ŠKOLSKA GODINA 2010./2011. OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8.

RAZRED – MJESEC RUJAN
REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA, JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

KLJUČNI POJMOVI

1. i 2.

1. Uvodni sat Sadržaj i način rada 1. Kemijski elementi, njihovi spojevi i maseni udio elementa u spoju 2. Sumpor sumpor 3. Sumporov dioksid i sumporasta kiselina opća svojstva nemetala

Upoznati učenike sa sadržajem, načinom rada, izvorima znanja kojima će se služiti.

Izvesti pokuse i jednadžbama obrazložiti kemijske reakcije sumpora s kisikom te nastalih oksida s vodom; znati pravilno razrijediti koncentrirane kiseline vodom; obrazložiti nastajanje kiselih kiša; univerzalnim indikator papirom odrediti pH vrijednost kiselim otopinama; znati navesti neke osnovne kiseline i njihove formule: dušična, klorovodična, sumporna, ugljična, i sumporasta.

3. i 4.

4. Sumporov trioksid i sumporna kiselina 5. Što su kiseline i kakva su im svojstva kiseline, vodikov (oksonijev) ion

Izvesti pokuse dokazivanja kiselina i djelovanja na metale.

5. i 6.

6. Ponavljanje: nemetali, oksidi nemetala, kiseline

Razvijati samostalnost u radu, sigurnost, sposobnost individualnog i timskog rada.

samostalno napisati i izjednačiti jednadžbe reakcija nastajanja soli. modre galice. reakcija metala s kiselinama). 11. 13. Željezo željezo 10. pokusom i jednadžbom reakcije dokazati da zemnoalkalijski metali i njihovi oksidi s vodom daju lužine (gašeno vapno). nazivlje i kemijske formule soli hidratne soli Naučiti sastaviti formule soli. i 14. Zemno-alkalijski metali – kalcij 8. cinka i željeza s klorovodičnom i sumpornom kiselinom. – 14. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 7.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. 9. pokusima istražiti svojstva soli. pokusima i jednadžbama kemijskih reakcija obrazložiti vezanje žbuke. univerzalnim indikatorskim papirom odrediti pH-vrijednost lužnatim otopinama. Izvesti pokuse i jednadžbama obrazložiti reakcije magnezija. Dobivanje soli načini dobivanja soli. nastajanje špiljskih ukrasa. . lužina. Spojevi kalcija opća svojstva metala hidroksid. Pokusom pokazati da neki kristali. znati obrazložiti razliku između hidroksida i lužine. naučiti nazive soli i njihovu primjenu. i 10. Pokusima istražiti i obrazložiti uvjete korozije željeza u vodi i načine zaštite željeza od korozije. topljivost kalcijeva karbonata u oborinskim vodama. npr. 9. Soli – nazivlje. (neutralizacija kiselina i lužina. teme Utvrditi stečena znanja i moći ih primijeniti na novim primjerima. i 2. svojstva i uporaba pojmovi iz 1. naučiti svojstva i uporabu željeza. –12. i 8. 7. imenovati katione i anione. fiziološku otopinu). neutralizacija Poznavati različite metode dobivanja soli. – 12. 13. Znati pripremiti otopinu kuhinjske soli zadanog sastava (npr. te taloženje i otapanje “kamenca”. reakcija metalnih oksida s kiselinama. Ponavljanje: metali i njihovi spojevi 11. RAZRED – MJESEC LISTOPAD REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. zemnoalkalijski metali Znati jednadžbama kemijskih reakcija prikazati nastajanje oksida zemnoalkalijskih metala (žarenjem karbonata i gorenjem metala na zraku). sadrže kristalizacijsku vodu.

i 16. znati pokusom dokazati ugljikov dioksid u mineralnoj vodi i izdahnutom zraku. 150 19. razlikovati svojstva dijamanta i grafita na temelju njihove kristalne strukture. 17. razvijanje radnih navika. Računanje masenog udjela elementa u spoju maseni udjeli elemenata u spoju Vježbanje sposobnosti izvođenja pokusa. Ugljik i njegovi spojevi 19. te napisati jednadžbu pripadne kemijske reakcije (ugljična kiselina. moći izračunati maseni udio pojedinog elementa u spoju. . 2. relativna molekulska masa i maseni udjel. soli ili ponavljanje i pismena provjera znanja 17. Alotropske modifikacije ugljika 20. – 16. Maseni udio elementa u spoju i formula spoja 18. RAZRED – MJESEC STUDENI REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. 15. karbonati Naučiti da ugljik u prirodi dolazi u elementarnom stanju (grafit i dijamant) i kemijskim spojevima. i 18. razvijanje individualnog i timskog rada. Samoocjenjivanje: nemetali. kalcijev karbonat). moći rješavati jednostavnije problemske zadatke koji uključuju računanje s veličinama kao što su relativna atomska masa. Znati napisati jednadžbe nastajanja ugljikovih oksida (gorenje uz nedovoljan i obilan dotok zraka). metali. Razumjeti vezu između formule spoja i masenih udjela elemenata u spoju. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 15. shvatiti opasnost od trovanja ugljikovim monoksidom i gušenja ugljikovim dioksidom u zatvorenom prostoru. Oksidi ugljika i ugljična kiselina alotropske modifikacije ugljika oksidi ugljika ugljična kiselina. i 20.

stanično disanje. poticanje na samostalnost. požari.21. kruženje ugljika stanično disanje. pougljenjivanje ili karbonizacija Poznavati najvažnije kemijske procese kruženja ugljika u prirodi (fotosinteza. spaljivanje fosilnih goriva. Ponavljanje: ugljik i njegovi spojevi. razgradnja organskih tvari. i 22. fotosinteza. 21. Razvijanje radnih navika. vulkanske erupcije). Kruženje ugljika u prirodi 22. shvatiti da povećana emisija ugljikova dioksida u atmosferu uzrokuje povišenje temperature Zemlje kao planeta. kruženje ugljika u prirodi. razvijanje sigurnosti i sposobnosti izražavanja. što uzrokuje promjene klimatskih uvjeta na Zemlji. otapanje vapnenačkih stijena. .

nafte i zemnog plina. Čime se organski spojevi razlikuju od anorganskih organski spojevi. steći elementarna znanja o frakcijskoj destilaciji nafte i suhoj destilaciji ugljena. RAZRED – MJESEC PROSINAC REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. naučiti ispravno čuvati zapaljiva organska otapala i druge zapaljive tvari.. samostalno izvesti jednostavnije pokuse dokazivanja C. frakcijska destilacija. 27. Sistematizacija gradiva i zaključivanje ocjena (kraj prvog obrazovnog razdoblja) .. zapaljivost. Nafta i zemni plin utvrđivanje ranije navedenih pojmova suha destilacija. 27. benzenom i razrjeđivačem) u zatvorenom prostoru. Ponavljanje: fosilna goriva i sastav organskih spojeva 28. kvalitativni sastav organskog spoja Poznavati zajednička svojstva organskih spojeva (nisko talište. Ugljen 24. znati razlikovati tvari organskog i anorganskog podrijetla. povezati nastavne sadržaje. i 26. S i halogenih elemenata u tvarima organskog podrijetla. izbjegavati rad s organskim otapalima (npr. H. razvijati samostalnost i sigurnost. 28. požar. otrovanje. uočiti moguće opasnosti od nezgoda (isparavanje. benzinom. 23. Provjeravanje znanja Utvrditi stečena znanja. izvesti pokus suhe destilacije drveta ili ugljena.. upoznati rafinerijske proizvode kao glavni izvor organskih spojeva.) pri radu i uskladištenju tvari organskog podrijetla. 25. organska kemija. naučiti kako postupiti u slučaju nekontroliranog istjecanja zapaljivog plina. Elementi koji izgrađuju organske spojeve 26. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 23.). i 24. 25. raspravljati o posljedicama nekontroliranog izlijevanja nafte i naftnih derivata. naučiti rukovati s bocama koje sadrže ukapljeni plin. raspravljati o fosilnim gorivima kao ograničenim izvorima energije.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. 29. protumačiti uzroke eksplozija i požara. Uočiti razliku između organskih i anorganskih spojeva. N. 29. ugljen i nafta kao izvori organskih spojeva Poznavati temeljne činjenice o postanku fosilnih goriva: ugljena.. Utvrditi usvojenost pojmova.

razvijati točnost. sažete i strukturne formule 33. razgranate lance i prstene.. poznavati nomenklaturu jednostavnih alkana te njihove strukturne. Ugljik. nomenklatura. RAZRED – MJESEC SIJEČANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. Zasićeni ugljikovodici –Alkani –. na temelju imena jednostavnih alkena i alkina napisati njihove strukturne formule s valentnim crticama. napisati strukturnu formulu benzena. sažete strukturne formule i molekulske formule. odnosno pisanja pripadnih molekulskih formula. alkini Pokusima dokazati reaktivnost nezasićenih ugljikovodika. . povezati pojam zasićenosti ugljikovodika s prisutnošću samo jednostrukih veza u molekuli. vodik i ništa više – ugljikovodici 32. njihove reakcije. Alkini 36. Aromatski ugljikovodici aromatski ugljikovodik – benzen nezasićeni ugljikovodici. razrjeđivač. poznavati nomenklaturu te svojstva i uporabu jednostavnih alkena i alkina. zasićeni ugljikovodici ili alkani sažete strukturne i molekulske formule. povezati strukturnu formulu s oblikom molekule u prostoru. povezati pojam nezasićenosti s prisutnošću dvostruke ili trostruke veze u molekuli. Znati da su spojevi sa sljubljenim benzenskim prstenima kancerogeni. 36. 32.. Znati napisati najjednostavnije reakcije adicije. moći napisati jednostavne reakcije supstitucije. alkeni. Svojstva. sažete strukturne i molekulske formule. koncentraciju. sastaviti ili izraditi modele molekula jednostavnih alkena i alkina. urednost. ljepilo. i 33. aceton. 34. i 31. znati da je udisanje para ugljikovodika i drugih organskih spojeva (otapala. Izborna tema 3. trodimenzijska građa molekula 155 34. Prepoznati benzensku jezgru u spojevima koji nisu nužno kancerogeni (aspirin). Utvrditi razliku između ugljikovodika. naučiti da je u organskim spojevima ugljik uvijek četverovalentan i da se njegovi atomi mogu međusobno povezivati u lance. naučiti principe prikazivanja građe molekula simbolima. upotreba i dobivanje alkana Pokusima dokazati kemijsku stabilnost zasićenih ugljikovodika. . znati da su ugljikovodici najjednostavniji organski spojevi sastavljeni samo od atoma ugljika i vodika. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 30. homologni niz.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8.) štetno za zdravlje i opasno za život. i 35. znati sastaviti ili izraditi modele molekula jednostavnijih alkana. Nezasićeni ugljikovodici – Alkeni 35.

etanola. Dobiti alkohol alkoholnim vrenjem otopine meda ili prezrelog voća te dokazati da alkoholnim vrenjem osim alkohola nastaje i ugljikov dioksid. znati principe pisanja molekulskih. strukturnih i sažetih strukturnih formula metanske. Ponavljanje: ugljikovodici 38. dobivanje octene kiseline (octeno-kiselo vrenje). alkoholno vrenje 40. Esteri funkcionalna skupina. znati da svi alkoholi sadrže hidroksilnu skupinu (funkcionalna skupina). banane). jabuke. Naučiti građu mol. . karboksilna kiselina. Pismena provjera znanja 4. naučiti principe pisanja molekulskih. djelovanje na čovjeka 40. 44. karboksilnih kiselina – karboksilna skupina. imenovati karb. poznavati primjene etanola kao dezinfekcijskoga sredstva i goriva. u korelaciji s biologijom). strukturnih i sažetih strukturnih formula metanola. propanske i butanske kiseline. Samostalno pripremiti jednostavnije estere reakcijom alkohola i kiseline i napisati pripadne jednadžbe reakcija. fizikalna svojstva alkohola. i 41. kiseline. alkoholizam. funkcionalna skupina. propanola i butanola. RAZRED – MJESEC VELJAČA REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. hidroliza. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 37. 39. alkohol. 39. više masne kiseline ester. navesti neke estere koje nalazimo u prirodi (mirisi voća. upoznati prirodne izvore nekih organskih kiselina. Uz ugljik i vodik veže se i kisik Pojmovi iz cjelina Provjeriti usvojenost sadržaja i pojmova. nazivi jednostavnih estera . imenovati jednostavnije estere.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. Nazivlje alkohola. poznavati fiziološko djelovanje alkohola (ovisnost. samostalno prikupljati informacije i različitim izražajnim tehnikama upozoravati na posljedice prekomjernog konzumiranja alkohola te na utjecaj alkohola na mentalno i fizičko zdravlje. i 43. znati da su esteri skupina spojeva s karakterističnom funkcijskom skupinom -COOR. etanske. esterifikacija. kemijska svojstva alkohola (oksidacija alkohola). hidroksilna skupina. karboksilna skupina octeno kiselo vrenje soli karb. poznavati princip rada kemijskog alkotesta. kiselina. Nazivlje i dobivanje karboksilnih kiselina. kruške. 37. Svojstva i dobivanje alkohola 42. octena kiselina 43. upoznati kemijska svojstva i uporabu octene kiseline. i 38. i 41 42. Svojstva i uporaba karboksilnih kiselina 44.

uporaba masti i ulja. i 47 48. cjeline Sistematizirati navedenu cjelinu uz razlikovanje funkcionalnih skupina alkohola. Ponavljanje: alkoholi.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. 51. i 47. kiselina i estera. navesti primjere emulzija koje se koriste u svakodnevnom životu. prirodni izvori masti i ulja. RAZRED – MJESEC OŽUJAK REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. Samoocjenjivane alkoholi. katalitičko hidrogeniranje Masti i ulja: svojstva. emulzija. triacilgliceroli. povezivati znanja o mastima i uljima stečena u nastavi biologije s iskustvima i znanjima stečenim u nastavi kemije. poznavati molekulske formule glukoze i fruktoze (shematski prikaz strukturne formule glukoze i fruktoze). Monosaharidi monosaharidi. i 51. Naučiti da su monosaharidi najmanje strukturne jedinke ugljikohidrata. najjednostavnijom sumarnom jednadžbom prikazati fotosintezu i stanično disanje te primijeniti znanja o fotosintezi i staničnom disanju stečena u nastavi biologije. 46. razlika između nezasićenih i zasićenih masnih kiselina (oleinska i stearinska). Sastav i razgradnja masti i ulja ključni pojmovi 11. pisati formule.. poznavati prirodne izvore. prepoznati namirnice bogate ugljikohidratima. struktura masti i ulja (esteri). kemijski sastav i podjelu ugljikohidrata. glicerol. esteri 46. 50. 50. 45. 12. Trommerov reagens Fehlingov reagens . dobivanju. Nastajanje. utvrditi znanje o građi. povezati nastavne sadržaje o ugljikohidratima sa znanjima stečenim u nastavi biologije. esteri 5. karboksilne kiseline. raspravljati o prehrani. shvatiti važnost ugljikohidrata u prehrani. sastav i podjela ugljikohidrata ugljikohidrati Samostalno izvoditi pokuse dokazivanja reducirajućih šećera u tvarima prirodnog podrijetla. biološko i tehničko značenje. svojstvima i uporabi navedenih spojeva i primijeniti kemijski račun. karb. Svojstva masti i ulja 49. i 13. i 49. shvatiti važnost nezasićenih masnih kiselina u prehrani. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 45. Biološki važni spojevi 48. kiseline. zasićene i nezasićene masne kiseline.

glikogen. . uporabu i kemijski sastav saharoze. 53. Disaharidi – saharoza saharoza Upoznati dobivanje. 52. povezivati znanja o ugljikohidratima stečena u nastavi biologije s iskustvima i znanjima stečenima u nastavi kemije. znati izolirati škrob iz krumpira i ispitati njegova svojstva. 53. izvesti pokus hidrolize škroba pomoću kiselina i dokazati prisutnost reducirajućeg šećera. znati dokazati škrob u različitim namirnicama. Polisaharidi – škrob škrob. prirodni polimer Naučiti principe međusobnog povezivanja molekula glukoze (shematski prikaz) u škrobu.52. glikogenu i celulozi.

Naučiti da molekule aminokiselina sadržavaju amino i karboksilnu skupinu. lužina i soli teških metala bjelanjku. Ponavljanje: bjelančevine i enzimi Utvrditi usvojenost sadržaja. 55. Sistematizirati nastavnu cjelinu s ciljem primjene naučenog gradiva i isticanjem važnosti tvari iz navedene cjeline. i 55. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 54. supstrat 59. polipeptid koagulacija bjelančevina Ponoviti i utvrditi znanje o ugljikohidratima. podjelu rada. znati da su enzimi proteini. RAZRED – MJESEC TRAVANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. biokatalizator. dodavanja kiselina. 58. Ponavljanje: ugljikohidrati. Pokusom dokazati bjelančevine u raznim uzorcima hrane. razvijati vještinu eksperimentiranja. znati da se molekule aminokiselina povezuju peptidnim vezama u polipeptide. znati da samo 20 različitih aminokiselina izgrađuje sve bjelančevine (proteine) i da esencijalne aminokiseline unosimo hranom. razvijati samostalnost. aktivno mjesto u enzimu. peptidna veza. 58. poznavati ulogu enzima u organizmu i procesima vrenja. Polisaharidi – škrob 54. odgovornost i točnost. Enzimi enzim. 56. . i 57. Važnost i funkcija bjelančevina i aminokiselina 57. Svojstva bjelančevina aminoskupina. povezivati znanja o enzimima stečena u nastavi biologije s iskustvima i znanjima stečenim na nastavi kemije. Samostalno izvesti pokus i obrazložiti hidrolizu škroba enzimima. 59. dipeptid. poticati učenike na urednost. ispitati i uočiti promjene pri zagrijavanju otopine bjelanjka jajeta. masti i ulja 56.OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. znati da kataliziraju samo jednu kemijsku reakciju ili više srodnih.

62. razumjeti mehanizam pranja. celuloza. škrob) i građu umjetnih polimera. Umjetne tvari po mjeri 62. 60. primijeniti već stečena znanja o prirodnim polimerima za razumijevanje svojstava sintetičkih polimera. zaključivanja. 6. hidrofilni i hidrofobni dio molekule. tijela i kose. 61. Ponavljanje: sapuni. deterdženti i plastične mase 68. utvrditi i moći primijeniti znanja iz 19. temi 66. 64. duromer pojmovi navedeni u 19. – 67. RAZRED – MJESEC SVIBANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. deterdžent. i 63. samostalno pokusom izvesti reakciju saponifikacije. razlikovati i usporediti građu prirodnih polimera (npr. i 65. raspravljati o fizikalnim i kemijskim svojstvima različitih polimera na temelju njihove molekulske strukture. JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 60. i 67. Ponavljanje: biološki važni spojevi 61. Ponoviti. Sapuni i deterdženti sapun. smisleno upotrebljavati sapune. samostalno procijeniti kojom je vrstom nečistoća zaprljana odjeća i odabrati odgovarajuće sredstvo za pranje. 68. Izborna tema .OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. deterdžente i šampone u održavanju čistoće kućanstva. plastomer. na temelju samostalnih pokusa zaključiti o preferiranoj orijentaciji molekula celuloze u biljnim vlaknima i molekula proteina u kosi. – 65. i 20 teme. saponifikacija Shematski prikazati građu molekula sapuna i deterdženata. Pismena provjera znanja Razvijati sposobnosti uočavanja. 64. i 20. vrste i primjena plastičnih masa polimeri. raspravljati o biorazgradivosti sapuna i deterdženata. sistematičnosti. polimerizacija. rublja. elastomer. – 63. 66. Plastične mase Građa. Razumjeti značenje pojma polimer. pokusima usporediti svojstva sapuna i deterdženta u mekoj i tvrdoj vodi. Pokusima istražiti mehanička svojstva folija od umjetnih polimera.

JEDINICE OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KLJUČNI POJMOVI 69. Sistematizacija gradiva 71. 69. i 71. Izborna tema . RAZRED – MJESEC LIPANJ REDNI BROJ SATA NASTAVNA TEMA. 70. ranije korišteni pojmovi Sistematsko ponavljanje i izdvajanje osnovnih činjenica kao podloga za uspješan nastavak proučavanja kemije. Analiza uspjeha i zaključivanje ocjena (kraj nastavne godine) .OPERATIVNI PROGRAM RADA IZ KEMIJE ZA 8. 70.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful