P. 1
Master Rad - Saracevic Muzafer

Master Rad - Saracevic Muzafer

|Views: 393|Likes:
Published by Danka Dmitric

More info:

Published by: Danka Dmitric on Dec 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU TEHNIČKI FAKULTET ČAČAK

DIPLOMSKI RAD
iz predmetа Alаti i tehnologije zа elektronsko učenje

Rukovodilаc rаdа: Dr Dаnijelа Milošević, docent

Student DAS: Muzаfer Sаrаčević Br. indeksа: 122/2010

Čаčаk, 2011.

Master Rad

Muzafer Saračević

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU TEHNIČKI FAKULTET ČAČAK

DIPLOMSKI RAD
Primenа Jаvа аpletа kаo аlаtа zа kreirаnje interаktivnog sаdržаjа zа e-učenje i evаluаciju u nаstаvi mаtemаtike

Rukovodilаc rаdа: Dr Dаnijelа Milošević, docent

Student DAS: Muzаfer Sаrаčević Br. indeksа: 122/2010

Čаčаk, 2011.
2

Master Rad

Muzafer Saračević

3

Primenа Jаvа аpletа kаo аlаtа zа kreirаnje interаktivnog sаdržаjа zа e-učenje i evаluаciju u nаstаvi mаtemаtike
Rezime
U ovom radu se navode konkretni predlozi unapreĎenja nastave, prvenstveno matematike a i drugih prirodnih i društvenih nauka. Predstavljeni su Java apleti kao alati za kreiranje interaktivnog sadrţaja za elektronsko učenje i kao savremene metode u nastavi koje direktno utiču na kvalitetno izvoĎenje nastavnog procesa. Pored kreiranja kvalitetnog interaktivnog sadrţaja, apleti se u ovom radu predstavljaju i kao alati za evaluaciju u nastavi matematike, a takoĎe oni imaju primenu i u okviru korisničke podrške u obliku virtuelnih učionica i laboratorija. U radu su navedene i mogućnosti java apleta i njihova implementacija u sistemima za e-učenje. Sprovedeno je i istraţivanje spremnosti nastavnika i učenika za jedan savremen pristup u nastavi matematike a takoĎe je izvršena analiza postignuća učenika nakon uključivanja interaktivnih sadrţaja u vidu apleta i primene kursa koji je razvijen u okviru sistema za e-učenje. Ključne reči: jаvа аpleti, аlаti zа e-učenje, interаktivnа nаstаvа, simulаcije, nаstаvа mаtemаtike

Application of Java applets as a tool for creating interactive content for e-learning and evaluation in mathematics
Summary
This paper presents concrete suggestions on improving teaching, especially mathematics and other natural and social sciences. Java applets are presented as tools for creating interactive content for e-learning as modern methods of teaching that directly affect the quality of the teaching process. In addition to creating quality interactive content, applets are presented in this paper as tools for evaluating the teaching of mathematics, and they also have application in the customer support students in the form of virtual classrooms and laboratories. This paper presents the possibilities of Java applets and their in-implementing systems for e-learning. Conducted the research readiness teachers and students for a modern approach to teaching math and also made an analysis of student achievement after the inclusion of interactive content in the form of applets and applications of the course which was developed within the system for elearning.

Key words: Java applets, tools for e-learning, interactive teaching, simulations, teaching mathematics.

Sadržaj
1. Uvod 2. Interaktivni sadržaji u e-učenju i alati
2.1 Simulacije, animacije i interaktivni sadrţaji u nastavi 2.2 Alati za kreiranje interaktivnog sadrţaja u e-učenju 2.2.1 Mogućnosti primene alata za e-učenje u nastavi 2.2.2 UnapreĎenje nastave pomoću alata za e-učenje 7 9 11 12 5

3. Java apleti kao alati za kreiranje interaktivnog sadržaja za e-učenje
3.1 Glavne karakteristike Jave i prednosti 3.2 Java programski jezik i primena u nastavi 3.3 Java apleti - osnovni koncepti 3.3.1 Kreiranje i metodi apleta 3.4 Primena apleta u nastavi matematike 3.4.1 GeoGebra – alat za interaktivne sadrţaje u matematici 3.4.2 JavaSketchPad i Geometer’s SketchPad 3.4.3 WIRIS - alat za jednostavno kreiranje apleta 3.4.4 Easy Java Simulations - alat za kreiranje interaktivnih simulacija 3.4.5 Mathematica - alat za matematičko programiranje 3.4.6 Integracija JavaView alata u Notebook (Wolfram Mathematica) 3.5 Kolaborativno kreiranje elektronskih sadrţaja pomoću apleta 3.5.1 WIRIS Conference - math chat 3.6 Primena Java obrazovnih igara u nastavi 3.7 Mape uma i brejnstorming alati kao Java apleti 13 14 15 16 21 25 29 31 33 35 37 39 39 40 41

4. Java apleti u ocenjivanju u e-učenju
4.1 Metode i postupci provere i ocenjivanja u matematici 4.2 Alati za ocenjivanje bazirani na Javi 4.3 Primeri upotrebe alata za ocenjivanje u nastavi matematike 4.3.1 Primena apleta u izradi testova sa višestrukim odgovorom 4.3.2 Provera znanja učenika pomoću SketchPad alata 4.3.3 Primeri kreiranja testova u obliku apleta - QuizMaster 4.3.4 Primeri kreiranja upitnika, anketa u obliku apleta- ABPoll Master 42 43 45 49 50 51 51

5. Java apleti kao korisnička podrška u sistemima za e-učenje
5.1 Praktični razlozi za korisničku podršku 5.2 Primena apleta u kreiranju virtuelnih učionica u nastavi matematike 5.2.1 Primer java apleta kao virtuelne učionice 53 54 56

Zaključak 78 10.1 Pojam i podela sistema za e-učenje 6.9 Tok istraţivanja 64 64 66 65 65 66 66 67 67 8.2 Moodle sistem za e-učenje 6.3 Rezultati završnog anketiranja 68 71 74 75 9.6 Metode istraţivanja 7.4. Implementacija apleta u sistemima za e-učenje 6.1 WIRIS integracija 6.2 GeoGebra filter 58 58 59 61 61 63 7.5 Hipoteze istraţivanja 7.4 Moodle dodaci za rad sa apletima i animacijama 6.3 Ciljevi i zadaci istraţivanja 7.1 Problem istraţivanja 7.4.4 Varijable 7.7 Tehnike istraţivanja 7. Organizacija istraživanja 7.2 Kontrolni test i konačni rezultati 8.3 Mogućnosti uvoza interaktivnog sadrţaja u Moodle sistem 6.2 Predmet istraţivanja 7. Literatura 81 Prilozi Lista slika Lista tabela i grafika 83 106 107 7 .Master Rad Muzafer Saračević 6.1 Psihološki i pedagoški aspekti u primeni interaktivnog sadrţaja u nastavi 8.8 Uzorak istraţivanja 7. Rezultati istraživanja 8.

Apleti se realizuju u vidu simulacija. zatim mogućnosti njihove primene u nastavi a samim tim i mogućnost unapreĎenja nastave pomoću alata za e-učenje. povećanju motivacije. koje pomoću računara obezbeĎuju dvosmerni prenos informacija. Wiris i alata Mathematica za matematičko programiranje. Navedene su metode i postupci provere i ocenjivanje u matematici kao i dostupni alati za ocenjivanje bazirani na Javi. jer učenik ima mogućnost da samostalno upravlja promenljivima modela. posebno alata i tehnologija u elektronskom učenju. U prvom poglavlju su navedene opšte karakteristike i prednosti interaktivnih sadrţaja u nastavi. Date su definicije za pojam simulacije i animacije. Dati su primeri i kolaborativnog kreiranja elektronskih sadrţaja pomoću apleta. Easy Java Simulations. a pomenute su i mape uma i brejnstorming alati kao Java apleti. jer savremeni pristupi u nastavi imaju za cilj da se stečeno teorijsko znanje primeni u praksi. Jedan deo ovog poglavlja se bavi i primenom Java obrazovnih igara u vidu apleta u nastavi i rad sa talentovanom decom. Java View. tehnici itd. Treće poglavlje se odnosi na primenu java apleta u ocenjivanju u e-učenju. Ovaj rad je predlog kako unaprediti nastavu matematike pa su u okviru istog razmatrane mogućnosti java apleta. Interaktivni sadrţaji u nastavi su poseban vid nastave pomoću računara koji su primenjivi u svim disciplinama a posebno u prirodnim i tehničkim naučnim oblastima u kojima postoji realna potreba za vizualizacijom procesa. Zatim je navedena konkretna primena apleta u nastavi matematike kroz alate za interaktivne sadrţaje u matematici kao što su GeoGebra . učesnici mogu svoja već stečena znanja proširiti i konkretno primenitu. U drugom poglavlju su navedeni osnovni koncepti Java apleta kao i generalna primena Java programskog jezika u nastavi. što moţe izuzetno posluţiti u nastavi informatike. Rad se sastoji od 5 poglavlja koji su teoretskog karaktera i istraţivačkog dela. Uz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija. matematike. U ovom radu akcenat je stavljen na prirodne nauke. a navedeni su i alati za kreiranje interaktivnog sadrţaja u e-učenju. koji se mogu lako implementirati u odgovarajuće sisteme za elektronsko učenje. Dati su i konkretni primeri upotrebe alata za ocenjivanje u nastavi matematike kao što su 5 . u fizici.Master Rad Muzafer Saračević 1. JavaSketchPad. Uvod U savremenoj nastavi se susrećemo sa mnoštvom različitih multimedijalnih sadrţaja koji doprinose kvalitetu nastave. uopšteno. boljoj realizaciji predmeta i boljem individualnom napredovanju pojedinaca u skladu sa njihovim intelektualnim sposobnostima.

sistem za e-učenje koji je implementiran kao i kurs koji je razvijen od strane autora ovog rada. Dati su i praktični razlozi za korisničku podršku u nastavi matematike i predstavljen je konkretan aplet Virtual Classroom.7 i 8 razreda nakon šest nedelja trajanja kursa. Naime. Naveden je pojam i podela sistema za e-učenje. TakoĎe su navedene i mogućnosti Java apleta kao alata za izradu upitnika i anketa. imali su za cilj da se nastava matematike predstavi učenicima u boljem svetlu. Vršeno je ispitivanje postignuća učenika 6. Naravno treba naglasiti da ni u kom slučaju upotreba računara ne sme da zameni praktičan laboratorijski rad. a predstavljen je Moodle sistem koji je korišćen za potrebe istraţivanja i ispitivanja uticaja na postignuće učenika u osnovnoj školi. na jedan savremen način. U petom poglavlju su navedene mogućnosti implementacije Java apleta i simulacija u sistemima za e-učenje. Kao primer navedena je laboratorija za matematiku koja je razvijena od strane autora ovog rada za potrebe nastave. izrada testova sa višestrukim odgovorom a i sa drugim tipovima pitanja. Dati su i predlozi unapreĎivanja Moodle sistema kroz dodatke kao što su Wiris i GeoGebra plugin koji nude mogućnost uvoza apleta u sistem za e-učenje i znatno doprinose kvalitetu interaktivnog sadrţaja za e-učenje i boljoj evaluaciji.Master Rad Muzafer Saračević npr. Nakon završetka kursa izvršena je provera znanja i navedeni su postignuti rezultati i dodatni predlozi za unapreĎenje nastave matematike. Istraţivački deo ovog rada predstavlja empirijsko istraţivanje spremnosti nastavnika za uvoĎenjem savremenih metoda u nastavi. Četvrti deo se odnosi na korisničku podršku u sistemima za e-učenje kao i primenu Java apleta u kreiranju virtuelnih učionica i laboratorija. 6 . Ukoliko obrazovna institucija ţeli da svoje učenike dodatno podstakne na rad sa eksperimentima to vrlo lako moţe postići bez preteranih ulaganja u laboratorijski potrošni materijal jer je za mnoge instrumente potrebno daleko više opreme i sredstava nego za korišćenje računara.

a kao glavne mogu se istaći interaktivnost i individualna paţnja (Vilotijević. Najčešća metoda prikazivanja animacija je slika u pokretu ili video program. tj.1 Simulacije. Prednost računara je u tome da se dobrim softverom moţe individualizovati podučavanje (Đukić. tj. To je optička iluzija pokreta zbog fenomena istrajnosti vida i moţe biti napravljena i prikazana na različite načine (Weiss i ostali. Gotovi programi sa interaktivnim sadrţajem pruţaju mogućnost učenja kod kuće bez prisustva nastavnika. Potrebno je obezbediti učenicima prostor u kojem će moći izraziti svoje kreativne ideje i maksimalno iskoristiti svoje potencijale. Ovakav vid nastave gde računar ima ulogu nastavnika zastupljen je u svetu. Druga prednost se odnosi na činjenicu da nastavnici treba da znaju da su učenici različiti. nemaju svi isto predznanje i ne uče na isti način. 2. 7 . Animacija je brzo prikazivanje sekvenci 2D ili 3D slika ili pozicija modela postavljenih tako da stvaraju iluziju pokreta. MeĎutim. prezentacije ili multimedijalni katalozi.Master Rad Muzafer Saračević 2. za razliku od pasivne uloge knjige. 2002). Učenik više nije posmatrač već aktivni učesnik u procesu učenja.1999). znači učenik ne sme da nauči pogrešno interpretirane sadrţaje i kada mu je potrebna pomoć za razumevanje odreĎene materije računar „mora biti spreman“ da pruţi traţenu pomoć. Pošto svi učenici ne uče istom brzinom. Ovakvi programi moraju biti sa što manje grešaka. Prednosti korišćenja računara u nastavi su višestruke.1995). animacije i interaktivni sadržaji u nastavi Interaktivni sadrţaji obuhvataju pristup raznim informacijama bilo da su to video i audio materijali. jednom rečju svi sadrţaji prikazani na moderan i atraktivan način. Prva prednost se odnosi na to da računar omogućava svakom učeniku da ima aktivnu ulogu u procesu učenja. mnogi od naših konvencionalnih prilaza obrazovanju koriste rigidne procedure iste za sve učenike i ne dozvoljavaju uzimanje u obzir ovih razlika. potrebno im je različito vreme da proĎu kroz gradivo. Interaktivni sadržaji u e-učenju i alati Inovativnost u nastavi je ključni zadatak i potreba obrazovnog sistema jer je cilj učiniti nastavu zanimljivom i kreativnom u cilju pribliţavanja učenicima i tako pratiti njihove potrebe i sposobnosti. računar im to takoĎe omogućava.

obično u obliku jedne ili više brojčanih vrednosti. 2008). 8 . pogotovo u prirodnim i tehničkim naukama. odnosno one daju mogućnost učenicima da proveravaju različite pretpostavke menjajući uslove odreĎenih sistema (npr. Ovakvim programima moguće je vrlo efektivno doprineti dubljem i na taj način boljem razumijevanju koncepata i problema u različitim modelima. Samo svojstvo simulacija je da pruţaju mogućnost menjanja ulaznih i izlaznih podataka modela. što vodi i dubljem razumevanju pretpostavke odnosno modela koji se posmatra jer se dobija svojevrsno kognitivno razumevanje kako neki sistem zaista funkcioniše (Cekuš i Namestovski. a program u stvari uzrokuje slučajne promenljive. Ključni deo svake računarske simulacije je model koji obuhvata veličine čije su vrednosti nepredvidljive i zato moraju da se uzrokuju iz odgovarajuće populacije. u kojima postoji mogućnost vizualizacije procesa (Namestovski. kognitivnih alata. izvršava proračune modela i izveštava o ishodu. 1996). fizičkih. Zbog svoje obrazovne vrednosti u skoroj budućnosti računarske simulacije bi trebale biti standardan alat u nastavi. Iako je ključna prednost simulacije istraţivačka funkcija pomoću računara ona ne sme da zameni eksperimentalni. Model se najčešće predstavlja upotrebom računarskog programa. hemijskih ili bioloških) pruţajući tako dublji uvid u odreĎeni problem. simulacija pomoću računara obezbeĎuje dvosmerni prenos podataka jer učenik moţe samostalno da upravlja varijablama modela. laboratorijski i praktičan rad u nastavi. 2005). ipak dobija opravdanje da se koristi kao zamena eksperimenta jer je za mnoge instrumente potrebno daleko više opreme i sredstava nego za korišćenje računara. Sa aspekta učenika. Simulacije se mogu smatrati i kao poseban tip tzv. veoma je jednostavna za upotrebu i postoji mnoštvo gotovih programskih alata koji izvoze simulacije koje se mogu implementirati u web strane . posebno tehničkim disciplinama. Pogotovo zbog činjenice da simulacije ne zahtevaju nekakve posebne tehničke veštine ili tehnologije. Još jedna prednost korišćenja računarskih simulacija u nastavi danas jeste i to što je većina obrazovnih računarskih simulacija napisana u programskom jeziku Java koji ima besplatnu podršku.Master Rad Muzafer Saračević Računarska simulacija je eksperiment uzrokovanja koji se izvršava pomoću računara (Fishman. Primena simulacija u nastavi je savremen način izvoĎenja nastave pomoću računara pogodniji u prirodnim. U uslovima siromašnog školskog sistema.

posmatrano na nivou organizacije nastave. televizije). Najčešće se elektronsko učenje pojednostavljeno shvata kao digitalizacija nastavnih sadrţaja i smeštanje ovih materijala u elektronski prostor. Vaţno napraviti razliku izmeĎu pojmova e-učenje i obrazovanje na daljinu. audio i video traka. Najprihvatljivijim modelom primene elektronskog učenja (obrazovanja na daljinu) smatra se mešovita (hibridna) nastava koja predstavlja adekvatno balansiranu primenu rada u učionici sa radom uz pomoć medija/tehnologije.2 Alati za kreiranje interaktivnog sadržaja u e-učenju Alati za e-učenje su namenjeni za odrţavanje nastave putem elektronskih ureĎaja. preko računara. L1). Neki od preduslova su posedovanje odreĎenog nivoa medijske i informatičke pismenosti i onih znanja koja se sve češće smatraju presudnim za uspešan pedagoški rad . Kvalitet primene elektronskog učenja. Isto tako predavači kvalifikovani za odrţavanje nastave u učionicama ne moraju nuţno biti kvalifikovani i za odrţavanje e-nastave (Materijal : E-Lab TFC. Na taj način se omogućava da se u isto vreme iskoriste prednosti oba načina. U ovom radu akcenat je na treću grupu alata. 2003) alati za e-učenje su podeljeni u tri osnovne grupe:    Alati za pristupanje e-učenju. Ovo svakako ima svoje prednosti kada je cilj povećanje dostupnost materijala za učenje. satelitske televizije i CD-ROM-a. principa i nastavnih metoda (http://www. Obrazovanje na daljinu je širi pojam od pojma e-učenje.Master Rad Muzafer Saračević 2. 1 9 . Sadrţaji se prenose preko Interneta.poznavanje teorija učenja i osposobljenost za primenu adekvatnih pedagoških modela.rs). E-učenje je proces razmene i prenosa znanja i veština preko mreţe uz korišćenje računarskih aplikacija i okruţenja u procesu učenja. najpre zavisi od profesionalne osposobljenosti nastavnika/predavača. Na osnovu istraţivanja (Horton. Te aplikacije i procesi obuhvataju učenje preko Web-a. odnosno osvrnućemo se na alate za kreiranje interaktivnog sadrţaja za elektronsko učenje1 (u daljem tekstu e-učenje). radio. u digitalnim učionicama.eucenje. Vaţno je napomenuti da odrţavanje e-nastave nije isto što i odrţavanje klasične nastave u učionicama. Alati za isporuku e-učenja. E-učenje moţe biti vid obrazovanja na daljinu (u slučaju kada se ono organizuje u online okruţenju) ali obrazovanje na daljinu se ne moţe smatrati elektronskim učenjem jer ono podrazumeva upotrebu i drugih medija (štampe. kao i digitalnu saradnju odnosno kolaboraciju. ali to ne vodi postizanju obrazovnih ciljeva i ţeljenih obrazovnih postignuća kod učenika/studenata. Alati za kreiranje sadrţaja e-učenja.

Zahvaljujući razvoju digitalne tehnologije i novim mogućnostima računara.Master Rad Muzafer Saračević Neki od najčešće korišćenih alata za kreiranje multimedijalnih sadrţaja za e-učenje su (Ardito i ostali. Sledeća tabela prikazuje još neki alate za e-učenje koji se koriste za kreiranje interaktivnog sadrţaja (animacije. posebno u nastavi prirodnih i tehničkih nauka. InfoFest). Saračević i ostali. Adobe Captivate . testovi itd. Articulate . kvizovi. omogućen je razvoj računarskog modelovanja i simulacije (Mašović. 2011. Udutu itd. ne samo stvaranje tehničke pismenosti. Flash . simulacije. prezentacije. već i dodir sa računarskim tehnologijama i mogućnost njihove upotrebe. 2004):      Camtasia Studio.com Gickr GIFup Meez PhotoFace Voki Xtranormal             Prezentacije BubbleShare Capzles Freepath Moblyng MyLiveGallery PhotoSnack PresentationsETC SlideRocket Slidesix TimeRime Timetoast VoxPix Kvizovi i simulacije             Armored Penguin ClassMarker ClassTools Edventure Maze GeoGebra Hot Potatoes Mobile Study MyStudiyo Photo Soup Quibblo SMILE TexToys Alati za kreiranje interaktivnih sadrţaja su značajni faktori efikasnosti nastave i učenja. Tabela 1: Lista alata za kreiranje interaktivnog sadrţaja za e-učenje Animacije             Alpoy Avatar Photo Avatars Blabberize DoInk Fodey. 2010. Primena softverskih modela u nastavi ima za cilj. Saračević i ostali.). YuInfo) a takoĎe postoje i Data Mining2 tehnike u e-učenju i evaluaciji (Mašović i Saračević. 2010). 2 Inteligentna obrada podataka 10 . Veoma su rasprostranjeni alati za procesni pristup razvoja softvera prvenstveno za eučenje primenom UML alata (Mašović.

Samostalan rad se moţe definisati kao organizovana angaţovanost učenika u kontrolisanim uslovima na rešavanju postavljenih zadataka i ispunjavanju odreĎenih ciljeva. Savremena metodika). On obuhvata programske jezike i alate. za pripremanje ljudi za široku primenu naučnih dostignuća i za obučavanje onih koji će ta dostignuća dalje razvijati i usavršavati (Cekuš i Namestovski.Master Rad Muzafer Saračević 2. uskladiti ih. omogućiti učenicima da napreduju prema svom tempu i mogućnostima (Kurnik. 3 Individualizacija nastave. i menjati metode i postupke pedagoškog delovanja prema tim razlikama.2. Mara. koja se bazira na logici i pedagogiji. znači. sistematski i kontinuirano ga osposobljavati i učiniti da postane samostalan u procesu učenja. (Đukić.“ (Đukić. Samostalni rad učenika uz pomoć nastavnika. Softver koji se koristi u oblasti obrazovanja predstavlja savremen način učenja. 2000. Ciljevi uvoĎenja novih metoda u nastavi primenom odgovarajućih alata odraţavaju zainteresovanost društva za naučnu i tehničku pismenost. meĎu savremenim didaktičarima shvaćena kao najznačajnija inovativna snaga u razvoju i modernizaciji nastave. 2005). Individualizovati nastavu. 2003:68). Individualna nastava predstavlja najbolje rešenje za izvoĎenje nastave. U tome mogu znatno doprineti alati za e-učenje koji imaju mogućnost kreiranja interaktivnog sadrţaja (multimedija. Suština individualizovane nastave je „u različitim didaktičko-metodičkim postupcima usmerenim ka zadovoljenju individualnih potreba svakog učenika tako da se do maksimuma utiče na njegovo učenje i razvoj. već je. Mašović i ostali. 2011. uzeti u obzir razlike meĎu njima. 2005). odnosno kao imperativ vremena u kome ţivimo. Mara. pretpostavka racionalizacije nastave. jedan je od osnovnih ciljeva savremene nastave. permanentna inovacija. nije samo didaktički princip. kako to definiše M. odreĎenu organizaciju nastave i učenja. animacije). Link: http://www. U petom poglavlju ovog rada se navodi i primena alata za e-učenje u radu sa talentovanom decom kao i pruţanje podrške u funkciji motivacije talentovanih učenika.1 Mogućnosti primene alata za e-učenje u nastavi Mogućnosti primene informacionih tehnologija u nastavi su višestruke. 1995:63). orijentisati se na realne tipove učenika. Savremena nastava teţi kao individualizaciji3. Učenika treba korak po korak voditi do samostalnog rada. Pod obrazovnim računarskim softverom podrazumevaju se računarski programi koji se mogu koristiti u okviru nastave koji pomaţu i usmeravaju u fazama individualne nastave (Radosav.YuInfo).Đukić.inkluzija. simulacije. U ovom radu se prvenstveno stavlja akcenat na uvoĎenje e-učenja u obrazovnom sistemu kao prateći način uz tradicionalne metode obrazovanja (Saračević.org 11 . Sve ovo doprinosi tome da se moţe vršiti izbor zadataka (sadrţaja) koji najviše odgovaraju odreĎenom učeniku. pa se još i naziva i obrazovni računarski softver.

interni kurs u okviru škole koji je bio organizovan (od strane autora ovog rada) za potrebe istraţivanja. kao i na raznim sekcijama uz veliku mogućnost izbora najboljih i najprikladnijih sadrţaja. tehnika) odnosno korišćenjem savremene informacione tehnologije. fizike i tehničkog obrazovanja kao i profesorima razredne nastave. je imao za cilj da predstavi nastavnicima matematike.swf i . pruţanje pomoći u ocenjivanju učenika itd. pruţanje pomoći nastavnicima u planiranju nastavnog procesa. 2008). u zavisnosti od raspoloţive opreme. potrebno je da postoje opremljeni informatički kabineti sa mogućnošću korišćenja interneta.Master Rad 2. zatim ciljevi su i ovladavanje znanjima iz savremenih tehnologija učenja. U prezentacije je potrebno ugraditi kvizove i . osnaţiti rad nastavnika u individualizaciji nastave. Neki od predloga kako se moţe unaprediti nastava primenom alata su sledeći (Namestovski. koji je trajao 4 školska časa. Sve pomenute tehnike zahtevaju individualni oblik rada ili u krajnjem slučaju rad u parovima. Da bi proces unapreĎenja nastave išao u pravom smeru i da bi imao pozitivne rezultate bitno je da nastavnici pohaĎaju seminare koji imaju za cilj da unaprede rad nastavnika u primeni savremenih nastavnih metoda i oblika rada. Prikaz je moguć i preko video plejera povezanog na televizor ili video bim.2.  Primena edukativnog video materijala koji se bavi tematikom iz odreĎenog predmeta. Ono što je bitno navesti prilikom procesa unapreĎenja nastave pomoću alata za e-učenje. multimedijalni obrazovni softver. samostalne fleš i druge animacije. Bitno je odabrati video materijale koji su namenjeni prvenstveno učenicima koji bi hteli nešto više da znaju te se moţe prikazati i na časovima redovne i dodatne nastave. 12 .2 UnapreĎenja nastave pomoću alata za e-učenje Muzafer Saračević UnapreĎenje kvaliteta nastave podrazumeva izmeĎu ostalog modernizaciju izvoĎenja nastave pomoću savremenih nastavnih sredstava (alata. unapreĎenje nastave kroz primenu modela i simulacija (struktura i plan ovog kursa su navedeni u prilogu). elektronski testovi znanja kao i programi za samostalan rad.:  UnapreĎenje nastave kroz simulacije. programa.  Kao najprostiji oblik primene interaktivnog sadrţaja su PowerPoint prezentacije koje su pravljene za frontalni oblik rada i to za one nastavne teme u kojima preovlaĎuju teorijski sadrţaji. Seminar tj.gif animacije koje mnogo bolje prikazuju dinamičke procese gde god je to neophodno. informatike.

To bi značilo da karakteristike takvog jezika ispunjavaju visoke zahteve koji se postavljaju pred savremeni alat za razvoj softvera najšire namene u vreme ekspanzije informaciono-komunikacionih tehnologija (Lemay i Cadenhead. posebne programe namenjene za izvršavanje u okviru čitača (kurs: Internet Programerski Alati . 13 . a upravljanje memorijom je automatsko. Kao i većina objektno-orijentisanih jezika. efikasna. James Gosling i tim razvijaju potpuno novi jezik4. • Nezavisnost od platforme. Kako raspoloţivi programski jezici nisu dovoljno odgovarali potrebama projekta. to znači da programi koji su pisani u Javi se lako prenose sa jednog kompjutera ili ureĎaja na drugi. kao i za razvoj softvera koji je nezavisan od platforme na kojoj se izvršava. brza.Master Rad Muzafer Saračević 3. Java je morala da bude jednostavna. nizovi su realni objekti.1 Glavne karakteristike Jave Kao glavne karakteristike i ključne prednosti Java programskog jezika se mogu navesti (Arnold i Gosling. • Objektno orijentisani koncepti koji pruţaju mogućnost za kreiranje fleksibilnih. Nakon nastanka Java programskog jezika. ulazom i izlazom. Ove osobine su je učinile idealnom za distribuciju izvršnih programa preko WWW. 3. Java je doţivela posebnu ekspanziju kada je 1994. 2001): • Jednostavnost koja se odnosi na sintaksu Jave. kontrolama za kreiranje korisničkog interfejsa i dr. Upravo zbog toga. Autor: Vesna Šatev). ubrzo se shvatilo da on daleko prevazilazi svoje polazne namene i da je moţda baš to programski jezik koji bi mogao postati standard u budućnosti. godine napravljen prvi web browser.Java programiranje. U Javi nema pokazivača. Java uključuje biblioteke klasa koje obezbeĎuju rad sa osnovnim tipovima podataka. koja se oslanja na programske jezike C i C++. ali ona je daleko jednostavnija od njih. Jedini preduslov je da je na ureĎaju na kome se program izvršava instaliran interpreter za Javu. bez obzira na različito radno okruţenje tih ureĎaja. koji je mogao da izvršava Java aplete. 4 Java je objektno orijentisani jezik razvijen od strane kompanije Sun Microsystems 1991. HotJava. pouzdana i lako prenosiva sa jednog ureĎaja na drugi. nazvan JVM (Java Virtual Machine). godine. Java apleti kao alati za kreiranje interaktivnog sadržaja Programski jezik JAVA nastao kao rezultat rada na projektu razvoja softvera za kontrolu različitih udaljenih elektronskih ureĎaja za domaćinstvo. 1998). modularnih programa. osnovnim Internet protokolima.

zbog istog značenja kao u engleskom jeziku. Kao predstavnik moderne generacije objektno-orijentisanih jezika. VCR. 3. sa komfornim i slobodno dostupnim alatima za brz razvoj aplikacija. meĎu kojima su i programski jezik Java i C#. kvalitetno izvoĎenje nastave je omogućeno upotrebom besplatnog softvera i apleta. U tu svrhu.pdf 14 . Za pisanje konkurentnih programa mogu posluţiti mnogobrojna razvojna okruţenja. mnogo mogućnosti koje nude nastavnicima kreiranje časova pomoću apleta. Ključne prednosti java programskog jezika u nastavi:        većina obrazovnih računarskih simulacija napisana u programskom jeziku Java.rs/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/Visenitno_1. java simulacije imaju mogućnost da se pojednostave nastavni sadrţaji. portabilan. što znači da Java programi mogu izvršavati više zahteva istovremeno.cet. Smatramo da je reč Java ušla u svakodnevni govor informatičkih stručnjaka i da se ona moţe pisati na srpskom jeziku. uključujući ćirilično pismo.2 Java programski jezik i primena u nastavi Analizirajući nastavu iz oblasti računarskih nauka uočava se potreba da se studenti na svojim studijama posebno edukuju za sve širu primenu aplikacija elektronskog učenja i poslovanja. on studentima u nastavi omogućava brzo i efikasno savladavanje gradiva. metodičke i didaktičke osobine teorijske i laboratorijske nastave su podrţana java-om. Ovo je veoma bitno za unapreĎenja e-učenja. čiji će korisnici u najvećem broju slučajeva oni biti. jednostavan za savladavanje i samostalno proširivanje znanja. • Podržava konkurentno programiranje5 pomoću niti (threads). Sa bogatom bibliotekom klasa. mobilni telefoni. smatrajući da je to jezik koji odlično odgovara prirodi i funkcijama aplikacija e-učenja. računari). nudi mogućnost da se kroz simulacije i modele olakša priprema nastave. Link: http://www. na koje se odnosi ovaj rad. pogodan za Internet programiranje.Master Rad Muzafer Saračević • Pogodnost za rad u mrežnom okruženju. prednost da se ovaj programski jezik koristi u većini elektronskih ureĎaja (TV. kao jezik izbora u nastavi programskih jezika predlaţe se programski jezik JAVA.  mogućnost korišćenja nekih gotovih besplatnih programa koji su namenjeni nastavi predmeta iz prirodnih nauka. da se učenicima pribliţe procesi u prirodnim naukama i tehnici. 5 Konkurentno programiranje predstavlja pisanje takvih programa koji se sastoje od više kooperativnih procesa i niti koje se izvršavaju simultano ili paralelno. pri tom koristeći zajedničke resurse računarskog sistema.

a sa druge strane da se učenicima pribliţe procesi u prirodnim naukama i tehnici. Ova mogućnost je idealna jednostavna alternativa za pisanje inače sloţenih klijent delova aplikacije. Što se tiče server strane tipičnih Web aplikacija. Sa jedne strane. Otvorenog su koda i kao takvi su besplatni.applet. on učitava i sam aplet sa servera i izvršava ga lokalno. IPod i sl. jedinstvenu meĎu programskim jezicima. to im nudi mogućnost pokretanja na svakoj platformi. na korisnikovom računaru (Milosavljević i Vidaković. Apleti imaju široku primenu. Apleti su pisani za web. JAVA apleti su mali programi koji su uključeni unutar drugih aplikacija. Najfleksibilniji softver za prikaz ovih animacija su ipak JAVA6 apleti. takozvani apleti.3 Pojam Java apleta i osnovni koncepti Apleti predstavljaju jednostavne programe koji u sebi sadrţe jednostavne grafike. JAVA takoĎe ima rešenje u vidu tzv. Oni ne sadrţe suviše fizičkih podataka (brojeva. Interaktivne simulacije su naročito interesantne i zanimljive u prirodnim i tehničkim naukama jer nam daju mogućnost promene odreĎenih fizičkih parametara. Kada pokrenemo animaciju direktno na ekranu moţemo videti kako promena tih parametara utiče na celokupan sistem koji posmatramo.) koji mogu biti zbunjujući za učenika već korisni za onoga koji dobro poznaje gradivo. npr.Master Rad Muzafer Saračević 3. Takvi programi. Kada browser učita neku stranicu koja koristi aplet. koji mogu biti podrška u funkciji motivacije učenika. Preko klase Applet iz paketa java. 6 JAVA ima ugraĎenu podršku Web-u. u ovom radu se navode metode kako da se olakša nastavnicima priprema nastave. prvenstveno misleći na posebno talentovanu decu. Preporučuje se kao dobar i koristan propratni materijal pri učenju. kod evaluacije ili kao domaći zadaci. te je i pored drugih tehnologija (mobilna telefonija. obično neke web stranice prikazane unutar nekog browser-a. 2001). servleta API (Venkataraman.2001). što daje mogućnost stručnim nastavnicima da dalje unapreĎuju svoju nastavu. Informacija o apletu se nalazi unutar specijalnog taga na nekoj HTML strani. jednačina i sl. Programski jezik Java napravio je velik prodor u oblast Interneta. Aplet kao program je dizajniran na način da objašnjava svaku fizičku pojavu individualno.) njegovo korišćenje postalo gotovo nezaobilazno na web sajtovima (Street i Goodman. pre svega da se pojednostave dodatni sloţeni nastavni sadrţaji talentovanim učenicima i da se predstave mogućnosti i načini kreiranja časa pomoću apleta. 15 . takoĎe mogu se umetati u html dokumenta. Mogu se koristiti i kod tradicionalnih načina u učenju. Navedeni su i konkretni primeri primene apleta u nastavi matematike. mogu se koristiti uz bilo koji stil učenja. oţivljavaju svojom pojavom stranice Interneta. omogućeno je pisanje interaktivnih programa koji se izvršavaju u okruţenju Web pretraţivača. 1998).

2001). aplet moţe da sadrţi i više pomoćnih klasa. apleti ne mogu da komuniciraju sa bilo kojim serverom. Definicija glavne klase apleta bi izgledala ovako: public class MojAplet extends java. Svaka aktivnost ima odgovarajući metod.3.Master Rad Muzafer Saračević Iako jedan isti program moţe biti kreiran i kao aplet i kao aplikacija7. Holmes. pokretanje i zaustavljanje kao i rad sa dogaĎajima i metod za iscrtavanje (Milosavljević i Vidaković. dostupna svim klasama 9 Primerak klase. pa kad se neki dogaĎaj desi. Kod aplikacija. sem onog sa kog su učitani. apleti ne mogu da pokreću druge programe na korisnikovom računaru. Java prilikom pokretanja programa poziva main() metod aplikacije. Ova klasa je deo paketa java. ali je glavna klasa apleta ta koja se izvršava prilikom pokretanja apleta. Holmes. postoji veoma značajna razlika izmeĎu ove dve vrste izvršavanja programa. iscrtavanje ili dogaĎaji miša. Pet najvaţnijih etapa u izvršavanju apleta su inicijalizacija. kroz primere biće objašnjena inicijalizacija. 2001): apleti ne mogu da čitaju niti pišu u korisnikov sistem fajlova. U nastavku. zaustavljanje. neophodno je da glavna klasa bude deklarisana kao public8 (Arnold. Kod izvršavanja apleta. Različiti apleti mogu da koriste istu klasu. 7 8 Program koji se izvršava nezavisno od internet (web strane) Javna. Apleti imaju različite aktivnosti koje odgovaraju različitim etapama u ţivotu apleta. Java kreira instancu glavne klase apleta i zatim se poziva serija metoda te instance9. objekat klase 16 . ali različite instance. Gosling. uništavanje i iscrtavanje.Applet { // telo apleta } Osim ove glavne klase. TakoĎe. 3.applet i ona obezbeĎuje metode koji su neophodni za rad unutar browser-a. Gosling. Java poziva metod specifičan za taj dogaĎaj. kao što su inicijalizacija. apleti ne mogu da učitavaju programe lokalne platforme itd. potrebno je da kreiramo podklasu klase Applet. 2001).1 Kreiranje i metodi apleta Da bismo kreirali aplet. Ona se ogleda u skupu zabrana koje imaju apleti (Arnold. pokretanje.applet.

u animacijama i sl. 3. učitavanje slika i fontova i dr. sliku. Obzirom da se jedan dogaĎaj (npr. shift_mask – bilo je pritisnuto dugme shift za vreme izvršavanja akcije.awt.Obzirom da klasa Graphics pripada paketu java.). alt_mask – bilo je pritisnuto dugme alt za vreme izvršavanja akcije.. pritisak na dugme) sastoji iz nekoliko akcija ( 1pozicioniranje kursora miša na dugme.u Javi.. D) Rad sa dogaĎajima (event listeners) . osluškivača dogaĎaja. dok se inicijalizacija dešava samo jednom. bez ulaţenja u detalje o pojedinačnim akcijama od kojih se taj dogaĎaj sastoji.pritisak levog dugmeta miša. ukoliko korisnik prateći neki link do neke druge strane napusti stranu koja sadrţi aplet. Pokretanje se razlikuje od inicijalizacije u tome što aplet moţe biti pokrenut nekoliko puta. objekat klase Graphics. kreiranje pomoćnih objekata. 2. Iscrtavanje se dešava veoma često..otpuštanje levog dugmeta miša). C) Iscrtavanjem (ovoj fazi odgovara metod paint()) aplet praktično crta bilo šta na ekranu (tekst. Unutar klase ActionEvent postoje sledeći indikatori dogaĎaja:     action_performed – akcija je izvršena. dogaĎaji se obraĎuju pomoću tzv.. nakon pomeranja prozora browser-a.. koji se onda prosleĎuje odgovarajućem osluškivaču.Master Rad Muzafer Saračević A) Postupak Inicijalizacije (ovoj fazi odgovara metod init() ) se dešava kada se aplet prvi put učita.. aplet se pokreće. podrazumeva se da će sve niti pokrenute u apletu nastaviti sa izvršavanjem. komponenta na osnovu svih tih preduzetih akcija generiše dogaĎaj neke od podklasa klase AWTEvent. class Reakcija implements ActionListener { . grafičke objekte. Inicijalizacija apleta obično uključuje čitanje i prosleĎivanje parametara apletu. pozadinu i sl. nakon inicijalizacije.nakon inicijalizacije.. B) Pokretanje i zaustavljanje (pomoću metoda stop() i start() ) . neophodno je da uvezete ovaj paket u vaš kod. } DogaĎaji ovog tipa se prosleĎuju svim osluškivačima tipa ActionListener. } Ovaj metod koristi argument.bilo je pritisnuto dugme control za vreme izvršavanja akcije.. Definicija metoda paint() je sledeća: public void paint(Graphics g) { . Ovaj objekat se kreira i prosleĎuje metodu paint() od strane browser-a. Osluškivač tada preduzima odreĎene akcije koje su potrebne da se dogaĎaj pritiskanja dugmeta obradi. Na primer. ctrl_mask . slično kao metod main() kod aplikacija. podešavanje inicijalnog stanja apleta. 17 .

70).setColor(Color. import java. Polygon poly=new Polygon(x.100}.*.190.170.20}. pokretanje kursora.350. Ovi dogaĎaji se prosleĎuju osluškivaču tipa KeyListener.fillOval(100. KeyEvent generiše se od strane komponente nad kojom je pritisnut.70.50. Sledi primer veoma jednostavnog apleta sa metodama init() i paint() (Saračević.150.awt. int x[]={100.red).setColor(Color.300.150). povlačenje i sl. g.20. import java. 2011).70). Ova klasa se koristi za sve dogaĎaje miša (pritisak na dugme miša. otpušten ili otkucan neki taster sa tastature.70. g. g.Master Rad Postoje dogaĎaji i na klik miša i taster: Muzafer Saračević MouseEvent generiše se od strane komponente nad kojom se desila neka akcija mišem.awt.fillOval(230.drawPolygon(poly).100. Svi ovi dogaĎaji se prosleĎuju osluškivačima tipa MouseListener i MouseMotionListener.drawString("GEOMETRIJA".300.12). g.blue). g.30.Polygon.300.50.120.40.20).185. 50 ).applet.12. g. g.fillOval(190.7).drawOval(120. g.170.y.).300.*.100. public class MojAplet extends Applet { public void init() { } public void paint(Graphics g) { g. int y[]={20.drawRoundRect(180. } } 18 .100.20. import java.

170) A4 =(300.100). 300)A5 =(100. 170) Ovaj aplet implementira samo metod paint(). Ovaj objekat u stvari predstavlja prostor u okviru web strane u kome će se aplet pojaviti. E) Postavljanje apleta na web stranu (Milosavljević i Vidaković. tj. postavlja boju na plavu za naredne grafičke elemente. 20) A2 =(300. iscrtava tri ispunjena kruga iz gornjeg levog ugla sa kordinatama i poluprečnikom:     (100. Metod paint() preuzima objekat g klase Graphics od samog browser-a. 19 .Geometrija od koordinate (175. r=70 (190.190). Aplet sa nizom Geometrijskih oblika Analiza koda   Ovaj Aplet iscrtava string . Ovaj tag ima nekoliko atributa pomoću kojih se prosleĎuje informacija browser-u kako da prikazuje sam aplet. koji ispisuje poruku na ekranu. metodi init() nije ponovo implementiran. 300) A6 =( 50.120) poluprečnika r=150. r=20 postavlja boju na crvenu. preuzeta je njegova implementacija iz klase Applet. Obzirom da je sam aplet veoma jednostavan. iscrtava ne ispunjen krug od koordinate (120. iscrtava poligon kroz temena: A1 =(100. r=70 (230. 20) A3 =(350.Master Rad Muzafer Saračević Slika 1.100). 2001) gde je najpre neophodno kreirati HTML stranu i formirati tag <APPLET> taga unutar tela HTML stranice.50) i postavlja oko njega zaobljen pravougaonik.

Ovaj fajl mora biti u istom direktorijumu kao i sama strana. ime fajla mora da uključi i ekstenziju . Ukoliko je potrebno. WIDTH i HEIGHT atributi odreĎuju koliki prostor je dodeljen apletu unutar web strane ALIGN atribut odreĎuje kako će aplet biti poravnati unutar strane. TakoĎe. HSPACE i VSPACE odreĎuju broj piksela izmeĎu apleta i teksta koji ga okruţuje. Na primer: <APPLET CODE="MojAplet. ispod možete da vidite Mojaplet<br> <APPLET CODE = "MojAplet. 2004). Ovaj tekst će biti prikazan umesto apleta. Sledi primer HTML stranice: <HTML> <HEAD> <TITLE>Test strana</TITLE> </HEAD> <BODY> Ukoliko vaš browser to dozvaljava. tako da ga ne moţemo pokrenuti na do sada poznat način – iz komandne linije. Ovaj tag ima dva atributa. CODEBASE atribut sadrţi URL ili relativnu putanju do klasnog fajla.class.class" WIDTH=100 HEIGHT=100> <PARAM NAME=font VALUE="TimesRoman"> <PARAM NAME=velicina VALUE="36"> </APPLET> 20 . parametre moţete da prosledite apletu pomoću taga <PARAM>. Znači aplet nema metodu main (izvršnu metodu). ukoliko iz nekog razloga aplet ne moţe da bude prikazan. Potrebno je ovakav aplet ugraditi u HTML stranicu u okviru koje će biti prikazan.class" WIDTH = "400" HEIGHT = "300" HSPACE = "0" VSPACE = "0" ALIGN = "middle"> Na ovom mestu bi trebalo da bude prikazan aplet </APPLET> </BODY> </HTML> Da bi se obezbedio veći nivo interaktivnosti moţe se izvršiti prosleĎivanje parametara apletu (Beene. IzmeĎu tagova <APPLET> i </APPLET> moţete da ubacite bilo koji tekst. Atribut VALUE predstavlja konkretnu vrednost koja se prosleĎuje. NAME i VALUE. Atribut NAME predstavlja bilo koje ime koje odaberete za odreĎeni parametar. ukoliko se on ne nalazi u istom direktorijumu kao i sama HTML strana. <PARAM> tag se ubacuje izmeĎu tagova <APPLET> i </APPLET>.Master Rad      Muzafer Saračević CODE atribut se odnosi na ime klasnog fajla koji sadrţi aplet.

a čiji je proizvod moguće ubaciti u okruţenju. Konkretno se ovde misli na primenu stečenog teorijskog znanja u praksi. U svom radu (Polya. pa ih moţemo svrstati u tri grupe (Mitrović. Na primer: String imeFonta = getParameter("font"). Ime parametra unutar PARAM taga i ime prosleĎeno metodom getParameter() moraju da budu identični.Master Rad Muzafer Saračević Prethodni primer prosleĎuje dva parametra apletu. Karadag i McDougall napravili su još jedan korak dalje. Polya-in koncept ugradili su u GeoGebrino dinamično okruţenje za učenje (dynamic learning environment) . 2. izvoĎenje plana (DO). Alati koji su u potpunosti integrisani u okruţenju za e-učenje. Posebno mesto zauzimaju alati koji imaju visoke mogućnosti kada je u pitanju vizuelizacija. Odnosno da primena apleta i interaktivnih sadrţaja itekako nalazi primenu u ovom modelu. 3. 3. Moţemo zaključiti da se istraţivački usmerena nastava potpuno uklapa u navedni model rešavanja problema. Alati izvan okruţenja za e-učenje. pa svoju primenu nalaze u geometriji. Metod getParameter() vraća vrednost definisanu atributom VALUE odgovarajućeg PARAM taga. 4. To se postiţe unutar metoda init() pozivanjem metoda getParameter(). donošenje plana (PLAN).4 Primena apleta u nastavi matematike Jedan od najvaţnijih ciljeva poučavanja matematike je naučiti učenike misliti. 2004). Devetaković i ostali. pogled unazad (CHECK). 2007): 1. razumevanje problema (SEE). odnosno osposobiti ih za rešavanje problema u budućem ţivotu (Kneţević. Alati za vizualizaciju u okviru okruţenja za e-učenje. Uloga nastavnika matematike kao izvora informacija znatno je manja u odnosu na ulogu nastavnika koji će voditi i usmeravati učenike na putu sticanja novih znanja. 3. Neophodno je ove parametre preuzeti i obraditi u samom kodu apleta. 21 . 1957) maĎarski matematičar George Polya opisuje model rešavanja problema u matematici koji se sastoji od četiri koraka: 1. Ovi alati su nam neophodni u okruţenju eučenja za otkrivanje i ispitivanje forme nastale konceptima geometrije. 2.

Najpopularniji alati koji se koriste za kreiranje apleta za potrebe nastave matematike su:     GeoGebra Jeometry Geonext GRACE o o o o iGeom C. 2007). Slika 2. http://amres.rs). 4D prikaz je prikaz 3D objekata koji imaju različita stanja u zavisnosti od parametara kojih ih definišu. Za to se obično koriste java apleti i specijalizovani programi kao što je Wolframova Mathematica.bg.amres.ac.R. 3D i 4D okruţenja.arh. 3D prikaz iako već poseduje svoje standarde na internet gotovo kao i formati za prikaz slika. istraţivanje i modeliranje matematičkih koncepata i njihovih meĎusobnih odnosa. 22 . Ovakav prikaz se najčešće i koristi u arhitektonskoj geometriji. gde se primenjuje „JavaView lite” alat u arhitekturi (o ovom alatu će biti reči u narednom delu ovog rada) i AMRES eLearning (Akademska mreţa Srbije – http://elearning.ac. Univerziteta u Beogradu (http://www.rs.ac. Alati koji se takoĎe mogu koristiti za kreiranje apleta koji imaju opštu namenu su i Jcreator i NetBeans . kako komercijalnih tako i besplatnih (Mitrović. Okruţenje JCreator-a 10 Konkretan primer gde je izvršena integracija apleta u e-learning sistem je Arhitektonski fakultet. 2D alati su uglavnom već integrisani u postojeće sisteme za e-učenje i predstavljeni su kroz razne načine postavljanja slika ili konvertovanje tekstualnog ulaza u 2D sliku. CaRMetal Cinderella     Tabulae Wolfram Mathematica Easy Java Simulations Java View Lite Geogebra je alat koji se se zbog mogućnosti dinamičnog prikaza i interaktivnosti matematičkih objekata u nastavi koristi za objašnjavanje.rs).Master Rad Muzafer Saračević Eksplorativni alati10 za vizuelizaciju mogu biti svrstani u 2D. ali ga je i najteţe integrisati u samo okruţenje za e-učenje. na ţalost nije zastupljen u većini sistema za e-učenje ili bar nije deo standardnih paketa. i ujedno se koriste i za java programiranje. Devetaković i ostali. ali ne retko i Adobe Flash aplikacije.a.

cetiri_temena.60.70.140) iscrtava poligon kroz temena: A1 =(100. 170) A4 =(300. 300)A5 =(100.70). 300) A6 =( 50. *postaviti uslov za domen if (x>60 && x<150 && y>100 && y<220). i ispunjen krug .130.30.60. a zatim ako se ponovo klikne unutar iscrtava se ispunjen krug (60.(60. on se transformiše u manji ispunjen krug (100.(360.12).150.12. sa koordinatama (320.G-”zeleni krug”. iscrtava neispunjen krug . Izbor kreiranja apleta u NetBeans-u Sledi primer apleta koji je raĎen za potrebe kursa i upoznavanja nastavnika sa strukturom i kreiranjem apleta. 20) A2 =(300.  Formirati tri dugmeta (tri_temena. Aplet koji iscrtava string sa tekstom “GEOMETRIJSKA TELA” sa koordinatama (325.140. klikom na jedan od tri dugmeta iscrtava se poligon sa odreĎenim brojem temena.Y-“zuti krug”.“plav krug”. 20) A3 =(350.150). 23 . iscrtava neispunjen kvadrat sa koordinatama .150).150. Primeri apleta koje je programirao u JCreator-u autor ovog rada za potrebe nastave : Primer 1.60. osam_temena). Ako se mišem klikne u domen ispunjenog kruga .(60.150).150.100.    50) i postavlja oko njega zaobljen pravougaonik.Master Rad Muzafer Saračević Slika 3.140.40. Aplet je kreiran u JCreator softveru. 170)   Boju ispunjenog kruga definisati kao nova_boja (početna boja je plava) i dodeliti funkcionalnost na tastere: B.

   Napisati applet koji iscrtava neispunjen pravougaonik sa koordintama sa tekstom “GRAFICKI ELEMENTI” sa koordinatama (325.12). Muzafer Saračević Slika 4. iscrtava neispunjen kvadrat . 170) Uvesti novu promenljivu “Dimenzija_poligona”.290). P_240–g. Slika 4. 300)P5 =(100. i dodeliti funkcionalnost na tastere i klikom na njih iscrtava poligon sa: 4. crvene boje.translate(50.130.40. 20) P2 =(300. iscrtava poligon kroz temena (postaviti plavu boju za poligon): P1 =(100. 20) P3 =(350.translate(50. iscrtava string postavlja oko njega zaobljen pravougaonik (320.150).240). U prilogu S2 je naveden izvorni kod apleta.30. 300) P6 =( 50.190).150.60.180). 50) i (360. Formirati tri dugmeta i klikom na jedan od tri dugmeta pomera se poligon za odgovarajuću poziciju: P_190g.Master Rad U prilogu S1 je naveden izvorni kod navedenog apleta sa dogaĎajima.150). P_290 – g.translate(50. 5 i 6-temena a 0-briše krug K1 (“clearRect”).140. Aplet sa mogućnošću menjanja pozicije oblika 24 .60. Ako se mišem klikne u domen kruga K1.12.140.(60.160).150. 170) P4 =(300.1. *postaviti uslov za domen  if(x>60 && x<150 && y>100 && y<220).(60. on se transformiše u String “PLAY”(160. i ispunjen krug K1 . Aplet sa dogaĎajima na taster i na klik miša Primer 2.

grafički prikaz. tačke. koordinate tačaka. Bitno je napomenuti da postoji mogućnost da se pomeraju objekte u grafičkom prikazu tako što ćemo ih prevlačiti pomoću miša. Razvili su ga Markus Hohenwarter i meĎunarodni tim programera.1 GEOGEBRA. njihova algebarska reprezentacija u algebarskom prikazu se dinamički aţurira. algebru i matematičku analizu. grafici funkcija). alat za dinamičku matematiku GeoGebra je program za dinamičku matematiku koji povezuje geometriju. U isto vreme. algebarski (brojčani) prikaz i 3. za nastavu i učenje matematike u školama. algebarski (na primer. nezavisno od načina na koji su objekti nastali. tabelarni prikaz. pomoću miša i alata za konstrukcije koji se nalaze na traci sa alatima.4. Svi objekti koje napravite u grafičkom prikazu imaju i algebarsku reprezentaciju u algebarskom prikazu. Pomoću njih je moguće prikazati matematičke objekte u tri različita oblika: grafički (na primer. 25 .Master Rad Muzafer Saračević 3. 2. GeoGebra ima tri različita prikaza matematičkih objekata: 1. Slika 5 – okruţenje programa GeoGebra Geometrijske konstrukcije se prave u grafičkom prikazu. jednačine) i u ćelijama tabele. Pri tome su svi načini prikaza istog objekta dinamički povezani i automatski se prilagoĎavaju svakoj promeni koja se izvrši u bilo kojem prikazu.

</applet> Prednosti alata GeoGebre su (Markus i Hohenwarter. Kutiju sa alatima se otvara klikom na malu strelicu u donjem desnom uglu njene ikone. Primer dinamičkog aţuriranja podataka u GeoGebri Svaka ikona u traci sa alatima predstavlja jednu kutiju sa alatima koja sadrţi slične alate za konstrukciju.ggb) – ova datoteka sadrţi konstrukciju u GeoGebri geogebra.jar" width=200 height=40> <param name="filename" value="krug. dinamičkih crteţa (Apleta). moguće je podesiti da njihova vidljivost zavisi od odreĎenog uslova.com/getjava">instalirajte Javu</a> da bi videli aplet.GeoGebraApplet" archive="geogebra. krug. Na primer.ggb"/> <param name="type" value="button"/> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"/> Please <a href="http://java. 26 . 2003):   GeoGebra omogućava animiranje jednog ili više brojeva i/ili uglova istovremeno. Glavna prednost GeoGebra alata je što postoji mogućnost kreiranje interaktivnih Web stranica.jar (nekoliko datoteka) – ove datoteke sadrţe GeoGebru i čine stranicu interaktivnom Primer GGB datoteka unutar HTML datoteke: <applet code="geogebra. Pored toga što je objekte moguće prikazati ili sakriti.1. moţe se podesiti objekat tako da se on pojavi na ekranu ukoliko se uključi polje za potvrdu ili se klizač podesi na neku odreĎenu vrednost. Prilikom snimanja dinamičkog crteţa biće napravljeno nekoliko datoteka: • • • HTML datoteka (na primer. tzv.sun.Master Rad Muzafer Saračević Slika 5.html) – ova datoteka sadrţi Web stranicu GGB datoteka (na primer. krug.

GeoGebra apleti imaju JavaScript interfejs koji moţe da proširi i poboljša njihovu interaktivnost. Zadatak – Izračunaj površinu trapeza… 27 .    Slojevi u GeoGebri sluţe tome da se odredi koji objekat se bira ili pomera kada korisnik klikne na više objekata. Redefinisanje objekata je veoma moćan alat za izmenu konstrukcije. Svi alati se automatski snimaju u datoteku zajedno sa konstrukcijom. Na primer.   JavaScript interfejs u GeoGebri moţe biti zanimljiv korisnicima koji imaju iskustva u radu sa HTML-om. mesec maj 2011. Kada se naprave. alati mogu da se koriste pomoću miša i kao naredbe u polju za unos. Primeri nastavnih jedinica u toku kursa i prateći apleti 6 razred Oblast – POVRŠINA TROUGLA I ČETVOROUGLA Nastavna jedinica – Površina trapeza Redni broj časa – 124 .Master Rad  Muzafer Saračević GeoGebra dozvoljava kreiranje sopstvenih alata zasnovanih na postojećim konstrukcijama. Objekti mogu da ostave trag u grafičkom prikazu kada se pomeraju. Veoma je bitno obratiti paţnju na to da se moţe izmeniti i redosled koraka u opisu konstrukcije. moţe se napraviti dugme koje će na slučajan način rasporeĎivati elemente dinamičke konstrukcije.

Zadatak – dokaz Talesove teoreme 8 razred Oblast – GEOMETRIJSKA TELA Nastavna jedinica – Primena Pitagorine teoreme na prizmu i piramidu Redni broj časa – 120 . mesec maj 2011.Master Rad Muzafer Saračević 7 razred Oblast . mesec april 2011. Zadatak – kako se izračunava površina i zapremina piramide 28 .SLIČNOST Nastavna jedinica – Talesova teorema Redni broj časa – 125 .

Naziv opisuje Sketchpadovu sposobnost zadrţavanja matematičkih odnosa u geometrijskoj konstrukciji kad korisnici pomiču komponente konstrukcije koristeći miš. godine 1991. Nudi mogućnost da se jednostavno urade dinamičke simulacije sa mogućnošću lakog dodavanja komentara (teksta). programeri i matematički istraţivači mogu koristiti JavaSketchpad da bi dodali vizuelizacije Dinamične Geometrije drugim programima ili problemima.2 Javasketch i Geometers Sketchpad Muzafer Saračević JavaSketchpad je program koji omogućava jednostavno kreiranje i korišćenje apleta kao i objavljivanje istih na Internetu.4. Ovaj alat se moţe koristiti da bi se distribuirali interaktivni sadrţaji Dinamične Geometrije. Sketchpad je otvoreni matematički alat koji je veoma jednostavan za korišćenje i daje učenicima idealne uslove za razvijanje njihovih matematičkih kreativnosti. Portal o SketchPadu i matematici http://www. Slika 6.hr/ 29 . Ovaj način je uobičajeniji za kreiranje apleta u matematici. konstruiranje i oblikovanje.proven. Java komponenta Sketchpada omogućuje programu stvaranje HTML Dynamic Geometry stranica koje se mogu pregledavati i menjati putem interneta”. izraţavanja i dostignuća. mnoge komponente su u interakciji “iza scene” da bi prikazali Dinamičnu Geometriju na implementiranom apletu. Alat JavaSketch se temelji na aktivnostima u Sketchpad modulu11.Master Rad 3. napredni korisnici. Radno okruţenje alata Geometer’s Sketchpad Okruţenje ovog alata je veoma prilagodljivo za korisnike. Kada se pogleda stranica koja sadrţi JavaSketchPad. osmislio i zaštitio termin Dynamic Geometry. kao i dodatnih funkcionalnih dugmića koji mogu predstavljati linkove na neke naredne strane odnosno 11 Članak . Key Curriculum Press (KCP) je. Alat Geometer’s SketchPad omogućava kreiranje apleta koristeći sve alate za crtanje. Pošto postoje mogućnosti integracije.Sketchpad pomaže pri učenju matematike – “Sketchpad je alat namenjen za istraţivanje Dinamične Geometrije.

a sledeći dijagram prikazuje tipičnu vezu interakcija potrebnih za stvaranje JavaSketchpad (JSP) apleta u web pretraţivaču. Motion Controller-a. Ovo omogućava učenicima da imaju više apleta na jednom mestu. Ono što moţe biti korisno učenicima i nastavnicima je da ne veoma jednostavan način mogu kreirati animacije pomoću tzv. Ovaj alat omogućava učenicima i studentima da vide i razumeju matematičke pojmove i da primenjuju gradivo iz različitih oblasti. gde postoje parametri za unos brzine ili za odabir odgovarajuće komponente za koju ţelimo odraditi pokrete.2 Način realizacije i implementacija apleta u html editoru 30 . kao i način pozivanja apleta u html editor. Nastavnici mogu koristiti Sketchpad kao dinamičnu ploču da bi prezentovali i ilustrovali moć vizuelizacije matematike.jar" align="bottom" height="500" width="700"> Slika 6. TakoĎe još jedna prednost je što se moţe aplet organizovati u vidu slajdova (odeljaka) tako da u ovom slučaju imamo mogućnost da odradimo aplet za više nastavnih jedinica u okviru jedne oblasti.class" codebase="jsp/" archive="jsp4. Slika 6.Master Rad Muzafer Saračević druge aplete. što je veoma korisno za učenike. <applet code="GSP.1 Jednostavan primer u SketchPad-u i Motion Controller Postoji veoma jednostavno snimanje u obliku html strane.

• jednu aplikaciju moţe da koristi više e-learning sistema.Web kalkulator . su detaljnije objašnjene u poglavlju br. U poglavlju 6. • veća produktivnost. Wiris u obliku onlajn okruţenja 31 . u kome je naveden primer integracije sa sistemima za e-učenje biće predstavljene i još neke mogućnosti ovog alata u Moodle sistemu. Wiris . Wiris alat poseduje sledeće module:     Editor .Bela tabla. • nezavistan je od operativnog sistema. Wiris Kviz (mogućnosti ovog alata i primena u ocenjivanju.4).3 WIRIS. editor Wiris alata Slika 8. alat za jednostavno kreiranje apleta i testova u matematici Wiris je alat koji moţe biti u potpunosti integrisan u e-learning okruţenje. • sama aplikacija ne mora obavezno da bude na istom serveru sa e-learning sistemom. • korisnik ga moţe koristi u e-learning okruţenju pa ih i doţivljava kao deo okruţenja. odnosno moţe postati deo samog sistema za e-učenje. Ovaj alat se pokazao veoma dobro u okruţenjima za eučenje i ima nekoliko prednosti nad drugim moćnijim alatima: • za njegovu upotrebu dovoljan je web browser.4. Slika 7. Onlajn okruţenje .Master Rad Muzafer Saračević 3.

Ovo je velika prednost ovog alata zato što ne zahteva da se kompletan softver preuzme sa interneta već se jednostavno moţe koristiti kao Onlajn editor. Glavni odeljci Wiris alata Još jedna prednost ovog alata je jednostavnost snimanja u obliku apleta i kasnija mogućnost da se taj aplet modifikuje.jar' WIDTH='100%' HEIGHT='100%' > Slika 12.class' CODEBASE='http://www. Slika 11 . Kombinatorika. Operacijama i simbolima. E. C. Wiris alat za izradu kvizova Slika 10. Programiranje . Alat obuhvata rad sa sledećim oblastima : A. Wiris Bela tabla Veoma je bitno naglasiti da se Wiris alat moţe veoma jednostavno integrisati u različite LMS. Sledi primer implementacije Wiris apleta u html kodu: <applet CODE='WirisApplet.wiris. CMS I HTML editore. Matematička Analiza itd. Mogućnost snimanja Wiris sadrţaja 32 . D. Geometrija.Master Rad Muzafer Saračević Slika 9.net/wiris-codebase/' ARCHIVE='wrs_net_en. B. Na slici 11 je prikazano okruţenje Wiris alata u onlajn verziji. F. Matricama.

odnosno u njemu se nalazi teorijski deo neophodan za razumevanje ponašanja procesa ili sistema.4. distribuisati ih preko Interneta i pokretati ih kao html stranice iz većine popularnih web čitača (Francisco. Izvorišni fajlovi EJS aplikacija se čuvaju u .4 Easy Java Simulations. Model je deo koji se odnosi na stranice sa Java kodom. SYSQUAKE). to je moguće simulacije kreirane u njemu koristiti kao nezavisne programe koji rade pod različitim operativnim sistemima.Master Rad 3. Korisnički interfejs Easy Java Simulations Aplikacije kreirane pomoću EJS mogu biti samostalne Java aplikacije ili apleti. modela i vizuelizacije (Popović i Naumović. MATLAB. pa je pogodan za korišćenje u inţenjerskom obrazovanju (Francisco. 33 . Opis je deo u kojem se definiše fenomen ili sistem koji se simulira. istraţivačima i studentima koji imaju osnovno znanje iz programiranja. 2005). alat za razvoj interaktivnih simulacija Muzafer Saračević Easy Java Simulations (dalje u tekstu EJS12) je softverski alat koji omogućava kreiranje interaktivnih simulacija (apleta). 2010). 2005).xml formatu. Ovaj alat je koristan naročito za osobe koje imaju osnovno znanje iz programiranja kao i kreiranje simulacija fizičkih i tehničkih fenomena i sistema na brz i lak način. Grafički korisnički interfejs koji nudi EJS je struktuiran tako da se sastoji od tri dela: opisa. diferencijalnim jednačinama ili na povezivanje sa eksternim aplikacijama (npr. 12 EJS je namenjen je nastavnicima. a ne mogu sebi priuštiti veliki utrošak vremena za kreiranje kompletnog sofisticiranog interaktivnog grafičkog korisničkog interfejsa. Slika 13. Kako je EJS baziran na Java-i.

diferencijator. Slika 14. Model i vizuelizacija su povezani tako da se bilo kakva promena nastala u modelu automatski odraţava na vizuelni prikaz i obrnuto. pojačanje itd.1 Deo korisničkog interfejsa Easy Java Simulations MATLAB je softverski paket koji mnoštvom svojih alata omogućava jednostavnu analizu. modelovanje i simuliranje sistema (Francisco i Jose.). Parametri sistema se obično definišu u samim blokovima pre početka simulacije. Primer apleta u Easy Java Simulations 34 . Simulacioni modeli koji su kreirani u ovom alatu su prikazani u obliku blok-dijagrama koji se sastoji od pojedinačnih modula ( integrator. Slika 13. alat namenjen za modelovanje dinamičkih sistema u grafičkom okruţenju. operator mnoţenja. Za kreiranje simulacija u Matlab-u koristi se Simulink. 2005). sintezu. operator sabiranja.Master Rad Muzafer Saračević Vizuelizacija se odnosi na grafički prikaz aplikacije kao i na elemente korisničkog interfejsa potrebnog za interakciju.

poznat kao notebook (Maeder. Ključna ideja je bilo otkriće simboličkog programskog jezika koji moţe da manipuliše vrlo velikim opsegom objekata koji se pojavljuju u tehničkim izračunavanjima. Alat je posebno pogodan za sledeće primene (Blachman.rad sa 3D grafikom u alatu Mathematica Mathematica se široko koristi kao najvaţniji podvig softverskog inţenjerstva. primenjuje se na osnovnim studijama i na Tehničkim i Arhitektonskim fakultetima. Mathematica je izučavana i od strane studenata. MeĎu mnogim inovacijama je koncept interaktivnog dokumenta. Primena ovog alata se rasprostire u svim poljima nauke. Do sada je ovaj alat upotrebljivan u praktične svrhe.5 MATHEMATICA. počev od visokoškolskih institucija pa do srednjih škola bazirano je na paketu Mathematica. sposobnost simboličkog procesiranja. alat za matematičko programiranje Muzafer Saračević MATHEMATICA je programski paket za matematičke i druge primene. 35 . i sadrţi ogroman niz novih algoritama i vaţnih tehničkih inovacija.4. Više stotina kurseva. 1996). obrada numeričkih podataka. Ona se aktivno koristi i u obrazovanju. C.Master Rad 3. Slika 15 . posebno na Matematičkim fakultetima. Ovaj programski paket ima velike mogućnosti. TakoĎe. B. a pomogao je u rešavanju mnogih teorijskih problema.1992): A. Predstavlja jednu od najvećih aplikacija koja je ikada razvijena. sistem za grafičko prikazivanje podataka i funkcija.

15 0. Quality) se moţe pročitati da java ima velike mogućnosti kada su u pitanju web bazirani sistemi tako da svaki alat koji ima mogućnost da izveze proizvod u vidu apleta da postoji mogućnost primene istih na različitim platformama. obrazovanja.2 0. tako i istraţivačima koji je mogu upotrebiti za najkomplikovanije proračune i analize (Gray i Glynn.3 Slika 16.0161 48. U radu (Mašović. Implementacija Mathematice na smart telefone 36 . inţenjerima) za rešavanje već poznatih. finansija. Slika 17.8 41.38516 8 6 0.3847 0. Namenjena je kako korisnicima (Ďacima.82843 5 4 18.05 0. studentima.6815 7 5.544 3 0. itd.0833 36. fizike i drugih oblasti nauke. 2011.1 0. Demonstracija izračunavanja rastojanja tačaka u koordinatnom početku Mathematica je softver (jezik i paket) za simboličko i numeričko rešavanje problema iz svih poznatih oblasti matematike. proučenih problema. Prednost ovog alata je što se krajnji produkt moţe izvesti u obliku Java apleta. Saračević i ostali. istraţivanja.7185 31. tehnologije.25 0. 1991). medicine.7151 31.7 1 0.Master Rad Muzafer Saračević 1 2 8.6 0 0.9 2.7852 40.

Primer apleta i njegovih podešavanja u alatu Java View JavaView se moţe integrisati u Mathematica Notebook. 1}]]. cube = Graphics3D[Cuboid[{0. 0.jar" width="640" code="javaview. 1996). Sledi primer implementacije apleta koji je kreiran u JavaView alatu. JavaView pored Mathematice se moţe integrisati i sa Maple Powertool i alatom Polymake.class"> <param name=model value=“muzafer.4. Naveden je primer instalacije odnosno pozivanja JavaView okruţenja u Mathematica kodu: <<JavaView`JLink` InstallJavaView[]. JavaView[cube].jvd"> <param name=panel value="material"> </applet> 37 .Master Rad Muzafer Saračević 3. Slika 18. {5.jvx"> <param name=displayFile value=“muzafer. kako bi krajnji proizvod bio java aplet. u HTML editoru: <applet height="512" archive="jars/javaview. 2. 0}.6 Integracija JAVAVIEW alata sa Notebook (Wolfram Mathematica) Alat JavaView se uglavnom koristi kao integracija sa programskim paketom Mathematica. Izuzetne grafičke mogućnosti alata Mathematica se mogu iskoristiti za kreiranje zanimljivih apleta koji se mogu koristiti za potrebe nastave prirodnih nauka ili često svoju primenu nalazi u arhitekturi ili računarskoj grafici (Wolfram.

Slika 19. u kome su navedene mogućnosti implementacije Java apleta u sistemima za e-učenje. Slika 20. Detaljnije o ovim mogućnostima u poglavlju 6. Rad sa 3d grafikom u Mathematici i izvoz u Applet 38 .Master Rad Muzafer Saračević TakoĎe bitno je napomenuti da se apleti u JavaView-u mogu jednostavno implementirati u sisteme za e-učenje (resurse. forume. Primer integrisanja Java View okruţenja u funkcionalnost Forum sistema za e-učenje Naveden je i primer sloţenog Java apleta koji je raĎen u alatu Mathematica i njegova implementacija u HTML kodu. testove i td.).

podcast.rs/moodle/mod/book/view. a ne specijalizovani autori ili eksperti.math chat WIRIS alat je izuzetno koristan za kolaborativan rad u vidu chat-a ili konferencije ali sa nekim dodatnim nespecifičnim mogućnostima. Zaista ovaj alat pruţa dobru korisničku podršku kolaborativnom radu u e-učenju.kg. wiki i drugi. 39 . Zato ovi sistemi uglavnom imaju napredne podsisteme za pretragu podataka. meĎusobno saraĎuju i razmenjuju sadrţaje sa ostalima.5.5 Kolaborativno kreiranje elektronskih sadržaja pomoću apleta Kolaborativnost je jedna od osnovnih pretpostavki nove paradigme u razvoju Web aplikacija. korišćenje podataka koje unosi veliki broj ljudi. 3. Slika 21.013. Postoji i dodatak za implementaciju u sistemima za e-učenje (više o tome u poglavlju 6). Sadrţaj mora biti tako organizovan i skladišten da ga je moguće jednostavno pronaći. Najpoznatiji predstavnici ovih sistema su MediaWiki.0 je novi način dizajniranja i projektovanja Web aplikacija.ac. Okruţenje WIRIS Conference . Podstiče društveni aspekt weba korišćenjem socijalnih mreţa (http://e-lab.tfc. Twiki. U toku ove diskusije učenici timski rešavaju zadatak. a neki od osnovnih principa su korišćenje Weba kao platforme. U svakom slučaju. Opisuje se kao „read-write web“ i nudi sve servise i aplikacije koje omogućuju pojedincima da kreiraju nove sadrţaje.math chat 13 Web 2.php?id=5088. materijal za predmet – Alati i tehnologije u e-učenju). Zamislite da se nalazite u učionici. Plone i Alfresco. koristeći raspoloţive tehnologije kao što su blogovi. gde su autori obični korisnici. u toku je čas matematike i učenici rade zadatak. Podrţava korisnički generisan sadrţaj. koja se često označava kao Web 2. gde mogu zajedno navoditi svoje ideje u vidu matematičkih formula ili geometrijskih figura i meĎusobno komunicirati. ova okruţenja moraju da omoguće jednostavno dodavanje i promenu fajlova.Master Rad Muzafer Saračević 3. Neka kolaborativna okruţenja namenjena su pre svega u radu sa binarnim fajlovima dok su druga više okrenuta tekstualnim sadrţajima (Wiki ). Krajnji proizvod se moţe sačuvati u vidu Java apleta koji se kasnije moţe jednostavno implementirati na različitim platformama. i implementacija aplikacija pomoć u jednostavnih programskih modela. dopunjavaju postojeće.1 WIRIS Conference .

ali da bi svaka igra našla svoje odgovarajuće mesto. moţe se govoriti o obrazovnim kompjuterskim igrama i kompjuterskim igrama namenjenim zabavi. Primeri edukativnih java igrica u vidu apleta namenjenih za nastavu matematike 40 .Master Rad Muzafer Saračević 3. Prvenstveno kroz java aplete. Sadrţaj simulacije je simuliranje neke igre. predmet.6 Primena Java obrazovnih igara u nastavi Pojmove simulacija i igra potrebno je šire shvatati i ne vezivati ih samo za njihovu realizaciju uz pomoć kompjutera. Shodno tome. očigledno. Učenik tada uči manipulisanjem modelom koji moţe biti. trebalo bi izvršiti njihovu kategorizaciju i klasifikaciju. U toku simuliranja učenik se aktivno uključuje pri donošenju odluka. Slika 22. 2007). ali igra nije samo vid zabave ili nešto što sluţi za rekreaciju. neki sloţeni sistem. pa se ovaj programski jezik moţe smatrati bitnim faktorom u oblasti obrazovnih igara. psihologa i IKT stručnjaka koji dokazuju da kompjuterske igre mogu podstaći kognitivni razvoj i naći svoju primenu u nastavi (Moreno i Mayer. igranju uloga. razumevanju pravila. Danas je sve više pedagoga. već moţe biti i oblik nastavne tehnike. Primer obrazovne igre za nastavu matematike u obliku apleta Mnogi pedagozi i psiholozi bave se proučavanjem efekata elektronskih igara na razvoj dece. jasnije i lakše razumljivo a time i lakše za učenje. za igru. usvajanju stavova. Slika 23. metoda kojom se nešto vizuelno prikazuje i uči i na taj način se apstraktno pretvara u konkretno. Java je poznata u svetu kompjuterskih igara. jer se oni mogu lako implementirati na web stranice nezavisno od platforme. na primer. proces.

Pogodne su i za kolaborativan rad. pa se zato i često koristi zbog lakoće implementacije na webu ili u sistemima za e-učenje (više o mogućnostima implementacije apleta u Moodle sistemu za e-učenje u poglavlju 6). pripremanju predavanja i prezentacija. planiranju izrade zadataka i razvoj toka podataka. odvajajući bitno od nebitnog. koristeći slova. Mape uma su sredstvo za kreativnu organizaciju misli koje nam pomaţu da bolje iskoristimo neograničenu moć mozga. kao i za brzo hvatanje beleţaka i ideja na sastancima ili predavanjima. linije. donošenju odluka.Master Rad Muzafer Saračević 3. boje.u pamćenju i učenju na svim nivoima. kreativnom razmišljanju. da se na dobar način organizuju beleške. hvatanju i pravljenju beleţaka. Alat TWikiDraw je izuzetno koristan za kolaborativan rad i rad sa mapama uma koji se mogu sačuvati u obliku apleta. rešavanju problema. crteţe. Veoma dobar način da se uči. i naročito . čime nam omogućavaju da se fokusiramo na bitne stvari i da ne gubimo vreme na nebitne detalje. BrainStrom Tools) su namenjeni kreiranju mapa uma za aktivnosti ili dogaĎaje. sa lakoćom postiţemo izuzetne rezultate u učenju. Pomoću mapa uma u matematici. Okruţenje TWikiDraw 41 . brojeve. Slika 24.7 Mape uma i brejnstorming alati kao Java apleti Mape uma jasno definišu ključne pojmove. pa se ovaj način moţe primeniti i u nastavi matematike. Brejnstorming alati (eng. TakoĎe predstavljaju način da se puno informacija stavi na jedan list papira.

Gradivo izlaţe i s razumevanjem (učenik je u stanju ne samo da prepozna i reprodukuje naučeno. Kompetencije iz područja ocenjivanja su vaţne profesionalne kompetencije nastavnika koje su osnova nastavnikovih uloga procenitelja. da samostalno izdvaja bitne ideje i činjenice i pronalazi odgovarajuće postupke za rešavanje pojedinih problema. Nivo prepoznavanja kao najniţi nivo. napredovanju i da savetuje učenika kako da nastavi učenje. kada učenik stvarno shvata i razume naučeni sadrţaj i u stanju je da ga logički obrazloţi. 4. 3. da stvaralački i samostalno reorganizuje gradivo koje izlaţe. ili ga moţe prepoznati u nizu ponuĎenih odgovora. termina. nastavnik je neposredno odgovoran i nosilac je procesa školskog i razrednog ocenjivanja. postupaka itd. kada je učenik u stanju da naučene sadrţaje (pravila. Ocenjivanje učenika u nastavi matematike): 1.Master Rad Muzafer Saračević 4. korektnost. da izdvoji bitno od nebitnog. kritički analizira i procenjuje iznete tvrdnje ili teorije. kada je učenik (saglasno svom uzrastu) u stanju da stečeno znanje i poznate metode primenjuje u sasvim novim situacijama. pravila. Učenik ume stečeno znanje da primenjuje pri učenju novog gradiva. Java apleti u ocenjivanju u e-učenju Postupak nastavnikovog ocenjivanja učenika je proces davanja mišljenja učeniku o tome koliko je ostvario postavljenje kriterijume. klasifikacija. Nivo kreativnosti ili stvaralačkog rešavanja problema se odnosi na najkvalitetnije znanje.1 Metode. definicije. 5. 14 U pogledu kvaliteta postoji nekoliko nivoa znanja (Miroslav B. teoreme. ali ga se moţe setiti uz izvesnu pomoć nastavnika. 2010). običan) jezik. kad učenik nije u stanju da samostalno iskaţe traţeni podatak ili pravilo. ocenjivanja i vrednovanja postignuća i razvoja učenika (Healy. i obrnuto. 2004). povezuje činjenice i izvodi zaključke). Stoga je neophodno razvijati odgovarajuće veštine proveravanja. Pošto izveštaj treba da obuhvati precizne informacije o znanju. Nivo reprodukcije kao nivo sa malo kvalitetnim ali neophodnim znanjem. 4. 42 . Pre svega. pravila. Berger i ostali. 2. evaluatora itd. algoritme. postupci provere i ocenjivanje u matematici Pri vrednovanju (procenjivanju) kvaliteta i nivoa znanja u nastavi matematike ocenom se iskazuje trajnost. Konketni primeri primene se baš mogu navesti u nastavi informatike ili matematike ali u većoj meri apleti se primenjuju i u nastavi tehničkog obrazovanja (Pavlović i ostali. sa više apstraktnog (matematičkog) jezika moţe da „prevede“ na manje apstraktan (konkretniji. sličnih onima koji su već rešavani. ako se radi o e-učenju ili hibridnom načinu veoma je bitno odabrati i adekvatne alate koji to mogu postići. Učenik koji je naučio gradivo na ovom nivou moţe verbalno iskazani zadatak da „prevede“ na matematički jezik (jezik simbola). već da vrši i misaonu preradu znanja – da razume i objasni činjenice. Mladenović. metode) smostalno primenjuje u rešavanju raznih teorijskih ili praktičnih zadataka. Nivo razumevanja je nivo sa kvalitetnijim znanjem u odnosu na predhodne nivoe. To je nivo kada učenik moţe samostalno da reprodukuje naučeni sadrţaj u pogledu poznavanja činjenica. u ţivotu i praksi. odnosno nivoima14. Nivo primene gde se podrazumeva vrlo kvalitetno znanje. pojmove. U ovoj fazi značaju ulogu zauzimaju apleti i interaktivne sismulacije. svesnost i upotrebljivost znanja (njegova funkcionalnost) na raznim stupnjevima.

sa nizom pitanja ili zadataka gde nastavnik ţeli proveriti koliko učenik zaista razume gradivo koje je raĎeno na času. izveštaje i sl. Sve što potrebno odraditi je da se unesu potrebni podaci. samoevolutivni testovi gde će svaki učenik imati mogućnost da proveri koliko je naučio odnosno da li je potrebno detaljnije da pogleda preĎeno gradivo. Tabela 2: Alati za ocenjivanje u e-učenju Quiz Maker Java Web Start Java DB Milon Quiz Program Greenfoot Java Access Bridge ActivePresenter Whizlabs SCJP Exam Simulator QuizFaber HotPotatoes Articulate Quizmaker PollDaddy QAEWT QuizMaker iQuiz Maker Multiple Choice Quiz Maker Quiz Builder Multi-choice quiz gen. Korisnik ne mora imati znanja iz područja programiranja da bi koristio ovakve alate (Materijal : E-Lab TFC . 4. 43 . odgovore. odnosno kreirati pitanja. TakoĎe rad (Polya. Java 3D Svrha ovakvih alata je omogućiti kreiranje interaktivnih veţbi koje se mogu izvoditi u raspoloţivom web pregledniku. Novi softverski alati mogu biti korišćeni od strane instruktora a mogu ih koristiti učenici i za samoocenjivanje. samostalno kreira web stranicu koja se moţe postaviti na web server ili snimiti na računaru i po ţelji izvoditi bez pristupa na Internet. 2005) se navode konkretni predlozi učenja istraţivanjem posredstvom Java apleta prema modelu Georgea Polya. Ovakvi alati u nastavi matematike imaju široku primenu naročito kod kreiranja testova. Ovi alati na zahtev. Navedeni su najčešće korišćeni alati za ocenjivanje u e-učenju koji se baziraju na Java programskom jeziku (JavaScript. L4). 2003) pomenutog autora iznosi prednosti savremenih metoda u nastavi matematike i novih otkrića u ovoj oblasti.2 Alati za ocenjivanje bazirani na Javi Softverski alati mogu da analiziraju aktivnosti i pomognu nastavniku da pruţi povratnu informaciju na osnovu ispisane komunikacije koja se nalazi na kursu.Master Rad Muzafer Saračević U radu (Bjelanović. JavaApplets). Bitno je da veţbe koriste HTML i JavaScript kako bi se implementirala interaktivnost. Veoma je bitno da se učenicima omoguće i tzv.

Uključivanje slika. animiranje objekata i njihovo vremensko podešavanje itd. 44   . Obe datoteke su neophodne da bi test radio. tako da Java apleti takoĎe nalaze primenu i mogu se iskoristiti u kreiranju testova za ocenjivanje. } catch (MalformedURLException me) { } } } HTML <HTML><HEAD></HEAD><BODY> <SCRIPT> function doAlert(s) { alert(s).class" NAME="myApplet" MAYSCRIPT HEIGHT=10 WIDTH=10> </APPLET> </BODY> </HTML> Ceo JavaScript kôd. try { getAppletContext(). import java. Kreiranje kvizova u alatima koji se baziraju na JavaScript jeziku. Davanje specifičnih rezultata korisnicima kviza i davanje povratnih informacija na osnovu njihovih rezultata (veoma bitno u odsustvu nastavnika). L4):   Brzo grupisanje i nasumičan izbor pitanja iz grupe pitanja. će pri izradi web stranice biti izdvojen u zasebnu datoteku. je vrlo brzo i kreativno jer uglavnom pomenuti alati poseduju korisnički interfejs koji je razumljiv i prilagoĎen korisniku. } </SCRIPT> <APPLET CODE="InJava4. mogu se primeniti sledeće napredne karakteristike u nastavi (Materijal : E-Lab TFC.*. s istim imenom.Master Rad Muzafer Saračević Uglavnom.htm. Zahvaljujući korisničkom interfejsu nekih alata za ocenjivanje. public class InJava4 extends Applet{ public void init(){ String msg = "Hello from Java (using javascript alert)". i obe moraju biti smeštene u istom folderu (sličan princip kao kod Java apleta).showDocument (new URL("javascript:doAlert(\"" + msg +"\")")).applet. a Java apleti se lako povezuju sa JavaScript naredbama. Flash-eva i audio zapisa i scenarija u okviru kviza. Ovo moţe biti korisno ako ţelimo učenicima malo oteţati da pogledaju u izvorni kôd i pročitaju odgovore i povratne informacije dok rešavaju veţbu. odnosno dostiţe se veći nivo nastave kada je u pitanju indivudualizacija. ali nastavkom .*. koji se obično stavlja u zaglavlje veţbe ( koji sadrţi pitanja i odgovore). odnosno prilagoĎenost testa učeniku u skladu sa njegovim sposobnostima). Grananje kviza koje vodi korisnika kroz pitanja u zavisnosti od odgovora (veoma bitan segment za pojedince. zajedničko za pomenute alate za ocenjivanje u e-učenju je da koriste JavaScript.js umesto .net. Tabela 3: Primer upotrebe JavaScript naredbe i implementacije u Java apletima APLET I JAVASCRIPT import java.

Učenici 6.rs/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/429. reprodukuje i odgovara na postavljeno pitanje. 2000. Mnogo je realnije upotrebiti ovakav tip zadataka (kada je reč o eučenju) jer i rezultat i nivo postignuća je realniji ako postoji više zadataka ovakvog tipa. Zadaci u testovima znanja prema obliku u kom se daju učenicima dele se na testove reprodukcije (prisećanja) i testove rekognicije (prepoznavanja)15. jer e-učenik sam traţi. reprodukuju odgovor na postavljeno pitanje. U svakoj od ovih grupa postoji nekoliko oblika zadataka koji se upotrebljavaju u testovima znanja. Na osnovu sopstvenog iskustva smatram da je korisnije upotrebiti testove reprodukcije (testove otvorenog tipa) u kontekstu e-procene znanja.cet. Njima se utvrĎuje koliko je znanja stekao neki pojedinac tokom obavljanja odreĎene aktivnosti (predavanja. veţbi.3 Primeri upotrebe alata za ocenjivanje u nastavi matematike Testovi znanja (testovi postignuća ili provere znanja) predstavljaju najobjektivnije sredstvo za “merenje” znanja. esejski testovi . Slede primeri kako se moţe alat WIRIS QUIZ primeniti u kreiranju testova za ocenjivanje u e-učenju. prvenstveno se misli na proveru znanja kada je u pitanju teorijsko znanja učenika iz ovog predmeta (Kurnik.Master Rad Muzafer Saračević 4. Matematički zadatak). 2. a obe grupe se mogu primeniti u ocenjivanju u nastavi matematike. da prepozna onaj koji je tačan (http://www. testovi dopunjavanja ili prisećanja. U testovima rekognicije ili prepoznavanja učenik treba od ponuĎenih odgovora da odabere. prakse) ili odreĎenog perioda učenja. Primena Wiris alata u otvorenom tipu pitanja – esej sa kratkim odgovorom 15 U testovima reprodukcije od učenika se traţi da sami naĎu. Osnovni tipovi ovakvog oblika znanja su: 1.pdf) 45 . Slika 25. 7 i 8 razreda su imali prilike da rade prikazane testove u toku razvijenog kursa za potrebe istraţivanja.

U prethodnom primeru koriste se promenljive. operacije. Primena Wiris alata u otvorenom tipu pitanja – esej sa sloţenim odgovorom Slika 28. Primer kako nastavnik algoritam za prethodni primer 46 . odnosno da uvedemo promenljive u postavljenom zadatku (brojevi. polinome.). Vrednost parametara za koji ţelimo da se vrednost menjao navodimo na sledeći način #promenljiva. Primer kako nastavnik unosi algoritam za prethodni primer Naveden je primer otvorenog pitanja sa sloţenim odgovorom (slika 27) i algoritam za promenljive u zadatku (slika 28): Slika 27. To navodimo u tekst editoru u kome navodimo pitanje. Sledi primer kako nastavnik definiše algoritam za promenljive u prethodnom primeru: Slika 26. date vrednosti ulaznih parametara i sl. odnosno svakom se učeniku prilikom otvaranja testa nasumično menjaju vrednosti odnosno svako dobija različite razlomke u zadatku.Master Rad Muzafer Saračević Nivo ozbiljnosti u evaluaciji se moţe povećati i na taj način da se omogući automatsko menjanje pitanja.

16 47 . Takav test se sastoji obično od više stavki koje predstavljaju pitanje na koje ispitanici moraju izabrati ispravan odgovor izmeĎu nekoliko opcija. sposobnosti. veština. Primer definisanja algoritma za promenljivu Broj 25 je vrednost koja se uzima prilikom jednog otvaranja testa. Testovi višestrukog izbora spadaju u grupu testova rekognicije (prepoznavanja) gde ispitanici moraju da identifikuju tačan odgovor. Pitanje izgleda ovako : Slika 32. Primer navoĎenja promenljive u Wiris editoru U delu za unošenje potrebnog algoritma navodimo naziv promenljive i naredbu random (opseg vrednosti): Slika 31. Pitanje sadrţi ponuĎene odgovore ali i WIRIS editor kako bi korisnik pre konačnog opredeljenja za jedan od ponuĎenih odgovora mogao sam da proveri i doĎe do rešenja. za algebarske izraze itd.Master Rad Muzafer Saračević Navedeno je još jedno pitanje sa nasumičnim menjanjem datih parametara: Slika 29. ili to mogu biti izjave za koje ispitanici moraju pronaći ispravan završetak. odnosno ima mogućnost da obezbedi da svaki učenik dobije drugačiji zadatak. Posebno je ovo korisno za rad sa razlomcima. za polinome. Sledi primer sa višestrukim odgovorom16 i proces kreiranja ovakvog tipa pitanja u dodatku Wiris za Moodle sistem. Primer pitanja Slika 30. postignuća. Na ovaj način nastavnik moţe obezbediti realnije ocenjivanje učenika. Primer pitanja sa višestrukim odgovorom Test višestrukog izbora je fleksibilan format procene koji se moţe koristiti za merenje znanja. veštine mišljenja itd. U narednom pokušaju se uzima druga proizvoljna vrednost.

već promenljivu p.Master Rad Muzafer Saračević Slika 33. U ovom primeru ponuĎeni odgovori se takoĎe menjaju u zavisnosti od proizvoljno generisanog polinoma: Slika 35. Primer navoĎenja pitanja sa više promenljivih Moţemo videti da nemamo konkretan polinom. kao i njemu pridruţene promenljive a i b. TakoĎe se jednostavno implemetira. a i b. PonuĎeni odgovori za pitanje sa višestrukim odgovorom Bitno je napomenuti da Wiris dodatak za Moodle sistem ima mogućnost da svaku aktivnost koju odradimo u editor veoma jednostavno sačuva u vidu apleta. Slika 34. tako da uvek postoji mogućnost da isti modifikujemo i dalje nadgradjujemo. 48 . Bitno je da nastavnik odradi algoritam koji će na proizvoljan način uvek menjati polinom i date promenljive p. Primer definisanja algoritma za vise promenljivih U zavisnosti od vrednosti navedenih promenljivih menjaju se i ponuĎeni odgovori.

zbog čega je taj odgovor netačan ili tačan i dokaz za tu tvrdnju: Slika 36.2 Drugi slučaj – Netačan odgovor 49 . Sledi primer kako se Wiris Quiz alat moţe integrisati sa sistemom za e-učenje i kako je moguće omogućiti interakciju. Sledi demonstracija na primeru pitanja sa višestrukim odgovorom.1 Prvi slučaj .Master Rad 4.1 Primena apleta u izradi testova sa višestrukim odgovorom Muzafer Saračević Nastavnik kao partner u pedagoškoj komunikaciji postavlja pitanja. Primena Wiris alata u zatvorenom tipu pitanja – pitanje sa višestrukim odgovorom Bitno je navesti objašnjenje za svaki ponuĎeni odgovor.3. Postavlja se pitanje kako pospešiti pedagošku interakciju sa akcentom na interakciju u ocenjivanju. podstiče interakciju. odnosno kako sistem daje povratne informacije učeniku. modeluje diskusije i povezuje sa vanškolskim iskustvom. odnosno da učenik prilikom rešavanja testa ima automatsku povratnu informaciju i dokaz zbog čega je tačan jedan odgovor a drugi nije. Slika 36.Netačan odgovor Slika 36.

odnosno omogućiti učeniku postupak samoocenjivanja. odnosno predstaviti mu postupak rešavanja.3 Treći slučaj – Tačan odgovor 4. Ovakvi apleti se mogu posmatrati kao prateći materijali uz testove koji imaju ocenjivački karakter. Alat SketchPad pored mogućnosti za grafičko predstavljanje rešenja ima opcije da se na jednostavan način dodaju komentari i dodatni funkcionalni dugmići koji omogućavaju učeniku da dalje samostalno istraţuje. veoma je bitno odabrati adekvatne alate za pripremanje učenika.2 Provera znanja učenika pomoću SketchPad alata Kod ocenjivanja u matematici i pripreme za kontrolne ili pismene zadatke. U Geometer’s SketchPad alatu moţemo na jednostavan način kreirati java aplete koji u sebi sadrţe simulacije koje su namenjene za samoproveru znanja učenika uz dodatne mogućnosti (objasniti učeniku kako da doĎe do rešenja.Master Rad Muzafer Saračević Slika 36. Slika 36. nastavna jedinica – Pitagorina teorema). Na sledećim slikama je predstavljen postupak kako se moţe učenik pripremiti za kontrolni zadatak uz objašnjenje i analizu postavljenog pitanja. Aplet koji je prikazan je korišćen u toku kursa – Primena Java apleta u nastavi matematike ( sedmi razred. kao da se nalazi u učionici i ima ispred sebe nastavnika i tablu).4 Provera znanja u SketchPad-u 50 .3.

Sledi primer testa koji je raĎen za kurs “Primena Java apleta u nastavi matematike”. Ako ţelimo unaprediti učenje.3. Postavlja se pitanje. da se upoznaju sa standardima znanja i da imaju mogućnost tokom proveravanja učiti za buduće ocenjivanje.QuizMaster Test znanja koji je namenjen za evaluaciju u nastavni čini niz pitanja iz obraĎenih nastavnih sadrţaja na koja učenici odgovaraju samo jednom rečju. predmet ili oblast. Nastavnik treba načinom svoga rada i prikladnim povratnim informacijama postići da učenici ţele proveravanje.ABPoll Master Upitnik je instrument koji je značajno koristiti u matematici za prikupljanje odgovora koji se sastoji od popisa niza pitanja. Slika 37. zaokruţivanjem ili podvlačenjem tačnog odgovora (Morales. primer testa odraĎen u obliku Java apleta 4. Ukoliko ispitanik sam popunjava upitnik onda je reč o anketi. Test je odraĎen kao Java aplet i sadrţi niz pitanja sa višestrukim odgovorima iz oblasti Geometrije. 2009). Za potrebe istraţivanja kreiran je upitnik u vidu apleta sa nizom pitanja vezanih za predmet matematika gde su učenici u obliku pitanja sa višestrukim odgovorom navodili svoja mišljenja. Upitnik nema ocenjivački karakter već ima za cilj da prikupi potrebne podatke vezane za neki problem.3.4 Primer kreiranja upitnika i anketa u obliku apleta . zbog lakoće implementacije na internetu ili u nekom od sistema za e-učenje.3 Primer kreiranja testova u obliku apleta .Master Rad Muzafer Saračević 4. potrebno je osigurati da učenici znaju što se od njih očekuje. Odgovor je jasan. 51 . Zašto odraditi test kao Java aplet?.

za unapreĎenje itd. Uključiti sve moguće situacije. za prednosti i nedostatke nastave. 2000):  Postaviti samo ona pitanja za koje se moţe pretpostaviti da većina ispitanika zna odgovore (konkretno u ovom slučaju pitanja se odnose za predmet matematika i njegove metode izvoĎenja. Primer kreiranog upitnika u obliku apleta Pri kreiranju upitnika za potrebe nastave veoma je bitno da se uključe samo ona pitanja koja se neposredno odnose na sam problem. Pri kreiranju upitnika za učenike za potrebe istraţivanja poštovana su sledeća pravila (Aberson.Master Rad Muzafer Saračević Slika 38.). Ponuditi učenicima jasne i razumljive odgovore. Berger i ostali. Osigurati uporedive podatke itd.     Isključiti pitanja na koja se odgovori mogu pribaviti iz drugih izvora . 52 .

rad na praktičnim i zanimljivim zadacima itd. Postoji jedan vid dodatne nastave (ili sekcija slobodnih aktivnosti) koji nije dovoljan. omogućavaju da se u dosta realnim uslovima sagledaju neke situacije koje nije moguće lako doţiveti u realnim uslovima.1 Praktični razlozi za korisničku podršku Neke od ključnih prednosti integrisanja simulacija u korisničku podršku su (Materijal : ELab TFC.) koji će imati za cilj da talentovanoj deci pruţi individualno napredovanje kroz dodatne aktivnosti. L3):   simulacije pomaţu u razvoju velikih ideja i koncepata. 53 . Zato se konkretno u nastavi matematike kao prioritetan nameće primena inovativnih metoda tipa simulacija i drugih multimedijalnih sadrţaja kao korisničke podrške učenicima. omogućavaju učenicima da donose odluke u bezbednom okruţenju. pre nego se izloţe potencijalno rizičnim i opasnim situacijama. 5. testove. Kao odgovor na ovaj problem navodimo podršku primenom Java apleta. U tradicionalnom sistemu obrazovanja ne postoji mogućnost individualizacije nastave. Naravno treba naglasiti da ni u kom slučaju upotreba računara ne sme da zameni praktični laboratorijski rad. Individualni pristup proizilazi iz potrebe talentovane dece za većim napredovanjem u odnosu na grupu ili obrnuto. simulacija itd. Pored apleta postoje i celokupni sistemi koji su namenjeni dodatnom obrazovanju ili kao podrška već tradicionalnim metodama obrazovanja. Java apleti kao korisnička podrška u sistemima za e-učenje U tradicionalnoj organizaciji nastavnog procesa individualni pristup i njegovo ostvarenje nailaze na ozbiljne poteškoće. Konkretno predlog bi bio da se u svakoj školi implementira neki od sistema za e-učenje (ili portal sa velikom brojem apleta.Master Rad Muzafer Saračević 5. diskusije (kontakt sa nastavnikom i drugom decom). interaktivnih sadrţaja.  Ukoliko obrazovna institucija ţeli da svoje talentovane učenike dodatno podstakne na rad sa eksperimentima to vrlo lako moţe postići bez preteranih ulaganja u laboratorijski potrošni materijal jer je za mnoge instrumente potrebno daleko više opreme i sredstava nego za korišćenje računara. Ova podrška nije ograničena mestom i vremenom a takoĎe postoje i nivoi sloţenosti koje diktira talentovani pojedinac. odnosno ovde se prvenstveno misli na rad sa talentovanim učenicima.

54 . VII i VIII razreda odraĎena je virtuelna laboratorija za predmet Matematika. Bitno je naglasiti da virtuelne učionice mogu biti formirane kao skup apleta (interaktivnih simulacija i sadrţaja) koji pruţaju adekvatnu korisničku podršku učenicima u učenju.Master Rad Muzafer Saračević Simulacije omogućavaju korisnicima da se suoče sa sloţenim i kompleksnim zadacima koji zahtevaju da aktivno koriste znanje i veštine iz različitih oblasti. 5. Za talentovane učenike VI. virtuelne laboratorije koje predstavljaju online interaktivnu demonstraciju procesa i sistema koja omogućava učenicima da veţbaju u kontrolisanom i sigurnom okruţenju. strategija za učenje. Virtuelne laboratorije takoĎe omogućavaju korisnicima da više puta ponove isti eksperiment (Materijal : E-Lab TFC. L5). TakoĎe se mogu koristiti za uvoĎenje u nova istraţivanja. Ovi interaktivni sadrţaji se mogu koristiti da se predstavi tema koja se obraĎuje ili da se obave eksperimenti. Simulacije se mogu koristiti u nizu različitih situacija bilo da se radi o online učenju ili učenju u učionici. virtuelne laboratorije zahtevaju od učenika da na neki način interaktivno učestvuje u izvršavanju eksperimenta. bilo da se traţi unošenje nekih podataka ili donošenje odluka ili izvršavanje nekih koraka eksperimenta. prezentacija i raznih aktivnosti za učenje kojima se podstiče i promoviše interakcija u realnom vremenu izmeĎu grupe korisnika i nastavnika.2 Primena apleta u kreiranju virtuelnih učionica i laboratorija u nastavi matematike Konkretno. Za razliku od prvog vida korisničke podrške. da se podstakne diskusija ili da se steknu istraţivačka iskustva. Tabela 4: Besplatni alati koji se mogu iskoristiti za razvoj virtuelnih učionica Virtual classrooms WizIQ Yugma YackPack Skype Yahoo Messenger Slide share Meebo Yahoo Messenger MSN Messenger Voice Chat Tool Slide show Text Chat Application sharing Boscos screen share Kao drugi dobar predlog mogu se navesti i tzv. čime stiču konkretna iskustva u rešavanju problema. Virtual Classroom) koje se u osnovi mogu definisati kao skup tehnologija. dobar predlog za unapreĎenje nastave mogu biti virtuelne učionice (eng.

uninp.html.edu. Laboratorija se sastoji od 4 dela:   Deo za 6 razred Deo za 7 razred   Deo za 8 razred Linkovi za nastavnika Slika 40. 2010) ] u vidu virtuelne laboratorije sa mnoštvom apleta koji se direktno odnose na zadatke koji su raĎeni u toku školskog časa. Delovi Virtuelne laboratorije sa velikim brojem apleta za eksperimentisanje 55 .Master Rad Muzafer Saračević Slika 39. Pristup ovoj virtuelnoj laboratoriji je dostupan svima.rs/virtualLAB. postupak i način izrade ove strane je opisan u radu (Saračević i Mašović. Naslovna strana Virtuelne labaratorije namenjene talentovanim učenicima Za potrebe nastave matematike i istraţivanja u toku šest nedelja trajanja kursa odraĎena je web strana [ http://muzafers.

znači komunikacija se odvija u realnom vremenu. Moţe se veoma jednostavno implementirati i na mobilne ureĎaje i smart telefone (svaki telefon koji podrţava Javu).1 Primer virtuelne učionice u obliku apleta Virtual Classroom je Java aplet koji zahteva svim učesnicima. Okruţenje apleta Virtual Classroom Ključne prednosti ovakve učionice. Kompletnu sesiju je moguće veoma jednostavno snimiti u obliku apleta. 2. 56 . 4. su: 1. Slika 41. 3. instalaciju Java plugin (dodatka). koji ţele da pristupe. Za razliku od foruma ovaj je aplet sinhron.Master Rad Muzafer Saračević 5. Veoma se jednostavno uvozi u sisteme za e-učenje.2. Postoji jednostavna mogućnost da se ova virtuelna učionica implementira na webu ili nekom programu za kreiranje interaktivnog sadrţaja. Da ne bi došlo do problema u komunikaciji potrebno je učesnike podeliti u nekoliko manjih grupa. koja je kreirana u vidu apleta.

postavljanjem pitanja i davanjem odgovora. 1995) su:  Rad u grupama i timski rad. time što se od korisnika traţi da zauzmu stav u odreĎenim situacijama. Virtuelne učionice imaju i posebne “sobe” gde korisnici mogu da se sastaju i da rade na rešavanju zadataka koji su im postavljeni. korisnici se navikavaju da nove tehnologije koriste u okviru različitih aktivnosti. tako što se definišu uloge u timu. Kao predlog dodatnog alata u ovom slučaju bio bi opisan dodatak WIRIS conference – math chat. Slika 42. Primer virtuelne laboratorije na http://mathandmultimedia.  Rešavanje problema i razmatranje različitih solucija za rešenja.  Efikasno korišćenje novih tehnologija. da se sloţe ili da iskaţu svoje neslaganje i da objasne svoj stav.Master Rad Muzafer Saračević Veštine koje se podstiču kroz virtuelne učionice u nastavi matematike (Turoff. U grupi se mogu razmotriti različite ideje za rešenje problema i isprobati različite strategije u rešavanju zadataka.  Komunikacione sposobnosti. rešavaju kritični problemi i diskutuje u timu. kroz diskusiju koja se odvija u grupi.com 57 .

Sistemi za upravljanje sadrţajem učenja 6. Web zasnovani sistemi za obuku (Web Based Training Systems .org. Posmatranjem aktuelnog stanja konfiguracija sistema za e-učenje primećuje se da se u fokusu nalaze: 1. Obično LMS ne uključuje u svojoj konfiguraciji autorske alate za stvaranje nastavnog sadrţaja. Ponovna upotrebljivost je na nivou celog kursa (jedan kurs moţe se isporučiti većem broju studenta. Osim toga. istraţivača i naravno kreatora kurseva). Sistemi za računarom podrţano podučavanje (Computer Managed Instruction Systems) Sistemi za upravljanje sadrţajem učenja (Learning Content Management Systems – LCMS) Virtuelna okruţenja za učenje (Virtual Learning Environments . 18 Nastao je kao doktorska disertacija australijskog istraţivača Martina Dugimasa. LMS obavlja registraciju studenta. Značajan deo projekta Moodle je i veb-sajt moodle. diskusije i saradnju korisnika Moodle projekta (sistem administratora. LMS je obično oblikovan tako da moţe upravljati kursevima koje su isporučili različiti izdavači i provajderi usluga. U radu (Codolini i ostali.1 Pojam i podela sistema za e-učenje Apleti nalaze svoju primenu u sistemima za e-učenje i mogu se koristiti u njihovom razvoju. 6.WBT). Implementacija apleta u sistemima za e-učenje Okruţenja za e-učenje se javljaju u različitim varijantama od kojih su najčešće (Materijal : ELab TFC.Master Rad Muzafer Saračević 6. i omogućava izveštavanje o obavljenom. ProizvoĎači LMS sistema obično nude i dodatne alate za stvaranje nastavnog sadrţaja. 58 . omogućava praćenje kurseva u katalogu kurseva. Platforme za upravljanje učenjem (Learning Management Platforms .LMS). koji sluţi kao centar za prikupljanje informacija. L2):       Sistemi za upravljanje učenjem (Learning Management Systems .LMP). 17 Sistem za upravljanje učenjem (LMS) predstavlja programsku podršku koja globalno omogućava potpuno administriranje procesa učenja i podučavanja.2 Moodle-sistem za e-učenje Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)18 je jedan od najpopularnijih LCMS-ova. 2007) se apleti pominju u kontekstu centralnog rukovodioca prenosa podataka u sistemima za e-učenje. Sistemi za upravljanje učenjem17 2.VLE) . predavača. omogućeno je praćenje postignuća). opis podataka o studentu.

četa. Načini implementacije apleta u Moodle okruţenje 59 . Sistem uloga (roles) moţe se podešavati do nivoa aktivnosti. Aplet moţemo ubaciti u tekstualnu stranicu.Master Rad Opšte karakteristike Moodla su sledeće (Sasikumar.3 Mogućnosti uvoza interaktivnog sadržaja i apleta u Moodle sistem Iz ugla administratora školske računarske mreţe treba omogućiti da nastavnik ima pristup alatima u kojima moţe da pravi lekcije koje poštuju aktuelne tehničke standarde i da ima na raspolaganju sistem za distribuciju takvih nastavnih sadrţaja i aktivnosti ka svojim učenicima. Mogućnosti uvoza apleta u Moodle sistem su višestruke. Podrţane baze podataka su: MySQL. Moodle je lokalizovan na 78 jezika. forum. MacOS. Na Internetu je dostupan veliki broj besplatnih dodataka (plug-ins). vikija i drugih modula. Oracle. Bitno je za ovakve sisteme obezbediti infrastrukturu u vidu potrebnog hardvera i softvera (MeĎedović. 6. Slika 43. Podrţana je izrada testova sa raznovrsnim oblicima zadataka. Podrţan je uvoz standardizovanih paketa za objekte učenja. 2008):          Muzafer Saračević UgraĎena je podrška za ocenjivanje i praćenje aktivnosti studenata. Podrţane platforme (operativni sistemi) su: UNIX/Linux. Podrţava kolaboraciju preko foruma. natpis ili najjednostavnije kao link na web stranicu.PostgreSQL itd.Windows. Saračević i ostali. MS SQL. 2011).

KORAK 2 Muzafer Saračević KORAK 3 KORAK 4 Drugi način implementacije je da jednostavno učitamo html stranicu na kojoj se nalazi java aplet. Primer učitavanja apleta 60 . Primer ispravne implementacije java apleta i njegovo učitavanje: Slika 44. Postoji mogućnost i da se implementira aplet u okviru foruma. testa ili rečnika pojmova.Master Rad Slede koraci uvoza apleta u tekstualnu stranicu na Moodle sistemu: KORAK 1 Kreirajte svoj aplet u nekom od ponuĎenih alata i sačuvajte ga u obliku dinamičke web strane. Otvorite web stranu i birajte view source. To možete uraditi u nekom od programa za obradu web strana ili u Notepad-u.

modula. a samim tim i pospešuje funkcionalnost i upotrebu sistema. Slika 45. Jedna od odličnih osobina Moodla jeste njegova proširivost i integracija sa drugim sistemima. Postoji ogroman broj različitih aktivnosti koje se mogu dodati Moodlu u obliku tzv. blokovi. multimedijalnost i individualizacija. Izgled editora posle instalacije Wiris plugin-a u Moodle sistemu 61 . brisati ili ureĎivati a takoĎe ih nastavnici na svom kursu mogu uključiti. što znači da se sastoji od više manjih delova (modula) koji zajedno čine jednu celinu. poboljšava prilagodljivost specifičnim potrebama. glavne prednosti Moodle-a su interaktivnost. a mogu se odvojeno dodavati ili menjati. uklanjati ili ureĎivati.1 WIRIS dodatak za Moodle sistem Integracija Wiris dodatka u Moodle sistemu je veoma jednostavna. Jednostavnost instalacije i pristupačnost dodataka je još jedna prednost. L6). Tako da ako poţelimo neku funkcionalnost koju bi u ulozi kreatora kursa (ili studenta) voleli da sistem za e-učenje ima. Upravo zbog gore navedenih stvari.Master Rad Muzafer Saračević 6. odnosno prilagodljivost svakom korisniku. Svaki blok predstavlja odreĎeni skup funkcionalnosti koje sistem pruţa. Postoji čak 25 različitih tipova modula (Materijal : E-Lab TFC. integracije itd.) koji se mogu naknadno instalirati. U nastavku ovog rada sledi opis i mogućnosti dodataka :   WIRIS plugins ( modul tipa integration ) GeoGebra plugins (modul tipa filter) 6. Postoje dodaci (filteri.4. Potrebno je samo preuzeti sa Moodle-ovog sajta ovaj dodatak i instalirati ga. rešenje postoji.4 Moodle dodaci za rad sa apletima Moodle je modularan sistem. Nakon instalacije desiće se odreĎene promene u editor u sistemu za e-učenje. Ovaj sistem za e-učenje poseduje veoma veliki broj dodataka (modules & plugins) koji se vrlo jednostavno mogu dodavati. jer Moodle sistem zaista ima mnoge mogućnosti koje se mogu kroz instalaciju dodatnih modula (dodataka) uključiti u cilju ostvarivanja specifičnih potreba. Koliko će biti blokova i kako će biti rasporeĎeni zavisi od konfigurisanja sistema koje obavlja administrator.

tekstualna strana B) Dodavanje grafika i dinamičko menjanje na osnovu trenutnog unosa: Slika 47. Importovanje u rečnik pojmova Slika 49. chat 62 . Mogućnost generisanja grafike u zavisnosti od sadrţaja C) Dodavanje formula. simbola i grafika u rečniku pojmova i izuzetne mogućnosti Wiris alata u kreiranju testova u Moodle sistemu (ovaj postupak je objašnjen u poglavlju 4): Slika 48. Importovanje u resurse . Kviz D) Wiris modul za kolaborativan rad – Wiris Konferencija i “čet za matematičare”: Slika 50.Master Rad Slede mogućnosti i prednosti integracije Wiris alata sa Moodle sistemom: Muzafer Saračević A) Mogućnost lakog dodavanja matematičkih formula i simbola u tekstualnim stranicama na Moodle sistemu: Slika 46.

Geogebra filter (Math Applets) 63 . Primer rada sa filterima u Moodle sistemu za e-učenje Sa GeoGebra filterom moţemo da uključujemo dodatne elemente u već postojeći aplet ili da odradimo potpuno novi projekat (aplet). Znači. Dodatak moţe doprineti boljem i kvalitetnijem učenju u sistemu kao što je Moodle. Ovaj modul nam moţe omogućiti da imamo editor unutar sistema i da svaki postavljeni aplet koji je raĎen u ovom alatu moţemo menjati (ovo se moţe poistovetiti sa open source sistemima). kreator kursa ili čak učenik) bude ţeleo da taj već gotov aplet menja. šta ako korisnik (nastavnik. sa ovim dodatkom dobijamo novi editor. Slika 52. odnosno poţeli da ima GeoGebra editor u samom sistemu za e-učenje. Slika 51.2 GeoGebra dodatak za Moodle sistem U poglavlju 3 je bilo reči o alatu GeoGebra koja omogućava kreiranje interaktivnih sadrţaja u obliku apleta.Master Rad Muzafer Saračević 6. taj aplet smo mogli na veoma jednostavan način ubaciti u sistem za e-učenje. odnosno novo okruţenje koje nam omogućava da radimo u alatu GeoGebra.4. U Moodle sistemu postoji dodatak u vidu filtera. MeĎutim. Kao što smo mogli videti. GeoGebra editor u sistemu za e-učenje Slika 53.

Organizacija istraživanja U ovom poglavlju je odraĎeno istraţivanje koje se odnosi na ispitivanje uticaja savremenih metoda u nastavi na postignuće učenika u učenju matematike. 7. kao i povećanja nivoa evaluacije u nastavi. Širi problem istraţivanja se odnosi na pitanje da li se moţe stvoriti model učenja na daljinu u formi e-obrazovanja. Osnovna namena istraţivanja je:   utvrditi koji vid učenja je efikasniji kod postignuća učenika. kao prateći vid nastave tradicionalnog obrazovanja. kao i motivisanosti nastavnika u pripremi i izradi obrazovnog materijala za potrebe nastave primenom dodatnih alata za izradu interaktivnog sadrţaja. ispitati da li se u školama mogu primeniti savremene metode u nastavi i da li postoji mogućnost implementacije sistema za e-učenje kao celokupnog procesa odvijanja nastave i ispitivanja.  ispitati mogućnosti za unapreĎenje već postojećeg sistema obrazovanja. tako da značajno utiče na efikasnost nastavnog procesa u osnovnom i srednjem obrazovanju.1 Problem istraživanja Ovo istraţivanje treba da pruţi odgovore o mogućnostima implementacije interaktivnih sadrţaja u funkciji efikasnosti nastavnog procesa kao i o mogućim pozitivnim efektima na postignuće učenika u nastavi matematike. TakoĎe je ispitana spremnost nastavnika i učenika za primenu interaktivnih sadrţaja u nastavi. Teorijsko odreĎenje predmeta ima za cilj da predstavi osnovne pojmove u okviru problema koji se istraţuje ( pojam primene 64 . izraţeno prosečnom ocenom (tradicionalan ili hibridni). posebno se stavlja akcenat na prirodno-tehničke nauke. povećanju motivisanosti u nastavnom procesu. Uži problem istraţivanja se odnosi na pitanje da li već uspostavljeni sistem obrazovanja doprinosi unapreĎivanju znanja učenika u rešavanju realnih problema.2 Predmet istraživanja Predmet istraživanja je primena interaktivnih sadrţaja (java apleti) u nastavi u cilju povećanja motivacije.Master Rad Muzafer Saračević 7. 7. Istraţivanje su sproveli autor ovog rada i kolege koje predaju matematiku i informatiku. Ispitivanje je obavljeno u osnovnoj školi “Selakovac“ u Novom Pazaru.

Ova opšta varijabla je ispitivana preko sledećih posebnih varijabli:   zainteresovanost učenika za e-učenje i dodatno angaţovanje u cilju poboljšanja postignuća.3 Cilj i zadaci istraživanja Osnovni cilj ovog istraţivanja je da na osnovu teorijskih razmatranja i primene savremenih metoda u nastavi u osnovnom i srednjem obrazovanju. kao i proučavanje postojećih modela za e-učenje i način njihovog realizovanja. 7. 7. teorijskog i praktičnog (tradicionalno ili hibridno) i bolja prosečna ocena za predmet matematika. U radu se iznosi uporedna analiza ostvarenog uspeha učenika primenom apleta kao alata za izradu interaktivnog sadrţaja i navode se stavovi učenika o postojećem nastavnom procesu i predlozima poboljšanja. Kao sredinske varijable se navode okruţenje u školi i kod kuće (posedovanje računara i pristupa internetu) a kao psihološke navedena je motivacija učenja. odnosno glavna istraţivačka varijabla je prihvatanje savremenih nastavnih metoda u nastavi kao prateći oblik učenja uz tradicionalni. ukaţe na statistički značajne mogućnosti podizanja nivoa efikasnosti učenja. kao i prednosti i nedostaci koji ih prate. kao i spremnost nastavnika da te iste metode uključe i aktivno primenjuju u svom radu. tipovi ličnosti i zadovoljstvo postignućem. 65 . procena informatičke pismenosti i osposobljenost za korišćenje interaktivnih sadrţaja. Sekundarni cilj ovog istraţivanja sluţi da se ispita i utvrdi u kojoj meri učenje uz primenu dodatnih interaktivnih sadrţaja u nastavi utiče na razvoj intelektualnih veština i sposobnosti učenika. Zadaci istraţivanja su utvrĎivanje stepena poznavanja i upućenosti profesora i učenika u mogućnosti primene java apleta.Master Rad Muzafer Saračević apleta u nastavi.4 Varijable Opšta. Naravno u zadatke istraţivanja moţemo navesti i utvrĎivanje motivacije učenika. mogućnosti realizacije kurseva pomoću sistema za e-učenje. odnosno sagledati i psihološke i pedagoške aspekte učenja. Zadatak je i prepoznati faktore koji podrţavaju da se uz tradicionalan način uvede i e-učenje kao prateći vid obrazovanja. pojam hibridnog modela učenja). odnosno da se utvrdi gde je veći stepen i trajnost neposrednog znanja učenika u odnosu na tradicionalni način učenja za isti vremenski period bez dodatnih metoda. Konkretno u okviru istraţivanja utvrdićemo gde je veća uspešnost savladavanja gradiva.

d. Podhipoteze istraţivanja su da ovakav način doprinosi:    većem stepenu razvoja intelektualnih sposobnosti i veština učenika. 66 . 7.6 Metode istraživanja a. Eksperimentalna primena – uzročno-posledične veze i odnos izmeĎu inovativne nastave sa jedne strane i rezultata primene sa druge strane. Deskriptivna metoda – prikupljanje stavova učenika i nastavnika o inovativnoj nastavi.Master Rad Muzafer Saračević 7. Metoda teorijske analize – ispituju se dosadašnja teorijska znanja o savremenoj nastavi kao i načinima prilagoĎavanja interaktivnih sadrţaja i metoda rada. b.  Testiranjem utvrĎujemo usvojena znanja nakon primene eksperimentalnog programa (e-kursa).7 Tehnike istraživanja U istraţivanju se primenjuju sledeće tehnike:  Anketiranje kojim utvrĎujemo stepen poznavanja i upućenosti učenika i nastavnika o mogućnostima alata za e-učenje. konkretno ovde se se uključuju i učenici i nastavnici.5 Hipoteza istraživanja Generalna hipoteza istraţivanja je da primena java apleta kao alata za kreiranje interaktivnog sadrţaja u nastavi ima značajan uticaj na efikasnost celokupnog nastavnog procesa u obrazovanju. odnosno finalno ispitivanje znanja na kontrolnoj veţbi gde se utvrĎuje odnos postignuća jedne i druge grupe (učenici koji su imali pristup internet i kursu i onih koji ove dodatne mogućnosti nisu koristili). 7. i razvijeni kurs u Moodle sistemu za e-učenje. c. prikupljanje mišljenja o prednostima i nedostacima postojeće organizacije nastave ali su prikupljeni stavovi učenika i nakon uključivanja interaktivnih sadrţaja. povećanju motivacije učenika u nastavnom procesu.P4 i P5). Tehnike prikupljanja podataka u ovom istraţivanju su:    Ankete (navedene se u prilogu P3. Komparativna metoda – uporeĎivanje rezultata početnog i završnog ispitivanja znanja u eksperimentalnim grupama. unapreĎenju stručnih znanja nastavnika. Kontrolni zadatak na kraju šeste nedelje.

Plan programa za ovaj kurs je naveden u prilogu (P1). podaci u ovom istraţivanju su obraĎeni korišćenjem osnovnih procedura deskriptivne statistike (procenti. P7. Nakon rezultata anketiranja nastavnika i saznanja koliko oni zaista poznaju savremene metode u nastavi. komunikacija sa nastavnicima. koji je razvijen za potrebe 67 . nastavne metode itd. nastavnici . 2. 4. simulacija. koliko su im poznati pojmovi poput java apleta. Ovom anketom su obuhvaćene škole u Novom Pazaru (7 osnovnih i 3 srednje škole). elektronsko učenje itd.9 Tok istraživanja Na početku je sprovedena anketa za nastavnike i učenike. Druga anketa je namenjena učenicima. P9) i grafički. Odrţan je kurs/predavanje za nastavnike matematike. ispituje koliko su nastavnici spremni da prihvate nove metode u nastavi. 11 nastavnika se aktivno usavršava (posećuje seminare i predavanja) a prosek radnog staţa ispitanih nastavnika je 9. Od ukupnog broja. odnosno 80. Kurs je trajao 4 školska časa. 7.7 i 8 razreda.211 učenika osnovne škole “Selakovac“ u Novom Pazaru (učenici 6. 1. bilo je potrebno odrţati mini predavanje.1% od ukupnog broja učenika 6. Nastavnici su se upoznali i sa okruţenjem Moodle sistema za e-učenje i kursom. i to 16 nastavnika koji predaju u osnovnoj školi i 5 nastavnika matematike koji rade u srednjim školama). Prva anketa je namenjena nastavnicima matematike. a zatim je odrţano predavanje za nastavnike i razvijen u sistemu za e-učenje kurs za učenike. gde su nastavnici imali prilike da se upoznaju sa savremenim tehnikama koje se mogu primeniti u nastavi (java apleti.21 nastavnik matematike (iz 10 škola iz Novog Pazara . Podaci su prikazani tabelarno (prilozi P6. 3. Na kraju. aritmetičke vrednosti).8 Uzorak Uzorak u ovom istraţivanju čine dve grupe ispitanika:   učenici . ispituje koliko su učenici zadovoljni dosadašnjim načinom učenja.Master Rad Muzafer Saračević Tehnike obrade podataka: Za obradu podataka korišćeni su programi za obradu teksta Word (tabele) kao i program za tabelarne proračune Excel (grafikoni). Razvijen je kurs . tehničkog obrazovanja i za profesore razredne nastave. šta treba poboljšati. Anketu pre početka istraţivanja je radilo 169 učenika. motivisanost.Primena java apleta u nastavi Matematike. 7. sistem za eučenje). P8.38 godina (od 1 godine do 19 godina radnog staţa). simulacije. fizike. animacija. ukupno 9 odeljenja). informatike.7 i 8 razreda.

postojali su i kolaborativni radovi (u vidu radionica).25% od ukupnog broja učenika 6. detaljni rezultati. data je struktura kursa za nastavnike i izgled razvijenog kursa (namenjenog učenicima) u Moodle sistemu za e-učenje.razlomci . Učenici su imali prilike da posećuju ovaj kurs i da pretraţuju resurse punih 6 nedelja. imali su prilike da pristupe kursu u školi.Master Rad Muzafer Saračević istraţivanja.način upotrebe i primena. Kratak tekst sa sledećom strukturom: 1. U okviru kursa učenici su imali postavljene resurse (java aplete).predlog poboljšanja. Najpre se navode rezultati anketiranja nastavnika.razlomci .interaktivan sadržaj za oblast – kružnica. 87 – nema pristup od kuće).problem / zadatak koji se predstavlja u okviru simulacije. preko 50% ispitanika se izjasnilo da im uopšte nije poznat pojam 68 . 2 grupa . bar jednom nedeljno u trajanju od jednog školskog časa. Kurs je bio dostupan svim učenicima ( 9 odeljenja. za koje su imali odgovarajuće domaće zadatke. Čak 38% ispitanika nije uopšte čulo za pojam simulacije. Na kraju istraţivanja učenici su odradili mini anketu i naveli svoje utiske o ovakvom načinu učenja. 3 grupa . Izneli su svoje mišljenje o tome da li je primena interaktivnih sadrţaja (java apleta) u nastavi matematike doprinela da mišljenje o učenju matematike bude pozitivnije.interaktivan sadržaj za oblast – četvorougao.interaktivan sadržaj za oblast . Primer zadataka za jednu nedelju je bio: “Treba svaki učenik da izvrši analizu priloženih apleta.” TakoĎe pored diskusija. i oni koji su imali pristup internetu i kursu a i oni koji su se izjasnili da nemaju pristup internet ili računar. Rezultati istraživanja U ovom poglavlju biće analizirani rezultati istraţivanja o pozitivnim efektima primene java apleta u nastavi. 4. Kontrolni su radili svi učenici.(6 RAZRED). Primer zadataka za treću nedelju je glasio ovako: “Potrebno je da formirane grupe od po 8-10 učenika odrade interaktivne sadržaje za izbranu oblast i da voĎe grupe (1 ili 2 učenika) održe predavanje od 45 min .7 i 8 razreda. 3. Delovi ovog kursa su navedeni u prilogu (P2). 4 grupa . 1 grupa .lično mišljenje učenika da li mu pomaže u učenju. 8. Oni koji su imali pristup internetu kursu su pristupali i od svoje kuće a oni koji su se izjasnili da nemaju pristup internetu ili računar.celi brojevi. Na kraju šeste nedelje učenici su radili kontrolni zadatak. odnosno ukupno 211 učenika – 124 učenika ima pristup internetu.interaktivan sadržaj za oblast . Ovu anketu je radilo ukupno 163 učenika. U prilogu su navedene sve ankete.” 5. 6. odnosno 77. 2. On se sastojao od 5 pitanja (4 zadatka i 1 zadatak teoretskog karaktera).racionalni brojevi.

Rezultati anketiranja nastavnika o poznavanju pojmova Na osnovu anketiranja nastavnika dolazimo do rezultata da se 38% izjasnilo da nikako ne koristi računar u pripremi časova. a da preko 2/3 ispitanika uopšte ne koristi internet u cilju pronalaţenja zanimljivih sadrţaja. Oko 19% redovno koristi računar u pripremi časova a da 14% ispitanika redovno koristi mogućnosti interneta u pronalaţenju zanimljivih sadrţaja za nastavu. preko 2/3 ispitanika nije upoznato sa primenom tzv. Sa druge strane čak trećina ispitanika se izjasnila da im je poznat pojam elektronskog učenja i da im nije strana primena u nastavi takvog vida učenja. Grafik 1.Master Rad Muzafer Saračević i primena apleta u nastavi matematike. da oko 38% ispitanika zna za pojam elektronske provere znanja ili ocenjivanja. a da čak 52% zna teorijsko značenje interaktivne nastave i primene interaktivnih sadrţaja u nastavi.virtuelnih učionica a da 14% ne zna šta su to interaktivni sadrţaji i interaktivna nastava. Rezultati anketiranja nastavnika o primeni računara i internet u nastavi 69 . Grafik 2.

2.1.Master Rad Muzafer Saračević Grafik 3. Rezultati anketiranja nastavnika o dosadašnjem obliku izvoĎenja nastave-1 deo Grafik 3. Rezultati anketiranja nastavnika o dosadašnjem obliku izvoĎenja nastave-2 deo 70 .

Pre sprovoĎenja kursa rezultati o motivisanosti učenja i rada u nastavi matematike su bili očekivani. Grafik 5. Grafik 4. i u praktičnom kontekstu. 71 . Rezultati anketiranja učenika o načinu savladavanja gradiva 19 Višedimenzionalnost nastave je uslovljena sloţenošću procesa vaspitanja i obrazovanja i sloţenošću direktne i indirektne socijalne interakcije. 2008). Motivacija kod učenika koji pohaĎaju i online nastavu je daleko više izraţena nego kod učenika koji pohaĎaju samo tradicionalnu nastavu. uspešnosti nastave pristupa kao višedimenzionalnom konstruktu. Konkretno moţemo navesti primer da kod zadataka koje su bili sastavni deo aktivnosti za svaku nedelju. Ne postoji potpuna saglasnost o dimenzijama i pedagoškim varijablama relevantnim i formativnim za uspešnost nastave. Primetili smo da neki učenici moraju biti pomognuti od strane nastavnika i očekuju stalnu komunikaciju i nadzor ali i stalno motivisanje od strane nastavnika (ovim učenicima je izuzetno bila potrebna podrška u vidu interaktivnih simulacija.1 Psihološki i pedagoški aspekti u primeni interaktivnog sadržaja u nastavi Nastava je sloţen interaktivni proces19 u okviru koga učenici i nastavnici ostvaruju raznovrsne odnose i komunikaciju radi postizanja ciljeva i zadataka vaspitanja i obrazovanja (Bjekić. Rezultati anketiranja učenika o motivima učenja Bitno je navesti. kako bi sami došli do rešenja) dok su drugi manje zavisni i na njih ne ostavlja negativan uticaj odsustvo dodatne komunikacije sa nastavnikom. Zato se i u teorijskom.Master Rad Muzafer Saračević 8. odgovori učenika su bili kompletniji i mnogo su bolje razumeli šta se od njih traţi. kao jedan od psiholoških faktora i ličnost učenika u procesu učenja. Interesantno je da je čak 46% učenika odgovorilo da uči matematiku zato što ţeli bolju ocenu a da 26% zato što ga stvarno zanima gradivo.

Rezultati anketiranja učenika o komunikaciji i kolaborativnom radu u nastavi Pomenućemo i pedagoške aspekte e-nastave gde ističemo fleksibilnost vremena i mesto pohaĎanja nastave. Učenici su se izjasnili da čak 68% voli rad u grupama i da smatraju da nastavnik treba da traţi meĎusobnu saradnju a i saradnju sa predmetnim nastavnikom. Komunikacija i kolaborativan rad je još jedan faktor koji bitno utiče na uspešnost postignuća učenika. a da 19% pokušava da pronaĎe rešenje bez pomoći nastavnika ili roditelja.Master Rad Muzafer Saračević Iz rezultata prvog anketiranja učenika (grafik 5) moţemo videti da 63% učenika kad naiĎe na problem u rešavanju zadataka se obraća svom nastavniku. Grafik 7. ustručavanje zbog drugih učenika itd. usmerenost na razvijanju mišljenja i sticanje novih veština pojedinca u skladu sa njegovim sposobnostima. Rezultati anketiranja učenika o predmetu matematika 72 . količina informacija u jedinici vremena takoĎe a spoljne smetnje su svedene na minimum (strah od nastavnika. je visok stepen izvoĎenja nastave. Tempo i dinamika rada se prilagoĎava individui. Veoma je bitno da učenik pri izradi domaćih zadataka ima e-tutora odnosno nastavnika u vidu simulacije (apleta) koji je nastavnik odabrao ili pripremio za odreĎenu oblast. Grafik 6. Individualni pristup učenicima osnovna karakteristika e-učenja.). didaktičke i metodičke okolnosti. U ovom slučaju su apsolutno drugačije psihološke.

Preko 2/3 učenika je izjavilo da ne voli matematiku. Rezultati anketiranja učenika o razlozima Na narednom grafiku moţemo videti da blizu 95% učenika kaţe da im se u nastavi sviĎaju i druga sredstva osim krede i table (npr. Postavlja se pitanje Zbog čega? Na grafiku 8 moţemo videti koje su razloge naveli učenici i zbog čega smatraju da je nastava matematike manje interesantna od informatike ili drugih predmeta (ovo pitanje je bilo i otvorenog tipa gde su učenici navodili razloge za svoje mišljenje).Master Rad Muzafer Saračević Rezultati iz grafika 7 su poraţavajući za predmet matematika. Grafik 8. Rezultati anketiranja učenika o savremenoj nastavi 73 . primena računara ili dvd/tv ureĎaja). Grafik 9. preko 80% smatra da je matematika teţak predmet i blizu 90% smatra da je nastava informatike puno zanimljivija od nastave matematike.

65 je povećana na 2. Prilikom rada završnog testa učenici nisu deljeni na grupe (na one koji su imali pristup internetu i na one koji nisu).34 odnosno preko 13%. odnosno 42. odnosno samo jednom nedeljno u digitalnom kabinetu u školi (88 učenika.učenici koji nemaju pristup internetu i nisu aktivno pohaĎali kurs.35 na 2. odraĎena je podela na dve grupe:   Grupa A – učenici koji imaju pristup internetu i imali su mogućnost da svakodnevno pristupaju kursu (117 učenika. ali pri sumiranju rezultata na osnovu njihovih iskaza. odnosno 57.99.2 Kontrolni test i konačni rezultati Nakon šest nedelja trajanja kursa na Moodle sistemu za e-učenje. Grupa B . Na nivou sva tri razreda prosečna ocena sa 2.08 % od ukupnog broja). da li imaju pristup internetu ili računar kući. svi učenici (ukupno 205 učenika) su radili kontrolnu veţbu koja je propisana planom i programom. Grafik 10. Grafik 11.Master Rad Muzafer Saračević 8. za obe grupe i njihovo postignuće nakon završenog kursa. kod grupe B nije uočeno povećanje prosečne ocene jer je situacija skoro nepromenjena (sa prosečne ocene 2. Kompletna tabela po razredima je navedena u prilogu (P9). Na sledećim graficima su date prosečne ocene po razredima i na nivou sva tri razreda.32). Odnos ocena za grupe A i B 74 . Znači prosečna ocena je povećana za 0.92 %). Uporedna analiza prethodne prosečne ocene i prosečne ocene ostvarene na testu Na osnovu datih rezultata moţemo uočiti da je pomak u povećanju prosečne ocene vidljiv i to kod grupe A (oni koji su aktivno koristili resurse kursa i imali pristup internetu). MeĎutim.

48% učenika su naveli da imaju internet. a ranije da 19% pokušava da pronaĎe rešenje bez pomoći nastavnika ili roditelja a sada je čak 64%. Grafik 13. Bitno je napomenuti da od ukupnog broja učenika koji su radili anketu 67.67 odnosno 29.75%. Grafik 12.Master Rad Muzafer Saračević Ako napravimo uporednu analizu za obe grupe moţemo uočiti da je na nivou sva tri razreda razlika u prosečnim ocenama 0. a sada je 27%. Učenici su naveli svoje utiske o ovakvom načinu učenja.7 i 8 razreda).3 Rezultati završnog anketiranja Nakon kontrolne veţbe učenici su odradili mini anketu (anketu je ispravno odradilo ukupno 163 učenika odnosno 77% od ukupnog broja učenika 6. što predstavlja zaista pomak kada su u pitanju učenici koji su koristili interaktivne sadrţaje i dodatno obavljali zadatke u toku trajanja kursa. Ako uporedimo ove dve grupe najveću razliku moţemo uočiti kod sedmog razreda. Rezultati anketiranja učenika o načinu savladavanja gradiva primenom apleta 75 . Iz ovoga proizilazi da su dati interaktivni sadrţaji povećali motivaciju za samostalnim radom i pronalaţenjem rešenja bez dodatne pomoći. kako dolazite do rešenja” (pitanje koje se nalazilo i u prvoj anketi) učenici sada dali odgovore koji idu u korist primeni apleta. Interesantno je da su na pitanje “kada imate problem u savladavanju problema i rešavanju zadataka. grupe A i B ( u % ) 8. znači imali su mogućnost da svakodnevno pristupaju kursu a 32. Odnos ocena sa kontrolne veţbe. da li im se dopada okruţenje sistema za e-učenje. Završna anketa je navedena u prilogu (P5).52% se izjasnilo da nema internet kući ali su imali priliku da bar jednom nedeljno u školi pristupaju kursu. Iz prvih rezultata moţemo videti da 63% učenika kad naiĎe na problem u rešavanju zadatka se obraća svom nastavniku. da li je primena interaktivnih sadrţaja (java apleta) u nastavi matematike doprinela da to bude njihov omiljeni predmet itd.

a preko 80% je smatralo da je matematika teţak predmet. Čak 82% smatra da nastava matematike uz prateće interaktivne sadrţaje moţe biti isto tako zanimljiva kao i nastava informatike. Grafik 15.5% ispitanika bi i ubuduće koristili taj sistem za dodatno učenje. Grafik 14. Rezultati anketiranja učenika o sistemu za e-učenje i o pojmu i primeni apleta u nastavi Rezultati o zanimljivosti nastave matematike iz prve ankete su zaista bili protiv postojeće nastave matematike. a da preko 73% učenika kaţe da im odgovara ovakav način učenja uz tradicionalno obrazovanje. odnosno preko 2/3 učenika je izjavilo da ne voli matematiku. preko 91% smatra da je sistem za e-učenje (Moodle) jednostavan za korišćenje a da 86. Rezultati posle prikazanih savremenih metoda u nastavi matematike su zaista mnogo bolji. dok blizu 90% smatralo da je nastava informatike puno zanimljivija od nastave matematike. Rezultati anketiranja učenika o nastavnom planu predmeta uz primenu interaktivnih sadrţaja 76 .Master Rad Muzafer Saračević Veoma je bitno da su učenici shvatili namenu apleta. odnosno 81% je odgovorilo potvrdno.

Naravno. Ocene učenika za sprovedenu nastavu koja je podrţana interaktivnim sadrţajima 77 . dok je 20% sa ocenom 3. uključeni su svi učenici. Grafik 16.Master Rad Muzafer Saračević Konačno. Sa sa ocenom 4 je 27% ispitanika a ocenom 5 je odgovorilo čak 33% ispitanika. učenici su dali ocene za nastavu podrţanu interaktivnim sadrţajima. Samo 7% ispitanika smatra i navodi da nije zadovoljno ovakvim vidom nastave a 13% anketiranih učenika je ocenilo sa ocenom 2. odnosno i oni koji nisu imali mogućnost da aktivno pristupaju kursu (osim u školi) jer nisu imali pristup internetu.

78 . Nakon toga bi trebalo da svi nastavnici imaju konkretan uvid u mogućnosti apleta kao alata za kreiranje interaktivnih sadrţaja tj. Rad moţe da posluţi svi nastavnicima matematike. Pre svega. Geometer’s SketchPad.Master Rad Muzafer Saračević 9. Veoma je bitno da svi koji pročitaju ovaj rad delimično upoznaju i programske alate za kreiranje apleta kao što su GeoGebra. sa njegovom strukturom. Ishod prvog dela rada bi trebao biti da svi nastavnici znaju šta je interaktivna nastava odnosno da upoznaju pojam interaktivnih sadrţaja i njihovih mogućnosti i primena u nastavi. stoga autor ovog rada navodi svoja iskustva (u toku 3 godine rada) i predloge kako bi se unapredila nastava matematike. Wiris. već i svih predmeta gde postoji potreba za ovakvim vidom nastave. JavaSketchPad. Apleti su predstavljeni kao alati za kreiranje interaktivnih sadrţaja za e-učenje i kao alati koji se mogu primeniti u ocenjivanju odnosno evaluaciji u nastavi matematike. Drugi deo rada bi trebao da nastavnike upozna sa pojmom apleta. biće prikazani u ovom zaključnom delu rada. da upoznaju mogućnosti apleta kao alata za kolaborativan rad. a prvenstveno se odnosi na unapreĎenje nastave matematike. simulacija i individualizacija nastave posredstvom apleta i sistema za e-učenje. u radu su navedeni interaktivni sadrţaji u nastavi kao poseban vid nastave pomoću računara koji je primenljiv u svim disciplinama a posebno u prirodnim i tehničkim naučnim oblastima u kojima postoji realna potreba za vizuelizacijom procesa. a i kao alata za kreiranje obrazovnih igara. kao i svim profesorima razredne nastave. informatike. animacija. U ovom radu akcenat je stavljen na prirodne nauke. njihovih ishoda kao i ideja za dalja istraţivanja. TakoĎe i da se upoznaju sa konkretnim alatima za izradu interaktivnog sadrţaja koji se mogu koristiti za e-učenje. za planiranje učenja kroz odgovarajuće mape uma. Mathematica. implementacijom i osnovnim java naredbama. Java View i Easy Java Simulations. fizike i tehničkog obrazovanja. šta više standard u našem obrazovnom sistemu. Prvenstveno se u radu navodi izvoĎenje nastave matematike uz upotrebu apleta. Zaključak rada U ovom radu analizirane su prednosti primene interaktivnih sadrţaja u nastavi a generalno razmatrana je i integracija informaciono-komunikacionih tehnologija u školama koja moţe pruţiti realnu šansu za napredovanje učenika i nastavnika. i ne samo kod nastave matematike. simulacija. Kratak pregled svih izloţenih poglavlja. Naravno ovakav metod bi trebao da postane imperativ.

Odnosno da se predstavi jedan vid nastave koji se moţe realizovati kroz aplete koji se mogu grupisati u virtuelne učionice. pa su kroz mini predavanje svi zainteresovani imali prilike da se detaljnije upoznaju sa savremenim metodama u nastavi. ankete. Zaključak istraţivanja je da su zaista postignuti dobri rezultati primenom java apleta u nastavi matematike. tek treba da doţivi svoju pravu ekspanziju. virtuelne laboratorije i učionice. Pre samog kursa učenici nisu izrazili naklonost prema predmetu matematika i većina je smatrala da je to teţak predmet. 79 . Nakon završenog kursa rezultati završne ankete pokazuju promenu u pozitivnom smeru u pogledu motivacije učenja i pristupu.Master Rad Muzafer Saračević Ishod trećeg dela rada bi trebao biti da nastavnici znaju da primene aplete kao alate za ocenjivanje i evaluaciju u e-učenju kroz testove.7 i 8) a i pojedinačno. virtuelne učionice i java apleti su bili zaista zabrinjavajući. jer je bitno istaći da kvalitetni interaktivni sadrţaji omogućavaju svakom učeniku da ima aktivnu ulogu u procesu učenja i da se u nastavi prvenstveno mora staviti akcenat na primenu teorijskog znanja u praksi. a ishod je da nastavnici razumeju način primene apleta i kreiranje automatskog povratnog odgovora koji je veoma koristan za učenike. Ishod petog dela je da nastavnici spoznaju mogućnosti implementacije java apleta u sistemima za e-učenje i njihovu konkretnu primenu u nastavi matematike. Dati su i predlozi kako se mogu kreirati interaktivni testovi (sa višestrukim odgovorima i drugim tipovima) pomoću alata za interaktivne sadrţaje. Naravno sve ove mogućnosti Java apleta je bitno povezati sa metodama i postupcima ocenjivanja u nastavi matematike. Četvrti deo rada bi trebao da upozna nastavnike i učenike sa korisničkom podrškom u vidu java apleta. Naravno ovaj proces bi trebao da se ostvari i uvede u našem obrazovnom sistemu. Zadatak ovog dela je i da se predstave mogućnosti sistema za e-učenje kao što je Moodle i da se objasni postupak uvoza apleta kroz module (dodatke). kroz tzv. TakoĎe razvijen je kurs i za učenike u Moodle sistemu za eučenje i tu su rezultati na zavidnom nivou. interaktivni sadrţaji. upitnike i sl. Sve ovo navodi na zaključak da era digitalne nastave. TakoĎe i kontrolna veţba pokazuje povećanje prosečne ocene na nivou sva tri razreda (6. koja će biti vizuelizovana i podrţana sistemom e-učenje. Pre početka planiranog kursa rezultati nastavnika o poznavanju pojmova kao što su simulacije.

. internet članak http://www. Gallipoli. (2000).. Englewood Cliffs. (2005). Psihologija učenja i nastave u e-obrazovanju. internet portal http://www. Matematičke sposobnosti. Tehnički fakultet Čačak – E-LAB.). Cekuš G.). Bjelanović D. (2004). treće izdanje. Francisco E. 16-29.pure java applets. Healy. (2005. NY. 80-84). (2004). Easy java simulations. Developing a distance laeraning system using java apalets.): Primena računara na nastavnim časovima. Sams teach yourself java 1. Kurnik Z. Obrazovna Tehnologija. Beograd. . Redwood City. Francisco E.com/toolsworkshop.. Italy.manual for version 3. Easy java simulations-using ejs to run simulink models in an interactive way for version.htm Kneţevic O. 279-285. Suvremena metodika i nastava matematike. May 25-28 (pp. br..com/3d/3d-pure. (2004). Codolini P. Namestovski Ţ. ISBN: 86-8309731-5.hr/wp-content/uploads/2010/09/Bjelanovic. AVI '04 Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces ACM New York. (2001. Exploring Mathematics in MATHEMATICA.M. Matematika i škola. (2008).. Jose S. MeĎunarodna naučno-stručna konferencija: Savremene informatičke i obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju. e-book. Evaluation of an interactive tutorial for teaching the Central Limit Theorem.pdf Blachman N. kongresa nastavnika matematike Republike Hrvatske. 3d on the web . 51–58. Berger.. 195–199. Pt. Cadenhead R.. Java Applets in Education. E. Kurnik Z. 44.V. Literatura Aberson. Ţ. materijal za studijski program. Maryni P.(1992).. Gray T. & Romero. MATHEMATICA: A Practical Approach. Đukic M.garybeene. .. Beene G. (1995. Marescotti G. L.2 in 21 days. Učiteljski fakultet u Somboru. Lanzilotti R. Kurnik Z.Master Rad Muzafer Saračević 10. Healy. 187–201. Sombor. (2005). br. str. Arnold K. Berger.. Lemay W. Usability of E-learning tools. Teaching of Psychology. M. Nastava i vaspitanje. C. (1991. Individualizacija procesa usvajanja znanja u nastavi. vol. Holmes D. Davolini F. 2/2004. 63 – 66. USA. Glynn J. L. 1). pp. De Marsico M.normala. sams publishing. Michael R. 197-206 Beograd. Kyle.. internet članak http://www. 3.4. Horthon W.. R. (2000).htm Bjekić. Ardito C.. E-learning tools and technologies.master za e-učenje. CET. (2004).). Interaktivna nastava iz matematike. e-book. D. D. Programski jezik Java. (2005). 27. Horton K. Učenje istraživanjem u java apletima prema modelu Georgea Polya. 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Matematika i škola 7. Gosling J.. 10 . (2007). New Jersey: Prentice-Hall. (1998). ISBN: 0-7803-3336-5. Evaluating java applets for teaching on the Internet.. (2000). California: Adisson-Wesley.. (2003). (2001). Zbornik radova 1. Matematički zadatak...horton. (2. Dale E…. D. Zagreb. 289-291.

Dragićević S. Saračević M. PMF. R. Mašović S. Polya G. Internacionalna Konferencija. Festival informatičkih dostignuća INFOFEST 2010 Budva. Kopaonik.(1996). p. The International Journal of Educational and Psychological Assessment. 309–326. 3. Magistrarski rad. Zrenjanin. Infrastruktura sistema za e-učenje Univerziteta u Novom Pazaru. Mašović S.. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”. 2nd ed. Univerzitet METROPOLITAN . MeĎedović E.. Ref.. Saračević M. Modern trends in higher education and the future of e-learning. Polya. 2001. Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”. Beograd. MeĎedović E.Master Rad 21 22 23 Muzafer Saračević Maeder R.. HMD. (1957). 19(3). zvanično uputstvo 3.. R. Saračević M. Tehnika i informatika u obrazovanju. A. Uticaj primene savremenih nastavnih sredstava na povećanje efikasnosti nastave u osnovnoj školi. Serbia.(2010). (2011).br. Volume 2 str. 77-84. Matematičko otkriće. . Mašović S. (2009). YuInfo2010. Zrenjanin (rad je prihvaćen). Kamberović H. Devetakovic M. (2011). Evaluation of Mathematics Achievement Test: A Comparison between CTT and IRT. Third Edition. California: Adisson-Wesley. (2003). Special Issue: Interactive Learning Environments: Contemporary Issues and Trends. Mašović S. Novi Sad.... Modelovanje poslovnih procesa i primena Data Mining tehnika u e-učenju. Zagreb.. Ref. (2011). 19-26 Moreno. r. GEOGEBRA. praktikum za predmet – primena računara u matematici. Petruševskic Lj. 22-25. Kamberović H. Programming in MATHEMATICA.. Educational Psychology Review. Naumovic M... YUINFO 2011 – XVII meĎunarodna konferencija o računarskim naukama i informacionim tehnologijama. Razvoj interaktivnih simulacija pomoću easy java simulations i Simulink modela kao eksterne aplikacije. ITRO-conference 2011. G. Namestovski Ţ. Zrenjanin.. (2009). (2007). Mašović S. MeĎedović E.(2007). Radosav D. Redwood City..Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja 2010.. 10. Objektno-orijentisani pristup u simulaciji i metodologija simulacionog modeliranja. Vol. Princeton University Press. Milosavljević B. (2005.. Center for Quality. E-V-21. Saračević M. A-4. Integrisanje eksplorativnih alata u e-learning sisteme primena u oblasti arhitektonske geometrije (java view). Tehnički fakultet Čačak.. Issue 1. 5th International quality conference. Java i Internet programiranje. 107-111. Vidaković M. Mitrović B. Markus H. Univerzitet u novom sadu.. How to Solve It. Procesni pristup razvoja sistema za elektronsko učenje i UML modelovanje.). Mayer.Kamberović H. Vol... Crna Gora. Novi Sad. Mašović S. p. vol1. Hohenwarter J.2. 068. Interactive multimodal learning environments: Special issue on interactive learning environments: Contemporary issues and trends.. Saračević M. X meĎunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH Jahorina. (2010. Popović N.): Obrazovni računarski softver i autorski sistemi.118-129. (2008). Pavlović V. 81 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .(2010). Papić Ţ.. Integrated management web-based applications on JAVA platform. 9. 1. pp. INFOTEH-JAHORINA Vol. Metodologija primene apleta i animacija u nastavi Tehničkog i informatičkog obrazovanja.573-580. 842-845. (2011).. Saračević M. Morales R. March 2011. (2010). Praktikum. pp. Kamberović H..

str. Java and its supporting technologies. YUINFO 2011 – XVII meĎunarodna konferencija o računarskim naukama i informacionim tehnologijama.). G. Version 3.php?id=6486 http://e-lab.rs/moodle/mod/book/view.org/mod/data/view. informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja. MATHEMATICA Book. Moodle Your Way to Elearning. Infrastruktura za realizaciju i razvoj eučenja u obrazovnom sistemu. (1995). D.(2010). Model učenja na daljinu kao faktor Efikasnosti nastave grafičkih komunikacija u visokom obrazovanju tehničkih struka. Zrenjanin. Primena UML modelovanja i PHP jezika u izradi web aplikacije za e-učenje.. Pedagoško društvo Srbije. Beograd. V. monografija. MeĎedović E. Saračević M. Saračević M. Desnica E. http://e-lab. A.tfc.php?id=6236 http://e-lab. MeĎedović E.tfc. MeĎunarodni simpozijum. Saračević M.php?Id=6009 82 .asp?Id=11046 http://moodle. Milošević D. Saračević M.(2011). Weiss. Vilotijević M. Zrenjanin.kg.. Principles for using animation in computerbased instruction: Theoretical heuristics for effective design. ITRO-conference 2011. Objektno-orijentisano programiranje i modelovanje – JAVA i UML. (1998). R. Zrenjanin (rad je prihvaćen).linkovi: L1 L2 L3 L4 L5 L6 Klasifikacija alata za e-učenje Vrste sistema za e-učenje Razlozi za korisničku podršku Ocenjivanje u e-učenju Virtual Interactive Classroom Modules and plugins. doktorska disertacija.rs/moodle/mod/book/view.. Knowlton. Comparative analysis of success studying at the department of computer science in the traditional way and on the internet.. Saračević M.Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja 2010. Tehnologija. California. Mustafić F. vol1. 465–477.kg. informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja.. CDAC Mumbai.. Mašović S. (2008).. Mašović S. Sasikumar M. (1996. Milošević D.. Sotirović. Tehnički Fakultet Čačak (rad je prihvaćen). March 7-10. (2011).Master Rad Muzafer Saračević 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Saračević M.com/article. Univerzitet u Novom Pazaru. MeĎunarodni simpozijum.ac. Beograd. Tehnički Fakultet Čačak (rad je prihvaćen). Tehnologija. S. Co. 6. (1999. Street. (2001). i Adamović Ţ. (2011). S. Od tradicionalne ka informacionoj didaktici. Proceedings of the ACM. Computers in Human Behavior. (2011). Goodman.ac.campus-technology.php?id=5102 http://e-lab. Venkataraman R. Kopaonik..ac..tfc. Novalić F. 18. Addison-Wesley Publishing. Wolfram S.kg. (2011). Univerzitet METROPOLITAN . Ahmeti J..rs/moodle/mod/resource/view... R.rs/moodle/mod/resource/view. Tehnički fakultet Mihajlo Pupin. E. (2002): Metodologija naučno-istraživačkog rada. Designing a Virtual Classroom. & Morrison.tfc. Neki predlozi unapreĎenja nastave matematike primenom alata za e-učenje.).php?id=6319 http://www.. Tehnički fakultet – Mihajlo Pupin.MeĎedović E.kg. Materijal za pripremu i metodološki okvir istraživanja: M1 M2 Internet izvori . architectures for ebusiness systems.0. MeĎedović E. 131-136. auerbach publications. Hadţiahmetović A.. 6. Turoff M. (2010).ac. Redwood City. Some experimental evidence on the educational value of interactive Java applets in Web-based tutorials. (2002).. Apleti u nastavi kao podrška u funkciji motivacije talentovanih učenika.

P6. S4.aplet u matematici. P7. S2. Izgled kursa za učenike Struktura kursa za nastavnike Primer ankete za nastavnike Primer ankete za učenike Primer završne ankete za učenike Rezultati anketiranja nastavnika (u %) Rezultati anketiranja učenika Rezultati završnog anketiranja učenika Rezultati završnog testa 84 86 87 89 91 92 93 95 96 Lista izvornih kodova u Javi S1.aplet u matematici. S3.Master Rad Muzafer Saračević Lista priloga P1. Primer 1 . P3. P5. P4. rad sa dogaĎajima Primer upitnika u obliku java apleta – Forma1 Primer upitnika u obliku java apleta – Forma2 97 99 100 103 83 . P8. rad sa grafičkim elementima Primer 2 . P9. P2.

ime kursa i autor Deo kursa koji je namenjen učenicima šestog razreda Deo kursa koji je namenjen učenicima sedmog razreda 84 . Izgled kursa za učenike Naslovna strana kursa.Master Rad Muzafer Saračević P1.

diskusije) * Deo kursa koji se odnosi na java aplete (osnovni i napredni nivo).Master Rad Deo kursa koji je namenjen učenicima osmog razreda Muzafer Saračević Deo kursa koji se odnosi na kolaborativan rad učenika (radionice. namenjen nastavnicima ** 85 .

Čas   Kako izabrati pravi aplet u nastavi. da se učenicima i nastavnicima približe procesi u prirodnim naukama i tehnici.apleta. animacija itd. 4. upoznavanje nastavnika sa mogućnostima i načinom kreiranja časa pomoću interaktivnih sadržaja . 2. Ubacivanje apleta u WEB-stranicu. 86 . da se olakša priprema nastave i da se pojednostave nastavni sadržaji. Čas   Nastava u virtuelnoj učionici. interaktivni sadrţaji i apleti (Zašto i kako se mogu apleti primeniti u nastavi). 3.Master Rad Muzafer Saračević P2. Teme 1. korišćenje nekih gotovih besplatnih programa koji su namenjeni nastavi predmeta iz prirodnih nauka. upoznavanje nastavnika sa metodičkim i didaktičkim osobinama teorijske i laboratorijske nastave koja je podržana JAVA apletima. simulacija. upoznavanje sa pojmom simulacija. čuvanje i obrada apleta. Upoznavanje sa gotovim programima i alatima. Parametri i atributi apleta. Čas   Obrada apleta. Demonstracija apleta iz raznih oblasti/predmeta. domet apleta (S kim aplet može komunicirati). prevoĎenje apleta. pronalaženje. Struktura kursa za nastavnike Ciljevi        kvalitetno izvoĎenje nastavnog procesa upotrebom besplatnog softvera i apleta. Čas   Demonstracija časa sa korišćenim apletom.

Primer ankete za nastavnike 87 .Master Rad Muzafer Saračević P3.

Master Rad Muzafer Saračević 88 .

Primer ankete za učenike 89 .Master Rad Muzafer Saračević P4.

Master Rad Muzafer Saračević 90 .

Master Rad Muzafer Saračević P5. Primer završne ankete za učenike 91 .

28571 42.76 4.52 66. Ocenite usaglašenost tempa predavanja i obima gradiva.04762 38.76 23. Ocenite koliko je stečeno znanje primenljivo u praksi.09524 23.52 9.761905 9.52 28.Rezultati anketiranja nastavnika (%) Pitanja sa ocenom PITANJE Ocenite kvalitet udţbenika koji koristite sa aspekta ilustracija i grafičkih crteţa.76 9.80952 33.80952 28.52381 19.04762 14.57 33.28571 9.761905 4.52381 33. Procenite zainteresovanost vaših učenika za vodjenje e-učenja.10 19.81 4.04762 9.28571 19.04762 23.52 14.33 92 . Ocenite podsticaj učenika na aktivnost. primenio sam u nastavi 4.primeren obimu gradiva po času.28571 14.52381 4.52381 9.28571 3 38.33333 19.29 38.57143 9.81 9. Ocenite vašu spremnost i motivisanost za vodjenje inovacija u radu.33333 9.52381 14.28571 100 100 100 100 100 Pitanja sa opisnim odgovorom PITANJE nije mi uopšte poznat delimično.76 23.761905 4 23.28571 38.09524 9.52 čuo sam za termin i znam značenje 19.57143 4.04762 19.05 poznat mi je teorijski i znam praktične primere primene 52.52381 9.67 9.76 Da li vam je poznat pojam – interaktivna nastava i/ili interaktivni sadrţaji u nastavi? Da li vam je poznat pojam animacija / simulacija? Da li vam je poznat pojam primene apleta u nastavi? Da li vam je poznat pojam virtuelnih učionica? Da li vam je poznat pojam elektronskog učenja? 14. Ocenite dostupnost dodatnih resursa za učenje u školi. kritičko razmišljanje i kreativnost primenom samo udţbenika koji je preporučen.33333 38. Ocenite koliko ste zadovoljni dosadašnjim načinom rada? Ocenite tehničku podršku učenju u vašoj školi 1 14.09524 9.29 4.81 9.09524 5 4.05 23.38 poznat mi je i u praksi.85714 14.52 4.52381 19.Master Rad Muzafer Saračević P6.57143 100 100 100 100 100 100 100 38.33333 19. Ocenite kvalitet vaših predavanja kada je u pitanju primena informacionih tehnologija u nastavi matematike? Ocenite zainteresovanost učenika i motivisanost za rad.52381 28.57143 14.04762 23.80952 19.761905 52. Ocenite mogućnost primene e-učenja kao dodatnog vida obrazovanja uz klasični u vašoj školi.761905 9.57143 19.80952 23.52381 33.38095 28.33333 33.04762 33.52381 9.samo sam čuo za termin a uopšte ne znam značenje 9.09524 0 9.52381 38.09524 28.38 9.04762 14.80952 14.52 52.52381 28.28571 2 19.04762 19.04762 4.761905 4.

81 9. evaluacije / ocenjivanja? Muzafer Saračević 14.52 19. vi: 93 .43 23.29 P7.69 15.93 13.33 38.52 4.67 9.14 Kada imate problem u svladavanju gradiva.61 24.29 33.76 14.10 9.61 62.52 23.76 PITANJE Da li koristite računar u pripremi Vaših časova? Da li koristite internet u pronalaţenju zanimljivih sadrţaja u nastavi? nikako veoma slabo koristim.98 19.53 13.78 18.06 32.61 12.10 9.16 1.76 4.46 84.02 15.52 4. svakodnevno 38.95 17.05 66.54 67.26 36. Rezultati anketiranja učenika Pitanje 1 2 Koja vam je trenutna ocena iz matematike? 3 4 5 Volite li matematiku? Smatrate li da je matematika teţak predmet? Koliko ste zadovoljni profesorom/nastavnikom koji vam predaju matematiku? da ne da ne 1 2 3 4 5 a) me zanima Učim matematiku jer: b) želim bolju ocenu c) želim prolaznu ocenu d) ništa od navedenog a) pokušavate sami naći rešenje b) obratite se roditeljima za pomoć c) obratite se svome profesoru/nastavniku d) tražite instrukcije e) ništa od navedenog Odgovor 6 razred 9 12 21 12 7 23 38 47 14 11 7 4 21 18 9 24 8 2 11 7 39 1 3 7 razred 7 18 20 9 5 19 40 51 8 17 11 15 4 12 12 19 15 1 7 14 38 0 0 8 razred 7 11 21 5 5 13 36 44 5 5 5 2 14 23 9 11 6 0 14 2 29 0 4 sum 23 41 62 26 17 55 114 142 27 33 23 21 39 53 30 54 29 3 32 23 106 1 7 % 13.72 0. povremeno od 1-3 meseca koristim.36 17.59 4.38 10. bar 1 mesečno redovno.75 31.Master Rad Da li vam je poznat pojam elektronske provere znanja.08 31.

67 1.93 6.35 10.10 Rezultati za pitanje Nastava informatike je zanimljivija od matematike .96 67.74 17.86 6.00 94 .17 4.17 11.pitanje otvorenog tipa.90 12. Navedeni razlozi zbog primene računara zbog zanimljivog gradiva / lekcija zbog načina rada nisu odgovorili ostalo zanimljivija je nastava matematike 6 39.34 11.64 94.67 14.79 100.87 8.49 12.08 11.20 19.48 8.65 14.16 7.79 4.75 6.36 68.08 11.54 89.24 10.83 75.24 10.18 51.79 78.11 7.78 13.78 5.46 32.Master Rad Koristite li računar? Traţi li vaš profesor/nastavnik matematike od vas saradnju u nastavi? U nastavi više volite: SviĎa li vam se kada se u nastave koriste druga sredstva osim krede i table Imate li pristup internetu kod kuće? Nastava informatike je zanimljivija od matematike? Koristiš li mogućnost odlaska na dopunsku/dodatnu nastavu u svojoj školi? da ne da ne ponekad a) individualni rad b) grupni rad da ne svejedno mi je da ne da ne da ne ponekad 54 7 47 5 9 25 36 58 1 2 42 19 57 4 17 38 6 49 10 44 12 3 21 38 55 2 2 37 22 51 8 6 51 2 46 3 37 12 0 7 42 47 0 1 35 14 43 6 2 43 4 Muzafer Saračević 149 20 128 29 12 53 116 160 3 5 114 55 151 18 25 132 12 88.56 7 55.56 8 ukupno 59.78 2.16 9.10 31.08 5.

56 60.80 6.98 19.18 63.00 2.45 91.88 16. Rezultati završnog anketiranja učenika pitanje Da li vam je poznat pojam i namena apleta u nastavi ? odgovor DA NE Da li vam odgovara da uz standardno obrazovanje imate i prateće eobrazovanje ? DA 6 RAZRED 7 RAZRED 8 RAZRED SUM % 47 11 42 46 8 41 39 12 37 132 31 120 80.79 82.68 6.74 82.59 86. vi: Da li je sistem za e-učenje (Moodle) jednostavan za korišćenje? Da li vam je Moodle pomogao u učenju i da li bi ga ubuduće koristili? 95 .50 13.41 8. a imate aplet koji je namenjen toj oblasti.99 0.50 Kada imate problem u svladavanju gradiva.38 3.82 17.75 26.13 12.21 NE DA NE a) pokušavate sami naći rešenje b) obratite se roditeljima za pomoć c) obratite se svome profesoru/nastavniku d) tražite instrukcije e) ništa od navedenog DA NE DA NE 9 51 7 31 7 19 0 1 51 7 48 10 12 43 11 41 4 7 0 2 49 5 47 7 8 41 10 32 0 18 0 1 49 2 46 5 29 135 28 104 11 44 0 4 149 14 141 22 17.02 73.Master Rad Muzafer Saračević P8.62 NE Koliko ste zadovoljni nastavom podrţanom interaktivnim sadrţajima ? 1 2 3 4 5 Nastava matematike uz prateće interaktivne sadrţaje moţe biti isto tako zanimljiva kao i informatika? Da li vam nastavnik daje dovoljno informacija gde sami moţete pronaći aplete? DA 16 1 4 7 5 41 49 13 2 2 7 9 34 42 14 3 4 7 13 24 43 43 6 10 21 27 99 134 26.

37 2.11 6 razred 7 razred 8 razred ODNOS GRUPA broj učenika 68 78 59 205 1 grupa 2.56 2.61 2.55 0.56 0.78 3.Master Rad Muzafer Saračević P9.75 6 razred 7 razred 8 razred 96 .99 razlika 0.10 6 razred 7 razred 8 razred GRUPA B broj učenika 25 31 21 77 prosečna ocena 2.46 29.11 2.23 2.11 2.41 0.78 3.62 2.32 razlika 0.17 2.4 0.05 -0.66 43.02 3.97 2.03 % 5. Rezultati završnog testa GRUPA A broj učenika 43 47 38 128 prosečna ocena 2.65 test 2.13 21.32 razlika 0.69 -10.34 % 17.2 0.23 2.02 3.99 2 grupa 2.73 13.27 6.37 2.26 0.97 1.6733 % 24.30 15.95 -1.35 test 2.11 2.61 2.12 -0.17 2.91 0.

*. int cetiri_aktivno=0. Button cetiri=new Button("cetiri"). } public void mouseClicked(MouseEvent e){} public void keyReleased(KeyEvent e){} public void keyTyped(KeyEvent e){} public void keyPressed(KeyEvent e){ switch (e.applet. int sest_aktivno=1.yellow.getKeyChar()){ case 'b':nova_boja=Color. case 'Y':nova_boja=Color.break.blue. repaint().green. MouseListener. Color nova_boja=(Color.yellow.blue). int y=e.event. int tri_aktivno=0.getY(). Button sest=new Button("sest").} repaint().Java aplet. import java. public void mouseExited(MouseEvent e){} public void mouseEntered(MouseEvent e){} public void mouseReleased(MouseEvent e){} public void mousePressed(MouseEvent e){ int x=e. case 'B':nova_boja=Color. // Autor apleta : Muzafer Saracevic public class MojAplet extends Applet implements ActionListener.break. if(x>60 && x<150 && y>100 && y<220) if(aktivno==1) aktivno=0.break.green. } 97 .*.blue.*. case 'y':nova_boja=Color. Primer 1 . import java. KeyListener{ Button tri=new Button("tri").awt.awt.break. rad sa grafičkim elementima import java. case 'g':nova_boja=Color.break. int aktivno=1.break.getX().Master Rad Muzafer Saračević IZVORNI KOD (source code) S1. else aktivno=1. case 'G':nova_boja=Color.

} public void actionPerformed(ActionEvent e){ if(e. Muzafer Saračević if(aktivno==0) g. sest.140). add(sest).addMouseListener(this).60. else if(sest_aktivno==1)g.Master Rad public void init() { tri.getSource()==sest){ tri_aktivno=0.60. } else if(e.niz2. g. 50 ).getSource()==cetiri){ tri_aktivno=0.setColor(nova_boja).6).70.12.170. g. } repaint().140. } public void paint(Graphics g) { g. else if(cetiri_aktivno==1)g.150).addKeyListener(this). this. int niz1[] = {100.addActionListener(this).50}.fillOval(100.addActionListener(this). if(tri_aktivno==1)g.300. cetiri_aktivno=0.else g.niz2.drawRoundRect(320. g.drawPolygon(niz1.4). sest_aktivno=0. cetiri_aktivno=0. sest_aktivno=1. add(tri). } else if(e. sest_aktivno=0.} } 98 .20. int niz2[] = {20.100.150).300.40.12).drawString("GEOMETRIJSKA TELA".70).170}.130.150. cetiri.300.350.3).100. g.drawRect(360.addActionListener(this). this.drawPolygon(niz1.niz2.150. add(cetiri).325.fillOval(60.drawOval(60.300.30.140.drawPolygon(niz1. cetiri_aktivno=1.getSource()==tri) { tri_aktivno=1.

add(JST).add(RST). j_st=0. else aktivno=1.*.} repaint().awt.break. case '6':Dimenzija_poligona=6. rad sa dogaĎajima import java.event. Primer 2 – Java aplet. // Autor apleta : Muzafer Saracevic public class Prvi extends Applet implements ActionListener. Button RST=new Button("P_290"). j_kt=0. JST.addActionListener(this).getKeyChar()){ case '4':Dimenzija_poligona=4.break. if(x>60 && x<150 && y>100 && y<220) if(aktivno==1) aktivno=0.*. MouseListener. this. import java. int y=e.addMouseListener(this). } public void init() { JKT.*. } 99 . r_st=1.KeyListener{ Button JKT=new Button("P_190"). case '5':Dimenzija_poligona=5.getY().addKeyListener(this). repaint(). void void void void mouseClicked(MouseEvent e){} keyReleased(KeyEvent e){} keyTyped(KeyEvent e){} keyPressed(KeyEvent e){ public public public public } public public public public switch (e. RST.break.Master Rad Muzafer Saračević S2. import java.addActionListener(this). int int int int int Dimenzija_poligona=6. void mouseExited(MouseEvent e){} void mouseEntered(MouseEvent e){} void mouseReleased(MouseEvent e){} void mousePressed(MouseEvent e){ int x=e.getX().awt. case '0':Dimenzija_poligona=0.applet. aktivno=1. this. add(JKT).addActionListener(this).break. Button JST=new Button("P_240").

Master Rad
public void paint(Graphics g) { g.drawRect(360,130,140,180); g.drawString("GRAFICKI ELEMENTI",325, 50 ); g.drawRoundRect(320,30,140,40,12,12); g.drawRect(60,60,150,150); g.fillOval(60,60,150,150); if(aktivno==0) {g.setColor(Color.red); g.drawString("PLAY",160,160);} else g.fillOval(60,60,150,150); int P1[] = {100,300,350,300,100,50}; int P2[] = {20,20,170,300,300,170}; if(j_kt==1) g.translate(50,190); else if(j_st==1) g.translate(50,240); else if(r_st==1) g.translate(50,290); if(Dimenzija_poligona==4) g.drawPolygon(P1,P2,4); else if(Dimenzija_poligona==5) g.drawPolygon(P1,P2,5); else if(Dimenzija_poligona==6) g.drawPolygon(P1,P2,6); else if(Dimenzija_poligona==0) g.clearRect(60,60,150,150);} public void actionPerformed(ActionEvent e){ if(e.getSource()==JKT) {j_kt=1;j_st=0;r_st=0;} else if(e.getSource()==JST) {j_kt=0;j_st=1;r_st=0;} else if(e.getSource()==RST){ j_kt=0;j_st=0;r_st=1;} repaint();} }

Muzafer Saračević

S3. Primer upitnika u obliku java apleta – forma1
import java.awt.event.*; import javax.swing.*; // Autor apleta : Muzafer Saracevic public class Quiz1 extends Applet implements ActionListener{ GridLayout glavna=new GridLayout(4,2); Panel p=new Panel(); Label Naslovna =new Label("PROGRAMSKI JEZICI") Checkbox prvi=new Checkbox("java",true); Checkbox drugi=new Checkbox("c", false); Checkbox treci=new Checkbox("c++", false); Checkbox cetvrti=new Checkbox("pascal", false);

100

Master Rad
Button nazad=new Button("Nazad"); Button napred=new Button("Napred"); TextArea Komentar = new TextArea(10,10); Panel panel_podaci=new Panel(); GridLayout mreza_podaci=new GridLayout(3,2); Panel panel_check=new Panel(); BorderLayout BL=new BorderLayout(); Panel panel_pitanje=new Panel(); GridLayout mreza_pitanje=new GridLayout(3,1); Panel panel_radio=new Panel(); GridLayout mreza_radio=new GridLayout(2,1); Panel panel_dugmad=new Panel(); GridLayout mreza_dugmad=new GridLayout(1,2); Button prijava=new Button("prijava"); Label ime=new Label("prezime"); TextField ime_polje = new TextField();

Muzafer Saračević

Label prezime =new Label("prezime"); TextField prezime_polje=new TextField(); Label Sistem =new Label("sistem"); TextField sistem_polje=new TextField("administrator"); TextField password = new TextField(10); Label Pitanje =new Label("Apleti su posebna vrsta Java programa koji su namenjeni za ugradjivanje u :"); Button odg1=new Button("HTML stranice"); Button odg2=new Button("Pascal kodovi"); CheckboxGroup grupa=new CheckboxGroup(); Checkbox rb1=new Checkbox("web dizajn",grupa,true); Checkbox rb2=new Checkbox("e-poslovanje",grupa,false); int r_b1=1; int r_b2=0; public void init() { p.setLayout(glavna); add(Naslovna);add(panel_podaci); add(password);add(prijava); add(panel_pitanje);add(panel_check); add(panel_radio);add(panel_dugmad); panel_podaci.setLayout(mreza_podaci); panel_podaci.add(ime); panel_podaci.add(ime_polje); panel_podaci.add(prezime); panel_podaci.add(prezime_polje); panel_podaci.add(Sistem); panel_podaci.add(sistem_polje); password.setEchoChar('*'); sistem_polje.setEnabled(false); odg1.addActionListener(this);

101

Master Rad
odg2.addActionListener(this);

Muzafer Saračević

panel_check.setLayout(BL); panel_check.add(prvi,BorderLayout.SOUTH); panel_check.add(drugi,BorderLayout.NORTH); panel_check.add(treci,BorderLayout.WEST); panel_check.add(cetvrti,BorderLayout.EAST); panel_check.add(Komentar,BorderLayout.CENTER); panel_radio.setLayout(mreza_radio); panel_radio.add(rb1);panel_radio.add(rb2); panel_pitanje.setLayout(mreza_pitanje); panel_pitanje.add(Pitanje); panel_pitanje.add(odg1);panel_pitanje.add(odg2); panel_dugmad.setLayout(mreza_dugmad); panel_dugmad.add(nazad); panel_dugmad.add(napred);} public void actionPerformed(ActionEvent e){ if(e.getSource()==rb1) {r_b1=1;r_b2=0;} else if(e.getSource()==rb2){ r_b1=0;r_b2=1;} repaint(); } public void paint(Graphics g) { if(r_b1==1) g.drawString("TACAN ODGOVOR",185, 150 ); else if (r_b2==1) g.drawString("NETACAN ODGOVOR",185, 150 ); g.fillOval(0,0,150,150); } }

102

Primer upitnika u obliku java apleta – forma2 import import import import java. Label username=new Label("username"). GridLayout mreza_dugmad=new GridLayout(1.event.*. CheckboxGroup grupa=new CheckboxGroup(). Panel panel_pitanje=new Panel().grupa. Panel panel_prijava=new Panel(). Panel panel_izbor=new Panel().false). Button java=new Button("java").1).10). Panel panel_radio=new Panel().2). javax. Checkbox treci=new Checkbox("prvi".*. TextField username_polje = new TextField(). TextField password_polje=new TextField().false).awt.grupa.true). Checkbox prvi=new Checkbox("prvi". 103 .swing. Panel p=new Panel(). Button aplikacija=new Button("aplikacija").1). Button next=new Button("next"). GridLayout mreza_pitanje=new GridLayout(3.false).grupa.awt. Checkbox drugi=new Checkbox("drugi". // Autor apleta : Muzafer Saracevic public class Quiz2 extends Applet implements ActionListener{ GridLayout glavna=new GridLayout(3.2).applet.*. Checkbox cetvrti=new Checkbox("cetvrti". Panel panel_dugmad=new Panel().*. TextArea Komentar = new TextArea(10. GridLayout mreza_prijava=new GridLayout(2. BorderLayout polarna=new BorderLayout().3).grupa. Label Naslovna =new Label("PRIJAVA").Master Rad Muzafer Saračević S4. Label Pitanje =new Label("ZA IZRADU GRAFICKOG INTEFEJSA KORISTIMO PROGRAM:"). Button prijava=new Button("prijava"). Button applet=new Button("applet"). Label password =new Label("password"). Button back=new Button("back"). java. GridLayout mreza_izbor=new GridLayout(3. java.

EAST). panel_izbor. public void init() { p. aplikacija. } Muzafer Saračević 104 . panel_izbor.add(odgovor2). add(panel_pitanje).add(password).Master Rad Checkbox odgovor1=new Checkbox("JAVA". add(panel_prijava). panel_radio. panel_prijava. Checkbox odgovor2=new Checkbox("PASCAL". panel_radio. panel_pitanje. panel_pitanje. panel_dugmad.addActionListener(this). panel_izbor. add(Komentar).add(password_polje).BorderLayout.setLayout(mreza_prijava).BorderLayout. int jav=1.BorderLayout. add(prijava).setLayout(glavna).add(username).add(username_polje).NORTH). panel_prijava.int app=0.false). panel_prijava. panel_dugmad.add(odgovor1).addActionListener(this).add(back). applet. panel_radio.setLayout(mreza_pitanje). add(panel_izbor).WEST). add(Naslovna).setLayout(polarna).int apl=0. panel_izbor.BorderLayout.add(treci.add(java).add(Pitanje). panel_prijava. panel_pitanje.setEchoChar('*'). java.SOUTH). panel_dugmad.add(aplikacija).add(next). add(panel_dugmad). panel_pitanje. panel_radio.add(drugi. panel_radio. password_polje.addActionListener(this).add(applet). add(panel_radio).setLayout(mreza_dugmad).true).add(prvi.add(cetvrti.setLayout(mreza_izbor). panel_prijava.

} public void paint(Graphics g) { if(jav==1) else if (app==1) else if (apl==1) } } g. 50 ). app=0. } else if(e. g.185.getSource()==applet){ jav=0. } else if(e. app=0.185.getSource()==aplikacija){ jav=0.getSource()==java) { jav=1. Muzafer Saračević 105 . 50 ). g. apl=0.185.drawString("APLIKACIJA".Master Rad public void actionPerformed(ActionEvent e){ if(e.drawString("APLET".drawString("JAVA". } repaint(). app=1. apl=0. apl=1. 50 ).

Primer definisanja algoritma za vise promenljivih Slika 34.4 Provera znanja u SketchPad-u 19 22 23 24 24 25 26 29 30 30 31 31 32 32 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40 40 41 45 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 49 49 49 50 50 106 . Primer navoĎenja pitanja sa vise promenljivih Slika 33. Primena Wiris alata u otvorenom tipu pitanja – esej sa kratkim odgovorom Slika 26.1 – aplet sa mogućnošću menjanja pozicije oblika Slika 5 – okruţenje programa GeoGebra Slika 5. Primer kako nastavnik unosi tačan odgovor za prethodni primer Slika 29.1 Prvi slučaj Slika 36.rad sa 3D grafikom u alatu Mathematica Slika 16.1 Deo korisničkog interfejsa Easy Java Simulations Slika 14. Primer pitanja promenljivom Slika 30. Korisnički interfejs Easy Java Simulations Slika 13. Primer apleta u Easy Java Simulations Slika 15 .2 Drugi slučaj Slika 36. Primena Wiris alata u zatvorenom tipu pitanja – pitanje sa visestrukim odgovorom Slika 36.Bela tabla Slika 11 – glavni odeljci Wiris alata Slika 12 – mogucnost snimanja Wiris sadrţaja Slika 13.1 – primer dinamičkog aţuriranja podataka u GeoGebri Slika 6 .Način realizacije i implementacija apleta u html editor Slika 7 – editor Wiris alata Slika 8 – Wiris u obliku onlajn okruţenja Slika 9 – Wiris alat za izradu kvizova Slika 10 – Wiris .Master Rad Muzafer Saračević Lista slika Slika 1 – aplet sa nizom Geometrijskih oblika Slika 2 – okruţenje JCreator-a Slika 3 – Izbor kreiranja apleta u NetBeans-u Slika 4 – aplet sa dogaĎajima na taster i na klik miša Slika 4.Jednostavan primer u SketchPad-u i Motion Controller Slika 6. Primena Wiris alata u otvorenom tipu pitanja – esej sa sloţenim odgovorom Slika 28. Primer definisanja algoritma za promenljivu Slika 32. Primer apleta i njegovih podešavanja u alatu Java View Slika 19 .3 Treći slučaj Slika 36. . PonuĎeni odgovori za pitanje sa višestrukim odgovorom Slika 36.2 . Okruţenje TWikiDraw Slika 25. Primer pitanja sa višestrukim odgovorom Slika 35. Primeri edukativnih java igrica u vidu apleta namenjenih za nastavu matematike Slika 24.math chat Slika 22 – primer obrazovne igre za nastavu matematike u obliku apleta Slika 23.1 .Radno okruţenje alata Geometer’s Sketchpad Slika 6. Primer kako nastavnik unosi tačan odgovor za prethodni primer Slika 27.demonstracija izračunavanja rastojanja tačaka u koordinatnom početku Slika 17– implementacija Mathematice na smart telefone Slika 18.Primer integrisanja Java View okruţenja u funkcionalnost Forum sistema za e-učenje Slika 20 . – primer navoĎenja promenljive u Wiris editoru Slika 31.rad sa 3d grafikom u Mathematici i izvoz u Applet Slika 21 – Okruţenje WIRIS Conference .

Izgled editora posle instalacije Wiris plugin-a u Moodle sistemu Slika 46. Primer rada sa filterima u Moodle sistemu za e-učenje Slika 52.1 – Rezultati anketiranja nastavnika o dosadašnjem obliku izvoĎenja nastave Grafik 3. kviz Slika 50. import u rečnik pojmova Slika 49.com Slika 43. chat Slika 51. Geogebra filter (Math Applets) Lista tabela Tabela 1 – lista alata za kreiranje interaktivnog sadrţaja za e-učenje Tabela 2 – Alati za ocenjivanje u e-učenju Tabela 3 – primer upotrebe JavaScript naredbe i implementacije u Java apletima Tabela 4 . Načini implementacije apleta u Moodle okruţenje Slika 44. importovanje na resurse. primer testa odraĎen u obliku Java apleta Slika 38. tekstualna strana Slika 47.Master Rad Slika 37. grupe A i B ( u % ) Grafik 13 – Rezultati anketiranja učenika o načinu savladavanja gradiva primenom apleta Grafik 14 – rezultati anketiranja učenika o sistemu za e-učenje i o pojmu i primeni apleta Grafik 15 – rezultati anketiranja učenika o nastavni uz primenu interaktivnih sadrţaja Grafik 16 – ocene učenika za sprovedenu nastavu koja je podrţana interaktivnim sadrţajima 69 69 70 70 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 107 . Primer virtuelne laboratorije na http://mathandmultimedia.Besplatni alati koji se mogu iskoristiti za razvoj virtuelnih učionica 10 43 45 54 Lista grafika Grafik 1 – Rezultati anketiranja nastavnika o poznavanju pojmova Grafik 2 – Rezultati anketiranja nastavnika o primeni računara i internet u nastavi Grafik 3. Primer učitavanja apleta Slika 45. GeoGebra editor u sistemu za e-učenje Slika 53. Virtuelna labaratorija namenjena talentovanim učenicima za predmet matematika Slika 40. mogućnost generisanja grafike u zavisnosti od sadrzaja Slika 48. primer kreiranog upitnika u obliku apleta Muzafer Saračević 51 52 55 55 56 57 59 60 61 62 62 62 62 62 63 63 63 slika 39.2 – Rezultati anketiranja nastavnika o dosadašnjem obliku izvoĎenja nastave Grafik 4 – Rezultati anketiranja učenika o motivima učenja Grafik 5 – Rezultati anketiranja učenika o načinu savladavanja gradiva Grafik 6 – Rezultati anketiranja učenika o komunikaciji i kolaborativnom radu u nastavi Grafik 7 – Rezultati anketiranja učenika o predmetu matematika Grafik 8 – rezultati anketiranja učenika o razlozima Grafik 9 – Rezultati anketiranja učenika o savremenoj nastavi Grafik 10 – uporedna analiza prethodne prosečne ocene i prosečna ocena ostvarena na testu Grafik 11 – Odnos ocena za grupe A i B Grafik 12 – odnos ocena sa kontrolne veţbe. Virtuelna laboratorija sa velikim brojem apleta za eksperimentisanje Slika 41. aplet Virtual Classroom Slika 42.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->