POSEBNE VRSTE KREDITA I NJIHOVA EVIDENTIRANJA

Seminarski rad iz predmeta Računovodstvo banaka

Mentor:

Studenti:

Sarajevo, decembar 2010. godine

Sehic, Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja

SADRŽAJ

POJMOVNIK.............................................................................................................3 2. UVOD..................................................................................................................4 3. KRATKOROČNI KREDITI.......................................................................................5 3.1. Lombardni kredit.............................................................................................6 3.2. Rambursni kredit.............................................................................................9 3.3. Revolving krediti............................................................................................10 4. SREDNJOROČNI KREDITI...................................................................................13 4.1. Potrošački krediti...........................................................................................13 5. DUGOROČNI KREDITI........................................................................................14 5.1. Hipotekarni kredit..........................................................................................14 5.2. Stambeni kredit.............................................................................................16 5.3. Investicioni krediti.........................................................................................17 6. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI..............................................................................18 7. ZAKLJUČAK ....................................................................................19 8. LITERATURA......................................................................................................20

2

koje ostaju vlasništvo zajmoprimca.imaju rok dospijeća do jedne godine.kratkoročni kredit na temelju zaloga pokretnih stvari ili vrijednosnica (izuzev mjenice). odnosno za premošćenje tekuće nelikvidnosti  LOMBARDNI KREDIT .  POTROŠAČKI KREDIT . Dok je donja granica dosta čvrsta.kredit koji banka otvara uvozniku robe za plaćanje uvoza robe uz pokriće različitih dokumenata koji su na nju preneseni. a služe za finansiranje većih investicija.)  DUGOROČNI KREDITI .  REVOLVING KREDIT .Sehic. a obračunava se od dana dospijeća potraživanja.  RAMBURSNI KREDIT . 3 .srednjoročni kredit daje se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila. odnosno založnoga prava na nekretnini. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja POJMOVNIK  KREDIT . namještaja.dugoročni kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke.cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok.kratkoročni kredit za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavlja sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku. bijele tehnike itd.imaju rok dospijeća duži od pet godina. ali su do trenutka otplate u posjedu banka.kredit s rokom od 2 do 5 godina.  KAMATA . gornja je promjenljiva.novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.  SREDNJOROČNI KREDITI . potrošnje. Služe za finansiranje tekuće poslovne djelatnosti.  KRATKOROČNI KREDITI .  HIPOTREKARNI KREDIT .

novi automobil. otplate kredita. a njih većinom nalazimo u bankama uzimajući kredit. 4 . Ukoliko želimo da kupujemo nešto čija je cijena veća od naših mjesečnih primanja. pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade . kuću. Cilj ovog seminarskog rada je istaći karakteristike i opisati posebne vrste kredita i njihova evidentiranja kod banke. a onda su nam u "pomoć" došli krediti. Da bi dobili kredit. Krediti se. Kredit je određeni novčani iznos koji nam banka ustupljuje na korišćenje na određeno vrijeme. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 2. kao cijene korišćenja tih sredstava. kredit može da vam pomogne. osim po sopstvenim karakteristikama. Kredit je postao svakidašnjica u današnjem vremenu. prvo što radimo jeste traženje sredstava za finansiranje. Danas ne možemo ni jedan veći projekat započeti bez finansiranja iz kredita. na koliko vremena je opterećenje kućnog budžeta optimalno i da li sada podizati kredit ili sačekati još nešto. razlikuju i u zavisnosti od banke u kojoj ih podižemo. Poslije odluke da su nam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita. U ovom radu ćemo detaljnije obraditi vrste najčešće korištenih specifičnih kredita sa aspekta ročnosti tj. započeti mali biznis. pitanja su koja dobro pokazuju koliko podrobno moramo da se raspitamo o svakoj stavci prije nego što se upustimo u kreditiranje. A koliko je mudro upuštati se u kredit. potrebno je i određeno osiguranje da ćemo mi taj kredit i vratiti. da li uštedjeti za ovo ili za ono? E.Sehic.kamate. UVOD Budžet je svakako stavka zbog koje vrlo često stavljamo prst na čelo i zapitamo se koliko smo ispravnu odluku donijeli. trebali bismo da prikupimo informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i procijenimo koja banka nam pruža najpovoljnije uslove shodno našem sadašnjem i budućem finansijskom stanju. najčešće se kao osguranje javlja hipoteka i žirant. Želimo kupiti stan. i većina ljudi danas vraća čak i više od jednog kredita. koji ćemo kasnije uz naknadu (kamatu) vraćati u jednakim mjesečnim ratama.

Poseban izvor za kratkoročno kreditiranje potreba privrednih preduzeća predstavljaju i krediti koje bankama odobrava centralna banka. kao i iz sredstava koja su nastala multiplikacijom depozita. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Svaka banka ima svoje ponude koje mogu biti sezonske. realizovanja monetarno-kreditne politike makro sistema i značajnu komponentu u strukturi aktive i plasmana banaka.Sehic. za pojedini posao i sl. za sezonske potrebe. U principu kratkoročni krediti dati za povremena obrtna sredstava imaju tretman samolikvidirajućih. kratkoročni krediti se ne koriste samo za finansiranje povremenih obrtnih sredstava nego se čak i dio trajnih obrtnih sredstava finansira iz kratkoročnih bankarskih kredita. RAMBURSNI KREDITI) • Srednjoročni krediti (POTROŠAČKI KREDITI) • Dugoročni krediti (HIPOTEKARNI KREDITI) 3. U uslovima savremenih tržišnih struktura. jer se obično otplaćuju u momentu kada prestanu da postoje razlozi zbog kojih je kredit uzet tj. Oni predstavljaju jedan od najvažnijih aktivnih bankarskih poslova. KRATKOROČNI KREDITI Kratkoročni bankarski krediti predstavljaju jedan od važnijih izvora finansiranja privrednih tokova. kad prestanu da postoje povremene zalihe ili se naplate potraživanja od kupaca. jer on zavisi ne samo od stepena razvijenosti na kome se privreda nalazi. kratkoročnih kredita koje ona koristi kod drugih banaka i finansijskih organizacija u zemlji i inostranstvu. REVOLVING. Skoro da nema preduzeća koje ne uživa kratkoročni bankarski kredit i nije moguće odrediti ukupan iznos potreba za kratkoročnim kreditom. Kratkoročne kredite banke odobravaju za zadovoljavanje kratkoročnih potreba korisnika za obrtnim sredstvima. a mogu biti i dugoročne ali specifične za tu banku: • Kratkoročni krediti (LOMBARDNI. 5 . Banka odobrava kratkoročne kredite iz apsorbovanih i kod nje centralizovanih depozita po viđenju. i to u prinicipu za povremene zalihe ili za pokriće potraživanja od kupaca. već i od konjukturnih prilika.

Za iznos odobrenog lombardnog kredita zadužuje se račun „Lombardni krediti“ a odobravaju se račun „Gotovina“ za neto iznos datog kredita. nominalni iznos kredita) i kada se zalog preda banci. trgovačka roba i druga pokretna dobra koja su lako i brzo utrživa – kotiraju na finansijskom tržištu. ali se lombardni kredit odobrava ispot te vrijednosti. Uobičajni rok zaloga iznosi tri mjeseca. Hartije od vrijednosti se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti. Jedino je izuzetak zlato na čijoj se vrijednosti dobija kredit u 100% iznosu. Od iznosa založene vrijednosti zavisi i iznos lombardnog kredita. Založeni kredit za preduzeće debitora ima dobru stranu što mu daje mogućnost da svojim finansijskim obavezama tačno i na vrijeme odgovara. U momentu otplate lombardnog kredita o roku dospjelosti zadužuje se račun „Gotovina“ a odobrava se račun „Lombardni krediti“ za bruto iznos datog kredita. Lombardni kredit(kredit na zalogu) je kratkoročni bankarski kredit koji preduzće može dobiti na bazi založenih pokretnih realnih vrijednosti kao što je zlato i druge dragocjneosti. Njega su prvo praktikovali bankari iz Lombardije koji su ga prenijeli u Englesku i po tome je i dobio današnje ime. Lombardni kredit se može realizovati tek nakon potpisivanja ugovora o lombardnom kreditu gdje su utvrđeni uslovi(rok i kamata. U vanbilansnoj evidenciji kod lombardnih kredita za procjenjenu vrijednost zaloga zadužuje se račun „Ostava na čuvanje“ a odobrava se račun „Ostavljači ostava na čuvanje“. ne prelazeći 60-75% odnosno tri četvrtine dnevne vrijednosti zaloga. a da nije primoran da hartije od vrijednosti ili robu prodaje u nevrijeme ili kada su tržišne prilike nepovoljne. Ovi računi se gase suprotnim knjiženjem u momentu otplate lombarnih kredita o roku dospjelosti. Preduzeće zalaže sredstva koja su momentalno van proizvodne funkcije i dobivenim kreditom ih aktivira. dok je lična kreditna sposobnost preduzeća skoro sporedna. račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate i račun „Prihodi od provizije i drugih nadoknada“ za iznos provizije i troškova. 6 . Putem zalaganja on se zaštićuje od potencijalnih gubitaka koji bi mogli nastati ako bi se roba morala prodati hitno i po svaku cijenu. Kad se zalaže roba najširu primjenu ima skladišnica ili varant i konomsman. učini ih mobilnim i funkcionalnim a da ih pri tome ne otuđi – proda. Lombardni kredit se angažuje za pribavljanje transakcionog novca za tekuću proizvodnju ili promet radi osiguranja tekuće likvidnosti. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3.1. Tržišna vrijednost imovine koja se zalaže odnosno vrijednost koja se kotira je osnova za dobijanje kredita. Banka je dužna da čuva zalog i da vrši sve radnje povezane sa zalogom.Sehic. Lombardni kredit Lombard je stari aktivan bankarski posao. Knjiženje lombardnih kredita je veoma jednostavno. hartije od vrijednosti. Osnovna karakteristika lombardnog kredita je što odlučujuću ulogu ima bonitet zaloga.

8. 1.000 70. 3. 4. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2.000 KM.000 70.br.000 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 50. a troškovi su 40 KM(mjeseci se računuju po 30 dana). 7 .000 1. 7.000 KM. kamata iznosi 1500 KM. OPIS Naknade za usluge Naknade za bankarske usluge Obračun provizije i troškova Gotovina Naknade za usluge Za naplaćenu proviziju i troškove Lombardni kredit Gotovina Za odobreni lombardni kredit Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Za vanbilansnu evidenciju zaloga Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1. provizija 1%.Sehic.960 2. 6. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja U cilju ilustracije knjiženja lombardnih kredita pretpostavimo da je banka odobrila lombardni kredit fizičkom licu N. Otplata lombardnog kredita je izvršena o roku. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 2. Prema datim podacima lombardni račun izgleda ovako : Bruto iznos lombardnog kredita Kamata Provizija Troškovi Neto iznos lombardnog kredita U dnevniku data kreditna transakcija će se proknjižiti na sljedeći način : R. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 1. 9.N. Rok dospjeća datog kredita je 4 mjeseca. Kao zalog lice je položilo robu u vrijednosti od 70. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata KONTO 182 960 200 182 169 200 994 999 180 950 200 180 180 950 200 180 180 950 DUGUJE 540 POTRAŽUJE 540 540 540 50.500 500 40 47. u iznosu 50.000 50. 5.

Uslovi pod kojima se odobravaju krediti podložni su izmenama. (EKS od 7. 12.53 50.00 RSD Naknada za odustajanje od ugovora bez saglasnosti banke: 0.34 100. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 3.000 4. 1 www.Sehic.000 Osnovne karakteristike lombardnog kredita ponude :1 Iznos kredita: od 1.000 86.000 50.hypo-alpe-adria.80 990. Za obračunate kamate za 3. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 4. 13.12 Napomena: Kamate su izražene na godišnjem nivou i podložne su promenama.67 60 mjeseci 7% Mjesečni anuitet 19.000 8.326. 14.06 1.67%) Rok otplate: od 12 do 60 meseci Bez žiranta Obezbeđenje: 100% garantni depozit Jednokratna naknada za obradu kredita : 1. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 10. 11.5% Prikaz mjesečnih anuiteta u EUR Rok otplate 12 mjeseci Kamatna stopa 7% Iznos Mjesečni anuitet 1.00% Prevremena delimična ili konačna otplata: 2% Refinansiranje kredita sredstvima druge banke: 4% Naknada za obradu zahteva za izmenu kolaterala: 2.00% god.000 do 100.980.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Valuta: EUR Nominalna kamatna stopa: 7.ba 8 . mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4.000.000 70.000 70.652. mjesec Gotovina Lombardni kredit Za povrat kredita Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Isknjižavanje zaloga iz vanbilansne evidencije 200 180 180 950 200 180 200 169 999 994 375 375 375 375 375 375 50.

koji će prodavac eskontovati kod svoje banke ili ga dalje koristiti za svoja plaćanja ili ga prodati na finansijskom tržištu. Shema: Rambursni kredit 9 . Kredit kojim se vrši plaćanje „prekomorskog uvoza ili izvoza putem bankarskog(mjeničnog) akcepta. Rambursni kredit Rambursni kredit je vrsta kratkoročnog kredita kojeg preduzeća koriste isključivo u međunarodnoj razmjeni kako pri izvozu tako i pri uvozu. banka izvoznika ili neka treća prvoklasna banka u trećoj zemlji. polise osiguranja i sl. najsigurniji i najjeftiniji spoljno-trgovinski kredit.2. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. Kod ovog kredita kupac-uvoznik i prodavac-izvoznik ugovorom se obavezuje da će se plaćanje izvršiti akceptom rambursne banke. osiguranog robnim dokumentima“.Sehic. Akceptiranje mjenice kojom se obavlja plaćanje uvoza robe u rambursnom kreditu može izvršiti domaća banka uvoznika. Rambursni kredit je najčešći. Nedostatak je u tome što ga mogu odobravati samo međunarodno priznate i poznate banke pa su preduzeća iz nerazvijenih zemalja upućena na posredništvo stranih banaka. To je ustvari akceptni kredit koji banka otvara uvozniku uz pokriće na njeno ime prenesenih robnih dokumenata(konosman. teretnice.) stavljajući ga na raspolaganje izvozniku.

Revolving krediti Revolving krediti su takvi kratkoročni krediti za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavljaju – sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. o tome izvještava izvoznika 5. kod kojih se akreditivni iznos. 9.3. Banke kao davaoci revolving kredita moraju s obzirom na to da drže raspoloživa novčana sredstva u pripravnosti. i 14.Sehic. kupoprodajni ugovor 2. Revolving krediti koji su formalno kratkoročni a efektivno srednjoročni sa rokom dospijeća od 1 do 3 godine su pokriveni(realni) krediti (uglavnom zalihama i potraživanjima od kupaca). poslije iscrpljenja. ponovo obnavlja sve do ugovorenog maksimalnog (ukupnog) iznosa ili broj puta u ugovorenom roku. pored redovne kamate i proviziju na neiskorišteni iznos odobrenog kredita. 10 .banci 7. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. Oni omogućuju korisnicima datih kredita da povlače novčana sredstva u skladu sa dinamikom svoih potreba (za obrtnim sredstvima) i da ih otplaćuju prema svojim finansijskim mogućnostima u okviru ugovorenog roka. preuzima robu 11. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente 8. podnošenje mjenice na isplatu 12. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Prethodna shema pokazuje detaljno postupak odvijanja davanja i korištenja rambusnog kredita u međunarodnoj trgovini. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. banke 3. od korisnika ovih kredita tražiti plaćanje. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. Praktikuju se kod dužih isporuka kako bi se skratio postupak oko ponovnog otvaranja i postigle određene uštede u bankarskoj proviziji kao trošak za korisnika datog kredita (prihod za banku kao davaoca odnosnog kredita). Koraci su slijedeći: 1. zahtjev za isplatu i plaćanje 3. Oni imaju inače posebnu primjenu kod međunarodnih dokumentarnih akreditiva. isporuka robe 6. iskup mjenice 13. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju.

50 162. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 2. Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1. uz kamatu od 13 %.5 162. tada nepodmireni troškovi postaju iskorišteni dio odobrenog kredita na koji klijent plaća kamatu.000 KM.br. Oni se kod banke kao davaoca datih kredita knjiže tako što se u momentu odobrenja i iskorištenja zadužuje račun „Kratkoročni krediti za obrtna sredstva“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi) za iznos odobrenog i iskorištenog kredita. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 3. Prilikom otplate zajedno sa kamatom zadužuje se račun „Žiro-račun“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate po osnovu datih kredita.5 162.000 POTRAŽUJE 15. Ako klijent ne želi troškove platiti odjednom. (revolving kredit) Žiro račun Za odobreni kratkoročni kredit 2. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 1. mjesec Žiro račun 5. može koristiti za podizanje gotovine na bankomatu te za plaćanja u trgovačko-uslužnoj mreži. OPIS Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva 1.000 162. mjesec Kamate po datim kreditima 4. Kreditna kartica se kao i debitna. Odobreni dati kredit je u potpunosti iskorišten i u roku vraćen zajedno sa pripadajućom kamatom. Klijent sukladno svojim željama sam odlučuje o iznosu kredita koji će koristiti. sa rokom dospjeća od 5 mjeseci. R. mjesec Kamate po datim kreditima 6. Revolving kreditna kartica je kartica s odobrenim osobnim limitom potrošnje koji predstavlja revolving. Banka kao izdavatelj kartice utvrđuje minimalni postotak iskorištenog kredita koji se mora plaćati mjesečno.50 162.5 162.50 162. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je odobrila komitentu kratkoročni kredit za obrtna sredstva u iznosu od 15.50 11 . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se po pravilu otplaćuju zajedno sa pripadajućom kamatom odjednom o roku dospijeća.50 162. odnosno "samoobnavljajući“ kredit. o načinu te o tempu vraćanja kredita.5 162. mjesec KONTO 121 204 180 950 204 180 180 950 204 180 180 950 DUGUJE 15. na primjer 5 ili 10 % iskorištenog kredita.Sehic. mjesec Žiro račun 3.50 162.

5 15. 9. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 4.Varijabilna kamatna stopa sa klauzulom o promjenjivosti . 180 950 204 180 204 121 162.Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno ili kvartalno Obezbjeđenje: Mjenice firme i lične mjenice vlasnika Mjenice firme ili firmi garanata Zalog na nekretnine i pokretnu imovinu (pojedinačno ili u kombinaciji) 2 www. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 5.000 15.5 10.50 162.5 162. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 5. Ukupni iznos mora biti otplaćen po isteku roka kredita Kamata: .sparkasse.Fiksna kamatna stopa . datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke Rok otplate: do 36 mjeseci (uz obavezu povrata cjelokupnog kreditnog iznosa svakih 12 mjeseci) Način otplate: Klijent po potrebi povlači i vraća odobrena sredstva. 12.Sehic.5 162. Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 3.50 162.50 162. finansijskog stanja klijenta.000 11. mjesec Žiro-račun Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva (revolving kredit) Povrat kredita 204 180 180 950 204 180 162. Karakteristike revolving kredita ponude :2 Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4.ba 12 . 8. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7.50 162.Varijabilna kamatna stopa vezana za EURIBOR .5 162.5 162.

Kod ovih kredita primjenjuje se uprošćena procedura i obično se traže najosnovnije informacije o debitoru kako bi se ograničio rizik kreditne delikvencije. a isplaćuju se u mjesečnim ratama. određivanje obima kredita. kao i za finansiranje preduzeća za razne svrhe do pet godina. Dospijevajući. bilans njegovog dohotka. obzirom na faktor vrijeme. Potrošački krediti Potrošački krediti daju se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila. 4. negdje na sredini između dugoročnog i kratkoročnog koji se daje na „srednji rok“. R. da li je zaposlen. kako je riješio stambeno pitanje. Da bi se utvrdila kreditna sposbnost potencijalnih korisnika potrošačkih kredita najčešće se traže sljedeće informacije: lične informacije i karakter lica.1. OPIS Potrošački kredit 1. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je izvršila gotovinsku isplatu potrošačkog kredita fizičkom licu u iznosu od 5. Namjene za koje se koriste srednjoročni krediti su dosta brojne. utvrđivanje perioda reistraživanja kreditne sposbnosti.Sehic. Tamo gdje nije „demerkaciona“ linija ošto izdvojila kratkoročne i dugoročne kredite. Gotovina Za isplatu potrošačkog kredita Gotovina 2.000 POTRAŽUJE 5.000 50 50 13 . a najčešće se koriste za kreditiranje stanovništva za potrošna dobra i stambene kredite. namještaja. Naknade za bankarske usluge Naplata provizije KONTO 169 200 200 960 DUGUJE 5. a ne prelazi pet godina. bijele tehnike itd. SREDNJOROČNI KREDITI Srednjoročni krediti su posebna vrsta kredita koja zauzima mjesto između kratkoročnih i dugoročnih. gdje se precizno ne mogu svrstati u jednu od ove dvije globalne grupacije između njih se interpoliraju srednjoročni krediti.br. Nakon toga slijedi kreditna ocjena o prihvatanju (ili neprihvatanju) kreditnog zahtjeva. Za izvršene usluge banka je naplatila proviziju u iznosu od 50 KM. po pravilu u roku od 1-5 godina. To je jedna posebna vrsta kredita koja je.000 KM.). Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 4. Rok koji je duži od godine dana. posjeduje li štednju itd. mogućnost plaćanja mjesečnih rata i zaključivanje ugovora.

Dužnik je pritom obvezan voditi brigu o očuvanju vrijednosti založene nekretnine. dugoročni su krediti za vjerovnike razmjerno visoko rizičan posao. zemljište. Predmet hipoteke može biti.). odnosno pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini. u jednakim otplatim ratama(anuitetima).). dvadeset i više god. a služe za financiranje većih investicija. Budući da sigurnost naplate potraživanja leži u vrijednosti nekretnine. polica osiguranja korisnika kredita od posljedica nesretnoga slučaja vinkulirane u korist kreditora i sl. već založno dobro ostaje na raspolaganju dužniku i može biti predmetom kupoprodaje. DUGOROČNI KREDITI Dugoročni krediti imaju rok dospijeća dulji od pet godina. tj. skladišta i druge nekretnine nad kojima se založno pravo stiče upisom u zemljišne knjige. poslovnih zgrada. intabulacijom. dražbi. parkinga. pa se njihovo odobravanje u pravilu uvjetuje založnim pravom na nekretnine (hipotekom). osiguranja nekretnine od različitih rizika. ali i pojedini oblici pokretnina. Svoja prava hipotekarni vjerovnici ostvaruju preko suda. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5.. Odobravaju se na temelju dugoročnih izvora sredstava komercijalne banke. tražeći da hipotekarni zalog bude izložen javnoj prodaji. Sticanjem hipoteke vjerovnik nema pravo posjeda zaloga. stambeni ili poslovni prostor. koji je osiguran upisom hipoteke. 14 . hipotekarni kredit u pravilu se odobrava u visini do 70% promjene ili procijenjene vrijednosti nekretnine. Hipotekarni kredit Hipotekarni krediti su dugoročni krediti odobreni na bazi realnog imovinskog pokrića građanima ili preduzećima za finansiranje nekretnina (izgradnje stanova. temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga. Odoborenju hipotekarnog kredita prethodi rigorozni sistem provjeravanja finansijski situacije(kreditne sposobnosti) korisnika i mogućnosti mjesečne otplate datog kredita.1. odnosno založnoga prava na nekretnini. gospodarske zgrade. rok na koji se odobravaju hipotekarni krediti je uglavnom do 30 godina. Otplata se može izvršiti odjednom na kraju otplatnog perioda(fiksna hipoteka). 5. na bazi amortizacionog plana(amortizaciona hipoteka). itd. Ovi krediti se obično otplaćuju u periodičnim vremenskim razmacima(mjesečno). a nerijetko se zahtijevaju i drugi oblici osiguranja kredita poput solidarnoga jamstva (jedne ili više osoba). Hipotekarni vjerovnik (banka ili druge specijalizirane financijske institucije) vraćanje kredita osigurava tzv. Zbog dugoga roka na koji se odobravaju (npr. trgovinskih centara. nad kojima se založno pravo stiče nad kojima se založno pravo stiče upisom u registar brodova i registar zrakoplova.Sehic. primjerice brodovi i zrakoplovi.

15 . Prema amortizacionom planu dospjeli prvi mjesečni anuitet iznosi 35. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Hipotekarni krediti se knjiže tako što se zadužuje račun „Hipotekarni krediti“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi).000 KM. uz učešće 20% i kamatu 15%. on se naplaćuje iz prodajne vrijednosti hipoteke.000 35. Vanbilansno se evidnitra hipoteka.000 3. stambene potrebe/analitika Anuitet dospio na naplatu Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Obračun kamata za I anuitet Žiro-račun Dugoročni kredit st.000 30. U slučaju da dužnik ne otplaćuje hipotekarni kredit o roku dospijeća.000 KM. Žiro račun Odobrenje hipotekarnog kredita po odbitku gotovinskog učešća (600.Sehic. sa rokom dospjeća od 16 godina. na njegov zahtjev hipotekarni kredit za kupovinu stana u iznosu od 600. R.000 360a 360 180 950 204 360a 180 30.000 5.000 30. Kamate po datim kreditima Naplata I anuiteta KONTO 360 204 DUGUJE 480.000 KM a na kamatu 5.br.000 KM od toga se odnosi na glavnicu 30.000 5.000 POTRAŽUJE 480.000 5. 4.000 –(600. Primjer knjiženja kroz dnevnik: Banka je odobrila M.J. pri čemu ostvarena razlika pripada njemu. OPIS Hipotekarni kredit 1. za stamb.000 *20*)) Dugoročni kredit stanovništvu za 2. Otplata se knjiži tako što se za iznos dospjelog anuiteta zadužuje račun „Žiro-račun“ a odobrava se račun „Hipotekarni krediti“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate. pot.

000 do 200. Što znači da banka polaže pravo na taj stan ukoliko mi ne isplatimo kredit. kada kupujemo stan uz pomoć kredita. Veliki oprez se navodi na kamatu kada su stambeni krediti u pitanju. mi formalno postajemo njegov vlasnik ali i u principu na taj stan stavljamo hipoteku u korist banke koja nam je odobrila kredit. Karakteristike stambenog kredita ponude :3 Naziv kredita : Stambeni krediti koji nisu osigurani kod NKOSK Iznos kredita : od 10.360 meseci Ostale informacije: Data kamatna stopa je minimalna.71 % Kamata (EKS za Klijente): 10.00 % Rok otplate: 72 . Pri realizaciji stambenog kredita banka "trenutno" postaje vlasnik nekretnine koju smo kupili i ostaje to do momenta dok kredit u cijelosti ne isplatimo. Stambeni kredit Stambeni kredit je jedan od najpopularnijih na našem području i bez njega se rijetko kad i kupuje neka nekretnina.raiffeisenbank.2. iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću.5 % . obavezno se nalaže provjeravanje fiksnu kamatu! Za vrijeme financijske krize. a kamate su od 6. 3 www. Za razliku od promjenjive fiksna kamata omogućuje da za vrijeme trajanja otplate kredita uvijek je ista rata kredita. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5.000€ Indeksiran u : Evrima Kamata (EKS): 10.ba 16 . U zavisnosti od naših primanja i spremnosti da ga otplaćujemo. osim kada varira kurs valute za koju je vezan kredit.10 %. banke nude različite uslove korišćenja ove usluge.71 % Učešće: 10. Svrha ovih kredita osim same kupovine može da bude i uređenje i/ili adaptacija stambenog prostora. vrlo se često dešava da banke počnu dizati kamate za stambene kredite sa promjenjivom kamatom što je jako nezgodno po osobne finanasije. Stambeni kredit je na rok do 30 godina.00 % Depozit: 0.Sehic. Odnosno.

Sehic. Za banku je najosjetljive područje poslovanja investiciono kreditiranje. Zato se često nazivaju i kapitalni krediti. To su krediti koji se ppraktično najsporije obrću. Takva. Investicioni krediti Banke se nerado prihvataju dugoročnog kreditiranja iz sopstvenih izvora. kao i pribavljanje industrijskih prava (patenanta i licenci). Bržim obrtanjem investicionih kredita banka povećava ponudu novčanog kapitala. odnosno što brže obrtanje kapitala. Radi se o kreditimaa koji više ili manje potpuno nadoknađuju sopstvena sredstava preduzeća. 17 . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. pošumljavanje i slično. Razlikujemo : • Investicione kredite za osnovna sredstva • Investicino kredite za obrtna sredstva. sadnica. a cilj banke je što kraći otplatni rokovi. na izgled racionalna investiciona kreditna politika banaka je za preduzeće upravo tragična. za nabavku i podizanje stoke. gotove proizvode i određeni nivo novčanih sredstava i potraživanja trajno vezanih u procesu normalnog odvijanja procesa rada za sve vrijeme dok taj proces traje. Krediti za stalna obrtna sredstva koriste se za obnavljanje sirovina i materijala za redovno poslovanje.3. nedovršenu proizvodnju i poluproizvode. Neophodna dugoročnost investicionih kredita za osnovna sredstva takođe dokazuje zašto je odobravnje tih kredita kod banaka nepopularno. za izgradnju i nabavku opreme sa troškovima montaže. Krediti za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava koriste se prije svega za podizanje novih građevinskih objekata kao i za rekonstrukciju postojećih. remonta i velikih opravki.

koji se odobravaju za jedan dan. dok se kamata plaća mjesečno. jer bez obzira što vam novi kredit može umanjiti visinu mjesečne rate.je namijenjen samo i isključivo studentima i koristi se za finansiranje studija ili studentskih potreba poput plaćanja smještaja i hrane u studentskim domovima A ukoliko se odlučimo za kredit i nakon nekog vremena prestanemo da budemo u mogućnosti da isplaćujemo kredit. najjednostavniji. najjednostavniji su jer su neophodna samo dva dokumenta (zahtjev i lična karta). produženjem roka otplate ukupni troškovi mogu da se uvećaju.su jedna specifična vrsta kredita koja služi za ispomoć finansiranja troškova za zdravstvene potrebe. Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja naših obaveza kod jedne ili više banaka. i to preko interneta.“ 4 4 http://hr. elektronska komunikacija putem web-a. U ovom slučaju dobro proverimo isplativost samog refinansiranja. Web-Krediti su najbrži.su tipično kratkoročni krediti na manje iznose koji se nude isključivo penzionerskoj populaciji. gdje se iznos kredita vraća tek na isteku roka kredita.org/wiki/Kredit 18 . Poljoprivredni krediti . Web krediti U posljednje vrijeme postali su popularni takozvani web krediti. i najmoderniji način kreditiranja. a daju se poljoprivrednicima najčešće pod posebnim uslovima vraćanja. Najbrži su jer se odobravaju istog dana. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI „Penzionerski krediti .Sehic. najmoderniji . Uzimanjem kredita za refinansiranje dobijamo mogućnost da jednim novim kreditom izmirimo obaveze ka drugim zaduženjima. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 6. Studentski krediti .bez odlaska u banku. bez obzira da li su ona dospjela za plaćanje ili ne.wikipedia. Zdravstveni krediti . jedno od mogućih rješenja je i refinansiranje tih obaveza.služe za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji.

“ 5 Odobravanje zajmova poslovnim kompanijama. vremena otplate. garancija i sl. ZAKLJUČAK „Ako dugujete banci 100 $. uključuje definisanje kao najvažnijih uslova: kamate. to je problem banke. Novčani krediti). i klijenta. načina otplate. to je vaš problem. vladama država i pojedincima sigurno je jedna od najvažnijih usluga koje banke i njihovi najsličniji konkurenti pružaju javnosti. Ako dugujete banci 100 miliona $. ali takođe i jedna od najrizičnijih usluga. Koji od njih će korisnik izabrati zavisi od potrebe i ispunjavanja uzlova uzimanja kredita kod izabrane banke.Sehic. U ovom radu su obrađeni samo neki od specifičnih kredita kao i način njihovog evidentiranja. Robno-novčani. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7. od presudne je važnosti u međusobnim odnosima. Srednjoročni i Dugoročni krediti) itd. Kredit je dužničko-povjerilački posao u kome banka kao povjerilac stavlja na raspolaganje određenu količinu finansijskih sredstava klijentu . Slika br. Paul Getty (nekada najbogatiji čovjek na svijetu) 19 .. što znači da postoji obaveza dužnika da plasirana sredstva vrati. odnosno prema upotrebi (Potrošački i Proizvođački krediti). prema kriteriju ročnosti (Kratkoročni. naročito kod kreditnih poslova. kao dužnika. Povjerenje između banke. prema obliku u kojem se daju (Naturalni.1 5 J. Prema različitim kriterijumima krediti se mogu razvrstati.dužniku. Bitna karakteristika kreditnog posla je povratnost. kao povjerioca. prema namjeni. u formi koja. uvećana za ugovorenu kamatu. pored ostalog.

wikipedia.org/wiki/Kredit 20 . “Bankarsko računovodstvo”  Prof. Hrvoje Šapina. Mehmed Jahić.ba  http://hr. LITERATURA Knjige:  Radojko Lukić. Mr.Mr. Haris Jahić. “Računovodstvo finansijskih institucija” Internet stranice:  www. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 8.ba  www.raiffeisenbank.ba  www.hypo-alpe-adria.sparkasse. Dr.Sehic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful