POSEBNE VRSTE KREDITA I NJIHOVA EVIDENTIRANJA

Seminarski rad iz predmeta Računovodstvo banaka

Mentor:

Studenti:

Sarajevo, decembar 2010. godine

Sehic, Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja

SADRŽAJ

POJMOVNIK.............................................................................................................3 2. UVOD..................................................................................................................4 3. KRATKOROČNI KREDITI.......................................................................................5 3.1. Lombardni kredit.............................................................................................6 3.2. Rambursni kredit.............................................................................................9 3.3. Revolving krediti............................................................................................10 4. SREDNJOROČNI KREDITI...................................................................................13 4.1. Potrošački krediti...........................................................................................13 5. DUGOROČNI KREDITI........................................................................................14 5.1. Hipotekarni kredit..........................................................................................14 5.2. Stambeni kredit.............................................................................................16 5.3. Investicioni krediti.........................................................................................17 6. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI..............................................................................18 7. ZAKLJUČAK ....................................................................................19 8. LITERATURA......................................................................................................20

2

a služe za finansiranje većih investicija.cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok. 3 .  KRATKOROČNI KREDITI .kredit koji banka otvara uvozniku robe za plaćanje uvoza robe uz pokriće različitih dokumenata koji su na nju preneseni. gornja je promjenljiva.)  DUGOROČNI KREDITI .  RAMBURSNI KREDIT .kredit s rokom od 2 do 5 godina.imaju rok dospijeća duži od pet godina. ali su do trenutka otplate u posjedu banka. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja POJMOVNIK  KREDIT . koje ostaju vlasništvo zajmoprimca. Služe za finansiranje tekuće poslovne djelatnosti.  KAMATA . Dok je donja granica dosta čvrsta.  HIPOTREKARNI KREDIT .novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata. bijele tehnike itd.kratkoročni kredit za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavlja sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku.srednjoročni kredit daje se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila. odnosno za premošćenje tekuće nelikvidnosti  LOMBARDNI KREDIT .  POTROŠAČKI KREDIT .kratkoročni kredit na temelju zaloga pokretnih stvari ili vrijednosnica (izuzev mjenice).dugoročni kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke.  REVOLVING KREDIT . namještaja. a obračunava se od dana dospijeća potraživanja. potrošnje. odnosno založnoga prava na nekretnini.  SREDNJOROČNI KREDITI .Sehic.imaju rok dospijeća do jedne godine.

Kredit je određeni novčani iznos koji nam banka ustupljuje na korišćenje na određeno vrijeme. a njih većinom nalazimo u bankama uzimajući kredit. započeti mali biznis. a onda su nam u "pomoć" došli krediti. U ovom radu ćemo detaljnije obraditi vrste najčešće korištenih specifičnih kredita sa aspekta ročnosti tj. otplate kredita. UVOD Budžet je svakako stavka zbog koje vrlo često stavljamo prst na čelo i zapitamo se koliko smo ispravnu odluku donijeli. pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade . Ukoliko želimo da kupujemo nešto čija je cijena veća od naših mjesečnih primanja. kuću. Cilj ovog seminarskog rada je istaći karakteristike i opisati posebne vrste kredita i njihova evidentiranja kod banke. koji ćemo kasnije uz naknadu (kamatu) vraćati u jednakim mjesečnim ratama. 4 . A koliko je mudro upuštati se u kredit. na koliko vremena je opterećenje kućnog budžeta optimalno i da li sada podizati kredit ili sačekati još nešto. da li uštedjeti za ovo ili za ono? E. najčešće se kao osguranje javlja hipoteka i žirant. razlikuju i u zavisnosti od banke u kojoj ih podižemo. pitanja su koja dobro pokazuju koliko podrobno moramo da se raspitamo o svakoj stavci prije nego što se upustimo u kreditiranje. trebali bismo da prikupimo informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i procijenimo koja banka nam pruža najpovoljnije uslove shodno našem sadašnjem i budućem finansijskom stanju. kredit može da vam pomogne. potrebno je i određeno osiguranje da ćemo mi taj kredit i vratiti. Da bi dobili kredit. i većina ljudi danas vraća čak i više od jednog kredita. Želimo kupiti stan. Poslije odluke da su nam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 2. prvo što radimo jeste traženje sredstava za finansiranje.kamate. kao cijene korišćenja tih sredstava. Danas ne možemo ni jedan veći projekat započeti bez finansiranja iz kredita. novi automobil. osim po sopstvenim karakteristikama. Krediti se. Kredit je postao svakidašnjica u današnjem vremenu.Sehic.

U uslovima savremenih tržišnih struktura. kad prestanu da postoje povremene zalihe ili se naplate potraživanja od kupaca. kratkoročnih kredita koje ona koristi kod drugih banaka i finansijskih organizacija u zemlji i inostranstvu. jer se obično otplaćuju u momentu kada prestanu da postoje razlozi zbog kojih je kredit uzet tj. Skoro da nema preduzeća koje ne uživa kratkoročni bankarski kredit i nije moguće odrediti ukupan iznos potreba za kratkoročnim kreditom. kratkoročni krediti se ne koriste samo za finansiranje povremenih obrtnih sredstava nego se čak i dio trajnih obrtnih sredstava finansira iz kratkoročnih bankarskih kredita. REVOLVING. za sezonske potrebe. jer on zavisi ne samo od stepena razvijenosti na kome se privreda nalazi. Oni predstavljaju jedan od najvažnijih aktivnih bankarskih poslova. kao i iz sredstava koja su nastala multiplikacijom depozita. KRATKOROČNI KREDITI Kratkoročni bankarski krediti predstavljaju jedan od važnijih izvora finansiranja privrednih tokova. za pojedini posao i sl. 5 . već i od konjukturnih prilika. a mogu biti i dugoročne ali specifične za tu banku: • Kratkoročni krediti (LOMBARDNI. Kratkoročne kredite banke odobravaju za zadovoljavanje kratkoročnih potreba korisnika za obrtnim sredstvima. RAMBURSNI KREDITI) • Srednjoročni krediti (POTROŠAČKI KREDITI) • Dugoročni krediti (HIPOTEKARNI KREDITI) 3. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Svaka banka ima svoje ponude koje mogu biti sezonske.Sehic. realizovanja monetarno-kreditne politike makro sistema i značajnu komponentu u strukturi aktive i plasmana banaka. i to u prinicipu za povremene zalihe ili za pokriće potraživanja od kupaca. Poseban izvor za kratkoročno kreditiranje potreba privrednih preduzeća predstavljaju i krediti koje bankama odobrava centralna banka. U principu kratkoročni krediti dati za povremena obrtna sredstava imaju tretman samolikvidirajućih. Banka odobrava kratkoročne kredite iz apsorbovanih i kod nje centralizovanih depozita po viđenju.

a da nije primoran da hartije od vrijednosti ili robu prodaje u nevrijeme ili kada su tržišne prilike nepovoljne.1. Založeni kredit za preduzeće debitora ima dobru stranu što mu daje mogućnost da svojim finansijskim obavezama tačno i na vrijeme odgovara. U vanbilansnoj evidenciji kod lombardnih kredita za procjenjenu vrijednost zaloga zadužuje se račun „Ostava na čuvanje“ a odobrava se račun „Ostavljači ostava na čuvanje“. dok je lična kreditna sposobnost preduzeća skoro sporedna. Lombardni kredit se može realizovati tek nakon potpisivanja ugovora o lombardnom kreditu gdje su utvrđeni uslovi(rok i kamata. Od iznosa založene vrijednosti zavisi i iznos lombardnog kredita. Lombardni kredit(kredit na zalogu) je kratkoročni bankarski kredit koji preduzće može dobiti na bazi založenih pokretnih realnih vrijednosti kao što je zlato i druge dragocjneosti. Banka je dužna da čuva zalog i da vrši sve radnje povezane sa zalogom. ne prelazeći 60-75% odnosno tri četvrtine dnevne vrijednosti zaloga. Lombardni kredit se angažuje za pribavljanje transakcionog novca za tekuću proizvodnju ili promet radi osiguranja tekuće likvidnosti. Za iznos odobrenog lombardnog kredita zadužuje se račun „Lombardni krediti“ a odobravaju se račun „Gotovina“ za neto iznos datog kredita. račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate i račun „Prihodi od provizije i drugih nadoknada“ za iznos provizije i troškova. nominalni iznos kredita) i kada se zalog preda banci. trgovačka roba i druga pokretna dobra koja su lako i brzo utrživa – kotiraju na finansijskom tržištu. Uobičajni rok zaloga iznosi tri mjeseca. Tržišna vrijednost imovine koja se zalaže odnosno vrijednost koja se kotira je osnova za dobijanje kredita. Lombardni kredit Lombard je stari aktivan bankarski posao. Kad se zalaže roba najširu primjenu ima skladišnica ili varant i konomsman. Hartije od vrijednosti se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti. Ovi računi se gase suprotnim knjiženjem u momentu otplate lombarnih kredita o roku dospjelosti. Njega su prvo praktikovali bankari iz Lombardije koji su ga prenijeli u Englesku i po tome je i dobio današnje ime. 6 .Sehic. Preduzeće zalaže sredstva koja su momentalno van proizvodne funkcije i dobivenim kreditom ih aktivira. Jedino je izuzetak zlato na čijoj se vrijednosti dobija kredit u 100% iznosu. Knjiženje lombardnih kredita je veoma jednostavno. učini ih mobilnim i funkcionalnim a da ih pri tome ne otuđi – proda. hartije od vrijednosti. Osnovna karakteristika lombardnog kredita je što odlučujuću ulogu ima bonitet zaloga. U momentu otplate lombardnog kredita o roku dospjelosti zadužuje se račun „Gotovina“ a odobrava se račun „Lombardni krediti“ za bruto iznos datog kredita. ali se lombardni kredit odobrava ispot te vrijednosti. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. Putem zalaganja on se zaštićuje od potencijalnih gubitaka koji bi mogli nastati ako bi se roba morala prodati hitno i po svaku cijenu.

OPIS Naknade za usluge Naknade za bankarske usluge Obračun provizije i troškova Gotovina Naknade za usluge Za naplaćenu proviziju i troškove Lombardni kredit Gotovina Za odobreni lombardni kredit Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Za vanbilansnu evidenciju zaloga Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1.000 KM.000 70.000 50.Sehic. Rok dospjeća datog kredita je 4 mjeseca. 7 . 4. Kao zalog lice je položilo robu u vrijednosti od 70. kamata iznosi 1500 KM. 6.br. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata KONTO 182 960 200 182 169 200 994 999 180 950 200 180 180 950 200 180 180 950 DUGUJE 540 POTRAŽUJE 540 540 540 50. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2.N.000 KM. u iznosu 50.500 500 40 47.000 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 50. provizija 1%. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja U cilju ilustracije knjiženja lombardnih kredita pretpostavimo da je banka odobrila lombardni kredit fizičkom licu N. 9. a troškovi su 40 KM(mjeseci se računuju po 30 dana). 3.000 70. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 2. 1. Otplata lombardnog kredita je izvršena o roku.000 1. 7.960 2. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 1. Prema datim podacima lombardni račun izgleda ovako : Bruto iznos lombardnog kredita Kamata Provizija Troškovi Neto iznos lombardnog kredita U dnevniku data kreditna transakcija će se proknjižiti na sljedeći način : R. 5. 8.

652. (EKS od 7.34 100. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 10.ba 8 .000 70.67 60 mjeseci 7% Mjesečni anuitet 19.Sehic. 12.00 RSD Naknada za odustajanje od ugovora bez saglasnosti banke: 0.000 8. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 4.12 Napomena: Kamate su izražene na godišnjem nivou i podložne su promenama. Za obračunate kamate za 3.00% god. 1 www.80 990.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Valuta: EUR Nominalna kamatna stopa: 7.000 70. 14.980.hypo-alpe-adria. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4.326.67%) Rok otplate: od 12 do 60 meseci Bez žiranta Obezbeđenje: 100% garantni depozit Jednokratna naknada za obradu kredita : 1.06 1.000. Uslovi pod kojima se odobravaju krediti podložni su izmenama. 11.5% Prikaz mjesečnih anuiteta u EUR Rok otplate 12 mjeseci Kamatna stopa 7% Iznos Mjesečni anuitet 1.000 50.000 4.53 50.000 do 100. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 3.00% Prevremena delimična ili konačna otplata: 2% Refinansiranje kredita sredstvima druge banke: 4% Naknada za obradu zahteva za izmenu kolaterala: 2. mjesec Gotovina Lombardni kredit Za povrat kredita Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Isknjižavanje zaloga iz vanbilansne evidencije 200 180 180 950 200 180 200 169 999 994 375 375 375 375 375 375 50.000 86.000 Osnovne karakteristike lombardnog kredita ponude :1 Iznos kredita: od 1. 13.

osiguranog robnim dokumentima“.Sehic. To je ustvari akceptni kredit koji banka otvara uvozniku uz pokriće na njeno ime prenesenih robnih dokumenata(konosman. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. Kod ovog kredita kupac-uvoznik i prodavac-izvoznik ugovorom se obavezuje da će se plaćanje izvršiti akceptom rambursne banke.) stavljajući ga na raspolaganje izvozniku. polise osiguranja i sl. Akceptiranje mjenice kojom se obavlja plaćanje uvoza robe u rambursnom kreditu može izvršiti domaća banka uvoznika. najsigurniji i najjeftiniji spoljno-trgovinski kredit. banka izvoznika ili neka treća prvoklasna banka u trećoj zemlji. Shema: Rambursni kredit 9 . koji će prodavac eskontovati kod svoje banke ili ga dalje koristiti za svoja plaćanja ili ga prodati na finansijskom tržištu. Nedostatak je u tome što ga mogu odobravati samo međunarodno priznate i poznate banke pa su preduzeća iz nerazvijenih zemalja upućena na posredništvo stranih banaka. Rambursni kredit je najčešći. teretnice. Rambursni kredit Rambursni kredit je vrsta kratkoročnog kredita kojeg preduzeća koriste isključivo u međunarodnoj razmjeni kako pri izvozu tako i pri uvozu.2. Kredit kojim se vrši plaćanje „prekomorskog uvoza ili izvoza putem bankarskog(mjeničnog) akcepta.

9. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. izvještava da će akceptirati mjenicu 4.Sehic. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. ponovo obnavlja sve do ugovorenog maksimalnog (ukupnog) iznosa ili broj puta u ugovorenom roku. iskup mjenice 13. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. Revolving krediti Revolving krediti su takvi kratkoročni krediti za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavljaju – sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku. kupoprodajni ugovor 2. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju.3. Koraci su slijedeći: 1. kod kojih se akreditivni iznos. i 14. Revolving krediti koji su formalno kratkoročni a efektivno srednjoročni sa rokom dospijeća od 1 do 3 godine su pokriveni(realni) krediti (uglavnom zalihama i potraživanjima od kupaca).banci 7. od korisnika ovih kredita tražiti plaćanje. podnošenje mjenice na isplatu 12. isporuka robe 6. Praktikuju se kod dužih isporuka kako bi se skratio postupak oko ponovnog otvaranja i postigle određene uštede u bankarskoj proviziji kao trošak za korisnika datog kredita (prihod za banku kao davaoca odnosnog kredita). o tome izvještava izvoznika 5. 10 . banke 3. Oni imaju inače posebnu primjenu kod međunarodnih dokumentarnih akreditiva. poslije iscrpljenja. pored redovne kamate i proviziju na neiskorišteni iznos odobrenog kredita. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. Oni omogućuju korisnicima datih kredita da povlače novčana sredstva u skladu sa dinamikom svoih potreba (za obrtnim sredstvima) i da ih otplaćuju prema svojim finansijskim mogućnostima u okviru ugovorenog roka. zahtjev za isplatu i plaćanje 3. Banke kao davaoci revolving kredita moraju s obzirom na to da drže raspoloživa novčana sredstva u pripravnosti. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Prethodna shema pokazuje detaljno postupak odvijanja davanja i korištenja rambusnog kredita u međunarodnoj trgovini. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente 8. preuzima robu 11.

Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se po pravilu otplaćuju zajedno sa pripadajućom kamatom odjednom o roku dospijeća. Klijent sukladno svojim željama sam odlučuje o iznosu kredita koji će koristiti. Odobreni dati kredit je u potpunosti iskorišten i u roku vraćen zajedno sa pripadajućom kamatom. R.50 162.50 162. mjesec Kamate po datim kreditima 6.Sehic. Revolving kreditna kartica je kartica s odobrenim osobnim limitom potrošnje koji predstavlja revolving. OPIS Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva 1. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 3.000 POTRAŽUJE 15. Kreditna kartica se kao i debitna.br. mjesec Kamate po datim kreditima 4. Ako klijent ne želi troškove platiti odjednom.50 162. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 2. tada nepodmireni troškovi postaju iskorišteni dio odobrenog kredita na koji klijent plaća kamatu. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 1. sa rokom dospjeća od 5 mjeseci.5 162.50 162. Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1. (revolving kredit) Žiro račun Za odobreni kratkoročni kredit 2. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2. Banka kao izdavatelj kartice utvrđuje minimalni postotak iskorištenog kredita koji se mora plaćati mjesečno.50 11 . mjesec KONTO 121 204 180 950 204 180 180 950 204 180 180 950 DUGUJE 15.000 162.50 162.5 162. mjesec Žiro račun 3. mjesec Žiro račun 5.5 162. na primjer 5 ili 10 % iskorištenog kredita. uz kamatu od 13 %. o načinu te o tempu vraćanja kredita. Oni se kod banke kao davaoca datih kredita knjiže tako što se u momentu odobrenja i iskorištenja zadužuje račun „Kratkoročni krediti za obrtna sredstva“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi) za iznos odobrenog i iskorištenog kredita.5 162. može koristiti za podizanje gotovine na bankomatu te za plaćanja u trgovačko-uslužnoj mreži. odnosno "samoobnavljajući“ kredit. Prilikom otplate zajedno sa kamatom zadužuje se račun „Žiro-račun“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate po osnovu datih kredita. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je odobrila komitentu kratkoročni kredit za obrtna sredstva u iznosu od 15.000 KM.

000 11. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 5. 12.5 162.sparkasse.Fiksna kamatna stopa .ba 12 . finansijskog stanja klijenta. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4. 9.Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno ili kvartalno Obezbjeđenje: Mjenice firme i lične mjenice vlasnika Mjenice firme ili firmi garanata Zalog na nekretnine i pokretnu imovinu (pojedinačno ili u kombinaciji) 2 www.50 162. Ukupni iznos mora biti otplaćen po isteku roka kredita Kamata: .5 162. 8. datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke Rok otplate: do 36 mjeseci (uz obavezu povrata cjelokupnog kreditnog iznosa svakih 12 mjeseci) Način otplate: Klijent po potrebi povlači i vraća odobrena sredstva. 180 950 204 180 204 121 162. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 4. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7.Varijabilna kamatna stopa sa klauzulom o promjenjivosti .5 10.5 15.000 15.50 162.5 162. Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 3. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 5.Sehic.Varijabilna kamatna stopa vezana za EURIBOR . mjesec Žiro-račun Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva (revolving kredit) Povrat kredita 204 180 180 950 204 180 162. Karakteristike revolving kredita ponude :2 Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja.50 162.5 162.50 162.

). R.000 KM. Kod ovih kredita primjenjuje se uprošćena procedura i obično se traže najosnovnije informacije o debitoru kako bi se ograničio rizik kreditne delikvencije. Dospijevajući. određivanje obima kredita. mogućnost plaćanja mjesečnih rata i zaključivanje ugovora. Naknade za bankarske usluge Naplata provizije KONTO 169 200 200 960 DUGUJE 5. posjeduje li štednju itd. da li je zaposlen.1. bilans njegovog dohotka. negdje na sredini između dugoročnog i kratkoročnog koji se daje na „srednji rok“.Sehic. gdje se precizno ne mogu svrstati u jednu od ove dvije globalne grupacije između njih se interpoliraju srednjoročni krediti. Tamo gdje nije „demerkaciona“ linija ošto izdvojila kratkoročne i dugoročne kredite. OPIS Potrošački kredit 1. Gotovina Za isplatu potrošačkog kredita Gotovina 2. po pravilu u roku od 1-5 godina. a isplaćuju se u mjesečnim ratama. 4. Rok koji je duži od godine dana. a najčešće se koriste za kreditiranje stanovništva za potrošna dobra i stambene kredite. namještaja. obzirom na faktor vrijeme. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je izvršila gotovinsku isplatu potrošačkog kredita fizičkom licu u iznosu od 5. To je jedna posebna vrsta kredita koja je. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 4. utvrđivanje perioda reistraživanja kreditne sposbnosti.br. SREDNJOROČNI KREDITI Srednjoročni krediti su posebna vrsta kredita koja zauzima mjesto između kratkoročnih i dugoročnih.000 50 50 13 . kao i za finansiranje preduzeća za razne svrhe do pet godina. a ne prelazi pet godina. bijele tehnike itd. Za izvršene usluge banka je naplatila proviziju u iznosu od 50 KM. Potrošački krediti Potrošački krediti daju se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila. Da bi se utvrdila kreditna sposbnost potencijalnih korisnika potrošačkih kredita najčešće se traže sljedeće informacije: lične informacije i karakter lica. Namjene za koje se koriste srednjoročni krediti su dosta brojne.000 POTRAŽUJE 5. kako je riješio stambeno pitanje. Nakon toga slijedi kreditna ocjena o prihvatanju (ili neprihvatanju) kreditnog zahtjeva.

temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga. Svoja prava hipotekarni vjerovnici ostvaruju preko suda. primjerice brodovi i zrakoplovi. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. Predmet hipoteke može biti. Sticanjem hipoteke vjerovnik nema pravo posjeda zaloga.Sehic. Odobravaju se na temelju dugoročnih izvora sredstava komercijalne banke. tražeći da hipotekarni zalog bude izložen javnoj prodaji. u jednakim otplatim ratama(anuitetima). polica osiguranja korisnika kredita od posljedica nesretnoga slučaja vinkulirane u korist kreditora i sl. na bazi amortizacionog plana(amortizaciona hipoteka). itd. Hipotekarni vjerovnik (banka ili druge specijalizirane financijske institucije) vraćanje kredita osigurava tzv. dražbi. dvadeset i više god. Hipotekarni kredit Hipotekarni krediti su dugoročni krediti odobreni na bazi realnog imovinskog pokrića građanima ili preduzećima za finansiranje nekretnina (izgradnje stanova. poslovnih zgrada. Ovi krediti se obično otplaćuju u periodičnim vremenskim razmacima(mjesečno). Odoborenju hipotekarnog kredita prethodi rigorozni sistem provjeravanja finansijski situacije(kreditne sposobnosti) korisnika i mogućnosti mjesečne otplate datog kredita. ali i pojedini oblici pokretnina. zemljište. koji je osiguran upisom hipoteke.). a služe za financiranje većih investicija.. nad kojima se založno pravo stiče nad kojima se založno pravo stiče upisom u registar brodova i registar zrakoplova.1. skladišta i druge nekretnine nad kojima se založno pravo stiče upisom u zemljišne knjige. Zbog dugoga roka na koji se odobravaju (npr. tj. trgovinskih centara. već založno dobro ostaje na raspolaganju dužniku i može biti predmetom kupoprodaje. dugoročni su krediti za vjerovnike razmjerno visoko rizičan posao. DUGOROČNI KREDITI Dugoročni krediti imaju rok dospijeća dulji od pet godina. 14 . parkinga. hipotekarni kredit u pravilu se odobrava u visini do 70% promjene ili procijenjene vrijednosti nekretnine. Dužnik je pritom obvezan voditi brigu o očuvanju vrijednosti založene nekretnine. osiguranja nekretnine od različitih rizika. odnosno založnoga prava na nekretnini. 5. a nerijetko se zahtijevaju i drugi oblici osiguranja kredita poput solidarnoga jamstva (jedne ili više osoba). stambeni ili poslovni prostor. rok na koji se odobravaju hipotekarni krediti je uglavnom do 30 godina. Otplata se može izvršiti odjednom na kraju otplatnog perioda(fiksna hipoteka).). Budući da sigurnost naplate potraživanja leži u vrijednosti nekretnine. intabulacijom. pa se njihovo odobravanje u pravilu uvjetuje založnim pravom na nekretnine (hipotekom). gospodarske zgrade. odnosno pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini.

Žiro račun Odobrenje hipotekarnog kredita po odbitku gotovinskog učešća (600. on se naplaćuje iz prodajne vrijednosti hipoteke. Otplata se knjiži tako što se za iznos dospjelog anuiteta zadužuje račun „Žiro-račun“ a odobrava se račun „Hipotekarni krediti“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate. pot.br. Kamate po datim kreditima Naplata I anuiteta KONTO 360 204 DUGUJE 480.000 30.000 KM. sa rokom dospjeća od 16 godina. za stamb. stambene potrebe/analitika Anuitet dospio na naplatu Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Obračun kamata za I anuitet Žiro-račun Dugoročni kredit st. Vanbilansno se evidnitra hipoteka. R.Sehic. na njegov zahtjev hipotekarni kredit za kupovinu stana u iznosu od 600.000 5.000 –(600.000 360a 360 180 950 204 360a 180 30.J. 4. OPIS Hipotekarni kredit 1.000 3. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Hipotekarni krediti se knjiže tako što se zadužuje račun „Hipotekarni krediti“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi).000 30.000 KM a na kamatu 5.000 POTRAŽUJE 480.000 KM. uz učešće 20% i kamatu 15%. pri čemu ostvarena razlika pripada njemu.000 *20*)) Dugoročni kredit stanovništvu za 2.000 35. U slučaju da dužnik ne otplaćuje hipotekarni kredit o roku dospijeća. Primjer knjiženja kroz dnevnik: Banka je odobrila M.000 5.000 KM od toga se odnosi na glavnicu 30. Prema amortizacionom planu dospjeli prvi mjesečni anuitet iznosi 35.000 5. 15 .

a kamate su od 6.000€ Indeksiran u : Evrima Kamata (EKS): 10.5 % . Karakteristike stambenog kredita ponude :3 Naziv kredita : Stambeni krediti koji nisu osigurani kod NKOSK Iznos kredita : od 10.2.00 % Depozit: 0.360 meseci Ostale informacije: Data kamatna stopa je minimalna. Stambeni kredit je na rok do 30 godina. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. Odnosno.ba 16 . Svrha ovih kredita osim same kupovine može da bude i uređenje i/ili adaptacija stambenog prostora.raiffeisenbank.10 %. Veliki oprez se navodi na kamatu kada su stambeni krediti u pitanju.71 % Kamata (EKS za Klijente): 10. Za razliku od promjenjive fiksna kamata omogućuje da za vrijeme trajanja otplate kredita uvijek je ista rata kredita.Sehic. banke nude različite uslove korišćenja ove usluge. Pri realizaciji stambenog kredita banka "trenutno" postaje vlasnik nekretnine koju smo kupili i ostaje to do momenta dok kredit u cijelosti ne isplatimo.00 % Rok otplate: 72 . U zavisnosti od naših primanja i spremnosti da ga otplaćujemo.000 do 200. iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću. Stambeni kredit Stambeni kredit je jedan od najpopularnijih na našem području i bez njega se rijetko kad i kupuje neka nekretnina. 3 www. mi formalno postajemo njegov vlasnik ali i u principu na taj stan stavljamo hipoteku u korist banke koja nam je odobrila kredit.71 % Učešće: 10. kada kupujemo stan uz pomoć kredita. Što znači da banka polaže pravo na taj stan ukoliko mi ne isplatimo kredit. osim kada varira kurs valute za koju je vezan kredit. obavezno se nalaže provjeravanje fiksnu kamatu! Za vrijeme financijske krize. vrlo se često dešava da banke počnu dizati kamate za stambene kredite sa promjenjivom kamatom što je jako nezgodno po osobne finanasije.

Neophodna dugoročnost investicionih kredita za osnovna sredstva takođe dokazuje zašto je odobravnje tih kredita kod banaka nepopularno. Zato se često nazivaju i kapitalni krediti. sadnica. Investicioni krediti Banke se nerado prihvataju dugoročnog kreditiranja iz sopstvenih izvora. Bržim obrtanjem investicionih kredita banka povećava ponudu novčanog kapitala. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. Radi se o kreditimaa koji više ili manje potpuno nadoknađuju sopstvena sredstava preduzeća. pošumljavanje i slično. nedovršenu proizvodnju i poluproizvode. gotove proizvode i određeni nivo novčanih sredstava i potraživanja trajno vezanih u procesu normalnog odvijanja procesa rada za sve vrijeme dok taj proces traje. za izgradnju i nabavku opreme sa troškovima montaže.3. remonta i velikih opravki. Razlikujemo : • Investicione kredite za osnovna sredstva • Investicino kredite za obrtna sredstva. odnosno što brže obrtanje kapitala. na izgled racionalna investiciona kreditna politika banaka je za preduzeće upravo tragična. To su krediti koji se ppraktično najsporije obrću. kao i pribavljanje industrijskih prava (patenanta i licenci). 17 .Sehic. Za banku je najosjetljive područje poslovanja investiciono kreditiranje. Krediti za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava koriste se prije svega za podizanje novih građevinskih objekata kao i za rekonstrukciju postojećih. za nabavku i podizanje stoke. Krediti za stalna obrtna sredstva koriste se za obnavljanje sirovina i materijala za redovno poslovanje. Takva. a cilj banke je što kraći otplatni rokovi.

“ 4 4 http://hr. Poljoprivredni krediti . i to preko interneta.su tipično kratkoročni krediti na manje iznose koji se nude isključivo penzionerskoj populaciji. Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja naših obaveza kod jedne ili više banaka. Web krediti U posljednje vrijeme postali su popularni takozvani web krediti. jer bez obzira što vam novi kredit može umanjiti visinu mjesečne rate.bez odlaska u banku. produženjem roka otplate ukupni troškovi mogu da se uvećaju. Web-Krediti su najbrži.je namijenjen samo i isključivo studentima i koristi se za finansiranje studija ili studentskih potreba poput plaćanja smještaja i hrane u studentskim domovima A ukoliko se odlučimo za kredit i nakon nekog vremena prestanemo da budemo u mogućnosti da isplaćujemo kredit. najmoderniji . koji se odobravaju za jedan dan. gdje se iznos kredita vraća tek na isteku roka kredita.Sehic. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 6. i najmoderniji način kreditiranja. bez obzira da li su ona dospjela za plaćanje ili ne. Uzimanjem kredita za refinansiranje dobijamo mogućnost da jednim novim kreditom izmirimo obaveze ka drugim zaduženjima. Zdravstveni krediti . jedno od mogućih rješenja je i refinansiranje tih obaveza. najjednostavniji.org/wiki/Kredit 18 . a daju se poljoprivrednicima najčešće pod posebnim uslovima vraćanja. elektronska komunikacija putem web-a. Studentski krediti .su jedna specifična vrsta kredita koja služi za ispomoć finansiranja troškova za zdravstvene potrebe. U ovom slučaju dobro proverimo isplativost samog refinansiranja. Najbrži su jer se odobravaju istog dana. najjednostavniji su jer su neophodna samo dva dokumenta (zahtjev i lična karta).wikipedia. dok se kamata plaća mjesečno.služe za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI „Penzionerski krediti .

to je problem banke. kao dužnika. prema kriteriju ročnosti (Kratkoročni. ZAKLJUČAK „Ako dugujete banci 100 $. Povjerenje između banke. U ovom radu su obrađeni samo neki od specifičnih kredita kao i način njihovog evidentiranja. vladama država i pojedincima sigurno je jedna od najvažnijih usluga koje banke i njihovi najsličniji konkurenti pružaju javnosti. Bitna karakteristika kreditnog posla je povratnost. što znači da postoji obaveza dužnika da plasirana sredstva vrati.1 5 J. Prema različitim kriterijumima krediti se mogu razvrstati. Koji od njih će korisnik izabrati zavisi od potrebe i ispunjavanja uzlova uzimanja kredita kod izabrane banke. Kredit je dužničko-povjerilački posao u kome banka kao povjerilac stavlja na raspolaganje određenu količinu finansijskih sredstava klijentu . od presudne je važnosti u međusobnim odnosima. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7.. prema obliku u kojem se daju (Naturalni.Sehic. Slika br. naročito kod kreditnih poslova. Srednjoročni i Dugoročni krediti) itd.“ 5 Odobravanje zajmova poslovnim kompanijama. Novčani krediti).dužniku. uključuje definisanje kao najvažnijih uslova: kamate. uvećana za ugovorenu kamatu. vremena otplate. kao povjerioca. pored ostalog. Paul Getty (nekada najbogatiji čovjek na svijetu) 19 . odnosno prema upotrebi (Potrošački i Proizvođački krediti). načina otplate. i klijenta. Robno-novčani. to je vaš problem. garancija i sl. u formi koja. prema namjeni. ali takođe i jedna od najrizičnijih usluga. Ako dugujete banci 100 miliona $.

Sehic.ba  www. Mr.wikipedia.ba  http://hr. Mehmed Jahić.raiffeisenbank.hypo-alpe-adria. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 8.Mr. Haris Jahić. “Računovodstvo finansijskih institucija” Internet stranice:  www. LITERATURA Knjige:  Radojko Lukić.org/wiki/Kredit 20 .sparkasse.ba  www. Hrvoje Šapina. “Bankarsko računovodstvo”  Prof. Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful