P. 1
Seminar Ski Rad Virtuelne Organizacije

Seminar Ski Rad Virtuelne Organizacije

|Views: 849|Likes:
Published by sneskana

More info:

Published by: sneskana on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2014

pdf

text

original

’’MEGATREND UNIVERZITET’’, BEOGRAD ’’FAKULTET ZA MENADŽMENT’’, VALJEVO

TEMA: VIRTUELNE ORGANIZACIJE SEMINARSKI RAD

MENTOR Prof.dr. Zoran Živković

Studenti:

VIRTUELNE ORGANIZACIJE

1

...................................................................................................................2...............................6 3.....12 VII...................... Ograničenja virtulenih organizacija..............................1.............................. VIRTUELNI PREDUZETNICI ..................................5 III..........3 II.................................................................. STRUKTURA VIRTUELNIH ORGANIZACIJA .................................................................... PREDNOSTI I OGRANIČENJA VIRTUELNIH ORGANIZACIJA ..................................... VIRTUELNE ORGANIZACIJE U JAVNOM SEKTORU ................................................. POJAM VIRTUELNIH ORGANIZACIJA .........................11 5.......10 V..............2 I....................................... Prednosti virtuelnih organizacija ................................................... KARAKTERISTIKE VIRTUELNIH ORGANIZACIJA.........8 3.............. Kratkoročne virtuelne organizacione strukture .............................................................................1................................................. MODELI VIRTULENIH ORGANIZACIJA .............. Prošireno preduzeće................................................15 VIRTUELNE ORGANIZACIJE 2 ........9 IV.......11 VI..............................................................................................................................................................................................2.....14 LITERATURA .....SADRŽAJ: UVOD .................................13 ZAKLJUČAK ..........................11 5.....

Na ovim konceptima se zasniva nova korporativna organizacija. virtuelne ogranizacije definišu nove principe poslovanja čija efikasnost nužno ruši tradicionalne koncepte. koja podrazumeva i nove modele organizacionog dizajna u koje spada i virtuelna organizacija. verovanja. Tako se kompanije povezuju formalnim i neformalnim mrežama fokusirajući se na sferu sopstvene kompetencije. Koristeći prednosti razvijene komunikacione infrastrukture. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 3 . a koje nema pojedinačna kompanija. tradicionalne barijere koje su dugo bile utemeljene u poslovnoj praksi nisu više smetnja efikasnijem poslovanju. Virtulene organizacije predstavljaju geografski razmeštene organizacije povezane zajedničkim interesima koje sarađuju putem informacionih i telekomunikacionih tehnologija. Posedovanje modernih informacionih sistema i komunikacionih tehnoligija. je osnovna razlika koja čini virtuelnu organizaciju drugačijom od uobičajene. Samo tako shvaćena i primenjena poslovna filozofija omogućava dugotrajan opstanak na svetskom tržištu. fleksibilnih i privremenih organizacionih struktura koje imaju novi pristup u vođenju preduzeća koje smatra da je organizacija skup pojedinaca koje povezuje zajednički sistem vrednosti. kao i nepostojanje upravne zgrade. bez korišćenja papirnih dokumenata i bez neposrednog kontakta između učesnika u procesu poslovanja elektronskim putem (e-bizniss). Savremene digitalne tehnologije omogućavaju efikasnije poslovanje. Stvaranje virtuelnih organizacija postala je nova tedencija koja preti da nadmaši uspeh koji su ostvarivale multinacionalne kompanije u godinama njihove ekspanzije. Udaljenost između poslovnih partnera i klijenata više nije uopšte problem koji zahteva veću pažnju jer današnja tehnologija dozvoljava transfer informacija u bilo koji deo zemaljske kugle u roku od nekoliko trenutaka. fleksibilnih i privremenih virtuelnih organizacionih struktura zasnovanih na informacionoj tehnologiji u vidu virtuelnih organizacija koje uspešno kreiraju i zadovoljavaju potrebe kupaca nametnule su nov način poslovanja kojem sve kompanije moraju da se nužno prilagođavaju. Prostorna dimenzija više ne predstavlja nikakvu prepreku. ali ostaje isti cilj: realizovanje projekata na kojima bi trebalo da rade specijalisti iz raznih oblasti. Koristeći takve prednosti novih informacionih tehnologija. ideala i ideja. Sve veća zastupljenost malih.UVOD Nove komunikacione i informacione tehnologije omogućile su nastanak efikasnih.

Virtuelna organizacija može da se sastoji od potpuno nezavisnih poslovnih organizacija koje same za sebe posluju ali imaju zajednički intreres da nastupaju na nekom tržištu radi isporuke proizvoda ili usluga. Postojanje virtuelnih organizacija omogućava direktno poslovno komuniciranje. bezbednost i privatnost. Smisao stvaranja virtuelne organizacije jeste da poveća produktivnost ili konkuretsku prednost firmi učesnica u zajedničkom poslu. strateške alijanse (joint venture) itd. kao što virtuelna memorija povećava kapacitet memorije. budući da prikuplja resurse od raznih entiteta. Pored ove organizacije javljaju se i umrežene organizacije (networked organization). nemoral. POJAM VIRTUELNIH ORGANIZACIJA Virtuelna organizacija je jedan od modela nove korporativne organizacije. Izraz ''virtuelan'' potiče iz industrije računara. Ona predstavlja mrežu nezavisnih kompanija (npr. nezaposlenost.I. dobavljača. Uvođenje ovakvog oblika organizacije je deo digitalne ekonomije. kriminal (pre svega visokotehnološki). razmenu znanja i informacije i na taj način premošćava organizacione granice. virtuelna organizacija ima na izgled više sposobnosti nego što stvarno ima. Sposobnost računara da stvara utisak da je njegova sposobnost memorisanja veća od njegove stvarne sposobnosti zove se ''virtuelna memorija''. raslojavanje. organizacija koja uči (learned organization). T-organizacije. Slično tome. Slika 1: Mogućnosti rada informacione mreže virtuelne organizacije VIRTUELNE ORGANIZACIJE 4 . delile troškove i tržišta. kupaca. Zajednički faktor rizika poslovanja u digitalnoj ekonomiji su: nestabilnost poslovanja. inteligentno preduzeće (intelligent enterprise). čak i konkurenata) koje su se udružile da bi međusobno razmenjivale znanje. Firme učesnice udružuju se da bi koristile određene mogućnosti ili da bi ostvarile specifične strateške ciljeve.

Virtuelne organizacije se mogu definisati kao organizacije veoma orjentisane ka potrošaču koje zadovoljavaju njegove potrebe na lični način. znanja i pristupa ostalim ekspertizama na netradicionalne načine. potrošača i ogranizacije. Nema hijerarhiju i vertikalnu integraciju.Virtuelna organizacija predstavlja relativno nov način formiranja privremenih mrežnih struktura radi ostvarivanja konkuretske prednosti na današnjem tržištu. a sve manje izolovana proizvodna jedinica. Preduzeće sve više postaje neprekidno promenljiv sistem različitih poslovnih aktivnosti. Potrošači su u centru ovakvog načina organizovanja. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 5 . određivanjem ciljeva i sakupljanjem informacija. U širem smislu virtuelna organizacija može biti definisana kao privremena mreža kompanija i individualaca koji rade zajedno koristeći šanse. upravljanje elektronskim usmeravanjem. Vid kooperacije. a sve uglavnom podrazumevaju: • • Fleksibilnu mrežu nezavisnih entiteta povezanih informacionim tehnologijama. kupaca. koji uključuje kompanije. u cilju deljenja veština. troškove i pristup pojedinačnim tržištima svake od njih. koje se brzo menjaju. Virtuelne organizacije nemaju potrebe za time da svi njihovi zaposleni budu na jednom mestu kako bi obavili uslugu. Virtuelna organizacija je mreža nezavisnih kompanija – dobavljača. Brojne su definicije virtuelne organizacije. nema zaposlenih koji deluju na unapred definisanoj. a organizacija postoji čak i ako to nije očigledno (umesto kancelarije predstavlja mrežu). kupaca u velikoprodaji pa čak i njenih rivala. tesna veza između dobavljača. a vreme njihovog lansiranja na tržište je maksimalno iskorišćeno. povezanih informacionom tehnologijom kako bi delile znanja. Stvarne granice i rezultate virtuelne organizacije teško je utvrditi. radnicima je delegirana veća moć u donošenju odluka. Virtuelna organizacija je inteligentni odgovor na potrebu sve većeg otvaranja prema okruženju i naglašene orjentacije na zahteve kupaca. ali podrazumeva interaktivnu kooperaciju sa strateškim partnerima. rasprostranjeno korišćenje timova. To nudi fleksibilnost kompanijama da ostvare prednost na kratak rok najčešće. Ona nema direkciju ni organizacioni dijagram. institucije i/ili pojedince koji rade na stvaranju proizvoda ili pružanju usluge na bazi uobičajenog poslovanja (ove jedinke učestvuju u saradnji i predstavljaju jedinstvenu organizaciju). Naglašenu fleksibilnost strukture prati još izrazitija fleksibilnost u ponašanju osoblja i funkcionisanju virtuelne organizacije. zajedničkoj lokaciji. Ovakav koncept organizovanja podrazumeva drugačije ustanovljavanje odnosa između zaposlenih. Ona nastaje i nestaje po potrebama pojedinaca koji je sačinjavaju – jedan te isti pojedinac može biti zaposlen u više virtuelnih organizacija. ostvarujući pri tom troškovnu i vremensku efiksanost. proizvodi su napravljeni prema njihovim potrebama. Proizvodna preduzeća su sve više kompleksna mreža dobavljača. Virtuelna organizacija za razliku od tradicionalnih hijerarhijskih struktura. inženjeringa i drugih uslužnih servisa. • Virtuelna organizacija se menja i preuređuje po potrebi. sve dok one postoje. menadžera i potrošača. Sa visokim kvalitetom proizvoda ovo su glavni aduti virtuelne organizacije u borbi sa današnjim korporacijama koje dominiraju globalnim tržištem. Samo neke od karakteristika su: manja linija menadžmenta. širok raspon kontrole. a zaposleni postaju sve samostalniji i preduzimaju sve više odgovornosti i ne rade samo u preduzeću i samo za vreme radnog vremena.

jednakost partnera i 7. Glavni strateški interes je smanjenje troškova. 5. 3. optimizacija globalnog lanca snabdevanja. prelazi granice. 3. Strateški ciljevi organizacije – mogu biti vremenski limitirani (kratkoročni i dugoročni) i limitirani u pogledu domena (samo jedan proizvod ili familija proizvoda). Priroda zahteva zavisi od dostignutog tehnološkog nivoa i nivoa standardizacije koji imaju jak uticaj na virtuelnu organizaciju. dostizanje kritične veličine u skladu sa tržišnim ograničenjima i 3. 2. a to je moguće kroz zadovoljenje zajedničkih ciljeva koje se ostvaruje kroz niz resursa koje obezbeđuju organizacije učesnice. 6. U virtuelnoj organizaciji koncept ''tačno na vreme'' je ključni.II. Karakteristike tržišta – zahtev može biti direktan zahtev od kupca (firme ili individualca) ili se može javiti zahtev kao rezultat marketing istraživanja na nekom novom tržištu. KARAKTERISTIKE VIRTUELNIH ORGANIZACIJA Cilj svake kompanije je da poveća udeo na tržištu i ostvari profit. 4. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 6 . Strateški ciljevi organizacija učesnica u virtuelnoj ogranizaciji su: 1. a proces mora biti paralelan koliko god je to moguće. Proizvodni proces – se projektuje u skladu sa tržišnim karakteristikama. Glavni cilj virtuelne organizacije je da dozvoli organizacijama učesnicima da ubrzano razvijaju svoje radno okruženje. 2. komunikacija u ''realnom vremenu'' postaje ključna. Virtuelne organizacije karakterišu i sledeće osobine: 1. geografska disperzija. elektronska komunikacija. sa određenim fokusom na koordinaciju i informacioni menadžment. promena učesnika. te razlikujemo tri grupe karakteristika koje najviše utiču na vrstu virtuelne organizacije i to: 1. sposobnost reagovanja na promene ili sposobnost da se zadovolje svi potrošačevi zahtevi. maksimiziranje fleksibilnosti i adaptivnosti na promene u okruženju. komplementarnost suštinskih nadležnosti. Kada učesnici rade zajedno u isto vreme (sinhroni rad). udruživanje resursa. U zavisnosti od zahteva okruženja gde posluju virtuelne organizacije mogu nastati i različite strukture virtuelnih organizacija. 2.

dužinu angažovanja i broj kadrova uključenih u projekat. dužinu projekta i vreme provedeno u virtuelnom radu. bolje iskoristila profitabilne prilike. brojni su autori koji su pokušali da daju preciznu definiciju ovog pojma. operativne ili strateške poslovne jedinice u okviru veće organizacije. u većini slučajeva. laptop računari. Trajne (permanentne) virtuelne organizacije – organizacija koja je kreirana kao virtuelna da bi objedinila učesnike na tržištu. a takođe i snizila troškove. fajlovima. Isto tako. razvojne timove i tržišta raznih organizacija kako bi što efektnije reagovali na tržišne prilike. Virtuelni timovi – upotreba koncepta virtuelnog. • Hoteling – оblik u kome klijent obezbeđuje “hot desk” za zaposlene virtuelne organizacije • Virtuelni timovi – Zaposleni sarađuju sa udaljenih lokacija koristeći elektronsku poštu. кada pristižu. • Telecentri – ove udaljene kancelarije su locirane u zajednicama van glavnih gradova i obezbeđuju prostor i opremu zaposlenima koji im često nisu dostupni u obliku telecomputera. funkcionalne. unutar organizacije. videokonferencije itd. 2. ovi timovi nastaju iz specifične. ovaj model se bazira na virtuelnom konceptu u okviru svojih aktivnosti. što uključuje virtuelne zadatke. • Mobilno poslovanje (mobile working) – odnosi se na radno okruženje radnika koji zahtevaju odgovarajuću opremu. došlo se i do različitih kriterijuma za klasifikaciju virtuelnih organizacija. Najčešći pristup u implementiranju virtuelne organizacije obuhvata sledeće oblike: • Telecommuting – zaposleni rade na lokaciji udaljenoj od uobičajenog radnog mesta. Virtuelni projekti – u ovom obliku organizacije formiraju alijanse ili konzorcijume kako bi zajednički najbolje ostvarile tržišne prilike. aplikacijama i elektronskoj pošti. je generisala virtuelne timove u različitim tipovima organizacija. tip projekta. • Hot desking – оvaj oblik podrazumeva ukidanje stalnih radnih mesta (desks) svim ili određenim zaposlenima. STRUKTURA VIRTUELNIH ORGANIZACIJA S obzirom na značaj virtuelnih organizacija. kada se određena tržišna prilika ostvari. ali ne i isključivo od kuće. zaposlenima se dodeljuje radni sto. oformljene alijanse okupljaju proizvođače. 4. 3. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 7 . timove i menadžment organizacionih aktivnosti.III. to predstavlja i završetak rada privremene organizacije. bežični uređaji. računar i na taj način omogućen im je pristup svojim dokumentima. Privremene virtuelne organizacije – prošireni oblik modela virtuelnog projekta podrazumeva uspostavljanje privremene virtuelne organizacije koja će raditi na više projekata i razvijati odgovore na specifična tržišta. koriste se računari i telekomunikaciona oprema kako bi se održavali kontakti između udaljenog radnog mesta i matične kancelarije. intranet. kao što su mobilni telefoni. Na osnovu ovih kriterijuma razlikuju se sledeći tipovi virtuelne organizacije: 1. Još jedna od osnovnih i opšte prihvaćenih je klasifikacija virtuelnih organizacija koja kao osnovne kriterijume podele obuhvata raspon posla.

Licencа. Po predloženoj klasifikaciji virtuelne organizacije podeljene su u tri grupe. mogu se razviti različiti oblici virtuelnih struktura.Evolucija strukture virtuelnih organizacija VIRTUELNE ORGANIZACIJE 8 . Slika 2 . Tabela 1 – Tipovi virtuelnih organizacija Virtuelne organizacije mogu evoluirati iz jedne vrste u drugu sve dok jedan virtuelni projekat traje (slika 2). Prva grupa uključuje sve strukture koje počinju sa životnim ciklusom jednog virtuelnog projekta. Druge dve grupe odgovaraju evoluciji virtuelnog projekta u kasnijim fazama životnog ciklusa projekta. U odnosu na veliki broj parametara. Strateška alijansa i Virtuelni WEB (IMB i ATT).U pojedinim izvorima literature mogu se definisati i sledeći oblici virtuelnih organizacija: Partnerstvo.

1. Struktura virtuelne organizacije mora da se suoči sa različitim tehničkim ograničenjima. Aktivnostima se upravlja od strane unutrašnjih organizacija – članica virtuelne organizacije. Većina rada će biti izvršena sa asinhronim aktivnostima i koordinacijom sa partnerom.U jednoj virtuelnoj organizaciji informacioni sistem ima jednu od centralnih uloga. Zahtevi koji se postavljaju pred informacioni sistem u virtuelnoj organizaciji odnose se na njegovu sposobnost da radi istovremeno sa više organizacija. Formirana struktura mora biti laka i fleksibilna. Kompromis treba da se pronađe usklađivanjem menadžment strukture i veličine virtuelne organizacije. Projekti ovakve vrste po svojoj prirodi uglavnom se mogu dekomponovati u relativno nezavisne potprojekte. Ovaj sistem se zove interorganizacioni informacioni sistem (IOIS). III. Kratkoročne virtuelne organizacione strukture Pojava kratkoročne strukture virtuelne organizacije karakteristična je uglavnom za jedno tržište.Klasifikacija virtuelnih organizacija VIRTUELNE ORGANIZACIJE 9 . Menadžment sistem virtuelne organizacije ima kontrolu samo nad globalnim aktivnostima koje mogu biti podeljene na nove podaktivnosti kao u fraktalnoj strukturi. Tabela 2 . kao i sa ograničenjima vezanim za interoperativnost između različitih organizacija. Veličina virtuelne organizacije po pravilu treba da se prilagodi dužini životnog ciklusa projekta. posebno ograničenjima vezanim za konkurentno inženjerstvo.

dobavljača i tržišta (slika 3).III. Ovakva struktura je pogodna za partnere gde su sposobnost reagovanja na promene i sposobnost zadovoljenja zahteva potrošača ključni ciljevi. potrošača. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 10 . Kompanije u proširenom preduzeću moraju da koordiniraju svoj unutrašnji sistem (intraorganizacionone aktivnosti) sa ostalim sistemima u lancu snabdevanja i dalje moraju biti fleksibilne i spremne da se adaptiraju promenama.2.Prošireno preduzeće Moguća evolucija dugoročne saradnje u okruženju virtuelne organizacije tiče se partnerstva gde interna fleksibilnost ostaje vrlo visoka. njenih partnera. Prošireno preduzeće Prošireno preduzeće spaja granice preduzeća i uključuje kompleksne relacije između kompanija. Slika 3 . Organizacioni aspekti poširenog preduzeća mogu biti predstavljeni kao globalizacija razmene. kooperanata i partnerstva.

U procesu stvaranja virtuelne organizacije nalazimo tri osnovna modela umreženih organizacija koje ujedno čine i oblike virtuelne organizacije: 1. 2. sadrže manje organizacije (timove) za istraživanje. Organizacije s umreženim radnim zadacima . povećanje proizvodne sposobnosti. povezivanje nadležnosti. u praksi se pojavljuju kao konzorcijumi koji objedinjavaju istraživački sektor. povećanje učešća na tržištu i 6. 2.nalaze se često u javnom sektoru. najboljeg mogućeg kvaliteta i u najkraće moguće vreme. Svi ovi modeli virtuelnih organizacija čine osnovu koncepta virtuelnog poslovanja u svrhu ispunjavanja šest osnovnih strategijskih poslovnih zahteva: 1. Organizacije s umreženim fabrikama . Organizacije s umreženim radnim timovima . MODELI VIRTUELNIH OGRANIZACIJA Model virtuelne organizacije predstavlja obrazac u kojem vodeća organizacija stvara udruživanje sa skupom drugih organizacionih objekata od kojih je svaki specijalizovan za određene poslovne aktivnosti u cilju izrade specifičnog proizvoda ili usluge.proizvodnim pogonima. 3. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 11 . 3. ideja i znanja. razmena iskustva i zajedničko korišćenje resursa kao i zajedničko preuzimanje rizika i troškova. često se objedinjuju srodne organizacije ili istih srodnih grana. a njihovo objedinjeno delovanje omogućuje izvršavanje planova i projekata razvoja državne uprave. Integracija radnih odnosa primenom informacione tehnologije i umrežene strukture skraćuje proizvodni ciklus i daje trenutni odgovor na zahtev tržišta.čine osnovni model virtuelne organizacije koje povezuje poslovne partnere za zajednički nastup na tržitu. 5.IV. 4. što čini osnovu delovanja virtuelnih organizacija. prelaz sa prodaje proizvoda na prodaju rešenja. proizvodnju i trgovinu oko jedinstvenog proizvodnog programa. razvoj i stručnu podršku. smanjenje ukupnih troškova proizvodnje i poslovanja.

infrastrukture i troškova. povećanju produktivnosti zaposlenih. geografskom i stručnom nadopunjavanju. deli šanse i rizika proizvoda i usluga.IV. IV. Prednosti virtulenih organizacija Prednosti vituelne organizacije su brojne. rizika. • • • • usporenu mrežu u čestim i dugim vremenskim intervalima (utiče na produktivnost kompanije).2. kapaciteta. Ograničenja virtuelnih organizacija Iako su prednosti virtuelnih organizacija brojne. prema potrebi) i dr.1. • kapacitet komunikacione mreže (moguća potencijalna organičenja u propusnoj moći prenosnih kanala koja uzrokuju usporavanje toka informacija i interakcije između entiteta u virtuelnoj organizaciji). prilagodljivosti virtuelne organizacije – za određeni posao se mogu angažovati najbolji stručnjaci koji su geografski jako udaljeni. povećanju kvaliteta proizvoda i usluga. visoku tehnologiju. brzini ulaženja u poslove. postoje i problemi koji bi mogli da stanu na put primeni i realizaciji virtuelnog poslovanja. pa tako. deljenja resursa. povećanju kvaliteta poslovne komunikacije i unutrašnje kontrole. sredstva i ideje. smanjenju troškova poslovanja. Prednosti virtuelnih organizacija ogledaju se u: • • • • • • • • • • • • povećanju konkurentske prednosti između različitih privrednih jednica. PREDNOSTI I OGRANIČENJA VIRTUELNIH ORGANIZACIJA IV. nedefisanom veku egzistencije (vrlo kratko ili vrlo dugo. Zbog same činjenice da je pojava nova i nepoznata. kompatabilnost hardvera i softvera (neke aplikacije blokiraju ili usporavaju rad računara – antivirusni softver). osim toga što predstavlja novi organizacioni model koji koristi tehnologiju da bi dinamički povezao ljude. neobaveznosti forimiranja nove pravne strukture. mnogi ljudi i kompanije držaće se na distanci od takve strukture i načina poslovanja. težnji ka savršenom zadovoljenju kupaca. Ograničenja se ogledaju kroz: • rad zaposlenih koji se uglavnom bazira na samo-motivaciji i odgovornosti (kod određenog broja ljudi ovakav način će funkcionisati. neminovnom uspehu koji dolazi kroz uzajamno poverenje. nesigurnosti zaposlenja (nepostojanje stalnog priliva novčanih sredstava) 12 VIRTUELNE ORGANIZACIJE . a većini je potrebna i motivacija u vidu lidera koji obavlja kontroli). smanjenje kvaliteta poruka koje se prenose (nedostatak interakcije lice u lice i odsustvo govora tela uzrokuju kvalitet poruke koja se prenosi). povećanju fleksibilnosti poslovanja kroz vrlo brzo i jednostavno menjanje poslovnih partnera.

Učesnicima je omogućena online interakcija sa odzivom u realnom vremenu. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 13 . ovakav sistem pomaže u rasterećenju obima posla i poboljšanju korisničkog servisa zbog manjeg broja zauzetih linija. US Ministarstvo energije – odeljenje i njegovi kontrakeri koriste napredne računare i komunikacione tehnologije kako bi upravljali vrlo kompleksnim projektom uklanjanja radioaktivnog otpada. zajedno sa 4000 obučenih radnika koji ih mogu podržati. Dolazeći pozivi se usmeravaju na ona mesta gde ima zaposlenih da se jave. Npr. omogućava izvršavanje web aplikacije i pretragu svih vojnih web sajtova. mogućnosti lociranja vojnog osoblja.Army Knowledge Online predstavlja potral za osoblje vojske. Osim treninga i proba. poziv će biti preusmeren na ''call centar'' u susednom gradu ukoliko tamo ima slobodnih operatera. Često je ovakvo okruženje distribuirano i interaktivno npr. neko može pozvati službu socijalnog osiguranja u svom gradu. ove borbene laboratorije testiraju oružje koje još nije proizvedeno. VIRTUELNE ORGANIZACIJE U JAVNOM SEKTORU US Ministarstvo odbrane – svi vojni servisi su konstruisali virtuelna borbena okruženja kao integralni deo vojne strategije. čitanja vojnih vesti. US Administracija socijalnog osiguranja – Administracija povezuje 36 radnih mesta različitih obima posla širom zemlje u virtuelni ''call centar'' u kome radi 3800 stalno ili privremeno zaposlenih. ako su sve linije zauzete. učesnici u ratnim igrama su razmešteni na udaljenim lokacijama i koriste širokopojasne telekomunikacione veze i računare visokih preformansi za simuliranje oružane borbe. V. Jedan od takvih projekata je počeo sa implementacijom virtuelnih radnih timova u cilju obezbeđivanja efikasnije i efektivnije saradnje između zaposlenih.• neposedovanju osećaja pripadnosti virtuelnom timu ili organizaciji i dr. US Vojska . sa pristupom e-mailu i news grupama. Sadržaj je personalizovan.

Ovi timovi su rašireni po celoj Kaliforniji i ostatku SAD i sačinjeni su od stručnjaka. informacije i najbolja iskustva. većina komponenata u Dell računarima se proizvodi u drugim kompanijama. prvenstveno zbog uštede u troškovima centralne laboratorije. Jedna od ključnih prednosti je u smanjenju nivoa zaliha sa aspekta čitavog sistema i poboljšan korisnički servis. Kao reakcija na takvo stanje. Aventis (Francuska) – Jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u svetu.VI. ups-ove. Potpomognuti potpisivanjem ugovora o tajnosti informacija. Celokupna imovina u sistemu. vertikalno integrisanih oblika. Ovo znači da će većina kompanija prepustiti bilo koji deo svog poslovanja kompanijama koje će moći efikasnije. Ova nova mobilna organizacija je fokusirana na potrebe kupaca i u skladu sa ciljevima poslovanja. Kompanija ima samo jednog stalno zaposlenog člana. kamione i vozače za dostavu. Kreirala je virtuelne timove sa predstavnicima iz 12 kompanija koji su bili zaduženi za kreiranje korisničkog interfejsa za kompaniju. koji će raditi na pojedinim projektima. virtuelna organizacija uključuje Dellovu službu za tehničku podršku. i postaju virtuelni entiteti koji se oslanjaju na poslovne partnere kako bi ispunili očekivanja svoje distributivne mreže. standarda i vrlo malo kooperacije između grupa. pouzdanije i uz niže troškove da obave posao. uspostavljena je virtuelna organizacija koja je obuhvatala pet tehničko-uslužnih grupa i jednu tehnološku grupu. pogodnosti za osoblje i smanjeni opšti troškovi kao rezultat virtuelnog prilaza. Tehnološka grupa je locirana u New Jersey . Primera radi. Tako Dell teži da na stanju ima što je manje zaliha. Inženjeri ovih grupa su mogli biti locirani bilo gde u Severnoj Americi. onda kada je potrebno. VIRTUELNI PREDUZETNICI Dell Computers (US) – Kompanije se ubrzano udaljavaju od samostalnih. Aventis je nastao decembra 1999. U njoj se dele tehnologija. Kada kupujemo računar iz Dell–a. montažne linije i radnike na montaži. štampani materijal. Jolene Crowley. koja je zadužena za angažovanje kontraktnih timova. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 14 . bez obzira na kojoj je lokaciji ili u vlasništu koje kompanije. Ova virtuelna kompanija se udružuje sa marketinškom kompanijom za potrebe projekata većeg obima. dok se Dell orjentiše na svoje snage – marketing.’’ Njihovo inženjersko odeljenje u Americi je bilo sačinjeno od više malih ''ostrva'' koji su odgovarali različitim organizacijama i firmama. posmatra se kao jedinstven sistem. Reuters Holding (Velika Britanija) – Ova kompanija pruža finansijsko-informativne usluge. povezanih računarima i različitom telekomunikacionom opremom. podrška potrošačima i integracija ovih komponenata u računar kao finalni proizvod. postignute su značajne uštede u troškovima zapošljavanja. godine spajanjem nemačke kompanije ’’Hoechst AG’’ i francuske ‘’Rhone-Poulenc SA. fotografije i razne vrste grafičkih radova. Crowley Commnucations (US) – Ova PR kompanija obezbeđuje proizvode i usluge kao što su brošure. Nije bilo konzestentnosti u kvalitetu rada. dobavljače za različite komponente.

Napredkom ljudske svesti. ubrzanjem protoka informacija.ZAKLJUČAK U 21 veku. virtuelne organizacije su potencijalno veoma moćne organizacione strukture koje sve više pronalaze put do svojih korisnika. a uz istovremeno maksimalne uštede u troškovima različite prirode što doprinosi da ovaj oblik organizacione strukture ne samo opstaje na tržištu već i da se ubrzano razvija. životni vek. a u dalekoj budućnosti će dominitrati globalnim tržištem. dinamiku. Svoje mesto su zauzele u svim strukturama društva. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 15 . integracione informacione sisteme i sve što čini jednu savremenu organizaciju spremnu da odgovori promenljivim zahtevima tržišta. One danas imaju svoju definisanu tipologiju. virtuelne organizacije krče put ka savremenim načinima poslovanja. eri novih komunikacijskih i informatičkih tehnologija. povećanjem kapaciteta telekomunikacionih mreža.

Megatrend univerzitet primenjenih nauka.com www.edu.fon. Dr.sanofi-aventis. www.ba www.nubix.ac.scindeks. godina Mr. Danijela Tadić i Mr.ef.rs www. ’’Informacioni sistemi mendžmenta sa primerima’’. Zoran Veličković.com www. Mirjana Misita. ’’Industrija’’. ’’Elektronsko poslovanje’’ (e-biz. Cvijanović i Jelena M.army.rs VIRTUELNE ORGANIZACIJE 16 . Lazić. Centar za evaluaciju i obrazovanju u nauci.rs www. Beograd 2005. Janko M.mil www.nb.bg. doc.rs.dell.indmanager.konsaltnig. Dr.LITERATURA: Prof.unessa.en.ch www.ppt) Bojan Bojanić. 2004 godina INTERNET ADRESE: www.rs. Dragan Milanović.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->