P. 1
Prijedlog_operativnog_plana_za_8_razred_2011_2012_pocetak_sk.godine12.09 (1)

Prijedlog_operativnog_plana_za_8_razred_2011_2012_pocetak_sk.godine12.09 (1)

|Views: 246|Likes:
Published by maarioo1

More info:

Published by: maarioo1 on Dec 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2015

pdf

text

original

ŠKOLSKA GODINA 2010./2011. OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8.

RAZRED – MJESEC RUJAN
REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA, JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

KLJUČNI POJMOVI

1. i 2.

1. Uvodni sat Sadržaj i način rada 1. Kemijski elementi, njihovi spojevi i maseni udio elementa u spoju 2. Sumpor sumpor 3. Sumporov dioksid i sumporasta kiselina opća svojstva nemetala

Upoznati učenike sa sadržajem, načinom rada, izvorima znanja kojima će se služiti.

Izvesti pokuse i jednadžbama obrazložiti kemijske reakcije sumpora s kisikom te nastalih oksida s vodom; znati pravilno razrijediti koncentrirane kiseline vodom; obrazložiti nastajanje kiselih kiša; univerzalnim indikator papirom odrediti pH vrijednost kiselim otopinama; znati navesti neke osnovne kiseline i njihove formule: dušična, klorovodična, sumporna, ugljična, i sumporasta.

3. i 4.

4. Sumporov trioksid i sumporna kiselina 5. Što su kiseline i kakva su im svojstva kiseline, vodikov (oksonijev) ion

Izvesti pokuse dokazivanja kiselina i djelovanja na metale.

5. i 6.

6. Ponavljanje: nemetali, oksidi nemetala, kiseline

Razvijati samostalnost u radu, sigurnost, sposobnost individualnog i timskog rada.

Željezo željezo 10. – 12. imenovati katione i anione. 13. –12. i 2. samostalno napisati i izjednačiti jednadžbe reakcija nastajanja soli. sadrže kristalizacijsku vodu. 9. Dobivanje soli načini dobivanja soli. Pokusima istražiti i obrazložiti uvjete korozije željeza u vodi i načine zaštite željeza od korozije. . nazivlje i kemijske formule soli hidratne soli Naučiti sastaviti formule soli.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. Pokusom pokazati da neki kristali. i 14. 13. reakcija metalnih oksida s kiselinama. Spojevi kalcija opća svojstva metala hidroksid. RAZRED – MJESEC LISTOPAD REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. 9. – 14. pokusima istražiti svojstva soli. teme Utvrditi stečena znanja i moći ih primijeniti na novim primjerima. pokusom i jednadžbom reakcije dokazati da zemnoalkalijski metali i njihovi oksidi s vodom daju lužine (gašeno vapno). fiziološku otopinu). te taloženje i otapanje “kamenca”. znati obrazložiti razliku između hidroksida i lužine. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 7. univerzalnim indikatorskim papirom odrediti pH-vrijednost lužnatim otopinama. Znati pripremiti otopinu kuhinjske soli zadanog sastava (npr. npr. naučiti svojstva i uporabu željeza. zemnoalkalijski metali Znati jednadžbama kemijskih reakcija prikazati nastajanje oksida zemnoalkalijskih metala (žarenjem karbonata i gorenjem metala na zraku). neutralizacija Poznavati različite metode dobivanja soli. pokusima i jednadžbama kemijskih reakcija obrazložiti vezanje žbuke. naučiti nazive soli i njihovu primjenu. Ponavljanje: metali i njihovi spojevi 11. Izvesti pokuse i jednadžbama obrazložiti reakcije magnezija. lužina. topljivost kalcijeva karbonata u oborinskim vodama. Zemno-alkalijski metali – kalcij 8. cinka i željeza s klorovodičnom i sumpornom kiselinom. nastajanje špiljskih ukrasa. 7. i 8. i 10. (neutralizacija kiselina i lužina. svojstva i uporaba pojmovi iz 1. reakcija metala s kiselinama). Soli – nazivlje. 11. modre galice.

moći izračunati maseni udio pojedinog elementa u spoju. i 20. razvijanje radnih navika. Ugljik i njegovi spojevi 19. razlikovati svojstva dijamanta i grafita na temelju njihove kristalne strukture. metali. kalcijev karbonat). moći rješavati jednostavnije problemske zadatke koji uključuju računanje s veličinama kao što su relativna atomska masa. 15. te napisati jednadžbu pripadne kemijske reakcije (ugljična kiselina.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. Oksidi ugljika i ugljična kiselina alotropske modifikacije ugljika oksidi ugljika ugljična kiselina. – 16. znati pokusom dokazati ugljikov dioksid u mineralnoj vodi i izdahnutom zraku. soli ili ponavljanje i pismena provjera znanja 17. Razumjeti vezu između formule spoja i masenih udjela elemenata u spoju. 17. Znati napisati jednadžbe nastajanja ugljikovih oksida (gorenje uz nedovoljan i obilan dotok zraka). Samoocjenjivanje: nemetali. karbonati Naučiti da ugljik u prirodi dolazi u elementarnom stanju (grafit i dijamant) i kemijskim spojevima. i 16. shvatiti opasnost od trovanja ugljikovim monoksidom i gušenja ugljikovim dioksidom u zatvorenom prostoru. Alotropske modifikacije ugljika 20. 2. . 150 19. razvijanje individualnog i timskog rada. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 15. RAZRED – MJESEC STUDENI REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. i 18. Računanje masenog udjela elementa u spoju maseni udjeli elemenata u spoju Vježbanje sposobnosti izvođenja pokusa. relativna molekulska masa i maseni udjel. Maseni udio elementa u spoju i formula spoja 18.

spaljivanje fosilnih goriva. 21.21. razgradnja organskih tvari. otapanje vapnenačkih stijena. . kruženje ugljika stanično disanje. stanično disanje. Ponavljanje: ugljik i njegovi spojevi. poticanje na samostalnost. i 22. požari. razvijanje sigurnosti i sposobnosti izražavanja. Razvijanje radnih navika. fotosinteza. pougljenjivanje ili karbonizacija Poznavati najvažnije kemijske procese kruženja ugljika u prirodi (fotosinteza. shvatiti da povećana emisija ugljikova dioksida u atmosferu uzrokuje povišenje temperature Zemlje kao planeta. što uzrokuje promjene klimatskih uvjeta na Zemlji. kruženje ugljika u prirodi. vulkanske erupcije). Kruženje ugljika u prirodi 22.

benzinom.) pri radu i uskladištenju tvari organskog podrijetla.. organska kemija.). naučiti ispravno čuvati zapaljiva organska otapala i druge zapaljive tvari. razvijati samostalnost i sigurnost. raspravljati o posljedicama nekontroliranog izlijevanja nafte i naftnih derivata. 28.. Provjeravanje znanja Utvrditi stečena znanja. i 24. Uočiti razliku između organskih i anorganskih spojeva. nafte i zemnog plina.. požar. steći elementarna znanja o frakcijskoj destilaciji nafte i suhoj destilaciji ugljena. naučiti rukovati s bocama koje sadrže ukapljeni plin. Ugljen 24. Elementi koji izgrađuju organske spojeve 26. samostalno izvesti jednostavnije pokuse dokazivanja C. 29. naučiti kako postupiti u slučaju nekontroliranog istjecanja zapaljivog plina. Sistematizacija gradiva i zaključivanje ocjena (kraj prvog obrazovnog razdoblja) . povezati nastavne sadržaje. kvalitativni sastav organskog spoja Poznavati zajednička svojstva organskih spojeva (nisko talište. benzenom i razrjeđivačem) u zatvorenom prostoru.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. S i halogenih elemenata u tvarima organskog podrijetla. Nafta i zemni plin utvrđivanje ranije navedenih pojmova suha destilacija. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 23. H. Ponavljanje: fosilna goriva i sastav organskih spojeva 28. zapaljivost. upoznati rafinerijske proizvode kao glavni izvor organskih spojeva. 23. frakcijska destilacija. uočiti moguće opasnosti od nezgoda (isparavanje. 27. 29.. znati razlikovati tvari organskog i anorganskog podrijetla. 27. protumačiti uzroke eksplozija i požara. Utvrditi usvojenost pojmova. 25. 25. RAZRED – MJESEC PROSINAC REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. raspravljati o fosilnim gorivima kao ograničenim izvorima energije. otrovanje. izvesti pokus suhe destilacije drveta ili ugljena. i 26. izbjegavati rad s organskim otapalima (npr. N. Čime se organski spojevi razlikuju od anorganskih organski spojevi. ugljen i nafta kao izvori organskih spojeva Poznavati temeljne činjenice o postanku fosilnih goriva: ugljena.

i 35. na temelju imena jednostavnih alkena i alkina napisati njihove strukturne formule s valentnim crticama. upotreba i dobivanje alkana Pokusima dokazati kemijsku stabilnost zasićenih ugljikovodika. sastaviti ili izraditi modele molekula jednostavnih alkena i alkina. Ugljik. sažete strukturne i molekulske formule. Izborna tema 3. Znati napisati najjednostavnije reakcije adicije.) štetno za zdravlje i opasno za život. trodimenzijska građa molekula 155 34. razvijati točnost. i 31. . povezati pojam nezasićenosti s prisutnošću dvostruke ili trostruke veze u molekuli. Nezasićeni ugljikovodici – Alkeni 35. 32. vodik i ništa više – ugljikovodici 32. sažete i strukturne formule 33. koncentraciju. napisati strukturnu formulu benzena. sažete strukturne formule i molekulske formule. razgranate lance i prstene. alkeni. naučiti principe prikazivanja građe molekula simbolima. 36. RAZRED – MJESEC SIJEČANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. njihove reakcije. homologni niz. Prepoznati benzensku jezgru u spojevima koji nisu nužno kancerogeni (aspirin). moći napisati jednostavne reakcije supstitucije. naučiti da je u organskim spojevima ugljik uvijek četverovalentan i da se njegovi atomi mogu međusobno povezivati u lance. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 30. i 33. poznavati nomenklaturu jednostavnih alkana te njihove strukturne. . znati da su ugljikovodici najjednostavniji organski spojevi sastavljeni samo od atoma ugljika i vodika. Utvrditi razliku između ugljikovodika.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. alkini Pokusima dokazati reaktivnost nezasićenih ugljikovodika. odnosno pisanja pripadnih molekulskih formula.. urednost. povezati strukturnu formulu s oblikom molekule u prostoru. povezati pojam zasićenosti ugljikovodika s prisutnošću samo jednostrukih veza u molekuli. Alkini 36. zasićeni ugljikovodici ili alkani sažete strukturne i molekulske formule.. znati sastaviti ili izraditi modele molekula jednostavnijih alkana. Svojstva. 34. ljepilo. nomenklatura. poznavati nomenklaturu te svojstva i uporabu jednostavnih alkena i alkina. znati da je udisanje para ugljikovodika i drugih organskih spojeva (otapala. Aromatski ugljikovodici aromatski ugljikovodik – benzen nezasićeni ugljikovodici. razrjeđivač. aceton. Znati da su spojevi sa sljubljenim benzenskim prstenima kancerogeni. Zasićeni ugljikovodici –Alkani –.

octena kiselina 43. kemijska svojstva alkohola (oksidacija alkohola). upoznati prirodne izvore nekih organskih kiselina. 37. strukturnih i sažetih strukturnih formula metanola. u korelaciji s biologijom). i 38. više masne kiseline ester. poznavati fiziološko djelovanje alkohola (ovisnost. . 44. upoznati kemijska svojstva i uporabu octene kiseline. alkohol. poznavati primjene etanola kao dezinfekcijskoga sredstva i goriva. Samostalno pripremiti jednostavnije estere reakcijom alkohola i kiseline i napisati pripadne jednadžbe reakcija. Svojstva i dobivanje alkohola 42. Svojstva i uporaba karboksilnih kiselina 44. funkcionalna skupina. jabuke. Pismena provjera znanja 4. kiselina. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 37. Nazivlje i dobivanje karboksilnih kiselina. i 43. strukturnih i sažetih strukturnih formula metanske. hidroliza. i 41. 39. kruške. i 41 42. samostalno prikupljati informacije i različitim izražajnim tehnikama upozoravati na posljedice prekomjernog konzumiranja alkohola te na utjecaj alkohola na mentalno i fizičko zdravlje. Uz ugljik i vodik veže se i kisik Pojmovi iz cjelina Provjeriti usvojenost sadržaja i pojmova. karboksilna skupina octeno kiselo vrenje soli karb. 39. znati da su esteri skupina spojeva s karakterističnom funkcijskom skupinom -COOR. imenovati jednostavnije estere. etanola. nazivi jednostavnih estera . etanske. propanola i butanola. banane). alkoholno vrenje 40. propanske i butanske kiseline. Naučiti građu mol. Dobiti alkohol alkoholnim vrenjem otopine meda ili prezrelog voća te dokazati da alkoholnim vrenjem osim alkohola nastaje i ugljikov dioksid. Nazivlje alkohola.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. RAZRED – MJESEC VELJAČA REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. karboksilnih kiselina – karboksilna skupina. znati da svi alkoholi sadrže hidroksilnu skupinu (funkcionalna skupina). djelovanje na čovjeka 40. poznavati princip rada kemijskog alkotesta. esterifikacija. fizikalna svojstva alkohola. alkoholizam. Esteri funkcionalna skupina. naučiti principe pisanja molekulskih. navesti neke estere koje nalazimo u prirodi (mirisi voća. Ponavljanje: ugljikovodici 38. imenovati karb. hidroksilna skupina. dobivanje octene kiseline (octeno-kiselo vrenje). kiseline. znati principe pisanja molekulskih. karboksilna kiselina.

50. svojstvima i uporabi navedenih spojeva i primijeniti kemijski račun. Svojstva masti i ulja 49. karb. Sastav i razgradnja masti i ulja ključni pojmovi 11. i 51. prepoznati namirnice bogate ugljikohidratima. struktura masti i ulja (esteri). 45.. shvatiti važnost nezasićenih masnih kiselina u prehrani. raspravljati o prehrani. biološko i tehničko značenje. poznavati molekulske formule glukoze i fruktoze (shematski prikaz strukturne formule glukoze i fruktoze). RAZRED – MJESEC OŽUJAK REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. 46. kemijski sastav i podjelu ugljikohidrata. triacilgliceroli. i 13. esteri 5. Samoocjenjivane alkoholi. Nastajanje. shvatiti važnost ugljikohidrata u prehrani. uporaba masti i ulja. povezivati znanja o mastima i uljima stečena u nastavi biologije s iskustvima i znanjima stečenim u nastavi kemije. Naučiti da su monosaharidi najmanje strukturne jedinke ugljikohidrata. cjeline Sistematizirati navedenu cjelinu uz razlikovanje funkcionalnih skupina alkohola. esteri 46. 12. prirodni izvori masti i ulja. povezati nastavne sadržaje o ugljikohidratima sa znanjima stečenim u nastavi biologije. Biološki važni spojevi 48.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. dobivanju. kiselina i estera. emulzija. najjednostavnijom sumarnom jednadžbom prikazati fotosintezu i stanično disanje te primijeniti znanja o fotosintezi i staničnom disanju stečena u nastavi biologije. Monosaharidi monosaharidi. 51. sastav i podjela ugljikohidrata ugljikohidrati Samostalno izvoditi pokuse dokazivanja reducirajućih šećera u tvarima prirodnog podrijetla. utvrditi znanje o građi. glicerol. navesti primjere emulzija koje se koriste u svakodnevnom životu. pisati formule. razlika između nezasićenih i zasićenih masnih kiselina (oleinska i stearinska). i 49. karboksilne kiseline. katalitičko hidrogeniranje Masti i ulja: svojstva. Ponavljanje: alkoholi. zasićene i nezasićene masne kiseline. i 47. poznavati prirodne izvore. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 45. 50. Trommerov reagens Fehlingov reagens . kiseline. i 47 48.

glikogen. 53. uporabu i kemijski sastav saharoze. Disaharidi – saharoza saharoza Upoznati dobivanje. izvesti pokus hidrolize škroba pomoću kiselina i dokazati prisutnost reducirajućeg šećera. 52.52. 53. glikogenu i celulozi. prirodni polimer Naučiti principe međusobnog povezivanja molekula glukoze (shematski prikaz) u škrobu. povezivati znanja o ugljikohidratima stečena u nastavi biologije s iskustvima i znanjima stečenima u nastavi kemije. znati dokazati škrob u različitim namirnicama. . znati izolirati škrob iz krumpira i ispitati njegova svojstva. Polisaharidi – škrob škrob.

razvijati vještinu eksperimentiranja.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. ispitati i uočiti promjene pri zagrijavanju otopine bjelanjka jajeta. Pokusom dokazati bjelančevine u raznim uzorcima hrane. 55. poznavati ulogu enzima u organizmu i procesima vrenja. Važnost i funkcija bjelančevina i aminokiselina 57. znati da kataliziraju samo jednu kemijsku reakciju ili više srodnih. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 54. Ponavljanje: ugljikohidrati. odgovornost i točnost. 56. dipeptid. 59. Polisaharidi – škrob 54. 58. lužina i soli teških metala bjelanjku. peptidna veza. razvijati samostalnost. i 55. masti i ulja 56. dodavanja kiselina. podjelu rada. i 57. Svojstva bjelančevina aminoskupina. znati da samo 20 različitih aminokiselina izgrađuje sve bjelančevine (proteine) i da esencijalne aminokiseline unosimo hranom. biokatalizator. Enzimi enzim. Sistematizirati nastavnu cjelinu s ciljem primjene naučenog gradiva i isticanjem važnosti tvari iz navedene cjeline. RAZRED – MJESEC TRAVANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. povezivati znanja o enzimima stečena u nastavi biologije s iskustvima i znanjima stečenim na nastavi kemije. znati da su enzimi proteini. Ponavljanje: bjelančevine i enzimi Utvrditi usvojenost sadržaja. 58. znati da se molekule aminokiselina povezuju peptidnim vezama u polipeptide. . polipeptid koagulacija bjelančevina Ponoviti i utvrditi znanje o ugljikohidratima. aktivno mjesto u enzimu. poticati učenike na urednost. supstrat 59. Samostalno izvesti pokus i obrazložiti hidrolizu škroba enzimima. Naučiti da molekule aminokiselina sadržavaju amino i karboksilnu skupinu.

61. 64. Plastične mase Građa. sistematičnosti. na temelju samostalnih pokusa zaključiti o preferiranoj orijentaciji molekula celuloze u biljnim vlaknima i molekula proteina u kosi. 64. raspravljati o fizikalnim i kemijskim svojstvima različitih polimera na temelju njihove molekulske strukture. i 63. Ponavljanje: biološki važni spojevi 61. vrste i primjena plastičnih masa polimeri. Pismena provjera znanja Razvijati sposobnosti uočavanja. elastomer. Sapuni i deterdženti sapun. i 20 teme. 62. primijeniti već stečena znanja o prirodnim polimerima za razumijevanje svojstava sintetičkih polimera. saponifikacija Shematski prikazati građu molekula sapuna i deterdženata. 60. rublja. – 67.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. deterdženti i plastične mase 68. – 63. i 20. plastomer. zaključivanja. samostalno procijeniti kojom je vrstom nečistoća zaprljana odjeća i odabrati odgovarajuće sredstvo za pranje. polimerizacija. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 60. RAZRED – MJESEC SVIBANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. smisleno upotrebljavati sapune. celuloza. duromer pojmovi navedeni u 19. raspravljati o biorazgradivosti sapuna i deterdženata. hidrofilni i hidrofobni dio molekule. 66. pokusima usporediti svojstva sapuna i deterdženta u mekoj i tvrdoj vodi. škrob) i građu umjetnih polimera. utvrditi i moći primijeniti znanja iz 19. Ponavljanje: sapuni. deterdžent. Izborna tema . – 65. 68. temi 66. Pokusima istražiti mehanička svojstva folija od umjetnih polimera. samostalno pokusom izvesti reakciju saponifikacije. Umjetne tvari po mjeri 62. tijela i kose. Razumjeti značenje pojma polimer. 6. i 67. razumjeti mehanizam pranja. razlikovati i usporediti građu prirodnih polimera (npr. Ponoviti. deterdžente i šampone u održavanju čistoće kućanstva. i 65.

RAZRED – MJESEC LIPANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. 70. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 69. i 71. 70. 69. Analiza uspjeha i zaključivanje ocjena (kraj nastavne godine) . Sistematizacija gradiva 71. Izborna tema .OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. ranije korišteni pojmovi Sistematsko ponavljanje i izdvajanje osnovnih činjenica kao podloga za uspješan nastavak proučavanja kemije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->