P. 1
Prijava magistratura

Prijava magistratura

|Views: 48|Likes:
Published by Maida Madzgalj

More info:

Published by: Maida Madzgalj on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET CRNE GORE VIJEĆU METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA Predmet: Prijava teme za izradu magistarskog rada

Na osnovu člana 10 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama podnosim Prijavu teme magistarskog rada. BIOGRAFIJA KANDIDATA Ime i prezime: Datum rođenja: Mjesto rođenja: Školovanje: Dragan Radonjić 25.02.1978. godine Podgorica Osnovna škola u Podgorici (1984-1992 god.) Gimnazija u Podgorici (1992-1996 god.) Metalurško-tehnološki fakultet u Podgorici – smjer Neorganska tehnologija (1996-2001 god.) – prosječna ocjena 9,22 Šk. 2006/07 upisao postdiplomske studije na MTF-u, usmjerenje Elektrohemijski procesi i proizvodi Podaci o zaposlenju: Saradnik u nastavi na Metalurško-tehnološkom fakultetu od januara 2002. godine

U toku studija na MTF-u Podgorica dobitnik sljedećih nagrada:   Oslobođenja Podgorice 1999. godine, kao najbolji student III godine MTF-a. Univerzitetske nagrade 2001. godine, kao najbolji student završne godine MTF-a.

NAZIV TEME Ispitivanje korozinog ponašanja Ti i RuO2 u vodeno-hloridnim rastvorima. Predlog za mentora: Prof. dr Petar Živković STRUKTURA RADA Uvod Teorijski dio rada će prikazati osnovne pojmove korozije metala i legura, elektrohemijsku kinetiku, metode korozionih istraživanja, osnove katodne zaštite, izbor sistema katodne zaštite kao i proračun katodne zaštite.

Eksperimentalni dio magistarskog rada će prikazati eksperimentalno dobijene rezultate korozionih istraživanja na uzorcima tehničkog titana i RuO2 na podlozi od titana. Kao i aluminijum titan je neplemeniti metal sa jako negativnim standardnim elektrodnim potencijalom. Ovakvo ponašanje ide u prilog činjenici da je titan veoma koroziono stabilan kao konstrukcioni materijal u agresivnim sredinama određenih koncentracija. Analiza će pokazati mogućnosti primjene pojedinih uzoraka u skladu sa postavljenim ciljem istraživanja. c) Hipoteza sa obrazloženjem Pretpostavka u ovim istraživanjima je da se titan može veoma uspješno koristiti kao konstrukcioni materijal u jako agresivnim uslovima. Zaključak će se dati na bazi analize i eksperimentalnog dijela. Na bazi eksperimentalnih ispitivanja biće dat zaključak o mogućnosti primjene titana kao konstrukcionog materijala u jako agresivnim uslovima. . Zbog svoje postojanosti i kompaktnosti u procesu hlor-alkalne elektrolize postoji mogućnost njihove primjene kao anode u zaštiti spoljašnjim izvorom struje. Eksperimentalna istraživanja na RuO2 će pokazati da li se prevlaka RuO2 na nosaču od titana može upotrijebiti kao anoda u sistemu katodne zaštite spoljašnjim izvorom struje. Pozitivna činjenica je niža vrijednost anodne gustine struje u sistemima katodne zaštite spoljašnjim izvorom struje u odnosu na struje koje se koriste u hlor-alkalnoj elektrolizi. Rezultati će biti prikazani u obliku koji je opšte prihvaćen u istraživanjima ispitivanja brzine korozije i na prihvatljiv način svim čitaocima rada. Na bazi rezultata biće dat konačan zaključak o korozionim karakteristika ispitivanih materijala. On ima sposobnost brze pasivacije površine formiranjem oksidnog filma. U eksperimentalnom dijelu rada biće prikazani rezultati u svim rastvorima koji će biti iskorišćeni u istraživanjima. Analiza rezultata će se baviti interpretacijom eksperimentalnih dijagrama i uporednim prikazom pojedinih parametara u funkciji koncentracije. d) Svrha i cilj istraživanja Kompletna koroziona istraživanja na titanu imaju za cilj praćenje brzine korozije tehničkog titana u rastvorima hlorida na sobnoj temperaturi. Literatura OBRAZLOŽENJE TEME a) Obrazloženje naziva rada U radu će biti istraživane korozione karakteristike tehničkog titana i prevlake od rutenijum (IV) oksida na podlozi od titana u rastvorima hlorida različitih koncentracija i vodi za piće. b) Predmet istraživanja Magistarski rad će obuhvatiti eksperimentalna istraživanja korozionih karakteristika titana i rutrenijum (IV) oksida u hloridnim rastvorima. Titanske anode prevučene sa slojem RuO2 se uspješno koriste u hlor-alkalnoj elektrolizi.

koji je u potpunosti automatizovan. Ukoliko je vrijednost Rp prilično velika znači da je došlo do obrazovanja površinskog filma na uzorku koji blokira prolaz rastvora do uzorka. Na osnovu dobijenog dijagrama promjene korozionog potencijala sa vremenom. f) Sadržaj rada Uvod Teorijski dio Eksperimentalni dio Analiza rezultata . Pošto je svrha rada istraživanje mogućnost primjene titana sa prevlakom od RuO2 kao anode u sistemu katodne zaštite. Potrebno je definisati potencijale na kojima će se vršiti istraživanja. daje se konačan zaključak o korozionom ponašanju uzorka. Metoda promjene korozionog potencijala sa vremenom je metoda otvorenog kola i preporučuje se u istraživanjima jer daje informacije kako se materijal (uzorak) ponaša sredini koja ga okružuje. Galvanostatska metoda se koristi u uslovima polarizacije određenom jačinom struje i treba definisati vrijednosti struje na kojima se vrše ispitivanja. Kao osnova za ispitivanja poslužiće vrijednosti gustine struje korozije eksperimentalno dobijene metodom polarizacionog otpora. ispitivanja će obuhvatati anodne polarizacione krive. Na osnovu njegove vrijednosti pouzdano se daje zaključak o korozionom ponašanju ispitivanog uzorka. na bazi rezultata prethodno opisanih metoda. Potenciostatska metoda je vrlo značajna u ispitivanjima polarizacije na elektrodi i daje odgovore kako se uzorak ponaša kao anoda u ispitivanom sistemu. čime se smanjuje brzina korozije. Polarizacioni otpor (Rp) je vrlo značajan podatak u ovoj metodi. Ispitivanja najčešće traju 3600 sekundi i dobija se vrijednost potencijala u svakoj sekundi.e) Metode koje će se primjenjivati Da bi se u potpunosti ispunio prikazani cilj istraživanja u radu će biti korišćene savremene metode ubrzanih korozionih istraživanja na potenciostatu-galvanostatu PAR 273. Metoda polarizacionog otpora je vrlo korisna i tačna metoda zbog broja parametara koji se dobijaju:  polarizacioni otpor u kΩ  gustina struje korozije u μA/cm2  korozioni potencijal u mV  potencijal pri struji jednakoj nuli u mV  brzina korozije u mili inčima po 1 godini. Potenciodinamička metoda je pogodna za praćenje katodnih ili anodnih polarizacionih krivih. Osim korozionih istraživanja biće urađena ispitivanja površine uzoraka na elektronskom mikroskopu. Male vrijednosti Rp su indikacija brzog rastvaranja uzorka i velike vrijednosti brzine korozije.

pp. Tehnološko-metalurški fakultet. M. 2003. Mladenović "Korozija materijala". Corrosion. S. "Corrosion of Titanium and Titanium Alloys". Beograd. 96–109. W. br. ASM. dipl. Jr. 5. Wiley-Vch. 1966. ing tehn. indeksa 4/2006 . No. Thomas. Christoph Leyens.Zaključak Literatura g) Popis osnovne literature 1. Manfred Peters "Titanium and Titanium Alloys: Fundamentals and Applications". April 1968. Materials Park. 669-706. Pourbaix "Atlas of Electrochemical Equilibria in aqueous solitions". 2. 1987. OH. 24. Schutz and D. J. 4. Metals Handbook-Ninth Edition. Vol. Griess. 1990.C. 13-Corrosion. Vol. "Crevice Corrosion of Titanium in Aqueous Salt Solutions". Podnosilac prijave Dragan Radonjić. R. Oxford. 3. E. pp. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->