupoprodajnog ugovora. prije svega. dok njegov a djelimicna poslovna sposobnost ima uticaj na prestanak punomocja ako se ovlascen je punomocnika odnosi na preduzimanje onih pravnih poslova koje on. postoje autori koji smatraju da punomocje prestaje post avljanjem zakonskog zastupnika vlastodavcu koji je izgubio poslovnu sposobnost. tj. ako je punomocnik imao ovlascenje da kupi auto u ime vlas todavca. prestaje potreba za daljnjim opstankom ovlascenj a za zastupanje. Ispunjenjem postavljenog cilja. ukoliko je postojalo posebno puno mocje. Potpuni m gubitkom njegove poslovne sposobnosti. te ako ga zakonski zastupnik nije opozvao. on zloupotrebljava dato punomocje.Jedanaesti dio: Zastupanje viti razliku izmedu djelimicnog i potpunog gubitka poslovne sposobnosti. Kod svih drugih pravnih poslova koji trpe odlaganje. ako vlastodavac postane poslovno nespos oban ili se ogranici njegova poslovna sposobnost. izvrsenjem pra vnih poslova zbog kojih je punomocje i dodijeljeno. ne bi mogao preduzimati vlastitom izjavom volje.

211. 741. 49. 97. nav. Ovakav nacin prestanka punomocje odreden je prilikom same dodjele ovlascenja za zastupanje. 511 Slobodan Perovic. 308. djelo (Fn br. djelo (Fn br. str. nav. 512 Muller / Freienfels.). 5).12 2 3 Protekvremena Punomocje prestaje protekom vremena odredenog ovlascenja za zastupanje. Stojanovic . str. sto znac i da punomocje prestaje ako je bilo vremenski ograniceno ili nastupanjem raskidnog uslova odredenog ovlascenjem za zastupanje. djelo (Fn br. . Dragoljub D. str. nav.).

Davalac ovlascenja moze ponistiti stvoreni pravni privid ukoliko on opozove punomocje na isti nacin kako ga je i sacinio.. Prvi slucaj je ako je punomocje nastalo izjavom prema trecem (eksterno punomocje ). 12 3 Pravneposljediceprestankapunomocja Dode li do gasenja (prestanka) punomocja. Nastupa li on i dalje u ime i za racun davaoca ovlascenja. Prema § 175. S obzirom da nije moguce postici svrhu zbog cega je punomocje dodijeljeno. dotadasnjem punomocniku nedostaje ovla scenje za zastupanje. tako su. zbog zastite interesa savjesnih trecih lica. ne po stoje razlozi za njegovo dalje egzistiranje. takav pravni posao nece imati pravne posljedice za i protiv davaoca. Davalac ovlascenja je. U takvim slucajev ima radi se o zastupanju bez ovlascenja i falsus procurator ce biti odgovoran trecim savjesnim licima. Drugi slucaj postoji ako puno mocje nastaje javnim obznanjivanjem ili obavjestavanjem trecih. ono vazi sve dok se opoziv punomocja ne saopsti savjesnom trecem. Iako je doslo do gasenja punomocja. str. 513. Ovim se stiti treci zbog njegovog povjerenja postojanja punomocja na osnovu poka zivanja isprave o punomocju. u Njemackom gradanskom zakoniku izricito regulisana tri mogu ca slucaja u kojima punomocje ostaje i dalje na snazi. nav.12. . 513 Hans Brox. BGB-a. Prestanak punomocja 12 2 4 Nemogucnost ispunjenjapravnogposla Punomocje prestaje nastupanjem naknadne nemogucnosti ispunjenja pravnoga posla. uzima se kao da punomocje i dalje p ostoji. U takvom slucaju vise ne postoji potreba za zastitom trecih lic a515. 4). niti mogla znati o prestanku ovlascenja za zastupanj e kod preduzimanja takvog pravnog posla. u tim slu cajevima. iako je u stvarnosti prestal o postojati. djelo (Fn br. naprimjer. duzan opozvati takvo punomocje prema trecem ili ga upoznati s takvim opozivom514. dakle. izbjegava se mogucnost zloupotrebe isprave i stvaranja pravnog priv ida postojanja ovlascenja za zastupanje516. Vracanjem takve isprave davaocu ovlascenja od strane punomocnika. Treci slucaj je moguc dodjeljivanjem punomocniku isprave o ovlascenju za zastupanje od strane davaoca ovlascenja i predocavanjem takve isprave trecem od strane punomoc nika. Od gore navedenog pravila postoje opravdani izuzeci u korist trecih savj esnih lica koja nisu nista znala. 241. iako je vec op ozvano prema punomocniku. punomocnik je obavezan vratiti izdate isprave o punomocju. u slucaju propasti stvari za koju je dato ovlascenje u vezi s njenom prodajom. Rn. naprimjer. tako se stite savjesna i postena lica zbog njihovog vjerovanja u postojanje i na stavak vazenja jednom pravno valjano dodijeljenog punomocja513.

II BGB. BGB. 516 §§ 172. 515 § 171.. pruza se zastita savjesnom trecem (§ 53.514 §§ 170. III HGB). 173. .. takode kod prestanka prokure zahtijeva se njeno brisanje iz r egistra u kome se ona evidentira. BGB. a ukoliko se to ne ucini. 173.

Identifikacija punomocnika i moguci sukob interesa. upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. ovlascenje. notar je duzan ispitati volju stranke. mjestom i sl. dopunu ili prestanak ugovora. Notar je duzan ispitati volju stranke u pogledu sadrzine pun omocja i unijeti njenu izjavu koja ce izrazavati stvarnu volju davaoca ovlascenja. 1. ostala pravna ovlascenja potrebna ili svrsishodna za provedbu. Ovlascenje za davanje punomocja. ta forma notarskog zapisa vazi i za punomocje za sklapanje tih ugovora. njenu sposobnost i ovlasc enje. ZOO CG.. 86. Sadrzina punomocja..Jedanaesti dio: Zastupanje 13. prenosom svojine i sticanjem drugih stvarnih prava. a po sebno je notar duzan voditi racuna o sledecem: nepokretnost mora biti oznacena sa podacima iz katastra nepokretnosti. da li ima sukoba interesa itd. a sto je veoma znac . Punomocje koje se odnosi na preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. odnosno za preduz imanje tih pravnih poslova. t. ZOO CG). pa kako je za ugovore ili pravne poslove u clana 51.. Zakona o notarima CG propisana obavezna forma zapisa. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri Prije i u toku sacinjavanja punomocja za preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. to proizilazi iz odredbi cl. st. te obratiti paznju na ostala pitanja i elemenata koje je potrebno rijesiti i uni jeti u ispravu. mora biti u formi propisanoj Zakonom za te posl ove. 1. izmjenu. Forma punomocja. te utvrditi njegove i dentifikacione podatke. odredbe o izdavanju otpravaka izvornika punomocja tako da se odredi kome. koje moze biti neograniceno (bez ikakvih posebnih uputa) i ogranicen o (sa posebnim uputama) u vezi sa uslovima prodaje ili nekog drugog preduzimajuceg pravnog posla. nacinom. njenom visinom itd. kada i u koliko primjeraka otpravaka ce se izdati punomocje. prijemom ili isplatom kupoprodajne cijene. Potrebno je provjeriti da li je davalac punomoc ja (vlastodavac) ovlascen i sposoban dati punomocje i utvrditi njegov identitet na nacin propisan Zakonom. Punomocnik moze biti fizicko i pravno lice (clan 85. vremenom. do 6. Potrebno je utvrditi da li n eko lice moze biti punomocnik.

s tim u vezi. eventualna mogucnost prenosa punomocja. moze ograniciti na izdavanje samo jednog otpravka punomocniku ili to ostaviti na volju davaoca ovlascenja. pa se. ili zaloznog duznika. ili kupca. ili iz cjelokupne imovine prodavca. odgovarajuce poduke i upozorenja. odredbe za opterecenje nepokretnosti.ajno sa aspekta zastite davaoca punomocja. status imovine (da li je zajednicka bracna ili posebna imovina). sprecavanja zloupotrebe povjerenja od strane punomocnika. . odredbe o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti.

roden 20. sa cinim notarski zapis punomocja za kupovinu nepokretnosti.g.2016.05. u mjestu Papratno. ul. JmB 1005979000000. Brijeg do br.666. 06BPB0000 mUP Podgorica. Deseta br.13. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. 2009. ul. sinaDragana. 1946. br.1. drzavlja nin Crne Gore.g. po zanimanju gradevinsk i tehnicar.1. pema vlastitoj izjavi.1. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri naznaka do kada vazi i da li vazi i za slucaj smrti.00 (jedanaest) casova. drzavljanin Crne Gore. JmBG 2012946170000. Obala br. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla. Obala br. od dana 15. rodenog 10. po zanimanju radnik. od dana 28.2006. a sto se moze predvidjeti s obzirom da punomoc u pravilu prestaje smrcu davaoca (vlastodavca) clan 90. ul. sa rokom vaze nja do 28.(udaljnjemtekstu: punomocnik). broj 05XYC.. pristupio je: ------------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. sa sluzbenim sje distem u Podgorici.15/2009. l. ozenjen..g. g. (slovima: dvadeseti decembar h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine).-------------------------------------------------------- . objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla. (desetog maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine. 2006. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. 3. UZZ BR.k. sa preb ivalistem u Podgorici.09. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). izdate od mUP-a Crne Gore. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA.05.. Dana 14. P R I m J E R Punomocjezakupovinunepokretnostipoizborupunomocnika CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. g.09. st. u 11. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). sa prebivalistem i adresom u Kotoru.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . ZOO CG.10. preda mnom. u Podgorici.12.1979.

po vrsti. blize odredenje nepokretnosti. kao sto je to npr. povrsini.zaizgradnju stambenogobjekta. .nagradskompodrucju opstine Podgorica517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------517 Ovdje se moze tacno oznaciti nepokretnost koja se kupuje prema podacima iz k atastra ili. loka ciji itd.da u moje ime i za moj racun.posvomizboru. kao kupca. u nedostatku toga.moze davati i primati sve izjave volje i preduzimati pravne radnje koje se odnose na kupovinu nepokretnosti sa pravom svojine od 1/1. takoda zakljuciugovorokupoprodajinepokretnosti gradevinskogzemljistapovrsinedo500 m2.

Jedanaesti dio: Zastupanje Punomocnik je ovlascen da ugovori sve uslove kupovine. -Punomocnik je ovlasten da. gr adevinske dozvole.--------------------------------------------------------------------Sredstva za kupovinu nepokretnosti su moja posebna imovina519. dana 14. da zakljuci i potpise anekse ugovora o prodaji nepokretnosti. dopunu ili prestanak ugovora.--------------------------------------------Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva upr kos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. svojerucno potpisuje. kojeg slobodnom voljom odobrava i. da zahtijevaprenos vlasnistvanamojeimei da preduzme sve pravne radnje potrebne ili svrsishodne za provedbu. izmjenu. -------------------------------------------U Podgorici. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom.g.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine . a u sve to ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. Dalji otpravci mu s e mogu izdavati samo na osnovu izricite upute vlastodavca. kako slijedi. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. -------------------------------------Punomocnik je ovlascen zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. cijenuirokove placanja518 . --------------------------------Punomocnik je ovlascen da me zastupa i u postupku pribavljanja urbanisticke saglasnosti. moze datipreneseno punomocje521 licima po svom izboru. te je poducio na moguce nacine opoziva punomocja i adekvatne mjere osiguranja u vezi s tim.2009. u skladu sa obimom ovog punomocja. ----------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------.10. placanja poreza na promet i regulisanja prikljucaka komunalnih usluga52 0. --------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova ili do opoziva522. u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora.

jer imovina pribavljena u toku braka moze biti zajednicka i posebna. u 11. shodno Porodicno m zakonu u CG. ZOO CG. bez pridrzavanja posebne forme. Zajednickom imovinom bracni drugovi mogu raspolagati samo zajedno i sporazumno. 519 Ovo je znacajno zbog odredbi o zajednickoj bracnoj imovini. placanje na rate itd . . Na te okolnosti notar mora da ukaze davatelju ovlascenja. 520 Ovo nije nuzno za punomocje koje za predmet ima kupovinu nepokretnosti. cak i ako se odrekao tog prava.00 (jedanaest) casova -----------------------------------------------------------------------------------------------518 Cijena se moze odrediti fiksno ili do odredenog iznosa. 522 Clan 88. ZOO CG. Davalac ovlascenja moze u svako doba opozvati ili suziti pu nomocje. Potrebno je upozoriti davaoca punomocja da je cjelishodno na pouzdan nacin obavijestiti punomocnika ili zainteresovana treca l ica o opozivu datog punomocja. kao i notara koji je sacinio punomocje.). Opoziv punomocja se moze zabi ljeziti u G listu katastra nepokretnosti kao vazna pravna cinjenica. ali se moze predvidjeti zavisno od konkretne situacije. 521 Clan 82.

UZZ BR. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.05. pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko.10.. sa cinim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti. JmBG 2012946170000. (desetog .00 (jedanaest) casova. Obala br.13.1..g. Obala br. g.1.sa vazenjempunomocjaizaslucajsmrtivlastodavca CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla. ul. u 11. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA.12. sinaDragana. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte .pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnostikadjecijenaprodavcuvecisplacena. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Davalac punomocja: DarkoDinic (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. 1946. 2006. drzavljanin Crne Gore. rodenog 10. Deseta br.1979. ul. sa sluzbenim sje distem u Podgorici.15/2009. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja).05. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. izdate od mUP-a Crne Gore. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. Dana 14.1. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla. ul. pema vlastitoj izjavi. g. roden 20. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). broj 05XYC. u Podgorici. preda mnom. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). ozenjen. od dana 15. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.. 2009.

666.g. 06BPB0000.2006.g. br.k. po zanimanju radnik. u mjestu Papratno.09. JmB 1005979000000.09. (udaljnjemtekstu: punomocnik). Brijeg do br.. l.2016. drzavlja nin Crne Gore. od dana 28. mUP Podgorica. moze davati i primati izjave volje i preduzimati p ravne radnje koje se odnose na prodaju moje nepokretnosti i to tako da zakljuci ugovoroprodaj i sa1/1 .maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine.------------------------------------------------------da u moje ime i za moj racun. sa rokom vaz enja do 28. sa preb ivalistem u Podgorici.

KOGorica. ------------------------------------------------------------------------------------------------U svrhu realizacije naprijed naznacene prodaje Punomocnik je ovlascen da izjavi saglasnost zaprenossvojinena naprijed naznacenogkupca i da preduzme sve pravne radnje potre bne ili svrsishodne za provedbu. kao i zaslucajmoj esmrti525 . izdatog od Uprave za nekretnine Pod rucna jedinica ____. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik. ------------------------------------------Punomocnik je ovlascen da. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je stranka odobrila. dopunu ili prestanak ugovora. Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva uprkos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. a punomocnik takode prema meni nema bilo kakvih obaveza524.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. upisanojulistunepokretnostibr 976 .povrsine4650m2 523 -----Punomocnik je ovlascen da sa kupcem Vladusic markom (upisati podatke) zakljuci naprijed naznaceni ugovor o prodaji. ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. od dana ____. br.Jedanaesti dio: Zastupanje dijelapravasvojinenanepokretnosti.----------------------------------------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova iz ovog punomocja. ovaj notar je utvrdio na osnovu prezentov anog prepisa lista nepokretnosti. ____. pa od kupca ne potrazujem cijenu ili bilo kakvu drugu naknadu za prodaju predmetne nepokretnosti.---------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje.ORANICA POLJE . kao takav. ------------------------------------------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------. koji mi je stranka prezentovala u originalu i koji se. -----------------------------Predmetna nepokretnost je moja posebna imovina. oznacenojkaoparcelabrojbr 1157/1. koju sam stekao nasljedivanjem o d umrlih roditelja. s tim da izricito izjavljujem da mi je cijena u izno su od ____ (slovima_ __ EURA) ranije isplacena. izmjenu. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------- . moze davati prenesen o punomocje. u skladu sa obimom ovog punomocja. a sto je ovaj notar utvrdio na osnovu prezentovanog Rjesenja o naslje divanju broj ____. Punomocnik je ovlascen bez ikakvih ogranicenja zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika. u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora.

Notar treba ispitati volju stranke i u ovom segmentu i poduciti je ta kvoj mogucnosti. a nepokretnost koja se prodaje mora biti precizno ozn acena prema podacima iz katastra. 524 Ovdje se radi o slucaju kada je cijena isplacena prije zakljucenja ugovora o prodaji od tacno odredenog kupca sa kojim se ima zakljuciti ugovor. ZOO CG). odnose se na situacije kada je davalac punomocja namiren u pogledu cijene. shodno Zakonu o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. stav 3. postoje slucajevi da izmedu dav aoca punomocja i punomocnika postoji neki pravni odnos. takode. a Zakon je predvidio i izuzetke. Pravilo je da punomocje prestaje smrcu punomocnika. 525 Clan 90. . Najcesci primjeri u praksi u vezi sa vazenjem punomocja za slucaj smrti. kada ima veliko povjerenje u punomoc nika itd. ZOO CG. tako da je jedan od njih kada se u punomocju izricito naznaci da vazi i za slucaj smrti davaoca punomocja.-----------------------------523 Punomocje za prodaju nepokretnosti mora biti posebno ako prodaja ne spada u redovno poslovanje (clan 87.

pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnosti526 -neogranicenaovlascenja CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.10. ul.. Obala br. Dana 14. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.. ozenjen. dana 14.00 ( jedanaest) casova. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). pema vlastitoj izjavi.10.g. saci nim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti. kojeg slobodnom voljom odobrava i.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac punomocja: Dinic (Zlatko)Darko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis.05. (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine).1. ul. 2009. roden 20. u 11. preda mnom.12. -------------------------------------------U Podgorici.15/2009. po zanimanju gradevinsk i tehnicar.g. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. kako slijedi. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . drzavljanin Crne Gore. pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko.g. u 11. u Podgorici..13. UZZ BR. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.1.2009. ul. Deseta br. broj 05XYC. svojerucno potpisuje.1. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). Obala br. 1946. 2006. JmBG 2012946170000. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. izdate od mUP-a Crne Gore. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. ------------------------------------------------------------------------------------- . od dana 15. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava o