POSEBNE VRSTE KREDITA I NJIHOVA EVIDENTIRANJA

Seminarski rad iz predmeta Računovodstvo banaka

Mentor:

Studenti:

Sarajevo, decembar 2010. godine

Sehic, Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja

SADRŽAJ

POJMOVNIK.............................................................................................................3 2. UVOD..................................................................................................................4 3. KRATKOROČNI KREDITI.......................................................................................5 3.1. Lombardni kredit.............................................................................................6 3.2. Rambursni kredit.............................................................................................9 3.3. Revolving krediti............................................................................................10 4. SREDNJOROČNI KREDITI...................................................................................13 4.1. Potrošački krediti...........................................................................................13 5. DUGOROČNI KREDITI........................................................................................14 5.1. Hipotekarni kredit..........................................................................................14 5.2. Stambeni kredit.............................................................................................16 5.3. Investicioni krediti.........................................................................................17 6. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI..............................................................................18 7. ZAKLJUČAK ....................................................................................19 8. LITERATURA......................................................................................................20

2

Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja POJMOVNIK  KREDIT .kredit koji banka otvara uvozniku robe za plaćanje uvoza robe uz pokriće različitih dokumenata koji su na nju preneseni.kratkoročni kredit za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavlja sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku.srednjoročni kredit daje se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila.imaju rok dospijeća do jedne godine.  HIPOTREKARNI KREDIT . Služe za finansiranje tekuće poslovne djelatnosti.  KAMATA .Sehic.dugoročni kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke.imaju rok dospijeća duži od pet godina. a obračunava se od dana dospijeća potraživanja.novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata. a služe za finansiranje većih investicija.  REVOLVING KREDIT .  SREDNJOROČNI KREDITI .cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok. koje ostaju vlasništvo zajmoprimca. potrošnje. bijele tehnike itd. odnosno za premošćenje tekuće nelikvidnosti  LOMBARDNI KREDIT . Dok je donja granica dosta čvrsta.  KRATKOROČNI KREDITI . gornja je promjenljiva.)  DUGOROČNI KREDITI .  RAMBURSNI KREDIT . ali su do trenutka otplate u posjedu banka.kratkoročni kredit na temelju zaloga pokretnih stvari ili vrijednosnica (izuzev mjenice).kredit s rokom od 2 do 5 godina. 3 . namještaja. odnosno založnoga prava na nekretnini.  POTROŠAČKI KREDIT .

pitanja su koja dobro pokazuju koliko podrobno moramo da se raspitamo o svakoj stavci prije nego što se upustimo u kreditiranje. da li uštedjeti za ovo ili za ono? E. novi automobil. a njih većinom nalazimo u bankama uzimajući kredit. Danas ne možemo ni jedan veći projekat započeti bez finansiranja iz kredita. Kredit je postao svakidašnjica u današnjem vremenu. koji ćemo kasnije uz naknadu (kamatu) vraćati u jednakim mjesečnim ratama. Krediti se. osim po sopstvenim karakteristikama. Da bi dobili kredit. kao cijene korišćenja tih sredstava. U ovom radu ćemo detaljnije obraditi vrste najčešće korištenih specifičnih kredita sa aspekta ročnosti tj. A koliko je mudro upuštati se u kredit. Kredit je određeni novčani iznos koji nam banka ustupljuje na korišćenje na određeno vrijeme. Želimo kupiti stan. UVOD Budžet je svakako stavka zbog koje vrlo često stavljamo prst na čelo i zapitamo se koliko smo ispravnu odluku donijeli. otplate kredita.kamate. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 2. razlikuju i u zavisnosti od banke u kojoj ih podižemo. započeti mali biznis. trebali bismo da prikupimo informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i procijenimo koja banka nam pruža najpovoljnije uslove shodno našem sadašnjem i budućem finansijskom stanju. Ukoliko želimo da kupujemo nešto čija je cijena veća od naših mjesečnih primanja. najčešće se kao osguranje javlja hipoteka i žirant.Sehic. i većina ljudi danas vraća čak i više od jednog kredita. Poslije odluke da su nam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita. kuću. prvo što radimo jeste traženje sredstava za finansiranje. kredit može da vam pomogne. Cilj ovog seminarskog rada je istaći karakteristike i opisati posebne vrste kredita i njihova evidentiranja kod banke. potrebno je i određeno osiguranje da ćemo mi taj kredit i vratiti. na koliko vremena je opterećenje kućnog budžeta optimalno i da li sada podizati kredit ili sačekati još nešto. pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade . 4 . a onda su nam u "pomoć" došli krediti.

5 . za pojedini posao i sl. već i od konjukturnih prilika. U principu kratkoročni krediti dati za povremena obrtna sredstava imaju tretman samolikvidirajućih. jer on zavisi ne samo od stepena razvijenosti na kome se privreda nalazi. kao i iz sredstava koja su nastala multiplikacijom depozita. realizovanja monetarno-kreditne politike makro sistema i značajnu komponentu u strukturi aktive i plasmana banaka. RAMBURSNI KREDITI) • Srednjoročni krediti (POTROŠAČKI KREDITI) • Dugoročni krediti (HIPOTEKARNI KREDITI) 3. i to u prinicipu za povremene zalihe ili za pokriće potraživanja od kupaca. kratkoročni krediti se ne koriste samo za finansiranje povremenih obrtnih sredstava nego se čak i dio trajnih obrtnih sredstava finansira iz kratkoročnih bankarskih kredita. U uslovima savremenih tržišnih struktura. kratkoročnih kredita koje ona koristi kod drugih banaka i finansijskih organizacija u zemlji i inostranstvu. Poseban izvor za kratkoročno kreditiranje potreba privrednih preduzeća predstavljaju i krediti koje bankama odobrava centralna banka. Kratkoročne kredite banke odobravaju za zadovoljavanje kratkoročnih potreba korisnika za obrtnim sredstvima. REVOLVING. Banka odobrava kratkoročne kredite iz apsorbovanih i kod nje centralizovanih depozita po viđenju. Skoro da nema preduzeća koje ne uživa kratkoročni bankarski kredit i nije moguće odrediti ukupan iznos potreba za kratkoročnim kreditom. KRATKOROČNI KREDITI Kratkoročni bankarski krediti predstavljaju jedan od važnijih izvora finansiranja privrednih tokova. jer se obično otplaćuju u momentu kada prestanu da postoje razlozi zbog kojih je kredit uzet tj. a mogu biti i dugoročne ali specifične za tu banku: • Kratkoročni krediti (LOMBARDNI. kad prestanu da postoje povremene zalihe ili se naplate potraživanja od kupaca. za sezonske potrebe. Oni predstavljaju jedan od najvažnijih aktivnih bankarskih poslova.Sehic. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Svaka banka ima svoje ponude koje mogu biti sezonske.

Putem zalaganja on se zaštićuje od potencijalnih gubitaka koji bi mogli nastati ako bi se roba morala prodati hitno i po svaku cijenu. Kad se zalaže roba najširu primjenu ima skladišnica ili varant i konomsman. Knjiženje lombardnih kredita je veoma jednostavno. račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate i račun „Prihodi od provizije i drugih nadoknada“ za iznos provizije i troškova. Založeni kredit za preduzeće debitora ima dobru stranu što mu daje mogućnost da svojim finansijskim obavezama tačno i na vrijeme odgovara. Lombardni kredit Lombard je stari aktivan bankarski posao.Sehic. Hartije od vrijednosti se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti. Banka je dužna da čuva zalog i da vrši sve radnje povezane sa zalogom. Tržišna vrijednost imovine koja se zalaže odnosno vrijednost koja se kotira je osnova za dobijanje kredita. trgovačka roba i druga pokretna dobra koja su lako i brzo utrživa – kotiraju na finansijskom tržištu. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. ne prelazeći 60-75% odnosno tri četvrtine dnevne vrijednosti zaloga. hartije od vrijednosti. Njega su prvo praktikovali bankari iz Lombardije koji su ga prenijeli u Englesku i po tome je i dobio današnje ime. nominalni iznos kredita) i kada se zalog preda banci.1. Uobičajni rok zaloga iznosi tri mjeseca. Preduzeće zalaže sredstva koja su momentalno van proizvodne funkcije i dobivenim kreditom ih aktivira. a da nije primoran da hartije od vrijednosti ili robu prodaje u nevrijeme ili kada su tržišne prilike nepovoljne. Jedino je izuzetak zlato na čijoj se vrijednosti dobija kredit u 100% iznosu. Za iznos odobrenog lombardnog kredita zadužuje se račun „Lombardni krediti“ a odobravaju se račun „Gotovina“ za neto iznos datog kredita. Lombardni kredit se angažuje za pribavljanje transakcionog novca za tekuću proizvodnju ili promet radi osiguranja tekuće likvidnosti. Od iznosa založene vrijednosti zavisi i iznos lombardnog kredita. Lombardni kredit se može realizovati tek nakon potpisivanja ugovora o lombardnom kreditu gdje su utvrđeni uslovi(rok i kamata. U momentu otplate lombardnog kredita o roku dospjelosti zadužuje se račun „Gotovina“ a odobrava se račun „Lombardni krediti“ za bruto iznos datog kredita. dok je lična kreditna sposobnost preduzeća skoro sporedna. Osnovna karakteristika lombardnog kredita je što odlučujuću ulogu ima bonitet zaloga. ali se lombardni kredit odobrava ispot te vrijednosti. Ovi računi se gase suprotnim knjiženjem u momentu otplate lombarnih kredita o roku dospjelosti. Lombardni kredit(kredit na zalogu) je kratkoročni bankarski kredit koji preduzće može dobiti na bazi založenih pokretnih realnih vrijednosti kao što je zlato i druge dragocjneosti. učini ih mobilnim i funkcionalnim a da ih pri tome ne otuđi – proda. 6 . U vanbilansnoj evidenciji kod lombardnih kredita za procjenjenu vrijednost zaloga zadužuje se račun „Ostava na čuvanje“ a odobrava se račun „Ostavljači ostava na čuvanje“.

6.000 70. Kao zalog lice je položilo robu u vrijednosti od 70. provizija 1%.500 500 40 47. Rok dospjeća datog kredita je 4 mjeseca. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata KONTO 182 960 200 182 169 200 994 999 180 950 200 180 180 950 200 180 180 950 DUGUJE 540 POTRAŽUJE 540 540 540 50. 4. Prema datim podacima lombardni račun izgleda ovako : Bruto iznos lombardnog kredita Kamata Provizija Troškovi Neto iznos lombardnog kredita U dnevniku data kreditna transakcija će se proknjižiti na sljedeći način : R.000 KM.000 1.960 2. 5. 1.000 50. 8. OPIS Naknade za usluge Naknade za bankarske usluge Obračun provizije i troškova Gotovina Naknade za usluge Za naplaćenu proviziju i troškove Lombardni kredit Gotovina Za odobreni lombardni kredit Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Za vanbilansnu evidenciju zaloga Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 1. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 2. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2. u iznosu 50. kamata iznosi 1500 KM.000 70. 7.N.000 KM. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja U cilju ilustracije knjiženja lombardnih kredita pretpostavimo da je banka odobrila lombardni kredit fizičkom licu N. 7 . a troškovi su 40 KM(mjeseci se računuju po 30 dana).br.Sehic.000 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 50. Otplata lombardnog kredita je izvršena o roku. 9. 3.

hypo-alpe-adria.80 990.000 4.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Valuta: EUR Nominalna kamatna stopa: 7. 11. 14.000 Osnovne karakteristike lombardnog kredita ponude :1 Iznos kredita: od 1.34 100. 13. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 4.06 1.00% Prevremena delimična ili konačna otplata: 2% Refinansiranje kredita sredstvima druge banke: 4% Naknada za obradu zahteva za izmenu kolaterala: 2.000 50.00 RSD Naknada za odustajanje od ugovora bez saglasnosti banke: 0. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 3.000 do 100.000. Uslovi pod kojima se odobravaju krediti podložni su izmenama. Za obračunate kamate za 3.000 70.000 86.000 8.Sehic.67%) Rok otplate: od 12 do 60 meseci Bez žiranta Obezbeđenje: 100% garantni depozit Jednokratna naknada za obradu kredita : 1.326. mjesec Gotovina Lombardni kredit Za povrat kredita Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Isknjižavanje zaloga iz vanbilansne evidencije 200 180 180 950 200 180 200 169 999 994 375 375 375 375 375 375 50. 1 www.000 70. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 10.980. (EKS od 7.ba 8 .53 50.5% Prikaz mjesečnih anuiteta u EUR Rok otplate 12 mjeseci Kamatna stopa 7% Iznos Mjesečni anuitet 1.652.67 60 mjeseci 7% Mjesečni anuitet 19.00% god. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4.12 Napomena: Kamate su izražene na godišnjem nivou i podložne su promenama. 12.

banka izvoznika ili neka treća prvoklasna banka u trećoj zemlji. Nedostatak je u tome što ga mogu odobravati samo međunarodno priznate i poznate banke pa su preduzeća iz nerazvijenih zemalja upućena na posredništvo stranih banaka. polise osiguranja i sl. To je ustvari akceptni kredit koji banka otvara uvozniku uz pokriće na njeno ime prenesenih robnih dokumenata(konosman. osiguranog robnim dokumentima“. Kredit kojim se vrši plaćanje „prekomorskog uvoza ili izvoza putem bankarskog(mjeničnog) akcepta. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. teretnice. Kod ovog kredita kupac-uvoznik i prodavac-izvoznik ugovorom se obavezuje da će se plaćanje izvršiti akceptom rambursne banke. najsigurniji i najjeftiniji spoljno-trgovinski kredit. Rambursni kredit je najčešći.2. Akceptiranje mjenice kojom se obavlja plaćanje uvoza robe u rambursnom kreditu može izvršiti domaća banka uvoznika. Shema: Rambursni kredit 9 . koji će prodavac eskontovati kod svoje banke ili ga dalje koristiti za svoja plaćanja ili ga prodati na finansijskom tržištu.Sehic.) stavljajući ga na raspolaganje izvozniku. Rambursni kredit Rambursni kredit je vrsta kratkoročnog kredita kojeg preduzeća koriste isključivo u međunarodnoj razmjeni kako pri izvozu tako i pri uvozu.

dostavlja mjenicu i otpremne dokumente 8. Oni omogućuju korisnicima datih kredita da povlače novčana sredstva u skladu sa dinamikom svoih potreba (za obrtnim sredstvima) i da ih otplaćuju prema svojim finansijskim mogućnostima u okviru ugovorenog roka. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. zahtjev za isplatu i plaćanje 3. Banke kao davaoci revolving kredita moraju s obzirom na to da drže raspoloživa novčana sredstva u pripravnosti. kod kojih se akreditivni iznos. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Prethodna shema pokazuje detaljno postupak odvijanja davanja i korištenja rambusnog kredita u međunarodnoj trgovini. pored redovne kamate i proviziju na neiskorišteni iznos odobrenog kredita. preuzima robu 11. kupoprodajni ugovor 2.Sehic. Oni imaju inače posebnu primjenu kod međunarodnih dokumentarnih akreditiva. ponovo obnavlja sve do ugovorenog maksimalnog (ukupnog) iznosa ili broj puta u ugovorenom roku. Praktikuju se kod dužih isporuka kako bi se skratio postupak oko ponovnog otvaranja i postigle određene uštede u bankarskoj proviziji kao trošak za korisnika datog kredita (prihod za banku kao davaoca odnosnog kredita). isporuka robe 6. Revolving krediti koji su formalno kratkoročni a efektivno srednjoročni sa rokom dospijeća od 1 do 3 godine su pokriveni(realni) krediti (uglavnom zalihama i potraživanjima od kupaca).banci 7. od korisnika ovih kredita tražiti plaćanje. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. 9. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. iskup mjenice 13. podnošenje mjenice na isplatu 12.3. Revolving krediti Revolving krediti su takvi kratkoročni krediti za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavljaju – sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku. poslije iscrpljenja. Koraci su slijedeći: 1. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. banke 3. i 14. 10 . izvještava da će akceptirati mjenicu 4. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. o tome izvještava izvoznika 5.

000 POTRAŽUJE 15. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 1. mjesec Kamate po datim kreditima 4. uz kamatu od 13 %. Prilikom otplate zajedno sa kamatom zadužuje se račun „Žiro-račun“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate po osnovu datih kredita.50 162. Oni se kod banke kao davaoca datih kredita knjiže tako što se u momentu odobrenja i iskorištenja zadužuje račun „Kratkoročni krediti za obrtna sredstva“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi) za iznos odobrenog i iskorištenog kredita.5 162. sa rokom dospjeća od 5 mjeseci.5 162. Ako klijent ne želi troškove platiti odjednom. može koristiti za podizanje gotovine na bankomatu te za plaćanja u trgovačko-uslužnoj mreži. odnosno "samoobnavljajući“ kredit. Odobreni dati kredit je u potpunosti iskorišten i u roku vraćen zajedno sa pripadajućom kamatom. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se po pravilu otplaćuju zajedno sa pripadajućom kamatom odjednom o roku dospijeća.br. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 2. R. Revolving kreditna kartica je kartica s odobrenim osobnim limitom potrošnje koji predstavlja revolving.50 162. mjesec Žiro račun 3. Klijent sukladno svojim željama sam odlučuje o iznosu kredita koji će koristiti. Kreditna kartica se kao i debitna. mjesec Žiro račun 5. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 3.50 162.50 162.5 162. na primjer 5 ili 10 % iskorištenog kredita. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je odobrila komitentu kratkoročni kredit za obrtna sredstva u iznosu od 15. Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1. OPIS Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva 1. tada nepodmireni troškovi postaju iskorišteni dio odobrenog kredita na koji klijent plaća kamatu.000 162. (revolving kredit) Žiro račun Za odobreni kratkoročni kredit 2. Banka kao izdavatelj kartice utvrđuje minimalni postotak iskorištenog kredita koji se mora plaćati mjesečno. mjesec KONTO 121 204 180 950 204 180 180 950 204 180 180 950 DUGUJE 15.5 162. o načinu te o tempu vraćanja kredita. mjesec Kamate po datim kreditima 6.Sehic. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2.50 162.000 KM.50 11 .

50 162.5 15. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4. 180 950 204 180 204 121 162.ba 12 .000 15.5 162.50 162.50 162.Varijabilna kamatna stopa vezana za EURIBOR . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7.000 11. Ukupni iznos mora biti otplaćen po isteku roka kredita Kamata: . Karakteristike revolving kredita ponude :2 Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja. datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke Rok otplate: do 36 mjeseci (uz obavezu povrata cjelokupnog kreditnog iznosa svakih 12 mjeseci) Način otplate: Klijent po potrebi povlači i vraća odobrena sredstva. Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 3.Sehic. 12. 8. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 5.5 162.50 162. finansijskog stanja klijenta.5 162.Fiksna kamatna stopa .5 10.5 162.Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno ili kvartalno Obezbjeđenje: Mjenice firme i lične mjenice vlasnika Mjenice firme ili firmi garanata Zalog na nekretnine i pokretnu imovinu (pojedinačno ili u kombinaciji) 2 www. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 4. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 5. 9.Varijabilna kamatna stopa sa klauzulom o promjenjivosti . mjesec Žiro-račun Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva (revolving kredit) Povrat kredita 204 180 180 950 204 180 162.sparkasse.

određivanje obima kredita. Kod ovih kredita primjenjuje se uprošćena procedura i obično se traže najosnovnije informacije o debitoru kako bi se ograničio rizik kreditne delikvencije. kako je riješio stambeno pitanje.).000 POTRAŽUJE 5. To je jedna posebna vrsta kredita koja je.1. Dospijevajući. negdje na sredini između dugoročnog i kratkoročnog koji se daje na „srednji rok“. gdje se precizno ne mogu svrstati u jednu od ove dvije globalne grupacije između njih se interpoliraju srednjoročni krediti. a najčešće se koriste za kreditiranje stanovništva za potrošna dobra i stambene kredite. obzirom na faktor vrijeme. kao i za finansiranje preduzeća za razne svrhe do pet godina. OPIS Potrošački kredit 1. bijele tehnike itd. mogućnost plaćanja mjesečnih rata i zaključivanje ugovora. posjeduje li štednju itd. Naknade za bankarske usluge Naplata provizije KONTO 169 200 200 960 DUGUJE 5. po pravilu u roku od 1-5 godina. Nakon toga slijedi kreditna ocjena o prihvatanju (ili neprihvatanju) kreditnog zahtjeva. Za izvršene usluge banka je naplatila proviziju u iznosu od 50 KM. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 4. Gotovina Za isplatu potrošačkog kredita Gotovina 2. Da bi se utvrdila kreditna sposbnost potencijalnih korisnika potrošačkih kredita najčešće se traže sljedeće informacije: lične informacije i karakter lica. namještaja. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je izvršila gotovinsku isplatu potrošačkog kredita fizičkom licu u iznosu od 5. 4. a isplaćuju se u mjesečnim ratama. a ne prelazi pet godina. Tamo gdje nije „demerkaciona“ linija ošto izdvojila kratkoročne i dugoročne kredite. SREDNJOROČNI KREDITI Srednjoročni krediti su posebna vrsta kredita koja zauzima mjesto između kratkoročnih i dugoročnih. Potrošački krediti Potrošački krediti daju se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila.000 50 50 13 .br. Rok koji je duži od godine dana. bilans njegovog dohotka. Namjene za koje se koriste srednjoročni krediti su dosta brojne. R. da li je zaposlen.000 KM.Sehic. utvrđivanje perioda reistraživanja kreditne sposbnosti.

dvadeset i više god. intabulacijom. Zbog dugoga roka na koji se odobravaju (npr. poslovnih zgrada.. nad kojima se založno pravo stiče nad kojima se založno pravo stiče upisom u registar brodova i registar zrakoplova. polica osiguranja korisnika kredita od posljedica nesretnoga slučaja vinkulirane u korist kreditora i sl. DUGOROČNI KREDITI Dugoročni krediti imaju rok dospijeća dulji od pet godina. skladišta i druge nekretnine nad kojima se založno pravo stiče upisom u zemljišne knjige. Predmet hipoteke može biti. tražeći da hipotekarni zalog bude izložen javnoj prodaji. hipotekarni kredit u pravilu se odobrava u visini do 70% promjene ili procijenjene vrijednosti nekretnine. već založno dobro ostaje na raspolaganju dužniku i može biti predmetom kupoprodaje. trgovinskih centara. Odoborenju hipotekarnog kredita prethodi rigorozni sistem provjeravanja finansijski situacije(kreditne sposobnosti) korisnika i mogućnosti mjesečne otplate datog kredita. pa se njihovo odobravanje u pravilu uvjetuje založnim pravom na nekretnine (hipotekom). stambeni ili poslovni prostor. parkinga. odnosno založnoga prava na nekretnini. ali i pojedini oblici pokretnina.1. zemljište. Svoja prava hipotekarni vjerovnici ostvaruju preko suda. itd. a služe za financiranje većih investicija. Otplata se može izvršiti odjednom na kraju otplatnog perioda(fiksna hipoteka). osiguranja nekretnine od različitih rizika. primjerice brodovi i zrakoplovi. temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga. dražbi. Hipotekarni kredit Hipotekarni krediti su dugoročni krediti odobreni na bazi realnog imovinskog pokrića građanima ili preduzećima za finansiranje nekretnina (izgradnje stanova. rok na koji se odobravaju hipotekarni krediti je uglavnom do 30 godina. u jednakim otplatim ratama(anuitetima). a nerijetko se zahtijevaju i drugi oblici osiguranja kredita poput solidarnoga jamstva (jedne ili više osoba). odnosno pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini. 5. Budući da sigurnost naplate potraživanja leži u vrijednosti nekretnine. Ovi krediti se obično otplaćuju u periodičnim vremenskim razmacima(mjesečno). koji je osiguran upisom hipoteke. dugoročni su krediti za vjerovnike razmjerno visoko rizičan posao. Sticanjem hipoteke vjerovnik nema pravo posjeda zaloga.Sehic. Hipotekarni vjerovnik (banka ili druge specijalizirane financijske institucije) vraćanje kredita osigurava tzv. Odobravaju se na temelju dugoročnih izvora sredstava komercijalne banke. na bazi amortizacionog plana(amortizaciona hipoteka).). gospodarske zgrade.). tj. Dužnik je pritom obvezan voditi brigu o očuvanju vrijednosti založene nekretnine. 14 . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5.

Žiro račun Odobrenje hipotekarnog kredita po odbitku gotovinskog učešća (600.000 3. uz učešće 20% i kamatu 15%. pot. sa rokom dospjeća od 16 godina. 4. na njegov zahtjev hipotekarni kredit za kupovinu stana u iznosu od 600.000 KM. U slučaju da dužnik ne otplaćuje hipotekarni kredit o roku dospijeća.000 30.000 POTRAŽUJE 480. Kamate po datim kreditima Naplata I anuiteta KONTO 360 204 DUGUJE 480. stambene potrebe/analitika Anuitet dospio na naplatu Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Obračun kamata za I anuitet Žiro-račun Dugoročni kredit st. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Hipotekarni krediti se knjiže tako što se zadužuje račun „Hipotekarni krediti“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi).000 KM.000 30.000 5. pri čemu ostvarena razlika pripada njemu. Vanbilansno se evidnitra hipoteka. Primjer knjiženja kroz dnevnik: Banka je odobrila M. 15 . Otplata se knjiži tako što se za iznos dospjelog anuiteta zadužuje račun „Žiro-račun“ a odobrava se račun „Hipotekarni krediti“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate.000 5.000 –(600. R. OPIS Hipotekarni kredit 1.000 KM a na kamatu 5.000 5.br.000 35. Prema amortizacionom planu dospjeli prvi mjesečni anuitet iznosi 35.J. on se naplaćuje iz prodajne vrijednosti hipoteke. za stamb.000 *20*)) Dugoročni kredit stanovništvu za 2.000 360a 360 180 950 204 360a 180 30.000 KM od toga se odnosi na glavnicu 30.Sehic.

Stambeni kredit Stambeni kredit je jedan od najpopularnijih na našem području i bez njega se rijetko kad i kupuje neka nekretnina. Što znači da banka polaže pravo na taj stan ukoliko mi ne isplatimo kredit.ba 16 . Veliki oprez se navodi na kamatu kada su stambeni krediti u pitanju. 3 www.2. banke nude različite uslove korišćenja ove usluge.00 % Rok otplate: 72 . osim kada varira kurs valute za koju je vezan kredit.raiffeisenbank. Pri realizaciji stambenog kredita banka "trenutno" postaje vlasnik nekretnine koju smo kupili i ostaje to do momenta dok kredit u cijelosti ne isplatimo.71 % Učešće: 10. mi formalno postajemo njegov vlasnik ali i u principu na taj stan stavljamo hipoteku u korist banke koja nam je odobrila kredit.360 meseci Ostale informacije: Data kamatna stopa je minimalna. vrlo se često dešava da banke počnu dizati kamate za stambene kredite sa promjenjivom kamatom što je jako nezgodno po osobne finanasije. a kamate su od 6. Svrha ovih kredita osim same kupovine može da bude i uređenje i/ili adaptacija stambenog prostora. Stambeni kredit je na rok do 30 godina.10 %.000 do 200.000€ Indeksiran u : Evrima Kamata (EKS): 10.71 % Kamata (EKS za Klijente): 10.00 % Depozit: 0.5 % . Za razliku od promjenjive fiksna kamata omogućuje da za vrijeme trajanja otplate kredita uvijek je ista rata kredita. Odnosno. Karakteristike stambenog kredita ponude :3 Naziv kredita : Stambeni krediti koji nisu osigurani kod NKOSK Iznos kredita : od 10. obavezno se nalaže provjeravanje fiksnu kamatu! Za vrijeme financijske krize.Sehic. kada kupujemo stan uz pomoć kredita. U zavisnosti od naših primanja i spremnosti da ga otplaćujemo. iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5.

Takva. remonta i velikih opravki. kao i pribavljanje industrijskih prava (patenanta i licenci). Bržim obrtanjem investicionih kredita banka povećava ponudu novčanog kapitala. 17 . Radi se o kreditimaa koji više ili manje potpuno nadoknađuju sopstvena sredstava preduzeća. To su krediti koji se ppraktično najsporije obrću. za nabavku i podizanje stoke. Razlikujemo : • Investicione kredite za osnovna sredstva • Investicino kredite za obrtna sredstva. Neophodna dugoročnost investicionih kredita za osnovna sredstva takođe dokazuje zašto je odobravnje tih kredita kod banaka nepopularno. sadnica.Sehic. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5.3. nedovršenu proizvodnju i poluproizvode. a cilj banke je što kraći otplatni rokovi. odnosno što brže obrtanje kapitala. pošumljavanje i slično. za izgradnju i nabavku opreme sa troškovima montaže. Krediti za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava koriste se prije svega za podizanje novih građevinskih objekata kao i za rekonstrukciju postojećih. na izgled racionalna investiciona kreditna politika banaka je za preduzeće upravo tragična. Krediti za stalna obrtna sredstva koriste se za obnavljanje sirovina i materijala za redovno poslovanje. Zato se često nazivaju i kapitalni krediti. gotove proizvode i određeni nivo novčanih sredstava i potraživanja trajno vezanih u procesu normalnog odvijanja procesa rada za sve vrijeme dok taj proces traje. Za banku je najosjetljive područje poslovanja investiciono kreditiranje. Investicioni krediti Banke se nerado prihvataju dugoročnog kreditiranja iz sopstvenih izvora.

Zdravstveni krediti . gdje se iznos kredita vraća tek na isteku roka kredita.su tipično kratkoročni krediti na manje iznose koji se nude isključivo penzionerskoj populaciji. Uzimanjem kredita za refinansiranje dobijamo mogućnost da jednim novim kreditom izmirimo obaveze ka drugim zaduženjima.služe za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji. bez obzira da li su ona dospjela za plaćanje ili ne. produženjem roka otplate ukupni troškovi mogu da se uvećaju.je namijenjen samo i isključivo studentima i koristi se za finansiranje studija ili studentskih potreba poput plaćanja smještaja i hrane u studentskim domovima A ukoliko se odlučimo za kredit i nakon nekog vremena prestanemo da budemo u mogućnosti da isplaćujemo kredit. i najmoderniji način kreditiranja.wikipedia. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI „Penzionerski krediti . U ovom slučaju dobro proverimo isplativost samog refinansiranja. Web krediti U posljednje vrijeme postali su popularni takozvani web krediti. Studentski krediti . koji se odobravaju za jedan dan. najjednostavniji su jer su neophodna samo dva dokumenta (zahtjev i lična karta). Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja naših obaveza kod jedne ili više banaka. a daju se poljoprivrednicima najčešće pod posebnim uslovima vraćanja.Sehic. Web-Krediti su najbrži. i to preko interneta. dok se kamata plaća mjesečno. Poljoprivredni krediti . elektronska komunikacija putem web-a. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 6. najmoderniji . Najbrži su jer se odobravaju istog dana. jer bez obzira što vam novi kredit može umanjiti visinu mjesečne rate.org/wiki/Kredit 18 . jedno od mogućih rješenja je i refinansiranje tih obaveza.su jedna specifična vrsta kredita koja služi za ispomoć finansiranja troškova za zdravstvene potrebe.“ 4 4 http://hr. najjednostavniji.bez odlaska u banku.

Povjerenje između banke. Ako dugujete banci 100 miliona $. ZAKLJUČAK „Ako dugujete banci 100 $. odnosno prema upotrebi (Potrošački i Proizvođački krediti).1 5 J. U ovom radu su obrađeni samo neki od specifičnih kredita kao i način njihovog evidentiranja. Robno-novčani. Novčani krediti).dužniku. Kredit je dužničko-povjerilački posao u kome banka kao povjerilac stavlja na raspolaganje određenu količinu finansijskih sredstava klijentu . od presudne je važnosti u međusobnim odnosima. prema obliku u kojem se daju (Naturalni. uključuje definisanje kao najvažnijih uslova: kamate. to je vaš problem. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7. Koji od njih će korisnik izabrati zavisi od potrebe i ispunjavanja uzlova uzimanja kredita kod izabrane banke. prema namjeni. Bitna karakteristika kreditnog posla je povratnost. garancija i sl. vremena otplate. Srednjoročni i Dugoročni krediti) itd. Slika br. kao povjerioca. Paul Getty (nekada najbogatiji čovjek na svijetu) 19 . kao dužnika. vladama država i pojedincima sigurno je jedna od najvažnijih usluga koje banke i njihovi najsličniji konkurenti pružaju javnosti. što znači da postoji obaveza dužnika da plasirana sredstva vrati. uvećana za ugovorenu kamatu. ali takođe i jedna od najrizičnijih usluga.Sehic. načina otplate. to je problem banke. i klijenta. prema kriteriju ročnosti (Kratkoročni. Prema različitim kriterijumima krediti se mogu razvrstati. pored ostalog. u formi koja. naročito kod kreditnih poslova.“ 5 Odobravanje zajmova poslovnim kompanijama..

Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 8. “Bankarsko računovodstvo”  Prof.ba  www.ba  www. Mehmed Jahić.ba  http://hr.sparkasse. Dr.Mr. Hrvoje Šapina.hypo-alpe-adria. Mr. “Računovodstvo finansijskih institucija” Internet stranice:  www.raiffeisenbank. Haris Jahić.wikipedia.org/wiki/Kredit 20 .Sehic. LITERATURA Knjige:  Radojko Lukić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful