P. 1
DEPOZITI BANAKA

DEPOZITI BANAKA

|Views: 2,354|Likes:

More info:

Published by: Бранко Ненадовић on Dec 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK

SEMINARSKI RAD

Predmet: MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSTVO

DEPOZITI

BANAKA

Mentor: Prof. Radomir Šalić

Student: Vuković Milica Broj indeksa 100-011/09

U Čačku, decembra 2011. godine

................................................ KLASIFIKACIJA DEPOZITA ....................11 LITERATURA....... Depoziti po viđenju (transakcioni depoziti)..................6 ZAKLJUČAK......................................3 2.............. Oročeni i štedni depoziti......4 3........................................................2 1..............................................................................9 UVOD 2 .................1.......................................................................8 3....12 3......2................................................................................................. POJAM DEPOZITA ....................................................................................Sadržaj UVOD.................................................................................... FAKTORI FORMIRANJA DEPOZITA...........................................................................

odnosno definisanju samog pojma depozita. pribavljanje sredstava i sekundarno kreiranje novca). Depozitna sredstva predstavljaju sredstva koja u banku ulažu komitenti u obliku depozita (oročenih ili bez roka). bez obzira na to u kom se kvalitetu i valutu iskazuju. odnosno upravljanje sredstvima (plasman sredstava u formi kredita i drugih oblika plasmana) i posredovanje na finansijskom tržištu (posredovanje u obavljanju funkcije platnog prometa). investiranje i alokaciju sredstava. dok nedepozitna sredstva predstavljaju krediti (dobijeni od centralne banke ili drugih banaka) ili sredstva prikupljenja emisijom sopstvenih hartija od vrednosti (obveznice. odnosno pasivne kamate sa aspekta banke) i njih usmerava (uz kamatu . pasivni bankarski poslovi). Mobilizacija slobodnih novčanih sredstava je bankarski posao koji omogućava bankama da na osnovu prikupljenih sredstava sekundarno multiplikuju taj novac i vrše plasman sredstava.aktivnu kamatu koja treba da pokrije pasivnu kamatu koju banka treba da plati deponentima. U ovom seminarskom radu biće više reči o depozitima banaka-depozitnim sredstvima. 1. Banke mobilišu i koncentrišu raspoloživa novčana sredstva onih subjekata (privrede i stanovništva) kojima ta sredstva u određenom vremenskom periodu nisu potrebna (ali ih ulažu u banku sa ekonomskim motivom da ta sredstva donesu njihovom vlasniku određeni prinos u vidu kamate. i na kraju njihovu klasifikaciju. kao i potencijala za druge oblike plasmana.Pribavljanje i usmeravanje sredstava je osnova finansijskog posredovanja banaka. zatim faktore koji ga formiraju. najvećim delom određuju obim i strukturu kreditnog potencijala banaka. bankarski zapisi. kao i akcije same banke) na finansijskom tržištu. POJAM DEPOZITA 3 . Banke prikupljaju sredstva na depozitnoj i nedepozitnoj osnovi (tzv. uvećanu za troškove i profit banke) ka onim subjektima kojima su ta sredstva u datom vremenskom periodu neophodna za finansiranje produktivnih potreba ili potrošnje. Banke vrše mobilizaciju slobodnih novčanih sredstava i multiplikaciju novca (prikupljanje depozita. Depoziti privrede i stanovništva.

Depoziti predstavljaju najstarije izvore bankarskih sredstava. učešće depozitnog novca u finansijskom potencijalu zapadno–evropskih banaka je preko 70%. u svakom času i svakom onom ko se predstavi kao ispravan nalogodavac (korisnik). 2. Uopšteno. Tako je došlo do pojave bankarskog kredita i nastanka kreditnog novca. Ovo učešće se kreće različito u zavisnosti od veličine banke. Stankić. Pod depozitima se podrazumevaju novčana sredstva koja vlasnici depozita drže na računima kod banke i predstavljaju sumu novca koju je banka dužna da na zahtev vlasnika (po njegovom nalogu) isplati vlasniku ili da depozit (ili njegov deo) transferiše na neki drugi račun. U bilansu subjekta – vlasnika depozita. Depoziti sa pravnog aspekta predstavljaju obećanje banke da će iz raspoloživog depozita kao deponovane kupovne snage.. Depozitni potencijal banke je osnova njenog ukupnog – finansijskog potencijala i njenog kreditnog potencijala. depoziti su novčana sredstva nebankarskih subjekata na računima kod banaka. izvršiti isplatu zatraženog iznosa. 2005. Depoziti su najznačajnija pozicija pasive bilansa stanja banke i najznačajniji izvor bankarskih sredstava. Živković. Sa aspekta ulagača (vlasnika) depozita ili deponenta. odnosno njenih resursa. 214 4 . Rade. str. Depozit je nastao upravo od čuvanja određenih vrednih predmeta.Depoziti1 banke odnosno njen depozitni potencijal je najvažniji bankarski agregat. On vremenom prerasta u depozit vrednosti a ne konkretnog predmeta ili stvari. Sa aspekta bilansa banke depoziti za banku predstavljaju njenu obavezu i zato se vode u pasivi bilansa stanja banke. Sa ekonomskog aspekta. Ustanove koje su se počele baviti ovim depozitnim poslovima. počele su kasnije na bazi depozita odobravati kredite jer se uvidelo da deponenti (ulagači) nikada neće svi istovremeno podneti zahtev za podizanje svojih deponovanih vrednosti. To znači da ulagač. depozit se javlja kao cirkulišuća kupovna snaga kod banke. a kasnije i novca od strane preteča banaka – kuća koje su se bavile poslom čuvanja. Takav depozit koji je nastao u obliku pologa konkretnog predmeta na čuvanje poznat je po nazivu „depositum regulare”. a za što su ove kuće vlasnicima poverenih predmeta i novca na čuvanje izdavale potvrde. Učešće depozitnog potencijala u finansijskom potencijalu banke izražava se stopom depozitnosti banke. deponent više nije dobijao potvrdu o pravu podizanja predmeta već iste vrednosti. nazvan je „depositum iregulare”.. Beograd. A. depoziti se vode u aktivi njegovog bilansa stanja. i dr: Bankarsko poslovanje i platni promet. FAKTORI FORMIRANJA DEPOZITA 1 Termin „depozit” potiče od latinske reči „depositum” što znači „povereno dobro”. odnosno nešto što je dato na čuvanje.

odnosno kako i koliko će joj rasti obim i struktura depozitnog potencijala. Od toga zavisi koliko će banka privući novih deponenata. stepen ili nivo ekonomsko – tržišne aktivnosti i razvijenosti bližeg i šireg bančinog okruženja. veličina. A. U periodima ekonomskog uspona privrede i pojačane investicione aktivnosti i depoziti će imati bržu stopu rasta. brzinom i efikasnošću pružanja bankarskih usluga itd. Nivo poverenja u banku. monetarno – kreditna politika u zemlji. spoljno – finansijski ili međunarodno finansijski tokovi. Banka svoje poslovanje mora da vodi bez poslovnih promašaja i kriznih situacija. lokacija i organizacija banke. Borko: Bankarsko poslovanje i platni promet. U drugu grupu (makro – faktora) spadaju ovi faktori:4 obim i dinamika agregatne štednje društva-zemlje gde banka posluje. Krstić. oteraće deponente i štediše. struktura i uslovi kreditiranja potencijalnih deponenata..Sve faktore formiranja depozita u bankarstvu možemo podeliti na:2 1. 2. stepen organizovanosti. B. koji će se „preseliti” u neku drugu banku. U prvu grupu faktora (mikro – faktore) spadaju:3 poslovna politika. Rade. str. Ona mora biti poslovno stabilna sa kvalitetnim performansama. pouzdan i proveren način. obimom i strukturom kapitala banke. Posebno je značajan obim. Beograd. i dr: Monetarna ekonomija i bankarstvo. str. Beograd. B... snaga i rejting banke. 1996. U svemu ovome stimulativni elementi su: visina kamatne stope. Nivo ekonomsko . cene bankarskih usluga. i kadrovsko – personalni kvalitet personala banke. to će bitno uticati na prikupljanje depozita i jačanje njenog depozitnog potencijala. Ukoliko banka uživa poverenje okruženja. Kod mikro–faktora formiranja depozita najznačajniji je faktor. vrste i širina usluga koje banka može pružiti komitentima i klijentima.. na siguran. razvijenosti i integrisanosti banaka u bankarskom sistemu jedne zemlje. davanje kredita sa liberalnijom politikom pokrića i bez garancija itd. Niš.utiču i određuju obim depozita ukupnog bankarskog sistema.: Bankarstvo. određen je stabilnošću plasmana banke.utiču na formiranje depozita jedne pojedinačne banke. str. komitenata i ukupne javnosti. Stankić. Ovo je naročito bitno za obavljanje platnog prometa. Krizne situacije. makro – faktori . Krstić. Ekonomski fakultet. 112 5 . Transakcije treba da obavlja brzo. nivo inflacije i njene tendencije.tržišne aktivnosti i razvijenosti takođe utiče na obim depozita jedne banke.223 Krstić. dobrim poslovnim rezultatima. mikro – faktori . poslovna politika banke. A.. 2001. Povećanje kreditiranja privrede zbog zahteva tržišta 2 3 4 Živković. 146 Živković. 2005.

Stope profitabilnosti privrede i stope štednje stanovništva su odlučujući faktori formiranja depozita. Na bazi savremene tehnologije bankarskog poslovanja i njegove deregulacije. Kadrovsko-personalni kvalitet banke može takođe da utiče na povećanje obima depozita. Visoko-obrazovni. U periodima ili uslovima recesije u privredi neminovno dolazi do stagnacije i usporavanja rasta depozita. U uslovima dinamičnosti ukupne ekonomske aktivnosti privrede. usluge marketinga itd. zatim razne inovacije po ovom pitanju omogućuju jednoj banci osvajanje tržišta depozita. obim i dinamika agregatne štednje je jedan od najbitnih makro-faktora formiranja depozitnog potencijala bankarskog sistema. KLASIFIKACIJA DEPOZITA 6 . deponente i štediše. Širenje strukture usluga koje banka pruža jeste jedan od bitnih metoda i načina privlačenja dodatnih depozita u depozitni potencijal jedne banke. zavisiće od brzine. odeljenje i slično.(intenziviranje proizvodnje i prodaje roba. što će sa svoje strane motivisati i privući potencijalne nove komitente. obima i strukture ekonomskog razvoja. Dobro razgranata mreža bančinih filijala u skladu sa navedenim dobrim procenama izbora lokacije. pružanje računovodstvenih usluga. važan su faktor formiranja depozita. 3. migracione i ekonomske parametre potencijalnog lokacijskog okruženja. dovšće do povećanja kreditne sposobnosti tražioca kredita. ovde spadaju usluge ekspertiza i savetovanja od strane banke. širenje tržišta prodaje itd. banka ima značajne mogućnosti na planu mobilizacije depozitnih izvora sredstava. Obim štednje stanovništva zavisiće od životnog standarda i sklonosti ka štednji. Veličina. Od usluga. profesionalni i stručni kadrovi znatno doprinose jačanju konkurentne sposobnosti jedne banke. banka treba da otvori filijalu. produktivnosti itd. Pri tome treba voditi računa na populacione. odnosno na nivou čitavog bankarskog sistema jedne zemlje. Vrsta i širina bankarskih usluga takođe utiče na bankarsko apsorbovanje depozita. Informatizacija i tzv. Na makro-planu. posebno na poslovnom području banke. Stvaranje finansijskih viškova privrede. korespodentno bankarstvo.) biće u narednom periodu dobra osnova za povećanje depozita banke. Bitno je proceniti na kojem geografskom području. elektronsko bankarstvo. dovešće do proširenja depozitne osnove bilo direktno ili indirektno kroz kreditne plasmane. odabira lokacija za filijale i slično. lokacija i organizacija banke u smislu razgranatosti bančinih filijala.

depozite stanovništva (štedni depoziti) i državne depozite.. jer banka ima obavezu prema komitentu za iznos uplaćene gotovine. odnosno njenom sekundarnom emisijom novca a na bazi odobrenog kredita komitentu banke. a zbog ravnoteže bilansa. Prema nekim autorima stvarni i izvedeni depoziti nastaju:6 stvarni (primarni) depoziti na osnovu inicijative bančinog komitenta. U bilansu stanja banke ova uplata se knjiži u aktivi a istovremeno zbog bilansne ravnoteže knjiženje se vrši i u pasivi. 256 7 . već samo dolazi do transformacije gotovog u depozitni novac. a izvedeni (sekundarni) depoziti nastaju na osnovu inicijative same banke. u pasivi je nastao depozit u visini odobrenog kredita i obaveza banke po tom osnovu. transferom iz neke druge banke. (1) Po kriterijumu porekla. i izvedeni depozit koji je nastao kreativnom funkcijom banke. 4. 3. Krstić. Kod nastanka ovakvog depozita povećava se i količina novca u opticaju za razliku od primarnog (stvarnog ili realnog) depozita gde se ne menja količina novca u opticaju. V. cetvrto izdanje. komitent banke izvrši uplatu gotovine na račun banke. kreirani. i dr: Monetarna ekonomija i bankarstvo. depoziti se dele po sektorskom aspektu na: depozite privrede (poslovni depoziti). Sekundarni ili izvedeni depoziti su stvarna osnova za kreiranje tzv. po kriterijumu imovinko – pravnog statusa vlasnika depozita. a ova obaveza je depozit dotičnog komitenta..Masleša. (3) Po kriterijumu ročnosti (ročne strukture) svi depoziti banke dele se na: depoziti po viđenju (a vista depoziti ili transakcioni depoziti ili kratkoročni depoziti ili 5 6 Živković. (2) Po kriterijumu imovinsko – pravnog statusa vlasnika depozita. 1982. Sarajevo. Ovako nastao depozit zove se stvarni ili primarni depozit jer je njegovom stvaranju prvo prethodilo polaganje gotovine (realne vrednosti) a onda.: Teorija i politika monetarnih finansija. Inicijativom banke do stvaranja depozita dolazi tako što banka odobri kredit svom komitentu. str. A. po kriterijumu ročnosti (vremenske mogućnosti raspolaganja od strane vlasnika). Beograd. B. dopunskih kredita banke. u drugom koraku je nastao depozit. depoziti mogu biti: stvarni (realni ili primarni) koji nastaju uplatom gotovog novca na račun banke. Ovako nastali depozit je izvedeni. sekundarni ili imaginarni depozit.Svi bankarski depoziti se mogu klasificirati po sledećim kriterijumima:5 1. po kriterijumu porekla. 2001. tako da je u bilansu stanja banke prvo nastalo (stvoreno) potraživanje banke u iznosu odobrenog kredita (aktiva). 152 Stranjak A. prenosom sa nekog drugog depozita. 2. i po kriterijumu namene. str. Inicijativom komitenta banke do stvaranja depozita dolazi kada npr.

kamaćenje i transferibilnost (prenosivost). (4) Po kriterijumu namene. u mase i fenomena kreditno – depozitne mikro i makro 8 . itd). a obzirom da se platni promet (platne operacije ili transakcije) obavljaju preko banaka. tekući računi i sl. odnosno držanja depozita kod banaka su: sigurnost. Bankarski depoziti se mogu podeliti i po drugim kriterijumima ili aspektima. Bez ograničenja se koriste za platne transakcije njihovih držalaca. Ovi depoziti se mogu definisati kao depoziti plativi na zahtev ili po viđenju. oročene depozite (ili investicione depozite). Depoziti po viđenju nalaze se na transakcionim računima ekonomskih (pravnih) subjekata i građana. a oročeni depoziti su uslovno likvidni prema dužini njihovog vremenskog dospeća (ročnosti)). kao što su žiro – računi. po stepenu likvidnosti (najlikvidniji su depoziti po viđenju.1. Ova podela nama praktični značaj. i oročeni depoziti koji se još zovu dugoročni ili nemonetarni depoziti jer potiču od raspodele dohotka. odnosno.monetarni depoziti). čekovni računi. Uobičajena ili standardna podela depozita je na: depozite po viđenju (transakcioni depoziti). 3. Kako se ovi depoziti uglavnom nalaze na žiro – računima zovu se još i žiralni novac. Osnovni motivacioni faktori ulaganja. po funkciji obaveznih rezervi banke ( jer se na depozite po viđenju obračunava i izdvaja obavezna rezerva po većoj stopi nego na oročene depozite. oročene i štedne depoziti. zbog funkcije prometnog i platežnog sredstva. Postoji i podela depozita na: depozite po viđenju (dnevni novac ili „novac po pozivu”). dele se na monetarne i nemonetarne (oročene)). Depoziti po viđenju (transakcioni depoziti) Ovi depoziti se zbog lakoće i brzine pretvaranja u gotov novac zovu depoziti po viđenju. bankarski depoziti mogu biti sa posebnom namenom ili bez namene. odnosno za savremena bezgotovinska plaćanja. kao što su: po monetarnoj ulozi (ulozi u procesu kreditne multiplikacije. Zovu se i monetarni depoziti jer su osnova kreiranja novčane multiplikacije. a naziv transakcioni je zbog sposobnosti likvidacije kupovnih i platnih transakcij. štedne depozite (po ročnosti su srednjoročni depoziti i to su depoziti sektora stanovništva) i specijalni depoziti (formiraju se administrativnim ili prinudnim putem i služe kao instrument za realizaciju određenih vidova ekonomske politike jedne zemlje).

NOW – računi štedionica (negotiable order of withdrawal accounts). i dr: Monetarna ekonomija i bankarski menadžment.. hibridni transakciono . str. U razvijenim zemljama ove račune su uvele štedionice.. cash management –a čime se znatno smanjuju oportunitetni troškovi držanja novca u obliku depozita po viđenju.štedni računi preko kojih se vrše određena plaćanja. Depoziti po viđenju se uglavnom vode na žiro i čekovnim računima. banka prvo zadužuje račun platioca. 2006. NOW – računi predstavljaju nove. Oročeni i štedni depoziti 7 Komazec S. a zatim odobrava račun korisnika plaćanja jer mu izvršava uplatu depozita po viđenju. Kod žiro – prometa nalog za plaćanje inicira platilac. Glavne determinante obima depozita po viđenju su: veličina monetarnog multiplikatora. U savremenom elektronskom platnom prometu nema ovih dugovnih i potražnih platnih naloga jer se platne transakcije procesuiraju trenutno u tzv. a najviše iz razloga suzbijanja rastuće inflacije i stagflacije što je dovelo do obaranja (redukovanja) kamatnih stopa na depozite po viđenju.2. 3. veličina depozitno – kreditnog multiplikatora. Ovi računi obezbeđuju kamatu i mogućnost automatskog povlačenja sredstava depozitara. Kod čekovnog sistema plaćanja operacija je obrnuta: Najpre se odobravaju sredstva na račun korisnika. Ristić Ž. Podnošenjem žiro – naloga za plaćanje banci. 3. a zatim banka zadužuje račun platioca. inovativne oblike transakcijskih računa sa raznim modalitetima. konkurentskom aktivnošću nebankarskih finansijskih institucija (mešoviti novčani fondovi t. češće vođenje restriktivne ili (kontraktivne) monetarane politike većine zemalja u svetu. Ovim se smanjuje i potrebna količina novca jer se povećava njegova brzina opticaja. realnom vremenu – RTGS sistem (real – time gross settlement systems). Kod depozita po viđenju uočen je trend njihovog smanjivanja u strukturi depozitnih potencijala banaka. nastanku i stalnom unapređenju upravljanja gotovinom (gotovim novcem) tzv. To su tzv. što sa svoje strane povratno utiče na usporeniji rast depozita po viđenju. Razlozi držanja depozita po viđenju kod banaka su u faktoru opreza i faktoru likvidnosti.njihovom knjigovodstvu se evidentiraju promene depozita po viđenju. pa se zbog toga još nazivaju knjižni ili skripturalni novac. Čačak. količina gotovog novca i sklonost držanju gotovine od strane nebankarskih transaktora. Osnovni razlozi ovog smanjivanja su sledeći:7 1. 132 9 . 2.

Oročeni i štedni depoziti nose znatno veću kamatu u odnosu na depozite po viđenju. štedni depoziti su slični oročenim depozitima. Oročeni depoziti su imobilisana novčana sredstva vlasnika depozita. a zbog ograničene monetarne moći (ili uloge) i lake transformacije (konverzije) u oročene depozite. Na ove depozite banka ima interes da plaća veću kamatu u odnosu na depozite po viđenju. U strukturi oročenih depozita pravi se razlika između malih i velikih oročenih depozita. Za razliku od depozita po viđenju. koji ne može biti 7 dana ranije od dana polaganja depozita. Relativno učešće ove dve vrste depozita u ukupnom depozitnom potencijalu banaka se povećava sa tzv. oročeni depoziti dakle nisu plativi po viđenju (promptno) i ne mogu služiti za platne transakcije (platni promet). Oročeni depoziti imaju sledeću plativost (povlačenje): po isteku određenog vremenskog perioda. iako banka ima diskreciono pravo da ih tretira kao depozite sa otkaznim rokom ili čak kao oročene depozite. dok velike oročene depozite drže preduzeća. jer im oročeni i štedni depoziti poboljšavaju ročnu strukturu kreditnih plasmana čime se smanjuje (relativno) i stepen ročne transformacije sredstava banke. Štedni depoziti se mogu definisati kao depoziti kod kojih banka ima pravo uvođenja roka povlačenja. To je zbog tzv. finansijskim sazrevanjem svake ekonomije. odnosno nisu u funkciji platežnog i prometnog novčanog sredstva. odnosno po nastupanju roka dospeća ili po završetku otkaznog roka. kojima oni mogu raspolagati nakon isteka vremenskog perioda na koji je depozit oročen. Oročeni depoziti se razlikuju od štednih depozita po tome što štedni depoziti nemaju rokove dospeća. Najava bankama za podizanje oročenog depozita je potrebna zbog obezbeđenja novčanih sredstava od strane banke za isplatu eventualno većih iznosa depozita.Oročeni i štedni depoziti spadaju u grupu nemonetarnih depozita. po isteku otkaznog roka ili roka najave nameravanog povlačenja depozita (rok ne može biti kraći od 7 dana). druge banke. ne kraćeg od 7 dana. Male oročene depozite kod banaka uglavnom imaju stanovništvo. dok su rokovi dospeća (ročna dimenzija) kod oročenih depozita precizno utvrđeni. banka povećava relativno učešće dugoročnih kreditnih plasmana u ukupnim plasmanima koji banci donose veću aktivnu kamatu nego kratkoročni kreditni plasmani. Na bazi povećanog učešća oročenih i štednih depozita u odnosu na depozite po viđenju. Po svojoj de facto plativosti po viđenju. „žrtve likvidnosti” koju podnosi vlasnik ovih depozita i za navedenu „žrtvu” pripada ga „nagrada” izražena kroz kamatu. institucionalni investitori i sl. Zbog toga banka ima interes za povećanjem oročenih i 10 . na određeni dan. štedni depoziti se približavaju depozitima po viđenju. Ovo znači da su štedni depoziti ustvari plativi po viđenju (mogu se odmah podići).

štednih depozita u svojoj depozitnoj strukturi. konkretno zbir stopa obaveznih rezervi. veća kamata nego kod klasičnih depozita i sl. Obavezne rezerve (stope) su znatno manje na oročene i štedne depozite. Mogu biti prenosivi (negotiabile) i ne prenosivi (non – negotiabile). najčešće od 10 do 20 dana.CD ili CDS (certificates of deposits) su specifična vrsta vrednosnog papira.000 američkih dolara). bankarske investicione ugovore sa rokovima dospeća od 2 do 3 godine i fiksnom kamatnom stopom. koji se sastoje od štednih obveznica. i to su depoziti sa otkaznim rokom. 3. Netransferibilni depoziti. finansijski instrument) mobilizacije i formiranja bankarskih resursa masovnog karaktera. štednih certifikata investicionih certifikata i sl. gde su ovi depoziti osnovica za obračun i izdvajanje. stope rezerve likvidnosti banke i stope odliva gotovine u nebankarski sektor. Sarajevo. Ovo su srednjoročni depozitni certifikati sa rokovima dospeća od 5 godina. U novije vreme pojavile su se i depozitne note. Bitna razlika između depozita po viđenju i oročenih štednih depozita je u primeni različitih stopa obaveznih rezervi. prenosivosti. ukupan obim stvorenih depozita od strane čitavog bankarskog sistema jer veći u situaciji prisustva oročernih i štednih depozita. Oni su u suštini hibrid između oročenih depozita i vrednosnih papira i predstavljaju relativno noviji metod (način. Zatim imamo i tzv. 2. CD su se prvi put pojavili 60 –ih godina u SAD-u kada su ih emitovale najveće američke banke. likvidnosti. ZAKLJUČAK 8 Stranjak A. 1982. U okviru oročenih depozita postoje specijalne vrste depozita kao što su:8 1. Posebno su značajni CD sa velikom denominacijom (apoeni od najmanje 100. a glavni kupci su velike kompanije. 268 11 .Masleša. Kupci su uglavnom penzioni fondovi. Ovi depoziti se od depozita po viđenju razlikuju i po tome što nose i manje operativne troškove. V. Međutim. str. Bitne osobine su im: velik stepen utrživosti (marketibilnosti). Jače (veće) učešće ovih depozita u bankarskom sistemu slabi sekundarni emisioni potencijal banaka i smanjuje vrednost depozitnog multiplikatora. Depozitni certifikati . Izdaju ih velike banke.: Teorija i politika monetarnih finansija. sve dok je zbir limitirajućih parametara kreacije depozita po viđenju. vlasnici su preduzeća koja s ovim depozitima kod banke mogu koristiti kreditne linije. Ovi depoziti se ne mogu povlačiti pre otkaznog roka Depoziti na otvorenim računima. veći od stope obavezne rezerve na oročene i štedne depozite.

pa depozite uz višekratne uplate gde komitent tokom određenog razdoblja. Novčane depozite kod banaka i drugih finansijskih organizacija moguće je podeliti prema više kriterijuma. u pravilu. gde se kamata isplaćuje kroz razdoblje štednje. Aktivni (kreditni) poslovi banke moraju biti vođeni tako da se zaštite interesi deponenata: pojedinaca. roka štednje. Novčani depoziti su obaveza banke prema svojim deponentima i vode se u pasivi bilansa banke. LITERATURA 12 . ali osnovna podela razlikuje: a vista (demand deposits) – depozite po viđenju i vremenske ili ročne depozite (time deposits). ali se pretežno koristi kao sinonim novčanih depozita. banke nude mogućnost i rentne štednje ili depozite sa višekratnim uplatama. deposit. zatražiti povrat sredstava. najčešče stanovništva. Kod oročenih depozita komitent se obvezuje “držati“ sredstva kod banke na duže vreme. ali je kamata koju zarađuje ovakvim štednjom puno niža. mesečno. 6 ili 12 meseci. često 3. koje ima pravo povući na kraju predefinisanog. depozit se može smatrati i kao osiguranje za isporuku dobara. Banke primaju i nenovčane depozite. koja su oročena ili po viđenju. pa time stiče pravo na višu kamatu. pasivna kamata. Na primer kod sticanja nove nekretnine. najčešče 2-4 godine. Ablagerung. Na kraju ovog seminarskog rada se može zaključiti da banka depozit vidi kao jeftini izvor sredstava. a vlasnicima depozita plaća se tzv. po prvom pozivu. kapara ili polog kako bi developer nekretnine rezervisao udeo za kupca. bilo kada. Kod depozita po viđenju komitent ima pravo. Takođe. Novčani depoziti su sredstva komitenata. u pravilu je potrebno dati depozit ili tzv. koji oplođuje plasiranjem kroz kredite sa time da krediti. uplaćuje predefinisani iznos sredstava. a na koje komitent zarađuje kamatu koja je definisana kamatnom stopom.Depozit (engl. drugih banaka i vladinih tela. U širem smislu. U slučaju opoziva sredstava pre roka. Depozit ima više značenja. preduzeća. banka komitentu isplačuje nižu kamatnu stopu od definisane. uvek imaju višu kamatnu stopu nego depoziti. npr. nem. kao depozitne stvari. Hinterlegung) je pojam koji se dominantno odnosi na novčane depozite i označava novčana sredstva različitih vlasnika koje banka i druge depozitne ustanove prikupljaju na svojim računima i iz njih odobravaju kredite.

VPŠ Čačak.1. B. B. 2006.2.google. 1996. Krstić. i dr: Monetarna ekonomija i bankarski menadžment.cf.: Bankarstvo. Internet adrese: - http://www.or. Stranjak A. Stankić.r_pw. 2001.osb&fp=a70ce5c6918b 5c09&biw=1024&bih=400 - http://www.: Teorija i politika monetarnih finansija. 2.rs/#q=depoziti+banaka&hl=sr&prmd=imvns&ei=OW_XTtHxG ITtOZiE2bkO&start=90&sa=N&bav=on.Masleša. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva..scribd. Beograd.. Krstić. cetvrto izdanje. 3. i dr: Monetarna ekonomija i bankarstvo III. 1982.com/doc/47981867/Depoziti-Banaka-u-Tranziciji 13 .r_gc. Komazec S. Ristić Ž. 4. Beograd. Ekonomski fakultet. Živković. 2005. 5. Niš. V. Krstić.. Ekonomski fakultet. A. Borko: Bankarsko poslovanje i platni promet. A. Živković. Sarajevo.. Rade.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->