1/4 k trit

4

14d1)

Wie/na ct''7 04ect Aeayie MIRM RADOVIC ENES BIKIC SEFEDIN SULJEVI C NOTARIJAT U CRNOJ GORI uz podr§ku gtz gtz Partner za buduonost 8irom svijeta. Njemaoka organizacija za tehnioku saradnju (GTZ) GmbH Otvoreni Regionalni Fond za jugoistoonu evropu Pravna reforma po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju razvoj

ENES BIKIC MIRAS RADOVIC SEFEDIN SULJEVIC NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

Enes Bikic, Miras Radovic, Sefedin Suljevic NOtARIJAt U CRNOJ GORI Izdavaci 2010. CIP - Katalogizacija u publikaciji

ENES BIKIC, docent dr. Pravni fakultet Zenica MIRAS RADOVIC, ministar pravde Crne Gore SEFEDIN SULJEVIC, notar, predsjednik Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine NOTARIJAT U CRNOJ GORI Podgorica, 2010. godine

SADRZAJ PREDGOVOR 13 Prvidio:Uvod 15 1. Istorijat............................................................... 15 1.1. Kratke napomene o razvoju notarijata uopste......................... 15 1.2. Notarijat u drzavama nastalim na podrucju bivse SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Notarska sluzba u Crnoj Gori....................................... 17 2. Pojam notarskog prava.................................................. 18 3. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe..................... .. 18 3.1. Pravna sigurnost.................................................. 18 3.2. Rasterecenje pravosuda............................................ 20 3.3. Javni registri ..................................................... 20 3.4. Efikasnost i ekonomicnost ......................................... 21 4. Notarske isprave ....................................................... 22 4.1. Pojam i vrste isprava uopste........................................ 22 4.2. Pojam i vrste notarskih akata....................................... 22 4.3. Dokazna snaga notarskih akata..................................... 23 Drugi dio:Formaipostupak sastavljanja notarskihakata 25 1. Forma notarskih akata.................................................. 25 1.1. tehnika sastavljanja notarskog akta ................................. 25 1.2. Postupak sastavljanja notarskih akata................................ 27

2. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata . . . . . . . . . . . . . . 30 2.1. Utvrdivanje identiteta stranaka..................................... 30 2.2. Drugi ucesnici i utvrdivanje njihovog identiteta....................... 31 Trecidio:Vrstenotarskihakata 38 1. Notarski zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. Uvodni dio............................................................ 39 3. tekst pravnog posla .................................................... 42 4. Zavrsni dio isprave..................................................... 43 Cetvrtidio:Uopstenoopravnimposlovima 44 1. Izvori obligacionih odnosa .............................................. 44 1.1. Ugovor kao pravni posao .......................................... 44 1.2. Pravna dejstva ugovora............................................ 46 1.3. Opsti uslovi sklapanja obligacionih ugovora.......................... 46 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla . . . . . . . . . . . 47 2.1. Sposobnost ugovornih strana....................................... 47 2.2. Pravna sposobnost................................................ 47 2.3. Poslovna sposobnost.............................................. 48 2.3.1. Potpuna poslovna sposobnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Sadrzaj 2.3.2. Ogranicena poslovna sposobnost................................ 49 2.3.3. Poslovna nesposobnost......................................... 50 3. Saglasnost volja ugovornih strana......................................... 52

3.1. Uslovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2. Rokovi kao nacini ogranicenja pravnog ucinka ugovora . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4. Forma pravnih poslova.................................................. 54 4.1. Vrste forme...................................................... 55 4.2. Funkcija zakonskog odredivanja forme .............................. 57 4.2.1. Zastita od brzopletog donosenja odluke .......................... 57 4.2.2. Jasno, precizno i detaljno oblikovanje pravnog posla. . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2.3. Javni interesi.................................................. 58 5. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6. Razlozi za propisivanje notarske forme.................................... 59

Petidio:Uloga notaraupravnimposlovima kojizapredmetimajustvarnapravananepokretnostima 62 1. Ugovor o prodaji ....................................................... 63 1.1. Predmet pravnog posla............................................ 64 1.1.1. Oznaka nepokretnosti.......................................... 64 1.1.2. Opis nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja......................................... 67 1.1.3. Prodaja nepokretnosti i inventara................................ 68

1.1.4. Kupovina nepokretnosti koja je vec data u zakup................... 69 1.1.5. Postojanje pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru........................................ 69 1.1.6. Kada je predmet pravnog posla dio parcele koja je podijeljena (cijepana), a sto nije provedeno u katastru nepokretnosti .......................... 70 1.2. Sadrzina pravnog posla............................................ 71 1.2.1. Prodaja i kupovina nepokretnosti sa iskljucivim pravom svojine . . . . . 73 1.2.2. Prodaja i kupovina suvlasnickog dijela............................ 75 1.2.3. Prodaja nepokretnosti u zajednickoj svojini, sa posebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednicke imovine bracnih drugova. . . . . . . . . . . . . . . 78 1.3. Cijena........................................................... 80 1.3.1. Odredenje cijene.............................................. 81 1.3.2. Dospjelost cijene i osiguranje kupca.............................. 82 1.3.3. Osiguranje prodavca........................................... 89 1.3.4. Nacin placanja cijene........................................... 92 1.4. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ...................... 99 1.4.1. Odgovornost za materijalne nedostatke........................... 99 1.4.2. Odgovornosti za pravne nedostatke.............................. 100 1.5. Prelazak posjeda, koristi, tereta i opasnosti ........................... 1 02 1.6. Izjave za upis u katastar nepokretnosti............................... 104 1.6.1. Clausula intabulandi........................................... 104 1.6.2. Vrste upisa u katastar nepokretnosti.............................. 106

1.6.2.1. Uknjizba.................................................... 106 1.6.2.2 Predbiljezba .............................................. 110

Sadrzaj 1.6.2.3. Zabiljezba................................................ 112 1.6.3. U jednom pravnom poslu (ugovoru) moze biti jedna ili vise knjiznih izjava za razne vrste upisa (uknjizba, predbiljezba, zabiljezba). . . . . 113 1.7. Odobrenja, pravo prece kupovine ................................... 113 1.7.1. Odobrenja.................................................... 113 1.7.2. Pravo prece kupovine. ......................................... 114 1.7.2.1. Zakonsko pravo prece kupovine ............................ 115 1.7.2.2. Ugovorno pravo prece kupovine ............................ 115 1.8. troskovi i porezi.................................................. 117 1.9. Zavrsne odredbe.................................................. 117 1.10. Primjeri pojedinih ugovora o prodaji nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2. Ugovor o poklonu...................................................... 139 2.1. Pojam .......................................................... 139 2.2. Forma........................................................... 139 2.3. Sposobnosti za davanje i primanje poklona........................... 139 2.4. Vrste poklona.................................................... 140 2.4.1. Potpuno besplatni prenos (tzv. cist poklon) ....................... 140 2.4.2. Poklon sa teretom ili nalogom .................................. 141 2.4.3. Mjesoviti poklon .............................................. 141 2.4.4. Poklon za slucaj smrti (donatio mortis causa)...................... 141

2.5. Opoziv poklona .................................................. 142 2.6. Primjeri ugovora o poklonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.6.1. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa potpuno besplatnim prenosom svojine, poklon se cini iz zahvalnosti poklonodavca prema poklonoprimcu .............................................. 142 2.6.2. Ugovor o poklonu nepokretnosti sa teretom ili nalogom, poklonodavac se ne moze potpisati.................................... 146 2.6.3. Ugovor o poklonu za slucaj smrti................................ 151 3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima ................................. 155 3.1. Pravo sluzbenosti................................................. 155 3.1.1. Stvarne sluzbenosti ............................................ 156 3.1.1.1. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti ............................. 156 3.1.1.3. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti. . . . . . . . . . . . . . 159 3.1.2. Licne sluzbenosti.............................................. 163 3.1.2.1. Pravo plodouzivanja ...................................... 163 3.1.2.3. Pravo stanovanja ......................................... 166 3.2. Zalozno pravo ................................................... 167 3.2.1. Zalozno pravo na nepokretnim stvarima (hipoteka) . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.2.1.1. Nacela i karakteristike hipoteke............................. 167 3.2.1.2. Objekat hipoteke ......................................... 169 3.2.1.3. Vrste hipoteka............................................ 170 3.2.1.4. Ugovor o hipoteci......................................... 171

3.2.1.5. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica, radi obezbjedenja tudeg duga . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.2.1.6. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka . . . . . 179

Sadrzaj 3.2.1.7. Primjer: Zalozna izjava .................................... 185 3.2.1.8. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji........................................................ 189 Sesti dio: Nadleznost notarauporodicno pravnimodnosima 191

1. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva .................................. 191 1.1. Primjer: Izjava o priznanju ocinstva ................................. 193 1.2. Saglasnost majke sa izjavom o priznanju ocinstva ..................... 194 2. Imovina bracnih drugova................................................ 196 2.1. Posebna imovina ................................................. 196 2.2. Zajednicka imovina............................................... 196 2.3. Primjeri poduka i upozorenja u vezi statusa imovine bracnih drugova. . . . 197 3. Bracni ugovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3.1. Pojam bracnog ugovora............................................ 199 3.2. Uslovi za punovaznost i sadrzaj bracnog ugovora ..................... 200 3.2.1. Uslovi za punovaznost ......................................... 200 3.2.2. Sadrzaj....................................................... 202 3.2.3. Nemogucnost ugovaranja izdrzavanja bracnih drugova i djece protivno zakonskim odredbama................................ 205 3.3. Izmjena i raskid bracnog ugovora................................... 206 3.4. Bracni ugovor i treca lica (Publicitet)................................ 206

3.5. Pobijanje bracnog ugovora......................................... 206 3.6. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju buduci bracni drugovi. . . . . . . . . . . . . 206 3.7. Primjer: Bracni ugovor koji sklapaju bracni drugovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 4. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova ........................ 21 5 4.1. Pravne karakteristike ............................................. 215 4.2. Primjer: Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova koja se prenosi u iskljucivu svojinu jednog bracnog druga uz placanje naknade.................................................. 216 Sedmi dio: Nadleznost notarauposlovima sa nasljednopravnim dejstvom 222 1. Zakonska regulativa i nadleznost notara................................... 22 2 2. Nasljednicka izjava..................................................... 223 2.1. Primjer: Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.2. Primjer: Nasljednicka izjava o primanju nasljeda po osnovu zakonskog naslje divanja.............................................................. 228 2.3. Primjer: Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda po osnovu zakonskog nasljedivanja ..................................... 230 3. testament ............................................................ 232 3.1. Pojam testamentarnog nasljedivanja................................. 232 3.2. Definicija testamenta.............................................. 232 3.3. Karakteristike (osobine) testamenta................................. 233 3.4. Vrste testamenta.................................................. 234 3.5. Sadrzina testamenta .............................................. 235 3.6. Detaljnije o sadrzini testamenta .................................... 236

3.6.1. Odredivanje nasljednika ....................................... 236

.......... ........3....... 247 4... ...3... ...... Primjer: Zapis o testamentu sa zamjenskim nasljednicima ........................ 255 ....... 238 3....... . 237 3... . .............. ... 247 4................ Nistavost testamenta........ Primjer: Zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljednika uslovi i rokovi ..6........ tereti i uslovi ............ ... .......................... ... ............. ........2........6.... osnivanje zaduzbine........ ............................ . 240 3... Izvrsioci testamenta... .. .10...... 252 4. . . ... ..... ...9............ ... ..... 240 3........................... 249 4.....2..3..5........3...........1........... Registar testamenata ....2.......7.......4.........3. Izvornik i otpravak notarskog zapisa o testamentu... ... ....... Legati. Uslovi za punovaznost ............3........6... ..... Forma ugovora ... 253 4. .... 254 4........Sadrzaj 3...8..... .... Predmet ustupanja i raspodjele ........... Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima.......... ...... ........ .................. ...12. ..... 244 4...... 252 4... ......... ....... .. 254 4... 238 3.. Ustupanje i raspodjela imovine za zivota .....4. ... ..... Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno....... . .... . 239 3..3. Primjer: Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno ... . ....... . ... ................ ...... 238 3..... Zadrzavanje prava kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. 241 3. .......11......... ....6..1. ... ... Ostale napomene kod testamenta..... .... 252 4.......... Pojam i pravna priroda.. Odgovornost za ustupioceve dugove i pobijanje ustupanja.3..... ..3.......

.. 256 4...... ............. ........... 267 4....... 266 4...... Pojam i pravna priroda....9.. .. ....... ...3. ..9. ..... .. . 263 4.... Raskid i ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju...6........... ....4.. ...................... Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ........ Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju....11........ . . ... ............ ..4...4..... Opozivanje .......4.........3..... 282 .5.10......... 263 4... .......... ..4....... Uvodna razmatranja..4.... 264 4......4.........4. 268 4..........8....... .... .......... .3....2... ... . ......... Obaveza jemstva izmedu potomaka .4............ 276 Osmi dio:Zapisopotvrdi privatne isprave(solemnizacija privatnih isprava) 281 1............... 266 4. 263 4..8.. Forma za zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju....... Obezbjedenje prava iz ugovora o dozivotnom izdrzavanju....... Sadrzaj obaveze izdrzavanja. Primjer: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju u korist treceg lica kao primaoca izdrzavanja. . .4......... .... 281 2...... Dokazna snaga..4.. ....... ...4.1.. . .. Primjer: Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota ....... .......7.. . ....... 272 4. 256 4..... Prestanak ugovora o dozivotnom izdrzavanju.................. .. ....3.......... Karakteristike ugovora o dozivotnom izdrzavanju i uslovi za punovaznost ........... ...........4..........12....4. .... . .... ...4...... 257 4..... ...................... .. 267 4. ...... ..... .. uz ugovaranje zajednice zivota. 263 4........ .7... 264 4.... .... ...... Odgovornost davaoca izdrzavanja za dugove primaoca izdrzavnja ....................... Sposobnost i krug lica koja mogu zakljuciti ugovor o dozivotnom izdrzavanju ... . Primjer: Izdrzavanje u korist vise lica kao primaoca izdrzavanja.

.

283 3............ . 294 2...................... 295 2............. Nacin sacinjavanja ...... ...... 293 2.3....... ..... 297 ...4.. Prilozi uz otpravke..7.................. Procedura potvrdivanja privatne isprave............... ................. 292 2.......... ..... Nacin sacinjavanja otpravka..........2... 283 3. 28 5 5... .............. .............. Izvornik ......................1...............1..................... ........ 283 3..2..............1... 28 2 3.... . Sacinjavanje potvrde.................. ......................... 291 2...............................1..6..... ..... ................. Otpravci i prepisi izvornika................ ...... 292 2.......................2. ... ... 29 2 2......................... 284 4................. ............. Uslovi za punovaznost otpravka kao javne isprave...............2....................2..........5................................... Otpravak za arhivu.......... Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi . .Sadrzaj 3............................. Provjera privatne isprave........ .1...................... Sadrzaj potvrde privatne isprave... 285 Devetidio:Izvornikiotpravaknotarskogakta 291 1...... Kome se izdaju otpravci........ Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi......... ............ 282 3........2.............1........ 283 3. 296 2.. Klauzula o ovjeri................. ... Provjera sadrzine privatne isprave . Provjera forme privatne isprave ............... Otpravak dijela akta...............

...... 306 4. Zastita interesa lica kod zastupanja......... Vrste zastupanja.............. 306 4...................... Pravna priroda zastupanja...2... 309 4........................ 299 2... Zastita interesa zastupanog .. .................................. ........1..... Nedopustivost zastupanja ......... Znacaj zastupanja u privrednom pravu ...................... ............................3.......... .........................................2.........2... ...................... 311 6........ Pojam zastupanja..... Otpravak u svrhu izvrsenja . arhiviranje i cuvanje spisa...... Voljno zastupanje.................. Zakonsko zastupanje...3... 310 5. Uslovi za izvrsnost notarske isprave................................ 311 6........................... 298 Desetidio:Izvrsnanotarskaisprava 299 1... .......................... .............2. Zastita interesa u slucaju nedostatka ovlastenja za zastupanje .2. 310 6.... 308 4.................... 303 Jedanaestidio:Zastupanje 305 1.................... Znacaj zastupanja danas.2.................................... 3 01 3......... 313 ....... .... Nastanak zastupanja................ 307 4. Sadrzaj notarskog spisa....................................................... Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave .1.... 309 4................................ 305 3........................ Zastita interesa druge ugovorne strane.....1............................... 305 2..........

.. .. . . . . . .. . ... . .1... .... . 314 7... ... . .. .. .. ..... . ... .. . . .. . . . 314 7.. Specijalno punomocje (mandatum specialissimum) . 314 7. . . .7.. .1. . Punomocje s obzirom na opseg ovlastenja za zastupanje.. . ... .. . Opste ili generalne punomocje (mandatum generalis) ... . . Posebno ili genericno punomocje (mandatum specialis) ... ..1..1.. ... 315 . . 313 7.. . ... .3. .... ... .. .. .1. . .... Vrste punomocja. . .2.

..........2........... Kolizija interesa...........1.... ... 322 10.. 318 9.......... Opozivost punomocja.. 320 9............... ...2......... 316 9..... Izuzeci od pravila..................................1..........2........2........1...1.. Sklapanje ugovora sa samim sobom................1............................... Potrebna posebna forma punomocja................ Zajednicko zastupanje .................... 320 10......... 325 12......... Neformalnost punomocja ........ Samokontrahiranje ..............1............ 326 ............................................................... Suzavanje i opoziv punomocja............ 315 8... ........... 322 10.........2................... 324 11...1..........................2............. ..... 321 10............... Apstraktnost punomocja.................1...3..................2............................................ ...........1............. Visestruko zastupanje........ 323 10. 319 9............. 319 9................. Posebna forma punomocja .. Pojam....... 318 9. 3 23 11....... Potrebna dodatna forma..........................1.....1............. 322 10..................... . Druge vrste punomocja.......................... 319 9...... Podrucje primjene......2. Forma punomocja.................... Potrebna forma u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ..............2. Prestanak punomocja........Sadrzaj 7............................ 324 11......................................

.2.... .. . Prestanak punomocja izvrsenjem pravnoga posla .... Ostali slucajevi prestanka punomocja... Nemogucnost ispunjenja pravnog posla .. .. . . ..... .4.. Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG.. ............... 328 12.....2..2.1.. 327 12. . Gubitak poslovne sposobnosti.. ........ Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri .......... Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca... 329 13.... .. .. ........ ... .. .2.......2. .... ...... ............. ........... 328 12. 327 12.. ..1...... .... 327 12. ....2... . . .. .... 329 12.... ..3. .. . 327 12. ..... ...12.. ......... ........ .. ... 326 12.........3. . .... Protek vremena..... Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika . Pravne posljedice prestanka punomocja ....2.. .1... ..... ..... .. .........1....1... .2. .. ......... .. ....2......... 330 LITERATURA 343 ZAKONI 344 KOMENTARI 345 PRILOZI 347 ZAKONONOTARIMA 347 PRAVILNIKORADUNOTARA 387 . ............

porodi cama . Primjena reformskih zakona. strucnoscu i odgovornoscu. zelimo da zahvalimo svima koji su bili ukljuceni u i zradu ovog rada: Ministarstvu pravde Crne Gore.PREDGOVOR Ovim radom se zele dati relativno opsirnija objasnjenja pojedinih zakonskih rjes enja u oblasti notarijata. Oni se moraju naoruzati znanjem. Zakon o parnicnom postupku. objek tivni i nepristrasni pravnici i profesionalci. za korisnike ovog rada i buduce notare od posebne vaznosti bi ce poznavanje Obligacionog. kako bi se izgradila najbolja rjesenja za domacu teoriju i praksu. Stoga je potrebno uloziti dodatne napor e u edukaciji pravnika o novim reformskim rjesenjima. Stvarnog i Privrednog prava. Ova obaveza je stalni zadatak kako drzave tako svakog pravnika. pa je tako postavljena veca obaveza. Porodicnog. nuzno pretpostavlja postojanje osposobljenih pravnika. U tom smislu. S obzirom na zakonodavnu tehniku otvorene su sire mogucnosti u primjeni zakonskih odredbi. a posebno gospodi Branki Lakocevic i g ospodi Jadranki Vukcevic. kako bi se upoznala pravna javnost i olaksalo uvodenje not arske sluzbe. Zakon o notarima i drugi. kao i jedinstvenih pogleda i stavova u primjeni pojedinih odredbi vaznih za funkcionisanje notarske sluzbe. kao st o su npr. nego i pre d druge pravne profesije. sto predstavlja conditio sine qua non pravne drzave i vladavine prava. pred buducim notarima je veoma ozbiljan i zahtjevan posao. Zakon o izvrsnom postupku. tekuci proces tranzicije i reforma pravosudnog sistema zahtijevaju usluge pravnika profesional nog znanja koji ce sprijeciti eventualne sporove. Nasljednog. i izgraditi se kao samostalni. odnosno implementacija Zakona o notarima Crne Gore. sa ciljem da zapoceta reforma bude uspjesno sprovedena. koji ce strucnoscu i znanjem moci da doprinesu unaprjedenju primjene tih zakona. novim pravilima i novim pravni m institutima. na ogromnoj pomoci i podrsci u izradi ove publikacije. Za kraj ovog uvodnog slova. Bicemo zadovoljni ako kroz ovu podrsku bude olaksano izgradivanje notarske sluzbe. praksa i cjelokupno pruzanje pravnih usluga ugl avnom se temeljilo na sticanju vjestina potrebnih za rjesavanje sporova. Dosadasnje obrazovanje pravnika. Svakako da je namjer a ovog rada da se pravnicima pruzi mogucnost upoznavanja sa prakticnim rjesenjima iz ove oblasti. za ulaganje napora u pronalazenju rjesenja koja ce istovremeno odgovarati principima iz zakona i dinamicnim potrebama zivota. ne samo pred ministarstva i notare. Osim sluha za navedene reformske procese.

i notarima iz Varazdina (Republika Hrvatska) gospodi Rankici Benc i gosp odi .i saradnicima autora. koji su na nesebican nacin doprinijeli objavljivanju ove knjige.

S obzirom na to da nas je tjeralo vri jeme i potreba za jednim ovakvim radom u Crnoj Gori. kao i nestrpljenje da knjiga bude dostupna sto prije. Unaprijed se za hvaljujemo citaocima koji ce nam na njih skrenuti paznju. kako bismo ih u daljem radu ispravili i izbjegli. Rad predajemo pravnickoj i siroj javnosti. moguce je da su se omakle odredene greske i propusti. bili od velike koristi. pripremljeni za edukaciju buduci h notara u Crnoj Gori. Autori .Jagodi Vajdic Sevsek. ciji su radni materijali.

23. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav moderno g slobodnog latinskog notarijata. lica osposobljenih u vjestini pisanja i sastavljanja razlicitih dokumenata i pra vnih akata na drvenim plocama. te Dubrovniku. a notarskoj ispra vi je data dokazna snaga javne isprave2. Osnovna obiljezja notarskih isprava bila su ta da su one b ile u principu privatne isprave. kada notarski akti dobivaju snagu javnih isprava. Kotora i Budve p ojavljuju odredbe o notarijatu. zapoceo je u srednjem v ijeku. Pojam notar danas predstavlja strucnjaka u pravnoj profesiji koj i je nosilac javne sluzbe. a notare postavlja vrhovna vla st. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademi . Na prostorima bivse Jugoslavije notarijati se uspostavljaju pod uticajem Venecij e. Zaceci notarijata nalaze se u rimskom pravu u instituciji rimskih t abelliones. koje su bile pod austro-u garskom vlascu. str. godine notar definisan k ao povjerenik drzave. tako je npr. a koji tu profesij u obavlja nezavisno i samostalno. Sluzbeni glasnik Republ ike Srbije. Razvoj notarijata kakvog danas poznajemo. notarska sluzba je postojala i djelovala po propisima koji su vazili u A ustroUgarskoj monarhiji. u Francuskoj tzv. 2 Mihajlo Dika. Istorijat 1 1 Kratkenapomeneorazvoju notarijatauopste Rimsko doba. latinskom znacenju raz licita je od danasnjeg pojma notara. Dubrovnika. sa elementima kakvi i danas egzistir aju. Splita. Spanije. Narociti doprinos razvoju notarijata dala je bolonjska pravna skola. zahva ljujuci kojoj je notarijat dobio mjesto u pravnim sistemima Italije. 2007. 1 Milena trgovcevic-Prokic. car i papa. Na podrucju Slovenije.Prvi dio: Uvod 1. dok su snagu javne isprave dobijale putem ovjere su dije i auditora. Francuske. Srednji vijek. Ventoza zakonom iz 1803. Rijec notarius u svom izvornom. U XVIII i XIX vijeku u zemljama zapadne Evrope notarijat je reformisan i d obio je znacajnu ulogu u ovim pravnim sistemima. Njemacke i dr. godine. koja mu je dala drzavni pecat i dio javnih ovlastenja. najprije u primorskim gradovima Dalmacije i Crne Gore. Ovlascenja javnog beleznika. kada se u statutima Zadra. Notarius je bilo lice koje je vodilo zabiljeske sa vjestinom brzog pisanja1. Hrvatske i Vojvodine. povjerene i nadzirane od strane drzave. to je period srednjeg vijeka.

godine. 2008. Narodne novine d. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. str. Ovlascenja javnog beleznika. 2007.ja. . 1-8. 28-31. str.. takode detaljnije o ovome vidi Milena trgovcevic-P rokic. godine.d.

07. 2008. pocetkom decembra 2007. godine. Koje su to vrste pravnih poslova.03. a za njega je karakteristicno da nije doslo do njegove primjene na citavom podrucju Kraljevine Jugoslavije. Republika Slovenija i Republika Makedonija takode su uvele notarsku sluzbu u svo j pravni sistem. temeljem Zakona o javnom biljeznistvu. U Republici Srbiji se trenutno vrse priprem ne aktivnosti za donosenje Zakona o notarima i drugih provedbenih propisa. Primjena ovog zakona stavljena je van snage 1944. Moze se reci da danas na citavom podrucju Bosne i Hercegovine funkcionise notari jat. g odine.Prvi dio: Uvod 1 2 Notarijatudrzavama nastalimnapodrucjubivseSFRJ Kraljevina Jugoslavija je 1930. Osnovno obiljezje notarske sluzbe u BiH je to da odredeni pravni poslovi. ko ji je biljeznicima dao javna ovlastenja za sastavljanje. 04. sa notarskim ispravama kao javnim ispravama koje vrijede na citavom podrucju BiH. zatim u Brcko Distrik tu BiH. tako npr. Bosna i Hercegovina. u njenom pravnom sistemu nije postojala ustanova notarijata. Notarska sluzba je prvo zap ocela rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na osnovu ovih propisa javnobiljeznicka sluzba je cjelovito uredena u svom organizacijskom . godine od strane nove narodne vlasti. koji su u potpunosti harmonizirani4. 1993. izricito je navedeno u teksto vima gore pomenutih zakona5. 11. kako bi se i na tom podrucju uvela notarska sluzba u pravni sistem. Bo sni i Hercegovini. nije se primjenjivao u Crnoj Gori. Ovaj zakon se oslanjao na rjesenja iz austrijskog Zakona o no tarima iz 1850. godine. godine donijela Zakon o javnim biljeznicima3. Makedoniji i dijelovima Srbije.05. koji su vazni za drustvo i pojedi nca.6 odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tog zakona. godine. tako da za cijelo vrijeme post ojanja SFRJ. 2007. U Bosni i Hercegovini je uspostavljen notarijat donosenjem tri posebna zakona. moraju biti sacinjeni u formi notarski obradene isprave (notarski akt koji je u cijelosti sastavio notar). Republika Hrvatska. godine. . potom i u Republici Srpskoj. od 29. statusnom. cija je implementacija u toku. kompetencijskom i funkcionalnom smislu. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj obnovila se na kon osamostaljenja od SFRJ. dok su u Crnoj Gori i na Kosovu doneseni zakoni o notarima i podz akonski akti. bez obzira od kojeg su notara sa teritorije BiH izradene. Ovim nacinom je omoguceno ne samo uspostavljanje nego i uspjesno funkcioniranje jedne nove sluzbe od samog os nivanja notarijata7. ovjeru i potvrdu isprava u odredenim pravnim oblastima.

6 Narodne novine Republike Hrvatske 78/93. Javnobiljeznicka sluzba u Republici Hrvatskoj kao sustav modernog slobodnog latinskog notarijata. 1. Sa rajevo 2009..d. 5 Detaljnije o notarskoj sluzbi i nadleznostima notara u Bosni i Hercegovini vid jeti u Komentaru zakona o notarima u Bosni i Hercegovini. broj 220/1930. . godina. izdavaci GtZOtvoreni regionalni fond za jugoistocnu Evropu Pravna reforma i tDP Sarajevo. godine. Narodne novine d. Sluzbeni glasnik Republike Srps ke 86/2005. 2008. Hrvatska javnobiljeznicka komora i Hrvatska javnobiljeznicka akademija. broj 45/2002. 4 Sluzbene novine Federacije BiH. i Sluzbeni glasnik Brcko Distrikta broj 09/2003. str.. 7 Detaljnije o ovome vidjeti kod Mihajla Dike.3 Sluzbene novine Kraljevine Jugoslavije. Meliha Povlakic/Christoph Schalast/Vesna Softi c.

imenovanja notara.1. kako bi sacin javao javne isprave. latinski tip notarijata. Madridska deklaracija. izmedu ostalog. kao dio djelotvornog i funkcionalnog pravos uda. koji preovladuje u zemljama Evropske unije. te u pogledu nadleznosti notara u vezi sa pravnim pos lovima koji se moraju saciniti u obaveznoj formi notarskog zapisa (notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave). na koga je prenesena drzavna vlast. preduslov za imenovanje notara jeste visoka pravnicka kvalifikacija i obrazovanj e. predupreduju moguce sporove i stoga u svojo j oblasti garantuju zastitu potrosaca. Ovi za koni su utemeljeni na zajednickim karakteristikama evropskog notarijata. Crna Gora je donijela Zakon o notarima 2005. od 22/23. a cime se ujedno obezbjeduje cuvanje. notari se brinu za pravnu sigurnost. Izvjesne razlike navedenih zakona postoje u odredbama koje se ticu polaganja not arskog ispita. u potpun osti se oslanjaju na principe Madridske deklaracije.03. funkcionalno se on moze svrstati u podrucje vanparnicnog sudstva ili preventivno g pravosuda. godine. Istorijat Osnovna karakteristika svih naprijed naznacenih zakona o notarima je ta da su pr ihvatili tzv. predv ida sljedece: notar je nosilac javne sluzbe. god ine. notar je nepristrasan savjetnik svih ucesnika u postupku sacinjavanja isprava (postupak notarske obrade isprava).1990. notar je iz oblasti profesionalnog prava podvrgnut nadzoru drzavnih organa. postavljanje notara se orijentise prema mjesnim potrebama za notarskim uslugama. koja p ropisuje osnovna nacela notarijata u Evropi. . koji je izmijenjen 2008. na osnovu cega su doneseni i podzakonski propi si. tj. notar je nezavisan i vrsi svoju djelatnost sa elementima drzavnog suvereniteta n a nacin slobodnog zanimanja. od kojih je najznacajniji Pravilnik o radu notara Crne Gore9. godine8. 1 3 NotarskasluzbauCrnojGori Kako je vec naprijed istaknuto. dokazana snaga i izvrsnost ovih isprava. Razmatranje pojedinih zakonskih odredbi i datih rjesenja ce se vrsiti u tekstu ovog rada na odgovarajucim mjesti ma.

8 Sluzbeni list RCG br. 68/2005. 30/2009.u kojima ce se detaljno obrazlagati norme notarskog prava. a nakon toga slijedi imenovanje prvih notara u Crnoj Gori. . 9 Sluzbeni list CG br. zajedno sa odgovaraju cim normama gradanskog prava. i Sluzbeni list CG br. trenutno se vode aktivnosti oko organizacije polaganja notarskog ispita. 49/2008.

kao i reforma privrednog prava. kojima treba da se poveca pravna si gurnost u pravnim poslovima kod prometa nepokretnosti. to su materijalno . nije i jedino kod uvodenja notarijata. a to je pitanje pravne sigurnosti. Ove norme regulisu postupak kojeg se mora pridrzavati svaki nota r u obavljanju svojih sluzbenih radnji. ali i reforma stvarnih prava. tako da te norme predstavljaju procesno notarsko pravo. zatim procesnopravne i org anizacionopravne norme. Isto tako. 3. Navedene norme cine organizaciono notarsko pravo. Nadalje. Zakon o nasljedivanju . sastavljanje notarskih akata. notar je duzan poznavati i u svom radu primjenjivati odredbe drugih zakona i propisa (kao sto su npr. Zakon o notarima Crne Gore sadrzi norme koje regulisu organizaciju notar ske sluzbe. Zakon o notarima sadrzi norme koje regulisu formu. U odrediva nju definicije notarskog prava mora se poci od vrste i karaktera normi koje regulisu djelatnost notara. Skup tih normi moze se nazvati zajednickim imenom notarsko pravo. Pored toga. Za njih se moze reci da su pandan normama ko je vaze za postupanje u parnicnom. efikasnijeg i jeftinijeg postu pka. koje je dio pravnog sistema drzave u kojoj se uvodi notarijat. uslove za obavljanje sluzbe. funkcije i nadleznosti notara. U . Pojam notarskog prava Uvodenje notarske sluzbe u pravni sistem neke drzave dovodi do stvaranja normi k oje regulisu rad notara. Ne smijemo izgubiti iz vida najznacajniji segmen t notarijata. Zakon o obligacionim odnosima. tu spadaju materijalnopravne. odgovornost notara i nadzor nad radom not ara. te je veoma bitno da ih notari poznaju kako bi ti akti proizveli zeljene pravne posljedice i imali forma lnu i materijalnu autenticnost javne isprave10. vanparnicnom i upravnom postupku. imenovanje notara. prestanak sluzbe notara.Prvi dio: Uvod 2. Dakle. Porodicni zakon itd. notarsko pravo obuhvata siroku materiju razlicitih grana prava. Ovdje se posebno istice reforma javnog regi stra nepokretnosti. Zakon o privrednim drustvima. pravno dejstvo i dokazna snaga notarskih akata regulisano je takode Zakonom o notarima. Uvodenje notarijata mora se posmatrati u vezi sa drugim reformama prava u Crnoj Gori. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 1 Pravna sigurnost Pitanje da li notarijat treba da dovede do brzeg.pravne norme koje se primjenjuju prilikom sacinjavanja notarskih akata. status notara. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. sadrzinu i druge e lemente notarskih akata o pravnim poslovima.).

Sluzbeni glasnik Republik e Srbije.bivsem pravnom sistemu poklanjala se manja paznja privatnom vlasnistvu nad nepok retnostima. Ovlascenja javnog beleznika. 71 80. . str. Pr ivredni subjekti nisu djelovali u uslovima potpune slobode na trzistu i nisu poznavali 10 Milena trgovcevic-Prokic. 2007godine. a uz to je unisten i citav niz registara ili su ti registri postali neazurni.

mogu biti i izvrsne isprave. Praksa ne odgovara vazecoj zakonsko j situaciji. Drzava s e kroz reformske zakone opredijelila. Na ovaj nacin drzava je odlucila uspostaviti prav nu sigurnost koja je osnovna pretpostavka za privredni razvoj i ukljucivanje u savremene tokove poslovanja. takode se p okazalo u dosadasnjoj praksi neefikasno. Prema vazecim zakonskim odredbama. kak o bi bio u stanju ispuniti zakonske obaveze i postavljene ciljeve. sto joj je. i ucinci rada notara su vidljivi u razliciti m sferama drustvenog zivota uopste. a predmet uredenja notarskog prava se odnosi na razlicite karakt ere drustvenih odnosa. izmedu ostalog. Primjer toga su tzv. a sasvim sigurno je bila namjera zakonodavca. za uv odenje reda u gore navedenoj oblasti. cemu bi se inace radi pravne sigur nosti. Notar je obavezan na neprestanu obuku i edukaciju. neophodno je razviti i unutrasnju strukovnu kontrolu. nastaju samo sa upiso m u javni registar. Pitanje d osadasnjih privatnih isprava u oblasti pravnog prometa i njihov kvalitet. kao npr. kako prema zajedni ci. Sve nepokretnosti moraju biti upisane u katastar nepokretnosti .3. Za eventualne greske notara mora postojati i njiho va odgovornost. fantomske firme. a sto je iskljuciva nadleznost drzave. Naravno. Pored drzavne kontrole rada notara. Vodenje drugih javnih registra. a sto je i pravna obaveza. tako da. a na njihove eventualne greske bez odlaganja trebaju se primijeniti efikasne sankcije. stvar je za sebe. Zbog svega toga. prema vazecoj pravnoj regulativi. registra pravnih subjekata. zbog cega je drzava uspostavila mehanizme kontrole njihovog rada. prava na nepokretnosti na osnovu pravnog posla. notarskim ispravama dokaznu snagu javnih isprava. ko je. te bi se na notare trebalo gledati sa velikom dozom povjerenja. Sve ovo treba da prati strucna javnost kako bi se postigao sto vec i stepan kvaliteta pruzanja notarskih usluga. a realan odgovor je moguce naci u broju predmeta sporova pred sudovima. da se prestane sa ovom protivzakonitom praksom. Zbog toga je notarskoj sluzbi drza va dala karakter javne sluzbe. Notar bi trebao da bude samo jedan segment u drustvu koji ce znacajno doprinijeti uspostavljanju pravne sigurnosti. tako . Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe kapitalisticke odnose medusobne neminovne konkurencije. pod odredenim zakonskim uslovima. koja se treba bazirati na profesionalizmu rada notara i uspostavljanju visokog kodeksa ponasan ja samih notara. bezuslovno moralo teziti. i duznost. u Crnoj Gori ne bi trebala postojati vanknjizna prava na nepokretnosti. Svaka grana prava regulise odredene drustve no -pravne odnose. i notari su samo ljudi.

javni registri i efikasnost u djelovanju notara.i prema korisnicima usluga. Najznacajniji doprinos i ucinci notarijata mo gli bi se sagledati u vise segmenata pruzanja javne usluge. Garant uspjesnog rada notara je njegova profesionaln ost. pravosud e. a koji su u interesu svih gradana. notari su duzni postupati na nacin da se postignu odredeni efekti prema zajednici. kao sto su npr. S obzirom da su na notare prenesene odredene nadleznosti drzave (javne sluzbe). nepristrasnost i nezavisnost u pruzanju usluga odnosno preduzimanju s luzbenih radnji. strucnost. Cuvanje izvornika (originala) notarsk ih akata .

koje mogu biti izvrsn e. . moze se pos ebno istaci sljedece: Akti koje je sastavio notar. Uvodenjem notarijata. postoji mogucnost dodatnog rasterecenja sudova. jasno i odredeno pretocit i u javnu ispravu. Hrvatska. moze biti izvrsna isprava koja u cijelosti zamjenjuje pravosnaznu suds ku odluku i time se izbjegavaju dugi i skupi parnicni postupci. kao sto je npr. zeljeni notarski pravni akt. te rasterecuju sudo vi. u kojoj je notar neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. Notari sacinjavaju notarske isprave o zasnivanju hipoteke. U zakonodavstvu Crne Gore12 postoji mogucnost da se od strane suda notarima povj eri vodenje ostavinskih postupaka. jer se u svako vrije me moze doci do autenticnog akta o pravnom poslu. a duznost mu je ispitati pravu volju stranaka. poduciti ih o pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. 3 2 Rasterecenjepravosuda Jedna od preporuka Vijeca Evrope za zemlje u tranziciji bila je da. Notarski akt kojeg je notar u cijelosti sacinio (zapis ili zapis o potvrdi priva tne isprave). dovode do veceg stepena pravne sigurno sti i izbjegavanja sporova. pa ce sudovi u Crnoj Gori biti rastereceni za dodatni angazman na tim predmetima. te njihove izjave potpuno. S tim u vezi. a sto se postize indirektno putem izbjegavanja sporova na osnovu notarskih akata i putem prenosenja odredenih nadleznosti na notare iz oblasti vanparnicnog sudstva. a istovremeno se postize efikasnost i ekonomicnost ucesnika u pravnom prometu. u cilju rast erecenja pravosuda. tj. sudovi nece vrsiti ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti nego ce se to raditi u sklopu sastavljanja notarskih akata o takvi m ugovorima. U vezi s ovim. isticemo da ce sudo vi u Crnoj Gori biti rastereceni od ogromnog broja takvih predmeta11. a sto je uspjesno ucinjeno u mnogim zemljama (Austrija. Povjeravanjem odredenih vanparnicnih postupaka koji spadaju u prirodu notarske djelatnosti. a sto su do uvodenja notarijata radili sudovi. Makedonija itd.). Na ovaj nacin se postize direk tna korist za drustvenu zajednicu i za gradane pojedince.Prvi dio: Uvod u arhivu notara takode doprinosi jacanju pravne sigurnosti. zbog naprijed naznacene procedure. ostavinski postupak. Notar je strucna osoba koja profesionalno obavlja svoju djelatnost. uvedu notarsku sluzbu.

. ici ce se direktno u izvrsni postupak. te su sudovi u F BiH direktno rastereceni za taj broj predmeta o zasnivanju hipoteke. povodom takvih ugovora nece se voditi dugotrajni parnicni postupci. 12 Sluzbeni list RCG 27/2006.. clan 137 do 157. prema dostupnim podacima Notarske komore FBiH. za godinu dana rada no tari u F BiH su sacinili 5000 ugovora o zasnivanju hipoteka kao izvrsnih isprava koje imaju s nagu pravomocnih sudskih presuda.11 tako npr. a ako ne dode do ispunjenja preuzetih obaveza. Zakon o vanparnicnom postupku. a takode.

a kao najcesci slucaj. kao sto je to bio slucaj u sudo vima. Da bi se na zadovoljavajuci na cin uredila ova pravna pitanja. sadrzina i kvalitet sklopljenih ugo vora u pojedinim pravnim oblastima nisu iskljucivi interes pojedinaca koji sklapaju te ugovore nego su i od znacaja za siru drustvenu zajednicu. povjerenja u javne registre i vecih ulaganja. . Kako se naprijed naznaceni pravni poslovi upisuju u katastar nepokretnosti. pored povecanja pravne sigurnosti. pri cemu se Zakon o notarima. Zakon o izvrsnom postupku14. Zakona o notarima Crne Gore). produkt ovog rada su ugovori. Forma. svi poslovi iz nadleznosti notara trebali bi da se strucno i veoma brzo zavrsavaju (nema dugotrajnog cekanja. a prije pocetka rada notara. kao sto je efikasnost i ekonomicnost. kod notara u Bosni i Hercegovini zavrsavaju u kratkom vre menskom periodu. kao i Zakon o svojinsko-pravnim odnosima15. 3 4 Efikasnostiekonomicnost Notari. Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti13. Smat ramo da je nuzna harmonizacija. u pravnom prometu postizu se i odredeni drugi efekt i. zakonodavac se opredijelio za poseban postupak i formu sklap anja ovih pravnih poslova (clan 51. kako ovih zakona. to c e se notarskom aktivnoscu u vezi sa takvim poslovima. a koji za predmet imaju sticanje svojine i drugih s tvarnih prava na nepokretnosti. a pogotovo stranih. tako i samog rada lica i institucij a koje su zaduzene za implementaciju istih. a zbog njihove preopterecenosti). koji se npr. Sve naprijed iznijeto. sto u krajnjem dovodi do veceg stepena pravne sigurnosti. postici da se svi ti pravni pos lovi uknjize u katastar nepokretnosti. Svi ovi pravni poslovi zahtijevaju izuzetnu strucnost pr ilikom njihove obrade i sacinjavanja u obliku konacnog pravnog posla. u praksi svojim ispravama pruzaju efikasnu i e konomicnu javnu uslugu. Naime. a sto ce za rezultat imati tacnost javnih regi stara i pouzdanje u iste. Najocitiji primjer za to su pravni poslovi o z asnivanju hipoteke. Razlozi za uvodenje notarijata i ciljevi notarske sluzbe 3 3 Javniregistri Notarima je zakonom data iskljuciva nadleznost sastavljanja notarskih akata o ta cno odredenim pravnim poslovima. u sudu se cekalo i po nekoliko mjeseci za zasnivanje hipoteke kao izvrsne isprave. Bez ovih i ovakvih zakona. u ekonomiju Crne Gore. Aktivnostima notara i notarskim ispravama. kao nosioci javne sluzbe. kompletna reforma pravnog siste ma i njegovo uskladivanje sa evropskim standardima bili bi dovedeni u pitanje. trebaju posmatrati kao reformski zakoni. i konacni je cilj kompletne reforme pravnog sistema.3.

15 Sluzbeni list CG 19/2009. 14 Sluzbeni list RCG 23/2004. izbjegavaju se sporovi. . jer notarska je isprava ono sto su strane zeljele i izja vile pred notarom kao nepristrasnim savjetnikom svih stranka. 13 Sluzbeni list RCG 29/2007.Doprinos efikasnosti i ekonomicnosti se moze izraziti u sljedecem: nema cekanja i poslovi se veoma brzo zavrsavaju kod notara. notarske isprave mogu biti i izvrsne isprave.

Prema pokazateljima zasnovanim na zvanicnim podacima koje je pribavila Notarska komora FBiH od nadleznih poreskih i drugih organa. mnoge kriminalne afere u oblasti prometa nepokretnosti i fantomske firme u oblasti privrednih drustava. pranje znatnih kolicina novca i sl. Privatne isprave su sve one koje po zakonu nisu definisane kao javne. neprovodivi ugovori u katastru nepokretnosti. te su na takav nacin za drzavu izgubljene ogromne svote poreznog novca. prije uvodenja notarske sluzbe. bez obzira na materijal kojim se pise odnosno na kome je izrazena i bez obzira n a vrstu znakova kojim su oni ispisani16. Svi napr ijed navedeni elementi. Efekti notarskih isprava kao javnih isprava su neuporedivo veci od efekata priva tnih isprava koje su sacinjavala druga lica. u propisanoj formi i postupku. Zakoni definisu da su javne isprave one isprave koje su izdali drzavni organi ili druga lica koja vrse javna ovlascenja. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere). oko 15% ugovora o prometu nepokretnosti sacinjavali su advokati. Najvaznija podjela isprava je na privatne i jav ne. a sud samo ovjeravao potpise. neplacanje ogromnih ja vnih prihoda. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i sa njime izjednaceni zapis o potvrdi privatne isprave). tj. cine notarski akt javnom ispravom pod uslovom da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima17. potvrde o cinjenicama koje u okviru svoje nadleznosti potvrduje notar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. Notarima su u nadleznost dati poslovi koji su ranije u dobroj mjeri bili predmet rada na crno. otpravci i prepisi izv . ove poslove su najcesce rad ile osobe koje nisu imale kvalifikaciju i odobrenje za rad. i u okviru svoje nadleznosti. prevare. 4 2 Pojamivrstenotarskihakata Notarski akti su javne isprave o pravnim poslovima. potpadali su pod tzv. 4. neuredni javni registri.Prvi dio: Uvod izbjegavaju se veoma dugi eventualni parnicni postupci. Notarske isprave 4 1 Pojamivrsteispravauopste Pod ispravom se podrazumijeva predmet na kome je covjekova misao izrazena pismom . sivu ekonomiju . Dakle. dok je 85% takvih isprava sacinjavano od strane lica koja nisu za te poslove osposob ljena ili registrovana. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (notarski za pisnik). Direktni negativni efekti ovakvog rada na crno su: stvaranje izrazite pravne nesigurnosti. Isto tako. putem preveniranja sporova i steta. tarifom o nagradama i naknadama notara mogu se dodatno postici bolji ekonomski efekti. o cemu smo naprijed dali iscrpna objasnjenja. direktno ili indirektno.

. Zakona o notarima CG. 257. godine. 2007. 17 Clan 5.-263. Ovlascenja javnog beleznika. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije.or 16 Milena trgovcevic-Prokic. str.

4.). Ukoliko se za odredeni pravni posao zahtijeva fo rma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. tj. 4 3 Dokazna snaga notarskih akata Kako smo naprijed vec istakli. svi notarski akti. takva iz java nece proizvoditi pravne ucinke. takva izjava nece proizvoditi pravno dejstvo. a u cemu je presudna forma i postupak za njihovo sastav ljanje. ako otpravak i prepis notarskog zapisa ne sadrze klauzulu o ovjeri (clan 91. Zakona o notarima). koji predstavljaju javne ispr ave pod uslovom da su prilikom njihovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme pr opisane Zakonom o notarima.). Zakona o notarima). te no tarski zapisnici imaju punu dokaznu snagu javne isprave. jer. ukljucujuci i klauzulu o ovjeri18. pored formalne dokazne snage. Zak ona o notarima). mora se voditi racuna o tome da Zakon o notarima u nekol iko slucajeva izricito propisuje kad notarski akt nema svojstvo javne isprave. Dakle. Stepen dokazne snage notarsk ih akata zavisi od njihove vrste. tada izjava volje mora b iti data u toj formi. u skladu sa Zakonom o notarima (clan 2. Med utim. ako ne sadrzi potpis. da su ispostovani bitni elementi forme propisane Zakonom o notarima (clan 5. Jedan od bitnih elemenata kod nekih pravnih poslova je forma (clan 51. u suprotnom. pecat i stambilj notara (clan 42. imaju formalnu dokaznu snagu javnih isprava (da je notarski akt izdao notar u ok viru svojih ovlastenja i da su ispunjeni Zakonom propisani bitni elementi forme). svi notarski akti nemaju isti stepen dokazne snage. da je izdat u okviru ovlascenja nadleznosti notara (clan 4. notarski akt je javna isprava ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to: da je izdat od notara koji vrsi notarsku sluzbu kao javnu sluzbu. profesionalno i kao iskljucivo zanimanje. Zakona o notarima). imaju . jer. Notarski zapisi i sa njima izjednaceni zapisi o potvrdi privatnih isprava. Notarske isprave nika notarskih akata smatraju se notarskim aktima. tako da izjava volje mora biti u odgovarajucoj formi. Zakona o notarima). pod Zakonom propisanim uslovim a. u suprotnom. Pored naprijed naznacenih odredbi koje propisuju uslove pod kojima notarski akt ima svojstvo javne isprave. kao i kod drugih j avnih isprava. to su sljedeci slucajevi: ako je postojao razlog za izuzece notara (clan 28.

-91. stav 5. . 19 Clan 4. koja se odnosi na pretpostavku istinitosti sadrzine notarskih akata (notar sastavlja. Notarske potvrde i ovjere imaju manji stepen dokazne snage u odnosu na notarski zapis. Zakona o notarima FBiH (Sluzbene novine broj 45/02). 18 Clan 80. Ovjere potpisa i prepisa imaju formalnu dokaznu snagu javne isprave i to u dijelu ovjere autentic nosti prepisa. dok se ovjeravanjem ne potvrduje istinitost sadrzaja i sprave. Notarske ovjere i potvrde imaj u dokaznu snagu javne isprave o cinjenicama o kojima se u njima svjedoci19. Zakona o notarima CG. odnosno potpisa. Notar samo sastavlja biljesku o potvrdi i ovjeri.i materijalnu dokaznu snagu. odnosno potvrduje sadrzinu akta).

naprimjer. 259-262. da nema doka znu snagu javne isprave. 20 Meliha Povlakic. GtZ-ORF. moze biti izvrsna isprava. tako. . Christoph Schalast. ako nema neoph odnih poduka i upozorenja itd. a ta sposobnost da bude izvrsna isprava data je notar skom zapisu i zapisu o potvrdi privatne isprave22. Kod notarskog zapisa postoji pretpostavka tacnosti sadrzaja isprava. Sarajevo 2009. ostaje i dalje privatna isprava. ako postoje razlozi za izuzece. Ovlascenja javnog beleznika. Ako se u parnicnom postupku dokaze da notarski akt nije autentican. 2007. tj. te sastaviti akt koji je u skladu sa vazecim propisima. nedostaci u pogledu punomoci i zastupanja itd. godine. prekomjerno ostecen je. Ko d privatne isprave na postoji pretpostavka tacnosti sadrzine pravnog posla. str. Drugo veoma znacajno pitanje je: da li se u parnicnom postupku moze pobijati sad rzina notarskog akta koji ima punu dokaznu snagu javne isprave (formalnu i materijalnu dokaznu snagu). sadrzina notarskog zapisa? Sadrzina takvog notars kog akta (zapisa) moze se pobijati u parnicnom postupku radi utvrdivanja valjanosti pravnog posla koji je sadrzan u notarskom aktu21. 126-129. str. Komentar Zakona o notarima u Bosni i Hercegovine. tada takav ugovor se moze pobijati kao privatna isprava. to su slijedeci r azlozi: ako nema pecata i potpisa notara. naprimjer. Vesna Softic. teret dokazivanja je na stranci koja osporava autenticn ost notarskog akta. Obaveza notara je ispitati i utvrditi pravu volju s tranka. Dokazna snaga notarskog akta ogleda se i u tome sto on. Postavlja se pitanje: da li se mogu pobijati notarski akti i pod kojim uslovima? U parnicnom postupku je moguce utvrdujucom tuzbom osporavati autenticnost notarskog akta (da li ga je izdao notar u okviru Zakonom propisanih ovlastenja i da li su ispun jeni bitni Zakonom propisani elementi postupka i forme). dok samo biljeska o ovjeri potpisa ima svojstvo javne isprave20.Prvi dio: Uvod tako privatna isprava na kojoj je notar ovjerio potpis. Sluzbeni glasnik Republik e Srbije. 171. U razloge zbog kojih se moze p obijati sadrzina pravnog posla iz notarskog akta spadaju mane volje. u slucajevima predvideni m Zakonom. 21 Milena trgovcevic-Prokic. Notar je duzan starati se o tome da se navedeni razlozi za pobijanje sadrzine pravnog posla eliminisu tokom samog postu pka sacinjavanja notarskog akta. kao sto je. str.

. u vezi sa clanom 50. a Zakona o notarima CG.22 Clan 53. i 50.

te stavljanja pecata i stambilja n otara. a ovo ce se u praksi najcesce i desavati. pa je zbo g toga propisano: Prazna mjesta u notarskom aktu moraju biti ispunjenja crtama. propisane Zakonom o notarima (clan 5. Prilikom izra de notarskog akta mora se voditi racuna i o sigurnosti od falsifikovanja. Za izradu otpravaka i prepisa moze se upotrijebiti i a parat za kopiranje. Dakle. oznaciti ga kao otpravak i ugraditi klauzu lu o ovjeri otpravka23. najsigurnije i najlakse fotokopirati. u suprotnom. da su prilikom njegovog sastavljanja ispostovani bitni elementi forme. . Izuzetno. notarski akt se moze sastaviti i citkim rukopi som pisanim trajnim mastilom. Pravilnika o radu notara (Sluzbene novine FBiH broj 13/09) je izrada otpravka i prepisa pomocu fotokopir-aparata u notarskoj kancela riji propisana kao obaveza. predstavljao javnu ispr avu. zbog toga sto je notarski akt izgubio svojstvo javne isprave. te se moze dokazivati posebnom tuzbom da notarski akt ni je autentican.-49. jer. Po pravilu.) posvetili su posebnu paznju formi i sastavljanju notarskih akata.-24. notari se moraju strogo pridrzavati forme i postupka sastavljanja notarsk ih akata. drugih ucesnika i notara. nuzno je. te je ona izricito propisana normama Zakona o notarima i Pravilnika o radu notara. Forma notarskih akata Da bi notarski akt imao dokaznu snagu javne isprave. Bez toga.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 1. 1 1 Tehnikasastavljanja notarskogakta tehnika sastavljanja notarskog akta je veoma bitan aspekt notarske djelatnosti. a ako elektron ski i mehanicki uredaji za pisanje nisu dostupni.) i Pravilnik o radu notara (clanovi 19. nakon potpisivanja i parafiranja od strane stranaka. tj. izmedu ostalog. jer otpravak u svemu treba da odgovara izvorniku kojeg je. notarski akt nema svojstvo javne isprave. U Federaciji BiH clanom 35. notari mogu odgovarati disciplinski i za naknadu stete. trajnost notarskog akta nastoji se osigurati i propisivanjem obaveze da se pise na papiru standardnog formata A4 i takvog kvaliteta koji garantuje trajnost. u slucaju hitnosti. Zakon o notarima ( clanovi 35. koji se nalazi u kancelariji notara.). notarski akt se sastavlja elektronskim ili mehanickim uredajima za p isanje teksta koji ostavljaju trajni trag.

.

navedeni u notars kom aktu. drugih ucesnika i notara. tako da se oba kraja na poledini zadnje stranice pricvrscuju pecatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pecatom notara.. i 20. s tim da su od toga izuzete samo brojcane oznake listova nepokretnosti i pojedinih odredaba zakona ili drugih propisa na kojima se akt zasniva. oznakam a i datumu izdavanja prilozenih isprava. kao takvi. ispod teksta svake stranice (clan 40. Akt koji je sastavio notar mora biti citljiv. koji sadrzi naziv: Crna Gora. ili notarski akt od jedne stranice sa prilozima. Sve stranice sa prilozima uz notarski akt. datumi i druge brojcane oznake moraju biti ispisani i slovima. Na isti nacin se radi s a izmjenom ili dopunom teksta akta. prosivaju se jemstvenikom . Zabranjena je upotreba skracenica. Sve stranice (u slucaju kada notarski akt ima vise stranica) izvornika parafiraj u notar i stranke. Na notarski akt stavlja se oznaka i broj iz odgovarajuceg upisnika. Pravilnika o ra du notara). s tim da se parafi ne smiju stavljati preko teksta vec na vidnom mj estu. kao i broj k alendarske godine. te rednim brojem stranice. koji su. Zakona o notarima i clan 21. a sve to u skladu sa odredbama clana 38.24 Ako se notarski akt sastoji od vise stranica. drugih ucesnika i notara. stav 6. a ako se prilozi ne mogu spojiti sa notarskim aktom iz tehnickih razloga. U gornjem desnom uglu stavlja se stambilj notara (clan 10. tako da se na kraju akta.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Iznosi. na kraju akta. Pravi lnika o radu notara). prezime i ime notara i sjediste notara. Rijeci i znakovi se ne smiju pisati izvan teksta. ispisuje se tekst o broju. a prije potpisa stranaka. sadrzini. a prilozi se cuvaju u omotu spisa kao sas tavni dio notarskog akta. u njemu se ne smije nista brisati. odnosno svjedoci ili drugi notar za stranku koja ne zna ili ne moze pisati. a svaka nar edna stranica oznacava se oznakom i brojem iz odgovarajuceg upisnika i brojem kalendarske godine. Zakona o notar . osim onih koje su uobicajene i opstepoznate. precrtavanje se vrsi tankom vodoravnom linijom. onda notar mora postupiti na sljed eci nacin: Na prvoj stranici stavljaju se oznake kako je vec naprijed navedeno. UZZ 1/2009. to mora naznaciti i to tako sto se mora naznaciti mjes to i obim (broj rijeci i recenica) teksta koji je precrtan. npr. oznaku NOtAR . prije potpisa stran aka.

notarski akt se sastavlja na oba jezika. na jeziku koji je u sluzbenoj upotrebi. pod uslovom da to stranka trazi. . a notar ima svojstvo sudskog tumaca za jezik na kojem se akt sastavlja (clan 43. a u opstinama gdje manjina predstavlja vecinu ili znacajan dio stanovnistva. u gornjem dijelu. notarski zapisnik i notarska potvrda). na zahtjev strank e. ispod oznake i broja iz odgo varajuceg upisnika i broja kalendarske godine. smatramo da bi to bilo korisno staviti na prvu stranicu. stavlja oznaka IZVORNIK . Z akona o 24 Iako Zakon o notarima i Pravilnik o radu notara ne sadrze izricitu odredbu da se na notarski akt koji sacini notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapis. Notar sastavlja notarski akt. Zakona o notari ma CG. u pravilu. a tako je i u drugim drzavama . Zakon je predvidio jos jedan izuzetak k ada se notarski akt moze sastavljati i na stranom jeziku. a sto bi predstavljalo original notarskog akta.ima. Ovo posredno proizilazi iz odredbe clana 76.

Notarski postupak se zasniva na odredenim nacelima parnicnog i vanparnicnog post upka. javne isprave. Notar je lice od javnog povjerenja. Ako notarski akt ne sadrzi potpis. pecat i stambilj notara. duzan u sastavljanju notarskih akata postupati u granicama svojih sluzbenih ovlascenja i pridrzavati se propisane forme i postupka. a svjedoci il i drugi notar to potvrduju. Ako je stra nka nepismena ili se ne moze potpisati iz nekih razloga. Na kraju akta koji je sastavio. nadleznostima i zadacima notarske sluzbe kao j avne sluzbe. te na odredenim specificnim nacelima26. Priroda notars kog postupka uslovljena je polozajem. po zahtjevu stranke. u skladu sa Zakonom. pravne sig urnosti. a notarska sluzba ima zadatak da pruzi pravnu zastitu fizickih i pravnih lica na nacin preventivnog sprecavanja s porova. Kako smo vec istakli. odnosno notara kao nosioca te sluzbe. Forma notarskih akata notarima CG). od privatnih isprava koje sastavljaju neke druge pravnicke pr ofesije. koju vrsi iskljucivo kao zanimanje. Sve naprijed naznaceno.. tada takav akt nema svojstvo javne isprave. Stranke i ostali ucesnici akt potpisuju prije notara. Poslije potpisa notara. neut ralni i strucni nosilac te sluzbe. te nezavisni. U tom slucaju. prilikom sastavljanja akta. preduzeti sluzbenu radnju iz svoje nadleznosti. notar se svojerucno potpisuje i po red potpisa stavlja otisak pecata i stambilja. kao nezavisan. notarska slu zba je javna sluzba jer je drzava na notara Zakonom prenijela javna ovlascenja u onim o blastima prava za koje je smatrala cjelishodnim sa stanovista javnog interesa. Sve to skupa cini da notarski akt ima svojstvo javne isprave. odnosno razlikuje notarsk i akt. neutra lan i strucan nosilac javne sluzbe. kao javnu ispravu. moraju biti prisutna dva pismena svjedoka k oja izabere stranka ili drugi notar. Notar je duzan savjesno i posteno. to u aktu mora biti naznaceno. 1 2 Postupak sastavljanja notarskihakata Postupak sastavljanja notarskih akata je strogo formalan. pred kojima stranka stavlja otisak prsta.1. Nacelo oficijelnosti. tako je Zakon o notarima25 propisao prava i duznosti notara u poduzimanju sluzbe nih radnji i pravila postupka kojeg mozemo nazvati notarski postupak. uz odredena prilagodavanja. rasterecenja sudova itd. svrstava notarski postupak u grupu postupaka koji za pre dmet imaju pravnu zastitu u gradanskopravnim odnosima. pod Zakonom propisanim uslovima. Sastavljanje notarskih akata nije mehanicko pisanje teksta i ovjeravanje nego je notar. Notarske isprav e su. Od tog pravila postoje . akt ne moze nista sadrzavati.

124. Sluzbeni glasnik Repub like Srbije. i 44.-34. i clanovi 27. do 49. Stranka u tim slucajevima ima prav o da podnese prituzbu Notarskoj komori zbog odbijanja poduzimanja sluzbene radnje. str.-132. U suprotnom. i to s amo u slucajevima odredenim Zakonom o notarima27. a sto bi dalje moglo dovesti do 25 Clanovi 27. Zakona o notarima CG. . godine. Zakona o notarima CG 26 Milena trgovcevic-Prokic.-29. 2007. Zakon o notarima je izricito propisao slucajeve kada je notar ovlascen i duzan o dbiti preduzimanje sluzbene radnje.izuzeci kada notar moze odbiti preduzimanje sluzbene radnje iz svoje nadleznosti. notar bi postupao mimo svojih sluzben ih ovlascenja i time ucinio povredu sluzbene obaveze. Ovlascenja javnog beleznika. 27 Clan 3.

)30. notar je duzan. kao i sankciju da notarski akt nema svojstvo javne isprave ako je postojao razlog za izuzece notara (npr. poduci ti stranke pravnim posljedicama posla i dati im upozorenje. notar bi mogao odgovarati materijalno i dis ciplinski. Nacelo neposrednosti. istraziti njihovu volju. tj. Na kraju postupka sastavljanja notarskog akta stranke i drugi uc esnici potpisuju akt u prisustvu notara28. duzan da vrsi notarsku sluzbu i pred uzima poslove iz svoje nadleznosti iskljucivo u skladu sa Zakonom i propisima29. kada postoji poslovna nesposobnost itd. Prema ovom nacelu. nuzno je istovremeno prisustvo stranaka pred no tarom prilikom sastavljanja. da kao tajnu cuva podatke koje je saznao u vrse nju svojih poslova. te je. duzan da u vrsenju poslova iz svoje nadleznosti po stupa savjesno i posteno prema svim strankama u postupku na jednak nacin. Od ovog pravila postoje izuzeci. Zakon o notarima je definisao notara kao lice koje uzi va javno povjerenje. Shodno nacelu neposrednosti. kada je sluzbena radnja. Ovo nacelo ogleda se u cinjenici da je notar. Nacelo javnog povjerenja. u skladu sa Zakonom. Zbog n aprijed naznacene povrede sluzbene duznosti. gubitka svojstva javne isprave. a potom. savjetovat i ih i poducavati.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata gubitka autenticnosti notarskog akta. U postupku sastavljanja notarskih akata ovo nacelo izrazen o je time sto je notar duzan prije sastavljanja akata ispitati volju stranaka. Nacelo nezavisnosti. notar je duzan te izjave procitati strankama. te upozoriti na manjkavost i eventualne stetne posljedice namjeravanog pravnog posla. Nacelo nepristrasnosti. u skladu sa Zakonom i propisima. Notar je duzan i ovlascen odbiti preduzimanje sluzbene radnje u slucajevima postojanja razloga za izuzece notara. iako je posta vljen od drzave koja vrsi nadzor nad njegovim radom. na jednak nacin stititi interese svih stranaka. Nacelo stranacke privilegije. unijeti eventualne poduke i upozorenja u akt i neposrednim pitanjima uvjeriti se da li sadrzaj notarskog akt a odgovara volji stranaka. odnosno pravni po sao nezakonit (po zakonu nedopusten ili zabranjen). u slucaju kad s e radi o dvostranom pravnom poslu. Pored toga. Sustina ovog nacela sastoji se u propisanoj obavez i notara. citanja i potpisivanja notarskog akta. kada izjave stranaka b udu unesene u akt. s umnja u njegovu nepristrasnost. tako da notar nije duzan cuvati tajnu . Zakon propisuje razloge za izuzece notara. kao i lica zaposlenih kod njega. kao takav.

30. U supr otnom. jasno i odre deno. Zakona o notarima CG. samo uz oba 28 29 30 31 Clan Clan Clan Clan 47.ako iz Zakona. i pored upozorenja notara. Notar je duzan da ispita volju stranaka i cinjenicno stanje. volje stranaka ili sadrzine pravnog posla proizilazi nesto drugo. i 49. a zele. nerazumljive i dvosmislene. da se unesu u akt. Zakona o notarima CG. te da pravu volju stranaka pretoci u notarski akt. notar to moze uciniti. i 3. Ako notar smatra da su izjave stranaka nejasne. potpuno. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti cuvanja tajne31. Zakona o notarima CG. 28. . 2. Zakona o notarima CG. Nacelo utvrdivanja prave volje stranaka.

U suprotnom. Notar poducava i upozorava stranke i na sve pravne pretpostavke za valjanost pravnog posla. niti smije ugroziti Zakonom propisanu autonomiju volja stranaka. prodaja nepokretnosti koja je van prometa. Sustina ovog nacela je da notar poducava stranke materijalnom pravu i daje im upozorenja u ve zi s tim. notarski akt moze izgubiti autenticnos t. Ovim nacelom se ne narusava nacelo autonomije volja nego se zeli strankama ukazati na eventualne stetne posljedice i time sprijeciti davanje ishitrenih i stetnih izjava volja. poslovne rizike i eventualne manjkavosti pravnog posla. Isto tako. tj. ne smiju se preduzimati sluzbene radnje i sastavljati notarski akti koji nisu dopusteni. odnosno poducavanje ne smije p reci u nametanje volje strankama od strane notara. prije sastavljanja notarskog akta. poduciti stranke pravnim posljedicama i dometu namjeravanog pravnog posla. notar bi ucinio povred u sluzbene duznosti utvrdivanja prave volje stranaka. U suprotnom. u smislu poslovnih rizika koji su povezani sa pravnim poslom (npr. Notar je duzan. Savjetovanje. Ono sto treba istaci jeste cinjenica da se poducavanje i upozoravanje stranaka u praksi notara nedovoljno vrsi kada je to neophodno. pored poducavanja pravnim dometima namjeravanog pravnog posla. nerazumljive i dvosmislene. svojstvo javne isprave i moze se ponistiti kao svaka privatna isprava. a cesto se neselektivno koristi i t amo gdje ne treba ili se ne smije koristiti. a not ar cini povredu sluzbene duznosti savjetovanja. Forma notarskih akata vezu unosenja i upozorenja u notarski akt32. Nacelo savjetovanja i upozoravanja stranaka jeste jedno od centralnih nacela not arskog postupka. ali i cinjenicu da ih je poducio i upozorio na posljedice takvih izjava. isplata cijene kod ugovora o prodaji prije upisa predbiljezbe prava svojine). Od kvalitetne primjene ovog nacela u praksi notara u dobroj mjeri zavisi jedan od osnovnih ciljeva notarske sluzbe. notar bi mogao odgovarati za stetu koja nastane usljed povrede ove sluzbene duzn osti. sacinjavanje te . poducavanja i upozorenja stranaka. i ako mogu dovesti do spo rova i steta. stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. Ako i nakon poduke i upozorenja notara. odnosno koji su nistavi. notar ce u notarski akt unijeti njihove izjave. a narocito ako smatra da su njihove izjave nejasne. takode. jer zadire u samu sustinu notarske djelatnosti u domenu sastavljanja n otarskih akata. notar je duzan stranke upozoriti na pravne posljedic e. jer poducavanje i upozorenje strankama u ovakvim slucajevima nema nikak vog efekta i smisla (npr.1. posredovanje notara medu strankama. a to je preventivna pravna zastita st ranaka u gradanskopravnim stvarima33. Kada str anke nastupaju u zakonskim granicama autonomije volja.

34 Vidi clan 27. godine. do 29. a nije se obezbijedio upisom predbiljezbe u katastar nepokretnosti ).). 2007. str. 33 Detaljnije vidjeti kod Milena trgovcevic-Prokic. . kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju da imovina koja je predmet ovog ugovor a ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja ). Notar tada mora odbiti poduzim anje sluzbene radnje34. Ovlascenja javnog beleznika. Sluzbeni glasnik Republike Srbije. u okviru teksta pravnog pos la ili u zavrsnom dijelu notarskog zapisa. Poduke i upozorenja mogu biti uopstena o pravnim dometima pos la (npr. kod ugovora o prodaji da postoji rizik za kupca ako isplat i cijenu.-132. Poduke i upo zorenja mogu biti unesene u uvodnom dijelu notarskog zapisa. 128. Zakona o notarima CG. Notar moze kombinovati naprijed naznace 32 Clan 47. a mogu biti i konkretna za pojedin e odredbe i izjave (npr. Zakona o notarima CG.stamenta od lica koje nema testamentarnu sposobnost itd.

detaljnije cemo razraditi sposobnost stranaka u materijalnopravnom smislu. koje regulisu pod kojim se uslovima slijepa. Odredbe prava o pravnoj i poslovnoj sposobnosti stranaka sadrzane su u vise zako na: npr. u Porodicnom zakonu. tj. Zakona o notari ma). odredeno je posebnim zakonom. nijema i gluvonijema lica. Koji su to dokumenti. Sposobnost ucestvovanja u postupku s astavljanja notarskih akata imaju sva fizicka i pravna lica koja se mogu po materijalnom zakonu pojaviti kao nosioci prava i obaveza (pravna sposobnost) i koja imaju spo sobnost da ucestvuju u sklapanju pravnih poslova (poslovna sposobnost). i . U vezi sa tehnikom unosenja poduka i upozorenja u notarski akt rjesenja uporednog prava i prakse notara su ista kao sto je naprijed navedeno. pasos. kao i lica koja ne znaju ili ne mogu pisati ili koja ne poznaju jezik na kojem se sacinjava akt.). itd. Zakon o notarima sadrzi odredbe procesnog karaktera. vozacka dozvola. jer jedino na osnovu takvih dokumenata. jer to nije propisano odredbama o postupanju notara prilikom sastavljanj a notarskih akata. i sl. u Zakonu o nasljedivanju. Na ovom mjestu bavicemo se stranackom sposobnoscu u procesno-pravnom smislu. testamentarna sposobnost. gluva. sto je stvar stila i teh nike svakog notara. ali jedno je sigurno to moraju biti licni dokumenti sa fotografijom koje je izdao nadlezni organ (lic na karta.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata ne tehnike unosenja poduka i upozorenja u notarski akt. tj. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Identitet tih lica notar je duzan utvrditi uvidom u dokumente izdate od strane nadleznog drzavnog organa. tim zakonima se regulise pravna i poslovna sposobnost fizickih i pravnih lica uo pste ili za odredene pravne poslove (npr. 2. u Zakonu o privrednim drustvima. a pokrecu ga stranke. fizi cka i pravna lica licno ili preko ovlascenog zastupnika. biti subjekt prava sv ojine i drugih stvarnih prava). 2 1 Utvrdivanje identiteta stranaka Procesna pretpostavka za zapocinjanje postupka sastavljanja notarskog akta jeste utvrdivanje od strane notara identiteta stranaka i drugih ucesnika (clan 44. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Postupak sastavljanja notarskih akata vodi notar. na osnovu kojih se identitet moze utvrditi na nesumnj iv nacin. mogu pojaviti kao stranke i ucestvovati u postupku sastavljanja notarskog akta35. u Zakonu o svojinskop ravnim odnosima. u Zakonu o obligacionim odnosima. ko moze i pod kojim u slovima zakljuciti bracni ugovor. u smislu odredbi Zakona o notarima. Kad se budemo bavili sastavljanjem not arskog zapisa za pojedine pravne poslove.

clan 45. Zakona o notarima CG .dentitet se moze utvrditi na nesumnjiv nacin. Zakon ne propisuje mogucnost drukcijeg utvrdivanja identiteta u situacijama kada 35 Clan 40. a sto obligatorno propisuje Zakon o notarim a CG. i clan 46. st. 3..

. po Z akonu o notarima CG.. po zanimanju ekonomski tehnicar.. (u daljem tekstu: Kupac).2. u ___. Gospodin H. ___ broj 3... stranka izjavljuje da je sin XX. sa rokom vazenja do ---. predvideni su svjedoci ili drugi notar..01.1945. zakoni o notarima u drugim drzavama36. Zakona o notarima propisano je da se pozivaju dv a pismena svjedoka ili koji drugi notar.. ta cinjenica mora biti naznacena u aktu. a jedan od njih mora znati citati i pisati. sa prebivali stem u -----. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. Gospodin N. roden 21. st. Za razliku od toga. U slucaju kada stranka ne zna (nepismena) ili ne moze pisati (pismena. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.. ul..01. br. u postupku sastavlj anja notarskih akata moraju ucestvovati i druga lica (ucesnici) ciji identitet notar utvrduje na isti nacin kao i identitet stranaka. ul. 1. izdatog od MUP-a ---. P R I m J E R Utvrdivanje identiteta na osnovu licne karte i pasosa (identifikacijski dokument i). Prilikom . (slovima: _____) godine. ali iz zdravstvenih ili nekih drugih ra zloga ne moze pisati). sa prebival istem u ___. ali pocesto u praksi moze stvoriti poteskoce. u clanu 40. u -----. Na upit notara. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata identitet nije moguce utvrditi uvidom u licni dokument.. ------------------------------------------------------------------------------2 2 Drugiucesniciiutvrdivanje njihovogidentiteta U slucajevima propisanim Zakonom o notarima. ili posvjedocenja identiteta od strane kojeg drugog n otara ili dva svjedoka. JMB 0000000000000. -----broj 3. od dana ---. to je dobro sa aspekta s precavanja zloupotreba i jacanja sigurnosti u pravnom saobracaju. H.1945. (slovima: __) godine. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. pored stranaka. M.izdate od MUP-a ____. od dana____. k ao dopunski nacin utvrdivanja identiteta stranaka. Kao drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata. predvidaju i poznavanje stranaka licno i po imenu od strane notara. JMB 0000000000000.. koji moraju biti punoljetni i znati sluzbeni jezik. Drugi ucesnici. po zanimanju ekonomski tehnicar. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. . sa ro kom vazenja do ____.. stranka izjavljuje da je sin XX. ----.3.-----------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Na upit notara. roden 21. (u daljem tekstu: Prodavac). ____. br.

punoljet na i poslovno sposobna svjedoka koja izabere stranka. il i srodnik po tazbini do drugog stepena. prema zakonima o sudskim postupcima. moze biti pozvan i koji drugi notar u slucaju kad stranka ne zna ili ne moze pis ati. bez obzira na to da li je brak prestao. Zakona o notarima). Svjedok ne moze biti lice zaposleno kod notara. koje je bracni drug notara. Zakona o notarima FBiH. pod uslovom da im zakonom nij e oduzeta mogucnost da budu svjedoci (clan 48. moraju biti prisutna dva pismena. . 36 Clan 82. lice koje je srodnik notara po krvi u pravoj lin iji. a u pobocnoj liniji do drugog stepena. Sluzbene novine FBiH broj 45/02. bez obzira na stepen. lice koje moze imati neku korist od pravnog posla o kome se sastavlja notarski akt i lice koje je. oslobodeno duznosti svjedocenja. Umjesto svjedoka .cijelog postupka sastavljanja notarskog akta.

08.3. roden 08. a sto ukljucuje citanje i potpisivanje akt a. u ----.. da nije u sr odstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom . ---- . od dana ---. a sastoji se u tome da oni moraju biti prisutni prilikom sastavljanja notarskog akta. neozenjen. roden 21. JMB 0000000000000. ---. ----. po zanimanju ekonomski tehnicar.. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi pasosa. (slovima: __) godine.1961(slovima: __). ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. N. te oni trebaju potvrditi da je stranka stavila otisak svog prsta na notarski akt... Na upit notara. 1. rodena 10. i to:-------------------------------------------------------------------------------a) Gospodin N. (slovima: __) godine u ----. Gospodin H. M.izdatog od MUP-a ---. (slovima: __) godine.ul..godine... ----.. ----------------------------------------------b) Gospoda D. od dana ---. Gospodin N. stranka izjavljuje da je sin XX. H. br. D.1945. sa rokom vazenja do ----. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. nastanjen u ----. Na upit notara. pozvana i prisustvuju u sastavljanju ovog notarskog akta dva pismena. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte br. da je drzavljanin Crne Gore. po zanimanju ekonomski tehnicar. ----broj .. Notar je duzan sve to naznaciti u zavrsnom dijelu notarskog akta. ozenje n/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. sa rokom vazenja do ---. br. ul. sa prebivali stem u -----. u -----.. ----broj 3. (u daljem tekstu: Kupac).gdje je i nast anjena ul.10. Na upit notara.------------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. sa prebivalis tem u -----.01. u ----. a u sto se uvjerio i ovaj notar.01.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata Uloga svjedoka ili drugog notara je ista.-----------------------------------------------------------------------------------Stranka H. punoljetna i poslovno sposobna svjedoka. (u daljem tekstu: Prodavac).1949. JMB 0000000000000. pa su. na njen prijedlog.. ul. po zanimanju ekonomski tehnicar.. izdate od MUP-a ---. izjavljuje da ne zna da cita i da pise. svjedok izjavljuje da je sin XX. stranka izjavljuje da je sin XX.1945. izdatog od MUP-a --. roden 21. pismen. H.od dana ---. P R I m J E R Prisustvo dva svjedoka u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. . .. sa rokom vazenja do ---. -----br.

ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. ----.Na upit notara. da je drzavljanka Crne Gore. neudata. br. stav 3. te na osnovu licnog saznanja. . da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom ------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. odnosno procitan u prisustvu svjedoka. sa rokom vazenja do -. po zanimanju ekonomski tehnicar. Zakona o notarima). da je nepismena stranka pred svjedocima stavila otisak prsta i da to potvrduju svjedoci (clan 40 . ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa.br. izd atog od MUP-a ---. svjedok izjavljuje da je kci XX. pismena. od dana ---. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen.3. ---------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju.

---. ---broj 3. sto prisutni svjed oci potvrduju svojim potpisima na ovom aktu.1. u ----. pa je na njen prijedlog pozvan i prisustvuje sastavljanju ovog notarskog akta drugi notar. a sto je ovom notaru licno poznato. (slovima: __) godine. a stranka H. N..sa rokom vazenja do --. od dana ---..01. Na upit notara... roden 21.. ---------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i drugog notara. (slovima: __) godine. br. H. (u daljem tekstu: kupac). nastanjen u ----. i to:------------------------------Gospodin N. . ul... stranka izjavljuje da je sin XX.-------------------------------P R I m J E R Prisustvo drugog notara u slucaju kad stranka ne zna da pise 1. JMB 0000000000000.P R I m J E R P R I m J E R 2.. sa prebivali stem u -----. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. roden 08. u -----.....Imenovani je izjavio da je notar sa sluzbenim s jedistem u . ------------------------- . kojeg odobr avaju i pred svjedocima i ovim notarom potpisuju. nakon cega stranke izjavlj uju da je tako postupljeno. sa rokom vazenja do ---. sa prebiva listem u -----. izdate od MUP-a ---. ----.01. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. stranka izjavljuje da je sin XX. ----. M. izdatog od MUP-a ---.1945.izdatog od MU P-a --. a u sto se uvjerio i ovaj not ar.-----------------------------------------------------------------------------Stranka H. br. u ----. br.1961. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa.. H. roden 21. ----broj 3. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt.08.. od dana ---.. n eposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. po zanimanju ekonomski tehnicar .. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. sa rokom vazenja do ----. izjavljuje da ne zna da cita i pise..------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.. 1... (slovima: __) godine. po zanimanju ekonomski tehnicar. koji zatim potpisuje i ovaj notar..1945.H stavlja otisak prsta.. te na osnovu licnog saznanja. ovaj no tar je utvrdio da na strani drugog notara ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao u svojstvu drugog notara prisustvovati sastavljanju ovog notarskog akta. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. . Na upit notara..ul. (u daljem tekstu prodavac).od dana --. JMB 0000000000000. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. ul. Gospodin H. ------br. Gospodin N.

--------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. . stav 3. Zakona o notarima CG). odnosno procitan u prisustvu drugog notara. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti da je akt sastavljen. da je nepismen a stranka pred drugim notarom stavila otisak prsta i da to potvrduje drugi notar ( clan 40.

potpisuju. punoljetno i pos lovno sposobno lice. nijeme i gluvonijeme stranke. gluve. gluva. kojeg odobravaju i pred ovim i drugim notarom N. svjedok u koga stranka ima povjerenje mora zadovoljav ati i sve druge uslove za svjedoka: da nije zaposlen kod notara. umjesto dva svjedoka. da nema neku korist od notarskog akta. pod uslovom ako licno ni je zainteresovano za pravni posao kao predmet notarskog akta. koji zatim potpisuje i ovaj notar.N. ozenjen/ neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. sa rokom vazenja do ---. postoji izuzetak od pravil a da se. notar to mora naznaciti u aktu. ----broj . sto pr isutni drugi notar potvrduje svojim potpisom na ovom aktu. nijema ili gluvonijema. br.. Za razliku od drugih svjedoka ovo lice moze biti i srodnik slijepe. roden 21..H stavlja otisak prsta. H.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog drugog notara procitao ovaj a kt. po zanimanju ekonomski tehnicar . (u daljem tekstu: Prodavac). ul. sa prebivalis tem u -----.izdate od MUP-a --. JMB 0000000000000. Dakle. poziva jedan svjedok. gluva. pismen.01. nijema ili gluvonijema. Na upit notara. takva stranka ce dati prijedlog notaru da pozove svjedoka u koj eg ima povjerenje i koji je sposoban da joj predoci cjelokupan sadrzaj notarskog akta.--------------------------Svjedok u koga stranka ima povjerenje..3.1945. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. da nije srodnik notar a. Ako je neka stranka slijepa. Pored toga. nijemo ili gluvonijemo lice koje je pismeno 1. Gospodin H. kao i nacin na koji je stranka upoznata sa aktom37.. a stranka H. . stranka takvo lice moze predloziti i ono moze biti svjedok samo pod uslovom da j e ono sposobno da joj predoci cjelokupni sadrzaj akta. Nadalje.. (slovima: __) godine.. ----------------------------------------------------------------i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . gluvo.. nakon cega stran ke izjavljuju daje tako postupljeno. stranka izjavljuje da je sin XX.od dana ---. P R I m J E R Prisustvo svjedoka u kojeg stranka ima povjerenje u slucaju kad je stranka slijepo. u ----. da je pismeno. Ovo je izuzetak od pravila da svjedok ne moze biti u srodstvu sa strankom. U slucaju kada je stranka slijepa. ---.

i to:----------------------------------------------------------------------------------37 Clan 45. (u daljem tekstu: Kupac). -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H.. . sa rokom vazenja do ---. stranka izjavljuje da je sin XX. ----broj 3. gluvo lice i da je pismena. ul. po zanimanju ekonomski tehnicar... ----.. Zakona o notarima CG.2. izdatog od MUP-a ---. u -----. Gospodin N. sa prebivali stem u -----. od dana ---. M.1945. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. roden 21. Na upit notara... br. . pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju ovog ak ta svjedok u koga stranka ima povjerenje.01. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore. JMB 0000000000000. (slovima: __) godine. H.

kojeg odobrav aju i pred svjedokom i ovim notarom potpisuju. gluvo.H. ----. u ----. -------------------------------------------------------------------------Potrebno je voditi racuna o tome da li je slijepo. da je drzavljanin Crne Gore. Zakon a o notarima CG). ------br. da je u srod stvu sa prodavcem H. Zakona o notarima CG ne pravi ta razlika38. k oji je takode procitala stranka H.1961. ali da nije licno zainteresovan za ovaj pravni posao. neozenjen.. izdatog od MU P-a ---.. Zbog toga se postavlja dilema: da li su uz svjedoka povjerenja potrebna dva svjedoka ili drug i notar ako je gluva stranka nepismena? Smatramo da bi pozivanje dva svjedoka ili drugog notara uz svjedoka povjerenja bilo potrebno radi postizanja potpune sigurnosti u postup ku sastavljanja notarskog akta kada je gluva stranka nepismena (vidi clan 40. N. koji je gluvonij emoj stranci predocio i objasnio ovaj akt posebnim znacima sporazumijevanja.nijemoiligluvonijemolice. od dana ---. u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45.gluvo. uvjerio se da njegov sadr zaj odgovara volji stranaka. a koja moze biti veoma znacajna u postupanju notara. ---------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka. sa rokom vazenja do ----. svjedok izjavljuje da je sin H. nijemo ili gluvonijemo lice pismeno ili ne i da li se moze potpisati na akt. te da je svjedok sposoban da posebnim znacima sporazumijeva nja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje. pismen. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenog svjedoka procitao ovaj akt. po zanimanju ekonomski tehnicar. Zakona o notarima CG).2. koji zatim potpisuje i ovaj notar. nastanjen u ----.kojeneznailinemozecitatiipisati .. stav 2.H koji mu je ujak. Na upit notara.08. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Gospodin N.ul. (slovima: __) godine. a sto prisutni svjedok potvrduje svojim potp isom na ovom aktu. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogao biti svjed ok u sastavljanju ovog notarskog akta. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. roden 08. ----------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. neposrednim pitanjima i preko svjedoka.H.1. br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. te na osnovu licnog saznanja. P R I m J E R Slijepo. jer se u clanu 45.

roden 21.. br.1.1945. ozenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore.01..izdate od MUP-a --. Na upit notara.. sa rokom vazenja do ---. nijemih ili gluvonijemih lica koja znaju citati i koja ne znaju citati. i 88. JMB 0000000000000. ----broj .od dana ---. (u daljem tekstu: Prodavac). po zanimanju ekonomski tehnicar . Gospodin H. H. ---.3. stranka izjavljuje da je sin XX. . u ----. ul.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi licne karte. .. sa prebivalis tem u -----.------------------------------------------------------------------------i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 Clan 87. Zakona o notarima F BiH pravi razliku izmedu gluvih... (slovima: __) godine.

. svjedok izjavljuje da je sin XX. (slovima: __) godin. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. ----.1..godine. ciji sam identitet utvrdio na o snovu prezentovanog mi pasosa. ali da nije licno zaintersovan za ovaj pravni posao. Na upit notara. po zanimanju ekonomski tehnicar. br. -----------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji ovaj notar se uvjerio da je stranka H. sa rokom vazenja do -. o zenjen/neozenjen i da je drzavljanin Crne Gore..08. svjedok izjavljuje da je sin H. te na osnovu licnog saznanja. ----. neudata. stranka izjavljuje da je sin XX. po zanimanju ekonomski tehnicar. M. . ovaj notar j e utvrdio da na . ----broj 3. neozenjen. pa je iz tog razloga na prijedlog te stranke pozvan i ucestvuje u sastavljanju o vog akta svjedok u koga stranka ima povjerenje:---------------------------------------------------------------------------------Gospodin N. od dana ---. pismen. br. izdatog o d MUP-a ---. da je drzavljanin Crne Gore. neozenjen. da je u srod stvu sa prodavcem H. sa rokom vazenja do ---. roden 08. od dana ---. (u daljem tekstu: Kupac). D. ----. izdatog od MUP-a ---.H..ul. od dana ---. br.. nastanjen u ----.izdatog od MUP-a --. punoljetna i poslovno spo sobna svjedoka:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gospodin N. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -----------------------------------------------------------------Gospoda D.1945. izdatog od MU P-a ---.. roden 21.1961. nastanjen u -----ul. u ----. pismena. Na upit notara. po za nimanju ekonomski tehnicar. u ----. gluvo lice i da je nepismena. sa rokom vazenja do ----.gdje je i nasta njena ul. da je drzavljanin Crne Gore. od dana ---.01.1. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovanog mi pasosa. ----.3.Na upit notara. po zanimanju ekonomski tehnicar. u -----. sa prebivali stem u -----. roden 08. N. da je drzavljanka Crne Gore. JMB 0000000000000.1949.. (slovima: __) godine.. Na upit notara..br. Gospodin N. (slovima: __) godine.08..1961(slovima: __). ------br. ------br. pismen. N.Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata 2.. ciji sam identitet utvrdio na osnovu prezentovane mi pasosa. sa rokom vazenja do ----. H. br. da nije u sro dstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom -------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka.10. svjedok izjavljuje da je kci XX. ---. rodena 10. ul. ----------------------Pored svjedoka od povjerenja pozvana su i dva pismena.H koji mu je ujak. e u ----.

a stranka___ stavlja otisak prsta. stav 2. da su u cijelosti saglasne sa sadrzajem ovog akta. -------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju. koji zatim potpisuje i ovaj notar. sto prisutni svjedoci potvrduju svojim potpis om na ovom aktu. . u zavrsnom dijelu akta notar je duzan n aznaciti nacin na koji je stranka upoznata sa sadrzinom akta (clan 45. n eposrednim pitanjima i preko svjedoka AA u koga stranka ima povjerenje. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji str anaka. P R I m J E R Notar je strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka procitao ovaj akt. a koji je gluvoj stranci XY p osebnim znacima predocio i objasnio akt.strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnositi zbog kojih ne bi mogli biti svje doci u sastavljanju ovog notarskog akta.Zakona o notarima CG). ------------------------------------------------------------------------- . te da je svjedok od povjerenja sposoban da posebnim znacima sporazumijavanja predoci sadrzaj ovog akta i da stranka u njega ima povjerenje. kojeg odobravaju i pred svjedocima i ovim notar om potpisuju.

2. te je. kojijestranciC D preveocjelokupnitekstovogaktanaslovenackijezik. br.01 . te ga slobodnom voljom odobravaju i pred ovim notarem potpisuju. od_____. sa rokom vazenja do________. ---------------39 Clan 46. .___. izdatu od MUP-a Crne Gore. neposrednim pit anjima uz sudjelovanje naznacenog sudskog tumaca se uvjerio da sadrzaj ovog akta odgova ra volji stranaka. koji je sacinio ovaj notar. rodena 01. (prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). ------------------------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom slucaju u zavrsnom dijelu akta notar je duzan na znaciti da je stranci preveden tekst akta (clan 46. Iz razgovora o situaciji ovaj notar je ustanovio da gospoda CD ne vlada crnogors kim jezikom. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. u Ljubljani. a koji dokument se u ovjerenom prepisu. od dana________. a na kraju akta notar mora naznaciti da je ucesniku preveden tekst akta39. te okolnosti se moraju naznaciti u aktu.1965. za potrebe sastavljanja ovog nota rskog zapisa pozvana i prisustvuje sudski tumac za slovenacki jezik gospodica Maja Ilic. da su sadrzaj ovo g akta razumjele. broj______. Stranke i drugi ucesnici u postupku sastavljanja notarskih akata Sudski tumac je obligatorno ucesnik u postupku sastavljanja notarskog akta kada neka od stranaka ne razumije jezik na kome se sastavlja akt ili ako to stranka zahtij eva. ------------------------------------------------Notar je ispitao i uvjerio se da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i o kolnosti zbog kojih ne bi mogao ucestvovati u sastavljanju ovog notarskog akta. P R I m J E R Formulacija u uvodnom dijelu akta kada se poziva sudski tumac. pa su stranke izjavile da je tako postupljeno. prilaze uz ovaj izvornik. JMB_____. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. Zakona o notarima CG. P R I m J E R Notar je ovu ispravu procitao strankama uprisustvunaprijednaznacenogsudskogtumac a. nastanjena u Podgor ici ul. -------------------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. ali se od toga odustalo. kojim je gospodica Maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac koji potvrduje da je postupljeno kao naprijed i ovaj nota r. (u daljem tekstu: sudski tum ac)-------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje Ministarstva pravde Crne Gore.______. Zakona o notarima CG).

.

Isti postupak se mora primijeniti i kod zapisa o potvrdi p rivatne isprave. njegova forma i sadrzina. Vaznost notarskog zapisa i zapisa o potvrdi pri vatne isprave ogleda se i u tome da on moze biti. puna dokazna snaga javne isprave). pored formalne. Zakona o notarima CG) sastavlja u cijelosti notar u okviru sluzbenih ovlas cenja. Zapis je najznacajnija vrsta notarskih akata. tj. kao i razliciti prav ni poslovi za koje je Zakonom propisana obavezna forma notarskog zapisa. 1. Od svih notarskih akata. te zapis o potvrdi privatne isprave. time se postize veci stepen pravne sigurnosti u pravnom prometu. Notar mora postupati. u okviru svoje nadleznosti. izjavama volje i cinjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis i zapis o potvrdi priva tne isprave). Zakon je za odredene pravne poslove izricito propisao obavezu da se moraju saciniti u formi notarskog zapisa . Sastavljanje takvih notarskih akata ne znaci puko pisanje te ksta isprave i ovjeravanje nego ukljucuje i postupak poducavanja i savjetovanja stran aka. a kojeg Za kon (clan 5.Treci dio: Vrste notarskih akata Kao sto je vec ranije istaknuto. u Zakonom propisanoj proceduri. Zakona o notarima CG) definise kao akt o pravnim poslovima. notarski akti su javne isprave o pravnim poslov ima. ureduju javni registri i sl. Zakona o notarima CG). 49. ima i materijalnu autenticnost j avne isprave (tzv. U daljem tekstu ovog rada obradivace se notarski zapis. potpisa i drugih podataka (notarske ovjere)40. Notarski zapis je akt koji u strogo propisanoj formi (clan 35.-43. Kao najstrozu formu pravnog posla. potvrde o cinjenicama koje. jer se njime potvrduje i sadrzi na pravnog posla. koji je Zakonom izjednacen sa notarskim zapisom41. Zakona o notarima CG) i postupku (c lan 44. zapisnici o pravnim radnjama i cinjenicama kojima prisustvuje notar (n otarski zapisnik). Otuda ova vrsta notarskog akta. potvrduje not ar (notarske potvrde) i ovjere prepisa. pod Zakonom odredenim uslovima (clan 53. izvrsna isprava. kao neutralan i strucan nosilac javne sluzbe. Obaveznost forme zapisa. izjavama vo lje i cinjenicama koje sastavlja notar u propisanoj formi i postupku. Notarski zapis Pojam notarskog zapisa. a koji ujedno imaju punu dokaznu snagu javne isprave o i zjavama datim pred notarom. Zbog toga je ova forma propisana kao obavezna kod vaznih po slova za koje se opredijelio zakonodavac. najznacajniji su akti koji se ticu pravnih poslova i iz java volje(notarski zapisi).

40 Clanovi 50. 38 .-70. a Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. i 50. 41 Clan 50.

Uvodni dio Uvodni dio treba da sadrzi: Licno ime notara. Licno ime.1. ako budu sacinjeni u formi not arskog zapisa i uz ispunjenje drugih uslova. Mjesto. obecanja poklona i ugovori o poklonima u slucaju smrti. U formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave sacinjavaju se slje deci pravni poslovi: bracni ugovori i ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. Sadrzaj notarskog zapisa. Ovo ce se u praksi cesto desavati. 2. Obavezni elementi sadrzaja notarskog zapisa bi se mogli podijeliti na tri dijela : uvodni dio. i stranke mogu da zahtijevaju formu notarskog zapisa i za druge pravne poslove za koje nije predvidena obavezna forma zapisa. ugovori o dozivotnom izdrzav anju i nasljednicke izjave. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica i lica koja nemaju poslovnu sposobnost. mogu biti izvrsne isprave43. Pored toga. tekst pravnog posla i zavrsni dio. pa time i notarskog zapisa. a sto je vec naprijed i istaknuto. onda oni nece proizvoditi pravno dejstvo 42. takode. ugovori o kupovini sa zadrzavanjem prava svojine. datum i mjesto rodenja. 22. ugovori o raspodjeli i ustupanju imovine za zivota. Zakon o notarima CG (clan 35. datum i vrijeme sastavljanja notarskog zapisa. Notarski zapis ili. koje su obavezujuce prilikom njegovog s acinjavanja44. sam teks t Zakona ima odredbe o sadrzaju notarskog zapisa.) propisali su tehniku sastavljanja i oznacavanja notarskih akata. pravni poslovi ciji je predmet prenos ili sticanje svojine ili drugih stvarnih p rava na nepokretnostima. Ako takvi pravni poslovi ne budu sacinjeni u zahtijevanoj formi. njegovo sjediste i izjavu da postupa u svojstvu notara. ciji su predmeti nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . za pojedine pravne p oslove forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave moze biti predviden a i drugim zakonima.) i Pravilnik o radu notara CG (clan 20. a narocito kod onih poslova koji.-43. sa njime izjednacenog. zapisa o potvrdi privatne isprave. adresu i jedinstveni maticni broj ucesnika . Pored naprijed naznacenog odredenja u Zakonu o notarima CG.

licno i me i adresu njegovog zastupnika. Broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet i naziv organa koji je izdao is pravu.(stranaka i drugih ucesnika). 42 Clan 51. a za pravno lice njegov naziv i sjediste. Zakona o notarima . Zakona o notarima 44 Clan 50. njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika. Zakona o notarima CG 43 Clan 53. broj rjesenja o upisu u registar.

(u daljem teks . a sto se mora naznaciti u samome notarskom aktu. broj____ _. sa rokom vazenja do____.G. upisuje i ime jednog roditelja. Iza podataka o identifikaciji stranaka nuzno je naznaciti u kom svojstvu nastupa ju . (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). propisano da se u Katastru nepokretnosti._______broj______. Obala br./07.za sebe licno ili kao zastupnici-punomocnici odredenih lica u cije ime se pravni po sao preduzima. rjesenje centra za socijalni rad itd. pored imena i prezimena za fizicko lice. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepok retnosti Sluzbeni list R. a koji izjavljuje da je: sin A.1. br. Sastavni dio uvodnog dijela su i podaci o oznacavanju notarskog akta iz Pravilni ka o radu notara. sa prebivalistem u Podgorici. neki drugi zakoni propisuju i druge podatke potrebne npr. JmB____ _____. drzavljanin Crne Gore. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------------1.. Ovi akt i se obavezno prilazu uz izvornik. sa zahtjevom da. Obala br. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. propisano je da se u Upisnik o notarskim zapisima i za pisnicima UZZ upisuje i zanimanje fizickog lica). 29. te konstataciju notara da su stranke sposobne i ovlastene za predu zimanje odredenog pravnog posla. koji je upisan u poslovnom Registru. 90. Gospodin AB. Pravilnikom o radu notara u clanu 27. t akode. te navesti isprave odnosno osnove ovlascenja za zastupanje (punomocje. a za pravno lice maticni broj. ozenjen.Treci dio: Vrste notarskih akata Pored tih obaveznih podataka propisanih Zakonom o notarima.1. preda mnom. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. roden dana_______u Podgorici. ul. sacinim notar skizapis ugovoraoprodaji. za provodenje notarskog zapisa u javnim registrima (tako je u cl. nastanjen u Podgorici ul. po zanimanju menadzer. na osnovu njihovih izjava volje. izdatu od mUP-a Crne Gore. njihov broj. uvodni dio moze sadrzavati naznaku isprava koji se prilazu kao i odredene poduke i upozorenja. P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka lica od kojih jedno ne zn a sluzbeni jezik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. UZZ broj: 15/2009..10.C. ul. od dana _______. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu.2009g. u 11 (jedanae st) casova. datum izdavanja i izdavaoca). Dana 14.

sa prebivalistem u Podgorici. od dana________. rodena dana_____u Ljubljani._izdatu od mUP-a Crne Gore. JmB___ _____. broj____ _. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. a koja izjavljuje da je: kci . drzavljanka Crne Gore. Gospoda CD.tu: Prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. sa rokom vazenja do________.

od_____. Obala br.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine). s tim da pravno lice zastupa punomocnik CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. sa rokom vazenja do________. udata. . Dana 14. JmB_____.1. nastanjena na adresi ul.1. (u dalj em tekstu: sudski tumac)-------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------UGOVOR O PRODAJI P R I m J E R Uvodni dio notarskog zapisa kada se pojavljuju fizicka i pravna lica. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. na osnovu njihovih izjava volje.___. Obala br.________.(u daljem tekstu: Kupac)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospoda CD ne vlad a crnogorskim jezikom. n astanjena u Podgorici. Podgorica. prilaze uz ovaj izvornik. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku. ali se od toga odustalo. ul. broj______. u 11 (j edanaest) casova. godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godine). Notarski zapis B. za sastavljanje o vog notarskog zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic . preda mnom. od dana________. koji je sacinio ovaj notar.______. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pr avnog posla.-----------------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta. sa sluzbenim sje distem u Podgorici.01.1.2009.1965. izdatu od mUP-a Crne Gore. u Ljubljani. na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke..10. br. ul. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu. rodena 01. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. UZZ broj:15/2009. sa zahtjevom da. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u L K. objasnio im prav ne domete i posljedice njihovih izjava. po zanimanju frizerka. te je. ul. kojim je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik.

ul.1946.1. Deseta br.2006. (slovima: ___). Gospodin Dinic (Zlatko) Dejan. po zanimanju gradevinski tehnicar. pema vlastitoj izjavi. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. od dana 15. godine (dvadeseti decembar h iljadu devetstotinacetrdesetseste godine) u Podgorici..g. izdate od mUP-a Crne Gore. ozenjen.( u daljem tekstu:Hipotekarni duznik). broj 05XYC . sa prebivalistem i adresom u Kotoru. JmBG 2012946000000. sa rokom vazenja trajno. istovremeno su pristupila slijedeca lica: --------------------------------1.05.12. ---------------------------------------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . drzavl janin Crne Gore. roden 20.sacinim notarski zapis ugovora o hipoteci.

te iz istog utvrdio naprijed naz nacene podatke za hipotekarnog povjerioca. te se uvjerio u pravu volju stranaka.10. izdate od strane mUP-a Crne Gore. sud Podgorica (udaljemtekstu:Hipotekarnipovjerila c).podbrojemUZZ-31/09 . JmB 010853000000. ul.9. broj_____. maticn i registarski broj subjekta upisa 1-273 ___.godine(slovima: ___). ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prila ze uz ovaj izvornik. te ustanovio da su sposobne i ovlastene za preduzimanje ovog pravn og posla. koju zastupa zaposlenik-punomocnik AA. u Podgorici. pravnik. rodena 01..1960. Prva br.08.akoje punomocjeseprilazeuzo vajizvornik nakonstojeprocitana strankama ----------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.. sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. kao i to da je naznacenu punomocje potpisalo ovlasceno lice.Treci dio: Vrste notarskih akata 2 BANKA______ a.08. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -------------------------------------------3. ul. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgor ici.08.----------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a. po zanimanju dipl. godine(slovima: ___). notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanje ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca.ul Prvabr 2 .(slovima:prvog august a hiljadudevetstotinasezdesete godine). od ____. Tekst pravnog posla . objasnio im p ravne domete i posljedice. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. sa sjedistem u Podgorici.. sa prebivalistem i adresom u Podgorici.uformi notarskogzapisa. od dana 14 .---------------------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Registru nije bilo promjena.g. -------------------Ovlastenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocauovom notarskom zapisuovajnotarjeutvrdio uvidomuotpravakizvornikaPunomocja. Podgorica. broj 04BTH6377.odstrane notaraXY. sa rokom vazenja do 14. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju.kojejesacinjeno dana01 09 2009godine.2014. Peta br.d. Nadalje.2004.

u vezi sa izjavama volja o preduzimajucem pravnom poslu.U ovom dijelu notarskog akta unose se izjave volja ugovornih strana kojima se ze li postici odredeni cilj. odnosno preduzimajuci pravni posao. Po red toga. koje unosi u notarski akt. a u skladu sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu postupak sacinjavanja nota rskih akata. . Detaljnije o ovome ce biti govora u dijelu ovog rada koji se odnosi na no tarske zapise pojedinih pravnih poslova. tu dolazi narocito do izrazaj a primjena odredbi materijalnog prava koje se odnose na konkretni pravni posao. notar je duzan vo diti racuna o potrebnim podukama i upozorenjima strankama.

______. Napomena: Mjesto. naznaku da je stranci koja ne zna sluzbeni jezik. mjesto.). da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. dana 14. Zavrsni dio isprave Zakon o notarima CG navodi da notarski zapis nuzno mora da sadrzi i sljedece ele mente: izjavu da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da su saglasni sa zapis om koji je sastavio notar. P R I m J E R Zavrsni dio isprave Od ovog notarskog zapisa dobijaju:--------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimalac (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) ---------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1)-------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. nakon cega stranke izjavljuju da je tako postupl jeno. datum i vrijeme sastavljanja obavezan je element sadrzaja nota rskog zapisa. potpisi ucesnika i notara.4.). iznos naplacene naknade i troskova (clan 127. biljesku o tome kad i kome je notar izdao otpravak akta. ko ji. U zavrsnom dijelu isprave mogu biti unesene poduke i upozorenja. nijema ili gluvonijema) upoznata sa sa drzinom akta (clan 45. te pecat i stambilj notara (clan 40). potpisuju u prisustvu notara. stav 3. te se neposrednim pitanjima uvjerio da sad rzaj ovog notarskog zapisa odgovara njihovoj volji. -----------------U Podgorici. nakon cega je ovaj akt potpisao i ovaj notar. preveden tekst akta (clan 46. datum i vrijeme sastavljanja notarskog akta. br. koji se moze naznaciti u uvodnom ili u zavrsnom dijelu ili na oba mjesta . iznos_________. a na sli jedeci nacin:_ tar.) . kao takav. u 11 .2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljadedevete godi ne).10. Zavrsni dio isprave 4. gluva.--------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao strankama ovaj akt. nacin na koji je stranka (slijepa.

------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac: Drinic marko (potpis) Poklonoprimac: Drinic milan (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. pecat i stambilj notara) .(jedanaest) casova.

Pravne cinjenice pomocu odredenja sadrzanog u Zakonu. Izvori obligacionih odnosa Izvori obligacionopravnog odnosa su pravne cinjenice i skupovi pravnih cinjenica za cije nastupanje objektivno pravo vezuje nastanak obligacionopravnih odnosa. gasenje. prouzrokovanjem stete (delikt). ucesnici u obligacionim odn osima su ravnopravni. Pravne cinjenice se dijele na prir odne dogadaje i ljudske radnje. relativno su dejstvo. najveci broj otpada na one cija je osnova ugovor. Od ukupnog broja obligacija. imovinska prava i obaveze. poslovodstvom bez naloga.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1. Shva tanje da obligacionopravni odnosi nastaju jedino iz ugovora i zakona.). a pra vne cinjenice neposredni izvor raznovrsnih pravnih dejstava u pravnom zivotu. Prema strukturi Zakona o obligacionim odnosima. 1 1 Ugovorkaopravniposao Ugovori predstavljaju najvazniji izvor obligacionih odnosa i zauzimaju narocito mjesto u obligacionom pravu. Karakteristika modernog poslovanja je porast narocito broja i vrsta usluga (finansijski sektor i sektor osiguranja. Ugovor je . informatika i programiranje. predstavljaju ugovori i delikti. mogu se ustano viti pojedine osnov nastanka obligacionih odnosa. transport. telekomunikacije. jednostranom izjavom volje i drugih Zakonom utvrdenih cinjenica. Pravni sistem sadrzi pojedine Zakonom regulisane ugovore. kao izvora obligacija. Ugovori. t uristicki aranzmani itd. Zakonom neregulisane ugovore nazivamo neimenovani m ugovorima. sticanjem bez osnova. proiz vode navedene pravne posljedice (dejstva. odnosno ponasanja. prenosivi su. prenos. svakako. Moglo bi se reci da je zakon posredan. koje nazivamo imenovanim ugovorima. tako da dolazi do nastanka ugovora koji nisu navedeni u samome Zakonu. Obligacioni odnosi nastaju iz ugovo ra. izmjena subjektivnih prava i pravnih situacija. Najvazniji izvor obligacioni h odnosa. ucinke). Nastanak. previse je usko i previse uopsteno. sluze razmjeni roba (stvari) i usluga. Potreba savremene ekonomije je veca od Zakonom regulisanih mogucnosti obligacionih ugovora. koje moze biti protivpravno (delikti) ili saglasno pr avu (ugovori i drugi pravni poslovi)45. u pravilu. koje svako dnevno nastaju. dovoljno j e da ugovor ocijenimo kao najvazniji izvor obligacija. Karakteristike svih obligacion ih odnosa. Samim tim. uzrok uje se pravnim cinjenicama. Obligacioni odnosi nastaju najcesce na osnovu ljudski h radnji. kao predmet tih odnosa. a sama prava su zasticena imovinskom sankcijom.

Beograd 1996. 44 . Uvod u gradansko pravo. g od.45 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic. str. 159.

1. Izvori obligacionih odnosa dvostrani pravni posao, kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da ce drugoj st rani nesto odredeno izvrsiti- bilo dati, dopustiti ili uciniti, odnosno nesto odredeno prop ustiti, a druga strana sve to prihvata, uz naknadu ili bez nje. Za svaki ugovor neophodno je postojanje najmanje dvije strane, koje se nazivaju ugovornim stranama (kontrahenti, ugovorn ici). Ugovor predstavlja izjavu volja, ucinjene s namjerom proizvodenja neke pravne posljedice. Da bi se postigao odredeni pravni efekat, izjave volja moraju biti s aglasne i usmjerene na postizanje zeljenog cilja. Dakle, ugovor nastaje na osnovu slobod no i saglasno izjavljenih volja poslovno sposobnih lica, a ne na osnovu zakona. Izjavljena vol ja mora biti pravno relevantna. Volja je pravno relevantna kad se ugovore prava i o baveze koje su obje strane zeljele i bile svjesne ili su morale biti svjesne njihove pr avne posljedice. teorija volje i teorija izjave daje nam odgovor na pitanje koja volja je pravno relevantna. Rezultati ovih teorija su medusobno potpuno razliciti. Zakon o obligacionim odno sima slijedi teoriju izjave46 (sklapanje ugovora), ali u nekim slucajevima prihvata r jesenja teorije volje47 (relativno nistavi pravni poslovi). Prema zakonskoj formulaciji, ugovor je sklopljen kada se ugovorne strane sporazu me o bitnim sastojcima ugovora (essentalia negotii). Nas zakon, a ni drugi inostran i zakoni, ne sadrzi definiciju sta je to bitan sastojak ugovora. Bitni sastojci ugovora su minimalni sastojci neophodni za postojanje ugovora. Oni u pravilu zavise od vrste ugovora, kao, naprimjer, prodaja, zajam, zakup, poklon itd. Bitni sastojci ugovora mogu b iti objektivni, koje odreduje Zakon48, i subjektivni, koje odreduju same ugovorne st rane49. Subjektivni sastojci ugovora ne predstavljaju nuzne uslove nastanka ugovora, ali za jednu ugovornu stranu predstavljaju vazan elemenat ugovora, bez kojeg ne zeli sklopiti ugovor. Nuzno je da se ugovorne strane sloze o uslovima i da ih kao bitne ugovor e. Objektivne sastojke ugovora nije potrebno dokazivati u slucaju spora, dok subjek tivne elemente mora dokazivati ona strana koja tvrdi da su oni ugovoreni. Pored bitnih sastojaka, postoje i prirodni, kao i sporedni sastojci ugovora. Prirodni sastojci cine sast avni dio ugovora, bez obzira da li su dogovoreni ili ne. Odgovornost prodavca za mate rijalne i pravne nedostatke predstavlja tipican primjer prirodnih sastojka ugovora. Spor edni sastojci ugovora (accidentalia negotii) su oni koje ugovorne strane, na osnovu s lobode

ugovaranja, mogu dogovoriti. Sporedni sastojci vaze samo onda kada ih strane ugo vore, npr. ugovorna kazna kod neispunjenja ili zakasnjenja u ispunjenju nenovcane obav eze. Ugovorne strane mogu svoja prava i obaveze urediti kako to njima najbolje odgova ra u skladu sa zakonom. Ugovori se, u pravilu, temelje na nacelu dispozitivnosti50. 46 Clan 19. ZOO CG: Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane sporazumjele o bitnim elementima ugovora . 47 teorija volje je prihvacena kod mana volje: zablude, prijetnje, prevare ili p risile. Clan 95. ZOO CG tumacenje ugovora. 48 Npr. kod kupoprodaje clan 463. ZOO CG odreduje da predmet i cijena cine bitne sastojke ugovora. 49 Npr. kod ugovora o zajmu, pored zakonske obaveze zajmodavca da preda zamjenjl jivu stvar u svojinu zajmoprimca, uz obavezu vracanja, i subjektivno odredenje da sacine ugovor u pis anoj formi. 50 Abedin Bikic, Obligaciono pravo opci dio, Sarajevo 2004. god, str. 70.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 1 2 Pravna dejstvaugovora Ugovor proizvodi sva ona pravna dejstva koja proizvode pravni poslovi uopste. U oblasti obligacionog prava ugovorom se postizu tri razlicita pravna dejstva. Najprije se ugovorom mogu stvoriti obligacije. Kada se govori o izvorima obligacija, najcesce se misl i na ovo dejstvo, jer su oni u ovom segmentu i najinteresantniji. Kao drugo, pomoc u ugovora se moze postici i dejstvo koje se ogleda u izmjeni neke vec postojece obligacije . to je slucaj kada izmedu ugovornih strana postoji obligacioni odnos koji je nastao bilo iz kog izvora, pa ga strane svojim nekim novim ugovorom zele u necemu promijeniti. Na kraju, kao trece dejstvo, ugovorom se u obligacionom pravu moze postici i dejstv o gasenja jedne vec stvorene obligacije. to su ugovori kojima se duznik oslobada obaveze, cime se postize gasenje obligacije51. Pored navedenih osnovnih dejstava, ugovorom se u oblasti gradanskog prava mogu p ostici i neka druga dejstva. tako, naprimjer, u francuskom pravu ugovorom se moze stica ti svojina i to samom cinjenicom sklapanja ugovora bez predaje stvari. Na ovaj naci n ugovor proizvodi i stvarnopravna dejstva, pa stoga neki autori ovakve ugovore na zivaju stvarnim ugovorima. U nasem pravu ovo nije moguce, zbog toga sto se kod nas svoj ina stice (derivativnim putem) samo ako, pored osnova sticanja, postoji i predaja st vari, odnosno, ako se radi o nepokretnostima, upisom u katastar nepokretnosti52. 1 3 Opstiuslovisklapanja obligacionihugovora Obligacioni ugovori nastaju saglasnim izjavama volja ugovornih strana, koje proi zvode pravno dejstvo nastanka, prestanka, prenosa ili izmjene postojecih subjektivnih prava. Prema opstim pravilima, izjava volje mora biti data od lica koje ima potrebnu po slovnu sposobnost, da je ozbiljna i data u namjeri proizvodenja pravnog ucinka, slobodn a i u potrebnoj formi, ako zakon to zahtijeva. Zeljeni pravni ucinci moraju biti u skladu sa Ustavnim nacelima, imperativnim normama i drustvenim moralom, a ukoliko to nije slucaj, postoji znacajan nedostatak, koji cini pravni posao nevazecim. Da b i jedan ugovor imao svojstvo obligacionog ugovora, on mora ispunjavati sljedece pretpost avke: 1. 2. 3. 4. 5. 51 da ugovorne strane posjeduju potrebnu poslovnu sposobnost: da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana; da postoji predmet ugovora; da postoji dozvoljeni osnov obavezivanja iz ugovora, potrebna forma ugovora kao poseban uslov kod odredenih ugovora. Zivomir S. Dordevic/Vladan S. Stankovic, Obligaciono pravo, Opsti dio, Beogra

d 1976., str. 128. 52 Clan 84. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, Sluzbeni list CG, broj 19/09.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla 2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla je imperativna zakonska odredba53, po kojoj notar mora postupati u postupku sastavljanja notarskih akata , a takode proizilazi iz materijalnog prava. tako npr. testament moze saciniti lic e sa navrsenih petnaest godina zivota i koje je sposobno za rasudivanje. Notar je ovl ascen da odbije preduzimanje radnje ako zbog maloljetstva ili nekog drugog zakonskog razl oga stranka ne moze punovazno zakljucivati pravne poslove54. Notar ce odbiti sastavl janje akta, pored insistiranja stranaka, u svim slucajevima kada je zakonom izricito z abranjeno sklapanje odredenog pravnog posla. tu nema mjesta davanja poduka i upozorenja od strane notara, nego je notar duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje. 2 1 Sposobnost ugovornih strana Da bi subjekti prava svojim izjavama volja mogli proizvoditi pravne ucinke, tj. sudjelovati u obligacionim odnosima, nuzno je postojanje odredene sposobnosti tih subjekata. ta sposobnost se dijeli na: pravnu sposobnost i poslovnu sposobnost. 2 2 Pravnasposobnost Subjekti ili lica u pravu mogu se definisati kao nosioci pravne sposobnosti, pos ebnog pravnog kvaliteta koji cini podobnost da se bude imalac prava i obaveza (vlasnik , povjerilac, duznik, nasljednik itd.). Da bi neko lice postalo pravnim subjektom, dovoljno je postojanje pravne sposobnosti tog lica. Dakle, svaki pravni subjekt posjeduje pr avnu sposobnost, tj. sposobnost da ima prava i obaveze55. Postoje dvije vrste pravnih subjekata: ljudi kao pojedinci (fizicka lica) i odredene ljudske zajednice (organizacije) s nabdjevene pravnom sposobnoscu, koje nazivamo pravnim licima. U pravilu, pravna sposobnost za fizicka lica nastaje rodenjem, a za pravna lica registracijom56. Ugovore mogu sklapati svi subjekti prava pod odredenim pretpostavkama. Ugovore mogu sklapati pojedinci, kako to Zakon o obligacionim odnosima za fizicka lica kaze, kao i pravna lica, i to sve vrste pravnih lica. Da bi se svojim izjavama volje stvarala prava i oba veze, potrebno je prethodno imati sposobnost subjekta prava. Dakle, poslovna sposobnos t nuzno pretpostavlja postojanje pravne sposobnosti. Subjekt prava moze, ali i ne mora imati poslovnu sposobnost, dok postojanje pravne sposobnosti ne pretpostavlja nu zno postojanje i poslovne sposobnosti. Postojanje pravne i poslovne sposobnosti je r egulisano imperativnim normama, tako da zainteresovani subjekti ne mogu uticati na njihovu izmjenu ili primjenu.

53 Clan 44. i clan 47. Zakona o notarima Crne Gore. Clan 80. stav 1. Zakona o no tarima FBiH. 54 Clan 27. stav 1. tacka 3. Zakona o notarima CG. 55 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 51. 56 Izuzeci: nasciturus, sudsko proglasenje nestalog lica za umrlo, ortacko drust vo, priznavanje procesne sposobnosti prije upisa u odredene registre.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 2 3 Poslovnasposobnost Poslovna sposobnost se moze definisati kao sposobnost sklapanja pravnih poslova (ugovora). Pod sposobnoscu sklapanja pravnih poslova podrazumijeva se sposobnost izjave volje koja proizvodi gradanskopravne ucinke (nastanak, prenos, promjenu ili pres tanak subjektivnih gradanskih prava). to, naprimjer, poslovna sposobnost znaci sposobn ost sklopiti kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, saciniti testament, odreci se nekog prava itd. Dakle, poslovna sposobnost predstavlja sposobnost proizvodenja pravne posljedice57. Poslovnu sposobnost dijelimo na: potpunu poslovnu sposobnost, ogra nicenu poslovnu sposobnost i potpunu poslovnu nesposobnost. 2 3 1 Potpunaposlovnasposobnost Fizicko lice, u vezi sa poslovnom sposobnoscu, ili je potpuno poslovno sposobno, ili ograniceno (djelimicno) sposobno, ili potpuno poslovno nesposobno. Potpuna poslo vna sposobnost stice se punoljetstvom ili sklapanjem braka prije punoljetstva u skla du sa zakonom. Punoljetnim postaje lice koje je navrsilo 18 godina zivota58. Poslov nu sposobnost moze steci i maloljetno lice, ali starije od 16 godina sklapanjem braka uz dozvo lu suda59. O ovom nacinu sticanja poslovne sposobnosti odlucuje sud u vanparnicnom postupku, na prijedlog maloljetnog lica, uzimajuci u obzir njegovu dusevnu zrelo st. Za sklapanje punovaznog ugovora potrebno je da ugovarac ima poslovnu sposobnost koj a se trazi za sklapanje tog ugovora60. Sticanjem neogranicene (pune) poslovne spos obnosti, to lice se pravno osamostaljuje. Puna poslovna sposobnost je po svom karakteru o psta i potpuna. Opsta, jer neko lice stice pravo na sklapanje svih pravnih poslova, a potpuna, jer to znaci da ove poslove sklapa neko lice bez saglasnosti zakonskog zastupnik a ili organa starateljstva. Maloljetnik sa petnaest godina zivota moze, bez saglasnosti svog zakonskog zastu pnika, samostalno stupiti u radni odnos i samostalno raspolagati zaradom61. Ova sposobn ost se naziva radna sposobnost. Maloljetnik sa navrsenom petnaestom godinom zivota, pod uslovom da je sposoban rasudivati, dobiva aktivnu testamentarnu sposobnost62 . Lica mlada od petnaest godina ne mogu saciniti testament ni uz pomoc svojih zako nskih zastupnika, jer se testament moze saciniti samo licno. Pravna lica mogu sklapati ugovore u pravnom prometu u okviru svoje pravne sposob nosti. Ugovori sklopljeni protivno ovome, nemaju svoje pravno dejstvo, a savjesna stran a moze zahtijevati naknadu stete koju je pretrpjela usljed sklapanja ugovora koji

nema pravno dejstvo. Pravna lica imaju specijalnu poslovnu sposobnost, odredenu priro dom 57 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 57. 58 Clan 13. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 1. i 2. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije BiH, broj 35/0 5. i 41/05.). 59 Clan 13. stav 2. u vezi sa clanom 24. stav 2, Porodicnog zakona Crne Gore, Sl uzbeni list RCG 1/07. 60 Stav 1. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 61 Clan 66 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07 62 Clan 61 Zakona o nasljedivanju, Sluzbeni list CG, 74/08. Clan 62. Zakona o na sljedivanju SR BiH potrebno je da ima sesnaest godina zivota, Sluzbeni list SR BiH 7/80, 51/80.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla djelatnosti i ciljem radi cijeg ostvarenja su osnovana. Bivsim zakonom o obligac ionim odnosima postavlja se opste pravilo kojim se odreduje da pravna lica mogu sklapa ti ugovore u okviru svoje pravne sposobnosti. Ugovori sklopljeni protivno ovom prav ilu, ne proizvode pravne ucinke (clan 54. ZOO bivse SFRJ). U novonastalim drzavama ov o pravilo se derogira drugim posebnim zakonima, kao, naprimjer, Zakonom o privredn im drustvima / preduzecima, odredenjem da pravni posao sklopljen van obima pravne sposobnosti pravne osobe, ostaje na snazi (clan 9. Zakona o privrednim drustvima F BiH). Pravna teorija, tzv. ultra vires, koja dolazi iz common law pravnih sistem a, napustena je i u pravu Evropske unije63. 2 3 2 Ogranicenaposlovnasposobnost Fizicko lice u crnogorskom zakonodavstvu moze biti potpuno poslovno sposobno ili ograniceno poslovno sposobno, a potpuno poslovno nesposobno samo u slucajevima kada mu je potpuno oduzeta poslovna sposobnost odlukom suda u vanparnicnom postu pku64. Dijete koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota, prema novim zakonskim rjesenjima, moze samostalno preduzimati pravne poslove kojima ne stice ni prava ni obaveze i pravne poslove malog znacaja65. Ostale pravne poslove takva lica mogu preduzimati samo preko zakonskog zastupnika ili staratelja, a u nekim slucajevima je potrebn o odobrenje organa starateljstva. Fizicka lica koja su navrsila cetrnaest godina zivota takode imaju ogranicenu poslovnu sposobnost66, a ona se jos nazivaju i st arijim maloljetnicima. takva lica mogu bez saglasnosti (dozvole ili odobrenja) svog zak onskog zastupnika ili staratelja sklapati samo one pravne poslove cije im je sklapanje Zakonom dopusteno67. Ograniceno poslovno sposobna lica sa navrsenih cetrnaest godina zivota mogu potpuno samostalno i bez icije saglasnosti sklapati poslove manjeg z nacaja i poslove kojima ne sticu ni prava ni obaveze. Koji su poslovi manjeg znacaja, f akticko je pitanje, koje se procjenjuje u svakom pojedinacnom slucaju. Pravne poslove ve ceg znacaja, odnosno ostale pravne poslove koji ne spadaju u poslove manjeg znacaja i poslove kojima se ne sticu ni prava ni obaveze, mogu sklapati lica sa navrsenih cetrnaes t godina zivota, uz prethodnu ili naknadnu saglasnost svog zakonskog zastupnika. Z akonskom zastupniku, odnosno staratelju, za poslove veceg znacaja koji prelaze okvire redovnog poslovanja i upravljanja, tj. za otudenje ili opterecenje nepokretne st vari, te vrednije pokretne stvari i prava iz imovine djeteta, potrebno je odobrenje organ a starateljstva. Zakonski zastupnik, odnosno staratelj, bez prethodnog odobrenja organa starateljstva, ne moze preduzimati poslove koji prelaze okvire redovnog poslovan ja ili

upravljanja sticenikovom imovinom, u koju, svakako, spadaju nepokretnosti68. Za otu 63 Milic Simic/Marko Rajcevic, Harmonizacija zakona o privrednim drustvima -pred uzecima u BiH, str 7. 64 Clan 235 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 65 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 66 Clan 66. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Stav 5. clan 157. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. 67 Stav 2. clan 49. Zakona o obligacionim odnosima CG. 68 Clan 308. stav 2. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. Clan 1 78. Porodicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U clanu 179. ovog zakona odredeno je koje poslov e moze poduzimati staratelj uz prethodno odobrenje organa starateljstva.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima denje nepokretnih stvari u svojini maloljetnog lica, uvijek je potrebno odobrenj e nadleznog organa starateljstva. Zakonski zastupnici maloljetnog lica su oba roditelja, pod uslovom da vode zajed nicki zivot. Jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili kad jedan roditelj sam zivi sa djetetom, a nije donesena odluka suda o vrsenju roditeljskog prava, ili kad je drugi roditelj nepoznat, ili kad je umro, ili je potpuno lisen roditeljskog p rava, odnosno poslovne sposobnosti69. Medutim, kada se radi o pitanjima koja bitno uticu na zi vot djeteta, a u koja spada i raspolaganje imovinom djeteta velike vrijednosti, u to m slucaju roditelj koji ne vrsi roditeljsko pravo ima pravo i duznost da odlucuje zajednic ki i sporazumno sa roditeljem koji vrsi roditeljsko pravo70. Dakle, kada je odredeno da jedan roditelj vrsi roditeljsko pravo, a otuduje se ili opterecuje nepokretnost u vlas nistvu maloljetnika, potrebno je ukljuciti i drugog roditelja koji ne vrsi roditeljsko pravo, odnosno nuzno je pribaviti njegovu saglasnost. U pojedinim zemljama, u vezi sa ovim, pos toje i drugacija rjesenja71. Saglasnost data prethodno, prije sklapanja pravnog posla ( dozvola), omogucava da pravni posao vezuje stranke od samog sklapanja ugovora (perfekcija ugovora). Ukoliko to nije slucaj, posao ne vazi, ali moze biti osnazen davanjem naknadne saglasnosti (naknadno odobrenje) u zakonskom roku. Za vrijeme trajanja tog roka, sudbina ugovora je neizvjesna, sto se u teoriji naziva poslovima koji hramlju (n egotium claudicans)72. Ograniceno poslovno sposobno lice je i ono punoljetno lice kojem je djelimicno oduzeta poslovna sposobnost (clan 235. stav 2. PZCG). Ako je sposobnost razumnog postupanja iskljucena samo u nekim oblastima zivota, poslovna nesposobnost se ogranicava samo na te oblasti. 2 3 3 Poslovna nesposobnost Porodicno zakonodavstvo Crne Gore propisuje da je potpuno poslovno nesposobno samo ono fizicko lice koje je odlukom nadleznog suda u vanparnicnom postupku pot puno liseno poslovne sposobnosti zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti ili kojeg drugog uzroka. takvo lice nije sposobno da se samo brine o svojim pravima i inte resima (clan 235 PZCG). U nekim zakonodavstvima poslovno nesposobno je ono fizicko lice koje nije navrsilo cetrnaest godina zivota (mladi maloljetnici). Poslovno nespos obno je i punoljetno lice kome, zbog dusevne bolesti, dusevne zaostalosti, mentalne slabos ti, opijenosti ili slicnih stanja, nedostaje sposobnost da razumno postupa. takva lica nisu spo sobna da se sama brinu o svojim pravima i interesima, pa im poslovna sposobnost moze b

iti 69 Clan 73, 76-78 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 70 Clan 79 stav 3 i 4 Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 71 U Federaciji BiH usvojeno je pravilo da ako roditelji ne zive u porodicnoj za jednici, roditeljsko staranje ostvaruje roditelj sa kojim dijete zivi, osim ako odlukom suda o tome sa kojim r oditeljem ce dijete zivjeti nije drugacije odredeno odnosno ako i drugom roditelju nisu data odreden a prava i duznosti koja se ticu vaznijih pitanja za interese djeteta. Drugi roditelj ima pravo da b ude informisan a ako se ne slaze sa nekim postupkom drugog roditelja moze se obratiti sudu. 72 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo Opci dio, stvarno, obvezno i nas ljedno pravo, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 31 i 3 2. Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 57.

2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla u potpunosti oduzeta u vanparnicnom postupku73. Prema nasem pravu, pravni poslov i preduzeti od strane poslovno nesposobnih lica su apsolutno nistavi i ne proizvod e nikakvo pravno dejstvo, osim pravnih poslova kojima ne stice ni prava ni obaveze, i prav nih poslova malog znacaja74. Stanje poslovne nesposobnosti moze se produziti i posli je navrsene osamnaeste godine zivota, ako iz odredenih razloga lice nije sposobno d a se samo stara o svojoj licnosti, pravima i interesima. takode, stecena poslovna spo sobnost se moze kasnije oduzeti, ako punoljetno lice postane nesposobno da rasuduje ili svojim ponasanjem ugrozava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica. U pravnoj doktrini, odredivanje granice od cetrnaest godina za ogranicenu poslov nu sposobnost, odnosno nesposobnost, ocjenjuje se kao previsoka i neadekvatna prema stvarnom stanju i narastajucim potrebama u zivotu. Stvarne potrebe i sama zrelos t odlucivanja mladih maloljetnika ukazuju na previsoko postavljenu dobnu granicu izmedu mladih i starijih maloljetnika. Uporedno pravo poznaje i priznaje mnogo nizu sta rosnu granicu izmedu ovih osoba. U mnogim drugim zemljama postavljena je niza starosna granica koja je potrebna za obavljanje pojedinih kategorija pravnih poslova. Kod poslova manje vrijednosti, vecina evropskih zemalja ne postavlja nikakvu donju granicu f izickim licima za pravno valjano preduzimanje tih poslova, a to rjesenje je prihvaceno i u Porodicnom zakonu Crne Gore. U njemackom pravu ogranicena poslovna sposobnost se stice sa sedam godina. Uz sa glasnost svog zakonskog zastupnika, maloljetnik s navrsenih sedam godina moze sklapati pravne poslove samostalno, dok samostalno moze nastupati u svim poslovima kojim pribavlja iskljucivo neku pravnu korist za sebe, kao i druge poslove koji se izv rsavaju sredstvima koja su mu u tu svrhu data, ili su mu data na slobodno raspolaganje (dzeparac)75. Od ovog pravila postoji izuzetak kod jednostranih pravnih poslova, jer su oni nistavi ako ih poduzme ograniceno sposobna osoba bez dozvole zakonskog zast upnika. Prema odredbama svajcarskog prava, maloljetnik sposoban za rasudivanje moze, bez obzira na starosnu dob, samostalno sklapati dobrocine pravne poslove, a uz odobrenje zakonskog zastupnika i sve ostale76. U madarskom pravu ogranicena posl ovna sposobnost stice se sa dvanaest godina. Dvanaestogodisnjak moze, uz saglasnost (dozvolu ili odobrenje) svog zakonskog zastupnika, poduzimati sve poslove, samos talno moze sklapati ugovore od manjeg znacaja radi zadovoljenja uobicajenih svakodnevn ih potreba, kao i ugovore iz kojih pribavlja iskljucivo neku korist77. Maloljetnici do dvanaest

godina poslovno su nesposobni, ali nisu nistavi poslovi poduzeti od tih lica koj i su izvrseni, a od malog su znacaja. Njihovo sklapanje u svakodnevnom zivotu se desava stalno i bez narocitog razmisljanja (§ 18. stav 2.)78. Grcki gradanski zakonik u odredbam a clanova 134. i 135. ureduje da maloljetnik sa navrsenih deset godina moze samost alno poduzimati poslove iz kojih za njega proizilazi iskljucivo neka korist. Prema to m zakoniku, sa cetrnaest godina stice se sposobnost samostalnog raspolaganja svojom zara 73 Clan 235. stav 1 i 3. Porodicnog zakona Crne Gore. 74 Clan 66. stav 1. Porodicnog zakona Crne Gore, Sluzbeni list RCG 1/07. 75 §§ 104 - 113 BGB, Burgerliches Gesetzbuch 76 Clan 19. Svajcarskog gradanskog zakonika. 77 § 14. stav 2. Madarski gradanski zakonik. 78 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. g od. str. 58.

Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima dom i sredstvima koja su dobivena na slobodno raspolaganje, kao i sve ostale pos love, uz saglasnost zakonskog zastupnika. 3. Saglasnost volja ugovornih strana Samo saglasnim izjavama volja ugovornih strana, moze nastati ugovor. Ovim izjava ma ugovorne strane odreduju sadrzaj ugovora. Saglasne izjave moraju se odnositi na bitne elemente ugovora. Pored toga, izjave moraju biti punovazne, odnosno one moraju b iti date slobodno, bez prinude, a ne smiju biti date u zabludi ili usljed prevare. A ko zakon zahtijeva davanje izjave u odredenoj formi, one moraju biti date u toj formi (fo rma ad solemnitatem). Iako je opste pravilo da se pravni poslovi preduzimaju neformalno , broj pravnih poslova za koje Zakon propisuje formu kao uslov valjanosti (vaznost), sv e je veci79. Izjave volja koje prouzrokuju nastanak ugovora, moraju imati karakteristike prav no relevantne volje. Pravno relevantna volja podrazumijeva postojanje svijesti i namjere. Svij est ugovorne strane o izjavljenoj volji obuhvata znacaj i posljedicu sklopljenog pra vnog posla. Namjera (htijenje) ugovorne strane ukazuje na njenu zelju za sklapanjem u pravo tog ugovora, sa svim njegovim posebnostima (animus contrahendi). Izjava volje, p ored toga sto je slobodna, mora biti ozbiljna i stvarna, a ne simulirana. tako, napri mjer, ako bi ugovorne strane izjavile da sklapaju ugovor o poklonu, a zapravo sklapaju ugo vor o prodaji, u principu izjava o poklonu ne bi dovela do sklapanja ugovora o poklonu . Ovdje se radi o prikrivenom pravnom poslu, tako da, prama clanu 59. stav 1. ZOO CG, pr ividan ugovor nema ucinka medu ugovornim stranama. Saglasnost volja predstavlja spoj istovjetnih izjava volja jedne i druge ugovorn e strane ili vise njih, kojima one izrazavaju namjeru da medu sobom zasnuju ugovorni odnos (p onuda i prihvat). Odsustvo bilo kog navedenog uslova onemogucava nastanak ugovora. Pored toga sto su to bitni elementi za sklapanje ugovora, oni su istovremeno i o psti uslovi za sklapanje ugovora, jer je njihovo prisustvo nuzno za nastanak ugovora. Pored opstih uslova, potrebno je, kada to zahtijeva zakon ili neki drugi pravni akt, za sklap anje ugovora ispuniti i neke posebne uslove koji su takode za tu vrstu ugovora bitni elementi. Da bi jedan ugovor proizvodio pravno dejstvo, tj. da bi bio punovazan, moraju se ispuniti

obuhvatajuci istovremeno i namjeru da se tim pon asanjem ostvari odgovarajuci zeljeni cilj. volju mozemo saznati tek posto ona bude manifestovana prema vani ili prema nekom e drugom.jos neki daljnji uslovi. kao. Posto je ona unutrasnji i skriveni psihicki f enomen. Saglasnost volja predstavlja unutrasnju volju. 79 Npr. forma itd . . pravna i poslovna sposobnost. skriveni psihicki fenomen i znaci svijest o odredenom covjekovom ponasanju. naprimjer. Zakon o notarima.

smatra se da ugovor proizvodi pravne ucinke od vremena kada je skloplje n taj pravni posao. ali ne proizvodi jos uvijek pravn e ucinke. pa tako ne proizvodi nikakve pravne ucinke. Veoma cesto ce se dogadati u notarskoj praksi. Odlozni uslov je onaj od cijeg nastupanja zav isi nastanak pravnog ucinka ugovora. da stranke imaju interes da odmah zakljuce ugovor. prestaje pravno dejstvo tog pravnog posla. ugovor prestaje automatski. Odlozni uslov postoji. zavisi od nastupanja uslova odredenog u samome ugovoru. o cijem trosku i u kojem roku pribaviti i notaru dostaviti odobrenje. Nadalje. a koje ce nastupiti nakon sk lapanja konkretnog ugovora. diplomira na odred enom fakultetu). k ao. ukoliko se zeli ograniciti dejstvo ugovora unosenjem uslova u njegov sadr zaj. Saglasnost volja ugovornih strana 3 1 Uslovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Uslov je neizvjesna i buduca cinjenica od koje zavisi nastanak ili prestanak ugo vora. ako se on ostvari. kada bi neko trebao vratiti poklonjenu stvar ako do odredenog roka ne okonca skolovanje. naprimjer. kad jedna ugovorna strana drugoj poklanja neku stvar pod uslovom da ta druga ugovorna strana nesto ucini (kao npr. naprimjer. odobrenje organa starateljstva i sl. ali ako se raskidni uslov ispuni. recimo. odnosno ranije sklopljeni pravni posao se raskida. Dakle. Ako se odlozni uslov ne ostvari. punomocje. tako da se ne zah tijeva . naprimjer. ali da li ce nastupiti ili prestati pravni ucinci tog ugovora. Kod raskidnog (rezolutivnog) uslova dat a je situacija da njegovim nastupanjem. sto znaci da pravni posao postoji. Ugovor sklopljen pod uslovom je pravni posao koji je valjano sklopljen. kod odloznog (suspenzivnog) uslova. Notar ce poduciti i upozoriti stranke da ne vrse cinidbe iz ugovora do ispunjenj a odloznog uslova. u slucaju kada bi se u sadrzaj ugovora unijela cinjenica da ce ugovor prestati proizvoditi pravne ucinke ako se nesto desi ili ne desi. smatra se da ugovor nije ni nasta o. Raskidni uslov egzistira.3. Dakle. a raskidni uslov je onaj od cijeg nastupanja za visi prestanak pravnog ucinka ugovora. uz preuzimanje obaveze da u odredenom roku notaru dostave potre bna odobrenja. mora se raditi o buducim i neizvjesnim cinjenicama. U ovakvim slucajevima notar je duzan voditi racuna i unijeti u akt ko ce. U ovom slucaju pravni posao je nastao i proizveo pravne ucinke. notar je duzan upozoriti s tranke da takav pravni posao ne proizvodi pravno dejstvo dok mu se ne dostavi pravno va ljano odobrenje i ne smije izdavati otpravke i prepise sve dok mu se takvo odobrenje n e dostavi.

U s lucaju nemoguceg odloznog uslova. kao uslovi koji se ne mogu ostvariti (realizova ti). smatraju se nedopustenim. a ako je postavljen nemoguci raskid ni uslov. U ovim slucajevima ugovor ce se smatrati nistavim. Uslovi koji su protivni Ustavu. prinudnim propisima i moralu drustva. bilo iz nekih faktickih. smatraju se nedopustenim uslovima. . ugovor je nistav.nikakva posebna radnja ugovorne strane. Postavljene cinjenice. bilo da su odlozni ili raskidni. odnosno smatrace se kao da nije ni naveden. smatra se da takav uslov i ne postoji. bilo iz pravnih razloga.

to znaci da smo u ovaj ugovor unijeli jedan odl ozni rok pravnog ucinka sklopljenog ugovora. Odredeni protek vremena ili odredeni trenutak u vremenu za koji se veze pocetak dejstva i li prestanak dejstva pravnog posla. decembra. Rok moze takode biti od reden . rok od pet mjeseci koji je poceo teci 5. Ove rokove nazivamo strogim rokovima. zavrsava se onog dana koji se poklapa sa danom od kojeg je poceo teci. aprila. moze se istaci da je rok buduca izvjesna cinjenica za koju vec znamo da ce se sa sigurnoscu des iti. onda se uzimaju kao pravno relevantni dispozitivni rokovi. tada ce vazi ti dispozitivne odredbe iz zakona. Ukoliko ugovorne strane ne odrede nista u vezi sa rokovima za konkretni slucaj. ako se ugovor o zakupu sklopi u maju i u njemu odredi da ce se dati poslovna pro storija u zakup od 1. tako. p rekluzivni i zastarni rokovi. cijim nastupanjem prestaju pravni ucinci tog ugovora . Odlozni rok je onaj rok od cijeg nastupanja zavisi pocetak pravnog dejstva (ucinka) sklopljenog pravnog posla. naprimjer. Raskidni rok je onaj rok za cije nastupanje se veze prestanak pravnih ucinaka sklopljenog ugovora. U vezi s tim. nedjelja ili praznik). avgusta. nap rimjer. zavrsava se 29. a dan na koji je sklopljen se ne racuna. tada s e posljednji dan roka produzava na prvi naredni radni dan. odredivanjem ro kova takode se mogu ograniciti odredeni ucinci sklopljenog pravnog posla. Ako je rok odreden mjesecima i g odinama. Naprimjer.. odnosno pravnim normama.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 3 2 Rokovikao naciniogranicenjapravnogucinkaugovora Pored uslova kao sredstva ogranicenja postizanja pravnog ucinka. avgusta te godine. Ako je odredeno da ugovor stupa na snagu istekom de set dana od dana sklapanja ugovora. rok od dva mjeseca koji je poceo teci 31. a ako n e postoji dan po kojem bi odgovarao danu po datumu kada je poceo. to znaci da smo u ugovor unijeli jedan raskidni rok. naprimjer. jer taj mjesec ima manje od 30 dana. Naprimjer. nazivamo odredivanjem roka. ili 28 februara naredne godine. ako se u ugovor u o posluzi odredi da se data stvar vrati 1. naprimj er. tako. tako. zavrsava se 5. zavrsava se posljednjeg dana u mjesecu. koji su odredeni zakonom. jula naredne godine. to su. U slucaju k ada posljednji dan roka pada u odredeni dan kada se ne radi (npr. Rokovi se takode dijele na odlozne i raskidne. ukoliko ugovorne strane nisu nista odredile u vezi s rokom oko povrata novca datog u zajam. Postoje takode rokovi koji su odredeni zakonom i koje ugovorne strane ne mogu mijenjati svojim izjavama volje. Rokovi se mogu odrediti danima na nacin da pocne teci prvog narednog dana nakon dogadaja od kojeg se racuna. rok pocinje teci prvog dana nakon sklapanja prav nog posla.

Forma pravnih poslova Istorijski posmatrano. sredina mjeseca je petnaesti dan u mjesecu. koje su imale sakralni karakter. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlu . Pocetkom mjeseca se smatra prvi dan u mjesecu. 4. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. sredinom ili krajem mjeseca.i terminima: pocetkom. a kraj mjeseca j e posljednji dan u mjesecu.

U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propis anoj) formi. Znacaj stvarnih prava na nepokretnosti. kao npr.) itd.). bankovna garancija itd. Zakonom o obligacionim odnosima propisano je na vise mjesta koji ugovori moraju biti sklopljeni u pisanoj formi. ne moze se smatrati punomocnikom 86. a ponekada i sutnjom. Dakle. propisuje se posebna forma. pa slijedom toga i punomoc za izdavanje garancije. Dakle. Zakona o notarima Crne Gore. pisano. pored pisane fo rme ZOO upucuje na dodatnu formu u drugom propisu. prepoznat i je u opstem dijelu Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore. takvo misljenje proizlazi i iz stava sudske prakse: Bankarska garancija mora bit izdata u pisanom obliku. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak pojedine vrste ugovora zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti83. zahtijeva odredena zakonom propisana forma85. tako. ugovor o licenci (clan 779. u clanu 61. stav 1. sto znaci da se nas zakon opredijelio za neformalnost ugovor a82. volja se moze izraziti rijecima. U svim navedenim slucajevima neophodno je postojanje pisane forme za valjano skl apanje ugovora. volja se moze izraziti usmeno. ugovor o trgovinskom zastupanju (clan 884. s obzirom na sadrzinu i znacaj. 4 1 Vrsteforme U daljem tekstu ce se pokusati urediti oblici forme u uporednom pravu i to prema strogoci uredenja forme. konkludentnim radnja ma.) zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor ili neki drugi pravn i posao za cije se sklapanje. clan 699. 6. naprimjer. kao predmeta ugovornih odnosa.).). Forma pravnih poslova cujucu ulogu. odnosno poseban nacin sklapanja pravnih poslova84. odnosno poduzimanje. propisano Ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo svoj ine na nepokretnosti ili se ustanovljava neko drugo stvarno pravo na nepokretnosti. tako je. jemstvo. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pisanog punomocja. a uz to punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje za izdavanje garancij e). ugovor o jemstvu (clan 110 1. ugovor o osiguranju (stav 1.4. Posebna forma pojedinih pravnih poslova (punomocje. uobica jenim znacima ili drugim ponasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju81. clan 998.). a to se zove paritet forme. za pojedinu vrstu pravnih po slova. Ipak. Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG. mor a biti zakljucen u pisanoj formi i ovjeren u skladu sa propisima . stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalist icka80.: ugovor o gradenju (stav 2. sto za konkretni slucaj znaci pri mjenu forme iz clana 51. tac. naprimjer. tako da se u najznacajnijem dijelu mogu razlikovati sljedece nav edene .

vrste forme. 733 . 84 Clan 51 Zakona o notarima Crne Gore.1994. 81 Vidi clan 21. naprimjer. 83 Slobodan Perovic. Pz. 86 VtS RH.Praxis 2 . tako. br. 864/94.28. Zakona o notarima (Sluzbene nov ine F BiH. od 29. 86/2004). koja moze biti: 80 Abedin Bikic. str.03. Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. 82 Clan 60. ZOO CG. godine. Knjiga prva. ZOO CG. Clan 73. god. br 45/2002). . str. stav 1. 85 Clan 86. clan 68. ZOO CG. postoji zakonom propisana forma. . Obligaciono pravo. Zakona o notarima (Sluzbeni glasnik RS. Obligaciono pravo. 100. Beograd 1980.

a kod pisane forme potrebni s u samo potpisi stranaka. dovoljno je da se naznaci. da su identicne. naprimjer. BGB a. koji otezavaju utvrdivanje pravog identiteta pogo denih lica. prodaja firmi ili dijelova firmi. sto znaci da se zahtijeva vise nego kod pisane forme. ugovori o prenosu svojine nad nepokretnostima § 311. kao i postojanje odredenih dodatnih okolnosti. Abs. nastaje utvrdivanjem njihovog identiteta na osnovu putnih/ licnih isprava.). kao sto su nasljednopravni ugovori koji se jos uvijek u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije ovjeravaju od strane. naprimjer. Abs. dakle pisana privatna isprava za ovjeravanje potpisa uce snika u pravnom poslu. ovo se ne savjetuje u pravnoj praksi. Ipak. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. one mogu izabrati jednu gore navedenu vrstu forme ili mogu odrediti neku novu formu koju te stranke zele. prema njemackom pravu. 1. Ovo su bile najznacajnije zakonom propisane vrste formi. pisana forma koja se zahtijeva Zakonom. tako. 1. tvoj stric. ili sklapanje braka § 1310. moze biti odredeno da se ugovor o stanovanju otkaze izjavom u p isanom obliku ili pismom poslatim preporucenom postom87. BGB a. ugovor o jemstvu . javno ovjerena isprava. ovdje se radi o pisanoj ispravi koja je svojerucno potpisana ili elektronski signirana (ne moze biti elektronski signirana isprava kod ugovora o potrosackom kreditu § 492. Ne zahtijeva se. ugovor o raspolaganju imovinom za zivota itd. 1. Iako u privatnom pravu u pravilu. kao kod pisane forme. Abs. npr. BGB a.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima tacno odredene izjave volje moraju biti date pred za to nadlezno odredenim organ om (npr. npr. ugovor o gradenju. b Abs. kao posljedica prihvacenog nacela privatne aut onomije. BGB a). naprimjer. 1. obecanje poklona prema § 518. prepustanje svojine ili clausula intabulandi § 925. Kada se ugovorne strane sporazumiju da posebna forma bude uslov pravovaljanosti njihovog ugovora (clan 63. ZOO CG). Abs. 1. . tj. uz ovjeravajucu zabiljezbu na ispravi o potvrdenju da su naveden e osobe po imenu i prezimenu dale gore navedene izjave. 2. jer mogu nastati drugi problemi (rec imo kod vise striceva i sinovaca). notarski obradene isprave notarski zapisi. BGB a). svojerucno sastavljen testament. 1. BGB a itd. S. kod pojedinih ugovora o zastiti potrosaca. koji mora biti svojerucno napisan i potpisan § 2247. Abs. (npr. ovjera od strane sudije. da se potpise iskl jucivo imenom i prezimenom. Ovo nije rijedak slucaj. jer se trazi da bude svojerucno sastavljen i potpisan.. jer stranke vrlo cesto ugovaraju da se njihova volja prenese preko nekog glasnika ili preporucenom postom . stav 1.

kao i u drugim zakonima. ipak postoji niz zakonskih obavezujucih odredbi o formama koje se moraju primjenjivati. nacelno je usvojen princip da se duznik moz e obavezati na ispunjenje neke obaveze bez pridrzavanja odredene forme. 334. Razliciti oblici forme za pravne poslove predvideni su u Zakonu o obligacionim odnosima. Das gesamte examensrelevante Zivilrecht . str. sto je vec ranije ista 87 Jurgen Plate. godine. . Springer-Lehrbuch. Pored navedenog.vlada slobodna forma. i 335. same ugovorne strane mogu se sporazumjeti da posebna forma bude uslov punovaznosti njihovog pravnog posla. Dakle. Hamburg 2008.

Ko zeli sklopiti odredeni pravni posao. a najcesce sa ekonomskim rizicima. naprimjer. tj. odredeno je da ugovor o jemstvu obavezuje jemca samo ako je izjavu volje o jemcenju ucinio u pisanoj formi90. Za pojedine pravne poslov e zahtijeva se i stroza forma nego sto je pisana. bez posebnog razmisljanja o pravnim posljedicama izjavljene volje. morao bi biti svjestan u sta se upusta i koje pr avne posljedice proizilaze iz toga. sa odredivanjem posebnog post upka. npr. Nesporno je da zakonodavac za posebno v azne pravne poslove propisuje strogo obavezujucu formu. a nepostivanje zahtijevane forme povlaci nistavost pravnog posla. Dakle. Iz d o sada izlozenog. odnosno davanja infor macija o znacaju i pravnim posljedicama izjavljene volje u gradanskom pravu ima za svrh u. jer cesto je to povezano s odredenim rizicima. raspolaganja imovinom za zivota itd. Obaveza zahtijevane forme pojedinih notarski obradenih pravnih poslova sadrzi istovremeno sve tri funkcije koje se postizu takvim opredjeljenje m. pred tacno odredenim drzavnim organom. ogroman. a to je informisanje. cilja). naprimjer. pored dokazne snage (ugovor o obecanju poklona) takve forme. Vrlo cesto se kroz zahtijevanu formu propisuje i poseban tok postupka koji ima strogi karakter.4. Prema ZOO CG. te zbog toga zakonodavac za te pravne poslove propisuje posebnu formu. Najvazniji izuzetak od pravila da su pravni poslovi neformalni su poslovi otuden ja ili sticanja svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima (o cemu ce detaljnij e biti rijeci kasnije). kod dozivotnog izdrzavanja. Posebne odredbe o formi nalaze se i u drugim zakonima89. ne samo za ucesnike nego i za zajednicu. moze se zakljuciti da obaveza pojasnjenja. 4 2 Funkcija zakonskogodredivanjaforme Zakonske odredbe o obavezujucoj formi sluze u principu za ostvarivanje tri razli cite funkcije (svrhe. nema ni obavezujuceg pravnog posla. . ali je znacaj ovih poslova. odnosno upozorenje kakve pravne posljedice nastupaju za onu osobu koja daje izjavu volje u tom obliku. notarom. obaveza citanja ispr ave i pojasnjenje izjavljenog u toj ispravi. Broj pravnih poslova sa strogo propisanom formom je m ali. on ne proizvodi pravno dejstvo. posebna ovjera kod nadlezni h organa (notarska ovjera) ili poseban postupak u fazi sklapanja pravnog posla (no tarski zapis pojedinih pravnih poslova). i dodatnu. bez p ridrzavanja zahtijevane forme. kao. Forma pravnih poslova knuto88. odnosno ovlascenim licem. naprimjer. 4 2 1 Zastitaodbrzopletogdonosenjaodluke U mnogim slucajevima zakonsko odredivanje forme sluzi zastiti od donosenja odluk a na brzinu.

stav 1 ZOO CG. 90 Clan 1101. Clan 69. stav 1. ZOO CG. 29/78. Zakon notarima i mnogi dr.) 89 Zakon o nasljedivanju. Zakona o obligacionim odnosima (Sluz beni list SFRJ br. .88 Clan 63.

naprimjer. Ovo posebno vazi za odr edbe kojima se zahtijeva notarski zapis isprava. odnosno trecim zainteresovanim osobama. naprimjer. privrednih subjekata. a i svrha odredivanja oblika (vrste) forme potrebne za skl apanje pravnih poslova. Bosni i Hercegovini i dr. tako . sto je posebno izrazeno kod uspostave hipoteke za obezbjedenje odredenog potrazivanja (vidi § 1154. Slic no je i kod strogih formi nasljednog prava. ne koristi samo njoj nego i drugoj strani. u Njemackoj moraju biti u formi notarski obradene isprave. slucaj obe canja poklona91. U ovakvim situacij ama moraju postojati strucno osposobljene osobe koje ne stite interese samo jedne st rane nego sluze postizanju sveobuhvatne pravne sigurnosti. BGB). precizno osiguranje stvarne sadrzine nastale isprave i dokazna snaga o tome ko je u koje vrijeme kakvu izjavu ucinio. kao sto je to. ZOO)93. a cija razjasnjenja ne bi bilo moguce preduzeti zbog vec nastale smrti ostavitelja. Gotovo sve razvijene zemlje daju poseban akcenat uspostavi jav nih registara (nekretnina. u Njemackoj. Ovakva ili slicna rjesenja u pogledu forme sadrzi i pozi tivno pravo Crne Gore. taj pravni posao se mora sklopiti u formi notarski obradene isprave92. Zna cajno mjesto zauzimaju i pravni poslovi obecanja poklona. evidenciji obezbjedenja itd. sastoji se i u zastiti javnog interesa. Najbolji primjer postiz anja ove funkcije zastite javnog interesa pokazuje se kod prometa nepokretnosti(nekretnin a) u jednoj zajednici. Ovom odredbom se postize. pored zastite poklonodavca od brzopletosti. jer se na ovaj nacin zele izbjeci nejas noce. Sve radnje koje se poduzimaju prema katastru nepokretnosti.). Kroz ovaj vid forme obezbj eduje se nastanak jasne izjave volje. 5. pouka izjavitelju o pravnom dejstvu izjavljene v olje. kao i uredenje imovinskih od nosa izmedu bracnih drugova. Potreba o poucavanju stranke koja preuzima obavezu ucinjenom izjavom volje. Pravne posljedice nepostivanja zakonskih odredbi o formi Zakonska odredenja o formi su obavezujuca. U pravnoj doktri . Nepridrzavanje odredbi o obavezujucoj formi dovodi do nistavosti pravnog posla (vidi clan 64.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima 4 2 2 Jasno. 4 2 3 Javniinteresi Kao jedan od razloga. i jedna prema vani manifestovana dokumentacija ozbiljnosti ucinjenog obecanja.preciznoidetaljno oblikovanjepravnogposla Odredene odredbe o formi imaju funkciju postizanja preciznosti i nedvosmislenost i izjavljene volje koja dovodi do sklapanja pravnog posla. ako se radi o sticanju prava svojine na n epokretnostima putem pravnog posla.

1. Abs. b BGB. 1. BGB.ni o ovome postoje oprecna misljenja i kontraverzne diskusije. S. Burgerliches Gesetzbuch in Deutschland (BGB) 92 § 311. Postavlja se pitanje : 91 § 518. 1. 93 takode § 125. Clan 73 Zakona o notarima F BiH. S. 1 BGB. § 925. . Abs.

i clan 86. 6. Razlozi za propisivanje notarske forme da li u pojedinacnim slucajevima moze doci do korekture nistavosti pravnog posla prouzrokovane nedostatkom forme? Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema pravno dejstvo ukoliko iz cilja propisa kojim je odredena forma ne proizilazi st o drugo94. Dak le.6. bez kojih ugovorne strane ne bi sklopile taj pravni posao. Veoma cesto se previde i situacije u kojima dolazi do naknadne izmjene ili dopune sklopljenog u govora. stoji u korelaciji sa odredivanjem duznosti (zadataka) i ponasanja notara (postupaka). a takode forma propisana zako nom za neki ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. Razlozi za propisivanje notarske forme Zakonodavac se u pojedinim slucajevima opredjeljuje za pridrzavanje odredene for me prilikom sklapanja tacno odredenog pravnog posla. takvi pravni poslovi su nevazeci. ZOO CG) tako da forma glavnog ugovora vazi i za pr edugovor ako je propisana forma uslov punovaznosti ugovora. Kako smo vec ranije vidjeli. iako je to propisano u Zakonu95. Kao ilu strativan primjer ovome. moraju sklapati u zahtijevanoj formi. ZOO CG. stav 2. u pojedinim slucajevima nepridr zavanje zakonski odredene forme povlaci nistavost pravnog posla kao pravnu posljedicu. ono sto zakonodavac postavlja kod odredivanj a forme. Nekada je to samo pisana forma. u cijelosti ili preteznom dijelu. U pojedinim slucajevima zakonodavac odreduje razlicite oblike forme koja je potrebna za punovaznost pravnog posla. U Njemackoj ova diskusija se odnosi na dva §§ 125. iako postoje nedostaci forme. i same duznosti postupanja notara su zakonski odredene. obecanju poklona i dr. Kad se zahtijeva notarski zapis. naved enim pravnim poslovima. jer u suprotnom. Dakle. da oni nastaju i prestaju samo zajedno. notarska obrada kod ovih pravnih poslova zahtijeva da se notarski obrade ne samo izjave o bitnim elementima essentalia negotii ugovora nego i sporedne odredbe. U svakom slucaju. 94 Clan 64. obaveza koje iz njega nastaju 96. mogu posluziti i rjesenja postavljena za predugovor i punomocje (clanu 40. U slucajevima gdje se radi o prometu nepokretnosti. Nekada Zakon dozvoljava osnazivanje pravnog posla. drugi put je potrebna sudska ovjera ili pak notarski zapis. ja ko je interesantna i konstelacija povezanosti ovdje tacno odredenih formalnih pravnih poslova sa drugim pravnim poslovima koji su slobodni od forme ili je za njih Zakonom odrede na druga forma. onda se pravni poslovi koji su slobodni od forme. Materijalno pravo se egzaktno opredjeljuje za odredenu formu. tj. jer je Zakonom o notarima CG izricito propisano da ovakvi ugovori moraju biti sklopljeni u formi notarskog zapisa. sada nema dileme. Kako je to prethodno vec istaknuto. stav 1. ukoliko su oni toliko povezani da se moraju posma trati kao jedna povezana cjelina. i 242 . i to kroz ispunjenje.

. ZOO CG. i clan 68. S.. §§ 311. Abs. 96 Clan 64. S. 2. 3. b Abs. 2. . stav 1. . 1. BGB. ZOO CG: formi vazi i za sve Zahtjevi zakona da ugovor bude sklopljen u odredenoj kasnije izmjene ili dopune. te se pokusava ovo obrazloziti kroz konvalidaciju pravnog posla (nadomjestaj forme) na osnovi u spostave poslovnih obicaja u pravnom prometu. 95 Clan 60.. 766. 2. 518. stav.

. radi se o jo s strozoj zahtijevanoj formi. Kada ucesnici pravnog posla u pisanom obliku sastave ugovor i samo ga potpisu. postavlja se pit anje: da li pisani ugovor o otudenju nepokretnosti.. Zakona o promet Provodenje u zivot . pred svjedocima. kao. ne izaziva nikakve nedoumice oko toga je li ugovor punovazan ili nije. u cijelosti ili u preteznom dijelu. propisana je. trebale bi nastupiti odredene pravne posljedice. iako su ugovorne strane izvrsile. osim ako iz cilja zbog kojeg je forma prop isana ocito ne proizilazi sto drugo. odnosno konva lidacija ugovora o prometu nepokretnosti. takva isprava ima punu dokaznu snagu javne isprav e. a sto znaci da se njome garantuje ne samo tacnost ovjere potpisa vec i sama sadr zina pravnog posla. Sastavljanje pisanog ugovora od strane ucesnika pravnog posla. Pisana forma koju Zakon najcesce zahtijeva moze im ati razne oblike. suda ili notara . Pored tvrdnji u teoriji da je u takvim slucajevima ugovor pravno valjan97.Cetvrti dio: Uopsteno o pravnim poslovima Za pojedine vrste ugovora sam Zakon o obligacionim odnosima zahtijeva odredenu formu. U slucaju kad a ispravu sastavi drzavni organ ili ovlasteno lice. radi zastite drustvenih interesa. ukoliko je realizovan u cjelini ili p reteznom dijelu. ali samo u dijelu ovjere potpisa. u vecini slucajeva sudska praksa uslovljavala je punovaznost ugovora o pro metu nepokretnosti sudskom ovjerom. proizvodi pravna dejstva? Shvatanje da naknadno osnazenje. Ova odredba ima i dodatak koji kaze: . jer Zakon propisuje odredena pravila koja se moraju postovati prilikom postupka sastavljanja isprave. mada nije zakljucen u zahtijevanoj formi. obaveze koje iz nj ega nastaju100. u najmanju ruku je d iskutabilno. pisanoj. prije svega. predstavlja formu javne isprave. Ovakvo rjesenje onemogucava konvalidaciju ugovora i u takvim okolnostima se primjenjuju pravila o restituciji. naprimjer. Mislimo da je ovaka osnovu koga se prenos 10. zbog nedostatka propisane forme. ipak postoje odredene nedoumice i u samoj sudskoj praksi98. Pogresno je ovdje smatrati da ugovor vazi. radi se o obicnoj pisanoj formi. uz obavezu ovjeravanja od strane drzavnog organa. Formalni ugovori su oni za koje se trazi da izjava volje bude data u tacn o odredenoj formi. Punovazan je ugovor o pro daji nepokretnosti u formi priznanice u kojoj su oznaceni cijena i prodata nekretnina 99. o cemu je prethodno bilo vise govora. pred odredenim drzavnim organim a itd. Ipak. U vezi s ovim. Nepostivanjem zahtijevane forme. notar. v stav sudske prakse ispravan i prihvatljiv: Forma ugovora na i pravo koristenja ili pravo svojine nad nepokretnostima (clan u nepokretnosti). naprimjer.

99 Odluka Vrhovnog suda BiH. 254. a kome nedostaje ovjera od strane suda .06. 365/89 od 19. 100 Clan 68. Sud moze priznati pravno dejstvo ugovora o prenosu prava na nepokretnosti koji je zakljuc en u pismenom obliku. god. Odluka Vrhovnog suda Srbije. a na kome potpisi ugovaraca nisu ovjereni pred sudo m. str. republickih i pokrajinskih vrhovnih s udova i Vrhovnog vojnog suda. tomislav Krsmanovic.1989. Rev. Pravni zivot. god. 635. 6893/98 od 24. Stvarno pravo i promet nepokretnosti. godine. 4. st r.12. god.1999. Konvalidacija pismenog ugovor 98 Nacelni stavovi i zakljucci Saveznog suda. godine. . br.. ZOO CG Kad je izvrsen ugovor kojem nedostaje forma.10. god. Kada sud na osnovu clana 4 stava 4 Zakona o promet u nepokretnosti prizna pravno dejstvo ugovoru o prenosu prava na nepokretnostima izmedu nosilaca prava svojine koji je sklopljen u pismenom obliku. na kome potpisi nisu ovjereni kod suda. Beograd 27. Beograd 2002. 1989.1989. pravno dejstvo ovakvog ugovora nastaje momentom sklapanja . Bilten sudske prakse Vrhovnog suda BiH. zbog cega j e u 97 Igor Vukojevic. pod uslovom da je ugovor ispunjen u cjelini ili preteznom dijelu . Beograd 2001.propisa zahtijeva efikasnu drustvenu kontrolu prometa nepokretnosti. Rev.

6. Razlozi za propisivanje notarske forme clanu 10. ovjera potpisa ugovaraca kod suda bitan elemenat ugovora, bez kojeg ug ovor ne proizvodi pravna dejstva. Stoga se ugovor koji nije ovjeren kod suda, ne moze voljom ugovaraca osnaziti (konvalidirati), pa se tako ni izvrsenjem ugovora ne utice na njegovu punovaznost 101. Smatramo da se, do pocetka primjene Zakona o notarima u Crnoj Gori, prenos prava svojine nad nepokretnostima moze vrsiti samo na osnovu sudski ovjerenog ugovora, koji je prilozen uz zahtjev za uknjizbu. Svrha forme je u obe zbjedenju dokaza o postojanju pravnog posla i njegovoj sadrzini, zastiti volje od nepozelj nih drugih uticaja, sprecavanju donosenja odluka na brzinu i nedovoljno promisljenih odluka. Sve to omogucuje da ucesnici u pravnom poslu svoju volju jasnije i preciznije iz raze, a javnim vlastima obezbjeduje laksi uvid u pravni promet i ekonomske tokove102. Stoga, smatramo da tvrdnje pojedinih autora103 da razne ovjere, formalnosti publiciteta 104, taksativna nabrajanja i sl. dovode do raskoraka izmedu zivotnog i formalno pravnog akta, nisu osnovane. Javna isprava i nacelo publiciteta sluze sigurnosti pravnog prome ta, upisu stvarnih prava u katastar nepokretnosti, javnom povjerenju, koje je u interesu s vih gradana, a posebno savjesnim trecim, koji imaju konkretan pravni interes. U suds koj praksi je u pojedinim slucajevima zauzet stav da kad potpisi ugovaraca na ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti nisu ovjereni kod suda, onda takav ugovor ne sadrzi bi tan konstutivan elemenat, cije odsustvo cini ugovor nevazecim 105. U ovom radu se svakako ne zaboravljaju zakonske mogucnosti konvalidacije ili osn azenja ugovora ispunjenjem. Uzmimo za primjer stanje sa ugovorom o obecanju poklana, cija realizacija se ocekuje u nekom buducem periodu. Ukoliko se radi o stvari ko ja se zeli pokloniti, onda ovakvo obecanje poklona mora uslijediti u zahtijevanoj f ormi, tj. notarskom zapisu. Ali, ako se radi o obecanju neke pokretne stvari, tada dolazi do osnazenja ili konvalidacije ugovora samom predajom stvari106. to nije slucaj kod obecanja poklona nepokretne stvari jer se svojina na nepokretnosti na osnovu pravnog posl a stice upisom u javni registar. Posebna situacija je kod ugovora o jemstvu (clan 1101. ZOO), gdje takode ispunjenjem preuzete obaveze, dolazi do osnazivanja ugovora, kada je mac ispuni preuzetu obavezu iz ugovora o jemstvu, iako je postojanje obavezne forme Zakonom propisano. Ali, same ove slucajeve ne smijemo ni u kom smislu dovesti u relaciju , odnosno na nivo postojanja opsteg principa za osnazivanje sadrzine ugovora kako bi se ispunjenjem izlijecio nedostatak forme, tj. konvalidirao pravni posao107.

101 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 212/77, Zbirka sudskih odluka iz oblasti g radanskog prava (1973. 1986.) Beograd, 1986. god. str. 140. 102 Obren Stankovic / Vladimir Vodinelic, Uvod u gradansko pravo, Beograd 1996. god. str. 165. 103 Slobodan Perovic, Filozofsko pravne rasprave, Beograd 1995. god. str. 392. 104 Formalnost publiciteta nisu oblici ispoljavanja volje vec mjere koje imaju z a cilj da zastite treca savjesna lica koja mogu imati neki pravni interes. tako, npr., ugovor koji ima z a predmet nepokretnost punovazan je i proizvodi pravna dejstva, iako nisu izvrsene formalnosti publicit eta, tj. upis u katastar nepokretnosti. Formalnosti nisu uopste potrebne za nastanak ugovora, S. Perovic, Obligaciono pravo, Beograd 1980. god. str. 341. Fn. navedena prema Igor Vujovic, nav. djelo, str. 6 37. 105 Odluka Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1602/79, Mladen Kosovac, Ugovorni odnosi k roz sudsku praksu, Beograd 1991. god. str. 45. 106 § 518. Abs. 2. BGB-a. 107 Jurgen Plate; Das gesamte examensrelevante Zivilrecht , Springer-Lehrbuch, Hamb urg 2008. godine, str. 334. i 335.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava na nepokretnostima Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup svih pravnih pravila kojima se ureduj u odnosi medu pravnim subjektima a povodom stvari, dok se ovlastenja koja pravnim subjekt ima priznaju norme objektivnog prava u odnosima u pogledu stvari definisu kao stvarno pravo u subjektivnom smislu. Stvarna prava se odreduju zakonom, pa je ta ko u svako pravnom sistemu odreden tacan broj stvarnih prava (numerus clausus)108. Za kon o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore uredio je pravo svojine i druga stvarna p rava, te s tim u vezi propisao je sledeca stvarna prava: pravo svojine, pravo sluzbeno sti i zalozno pravo. Subjekti stvarnih prava su fizicka i pravna lica, a objekti stvar nih prava su pojedinacno odredene pokretne i nepokretne stvari109. Predmet naseg razmatranja u ovom dijelu rada jesu pravni poslovi koji za predmet imaju prenos ili sticanje svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnim stvarima (nep okretnostima). Za takve pravne poslove propisana je obavezna forma notarskog zapisa, ili sa njim izjednacenog, zapisa o potvrdi privatne isprave110. Sta se smatra ne pokretnostima, regulisano je u clanu 19. stav 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clanu 2. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. to su: zemlji ste (poljoprivredno, gradevinsko, sumsko i ostalo), zgrade i drugi objekti koji su s a zemljistem trajno spojeni (poslovni, stambeni, stambeno-poslovni, ekonomski i drugi objekti ; posebni dijelovi objekata i drugi nadzemni i podzemni objekti). Za prenos ili st icanje stvarnih prava na nepokretnostima veoma vazno je poznavati materijalno pravne odredbe o pravu svojine, susvojini, etaznoj svojini, zajednickoj svojini, kao i o slucajevima kada se drzava pojavljuje kao imalac svojine. Stvarna prava na nepokretnostima su: pravo svojine kao najpotpunija vlast na stv ari, ostala stvarna prava na stvari na kojoj postoji pravo svojine - pravo sluzbenost i, pravo zaloge i fiducijarna svojina111. Pravo sluzbenosti i pravo zaloge nazivaju se st varna prava na tudim stvarima. Sadrzaj stvarnih prava na tudim stvarima cine prava ovlastenj a da se stvar (nepokretnost) u tudoj svojini upotrebljava na odredeni nacin ili se, p ak, ta prava sastoje u ogranicavanju vlasnika u pogledu vrsenja svojinskih ovlascenja. 108 Martin Vedris/ Petar Klaric, Gradansko pravo sljedno pravo, Drugo Opci dio, stvarno, obvezno i na

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb Narodne novine, 1996 godine, str. 155 do 158.

109 Clan 2 i 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 110 Zakon o notarima CG clan 51. stav 1. tac. 6. 111 Clan 6. i 11. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.

1. Ugovor o prodaji Subjekti stvarnih prava mogu biti fizicka i pravna lica. Za sva stvarna prava ge neralno mozemo reci da je osnov sticanja zakon, odluka drzavnog organa, pravni posao ili nasljedivanje. Pravo svojine stice se nasljedivanjem u trenutku otvaranja nasljeda, tj. momento m smrti ostavioca112. Kod sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokr etnostima pravni posao je samo osnov za sticanje tih prava, dok se ona sticu upisom u katastar nepokretnosti113. U zakonodavstvu Crne Gore prihvaceno je nacelo kons titutivnosti upisa u pogledu sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostim a. Dakle, za sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla potrebno je da su ispunjena tri uslova: valjan pravni os nov (punovazan pravni posao, iustus titulus), valjana saglasnost knjiznog prethodnik a (clausula intabulandi) i upis u katastar nepokretnosti (modus acquirendi). Pravni osnov il i instrument ovog prenosa ili sticanja prava je najcesce ugovor. Da bi ugovor bio valjan u prometu nepokretnosti, neophodno je da on bude sacinjen u odgovarajucoj formi. K od nas je to notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave. Pravni poslovi na osnovu kojih se prenosi ili stice pravo svojine ili druga stvarna prava na nepokretnostima su : ugovor o prodaji, ugovor o razmjeni, ugovor o diobi, ugovor o poklonu, ugovor o zasniva nju sluzbenosti, ugovor o hipoteci, zalozna izjava, ugovor o fiducijarnom prenosu pr ava svojine, ugovor o dozivotnom izdrzavanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovin e za zivota itd. Zajednicko za sve ove pravne poslove, kada za predmet imaju nepokret nosti, jeste da su usmjereni na prenos odnosno sticanje stvarnih prava i njihov upis u katastar nepokretnosti, tako da ce se sira objasnjenja dati kod ugovora o prodaji i ostal ih vrsta pravnih poslova. 1. Ugovor o prodaji Pravo svojine se moze steci po samome zakonu (dosjeloscu/odrzajem, prirastajem, gradenjem na tudem zemljistu, nasljedivanjem itd.), na osnovu pravnog posla, najcesce ugovora (kupoprodaja, razmjena, poklon, itd.), kao i na osnovu odluka suda i drz avnih organa (npr. pravosnazno rjesenje o eksproprijaciji, rjesenje o povracaju oduzet og zemljista, sudska presuda itd.). Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo svojine, a kupac se obavezuje da p rodavcu plati cijenu. Ugovor o prodaji je najcesci pravni posao kojim se obavlja pravni promet. Bitni elementi ugovora o prodaji su po prirodi posla predmet (stvar) i c

ijena. Zakon o obligacionim odnosima nije utvrdio definiciju stvari nego je samo odredi o predmet ugovorne obaveze koja se moze sastojati u davanju, cinjenju, necinjenju ili trpljenju. Dejstvom ugovora nastaju pravne posljedice koje on proizvodi. Posljedice mogu 112 Clan 91. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 113 Clan 84., clan 202., clan 226. i clan 318. Zakona o svojinsko-pravnim odnosi ma, te clan 8. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak drugih obaveza. Ugovor o prodaji moze imati stvarnopravna i obligaciono pravna dejstva114. 1 1 Predmetpravnogposla Potrebno je razlikovati predmet ugovora od sadrzine ugovora. Predmet ugovora je odredena radnja ili cinidba, koja moze biti pozitivno ili negativno odredena. Po zitivno odredene su one obligacione radnje kojima se duznik obavezuje povjeriocu na odre deno davanje (dare) ili cinjenje (facare). Obaveza duznika da nesto propusti je negat ivno odredena radnja, tj. da ne cini (non facare) ili trpi (pati), sto po redovnom to ku stvari ne bi morao. Za razliku od predmeta, sadrzaj ugovora cini jedinstvo prava i obaveza iz tog ugovora, sto znaci da je sadrzaj jednog ugovora siri pojam od pojma koji obuhvat a predmet ugovora. Ponekad se kaze da je predmet ugovora stvar koju je duznik obavezan pre dati povjeriocu. Sa stanovista pravne teorije, ovaj izraz je pogresan. Medutim, obicn o se pod tim podrazumijeva pravo odredene osobe da od druge zahtijeva predaju odre dene stvari. Samim sklapanjem ugovora, kupac nije postao vlasnik kupljene stvari nego on ima samo zahtjev (pravo) prema prodavcu na izvrsenje ugovora, tj. predaju stv ari115. Predmet ugovora ne moze biti svaka radnja (obaveza), nego samo ona koja je u zak onu predvidena i kao takva zakonom zasticena. Predmet ugovora, odnosno ugovorna obaveza, mora imati odredene karakteristike (kvalitet). S obzirom da predmet ugo vora mora biti moguc, dopusten i odreden ili odrediv, smatramo da je u ugovor nuzno u nijeti podatke koji ce ovdje detaljnije biti razmatrani. 1 1 1 Oznakanepokretnosti Oznaka nepokretnosti. U pravnom prometu nepokretnost se oznacava prema podacima iz katastra nepokretnosti, a sto znaci da se mora naznaciti broj lista nepokretn osti i katastarska opstina, te podaci iz lista nepokretnosti, kao osnovnog dokumenta o nepokretnostima i pravima na njima, a koji se sastoji od: podataka o zemljistu-p arceli (A list), podataka o imaocu prava na zemljistu-parceli (B list), podataka o obje ktima i posebnim dijelovima objekata i imaocima prava na njima (V list), podataka o vodo vima i imaocima prava na njima (V list 1. dio) i podataka o teretima i ogranicenjima (G list116). Ovo su pravila definisana Zakonom koji regulise upis nepokretnosti i s tvarnih prava na njima u javni registar, te moraju biti ispostovana, jer u suprotnom pos tupanju,

pravni posao bi bio nesprovodiv u katastru nepokretnosti. Dakle, u ugovoru se mo raju dati precizni podaci o nepokretnosti prema oznakama kako je ona upisana u kata 114 Vise vidjeti kod Hilmija Semic, trgovacko pravo, Magistrat Sarajevo 2001 god ine, str. 105 do 113. Milos trifkovic / Milic Simic / Veljko trivun, Poslovno pravo, Ekonomski fakultet Sara jevo 2004 godine, str. 117 do 125. Slavko Caric, Ugovor o posredovanju u nasem pravu i poslovnoj p raksi, Pravni zivot 11/2003 godine, str. 159 do 177. Ivica Jankovec, Privredno pravo, Sluzbeni list SRJ Beograd 1999. godine, str 532 do 537. 115 Abedin Bikic, Obligaciono pravo (Opsti dio), Univerzitetska knjiga, Sarajevo 2004., str. 92. i 93. 116 Clan 53. u vezi sa clanom 49. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokret nosti (Sluzbeni list RCG br 29/07.)

1. Ugovor o prodaji star, kao sto su: broj katastarske parcele, povrsina zemljista, kucni broj zgrad e, broj i povrsina stana, garaze ili poslovnog objekta, broj lista nepokretnosti i dr. podaci iz li sta nepokretnosti. Podatke iz katastra o nepokretnosti notar moze utvrditi na dva na cina: neposrednim uvidom u evidenciju katastra, tj. u list nepokretnosti, i uvidom u i zvod iz lista nepokretnosti, koji je izdao nadlezni organ i koji predstavlja javnu ispra vu, shodno clanu 55. naprijed naznacenog Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnost i. Notar je duzan u notarski akt unijeti konstataciju o nacinu na koji je utvrdio k atastarsko stanje nepokretnosti, po svim odjeljcima lista nepokretnosti, te uz izvornik not arskog akta priloziti dokaz o tome. U notarskom aktu brojcane oznake listova nepokretno sti i parcela pisu se samo brojevima, tj. nije potrebno da se pisu i slovima, shodno odredbi clana 36. stav 2. Zakona o notarima CG. Na koji je nacin notar utvrdio katastarsko stanje, veoma je vazno sa stanovista pravne sigurnosti i eventualnih steta koje mogu nastati zbog toga. Moguce je da se razl ikuje stanje u evidenciji katastra od podataka koji se nalaze u predocenom listu nepok retnosti i to tako da je u meduvremenu doslo do promjene tog stanja ili je doslo do gresk e u sacinjavanju izvoda iz lista nepokretnosti. Najsigurnije je kada notar, neposred no pred sacinjavanje notarskog zapisa, izvrsi dodatni neposredni uvid u evidenciju katas tra. Zbog toga notar mora poduciti i upozoriti stranke, a pogotovo kupca, odnosno sti caoca, da moze zahtijevati i neposredni uvid notara u evidenciju katastra pred sastavlj anje notarskog zapisa, te na posljedice suprotnog postupanja. U narednom dijelu ovog rada slijedi nekoliko primjera teksta, a sve u zavisnosti od preuzete obaveze i vrste nepokretnosti kao predmeta pravnog posla. P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi uvid u izvod iz lista nepokretnosti Uvidom notara u Izvodiz listanepokretnosti,br 1 ,KOMasline, izdat od Uprave za n epokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09, od 10.10.2009. godine, koji su stranke prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao tak av prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela broj8/1 ,Vocnjak1 klase, Brijeg ,povrsine 5000m2. ---------------------------------------------------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetno g

lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu -1 dio nema upi sa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa, ovaj notar izvrsi uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji Katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, teihupozoriona eventualne posljedice i rizik e u slucaju suprotnog postupanja, a narocito na mogucnost da je u meduvremenu, od vremena iz davanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti, doslo do promjena podataka koji se upi suju u List nepokretnosti za predmetnu parcelu, kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u List nepokretnosti u evidenc iji Katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju Katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Formulacija kada notar vrsi neposredni uvid u sluzbenu evidenciju katastra nepokretnosti Neposrednim uvidom u sluzbenu evidenciju Katastra nepokretnosti za List nepokret nosti br 1 ,KOMasline, kod Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, od dan a _______.______ godine, u ______casova, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisa na katastarskaparcelabroj8/ 1,Vocnjak1 Klase, Brijeg, povrsine5000m2.---------------------U B listu,kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli, opisanoj u A listu predmetn og lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u Vlistu i V listu-1 dio nemaupisa, au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.-------------------------------------------------Prilikom naprijed naznacenog uvida koji je izvrsen na zahtjev stranaka, ovaj not ar je sacinio potvrdu o cinjenicama iz evidencije Katastra, koju je procitao strankama i koja se prilaze uz izvornik ovog akta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Prilaganje kopije katastarskog plana moze biti korisno u svrhu pravilne identifi kacije parcela koje su predmet prodaje, sa stanovista mjesta, polozaja i oblika parcela , regulisanja pristupnog puta itd. Uvidom u kopiju katastarskog plana, izbjegavaju se eventual ne sumnje i nejasnoce u pogledu predmeta prodaje, a sto ima dalji znacaj u pogledu odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. Ovjerena kopija radnog original a katastarskog plana javna je isprava, koju izdaje Uprava za nepokretnosti, shodno odredbama clana 55. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. P R I m J E R Formulacija kada se prilaze kopija katastarskog plana Stranke notaru prezentuju ovjerenukopijuradnogoriginalakatastarskogplana, izdatu od Uprave za nepokretnosti Podrucna jedinica Podgorica, broj 05-1/09., od 10.10. 2009.g., za katastarsku parcelu broj 5/1 iz Lista nepokretnosti br.1., KO masline, a u koju se stranke izvrsile uvid i odobrile je, te koja se prilaze kao takva uz ovaj izvornik. U vezi s tim, stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. ----------------------------------------------------------Upisani tereti i ogranicenja u islu G listu zahtijevaju od notara veliku aktivnost u sm

prikupljanja odredenih odobrenja, saglasnosti, brisovnih dozvola i sl. Razlog za to je sto moze biti upisana zabiljezba odredenih cinjenica koje ogranicavaju promet nepokr etnosti ili dovode do toga da je sticalac nesavjestan (npr. maloljetstvo, starateljstvo, lisenje poslovne sposobnosti, pokretanje spora, postupak eksproprijacije, postojanje zab rane otudenja i opterecenja nepokretnosti, zabiljezba pokretanja postupka izvrsenja i td.)117, a takode mogu biti upisani i tereti, hipoteka i sl. O svemu ovome notar mora vod iti racuna tako sto ce ogranicenja i terete, koje je ustanovio uvidom u katastar ili izvod iz 117 Clan 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

1. Ugovor o prodaji katastra, upisati u notarski akt i u svakom konkretnom slucaju dati poduke i upo zorenja strankama i traziti odredena odobrenja. tako je za otudenje nepokretnosti u svoj ini maloljetnika starijeg od 14 godina, potrebna saglasnost zakonskih zastupnika i o dobrenje organa starateljstva. Za kupovinu nepokretnosti sa upisanom hipotekom, pod uslov om da nije upisana zabrana otudenja, potrebna je izricita saglasnost kupca kad kupu je tako opterecenu nepokretnost i upozorenje notara na posljedice u vezi s tim, dok je za preuzimanje duga koji je obezbijeden hipotekom, potrebna pisana saglasnost zaloz nog povjerioca118. Regulisanje ogranicenja i tereta moze biti uslov za dospjelost ci jene. P R I m J E R Formulacija kada je upisana hipoteka za koju je pribavljena brisovna dozvola. Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 ,KOMasline,izdat od Uprave za nepokretn osti Podrucna jedinica Podgorica, pod brojem 05-1/09., od 10.10.2009.godine, koj su s tranke ovom notaru prezentovale u originalu, a sto im je notar procitao, te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela br oj8/1, Vocnjak1 klase, Brijeg povrsine 5000m2. -----------------------------------------------------------U B listu,kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti, upisanjeprodavacsa1/1 dijela, u V listui V listu-1 dio nema upisa, au G listu upisanajehipotekazaobezbjedenjepotrazivanjapoosnovu Ugovora o kreditu, od 22.06. 1981. godine, Br.Ov.1344/81, u korist Privredne Banke _____ _i to: Pr. 24.06.1981. godine, Dn 4622/81 na iznos od 50.000,00 Din, sa 2% kamata i ostalih troskova iz ugovora. S tim u vezi, stranke izjavljuju da su upoznate sa upisanom hipoteko m, te notaru prezentuju brisovnudozvolu zaloznogpovjerioca, broj 2436/08 SA, od 12.08. 2008. godine, koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana s trankama, a iz koje sam ustanovio da je za naprijed naznacenu hipoteku zalozni povjerilac iz dao brisovnu dozvolu. Nakon poduka notara da se saceka sa sacinjavanjem ovog notarskog akta d ok se u katastru nepokretnosti ne izvrsi brisanje navedenog zaloznog prava i upozorenja na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja, stranke izjavljuju da zele s aciniti ovaj notarski akt sa naprijed naznacenom hipotekom za koju je pribavljena brisovna do zvola i da prihvataju sve eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. ----------------------------------------------

1 1 2 Opisnepokretnostiprema stanjunaterenuikupcevanamjera koristenja Pitanje opisa nepokretnosti prema stanju na terenu i kupceva namjera koristenja od velikog su znacaja za stranke, a pogotovo za sticaoca, te bi notar na ovo morao obratiti posebnu paznju. U tom smislu, od presudnog znacaja su sljedeca pitanja: da li je zemljis te neizgradeno, da li je na njemu izgraden kakav gradevinski objekat, da li je taka v objekat upisan u katastar, da li ima dozvolu za gradenje i upotrebnu dozvolu, u kakvom s e stanju nalazi nepokretnost, da li je kupac, odnosno sticalac prava obisao/pregle dao nepokretnost i na koji nacin se uvjerio u stanje nepokretnosti i granice zemljista, u koju 118 Clan 456. ZOO CG.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svrhu sticalac-kupac pribavlja nepokretnost radi stanovanja, koristenja u poslov ne svrhe, u svrhu gradnje stambenog objekta ili poslovnog objekta ili za poljoprivr ednu obradu itd.? Ovo je veoma vazno utvrditi i unijeti u ispravu sa aspekta eventual ne odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke, te iz razloga sto se vrlo cesto katastarsko stanje ne slaze sa stanjem na terenu. Razjasnjenje prethodno navedenih pitanja m oze vrlo cesto dovesti do toga da jedna od ugovornih strana promijeni misljenje, te samim tim, i volju, sto znacajno utice na sadrzinu pravnog posla. U vezi s naprijed na znacenim, navest cemo nekoliko primjera: P R I m J E R 1.Licni pregled zemljista U naravi se radi o neizgradenom gradevinskom zemljistu, koje kupac kupuje u svrh u izgradnje stambenog objekta. Kupac se na osnovu licnog pregleda i u prisustvu prodavca, up oznao sa stanjem nepokretnosti i njenim granicama. -----------------------------------------------------------2. Licni pregled stana U naravi se radi o stanu u zgradi starije gradnje, potrebno ga je renovirati da bi bio uslovan za stanovanje. Kupac je licnim pregledom upoznat sa stanjem predmetnog stana i kori stit ce ga za stanovanje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Licni pregled zemljista i objekta Kupac je upoznat sa stanjem nepokretnosti i njihovim granicama, koje u naravi pr edstavljaju zemljiste i stambeni objekat, koji je izgraden po gradevinskoj dozvoli SO -----, broj 03-3 61-96/80, od 22.05. 1980. godine, ali koji nije upisan u katastru, jer za isti nije pribav ljena upotrebna do zvola.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: pregled nepokretnosti moze obaviti i strucno lice (vjestak i sl.) na z ahtjev ugovornih strana, npr. geometar u prisustvu stranaka na terenu je pokazao granic e parcele; vjestak gradevinske struke u prisustvu ugovornih strana pregledao je po slovni objekat. 1 1 3 Prodajanepokretnostiiinventara

koji se sastoji od (navesti od cega se sastoji inventar). s tim da cijena za nepokretnosti iznosi ___ EURA. zavisno od konkretne situacije. . jer se na inventar ne placa porez na promet nepokretnosti. a u odredbama o cijeni treba razdvojiti cijenu za nepokretn ost i cijenu za inventar. ve oma je vazno sa aspekta ugovaranja kupoprodajne cijene i placanja poreza na promet n epokretnosti. u ugovor se unosi sljedece: uz predmetni stan se ne kupuje inventar. stanom. pa ako se uz nepokretnost prodaje i inventar. tako. a z a inventar cijena iznosi __ EURA. poslovnim prostorom itd. to treba navesti u odjeljku ugovor a predmet pravnog posla .. naprimjer.Da li se prodaje inventar zajedno sa kucom. uz predmetni poslovni prostor kupuje se inventar.

ili po drug om osnovu. od --------. veoma je znacajno u tvrditi sa aspekta predaje nepokretnosti u posjed sticaocu. ZOO CG. jos jedna znacajna odredba je clan 6 27. Kod otudenja zakupljene stvari. Naznaceni ugovor o zakupu se prilaze uz ovaj izvornik n akon sto je predocen i procitan strankama koje su izjavile da su razumjele prava i obaveze i z tog ugovora. sa trajanjem do _____ godine. Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. a na osnovu ugovora o zakupu koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. U dalju razradu postojanja zakupa treba u nijeti u odredbe ugovora: o predaji u posjed.. ZOO CG. stekne od zakupodavca zgradu ili posebni dio zgrade u kojoj se nalaze za kupljene prostorije (npr.----------------------------- . te sa aspekta odredbe clana 619. U vezi sa zakupom. stupa u prav a i obaveze zakupodavca. U tom slucaju. koji daje mogucnost ugovaranja iskljucenja nastavka zakupa za nasljednik e u slucaju smrti zakupca ili zakupodavca. U vezi sa naprijed naznacenim. Nepokretnost jeste predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetni poslovni prostor se nalazi pod zakupom pocev od ______ godine.1. Nakon toga. uz mjesecnu zakupninu od 500 EURA (pet stotina EURA). na odredeno vrijeme. odnosno pribavilac. vazno je pitanje savjesnosti sticaoca svojine na stvari. garaze). kupac izjavlju je da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. Nepokretnost nije predmet nekog zakupnog odnosa Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupa . prema kojoj zakup ne prestaje kad trece lice kupovinom. Sasvim su drugacije pra vne posljedice ako je sticalac znao za postojanje zakupa na stvari od onih kad on ne zna o takvom jednom zakupu119. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnika nepokretn osti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakup u. Ugovor o prodaji 1 1 4 Kupovinanepokretnostikojajevecdatauzakup Da li je nepokretnost predmet vec ranije sklopljenog zakupa. prije predaje u posjed za kupcu. u ugovoru o prodaji mora se navesti izricita izjava kupca da prihvata kupovinu nep okretnosti sa stanjem zakupa. Ako se kupuje nepokretnost koja je u zakupnom odnosu. navest cemo nekoliko primjera. kupac. P R I m J E R 1. broj -----. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. -------------------------2. odgovornosti za pravne i materijalne nedo statke i o pravu prece kupovine.

U skladu sa zakonom pravo svojine na stvari stice se nasljedivanjem u tr enutku otvaranja nasljeda na imovini umrlog. Zakona o obligacionim odnosima. na osnovu zakona.1 1 5 Postojanjepravosnaznogrjesenjaonasljedivanjukojenije provedenoukatastru U praksi je moguce da stranke traze sastavljanje notarskog zapisa u slucaju kada je doneseno pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje nije provedeno u katastru. Potrebno je istaci da se u ovom slucaju radi o sticanju prava svojine nasljedivanjem tj. . Ovdje se radi upisa o promjene vlasnika u katastru po osnovu zakonskih odredbi koje odreduju izuzetak od konstitutivnog 119 Clan 621.

broj ____.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dejstva upisa u katastar u slucaju sticanja svojine nasljedivanjem120. moze se zakljuciti ugovor o prodaji samo kada se nasljednik. P R I m J E R U B listu nepokretnosti. i B. a sticalac moze da zahtijeva upis tog prava u katastar nepokretno sti ako uz zahtjev za upis prilozi pravosnazno rjesenje o nasljedivanju koje je podo bno za upis. donesenog od s trane Osnovnog suda u _____. tj biljeska o zaprimljenom predmetu za upis promj ene vlasnika. po sluzbenoj duznosti. -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozorioda ce se upis prenosa prava svojine po ovom ugo voru na kupca moci izvrsiti tek nakon upisa prodavaca kao vlasnika i na eventualne ri zike i posljedice u vezi s tim. s ti m u vezi. s tim da se mor a voditi racuna da je rjesenje o nasljedivanju pravno valjano i da je podobno za upis. tako da se nasljednik upise sa pravom svojine. sa po 1/2 dijela. ali ne i prije toga. jer se je pravo svojine steklo bez upisa u katas tar nepokretnosti. duzan dostaviti na provodenje katastru. Prodavci prezentuju naprijed naznaceno rjesenje. odnosno sticalac. godine. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakter. H. Rjesenje o nasljedivanju mora imati klauzulu pravosnaznosti i sud ga je. na osnovu pravosnaznog rjesenja. Notar. Medutim. odredeni prodavci S. te da ne dode do dvostruke ili visestruke prodaje naslijedenih nepokretnosti. br --. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu sa naprijed nazn acenim . mora davati odredene poduke i upozorenja. Dakle.. da bi se kupac.-----------------Prema uvidu koji je notar izvrsio dana ______. legitimise kao nasljednik. H. a notar sacinjava ovjereni prepis ove is prave koja se prilaze izvorniku. tako da stranke ne mogu sprijeciti upis ako je rjesenje pravosnazno. Nakon toga. H. Prilog je strankama procitan prilikom sacinjavanja ovog no tarskog akta i one su ga odobrile. upisao sa pravom svojine u kata star nepokretnosti mora se kao prethodni upis provesti rjesenje o nasljedivanju. upisan je H. odnosno vlasnik. godine. a u k ojem su kao zakonski nasljednici umrlog H. ali je pod rednim b rojem ______ u listu B upisana plomba. sin ___. koje je pravosnazno dana ______. H.kao jedini vlasnik sa 1/1 dijela. isti se odnosi na sprovodenje Rjesenja o nasljedivanju. u naprijed naznaceni pred met ________. U B listu nisu upisana nikakva ogranicenja koja se odnose na vlasnika.

Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cla n 91. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG. u smislu sacinjavanja aneksa ugovora. --------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 6 Kadajepredmetpravnogposladioparcelekojajepodijeljena (cijepana).astonijeprovedenoukatastrunepokretnosti U praksi su cesti slucajevi kada se prodaje dio odredene katastarske parcele koj i nije otcijepljen ili koji je otcijepljen. Najsigurnije je da se uz izvor nik prilozi skica o izvrsenom mjerenju i cijepanju. stav 2. oblik i po vrsina dijela parcele koji je predmet kupovine. kako bi se izbjegli moguci sporovi i tr oskovi za stranke.stanjem B lista. a u katastru nije sacinjen i proveden prijavni list o i zvrsenom cijepanju. . tu se mora voditi racuna da se tacno identifikuje polozaj. sacinjena od ovlastenog geometra. koja c e 120 Clan 8.

zavisno o kojoj se nepokretnosti konkretno radi. iz Lista nepokretnosti br. te ukazao na eventualne rizike i posljedice u vezi s tim. od kojeg zavisi upis prenosa svojine na otcijepljenom dijelu parcele. u koju su izvrsile uvid i odobrile je. P R I m J E R Prodaja dijela parcele koja je nastala diobom postojece katastarske parcele Predmet prodaje je katastarska parcela br. tacka ili clan ). naziv. od ____ godine notar je ustanovio da je u B listu prodavac upisan kao vlasnik sa 1 /1. a moze biti i u sklopu odredenja predmeta prodaje. br. 2414. ali. povrsinu. povrsine 224 m2. da se ispune . Kako smo vec ranije istakli. 2414. Odjeljak notarske isprave ugovora o prodaji Prodaja je onaj dio isprave u kome pro davac i kupac izrazavaju svoju volju (saglasnost) o zakljucenju ugovora o prodaji. KO ____. sacinjenu od ovlastenog ge ometra. prije svega. ----Stranke notaru prezentuju Skicu mjerenja i cijepanja. P osto se upis promjena u katastru vrsi po sluzbenoj duznosti. kulturu.----1 2 Sadrzinapravnogposla U praksi je ugovor osnovni i najcesci instrument prometa prava na nepokretnosti. 1175/1. ne postoji veci rizik da se ne izvrsi provodenje cijepanja parcele. a u G listu nema upisanih tereta. 1175/1 iz Lista nepokretnosti br. oranica. a prije svega na to da upis cijepanja ima karakter prethodn og upisa. KO Podgora. u ugovoru je neophodno navesti precizne podatke o nepokr etnosti. Iz naznacene skice ovaj notar je ustanovio da je parcela koja je predmet ovog ug ovora.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio i upozorio da se upis prenosa svojine po ovom ugovoru n e moze izvrsiti dok se prethodno u katastru nepokretnosti ne provede prijavni list o izvrsenom c ijepanju. Na osnovu neposrednog uvida u evidenciju katastra nepokretnos ti. i pored toga. nastala cijepanjem od parcele br. ____ od _. notar mora upozoriti stranke na moguce rizike i posljedice. odnosno diobi katastarske parcele. to moze biti posebna odredba (odjeljak. mada smatr amo da je najcjelishodnije da to bude posebna odredba ugovora (odjeljak. oranica Pod kucom.1. a ista se prilaze uz izvornik ovog notarskog akta. a koja je nastala cijepanjem/diobom od parcele br. povrsine 1200 m2. 1175/29. tacka ili clan) ugovora. Za sklapanje punovaznog ugovora o prodaji potrebno je. to je pitanje tehnike i stila sastavljanja ugovora. polozaj i oblik parcele. Ugovor o prodaji sadrzavati brojcanu oznaku. Pod kucom.

osnov. Zakon o obligacionim odnosima odreduje da se volja za sklapanje ugovora moze izj aviti rijecima. U tom sl ucaju. predmet. uobicajenim znacima ili drugim ponasanjem iz koga se sa sigurnoscu moz e zakljuciti o njenom postojanju. i formu ugovora. saglasnost volja o bitnim elementima ugovora. Kad se radi o bitnim elementima ugovora o prodaj i pokretnih stvari. tada ugovorne strane moraju postici saglasnost o objektivno bi tnim elementima. a to su predmet i cijena.svi opsti uslovi neophodni za sklapanje ugovora. a koji se odnose na poslovnu sposob nost ugovornih strana. . u pisanoj f ormi. a kod nepokretnosti. Kod prometa pokretnih stvari. ugovaraci svoju vo lju mogu izraziti na onaj nacin kako to njima najbolje odgovara: usmeno. bez kojih nema ugovora o prodaji.

pored pravnog osnova. zavisno od objekta ugovora. moguc e . a formalne ugovore moraju saciniti u tacno odredenoj formi123. nacin sticanja je tradicija. Predmet ugovora o prodaji moze biti samo stvar koja je u prometu. U tom slucaju. tj. Ugovor o pro daji predstavlja pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine. Nije dovoljno da prodavac samo preda stvar kupcu nego on predajom mora omoguciti kupcu da postane vlasnik kupljene nepokretnosti. nepokretnost ili p ravo. kupac se obavezuje prodavcu platiti cijenu. predaja stvari. Razlika je u tome sto ugovaraci neformalne ugovore mogu sklopiti na bilo koji nacin. pored predmeta i cijene. jer se svi obligacioni ugovori sklapaju u odredenoj formi. a na ime tog ustupanja. a kupac se obavezuje da prodavcu plati stvar po ugovorenoj cijeni124. Za pravno valjan i ugovor o prodaji nepokretnosti (nekretnina). Ugovor o prodaji je dvostrano obavezni ugovor kojim se jedna ugovorna strana (pr odavac) obavezuje drugoj strani(kupcu) da ce joj ustupiti odredenu imovinsku vrijednost. Zakon o notarima CG je odredio da forma ne predstavlja samo dokaz o postojanju ugovora (forma ad probationem) nego je ona odredena kao jedan od obaveznih uslova za njegovu pravnu valjanost (forma ad solemnitatem)122. odnosno pravo svojine. tj. ugovorne strane mogu uslovljavat i sklapanje ugovora i saglasnoscu u drugim elementima (subjektivno bitnim). Nefo rmalnost prilikom sklapanja ugovora. kod trazbine to je notifikacija. ugovor se smatra skloplj enim u onom momentu kad je postignuta saglasnost u svim (objektivno i subjektivno) bitn im elementima. Osim ovih bitnih elemenata. a kod nep okretnosti je upis u katastar nepokretnosti. mjesto i nacin ispunjenja i sl. a kod vrijedn osnih papira predaja i drugo. Kod pokretnih stvari. Medutim. ne znaci da takvi ugovori nemaju formu. a u izvjesnim okolnostima i sutnjom121. potreban je i valjan nacin sticanja (modus aquirendi). Ugovorom o prodaji prodavac se obavezuje da stvar koju prodaje pr eda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja. predaja predmeta prodaje. Kad se vrijeme sklapanja ugovora i predaja stvari vremenski ne podudaraju. Za sticanje p rava svojine na kupljenom predmetu. Nacin predaje predmeta ugovora razlikuje se po tome da li je predmet ugovora pokretna stvar. Vrijeme sklapanja ugovora o prodaji i vrijeme predaje predmeta ugovora moze biti razlicito. kao st o su vrijeme. bitan elem enat ugovora je i forma.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima konkludentnim radnjama.

stav 3... 124 Clan 463. stav 1. ukoliko nije sto drugo ugovore no. . Iz ovoga proizilazi da prodavac snosi rizik slucajne propast i ili ostecenja stvari. i to sve dok je ne preda kupcu. 123 Abedin Bikic. str. prodavac se oslobada svoje obaveze i nece biti duzan kupcu nabavi ti 121 Abedin Bikic. ista bude slucajno unisten a ili znacajnije ostecena. Zakona o notarima CG. 122 Clan 51. nisu odgovorn i ni kupac ni prodavac. Ako je predmet ugovora individualno odredena stvar (species) i ista slucajno propadn e prije predaje kupcu. Univerzitetska knjiga. Univerzitetska knjiga. str. 100. Sarajevo 2004. tako da postoji prodavceva obaveza da cuva p redmet do momenta predaje. Postavlja se pitanje: ko ce u takvim slucajevima snositi rizik prop asti ili ostecenja stvari? Pravilo je da se prodata stvar mora predati u onom stanju u ka kvom se nalazi u vrijeme sklapanja ugovora. Za slucajnu propast ili ostecenje stvari.je da od momenta sklapanja ugovora do predaje stvari. 100. Obligaciono pravo (Opsti dio). Zakona o obligacionim odnosima CG. Sarajevo 2004. Obligaciono pravo (Opsti dio).

Ako ugovorne strane nisu nista posebno ugovorile. steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo s vojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. trece lice moze. Notar se ovdje nece i ne moze pre tvoriti u istrazni organ. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. izjasnjavanja ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i pribavljan ja odredenih dokaza koji potkrepljuju te tvrdnje. Momentom predaje stvari kupcu. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. te da li je predmet sticanje iskljucive svojine (svo jina 1/1). momentom predaje stvari prevoziocu (spediteru). Ako bi individual no odredena stvar bila slucajno ostecena. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. da se radi o zajednickoj bracno j imovini. na njega prelazi rizik s lucajne propasti stvari. a sto podraz umijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovino m. ili se radi o prodaji. a prodatu stv ar je potrebno transportovati od prodavca do kupca. kupac moze birati izmedu dvije opcije: da ostane k od ugovora i zahtijeva snizenje cijene ili da odustane od ugovora i ako je platio c ijenu. U daljem tekstu obradicemo prodaju koja za predmet ima prenos prava svojine nad nepokretnostima. odnosno kupovini suvlasnickog dijela. zavisno od toga koliko se lica pojavljuje na strani prodavca i kupca. Veoma je znacajna uloga notara u utvrdivanju cinjenicnog stanja. odnosno ako se utvrdi. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. ili u samo . Ugovor o prodaji drugu stvar. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. Ako prodavac izjavi. ili se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. pri kojem je samo potrebno utvrditi da li se radi o imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. 1 2 1 Prodajaikupovinanepokretnostisaiskljucivimpravomsvojine Ovdje se radi o jednostavnom prometu. te dati nekoliko primjera ugovora. rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari snosi kupac125. na osnovu tog ugovora. jer se rizik za slucajnu propast stvari nalazi na prodavcevoj strani. U ovom slucaju prodavac nema pravo traziti isplatu cijene od kupca. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasno st svih zajednicara126.1. volje stranaka. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini koji je zakljucio samo jedan bracni drug. da trazi njen povrat nazad.

Porodicnog zakona Crne Gore i clan 157. str. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. Obligaciono pravo (Opsti dio). zah tijevati pouzdano utvrdivanje statusa nepokretnosti koja je predmet prodaje. poduciti kupca da moze. 332. 125 Abedin Bikic. bez obzira na izjavu prodavca.. Sarajevo 2004. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. Univerzitetska knjiga. . u svakom slucaju. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini. 126 Clan 291. a n otar ce.

godine. Nakon toga. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. A. godine. koja je njihova zajednicka imovina --------- . zajednicka imovina bracnih drugova. koje je pravosnazno od dana ____. broj 0-120/09. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.A.. od ____ godine. kao bracn i drug prodavca. ako se radi o takvoj imovini.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Svojina prodavca 1/1.--Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R I 1. sacinjene od strane notara B. posebna imovina Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. t e da bi.B. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti. od _____ godine i Izvod iz maticne k njige vjencanih. Opstine _____. notaru prezentuje otpravak Saglasnos ti. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. broj___. Svojina prodavca 1/1. saglasnost bracnog druga u posebnoj ispravi. iz ____ UZZ.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Nakon toga. te iz istih ustanovio da je gospoda A. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. Naznacene akte je notar procitao strankama i pril ozio ih uz ovaj izvornik u originalu. od _____. -----------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa napri jed naznacenim.-----------------------2. i s tim u vezi. t e da bi. ako se radi o takvoj imovini.

saglasnost bracnog druga u istom ugovoru.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. t e da bi. Svojina prodavca 1/1. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. ako se radi o takvoj imovini. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. zajednicka imovina bracnih drugova.3. Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvojinesa1/1nanepokretnostiiztacke Iovogugovora. ----------------------------------------- .

Kada se otuduje suvlasnicki dio. stav 2. stav 3. stav 3.---------------------------------------------------------------------------1 2 2 Prodajaikupovina suvlasnickogdijela Susvojina (clan 131. od ____ godine.Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) postoji kada vise li ca ima pravo svojine nad nepodijeljenom stvari. kao bracni drug prodavca. ugovorno pravo pr ece kupovine svodi se na rok od pet godina. npr. ZOO CG. saglasna sa prodajom predmetne nepok retnosti koja je njihova zajednicka imovina. Pravila o prodaji sa pravom prece kupovine shodno se primjenjuju i na zakonsko pravo prece kupovine.. Nakon toga. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). otudenje je moguce samo ako su saglasne sve ugovorne strane. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. kojom se raspolaze). a opsta pravila o zakonskom pravu prece kup ovine sadrzana su u clanu 542. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih. postoji zakonsko pravo prece kupovine ostalih suvlasnika (clan 132. a to su: osnov nastanka. i s tim u vezi. Zakonsko pravo prece kupovine nastaje na osnov u zakona. odnosno pravo prece kupovine regulisano je u odredbama clana 536. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. i 4. suvlasnik ga moze otuditi bez saglasnosti ostal ih suvlasnika (clan 132. vremensko trajanje i dejstvo prema trecima. Ako je ugovoren duzi rok. Zakonsko pravo prece kupovine suvlasnika regulisano je u odredbi clana 132. Ugovor o prodaji Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.A bracni drugovi. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A. tako da je dio svakog od njih odred en srazmjerno prema cjelini (idealni dio. 1/3.1. trajanje zakonskog prava prece kupovine nije vremenski ograniceno. Opstine _____. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). Zakonsko pravo prece kupovine djeluje pr . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima.) U slucaju da postoji pravo susvojine na nepokretnosti koja se otuduje (ili sire. itd. tri su osnovne razlike izmedu zakonskog i ugovornog prava prece kupovine. 1/2. odnosno ako su saglasni svi suvlasnici(ista situacija je i kod zalaganja). s tim da u tom slucaju.A. A. ZOO CG.do 542. Iz naznacenog dokumenta notar je ustanovio da su prodavac i gospoda A. treba razlikovati dvije situacije: Kada se otuduje cijela nepokretnost. ako nij e ugovoreno da ce ono prestati ranije. dok u govorno pravo prece kupovine prestaje poslije pet godina od zakljucenja ugovora. izricito izjavljuje da je.

ne prihvati ponudu (smatramo da i cutanje znaci neprihvatanje) ponudac moze .ema trecima po sili zakona i ono se ne upisuje u katastar nepokretnosti. Ponuda mora da sadrzi uslove prodaje suvla snickog dijela. i to u roku od 10 dana od dana kada im je dostavljena pisana ponuda. dok ugovorn o pravo prece kupovine djeluje prema savjesnim trecim licima samo ako je upisano u katas tar nepokretnosti. Kod zakonskog prava prece kupovine. u roku od 10 dana od dana kada mu je dostavljena pisana p onuda. prodavac suvlasnickog dijela je duzan da pis anom ponudom za kupovinu njegovog suvlasnickog dijela na pouzdan nacin pozove ostale suvlasnike da se izjasne da li prihvataju ponudu. Ako suvlasnik.

jer ako u ugovoru nisu precizirani suvlasnicki dijelovi kupaca. i pored toga. racunajuci od dana kada je saznao za prenos (clan 541. shodno odredbi clana 140. insistiraju da se ugovor o prodaji zaklj uci bez ponude i izjasnjenja ovlastenika prava prece kupovine. U suprotnom. pa bi notar trebao dati strankama poduku i upozor enje u vezi sa nezastarijevanjem prava na diobu stvari. veoma je znacajna aktivnost notara i to iz vise razloga: zbog instituta prava prece kupovine. stav 1. ovlastenik zakonskog prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva tuzbom da se prenos ponisti i da se stvar njemu ustupi pod ist im uslovima. ali ne po nizoj cijeni i pod drugim uslovima u odn osu na one iz pisane ponude. ili nije moglo ostati nepoznato postojanje prava prece kupovine i to u roku od sest mjeseci. notar je duzan to upozore nje unijeti u notarski akt. stav 2. ako je trecem bilo poznato. Kod prodaje suvlasnickog dijela. pa ako stranke. Pravo na diobu ne zastarijeva. notar je duzan odbiti poduzima nje sluzbene radnje. koje moze biti zakonsko i ugovorno. a ako stranke to ne zele. a u svakom slucaju. Zakon o svojinsko pra vnim odnosima CG). Notar je duzan da upozori stranke na postojanje zakonskog ili ugovornog prava pr ece kupovine. ZOO CG). Zakona o sv ojinsko pravnim odnosima CG. kako smo to naprijed naznacili. notar bi ucinio povredu sluzbene duznosti i mogao bi odgova rati za stetu. a sto treba detaljnije regulisati u odjeljku ugovora Odobrenja i pravo prece kupovine . stav 3. radi otklanjanja nejasnoca i sporova kada vise kupaca kupuje nepokretnost u susv ojini.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima svoj dio prodati trecem licu. zakonska je pretpostavka da su ti dijelovi jednaki (clan 131. sa aspekta nistavosti ugovora kojim bi se suvlasnik trajno odrekao prava na diob u stvari jer je takav ugovor nistav. Pravo prece kupovine prestaje u svakom slucaju por p roteku pet godina od prenosa svojine stvari na treceg (clan 541. O pravu prece kupovine vise vidjeti u dijelu ovog rada koji tretira od obrenja i pravo prece kupovine. stav 3. U suprotnom. ZOO CG). radi upisa prenosa susvojine u katastar. notar mor a odbiti notarsku obradu isprave ako bi stranke zahtijevale da se ugovorom o kupovini nep okretnosti .

Zakona o notarima CG). tacka 6. Zakon je dao mogucnost da se moze ugovoriti privremena odgoda diobe. Ugovor o diobi nepokretnosti mora biti u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (clan 143. stav 2.u susvojini ugovori odredba kojom se zahtijeva trajno odricanje prava na diobu.jedankupackojijekupujekao posebnuimovinu Prodavciseobavezujuprenijetinakupcasvoje suvlasnickedijeloveodpo1/2nanepokretnos tiiz tackeIovogugovoraa kupacseobavezujeprodavcima isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------ . stav 1. Moguca je ugovorna i sudska dioba. Zakona o svojins kopravnim odnosima i clan 51. ali ne duze od pet godina. P R I m J E R Prodajacijelenepokretnostiususvojini.

Osnovnog suda u Podgorici. Nakon toga.pravosvojine sa 1/1 na . notaru prezentuju Rjesenj e o nasljedivanju. ---------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. od _____. t e da bi. koje je pravosnazno dana ____. Osnovnog suda u Podgorici. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dru gova ugovornih strana. od _____. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.---------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana.------------------------P R I m J E R Prodajasuvlasnickogdijela. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost. s tim u vezi.akupacseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnucijenuiztacke ----ovogugovora --------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.godine. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.1. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.na jednakedijelove. koje je pravosnazno dana ____. odnosn o suvlasnicki dio koji prodaje. godine.godine. godine. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju. t e da bi.------------------------RImJER Prodajacijelenepokretnosti... broj 0-120/09. s tim u vezi. Nakon toga. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj izvornik. Ugovor o prodaji Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. prodavci izjavljuju da je predmetna nepokretnost njihova posebna imovina koju su stekli nasljedivanjem i.jedankupac Prodavac se obavezuje prenijeti na kupcapravosusvojine sa 1/2 dijela na nepokret nostiiz tackeIovogugovora.visekupacakojijekupujuususvojinu Prodavac se obavezuje prenijeti na kupce. njegova posebna imovina koju je stekao nasljedivanjem i. Naznaceno rjesenje notar je procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik. Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost stice kao posebnu imovinu. ako se radi o takvoj imovini. broj 0-12 0/09.

a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. ako se radi o takvoj imovini. koje je pravosnazno dana ____. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik.godine. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. godine. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju.. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.akupciseobavezujeprodavcu isplatitikupoprodajnu cijenuiztacke ----ovogugovora ------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. Osnovnog suda u Podgorici. koju je stekao nasljedivanjem i. od _____. ------------------------ . broj 0-120/09. s tim u vezi.nepokretnostiiztackeIovogugovora. t e da bi. Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. Nakon toga.

Porodicni zakon CG je u clanu 289. a u koji se u pisuje na ime svih zajednicara. Medutim. ali nisu una prijed odredeni. osim ukoliko do upisa nije doslo na osnovu pisanog ugovora zakljucenog izmedu bracnih drugova . stav 2. a cesto se upisuje k ao svojina jednog bracnog druga. zakonska je pretpostavk a da oni kupuju u jednakim dijelovima. a u stvarnosti se radi o zajednickoj svojini. uz rizik povrede zakonskog pr ava prece kupovine. moze posluziti naprijed naznacena odredba Porodicnog zakona. osim ako taj u pis nije rezultat pisanog ugovora bracnih drugova. Kao dokaz tome. Od toga zakonskog pravila postoji jedan zakonski izuzetak. Zajednicka svojina takode nastaje upisom u katastar nepokretnosti. Iz naprijed naznacenih razloga. za takve slucaj eve propisao da se smatra kao da je upis izvrsen na oba bracna druga.saposebnim osvrtom na prodaju (otudenje) zajednickeimovine bracnih drugova Zajednicka svojina je (clan 153. Narocito je to izrazeno kod zajednicke imovine bracnih drugova koja ima zakonski rezim zajednicke svojine. za raspolaganje i opterecenje nepokretnosti u zajednickoj svojini potrebna je saglasnost svih zajednicara. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. moze s teci svojina pod dva kumulativna uslova:ako je sticalac savjestan i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara.-160. Problemi i spo rovi nastaju kada je neka nepokretnost u katastru upisana kao svojina jednog lica. Ovako rjesenje odstupa od nacela pouzd anosti iz clana 10. prema kojoj se. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) svoji na vise lica na nepodijeljenoj stvari kada su njihovi udjeli odredivi. 1 2 3 Prodajanepokretnostiuzajednickojsvojini. U praksi nije problem kada je u katastru nepokretnosti upisana zajednicka svojina na ime svih zajednicara. kao vlasnik zajednicke imovine. Za razliku od prava susvojine gdje suvlasnik moze. a odnosi se na mogucnost da se pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. upisan jedan bracni drug. pitanje zajednicke bracne imovine-svojine nad nepok retnostima . u slucaju kada je u katastar nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Ako nisu odredeni suvlasnicki dijelovi kupaca. smatra kao da je upis izvrsen na ime oba bracna druga. princip javnog pouzdanja (upisano pravo u katastru smatra se tacnim) nije u cije losti ispostovan u odredbama drugih zakona koji regulisu ovu pravnu problematiku. prodati svoj suvlasnicki dio bez saglasnosti ostalih suvlasnika.

a sto podrazumijeva zajednicko i sporazumno djelovanje bracnih drugova u raspolaganju takvom imovinom. za otudenje takve nepokretnosti potrebna je saglasnost svih zajednicara. . Ako se utvrdi da je samo jedan bracni drug upisan kao vlasnik 1/1. Uloga notara je da ispita cinjenicnu situaciju u pogledu toga da li se radi o za jednickoj imovini bracnih drugova koja predstavlja zajednicku svojinu. Na osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti u zajednickoj svojini bracnih drugova koji je zakljucio samo jedan bracni drug. a u stvari se radi o zajednickoj imovini. a pogotovo kod pravnih poslova o prenosu ili sticanju prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnosti. trece lice moze. na osnovu tog ugovora .predstavlja veoma vaznu i tesku problematiku.

Ako prodavac izjavi. ali je duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane na zakonski status zajednicke imovine bracnih drugova i na posljedice koje mogu nastupiti u vezi s tim. Kako je to vec naprijed naznaceno. Sve naprijed naznacen o. i zadatak da regulise pravne odnose na nacin da se izbjegnu pravni sporovi i gar antuje pravna sigurnost. no tar duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja. Kako notar ima striktno odredenu obavezu upozoravanja i poducavanja stranaka. odnosno na zakonski status zajednicke imovine. te na znacaj i posljedice u vezi s tim. ili zapisa o potvrdi privatne isprave. odnosi se i na zajednicku imovinu vanbracnih drugova. notar ce poduciti i upozoriti ugovorne strane na zajednicku svojinu. a u svakom slucaju. notar vodi racuna o nacelu savjesnost i i postenja ugovornih strana o izjavama datim pred notarom. a u odredenim slucajevima i odbiti sacinjavanje notarskog akta. a shodno odredbama clana 47. tada se mora pribaviti saglasnost drugog bracnog druga. onda je cjelishodno pribaviti dok az o nacinu i vremenu sticanja te imovine ili izjasnjenje bracnog druga prodavca o tome. notar ce pouciti kupca da moze zahtijevati pou zdano utvrdivanje da li neka nepokretnost predstavlja zajednicku imovinu bracnih drugo va. a narocito na to da je kod raspolaganja takvom imovinom. Ugovor o prodaji steci pravo svojine samo pod dva kumulativno ispunjena uslova: ako je savjesno i ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti na ime svih zajednicara. ako se radi o takvoj imovini. smatramo da je i u pogledu zakonskog rezima bracne imovine. Notar se ovdje nece i ne moze pr etvoriti u istrazni organ. P R I m J E R Podukeiupozorenjenotaranazakonskistatuszajednickeimovinebracnih drugova 1. Posebna imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. potrebna saglasnost svih zajednicara. bilo u posebno sastavlje nom notarskom aktu u formi zapisa. Kada prodavac izjavi da se radi o posebnoj imovini.1. notar ce kod utvrdivanja cinjenicnog stanja i ispitivanja volje stranaka. Zakona o notarima. ako to stranke zele. Postupanjem na ovaj nacin. u ispr avu unijeti izjave ugovornih strana u vezi sa statusom imovine koja je predmet prodaje i eve ntualno pribavljene dokaze koji potkrepljuju te izjave. odnosno ako se utvrdi da se radi o zajednickoj bracnoj imovini. Pored to ga. t e da bi. ili u samo m ugovoru o prodaji ucescem bracnog druga prodavca u sastavljanju notarskog akta. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr .

s tim u vezi.. broj 0-120/09. godine. ------------------------ . Kupci izjavljuju da predmetnu nepokretnost sticu kao posebnu imovinu. od _____.godine. Nakon toga. koju je stekao nasljedivanjem i. Osnovnog suda u Podgorici. koje je pravosnazno dana ____. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. Naznaceno rjesenje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ov aj izvornik.ugova ugovornih strana. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju.

Zajednicka imovina Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. odnosn o da nijedna strana ne izvrsi svoju cinidbu u potpunosti ili djelimicno bez adekvatne protucinidbe .). Notar je nezavisno i strucno lice k oje mora voditi racuna o interesima obje ugovorne strane. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. od ____ godine. ako se radi o takvoj imovini. saglasna sa prodajom predmetne nepokretnosti ko ja je njihova zajednicka imovina. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je strankama procitan. Opstine _____.. U sastavljanju ovog notarskog akta prisutna supruga prodavca A. Dakle. potrebno je poznava nje vazecih propisa koji se primjenjuju. A. notar mora nastojati da nijedna ugovorna strana ne pretrpi stetu. za sklapanje pravnih poslova u prometu nepokretnosti. ZOO CG). a osnovna obaveza kupca je da plati cijenu (cl. mora imati velik o prakticno i strucno iskustvo u ovoj oblasti. finansiranje kupoprodajne cijene i sl. a zbog potrebe prethodnog oba vljanja niza radnji (pribavljanje odobrenja. Osnovna obaveza prodavca je prenos svojine na stvari. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina koju je stekao sa suprugom A.A. i s tim u vezi.A bracni drugovi. st. Medutim. relevantnim u oblasti prometa prava na nepokretno sti. Promet prava na nepokretnosti je po svojo j pravnoj prirodi veoma slozen posao i zahtijeva angazovanje pravnih strucnjaka koji su do bro upoznati sa brojnim propisima. izri cito izjavljuje da je. kako je vrlo cesto nemoguce obezbije diti istovremeno izvrsenje obaveza stranaka iz ugovora. notaru prezentuje Izvod iz mati cne knjige vjencanih.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2. 1. 463. Nakon toga. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda A. odnosno lice koje to cini. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. a sto ima za posljedicu da se na taj nacin izbjegnu eventualni sporovi. t e da bi. kao bracni drug prodavca.--------------------------------------------------------------------------------------1 3 Cijena Cijena je bitan element ugovora o prodaji kao dvostrano obavezujuceg pravnog pos la. brisanje tereta. te mu je zadatak da osigur a da se preuzete obaveze iz sklopljenog ugovora i izvrse.

obezbijediti siguran nacin placanja cijene prodavcu i prenos svojine sa prodavca na kupca. prodavac cesto prodaje svoj stan da bi kupio neki drugi stan. Naprimjer. slozen i zahtijeva preduzimanje vise radnji u razlicitim vremen skim periodima. po svo joj pravnoj prirodi. r egulisati pitanje komunalnih troskova. pa mu je potrebno vrijeme za iseljenje i kupovinu drugog stana. potrebno je uzeti kredit za kupovinu stana.ili adekvatnog osiguranja da ce obecana cinidba biti izvrsena. Smisao notarskog akta kod prometa nepokretnosti je u tome sto je promet prava na nepokretnosti. koja predstavlja jedan od bi tnih elemenata ugovora o prodaji. Ovakvo obezbjeden je je jedino moguce postici kvalitetno sacinjenim ugovorom. U nekoj drugoj situaciji. pa je neophodno u sacinjenom ugovoru predvidjeti dinamiku tih radnji. zatim potrebno je regulisati sve potrebne poreske obaveze u vezi sa kupovinom stana. elektro i telefonskih prikljucaka itd. obezbijediti potrazivanje davaoca kredita. U ovom radu ce se pokusati obraditi pitanje cijene. te iz tog razloga i jedan od bitnih elemenata sadrz ine .

1.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpet . kao sto je ranije vec istaknuto i za predmet prodaje. nacin placanja cijene.st.471. stana i s l. sa posebnim akcentom na ugovaranje pretpostavki za dospjelost cijene u svrhu osiguranja kupca. ---------------------------------------------2 Kadajecijena izrazenapojednomm2 Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 500. sto je vec ranije i naznaceno. ZOO CG). ugovor o prodaji ne proizvodi dejstvo (cl.470. Cijena moze biti propisana. treba la biti obradena u posebnom clanu (tacki ili stavu) kupoprodajnog ugovora. a posebno za inventar ili druge pokretne stvari. osiguranje kupca i prodavca u vezi sa placanjem cijene. korisno je posebno izraziti cijenu za nepokretnost.---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Kadaseuznepokretnost kupujeiinventar: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. Cijena bi. notar b i morao obratiti paznju i u ispravi regulisati sljedece: odredenje cijene. tako da ugovor mora sadrzavati dovoljno podataka da se cijena moze odrediti. U slucajevima kada su predmet prodaje nepokretnosti i inventar. dospjelost placanja cijene. P R I m J E R I 1 Kadajecijena izrazena fiksno Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. tekuca prema zvanicnoj evidenciji. 474. Potrebno je istaci da savremeni promet donosi razlicite nacine placanja i finans iranja cijene.00 EURA(slovima:pede setosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA) . Lista pitanja (provjera) ugovornih odredbi o cijeni Prilikom sacinjavanja ugovora o prodaji.1.00 EURA(slovima:petstot inai 00/100 EURA) . pa su ovdje moguce veoma razlicite kombinacije i samim tim veliki broj a lternativnih rjesenja. ZOO CG). U suprotnom. a ra di poreskih obaveza po osnovu prometa nepokretnosti. Cijena se moze ugovoriti kao: fiksna (a sto se najcesce i ugovara) ili po jednom m2 zemljista. Ugovor o prodaji notarskog akta koji za predmet ima prenos ili sticanje prava svojine nad nepokre tnostima. a moze se odredivanje ci jene povjeriti trecem ili jednoj ugovornoj strani (cl. 1 3 1 Odredenje cijene U ugovoru o prodaji cijena mora biti odredena ili odrediva. poslovnog prostora. a u vezi sa odredbama o cijeni.

i 00/100 EURA).00EURA(petnaesthiljadai00/100EURA) .-------------------------------------------------- . a cijena za inventar iznosi 15 000.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ugovorne strane koje placaju cijenu gotovinom. Dakle. -----------------------------------------------1 3 2 Dospjelost cijeneiosiguranjekupca Cijena moze dospijevati odmah u momentu zakljucenja ugovora. uzimajuci u obzir trzisne cijene i procjene poreskih organa. notar je duzan poduciti kupca mogucnosti ugovaranja adekvatnih pre tpostavki za dospjelost cijene i upozoriti ga na opasnosti i rizike kojima se izlaze supro tnim ugovaranjem. a u cilju placanja sto manjeg poreza na promet n epokretnosti i manjeg iznosa notarske naknade. Dospjelost placanja cijene je veoma bitna za ispunjenje ugovora. da iznos cijene iz ovog ugovora ne utice na procjenu poreskog organa kod placanja poreza na promet nepokretnosti. U daljem te kstu obradice se vise mogucih pretpostavki za dospjelost placanja cijene. te na posljedice u slucaju po bijanja ugovora zbog ostecenja preko polovine. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. duzan poduciti i upozoriti da poreski organ vrsi procjenu neovisno od cijene iz ugovora. kupac moze. tj. nota r je duzan poduciti kupca takvim mogucnostima i upozoriti ga na pravne posljedice i r izike kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. notar ih je. S tim u vezi. a narocito je vazna za kupca koji se moze veoma efikasno stititi ugovaranjem odredenih pretpostavki za dospjelost cijene. Pretpostavke za dospjelost placanja cijene mogu biti razlicite: alternativno ili kumulativno ugovorene. veoma cesto navode manji iznos ci jene od one koja je stvarno placena. U tim slucajevima. odnosno kupac se moze obezbijediti kombinacijom mjera osiguranja. Medutim. ili nakon sto se ispune odredene pretpostavke za dospjelost. zelenaskog ugovora i sl. te od kupceve volje. Koje ce se pretpostavke za dospjelost cijene ugovoriti. a sto zavis i od svakog . kao i na posljedice koje mog u nastati u vezi s tim u slucaju pobijanja i raskida ovog ugovora. ugovoriti da cijena dospije va nakon ispunjenja odredenih pretpostavki za svaki konkretan slucaj. ali ne mora. u odredenom roku. u cilj u da se obezbijedi da mu se nepokretnost preda sa placanjem cijene. da se upise sa p ravom svojine u katastru nepokretnosti. odnosno neprihvatanjem adekvatnih obezbjedenja kojima ga poducava notar. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da je izjavljeni iznos cijene nizi od trzisn e cijene i procjene nadleznih poreskih organa. zavisi od konkret nog slucaja.

stav 3. Kupac zahtijeva da se upise kao vlasnik prije isplate cijene prodavcu. Pravilnika o radu notara CG. Zakona o notarima CG. stav 2 . 1. a da sa tog racuna notar vrsi isplatu prodavcu tek kada se kupac upise kao vlasnik. te clan 45. to je notarski racun za stranke127.konkretnog slucaja. . i clan 68. Notar moze preuzeti novac na cuvanje ako mu je predat povodom sastavljanja notar skog akta na posebnom racunu kod banke koji ne moze biti predmet prinudnog izvrsenja protiv notara. stav 2. 127 Clan 67. U ovom slucaju notar bi trebao da savjetuje klijentima da se cijena uplacuje na notarski racun za stranke.

koje znaci da se upis vrsi prema vremenskom redoslijedu podnos enja zahtjeva za upis128. kao sto je/su________ (Napomena: Upisati pretpostavku za dospje lost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. naprimjer. Predbiljezba je efikasno sredstvo zastite kupca jer mu garantuje da ce biti upis ano njegovo pravo svojine u katastar nepokretnosti naknadnim opravdanjem. 2. a kupac ze li njeno ugovaranje i upis prije nego sto isplati cijenu.). Da je upisana predbiljezba prava svojine u korist kupca prije isplate cijene prodavcu. Notar je duzan poduciti k upca da i kako ga predbiljezba osigurava i upozoriti ga na posljedice suprotnog postupanja . npr. te ga upozorio na rizike i posljed ice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva (na ruke prodavca ili na prodavcev racun kod banke i li na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar obavijesti ugov orne strane da je predbiljezba prava svojine na predmetnoj nepokretnosti u korist kupca upis ana na prvom mjestu ranga upisa u Listu nepokretnosti . brisanje hipoteke i dr. predaja u posjed i sl.P R I m J E R P R I m J E R 1. za tim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek ka da se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. jedno od osnovnih nacela upisa u Katastar nepokretnosti jeste nacelo prvenstva. Ovdje mogu doci u obzir i drugi uslovi kojima ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna za stranke na racun pro davca. -------------------------------------------------------------------------------- . Naime. te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na racun prodavca u roku od seda m dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu prenosa svojine u Katastru nepokretnosti na i me kupca.-------------------------------------------------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. s tim da stranke daju nalog nota ru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati saglasnost prodavca za pren os prava svojine. upis predbiljezbe. Kupac se na ovaj nacin stiti od rizika dvostruke prodaje ili nekih drugih upisa koji i maju prvenstvo upisa. Ugovor o prodaji Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za st ranke u roku od sedam dana od dana zakljucenja ugovora. Napomena: Ovo je veoma znacajan mehanizam zastite prodavaca i kupaca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine.

a u cilju zastite prod avca u slucaju da ne dode do isplate cijene i realizacije ugovora. 128 Clan 12.Napomena: U izjavama za knjizenje. . prodavac bi mor ao sudskim putem vrsiti brisanje predbiljezbe ili bi ona bila brisana protekom zako nskog roka za njeno opravdanje (30-60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi cl. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG). odmah iza saglasnosti za upis predbiljezbe. U suprotnom. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. m oze se i korisno je dati saglasnost za brisanje predbiljezbe. 97.

kao i zahtjev za brisanje predbiljezbe ako kupac u roku iz ovog ugovora ne isplati cjelokupnu cijenu. Ovdje kupac zeli upis predbiljezbe. npr. Ovdje se radi o slucaju kada je za punovaznost ugovora potrebno p . punomocje od strane prodavca. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Da su dostavljena odredena pravno valjana odobrenja. P R I m J E R Cjelokupni iznos cijene kupac je duzan isplatiti prodavcu (na ruke ili na racun k od banke ili na notarski racun za stranke) u roku od tri dana od dana kada notar u pisano j formi obavijesti ugovorne strane da je zahtjev za upis predbiljezbe prava svojine u ko rist kupca predat Katastru nepokretnosti. isto tako. pod uslovom da nema prepreka za to. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca.). a nema prepreka za njen upis na pr vom mjestu. Stranke daju nalo g i neopozivo ovlascuju ovog notara da podnese zahtjev za upis predbiljezbe.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Prodavac je saglasan da se u korist kupca upise predbiljezba prava svojine na ne pokretnosti iz tacke I ovog ugovora. odobrenje organa starateljstva za otudenje nepokretnosti malodobnog prodavca i dr. ali isplatu cijene ne veze za njen u pis vec samo za predaju zahtjeva za upis. poducio ga je mogucnosti ugovaranja is plate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. a nema prepreka za njen upis na prvo mjesto. zatim moguc nost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. ---------------Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. brisanje hipoteke i dr. kao sto je/su________ -------------------------------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju. kao i u slucaju da ne dode do realizacije ovog ugovora. --------------------------------3. npr. Da je predat zahtjev za upis predbiljezbe. -------------------------------------------------------------------4.--------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke su vec sada saglasne da se predbiljezba brise istovremeno sa upisom prav a svojine na kupca.

kao sto smo naprijed istakli. te da se cijena ne placa dok se ne pribav e potrebna odobrenja. P R I m J E R Cijena za isplatu dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke il i na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je blagovremeno dostavljeno pravno valjano punomocje od str ane prodavca (ili alt. jer ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva bez tih odobrenja. niti da stranke vrse druge cinidbe iz ugovora. notar duzan dati poduku i upozorenje da takav ugovor nije na pravnoj snazi. odobrenje Centra za socijalni rad za otudenje nepokretnosti m alodobnog . a notar takode ne smij e davati otpravke i prepise akta do momenta dostavljanja potrebnih odobrenja. u vezi sa tim. tako da je.ribaviti odredena odobrenja.

smatramo da je notar duzan odbiti poduzimanje takve sluzbene radnje. sljedecom formulacijom: Notar nece izdavati otpravke. -----------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. i pored pouka i upozorenja notar a. u ovakvom slucaju rok dospjelosti trebalo bi uvijek vezati za momenat pribavljanja odobrenja ili nakon toga. ---------------------------------------------------------------------Napomena: Notar je duzan upozoriti stranke da vremenski ne odreduju dospjelost c ijene i ne vrse njenu isplatu. jer ugovor nije na pravnoj snazi dok se ne dostave pravno v aljana odobrenja. npr. ovjerene prepise i prepise izvornika bilo kome sve dok ugovorne strane ovom notaru ne dostave pravno valjano odobrenje -----------------------------5. Smrcu ostavioca nj . ili alt. i u toj ispravi o pravnom poslu ce se odrediti r ok dospjelosti cijene.1. ZOO CG). Notar moze saciniti ispravu (izvornik) bez potrebnih odobrenja (pravni posao se moze i nakn adno odobriti. 83.). odobrenje nadleznog organa za otudenje nepokretnosti privredn og drustvaSkupstina. kojim je prodavac oglasen nasljedn ikom. Nadzorni odbor itd. s tim da je notar duzan poduciti i upozoriti stranke npr. te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. prije pribavljanja potrebnih odobrenja . te da ne vrse druge cinidbe iz ugovora. Notar to mora unijeti u ispravu. Ugovor o prodaji prodavca. a kupac ne zeli isplati ti cijenu prodavcu dok se katastru ne dostavi rjesenje o nasljedivanju. a j os uvijek nije upisan u katastru nepokretnosti kao vlasnik. notaru je zabranjeno da izdaje otpravke.. prije pribavlja nja potrebnih odobrenja. Dakle. npr. cl. Da je podnesen zahtjev za upis promjene u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. Ako stranke hoce ugovaranje roka dospjelo sti cijene prije pribavljanja neophodnih odobrenja. ovjerene prepise i pr epise izvornika bilo kome sve dok mu se ne dostavi pravno valjano odobrenje.-----------------------U takvom slucaju. sljedecom form ulacijom: Ovaj ugovor nije na pravnoj snazi i nece proizvoditi pravna dejstva sve dok stran ke u roku od trideset dana racunajuci od dana njegovog zakljucenja ne dostave ovom notaru pravno valja no punomocje prodavca za poduzimanje ovog pravnog posla od strane punomocnika.

taksi itd. U svakom slucaju notar mora voditi racuna o tome da je rjesenje o nasljedivanju pravosnazno. Zbog toga se to zove promjena upisa. placanja poreza. a upis u Katastar nepokretnosti ima samo deklarati vno dejstvo. Medutim. jer je smrcu ostavioca kao knjiznog vlasnik a B ili V list postao netacan i treba ga usaglasiti sa novonastalim pravnim stanjem (nasljednici umrlog postali vlasnici od momenta njegove smrti). .egovi nasljednici postaju vlasnici. takav u pis moze sadrzavati odredene rizike u smislu podobnosti rjesenja o nasljedivanju za upis u Katastar nepokretnosti.

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. mogucnosti ugovaranja isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. --6. kao sto je/su________ (Napomena: Upi sati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkretnom slucaju. Ovdje se radi o slucaju kada je prodavac pravosnazno oglasen za nasljednika. kao sto je/su________ . zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je podnesen zahtjev za promjenu B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. Osnovnog suda u _______. a nema prepreka za njegovo provodenje. koje je postalo pravosnazno dana __________. kojim je prodavac oglasen iskljucivim nasljednikom. tako da je prodavac po osnovu nasljedivanja upisan kao vlasnik sa 1/ 1(ili suvlasnik sa dijelom___). P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je izvrsena promjena B ili V lista nepokretnosti po osnovu pravosnaznog Rjesenja o nasljedivanju. npr. od __________. broj _________. Da se u Katastru nepokretnosti izvrsi promjena u B ili V listu nepokretnosti po osnovu pravosnaznog rjesenja o nasljedivanju. a jos uvijek nije upisan u Katastru nepokretnosti kao vlasnik. ----------Notar je poducio kupca i drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u ve zi sa dospjeloscu placanja cijene. broj _________. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprot nog postupanja. Osnovnog suda u _______. od __________.).------------- . kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. a kupac ne zeli isplatiti cijenu prodavcu dok se isti sa svojim pravom ne upise u Katastar. tako da se prodavac po osnovu nasljedivanja upise sa pravom svojine. zatim mogucnost ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. b risanje hipoteke i dr. -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene.

npr. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. brisanje hipoteke i dr. te ga upozorio na rizike i posljedice kojima se izla ze u slucaju suprotnog postupanja.).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .--------------(Napomena: Upisati pretpostavku za dospjelost cijene ako se pojavljuje u konkret nom slucaju.

Ovdje se radi o slucaju kad a postoji ugovorno ili zakonsko pravo prece kupovine. --------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Da je notaru urucena ili da je katastru nepokretnosti predata brisovna dozvol a u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. te ga je upozorio na r izike i posljedice . a prije isplate cijene prodavcu. -Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja.1. ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena nekim prav om. npr.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. a kupac ne zeli da rizikuje sticanje prava svojine na stvari ili druge stetne posljedice zbog postojanja prava prece kupovi ne odnosno njegove povrede. brisanje hipoteke i dr. Ugovor o prodaji 7. P R I m J E R Cijena dospijeva za placanje na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je notaru urucena (ili da je Katastru nepokretnosti predata ) brisovna dozvola u pogledu hipoteke upisane u G listu predmetnog lista nepokretnosti. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je ovlascenik zakonskog (ili ugovornog) prava prece kupovin e izjavio da nece vrsiti svoje pravo. 8. Da se ovlascenik zakonskog ili ugovornog prava prece kupovine izjasni da nece vrsiti svoje pravo.

.kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. npr.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. pribavljanje odobrenja i dr.

pa je stoga potrebna s aglasnost hipotekarnog povjerioca. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca ugovar anje isplate cijene . upisanog u G listu. ZOO CG) . Da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hipoteke. shodno odredbama 455. Da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloge. npr.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 9. izjasnjenje imaoca prava prece kupovine i dr. a kupac preuzima i dug obezbijeden hipotekom. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane ku pca duga obezbijedenog hipotekom. Ovdje se radi o slucaju kada kupac zeli kupovinu nepokretnosti koja nije opterecena. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je na osnovu brisovne dozvole u G listu izvrseno brisanje hip oteke. Ovdje se radi o slucaju kada kupac kupuje opterecenu ne pokretnost. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva na ruke prodavcu (ili na notarski racun za stranke i li na transakcijski racun prodavca) osam dana od datuma prijema preporucenog pisma kojim notar obavjestava kupca da je pribavljena saglasnost hipotekarnog povjerioca za pravo zaloga. upisan e u G listu. Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. na kojoj je upisana zabrana otudenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava ugovaranje i splate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. u cilju upisa u katastar prenosa prava svojine na kupca i u cilju preuzimanja duga od strane kupca. ---------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. 10. --------------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. za otudenje predmetne nepokretnosti i preuzimanje od strane kupca duga obezbijedenog hipotekom. i 456.

na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. npr. potrebnog odobrenja i dr. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja). ----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. .

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. niti koristenje notarskog racuna za stranke Ovo je vrlo cest slucaj u praksi. U ovom s lucaju notar mora dati kupcu poduku o mogucnostima adekvatnog osiguranja u konkretnom slucaju i upozoriti ga na posljedice placanja cijene bez ugovaranja adekvatnih m jera obezbjedenja. Ako se cijena pl aca u momentu zakljucenja ugovora.---------------) Notar je poducio kupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dos pjeloscu placanja cijene. te ga upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Ovo je najjednostavnija situacija koja u modernom nacinu prometa nije vise tako cesta. odnosno kombinacijom mjera osiguranja. pribavljanje odobrenja i sl. Stete po kupca mogu biti velike jer je on vec isplatio cijenu. a kupac ne zeli u govaranje pretpostavki za dospjelost. Placanje cjelokupne ili dijela cijene nakon zakljucenja ugovora o prodaji. narocito u pogledu visestrukog otudenja ili pak opterecenja predmetne nep okretnosti. pa je zbog toga. Placanje cijene u momentu zakljucenja ugovora. tada nije potrebno predvidati mjere obezbjedenja za prodavca nego se mora voditi racuna o adekvatnom obezbjedenju kupca. alternativno i li kumulativno. kao i u pogledu raznih okolnosti koje onemogucavaju da se kupac upise kao vlasnik. -----------------------------------------------------------------------------------1 3 3 Osiguranje prodavca Prodavac se u ugovoru o prodaji moze obezbijediti na vise nacina. ovo je veoma cest slucaj. Ugovor o prodaji Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke ili racun prodavca. ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. kako zbog toga sto kupac sebe zeli zastiti na nacin da prodavac ne dobije cijenu dok se ne ispune odredene pretpostavke za dos pjelost cijene (npr. upis predbiljezbe.).1. kupac izjavljuje da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin. Kako smo naprijed naznacili. vrlo cesto potrebno na adekvatan nacin obezbijediti i prodavca. shodno konkretnoj cinjenicnoj situaciji svakog pojedinacnog slucaja. P R I m J E R Cijena za placanje dospijeva odmah na ruke prodavca (ili na racun prodavca. tak . iako je moguce da nastupe brojne opasnosti i r izici po kupca. upis svojine. uz obezbjedenje kupca. Nakon toga.

a sve sa ciljem da se izbjegnu sporovi i da se ugovor u cijelosti realizuje. . Notar mora voditi racuna o interesima svih ugovornih strana. Ova obaveza poducavanja i upozorav anja stranaka propisana je u clanu 47 Zakona o notarima CG. Notar je duzan poduciti i upozoriti prodavca na sljedece mjere obezbjedenja: isplata cijene na notarski racun za stranke. p a je stoga duzan poduciti i upozoriti stranke na sve moguce mjere adekvatnog obezbjed enja u konkretnoj situaciji i primijeniti ih shodno volji stranka.o i zbog toga sto kupci u velikom broju slucajeva finansiraju cijenu iz kredita ili na dr ugi nacin placanja na rate.

P R I m J E R Poduke i upozorenja prodavcu kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______. kupac je vec isplatio prodavcu. deponovanje cijene na notarski racun za stranke. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakontoga strankeizjavljuju (jednu od dolje naznacenih alternativa) .12.825. najkasnije do 31. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. koji se v odi kod ______-banke. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. 2009. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupcevo pristajanje na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prodaje ili na cjelok upnoj imovini kupca. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. s tim da se ona preda kupcu u momentu isplate cijene prodavcu ili na notarski racun za stranke.------------------------------------------------Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25. uz istovremeni nalog notaru da ne izdaje otpravke i prepise ili da izda izvode otpravaka i prep isa (otpravak dijela akta) koji nece sadrzavati clausulu intabulandi sve do isplate cjelokupne cijene129. prema izricito j izjavi stranaka. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. davanje clausule intabulandi u posebnoj ispravi u momentu zakljucenja ugovora ili naknadno. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja.000. godine.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA).00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA).

kupac izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (ili samo na predmet u prodaje ako se odmah vrsi prenos prava svojine.). . Zakona o notarima Crne Gore.----------------------------------------129 Clan 88.Moguce mjere obezbjedenja prodavca: a) -Da se ne zeli ugovaranje naznacenih mjera obezbjedenja prodaca .---------------- b) U vezi sa placanjem naprijed naznacenog cjelokupnog iznosa cijene od ______ EURA (slovima: ____ EURA) i zakonskih (ugovornih) zateznih kamata u slucaju pada nja kupca u docnju.

s tim da stranke daju nalog notaru da do tada ne izdaje otpravke i prepise koji ce sadrzavati sag lasnost prodavca za prenos svojine. Naime.--------------------------------------------------------------Napomena: Notarski racun za stranke je veoma znacajan mehanizam zastite prodavca i kupca u pogledu isplate cijene i sigurnog prenosa prava svojine. Ugovor o prodaji Izvrsni otpravak ovog notarskog akta ce biti izdat prodavcu na njegov zahtjev. Notar je u konkretnom slucaju obavezan upozoriti kupca na posljedice u vezi sa pristajanjem na izvrsenje bez odlaganja.1. izjaviti saglasnost za prenos prava svojine na kupca . Stranke mogu ugovoriti da se u Katastar nepokretnosti izvrs i upis zabiljezbe pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. Zakona o notarima CG i clanu 45. predaja u posjed i sl. te da isplatu cijene sa tog racuna notar izvrsi na r acun prodavca u roku od ____ dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu u Katastar prenosa prava svojine na ime kupca . c) Cjelokupni iznos cijene dospijeva za isplatu deponovanjem na notarski racun za stranke u roku od ______ dana od dana zakljucenja ovog ugovora. stav 2. d) Prodavac se obavezuje da ce u naknadnoj ispravi. a cijena se placa na rate ili u cjelokupnom iznosu nakon proteka odredenog vremena od zak ljucenja ugovora. s obzirom na pravnu snagu tak ve izjave. prodavac se stiti davanjem clausule intabulandi u posebnoj ispravi. takva isprava je izvrsna isprava i ima dejstvo pravos nazne sudske odluke. npr. Ovdje mogu doc i u obzir i drugi elementi kojim ce se usloviti isplata cijene sa notarskog racuna z a stranke na racun prodavca. Zakona o notarima CG i clanu 16. .--Napomena: Ovdje se radi o slucaju kada prodavac u samom ugovoru daje clausulu in tabulandi i pristaje da se kupac upise kao vlasnik bez ikakvih dodatnih uslova.---------------------Napomena: U slucaju kada cijena dospijeva nakon zakljucenja ugovora. cime se prodavac stavlja u sigurniju pravnu poziciju u vezi sa na platom kupoprodajne cijene. Notar je upozorio k upca da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i objasnio mu pravne posljedice takve i zjave . a predviden j e u clanu 67. Zakona o izvrsnom postupku CG130. 2. Pravilnika o radu notara CG. u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene. a sa ispravama koje dokazuju da su ispunjeni uslovi za izvrsnost. upis predbiljezbe. prema clanu 53. Ova formulacija ce se unijeti i u odjeljak ugovora Izjave za knji zenje . koja ce biti predata kupcu u m omentu isplate cijene. tac.

Primjer za takvo postupanje dat ce se u odjeljku ugovora koji tretira izjave za knjizenje prenosa prava svojine. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravak dijela akta. . e) Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. ali da se kup cu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. Cjelovit otpr avak i prepis izvornika notar ce izdati kad mu stranke prezentuju valjan dokaz da je placena kupoprodajna cijena . -------------------------------------------------------------------130 Zakon o izvrsnom postupku. Sluzbeni list RCG broj 23/04. odnosno prepisa koji nece sadrzavati saglasnost prodavaca za prenos prava svojine na kupca sve dok kupac u cijelosti ne isplati kupoprodajnu cijenu.

tj. tj. kad kupac ne preuzima hipoteku. tj. kad kupac preuzima hipoteku. 1 3 4 Nacin placanja cijene Jedna od osnovnih obaveza kupca je placanje kupoprodajne cijene. Prije svega. odn osno iz kojih izvora. . odn osno izostavi dio isprave (izvornika). tak ode je efikasno sredstvo za zastitu prodavca. uz ugovaranje obaveze notara da izdaje samo izvode otpravaka. sa dvije podvarijante. jer u ovom slucaju ne treba otplacivati hipot eku prodavca. te o tome kakav je pravni rezim konkretnog predmeta prodaje. odnosno zastiti prodavca i kupca u vezi s tim. pored cjelo vitih otpravaka i prepisa. niti je brisati. Potrebno je samo odrediti pretpostavke za dospj elost cijene. uzimanje kredita kod banaka. prekrije. U narednom tekstu su date neke formulacije koje se ticu odredivanja dospjelosti placanja cijene. pre ko banke. dok prodavac upravo zeli da za prenos p rava svojine dobije protuvrijednost u novcu. a takode nije potrebno prethodno obezbijediti finansiranje kupc a. Zakona o notarima CG). placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. placanje cijene koja se finansira u cijelosti ili djelimicno iz kredita. i konstatuje na tom mjestu Izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta i stavi svoj potpis i pecat.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Napomena: Davanjem saglasnosti za prenos svojine odmah u ugovoru. ovjerenih prepisa i prepisa. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretnosti Ovo je najjednostavnija varijanta. Interes kupca j e da postane vlasnik predmetne nepokretnosti. u ovom slucaju saglasnost za prenos prava svojine. Ovdje postoji nekoliko modaliteta ispunj enja kupceve obaveze. Notar ima pravo i duznost. Notar prilikom kopiranja ili na drugi nacin sacinjavanja otpravka. Najce sce situacije u ovom slucaju su sljedece: placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine neopterecene nepokretn osti. izdavati i otpravak dijela akta (clan 88. o kojima notar mora voditi racuna i mora poduciti ugovorne stra ne o tome. potrebno je voditi racuna o tome kako se vrsi placanje.

kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u Katastar nepokretnosti prije isplate cijene. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notar ski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepok retnosti kao . i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospj eloscu placanja cijene.P R I m J E R Cijena iznosi___________EURAidospijevazaplacanjeodmah -------------------------------Potpisomovogugovoraprodavacpotvrdujedamujekupacisplatio cjelokupnunaprijed naznacenu cijenu. zatim na mogucnosti ugov aranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene.

zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u katastru . naprimjer. banci. pribavljanje potrebnog odobrenja. Prodavcu u ovom slucaju nisu potrebne mjere obezbjedenja. Nesto je slozenija situacija ukoliko j e potrebno naknadno pribavljanje raznih ovlascenja ili odobrenja. CijenazanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ----------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen abezuslovnabrisovnadozvolabanke ________zabrisanjehipotekeupisaneu G listu. -------------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. brisovne dozvole i dr. npr. ali nije pribavljena brisovna dozv ola. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja . jer nepokretnosti uglavnom imaju veliku vrijednost i za njihovo finansiranje potrebna su znatna sredstva.u iznosuod ________EURA. Ovdje postoji vise varijanti: a) Prva mogucnost bi mogla biti kada kupac ne zeli kupovinu nepokretnosti koja j e opterecena hipotekom i zahtijeva njeno brisanje. jer dobiva u momentu zakljucenja ugovora cjelokupnu cijenu. Ugovor o prodaji vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. kupac izjavljuje da ne zeli mjere obezbjedenja i da cijena dospijeva na naprijed opisani nacin.akojaopterecujenepokretnostkojajepredmet prodaje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u v ezi sa dospjeloscu placanja cijene. tj. Ovdje je jednostavno cinjenicno stanje. tako. tu su navedene potrebne radnje koje se moraju pre thodno uciniti kako bi se obezbijedilo potrebno punomocje ili uredilo knjizno stanje predmetne nepokretnosti.Nakon toga. kredit i troskovi su isplaceni hipotekarnom povjeriocu. a kupac zahtijeva brisanje hipoteke koja obezbjeduje potrazivanje koje nije isplaceno. koja u pravilu nedostaju kupcu. a sto se moze vidjeti iz formulacija koje su date u gornjem tekstu. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnosti.1. Ovakve situacije su rijetke. gdje kupac ne zele ugovaranje pretpostav ki za dospjelost.

izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr.nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. b) Nesto slozenije cinjenicno stanje postoji kada kredit i troskovi nisu isplace ni hipotekarnom povjeriocu. pribavljanje potrebnog odobrenja.--------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. a prodavac zeli kredit odmah isplatiti sredstvima iz . npr.

Moguca formulacija kad se cedira cjelokupna cijena hipotekarnom povjeriocu i isplacuje direktno na racun hipotekarnog povjerioca: CijenazanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) ---------Cijena dospijeva osam danaoddatumakada notarobavijestikupcadaje notarudostavljen a pisana obavijest hipotekarnogpovjerioca dace izdatibezuslovnu brisovnu dozvoluza brisanjehipoteke. koji takode zahtijeva brisanj e hipoteke. pribavljanje potrebnog odobrenja. a kupac naznaceni iznos cijene placa direktno h ipotekarnom povjeriocu prodavca. te ge upozorio na rizi ke i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.akoseisplati cjelokupniiznosobezbijedenogpotrazivanjasasporedni m cinidbama ----------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac ustupa svoje cjelokupnopotrazivanje na isplatu cijene (ili dio cijeneui znosu od ____EURA)izovogugovorasvomhipotekarnompovjeriocu banciXX.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima kupoprodajne cijene koju mu treba isplatiti kupac. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. te ugovoriti ko ce pribaviti brisovnu dozvolu.kojaopterecujenepokretnostkoja jepredmetprodaje. . Cedirana cijena hipotekarnom povjeriocu se m oze isplatiti direktno ili posredstvom notarskog racuna za stranke. upisaneu G listu. na zahtjev stranaka. tada je potrebno ugovoriti i osigurati da se iz prodajne cijene namiri hipotekar ni povjerilac. npr. koji istovremeno daje saglasnost za brisanje hipoteke ili se u posebnoj izjavi obavezuje da ci izdati brisovnu dozvolu u posebnoj ispravi ako mu bude placen dugovani iznos kredita. u ovom slucaju sastoji se u tome da prodavac (koji je ovdje istovremeno i hipotekarni duznik) u ugovoru o prodaji cedira131 svoje potrazivanje na isplat u cijele ili dijela cijene (u zavisnosti od toga koliko iznosi neisplaceni kredit) u korist svog hipotekarnog povjerioca (banke). Moguce postupanje not ara. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. zatim ugova ranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se k upac uknjizi u Katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina.naracunbr Pravoprodavcadatraziisplatuzapovjeriocaostaje nedirnuto -------------------------------Notar je poducio kupca i o drugim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.

. a placa se preko notarskog racuna za stranke: CijenanepokretnostiiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) -------------Kupac je duzan uplatiti cjelokupni iznos cijene na notarski racun za stranke bro j ________.kodbanke_________.Kad se cedira cijena hipotekarnom povjeriocu.do dana_____ -----------------------------------------------------131 Clan 445 do 454 ZOO CG.

te ga je upozorio na r izike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. Naznacena placanja notar ce izvrsiti po ispunjenju sljedecih pretposta vki: da je notaru urucena brisovna dozvola u pogledu hipoteke (ili da se hipotekarni povjer ilac prodavca pisanim putem obavezao da ce izdati brisovnu dozvolu nakon sto mu bude isplaceno potrazivanje po osnovu navedenog kredita). i 45 6. dok ce se ostatak cijene direktno ispla titi prodavcu. U vezi s tim. pribavljanje potrebnog odobrenja. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupa c uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svojina. ZOO). izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. slje decom formulacijom: CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____) --------------- . U ovakvim slucaj evima postoji mogucnost da kupac daje izjavu o preuzimanju duga i na taj nacin stice pravo svojine na nepokretnosti sa postojecom hipotekom prodavca u korist hipotek arnog povjerioca (banke). Ugovor o prodaji Prodavac ustupa svoje potrazivanje na isplatu cijene svom povjeriocu banci _____ _______ u iznosu od _________ EURA (slovima ____)-(ili kada nije jos uvijek utvrden: u i znosu koji hipotekarni povjerilac-banka saopsti notaru da je potreban za njegovo potpuno namirenje) i nalaze notaru da taj iznos direktno isplati naznacenom hipotekarnom povjeriocu prodavca i izdejstvuje brisovnu dozvolu od banke. npr. a takode je nuzna saglasnost-pristanak prodavcevog hipotekarn og povjerioca za preuzimanje duga od strane kupca kao novog duznika (clan 455. tada je nuzna izjava kupca o preuzimanju duga koju ce dati u ugovoru o prodaji.1. sto je povjeriocu bitno ko ce biti njegov duznik. notar je obavezan da ti poduku i upozorenje strankama o obavezi davanja pristanka hipotekarnog povjerioca. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava. a kupac preuzima neisplaceni dug koji je obezbijeden hipotekom. Placanje cijene iz vlastitih sredstava kupca kod kupovine opterecene nepokretnos ti. -----------------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju.--------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupca na ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vez i sa dospjeloscu placanja cijene. Razlog davanja saglasnosti povjerioca za preuzimanje duga se nalazi u tome .

------------------------------------------------------------------------- . _________ u roku od sedam dana od dana kada ga notar pismenim putem obavijesti d a mu je banka dostavila saglasnost za preuzimanje duga.Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzme dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista predmetne nepokretnosti u korist hipotekarnog povjerioca ______. prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. a koji. dok ce ostatak cijene kupac isplati na notarski racun za stranke broj ________ k od banke. na dan sacinjavanja ovog notarskog zapisa iznosi _________ EURA (slovima ____) (ili kada nije jos uvijek utvrden: u iznosu koji hipotekarni povjerilac-banka sa opsti notaru). te kupac nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upi su predbiljezbe prava svojine u korist kupca.

u izn osu od __________. pod uslovom d a se . te se u originalu prilaze uz ovaj izvornik.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je poducio kupca mogucnosti ugovaranja i drugih pretpostavki za dospjelost cijene. radi obezbjedenja kredita kupca iz koga se finansira cijena. -------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita odobrenog od strane banke ________. npr. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. a moguca je odredena uloga trecih kao zaloznih duznika. te ga je upozori o na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. broj __ od ___ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za osiguranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. pribavljanje potrebnog odobrenja. Prodava c se nadalje obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepok retnosti na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne ne pokretnosti. izjasnjenja imaoca prava prece kupovine i dr. nego i izmedu banke i stranaka. mogao bi da glasi na sledeci nacin: P R I m J E R CijenanepokretnostiztackeIovogugovoraiznosi___EURA(slovima____). -----------------------------------------------------Napomena: poduciti i upozoriti na druge pretpostavke za dospjelost cijene ako se pojavljuju u konkretnom slucaju. broj ________. uz godisnju kamatu do 10% i pod svim drugim uslovima iz ugovora o kr editu132. Kroz ovaj vidi finansiranja cijene nastaju veoma slozeni odnosi izmed u razlicitih subjekata. kao sto su ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavcu tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik. Uloga notara je da omoguci sigurnu i efikasnu transakciju za sve ucesnike takvog pravnog posla. Primjer moguce formulacije kada se opterecuje nepokretnost koja je predmet proda je. ne samo izmedu prodavca i kupca. Naznacen ugovor o k reditu notar je procitao strankama._ koji su sklopili kupac i banka ____________. c) Mjere osiguranja prodavca i kupca kada se cijena od strane kupca finansira iz odobrenog kredita neke banke U modernim trzisnim tokovima cijena se u cjelosti ili djelimicno finansira iz kr editnih sredstava.

.---------------------------------------------------------------132 Moguca je situacija finansiranja cijene iz kredita koji jos uvijek nije odob ren. u slucaju da ugovor o prodaji ne bud e izvrsen iz razloga za koje nije odgovoran prodavac.banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu bez ogranicenja i troskova za prodavca kada joj se vrati iznos isplacen na ime kredita. Za osiguranje kredita pr odavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetnu nepokretnost opteretiti hipotekom u koris t poslovne banke u najvisem iznosu do __________. te se zbog toga ne znaju tacni uslovi kreditiranja. uz najvisu godisnju kamatu do __ % i pod svim d rugim uslovima iz ugovora o kreditu koji ce sklopili kupac i banka. U tom slucaju moze se koristiti sledeca formulacija: P lacanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita koji ce odobriti poslovna banka XX.

ovjereniprepisiprepisvec samo otpravak dijela akta. prodavac ustupa kupcu sva prava k oja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke.1. te da ga je upozoriona pos ljedice suprotnog postupanja Nakon toga. a sa cime je saglasan i kup ac. Ugovor o prodaji Ovim kupac neopozivo ustupa potrazivanje (cedira) na isplatu naprijed naznacenog kredita prodavcu.---------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. te da ga je notar je poducio mogucnosti njegovog adekvatnog osigu ranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. ali da sekupcuili bilokomedrugomneizdajecjelovitotpravak. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene. prodavac je izricito izjavio. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja. zati m ugovaranju isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti kao vlasnik ili kad se predbiljezi svo jina. kao i da ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupanja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kupac izjavljuje da ga je notar upozorio na posljedice davanja izjave o pristaja nju na izvrsenje bez odlaganja. Izvrsni otpravak ov og akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za nj egovu izvrsnost.------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju placanja cijene iz ovog ugovora. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispra vi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena.odnosnoprepisakoji nece sadrzavati saglasnostprodavca zaprenospravasvojinenakupcasvedokseprodavcuneisplatiucijelostikupoprodajnacijena nanaprijedopisaninacin Cjelovitotpravakiprepisizvornika notarceizdati kadstrankepisanimputemdokazudajeplacenakupoprodajnacijena Notarjeduzan . kao sto je davanje saglasnosti za prenos pr ava svojine odmah u ugovoru. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbi ljezbe u katastar nepokretnosti prije isplate cijene.------------Sa momentom placanja cijene na racun prodavca. i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. kako slijedi: da prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine . kupac izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na osnovu ovog notarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini. --------------------Prodavac izjavljuje da ga je notar poducioo ostalim mogucnostima njegovog osigur anja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene.

postupitiponaprijed naznacenom nalogu.00 EURA(slovima:ped esetosamhiljadaosamstotinadvadesetpeti00/ 100 EURA). koja moze biti i izvrsna. Odredbe o zasnivanju hipoteke ce biti sastavni dio ugo vora o prodaji. U tom slucaju prodavac daje saglasnost za upis prenosa prava svojine na kupca.------------------------------------------------ . P R I m J E R Primjerformulacijeodredbeugovorakojaregulisecijenu.akadasecijena placanarate: Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 58 825. a prodavac daje clausulu intabulandi u sa mom ugovoru i dozvoljava upis prenosa svojine prije isplate cijene. ------------------------------------------------------------Napomena: Kad se cijena placa na rate. kao adekvatno obezbjedenje prodavca moze posluziti istovremeni upis hipoteke na predmetu proda je. te istovremeno zahtijeva a kupac odobrava upis hipoteke na predmetu proda je.

teseugovoraupispravasvojineukoristkupca uzistovremeniupishipotekenapredmetuprodajeukoristprodavcaiupis zabiljezbepristajanjenaizvrsenjebezodlaganja. najkasnije do 31. godine. odmahpozakljucenjuovogugovora. kupac je vec isplatio prodavcu.a kadasecijenaplacanarate. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. stranke ugovaraju upis prenosa prava svojine na ime kup ca.------------------------------------------Primjerformulacijeodredbeugovorakojareguliseizjavezaknjizenje.00 EURA (slovima: tridesetosamhiljadaosamstotinadvadesetpet EURA) kupac ce isplatiti prodavcu na njegov transakcijski racun broj_______.825. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na njegovoj cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja.000. deponovanje cijene na notarski racun za stranke.00 EURA (slovima: dvadesetpethiljada EURA). koji se v odi kod ______-banke. ovjereni h prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cij ene.12.te pristajanjakupcanaizvrsenjebezodlaganjanapredmetuprodajeina cjelokupnojsvojojimovini ----------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da ce izvrsni otpravak ovog akta izdati povjeriocu na n jegov zahtjev sa ispravama koje dokazuju njegovu izvrsnost.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naprijed naznacena cijena dospijeva na sljedeci nacin: ------------------------------------------------dio cijene od 25. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja U vezi s tim. -------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene. prema izricito j izjavi stranaka. ------------------------------------------------------------------------dio cijene od 33. uz istovremeni upishipotekenapredmetuprodajeukori stprodavcaradiobezbjedenja neplacenogdijela cijeneu iznosuod ___ EURA (slovima:___)sazakonskimzateznimkamatamaoddanja padanjakupcaudocnjupa dokonacneisplate. te je upozorio duznika (kupca) da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice takve izjave. 2009.tezabiljezbezabranenovog .

kao i da se istovremeno upise zabiljezba pristajanja kupcana neposredno prinudno izvrsenje na osnovu ovog notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate ne pokretnosti. stav 1. te da se izvrsi i upis zabiljezbe zabrane novogopterecenja predmetne nepokretnos ti. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50.opterecenja: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela.000. sa zakonskim zateznim kamatama. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do kona cne isplate. .00 E URA (pedesethiljada EURA). da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. koja se ima isplatiti najkasnije do ___. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. a kupac je saglasan133.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 133 Clan 85. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. s tim s to prodavac zahtijeva.

ako postoje takve mane koje su suprotne izricito dogovorenim ili uobicaj enim svojstvima tih stvari. Pravila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke se u nacelu odnose na dvostrano obavezne. Ako ugovorne strane drugacije ne ugovore ili uopste ne ugovore vazi ono sto je zakonom propis ano za tu odgovornost. stav 1. Odgovornost za materij alne (fizicke) nedostatke stvari sastoji se u obavezi prenosioca da jemci za materija lne nedostatke stvari. bez obzira na to da li mu je nedost atak poznat. 1 4 1 Odgovornost za materijalne nedostatke Prodavac odgovara za materijalne nedostatke. kupac je duzan odmah dati primjedbu .1. a odgovornost za pravne nedo statke (zastita od evikcije) regulisana je odredbama clana 516. 515. 524. Ovo postoji u slucajevima kada se ugovorom na primaoca prenese pravo koje ne moz e koristiti. Notar kao nezavisni. Ako su obje strane prisutne pregledu. Odgovornost za pravne nedostatke (evikcija) sastoji se u jemstvu prenosioca prav a da primalac nece biti onemogucen od treceg u redovnoj upotrebi ili raspolaganju sa stvari. koja su detaljno uredena u dijelu Zakona o obliga cionim odnosima kod ugovora o prodaji. tj. ZOO CG. tj. neutralni i strucni nosilac javne sluzbe ima obavez u na jednak nacin savjetovati i stiti interese svih stranaka u postupku. Svrha ov ih odgovornosti je da garantuju ekvivalentnost medusobnih cinidbi. teretne ugovore. i clan 522. ne bi sklopio ugovor. tako da primalac ne moze koristiti stvar na zeljeni nacin . Odredbe Zakona o obligacionim odnosima o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke su dispozitivne prirode. a primalac (sticalac). a kod ugovora u privredi bez odlaganj a. ZOO). Ovdje se radi o odgovornosti prenosioca prava svojine za eventualne nedostatke na stvari drugoj ugovornoj strani za sluc aj da nemaju ugovorena ili uobicajeno pretpostavljena svojstva. da je za njih znao. Ugovor o prodaji 1 4 Odgovornostzamaterijalneipravne nedostatke Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o prodaji regulisana je odredb ama Zakona o obligacionim odnosima CG (clan 486. stav 1. sto znaci da ugovorne strane mogu tu odgovornost u ugov oru drugacije regulisati. Kupac je duzan pregledati kupljenu stvar ili je dati na pregled i o vidl jivim nedostacima obavijestiti prodavca u roku od osam dana.). mogu je ograniciti ili iskljuciti (clan 494. jer ga prenosilac nema ili to pravo postoji u korist treceg. koje bi bile nesrazmjerne ako postoji neki od ovih nedostataka. s tim sto ZOO postavlja granice tog ogranicenja ili iskljucenja134.

stav 2. U clanu 522. ZOO. postavljene su sljedece granice ako je u vrije me sklapanja ugovora. ili o iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke nista va je .134 U clanu 494. ZOO regulisano je da prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. stav 2. prodavac) za njih znao. a i onda kada je prodavac nametnuo tu odredbu koristeci se posebnim monop olskim polozajem . ili je znao d a se mogu ocekivati. . O ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. odredbe ugovora o ogranicenju. a on o nj emu nije obavijestio kupca. prodavcu bio poznat. ili mu nije mogao ostati nepoznat neki nedostatak u njegovo m pravu. a nije ih kupcu saopstio . takode. u clanu 523. a u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucenja odgovornosti za materijale nedostatke postavljene su sljedece granice: odredba ugovora o ogranicenju ili isk ljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistava je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. ako je on (dakle. ZOO u pogledu ugovornog ogranicenja ili iskljucen ja prodavceve odgovornosti za pravne nedostatke.

umanjivalo ili ogranicavalo kupcevo pravo na t oj stvari. pravo sluzbenosti). Kupac ima pravo traziti raskid ugovora zbog materijalnih ned ostataka samo ako prethodno ostavi prodavcu rok za predaju stvari bez nedostatka ili da prodavac u tom roku otkloni nedostatak. npr. a u slucaju umanjenja ili ogra nicenja prava. Kupac u svakom od ovih slucajeva ima pra vo zahtijevati naknadu stete koju je pretrpio zbog nedostatka stvari (npr. kupac mora pozvati prodavca da otkloni nedostatak. ZOO CG. a i onda kada je proda vac nametnuo tu odredbu koristeci se svojim posebnim monopolskim polozajem. Pored toga. Ukoliko se pokaze nedostatak na stvari. Koja prava ima kupac koji je blagovremeno obavijestio prodavca o nedostatku. nije mog ao upotrebljavati stvar s nedostatkom i zbog toga nije ostvario prihode). Najtezi oblik pravnog nedostatka na stvari je kada prodavac nema pravo svojine n a stvari vec to pravo pripada trecem licu. Kupac izjavljuje da se je licnim pregledom (alt. kupac ne gubi pravo da se pozove na nedost atke i poslije isteka navedenih rokova ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nij e mogao biti nepoznat. kupac moze po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniz enje cijene. Odredba ugov ora o ogranicenju ili iskljucenju odgovornosti za nedostatke stvari nistavna je ako je nedostatak bio poznat prodavcu. a nije ga saopstio kupcu. koje moze od kupca oduzeti stvar podnos enjem svojinske tuzbe. Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokazu na kon sest mjeseci od prodaje stvari.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima zbog vidljivih nedostataka. ugovor izmedu prodavca i kupca se raskida. uz pomoc strucnog lica ___ ) uvj erio u stanje predmeta prodaje . Ipak. odnosno pravo koje ogranicava pravo svojine (npr. na stvari moze postojati teret. Notar bi trebao voditi racuna da se u ugovor unese odredba o tome da li je i na koji nacin kupac pregle dao kupljenu stvar. Ugovorne strane mogu ograniciti ili sas vim iskljuciti prodavcevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari. U slucaju da trece lice oduzme stva r kupcu. Odgovornost prodavca za pravne nedostatke moze se ugovorom ograniciti il i . regulisa no je clanom 496.-----------------------------------------------------------------------------------------------1 4 2 Odgovornosti za pravne nedostatke Kod ugovora o prodaji prodavac jemci kupcu da na prodatoj stvari ne postoji neko pravo treceg lica koje bi iskljucivalo. a on o njemu nije obavijestio kupca.

ili mu nije mogao ostati nepoznat takav nedostatak u njegovom pravu. . prodavcu bio poznat. odredba ugovora o ogran icenju ili iskljucenju odgovornosti za pravne nedostatke je nistavna. ako je on za njih znao. a kupac je pozvao prodavca da se umijesa u spor. gase se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava treceg. Prava kupca. a nije ih kupcu saopstio. kako su odredbe ZOO CG o odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke dispozitivne prirode. Ako je u vrijeme sklapanja ugovora. O tome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. moguce su dvije situacije. Dakle. Prodavac odgovara i za posebna ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata.sasvim iskljuciti. ili je znao da se mogu ocekivati. po osnovi pravnih nedostataka. ili istekom sest mje seci po pravosnazno okoncanom sporu koji je trece lice pokrenulo prije isteka roka od go dine dana.

Ako ugovor ne sadrzi bilo kakvu odredbu o odgovornosti za pravne ili materija lne nedostatke (a ne mora sadrzavati). pa je kupac to o dbio. --------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na predmetu prodaje. i clan 523. prije sacinjavanja ovog notarskog akta. Ugovor o prodaji 1. cl an 522. u sljedecem obrascu : Prodavac odgovara za pravne i materijalne nedostatke u skladu sa Zakonom. poducio kupca da. U tom se slucaju moze koristiti sljedeca formu lacija: Notarjepoducio ugovorne straneposljedicamaogranicenja ili iskljucenjaodgovornosti . s tim u vezi. te poduciti i upozoriti stranke na posljedice ogranicenj a ili iskljucenja odgovornosti i na zakonske odredbe imperativne prirode. kao.. notar je duzan u ispravu unijeti autonomnu v olju stranaka u tom pogledu. Pored toga.akojeprodavaczanjih znaoilijemogaoznati. naprimjer. prodavac ce po samom zakonu odgovarati za pra vne i materijalne nedostatke.odnosno znaodasemoguocekivati.1. a preuzima odgovornost za pravne nedostatke. pribavi urbanisticku saglasnost ili izvod iz regulacionog p lana i upozorio na posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. ZOO CG). pa je notar. teihjeupozoriodace bitibez dejstvaprodavcevoogranicenjeiiskljucenjeodgovornostiz amaterijalneipravne nedostatke. onako kako je to zakonom regulisano. Smatramo da je cjelishodno pribaviti takvo uvjerenje zbog opasnosti upisa zakons ke hipoteke za poreske dugove za ciji upis nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. kojima su postavljene granice ogranicenja ili potpunog iskljucenja odgovornosti (clan 494. a dospjelih poreskih obave za.anijeih saopstiokupcu ----------------------------------------------U primjeru koji slijedi prodavac iskljucuje odgovornost za materijalne nedostatk e. Cjelishodno j e u ugovoru dati samo uputu na zakonske odredbe. date su varijante kad nep okretnost nije pod zakupom i kada je predmet zakupnog odnosa. Notar je. a .tezaogranicenjajavno-pravneprirode kojakupcunisubilapoznata. Ako ugovor sadrzi odredbe o ogranicenju ili potpunom iskljucenju odgovornosti za pravne i materijalne nedostatke. tj. stav 2. stav 2. s tim u vezi. poducio i upozorio stranke. a narocito u pogledu mog ucnosti gradenja na predmetnoj nepokretnosti. kao i varijante kada se nakon poduka i upozorenja notara ne pribavlja. ------------------Prodavcu nisu poznata ogranicenja javno-pravne prirode. --------2. odnosno pribavlja uvjerenje nadle zne poreske uprave o tome da li prodavac ima neizmirenih.

ciji je osnov nastanka zakon (npr. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. P R I m J E R Nepokretnosti se prodaju bez garancije da imaju povrsinu navedenu u katastru nep okretnosti. Zakon o poreskoj administraciji). Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. ------------------------------------------------ . Kupac je u prisustvu prodavca obisao ne pokretnosti koje su predmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. te koje se stice upisom u katastar nepokretnosti.

teretaiopasnosti Prelazak posjeda na kupca predstavlja zasnivanje fakticke vlasti na stvari od st rane kupca.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu135. moze se ugovoriti vise varijanti: da posjed prelazi na kupca istovremeno sa potpisivanjem ugovora. jer zakupni odnos n . a iz koga proizilazi da prodavac na dan izdavanja uvjerenja nije evide ntiran kao porezni obveznik kod tog organa.godine. --------------------------Notar nas je poducio i upozorio da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa prom jenom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprije d naznacenog ugovora o zakupu.koristi. kao i da ih ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom. Ako je nepokretnost u zakupu. to je veoma znacajno jer od tog momenta na kupca prelaze sve koristi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Prodavac garantuje da su predmetne nepokretnosti slobodne od upisanih i neupisan ih prava i ogranicenja. notaru prezentujemo Uvjer enje Poreske uprave-_____ . S tim u vezi.1-49-264/09. --------------------------------------1 5 Prelazakposjeda. da posjed prelazi u momentu placanja cijene ili njenog deponovanja na notarski racun za stranke. da posjed prelazi u odredenom roku od zakljucenja ugovora ili placanja cijene. od 01. koje se prilaze uz ovaj izvornik. kupac ulazi u posredan posjed. pa smo od toga odustali. porezi i doprinosi. tereti i o pasnosti u vezi sa predmetom prodaje.10. te nas je poducioiupozorioo pravnim posljedicama u vezi s tim.--------------------------------------------------------------------------------Ili primjer formulacije kada stranke ne zele pribavljanje poreskog uvjerenja: Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za ne placene poreze i na cjelishodnost da kupac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane prodavca. kamate. Kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa.2009. Notar nas je poducioiupozorioda postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za e ventualno neplacene poreze i na cjelishodnost da se pribavi uvjerenje nadlezne poreske upr ave o nedugovanju poreza od strane prodavca.broj 10-9/6. U zavisnosti od svakog konkretnog slucaja.

e prestaje sa zakljucenjem ugovora o prodaji (clan 619. teretima i op asnostima. u momentu zakljucenja ovog ugovora. P R I m J E R I Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. -----------------------------------------------------------------------135 Prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom kako je to u tac ki I ovog ugovora naznaceno . ZOO). kupac pribavlja fakticku vlast na nepokretnosti i preuzi ma rizik za slucajnu propast ili pogorsanje na stvari. zajedno sa koristima. . Od momenta predaje p osjeda predmeta prodaje kupcu.

odnosno potpisivanja ugovora. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku nakon zakljucenja. odnosno potpisivanja ugovora. zajedno sa koristima. nakon cega je kupac izjavio da ne zeli mjere osiguranja i da prihvata sve eventu alne posljedice odgodenog ulaska u posjed. formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. odnosno potpisivanja ugovora. na dan deponovanja cijene na notarski racun za stranke.1. Kada posjed. a radi placanja ugovorne kazne. a cijena je placena. P R I m J E R I 1. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. teretima i op asnostima. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. koristi. -----------------------------------------------------------------------2.). Kada posjed. a cijena je placena. zajedno sa koristima. Ugovor o prodaji Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. -----------------------------------------------------------------------------Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca. Mislimo da bi se u buducnosti u Zakon trebala ugraditi i ta mogucnost. te kupac ne zeli mjere osigur anja zbog odgodenog ulaska u posjed. te kupac zeli mjere osiguranj a .---------Notar je upozorio kupca na rizike. nije predvidio mogucnost pris tajanja prodavca na izvrsenje bez odlaganja na predaju predmeta prodaje u posjed kupcu. slobodnu od ljudi i stvari . Zakon o notari ma CG136. za razliku od nekih drugih pravnih sistema. koristi. zajedno sa koristima. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. koristi. a cijena je placena. teretima i op asnostima. onda bi zbog rizika troskova i opasnosti kojima se time kupac izlaze (kupac ne koristi nepokretnost.----------------------------------------------Ako posjed. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. sudski pos tupak predaje u posjed zahtijeva odredene troskove itd. teretima i op asnostima. uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. Jedini na cin izvjesnog obezbjedenja kupca u tom slucaju jeste ugovaranje ugovorne kazne137 i pristajanj e duznika (prodavca) na izvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini ili predmetu prodaje. tereti i opasnosti prelaze na kupca u odredenom roku na kon zakljucenja. notar trebao upozoriti kupca na to i poduciti ga o mogucnostima ugovaranja mjera osiguranja i zastite. na dan placanja cijene prodavcu.

do 283. . pa je tako izmedu ostalog propisano pravnom poslu koji da se radi o ima za predmet placanje neke odredene sume novca ili davanje odredene kolicine z amjenljivih stvari ili vrijednosnih papira . uz obavezu prodavc a da do tog dana predmetnu nepokretnost preda kupcu u posjed. Voditi racuna da ugovorna kazna ne moze biti ugovo rena za ispunjenje novcanih obaveza. ZOO CG. zajedno sa koristima.---------136 Clan 53. teretima i op asnostima. Zakon iz ricito propisuje kad je notarski zapis izvrsna isparava. 137 Clan 277. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. slobodnu od ljudi i stvari . formulacija bi mogla glasiti: Posjed na predmetu prodaje prelazi na kupca.u vidu ugovorne kazne. Zakona o notarima CG. clan 90 Zakona o notarima FBiH i dr.

Zakona o izvrsnom postupku CG. kao sto je isplata kupoprodajne cijene u momentu ulaska u posjed. opteretiti ili ukinuti. pravo prece kupovine i sl. hipoteka. Dakle.------------------------------------------------------------------Notar je upozorio prodavca na pravne posljedice pristajanja na izvrsenje bez odl aganja. ugovaranje ugovorne kazne i pristajanje prodavca na izvrsenje bez odlaganja za n jeno placanje. da se pravni sl jedbenik moze uknjiziti sa nekim pravom na nepokretnosti. steci.-111. nadhipoteka. pravo susvojine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je upozorio kupca na rizike. stvar ne i licne sluzbenosti. stvarnih prava na tudu svojinu i nekih obligacionih prava.platikupcuugovornukaznuu iznosu od50. troskove i opasnosti kojima se time izlaze. zakup na period duzi od pet godina. Katastar nepokretnosti je jedinstvena javna evidencija u koju se upisuju nepokre tne stvari i stvarna prava na nepokretnosti i obligaciona prava u skladu sa Zakonom1 39.00 EURA(slovima:pedeset EURA)-----------------------------------------------------------------Radi placanja te novcane trazbine prodavac izjavljuje da pristaje naizvrsenjebez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine.) moze prenijeti. koja moze biti data u ispravi o pravnom poslu ili u posebnoj ispravi. ugovorne str ane izjavljujudasu saglasnedaprodavaczasvakidanzakasnjenjapredajekupcuuposjedpredmetnenepokretnosti . pravo zajednicke svojine. t e ga poducio mogucnosti osiguranja. slobodneodljudiistvari. etazne svojine. upisom u katastar nepokretnost i. Zakona o notarima CG i clana 20. Katastar . U vezi s tim. ograniciti. nakon cega je kupac izjavio da zeli mjere osiguranja. a na osnovu ovog notarskog akta -----------------------------Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati kupcu u svako doba uz predocavanje d okaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. ogranicenja. odnosno saglasnost pravnog prethodni ka.) i koje treba da proizvedu pravne uci nke u smislu sticanja i prenosa. opterecenja ili ukidanja prava svojine . voditi racuna o odredbama clan a 53. 1 6 Izjaveza upisukatastar nepokretnosti 1 6 1 Clausulaintabulandi Clausula intabulandi138 je izricita izjava.-------Napomena: Kod notarskog akta kao izvrsne isprave. odnosno da se pravo na nepokret nosti (pravo svojine. izjave za knjizenje su izjave koje se sacinjavaju prema odredbama Zakona o drzavnom pre mjeru i katastru nepokretnosti CG (clan 74.

. 140 Clan 7. tacka 3. nacelo prvenstva i nacelo formalnosti upisa.. Sluzbeni list RCG b roj 29/07. nema n i 138 Clan 2.nepokretnosti vodi organ uprave. koja ima podrucne jedinice. nacelo pouzdanja.-13. nacelo javnosti. 139 Clan 2. nema upisa u katastar: sticanja. nacelo legaliteta. . Sluzbeni li st RCG broj 29/07. ogranicavanja i prestanka prava na nepokretnosti. u pravilu. Uprava za nekretnine Crne Gore.. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. tj. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. kod sticanja stvar nih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla. Zakon je propisao140 osnovna nacela upisa u katastar: nacelo upisa. a bez upisa. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. pre nosa. tacka 12. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru. Znacaj clausule intabulandi ogleda se u cinjenici da bez nje.

ili lice koje je istovremeno uknjizen o kao imalac prava142. Saglasnost mora biti data od ovlastenog lica (knjzni prethodnik). razne zabiljezbe. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. Saglasnost mora imati odgovarajuci sadrzaj. pri cemu poklonoprimac istovremeno odobrava upis prava plodouzivanja u korist poklon odavca. mijenja. Pr avni osnov za sticanje stvarnih prava na nepokretnosti su: pravni posao. upis prenosa prava svojine na kupca. zajednicka bracna imovina itd. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti. Ugovor o prodaji sticanja. prenosa. broj pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar. prenose. ogranicavaju i prestaju upisom u katastar nepokretnosti141. dok se zahtjevom za upis samo pokrece postupak upisa. a to je lice k oje je u vrijeme podnosenja zahtjeva upisano u katastar kao nosilac nekog stvarnog prava. odnosno naziv lica. zasnivanje stvarne slu zbenosti. Znac aj ovih izjava jeste u tome sto se sva stvarna prava na nepokretnosti u pravilu sti cu. ogranicavanja i prestanka stvarnih prava na nepokretnosti. Ovdje se radi o nacelu upisa iz clana 8.. Od tog pr avila postoje izuzeci kad je to Zakonom drugacije odredeno (npr. ogranicava ili brise. koje se prenosi. maticni broj. zakon i suds ka odluka. nuzne su sljedece pretpostavke: punovazni pravi posao (iustus titulus) clausula intabulandi upis (modus aquirendi). kada poklonodavac u ugovoru o poklonu daje clausulu intabulandi za upis prenosa prava svojine na poklonoprimca . ime jednog roditelja. predbiljezba prava svojine. sticanje prava svojin e nasljedivanjem. prenose. Za upis u k atastar nepokretnosti na osnovu pravnog posla.). tj. pri cemu to lice istov remeno odobrava upis hipoteke u korist prodavca. Da bi saglasnost za upis b ila pravno valjana. onda se sva stvarna prava sticu. podatke o licu koje daje odobren je i u ciju korist se daje (ime i prezime. zasnivanje hipoteke.). Izjave za upis prava u katastar nepokretnosti sacinjavaju se prema odredbama Zak ona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti i one treba da proizvedu stvarnopra vne ucinke (prenos prava svojine.1. prebivali . da tum rodenja. upis nekih obligacionih prava itd. Ako se radi o sticanju na osnovu pravnog posla. mora biti ispunjeno vise uslova. to odobrenje (saglasnost) predstavlja nuzni uslov uknji zbe. Clausula intabulandi je jedna od nuznih pretpostavki za upis u katastar nepokret nosti na osnovu pravnog posla. tako npr. ili npr.

142 Clan 85. prenos sv ojine na kupca i istovremeni upis hipoteke u korist prodavca. tako da ne postoji opasnost zamjene identiteta lica.. upis hipoteke u G listu na prvom mjestu) i tacnu oznaku nepokretnosti ili pr ava koje se upisom zahtijeva.ste ili sjediste). stav 1. nacin i tacan sa drzaj upisa (npr. saglasnost moze sadrzavati i red upisa ili dav anje uslova da se jedan upis ne smije izvrsiti bez drugog upisa. Kako je za pravne poslove koji za predmet imaju prenos ili sticanje prava svojine ili drugih stvarnih prava na nepokretnos tima 141 Zoran Rasovic. str. Naprimjer. Podgo rica 2009. Saglasnost mora biti data u propisanoj formi. takode. I knjiga. Komentar zakona o svojinsko-pravnim odnosima. Sluzbe ni list RCG broj 29/07. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. i naredne. 321.

Uknjizba Uknjizba je upis kojim se prava na nepokretnosti sticu. tek kada k upac polozi cijenu na notarski racun za stranke ili tek kada prodavac potvrdi da je p rimio cijenu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima propisana obaveznost forme notarskog zapisa ili sa njim izjednacenog zapisa o po tvrdi privatne isprave.1. predbiljezbu i zabiljezbu. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru bezuslovno P R I m J E R Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora . U ovakvim situacijama stranke notaru daju nalog: a) da podnese zahtjev katastru za uknjizbu stvarnih prava. gdje upis ima deklarator ni karakter.----------------------------------------------------Napomena: Nepokretnost.2. a za koje je obavezna forma notarskog zapisa. a mogu se i u samoj clausula intabulandi ponoviti podaci o nepokretnosti. ogranicenja ili prestanka stvarnih pra va na nepokretnosti. konstitutivno dejstvo. moze se izjaviti na vise nacina. Saglasnost za uknjizbu sticanja.6. u pravilu. sto zn aci da prava na nepokretnosti nastaju upisom u katastar nepokretnosti. . predvidio tri vrste upisa u katastar i to: uknjizbu. odnosno kada kupac izvodom iz banke dokaze da je uplatio cijenu prodavcu. sa izuzetkom u pogledu prava sticanja svojine po osnovu nasljedivanja. 1 6 2 Vrsteupisaukatastarnepokretnosti Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti je u clanu 83. o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu. prenose. prenosa. Uknjizba ima. naprimjer. potrebna forma notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave143. 1. Saglasnost za uknjizbu se moze dati (izjaviti) u samome ugovoru uslovno ili oroc e no144 . kao i podaci o knjiznom prethodniku i knjiznom sticaocu su dovoljno odredeni ako se u clausula intabulandi poziva na odjeljak ugovora u kojem je to detaljno opisano prema podacima iz katastra. tako je i za clausulu intabulandi kod takvih poslova. ogranicavaju il i prestaju bez naknadnog opravdanja.

a i 51. 143 Clan 50. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.b) da notar zadrzi saglasnost za prenos tako sto ce izdati samo otpravak dijela akta bez saglasnosti za uknjizbu145. 144 Clan 88. . a na prikrivenom mjestu se konstatuje izostavljeno zbog izdavanj a otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara. Zakona o notarima CG. 145 tehnika ovog postupka: kopira se otpravak tako sto se prekrije saglasnost (c lausula intabulandi) i sacini se takav prepis. stav 2.

niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca u katastru nepokretnosti. Ugovor o prodaji Zadrzavanjesaglasnostizaprenossvojine Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelananep okretnostimaiz tackeIovogugovora. ni katastru nepokretnosti. dj elimicnom izvodu otpravka ili ovjerenog prepisa. tzv. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. koji je predao na cuvanje notaru. Ako akt koji je sastavio notar ima vise samostalnih pravnih poslova. Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. koji je ovlas ten isti upotrijebiti i uz ugovor predati na knjizenje katastru nepokretnosti tek on da kada kupac isplati prodavcu cjelokupnu ugovorenu cijenu na notarski racun za stranke. niti bilo kome i zdati otpravak. --------------------Prije toga. ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na notarski racun za stranke . mogao bi posluziti sljedeci primjer: Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj ispr avi. pri cemu da valac takve izjave nalaze notaru da izjavu o saglasnosti zadrzi kod sebe sve dok mu ne bude potvrdeno placanje cijene u vezi sa pravnim poslom (ugovorom) o otudenju il i prenosu ako se vrsi upis promjene u katastru nepokretnosti. Saglasnost se moze dati u odvojenoj ispravi istovremeno sa ugovorom. notar ne smije ni kupcu. U vezi s tim. Zakona o nota rima. umjesto otpravka akta. O tome detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada gdje se obraduje izdavanje otpravaka. ----------------------------------------------------------------Napomena: U naprijed naznacenom primjeru radi se o otpravku dijela akta. moze se izdati otpravak dijela akta.P R I m J E R P R I m J E R 1. ili a lt: kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da mu je kupac isplatio cijenu ili to kupa c dokaze potvrdom banke o isplati cijene prodavcu -------------------------------------------------- . ali neopozivo upucuje notara da zahtjev za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom uredu: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti ili kupac to dokaze potvrdom ba nke . koji ne sadrzi saglasnost za prenos svoji ne. istovremeno sa ugovorom: Prodavac je pristanak za prenos svojine i upis kupca kao vlasnika sa 1/1 dijela u katastar nepokretnosti dao u posebnom notarskom zapisu.

u naknadnoj ispra vi u vidu posebnog notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave. naprimjer. nakon placanja cijene na notarov povjerenicki racun za druge osobe ili istovreme no u momentu placanja cijene. nakon potpisivanja ugovora.-------------------Saglasnost se moze dati i kasnije. Primjer formulacije u ugovoru kada se clausula intabulandi daje u odvojenoj nakn adnoj ispravi: .

sacinim . Obala br. jer je istu vec dao pred n otarom. 2009 godine (dvadesetcetvrtog oktobra dvije hiljade devete godine). sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. P R I m J E R Primjerformulacijesaglasnostizauknjizbuuposebnojnaknadnojispravi: CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. u 11. na opasnost da prodavac moze od biti davanje saglasnosti. a narocito ku pca (to vazi i za drugog sticaoca nekog stvarnog prava). tako da prodavac u momentu zakljucenja pravnog posla izjavi u posebn oj ispravi ili u samom ugovoru clausulu intabulandi. ul. notar je duzan poduciti. a kupac je obezbijeden ta ko sto prodavac ne moze odbiti davanje clausule intabulandi.00 (jedanaest) casova. ul.1. sa nalogom notaru da ne izdaje otpravke i prepise te isprave dok se ne ispune odredeni uslovi iz ugovora. Na ovaj je nacin prodavac obezbijeden tako sto se kupac ne moze upisati kao vlasnik dok ne plati cijenu. preda mnom.. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom notarsko m zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u roku od tri dana nakon sto not ar pisanim putem obavijesti prodavca da je kupac izvrsio placanje cijene na notarski racun za stranke. placanje cjelokupne cijene prodavcu. --------------------------------------------------------------------------------------Napomena: Saglasnost za prenos svojine u odvojenoj ispravi mora biti u formi not arskog zapisa i mora biti vezana za pravni posao na osnovu kojeg se vrsi upis svojine u katastar nepokretnosti.. Dana 24. Ukoliko se stranke odluce da clausulu intabulandi daju u posebnoj ispravi. savjetovati i upozoriti stranke.10.Saglasnost za prenos svojine na kupca prodavac je duzan dati u posebnom no tarskom zapisu ili notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave u momentu isplate cjeloku pne ugovorene kupoprodajne cijene. te savjetovati sticaocu stvarnog prava da se u vezi s tim a dekvatno obezbijedi. kao sto je npr . dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Obala br.1.--ili Alt. UZZ broj: 15/2009.

sa rokom vazenja do____. ozenjen (u da ljem tekstu: prodavac davalac izjave) -------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar ispitao i uvjerio se u pravu volju stranke. izdatu od mUP-a Crne Gore. drzavljanin Crne Gore. JmB_________. broj_____. od dana ____ ___._________broj__. penzioner.notarski zapis saglasnosti za uknjizbu prenosa prava svojine. stranka izjavljuje sljedecu:-------------------------------- . pristupio je:------------------------Gospodin AB. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. te nakon sto je ustanovio da je stranka sposo bna i ovlastena za poduzimanje ovog pravnog posla. roden dana_______. ciji sam id entitet utvrdio uvidom u licnu kartu. ul. roden u mjestu_________. poducio je i upoz orio stranku na znacaj i pravne domete ove izjave. a koji izjavljuje da je: sin A.

2009.a. Ugovor o prodaji SAGLASNOST ZA UKNJIZBU PRENOSA PRAVA SVOJINE IUVODNE NAPOMENE-----------------------------------------------------------------------------------------Dana 14. . Novi put 41. 2/23. ----------------------------------------------------------------Po osnovu naprijed naznacenog kupoprodajnog ugovora.00EURA(slovima: hiljaduEURA). te se ovjereni prepis koji je sacinio ovaj notar. JmB 310398 1000000.. prilaze uz ovaj izvornik... u 11. povrsine 400 m2. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). upisana u Listu nepokretnosti br.00EURA(slovima: dvijehiljadepetstotinaEURA) Po tom osnovu.pokultur i njiva.. pod brojem UZZ 14/2009. ul. KO Lovcen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naprijed naznaceni kupoprodajni ugovor sam ovom notaru prezentovao u otpravku iz vornika. pred notarom Zlatanom Zlaticem. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.a. i ovim ugovorom naznacenom kupcu sam se ob avezao prenijeti pravo svojine sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br. sinom H.1. kupac nema bilo kakvih dugovanja prema meni. ul. u 11 (jed anaest) casova. pod brojem UZZ 14/2009. JmB 3103981000000. sin H. iz Cetinja. Obala br .1. Obala br. S.. iz javljujem da sam saglasandasekupac H. ---------------------------------------IICLAUSULAINTABULANDI-----------------------------------------------------------------------------------Na osnovu Kupoprodajnog ugovora. S. zakljucenog dana 14.10.akasnijeuratamaiuugovorenomrok udugovaniiznosod2 500. po kulturi njiva. g..povrsine400m2. Sadr zaj ovog ugovora mi je poznat i ne trazim njegovo citanje. ul. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. 1728. Prijeki put 41. nije doslodoupisaprenosasvo jineizrazlogastojedavanje saglasnostizaupisprenosasvojineodgodenodoisplate kupoprodajne cijene -------------------------------------------------------------------------------------------Izjavljujemdamijekupacisplatio cjelokupnuugovorenucijenuuiznosuod3 500. upisanauListunepokretnostibr 1728 godine.KOLovcen ---- .. ul. bez mogdaljnjeg znanjaipitanja. zvana Dolina .10. pred notarom Zlatanom Zlaticem.zvana Dolina . zakljucio sam kupoprodajni ugovor sa kupcem H.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).00 EURA(slovima: trihiljadepetstotina EURA)ito takostomijeu momentupotpisivanja ugovoraisplatio1 000. iz Cetinja.00 (jedanaest) casova.1.uKatastru nepokretnostiPodgoricauknjizikao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti oznacenoj kao parcela br 2/23.

Notar je ovlasten da ovu saglasnost odmah uputi katastru nepokretnosti146. Notar .----------------------IIIZAVRSNE ODREDBE-----------------------------------------------------------------------------------------Notarjestrankupoducioiupozorio:--------------------------------------------------------------------146 Ako se clausula intabulandi daje u posebnoj ispravi u trenutku zakljucenja u govora. Primjer formulacije: je ovlasten da ovu Saglasnost uputi Katastru nepokretnosti tek kada se potvrdi isplata cijene . onda se daje nalog notaru kada i pod kojim uslovima je moze upotrijebiti.

-------------------------------------------------------da prenos prava svojine po ovoj ispravi podlijeze placanju poreza na promet nepo kretnosti. g. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranke. u _______ casova---------------------------------------------------Prodavac: A. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar . ogranicenje. kako slijedi.2 Predbiljezba Predbiljezba je uslovni. ---------------------------------------------------------------------------------------------------da troskove ove notarske isprave snosi stranka. ili prestanak prava postize naknadnim opravdanjem147. kojeg slobodnom voljom odobrava i svojerucno. po sluzbenoj duznosti. pecat i stambilj notara) 1. ------------------------------------------------------------da ce notar. kojim se stican je. a na slj edeci nacin:________________. s tim da to nije uslov za uknjizbu prenosa prava svojine. dana_______2009. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt stranci.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da se svojina sticeupisomukatastar nepokretnostipoosnovu ove saglasnosti inaprij ed naznacenogkupoprodajnogugovora. --------------------------------------U Podgorici.-----------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA----------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave-prodavac (1) ---------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) -----------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi.6..B.2. potpis uje u prisustvu ovog notara. privremeni upis prava na nepokretnosti.(potpis) NOTAR: Zlatko Zlatic (potpis. otpravke ove isprave dostaviti katastru nepo kretnosti i Poreskoj upravi. prenos. Iz de finicije .

zakup. saglasnost 147 Clan 83.predbiljezbe proizilazi da su predmet predbiljezbe sva knjizna prava kao i kod uknjizbe (svojina. Za razliku od takvog rjesenja.). etazna svojina. pravo prece kupovine itd. zajednicka svojina. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. susvojina. 148 Clan 52. stvarne i licn e sluzbenosti. stav 3. Predbiljezba se unosi u G list nepokr etnosti i ima dejstvo prvenstvenog reda upisa. Zakona o zemljisnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbe ne novine 54/04 FBiH) . Predbiljezba se prije svega moze knjiziti kada pra vni posao odgovara opstim uslovima (valjanost isprave o pravnom poslu. u uporedno m pravu postoji pravilo da se predbiljezba upisuje tamo gdje treba da se izvrsi ko nacni upis predbiljezenog prava148. hipoteka.

prenose. . ili je izjava o dozvoli uknjizbe uslovna ili orocena. u pravilu od dana zakljucenja pravnog posla do prenosa svojine na kupca. zahtjev za upis podnijet od ovlastenog lica150). te nas je upozorio da se predbiljezba. ali ne ispunjava uslove za uknjizbu151 (npr. pa s obzirom na nacelo upisa i nacelo povjerenja u katastar nepok retnosti. Za razliku od nekih drugih zakonodavstava .1. Ugovor o prodaji knjiznog prethodnika149. a t rece savjesno lice moze postati i vlasnik ako prije preda zahtjev za uknjizbu. jer opravdan jem predbiljezba se pretvara u uknjizbu. da se opravdanj em predbiljezba pretvara u uknjizbu sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za upis predbilje zbe. a od ovog pravila postoji iz uzetak u slucaju podnosenja tuzbe radi opravdanja predbiljezbe. Smatramo da su rokovi za opravdanje predbilj ezbe veoma kratki. te je odredeno da se ov aj rok moze produziti najduze godinu dana. Rok za opravdanje ne moze biti kraci od 30. ni ti duzi od 60 dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. u crnogorskom zakonodavstvu odreden je rok za opravdanje predbiljezbe. Zbog toga u podukama i upozorenjima u vezi sa predbiljezb om. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar nas je poduciotome da i kako predbiljezba osigurava kupca. Naime. ili po zahtjevu st ranke. ili po zahtjevu stranke istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. pod prijetnjom da ce predbiljezba biti izbrisana po sluzenoj duznosti. ili prestaju. Notar treba skrenuti paznju kupcu da ne odreduje rok dospjelosti cijene prije upisa predbilj ezbe ili predaje zahtjeva za upis predbiljezbe. prodavac bez predbiljezbe moze vise puta prodati jednu te istu nepokretnost. uvijek treba naznaciti sljedece situacije: a) Kada stranke ugovaraju upis predbiljezbe Stranke su saglasne da se u korist kupca upise PREDBILJEZBA prava svojine na pred metu prodaje. po sluzbenoj duznosti. prode dosta vremena. sa dejstvom od momenta podnosenja zahtjeva za predbiljez bu. nema saglasnosti prethodnika za upis knjiznog prava na nepokretnostima. u ispravi o upisu hipoteke nije oznacen maksimalni iznos potrazivanja itd.)152. ogranicavaju. Predbiljezba se ugovara i unosi u knjiznim zahtjevima i ona je vrlo efikasno sredstvo osiguranja kupca ili drugih lica u ciju korist se prava na nepokretnost i sticu. te da ce to narocito stvarati poteskoce kod ugovora o prodaji sa o dgodenim rokom placanja cijene. Cilj i znacaj predbiljezbe je ostvarivanje prvenstvenog reda upisa.

--------149 150 151 152 Clan Clan Clan Clan 85. notar mora u odjeljku vati sljedecu poduku i upozorenje: Poduke konstato Notar jepoduciostranketomedaikakopredbiljezba osiguravakupcaiupozoriona eventualneposljediceneupisivanjapredbiljezbe. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 112.pasuone su odbile njen upis. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG . s tim da rok za opravdanje predb iljezbe ne moze biti kraci od trideset. i 86. b) Ako stranke nece da ugovore predbiljezbu. do 117.brise istekom zadnjeg dana za njeno opravdanje. niti duzi od sezdeset dana od dana prijema rjesenja o predbiljezbi. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 91. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG 93.

suda ili drugog drzavnog org ana. 2 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbepristajanjanaizvrsenjebezodlaganjaiizjaveza upis zabiljezbezabrane novogopterecenja nepokretnosti Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa prava svojine sa 1/1 dijela. postojanje zabrane otudenja i opterecenja. da se istovremeno sa prenosom svojine na njeg a. Na osnovu pravnog posla. ili koje imaju znacaj javne objave koja se upisuje ako Zakonom nije utvrdeno njihovo dejstvo. pokretanje postupaka eksproprijacije.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Ako notar ovu poduku i upozorenje ne bi dao. P R I m J E R I 1 Formulacijaizjavezaupis zabiljezbe zabrane otudenjanepokretnostiizugovorao poklonu Ugovorne strane su saglasne da se u Katastar nepokretnosti upise zabiljezba zabra ne otudenja i opterecenja nepokretnosti iz tacke/clana __ ovog ugovora bez pismene saglasnos ti poklonodavca.000.00 EURA (pede sethiljada EURA). zabiljezba neposredne izvrsno sti notarskog zapisa itd. upise hipoteka u korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. kaoidaseupise zabiljezbazabranenovogopterecenjapredmetnenepokretnostibez pismene saglasnostihipotekarnogpovjerioca. s tim s to prodavac zahtijeva. lisenje poslovne sposobnosti. na druge cinjenice vezane za nepokretnost. a kupac je saglasan154. sa zakonskim zateznim kamatama. Zabiljezba Zabiljezba predstavlja upis odredenih pravnih cinjenica koje mogu proizvoditi pr avna dejstva pod uslovima utvrdenim Zakonom.2.6. produzenje roditeljskog prava. kao sto su otvaranje stecaja. mijenjati ili gubiti. kao sto su maloljetstvo. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. mogao bi odgovarati za eventualnu s tetu.-------------------------------------------------------Upis zabiljezbe vrsi se na zahtjev ovlastenog lica. Ovdje se radi o pravnim cinje nicama koje su od uticaja na raspolaganje nepokretnostima.3. prvenstveni red. Zabiljezbom se vrsi upis cin jenica koje se odnose153: na licne odnose vlasnika nepokretnosti. 1. stavljanje pod starateljstvo. (ili sa ugovorenim zateznim kamatama) te istovremeno daseupise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovuovognotarskogzapisaprotivsvakodobnogvlasnikaprodatenepokretnosti. prinudna uprava. Zabiljezbom se knjizna prava ne mogu sticati. uz napomenu da je za brisanje tog prava dovoljan dokaz o smrti ovl ascenika . . postoja nje spora.

pravne pret postavke. tabularna isprava. kao i za uknjizbu i predbiljezbu (knjizni prethodnik. 154 Clan 85.pravne i formalno. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. odreden i 153 Clan 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. Lic e koje dozvoljava upis je ono koje je upisano u Katastar nepokretnosti kao imalac prava ili lice koje isto vremeno bude uknjizeno kao imalac prava. stav 1.za zabiljezbu se moraju ispuniti sve materijalno.

mogu upisani odnos ili pravnu cinjenicu suprotstaviti svim kasnijim sticaocima knjiznog prava na nepokretnosti155. te istovre meno da se upise zabiljezba pristajanjakupcananeposredno prinudnoizvrsenje na osnovu ovo g notarskog zapisa protiv svakodobnog vlasnika prodate nepokretnosti. kao i da se izvrsi upis zabiljezbezabrane novogopterecenja predmetne nepokretnosti.predbiljezba. Medutim. zavisna je od pravnih dejstava izvrsene zabiljezbe. Notar je duzan dati odgovarajuce poduke i upozorenja u vezi s tim. a kupac je saglasan.saistovremenimupi somhipotekeizabiljezbeneposredneizvrsnosti notarskogzapisa: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis p renosa pravasvojinesa 1/1 dijela. 1 6 3 Ujednompravnomposlu(ugovoru)mozebiti jednaili vise knjiznihizjavazarazne vrsteupisa(uknjizba. Zabiljezba ne sprecava.000. --------------------------1 7 Odobrenja. Lica koja su izdejstvovala zabiljezbu. niti zaustavlja mogucnost raspolaganja knjizn im pravom. upisom zabiljezbe. na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. Uloga notara na ukazivanje pravne prirode zabiljezbe i upozoravanje na moguce posljedica je veoma znacajna. pravoprecekupovine 1 7 1 Odobrenja Nekada je zbog punovaznosti potrebno da ugovor odobre ovlascena ili treca lica. Ugovor o prodaji postupak). sudbina raspolaganja knjiznim pravom.1. u dijelu ovog rada koji se odnosi na uvodni dio notarske isprave istakli smo da . izuzev kod nekih vrsta.00 EURA (pedese thiljada EURA). na nepokretnosti iz tacke/clana ___ ovog ugovora. s tim sto prodavac zahtijeva. u roku do ____. zabiljezba zabrane otudenja i opterecenja i dr. a nekada i odbiti pred uzimanje sluzbene radnje. Naime. (ili sa ugovorenim zatezn im kamatama) pocev od dana padanja kupca u docnju pa do konacne isplate. npr. u slucajevima kada stranke imaju interes da zakljuce ugovor prije pribavljanja saglasnosti.-------------------------b)Viseknjiznihizjava: saglasnostzaupisprenosapravasvojine. Upis zabiljezbe se vrsi u G list nepokretnosti. da se istovremeno sa prenosom svojine na njega. zabiljezba) P R I m J E R I a)Jednaknjiznaizjava-saglasnostzaupisprenosasvojine: Prodavac je saglasan da se u korist kupca u Katastru nepokretnosti izvrsi upis pr enosa prava svojine sa 1/1 dijela. upise hipotekau korist prodavca za osiguranje placanja cijene u iznosu od 50. zabiljezba fiducijarnog prenosa svojine. sa zakonskim zateznim kamatama.

Komentar Zakona o svojinsko-pravnim o dnosima.ugovor moze sklopiti i lice koje nastupa u ime prodavca.. 346. a nema kod sebe punomoc je. Podgorica 2009. . i naredne. I knjiga. ili lice koje nastupa u ime maloljetnog prodavca. str. a nema potrebno odobrenje orga na 155 Vidjeti opsirnije kod Zorana Rasovica.

odobrenje organa starateljstva i roditelja za zakljucenje ugovora o prodaji nepo kretnosti u ime malodobnog lica. do ugovorenog roka. i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenih odobrenja . Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. -------------------------------------------------------------Primjer zaformulacijukada nijepotrebnoodobrenje: U konkretnom slucaju. strankezele zakljucenje ugovora prije pribavljanjapotrebnogodobrenja: Notar je poducio stranke da ce ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako do dana ______ godine notaru bude dostavljeno punomocje prodavca u formi notarskog zapis a (alt.-------------------------------------------------------------------------- . U ispravi je potrebno navesti ko ce pribaviti odobrenje (stranke ili notar kojeg ovlascuju u ugovoru da pribavi odobrenje). prije pribavljanja odobrenja. dostave potrebna odobrenja. Obavezno se unos i poduka i upozorenje: P R I m J E R Notar je poduciostranke da ce ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako u roku od __ dana ovom notaru budu dostavljena potrebna odobrenja. te da. to mogu biti sljedeca odobrenja: punomocje od strane zastupanog kao ugovorne strane. odobrenje organa starateljstva). odobrenje nadleznog organa pravnog lica. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima starateljstva. Notar je upozorio stranke na posljedice suprotnog postupanja. prije pribavljanja odobrenja. i ne vrse njenu ispla tu i druge cinidbe iz ugovora prije dostavljanja naznacenog punomocja (odobrenja). o cijem trosku i u kojem roku. s tim da ce takav ugovor proizvoditi pravna dejstva ako se naknad no. . notar je saopstio strankama da ova j ugovor ne podlijezenikakvimodobrenjima. ----------------------------------------------Primjer zaformulacijukadajepotrebnoodobrenje. notar nece izdavati otpravke i prepise i da stranke ne odreduju rok dospjelosti cijene. Odobrenja se daju prema prema pravi lima odredenim u ZOO CG156. ispitavsi sve okolnosti. te da.

strana 710. Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. a ako vla snik proda stvar trecem licu. . Rasovic. 157 Zoran P.1 7 2 Pravoprecekupovine Pravo prece kupovine je pravo njegovog imaoca da zahtijeva od vlasnika stvari ko ji je odlucio da proda svoju stvar. godine. i dalje. 156 Clan 22. Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. da zahtijeva da mu se stvar ustupi po cijeni i pod uslo vima pod kojima je zakljucen ugovor o prodaji157. u zavisnosti od toga na osnovu cega je ustanovljeno. Podgorica 20 09. ZOO CG. da mu je ponudi prije nego svim kupcima.

7. po vremenu trajanja i po dejstvima prema trecim licima.7. zakonsko i ugovorno pravo prece kupovine razlikuju se po osnovu nastanka. u smislu njihove savjesn osti. tako prema Zakonu o svojinsko-pr avnim odnosima. Zbog toga je veoma vazno da se u notarskom zapi su prodavac izjasni da li postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. Naime. ZOO CG). Dakle. Zakonsko pravo prece kupovine moze biti ustanovljeno razl icitim posebnim zakonima (npr. zakoni koji regulisu poljoprivredno zemljiste i sume itd. Zakons ko pravo prece kupovine moze biti upisano ili neupisano u katastar nepokretnosti i u oba slucaja ima isti znacaj za pravni promet. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima. bez obzira na njegovu savjesnost. a trece lice je znalo. kupac se obavezuje da izvijesti prodavca o namjeravanoj prodaji stvari odredenom licu. kao i o uslovima prodaje i da mu ponudi da on kup i stvar za istu cijenu (clan 536. ostali suvlasnici imaju pravo prece kupovine.). bez obzira na sav jesnost treceg lica. u odredeni m rokovima.2.2. bez obzira na njegovu savjesnost. onda se moze su protstaviti trecem licu samo ako je ono nesavjesno (znalo ili je moglo znati za postojanje ugovornog prava prece kupovine). Zakonsko pravo prece kupovine Zakonsko pravo prece kupovine je ustanovljeno zakonom (clan 542. ima dejstva prema trecem licu. Ugovorno pravo prece kupovine Ugovorno pravo prece kupovine ustanovljava se ugovorom. postoji zakonsko pravo prece kupovine u korist suvlasnika. ZOO CG). s tim sto imaju istu posljedicu u slucaju povrede prava prece kupovine. tj. ako postoji zakonsko pravo prece kupovine i ugovorno pravo prece kupovine koje je upisano u katastar nepokretnosti. Medutim. da se stvar njemu ustupi pod istim uslovima. a najduze pet godina (clan 540. ima dejstva prema trecem licu. Ugovor o prodaji 1.2. ili je moglo znati za postojanje prava prece kupovine. onda imala c prava prece kupovine ima pravo da zahtijeva od suda da se stvar njemu ustupi pod istim .1.1. A ako nije upisano u katastar. u slucaju prodaje suvlasnickog dijela. ZOO CG). 1.158 Naime. ugovornom odredbo m o pravu prece kupovine. dok kod zakonskog prava prece kupovine trajanje tog prava nije vremenski ograniceno. ili postoji ugovorno pravo prece kupovine koje nije upisano u katas tar. Vlasnik ili suvlasnik ima ju pravo prodati stvar i prenijeti svojinu ili susvojinu na trece lice bez obzira da li p ostoji pravo prece kupovine. tj. Ono je izjednaceno sa zakonskim pravom prece kupovine. U slucaju povrede prava prece kupovine imalac tog prava ima pravo da zahtijeva od suda. Ugovorno pravo prece kupovine je vremenski ograniceno na period koji je odreden ugovorom. samo ako je upisano u katastar nepokretnosti.

te poduciti ih da je potrebno nosioce tog prava na pouzdan nacin obavijestiti (npr. i 4. . Notar je duzan da upozori stranke na post ojanje zakonskog prava prece kupovine (bez obzira je li upisano u katastar nepokretnost i ili nije). pisanim putem. preporucenom posiljkom sa povratnicom) 158 Clan 132. ugovornog prava prece kupovine (koje je upisano u katastar nepokretno sti ili je strankama poznato to pravo). stav 3.uslovima. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Upravo je ovdje veoma vazna uloga notara. koji je duzan poduciti i upo zoriti ugovorne strane na postojanje prava prece kupovine i na posljedice koje mogu nas tati u vezi sa povredom prava prece kupovine.

ugovorne strane zele izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od ovlastenika tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (deset) dana od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. te za eventualnu stetu. ZOO i drugi zakoni kojima je uredeno pravo prece kupovine). te ce s tim u vezi. Poslove oko pribavljanja izjava o nevrsenju. do 542. te poduke i upozorenja unijet i u notarski zapis. tada ogranicenje djeluje prema trecoj osobi samo kada je to ogranicenje upisano u katastar nepokretnosti. nac in placanja itd. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). mogu obaviti stranke. Ako suvlasnik. u roku od deset dana od dana kada mu je dostavljena pisana ponuda za kupovinu suvlasnickog dijela. a u vezi pravnih dejstava prave prece kupovine i eventualnih posljedica k oje mogu nastupiti usljed povrede tog prava. notar je duzan odbiti preduzimanje sluzbene radnje1 59. tako kod zakonskog prava prece kupovin e suvlasnika (clan 132. te ih upozor iti na posljedice suprotnog postupanja u slucaju povrede prava prece kupovine. Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. ne prihvati ponudu. Ako je nosilac prava. ponudac moze svoj su vlasnicki dio prodati trecem licu bez rizika povrede prava prece kupovine. odnosno ako se po isteku ostavl jenog zakonskog . upisanog u katastar n epokretnosti. stav 4. Ako n otar ne bi dao ove poduke i upozorenja. kao i uslovima te prodaje i zahtijevati da se u odredeno m zakonskom roku izjasne da li vrse. kao i o njenim uslovima (cijena.). na nacin i u rokovima propisanim Zakonom ili ugovorom u skladu sa Zakonom. ili je poznato. odnosno moglo biti poznato trecem licu. ali je preporuka da to ucini notar. ponuda suvlasniku treba biti dostavljena u pisanoj formi. U slucaju posto janja prava prece kupovine. ogranicen u pravu raspolaganja u korist neke osobe. pa su to stranke prihvatile. na pouzdan nacin i treba sadr zavati podatke o namjeravanoj prodaji. notar ce na insistiranje ugovornih strana sastaviti notars ki zapis.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima o namjeravanoj prodaji. odnosno ne vrse svoje pravo prece kupovine (clan 536. ali ih je istovremeno poduciti i upozoriti. Ako bi stranke odbile unosenje takvih p oduka i upozorenja u notarski akt. dospjelost. ovaj ugovor proizvoditi pravna dejstva tek ako s e do dana ____ pribavi izjava o nevrsenju prava prece kupovine. mogao bi odgovarati zbog povrede sluzbene oba veze poducavanja. odnosno vrsenju prava prece kupovin e.

---------------------------------------------Primjer za formulaciju kada postoji pravo prece kupovine. notar o trosku prodavca. .). u roku od _______ (alt. prije pribavljanja izjave o nevrsenju prava prece kupovine.---Potrebne zahtjeve ce uputiti i izjavu o nevrsenju ili vrsenju prava prece kupovi ne pribavice prodavac o svom trosku. kao i druge cinidbe iz ovog ugovora. kojeg p rodavac ovlascuje da poduzme sve potrebne radnje u vezi s tim.-------------------------------------------------Notar je upozorio stranke da ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu. ugovorne strane ne zel e izjasnjenje imalaca prava-suvlasnika: Notar je upozorio stranke na postojanje zakonskog prava prece kupovine i poducio ih da od nosioca tog prava-suvlasnika XY pisanim putem zahtijevaju da se u roku od 10 (de set) dana 159 Clan 29 i 47 Zakona o notarima CG.roka. suvlasnik ne izjasni na dostavljenu ponudu.

-----1 9 Zavrsneodredbe U ovom dijelu akta se daju odgovarajuce poduke i upozorenja. pa nakon toga. a narocito one koje proisticu iz zakona i koje su veoma bitne sa stanovista pravnih posljedica ugovora. te je duzan da u notarskoj ispravi upise i znos naplacene naknade i troskova160. da upis u katastar nepokretnosti podlijeze troskov ima. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio161 stranke na sljedece: ------------------------------------------------------ .1. a prodavac izjavljuje da ne postoji neupisano pravo prece kupovine . s tranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. ali su strankeodtogaodustale -----------------------------------------------------------------------------Primjer za formulaciju kada ne postoji pravo prece kupovine: Ispitavsi sve okolnosti. snosi kupac. troskove upisa prenosa svojine i d ruge troskove u vezi s tim. kao i o taksama za upis u katastar. poduciti i upoz oriti stranke. --------------1 8 Troskoviiporezi Notar ima pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troskova u vezi sa obavljanjem posla u visini odredenoj notarskom tarifom. promet nepokretnosti podlijeze placanju poreza na promet. zajedno sa izjasnjenjem ugovornih strana o tom e ko i kako ce snositi troskove i poreze. Notar je du zan o svemu naprijed naznacenom. takode. notar je saopstio strankama da u konkretnom slucaju ne p ostoji zakonsko pravo prece kupovine. kao i porez na promet nepokretnosti po osnovu ovog ugovora. teih upozorio na pravni znacajieventualnepravneposljediceu slucajupovredepravaprecekupovine. niti je u katastar nepokretnosti upisano ugovorno pravo pr ece kupovine. te ostali obavezni podaci koje propisuje Zakon o notarima. P R I m J E R Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. a prometu po ovom ugovor placanju poreza na promet nepokretnosti. iznos naplacene nakna de i troskova sastavljanja notarskog zapisa. Ugovor o prodaji od prijema pisane ponude izjasni da li vrsi to svoje pravo prece kupovine. zatim se mora naznaciti kome i u kojem broju se izdaju otpravci. s tim sto to nije uslov za upis u katastar nepokretnosti. te to unijeti u ispravu.

. u dij elu gdje se govori o postupku sastavljanja notarskih isprava). Zakona o notarima CG. 161 Clan 47. ----------------------------------160 Clan 126. Zakona o notarima CG (o ovome detaljnije vidjeti u ovom radu.da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. i 127.

--------------------------da ce notar. uz sudjelovanje sudskog tumaca. potpisuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. u ukupnom iznosu od _______EURA163.-----------------U Podgorici. -------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju162:-------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. ko jeg slobodnom voljom odobravaju166 i svojerucno. po sluzbenoj duznosti. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar167. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti. te poreskoj upravi.--------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama i neposrednim pitanjima. u _______ casova168 ------------------------------------------------Prodavac: (potpis) Kupac: (potpis) . a sudski tumac165 je cj elokupan tekst ovog akta kupcu preveo na italijanski jezik.g. uvjerio se da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka164. nakon cega su stranke izjavile da j e tako postupljeno. kako slijedi. dana_______2009. a na slj edeci nacin:________. pa su stranke odustale od toga .

163 Clan 127. tacka 5. pecat i stambilj 162 Clan 81 Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG 165 Clan 46. tacka 7. notar je duzan u notarskoj ispravi u pisati iznos naplacenih naknada i troskova. 164 Clan 47. stav 2. Zakona o notarima CG 166 Clan 50. Z. Zakona o notarima CG 167 Clan 40. Zakona o notarima CG 168 Clan 50. Potpis. Zakona o notarima CG. 49 i clan 50. tacka 6. Zakona o notarima CG . clan 24 Pravilnika o radu notara CG.Bracni drug prodavca: (potpis) Sudskitumac: (potpis) NOTAR: Z. stav 3..

Prodavac. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. vodeci racuna o interesima obje ugovorne strane. ali nije upisan u katastar n epokretnosti. koji je u cijelosti zavrsen.. da se cijena deponuje na notarski racun za stranke. Gospodin BB izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika kupca. te izjavljuje da mu je original poslat postom. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. shodno njihovim izjavama volja. o d notara zahtijeva da mu obezbijedi sigurnost da ce cijena biti placena i predlaze. a sto je kupac spreman odmah platiti i da se novac nalazi na racunu punomocnika u Podgorici. sacinjenu od notara u Njemackoj. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. 1995. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. KO Masline. sa cime je sa glasan i prodavac. po kulturi vo cnjak. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu za iznos od 300. U tom stambenom objektu.00 EURA. kao takav. na osnovu gradevinske dozvole . te je upisano prav o plodouzivanja u korist umrlog djeda prodavca i pravo sluzbenosti prilaznog puta u korist te parcele. povrsine 4500 m2. trenutno boravi sa suprugom CB.1. Komunikacija izmedu notara i gospodina B. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (prodavac) i gospodin BB.B. kako bi se na taj nacin osigurao. njemackog drzavljan ina gospodina Hajnca Huberta. koji prevodi sa talijanskog na crnogorski jezik.10. Ugovor o prodaji 1 10 Primjeripojedinihugovoraoprodajinepokretnosti Zadatak broj 1.B. Original punomoci ce naknadno dostaviti. Prodavac izjavljuje da je drzavljanin Crne Gore i da je. vrsi se preko uposlenika firme B. a da nota r. sa prodavcem kao upisanim vlasnikom od 1/1.000. prema postojecoj zako nskoj . al i isplatu uslovljava brisanjem prava plodouzivanja. godine naslijedio poljoprivredno zemljiste u okolini Podgorice. vrsi placanje cijene prodavcu. 2009. Punomocnik kupca zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da clausulu intabulandi. Notaru daje na uvid neovjerenu fotokopiju punomoci. uz sa glasnost punomocnika kupca. od zajednicke ustedevine izgradio stambenu zgradu. godine. na kojem je. a preko susjedne parcele. upisom kuce u katastar nepokre tnosti i upisom predbiljezbe. zajedno sa suprugom.. a ima nalog da se odmah danas zakljuci ugovor. ali jos uvijek nije stigao. Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. zauzvrat. koji je italijanski drzavljanin. koja je takode dosla kod notara.

o zastiti inter esa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. prilikom sastavljanja notarskog akta. . vodeci racuna. kao i podaci o nepokretnostima.regulativi.

Njemacke (u daljem tekstu: kupac). te danepostupazasebelicnoveckao punomocnik gospodina Hainza Huberta. obavezuje da ce o svom trosku._________broj__.Gospodin AB. te d a ne odreduju rok dospjelosti cijene i ne vrse njenu isplatu i druge cinidbe iz ovog ugovora. ali jos uvijek nije stigl o.1.1. Dallarmi str. ciji sam identitet utvrdi o uvidom u pasos Italije. izdat od _____________. od dana ____ ___.. a koji izjavljuje da je sa adresom stanovanja u ___________. roden dana_______.10. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. od dana _______. sve dok mu se . ul.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. ozenjen. izdatu od mUP-a Crne Gore. u 11. Obala br. nastanjenog u minhenu. ul. ul. notar ih je poducioiupozorioda ovaj ugovor nece proizvoditi pr avna dejstva sve dok mu se u naznacenom roku ne dostavi naprijed naznaceno punomocje.10. s acinim notarski zapis ugovoraoprodaji. ul. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. Nadalje .00 (jedanaest) casova. broj_____. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. drzavljanin Crne Gore. 57. Punomocnik kupca izjavljuje da nije u stanju prezentovati punomocje kupca koje mu je u originalu poslata postom. s tim u vezi. i to odmah danas.1950. godine. notaru prezento vati pravno valjano punomocje u roku od 7 (sedam) dana od dana zakljucenja ovog ugovora. a koji izjavljuje da je: sin A._________ broj__. drzavljanin Italije. notar je stranke upozorio da im nece izdavati otpravke i prepise ovog akta. Obala br. UZZ broj: 15/2009. drzavljanin. po zanimanju menadzer. (u d aljem tekstu: prodavac)-----------------------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB. Dana 14. JmB_________. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------1. u Berlinu. sa rokom vazenja do____. rodenog 8. sa preb ivalistem i adresom stanovanja u ___________. penzioner. roden dana_______. sa rokom vazenja do ____.2009 godine (cetrnaestog oktobra dvijehiljade devete godine). broj_____. roden u mjestu_________. odnosno trosku kupca. sa sluzbenim sje distem u Podgorici.. te se. S o bzirom da ugovorne strane insistiraju da zakljuce ovaj ugovor bez naprijed naznacenog p unomocja. preda mnom.

udata (u daljem tekstu: bracni drug prodavca) --------------------------Od mojih saradnika u notarskoj kancelariji obavijesten sam da gospodin BB ne vla da crnogorskim jezikom. nastanjena u Podgorici.---------------------------------------------------------------------3.________.rodena 01. na sastavljanje ovog notarskog zapisa pozvana i pri sustvuje sudskitumac za italijanskijezik gospodica MajaMajic. te je. na adresi ul. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK. drzavljanka Crne Gore. .01. Gospoda CB. hilja du devetsto sezdeset pete godine). u _____________. JmB________.1965. sa rokom vazenja do________. ul. od dana____ ____. (prvog januara. nastanjena u _________ __. na prije dlog ovog notara i na zahtjev stranke. broj______. izdatu od mUP-a Crne Gore. rodena dana_____.ne dostavi pravno valjano punomocje.____ __. a u sto sam se i sam uvjerio kroz razgovor o situaciji. penzioner. a koja izjavljuje da je: kci B.

___.1. neposredno prije sacinjavanja ovog zapis a. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. a navedeni dokume nt se. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik. na lazi na njegovom sluzbenom podrucju. ali se od toga odustalo.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli. prilaze uz ovaj izvornik. objasnio im pravne dom ete i posljedice namjeravanih izjava volje. stranke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . upisan prodavac.aprekocijeleparcelebroj2/2 prilazniput. od . br. br. --------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje. ---------------------------------Notar je poducio stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo prilaganje ovom izvorniku..-----------------------Notar je ustanovio da na strani sudskog tumaca ne postoje razlozi i okolnosti zb og kojih ne bi mogao ucestvovati u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta. opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti. od dana________. izdatu od mUP-a Crne Gore. koji je sacinio ovaj notar. te iz razgovora o situaciji ustanovio da su sposobne za poduzimanje ovog pravnog posla.sa 1/1 dijela. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------U B listu.KOMasline. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1.povrsineod 4500 m2. te se uvjerio u pravu volju stranaka. sa rokom vazenja do________ (u daljem tekstu: sudski tuma c) -----Notar je izvrsio uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica.KOMasline. au G listu upisanojepravoplodou zivanjaukorist ______________. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. Ugovor o prodaji JmB_____.vocnjak1 klase Brijeg .tepravosluzbenosti prilaznogputaukoristsvagdasnjeg vlasnikaparceleiz A listakaopovlasnogdobra.___/2009.povrsine300m2. od _____ . broj______. od _____.iz Listanepokretnostibroj2.kaoposluznog dobra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducio mogucnosti da. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. koji su mi stranke prezentovale u or iginalu i koji im je procitao. u ovjerenom prepisu. kojim je gospodica maja majic postavljena za sudskog tumaca za italijanski jezik.

.vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti. br. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. od _____. --------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.___/2009. kao takva.. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . KO masline. te koj a se. U vezi s tim. prilaze uz ovaj izvornik. stranke izjavljuju da su to razumjele. Nakon toga.1.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti.

Predmetni stambeni objekat je. odnosno prodavcem. -----------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. broj .-----Notar je stranke poducio zakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni s tambeni objekat na dvije etaze. zajedn o sa zemljistem.Opstine _______ ___.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigevjencanih. s tim sto za isti nije pribavljena upotrebna dozvola i zbog toga nije upisan u katastar nepokretnosti. a iz koga je ovaj notar ustanovio da su prodavac i gospoda CB bracni drugovi. ako se radi o takvoj imovini. koja se u ovjerenoj fotokopiji pril aze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama.od___________. t e da bi. Nakon toga. 0 m. od_______. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. te je saglasna u cijelosti sa ov om prodajom. zajednickim sredstvima kultivisala naprijed naznacenu parcelu i izgradila stambeni objekat.--------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. ------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. broj______.00 EURA(slovima: tri stotinehiljada EURO) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena za placanje dospijeva u cjelokupnom iznosu na notarski racun za stranke. prodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost zajednicka imovina sa bracnim drugom CB.koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto im je procitan. 0x9.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. predmet ove prodaje. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. broj__________. koja je prisutna u sacinjavanju ovog notarskog akta i koja izricito izjavljuje da je sa muzem. Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje kao posebnu i movinu III CIJENA------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. dimenzija 9. i zdate od Opstine ________.

u roku od 3 (tri) dana od dana ispunjenja sljedecih uslova: kada prodavac o svom trosku iz dejstvuje._____________. otvoren kod banke____________. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio kupcana ostale mogucnosti njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. i rjesenje istog organa o upisu stambenog objekt a iz tacke I u katastar nepokretnosti. Stranke daju nalog notaru da cjelokupni iznos cijene sa notarskog racuna za stranke isplati na racun prodavca. ali se od toga odustalo. te rjesenje katastra nepokretnosti o predbiljezbi pr ava svojine u korist kupca. upisanog u G listu predmetne nepokretnosti. a ovaj notar zaprimi rjesenje katastra nepokretnosti o brisanju prava plodouzivanj a. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj i movini .--------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcana mogucnosti njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. u roku od tri dana od dana kada pu nomocnik kupca ovom notaru dostavi u ugovorenom roku pravno valjano punomocje za zastupan je kupca. kod banke ___________. broj _____________.

Ugovor o prodaji za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procita no strankama.--------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja od odgo vornosti. od __ __ 2009 godine. a sa cime je saglasan i kupac.ovjereniprep isiprepis. prodavac je izricito izj avio. ov jerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isp late cijene. zatim mogucnosti davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. odnosno katastru nepokretnosti. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreskeuprave-____________.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja.alidasekupcuili bilokomedrugomneizdajeotpravak. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac i njegov bracni drug n isu evidentirani kao poreski obveznici. -----------------------------Notar je upozorio stranke. kada se isplati cjel okupna cijena. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostupanja Nakon toga. osigurana neuknjizeno m hipotekom.1.--------------------------------------------------------------------------------------Prodavac izjavljuje da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu.broj10-4/2 3-15-7-20531-__ __/ 09 .---Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati. na opasnost od upisa zakonske hipote ke za neplacene poreze prodavca i njegovog bracnog druga. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja. i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac i njegov bracni drug nema dugovanja za poreze. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. koja ce biti predata kupcu. a posebno kupca. osimotpravka dijela aktazaupispredbiljezbe. kako slijedi: daprodavacuovojispraviizjavi saglas nost zaprenospravasvojine. kamate.svedokkupacne isplatiucijelostikupoprodajnucijenunanaprijedopisaninacin Notarjeduzanpostupitip onaprijed naznacenom nalogu. porezi i doprinosi. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgov ornosti za materijalne . uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. --------------------------------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. davanje saglasnosti za preno s prava svojine odmah u ugovoru.

tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene prodavcu. odnosno znao da se mogu ocekivati. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje.------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora.kupacmozeuknjizitiukatastru nepokretnostisapravomsvojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora ----- .TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed.KORISTI.-----------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA. a ako je prodavac za njih znao.i pravne nedostatke. a nije ih saopstio kupcu. vode i druge komunalne usluge. koristi. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. ili je mogao znati.

po osnovu ovog ugovora. niti je upisano ugovorno pravo prece kupovine. kao i porez na promet nepokretnosti. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostaviti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke cjelokupna cijena bude isplacena prodavcu. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze odobrenju kupca i da ce tek tada biti na pravnoj snazi.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Prodavacjesaglasandasenaosnovuovognotarskogakta. po sluzbenoj duznosti. Prodavac is tovremeno izjavljuje da ne postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. Takode ne post oji zakonsko pravo prece kupovine. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti.ukoristkupcaupisepredbiljezbap ravasvojineod1/ 1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora----------------------Stranke daju nalog notaru da otpravak dijela akta za upis predbiljezbe dostavi k atastru nepokretnosti odmah nakon sto punomocnik kupca dostavi ovom notaru pravno valjano punomocje za kupca i isplati u ugovorenom roku cjelokupnu cijenu na notarski racun za stra nke.--------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------- . snosi kupa c. pa su stranke ugovorile njen upis. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora u vezi s tim.------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. pa. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. ispitavsi sve okolnosti. ----------------------------------da ce notar. nakon toga.

------------------------------------------------------------------------------------------ .Otpravak dijela akta za upis predbiljezbe (1). --------------------------------------------------------------OTPRAVAK:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug prodavca (1) ------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. a na slj edeci nacin:________________.

No taru daje na uvid punomoc za kupovinu poslovnog prostora. a koji se prodaje radi rjesavanja njihovog stambenog pitanja.10. dana_______2009. rodenog 01. zivi sa naprijed naznacenim malodobnim sinom. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su sagl asne sa ovim zapisom. a sudski tumac cjelokupan tekst ovog akta preve o na italijanski jezik punomocniku kupca. izjavile da je tako postupljeno. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. pecat i stambilj notara) Zadatak broj 2. po osnovu testamenta. koji joj je povjere n na roditeljsko staranje. kao kupca. Gospoda PP izjavljuje da nastupa u ulozi punomocnika firme BOR d. koji je od umrlog djeda. a ciji je vlasnik i direktor trenutno na sluzbenom putu. 2009. uz sudjelovanje sudskog tumaca. kako slijedi. nakon cega su stranke. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno. U Podgorici.. nakon razvoda braka. u _______ casova_________(slovima) ------------------------Prodavac: AB (potpis) Kupac:popunomocniku BB (potpis) Bracni drug prodavca: CB(potpis) Sudskitumac: maja majic(potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. . naslijedio poslovni prostor u Pod gorici. pojavila su se sljed eca lica: gospoda CB i gospoda PP.1. gdje je i zaposlena. Ugovor o prodaji Notar je procitao akt strankama. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. Gospoda CB izjavljuje da je majka dvanaestogodisnjeg BB. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. potp isuju u prisustvu sudskog tumaca i ovog notara. dok njegov otac zivi odvojeno i zasnovao je novi brak. godine. g.o. 1997 god ine.o. nakon cega su zapis potpisali sudski tumac i ovaj notar.12. Nadalje. izjavljuj e da.

Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 300. kao upisanim vlasnikom od 1/1 .000. koji istice nakon dvije godine.00 (tristotinehil jada) EURA. Cjelokupni iznos cijene se finansira iz kredita koji je vec odobren kupcu. parcela povrs ine 500 m2 i poslovni prostor od 200 m2. Majka prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost pod zakupom..Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1. Majka malodobnog prodavca je saglasna u naknadnoj ispravi dati izjavu o zasnivanju hipoteke na predmetnoj nepokretnosti. ali zahti jeva od . s tim da ce sredstva biti operativna kada se sa davaocem kredita zakljuci ugovor o hip oteci na predmetnoj nepokretnosti. sa prodavcem. KO Masline.

kao i podaci o nepokretnostima. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. ul. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.2009 g. drzavljanin Crne Gore. na adresi ul.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima notara da je obezbijedi u pogledu placanja cijene direktno od banke nakon zaklju cenja ugovora o hipoteci i upisa hipoteke. Dana 14.10. ul. od dana _______. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. neudata razvedena. s tim sto zahtijeva da prodavac odmah u ugovoru da c lausulu intabulandi. od dana____ ____. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici.. trgovac. preda mnom. sa cinim notarski zapis ugovoraoprodaji. sa rokom vazenja do________. rodena dana_____. kao i da ugovor o prodaji bude izvrsna ispr ava u pogledu placanja cijene. Obala br.00 (j edanaest) casova. roden dana_______. Obala br. a koja izjavljuje da je: kci B. nastanjena u ______ _____. broj_____. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). JmB_________. sa rokom vazenja do____. Prodavac je saglasan s tim. kako bi se na taj nacin osigurao.________. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. prema postojecoj zako nskoj regulativi.1. ali z ahtijeva od notara da ga obezbijedi u pogledu izvrsenja prenosa prava svojine i placanja cijene. izdat od mUP-a Crne Gore. u 11. drzavljanka Crne Gore.1. ciji sam identitet i malodobnost utvrdio uv idom u pasos. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. broj______. JmB________. a koja izjavljuje da nepostupa z a sebe licnoveckao majkaizakonska zastupnica malodobnogsina BB. izdata od mUP-a Crne Gore. Gospoda CB. Punomocnik kupca to prihvata i saglasan je s voljom pro davca u vezi sa placanjem cijene. UZZ broj: 15/2009. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu uvida u LK.. i .

10. broj 04BTH6377.9..Izvod iz maticne knjige rodenih.2014. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.2004. ul. koga zastupa punomocnik PP. rodena 01. od dana ________.08.godine. Peta br. sa prebivalistem i adresom u Podgorici.08. mat icni registarski broj subjekta upisa 1-273 Privredni sud Podgorica (udaljemtekstu: ku pac).. Opstine ________. koj i je procitan strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik (u daljem tekstu: proda vac)--------2 Trgovackodrustvo BOR d o o Podgorica. od dana 14. broj _______. sa sjedistem u Podgorici.godine (slovima:prvog augusta hilj adu devet stotina sezdesete godine). ul. po zanimanju dipl. u Podgorici. pravnik. god ine.1960. a ostale podatke na osnovu izjave imenovanog lica. sa rokom vazenja do 14. JmB 010853000000. -- .08. izdate od strane mUP-a Crne Gore. Prva br.

koji se u ovjerenom prepisu. te koji se.broj2/1. utvrdio sam da je punomocnik kupca ovlasc en za preduzimanje ovog pravnog posla. kao i to da j e naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. U B listu. tj. U G listu nema upisanih tereta i ogranicenja. Punomocnik kupca notaru prezentuje originaln i Izvod iz centralnog registra Privrednog suda u Podgorici. direktor. koji je sacinio ovaj notar.povrsineod500m2. od _____. Strankama sam pro citao naznaceni dokument. da je u V listu upisana prizem naposlovna zgrada. odstrane notaraXY. prilaze uz ovaj izvornik. broj_____. od ____. upisan prodavac sa 1/1 dijela. br. podbrojem UZZ-31/09. stra nke su izjavile sljedeci: ---------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 .sa sluzbenim sjedistemuPodgorici. Ugovor o prodaji Ovlastenje punomocnika za zastupanje kupcauovom notarskom zapisu. te se uvjerio u pravu volju stranaka.------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje.kojeje sacinjenodana01 09 2009godine. izdat od Uprave za nekretnin e-Podrucna jedinica Podgorica.aistopunomocjeseprilazeuzovajizvorniknakonstojeprocitano strankama --------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. objasnio im pravne d omete i posljedice. te koji je istovremeno upisan kao vlasnik udjela od 100 % (sto posto ). prilaze uz ovaj izvornik. notar izvrsi . izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisanim pravo m svojine sa 1/1 u korist prodavca. kao takav..kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan.povrsine 200m2. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcela.1. utvrdio sam uvidomuotpravakPunomocja.uforminotarskogzap isa.ul Prvabr 2 .___/2009. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. kucisteidvoriste.----------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. nalazi na sl uzbenom podrucju ovog notara. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za kupca.KOMasline. koji je u Registru upisan bez ogranicenja ovlascenja. -------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznacena punomoc i dalje na snazi i da na strani kupca u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici nije bilo promjena.

___/2009. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.1. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. kao i na mogucnost nesaglasnosti pred ocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. kao takva. te koj a se. od _____. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne poslje dice i rizike u vezi s tim.. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. prilaze uz ovaj izvornik. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br.. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. stranke izjavljuju da su to razumjele. Nakon toga.neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnos ti. KO masline. br. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana . doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. U vezi s tim.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica.

Not ar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promjenom vlasnik a nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznacenog ugovora o zakupu. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgradeni i useljeni poslovni objekat. Nakon toga. izgraden po osnovu gradevinske dozvole. broj__________.----------------------------------------Prodavac izjavljuje da predmetni poslovniprostorsenalazipodzakupompocev od _____ _ godine. Nakon toga. od ___. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. ---------------------------------------------------------------- . koji je zakljucio prodavac sa zakupcem XY. dimenzija 20x10 m. Iz naznacenog rjesenja proizilazi da je prodavac stekao svojinu na predmetnoj nepok retnosti nasljedivanjem. te da bi. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvorn ik nakon sto je procitana strankama. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. od_______. koju je. -----------------------------------------Notar je stranke upozoriona posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. zakonski zastupnik prodavca izjavljuje da je predmetna nepokretnost posebna imovina prodavca. naslijedio od djeda. broj ___. ----------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosvoj inesa1/ 1nanepokretnostiz tacke Iovogugovora. na odredeno vrijeme. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiztackeIII ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. te s tim u vezi notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju osnovnog suda u Podgorici. koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je notar procita o strankama. ako se radi o takvoj imovini. Naznaceni ugovor o zakupu u ovjerenoj fotokopiji prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je predocen i procitan strankama. izdate od Opstine ___ _____. koje su izjavile da su razumjele pra va i obaveze iz tog ugovora.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima odgovara parceli koja je predmet prodaje i da im je poznato njeno stanje i grani ce na terenu. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem zakupa. uz mjesecnu zakupni nu od 500 EURA (petstotina EURA). Za ostale obligacionopravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor. sa trajanjem do _____godine. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske struke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje. a na osnovu Ugovora o zakupu. broj -----od --------. po osnovu testamenta.

tj. Iz tih isprava ovaj notar je ustanovio da je prodavac malodoban i da je sin zakonske zastupnice i gospodina GB. dok njegov otac zivi odvojeno od njih. kojom je malodobni prodavac povjeren na roditeljsko staranje majci. a ciji je brak razveden naprijed naznacenom pr esudom. broj_____. prilazu uz ovaj izvornik nakon sto su procitani strankama . zakonskoj zast upnici iz ovog ugovora. a u meduvremenu se ozenio. koje je sacinio ovaj notar.------------------------------------Punomocnik kupca izjavljuje da kupac predmetnu nepokretnost kupuje u svrhu obavl janja registrovanih djelatnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjige vjencanih.Izvodizmaticneknjigerodenih.broj _____._od______. te se navedeni dokumenti u ovjerenim fotokopijama .Opstine ______.Opstine ___ __. koja je sa klauzulom pravosnaznosti od dana ______. U vezi . Zakonska zastupnica izjavljuje da sa malodobnim prodavcem zivi u z ajednickom domacinstvu.od_____. koji su bivsi bracni drugovi.broj______od _____iPresudu OsnovnogsudauPodgorici.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------momentom placanja cijene na racun prodavca. Notar je upozoriokupca na posljedice davanja izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaga nja.---------------------------------------------------Radi placanja cijene iz ovog ugovora. S tim u vezi. Ugovor o prodaji s tim. broj ___ ______. odobrenog od strane banke ________. na osnovu ovog notarskog akta. --------------------------------------------------------------------------------Ovim kupac neopozivo ustupapotrazivanje na isplatu naprijed naznacenogkredita prodavcu Prodavac ce obavijestiti banku o izvrsenom ustupanju potrazivanja. u iznosu od ________ __. te da ce dati potrebne izjave za upis hipoteke i njene izvrsnosti. Izvrsni otpravak o vog akta notar ce izdati prodavcu sa ispravama koje dokazuju ispunjenje uslova za njegovu izvrs nost. nadalje. na cjelokupnoj svojoj imovini. Naznaceni ugovor o kreditu se prila ze u ovom izvorniku u originalu. bez ogranicenja i troskova za prodavca.00 EURO (tristotineh iljada EURO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Placanje cijene kupac ce izvrsiti iz kredita. Prodavac se. uz godisnju kamatu od 10% i pod svim drugim uslovima iz Ugovora o kreditu. a sve to pod usl ovom da se banka obaveze da ce dati brisovnu dozvolu. notar je poducio i upozorio stranke da su u konkretnom slucaju potrebne s aglasnosti drugog roditelja i odobrenje organa starateljstva. Za osig uranje navedenog kredita prodavac se obavezuje da ce u posebnom notarskom aktu predmetn u nepokretnost opteretiti hipotekom u korist banke _________. na taj nacin da ce hipoteka biti izvrsna prema svagdasnjem vlasniku predmetne nepokretn osti. kupacizjavljujedapristajenaizvrsenjebezodl aganja. obavezuje da ce izjaviti pristanak na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti.1. ----------- . zakonska zastup nica malodobnog prodavca izjavljuje da su pribavljene naprijed naznacene saglasnosti. koje preze ntuje ovom notaru. -------------------------------------------------------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 300 000. koji su sklopili kupac i banka ____________. prodavac ustupa kupcu sva prava koja on moze imati po osnovu naprijed naznacene hipoteke. a notar ga je prethodno procitao strankama. ---------------Navedena hipoteka sluzi iskljucivo osiguranju kredita iz kojeg ce se isplatiti c ijena iz ovog ugovora. kad a joj se vrati iznos isplacen na ime kredita u slucaju da ugovor o prodaji ne bude izvrse n iz razloga za koje nije odgovoran prodavac.

ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene. zatim mogucnost . davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slucaju suprotnog postupan ja ali je kupac od toga odustao. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. deponova nje cijene na notarski racun za stranke. kao sto je ugovaranje i upisivanje predbiljezbe u katastar nepo kretnosti prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbiljezba osigurava kupca. zatim ugovaranje isplate cijene na notarski racun za stranke i njenu isplatu s tog racuna prodavc u tek kada se kupac uknjizi u katastru nepokretnosti sa pravom svojine ili kad se predbiljezi svojina.---------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioprodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu p lacanja cijene.Notar je poduciokupca mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dosp jeloscu placanja cijene.

Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. Na kon toga. a posebno kupca. kako je to naznaceno u tacki I ovog ug ovora. porezi i doprinosi. kupac izjavljuje da prihvata kupovinu predmetne nepokretnosti sa naznacenim stanjem za kupa. a sa cime je saglasan i kupac. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom.od __ __ 2009 godine.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi. na opasnost od upisa zakonske hipote ke i poducio kupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac nema dugovanja za porez e i doprinose. broj 10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 . odnos no prepisa koji necesadrzavati saglasnost prodavcaza prenos pravasvojinena kupca sve dok kupac ne isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu na naprijed opisani nacin. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. kamate. tegaupozorionaposljedicesuprotnogpostup anja Nakon toga. Notar je upozorio stranke. prodavac je izricito izjavio. ovjereni prepis i prepis vec samo otpravakdijela akta. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje otpravak. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. koje se prilaze uz ovaj izvo rnik nakon sto je procitano strankama. a iz kojeg je ovaj notar ustanovio da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati.--------------------------------------------------------------------------------------Nepokretnost je predmet ugovora o zakupu. Cjel ovit otpravak i prepis izvornika notar ce izdati kad stranke pisanim putem dokazu da je placena kupoprodajna cijena. te ih poducio i upozorio na pravne posljedice u vezi s tim. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske uprave-____________. ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor . kako sl ijedi: Prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine.------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. Notar je poducio i upozorio stranke da predmetni ugovor o zakupu ne prestaje sa promje nom vlasnika nepokretnosti i da kupac stupa u prava i obaveze zakupodavca iz naprijed naznace nog ugovora o zakupu.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani h prava i ogranicenja.

ili je mogao znati.nosti. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cje lokupne cijene.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posredni posjed. ili ako je prodavac za njih znao. kupac moze uknjiziti u katas tru nepo kretnosti. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. na osnovu ovog ugovora. vode i druge komunalne usluge. -----------------------------------------------------------------------------------------VPRELAZPOSJEDA.------------------- . a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. odnosno znao da se mogu oc ekivati. koristi. kao i za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu b ila poznata. a nije ih saopstio kupcu. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovornost i za materijalne i pravne nedostatke.KORISTI.------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)------------------------------------------------Prodavac je saglasan da se.

od dana _____. s tim u vezi. a sa cime se saglasio i drugi roditelj malodobnog prodavca gospodin GB. te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. po osnovu ovog ugovora. o d ___. te Otpravak notarskog akta.------------------------------------------VIII ODOBRENJA PRAVAPRECE KUPOVINE -------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. snosi kupa c. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa.1. pa. Ugovor o prodaji Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis prenosa prava svojine izda i dosta vi katastru odmah nakon sto stranke pisanim putem. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor podlijeze davanju saglasnosti od strane drugog roditelja malodobnog prodavca i o dobrenju organa starateljstva169. pa. potvrde isplatu cjeloku pne cijene prodavcu. sa klauzulom pravosnaznosti. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. - . od ____. Prod avac izjavljuje da mu nije poznato da postoji neupisano ugovorno pravo prece kupovine. pa su stranke odbile njen upis. sacinjenog od notara XY. broj ____. -----------------------------------------------------------------------Notar je ustanovio da u konkretnom slucaju ne postoji pravo prece kupovine. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine. nakon toga. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim.---------------------------------------da ce notar. broj ___. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi. izvodom iz banke. ---------------XI PODUKEIUPOZORENJA -----------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke na sljedece: --------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. sa sluzbenim sjedistem u _____. zakonska zastupnica malodobnog prodav ca notaru prezentuje u originalu Odobrenje Centra za socijalni rad Podgorica. a kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovor a. kao i porez na promet nepokretnosti. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. po sluzbenoj duznosti. Naznaceni dokumenti se prilazu uz ov aj izvornik nakon sto ih je notar procitao strankama i ustanovio da je nadlezni org an starateljstva dao odobrenje za prodaju predmetne nepokretnosti. ispitavsi sve okolnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom.

clan 308 stav 2 Porodicnog zakona CG. prodavac (1) i kupac (2)-----------------------Od ove notarske isprave dobijaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora:-------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine(1) ------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------169 Clan 73. . bez clausule intabulandi. 75 do 79.Od ove notarske isprave dobivaju odmah: -----------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. te im je za poduzimanje takvog pravnog posla potrebno odobrenje orga na starateljstva. Detaljnije o ovom pravnom problemu vidjeti u dijelu rada koji se odnosi na poslo vnu sposobnost. Dijete mlade od 14 godi na kada djeluje izvan poslovne sposobnosti (npr. kod prodaje nepokretnosti) zastupaju njegovi ro ditelji kao zakonski zastupnici.

Gospodin AB izjavljuje da zivi sam i da mu je supruga umrla. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. i primjer rjesenja postavljenog zadatka Dana 14. neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgova ra volji stranaka. majka kupca. pisanim putem se izjasnila vec ranije da ne osporava prodaju. Zelio bi ici u s taracki dom. 2009.10. te da se izdrzava o d penzije. Prodavceva sestra. potpisuju u prisustvu ovog notara. Supruga DB je inf ormisala notara da zajednickim sredstvima sa kupcem BB kupuje predmetni poslovni prostor. u notarskoj kancelariji notara Zlatana Zlatica iz Podg orice. . da ima namjeru kupiti suvlasnicki dio prodavca na poslovnom prostoru. pojavila su se sljed eca lica: gospodin AB (kao prodavac) i gospodin BB (kao kupac). sa svojom suprugom DB. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoj erucno. koja mu nije dovoljna za izdrzavanje. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. kako slijedi. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno.o. a na slj edeci nacin:________________. po punomocniku PP (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis i pecat. koja je majka kupca. dana_______2009.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Naknada za rad i naknada troskova obracunata je prema notarskoj tarifi. stambilj notara) Zadatak broj 3. Gospodin BB izjavljuje da je tek napunio 17 godina. Ne zna da cita i da pise. ali da se BB pojavljuje kao kupac i da ce se samo on upisati u katastar nepokretnosti.-------U Podgorici. sa zahtjevom da im se sacini notarski zapis ugovora o prodaji. te iz tih razloga ima namjeru da proda poslovni prostor u suvlasnistvu sa s estrom. u _______ casova________(slovima)---------------------------Prodavac: AB po zakonskoj zastupnici CB (potpis) Kupac: BOR d. tj. te da nastupa kao kupac.o. godine. tj. kao suvlasnik nepokretn osti.g.

sa 7% kamate na godisnjem nivou i rok om vracanja od 5 (pet) godina. sa prodavcem. s tim da je. Stranke izjavljuju da su dogovorile cijenu u iznosu od 100.000. Na nepokretnosti ima upisana hipoteka na 1/2 dijela prodavca za obezbjedenje dug a po osnovu kredita u iznosu od 70.00 EURA. u korist Prve banke.00 EURA. prema pisanoj obav ijesti te banke. Stranke su saglasne da kupac. . na danasnji dan ukupan dug 50. kao upisanim vlasnikom od 1/ 2. parcela povrs ine 500 m2. na ime placanja dijela cijene. preuzme obavezu daljnje otplate kredita ..000. KO Masline.000. i poslovni prostor od 200 m2.00 EURA.Nepokretnost je upisana u Listu nepokretnosti broj 1.

Napomena: Podaci o ugovornim stranama odnosno zastupnicima su nepotpuni. prema postojecoj zako nskoj regulativi. o d dana .10. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.1. tako da se mora izvrsiti odgovarajucu dopuna prilikom sacinjavanja notarskog zapisa (individualno odredivanje podataka o strankama i podataka o nepokretnostima). Obala br. izdatu od mUP-a Crne Gore. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu.1. sa rokom vazenja do____. ul. drzavljanin Crne Gore. vodeci racuna prilikom sastavljanja notarskog akta. koji ce proizvesti sve zeljene pravne posljedice i koji ce svojerucno potpisati ucesnici. broj_____. roden u mjestu _________. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. a da ostatak cijene isplati prodavcu. ciji je i dentitet ovaj notar utvrdio uvidom u licnu kartu. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. drzavljanin Crne Gore. Ugovor o prodaji u ukupnom iznosu od 50.2009. penzioner. ul. u 11. preda mnom. udovac(u daljem tekstu: prodavac)---------------------------------------------------------------------------------------2 Gospodin BB.000. JmB_________. Obala br. o d dana _______. a sa cime je prodavac u potpunosti saglasan. Prodavac istovremeno zahtijeva da se taj iznos deponuje kod notara na racun i da notar izda otpravke sa clausulom intabulandi za upis prava svojine nakon st o se isplati cijena prodavcu. izdatu od mUP-a Crne Gore.1. Dana 14. ul. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------------------------------------1. o zastiti intere sa svih ucesnika u ovom pravnom poslu. roden dana_______. broj_____. a koji izjavljuje da je: sin A.00 EURA. JmB_________. roden dana_______.g.Gospodin AB. sac inim notarski zapis ugovoraoprodaji. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________.. Kupac zahtijeva obezbjedenje tako sto uslovljava upis predbiljezbe prije isplate cijene prodavcu i davanje clausule intabulandi u samom ugovoru._________broj__.00 (j edanaest) casova. Sastaviti notarski zapis prema izrazenim voljama stranaka. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). kao i podaci o nepokretnostima. UZZ broj: 15/2009.

------------------------- . trgovac. ciji je ide ntitet ovaj notar utvrdio na osnovu uvida u LK._______. ul. o zenjen (u daljem tekstu: kupac). Gospoda DB. roden u mjestu _________. trgovac. izdatu od mUP-a Crne Gore. ------------------------------------------------------------------------------------------3. broj______.________. a koji izjavljuje da je: sin A. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. na adresi ul. od da na________. sa rokom vazenja do____._________broj__. a koja izjavljuje da je: kci B. nastanjena u ______ _____. udata (u daljem tekstu: bracni drug kupca). JmB________. drzavljanka Crne Gore. sa rokom vazenja do________. rodena dana_____.

___br.10. pozvana i ucestvuju u postupku sacinjavanja ovog notarskog akta dvapunoljetnaipismenasvjedokai to: --GospodinNN.1. te koji se. sa rokom vazenj a do ____. JmB ____. od _____. br. po zanimanju ekonomski tehnicar. Na upit notara.. te su stoga. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPRODAJI IPREDMETPRODAJE--------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . nastanjen u -----.. svjedok izjavljuje da je sin XX. svjedok izjavljuje da je kci XX. da nije u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist i z ovog pravnog posla. notar je ustan ovio da je prodavaclicekojeneznadacitaidapise. ovaj notar je ustanovio da je . nastanjena ul.ul. da nij e u srodstvu ili u nekom drugom odnosu sa strankama i sa ovim notarom i da nema bilo kakvu korist iz ovog pravnog posla -----------------------------------------------------------------------------------------------------GospodaDD. po zanimanju ekonomski teh nicar. pismen. ciji sam identitet utvrdio na os novu prezentovane mi licnekarte. objasnio im pravne dom ete i posljedice.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica.KOMasline. roden 08. te na osnovu licnog saznanja. neudata.___/2009. Na upit notara. pismena.br ____.08. kao takav. rodena 10.br ___. koji su stranke prezentovale u origi nalu i koji im je procitan. ovaj notar j e utvrdio da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli biti svjed oci u sastavljanju ovog notarskog akta. oddana ___.1949. na prijedlog stranke.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Na osnovu izjave prodavca i na osnovu svog neposrednog zapazanja. godine.3. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje nal azi na njegovom sluzbenom podrucju. da je drzavljanka Crne Gore._izdateodMUP-a___. JmB ___. te se uvjerio u pravu volju stranaka. prilaze uz ovaj izvornik.oddana __. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla.godine. ciji sam identitet utvrdio na osno vu prezentovanog mi pasosa.1961.izdatogodMUP-a___._sarokomvazenjado ___. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu izjava stranaka i svjedoka.. neozenjen. ------br. da je drzavljanin Crne Gore.

povrsine 200 m2.u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/1. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. ukoristPrvebanke.povrsineod500m2. da je u V listu upisana prizem na poslovna zgrada.kao imalacprava svojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmet nog lista nepokretnosti.sa7%kamatenagodisnjem nivouirokomvracanjaod5(pet)godina. kucisteidvoriste. U B listu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji . objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.izgradena na parceli opisanoj u A listu i sa upisa nim pravom svojine sa 1/2 u korist prodavca. upisan prodavac sa 1/2 dijela. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . U G listu je za predmetnu nepokretnost up isana hipotekana1/2 dijelaprodavcazaobezbjedenjedugapo osnovukreditau iznosuod 70 000. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.00 EURA.

U vezi s tim. te.akupacseobavezujeprodavcuisplatitikupoprodajnu cijenuiz tackeIIIovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. Stranke izjavljuju da se na terenu nalazi potpuno izgraden i useljen pos lovni objekat. za katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige vjencanih. Kupac izjavljuje da je sa sudskim vjestakom gradevinske str uke izvrsio pregled predmetne nepokretnosti i uvjerio se u njeno stanje. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgori ci.----------------------------------------II PRODAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavacseobavezujeprenijetinakupcapravosusv ojinesa1/ 2 dijelananepokretnost iztackeIovogugovora.izdatu od Uprave za n epokretnostiPodrucna jedinica Podgorica. izdate od Opstine ___ _____. od ____. Ugovor o prodaji katastra nepokretnosti. ------------------------------Kupac izjavljuje da predmetnu nepokretnost kupuje kao zajednicku imovinu sa svoj om suprugom DB. ako se radi o takvoj imovini. Nakon toga. stranke izjavljuju da su to razumjele. broj__________od_______. DB kao bracni drug kupca izricito izjavljuje da je saglasna u cjelosti sa ovim ugovorom i da se po osnovu njega ku . kao takva. te koj a se. KO masline. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. izgraden po osnovu gradevinske dozvole.1.1. a iz iste je ovaj notar ustanovio da je DB bracni drug kupca. dimenzija 20x10 m.. s tim u vezi. Opsti ne ____. br. prodav ac izjavljuje da je predmetnu nepokretnost pribavio u posebnu imovinu nasljedivanje m.. te da bi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. od dana ___. Naznacena isprava je procitana strankama i prilaze se u z ovaj izvornik. broj ___. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. koja se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama. prilaze uz ovaj izvorn ik u ovjerenoj fotokopiji koju je sacinio ovaj notar od prezentovanog mu originala. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. broj ___. nakon sto je procitano strankama. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet prodaje i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. te.___/2009. Nakon toga. a koje se. a u koju se izvrsile uvid i odobrile je. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. prilaze uz ovaj izvornik. od _____. s tim u vezi.

u iznosu o d 50. ---------------------------------------------------------III CIJENA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora iznosi 100 000. te se . u korist hipotekarnog povjerioca ______.pac uknjizi u katastru nepokretnosti sa prvom svojine od 1/1.00 EURA(slovima: sto tinuhiljada EURA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------Cijena ce se isplatiti na taj nacin sto su ugovorne strane saglasne da kupac pre uzima dug prodavca koji je obezbijeden hipotekom iz G lista za predmetnu nepokretnost. kod banke _________.000. kako je to opisano u tacci I ovog ugovora. u roku od sedam dana od dana kada g a notar pisanim putem obavijesti da mu je bankadostavila saglasnost za preuzimanje duga. prema pisanoj obavijesti hipotekarnog povjerioca. Ostatak cijene. na dan sacinjavanja ovog notarskog z apisa iznosi 50.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA). kupac ce isplatiti na notarski ra cun za stranke. a ko ji dug.000. broj ________.00 EURA (slovima: pedesethiljada EURA).

IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Nepokretnost se prodaje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokr etnosti. koji nece sadrzavati saglasnost za prenos pr ava svojine i upis predbiljezbe. depon ovanje cijene na notarski racun za stranke. uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka. te ga je upozorio na rizike i posljedice kojima se izlaze u slu caju suprotnog postupanja. nakon sto drugi dio cijene u iznosu od 50.-------------------------------------------------------------------------------Prodavac garantuje da je predmetna nepokretnost slobodna od upisanih i neupisani . kako slijedi: prodavac u ovoj ispravi daje saglasnost za prenos prava svojine. a sa cime je saglasan i kup ac. Prodavac iz javljuje da mu nikakvi skriveni nedostaci nisu poznati.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima nalaze notaru da taj iznos direktno isplati prodavcu u roku od tri dana od dana kada zaprimi rjesenje o upisu predbiljezbe prava susvojine od 1/2 u korist kupca. koja ce biti predata kupcu kada se isplati cjelokupna cijena. ovjerenih prepisa i prepisa koji nece sadrzavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene. ali je kupac od toga odustao. kao sto je pristajanje kupca na izvrsenje bez odlaganja na predmetu prod aje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplacene cijene i sporednih potrazivanja. davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru.000 EURA ( pedeset hiljada EURA) bude isplacen na notarski racun za stranke. a cjelovite otpravke da izda kada se prodavcu isplati naznaceni iznos cijene. ------------------------Notar je poducio kupca i o ostalim mogucnostima njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. Stranke su saglasne da notar izda za banku otpravak dijela akta. --------------------------------------------------------------Notar je poducio prodavcamogucnostima njegovog osiguranja u vezi sa dospjeloscu placanja cijene. prodavac je izricito izjavio. ali da se kupcu ili bilo kome drugom ne izdaje cjeloviti otpravak za upis prenosa prava svojine sve dok s e prodavcu ne isplati u cijelosti kupoprodajna cijena na naprijed opisani nacin. te da. Kupac je obisao nepokretnost koja je pr edmet prodaje i izvrsio uvid u stvarno stanje. tegaupozorio naposljedice supro tnog postupanja Nakon toga. Prodavac ne garantuje za vidljive i skrivene materijalne nedostatke. Notar je duzan postupiti po naprijed naznacenom nalogu. izda i katastru dostavi otprav ak dijela akta za upis predbiljezbe prava svojine u korist kupca. zatim na mogucnost davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi.

kamate. ----------------------------------------------------------------------------------------- . osim hipoteke naznacene u tacci I ovog ugovora. porezi i doprinosi. koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. te za ogranicenja javno-pravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. -----------------------------------------------------------------Notar je poduciougovorne strane posljedicama ogranicenja ili iskljucenja odgovor nosti. a posebno kupca.od __ __ 2009 godine. na pravnu prirodu i opasnost od upis a zakonske hipoteke i poduciokupca da zahtijeva potvrdu od poreske uprave da prodavac nema dugovanja za poreze i doprinose. a iz kojeg ovaj notar ustanov io da prodavac nije evidentiran kao poreski obveznik. odnosno znao da se mogu ocek ivati. koju kupac prihvata zajedno sa dugom. broj10-4/2 3-15-7-2053-1-____/09 .----------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. a ako je prodavac za njih znao. pa stranke notaru prezentuju UvjerenjePoreske u prave____________. ili je mogao znati. kao i da je ne terete nikakva potrazivanja osigurana neuknjizenom hipotekom.h prava i ogranicenja. a nije ih saopstio kupcu. te ih upozorio da ce biti bez dejstva prodavcevo ogranicenje i iskljucenje odgovorn osti za materijalne i pravne nedostatke.

sapravomsvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora 2 Prodavacje saglasandase.kupacmozeuknjizitiukatastrunepok retnosti. kao i porez na promet nepokretnosti. sacinjenog od notara XY. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. Prodavacje saglasandase. -------------Stranke daju nalog notaru da otpravak za upis predbiljezbe dostavi katastru nepo kretnosti odmah nakon sto kupac isplati dio cijene.------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-----------------------------------------------1.TERETAIOPASNOSTI-------------------------------------------------Posjed. stranke notaru dostav ljaju pisanu Izjavu suvlasnika CBu otpravku notarskog zapisa. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. Ugovor o prodaji VPRELAZPOSJEDA. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa. a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu prikljucci struje. nakon toga.ukoristkupca upise predbiljezbapravasvojineod1/2nanepokretnostiiz tackeIovogugovora. nezelikoristititopravo.------------------------------------------VIII ODOBRENJAIPRAVOPRECE KUPOVINE -----------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. snosi kupa c. pod uslovi ma iz ovog ugovora. ispitavsi sve okolnosti. od ____. broj ___. po osnovu ovog ugovora. kao ovlascenik zakonskog prava prece kupovine. Nakon poduka i upozorenja notara u vezi s tim. Iz iste je ovaj notar ustano vio da je drugi suvlasnik. --------------------------------------------------------------------------XI PODUKEIUPOZORENJA ------------------------------------------------------------------------------------ .1. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. nakon sto ju je nota r procitao strankama. izjavio da. vode i drug e komunalne usluge.na osnovuovogugovora.00 EURA (pedesethiljada EURA ). ali da postoji zakonsko pravo prece kupovine dru gog suvlasnika. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIITROSKOVIIPOREZI -----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. dok ce otpravak za upis prenosa prava svojine izdati i dostavi ti katastru odmah nakon sto sa notarskog racuna za stranke naznaceni iznos cijene bude ispla cen prodavcu. tereti i opasnosti prelaze na kupca na dan isplate cjelokupne c ijene. a koja se. od 50. koristi. sa slu zbenim sjedistem u _____. pa. kao takva. na notarski racun za stranke.000.KORISTI.na osnovuovognotarskogakta. prilaze uz izvornik ovog notarskog akta.

kupac za potrebe banke (1) i katastar za upis predbiljezbe kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. po sluzbenoj duznosti. pa su stranke ugovorile njen upis.------------Od ove notarske isprave dobivaju:----------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta. ----------------------------------da ce notar. ---------------------------------na mogucnost ugovaranja i upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. -----------------Od ove notarske isprave dobivaju kada se ispune uslovi iz ovog ugovora: ------------------------ . te ih upozorio na po sljedice suprotnog postupanja. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. obja snio im da i kako predbiljezba osigurava sticaoca prava svojine.bez clausule intabulandi za prenos prava svojine.Notar je poducio i upozorio stranke i na sljedece: -------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodavac (1)-----------------------------------------------------------------------------------------------Kupac (1)---------------------------------------------------------------------------------------------------Bracni drug kupca (1)-----------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti za upis prava svojine (1)------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova je obracunata prema notarskoj tarifi. godine. potpisuju. a sve to u prisustvu svjedoka i ovog n otara. kak o slijedi. nakon cega svjedoci to potvrduju i potpisuju ovaj akt. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka. dana_______2009. pecat i stambilj notara) . neposr ednim pitanjima uvjerio se da odgovara pravoj volji stranaka. u _______ casova_____(slovima) -----------------------Prodavac: AB(otisak prsta) Kupac: BB (potpis) Bracni drug kupca: DB(potpis) Svjedoci: NN (potpis) DD (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. te kupac i njegov bracni drug svojerucno. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. -----------U Podgorici. a na slj edeci nacin:________________. prodavac stavlja otisak prsta. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju. koji je potom potpisao i ovaj n otar .

13. a stice se punoljetstvom (18 godina) ili sklapanjem braka uz dozvolu su da (vidi cl. ili da mu na koji drugi nacin ucini kakvu korist na teret svoje imovine. tacka 5. jer isti moze izjavom p oklonodavcu raskinuti poklon primljen bez njegove dozvole175. forma notarskog zapisa ili forma notarskog zapisa o potvrdi isprave . . tim ugovorom se jedna ugovorna strana (poklonodavac) obav ezuje da na drugu ugovornu stranu (poklonoprimcu) prenese bez naknade pravo svojine. Paragraf 938. bez obzira na predmet poklona. poklon moze primiti i poslovno nesposobno lice. kojom se kakva stvar daje komu bez plate. uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja ili staratelja. a ne o otudenju i opterecenju. st. Ugovor o poklonu 2 1 Pojam Ugovor o poklonu170 je besteretni (besplatni) pravni posao koji je regulisan Zak onom o obligacionim odnosima. stav 1. moraju biti zakljuceni u formi notarskog z apisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave172. i 24. Kad se poklon cini ugovorom u korist t receg. zakljuciti ugovor o poklonu. ZOO CG. zove se darovanje 171. Clan 577 stav 4. Clan 51. tacka 6. ZOO CG). racuna juci od dana kada je poklon ucinjen174. u vezi sa stavom 3. tj. 577. PZ). istog clana Zakona o notarima CG). Obecanje poklona i ugovor o poklonu u sluc aju smrti. ovdje su postavljeni veoma strogi kriteriji uprav o iz razloga sto se radi o besplatnom davanju. Dakle. Zakona o obligacionim odnosima CG. kao po klonoprimac. tj. ali je tu potr ebno ukljuciti zakonskog zastupnika (roditelj ili staratelj). na strani poklonoprimca uslovi u pogledu sposobnosti s u daleko blazi. 2 3 Sposobnostizadavanjeiprimanjepoklona Poklon moze uciniti samo potpuno poslovno sposobno lice koje je u momentu zaklju cenja ugovora moglo shvatiti smisao ili domasaj svog postupka. dijete sa navrsenih 14 godina zivota moze.1. ili neko drugo pravo. poklonodav ac i njegovi nasljednici mogu traziti njegov ponistaj u roku od godine dana.z. 1. 170 171 172 173 174 Clan 576. tj. prihvatanje poklonoprimca ne mora biti u propisanoj formi173. Kako se radi o primanju poklon a. 2 2 Forma Za ugovor o poklonu nepokretnih stvari zahtijeva se odgovarajuca forma (cl. Kod primanja poklona. Pogodba.g. U suprotnom. Poslovna sposobnost je regulisana Porodicnim zakonom. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo (clan 51. stav 1. Ugovor o poklonu 2. A. Zakona o notarima CG. ZOO CG.-594. a bez odobrenja nadleznog organa starateljstva176. Clan 578.

PZ CG. 579. stav 2. . u vezi sa clanom 308. stav 2. 66.175 Cl. ZOO CG. 176 Vidi cl.

Kod ove vrste poklona. s tim sto poklonoprimac ima p ravo da zahtijeva naknadu stete koju je pretrpio zbog nekog nedostataka. cisti poklon). koji je pokl onodavcu bio poznat. te sa aspekta odgovornosti za materijalne i p ravne nedostatke. Razlikovanje potpuno besplatnog poklona. ili cinidba d avaoca (poklonodavca) premasuje vrijednost cinidbe primaoca (poklonoprimca). a za teretni posao zahtij eva se ekvivalentnost cinidbi. ZOO CG). poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke poklonjene stvari. Ovdje se radi o jednostavnom prenosu imovine. Kod ugovora o prodaji i zamjeni nepokretnosti. naprimjer. ili nije mogao ostati nepoznat.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 4 Vrstepoklona U pravnoj teoriji. imamo situaciju da strane polaze od t oga i nastoje da su njihove obaveze medusobno ekvivalentne. Pored ovi h vrsta poklona. postoje i pokloni o povremenom davanju (clan 580. ali samo ako vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklonjene stvari. kod mjesovitog poklona ili poklona sa teretom i nalogom. kod ugovora o pok lonu. takode. ZOO CG) i uzaja mni pokloni (clan 582. ali nije potpuno besplatna (poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon). (tzv. po stoji podjela na poklon (prenos) svojine za zivota i poklon za slucaj smrti. pokloni ucinjeni iz zahvalnosti itd. . poklona sa tere tom ili nalogom od mjesovitog poklona. davanje (prenos) svojine potpuno je besplatno. dok se kod teretnih ugovora to ne trazi178. Odgovornost kod poklona zasniva se na krivici. po klonodavac moze odgovarati za materijalne i pravne nedostatke. Za razliku od ovoga. prigodni pokloni. pa tako i ugovori u vezi sa prenosom svojine nad nepokretnostima. veoma je znacajno sa aspekta opoziva poklona zbog grube nezahvalnosti poklonoprimca. Zbog toga je notar duzan upozoriti stranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevaz ilazi vrijednost poklonjene stvari. nagr adni pokloni. Medutim. Zakonska pretpostavk a je da se ovakav poklon smatra kao teretni pravni posao u pogledu pravnih i materijalni h nedostataka179. ugovori uopste. a nije obavijestio poklonoprimca177. jer cinidba davaoca poklona premasuje vrijednost cinidbe primaoca. dijele se na teretne i ugovore bez naknade (besplatne ugovore). 2 4 1 Potpunobesplatniprenos(tzv cistpoklon) Cisti poklon se pretezno vrsi izmedu bliskih srodnika (roditelja i djece). Poklon sa teretom ili nalogom i mjesoviti poklon besplatni je pravni posao.

ZOO CG. U pravnoj teoriji postoji stav da poklonodavac odgovara za materijalne i pravne nedostatke kod poklona s teretom i nalogom samo u visini vrijednosti ucinjenih usluga.Nadalje. Pravila gradanskih zakonika. vrijednosti tereta ili naloga. osim prigodnih poklona. potpuno besplatni poklon. jer o poklonu se moze raditi samo ako je on vece vrijednosti od tereta ili naloga. moze se raskinuti ili opozvati zbog nezahvalnosti pokl onoprimca (cl. ZOO 177 Cl. 179 Clan 585. A. ZOO CG) i zbog nemanja sredstava za zivot (cl. nagradnih poklona i p oklona ucinjenih iz zahvalnosti. Zagreb 1961. 780.z. 590. . 585 st. 1. stav 3. 586. Smatramo da je ovakva odredba interesantna. ZOO CG. 178 Mihajlo Vukovic.-589.) str. (paragraf 945. i 2.g. godine.

bez obzira da li je predmet poklo na pokretna stvar ili nepokretnost. Ugovor o poklonu CG). nije teretni pravni posao. da nalozi poklonoprimcu da se necega uzdrzi. npr. Iako kod ove vrste poklona cinidba poklonoprimca nije potpuno besplatna. dozi votna renta u stvarima ili novcu. kod drugih vrsta poklona za . a postojala je namjera da se poklon ucini. dozivotno izdrzavanje i sl. Mora biti sastavljen u formi javne isprave (cl.st.1. 2 4 3 Mjesovitipoklon Ova vrsta poklona postoji u slucaju kada u teretnom pravnom poslu vrijednost uza jamnih davanja nije jednaka. Nasuprot tome.(teret poklonoprimcu). 2 4 2 Poklonsateretomili nalogom Ugovor o poklonu sa teretom ili nalogom je vrsta poklona kod kojeg poklonodavac ima sljedece mogucnosti: da zadrzi za sebe ili drugog neko pravo. 594. pravo stanovanja i sl. novcana cinidba preuzimanja duga za cije osiguranje je zasnovana hipoteka na poklonjenoj nepokretnosti. zabrana otudenja i opterecenja nepokretnosti. st. takav p ravni posao je ipak besplatan. ZOO CG). kao npr. odgodena je predaja stvar i poslije smrti poklonodavca. s tim da se razlikuje u sljedecem: Predaja stvari se vrsi poslije smrti poklonodavca. (cinidba poklonoprimca). jer se za teretni pravni posao trazi ekvivalentnost cinidbi. tj. dok se poklon sa teretom ili nalogom moze raskinuti jos i zbog neizvrsenja naloga (clan 581. ili da nesto dozvoli drugome (trplj enje poklonoprimca). dok se kod drugih vrsta poklona predaja vrsi za zivo ta poklonodavca. Ovdje ne vrijede pravila o pobijanju zbog prekomjer nog ostecenja.1. da nalozi poklonoprimcu da nesto ucini. a ovdje se radi o tome da vrijednost cinidbe poklo nodavca premasuje vrijednost cinidbe poklonoprimca. Kod nepokretnosti momenat predaje je momenat upisa prenosa prava svojine u katastar nepokretnosti. 51. kao sto je pravo plodouzivanja na poklo njenoj nepokretnosti. tj.5. Zakona o notarima). 1. tj. tada se razlika u vrijednosti smatra poklonom. u formi notarskog zapisa (cl. ZOO CG). t. 2 4 4 Poklonza slucajsmrti(donatio mortis causa) Poklon za slucaj smrti ima sve karakteristike drugih vrsta poklona.

ako su predate poklonoprimcu. niti neki ra zlozi). kao i kod opoziva testamenta. Poklonodavac moze ugovor o poklonu za slucaj smrti raskinuti po svojoj volji (nije potrebna saglasnost druge ugovorne strane. poklonodavcevo raspolaganje stvarima koje su predmet ugovora o poklonu za slucaj smrti. Pored toga. niti neka druga forma. jer je propisano da je punovazan i usmeni poklon pokretnih stvari. tj. poklonoprimca. bilo pravnim poslom .pokretne stvari nije predvidena pisana.

Zakonodavac je dao moguc nost ugovaranja vracanja poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. notar duzan poduciti i up ozoriti stranke na te okolnosti. te se za pobijanje takvih radnji ne zah tijeva da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato. bilo pravnim poslom za slucaj smrti. Svi pravni poslovi.) u zakonskim rokovima i u formi pisan e izjave upucene poklonoprimcu. 2 6 Primjeri ugovoraopoklonu 2 6 1 Ugovoropoklonunepokretnostisapotpunobesplatnim prenosomsvojine. postoji pravilo o neopozivosti ugovora o pokl onu. pa je. O tome ce notar podu citi i upozoriti stranke ako se radi o takvoj vrsti poklona. odnosno njegovu vrijednost prema pravilima o sticanju bez osnova182. Smatramo da bi notar i ovdje trebao dati odgovarajuce poduke i upozorenja strankama. propisuje ka da i pod kojim uslovima i u kojoj formi se poklon moze opozvati. Jedino se uobicajeni prigodni pokloni. shodno odredbama Zakona o nasljedivanju. zakonska je pretpostavka da je duznik (poklonodavac) znao da preduzetim raspolaganjem nanosi stetu povjeriocima. nagradni pokloni i pokloni ucinjeni iz zahvalnosti ne mogu opozvati. Poklonodavac moze raskin uti ugovor ili opozvati ucinjeni poklon iz zakonom predvidenih razloga (velika nezah valnost i nemanje dovoljno sredstava za zivot itd. on se zakljucuje kao ugovor i ima se ispuniti tek poslije smrti poklonodavca180. Pravna priroda poklona za slucaj smrti je specificna. ali zbog specificnosti ovog pravnog posla. zakon daje izuzetke. pa tako i ugovor o poklonu.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima medu zivima. Naime. notar ce upozoriti i poduciti stranke. O svemu naprijed naznacenom. a koja kod poklona nepokretnosti mora biti snabdje vena ovjerom potpisa u skladu sa propisima181.poklonse ciniizzahvalnostipoklonodavca premapoklonoprimcu CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . Dejstva opoziva poklona sastoje se u tome da je poklonoprimac duzan da vrati pok lon. s tim u vezi. Ugovor o poklonu moze se pobijati zbog povrede nuznog nasljednog dijela. 2 5 Opozivpoklona U cilju pravne sigurnosti prometa. mogu se pobijati zbog ostecenja povjerilaca183. jer je on neka sredina izm edu ugovora i legata. Nema pravne vaznosti odredba o odrican ju unaprijed od prava na opoziv. Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednacen ih pravnih radnji. tj. smatra se raskidanjem ugovora.

785. (paragraf 956 . 182 Clan 589 ZOO CG.180 Mihajlo Vukovic. 183 Clan 287 292 ZOO CG.g. 181 Clan 587 ZOO CG.A. Pravila gradanskih zakonika.z. godine.) str. Zagreb 1961. .

g. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac).15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta). ul. JmBG 20129 64000000. Ugovor o poklonu PODGORICA Ul. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. penzioner.06.10. UZZ BR. od dana 15.05. broj 05XYC. Obala br.1970. u Podgorici. na adresi ul. sa prebivalistem i a dresom u Kotoru. u Kotoru. (d vadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). -------------------------- . Obala br.. ul.. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11. U vezi s tim..g.15/2009. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem teks tu: poklonoprimac)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka.1.10. (petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine).-----------------------Gospodin Dinic (Darko) Danko.12. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno.. te ustanovio da su sposobne i o vlastene za preduzimanje ovog pravnog posla. drzavljanin Crne Gore. Aleja br.1. istovremeno su pri stupila sljedeca lica: ------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.1946. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. ozenjen. izdatog od mUP-a Crne Gore u Podgorici.2009.2006.g. roden 20. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. ing.1.10. gradevine. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umrla i da nije zakljucio novi brak.. JmBG 150697000000. Deseta br. po zanimanju dipl. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.g. drzavljanin Crne Gore. Ovim poklonom poklonodavac se zeli zahvalit i sinupoklonoprimcu na pomoci koju mu je pruzao u dosadasnjem zivotu. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. sa prebivalistem u Podgorici. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu. roden 15. sam upozorio poklonodavca da ne moze opozvati poklon ucinjen iz zahvalnosti.g. izdate od mUP-a Crne Go re.2007. ----------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. udovac. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem. broj 05CCC. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. Dana 14.1. dana 10. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da poklonodavac ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. preda mnom.

10. te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik.KOMasline. au G -----------listu nema upisanihteretaiogranicenja. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. stranke izjavljuju sljedeci :-----------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------------------------------------------------IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 . godine. o vaj notar je ustanovio da je u A listu nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj 8/1. --------------------------- .vocnj ak 1 klase. U B listu.sa 1/1 dijela.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti. upisanjepoklonodavac. pod brojem 05-1/09. Brijeg .2009.povrsineod5000m2. od 10.izdat od Uprave za nekretnin e Podrucna jedinica Podgorica. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im procitan.Nakon toga.

doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. broj 05-1/09.prenijeti beznaknadepravosvojineod1/1nanepokretnostiiztackeIovogugovora.1. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplanaUprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica. broj 01-5/09 od 10.10.10.2009. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca. Nakon toga. prilaze uz ovaj izvornik. ---------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. stranke izjavljuju da su to razumjele.astopoklonoprimac prihvata ----------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. Opstine Podgoric a. KO masline.2009. ako se radi o takvoj imovini. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA).g.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. te koja se prilaze uz ovaj izvornik. te da bi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ..----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinu. od 10.. a u koju se izvrsile uvid i odobrile j e. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti.uznakzahvalnosti. stranke izjavljuju da parcela ucrtana na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. kao takav. U vezi s tim. za predmetnu katastarsku pa rcelu iz Lista nepokretnosti br. godine. koji je strankama procitan i koji se..

03. ili da nesto dozvoli drugome. --------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da ovaj poklon cini iz zahvalnosti prema poklonoprimcu18 4. -----------Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo i mogucnost ovim ugovorom zadrzati za sebe ili za trece lice neko pravo.g.2009.2003. godine. notaru prezentuje Rjesen je o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici.. s tim u vezi.03. koje je pravosnazno dana 20. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed na znaceno. koju je stekao nasljedivanjem i. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepokretnost nje gova iskljuciva svojina.. . Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. 184 Clan 592 ZOO CG odreduje da se poklon ucinjen iz zahvalnosti ne moze opozvat i.ugova ugovornih strana. Nakon toga. od 01. ili da se od necega uzdrzi. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se iz laze u slucaju suprotnog postupanja. broj 0-120/09. nakon cega.

---------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. sa pravom svojine od 1/1 na nepokretnosti iz tacke I ovo g ugovora. stranke izjavljuju da troskove ovo g notarskog zapisa.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. snosi pokl onoprimac. --------------------------------Nakon sto je notar poducioiupozoriopoklonodavca da moze odgovarati za naknadu st ete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka koji mu je bio poznat. ---------------------------------da ce notar. pa. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca danas. po sluzbenoj duznosti. VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. odgova raju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. ---------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno-pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. poklonoprimac moze uknji ziti u katastru nepokretnosti. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. ispitavsi sve okolnosti.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavac je saglasan da se. Ugovor o poklonu IIIPRELAZPOSJEDA. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. koristi.----VII ODOBRENJA--------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. na osnovu ovog ugovora. a o tome nije obavijestio poklonoprimca. nakon toga.1. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. moze doci do uracunava . otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti. ili nije mogao ostati nepoznat.KORISTI.

mogu trazit i povrat poklona. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu.nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. s obzirom da je ucinjen iz zahvalnosti. ali su stranke.------------------da se ovaj ugovor o poklonu. pa se odustalo od toga. ne moze opo zvati. --------------------------------------------------------- . odlucile saciniti ovaj ugovor. ali su stranke to odbile. -----------------------------------------da. nuzni nasljednici. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. ali da stranke mogu ugovoriti vracanje poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. i pored toga.

te za eventualnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. nakon cega je zap is potpisao i ovaj notar .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. poklonodavac se ne mozepotpisati . a na sljedeci nacin:________________. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. u prisustvu ovog notara potpisuju. dana_______2009. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. ili nije mogao ostati nepoznat. ako je poklonodavcu bio poznat. a o tome nije obavijestio poklonopri mca185. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. kako slijedi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi.g. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrzina is tog odgovara njihovoj volji. pecat i stambilj notara) 2 6 2 Ugovoropoklonunepokretnostisateretomili nalogom.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. ali da moze odgo varati za neispunjenje. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. da su raz umjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.

1. ZOO CG. 185 Clan 585 stav 1 i 2. . Obala br.CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA UL.

ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte.12. u Podgorici.15 h (slovima: jedanaest casova i petnaest minuta). ul.. gradevine. stranka-poklonodavac Di nic (Zlatko) Dario jelicekoje seizzdravstvenihrazloga ne mozepotpisati. izdate od mUP-a Crne Go re..05. po zanimanju dipl. g. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: poklonoprimac) --------------------------------------------------Prema izjavama stranaka. udovac.2007.g.06.g. u Podgorici. da nisu u sro dstvu ili u bilo kojem drugom odnosu sa ugovornim strankama i ovim pravnim poslom. pozvana i ucestvuju u postupku sastavljanja ovog notarskog akta dvapuno ljetna pismena svjedoka i to:------------------------------------------------------------------------------------- gospoda XY (svi podaci kao i za stranku).15/2009. drzavljanin Crne Gore. JmBG 1506970000000. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. penzioner.te su zbog toga.1. istovremeno su pristupila sl jedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. a u sto sam se i licno uvjerio. Aleja br. ul. (slovima: cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) u 11.10. sa prebivalistem i adresom u Kotor u.1946. dana 10. Gospodin Dinic (Darko) Danko. ozenjen.g. Deseta br. ciji sam identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore. broj 05CCC izdatog od mUP-a Crne Gore.---------------------------------------------------------- .. roden 15.10. roden 20. sacinim notarskizapisugovoraopoklonu..1970. sa prebivalistem u Podgorici na adresi: ul. Ugovor o poklonu UZZ BR. na pr ijedlog stranke. Dana 14. broj 05XYC. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: poklonodavac).2009.g. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.---------------------------------------------------------gospodin XY (svi podaci kao i za stranku). u Kotoru.(dvadesetog decembra hiljadu d evet stotina cetrdeset seste godine).1.. a u sto se je uvjerio i ovaj notar. JmBG 2012964000000. preda mnom.(petnaestog juna hiljadu devet stotina sedamdesete godine).1.---------------------------------------------------------Imenovani svjedoci izjavljuju. da su punoljetni i p ismeni i da na strani svjedoka ne postoje razlozi i okolnosti zbog kojih ne bi mogli bi ti svjedoci u ovom notarskom aktu. od dana 15. ing. Obala br.2006. drzavljanin Crne Gore. -------2. dolje potpisanim notarom Zlatan om Zlaticem.10.

djelujuci kako je to naprijed naznaceno. stranke izjavljuju sljedeci ------------------------------------------------------------UGOVOROPOKLONU ------------------------------------------------ .--------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. -------------------------Nakon toga. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. ---------------------------------------------------------------------------Nakon toga. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. a narocito na to da poklo njena imovina moze uci u zaostavstinu poklonodavca i da se njome mogu namiriti nuzni nasljedni ci cije je pravo na nuzni dio povrijedeno.

od 10. stranke izjavljuju da parcela na kopiji k atastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu.2009. KO masline.2009. te koji se.. kao takav. od 10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. uz ovaj izvornik. au G listu nema upisanihteretaiogranicenja.. izdatu od Katastra n epokretnosti Podgorica. stranke izjavljuju da su to razumjele. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je.10. broj 05-1/09.U B listu. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. pod brojem 05-1/09.1. za predmetnu katastarsku parcelu iz L ista nepokretnosti br. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana.astopoklonoprimacprihvata -----Stranke notaru prezentuju original Izvodizmaticneknjigerodenih. ovaj notar je ustanovio da je u A listutog lista nepokretnosti upisana katastarskaparcelabroj8/1. Nakon toga.10. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. kao takva. te koj a se prilaze. koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je procitan.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravosvojineod1/ 1nanepokretnostiiztackeIovogugovora. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.. prilaze uz ovaj izvorn ik.g.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz lista nepokretnostibr 1 .--------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.povrsine 5000m2. doslo do promjena po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti. Brijeg . broj . U vezi s tim.KOMasline. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. Opstine Podgoric a. upisanjepoklonodavac sa 1/1 dijela. izdat od Uprave za nekretni ne Podrucni ured Podgorica.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu predmetnog lista nepokretnosti.g..vocnjak 1 klase.

pri laze uz ovaj izvornik. Nakon toga.2009. ------------------------------------------------------------------ . godine.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA). s tim u vezi.01-5/09.g.2009. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonodavca. notar u prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.10. od 10.. ako se radi o takvoj imovini.2003.. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. broj 0-120/09. koju je stekao nasljedivanjem i. koje je pravosnazno dana 20. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.03. kao takav. te da bi. ---------------------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000.. od 01. Naznaceno Rjesenje je notar procitao strankama i priloz io ga uz ovaj izvornik u ovjerenoj fotokopiji. koji je strankama procitan i koji se.03.g.

--------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost. ovla steniku plodouzivanja do momenta prestanka tog prava. a poklonoprimac stupa u posredan posjed odmah danas. PRAVOPLODOUZIVANJA Poklonodavac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. ------------------------------------------------------------------------------Daseu G listpredmetnenepokretnostiupisezabrana otudenjaiopterecenja nepokretnostiiztackeIovogugovora. uzzabiljeskudajezanjihovobrisanjedovoljandokazosmrtiovlastenika -----IIIPRELAZPOSJEDA. ---------------Notar je poducioiupozoriostranke da poklonodavac odgovara za materijalne i pravn e nedostatke samo ukoliko vrijednost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona i da u tom slucaju iskljucenje ili ogranicenje odgovornosti za materijalne i pravne nedosta tke ne proizvodi pravna dejstva ako je poklonodavac za materijalne i pravne nedostatke znao. poklonodavac izjavljuje da zeli zadrzavanje prava plodou zivanja. S tim u vezi. ili za drugog neko pravo.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Poklonodavac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti. tereti i opasnosti vezani za predmetnu nepokretnost ostaju poklonod avcu. koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne mo ze se prenositi na treca lica. za zivota.na cijelojnepokretnostiiztackeIovog ugovora. stranke su saglasne: -------------------------------------------------------------------------------- Dapoklonodavaczadrzavazasebelicno. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do mo menta prestanka prava plodouzivanja.1. ---------------------------------------------IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke -------------------------------------Poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. tj. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja.----------------------------------------------------------------------------Sve koristi. Ugovor o poklonu Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. a o .KORISTI. Nakon toga.bezpismene saglasnostipoklonodavca Stranke su saglasne da se naprijed naznaceni tereti i ogranicenja upisu u katast ar nepokretnosti u G listu. ili da nesto dozvoli drugome. ili da se od necega uzdrz i.

aza 186 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG. poklonoprimac moze uknjizitiukatastrunepokretnosti. .njima nije obavijestio poklonoprimca. a za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora. sapravom svojineod1/1. na osnovu ovog ugovora. na osnovu ovog ugovora. ukoristpoklonodavcaupis ePRAVOPLODOUZIVANJAna cijelojpoklonjenojnepokretnostiiztackeIovogugovora.-------------------------------------------------------------------------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI) -----------------------------------------------1 Poklonodavac je saglasan da se. Poklonoprimac186 jesaglasanda se.ana nepokretnostiiz tacke Iovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------2. istovremeno u G listu na prvom mjestu.

otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi.sa zabiljeskomdajeza brisanjeovogpravadovoljan dokazosmrtiovlastenika --------------------------------------------------------------------------3 Poklonoprimac je saglasan da se. te zabrane otudenj a i opterecenja i druge troskove u vezi s tim. -----------------------------------------da. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. bez pisane saglasnostipoklonodavca ----------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poduciostranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim zapisom. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. te ih upozorio na po su stranke odustale od toga. obja osigurava sticaoca prava svojine. snosi poklonoprimac. ispitavsi sve okolnosti. ali upisom u katastar nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima vrijemetrajanjazivotapoklonodavca. --------------------upisivanja predbiljezbe u katastru nepokretnosti. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE----------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice -------------na mogucnost ugovaranja i snio im da i kako predbiljezba sljedice suprotnog postupanja. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. nuzni nasljednici. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. ---------------------------------------------------------------------------da poklonoprimcu. ----------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. da ce notar. shodno zakons kim . odgovar aju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. pa nakon toga. ali su stranke to odbile. istovremeno u G listu n a drugo mjesto za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora upise zabiljezba zabrane otudenja iopterecenja. na osnovu ovog ugovora. po sluzbenoj duznosti. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. troskove upisa prenosa svojine i prava plodouzivanja.

mogu trazit i povrat poklona. ali su stranke. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. shodno zakonu. ali da moze odgovarati za neis punjenje. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela. ili nije mogao ostati nepoznat. a o tome nije obavijestio poklonoprimca.------------------da se ovaj ugovor o poklonu moze opozvati i raskinuti. ----------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke. i pored toga. ------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ---------------da stranke mogu ugovoriti povrat poklona poklonodavcu ako poklonoprimac umre prije njega. osim ako vrijedn ost tereta ili naloga prevazilazi vrijednost poklona. koji je poklonodavcu bio poznat. te za eventualnu stetu koju bi po klonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. odlucile saciniti ovaj ugovor. ali se odustalo od toga.odredbama o nasljedivanju.

pecat i stambilj notara) 2 6 3 Ugovoropoklonuza slucajsmrti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. dana_______2009. Obala br. Ugovor o poklonu Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) --------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti(1) -----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. potpisuju. a na sljedeci nacin:________________. g.10.15 h (slovima:jedanaest casova i petnaest minuta). u 11.2009. nakon cega su stranke izjav ile da je tako postupljeno. neposrednim pit anjima uvjerio se da sadrzaj istog odgovara volji stranaka. XY (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. u _______ casova________(slovima)---------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) Svjedoci: 1. odnosno stranka Dinic Darko stavlja otisak prsta u prisustvu naprijed naznacenih svjedoka koji t o potvrduju i ovog notara. dolje potpisanim notar om Zlatanom .15/2009. kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojerucno.1. UZZ BR.XY (potpis) 2. nakon cega su ovaj zapis potpisali naznaceni svjedoci i ovaj notar . Dana 14. kako slijedi. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovi m zapisom. preda mnom.1.g. (slovima:cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama u prisustvu naznacenih svjedoka. ---------------U Podgorici.

ul.Zlaticem.1. Obala br. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. sacinim notarskizapis ugovoraopoklonu za slucajsmrti. sa zahtjevom da n a osnovu njihovih izjava volje. ist ovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------------------------------------------------------- ..

06. sa rokom vazenja 10 (deset) godina (u daljem tekstu: Poklonoprimac) ------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka.2007. broj 05XYC. ul. drzavljanin Crne Gore.. ing..godine. stranke izjavljuju sljedeci : --------------------------------------------UGOVOROPOKLONUZASLUCAJSMRTI ------------------------------------- . roden 15.05. penzioner. po zanimanju dipl. stranke saglasno izjavljuju da je poklonodavac otac poklonoprimca i da ima kcerku koju je na drugi nacin obezbijedio. a narocito na to da je pr edaja stvari. kao i na posljedice t oga. Alej a br. u Podgorici.1.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 1. (petnaestog juna hiljadu dev et stotina sedamdesete godine). Deseta br. izdate od mUP-a Crne Gore. u Podgorici.1946. udovac. izricito ili raspolaganjem predmetnom nep okretnoscu bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. kao i to da se nepokretnost koja je predmet ovog pravnog posla. ------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. dana 10. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. Gospodin Dinic (Dario) Danko. broj 05CCC. drzavljanin Crne Gore. da poklonodavac m oze raskinuti ovaj ugovor po svojoj volji. odnosno prenos prava svojine odgoden nakon smrti poklonodavca. ciji sam id entitet utvrdio na osnovu licne karte. gradevine. na adresi: ul. sa prebivalistem u Podgorici. JmBG 1506970000000.2006.10. od dana 15 . JmBG 2012964000000. -------------------------------------------2. ciji s am identitet utvrdio na osnovu pasosa Crne Gore.godine (dvadesetog decembra h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). -----------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. Poklonodavac izjavljuje da mu je supruga umr la i da nije zakljucio novi brak.g.12. Takode sam stranke upozorio na posljedice primjene zakonskih odredbi o nuznom nasljedno m dijelu kod ugovora o poklonu. 1970. roden 20. ------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla.10. g. ozenjen. -------------------------Nakon toga. sa prebivalistem i adresom u Kotor u. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. u Kotoru.. nalazi na sluzbenom podrucju ovog notara. izdatog od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja trajno (u daljem tekstu: Poklonodavac).

doslo do promjena podataka k oji .10.KOMasline. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu tog lista nepokretnosti upisana katastarska parcelabroj 8/1. koji su stranke prezentov ale u originalu i koji im je procitan. od vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti.povrsineod5000m2. prilaze uz ovaj izvornik.kao imalacpravasvojine na katastarskoj parceli opisanoj u A listu. te koji se..IPREDMETPOKLONA-------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 .2009. kao takav. upisanpoklonodavacsa1/1 dijela. te ih upozoriona eventualne posl jedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. au G listu nema upisanih teretaiogranicenja. pod brojem 05-1/09. godine. U B listu.vocnjak 1 klase. Brijeg . izdat od Uprave za nepokretn osti Podgorica. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. od 10.---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti.

prilaze uz ovaj izvornik. kao takva.stimstojeprenossvojineodgodendo smrtipoklonodavca. broj 05-1/09. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke izjavljuju da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa. sa pravom svojine.----------------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju ovjerenu kopijukatastarskogplana. stranke izjavljuju da su to razumjele. od 10.2009.10.. a u koju su izvrsile uvid i odobrile je. da ne traze ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. kao i mogucnost i nesaglas nosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenc iji katastra nepokretnosti. Nakon toga. prilaze uz ovaj izvornik. g. kao takav.g. od 10. Notar je stranke upozorio na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.10. a koje je notar procitao strankama i prilozio ga uz ovaj iz vornik. poklonodavac izjavljuje da je predmetna nepo kretnost njegova iskljuciva svojina.astopoklonoprimacprihvata ----------------------------------Poklonoprimac. ili za . ako se radi o takvoj imovini. KO masline. te da bi. Ugovor o poklonu se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. ---------Vrijednost nepokretnostiiz tacke I ovog ugovora cijeni se na iznos od 50 000. U vezi s tim.. stranke izjavljuju da parcela na kopiji katastarskog plana odgovara parceli koja je predmet poklona i da je strankama poznato njeno stanje i granice na terenu. Iz te isprave notar je ustanovio da je poklonoprimac sin poklonod avca.2009. a na osnovu ovog ugovora. od 01.2003. notaru prezentuje Rjesenje o nasljedivanju Osnovnog suda u Podgorici. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. broj 0 120/09.. tek nakon smrti poklonodavca. broj 01-5/09.-------------Stranke notaru prezentuju originalni Izvodiz maticneknjigerodenih. Opstine Podgo rica. Notar je poduciopoklonodavca da ima pravo ovim ugovorom zadrzati za sebe.----------------II PRENOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavacseobavezujepoklonoprimcu svomsinuprenijetibeznaknadepravo svojineod1/1nanepokretnostiiz tackeIovogugovora..1. godine.2009. -----------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.03. te koj a se.izdatu od Uprave za n ekretnine Podrucni ured Podgorica. koji je strankama procitan i koji se..03. za katastarsku parcelu iz Lista nepokretnosti br. poklonjenu nepokretnost moze upisat i u katastru nepokretnosti na svoje ime. prav osnazno dana 20. Nakon toga.00 EURA(slovima: pedesethiljada EURA).. koju je stekao nasljedivanjem i s tim u vezi. g..1.

nakon cega. -IV ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEIPRAVNE NEDOSTATKE-----------------------------------Poklonodavac neodgovarazamaterijalneipravne nedostatke. ili da nesto dozvoli drugome. koristi. poklonodavac izjavljuje da ne zeli naprijed naznaceno. --------------IIIPRELAZPOSJEDA. --------------------------------Nakon sto je notar poducio i upozorio poklonodavca da moze odgovarati za naknadu stete koju bi eventualno poklonoprimac pretrpio zbog nekog od materijalnih i pravnih n edostataka .drugog neko pravo.TERETAIOPASNOSTI ------------------------------------------------Posjed. te ga upozorio na posljedice i rizike kojima se izlaze u slucaj u suprotnog postupanja. ili naloziti poklonoprimcu da nesto ucini. ili da se od necega uzdrz i.KORISTI. tereti i opasnosti prelaze na poklonoprimca tek nakon smrti pok lonodavca.

nanepokretnostiiztackeIovogugovora. nuzni nasljednici. troskove upisa prenosa svojine i druge troskove u vezi s tim. poklonodavac izjavljuje da mu nikakvi nedostaci nisu poznati. kao zakonskom nasljedniku poklonodavca. otpravak ovog ugovora dostaviti katastru nep okretnosti i poreskoj upravi kada se ispune uslovi iz ovog ugovora. -----------------------------------------da. na osnovuovogugovora. u vezi sa ovim notarskim zapisom. -----VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. --------------------------------------Poklonoprimac izjavljuje da preuzima sva javno pravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetnu nepokretnost koja nisu vidljiva iz evidencije katastra nepokretnosti.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji mu je bio poznat. ili nije mogao ostati nepoznat. ispitavsi sve okolnosti. ali su stranke to odbile. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima.---------------VIZJAVEZAKNJIZENJE(CLAUSULAINTABULANDI)-------------------------------------------------Poklonodavacjesaglasandapoklonoprimac. u cilju zastite nuznog nasljednog dijela.nasvoje imeteknakon smrtipoklonodavca -----------------------------------------------------------------------VITROSKOVIIPOREZI------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio stranke da za troskove. odgov araju solidarno i da mogu drukcije ugovoriti. po sluzbenoj duznosti.------------------------da poklonoprimcu. snosi pokl onoprimac. ----------------------------------------da ce notar. s obzirom na to da se ovdje radi o poklonu. stranke izjavljuju da troskove ovog notarskog zapisa. a o tome nije obavijestio poklonoprimca.sa1/1 dijela. -----------------------------------------------------------------------------VIII PODUKEIUPOZORENJA ---------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da se pravo svojine stice upisom u katastar nepokretnosti i da se to na osnovu o vog ugovora moze uciniti tek nakon smrti poklonodavca. mogu trazit i povrat . shodno zakons kim odredbama o nasljedivanju. pa nakon toga. moze doci do uracunava nja vrijednosti poklona u nasljedni dio i da poklonodavac to moze sprijeciti davanje m izricite suprotne izjave. mozeishoditiuknjizbupravasvojine.

-Od ove notarski obradene isprave dobijaju: --------------------------------------------------------------187 Clan 594 stav 2. ako je poklonodavcu bio poznat. . ili nije mogao ostati nepoznat. ZOO CG. --------------------------------------------------------------------------------------------da poklonodavac ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke.poklona. odlucile saciniti ovaj ugovor. a o tome nije obavijestio poklonopri mca. izricito i li raspolaganjem predmetnom nepokretnosti bilo kojim pravnim poslom medu zivima ili za slucaj smrti187. kao i za zakasnjenje ispunjenja svoje obaveze. kao i za eventua lnu stetu koju bi poklonoprimac pretrpio zbog nekog nedostatka. ali su stranke.------------------da poklonodavac ovaj ugovor o poklonu moze raskinuti po svojoj volji. i pored toga. ali da moze odgo varati za neispunjenje.

3. kako slijedi. dana_______2009. ) stvarna prava na tudim nepokretnostima su: Pravo sluzbenosti Zalozno pravo 3 1 Pravosluzbenosti Sluzbenosti (servitus) su stvarna prava na tudoj stvari kod kojih se vlasnik oba vezuje da ce u pogledu svoje stvari nesto trpjeti ili propustiti u korist ovlascenika tog prava188. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. a na sljedeci nacin:________________.g. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. Dakle. da su r azumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. neposrednim pitanjima uvjerio se da njegov sadr zaj odgova ra volji stranka. U zavisnosti od toga da li se pravo sluzbenosti ustanovljava u korist vlasnika odr . Stvarna prava na tudim nepokretnostima Prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima (Sluzbeni list Crne Gore broj 19/2009. imalac tog prava je ovlascen da u odredenoj mjeri i skoriscava tudu stvar ili da zahtijeva od njenog vlasnika da se uzdrzi od upotrebe te stvar i.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Poklonodavac: Dinic Darko (potpis) Poklonoprimac: Dinic Danko (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Poklonodavac(1)-----------------------------------------------------------------------------------------Poklonoprimac (1) ---------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. pecat i stambilj notara) 3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. na osnovu prava sluzbenosti.

str.g .z. paragraf 472. Pravila gradanskih zakonika. . Zagreb 1961.. sluzbenosti mogu biti stvarne i licne. 462.edene nepokretnosti ili u korist odredene licnosti. A. 188 Mihajlo Vukovic.

Stvarna sluzbenost se moze zasnovati samostalnim ugovorom (pravnim poslom) o ustanovljenju stvarne sluzbenosti ili kao posebna odredba drugog ugovora (npr. za konstituisanje stvarne sluzbenosti kao osnova moze biti i drugi jednostrani pravni posao. Dakle. kada npr. vlasnik dvije nepokretnosti jednu od njih opterecuje stvarnom sluzbeno scu u korist one druge190. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) kao pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrsi odredene radnje na nepokret nosti drugog vlasnika (posluzno dobro) ili da zahtijeva od vlasnika posluznog dobra da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji. s obzirom da pravni posao. tacka 6. za konstituisanje stvarne sluzbenosti. . inace. Pored testamenta. stav 1. nego automats ki. koje bi. Zasnivanje stvarnih sluzbenosti Osnovi zasnivanja su: pravni posao. Pr avni posao moze biti dvostran (ugovor) ili jednostran (testament). Pravni posao moze biti teretan ili dobrocin.1. Zakona o notarima CG). a pored toga. kao i druga. u govor o prodaji itd.1. uzdrzavanje vlasnika posluznog dobra od odredenih radnji koje bi. mora biti zakljucen u pisanom obliku. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravno dejstvo. u formi notarskog zapisa. stvarna prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla stice upisom u katastar nepokretnosti 191 (modus acquirendi).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3 1 1 Stvarne sluzbenosti Stvarana sluzbenost je jedno od stvarnih prava na tudoj stvari.1. onda se. Stvarne sluzbenosti se ne prenose. sadrzaj stvarne sluzbenosti je dvojak: vrsenje odredenih radnji na nepokretnosti drugog vlasnika (posluzno dobro) od strane vlasnika druge nepokretnosti za potrebe te nepokretnosti (povlasno dobro) . i to: da je pravni posao zakljucen sa vlasnikom stvari koja je posluzno dobro i da postoji punovazan pravni posao (iustus titulus).). ili zapisa o pot vrdi privatne isprave (clan 51. potrebn e su jos dvije pretpostavke. u vezi sa stavom 3. odluka suda ili drugog drzavnog organa. niti opterecuju pravnim poslom. odrzaj. inace. imao pravo vrsiti na svojo j nepokretnosti. imao pravo vrsiti na svojoj nepokretnosti. Kada se stvarna sluzbenost zasniva pravnim poslom. a definise se (c lan 194. 3. Zasnivanje stvarne sluzbenosti na osnovu pravnog posla189 predmet je naseg razma tranja.

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. st. prelaze na pravnog sljednika vlasnika povlasno g dobra. Clan 207. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG i cl. 189 190 191 202 Clan 202. st. Clan 8. O tome notar upoznaje ugovorne strane. 1.kao sastavni dio povlasnog dobra. . npr. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 1.

P R I m J E R Notar je poducio i upozorio kupca (sticaoca) da je u G listu upisano pravo sluzbeno sti puta preko parcele koja je predmet prodaje sa sljedecim sadrzajem ________. s tim da se tu ne radi o ugovaranju cijen e. vazi isto pravilo.naknadomi prostornimodredenjem. katastarske oznake n epokretnosti i clausulu intabulandi. sa naprijed naznacenom sluzbenoscu puta. Vlasnik posluznog zemljista XY obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vlasnika povlasnog dobra CC. tada notar u ugovoru mora prostor ne granice tacno naznaciti. vec stranke mogu ugovoriti naknadu koja ima karakter kompenzacije za stetu koju vlasnik posluznog dobra trpi u vidu izmakle koristi i u vidu umanj ene vrijednosti posluznog dobra zbog uspostavljanja sluzbenosti 192. ukoliko se ona ugovara. KO ____. a koji to prihvata.1. Kada se radi o otudenju posluznog dobra. Sadrzaj i vrste prava stvarne sluzbenosti U ugovoru o zasnivanju stvarne sluzbenosti mora se navesti sadrzaj i obim prava sluzbenosti. -------------------------------3. koja ima sljede ci sadrzaj: vlasnik povlasnog dobra ima pravo da u sirini od 5 m (pet metara) i u duzini od 180 m (stotinu osamdeset metara) prolazi sjevernom granicom preko parcele broj ___. Sto se tice naknade koju placa vlasnik povlasnog dobra. P R I m J E R Stvarnasluzbenostsaodredenimsadrzajem. te notar takode mora poduciti i upozoriti novog sticaoca posluznog dobra na tu okolnost.---------------------------------------------------------- . s tim da se smatraju tacno odredenim ako su ucrtane u s kici koja je prilozena notarskoj ispravi193. Nakon toga.3.obimom. kao kod prodaje. stvarnu sluzbenost puta. pj esice i vozilima bilo koje vrste i velicine i u bilo koje doba. ugovorena je sluzbe nost prava prolaza preko odredenog dijela parcele). ugovor treba sadrzavati: ime vlasnika povlasnog i posluznog dobra. kupac izjavljuje da prihvata kupovi nu predmetne nepokretnosti.1. mora biti izricito navedena u ugovoru.2. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Notar je poducio stranke da se prenosom prava svojine na nepokretnosti prenosi i pravo sluzbenosti na toj nepokretnosti kao povlasnom dobru. te mu obj asnio pravno znacenje i posljedice tog prava. Kada je vrsenje prava sluzbenosti prostorno ograniceno (npr. Pored opisa sluzbenosti i odredbi o nakn adi.

a koji iznos je dospio za placanje odmah danas. 79. -----------------------------------------------------------192 Cl. st. . 193 Cl.00 EURA (pethiljada EURA). 5.000.Za zasnivanje ove sluzbenosti. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. 208. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se platiti vlas niku posluznog dobra novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5.

a ako se podijeli posluzno dobro. onda sluzbenost ostaje samo na dijelovima na kojima je vrsena. S tim u vezi. put u sirini od 3 m (tri metra) sa juzne str ane prema skici vjestaka. Zakona o svojinskopravni m odnosima CG). odnosno posluzno dobro. biti solidarni povjerioci ili povjerioci idealnih dijelova. Ako je posluzno dobro u svojini vise suvlasnika ili zajednickih vlasnika . U tom slucaju. ali i u tom se slucaju radi o cijeloj nepokretnosti kao posluzno m dobru. Na jednom posluznom zemljistu (parceli) moze biti zasnovano vise stvarnih sluzbe nosti za potrebe vise povlasnih zemljista.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu koju je izradio ovlasteni geodetski strucnjak XY od ____. Ako se podijeli povlasno dobro. u kom slucaju se u odjeljak G lista nepokretnosti mogu upisati jedna ispod druge. onda stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njegovih dijelova. Za razliku od toga licna sluzbenost se moze ustanoviti i na suvlasnickom dijelu. u istom rangu. pu . P R I m J E R Vlasnikposluznogdobra zasnivaukorist vlasnikapovlasnih dobara. moze biti samo realni dio zemljista koji nije pocijepan. u pog ledu sluzbenosti. neg o samo na cijeloj nepokretnosti. moguce su dvije varijante: da se na jednom posluznom zemljistu zasnuje odvojena sluzbenost za svako povlasn o zemljiste. npr. Objekti stvarne sluzbenosti su uvijek najmanje dvije cijele nepokretnosti. Ako je za vrsenje stvarne sluzbenosti potrebno koristenje nekog uredaja (npr. u koju su stranke izvrsile uvid i odobrile je. Kao posluzno dobro. da se na jednom posluznom dobru uspostavi jedinstvena sluzbenost u korist vise ovlascenika.najednake idealnedijelove).kao solidarnih povjerilaca(alternativa:kaopovjerilaca. koje nazivamo povlasno. stvarna sluzbenost se ne moze ustanoviti na suvlasnickom dijelu. onda svi oni moraju dati saglasnost za uspostavu stvarne sluzbenosti. 197. kada se u ugovoru mora izricito navesti da li ce ovlascenici. Naznaceni plan-skica se pri laze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio .stvarnusluzben ost( navesti sadrzajiobim) -------------------------------------------------------------------------------Moguce je zasnovati sluzbenost u korist jednog povlasnog dobra na vise posluznih dobara. ----------------------------------------------------------------------------------Pravo stvarne sluzbenosti ne moze se dijeliti (cl.

troskove toga sno se vlasnik povlasnog dobra i vlasnik posluznog dobra. sto se treba inkorporirati u ugovor. a ako uredaj ili poduz imanje odredene radnje koristi i interesima vlasnika posluznog dobra. a vlasnik posluznog dobra sa 1/3 dijela . ---------------------------------------------------------------------- . troskove toga snosi vlasnik povlasnog dobra. P R I m J E R Vlasnik posluznog zemljista takode ima pravo da koristi put. postavljanje i nasipanje puta i nje govo odrzavanje). srazmjerno koristi koju imaju. Troskove postavljanj a puta. njegovog odrzavanja i saobracajnog obezbjedenja snosi vlasnik povlasnog dobra sa 2/3 dije la.mpe za bunar) ili preduzimanje neke radnje (npr.

pravo prolaza. povrsine od 1000 m2. U praksi mogu biti razlicite sluzbenosti koje nisu taksativno navedene u Zakonu.) stvarne sluzbenosti.). postavljanje vodova. m oraju se ispuniti sljedece pretpostavke: da je pravni posao zakljucio vlasnik posluznog dobra. Primjer clausule intabulandi: 1. -----------------------------------------2.1. povrsine od 1000 m2 iz Lista nepokretnosti broj 2. do 221. a u korist sv agdasnjeg vlasnika povlasnog dobra oznacenog kao parcela broj 2/2. Upis ima konstitutivno dejstvo.3. oznacenog kao parcela broj 2/2. povrsine od 4500 m2. U uporednom pravu poznat e su poljske (pravo prolaza pjesice i vozilima. kao povlasnog dobra. Brijeg . KO masline. Zakona o drzavnom premjeru i katast ru. 3. 215. klase. pravo imati dio zgrade i naprave na posluznom dobru.. S tim u vezi. klase . i 79. clausula intabulandi. Upis stvarne sluzbenosti u katastar nepokretnosti Upis se vrsi prema odredbama clana 78. kao teret na posluznom dobru . Primjer ugovora o zasnivanju stvarne sluzbenosti CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . odobrava upis stvarne sluzbenosti puta iz ta cke II ovog ugovora u G list posluznog dobra broj 1. pravo na ispasu stoke itd. zahtijeva da se ista sluzbenost upise kod njego vog zemljista. kao vlasnik povlasnog dobra. vocnjak 1. kao pravo vlasnika povlasnog dobra.) i kucne (pravo nasloniti svoju zgradu na tudu zgradu. zakonske sluzbenosti u javnom interesu. CB. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. kao vlasnik posluznog dobra.4. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Stvarna sluzbenost moze biti ustanovljena na neodredeno i odredeno vrijeme. postavljanje antena. pravo kapnice. osim s to je predvidio posebne slucajeve stvarnih sluzbenosti (cl. da postoji punovazan pravni posao kao osnov za upis. vocnjak 1. subjekti prava imaju odredenu slobodu u kreiranju sadrzaja sluzbenosti. koja ne smije biti u suprotnosti sa pravnim poretkom i moralom.1. pravo pojiti st oku. AB. klase. broj 2. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima nije nabrojao sve stvarne sluzbenosti.1.. Da bi se na osnovu pravnog posla upis izvrsio. Brijeg . KO masline. a to su: nuzni prolazi. pravo crpiti vodu.1. vocnjak 1. KO masline. u G list nepokretnosti povlasnog dobra.3. oznacenom kao parcela broj 2/1. Brijeg . navo diti kapnicu sa svoje strehe na tude zemljiste itd.

1. Obala br. . ul.Podgorica. UZZ broj: 15/2009.

od dana________. Gospodin AB. br. Obala br. u 11.vocnjak1 klase.povrsineod 4500 m2. ul.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica.sa 1/1 dijela.10. sa prebivalistem i adresom stanovanja u ___________. stranke su izjavile sljedeci:------------------------------------------------------------------------------UGOVOROZASNIVANJU STVARNE SLUZBENOSTI ---------------------------------------------------IPREDMET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 1 . te koji se kao takav prilaze uz ovaj izvornik.kao imalacpravasvojinena posluznom dobru. drzavljanin Crne Gore.________. preda mnom. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). na adresi ul. od _____. izdatu od mUPa Crne Gore. izdatu od mUPa Crne Gore. roden dana_____.---------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnosti koje su predmet ovog ugovora. JmB________. nastanjen u ___________. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------- . ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. JmB_________. broj__. penzioner. (u daljnjemtekstu: posluznodobro) U B listu.2009 g. sa rokom vazenja do________. objasnio im pravn e domete i posljedice. roden u mjestu_________. potom se uvjerio u pravu volju stranaka. u mjestu______._________.. penzioner. sa rokom vazenja do____. drzavljanin Crne Gore. od dana _______. koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan.00 (j edanaest) casova.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ozenjen (u daljemtekstu: Vlasnikpovlasnogdobra). ul.1..___/2009. upisan ugovarac AB. u mjestu _______.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Dana 14. sac inim notarski zapisugovorao ustanovljenjupravastvarne sluzbenosti. Gospodin CB. a koji izjavljuje da je: sin B. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. ovaj notar je ustanovio da je u A listuupisana katastarskaparcelabroj2/1. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla. nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. a koji izjavljuje da je: si n A. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. istovremeno su pristupila s ljedeca lica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Brijeg . ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____. (u daljemtekstu:Vlasnikposluznogdobra) . ozenjen. roden dana_______. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.KOMasline.

br.kao imalacpravasvojine na povlasnom dobru. te koji se. au G listu nema upisanihteretai ogranicenja -------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. a narocito na mogucnost da je u meduvre menu. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.sa 1/1 dijela. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. ovaj not ar je ustanovio da je u A listu upisana katastarskaparcelabroj2/2.------------------------------------2 Uvidom u Izvodiz listanepokretnostibr 2 .povrsine od1000 m2.___/2009.izdat od Uprave za nekretnine -Podrucna jedinica Podgorica. kao takav. od _____. . (udaljemtekstu: povlasno dobro) U B listu. upisan ugovarac CB.vocnjak1 klase Brijeg . neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . koji su stranke prezentova le u originalu i koji im je procitan.KOMasline. prilaze uz ovaj izvornik. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra n epokretnosti..

Nakon toga. ukojusustrankeizvrsileuvidiodobrileje Naznaceniplan-skicase prilazeuzovajizvorni kicininjegovsastavnidio --------------------------------------------------------Vlasnikposluznogdobratak odeimapravodakoristi naznaceniput -------------------------Obaveza izgradnje i odrzavanja puta je na ugovornim stranama u jednakim dijelovi ma. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnih dr ugova ugovornih strana. vlasnik povlasnog dobra obavezuje se vlasniku pos luznog dobra isplatiti novcanu naknadu u jednokratnom iznosu od 5. koji to prihvata. koja ima sljedeci sadrzaj: vlasnikpovlasnogdobraimapravodau siriniod4m(cetiri metra). koje prezentuje u originalu i koje se u ovjerenoj fotokopiji. koj u je sacinio ovaj notar.g. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za zasnivanje ove sluzbenosti. ako se radi o takvoj imovini. a koja se moze dati u ovoj ili posebnoj ispravi. uzjuznugranicu.3. stvarnu sluzbenost puta. koju je stekao nasljedivanjem od oca. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenih izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnost i u evidenciji katastra nepokretnosti.. Notar je stranke upozor io na posljedice u slucaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznacenim.uduziniod70m(sedamdeset metara)napravicvrstiputi da njimeprolazi pjesiceivozilima bilokoje vrsteivelicineiubilokoje doba ------------Trasa puta je ucrtana u prilozeni plan-skicu. koji ide ispod posluznog dobra. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. Nakon toga.------Predmetni put sluzi povezivanju povlasnog dobra sa javnim putom. a .1982.------------------------------------II USTANOVLJAVANJE STVARNE SLUZBENOSTI PUTA-----------------------------------------------Vlasnik posluznog dobra AB obavezuje se uz novcanu naknadu zasnovati u korist vl asnika povlasnog dobra CB. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici.06.. stranke izjavljuju da su to razumjele. Stvarna prava na tudim nepokretnostima od vremena izdavanja predmetnih izvoda iz lista nepokretnosti. vlasni k posluznog dobra izjavljuje da je predmetna nepokretnost njegova posebna imovina.kojuje izradioovlasteni geodetskist rucnjakXYod____. te da bi. od 01. ------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poduciozakonskom statusu zajednicke imovine bracnih drugova.000. broj O-2 0/82.prekoparceleposluznogdobra.00 EURA (pethiljada EUR A). doslo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele.

Brijeg .KOMasline. .povrsineod1000m2izListanepokretnostibroj2 KOMasline --------------194 Napomena: sluzbenost se moze zasnovati i bez naknade.odobravaupisstvarnesluzbenostiputaiztackeII ovogugovorau G listposluznogdobra. Zakona o drzavnom premjeru i katastru CG.povrsineod4500m2.au koristsvagdasnjegvlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2. i 79.vocnjak1 klase Brijeg .broj1 .kaoteretnaposluznomdobru. oznacenomkaoparcelabroj2/1. u tom slucaju formulacija bi mogla glasiti: Predmetna sluzbenost ustanovljava se bez naknade . 195 Napomena: Upis stvarne sluzbenosti u katastar vrsi se prema odredbama clana 78.koji iznos je dospio za placanje odmah danas194 ---------------------------------------------------------III KNJIZNE IZJAVE195 -------------------------------------------------------------------------------------------1 AB.vocnjak1 klase.kaovlasnikposluznogdobra.

------------5. --------------------------------VZAVRSNE ODREDBE------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1.povrsineod1000m2 ----------------------------------------------------------------------IVTROSKOVIINAKNADE--------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove sacinjavanja ovog notarskog za pisa odgovaraju solidarno. stvarna sluzbenost ostaje samo na d ijelovima na kojima je vrsena.KOMasline.----------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vlasnik posluznog dobra(1) --------------------------------------------------------------------------Vlasnik povlasnog dobra (1)--------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1) ----------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1) ---------------------------------------------------------------------------------------- . stvarna sluzbenost ostaje u korist svih njenih dijelova. kaopravo vlasnikapovlasnogdobraoznacenogkaoparcelabroj2/2.----------------------------------------------------------------------------7. da stvarna sluzbenost moze prestati u slucajevima predvidenim Zakonom. da u slucaju podjele posluzne nepokretnosti. da se stvarna sluzbenost mora vrsiti na nacin kojim se najmanje opterecuje poslu zna nepokretnost. -----------2. snosi vlasnik povlasnog dobra CB. ---------------------------------------------------------------------------------------------3.vocnjak1 klase Brijeg . da u slucaju podjele povlasne nepokretnosti.zahtijevadaseistasluzbenostupisekodnjegovog zemljistakaopovlasnogdobrau G listnepokretnostipovlasnogdobrabroj2 . da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu. da se tek sa upisom stvarne sluzbenosti u katastar stice stvarna sluzbenost. otpravak ovog ugovora dostaviti na knjizenje Katastru nepokretnosti i Poreskoj upravi. kao i eventualni porez.--------------------------------------------------------------------------------------------6. po sluzbenoj duznosti. da ce notar.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 CB.kao vlasnikpovlasnogdobra. ----------------------------------------------------4. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu zakljucivanjem i realizac ijom ovog ugovora.

nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar . neposrednim pitanjima se uvjerio da odgovara nj ihovoj volji. dana_______2009.---------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao akt strankama. u _______ casova_________(slovima) -------------------------Vlasnikposluznogdobra: AB (potpis) Vlasnikpovlasnogdobra: CB (potpis) .g.Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. a na sljedeci nacin:________________. kako slijedi.---U Podgorici. da su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i svoje rucno. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. u prisustvu ovog notara potpisuju.

testament. Postoje tri osnova sticanja prava plodouzivanja i to: ugovor (to su vrlo cesto posebne odredbe u sklopu ugovora o poklonu.3. pecat i stambilj notara) 3 1 2 Licne sluzbenosti Licne sluzbenosti196 su sluzbenosti na tudoj stvari koje su. U slucaju ugovora i testamenta (pravnih poslova). 223.1. Ugovorne strane mogu pravnim poslom predvidjeti odredena ogranicenja na sljedeci nacin: iskljuciti odredene koristi koje daje stvar. da ga upotrebljava i da pribi ra plodove od njega. te su. Stvarna prava na tudim nepokretnostima NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota itd. Sadrzaj prava i ogranicenja Plodouzivalac ima pravo da posluzno dobro odrzava.2. One ovlascuju odredeno lice da na odredeni nacin koristi t udu stvar. kako samo ime kaze. pravo stanovanja. .1. u pravilu neprenosive i pres taju sa smrcu ovlascenika. Pravo plodouzivanja mogu steci fizicka i pravna lica. 3. Za razliku od toga. vezane za licnost ovlascenika tog prava. uz obavezu da se sacuva njena sustina i da plodouzivalac svoje pravo vrsi s paznjom dobrog domacina. odrzaj. pravo upotrebe. ciji vlasnik to mora trpjeti. pravo plodouzivanja na nepokre tnostima stice se upisom u katastar. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je najsi re pravo upotrebe tude stvari i pribiranja plodova sa nje. stvarne sluzbenosti su vezane za nepokretnost i dijele njenu sudbinu. Pravni posao mora biti u formi notarskog zapisa. Licne sluzbenosti dijele se na: pravo plodouzivanja.). Predmet prava plodouzivanja mogu biti pokretne i nepokretne stvari. Pravo plodouzivanja Pravo plodouzivanja (cl.-243. kao takve.

. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 230.ustanoviti pravo plodouzivanja pod uslovom. ukoliko 196 Clan 222. s rokom ili sa nalogom. ugovorom o zakupu. s tim da je Zakon (cl. do clana 249. Zakon o svojinsk o-pravnim odnosima) predvidio mogucnost da plodouzivalac pravnim poslom (npr.) prenese na drugog koristi koje daje posluzno dobro. Pravo plodouzivanja je neprenosivo. ___ i dr.

240. S tim u vezi. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) Pravo plodouzivanja prestaje: protekom vremena. da placa javne dazbine koji terete plodove i tekucu upotrebu posluznog dobra. Vrijeme na koje se moze ustanoviti pravo plodouzivanja moze biti: na odredeno vrijeme. do smrti fizickog lica. ukoliko u vrsenju plodouzivanja plodouzivalac nije bio sprijecen. Obaveze plodouzivaoca su: da ocuva sustinu posluznog dobra i njegovu raniju namjenu. da. s tim da u tom slucaju notar treba dati poduku i upoz . kod uspostavljanja prava plodou zivanja. nevrsenjem plodouzivanja u roku od pet godina. po prestanku koristenja. a najkasnije smrcu plodouzivaoca. stvar (posluzno dobro) vrati vlasniku u stanje u kome je stvar primio. kada se u istoj licnosti sjedini svojstvo vlasnika i plodouzivaoca. u svakom slucaju prestaje protekom vremena od 30 godina od dana kada je sluzbenost uspostavljena. s tim da. ako je ustanovljeno u korist pravnog lica. da snosi troskove redovnog odrzavanja. ako je bilo ugovoreno. u suprotnom. odnos no prestankom pravnog lica. vaziti zakonsk a odredba koja dozvoljava prenos koristi. jer ce. Pravo plodouzivanja prestaje i propascu posluznog dobra. Prestanak prava plodouzivanja (cl. kad na istom posluznom dobru trece lice odrzajem stekne plodouzivanje ili pravo svojine. u ugovoru treba poduciti i upozoriti vlasnika nepokretnosti da moze zabraniti u samom tom ugovoru mogucnost prenosa koristi. da stvar koristi kao dobar domacin i da je o svom trosku odrzava u stanju u kome je primio prilikom nastanka plodouzivanja. za zivota fizickog lica. tj. odricanjem od strane plodouzivaoca.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima mu to pravo ugovorom nije oduzeto. do prestanka pravnog lica. da osigura stvar kada je propisano obavezno osiguranje ili to nalazu pravila pon asanja dobrog domacina.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Poduke i upozorenja kod prava plodouzivanja: Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo plodouzivanja na nepokretnosti stice upisom u katastar. 240. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). ali su stranke od ustale od toga. alineja 6. -------------------------------------------------da se prenos koristi koje daje posluzno dobro moze iskljuciti. te na poslje dice suprotnog postupanja.orenje da ce pravo plodouzivanja prestati protekom vremena od 30 godina (cl. --------------------------------------------------------------------------------da se pravo plodouzivanja ne moze prenositi .

Ovo pravo se po obimu (upotreba i pribiranje plodova u granicama svojih licnih p otreba i potreba clanova svoje porodice) razlikuje od prava plodouzivanja koje je najsi re pravo upotrebe tude stvari. Ovo pravo je licno i kao takvo je neprenosivo. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. Stvarna prava na tudim nepokretnostima da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. potrebno je unijeti poduku i upozorenje: da u svakom slucaju pravo plodouzivanja prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja . a pravo plodouzivanja se ustanovljava za vrije me postojanja pravnog lica.-247. te na posljedice suprotnog postupanja.3. ---------------------------------------------------------Ako je plodouzivalac pravno lice. za zivota. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta licn e sluzbenosti kod koje je imalac prava ovlasten da tudu stvar (posluzno dobro) upotrebljava i pribira plodove od nje u granicama svojih licnih potreba i potreba clanova svoje porodice. Osnovi nastanka ovog prava su: ugovor. te na posljedice suprotnog postupa nja. testament i odrzaj. pravo upotrebe na nepokretnosti stice upisom u katastar. (slovima) -----------------------------------------------------------------------------------------P R I m J E R Pravo plodouzivanja ustanovljeno u vidu posebne odredbe ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota: Ustupilac zadrzava za sebe licno. . pripadaju vlasniku p osluznog dobra.1. ali su stranke odustale od toga.2. bez narusavanja sustine stvari. -----------------3. PRAVOPLODOUZIVANJA na cijeloj nepokr etnostiiz tackeIovogugovora Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodouzivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja.2. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. s tim sto se kod ugov ora i testamenta. dok sve koristi preko toga. P R I m J E R Poduke i upozorenja Notar je stranke poducio i upozorio: da se pravo upotrebe stice upisom u katastar. Pravo upotrebe Pravo upotrebe (cl. 244.

u svakom slucaju.-----------------------------------------------------------------da pravo upotrebe ustanovljeno u korist pravnog lica.da je pravo upotrebe neprenosivo. ----------------------------------------- . prestaje protekom vremena od 30 godina od dana ustanovljenja.

jer se odnosi samo na koristenje tude stambene zgrade ili stana. poklon) koji sadrzi posebne odredbe o pravu stanovanja. -----da se pravo stanovanja ne moze prenositi.iz _____. a za vrijeme trajanja njegovog zivota.3.zazivota. osnovi nastanka s u pravni posao (ugovor i testament) i odrzaj.zazivota.248. uz iskljucenje ostalih lica. te na posljedice suprotnog postupanja. ---------------------------------------------------------P R I m J E R Ugovaranje prava stanovanja u okviru ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. Dakle. ili sa clanovima domacinstva i licima koja ga izdrzavaju. koristi tudu stambenu zgradu ili stan.-------------------------------------------------------da mogu zahtijevati popis i procjenu posluznog dobra. sam.f ormulacija: Ustupilac zadrzavazasebelicnoizasvoju sestruXY. ali su stranke odustale od toga. u svrhu stanovanja.PRAVOSTANOVANJAna prvom spratu kuce koji je na planu zgrade oznacen i srafiran crvenom boj om Plan zgrade je predocen strankama.PRAVOSTANOVANJAnacijelom stanuiztackeIovogugovora -----------------------------------------------------( Alt Ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanja .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 3. ka o posebni dio stambene zgrade. Ovo pravo je neprenosivo. te na posljedice suprotnog postupanja.iz _____.-249. kao posebnog dijela zgrade. Kod ovog prava. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) je vrsta lic ne sluzbenosti koja je uza od prava plodouzivanja.2. ---------------------------------------------------------------------------------------------- . P R I m J E R Poduke i upozorenja kod prava stanovanja Notar je stranke poducio i upozorio: da se ovo pravo stice upisom u katastar.1. ili su mu potrebna za vodenje domacinst va. Ovo pravo nastaje i prestaje kao i pravo plodouzivanja. njegov imalac je ovlasten da. a stice se upisom u katastar nepokretnosti Ugovor moze biti samostalan ili se radi o ugovoru o nekom drugom pravnom poslu (npr. Pravo stanovanja Pravo stanovanja (cl. one su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio).

iz ______. u obimu u kojem to po Zakonu ima vlasnik. Ovo pravo stanovanja je li cno i ne moze se prenositi na treca lica.--------------------------------------------------------------------------- . drugi ovlastenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu.U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. Ustupilac i njena sestra XY. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja.

3. 3 2 1 Zaloznopravonanepokretnimstvarima(hipoteka) Hipoteka197 je stvarno pravo na nepokretnoj stvari radi obezbjedenja odredenog p otrazivanja povjerioca koji je ovlascen. delikti itd). Zakona o notarima CG). s tim da je najcesci ugovor o zaj mu. sudske odluke i zakona. o zajmu? Buduci da se radi o nistavom ugovoru. ili u formi zapisa o potvrdi priv atne isprave (clan 50.1.3. 315. Nacela i karakteristike hipoteke koje znaci da je hipoteka vezana za potrazivanje koje se a) Nacelo akcesornosti obezbjeduje. tacka 6. bez obzira na osnov (npr. regulisano je na sljedeci nacin (cl. a isto tako ako je potrazivanje prestalo da postoji ili je isplaceno. Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom. Potrazivanje se obezbjeduje u cjelini.2. prije ostalih povjerilaca . kamate i druga s poredna . na nacin propisan Zakonom. kredit. dok mu ne pripada pravo na kamate. bez obzira na pro mjenu vlasnika opterecene nepokretnosti. Pravo zaloga nastaje na osnovu pravnog posla. 51. nepokretnostima i na pravima radi osi guranja odredenog potrazivanja povjerioca koji je ovlascen da. Predmet interesovanja ovog rada je zalozno pravo na nepokretnostima (hipoteka). sta ce biti sa hipotekom u slucaju d a se potrazivanje zasniva na nistavom ugovoru. s obzirom da pravni posao o zasnivanju hipoteke mora biti u pisanoj formi notarskog zapisa (cl. zahtijeva namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti zalozene stvari ili prava. st. tj. nepokretnosti i prava. brisanjem iz katastra. zajmoprimac nije duzan vratiti zajam.1. razne vrste ugovora. Postavlja se pitanje. da trazi namirenje svog potrazivanja iz vrijednosti te nepokretnosti prije povjerilaca koji na njoj nema ju hipoteku. hipoteka prestaje. a iz nepokretnosti opterecene hipotekom. ali se njegova obaveza sastoji u tome da vrati ono sto je primio199. glavno potrazivanje.198 npr.269. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG) je stvarno pravo na tudim pokretnim stvarima. U tom slucaju zajmodavac ima pravo da se namiri za samo ono sto je dao zajmoprimcu. kao i prije povjerilaca koji su hipoteku stekli poslije njega.a Zakona o notarima CG). Stvarna prava na tudim nepokretnostima 3 2 Zaloznopravo Pravo zaloga ili zalozno pravo (cl.1. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG): Potrazivanje mora biti novcano ili potrazivanje cija je vrijednost izrazena u no vcu. Predmet zaloznog prava mogu biti pokretne stvari.

Potrazivanje mora biti odredeno. strana 59. do cl. Rasovic. 308. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. s tim sto se po Zakonu potrazivanje smatra dovo ljno odredenim ako su odredeni povjerilac i duznik. 197 Cl. . Komentar Zakona o hipoteci. g. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. odnosno najvisi iznos do kojeg se obezbjeduje hipotekom. pravni osnov i visina potrazivanj a.potrazivanja i troskovi prinudne naplate. 2007. 198 Zoran P. 352. 102. Zakona o obligacionim odnosima CG. 199 Cl.

u ugovoru o hipoteci mora se odrediti najmanji iznos do koga nepokretnost sluzi za obezbjedenje.000. u ispravi koja je osnov za upis hipoteke. b) Nacelo specijalnosti se sastoji u tome da se hipotekom moze obezbijediti samo odredeno potrazivanje jednog povjerioca i da hipoteka moze postojati samo na odredenim stvarima (nepokretnost mora biti tacno odredena). uz kamatnu stopu od 9% (devet postoo) na godisnjem nivou i na period od 3 6 (tridesetsest) mjeseci. Dakle. pa zalozni duznik ima pravo traziti brisanje takve hipoteke. obavezao zaloznom duzni ku (puni naziv). S obzirom na takvo potrazivanje.g. hipoteka prestaje.znaci da se hipoteka odnosi na cijelu nepokretnost. Kontinuirana hipoteka. kao davalac kredita. nema generalne hipoteke .Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima P R I m J E R Ugovorne strane zakljucile su Ugovor o kreditu broj 01/09.2009.01. s tim da prva rata dospijeva 30 (trideset) dana od stavljanja kredita u otplatu. na njene .00 EURA (slovima : pedesethiljada EURA). pa u tom slucaju . a ako s e u trenutku zasnivanja hipoteke ne zna tacan iznos potrazivanja. a koje dospijeva za isplatu prije namirenja potrazivanja za cije je obezbjedenje hipoteka nastala. koja obezbjeduje izvorno potrazivanje po ugovoru na osnov u koga je ono nastalo. Kreditna hipoteka-za obezbjedenje potrazivanja koje bi moglo nastati iz odobreno g kredita. kako sa aspekta potrazivanja. nakon isteka odredenog vremena ili ostvarenja odredenog uslova. od 05. kao korisniku kredita. ali obezbjeduje i potrazivanje koje je nastalo nakon njenog ustanovljenja. (sl ovima) kojim se zalozni povjerilac (puni naziv). hipoteka se dijeli na: Kauciona hipoteka kojom se obezbjeduje potrazivanje koje ne mora nastati. c) Nacelo nedjeljivosti. tako i sa aspekta objekta hipoteke201. na ime kredita isplatiti iznos od 50. ----------------------------------------------------------------Izuzeci od nacela akcesornosti Potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom moze biti uslovno ili buduce. Ova hipoteka se samo odnosi na obaveze nastale izmedu povjerio ca i duznika200. preuzetog poslovodstva. jemstva ili naknade stete ili drugih potrazivan ja.. treba navesti najvisi iznos koji kredit ili odgovornost moze dostici. a ako potrazivanje ne nastane. te uz obavezu korisnika kredita da kredit i kamate vrati u 36 (tridesetsest) jednakih mjesecnih rata od po ____ EURA (slovima).

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.plodove dok su neodvojeni. izdavac Pravni fakult et u Podgorici. 200 Zoran P. 2007. 2007. te da ak o se nepokretnost opterecena hipotekom podijeli. . hipoteka nastavlja da opterecuje sve dijelove202. strana 13.Komentar Zakona o hipoteci. g. g. i 86. Rasovic. 202 Cl. 201 Zoran P. strana 85. Rasovic. 314. kao i na njene sastavne dijelove i pripatke.Komentar Zakona o hipoteci. izdavac Pravni fakult et u Podgorici.

hipoteka prelazi na novog vlasnika. za razliku od situacije kada se zalaze cijela nepokretnost koja je u vlasnistvu vise lica. hipotekom moze biti opterecena cijela nepokretnost.1. a ne za licnost. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) moze biti: Pojedinacno odredena nepokretnost. Nepokretnost mora biti podobna za unovcenje. tj. stice tek sa upisom u katastar. samo takva nepokretnost moze biti objekat hipoteke. upisano u katastar nepokretnosti. zbog cega se u pravilu pribavlja procjena vrijednosti.3. e) Nacelo oficijelnosti koje znaci da se hipotekarni povjerilac moze namiriti na Zakonom odreden nacin204. kad a je potrebna saglasnost svih suvlasnika. os im ako nije doslo od strane sticaoca svojine do preuzimanja duga. a ako je nepokretnost u zajednickoj svojini. Objekat hipoteke Objekat hipoteke (cl. Nepokretnost na kojoj postoji pravo svojine. Medutim.2. bez obzira na promjenu vlasnika. Stvarna prava na tudim nepokretnostima d) Nacelo neodvojivosti koje znaci da se hipoteka ne moze odvojiti od opterecene nepokretnosti i kad neko trece lice stekne pravo svojine na njoj203.2. uz saglasnost zal oznog povjerioca. a ako se radi o suvlasnistvu. Hipoteka se moze zasnovati i na suvlasnickom (idealnom ) dijelu na nepokretnosti i u tom slucaju. potrebna je saglasnost svih suvlasnika kada se opterecuje cijela nepokretnost. naprimjer. Hipoteka je vezana za nep okretnost. 3.309. i to: vansudskom prodajom po Zakonu o svojinsko pravnim odnosima (odredenje lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja je sastavni dio ugovora o hipoteci ) sudskom prodajom po pravilima Zakona kojim se ureduje izvrsni postupak. potrebna je samo saglasnost tog suvlasnika. na osnovu pravnog posla. mora imati svoju novcanu vrijed nost sa kojom je moguce raspolagati. odgovara za raniji dug (pravo sljedovanja). koja se oznacava sa podacima iz katastra. jer se i hipoteka. Zakona o svojinsko pravnim odnosima). U slucaju promjene vlasnika nepokretnosti na kojoj je konstitui sana hipoteka.313. Hipoteka se moze zasnovati na cijeloj nepokretnosti i tada je potrebna saglasnos t vlasnika. dug (pot razivanje) za cije obezbjedenje je zasnovana hipoteka i dalje ostaje dug licnog duznika. na svim nepokretnostima zaloznog duznika). ta nepokretnost. . pa samo takva nepokretnost ispunjava uslove za zasnivanje hipoteke (nema general nog odredenja. samo uz saglasnost svih zajednicara (cl.

pod uslovom da nije upisan u katastar i da zadovoljava uslove za upis hipot eke na objektu u izgradnji. bez obzira da li je izgraden. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG). u skladu sa propisima (clan 310. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 204 Cl. odnosno njegov dio. pod uslovom da je izdato pravos nazno odobrenje za gradnju. 312. Ovdje se radi o objektima izgradenim bez dozvole za 203 Cl. Sa objektom u izgradnji izjednacen je i fizicki zavrsen objekat. 335. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.Predmet moze biti i objekat u izgradnji. kao i poseban dio objekta u izgradnji (etazni dijelovi).

ako drugim zakonom nije drugacije odredeno. odnosn o posebnom dijelu zgrade. u skladu sa njihovim unutrasnjim odnosima. na zahtjev hipotekarnog povjerioca kupca. duznik i povjerilac. direktno primjenjivati. 3. Ostala pravila o upisu hipoteke sadrzana su u clanu 80. pri cemu se primjenjuju odredbe Zakona o svojinsko pravnim odnosima. hipoteka na idealnom dijelu nepokretnosti. Naprijed naznacenu odredbu o upisu hipoteke na objektu u izgradnji Zakon o drzav nom premjeru i katastru nepokretnosti ne sadrzi.2. Upis hipoteke na objektu u izgradnji (clan 320. Ako objekat u toku izgradnje promijeni vlasnika.1. pa notar mora u ispravi upozoriti stranke na rizik eventualnog rusenja nepropisno sagradenog objekta na kome se uspostavlja hipoteka i da taj rizik sno se vlasnik nepokretnosti. Objekat hipoteke moze biti brod ili vazduhoplov. hipoteka na buducoj nepokretnosti. Zakona o drzavnom pr emjeru i katastru nepokretnosti CG. Na isti nacin se postupa u slucaju kada je investitor prodao kupcu objekat. a po upisu objekta u katastar. kao takva.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima gradenje. S obzirom na objekat postoje sljedece vrste hipoteka i to: hipoteka na pojedinacno odredenoj cijeloj nepokretnosti u iskljucivoj svojini. Vrste hipoteka Hipoteke se mogu podijeliti po raznim kriterijumima. novi vlasnik stupa u prava i obaveze prethodnog vlasnika prema licima u ciju je korist upisana hipoteka. Zakona o svojinsko-pravnim odnos ima CG) vrsi se na sljedeci nacin: Na zemljistu na kojem se objekat gradi. upisati hipoteka. .-82. kada je potrebna saglasnost suglasnik a ciji se idealni dio odreduje. pa ce se ona. s obzirom da je Zakon o svojinsko-pravnim odnosima kasnije donese n. odno sno posebni dio objekta u izgradnji. kada ce se. upisuje se hipoteka na objektu u izgradn ji. ili u susvojini i zajednickoj svojini (kada je potrebna saglasnost svih suvlasni ka odnosno zajednicara).3. hipoteka se upisuje na izgradenom objektu.

odnosno posebnom dijelu objekta u izgradnji. S obzirom na potrazivanje koje se obezbjeduje. odnosno njegovom zasebnom dijelu koji nije upisan u katastar nepokretnosti. vise hipoteka na vise nepokretnosti. zajednicka hipoteka kod koje se obezbjeduje jedno potrazivanje iz vrijednosti vise nepokretnosti koje su opterecene hipotekom. hipoteka moze biti: kauciona hipoteka kreditna hipoteka kontinuirana hipoteka .hipoteka na objektu. hipoteka na fizicki zavrsenom nepropisno sagradenom objektu.

Stvarna prava na tudim nepokretnostima hipoteka za sopstveni dug hipoteka za tudi dug S obzirom na osnov nastanka (cl. Zakonska hipoteka. .). Hipoteka ne moze nastati na osnovu testamenta. 3. pa je za njen nastan ak potrebno ispunjenje sljedecih uslova: da je hipotekarni duznik vlasnik nepokretnosti koja se opterecuje. Ugovorna hipoteka se stice upisom u katastar nepokretnosti. tj.2. tj. ugovor o prodaji itd. kod zakonske i sudske hip oteke ne zahtijeva se saglasnost knjiznog prethodnika za uknjizbu. sve vrste hipoteke nastaju upisom u katastar nepokretnosti.1. kao jednostranog pravnog posla (cl. dozvoli ti povjeriocu da svoje zalozno pravo upise u katastar nepokretnosti. koja nastaje upisom u katastar na osnovu odluke suda. duzniku izda potvrdu radi brisanja hipot eke iz javne knjige. Ugovor o hipoteci Ugovor o hipoteci205 je takav ugovor kojim se duznik ili neko treci (hipotekarni duznik) obavezuje da ce. Jednostrana hipoteka. 318. s tim sto kod nekih osnova nastanka tj. koja nastaje upisom u katastar nepokretnosti na osnovu samost alnog ugovora o hipoteci ili kao dio ugovora koji ureduje potrazivanje (ugovor o kreditu. U svim naprijed naznacenim slucajevima. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. koja nastaje upisom u katastar na osnovu zakona. Z akona o svojinsko-pravnim odnosima CG). koja nastaje upisom u katastar na osnovu jednostrane zaloz ne izjave vlasnika nepokretnosti.4.3. a povjerilac se obavezuje da.318. po prestanku njegovog potrazivanja. Sudska hipoteka. ugovor o zajmu. pri cemu nije potrebna saglasnost vlasnika nepokretnosti. stav 6. da postoji pravno valjana saglasnost vlasnika nepokretnosti da se nepokretnost optereti hipotekom (clausula intabulandi). da postoji punovazan ugovor (samostalan ugovor o hipoteci ili dio nekog drugog ugovora na osnovu koga je nastalo potrazivanje koje se obezbjeduje). Zakona o svojinsko-pravnim odnosima) hipote ka moze biti: Ugovorna hipoteka. radi obezbjedenja odredenog povjeriocevog potrazivanja. punovaz na isprava za upis (iustus titulus).

stav 1. i clan 50. 205 Cl.upis u katastar (modus aquirendi). ne proizvodi pravno dejstvo (clan 51. 319. i st. Forma ugovora o hipoteci Ugovor o hipoteci mora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave. 3. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. t. u suprotnom. . 6.a Zakona o notarima CG). jer.

radi obezbjedenja tudeg duga Ovdje se radi o hipoteci kojom se obezbjeduje tudi dug208 (zalozni duznik i duzn ik nisu ista lica). potpise ugovornih strana. datum zakljucenja ugovora. i to: ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog duznika. Razlozi za ovakvu zabranu rezultat su namjer a zakonodavca da zastiti duznika koji se nalazi u stanju nuzde prilikom dobivanja kredita i uspostave hipoteke. Pored toga. prava i obaveze ugovornih strana. tacnu oznaku ugovora. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC . sadrzaj ugovora o hipoteci p ropisan je i u clanu 319. potrazivanje koje se obezbjeduje hipotekom.50.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Sadrzaj notarskog zapisa odreden je Zakonom (cl. 3. Naprijed naznacena o dredba se moze ugovoriti poslije zakljucenja ugovora o hipoteci i to tek po dospjelosti ob ezbijedenog potrazivanja.1.2. bez obzira na dospjelost obezbijedenog potrazivanja. Ugovor o hipoteci. ime ili naziv i adresu ili sjediste hipotekarnog povjerioca. a sto je stav i sudske prakse. pod prijetnjom nistavosti.5. u slucaju neisplate duga. Primjer: Ugovor o hipoteci na jednoj nepokretnosti u vlasnistvu jednog lica. rok dospijeca potrazivanja i nacin namirenja. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. katastarske parcele i oznaku katasta rske opstine u kojoj se nalazi ta nepokretnost. a sto se odnosi i na sadrzaj zapisa ugovora o hipoteci. namiri svoje potr azivanje sticanjem prava svojine na zalozenu nepokretnost. ubiranjem plodova koje ta nepokretnost daje i iskoristavanjem nepokretnosti na drugi nacin206. Medutim. predmet hipoteke. broj lista nepokretnosti. Zakona o notarima). ne moze sadrzavati odredbu kojom h ipotekarni povjerilac ugovara za sebe pravo da. pravna teorija dozvoljava mogucnost ugovaranja predmetne odredbe poslije zakljucenja ugovora o hipoteci. a ukoliko je potrazivanje nastalo na osnovu posebnog ugovora. naziv ili ime i adresu sjedista lica kome ce biti povjerena vansudska prodaja. a cime se stiti socijalni interes207. takva od redba ugovora o hipoteci bila bi nistava.

Dana 14. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.10.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Obala br. Rasovic. 2007. u 11.00 (jed anaest) casova.2009g. strana 194. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.15/2009.Podgorica.1. 331. UZZ BR. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. g. ul. 207 Vidi Zoran P. 208 Cl.Komentar Zakona o hipoteci. 322. izdavac Pravni f akultet u Podgorici. preda mnom. sa sluzbenim sjedistem u 206 Cl. .

1. Obala br.2004. Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.1960.08.-----------------------------2. sa rokom vazenja do 14...9. ul. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Podgorici.g.05. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. pravnik. Deseta br. godine.12. koje je sacinjeno dana 01.3. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehnica r. Peta br.. JmBG 2512948000000..2006. izdate od mUP-a Crne Gore. (slovima: dvadeset petog dece mbra hiljadu devet stotina cetrdeset osme godine). Gospoda Dinic (marko) Jasna. (u daljemtekstu:korisnikkreditaibracnidrug zaloznog duznika) ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 BANKA______ a. drzavljanin Crne Gore. JmBG 2012946000000. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. sa sjedistem u Podgorici. godine. rodena 01. Deseta br. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1. ozenjen.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). ul. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici.08. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. Podgorica.1946. s a rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:hipotekarni duznik). ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. Prva br. 2009 godine. ul. udata. -------------------------------------------------------------------------------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. pema vlastitoj izjavi po zanimanju gradevinski tehn icar. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. JmB 010853000000.g.12. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P .1. od dana 15. izdate od mUP-a Crne Gore. Prva br.. ul. izdate od mUP-a Crne Gore. pod brojem UZZ-31/09.1948.2006.1. po punomocniku AA.godine (slovima: prvog avgusta hiljadu devet stotina sezdesete godine). drzavljanka Crne Gore.2014.09.godine. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama.d. -------------------------------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. od dana 15. roden 20. 10.2. u Podgorici. po zanimanju dipl. u Podgorici. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC. ul. u formi notarskog zapisa od strane notara XY. od dana 14. ciji sa m identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377. sa prebivalistem i ad resom u Kotoru. u Podgorici.. sa rokom vazenja trajno.05. ul. sa prebivalistem i adresom u Podgorici. rodena 25. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac).08. g..

s obzirom da p oduzimanje ovog pravnog posla spada u redovnu djelatnost hipotekarnog povjerioca (banka). od ____. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. tj. 86. stav 1.odgorici. U svakom slucaju. pri laze uz ovaj izvornik. tacka 6 i clan 50. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. broj_____. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. ZOO. . u vezi sa c lanom 51. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca209. ---------------------------------------------209 Napomena: Punomoc za hipotekarnog povjerioca moze biti opsta. punomoc za ovaj pravni posao mora biti u formi ugovora o hipot eci. a Zakona o notarima CG. koji se u ovjerenom prepisu. dok za hipotekarnog duznika bi bila potrebna posebna punomoc. Za kona o obligacionim odnosima. koji je sacinio ovaj notar. Nadalje. cl. a sve to shodno odredbama clana 87.

Prva br.d. od dana ____211S. a koji se u originalu prilaze u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama.------------------------------------------------ . Ugovorbr 2800609972onenamjenskomhipotekarnomkred itu. koji je strankama u cijelosti procitan. te se uvjerio u pravu volju stranaka.svakogprvogdodesetogu mjesecuzatekuci mjesec. 45 (slov ima: dvadesetcetirihiljadedeveti45/100 EURA)-------------------------------------------------------------Kredit je odobren na period od: 120 (stotinudvadeset) mjeseci. ----------------------------------Kamatna stopa na odobreni kredit je: 9.10. Podgorica. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju210. uz zadrzavanje p rava Banke da promijeni kamatnu stopu u zavisnosti od kretanja sestomjesecnog EURIBOR -a (kamatne stope na evropskom medubankarskom trzistu). u slucaju promjene k amatne stope. saciniti novi otplatni plan za anuitete kroz rate koje dospijevaju nakon datuma promjene kamatne stope i korisniku kredita poslati obavjestenje o promjeni kamat ne stope i novi otplatni plan. 08(slovima: dvijestotinei08/100EURA) ---------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o nenamjenskom h ipotekarnom kreditu.. stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI -----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic (marko) Jasna zakljucila je sa hipotekarnim povjeriocem B ANKOM ______ a. -------------------------------------------------------------------------------------------------Odobreni kreditse otplacujeujednakim mjesecnimanuitetima. kojim je hipotekarni povjerilac-Banka odobrila korisniku kredita dugorocni nenamjenskihipotekarnikredit. _sud Podgorica. -------------------------------------------------Ukupna obaveza korisnika kredita (glavnica + kamate) iznosi EURA24 009.------------------------------Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena.76 EUR (slovima : petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA).00 (devetposto)godisnje. s tim da ce se.uiznosuod: 15 338. sa sjedistem u Podgorici ul.s tim da je iznos anuiteta 200. objasnio i m pravne domete i posljedice.pocevod01 12 2009 g . maticni regista rski broj subjekta upisa 1-273 __. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovo g pravnog posla.

319. i 2. Zakona o notarima CG. alineja 3. Zakona o svojinsko .poosnovuUgovorabr 2800609972onenamjenskom hipotekarnomkreditu. st. 1. Prva br. .d.pravnim odnosi ma.--------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko i korisnik kredita bracni drug zaloznog duznika gospoda Dinic (marko) Jasna saglasni su sa hipotekarnim povjeriocem.uspostavi hipotekana nepokretnostiiz tackeIIIovogugovora ---------------------------------------------------------------210 Napomena: Clan 9. sud Podgorica.10.. uz sporedne cinidbe. st. daseukoristtoghipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznaceno potrazivanjeiztackeIovogugovora. Po dgorica. od dana ____. sa sjedistem u Podgorici ul.BANKA______ a. 211 Napomena vidi cl. 3. maticni registarski broj subjekta upis a 1-273 ___.

ako nije dru kcije ugovoreno. ---------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa . pod brojem 05-1/09. ----Notar je stranke poduciomogucnosti da. izdatog od Uprave za nek retnine Podrucna jedinica Podgorica. KO masline214. te da bi. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja.g..g. S tim u vezi. ako se radi o takvoj imovini. u pogledu vlasnika.. Vocnjak 1.2009. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. kao takav.3. doslo do promjena po dataka 212 Napomena: Pravilo je da hipotekarni duznik moze raspolagati sa opterecenom n . ko ja takode ucestvuje u sacinjavanju ovog zapisa. broj O-1/2005. hipotekarni duznik izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spada u zajednicku bracnu imovinu. te se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. povrsine od 5000 m2. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu.----------------------------------------------------------------------------U G listu za predmetnu parcelu nema upisanih tereta. klas e. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Hipotekarnom duznikusezabranjujeotudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca212 ------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. hipotekarnog duznika213. te koji se. ovaj not ar je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnosti br. kao vlasnik sa 1/1 dijela.To rjesenje se preze ntuje u originalu.------------------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koja se opterecuje. prilaze uz ov u ispravu nakon sto je procitano strankama. iz Lista nepokretnosti broj 20. jer je istu naslijedio od rod itelja.2005. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je notar procitao. nema upisanih ogranicenja. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. Korisnik kredita je supruga hipotekarnog duznika. od 10.20. od 15. prilaze uz ovaj izvornik.01.. pa ista izjavljuje da je predmetna nepokre tnost posebna imovina njenog supruga. KO masline. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika... ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. upisan je hipotekarni duznik i u tom listu. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. tj.10. --------------------------------------------U B listu..

takvu imovinu. a ako se ut vrdi da se radi o zajednickoj svojini bracnih drugova. va zi i za raspolaganje nepokretnostima u zajednickoj svojini bracnih drugova. Porodicnog zakona imovina koju su br acni drugovi stekli radom u toku trajanja braka. i 290. pa ako je na takvoj imovin i u katastru upisan samo jedan bracni drug. 36. nit i njome raspolagati bez drugog bracnog druga. cini zajednicku imovinu. 214 Napomena: Brojcane oznake listova nepokretnosti i parcela ne moraju biti isp isane slovima . 3. Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. nepokretnost u zajednickoj svojini moze se opteretiti smo na osnovu sa glasnosti svih zajednicara. st. . osim ako taj upis nije izvrsen na osnovu pisanog ugovora izmedu nj ih.clan 327.epokretnoscu bez saglasnosti hipotekarnog povjerioca. a u vezi sa clanom 157. smatrat ce se (zakonska pretpostavka) kao da je upis izv rsen na ime oba bracna druga. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. 2. 289. Shodno tome. i 313. 213 Napomena: Prema clanu 288. Zakona o notarima CG. stav 3. Predmet hipoteke se oznacava shodno odredba ma clana 319. Saglasnost se moze dati u samome ugovoru ili u posebnoj ispravi. koja predstavlja zajednicku svojinu.shodno cl. Zak ona o svojinskopravnim odnosima. Notar je duzan o tome pouciti i upozoriti stranke.. ali se to pravo duznika moze iskljuciti ugo vorom o hipoteci. obavezno je pribavljanje saglasnosti oba br acna druga. Sve naprijed naznaceno. st. alineja 4. nijedan bracni drug ne moze opteretiti.

Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. n epokretnost mora biti podobna za unovcenje. a koji u cjelosti priznaje kao svoj dug.00 EURA (slovima: sezdesethiljadapetstotina i 00/100 EURA).00 EUR (sl ovima: sezdesethiljadapetstotinai00/100 EURA).procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti od 22. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 60. izricitopristaj e na izvrsenjebezodlaganja nakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.---------------------------------------------IV PODVRGAVANJE NEPOSREDNOM IZVRSENJU -----------------------------------------------------Korisnik kredita Dinic Jasna. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. ul. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu. te ako se njena vrijednost za vrijeme trajanja hipote ke poveca.2008. __ ____. u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog po trazivanja koje je preuzela kao korisnik kredita u Ugovoru o nenamjenskom hipotekarnom kred itu. na osnovu ovog notarskog zapisa. 16. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznos od60 500. aiz svoje imovine217 -------------------------------------------------------------------215 Napomena: Prema odredbi clana 309. Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama.50 0. navedenom u tacki I ovog ugovora. a koje su je u cij elosti odobrile215.01. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice. ul. pa se zbog svega toga pribavlja procjena vrijednosti . kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. 19/2009). hipoteka se odnosi i na to poboljsanje. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. godine. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. Nakon toga. Vansudsk aprodaja216 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. br. gospodina ____iz Podgorice. stranke izjavljuju da su to razumjele. Ivana Crnojevica.

ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . tj. izmedu os talog. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. druga knjiga. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. odnosno zapisa o potvrdi privatne isprave. te nakon toga pristati na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupnoj svojoj imovini. Zak ona o notarima CG. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 .. korisnik kredita tj licni duznik.nepokretnosti. 216 Clan 319. Hi potekarni povjerilac se moze namiriti iz hipotekovane nepokretnosti ili iz cjelokupne imovine duznika. 1. Zakona o notarima CG. . 217 Napomena: Clan 53. st. Podgorica 2009. licni duznik ne bi s e mogao podvrgnuti neposrednom izvrsenju na cjelokupnoj svojoj imovini na osnovu ugovora o hipoteci ako ugovor o kreditu iz koga proistice obezbijedeno potrazivanje. Zakona o notarima CG -omogucava pristajanje na izvr senje bez odlaganja i time izvrsnost notarskog zapisa o pravnom poslu koji za predmet ima. stav 3. Korisnik kredita. Rasovic. to proizilazi iz odredbe clana 53. 1683 i nadalje. alineja 8. str. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. stav 2. moze priznati dug kao svoj. nije sacinjen u formi notar skog zapisa. st 1. clan 335. i dr. Medutim u ugovoru o zasnivanju hipoteke za obezbjedenje potrazivanja iz nekog du gog ugovora koji nije zakljucen u formi notarskog zapisa. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG. novcano potrazivanje kao sto je ovdje slucaj.

a sa ispravama koje dokazuju dospjelost potrazivanja. ananepokretnostioznacenojkaoparcelabroj10/1.00% (devetposto)godisnje.-----------------------VUPIS HIPOTEKE219----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. otpravak218 ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev.3.KOMasline ---------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora.08(slovima: dvijestotinei08/100EUR) -----------------2 Zatim. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U svrhu izvrsenja. navedenog u tacki I ovog ugovora.povrsineod5000m2. ----------------------------------------------Notar je upozoriokorisnika kredita da je pristao na izvrsenje bez odlaganja nako n dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima.broj20 . a koje se otplacuje u jednakim mjesecnim anuitetima svakogprvogdo desetogu mjesecuzatekuci mjesec.pocevod01 12 2009 g . dostaviti nadleznom katastru radi upisa hipoteke220. oddana ____. da se upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarno gpovjerioca.uz kamatnu stopu od 9. poUgovorubr 2800609972o nenamjenskomhipotekarnomkreditu.--------------------------------------------------------VITROSKOVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ----Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: --------- . snosi korisnik kredita. s tim da je iznos anuiteta 200.radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora. 76 EURA (slovima: petnaesthiljadatristotinetridesetosam i 76/100 EURA). povrsineod5000m2.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1. da duz nik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovorenim rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjensk om hipotekarnom kreditu.na osnovuovogugovora.Vocnjak1 klase.Vocnjak 1 klase. ispitavsi sve okolnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju.KO Masline. tj. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti. na period od 120 (stotinudvadeset) mjeseci.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.uiznosuod: 15 338.uodjeljku G Listanepokretnosti. po sluzbenoj du znosti.

Zakona o notarima CG. Zakona o notarima CG. . i 80 . 221 Clan 318. do 82. clanovi 83. jer te odredbe ne sadrzi Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG koji je donesen ranije. 220 Napomena: Clan 81. st. 219 Upis hipoteke u katastar nepokretnosti regulisan je odredbama clana 78. vaze i odredbe istog zakona koje regulisu vreste upisa. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 2. kao i za druga stvarna prav a na nepokretnostima. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti221.---------------------------------------------------------------------------------------------------------218 Clan 83. do 111. Izuz etak je upis hipoteke na objektu u izgradnji koji se vrsi u skladu clanom 320 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. a za hipoteku. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.------1. stav 1.

Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2.g. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina.------6. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. te na posljedice ovih odredbi i izja va.. Naknada za rad i naknada toskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi. koje se prilaze uz ovaj izvornik. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom. tu je propisano da se u postupku prinudne naplate poreske obaveze. S tim u vezi.. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika. broj 10-9/6. i broj 80/2004. ----------3. od 01. a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni duzni k na dan izdavanja uvjerenja nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa222. a narocito o pogorsanju njenog stanja.1-49-264/09.2009. do k hipotekarni duznik ima pravo. podnijeti zahtjev za bris anje hipoteke u katastru nepokretnosti225 --------------------------------------------------------------7. ali se od toga odustalo. na imovini poreskog obveznika moze zasnovati zalozno pravo na naci n predviden zakonom kojim je uredena zaloga. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon prestanka hipoteke. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu224. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. na osnovu takve potvrde. ali se odbio njen upis..---------------------------------5. radi obezbjedenja poreskog potrazivanja. Zakona o poreskoj administraciji-Sluzbeni list RCG b roj 65/2001. ili gubljenja vrijednosti. Razlika izmedu ugovorne i zak onske hipoteke .10. te o svim promjenama. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. na osnovu Zakonom prop isanih uslova. a na sljedeci nacin226:__________________ ---------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju ---------------------------------------------------------------222 Napomena: Vidi clan 60. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. odnosno hipoteka. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura223 ne pokretnost opterecenu hipotekom.

Iak o. stav 3. stav 2. 226 Clan 127. st. smatram o korisnim da notar poduci i upozori stranke na takvu hipoteku. te ga upozorio na posljedice suprotnog postupanja. onda upozorenje treba da glasi: Notar je poducio i upozorio h ipotekarnog povjerioca da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelishodnost da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipot ekarnog duznika. 224 Napomena: Vidi cl.je u tome sto za upis u katastar zakonske hipoteke nije potrebna saglasnosti vla snika nepokretnosti. a nakon cega hipotekarni povj erilac izjavljuje da odustaje od toga . 328. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. stav 1. zbog specificnih poreskih potrazivanja. odnosno dugovanja i postupka utvrdivanja poreskih obaveza. 225 Napomena: Vidi cl. i cl. Zakona o notarima CG. 350. . Zakona o svojinsko-pravnim odnosim a CG. stav 1 Zakon o svojinsko pravnim odnosima CG. 318. 223 Clan 328. hipoteka za obezbjedenje poreskog potrazivanja nastaje upisom u katastar nepokretnosti. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Ako hipotekarni povjerilac ne zeli pribavljanje poreskog uvjerenja. i 3. Shodno tome i za nastanak hipoteke za poreski dug (zakonske hipoteke) potreban j e upis u katastar nepokretnosti prema clanu 318. 5.

-----------------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.1.2009g.6. d a su razumjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom.10. dana 14.15/2009. ul. kako slijedi. UZZ BR. u 11. g. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Obala br. --------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) Korisnikkredita: Dinic (marko) Jasna (potpis) Hipotekarnipovjerilac: BANKA______ a. te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar230. Primjer: Ugovor o zajednickoj hipoteci kreditna hipoteka Ugovor o hipoteci na dvije nepokretnosti u vlasnistvu jedne osobe (zajednicka hi poteka za obezbjedenje jednog potrazivanja.10.2. koju zastupa -punomocnik NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). Stvarna prava na tudim nepokretnostima OTPRAVAK IZVORNIKA227:---------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik (1). Dana 14. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). kojeg slobodnom vo ljom odobravaju229 i svojerucno.00 (jedanaest) casova231.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis228 i neposrednim pitanjima uvjer io se da on odgovara volji stranka. a koje potrazivanje bi mog lo nastati iz odobrenog kredita (kreditna hipoteka). CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.2009. ------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). potpisuju u prisustvu ovog notara.1. ----------------------------------------------------------------------------Korisnik kredita bracni drug hipotekarnog duznika (1).vlastitog duga).d. Podgorica. pecat i stambilj notara) 3.3. u 11.00 (je .

tacka 5. stav 1. Zakona o notarima CG. clan 49.danaest) casova.. stav 2. 50. 50. tacka 7 Zakona o notarima CG. stav 1. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Zakona o notarima CG. 47. . Zakona o notarima CG. preda mnom. sa sluzbenim sjedistem u 227 228 229 230 231 Clan Clan Clan Clan Clan 80. i clan 50. tacka 6. Zakona o notarima CG. 40. stav 1 i clan 81.

pravnik. sa prebivalistem i adresom u Podgor ici.g.1946.g. 9. Prva br. ul.08. koje je sacinjeno dana 01.05.------------------------Ovlascenje za zastupanje hipotekarnogduznikaovaj notar je utvrdio na osnovu predocenog originala Izvoda iz Centralnog registra.. kao i to da je naznaceni zastupnik hipotekarnog duznika upisan u Reg istru kao direktor bez ogranicenja ovlascenja u okviru registrovane djelatnosti i da j e on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu.09. JmB 010853000000.(slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine) u Podgorici. ul. roden 20. maticni re gistarski broj subjekta upisa 1-275. JmBG 2012946000000. sa sluzbenim sjedistem u P odgorici. ------------------------2 BANKA______a d Podgorica..10. --------------------------------------------------------------------- . sa 100% (sto posto) ucesca u osnovnom kapitalu23 2. sa rokom vazenja do 14. u formi notarskog zapisa od strane notara XY.. Podgorica. ___sud Podgorica (u daljemtekstu: hipotekarni povjerilac). po zanimanju dipl. godine. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -------------------------------1 EXPORT d o o.12.. ciji sam identite t utvrdio na osnovu licne karte broj 04BTH6377. sa sjedistem u Podgorici ul. ul. (slovima: prvog augusta hil jadu devet stotina sezdesete godine) u Podgorici. ul. maticni regi starski broj subjekta upisa 1-273. izdate od strane mUP-a Crne Gore. sac inim notarski zapis ugovoraohipoteci. -------Ovlascenje punomocnikaza zastupanjehipotekarnogpovjeriocau ovom notarskom zapisu utvrdio sam uvidom u otpravak izvornika Punomocja. te iz istog utvrdio naprijed naznacene podatke za h ipotekarnog povjerioca. Ovo punomocje se prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitano strankama. po punomocniku AA. po zanimanju gradevinski tehnicar. ozenjen.2014.1. 2009 godine. ___sud Podgorica (u daljem tekstu: hipotekarni duznik).Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima Podgorici.g. ul. pod brojem UZZ-31/09. sa sjedistem u Podgorici.. Peta br. sa prebivalistem i adresom u Kotoru...1960. sa rokom vazenja trajno. Privrednog suda u Podgorici. prilaze uz ovaj izvorni k.2006. od ____.. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. broj_____. od dana 15. pema vlastitoj izjavi.2. Prva br. od dana 14. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte broj 05XYC.08.15. drzavljanin Crne Gore. po zakonskom zastupniku direktoru Dinic (Zlatko) Darko.godine. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. izda te od mUP-a Crne Gore. Deseta br.1. Obala br. rodena 01. koji se u ovjerenom prepisu. Prva br.08.2004. koji je sacinio ovaj notar..

-----------------------------Uvidom u naprijed naznaceno punomocje. te iz istog utvrd io naprijed naznacene podatke za hipotekarnog povjerioca. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. kao i to da je naznaceno punomocje potpisalo ovlasceno lice.-----------------------------232 Napomena: Ako zakljucenje odredenog pravnog posla. nije redovna djelatnost preduzeca ili drugog pravnog lica. koji je sacinio ovaj notar. u ovom slucaju hipoteke. ovaj notar je utvrdio da je punomocnik hi potekarnog povjerioca ovlascen za preduzimanje ovog pravnog posla. pri laze uz ovaj izvornik. . Nadalje. broj_____. ------------------------------------------------Punomocnik izricito izjavljuje da je naprijed naznaceno punomocje i dalje na sna zi i da na strani zaloznog povjerioca u Centralnom registru nije bilo promjena. od ____. onda o ovlascenjima direktora kao zakonskog z astupnika vidjeti u odredbama propisa o preduzecima. odnosno privrednim drustvima. koji se u ovjerenom prepisu. notar je ustanovio da je davanje kredita i zakljucivanj e ugovora o hipoteci redovna djelatnost hipotekarnog povjerioca. Punomocnik zaloznog povj erioca notaru prezentuje original Izvod iz Centralnog registra ____ Privrednog suda u P odgorici.

stranke su izjavile sljedeci:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROHIPOTECI ----------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o. Podgorica.uzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje.3. Stvarna prava na tudim nepokretnostima Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipotek a.poosnovu Ugovora okreditu. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. nalazi na njegovom sluzbenom podrucju. Podgorica.---------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik EXPORTd o o. a koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto su ga stranke odobrile. ul.uspostavihipot ekananepokretnostimaoznacenimutackiIIIovogugovora ------------------------------Hipotekarnom duznikusezabranjuje otudenjenepokretnostiiztackeIIIovogugovora bez pisane saglasnostihipotekarnogpovjerioca ---------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE------------------------------------------------------------- .. ul. Podgorica..sa sjedistem u Podgorici. zakljucio je sa hipotekarnim povjeriocem. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275. Privredni sud Podgorica. Prva br. maticni registarski broj subjekta upisa 1-273. pojedinacnim ugovorima o kreditima. garancijama i akreditivim a vrsiti plasman sredstava. ul. Prva br.d.d.narokod60(slovima: sezdeset) mjeseci. od10 06 2009 godine (slovima).uzsporedne cinidbe..BANKA______ a. okvirno zaduzenje u iznosu do233 700 000. ___sud Podgorica.1 0. objasnio im p ravne domete i posljedice. te se uvjerio u pravu volju stranaka. 15. br OZ-07/09 . sa sjedistem u Podgorici ul. koji je strankama u cijelosti procitan. Privredno sud Podgorica. Podgorica. kao korisniku kredita.. 15. Privredni sud Podgorica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni ugovor o kreditu. Prva br. sa sjedistem u Podgorici. da seukoristtog hipotekarnogpovjeriocaza naprijed naznacenopotrazivanjeiztackeI ovogugovora. maticni registarski broj subjekta upisa 1-275.od10 06 2009 g . saglasan je sa hipotek arnim povjeriocem -BANKA______ a.. u okviru tog iznosa. Ugovor okreditu br OZ07/ 09.10 . te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravn og posla.sa sjedistem u Podgorici. s tim da ce se.00EURA(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA). Prva br.. kojim ugovorom je hipotekarni povjerilac-Bank a odobrila hipotekarnom duzniku.

stav 2.-----------------------------Opterecuju se sljedece nepokretnosti234: -------------------------------------------------------------------1 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcelabroj10/1 .----------------233 Clan 316. . -----------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.po vrsineod5000m2. 234 Clan 323. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG i clan 80. upisan je hipotekarni duznik. stav 7. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.iz Listanepokretnostibroj20 .KOMasline --------------------------------U B listu tog zk.Vocnjak1 klase. stav 1. kao vlasnik sa 1/1 dijela. uloska.

od 10. ------------Notar je stranke poduciomogucnosti da. kao i na mogucnost ne saglasnosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti.naiznosod 300 000.KOMasline.10.procjenuimisljenjeotrzisnoj vrijednostin epokretnosti. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja.KOMasline.-----------------------------------U B listu. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida.-----------------------------------------------------------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du . kao vlasnik sa 1/1 dijela. iz Podgorice.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima 2 Nepokretnost koja je oznacena kao katastarskaparcelabroj 10/2. ul.00 EUR (slovima: jedanmilioni00/100EURA). prema kojem su predmetne nepokretnosti procijenjene na ukupni iznosod1 000 000. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. prilaze uz ovaj izvorn ik. KO masline.aodcegaparcelabroj10/1. kao takav.. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa .aparcelabroj10/2. doslo do promjene po dataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne parcele. od 22.01.p ovrsine 15000m2. ______. koji su stra nke prezentovale u originalu i koji im je procitan. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti.20. a koje su je u cijelosti odobrile.00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/100EURA) -----------Naprijed naznacena procjena vrijednosti prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana strankama.g.KOMasline. stranke izjavljuju da su to razumjele. pod brojem 05-1/09. upisan je hipotekarni duznik. te koji se.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuju. gospodina ____. na iznosod700 000.. da ne traze neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne p osljedice i rizike u vezi s tim. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka z a oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista.. ------------------------------------------------------------------------------------------Stranke notaru prezentuju Strucni nalaz. godine. a narocito na mogucnost da je u meduvreme nu. 2008.iz Listanepokretnostibroj20 . Nakon toga.2009.oranica1 klase.00EURA(slovima:tristotinehiljadai00/100EUR). izdat od Uprave za nekretn ine Podrucna jedinica Podgorica. ovaj not ar je ustanovio uvidom uPrepis lista nepokretnostibr.

s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2. koje je preuzeo kao korisnik kredita u Ugovoru o kreditu. a ako to nije ugovoreno. -------------------------------------------------------------------------------IV PRISTAJANJE NA IZVRSENJE BEZ ODLAGANJA ----------------------------------------------------Hipotekarni duznik u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivanja. navedenom u tacki I ovog ugovo ra. izricito 235 Clan 335 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. onda se primjenjuje zakonska odredba da hipotekarni povjerilac i ma pravo izbora nepokretnosti. Smatramo da ugovaranje ovog nacina namirenja obezbijedenog potrazivanja uz pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odla ganja predstavlja efikasnu zastitu hipotekarnog povjerioca. 236 Clan 323. koji odreduje da ugovorne strane mogu ugovoriti iz koje nepokretnosti ce se hipotekarni povjerilac prvo pokusati namiriti. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskomprodajom235 nepokretnosti opterecen e ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. ove tacke ugovora236. Zakona o svojinsko -pravnim odnosima CG. . stav 2.zniku.

Vocnjak1 klase. radiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovogugovora. Stvarna prava na tudim nepokretnostima pristajenaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja. na osnovu ovog notarskog zapisa.od10 06 2009 g.Oranica1 klase.inaparcelibroj10/2. KOMasline -----------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranke da ce otpravak ovog ugovora.povrsine 5000m2iparcelabroj 10/2. -----------------------------------------------------------------------------------------VUPIS HIPOTEKE237----------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora. hipotekarni duznik pristao na takvo neposredn o prinudno izvrsenje bez odlaganja. navedenog u tacki I ovog ugovora.narokod60(slovima:sezdeset) mjeseciiuzkamatnustopuod10% (desetposto)godisnje ---------------------------------------------------------------2 Zatimupise zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaneposredno prinudnoizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja.KO Masline.povrsine 15000m2. na osnovu ovog notarskog zapisa.broj20 .ananepokretnostimaoznacenimkaoparcelabroj 10/1. -------------------------------------------------------------------------------------VITROSKOVI --------------------------------------------------------------------- .00EUR(slovima: sedamstotinahiljadai00/ 100EUR).Oranica1 klase.ukatastrunepokretnostiPodgorica:-------------------------------------------------------1 Iskljucivonaprvo mjesto upisehipotekanaparcelibroj 10/1.opter ecenih ovom hipotekom na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteke dopusteno protiv svakodobnogvlasnikatih nepokretnosti -----------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev. na taj nacin da je prinudno izvrsenje hipoteked opustenoprotivsvakodobnogvlasnikanepokretnosti.uiznosudo700 000. upise zabiljezba zabrane otudenjabez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca.3. po sluzbenoj du znosti. dostaviti nadleznom katastru.KOMasline ---------------------------------------------------------3 Zatim.poUgovoruokreditubr OZ-07/09 . pa je.upovrsine 15000m2. povrsine5000m2. i pored toga. oznacenihkaoparcelabroj 10/1.uodjeljku G Listanepokretnosti. a sa ispravama koje dokazuju da duznik-korisnik kredita ne ispunjava u ugovoreni m rokovima svoje obaveze iz Ugovora o nenamjenskom hipotekarnom kreditu.povrsine 15000m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozoriohipotekarnog duznika da se podvrgao neposrednom prinudnom izvrs enju bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave.povrsine 5000m2iparcelabroj10/2.bez njegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja.Oranica1 klase.na osnovuovogugovora.Vocnjak1 klase.Vocnjak1 klase.

.----------------------------------Nakon sto je notar poducio stranke da troskove notara snose solidarno. snosi hipotekarni duznik. a za up is zajednicke hipoteke primjenjuje se i clan 82. stranke i zjavljuju da sve troskove povezane sa ovim ugovorom i troskove upisa hipoteke u katastar nepo kretnosti. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG .---------------------------------------------------------------------------------------237 Napomena: Hipoteka se upisuje u katastar shodno odredbama clana 80.

2. da se hipoteka po ovom ugovoru stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnos ti. da ugovorne strane mogu ugovoriti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudsko m ili sudskom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretnosti opterecene ovom hipotekom. na osnovu takve potvrde. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetne opterecene nepokretnosti sa pazn jom dobrog domacina i o svim promjenama.---------6. --------------------------------5. ispitavsi sve okolnosti. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu Zakonom propi sanih uslova. koje se prilaze uz ovaj izvornik. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. na dan izdavanja uvjerenja. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. dok hipoteka rni duznik ima pravo. ali se od toga odustalo.1-49-264/09. podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti --------------------------------------------------------------------7. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. da se ovim ugovorom moze ugovoriti obaveza hipotekarnog duznika da osigura nepok retnosti opterecene hipotekom. od 01. te na posljedice ovih odredbi i izja va. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu. S tim u vezi. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. stranke notaru prezentuju Uvjerenje Poreske uprave-_____. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. ali se odbio njen upis.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima VII ODOBRENJA---------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju. ------3. broj 10-9/6. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i na cjelisho dnost da hipotekarni povjerilac zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugova nju poreza od strane hipotekarnog duznika.2009. godine.10. a narocito o pogorsanju njihovog stanja ili gubljenju vrijednosti. nije evidentiran kao poreski obveznik kod tog organa. -----------------------------------------------------------------------------VIIIZAVRSNE ODREDBE ---------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona sljedece:-------------------------------------------------------1.. - . a iz koga je ovaj notar ustanovio da hipotekarni du znik.

kojeg slobodnom voljom odob ravaju i. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA: ---------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). kako slijedi. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). te je potom ovaj zapis potpisao i ovaj notar. svojerucno potpisuju u prisustvu ovog notara. da su razu mjele sadrzinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). --------------------------------------------------------------------------------------------- .Naknada za rad i naknada troskova notara je obracunata prema notarskoj tarifi.-----------------------------------------------------------------------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis i neposrednim pitanjima uvjerio se da on odgovara volji stranka.

Obala br. ul. Obala br. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. koju zastupa -punomocnik AA _________________________(potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.. preda mnom.10.15/2009. g. Podgorica. g.00 (jedanaest) casova.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).----------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ustanovio da se nepokretnost na kojoj se zasniva hipoteka nalazi n a njegovom sluzbenom podrucju.o. objasnio joj pravne dom ete i poslje . u 11. saci nim notarski zapis zalozne izjave.2009 g.10.d. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.1.2. obezbjeduje se tudi dug CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.05. sa rokom vazenja trajn o... JmBG 2012946000000. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu li cne karte broj 05XYC. ul. u 11. Dana 14. Primjer: Zalozna izjava Zalozna izjava (jednostrana hipoteka)238. te se uvjerio u pravu volju stranke.3.1.1946.2009 g.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . (udaljem tekstu: hipotekarni duznik).12. nepokretnost zajednicka bracna imovina .2006.1. koga zastupa direktor Dinic (Zlatko) Darko ____________________(potpis) Zaloznipovjerilac: BANKA______ a. dana 14. u Podgorici. od dana 15. prema vlastitoj izjavi. ul. izdate od mUP-a Crne Gore. po zanimanju gradevinski tehnicar. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. ozenjen .00 (je danaest) casova. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U Podgorici. Podgorica. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.7. roden 20.o. drzavljanin Crne Gore. pecat i stambilj notara) 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: EXPORT d. UZZ BR. pristupilo je sljedece lice: ---------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko.1. (slovima: dvadesetog decembr a hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine). Deseta br.

Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG.238 Clan 321. .

stimdaseobracuninaplatakamatevrsi mjesecno. ako nije drukcije ugovoreno. te da bi. Njegosevabr 1 . JMB 06079661721000 (u daljemtekstu:korisnikkredita).kceri Darka.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima dice te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla.adaprvarata dospijevazaplacanje05 11 2009 g (petognovembradvije hiljade devetegodine)----------------------------------------------------------------------------Za ostale obligaciono-pravne sporazume vrijedi prilozeni Ugovor o dugorocnom kre ditu za stambenu izgradnju. izmedu Eksport banka a d Podgorica. uspostavi hipoteka na nepokretnosti oznacenoj u tackiIII ove zalozne izjave ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o imovini koja je predmet b racne stecevine i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili zakon a. Njegosevabr 1 .____sud Podgorica (u daljemtekstu hipotekarnipo vjerilac) iMireMiric. hipotekarnipovje rilac. br 75-233/09 . po osnovu naprijed naznacenog ugovora o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. a koji se nakon toga u originalu prilaze uz ovaj izvornik. registarski maticni broj subjekta upisa 1-65. bila potrebna prav no valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika. koji je stranci procitan u cijelosti.----------------------------------------------------------------------------------------------------II USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik Dinic (Zlatko) Darko je saglasan da se u korist hipotekarnog povjeriocaEksport banka A D Podgorica. uzkamatnustopuod6. stranka je dala sljedecu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZALOZNU IZJAVU----------------------------------------------------IPOTRAZIVANJEKOJESE OBEZBJEDUJE----------------------------------------------------------------Zalogodavac je prezentovao Ugovor o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. za naprijed naznaceno potrazivanje iz tacke I ove zaloz ne izjave.00% (sestposto)godisnje. sa . a ovim ugovorom je Banka.izPodgorice. sud Podgorica.zakljucen dana 05 06 2009 (slovima:petogjuna dvije hiljade deveteg odine). u zsporedne cinidbe. ako se radi o bracnoj tekovini.sarokomkoristenjakreditaod10 (deset)godina.ul IveAndricabb . S tim u vezi. tj. odobrila korisniku kredita dugorocnikredit za kupovinu stana uiznosuod50 000. registarski maticni broj subjekta upis a 1-65____.00E URA (slovima:pedesethiljadai00/100EUR). uPodgorici. hipotekarni duznik izricito iz javljuje da predmetna nepokretnost ulazi u bracnu stecevinu-zajednicku bracnu imovinu.

sa za laganjem predmetne nepokretnosti u zajednickom vlasnistvu. KO masline.suprugom AD. od _____. Opstine Podgorica. tj.. povrsine 5000 m2. ovaj notar je ustanovio da je A D supruga hipotekarnog duznika i da je u potpunosti saglasna sa sadrzajem ove zalozne izjave. koja je sacinjena u formi notarskog zapisa od strane ovog notara i koja se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan.od 10 10 2009 g. te s tim u vezi notaru prezentuje Saglasnost supruge. broj___. iz Lista nepokretnosti broj 20.---------------------------------------------------- . -----------------------------------------------------------------------------------------------III PREDMETHIPOTEKE-----------------------------------------------------------------------------------------Opterecuje se sljedeca nepokretnost: -----------------------------------------------------------------------Nepokretnost koja je oznacena kao katastarska parcela broj 10/1. klas e. broj UZZ-10/0 9 .. Iz naznacene saglasnosti i Izvoda iz mat icne knjige vjencanih. Vocnjak 1. za obezbjedenje kredita iz tac ke I ove zalozne izjave.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ako duznik ne izvrsi obavezu iz ugovora o kreditu obezbijedenog ovom hipotekom. koju ce sprovesti advokat Petar markovic iz P odgorice.-----------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje nepokretnosti koje se opterecuje ovaj nota r je ustanovio uvidom u Prepis lista nepokretnostibr.00 .2009. da ne trazi ne posredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvata sve eventualne pos ljedice i rizike u vezi s tim. a koja je naznacenu procjenu u cijelosti odobrila. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na ukupni iznosod90 500. kao i na mogucnost nesagla snosti predocenog Prepisa lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidencij i katastra nepokretnosti. procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednost i nepokretnosti. br. od vremena izdavanja predmetnog Izvoda iz lista nepokretnosti. od 10. 16. Naprijed naznacena procjena vrijednosti . ul. 19/2009). Nakon toga.godine. prilaze uz ovaj izvorn ik.. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka za oblast vjestacenja poljoprivrednog zemljista. upisan je hipotekarni duznik.20. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. Pocetna cijena hipotekovane nepokretnosti je 50 00 0. te ih upozorio na eventualne pos ljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. KO masline. -----------------------------------U G listu naznacenog lista nepokretnosti nema upisanih tereta i ogranicenja. u roku od 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana dostave obavjestenja hipotekarnom du zniku o pocetku namirenja. koji su st ranke prezentovale u originalu i koji im je procitan. pod brojem 05-1/09. kao takav.01.3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stranka notaru prezentuje Strucni nalaz. Vansudsk aprodaja239 ce se izvrsiti javnim nadmetanjem. a narocito na mogucnost da je u meduvremenu. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepo kretnosti. kao vlasnik sa 1/1 dijela.00 EURA(slovima: devedesethiljadapetstotinai00/100 EURA).. Ivana Crnojevica.Podrucna jedinica Podgorica. stranka izjavljuje da je to razumjela. ____ . izdat od uprave za nekret nine . te koji se. u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG (Sluzbeni list CG br. gospodina __iz Podgorice. ul. ------------Notar je stranku poduciomogucnosti da. Stvarna prava na tudim nepokretnostima U B listu. od 22. hipotekarni povjerilac ce se namiriti vansudskom prodajom. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa ..10. prilaze se uz ovaj izvornik nakon sto je procitana stranci.2009. doslo do promjena podataka k oji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu.g.

EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA) -------------------------------------------------------IV UPIS HIPOTEKE------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznikneopozivoodobravaizahtijevadase. a sto bi impliciralo i ugovaranje sudske prodaje po pravilima izvrs nog postupka. O ovom vidjeti detaljnije kod Zoran P.na osnovuovezalozneizjave. str. Ako se ugovorne strane opredijele za vansudsku prodaju hipotekovane nepokretnosti. Smatramo da bi se u postojecim okol nostima postigli bolji efekti sa izvrsnim notarskim zapisom o zasnivanju hipoteke u skladu sa clanom 53 .iskljucivonaprvomjestoupisehipotekanaparceliiz tackeIIIoveZalozneizjaveradiobezbjedenjapotrazivanjaiz tackeIovezalozne 239 Clan 319. Ovdje se radi o novom rjesenju u crn ogorskom zakonodavstvu. Podgorica 2009. stav 3. .. onda se postu pak vodi u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima CG. beznjegovogdaljnjeg pitanjaiodobrenja. Komentar o svojinsko pravnim odn osima CG. ali ovaj postupak vansudske prodaje zbog podnormiranosti moze biti kontroverzan . Zakona o notarima CG. clan 335. alineja 8. stav 2. 1683 i nadalje. KOMasline.uodjeljku G Listanepokretnostibroj20 . druga knjiga. Rasovic. i dr.ukatastrunepokretnosti. Zakona o svojinsko-pravnim odn osima CG.

Podgorica. da se hipoteka po ovoj zaloznoj izjavi stice tek sa njenim upisom u katastar nep okretnosti. po Ugovoru o dugorocnom kreditu za stambenu izgradnju. ---------------------------------------------------------------------------------VTROSKOVI -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poducio stranku o troskovima notara i troskovima upisa.d. kceri Daria iz Podgori ce.000. jer je pribavljena i prilozena Saglasnost bra cnog druga hipotekarnog duznika.00 EURA (slovima: pedesethil jada i 00/100 EURA). snosi on licno.g.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducio i upozorio stranku da ce otpravak ove zalozne izjave. (petog novembra dvije hiljade devete godine).2009. Ive Andrica bb.. dostaviti nadleznom katastru. notar je saopstio stranci da ova zalozna izjava ne podlijeze nikakvim odobrenjima.----------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranku upozorioipoducio i o sljedecem: ----------------------------------------------------1. uz kamatnu stopu od 6. -------------------------------------------------------------------------------------VI ODOBRENJA----------------------------------------------------------------------------------------------------U konkretnom slucaju..Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima izjave. br.2009.11.1. stran ka izjavljuje da sve troskove povezane sa ovim zaloznom izjavom i troskove upisa hipoteke u ka tastar nepokretnosti. s tim da se obracun i naplata kamate vrsi mjesecno. u iznosu od 50. a kako je to naznaceno u tacki II ove zalozne izjave.____sud Podgorica i hipotekarnog duznika mire miric. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2.. a da p rva rata dospijeva za placanje 05.----------------Hipotekarni duznik neopozivo ovlascuje hipotekarnog povjerioca da zahtijeva upis navedene hipoteke.75-233/09. Njegoseva br. ul. (slovima:petog juna dvije hiljade devete godine) izmedu hipotek arnog povjerioca Eksport banka a. zak ljucen dana 05. registarski maticni broj subjekta u pisa 1-65.00% (sest posto)godisnje. da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze i da je cjeli shodno . sa rokom koristenja kredita od 10 (deset) godina. JmB 06079661721000. ispitavsi sve okolnosti.06. po sluzbe noj duznosti.

podnijeti zahtjev za brisanje hipotek e u katastru nepokretnosti -------------------------------------------------------------------- .----------------------------------------3.---------6. da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. te da je hipotekarni povjerilac duzan u roku od 8 (osam) dana nakon pres tanka hipoteke. da je hipotekarni duznik duzan cuvati predmetnu opterecenu nepokretnost sa paznj om dobrog domacina. ali se od toga odustalo. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti na osnovu zakonom propi sanih uslova.da se zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. ali je stranka od toga odustala. ali se odbio njen upis. hipotekarnom duzniku izdati potvrdu o prestanku hipoteke. a narocito o pogorsanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti. te o svim promjenama. ----------------------5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. da se ovom zaloznom izjavom moze predvidjeti obaveza hipotekarnog duznika da osi gura nepokretnost opterecenu hipotekom. na osnovu takve potvrde. dok hipoteka rni duznik ima pravo. obavijestiti hipotekarnog povjerioca. te na posljedic e suprotnog postupanja koje se odnose na odgovornost za prouzrokovanu stetu.

dana 14.2. u 11. Primjer: Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji Odredbe o uspostavljanju hipoteke u okviru ugovora o prodaji.10. kojeg slobodnom voljom odob rava i.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni duznik: Dinic (Zlatko) Darko (potpis) NOTAR Zlatan Zlatic (potpis. da je razu mjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom.-----------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis.3. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1). a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). --------------Naknada za rad i naknada toskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. svojerucno potpisuje u prisustvu notara.8. da stranka moze izjaviti namirenje obezbijedenog potrazivanja vansudskom ili sud skom prodajom i pristajanje zaloznog duznika na izvrsenje bez odlaganja iz nepokretno sti opterecene ovom hipotekom. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke. te je potom zapis potp isao i ovaj notar. u slucaju kada je odgodeno placanje dijela ili cijele cijene. U Podgorici. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). . kako slijedi. pa se zeli obezbijediti za isplatu cijene uspostavljanjem hipoteke na nepokretno sti koju prodaje.1. a prodavac je dao bezuslovnu clausulu intabul andi. nakon cega je stranka izjavila da je tako postupljeno. te na posljedice ovih odredbi i izjava. Stvarna prava na tudim nepokretnostima 7. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). pecat i stambilj notara) 3.g.2009.

U vezi s tim.Uvodni dio ugovoraoprodaji UGOVOROPRODAJI IPREDMET(navesti podatke o nepokretnosti itd.00 EURA (slovima: pe desethiljada i 00/100 EURA). kao vlasnika predmetne nepokretnosti.000. tj.2009.12. u naknadnoj . notar je poducio prodavca mogucnosti adekvatnog obezbjedenja u smislu dav anja clausule intabulandi i knjizenja kupca.g.-------------------------------------------------------------------------------------------------Cjelokupni iznos cijene dospijeva za placanje u roku od tri mjeseca od dana zakl jucenja ovog ugovora.) II PRODAJA (navesti podatke) III CIJENA Cijena za nepokretnost iz tacke I ovog ugovora iznosi 50.(slovima:prvog decembra dvije hiljade devete godine ). do 01.

00EURA(slovima:pedesethil jadai00/ 100EURA).natajnacindajeprinudno izvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlasnikatenepokretnosti. ------------Ako obaveza iz ugovora koji je obezbijeden ovom hipotekom ne bude izvrsena u rok u od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavjestenja o pocetku namirenja hipotekarnom du zniku.00EURA(slovima:pedesethiljadai00/100EURA). aupogledu nepokretnostiizt ackeIovogugovora. on pristao na takvo neposredno prinudno izvrsenje. a da se.Peti dio: Uloga notara u pravnim poslovima koji za predmet imaju stvarna prava n a nepokretnostima ispravi u momentu isplate cjelokupne ugovorene cijene. pored toga. s tim da je hipotek arni povjerilac obezbijedeno potrazivanje ovlasten namiriti prvo iz prodaje nepokretnosti pod re dnim brojem 2. u korist prodavca zasnuje hipoteka na predmetu prodaj e. IVIZJAVEZAKNJIZENJE . S tim u vezi. da prodavac odmah u ov om ugovoru izjavi saglasnost za knjizenje kupca kao vlasnika i da se isti odmah moze uknjiz iti prije isplate cijene.u koristprodavcauspostavihipotekananepokretnostiiz tackeIovogugovora -----------Kupac izricito pristaje naizvrsenjebezodlaganja..kojiseimaisplatitido ___izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju.kaoina cjelokupnoj svojoj imovini ----------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ovog notarskog zapisa ce biti izdat povjeriocu na njegov zahtje v. Nakon toga.kojiseimaisplatitiprod avcudo ____izakonskihzateznihkamatauslucaju padanjakupcaudocnju. hipotekarni povjerilac ce se namiriti sudskom prodajom nepokretnosti opterecene ovom hipotekom u skladu sa zakonom koji ureduje izvrsni postupak. optereceneovomhipotekom.na osnovu ovog notarskog zapisa.duznika na podvrgavanje neposrednom prinudnom izvrsenj u bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijedenog potrazivanja i objasnio mu pravne posl jedice takve izjave. kupac je saglasan sa prodavcem da se za obezbjedenje isplatekupoprodajne c ijene uiznosuod50 000. a sa cime je saglasan i kupac. a sa ispravama koje dokazuju da hipotekarni duznik-kupac ne ispunjava u ugovorenom roku svoje o baveze u pogledu placanja cijene iz ovog ugovora o prodaji navedene u tacki III ovog ug ovora. ove tacke ugovora. prodavac izjavljuje. Notar je upozorio kupca . pa je i. zauzvrat. nakon dospjelostiobezbijedenog potrazivanja-isplatekupoprodajne cijeneuiznosuod50 000. kao i na druge mogucnosti adekvatnog obezbjedenja i upozorio ga na rizike i posljedice u slucaju suprotnog postupanja .

i to na prvo mjesto.kupacupiseukatastrunepokretnostikao vlasniksa1/1dijelananepokretnost iiz tackeIovogugovora -------------------------------------------------------------------------------2. nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopusteno protivsvakodobnogvlasnikananepokretnostiiztackeIovogugovora -------------------OSTALE ODREDBEUGOVORAOPRODAJI 240 Clan 85 stav 1 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. na nepokretnosti iz tacke I ovog ugovora upise hipo teka za obezbjedenje potrazivanja sa sporednim cinidbama iz tacke III ovog ugovora u kor ist prodavca hipotekarnog povjerioca XY.1 Prodavacjesaglasandasena osnovuovogugovora. . na osnovu ovog notarskog zapisa.abeznjegovogdaljnjegznanjai saglasnosti. kao i da se zabiljezi izjava hipotekarnogduznikao pr istajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja. Kupacje saglasan240 da se istovremeno sa naprijed naznacenim upisom prenosa svoj ine. u G listu.

PZ CG. a u vezi sa cl. a u vezi sa cl. stav 1.105. 2. 301. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva Prema clanu 111. U Porodicnom zakonu nadleznosti notara su postavljene fakultativno i obligatorno . a u vezi sa cl. 51. t. 292. stav 1. PZ CG). 293. tacka 1. ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova (cl. i 2. ugovor o medusobnim imovinskim odnosima clanova porodicne zajednice (cl. PZ CG. 51. PZ. a u vezi sa cl. ako se stranke obrate. PZ CG). u pogledu izjave o priznanju ocinstva. PZ. st. odredbe o utvrdivanju ocinstva shodno se primjenjuju i pri utvrdivanju materinstva. Zakonom o notarima (cl.51.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nadleznost notara u porodicno . Pred kim i u kojoj formi se moze dati ovakva 241 Sluzbeni list Republike Crne Gore br. 101. kao i lica koja nemaju poslovn u sposobnost. stav 1. stav 1. ovjera potpisa na punomocju za sklapanje braka (cl. Fakultativne nadleznosti: sastavljanje notarskog akta (zapisa).pravnim odnosima propisana je odredbama Zakona o notarima i odredbama Porodicnog zakona241. bracni ugovor (cl. PZ CG). tacka 1. Zakona o notarima). 33. Zakona o notarima). i u pogledu izjave majke djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinstva (cl. Obligatorne nadleznosti u formi notarskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi pr ivatne isprave: ugovor o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom bracnih drugova (cl. 1. tacka 1. 1. Porodicnog zakona242. ugovori o raspolaganju imovinom maloljetnih lica. ciji predmeti su nepokretnosti ili vrjednije pokretne stvari i prava . tacka 1. sacinjavaju: bracni ugovor.) propisano je da se obavezno u form i notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. Zakona o notarima). a koja izjava moze biti i sastavni dio testamenta (cl. Zakona o not arima).3 14. ugovori o imovinskim odnosima izmedu bracnih drugova i izmedu lica koja zive u vanbracnoj zajednici. 51. . st 1. 51. a pod prijetnjom da nece proizvodi ti pravno dejstvo. 1/2007.

242 Clan 101 do clana 112 PZ CG. .

a sto notari svak ako jesu. pa tako i pred notarom. imaju doka znu snagu javne isprave u formalnom i sadrzinskom smislu. poslije smrti djeteta. Dakle.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima jedna izjava. dostaviti mat icaru. odnosno otpravak notarskog akta. a na zahtjev lica koja za to imaju pravni interes. duzni su. ili pred organom starateljstva. Ovdje je bitno napomenuti ko moze dati ovakvu izjavu pred notarom. ili notarom. Ako se davalac izjave (stranka) odluci dati ovakvu izjavu pred notarom. PZ. ocinstvo se moze utvrditi samo odlukom suda. Organi. Postoji samo mogucnost da se da ovakva jedna izjava i pred notarom. odnosno lica koja su sastavila javnu ispravu o priznanju ocinstva. izdrzavanje i sl). ili sudom . kako to odreduje clan 102.104. PZ CG). Medutim. Priznanje ocinstva proizvodi . Ovakva izjava proizvodi znacajne pravne posljedice medu zainteresovanim stranama (pravo pozivanja na nasljedivanj e. u kome se navodi da se ocinstvo. a to priznan je ce proizvesti pravno dejstvo ako se dijete rodi zivo. ovjereni zapisnik. odreduje clan 101. Ona moze uslijediti na sljedeci n acin: a) samostalnom izjavom pred maticarom. nadleznom za upis djeteta u maticnu knjigu rodenih. izjava o priznanju ocinstva ili materinstva moze se dati pred raznim lici ma (organima). moze priznati: pred maticarom. tu izjavu notar mora saciniti u formi notarskog zapisa ili zapisa o pot vrdi privatne isprave. a sto dalje znaci da za punovaznost takve izjave nije neophodno da je data pred notarom. Ova izjava se moze dati pred razlicitim or ganima koji vrse javnu vlast i u formi javne isprave. koje je navrsilo se snaest (16) godina (cl. i materinstvo. Materinstvo i ocinstvo djeteta moze priznati lice sposobno za rasudivanje. pred sudom. b) u testamentu. Pored naznacenog. potrebno je znati kad se moze dat i ovakva izjava. Ona se moze dati za zivota djeteta i prije rodenja djeteta. jer samo isprave koje je u cijelosti sacinio notar. PZ CG. pred organom starateljstva. bez odlaganja. a shodno t ome. pred drugim organom ovlastenim za sastavljanje javnih isprava.

a koji ocinstva. to moze utvrditi tuzbom kod nadleznog suda. a dijete je ml ade od 16 godina. Ako majka djeteta nije ziva. uz odobrenje organa starateljstva. sagl asnost na priznanje ocinstva daje staralac djeteta.pravno dejstvo aglasi majka djeteta. ili je nepoznatog boravista. Zbog toga je potrebno da notar upozori stranku da je prizna nje . je i njegova saglasnost. PZ CG. ili je potpuno lisena poslovne sposobnosti. onda lice koje je priznalo dijete. a trajno je nesposobno za rasudivanje. Postavlja se pitanje: da li je jednom datu ovakvu izjavu moguce kasnije opozvati ? Izjave o priznanju ocinstva i izjave majke i djeteta o saglasnosti sa priznanjem ocinst va ne mogu se opozvati. te vazi i za priznanje ne izjasne i upisuje se u maticnu knjigu rodenih samo ako se sa priznanjem s a ako se radi o priznanju djeteta starijeg od 16 godina. Ako se ta lica ne saglase sa priznanjem ocinstva ili se o tome u roku od 30 dana po prijemu obavjestenja o priznanju. ili je starije od 16 godina. potrebna saglasnosti se daju na nacin propisan u clanu 101.

preda mnom. stav 1.1. Stranke mogu samo tuzbom kod suda traziti poni stenje takve izjave zbog mana volje. od dana 15. sa rokom vazenja trajno. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. stra nka je dala . NEOPOZIVO (clan 108. drzavl janin Crne Gore.10. Deseta br. roditeljsko staranje. Neophodno je upoznati stranke sta je sve potrebno za ovakvo jedno priznanje. izdate od mUP-a Crne Gore. Obala br.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). pristupilo je sljedece lice: --------------------------------------------------------------------------------Gospodin Dinic (Zlatko) Darko. po zanimanju gradevinski tehnicar.g. g. tj. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.1.1. 2.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto se ovaj notar uvjerio u pravu volju stranke. pema vlastitoj izjavi. ul.00 (j edanaest) casova. 1 1 Primjer:Izjavaopriznanjuocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. odnosno da je za priznanje potreban pristanak majke i djeteta ako je starije od 16 godin a.1960.1. ul. PZ CG). g. (slovima:dvadeseti decembar hiljadu devet stotina sezdesete godine).(u dal jem tekstu: Davalac izjave). jer su ovdje bitne pouke i upozorenja prema strankama. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. kada je to potreb no. JmBG 2012966000000. Nuzno je upoznati zainteresovane strane da se radi o pravnoj relevantnosti ov akve izjave volje. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla. ciji identitet je ovaj notar utvrdio na osnovu licne karte. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ocinstva ili saglasnost majke i djeteta na priznanje ocinstva.2009.). Ovaj p ostupak bi se mogao voditi na sljedeci nacin: 1. 3. o cinjenici da je izjava o priznanju ocinstva neopoziva. nasljedivanje itd. Dana 14.15/2009. u Podgorici.. broj 05XYC. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o prizn anju ocinstva. UZZ BR.2006. u 11. Sam postupak uzimanja izjave o priznanju materinstva ili ocinstva trebalo bi se voditi na odredeni nacin. Obala br. roden 20. objasnio joj pravne domet e i posljedice. ozenjen.. Neophodno je upozoriti stranke na posljedice koje izaziva ovakva jedna izjava na podrucju porodicnopravnih i nasljednopravnih odnosna (obaveza izdrzavanja.12.05.

sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVUOPRIZNANJU OCINSTVA--------------------------------------Priznajemda sam otacdjeteta.cijejeimeLiliicijejerodenjeupisanouMati cnomkancelarijiOpstinePodgorica. hiljadudevetstotina osamdesetosmegodine).rodenog25 02 1988 (slovima:dvadesetpetogfebruara. ---------------- . podbrojem96 (slovima:devedeset sest) za 1988 godinu (slovima:hiljadu devet stotina osamdeset osmu godinu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. svojerucno potpisuje. kako slijedi.1.2009.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Dinic Darko (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. koja izjavljuje da je tako postupljeno. odnosno pravno dejstvo ovog prizn anja. ul.Notar me upozo rio i upoznao sa posljedicama ovog priznanja koje se tice porodicnih odnosa. PZ-a. kojeg slobodnom volj om odobrava i u prisustvu notara.Davaocu izjave.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Notar me poducioiupozorioda je za punovaznost. g. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno.---------------------. predvideno da je za upis priznanja ocinstva .--------------------------------------------------Djetetu LY.. obaveze izdrzavan ja i prava na nasljedivanje. -------------------------------------------------------------------------------------------Ovjereni otpravak je izdat: -------------------------------------------------------------------------------------.00 (jedanaest) casova.10. u 11. da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. nakon cega je zapis po tpisao i ovaj notar. a kako slijedi:____________. neophodan pristanak majke djeteta i djeteta. Prva br. pecat i stambilj notara) 1 2 Saglasnost majkesa izjavomopriznanjuocinstva Osnov davanja ovakve saglasnosti je odredba clana 105. gospodi XY iz Podgorice. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. Ona je potr ebna iz razloga sto je prema toj odredbi. U Podgorici. koji ce izvrsiti upis u maticnu knjigu rodenih. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e).----------------------------------------------------------------------------------------------------------maticaru Opstine Podgorica. stav 1. dana 14.---------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. u formi javne isprave. -------------------------------Upozoren sam da je ovo priznanje neopozivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------majci djeteta.

Ako majka djeteta nije ziva. a trajno je nesposo bno za rasudivanje. ili je nepoznatog boravista. Zakon takode odreduje ko je sve sposoban dati ovakvu saglasnost.u maticnu knjigu rodenih potrebna saglasnost majke. a dijete je mlade od 16 godina. ili sudom.. pod uslovom da joj nije oduzeta poslovna sposobnost. sa odobrenjem organa starateljstva. Ova saglasnost se moze dati pred maticarom. ili org anom starateljstva. ili je potpuno lisena poslovne s posobnosti. odnosno ona je uslov za punovaznost izjave o priznanju ocinstva. Saglasnost za p riznanje moze dati majka. daje sta . ili je starije od 16 godina. saglasnost na priznanje ocinstva. ili notarom na nacin kako se daje i izjava o priznanju ocinstva.

sa prebivalistem i adresom u Kotoru . Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. objasnio joj pravne domete i pos ljedice. ul. sa zahtjevom da sacinim notarskizapis izjave o sagl asnosti na priznanjeocinstva.1965. izjavljujemsvojpristanaknadatopriznanjeocinstva ------------------Notar me je upoznao i upozorio na posljedice koje priznanje ocinstva ima na poro dicne odnose. godine. Deseta br.1988.15/2009.1. UZZ BR. sa rokom vazenja trajno (udaljemtekstu:davalac izjave). od dana 15.2006. pema vlastitoj izjavi.. Dana 14. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog posla.2009 g. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.00 (j edanaest) casova. stranka je dala sljedecu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVAOSAGLASNOSTINA PRIZNANJE OCINSTVA Ja sam rodena u Dubrovniku-Republika Hrvatska. po zanimanju trgovac. rod. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). drzavljanka Crne Gore . broj UZZ-03/09. udata. g. dana 20. pristupilo je sljedece lice: ----------------------------------------------------------Gospoda Ribic (marko) Ana. ukoliko iz prirode odnosa ne proizilazi nesto drugo. Nastanjena sam u Kotoru.. od oca marka i majke mare.1.1968.. P R I m J E R Izjava o saglasnosti na priznanje ocinstva CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul.--Kaomajkadjeteta. iz Podgorice. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. Obala br. Deseta br. (slovima:dvadeseti decembar hil jadu devet stotina sezdeset pete godine).02. u Podgorici. drzavljanka sam Crne Gore.1. ul.10. gospodin Daric Darko. izd ate od mUP-a Crne Gore. broj 05XYC. koje sam ja rodila dana 25. rodena 20. u Dubrovniku. 1. Bos kovic. Odredbe o priznanju ocinstva vrijede i za priznanje materinstva.12. JmBG 2012968000000.. (slovima:dvad eseti decembar hiljadu devet stotina sezdeset osme godine).. g. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte. preda mnom.g.1. . u 11. Izjava o priznanju ocinstva i materinstva ralac djeteta. ul.05. priznao je ocinstvo djeteta Lili. -----------------------U notarskom aktu notara m.12. Obala br.J iz Podgorice.

-------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je i naplacena shodno tarifi. kao i na to da je ova izjava neopo ziva. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. kao i maticnoj kancelarij i u Podgorici. -------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ovu izjavu procitao stranci. a kako slijedi:____________. koja izjavljuje da je razumjela sadrzinu ovog pravnog po sla i da je u . gdje je rodenje djeteta upisano. ---Ovjereni otpravak je izdat meni.-------------------------------------------------------------------------------Troskove snosim licno. djetetu.obaveze izdrzavanja i pravo na nasljedivanje. ocu djeteta.

--------------------U Podgorici. pecat i stambilj notara) 2.g. 2 2 Zajednickaimovina Zajednicku imovinu bracnih drugova244 sacinjava imovina: koju su bracni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice. Ako bracni drugovi imaju posebnu imovinu. takvom imovinom svaki bracni drug samostalno upravlja i raspolaze. osim ako je jedan bracni drug ulagao u ove igre posebnu imovinu. tako da svojim dijelom u .Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima cijelosti saglasna sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odobrava i. npr. imovina stecena od igara na srecu tokom trajanja braka. Status zajednicke imovine je takav da se radi o zajednickoj svojini kod koje udj eli zajednicara nisu unaprijed odredeni.00 (jedanaest) casova. Status imovine koju i maju bracni drugovi. 2 1 Posebna imovina Posebnu imovinu sacinjava imovina koju je bracni drug stekao prije sklapanja bra ka. dana 14. prihodi od posebne imovine koji su ostvareni radom bracnih drugova .2009. Imovina bracnih drugova Imovina bracnih drugova243 moze biti posebna i zajednicka. s tim da se mogu i drugacije dogovoriti.------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izjave: Ribic Ana (potpis stranke) Notar: Zlatan Zlatic (potpis. veoma je bitan kod raspolaganja takvom imovinom. onda svako od njih moze s njom samostalno raspolagati i upravljati i nije potrebna saglasnost drugog bracnog druga. prihodi od te imovine. takvom imovinom bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno. ali su odredivi. u prisustvu notara svojerucno potpisuje. kao i imovina koju je stekao u toku braka nasljedem. a narocito prav nim poslovima koji za predmet imaju prenos ili sticanje stvarnih prava na nepokretno stima. osim ako se nisu drugacije dogovorili. kako slij edi. Zbog toga.10. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). poklonom ili drugim oblicim a besteretnog sticanja. u 11. ugovorom o upravljanju i raspolaga nju zajednickom imovinom. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar.

243 Clan 285. PZ CG. PZ CG. . 244 Clan 288. do 290.nepodijeljenoj zajednickoj imovini ne moze jedan bracni drug samostalno raspolag ati.

bracni drugovi. tu je uvijek potrebna saglas nost drugog bracnog druga. takvi poslovi mogu izazvati stetne posljedice. Medutim.).153. a u odredenim slucajevima odbiti sacinjavanje notarskog akta. mogu se u katastar upisati kao suvlasnici na opredijeljenim dijelovima. Zajednicka svojina regulisana je Zakonom o svo jinskopravnim odnosima (cl. kao i utvrdenje drugih cinjenica u vezi sa statusom imovine. Imovina bracnih drugova niti ga moze opteretiti pravnim poslom medu zivima. a tada se smatra da su na taj nacin izvrsili diobu zajednicke imovine. prodavca.). Medutim.2. nisu ugovor ili da samo jedan od njih to vrsi245. upisan samo jedan bracni drug. tu je veoma vazno izjasnjenje lica koje je upisano u katastar (npr. u cilju utvrdivanja savjesnosti kupca ili drugog sticaoca stvarnog prava na nepokr etnosti. putem pisanog ugovora o upravljanju ili raspolaganju zajednickom imovinom. Prava bracnih drugova na zajednicku nepodijeljenu imovinu upisuju se u katastar nepokretnosti na ime oba bracna druga. jer se radi o imperativnim odredbama. trece lice moze izuzetno. Od tog pravila postoji izuze tak kada trece lice moze pravnim poslom koji nije zakljucen sa svim zajednicarima st eci svojinu na nepokretnosti ako je bilo savjesno i ako na nepokretnosti pravo svoji ne nije bilo upisano u katastru na ime svih zajednicara246. steci pravo svojine na nepokretnosti. sa neopredijeljenim dijelovima kao njihova zajednicka imovina. na osnovu pravnog posla koji nije zakljucen sa svim zajednicarima. ako je savjesno i ako pravo svojine nije bilo upisano u katastar na ime svih zajednicara. kao vlasnik na zajednickoj imovini. Naime. bracni drug ovi mogu zajednickom imovinom raspolagati zajednicki i sporazumno. npr. osim ako.-160. ugovora o podjeli zajednicke imovine ili bra cnog ugovora247. prilikom pribavljanja nepokretnosti. Pravilo je da se zajednickom svojinom moze raspolagati i opterecivati samo uz saglasnost svih zajednicara. smatrace se kao da je upis izvrsen na oba bracna druga. to notari moraju kod pravnih poslova vezanih za nepokretnosti poducavati i upozoravati stranke u vezi sa naznacenim i takva upoz orenja unijeti u ispravu. hi potekarnog duznika itd. jer ako se povrijede pravila o raspolaganju nepodijeljenom zajednickom imovinom koja su imperativnog karaktera. Kako je obicaj i praksa da se u katastar upisuje samo jedan bracni d rug na nepodijeljenoj zajednickoj imovini. 2 3 Primjeripodukaiupozorenjauvezistatusaimovinebracnih drugova P R I m J E R 1 . ukoliko do upisa nije do slo na osnovu ugovora izmedu njih. odnosno n istavost. Ako je u katastar.

stav 2. 246 Clan 157. Porodicnog zakona CG. koji je uspostavio n acelo pouzdanosti u tacnost podataka iz javnog registra o nepokretnostima i pravima na nepokretnos tima. . Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. te da bi. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog 245 Clan 290.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili Zakona. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. Porodicnog zakona CG. ako se radi o takvoj imovini. i da niko ne moze trpjeti stetne posljedice u prometu nepokretnosti u kojima se ti podaci kor iste. do 292. ako nije dru kcije ugovoreno. Smatramo da je ova odredba odst upanje od odredbe clana 10. 247 Vidi clan 289.

Rjesenje se prezentuje u originalu. te se u ovjereno m prepisu koji je sacinio ovaj notar. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost spa dauzajednicku bracnu imovinu sa bracnim drugom XX. S tim u vezi. od ____. b roj O-1/2005.___/09. te da bi. notaru se prezentuje u otpravku Saglasnost bracnog druga u formi notarskog zapisa. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava). ako nije dru kcije ugovoreno. jer je istu naslijedio. ako se radi o takvoj imovini bila potrebna pravno valjana saglasnost b racnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava). hipotekarni duznik (ili prodavac. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnuivanbracnu imovinu248 -----------------------------------------------------------------P R I m J E R 4 .01. iz Podgorice. Nakon toga. S tim u vezi. od 15. UZ.g. S tim u vezi. ------P R I m J E R 3 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. prilaze uz ovu ispravu nakon sto je procitano strankama..Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima druga hipotekarnog duznika (ili prodavca ili drugog lica upisanog u katastar kao ovlastenika stvarnog prava).) i da je ista u cijelosti saglasna sa opterecenjem (raspolaganjem) predmetne nepokretn osti. -----------------P R I m J E R 2 Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicka svojina bracnih drugova po sili zakona. ako se radi o takvoj imovini. prilazu se uz ovu ispravu nakon sto su procitani stran kama. Iz istih je notar ustanovio ustanovio da je AA bracni drug hipotekarnog duznika (prodavca i dr.2005. bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca. u orig inalu. te Izvod iz maticne knjige vjencanih. Opstine Cetinje. hipotekarni duznik (ili prodavac ili drugo lice u pisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednicku bracnu imovinu. te da bi. ako nije dru kcije ugovoreno. br. a iz istog je ovaj notar ustanovio da je hipotekarni duznik naslijedio predmetnu nepokretnost. a ovi dokumenti. po Rjesenju Osnovnog suda u Podgorici. kao takvi. broj____. od ____notara XY..

gospoda XY. hipotekarni duznik (ili prodavac. jer je istu pribavio prije zakljucenja braka kao posebnu imovinu. ---------------------------------------------------------------------248 Vidi clan 306 PZ CG. te da bi. . ako nije dru kcije ugovoreno. ako se radi o takvoj imovini.Notar je stranke poducioiupozoriona zakonske odredbe o zajednickoj bracnoj imovi ni i da je takva imovina zajednicko svojina bracnih drugova po sili Zakona. a sto pri sastavljanju ovog notarskog akta. ili drugog lica upisanog u katastar ka o ovlastenik stvarnog prava). bila potrebna pravno valjana saglasnost bracnog druga hipotekarnog duznika (ili prodavca. ili drugo lice upisano u katastar kao ovlascenik stvarnog prava) izricito izjavljuje da predmetna nepokretnost ne spadauzajednickubracnu imovinu. prisutni bracni drug hipotekarnog duzn ika (prodavca itd.). izricito potvrduje. S tim u vezi.

Bracni ugovor Saglasnost bracnog druga za raspolaganje i opterecenje zajednickom imovinom mora se dati u formi propisanoj za ugovor. moze se izmijeniti bracnim ugovorom (cl. 292. PZ). ugovorom o upravljanju i raspolaganju zajedni ckom imovinom (cl. 51.3. 3. a bracni drugovi ga zakljucuju za vrijeme trajanja braka). Medutim. tacka 1 Zakona o notarima CG). 250 Detaljnije o bracnom ugovoru vidi kod Ramajana Sunje. PZ). 293. (u daljnjem tekstu: bracni drug prodavca) . ugovorom o diobi zajednicke i movine bracnih drugova (cl. pristupio je i ucestvuje u sastavljanju ovog notarskog akta njegov bracni drug XY_____.PZ). Ostalih razlika nema. ili buducih bracnih drugova (prije sklapanja braka) na postojec oj ili buducoj imovini250. s tim da je njegovo dejstvo odlozeno do sklapanja braka.----------------------------------Zakonski rezim zajednicke bracne imovine i rezim upravljanja i raspolaganja isto m. Svi ovi ugovori moraju biti u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. koji ima samo dva modaliteta. uvijek treba upotrebljavati termin bracni ugovor . ili u samom ugov oru kojim se vrsi raspolaganje zajednickom imovinom bracnih drugova. Primjer formulacije u uvodnom dijelu isprave gdje se upisuju podaci o ugovornim stranama i bracnim drugovima: Zajedno sa prodavcem.). 301. moze se dati u posebnom ugovoru o upravljanju i ra spolaganju zajednickom bracnom imovinom. bracni ugovor moze sadrzavati i odredbu o upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom. Zbog toga. uslovljen a vremenom njegovog zakljucenja (buduci bracni drugovi ga zakljucuju prije sklapan ja braka. 314. a ne predbracni ugovor . a bracni drugovi koji nisu za 249 Clan 301 do 303 PZ CG. Revija za pravo i ekon . ugovorom o regulisanju imovinskih odnosa clanova porodicne zajednice (cl. Zakon poznaje samo termin bracni ugovor . dok drugi imovinski sporazumi bracnih drugova za predmet imaju samo uredenje upravljanja i raspolaganja zajednickom imovinom (ugovor o podjeli zajed nicke imovine bracnih drugova i dr. Bracni ugovor 3 1 Pojambracnogugovora Bracni ugovor249 je ugovor kojim se ureduju imovinski odnosi bracnih drugova (u toku trajanja braka). st 1. Bracnim ugovorom bracni drugovi mijenjaju pravila zakonskog rezima zajednicke imovine i njime mogu urediti svoju cjelokupnu imovinu (zajednicku imovinu i pose bnu imovinu). u posebnoj ispravi o saglasnosti. . PZ).

Mostar 2008. godina 9 broj 2. str. Pravni fakultet Mostar.omiju. 121 do 139. godine. .

stav 2. Notar je duzan procitati ugovor. takode. poduciti i upozoriti ugovorne strane na njegove posljedice da se njime iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova. je r prema odredbi cl. 3 2 Usloviza punovaznostisadrzajbracnogugovora Ovaj ugovor mora sadrzavati sve bitne elemente tog pravnog posla propisane mater ijalnim zakonima i elemente propisane za sadrzaj notarskog zapisa iz cl. Bracni ugovor ne moze imati nasljednopravna dejstva jer su Zakonom o nasljedivan ju zabranjeni ugovori o nasljedivanju. 252 Clan 49. pa tako i kod bracnog ugovora. Da bi bracni ugovor bio punovazan. da postoji valjan osnov254. da postoji saglasna izjava volja ugovornih strana253. do 52. porodi cnog i obligacionog prava. do 68.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima kljucili bracni ugovor. moraju biti ispunjeni opsti usl ovi za njegovu punovaznost. Na zajednicku imovinu i na bracni ugovor primjenjuju se odredbe stvarnog. npr. to bi proizvo dilo nistavost. ne moze se ugovoriti primjena strano g prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. Ugovorne strane kod bracnog ugovo ra su: bracni drugovi. U suprotnom. 51. st. 305. ZOO CG. sve odredbe koje se odnose na zajednicku imovinu b racnih drugova primjenjuju se i na imovinske odnose vanbracnih drugova. da postoji sadrzaj ugovora255. pod uslovom da je vanbracna zajednica trajala duze vremena. potrebno je da bude sa cinjen u formi notarskog zapisa ili notarskog zapisa o potvrdi privatne isprave256.3. a to su: da je ugovor sklopljen u propisanoj formi251. U s uprotnom. . bracni ugovor ne bi proizvodio pravna dejstva (vidi cl. koji propisuje sta treba da sadrzi notarski zapis. Forma bracnog ugovora. 50. 306. PZ CG. 251 Clan 60. 3 2 1 Usloviza punovaznost Kod svih ugovora. Zakona o notar ima CG). PZ CG). PZ CG. Odredbe o formi bracnog ugovora sadrzane su i u clanu 301. da su ugovorne strane poslovno sposobne252. Ugovorne strane i njihova poslovna sposobnost. odnosno buduci bracni drugovi koji su poslovno sposobni. Predmet bracnog ugovora moze biti regulisanje i vanbracne zajednicke imovine. ugovorom o podjeli zajednicke imovine. ZOO CG. mogu upravljanje i raspolaganje zajednickom imovinom ure diti posebnim ugovorom. Zakona o no tarima CG.

i cl. st. 1 i cl. 41. 46. Clan Clan Clan Vidi 19. do 40. 50a Zakona o notarima .253 254 255 256 CG. st 1. ZOO 301. ZOO do 45. 51. t. CG. cl. 2 CG. PZ CG. ZOO do 48. CG.

O vaj ugovor ne smije biti protivan imperativnim normama. shodno pravilima o bligacionog prava. postenju. Sadrz aj ugovora ne smije biti u suprotnosti sa prinudnim propisima i moralom drustva. Saglasna volja ugovornih strana. dopusten. Porodicni zakon CG ne navodi sta moze biti predmet bracnog ugovora. pr ema odredbi cl. zabrani zloupotrebe prava. ugovaranje iskljucenja obaveze izdrzavanja malodobne djece. punomocje mora biti pos ebno (specijalno). ravnopravnosti. U slucaju da je osn ov nedopusten ili da on ne postoji. Predmet obavezivanja u bracnom ugovoru treba biti moguc. treba procjenjivati prema odredbama zakona koji ure duju obligacione. osim sto pro pisuje u cl. mogu putem punomocnika sklopiti bracni ugovor? Smatramo da mogu. tj. neodreden ili neodrediv . uz odobrenje organa starateljstva. svrha ) bracnog ugovora je uredenje odnosa bracnih. postavlja se pitanje: da li bracni d rugovi. potrebno je da su one date bez prinude (slobodno) i da ne postoje druge mane volje. da nisu date u zabludi i usljed prevare. da je predmet bracnog ugovora odredivanje nasljednika). porodicno-pravne. taj ugovor je apsolutno nistav260. postivanju jav . Da li je taj predmet valjan. a sa navrsenih 16 godina257.3. PZ CG. biti suprotan prinudnim propisima ili moralu drustva (npr. Dakle. nedopusten. nasljedno-pravne i svojinsko-pravne odnose. imovinskih ne smije nasljednop ugovaranje primjene stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova). bracni ugovor nece proizvoditi pravne ucinke. U svakom slucaju. s tim da punomocje mora biti u formi ugovora258 i po sadrzaju mora odgovarati elementima bracnog ugovora. ugovaranje ravnih dejstava. Osnov (cilj. odnosno buduci bracni drugovi. U slucaju da je nekom od bracnih drugova potpuno oduzeta poslovna sposobnost. 302. odnosno buducih bracnih drugova i on mora biti dopusten. Predmet (sadrzaj) bracnog ugovora je uredenje imovinsko-pravnih odnosa supruz nika. Ukoliko je predmet obaveze nemoguc. U suprotnom. Bracni ugovor Fizicko lice stice potpunu poslovnu sposobnost sa navrsenih 18 godina zivota (pu noljetstvom) ili sklapanjem braka prije punoljetstva uz odobrenje suda. tj. Nadalje. Za punovaznost izjava volje. PZ CG zabranu ugovaranja primjene prava druge drzave (stranog prava ). kao i nacelima obligacionog prava: savjesnosti. odnosno da nije simulirana259. kod bracnog ugovora posebno je izrazeno ogranicenje slobode ugovaranja. 303. Valjan pravni osnov. te da je izjava volje s tvarna. bracni ugovor u njegovo ime moze sklopiti njegov starate lj. ugovor je nistav (npr. odreden ili odrediv.

13. st. PZ 257 258 259 260 Cl. tac. do 59. . ZOO CG i clan 51. 1. po pitanju poslovne sposobnosti supruznika (cl. Clan 86. dobrih obicaja. 13. naprimjer. u sljedecim slucaj evima: kada bi se ugovorila primjena stranog prava na imovinske odnose bracnih drugova (cl. Vidi odredbe cl. Clan 101 ZOO CG. Zakona o notarima CG. ZOO CG. morala itd. 303.nog poretka. i cl. Bracni ugovor bi bio protivan prinudnim propisima. 53. PZ CG to zabranjuje). PZ CG. 24. 1.

294. a sto je predmet daljeg razmatranja. ali iz opste defini cije (cl. KO Grad. 301. Moguce je ugovoriti da jedan bracni drug isplati drugom novcanu vrijednost njegovog dijela. imovina bra cnih drugova dijeli se na jednake dijelove (cl. 6. Bracni drug AB ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu.. predmet bracnog ugovora je regulisanje imovinsko-prav nih odnosa bracnih. PZ CG). ako bi se unijela odredba o traj nom odricanju prava na diobu zajednicke bracne imovine (vidi cl. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4 na dvosobnom stanu .Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima CG). st. Porodicni zakon nije odredio bitne elemente (sadrzaj) bracnog ugovora. tako da odrede dijelove u citavoj imov ini (npr. a bracni drug CD ima pravo svojine sa 1/1 na dvosobnom stanu upisanom u listu ne pokretnosti br. KO Grad ). Naprijed naznacene odredbe bile bi nistave. KO Gra d. PZ CG). PZ CG) i pravne prirode ovog ugovora proizilazi da bracni ugovor moze sadrz avati razlicite odredbe. Odredbe o promjeni statusa stvari i prava iz posebne imovine bracnih drugova u z ajednicku . 3 2 2 Sadrzaj Kako smo naprijed istakli. ako bi se povrijedila zakonom propisana prava i obaveze roditelja (bracnih drugova ) prema djeci. na cjelokupnoj njihovoj bracnoj imovini). upisanom u listu nepokretnosti br . ako bi se u nijele odredbe koje imaju karakter zelenaskog ugovora.5.3.ili da se sporazumiju da svakom bracnom drugu pripadnu pojedine stvari ili prava iz zajednicke imovine (npr. ako bi se iskljucile ili na drugi nacin povrijedile obaveze izdrz avanja djece i obaveze medusobnog izdrzavanja supruznika u skladu sa zakonom (clan 253. upisanom u listu nepokretnosti br.. Odredbe kojima se vrsi drugacije regulisanje imovinskih odnosa u odnosu na zakon ski imovinski rezim (iskljucuje se zakonski rezim zajednicke imovine bracnih drugova) u vidu ugovaranja drukcijih (nejednakih) dijelova u zajednickoj bracnoj imovini izmedu bracnih drugova (clan 293.5. do 284. ako bi sadrzavao odredbe privatne i intimne prirode.158. Bracni drug AB ima suvlasnicki dio od 3/4.. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4. Zakona o svojinskopravnim odnosima CG). ili da odrede dijelove na jednom dijelu imovine (npr. odnosno buducih bracnih drugova. PZ CG). Ako ne dode do sporazuma o tome. u skladu sa zakonom. a bracni drug CD ima suvlasnicki dio od 1/4 na istoj nepokretnosti. dok ostala njihova zajednicka imovina podlijeze z akonskom rezimu zajednicke imovine ). a sto moze dov esti do nistavosti ugovora u cijelosti.

Ugovaranje da se prihodi od igara na srecu smatraju posebnom imovinom.). rezim odvojenosti imovine ). u jednom dijelu trose za tekuce potrebe bracne zaj ednice. .bracnu imovinu i obrnuto. P R I m J E R I Ugovaranje da se novcana sredstva koje ce bracni drugovi ostvariti kao zajednick u bracnu imovinu (plata i sl. a u ostalom dijelu da budu posebna imovina (tzv. Ugovaranje da prihod od izdavanja u zakup posebne imovine postane zajednicka bracna imovina.

ili da sve stvari koristi i posjeduje samo jedan bracni drug. da se bracnim ugovorom sporazumiju na koji ce nacin vrsiti koristenje. 291. Odredbe o podjeli zajednicke bracne imovine. Sporazum o diobi zajednicke br acne imovine. Ugovaranje nacina upotrebe posebne imovne. ne mogu odreci tog prava261. moze sadrzavati nacin diobe. a druge da posjeduje i koristi drugi bracni drug. vrijeme diobe. Odredbe stvarnog prava koje tretiraju zajednicku svojinu i odredbe Porodicn og zakona koje tretiraju zajednicku imovinu. . PZ CG). mogu unijeti odredbu o davanju u zakup odredenih stvari iz zajednicke bracne imo vine. Bracni ugovor Ugovaranje da se imovina koju je jedan bracni drug stekao kao posebnu imovinu (n pr. a sto su i br acni drugovi u slucaju bracne imovine. P R I m J E R I mogu odrediti da neke stvari iz zajednicke bracne imovine posjeduje i koristi je dan bracni drug. Odredbe o investicijama u toku trajanja bracne zajednice. pod prijetnjom nistavosti. koja bi se podijelila na j ednake ili razlicite suvlasnicke dijelove. smatra zajednickom bracnom imovinom. a isto tako.. podjela zajednicke bracne imovine moze b iti predmet posebne odredbe u bracnom ugovoru. upravljanje i raspolaganje zajednickom bracnom imovinom. omogucuju zajednicarima. zajednicka bracna imovina je definisana kao zajednicka sv ojina i njome bracni drugovi upravljaju i raspolazu zajednicki i sporazumno (cl. koji moze biti sastavni dio bracnog ugovora ili biti samostalan ugovor. kao sto je u n arednom dijelu opisano. Odredbe o upravljanju i raspolaganju zajednickom bracnom imovinom Prema odredbama PZ CG. nasljedivanjem). te se.3. Zajednicka imovina bracnih drugova moze se podijeliti posebnim ugovorom o podjel i zajednicke bracne imovine. Kako zajednicka imovina bracnih drugo va ima karakter zajednicke svojine. Dioba zajednicke imovine bracnih drugova moze se trazi ti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka262. bracni drugovi imaju pravo da u svako doba spor azumno utvrde svoje udjele u zajednickoj imovini. mogu povjeriti upravljanje i raspolaganje jednom od njih. troskove diobe i sl.

a poje dine stvari i prava da udu u dio drugog bracnog druga. ili da se ugovori ustupanje udjela zajednicara drugom bracnom drugu i isplata novcane naknade za ustupljeni dio. 261 Clan 158. pojedine stvari i prava udu u dio jednog bracnog druga. PZ CG. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. naprimjer. . prodaju zaje dnicke bracne imovine na javnoj prodaji i podjelu tako dobivenog novca. ili da prilikom podjele. 262 Clan 295.U pogledu nacina podjele. bracni drugovi mogu ugovoriti.

). etazna svojina. ali i suvlas nicki dio nastao diobom zajednicke bracne imovine. pravo prece kupovine kao obligaciono pravo itd. pravo stvarnog tereta. Pravo zaloga bracnim ugovorom moze se zasnovati u korist nekog od bracnih drugova ili u korist trecih lica. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava zaloga Pravo zaloga je sredstvo obezbjedenja nekog potrazivanja i ono se moze zasnovati na stvarima i pravima. Pravo sluzbenosti je pravo na tudoj stvari koje daje ovlastenje njegov om titularu da na odredeni nacin koristi tudu stvar ili da zahtijeva od vlasnika te stvari da se uzdrzava od vrsenja odredenih radnji koje bi inace vrsio na svojoj stvari. shodno odredbama cl. Predmet prava zaloga u bracnom ugovoru mogu biti stvari i prava koja cine posebnu imovinu bracnih drugova. Cinidbe mogu biti: novcano davanje u obliku rente. 158.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima U pogledu vremena diobe. bracni drugovi mogu bracnim ugovorom osnovati odredena stvarna i obligaciona prava (npr. Odredbe bracnog ugovora o uspostavljanju etazne svojine Etazna svojina je oblik prava svojine koji predstavlja svojina na stanu ili posl ovnoj prostoriji . Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju prava stvarnog ili realnog tereta Nosilac prava stvarnog ili realnog tereta ima ovlastenja na odredene periodicne cinidbe od svakodobnog vlasnika neke nepokretnosti. st. pravo sluzbenosti. s obzirom da se radi o zajednickoj svojini. bracni drugovi se mogu bracnim ugovorom odreci diobe zajednicke imovine samo za odredeno vrijeme. i pravnim poslom. te na cjelokupnoj zajednickoj imovini. Bracnim ugovorom se moze zasnovati sluzbenost na posebnoj imovini jednog bracnog druga u korist drugog bracnog druga. pravo zaloga. odnosno ugovor bio apsolutno nistav. Odredbe bracnog ugovora o zasnivanju sluzbenosti Pravo sluzbenosti se moze zasnovati. Na pravo zaloga na nepokretnosti (hipoteka) primjenjuju se o dredbe zakona kojim su uredena stvarna prava. naturalno davanje u obliku davanja plodova. jer bi takva odred ba. Odredbe o osnivanju odredenih stvarnih i obligacionih prava U zavisnosti od vrste i pravne prirode stvari i prava koje cine zajednicku imovi nu bracnih drugova. Bracni drugovi se mogu sporazumjeti i oko troskova diobe zajednicke imovine. Bracni drugovi mogu u ugovor unijeti i klauzulu o medusobnim poklonima i vracanju poklona u slucaju razvoda ili ponistenja braka. a regulisane su Zakonom o svojinsko-pravnim odnosi ma. pruzanje njege odred enoj osobi i sl. ali ne i trajno. pa tako i bracnim ugovorom. izmedu ostalog. Sl uzbenosti se dijele na stvarne i licne. 3. Zakona o svojinsko pravnim odnosima.

Bracnim ugovorom se moze zasnovati etazna svojina jednog bracnog druga na stanu koji cini posebnu imovinu drugog bracnog d ruga. sprat kuce). .ili drugom posebnom dijelu zgrade. takode. kod odredbi o podjeli zajednicke bracne imovine. u bracnom ugovoru moze se zasnovati etazna svojina na jednom dijelu nepokretnosti koja je zajednicka br acna imovina i to uz pomoc prethodnog etaziranja (npr.

ukoliko jedan od njih odluci prodati svoju posebnu imovinu ili suvlasnicki dio u nekoj stvari koji je nastao diobom zajednicke bracne imovine. Takode. s tim da . U suprotnom. odredba ugovora bi bila nistava. bracni drugovi bi mogli. a ne postoji zakonsko pr avo prece kupovine. za slucaj razvoda braka. Medutim. P R I m J E R I Odredba bracnog ugovora bi bila nistava u slucaju da se u tom ugovoru jedan od b racnih drugova odrekne prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka. P R I m J E R Bracni drug AB se obavezuje da ce. tako. te je regul isano odredbama ZOO.00 (slovima: dvadesethiljada) EURA. takve odredbe bracnog ugovora bi bile apsolutno nistave. drugom bracnom drugu CB isplatiti jednokr atnu pomoc u vidu naknade u novcu. s tim sto ono ima stvarnopravni znacaj samo ako se upise u katast ar. odredba tog ugovora bi bila nistava ako bi se jedan od bracnih drugova o drekao prava na izdrzavanje u slucaju razvoda braka u zamjenu za odredenu imovinu. u slucaju razvoda braka. te izmedu roditelja i djece. Ono je pravo obligacionog karaktera. 3 2 3 Nemogucnostugovaranjaizdrzavanjabracnihdrugovaidjece protivno zakonskimodredbama Porodicni zakon sadrzi imperativne odredbe u pogledu obaveze izdrzavanja izmedu bracnih drugova. bracnim ugovorom ugov oriti medusobnu finansijsku i drugu imovinsku pomoc za sebe i za djecu koju su duzni izdrzavati. imalac tog prava ima pravo da tuzbom pred sudom zahtijeva da se stvar njemu ustu pi pod istim uslovima.3.000. u roku od 30 (tridese t) dana od dana podnosenja tuzbe za razvod braka. Bracni ugovor Odredbe bracnog ugovora o pravu prece kupovine Pravo prece kupovine moze biti zakonsko i ugovorno. u iznosu od 20. Ovdje se radi o uspostavljan ju ugovornog prava prece kupovine. naprimjer. a sto Zakon o drzavnom premjeru i katastru predvida kao mogucnost. Ovo pravo se definise kao pravo odredenog lica (nosioca tog prava) da zahtijeva od vlasnik a stvari koji namjerava da je proda. da prvo njemu stvar ponudi na prodaju. Ako bi se bracni drugovi u bracnom ugovoru sporazumjeli da ce samo jedan od njih izdrzavati dijete ili djecu. bracni drugovi mogu ugovoriti u bracnom ugo voru. te obaveze su zakonskim imperativn im normama ustanovljene i ne mogu se mijenjati voljom stranaka. ali bez zadiranja u ono sto je zakonskim imperativnim normama odredeno u pogledu izdrzavanja bracnih drugova i djece. da ponudu za njegovu prodaju prvo uputi drugom bracnom drugu. Ako vlasnik s tvari ne ponudi njenu prodaju prvo imaocu prava prece kupovine nego je proda trecem li cu.

se ovim ne dira u pravo tog bracnog druga na izdrzavanje u skladu sa zakonom .-------------- .

UZZ BR. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ---------------------------------1. 3 5 Pobijanjebracnogugovora Bracni ugovor.-----------------------------------------------------------------------------------263 . tokom trajanja braka.1. u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave263. a koji izjavljuje da je: sin A. sa rokom vazenja do____. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. JmB_________. po zan imanju menadzer. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici.2009 g. sac inim notarski zapis bracnogugovora. tj. 3 4 Bracniugovoritrecalica(Publicitet) Porodicno zakonodavstvo Crne Gore ima odredbe o registraciji bracnih ugovora koj i se odnose na nepokretnosti. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Gospodin AB.. neozenjen. Povjerioci cije je potrazivanje dospjelo za isplatu. moze se pobijati po pravilima obligacionog pr ava. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. kao i svaki ugovor. treca lica mogu saznati za postojanje ugovora koji se odnose na ne pokretnosti. Smatramo da bi se odredenom intervencijom u Porodicnom zakonu moglo propisati uspostavljanje registra bracnih ugovora i obav ezu registracije svih bracnih ugovora. broj_____.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima 3 3 Izmjenairaskidbracnogugovora Bracni drugovi.00 (j edanaest) casova. a ne samo onih koji se odnose na nepokretnost i.10. preda mnom. mogu tuzbom pobijati bracni ugovor ako je zakljucen na njihovu stetu265.15/2009. u 11. mogu mijenjati ili raskidati ranije zaklju cen bracni ugovor na isti nacin kako je doslo do njegovog sklapanja. te zbog toga. nastanjen u Podgorici ul. ul. Dana 14. tako sto je propisano njihovo upisivanje u katastar nep okretnosti264. 3 6 Primjer:Bracniugovorkojisklapaju buducibracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. od dana _______. Zakon nije propisao obavezu i mogucnost registracije bracnih ugovora koji se ne odnose na nepokretnosti._______broj______. izdatu od mUP-a Crne Gore. u Podgorici. Obala br. roden dana_______.1. Medutim. Obala br. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. drzavljanin Crne Gore. sa prebivalistem u Podgorici.

ZOO CG. 264 Vidi cl. 3. stav 2. clan 51 Zakona o notarima CG. i clan 62. 301. PZ CG.Clan 60. ZOO CG. . 265 Clan 287. st. do 292.

svakoodnas imaposebnu imovinu i to:-------------------a)AB ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br.. ukupne povrsine od 120 m2. sa rokom vazenja do________. Bracni ugovor 2. s tim da je zakljucenje braka uslov za punovaznost ovog pravnog posla. broj 20. rodena dana_____u Podgorici.----------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka.3.---U svrhu regulisanja nasih imovinsko-pravnih odnosa u braku koji cemo sklopiti. od____. zakljucujemo ovaj ugovor. izdatu od mUP-a Crne Gore. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanj e ovog pravnog posla. a takode nemamo zajednicke. nit i u vanbracnoj zajednici. a u V listu je upisna stambena zgrada spratnosti P+1. KO Grad. Po dgorica. KO Gr ad. niti djece iz ranijih bracnih i vanbracni h veza. ukupne povrsine 120 m2. od dana________.-----Predmetna zgrada je etazirana. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. oznaka dijela 1. 1/2. izdat od_____. Gospodica CD. a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A i V lista. stranke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR----------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------Drzavljani smo Crne Gore. neudata. oznaka dijela 2. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucu je zakonski rezim zajednicke imovine. Ranije nijedno od nas nije bilo u braku. JmB________. prvi sprat. sa prebivalistem u Podgorici. kuciste i dvoriste . i dvoso ban stan na prvom spratu. prilaze uz ovaj izvornik nako n sto je procitan strankama. 20. koji se. ukupne povrsine od 240 m 2. objasnio im pravne do mete i posljedice ovog pravnog posla. tako da se sastoji od dva posebna (etazna ) dijel a i to: dvosoban stan u prizemlju. nastanjena na adresi ul. kao takav. broj______. ___ broj ___.________. prizemlje.---------------------------------------------------------------------------------------mi cemo sklopiti brak za jadan mjesec. po zanimanju frizerka. oznacene i upisane u A listu kao parcela br. povrsine 500 m2.----------------------------Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti.-------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasa buduca zajednicka bracna imovina i nasa posebna imo vina266. Clan2 Na dan zakljucenja ovog ugovora.. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisan kao vlasn . drzavljanka Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci B.

a iz koga je ovaj notar ustanovio naprijed naznaceno katastarsko stan je A lista. Stranka notaru prezentuje originalni Prepis lista nepokretnosti. od____. oznacena i upisana u A listu kao parcela br. 10/1Vinograd. KO mas line. izdat od_____.--------------------------------------------------------------------b)CD ima posebnu imovinu koja se sastoji od nepokretnosti upisane u Listu nepokr etnosti br.00 EUR (slovima:hilja du EUR). koji se. dok je u G listu upisano pravo zakupa po Ugovoru o zakupu. od ____. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. 266 Alternativa: samo nasa buduca zajednicka bracna imovina .ik sa 1/1 AB. na period od deset godina i uz mjesecnu zakupninu od 1. Ov. te da je u B listu naprijed naznacenog Lista nepokretnosti upisana kao vlasnik sa 1/1 CD. . dok u G listu nema upisanih tereta. KO masline. 25. broj 25. ___ broj___.____. povrsine 5000 m2.000. kao takav. u kor ist mS. br.

stranke izjavljuju da ne zahtijevaju neposreda n uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti. oznaka dijela 1. iz Lista nepokretnosti br. postaju zajednicka bracna imovina.--------------------------------------------------------------------------------------------f) Da sva nasa buduca zajednicka bracna imovina. s tim da se zakupnina placa na de ponentni racun buducih bracnih partnera-ugovornih strana. ------------------------------------------------------------------Clan3 Uslucaju da se nasa imovinska zajednica okonca drukcije nego smrcu jednogod nas dvoje. KO Grad. 20.upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokr etnosti na naprijed naznacenoj nepokretnosti. osim one iz clana 3. kuciste i dvoriste.a ovog ugovora. kao p osebna imovina CD. povrsine 500 m2. -----------------------------------e)Da troskove redovnog odrzavanja nepokretnosti iz clana 2. ukupne povrsine od 120 m2. 20. KO Grad. b zadrzava kao posebnu imo vinu. povrsi ne 500 m2.b ovog ugovora . oznaka dijela 2. ukupne povrsin e 120 m2. iz Lis ta nepokretnosti br. bude u razlicitim suvlasnickim dijelovima i to: da gospodin AB postane suvlasnik sa 1/3. -----------------------------------------------------------------g) Da cemo svu nasu buducu zajednicku bracnu imovinu iz tacke f.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Nakon poduka i upozorenja notara. ABjevecsada saglasandaseCD. uzpredocavanjedokazaozakljucenjubrakasanjim. kuciste i dvoriste. ponudi ti na javnoj prodaji i tako dobiveni novac podijeliti na jednake dijelove nakon odbitk a troskova prodaje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) . blize opisano u tacki 2. a gospodica CD postane suvlasnik sa 2/3 dijela. izgradene na parceli br. ugovaramo sljedece: ---------------------------------a) Da gospodica CD naznacenu posebnu imovinu iz clana 2. dvosoban stan u prizemlju stambene zgrade. prvi sprat. kao posebnu imovinu.1/2. ovog ugovora ugovara ci snose na jednake dijelove267.------------------------------------------------------c) Da gospodin AB zadrzava.anarocitouslucajurazvodabraka. 1/2. b)Da prihodi od izdavanja u zakup nepokretnosti iz clana 2.b ovog ugovora. a ovog ugovora. prizemlje. ovog clana.na osnovuoveisprav e. kako je to opisano u clanu 2. izgradene na parceli br. ----------------------------------------------------------------------------------------d)Da gospodica CD postane etazni vlasnik sa 1/1 na nepokretnosti-dvosoban stan n a prvom spratu stambene zgrade.

d i e: Svako od nas svoju. plac ati mjesecno iznos od 500. oznacenu imovinu zadrzava kao posebnu imovinu.Da u slucaju prodaje nepokretnosti. a sve to u periodu od pet godina. koje se ima upisati na odgovarajucem mjestu u Listu nepokretnosti u koji je upis ana ta nepokretnost. ovog ugovor a. pocev od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. 2. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. b ovog ugovora. . uslucajurazvodabraka. postane etazna svojina sa 1/1 gospodice CD.d. b. ------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Da se buduci muz AB obavezuje da ce na ime finansijskepomoci svojoj buducoj supr uzi CD. gospodin AB ima pravoprecek upovine. a u vezi sa clanom 2.00 EURA (slovima: petstotina EURA) i to svakog prvog do pe tog u mjesecu za tekuci mjesec. c. u cl. ---------------------267 Alternativa tackama a.od momenta pravosnaznosti presude o razvodu braka. koja shodno clanu 3.

uz predocenje dokaza o i spunjenju uslova za njenu izvrsnost.3. Bracni ugovor Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravobracnihdrugovanaizdrzavanjepoduslo vimaodredenimZakonom268 -------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio strankeda odricanje od prava i duznosti na izdrzavanje nema pravnog ucinka zbog apsolutne nistavosti. Notar ga je upozorio da je pristao na izvrsenje bez odlaganja i na pravne posljedice toga. -------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol . uz dokaze d a duznik u ugovorenim rokovima ne izvrsava svoju naprijed naznacenu novcanu obavezu. buduci muz ABseobavezujedacezasvakonase dijetekojeimapravo na izdrzavanje271. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj aiz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja. Otpravak u svrhu izvrsenja270 ove isprave moze se izdati povjeriocu. Notar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne poslj edice toga. buduci muz AB pristaje naizvrsenjebezodlaganj a269 iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelostipotrazivanja.00 EUR (tristotine EURA)mjesecno i to unaprijed. a na osnovu ovog nota rskog akta. ------------------------------------------j)Da u slucaju razvoda braka. a na osnovu ovog notarsk og akta.naime finansijskepomociplacati 300. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ovimsenedirauzakonskuobavezuipravoroditeljanaizdrzavanjedjecepoduslovima odredenimZakonom272 ---------------------------------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke. Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca. odnosn o uz predocenje dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. racunajuci od dana pravosnazno sti presude o razvodu. ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obave za roditelja na izdrzavanje djece.za vrijemetrajanjaizdrzavanja. svakog prvog do petog u mje secu. ----------------------------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu.

271 Ovim se ne odreduje izdrzavanje vec se ugovora vremenski period pruzanja fin ansijske pomoci djeci. 270 Clan 83. --------------------da je uslov za punovaznost ovog ugovora zakljucenje braka ugovornih strana u skl adu sa Zakonom. a izdrzavanje odreduje sud uz posredovanje organa starateljstva. Zakona o notarima CG. 269 Clan 53. koji na to imaju pravo bez zadiranja u imperativne odredbe o izdrzavanju bracnog druga. Zakona o notarima CG. -----------------------------------------------------------------------------------------------268 Vidi clan 262. 254. Ovdje se radi o ugovaranju imovinsko-pravnih odnosa izmedu bracnih drugova. -----------------------------------------------------------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozorioina sljedece: ----------------------------------------------------- da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine. stav 1. ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB. PZ CG. .idarno. u skladu sa Zakonom. PZ CG. 272 Vidi cl.

------------------------------da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona kojim se regulisu obaveze izdrzavan ja izmedu bracnih drugova. na osnovu ovog ugovora. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbi ljezba i zabiljezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. u prisustvu notara svojerucno potpisuju.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima da cinidbe iz ugovora ne vrse do ispunjenja uslova za njegovu punovaznost. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. ----------------------------------------------------------da se. Buduci muz AB (1x) --------------------------------------------------------------------------------------------2. kako slijedi. po sluzbenoj duznosti. Buduci muz AB (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------2. te je potom zapis potpisao i ovaj notar .--------------da ce notar. dok stranke notaru ne dokazu da su medusobno zakljucile namjeravani brak. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom katastru. ------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u ka tastar nepokretnosti. --------------- . --------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa svojine uslovljen punovaznoscu ovog ugovora. ---------------------------Od ove isprave izdat ce se otpravci i prepisi kada stranke pridonesu dokaz o zak ljucenju braka i time dokazu punovaznost ovog ugovora:-----------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. niti bilo kome . a kako slijedi:_______ ____. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. te roditelja i djece. Buduca supruga CD (1x) --------------------------------------------------------------------------------------3. predvideni u ovom ugovoru. a kada se steknu uslovi za to. ---------------------------------------------------da notar nece izdavati otpravke i prepise ovog ugovora strankama. kojeg slobodnom voljom odobravaju i.

10.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. g.2009.U Podgorici. CD (potpis) NOTAR (potpis. u 11. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). AB (potpis) 2. dana 14. pecat i stambilj) .

po zanimanju frizerka. od dana _______. pd rednim brojem 50. a koja izjavljuj e da je: kci B. u 11. UZZ BR. (pedeset). Obala br. sa rokom vazenja do____.3.1. pred maticarom Opstine Cetinje. (prvog septembra hiljadu devet stotina devedeset prve godine). nastanjen u Podgorici ul.2009 g.00 (je danaest) casova. po zanimanju menadzer. izdatu od mUP-a Crne Gore. JmB______ __. istovremeno su pristupila sljedeca lica: -----------------------------------1.(prvog augusta hiljadu devet stotina devedes ete godine). Obala br. objasnio im pravne do mete i posljedice.10. JmB____ _____. (hiljadu devet stotina deve desetu godinu). drzavljanin Crne Gore. rodenu . sa prebivalistem u Podgorici.(cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine)._______ broj______. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog po sla. sac inim notarski zapis bracnogugovora. nastanjena na adresi ul. broj ___ ___. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. g. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. drzavljanka Crne Gore. g. od dana ________.1. stranke su izjavile sljedeci: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRACNI UGOVOR------------------------------------------------UVODNE NAPOMENE-------------------------------------------------------------------------------------------mi smo sklopili brak dana 01. te je taj brak upisan u maticnoj knjizi vjencani h Opstine Cetinje. Prije toga nismo bili u braku niti u vanbracnoj zajednici. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. -----------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to: mldb.1990. za 1990. sa prebivalistem u Podgorici. broj____ _. udata. roden dana_______u Podgorici. rodenog 01. sa rokom vazenja do________. Podgorica. Gospoda CD. a narocito ih upozorio na to da se bracnim ugovorom iskljucuje zakonski rezim za jednicke imovine. rodena dana_____u Podgorici.. Dana 14. sina Jasmina. Gospodin AB. -----------------2.1991.08.15/2009. ul.0 9. -----------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. izdatu od mUP-a Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. ________. ozenjen. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje. preda mnom. Bracni ugovor 3 7 Primjer:Bracniugovorkojisklapajubracnidrugovi CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. kcerku An u.g. a koji izjavljuje da je: sin A. i mldb.

(prvog maja hiljadu devet stotina devedeset trece godine)------------------------Druge djece nemamo. pa sva nasa imovina koju smo stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice.01. -------------------------------------------------------------------------------------- .1993. kao i prihod iz te imovin e. g. ima zakonski status zajednicke imovine.05.--------------------------------------------------------------------------------------------Ovaj bracni ugovor sklapamo u svrhu uredenja nasih imovinsko-pravnih odnosa uslu cajuda senasaimovinskazajednicaokoncadrugacijenegosmrcujednogodnasdvoje.anarocitousluca jurazvodabraka Do sada nismo sklopili bracni ugovor.

--------c) Pokucstvo i namjestaj u kuci u mjestu Rijeka Crnojevica. kuciste i dvoriste. sa 1/20 na zemljistu u A listu. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti. komplet namjestaj za spavacu sobu. dok u listu G nema upisanih . povrsine od 500 m2. ------------------------------------------------------Pokretnu imovinu cine: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Putnicki automobil. sa 1/1. i Izvod iz maticne knjige rodenih.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. 2 uz ovu ispravu. ukupne povrsine od 59 m 2. 10. a iz istih isprava ovaj notar je ustanov io da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene djece.. od ____. od ____. Titova br. I sprat. ------------------------------------------------------------------------b) Namjestaj i pokucstvo u stanu u ul. upisan je AB. komplet namjestaj za djeciju sobu. marke ____. kao vlasni k stana. izdat od maticnog u reda Opstine Cetinje. broj sasije _______. broj ____. broj motora ______. a koji prilog je predocen i procitan strankama koje su se upoz nale sa sadrzajem i odobrile ga. Podgorica. izdat od ma ticnog ureda Cetinje. pojedinacno naveden u p rilogu br.. a nalazi se u stambenoj zgradi izgradenoj na parceli broj 5/1. kuhinje i pomocnih prostorija. od _____. pa taj prilog cini sastavni dio ove isprave. koji se sastoji od dvije sobe. pod brojem ____. reg oznake ______. ------------------Nasa postojeca zajednicka imovina sastoji se od pokretne i nepokretne imovine i osnivackihvlasnickih prava u firmi EXPORT d. KO Grad. koji cine komplet namj estaj za dnevnu sobu.. U listu B . Podgorica. Stranke su se odrekle njihovog citanja.o.1a. -----------------------------------------Clan2 Nasu nepokretnu imovinu cine sljedece nepokretnosti. a navedeni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. izdat od m aticnog ureda Cetinje.o. Titova bb. i kao suvlasnik.-----------------------------------------Clan1 Predmet ovog ugovora je nasapostojecaiocekivana zajednickaimovina. broj 105. kompletna kuhinja. godina proizvodnje ______. sa svim potrebnim elektricnim aparatima273. broj ____. za koje je notar danas izvr sio neposredni uvid u katastar nepokretnosti Podgorica i ustanovio sljedece stanje: ---------------------a) Dvosoban stan koji se nalazi u Podgorici. trpezarijski namjestaj. Izvod iz maticne knjige rodenih.. u ul. stan br.

dok u listu G a upisanih opterecenja. upisan je AB. upisana u Listu ne pokretnosti.000. uz ovu ispravu. a koje su pojedinacno navedene u prilogu broj 1. po gradevinskoj dozvoli Opstine ___. pa kao takav prilog br . br. povrsine od 500 m2. 201/1. U B listu kao vlasnik. Prilog je od strane notar a predocen i procitan strankama koje su se upoznale sa sadrzajem i odobrile ga. Na toj parceli je izgradena prizemna kuca. kuciste i dvoriste. titova bb. KO Janjici.00 EURA (slovima:tridesetpethiljada EURA) ---------------------------------------------------------------------------b) Parcela br.-------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35. u Podgorici.. od _____.00 (slovima:dvadesethiljada EURA) -------------273 Alternativa za tacku b-: Pokretne stvari i namjestaj u stanu u ul. 1. nem .000 . sa 1/1. cini sastavni dio ove isprave. ali koja nije upisana u katastar nepokretnosti. -----------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 20. broj___. 500.opterecenja.

a sto je ovaj notar utvrdio uvidom u izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Po dgorici. ostane na imenu AB kao njegova iskljuciva svojina274. pod maticnim registarskim bro jem ___.uzpredocavanjedokazao razvodubrakasanjim. Podgorica.--------------b) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu 1.3. prede u iskljucivu svojinu supruga AB . a) ovog ugovora.o.----------------------------------------------------------------------------------d) da se nepokretnost blize naznacena u clanu 2. koji je notar procitao strankama i koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. ostane upisana u katastr u na ime i u korist AB kao njegova iskljuciva svojina.o. prenese u iskljuc ivu svojinu supruge CD. obezbijediti fin ansijsku podrsku i to tako sto ce:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Za vrijeme trajanja razdvojenosti. ABjevecsada saglasandaseCD.1. b) ovog ugovora.o. (prvog) do 05. upisano je Drustvo za trgovinu Export d. uz ovu ispravu iz cl. -------------------------Clan4 U slucaju razvoda braka. -------------------------------------------------Clan5 (1) Suprug AB se obavezuje supruzi CD.00 EURA (jednuhiljadu EURA). a). tacka c).00 EURA (pedesethiljada EURA). ciji je osnivac i vlasnik uloga sa 100% AB. (petog) u mjesecu za tekuci mjesec. u slucaju razvoda braka. 2. Placanje se vrsi mjesecno o d 01. od dana____. 1. odnosno za vrijeme faktickog prekida bracne z ajednice. Podgorica blize opisan u cl. ----------------------------------------------------------------------------------------------c) da namjestaj i pokucstvo navedeni u prilogu br. nasa postojeca imovina se dijeli kako slijedi: -----------------------------a) da putnicki automobil (opisan u cl. predu u iskljucivu svojinu supruge CD. ------------------------------------------------------------------f) da ulog od 100% u Drustvu Export d.3.000.000. sa osnovnim k apitalom od 50. ovog ugovor a. b). upisekao vlasniksa1/1ukatastrunepokretnosti na naprijed naznacenojnekretniniizclana2 a)------------------------------------------------------e) da nepokretnost blize opisana u cl. placati mjesecni iznos od 1. Bracni ugovor Clan3 U Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. uz ovu ispravu iz cl. pocev od podnosenja tuzbe za razvod braka do pravosnaznosti presude o razvodu br aka. 2.o. a prvi put se placa od prvog . predu u iskljucivu svojinu supruga AB.1.na osnovuoveisprave.

na kuci 1 /3 supruga. a 2/3 muz ili ta dva sistema kombinovano (na suvlasnicke dijelove neke stvari a neke pojedinacno svakome). u iznosu od 20. isplat iti pausalnu sumu novca kao finansijsku podrsku. npr.00 EURA (slovima : dvadesethiljada EURA). -----------------------------------------------------------------------------------------274 Napomena:Pored naprijed naznacene pojedinacne podjele po stvarima u iskljuci vu svojinu. .000.dana narednog mjeseca. imovina se moze dijeliti i na suvlasnicke dijelove koji mogu biti razliciti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) U roku 15 (petnaest) dana od dana pravosnaznosti presude o razvodu braka. -----------------------------Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih drugova na izdrzavanje pod uslovima odr edenim Zakonom. racunajuci od dana podnosenja tuzbe za razvod braka.

......-----------------------------da se svojina stice tek sa upisom u katastar nepokretnosti i da je upis prenosa ......(................... (2) Zbog placanja novcanih obaveza iz tacke 1...... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 7......... Prvi put se placa od prvog dana narednog mjeseca.... Ovim se ne dira u zakonsku obavezu i pravo roditelja na izdrzavanje djece pod uslovima odredenim Zakonom.......... placati ponaosob po 300..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 6..... racunajuci od dana pravosnaznosti presude o razvodu.. ... Nakon sto je notar stranke poducio da za nagradu i naknadu notara odgovaraju sol idarno..... Notar je stranke poducio i upozorio i na sljedece:------------------------------------------------------da se ovim ugovorom iskljucuje zakonski rezim zajednicke imovine....... U slucaju razvoda braka... muz AB se obavezuje da ce za svako nase dijete koje ima pravo na izdrzavanje.... ako se desi u vrijeme kada po Zakonu postoji obaveza ro ditelja na izdrzavanje djece.... -... Notar ga je upozorio da se podvrgao prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga. muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazivanja........-------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost.. na ime finansijske pomoci... muz AB pristaje na izvrsenje bez odlaganja iz cjelokupne svoje imovine nakon dospjelosti potrazi vanja..........---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 8 .............. ........ u skladu sa Zakonom. a) i 1 b) clana 5..... ugovorne strane izjavljuju da troskove za sastavljanje ovog n otarskog zapisa snosi ugovarac AB........ ovog ugovora... a na osnovu ovog notarskog akta............ a sve dok budu postojali zakon ski uslovi za izdrzavanje......................---------------------------------------------Zbog novcane obaveze iz ove tacke.---------Izvrsni otpravak ove isprave moze se izdati povjeriocu uz predocenje dokaza o is punjenju uslova za njenu izvrsnost276....... N otar ga je upozorio da se podvrgava prinudnom izvrsenju i na pravne posljedice toga.. a na osnovu ovog notarskog akta.....214 Ovim se ne dira u zakonsko pravo bracnih partnera na izdrzavanje pod uslovima od redenim Zakonom275....00 (tristotine EURA) mjesecno i to svakog prvog do petog u mjesecu za tekuci mjesec..........

Prema Porodicnom zakonu odricanje od prava i du znosti izdrzavanja nema pravnog ucinka. i clan 83. i dalje PZ CG. Zakona o notarima CG. 262. ako bi to stranke insistirale odbiti ili obavezno unijeti poduku i upozorenje da to ne proizvodi p ravne ucinke. Naime. 1. ---------------------------------------275 Vidi cl. Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima . Dakle. ne smije se nikada ugovoriti odricanje od prava na izdrzava nje.----------------------------------------------------------------------------------------------da se na osnovu ovog ugovora moze izvrsiti upis predbiljezbe i zabiljezbe u kata star nepokretnosti. radi se o imperativnoj normi PZ po kojoj je medusobno izd rzavanje bracnih i vanbracnih partnera. roditelja i djece i drugih srodnika njihova duznost i pra va kad je to predvideno ovim zakonom.-------------------------------------------------------------------da su na ovaj ugovor primijenjene odredbe domaceg prava. 276 Vidi odredbu cl. ali su stranke odustale od toga i nakon poduke notara kako predbiljezba i zabilj ezba stite i na posljedice kojima se time izlazu. 53.svojine uslovljen razvodom braka. st.

dana 14.g. po sluzbenoj duznosti. . kako slijedi. ------------U Podgorici. u vezi sa st.4. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova da se ovim ugovorom ne diraju odredbe Zakona o obavezi izdrzavanja izmedu bracni h drugova. u 11. a kako slijedi:_______ ____.10. Zakona o notarima).1. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova 4 1 Pravnekarakteristike Karakteristike ovog ugovora su sljedece: Za punovaznost ovog ugovora obavezna je forma notarskog zapisa ili zapisa o potv rdi privatne isprave (cl. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). Od ove isprave izdat ce se odmah otpravci i prepisi -----------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. te roditelja i djece. 50a. CD (potpis) NOTAR (potpis.2009. otpravak ovog ugovora dostaviti nadleznom ka tastru. Katastar nepokretnosti (1x)-----------------------------------------------------------------------------------4. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. te je potom zapis potpisao i ovaj n otar. 51.AB(potpis) 2.. 3.----------------------------------------------------------da ce notar. Supruga CD (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------3. Poreska uprava (1x)---------------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS-------------------------------------------------------------------------------------------------1 muz AB (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------2. istog clana i u vezi sa cl.1. muz AB (1x)-------------------------------------------------------------------------------------------------------2.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. svojerucno potpisuju.t. da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustvu notara. u skladu sa Zakonom. neposrednim pitanjima uvjerio s e da on odgovara njihovoj volji. pecat i stambilj) 4. st.

160.Na imovinsko pravne odnose bracnih drugova ne moze se ugovoriti primjena prava druge drzave (cl. 293. PZ CG.153. 303. 298. PZ). Zakona o . primjenjuju i odredbe cl. Zajednicka imovina bracnih drugova ima status zajednicke svojine i na nju se. pored odredbi cl.

10. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. Bracni drugovi mogu u svako doba. sa rokom vazenja do____. po zanimanju menadzer. upis svojine je vezan za isplatu naknade. sacinim notars kizapis ugovoraopodjelizajednickebracneimovine. ta imovina se moze sporazumn o podijeliti tako da se odrede dijelovi u citavoj imovini. JmB_________. od dana _______. broj_____. st. UZZ BR. ili na pojedinoj stvari. sa prebivalistem u Podgorici. sa prebivalistem u Podgorici. Obala br. drzavljanka Crne Gore. tj. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK._sa rokom vazenja do________.2009. nastanjen u Podgorici. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. JmB______ __. roden dana_______u Podgorici. ili jednom dijelu imovine.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima svojinsko pravnim odnosima CG. a koja . 4 2 Primjer:Ugovoropodjeli zajednickeimovinebracnihdrugova kojaseprenosiuiskljucivusvojinu jednogbracnogdrugauz placanje naknade Ugovor o podjeli zajednicke imovine bracnih drugova277. ozenjen. prenosi se svojina na nepokretnosti sa 1/1 na jednog bracnog druga koji p reuzima dug obezbijeden hipotekom na toj nepokretnosti i placa novcanu naknadu drugom bracnom drugu na ime njegovog dijela. opsirnije vidjeti u prethodnom tekstu o imovini bracnih drugova i o bracnom ugovoru. drzavljanin Crne Gore.00 ( jedanaest) casova. ul. traziti diobu koja moze biti sporazumna ili sudska. 1. Gospodin AB. PZ).(u daljem tekstu:suprug) ----------------------------------------------------2. g. ul. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. broj______.. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. 293. izdatu od mUP-a Crne Gore. broj____ __. Gospoda CD._______. preda mnom. ili da jedan bracni drug isplati drugom novcan u vrijednost njegovog dijela (cl. istovremeno su pristupila sljedeca lica: ------1. od dana_______.15/2009. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). Dana 14. rodena dana_____u Ljubljani. jedna stranka ne zna slu zbeni jezik. izdatu od mUP-a Crne Gore. izdaje se otpravak dijela akta do isplate naknade. u 11. za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka i bez ikakvih vremenskih ogranicenja. U vezi sa zajednickom imovinom bracnih drugova.1. a koji izjavljuje da je: sin A. sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje.1. Obala br.

(u daljem tekstu: supruga) ---------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji uvjerio sam se da gospoda CD ne vlada u dovoljnoj mjeri crnogorskim jezikom.________. Porodicnog zakona CG i cl. udata. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. te je na prijedlog ovog notara i na zahtjev stranke. Podgorica. 158.izjavljuje da je: kci B. po zaniman ju frizerka. nastanjena na adresi ul. . 293. na sastavljanje ov og notarskog 277 Cl.

medutim. --------------------------------------------------------------------Nakon sto sam ispitao i uvjerio se u pravu volju stranaka. niti je bilo kod od nas zivio u vanbra cnoj zajednici. JmB_____. a ovaj dokument se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar. sa rokom vazenja do________. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. prilaze uz ovaj izvornik278. izdatu od mUP-a Crne Gore. Stranke notaru prezentuju Izvod iz maticne knjige vjencanih. a takode u nasu zajedn icku imovinu ulaze i pokretne stvari280. pred maticarom Opstine _____. Vec sest mjeseci zivimo odvojeno i namjeravamo se razvesti.______. (u dalj em tekstu: sudskitumac). broj ____. izdat od maticara Opstine Cetinje.Do sada nismo zaklju civali bracni ugovor. taj razvodbraka nije uslov za nas danasnji ugovor279 Ovaj ugovor o podjeli zajednicke imovine zakljucujemo neovisno od toga da li ce i kada nas brak biti razveden. objasnio im pravne do mete i posljedice. od _____ .-------------------------. rodena 01.___.------------------------------------------U braku smo stekli dvoje zajednicke djece i to:_______________. a brak je upisan u maticnu knjigu vjencanih za mjesto ______. koja se sastoji od nepokretnosti. od ____ i Izvod iz maticne . Izvod iz maticne knjige rodenih.(prvog januara hiljadu devetsto sezdeset pete godine) u Ljubljani. stra nke su izjavile sljedeci: -------------------------------------------------------------------------------------------------UGOVOROPODJELIZAJEDNICKEIMOVINEBRACNIHDRUGOVA UVODNE NAPOMENE ------------------------------------------------------------------------------------------Zakljucili smo brak dana________. te ustanovio da su sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. -----------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsio sam uvid u Rjesenje ministarstva pravde Crne Gore. Tuzba za razvod braka po dnesena je Osnovnom sudu u_________. od_____. izdat od maticara Cetinje. ali se od toga odustalo.4. br. pod rednim brojem___.--------------------. koji m je gospodica maja Ilic postavljena za sudskog tumaca za slovenacki jezik.1965.01. tako da smo u katastru nepokretnosti upisani kao zajednicari sa neporedijeljenim dijelovima na zajednickoj imovini. na stanjena u Podgorici ul. pod brojem ____. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova zapisa pozvana i prisustvuje sudskitumac za slovenacki jezik gospodica maja Ilic .-----------------------------------Poducio sam stranke da mogu zahtijevati pisani prevod ove isprave i njegovo pril aganje ovom izvorniku. od dana________. broj______. ----------------------------------Prije ovog braka nismo zakljucivali brak.

Ako zaj ednicari ne mogu postici sporazum o diobi. imaju i drug a lica. izdat od maticnog ureda Cetinje. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepo kretnosti.----------278 Vidi cl. 289. shodno clanu 293. Stranke su se odrekle njihovog citanja. Navedeni dokumenti u origin alu se prilazu uz ovaj izvornik. a pravo na to. PZ i cl. 1. pored bracnih drugova. kao sto su nasljednici umrlog bracnog druga. Zakona o notarima CG. 279 vidi cl. I tada s e moze zakljuciti ugovor o diobi. 2. 295.knjige rodenih. od ____. 289. kada se smatra kao da je upis i zvrsen na oba bracna druga. 76. 280 Vidi cl. 46. st. broj ____. povjerilac jednog bracnog druga koji se ne moz e namiriti iz posebne imovine tog bracnog druga. Pravo na zakljucenje ovog ugovora nikada ne zastarijeva i ne moze se to p ravo iskljuciti. .cl. st. Dioba zajednic ke svojine se moze izvrsiti tako da se utvrdi suvlasnicki (idealni) dio ili da svakom od zajednicar a pripadne odredena stvar u svojinu sa 1/1 itd. PZ. osim ako to nije rezultat njihovog ugovora . Moze biti upisan na zajednickoj svojini i samo jedan bracni drug. tada mogu zahtijevati da to sud utvrdi. a iz istih isp rava ovaj notar je ustanovio da su ugovorne strane u braku i da su roditelji naprijed naznacene dje ce. PZ CG. odnosno ne moze se pod prijetnjom nistavosti odreci prava da se zahtijeva dioba. PZ u kojem je regulisano da se dioba zajednicke imovine moze t raziti za vrijeme braka i poslije njegovog prestanka.

----------------------------------------------Clan4 Nadalje smo se sporazumjeli da namjestaj i pokucstvo. 0x10. -----------------------------------------------------------------U listu G upisana je hipoteka u korist banke____. sa 10% godisnje kamate.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan1 Pokretne stvari se sastoje od:----------------------------------------------------------------------------------1) putnickog motornog vozila.-----2) namjestaja i pokucstva koji se nalaze u stanu u ul. upisane su ugovorne strane. te su ga odobrile i taj prilog se prilaze uz ovu ispravu i cini njen sastavni di o. u .---------------------------------------------------------------------------------------------------U listu V upisana je stambena zgrada spratnosti: prizemlje i jedan sprat._____ u Podgorici. 0 m. koji je prilog ovom ugovoru. korisne stambene povrsine od 200 m2. izvrsio danas281. blize oznaceno u clanu 1. izjavivsi da su upoznati s njim. ali nisu zeljele njegovo citanje. __ kuciste i dvoriste. povrsine od 500 m2. koji ovaj notar. -----------------------Prilog je strankama predocen. kao imaoci prava zajednicke svojine sa neopredijeljenim dijelovima282. ------------------------------------------------------------------U listu B . ta cka 1. Clan2 Na osnovu izvrsenog uvida u evidenciju katastra nepokretnosti. ___. upisana u Listu nepokretnosti br. ovog ugovora. koji je u saobracajnoj d ozvoli upisan kao svojina supruga AB. ustanovljeno je da je nepokretnost stranaka koja ula zi u zajednicku imovinu. marke ______(svi podaci). prede u iskljucivosvojinu supruga AB.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijednost ove nepokretnosti stranke saglasno odreduju na iznos od ____ EURA (sl ovima: -) Clan3 Ovim smo se sporazumjeli da putnicko motornovozilo. za KO___ i oznacena u listu A kao parcela br. gabarita 10. ---------------------Vrijednost ovih stvari stranke saglasno odreduju na iznos od ________ EURA (slov ima: __). na zahtjev stranaka. a ciji pop is smo zajednicki izvrsili i sacinili zapisnik o popisu stvari. za iznos kredita od ____. Vrijednost tog vozila saglasno cijenimo na iznos od ____ __. koji se nalaze u nasoj kuc i.

--------------------------------------------------------------Clan5 Nekretnine. . blize opisane u clanu 2. ovog ugovora.______. prema zapisniku koji je prilozen uz ovu ispravu.ul. 76. sporazumjeli smo se da predu u iskljucivo svojinu supruge CD.___za KO___. koji se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama . Moze se raditi i o zajednickoj svojini iako je samo jedan bracni drug upisan. prede u iskljucivosvojinu supruge CD. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. 1. 282 Vidi cl. kako je to naznaceno u cl. sa 1/1 dijela. izdat od____. ----------------------------------------------------------------------------281 Alternativa: Na osnovu izvrsenog uvida u Prepis lista nepokretnosti br. tacka 2.. dana___.

odnosno nakon ispunjenja uslova za izvrsnost ov og akta. Naprijed naznacena obavijest Banke____ _. sa pismom i molbom da mu izda saglasnost za ovo preuzimanje duga ---------------------------Za iznos preuzetog duga supruga CDizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnostina osnovuovognotarskogzapisa284.---Zbog ove obaveze placanja. kao takva.4. te zakonske zatezne kamate u slucaju zakasnjenja plac anja. CD pristajenaizvrsenjebezodlaganjaiz cjelokupnesvojeimovineiizpredmetnenepokretnost i. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 Kako je nepokretnost iz clana 2. opisaneuclanu2 ovogugovora. ovog ugovora opterecena hipotekom za kredit u i znosu od_______. broj____. prilaze se uz ovaj iz vornik nakon sto je u cijelosti procitana strankama283. a koji jos uvijek nije isplacen. kao povjeriocu preuz etog duga._kod banke __ ____. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvrsni otpravak izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. --------Izvrsni otpravak ove isprave izdat ce se povjeriocu na njegov zahtjev. br. supruga CD p ristaje na prenos svojine na nepokretnosti zajedno sa naznacenom hipotekom ipreuzima dugza koje su do sada bracni drugovi solidarno odgovarali. a banka je izjavila spremnost da ce dati saglasnost za ovaj prenos hipotekeipreuzimanje duga. na danasnji dan kao dan obracuna. Prema pisanoj obavijesti Banke _____.000. sa 10% godisnje kamate. - .ana osnovuovognotarskogzapisa. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Za ovaj prenos svojine supruga CD obavezuje se da ce suprugu AB isplatiti jednok ratni novcani iznos od 15. iz nosi____ EURA. u roku od 60 (sezdeset) dana od dana zakljucenja ovog ugovora i to uplatom na konto supruga AB. -------------------------------------------------------------------------Notaru je nalozeno da prepis ove isprave dostavi Banci____.____.00 EURA (petnaesthiljada EURA). ----------------------------------------------Notar je prije toga upozorio suprugu CD na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. od ___ prezentovana je u originalu i. a radi oslobadanja supruga AB od te obaveze. uz obavez u predocavanja dokaza o ispunjenju pretpostavki za njenu izvrsnost. sa dokazima da duznik ne ispunjava svoje obaveze iz preuzetog duga. iznos neplacenog duga koji se preuzima.

otudenjem nepokretnosti opterecene hipotekom. osim ako je na to pri stao hipotekarni povjerilac.Notar je stranku CD prije toga upozorio na pravne posljedice pristajanja na izvr senje bez odlaganja. a u skladu sa Zakonom285. i 456. odnosno u ovom slucaju hipotekarnog povjerioca. Zakona o notarima CG. ZOO CG. Za preuzimanje duga potreban je pristanak povje rioca. 285 Clan 151 i clan 160 Zakona o svojinsko pravnim odnosima CG. Zakona o svojinsko-pra vnim odnosima. 284 Clan 53. Prema clanu 327. i clan 83.----------------------------------------------------283 Vidi cl. na novog vlasnika ne prelazi i oba veza cije je ispunjenje bilo obezbijedeno hipotekom na tu nepokretnost. . 455. stav 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Stranke medusobno odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke na stvarima koje su predmet ovog pravnog posla. stav 1.

po ispunjavanju uslova iz ovog ugovora notar. stranke saglasno izjavljuju da sve troskove vezane za ovu ispravu: troskove notara.Sesti dio: Nadleznost notara u porodicno pravnim odnosima Clan8 SuprugABje saglasandase. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet nepokretnosti. banci. ilikadato strankaCD dokazeizvodom sa bankeikadaBanka_____ dostavinotarusaglasnostzapreuzimanjedugaizclana6 ovogugovora.na osnovuovogugovora. ----------------------------------------------------------da i kako predbiljezba prenosa svojine osigurava suprugu CD i upozorio na rizike kojima se izlaze u vezi s tim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da ce. sn osi supruga CD. -----------------------------------da ce supruga CD svojinu na nepokretnosti steci tek sa upisom prenosa svojine u katastru nepokretnosti. --------------------------------------------Clan9 Nakon sto je notar stranke poducio da za troskove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugacije dogovoriti. po sluzbenoj duznosti. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan 10 Notar je stranke poducioiupozorioiosljedecem: ---------------------------------------------------da se ovim ugovorom vrsi podjela zajednicke bracne imovine. kao i Pore skoj upravi.sa1/1 dijelananepokretnostiizclana2 ovogugovora (clausula intabulandi). ------------------------------------------Od ove isprave dobivaju kada se steknu uslovi iz ovog ugovora: ------------------------------------- .ukatastrunepokretnostiizvrsi upissvojineukoristsuprugeCD. -----------------------------------------------------------------------------------------Notaruje nalozenodapodnesezahtjevzaupissvojinenadleznom katastru nepokretnosti tekondakadamustrankaABupisanojformipotvrdidamujeisplacennovcaniiznos iz clana5 ovogugovora. katastru ili bilo k om dugom licu otpravak ili ovjereni prepis ovog izvornika koji sadrzi izjavu supruga AB o sagl asnosti za prenos i upis svojine u katastru nepokretnosti u korist CD286. ali su stranke saglasno od toga odustale. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------da ovaj ugovor eventualno podlijeze porezu. dost aviti nadleznom katastru nepokretnosti otpravak ovog akta radi upisa prenosa svojine.------Notaru se zabranjuje da prije toga izdaje supruzi CD.

Prilikom sacinjavanja otpravka dijela akta. notar ce kopiranjem izostaviti claus ulu intabulandi i na tom mjestu napisati biljesku da je ona izostavljena do isplate cjelokupne naknad e ili ispunjenja drugih uslova. na zahtjev stranaka. a ne daje se u posebnoj ispravi. radi zastite prenosioca prava svojine.Otpravak: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Suprug (1x): -------------------------------------------------------------------------------------------------------286 Napomena: Notar. shodno clanu 88. a u potvrdi otpravka notar ce naznaciti koji su dijelovi akta ispusteni. odn osno otpravak dijela akta. a u ovom slucaju nece sadrzavati clausulu intabulandi dok se ne ispune ugovoreni uslovi. Zakona o notarima CG. koji nece sadrzavati odredeni dio i zvornika. Ovo je jedan od instrumenata obezbjedenja za prodavce ili druge p renosioce prava u slucaju kada u samom notarskom aktu je data clausula intabulandi. . u ovom slucaju moze izdati djelimicni.

CD (potpis) NOTAR (potpis.2009. pa su one izjavile da je tako postupljeno. dana 14. neposrednim pitanjima uvjerio se da ovaj akt odgovara volji stranaka. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godin e). g.00 (jedanaest) casova ------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. pecat i stambilj) . AB(potpis) 2.4. nakon cega su ovu ispravu potpisali sudski tumac i notar. da su sadrzaj ovog akta razumjele. a kako slijedi:_______ ____. Notar je ovu ispravu procitao strankama u prisustvuiuz sudjelovanje naprijed naz nacenogsudskogtumaca. Ugovor o diobi zajednicke imovine bracnih drugova Supruga (1x): ----------------------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1x): ---------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x): --------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak dijela akta dobijajuodmah::------------------------------------------------------------------Banka (1x):--------------------------------------------------------------------------------------------------------suprug (1x): ------------------------------------------------------------------------------------------------------Supruga (1x): -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je shodno tarifi. kojijestranciCDpreveo cjelokupnitekstovogakta. u 11. te ga slobodnom voljom odobrile i potpisale. -----------------------------------------------U Podgorici.10.

nakon ocjene stanja u svom sudu. 47/08. takav testament ima svojstv o sudskog testamenta kojeg moze sastaviti ne samo notar vec i sud. 289 Sluzbeni list Crne Gore br. papira od vrijednosti ili dragocjenosti (notar kao povjerenik suda. st. Postoji obavezna i fakultativna nadleznost notara u pojedinim pravnim poslovima sa nasljedno pravnim elementima i dejstvima. pod prijetnjom nistavosti. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju i ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota regulisani su u Zakonu o obligacionim odnosima289 . Obavezna forma notarskog zapisa i sa njime izjednacenog zapisa o potvrdi privatn e isprave u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom. ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota i nasljednickih izjava. Zakon o notarima (clan 51. moze sve ostavinske predmete povjeriti na rad notarim a sa sjedistem kancelarija u podrucju tog suda290. st. Kako su naprijed naznaceni zakoni doneseni poslije Zakona o notarima. . ako to stranke zahtijevaju. 290 Clan 147 do 157 Zakona o vanparnicnom postupku CG. clan 94. 288 Sluzbeni list R CG br. 3. Zakonska regulativa i nadleznost notara Materijalno nasljedno pravo u Crnoj Gori regulisano je Zakonom o nasljedivanju28 7. 69. kod sljedeci h nasljednopravnih poslova: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (cl. CG). Notar kao povjerenik suda u ostavinskom postupku.pravnih poslova. ili z apisa o potvrdi privatne isprave i zapisnika. regulisani su Zakonom o vanparnicnom postupku288. 287 Sluzbeni list Crne Gore br. 74/08. propisana je kod sastavljanja ugovora o dozivotnom izdrzavanju. novca. a ostavinski i drugi postupci koji se ticu nasljedno . 135. 1. Notar moze (fakultativna nadleznost) vrsiti sastavljanje notarskog zapisa. 27/06. propisao je za takve poslove formu notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog za pisa o potvrdi privatne isprave. takode.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 1. Zakona o vanparnicnom postupku CG). t. Zakona o nasljedivanju) i zapis o testamentu po pravilima za sudski testament-pravilima vanparnicnog postupka i uz primjenu pravila za sastavljanje notarskog zapisa (cl. cuvanje ostavinskih isp rava. Sud moze povjeriti notaru popis i procjenu zaostavstine. Zakona o nasljedivanju i cl.1. predsjednik Osnovnog suda. 52. to ce biti olaksana praksa postupanja prvih notara u Crnoj Gori. Zakona o notarima).

Davanjem pozitivne nasljednicke izjave. pozitivna nasljednicka izjava nije potrebna za postaja nje nasljednikom. u cilju da bi se njome samo potvrdilo on o sto po pravilu nastupa po sili Zakona. jer ce sud. po prijemu smrtovnice. Nasljednicka izjava Zakonodavstvo Crne Gore usvaja koncepciju da zaostavstina umrlog lica prelazi po sili Zakona na njegove nasljednike u trenutku njegove smrti i to konacno i trajno. tj.2. po bilo kom osnovu izjasni da hoce to da bud e.292 Precutna je kada nasljednik bude raspolagao cijelim ili jednim dijelom zaostavst ine. hoce da se primi nasljeda koje mu je po sili Zakona pripalo u momentu smrti osta vioca. odnosno raspolaganja pravom koje je naslijedio (npr. ako se l ice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. da bi povecao svoju kreditnu sposobnost). Pozitivna nasljednicka izjava moze biti izricita ili precutna. ucin i izvjesnim da se on tog svojstva prima. tj. u formi notarskog zapisa. dakle. to jednom nasljedniku moze biti potrebno da bi otklonio svaku sumnj u i neizvjesnost u pogledu njegovog svojstva kao nasljednika (npr. Bitno je samo da su uredno pozvani. zavisi od volje nasljednika. on a postoji ako se lice koje je pozvano na nasljede kao nasljednik. da bi mogao trazi ti odobrenje za gradnju kuce na placu koji mu je kao nasljedniku pripao. posto se to postaje po sili Zakona. Dakle. Nasljednicka izjava 2. moguca je pozitivna i negativna nasljednicka izjava. mad a. Izricita je kada nasljednik da pozitivnu nasljednicku izjavu pred sudom do zavrs etka rasprave o zaostavstini ili pred notarom. po bilo kom osnovu izjas ni da ne zeli to da bude. kada prema objektima zaostavstine preduzima pravne akte svojinskog raspolaganja. Negativna nasljednicka izjava je ona koja glasi na odricanje od nasljeda. ak o se nasljednik ne odrekne nasljeda291. Zbog toga ona nije obavezna. jos prije svrsetka ostavinskog postupka. provesti postupa k. otudio ili za lozio . bez obzira da li su se nasljednici izjasnili. odnosno da se nece koristiti mogucnoscu odricanja od nasljeda. Pozitivna nasljednicka izjava je ona koja glasi na prijem nasljeda. jer se svojina na zaostavstini stice po sili Zakona u momentu smrti ostavioca. Nasljednicka izjava moze biti pozitivna i neg ativna. kako je to naprijed naznaceno. tj. donijeti rjesenje o nasljedivanju. i takva izjava d olazi u obzir ako neki nasljednik zeli da. Rjesenje o nasljedivanju ima samo deklaratorni karakt er.

. a to znaci da je time pokazao da se prima nasljeda. Zakona o nasljedivanju CG. 292 Clan 51. odnosno da se odrice mogucnosti odbijanja nasljeda. 131.-139. takva izjava se moze dati od strane nasljednika ili njegovog zastupnika i to dir ektno u zapisnik kod suda koji vodi ostavinski postupak do zavrsetka rasprave. tako da to pokazuje njegovu namjeru da se prema tim objektima ponasa kao da su njegovi. Zakona o notarima CG. Zakona o naslj edivanju. Davanje nasljednicke izjave regulisano je odredbama cl. ili u p o 291 Cl. 130.neke stvari iz zaostavstine).

Pri tome. tj.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sebnoj ispravi koja se podnosi sudu. 3. odnosno. a posebno moze se odreci nasljeda tek . da je uredno zastupan. uslovljena je saglasnoscu starateljskog organa295. osnova i da je izraz slobodne volje. tj. Osobine nasljednicke izjave Nasljednik moze dati nasljednicku izjavu. mora biti sastavljena u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave (vidi cl. nasljednicke izjave ( vidi clan 86. mora biti u formi glavnog posla. tj. Otuda se za davanje nasljednicke izjave od strane nasljednika zahtijeva puna poslovna sposobnost. primiti nasljede. Uslovi za punovaznost nasljednicke izjave su opsti uslovi propisani u ZOO za pun ovaznost pravnih poslova i uslovi iz Zakona o nasljedivanju. Nasljednicka izjava. Zakona o notarima). u ime vlastodavca kao nasljednika. posebno ako glasi na odricanje od nasljeda. Punomocje treba da bude specijalno. Nasljednicka izjava koja se daje u posebnoj ispravi i koja se dostavlja sudu. koja bi glasila na odricanje od nasl jeda. jer se u suprotnom moze ponistavati294. ali se ne moze opozvati. da je u njemu izricito navedeno da se. a ako izjavu daje preko zas tupnika. da ne postoje mane volje. a to je obavezna forma notarskog zapisa. da je davalac nasljednicke izjave poslovno sposoban. i to akata raspolagan ja. Ukoliko jedno lice nema tu sposobnost u momentu davanja nasljednicke izjave (maloljetnik koji nije navrsio 14.1. te Zakona o notarima. zapisa o potvrdi privatne isprave. ili primiti nasljede i ustupiti ga nekom od sunaslje dnika. da je ispostovana forma i postupak davanja nasljednicke izjave. nasljednic ka izjava zakonskog zastupnika. punomocnik moze odre ci nasljeda. u njegovo ime. po d prijetnjom nistavosti.53. proizvodi imovi nska dejstva koja odgovaraju dejstvu pravnih akata inter vivos. sa njim izjednacen og. ZOO CG. a za sto je propisana obavezna forma notars kog zapisa i sa njim izjednacenog zapisa o potvrdi privatne isprave293. Nasljednicku izjavu moze dati neposredno sam nasljednik ili je moze dati preko p unomocnika. st. t. nasljednicku izjavu ce dati njegov zakonski zastupnik. a to s u: da je validna u pogledu predmeta. s tim sto punomocje za davanje nasljednicke izjave u posebnoj ispravi koja ce se dostaviti sudu. godina ili je liseno poslovne sposobnosti). data u ime sticenika.

ili nuzni nasljednik . mora sadrzavati izjasnjenje u pogledu toga po kom se osnovu nasljedivanja daje izjava (npr. stav 3. N otar ce poduciti stranku u vezi sa naprijed naznacenim. a kada je to potrebno po clanu 308 stav PZ CG i uz saglasnost organa starateljstva. ili kombinovano. Zakona o vanparnicnom postupku CG.kada je ono otvoreno (momenat smrti ostavioca) i to sve do zavrsetka ostavinskog postupka. da li se prima nasljeda i ustupa nekom od sunasljednika ili da li se odrice nasljeda. kako je to Zakon o nasljedivanju propisao. 295 Clan 308. 294 Clan 136. ili testamentarni nasljednik. i clan 66. Nasljednicka izjava mora biti u sadrzaju precizno odredena.). PZ CG. tj. te da li se prima nasljeda. dijete koje je navrsilo cetrnaest godina zivota moze dati nasljednicku izjavu uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja. stav 3. . 293 Clan 125. Zakona o nasljedivanju CG. zakonski nasljednik. stav 2.

Ovome je notar duzan poduciti i upozoriti stranke. uz istovremeno ustupanje nasljednog dije la300 po osnovu zakonskog nasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. Zabrana djelimicne nasljednicke izjave o odricanju od nasljeda vazi posebno za svaki osnov pozivanja na nasljede . pa bila ona u smislu odricanja ili primanja nasljeda. odnosno odreci samo jednog dijela zaostavstine. notar ce poduciti i upozoriti stranke da se. stav 1 Zakona o nasljedivanju CG. Zakona o nasljedivanju CG. s obzirom na pravne ucinke nasljednicke izjave. po prije mu ustupljenog dijela.) posebno i specificno propisuje da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je naslje dniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. Ako se radi o ustupanju nasljeda. na odnose ustupioca i primaoca primjenjuju pravila o poklonu297. ne moze se opozvati. za ovakvu naslje dnicku izjavu ne vaze pravila odricanja od nasljeda. a odreci se testamentarnog nasljeda na drugoj imovini ostavioca. 297 Clan 134. stav 3. narocito imovinske. pa s tim u vezi. u suprotnom. ali se moze prihvatiti zakonskog dijela nasljeda na nekoj imovini. sto znaci da se jedno lice ne moze primiti. kod zakonskog osnova pozivanja na nasljede. st. odrice se primanja nasljeda poljoprivrednog zemljista. 2. 2 1 Primjer:Prijem nasljeda uz istovremeno ustupanje Nasljednicka izjava o prijemu nasljeda. koje bi mu po jednom osnovu pozivanja na nasljede trebalo da pripadne (npr. uz istovremeno ustupanje nasljednog dijela299. ali prihvata nasljede kuce u gradu). . ne moze se. 136. dolazilo do povreda prava drugih lica koja su ona stekla i do onemogucavanja normalnog toka ostavinskog postupka.296 jer bi. Zakon o nasljedivanju Crne Gore (cl. odreci nasljeda na stanu. u okviru zakonskog nasljedivanja. ni pod uslovom298 u okviru jednog osnova pozivanja na nasljede.2. a prihvatiti se naslje da na kuci). Odricanje u korist odredenog nasljednika smatra se izjavom o prijemu nasljeda. jer s e u konkretnom radi o sticanju. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. tako da u okviru jednog osnova.1. Nasljednicka izjava Jedanput data nasljednicka izjava. 296 Clan 136. ne moze biti djelimicna (npr. tome ce notar poduciti i upozoriti davaoca izjave. odnosno o prenosu imovine medu zivima. a sto je veoma bitno. Kod izjave o odricanju od nasljeda postoji zakonska pretpostavka da se odricanje odnosi i na potomke onog koji se odrekao. Riva br. Nasljednicka izjava o odricanju od nasljeda ne moze biti djelimicna..

stav 1. Zakona o nasljedivanju CG. 299 Clan 134. Zakona o nasljedivanju CG. stav 2. 300 Cl. 1. 51. Zakona o notarim a.298 Clan 134. . 3. st. 134 i 136 Zakona o nasljedivanju i cl. t.

da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca i da ja ostavilac na naprije d naznacenim nepokretnostima upisan kao imalac prava svojine od 1/1. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. i Prepis l ista nepokretnosti br. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. sina milana. p od brojem ____. u Budvi. kao zakonski nasljednik.g. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). br. KO masline. dolje potpisanim notarom misic misom. Riva br. drzavljanka Crne Gore.00 h (osam casova). bro j____. broj____. izdat od maticara ____. u 8. Poziv naznacenog suda. otvoreno nasljede iza umrlogMaricDraga na. Iz prilozenih dokume nata notar je ustanovio da je prije davanja ove izjave.1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. JmB 0105969666666.2006. od dana_____.Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik.g. izdat od maticara ____. te izjaviti da se prima nasljeda. Dana 15. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la302. Notar j e stranku poducio . pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. preda mnom. ---------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. od dana 01. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. izjaviti da se prima nasljeda. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine). rodena 01. udata. od ___.2009.10.------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se.S tim u vezi. rodenog dana_____u ____.10. od ___. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____.. sa sluzbenim sjedistem u Budvi .. pristupila je: -------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana. prema vlastitoj izjavi.05. Ul.1. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. Borovi br. sa prebivalistem i adresom u Budvi..1969. Stranka ne trazi njihovo citanje. u ___. Takode ovaj notar je utv rdio sastav zaostavstine na koju se ova izjava odnosi301. koji je umro dana ___. moze odreci nasljeda..1/2009. po zanimanj u stomatolog. na ime davaoca ove izjave.01.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom UZZ br. 0506. ul. izdatu od mUP-a Crne Gore. Izvod iz maticne knjige rodenih. izdat od ____ dana____. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave).

st. kao i svih drugih pravnih poslova. 302 Napomena: Naprijed naznacena obaveza notara proizilazi iz normi koje regulis u postupak sastavljanja notarskih akata.CG cl. ni pod uslovom--------------------------------------------------------------------------------------301 Napomena: Nasljednicka izjava se moze dati od momenta smrti ostavioca do zavrset ka rasprave za raspravljanje zaostavstine i to na zapisnik kod suda ili u posebnoj ispravi koja se dostavlja sudu u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. 24. i cl. a narocito: --------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. Izjava o odricanju odnosi se samo na zaostavstinu koja je davaocu izjave bila poznata u vrijeme davanja iz jave . 13. 136. 2.pravnim posljedicama svake od tih izjava.cl. a poslovna sposobnost je uslov ovog. . kao sto je ovdje slucaj. ZN. te je zbog toga potrebno u nasljednickoj izjavi o odricanju od nasljeda utvrditi na koju zaostavstinu se ona odnosi. st. Ona se uvijek utvrduje shodno odredbama Porodicnog zakona. 2.

KO masline. u ___.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. sinu Dragana. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. po prijemu ustupljenog dijela. iz ____.Podrucna jedinica Budva. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. a kako slijedi______ ____. u ____.1. da je razumjel .----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. JmB_____. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. kod Uprave za nekretnine . prim jenjuju pravila o poklonu.2. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska ili njegovog punomocnika koga on izabere. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte u osta vinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana. sina milana. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave..-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. snosim sama. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. ---------------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. i svoj zakonski nasljed ni dio na zaostavstini. koji je umro dana ___. USTUPAM s vom bratu maric Dusku. ---------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. stranka je dala sljedecu: -------------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU -------------------------------------------PRIMAMSE zakonskog dijela nasljeda koji mi pripada iza umrlog oca maric Dragana. kao p unomocnik za prijem pismena. rodenog dana_____. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja.-------------------------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa. koja se sastoji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u L istu nepokretnosti br. te upozorio na znacaj i posljedice poklona.

potpis i stambilj notara) . nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. dana______ (slovima) ---------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (pecat. kojeg slobodnom voljom odobra va i u prisustvu notara. svojerucno potpisuje. ----U Podgorici.a sadrzinu ovog pravnog posla i da je s njim u cijelosti saglasna. kako slijedi.

broj____. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). dolje potpisanim notarom misic misom. izdat od maticara ____. Ul. koji je umro dana ___. p od brojem ____. JmB 0105969666666. ovaj notar je utvrdio sastav zaostavstine na koju se ova nasljednicka izjava odn osi. od ___. prema vlastitoj izjavi. dana____.1969. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave.1. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). od dana 01. UZZ br. izdat od ____. 0506.10.g.1. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana.05. te da je . Riva br. sina milana.. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric kci Dragana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je. Borovi br. po zanimanj u stomatolog.. u Budvi. Stranka ne trazi njihovo cita nje. u ____. Izvod iz maticne knjige rodenih. u 8. izdatu od mUP-a Crne Gore.1/2009.2009. rodenog dana_____. u ___.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 2 Primjer:Nasljednickaizjavaoprimanju nasljedapoosnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. Riva br.10. ---------------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu prilazu uz ovaj izvornik. bro j____. br. preda mnom. Takode. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih.00 h (osam casova). sa sluzbenim sjedistem u Budvi . rodena 01. otv oreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednicke izjave kcerka ostavioca.S tim u vezi. sa prebivalistem i adresom u Budvi. Dana 15. ul. udata. prije davanja ove izjave. od ___. kao zakonski nasljednik.1. br. izdat od maticara ____ na ime davaoca ove izjave.. (prvog maja hiljadu devet s totina sezdeset devete godine). Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je.g. KO masline. drzavljanka Crne Gore.01. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____.2006. Poziv naznacenog suda od dana_____ i Prepis list a nepokretnosti.

izjaviti da se prima nasljeda. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju. moze odreci nasljeda. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. --------------------------------------------------------------------------------------------------Notar je ispitao volju stranke. kao i izjaviti da se prima nasljeda.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se.ostavilac upisan kao vlasnik sa 1/1 dijela na naprijed naznacenoj nepokretnosti. koja je predmet zaostavstine. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la. a narocito:----------------------------------------------------------------------- .

u ____. ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke. stranka je dala sljedecu: ---------------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU-----------------------------------------------PRIMAMSE zakonskogdijela nasljeda iza umrlog ocaMaricDragana.KOMasline. u moje ime primi Rjesenje o nasljedivanju i druge akte i podn eske u ostavinskom postupku iza umrlog oca maric Dragana. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. a kako slijedi______ ____. da ovu nasljednicku izjavu preda u ostavinski spis nadleznog suda i da on. prim jenjuju pravila o poklonu. sinaMilana. -------------------------------------------Ovim posebno ovlascujem svog brata maric Duska. Nasljednicka izjava da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke.2.rodenog dana_____. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. kodUpravezanekretnine Podrucna jedinicaBudva ---------------------------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. ni pod uslovom-------------------------------------------------------------------------------------da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca. ili njegovog punomocnika koga on izabere. -------------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave (1x) ------------------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanjem ovog notarskog zapisa.----------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. a koja izjavljuje da je tako postupljeno.ana zaostavstinikojase sastoji odnepokretnosti upisanihsa1/1pravasvojineuListunepokretnostibr 1 . da je razumjela sadrzin u ovog pravnog . te na znacaj i posljedice poklona .kojije umro dana ___u ___. snosim sama.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. po prijemu ustupljenog dijela. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. kao p unomocnik za prijem pismena.

posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u prisustvu notara. nakon cega je zapis potpisao i ovaj notar. svojerucno potpisuje. ----U Podgorici. kako slijedi. dana__________(slovima) ---------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. pecat i stambilj notara) .

otvoreno nasljede iza umrlogMaricDragana i da je davalac ove nasljednick e izjave njegov zakonski nasljednik.1969. od dana_____.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2 3 Primjer:Nasljednickaizjavaoodricanjuodnasljedapo osnovu zakonskognasljedivanja CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA Ul. Dana 15. izdat od maticara ____. broj____. od dana 01. rodena 01. koji je umro dana ___. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . preda mnom.g. u ___. izdatu od mUP-a Crne Gore.10. izdat od ____ dana____. Iz prilozenih dokumenata notar je ustanovio da je. br.. sacinim notarskiza pis nasljednickeizjave. po zanimanj u stomatolog. sa prebivalistem i adresom u Budvi. (prvog maja hiljadu devet stotina sezdeset devete godine).1. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu. Str anka ne trazi njihovo citanje. KO masline. kcerka ostavioca. JmB 0105969666666. od ___. pozvana na otvoreno nasljede iza umrlog oca maric Dragana.: ovjerenom prepisu) prilazu uz ovaj izvornik.1/2009.00 h (osam casova). prema vlastitoj izjavi. stranka notaru prezentuje Izvod iz maticne knjige umrlih. Takode sam utvrdio sastav zaos tavstine.g. kao zakonski nasljednik. 0506. a iza koga se vodi postupak za raspravljanje zaostavstine kod Osnovnog suda u _____. sina milana.1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Stranka izjavljuje da je.2006. pri je davanja ove izjave. i Prepis l ista nepokretnosti.2009. ----- . Izvod iz maticne knjige rodenih.S tim u vezi. udata. Borovi br. sa zahtjevom da na osnovu njene izjave volje. ul.. tj. od ___. pristupila je:-------------------------------------------------------------------------------------Gospoda Dara Daric. u Budvi.. na ime davaoca ove izjave. drzavljanka Crne Gore.01. br. Poziv naznacenog suda. bro j____. Riva br. UZZ br. p od brojem ____. rodenog dana_____u ____. Riva br. Ul.. izdat od maticara ____. u 8. dolje potpisanim notarom misic misom.05.1. sa rokom vazenja deset godina (u daljem tekstu: davalac nasl jednicke izjave). godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).10.----------------------------------------------------Naznaceni dokumenti se u originalu (alt. kci Dragana.

kao i izjaviti da se prima nasljeda. izjaviti da se prima nasljeda. a narocito:----------------------------------------------------------------------- da odricanje od nasljeda ne moze biti djelimicno u okviru istog osnova za naslje divanje. ni pod uslovom. uz istovremeno ustupanje na sljednog dijela u korist odredenog nasljednika. poducio je pravnim dometima i posljedicama namje ravanih izjava. te o pravnim posljedicama svake od tih izjava. shodno odredbama Zakona o naslj edivanju.---------Notar je stranku narocito poducioiupozorioda se.Notar je ispitao volju stranke. ------------------------------------------------------------------------------------- . moze odreci nasljeda. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog pravnog pos la.

-------------------------------------------------------------------------Ovo odricanje se ne odnosi na moje potomke (alt. prim jenjuju pravila o poklonu. s tim da se davalac iz jave moze odreci samo u svoje ime. u ___. Nasljednicka izjava da se na odnose izmedu ustupioca i primaoca.1. u ____. koji je umro dana ___. a u kojem slucaju se ne proteze na potomke. KO masline. a kako slijedi______ ____. ---------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda ili primanju nasljeda ne moze opozvati.. Ovo odricanje se odnosi i na moj e potomke ).2. stranka je dala sljedecu:---------------------------------------------------------NASLJEDNICKU IZJAVU ---------------------------------------------ODRICEM SE zakonskog dijela nasljeda iza umrlog oca maric Dragana. neposrednim pitanjima uvjerio se da sadrza j ovog akta odgovara volji stranke. tj. kod Uprav e za nekretnine Podrucna jedinica Budva. te na znacaj i posljedice poklona . ------------------------------------------------------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi i na potomke.-------------------------------------------------------------Nije mi poznato da zaostavstinu cini i neka druga imovina. rodenog dana_____. sina milana. a koja izjavljuje da je tako postupljeno. ----------Nakon naprijed naznacenih poduka i upozorenja. po prijemu ustupljenog dijela. ovim izricito izjavljujem da odricanje cinim samo u svoje ime303.-------Notar je ovu izjavu procitao stranci. ----------da se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na onu zaostavstinu koja je nas ljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave. a na zaostavstini koja se sasto ji od nepokretnosti upisanih sa 1/1 prava svojine u Listu nepokretnosti br. snosim sama.---------------------------Nije mi poznato da je otac ostavio testament. ------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je prema tarifi. da je razumjela sadrzin u ovog pravnog posla i da je u cijelosti saglasna sa ovim zapisom. -------------------------------------------Od ove isprave su izdati: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Davalac nasljednicke izjave (1x) ---------------------------------------------------------------------Osnovni sud u ______(1x) -----------------------------------------------------------------------------Troskove u vezi sa sastavljanja ovog notarskog zapisa. kojeg slobodnom voljom odobr ava i u .

stav 2. svojerucno potpisuje. U Podgorici. pecat i stambilj notara) 303 Clan 131. Zakona o nasljedivanju CG. koji regulise da odricanje od n asljeda vazi i za potomke onog koji se odrekao. dana_________(slovima)-----------------------------------------------------------------------Davalac nasljednicke izjave: Dara Daric(potpis) Notar: misic miso (potpis. . N otar je uvijek duzan poduciti i upozoriti stranku na naprijed naznacenu zakonsku odredbu. kako slijedi.prisustvu notara. ako nije izricito izjavio da se odrice samo u svoje ime. nakon cega je zapis potpis ao i ovaj notar.

naslijediti se moze na osnovu zakona i testamenta. pravila o nuznom nasljednom dijelu) reguli san je normama dispozitivnog karaktera. clan 93. tj. U vez i s tim. ali se odreduje samo legat . u bilo kom pogledu. a u Zakonom dopustenim granicama304. prema nasljednom pravu Crne Gore. Zakon o nasljedivanju CG propisao je nistavost ugovora o nasljedivanju306. Zakona o nasljedivanju. testament moze sadrzavati i druga testamentarna raspolaganja. postoje sljedece mogucnosti: unutar zakonskih nasljednika. testam entarno nasljedivanje je jedini oblik voljnog nasljedivanja305. ZN i dalje. odreduj e se drugaciji raspored nasljednih dijelova. svojom voljom mijenjati zakonski nasljedni r ed. Dakle. punovazan je onaj testament koji je sacin jen u obliku utvrdenom u zakonu i pod uslovima predvidenim zakonom . clan 64. redovni zakonski nasljedni red (izuzimajuci nuzni. koja ima za cilj drugaciji raspored zaostavstin e odredenog lica u odnosu na Zakonom predvideni zakonski nasljedni red. sto znaci da je svakom licu ostavljeno da mo ze izjavom svoje posljednje volje. tj. Prema clanu 64. i dalje ZN postoje odredbe o nuznom dijelu. koji odreduje nacin i granice testamentarn og raspolaganja. tako naprimjer: u clanu 28. tj. ZN sadrzi odredbe o formi testamenta. sadrzi odredbe o sadrzini testamenta itd. Testament 3 1 Pojamtestamentarnognasljedivanja Prema cl. Zakona o nasljedivanju CG. Naime. . osnovi pozivanja na nasljede su zakon i testament. u bilo kojoj mjeri ili na bilo koji nacin. 74. tj. u granicama propisanim Zakonom. 3 2 Definicijatestamenta testament je pravni akt (jednostrani) koji sadrzi jednostranu izjavu posljednje volje. propisano je: Zavjestalac moze testamentom raspolagati svojom imovinom na nacin i u granicama koji su odredeni Zakonom . o dijelu zaostavstin e kojim ostavilac ne moze raspolagati. odreduje se za testamentarnog nasljednika lice koje nije zakonski nasljednik. bez diranja u red univerzalnih sukcesora. koji po testamentu svi ostaju nasljednici. U tom smislu. 6. koji je odreden zakonom (svi zakonski nasljednici ostaju ).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3. datu u Zakonom propisanoj formi. Sloboda testamentiranja nij e bezgranicna. vec su njeni dometi odredeni Zakonom.

Zakona o nasljedivanju CG. o izdanje. do 123. 239. . 306 Clan 121. Blagojevic. godine. i naredne. Zakona o nasljedivanju CG. cetvrt administracija Beograd 1979. str. Savremena Nasljedno pravo u Jugoslaviji .304 Clan 7. 305 Vidjeti vise kod Borislav t.

Pod prijetnjom nistavosti. izrazenu slobodno. smatra se da taj njegov dio nije ni postojao. Djelimicna nist avost se propisuje iz razloga sto je cilj da se omoguci ostvarenje prave volje ostavioca. sposobnosti. strogo licni posao. tim prije sto se ovdje radi o jednostranom pravnom akt u dobrocinog karaktera. ili u zabludi.) b) testament se moze samo licno saciniti. stav 4. jer za njegovu punovazn ost nije potrebna saglasnost bilo kog lica. dolazi do nistavosti testamenta. prijetnje. te se predvida nistavost testamenta zbog nedostatka u volji zavjestaoca308.3. a posebno za punovaznost jednostranih pravnih poslova u pogledu predmeta. Zavjestaoceva volja izrazena u testamentu treba da predstavlja njegovu stvarnu i pravu volju. usljed prevare. formalni posao i opoz iv posao. testament moze saciniti samo lice koje je sposobno za rasudivanje koje je navrsilo 15 godina zivota (tzv. osnova. Ponistenje testamenta iz razloga prinude. prevare. S tim u vezi. a u slucaju nistavosti dijela testamenta (klauzule). djelimicna nistavost). odnosno testament se moze . kad god je to i ukoliko je to vise moguce. pri poduzimanju ovo g pravnog posla. Ove radnje povlace nistavost bilo da dolaze od lica kojima je nesto za vjestano tim testamentom. Zakon o nasljedivanju propisuje posebna prav ila za slucaj da volja izrazena u testamentu ne odgovara pravoj volji ostavioca. stvarne volje. forme itd. Kao pravni akt. zakonski nasljednici i sl. testament treba da ispunjava sve opste uslove koji se traze za p unovaznost bilo kog pravnog posla. testamentarna sposobnost)307. Dakle. Prema clanu 62. pod Zakonom propisanim uslovima. bilo da dolaze od trecih lica. odnosno punomoc nika. nistave su samo te odredbe (tzv. testament je strogo licni pravni posao. Posljedica nistavosti cijelog testamenta je ta s to se smatra da testament i ne postoji. iskljucena svaka mogucnost da se izjavi putem zastupnika. ili zablude moze t raziti samo lice koje ima pravni interes i to u Zakonom odredenim rokovima309 (npr. Testament 3 3 Karakteristike(osobine)testamenta testament je jednostrani pravni posao. U slucaju prijetnje ili prinude ili prevare ili zablude. lic a koja bi ponistenjem mogla dobiti neke koristi. Zakona o nasljedivanju ako su samo neke odredbe testament a manjeg znacaja unesene u testament pod prijetnjom ili prinudom. a sto znaci da je. a) testament je jednostrani pravni posao (izjava volje).

308 Cl. . ZN CG. 307 Clan 61. sto znaci da je za njegovu punovaz nost potrebna Zakonom odredena forma. 62.izjaviti od strane lica koje je po Zakonu sposobno praviti testament. Forma testamenta je ustanovljena iz vise razlo ga i to: da bi se izbjegla lakomislenost. Zakona o nasljedivanju propisuje: Punov azan je onaj testament koji je sacinjen u obliku utvrdenom zakonom i pod uslovima predvidenim Zakonom . i 63. nistav je. ko ji su predvideni zakonom. ZN CG. c) testament je strogo formalni pravni posao. Zakona o nasljedivanju CG. Clan 64. testament koji ne ispunjava sve zahtjeve u pogledu forme. jer se radi o poslu bez naknade. 309 Clan 63.

O ovome notar mora voditi ra cuna prilikom sacinjavanja zapisa o testamentu. Privatni testamenti su svi oni koji ne spadaju u javne testamente: svojerucni te stament i pismeni testament pred svjedocima. testament sastavljen od diplomatsko-konzularnog predstavnika. ili testame nt . Javni testamenti su oni testamenti koji su sastavljeni uz sudjelo vanje organa javne vlasti i lica javnog povjerenja. Vanredni testamenti se mogu sacinjavati samo pod odredenim okolnostima. zablude i prinude koje bi mogle doci od zainteresovan ih lica radi pribavljanja koristi. Redovni i vanredni testamenti. testament sacinjen na brodu samo ako se to lice nalazi na brodu. mijenjati ili ukidati svoju posljednju izjavu volje. i to u posebnoj ispravi (poseban opoziv) ili opoziv u kasnijem (novom) testamentu. izjavom datom u bilo kom obliku u kome se po Zakonu moze saciniti testament (trazi se neka od zakonsk ih formi u kojoj se sacinjava testament).Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da bi se izbjegle prevare. te javne i privatne311. n otari312. sve do svoje smrti. Odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako ih zavjestalac kasnijim testamentom nije izricito opozvao ili ukoliko nisu u suprotnosti sa kasnijim tes tamentom. a to su. to proistice iz samog pojma i pri rode testamenta. testament sastavljen od vojnog starjesine. tako postoji sudski testament. u cjelini ili djelimicno. Svaka klauzula o odricanju od prava na opoziv je nistava i nece proizvoditi pravno dejstvo. zapovjednika broda i drugih organa javne vlasti. kada nastupi samo neki od slucajeva za koje Zakon dopusta upotrebu ove forme (npr. u mnogim zemljama pa tako i u Crnoj Gori. Zavjestalac moze pisani testament opozvati i unis tenjem pismena. Za punovaznost javnih testamenta Zakon pr opisuje da su sastavljeni uz sudjelovanje sudije. d) testament je uvijek opoziv pravni posao310. Prema zakonskoj odredbi. ima za posljedicu opozivanje zavjestanja te stvari. radi pravne sigurnosti. vojnog starjesine. notarski zapis o testam entu itd. Svako kasnije raspolaganje zavjestaoca odredenom stvari koju je bio nekom zavjes tao. zavjestalac moze uvijek opozvati testament. tj. i to na: redovne i vanredne . 3 4 Vrstetestamenta U teoriji postoje dvije osnovne podjele testamenata. ili lica na koja je drzava prenijela javna ovlascenja. Redovni i vanredni testamenti se razlikuju po nek im elementima. diplomatsko-konzularnog predstavnika. a to znaci da se niko ne moze odreci prava da moze kasnije.

odnosno lice kojem je to redovno sluzben o 310 Clan 117. 312 Clan 52 Zakona o notarima CG. moze se saciniti samo licu na vojnoj duznosti za vrijeme mobilizacije ili rata). Nasljedno pravo u Jugoslaviji . str. 260. Oblik nekih vrsta vanrednog testamenta odgovara redovnom testamentu (sacinjava se i skladu sa odredbama koje vaze za sacinjavanje sudskog testamenta). . Blagojevic. cetvrt o izdanje. 311 Vidjeti vise kod Borislav t. uz specificnost da ga ne sacinjava sudija. godine. i naredne. do 119.sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata. Savremena administracija Beograd 1979. ZN-a CG.

a) Kako je testament oblik izjave posljednje volje kojom se vrsi raspored imovin e nekog lica (zavjestaoca) za slucaj njegove smrti. Sadrzina testamenta313 testament moze sadrzavati klauzule materijalne i klauzule formalne prirode. Karakteristike redovnog testamenta: mogucnost njegovog pravljenja (sacinjavanja) u svako doba. a koji mogu sastaviti sudija osnovnog suda. to j e tzv. dok redovni testament nema takvih vremenskih ogranicenja. negativni testament . odnosno notar po pravilima vanparnicnog postupka. ili 30 dana od dana demobilisanja amenta za vrijeme mobilizacije ili ratnog stanja). Redovni testamenti su: svojerucni testament.5. kod test iskljucenje koga od mogucih nasljednika iz nasljeda (nuznih ili zakonskih).3. pojacana forma. sudski testament. to se sadrzina testamenta sastoji. komandir cete ili visi starjesina vojne jedinice). 30 dana nakon povratka zavjestaoca u Crnu Goru kod testamenta sacinjenog na crnogorskom brodu. Prema zakonodavstvu Crne Gore. pisani testament pred svjedocima. zapovjednik broda. i to: odredivanje nasljednika ili legatara. odredivanje idealnih dijelova nasljednika. Testament poslovanje (npr. testament sacinjen za vrijeme mobilizacije ili rata . testament sacinjen pred diplomatskim ili konzularnim predstavnikom Crne Gore u inostranstvu. vanredni testamenti su: testament sacinjen na brodu. neogranicena vremenska vaznost. ili 60 dana po zavrsetku rata. odredivanje supstituta. o dnosno moze se javiti kroz sljedece klauzule materijalne prirode314. notar) vec ga sacinjava lice kome to nije redovno sluzbeno posl ovanje nego vanredno (npr. 3. usmeni testament. oprostaj nedostojnosti. Vanredni testament vazi samo jedno odredeno vrijeme (npr. kvota ili individualno odredenih pred .

Nasljedno pravo u Jugoslaviji . Blagojevic.meta legata. str. i naredne. godine. 93. Savremena administracija Beograd 1979. ZN CG. 313 Vidi odredbe cl. 314 Vidjeti vise kod Borislav t. cetvrt o izdanje. . 247. postavljanje uslova i rokova u pogledu sticanja ili prestanka svojstva nasljedni ka ili legatara.-98.

u slucaju da prvo oznaceno lice ne naslijedi (ako umre prije ostavioca. b) Pored naprijed naznacene sadrzine. mada je najcesci slucaj da se radi o srodnicima. zabrana odredenog rukovanja imovinom djece. ili ako se odrekne nasljeda). testament moze da sadrzi i klauzule formal ne prirode koje se odnose na nasljede. tj. gdje testator odreduje vise lica za svoje nasljednike.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nalaganje tereta (davanje naloga) itd. ili se odrekne nasljeda. testamentarni nasljednik je lice koje je zavjestalac odredio da naslijedi cjelok upnu njegovu imovinu ili dio imovine. ili ako bude nedostojno da naslijedi. odredene prema cijeloj imovini. bez obzira da li su mu srodnic i ili ne i da li oni ulaze u krug mogucih zakonskih nasljednika. a sto vazi i za legate316. priznanje ocinstva prema odredbama Porodicnog zakona. priznanje ili oprostaj duga. odredivanje mjesta i nacina sahrane itd. tj. s tim sto se mijenja zakonski red nasljedivanja ili velicina naslj ednih dijelova. testator moze testamentom odrediti lice kome ce pripasti nasljedstvo ako odreden i nasljednik (naznacen u testamentu) umre prije njega. postavljanje izvrsioca testamenta ili druge akte i radnje koje nemaju nasljednopravno dejstvo. zakonski nasljednik moze biti samo fizicko lice). kao sto su: preporuka organu starateljstva da neko lice bude ili ne bude odredeno za starate lja maloljetnoj djeci ostavioca. supsidijarno odredivanje nas ljednika u testamentu. a nasljednikom ce se smatrati i lice kojem je testamentom ostavljena jedna ili vise odredenih stvari ili prava ako se utvrdi da je volja zavjestaoca bila da mu to lice bude nasljednik. P R I m J E R Supsidijarnoodredivanjenasljednikanajednojstvari . Za testame ntarnog nasljednika moze biti odredeno bilo koje fizicko ili pravno lice (za razliku od toga. a drugi (zamjenski nasljednici) tek sups idijarno. ili bude nedo stojan da naslijedi. ali tako da ga naslijedi prvenstveno jedno od njih. ne dozivi nasljedstvo. to je tzv. regulisanje pitanja imovinsko bracnih odnosa. 3 6 Detaljnijeosadrzinitestamenta 3 6 1 Odredivanje nasljednika Zavjestalac moze testamentom odrediti315 jednog ili vise nasljednika.

93. povrsine 83 m2. KO masline. upisana u V listu nepokretnosti br. 94.164/33. br. i stambena zgrada izgradena na toj parceli.Ovim za svoje nasljednike na jednake dijelove. a na nepokretnosti ciji sam ja vla snik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela br. povrsine od 337 m2 iz A lista nepokretnosti br. kuciste. ZN CG. povrsi ne od 83 m2. ZN CG.1. 164/33. 316 Supstitucija cl.1. . u KO 315 Cl. i dvoriste.

rodenu 15. 3 6 2 Teretiiuslovi testator moze u pojedinim odredbama testamenta postaviti terete (naloge).3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovdje se radi o tzv. st. Dakle. ili budu nedostojni da naslijede).rod Totic. U ovom slucaju se radi o postavljanju uslova i rokova (clan 97 stav 2 ZN CG). i to tako da bracni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. ZN CG). (pe tnaestog oktobra hiljadu devet stotina sezdeset devete) godine. odredujem svojekcerke i to: SH. P R I m J E R Sukcesivnoodredivanjenasljednika . gdje testator za svoje nasljednike odreduje vise lica.rod Totic. ZN CG). 3. kada nasljedno pravo stice neko drugo. u mjestu ---------. sto je po Zakonu zabranjeno (cl. 94. ZN CG). ispunjenje u slova ili tereta. st.1.1965. (prvog oktobra hiljadu devet st otina sezdeset pete) godine. Testament masline ------. naknadni nasljednik. prethodni n asljednik. tako da naknadni nasljednik stice nasljedno pravo po osnovu testame nta ako u momentu smrti zavjestaoca tzv. S ukcesivno odredivanje nasljednika.rodena 01. trenutno nastanjena u Austriji_____. 3. --------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. o takozvanom sukcesivnom odredivanju nasljedn ika zavjestaoca. ovdje se ne radi o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. 94. tzv. nastanjena u Velikoj Britaniji______ . prethodnom nasljedniku. prethodni nasljednik npr. supstituciji. tj. i RA. istekom nekog roka ili isp unjenjem odredenog uslova. naslijedice imovinu ako za cetiri godine zavrsi fakultet). s tim da njegovo nasljedno pravo prestane. zavrsio odredeni fakultet. je navrsio odrede ni broj godina i nije ispunio odredeni uslov npr. ili se odreknu naslijeda.10. U supr otnom naknadni nasljednik ne stice nasljedno pravo vec to pravo ostaje tzv. prema pravilima zakonskog nasljednog reda. naprimjer. odredujem njihove bracne potomke. trenutno. tj. kao zamjenskenasljednike. 94. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu.10. u mjestu ------. a ne radi se o odredivanju nasljednika svom nasljedniku ili legataru. Nasljedno pravo prvo stice prvooznaceni nasljednik. uz odredivanje nekog roka. st o je po Zakonu zabranjeno (cl.1969. tzv. odredivanju zamjenika nasljednika (vidi c l. uslove . u testamentu naznaceno lice. st. ali tako da oni sticu nasljedno pravo sukcesivno. ili rokove317 (npr.

Ovim testamentom za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti. i koja je oznacena kao katastarska parcela br. KO masline i stambena zgrada iz gradena na toj parceli br.1. Kao naknadnognasljednika. povrsine 83 m2. odredujem BB (podaci). poduslovomdadomomentamojesmrtizavrsi medicinski fakultetidado momentamojesmrtinijenavrsio28(dvadesetosam)godinazivota On je samo prethodni nasljednik.1.164/33. povrsine od 337 m2. iz A lista nepokretnosti br. u KO masline. 164/33. ----317 Clan 97. . i dvoriste. ciji sam ja vlasni k sa 1/1 dijela. upisana u V listu nepokretnosti br. kuciste. ZN CG. odredujem svog sina AA. povrsine od 83 m2.

koja sredstva ce biti deponovana na mo m racunu. nerazumljivi ili protivrjecni. naknadni nasljedni red otpad a. ZN CG). stav 1.--3 7 Nistavosttestamenta testament je nistav: ako zavjestalac u vrijeme njegovog sacinjavanja nije imao 15 godina zivota ili n . nedozvoljeni. Mo ze narediti da se neka stvar ili pravo upotrijebi za postizanje neke dozvoljene svr he ili osnivanje zaduzbine (clan 96. ZN CG . smatraju se kao da ne postoje (vidi clan 97. do 116. 3 6 3 Legati. stav 3.000.----------------------------------------------------------------Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i rok a. ZN CG). testator moze imenovati jedno ili vise poslovno sposobnih lica za izvrsioce testamenta. osnivanje zaduzbine Zavjestalac moze testamentom ostaviti jedan ili vise legata (clan 95. Ukoliko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. Tada prethodni nasljednik. Uslovi i tereti koji su nemoguci. podizanje nadgrobnog spomenika).00 EURA (slovima: pethiljada eura). molim ostavinski sud daodredipogod nu osobu za izvrsiocatestamenta ----------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanjeinaknadno zavjestanje ispuniiosigu ra pravanaknadnogprimaocazavjestanja. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik . a narocito ako je zavjestalac odredio naloge. kako je to odredeno prema regul ativi clanova 113. ali je to svrsishodno. P R I m J E R Za izvrsioca testamenta imenujem CD ---------------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. uslove ili rokove.. tj.------------------------------------testator moze nekom duznoscu opteretiti lice kome ostavlja neku korist ili zaost avstinu (clan 97. ZN CG).npr. 3 6 4 Izvrsiocitestamenta testament moze sadrzavati i odredbu o izvrsiocima testamenta. nemoralni. Postavljanje izvrs ioca testamenta u ispravi o testamentu nije nuzno. ZN CG.

ije bio sposoban za rasudivanje. ako je zavjestalac bio natjeran prijetnjom. . ili je bio u zabludi (cak i ako postoji zabluda o cinjenicama koje su pobudile zavjestaoca da ucini raspolaganje ). prinudom. ako nije sacinjen u obliku utvrdenom u Zakonu i pod uslovima predvidenim Zakonom .

d) Uvijek se mora paziti na potrebnu sposobnost za sacinjavanje testamenta iz cl an 61.2. Testament Ako su samo neke odredbe nistave zbog prijetnje. te uticale na punovaznost testamenta. bez obzira d a li ima ili nema nuznih nasljednika i unijeti to u tekst. kako u slucaju kada pravno lice postoji. ZN CG).tako. prevare. i cl. upozoriti ostavioca da ne moze odrediti nasljednika svom nasljedniku ni legataru.3. tako i kad se imovina zavjesta za osnivanje nekog pravnog lica (ali pod uslovom da to pravno lice bude osnovano). Zakona o vanparnicnom postupku (jer ima svojstvo sudskog testamenta) i Zakona o notarima. naprimjer. a koju cine imovinska prava podobna za nasljedivanje (vidi cl. nevazece su samo te odredbe (djelimicna nistavost). je zaostavstina ostavioca u tren utku njegove smrti. to mogu biti stvari i prava koja pripadaju pojedincima. f) testament se ne moze nikada saciniti preko punomocnika ili zakonskog zastupni ka (strogo licni pravni posao). . g) Pravno lice nikada ne moze biti ostavilac. te dodati izjavu ostavioca da nema rodbine koja bi imala pravo na nuzni dio ili. 3 8 Ostale napomenekodtestamenta Notar je duzan voditi racuna. ali moze biti testamentarni naslje dnik ili legatar. ZN CG). notar je duzan primijeniti pr avila Zakona o nasljedivanju. b) Uvijek treba upozoriti na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. ali ne prije proglasenja testamenta. h) Predmet nasljedivanja. pa tako i testamenta. ili zablude. ako ima. ako posebn im propisima nije drugacije odredeno. navesti da je izjavio da ima i da prihvata posljedice toga. kao sto su pokretne stvari. u zakonskim rokovima. Ponistenje moze traziti samo lice koje ima pr avni interes. stav 1 ZN CG i na formu i druge uslove za punovaznost. ako je to zelio (clan 94 . te davati poduke i upozorenja o sljedecem: a) Kod sacinjavanja notarskog zapisa o testamentu. c) Uvijek treba upozoriti ostavioca na izjave koje bi bile protivne imperativnim normama. stav 3. e) U uvodu notarske isprave uvijek se mora navesti da se iz razgovora sa ostavio cem steklo uvjerenje da je poslovno i testamentarno sposoban (prema potrebi moze se traziti i vjestacenje za utvrdivanje sposobnosti za rasudivanje).3.

sve imovinske obaveze. za svog nasljednika na cjelokupnoj imovini za svog samo dijelom imovine.dospjela potrazivanja. autorska i industrijska prava. sva stvarna prava (svojina. pravo zaloga. . i) testamentom se moze raspolagati: cijelom imovinom (formulacija: odredujem ____ ).). pravo sluzbenos ti itd. odredenim prema cijeloj imovini (formulacija: nasljednika na 1/2 imovine odredujem__ ).

zavjestalac zahtije va i daje nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. du . Kada se uspostavi ovaj registar testamenata. a u svakom slucaju. ovaj registar ce biti veoma vazan i za Notarsku komoru i no tarsku sluzbu. s tom razlikom sto ga je duzan dostaviti nadleznom ostavinskom sudu cim sazna za s mrt lica ciji se testament nalazi kod njega319. Kada notar izda izvornik zapisa o testamentu. Formulacija kada stranka zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. pa je zavjestalac odustao od to ga . te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. objasnio mu prednosti u vezi s tim. stvorice se preduslovi za njegovo uvezivanje sa registrima ostalih zemalja. to ce notar konstatovati u samom testamentu. P R I m J E R I 1. kao javnoj evidenciji koju vodi Nota rska komora. na brz i siguran nacin dode do podataka da li je neko lice ostavilo testament. a narocito sa evropskom mrezom testamenata. poducice zavjes taoca na tu mogucnost i na prednosti u vezi s tim. Pore d znacaja za pravnu sigurnost. te ga upozor io na posljedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. 2. cuvanju i proglasenju test amenta notar ce dostaviti Registru testamenata318. podatke o sacinjavanju.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom pojedinim stvarima i pravima. nakon smrti zavjesta oca. Formulacija kada stranka ne zeli evidentiranje testamenta u Registar testamenata Notar je poducio zavjestaoca na mogucnost evidentiranja u Registar testamenata ci njenice o sastavljanju ovog testamenta. 3 9 Registartestamenata Ako zavjestalac to zahtijeva. pod uslovom da je zavjestaoceva volja da mu lice kome se pojedine stvari ostavljaju bude testamentarni nasljednik (formulacija: za svog jedinog nasljednika na nepokretnosti oznacenoj kao parcela broj ___ odredujem AB ). to je jedan od izuzetaka od pravila da se nikada ne izdaje izvornik notarskog akta. ----Vaznost registra testamenata ogleda se u tome sto ce on biti jedinstvena evidenc ija svih testamenata u Crnoj Gori i sto ce se njime omoguciti da se. Nakon toga. 3 10 Izvornikiotpravak notarskogzapisaotestamentu Izvornik zapisa o testamentu notar cuva u svom arhivu kao i ostale notarske akte . objasnio mu prednosti u vezi s tim.

120. 78. 319 Vidi cl.318 Cl. . Zakona o notarima CG. Zakona o nasljedivanju CG.

(licno ime notara. Kako je vec naprijed naznaceno. po pravilima koja vaze za sudski testament.2009. slije de primjeri moguceg teksta testamenta u razlicitim modalitetima u odnosu na sadrzaj . Nakon smrti zavjestaoca. Otpravak ili prepis testamenta koji je sacinio notar ili je kod njega na cuvanju . Poslije toga. Zakona o nasljedivanju. sastaviti po nj enom kazivanju zapis o testamentu.00h (deset sati). koji postupam u svojstvu notara. a ta cinjenica se upisuje na otpravak (vidi cl. Obala br. datum i mjesto rodenja. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. na osnovu spec ijalnog punomocja koje je ovjereno u skladu s propisima. s pocetkom u 10. Predmet naseg razmatranja jeste notarski zapis o testamentu.1. notar moze izdati samo ostaviocu dok je u zivotu. Testament zan je prilikom toga. notar moze. 3 11 Primjer:Zapisotestamentu sa zamjenskim nasljednicima Zapisnik i zapis o testamentu kojim se odreduju dva nasljednika. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete ) godine.zavjestalac ima i drugu imovinu. otpravak ili prepis se moze izdati samo poslije proglas enja testamenta. u svojoj kancelariji uredu. njegovo sjediste). adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. saciniti otpravak izvornika za arhivu koji stupa na mjesto izvornika. kao i u ostalim slucajevima izdavanja izvornika. . zamjenski naslj ednici.--------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. UZZ-___/09. ako to stranka zeli. u kom slucaju takav akt ima svojstvo sudskog te stamenta320. odnosn o po pravilima vanparnicnog postupka. ili licu odredenom u testamentu . S tim u vezi.g. Zakona o notarima i clana 69. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. a ostavlja se jedna odredena nepokretnost . notar moze izd avati samo prepise takvog notarskog akta.3.07.86 Zakona o notarima) . njegovom punomocniku. Ja. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. sasta vio/la sam na osnovu clana 52.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost.--------------------------------------------------------------------------------------320 Cl. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastav testamenta. kao i naziv organa koji je izdao ispravu). . neposrednim pitanjima utvrdio/la sam da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament. 69.broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. 52. Zakona o nasljedivanju CG. Zakona o notarima CG i cl. stav 1. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem.

dana 26. sa korisnom stambenom povrsinom od 83 m2. prema usmenom kazivanju zavjestaoca.. a koja se nalazi u mjestu ____ul. imam i drugu imovinu. Zakona o vanparnicnom postupku. pa sam. upisana u V listu nepokretnosti. raspolagatipojedinimstvarimaizsvojeimovinezaslucajsvojesmrti ---IPRETHODNE NAPOMENE Udata sam. ili se ._____br.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Preventivno opozivam sva eventualno postojeca ranija raspolaganja za slucaj smrt i.07. a na nepokretnosti ciji sam vlasnik sa 1/1 dijela i koja je oznacena kao katastarska parcela 164/33. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. kuciste. nakon dubljeg razmisljanja.---------------------------------------------------Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. kao zavjestalac. Pored ove imovine. niti nagovarana. Imov ina kojom raspolazem ovim testamentom. Znam citati i pisati. utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. te propise o opozivosti i nacine opozivanja testamenta. (licno ime. povrsine 337 m2. odlucila sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom._. odredujem svoje kcerke. ne spada u bracnu tekovinu. i dvoriste.-------------U slobodnom raspolaganju svojom imovinom ni na koji nacin nisam ogranicena. Imam zive potomke i to: jednog sina i dvije kce rke. ni od koga prisiljava na.. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca). datum i mjesto rodenja. izgradena na toj parceli. (dvadeset sestog jula d vije hiljade devete) godine. KO masline. upisana u A listu nepokretnosti broj 1. povrsine od 83 m2. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Na osnovu clana 193. ----------II ODREDIVANJE NASLJEDNIKA Ovim za svoje nasljednikena jednakedijelove. ----------------------------------------------------------------------------------------Ukoliko imenovani nasljednici ne uspiju realizovati svoj nasljedni red (umru pri je mene. i to S H (svi podaci za nasljednika kako bi se mogao identifikovati) i R A(svi podaci za naslj ednika kako bi se mogao identifikovati). Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom.2009. i stambena zg rada.

koji ce biti obezbijeden od moje drug e imovine.----------Nakon ukazivanja i upozorenja od strane notara na zakonsko pravo na nuzni naslje dni dio. ili budu nedostojni da naslijede). te . i to tako da b racni potomci jedne kcerke nasljeduju jednu polovinu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------III OSTALO Dalja odredenja u pogledu moje ostale imovine ne zelim da danas budu donesena. a bracni potomci druge kcerke nasljeduju drugu polovinu.odreknu nasljeda. izjavljujem da imam jos jedno dijete-sina. o dredujem njihove bracne potomke prema pravilima zakonskog nasljednog reda. kao zamjenskenasljednike.

cuva notar u svojoj arhivi. izvornik ovog zapisnika.3. te izjavljujem da je moja posljedn ja volja u svemu vjerno unesena.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe clana 76. a procitao ih je i sam zavjestalac. sastoji se od ukupno 3 ( tri) lista i 3 (tri) stranice. otpravak ovog zapisnika. sto svojim potpisom n a ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa. -------Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. na osnovu clana 120. iznos-sv e u skladu tarifom . sa notar skim testamentom u formi notarskog zapisa kojeg je sacinio notar. izdaje se zavjestaocu. objasnio mi prednosti u vezi s tim. te me upozorio na posljedic e suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. sa testamentom u formi notarskog zapisa. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi. a procitao/la sam ih i sama. Zakona o nasljedivanju. Nakon toga. notar. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta. -------------------------------------------Notar me poducio mogucnosti evidentiranja u Registar testamenata cinjenice o sas tavljanju ovog testamenta. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. Zakona o notarima. kao i da su preduzete sve navedene radnje.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik. ------------Naknada i troskovi: (tarifini brojevi. Testament izricito izjavljujem da prihvatam sve rizike zakonskog prava na nuzni nasljedni dio od strane mojih potomaka koji nisu obuhvaceni ovim testamentom.---------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirat ce se u Registru testa menata. i zavjestalac. -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: _____________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. Zakona o notarima. kao i da su preduzete sve navedene radnje. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom registru . iznosi-sve u skladu sa tarifom koja ce bi ti donesena). ----------------------------------------Na osnovu odredbe clana 86. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja.

-------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: .koja ce biti donesena). 26. dovr seno u 13. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici.20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta).(dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine.2009.07.

s pocetkom u 10. Potom sam zavjestaocu objasnio/la propise koji ogranicavaju zavjestaoca u raspolaganju testamentom.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 3 12 Primjer:Zapisotestamentu sa sukcesivnimodredivanjem nasljednika usloviirokovi Zapisnik o sastavljanju i zapis o testamentu sa sukcesivnim odredivanjem nasljed nika putem postavljanja uslova i rokova (prethodni nasljednik . utvrdio/la sam okolnosti da zavjestalac zna i moze citati i pisati i da govori jezik koji je u sluzbenoj upotrebi. CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. Obala br. datum i mjesto rodenja. njegovo sjediste). neposrednim pitanjima utvrdio/la sam se da postoji slobodna i ozbiljna volja da se sastavi notarski testament. sljedeci: ----------------------------------------------------------------------------ZAPISNIKOSASTAVUNOTARSKOGTESTAMENTA Zapisnik sam sastavio/la dana 26. odredivanje zamjenskog nasljednika ako prethodni ili naknadni nasljednik ne steknu nasljedno pravo zavjesta se cjelokupna imovina. Zakona o nasljedivanju. Zakona o vanparnicnom postupku. --------------------------------------------------- . adresa i jedinstveni maticni br oj zavjestaoca. u svom uredu. te da je zavjestalac sposoban za rasudivanje i ni od koga nije prisiljen na sastavljanje testamenta. ----------------------------------------------Prisutan je:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVJESTALAC: (licno ime. U daljem razg ovoru sa zavjestaocem. kao i naziv organa koji je izdao ispravu).00h (deset sati).07. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ispitao/la sam da li zavjestalac ima pravnu i poslovnu sposobnost. godine (dvadeset sestog jula dvije hil jade devete ) godine.--------------------------------------------------------------------------Na osnovu clana 193. te propise o opozivosti i nacinu opozivanja testamenta. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet zavjestaoca. te odreda ba Zakona o vanparnicnom postupku. 1. UZZ-___/09. sasta vio/la sam na osnovu clana 52. koji postupam u svojstvu notara. Ja. Zakona o notarima i clana 69.naknadni nasljednik).2009. (licno ime notara.

niti .Kad sam saslusao/la kazivanja zavjestaoca. sastavio/la sljedeci notarski zapis o testamentu:-----------------------------------------ZAPISOTESTAMENTU Ja. pa sam. prema usmenom kazivanju zavjestaoca. datum i mjesto rodenja. njegovu sam izjavu vjerno unio/jela u zapisnik. odlucio sam pri punoj svijesti i svojom slobodnom voljom. pazeci pri tome da volja zavjestaoca bude jasno izrazena. kao zavjestalac. ni od koga prisiljavan . (licno ime. adresa i jedinstveni maticni broj zavjes taoca).

i da svake godine na dan moje smrti. Kao naknadnognasljednika. odredujem svoju kcerku BB (podaci). opozivam sva eventualna ranija postojeca raspolaganja za slucaj smr ti. tj. dana 26. --------------------------------------- . Testament nagovaran. ------------------------------------------------------------------------------------------------Udovica sam i nemam djece i potomaka. -------------------------------------------------------------------------------------b) da ostatak novca nakon toga upotrijebi za pomoc jednom od starackih domova. naknadni nasljedni red otpad a. -------------------------------------Ako ni po ovome niko ne dode do nasljeda. raspolagati cjelokupnom svojom imovinom za slucajsvoje smrti ------Znam citati i pisati. po s vom izboru325 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ovo zavjestanje se ima izvrsiti neposredno nakon moje smrti. na uobicajen nacin. odredujem kao zamjenskog nasljednika32 2 moju sestru EE (podaci). Ovim za svog jedinog nasljednika na cjelokupnoj imovini321 odredujem svog sina A A. u trajanju od _____. Tada prethodni nasljednik. nakon dubljeg razmisljanja. sa duznoscu324 da time: -------------------------------------------------------------------------------a) odrzava moj grob. pod uslovomdado momentamoje smrtizavrsi medicinskifakultetidado momentamoje smrti nije navrsio 28 (dvadesetosam) godina zivota On je samo prethodni nasljedn ik. ---------Clan1 . ---------------------------------------------------------------------------------------Opreza radi. ------------------------------------------------------------------Do sada nisam sacinjavala testament i nisam ni u cemu ogranicena u raspolaganju svojom imovinom za slucaj smrti.3.07. zasadi svjeze cvijece.2009. ------------------------------Slucaj naknadnog nasljeda nastupa neispunjenjem naprijed naznacenog uslova i roka. Ukol iko naknadni nasljednik ne stekne naknadno nasljedstvo. (dvadeset sestog jula dv ije hiljade devete) godine. moj sin AA ostaje moj puni nasljednik. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan2 Nalazem sljedece zavjestanje323:------------------------------------------------------------------------------moja sestra EE (navesti potrebne podatke) dobija jednokratnu novcanu uplatu u iz nosu od ______.

ZN ostavljanje u nasljedstvo jedne ili vise odredenih s tvari. ZN CG. Za izvrsiocatestamenta imenujem CD326 ----------------------------------------------------------------Ako ovaj ne preuzme ovu sluzbu ili je otkaze. odnosno jedna ili vise odredenih stvari ili prava. clan 9 4. . 325 Vidi clan 96. stav 1. clan 93. ZN CG. stav 1. 323 Vidi clan 93.Clan3 . stav 3. ili bude nedostojan da naslijedi. 322 Napomena: Odredivanje zamjenskih nasljednika je iz razloga ako bi testamenta rni nasljednik umro prije zavjestaoca. ZN CG. 324 Vidi clan 97. sta v 3. a moze i di o imovine odreden prema cijeloj imovini. odrekao se nasljeda. ZN CG. ZN CG-ostavljanje u opstekorisne svrhe 326 Moze i testamentarni nasljednik-vidi clan 113. molim ostavinski sud da odredi pog odnu osobu za izvrsioca testamenta -----------------------------------------------------------------------------------------Zadatak izvrsioca testamenta je da zavjestanje i naknadno zavjestanje ispuniiosi guraprava naknadnogprimaocazavjestanja.------------------------------------------------------------------------321 Napomena: Moze se odrediti vise nasljednika na jednake dijelove.

---------------------------clana 86. kao i da su preduzete sve navedene radnje. Ja snosim troskove ove isprave i troskove evidentiranja ovog testamenta u Regist ru testamenata. a procitao ih je i sam zavjestalac. izvornik ovog zapisnika sa notars zapisa cuva notar u svojoj arhivi. sto svo jim potpisima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujemo ja. kao i da su preduzete sve navedene radnje.----------------Cinjenice o sacinjavanju i cuvanju testamenta evidentirace se u Registru testamenata. Notar mi je procitao i protumacio zapisnik o sacinjavanju zapisa o testamentu i notarski zapis ovog testamenta.000.-----------------------------------------------------------------Ovaj zapisnik sa testamentom u formi notarskog zapisa sastoji se od ukupno ___ l ista i ___ stranice. -------- . Zakona o nasljedivanju. objasnio mi prednosti u vezi s tim. Zakona o notarima. ----------------------------------------------------------------Notar me je poducio mogucnosti evidentiranja cinjenice o sastavljanju ovog testa menta u Registru testamenata. te me upozorio na posl jedice suprotnog postupanja i na troskove u vezi s tim. Nakon toga. sto svojim potp isima na ovom testamentu i zapisniku potvrdujem. na osnovu clana 120. otpravak ovog zapisnika sa notars zapisa kojeg je sacinio notar.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Za njegovu djelatnost izvrsilac testamenta dobija naknadu svojih troskova i nagr adu u visini od 5. izjavljujem da nemam potomaka koji imaju pravo na nuzni dio327. izjavljujem da zahtijevam i d ajem nalog ovom notaru da dostavi podatke o sacinjavanju ovog testamenta nadleznom re gistru. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog --------------Na osnovu odredbe kim testamentom u formi notarskog ---------clana 76. a procitao/la sam ih i sam/a. a ta sredstva ce biti deponovana na m om racunu_____________. Zakona o notarima. -----------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon upozorenja notara na zakonsko pravo na nuzni nasljedni dio. te je izjavio da je njegova posljednja volja u svemu vjerno unesena. izdaje se zavjestaocu. -----------------------------------------------------------------Zavjestalac:_____________-------------------------------------------------------------------------------------Notar je procitao i protumacio zavjestaocu zapisnik o notarskom testamentu i not arski zapis koji cini notarski testament. te izjavljujem da je moja posljed nja volja u svemu vjerno unesena. i zavjestalac.00 EURA(slovima:pethiljada EURA). notar.

Naknada i troskovi: (tarifni brojevi. 26. . iznosi-sve u skladu sa tarifom). -------------------------------------------------------------------------Zavjestalac: Notar: 327 Napomena: Moguce su i sljedece alternative: 1. iznos-sv e u skladu tarifom koja ce biti donesena). 2. Naknada za evidentiranje sastava i cuvanje testamenta (tarifni brojevi.07. Prihvatam rizike toga.2009. Imam sina koji se odrekao nasljeda po osnovu Ugovora o odricanju od nasljeda 3. -----------------------------------------------------------------------------------U Podgorici. Imam sina kojem sam poklonila najveci dio imovine i ovim mu nece biti povrije deno pravo na nuzni dio. (dvadeset sestog jula dvije hiljade devete) godine. dov rseno u 13.20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta).

4. Medutim. U nekim pravnim sistemima postoje jos i druge vrste nasljednopravnih ugovora. moze se ugovorom s pret kom odreci od nasljeda koje bi mu pripalo poslije smrti pretka. dok kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imov ine za zivota i ugovora o dozivotnom izdrzavanju. Uloga notara u sacinjavanju.-122. osnova i sposobnosti. ZN CG). 1074. kao sto je npr. a u sadasnjem zakonoda vstvu Crne Gore neki od njih su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4. da se radi o nasljedu na zaostavstini koja je bila poznata u vrijeme zakljucenja . 3. ti ugovori su u crnogorskom zakonodavstv u izricito zabranjeni (vidi clan 121. 51. ugovor o dozivotnom izdrzavanju (clan 1075. brac ni ugovor. ugovor o buducem nasljedstvu ili legatu i ugovor o m edusobnom nasljedivanju bracnih drugova. ZN CG). 4 1 Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno a) Pojam Pravilo je da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno328 nema pravnog dejstva. shodno pravilima obligacionog prava. Medutim. te su zbog toga ranije bili regulisani Zakonom o nasljedivanju. b) Uslovi za punovaznost Da bi ovo odricanje bilo punovazno. Radi se o sljedecim ugovorima: ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno (clan 135. postoji faku ltativna nadleznost notara (sud ili notar). Shodno tome. ka o sto su: ugovor o nasljedivanju. ne mogu sadrzavati ni drugi ugovori. ZOO CG). takva je da kod ugovora o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno. po kojem potomak koji moze samostalno raspolagati svojim pravima. pod prijetnjom nistavosti. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ovi pravni poslovi imaju obligacionopravne i nasljednopravne elemente i dejstva. ZOO CG). postoji jedan izuzetak koji nasljedno zakonodavstvo Crne Gore poznaje. 1086. 1. predmeta. t. takve odredbe. Zakona o notarima). odnosno zakljucenju naprijed naznacenih pravnih pos lova. st. potrebno je sljedece: da su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova u pogledu saglasnost i volja. ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (clan 1063. postoji obavezna nadleznost notara da te ugovore sacini u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne ispr ave (vidi cl.

328 Clan 135. 329 Vidi clan 66 i 308 PZ CG. a po osnovu Zakona. ZN CG.ugovora i koja nekom potomku treba da pripadne od pretka poslije smrti. moze zakljuciti zakonski zastupnik. uz odobrenje organa starateljstva. jer u suprotnom. da ga sklope predak i potomak koji su poslovno sposobni. . u ime poslovno nesposobnog ugovaraca. ovakav ugovor. jer se ovdje radi o aktu raspolaga nja imovinom i pravima329.

tome je notar duzan poduciti i upozoriti ugovorne strane. odnosno notar. Notar je obavezan. tj. st. 1. Dakle. smatr amo da ne mogu biti ovjereni potpisi od notara vec da se mora sastaviti u formi nota rskog zapisa ili u formi zapisa o potvrdi privatne isprave. pa ako je predak ne ispla ti. 135. npr. davanje izjave o pris tajanju pretka na podvrgavanje prinudnom izvrsenju bez odlaganja iz njegove cjelokupne i movine (cl. ako ugovorom o odricanju ili naknadnim ugovorom nije sta dr ugo odredeno. tako i iz njegove zaostavstine na slucaj njegove smrti. vazi za po tomke onoga ko se odrekao. notar je duzan upo zoriti pretka i potomka i na sljedece: dati upozorenje potomku da ne moze bez saglasnos ti pretka (jer se radi o dvostranom pravnom poslu) opozvati svoju izjavu o odricanj u od nasljeda datu u ugovoru. potrebno je u ugovor unijeti klauzulu o tome. 4. osim ako se izricitom odre dbom drugacije ne ugovori. da ovo odricanje potom ka ne vazi za njegove nasljednike . 5 ZN CG). c) Sadrzaj i obiljezja Zakonska je pretpostavka da odricanje od nasljeda koje nije otvoreno. Nadalje. st. bez obzira kolika bude ta zaostavstina u momentu smrt i pretka. ali potomak moze ispunjenje te n aknade zahtijevati sudskim putem. Moze se u notarskom zapisu predmetnog ugovora koristiti i mogucnost ugovaranja klauzule izvrsenja bez odlaganja. da se ta njegova izjava odnosi na svako njegovo nasljed no pravo prema zaostavstini pretka. Moze se ugovoriti naknada. upozoriti pretka i potomka na posljedice ugov ora i takvo upozorenje unijeti u notarski zapis ugovora. to ne utice na punovaznost ugovora o odricanju.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da je ugovor sacinjen u pisanom obliku i da ga je ovjerio sudija. te da odricanje djeluje i na njegove potomke. kako od samog pretka. 53. Za punovaznost izjave o odricanju od nasljeda bez znacaja je da li je to odrican je ucinjeno uz naknadu ili bez naknade. Zakona o notarima). a iz razloga sto je u cl. . ako se zeli drugacije od onoga sto je Zakon propisao (cl. ZN CG propisano da notar mora procitati ugovor i upozoriti pretka i nasljednika na posljedice ugovora. 135. st. izmedu ostalog. Ukoliko se ugovor sastavlja pred notarom (fakultativna nadleznost notara).

ali moze traziti ponistenje ugovora ak o je njegova izjava o odricanju o nasljedstva izazvana prinudom. u roku koji mu odredi sud.2. ili u zabludi.Nasljednik koji se odrekao jos neotvorenog nasljeda. ZN CG). ili je data usljed prevare. Ako se po davanju izjave o odricanju od nasljeda pronade imovina za koju se u vr ijeme davanja izjave nije znalo da pripada zaostavstini (a postojala je u momentu skla panja ugovora o odricanju). st. a iz razloga sto se izjava o odricanju od nasljeda odnosi samo na zaostavstinu koja je nasljedniku bila poznata u vrijeme davanja izjave (vidi cl. nasljednik koji je dao takvu izjavu. . moze traziti da mu se prizna pravo nasljeda na dio koji mu po zakonu pripada na novopronadenu imovinu. 136. odnosno ugovor bez druge ugovorne strane. ne moze opozvati takvu izja vu. ili prijetnjom.

broj_____ izdatu od mUP-a Crne Gore. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . izdatu od mUP-a Crne Gore.1/2009. sa prebivalistem u Budvi. Ugovorne strane sam upozorio na pravneposljediceovogugovora. UZZ br. Ul. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu. preda mnom. drzavljanin Crne Gore. Podgorica. uz ugovaranje isplate naknade nasljedniku i izjave o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja za isplatu te naknade. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 2 Primjer:Ugovoroodricanjuodnasljedakojenijeotvoreno Ugovor o odricanju od nasljeda koje nije otvoreno.1. te uvidom u prezentovani mi Izvod iz maticne knjige ro denih. broj______. da razumiju pravne posljedice na koje sam im ukazao i da ima ju ozbiljnu i pravu volju za zakljucenje ovog ugovora. izdat od ------. Gospoda DJ.2009. nastanjena na adresi ul.10. koji se u originalu prilaze uz ovaj izvornik. sa rokom vazenja do________. -------------------------------------------------2.4. anarocitodasepotomaknemozepojavitikao nasljednik na imovinikojajepredmetovogugovora -------------------------------------------------------------Nakon toga. od ------. CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul. Gospodin mm. po zaniman ju frizerka. ozenjen (udaljemtekstu:predak). nastanjen u Podgorici ul. od dana________. u 8.1. a koja izjavljuje da je: kci B. drzavljanka Crne Gore. sacinim notarski zapis ugovora oodricanjuodnasljeda.. rodena dana_____u Podgorici. a koji izjavljuje da je: sin A. od dana _______. Riva br. po z animanju menadzer. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa rokom vazenja do____.________. broj____ __. JmB________. Riva br.istovremenosupristupili:--------------------------------------------------1. JmB_________.00 h (osam casova). udata (udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Iz razgovora o situaciji. prisutni su izjavili sljedeci:---------------------------------------------------------------------- . ------. dolje potpisanim notarom milic misom. sa prebivalistem u Budvi. ust anovio sam da su prisutni u rodbinskom odnosu oca i kcerke. Dana 15. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje._______. roden dana_______u Podgorici. Takode sam se uvjerio da su sposobni i ovlaste ni za zakljucenje ovog pravnog posla. br.

kao i na nuzni nasljedni dio.------------UGOVOROODRICANJUOD NASLJEDAKOJE NIJEOTVORENO----------------------Clan1 mm je otac DJ. DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu i prava na . koja je stoga ovlascena na nasljedivanje po osnovu Zakona.

ukljucujuci i njene potomke334. mm se obavezuje da ce u roku od 15 (petnaes t) dana. Zauzvrat. uz predocavanj e dokaza o ispunjenju uslova za njenu izvrsnost. te broj i datum prepisa lista nepokretnosti koji se prilaze uz izvornik nakon sto je procitan strankama) --------------------------------------------------------Ovo odricanje vrijedi i za potomke331 DJ. izjavljuje pristajanje na neposredno pr inudno izvrsenjebezodlaganjaizcjelokupnesvojeimovine. ostaje netaknuto. iskljucuje iz zakonskog n asljednog reda i iz prava na nuzni nasljedni dio. ---------------------------------------------------------------------------------Notarjepoducioiupozorio strankena mogucnost i posljedice podvrgavanja mm neposre dnom prinudnom izvrsenju bez odlaganja za preuzetu novcanu obavezu. snosi DJ. pa mm333. a sto DJ prihvata. a za nepokre tnosti unijeti i podatke iz katastra nepokretnosti. ------------------------------------------------------------------Clan2 mm prihvata ovo odricanje. koji se ima isplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zakljucivanja ovog ugovora. DJ isplatiti jednokratni novcani iz nos332 od ____ EURA.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nuzni nasljedni dio330 na cjelokupnoj imovini pretka mm. -------------------------------------------------------------------------------------------------Clan4 Nakon sto je notar poducio stranke da za troskove u vezi sa ovim notarskim aktom odgovaraju solidarno.--------------------------------------------------------------Clan3 Ovim odricanjem se DJ. a na osnovu ovog notarskog akta. Izvrsni otpravak ove isprave se moze izdati povjeriocu na njegov zahtjev. racunajuci od dana zakljucenja ovog ugovora. radi isplate naprijed naznacenog iznosa od _____EURA. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i reali zacijom ovog ugovora. ------------------------------------------------------------- . ------------------------------------------------------------------------Pravo mm da kasnijim raspolaganjem po osnovu posljednje volje povlasti svoju kce rku DJ. koja se u momentu zaklj ucenja ovog ugovora sastoji od:________(unijeti sve potrebne podatke o imovini.

a narocito: -----------------330 Alt. k ne ukljucuje potomke . ako sporazumom o odricanju nije sto drugo odredeno. Alt. moze se odreci i samo prava na nasljedni dio po redovnom zakonskom redu . DJ se ovim odrice prava na nasljedni dio po redovnom za konskom redu na cjelokupnoj imovini pretka MM. 332 333 334 oje Alt. ZN CG je regulisano da odricanje vazi i za potomke onoga koji se odrekao. ako odricanje ne ukljucuje potomke formulacija: ovim odricanjem se DJ. Odustaje od toga . a sto se ne odnosi na nuzni nasljedni red: npr. S tim u vezi formulacija: ovo odr icanje ne vrijedi za potomke DJ . Alt. . koja se sastoji od _____ . formulacija: ovo odricanje se vrsi bez naknade . stav 5. ako je bez naknade.------------------------------------Clan5 Notar je stranke poducioiupozoriona posljedice ovog ugovora. u clanu 135. 331 Alt.

2009 g. kao lica koje se odreklo nas ljeda.---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. da se odricanje ne odnosi na potomke nasljednika . -----------------------------U Podgorici. ali se od toga odustalo. pecat i stambilj) 335 Ovu poduku i upozorenje uvijek unijeti u ispravu ako stranke nisu drugacije ugovorile. te je potom zapis potpisao i ovaj notar.10. neposrednim pitanjima uvjerio s e da odgovara volji stranaka.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane: 1. ------------------------------------------------------------------------------------------3. da se ovaj ugovor ne moze opozvati. da se ovaj ugovor o odricanju od nasljeda odnosi na svu zaostavstinu pretka mm. dana 15. DJ (potpis) NOTAR misic miso (potpis. nakon cega su stranke izjavile da je tako postupljeno. 2. u 11. osim u slucaju obostrane saglasnosti stra naka.mm(potpis) 2. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 1. koja mu je bila poznata u vrijeme zakljucenja i koja se zatekne u momentu smrti pretka i na posljedice toga. Alt. te na pravne posljedice toga. a kako slijedi:____ ____. --Od ovog notarskog akta dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------mm (1x) ----------------------------------------------------------------------------------------------------DJ (1x) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi____. za koju se nije znalo da pripada zaostavstini u vrijeme zakljucenja ugo vora. da u roku koji mu sud odredi trazi da mu se prizna pravo na zakonski nasljedni dio u sluca ju novopronadene imovine. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . da su raz umjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom. te da se moze drugacije ugovoriti. npr. da ovo odricanje od nasljeda ne v . da se potomak ne moze pojaviti kao nasljednik na imovini koja je predmet ovog ugovora. kojeg slobodnom voljom odobravaju i u prisustv u notara svojerucno potpisuju.4. s tim da se ovim ne dira u zakonsko pravo DJ. da se ovo odricanje od nasljeda odnosi i na potomke DJ i na posljedice toga335. -------------------------------------------------------4.

ovo unijeti u .azi za potomke DJ i da ce se njen dio nasljedivati kao da je umrla prije ostavioca ispravu samo ako je tako ugovoreno. .

On za glavn u posljedicu ima prenosenje svojine sa pretka na njegove potomke. nije dozvoljeno vracanje tih dobara kao poklona radi namire nja nuznog nasljednog dijela). dvoje djece i unuk. izuze t iz Zakona o nasljedivanju i regulisan u Zakonu o obligacionim odnosima. sposobnost za zakljucenje). te je. tim ugovorom predak (ustupilac) se obavezuje da potomcima za zivota ustupi bez naknade svoju imovinu337. Ovaj izuzetak se odnosi na mogucnost ustupanja imo vine336 od strane pretka jos za vrijeme njegovog zivota i to u korist potomaka (djeca i drugi potomciobavezan uslov za punovaznost ugovora). kao takav. Dak le. osnov. ako su u njemu ucestvovala i sa njim se saglasila sva djeca i drugi i ostaviocev i potomci. Medutim. ni pr avnim poslom za slucaj smrti (mortis causae). jer se njime vrsi pre nosenje imovine sa pretka na potomke i eventualno bracnog druga. postoji i drugi izuzetak od prav ila. predmet. forma. Notar je duz an na to upozoriti ugovorne strane.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 Ustupanjeiraspodjela imovine za zivota 4 3 1 Pojamipravnapriroda Pored odricanja od nasljeda koje nije otvoreno. ovaj ugovor ima nasljednopravni znacaj i dejstva. te usvojenik . uz mogucnost (nije uslov za punovaznost ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota) eventualnog ukljucivanja bra cnog druga i to sve pravnim poslom medu zivima: ugovorom o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. a to je da se pitanje nasljedivanja i posebno pitanje raspodjele imovine jednog lica postavlja uvijek i tek za slucaj smrti. koji bi po zakonu bili pozvani da naslijede njegovu zaostavstinu (a to se cijeni prema stanju koje postoji u vrijeme zakljucenja ugovora. Ovaj ugovor je svojom sustinom obligacionopravni ugovor. najznacajnije nasljednopravno dejstvo ovog ugovora jeste da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici338. pri cemu se ta lica ovim ug ovorom odricu bilo kakvih nasljednopravnih zahtjeva u pogledu imovine koja je predmet takvog ugovora (npr. na one koji bi se svakako pojavili kao njegovi nasljednici (zakonski). 4 3 2 Usloviza punovaznost Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bice punovazan: ako su ispunjeni opsti uslovi za punovaznost pravnih poslova iz ZOO (saglasnost volja. npr. tako da predak v ise ne moze raspolagati tom imovinom ni pravnim poslom medu zivima (inter vivos). tj. kao nasljednik njegovog umrlog sina po pravu predstavljanja. bez obzira koliki je dio bilo koji potomak dobio.

kod potpunog usvojenja). ZOO CG. ZOO CG. Potomak koji nije dao saglasnost. 1063. 337 Vidi cl. .-1074. 1063. moze je dati naknadno u istoj formi. Ustupanje i raspodjela imovine ostaju punovazni ako je potomak koji se nije saglasio u samom 336 Cl. 338 Vidi clan 1066 stav 3 ZOO CG.

bracni drug se moze obuhvatiti samo uz njegov pristanak. 4 3 3 Predmet ustupanjairaspodjele Predmet i raspodjela ustupanja moze biti samo ustupioceva imovina koja postoji u casu ustupanja i raspodjele. ZOO CG). umro prije ostavioca. i 3. takva . U ovom ugovoru se moze (ali nije nuzno za njegovu punovaznost) obuhvatiti i brac ni drug pretka (ustupioca). izgubio bi nasljednopravna dejstva. ili se odrekao nasljeda. njegovo pravo na nuzni dio ostaje neokrnjeno. koji se sastoji od___. Predmet ustupanja i raspodjele je dio moje sadasnje imovine. 2. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima ugovoru. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alt. ---------------------------------------------------------------Ako bi se ugovorila raspodjela dobara koja ce se zateci u zaostavstini ustupioca . imao bi pravo na nuzni dio i pravo da namirenje tog nuznog dijela trazi iz ustupljene imovine3 40. a onaj ko nije ucestvovao. koji moze dati svoju saglasnost na ucinjeno ustupanje i raspodjelu ili ucestvovati u toj raspodjeli. tj. a nije ostavio svojih potomaka. smatraju poklonom339.Ostalom imovinom ne zelim danas raspolagati. a sve to pod uslovom da bracni drug moze i hoce da bude nasljednik. 1064. Ukoliko svi potomci ustupioca koji bi bili pozvani na nasljede (a to se cijeni p rema stanju u momentu sklapanja ugovora). te ako je p otomak koji se nije saglasio. . ali se radi odredivanja nuznog dijela nadzivjelog bracnog druga. ili je iskljucen iz nasljeda. u od nosu na tog bracnog druga. U tom slucaju. dao saglasnost na ugovor u naknadnoj ispravi u istoj formi.4. ust upanje i raspodjela ostaju punovazni. Dakle. tada bi se taj pravni posao sma trao poklonom. u cjelini ili djelimicno. st. a ne bi dal i saglasnost ni u naknadnoj ispravi u istoj formi. ne bi zakljucili ugovor vec samo neki. koja se sasto ji od____. P R I m J E R Predmet ustupanja i raspodjele je cjelokupna moja sadasnja imovina. ili je nedostojan za nasljede (vidi cl. Isto to vazi i za slucaj ako se ustupiocu poslije ustupanja rodi dijete ili se pojavi nasljednik koji je bio proglasen za umrlog. ustupljeni dijelovi ostavioceve imovine ucinjeni njegovim potomcima. Ako bracni drug ne bude obuhvacen (nije ukljucen ili nije prihvatio d a bude ukljucen).

340 Clan 1068. ZOO CG. 341 Vidi cl. 339 Clan 1070. kao i dobra koja je naknadno stekao341. ZOO CG. .odredba bi bila nistava. zaostavstinu ce ciniti samo imovina koja nije bila obuhvacena ustupanjem i raspodjelom. U slucaju p ostojanja ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota. 1066. Ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu. i 1067. ZOO CG.

ili ako nesto drugo ne pro izilazi iz okolnosti slucaja. ugovoriti dozivotnu rentu u novcu ili zamjenjvim stvarima345. ako nije sta drugo ugovoreno. ili za oboje. stvarati odredenu obavezu343. jer bez te forme. Da je tako postupio. Licne sluzbenosti (pravo plodouzivanja. Zakona o notarima. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce.st. Ako su licne sluzbenos ti ili dozivotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bracnog druga zajedno. odrede ne odredbe o tome postoje i u ZOO342. ili dati naloge. licna sluzbenost ili renta pripadaju u cjelini prezivjelom bracnom drugu do njegove smrti. notar to mora konstatov ati i potvrditi u samom ugovoru. dok su dozivotna renta i dozivotno izd rzavanje regulisani Zakonom o obligacionim odnosima.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 4 Formaugovora Forma ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota bitan je element za nje govu punovaznost. 4 3 5 Zadrzavanjepravakodugovoraoustupanjuiraspodjeliimovine za zivota Ustupilac moze za sebe. t. P R I m J E R I Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. s hodno odredbama cl. U suprotnom. Pored toga sto je Zakon o notarima propisao postupak notara u sastavljanju notarskih akata. Uslucaju smrtijednogodovlascen . i to: pravo plodouzivanja. 51. ob avezu notara da ugovornim stranama procita ugovor i upozori ih na nasljednopravna dejs tva. za v rijeme trajanja zivota. koja se odnose na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. pravo upotrebe i pravo stanovanja) regul isane su u Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima. pa je kod ugovaranja zadrzavanja tih prava. ovaj ugovor ne bi p roizvodio pravno dejstvo. ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. potrebno primijeniti odredbe naznacenog prava. za bracnog druga. Ovaj ugovor m ora biti zakljucen u formi notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave. u s lucaju smrti jednog od njih. zadrzati odredena prava. kao i za koje drugo lice .1. pravo stanovanja i to na svim ustupljenim dobrima ili nekim od njih (licne sluzbenosti344). ugovoriti kakvu drugu naknadu. Ovdje je propisana iskljuciva nadleznost notara. pravo upotrebe. tome bi notar trebao poduciti stranke. pod prijetnjom nistavosti. 3. koji propisuje. ugovoriti dozivotno izdrzavanje.

249. cl.-cl. --------------------------- to je zakonsko odredenje. 223. ZOO CG.-1099.ika. drugo zadrzavapravostanovanjaupunom obimudo smrti . . 1069. a moze se i drugacije ugovoriti: 342 343 344 345 Vidi Clan Vidi Vidi cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. ZOO CG. 1087. ZOO CG. 1065. cl.

od 01. Svaki povjerilac cije je potrazivanje dospjelo. koji je zakljucio ustupi lac sa naznacenom bankom. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj.000 . na osnovu Ugo vora o zasnivanju hipoteke.4. ne odgovaraju za nje gove dugove. akoji dug jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca. iznos neplacenog duga na danasnji dan kao dan obracuna je 15. g. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Ustupilac i njegov bracni drug _____ zadrzavaju na prenesenoj nepokretnosti. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. ------------------------------------------------------------Ustupiocevi povjerioci mogu pobijati ustupanje i raspodjelu pod uslovima predvid enim za pobijanje raspolaganja bez naknade (actio pauliana pobojna tuzba)346.ovo pravoprestaje --------------------------------------------------------------------------------------------------4 3 6 Odgovornostzaustupiocevedugoveipobijanje ustupanja Potomci izmedu kojih je ustupilac razdijelio svoju imovinu. broj ________. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom .. KO Grad.000. Uslucaju smrti ustupi oca. s tim sto se to ugovorom prilikom ustupanja i raspodjele moze drugacije ugovoriti. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. u korist Banke ____. koja je upisana u G listu nepokretno sti broj 298.00 EURA (slovima:petnaesthiljada EURA).00 EURA (s lovima: dvadesethiljada EURA).2006. za kredit u iznosu od 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je upozorio stranke. . Stranke su pribavile Saglasnost Banke ___ za pre uzimanje duga obezbijedenog hipotekom. pravostanovanja u cijelom prizemlju kuce.06. a koja se u originalu prilaze uz ovaj izvornik nak on sto je procitana strankama. smatra se da je duznik znao da poduzetim raspolaganjima nanosi stetu povjeriocima i za pob ijanje tih radnji ne trazi se da je trecem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato( clan 288 stav 3 ZOO). za v rijeme trajanja zivota. Kod bes platnih raspolaganja (kao sto je ovo) i kod raspolaganja izmedu bliskih srodnika. P R I m J E R Potomak SB preuzima dug obezbijeden hipotekom. moze pobijati pravn u radnju duznika poduzetu na njegovu stetu (duznik nema dovoljno sredstava za ispunjenje dospjelog povjeriocevog potrazivanja).

i cl. . st. ZOO CG. 2. notar b i trebao poduciti i upozoriti stranke. P R I m J E R Notar je stranke upozorioipoducio da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustup anje i raspodjelu pod zakonskim uslovima za pobijanje raspolaganja bez naknade -----------------346 Clan 287-292. 1071.U vezi sa mogucnosti pobijanja ustupanja i raspodjele imovine za zivota.

U ostalim slucajevima kada potomak ne izvrsi terete odredene ugovorom. ili ako potomak AD ne i splati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. i poslije ustupanja i raspodjele347. 4 3 8 Opozivanje S obzirom da je ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota besteretni pra vni posao. a sto ima za posljedi cu da ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota nije punovazan i u cijelost i se smatra poklonom (clan 1064. ima pravo da zahtijeva svoj nuzni dio poslije smrti ustupioca. P R I m J E R Ugovaranjeodredbeobesplatnompovratnomprenosuustupljeneimovine U slucaju grube nezahvalnosti potomka AB prema njemu. da nije nedostojan. Svaki potomak jemci i duguje naknadu srazmjerno svom dijelu koji je dobio ustupanjem i raspodjelom. Potomci su duzni bez naknade i odlag anja izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca. te da se nije odrekao nasljeda. ako potomak ne isplati ustupioceve dugove. ustupilac ima pravo da zahtijeva da mu potomak vrati ono sto je primio ustupanje m i raspodjelom tj. odgovornost za postojanje i naplativost potrazivanja ustupioca koje je pripalo nekom od potomaka. Ustupilac imapravonabesplatnipovratni prenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. t j. ZOO CG). Posljedice opoziva su takve da potomak koji je morao da vrati ono sto je primio. sud ce od luciti da li ustupilac ima pravo da zahtijeva vracanje date imovine ili samo pravo da t razi prinudno izvrsenje tereta. pod uslovom da nije i skljucen iz nasljeda. vodeci pri tome racuna o vaznosti tereta za ustupioca i ostalim okolnostima slucaja. ili ako potomak AC ne izvrs ava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. Pri izracunavan ju velicine njegovog nuznog dijela. i to u sljedecim slucajevima: ako je potomak pokazao grubu nezahvalnost prema njemu. da opozove ustupanje348. dijelovi ustupljene imovine ostalim potomcima smatrace s e kao pokloni. Od ovoga se razlikuje situacija kada neko od potomaka nije obuhvacen ug ovorom ili se nije naknadno saglasio sa ustupanjem i raspodjelom. ako potomak ne daje njemu ili kome drugom izdrzavanje odredeno ugovorom o ustupanju i raspodjeli.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 4 3 7 Obaveza jemstvaizmedupotomaka Obaveza jemstva izmedu potomaka ista je kao i kod sanasljednika poslije diobe. Postoji odgovornost potomaka za pravne i skrivene mat erijalne nedostatke. Potomci . i 1068. cija mu je isplata nalozena ugovorom.

ZOO CG. .imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretnosti do dana 347 Clan 1072. ZOO CG. 348 Vidi cl. 1073.

broj____. u 8. Dana 15.1. KO Grad._______broj______. Riva br. drzavljanka Crne Gore. u Podgorici. Ul. drzavljanka Crne Gore. izdatu od mUP-a Crne Gore. vrsi se ugovaranje zadrzav anja odredenih prava i ugovaranje prava na opoziv.2009. dolje potpisanim notarom misic misom. sa rokom vazenja do____. upise zabiljezba naprijed naznacenog prava na opoziv ovog ugovora. po za nimanju menadzer. sa prebivalistem u Budvi. JmB________ . rodena dana_______.1. Podgorica. UZZ br. a koja izjavljuje da je: kci A. --------------------------4 3 9 Primjer:Ugovoroustupanjuiraspodjeliimovinezazivota Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za zivota (raspodjeljuje se cjelokupna i movina. ustupilac je udovica.10. sa rokom vazenja do________. drzavljanka Crne Gore. a koja izjavljuje da je: kci B. JmB_________. od dana _______. sacinim notarski zapis ugovora oustupanjuiraspodjeliimovinezazivota. sa sluzbenim sjedistem u Budvi . te upis tih prava u katastar nepok retnosti. Gospoda AB. ----------------------------------------------------------------------------------Ugovorne strane su saglasne i zahtijevaju da se u G listu nepokretnosti. nastanjena na adresi ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ .istovremenosupristupila sljedeca lica:-----1. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima prijema opoziva. rodena dana_____. u Podgorici. po zaniman ju frizerka. Ul.1/2009. u Podgorici.4. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. preda mnom. izdatu od mUP-a Crne Gore. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). sa prebivalistem u Budvi. kao i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja za placanje novcanih obaveza). Gospoda EF. JmB________ . ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _.________. udovica.(udaljemtekstu:potomak) ------------------------------------------------------------3. udata.(udaljemtekstu: ustupilac/predak)------------------------------------2.. rodena dana_____. potomak preuzima dug ustupioca. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustu pljenih im nepokretnosti do dana opoziva. Gospoda CD. CRNA GORA NOTAR mISIC mISO BUDVA. Riva br. nastanjena u Podgorici ul. sa prebivalistem u Budvi.00 h (osam casova). od dana________.

(udaljemtekstu:potomak)-----------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za poduzimanje ovog pravnog posla. Podgorica. udata. sa rokom vazenja do________. a koja izjavlj uje da je: kci B. a narocito na to da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu namir iti nuzni . od dana________.________.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam poducioi upozorio na posljedice ovog pravnog posla. po zanimanju frizerka ._izdatu od mUP-a Crne Gore. nastanjena na adresi ul..

000. stranke saglasno izjavljuju da je ustupilac majka potomaka i da nema drugih potomaka.a. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga.1. Dvosoban stan. 500. dok je u listu G upisana hipoteka u korist PBS banke Podgorica. -------------------------------------------Cijenimo da ova nepokretnost vrijedi 35._____. upisana u Listu nepokretnos ti br. dok u listu G a upisanih opterecenja i ogranicenja. stranke izjavljuju sljedeci :--------------------------------------UGOVOROUSTUPANJUIRASPODJELIIMOVINEZAZIVOTA ----------------IPREDMETUSTUPANJAIRASPODJELE-------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom se ustupairaspodjeljuje cjelokupna nepokretna imovina. sa 1/1.---------------------------------Cijenimo da ova nepok retnost vrijedi353 20.000.000 . 201/1.10. KO Janjici. koju cine sljedece nepokretnosti. Parcela br. I sprat. Titova br.00 EURA (slovima: tridesetpethiljada EURA) ---2. stan br. te na posljedice suprotnog pos tupanja350.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom nasljednici349.00 EURA (slovima:dvadesethiljada EURA). Kao vlasnik stana. ukupne povrsine od 59 m2. KO Grad.. -------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla351. upisan je ustupilac AB. povrsine od 5000 m2.. na parceli broj 5/1. i kao suvlasnik sa 1/20 na zemlji stu u A listu. u iznosu od 20. od_______. te da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. djelujuci kako je to naprijed naznaceno.. povrsine od 500 m2. izgradenoj u ul.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA). koji se nalazi u Podgorici. na o snovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________. sa 1/1. upisan je ustupilac AB. ----------------------Nakon toga.1. a cjelishodno je da bude obuhvacen i bracni drug.--------------------------------------------------------II USTUPANJEIRASPODJELA --------------------------------------------------------------------------------Ovim ugovorom ustupilac se obavezujedaizvrsi ustupanjeiraspodjelu za zivotabez nem . U B listu kao vlasnik. Vinograd. a da ustupilac nije u braku . za koje je notar danas izvrsio neposredni uvid352 u kata stru nepokretnosti Podgorica i ustanovio stanje: --------------------------------------------------------------------------1. u ul.. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. sa fiksnom godisnjom kamatnom stopom od 7%. a nalazi se u stambenoj zgradi br.

353 Iako se radi o pravnom poslu bez naknade. 352 Alt.nepokretnostblizeoznacenuut ackiI1 ovogugovora. ZOO CG. ZOO CG. Zakona o obligacionim odnosima kojim je regulisan ovaj ugovor.-1074. 351 U skladu sa odredbama clana 1063.sa1/1 dijela.naknadesvojupostojecunepokretnuimovinuiz tackeIovogugovora. a koji se prilaze uz izvornik. zbog eventualnog poreza na promet nepokretnos ti.astoovaprihvata. potrebno je. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. i 1070. Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog. u saradnji sa stranka ma. svimsvojimpotomcima. notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. . stav 2. u notarskoj ispravi izraziti vrijednost nepokretnosti.-----------------------------------------------------349 Clan 1066. 350 Clan 1064. itokakoslijedi:------------------------------------------------------------------------------------1 SvojojkcerkiCD ustupaiprenosiusvojinu. kao i obracuna notarske tarife itd.

ili svo g bracnog druga. da moze obavezati potomke na davanje kakve druge naknade.20 06. Radi placanja naprijed naznacene rent e. pravo dozivotnog izdrza vanja.4. pa ugovorne strane saglasno ugovaraju sljedece:------------------------------------------------------------a) Potomak CD preuzima dug354 obezbijeden hipotekom na parceli broj 5/1. pravo stanovanja ili pravo upotrebe na nepokretnostima koje ustup a i prenosi.nepokretnostblizeoznacenu utackiI-2 ovogugovora. ------------------------------------------------------------b)Potomak EF se obavezuje placati ustupiocu za zivota novcanurentu. Povjerilac moze na z ahtjev dobiti izvrsni otpravak ove isprave uz predocavanje dokaza da su ispunjene pretp ostavke za njenu izvrsnost. dozivotnu rentu. koja je up isana u G listu nepokretnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . i to unaprijed svakog prvog u mjesecu za tekuci mjesec. Stranke su prib avileSaglasnost bankeza preuzimanje duga355 obezbijedenoghipotekom. potomak EF izjavljuje da pristaje na neposredno prinudno izvrsenje bez odlaganja iz cjel okupne svoje imovine. je 15.astoovaprihvata ----------------------------------------------------------Notar je poducioustupioca da ima mogucnost ugovoriti i zadrzati za sebe. te ga upozorio na posljedice i rizike suprotnog postu panja. a narocito potomka SB da u slucaju neplacanja preuzet og duga. Ustupilac ima pravo da opozove ovo ustupanje tj.. pravo plodouzivanja. na osnovu ovog notarskog akta. u korist PBS banke Podgorica. KO Grad. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2 SvojojkcerkiEF ustupaiprenosiusvojinu.000. od 01.00 EURA (slovima:tristotine EURA).00 EURA (slovima: petnaesthiljada EURA). kao dan obracuna. iznos neplacenog duga na danasnji d an. s tim da prva rata dospijeva_____.356 mjesecno u iznosu od 300. koji je zakljucio ustupilac sa naznacenom bankom. ugovoriti zabranu otud enja i opterecenja nepokretnosti bez njegove saglasnosti i pravo na besplatni povratn i prenos ustupljenih nepokretnosti. akoji jos nije otplacen Prema pisanom obavjestenju naznacene banke kao povjerioca.00 EURA (slovima: dvadesethiljada EURA).---------------------------Notar je upozorio stranke. Notar je upozorio primaoca na pravne pos ljedice podvrgavanja neposrednom prinudnom izvrsenju bez odlaganja.06.000. sa fiksnom godisnjom k amatnom stopom od 7%. ili za kog drugog. ili za oboje. broj 105. na osnovu ugovora o zasnivanju hipoteke broj ________. g.sa1/1dijela. pravo da zahtijeva da mu potoma k vrati ono sto je primio ustupanjem i raspodjelom . za kred it u iznosu od 20.

ZOO . uz zajednicko koristenje ulaz a. do 459.za vrijemetrajanjanjihovih zivota.iz _____. i clan 108. (clan 1069. 355 Vidi clan 455. ako se radi o dijelu nepokretnosti na kojem se zadrzava pravo stanovanj a -formulacija: jedna soba sa kuhinjom i kupatilom na prvom spratu kuce. 1 stav 1. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. 356 Vidi clan 1069. Plan zgrade je predocen strankama. i naredni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG). ZOO CG. za zivota. ZOO CG. Ovo pravo plodouzivanja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. on e su ga odobrile i kao takav se prilaze uz ovaj izvornik i cini njegov sastavni dio CG. PRAVOPLODOUZIVANJA Ustupilac ima pravo na sve koristi iz predmeta plodou zivanja i obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. clan 222.c)Ustupilac zadrzavazasebelicnona cijelojnepokretnostiiztackeI-2ovogugovora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Ustupilac zadrzavazasebeizasvoju sestruXY. 7 do 1099. PRAVOSTANOVANJA357 na cijelom stanuiz tackeI-1ovogugovora --------------354 Clan 107. 357 Alt. te ce se upisati u katastar. ZOO CG. a sto je na planu zgrade oznaceno i srafirano crvenom bojom.

iz ______. dok je predaja u neposredan posjed odgodena do momenta prest anka prava plodouzivanja i prava stanovanja. niti mu je poznato da postoje tereti i ogranicenja koji nisu upisani u katastru nepokretnosti. ODGOVORNOSTZAMATERIJALNEI PRAVNE NEDOSTATKE ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac je u neposrednom posjedu predmetnih nepokretnosti.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. u obimu u kojem to po zakonu ima vlasnik. -------------------------------------------------------------------------------------Potomci preuzimaju sva javnopravna ogranicenja i opterecenja vezana za predmetne nepokretnosti. a potomci stupaju u posredan posjed odmah danas. imaju obavezu snositi sve troskove redovnog odrzavanja. ili ako potomak__ __ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema ustupiocu. Potomci su duzni. na opasnost od zasnivanja zakonske hipoteke i poduciopotomke da zahtijevaju potvrdu od Poreske uprave da ustupilac nema dugo vanja . Ustupilac i njena sestra XY.------------------------------------------Notar je upozorio stranke. bez naknade i odlaganja.----------------------Ustupilac ne odgovara za velicinu i svojstva ustupljenih nepokretnosti.-----------------------------------------------------------Sve koristi i tereti vezani za predmetne nepokretnosti. ostaju na ustupiocu. drugi ovlascenik zadrzava prav o stanovanja u punom obimu. --------------------------------------------------------------------------III PRELAZ POSJEDA. Ovo pravo stanova nja je licno i ne moze se prenositi na treca lica. TERETAIKORISTI. niti za bilo koje materijalne i pravne nedostatke. Potomci zadrzavaju sve koristi i plodove koje su stekli od ustupljenih im nepokretnosti do dana opoziva. -------------------------------------------------------------------e)U slucaju grube nezahvalnosti potomka358 ______ prema njemu. izvrsiti o svom trosku povratni prenos ustupljenih im nepokretnosti na ustupioca . Potomci imaju pravo na naknadu samo onih troskova koji su povecali vrijednost nepokretno sti do dana prijema opoziva. ili ako potomak______ n e isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. ustupilac imapravo na besplatni povratniprenos ustupljenihnepokretnostipremasvakompotomkupojedinacno Opoziv ovog ugovora dat ce se u formi notarskog zapisa. -----------------------------------------------Ustupilac izjavljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci. a posebno potomke. a koja nisu vidljiva iz katastara nepokretnosti. odn osno ovlascenicima prava stanovanja i plodouzivanja do momenta prestanka tih prava.

ZOO CG. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. jemce359 za pravne i materijalne nedo statke nepokretnosti koje su im ustupljene. u obimuukojem seovdje neradiobesplatnomprenosu. . ali su stranke od toga odustale. u skladu sa Zakonom. potomak CD upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-1. ZOO CG. 359 Clan 1072.za poreze i doprinose.anijeih saopstiopotomcima --------------------------------IVIZJAVEZAKNJIZENJE--------------------------------------------------------------------------------------1. ne proizvodi pravna dejstva ako jeustupilac znaoza nedostatke. ----358 Clan 1073. -------------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje odgovornosti za materijalne i pravne ne dostatke. srazmjerno svom dijelu. ovog ugovora.---------------------------------------------Potomci jedan drugom.

a na cijeloj nepokretnosti iz tacke I-2. a na c ijelom stanu-nepokretnosti iz tacke I-1. Ustupilac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora. u slucaju grube nezahvalnosti potomka ______ prema n jemu. u korist ustupioca i njene sestre XY.. potomak EF upise u katast ru nepokretnosti Podgorica kao vlasnik sa 1/1 dijela na nepokretnosti iz tacke I-2. Potomak EF odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti pravaplodouzivanja za vrijeme trajanja zivota. i I-2. izvrsi upispravaustupiocanabesp latnipovratniprenosustupljenihnepokretnosti prema svakom potomku pojedinacno.-------5. -------------------------6. stranke izjavljuju da troskove koji nastanu sa zakljucivanjem i realizacijom ovo g ugovora. otpravak ovog akta dostav iti nadleznom katastru i Poreskoj upravi. --------------------------------------------------------------------------------VPOREZIITROSKOVI-------------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto je notar poduciostranke da za troskove ove notarske obrade odgovaraju solidarno. Potomak360 CD odobrava istovremeni upis u katastar nepokretnosti prava stanovanj a za vrijeme trajanja zivota. u korist ustupioca.a obavezepotomkaEF na placanjedozivotnerente iz tacke II-b i zabiljezbe izjave potomka EF o pristajanju na neposredno prinudno i zvrsenje bez odlaganja na njegovoj cjelokupnoj imovini i iz predmetne nepokretnosti. ili ako potomak____ ne izvrsava preuzete obaveze placanja novcane rente prema us tupiocu. a sve to radi placanja dozivotne rente blize opisane u tacki II-b ovog ugovora. ovog ugovora. po sluzbenoj duznosti. u G listu. tako da ono bude izvrsno protiv svagdasnjeg vlasnika predmetne nepokretnosti iz tacke I-2 ovog ug ovora. ovog ugovora. snose potomci u jednakim dijelov ima. u G listu. ili ako potomak______ ne isplati preuzeti dug-kredit za koji je zasnovana hipoteka. ov og ugovora. iz ______. -----VI ODOBRENJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . shodno odredbama iz tacke II-e ovog ugovora. drugi ovlascenik zadrzava pravo stanovanja u punom obimu i da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlastenika. sa zabiljeskom da u slucaju smrti jednog od ovlastenika ovog prava. sa zabiljeskom da je za brisanje ovog prava dovoljan dokaz o smrti ovlasc enika. Potomak EF odobrava i zahtijeva istovremeni upis u katastar nepokretnosti u G list u broj ____. KO Grad.4. ----3. Potomci CD i EF odobravaju da se u katastar nepokretnosti u G listu nepokretnosti iz tacke I-1. -------------------------------------------4. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 2. odmah iza naprijed izvrsenih upisa. prava ustupioca.----------------Notar je stranke upoznao da ce. kao i eventualni porez na promet nepokretnosti.

. -----------------------------------------------------------------------------VIIZAVRSNE ODREDBE ----------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranke upozorioipoducio i o sljedecem: 1.U konkretnom slucaju. Zakona o drzavnom premjeru i k atastru nepokretnosti CG. da se svojina i licne sluzbenosti sticu tek sa upisom u katastar nepokretnost i. 360 Opsirnije vidjeti u tekstu ovog rada koji obraduje pitanje izjava za knjizen je (clausula intabulandi) kod ugovora o prodaji. ispitavsi sve okolnosti. a u vezi sa clanom 85. kao i na znacaj upisa naprijed naznacenih ugovorenih obligacionih i stvarnih prava u katastar ne pokretnosti. notar je saopstio strankama da ov aj ugovor ne podlijeze nikakvim odobrenjima. stav 1.

da povjerioci ustupioca mogu pobijati ovo ustupanje i raspodjelu pod zakonskim u slovima za pobijanje raspolaganja bez naknade. da je za punovaznost ovog ugovora potrebno da budu obuhvaceni svi potomci. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). da ovaj ugovor podlijeze eventualno porezu na promet nepokretnosti. te je potom zapis potpis ao i ovaj notar. --------------------------------------------------------------------6.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac: AB (potpis) Potomci: . g. ---------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. te na posljedice suprotnog postupanja.2009. ------Od ove notarske obradene isprave dobijaju:---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustupilac (1x) ---------------------------------------------------------------------------------------------Potomak CD (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------Potomak EF (1x)------------------------------------------------------------------------------------------Katastar (1x)-----------------------------------------------------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------OVJERENI PREPIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Potomci (2x) -----------------------------------------------------------------------------------------------Nagradainaknada zarad notara obracunata je po tarifi ______. U Podgorici. nakon cega su stranke izjavile da je tako post upljeno. da se zahtjev za prenos svojine na potomke moze osigurati upisom predbiljezbe i na posljedice neupisivanja predbiljezbe. da ustupljena imovina ne ulazi u zaostavstinu ustupioca i da se njome ne mogu na miriti nuzni nasljednici. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegova sadrzina odgovara volji stranaka. --------------------------------------------------------------------------------------------------4. a kako slijedi____. kojeg slobodnom voljom odob ravaju i svojerucno. -3. dana 15. ali su i pored toga potomci odustali od upisa predbil jezbe.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom 2. -----------------------5. kako slijedi. u 11.10. u prisustvu notara potpisuju. a cje lishodno je da bude obuhvacen i bracni drug361. da su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom.

i pored tog. EF (potpis) NOTAR milic miso (potpis.1.CD (potpis) 2. uni jeti sljedecu formulaciju: S obzirom da bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspo djelom. te na posljedice toga. u skladu sa zakonom. pecat i stambilj) 361 Napomena: Ako bracni drug ustupioca nije obuhvacen ustupanjem i raspodjelom. . pa ugovorne strane izjavlju ju da. notar je poducio i upozorio stranke da bracni drug ustupioca ima pravo na nuzni nasljedni dio iz ustupljene imovine. te preuzimaju sve rizike i posljedice u vezi s tim . a zele sklopiti ovaj ugovor.

Obligacionopravni elementi se ogledaju u tome sto je ovaj ugovor dvostrano teret an pravni posao za zivota. odjece. ne ulazi u ostavinsku masu primaoca izdrzavanja. predaja (prenos svojine) na imovini koja je predmet ugovora. izdrzavati do njegove smrti. obradivati njegovo imanje i posli je smrti sahraniti ga ili uciniti nesto drugo u istom cilju. 4 4 2 Sadrzajobavezeizdrzavanja Obaveza izdrzavanja narocito obuhvata obezbjedenje stanovanja. ob uce. 4 4 3 Karakteristikeugovoraodozivotnomizdrzavanjuiusloviza punovaznost Pravne karakteristike ovog ugovora su: da je dvostrano teretan ugovor. pa prema tome. izricito je po zakonu odlozena do smrti primaoca izdrzavanja (clan 1075. . ZOO. k ao. zajednicu zivota ili zajednicu imanja. ugovor je nistav (clan 1076. Notar je duzan na to upozoriti primaoca izdrzavanja i u notarskom aktu potvrditi da je tako postupio. jer u suprotnom. naprimjer.4. nema primjene pravila o nuznom nasljednom dijelu. tj. a druga ugovorna strana se obavezuje da mu daje svu ili dio svoje imovine koja postoji u trenutku zakljucenja ugovora. st. da je jedna strana preuzela obavezu izdrzava nja. ugovorne strane mogu i sto drugo ugovoriti (vidi cl. obradivanje imanja primaoca izdrzavanja. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju ima obligacionopravne i nasljednopravne elemente i kao takav je regulisan u odredbama clanova 1075. s tim da je sticanje svojine na stvarima i pravima odlozeno do trenutka smrti primaoca izdrzavanja. ZOO CG). st. ZOO). Medutim. za razliku od poklona ili testamenta. te davanja za svakodnevne uobic ajene potrebe. tj. 1. kod kojeg je samo obaveza primaoca izdrzavanja regulisan a odloznim rokom. Nasljednopravna dejstva ovog ugovora se ogledaju u tome sto imovina koja je pred met tog ugovora.1075. ZOO CG). ili neko trece lice (primala c izdrzavanja). Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 Ugovorodozivotnomizdrzavanju 4 4 1 Pojamipravnapriroda Ugovor o dozivotnom izdrzavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (davala c izdrzavanja) obavezuje da ce drugu ugovornu stranu. hrane.3. odgovarajuce njege u slucaju bolesti i starosti. obaveza sahrane i podizanje nadgrobnog spomenika primaocu izdrzavanja i drugo. uz obecanje d avanja imovine poslije smrti. Ugovorima o dozivotnom izdrzavanju smatraju se i ugovori kojim je.-1086. ugovorena zajednica zivota ili zajednica imanja. ili obav eza jednog ugovaraca da ce cuvati i paziti drugog.

. odnosno prenos svojine. a koja postoji u momentu zakljucenja ugovora.a da se druga ugovorna strana obavezala ostaviti mu svu svoju imovinu ili jedan njen dio. da je predaja. odlozen do smrti primaoca izdrzavanja.

1076. a odnosi izmedu ugovornih strana rjesavace se po pravilima o sticanju bez osnova (clan 218. po kojoj sud . 3. jer je u cl. interesantna je odredba iz cl. u smislu da imovina koja je predmet ovog ugovora. uz prethodno citanje ugovora i davanje upozorenja o nasljednop ravnim dejstvima ugovora. U vezi sa aleatornoscu. da je aleatoran ugovor. Zakon o notarima (cl. moze ponistiti ovaj ugovor ako zbog bolesti i sta rosti primaoca izdrzavanja. na zahtjev zakonskih nasljednika. Na te okoln osti notar mora paziti i tome poducavati i upozoravati stranke. ne moze se znati kolika je konacna obaveza davaoca izdrzavanja (nepoznat je odnos vrijednosti predmeta. 4 4 4 Formazazakljucenjeugovoraodozivotnomizdrzavanju Kod ugovora o dozivotnom izdrzavanju forma je bitan element i uslov za njegovu p unovaznost. mora sastaviti u formi notarskog zapisa ili sa njime izjednacenog zapisa o potvr di privatne isprave. te iz razloga postojanja nekakve neizvjesnos ti u smislu trajanja ovog ugovora. t. a davalac izdrzavanja moze bit i fizicko ili pravno lice. zahtijevati i vjestacenje primaoca izdrzavanja po odgovaraj ucem vjestaku medicinske struke. bolesna. shodno konkretnim slu caju. Kada je to neophodno potrebno. Notar mora vod iti racuna o okolnostima da li je neka osoba stara. da je ugovor sastavljen u zakonom propisanoj formi. ne ulazi u ostavinsku masu. takode. ugovor nije predstavljao nikakvu neizvjesnost. jer to moze utic ati na punovaznost ovog ugovora iz razloga mana volje. jer ukoliko ne zadovoljava propisanu formu. i sl. jer u trenutku njegovog zakljucenja nije poznato koliko ce dugo zivjeti primalac izdrzavanja. 4 4 5 Sposobnostikruglicakojamoguzakljucitiugovorodozivotnom izdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju mogu zakljuciti lica koja imaju potpunu poslovnu sposobnost. tj. tako da se ovaj ugovor. ZOO. st. kada se radi o fizickom ili pravnom licu koje se u okv iru . predvidena pisana forma i ovjera od notara. 51. notar moze. 226. Primalac izdrzavanja moze biti samo fizicko lice. imovine koja se ostavlja prema vrijednosti izdrzavanja).) predvida formu notarskog zapisa.1084. uz saglasnost stranaka. pod prijetnjom da nece proizvoditi pravna dejstv a. a shodno tome. ZOO). 1.. smatrace se da ugovor nije ni zakljucen (forma ad solemnitatem) . pod prijetnjom nistavosti. jer se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. ZOO CG.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da imovina koja je predmet ugovora pripada primaocu izdrzavanja u vrijeme zakljucenja ugovora i da je tacno naznacena u ugovoru. Medutim.

zanimanja stara o primaocu izdrzavanja. takva lica ne mogu zakljuciti ovaj ugovo r bez prethodne saglasnosti organa starateljstva (clan 1077. roditelji i djeca itd. U nekim zakonodav . kao sto su bracni drugovi. Smatramo da ovaj ugovor mogu medusobno zakljuciti i lica koja su po zakonu obavezna da se medusob no izdrzavaju. ZOO CG).

odn osno punomocnika.) ili punomocnika362? U tom pogledu. te odredena sadrzina ugovora. Svako od njih se p . smatramo da bi se ovo moglo primijeniti i u pravu Crne Gore. U slucaju vise primalaca izdrzavanja koji su suvlasnici imovine koja se daje. za poslovno nesposobna i ograniceno poslovno sposobna lica mora se pribaviti odobrenje centra za socijaln i rad (organa starateljstva)363. staratelj itd. Punomocje mora biti u formi zakljucujuceg pravnog posla. niti zabranjuje.. Ako je dozi votno izdrzavanje ugovoreno u korist vise lica kao primalaca izdrzavanja. u clanu 121. da vazi samo tri mjeseca od dana njegovog izdavanja i da sadrzaj punomocja bude tacno odreden u pogledu lica s kojim ce biti zakljucen ug ovor (odredenje primaoca izdrzavanja). jedino je Zakon o nasljedivanju SR Makedonije. potpuno odredenje sadrzine obaveze izdrzavanja i imovine koja se ostavlja. sto znaci da izricito ne dozvoljava ili izricito zabranjuje. onda se ona pojavljuju kao solidarni duznici. ne sadrzi bilo kakve naznake. izricito propisiva o da davalac izdrzavanja moze biti zastupan po punomocniku i propisao formu. odnosno zastupnika. propisano je da punomocje mora bi ti dato u formi javne isprave. Posto zakon izri cito ne zabranjuje zakljucenje ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem zastupnika. uz naznacavanje ugovornih strana i sa odredenom sadrzinom ugovora o dozivotnom izdrzavanju koji se zeli zakljuciti. Nadalje. ZOO CG). Prema toj odredbi. te da sadrzi i druge elemente potrebne za zakljucenje ugovora. potpuno odredenje lica sa kojima se zakljucuje ugovor. Od zakona o nasljedivanju iz bivse SFRJ. kao i odredivanja vremena vazenja punomoci. u tom slucaju svako od njih ima zasebno pravo na davanja i cinjenja (vidi cl. postavlja se pitanje: da li je ovaj ugovor moguce zakljuciti i preko za konskih zastupnika (roditelj. sadrzinu i vremensko vazenje punomoci. stav 4. Sto se tice mogucnosti zakljucenja ugovora o dozivotnom izdrzavanju putem punomocnika na strani primaoca izdrzavanja. Ako je na strani d avaoca izdrzavanja vise lica. dok u zakonodavstvu Crne Gore ova mogucnost se niti predvida.1078. takode smatramo da je dozvoljeno zakljucenje putem punomoc nika.4. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima stvima ovo se predvida kao izricita mogucnost. Na strani davaoca i primaoca izdrzavanja moze biti vise lica. Kako se ovdje radi o dvostrano teretnom pravnom poslu. sv ako od njih zasebno ostavlja svoj dio i ugovara za sebe izdrzavanje. a sto podrazumijeva punomocje u formi notarskog zapisa kao javne isprave. zakon u odredbama koje regulisu ovaj ugovor. da ima t acno odreden rok u kojem se ugovor treba zakljuciti.

str. na administracija. a njegov suvlasnicki dio se prenosi na davaoca izdrzavanja. tada obaveza izdrzavanja traje do smrti trec eg lica. ZOO CG).ojavljuje kao ugovorna strana i potpisuje ugovor. Nasljedno pravo u Jugoslaviji . cetvrto izdanje Savreme Beograd 1979. tome notar treba poduciti i upozoriti stranke. . Od ovog treba razlikovati dozivotno izdrzavanje u korist trecih lica kao primala ca izdrzavanja (vidi cl.1079. tj. kao 362 Borislav t. ali se moze i drugacije ugovoriti. Ovdje se. 314. da imovina prelazi u momentu smrti treceg lica. Blagojevic. a svojina na predmetima ugovora prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu s mrti njegovog saugovaraca. Smrcu jednog od tih lica. 363 Vidi clan 66 i 308 stav 2 Porodicnog zakona CG.. ugovor prestaj e samo prema njemu.

ZOO CG). i 1086. Raskid putem suda moze zahtijevati svaka ugovorna strana. i 1083. ZOO CG. ZOO CG). ugovor prestaje ako njegov brac ni drug i njegovi potomci koji su pozvani na nasljede. te je notar. a ako je dozivotno izdrzavanje ugovoreno u korist treceg lica. raskid ug ovora poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja moze zahtijevati i lice u ciju kor ist je izdrzavanje ugovoreno. 4 4 6 Raskidiponistajugovoraodozivotnomizdrzavanju Ovaj institut je detaljno regulisan u clanovima 1082. ne pristanu na produzenje ug ovora. trebaju se izvrsavati za vrijeme trajanja zivota primaoca izdrzavanja. U svakom slucaju. duzan voditi racuna o tim odredbama. a ne trece lice kao primalac izdrzavanja. ili lica koja imaju pravni interes. u kom slucaju nemaju pravo na naknadu za ranije dato izdrzav . 1082.-1086. nasljednici primaoca izdr zavanja su aktivno legitimisani da traze raskid ugovora zbog neispunjenja tih obaveza. bez obzira na razloge (clan 1082. O ovom je notar duzan voditi racuna. te poduciti i upozoriti stranke u notarskoj i spravi. pojavljuje lice cija je imovina.. mogu traz iti ponistaj ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog apsolutne nistavosti ili zbog mana volje. troskovi sahrane. ZOO CG). Smatramo da ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovo r samo u formi u kojoj je on zakljucen (clan 62. podizanje nadgrobnog spomenika itd. Zbog neispunjenih obaveza koje je davalac izdrzavanja trebao izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o dozivotnom izdrzavanju i nakon sto je pocelo njegovo izvrsenje.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom saugovarac davaoca izdrzavanja. a sve to u slucajevima predvidenim u cl. ugovorne strane. U slucaju s mrti davaoca izdrzavanja (clan 1085. ZOO CG. prilikom notarske obrade. Raskid moze biti sporazumn i ili putem suda. U praksi se postavilo pitanje: da li nasljednici primaoca izdrzavanja mogu nakon njegove smrti traziti raskid ugovora o dozivotnom izdrzavanju zbog neizvrsavanja obaveza od strane davaoca izdrzavanja? Smatramo da zbog neizvrsenja obaveza davaoca izdr zavanja koje su ugovorene. ili drugih razloga a u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. 4 4 7 Prestanakugovoraodozivotnomizdrzavanju Ugovor o dozivotnom izdrzavanju prestaje smrcu primaoca izdrzavanja. tj. raskid moze traziti samo primalac izdrzavanja ili trece lice kao primalac izdrza vanja nakon sto je umro saugovarac davaoca izdrzavanja. np r. jer to zahtijeva cilj pr opisane forme za sklapanje ugovora. bilo da to ne zele.

. ili nisu u mogucnosti da preuzmu ugovorene obaveze. a sto je detaljnije opisano pod naprijed naznacenom tacko m 4.). Ugovor o dozivotnom izdrzavanju moze prestat i ponistajem i raskidom.anje. a u kom slucaju imaju pravo traz iti naknadu za ranije dato izdrzavanje.6.4.

zalozit i i sl. te moze raspolagati tom imovinom (otuditi.4. ali ako je u katastru nepokretnosti zabiljezeno postojanje ugovora o doz ivotnom izdrzavanju. P R I m J E R Notar je poducio i upozorio stranke da davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove dugove. notar ce u ispravi dati odgovarajucu poduku i upozorenja. U vezi s tim. P R I m J E R Primjerformulacijezazabiljezbuiuknjizbu: Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora isho di u katastru nepokretnosti zabiljezbupravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovora. primalac izdrzavanja zadrzava pravo svojine na imovin i navedenoj u ugovoru sve do svoje smrti. ali ugovorne strane mogu drugacije ugovoriti. odnosno nekog prava iz tog ugovora.). a na nepokretno sti iz tacke I ovog ugovora. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. tj. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Da bi se na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju izvrsila uknjizba prenosa sv ojine u katastru nepokretnosti. Not ar je duzan poduciti stranke o tome i upozoriti na posljedice upisivanja. Imovina koja je predmet ugovora o dozivot . ali samo za postojece dugove (za dugove koji postoje u momentu zakljucenja ugovora) primaoca izdrzavanja. 4 4 9 Obezbjedenjepravaizugovoraodozivotnomizdrzavanju Kako smo naprijed istakli. ZOO CG). ali se od t oga odustalo. time postaju nesavjesni sticaoci. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima 4 4 8 Odgovornost davaocaizdrzavanja za dugoveprimaocaizdrzavnja Davalac izdrzavanja poslije smrti primaoca izdrzavanja ne odgovara za njegove du gove. Radi odred enog obezbjedenja davaoca izdrzavanja. ----------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja pristaje da uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepokre tnosti iz clana 1. potrebno je uz otpravak ugovora priloziti izvod iz mat icne knjige umrlih za primaoca izdrzavanja. mogu ugovoriti da ce davalac i zdrzavanja odgovarati odredenim povjeriocima. zakon je dao mogucnost davaocu izdrzavanja da svoje pravo iz ugovora obezbijedi upisom u javnu knjigu (clan 1080. ovog ugovora. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti Primalaca izdrzavanja. onda treca lica koja bi pribavi la neko pravo na takvoj nepokretnosti. tu se radi o upisu zabiljezbe postojanja ugovora o do zivotnom izdrzavanju. odnosno n eupisivanja tog prava u javnoj knjizi.

a . takode je znacajno u notarski zapis ugovora o dozivotnom izdrzavanju unijeti i v rijednost imovine koja je predmet ugovora. kao i eventualno srodstvo ugovornih strana.nom izdrzavanju. Zbog toga se uknjizba prenosa svojine v rsi na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju i izvoda iz maticne knjige umrlih za pri maoca izdrzavanja. ne ulazi u ostavinsku masu.

------------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). drzavljanka Crne Gore. iznosi 27. ul. Riva br.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA).2009. sa prebivalistem u Budvi. nastanjena u Podgorici ul. radi odredivanja notarske tarife itd . a koja izjavljuje da je: kci A. izdatu od mUP-a Crne Gore. Podgorica. drzavljanka Crne Gore. u 8.1/2009. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).1. u Podgorici.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom zbog toga sto taj ugovor moze podlijegati placanju poreza na promet nepokretnost i. izdatu od mUP-a Crne Gore. rodena dana_______.00 h (osam casova). Riva br. u vrijeme z akljucenja ovog ugovora.10.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja)--------------------------------2. a koja izjavljuje da je: kci B. sacinim notarski zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju._______broj______.uz ugovaranje zajednicezivota CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA.________. JmB_________. ul. preda mnom dolje potpisanim notarom milic misom. sa rokom vazenja do________. udovica. JmB________. od dana_______.. Gospoda CD.000. od dana _______sa rokom vazenja do____. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. Gospoda AB. sa prebivalistem u Budvi.istovremeno su pristupila sljedeca lica:-----------------------------1. uvjerio se u pravu volju stranaka. P R I m J E R Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se daje. sa sluzbenim sjedistem u Budvi. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i kroz razgovor o situaciji. Dana 15. po zaniman ju frizerka. UZZ br.1. nastanjena na adresi ul. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu k artu broj_____. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje. te u stanovio da su . rodena dana_____u Podgorici. po za nimanju menadzer. koji dospijeva nakon smrti primaoca izdrzavanja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 10 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanju.

ZOO. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. . 1076. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici364. poducavati ih i upozoravati. a takode notar je duzan i po odredbama Zakona o notarima procitati strankama zapis.sposobne i ovlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. -----------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. -----------------------------------------------------------------------------------364 Vidi cl.

. na parceli broj 5/1. svoju cijelu nepokretnost366. izgradenoj u ul. a o svom trosku. u ul. koji se nalaz i u Podgorici. 1.tu nepokretnostmoze upisatiukatastru nepokretnostiusvoju koristkaosvojinusa1/1 dijela. ----------------------------------Nakon toga. shodno tome. u ul.1. iz gradenoj u ul. izjavljuju sljedec i: ----------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ------------------------------------Clan1 Primalac izdrzavanja AB obavezuje se prenijeti u svojinu sa 1/1 dijela.. povrsine od 500 m2. I sprat. 10. te da je. koji se nalazi u Podg orici.. dok u listu G nema upisanih tereta.4. davaocu izdrzavanjasvojoj sestricini CD.1. gdje ce zajednicki zivjeti. ukupne povrsine od 59 m2.. Titova br.dvosoban stan.1. osigura ti potpunu . ovaj notar nadl ezan za postupanje. stan br._____ .nakon smrti primaocaizdrzavanja._____.a. upisan je primalac izdr zavanja AB. a nalazi se u stambenoj zgradi br. Kao vlasnik stana. --------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora.. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105..takodadavalacizdrzavanja. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu. KO Grad. stan br. ukupne povrsine od 59 m2.a.10. te da nije u braku i da ne boluje od neke bo lesti. KO Grad. I sprat. stranke saglasno izjavljuju da je primalac izdrzavanja tetka davaoca izdrzavanja i da primalac izdrzavanja nema djece. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos svojine na dvosobnom stanu. stranke.ana osnovuovogugovora -------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat. a koji je up isan u V Listu nepokretnosti broj 105. Naznaceno katastarsko stanje notar je utv rdio neposrednim uvidom u evidenciju Katastra nepokretnosti od danas365. a nalazi se u stambenoj zgradi br. davalac izdrzavanja CD obavezuje se izdrzavati367 primaoca izdrzavanja AB do njegovesmrti ------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. sa 1/1. djelujuci kako je to naprijed naznaceno. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon toga. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. Titova br. povrsine od 500 m2. na parceli broj 5/1.

te joj osigurati svu potrebnu njegu. te ih poduciti i upozoriti na mogucnost nesaglasnosti podataka iz prepisa lista nepokr etnosti i upisanih podataka u katastru. na mogucnost da notar vrsi neposredni uvid i na posljedice suprotnog postupanja 366 Clan 1075. 367 Clan 1075. a nakon smrti. Notar moze utvrditi katastarsko stanje i na osnovu prepisa lista nepokr etnosti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. stav 3. odjecu i obucu. ZOO CG (primalac izdrzavanja moze dati samo stvari i prav a koja postoje u trenutku zakljucenja ugovora). stav 2. primaoca izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godin e od smrti. . Notar je strankama duzan pr ocitati taj prilog.prehranu. spremanje stana i pranje rublja. podici mu uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. a koji se prilaze uz izvornik. ZOO CG. a u slucaju bolesti. ---------------------------365 Alt.lijecenje. te snositi sve troskove lijecenja i lijekova.

davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti primaocaizdrzavanja.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom Clan3 Primalac izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2. ako na to pristanu. vrijednost nepokret nosti koja se ostavlja 27. -Nakon smrti primaoca izdrzavanja. uknjizbu prava svojine sa 1/1 dijela na nepo kretnosti iz clana 1. Ako ne pristanu.---------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja izjavljuje da. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjige umrlihza primaocaizdrzavanja. -------------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je u vrijeme zakljucenja ovog ugovora. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA) Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetke (primalac izdrzavanja) i sestri cine (davalac izdrzavanja). ovog ugovora. Za sporazumni raskid ugovora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clan5 Primalac izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog ugovora. ovog ugovora. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdr zavanje. njegovi zakonski nasljednici imaju pravo pobij ati ovaj ugovor zbog neispunjenja obaveza koje je davalac izdrzavanja preuzeo izvrsiti na . koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. primalac izdrzavanja moze traziti raskid ovog ugovora.000. is hodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. njegove obaveze prelaze na njegovog bracnog dru ga i potomke koji su pozvani na nasljede. ovog ugovora.

snijeti davalac izdrzavanja. ----------------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. s tim sto iz javljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. troskove upisa u katastar i eventualni porez na promet ne pokretnosti.kon smrti primaoca izdrzavanja. ovog ugovora.-------------------- . -------------------------------------------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. u skladu sa Zakonom.----Primalac izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve troskove vezane za ovaj ugovor.

te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Primalac izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1.---------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je primalac izdrzavanja za njih znao. pa je ugovoren upis kao naprijed. ---------------------na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplacene poreze i doprinose i da je za davaoca izdrzavanja korisno da zahtijeva uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora.-------------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da je korisno da zahtijeva uvjerenje na dlezne poreske uprave u vezi s tim. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. a nije ih saopstio davaoc u izdrzavanja. -------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove dugove. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici370.--------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. ----ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra tek nakon smrti primaoca izdrzavanja368.------------------------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------- . ali se od toga odustalo. Davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primaoca izdrzavanja za njegove du gove. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. ---------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om369 u katastar nepokretnosti.4.

a kako slijedi__ __. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele 368 Clan 1075 stav 1 ZOO CG. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. 369 Clan 1080 ZOO CG. 370 Clan 1076 stav 1 ZOO CG. .za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslov i iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______.

rodena dana_____u Podgorici._broj______.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis. Riva br. kako slijedi. rodena dana_______u Podgorici.1/2009. sa sluzbenim sjedistem u Budvi .. preda mnom.(u daljem teks tu: saugovarac davaocaizdrzavanja)-------------------------------------------------------------------------2. sacinim notarsk izapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. UZZ br. dana 15. godine (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine)._ izdatu od mUPa Crne Gore. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj______. 1. izdatu od mUP-a Crne Gore. Gospoda CD. ul. --------------U Podgorici.istovremeno supristupila sljedeca lica:----------------------------1. sa prebivalistem u Budvi.00 h (osam casova). sa rokom vazenja do________. nastanjena u Podgorici ul. a koja izjavljuje da je .10.Gospoda AB.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom sadrzinu. od dana _______. da su saglasne sa ovim zapisom. a koja izjavljuje da je: kc i A.2009. od dana________. udovica. JmB_______ _. u 11.1. Riva br.2009. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine) . pecat i stambilj) 4 4 11 Primjer:Ugovorodozivotnomizdrzavanjuukoristtreceglica kao primaocaizdrzavanja CRNA GORA NOTAR mILIC mISO BUDVA ul. Dana 15. u prisustvu notara potpisuju.10.g. drzavljanka Crne Gore. u 8. po zanimanju menadzer. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. sa rokom vazenja do____. dolje potpisanim notarom milic misom. drzavljanka Crne Gore. kojeg slobodnom voljom odobravaju i sv ojerucno.______. sa prebivalistem u Budvi. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj____. JmB______ ___. sa zahtjevom da na osnovu njihove izjave volje.

te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla. nastanjena na adresi ul.------------------------------------------------------------------------------- .________. po zanimanju frizerka. Podgorica. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)------------------------------------------------------------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka.: kci B.

koji se nalazi u Podgorici. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. I sprat. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara. Titova br.4. stan br.a. u______. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. a nalazi se u stambenoj zgradi br. povrsine od 500 m2.1. te nije u braku i ne boluje od neke posebne bolesti. izgraden oj u ul. gospoduEF.. -------------------------------------Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. stranke izjavljuju sljedeci : -------------------------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU ----------------------------Clan1 SaugovaracdavaocaizdrzavanjaABobavezuje sedatiusvojinu.rodenu ______. Kao vlasnik stana. ukupne povrsine od 59 m2.sa 1/1..1. u ul. sa 1/1.davaocuizdrzavanja . JMB______. KO Grad. a koja nema djece. a narocito to da obaveza izdrzavanja traje do smrti treceg lica kao primaoca izdrzavanja. te da je._____. upisan je saugovarac davaoca izdrzavanja AB. te da momenat prelaska svojine mogu drugacije ugovoriti. --------------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga.. stranke saglasno izjavljuju da je saugovarac davaoca izdrzavanja tet ka davaoca izdrzavanja i da se ovim zeli obezbijediti dozivotno izdrzavanje za sestru saugo varaca davaoca izdrzavanja. na parceli broj 5/1. a koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. shodno tome.saprebivalistemiadresom u ______ (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja371). djelujuci kako je to naprijed naznaceno. dok u listu G nema upisanih tereta. --------------------------------------------------------------------------Strankama sam objasnio i druge pravne posljedice ovog pravnog posla. ---------------------------------------------------------------------------------------Nakon toga. a da svojina na predmetnoj nepokretnosti prelazi na davaoca izdrzavanja u momentu smrti njegovog saugovarac a AB. ----------------------------------------------Naznaceno katastarsko stanje notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju ka tastra nepokretnosti od danas. ovaj notar nadl ezan za postupanje.10.

svojoj sestricini CD svoju cijelu nepokretnost. ZOO CG. u______. gospodu EF. .. sa prebivalistem i a dresom u _______. iz gradenoj u ul. na parceli broj 5/1.. koji se nalazi u Podgorici. stan br. ukupne povrsine od 59 m2. na kon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanja.ana osnovuovogugovora -------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 Zauzvrat. Vlasnik imovine koja se daje za izdrzavanje treceg lica n aziva se saugovarac davaoca izdrzavanja.1. rodenu ______.dvosoban stan. a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati sestru saugov araca davaoca izdrzavanja._____. JmB______. a nalazi se u stambenoj zgradi br.. I sprat.a. ostavljenu nepokretnost moze upisatiukatastru nepokretnostikaosvojinusa1/1 dijela. kao primaoca izdrzavanja ----------------------------------------------------------------371 Clan 1079. u ul. Titova br. tj.takoda davalac izdrzavanja. a trece lice nije ugovorna strana nego samo korisnik izdrza vanja. 1. KO Grad. primalac izdrzavanja. povrsine od 500 m2.10.

davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti saugovaracadavaocaizdrzavanjaAB. ----------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------Clan5 Saugovarac davaoca izdrzavanja ovlascuje davaoca izdrzavanja da na osnovu ovog u govora. ovog ugo vora. o svom trosku osigurati potpunu prehranu. ovog ugovora. te joj osigurati svu potrebnu njegu. o svom trosku je sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne g odine od smrti. iznosi 27.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjig e umrlih . davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocu izdrzavanja u njenom stanu. ---------------------------------------------------------------------------------------SaugovaracdavaocaizdrzavanjaAB saglasanjedauknjizbupravasvojinesa 1/1 dijela na nepokretnosti iz clana 1. ovog ugovora372.000. na nepokretnosti iz clana 1. ishodi u kat astru nepokretnosti zabiljezbu prava primaoca izdrzavanja iz ovog ugovora. spremanje stana i pranje rublja.-------------------------Stranke izjavljuju da su u rodbinskoj vezi tetki (saugovarac davaoca izdrzavanja i primalac izdrzavanja) i sestricine (davalac izdrzavanja). ovog ugovora373. podici joj uobicajeni nadgrobni spomenik i isti uobicajeno odrzavati. ----------------------------------------------------------------Saugovarac davaoca izdrzavanja i davalac izdrzavanja ovlascuju primaoca izdrzava nja da na osnovu ovog ugovora. na nepokretnosti iz clana 1.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). te n akon smrti primaoca izdrzavanja.--------------------Clan3 Saugovarac davaoca izdrzavanja u cijelosti prihvata navedeno u clanu 2.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze.lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. a u slucaju bolesti. u vrij eme zakljucenja ovog ugovora. gdje ce zajednicki zivjeti. ----Clan4 Stranke saglasno konstatuju da vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja. ishodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu pravadavaocaizdrzavanja iz ovog ugovo ra. a nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja. odjecu i obucu.

373 Clan 1080 stav 2 ZOO CG. 374 Clan 1082 i 1083 ZOO CG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. Ako ne pristanu. saugovar ac davaoca izdrzavanja. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na naslijede ako na to pristanu. a nakon njegove smrti. potrebna je forma u kojoj je za kljucen ovaj ugovor. i primalac izdrzavanja374 mogu traziti raski d ovog ugovora. ------------------372 Clan 1080 stav 1 ZOO CG.-------------------------Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje. . koji se moze poduzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg drugog razloga. Za sporazumni raskid ugovora.

ali je davalac izdrzavanja od to ga odustao.----Saugovarac davaoca izdrzavanja ne odgovara za skrivene i vidljive nedostatke. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. ovog ugovor a. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. tek nakon smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja AB. s tim sto izj avljuje da mu nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1. u pogledu ispunj enja obaveza. u skladu sa Zakonom. Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je saugovarac davaoca izdrzavanja za njih znao a nije ih saopst io davaocu izdrzavanja375. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. te da mogu ugovoriti da svoj .4. snijeti davalac izdrzavanja --------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. te da ta nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove saugovaraca davaoca izdrzavanja poslij e njegove smrti. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke na sljedece:-------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovo ra.-----Saugovarac davaoca izdrzavanja garantuje da na nepokretnosti iz clana 1. njegovi zakonski nasljednici.-Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose saugovaraca davaoca izdrzavanja i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Nakon smrti primaoca izdrzavanja.

ali se od toga odustalo. kao i kod ugovora o prodaji.-----------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti.-------375 Ovaj ugovor je dvostrano obavezujuci pravni posao. -------------------------da poslije smrti saugovaraca davaoca izdrzavanja.ina prelazi u trenutku smrti primaoca izdrzavanja EF. pa je ugovoreno kao naprijed. .---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora ne ulazi u zaostavstinu saugovaraca dava oca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. davalac izdrzavanja ne odgovar a za njegove dugove. s tim da to mogu drugacije ugovoriti. ali se od toga odustalo. te se na njega primjenjuju pr avila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke. --------------da i kako davalac i primalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora mogu obezbi jediti upisom u katastar nepokretnosti.

10.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da obaveza izdrzavanja po ovom ugovoru traje do smrti primaoca izdrzavanja EF. kako slijedi.(petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). dana 15. a kako slijedi__ __.g. u prisustvu notara potpisuju. --------------------------------Od ove notarski obradene isprave dobijaju: ---------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saugovarac davaoca izdrzavanja (1x)--------------------------------------------------------------Primalac izdrzavanja(1x)-------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. CRNA GORA .2009. --da se na ovaj ugovor primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na ugovor o doziv otnom izdrzavanju i odredbe o ugovoru u korist treceg lica376. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. u 11. pecat i stambilj) 4 4 12 Primjer:Izdrzavanjeukorist viselicakao primaocaizdrzavanja Postoji zakonska mogucnost da se zakljuci ugovor o dozivotnom izdrzavanju u koje m se pojavljuje vise lica kao primaoci izdrzavanja377. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Saugovarac davaocaizdrzavanja: AB (potpis) Davalac izdrzavanja: CD(potpis) NOTAR milic miso (potpis. --------------U Podgorici. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka.

376 Clan 142 do 147 ZOO CG. Riva br. 377 Clan 1078 ZOO CG. .NOTAR mILIC mISO BUDVA Ul.1.

a narocito na to da imovi na koja je predmet ovog ugovora. Gospoda CD. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . nastanjena na adresi ul.1/2009. a koji izjavljuje da je: sin A. JmB________ _. Gospodin BB. Gospoda AB. nastanjen u Podgorici ul. sa prebivalistem u Budvi. roden dana_______. po zaniman ju frizerka. izdatu od mUP-a Crne Gore. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. stranke saglasno izjavljuju da su primaoci izdrzavanja bracni drugov i i da primaoci izdrzavanja nemaju djece. rodena dana_______u Podgorici. ---------------------------------------------------------2. sa rokom vazenja do____. Dana 15. udata (u daljem tekstu: davalac izdrzavanja)-----------------------------------------------PRETHODNE NAPOMENE--------------------------------------------------------------------------------------Ispitao sam i uvjerio se u pravu volju stranaka. preda mnom. u data (u daljem tekstu: primalac izdrzavanja).istovremeno su pristupila --------------hiljade devete godine). Riva br._______broj______. sa zahtjevom da na osnovu njihove zapis ugovora odozivotnom izdrzavanju. po zanimanju ljekar.1. a koja izjavljuje da je: kci B.-------------------------------------------------------------------------------Stranke sam upozorio na posljedice ovog pravnog posla. . drzavljanka Crne Gore.(u daljem tekstu: primalac izdrzavanja) -------------------------------------------------------------3. drzavljanka Crne Gore. ozen jen.10. nastanjena u Podgorici ul.00 sa sluzbenim sjedistem u Budvi izjave volje. po zanimanju menadzer. Ul. a koja izjavljuje da je: kci A. od dana _______. rodena dana_____u Podgorici._______broj______. te da ne boluju od neke posebne bolesti --------------------------- . godine (petnaestog oktobra dvije h (osam casova). drzavljanin Crne Gore.-------Nakon toga. sacinim notarski sljedeca lica:---------------- 1.4. te ustanovio da su sposobne i o vlascene za preduzimanje ovog pravnog posla.2009. ciji sam identitet utvrdio na osnovu uvida u LK broj_____ _. ciji sam identitet utvrdio uvidom u licnu kartu broj_____ . Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima UZZ br. izdatu od mUP-a Crne Gore. sa rokom vazenja do________. u 8. izdatu od mUP-a Crne Gore. JmB______ ___.. od dana _______. JmB________. sa prebivalistem u Budvi. sa prebivalistem u Budvi. Podgorica.________. u Podgorici. dolje potpisanim notarom milic misom. sa rokom vazenja do____. od dana________.

a koji je upisan u V Listu nepokretnosti broj 105. sastoji od nepokretnos ti koje se nalaze na sluzbenom podrucju ovog notara378. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Predmet ovog ugovora je prenos prava svojine na dvosobnom stanu. Naznaceno katastarsko stanje ovaj notar je utvrdio neposrednim uvidom u evidenciju katastra nepokretnosti od danas . a u listu G nema upisanih tereta. koji se nalazi u Podgorici. Titova br._____. djelujuci kako je to naprijed naznaceno.. 10.a. .. ovaj notar n adlezan za postupanje. Zakona o notarima CG.. povrsine od 500 m2. na parceli broj 5/1.Ustanovio sam da se imovina koja je predmet ovog ugovora. u ul. KO Grad. ukupne povrsine od 59 m2. 1. te da je. ---------Nakon toga. stav 2. I sprat. stan br. sa po 1/2 dijela. upisani su primao ci izdrzavanja AB i BB. izjavljuju sljedec i: ---------------378 Clan 9. izgraden oj u ul. stranke. shodno tome. Kao suvlasnici stana.1. a nalazi se u stambenoj zgradi br.

i to svakompojedinacno379. 1.takoda davalac izdrzavanja. u v rijeme zakljucenja ovog ugovora. ana osnovu ovogugovora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja prihvata naprijed naznaceno -------------------------------------------------Clan2 . odjecu i obucu.a na nepokretnosti. podici im uobicajene nadgrobne spom enike i iste uobicajeno odrzavati.dvosobnom stanu koji se nalazi u Podgorici. ostavljene suvlasnickedijelovena naprijed naznacenojnepokretnostimozeupisatiukat astrunepokretnostinasvojeime. o svom trosku osigurati potpunu prehranu. davalac izdrzavanja se obavezuje d a ce primaocima izdrzavanja.000. u ul.00 EURA (dvadesetsedamhiljada EURA). a u slucaju bolesti. primaoce izdrzavanja o svom trosku sahraniti po mjesnim obicajima i u roku od jedne godine od smrti. ukupne povrsine od 59 m2. stan br. ------------------------------- .lijecenje i snositi sve troskove lijecenja i lijekova. povrsine od 500 m2. 1. koji je u pisan u V Listu nepokretnosti broj 105.a. na parceli broj 5/1. ---------------------------------------------------------------------------------------Clan3 Primaoci izdrzavanja u cijelosti prihvataju navedeno u clanu 2. davalac izdrzavanja CD obavezuje se dozivotno izdrzavati primaoce izdr zavanja AB iBB -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U izvrsenju svoje naprijed naznacene obaveze. a nalazi se u stambenoj zgradi br. 27. Zauzvrat. KO Grad. gdje ce zajednicki ziv jeti.. davaocu izdrzavanja-CD. I sprat.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom -------------------------------UGOVORODOZIVOTNOM IZDRZAVANJU-------------------------------Clan1 PrimaociizdrzavanjaABiBBobavezujuseprenijetisvoje suvlasnicke dijeloveodpo 1/2.. te im osigurati svu potrebnu njegu. ovog ugovora. spremanje stana i pran je rublja. te nakon njihove smrti. na kon smrtisvakogodprimalacaizdrzavanja. 10. Titova br..-----------------Clan4 Stranke saglasno konstatuju da je vrijednost nepokretnosti koja se ostavlja._____. i zgradenoj u ul. u njihovom stanu.

ovog ugovora. na osnovu ovog ugovora. i shodi u katastru nepokretnosti zabiljezbu prava davaoca izdrzavanja iz ovog ugovora na nepokretno sti iz clana 1. . ovog ugovora.auzprezentovanjeizvodaizmaticneknjigeumrlih 379 Svaki od primalaca izdrzavanja ima zasebno pravo na odredena davanja i cinje nja.Stranke izjavljuju da primaoci izdrzavanja i davalac izdrzavanja nisu u srodstvu ----------------Clan5 Primaoci izdrzavanja ovlascuju davaoca izdrzavanja da.---------------------------------------------------------------------------------Uknjizbu na suvlasnickimdijelovimaprimalacaizdrzavanja na nepokretnosti iz clana 1. davalac izdrzavanja moze ishoditi na svoje ime tek nakon smrti sva kog od primalacaizdrzavanjapojedinacno.

njegove obaveze prelaze na nasljednike i potomk e koji su pozvani na nasljede. ------------------------------------------------------------------------------Nakon smrti davaoca izdrzavanja. onda oni nece imati pravo da traze naknadu za ranije dato izdrzavanje.--------------------------------------------------------------------Clan8 Nepokretnost se daje bez garancije da ima povrsinu navedenu u katastru nepokretn osti. primaoci izdrzavanja mogu traziti raskid ovog ugovora.--------------------Primaoci izdrzavanja garantuju da na nepokretnosti iz clana 1. a u stanju su preuzeti ugovorne obaveze. Ako ne pristanu. ali je davalac izdrzavanja od toga odustao.--------------Nakon smrti primalaca izdrzavanja. u skladu sa Zakonom. ugovorne strane saglasno izjavljuju da ce sve tro skove povezane sa ovim ugovorom. u pogledu ispun jenja obaveza. ---------------------------------------------------------Clan7 Nakon sto je notar poducio stranke da. njihovi zakonski nasljednici. troskove upisa u katastar i eventualni porez na prome t nepokretnosti. ovog ugovora nema neupisanih ili upisanih tereta. za troskove notara s olidarno odgovaraju i da mogu drugacije ugovoriti. te da ova nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu. snijeti davalac izdrzavanja. Za sporazumni raskid ugovora.----Primaoci izdrzavanja ne odgovaraju za skrivene i vidljive nedostatke. ako na to pristanu.4. ovog ugovora. koji se moze pod uzeti po saglasnoj volji ugovornih strana u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima Clan6 U slucaju neispunjenja preuzetih obaveza od strane davaoca izdrzavanja. po trebna je forma u kojoj je zakljucen ovaj ugovor. imaju pravo pobijati ovaj ugovor za neispunjenje obaveza koje je davalac izdrzav anja preuzeo izvrsiti nakon smrti primalaca izdrzavanja. --------------------------------------Notar je upozorio stranke da iskljucenje od odgovornosti za materijalne i pravne . ----------------Notar je upozorio stranke na mogucnost zasnivanja zakonske hipoteke za neisplace ne poreze i doprinose i poduciodavaoca izdrzavanja da moze zahtijevati uvjerenje nadlezne poreske uprave u vezi s tim. s tim sto izjavljuju da im nisu poznati bilo kakvi nedostaci na nepokretnosti iz clana 1.

--------------------------------ZAVRSNE ODREDBE---------------------------------------------------------------------------------------------Notar je poducioiupozorio stranke o sljedecem:------------------------------------------------------- da davalac izdrzavanja stice suvlasnicki dio svakog od primalaca izdrzavanja na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om u katastar nepokretnosti. pa je ugovoreno kao naprijed.---------------------------------------- . tek nakon smrti svakog primaoca izdrzavanja. Davalac izdrzavanja ne odgovara za dugove primalaca izdrzavanja.nedostatke nema dejstva ako su primaoci izdrzavanja za njih znali a nisu ih saopstili davao cu izdrzavanja.

dana 15.2009. u 11. a kako slijedi__ __. u prisustvu notara potpisuju.10.00 (jedanaest) casova ---------------------------------------------------------------------------------------------------Primaoci izdrzavanja: 1. neposrednim pitanjima uvjerio s e da njegov sadrzaj odgovara volji stranaka. ali se od toga odustalo.AB (potpis) 2. ------------Notar je strankama procitao ovaj notarski zapis. --------------U Podgorici.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora. kojeg slobodnom voljom odobravaju i s vojerucno.Sedmi dio: Nadleznost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. ----------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primaoci izdrzavanja(2x) ------------------------------------------------------------------------------Davalac izdrzavanja (1x) -------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis prenosa prava svojine kada se za to steknu uslovi iz ovog ugovora (1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis zabiljezbe (1x) --------------------------------------------------Poreska uprava (1x) --------------------------------------------------------------------------------------Nagrada i naknada za rad notara obracunata je po tarifi ______. te je potom zapis potpisao i ovaj no tar. s tim da to mogu drugacije ugovoriti.BB (Potpis) Davalac izdrzavanja: CD (potpis) NOTAR: milic miso . ----------------------------------------da davalac izdrzavanja ne odgovara poslije smrti primalaca izdrzavanja za njihov e dugove. (petnaestog oktobra dvije hiljade devete godine ). ne ulazi u zaostavstinu primalaca izdrz avanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. kako slijedi. g. nakon cega su stranke to potvrdile i izjavile d a su razumjele sadrzinu i da su saglasne sa ovim zapisom.

(potpis i pecat) .

) za rjesenje da je za punovaznost odredenih pravnih poslova potrebno da budu zakljuceni u formi notarskog zapisa (cl.). u zakonima o nasljedivanju i zakonima o vanparnicnom postupku bivsih republika i pokrajina SFRJ zahtijevala se ovjera privatnih isprava od strane sudije. zatim potvrde i ovjere koje imaju snagu javne isprave samo o cinjenicama . postoji o va vrsta notarske isprave (npr.) ili zapisa o potvrdi privatne isprave (cl. Vanparnicno pravo u bivsoj Jugoslaviji. takvu notarsku ispravu propisivao je i Zakon o javnim biljeznicima Kraljevine Jugoslav ije. formalnu i materijalnu autenticnost. Za prihvatanje. zavisi od ciljeva zakonodavca. Zakona o notarima CG 381 Clan 4. tj. Uvodna razmatranja Zakon o notarima Crne Gore380 predvida zapis o potvrdi privatne isprave kao pose bnu vrstu notarske isprave koja je. Zakonodavac u Crnoj Gori. Makedonija itd. po svojim pravnim svojstvima i pravnoj snazi. iz jednacena sa notarskim zapisom. U mnogim drzavama koje su prihvatile latinski tip notarijata. uglavnom. to. uzimajuci u obzir znacaj odredenih pravnih poslova i d ruge ciljeve koji se zele postici notarskom sluzbom. na uredenost javnih registara. zakoni o notarima u Bosni i Hercegovini ne predvidaju mogucnost i postu pak solemnizacije privatnih isprava381. i clan 69. Francuska. a i pozitivno pravo Crne Gore. odnosno neprihvatanje solemnizacije u znacajnim pravnim poslovim a. 380 Clan 50. a isto tako stranke mogu zahtijevati for mu notarskog zapisa ili zapisa o potvrdi privatne isprave i za druge pravne poslove. opredijelio se u Zakonu o notari ma (cl. poznavalo je vanparnicni postupak ovjeravanja sadrzine privatne isprave od strane sudije kao uslov za punovaznost odredenih pravnih poslova. Italija. a. a isprave nastale u tom postupku nazivaju se solemnizir ane isprave. tu formu mogu propisati i drugi zakoni. Austrija. postoje razlozi za i protiv.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 1. Medutim. nadripisarstvo u oblasti sacinjavanja privatnih isprava itd. Za punovaznost ugovora o dozivotnom iz drzavanju. pravnu sigurnost. 51.). U pravnoj teoriji postupak potvrdivanja privatne isprave naziva se solemnizacija. 50. koji s e mogu odnositi na vaznost odredenih poslova. a.50. Hrvatska. i dalje Zakona o notarima FBiH predvida notarski obradene isprave koje je u cijelosti sastavio notar po pravilima Zakona i koje imaju punu dokaznu snagu javne isprave .

tj. materijalnu autenticnost notarske isprave. a sto ne ukljucuje sadrzinu isprave.o kojima se njima svjedoci. .

Procedura potvrdivanja privatne isprave Procedura potvrdivanja privatne isprave propisana je u cl. izjednacen j e sa notarskim zapisom. potpisa na privatnoj ispravi.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 2. koja podrazumijeva pazljivo citanje cijele privatne isprave (izbjegavati povrsnu kontrolu) i uporedivanje sa odgovarajucim propisanim pravilima o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. dakle punu dokaznu sn agu javne isprave. moze biti izvrsna isprava. od drugih potvrda i ovjera. notar se upusta u ispitivanje forme i sadrzine privatne isprave. ima svojstvo notarskog zapisa. tako i po dokaznoj snazi. a sastoji se od niza radnji i postupaka. te takva isprava.a. Zakona o notari ma CG. odnosno ne potvrduje sadrzaj privatne isprave. 3. Da li je privatna isprava u saglasnosti sa zakonskim odredbama o formi notarskog akta i sadrzini n otarskog zapisa. tj. 50. shodno odredbama clana 50. Zakona o notarima. kako forme. postoji pretpostavka autenticnosti (tacnosti). takva isprava ima snag u javne isprave samo u dijelu biljeske o ovjeri. Dakle. Medutim. Potvrda privatne isprave. kako po postupku koji pro vodi notar i uslovima koji moraju biti ispunjeni. razlikuje se. notar samo sastav lja biljesku o ovjeri kojom potvrduje cinjenicu da je neko lice pred notarom potpisalo ili pr iznalo vec stavljeni potpis kao svoj. to znaci da ima formalnu i materijalnu. pod Zakonom propisanim uslovima. Dokazna snaga Dokazna snaga zapisa o potvrdi privatne isprave proizilazi iz zakonskog odredenj a da. notar mora ispitati sa posebnom paznjom. tj. pod Zakonom odredenim uslovima. 50. Upravo propisani postupak potvrdivanja privatne isprave i propisani uslovi u cl. dok u pogledu sadrzine ostaje i dalje p rivatna isprava.a.a. putem zapisa o potvrdi privatne isprave vrsi se od strane nota ra potvrda (ovjera) sadrzine privatne isprave kroz Zakonom propisan postupak i pod Zakonom propisanim uslovima. Kod ovjere. pri cemu se ne upus ta u sadrzaj. tu notar vrsi identifikaciju lica. 3 1 Provjeraprivatne isprave Notar je prvo duzan i ovlasten ispitati da li je privatna isprava u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta i sadrzinu notarskog zapisa . ako su ispostovani i ispunjeni. naprimjer. pravi biljesku kojom potvrduje cinjenicu potpisivanja od strane nekog lica i stavlja pecat. Zakona o notarima. dovode do toga da zapis o pot vrdi privatne isprave ima svojstvo notarskog zapisa. Potrebn . ta ko i sadrzaja isprave.

o je ispitati da li postoje greske u pisanju. . pisanju brojeva itd. a narocito greske u pisanju podataka za stranke. podataka za nepokretnosti.

19. Procedura potvrdivanja privatne isprave 3 1 1 Provjeraformeprivatneisprave U pogledu forme privatne isprave. a izuz etno moze i citkim rukopisom i trajnim mastilom. a ako ima pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. t.a. iznosi. st. ispitati uslove za punovaznost. ispitace ovlascenje za zastupanje. ne moze sadrzavati potpis i pecat notara itd. 2. jer to objektivno ne moze ni biti (ne moze privatna isprava biti prosivena jemstvenikom ako sadrzi vise listova jer ce to uraditi notar. tj. te da li im a paraf i potpis ucesnika. 3. utvrdice da li su stranke sposobne za preduzimanje pravnog posla. u vezi sa cl. te odgovar ajucim odredbama Pravilnika o radu notara (cl.3. 50. Notar ce ispitati da li privatna isprava sadrzi podatke o ucesnicima. 50. te da li privatna isprava ima tekst pravnog posla i potrebne elemente pravnog posla. Zakona . Zakona o notarima. da li je unesen a izjava da su ucesnici razumjeli sadrzinu pravnog posla i da li su saglasni. bitne elemente. c lausulu intabulandi. 3 1 2 Provjerasadrzineprivatneisprave U pogledu saglasnosti sadrzine privatne isprave sa sadrzinom notarskog zapisa. Zakona o notarima CG. t. datumi i druge brojcane oznake (osim brojca nih oznaka listova nepokretnosti i parcela. i dalje). privatna isprava mora biti napisana elektronskim ili mehanickim sredstvom pisanja. shodno cl. 50. zakonodavac ne propisuje da ona u potpunosti m ora biti u formi notarskog akta. 44. n otar je duzan i ovlasten ispitati da li privatna isprava sadrzi sve ono sto je predvi deno za sadrzaj notarskog zapisa u cl. uporedice njihov identitet. . tako. Zakona o notarima CG. 50. 3 2 Sacinjavanjepotvrde 3 2 1 Nacin sacinjavanja Sacinjavanje potvrde privatne isprave vrsi se shodno odredbama cl. takode privatna isprava mora biti potpisana od svih uces nika itd. 2. naprimjer. s hodno cl. F orma notarskog akta je propisana u odredbama 35. Zakona o notarima. svaka stranica mora biti par afirana od stranaka i ucesnika. zatim prazna mjesta u privatnoj ispr avi moraju biti oznacena crtama. notar ce ispitati da li je to u saglasnosti sa odredbom cl.).-43. vec je propisano da forma privatne isprave mora bit i u saglasnosti sa odredbama Zakona o notarima koje regulisu formu notarskog akta. te sluzbenih listova) moraju biti ispisa ni i slovima. Zakona o notarima CG. a ako se privatna isprava sastoji od vise stranica. mora ispitati sadrzinu privatn e isprave. 53.

sacinjava zapis o potvrdi pr ivatne isprave. Zakona o notarima i cl. Zakon predvida da se na ispravu stavlja potvrda.o notarima CG. privatnu ispravu sa vise strani ca notar prosiva jemstvenikom u skladu sa odredbama cl. Kada notar utvrdi da je privatna isprava u saglasnosti sa odredba ma o formi notarskog akta i sadrzini notarskog zapisa. u skladu sa Zakonom. U svakom slucaju. . 39. Smatramo da je priklad niji nacin da se potvrda stavi na poseban list papira koji se prosiva jemstvenikom sa privatnom ispravom.

35. u zap is o potvrdi privatne isprave unijeti ce se i druge poduke i upozorenja. a ako sadrzi i pristajanje na izvrsenje bez odlaganja. sve ono sto se u tom pogledu primjenjuje i kod notarskog zapisa. Iz njega je notar ustanovio da isti odgovara opisu nepokretnosti iz clana ____ predmetnog ugovora o prodaji.-49. i 7. zapis o potvrdi pri vatne isprave. ako je to potrebno ili propisano. od _____. te kod notarskih zapisa pravnih poslova. punomocje. 1. procjenu vjestak a. KO Grad. kopiju katastarskog plana. 6. Pored naznacenog. u postupku sastavljanja notarskih akata zastupljeno je nacelo neposrednosti. Pri sacinjavanju zapisa o potvrdi privatne isprave . takoder stranke treba poduciti i upozoriti da p rivatna isprava ima snagu notarskog zapisa. Zakona o notarima CG. te ih u originalu ili ovjerenoj fotokopiji priloziti uz izvornik (npr. tj. pod prijetnjom nistavosti ugovora. ZOO CG. te da je prodava c upisan kao . 3.). P R I m J E R Primjerformulacijezaprilogeuzzapispotvrde: Stranke uz Ugovor o prodaji prilazu Prepis lista nepokretnosti br. Nadalje. mora sadrzavati i odgovarajuce poduke i upozorenja shodno odredbama cl. notar je duzan primjenjivati odredbe cl. Inace.. t. odnosno po tpisivanja zapisa o potvrdi privatne isprave382. Zakona o notari ma CG. prepis lista nepokretnosti. iz dat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Cetinje. odnosno ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za zi vota. saglasnost itd.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) 21.. Kada je potrebno. pod brojem ____. neko odobrenje. i 47. odnosno ustupioca i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici. Pravilnika o radu notara. u zapis o potvrdi privatne isprave treba unijeti i naznaku priloga ako postoje. mora sadrzavati upozorenje da ima snagu izvrsne isprave. notar ne bi mogao potvrditi privatnu ispravu. propisana je obaveza notara da stranke narocito upozori na to da imovina koja je predmet ugov ora o dozivotnom izdrzavanju. O tome opsirnije vidjeti u ovom radu kod razmatranja poduka i upozorenja. izvod iz javnog registra. u clanu 1076. Notar mora ispitati da li podaci iz privatne i sprave odgovaraju prilozima i to konstatovati u zapisu o potvrdi privatne isprave. i clanu 1065. 5. 3 2 2 Sadrzajpotvrdeprivatneisprave Notar je duzan unijeti podatke iz cl. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrzavanja. 50. 1. koji se u or iginalu prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. U suprotnom. Sve stranke i ucesnici moraju biti istovremeno prisutni kod sacinjavanja. Naprim jer.. Zakona o notarima. 29.

iste navesti i dati odgovar ajucu poduku i upozorenje. .vlasnik sa 1/1 dijela nepokretnosti koja je predmet ugovora o prodaji i da nema upisanih tereta i ogranicenja (ili alt ako ima tereta i ogranicenja. a u nekim slucajevima notar je duzan i odbiti poduzimanje sluzbene radnje). --------382 Clan 49. Zakona o notarima CG. i 47.

notar je duzan postupiti na nacin koji je ekono mski najpovoljniji za stranke. Notari ne bi smjeli olako shvatiti poduzimanje ove sluzbene radnje i mo rali bi ujednaciti praksu postupanja u skladu sa Zakonom. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Zakon o notarima u cl. koji ih potvrduju. adekvatno tarifirati solemn izaci . U zavisnosti od razloga zbog kojih se privatna isprava ne moze potvrditi. nije regulisao situaciju kad se privatna isprava ne moze potvrditi vec je samo propisao kad se moze potvrditi. nepokretnost nije upisana u javni registar. -Ako privatna isprava sadrzi nedostatke koji se mogu otkloniti. svojstvo notarskog zapisa (puna dokazna snaga javne ispr ave i mogucnost izvrsnosti). zakonodavac bi trebao propisivanjem notarske tarife za ove poslove. ona je veoma cesta kod ugovora o kreditu koje sastavljaju banke u slucajevima kada zele imati izvrsnu ispravu za potrazivanje iz ugovora o kreditu (tu imamo fakultativnu nadleznost notara). a uz izvornik ce priloziti privatnu ispravu sa utvrdenim nedostacima. moguce su sljedece situacije: . Istovremeno. punomocni k prekoracuje ovlastenja itd. Zakon o notarim a CG dao je veliki znacaj solemnizaciji samim tim sto je zapisu o potvrdi privatne isprav e dao.a. notar postupa savjesno i posten o.4. kako mu to nalaze Zakon383.). shodno cl. nakon odgovarajuce poduke notara. postavio veoma za htjevan zadatak. saciniti notarski zapis. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi 4. ili u slucajevima kada ugovor o kreditu sadrzi klauzulu o obezbjedenju potrazivanja zasnivanjem hipoteke.. zavisi i od ugleda i rezultata n otarske sluzbe. na zahtjev stranaka (sto se u notarskom zapisu treba konstatovati). 50. pod odredenim uslovima. zahtijevaju da se drukcije postupi. Djelujuci na ovaj nacin. -Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad privatna isprava ima nedostatke koji se ne mogu otkloniti (npr.Notar ce odbiti poduzimanje sluzbene radnje kad je to Zakonom propisano. 5. osim ako stranke. Zakona o notarima CG)384. Koliko ce solemnizacija biti prisutna u praksi. notar ce uputiti stranke da to ucine. 51. rezultata sprecavanja nadripisarstva itd. naprimjer u Hrvatskoj. odnosno sacine novu privatnu ispravu koja nece sadrzavati nedostatk e ili ce. visine tarife. ali je istovremeno propisao stroge uslove i time pred o ne koji sacinjavaju privatne isprave i pred notare. ili fiducijarnim prenosom svojine (tu imamo obaveznu nadleznost notara. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi U drzavama koje imaju ovu vrstu notarske isprave. Pri likom obavljanja notarske djelatnosti.

g. HJK (propisi. Privremene tarife o nagradama i naknadama notara u FBiH. primjeri isprava). Clan 3. stav 1. . travnja 2008. Ra savjetovanje Zagreb. 4. postupci. 384 Vidi Javnobiljeznicko pravo u praksi nkica Benc i drugi. i 5. Zakona o notarima CG.383 Clan 3. Sluzbene novine FBiH 71/07.

broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. uzimajuci u obzir ono sto je propisano kao obaveza notara i sam znacaj. sto nije cilj zako nske odredbe i veoma bi lose uticalo na pravnu sigurnost.391 ------------------------------------------------------Potvrdujem da sam prednju privatnu ispravu-Ugovoro zasnivanju hipoteke(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa. kao i naziv organa koji je i zdao ispravu390 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. a narocito advokata. njegovo sjediste). licno ime i adresa njegovog zastupnika). Smatramo da je kod koristenja zakon ske mogucnosti solemnizacije privatnih isprava.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) ju. te d okaznu snagu zapisa o potvrdi privatne isprave. a negativno bi uticalo i na notarsku sluzbu. pot vrdujem da su mi stranke388:--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.kaoizvrsne notarskeisprave CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. pravnika u bankama itd. smatramo da bi se solemniz acija mogla fakticki svesti na ovjeru potpisa na privatnoj ispravi. U suprotnom. adresa i jedinstveni maticni br oj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. tacnost i uredenost javnih registara. Ove pravnicke pr ofesije bi se sa notarima zajednicki trebale educirati kako bi se postigla potpuna pravn a sigurnost i pruzila efikasna usluga korisnicima tih usluga. ---------------------------------------- . koji postupam u svojstvu notara387. datum i mjesto rodenja. P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraozasnivanjuhipoteke. zanimanje389. broj rjesenja o upisu u registar. UZZ-__/0_-1385 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 386 Ja (licno ime notara. Obala br.licno ime. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste.1. znacajna saradnja izmedu notara i dr ugih pravnih profesija.

Pravilnika 50. i 3. 1. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. 1. oznake brojeva i skracenice 26. 1. cl. 2. 2. t. Zakona 50.. st. cl. st. 1. St. 21. Zakona 36. i 26. 20. i 2. Zakona prazna mjesta. cl. cl. t. cl. cl. a st. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50.----385 386 387 388 389 390 391 cl. Zakona .

sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. ______.od____. Stranke sam poduciomogucnos ti da.. izdat od strane____. Iz istog sam ustanovio da opis nepokretnosti iz predmetnog ugovora odgovara stanju A lista nepokretnosti koja se opterecuje.broj_____. a koje se prilaze uz ovaj izvornik nakon sto je procitano strankama. kao i to da je naznaceni zastupnik hipoteka rnog duznika upisan u sudskom registru kao direktor bez ogranicenja ovlastenja u okviru regis trovane djelatnosti i da je on istovremeno i vlasnik udjela u tom drustvu sa 100% (sto p osto) ucesca u . od d ana _____. kao takav. broj____.00EURA(slovima:sezdesethiljadapetstotinai00/100EURA). Iz istog sam ustanovio ovlascenje punomocnika za zastupanje hipotekarnog povjerioca u ovo m pravnom poslu.godine. Strucni nalaz. prilaze uz ovaj i zvornik. te iz istog utvrdio da je hipotekarni duznik u sudskom regis tru upisan pod registarskim brojem_____.-------------------------------------3 Otpravak izvornikaPunomocja. Prva br. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4..2.392Uz naprijed naznaceni ugovor o zasnivanju hipoteke (alt. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. pod brojem UZZ-31/09. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog post upanja.koji se u ovjerenom prepisu koji je sacinio ovaj notar prilaze uz ovaj izvornik. Naprijed naznaceni Strucni nalaz u originalu. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi Prilozi: npr. prema kojem je predmetna nepokretnost procijenjena na iznos od60 500. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u p redmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. IzvodizCentralnogregistraPrivrednogsudauPodgorici. ugovor o kreditu).a sto je i naznace no u predmetnom ugovoru.procjenuimisljenjeo trzisnoj vrijednosti nepokretnosti. u formi not arskog zapisa. neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa. u originalu. godine. KO Grad. ul. pa su stranke od toga odustale. podaci za nepokretnost i sl. Notar je strankama procitao naznaceni dokument. ul. sacinjen od strane ovlascenog stalnog sudskog vjestaka gradevinske struke. koji sam procitao strankama i koji se. koje je sacinjeno dana ________. prilaze se u z ovaj izvornik nakon sto je procitan strankama. a koje su ga odobrile. od _______ .4. ---------------------------------------------------------------------------------------2. koji se prilaze u originalu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. zatim da je u B listu upisan zalozni duznik sa pravom svojine sa 1/1 i da u G listu nema upisanih tereta i ogranicenja. od strane Notara XY. gospo dina ____iz Podgorice.

poducio/la i upozorio/la sam stranke na pravne posljedice namjeravanog pravnog p osla. Zakona o notarima CG. bracna stecevina) u ispravi ne postoje. Ako stranke . ---------------------------392 cl. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. St. Shodno odredbi clana 47. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. 39. te 50. 1. st.osnovnom kapitalu. t. 394 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. a narocito: da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa394. nerazumljive i dvosm islene. isprava se ne moze pot vrditi. 3. 4. Zakona o nota rima. Zakona 393 cl. 127.-----------------------------------------------------------------------------------------------Naknada i troskovi:393 ---------------------------------------------------------------------------------------------Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la sa m se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka.

stambilj P R I m J E R Zapisopotvrdiprivatneisprave-ugovoraodozivotnomizdrzavanju CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC PODGORICA Ul. ali se odusta lo od toga. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. te s am o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja poducio i upozorio zaloznog duznika.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da ova potvrdena privatna isprava ima svojstvo izvrsne notarske isprave395.397 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. pecat. ali su stranke od toga odustale. -----------------------------da i kako predbiljezba hipoteke osigurava hipotekarnog povjerioca. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar. datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 398 ---------------------------------Stranke:399 (potpisi stranaka) Notar:400 potpis. nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar. kao i na cje lishodnost da se zahtijeva uvjerenje nadlezne porezne uprave o nedugovanju poreza od strane hipotekarnog duznika. ---------da se hipoteka stice tek sa njenim upisom u katastar nepokretnosti396. Obala br. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu i ova j zapis o potvrdi privatne isprave.------------------da postoji opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplacene poreze. .1.

50. 40. 396 Clan 318 stav 1. st. 3. 1. Zakona o notarima CG. st. 6. i 49.i dalje ostanu pri svojim izjavama. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. Zakona o notarima CG. 1. 41. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 400 cl. t. 397 cl. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. 399 cl. t. 398 cl. 5. St. 395 Clan 53 Zakona o notarima CG. Argum entacija iz cl. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima CG. 50. Zakona o notarima CG. 47. Zakona. .

kao takav. zanimanje405. datum i mjesto rodenja.4. podaci za nepokretnost i sl. koji postupam u svojstvu notara403. Postupanje notara kada se privatna isprava ne moze potvrditi UZZ-_/0__-1401 ZAPIS O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE 402 Ja (licno ime notara. od d ana _____. broj isprave na osnovu koje je utvrden identitet osobe koja je pristupila. za tim da je u B listu upisan primalac izdrzavanja sa pravom svojine 1/1 i da u G listu nema upis anih tereta i ogranicenja. koji se u originalu prila ze. njegovo sjediste). kao i naziv organa koji je i zdao ispravu406 ----2-(Podaci za drugu stranku i tako redom za svaku od stranaka koja je pristupila notaru) ---------podnijele prednju privatnu ispravu na potvrdu. prilaze uz ovaj i zvornik. u originalu. neposredno prije sacinjavanja o vog zapisa.408Uz naprijed naznaceni ugovor o dozivotnom izdrzavanju. stranke su prilozile: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prepis listanepokretnostibroj 1. --------------------------------------------Prilozi: npr.407 ------------------------------------------------------Potvrdujemda samprednjuprivatnuispravu-Ugovorodozivotnom izdrzavanju(naziv isprave)ispitao/laiutvrdio/ladajeprivatnaispravausaglasnostisaodredbamaZakonaofo rmi notarskogaktaisadrzini notarskogzapisa.. objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida. adresa i jedinstveni maticni broj ucesnika (odnosno podaci za zakonske zastupnike i punomocnike. Iz istog sam ustanovio katastarsko stanje A lista nepokretnosti koja je predmet ugovora. pot vrdujem da su mi stranke404:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1-licno ime. broj rjesenja o upisu u registar. KO Grad. te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja. Stranke sam poduciomogucnosti da. izdat od strane____. koji sam procitao strankama i koji se. pa su stranke od toga odusta le. broj____. ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evide nciji katastra nepokretnosti. a za pravno lice unijeti n aziv i sjediste. licno ime i adresu njegovog zastupnika). --------Naknada i troskovi:409 .

Pravilnika 50. 1. t. Zakona o notarima CG. a st. Pravilnika o radu notara (dalje: Pravilnik) 50. te 50. a Zakona o notarima (dalje: Zakon) 50. i 26. St. 2. cl. t. t. i 2. oznake brojeva i skracenice 26. 1. poducio/ la i upozorio/la sam stranke pravnim posljedicama namjeravanog pravnog posla. i 3. 1.. cl. Shodno odredbi clana 47. 4.Strankama sam privatnu ispravu procitao/la i neposrednim pitanjima uvjerio/la se da sadrzaj privatne isprave odgovara volji stranaka. 3. st. cl. St. st. Zakona o nota rima. . 1. Zakona 36. st. Zakona 39. cl. cl. Zakona prazna mjesta. cl. a narocito: 401 402 403 404 405 406 407 408 409 cl. Zakona 50. cl. 2. 1.. cl. 21. Zakona 127. 20.

--------------------------da davalac izdrzavanja stice svojinu na nepokretnosti tek nakon smrti primaoca i zdrzavanja411. te ga svojerucno potpisuju u prisustvu notara. bracna tekovina) u ispravi ne postoje.Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava) da potvrdena privatna isprava ima svojstvo notarskog zapisa410. pecat. stambilj 410 Ako u privatnoj ispravi postoje izjave koje su nejasne. nerazumljive i dvosm islene.414 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesto. --------------------------------------Od ove notarske isprave dobijaju: ----------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zalozni povjerilac (1x)----------------------------------------------------------------------------------Zalozni duznik(1x)---------------------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti-za upis hipoteke (1x)-----------------------------------------------------Stranke izjavljuju da im je ovaj notar procitao predmetnu privatnu ispravu. isprava se ne moze potv . nakon cega ovaj zapis o potvrdi privatne isprave p otpisuje i notar . datum i cas sastavljanja zapisa o potvrdi privatne isprave 415 ---------------------------------Stranke:416 (potpisi stranaka) Notar:417 potpis.---------------------------------------------------------------------------------------------------da imovina koja je predmet ovog ugovora.------------------------------------------------------------------------------da prenos svojine po ovom ugovoru eventualno podlijeze porezu na promet nepokret nosti. kao i zapis o potvrdi privatne isprave. te ukazuju na moguce sporove i pravne smetnje do kojih bi moglo doci zbog takvih izjava. ne ulazi u zaostavstinu primaoca izdrza vanja i da se njome ne mogu namiriti nuzni nasljednici413. ili a ko izjave o relevantnim cinjenicama (npr. ----------------------------------------------------------------------------------------------------da i kako davalac izdrzavanja svoje pravo iz ovog ugovora moze obezbijediti upis om412 u katastar nepokretnosti. da su razumjele sadrzinu pravnog posla i da su saglasne sa pot vrdenom privatnom ispravom i zapisom o potvrdi privatne isprave kojeg je sastavio notar.

Zakona o notarima CG. Ako stranke i dalje ostanu pri svojim izjavama. 1. Zakona o notarima CG. uz navodenje cinjenice da su upozorene na posljedice takvih izjava. stav 1. 411 Clan 1075. 414 cl. 415 cl. 40. Argum entacija iz cl. St. 41. 6. ZOO CG.rditi. . ZOO CG. st. 47. 412 Clan 1080. Zakona. 416 cl. 1. notar ih mora unijeti u zapis koji sastavlja kao posebni notarski zapis. stav 1. 50. i 49. 413 Clan 1076. Zakona o notarima CG. 5. t. 3. st. ZOO CG. 50. Zakona je parafiraju se stranice privatne isprave koja se potvrdu 417 cl. t.

79. a koji notar cuva u svojoj arhivi. Zakona o notarima CG i clanu 19. do 60. Pravilnika o radu notara). notarski propisi u Bosn i i Hercegovini izricito predvidaju stavljanje oznake izvornik na notarskom aktu.35 . arhiviraju se i cuvaju. jer pruza zastitu od mogucih zloupotreba i falsifikata. Javnobiljeznicko pravo u praksi.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Notarski akti koje sastavlja notar u skladu sa Zakonom o notarima (notarski zapi si. pro pisani su u clanu 35. Pravilnika o radu notara CG. Izvornik se u pravilu ne izdaje strankam a vec se cuva u arhivi notara. savjetovanje Zagreb 04. 76. postupak sastavljanja. notarski zapisnici i potvrde). Izvorn ik sa prilozima. te originalni p otpis i otisak pecata i stambilja notara. prema odredbama Zakona o notarima CG. Nasuprot tome. mogu imati tjelesni oblik 418 samo kao: izvornik otpravak prepis Za svaki od ovih oblika Zakon je odredio pravnu snagu. Zakona o notarima CG). Znacaj izvornika i njegovog cuvanja u arhivi notara je u tome sto on dodatno povecava pravnu sigurnost. odnosno notarski spisi. i 05. pod uslovom da se saglase sva lica koja mogu zahtije vati izdavanje otpravaka (cl. 418 Rankica Benc Poslovnik i prakticna primjena . da se ne cuva u arhivi notara. a to su: za upotrebu u inostranstvu. Zakon odavstvo Crne Gore nije propisalo obavezu da se u gornjem desnom uglu prve stranice ili bilo gdje u izvorniku pise oznaka izvornik . 1.-60. osim ako Za konom nije drugacije odredeno (cl. do 21.). 56. a za potrebe pravn og prometa stranaka i drugih lica. te sadrzaj izvornika notarskih akata. godine. izdaju se otpravci i prepisi izvornika. Postoje zakonski i zuzeci od pravila da se ne izdaje izvornik. Izvornik Izvornik je notarski akt koji notar sacini u skladu sa Zakonom o notarima (cl. tj. na kome se nalaze originalni potpisi stranaka i drugih ucesnika. Nacin. 77. Zakona o notarima CG). travnja 2008. osim kad je to Zakon drugacije odredio. u go rnjem desnom uglu prve stranice originala.-58. Zakon je prihvatio koncepciju da postoji samo jedan original. . u pravilu. dok se ovjere ne a rhiviraju (cl. tehnika.

upise se prezime i ime svakog potpisnika (ucesnika i notara).-91. Zakona o notarima) 2. Jedan nacin je da se. U oba slucaja kada se izdaje izvornik. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. a na pisani zahtjev suda ili Notarske komore. Zakona o notarima CG) je tjelesni oblik notarskog akt a koji je sacinio notar. a ispod teksta svake stranice. (clanovi 89. st. 2 2 Nacin sacinjavanja otpravka Nacin sacinjavanja otpravka regulisan je dvojako (clanovi 19. U gornjem desnom uglu prve stranice korisno je napisati ili staviti stambilj OtPRAVAK IZVORNIKA . Zakona o notarima). koji po svojoj pravnoj snazi dolazi odmah iza izvornika. (cl. tacka 13. Njeno nepostojanje dov odi do toga da otpravak i prepis notarskog zapisa nemaju svojstvo javne isprave (vidi c lanove . 2. 80 . . propisano je da otpravak mora po obliku. notar je duzan saciniti otpravak izvornik a za arhivu. Pravi lnika o radu notara CG). odnosno u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. Postoji mogucnost privremenog izdavanja izvornika (cl. i 24. Zakona o notarima CG). Sadrzaj klauzule o ovjeri propisan je u clanu 90. Smatramo da je i u tim slucajevima notar duzan saciniti sluzbenu zabilje sku o izdavanju izvornika i saciniti otpravak za arhivu. 78. te mo ra biti ovjeren putem klauzule o ovjeri. 1. tekst izvor nika ispise mehanickim sredstvom za pisanje ili pomocu kompjutera u potrebnom broju primjera ka. nakon potpisivanja izvornika. 79. Zakona o notarima CG). Kada se jednom izda izvorni k akta.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta -dostavljanje izvornika testamenta ostavinskom sudu cim se sazna za smrt lica ciji se testament nalazi u notarevim spisima. a daje se putem notarskog stambilja iz clana 53. st. sa oznakom SR. 2 1 Uslovi za punovaznost otpravkakaojavne isprave Kako je otpravku izvornika Zakonom namijenjena uloga da u pravnom prometu zamjen juje izvornik. radi dokaza o potpisiva nju. Pravilnik a o radu notara. 80. 54. (cl. Otpravci i prepisi izvornika Otpravak izvornika (clan 80. formi i sadrzaju odgovarati izvorniku i mora biti oznacen kao otpravak (cl. uz naznaku kome je i zbog cega je izdat izvornik. radi dokaza o parafiranju. notar vise ne moze izdati otpravak vec samo prepis notarskog akta. i na kraju akta. Izvornik se u pravilu ne izdaje vec se cu va u arhivi kod notara. gdje se nalaze potpisi stranaka i notara. Za kona o notarima. jer u protivnom nema svojstvo javne isprav e. st. Pravilnika o radu notara CG). Zakona o notarima CG). koji tekst klauzule o ovjeri moze biti odstampan kao obrazac ili otkucan na pismenu (cl.3.

. Zakona o notarima CG).90. i 91.

3. Pot pisi stranaka i notara kod parafiranja i na kraju isprave. te stavljanja potpisa. osim kada se radi o izdavanju otpravka di jela akta. U praksi rada notara u Bosni i Hercegovini bilo je problema sa nacinom izrade ot pravaka. nema precizne . st. izvornik foto kopira (cl. te bi ga. S tim u vezi. smatramo da je ovaj dr ugi nacin. U desnom gornjem uglu prve stranice stavi se stambilj OtPRAVA K IZVORNIKA . nakon parafiranja i potpisivanja izvornika od strane stran aka i drugih ucesnika. U klauzuli o ovjeri o tpravka ili prepisa navode se prilozi. Ukoliko izvornik sadrzi priloge. pecata i stambilja notara. O pitanju da li se prilozi moraju prilagati uz otpravak izvornika. te se na posebnom listu papira stavlja klauzula o ovjeri otpravka. Prvi nacin izrade otpravaka i prepisa produkt je proslih vremena. trebalo prihvatiti .2. izrada pomocu aparata za fotokopiranje daleko primjereniji modernoj tehnici (notar je obavezan da u svojoj kancelariji ima aparat za fotokopiranje). U slucaju da dode do unisten ja izvornika i poslovnog upisnika. ako ih ima. kada nisu postojali aparati za kopiranje i on se veoma malo primjenjuje u uporednom zakonodavstvu i praksi. Pravilnika o radu notara CG) aparatom za fotokopiranje koji se n alazi u kancelariji notara. Iako su oba nacina izrade otpravaka i prepisa dozvoljena. brz. 19. u cilju jednoobraznog postupanja. vrlo je lako izvrsiti rekonstrukciju spisa itd. a u klauzuli o ovjeri otpravka moraju se naznaciti. a sto se u klauzuli o ovjeri otpravka mora naznacit i. Oni se posebno ne ovjeravaju vec su obuhvaceni klauzulom o ovjeri otpravka. i oni se kopiraju i prilaz u otpravku. jednostavniji je i sigurniji za pravni promet. potpise i otisak pecata). 2 3 Prilozi uz otpravke Prilozi uz otpravke takoder se izraduju fotokopiranjem priloga uz izvornik. te stambilj i pecat notara vidljivi su jer su fotokopirani. te za dovoljava zakonsko odredenje da otpravak u svemu mora odgovarati izvorniku (takav otpravak sadrzi i kopirane parafe. kada mogu biti izostavljeni. Otpravci i prepisi izvornika Drugi nacin je da se. u Federaciji Bosne i Hercegovine propisan o419 je da se otpravci i prepisi izraduju iskljucivo fotokopiranjem izvornika. siguran. Nacin izrade pomocu aparata za fotokopiranje veoma je jednostavan. tj. dok prilozi uz izvornik moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. jer su neki sudovi odbijali provodenje notarskih isprava o pravnim poslovima u j avnim registrima na osnovu otpravaka koji nisu sadrzavali fotokopirane potpise stranak a i notara i pecat notara.

cl. uz njihovo navodenje u klauzuli o ovjeri otpravka. 88. Na ovakav nacin se p ostupa u Austriji. Zakona o notarima CG) mora sadrzava ti sve priloge. 419 Pravilnik o radu notara. Zakona o notarima CG. te od norme da otpr avak po obliku. Hrvatskoj. . U prilog tome ide i zakonska odredba da samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava420. Bosni i Hercegovini.odredbe. Sluzbene novine FBiH br. Zakona o notarima CG). ali ako podemo od toga da su prilozi sastavni dio izvornika. 420 Clan 88 stav 2. mada ima i drukcijih stavova i postu panja. formi i sadrzaju mora odgovarati izvorniku i da ga zamjenjuje u pravn om prometu (cl. 80. 13/2009. onda je sasvim jasno da cjelovit otprava k (za razliku od otpravka dijela akta.

notar je duzan dostaviti otpravak akta poreskom organu ako se radi o pravnom poslu koji podlijeze oporezivanju. --------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac (1). niti upravni akt. vec izjava volja o pravnom poslu.-----------------------------------------------------------------------------Kada se izdaju otpravci. s obzirom da otpravak u pravnom prometu zamjenjuje izvornik. notar ce naznaciti u zavrsnom dijelu isprave (clan 81. opsta profesionalna obaveza notara je da. on nije presuda.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta Dakle. licima u ciju korist je zakljucen pravni posao i nasljednicima i pravnim sljedni cima tih lica. Stranke imaju m ogucnost i obavezu da odrede kome ce se izdati otpravak421. otpravak akta moze se izdati samo: licima koja su u svoje ime zakljucila posao. licima u cije ime je zakljucen posa o. notar ce na izvorniku. prenose. notar je strankama duzan izdati otpravak izvornika. iako je notarski zapis javna isp rava sa punom dokaznom snagom. Ako u izvorniku drukcije nije odredeno. Kome se sve izdaje otpravak. katastru nepokretnosti. 2 4 Komeseizdajuotpravci Prije svega. Isto tako. otpravak tada u cijelosti odgovara i zvorniku. Zakona o notarima CG). prest aju ili ogranicavaju stvarna prava na nepokretnostima. kao i o drugim pravnim poslovima za koje se vode javne knjige. dostavi nadlezn om javnom registru (npr. P R I m J E R Od ovog notarskog akta.) otpravak akta o pravnim poslovima na osnovu kojih se sticu. po sluzbenoj duznosti. dobijaju:---------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK IZVORNIKA:------------------------------------------------------------------------------------------- Hipotekarni duznik (1). laksa je i sigurnija primjena otpravaka u pravnom prometu. ili na posebnom listu koji se je mstvenikom . smatramo da uz otpravak trebaju ici svi kopirani prilozi uz izvornik iz s ljedecih razloga: prilozi su sastavni dio izvornika. registru poslovnih subjekata itd. ----------------------------------------------------------------------------Katastar nepokretnosti (1).

81. Zakona o notarima CG). kada i u kom broju je izdao otpravke (clan 82.prisiva uz izvornik. Zakona o notarima CG. tu zabiljesku na posebnom listu potpisuje notar. saciniti posebnu zabiljesku o tome kome. a za lica kojima se postom salju otpr avci. Smatramo da je sigurnije da s e naznacena zabiljeska sacini i na posebnom listu. a smatramo korisnim da je potpi su sva lica kojima su neposredno izdati otpravci. potrebno je da prijem otpravaka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja 421 Cl. koji se odmah ili naknadno kada se izdaju otpravci. jemstvenikom spaja sa izvornikom. .

Notar Zlatan Zlatic. Sadrzaj klauzule o ovjer i i njeno dejstvo je propisano clanovima 90.1.09. jer isti nemaju svojstvo javne isprave ako ne sadrze klauzulu o ovjeri. Obala br. P R I m J E R Potvrdaotpravkaizvornika POTVRDAOTPRAVKAIZVORNIKA Ja. broj UZZ-/2009. O tome not ar uvijek mora voditi racuna.2009 . dana_______ NOTAR . otpravak akta o pr avnim poslovima za koje se vode javne knjige ili registri. P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravaka(naposebnomlistu) ZABILJESKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu. i 91. ---------------------------------------------------------------------------Prijem otpravaka stranke potvrduju svojim potpisom. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. ul. po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom. notar izdao otpr avke izvornika i to: prodavcu (1x).2. UZZ broj ______ U Podgorici.-------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT. Otpravci i prepisi izvornika se ulaze u spis. u skladu sa Zakonom (npr. od 15.. kupcu(1x).1. dostaviti nadleznom drzavno m organu. ------Ovaj je otpravak sastavljen za hipotekarnog povjerioca AB banku Podgorica. katastar nepokretnosti.g.-----------------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br. u iznosu od ______ _ i naplacena.) i o tome u spis uloziti dokaz422. s obzirom na to da otpravak i prepis nece imati svojs tvo javne isprave bez propisane klauzule o ovjeri. Zakona o notarima Crne Gore. poreska uprava itd... broj 150/09. K O Grad. nezavisno od volje stranaka. Prodavac Kupac Notar 2 5 Klauzulaoovjeri Klauzula o ovjeri neizostavni je dio otpravka i prepisa notarskih akta. nakon cega zabiljesku potpis uje i notar. izdat od Uprave za nekretnine Podrucna jedinica Podgorica. Notar je duzan.

pecat i stambilj notara) 422 Vidi clan 81. Zakona o notarima CG. 2.Zlatan Zlatic (potpis. st. .

a potom se na prekrivenom mjestu koje fotokopiranjem ostaje prazno konstatuje izostavljeno zbog izdavanja otpravka dijela akta do isplate cjelokupne ugovorene cijene i stavi se potpis i pecat notara.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prije toga. notar ne smije ni kupcu. umjesto otpravka akta. po tvrdujemda sam ovaj otpravak dijela akta uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spis ima i utvrdio da je doslovno podudaran sa izvornikom. ul. Ako akt koji je sastavio notar. -------------------------------------------------------------------------------------------------tehnika postupka izrade otpravka dijela akta je sljedeca: kopira se izvornik tak o sto se prekrije saglasnost za uknjizbu prenosa svojine (clausula intabulandi). ili alt: kada je cjelokupna (ili dio) cijene polozen na not arski racun za stranke . Obala br. moze se izdati otpravak dijela akta. tj. stav 1. Zakon a o notarima CG.Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta 2 6 Otpravak dijela akta Pravni osnov za njegovo izdavanje sadrzan je u odredbama clana 88. P R I m J E R Potvrdaotpravkadijelaakta POTVRDAOTPRAVKADIJELAAKTA Ja. bez saglasnosti za uknjizbu. sa naznakom o tome koji su d ijelovi akta izostavljeni. Notar Zlatan Zlatic. a cijena nije isplacena u potpunosti. ali se notaru nalaze da otpravak akta koji sadrzi clausulu intabulandi za uknjizbu prenosa svojine podnese katastarskom ure du: tek kada prodavac pisanim putem potvrdi notaru da je cijena placena u potpunosti. il i kupac to dokaze potvrdom banke . ni katastru nepokretnosti. niti ovjereni prepis isprave koji sadrzi izjavu prodavca o pristanku na uknjizbu prenosa prava svojine na kupca. ima vise samostalnih pravnih poslov a. Primjer ove formulacije mogao bi da glasi: Prodavacjesaglasandaseukatastrunepokretnostikupacupisekao vlasniksa1/1dijelana nepokretnostimaiz tackeIovogugovora. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. gdje je u ovo .1. osim na strani (str. Ovo se najcesce primjenjuje kod ugovora o prodaji kao jedan o d nacina za adekvatno obezbjedenje prodavca u vezi sa isplatom cijene i davanjem saglasno sti za uknjizbu. ___). niti bilo kome i zdati otpravak. to je slucaj kada prodavac odmah u samom ugovoru daje clausulu intabul andi. Stranke u notarskom aktu daju nalog notaru da ne izdaje cjelovit otpravak i prepis akta. ovlascuju ga da izda samo otpravak dijela a kta.

UZZ broj _____ U Podgorici. bez priloga koji su izostavljeni po nalogu str anaka. pecat i stambilj notara) .----------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjereniuizvodu. -----------------------------------------------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT. u iznosu od __ i n aplacena. do isplate cjelokupne cijene . dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis.m otpravku izostavljena saglasnost za upis prenosa prava svojine iz tacke __ (clana ___). -----Ovaj je otpravak dijela akta sastavljen za kupca AB. p o nalogu stranaka.

2. Otpravci i prepisi izvornika 2 7 Otpravak za arhivu Pored naprijed naznacenih otpravaka, notar je duzan saciniti i otpravak za arhiv u kada u slucajevima predvidenim Zakonom izdaje izvornik akta423. tada otpravak stupa n a mjesto izvornika. U takvim predmetima notar vise nikada nece moci izdati otprava k vec samo prepis notarskog akta, shodno clanu 80. stav 4. Zakona o notarima CG. P R I m J E R Potvrdaotpravkazaarhivuuslucajukadaseizdajeizvorniktestamentaradi provodenjaostavinskogpostupka: POTVRDAOTPRAVKAZAARHIVU Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom, koji se nalazi u mojim spisima, i utvr dio da je doslovno podudaran sa izvornikom.---------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat Podrucna jedinica Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009 od Uprave za nekretnine .g. ------Ovaj je otpravak sastavljen za arhiv notaraistupa na mjesto izvornika iz razloga sto se izvornik izdaje Osnovnom sudu Podgorica radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjestaoca BB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad notara je obracunata po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i napla cena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj notara) Kada notar sacini otpravak za arhivu u slucaju izdavanja izvornika, duzan je sac initi zabiljesku o tome kome je i zbog cega izdao izvornik. to moze uciniti na samome otpravku ili na primjereniji nacin, tj. na posebnom listu papira koji ce se jemstvenikom spojiti sa otpravkom za arhivu. Pored toga notar je duzan u spisu imati dokaz da je odre denom licu predat izvornik (potvrda o prijemu izvornika, dostavnica i sl.). P R I m J E R Primjerzabiljeskeoizdavanjuizvornika:

ZABILJESKAOIZDAVANJU IZVORNIKA Kojom se potvrduje da je dana _____ u predmetu UZZ-/2009. notar izdao izvornik a kta Osnovnom sudu Podgorica, radi provodenja ostavinskog postupka iza umrlog zavjest aoca 423 Clan 77. do 79. Zakona o notarima CG i clan 59. Pravilnika o radu notara CG.

Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta BB. (alt. za upotrebu u inostranstvu, uz saglasnost svih ugovornih strana, alt. na zahtjev Suda ili Notarske komore). ---------------------------------------------------------------------------------------------Notar 3. Sadrzaj notarskog spisa, arhiviranje i cuvanje spisa Ova materija regulisana je u clanu 71. i clanu 72. Zakona o notarima CG i u clan ovima 56. do 64. Pravilnika o radu notara. Cuvanje odredenih notarskih akata utice na povecanje pravne sigurnosti u oblastima za koje su nadlezni notari. Za razliku od toga, pr ivatne isprave ugovora su podlozne gubitku i unistenju, falsifikovanju itd. Notarski sp is se sastoji od notarskog akta u izvorniku (clan 76. Zakona o notarima CG) sa pril ozima (prepisi isprava ili spisa koji se po Zakonu moraju priloziti notarskom aktu, ov lastenja, punomocja, nalazi i misljenja vjestaka i drugi spisi nastali prilikom sastavljan ja notarskog akta, prepis troskovnika i podaci o izdatim otpravcima i ovjerenim prepisima i l icima kojima su izdati) i sporednog spisa (clan 58. st. 3. Pravilnika o radu notara CG ) koji cine sva ostala pismena i prilozi iz spisa, kao sto je prepiska sa strankam a, drzavnim organima i sudovima. Kada se sluzbena radnja za koju je formiran spis u potpunosti zavrsi, notar na o motu spisa, po prethodnoj provjeri da je spis zavrsen i da se u njemu nalazi sve sto treba, stavlja oznaku da je predmet za arhiviranje (npr. a/a), rok cuvanja spisa i svoj potpis .Potom notar arhivira spis i to tako sto se iz spisa izdvoji izvornik akta sa prilozima (clan 58. st.1. Pravilnika o radu notara CG), te sa podacima o naplacenim naknadama i izda tim otpravcima i ovjerenim prepisima (clan 62. Pravilnika o radu notara CG), koji se moraju zalijepiti kao posljednja stranica ili spojiti jemstvenikom sa ispravom koja se cuva (izvornikom ili otpravkom koji ga mijenja u arhivi). takav predmet se stavlja u arhivu, po vrsti notarskog akta i po rednim brojevima spisa pojedinih knjiga, (npr. UZZ1/09.) u posebne fascikle (clan 57. Pravilnika o radu notara CG). Na prednjoj strani om ota fascikle stavlja se skracena oznaka predmeta i godina, kao i redni brojevi predm eta koji su slozeni u toj fascikli (najbolje rjesenje su registratori), npr. UZZ/2009. br oj 1.-50. Sve ostalo cini sporedni spis koji se arhivira na nacin koji osigurava da ne dod e do gubitka sadrzaja (cl. 58. st. 3. i 4. Pravilnika o radu notara CG).

Ovjere potpisa se ne arhiviraju, kako je to regulisano u clanu 58. stav 5. Pravi lnika o radu notara CG. Smatramo da nije potrebno arhivirati ni notarske ovjere prepisa, odnosno fotokopija, mada je izricita odredba u vezi s tim greskom izostavljena u Praviln iku o radu notara. Medutim, ovakav stav proizilazi iz odgovarajucih odredaba Zakona i Pravilnika o radu notara, jer se prema clanu 76. Zakona i clanu 58. stav 1. Prav ilnika o radu notara CG, arhivira samo izvornik, a biljeske o ovjerama ne cine izvornik. takvo rjesenje ja zastupljeno u FBiH gdje je Pravilnikom o radu notara424 izricito pro pisano da se ovjere potpisa i prepisa/fotokopija ne arhiviraju. 424 Sluzbene novine Federacije BiH broj 13/2009.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava 1. Pojam i karakteristike notarske izvrsne isprave Da bi uopste objasnili izvrsnu notarsku ispravu, moramo poci od pojma i vrste no tarskih isprava, a o cemu je naprijed data opsirnija elaboracija. Potrebno je uzeti u ob zir da su po Zakonu sve notarske isprave javne isprave, pod uslovom da su sacinjene od notara, u okviru njegove nadleznosti, te u propisanoj formi i postupku. Medutim, svi not arski akti (notarski zapisi, notarski zapisnici, notarske potvrde i notarske ovjere) n emaju istu dokaznu snagu. Notarske potvrde i ovjere imaju dokaznu snagu javne isprave samo o cinjenicama o kojima se njima svjedoci425, npr. potvrda o cinjenici da je neko lice ovlasteno za zastupanje koje proizilazi iz sudskog registra, a koju notar izdaje uvidom u sudski registar, ili potvrda putem biljeske o ovjeri da je neko lice pred notarom potpi salo neku privatnu ispravu. Njima se ne dokazuju u ispravi zapisane izjave volje, tj. ne dokazuje se sadrzina isprave. Isprava na kojoj je notar ovjerio potpis, ostaje i dalje pr ivatna u odnosu na sadrzinu, a dokaz javne isprave ima samo biljeska o ovjeri. Nasuprot t ome, notarski zapis ima punu dokaznu snagu javne isprave, tj. postoji zakonska pretpo stavka tacnosti forme i sadrzine javne isprave (tzv. formalna i materijalna autenticnos t). Za sastavljanje ove vrste notarske isprave propisani su strogi uslovi za postupanje notara, kako u pogledu forme i postupka (clanovi 35.-49. Zakona o notarima CG), tako i u pogledu sadrzaja same isprave (cl.50. i 50.a. Zakona o notarima CG). Zbog naprijed nazna cenog, zakonodavac je za samo odredene znacajne poslove propisao formu notarskog zapisa iz cl. 50. i 50.a.426 i da pod odredenim uslovima samo notarski zapis moz e biti izvrsna isprava (cl. 53. Zakona o notarima CG). Notarska izvrsna isprava je najveci domet notarskog zapisa, a time i notarske sl uzbe. Izvrsni notarski zapis je izjednacen sa pravosnaznim i izvrsnim sudskim odlukama, a sto se vidi i iz zakonske odredbe da za njegovu izvrsnost nije potrebna nikakva dalj a aktivnost suda, te da se moze pobijati kao i sve druge izvrsne isprave po pravilima izvrsn og postupka427. Izvrsni sud povodom prijedloga , donosi odluku o odredivanju izvrsenja ude. Ovo je jedna od najznacajnijih jer se izvrsnom notarskom ispravom nomicnosti za izvrsenje, na osnovu izvrsnog notarskog zapisa na isti nacin kao i na osnovu izvrsne sudske pres pozitivnih novina u ovom dijelu pravnog sistema, postize veci stepen sigurnosti, efikasnosti i eko

u pravnom prometu u korist subjekata tog prometa, a takoder se direktno rastere 425 Vidi cl. 4. st. 5. Zakona o notarima FBiH. 426 Vidi cl. 51. Zakona o notarima CG. 427 Vidi. cl. 53. st. 3. i st. 4. Zakona o notarima CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava cuju sudovi. Izvrsnim notarskim ispravama izbjegavaju se dugotrajni i skupi parn icni sporovi, koji u veoma velikom broju ne predstavljaju sporove koje stranke inicir aju u dobroj vjeri, vec im je povod izbjegavanje obaveza placanja od strane duznika prema povjeriocima. U Bosni i Hercegovini se godisnje sacini oko deset hiljada izvrsni h notarskih isprava, a najcesce su to ugovori o zasnivanju hipoteka. Zakon o izvrsnom postupku428, s obzirom da je donesen prije Zakona o notarima, n e regulise direktno notarsku izvrsnu ispravu kao vrstu isprave, ali se ona moze po dvesti pod odredbu cl. 16.t.2. ZIP-a, koja govori o izvrsnim ispravama predvidenim pose bnim zakonima. Po svojoj pravnoj prirodi, notarski zapis odgovara poravnanju jer se r adi o sporazumu stranaka o obavezama o kojima se moze zakljuciti poravnanje, te bi, st oga, u nedostatku odredbi ZIP-a o izvrsnosti notarske isprave, trebalo primijeniti od redbe o izvrsnom poravnanju (clana 19. ZIP-a CG) i odredbe clana 53., te clan 83. i cl an 84. Zakona o notarima CG. Poravnanje je izvrsno ako je potrazivanje po poravnanju do spjelo, a sto se dokazuje samom ispravom o poravnanju, ili javnom ispravom, ili po Zakon u ovjerenom ispravom, a u nedostatku toga, dospjelost se mora dokazati pravosnazno m odlukom donesenom u parnicnom postupku, kojom se utvrduje dospjelost (clan 19. ZIP-a CG). Notarska izvrsna isprava podobna je za izvrsenje, kao i ostale izvrsne isprave ( clan 20. ZIP-a CG), ako su u njoj naznaceni: izvrsni povjerilac (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa ugovora o zasnivanju hipo teke, to je hipotekarni povjerilac; kod ugovora o prodaji za iznos neplacene cijene, to je prodavac itd.); izvrsni duznik (npr. kod izvrsnog notarskog zapisa o zasnivanju hipoteke, to je zalozni duznik itd); predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze, kao npr. Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, ku pac AB (podaci) izricito izjavljuje da pristaje na izvrsenje bez odlaganja na cjelokupn oj svojoj imovini

(alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ ili na cjelokupnoj svojoj imovini, k ao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cijene). ---------------------------------------------------------U izvrsnoj notarskoj ispravi, kao i u poravnanju (sudskom i upravnom), za njenu izvrsnost nije potrebno odredivati rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze (tzv. paricioni rok), te se na takve isprave ne stavlja klauzula pravosnaznosti i izvrsnosti. te isprave su izvrsne ako je potrazivanje dospjelo (vidi cl.53. Zakona o notarima i cl. 19. ZI P-a). Nasuprot tome, sudske odluke i odluke donesene u prekrsajnom i upravnom postupku, izvrsne su ako su postale pravosnazne, odnosno konacne i ako je protekao rok za dobrovol jno ispunjenje obaveze izvrsnog duznika (vidi cl.18. ZIP-a CG). Prema odredbama cl. 38. ZIP-a CG, potvrdu izvrsnosti daje sud, odnosno organ koji je odlucivao u prvom 428 Sl. list RCG br. 23/2004. ZIP .

2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave stepenu. Dakle, potvrda izvrsnosti se stavlja na odluku - presudu, rjesenje itd. , a ne na poravnanje i notarsku izvrsnu ispravu. Umjesto klauzule izvrsnosti, notar za vod enje izvrsnog postupka izdaje cjelovit ovjereni otpravak u svrhu izvrsenja (cl. 83., cl. 88. st. 2., cl. 89., cl. 90., cl. 91. i druge odgovarajuce odredbe o izdavanju otpravaka iz Zakona o notarima CG). Notar moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja samo licima koja su u notarskom aktu oznacena kao povjerioci, pod uslovom da je utvrdeno da su ispun jeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa odredbama cl. 53. Zakona o notarima CG u to m slucaju notar ne provodi kontradiktorni dokazni postupak vec postupa po pisanom zahtjevu povjerioca za izdavanje otpravka u svrhu izvrsenja, (zahtjev sadrzi i izjavu pov jerioca o dospjelosti potrazivanja), utvrduje da li su ispunjeni uslovi za izvrsnost iz cl. 53. st.1. i 2. Zakona o notarima, a sto ukljucuje i rok dospjelosti obaveze, jer izvrsna notarska isprava, kao i poravnanje, izvrsna je ako je potrazivanje po njoj dospjelo. Nota r nije ovlasten i duzan ispitivati da li je potrazivanje placeno. tu cinjenicu izv rsni duznik moze istaknuti u zalbi (pravnom lijeku na rjesenje o izvrsenju). 2. Uslovi za izvrsnost notarske isprave Uslovi za izvrsnost notarske isprave su kumulativno postavljeni (cl. 53. st. 1. i 2. Zakona o notarima CG), i to: da se radi o notarskom zapisu (zapis i zapis o potvrdi privatne isprave) koji je sacinjen u propisanoj formi; da je notarski zapis sastavljen o nekom pravnom poslu koji ima za predmet placan je neke odredene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih papira (izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o notarima CG, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka); da je duznik u notarskom zapisu izricito pristao na izvrsenje bez odlaganja (cla usula exauendi). Svi naprijed naznaceni zakonski uslovi, moraju biti ispunjeni da bi se radilo o izvrsnoj notarskoj ispravi. Prije svega, samo notarski zapis i zapis o potvrdi privatne i sprave mogu biti izvrsne isprave. Obaveza za koju se moze izjaviti pristajanje na izvrs enje, Zakonom je restriktivno i tacno odredena. Obaveza moze glasiti na placanje odred ene sume novca, ili davanje odredene kolicine zamjenjivih stvari, ili vrijednosnih p apira (cl. 53.st.1. Zakona o notarima), a izuzetno, shodno stavu 2. clana 53. Zakona o nota

rima, predmet izvrsnog notarskog zapisa moze biti hipoteka. tako, naprimjer, pristajan je na izvrsenje bez odlaganja ne moze se izjaviti povodom obaveze na predaju stvari u posjed itd., a sto je jedan veliki nedostatak, narocito kod ugovora o prodaji, ugovora o zakupu, ugovora o lizingu, gdje se kupac, odnosno zakupodavac, odnosno davalac lizinga, ne mogu zastititi izvrsnom notarskom ispravom povodom predaje stvari u posjed. U vezi sa predajom stvari u posjed, ta lica se mogu zastititi jedino ugovornom odr edbom o ugovornoj kazni i podvrgavanjem duznika izvrsenju bez odlaganja za iznos ugovo rne kazne. Istovjetna rjesenja postoje i u notarskim zakonima u Bosni i Hercegovini, dok

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava u nekim drugim zemljama postoji mogucnost pristajanja na izvrsenje bez odlaganja za sve obaveze o kojima se ugovorne strane mogu poravnati, tj. sklopiti poravnanje. treci uslov za izvrsnost notarske isprave odnosi se na davanje izricite izjave d uznika o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja. Notar je duzan jasno i nedvosmisleno uni jeti u ispravu takvu izricitu izjavu duznika, vodeci pri tome racuna da su u ispravi na znace izvrsni povjerilac i izvrsni duznik, kao i predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunj enja obaveze (cl. 20. st. 1. ZIP-a CG). takode, notar je duzan poduciti i upozoriti duznika n a posljedice pristajanja na izvrsenje bez odlaganja. Propustanjem te duznosti notar bi ucinio povredu sluzbene obaveze i mogao bi odgovarati za nastalu stetu. P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjazaplacanjecijenekodugovora oprodaji Radi placanja preostalog dijela cijene prodavcu BC (podaci), u iznosu od 50.000,0 0 EURA (pedesethiljada EURA), koji se ima platiti u roku od 30 (trideset) dana, racunajuci od dana sast avljanja ovog notarskog zapisa i zakonskih zateznih kamata u slucaju padanja kupca u docn ju, a koje se imaju obracunati od dana padanja kupca u docnju do konacne isplate, kupa c AB (podaci) izricitoizjavljujeda pristajenaizvrsenjebezodlaganjana osnovuovognotarskog akta na cjelokupnoj svojoj imovini (alt. na odredenoj imovini koja se nabraja/ i li na cjelokupnoj svojoj imovini, kao i na predmetu prodaje, ako svojina prelazi prije isplate cij ene).-------Notar je poducio i upozorio kupca na pravne posljedice izjave o pristajanju na i zvrsenje bez odlaganja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Otpravak izvornika, u svrhu izvrsenja, notar ce izdati povjeriocu na njegov pisa ni zahtjev, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost akta u skladu sa Zakonom. ---------------------------P R I m J E R Izjavaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjakodugovoraozasnivanju hipoteke Hipotekarni duznik Am, u vezi sa svim obavezama placanja obezbijedenog potrazivan ja, koje je preuzeo kao korisnik kredita prema povjeriocu AB banci, u Ugovoru o namj enskom hipotekarnom kreditu, navedenom u tacki I ovog ugovora, izricitoizjavljuje da pr

istaje na izvrsenjebezodlaganjanakon dospjelostiobezbijedenogpotrazivanja,na osnovu ovog notarskog zapisa, aupogledunepokretnostiiz tackeIIIovogugovora,optereceneovom hipotekom,nataj nacindajeprinudnoizvrsenjehipotekedopustenoprotivsvakodobnogvlas nikatenepokretnosti ------------------------------------------------------------------------------Otpravak ovog notarskog zapisa u svrhu izvrsenja ce biti izdat hipotekarnom povj eriocu na njegov zahtjev, a pod uslovom da su ispunjeni uslovi za izvrsnost ovog akta u sk ladu sa Zakonom. Notar je upozorio hipotekarnog duznika na pristajanje na izvrsenje bez odlaganja , i objasnio mu pravne posljedice takve izjave. ---------------------------------------------------------------------------

3. Otpravak u svrhu izvrsenja Ako se radi o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja na nepokretnosti, kao sto j e to slucaj kod hipoteke, takva izjava se moze zabiljeziti u katastru nepokretnosti, uz saglasno st hipotekarnog duznika, tj. vlasnika. P R I m J E R Hipotekarni duznik je saglasan da se u G listu nepokretnosti broj 1., KO Grad, upis e zabiljezbaizjavehipotekarnogduznikaopristajanjunaizvrsenjebezodlaganjanakondos pjelostiobezbijedenogpotrazivanja na osnovu ovog notarskog zapisa, nataj nacindaje prinudno izvrsenje hipotekedopusteno protiv svakodobnogvlasnikanepokretnosti iz tackeIIIovogugovora(moze se i navesti nepokretnost npr koja je upisana u katastr u nepokretnosti Podgorica, oznacena kao katastarska parcela broj 10/1, Gradiliste, povrsine 500 m2, iz Lista nepokretnosti broj 1. KO Grad). ---------------------------------------------------------------------Ova zabiljezba ima dejstvo kao i ostale zabiljezbe, a o cemu detaljnije vidjeti u dijelu ovog rada koji se odnosi na vrste upisa u katastar nepokretnosti429. 3. Otpravak u svrhu izvrsenja Otpravak u svrhu izvrsenja izdaje se shodno odredbama clanova 83.-85., te clana 88.st. 2., a u vezi sa odredbama cl.80., cl.82. i cl.89.-91. Zakona o notarima CG. Zako n nije izricito propisao sadrzaj otpravka u svrhu izvrsenja, pa se tu na odgovarajuci n acin primjenjuju odredbe tog zakona koje regulisu otpravak izvornika. Bitno je istaci da je Zakon om o notarima CG propisano kome i pod kojim uslovima se moze izdati otpravak u svrhu izvrsenja. U pravilu, moze se izdati samo jedan otpravak u svrhu izvrsen ja, uz zakonske izuzetke, i samo cjelovit otpravak moze biti izvrsna isprava, tj. ne mo ze se sacinjavati otpravak dijela akta u svrhu izvrsenja (cl. 83. i cl. 88. st. 2. Zakona o notari ma CG). tehnika izrade otpravaka, pa tako i otpravaka u svrhu izvrsenja, blize je o bjasnjena u dijelu ovog rada koji se odnosi na izvornik i otpravak notarskog akta. Najbolj e je da se izvornik fotokopira (cl. 20. st. 4. Pravilnika o radu notara) aparatom za kopiranje koji se nalazi u kancelariji notara, te da se u desnom gornjem uglu prve stranic e stavi stambilj OtPRAVAK U SVRHU IZVRSENJA , da se na posebnom listu stavi klauzula o ovjeri otpravka u svrhu izvrsenja (clan 90. i 91. Zakona o notarima), koja se jemstvenikom spoji sa kopiranim izvornikom (otpravkom), dok su potpisi kod parafiranja i na kraju isprave vidljivi jer su fotokopirani. Ukoliko uz izvornik ima priloga, i o ni se kopiraju i prilazu otpravku, te se prilozi naznacavaju u klauzuli o ovjeri otpravka. Ako nema priloga, onda se i to naznacava konstatacijom bez priloga . P R I m J E R

Potvrdaotpravkausvrhuizvrsenja 429 Vidi cl. 98. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG.

Deseti dio: Izvrsna notarska isprava POTVRDAOTPRAVKAUSVRHU IZVRSENJA Ja, Notar Zlatan Zlatic, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ul. Obala br.1., po tvrdujemda sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdi o da je doslovno podudaran sa izvornikom, da su ispunjeni uslovi za izvrsnost u skladu sa Zakonom o notarima, aizdajeseusvrhuizvrsenja. ------------------------------------------------------------------Ovaj je otpravak ovjerenipotpunsa prilozima: Prepis lista nepokretnosti br.1., K O Grad, izdat od katastra Podgorica, broj 150/09., od 15.09.2009. g. --------------------------------------------------Ovaj je otpravak sastavljen za povjerioca AB banku Podgorica, a u svrhu izvrsenj a.-------------Naknada za rad notara obracunata je po tarifnom broju_____NT, u iznosu od ______ _ i naplacena.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZZ broj ______ U Podgorici, dana_______ NOTAR Zlatan Zlatic (potpis, pecat i stambilj) Kada se izdaje otpravak u svrhu izvrsenja, notar ce na posebnom listu koji se je mstvenikom prisiva uz izvornik, saciniti posebnu zabiljesku o tome kome i kada je izdao otp ravak u svrhu izvrsenja. (cl. 82. Zakona o notarima CG). tu zabiljesku potpisuje notar , a smatramo korisnim da je potpise i lice kojem je izdat otpravak u svrhu izvrsen ja, a za lice kojem je postom poslat otpravak u svrhu izvrsenja, potrebno je da prijem ot pravka bude zabiljezen u dostavnoj knjizi ili na dostavnici koja se ulaze u spis, odnos no uvezuje uz izvornik. Ovo je vazno iz razloga sto se u pravilu moze izdati samo jedan otp ravak u svrhu izvrsenja (clan 83. st. 3. Zakona o notarima CG). P R I m J E R Zabiljeskaoizdavanjuotpravkausvrhuizvrsenja Zabiljeska Kojom se potvrduje da je dana _____, u predmetu UZZ-/2009. notar izdao otpravak izvornika u svrhu izvrsenja i to: hipotekarnom povjeriocu AB banci Podgorica (1x). -------

------------------Prijem otpravka u svrhu izvrsenja stranka potvrduje svojim potpisom. nakon cega zabiljesku potpisuje i notar.---------------------------------------------------------------------------------------------------Hipotekarni povjerilac Notar .

U to doba prevladavalo je shvatanje da samo lice koje neposredn o sudjeluje prilikom nastanka obligacionog odnosa. ukljucenom licu i dalje ostaje mogucnost da sklapa pravne poslove u svoje ime. Mozemo zakljuciti da je put do nama samom po sebi podrazumijevajucem i pojavljuj ucem nacinu zastupanja i obliku ovog pravnog instituta bio veoma dug i tezak. Nuzno je napomenuti da u to vrijeme ipak postoji mandat i z astupanje maloljetnika. Zastupnik tog vremena mogao je biti ucesnik pravnog prometa. Razvojem robno-novcanog preduzetnistva (privrede) i uticajem kanonskog prava. Sam zastupnik ostaje po strani. Zastupanje u domacem pravu i princ ipima europskog ugovornog prava. neposredno proizvodi pravno dejstvo izmedu zastupanog i druge ugovorne strane. odnosno tutor. niti poznavalo institut zastupanja u danasnjem smi slu tog znacenja430. a za racun zas tupanog. zastupanje vremenom dobija sve vise na znacaju i tako postaje predmet prvih veci h kodifikacija gradanskog prava. izvan pravnog djelovanja sklopljenog ugo vora. tj. otuduju dobra i postaju nosioci prava i obaveza iz svih pravnih poslov a koji se slobodno mogu poduzeti u ime poslovno nesposobnih lica. 2008. licno bio vezan pravnim poslom koji je poduzimao za zastupanog. 2. Zastupanjem se v rsi 430 Vidjeti vise o zastupanju kod Enes Bikic. stvaraju se mogucnosti postupanja putem zastupnika. u ime i za racun zastupanog. preduzimajuci pravni posao za za stupanog. ali na takav nacin da ugovor sklopi u svoje ime.Jedanaesti dio: Zastupanje 1. godi ne . U danasnje vrijeme zastupanje zasluzuje veliku p aznju zbog izuzetno komplikovanog i slozenog pravnog prometa medu ugovornim partnerima . u srednjem vijeku dolazi do renesanse instituta zastupanja i njegove eksp anzije. a za racun nekog drugog lica. Nastanak zastupanja Rimsko pravo nije prihvatalo. Smatramo da ovaj institut ima ogroman znacaj u savremenom komuniciranju ugovornih strana. moze biti nosilac prava i obaveza koji iz njega proizilaze. ali je sam mandator. U tom vremenu otvara se mogucnost da zastupnik. Pravni fakultet Univerziteta Dzemal Bijedic u Mostaru. Ipak. Neprekidnim razvojem ekonomske razmjene i u uslovima slozenijeg pravnog prometa. Znacaj zastupanja danas Putem zastupanja zakonodavac stiti poslovno nesposobne subjekte prava i omogucuj e im da ravnopravno sudjeluju u pravnom prometu. Na taj im se nacin pruza mogucnos t da sticu. Protekom vremena i usljed sve vecih potreba za drugacijim nacinom nastanka pravnih poslova.

.

u isto vrijeme. Pravna priroda zastupanja Ustanova zastupanja ima poseban znacaj u oblasti poslovnog (trgovackog -privredn og) prava. a zastupanje se primjenjuje i u drugim slucajevima kad je to za zajednicu i pojedi nca korisno. u pravnoj teoriji postoji ogroman interes za zastupanje i napore da se ono bolje razumije i pravno objasni. nepoznatih nasljednika i lica nepoznatog bor avista. Smatramo da je ovaj aspekt potrebe za zastupanjem doveo do savremenog oblika i opsega poimanja zastupanja i njegovog neprestanog sirenja i dogradnje sve do danasnjega vremena. Mada je zastupanje u danasnjem vremenu prijeko potrebno i svakodnevno se susrece u praksi. Ustanova zastupanja omogucava da jedno lice. nalazila su se u samoj volji zastupanog kod . Zbog toga isti cemo da je potreba za zastupanjem nastajala vremenski paralelno s potrebama fizickih i pravnih lica da svoje aktivnosti prosire i unaprijede izvan obima koji mogu sami . kao i podjel a rada u produkciji roba i usluga. kao opravdanje neposrednog ucinka zastupanja za zastupanu osobu. moguca objasnjenja ustanove zastupanja. Zbog postojanja raznovrsnih oblika postupanja pomocu drugih osoba u oblas ti poslovnog prava. Prije pocetka priznavanja ovakvog odstupanja. te kao da je samo preduzelo te poslove. fizicko ili pravno. pocela su se traziti objasnjenja u interesu zastupanog lica. ubrzava i povecava pravni promet uopste. Kada se usvoji lo shvatanje da ustanova zastupanja moze postojati bez ikakve zavisnosti od volje z astupanog lica (slucaj zakonskog zastupanja). teoretski posmatrano. ne bi mogli funkcionisati ako ne bi bilo dopusteno s klapanje ugovora putem drugih lica tako kao da to cini sam ugovorni partner. Zastupanjem se olaksava. U tim se slucajevima stite lica i njihova imovina. Dakle. ono je. dugo vremena sve se zasnivalo na svemocnoj volji gospodara posla. veoma slozeno i komplikovano. Ovim nacinom se uklanja barijera sklapanja onih pravnih poslova koji se inace ne bi mogli sklopiti ako b i nuzan uslov bio da samo prisutna lica mogu sklapati obligacione odnose. iako ta lica nisu poslovno ne sposobna. na razni m mjestima i po raznim osnovama stice prava i obaveze bas kao da je samo prisutno na tim mjestima i situacijama. odnosno neposredno. Razvijeni privredni sistemi. U pravnoj teoriji iznesene su mnoge protivrjecnosti o samoj pravnoj pri rodi zastupanja.Jedanaesti dio: Zastupanje i staranje o imovini odsutnih lica. 3. da postignu. te cestog sklapanja pravnih poslova putem zastupanja. Zastupanje predstavlja znatno odstupanje od opsteg pravila da sebe mozemo obavez ivati samo svojim postupcima i radnjama.

ili u njegovom interesu . iako .kod zakonskog zastupanja. Pojam zastupanja Kao pravno relevantna cinjenica. 4. Izjavom volje realizuje se mogucnost sticanja prava i duznosti predvidenih pravn im sistemom. Samo postojanje interesa ne izaziva automatski sticanje i promjenu prava. volja u pravu ima tacno odredeno mjesto i znace nje.voljnog zastupanja.

Za post ojanje zainteresovanosti u pravnoj teoriji za zastupanje. Najzn acajniji od njih u pravnom i ekonomskom prometu su: komision. da postupa u okvirima dobijenog ov lascenja i da jasno. ravnopravnog sa ostalim in stitutima. Vecina ovih ugovora su po svojoj pravnoj p rirodi ugovori o nalogu. nastupa u im e zastupanog. proizvodi pravni ucinak za i prema zastupanom samo ak o je je zastupnik dao u okvirima postojeceg ovlascenja za zastupanje i u ime zastupan og. morao bi sa sigurnoscu polaziti od tog a da onaj koji naspram njega ili prema njemu nastupa.4. prepoznatljivo za nekog treceg (drugu ugovornu stranu). . ukoliko u jednom takvom odnosu ne dode do izrazaja nesto drugo432. spedicija. Svako ko sklapa pravni posao. ostaje sasvim po strani od pravnih posljedica i dejst ava iz tog pravnog odnosa koji je nastao izjavljivanjem vlastite volje zastupnika.433 Zastupanje je od velikog znacaja u oblasti poslovnog (trgovackog) prava. Pojam zastupanja je opsteprihvaceno stanoviste da u osnovi svih nasih subjektivnih prava lezi int eres. Naim e. 4 1 Znacajzastupanjauprivrednompravu Usvajanjem zastupanja kao opsteprihvacenog instituta. volja koju je izjavio zastupnik. neophodno je d a zastupnik posjeduje ovlastenje za zastupanje. ne dobija u tako sklopljenom pravnom poslu svojstvo ugov orne strane. Zastupanje (agency) u anglosaksonskom pravu je u najvecem dijelu razvijeno kroz precedentno pravo. moze se zahvaliti velikoj raz novrsnosti pojavnih oblika preduzimanja pravnih radnji putem drugog u oblasti poslovnog pra va. koji se u kontinentalnim pravima ureduju gradanskim i trgovackim zakonima. koja u sebi sadrzi i odreduje granice promjene prava. Lice koje postupa. Ovdje notar ima veoma znacajnu ulogu s obzirom da je duzan ispitati da li je zastupnik ovlas cen za preduzimanje pravnog posla. uskladistenje i trgovacko zastupanje. Pored toga. Da bi pravne posljedice u stvarnosti pogadale neposredno zastupanog. potrebna je konkretna zak onska norma. Za postojanje mogucnosti promjene u pravu (obavezivanja). da li je punomocje valjano po formi i sadrzini itd. posredovanje. Agency obuhvaca veliki broj posebnih ugovora. znaci da se ovaj institut ne odnosi i ne vazi samo za gradansko (imovinsko) nego i za privredno pravo. potrebn a je i izjava pravno relevantne volje da se izrazi i odredi promjena prava431. Notar je duzan stiti interese svih stranaka. u stvarnosti je i njegov ugovor ni partner. Zastupanje predstavlja nacin preduzimanja pravnih poslova za drugoga kod kojeg l ice koje preduzima poslove.

http://www. str.tu-berlin. 380.de/BGB/kap. nav. priv rednik koji ovlasti svog uposlenog za prodaju svojih proizvoda. . ili tu prodaju vrsi put em 431 8. Veoma mnogo napora je ulagano i potrebno ga je jos uloziti da se ono shvati i objasni. vlasnik odredene im ovine koji prenosi ovlascenje na strucnjaka o vodenju i upravljanju tom imovinom. Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. 73). Zagreb 197 clan 84.htm Milos trifkovic/ Sanjin Omanovic.kao i ucestalost postupanja putem zastupnika. teoretski posmatrano. Preduzetnik koji svoga radnika ovlasti za kupovinu sirovina. 329. str. 432 433 Boris Vizner. ono je vrlo slozeno... djelo (Fn br.14. Iako je zastupanje neophodno i sus rece se stalno u savremenom svijetu.

daju ili primaju izjave koje su pravno relevantne za sklapanj e ugovora. bilo po njegovoj volji. ili komisionara. odnosno druga ugovor na . odnosno lice koje se tice izjavljena volja zastupnika. Davaoci ovlascenja ne mogu ili ne zele. tako da u takvim situacijama ukljucuju druga lica. postupati licno. U tom slucaju. Naspram ova dva lica nalazi se primalac izjave. imaju neposredni uticaj na pravnu sferu zastupanog. iz razlicitih ra zloga. Oni to cine zbog toga sto su na jedan ili drugi nacin na njega upuceni (od njega su zav isni). koja su utvrdena posebnim propisima. ta lica sklapaju ugovo re za davaoce ovlastenja za njihov racun. odnosno drugu ugovornu stranu koja stupa u ugovorni odnos sa zastupanim. Izuzetak od tog pravila je u slucajevima k ada se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete po pravne sljedbenike.pravnom prometu. postupaju po njihovom nalogu. 4 2 Zastitainteresalicakodzastupanja U svim danasnjim pravnim uredenjima postoji mogucnost preduzimanja pravnih poslo va jednog lica za drugo. ili ako pun omocje vazi i za slucaj smrti davaoca. Zastupati se mogu post ojeca ili buduca lica. Osnova postupanja ovlastenih lica u svim slucajevima nalazi se u istoj funkciji. postupaju u njihovom interesu. zakonski zastupnik moze sklapati sve pravne poslove koji se odnose na poslovanje drustva ukoliko ne post oje ogranicenja u vezi sa tim poslovima. jer uopste ne moz e ni doci do registracije.Jedanaesti dio: Zastupanje trgovackih zastupnika. a sto je moguce uciniti posebnim zakonima ili statutom drustva . Sama ovlascenja zakonskih zastupnika u poslovnom pravu mogu biti ogranicena ili neogranicena. odnosno osnivanja drustva ako nema lica imenovanog kao zas tupnika. sto im je i nalozeno ili su pak za to ovlasceni434. Pravno se smatra da je zakonski zastupnik bez ikakvog ogranicenja ukoliko nije u pisano nikakvo ogranicenje u javnom registru. svi oni i mnogi drugi na ovaj nacin pros iruju svoj radius djelovanja. Pravni poslovi koje preduzima zastupnik. Privredni subjekt ne moze ni nastati bez zakonskog zastupnika. a to b i znacilo da takvo ogranicenje proizilazi iz samog zakona (ex lege)435. Zastupnik je ono lice koje djeluje u ime zastupanog izjavljivanjem licne volje. ali ne i umrla lica. bilo s obzirom na prirod u posla436. Zastupnici omogucuju svom nalogodavcu ucesce u poslovno. Zastupani je lice koje ce iz takvog pravnog posla imati sve pravne posljedice. nastaju odredeni odnosi izm edu najmanje tri lica (tri pravna subjekta) jednog naspram drugog. Sklapanjem pravnog posla putem instituta zastupanja. odnosno u tude ime i za tudi racun.

strana.) 436 Clan 90. (Vidjeti vise o ogranicenju d jelovanja zakonskih zastupnika kao privredno-pravnih subjekata. str. djelo (Fn br. zastupanog i druge ugovorne strane. . 435 Sefkija Covic. 8). 29. 434 Hein Kotz / Axel Flessner. zastupnika. 87. str. nav. ZOO CG. nav. djelo (Fn br. tj.). Postavlja se veoma znacajno pitanje zastite interesa lica koja sudjeluju u ovom pravnom odnosu. 330.

koji na takav nacin moze u njegovo ime nastupati. Zastupani ima pravo zahtijevati ponistenje sklopljenog ugovora protivno njegovim interesima ak o je druga strana znala. U Skicama prof. Konstantinovica zastita interesa zastupanog je bila na izricit n acin predvidena u odredbi o duznosti postupanja u interesu zastupanog. nema pravni ucinak prema zast upanom438. Zastupani je dovoljno zasti cen u slucaju kada on sam dodijeli ovlascenje za zastupanje izabranom licu. Zastita se ogleda u cinjenici da zastupanog ne moze zastupati bilo ko. inace poznato i plat ezno sposobno . Naprimjer. zapravo ugovorna strana. ili joj nije potpuno jasno iskazano da neko postupa u ime i za racun drugog . mora znati s kim sklapa odredeni pravni pos ao. koji na taj nacin proizvodi prava i obaveze za to lice. ili se o vlastenje dodijeli zastupniku u skladu sa Zakonom. odnosno ko je njena ugovorna strana. preduzeti pravni posao od neovlascenog zastupnika. osim ako ga on naknadno ne odobri439. 4 2 2 Zastitainteresadrugeugovornestrane Ne samo zastupani nego i druga ugovorna strana mora biti u dovoljnom obimu zasti cena kod preduzimanja pravnih poslova putem zastupanja. kasnije sa znala da njen ugovorni partner nije onaj koji je ugovarao s njom. Zakon437 navodi da ugovor koji sklo pi zastupnik u granicama svojih ovlascenja. Smatra se da druga ugovorna strana. odnosno da j e to njen ugovorni partner. Ako bi se bilo kojem drugom licu dala takva mogucnost. jer njega obavezuju pravni poslovi preduzeti putem zastupanja. Iz ove odredbe proizilazi cinjenica da zastupnik mora postupati u okviru dobivenih ovlascenja. ili mogla znati da je ugovor protivan njegovim interesima440 . odgovara za stetu k oju zastupani pretrpi zbog posla preduzetog protivno njegovim interesima. obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. posljedice sklopljenog ugovora ne pogadaju neovlasteno zastupanog. odnosno lice koje on ne poznaje. prema kojoj se preduzima zastupanje. Pojam zastupanja 4 2 1 Zastitainteresa zastupanog Zastupanom licu se mora pruziti odredena zastita kod postupanja zastupnika prili kom sklapanja ugovora. na njeno iznenadenje. Druga ugovorna strana. Zastu panom nije svejedno ko ce za njega. odnosno u njegovo ime preduzimati pravne poslove i stvarati pravne ucinke. Ako bi druga ugovorna strana. Ako neko postupa bez ovlascenja za zastupanje u ime zastup anog. to ne bi sluzilo zastiti interesa zastupanog. u interesu zastupanog. a ukoliko postupi suprotno.4. ili koje smatra nepouzdanim. moze poci od toga da je lice koje tako postupa. Zbog toga. ukoliko ne zna. Zastupnik je d uzan postupati u interesu zastupanog.

282/ 86.lice. ode 06. 1986. nav. prevoz nika ovlastenog za zakljucivanje ugovora o prevozu. djelo (Fn br. mozemo zakljuciti iz sljedeceg slucaja: Cijena prevoza oznacena u prevoznim listovima obavezuje str anke iz ugovora o prevozu robe u drumskom saobracaju samo ako je upisana od strane radnika. nepouzdano i platezno nesposobno lice.Bilten Vs BiH 4/86-2. 468. Hans Brox. . Zbog toga se mora. to ne bi sluzilo zastiti interesa druge strane. Rn. njoj nepoznato. str. stav. Clan 84. da bi se pruzila dovoljna 437 438 439 sto Clan 81. . 4). Konstantinovica. 221. nego neko drugi. stav 1 ZOO CG. U vezi sa tim. sudska praksa je zauzela jasan stav.. a ne i samog vozaca prevoznika (Vs BiH. Skice prof. Pz. 440 Clan 54..).11. 222. ZOO CG.

Ovakvo shvatanje vazi bez obzira na to je li zastupnik postupao bez ovlascenja ili je on to ovlascenje prekoracio443. Ona p olazi od toga da je njegova ugovorna strana zastupani. testament) . kao . ni sam zastupnik u tom sluc aju nije ugovorni partner druge ugovorne strane. jer ta ko sklopljen ugovor nema obavezni karakter prema zastupanom zbog nedostatka ovlascenja za zastupanje u licnosti zastupnika. u nacelu nemaju neposredn i442 pravni ucinak ni za. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima. 4 2 3 Zastitainteresauslucaju nedostatkaovlastenjaza zastupanje Pravni poslovi preduzeti bez ovlascenja za zastupanje. njegova primjena je ipak iskljucena ili nemoguca u odredenim slucajevima. stav 4. S druge strane. jasno staviti do znanja i otvoreno ukazati na t o da onaj koji postupa (zastupnik) nije ugovorni partner nego da je ugovorni partner neko drugo lice. tada nije potr ebno stititi interese samo zastupanog nego je potrebno pruziti zastitu interesa i dru ge ugovorne strane.. to ipak nije pravo stanje stvari. sta v 3. ukoliko zastupnik nema potrebno ovlas cenje za zastupanje dobijeno od zastupanog i ako on kasnije nije saglasan sa sklopljen im pravnim poslom (zastupani ne odobri sklopljeni ugovor). da je zastupnik duzan obavijestiti drugu stranu da postupa u ime zastupanog ili se moze iz datih okolnosti zakljuciti da on nastupa kao zastupnik. Iz tih razloga se navodi u Zakonu o obligacionim odnosima.Jedanaesti dio: Zastupanje zastita drugoj ugovornoj strani. Nije dopusteno putem zastupnika sklapanje pravnih poslova koji po s vom znacenju. Druga ugovorna strana je povjerovala u izjavu zastupnika. Ukoliko t o nije slucaj. Zasticenoj drugoj ugovornoj strani daje se mogucno st naknade stete od zastupnika koji je postupao bez ovlastenja445.. U sluca ju da zastupnik sklopi neki ugovor u ime zastupanog bez ovlascenja za zastupanje. zastupnik ce biti sam odgovoran (ugovorni partner) drugoj ugovornoj stra ni za nastale pravne posljedice zbog svog postupanja441. Ovom odredbom je utvrden o da zastupnik prilikom zastupanja izjavljuje svoju volju u ime zastupanog. 5. clan 84. drugoj ugovornoj strani odgovara zastupnik koji je postupao bez potrebnog ovlascenja. osobinama i karakteru mogu biti sklopljeni samo licno (npr. u clanu 81. jer je on jasno izjavio da ne postupa u svoje ime nego u ime zastupanog444. Nedopustivost zastupanja Iako se moze reci da je zastupanje pravni institut koji nalazi primjenu u svim p odrucjima pravnoga prometa. jer je zastupnik nedvosmisleno izjavio da postupa u ime i za racun zastupanog. a ni protiv zastupanog.

86). 4). BGB-a druga ugovorna strana ima alternativno pravo na naknadu ste te ili pravo zahtijevati ispunjenje ugovora. str. str. 4). str. nav.. Samo jedan pravn i posao poduzet od strane neovlastenog zastupnika ima pravni ucinak i to (bez odobrenja zastupanog) ispunj enje jedne obveze zastupanog..441 Hans Brox. 443 Von Thur / Siegwart. 442 Neovlasteno zastupani ima pravo odobriti tako poduzete pravne poslove. . Rn. 342. 222. § 45. 469. djelo (Fn br. 468. 221. 444 Hans Brox. Rn. nav. djelo (Fn br. djelo (Fn br.. 445 Prema § 179. nav.

6. Vrste zastupanja ni sklapanje drugih poslova kad je tako regulisano Zakonom. tako, naprimjer, jed no maloljetno lice moze ovlastiti drugo lice da ga zastupa samo u preduzimanju prav nih poslova koje moze i ono samo sklopiti. to su poslovi koji u pravilu ne uticu neg ativno na njenu imovinu, tj. poslovi koji ne umanjuju, ne osiromasuju imovinu zastupanog. Kako ove poslove moze to lice samo preduzimati, tako moze za njihovo preduzimanje ovl astiti i drugo lice kao zastupnika. Kod zastupanja nastalog na osnovu ugovora, zastupani (gospodar posla) slobodnom izjavom volje daje ovlascenje nekom drugom licu da ga zastupa u svim pravnim pos lovima koje bi on sam mogao preduzimati. Poslovno sposobno lice moze preduzimati sve pravne poslove, i one kojima se imovina umanjuje i one kojima se imovina uve cava. Samim tim, ima pravo za sve te pravne poslove davati ovlascenja za zastupanje ne kom drugom lici. Potpuno poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje u svim pravnim poslovima, izuzev u onim poslovima za koje se na osnovu Zakona izricito zahtijeva licni angazman i neposredna prisutnost odredenih lica. tako, naprimjer, testamen t nije moguce saciniti putem zastupnika (punomocnika), ili bracni drug u pravilu samo licno daje pristanak za sklapanje braka446. Prilikom sklapanja braka moraju biti prisutna oba buduca bracna druga, a tek izuzetno, u narocito opravdanim slucajev ima, dozvoljava se zastupanje putem punomocnika, i to samo jednog bracnog druga, a ne istovremeno oba. Poslovno sposobno lice moze dati ovlascenje za zastupanje poslo vno sposobnom ili poslovno nesposobnom licu. Nuzno je samo da je to lice sposobno ra sudivati, kako bi u svojstvu zastupnika moglo valjano izjavljivati volju. Pravni ucinci pr eduzetog pravnog posla nastaju samo za davaoca ovlascenja, odnosno poslovno sposobno lice, a ne za zastupnika, pa stoga za njegovo postupanje nije smetnja sto on te poslove ne bi mogao preduzimati za samoga sebe. S druge strane, ograniceno poslovno sposobno lice moze ovlastiti nekoga drugog d a za njega preduzima samo one pravne poslove koje bi ograniceno poslovno sposobno lice mogl o samo preduzimati. Usvajanje drugog lica nije moguce uciniti putem ustanove zastu panja. 6. Vrste zastupanja U zavisnosti od toga na osnovu cega se zasniva ovlascenje za zastupanje, zastupa nje se dijeli na zakonsko, statutarno (opsti akt pravnog lica), zastupanje na osnovu ak ta nadleznog organa i voljno zastupanje (punomoc)447.

6 1 Zakonskozastupanje Zakonski zastupnici su lica cija ovlascenja za zastupanje, tj. preduzimanje akti vnosti prema trecim licima proisticu iz samog zakona (ex lege). Zakonsko zastupanje se ne 446 Clan 33. Porodicnog zakona CG predvida da u narocitim slucajevima nadlezni o pcinski organ uprave moze rjesenjem dozvoliti da se brak sklopi u prisutnosti samo jednog bracnog dru ga i punomocnika drugog bracnog druga. 447 Clan 80. stav 2. ZOO CG.

Jedanaesti dio: Zastupanje moze pravnim poslom iskljuciti ili ograniciti. tipican primjer zakonskog zastupa nja je zastupanje privrednog drustva od strane izvrsnog direktora. Izvrsni direktor je obavezan organ drustva sa ogranicenom odgovornoscu, a imenuju ga clanovi drustva vecinom glasova ili na nacin utvrden statutom448. to dalje znaci da drustvo ne moze post ojati bez zakonskog zastupnika, posto sud nece izvrsiti registraciju. Isto tako, svaka promjena u licnosti direktora, kao zakonskog zastupnika, obavezno se upisuje u s udski registar i objavljuje u Sl. listu CG449. Dakle, privredno drustvo mora imati zak onskog zastupnika, dok, s druge strane, ne mora, a moze imati statutarne zastupnike. Sljedeci primj er zakonskog zastupanja odnosi se na roditelje, kao ovlascenike da postupaju u ime i za racun svoje maloljetne djece. Imovinom djeteta koju ono nije steklo radom, do njegovog punoljetstva, upravljaju i raspolazu u korist djeteta njegovi roditelji. Ako se imovina sastoji od nepokretnosti ili vrijednijih pokretnih stvari, za otudenje ili opter ecenje takve imovine potrebno je odobrenje organa starateljstva450. Zakonskim zastupanjem u sirem smislu smatra se i statutarno zastupanje, kao i za stupanje na osnovu akta nadleznog organa (npr. odluka suda o postavljanju likvidatora ili stecajnog upravnika nekog privrednog drustva). Razlika medu ovim vrstama zas tupanja ogleda se u osnovi nastanka ovlascenja za zastupanje. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu pored izvrsnog direktora koji obavezan organ drustva moze, ali i ne mora imati ostale zastupnike (npr. odbor direktora), koji se mogu imenovati u st atutu. Ukoliko su oni opstim aktom odredeni kao zastupnici, onda takve zastupnike zovem o statutarnim zastupnicima ili zastupnicima na osnovu opsteg akta pravnog lica. U osnivackom aktu i statutu odreduju se lica ovlastena za zastupanje drustva, kako ona koja su po zakonu obavezna tako i ona koja se odrede statutom. Zastupnici mogu imati zajednicka ovlascenja (kolektivno zastupanje) ili da svaki od njih ima samostalna (pojedinacno zastupanje)451, uz razgranicenja njihovih ovlas cenja. Odnos zakonskog i statutarnog zastupnika je takav da se njihova ovlascenja dopun juju, ali ne iskljucuju i da zakonski zastupnik koji vrsi funkciju poslovodstva (izvrs ni direktor), koordinira rad statutarnih zastupnika u okviru njihovih ovlascenja. Kod ove vrst e zastupanja notar je duzan primijeniti zakonske odredbe, te poduciti i upozoriti stranke na ta zakonska rjesenja, koja su imperativnog karaktera. Ako se pravna lica poja vljuju kao ugovorne stranke, notar je duzan izvrsiti neposredni uvid u podatke registra

ili zahtijevati od stranaka da dostave aktuelni izvod iz Centralnog registra nad leznog Privrednog suda. P R I m J E R Uvodnidioispravekadasekaostrankapojavljujepravnolicekojezastupa zakonskizastupnik . 448 Clan 73 stav 3 Zakona o privrednim drustvima CG Sluzbeni list RCG broj 6/200 2; Sluzbeni list CG broj 17/2007 i 80/2008. 449 Clan 70. do 73. Zakona o privrednim drustvima CG. 450 Clan 307. i 308. Porodicnog zakona CG. 451 Clan 68 Zakona o privrednim drustvima CG.

7. Vrste punomoci Drustvo za proizvodnju i trgovinu ELEKTRO d.o.o. Bijelo Polje, ul. Stupska 10., re gistarski broj ____, koje zastupa H. H. (unijeti podatke), direktor, ciji sam identitet ut vrdio na osnovu _______ )-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NakonuvidauCentralniregistarPrivrednogsuda ____,kojisamizvrsiodana ______ (ili danas)(alt. kada stranka donese Izvod iz registra: Nakon uvida u Izvod iz registra _____ suda _____, broj ___, od ____ godine), ustanovio samdajeDrustvozaproizvodnjuitrgovinu ELEKTRO d o o BijeloPolje,ul Stupska10 , upisanouCentralniregistardrustava podregistarskimbrojem _____,od____,idejeH H izvrsnidirektor,upisanza zastupanjet ogdrustvabezogranicenjaovlastenja Naznaceni izvod registra se prilaze u originalu (alt. u ovjerenoj fotokopiji, koju je sacinio ovaj notar) uz ovaj izvornik, a na kon sto je procitan strankama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 2 Voljno zastupanje Ova vrsta zastupanja se naziva voljno ili zastupanje nastalo na osnovu pravnog p osla, tj. ocitovanjem volje zastupanog (punomocje)452. Ovlascenje moze proizilaziti iz odredenih ugovora ili na osnovu jednostrane izjave volje date od strane zastupanog lica. 7. Vrste punomocja Pravilo je da punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove za cije je pre duzimanje ovlascen453. Kompetencija punomocnika kod sklapanja pravnih poslova za vlastodav ca odredena je dodijeljenim punomocjem454. Obim ovlascenja kod voljnog zastupanja odreduje sam vlastodavac, tj. zasnovan je na internom ovlascenju455. Kod zakonsk og zastupanja opseg ovlastenja proistice neposredno iz samog Zakona ili nekoga drug og akta na kojem se zastupanje temelji, gdje je unaprijed odreden opseg ovlastenja, tj. krug pravnih poslova koji se mogu i trebaju obaviti456. Punomocje mora biti odre deno, kako prema svom sadrzaju, tako i prema obimu457, o cemu notar mora voditi posebn o 452 Clan 85. i naredni ZOO CG. 453 Stav 1. clan 87. ZOO CG. 454 VtS RH, Pz. 1026/98, od 02.06.1998. - Psp 1998/1, str. 84. Punomocnik moze p oduzeti one pravne poslove za cije je poduzimanje ovlasten. Iz obrazlozenja: Punomoc izdana punomocn iku da potpisnike zastupa u svim pravima i obvezama po osnovi kupljenih dionica, kao st o je otplata dionica, pravo prijenosa dionica, zalaganje dionica, ovlascuje punomocnika za zakljucenje ugovora o prijenosu dionica. Nema vremenskog ogranicenja za izdanu punomoc, jer ona vrijedi dok je i

zdavatelj punomoci ne opozove . 455 VS BiH, Rev. 425/87, od 19.05.1988. -Bilten Vs BiH 3/88 -35. Punovazan je ugo vor kojim imalac deviznog stednog uloga ovlasti drugu ugovornu stranu da taj ulog oroci u cilju p ribavljanja kredita u domacoj valuti radi izgradnje porodicne stambene zgrade za trece lice . 456 Sefkija Covic, nav. djelo (Fn br. 8), str. 86. 457 VS S, broj Prev. 486/96. -Bilten 2/98. Samo izricita izjava ovlastenog lica o priznanju duga moze da znaci konvalidaciju sporazuma o vansudskom poravnanju . Vs BiH, Pz. 162/90, od 09.05.1990. Bilten Vs BiH 2/90 - 89. Sporazum o mjesnoj nadleznosti mogu punovazno zakljuciti samo zastupnici preduzeca ili po njima ovlasteni punomocnici .

Jedanaesti dio: Zastupanje racuna kod sastavljanja punomocja, odnosno kad notar sastavlja neke ugovore u ko jima se pojavljuje punomocnik. Neodredeno punomocje nije moguce458, kao, naprimjer, ovlascenje da zastupnik zastupa neko lice u svim mogucim pravnim poslovima. 7 1 Punomocjesobziromnaopsegovlastenjaza zastupanje Punomocje se moze dijeliti na vise nacina i prema razlicitim kriterijima. Prema svom vecem ili manjem obimu ovlascenja, punomocje moze biti opste (generalno za sve p ravne poslove u redovnom poslovanju), posebno (za odredenu vrstu pravnih poslova) i sp ecijalno (za tacno odredene pravne poslove). Obim punomocja se odreduje prema opstim pravilima o tumacenju izjavljene volje. tako, naprimjer, u pojedinim slucajevima sam Zakon odreduje obim punomocja459. 7 1 1 Opsteiligeneralne punomocje(mandatumgeneralis) Opste punomocje je ono punomocje kojim se punomocniku daje ovlascenje za sklapan je svih vrsta pravnih poslova koji se ticu davaoca punomocja, a mogu biti sklopljen i posredstvom punomocnika. Kad je punomocniku dato opste punomocje, on moze preduzimati samo pravne poslove koji ulaze u redovno poslovanje460. Kako pojam r edovnog poslovanja sam po sebi nije dovoljno precizan i odreden, postavlja se problem definisanja sta sve spada u redovno poslovanje. Zakonom nije poblize odreden ova j pojam, ali ipak je u njemu odredeno sta ne spada u krug redovnog poslovanja, tj. za sta je potrebno specijalno punomocje461. Smatra se da pod pojam opste punomocje spada d avanje ovlascenja za zastupanje u okviru svih poslova ili barem jednog veceg odredenog kruga poslova upravljanja jednom radnjom, pogonom ili preduzimanja svih poslova upravljanja u vezi sa jednom nepokretnosti koje moze preduzeti sam zastupani, al i ni u kom slucaju otudenje nepokretnosti. Kada postoji nedoumica u vezi sa obimom punomocja, smatra se da postoji manji, a ne veci obim ovlascenja. Druga ugovorna strana, odnosno partner punomocnika, mora uvijek polaziti od toga da punomocnik posjeduje uobicajena ovlascenja za zastupa nje, koja ne prelaze obim redovnog poslovanja. Ukoliko izdato punomocje sluzi za real izaciju odredenoga cilja, mogu se preduzimati samo one radnje u pravnom prometu koje su neophodne da se taj cilj ostvari. 7 1 2 Posebnoili genericno punomocje(mandatumspecialis) Pod posebnim (genericnim) punomocjem podrazumijeva se ovlascenje za preduzimanje odredenoga posla ili vrste poslova koji ne spadaju u redovno poslovanje nad dobr ima 458 Dragoljub D. Stojanovic, nav. djelo (Fn br. 5), str. 206. 459 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 502. str. 236. tako npr. prokura preds tavlja posebnu punomoc koja

se odnosi na sve uobicajene vrste poslova koje poduzimaju poduzetnici (firme) u takvoj djelatnosti (§ 49. I, II HGB). 460 Stav 2. clan 87. ZOO CG. 461 Stav 4. clan 87. ZOO.

7. Vrste punomoci davaoca punomocja462. Naprimjer, punomocnik je ovlascen za prodaju odredene nepo kretnosti i naplatu cijene, sto jos ne znaci da on to moze uraditi na otplatu u ratama ili na kredit, ukoliko to nije sadrzano u ovlascenju za punomocje. trgovacki putnik moze samo prodavati, a ne i kupovati robu, osim toga ne moze naplacivati cijenu, a za sve to mu je potrebno posebno punomocje. Mogu postojati takode slucajevi kada je punomo cnik posebnim punomocjem ovlascen da izvan, ali ipak u vezi sa redovnim poslovanjem, naprimjer, u slucaju upravljanja nad stambenom zgradom, gdje punomocnik moze pri mati i izdavati novac, on na osnovu takvog ovlascenja, podigne potreban zajam za tu zgradu463. 7 1 3 Specijalno punomocje (mandatumspecialissimum) Specijalnim punomocjem se daje posebno ovlascenje za tacno odredeni posao, a taj posao je od narocitog znacaja za vlastodavca. Zakonom o obligacionim odnosima propisan o je da odredene vrste pravnih poslova, koji su neuobicajeni u prometu, punomocnik moze preduzeti samo ako je dobio specijalno ovlastenje za njihovo preduzimanje. Naprimjer, bez posebnog (specijalnog) ovlastenja, punomocnik ne moze preduzimati mjenicnu obavezu, sklopiti ugovor o jemstvu, ugovor o nagodbi (poravnanju) i o izabranom sudu, a niti se moze odreci nekog vlastodavceva prava bez naknade464. Za svaki navedeni slucaj zahtijeva se dobivanje specijalnog pojedinacnog punomoc ja, koje ne moze obuhvatati uopstenu i neku njemu slicnu odredenu vrstu poslova. U n avedenim slucajevima mora postojati specijalno punomocje, dok se u svim drugim slucajevim a punomocje moze naknadno dati. Za ovu vrstu specijalnog punomocja obicno se upotrebljava i zahtijeva posebna odredena forma, iako se to u Zakonu o obliga cionim odnosima izricito ne navodi. U prilog ovome moze se navesti i stav sudske prakse : Bankarska garancija mora biti izdata u pisanom obliku, pa slijedom toga, i punomo cje za izdavanje garancije, a uz to, punomocje mora biti specijalno (mora sadrzati o vlascenje za izdavanje garancije). Lice koje je potpisalo garanciju bez specijalnog pisano g punomocja, ne moze se smatrati punomocnikom 465. Zahtijevana odredena forma je najcesce ovjera potpisa davaoca punomocja pred za to nadleznim organom, kao, nap rimjer, kod valjanog sklapanja braka putem punomocnika466. 7 2 Druge vrstepunomocja Pored gore navedenih, punomocje se moze podijeliti i prema drugim kriterijima. K ad se punomocniku izdaju odredene direktive (smjernice) u kojem pravcu i u kojoj mjeri da obavi neki pravni posao, govori se o ogranicenom ovlascenju (mandatum limitatum) ,

a ako to nije slucaj, onda se radi o neogranicenom ovlascenju (mandatum illimita tum). Punomocnik se mora drzati uputstava dobivenih od strane vlastodavca, osim u sluc aju 462 463 464 465 466 Stav 3. clan 87. ZOO CG. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1), str. 419. Stav 4. clan 87. ZOO CG VtS RH, Pz. 864/94, od 29.03.1994. - Praxis 2. - 28. Boris Vizner, nav. djelo (Fn br. 1.), str. 420.

Jedanaesti dio: Zastupanje kada bi konkretno postupanje prema dobivenim uputama bilo na stetu interesa zast upanog lica. Ako punomocnik nije dobio upute u vezi sa preduzimanjem pravnih poslova, mora te poslove obaviti kako to najbolje zna i savjesno, cuvajuci interese zastu panog lica - drzeci se uobicajenih standarda paznje u pravnom prometu. Upute dobivene od zastupanog lica, mogu biti imperativnog, fakultativnog ili indikacionog karak tera. Punomocje se moze takode vezivati za odredeni vremenski period. Posao preduzet p rije ili poslije tog perioda, bio bi nedjelotvoran prema vlastodavcu, ali ga on moze naknadno odobriti. Prema krugu lica, ovlascenje za sklapanje pravnih poslova moze se dati za sklapanje ugovora sa odredenim licima (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa tacno odredenim kupcem), ili da punomocnik moze dobiti punomocje za poslovanje sa svim drugim licima bez ogranicenja (npr. da zakljuci ugovor o prodaji sa bilo kojim kupcem). Osim toga, postoji pojedinacno i skupno punomocje. Ako vlastodavca zast upa samo jedno lice, radi se o pojedinacnom punomocju, a ako ga zastupaju dva ili vi se lica zajedno, onda se u tom slucaju radi o skupnom punomocju. Je li punomocje iz dato kao pojedinacno ili skupno, odreduje se tumacenjem izjavljenog punomocja. tako, naprimjer, ako lice A ovlasti tri lica, to se ne smatra zajednickim punomocjem, bez ostalih odrednica u vezi sa time. U tom je slucaju moguce da svako od ta tri lica ima ov lascenje da samo zastupa lice koje je dalo punomocje. Moguce je takode zamisliti situacij u da je prvo lice ovlasceno da samo zastupa lice A, a druga dva da su ovlascena da samo skupa zastupaju davaoca punomocja (skupno punomocje)467. Prema obimu dobivenog ovlascenja za zastupanje, rjesava se i pitanje je li vlastodavac davanjem ovlasc enja za zastupanje htio ili nije htio ovlastiti punomocnika da on moze prenijeti ovlasce nje na drugo lice (supstitucija). Pravilo je da punomocnik ne moze prenijeti svoja ovla scenja na drugog. Od tog pravila postoje dva izuzetka, a jedan je kad je punomocniku pr avnim poslom dozvoljeno prenosenje ovlascenja, dok je drugi u slucaju sprijecenosti da licno obavi posao, a interesi zastupanog zahtijevaju neodlozno preduzimanje pravnog po sla. Prilikom sacinjavanja notarskog zapisa punomocja, notar je duzan ispitati volju davaoca ovlascenja u vezi sa mogucnoscu prenosenja punomocja, tj. da li zeli ovlastiti s vog punomocnika da moze prenijeti ovlascenja na lice po izboru punomocnika ili na ta cno odredeno lice. Primjer formulacije: Punomocnik je ovlascen, u slucaju svoje sprij ecenosti, prenijeti ovlascenja, u skladu sa ovim punomocjem, na lice koje on odredi (alt.

na lice XX) . Ogranicenje ovlascenja moze se ticati i teritorije na kojoj zastupnik moze s klapati pravne poslove468, kao, naprimjer, kupovina nepokretnosti na odredenom lokalitet u. 8. Zajednicko zastupanje Vise lica moze dobiti ovlascenje za zastupanje na nacin da samo zajednickim nast upom tih lica ili samo nastupom pojedinih lica od njih budu u mogucnosti da svojim iz javama volje prouzrokuju pravne posljedice za zastupanog. Ova lica nazivamo zajednickim 467 Hans Brox, nav. djelo (Fn br. 4), Rn. 503. str. 237. 468 Sultanovic Aziz / trifkovic Milos / Simic Milic, nav. djelo (Fn br. 18), str . 229.

8. Zajednicko zastupanje ili skupnim zastupnicima. Ovakva mogucnost je za neke slucajeve izricito regulis ana u pojedinim zakonima iz uporednog prava469. Zajednicko zastupanje sadrzi oborivu p ravnu pretpostavku da se u slucaju izdavanja jedne isprave punomocja za vise lica zeli zajednicko zastupanje. Zajednicko zastupanje znaci da opunomocena lica samo zajednickim nastupanjem prema vani imaju ovlascenje za zastupanje, ali ne i pojedinacno. Dan as je najcesci slucaj zajednickog zastupanja zakonsko zajednicko zastupanje djece o d strane njihovih roditelja470. Kod aktivnog zastupanja, zajednicki zastupnici u pravilu mogu postupati samo tak o da svi izjave saglasnu volju prema drugoj ugovornoj strani, ali to se ne mora do goditi istovremeno. Zajednicko zastupanje moze dovesti do vrlo komplikovanih procesa od lucivanja. Iz tog razloga, vrlo cesto prema drugoj strani nastupa samo jedan od zajednickih zastupnika, pozivajuci se na interno dobijenu saglasnost zajednickih zastupnika ili samo nekih od njih. U sustini, danas je prihvacena ova mogucnost da jednog o d njih svi drugi zajednicki zastupnici ovlaste za preduzimanje svih ili samo pojedinih pravnih poslova ili tacno odredenog pravnog posla, odnosno da oni postupanje jednog od zajednickih zastupnika bez takvog ovlascenja naknadno odobre471. Ovakva mogucnos t je izricito regulisana u Njemackoj, u HGB § 125. II recenica 1., kao i u zakonu o akcijama, u § 78. IV. Sudska praksa u Njemackoj je usvojila analognu primjenu ovih odredbi za sve slucajeve zajednickog zastupanja472. Ovlascenje od strane zajednickih zas tupnika ne predstavlja neku novu potpunomoc vec ga treba razumjeti kao jedno parcijalno prosirenje ovlascenja za zastupanje ovlascenom zajednickom zastupniku473. to ovlascenje, kod kojeg se takode radi o jednostranom pravnom poslu, slicnom dodjeljivanju pun omocja, moze se u svakom momentu opozvati. Ne da se opovrgnuti (poreci) mogucnost da regulativa o zajednickom zastupanju i zastita zastupanog koja se na ovaj naci n zeli postici, moze dovesti do gubljenja svoje svrhe (smisla) i izvrgavanja zajednicko g zastupanja. Zbog toga, nema razloga da ne postoji mogucnost iskljucenja ove odredbe, jer se time stite interesi zastupanog. Stoga zastupani moze ograniciti pravo zajednicki h zastupnika na opunomocenje pojedinaca izmedu sebe da preduzimaju odredene poslove ili odredene vrste poslova. Zastupani moze iskljuciti u potpunosti opunomocenje ili za pojedine zastupnike ili za odredenu vrstu poslova. Kod zajednickoga zastupanja primjenjuju se pravila iz clana 22. Zakona o obligac ionim odnosima CG o odobrenju. Ovim nacinom se omogucuje da pravni poslovi sklopljeni od pojedinih zastupnika koji su prekoracili svoje ovlascenje za zastupanje, mogu biti odobreni od ostalih zajednickih zastupnika. Kada se ne bi primjenjivala pra

vila o odobrenju, morale bi se primjenjivati opste odredbe o zastupanju, bez ovlascenja za zastupanje, tako da bi iskljucivo sam zastupani mogao odobriti pravni posao koji je 469 tako npr. u Njemackoj, u BGB §§ 709. i naredni za ortacke ugovore. Osim toga, ov a mogucnost je data u HGB, u § 48. II gdje se iznosi da se prokura moze izdati za vise osoba zajednick i. 470 Clan 69 Porodicnog zakona CG. 471 Werner Flume, Allgemeiner teil des Burgerlichen Rechts, 3. Auflage Springer Verlag Berlin, 1979., § 45 I 3. 472 RGZ 81, 325, 329. 473 MunchKomm / Thiele Rn. 82. § 164.

Jedanaesti dio: Zastupanje u lebdecem stanju, koji je u pogledu svoje punovaznosti, prema clanu 84. Zakona o obligacionim odnosima CG, preduzet bez ovlascenja. Nedostaci volje i druge okolnosti koje uticu na pravne posljedice izjave volje, cijene se prama licnosti zastupnika. Zastupani se ne moze pozivati na prethodno izneseno a ko je znao ili morao znati za nedostatke, a zastupnik je postupao po njegovim uputama. Ovakvo shvatanje vazi i kod zajednickog zastupanja (opunomocenje), s tim sto je dovoljn o ako je izjava volje jednog zastupnika imala nedostatak, ili ako je jedan od zast upnika postupao savjesno ili nesavjesno. Ako, naprimjer, neka odredba sticanja prava od neovlascenog cini zavisnim o savjesnosti sticatelja i ako je sticatelj u pravnom poslu stican ja zastupan sa vise zajednickih zastupnika, smatramo da je dovoljna nesavjesnost je dnog zastupnika da bi se negirala savjesnost. Zajednicko zastupanje se u pravilu odnosi samo na davanje, a ne i na primanje iz jave volje. Sto se tice pasivnog zastupanja, za sve slucajeve zajednickog zastupanja vazi pravilo da je svaki od zajednickih zastupnika samostalno ovlascen za prijem izjave volje , za ciju je pravnu valjanost potrebna dostava, odnosno prijem izjave. Dakle, kod pas ivnog zastupanja, svaki od zajednickih zastupnika je ovlascen da sam primi izjavu, koj a ce imati sve pravne ucinke kao da je predata svim zajednickim zastupnicima474. Zaje dnicko zastupanje samo po sebi sadrzi pojedinacno ovlascenje za zastupanje u pogledu pr ijema izjavljene volje. Ako je za vise lica izdato zajednicko punomocje, oni zastupano g mogu zastupati samo zajednicki, ukoliko nije sto drugo odredeno u tom punomocju. Ovo odredenje ima dispozitivan karakter, tako da davalac punomocja i za prijem i zjave volje moze odrediti striktno zajednicko zastupanje. Ovakvo shvaceno zajednicko z astupanje, vodi racuna o zastiti interesa i druge strane. Dispozitivnost ne utice prekomjer no na suprotnu stranu, jer ona samo mora voditi racuna o tome da izjava volje dode svakom zajednickom zastupniku. 9. Sklapanje ugovora sa samim sobom 9 1 Pojam Kod razmatranja obima i sadrzine punomocja, potrebno je raspraviti i pitanje mog ucnosti da jedno lice bude istovremeno i punomocnik i ugovorna strana. Zakon o obligacio nim odnosima ne sadrzi nijednu odredbu o dopustenosti, odnosno zabranjenosti da

za razliku od Zakona o obligaci onim odnosima. 475 Clan 57. II str. . 601. 3). § 30. djelo (Fn br. tumacenjem ovog zakona. nav. osim ukoliko nekom posebnom zakonskom odredbom to nije izricito zabranjeno. moglo bi se zakljuciti da je s klapanje ugovora sa samim sobom dopusteno. Skice. predvidena su rjesenja u vezi sa pitanjem samokontrahiranja. Dakle. U Skicama. U Skicama za zakonik o obligacijama i ugovorima475 navodi se da zastupnik ne moze u ime lica koje 474 Karl Larenz.zastupnik sklopi ugovor sa samim sobom za svoj racun ili za racun nekoga drugog koga takode on zastupa.

kupi tu stvar zastupanog za sebe. naprimjer. a na drugoj strani je isti zastupnik k oji postupa u svoje ime. a na drugoj strani je drugi ug ovorni partner kojeg zastupa isti zastupnik. Kod visestrukog zastupanja. ili zastupnik za dvije osobe istovremeno i da u tom svojstvu sklopi pravni posao za obje zastupljene osobe? Ukoliko bi ovlascenje za zastupan je automatski obuhvatalo i pravo ugovaranja sa samim sobom. postavlja se pitanje: moze li neko istovremeno bit i zastupnik i ugovorna strana. s jedne strane. Isti primjer je ako roditelji kupe nepokretnosti ciji su vlasnici djeca476.9. on moze sam odluciti o tome ko ce biti druga ugovorna strana (protivna . Naprimjer. na jednoj strani stoje j edan naspram drugog zastupani kojeg zastupa zastupnik. na jednoj strani stoje jedan na spram drugog zastupnik koji zastupa zastupanog. ak o nepokretnost koju zastupnik prodaje za zastupanog. tako. 9 1 1 Samokontrahiranje Zastupnik kod samokontrahiranja preduzima pravni posao u ime zastupanog sa samim sobom. ciji je vlasnik maloljetna kcerka. kao ni za racun nekog drug og kojeg takode zastupa. U Skic ama je takode odredeno da lice u cije je ime sklopljen takav ugovor. Sklapanje ugovora sa samim sobom zastupa sklopiti ugovor sa samim sobom za svoj racun. takav primjer postoji kod otkaza. naprimjer. Sklapanje ugovora sa samim sobom postoji. a s druge strane. zastupnik koji ima ovlastenje za prodaju odredene stvari. u ime zastupanog. on sam kupi (samokontrahiranje). svom maloljetnom sinu478. zastupnik zastupa vise osoba. time bi se zastupniku sirom otvorila vrata za zloupotrebu ovoga prava. izuzev u slucajevima kada je to Zakonom dozvoljeno. moze taj ugovor naknadno odobriti (ratificirati). on pojavljuje u ulozi zastupnika kupca i prodavca. zastupnik sklapa ugovor sa samim s obom. kao zastupnikom nekog drugog. ili pravo da istovremeno zastupa obje ugovorne strane. Kod samokontrahiranja. u ime zastupanog. kad zastupnik moze. Prema autonomiji volje i kao gospodar posla. 9 2 Podrucje primjene U vezi sa podrucjem primjene. sa zahvalnoscu to licno p rihvati. takav primjer je kad roditelji poduzmu pro daju imovine. ili se u ugovoru koji je potrebno sklopiti. samom sebi dati otkaz477. 9 1 2 Visestrukozastupanje Kod visestrukog zastupanja. rukovodilac u jednoj firmi poveca sebi platu u ime firme koju zastupa. te sklapa izmedu njih pravne poslove. U ti m slucajevima ne mora se nuzno raditi o ugovorima (kontrakt) nego to moze biti slucaj i kod je dnostranih pravnih poslova. Dakle. Pravilo je da zastupani daje ovlascenje za zastupanje. sto znaci da on zastupa obje ugovorne strane (visestruko zastupanje).

478 Dieter Medicus. nav. 250. 535. 356. 955. Rn. 4). 253).. nav. 356. str. djelo (Fn br.476 Dieter Medicus.. str. djelo (Fn br. 956. . str. Rn. 253. 477 Hans Brox.).. nav. Rn. djelo (Fn br.

U zakonodavstvima gdje je samokontrahiranje izricito regulisano. Od navedene opste zabrane sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. niti iskljucuje. b) Dopusteno je tamo gdje sama priroda pravnog posla kojeg treba sklopiti. BGB479 mogucnost samokontrahiranja izuzetno dozvoljava onda kad a zakon. ili da on (zastupani) naknadno odobri pravni posao u kojem je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom. isklj ucuje rizik za zastupanog. Prema tome. polazi se uvijek od ocjene sukoba interesa. nap rimjer. Zbog toga je ovdje potrebno dati odgovor na pitanje: kada je zastupnik ovlascen da mo ze vrsiti samokontrahiranje pravnog posla ili vrsiti visestruko zastupanje? U rjesavanju ovog pitanja u uporednom pravu i teoriji postoje razlicita misljenj a. obrnuto. postoje odredeni izuzeci: a) Sklapanje pravnih poslova sa samim sobom dopusteno je u slucaju da je zastupa ni izricito ovlastio zastupnika da on moze sam za sebe (u svoje ime) nastupiti u pr avnom poslu koji treba sklopiti. zastupnik poklanja nesto zastupanom. ima o dredenu berzansku ili trzisnu cijenu. te stoga ovakve mogucnosti zastupani niti predvida. kad zastupnik placa dug zastupanom i on ulazi u imovinsku masu zastupanog kojom upravlja zastupnik ili. 9 2 1 Izuzeciodpravila Potrebno je takode razmotriti i situacije u kojima je dopusteno sklapanje poslov a sa samim sobom ili vrsenje visestrukog zastupanja. d)Dopusten je ovakav pravni posao i ako se radi o ispunjenju pravne obaveze. mozemo reci da je sklapanje ugovora sa samim sobom u pravil u nedopusteno i pravni posao se smatra nepunovaznim zbog postojanja nacelne kolizi je interesa zastupanog i zastupnika. zastupani vrlo rijetko obraca dovoljno paznje na samokontrahiranje ili visestruk o zastupanje. statut ili ugovor to predvida.Jedanaesti dio: Zastupanje strana ugovornica) -zastupnik ili neko drugo lice. ili ako se pravni posao sastoji samo u isp unjenju obaveze. kad zastupnik iz imovine zastupanog napla cuje svoje potrazivanje. a on se u u govoru pojavljuje kao poklonodavac i kao zastupnik poklonoprimca. Prilikom davanja ovlascenja z a zastupanje. c) Kada se radi o sklapanju kupoprodajnog ugovora. a roba koja se prodaje. koje mu nesumnjivo treba platiti zastupani. 9 2 2 Kolizijainteresa . dopusteno je sklapanje pravnih poslova sa samim so bom. naprimjer.

Generalna zabrana zastupanja u svim slucajevima. osim ako je izricito dopusteno ili se radi o ispunjenju preuzetih obaveza. . tako i druge ugovorne strane kod visestrukog zastupanja. BGB. to se odnosi na pravne poslove kod kojih se ugovorne strane (zastupa ni 479 § 181. zasniva se na izbjegavanju moguce kolizi je interesa. kako zastupanog. Na taj nacin moze doci do nastanka stete za zastupana lica i do same zloupotrebe us tanove zastupanja.

oni imaju razlicite interese koji bi se u tim slucajevima sastavili ili izjednacili. U pravilu. mora se voditi racuna o gene ralnom nepostojanju opasnosti od kolizije interesa.10. dovodi zastupnika u situaciju sukoba inter esa. Po stavljeno pravilo u vezi sa sukobom interesa. stoga se moze reci da su zakonodavstva tih uredenja bila formalisticka482. obligaciono pravo je najprije poznavalo formalne izjave v olje. prema svom tipicnom (uobicajenom) sadrzaju. naprimjer. tako. Forma je u najstarijim pravnim uredenjima imala odlucujucu ulogu. Dakle. zastupani ne moze raskinuti ugovor: (a) ako je pristao na takvo istupanje zastupnika. Smatramo de je dosta dob ro i za nas prihvatljivije ponudeno rjesenje u Nacelima Evropskog ugovornog prava. zastupanom donosi iskljucivo pravne prednosti. volja se moze izraziti rijecima. postoji odredeno uvjerenje da u pravnom prometu roditelji mogu svoju maloljetnu djecu istovremeno darovati i u njihovo ime. Prema Zakonu o obligacio nim odnosima CG. U njemackoj sudskoj praksi i pravnoj teoriji nastoji se prosiriti broj slucajeva primjene izuzetaka od pravila sklapanja ugovora sa samim sobom. Posebna forma punomocja i njegov zastupnik ili vise zastupanih putem jednog zastupnika) nalaze u ulozi u govornih partnera koji stoje jedan naspram drugog u obligacionim odnosima. ili joj to nije moglo ostati nepoznato. kao zakonski zastupnici. uobicajenim znacima. ili ako mu je zastupnik predocio sukob interesa. Kod ovog povecanja moguci h slucajeva sklapanja pravnih poslova sa samim sobom. jer se tada postize da preduzeti pr avni posao. (2) Pretpostavlja se da postoji sukob interesa: (a) ako je zastupnik takode istupao kao zastupnik druge strane. 10. te bi zbog toga mogli proizvesti odredene nezeljene posljedice za ucesnike u pravnom promet u480. (3) Medutim. ali on nije stavio prigovor u primj erenom (razumnom) roku. a druga strana je to znala. Posebna forma punomocja Istorijski posmatrano. ili mu to nije moglo ostati ne poznato. ovdje se ne radi o tome da takva opasnost stvarno posto ji samo u pojedinim slucajevima nego se radi o generalnom iskljucenju kolizije inte resa u svim slucajevima481. prihvatati takve darove (poklone). . ili drugim po nasanjem iz kojeg se sa sigurnoscu moze zakljuciti o njenom postojanju483. u clanu 3: 205 Nacela Evropskog ugovornog prava glasi: (1) Ako ugovor koji sklopi zastupnik. (b) ako je zastupnik sklopio ugovor sa samim sobom u svom licnom svojstvu. zastupani moze raskinuti ugovor na osnovu odredaba clanova 4:112 do 4:116.

481 BGHZ 50. Obligaciono pravo. II str. nav. 8. 483 Vidi clan 21. § 30. .. godine . ZOO CG.480 Karl Larenz. Univerzitetska knjiga Sarajevo 2004. 11.. 100. 482 Abedin Bikic. djelo. str. 595.

punomocje mora biti specijalno (mora sadrzavati ovlascenje z a izdavanje garancije). 10 1 1 Neformalnost punomocja Savremeni princip sklapanja ugovora solo consensus vrijedi za nastanak punomocja na osnovu nekog ugovora. U takvom slucaju doticno punomocje mora biti izdato u toj (propisanoj) formi. a uz to. kao je. na osnovu odluke suda. 733. od 13. Naime. ugovor o jemstvu itd. a ponekad i sutnjom. konkludentnim radnjama. nije rijedak slucaj da zakon za nastanak punomocja zahtijeva i pisanu formu pod prijetnjom nistavosti484. ugovor o trgovinskom zastupanju.Jedanaesti dio: Zastupanje 10 1 Forma punomocja Sto se tice pitanja da li je punomocje formalan ili neformalan pravni posao.10. zahtijeva odredena Zakonom propisana forma487. ugovor o gradenju. i punomocje za iz davanje garancije. pa slijedom toga. zakljuceno je da: Forma propisana za nek i 484 Slobodan Perovic. Lice koje je potpisalo garanciju bez takvog specijalnog pi sanog punomocja. 485 Clan 19. tako tvrdi i sudska p raksa: Za punomocje koje sadrzi punomocnikovo ovlascenje da u ime vlastodavca cuva i kor isti nepokretnosti. djelo (Fn br. Volja se moze izraziti usmeno. 2114/96. Medutim. odnosno preduzimanje dato punomocj e. ne trazi se neki posebni oblik. pi sano. Zakonom o obligacionim odnosima CG propisano je na vise mjesta kad neki ugovor mora biti sklopljen u pisanoj formi. Rev.1998. takav je i stav sudske prakse: Ban karska garancija mora biti izdana u pisanom obliku. . 49. str. nizi sudovi zbog svojeg pogresnog pravnog pristupa do sada nisu utvrdili sve vazne ci njenice na temelju kojih bi se moglo ispitati da li su pravilno primijenili materijalno pravo u spo ru. Iz obraz lozenja: Medutim. ne moze se smatrati punomocnikom 488. ugovor o osiguranju. a posebno ako je takvo punomocje izdato u inostranstvu. naprimjer. nav. ZOO CG. U svim navedenim slucajev ima neophodno je prethodno postojanje pisanog punomocja za valjano sklapanje ugovora. sto znaci da punomocje nastaje postignutom saglasnoscu vol ja ugovornih strana o bitnim sastojcima doticnoga ugovora485.Izbor odluka 1/1999.). a to se zove paritet forme. 10 1 2 Potrebnaposebnaforma punomocja Posebna forma punomocja zahtijeva se samo u onim slucajevima ako se za ugovor il i neki drugi pravni posao za cije je sklapanje. tre ba reci da ono u pravilu spada u neformalan pravni posao. . ugovor o licenci.24/20. 486 VS RH. Ipak. nizi sudovi . nije potrebno da ono bude ovjereno 486.

.03. Pz. . pa bi bila dovoljna punomoc data u bilo kom obliku. 488 VtS RH. ukinuti obje nizestupanjske odluke i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno sudenje (clan 395.28. godine.. 864/94.zakljucili su da tuzenik nije ovlasten koristiti sporne nekretnine. Stoga je valjano prihvatiti reviziju. nije ovjerena na propisan nacin.Praxis 2 . pri cemu su izgubili iz vida da se za takvu vrstu poslova (cuvanje i koristenje nekretnine u ime suvlasnika) ne trazi poseban obli k punomoci. stav 2.1994. Zakon a o parnicnom postupku u daljnjem tekstu ZPP). od 29. ZOO CG. 487 Clan 86.. pocevsi jos od 1986. te stoga nisu cijenili one dokaze ponud ene po tuzeniku iz kojih bi se moglo utvrditi da li je brat tuzenika ovlastio tuzenika na posjed sp ornog dijela nekretnine. jer da punom oc koju je izdao brat tuzenika u Bosni.

Kad se. Dakle. naprimjer. Ova od redba je imperativnog karaktera. naprimjer. Punomocje o zastupanju stranaka pred sudom mora biti pisano ili dato usmeno na zapisnik u sudu490. Ako se radi o stranim notarskim ispravama o punomocju.12. punomocjem za davanje nasljednicke izjave. Za neke pravne poslove. 10 1 3 Potrebnadodatnaforma U drugim zakonima koji obraduju zastupanje za punomocje moze biti propisana pisa na forma za obavljanje odredenih pravnih poslova. osim p isane forme punomocje. Smatramo da bi strani notarski akt i uopste stra ni akt o punomocju trebali da budu u formi koja je vazeca u zemlji u kojoj je taj akt s acinjen. ta je isprava jedan vazan i pouz dan dokaz o postojanju konkretnog punomocstva. nacin). od 28. u slucaju naplatnog ugovornog zastupanja sluzi kao dokaz stvarnog postojanja odnosa zastupanja. onda se one. punomocjem za uknjizbu nepokretnosti itd.1994. Posebna forma punomocja ugovor vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. punomocje mora biti u for mi notarskog zapisa. tako. da bi proizvodio vaznost ugovora. no taj pristanak. te a ko 489 VS RS. odnosno za odobrenje rasp olaganja i to ne u obliku opsteg punomocja nego u obliku specijalnog punomocja za zakljuc enje odredenog pravnog posla koji se namjerava zakljuciti. 48/94. te je ugovorne strane svojim izjavama volje ne bi mog le promijeniti492. daje mjenicna izjava za nepismeno lice. Osim toga. Posebno je Zakonom o notarima491 propisano za koje pravne poslove je potrebna fo rma notarskog zapisa za valjanost odredenih ugovora i drugih pravnih poslova. ovlascenje treba biti ne samo u pisanoj formi nego i ovjereno od strane na dleznog organa ili lica. punomocjem za sklapanje braka. pod uslovom uzajamnosti. ako se zakljucuju putem punomocnika. 10 2 PotrebnaformauskladusaZakonomoobligacionim odnosima Pisana isprava od strane vlastodavca predstavlja vjerodostojan dokaz o tome ko j e njegov punomocnik i koja ovlascenja on ima. Rev. Vlastodavac moze dati pris tanak na ugovor naknadno. izjednacavaju sa notarskim aktima sastavljenim po Zakonu o notarima Crne Gore493. to je. . kao i to d a se ovjeri od strane suda ili kod notara. . naprimjer. slucaj sa parni cnim punomocjem.10.Bilten 1/1999 . Odredbe o obaveznoj formi notarskog zapisa mogu biti sadrzane i u drugim zakonima. zahtijeva se i dodatna posebna forma (oblik. a ne i usmen. ili takav da proizilazi iz konkludentnih radnji 489. mora bit i pisan.. kod svih pravnih poslova za koje je propisana obavezna forma notarskog zapisa.53.

Zakona o notarima CG. od 03. djelo (Fn br.12. 36/2004. Zakona o notarima CG.08 . od 24. .1976. (Sluzbene novine FBiH br. ovoga clana: Ako posumnja u istinitost pisane punomoci. godine) i Zakon o parnicnom postupku FBiH clan 308. 493 Clan 8. sud moze rjesenjem odrediti da se podnese ovjereno punomocje. Ovakvo rjesenje je preuzeto i u novi Zakon o parnicnom postupku BiH clan 248. 128.10. 491 Clan 51. 53/2003. o d 28. nav. Stav 3. (Sluzbeni glasnik br. str. 64).2003. 492 Vilim Gorenc. Protiv tog rjesenja nije dopustena zalba . godine).490 Clan 87. bivseg Zakona o parnicnom postupku.2004.

Ove odredbe se odnose na interni odnos izmedu vlastod avca i punomocnika. kao i bez obzira na vrijeme davanja i trajanja puno mocja. ZOO CG: Vlastodavac moze po svojoj volji suziti ili opozvati . Forma propisana zakonom za neki ugovor ili neki drugi pravni posao vazi i za punomocje za zakljucenje tog ugovora. sluzila bi punomocnik u kao dokaz postojanja ugovornog odnosa iz kojeg bi moglo nastati potrazivanje. ugovaranje klauzule o odricanju prava opozivanja ili suzavanja punomocja nema pravnog ucinka. odnosno za preduzimanje tog posla494. moze uciniti neformalnom izjavom volje i onda kada je za ugovor ili pravni posao za koji je bila dato punomocje predvidena obavezna forma498. postavlja se pitanje: je li moguce izdato punomocje opozvati ili suziti? Zakon o obligacio nim odnosima495 izricito predvida pravo vlastodavca da moze u svako vrijeme opozvati ili kasnije ograniciti dato punomocje. Suzavanje i opoziv punomocja Zastupnik moze preduzimati samo one pravne poslove za koje ima ovlascenje. 11. Smatra mo da rjesenje u Zakonu o obligacionim odnosima ima odredene prednosti u odnosu na dru ga rjesenja u uporednom pravu. Dakle. jer smatralo bi se kao d a ta odredba i nije ugovorena (pro non adiecta)496. Pravo vlastodavca na opozivanje i suzavanje punomocja postoji cak i u slucaju ako se on ugovorom o punomocju odrekao toga prava. Ako je odricanje od prava opoziva punomocja u ugovoru nepunovazno. stav 1. a da se njemu ne dadne mogucnost osl obadanja te potcinjenosti u svako vrijeme. 11 1 Opozivost punomocja Nemogucnost ugovaranja neopozivog punomocja proizilazi iz okolnosti sto se niko ne moze trajno potciniti odlukama drugog lica. radu. 495 Clan 88. prije svega u odnosu na usvojena rjesenja u njemacko m Zakoniku. Zakonom o obligacionim odnosima CG497 propisano je pravilo da se opoziv ili suza vanje punomocja.Jedanaesti dio: Zastupanje zastupano lice ne bi priznalo ugovorenu naknadu (nagradu). u sumnji se ne moze prihvatiti da je automatski nepunovaz no i dodijeljeno punomocje. odnosno ogranicava. iako je ono bilo povezano sa ugovorom o nalogu. pri cemu opoziv punomocja ili njegovo suzavanje ima karakter jednostranog akta vlastodavca. Buduc i da vlastodavac i punomocnik imaju poseban odnos medusobnog povjerenja. Zakono m su zbog toga predvidene i situacije u kojima opozivanje punomocja moze proizvesti s tetne 494 Clan 86 ZOO CG. djelu ili nekim drugim ugovorom. bez obaveze navodenja razloga zbog kojih se punom ocje opoziva.

1). 498 Postoji i drugacije rjesenje u Zakonu o parnicnom postupku. nav. . stav 2. djelo (Fn br. 496 Boris Vizner. cak i ako se ugovorom odrekao tog prava. u kojem je propi sano da se opoziv. 422. ZOO CG. str. ZPP BiH ili clan 310. stav 2. 497 Clan 88. ZPP FBiH). stav 2.punomocje. odnosno otkaz punomocja mora saopstiti sudu pred kojim se vodi postupak u pisano j formi ili usmeno na zapisnik (clan 250.

djelu ili neki drugi ugovor). govore u prilog mogucnosti neformalnog suzavanja ili opo zivanja501. punomocnik kome je zbog toga nanesena steta. Ako se opozivom ili suzavanjem povrijedi osn ovni ugovorni odnos (ugovor o nalogu. Zbog toga je preporucljivo na po uzdan i trecim licima dostupan nacin opozvati ili suziti punomocje dato u posebnoj for mi. O ovome bi notar trebao savjetovati vlastodavca. kao i drugi razlozi cjelishodnosti. prema kojima je dopustena usmena izmjena pisanih. moze u katastar nepokretnosti upisati zabiljezba cinjenice opoziva punomocja. ima pravo zahtijevati n aknadu tako nastale stete499. odvijanja brzine prometa. Za punomocje izdato u prop isanoj pisanoj formi. te zbog nacela katastarsko-knjiznog prava ta cinjenic a djeluje prema potencijalnim sticaocima stvarnih prava. od vlastodavca zahtijevati naknadu stete. na osnovu ugovornog odnosa. j er se ono rjesava drugom odredbom u skladu s nacelom savjesnosti. Opoziv je pravo vlas . U svakom slucaju treca lica se ne bi mogla pozivati na savjesnost. bez posebne forme. sto dov odi do toga da se tako opozvano punomocje ne moze upotrijebiti u pravnom prometu. Suzavanje i opoziv punomocja posljedice i na strani punomocnika. opozivanje i suzavanje svakog punomocja moze se uciniti izjavom. koj a je za njega na taj nacin nastala. radu. Kad se punomocje jednostrano opozove ili suzi. odnosno na nacin kako je i dodijeljeno? Razlozi pravne sigurnosti. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima500. ono je apstraktno i u pogledu prestanka. jer j e ono opozvano tj. da kle prestane na nacin koji nije predviden za prestanak osnovnog ugovornog odnosa na kojem se zasniva. 11 2 Apstraktnost punomocja Kao sto je punomocje po svom nastanku apstraktno. od nosno ugovora za koje je odredena posebna forma. U prilog ovakvog rjesenja govore i druge odredbe Zak ona o obligacionim odnosima502. tako se. prestalo. moguce je postaviti pitanje: moze li se to punomocje suziti i opo zvati neformalnom izjavom ili se to mora poduzeti u pisanoj formi. Ono je nacelno nezavisno od sadrzine i daljnjega postojanja osnovnog odnosa na kojem pociva i moze se u svako doba opozvati ili suziti. Pitanje ucinka suzav anja ili opozivanja prema drugoj ugovornoj strani rjesava se zavisno od toga zna li d ruga ugovorna strana ili mora znati za tu cinjenicu. Ovim se ne regulise pitanje ucinka suzavanja ili opozivanja prema trecim licima. naprimjer. a narocito kada punomocje ima ovlascenje za sticanje ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima. punomocnik ima pravo. Ponekad interes vlastodavca moze iziskivati potrebu da se punomocje opozove hitno u neformalnom obliku.11. odnosno drugoj ugovornoj strani.

odnosno kad izgubi povjerenje u njega. ZOO CG. i 4. ili davalac ovlastenja ne smatra vise potrebnim da ga punomocnik i dalje zastupa. stav 3. str. bilo bi veliko opterecenje i ogranicenje njegovog slobode odluc ivanja 499 Stav 3. djelo (Fn br. 257. ZOO: Opozivanje i suzavanje svake punomoci moze se uciniti b ez posebne forme . 500 Stav 2. Ukoliko vise ne postoji povjerenje davaoc a ovlascenja u punomocnika.todavca pomocu kojeg moze otkloniti rizik zloupotrebe punomocja od strane punomocnika. . clan 92. Blagojevic / Vrleta Krulj. nav. 502 Clan 60. 15). 501 Borislav t. ZOO. clan 92.

Prestanak punomocja 12 1 PremaZakonuoobligacionimodnosimaCG Materija prestanka zastupanja takode se regulise i u drugim zakonima507. lice A je ovlastilo svoju suprugu da moze raspolagati novcem koji je na tom racunu. Ipak.. njen muz bi morao protiv se be priznati takve postupke svoje supruge. zbog toga sto se punomocje smatra pravnim poslom intuitu personae. 12. tj. kao pravilo mogucnosti opoziva punomocja u svako vrijeme. 89. Za postojanje punomocj a neophodan je odnos povjerenja izmedu vlastodavca i punomocnika. Pojedina rjesenja iz uporednog prava506 daju istovremeno i mogucnost dodjele neo pozivog punomocja. Javno dodijeljeno punomocje treba opozvati na nacin kako je uslijedilo505. Dodjela ovakvog neopozivog punomocja predstavlja izuzetak od pravila opozivosti punomocja. te ce o vdje biti govora o prestanku punomocja nastalog na osnovu pravnog posla.. Za ilustraciju moze nam posluziti sljedeci primjer. ako se radi o upisu punomocja u nekom ja vnom registru. i zjavom opoziva prema ovlasceniku ili prema trecem. jer nije zelio stvoriti dojam kako nesto nije dobro u njegovu bracnom zivotu. ne bi se smjela zapostav iti najvaznija cinjenica kod zastupanja.Jedanaesti dio: Zastupanje nametanjem obaveze zastupanom da ceka na nastanak nekog od razloga za prestanak vazenja punomocja503. ipak njima nisu obuhvaceni svi moguci slucajevi prestanka punomocja. Zbog toga je Zakonom propisano pravilo mogucnosti opoziva. suprug joj oduzme izdato ovlascenje. obradenog u odred bama Zakona o obligacionim odnosima. O opoziv u punomocja . naprimjer. Banci nije n ista saopstio. onda se ono moze opozvati samo brisanjem takvog punomocja iz toga regi stra (kao sto je prokura). Smatram o da opoziv punomocja treba uslijediti na nacin kako je punomocje i nastalo. Zakonsko odredenje. tako. dakle na nacin kako ovlascenje i nastaje. Priliko m otvaranja konta u banci. iako su u Zakonu o obliga cionim odnosima CG ovoj materiji posvecena tri clana (clan 88.). Potrebno je istaci da. svakako. re alizuje se jednostranom izjavom volje. da je banka u k onkretnom slucaju bila savjesna504. i 90. Pretpostavka je. a to je da se kod punomocja mora voditi rac una o zastiti interesa trecih lica s kojima punomocnik sklapa pravne poslove. prema kojem se ima preduzeti pravni posao iz ovlascenja. Nakon sto je ovlasceno lice (supruga davaoca ovlastenja) podiz ala sa konta novac preko svake mjere. Ukoliko bi njegova supruga potpuno ispraznila konto.

506 § 168. BGB 507 Porodicni zakon. Zakon o trgovackim/privrednim d rustvima. . 623. str. 623. 504 Alfred Koller. djelo (Fn br. djelo (fn br.i njegovom ucinku prema trecim licima. nav.). 266. recenica 2. Zakon o parnicnom postupku. 505 Karl Larenz. Rn 1430. § 31 III str. 3. djelo. III str. 503 Karl Larenz. 330. nav.). nav. § 31. govoreno je u prethodnom izlaganju.

moguci sljedeci razlozi prestanka punomocja: gubitak poslovn e sposobnosti. 12. tako su.1. pored navedenih.2. Prvi izuzetak je ako se zapoceti posao ne moze prekinuti bez stete za pravne sljedbenike. Radi utvrdivanja savjesnosti punomocn ika cjelishodno je u notarskom zapisu navesti njegovu izjavu da je punomocje na snaz i u vrijeme zakljucenja ugovora odnosno da mu nije poznato da mu je punomocje opozva no ili suzeno. kao i zbog prestanka punomocnika ili vlastodavca kao pravnog lica. ali je potrebno istaknuti da su. bilo s obzirom na prirodu posla. moguci i drugi razlozi prestan ka punomocja. 12 2 Ostali slucajevi prestankapunomocja U Zakonu o obligacionim odnosima CG propisani su samo slucajevi prestanka punomo cja opozivom. ako je to izricito izjavljeno u punomocju. pod uslovom da Zakonom ni je drugacije odredeno. rasudivanja. Drugi izuzetak postoji ako punomocje vazi i u sluca ju smrti davaoca ovlascenja. potrebno je praviti razliku da li je doslo do gubitka sposobnosti na strani punomocnika ili vlastodavca. 12 2 1 Gubitakposlovnesposobnosti Kod naknadnog gubitka poslovne sposobnosti. Prestanak punomocja Pored opoziva. Neki autori kad je u pitanju punomocnik. od presudnog znacaja gubitak sposobnosti jelimicno gubljenje poslovne sposobnosti.1. Gubitak poslovne sposobnosti punomocnika U pravnoj literaturi ne postoji jedinstveno misljenje o ovom vec bilo govora kada je razmatrana sposobnost zastupnika. notar je duzan poduciti stranku nacini ma prestanka punomocja.2.2. odnosno smrcu vlastodavca kao fizickog lica. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca .12. a ne d smatraju da potpuni ili djelimicni gubitak poslovne sposobnosti na strani punomocnika dovodi do pres tanka punomocja509. 2) smrcu punomocnika . izvrsenje pravnoga posla.1. zakon navodi i sljedece nacine prestanka punomocja: 1) prestankom pravnog lica ako se kao punomocnik javlja pravno lice. nemogucnost ispunje nja i prestanak osnovnog pravnog odnosa iz kojeg proizilazi ovlascenje.ako se radi o fizickom licu. bilo po njegovoj volji. dok drugi pravni teoreticari pitanju. 3) prest ankom pravnog lica kao vlastodavca. 12. naprimjer. o cemu je smatraju508 da je. kao i mogucnosti da punomocje moze vaziti i za slucaj smrti . Prilikom sacinjavanja zapisa o punomocju. Smrcu vlastodavca ovlascenja za zastupanje nece voditi prema prestanku punomocja u dva Zakonom predvidena slucaja. zbog proteka vremena.

nav. clan 768. str. 426. 1). 426.U pravnoj literaturi postoje odredene razlike u pogledu naknadnog gubitka poslov ne sposobnosti vlastodavca. djelo (Fn br. str. 740. nav. . 49). 1). str. 509 Slobodan Perovic. djelo (Fn br.. djelo (Fn br. ZOO 510 Boris Vizner. Pojedini autori510 isticu da na strani vlastodavca treb a pra 508 Boris Vizner. nav.

Iz pretho dno navedenog. U tom sluca ju punomocje prestaje u momentu kad punomocnik sazna za dogadaj zbog kojeg punomocj e prestaje. nakon ogranicen ja poslovne sposobnosti. Ispunjenjem postavljenog cilja. ukoliko je postojalo posebno puno mocje. izvrsenjem pra vnih poslova zbog kojih je punomocje i dodijeljeno. . ne bi mogao preduzimati vlastitom izjavom volje. prestaje potreba za daljnjim opstankom ovlascenj a za zastupanje. Pravnoj moci punomocnika nedostaje korelat u mogucnosti vlastodavca da moze opozvati punomocje. kao i drugi obligacioni odnosi. Naspram toga. ako vlastodavac postane poslovno nespos oban ili se ogranici njegova poslovna sposobnost. ako je punomocnik imao ovlascenje da kupi auto u ime vlas todavca. te ako ga zakonski zastupnik nije opozvao. punomocnik se prvo mora oba vijestiti o tome da li zakonski zastupnik (lica koje je izgubilo poslovnu sposobnost) ima saznanja o punomocju. Ako punomocnik postupa supro tno tome. punomocnik moze preduzimati samo one pravne poslove koji su vec zapoceti. da moze nastavi ti sa vrsenjem pravnog posla za koji je dobio ovlascenje.Jedanaesti dio: Zastupanje viti razliku izmedu djelimicnog i potpunog gubitka poslovne sposobnosti. prije svega. a koji se ne mogu prekinuti bez stete za vl astodavca koji je postao poslovno nesposoban ili ograniceno poslovno sposoban. ukoliko za konski zastupnik pokriva svojom nadleznoscu (kompetencijom) oblast date punomocja512. Potpuni m gubitkom njegove poslovne sposobnosti. Naprimjer. prestaje. ona prestaje sklapanjem toga kupoprodajnog ugovora. on zloupotrebljava dato punomocje. postoje autori koji smatraju da punomocje prestaje post avljanjem zakonskog zastupnika vlastodavcu koji je izgubio poslovnu sposobnost. dok njegov a djelimicna poslovna sposobnost ima uticaj na prestanak punomocja ako se ovlascen je punomocnika odnosi na preduzimanje onih pravnih poslova koje on. dolazi do prestanka punomocja. o nom dijelu koji je u vezi s izgubljenom poslovnom sposobnosti. Na ovakve slucajeve se mora primijeniti isto pravilo kao u slucaju smrti. drugi autori511 isticu da. Kod svih drugih pravnih poslova koji trpe odlaganje. ne postoji volja vlastodavca da ga punomocnik i dalje moze zastupati. proizilazi mogucnost relativnog. Navedeni stav predstavlja vladajuce mis ljenje u pravnoj teoriji. tj. 12 2 2 Prestanak punomocjaizvrsenjempravnogaposla Punomocje. djelimicnog prestanka punomocja u onom dijelu njenog opsega koji se odnosi na ovlascenje za zastupanje pravnih p oslova koji su u vezi s ogranicenom poslovnom sposobnoscu zastupanog vlastodavca. Ipak. Dakle.

511 Slobodan Perovic. Ovakav nacin prestanka punomocje odreden je prilikom same dodjele ovlascenja za zastupanje. str. nav.). str. nav. nav. sto znac i da punomocje prestaje ako je bilo vremenski ograniceno ili nastupanjem raskidnog uslova odredenog ovlascenjem za zastupanje. 97.12 2 3 Protekvremena Punomocje prestaje protekom vremena odredenog ovlascenja za zastupanje. 49. 512 Muller / Freienfels. 5). djelo (Fn br. 211. djelo (Fn br. djelo (Fn br. Stojanovic . .). 741. Dragoljub D. 308. str.

Prema § 175. . djelo (Fn br.. 12 3 Pravneposljediceprestankapunomocja Dode li do gasenja (prestanka) punomocja. dakle. dotadasnjem punomocniku nedostaje ovla scenje za zastupanje. 513 Hans Brox. Rn. tako se stite savjesna i postena lica zbog njihovog vjerovanja u postojanje i na stavak vazenja jednom pravno valjano dodijeljenog punomocja513. naprimjer. Iako je doslo do gasenja punomocja. takav pravni posao nece imati pravne posljedice za i protiv davaoca. 4). U takvim slucajev ima radi se o zastupanju bez ovlascenja i falsus procurator ce biti odgovoran trecim savjesnim licima. iako je u stvarnosti prestal o postojati. u tim slu cajevima. Od gore navedenog pravila postoje opravdani izuzeci u korist trecih savj esnih lica koja nisu nista znala. naprimjer. U takvom slucaju vise ne postoji potreba za zastitom trecih lic a515. u slucaju propasti stvari za koju je dato ovlascenje u vezi s njenom prodajom. niti mogla znati o prestanku ovlascenja za zastupanj e kod preduzimanja takvog pravnog posla. S obzirom da nije moguce postici svrhu zbog cega je punomocje dodijeljeno. uzima se kao da punomocje i dalje p ostoji. duzan opozvati takvo punomocje prema trecem ili ga upoznati s takvim opozivom514. BGB-a. Drugi slucaj postoji ako puno mocje nastaje javnim obznanjivanjem ili obavjestavanjem trecih. 241. iako je vec op ozvano prema punomocniku. Treci slucaj je moguc dodjeljivanjem punomocniku isprave o ovlascenju za zastupanje od strane davaoca ovlascenja i predocavanjem takve isprave trecem od strane punomoc nika. zbog zastite interesa savjesnih trecih lica. izbjegava se mogucnost zloupotrebe isprave i stvaranja pravnog priv ida postojanja ovlascenja za zastupanje516. Ovim se stiti treci zbog njegovog povjerenja postojanja punomocja na osnovu poka zivanja isprave o punomocju. Davalac ovlascenja moze ponistiti stvoreni pravni privid ukoliko on opozove punomocje na isti nacin kako ga je i sacinio. 513. Prestanak punomocja 12 2 4 Nemogucnost ispunjenjapravnogposla Punomocje prestaje nastupanjem naknadne nemogucnosti ispunjenja pravnoga posla. Prvi slucaj je ako je punomocje nastalo izjavom prema trecem (eksterno punomocje ). u Njemackom gradanskom zakoniku izricito regulisana tri mogu ca slucaja u kojima punomocje ostaje i dalje na snazi.12. punomocnik je obavezan vratiti izdate isprave o punomocju. str. tako su. nav. ono vazi sve dok se opoziv punomocja ne saopsti savjesnom trecem. Nastupa li on i dalje u ime i za racun davaoca ovlascenja. Davalac ovlascenja je. ne po stoje razlozi za njegovo dalje egzistiranje. Vracanjem takve isprave davaocu ovlascenja od strane punomocnika.

a ukoliko se to ne ucini. 516 §§ 172. BGB. takode kod prestanka prokure zahtijeva se njeno brisanje iz r egistra u kome se ona evidentira.. . II BGB. 173. pruza se zastita savjesnom trecem (§ 53. BGB. 515 § 171. 173. III HGB)..514 §§ 170.

dopunu ili prestanak ugovora. ZOO CG. odredbe o izdavanju otpravaka izvornika punomocja tako da se odredi kome. vremenom.. te obratiti paznju na ostala pitanja i elemenata koje je potrebno rijesiti i uni jeti u ispravu. Potrebno je provjeriti da li je davalac punomoc ja (vlastodavac) ovlascen i sposoban dati punomocje i utvrditi njegov identitet na nacin propisan Zakonom. a sto je veoma znac . Punomocje koje se odnosi na preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. ostala pravna ovlascenja potrebna ili svrsishodna za provedbu. Identifikacija punomocnika i moguci sukob interesa. Sadrzina punomocja. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticni primjeri Prije i u toku sacinjavanja punomocja za preduzimanje pravnih poslova za koje je obavezan notarski zapis. Forma punomocja. mora biti u formi propisanoj Zakonom za te posl ove.. mjestom i sl. ovlascenje.. koje moze biti neograniceno (bez ikakvih posebnih uputa) i ogranicen o (sa posebnim uputama) u vezi sa uslovima prodaje ili nekog drugog preduzimajuceg pravnog posla. da li ima sukoba interesa itd. do 6. njenom visinom itd. 1. odnosno za preduz imanje tih pravnih poslova. Notar je duzan ispitati volju stranke u pogledu sadrzine pun omocja i unijeti njenu izjavu koja ce izrazavati stvarnu volju davaoca ovlascenja. prenosom svojine i sticanjem drugih stvarnih prava. kada i u koliko primjeraka otpravaka ce se izdati punomocje. Zakona o notarima CG propisana obavezna forma zapisa. Potrebno je utvrditi da li n eko lice moze biti punomocnik. to proizilazi iz odredbi cl. ZOO CG). ta forma notarskog zapisa vazi i za punomocje za sklapanje tih ugovora. te utvrditi njegove i dentifikacione podatke. t. nacinom. njenu sposobnost i ovlasc enje. Ovlascenje za davanje punomocja. a po sebno je notar duzan voditi racuna o sledecem: nepokretnost mora biti oznacena sa podacima iz katastra nepokretnosti. 1. st. izmjenu.Jedanaesti dio: Zastupanje 13. pa kako je za ugovore ili pravne poslove u clana 51. Punomocnik moze biti fizicko i pravno lice (clan 85. upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. 86. notar je duzan ispitati volju stranke. prijemom ili isplatom kupoprodajne cijene.

odredbe o pristajanju na izvrsenje bez odlaganja iz predmetne nepokretnosti.ajno sa aspekta zastite davaoca punomocja. status imovine (da li je zajednicka bracna ili posebna imovina). ili kupca. odredbe za opterecenje nepokretnosti. pa se. . moze ograniciti na izdavanje samo jednog otpravka punomocniku ili to ostaviti na volju davaoca ovlascenja. odgovarajuce poduke i upozorenja. ili iz cjelokupne imovine prodavca. sprecavanja zloupotrebe povjerenja od strane punomocnika. eventualna mogucnost prenosa punomocja. ili zaloznog duznika. s tim u vezi.

. a sto se moze predvidjeti s obzirom da punomoc u pravilu prestaje smrcu davaoca (vlastodavca) clan 90. g. po zanimanju gradevinsk i tehnicar.g. od dana 28. Dana 14.2006. drzavljanin Crne Gore. sinaDragana. broj 05XYC. Brijeg do br. JmB 1005979000000. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte .k.-------------------------------------------------------- . sa prebivalistem i adresom u Kotoru. (slovima: dvadeseti decembar h iljadu devet stotina cetrdeset seste godine). sa cinim notarski zapis punomocja za kupovinu nepokretnosti. u 11. g.g. rodenog 10. UZZ BR. pema vlastitoj izjavi. ul.(udaljnjemtekstu: punomocnik). u Podgorici.13. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). P R I m J E R Punomocjezakupovinunepokretnostipoizborupunomocnika CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica.12.05. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje.09. Obala br. l.09.10.g.1. preda mnom.15/2009.666. 06BPB0000 mUP Podgorica. JmBG 2012946170000. Obala br.2016. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine).. od dana 15. 3..05. sa rokom vaze nja do 28. 1946. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. Deseta br. izdate od mUP-a Crne Gore. sa sluzbenim sje distem u Podgorici.00 (jedanaest) casova. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla. roden 20. 2006. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri naznaka do kada vazi i da li vazi i za slucaj smrti. drzavlja nin Crne Gore. po zanimanju radnik. u mjestu Papratno. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA. 2009. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem.. ZOO CG.1979. (desetog maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine. sa preb ivalistem u Podgorici. ul. ul. pristupio je: ------------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla. ozenjen.1. br.1. st.

zaizgradnju stambenogobjekta. loka ciji itd.da u moje ime i za moj racun.nagradskompodrucju opstine Podgorica517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------517 Ovdje se moze tacno oznaciti nepokretnost koja se kupuje prema podacima iz k atastra ili. povrsini. blize odredenje nepokretnosti. u nedostatku toga. kao sto je to npr.moze davati i primati sve izjave volje i preduzimati pravne radnje koje se odnose na kupovinu nepokretnosti sa pravom svojine od 1/1. takoda zakljuciugovorokupoprodajinepokretnosti gradevinskogzemljistapovrsinedo500 m2.posvomizboru. po vrsti. kao kupca. .

--------------------------------Punomocnik je ovlascen da me zastupa i u postupku pribavljanja urbanisticke saglasnosti.--------------------------------------------------------------------Sredstva za kupovinu nepokretnosti su moja posebna imovina519. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------------------------------------Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. Dalji otpravci mu s e mogu izdavati samo na osnovu izricite upute vlastodavca. u skladu sa obimom ovog punomocja. da zakljuci i potpise anekse ugovora o prodaji nepokretnosti. kojeg slobodnom voljom odobrava i. --------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova ili do opoziva522. nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. -Punomocnik je ovlasten da.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. a u sve to ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti. dopunu ili prestanak ugovora. moze datipreneseno punomocje521 licima po svom izboru. svojerucno potpisuje. placanja poreza na promet i regulisanja prikljucaka komunalnih usluga52 0. u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke.10. cijenuirokove placanja518 . te je poducio na moguce nacine opoziva punomocja i adekvatne mjere osiguranja u vezi s tim.g. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. -------------------------------------Punomocnik je ovlascen zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika.Jedanaesti dio: Zastupanje Punomocnik je ovlascen da ugovori sve uslove kupovine. dana 14.2009. da zahtijevaprenos vlasnistvanamojeimei da preduzme sve pravne radnje potrebne ili svrsishodne za provedbu. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine .--------------------------------------------Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva upr kos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. -------------------------------------------U Podgorici. izmjenu. kako slijedi. gr adevinske dozvole. ----------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ZOO CG. 521 Clan 82. jer imovina pribavljena u toku braka moze biti zajednicka i posebna. cak i ako se odrekao tog prava. Zajednickom imovinom bracni drugovi mogu raspolagati samo zajedno i sporazumno. Opoziv punomocja se moze zabi ljeziti u G listu katastra nepokretnosti kao vazna pravna cinjenica. Potrebno je upozoriti davaoca punomocja da je cjelishodno na pouzdan nacin obavijestiti punomocnika ili zainteresovana treca l ica o opozivu datog punomocja. Na te okolnosti notar mora da ukaze davatelju ovlascenja. kao i notara koji je sacinio punomocje.00 (jedanaest) casova -----------------------------------------------------------------------------------------------518 Cijena se moze odrediti fiksno ili do odredenog iznosa. ZOO CG. placanje na rate itd .). 522 Clan 88. Davalac ovlascenja moze u svako doba opozvati ili suziti pu nomocje. bez pridrzavanja posebne forme. u 11. 520 Ovo nije nuzno za punomocje koje za predmet ima kupovinu nepokretnosti. . ali se moze predvidjeti zavisno od konkretne situacije. 519 Ovo je znacajno zbog odredbi o zajednickoj bracnoj imovini. shodno Porodicno m zakonu u CG.

po zanimanju gradevinsk i tehnicar.pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnostikadjecijenaprodavcuvecisplacena. sa cinim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti. 2006. -------------------------------------------------------------------------------------Nakon sto sam se uvjerio u pravu volju stranke. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte . Obala br. roden 20.1979. sa prebivalistem i adresom u Kotoru. sinaDragana. ul... (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). preda mnom.05. broj 05XYC. pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko.1. ul. drzavljanin Crne Gore.. (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine).13. JmBG 2012946170000. 2009. pema vlastitoj izjavi. Obala br. UZZ BR. izdate od mUP-a Crne Gore. rodenog 10.00 (jedanaest) casova.15/2009. od dana 15. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. u 11. prisutna stranka je izjavila sljedece: --------------------------------------------------------------------------PUNOMOCJE Opunomocujem gospodina MARKAMARKOVICA.10. ozenjen. g.g.sa vazenjempunomocjaizaslucajsmrtivlastodavca CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. te ustanovio da je sposobna i ovlascena za preduzimanje ovog prav nog posla.1. u Podgorici. Deseta br.1.12. objasnio joj pravne domete i pos ljedice ovog pravnog posla.05. Dana 14. (desetog . g. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Davalac punomocja: DarkoDinic (potpis) NOTAR: ZLATAN ZLATIC (potpis. ul. 1946. sa sluzbenim sje distem u Podgorici.

g.k. mUP Podgorica. Brijeg do br. drzavlja nin Crne Gore. sa rokom vaz enja do 28. u mjestu Papratno. (udaljnjemtekstu: punomocnik). od dana 28. br.maja hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine.. JmB 1005979000000. l.------------------------------------------------------da u moje ime i za moj racun.09.g. moze davati i primati izjave volje i preduzimati p ravne radnje koje se odnose na prodaju moje nepokretnosti i to tako da zakljuci ugovoroprodaj i sa1/1 .666.09. po zanimanju radnik.2006.2016. sa preb ivalistem u Podgorici. 06BPB0000.

a punomocnik takode prema meni nema bilo kakvih obaveza524.povrsine4650m2 523 -----Punomocnik je ovlascen da sa kupcem Vladusic markom (upisati podatke) zakljuci naprijed naznaceni ugovor o prodaji. Punomocnik je ovlascen bez ikakvih ogranicenja zatraziti da mu se izda otpravak ovog izvornika. moze davati prenesen o punomocje. izmjenu. prilaze uz ovaj izvornik nakon sto ga je stranka odobrila. Notar je stranku upozorio da prema trecim savjesnim licima ovo punomocje ima dej stva uprkos opoziva dok punomocnik ima otpravak ovog punomocja. a sto je ovaj notar utvrdio na osnovu prezentovanog Rjesenja o naslje divanju broj ____. kao takav.KOGorica. ------------------------------------------------------------------------------------------------U svrhu realizacije naprijed naznacene prodaje Punomocnik je ovlascen da izjavi saglasnost zaprenossvojinena naprijed naznacenogkupca i da preduzme sve pravne radnje potre bne ili svrsishodne za provedbu. u okviru realizacije kupoprodajnog ugovora. koji mi je stranka prezentovala u originalu i koji se. koju sam stekao nasljedivanjem o d umrlih roditelja.Davalac punomocja (1)-----------------------------------------------------------------------------------------Punomocnik (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------Naknada za rad i naknada troskova notara obracunata je prema notarskoj tarifi. pa od kupca ne potrazujem cijenu ili bilo kakvu drugu naknadu za prodaju predmetne nepokretnosti. -----------------------------Predmetna nepokretnost je moja posebna imovina.ORANICA POLJE . koje se u ovjerenoj fotokopiji prilaze uz ovaj izvornik. u skladu sa obimom ovog punomocja.Jedanaesti dio: Zastupanje dijelapravasvojinenanepokretnosti. ------------------------------------------------------------------Od ove isprave dobijaju: -----------------------------------------------------------------------------------------OTPRAVAK---------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------Punomocnik je ovlascen da. ukljucujuci i radnje koje za predmet imaju upis i brisanje prava u katastru nepokretnosti.----------------------------------------------Ovo punomocje vazi sve do zavrsetka poslova iz ovog punomocja. br. izdatog od Uprave za nekretnine Pod rucna jedinica ____. kao i zaslucajmoj esmrti525 . ____. dopunu ili prestanak ugovora.---------------------------------------Naprijed naznaceno katastarsko stanje. oznacenojkaoparcelabrojbr 1157/1. ovaj notar je utvrdio na osnovu prezentov anog prepisa lista nepokretnosti. upisanojulistunepokretnostibr 976 . s tim da izricito izjavljujem da mi je cijena u izno su od ____ (slovima_ __ EURA) ranije isplacena. a na sljedeci nacin:__________________ ------------------------------------------------------- . od dana ____.

kada ima veliko povjerenje u punomoc nika itd. stav 3. Notar treba ispitati volju stranke i u ovom segmentu i poduciti je ta kvoj mogucnosti. Pravilo je da punomocje prestaje smrcu punomocnika. postoje slucajevi da izmedu dav aoca punomocja i punomocnika postoji neki pravni odnos.-----------------------------523 Punomocje za prodaju nepokretnosti mora biti posebno ako prodaja ne spada u redovno poslovanje (clan 87. ZOO CG. odnose se na situacije kada je davalac punomocja namiren u pogledu cijene. 524 Ovdje se radi o slucaju kada je cijena isplacena prije zakljucenja ugovora o prodaji od tacno odredenog kupca sa kojim se ima zakljuciti ugovor. 525 Clan 90. a nepokretnost koja se prodaje mora biti precizno ozn acena prema podacima iz katastra. takode. Najcesci primjeri u praksi u vezi sa vazenjem punomocja za slucaj smrti. . ZOO CG). tako da je jedan od njih kada se u punomocju izricito naznaci da vazi i za slucaj smrti davaoca punomocja. shodno Zakonu o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti CG. a Zakon je predvidio i izuzetke.

nakon cega je stranka izjavila da je razumjela sadrzinu ovog pravnog posla i da je saglasna sa ovim zapisom. drzavljanin Crne Gore. pristupioje: ---------------------------------------GospodinDinic (Zlatko)Darko. sa rokom vazenja trajno (uda ljnjemtekstu: davalac punomocja). svojerucno potpisuje. roden 20.g. 2009. po zanimanju gradevinsk i tehnicar. u 11.g.. ozenjen. Deseta br. Obala br. ------------------------------------------------------------------------------------- . dana 14. sa sluzbenim sjedistem u Podgorici. sa prebivalistem i adresom u Kotoru.00 ( jedanaest) casova. izdate od mUP-a Crne Gore. u Podgorici. g. 1946. neposrednim pitanjima uvjerio se da ova izjava odgovara volji stranke.. od dana 15.1.pecatistambilj) P R I m J E R Punomocjezaprodajunepokretnosti526 -neogranicenaovlascenja CRNA GORA NOTAR ZLATAN ZLATIC Podgorica. Lista pitanja kod sacinjavanja punomocja u formi notarskog zapisa i prakticn i primjeri Notar je stranci procitao ovaj notarski zapis. sa zahtjevom da na osnovu njegove izjave volje.12.05. UZZ BR.13.2009.15/2009. kako slijedi. dolje potpisanim notarom Zlatanom Zlaticem. u 11. (cetrnaestog oktobra dvije hiljade devete godine). (slovima: dvadesetog decembra hiljadu devet stotina cetrdeset seste godine).g.. pema vlastitoj izjavi. -------------------------------------------U Podgorici. ul. ciji sam identitet utvrdio na osnovu licne karte .1. Obala br. te je potom zapis potpisao i ovaj notar. saci nim notarski zapis punomocjazaprodajunepokretnosti.00 (jedanaest) casova --------------------------------------------------