POSEBNE VRSTE KREDITA I NJIHOVA EVIDENTIRANJA

Seminarski rad iz predmeta Računovodstvo banaka

Mentor:

Studenti:

Sarajevo, decembar 2010. godine

Sehic, Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja

SADRŽAJ

POJMOVNIK.............................................................................................................3 2. UVOD..................................................................................................................4 3. KRATKOROČNI KREDITI.......................................................................................5 3.1. Lombardni kredit.............................................................................................6 3.2. Rambursni kredit.............................................................................................9 3.3. Revolving krediti............................................................................................10 4. SREDNJOROČNI KREDITI...................................................................................13 4.1. Potrošački krediti...........................................................................................13 5. DUGOROČNI KREDITI........................................................................................14 5.1. Hipotekarni kredit..........................................................................................14 5.2. Stambeni kredit.............................................................................................16 5.3. Investicioni krediti.........................................................................................17 6. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI..............................................................................18 7. ZAKLJUČAK ....................................................................................19 8. LITERATURA......................................................................................................20

2

bijele tehnike itd. potrošnje. odnosno založnoga prava na nekretnini.  RAMBURSNI KREDIT .kredit koji banka otvara uvozniku robe za plaćanje uvoza robe uz pokriće različitih dokumenata koji su na nju preneseni.  KAMATA .kratkoročni kredit na temelju zaloga pokretnih stvari ili vrijednosnica (izuzev mjenice). Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja POJMOVNIK  KREDIT .novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.  KRATKOROČNI KREDITI . 3 . a služe za finansiranje većih investicija.imaju rok dospijeća duži od pet godina. koje ostaju vlasništvo zajmoprimca. Dok je donja granica dosta čvrsta.)  DUGOROČNI KREDITI .kredit s rokom od 2 do 5 godina. ali su do trenutka otplate u posjedu banka. odnosno za premošćenje tekuće nelikvidnosti  LOMBARDNI KREDIT . Služe za finansiranje tekuće poslovne djelatnosti.cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok.dugoročni kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke.  REVOLVING KREDIT . namještaja. gornja je promjenljiva.  POTROŠAČKI KREDIT .kratkoročni kredit za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavlja sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku. a obračunava se od dana dospijeća potraživanja.  HIPOTREKARNI KREDIT .imaju rok dospijeća do jedne godine.srednjoročni kredit daje se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila.  SREDNJOROČNI KREDITI .Sehic.

Kredit je postao svakidašnjica u današnjem vremenu. a njih većinom nalazimo u bankama uzimajući kredit. razlikuju i u zavisnosti od banke u kojoj ih podižemo. na koliko vremena je opterećenje kućnog budžeta optimalno i da li sada podizati kredit ili sačekati još nešto. U ovom radu ćemo detaljnije obraditi vrste najčešće korištenih specifičnih kredita sa aspekta ročnosti tj. Cilj ovog seminarskog rada je istaći karakteristike i opisati posebne vrste kredita i njihova evidentiranja kod banke.Sehic. započeti mali biznis. Da bi dobili kredit. Krediti se. Poslije odluke da su nam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita. 4 . UVOD Budžet je svakako stavka zbog koje vrlo često stavljamo prst na čelo i zapitamo se koliko smo ispravnu odluku donijeli.kamate. i većina ljudi danas vraća čak i više od jednog kredita. osim po sopstvenim karakteristikama. trebali bismo da prikupimo informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i procijenimo koja banka nam pruža najpovoljnije uslove shodno našem sadašnjem i budućem finansijskom stanju. pitanja su koja dobro pokazuju koliko podrobno moramo da se raspitamo o svakoj stavci prije nego što se upustimo u kreditiranje. koji ćemo kasnije uz naknadu (kamatu) vraćati u jednakim mjesečnim ratama. kredit može da vam pomogne. Danas ne možemo ni jedan veći projekat započeti bez finansiranja iz kredita. Kredit je određeni novčani iznos koji nam banka ustupljuje na korišćenje na određeno vrijeme. prvo što radimo jeste traženje sredstava za finansiranje. potrebno je i određeno osiguranje da ćemo mi taj kredit i vratiti. Želimo kupiti stan. kao cijene korišćenja tih sredstava. a onda su nam u "pomoć" došli krediti. otplate kredita. Ukoliko želimo da kupujemo nešto čija je cijena veća od naših mjesečnih primanja. najčešće se kao osguranje javlja hipoteka i žirant. novi automobil. kuću. pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade . A koliko je mudro upuštati se u kredit. da li uštedjeti za ovo ili za ono? E. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 2.

već i od konjukturnih prilika. kao i iz sredstava koja su nastala multiplikacijom depozita. Oni predstavljaju jedan od najvažnijih aktivnih bankarskih poslova. Banka odobrava kratkoročne kredite iz apsorbovanih i kod nje centralizovanih depozita po viđenju. za sezonske potrebe. kratkoročni krediti se ne koriste samo za finansiranje povremenih obrtnih sredstava nego se čak i dio trajnih obrtnih sredstava finansira iz kratkoročnih bankarskih kredita. a mogu biti i dugoročne ali specifične za tu banku: • Kratkoročni krediti (LOMBARDNI. 5 . za pojedini posao i sl. realizovanja monetarno-kreditne politike makro sistema i značajnu komponentu u strukturi aktive i plasmana banaka. Poseban izvor za kratkoročno kreditiranje potreba privrednih preduzeća predstavljaju i krediti koje bankama odobrava centralna banka. U uslovima savremenih tržišnih struktura. KRATKOROČNI KREDITI Kratkoročni bankarski krediti predstavljaju jedan od važnijih izvora finansiranja privrednih tokova. RAMBURSNI KREDITI) • Srednjoročni krediti (POTROŠAČKI KREDITI) • Dugoročni krediti (HIPOTEKARNI KREDITI) 3. kad prestanu da postoje povremene zalihe ili se naplate potraživanja od kupaca. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Svaka banka ima svoje ponude koje mogu biti sezonske. U principu kratkoročni krediti dati za povremena obrtna sredstava imaju tretman samolikvidirajućih. i to u prinicipu za povremene zalihe ili za pokriće potraživanja od kupaca. jer on zavisi ne samo od stepena razvijenosti na kome se privreda nalazi. REVOLVING. Skoro da nema preduzeća koje ne uživa kratkoročni bankarski kredit i nije moguće odrediti ukupan iznos potreba za kratkoročnim kreditom.Sehic. jer se obično otplaćuju u momentu kada prestanu da postoje razlozi zbog kojih je kredit uzet tj. Kratkoročne kredite banke odobravaju za zadovoljavanje kratkoročnih potreba korisnika za obrtnim sredstvima. kratkoročnih kredita koje ona koristi kod drugih banaka i finansijskih organizacija u zemlji i inostranstvu.

Hartije od vrijednosti se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti. Uobičajni rok zaloga iznosi tri mjeseca. Od iznosa založene vrijednosti zavisi i iznos lombardnog kredita. Ovi računi se gase suprotnim knjiženjem u momentu otplate lombarnih kredita o roku dospjelosti. dok je lična kreditna sposobnost preduzeća skoro sporedna. Kad se zalaže roba najširu primjenu ima skladišnica ili varant i konomsman. Lombardni kredit se može realizovati tek nakon potpisivanja ugovora o lombardnom kreditu gdje su utvrđeni uslovi(rok i kamata. a da nije primoran da hartije od vrijednosti ili robu prodaje u nevrijeme ili kada su tržišne prilike nepovoljne. Založeni kredit za preduzeće debitora ima dobru stranu što mu daje mogućnost da svojim finansijskim obavezama tačno i na vrijeme odgovara. Knjiženje lombardnih kredita je veoma jednostavno. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. Njega su prvo praktikovali bankari iz Lombardije koji su ga prenijeli u Englesku i po tome je i dobio današnje ime. Lombardni kredit Lombard je stari aktivan bankarski posao.1. U momentu otplate lombardnog kredita o roku dospjelosti zadužuje se račun „Gotovina“ a odobrava se račun „Lombardni krediti“ za bruto iznos datog kredita. Banka je dužna da čuva zalog i da vrši sve radnje povezane sa zalogom. Lombardni kredit(kredit na zalogu) je kratkoročni bankarski kredit koji preduzće može dobiti na bazi založenih pokretnih realnih vrijednosti kao što je zlato i druge dragocjneosti. učini ih mobilnim i funkcionalnim a da ih pri tome ne otuđi – proda. ali se lombardni kredit odobrava ispot te vrijednosti. Tržišna vrijednost imovine koja se zalaže odnosno vrijednost koja se kotira je osnova za dobijanje kredita. 6 .Sehic. Osnovna karakteristika lombardnog kredita je što odlučujuću ulogu ima bonitet zaloga. trgovačka roba i druga pokretna dobra koja su lako i brzo utrživa – kotiraju na finansijskom tržištu. Za iznos odobrenog lombardnog kredita zadužuje se račun „Lombardni krediti“ a odobravaju se račun „Gotovina“ za neto iznos datog kredita. račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate i račun „Prihodi od provizije i drugih nadoknada“ za iznos provizije i troškova. nominalni iznos kredita) i kada se zalog preda banci. Putem zalaganja on se zaštićuje od potencijalnih gubitaka koji bi mogli nastati ako bi se roba morala prodati hitno i po svaku cijenu. hartije od vrijednosti. Jedino je izuzetak zlato na čijoj se vrijednosti dobija kredit u 100% iznosu. Lombardni kredit se angažuje za pribavljanje transakcionog novca za tekuću proizvodnju ili promet radi osiguranja tekuće likvidnosti. ne prelazeći 60-75% odnosno tri četvrtine dnevne vrijednosti zaloga. Preduzeće zalaže sredstva koja su momentalno van proizvodne funkcije i dobivenim kreditom ih aktivira. U vanbilansnoj evidenciji kod lombardnih kredita za procjenjenu vrijednost zaloga zadužuje se račun „Ostava na čuvanje“ a odobrava se račun „Ostavljači ostava na čuvanje“.

Prema datim podacima lombardni račun izgleda ovako : Bruto iznos lombardnog kredita Kamata Provizija Troškovi Neto iznos lombardnog kredita U dnevniku data kreditna transakcija će se proknjižiti na sljedeći način : R. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja U cilju ilustracije knjiženja lombardnih kredita pretpostavimo da je banka odobrila lombardni kredit fizičkom licu N.500 500 40 47. 3. provizija 1%.Sehic. 7 . 8. 7.960 2.000 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 50. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 1.000 50.br. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2.000 KM. kamata iznosi 1500 KM. Kao zalog lice je položilo robu u vrijednosti od 70. a troškovi su 40 KM(mjeseci se računuju po 30 dana). 6. 9. Otplata lombardnog kredita je izvršena o roku.000 70. 1.000 1.N. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata KONTO 182 960 200 182 169 200 994 999 180 950 200 180 180 950 200 180 180 950 DUGUJE 540 POTRAŽUJE 540 540 540 50. OPIS Naknade za usluge Naknade za bankarske usluge Obračun provizije i troškova Gotovina Naknade za usluge Za naplaćenu proviziju i troškove Lombardni kredit Gotovina Za odobreni lombardni kredit Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Za vanbilansnu evidenciju zaloga Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1. 5.000 KM.000 70. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 2. 4. Rok dospjeća datog kredita je 4 mjeseca. u iznosu 50.

53 50.000 50.00% god.000 Osnovne karakteristike lombardnog kredita ponude :1 Iznos kredita: od 1.34 100. 13. 1 www.12 Napomena: Kamate su izražene na godišnjem nivou i podložne su promenama. Za obračunate kamate za 3.000 70.652.000 4. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 4. mjesec Gotovina Lombardni kredit Za povrat kredita Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Isknjižavanje zaloga iz vanbilansne evidencije 200 180 180 950 200 180 200 169 999 994 375 375 375 375 375 375 50.326. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 3. 12.000 do 100.00% Prevremena delimična ili konačna otplata: 2% Refinansiranje kredita sredstvima druge banke: 4% Naknada za obradu zahteva za izmenu kolaterala: 2.67 60 mjeseci 7% Mjesečni anuitet 19. 14.000 8.000 86.00 RSD Naknada za odustajanje od ugovora bez saglasnosti banke: 0.ba 8 .67%) Rok otplate: od 12 do 60 meseci Bez žiranta Obezbeđenje: 100% garantni depozit Jednokratna naknada za obradu kredita : 1.06 1. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 10. 11.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Valuta: EUR Nominalna kamatna stopa: 7.5% Prikaz mjesečnih anuiteta u EUR Rok otplate 12 mjeseci Kamatna stopa 7% Iznos Mjesečni anuitet 1. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4.000.80 990.hypo-alpe-adria. Uslovi pod kojima se odobravaju krediti podložni su izmenama.Sehic. (EKS od 7.980.000 70.

koji će prodavac eskontovati kod svoje banke ili ga dalje koristiti za svoja plaćanja ili ga prodati na finansijskom tržištu. Kod ovog kredita kupac-uvoznik i prodavac-izvoznik ugovorom se obavezuje da će se plaćanje izvršiti akceptom rambursne banke.) stavljajući ga na raspolaganje izvozniku. Akceptiranje mjenice kojom se obavlja plaćanje uvoza robe u rambursnom kreditu može izvršiti domaća banka uvoznika. Rambursni kredit je najčešći. Nedostatak je u tome što ga mogu odobravati samo međunarodno priznate i poznate banke pa su preduzeća iz nerazvijenih zemalja upućena na posredništvo stranih banaka. teretnice. najsigurniji i najjeftiniji spoljno-trgovinski kredit. Kredit kojim se vrši plaćanje „prekomorskog uvoza ili izvoza putem bankarskog(mjeničnog) akcepta. osiguranog robnim dokumentima“. Shema: Rambursni kredit 9 .Sehic.2. banka izvoznika ili neka treća prvoklasna banka u trećoj zemlji. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. Rambursni kredit Rambursni kredit je vrsta kratkoročnog kredita kojeg preduzeća koriste isključivo u međunarodnoj razmjeni kako pri izvozu tako i pri uvozu. polise osiguranja i sl. To je ustvari akceptni kredit koji banka otvara uvozniku uz pokriće na njeno ime prenesenih robnih dokumenata(konosman.

dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10.banci 7. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. pored redovne kamate i proviziju na neiskorišteni iznos odobrenog kredita. ponovo obnavlja sve do ugovorenog maksimalnog (ukupnog) iznosa ili broj puta u ugovorenom roku. banke 3. Revolving krediti koji su formalno kratkoročni a efektivno srednjoročni sa rokom dospijeća od 1 do 3 godine su pokriveni(realni) krediti (uglavnom zalihama i potraživanjima od kupaca). Oni imaju inače posebnu primjenu kod međunarodnih dokumentarnih akreditiva.3. Banke kao davaoci revolving kredita moraju s obzirom na to da drže raspoloživa novčana sredstva u pripravnosti. od korisnika ovih kredita tražiti plaćanje. poslije iscrpljenja. Praktikuju se kod dužih isporuka kako bi se skratio postupak oko ponovnog otvaranja i postigle određene uštede u bankarskoj proviziji kao trošak za korisnika datog kredita (prihod za banku kao davaoca odnosnog kredita). zahtjev za isplatu i plaćanje 3. i 14. kod kojih se akreditivni iznos. iskup mjenice 13. isporuka robe 6. preuzima robu 11. 10 . 9. Koraci su slijedeći: 1.Sehic. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. Oni omogućuju korisnicima datih kredita da povlače novčana sredstva u skladu sa dinamikom svoih potreba (za obrtnim sredstvima) i da ih otplaćuju prema svojim finansijskim mogućnostima u okviru ugovorenog roka. kupoprodajni ugovor 2. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente 8. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Prethodna shema pokazuje detaljno postupak odvijanja davanja i korištenja rambusnog kredita u međunarodnoj trgovini. Revolving krediti Revolving krediti su takvi kratkoročni krediti za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavljaju – sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku. o tome izvještava izvoznika 5. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. podnošenje mjenice na isplatu 12.

Prilikom otplate zajedno sa kamatom zadužuje se račun „Žiro-račun“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate po osnovu datih kredita. R. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se po pravilu otplaćuju zajedno sa pripadajućom kamatom odjednom o roku dospijeća. o načinu te o tempu vraćanja kredita. Revolving kreditna kartica je kartica s odobrenim osobnim limitom potrošnje koji predstavlja revolving.5 162.50 162.50 162. (revolving kredit) Žiro račun Za odobreni kratkoročni kredit 2. mjesec KONTO 121 204 180 950 204 180 180 950 204 180 180 950 DUGUJE 15. može koristiti za podizanje gotovine na bankomatu te za plaćanja u trgovačko-uslužnoj mreži.50 162.5 162.000 162.5 162.Sehic. odnosno "samoobnavljajući“ kredit. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 2. Kreditna kartica se kao i debitna.50 162.br. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 3. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je odobrila komitentu kratkoročni kredit za obrtna sredstva u iznosu od 15.50 11 .000 POTRAŽUJE 15. Odobreni dati kredit je u potpunosti iskorišten i u roku vraćen zajedno sa pripadajućom kamatom. OPIS Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva 1. mjesec Kamate po datim kreditima 4. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 1. mjesec Kamate po datim kreditima 6. tada nepodmireni troškovi postaju iskorišteni dio odobrenog kredita na koji klijent plaća kamatu. Klijent sukladno svojim željama sam odlučuje o iznosu kredita koji će koristiti. mjesec Žiro račun 5. na primjer 5 ili 10 % iskorištenog kredita. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2. uz kamatu od 13 %. Banka kao izdavatelj kartice utvrđuje minimalni postotak iskorištenog kredita koji se mora plaćati mjesečno.50 162. Ako klijent ne želi troškove platiti odjednom.000 KM. mjesec Žiro račun 3. Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1.5 162. sa rokom dospjeća od 5 mjeseci. Oni se kod banke kao davaoca datih kredita knjiže tako što se u momentu odobrenja i iskorištenja zadužuje račun „Kratkoročni krediti za obrtna sredstva“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi) za iznos odobrenog i iskorištenog kredita.

mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 5.000 11.5 162.sparkasse.Fiksna kamatna stopa . mjesec Žiro-račun Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva (revolving kredit) Povrat kredita 204 180 180 950 204 180 162.50 162. finansijskog stanja klijenta. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 5. 180 950 204 180 204 121 162.5 162.ba 12 .Sehic.50 162.5 162.Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno ili kvartalno Obezbjeđenje: Mjenice firme i lične mjenice vlasnika Mjenice firme ili firmi garanata Zalog na nekretnine i pokretnu imovinu (pojedinačno ili u kombinaciji) 2 www. 12. Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 3.50 162. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 4.50 162.5 15. datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke Rok otplate: do 36 mjeseci (uz obavezu povrata cjelokupnog kreditnog iznosa svakih 12 mjeseci) Način otplate: Klijent po potrebi povlači i vraća odobrena sredstva. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4. 9.5 10.000 15. Ukupni iznos mora biti otplaćen po isteku roka kredita Kamata: . Karakteristike revolving kredita ponude :2 Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja.5 162.Varijabilna kamatna stopa sa klauzulom o promjenjivosti . 8. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7.Varijabilna kamatna stopa vezana za EURIBOR .

Naknade za bankarske usluge Naplata provizije KONTO 169 200 200 960 DUGUJE 5. namještaja.). Gotovina Za isplatu potrošačkog kredita Gotovina 2. negdje na sredini između dugoročnog i kratkoročnog koji se daje na „srednji rok“. R. a ne prelazi pet godina. bijele tehnike itd. određivanje obima kredita. obzirom na faktor vrijeme. Kod ovih kredita primjenjuje se uprošćena procedura i obično se traže najosnovnije informacije o debitoru kako bi se ograničio rizik kreditne delikvencije. Da bi se utvrdila kreditna sposbnost potencijalnih korisnika potrošačkih kredita najčešće se traže sljedeće informacije: lične informacije i karakter lica. gdje se precizno ne mogu svrstati u jednu od ove dvije globalne grupacije između njih se interpoliraju srednjoročni krediti. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 4. Rok koji je duži od godine dana. To je jedna posebna vrsta kredita koja je.br. utvrđivanje perioda reistraživanja kreditne sposbnosti. po pravilu u roku od 1-5 godina. kao i za finansiranje preduzeća za razne svrhe do pet godina. kako je riješio stambeno pitanje.000 KM.Sehic. da li je zaposlen. Nakon toga slijedi kreditna ocjena o prihvatanju (ili neprihvatanju) kreditnog zahtjeva. Za izvršene usluge banka je naplatila proviziju u iznosu od 50 KM.000 50 50 13 . Namjene za koje se koriste srednjoročni krediti su dosta brojne.1. bilans njegovog dohotka. SREDNJOROČNI KREDITI Srednjoročni krediti su posebna vrsta kredita koja zauzima mjesto između kratkoročnih i dugoročnih.000 POTRAŽUJE 5. Tamo gdje nije „demerkaciona“ linija ošto izdvojila kratkoročne i dugoročne kredite. a najčešće se koriste za kreditiranje stanovništva za potrošna dobra i stambene kredite. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je izvršila gotovinsku isplatu potrošačkog kredita fizičkom licu u iznosu od 5. OPIS Potrošački kredit 1. a isplaćuju se u mjesečnim ratama. posjeduje li štednju itd. Dospijevajući. mogućnost plaćanja mjesečnih rata i zaključivanje ugovora. Potrošački krediti Potrošački krediti daju se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila. 4.

rok na koji se odobravaju hipotekarni krediti je uglavnom do 30 godina. pa se njihovo odobravanje u pravilu uvjetuje založnim pravom na nekretnine (hipotekom). u jednakim otplatim ratama(anuitetima). Ovi krediti se obično otplaćuju u periodičnim vremenskim razmacima(mjesečno). tražeći da hipotekarni zalog bude izložen javnoj prodaji. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. koji je osiguran upisom hipoteke. dražbi. a služe za financiranje većih investicija. na bazi amortizacionog plana(amortizaciona hipoteka). itd. stambeni ili poslovni prostor. Odoborenju hipotekarnog kredita prethodi rigorozni sistem provjeravanja finansijski situacije(kreditne sposobnosti) korisnika i mogućnosti mjesečne otplate datog kredita. a nerijetko se zahtijevaju i drugi oblici osiguranja kredita poput solidarnoga jamstva (jedne ili više osoba). 14 . već založno dobro ostaje na raspolaganju dužniku i može biti predmetom kupoprodaje.. skladišta i druge nekretnine nad kojima se založno pravo stiče upisom u zemljišne knjige. Otplata se može izvršiti odjednom na kraju otplatnog perioda(fiksna hipoteka). Dužnik je pritom obvezan voditi brigu o očuvanju vrijednosti založene nekretnine. Odobravaju se na temelju dugoročnih izvora sredstava komercijalne banke. primjerice brodovi i zrakoplovi. parkinga. poslovnih zgrada. nad kojima se založno pravo stiče nad kojima se založno pravo stiče upisom u registar brodova i registar zrakoplova. tj. osiguranja nekretnine od različitih rizika. hipotekarni kredit u pravilu se odobrava u visini do 70% promjene ili procijenjene vrijednosti nekretnine. temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga. Sticanjem hipoteke vjerovnik nema pravo posjeda zaloga. 5. dvadeset i više god. Predmet hipoteke može biti. trgovinskih centara.Sehic. zemljište. odnosno založnoga prava na nekretnini. Hipotekarni vjerovnik (banka ili druge specijalizirane financijske institucije) vraćanje kredita osigurava tzv. intabulacijom. Budući da sigurnost naplate potraživanja leži u vrijednosti nekretnine. ali i pojedini oblici pokretnina.).1.). gospodarske zgrade. polica osiguranja korisnika kredita od posljedica nesretnoga slučaja vinkulirane u korist kreditora i sl. Hipotekarni kredit Hipotekarni krediti su dugoročni krediti odobreni na bazi realnog imovinskog pokrića građanima ili preduzećima za finansiranje nekretnina (izgradnje stanova. DUGOROČNI KREDITI Dugoročni krediti imaju rok dospijeća dulji od pet godina. odnosno pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini. dugoročni su krediti za vjerovnike razmjerno visoko rizičan posao. Svoja prava hipotekarni vjerovnici ostvaruju preko suda. Zbog dugoga roka na koji se odobravaju (npr.

4. uz učešće 20% i kamatu 15%.000 30.000 30.000 5.000 KM.000 *20*)) Dugoročni kredit stanovništvu za 2. Žiro račun Odobrenje hipotekarnog kredita po odbitku gotovinskog učešća (600. Vanbilansno se evidnitra hipoteka. R.000 5.000 360a 360 180 950 204 360a 180 30.000 –(600. Primjer knjiženja kroz dnevnik: Banka je odobrila M. pot. Otplata se knjiži tako što se za iznos dospjelog anuiteta zadužuje račun „Žiro-račun“ a odobrava se račun „Hipotekarni krediti“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate. Kamate po datim kreditima Naplata I anuiteta KONTO 360 204 DUGUJE 480.000 5. stambene potrebe/analitika Anuitet dospio na naplatu Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Obračun kamata za I anuitet Žiro-račun Dugoročni kredit st. pri čemu ostvarena razlika pripada njemu. 15 . Prema amortizacionom planu dospjeli prvi mjesečni anuitet iznosi 35.000 3.000 35. on se naplaćuje iz prodajne vrijednosti hipoteke. sa rokom dospjeća od 16 godina.J.000 KM od toga se odnosi na glavnicu 30.000 KM. U slučaju da dužnik ne otplaćuje hipotekarni kredit o roku dospijeća. OPIS Hipotekarni kredit 1.Sehic. za stamb. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Hipotekarni krediti se knjiže tako što se zadužuje račun „Hipotekarni krediti“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi).000 POTRAŽUJE 480.000 KM a na kamatu 5. na njegov zahtjev hipotekarni kredit za kupovinu stana u iznosu od 600.br.

Veliki oprez se navodi na kamatu kada su stambeni krediti u pitanju.000 do 200. Pri realizaciji stambenog kredita banka "trenutno" postaje vlasnik nekretnine koju smo kupili i ostaje to do momenta dok kredit u cijelosti ne isplatimo. mi formalno postajemo njegov vlasnik ali i u principu na taj stan stavljamo hipoteku u korist banke koja nam je odobrila kredit.2. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću. Svrha ovih kredita osim same kupovine može da bude i uređenje i/ili adaptacija stambenog prostora.71 % Učešće: 10. obavezno se nalaže provjeravanje fiksnu kamatu! Za vrijeme financijske krize.5 % . Stambeni kredit Stambeni kredit je jedan od najpopularnijih na našem području i bez njega se rijetko kad i kupuje neka nekretnina. kada kupujemo stan uz pomoć kredita. osim kada varira kurs valute za koju je vezan kredit. Što znači da banka polaže pravo na taj stan ukoliko mi ne isplatimo kredit.71 % Kamata (EKS za Klijente): 10. vrlo se često dešava da banke počnu dizati kamate za stambene kredite sa promjenjivom kamatom što je jako nezgodno po osobne finanasije.ba 16 .00 % Rok otplate: 72 .360 meseci Ostale informacije: Data kamatna stopa je minimalna.10 %.00 % Depozit: 0. banke nude različite uslove korišćenja ove usluge. Karakteristike stambenog kredita ponude :3 Naziv kredita : Stambeni krediti koji nisu osigurani kod NKOSK Iznos kredita : od 10. a kamate su od 6.000€ Indeksiran u : Evrima Kamata (EKS): 10. 3 www.raiffeisenbank. U zavisnosti od naših primanja i spremnosti da ga otplaćujemo. Za razliku od promjenjive fiksna kamata omogućuje da za vrijeme trajanja otplate kredita uvijek je ista rata kredita.Sehic. Odnosno. Stambeni kredit je na rok do 30 godina.

17 . pošumljavanje i slično. remonta i velikih opravki. a cilj banke je što kraći otplatni rokovi. Krediti za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava koriste se prije svega za podizanje novih građevinskih objekata kao i za rekonstrukciju postojećih. na izgled racionalna investiciona kreditna politika banaka je za preduzeće upravo tragična. za nabavku i podizanje stoke. Neophodna dugoročnost investicionih kredita za osnovna sredstva takođe dokazuje zašto je odobravnje tih kredita kod banaka nepopularno.Sehic. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. nedovršenu proizvodnju i poluproizvode. gotove proizvode i određeni nivo novčanih sredstava i potraživanja trajno vezanih u procesu normalnog odvijanja procesa rada za sve vrijeme dok taj proces traje. za izgradnju i nabavku opreme sa troškovima montaže. Bržim obrtanjem investicionih kredita banka povećava ponudu novčanog kapitala. sadnica. To su krediti koji se ppraktično najsporije obrću. odnosno što brže obrtanje kapitala. Investicioni krediti Banke se nerado prihvataju dugoročnog kreditiranja iz sopstvenih izvora.3. Zato se često nazivaju i kapitalni krediti. Radi se o kreditimaa koji više ili manje potpuno nadoknađuju sopstvena sredstava preduzeća. kao i pribavljanje industrijskih prava (patenanta i licenci). Za banku je najosjetljive područje poslovanja investiciono kreditiranje. Krediti za stalna obrtna sredstva koriste se za obnavljanje sirovina i materijala za redovno poslovanje. Takva. Razlikujemo : • Investicione kredite za osnovna sredstva • Investicino kredite za obrtna sredstva.

org/wiki/Kredit 18 . OSTALI SPECIFIČNI KREDITI „Penzionerski krediti .su jedna specifična vrsta kredita koja služi za ispomoć finansiranja troškova za zdravstvene potrebe. Zdravstveni krediti . najjednostavniji su jer su neophodna samo dva dokumenta (zahtjev i lična karta). elektronska komunikacija putem web-a. bez obzira da li su ona dospjela za plaćanje ili ne.su tipično kratkoročni krediti na manje iznose koji se nude isključivo penzionerskoj populaciji. produženjem roka otplate ukupni troškovi mogu da se uvećaju.služe za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji. jedno od mogućih rješenja je i refinansiranje tih obaveza. Web-Krediti su najbrži. a daju se poljoprivrednicima najčešće pod posebnim uslovima vraćanja. Poljoprivredni krediti . Najbrži su jer se odobravaju istog dana.wikipedia. Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja naših obaveza kod jedne ili više banaka. Studentski krediti . jer bez obzira što vam novi kredit može umanjiti visinu mjesečne rate.“ 4 4 http://hr. U ovom slučaju dobro proverimo isplativost samog refinansiranja. koji se odobravaju za jedan dan. najmoderniji . najjednostavniji. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 6.bez odlaska u banku. i to preko interneta.je namijenjen samo i isključivo studentima i koristi se za finansiranje studija ili studentskih potreba poput plaćanja smještaja i hrane u studentskim domovima A ukoliko se odlučimo za kredit i nakon nekog vremena prestanemo da budemo u mogućnosti da isplaćujemo kredit. gdje se iznos kredita vraća tek na isteku roka kredita.Sehic. Uzimanjem kredita za refinansiranje dobijamo mogućnost da jednim novim kreditom izmirimo obaveze ka drugim zaduženjima. dok se kamata plaća mjesečno. Web krediti U posljednje vrijeme postali su popularni takozvani web krediti. i najmoderniji način kreditiranja.

u formi koja. Prema različitim kriterijumima krediti se mogu razvrstati. Ako dugujete banci 100 miliona $. Koji od njih će korisnik izabrati zavisi od potrebe i ispunjavanja uzlova uzimanja kredita kod izabrane banke. Bitna karakteristika kreditnog posla je povratnost. ZAKLJUČAK „Ako dugujete banci 100 $. Kredit je dužničko-povjerilački posao u kome banka kao povjerilac stavlja na raspolaganje određenu količinu finansijskih sredstava klijentu . od presudne je važnosti u međusobnim odnosima. Povjerenje između banke. naročito kod kreditnih poslova.dužniku. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7. pored ostalog. uključuje definisanje kao najvažnijih uslova: kamate. to je vaš problem. U ovom radu su obrađeni samo neki od specifičnih kredita kao i način njihovog evidentiranja. uvećana za ugovorenu kamatu. prema kriteriju ročnosti (Kratkoročni. Srednjoročni i Dugoročni krediti) itd.Sehic. Novčani krediti). vremena otplate.“ 5 Odobravanje zajmova poslovnim kompanijama. vladama država i pojedincima sigurno je jedna od najvažnijih usluga koje banke i njihovi najsličniji konkurenti pružaju javnosti. prema namjeni.. odnosno prema upotrebi (Potrošački i Proizvođački krediti). Slika br.1 5 J. kao dužnika. ali takođe i jedna od najrizičnijih usluga. načina otplate. što znači da postoji obaveza dužnika da plasirana sredstva vrati. prema obliku u kojem se daju (Naturalni. to je problem banke. garancija i sl. kao povjerioca. Paul Getty (nekada najbogatiji čovjek na svijetu) 19 . i klijenta. Robno-novčani.

ba  http://hr.org/wiki/Kredit 20 .sparkasse.Mr. Mehmed Jahić.Sehic.raiffeisenbank. Dr.ba  www. Hrvoje Šapina.wikipedia. LITERATURA Knjige:  Radojko Lukić. Haris Jahić.hypo-alpe-adria. “Računovodstvo finansijskih institucija” Internet stranice:  www.ba  www. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 8. Mr. “Bankarsko računovodstvo”  Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful