POSEBNE VRSTE KREDITA I NJIHOVA EVIDENTIRANJA

Seminarski rad iz predmeta Računovodstvo banaka

Mentor:

Studenti:

Sarajevo, decembar 2010. godine

Sehic, Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja

SADRŽAJ

POJMOVNIK.............................................................................................................3 2. UVOD..................................................................................................................4 3. KRATKOROČNI KREDITI.......................................................................................5 3.1. Lombardni kredit.............................................................................................6 3.2. Rambursni kredit.............................................................................................9 3.3. Revolving krediti............................................................................................10 4. SREDNJOROČNI KREDITI...................................................................................13 4.1. Potrošački krediti...........................................................................................13 5. DUGOROČNI KREDITI........................................................................................14 5.1. Hipotekarni kredit..........................................................................................14 5.2. Stambeni kredit.............................................................................................16 5.3. Investicioni krediti.........................................................................................17 6. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI..............................................................................18 7. ZAKLJUČAK ....................................................................................19 8. LITERATURA......................................................................................................20

2

 HIPOTREKARNI KREDIT . Dok je donja granica dosta čvrsta. Služe za finansiranje tekuće poslovne djelatnosti.  POTROŠAČKI KREDIT .novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata. ali su do trenutka otplate u posjedu banka.kredit koji banka otvara uvozniku robe za plaćanje uvoza robe uz pokriće različitih dokumenata koji su na nju preneseni.srednjoročni kredit daje se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila.  KAMATA . koje ostaju vlasništvo zajmoprimca.imaju rok dospijeća do jedne godine. a služe za finansiranje većih investicija.cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok. namještaja. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja POJMOVNIK  KREDIT .  REVOLVING KREDIT .  KRATKOROČNI KREDITI . odnosno založnoga prava na nekretnini. gornja je promjenljiva.  RAMBURSNI KREDIT .dugoročni kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke. potrošnje. bijele tehnike itd. 3 .kratkoročni kredit na temelju zaloga pokretnih stvari ili vrijednosnica (izuzev mjenice).kredit s rokom od 2 do 5 godina. a obračunava se od dana dospijeća potraživanja.imaju rok dospijeća duži od pet godina. odnosno za premošćenje tekuće nelikvidnosti  LOMBARDNI KREDIT .kratkoročni kredit za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavlja sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku.  SREDNJOROČNI KREDITI .)  DUGOROČNI KREDITI .Sehic.

Ukoliko želimo da kupujemo nešto čija je cijena veća od naših mjesečnih primanja. 4 .kamate. i većina ljudi danas vraća čak i više od jednog kredita. na koliko vremena je opterećenje kućnog budžeta optimalno i da li sada podizati kredit ili sačekati još nešto. Poslije odluke da su nam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita. potrebno je i određeno osiguranje da ćemo mi taj kredit i vratiti. da li uštedjeti za ovo ili za ono? E. otplate kredita. Da bi dobili kredit. Želimo kupiti stan. novi automobil. Kredit je određeni novčani iznos koji nam banka ustupljuje na korišćenje na određeno vrijeme. trebali bismo da prikupimo informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i procijenimo koja banka nam pruža najpovoljnije uslove shodno našem sadašnjem i budućem finansijskom stanju. Krediti se. A koliko je mudro upuštati se u kredit. prvo što radimo jeste traženje sredstava za finansiranje. Danas ne možemo ni jedan veći projekat započeti bez finansiranja iz kredita. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 2. pitanja su koja dobro pokazuju koliko podrobno moramo da se raspitamo o svakoj stavci prije nego što se upustimo u kreditiranje.Sehic. najčešće se kao osguranje javlja hipoteka i žirant. kredit može da vam pomogne. U ovom radu ćemo detaljnije obraditi vrste najčešće korištenih specifičnih kredita sa aspekta ročnosti tj. kao cijene korišćenja tih sredstava. UVOD Budžet je svakako stavka zbog koje vrlo često stavljamo prst na čelo i zapitamo se koliko smo ispravnu odluku donijeli. koji ćemo kasnije uz naknadu (kamatu) vraćati u jednakim mjesečnim ratama. a onda su nam u "pomoć" došli krediti. kuću. osim po sopstvenim karakteristikama. započeti mali biznis. Cilj ovog seminarskog rada je istaći karakteristike i opisati posebne vrste kredita i njihova evidentiranja kod banke. pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade . a njih većinom nalazimo u bankama uzimajući kredit. Kredit je postao svakidašnjica u današnjem vremenu. razlikuju i u zavisnosti od banke u kojoj ih podižemo.

Poseban izvor za kratkoročno kreditiranje potreba privrednih preduzeća predstavljaju i krediti koje bankama odobrava centralna banka. U principu kratkoročni krediti dati za povremena obrtna sredstava imaju tretman samolikvidirajućih. i to u prinicipu za povremene zalihe ili za pokriće potraživanja od kupaca. KRATKOROČNI KREDITI Kratkoročni bankarski krediti predstavljaju jedan od važnijih izvora finansiranja privrednih tokova. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Svaka banka ima svoje ponude koje mogu biti sezonske. kao i iz sredstava koja su nastala multiplikacijom depozita. kratkoročnih kredita koje ona koristi kod drugih banaka i finansijskih organizacija u zemlji i inostranstvu. Oni predstavljaju jedan od najvažnijih aktivnih bankarskih poslova. za pojedini posao i sl. Kratkoročne kredite banke odobravaju za zadovoljavanje kratkoročnih potreba korisnika za obrtnim sredstvima. za sezonske potrebe. jer on zavisi ne samo od stepena razvijenosti na kome se privreda nalazi. 5 . kad prestanu da postoje povremene zalihe ili se naplate potraživanja od kupaca. a mogu biti i dugoročne ali specifične za tu banku: • Kratkoročni krediti (LOMBARDNI. već i od konjukturnih prilika. kratkoročni krediti se ne koriste samo za finansiranje povremenih obrtnih sredstava nego se čak i dio trajnih obrtnih sredstava finansira iz kratkoročnih bankarskih kredita. realizovanja monetarno-kreditne politike makro sistema i značajnu komponentu u strukturi aktive i plasmana banaka.Sehic. RAMBURSNI KREDITI) • Srednjoročni krediti (POTROŠAČKI KREDITI) • Dugoročni krediti (HIPOTEKARNI KREDITI) 3. Banka odobrava kratkoročne kredite iz apsorbovanih i kod nje centralizovanih depozita po viđenju. REVOLVING. U uslovima savremenih tržišnih struktura. jer se obično otplaćuju u momentu kada prestanu da postoje razlozi zbog kojih je kredit uzet tj. Skoro da nema preduzeća koje ne uživa kratkoročni bankarski kredit i nije moguće odrediti ukupan iznos potreba za kratkoročnim kreditom.

Banka je dužna da čuva zalog i da vrši sve radnje povezane sa zalogom. Za iznos odobrenog lombardnog kredita zadužuje se račun „Lombardni krediti“ a odobravaju se račun „Gotovina“ za neto iznos datog kredita. Lombardni kredit Lombard je stari aktivan bankarski posao. nominalni iznos kredita) i kada se zalog preda banci. Uobičajni rok zaloga iznosi tri mjeseca. Tržišna vrijednost imovine koja se zalaže odnosno vrijednost koja se kotira je osnova za dobijanje kredita. Putem zalaganja on se zaštićuje od potencijalnih gubitaka koji bi mogli nastati ako bi se roba morala prodati hitno i po svaku cijenu. 6 . Jedino je izuzetak zlato na čijoj se vrijednosti dobija kredit u 100% iznosu. Preduzeće zalaže sredstva koja su momentalno van proizvodne funkcije i dobivenim kreditom ih aktivira. U vanbilansnoj evidenciji kod lombardnih kredita za procjenjenu vrijednost zaloga zadužuje se račun „Ostava na čuvanje“ a odobrava se račun „Ostavljači ostava na čuvanje“. Njega su prvo praktikovali bankari iz Lombardije koji su ga prenijeli u Englesku i po tome je i dobio današnje ime. a da nije primoran da hartije od vrijednosti ili robu prodaje u nevrijeme ili kada su tržišne prilike nepovoljne. Založeni kredit za preduzeće debitora ima dobru stranu što mu daje mogućnost da svojim finansijskim obavezama tačno i na vrijeme odgovara. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. Knjiženje lombardnih kredita je veoma jednostavno. Ovi računi se gase suprotnim knjiženjem u momentu otplate lombarnih kredita o roku dospjelosti. U momentu otplate lombardnog kredita o roku dospjelosti zadužuje se račun „Gotovina“ a odobrava se račun „Lombardni krediti“ za bruto iznos datog kredita. dok je lična kreditna sposobnost preduzeća skoro sporedna. Osnovna karakteristika lombardnog kredita je što odlučujuću ulogu ima bonitet zaloga.Sehic. račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate i račun „Prihodi od provizije i drugih nadoknada“ za iznos provizije i troškova. Od iznosa založene vrijednosti zavisi i iznos lombardnog kredita. učini ih mobilnim i funkcionalnim a da ih pri tome ne otuđi – proda. Lombardni kredit se angažuje za pribavljanje transakcionog novca za tekuću proizvodnju ili promet radi osiguranja tekuće likvidnosti. Lombardni kredit(kredit na zalogu) je kratkoročni bankarski kredit koji preduzće može dobiti na bazi založenih pokretnih realnih vrijednosti kao što je zlato i druge dragocjneosti. trgovačka roba i druga pokretna dobra koja su lako i brzo utrživa – kotiraju na finansijskom tržištu. Lombardni kredit se može realizovati tek nakon potpisivanja ugovora o lombardnom kreditu gdje su utvrđeni uslovi(rok i kamata. Hartije od vrijednosti se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti.1. ali se lombardni kredit odobrava ispot te vrijednosti. Kad se zalaže roba najširu primjenu ima skladišnica ili varant i konomsman. ne prelazeći 60-75% odnosno tri četvrtine dnevne vrijednosti zaloga. hartije od vrijednosti.

Sehic. a troškovi su 40 KM(mjeseci se računuju po 30 dana). 3. 5.000 70. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja U cilju ilustracije knjiženja lombardnih kredita pretpostavimo da je banka odobrila lombardni kredit fizičkom licu N. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata KONTO 182 960 200 182 169 200 994 999 180 950 200 180 180 950 200 180 180 950 DUGUJE 540 POTRAŽUJE 540 540 540 50.500 500 40 47. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 2. 7 . 1.N.960 2. 9.000 70.br. 4. Otplata lombardnog kredita je izvršena o roku. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 1. 6. kamata iznosi 1500 KM. OPIS Naknade za usluge Naknade za bankarske usluge Obračun provizije i troškova Gotovina Naknade za usluge Za naplaćenu proviziju i troškove Lombardni kredit Gotovina Za odobreni lombardni kredit Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Za vanbilansnu evidenciju zaloga Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1.000 50. Prema datim podacima lombardni račun izgleda ovako : Bruto iznos lombardnog kredita Kamata Provizija Troškovi Neto iznos lombardnog kredita U dnevniku data kreditna transakcija će se proknjižiti na sljedeći način : R.000 KM. Kao zalog lice je položilo robu u vrijednosti od 70. u iznosu 50.000 1. 8.000 KM. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2. 7. Rok dospjeća datog kredita je 4 mjeseca. provizija 1%.000 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 50.

000 50. mjesec Gotovina Lombardni kredit Za povrat kredita Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Isknjižavanje zaloga iz vanbilansne evidencije 200 180 180 950 200 180 200 169 999 994 375 375 375 375 375 375 50.000 4.34 100. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 10. 11.Sehic. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4. 14. Za obračunate kamate za 3.980. (EKS od 7. Uslovi pod kojima se odobravaju krediti podložni su izmenama.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Valuta: EUR Nominalna kamatna stopa: 7.000 70.80 990. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 4.00% Prevremena delimična ili konačna otplata: 2% Refinansiranje kredita sredstvima druge banke: 4% Naknada za obradu zahteva za izmenu kolaterala: 2.67%) Rok otplate: od 12 do 60 meseci Bez žiranta Obezbeđenje: 100% garantni depozit Jednokratna naknada za obradu kredita : 1.00% god.000 Osnovne karakteristike lombardnog kredita ponude :1 Iznos kredita: od 1. 13.000 86. 1 www.12 Napomena: Kamate su izražene na godišnjem nivou i podložne su promenama.000 8.000 70.652.53 50.000 do 100. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 3.00 RSD Naknada za odustajanje od ugovora bez saglasnosti banke: 0.5% Prikaz mjesečnih anuiteta u EUR Rok otplate 12 mjeseci Kamatna stopa 7% Iznos Mjesečni anuitet 1.000.326. 12.67 60 mjeseci 7% Mjesečni anuitet 19.hypo-alpe-adria.06 1.ba 8 .

osiguranog robnim dokumentima“. Shema: Rambursni kredit 9 . Akceptiranje mjenice kojom se obavlja plaćanje uvoza robe u rambursnom kreditu može izvršiti domaća banka uvoznika. To je ustvari akceptni kredit koji banka otvara uvozniku uz pokriće na njeno ime prenesenih robnih dokumenata(konosman. banka izvoznika ili neka treća prvoklasna banka u trećoj zemlji.2. polise osiguranja i sl. teretnice. Kredit kojim se vrši plaćanje „prekomorskog uvoza ili izvoza putem bankarskog(mjeničnog) akcepta. Rambursni kredit je najčešći.) stavljajući ga na raspolaganje izvozniku. Kod ovog kredita kupac-uvoznik i prodavac-izvoznik ugovorom se obavezuje da će se plaćanje izvršiti akceptom rambursne banke.Sehic. Rambursni kredit Rambursni kredit je vrsta kratkoročnog kredita kojeg preduzeća koriste isključivo u međunarodnoj razmjeni kako pri izvozu tako i pri uvozu. koji će prodavac eskontovati kod svoje banke ili ga dalje koristiti za svoja plaćanja ili ga prodati na finansijskom tržištu. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. najsigurniji i najjeftiniji spoljno-trgovinski kredit. Nedostatak je u tome što ga mogu odobravati samo međunarodno priznate i poznate banke pa su preduzeća iz nerazvijenih zemalja upućena na posredništvo stranih banaka.

Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Prethodna shema pokazuje detaljno postupak odvijanja davanja i korištenja rambusnog kredita u međunarodnoj trgovini. kupoprodajni ugovor 2. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. o tome izvještava izvoznika 5. isporuka robe 6. 10 .banci 7. poslije iscrpljenja. kod kojih se akreditivni iznos. od korisnika ovih kredita tražiti plaćanje. Praktikuju se kod dužih isporuka kako bi se skratio postupak oko ponovnog otvaranja i postigle određene uštede u bankarskoj proviziji kao trošak za korisnika datog kredita (prihod za banku kao davaoca odnosnog kredita). 9. podnošenje mjenice na isplatu 12. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente 8. Oni imaju inače posebnu primjenu kod međunarodnih dokumentarnih akreditiva. Revolving krediti koji su formalno kratkoročni a efektivno srednjoročni sa rokom dospijeća od 1 do 3 godine su pokriveni(realni) krediti (uglavnom zalihama i potraživanjima od kupaca). preuzima robu 11. Koraci su slijedeći: 1. Revolving krediti Revolving krediti su takvi kratkoročni krediti za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavljaju – sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju.3. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. iskup mjenice 13. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. ponovo obnavlja sve do ugovorenog maksimalnog (ukupnog) iznosa ili broj puta u ugovorenom roku. Oni omogućuju korisnicima datih kredita da povlače novčana sredstva u skladu sa dinamikom svoih potreba (za obrtnim sredstvima) i da ih otplaćuju prema svojim finansijskim mogućnostima u okviru ugovorenog roka. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. pored redovne kamate i proviziju na neiskorišteni iznos odobrenog kredita. Banke kao davaoci revolving kredita moraju s obzirom na to da drže raspoloživa novčana sredstva u pripravnosti. banke 3.Sehic. zahtjev za isplatu i plaćanje 3. i 14.

5 162. (revolving kredit) Žiro račun Za odobreni kratkoročni kredit 2.50 162.50 162. mjesec Kamate po datim kreditima 6. može koristiti za podizanje gotovine na bankomatu te za plaćanja u trgovačko-uslužnoj mreži.50 162.000 KM. Odobreni dati kredit je u potpunosti iskorišten i u roku vraćen zajedno sa pripadajućom kamatom.5 162. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je odobrila komitentu kratkoročni kredit za obrtna sredstva u iznosu od 15. Ako klijent ne želi troškove platiti odjednom. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 1. uz kamatu od 13 %. Banka kao izdavatelj kartice utvrđuje minimalni postotak iskorištenog kredita koji se mora plaćati mjesečno. mjesec Žiro račun 5.5 162. mjesec Kamate po datim kreditima 4.50 162. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2. OPIS Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva 1.5 162.000 162. mjesec Žiro račun 3.50 11 . sa rokom dospjeća od 5 mjeseci.Sehic. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se po pravilu otplaćuju zajedno sa pripadajućom kamatom odjednom o roku dospijeća. tada nepodmireni troškovi postaju iskorišteni dio odobrenog kredita na koji klijent plaća kamatu. odnosno "samoobnavljajući“ kredit. R. Kreditna kartica se kao i debitna. Revolving kreditna kartica je kartica s odobrenim osobnim limitom potrošnje koji predstavlja revolving. mjesec KONTO 121 204 180 950 204 180 180 950 204 180 180 950 DUGUJE 15. Oni se kod banke kao davaoca datih kredita knjiže tako što se u momentu odobrenja i iskorištenja zadužuje račun „Kratkoročni krediti za obrtna sredstva“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi) za iznos odobrenog i iskorištenog kredita. o načinu te o tempu vraćanja kredita. Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1.000 POTRAŽUJE 15. na primjer 5 ili 10 % iskorištenog kredita. Prilikom otplate zajedno sa kamatom zadužuje se račun „Žiro-račun“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate po osnovu datih kredita.br. Klijent sukladno svojim željama sam odlučuje o iznosu kredita koji će koristiti.50 162. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 2. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 3.

50 162.5 162. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4.50 162.Varijabilna kamatna stopa vezana za EURIBOR .5 162. 12. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 5.000 11. mjesec Žiro-račun Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva (revolving kredit) Povrat kredita 204 180 180 950 204 180 162. datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke Rok otplate: do 36 mjeseci (uz obavezu povrata cjelokupnog kreditnog iznosa svakih 12 mjeseci) Način otplate: Klijent po potrebi povlači i vraća odobrena sredstva. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 4. Ukupni iznos mora biti otplaćen po isteku roka kredita Kamata: .5 15. Karakteristike revolving kredita ponude :2 Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja.000 15. finansijskog stanja klijenta.5 162. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7.5 162.Varijabilna kamatna stopa sa klauzulom o promjenjivosti .sparkasse. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 5.Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno ili kvartalno Obezbjeđenje: Mjenice firme i lične mjenice vlasnika Mjenice firme ili firmi garanata Zalog na nekretnine i pokretnu imovinu (pojedinačno ili u kombinaciji) 2 www. 180 950 204 180 204 121 162. 8.ba 12 . 9. Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 3.5 10.Sehic.Fiksna kamatna stopa .50 162.50 162.

1. bijele tehnike itd. Potrošački krediti Potrošački krediti daju se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila.000 POTRAŽUJE 5. Namjene za koje se koriste srednjoročni krediti su dosta brojne. kako je riješio stambeno pitanje.000 50 50 13 . određivanje obima kredita. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je izvršila gotovinsku isplatu potrošačkog kredita fizičkom licu u iznosu od 5.). R. gdje se precizno ne mogu svrstati u jednu od ove dvije globalne grupacije između njih se interpoliraju srednjoročni krediti. utvrđivanje perioda reistraživanja kreditne sposbnosti. posjeduje li štednju itd. namještaja. 4. a ne prelazi pet godina. To je jedna posebna vrsta kredita koja je. a najčešće se koriste za kreditiranje stanovništva za potrošna dobra i stambene kredite.000 KM. obzirom na faktor vrijeme. SREDNJOROČNI KREDITI Srednjoročni krediti su posebna vrsta kredita koja zauzima mjesto između kratkoročnih i dugoročnih. Kod ovih kredita primjenjuje se uprošćena procedura i obično se traže najosnovnije informacije o debitoru kako bi se ograničio rizik kreditne delikvencije. Za izvršene usluge banka je naplatila proviziju u iznosu od 50 KM. a isplaćuju se u mjesečnim ratama. Nakon toga slijedi kreditna ocjena o prihvatanju (ili neprihvatanju) kreditnog zahtjeva.br.Sehic. Gotovina Za isplatu potrošačkog kredita Gotovina 2. Naknade za bankarske usluge Naplata provizije KONTO 169 200 200 960 DUGUJE 5. mogućnost plaćanja mjesečnih rata i zaključivanje ugovora. kao i za finansiranje preduzeća za razne svrhe do pet godina. Dospijevajući. da li je zaposlen. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 4. Rok koji je duži od godine dana. Da bi se utvrdila kreditna sposbnost potencijalnih korisnika potrošačkih kredita najčešće se traže sljedeće informacije: lične informacije i karakter lica. po pravilu u roku od 1-5 godina. bilans njegovog dohotka. Tamo gdje nije „demerkaciona“ linija ošto izdvojila kratkoročne i dugoročne kredite. negdje na sredini između dugoročnog i kratkoročnog koji se daje na „srednji rok“. OPIS Potrošački kredit 1.

stambeni ili poslovni prostor. parkinga. nad kojima se založno pravo stiče nad kojima se založno pravo stiče upisom u registar brodova i registar zrakoplova. DUGOROČNI KREDITI Dugoročni krediti imaju rok dospijeća dulji od pet godina. odnosno založnoga prava na nekretnini. Hipotekarni vjerovnik (banka ili druge specijalizirane financijske institucije) vraćanje kredita osigurava tzv. primjerice brodovi i zrakoplovi.. Otplata se može izvršiti odjednom na kraju otplatnog perioda(fiksna hipoteka). Hipotekarni kredit Hipotekarni krediti su dugoročni krediti odobreni na bazi realnog imovinskog pokrića građanima ili preduzećima za finansiranje nekretnina (izgradnje stanova. intabulacijom. Sticanjem hipoteke vjerovnik nema pravo posjeda zaloga. odnosno pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini. dražbi. dvadeset i više god. trgovinskih centara. Predmet hipoteke može biti. dugoročni su krediti za vjerovnike razmjerno visoko rizičan posao. na bazi amortizacionog plana(amortizaciona hipoteka).1. gospodarske zgrade. a nerijetko se zahtijevaju i drugi oblici osiguranja kredita poput solidarnoga jamstva (jedne ili više osoba). Ovi krediti se obično otplaćuju u periodičnim vremenskim razmacima(mjesečno). već založno dobro ostaje na raspolaganju dužniku i može biti predmetom kupoprodaje. Odobravaju se na temelju dugoročnih izvora sredstava komercijalne banke. itd. skladišta i druge nekretnine nad kojima se založno pravo stiče upisom u zemljišne knjige. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. pa se njihovo odobravanje u pravilu uvjetuje založnim pravom na nekretnine (hipotekom). koji je osiguran upisom hipoteke. poslovnih zgrada. Dužnik je pritom obvezan voditi brigu o očuvanju vrijednosti založene nekretnine. Zbog dugoga roka na koji se odobravaju (npr. a služe za financiranje većih investicija. u jednakim otplatim ratama(anuitetima). tj.). ali i pojedini oblici pokretnina. 14 .Sehic. osiguranja nekretnine od različitih rizika. Odoborenju hipotekarnog kredita prethodi rigorozni sistem provjeravanja finansijski situacije(kreditne sposobnosti) korisnika i mogućnosti mjesečne otplate datog kredita. rok na koji se odobravaju hipotekarni krediti je uglavnom do 30 godina. polica osiguranja korisnika kredita od posljedica nesretnoga slučaja vinkulirane u korist kreditora i sl. tražeći da hipotekarni zalog bude izložen javnoj prodaji. 5. Budući da sigurnost naplate potraživanja leži u vrijednosti nekretnine.). temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga. Svoja prava hipotekarni vjerovnici ostvaruju preko suda. hipotekarni kredit u pravilu se odobrava u visini do 70% promjene ili procijenjene vrijednosti nekretnine. zemljište.

Sehic. stambene potrebe/analitika Anuitet dospio na naplatu Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Obračun kamata za I anuitet Žiro-račun Dugoročni kredit st.000 5. 15 . on se naplaćuje iz prodajne vrijednosti hipoteke.000 30. Prema amortizacionom planu dospjeli prvi mjesečni anuitet iznosi 35.000 KM. pri čemu ostvarena razlika pripada njemu.000 –(600.000 35. Vanbilansno se evidnitra hipoteka. na njegov zahtjev hipotekarni kredit za kupovinu stana u iznosu od 600.000 30. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Hipotekarni krediti se knjiže tako što se zadužuje račun „Hipotekarni krediti“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi). 4.000 KM od toga se odnosi na glavnicu 30.000 KM a na kamatu 5.000 *20*)) Dugoročni kredit stanovništvu za 2. Kamate po datim kreditima Naplata I anuiteta KONTO 360 204 DUGUJE 480. pot. OPIS Hipotekarni kredit 1.br. Otplata se knjiži tako što se za iznos dospjelog anuiteta zadužuje račun „Žiro-račun“ a odobrava se račun „Hipotekarni krediti“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate.J. Žiro račun Odobrenje hipotekarnog kredita po odbitku gotovinskog učešća (600.000 360a 360 180 950 204 360a 180 30. uz učešće 20% i kamatu 15%.000 KM. za stamb.000 POTRAŽUJE 480. Primjer knjiženja kroz dnevnik: Banka je odobrila M. sa rokom dospjeća od 16 godina.000 5. U slučaju da dužnik ne otplaćuje hipotekarni kredit o roku dospijeća.000 5.000 3. R.

a kamate su od 6. Što znači da banka polaže pravo na taj stan ukoliko mi ne isplatimo kredit. osim kada varira kurs valute za koju je vezan kredit. iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću.71 % Kamata (EKS za Klijente): 10.360 meseci Ostale informacije: Data kamatna stopa je minimalna. kada kupujemo stan uz pomoć kredita.00 % Depozit: 0.ba 16 .71 % Učešće: 10.000 do 200. Stambeni kredit Stambeni kredit je jedan od najpopularnijih na našem području i bez njega se rijetko kad i kupuje neka nekretnina.000€ Indeksiran u : Evrima Kamata (EKS): 10. 3 www. U zavisnosti od naših primanja i spremnosti da ga otplaćujemo. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5.Sehic. Veliki oprez se navodi na kamatu kada su stambeni krediti u pitanju. obavezno se nalaže provjeravanje fiksnu kamatu! Za vrijeme financijske krize.5 % . banke nude različite uslove korišćenja ove usluge.raiffeisenbank. Stambeni kredit je na rok do 30 godina. Karakteristike stambenog kredita ponude :3 Naziv kredita : Stambeni krediti koji nisu osigurani kod NKOSK Iznos kredita : od 10.00 % Rok otplate: 72 . Za razliku od promjenjive fiksna kamata omogućuje da za vrijeme trajanja otplate kredita uvijek je ista rata kredita. mi formalno postajemo njegov vlasnik ali i u principu na taj stan stavljamo hipoteku u korist banke koja nam je odobrila kredit. vrlo se često dešava da banke počnu dizati kamate za stambene kredite sa promjenjivom kamatom što je jako nezgodno po osobne finanasije. Pri realizaciji stambenog kredita banka "trenutno" postaje vlasnik nekretnine koju smo kupili i ostaje to do momenta dok kredit u cijelosti ne isplatimo. Svrha ovih kredita osim same kupovine može da bude i uređenje i/ili adaptacija stambenog prostora.10 %. Odnosno.2.

Radi se o kreditimaa koji više ili manje potpuno nadoknađuju sopstvena sredstava preduzeća. Krediti za stalna obrtna sredstva koriste se za obnavljanje sirovina i materijala za redovno poslovanje. odnosno što brže obrtanje kapitala. Takva.Sehic. Zato se često nazivaju i kapitalni krediti. gotove proizvode i određeni nivo novčanih sredstava i potraživanja trajno vezanih u procesu normalnog odvijanja procesa rada za sve vrijeme dok taj proces traje. pošumljavanje i slično. Investicioni krediti Banke se nerado prihvataju dugoročnog kreditiranja iz sopstvenih izvora. Krediti za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava koriste se prije svega za podizanje novih građevinskih objekata kao i za rekonstrukciju postojećih. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. za izgradnju i nabavku opreme sa troškovima montaže. Razlikujemo : • Investicione kredite za osnovna sredstva • Investicino kredite za obrtna sredstva. Neophodna dugoročnost investicionih kredita za osnovna sredstva takođe dokazuje zašto je odobravnje tih kredita kod banaka nepopularno. To su krediti koji se ppraktično najsporije obrću. Bržim obrtanjem investicionih kredita banka povećava ponudu novčanog kapitala. a cilj banke je što kraći otplatni rokovi. za nabavku i podizanje stoke. Za banku je najosjetljive područje poslovanja investiciono kreditiranje. nedovršenu proizvodnju i poluproizvode. na izgled racionalna investiciona kreditna politika banaka je za preduzeće upravo tragična. kao i pribavljanje industrijskih prava (patenanta i licenci). sadnica.3. 17 . remonta i velikih opravki.

su tipično kratkoročni krediti na manje iznose koji se nude isključivo penzionerskoj populaciji. dok se kamata plaća mjesečno. Uzimanjem kredita za refinansiranje dobijamo mogućnost da jednim novim kreditom izmirimo obaveze ka drugim zaduženjima.“ 4 4 http://hr. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI „Penzionerski krediti .Sehic. Web-Krediti su najbrži. elektronska komunikacija putem web-a. najjednostavniji su jer su neophodna samo dva dokumenta (zahtjev i lična karta). Web krediti U posljednje vrijeme postali su popularni takozvani web krediti. U ovom slučaju dobro proverimo isplativost samog refinansiranja. produženjem roka otplate ukupni troškovi mogu da se uvećaju. Poljoprivredni krediti . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 6. i najmoderniji način kreditiranja. Zdravstveni krediti . Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja naših obaveza kod jedne ili više banaka. bez obzira da li su ona dospjela za plaćanje ili ne. najmoderniji .su jedna specifična vrsta kredita koja služi za ispomoć finansiranja troškova za zdravstvene potrebe. Najbrži su jer se odobravaju istog dana.je namijenjen samo i isključivo studentima i koristi se za finansiranje studija ili studentskih potreba poput plaćanja smještaja i hrane u studentskim domovima A ukoliko se odlučimo za kredit i nakon nekog vremena prestanemo da budemo u mogućnosti da isplaćujemo kredit. jer bez obzira što vam novi kredit može umanjiti visinu mjesečne rate.wikipedia. Studentski krediti .bez odlaska u banku. gdje se iznos kredita vraća tek na isteku roka kredita. i to preko interneta. a daju se poljoprivrednicima najčešće pod posebnim uslovima vraćanja. jedno od mogućih rješenja je i refinansiranje tih obaveza. koji se odobravaju za jedan dan. najjednostavniji.služe za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji.org/wiki/Kredit 18 .

vladama država i pojedincima sigurno je jedna od najvažnijih usluga koje banke i njihovi najsličniji konkurenti pružaju javnosti. od presudne je važnosti u međusobnim odnosima. kao povjerioca. Koji od njih će korisnik izabrati zavisi od potrebe i ispunjavanja uzlova uzimanja kredita kod izabrane banke. što znači da postoji obaveza dužnika da plasirana sredstva vrati.dužniku. prema namjeni. U ovom radu su obrađeni samo neki od specifičnih kredita kao i način njihovog evidentiranja. naročito kod kreditnih poslova. kao dužnika. odnosno prema upotrebi (Potrošački i Proizvođački krediti). Paul Getty (nekada najbogatiji čovjek na svijetu) 19 .. i klijenta.Sehic. Kredit je dužničko-povjerilački posao u kome banka kao povjerilac stavlja na raspolaganje određenu količinu finansijskih sredstava klijentu . to je vaš problem. vremena otplate. Povjerenje između banke. uključuje definisanje kao najvažnijih uslova: kamate. prema kriteriju ročnosti (Kratkoročni.“ 5 Odobravanje zajmova poslovnim kompanijama. ZAKLJUČAK „Ako dugujete banci 100 $. Novčani krediti). Srednjoročni i Dugoročni krediti) itd. načina otplate. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7. Robno-novčani. garancija i sl. ali takođe i jedna od najrizičnijih usluga. Slika br. to je problem banke.1 5 J. uvećana za ugovorenu kamatu. prema obliku u kojem se daju (Naturalni. pored ostalog. Ako dugujete banci 100 miliona $. u formi koja. Prema različitim kriterijumima krediti se mogu razvrstati. Bitna karakteristika kreditnog posla je povratnost.

Mr.ba  www.raiffeisenbank.ba  www. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 8.org/wiki/Kredit 20 . LITERATURA Knjige:  Radojko Lukić. Hrvoje Šapina. “Bankarsko računovodstvo”  Prof.Mr. “Računovodstvo finansijskih institucija” Internet stranice:  www.Sehic.ba  http://hr.wikipedia. Dr. Mehmed Jahić. Haris Jahić.sparkasse.hypo-alpe-adria.