POSEBNE VRSTE KREDITA I NJIHOVA EVIDENTIRANJA

Seminarski rad iz predmeta Računovodstvo banaka

Mentor:

Studenti:

Sarajevo, decembar 2010. godine

Sehic, Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja

SADRŽAJ

POJMOVNIK.............................................................................................................3 2. UVOD..................................................................................................................4 3. KRATKOROČNI KREDITI.......................................................................................5 3.1. Lombardni kredit.............................................................................................6 3.2. Rambursni kredit.............................................................................................9 3.3. Revolving krediti............................................................................................10 4. SREDNJOROČNI KREDITI...................................................................................13 4.1. Potrošački krediti...........................................................................................13 5. DUGOROČNI KREDITI........................................................................................14 5.1. Hipotekarni kredit..........................................................................................14 5.2. Stambeni kredit.............................................................................................16 5.3. Investicioni krediti.........................................................................................17 6. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI..............................................................................18 7. ZAKLJUČAK ....................................................................................19 8. LITERATURA......................................................................................................20

2

 RAMBURSNI KREDIT . a obračunava se od dana dospijeća potraživanja. Služe za finansiranje tekuće poslovne djelatnosti.Sehic.dugoročni kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke.kratkoročni kredit na temelju zaloga pokretnih stvari ili vrijednosnica (izuzev mjenice). bijele tehnike itd.imaju rok dospijeća do jedne godine. odnosno za premošćenje tekuće nelikvidnosti  LOMBARDNI KREDIT .  KAMATA .  SREDNJOROČNI KREDITI . 3 .)  DUGOROČNI KREDITI . odnosno založnoga prava na nekretnini.  REVOLVING KREDIT .  POTROŠAČKI KREDIT .  KRATKOROČNI KREDITI . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja POJMOVNIK  KREDIT . koje ostaju vlasništvo zajmoprimca.kratkoročni kredit za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavlja sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku. namještaja. a služe za finansiranje većih investicija. gornja je promjenljiva.kredit koji banka otvara uvozniku robe za plaćanje uvoza robe uz pokriće različitih dokumenata koji su na nju preneseni.cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok. potrošnje.srednjoročni kredit daje se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila. Dok je donja granica dosta čvrsta. ali su do trenutka otplate u posjedu banka.kredit s rokom od 2 do 5 godina.  HIPOTREKARNI KREDIT .imaju rok dospijeća duži od pet godina.novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.

Poslije odluke da su nam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita. novi automobil. najčešće se kao osguranje javlja hipoteka i žirant. otplate kredita. a onda su nam u "pomoć" došli krediti. pitanja su koja dobro pokazuju koliko podrobno moramo da se raspitamo o svakoj stavci prije nego što se upustimo u kreditiranje. Kredit je postao svakidašnjica u današnjem vremenu. Da bi dobili kredit. koji ćemo kasnije uz naknadu (kamatu) vraćati u jednakim mjesečnim ratama.kamate. i većina ljudi danas vraća čak i više od jednog kredita. potrebno je i određeno osiguranje da ćemo mi taj kredit i vratiti. razlikuju i u zavisnosti od banke u kojoj ih podižemo. prvo što radimo jeste traženje sredstava za finansiranje. Krediti se. Cilj ovog seminarskog rada je istaći karakteristike i opisati posebne vrste kredita i njihova evidentiranja kod banke.Sehic. U ovom radu ćemo detaljnije obraditi vrste najčešće korištenih specifičnih kredita sa aspekta ročnosti tj. da li uštedjeti za ovo ili za ono? E. 4 . kuću. osim po sopstvenim karakteristikama. Danas ne možemo ni jedan veći projekat započeti bez finansiranja iz kredita. na koliko vremena je opterećenje kućnog budžeta optimalno i da li sada podizati kredit ili sačekati još nešto. trebali bismo da prikupimo informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i procijenimo koja banka nam pruža najpovoljnije uslove shodno našem sadašnjem i budućem finansijskom stanju. Kredit je određeni novčani iznos koji nam banka ustupljuje na korišćenje na određeno vrijeme. kao cijene korišćenja tih sredstava. A koliko je mudro upuštati se u kredit. Želimo kupiti stan. Ukoliko želimo da kupujemo nešto čija je cijena veća od naših mjesečnih primanja. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 2. a njih većinom nalazimo u bankama uzimajući kredit. pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade . započeti mali biznis. kredit može da vam pomogne. UVOD Budžet je svakako stavka zbog koje vrlo često stavljamo prst na čelo i zapitamo se koliko smo ispravnu odluku donijeli.

U uslovima savremenih tržišnih struktura. 5 . Banka odobrava kratkoročne kredite iz apsorbovanih i kod nje centralizovanih depozita po viđenju. KRATKOROČNI KREDITI Kratkoročni bankarski krediti predstavljaju jedan od važnijih izvora finansiranja privrednih tokova. Oni predstavljaju jedan od najvažnijih aktivnih bankarskih poslova. kad prestanu da postoje povremene zalihe ili se naplate potraživanja od kupaca. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Svaka banka ima svoje ponude koje mogu biti sezonske. jer se obično otplaćuju u momentu kada prestanu da postoje razlozi zbog kojih je kredit uzet tj. kao i iz sredstava koja su nastala multiplikacijom depozita. kratkoročnih kredita koje ona koristi kod drugih banaka i finansijskih organizacija u zemlji i inostranstvu. RAMBURSNI KREDITI) • Srednjoročni krediti (POTROŠAČKI KREDITI) • Dugoročni krediti (HIPOTEKARNI KREDITI) 3.Sehic. za sezonske potrebe. već i od konjukturnih prilika. Kratkoročne kredite banke odobravaju za zadovoljavanje kratkoročnih potreba korisnika za obrtnim sredstvima. Skoro da nema preduzeća koje ne uživa kratkoročni bankarski kredit i nije moguće odrediti ukupan iznos potreba za kratkoročnim kreditom. i to u prinicipu za povremene zalihe ili za pokriće potraživanja od kupaca. kratkoročni krediti se ne koriste samo za finansiranje povremenih obrtnih sredstava nego se čak i dio trajnih obrtnih sredstava finansira iz kratkoročnih bankarskih kredita. realizovanja monetarno-kreditne politike makro sistema i značajnu komponentu u strukturi aktive i plasmana banaka. REVOLVING. za pojedini posao i sl. Poseban izvor za kratkoročno kreditiranje potreba privrednih preduzeća predstavljaju i krediti koje bankama odobrava centralna banka. jer on zavisi ne samo od stepena razvijenosti na kome se privreda nalazi. a mogu biti i dugoročne ali specifične za tu banku: • Kratkoročni krediti (LOMBARDNI. U principu kratkoročni krediti dati za povremena obrtna sredstava imaju tretman samolikvidirajućih.

Jedino je izuzetak zlato na čijoj se vrijednosti dobija kredit u 100% iznosu. Kad se zalaže roba najširu primjenu ima skladišnica ili varant i konomsman. dok je lična kreditna sposobnost preduzeća skoro sporedna. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. ali se lombardni kredit odobrava ispot te vrijednosti. Njega su prvo praktikovali bankari iz Lombardije koji su ga prenijeli u Englesku i po tome je i dobio današnje ime. Za iznos odobrenog lombardnog kredita zadužuje se račun „Lombardni krediti“ a odobravaju se račun „Gotovina“ za neto iznos datog kredita. trgovačka roba i druga pokretna dobra koja su lako i brzo utrživa – kotiraju na finansijskom tržištu. Hartije od vrijednosti se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti. učini ih mobilnim i funkcionalnim a da ih pri tome ne otuđi – proda. a da nije primoran da hartije od vrijednosti ili robu prodaje u nevrijeme ili kada su tržišne prilike nepovoljne. Putem zalaganja on se zaštićuje od potencijalnih gubitaka koji bi mogli nastati ako bi se roba morala prodati hitno i po svaku cijenu. Založeni kredit za preduzeće debitora ima dobru stranu što mu daje mogućnost da svojim finansijskim obavezama tačno i na vrijeme odgovara. nominalni iznos kredita) i kada se zalog preda banci. Uobičajni rok zaloga iznosi tri mjeseca. U momentu otplate lombardnog kredita o roku dospjelosti zadužuje se račun „Gotovina“ a odobrava se račun „Lombardni krediti“ za bruto iznos datog kredita.Sehic. Lombardni kredit se može realizovati tek nakon potpisivanja ugovora o lombardnom kreditu gdje su utvrđeni uslovi(rok i kamata. Lombardni kredit Lombard je stari aktivan bankarski posao. ne prelazeći 60-75% odnosno tri četvrtine dnevne vrijednosti zaloga. hartije od vrijednosti. Osnovna karakteristika lombardnog kredita je što odlučujuću ulogu ima bonitet zaloga. Banka je dužna da čuva zalog i da vrši sve radnje povezane sa zalogom. Lombardni kredit(kredit na zalogu) je kratkoročni bankarski kredit koji preduzće može dobiti na bazi založenih pokretnih realnih vrijednosti kao što je zlato i druge dragocjneosti. Ovi računi se gase suprotnim knjiženjem u momentu otplate lombarnih kredita o roku dospjelosti. U vanbilansnoj evidenciji kod lombardnih kredita za procjenjenu vrijednost zaloga zadužuje se račun „Ostava na čuvanje“ a odobrava se račun „Ostavljači ostava na čuvanje“.1. Od iznosa založene vrijednosti zavisi i iznos lombardnog kredita. Preduzeće zalaže sredstva koja su momentalno van proizvodne funkcije i dobivenim kreditom ih aktivira. Tržišna vrijednost imovine koja se zalaže odnosno vrijednost koja se kotira je osnova za dobijanje kredita. 6 . Knjiženje lombardnih kredita je veoma jednostavno. Lombardni kredit se angažuje za pribavljanje transakcionog novca za tekuću proizvodnju ili promet radi osiguranja tekuće likvidnosti. račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate i račun „Prihodi od provizije i drugih nadoknada“ za iznos provizije i troškova.

000 KM. Kao zalog lice je položilo robu u vrijednosti od 70. Otplata lombardnog kredita je izvršena o roku. 4.000 70.960 2. 8. kamata iznosi 1500 KM. 1.500 500 40 47.000 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 50. 7. Prema datim podacima lombardni račun izgleda ovako : Bruto iznos lombardnog kredita Kamata Provizija Troškovi Neto iznos lombardnog kredita U dnevniku data kreditna transakcija će se proknjižiti na sljedeći način : R. u iznosu 50.000 1. provizija 1%. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata KONTO 182 960 200 182 169 200 994 999 180 950 200 180 180 950 200 180 180 950 DUGUJE 540 POTRAŽUJE 540 540 540 50.000 50. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 2. Rok dospjeća datog kredita je 4 mjeseca. OPIS Naknade za usluge Naknade za bankarske usluge Obračun provizije i troškova Gotovina Naknade za usluge Za naplaćenu proviziju i troškove Lombardni kredit Gotovina Za odobreni lombardni kredit Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Za vanbilansnu evidenciju zaloga Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1. a troškovi su 40 KM(mjeseci se računuju po 30 dana). 5. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja U cilju ilustracije knjiženja lombardnih kredita pretpostavimo da je banka odobrila lombardni kredit fizičkom licu N. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2.000 KM.N.br. 7 . mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 1.Sehic. 3.000 70. 9. 6.

mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 3. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 10. 11.5% Prikaz mjesečnih anuiteta u EUR Rok otplate 12 mjeseci Kamatna stopa 7% Iznos Mjesečni anuitet 1. Za obračunate kamate za 3.000 8.67 60 mjeseci 7% Mjesečni anuitet 19.Sehic.12 Napomena: Kamate su izražene na godišnjem nivou i podložne su promenama. (EKS od 7.000 70.000 do 100. 1 www. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 4.00% god. 12. 14.80 990.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Valuta: EUR Nominalna kamatna stopa: 7. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4.000 4.652. Uslovi pod kojima se odobravaju krediti podložni su izmenama.980.000. mjesec Gotovina Lombardni kredit Za povrat kredita Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Isknjižavanje zaloga iz vanbilansne evidencije 200 180 180 950 200 180 200 169 999 994 375 375 375 375 375 375 50.00% Prevremena delimična ili konačna otplata: 2% Refinansiranje kredita sredstvima druge banke: 4% Naknada za obradu zahteva za izmenu kolaterala: 2.34 100. 13.53 50.000 86.hypo-alpe-adria.ba 8 .67%) Rok otplate: od 12 do 60 meseci Bez žiranta Obezbeđenje: 100% garantni depozit Jednokratna naknada za obradu kredita : 1.326.000 Osnovne karakteristike lombardnog kredita ponude :1 Iznos kredita: od 1.000 50.000 70.06 1.00 RSD Naknada za odustajanje od ugovora bez saglasnosti banke: 0.

To je ustvari akceptni kredit koji banka otvara uvozniku uz pokriće na njeno ime prenesenih robnih dokumenata(konosman. banka izvoznika ili neka treća prvoklasna banka u trećoj zemlji. polise osiguranja i sl. koji će prodavac eskontovati kod svoje banke ili ga dalje koristiti za svoja plaćanja ili ga prodati na finansijskom tržištu.2. Rambursni kredit je najčešći. osiguranog robnim dokumentima“. najsigurniji i najjeftiniji spoljno-trgovinski kredit.) stavljajući ga na raspolaganje izvozniku. Shema: Rambursni kredit 9 . Rambursni kredit Rambursni kredit je vrsta kratkoročnog kredita kojeg preduzeća koriste isključivo u međunarodnoj razmjeni kako pri izvozu tako i pri uvozu. Kod ovog kredita kupac-uvoznik i prodavac-izvoznik ugovorom se obavezuje da će se plaćanje izvršiti akceptom rambursne banke. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. Nedostatak je u tome što ga mogu odobravati samo međunarodno priznate i poznate banke pa su preduzeća iz nerazvijenih zemalja upućena na posredništvo stranih banaka. Kredit kojim se vrši plaćanje „prekomorskog uvoza ili izvoza putem bankarskog(mjeničnog) akcepta. teretnice.Sehic. Akceptiranje mjenice kojom se obavlja plaćanje uvoza robe u rambursnom kreditu može izvršiti domaća banka uvoznika.

10 . zahtjev za akcept mjenice kod ugled. 9. preuzima robu 11. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. Oni imaju inače posebnu primjenu kod međunarodnih dokumentarnih akreditiva. banke 3. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. i 14. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente 8. kupoprodajni ugovor 2. Koraci su slijedeći: 1. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Prethodna shema pokazuje detaljno postupak odvijanja davanja i korištenja rambusnog kredita u međunarodnoj trgovini.banci 7. zahtjev za isplatu i plaćanje 3. iskup mjenice 13. Banke kao davaoci revolving kredita moraju s obzirom na to da drže raspoloživa novčana sredstva u pripravnosti. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10.3. ponovo obnavlja sve do ugovorenog maksimalnog (ukupnog) iznosa ili broj puta u ugovorenom roku. poslije iscrpljenja. o tome izvještava izvoznika 5. Revolving krediti koji su formalno kratkoročni a efektivno srednjoročni sa rokom dospijeća od 1 do 3 godine su pokriveni(realni) krediti (uglavnom zalihama i potraživanjima od kupaca). Praktikuju se kod dužih isporuka kako bi se skratio postupak oko ponovnog otvaranja i postigle određene uštede u bankarskoj proviziji kao trošak za korisnika datog kredita (prihod za banku kao davaoca odnosnog kredita). Oni omogućuju korisnicima datih kredita da povlače novčana sredstva u skladu sa dinamikom svoih potreba (za obrtnim sredstvima) i da ih otplaćuju prema svojim finansijskim mogućnostima u okviru ugovorenog roka. kod kojih se akreditivni iznos. isporuka robe 6. pored redovne kamate i proviziju na neiskorišteni iznos odobrenog kredita. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku.Sehic. od korisnika ovih kredita tražiti plaćanje. podnošenje mjenice na isplatu 12. Revolving krediti Revolving krediti su takvi kratkoročni krediti za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavljaju – sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku.

50 162. tada nepodmireni troškovi postaju iskorišteni dio odobrenog kredita na koji klijent plaća kamatu. Oni se kod banke kao davaoca datih kredita knjiže tako što se u momentu odobrenja i iskorištenja zadužuje račun „Kratkoročni krediti za obrtna sredstva“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi) za iznos odobrenog i iskorištenog kredita. Prilikom otplate zajedno sa kamatom zadužuje se račun „Žiro-račun“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate po osnovu datih kredita. Klijent sukladno svojim željama sam odlučuje o iznosu kredita koji će koristiti. Revolving kreditna kartica je kartica s odobrenim osobnim limitom potrošnje koji predstavlja revolving.50 162. može koristiti za podizanje gotovine na bankomatu te za plaćanja u trgovačko-uslužnoj mreži.50 162. odnosno "samoobnavljajući“ kredit. o načinu te o tempu vraćanja kredita. mjesec Kamate po datim kreditima 4. Kreditna kartica se kao i debitna.50 162. OPIS Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva 1. Ako klijent ne želi troškove platiti odjednom. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se po pravilu otplaćuju zajedno sa pripadajućom kamatom odjednom o roku dospijeća.br. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 3.5 162.000 POTRAŽUJE 15.Sehic. Odobreni dati kredit je u potpunosti iskorišten i u roku vraćen zajedno sa pripadajućom kamatom. Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1. uz kamatu od 13 %. mjesec Žiro račun 5. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 1.5 162. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 2. mjesec KONTO 121 204 180 950 204 180 180 950 204 180 180 950 DUGUJE 15. Banka kao izdavatelj kartice utvrđuje minimalni postotak iskorištenog kredita koji se mora plaćati mjesečno.5 162.5 162.000 KM. na primjer 5 ili 10 % iskorištenog kredita. sa rokom dospjeća od 5 mjeseci. R.50 162. (revolving kredit) Žiro račun Za odobreni kratkoročni kredit 2. mjesec Žiro račun 3.000 162. mjesec Kamate po datim kreditima 6. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je odobrila komitentu kratkoročni kredit za obrtna sredstva u iznosu od 15. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2.50 11 .

Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7.50 162.5 10.Sehic.5 15.Fiksna kamatna stopa . Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 3. 8. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4.50 162.Varijabilna kamatna stopa sa klauzulom o promjenjivosti .50 162. Ukupni iznos mora biti otplaćen po isteku roka kredita Kamata: .ba 12 . finansijskog stanja klijenta.5 162.5 162. datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke Rok otplate: do 36 mjeseci (uz obavezu povrata cjelokupnog kreditnog iznosa svakih 12 mjeseci) Način otplate: Klijent po potrebi povlači i vraća odobrena sredstva. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 5.5 162. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 5. mjesec Žiro-račun Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva (revolving kredit) Povrat kredita 204 180 180 950 204 180 162.50 162.Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno ili kvartalno Obezbjeđenje: Mjenice firme i lične mjenice vlasnika Mjenice firme ili firmi garanata Zalog na nekretnine i pokretnu imovinu (pojedinačno ili u kombinaciji) 2 www. Karakteristike revolving kredita ponude :2 Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja. 12. 9.5 162. 180 950 204 180 204 121 162.sparkasse.000 11.000 15.Varijabilna kamatna stopa vezana za EURIBOR . mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 4.

Kod ovih kredita primjenjuje se uprošćena procedura i obično se traže najosnovnije informacije o debitoru kako bi se ograničio rizik kreditne delikvencije. SREDNJOROČNI KREDITI Srednjoročni krediti su posebna vrsta kredita koja zauzima mjesto između kratkoročnih i dugoročnih.000 KM.1. namještaja. kao i za finansiranje preduzeća za razne svrhe do pet godina. Namjene za koje se koriste srednjoročni krediti su dosta brojne. Za izvršene usluge banka je naplatila proviziju u iznosu od 50 KM. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je izvršila gotovinsku isplatu potrošačkog kredita fizičkom licu u iznosu od 5. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 4. Tamo gdje nije „demerkaciona“ linija ošto izdvojila kratkoročne i dugoročne kredite. 4. da li je zaposlen. posjeduje li štednju itd. Rok koji je duži od godine dana. gdje se precizno ne mogu svrstati u jednu od ove dvije globalne grupacije između njih se interpoliraju srednjoročni krediti. R. obzirom na faktor vrijeme. Da bi se utvrdila kreditna sposbnost potencijalnih korisnika potrošačkih kredita najčešće se traže sljedeće informacije: lične informacije i karakter lica.). Dospijevajući. bilans njegovog dohotka.br. a najčešće se koriste za kreditiranje stanovništva za potrošna dobra i stambene kredite.Sehic. Potrošački krediti Potrošački krediti daju se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila.000 50 50 13 . kako je riješio stambeno pitanje. To je jedna posebna vrsta kredita koja je. a ne prelazi pet godina. mogućnost plaćanja mjesečnih rata i zaključivanje ugovora. Gotovina Za isplatu potrošačkog kredita Gotovina 2. Naknade za bankarske usluge Naplata provizije KONTO 169 200 200 960 DUGUJE 5. utvrđivanje perioda reistraživanja kreditne sposbnosti. određivanje obima kredita. Nakon toga slijedi kreditna ocjena o prihvatanju (ili neprihvatanju) kreditnog zahtjeva.000 POTRAŽUJE 5. negdje na sredini između dugoročnog i kratkoročnog koji se daje na „srednji rok“. po pravilu u roku od 1-5 godina. bijele tehnike itd. OPIS Potrošački kredit 1. a isplaćuju se u mjesečnim ratama.

Odoborenju hipotekarnog kredita prethodi rigorozni sistem provjeravanja finansijski situacije(kreditne sposobnosti) korisnika i mogućnosti mjesečne otplate datog kredita. nad kojima se založno pravo stiče nad kojima se založno pravo stiče upisom u registar brodova i registar zrakoplova. dugoročni su krediti za vjerovnike razmjerno visoko rizičan posao. 5. odnosno pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini. tražeći da hipotekarni zalog bude izložen javnoj prodaji. Hipotekarni kredit Hipotekarni krediti su dugoročni krediti odobreni na bazi realnog imovinskog pokrića građanima ili preduzećima za finansiranje nekretnina (izgradnje stanova. 14 . Predmet hipoteke može biti. Odobravaju se na temelju dugoročnih izvora sredstava komercijalne banke. temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga. Budući da sigurnost naplate potraživanja leži u vrijednosti nekretnine. dražbi. Hipotekarni vjerovnik (banka ili druge specijalizirane financijske institucije) vraćanje kredita osigurava tzv. Dužnik je pritom obvezan voditi brigu o očuvanju vrijednosti založene nekretnine.1.).Sehic. Zbog dugoga roka na koji se odobravaju (npr. parkinga. već založno dobro ostaje na raspolaganju dužniku i može biti predmetom kupoprodaje. skladišta i druge nekretnine nad kojima se založno pravo stiče upisom u zemljišne knjige. a služe za financiranje većih investicija. primjerice brodovi i zrakoplovi. dvadeset i više god. ali i pojedini oblici pokretnina. zemljište. tj.). osiguranja nekretnine od različitih rizika. a nerijetko se zahtijevaju i drugi oblici osiguranja kredita poput solidarnoga jamstva (jedne ili više osoba). odnosno založnoga prava na nekretnini. trgovinskih centara. Svoja prava hipotekarni vjerovnici ostvaruju preko suda. itd. u jednakim otplatim ratama(anuitetima). Ovi krediti se obično otplaćuju u periodičnim vremenskim razmacima(mjesečno). DUGOROČNI KREDITI Dugoročni krediti imaju rok dospijeća dulji od pet godina. pa se njihovo odobravanje u pravilu uvjetuje založnim pravom na nekretnine (hipotekom). polica osiguranja korisnika kredita od posljedica nesretnoga slučaja vinkulirane u korist kreditora i sl. koji je osiguran upisom hipoteke. intabulacijom. Otplata se može izvršiti odjednom na kraju otplatnog perioda(fiksna hipoteka). Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. gospodarske zgrade. stambeni ili poslovni prostor. Sticanjem hipoteke vjerovnik nema pravo posjeda zaloga. rok na koji se odobravaju hipotekarni krediti je uglavnom do 30 godina. poslovnih zgrada. hipotekarni kredit u pravilu se odobrava u visini do 70% promjene ili procijenjene vrijednosti nekretnine. na bazi amortizacionog plana(amortizaciona hipoteka)..

za stamb.000 5.000 KM od toga se odnosi na glavnicu 30. pri čemu ostvarena razlika pripada njemu. 15 .br.000 KM.000 30. Kamate po datim kreditima Naplata I anuiteta KONTO 360 204 DUGUJE 480. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Hipotekarni krediti se knjiže tako što se zadužuje račun „Hipotekarni krediti“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi). Vanbilansno se evidnitra hipoteka.J.000 KM a na kamatu 5. R. sa rokom dospjeća od 16 godina. Žiro račun Odobrenje hipotekarnog kredita po odbitku gotovinskog učešća (600.000 30. na njegov zahtjev hipotekarni kredit za kupovinu stana u iznosu od 600.000 35.000 3.000 360a 360 180 950 204 360a 180 30.000 5. Otplata se knjiži tako što se za iznos dospjelog anuiteta zadužuje račun „Žiro-račun“ a odobrava se račun „Hipotekarni krediti“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate. stambene potrebe/analitika Anuitet dospio na naplatu Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Obračun kamata za I anuitet Žiro-račun Dugoročni kredit st. U slučaju da dužnik ne otplaćuje hipotekarni kredit o roku dospijeća.000 KM.000 –(600. uz učešće 20% i kamatu 15%. pot.Sehic. Primjer knjiženja kroz dnevnik: Banka je odobrila M.000 *20*)) Dugoročni kredit stanovništvu za 2. OPIS Hipotekarni kredit 1.000 5. 4.000 POTRAŽUJE 480. on se naplaćuje iz prodajne vrijednosti hipoteke. Prema amortizacionom planu dospjeli prvi mjesečni anuitet iznosi 35.

osim kada varira kurs valute za koju je vezan kredit. mi formalno postajemo njegov vlasnik ali i u principu na taj stan stavljamo hipoteku u korist banke koja nam je odobrila kredit. Svrha ovih kredita osim same kupovine može da bude i uređenje i/ili adaptacija stambenog prostora. Karakteristike stambenog kredita ponude :3 Naziv kredita : Stambeni krediti koji nisu osigurani kod NKOSK Iznos kredita : od 10. banke nude različite uslove korišćenja ove usluge. vrlo se često dešava da banke počnu dizati kamate za stambene kredite sa promjenjivom kamatom što je jako nezgodno po osobne finanasije. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5.000€ Indeksiran u : Evrima Kamata (EKS): 10. U zavisnosti od naših primanja i spremnosti da ga otplaćujemo. Veliki oprez se navodi na kamatu kada su stambeni krediti u pitanju.71 % Učešće: 10.5 % . Stambeni kredit je na rok do 30 godina. obavezno se nalaže provjeravanje fiksnu kamatu! Za vrijeme financijske krize. Pri realizaciji stambenog kredita banka "trenutno" postaje vlasnik nekretnine koju smo kupili i ostaje to do momenta dok kredit u cijelosti ne isplatimo.Sehic.00 % Rok otplate: 72 . Odnosno. Stambeni kredit Stambeni kredit je jedan od najpopularnijih na našem području i bez njega se rijetko kad i kupuje neka nekretnina.00 % Depozit: 0. kada kupujemo stan uz pomoć kredita.2.10 %.ba 16 . 3 www.raiffeisenbank.71 % Kamata (EKS za Klijente): 10.000 do 200. a kamate su od 6.360 meseci Ostale informacije: Data kamatna stopa je minimalna. iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću. Što znači da banka polaže pravo na taj stan ukoliko mi ne isplatimo kredit. Za razliku od promjenjive fiksna kamata omogućuje da za vrijeme trajanja otplate kredita uvijek je ista rata kredita.

Sehic. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. za izgradnju i nabavku opreme sa troškovima montaže. odnosno što brže obrtanje kapitala. Radi se o kreditimaa koji više ili manje potpuno nadoknađuju sopstvena sredstava preduzeća. 17 . a cilj banke je što kraći otplatni rokovi. sadnica. Bržim obrtanjem investicionih kredita banka povećava ponudu novčanog kapitala. Za banku je najosjetljive područje poslovanja investiciono kreditiranje. Krediti za stalna obrtna sredstva koriste se za obnavljanje sirovina i materijala za redovno poslovanje. pošumljavanje i slično.3. Krediti za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava koriste se prije svega za podizanje novih građevinskih objekata kao i za rekonstrukciju postojećih. Takva. remonta i velikih opravki. To su krediti koji se ppraktično najsporije obrću. Zato se često nazivaju i kapitalni krediti. za nabavku i podizanje stoke. nedovršenu proizvodnju i poluproizvode. Investicioni krediti Banke se nerado prihvataju dugoročnog kreditiranja iz sopstvenih izvora. kao i pribavljanje industrijskih prava (patenanta i licenci). gotove proizvode i određeni nivo novčanih sredstava i potraživanja trajno vezanih u procesu normalnog odvijanja procesa rada za sve vrijeme dok taj proces traje. Razlikujemo : • Investicione kredite za osnovna sredstva • Investicino kredite za obrtna sredstva. Neophodna dugoročnost investicionih kredita za osnovna sredstva takođe dokazuje zašto je odobravnje tih kredita kod banaka nepopularno. na izgled racionalna investiciona kreditna politika banaka je za preduzeće upravo tragična.

najmoderniji . a daju se poljoprivrednicima najčešće pod posebnim uslovima vraćanja.wikipedia. i to preko interneta. Web krediti U posljednje vrijeme postali su popularni takozvani web krediti. U ovom slučaju dobro proverimo isplativost samog refinansiranja.bez odlaska u banku. gdje se iznos kredita vraća tek na isteku roka kredita. koji se odobravaju za jedan dan. Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja naših obaveza kod jedne ili više banaka. bez obzira da li su ona dospjela za plaćanje ili ne.org/wiki/Kredit 18 . elektronska komunikacija putem web-a. Zdravstveni krediti . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 6. najjednostavniji.Sehic. najjednostavniji su jer su neophodna samo dva dokumenta (zahtjev i lična karta). i najmoderniji način kreditiranja. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI „Penzionerski krediti .služe za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji. Najbrži su jer se odobravaju istog dana. Poljoprivredni krediti .su tipično kratkoročni krediti na manje iznose koji se nude isključivo penzionerskoj populaciji. jer bez obzira što vam novi kredit može umanjiti visinu mjesečne rate. Studentski krediti .“ 4 4 http://hr. Uzimanjem kredita za refinansiranje dobijamo mogućnost da jednim novim kreditom izmirimo obaveze ka drugim zaduženjima. Web-Krediti su najbrži. dok se kamata plaća mjesečno.su jedna specifična vrsta kredita koja služi za ispomoć finansiranja troškova za zdravstvene potrebe.je namijenjen samo i isključivo studentima i koristi se za finansiranje studija ili studentskih potreba poput plaćanja smještaja i hrane u studentskim domovima A ukoliko se odlučimo za kredit i nakon nekog vremena prestanemo da budemo u mogućnosti da isplaćujemo kredit. produženjem roka otplate ukupni troškovi mogu da se uvećaju. jedno od mogućih rješenja je i refinansiranje tih obaveza.

1 5 J. to je vaš problem.Sehic. vremena otplate. Prema različitim kriterijumima krediti se mogu razvrstati. u formi koja. prema kriteriju ročnosti (Kratkoročni. ZAKLJUČAK „Ako dugujete banci 100 $. kao dužnika. načina otplate. uključuje definisanje kao najvažnijih uslova: kamate. od presudne je važnosti u međusobnim odnosima. kao povjerioca. vladama država i pojedincima sigurno je jedna od najvažnijih usluga koje banke i njihovi najsličniji konkurenti pružaju javnosti. Povjerenje između banke. garancija i sl. Bitna karakteristika kreditnog posla je povratnost. to je problem banke. što znači da postoji obaveza dužnika da plasirana sredstva vrati. Robno-novčani. prema obliku u kojem se daju (Naturalni. naročito kod kreditnih poslova. pored ostalog. i klijenta. Kredit je dužničko-povjerilački posao u kome banka kao povjerilac stavlja na raspolaganje određenu količinu finansijskih sredstava klijentu . uvećana za ugovorenu kamatu. Novčani krediti). prema namjeni.dužniku. Srednjoročni i Dugoročni krediti) itd. Koji od njih će korisnik izabrati zavisi od potrebe i ispunjavanja uzlova uzimanja kredita kod izabrane banke.“ 5 Odobravanje zajmova poslovnim kompanijama. Ako dugujete banci 100 miliona $. Paul Getty (nekada najbogatiji čovjek na svijetu) 19 . Slika br. odnosno prema upotrebi (Potrošački i Proizvođački krediti). Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7. U ovom radu su obrađeni samo neki od specifičnih kredita kao i način njihovog evidentiranja.. ali takođe i jedna od najrizičnijih usluga.

Mr.org/wiki/Kredit 20 . Mehmed Jahić.raiffeisenbank.ba  www. “Bankarsko računovodstvo”  Prof.sparkasse. Hrvoje Šapina. Haris Jahić. LITERATURA Knjige:  Radojko Lukić.wikipedia.ba  www.hypo-alpe-adria. “Računovodstvo finansijskih institucija” Internet stranice:  www.Sehic. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 8.Mr.ba  http://hr. Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful