P. 1
Prijedlog_operativnog_plana_za_8_razred_2011_2012_pocetak_sk.godine12.09 (1)

Prijedlog_operativnog_plana_za_8_razred_2011_2012_pocetak_sk.godine12.09 (1)

|Views: 246|Likes:
Published by maarioo1

More info:

Published by: maarioo1 on Dec 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2015

pdf

text

original

ŠKOLSKA GODINA 2010./2011. OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8.

RAZRED – MJESEC RUJAN
REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA, JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

KLJUČNI POJMOVI

1. i 2.

1. Uvodni sat Sadržaj i način rada 1. Kemijski elementi, njihovi spojevi i maseni udio elementa u spoju 2. Sumpor sumpor 3. Sumporov dioksid i sumporasta kiselina opća svojstva nemetala

Upoznati učenike sa sadržajem, načinom rada, izvorima znanja kojima će se služiti.

Izvesti pokuse i jednadžbama obrazložiti kemijske reakcije sumpora s kisikom te nastalih oksida s vodom; znati pravilno razrijediti koncentrirane kiseline vodom; obrazložiti nastajanje kiselih kiša; univerzalnim indikator papirom odrediti pH vrijednost kiselim otopinama; znati navesti neke osnovne kiseline i njihove formule: dušična, klorovodična, sumporna, ugljična, i sumporasta.

3. i 4.

4. Sumporov trioksid i sumporna kiselina 5. Što su kiseline i kakva su im svojstva kiseline, vodikov (oksonijev) ion

Izvesti pokuse dokazivanja kiselina i djelovanja na metale.

5. i 6.

6. Ponavljanje: nemetali, oksidi nemetala, kiseline

Razvijati samostalnost u radu, sigurnost, sposobnost individualnog i timskog rada.

Spojevi kalcija opća svojstva metala hidroksid. lužina. neutralizacija Poznavati različite metode dobivanja soli. Znati pripremiti otopinu kuhinjske soli zadanog sastava (npr. – 14. Soli – nazivlje. i 8. –12. Ponavljanje: metali i njihovi spojevi 11. i 2. reakcija metala s kiselinama). 11. naučiti svojstva i uporabu željeza. Dobivanje soli načini dobivanja soli. teme Utvrditi stečena znanja i moći ih primijeniti na novim primjerima. 9. Izvesti pokuse i jednadžbama obrazložiti reakcije magnezija. reakcija metalnih oksida s kiselinama. 7. nastajanje špiljskih ukrasa. 13. pokusima istražiti svojstva soli. pokusom i jednadžbom reakcije dokazati da zemnoalkalijski metali i njihovi oksidi s vodom daju lužine (gašeno vapno). te taloženje i otapanje “kamenca”. Pokusom pokazati da neki kristali. nazivlje i kemijske formule soli hidratne soli Naučiti sastaviti formule soli. univerzalnim indikatorskim papirom odrediti pH-vrijednost lužnatim otopinama. . i 14. topljivost kalcijeva karbonata u oborinskim vodama. svojstva i uporaba pojmovi iz 1. znati obrazložiti razliku između hidroksida i lužine. npr. modre galice. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 7. zemnoalkalijski metali Znati jednadžbama kemijskih reakcija prikazati nastajanje oksida zemnoalkalijskih metala (žarenjem karbonata i gorenjem metala na zraku). – 12. cinka i željeza s klorovodičnom i sumpornom kiselinom. pokusima i jednadžbama kemijskih reakcija obrazložiti vezanje žbuke. naučiti nazive soli i njihovu primjenu. i 10.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. 13. RAZRED – MJESEC LISTOPAD REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. Željezo željezo 10. sadrže kristalizacijsku vodu. 9. imenovati katione i anione. (neutralizacija kiselina i lužina. samostalno napisati i izjednačiti jednadžbe reakcija nastajanja soli. Zemno-alkalijski metali – kalcij 8. fiziološku otopinu). Pokusima istražiti i obrazložiti uvjete korozije željeza u vodi i načine zaštite željeza od korozije.

razvijanje radnih navika. Ugljik i njegovi spojevi 19. Maseni udio elementa u spoju i formula spoja 18. razlikovati svojstva dijamanta i grafita na temelju njihove kristalne strukture. – 16. soli ili ponavljanje i pismena provjera znanja 17. Oksidi ugljika i ugljična kiselina alotropske modifikacije ugljika oksidi ugljika ugljična kiselina. karbonati Naučiti da ugljik u prirodi dolazi u elementarnom stanju (grafit i dijamant) i kemijskim spojevima. Alotropske modifikacije ugljika 20. i 16. shvatiti opasnost od trovanja ugljikovim monoksidom i gušenja ugljikovim dioksidom u zatvorenom prostoru. 150 19. razvijanje individualnog i timskog rada. 2. znati pokusom dokazati ugljikov dioksid u mineralnoj vodi i izdahnutom zraku. 15. i 18. i 20. 17. RAZRED – MJESEC STUDENI REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. metali. Računanje masenog udjela elementa u spoju maseni udjeli elemenata u spoju Vježbanje sposobnosti izvođenja pokusa. . relativna molekulska masa i maseni udjel. kalcijev karbonat). moći izračunati maseni udio pojedinog elementa u spoju. moći rješavati jednostavnije problemske zadatke koji uključuju računanje s veličinama kao što su relativna atomska masa.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. Znati napisati jednadžbe nastajanja ugljikovih oksida (gorenje uz nedovoljan i obilan dotok zraka). Samoocjenjivanje: nemetali. te napisati jednadžbu pripadne kemijske reakcije (ugljična kiselina. Razumjeti vezu između formule spoja i masenih udjela elemenata u spoju. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 15.

stanično disanje. kruženje ugljika stanično disanje.21. Razvijanje radnih navika. što uzrokuje promjene klimatskih uvjeta na Zemlji. shvatiti da povećana emisija ugljikova dioksida u atmosferu uzrokuje povišenje temperature Zemlje kao planeta. poticanje na samostalnost. razvijanje sigurnosti i sposobnosti izražavanja. razgradnja organskih tvari. . pougljenjivanje ili karbonizacija Poznavati najvažnije kemijske procese kruženja ugljika u prirodi (fotosinteza. požari. otapanje vapnenačkih stijena. vulkanske erupcije). fotosinteza. spaljivanje fosilnih goriva. kruženje ugljika u prirodi. Ponavljanje: ugljik i njegovi spojevi. 21. i 22. Kruženje ugljika u prirodi 22.

28. 25. znati razlikovati tvari organskog i anorganskog podrijetla. S i halogenih elemenata u tvarima organskog podrijetla. raspravljati o posljedicama nekontroliranog izlijevanja nafte i naftnih derivata. i 26. 29.) pri radu i uskladištenju tvari organskog podrijetla. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 23. frakcijska destilacija. povezati nastavne sadržaje.. zapaljivost. 27. Elementi koji izgrađuju organske spojeve 26.). benzenom i razrjeđivačem) u zatvorenom prostoru. Ponavljanje: fosilna goriva i sastav organskih spojeva 28. naučiti ispravno čuvati zapaljiva organska otapala i druge zapaljive tvari. nafte i zemnog plina. 27. Provjeravanje znanja Utvrditi stečena znanja. H.. Ugljen 24. naučiti rukovati s bocama koje sadrže ukapljeni plin.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. 23. organska kemija. naučiti kako postupiti u slučaju nekontroliranog istjecanja zapaljivog plina. izvesti pokus suhe destilacije drveta ili ugljena. uočiti moguće opasnosti od nezgoda (isparavanje.. razvijati samostalnost i sigurnost. N. RAZRED – MJESEC PROSINAC REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. izbjegavati rad s organskim otapalima (npr. otrovanje. benzinom. raspravljati o fosilnim gorivima kao ograničenim izvorima energije. požar. samostalno izvesti jednostavnije pokuse dokazivanja C. 25. Nafta i zemni plin utvrđivanje ranije navedenih pojmova suha destilacija. upoznati rafinerijske proizvode kao glavni izvor organskih spojeva. Čime se organski spojevi razlikuju od anorganskih organski spojevi. kvalitativni sastav organskog spoja Poznavati zajednička svojstva organskih spojeva (nisko talište. Utvrditi usvojenost pojmova. i 24. steći elementarna znanja o frakcijskoj destilaciji nafte i suhoj destilaciji ugljena. 29. protumačiti uzroke eksplozija i požara. ugljen i nafta kao izvori organskih spojeva Poznavati temeljne činjenice o postanku fosilnih goriva: ugljena. Uočiti razliku između organskih i anorganskih spojeva.. Sistematizacija gradiva i zaključivanje ocjena (kraj prvog obrazovnog razdoblja) .

.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. nomenklatura. sažete i strukturne formule 33. i 33. povezati pojam zasićenosti ugljikovodika s prisutnošću samo jednostrukih veza u molekuli. Znati da su spojevi sa sljubljenim benzenskim prstenima kancerogeni. Znati napisati najjednostavnije reakcije adicije. vodik i ništa više – ugljikovodici 32. urednost. sažete strukturne i molekulske formule. Prepoznati benzensku jezgru u spojevima koji nisu nužno kancerogeni (aspirin). alkini Pokusima dokazati reaktivnost nezasićenih ugljikovodika. povezati strukturnu formulu s oblikom molekule u prostoru. poznavati nomenklaturu te svojstva i uporabu jednostavnih alkena i alkina. alkeni. homologni niz. razrjeđivač. znati sastaviti ili izraditi modele molekula jednostavnijih alkana. Utvrditi razliku između ugljikovodika.) štetno za zdravlje i opasno za život. na temelju imena jednostavnih alkena i alkina napisati njihove strukturne formule s valentnim crticama. odnosno pisanja pripadnih molekulskih formula. moći napisati jednostavne reakcije supstitucije. znati da je udisanje para ugljikovodika i drugih organskih spojeva (otapala. njihove reakcije. sastaviti ili izraditi modele molekula jednostavnih alkena i alkina. . 34. Izborna tema 3. razvijati točnost. zasićeni ugljikovodici ili alkani sažete strukturne i molekulske formule. upotreba i dobivanje alkana Pokusima dokazati kemijsku stabilnost zasićenih ugljikovodika. ljepilo.. povezati pojam nezasićenosti s prisutnošću dvostruke ili trostruke veze u molekuli. trodimenzijska građa molekula 155 34. 36. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 30. Alkini 36. i 35. RAZRED – MJESEC SIJEČANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. naučiti da je u organskim spojevima ugljik uvijek četverovalentan i da se njegovi atomi mogu međusobno povezivati u lance. 32. Aromatski ugljikovodici aromatski ugljikovodik – benzen nezasićeni ugljikovodici.. Nezasićeni ugljikovodici – Alkeni 35. poznavati nomenklaturu jednostavnih alkana te njihove strukturne. napisati strukturnu formulu benzena. i 31. razgranate lance i prstene. naučiti principe prikazivanja građe molekula simbolima. aceton. znati da su ugljikovodici najjednostavniji organski spojevi sastavljeni samo od atoma ugljika i vodika. sažete strukturne formule i molekulske formule. Ugljik. koncentraciju. Zasićeni ugljikovodici –Alkani –. Svojstva.

nazivi jednostavnih estera . 39. Samostalno pripremiti jednostavnije estere reakcijom alkohola i kiseline i napisati pripadne jednadžbe reakcija. znati principe pisanja molekulskih. hidroliza. etanola. karboksilna kiselina. propanola i butanola. alkoholizam. imenovati jednostavnije estere. esterifikacija. samostalno prikupljati informacije i različitim izražajnim tehnikama upozoravati na posljedice prekomjernog konzumiranja alkohola te na utjecaj alkohola na mentalno i fizičko zdravlje. 39. u korelaciji s biologijom). upoznati kemijska svojstva i uporabu octene kiseline. 37. i 41 42. znati da su esteri skupina spojeva s karakterističnom funkcijskom skupinom -COOR. Ponavljanje: ugljikovodici 38. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 37. Naučiti građu mol. kiselina. strukturnih i sažetih strukturnih formula metanola. i 41. kiseline. RAZRED – MJESEC VELJAČA REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. Pismena provjera znanja 4. karboksilna skupina octeno kiselo vrenje soli karb. propanske i butanske kiseline. karboksilnih kiselina – karboksilna skupina. alkoholno vrenje 40. kruške. funkcionalna skupina. 44. banane). poznavati princip rada kemijskog alkotesta. naučiti principe pisanja molekulskih. navesti neke estere koje nalazimo u prirodi (mirisi voća. dobivanje octene kiseline (octeno-kiselo vrenje). i 43. Nazivlje i dobivanje karboksilnih kiselina. imenovati karb. jabuke. kemijska svojstva alkohola (oksidacija alkohola). Svojstva i uporaba karboksilnih kiselina 44. više masne kiseline ester. Svojstva i dobivanje alkohola 42. Uz ugljik i vodik veže se i kisik Pojmovi iz cjelina Provjeriti usvojenost sadržaja i pojmova. etanske. Dobiti alkohol alkoholnim vrenjem otopine meda ili prezrelog voća te dokazati da alkoholnim vrenjem osim alkohola nastaje i ugljikov dioksid. djelovanje na čovjeka 40. poznavati primjene etanola kao dezinfekcijskoga sredstva i goriva.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. upoznati prirodne izvore nekih organskih kiselina. znati da svi alkoholi sadrže hidroksilnu skupinu (funkcionalna skupina). . Nazivlje alkohola. octena kiselina 43. hidroksilna skupina. i 38. poznavati fiziološko djelovanje alkohola (ovisnost. strukturnih i sažetih strukturnih formula metanske. fizikalna svojstva alkohola. alkohol. Esteri funkcionalna skupina.

povezati nastavne sadržaje o ugljikohidratima sa znanjima stečenim u nastavi biologije. kiseline. Nastajanje. triacilgliceroli. prepoznati namirnice bogate ugljikohidratima. i 51. 51. glicerol. najjednostavnijom sumarnom jednadžbom prikazati fotosintezu i stanično disanje te primijeniti znanja o fotosintezi i staničnom disanju stečena u nastavi biologije. zasićene i nezasićene masne kiseline. RAZRED – MJESEC OŽUJAK REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. navesti primjere emulzija koje se koriste u svakodnevnom životu. shvatiti važnost ugljikohidrata u prehrani. Biološki važni spojevi 48. biološko i tehničko značenje. uporaba masti i ulja. pisati formule. raspravljati o prehrani. dobivanju. Naučiti da su monosaharidi najmanje strukturne jedinke ugljikohidrata. kiselina i estera. 46. 45. Samoocjenjivane alkoholi. katalitičko hidrogeniranje Masti i ulja: svojstva. svojstvima i uporabi navedenih spojeva i primijeniti kemijski račun. utvrditi znanje o građi. i 49. 12. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 45. povezivati znanja o mastima i uljima stečena u nastavi biologije s iskustvima i znanjima stečenim u nastavi kemije. razlika između nezasićenih i zasićenih masnih kiselina (oleinska i stearinska). sastav i podjela ugljikohidrata ugljikohidrati Samostalno izvoditi pokuse dokazivanja reducirajućih šećera u tvarima prirodnog podrijetla. karb. Trommerov reagens Fehlingov reagens . Monosaharidi monosaharidi. emulzija. prirodni izvori masti i ulja. i 47. i 13. shvatiti važnost nezasićenih masnih kiselina u prehrani. 50. struktura masti i ulja (esteri). Svojstva masti i ulja 49.. karboksilne kiseline. poznavati molekulske formule glukoze i fruktoze (shematski prikaz strukturne formule glukoze i fruktoze). esteri 46.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. poznavati prirodne izvore. esteri 5. Sastav i razgradnja masti i ulja ključni pojmovi 11. Ponavljanje: alkoholi. i 47 48. 50. cjeline Sistematizirati navedenu cjelinu uz razlikovanje funkcionalnih skupina alkohola. kemijski sastav i podjelu ugljikohidrata.

52. povezivati znanja o ugljikohidratima stečena u nastavi biologije s iskustvima i znanjima stečenima u nastavi kemije. 53. znati dokazati škrob u različitim namirnicama. 53. Polisaharidi – škrob škrob. glikogenu i celulozi. uporabu i kemijski sastav saharoze. prirodni polimer Naučiti principe međusobnog povezivanja molekula glukoze (shematski prikaz) u škrobu. 52. glikogen. izvesti pokus hidrolize škroba pomoću kiselina i dokazati prisutnost reducirajućeg šećera. znati izolirati škrob iz krumpira i ispitati njegova svojstva. . Disaharidi – saharoza saharoza Upoznati dobivanje.

Svojstva bjelančevina aminoskupina. znati da kataliziraju samo jednu kemijsku reakciju ili više srodnih. poznavati ulogu enzima u organizmu i procesima vrenja. dodavanja kiselina. Enzimi enzim. ispitati i uočiti promjene pri zagrijavanju otopine bjelanjka jajeta. lužina i soli teških metala bjelanjku. Ponavljanje: bjelančevine i enzimi Utvrditi usvojenost sadržaja. 59.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. Samostalno izvesti pokus i obrazložiti hidrolizu škroba enzimima. RAZRED – MJESEC TRAVANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. . Važnost i funkcija bjelančevina i aminokiselina 57. Sistematizirati nastavnu cjelinu s ciljem primjene naučenog gradiva i isticanjem važnosti tvari iz navedene cjeline. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 54. masti i ulja 56. peptidna veza. 56. biokatalizator. znati da samo 20 različitih aminokiselina izgrađuje sve bjelančevine (proteine) i da esencijalne aminokiseline unosimo hranom. aktivno mjesto u enzimu. polipeptid koagulacija bjelančevina Ponoviti i utvrditi znanje o ugljikohidratima. poticati učenike na urednost. razvijati samostalnost. 55. Naučiti da molekule aminokiselina sadržavaju amino i karboksilnu skupinu. i 55. podjelu rada. odgovornost i točnost. i 57. znati da se molekule aminokiselina povezuju peptidnim vezama u polipeptide. znati da su enzimi proteini. razvijati vještinu eksperimentiranja. Ponavljanje: ugljikohidrati. Polisaharidi – škrob 54. dipeptid. 58. povezivati znanja o enzimima stečena u nastavi biologije s iskustvima i znanjima stečenim na nastavi kemije. Pokusom dokazati bjelančevine u raznim uzorcima hrane. supstrat 59. 58.

deterdžent. 62. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 60. Ponavljanje: sapuni. Plastične mase Građa. primijeniti već stečena znanja o prirodnim polimerima za razumijevanje svojstava sintetičkih polimera. i 67. Sapuni i deterdženti sapun. i 20. elastomer. zaključivanja. samostalno procijeniti kojom je vrstom nečistoća zaprljana odjeća i odabrati odgovarajuće sredstvo za pranje. celuloza. razlikovati i usporediti građu prirodnih polimera (npr. razumjeti mehanizam pranja. 66. temi 66. deterdžente i šampone u održavanju čistoće kućanstva. raspravljati o biorazgradivosti sapuna i deterdženata. 6. smisleno upotrebljavati sapune. 64. 60. Ponavljanje: biološki važni spojevi 61.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. Ponoviti. deterdženti i plastične mase 68. i 20 teme. rublja. sistematičnosti. samostalno pokusom izvesti reakciju saponifikacije. utvrditi i moći primijeniti znanja iz 19. raspravljati o fizikalnim i kemijskim svojstvima različitih polimera na temelju njihove molekulske strukture. – 67. i 63. polimerizacija. i 65. 68. na temelju samostalnih pokusa zaključiti o preferiranoj orijentaciji molekula celuloze u biljnim vlaknima i molekula proteina u kosi. škrob) i građu umjetnih polimera. Razumjeti značenje pojma polimer. pokusima usporediti svojstva sapuna i deterdženta u mekoj i tvrdoj vodi. 64. Izborna tema . tijela i kose. hidrofilni i hidrofobni dio molekule. Pokusima istražiti mehanička svojstva folija od umjetnih polimera. plastomer. Pismena provjera znanja Razvijati sposobnosti uočavanja. Umjetne tvari po mjeri 62. duromer pojmovi navedeni u 19. 61. – 65. RAZRED – MJESEC SVIBANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. saponifikacija Shematski prikazati građu molekula sapuna i deterdženata. – 63. vrste i primjena plastičnih masa polimeri.

ranije korišteni pojmovi Sistematsko ponavljanje i izdvajanje osnovnih činjenica kao podloga za uspješan nastavak proučavanja kemije. 69. Analiza uspjeha i zaključivanje ocjena (kraj nastavne godine) . Sistematizacija gradiva 71. 70. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 69. 70.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. RAZRED – MJESEC LIPANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. i 71. Izborna tema .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->