P. 1
MAGNEZIJUM_KALCIJUM_FOSFAT

MAGNEZIJUM_KALCIJUM_FOSFAT

|Views: 535|Likes:
Published by Bojan Blejac

More info:

Published by: Bojan Blejac on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

MAGNEZIJUM

Ukupna količina magnezijuma u organizmu je oko 1 mol (20 - 28 g), od čega je više od 95% smešteno intracelularno, tako da on, zajedno sa kalijumom predstavlja tipičan intracelularni katjon. Najviše magnezijuma imaju ćelije skeletnih i srčanih mišića. Intracelularni magnezijum je kofaktor u oko 300 enzimskih reakcija, uključujući energetski metabolizam i sintezu proteina i nukleinskih kiselina, regulator je jonskih kanala, važan je intracelularni signalni molekul i modulator oksidativne fosforilacije. U plazmi je oko 55% magnezijuma slobodno, 30% magnezijuma je vezano za proteine (uglavnom albumin) a ostatak od 15% se nalazi u obliku kompleksa sa fosfatima, citratima i ostalim anjonima. Ekstracelularni magnezijum učestvuje u formiranju nervnog impulsa, mišićnoj kontrakciji i transportu kalijuma i kalcijuma. Više od polovine magnezijuma nalazi se u kostima (55%), zajedno sa kalcijumom i fosfatom, a ostatak je u mekim tkivima (jetri, bubrezima i mišićima). Dve trećine od ukupne količine magnezijuma koja se nalazi u kostima čini čvrsti skelet a jedna trećina po potrebi može da se mobiliše i ona ustvari reguliše normalnu koncentraciju magnezijuma u plazmi. Koncentracija magnezijuma u plazmi se održava u vrlo uskim granicama, ali nije poznat mehanizam homeostaze. Sigurno je jedino da u tome ulogu imaju parathormon (verovatno slično kao što reguliše metabolizam kalcijuma, odnosno povećava reapsorpciju magnezijuma u tubulima) i aldosteron (koji reguliše izlučivanje, slično kao i izlučivanje kalijuma). Pregled metoda za određivanje magnezijuma U metode za određivanje koncentracije magnezijuma ubrajaju se precipitacione, kompleksometrijske, fluorimetrijske, spektrometrijske, plamena emisiona spektroskopija i atomska apsorpciona spektroskopija. Najstarije metode za određivanje magnezijuma su precipitacione, kod kojih je magnezijum taložen u obliku soli, najčešće kao magnezijum-amonijum-fosfat, MgNH4PO4. Taloženje magnezijuma sa 8-hidroksihinolinom je princip na kome se zasniva više metoda; 8-hidroksihinolin iz taloga je određivan na različite načine, uglavnom fotometrijski. Sve precipitacione metode danas imaju samo istorijski značaj. Kompleksometrijske metode koje koriste EDTA i druge helatore takođe nisu našle širu primenu u praksi, kao i osetljiva fluorimetrijska određivanja koja se zasnivaju na reakciji magnezijuma sa kalceinom, o,o'-dihidroksiazo-benzenom i 8-hidroksihinolinom. Takođe slabu primenu je imala i plamena emisiona spektroskopija zbog činjenice da magnezijum emituje malu količinu svetlosti na nižim temperaturama, a i natrijum i kalijum dosta interferiraju pri ovom određivanju. Danas se magnezijum uglavnom određuje spektrometrijski sa različitim bojama, koje se primenjuju direktno na biološki materijal ili posle deproteinizacije. Jedna od takvih je titanžuto (tiazol-žuto, Clayton-ovo žuto, 2,2'-(diazoimino-di-p-fenilen)-bis-(6-metil-7-benzotiazoldinatrijum-sulfonat)) sa kojim magnezijum u alkalnoj sredini daje crveno obojeno jedinjenje. Sama boja titan-žuto je heterogena po svom sastavu, ali ima komponentu koja je vrlo reaktivna u odnosu na magnezijum i koja se adsorbuje na koloidne čestice Mg(OH)2. Nedostatak ove metode je što crveno obojeni proizvod reakcije ima tendenciju da se taloži, a to se sprečava dodatkom polivinil-alkohola, koji ga stabilizuje i istovremeno pojačava boju, jer sama reakcija nije naročito osetljiva. Skoro osam puta osetljivija metoda za određivanje magnezijuma je metoda sa magonom (xylidyl blue, Mann Yoe boja, 1-azo-2-hidroksi-3-(2,4-dimetilkarboksianilido)-naftalen-1-(2-

1

Karakteristična apsorpciona linija za magnezijum je kod 285.hidroksibenzen)-5-natrijum-sulfonat) kod koje se u alkalnoj sredini i u alkoholnom rastvoru dobija crveno obojeni kompleks.6 . Intenzitet nastale boje je proporcionalan koncentraciji magnezijuma.AD P +H+ glukoza . Reagensi 1. urin i plazma. Izvođenje 2 1 mmol/L 100 mmol/L 0. Reakcija je vrlo brza i adaptirana je za primenu na nekim automatskim analizatorima.6 .6-PDH →6 .ATP H K  → + glukoza . glicerofosfat-oksidaza i peroksidaza.2 nm. Uticaj kalcijuma se eliminiše dodatkom EDTA.P + N P AD G  .fofoglukon olakton + N PH    AD Modifikacija ove metode se zasniva na sistemu enzimskih reakcija koje katalizuju glicerolkinaza. U novije vreme su postavljene enzimske metode za određivanje magnezijuma. Metoda izbora za određivanje magnezijuma je atomska apsorpciona spektrometrija. cerebrospinalna tečnost. a u indikatorskoj reakciji se na 340 nm meri porast apsorbancije stvorenog NADPH u reakciji koju katalizuje glukozo-6-fosfat-dehidrogenaza (G6-PDH): glukoza +M g. Originalna metoda predlaže sistem reakcija u kome se glukoza prevodi u glukozo6-fosfat uz pomoć heksokinaze (HK). Standard magnezijuma Materijal za analizu Kao uzorak se koristi nehemolizovan i nelipemičan serum. Uticaj kalcijuma se eliminiše dodatkom EDTA ili dimetil sulfoksida. a proteini se održavaju u rastvoru sa polivinilpirolidonom. Svaki element ima svoju karakterističnu apsorpcionu ili rezonantnu liniju i ne postoje dva elementa koja imaju identične rezonantne linije. ODREDJIVANJE MAGNEZIJUMA SA MAGONOM (METODA SA KSILIDIL PLAVIM) Princip metode Magnezijum u baznoj sredini sa bojom ksilidil plavo (xylidyl blue) formira kompleksno jedinjenje crvene boje.2 Xylidyl blue Tenzidi Stabilizatori 2. Direktno određivanje magnezijuma bez deproteinizacije moguće je u metodi sa kalmagitom (1-(1-hidroksi-4-metil-2-fenilazo)-2-naftol-4-sulfonska kiselina)) sa kojim se u alkalnoj sredini dobija ružičasto-ljubičasto obojeni kompleks. Kolor reagens GOOD pufer pH 11.fosfat + M g. kod kojih se u prisustvu fosforilirajućih enzima prenosi fosfatna grupa iz kompleksa Mg-ATP na neko jedinjenje.12 mmol/L . koja se zasniva na principu da atom nekog elementa u neekscitiranom stanju apsorbuje svetlost iste talasne dužine kao što je ona koju emituje element u ekscitiranom stanju.

0 Izmešati. Boja je postojana trideset minuta. Kao uzorak je najbolje koristiti serum ili heparizovanu plazmu. a time i poremećaja u cirkulaciji.U epruvete odmeriti (mL): A serum reagens 2 demineralizovana voda 0.65 do 1.0 1. Serum i plazma mogu da se čuvaju nekoliko dana na 40C. U ovome nije važan samo apsolutni sadržaj magnezijuma. oksalati i EDTA se ne koriste kao antikoagulansi zbog mogućnosti formiranja kompleksa sa magnezijumom.0 dodatkom hlorovodonične kiseline i dobro izmeša. Zbog toga se magnezijum u serumu ili plazmi određuje uvek sa kalcijumom. Interpretacija rezultata Nedostatak magnezijuma izaziva neuromuskularne poremećaje. kao i da ne budu hemolizovani.15 mmol/L Napomene 1. to je veći rizik za pojavu poremećaja u srčanom ritmu. Urin se pre rada zakiseli do pH 1. Kako je sadržaj magnezijuma u eritrocitima veći nego u plazmi potrebno je da se serum i plazma odvoje što je pre moguće. jer u tim situacijama u ćelije zajedno sa glukozom ulazi i magnezijum. Druga indikacija za praćenje magnezijuma u serumu je insulinska terapija kod dijabetičnih koma. 3. kao i poremećaje u srčanom ritmu. slične onima koji se javljaju kod hipokalcemije. nego i odnos magnezijuma i kalcijuma: što je viši sadržaj kalcijuma u odnosu na mgnezijum. kao i kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega. ostaviti da stoji 5 min i zatim izmeriti apsorbanciju analize (AA) i standarda (ASt) prema slepoj probi na 510 nm. Poremećaji u koncentraciji magnezijuma u serumu ispoljavaju se kao povišene i snižene vrednosti. 2. Izračunavanje magnezijum . Koncentracija magnezijuma u serumu treba da se prati kod pacijenata koji su na dugotrajnoj terapiji diureticima. Citrati.01 SP 0. Povišene vrednosti magnezijuma 3 .01 St 0.mmol L = / AA ×1 A St Referentne vrednosti 0. kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. A.01 reagens 1 1.0 1.

kao i u trudnoći.Iz gastrointestinalnog trakta kod dugotrajnih dijareja. Snižene vrednosti magnezijuma Snižene vrednosti magnezijuma označavaju se kao hipomagnezemija. Važno je napomenuti da hipermagnezemija ima isti efekat na srčani mišić kao i hiperkalemija. Kod nekih pacijenata se razvija hipomagnezemija posle dugotrajne primene nekih diuretika (tiazida. kao i posle primene gentamicina i kanamicina. što je praćeno poremećajem u koncentraciji drugih elektrolita.15 mmol/L. kao i posle teških opekotina. Hipomagnezemija zbog prelaska magnezijuma iz ekstracelularne u intracelularnu tečnost nastaje posle operativnog uklanjanja tumora paratiroidnih žljezda. Hipomagnezemija zbog smanjenog unošenja ili smanjene intestinalne apsorpcije javlja se kod malapsorpcija svih vrsta. etakrinske kiseline i furosemida). a to su stanja u kojima su vrednosti magnezijuma manje od 0. kao i kod poremećene apsorpcije zbog unošenja alkohola. kao i antacidi. Hipomagnezemija zbog povećanog gubitka : . a to su stanja u kojima su vrednosti magnezijuma veće od 1.Povišene vrednosti magnezijuma u serumu označavaju se kao hipermagnezemija. diuretik triamteren. . progesteron. 4 . Hipermagnezemija se retko javlja. Kod dijabetične ketoacidoze.Putem bubrega zbog poremećene funkcije tubula. B. Hipomagnezemija zbog poremećaja u endokrinoj regulaciji sreće se u hipertireozi. posebno kod male dece. Treba naglasiti da se magnezijum slabo apsorbuje u intestinumu u prisustvu životinjskih masti. kao i kod Cushing-ovog sindroma postoji tendencija pomeranja vrednosti magnezijuma ka višim vrednostima. Lekovi koji posle dugotrajne primene povećavaju vrednosti magnezijuma u serumu su litijum. .65 mmol/L.Posle teških hirurških zahvata. acetilsalicilna kiselina. zatim kod parenteralne ishrane bez dodatka magnezijuma i kod različitih dijeta koje nisu dobro isplanirane. a najčešći uzrok je dehidratacija. a takođe se javlja kod akutne i hronične insuficijencije bubrega kada je brzina glomerularne filtracije manja od 20 mL/min. kod hipoparatiroidizma. a inače nastaje različitim mehanizmima. a u tim slučajevima se istovremeno javljaju i hipokalemija i hipokalcemija. posebno oni koji sadrže magnezijum. Hipomagnezemija nije retka pojava kod hospitalizovanih pacijenata. kao i u rehabilitacionoj fazi posle osteitisa (kada dolazi do prelaska magnezijuma iz ekstracelularne tečnosti u kosti).

od čega se samo 25 mmol nalazi u ćelijama. kao što su citrat. fosfat i bikarbonat. Metode za određivanje ukupnog kalcijuma Metodama za određivanje koncentracije ukupnog kalcijuma određuje se slobodan (jonizovani) kalcijum.vezan za proteine (40 . Koncentraciju kalcijuma u organizmu regulišu tri hormona: parathormon. a oko 20% za globuline). Snižene koncentracije ekstracelularnog kalcijuma povećavaju neuro-mišićnu ekscitabilnost a povišene imaju suprotno dejstvo. Smatra se da ovaj kalcijum u obliku soli koje se lako mobilišu sprečava promene koncentracije kalcijuma u ekstracelularnoj tečnosti. Ukupna količina kalcijuma u organizmu je približno 25 mol (1 kg). Sekrecija nekih endokrinih žljezda (paratiroidna. Paratiroidni hormon deluje na nivou kostiju i na nivou bubrega.45%) i to uglavnom za albumin. Kalcijum izvan ćelija predstavlja izvor za intracelularni kalcijum.14%) sa malim difuzibilnim anjonima. ima ulogu prvog neorganskog prenosioca poruka za regulaciju funkcije ćelije. učestvuje u koagulaciji i obezbeđuje potencijal plazma membrane. obezbeđuje kalcijum za mineralizaciju kostiju. Kompleksno vezan i jonizovani kalcijum čine difuzibilnu frakciju kalcijuma u plazmi. Na koncentraciju ukupnog kalcijuma (ali ne i difuzibilne frakcije) u plazmi utiče i koncentracija proteina u plazmi. Iako mu je koncentracija u ćeliji vrlo niska.vezan kompleksno (10 . svaka promena u koncentraciji fosfata. Iako se smatra da je jonizovani kalcijum mnogo bolji pokazatelj statusa kalcijuma u organizmu određivanje koncentracije ukupnog kalcijuma u serumu se još uvek široko koristi u laboratorijama. povećavajući koncentraciju kalcijuma u ekstracelularnoj tečnosti. beta-ćelije pankreasa) regulisana je koncentracijom ekstracelularnog (jonizovanog) kalcijuma.25-dihidroksiholekalciferol (biološki aktivan oblik vitamina D) i kalcitonin. tiroidna.25-dihidroksi-holekalciferol na nivou gastrointestinalnog trakta i bubrega stimuliše reapsorpciju kalcijuma i povećava njegovu koncentaciju u plazmi. izaziva oslobađanje neurotransmitera i smanjuje neuromuskularnu ekscitabilnost. Na površini kostiju postoji izmenljiva frakcija (oko 125 mmol) kalcijuma. Od celokupne količine ekstracelularnog kalcijuma skoro 99% je smešteno u kostima i zubima u obliku kompleksne soli hidroksiapatita. pošto je skoro polovina kalcijuma vezana za proteine. kalcijum vezan za proteine plazme i kalcijum kompleksno vezan sa malim difuzibilnim anjonima. On utiče na aktivnost enzima. Pored toga. u prvom redu adenilat ciklaze i fosfodiesteraze na taj način što se reverzibilno vezuje za jedan mali protein. vezivanje kalcijuma za proteine zavisi od pH i sa porastom pH raste količina kalcijuma koja se vezuje za proteine. Takođe. Takođe reguliše propustljivost ćelijske membrane. . Kalcitonin na nivou kostiju i bubrega deluje tako što smanjuje koncentraciju kalcijuma u plazmi.KALCIJUM Kalcijum je ekstracelularni katjon koji zajedno sa fosfatom čini neorganski deo kostiju i dentina. obzirom da su ova dva jona u recipročnom odnosu. 5 . 1. koja po potrebi može da pređe u intersticijalnu tečnost i predstavlja dinamički "pool" kostnog rezervoara. . kalmodulin. izazvaće promenu u koncentraciji kalcijuma. A. 1.u jonskom obliku (oko 45%) koji predstavlja fiziološki aktivan oblik kalcijuma. U plazmi se kalcijum nalazi u tri fizičko-hemijska stanja: . Funkcije kalcijuma su vrlo različite. laktat.

a to izaziva gašenje fluorescencije i promenu boje. pa ih je potrebno razdvojiti. Kalcijum može da se taloži i sa naftilhidroksaminskom kiselinom. a dugo godina i referentna za kalcijum. uz ekscitiranje na 490 nm) istiskuje sa kompleksonom. Direktne spektrometrijske metode za određivanje kalcijuma zasnivaju se na obrazovanju obojenih kompleksa između kalcijuma i različitih organskih molekula. U ovoj metodi citrati mogu negativno da interferiraju. pa se citratna plazma ne koristi kao uzorak. koju ima u slobodnom obliku.Najstarija metoda za određivanje ukupnog kalcijuma. najčešće taloženjem kalcijuma sa oksalatom. Arsenazo III ima veliki afinitet za kalcijum. reagensi nestabilni i 50-tih godina su zamenjene kompleksometrijskim. Mureksid je specifičan indikator za kalcijum (vezuje ovaj jon u odnosu 1:1) i daje mogućnost direktnog određivanja kalcijuma.8-dihidroksinaftalen-3. 6 . Uticaj ostalih interferirajućih supstanci se uklanja merenjem apsorbancije kompleksa na 650nm. eriohrom crno T (dinatrijumova so 2. iza čega je sledila redoks titracija sa kalijum permanganatom ili cerijum sulfatom. zasnivala se na taloženju kalcijuma sa oksalnom kiselinom. Kompleksometrijske metode se zasnivaju na stvaranju helata između kompleksona (aminopolikarbonskih kiselina) i metala u prisustvu različitih indikatora. Kao komplekson koristi se etilenglikol-diaminoetiletar-tetrasirćetna kiselina (EGTA). Kod prvih kolorimetrijskih metoda kalcijum je taložen sa hloranilinskom kiselinom. što dovodi do promene boje reakcione smeše. Eriohrom crno T ima oštriji prelaz boje i u jako alkalnoj sredini menja boju od plave u slobodnom obliku do crvene u kompleksu sa metalom. Takođe. pa komplekson vezujući metalni jon oslobađa indikator. Od kompleksometrijskih metoda danas primenu uglavnom ima metoda sa kalceinom. Ove su metode bile dugotrajne. pri čemu su helati između kompleksona i metalnih jona stabilniji od helata između indikatora i tih jona. o-krezolftalein komplekson i metiltimol plavo. prelazi u crveno ružičasti kompleks sa kalcijumom. jer na ovoj pH vrednosti boja ima mnogo veći afinitet prema kalcijumu nego prema magnezijumu. a crveno-ljubičasta boja oslobođene hloranilinske kiseline merena na 520 nm. Reakcija je osetljiva i na promenu temperature. Najcešće korišćeni komplekson je etilen-diamino-tetrasirćetna kiselina (EDTA).2-dioksiazonaftalina) i kalcein (4metilumbeliferon-6-metilen-iminidisirćetna kiselina). a kao indikatori se koriste mureksid (amonijum purpurat). Ove precipitacione metode danas imaju samo istorijski značaj. ali prelaz boje nije naročito oštar. interferencija magnezijuma može se otkloniti i povećanjem pH sredine za izvođenje reakcije (pH 12) . Boja mureksida zavisi od pH i u jako alkalnoj sredini od svetlo ljubičaste boje. arsenazo III. talog rastvaran u alkalnom rastvoru EDTA. a interferencija magnezijuma se eliminiše dodatkom 8hidroksihinolina. Nedostatak ovog indikatora je što sa njim reaguju i kalcijum i magnezijum.7bis[azo-2] fenilarsonska kiselina).6-disulfonska kiselina-2. tako da krajnji rezultat predstavlja sumu ova dva jona. koja u jako alkalnoj sredini disosuje kao anjon. kao što su alizarin. Dodavanje kalijum cijanida stabilizuje kompleks i eliminiše interferencije koje potiču od teških metala. talog se takođe rastvori u alkalnom EDTA i meri intenzitet narandžasto-crvene boje koja nastaje posle dodatka feri nitrata. Metoda sa o-krezolftaleinom se najviše koristi i kod nje se na 570 nm meri intenzitet ljubičaste boje nastalog kompleksa. U skorije vreme sve veću upotrebu ima metoda za određivanje kalcijuma spektrofotometrijski sa arsenazo III (1. Metoda se najčešće izvodi pri pH 6. jer drugi metali ne interferiraju. Da bi se obezbedio konstantan pH koriste se kao pufer 2-etilaminoetanol ili 2-amino-2-metil-1-propanol (AMP). kod koje se kalcijum iz fluorescirajućeg kompleksa sa kalceinom (fluorescira na 520 nm.

a osetljivost se povećava dodatkom nekog organskog rastvarača. kao i prema vremenu koje im je potrebno za rad. a to isto važi i za EDTA. a svi oni pored kalcijum jonselektivne i referentne (Ag/AgCl ili Hg/Hg2) elektrode sadrže i pumpu za uzimanje uzorka. Fiziološki anjoni (fosfat. citrat. okasalat i sulfat) obrazuju sa kalcijumom nejonizovana jedinjenja. Za ovu svrhu na raspolaganju su analitički sistemi različitih proizvođača. Ranije je jonizovani kalcijum određivan merenjem nivoa kalcijuma pre i posle tretiranja sa dekstran-gelom. tako modifikovan da selektivno reaguje sa kalcijumovim jonima. Kalcijum jon-selektivna elektroda sadrži tečan ili čvrst. Približna koncentracija jonske frakcije može da se izračuna i iz izraza koji se zasniva na odnosu kalcijuma i proteina u serumu pri pH 7. odnosno ultrafiltracije. Međutim. pa se za rad koriste vrlo male zapremine uzorka i na kraju. priprema uzoraka uključuje najčešće samo razblaživanje biološkog materijala.35 i temperaturi od 25o C : (24 x Ca uk u mmol/L) . Metode za određivanje jonizovanog kalcijuma Određivanje jonske frakcije. a fosfat inhibira emisiju. odnosno fiziološki aktivnog oblika kalcijuma izvodi se merenjem razlike u elektrohemijskom potencijalu između kalcijum jon-selektivne elektrode i referentne elektrode. laktat. selektivnost u odnosu na kalcijum nije potpuna. ali metoda ima lošu osetljivost. Kolor reagens 7 . Metoda izbora za određivanje kalcijuma je atomska apsorpciona spektrometrija koja ima sledeće prednosti: visoku specifičnost. Zbog ovih osobina citrat i oksalat ne mogu da se koriste kao antikoagulansi za uzorke u kojima treba određivati jonizovani kalcijum. Interferencije mogu da se smanje prethodnim izolovanjem kalcijuma kao oksalata. Reagensi 2. ODREDJIVANJE KALCIJUMA SA ARSENAZO III Princip metode Kalcijum gradi kompleksno jedinjenje sa arsenazo III ligandom sa maksimumom apsorbance na 650 nm.7 nm. potenciometar i elektronsku jedinicu za izračunavanje i prikazivanje rezultata. nema interferencije drugih metala.Emisiona plamena spektrometrija može da se koristi i za određivanje kalcijuma.(1/30 × proteiniu serumuu g/L) mmol Ca jon = 0. B. Karakteristična apsorpciona linija za kalcijum je na 422. Razlikuju se između sebe po količini uzorka koju zahtevaju. mada sami ne reaguju sa jon-selektivnom elektrodom. pa time utiču na koncentraciju jonizovanog kalcijuma. donja granica osetljivosti je vrlo niska. kada su obe uronjene u uzorak koji sadrži kalcijum. jer natrijum i kalijum daju pozitivnu interferenciju. Intenzitet boje nastalog kompleksa proporcionalan je koncentraciji kalcijuma u uzorku. naelektrisan ili neutralan jonski izmenjivač. ili pre i posle ultracentrifugiranja.4 × (proteiniu seumu u g/L) Ovaj izraz ne uzima u obzir da kalcijum ima različit afinitet za vezivanje sa pojedinim proteinima. koji gradi helat sa kalcijumom. kao i da na rezultate utiče svaka promena pH plazme. pa neki drugi katjoni (vodonik. magnezijum) mogu da daju pozitivnu interferenciju. za samo izvođenje metode potrebno je vrlo malo vremena.

6 mol/L. Do smanjenja vrednosti kalcijuma može da dođe zbog vezivanja kalcijuma za staklo ili zid polietilenskog suda. pre rada je potrebno da se pH dotera na vrednost 3-4 dodavanjem HCl. Interpretacija rezultata Određivanje kalcijuma je od značaja za dijagnozu i terapijsku kontrolu mnogih bolesti.01 reagens 1 1.PIPES pufer pH 6. Izvođenje U epruvete odmeriti (mL): A serum reagens 2 demineralizovana voda 0.01 SP 0.0 1. ili zbog vezivanja kalcijuma sa fibrinom.5 mmol/L Kao uzorak se koristi serum.8 Arsenazo Stabilizatori 2. a predstavljaju stanja kod kojih su koncentracije kalcijuma veće od 2. A. ako je u pitanju plazma. plazma (kao antikoagulans se koristi isključivo heparin) ili urin. 6 mol/L.mmol/ L = AA × 2.5 A St Referentne vrednosti 2.60 mmol/L Napomene 1. Izračunavanje kalcijum . Nisu uvek poznati mehanizmi koji dovode do hiperkalcemije. Povišene vrednosti kalcijuma Povišene vrednosti kalcijuma u serumu označavaju se kao hiperkalcemija. Standard kalcijuma Materijal za analizu 50 mmol/L 350 μmol/L 2.55 mmol/L. Urin se sakuplja u bocu koja je isprana kiselinom i sadrži 5 mL HCl. s tim što zapremina dodate kiseline ne treba da bude veća od 10 mL. ali bi mogli da se sistematizuju na sledeći način: 8 .0 1. Biološki materijal je stabilan više nedelja ako se čuva na 4o C.01 St 0. ostaviti da stoji 2 min i zatim izmeriti apsorbanciju anlize (AA) i standarda (ASt) prema slepoj probi na 650 nm. Boja je postojana trideset minuta. 2. Ako se urin sakuplja bez dodatka kiseline.16 do 2.0 Izmešati.

Druge endokrine bolesti koje mogu da dovedu do hiperkalcemiju su hipertireoza i Adisonova bolest. Kod malapsorpcija svih vrsta može tako da bude smanjena apsorpcija kalcijuma da to dovede do hipokalcemije. kod 9 . a aktivnost alkalne fosfataze je normalna.Akutne mijeloidne i limfatične leukoze. U toku trudnoće se smanjuju vrednosti kalcijuma za oko 10%.25-dihidroksi-holekalciferola. Ako se taj poremećaj desi u ranim godinama života. Do povećane mobilizacije kalcijuma iz kostiju dolazi i u slučajevima imobilizacije svih vrsta. Mehanizmi koji dovode do hipokalcemije mogu da se klasifikuju na sledeći način: Hipokalcemija zbog smanjenog unosa i/ili povećanog utroška kalcijuma 1. Hiperkalcemija zbog renalne disfunkcije U diuretičnoj fazi posle akutnih zastoja bubrega. .Karcinom dojke sa metastazama na kostima (hiperkalcemija nije u korelaciji sa obimom destrukcije kostiju). Hipokalcemija zbog teških disproteinemija/hipoalbuminemija Kada u toku teške ciroze jetre ili nefrotskog sindroma dođe do pojave hipoalbuminemije. . 2. a mogu da dođu i na donju granicu referentnih vrednosti. što za posledicu ima pojačanu mobilizaciju kalcijuma iz kostiju i hiperkalcemiju. Primarni hiperparatiroidizam (multipli adenom. ali kada se unose velike količine (više od 5 g/dan) u obliku antacida uz velike količine mleka može doći do hiperkalcemije sa svim simptomima koji je prate (mlečno-alkalni-sindrom) U tom slučaju postoji i blaga hiperfosfatemija i blaga alkaloza. U početnoj fazi insuficijencije bubrega često dolazi do hipokalcemije zbog nedostatka 1. Međutim. Sekundarni hiperparatiroidizam do koga dovode sve bolesti koje snižavaju jonizovani kalcijum u serumu. kao posledica se javlja smanjena koncentracija ukupnog kalcijuma u serumu. kao i povećanim koncentracijama hlorida. Hiperkalcemija zbog prekomerne mobilizacije kalcijuma iz kostiju Zbog osteoklastičnog delovanja neoplazmi dolazi do hiperkalcemije i to posebno kod sledećih tumora: . a hipokalcemija izaziva (zbog mehanizma povratne sprege) hiperparatiroidizam. 3. B. Hiperkalcemija zbog poremećaja u endokrinoj regulaciji 1. kao i posle transplantacije bubrega dolazi do sekundarnog hiperparatiroidizma.1 mmol/L.Karcinom bronhija sa metastazama na kostima. a to je praćeno hipofosfatemijom ili koncentracijom fosfata na donjoj granici. 2. Snižene vrednosti kalcijuma Snižene vrednosti kalcijuma u serumu označavaju se kao hipokalcemija a to su stanja kod kojih su koncentracije kalcijuma u serumu manje od 2. karcinom) je najčešći uzrok hiperkalcemije.Hiperkalcemija zbog prekomernog unošenja kalcijuma Unošenje soli kalcijuma u vidu različitih namirnica ne dovodi do hiperkalcemije. mijelofibroze i mijelomi. posledica može da bude rahitis. hiperplazija.

10 . kada je lučenje parathormona smanjeno zbog digotrajnog nedostatka magnezijuma.ovih pacijenata se ne smanjuje koncentracija jonizovanog kalcijuma. tako da nema karakterističnih simptoma hipokalcemije. a javlja se često posle operativnih zahvata na tiroidnoj ili paratiroidnim žljezdama. jer je magnezijum neophodan za sekreciju parathormona. kao i drugih zahvata na prednjem delu vrata. Hipoparatiroidizam može biti i funkcionalni. Hipokalcemija zbog poremećene endokrine regulacije Hipoparatiroidizam je najčešći uzrok za pojavu hipokalcemije.

i HPO42(55%). nukleotid fosfata itd. Kao redukciona jedinjenja mogu da se koriste još i askorbinska kiselina.5 do 9:1 pri pH 8.4 iznosi 1:4. p-metil-aminofenolsulfat i N-fenil-p-fenilendiamin. a u alkalozi idu do 1:9. pa se dobijaju više vrednosti za fosfat. boja nije naročito intenzivna. Koncentracija fosfora u ćeliji je vrlo niska. fero amonijum sulfat. pri čemu nastaje amonijum fosfomolibdat. Ako se molibdat u višku dodaje u kiseli rastvor vanadata i fosfata dobija se stabilno kompleksno heteropoli jedinjenje molibdo-vanadofosfat. fosfat se određuje bez redukcije. kalcitonin i vitamin D3 (1. a sam intenzitet reakcije zavisi od temperature i kiselosti sredine. Kao i kod kalcijuma. Kao redukciona sredstva mogu da se koriste različita jedinjenja. U nekim metodama koje se zasnivaju na formiranju amonijum-fosfomolibdata. ekskrecije putem urina i fecesa i preraspodele između ekstracelularne tečnosti. a u jako kiseloj sredini dolazi do hidrolize labilnih fosfatnih estara. nivo fosfata regulišu parathormon. pri čemu je naročito značajan inhibitorni efekat parathormona na reapsorpciju u tubulima. u acidozi su koncentracije jednake. kalcijumom i natrijumom. a u plazmi ga ima najviše neorganski vezanog u obliku jona H2PO4. fosfoproteina. ali je sama relativno nestabilna. predstavlja supstrat za oksidativnu fosforilaciju. za razliku od kalcijuma koji je lokalizovan uglavnom ekstracelularno. a i sam reagens je takođe nestabilan. kompleksno jedinjenje žute boje. čija se apsorbancija meri na talasnoj dužini od oko 660 nm. Na ovom principu su zasnovane najstarije metode za određivanje fosfata. i tu igra važnu ulogu u acido-baznoj ravnoteži. jedan kompleksni heteropolimer nepoznate i verovatno heterogene strukture. čija se žuto-narandžasta boja može da meri spektrometrijski.i intracelularnog prostora. koja uglavnom imaju različite nedostatke. učestvuje u procesima u kojima se stvara ATP itd. (NH4)3PO4 x NH4VO3 x 16MoO3. ćelija i čvrstih tkiva. koji je raspoređen ravnomerno između ekstra. Mnogo intenzivniju boju od one koja se dobija sa ANS daje stano-hlorid. jer može da se koristi na sobnoj temperaturi. Nedostatak ove metode je što u slabo kiseloj sredini slepa proba ima visoku apsorbanciju. Oko 10% fosfata u plazmi je vezano za proteine a 35% je kompleksno vezano sa magnezijumom. Odnos neorganskog monovalentnog i dvovalentnog jona u plazmi zavisi od pH: pri pH 7.25dihidroksi-holekalciferol). (NH4)3(PO4(MoO3)12). 11 .NEORGANSKI FOSFAT U organizmu se nalazi oko 20 mol (620 g) fosfora. najvećim delom u obliku fosfata. Nešto bolji redukcioni agens je 1-amino-2-naftol-4-sulfonska kiselina (ANS). Pregled metoda za određivanje neorganskog fosfata Još polovinom 19-og veka opisana je reakcija u kojoj fosfatni jon reaguje sa amonijum molibdatom. U ćelijama se fosfor nalazi najviše kao organski ili estarski vezan u obliku fosfolipida. u obliku nulkleotid fosfata učestvuje u energetskom metabolizmu. glicerofosfata. Nedostatak ove metode je što je boja takođe nestabilna i osetljiva na male promene u koncentraciji kiseline. čiji je nedostatak što sporo deluje. Jedno od takvih je hidrohinon. mada je u nekim metodama stabilizovan dodatkom hidrazin sulfata. ali i pored toga ima značajnu ulogu: u obliku fosfolipida predstavlja strukturnu komponentu ćelijske membrane. Koncentracija fosfata u plazmi rezultat je ravnoteže između apsorpcije u intestinumu. U urinu taj odnos se kreće od 1:100 pri pH 4. heksoza fosfata. Najveći deo ekstracelularnog fosfata (oko 87%) prisutan je u kostima u obliku soli hidroksiapatita. Redukcijom ovog jedinjenja nastaje molibdensko plavo.

P  KsOD  → hipoksantin + 2 H2O + 2 O 2 H2O 2 + hromogen POD mokraćna kiselina + H2O 2  → H2O + obojeni kompleks  ODREDJIVANJE NEORGANSKOG FOSFATA METODOM SA AMONIJUM-MOLIBDATOM 12 . preciznost i osetljivost.Neredukovani amonijum fosfomolibdat može da se meri i spektrometrijski na 340 nm. Određivanje fosfata na osnovu reakcije amonijum-fosfomolibdata sa različitim baznim bojama je princip na kome se zasniva veći broj metoda.1.P glukoza . koji se meri na 340 nm: HPO 4 2GF + glikogen → glukoza .PDH + NADP +  → 6 . Umesto malahit zelenog mogu da se koriste brilijant zeleno i rodamin B. A H 13 − difosfogli cerat + A P .6 . koje su specifične i osetljive. heksokinaza (HK) i na kraju glukozo-6-fosfat-dehidrogenaza (G-6-PDH).1. fosfoglukomutaza (FGM) i glukozo-6-fosfatdehidrogenaza (G-6-PDH). a stvorena količina NADPH u poslednjoj reakciji proporcionalna je količini fosfata: H PO 2− 4 + gliceralde hid − 3 −P + N D A FG K + G D  AP → H   → 13 − difosfogli cerat + N D  . ali zbog teškoća u pripremanju reagensa (kontaminacija fosforom) još uvek nisu našle široku primenu.P Drugi sistem enzimskih reakcija za određivanje fosfata zasniva se na četiri enzimske reakcije. mada na rezultate mogu da utiču hemoliza i lipemija. Prva od takvih metoda zasnivala sa na sistemu reakcija koje su katalizovali enzimi glikogen-fosforilaza (GF). Kao krajnji proizvod nastaje crveno-ljubičasti kompleks. ksantin oksidaza (KsOD) i peroksidaza (POD).P  FGM  → glukoza .P  G . koja je 30-puta osetljivija od redukcionih postupaka. čija se apsorbancija meri na 555 nm: 2HPO 4 + inozin PNF  → hipoksantin + ribozo . a metoda ima dobru tačnost. Za određivanje fosfata primenjuju se takođe i različite enzimske metode.6 . a zasniva se na promeni maksimuma apsorbancije nastalog kompleksa u odnosu na maksimum apsorbancije same boje.1. fosfoglicerat-kinaza (FGK). Jedna od takvih je metoda sa trifenilmetanskom bojom malahit-zeleno. koja katalizuje reakciju između nastalog peroksida i hromogena N-etil-N-(3-metilfenil)-Nacetiletilendiamina. D ATP + glukoza H K + H+ + AD P + H+    → 3 − fosfoglice rat + ATP +   → glukozo − 6 − fosfat G −6 −PD H glukoza − 6 − fosfat + N P AD    → 6 − fosfogluko nat + N D A PH U novije vreme predložena je enzimska metoda za određivanje fosfata u kojoj se koriste enzimi purin nukleozid fosforilaza (PNF).fosfoglukonat + NADPH + H+ glukoza . a količina fosfata je bila proporcionalna stvorenom NADPH.6 . koje katalizuju gliceraldehid-fosfat-dehidrogenaza (GAPDH).

ostaviti da stoji 3 min i zatim izmeriti apsorbanciju anlize (AA) i standarda (ASt) prema slepoj probi na 340 nm. Standard fosfata Materijal za analizu Kao uzorak se koristi nehemolizovan i nelipemičan serum. Reagensi 3. temperatura.2. Boja je postojana trideset minuta. Do izdvajanja taloga dolazi kada se amonijum-molibdat doda u velikom višku uz zagrevanje. pri čemu nastaje kompleksno jedinjenje žute boje amonijum-fosfomolibdat (amonijum-dodekamolibdato-fosfat: H2PO − + 3 NH + + 12 MoO 2− + 22 H+  → (NH 4 )3 [PO 4 (MoO 3 )12 ] + 12 H2O  4 4 4 HPO − + 3 NH + + 12 MoO 2− + 23 H+  → (NH 4 )3 [PO 4 (MoO 3 )12 ] + 12 H2O  4 4 4 Nastalo kompleksno jedinjenje ima bruto formulu (NH4)3[P(Mo3O10)4] kao i jedinjenje koje se izdvaja kao žuti kristalni talog u reakciji za dokazivanje fosfatnog anjona. pH sredine) ne dolazi do izdvajanja taloga.0 mmol/L 13 .02 1 mmol/L 0.0 .0 Izmešati.90 mmol/L 280 mmol/L reagens 1 1.02 SP 0. / AA ×1 A St Referentne vrednosti Serum: deca: 1. U uslovima u kojima se odigrava reakcija koja služi za određivanje koncentracije neorganskog fosfata u humanom materijalu (koncentracija reagensa. Molibdatni reagens Amonijum molibdat Sumporna kiselina Deterdženti Stabilizatori 2.i dihidrogen-natrijum-fosfata) reaguje sa amonijum-molibdatom u kiseloj sredini. EDTA plazma ili urin Izvođenje U epruvete odmeriti (mL): A serum reagens 2 demineralizovana voda 0.0 1.02 St 0.0 1.Princip metode Neorganski fosfat iz seruma (u obliku mono. Izračunavanje neorganskifosfatmmol L = .

0 mmol/dan deca: 0. odnosno 1:5 ako je razblaženiji. Poremećaji u koncentraciji neorgnaskog fosfata u serumu ispoljavaju se kao povišene i snižene vrednosti. a to su stanja u kojima je koncentracija neorganskog fosfata veća od 1. Krv se uzima od pacijenata posle noćnog gladovanja jer se posle unošenja hrane sadržaj fosfata snižava iz dva razloga: a) kod deponovanja glikogena u jetri i mišićima smanjuje se sadržaj fosfata zbog obrazovanja glukozo-fosfatnih intermedijera i b) posle obroka se povećava pH što pogoduje obrazovanju kompleksa između kalcijuma i fosfata i njegovo deponovanje u kostima. citrat ili EDTA. Poželjno je da se krv uzima bez podveske.3 .6 mmol/L muškarci 0.1. Uzorci koji su hemolizovani ne smeju da se koriste.0. jer venska staza izaziva hemokoncentraciju (zbog izlaska vode iz krvnih sudova) sa dodatnim efektom hipoksije.7 mmol/kg/dan Napomene 1. pa poremećaji u regulaciji jednog od ova dva jona izazivaju poremećaje u regulaciji drugog.odrasli: 0. 8. 7. Hiperfosfatemija zbog prekomerne mobilizacije fosfata iz kostiju javlja se kod metastaza na kostima. Ako je urin alkalan može da dođe do taloženja fosfata i treba mu pre rada dodati kiselinu do pH 6. a mogu da se čuvaju nekoliko dana na 4oC. 14 . što je praćeno I hiperkalcemijom. Povišene vrednosti neorganskog fosfata u serumu Povišene vrednosti neorganskog fosfata u serumu označavaju se kao hiperfosfatemija.9 .1. ili nekoliko meseci na 25oC. Sadržaj fosfata u urinu je veći nego u serumu i urin se razblažuje u odnosu 1:10 do 1:20 ako je koncentrovaniji. mlečno-alkalni sindrom). a pored toga i hemoglobin interferira sa bojenom reakcijom. Serum i plazma treba da se odvoje od eritrocita najkasnije jedan sat po uzimanju krvi. jer svi sadrže fosfate. žene 0. jer mogu da interferiraju u formiranju fosfomolibdata. 4. Za dobijanje plazme ne bi trebalo da se koriste uobičajeni antikoagulansi kao sto su oksalat. A.42. 5. leukoza. kao I alkalozom I azotemijom. Hiperfosfatemija zbog prekomernog unosa fosfata sreće se kod osoba koje unose velike količine mleka (tzv.8 . multiplog mijeloma. ili pranje pribora razblaženom azotnom kiselinom (l mol/L) i potom ispiranje običnom i demineralizovanom vodom. Stoga je ispravno da se sa neorganskim fosfatom određuje i kalcijum iz istog uzorka.2 mmol/L.45 mmol/L. u toku hemoterapije.3 mmol/L odrasli preko 70 g: Urin: odrasli: 13. jer je u eritrocitima sadržaj fosfora sedam puta veći nego u serumu. Urin u kome se određuje fosfat sakuplja se u sudu koji je bez tragova deterdženata i opran kiselinom.7 .1. 2. Preporučuje se korišćenje plastičnih epruveta za jednokratnu upotrebu. 3.0 . 6. koja povećava razlaganje fosfatnih estara. Treba izbegavati pranje staklenog pribora deterdžentima. Interpretacija rezultata Metabolizmi kalcijuma i neorganskog fosfata su povezani.

progesteron. posebno u mišićima. Hiperfofatemija zbog delovanja lekova: diuretici furosemid I hidrohlortiazid. što je slučaj kod bolničkih pacijenata u stanju rekonvalescencije). kod hipofosfatemije mogu da budu prisutne I normalne ili čak povišene rezerve fosfata. uz istovremenu normalnu reapsorpciju fosfata u proksimalnim tubulima. aminokiseline. . što je u korelaciji sa brzinom glomerularne filtracije. fenitoin I tetraciklini povećavaju koncentraciju fosfata u plazmi. Snižene vrednosti neorganskog fosfata Snižene vrednosti fosfata u plazmi označavaju se kao hipofosfatemija.Kod akromegalije I Adisonove bolesti. ako je posledica poremećene apsorpcije u digestivnom traktu ili primarnog hiperparatiroidizma. masnom tkivu i jetri. hiperfosfatemija je karakteristična pojava kod hipoparatiroidizma.Hipoparatiroidizam i pseudohipoparatiroidizam dovode do usporene sekrecije fosfata iz distalnih tubulocita. . posle transplantacije bubrega. B. . što je posledica prelaska fosfata iz ekstracelularne u intracelularnu tečnost.Hiperfosfatemija zbog poremećaja u endokrinoj regulaciji javlja se u sledećim slučajevima: . .Akutni i hronični alkoholizam su jedan od najčešćih uzroka hipofosfatemije. a to su stanja u kojima je koncentracija neorganskog fosfata manja od 0. Međutim. anabolički steroidi.Stanja gladovanja. Hipofosfatemija zbog prelaska fosfata iz ekstracelularne u intracelularnu tečnost javlja se u sledećim stanjima: 15 . Hipofosfatemija zbog smanjenog unosa ili poremećene apsorpcije fosfata javlja se u sledećim slučajevima: . kao i stanja hiperalimentacije (kada se unose velike količine hrane ali bez dovoljno fosfata. Hipofosfatemija je obično praćena smanjenjem ukupne količine fosfata u organizmu.Distalna (RTA I) i proksimalna (RTA II) renalna tubularna acidoza dovode do gubitka fosfata. Hiperfosfatemija kod smanjenog renalnog izlučivanja sreće se kod insuficijencije glomerula jer tada dolazi do zadržavanja fosfata. uključujući i stanja posle gastrektomije kao i bolesti pankreasa.Deficit vitamina D3.Kod prekomernog unošenja ili intoksikacije vitaminom D. bikarbonati i mokraćna kiselina. Hipofosfatemija zbog poremećene endokrine hiperparatiroidizma zajedno sa hiperkalcemijom. . . u diabetes mellitus-u).Kod osmotske diureze (npr. .87 mmol/L.Kod Fanconi sindroma (defekt proksimalnih tubula) se pored fosfata gube i glukoza. regulacije javlja se kod Hipofosfatemija zbog renalne disfunkcije sreće se u sledećim slučajevima: . androgeni.Kod pacijenata sa nefrolitijazom. . kao i kod pacijenata na hemodijalizi često dolazi do masivnog gubitka fosfata. Uzroci za ovakvu preraspodelu fosfata su alkaloza ili promena u metabolizmu ugljenih hidrata (kod davanja infuzionog rastvora sa glukozom ili kod hiperalimentacije).Kod malapsorpcija svih vrsta.

antikonvulzivi.Ovde su naročito važni antacidi koji vezuju jone fosfata.Posle teških opekotina kada su ogoljene velike površine kože.Dugotrajna terapija sa acetacolamidom i hidrohlortiazidom kod mnogih pacijenata dovodi do hipofosfatemije. 16 .Ostali lekovi koji snižavaja koncentraciju fosfata su oralni kontraceptivi.Kod septikemija izazvanih gram-negtaivnim bakterijama. kao i kod respiratorne acidoze. kao što su oni koji sadrže magnezijum ili aluminijum-hidroksid. Hipofosfatemija zbog delovanja lekova: ..Kod dijabetične ketoacidoze (ređe u drugim metaboličkim acidozama). . . estrogeni i insulin. . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->