P. 1
Seminar Ski Rad Virtuelne Organizacije

Seminar Ski Rad Virtuelne Organizacije

|Views: 849|Likes:
Published by sneskana

More info:

Published by: sneskana on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2014

pdf

text

original

’’MEGATREND UNIVERZITET’’, BEOGRAD ’’FAKULTET ZA MENADŽMENT’’, VALJEVO

TEMA: VIRTUELNE ORGANIZACIJE SEMINARSKI RAD

MENTOR Prof.dr. Zoran Živković

Studenti:

VIRTUELNE ORGANIZACIJE

1

...................................14 LITERATURA ................. Kratkoročne virtuelne organizacione strukture ......................11 5...................................................... KARAKTERISTIKE VIRTUELNIH ORGANIZACIJA..............................3 II........................................................11 VI.................................................................................................9 IV........................................2................................ STRUKTURA VIRTUELNIH ORGANIZACIJA ......10 V......................................................1.......................................................................12 VII......................13 ZAKLJUČAK .........8 3.............................. PREDNOSTI I OGRANIČENJA VIRTUELNIH ORGANIZACIJA .....................6 3.......SADRŽAJ: UVOD ....... VIRTUELNI PREDUZETNICI .........................................................................5 III............................11 5.............2.................................................................. VIRTUELNE ORGANIZACIJE U JAVNOM SEKTORU ...................................................................... Ograničenja virtulenih organizacija............................................ Prošireno preduzeće............................ Prednosti virtuelnih organizacija ......................15 VIRTUELNE ORGANIZACIJE 2 ........... MODELI VIRTULENIH ORGANIZACIJA ......................................................1....................2 I............................................................ POJAM VIRTUELNIH ORGANIZACIJA ........................

Virtulene organizacije predstavljaju geografski razmeštene organizacije povezane zajedničkim interesima koje sarađuju putem informacionih i telekomunikacionih tehnologija. kao i nepostojanje upravne zgrade. tradicionalne barijere koje su dugo bile utemeljene u poslovnoj praksi nisu više smetnja efikasnijem poslovanju. je osnovna razlika koja čini virtuelnu organizaciju drugačijom od uobičajene. fleksibilnih i privremenih virtuelnih organizacionih struktura zasnovanih na informacionoj tehnologiji u vidu virtuelnih organizacija koje uspešno kreiraju i zadovoljavaju potrebe kupaca nametnule su nov način poslovanja kojem sve kompanije moraju da se nužno prilagođavaju. virtuelne ogranizacije definišu nove principe poslovanja čija efikasnost nužno ruši tradicionalne koncepte. ideala i ideja. Samo tako shvaćena i primenjena poslovna filozofija omogućava dugotrajan opstanak na svetskom tržištu. bez korišćenja papirnih dokumenata i bez neposrednog kontakta između učesnika u procesu poslovanja elektronskim putem (e-bizniss). Posedovanje modernih informacionih sistema i komunikacionih tehnoligija. ali ostaje isti cilj: realizovanje projekata na kojima bi trebalo da rade specijalisti iz raznih oblasti. Koristeći prednosti razvijene komunikacione infrastrukture. Sve veća zastupljenost malih. fleksibilnih i privremenih organizacionih struktura koje imaju novi pristup u vođenju preduzeća koje smatra da je organizacija skup pojedinaca koje povezuje zajednički sistem vrednosti. Savremene digitalne tehnologije omogućavaju efikasnije poslovanje. Na ovim konceptima se zasniva nova korporativna organizacija. a koje nema pojedinačna kompanija. Prostorna dimenzija više ne predstavlja nikakvu prepreku. Stvaranje virtuelnih organizacija postala je nova tedencija koja preti da nadmaši uspeh koji su ostvarivale multinacionalne kompanije u godinama njihove ekspanzije. Udaljenost između poslovnih partnera i klijenata više nije uopšte problem koji zahteva veću pažnju jer današnja tehnologija dozvoljava transfer informacija u bilo koji deo zemaljske kugle u roku od nekoliko trenutaka. Tako se kompanije povezuju formalnim i neformalnim mrežama fokusirajući se na sferu sopstvene kompetencije. verovanja. koja podrazumeva i nove modele organizacionog dizajna u koje spada i virtuelna organizacija. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 3 . Koristeći takve prednosti novih informacionih tehnologija.UVOD Nove komunikacione i informacione tehnologije omogućile su nastanak efikasnih.

Zajednički faktor rizika poslovanja u digitalnoj ekonomiji su: nestabilnost poslovanja. T-organizacije. Ona predstavlja mrežu nezavisnih kompanija (npr. kupaca. POJAM VIRTUELNIH ORGANIZACIJA Virtuelna organizacija je jedan od modela nove korporativne organizacije. kriminal (pre svega visokotehnološki). strateške alijanse (joint venture) itd. raslojavanje. inteligentno preduzeće (intelligent enterprise). Firme učesnice udružuju se da bi koristile određene mogućnosti ili da bi ostvarile specifične strateške ciljeve. delile troškove i tržišta. Slično tome. Uvođenje ovakvog oblika organizacije je deo digitalne ekonomije. Virtuelna organizacija može da se sastoji od potpuno nezavisnih poslovnih organizacija koje same za sebe posluju ali imaju zajednički intreres da nastupaju na nekom tržištu radi isporuke proizvoda ili usluga. nemoral. bezbednost i privatnost. razmenu znanja i informacije i na taj način premošćava organizacione granice. Sposobnost računara da stvara utisak da je njegova sposobnost memorisanja veća od njegove stvarne sposobnosti zove se ''virtuelna memorija''. dobavljača.I. Smisao stvaranja virtuelne organizacije jeste da poveća produktivnost ili konkuretsku prednost firmi učesnica u zajedničkom poslu. budući da prikuplja resurse od raznih entiteta. virtuelna organizacija ima na izgled više sposobnosti nego što stvarno ima. Izraz ''virtuelan'' potiče iz industrije računara. čak i konkurenata) koje su se udružile da bi međusobno razmenjivale znanje. kao što virtuelna memorija povećava kapacitet memorije. Postojanje virtuelnih organizacija omogućava direktno poslovno komuniciranje. nezaposlenost. Pored ove organizacije javljaju se i umrežene organizacije (networked organization). organizacija koja uči (learned organization). Slika 1: Mogućnosti rada informacione mreže virtuelne organizacije VIRTUELNE ORGANIZACIJE 4 .

povezanih informacionom tehnologijom kako bi delile znanja. Proizvodna preduzeća su sve više kompleksna mreža dobavljača. a sve manje izolovana proizvodna jedinica. • Virtuelna organizacija se menja i preuređuje po potrebi. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 5 . Virtuelne organizacije nemaju potrebe za time da svi njihovi zaposleni budu na jednom mestu kako bi obavili uslugu.Virtuelna organizacija predstavlja relativno nov način formiranja privremenih mrežnih struktura radi ostvarivanja konkuretske prednosti na današnjem tržištu. Virtuelna organizacija za razliku od tradicionalnih hijerarhijskih struktura. Vid kooperacije. širok raspon kontrole. Ovakav koncept organizovanja podrazumeva drugačije ustanovljavanje odnosa između zaposlenih. rasprostranjeno korišćenje timova. kupaca u velikoprodaji pa čak i njenih rivala. znanja i pristupa ostalim ekspertizama na netradicionalne načine. Potrošači su u centru ovakvog načina organizovanja. troškove i pristup pojedinačnim tržištima svake od njih. Naglašenu fleksibilnost strukture prati još izrazitija fleksibilnost u ponašanju osoblja i funkcionisanju virtuelne organizacije. određivanjem ciljeva i sakupljanjem informacija. upravljanje elektronskim usmeravanjem. ali podrazumeva interaktivnu kooperaciju sa strateškim partnerima. koji uključuje kompanije. a vreme njihovog lansiranja na tržište je maksimalno iskorišćeno. Virtuelne organizacije se mogu definisati kao organizacije veoma orjentisane ka potrošaču koje zadovoljavaju njegove potrebe na lični način. a sve uglavnom podrazumevaju: • • Fleksibilnu mrežu nezavisnih entiteta povezanih informacionim tehnologijama. inženjeringa i drugih uslužnih servisa. Virtuelna organizacija je mreža nezavisnih kompanija – dobavljača. koje se brzo menjaju. nema zaposlenih koji deluju na unapred definisanoj. Virtuelna organizacija je inteligentni odgovor na potrebu sve većeg otvaranja prema okruženju i naglašene orjentacije na zahteve kupaca. institucije i/ili pojedince koji rade na stvaranju proizvoda ili pružanju usluge na bazi uobičajenog poslovanja (ove jedinke učestvuju u saradnji i predstavljaju jedinstvenu organizaciju). Brojne su definicije virtuelne organizacije. tesna veza između dobavljača. a organizacija postoji čak i ako to nije očigledno (umesto kancelarije predstavlja mrežu). zajedničkoj lokaciji. Samo neke od karakteristika su: manja linija menadžmenta. kupaca. Ona nema direkciju ni organizacioni dijagram. menadžera i potrošača. u cilju deljenja veština. To nudi fleksibilnost kompanijama da ostvare prednost na kratak rok najčešće. radnicima je delegirana veća moć u donošenju odluka. Stvarne granice i rezultate virtuelne organizacije teško je utvrditi. U širem smislu virtuelna organizacija može biti definisana kao privremena mreža kompanija i individualaca koji rade zajedno koristeći šanse. sve dok one postoje. ostvarujući pri tom troškovnu i vremensku efiksanost. Sa visokim kvalitetom proizvoda ovo su glavni aduti virtuelne organizacije u borbi sa današnjim korporacijama koje dominiraju globalnim tržištem. Preduzeće sve više postaje neprekidno promenljiv sistem različitih poslovnih aktivnosti. potrošača i ogranizacije. Nema hijerarhiju i vertikalnu integraciju. a zaposleni postaju sve samostalniji i preduzimaju sve više odgovornosti i ne rade samo u preduzeću i samo za vreme radnog vremena. proizvodi su napravljeni prema njihovim potrebama. Ona nastaje i nestaje po potrebama pojedinaca koji je sačinjavaju – jedan te isti pojedinac može biti zaposlen u više virtuelnih organizacija.

Strateški ciljevi organizacija učesnica u virtuelnoj ogranizaciji su: 1. prelazi granice. U zavisnosti od zahteva okruženja gde posluju virtuelne organizacije mogu nastati i različite strukture virtuelnih organizacija. komplementarnost suštinskih nadležnosti. 5. Glavni strateški interes je smanjenje troškova. geografska disperzija.II. komunikacija u ''realnom vremenu'' postaje ključna. 3. elektronska komunikacija. optimizacija globalnog lanca snabdevanja. Virtuelne organizacije karakterišu i sledeće osobine: 1. 2. sposobnost reagovanja na promene ili sposobnost da se zadovolje svi potrošačevi zahtevi. udruživanje resursa. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 6 . promena učesnika. Karakteristike tržišta – zahtev može biti direktan zahtev od kupca (firme ili individualca) ili se može javiti zahtev kao rezultat marketing istraživanja na nekom novom tržištu. 3. a to je moguće kroz zadovoljenje zajedničkih ciljeva koje se ostvaruje kroz niz resursa koje obezbeđuju organizacije učesnice. jednakost partnera i 7. Proizvodni proces – se projektuje u skladu sa tržišnim karakteristikama. Strateški ciljevi organizacije – mogu biti vremenski limitirani (kratkoročni i dugoročni) i limitirani u pogledu domena (samo jedan proizvod ili familija proizvoda). 2. sa određenim fokusom na koordinaciju i informacioni menadžment. U virtuelnoj organizaciji koncept ''tačno na vreme'' je ključni. a proces mora biti paralelan koliko god je to moguće. Priroda zahteva zavisi od dostignutog tehnološkog nivoa i nivoa standardizacije koji imaju jak uticaj na virtuelnu organizaciju. Glavni cilj virtuelne organizacije je da dozvoli organizacijama učesnicima da ubrzano razvijaju svoje radno okruženje. Kada učesnici rade zajedno u isto vreme (sinhroni rad). 2. maksimiziranje fleksibilnosti i adaptivnosti na promene u okruženju. te razlikujemo tri grupe karakteristika koje najviše utiču na vrstu virtuelne organizacije i to: 1. 4. 6. KARAKTERISTIKE VIRTUELNIH ORGANIZACIJA Cilj svake kompanije je da poveća udeo na tržištu i ostvari profit. dostizanje kritične veličine u skladu sa tržišnim ograničenjima i 3.

videokonferencije itd. kao što su mobilni telefoni. operativne ili strateške poslovne jedinice u okviru veće organizacije. razvojne timove i tržišta raznih organizacija kako bi što efektnije reagovali na tržišne prilike. koriste se računari i telekomunikaciona oprema kako bi se održavali kontakti između udaljenog radnog mesta i matične kancelarije. došlo se i do različitih kriterijuma za klasifikaciju virtuelnih organizacija. 3. Privremene virtuelne organizacije – prošireni oblik modela virtuelnog projekta podrazumeva uspostavljanje privremene virtuelne organizacije koja će raditi na više projekata i razvijati odgovore na specifična tržišta. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 7 . laptop računari. u većini slučajeva. brojni su autori koji su pokušali da daju preciznu definiciju ovog pojma. oformljene alijanse okupljaju proizvođače. zaposlenima se dodeljuje radni sto. Najčešći pristup u implementiranju virtuelne organizacije obuhvata sledeće oblike: • Telecommuting – zaposleni rade na lokaciji udaljenoj od uobičajenog radnog mesta. ali ne i isključivo od kuće. tip projekta. • Hot desking – оvaj oblik podrazumeva ukidanje stalnih radnih mesta (desks) svim ili određenim zaposlenima. fajlovima. funkcionalne. Još jedna od osnovnih i opšte prihvaćenih je klasifikacija virtuelnih organizacija koja kao osnovne kriterijume podele obuhvata raspon posla. Virtuelni projekti – u ovom obliku organizacije formiraju alijanse ili konzorcijume kako bi zajednički najbolje ostvarile tržišne prilike. • Mobilno poslovanje (mobile working) – odnosi se na radno okruženje radnika koji zahtevaju odgovarajuću opremu. Na osnovu ovih kriterijuma razlikuju se sledeći tipovi virtuelne organizacije: 1. računar i na taj način omogućen im je pristup svojim dokumentima. STRUKTURA VIRTUELNIH ORGANIZACIJA S obzirom na značaj virtuelnih organizacija. Virtuelni timovi – upotreba koncepta virtuelnog. кada pristižu. kada se određena tržišna prilika ostvari. timove i menadžment organizacionih aktivnosti. • Hoteling – оblik u kome klijent obezbeđuje “hot desk” za zaposlene virtuelne organizacije • Virtuelni timovi – Zaposleni sarađuju sa udaljenih lokacija koristeći elektronsku poštu. je generisala virtuelne timove u različitim tipovima organizacija. Trajne (permanentne) virtuelne organizacije – organizacija koja je kreirana kao virtuelna da bi objedinila učesnike na tržištu. dužinu projekta i vreme provedeno u virtuelnom radu. bežični uređaji. što uključuje virtuelne zadatke. bolje iskoristila profitabilne prilike. • Telecentri – ove udaljene kancelarije su locirane u zajednicama van glavnih gradova i obezbeđuju prostor i opremu zaposlenima koji im često nisu dostupni u obliku telecomputera. intranet. 4. dužinu angažovanja i broj kadrova uključenih u projekat. unutar organizacije. a takođe i snizila troškove. Isto tako. ovaj model se bazira na virtuelnom konceptu u okviru svojih aktivnosti. ovi timovi nastaju iz specifične. to predstavlja i završetak rada privremene organizacije. aplikacijama i elektronskoj pošti. 2.III.

U pojedinim izvorima literature mogu se definisati i sledeći oblici virtuelnih organizacija: Partnerstvo. Druge dve grupe odgovaraju evoluciji virtuelnog projekta u kasnijim fazama životnog ciklusa projekta. Tabela 1 – Tipovi virtuelnih organizacija Virtuelne organizacije mogu evoluirati iz jedne vrste u drugu sve dok jedan virtuelni projekat traje (slika 2). Licencа. U odnosu na veliki broj parametara. mogu se razviti različiti oblici virtuelnih struktura. Slika 2 . Po predloženoj klasifikaciji virtuelne organizacije podeljene su u tri grupe. Prva grupa uključuje sve strukture koje počinju sa životnim ciklusom jednog virtuelnog projekta. Strateška alijansa i Virtuelni WEB (IMB i ATT).Evolucija strukture virtuelnih organizacija VIRTUELNE ORGANIZACIJE 8 .

1. Kratkoročne virtuelne organizacione strukture Pojava kratkoročne strukture virtuelne organizacije karakteristična je uglavnom za jedno tržište. posebno ograničenjima vezanim za konkurentno inženjerstvo. Kompromis treba da se pronađe usklađivanjem menadžment strukture i veličine virtuelne organizacije. Aktivnostima se upravlja od strane unutrašnjih organizacija – članica virtuelne organizacije. Menadžment sistem virtuelne organizacije ima kontrolu samo nad globalnim aktivnostima koje mogu biti podeljene na nove podaktivnosti kao u fraktalnoj strukturi. III. Ovaj sistem se zove interorganizacioni informacioni sistem (IOIS). Zahtevi koji se postavljaju pred informacioni sistem u virtuelnoj organizaciji odnose se na njegovu sposobnost da radi istovremeno sa više organizacija. Struktura virtuelne organizacije mora da se suoči sa različitim tehničkim ograničenjima.Klasifikacija virtuelnih organizacija VIRTUELNE ORGANIZACIJE 9 . Formirana struktura mora biti laka i fleksibilna. kao i sa ograničenjima vezanim za interoperativnost između različitih organizacija. Tabela 2 . Većina rada će biti izvršena sa asinhronim aktivnostima i koordinacijom sa partnerom. Projekti ovakve vrste po svojoj prirodi uglavnom se mogu dekomponovati u relativno nezavisne potprojekte.U jednoj virtuelnoj organizaciji informacioni sistem ima jednu od centralnih uloga. Veličina virtuelne organizacije po pravilu treba da se prilagodi dužini životnog ciklusa projekta.

njenih partnera. Organizacioni aspekti poširenog preduzeća mogu biti predstavljeni kao globalizacija razmene. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 10 .2.III. Ovakva struktura je pogodna za partnere gde su sposobnost reagovanja na promene i sposobnost zadovoljenja zahteva potrošača ključni ciljevi. Slika 3 . Prošireno preduzeće Prošireno preduzeće spaja granice preduzeća i uključuje kompleksne relacije između kompanija. potrošača.Prošireno preduzeće Moguća evolucija dugoročne saradnje u okruženju virtuelne organizacije tiče se partnerstva gde interna fleksibilnost ostaje vrlo visoka. kooperanata i partnerstva. Kompanije u proširenom preduzeću moraju da koordiniraju svoj unutrašnji sistem (intraorganizacionone aktivnosti) sa ostalim sistemima u lancu snabdevanja i dalje moraju biti fleksibilne i spremne da se adaptiraju promenama. dobavljača i tržišta (slika 3).

3. 4. Svi ovi modeli virtuelnih organizacija čine osnovu koncepta virtuelnog poslovanja u svrhu ispunjavanja šest osnovnih strategijskih poslovnih zahteva: 1. ideja i znanja. povećanje učešća na tržištu i 6. povećanje proizvodne sposobnosti. razvoj i stručnu podršku. 3. Organizacije s umreženim radnim zadacima . često se objedinjuju srodne organizacije ili istih srodnih grana. povezivanje nadležnosti. 5. Organizacije s umreženim fabrikama .IV. najboljeg mogućeg kvaliteta i u najkraće moguće vreme. smanjenje ukupnih troškova proizvodnje i poslovanja. sadrže manje organizacije (timove) za istraživanje.čine osnovni model virtuelne organizacije koje povezuje poslovne partnere za zajednički nastup na tržitu. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 11 . Integracija radnih odnosa primenom informacione tehnologije i umrežene strukture skraćuje proizvodni ciklus i daje trenutni odgovor na zahtev tržišta. 2. proizvodnju i trgovinu oko jedinstvenog proizvodnog programa. prelaz sa prodaje proizvoda na prodaju rešenja. a njihovo objedinjeno delovanje omogućuje izvršavanje planova i projekata razvoja državne uprave. razmena iskustva i zajedničko korišćenje resursa kao i zajedničko preuzimanje rizika i troškova. što čini osnovu delovanja virtuelnih organizacija.nalaze se često u javnom sektoru.proizvodnim pogonima. Organizacije s umreženim radnim timovima . U procesu stvaranja virtuelne organizacije nalazimo tri osnovna modela umreženih organizacija koje ujedno čine i oblike virtuelne organizacije: 1. MODELI VIRTUELNIH OGRANIZACIJA Model virtuelne organizacije predstavlja obrazac u kojem vodeća organizacija stvara udruživanje sa skupom drugih organizacionih objekata od kojih je svaki specijalizovan za određene poslovne aktivnosti u cilju izrade specifičnog proizvoda ili usluge. 2. u praksi se pojavljuju kao konzorcijumi koji objedinjavaju istraživački sektor.

osim toga što predstavlja novi organizacioni model koji koristi tehnologiju da bi dinamički povezao ljude. Prednosti virtuelnih organizacija ogledaju se u: • • • • • • • • • • • • povećanju konkurentske prednosti između različitih privrednih jednica. postoje i problemi koji bi mogli da stanu na put primeni i realizaciji virtuelnog poslovanja. Ograničenja virtuelnih organizacija Iako su prednosti virtuelnih organizacija brojne. Zbog same činjenice da je pojava nova i nepoznata. nesigurnosti zaposlenja (nepostojanje stalnog priliva novčanih sredstava) 12 VIRTUELNE ORGANIZACIJE . pa tako. povećanju fleksibilnosti poslovanja kroz vrlo brzo i jednostavno menjanje poslovnih partnera. PREDNOSTI I OGRANIČENJA VIRTUELNIH ORGANIZACIJA IV. deli šanse i rizika proizvoda i usluga. sredstva i ideje. mnogi ljudi i kompanije držaće se na distanci od takve strukture i načina poslovanja. smanjenje kvaliteta poruka koje se prenose (nedostatak interakcije lice u lice i odsustvo govora tela uzrokuju kvalitet poruke koja se prenosi). deljenja resursa. Prednosti virtulenih organizacija Prednosti vituelne organizacije su brojne. kapaciteta. • • • • usporenu mrežu u čestim i dugim vremenskim intervalima (utiče na produktivnost kompanije). kompatabilnost hardvera i softvera (neke aplikacije blokiraju ili usporavaju rad računara – antivirusni softver). IV. neminovnom uspehu koji dolazi kroz uzajamno poverenje. povećanju kvaliteta poslovne komunikacije i unutrašnje kontrole. neobaveznosti forimiranja nove pravne strukture. rizika. a većini je potrebna i motivacija u vidu lidera koji obavlja kontroli). visoku tehnologiju. prema potrebi) i dr.1. Ograničenja se ogledaju kroz: • rad zaposlenih koji se uglavnom bazira na samo-motivaciji i odgovornosti (kod određenog broja ljudi ovakav način će funkcionisati. geografskom i stručnom nadopunjavanju. brzini ulaženja u poslove.2. težnji ka savršenom zadovoljenju kupaca.IV. prilagodljivosti virtuelne organizacije – za određeni posao se mogu angažovati najbolji stručnjaci koji su geografski jako udaljeni. smanjenju troškova poslovanja. infrastrukture i troškova. nedefisanom veku egzistencije (vrlo kratko ili vrlo dugo. povećanju produktivnosti zaposlenih. • kapacitet komunikacione mreže (moguća potencijalna organičenja u propusnoj moći prenosnih kanala koja uzrokuju usporavanje toka informacija i interakcije između entiteta u virtuelnoj organizaciji). povećanju kvaliteta proizvoda i usluga.

US Ministarstvo energije – odeljenje i njegovi kontrakeri koriste napredne računare i komunikacione tehnologije kako bi upravljali vrlo kompleksnim projektom uklanjanja radioaktivnog otpada. zajedno sa 4000 obučenih radnika koji ih mogu podržati. Osim treninga i proba. učesnici u ratnim igrama su razmešteni na udaljenim lokacijama i koriste širokopojasne telekomunikacione veze i računare visokih preformansi za simuliranje oružane borbe. ovakav sistem pomaže u rasterećenju obima posla i poboljšanju korisničkog servisa zbog manjeg broja zauzetih linija. ove borbene laboratorije testiraju oružje koje još nije proizvedeno. mogućnosti lociranja vojnog osoblja. poziv će biti preusmeren na ''call centar'' u susednom gradu ukoliko tamo ima slobodnih operatera. V. US Administracija socijalnog osiguranja – Administracija povezuje 36 radnih mesta različitih obima posla širom zemlje u virtuelni ''call centar'' u kome radi 3800 stalno ili privremeno zaposlenih. Često je ovakvo okruženje distribuirano i interaktivno npr. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 13 . US Vojska . ako su sve linije zauzete.• neposedovanju osećaja pripadnosti virtuelnom timu ili organizaciji i dr. neko može pozvati službu socijalnog osiguranja u svom gradu. Jedan od takvih projekata je počeo sa implementacijom virtuelnih radnih timova u cilju obezbeđivanja efikasnije i efektivnije saradnje između zaposlenih. čitanja vojnih vesti. Sadržaj je personalizovan. Dolazeći pozivi se usmeravaju na ona mesta gde ima zaposlenih da se jave. sa pristupom e-mailu i news grupama.Army Knowledge Online predstavlja potral za osoblje vojske. omogućava izvršavanje web aplikacije i pretragu svih vojnih web sajtova. Učesnicima je omogućena online interakcija sa odzivom u realnom vremenu. Npr. VIRTUELNE ORGANIZACIJE U JAVNOM SEKTORU US Ministarstvo odbrane – svi vojni servisi su konstruisali virtuelna borbena okruženja kao integralni deo vojne strategije.

i postaju virtuelni entiteti koji se oslanjaju na poslovne partnere kako bi ispunili očekivanja svoje distributivne mreže. godine spajanjem nemačke kompanije ’’Hoechst AG’’ i francuske ‘’Rhone-Poulenc SA. pogodnosti za osoblje i smanjeni opšti troškovi kao rezultat virtuelnog prilaza. VIRTUELNI PREDUZETNICI Dell Computers (US) – Kompanije se ubrzano udaljavaju od samostalnih. Kao reakcija na takvo stanje. posmatra se kao jedinstven sistem. Jolene Crowley. većina komponenata u Dell računarima se proizvodi u drugim kompanijama. koja je zadužena za angažovanje kontraktnih timova. fotografije i razne vrste grafičkih radova. U njoj se dele tehnologija. Ova virtuelna kompanija se udružuje sa marketinškom kompanijom za potrebe projekata većeg obima. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 14 .’’ Njihovo inženjersko odeljenje u Americi je bilo sačinjeno od više malih ''ostrva'' koji su odgovarali različitim organizacijama i firmama. Tehnološka grupa je locirana u New Jersey . ups-ove. postignute su značajne uštede u troškovima zapošljavanja. Crowley Commnucations (US) – Ova PR kompanija obezbeđuje proizvode i usluge kao što su brošure. virtuelna organizacija uključuje Dellovu službu za tehničku podršku. Tako Dell teži da na stanju ima što je manje zaliha. vertikalno integrisanih oblika. prvenstveno zbog uštede u troškovima centralne laboratorije. podrška potrošačima i integracija ovih komponenata u računar kao finalni proizvod. dok se Dell orjentiše na svoje snage – marketing. bez obzira na kojoj je lokaciji ili u vlasništu koje kompanije. kamione i vozače za dostavu. štampani materijal. Aventis (Francuska) – Jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u svetu. Celokupna imovina u sistemu. informacije i najbolja iskustva. pouzdanije i uz niže troškove da obave posao. Inženjeri ovih grupa su mogli biti locirani bilo gde u Severnoj Americi. Reuters Holding (Velika Britanija) – Ova kompanija pruža finansijsko-informativne usluge. Kompanija ima samo jednog stalno zaposlenog člana. montažne linije i radnike na montaži. Ovo znači da će većina kompanija prepustiti bilo koji deo svog poslovanja kompanijama koje će moći efikasnije. Primera radi. povezanih računarima i različitom telekomunikacionom opremom.VI. onda kada je potrebno. Kreirala je virtuelne timove sa predstavnicima iz 12 kompanija koji su bili zaduženi za kreiranje korisničkog interfejsa za kompaniju. standarda i vrlo malo kooperacije između grupa. dobavljače za različite komponente. koji će raditi na pojedinim projektima. Nije bilo konzestentnosti u kvalitetu rada. Kada kupujemo računar iz Dell–a. Aventis je nastao decembra 1999. Ova nova mobilna organizacija je fokusirana na potrebe kupaca i u skladu sa ciljevima poslovanja. Ovi timovi su rašireni po celoj Kaliforniji i ostatku SAD i sačinjeni su od stručnjaka. Potpomognuti potpisivanjem ugovora o tajnosti informacija. Jedna od ključnih prednosti je u smanjenju nivoa zaliha sa aspekta čitavog sistema i poboljšan korisnički servis. uspostavljena je virtuelna organizacija koja je obuhvatala pet tehničko-uslužnih grupa i jednu tehnološku grupu.

ubrzanjem protoka informacija. a u dalekoj budućnosti će dominitrati globalnim tržištem. a uz istovremeno maksimalne uštede u troškovima različite prirode što doprinosi da ovaj oblik organizacione strukture ne samo opstaje na tržištu već i da se ubrzano razvija. integracione informacione sisteme i sve što čini jednu savremenu organizaciju spremnu da odgovori promenljivim zahtevima tržišta. Napredkom ljudske svesti. virtuelne organizacije su potencijalno veoma moćne organizacione strukture koje sve više pronalaze put do svojih korisnika. VIRTUELNE ORGANIZACIJE 15 . životni vek. virtuelne organizacije krče put ka savremenim načinima poslovanja. povećanjem kapaciteta telekomunikacionih mreža. dinamiku. One danas imaju svoju definisanu tipologiju. eri novih komunikacijskih i informatičkih tehnologija. Svoje mesto su zauzele u svim strukturama društva.ZAKLJUČAK U 21 veku.

’’Informacioni sistemi mendžmenta sa primerima’’.rs www.rs VIRTUELNE ORGANIZACIJE 16 . Centar za evaluaciju i obrazovanju u nauci.LITERATURA: Prof.mil www.rs. Danijela Tadić i Mr.nb.nubix. godina Mr.bg. Megatrend univerzitet primenjenih nauka.rs.scindeks. Beograd 2005. doc. ’’Elektronsko poslovanje’’ (e-biz.rs www. Dragan Milanović. Janko M.com www. Dr.konsaltnig.army.sanofi-aventis. Dr.ac.ef. Lazić.ppt) Bojan Bojanić.unessa.edu.fon. www.ba www.ch www. Zoran Veličković.en.com www. Mirjana Misita. Cvijanović i Jelena M.dell.indmanager. ’’Industrija’’. 2004 godina INTERNET ADRESE: www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->