Dr Popović Goran

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE
MAKROEKONOMSKI ASPEKTI I ZAJEDNIČKE POLITIKE (skraćena verzija - skripta)

Recenzenti: Prof. Dr. Rikalović Gojko Dr. Vukmirica Vujo, profesor emeritus Prof. Dr. Zakić-Vujatović Zorka

Dizajn: Trninić Milkan

2

1. INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE
1.1. Evropski savjet
Evropski savjet je formalno najviša institucija EU. Nastao je 1974. god. na samitu u Parizu. Potpuno je stavljen u funkciju tek 1986. god. usvajanjem Jedinstvenog evropskog akta. Od tada, a u skladu sa svojim ovlašćenjima, Evropski savjet djeluje snažno na političkom planu, prije svega kao generator i kormilar svih ključnih reformi i prekretnica kroz koje je Zajednica prolazila. Iz ove institucije su pokretane strateške inicijative, koje su imale presudan značaj za evoluciju i dalju sudbinu ideje o ujedinjenoj Evropi. Poznata je harizmatičnost i inicijativnost Žaka Delora koji je kao Predsednik Evropske komisije koristio Evropski savjet kao polaznu i nezaobilaznu instancu za realizaciju svojih ideja. Od ustanovljenja do danas, Evropski savjet je postao značajan inicijator i kreator evropskih integracionih procesa. Međutim, treba naglasiti činjenicu da se njegov uticaj od 1992. god. do danas smanjuje jer je poslije potpisivanja Ugovora iz Mastrihta Zajednica konstituisala novi oblik unutrašnje društvene strukture Unije, koji je fundiran na afirmaciji novih odnosa između vlada članica Zajednice, 2 odnosno na tzv. međuvladinom pristupu. Tako je Savjet postao najuticajniji faktor saradnje između zemalja članica, odnosno njihovih vlada. No, to nikako ne umanjuje sadašnju ulogu Evropskog savjeta, kao najreferentnije institucije i snažnog pokretača novih ideja, ali i opšteprihvaćenog arbitra među ostalim institucionalnim akterima i zemljama članicama. Zbog toga Savjet nema značajniju ulogu u pravosuđu ili unutrašnjim poslovima. Važno je napomenuti da Savjet nije pod ingerencijama Suda pravde evropskih zajednica, kako zbog pozicije i načina funkcionisanja u sistemu institucionalnih aktera Unije, tako i zbog toga što u Osnivačkom ugovoru nema tretman klasične institucije. To mu, naravno, ne umanjuje vodeću ulogu koju ima u kreiranju i forsiranju strateških političkih i drugih pravaca Unije, sada, i u budućnosti. Nadležnosti Evropskog savjeta su široke i precizno definisane Ugovorom iz Mastrihta. Ovim aktom su određene obaveze Savjeta u napretku Unije i neka opšta politčka pitanja. No, ova institucija rješava i druge probleme u cilju boljeg funkcionisanja Zajednice. Karakteristični su problemi arbitraže između nekih zemalja članica, koji su rješavani od strane Evropskog savjeta u slučajevima kad druge institucije nisu mogle pronaći kompromisna i zadovoljavajuća rješenja. Evropski savjet ima ingerencije utvrđivanja i konstatovanja težih oblika povreda ili obaveza članica EU. Savjet može suspendovati neka prava, sve do oduzimanja prava glasa za zemlju koja se najteže ogriješila o politiku EU, te mijenjati propise ili kodekse Zajednice itd. Savjet ima bogatu i uspješnu praksu u implementaciji važnih procesa ekonomskog karaktera. Tako je npr. jedno od važnih pitanja iz ekonomske sfere funkcionisanja Zajednice kojim se Savjet bavio, bilo donošenje odgovarajućih odluka i stvaranje uslova za prelazak na evro kao zajedničku valutu Evrozone i sl. Pored ovoga, Savjet utvrđuje ključne smjernice, zaključke i preporuke o ekonomskim politikama zemalja članica i Unije u cjelini. Ovo jasno ukazuje na snažan uticaj Evropskog savjeta na ekonomsku komponentu evropskih integracija, posebno u svjetlu amortizovanja heterogenih pogleda na određene makroekonomske teme od strane članica Zajednice. Stoga Evropskom savjetu opravdano pripada ključna uloga u kreiranju i izboru fundamentalnih pravaca, posebno onda kada su na dnevnom redu ekonomske integracije i reforme. Aktuelnost Savjeta je izražena u nestabilnim periodima, posebno u vrijeme kriza i recesija globalnog nivoa, što potvrđuju i negativni trendovi iz druge polovine 2008. god. koji su prenešeni i dodatno eskalirali u 2009. god. U tim situacijama mora se pokazati autoritet ove institucije, jer mjere koje se donose za prevazilaženje ekonomskih kriza tog obima nerijetko imaju strateški i doktrinarni karakter. Ogromne finansijske intervencije (reda veličina desetina pa čak i stotina milijardi evra) mogu poljuljati i same osnove
1

O ulozi Evropskog savjeta vidjeti u: Wessels W, The EC Council: The Communitary's Decisionmaking Center , in R.O. Keohane and S. Hoffmann (eds.), The New European Community: Decisionmaking and Institutional Change (Boulder, CO: Westview), 1991. O ostalim institucionalnim aspektima evropskih integracija vidjeti u: Peterson, J. and M. Shackleton, The Institutions of the European Union, Oxford Univrsity Press, Oxford, 2002. i Baldwin, R., Towards an Integrated Europe, CEPR, London, 1994. 2 O međuvladinom pristupu piše Moravcsik A., Preference and Power in the European Community: A liberal Intergovermentalist Approach, in Bulmer S. and Scott A. (eds.), Economic and Political Integration in Europe: Internal Dynamics and Global Context, Blackwell, Oxford, Cambridge, 1994.
3

1

Pored ovih. nemira u ionako krhke komunitarne odnose. Obaveze predsjedavajućeg se odnose na izvještavanje Evropskog parlamenta o svim relevantnim odlukama donešenim u prethodnom periodu. Iako Evropski savjet nema ingerencije u zakonodavnoj oblasti. posebno prema pitanjima privrednog razvoja i trgovine. Na tom skupu šefova vlada. čak i fundamentalne odluke. Razmatranje smjernica ekonomskih politika država članica i utvrđivanje stepena ostvarenog razvoja. Stoga je komunikacija Savjeta sa Evropskim parlamentom. izvještaje sa održanih zasjedanja i godišnji izveštaj o funkcionisanju Unije. Formacijiski. koje nerijetko mogu uticati i na donošenje zakona ili propisa sa zakonskom snagom u drugim institucijama EU. zasjedanja Savjeta se održavaju krajem polugodišta kada dolazi do smjena predsjedavajućeg Savjeta Evropske unije (odnosno Savjeta ministara) a prema principima rotacije predsjedavajućeg ove institucije. stanja makroekonomskih politika na nivou zemalja članica. I na kraju.postojećeg kapitalističkog načina proizvodnje. pod predsjedavanjem Švedske). on može donijeti važne. Zemlje članice imaju odgovornost provođenja usvojenih zajedničkih politika a time i primjenu zakonodavstva EU u tim oblastima. bezbjednosti i posebno u rješavanju najaktuelnijih međunarodnih problema. prenoseći pri tome nadležnosti Komisiji da bi se planirana politika mogla realizovati. Sljedeća simplificirana klasifikacija pokazuje kako Savjet obavlja izvršne funkcije iz svoje nadležnosti:  Kod reformi Ugovora (a to su fundamentalna pitanja) Evropski savjet utvrđuje ključne dugoročne smjernice i ciljeve zajedničkih politika EU. načine rješavanja ekonomskih problema ili globalnih geo3 politčkih pitanja. Ta komunikacija je veoma važna za efikasno funkcionisanje Zajednice. ali i po jedan član Komisije u zavisnosti od tema koje se razmatraju. Zbog praktičnih razloga. Savjet utvrđuje srednjoročne prioritete u sektoru zajedničkih politika i kao važno međuvladino tijelo koordinira i vrši superviziju zacrtanih zajedničkih politika EU. Velika Britanija i Njemačka nemaju u potpunosti harmonizovane stavove u odnosu na Irak i Iran. i posebno. god. Karakterističan je i slučaj priznanja Kosova. u administrativno-tehničkom smislu predsjedavajućeg Savjeta servisira Generalni sekretarijat Savjeta ministara. a u vezi sa prethodno održanim samitom EU i SAD. Predsjedavanje Savjetom se dodjeljuje predsjedniku države članice ili njenom predsjedniku vlade. odbrani. inicijativa i drugih impulsa opštepolitičkog karaktera. Savjetom Evropske unije i drugim komunitarnim institucijama od presudnog značaja za valorizaciju ideja. Evropski savjet čine predsjednici država ili vlada zemalja članica a na njegovim sjednicama mogu prisustvovati i ministri inostranih poslova. posebno u slučajevima divergentnih pogleda njenih članica (što nije rijedak slučaj) u odnosu na neka krupna unutrašnja pitanja. Potvrđeno opredjeljenje za napredak transatlanske ekonomske saradnje. utvrđeni su prijedlozi i donešene brojne odluke i pozivi prema članicama EU od strateškog. Usvojena strategija održivog razvoja. Zasjedanja Savjeta su načelno određena usvajanjem Jedinstvenog evropskog akta i to najmanje dva puta godišnje. a da ne govorimo koliko takve transakcije mogu unijeti Ne treba zanemariti ulogu Savjeta u spoljnoj politici. pored ostalog je:      Potvrđeno opredjeljenje Unije za provođenje dogovora o liberalizaciji svjetske trgovine u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO). 4 . opšteg ili drugog značaja.   Ali. Za stalnu komunikaciju na relaciji između Komisije i država članica zadužene su Komisija i njihove vlade. u kojem nije bilo apsolutnog jedinstva svih članica EU itd. Iz navedenog primjera se mogu uočiti dimenzije i struktura ekonomskih problema koje razmatra Evropski savjet. pogledajmo agendu ekonomskih pitanja koja je ova institucija razmatrala na jednom od svojih zasjedanja (krajem prve polovine 2001. uvažavajući princip šestomjesečne rotacije. 3 Npr.

Rad Savjeta Evropske unije na ovim pitanjima se intenzivira. opšti poslovi. ministri imaju dvostruku ulogu u ovom tijelu. ali i vojno-političkog "pigmejca. Komunikacije država članica prema Zajednici i obrnuto. harmonizacija u fiskalnom sektoru. tako i realizacije zajedničkih akcija. ekonomska pitanja. kako preporukama i prijedlozima mjera ili konvencija. Savjet Evropske unije ima visoka ovlašćenja u pravosuđu i unutrašnjim poslovima. čime se jasno dalo do znanja da Unija želi 5 osnažiti vlastitu poziciju na svjetskoj političkoj sceni. nauci i kulturi itd." Posebna ovlašćenja se odnose na kreiranje i kontrolu strateških pravaca u monetarnoj politici. Usvojen je i potpisan 1997. posebno na Balkanu.. saobraćaj. koja se svodi na ingerencije koje kao visoki funkcioneri Unije imaju prema vladama država članica koje predstavljaju.te raspolaže ovlašćenjima za donošenje odluka. ne samo organizaciono. iako treba reći da Evropskom savjetu još uvijek pripada epitet najvišeg tijela u Zajednici. a na snagu stupio 1999. prijem novih članica. normalno funkcioniše i uglavnom ostvaruje zacrtane ciljeve itd. Štaviše. finansije i budžet.i svojim odlukama prenosi ovlašćenja na Komisiju radi provođenja propisa koje donosi 6 Savjet. Uloga. Savjet je institucija Unije koja je zadužena i za donošenje strateških rješenja iz domena spoljne politike i bezbjednosti. članice su ipak postigle visok stepen saglasnosti. posebno o ulozi EU u oblasti zajedničke spoljne i bezbjednosne politike. EU ulaže napore da bi se kao nezaobilazni politički faktor afirmisala u mnogim kriznim situacijama. Kao komunitarni izvršni organ posjeduje i prava iz normativne oblasti. Savjet Evropske unije je sastavljen isključivo od predstavnika država članica na ministarskom nivou. tako i izvršne. one se sve više unapređuju. god. tako i konkretnim djelovanjem na pojedinim pitanjima u koordinaciji sa državama članicama. Zato su kombinacije sastava Savjeta adaptirane konkretnim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu (npr. u skladu sa potrebama za razmatranjem različitih pitanja formira se između 15 i 20 personalnih kombinacija Savjeta Evropske unije.. usaglašavanje i vođenje spoljnopolitičkih poslova. što je bilo izraženo u konačnoj implementaciji ekonomske i monetarne Unije. Amsterdamskim Ugovorom generalni sekretar Savjeta Evropske unije je promovisan u Visokog predstavnika za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku. ali i povratnu. kako zakonodavne. Njegova snaga proizilazi upravo iz ove dvostruke uloge. Zato Savjet Evropske unije u odnosu na Evropski savjet predstavlja instituciju rastućeg autoriteta. Savjet EU Savjet Evropske unije. mogućnost da preuzmu obaveze za države iz kojih su delegirani. Najvažniji zadaci Savjeta Evropske unije su u koordinaciji ekonomskih aktivnosti na nivou Zajednice i kod njenih članica..2. Iako je kod njegovog donošenja bilo nesuglasica i kontroverzi. ona još uvijek 4 na svjetskoj političkoj sceni ne zauzima mjesto koje odgovara njenoj ekonomskoj moći. ili prema još korišćenim starim nazivom Savjet ministara. industrija. koje svoje aktivnosti formalizuju na oko stotinu sjednica u toku jedne godine. što se može veoma rijetko pronaći kao kombinacija funkcionisanja savremenih društveno ekonomskih i pravnih sistema. već i sa tehničkog stanovišta. EU se razvija harmonično. Africi itd. Aktuelna kriza je pokazala da se bez aktivne uloge Unije ovi problemi ne mogu kvalitetno globalno rješavati. obzirom da upravo ova komunitarna institucija "obezbjeđuje usklađivanje opštih ekonomskih politika država članica. je najznačajniji organ odlučivanja u EU. kako sa aspekta zauzamanja zajedničkih pozicija. Za razliku od funkcionisanja Evropskog savjeta koji nije stalno tijelo Zajednice. značaj i rezultati koje postiže ova hibridna institucija EU opravdavaju ovo organizaciono rješenje. Ministri imaju ovlašćenja u preuzimanju obaveza za vlade država članica. socijalna pitanja. Bliskom istoku. Ovdje treba napomenuti i to da se Savjet formira u skladu sa temom koja je predmet razmatranja. god.). održivi i regionalni razvoj. Internu.1. Ipak. Ugovor iz Mastrihta dodijelio je Savjetu kontrolnu funkciju evropskog sistema centralnih banaka. Za razliku od Evropskog savjeta on je stalno zakonodavno tijelo Zajednice. bezbjednosne politike itd. problemi u zdravstvu. Dakle." 5 Ugovor iz Amsterdama nadograđuje odnose u Uniji poslije Mastrihta. potpisivanje trgovinskih ugovora i ugovora o pridruživanju. Pored navedenih aktivnosti. Iako Unija ulaže značajne napore na afirmaciji svoje spoljnopolitičke pozicije. Obzirom na visoka ovlašćenja i posebno. koja se svodi na učešće u kreiranju rješenja koja doprinose napretku Zajednice. Ugovora o Evropskoj zajednici. ministre ne mogu predstavljati drugi funkcioneri. 5 4 .. Bivši ambasador SAD u SR Jugoslaviji Wiliam Montgomeri je u jednom od svojih intervjua rekao da EU na globalnom nivou predstavlja ekonomskog džina. Savjetu je dodjeljena izuzetno važna uloga u ekonomskoj oblasti. Neke složene tematske cjeline zahtijevaju da se rješavanjem problema bave dvije različite garniture Savjeta. problemi zajedničke poljoprivredne politike. 6 Ove norme su regulisane članom 202. Uglavnom. odvijaju se bez značajnijih problema ili poteškoća.

Ugovor iz Amsterdama proširuje polje odlučivanja kvalifikovanom većinom na oblast razvoja. stalno su otvorena pitanja o pravednoj valorizaciji snage. treba istaći da se kod glasanja kvalifikovanom većinom u Savjetu Evropske unije poslije novih proširenja javljaju novi problemi. Holandija i Belgija po dva i Luksemburg jedan glas. Zbog toga se posebna pažnja posvećuje procesu usaglašavanja prije glasanja (u ovome može pomoći i Evropski savjet). U EU27. kada se uzmu u obzir brojni problemi između zemalja članica nastali traženjem punog konsezusa. posebno za najosjetljivija politička. ova pozicija ima veliki značaj za zemlju koja predsjedava Unijom u šestomesečnom mandatu. Francuska i Italija su imale po četiri. Jedinstveni evropski akt (JEA) je afirmisao odlučivanje kvalifikovanom većinom. ali i eksterna ovlašćenja. posebno u situacijama kada EU očekuju velika iskušenja. 8 međudržavna i ekonomska pitanja koja zadiru u vitalne interese samih članica. ali i da bi se obezbijedila ravnopravnost među zemljama članicama uveden je princip rotacije u rukovođenju Savjetom Evropske unije. što znači da blokirajuća manjina iznosi 91 glas. Dalje. nego i na međunarodnom planu. Oni se manifestuju u činjenici da se lakše može obezbijediti blokirajuća manjina a da se do većine dolazi teže. U sljedećoj tabeli je prikazan raspored predsjedavanja za članice EU: Tabela 1. zapošljavanja i nekih segmenata unutrašnjih poslova i. Njemačka. Predsjedavajući Savjeta ima velika interna. Prvi je učvrstio pravo na veto kao neotuđivo suvereno pravo svake države. Pored ovih. Iako je period od šest mjeseci kratak. što novoprimljene članice u ovoj fazi razvoja Zajednice stavlja u podređeni položaj.1: Plan predsjedavanja EU u periodu 2007-2013. Predsjedavanje Savjetom Evropske unije podrazumijeva šestomjesečno vođenje od strane države koja predsjedava u šestomjesečnom periodu. u zavisnosti od značaja razmatranih tema u vrijednosnoj hijerarhiji Unije. god. dok se prosta većina koristi rijetko. Da bi se spriječila monopolizacija predsjedavanja. dok drugi djelimično napušta prvi pristup i nudi fleksibilnija alternativna rješenja. ali i naknadno. ovim modelom glasanja otvara se mogućnost izjašnjavanja o najvažnijim temama iz spoljne politike (koje su jednoglasno usvojene u Evropskom savjetu). Međutim. Glasanje konsenzusom "de facto" otvara mogućnost primjene prava na veto. Afirmacija odlučivanja kvalifikovanom većinom ne iznenađuje. ali i nezadovoljstva nekih zemalja u slučajevima donošenja odluka putem proste većine koje one nisu bile spremne prihvatiti. uglavnom u donošenju proceduralnih odluka. što je veoma značajno. Drugo. Poslije sporazuma iz Mastrihta kvalifikovana većina postaje ključna tehnika u donošenju većine odluka u EU. Navedeni razlozi su doprinijeli da je kvalifikovana većina postala kompromisna matrica odlučivanja o raznovrsnim pitanjima vezanim za sadašnji status i budućnost Zajednice. dok starim članicama otvara mogućnost privilegija u donošenju odluka. što nije dobro za efikasno donošenje odluka na nivou Savjeta. kada je u EU6 utemeljen Savjet ministara.O konkretnim problemima se može odlučivati jednoglasno (konsenzusom) ili 7 kvalifikovanom (prostom) većinom glasova. 6 7 . indentično kao i kod drugih komunitarnih institucija. Savjet Evropske unije čini napore da se blokade u donošenju odluka eliminišu ili bar svedu na minimum. 8 Luksemburškim kompromisom (1966) i Kompromisom iz Janine (1994) determinisana su vitalna prava zemalja članica. predsedavajuće zemlje mogu nametnuti neke svoje inicijative ili realizovati konkretne ideje ili interese. ne samo u njoj ili u procesima širenja. te statusa članica i dodijeljenog im prava na određeni broj glasova. Radi poređenja. a blokirajuća većina je iznosila pet glasova. Procentualno. u pružanju pomoći da se pronađu neke optimalne solucije u implementaciji već izglasanih odluka. Rotacija se provodi šestomjesečno prema već utvrđenom redoslijedu i ravnopravno za svaku državu članicu. za kvalifikovanu većinu treba 258 od 345 glasova. ali i mogućnosti implementacije donešenih mjera u samim članicama. jer predstavlja Uniju i iznosi njene stavove po dominantnim međunarodnim pitanjima. učešće u ukupnom broju glasova EU15 raste. I/2007 Njemačka II/2007 Portugal I/2008 Slovenija II/2008 Francuska I/2009 Češka Republika II/2009 Švedska I/2010 Španija II/2010 Belgija I/2011 Mađarska II/2011 Poljska I/2012 Danska II/2012 Kipar I/2013 Irska II/2013 Litvanija Kvalifikovana većina se mijenja u zavisnosti od prijema novih članova.

V. Na njenu adresu se upućuju i brojne kritike zbog nedovoljne politčke odgovornosti. razvoj preduzetništva. sistem kolektivne koordinacije i nadzora nad zajedničkim politikama EU. za period do 2020. Iako složeniji ili hibridni oblici organizovanja institucija u EU nisu rijetkost. Ugovora o Evropskoj zajednici. socijalne i penzione politike. Od odluke da li će se EU kretati u pravcu federalizacije ili će uticaj vlada zemalja članica evropske integracije usmjeravati prema konfederalnom obliku organizovanja. viši organi u odnosu na Komisiju su Evropski savjet i Savjet Evropske unije. god. dok su preporuke i mišljenja uglavnom neobavezujući dokumenti. 10 9 7 . prema odredbama Ugovora iz Mastrihta Savjet Evropske unije odluke iz oblasti monetarne politike može donositi prema preporukama Evropske centralne banke (ECB) poslije konsultacija sa Evropskim parlamentom i Komisijom. Odluke. koji se donose kada nije moguće postići kosenszus. Današnje ingerencije i aktivnosti koje provodi Komisija daju joj za pravo da se u "realnom životu" tretira i ponaša kao "vlada Zajednice". treba naglasiti da Komisija u ovom trenutku ima važnu misiju nadnacionalnog organa koji daje pokretačku snagu procesima evropskih integracija. što je regulisano članom 107. upozorenja. Komisija participira u pripremi akata za Savjet Evropske unije. Evropski Savjet je promovisao "otvoreni metod koordinacije". Ovu instituciju servisira generalni sekretarijat u čijoj se funkciji nalaze Komitet stalnih predstavnika 9 COREPER. Ipak. po mnogo čemu su specifični. dijelom čak i (kvazi)sudsko tijelo Unije. Isto tako. Ipak. ova forma organizovanja je po mnogo čemu specifična. pa se u EU stvaraju i negativne percepcije o Evropskoj komisiji kao ultrabirokratskom tijelu. U njemu se pazilo na ravnomjerniju distribuciju predsjedavanja od strane velikih zemalja Unije. izvršno. igrajući ključnu ulogu u realizaciji vizije 11 i ideje o ujedinjenoj Evropi i kao takva predstavlja "srce institucionalnog sistema Evropskih zajednica.3. Evropska komisija predstavlja respektabilnu i sa praktičnog aspekta jedinstvenu komunitarnu instituciju. Broj odluka i uredbi je enormno visok. Bruxelles. striktno konsenzusom. fuzijom nekih izvršnih organa Zajednice i budućnost koja će Evropskoj komisiji odrediti konačne konture organizovanja i dati joj odgovarajući arsenal ingerencija. Iako je sa aspekta osnovnih demokratskih načela. Tako objašnjavamo privremenost nekih rješenja u organizaciji Evropske komisije. Ipak. 11 O institucionalnoj ulozi Komisije u EU vidjeti u: J. kojima su prema odredbama Ugovora o Evropskoj uniji dodijeljene ključne ingerencije u razvoju ekonomskog sistema i monetarnoj sferi. preko nje se nadgleda provođenje zakona i ustavne regulative. te donosi uputstva koja 10 su obavezujuća za zemlje kojima su upućene. Budžetski komitet i Specijalni komitet za poljoprivredu. Poslije usvajanja takvih dokumenata Savjet. pokreće programe i projekte. Komisija. Odstupanja nacionalnih politika podrazumijevaju apele. postoji autonomnost u pronalaženju modusa njihovog izvršenja. pa čak i primjenu sankcija od strane EU (npr. god. Louis & M. posebno kroz nadgledanje makroekonomske politike i zapošljavanja. Evropska komisija Evropska komisija je važno zakonodavno. Hijerarhijski. Savjet Evropske unije u svome djelokrugu rada donosi regulative i uredbe sa obavezom svake zemlje članice da ih primjenjuje. Universite de Bruxelles. kao način sprovođenja politika Zajednice obavezne su za subjekte i nivoe na koje se odnose." Evropska komisija podnosi zakonske prijedloge. 1989. ali i najviša ovlašćenja u sektoru spoljne i bezbjednosne politike. COREPER skraćeno od Committee of Permanent Representatives (Komitet stalnih predstavnika). ali i prema savremenim ustavnim doktrinama riječ o neobičnoj koncentraciji ingerencija u jednom funkcionalnom organu. god. zavisiće buduće ingerencije i reforme ove institucije. Tako npr. Na tijelima Komisije se usvajaju odluke obavezujućeg karaktera. Nastanak 1965. Waelbroeck. Ugovorom su regulisani odnosi Komisije i Evropskog parlamenta. Ona je izuzetno važna za funkcionisanje Unije i predstavlja njen centralni organ. mišljenja i preporuke često mogu biti u funkciji nagovještavanja donošenja obavezujućih regulativa i uredbi. Ona izvršava operativne zadatke u Uniji uz ovlašćenja koja prevazilaze ingerencije vlada njenih članica. god. Ipak. 1. Parlament može podsticati Komisiju na izradu akata kojima se provode obaveze i zadaci iz Ugovora na nivou Unije (član 192. Ovakav pristup je formalizovao Evropski savjet u Lisabonu 2000. kao embrion buduće vlade EU ima širok manevarski prostor za djelovanje. La Commission au Coeur du systeme institutionnel des Communautes europeennes. te kreira druge mjere za Savjet Evropske unije.Aktuelni plan predsjedavanja je napravljen 1996. slučaj "probijanja" budžetskih limita u Grčkoj). Ugovora).

zatim CARDS. U domenu zajedničke spoljne politke Evropska komisija može davati inicijative. Novi veliki projekti i programi kao što su INTERREG za zemlje članice. Prethodno se mora obezbijediti saglasnost Evropskog Parlamenta. ipak i ona obezbjeđuje komunikaciju sa UN i njenim specijalizovanim institucijama. nekad i grandioznim programima. stimuliše zaposlenost. dok se ratifikacija Komisija vrši u Evropskom Parlamentu. No. U sljedećoj tabeli su prikazani svi dosadašnji predsjednici Evropske komisije: 8 . Iako je uloga Komisije na spoljnopolitičkom planu inferiorna u odnosu na značaj Savjeta Evropske unije. uz već afirmisane programe kao npr. Komisija upravlja i Evropskim fondom za regionalni razvoj i Evropskim fondom za poljoprivrednu orijentaciju i garancije. utiče na rast ličnog standarda građana itd. Tacis i Meda za programe prekogranične saradnje. zajedničke poljoprivredne politike. Komisija je u svom sastavu do 2004. Dalje. carinskog sistema itd. EU u kontinuitetu afirmiše proklamovanu politiku i ciljeve. tako da u obliku dokumenata. Predsjednika Evropske komisije bira Savjet Evropske unije kvalifikovanom većinom. PHARE. kakva je uloga Evropske komisije u sferi rješavanja ekonomskih problema i makroekonomske politike? Ona je zadužena za provođenje zajedničkih politika EU i kao izvršni organ implementira odluke Savjeta Evropske unije. kumuliralo različitim vrstama problema u radu Komisije. kojima predsjedava član Komisije. i 1993. Međutim. Ova stručnoadministrativna tijela primjenjujući različite procedure razmatranja i odlučivanja utiču na specifične probleme funkcionisanja trgovinske politike. EU razvija međunarodnu saradnju sa afričkim. dodatno su opteretili rad Komisije. Treba apostrofirati da su 1988. bez obzira da li su se one već integrisale u EU ili se nalaze u predpristupnoj ili pristupnoj fazi. Poslije imenovanja komesari više ne predstavljaju države iz kojih dolaze. S druge strane. Pravila utvrđuju i limite vrijednosti poklona koje komesari mogu primati. Evropska komisija ima posebnu odgovornost za afirmaciju odnosa sa istočnim zemljama. već odgovaraju Skupštini Evropskih zajednica i uživaju punu političku i ekonomsku samostalnost. a ima zemalja koje još nisu imale komesara. proširenja Zajednice. god. Fond za regionalni razvoj je veoma značajan instrument kojim se djeluje na ravnomjerniji razvoj pojedinih područja Unije (ima izraženu ekonomsku i socijalnu komponentu). Ovo se posebno odnosi na devedesete godine prošlog vijeka kada je Evropska komisija dodatno opterećena novim zadacima. Oni se mogu birati više puta iz iste zemlje. Ona posjeduje i opšta ovlašćenja. Jedan od najvažnijih se odnosi na tzv. imala dvadeset članova-komesara. Komisija raspoređuje resore komesarima prema određenim kriterijumima. To Komisiji daje dodatne obaveze. Ova visoka funkcija se bira na mandatni period od pet godina i njen nosilac ima izuzetno visoka i značajna ovlašćenja. memoranduma ili na drugi način može davati inicijative i sugestije po različitim komunitarnim pitanjima. broj komesara porastao na 30. dodatni poslovi često nisu bili praćeni rastom finansijskih kapaciteta za njihovu implementaciju što je. prijedloge ili insistirati na zasjedanju Savjeta Evropske unije na rješavanju tih pitanja. AGENDA. ali bez adekvatne finansijske kompenzacije.može usvojiti neki akt ili odluku koji mijenjaju ono što je već usvojeno. karipskim i pacifičkim državama preko Evropskog fonda za razvoj itd. obavezno prijavljivanje finansijskog stanja. dok je poslije 2004. udvostručeni strukturni fondovi. Svjetskom trgovinska organizacijom (WTO) i drugim međunarodnim i specijalizovanim organizacijama. Formacijski. Njegov nacrt i stručno mišljenje Komisija dostavlja Savjetu Evropske unije i Evropskom parlamentu participirajući tako u njegovoj kreaciji i usvajanju. Prema ovim kodeksima oni ne mogu obavljati nijednu drugu plaćenu ili neplaćenu funkciju ili vršiti bilo kakav izborni mandat. komesarima su nametnuta stroga pravila ponašanja. Evropska komisija upravlja strukturnim fondovima (fundamentalnim finansijskim resursima regionalne politike). Evropska komisija je zadužena za procedure projektovanja i bilansiranja budžeta. Mandat članova Komisije traje pet godina i može se obnoviti. protokola. U određenim situacijama i Savjet može obavljati neke izvršne funkcije. uz deficit administrativnog osoblja. uključujući i finansije bračnog druga. jer su integracije uz formalnopravne poslove praćene mnogim. Komesare biraju zemlje članice. Komisija raspolaže određenim dijelom opštih normativnih nadležnosti sa pravom da po pojedinim pitanjima može uputiti direktive državama članicama. god. te utvrđuju posebna pravila sukoba interesa. Ona upravlja i socijalnim fondom koji unapređuje socijalnu politiku Unije. Završetkom sjevernih ušlo se u procese južnih širenja. god. Poslije posljednjeg proširenja na EU27 broj komesara je manji od broja država. ali i podigli njen uticaj. Važna je i uloga komiteta formiranih od strane predstavnika članica EU.

Ministar za javne radove Ministar poljoprivrede Ministar ekonomije i finan. Ugovor iz Nice dodatno ojačava poziciju predsjednika i on postaje istinski lider Komisije. posebno u kontekstu novih zajedničkih politika. Sve navedene mjere koje je predložila Evropska komisija imaju za cilj da amortizuju udare na ekonomski rast. saobraćaj. konkurenciju. ali i zemlje članice rade intenzivno na otklanjanju posljedica krize i u 2009. Jednostavno.Britanija Dužnost prije Komisije Ministar spoljnih poslova Ministar ekonomije i fin. energiju itd. Institucije EU. Pored ovoga. Uglavnom. Ugovorom iz Amsterdama uloga predsjednika je dodatno ojačana.Tabela 1. Dakle. predviđeno je i smanjenje poreza na dodatu vrijednost kako bi se privredi omogućilo smanjenje troškova i pomoglo na jačanju unutrašnje i spoljne konkurentnosti. uključujući i moguće promjene resora. posebno za finansiranje malih i srednjih preduzeća. Uloga Evropske komisije se može objasniti na primjeru donošenja mjera kojim se nastoje ublažiti negativni uticaju aktuelne krize na ekonomiju zajedničkog tržišta EU. radi se o utvrđivanju zajedničkih smjernica za članice EU. 1995-1999 Predsjednik Vlade-Premijer Predsjednik Vlade-Premijer Jacques Santer Luksemburg Predsjednik Vlade-Premijer 1985-1995 Jacques Delors Francuska Luksemburg Predsjednik Vlade-Premijer 1999-2004 od 2005 Romano Prodi Jose M. posebno kroz nadležnosti političkog odlučivanja. U drugoj polovini 2008. uvođenje koordinacije sa državama članicama u izboru komesara. javne dugove i inflaciju. Ortoli Roy Jenkins Gaston Thorn Država Njemačka Belgija Italija Holandija Francuska V. pad zaposlenosti i preduprijede socijalne nemire širih razmjera. kako za zemlje članice. Svi predsjednici su na neki način. Dalje. Direktorati sarađuju i koordiniraju sa drugim institucijama bez obzira na njihovu poziciju na hijerarhijskoj ljestvici i brinu o dosljednoj primjeni donešenih mera. Ministar ekonomije i finan.Barroso Italija Portugal Iz tabele je vidljivo da su predsjednici birani uglavnom od premijera ili ministara ekonomije i finansija zemalja članica Unije.2: Dosadašnji predsednici Evropske komisije Period 1958-1967 1968-1969 1970-1972 1972-1972 1973-1976 1977-1980 1981-1984 Ime iprezime Walter Hallstein Jean Rey Franco M. uočava se da su predsjednici Komisije uglavnom visoki funkcioneri ekonomske provenijencije. Zato je organizacija direktorata-direkcija podijeljena na industriju. prema planu se može odstupiti od proklamovanih "kriterijuma konvergencije". To samo po sebi govori o karakteru problema i pitanja kojima se bavi ova visoka komunitarna institucija. promjene u Zajednici utiču na strukturu i broj direktorata-direkcija koje vremenom postaju sve brojnije u odnosu na prethodne decenije. Malfatti Sicco Mansholt François X. Ministar ekonomije i finan. pokretati nove ideje i predlagati nove zakonske prijedloge. Sredstva se prema planu trebaju iskoristiti za finansiranje privrednih aktivnosti i saniranje finansijskih tržišta na kojima su blokirani krediti za privredu. Razvoj Unije je praćen ekspanzijom novih direktorata-direkcija. "Delorovi paketi" ili "Manšoltov plan" u poljoprivredi. poljoprivredu. god. koje imaju zadatak da njihovu realizaciju usklade sa nacionalnim planovima. To govori o značaju i profesionalnom profilu jedne od najznačajnijih i najodgovornijih funkcija u EU. Oni mogu odlučivati u domenu svojih nadležnosti. god. regionalni razvoj. manje ili više. dok će razliku od 170 milijardi obezbijediti članice EU. U ovim sredstvima budžet EU će participirati sa oko 30 milijardi evra. tako i za Zajednicu u cjelini. šefovi država i vlada EU su u Briselu odobrili da Zajednica izdvoji 200 milijardi evra za saniranje ekonomske krize. Iz predloženog se može zaključiti da je uloga Evropske komisije u ekonomiji EU veoma značajna. U okviru Komisije djeluju Generalni direktorati (ili Generalne direkcije) kao važne institucije realizacije planiranih ciljeva i provođenje zajedničkih evropskih politika. Zbog neplanirane redistribucije dohotka Komisija je predložila da se privremeno dopusti i probijanje strogih limita za budžetske deficite.5% GDP što su prema budžetskim izdvajanjima visoka sredstva. Plan Evropske komisije je da se finansijska podrška kreće u nivou od oko 1. ostavljali rezultatske tragove. u čemu je uloga Komisije često i presudna. 9 . Bez pretenzija za valorizacijom njihovih rezultata (jer će se o tome detaljnije govoriti u sljedećim poglavljima ove knjige) za mnoge od njih su vezane određene reforme kao npr.

god.). jer na nivou EU još uvijek nije pronađeno rješenje za obezbjeđenje dovoljog broja stručnih kadrova za efikasniji rad svih tijela. ove institucije (direktorati i ostale službe) zapošljavale 28.5 hiljada zaposlenih službenika. 9/56. Ipak. službe za izdavaštvo i interne revizije itd. ribolov.. a oni pojedinačno zaduženi za različite resore kao npr. budžetski limit u periodu 2000-2006. unutrašnje tržište. poljoprivreda. bez kompleksne analize se ne može dati realnija ocjena efikasnosti funkcionisanja komunitarnih institucija.27% GDP EU. fiskalni sektor. zapošljavanje. implementaciju velikog broja zajedničkih politika.2% DBP. industrija. te Evropska grupa za etiku u nauci i novim tehnologijama i grupom savjetnika. Broj zaposlenih još uvijek ne predstavlja pretjerano finansijsko opterećenje. OLAF. regionalna politika.6. Veliku odgovornost za ovakvo stanje snose i same države članice. sa pravom se postavlja pitanje o troškovima potrebnim za njegovo funkcionisanje? Iako su ti troškovi prema ukupnom outputu EU relativno niski i iznose svega oko 1. Ako se analizira struktura finansijskih okvira funkcionisanja EU i sredstva za rad administracije stave u odnos sa planiranim GDP Zajednice dolazi se do zaključka da je riječ o podnošljivim sredstvima za ovu istorijsku etapu njenog razvoja. što se vidi iz tabele 1. ukupna budžetska izdvajanja na nivou Zajednice iznose oko 240 evra per kapita. Direkcije obavljaju zadatke koji su indentični poslovima ministarstava jer je svaka od njih odgovorna jednom komesaru. rashodi administracije su. iznosio 1. a neke i značajno redukovane. provođenje spoljne politike i realizaciju brojnih drugih zadataka. koji su direktno ili posredno upravljali budžetom od blizu 97 milijardi evra. konkurencija. Nemaju pravo odlučivanja već preciznu izvrčnu ulogu. god.11. CICE. Dakle. god. Tako su tokom 2002. Gornja granica srednjoročnih finansijskih okvira maksimalnih rashoda je strogo limitirana i nje se moraju pridržavati svi nosioci budžetkih aktivnosti. te funkcioneri. Kako se na prvi pogled čini da je administrativno-politički aparat EU glomazan. stavka budžeta koja bilježi kontinuirani rast. aff.Tabela 1. spoljni poslovi i dr.24% GDP.3: Organizaciona struktura generalnih direktorata Energija i saobraćaj Administracija i osoblje Regionalna politika Mediji i komunikacije Razvojna politika Pravosuđe i unutrašnji poslovi Unutrašnje tržište Politika zapošljavanja i socijalna politika Porezi i carinska unija Istraživanje Trgovina Zajednički istraživački centar Politika konkurencije Politika zaštite životne sredine Budžetska politika Zaštita zdravlja i potrošača Finansijska kontrola Kancelarija za humanitarnu pomoć Ekonomski i finans. Iako su budžetske stavke u toku planiranja različito tretirane.1958. Evropska služba za borbu protiv pronevjera. Problem je nedovoljan kvalitet zaposlenih. služba za prevođenje i 12 konferencije. dok je od 2007.4. ostalim dijelovima 13 Komisije i njenim pomoćnim organima su zaposleni administrativni i stručni radnici. Ova praksa je uvedena na inicijativu Komisije iako nije predviđena osnivačkim aktima Unije (vidi u tekstu presude od 13. ekonomska i monetarna pitanja. limitiran na 1. budžet. 13 12 10 . vidljivo je da EU ima razvijenu organizacionu strukturu koja joj omogućava efikasno provođenje strateških ciljeva. Tako je npr. Meronic/Haute Autorite. do 2013. koje u nedostatku političke volje još uvijek nisu došle do optimalnih rješenja usmjeravanja najstručnijih kadrova u institucije EU. Treba istaći važnu činjenicu u vezi finansiranja komunitarne administracije. pored izdataka za poljoprivredu i razvoj konkurentnosti. saradnju sa zemljama članicama. str. socijalna politika. U okviru ovih službi su organizovani i Eurostat. poslovi Informaciono društvo Preduzetništvo Spoljni poslovi Poljoprivredna politika Politika proširenja Politika ribarstva U okviru "ostalih službi" su organizovani Generalni sekretarijat i pravna služba. U generalnim direkcijama.

Kao u slučaju Evropskog savjeta. posebno kada se uzmu u obzir zadaci centralnih komunitarnih institucija u izgradnji EU. Godina iznos (mlrd. god.38 1. evra) Godina Iznos (mlrd. Ali.b. kada je uloga Komisije u stvaranju i evoluciji Unije bila veoma značajna.02 6.180 2007-2013 50.680 2010 7.12 41.300 Izvor: http//www.4: Rashodi administracije prema finansijskom okviru 2007-2013. treba konstatovati da je ovdje riječ samo o administraciji centralnog nivoa vlasti.yu Dakle.5. vođenju zajedničkih politika i realizaciji spoljnopolitičkih aktivnosti. neophodno ih je staviti u odnos sa ukupnim rashodima budžeta EU.Tabela 1.bg. Rashode budžeta agregirane po ključnim aktivnostima prikazuje tabela 1. Tada se može primjetiti da su oni još uvijek na relativno niskom nivou. da se rad takvih institucija podvrgne kontroli Evropskog parlamenta. za razliku od prije nekoliko decenija.42 107. god.320 2008 6. Ipak. Na prvi pogled ovaj iznos je izuzetno visok. potrebno je reći da je. Takvoj slici doprinose i suprostavljeni stavovi u vezi njene uloge u realizaciji projekta stvaranja ujedinjene Evrope. Ipak. god. Kritičari traže njeno kontinuirano mijenjanje.85 105. slobode.38 100 54 718 541 1 176 966 7 352 747 6 942 264 444 646 115 497 219 54 579 471 1 162 155 8 093 291 6 604 078 1 073 500 107 378 470 100.050 2013 7. Ne bi trebalo zanemariti da je EU već sada jedan od ključnih svjetskih ekonomskih i političkih aktera što je zasluga centralnih institucija i komunitarne administracije. jer u članicama još funkcionišu nacionalne administracije. No. planirani su u iznosu od oko 50 milijardi evra. poljopriv. 11 R. radikalnije promjene postojeće organizacione strukture institucija EU nisu realne.25 101. 1 1 2 3 4 5 6 % 6 38. Tabela 1. U cilju povećanja efikasnosti predlažu se različite ideje a jedna od njih je i transformacija Komisije u sekretarijat ili drugi oblik pratećeg servisa Savjeta Evropske unije. (u 000 evra) Budžet Budžet Indeks Naziv 2007 2006 2 3 4 5(3/4) Održiv razvoj 44 862 050 35 865 973 125.5: Rashodi budžeta EU u periodu 2006-2007. neophodno je istaći da su troškovi administracije Unije (pogotovo ako se kompariraju sa ostvarenim društvenim proizvodom koji se realizuje na zajedničkom tržištu) podnošljivi. politika-CAP Građanska prava. Međutim.37 6.ac.eu/budget/ Iz prethodne tabele se vidi da se troškovi administracije EU kreću u nivou od oko 6% od raspoloživog budžeta.ekof. evra) 2007 6. evropesimisti i evrokritičari u svakoj problematičnoj i kriznoj situaciji aktuelizuju rasprave o ovim troškovima.450 2009 7.900 2012 7. bezbjednost i pravda EU kao globalni partner Administracija Kompenzacija UKUPNO Izvor: http://eur-lex. i ovoj instituciji postepeno opada uticaj. kako interno.europa. ali i mišljenja da se Komisija previše birokratizovala i otuđila od realnih komunitarnih problema.08 Zajedn.01 0.720 2011 7. ova institucija bilježila kontinuirani uspon i rast rejtinga. I na kraju. tako i prema državama članicama EU i ostatku svijeta.56 . Traži se. da bi se objasnila dimenzija troškova administracije EU. Savjeta Evropske unije i parlamenata zemalja članica EU.84 47. ukupni troškovi administracije EU u periodu 2007-2013.27 90.

Za razliku od klasičnih parlamentarnih funkcija ovo tijelo ne bira i podržava vladu mehanizmima parlamentarne većine. god. Evropski parlament je prva institucija koja je definisana Ugovorom iz Rima ali ne u današnjem obliku i pod sadašnjim nazivom. Ipak. god. gdje je ova institucija ostala bez nadležnosti. a njena primjena odložena za pet godina. god. god. 14 iako hijerarhijski visoko pozicionirane. Ipak. ovo tijelo predstavlja 15 jedinstvenu međunarodnu instituciju a njegovi članovi se biraju direktnim izborima na demokratski način. 16 Evropski parlament je nasljednik Skupštine EZUČ. a kasnije i Ugovorom iz Masrihta. što ovu instituciju čini jedinstvenom u parlamentarnoj praksi. Tako npr. Članovi Evropskog parlamenta se biraju na period od 5 godina. posebno u fiskalnoj sferi. mnogo važnija uloga Parlamenta je svedena na lansiranje političkih inicijativa i strategija u cilju jačanja integracionih procesa. ali je i tu u nekim segmentima limitirana. a manje izvršnu ulogu.1. Poslije 1984. Međutim. Poslije proširenja 1973. Parlament može istraživati slučajeve korupcije većih razmjera. Jedinstvenim evropskim aktom. Parlament može imenovati i ombudsmana sa istražnim nadležnostima koji može razmatrati žalbe svih institucija EU izuzev Suda pravde i Suda prve instance. Evropski parlament participira u potvrđivanju međunarodnih sporazuma ili ugovora o proširenju koje donosi natpolovičnom većinom. 15 Prvi direktni izbori za Evropski parlament održani su 1979. Od ukupnog broja jedna trećina članova su žene a izborni proces se odvija po univerzalnim izbornim pravilima. ali još uvek nije postao glavno zakonodavno tijelo. god. a poslije izbora provedenih 1979. Odluka o direktnim izborima donešena je na Samitu u Parizu 1974. ukupno 410 poslanika. god. imaju predominantno deklarativnu. Sadašnji sastav 17 Evropskog parlamenta broji 736 članova. ojačane su i proširene nadležnosti Evropskog parlamenta. Kao izabrano tijelo Evropski parlament je odmah po uspostavljanju počeo predlagati fundamentalne prijedloge. Tako je 1984. savjetodavnog tijela osnovanog 1952. broj poslaničkih mjesta raste na 434 da bi se poslije ulaska Španije. god.4. Evropski parlament ima 198. Ova visoka institucija je Rimskim ugovorom bila definisana kao Skupština i ovaj naziv 16 je zadržan do 1962. god. Treba naglasiti da političke aktivnosti Parlamenta. Dakle. Zakonodavne ingerencije Parlamenta su limitirane. kršenje postojećih zakona i propisa ili nenamjenska trošenja sredstava. Skupština je imala 78 predstavnika a promjene su izvršene rezolucijom Parlamenta 1962. Ali. Važno je naglasiti da Evropski parlament u koordinaciji sa Savjetom Evropske unije odlučuje o nekim zakonodavnim i budžetskim pitanjima. dok 2008. posebno u demokratskoj kontroli komunitarnih aktivnosti. pa tako npr. god. Za tu svrhu se mogu koristiti privremene komisije ili drugi mehanizmi kontrole. Ugovor iz Nice ovaj broj povećava na 732. 12 14 . uticaj Parlamenta je ipak optimalno dimenzioniran i smješten u veoma složene i fleksibilne ustavno-pravne okvire. kada je promijenjen naziv u Evropski parlament. potvrđuje izbor Evropske komisije koju može čak i raspustiti odlukom dvotrećinske većine. uvažavajući da je ovo specifična razvojna etapa EU i da su sile divergencija među članicama i kandidatima za prijem snažne. u oblasti fiskalne politike Parlament posjeduje limitirane nadležnosti dok je njegova uloga u usvajanju i kontroli budžeta značajna. Ovo ukazuje na složene procedure odlučivanja Evropskog parlamenta. Švedskom i Finskom povećava broj poslanika na 626. U tom sistemu odlučivanja je i većinska podrška Parlamenta u nekim situacijama neobavezujuća za Savjet Evropske unije ili za Evropsku komisiju. EU27 ima 736 poslanika. sačinjen nacrt Ugovora o osnivanju EU (poznat kao "Spinelijev plan") ali on nije usvojen iako su njegove ideje realizovane kroz druge komunitarne programe i ugovore. god. Evropski parlament Evropski parlament je visoki zakonodavni organ Evropske Unije. već većinsku podršku obezbjeđuje od pitanja do pitanja. 17 Amsterdamskim ugovorom je predviđeno da Evropski parlament može imati najviše 700 poslanika bez obzira na broj članica. Evropski parlament ima pravo imenovanja i raspuštanja. Grčke i Portugala u Uniju povećao na 518. Slijedeće proširenje sa Austrijom.

Posljednji izbori za Parlament su održani 7. god.6. U tabeli 1. Britanija Španija Poljska Rumunija Holandija Belgija Češka R.7: Političke grupacije u Evropskom parlamentu (2008. Ali. juna. U Evropskom parlamentu poslanici se grupišu. Parlamenta 284 215 103 44 42 41 24 32 Broj članova 99 78 78 78 54 54 35 27 24 24 24 24 24 Zemlja članica Švedska Austrija Bugarska Finska Danska Slovačka R.6: Članovi Evropskog parlamenta po zemljama članicama (2008. Ovakva politička situacija se ponavlja u skoro čitavom periodu postojanja Parlamenta. tako da se odlučivanje u ovom domu usložnjava. 13 . ne po nacionalnoj matrici. sa ovom raspodjelom nisu zadovoljni osnivači niti novoprimljene članice jer stalno širenje Unije dovodi do teritorijalnih disperzija glasova. Irska Litvanija Letonija Slovenija Kipar Estonija Luksemburg Malta Broj članova 19 18 18 14 14 14 13 13 9 7 6 6 6 5 Iz prethodne tabele je vidljivo da su dvije vodeće političke grupacije u Evropskom parlamentu Evropska narodnjačka partija-Evropske demokrate i Partija evropskih socijalista. Ove dvije grupacije nikada nisu mogle pojedinačno imati natpolovičnu parlamentarnu većinu. na kojima su 18 učvršćene konzervativne i desne političke opcije što neki analitičari tumače i kao trijumf evroskepticizma.) Politička grupacija Evropska narodnjačka partija-Evropske demokrate Partija evropskih socijalista Savez liberala i demokrata za Evropu Unija za Evropu nacija Evropski zeleni-Evropski slobodni savez Evropska ujedinjena ljevica-Nordijska zelena ljevica Nezavisnost i demokratija Nepriključeni članovi Izvor: Evropski parlament Br. 2009. vidi da ekonomski razvijenije zemlje i osnivači Zajednice imaju i najveći broj članova Parlamenta čime se želi sačuvati kontinuitet evropskih integracija.Tabela 1. god. nego prema pripadnosti političkoj opciji i transnacionalnim političkim grupama.) Zemlja članica Njemačka Francuska Italija V. prikazane su ključne političke grupacije koje egzistiraju u Evropskom parlamentu: Tabela 1. Podršku multi-nacionalnom pristupu u koncentraciji stranaka i poslaničkih mandata pružio je i Ugovor iz Mastrihta. god. To ne iznenađuje ako se zna da su političke partije koje funkcionišu na cijeloj teritoriji EU ili njenom većem dijelu snažni integracioni i kohezioni faktori 18 Na izborima pravo glasa je imalo blizu 380 milona evropljana koji su birali 736 poslanika Parlamenta. Član.7. Situacija postaje još kompleksnija kada se članovi Parlamenta svrstaju prema političkim afinitetima. Grčka Mađarska Portugal Izvor: Evropski parlament Iz tabele se 1.

člana Administrat-ivnog savjeta itd. Komisija za kulturu. Komisija za slobode. riječ je o širokom spektru ograničenja. Evropski parlament posebno afirmiše rad komisija koje pripremaju prijedloge i radne materijale za plenarne i godišnju sjednicu. najmanje 25 članova Parlamenta iz sedam zemalja. U ovom gradu se održava dvanaest plenarnih sjednica a vanredne se održavaju i u Briselu. Komisije Evropskog parlamenta ekonomskog i subekonomskog karaktera: Ekonomska. ali kako je već rečeno. Međutim. poslanik ne može biti član Ekonomskog ili Socijalnog komiteta Unije. Sljedeći pregled razvrstava komisije Evropskog parlamenta prema ekonomskom i neekonomskom karakteru njihove djelatnosti. a definitivna opredjeljenja potvrđena Ugovorom iz Amsterdama kojim se Strazbur inauguriše u parlamentarni centar ujedinjene Evrope. zdravstvo i zaštitu potrošača Komisije Evropskog parlamenta neekonomskog karaktera: Komisija za spoljna pitanja. Ovo tijelo ima ovlašćenje da između poslanika izabere Predsjednika i predsjedništvo koje zatim bira generalnog sekretara Evropskog parlamenta (koji koordinira i usmjerava rad službi i pomoćnih tijela). Posebna pažnja je posvećena sukobu interesa i inkopatibilnosti funkcija kao što su funkcije člana vlade države članice. Komisija za ustavna pitanja. poslanici imaju prava na imunitet i druge privilegije. Komisija za prava građana. verifikaciju imenovanja i imuniteta. Kada je riječ o načinu izbora. komiteta. Rimski i Amsterdamski ugovori predviđaju jednoobrazne procedure u izborima za članove Parlamenta. države članice slobodno određuju demokratsku proceduru po kojoj će izabrati svoje poslanike u Evropski parlament. monetarna i komisija za industrijsku politiku Budžetska komisija Komisija za budžetsku kontrolu Komisija za spoljne ekonomske odnose Komisija za regionalnu politiku Komisija za poljoprivredu i razvoj sela Komisija za ribarstvo Komisija za istraživanje. a od juna 2009.Zajednice i komunitarne ideje. ali su problemi riješeni Ugovorom iz Edinburga. 14 . Poslanici se biraju na pet godina i imaju političku pripadnost. Komisija za prava žena. čime se u procesu odlučivanja povećava transparentnost i efikasnost rada. omladinu. Mjesto zasjedanja Evropskog parlamenta je Strazbur. od kojih je najvažniji princip slobode javnog mišljenja i glasanja. Da bi se formirala politička grupa neophodno je obezbijediti 20 poslanika iz 6 zemalja. Ove političke grupe imaju vlastite sekretarijate. prava građana i unutrašnje poslove. obrazovanje i medije. s tim da takvu proceduru propišu Savjet Evropske Unije i Evropski parlament. u skladu sa univerzalnim izbornim pravilima. Komisija za određivanje. Dakle. No. članova komisija. god. Takođe. tehnološki razvoj i energetiku Komisija za razvoj i saradnju Komisija za saobraćaj i veze Komisija za ekologiju. bezbjednosnu i odbrambenu politiku. Parlament servisira generalni sekretarijat koji je lociran u Luksemburgu. U radu Evropskog parlamenta se ispoljavaju političke razlike koje se prenose i na rad komisija i ostalih tijela. niti biti član organa upravljanja komunitarnim fondovima nastalim realizacijom Osnivačkih ugovora. Komisije prema potrebi. Komisija za radna i socijalna pitanja. Kao i u uobičajenim situacijama parlamentarne demokratije Evropski parlament može oduzeti poslanički imunitet. Oni se ne mogu pozivati na pravo imuniteta u slučajevima kada budu uhvaćeni u nekom krivičnom djelu. Nerijetko se pribjegava formiranju privremenih komisija ili potkomisija zaduženih za elaboraciju specifičnih tema. Ovo je stvorilo problem funkcionisanja ovog visokog tijela. Poslanik ne može biti zaposlen u Evropskoj investicionoj banci ili sličnim institucijama. Godišnje zasjedanje se održava svakog drugog utorka mjeseca marta. Komisija za žalbe. direktorata i predstavnika Računovod-stvenog Suda ili Suda pravde. I Ugovor iz Masrihta predviđa mogućnost jednoobraznih izbora. zbog protivljenja Velike Britanije ovaj koncept se ne realizuje.

Građani Unije mogu ulagati žalbe na rad zajedničkih institucija. zakonodavna uloga se vrši konsultacijama. 20 19 15 . izazvalo veliku krizu u Zajednici. Parlament može formirati i interparlamentarne delegacije koje komuniciraju sa parlamentima drugih zemalja. transevropskim mrežama. god. Ovdje se ne radi samo o izglasavanju članova Evropske komisije. Tehnički. god. postoji limitiranost Parlamenta u sektoru budžetskih nadležnosti. U obavezne troškove ulaze izdaci za finansiranje poljoprivrede i rashode koji se u budžetu javljaju kao recidivi Osnivačkih ugovora i o njima odlučuje Savjet Evropske unije. Parlamentu dakle. Dakle. Ugovor iz Mastrihta ustanovljava i postupak zajedničkog odlučivanja koji se odvija u nekoliko faza. zbog pomoći slabije razvijenim članicama. i 1985. To je i razumljivo jer se najveći broj institucija EU bavi pitanjima iz ekonomske i subekonomske sfere. one se najčešće obavljaju sa Savjetom Evropske unije onda kada je to predviđeno Osnivačkim ugovorom. i njegovo neprihvatanje (zbog zloupotraba i nepravilnosti) je tokom 1999. transportu. istraživanju. 21 Ustanovljena 1994. Izvještaj je razmatran 1998. Ipak. istraživanju i razvoju. te međunarodnim institucijama i organizacijama. članovi Evropskog parlamenta mogu postavljati pitanja Evropskoj komisiji i Savjetu Evropske unije. Parlament ima karakteristike medijatora ili ombudsmana. Ali. Postupak uspostavljen JEA omogućava Skupštini Zajednica pravo veta i dostavljanje amandmana. profesionalnoj obuci. kohezionih fondova. pripada pravo naknadne ocjene i kontrole prihvatanjem ili neprihvatanjem izvještaja o 20 izvršenju budžeta koji podnosi Evropska komisija. zaštiti životne sredine. Već je rečeno da se u slučaju sumnje u korupciju ili nenamjenskog trošenja mogu konstituisati privremena tijela. što su "omogućile" odredbe Ugovora iz Mastrihta. Najčešće se primenjuje u odlučivanju u oblasti uređenja unutrašnjeg tržišta ali nije rijetka upotreba i u slobodi kretanja radne snage. god. prevare i dr. Mastrihtom je proširen postupak saradnje na nove oblasti kao što su odluke o Evropskom socijalnom fondu. nekih međunarodnih ugovora i unifikacije izbornih pravila za Evropski parlament. Saglasno mišljenje se donosi većinom glasova Skupštine Zajednica. Iako nema ovlašćenje za donošenje godišnjih odluka o budžetskim prihodima i rashodima. Ovo je instrumentarij demokratske kontrole i ravnoteže političkog sistema Unije. životnoj sredini. što obezbjeđuje kontrolu. nadležnost Parlamenta u oblasti budžeta je svedena na odlučivanje o tzv. zdravstvu te obrazovanju i kulturi. Dalje. saradnjom. Parlament kontroliše Komisiju i Savjet preko različitih izvještaja o njihovom radu ili preko peticija po različitim pitanjima funkcionisanja Unije. god. Evropski parlament je odbacio budžet 1980. Ugovor iz Nice proširuje postupke zajedničkog odlučivanja na industrijsku politiku i neka pitanja građanskog prava. Kada su u pitanju konsultacije. što je našlo mjesta i u Ugovoru o Evropskoj uniji. neobaveznim troškovima. Ugovor iz Amsterdama afirmiše upotrebu ovog postupka na socijalnu politiku. Ovo stanje je objašnjivo činjenicom da se evropske zemlje nalaze u procesima dominantno ekonomskih integracija. god. Parlament većinom glasova ili kvalifikovanom većinom od dvije trećine glasova može 19 odbaciti budžet. Tada Savjet Evropske unije i Evropska komisija moraju predložiti novi prijedlog budžeta. Davanje saglasnog mišljenja omogućava Evropskom parlamentu pravo veta u slučaju kada je saglasnost uslov za odluke Savjeta Evropske unije. zabrani diskriminacije na nacionalnoj osnovi itd. U Mastrihtu je ovaj postupak proširen na 21 određena pitanja iz domena rada Evropskog sistema centralnih banaka. Evropski parlament nije prihvatio izvještaj Evropske komisije o izvršenju budžeta 1996. saobraćaj. zajedničkim odlučivanjem i usaglašavanjem mišljenja. Evropski parlament ima važne ingerencije nad Evropskom komisijom i Savjetom Evropske unije kada je riječ o političkoj kontroli. evropsko državljanstvo. god. vidljivo je da većina pripada grupi koja se bavi ekonomskim ili subekonomskim temama. uslovima rada. Konačno. izuzev kad je riječ o pristupanju novih država članica. Fondovi imaju cilj smanjiti razlike u nivou razvijenosti zemalja EU i olakšati im pristup u EMU. već je riječ o tome da Skupština ima ingerencije odlučivanja o prijedlogu izglasavanja nepovjerenja Evropskoj komisiji.Iz pregleda se uočava heterogenost komisija. transparentnost i političku ravnotežu u cilju efikasnijeg funkcionisanja komunitarnih institucija.

Amsterdamskim ugovorom zajedničko odlučivanje ove dvije institucije se znatno proširuje slijedećim pitanjima: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Regionalni razvoj. Pitanja iz oblasti zaštite životne sredine iz nadležnosti EU. Prvi se odnosi na zajedničko odlučivanje od 1993. Saobraćaj i proširenje nadležnosti u oblasti transevropskih mreža. kultura i zdravstvo. Transevropske mreže. nastanjivanja i nostrifikacije diploma. Locirana su u dva perioda. Zapošljavanje i socijalna politika. god. Iz prethodnog pregleda se uočavaju ključni pravci evolucije EU. Carinska saradnja. Zdravstvena zaštita. Državljanstvo. Sloboda kretanja radne snage.Evropski parlament sa Savjetom ministara zajednički odlučuje o pitanjima koja su izuzetno značajna za funkcionisanje i razvoj EU. Dinamičnost i raznovrsnost zajedničkog odlučivanja Parlamenta i Savjeta najbolje govore o ovom važnom periodu za njen opstanak i stvaranju pretpostavki za nastavak integracionih procesa. Slobodno pružanje usluga na zajedničkom tržištu. Obrazovanje. Zaštita potrošača. Transparentnost. Istraživanje i razvoj. 16 . Dugoročni programi istraživanja. sloboda nastanjivanja i zabrana nacionalne diskriminacije. borba protiv prevara i zaštita podataka. Statistika. gdje spadaju: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Usaglašavanje zakonodavstva za regulaciju unutrašnjeg tržišta. poslije početka primjene Ugovora iz Mastrihta.

Ova činjenica je posebno važna zbog toga što je Unija veoma složena i dinamična državno-pravna integracija čiji razvoj nije moguć bez obimnog zakonodavstva i svih oblika regulacije. 22 Vidjeti više u: P. Kao vrhovni promoter i čuvar komunitarnog prava Sud svoju poziciju afirmiše filozofijom federalizma. Les organisations internationales.5. 17 . Sud ima tri osnovne nadležnosti. Slika 1.Simplificirana šema načina odlučivanja prikazana je na slici 1. On ima krucijalnu ulogu u razvoju evropskog prava. ili Evropski sud pravde je vrhovna sudska institucija EU. Konačno. Moreau Defarges. Drugu determiniše uloga krajnje instance u Zajednici koja se odnosi na rješavanje sudskih sporova. Sud pravde evropskih zajednica 1. Armand Colin.8.5. Zbog toga je i dobio epitet Vrhovnog suda "potencijalne evropske federacije. U tim situacijama nije potrebno prihvatanje nadležnosti ovog suda od strane država članica. Sud je nadležan za pružanje pomoći nacionalnim zakonodavstvima.8.: Simplificirana shema odlučivanja u EU 1." odnosno ova institucija EU 22 aktivno participira u kreiranju komunitarnog pravnog sistema federalnog tipa. 1993. Ovaj organ Zajednice zasjeda u Luksemburgu i nadležan je u svim slučajevima predviđenim Osnivačkim ugovorima. Prva obaveza se odnosi na zakonito provođenje Ugovora i drugih regulativa EU. Evropski sud pravde Sud pravde evropskih zajenica.

1.). 26 U literaturi se mogu naći i sinonimi Evropski revizorski sud ili Evropski finansijski sud. 18 . Međutim. 25 Ove odredbe su regulisane članom 220. između ostalog. ova institucija kontroliše zakonitost prihoda i rashoda Zajednice uvidom u desetine hiljada finansijskih operacija. Pred Sudom pravde evropskih zajednica mogu se voditi sljedeće vrste sporova: prethodno (prejudicijelno) pitanje. Računovodstveni sud postaje institucija Evropske unije. Dakle. Ugovora iz Nice. Aktima EU nisu predviđene bilo kakve restrikcije u vezi nacionalne pripadnosti zaposlenih u Sudu pravde. Sudije i advokati moraju biti stručne i nezavisne ličnosti koji se uz prethodni 23 dogovor sa vladama članica imenuju na mandatni period od šest godina. Evropski sud pravde i Prvostepeni sud. Sjedište Evropskog računovodstvenog suda je u Luksemburgu. fizičkog ili pravnog lica koje upravlja komunitarnim fondovima može izvršiti provjeru "na licu mjesta". a stupio je na snagu 1977. Pravni sporovi između država članica ili sporovi članica sa institucijama EU se iznose pred Evropsku komisiju i ukoliko se ne mogu pronaći rješenja. Ipak. Računovodstveni sud raspolaže drugim širokim ovlašćenjima. Iako nije klasični pravosudni organ. Čak je Ugovorom iz Amsterdama ovom sudu dozvoljeno da. 24 takvi slučajevi idu pred Sud pravde. tek po potpisivanju Ugovora iz Mastrihta. sprovođenja ugovora i implementacije regulative na cijelom području Unije. posebno u antimonopolskoj regulativi i trgovinskom zakonodavstvu. Računovodstveni sud ima pravo kontrole fondova Zajednice (kojima upravljaju spoljni organi) i Evropske investicione banke. Sud zasjeda plenarno i u vijećima od po tri.U svom sastavu Sud pravde ima po jednog sudiju iz svake zemlje članice (tako npr. Pored njih. O nekim aspektima pravnog položaja ovog suda govori činjenica da njegovi akti ne mogi biti predmet tužbe za poništaj pred Sudom pravde evropskih zajednica. jer kod svakog komunitarnog ili nacionalnog organa. Kao i komesari ili poslanici. Ako dođe do spora među članicama oko povrede Ugovora. Ugovor je. svaki u okviru sopstvene 25 nadležnosti. Evropski računovodstveni sud Ovaj sud je najmlađa i jedna od najautoritativnijih institucija EU. pet ili jedanaest sudija (veliko vijeće). tužba zbog neispunjenja obaveza i postupak (tužba) za utvrđivanje vanugovorne odgovornosti. što je posebno regulisano odjeljkom 5. sadržavao reforme budžetskih procedura i proširenje nadležnosti Skupštine iz Strazbura. praksa je pokazala da su sve dosadašnje sudije vodile porjeklo iz zemalja članica. Formacijski. tako i sudije Suda pravde evropskih zajednica uživaju zakonom propisane privilegije i imunitete. trebaju osigurati tumačenje i primjenu ovog Ugovora. Ugovora. god. U suprotnom tužba se predaje sudu. Odlukom Savjeta Evropske unije iz 1988. što ukazuje na kvazisudsku ingerenciju Komisije.6. Ugovor Računovodstvenom sudu proširuje ovlašćenja u istrazi. Preko "izjave o tačnosti računa i zakonitosti i regularnosti obavljenih poslova" Računovodstveni sud dostavlja Evropskom parlamentu i Savjetu Evropske unije na uvid regularnost poslovanja računa institucija i organa koje je osnovala EU. Stranke koje izlaze pred Sud pravde moraju imati zastupnike a odluke koje Sud donosi mogu biti u obliku presuda ili ordonansi. on ima petnaest članova koji se biraju na mandatni period od šest godina od strane Savjeta Evropske unije. Kod ovog suda je veoma važna brzina odlučivanja. Ovaj sud je ustanovljen Briselskim ugovorom 1975. Tajnim glasanjem Sud pravde imenuje sekretara i sekretarijat na mandatni period od šest godina. Ingerencije Prvostepenog suda su rezervisane za sporove između institucija EU i firmi. pokreće postupke za poništaj akata. polovina sudija se bira već poslije tri godine. zbog očuvanja svoje nadležnosti. Sud ima i opšte pravobranioce (u EU25 je bilo osam nezavisnih advokata-pravobranilaca). u EU25 ih je bilo 25 itd. Evropski sud pravde je krajnja instanca razrješavanja sporova. Njihov mandat može biti obnovljen. Sud participira u proceduri usvajanja izvještaja Evropske komisije o izvršenju budžeta pred Strazburškom Skupštinom i konsultuje se po relevantnim finansijskim i budžetskim pitanjima Zajednice. Prema Ugovoru iz Amsterdama. Zadatak suda je kontrola stanja cjelokupnih prihoda i rashoda Zajednice. Komisija mora dati odgovor najkasnije do tri mjeseca. u EU27 Sud ima 27 sudija. jer nema nikakva pravosudna ovlašćenja (shodno tome nema pravo gonjenja). U instituciji je zaposleno 23 24 26 Da bi se izbjegla izmjena cjelokupnog sudijskog kadra na kraju mandatskog perioda. postupak (tužba) za poništenje akta. Evropskom sudu pravde je pridružen Prvostepeni sud sa primarnim ciljem rasterećenja Suda pravde. tužba radi izostanka. god.

Globalna kriza vodi ka novoj ulozi moderne kapitalističke države koja interveniše ogromnim finansijkim sredstvima prema finansijskim tržištima i sektoru realne ekonomije. Sfera ekonomije i socijalni sektor će u bližoj budućnosti postati najosjetljiviji segment društvene strukture i društvenih odnosa. zanatlija. a po potrebi i ostalim tijelima EU. drugu radnici a treću grupu čine predstavnici ostalih aktivnosti (interesne grupe). Ekonomski i socijalni komitet Ekonomski i socijalni komitet je konsultativni organ ustanovljen Rimskim ugovorom a definitivno učvršćen članom 257. ali i zbog kontinuiranog rasta makroekonomskih agregata i pokazatelja EU. Ugovor iz Mastrihta je Ekonomskom i socijalnom komitetu omogućio da zasjeda na sopstvenu inicijativu (prije Mastrihta pravo na sazivanje su imali isključivo Savjet Evropske unije i Evropska komisija). iz fondova i programa predpristupne pomoći "povukla" 261 milion evra (97% odobrenih sredstava). Na ta pitanja je sve teže pronaći pravovremene i efikasne odgovore. Tako postoje sekcije za industriju.7. ali podliježu strogim pravilima sukoba interesa i obavezi nepristrasnosti u obavljanju poslova. Prosječna iskorišćenost fondova EU od strane ostalih tranzicionih zemalja je iznosila oko 69%. Kao jedno od najstarijih konsultativnih tijela Komitet ima epitet druge evropske skupštine. Komitet je organizovan u sekcije koje razmatraju različite teme. transevropskih saobraćajnica i dr. Pored ovoga. Komitet je podijeljen u tri grupe. Kao i u slučaju Evropskog računovodstvenog suda nestabilnost na globalnom nivou i pogoršanje makroekonomske i socijalne situacije u EU dodatno utiču na rast autoriteta Komiteta. Dakle. trgovaca. Tako se povećava finanijska osnova koja je predmet kontrole ove institucije.1. predstavnici društvenih djelatnosti i mnogi drugi. Računovodstveni sud je jedna od najmlađih institucija EU kojoj raste rejting i uticaj. članovi ovog suda imaju određene privilegije i pravo na imunitet. Osnovni zadatak ovog komunitarnog organa je pružanje stručne pomoći Evropskoj komisiji. To neminovno proširuje interese državnih institucija prema dodatnoj finansijskoj kontroli u čemu je uloga Evropskog računovodstvenog suda izuzetno značajna. 1. pa se od ovog stručnog organa očekuju najbolji prijedlozi prema institucijama EU. Ugovor iz Nice omogućava Sudu da formira vijeća u cilju usvajanja pojedinih izvještaja. poljoprivredu itd. borba protiv nezaposlenosti i inflacije sve više zaokupljaju vlade svih zemalja. Njihov zadatak je stručna analizira određenih pitanja o kojima se odlučuje na Savjetu Evropske unije ili Evropskoj komisiji.petnaest šefova kabineta i isto toliko atašea a ukupno je zaposleno oko 500 radnika. 19 . kontinuirano raste. te da utvrdi interna pravila ponašanja pravilnikom koji odobrava Savjet Evropske unije kvalifikovanom većinom. Dovoljno je ukazati na samo nekoliko činjenica da bi se uočio veliki značaj ekonomske komponente evropskih integracija i uloga Ekonomskog i socijalnog komiteta u integracionim procesima. Prvu čine poslodavci. Realno je očekivati 27 njegovu dalju ekspanziju i rast uticaja. konsultuju Ekonomski i socijalni savjet. 27 Hrvatska je npr. obrazovanja. Zbog svega navedenog. monetarne i fiskalne politike. U Komitet ulaze predstavnici proizvođača. Ostale institucije EU 1. zapošljavanja. Kao i drugi visoki funkcioneri Unije. najviši organi Unije imaju obavezu da u oblasti ekonomsko-socijalne kohezije. Ugovora iz Nice. uglavnom iz ekonomske i socijalne problematike. Kontrola korišćenja prepristupnih fondova je izuzetno značajna aktivnost EU. Uloga Suda će i u budućnosti sve više jačati. Stagnacija privrednog rasta. kako zbog širenja i ulaska novih država čija računovodstvena praksa još uvijek nije na nivou najviših evropskih standarda. Rad Komiteta je nezavisan u odnosu na druge institucije Unije. god. poljoprivrednika. Ukoliko se ne ispoštuje ovakva procedura Evropski sud pravde može poništiti takve odluke. do polovine 2006. kulture. Početkom milenijuma Komitet je imao 222 člana a ukupan broj zaposlenih je iznosio oko 700. zdravstva. Sredstva se usmjeravaju za tačno određene namjene i izvršenje tačno definisanih nacionalnih makroekonomskih ciljeva. nove tendencije na globalnim finansijskim tržištima (apostrofira se aktuelna finansijska kriza) dodatno motivišu Sud u realizaciji aktivnosti iz njegove nadležnosti.7. Izbor članova Ekonomskog i socijalnog komiteta se vrši na period od četiri godine uz mogućnost reizbora. socijalnu politiku. koji najvišim komunitarnim institucijama približava razne profesionalne društvene grupe. ne iznenađuje spoznaja da značaj ovog konsultativnog organa.

1. Belgija Mađarska Portugal Švedska Bugarska Austrija Slovačka Danska 12 12 12 12 12 12 12 9 9 Finska Litvanija Irska Slovenija Letonija Estonija Kipar Luksemburg Malta 9 9 9 7 7 7 6 6 5 Izvor: Ugovor iz Nice. Po odredbama tog akta Komitet regiona se obavezno konsultuje u oblastima gdje postoje ili se mogu uočiti neposredni regionalni interesi. Riječ je najčešće o radu kohezionih i strukturnih fondova. p. Komitet regiona Komitet regiona je savjetodavno tijelo odgovorno za rješavanje pitanja iz domena regionalne politike i regionalnog razvoja Evropske unije. pa je ovo komunitarno tijelo neophodno kod usaglašavanja. već odgovara strukturi Ekonomsko socijalnog savjeta.2. U tabeli 1. str. Komitet je ustanovljen Ugovorom iz Mastrihta. kako redovnim servisiranjem osnovnih komunitarnih institucija. Zahvaljujući afirmaciji regionalne politike Komitet regiona zauzima sve značajniju poziciju u strukturi konsultativnih komunitarnih tijela. tako i rješavanjem problema proizašlih iz vanrednih kriznih situacija.9: Pregled glasova članica EU u Ekonomsko socijalnom komitetu Njemačka V. ruralnog razvoja i dr. Obavezno konsultovanje Komiteta se proširuje i na socijalnu politiku. Kao i Ekonomski i socijalni komitet i Komitet regiona predstavlja tijelo čija je uloga u evropskim integracijama i sistemu komunitarnih institucija u stalnom usponu.83-84. pitanjima funkcionisanja energetskog sektora. Broj glasova u Komitetu regiona nije podijeljen prema regionalnim parametrima (gradacija po ovom principu je kompleksna). Imenuje ih Savjet Evropske unije a na prijedlog država članica. transevropske mreže. Ekspanzija regionalne politike kao fundamentalne zajedničke politike i kontinuirani rast subvencija koje se iz različitih izvora troše na regionalni razvoj ovom Komitetu daju sve veći značaj. zapošljavanje. Ugovor iz Amsterdama proširuje nadležnost Komiteta. telekomunikacija. Amsterdamski Ugovor je proširio i neke interne nadležnosti. Tako Komitet može autonomno donositi svoj unutrašnji pravilnik bez odobrenja Savjeta Evropske unije. saobraćajnu politiku i zaštitu životne sredine.10 prikazan je broj glasova ovog komunitarnog tijela za EU27. Britanija Francuska Italija Španija Poljska Rumunija Holandija Grčka EU 27 24 24 24 24 21 21 15 12 12 344 Češka Rep. profesionalno usavršavanje. Ugovor o Evropskoj uniji predviđa da se ove funkcije obavljaju samostalno i u opštem interesu Zajednice. 20 . 83-84. kulture. U tabeli 1.9 je prikazan broj glasova ovog komunitarnog tijela za EU27: Tabela 1. zdravstva. koordinacije i harmonizacije interesa "starosjedilaca" i zemalja koje ulaze u EU.) Sastav Komiteta ukazuje na želju njegovih kreatora da se u punoj mjeri afirmiše princip koncensusa. Komitet će i u budućnosti imati značajnu ulogu u predlaganju ekonomskih i socijalnih mjera. Bez obzira na parcijalne interese vlada zemalja članica. (Treaty of Nice. U njegovom sastavu se nalaze predstavnici regionalnih i lokalnih tijela. Uticaj mu raste i zbog kontinuiranog širenja Zajednice. birani na mandatni period od četiri godine.Broj glasova u Ekonomsko socijalnom komitetu nije podijeljen prema stvarnoj ekonomskoj snazi zemalja članica. obrazovanja. pitanja o kojima raspravlja Komitet posmatraju se u kontekstu unapređenja komunitarnih ideja i razvoja zajedničkog evropskog tržišta.7.

str. Administrativni savjet.7. Britanija Francuska Italija Španija Poljska Rumunija Holandija Grčka EU 27 24 24 24 24 21 21 15 12 12 344 Češka Rep. Potrebno je naglasiti da se regionalni pristup u organizaciji Zajednice razvio u specifičnu komunitarnu doktrinu (npr. "trećeg svijeta.Tabela 1. Savjet guvernera okuplja ministre koje postavljaju države članice EU (jedan ministar iz svake države). uobičajenu za odlučivanje u bankama nacionalnog ili komercijalnog značaja. kao i u slučaju Ekonomsko socijalnog komiteta ukazuje na neophodnost pune koordinacije i usklađivanja regionalnih interesa u rješavanju problema iz njegove nadležnosti. Banka svoje aktivnosti usmjerava na ravnomjerni razvoj zajedničkog tržišta i daje važan doprinos jačanju ekonomske kohezije. Garantovanje za isplatu pomoći zemljama tzv. Regionalna politika i regionalni razvoj će i u budućnosti EU imati veliki značaj. kredita i zaključenja ugovora. p.3. (Treaty of Nice. Ovaj organ vrši monitoring izvršenja tih ciljeva i drugih direktiva. Finansijske transakcije koje doprinose razvoju zajedničkog evropskog tržišta ili redukciji regionalnih razlika itd. osnivanjem Evropske ekonomske zajednice (EEZ). 1. Ciljevi Evropske investicione banke se mogu sistematizovati prema sljedećim sektorima: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Podrška programima uravnoteženog razvoja zajedničkog tržišta." Davanje finansijskih pozajmica državama kandidatima za pristupanje EU. Evropska investiciona banka Evropska investiciona banka (EIB) je ustanovljena 1957. te Administrativni savjet i Upravni komitet. Obezbeđenje finansijskih sredstava za pomoć regionalnom razvoju. tačnije. Podrška investicijama u funkciji afirmacije unutrašnje i spoljne politike EU. Podrška programima od zajedničkog interesa za veći broj država članica EU. Davanje pozajmica za razvojne projekte u manje razvijenim regionima EU. Savjet guvernera ima ključnu ulogu u odlučivanju. On donosi opšte smjernice kreditne politike i ciljeve harmonizovane sa razvojem zajedničkog evropskog tržišta. Garantovanje vraćanja kredita koje uzima EU. odmah iza najviših tijela EU. protokolom koji je bio sastavni dio aneksa ovog Ugovora. U organizacionoj strukturi banke dominiraju Savjet guvernera. Taj pristup unapređuje komunitarnu ideju. Ugovorom iz Rima. Belgija Mađarska Portugal Švedska Bugarska Austrija Slovačka Danska 12 12 12 12 12 12 12 9 9 Finska Litvanija Irska Slovenija Letonija Estonija Kipar Luksemburg Malta 9 9 9 7 7 7 6 6 5 Izvor: Ugovor iz Nice.) Sastav članova Komiteta regiona.83-84. 83-84. Stimulisanje politike zapošljavanja pozajmicama (Amsterdamski Ugovor) i razvoj malih i srednjih preduzeća. god. Ugovor o Evropskoj uniji daje Evropskoj investicionoj banci visoku hijerarhijsku poziciju među kumanitarnim institucijama. smanjenju regionalnih razvojnih disproporcija itd.10: Pregled glasovi članica EU u Komitetu regiona Njemačka V. ideje o "Evropi regija"). Njeno sjedište je u Luksemburgu. Njega čini 25 članova i 13 zamjenika koji su nezavisne i kompetentne ličnosti 21 . posebno u regionalnom razvoju. koji ima ekskluzivnu nadležnost za finansijske operacije donosi konačne odluke o davanju garancija. Evropska investiciona banka (EIB) ima svojstvo pravnog lica.

god. a posebno početak 2009. 30 U 2007. kapitalističke privrede spašavaju od 28 mogućeg privrednog sloma. U takvim uslovima svaka finansijska institucija državne provenijencije je više nego dobro došla. biti povećan za oko 30% u odnosu na nivo iz 30 prethodnih godina. i 2010. Procjena o obimu dodatnih investicija proizilazi iz činjenice da se ukupno efektuirane investicije kreću u iznosu koji je oko pet puta veći u odnosu na finansiranje od strane banke. Preko njih (a to EIB jeste) vlade mogu efikasnije rješavati nagomilane ekonomske probleme alokacijama sredstava prema sektorima i akterima koji će polučiti najbolje ekonomske i socijalne efekte. i 2010. Bord direktora EIB je napravio Operativni plan za period 2009 -2011. transport. Poslednji krizni događaji na svjetskoj ekonomskoj sceni su doprinijeli dodatnoj afirmaciji EIB. saobraćaj i sprječavanje klimatskih promjena. koji sadži način podrške i operativne mjere prevazilaženja finansijske i ekonomske krize u članicama EU. Dio dodatnih kredita će se usmjeriti u podršku zemljama Centralne i istočne Evrope za rješavanje problema konvergencije i rast rezervi. (godišnje u u 2009. a posebno zajedničkog tržišta i regionalnog razvoja. državna intervancija više nije "bauk" već postaje realnost. Evropska investiciona banka je već u decembru 2008. karakteristični su po finansijskim intervencijama nacionalnih vlada vodećih ekonomskih sila. god. Forsiranjem zajedničkih politika EU. 29 COP je skraćenica za Corporate Operational Plan. Kraj 2008. Evropska investiciona banka će i u budućnosti predstavljati jednu od ključnih institucija zaduženih za implementaciju komunitarnih politika. infrastrukturu. Ova banka se ne može smatrati komercijalnom bankom. EIB je plasirala sredstva u ukupnom iznosu od 47.: Planirani obim ulaganja i nivo investicija EIB Namjena Dodatno godišnje finansiranje Dodatno ukupno investiranje za 2009. ali i srednje razvijenih i malih država. klimatske promj. Tako će ukupan iznos kredita u 2009. 22 . što svakako nije bio osnivaćki cilj ove finansijske institucije. Ovo će uticati na rast dodatnih investicija na nivo od oko 72 milijarde evra u 2009.5 14 6 2. činjenica da se njenim aktivnostima stimulišu projekti koji u sebi imaju i političku komponentu.4 milijarde evra ili 87% sredstava. Prag.11. (godišnje u milijardama evra) milijardama evra) Mala i srednja Preduzeća Energija. Tabela 1. U tabeli 1.5 36 10 28 Češki premijer Vaclav Klaus je izjavio da državna podrška bankama "sahranjuje" kapitalizam i na mala vrata vraća socijalizam. iako ona nije netržišna institucija ili netržišni fond. 2008. Za sadašnju krizu optužuje suvišno uplitanje države i rast troškova administracije (autorski članak za list Mlada fronta. Sredstva EIB će se usmjeravati u sljedeće namjene: dodatnu podršku razvoju malih i srednjih preduzeća. god.). Međutim. god. reagovala na 29 širenje krize ka evropskom ekonomskom prostoru. postoje i druge opasnosti koje proističu iz činjenice da se prvobitna namjena EIB u izmijenjenim društveno-ekonomskim okolnostima može transformisati u amortizera postojećih problema. god.11 prikazani su podaci o planu ulaganja EIB koji je usklađen sa potrebama EU u prevazilaženju ekonomske i finansijske krize. infrastruktura. Upravni komitet je zadužen za servisiranje redovnih dnevnih poslova. Reakcija EIB na aktuelnu krizu. Za potrebe zemalja EU27 plasirano je 41. god. Ipak. i 2010. čak i neminovnost kojom se. i 2010. daje za pravo onima koji ovu važnu komunitarnu instituciju tretiraju kao netržišnu organizaciju. investicije u energetiku.koje u svom radu odgovaraju samo Evropskoj investicionoj banci. Obim kredita EIB u ove dvije godine će iznositi po 15 milijardi evra. kakve li ironije. Kao preko noći.8 milijardi evra za projekte realizacije ciljeva zajedničkih politika. Konvergencija 3. god.

Na prvi pogled je vidljivo da je riječ o intervencijama strukturnog karaktera. Reakcija banke (iako su interventna sredstava banke su višestruko manja od gubitaka nastalih finansijskom krizom) daje jasnu poruku u ime EU da će se biti upotrijebljene sve raspoložive mjere odbrane evropskog ekonomskog i finansijskog prostora. obzirom na ulogu EIB u finansijskom sektoru EU. Iz prethodne tabele se može zaključiti. što je i razumljivo.Rezerve Ukupno 3 15 12 72 Izvor: European Investment Bank. ne samo zbog brzine kojom je banka reagovala na aktuelnu situaciju. Directors approve anti-crisis measures for 2009-2010. Ova činjenica ohrabruje. 23 . već i zbog njene privrženosti temeljnim načelima finansiranja. Press Secretariat. da se kreditna sredstva kojim EIB djeluje na zajedničkom tržištu radi neutralizacije finansijske krize usmjeravaju prema tačno definisanim oblastima.

Razlike su u dostignutom nivou političkih. p. K. ekonomskih i političkih pogleda. god. Pored Balase za razvoj teorije evropskih integracija najzaslužniji su Mid (Meade) i Timbergen sa radovima objavljenim 1953. Beograd. 1967. i 1954. postavio koncept koji se sastoji od pet faza (oblika regionalnog udruživanja) kroz koje prolaze i u kojima se mogu naći regionalne integracije. Na stvaranje strategijskih ekonomskih blokova snažno utiču i globalni ekonomski procesi. Dakle. političkih ili geografskih prostora." Ovaj vid integracija podrazumijeva visok stepen komunitarnosti. C. unaprjeđenje trgovine kroz paralelne procese ograničenja i liberalizacije. Postoje i integracije koje nastaju iz vojno-bezbjednosnih. REGIONALNE INTEGRACIJE 2. god. pa stoga u pluralnim političkim društvima često opstruišu federaliste i funkcionaliste.1. Oni preferiraju integracije uz zadržavanje visokog stepena suvereniteta i nacionalnog identiteta članica zajednice. Mjere na planu regionalnih integracija imaju cilj eliminaciju prepreka integracijama. American Journal of Comparative Law 38. Motivi za integracije nacionalnih privreda se nalaze u realizaciji mnogiih ciljeva. dok se druge mogu odnositi na integracije radi povećanja trgovinske razmjene geografski ili politički bliskih zemalja u odnosu na ostale zemlje. 1989. p. Working Paper RSC. nacionalista. Mc. Mancini. Integracije obezbjeđuju slobodu kretanja ljudi i kapitala. Novi Sad. Funkcionalistima i federalistima su suprostavljeni nacionalisti.. funkcionalisti se zalažu za institucije koje će biti zajednički vođene od strane zemalja i u kojima će se reforme ka snažnim integracijama dešavati "korak po korak. konfederalista. Constitutionalism and the Many Faces of Federalism. političkih. Balasine faze integracija su iz sadašnje perspektive zastarjele. Strategijske ekonomske integracije su udruživanja država (obično susjednih) u cilju zaštite od nelojalnog uvoza. Ekonomske integracije se stvaraju između država ili njihovih dijelova (regiona). regionalnog i međunarodnog nivoa. Trade liberalization and "revaled" comparative advantage. European University Institute. Granice slobode. Teorijski. Common Market Law Review 26. S druge strane.. 595 ili u Joerges. 205. One se dalje mogu integrisati na državnom ili međudržavnom nivou.. i Balassa B. The Making of a Constitution of the Europe.. 2003. Suština tih i ostalih pogleda na oblike organizovanja regionalnih ekonomskih integracija se može sumirati u sljedećim strukturama: 33 31 O problemima evropskog konstitucionalizma vidjeti u Lenaerts. i dr. Balasa je 1961. 33 Balassa je ugledni ekonomista koji se bavio izučavanjem makroekonomskih problema i efektima integracija. ali i njihovih kombinacija. razloga i motiva nastajanja velikih 34 integracija. Dakle. Polazna pozicija za izučavanje ovih fenomena je liberalizacija između članica integracije. str. 1990. Federalne oblike integracija karakteriše postojanje nadnacionalnih institucija. eliminacija drugih ograničenja koja ograničavaju međunarodnu trgovinu itd.. 32 O teoriji konstitucionalnih i postkonstitucionalnih ugovora i osnovama društvenih sloboda vidjeti u Bjukenen Džejms. ali i ostalih proizvodnih faktora. i dr. dok u odnosu na treće zemlje postoje ili se uvode nove trgovinske barijere. 2002. od 31 federalista. Trade liberalization among industrial countries. Savest Evrope. VEGA. 31-103. 24 . 34 O liberalizaciji tržišta Balassa piše šezdesetih godina prošlog vijeka u: Balassa B. Deliberative Politics and the Role of Law. god.. ekoloških i drugih razloga. DERETA. F. onda kada su integracioni procesi već u završnim fazama. 1997. primjenjuju se i mjere harmonizacije. funkcionalista itd. Graw-Hill. Koleman. kao što su otklanjanje carinskih i necarinskih barijera. Dž. And Neyer. Manchester Schol of Economics and Social Studies. istorijskih.. Funkcionisanje regionalnih integracija je vremenom doprinijelo stvaranju mnogih teorija. gdje god postoji mogućnost efikasnijeg funkcionisanja centralnog (federalnog) nivoa. suština ekonomskih integracija je uglavnom. Savremene regionalne integracije su funkcionalni oblici organizacije između različitih država. 1965. ali su još uvijek aktuelne zbog izučavanja doktrinarnih. regionalne integracije su specifičan vid udruživanja različitih ekonomskih. Opšti i teorijski pristup regionalnim integracijama Regionalne ekonomske integracije su različiti oblici fuzija nacionalnog. tolerancije i prava na veto članica integrisane zajednice. Tako i politička moć prelazi sa nacionalnog na nadnacionalni nivo. 32 demokratskih ili ekonomskih odnosa. Multi-Level Governance.2. postoji nekoliko osnovnih oblika ekonomskih integracija. New York. Dalje.

Zona slobodne trgovine je preferencijalni sporazum između država. Nakon određenog vremena zemlja C je odlučila da joj ciljno tržište za izvoz njenih poljoprivrednih proizvoda bude zemlja A. Takođe. ona će moći ostvariti dodatni rast koji generiše rast izvoza u drugu (ili druge) zemlje zone. jer se sada njihova politika zaštite domaće poljoprivrede tretira kao protekcionistička. prikazuje funkcionisanje zone slobodne trgovine. saobraćaju. jedan od većih problema koji se mogu desiti u zoni slobodne trgovine je elaboriran u sljedećem primjeru. što u savremenim trgovinskim odnosima nije dozvoljeno. Najveća mogućnost je uvoz cjelokupne proizvodnje iz zemlje partnera. upravo zbog nižih uvoznih carina poljoprivrednih proizvoda. Poslije procedure uvoza. Zato je ključni problem funkcionisanja zone slobodne trgovine način regulisanja pravila o porijeklu koja se primjenjuju na cjelokupan uvoz u zonu slobodne trgovine.1. čak i bez rasta produktivnosti rada. Pretpostavimo da zemlja C želi zaštitu domaćih proizvođača poljoprivrednih proizvoda. Tako dolazi do stvaranja efekta "trade deflection" koji je rezultat novonastale situacije u kojoj zemlja partner obezbjeđuje tražnju u referentnoj zemlji. ali mogu zadržati zatečene carinske stope za vanjsko tržište. i to referentne zemlje (zemlje domaćina) i zemlje partnera koja je odlučila da sa referentnom zemljom uđe u ovu integraciju. pa je zbog toga formirala visok nivo carina. zemlja članica zone slobodne trgovine autonomno formira cijenu robe. po nižoj cijeni OP. elektronskim uređajima i sl. uvećanih za iznos carine u zemlji partneru. Ova situacija je značajna sa aspekta veličine zemalja. ako je partnerska zemlja relativno manja od referentne zemlje. Cijene u referentnoj zemlji će se uspostaviti na nivou svjetskih cijena. Svaka od njih različito formira nivo carina na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz trećih zemalja na sljedeći način: zemlja A 5%. Na njemu se analizira situacija stvaranja zone slobodne trgovine između samo dvije zemlje. skretanja trgovine (trade deflection). Pored poljoprivrede. Najveći nedostatak ovog oblika ekonomske integracije je pojava tzv. To joj omogućava najkonkurentniju poziciju na cijelom području zone slobodne trgovine. On se odnosi na uklanjanje svih carinskih i kvantitativnih (necarinskih) ograničenja u trgovini između članica zone. Zona slobodne trgovine uspostavlja novu situaciju u kojoj zemlja sa višim cijenama OPmax uvozi robe bez carinskog opterećenja iz zemlje partnera u slobodnoj trgovinskoj zoni. a istovremeno vrši uvoz sa svjetskog tržišta. konkretni problemi su često prisutni u trgovini motornim vozilima. Uvoz iz trećih zemalja u zonu slobodne trgovine je vođen tržišnim principima i neminovno se obavlja preko zemlje sa najmanjim carinskim opterećenjem. Naravno. Grafikon 2. Zbog toga. Kako trgovinska razmjena sa članicama zone nema ograničenja takav oblik trgovine sa trećim zemljama može dovesti do povlašćenog položaja i narušiti tržišne odnose u zoni slobodne trgovine. Grafikon 2. ovo je simplificirani primjer koji pretpostavlja brojna ograničenja i pretpostavke. 25 . Ovaj oblik udruživanja podrazumijeva da svaka država zadrži carinsku tarifu i trgovinske propise prema trećim zemljama.: Zona slobodne trgovine na primjeru dvije zemlje U zoni slobodne trgovine zemlje članice ukidaju međusobne carine.1. zemlja B 10% i zemlja C 30%. Pretpostavimo da tri zemlje odluče da formiraju zonu slobodne trgovine. Problem se javlja kod ponovnog uvoza ovih roba u zemlju C.

one vrše i kontinuiranu koordinaciju sa monetarnim vlastima zemalja članica unije. dok će cijene u zemlji partneru porasti sa nivoa P na nivo P'. Poslije tog prilagođavanja proizvođači iz zemlje partnera će povećati proizvodnju sa 0Q5 na 0Q6. carinske službe. te poboljšava položaj u međunarodnoj razmjeni roba i usluga. Karakteristična je po tome što sve članice prihvataju jedinstvenu valutu. Dokazano je da eliminacija međusobnih carinskih troškova i harmonizacija prema ostatku svijeta obezbjeđuje niže troškove. zadržavajući karakteristike zone slobodne trgovine u odnosu na njihovu unutrašnju razmjenu. Neto efekti referentne zemlje su u suficitu koji izaziva efekat trade creation (zbir površna dva šrafirana trougla) i gubitak zbog pojave efekta trade diversion (površina šrafiranog pravougaonika). isto kao i sami proizvodi kojima se trguje unutar zajedničkog tržišta. posebno kod usaglašavanja fiskalne i kreditne politike. To će povoljno uticati na privredu ove članice zone i popraviti njenu makroekonomsku poziciju (osnovna makroekonomska pretpostavka je. Kada se ova dva tržišta fuzionišu. ujednačiće se cijene u obe zemlje.Ukupni efekti stvaranja zone slobodne trgovine između zemalja zavise od odnosa ponude i tražnje među njima. zbog uloge zemlje partnera u zoni dolazi do ukupnog rasta uvoza u zonu slobodne trgovine za količine 0Q5-Q2Q1. 26 . Pored drugih poslova. pad stope nezaposlenosti. Ova razlika predstavlja efekat trade creation koji se u zoni javlja zbog uticaja partnerske zemlje. The Economic Journal. Kod zona sa više zemalja problemi poslije integracija se dodatno komplikuju. Ključna prednost carinske unije nad zonom slobodne trgovine je u tome što nema skretanja trgovine. Ekonomska i monetarna unija predstavlja najkompleksniju integracionu strukturu koja sa može formirati u savremenom svijetu. proizvođači iz zemlje partnera će i dalje kupovati količine roba 0Q5. One se usaglašavaju na nižim ili višim instancama odlučivanja. Tako će cijene u referentnoj zemlji pasti na nivo P'. U stvari. Svi tržišni akteri na zajedničkom tržištu imaju jednaka prava i obaveze. Carinska unija je oblik ekonomske integracije koji predstavlja složeniju varijantu zone slobodne 35 trgovine. 363.). rast eksterne konkurentnosti i profita. Tako npr. U tim slučajevima se događaju velike špekulativne preraspodjele između članica zone koje nisu rezultat dogovorene politike. posebno ukoliko je riječ o zemljama koje nemaju modernu i efikasnu izvršnu vlast i institucije (vlade. organe bezbjednosti. Zajedničko tržište je karakteristično po uklanjanju preostalih trgovinskih barijera koje postoje u trgovini među članicama ove integracone strukture. vol. a ne kao prije sa svjetskog tržišta. kao najvećoj i najkompleksnijoj ekonomskoj integraciji ima dvadesetak zajedničkih (komunitarnih) politika. Ovaj pristup zahtijeva visok stepen harmonizacije. rast akumulacije i stabilnost u sektoru cijena). vratimo se na formiranje cijena u zoni. jer će ta članica zone nastaviti uvoziti robe po svjetskim cijenama uvećanim za carinu. da eksterni rast proizvodnje djeluje na rast outputa. granične službe. Zajedničko tržište predstavlja veliki izazov i grandiozno društveno dostignuće moderne epohe. monetarna unija podrazumijeva saradnju zemalja članica preko raznovrsnih politika koje se implementiraju na zajedničkom tržištu. U okviru carinske unije. i vođenje zajedničke monetarne politike. Prethodni primjer obuhvata zonu od samo dvije zemlje. spillover efekata u sektoru cijena. Faktori proizvodnje imaju slobodu kretanja. Druga prednost carinske unije je ostvarenje "velikog tržišta" i njegova konkurentnost. Već na prvi pogled je vidljivo da je zona slobodne trgovine složena integraciona struktura. u EU. bez obzira na zemlju porijekla ili mjesta gde je registrovano sjedište. jer se poslije potpisivanja sporazuma nalaze u istom tržišnom sistemu. Međutim. 91. No. Ali. Razlika se ogleda u primjeni carinske politike. pa je kretanje ljudi. Šrafirani pravougaonik prikazuje efekte od carina (za zemlju partnera) od realizacije uvoza sa svjetskog tržišta. Welfare Effects in Customs Unions. djelovanjem tržišnih zakona će neminovno doći do tzv. Ovaj oblik integracija primjenjuje jedinstvenu uvoznu tarifnu politiku. jer sav uvoz (Q2Q1) poslije ulaska u zonu dolazi iz zemlje partnera. roba i usluga brže i efikasnije. 1981. Isto tako. 35 O efektima carinskih integracija na blagostanje vidjeti u radu: John Mc Millan and Ewen McCann. kapitala. Tako se uvoznici iz carinske unije i proizvođači iz trećih zemalja sprečavaju da za uvoz koriste zemlju sa najnižim carinskim stopama. U ovakvim unijama centralne bankarske institucije su odgovorne za kretanja u monetarnoj sferi i kreiranje monetarne politike. Dakle. članice prema nečlanicama unije formiraju zajedničku carinsku tarifu. komore i sl. a samim tim.

) 27 .Ekonomska i monetarna unija obično nastaje kao nastavak integracionih procesa u onim zemljama i zajednicama gdje je već stvoreno zajedničko tržište pa se na njemu kroz uvođenje jedinstvene valute ostvaruju dodatni sinergički efekti. kao prelazni period do stvaranja potpune carinske unije. Suverenitet zemalja članica je u ovakvom obliku organizovanja marginalizovan (uzmimo primjer uticaja države Ohajo na SAD). No. One vrše funkciju upravljanja zajednicom i rješavaju nadnacionalna pitanja. Tada država B stiče povoljniju poziciju na tržištu zemlje A. koje imaju volju da dio svojih ingerencija i suvereniteta prenesu na supranacionalni nivo. kao što su: Sporazum o preferencijalnoj carinskoj tarifi. bez obzira na rast produktivnosti rada. SAD). moguće su i modifikacije međunarodnih ekonomskih integracija. Na osnovu prethodno izloženog vidljivo je da u ekonomskoj praksi postoje raznovrsne mogućnosti udruživanja među državama. Djelimična carinska unija se javlja u ranim fazama evolucije carinske ili ekonomske unije kada zemlje članice zadržavaju postojeće stope carinskih tarifa na međusobnu trgovinu. proširena verzija mogućih integracionih nivoa prema Balassi je rekapitulacija događanja u ovoj oblasti (tabela 2. uglavnom. Tako npr. Pored osnovnih. Postoji veliki teorijski i praktični fundus iz ove oblasti društvenog života. Ekonomska i politička unija predstavlja sveobuhvatniju integraciju federacije i njenih članica (npr. Ekonomske i političke unije kao najsloženiji oblici regionalnih integracija konstituišu zajedničke (centralne) političke i demokratske institucije. Ovakav oblik carinske unije je nesavršen i služio je. država A koja predstavlja veliko svjetsko tržište ukida carine na uvoz roba koje su porijeklom iz države B zbog geopolitičkih ili ekonomskih razloga. a prihvataju zajedničku tarifnu politiku u odnosu na treće zemlje.2. koji podrazumijeva niže carinske stope u međusobnoj trgovini među zemljama potpisnicama u odnosu na stope primjenjene za ostale zemlje. Preferencijali se mogu odnositi na ukupnu robnu razmjenu ili samo na određene proizvode.

kvantitativna ograničenja i druge necarinske barijere među članicama fazno smanjivane i ukidane. Na toj osnovi i radi kasnijeg usaglašavanja. Zadržavanje carinskih stopa od strane EFTA je bila velika prepreka punoj liberalizaciji spoljnotrgovinskih odnosa EZ i svijeta. Evropska zajednica 36 1973. Poslije njegovog potpisivanja. god. što je ojačalo evropsku poljoprivredu u učvrštilo CAP. Osnivači su Velika Britanija. Zato je bilo neizbežno da. i prihvaćena od Velike Britanije. Zato je. Ipak. moglo se pretpostaviti da će Zajednica imati dominantan uticaj na obim. Sve ovo dovodi do stavljanja u prvi plan specifičnosti i različitosti među zemljama članicama. The European Free Trade Association (Evropska zona slobodne trgovine). otvoren je prostor jačanja ekonomske saradnje ovih evropskih asocijacija. a Sporazum o evropskom ekonomskom prostoru 1992.) 28 36 . Ukidaju se sve trgovinske barijere za proizvode između članica ove asocijacije. što su budući događaji i potvrdili. Značajno mjesto u evropskim integracijama ima formiranje Evropskog ekonomskog prostora koji je dodatno produbio odnose među zemljama Zajednice i EFTA. Island. 37 Skraćenica od engleskih riječi: free trade area. Mnoge zemlje EZ su napustile EFTA. Ipak. Sljedeće godine se održavaju sastanci između članica EFTA i EEZ u Luksemburgu na kojima se raspravlja o modalitetima nastavka buduće saradnje. S druge strane. god. uglavnom. tehničku i drugu standardizaciju itd. Kada je 1992. Švedska i Švajcarska. potpuno je jasno da su regionalne ekonomske integracije poslije Drugog svjetskog rata postale osovina sistema međunarodne trgovine i jedan od ključnih stubova globalizacije. OJ L3/1994. ljudi. 38 Poznato je da se 1994. Finske i Švedske 1995. Šest godina kasnije su uklonjene carine na poljoprivredne proizvode. da bi poslije carinske stope. Danska. Inače. god. zajedno sa drugim članicama Evropske zone slobodne trgovine – EFTA formira zonu slobodne 37 trgovine FTA. odnosio na robe koje su članice proizvodile i razmjenjivale. U stvari. kada Velika Britanija. usluga i kapitala. dok se Island priključuje 1970. Čak su razlike u razvijenosti i strukturi instalirane industrije bile izraženije nego među zemljama EEZ. razvoj novih tehnologija. god. Norveška izjasnila protiv pridruživanja EEZ. Dvije evropske megaintegracije šire saradnju na infrastrukturu. jer su mnoge od njih geografski udaljene a postojale su i razlike u teritorijalnoj veličini. Obe integracije su međusobno bile najveći trgovinski partneri o čemu svjedoče brojni sporazumi o zajedničkoj ekonomskoj i trgovinskoj saradnji. Ovaj sporazum je potpisalo dvanaest članica Unije i sedam članica EFTA. Uglavnom. konkurencije i dr. Kako je vrijeme prolazilo EEZ i EFTA (ponekad i na suprostavljenim pozicijama) su sve više postajale strateški ekonomski partneri. god. Sedamdesetih godina prošlog vijeka sve članice EFTA sa EZ sklapaju sporazume o slobodnoj trgovini. Ciljevi EFTA su bili manje ambiciozni u odnosu na EEZ. projekte iz privrede. Prema trećim zemljama je uspostavljena zajednička tarifna politika (CET). 39 Sporazum je imao 129 članova i tretiran je kao akt mješovitog karaktera. god. Danas su članice ove integracije Norveška. Danske. Norveške. u cilju sprečavanja uvoza roba u EZ preko zemlje sa najnižom carinskom stopom. Švajcarska. FTA bila primorana da trgovinsku liberalizaciju limitira na proizvode članica asocijacije. Portugala. a Lihtenštajn 1991. Island i Lihtenštajn. kao carinska unija. zajedničke politike. najveće razlike su bile u tome što je sastav EEZ bio homogeniji u odnosu na članice EFTA (funkcionisala "po volji" Velike Britanije). On je imao devet cjelina u kojima sa razrađenim pravilima slobode kretanja roba. god. Poslije godinu dana u EFTA ulazi Finska. god. EFTA-i kasnije pristupaju Finska i Island. Norveška. Poslije prijema u Zajednicu Austrije. U njemu su elaborirana i institucionalna. u EFTA ostaje svega nekoliko zemalja: Norveška. heterogenoj strukturi privrede itd. Portugalija. Istorija evropskih i drugih integracija Evropska zajednica je nastala 1957. zadovoljene su članice Unije koje nisu i ne žele biti članice EFTA. evropska zona slobodne trgovine je nastala potpisivanjem akta na Konferenciji u Štokholmu 1960. god. Sporazum se.4. došlo do uspostavljanja jedinstvenog evropskog tržišta ukidanja svih necarniskih barijera i spriječavanja favorizovanja domaće proizvodnje u odnosu na druge zemlje. Praktično. Austrije. pa čak i političkim uticajem EU. Ova zemlja je ostala u EFTA. god. slobodna trgovina je najviše odgovarala zemljama EFTA 39 koje nisu željele članstvo u Uniji. Irska i Danska zatraže prijem u EZ. EFTA je osnovana 1960. Zajednica sa ostalim članicama EFTA potpiše različite trgovinske sporazume. god. finansijska i opšta pitanja (Agreement Establishing the European Economic Area. 38 Dalji razvoj EFTA se nije mogao predvidjeti jer je bio pod snažnim ekonomskim. Tako su svi mogli naći interese: zemlje koje su u EFTA a žele ući u Uniju i zemlje koje nisu zainteresovane za članstvo. dolazi do ukidanja carina na industrijske robe u međusobnoj trgovini između EFTA i EEZ. Švicarska i Lihtenštajn. 1977.2. članice EFTA su zadržale uvozne carinske stope prema trećim zemljama. Austrija. strukturu i dinamiku odnosa sa EFTA. Švicarska i Lihtenštajna. Švedske.

Francuske. Francuska pokušava napraviti carinsku uniju sa Njemačkom. 2007. Beča. Snažni motivi ujedinjenja evropskih ekonomskih potencijala su postojali još u vrijeme Francuske buržoaske revolucije." Ova asocijacija je usmjerena da. Ova druga je dovela do epohalnih tehničkih pronalazaka. Berlina i napokon Brisela. ne može se zanemariti njena ekonomsko integrativna komponenta. koliko god bi se "umotavali" u floskule o evropejstvu. 1975. Od kraja devetnaestog vijeka pa do Prvog svjetskog rata rađaju se razni prijedlozi o evropskim integracijama (iz Njemačke. i drugi. I prostori budućih proširenja su bogati istorijskim spomenicima iz vremena starog Rima. Materialien betreffend einen mitteleuropischen Wirtchaftsverein. Sve to stvara nove međunacionalna zanimanja. Ipak. god. Basic Books. bar primarno nisu bili vođeni idejama ekonomske emancipacije. afirmiše i njemačke nacionalne interese. tendencije širenja razvijenih evropskih sila na istočne granice su uvijek bile neupitne. Simon and Schuster. evropska istorija proširenja i integracija bogata je i drugim događajima. Italije. godine. Rimski novac se može naći na velikom broju arheoloških lokaliteta na području Zajednice. godine. koju je pratila i valutna stabilnost najrazvijenijih evropskih privreda toga vremena. Dalje. perioda industrijske revolucije itd. god. fokusirajmo se sada na istorijski razvoj evropskih regionalnih integracija. Napoleonovi ratovi. treba naglasiti da je poslije njih na evropskom tlu došlo do uspostavljanja ekonomske stabilnosti. Kako su tekli događaji vezani za integracije i kako ih možemo sistematično razvrstati? Ako se prihvati najopštija podjela od početnih ideja do danas. ili Pol Džonson. Period razvoja do 1945. Bez obzira na. osnivaju "Srednjoevropsko privredno okruženje. 40 Tokom 1860. New York. Beograd. 1903. Jer. okupacionu suštinu odluke. Laguna. potpisan je Sporazum o trgovini u Evropi (Cobden-Chevalier sporazum) koji Francuskoj omogućava kupovina kvalitetnijeg čelika iz Velike Britnije po normalnim cijenama. Napoleon. Veliki dio teritorije EU je prostor koji je nekada pripadao Rimskom carstvu. pored ekonomskih. Švicarske i dr. razvoj evropskih integracija prolazi kroz nekoliko karakterističnih i istorijski homogenih perioda: ▪ ▪ ▪ ▪ Period do Prvog svjetskog rata. The Rise of Napoleon Bonaparta. bilo je i "tragičnih istorijskih primjera evropejstva" kao onaj iz vremena vladavine Napoleona koji priziva integrisani kontinentalni sistem. 2000. veoma malo razlikuju od današnjih. Period poslije Drugog svjetskog rata. god. Moderna epoha razvoja EU i njena globalna uloga. ruši predrasude na putu boljeg funkcionisanja partnerskih nacionalnih ekonomija. ubrzavaju izgradnju infrastrukture itd. Period do 1945. Uglavnom. Berlin. karakterističan po uvođenju izolacije britanske trgovine. istorijski gledano. Velika Britanija koristi dostignuća industrijske revolucije i jača saradnju sa najrazvijenijim evropskim ekonomijama. ipak treba priznati činjenicu da se tadašnje ideje i rasprave o velikom tržištu. The Adge of Napoleon. ako bi detaljno analizirali istoriju Evrope našli mnoštvo argumenata o postojanju milenijumske evropske ideje. Iako je to istorijski period u kojem na svjetskoj i evropskoj sceni dominiraju konflikti globalno-političkog i neekonomskog karaktera. industrijalci i naučnici koji zbog početka aktivnosti na stvaranju velikog 41 evropskog ekonomskog prostora tokom 1904. Ali. god. Tako trgovinska razmjena između Njemačke. ideje integracija su lansirane iz Rima. Austrija je dobila pravo aneksije Bosne i Hercegovine. Pobornici su političari. Francuska revolucija mijenja svijest o evropskom zajedništvu. god. dovela do prve specijalizacije rada i uticala na rast produktivnosti rada.). Velike Britanije i drugih zemalja rapidno raste. Mađarska predlaže osnivanje Centralne evropske unije. Ekonomska strana Napoleonovih ratova i motivi stvaranje velikog tržišta se uočavaju u slijedećoj literaturi: Asprey Robert. specijalizaciji i stvaranju komparativnih prednosti evropskih zemalja. Može li se zato EU upoređivati sa Rimskim carstvom? Mogu li se komparirati rimski novac i evro? Da li između njih preovladavaju razlike ili sličnosti? Ove i druge dileme govore da ideje evropskih integracija nisu nove (kao što to tvrde neki političari) i da bi.No. Pariza. New York. U decenijama između dva vijeka u Njemačkoj sazrijeva ideja o velikom ekonomskom prostoru. Postrevolucionarne reforme donose veće slobode kretanja ljudi i proizvoda. Tokom 1888. god. i Durant Will and Durant Ariel. 41 Vidi u: Julius Wolf. Ipak. Te društvene promjene su već tada zahtijevale zajedništvo prilikom upotrebe faktora proizvodnje na nacionalnom i kontinentalnom nivou. kroz istoriju. 29 40 . na Berlinskom kongresu 1878.

postaje počasni doživotni predsjednik Njemačke banke. Bonn. 2006. i Predrag Jovanović-Gavrilović. 45 Dolazilo je do eskalacija neprijateljstava između starih i novoformiranih država. Panevropski manifest iz 1923. Berlin.Već je rečeno da tokom Prvog svjetskog rata Friedrich Naumann. te događanjima u Njemačkoj koja su opredjeljivala svjetske tendencije. PAIDEIA. memorandum za evropske vlade. opet vidjeti u: Reinhard Opitz.. 1994. prije svega ekonomskim. Europastrategien des deutschen Kapitals 1900-1945. god. dopadalo se to nama ili ne. god. grof Ričard Nikolaus E. Međunarodno poslovno finansiranje. Njega je podržao njemački političar Gustav Štresman. god. Ona je odmah postala njen ravnopravan partner. zalagao i član uprave Njemačke banke Herman Jozef Abs. Poziciju Njemačke i moguću sudbinu zajednice evropskih naroda najbolje opisuje Fridrih fon Hajek kada kaže "da je budućnost Engleske povezana sa budućnošću Evrope. Projekat je. 42 O evropskoj strategiji njemačkog kapitala. budućnost Evrope će se najvećim dijelom odlučiti onim što će se dogoditi u Njemačkoj. 798. 44 Opet vidi u: Reinhard Opitz. Za evropski ekonomski prostor se tokom 1940. On je u govoru na Njemačkom institutu za bankarstvo i nauku o bankarstvu (25. 2002. Makroekonomija. Mnogi poslijeratni istoričari su smatrali da je poniženje Njemačke poslije Prvog svjetskog rata doprinijelo novim krizama i zastojima u realizaciji ideja ekonomskih integracija u međuratnom periodu. odnosno. Jedan od njih je tekst Wernera Daitza iz 1936. god. Tokom 1923." Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju dalje kaže da "naša stremljenja moraju biti upravljena prema ponovnom pridobijanju Njemačke za one vrijednosti na kojima je sagrađena evropska 46 civilizacija. 30 . Ipak. Europastrategien des deutschen Kapitals 1900-1845. god. fon Kudenhov-Kalergi. Ekonomski fakultet. Velika Britanija i Italija su bile protiv inicijative. Evrointegracije su i dalje fundamentalni cilj najjače evropske ekonomske sile. Sve je kulminiralo Velikom ekonomskom krizom 1929. CLDS.. Bonn. Njega ovlašćuje 27 evropskih državnika da sastavi plan. iako po sadržini ekonomski. bez obzira na posljedice Prvog svjetskog rata. 93-97. 1994. Štresman je 1929. Svjetska kriza je ubrzala realizaciju koncepta nacionalnih država i projekat je pao u zaborav. 2004. Studije iz filozofije. Memorandum o organizaciji sistema evropske federalne unije je predviđao ugovor o osnovnim principima. Jedna od njih je i inicijativa poznata kao "Brianov plan" predložen od francuskog međuratnog ministra spoljnih poslova Aristida Briana (člana Panevropskog pokreta). Period poslije Prvog svjetskog rata bio je opterećen svjetskim krizama. god. god. njemački političar i član Rajhstaga 42 pravi Program uspostavljanja srednjoevropske ekonomske zajednice (Mitteleuropa). prvi dao ideju o zajedničkoj evropskoj valuti. god. i dodaje. ili u: Friedrich Naumann. a nalazi se u ediciji Fridrih fon Hajek. da bogati susjedi Njemačke imaju velike mogućnosti za izvoz svog kapitala i da se samo treba zamisliti nad izgradnjom saobraćajne infrastrukture 44 potrebne za ispunjavanje zahtjeva velikog ekonomskog prostora. 45 O funkcionisanju i padu Zlatnog standarda vidjeti u Burda Majkl i Čarls Viploš. Mitteleuropa. Česte recesije su djelovale na rast inflacije i povećanje nezaposlenosti. participirajući u Maršalovom planu obnove Evrope. Beograd. Projekat su podržali Štresman i manje evropske države.. god. Između dva rata u Evropi su promovisane mnoge pan-evropske ideje i pokreti. čija je geografska situacija takva. pao je Zlatni standard itd. 52-66. kakva je. p. Beograd. Interesantno je da je ovaj ekonomista čak i poslije kapitulacije (iako je tokom rata za Njemačku obavljao funkcije najvišeg ranga u oblasti finansija) radi na poslovima obnove a 1976. str. 10. iz međuratnog perioda izdvajaju se mnogi pokušaji stvaranja ekonomskih integracija. bio ideološki suprostavljen britansko-francuskom savezu. Ovaj industrijalac i šef odjeljenja za spoljnu trgovinu u Ministarstvu spoljnih poslova nacističke Njemačke 43 eksplicitno se zalagao za osnivanje Centralnog organa za evropsku privredu velikog prostora. god. ovoga puta je njemačka ekonomska ideja bila podređena mračnoj ideologiji. ekonomije i politike. One promovišu ideje političkog ujedinjenja Evrope. god. proklamuje udruživanja evropskog kontinenta u jedinstveno carinsko i privredno područje. osniva Panevropski pokret u cilju uspostavljanja evropske savezne države. str. Bonn. Ali. god.) rekao da evropski prostor pruža velike mogućnosti za ekonomski isplative poslove. osnivanje Evropske konferencije i stalni politički odbor. Zato su kreatori svjetske politike poslije Drugog svjetskog rata poraženu Njemačku odmah prigrlile u zajednicu evropskih naroda. 1915. CID. mora postojati federalni savez. Europastrategien des deutschen Kapitals 1900-1945. god. 43 Opet vidi u: Reinhard Opitz. 1994.1940. Brian je iste godine na Skupštini Lige naroda izjavio da između naroda Evrope. 46 Neobjavljeni članak koji je pročitan Političkom društvu na Kraljevskom koledžu Kembridž 1994." Danas je Njemačka jedna od vodećih zemalja u EU i njen najveći neto finansijski kontributor. U mnogim zemljama se stvaraju pan-evropske političke organizacije. god. god.

48 Pored brojne literature vidjeti u: Predrag Jovanović Gavrilović. koja se pretvara u unosan biznis. Bretonvudski sporazum je za SAD bio pun pogodak jer su kao druga supersila dobile moćan i efikasan 50 intervencionistički instrumentarij koji se mogao koristiti i izvan vlastitih granica. International organization. prije svega za SAD. 97-129. a posebno kasnije. Francuzi i ostali su u ovom 54 procesu vidjeli vlastite interese i šanse za veće tržišta za njihove industrije. Nju su činili dijelovi privreda Francuske. Opšti sporazum o carinama i trgovini. No. Svjetska banka. Njemačka je imala delegaciju od 51-og člana na čelu sa Konradom Adenauerom (koji kasnije postaje kancelar). god. Tako su stvorene neophodne pretpostavke za integrisanje evropskog privrednog prostora dok su SAD odobrile i hitno krenule u realizaciju Maršalovog plana. "zapadne zemlje". Hofman. Ekonomski fakultet. vratimo se u vrijeme rađanja "novog svjetskog poretka. koji je kasnije (1995) transformisan u WTO. 45. tražio prijem u NATO koji je ostao bez odgovora (Vidjeti u: Andrea Komlosy. 54 Britanija je takođe bila pozvana. osnovana je EZUČ. Unija novim ugovorima jača ekonomsku dimenziju evropskih integracija. Već tada. Na pripremljenoj finansijskoj infrastrukturi započinje obnova Evrope. 31 47 . rekao da je novac koji se izdvajao za program pomoći Evropi najunosniji ulog koji su SAD ikada učinile. Iz današnje istorijske perspektive se može uočiti da je anglo-američki sporazum o globalnom ekonomskom poretku istorijska prekretnica na planetarnom nivou. Međunarodno poslovno finansiranje. No 3. 50 Kontrola se obezbeđivala kontrolom relativne većine glasova i specijalnih prava vučenja. Dalje. stvaraju carinsku uniju. te zemalja Beneluksa. god. Berlin. ali nije uzela učešće. 53 Ovoga puta nije bilo isključivanja poraženog ratnog partnera kao poslije Prvog svjetskog rata. S druge strane. francuski ministar inostranih poslova koji je 1950. Uskoro EZUČ prerasta u EZ. kreditima Svjetske banke. god. god. Države Beneluksa 1948. 2006. Die Grenzen Österreich zu den Nachbarn im RGW. i u Predrag Jovanović Gavrilović. Summer.Period poslije II svjetskog rata. Beograd. Malo je poznato da je SSSR još 2. Međunarodno poslovno finansiranje. god. Ove institucije garantuju svjerski mir. god. kreirao plan o zajedništvu Francuske i Njemačke u cilju sprječavanja sukoba i zajedničke kontrole nad ratnom opremom.. kasnije je nastao Savjet Evrope. U periodu obnove zapadnoevropske zemlje su imale indirektnu korist od sređivanja monetarno-kreditnog sistema jer su realizacija Maršalovog plana i Sporazum iz Breton Vudsa dali konvertibilnost zapadnoevropskim valutama. Njemačke i 52 Italije.. evropska integracija najvišeg nivoa. aprila 1949. IMF) i Međunarodna banka za obnovu i razvoj. CID. poslije mnogo propalih pokušaja i nepotrebnih ratova." Sredinom četrdesetih se formiraju institucije međunarodnog svjetskog poretka MMF. The Changing Relationship Betwen the World Bank and the International Monetary Fund. Formiraju se UN i IBRD. "globalna ekonomija" je kompletirala infrastrukturu koja je na cijeloj planeti mogla realizovati novu svjetsku politiku. 2001. Evropski sud pravde i Evropsku komisiju. Integraciji je prethodio Šumanov plan kojim se i Njemačkoj pružila prva 53 poslijeratna šansa za integraciju sa onima sa kojima su donedavno bili u ratu. kasnije Svjetska banka. god. Zajednica uspostavlja vlastite institucije i to: savjet ministara. 52 Robert Šuman. Pol G. što je značajno opredijelilo njenu dalju sudbinu u Evropi. Krajem II svjetskog rata (1944) održana je finansijska i monetarna konferencija u Breton Vudsu 49 na kojoj su osnovane globalne finansijske institucije Međunarodni monetarni fond (MMF. 1988. Njemačka je imala korektan status.). 2006. evropski narodi su bili spremni za zajednički korak 47 48 naprijed . CID. Beograd. i SSSR se ekonomski i vojno-politički 51 integriše sa zemljama suprostavljenog ideološkog predznaka. ostvaruju se i njihovi geostrategijski i vojnopolitički interesi. u govoru pred Trgovinskom komorom u Njujorku 1969. Procesi evropskih integracija poslije rata počinju Evropskim kongresom. Ekonomski fakultet. str. Kao prva uspješna evropska integracija. između SAD i Evrope. Feinberg. Iz kongresne ideje o parlamentarnoj skupštini. 51 Kao odgovor na ekonomske i vojnopolitičke integracije zapadnih saveznika "komunistički blok" osniva Savjet za međusobnu ekonomsku pomoć (SEV) pod kontrolom SSSR. Ovo je najbolja ilustracija situacije pedesetih i šezdesetih godina dvadesetog vijeka. Uz UN i Opšti sporazum o tarifama GATT iz 1947. MMF i sredstvima drugih institucija. u Hagu. koji je mnogo kasnije. Uticaj Breton Vudsa se osjeća i u sadašnjoj složenoj arhitekturi svjetskih odnosa. god. Grenzen im Ostblock und ihre Űberwindung. koegzistenciju i stabilan međunarodni ekonomski sistem. p. naravno uz kontrolu SAD nad investicijama realizovanim implementacijom Maršalovog plana. 49 Pored brojne literature vidjeti u: Richard E. Nakon skoro jednog vijeka nepovoljnih uslova za odvijanje integracija i dva svjetska rata koja su se dogodila u međuvremenu. Prije osnivanja saveza Sovjeti su željeli da se inkorporiraju u Evropu. god. Glavni protagonist Kongresa je Vinston Čerčil. Potpisivanjem Sporazuma iz Pariza 1951. Takvu situaciju je najbolje opisuje najviši američki funkcioner ERP (European Recovery Program) u Evropi. Na njemu se okupilo oko 700 predstavnika. Dakle. ratne saveznike SAD. Obnova se odnosi isključivo na tzv. koji je održan 1948. god.

Srpski genealoški centar. a 1988. Naime. Treće. Čak bi se moglo reći da su ekonomske integracije izvan evropskog prostora izuzetno dinamične. Konačno. Regionalne integracije su potporni stub globalizma. Beograd. ali i političkih odnosa. Naknadno. U nju pored SAD i Kanade. ako regionalnu integraciju ekonomskog karaktera čini više zemalja. Razvoj EU je neodvojiv od procesa globalizacije i integracija svjetskog nivoa. Ono se definitivno uspostavlja Ugovorom iz Mastrihta 1992.Osnovni ciljevi EZ se sublimiraju u želji članica da eliminacijom unutrašnjih carina i kvota do 1970. Integracije se događaju i na američkom kontinentu. na svjetskom ekonomskom prostoru funkcioniše respektabilan broj regionalnih integracija. to dovodi do proizvodnje po konkurentnijim cijenama. tada je veća vjerovatnoća da će proizvođači proizvoditi proizvode po nižim cijenama a veće su i šanse za stvaranje trgovine u odnosu na njeno skretanje. boreći se protiv njih različitim mjerama. O globalnim ekonomskim i filozofskim aspektima regionalnih integracija te Zajedničkim sjeverno-američkim slobodnim tržištem CUSFTA vidjeti u: Zbornik radova. god. Postojali su i globalnopolitički razlozi jer je kontinuirano jačanje EU stvaralo probleme američkom izvozu u EU pa je NAFTA Vidjeti: Baldwin. Tako nastaje NAFTA. god. No. god. Na osnovu njih su formirane početne politike EZ. kao što su integracije država na što širem planu i što višem nivou. Sjevernoamerička regionalna integracija SAD i Kanade je osnovana 1965. ali im se smanjila realna moć. U EU postoji tehnološko i kolektivno jedinstvo članica koje vremenom prerasta u puno ekonomsko i političko jedinstvo. Ova integracija je prethodnica formiranja Sjevernoameričke zone slobodne trgovine 1994. kada svijet potresaju recesija i ekonomska kriza i ozbiljno prijete da ugroze globalnu makroekonomsku stabilnost. U tom pogledu Unija je nesporno najrazvijenija regionalna integracija koja doprinosi ukupnom. god. sporazum je proširen na ukupnu trgovinu formiranjem CUSFTA. Prednosti EU kao važne regionalne integracije na globalnom nivou se vezuju i za sljedeće argumente: Prvo. 1994. iste ili slične privredne strukture zemalja utiču da industrijski profil članica doprinosi ekonomskom progresu i diferenciranju industrije u odnosu na globalni nivo. Dvije osnovne oblasti sporazuma su bile poljoprivreda i transport kroz carinsku uniju. i progresu njenih članica. 2007. pa su zbog toga neke svetske integracije formirane zbog uspostavljanja ekonomske i spoljotrgovinske ravnoteže sa Unijom. Američke regionalne integracije. Pored integracija na evropskom prostoru i u svijetu postoje različiti oblici regionalnih ekonomskih integracija. formiraju carinsku uniju. god. regionalne integracije predstavljaju paradigmu svjetske ekonomije u periodu poslije Drugog svjetskog rata. i od tada za EU počinju nove faze integracija koje pored teritorijalnog proširenja obuhvataju i mnoge druge segmente. CEPR. tada one dodatno jačaju već dovoljno snažan uticaj i na međunarodnoj sceni. Rast intraindustrijske razmjene utiče na rast komparativnih prednosti članica integracije. SAD nisu bile zadovoljne radom GATT i WTO (nezadovoljstvo sa WTO je posebno izraženo u liberalizaciji trgovine poljoprivrednim proizvodima). Savremeni period i globalna uloga EU. Regionalne integracije u svijetu. Ova integracija je značila okretanje SAD od multilateralne politike prema regionalnom pristupu. Smisao integracija je stvaranje konkurentskih prednosti između ekonomskih aglomeracija. Prvi zadatak regionalnih integracija je rast političke i ekonomske moći zemalja koje se 55 dobrovoljno udružuju.. Druge prednosti se odnose na blizinu integrisanih zemalja. Neke od njih su trajale veoma kratko. London. kada je formirana zona slobodne trgovine u 56 automobilskoj industriji. ulazi i Meksiko. Towards an Integrated Europe. R. Konačno. Uz globalizaciju. Drugo. god. što utiče na niže troškove transporta. EU specijalizovala za proizvodnju civilnih aviona. Tako je međunarodna pozicija Njemačke kao ekonomski najjače evropske zemlje ojačala i zbog snage evropskih integracija. Tako se npr. automobila i sl. dok su druge opstale. 56 55 32 . ni EZ nije ostala ravnodušna na te događaje. ako su članice regionalne integracije ekonomski moćne zemlje koje sa integracionim procesima dodatno jačaju svoju ekonomiju. Antropologija postsocijalizma. Međunarodne ekonomske integracije imaju svoj vijek trajanja. Delorovim paketima mjera je vraćena vjera u evropske integracije i ideju jedinstvenog evropskog tržišta. dobrosusjedski odnosi i bliskost zemalja članica koje su imale ekonomsku saradnju prije integracije utiču na jačanje veza i rast blagostanja u integraciji. svjetskih ekonomskih. Tokom sedamdesetih.

Međutim. se osniva asocijacija jugoistočnih azijskih zemalja ASEAN. Zona je utemeljena na inicijativama o korišćenju povlaštenih tarifa iz 1977. god. 58 57 57 58 Latinoamerička zona slobodne trgovine osnovana u Montevideu 1960. god. Lako se može uočiti da je riječ o slabije razvijenim zemljama sa relativno visokim učešćem spoljne razmjene u DBP. ali i širem regionu. kasnije su njegove članice ostvarile značajne ekonomske interese i pretpostavke za rast ekonomsko-socijalnog blagostanja. ovo područje postaje interesantno za strane investitore što je opravdanje za ovaj vid integracija. Kako je stanje u regionu tradicionalno nestabilno. osnovana 1992. Jačanje ekonomskih odnosa je dovelo i do stvaranja AFTA. Posljedično. god. Sve ove zemlje su i poslije ulaska u integraciju zadržale visoka učešća spoljne trgovine u outputu. Tokom devedesetih godina prošlog vijeka inicijative se transformišu u ozbiljniju asocijaciju AFTA koja smanjuje carinske stope na industrijske proizvode unutar ASEAN-a od 0-5% (za period od 15 godina). ASEAN je nastao i na geopolitičkoj platformi u pokušaju odbrane jugoistočnih azijskih zemalja od komunističke ekspanzije. Azijske zone slobodne trgovine. Azijske regionalne integracije. jer je region još uvijek opterećen nedemokratskim pojavama i tendencijama. Tokom 1967. Ona koja predstavlja zonu slobodne trgovine između zemalja Latinske Amerike. god.predstavljala odgovor jačanju evropskih integracija. Zbog toga raste konkurentna sposobnost zemalja članica ASEAN i on postaje značajan faktor svjetske trgovine. Drugo. Singapur. a pozitivni ekonomski trendovi su se zadržali i do danas. god. LAFTA je još jedna od ekonomskih integracija na području američkog kontinenta. i Vijetnam. Zato zemlje ASEAN rade na razvoju demokratskih načela i afirmaciji ljudskih prava i sloboda. Malezija. god. pa čak i povećale razmjenu sa inostranstvom. 33 . god. ASEAN se angažovao i na održavanju mira i jačanju koegzistencije u asocijaciji. Ove integracije utiču na rast razmjene sa svijetom i povećanje direktnih stranih investicija. Tajland. zbog stvaranja zajedničkog tržišta. integraciji se priključuju Bruneji a 1995. Asean Free Trade Association-AFTA. Filipini. god. i Burma 1999. Članice integracije postaju Indonezija. U integraciju ulazi i Laos 1997. U 1985.

Albanija i Crna Gora. od ugovora do ugovora. te ugovori iz Kopenhagena. Nova širenja su 1995. 59 34 . Potencijalni kandidati su: Srbija. Tri zemlje su kandidati za prijem: Makedonija.. Slovenijom. Slovačkom. roba. Do danas. Belgija. I tako. 2007. carinskih i drugih integracija. maj. od strane šest osnivača: Njemačke. I pored velikog interesa za ulazak u EU. vrata EU su danas otvorena (ili bolje rečeno poluotvorena) za sve zainteresovane zemlje koje žele postati njene punopravne članice. Vidi u: Hanes Hofbauer. ne samo od evropskih zemalja. Njemačka. sa Austrijom. širenje je neminovost i istorijska misija koja formalno počinje sa prvim integracijama 1951. sa Danskom. 1993. Letonija. u UN i nekim drugim forumima. Stabilna demokratija. 2004. Češka. god. od sporazuma do sporazuma. Holandije. dok se učešće švajcaraca na jedinstvenom tržištu reguliše bilateralnim sporazumima. Belgije i Luksemburga. koji joj prethode (Hofbauer ). daje konture budućih ekonomskih. imala 27 članica u kojima se govorilo na 23 službena jezika. Austrija. Konačno. Mađarskom. str. I više od toga. Unija je snažna i složena ekonomska i politička organizacija 27 evropskih zemalja čija formalno-pravna istorija počinje nekoliko godina poslije II svjetskog rata. Dalje. poštovanje ljudskih prava. osnovane u osjetljivom geopolitičkom periodu. Estonija. Holandija. tako da se teritorijalna ekspanzija EU nikako ne može dovesti u vezu sa ranijim imperijalnim osvajanjima. San Marino. Švedska. već i onih sa drugih kontinenata. EU je brojnija za Rumuniju i Bugarsku. a kasnije 1981. Amsterdama. stalno potenciranim slobodama mobilnosti kapitala. Unija se kontinuirano širi. u cilju jačanja EU i širenja njenog uticaja u širem regionu i svijetu. mogu se izdvojiti Pariški i Rimski ugovori. god. Kasnije se odvijala kroz šest proširenja. Ono što danas ovoj integraciji daje centrifugalnu silu (uz tržište od oko 500 miliona stanovnika) jeste napredujuća ekonomija koja stvara oko 30% svjetske proizvodnje. Osnovni podaci o EU Unija je najveće organizaciono-društveno dostignuće ljudske civilizacije. Poljska. Poljskom. Tako prve dvije participiraju na jedinstvenom tržištu preko Evropskog ekonomskog područja. već o čitavom kompleksu složenih društvenih odnosa. kapitala i ljudi. god. ali ne treba potcijeniti ni 59 političke momente. Bugarska i Rumunija . Portugal. Jačanjem zakonodavno-pravnog okvira. postoje i neke zemlje koje ne žele ući u evropske integracije. Malta. na spoljno-političkom planu Unija predstavlja članice u STO. Kao ključni. Kiprom. i konačno. Rimski sporazum iz 1957. Francuska. Danska. od kojih je prvo bilo 1973. kao što su: Norveška. Bosna i Hercegovina. Unija ima specifične veze sa "patuljastim" državama (Vatikan. god. Finska. rastu i političke ingerencije. dok se u NATO se nalazi 21 zemlja Unije. 60 Npr.). sa Grčkom i 1986. Periode prije i poslije proširenja prate usvajanja deklaracija i sporazuma itd. predstavljaju ključne kriterijume za sticanje statusa člana Zajednice. Bilateralni sporazumi i korišćenje evra donose različite oblike međusobne saradnje EU i ovih zemalja. Irskom i Velikom Britanijom. sa Češkom Republikom. god. god. Irska. Na kraju. usluga. Andora i Lihtenštajn).3. Finskom i Švedskom. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI EU 3. ona je najviši dostignuti stepen integracije suverenih država. Litvanijom. Maltom. Danas postoji veliki interes za evropske integracije. god. Španija. Ovdje nije samo riječ o. Italije. Island ili Švajcarska. Dakle. Proširenje na istok. Francuske. Kipar. Luksemburg. usluga i ljudi. god. Filip Višnjić. Beograd. Grčka. vladavina zakona. uz dovoljno razvijenu tržišnu ekonomiju koja može prihvatiti uslove konkurencije jedinstvenog tržišta i ispuniti uslove konvergencije (provjeru vrši Savjet Evrope). Italija. 81-102. Dan EU je 9. preko Unije za ugalj i čelik. na samitima G8. god.1. On u svome djelu Proširenje na istok ukazuje na ekonomske i političke motive ideja evropskih integracija. 60 Slovenija. Letonijom i Estonijom. Litvanija. Ugovor iz Mastrihta. Jedno od suštinskih pitanja je problem širanja Zajednice. Pristupanje Uniji je povezano sa ispunjenjem kriterijuma iz Kopenhagena (Savjet Evrope u Kopenhagenu. Slovačka. a himna ''Oda radosti'' (iz Devete Betovenove simfonije). u Rimu potpisani Evropski ustav 2004. Ekonomski razlozi osnivanja ove asocijacije su bili primarni. Unija je krajem 2007. Mađarska. Monako. Zbog toga se ovom problemu prilazi temeljno i senzibilno. Danas EU čini 27 zemalja članica: Velika Britanija. Nice. sa Španijom i Portugalijom. Turska i Hrvatska. god. a 2004. koji članicama garantuje slobodu kretanja roba. Današnja integracija ima zastavu na čijoj plavoj podlozi dominira krug sa zlatnim zvjezdicama.

Ovo joj omogućava korišćenje pozicija velikog tržišta. Gustina naseljenosti je 115 stanovnika po kvadratnom kilometru. Ovo objašnjava neke dileme i kontroverze sa kojima se Unija suočava pri donošenju odluka o budućim proširenjima. Svi ostali podaci se odnose na mart i april 2009. Tako je npr. Stanovništvo Sa oko 500 miliona stanovnika EU je treća demografska grupacija u svijetu (poslije Kine i Indije).1% 1.82% 2. važna geopolitička komponenta itd.843.94% 7. Tabela 3. pa su makroekonomske analize vezane i za demografske promjene.170 141.21% Izvor: EUROSTAT i Wikipedija (Podaci za EU se odnose na januar 2009.849.19% 2. god. koji direktno zavisi od veličine populacije. EU27 je reprezent najrazvijenijeg dijela sjvetske ekonomije i najveće svjetsko tržište.631.660 148.3. Površina EU poslije zadnjeg proširenja iznosi 4.137. Danas je tržište EU sa oko 500 miliona stanovnika i visokim dohotkom per kapita.688.45% 2.300 305.060. treba reći da je sudbina nekih budućih integracija ipak vezana i za broj stanovnika tih zemalja.2.500 155. ne samo u plasmanu proizvoda i usluga.1.170 166.: Prvih 15 država/integracija prema broju stanovnika Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Država/Teritorija Kina (bez Hong Konga i Makaoa) India EU SAD Indonezija Brazil Pakistan Bangladeš Nigerija Rusija Japan Meksiko Filipini Vijetnam Njemačka Stanovništvo 1.174.235.110 111.095 82. Pored ekonomskog značaja. a za Njemačku za decembar 2008. S druge strane. u drugim faktor rasta a u trećem može predstavljati prepreku integracijama.170.375 93.000 % svjetske populacije 19.709. koliko god to zvučalo antievropski. ili koncentraciji industrijskih kapaciteta.675 kvadratnih kilometara. Jer.077.270 229.53% 3. Uz sjevernoameričko i azijsko tržište. Kvalitet ekonomskog prostora se ne meri samo ukupnim.88% 1. god. Činjenica je da se evropsko tržište kontinuirano širi.39% 1.000 1.333 127. broj stanovnika već sada za oko 200 miliona veći u odnosu na SAD.39% 4. U nekim istorijskim periodima. već ostvarenim dohotkom po stanovniku.924. Tako je i u okvirima EU.460 86. stanovništvo je faktor privlačenja investiija. ono može biti kočnica ekonomskog razvoja.765.3% 2.66% 16.673.4% 2.325.64% 1. nego i u sferi obima i strukturi raspoližive radne snage.28% 1.329. god. jedan od motiva širenja je rast tržišta.145. ali je važnije od toga da evropska administracija daje sve veći 35 .000 499.) Broj stanovnika opredeljuje makroekonomsku situaciju određenog prostora.355 190.740.

1967. 93-160. Ova širenja i već uspostavljeni odnosi neminovno vode saradnji sa drugim integracijama. Vidjeti u: Majkl Burda i Čarls Viploš. na bogate i siromašnije zemlje itd. egzaktno utvrditi. str. problemi nisu imanentni samo novim članicama. Tabela 3. Srbija. 61 Stanovništvo Unije se analitički može grupisati prema različitim faktorima: starim i novim. drugi predstavlja sumu dodatih vrijednosti koje su stvorene na određenom području u određeno 62 vrijeme. Uvod u analizu nacionalnog dohotka i bogatstva. Kako nema moratorijuma na evropska širenja. Stalna širenja zemljama koje su ekonomski slabije od prosjeka Zajednice unose probleme koji se manifestuju u neprijavljivanju svih prihoda. prikazuje vrijednosti GDP. kao što su OPEC. treba ukazati i na to da je vrijednost društvenog proizvoda EU analitički uporebljiva za komparativne analize sa ostalim svjetskim blokovima ili ekonomijama velikih zemalja. realno je očekivati da se razlika u korist Unije još više poveća. Ulaskom velikog broja zemalja poslije 2004.). dok treći predstavlja sumu faktorskih dohodaka zarađenih u privrednim aktivnostima. Društveni proizvod Društveni bruto proizvod je BDP je najvažniji makroekonomski agregat. Makedonija. Kada se izračunava vrijednost društvenog proizvoda.3.. nacionalnog dohotka i ostalih agregata. 2004.. Zato EU ulaže napore da zajedničkim kohezionim politikama prevlada brojne slabosti koje prate novoprimljene članice. god. kojih se bivše socijalističke zemlje ne mogu brzo riješiti. Rezultati na tom polju su evidentni. italijanski društveni proizvod. u Njemačkoj. Očuvanje životne sredine je važan segment valorizacije ekonomskih aktivnosti. zbog uticaja sive ekonomije povećan za čak 12%. Ne smiju se zanemariti interesi zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza. Velikoj Britaniji. 20-22. 2 najgušće je naseljena Malta sa oko 1280 st/km (zbog male površine ove zemlje). Unija se širi. Sjeverozapadne Afrike i dr. BiH. Belgija. Ima i drugih momenata. Konačno. Zagreb.2. treba znati da ih je teško. Oko 70% stanovnika Unije živi u 6 najvećih država. velikim i malim državama. god. riječ je o problemima tranzicionog karaktera. Sve ovo ukazuje na kompleksnost problema izračunavanja ovog makroekonomskog agregata. Najveća gustina naseljenosti je duž teritorije između Londona i Milana. Velika Britanija i Njemačka. broj stanovnika raste a makroekonomska stabilnost se bitnije ne narušava. Situacija u EU je dodatno otežana zbog toga što ovu fazu postojanja prate izražene ekonomske i socijalne razlike samih članica. Francuskoj. važnih za integralno sagledavanje realne vrijednosti proizvodnje na određenoj teritoriji. Sve do proširenja 2004. Jedan je suma svih finalnih prodaja koje se obave u određenom vremenskom periodu. Makroekonomija: evropski udžbenik. agregatno i po stanovniku za EU i njene članice (za 2007. CLDS. Hrvatska. Tako je 1987. Italiji i Španiji živi 80% stanovništva. 36 . Uglavnom. Od starijih autora sa prostora bivše SFRJ vidjeti u: Vinski Ivo. taj omjer se smanjio. 61 3. NAFTA. str. Razlog je u tome. Crna Gora i Albanija očekuju prijem ili ubrzanje pregovora o pristupanju. god. Naprijed . I u ostalim zemljama ima neregistrovanog outputa. što dodatno jača poziciju i ulogu EU na globalnom planu. Turska. prema religijskoj odrenici. Zato će se stanovništvo EU povećati i steći prednost u odnosu na visokorazvijena tržišta SAD i Japana. a posebno u Grčkoj. Portugalu i Španiji. Holandiji i dr. Najnaseljenije zemlje EU su 2 Holandija. Kao država. što statističke metode ne obuhvataju proizvode i usluge tzv. gotovo nemoguće. "sive ekonomije" ili ekonomije domaćinstva. god. 62 Ovo je nezaobilazno štivo iz makroekonomije. Beograd. U teoriji i praksi se pojavljuju tri načina njegovog obračuna.značaj dinamici i intenzitetu procesa širenja. Izračunavanje agregata postaje sporno i zbog šteta i troškova zagađenja ili devastacije životne sredine. Afrička unija i dr. problemima u sektoru ekologije i sl. Mnoge ekonomske aktivnosti nisu zabilježene zato što ne postoje metode njihove valorizacije. god. SAD i Japan ukupno imaju manje stanovnika od EU. koji je do prije nekoliko decenija bio zamenaren. Predpristupne mjere EU daju rezultate. Međutim. te Belgiji. god. dok Finska sa 17 st/km spada u nenaseljene zemlje.

684 313.259 210.400 15.100 24. Italije i Španije.700 27. Belgije i Fiske su relativno razvijenije u odnosu na prosjek EU. god.000 29.700 9.067 155.700 35. I sama Zajednica preko zajedničkih politika nastoji ubrzati rast u slabije razvijenim zemljama. Irske.800 13.200 22.807 553.362 76.185 260.683 1.900 29.100 29. Na to utiču dostignuti nivo razvoja. Ekonomije tih zemalja su na nivou ili iznad prosjeka EU i u nivou relativne razvijenosti.900 16.390.300 23.200 24.: GDP.726.100 29. GDP 12. Ekonomije Austrije. Britanija 3 Francuska 4 Italija 5 Španija 6 Holandija 7 Poljska 8 Belgija 9 Švedska 10 Grčka 11 Austrija 12 Rumunija 13 Portugalija 14 Češka Republika 15 Danska 16 Mađarska 17 Irska 18 Finska 19 Slovačka 20 Bugarska 21 Litvanija 22 Slovenija 23 Latvia 24 Luxemburg 25 Estonia 26 Kipar 27 Malta Izvor: EUROSTAT U apsolutnom iznosu.660 18. Tabela 3.200 16.261 153.800 15. prihodu EU27 najviše doprinose ekonomije Njemačke.181 GDP per capita 25.200 19.814 51.2. privrede članica EU nisu jednako dinamične. No.300 19.700 30.800 64.193.802.200 33.300 31.900 26. prikazuje dinamiku društvenog proizvoda po karakterističnim periodima i relativnu razvijenost članica (na osnovu pps metode) za 2000. agregatno i per capita (u milionima evra) i relativno (u%) Države članice EU 1 Njemačka 2 V.712 241.277 1.118 46.489.506.300 11.473 32.489 31. Velike Britanije.214 163.736 284.800 % prosjeka GDP EU27 per capita 100% 115% 118% 108% 99% 104% 132% 60% 118% 120% 96% 124% 44% 76% 81% 117% 62% 143% 115% 70% 39% 60% 90% 55% 258% 65% 92% 78% 37 .666 1.Tabela 3.252 527. struktura privrede i drugi faktori.3. Švedske. Holandije.486 160. Bugarska i Rumunija imaju najmanji društveni proizvod po stanovniku na nivou EU27.086 21.902 201.501 8.000 17.887 272. Francuske.000 20.400 29.964 2.334 95.163 1.

tj.3 7. ali ne i najviše u Zajednici.2 Malta 2.0 118.3 68.4 91.8 2. kohezionih politika.0 2.3 2.2 9. Drugo.1 1.1 1. i posebno.3 3.1 Švedska 3.6 73.7 1. korigovanim standardom kupovne moći.5 90.2 0.1 Španija 3.2 Mađarska 4.4 4.4 5.1 Irska 7.7 1. prikazuje dugoročne pokazatelje produktivnosti i stanje u 2007.4 1.4 1.2 3.4 59.7 2.3 6.1 77.3 131.0 123.4 1.6 Njemačka 1. DG ECFIN.2 Slovačka 2.0 0.9 10.0 SAD 2.8 1.8 Luksemburg 5.6 9.4 Portugal 3. 1.9 57.0 Grčka 3.2 6. Izvor: AMECO database (Annual Macro Economic Data) – European Commission.9 2. Generalno.7 8.8 EU27 2.4 124.4 6.6 110.0 1.1 6. što potvrđuje uspješnu implementaciju zajedničkih.9 Litvanija 5.3 Latvija 7. god.0 127.7 5.6 Rumunija -0.9 81.0 Estonija 7.4 4.6 V. Sve navedeno utiče i na rast produktivnosti.9 Italija 2. Konačno.: Stope rasta i GDP per kapita Prosječni godišnji rast GDP per capita GDP per capita za 2007 (EU27=100) 1996-2001 2001-2006 2007 Austrija 2.3 0. tako i njenih članica.Tabela 3.9 0.7 6.8 4.0 118.7 Belgija 2.4 Finska 4. stope na nivou razvijenih zemalja su stabilne.1 1.9 Bugarska 3.1 Holandija 3.0 5.4 3.6 114. stope rasta manje razvijenih zemalja EU su više od prosjeka.7 1.6 1.2 154.2 4.1 3.4 3.9 Kipar 3. god.4 1.1 2.5 64.6 2.0 104.7 3.3 Francuska 2. Nivo GDP per capita u odnosu na EU (posljednja kolona) je izračunat primjenom pps (purchasing power standard).1 145.1 3.5 9.6 10.7 117.2 37.7 4.4.5 2. Tabela 3.2 Poljska 4.3.3 2. kako EU.5 100.0 Danska 2.Britanija 2.8 279.1 2.3 Napomena: GDP per capita je mjeren po cijenama 2000.3 71.9 3.6 54.7 2.8 98. u posmatranim periodima EU ima veće stope rasta od SAD.5 1.3 Slovenija 4.2 1.8 101. 38 .4 40.6 Češka R.

2 n/r 69.2 2. News release.4 100.8 0.1 61.5 2.1 3.3 51.1 1.0 2.7 1.5 3.3 99.2 35.7 62.4 1.8 1.3 1.7 1.9 45.8 1.9 6.1 3.4 1.6 60.9 1.5 113.0 53.1 4.7 0.9 2.6 6.9 1.6 0.9 94.4 5.9 59.0 3.7 73.4 131.3 0.4 40. god.2 107.9 1.0 n/r n/r Napomena: Podaci za produktivnost po radnom času u 2007.0 2.2 182.6 1.3 54.4 74.6 0.9 5. 39 .8 135.9 133.6 6.2 1.6 1.7 6.3 77.6 85.0 1.2 1. Podaci iz prethodne tabele nedvosmisleno pokazuju da zemlje osnivači i najveće evropske ekonomije imaju najviši dostignuti nivo produktivnosti rada (mjereno prema dvjema prikazanim analitičkim metodama).6 106.3 0.6 2.2 0.0 120. Britanija EU25 EU27 SAD 1.0 3.3 1.1 113.1 3.7 8.7 1.5 76.5 1.7 5.4 1.1 107.8 85.6 0.0 1.6 2.2 1.4 3.0 110.8 0.4 108.4 123.4 2.9 60.6 0. Relativni nivoi GDP po zaposlenom i po času rada.8 4.6 1.7 102.8 34. god.2 3.8 1.5 113.0 142.2 4.2 107.: Rast realne produktivnosti po zaposlenom.4 2.0 130.6 1.1 129. 50/2009.3 115.7 112.6 112.0 0.5 180.6 73.6 105.5 1.4 49. odnosno standarda kupovne moći.5 2.2 0.9 100.1 0.0 6.9 3. za SAD i Rumuniju nisu raspoloživi. Danska Estonija Finska Francuska Njemačka Grčka Mađarska Irska Italija Latvija Litvanija Luksemburg Malta Holandija Poljska Portugal Rumunija Slovačka Slovenija Španija Švedska V.0 6.6 3.0 7.Tabela 3. Izvor: EUROSTAT.4.0 107. Euroindicators.3 2.2 1.3 1.1 1.3 1.2 1.4 68.6 84.5 2.1 79.3 90.4 119.1 1.5 6.1 1.0 1. nivo GDP po zaposlenom (ppe za 2007) i nivo GDP po radnom satu (phw za 2007) Rast prosječne godišnje GDP (ppe) GDP (phw) produktivnosti rada po 2007 2007 zaposlenom (EU27=100 (EU25=100 19962001) ) 2007 2001 2006 Austrija Belgija Bugarska Kipar Češka Rep.5 4.1 67. kalkulisani su na osnovu pps (purchasing power standard).7 4.1 1. april 2009.4 8.6 2.8 103.

god. Poljo umanj.Drugo. pa je stanje pojedinih ekonomija heterogeno. ali i pozitivnim efektima blagostanja velikog evropskog tržišta. Danska NJemačka Estonija Irska Grčka Španija Francuska Italia Kipar Litvanija Letonija Države članice EU 21 19 : : 8 9 16 12 114 117 1 1 8 8 10 12 54 76 114 105 80 78 1 1 1 2 2 2 .6. de nosti EA 15 EU 27 2 288 3 071 36 49 392 525 133 179 427 581 594 787 471 630 2 053 2 751 235 319 Napomena: podaci u tabeli zaokruženi na prvi veći broj. 50/2009. Evrozoni i glavnim partnerima (milijarde evra) GDP EA15 EU27 2 287 3 071 86 : 37 58 616 4 45 62 273 485 389 4 6 8 Finalna potrošnja 1 299 1 776 46 : 19 28 350 2 22 44 155 281 231 3 3 5 Javna potrošnja 476 651 Fiksni kapital 483 634 Promjene zaliha 18 9 1 : 1 4 -1 1 -1 3 Domaća tražnja 2 275 3 070 88 : 35 57 585 4 38 67 285 499 391 5 6 9 Izvoz 897 1 208 76 : 26 30 276 3 37 13 67 121 106 2 2 4 Uvoz 885 1 207 77 : 25 29 245 3 31 19 79 135 109 2 3 6 40 Belgija Bugarska Češka Rep. trgovina. u EU27. U tabeli 3. god. što govori o industrijskoj i trgovinskoj orijentaciji evropske privrede. Tabela 3. aktiv nik. za ge dodat transp e i trija i eviGD privr subv.: GDP i sektorski doprinosi za IV kvartal 2008. agregatnih troškova. Euroindicators.6. što se može objasniti povoljnim uticajem zajedničkih politika EU.5. industrija. god.5. članice EU imaju različitu privrednu strukturu. manje razvijene privrede imaju više stope produktivnosti rada. god. u EU27 i Evrozoni (u milijardama evra) Finan Porezi Ukup Trgovi sij. Vidljivo je da su finansijske usluge i poslovne aktivnosti. Poljoprivreda ima nisko učešće u stvaranju društvenog proizvoda EU. stanje u Evrozoni i E27 je prikazano u tabeli 3. kada je riječ o sektorskim doprinosima stvaranju društvenog proizvoda u 2008.: Vrijednost GDP. News release. uvoza i izvoza za IV kvartal 2008. energetika. ener P edai na ge vrijed komu vne vo gija ribar. Ali. prikazani su konstituenti GDP EU27 i Evrozone iz ugla ukupne potrošnje (IV kvartal 2008. No. uslug Dru no Indus Građ na. Tabela 3. Ostvareni društveni proizvod se može posmatrati i preko agregata potrošnje. posebno u sferama potrošnje i investicija. proizvo n. transport i komunikacije dominantne u stvaranju GDP i ukupno dodatoj vrijednosti.). poslo uslu a narst ort. god. Izvor: EUROSTAT.. april 2009. Iz ove podjele su vidljive osnovne tendencije.

4 150 70 85 41 : 9 17 46 : 426 : 13 0. ali i sličnog pristupa u kreiranju makroekonomske politike.3 0. prije svega Njemačka. preko milijardu dnevno). Ipak. Posmatrano po članicama. Simbol (:) označava da podaci nisu dostupni. Britanija : : : : : : 5 5 1 25 20 19 0. vidljivo je da je domaća tražnja američke ekonomije veća od GDP (što je opštepoznata činjenica). ove analize se vrše na per kapita osnovi. Ukupna tražnja je skoro izjednačena sa GDP. Stanje u Japanu je slično kao i u EU27 i EA15. Najčešće se koriste američki dolar i evro. Dijeljenjem GDP sa brojem stanovnika neke zemlje dobija se GDP per kapita (grafikon 3. podaci u tabeli zaokruženi na prvi veći broj.2 1.Luxemburg Mađarska Malta Holandija Austria Poljska Portugal Rumunija Slovenija Slovačka FIinska Švedska V.4 1 1 38 30 1 138 108 96 13 16 1 67 42 38 15 19 : 89 33 35 9 9 45 12 16 : : : : : : 2 3 9 6 6 3 4 1 18 13 13 11 10 -1 44 18 17 : : : : : : 97 68 -3 440 122 134 Glavni partneri SAD 2 694 1 883 455 465 -7 2 797 327 431 Japan 982 574 186 223 8 991 146 154 Osim za Maltu. Velika Britanija. Iz tabele se vidi da je lična potrošnja u EU27 i Evrozoni nešto veća od polovine GDP.9 69 38 53 28 : 5 10 24 : 279 41 . Kada je riječ o SAD. izlažući ih njihovim fluktuacijama. Iz tabele je vidljivo da spoljnotrgovinski deficit SAD samo u ovom kvatralu prelazi 100 milijardi evra (dakle. Odnosno. Zato se uvodi pokazatelj razvijenosti zemlje u vidu GDP po glavi stanovnika ili GDP per kapita. Proporcije po članicama su ujednačene. Francuska. GDP Kine je dva puta veći od Njemačkog. u stvaranju ukupnog proizvoda najviše učestvuju velike industrijske zemlje. što proizilazi iz uticaja zajedničkih politika. ukoliko se ovaj problem posmatra drugačije. ali Kina ima neuporedivo veći broj stanovnika. dok su uvoz i izvoz skoro ujednačeni (uz blagi suficit).7: BDP per kapita u američkim dolarima (2007) : 25 1.). otvaraju se dileme: da li je Kina razvijenija od Njemačke ili Iran od Holandije (koja prema vrijednosti GDP nije među prvih 15 zemalja svijeta)? Odgovor na oba pitanja je negativan. Korišćenje drugih valuta te obračune čini zavisnim od kretanja valutnih kurseva. Italija.7. Španija. Jer. Grafikon 3. Međunarodne komparacije GDP se vrše u eminentnim svjetskim valutama.

Rast determinišu realne stope rasta GDP u određenom vremenskom periodu (obično godina dana). ključni faktor rasta i stabilnosti. prije svega. Inače. Naprijed. Toga su svjesni i relevantni faktori EU. tražnju. One su privremeno prouzrokovale nižu stopu rasta GDP per kapita EU jer su sa svojih. inflaciju itd. poslije širenja dolazi do neznatnog pada ostvarenog društvenog proizvoda per kapita EU. Zato je predviđena predpristupna pomoć i subvencije za lakše funkcionisanje kandidata i novoprimljenih zemalja. Ovo se manifestuje u periodima poslije prijema. Stope rasta među zemljama sličnih društvenih i geopolitičkih karakteristika su ujednačene i ne 65 odstupaju mnogo od njihovog prosječnog trenda. Oxford. Kao važan faktor agregatne proizvodnje i potrošnje. Makroekonomija: evropski udžbenik. god. stope rasta Njemačke. Poslije velikih priključenja. ali je važno i zbog uloge konzumenta na velikom tržištu. i relativne cijene proizvoda su mnogo niže u ovim zemljama u odnosu na prosječne cijene na nivou EU. u EU unijele relativno mali domaći proizvod. a posebno politički i ekonomski najjače države Njemačka. koji prate dugoročne pozitivne strukturne 64 promjene. Naprijed . 2008. Ricardo Ffrench-Davis. što ukazuje na važnost privrednog rasta. Oxford Univrsity Press. Dalje. subvencija ili konrtibucija. bez obzira na brigu o stabilnosti cijena (posebno ECB) postoje izraženi cjenovni dispariteti. Ivo Vinski je zastupao stav da rast postoji samo ako postoje dugoročni trendovi pozitivnih stopa rasta GDP. "pragova" mnogih internih obračuna. dok je privredni razvoj prikazao kao drvo kultivisano ljudskom rukom. 2006. Drugo. 1967. Dakle. cijenu nadnica. god. god. Jer. posebno zbog enormne eksploatacije neobnovljivih proizvodnih faktora i devastacije životne sredine.. Uvod u analizu nacionalnog dohotka i bogatstva. i uz energiju. 64 Vidjeti opet: Vinski Ivo. Francuska i Velika Britanija. Beograd. Privredni rast. CID. približno 30 miliona stanovnika. evropske zemlje koje još uvek ne žele pristupiti evropskim integracijama. Pripajanje bilo koje zemlje regionalnoj aglomeraciji nije jednostavna misija. Ovo može izazivati i političke turbulencije u institucijama EU i narušiti 63 komunitarnu koheziju i ekonomsku stabilnost. Oxford Univrsity Press. dolazi i do promjena tzv. Osnivači su gotovo izjednačeni u nivou društvenog proizvoda per kapita. On je smatrao da razvoj podrazumijeva rast. Isto tako. 65 Ovo je česta makroekonomska problematika. sve dok ekonomski ne ojačaju do nivoa. Deepak Nayyar. sa snažnim uticajem na tržište rada.. Austrije ili Velike Britanije uglavnom ujednačene. Stability with Growth. Širenje tržišta je važno zbog rasta stanovništva kao faktora proizvodnje. Uvod u analizu nacionalnog dohotka i bogatstva. Ovaj autor je privredni rast upoređivao sa drvetom koje raste. Tako su npr. god. Ekonomski fakultet.Iz prezentiranih podataka se vidi da zemlje osnivači imaju visoke. No. José Antonio Ocampo. ili u Vinski Ivo. tehnički progres. Nekada se objašnjavaju niskom kupovnom moći (posebno novoprimljenih članica). situacija se tek kasnije koriguje u pozitivnom smjeru. specijalizovane za usluge u bankarskom sektoru ostvaruju enormno visok društveni proizvod po stanovniku. konkurenciju. Models for Dynamic Macroeconomics. zemlje koje ulaze u EU "unose" niži nivo dohotka. Macroeconomics. Liberalization and Development. Zagreb. Vidjeti u: Majkl Burda i Čarls Viploš. kada im komunitarna pomoć nije potrebna. Makroekonomska stabilnost je imperativ ekonomske politike EU. što se dogodilo i prilikom poslednjeg (prijem Bugarske i Rumunije). što utiče na pad prosječnih pokazatelja Zajednice. evroplaneri vrše programirani prijem u Zajednicu. O nekim njenim aspektima vidjeti u: Joseph Stiglitz. Beograd. stanovništvo je važan. Osnovi makroekonomije. rast je sintetički pokazatelj stanja i kondicije određene ekonomije ili šireg ekonomskog prostora.. Riječ je. 2004. Oxford. a literatura brojna i temeljna. ubrzani rast nekada može biti i problematičan. štiteći dostignuti nivo razvoja i makroekonomsku stabilnost. što je slučaj i sa stopama rasta zemalja azijskog područja ili tranzicionih zemalja. Ova komparacija odgovara privredama koje se razvijaju na osnovu rasta tehničkog progresa (što evropska privreda sigurno jeste). Ipak. o Norveškoj i Švajcarskoj. Često se čuje da neke azijske zemlje ostvaruju natprosječne stope rasta i to govori da se te ekonomije nalaze u fazi uzleta. Zagreb. CLDS. 1967. 42 63 . Pored brojnih posljedica ovih integracija. imaju visoke dohotke per kapita. a zemlje koje su tek pristupile EU niže per kapita nivoe dohotka. na zajedničkom tržištu. Momir Jakšić. Evropska administracija dobro prepoznaje da je u novoprimljenim zemljama dohodak potcijenjen zbog visokog procenta sive ekonomije. Ista situacija je i kod prevladavanja prepreka ulaska u Evrozonu. kao Luksemburg. i Fabio-Cesare Bagliano and Giuseppe Bertola. dok u drugim slučajevima predstavlja signal ozbiljnih ekonomskih problema. Manje zemlje. Shari Spiegel. 2004.

vode umjerenu i stimulativnu poresku politiku i provode strukturnu politiku koja ih u kratkom roku orijentiše prema izvozu.5 6. te privući evropske i svjetske investicije.3 3.8 4.6 1.6 2.3 2. Enormno visok rast ukupne proizvodnje ostvaruju baltičke zemlje.0 1.0 5.1 2.Unija kao regionalna integracija žrtvuje značajan tekući dohodak za kontinuirano i efikasno širenje i razvoj zajedničkog evropskog tržišta.3 1.8 2.8.9 2.8 Izvor: EUROSTAT i Wikipedija.0 Nove članice: stope rasta GDP Zemlje članice Bugarska Kipar Češka Estonija Mađarska Letonija Litvanija Malta Poljska Rumunija Slovačka Slovenija % rasta GDP 2004 2005 2006 2007 5.8 3.3 3. te većih i razvijenijih privreda novoprimljenih zemalja.6 1.3 10. U tome je posebno važna uloga Njemačke. s jedne strane.8 4.5 3. Tabela 3.0 2.6 1.4 4.9 4.7 5.9 6. Većina novih zemalja ima visoke stope rasta.4 2.5 3. O kolikom rastu je reč.3 4.3 3.5 4.5 6. Danas. jakih imperijalnih država.4 3.4 3.0 9.9 4.1 4.8 5.8 3.1 9.0 9.7 6.3 5.0 2. prikazane su stope rasta za EU27. mjerene povećanjem GDP u EU su veoma heterogene.6 3.4 2.0 3.2 8.6 -1.7 3.7 0.5 6. Uz nesporne efekte velikog tržišta.7 2. govori podatak.5 0.7 2.1 5.1 3. ali prije svega.9 1.8 2.5 3.1 1.8 1.0 6.1 7. To je potpuno razumljivo kada postoje razlike dostignutog stepena razvoja zemalja osnivača. Zato EU mora (ona to već i čini) da stabilizuje i poveća stope rasta.5 5.1 4.9 4.0 5.1 7.8 3.8. usaglašenu sa pravilima EMU i ECB. vlade članica se zalažu za stabilnu monetarnu politiku. Ovo je dokaz da se male zemlje ulaskom u evropske integracije relativno brzo prestrukturiraju i postižu zavidne ekonomske rezultate.3 2.5 Velika Britanija 1. Iz tabele je vidljivo da deset novoprimljenih država ima viši prosječan rast u odnosu na većinu starih članica. Stope rasta.7 8.5 5. i decenijama prije.7 1.2 5. i istočnoevropskih zemalja koje su tek postale punopravni članovi EU. Ta pozicija donosi više prihoda evropskim kompanijama i njenim građanima. tranzicione zemlje mogu iskoristiti očigledne prednosti i veliku ponudu kvalitetne i jeftine radne snage.3 4.2 3.0 1. nastanak Unije je motivisan ekonomskim koristima i njen opstanak u budućnosti će u potpunosti zavisiti upravo od njih.7 3.7 6.4 2.2 7.6 7.2 11. evrooptimisti su znali da veliko tržište omogućava političku i vojnu prednost.6 3.5 6. posebno Letonija sa oko 10%.5 4.9 3.0 2.3 EU Evrozona 2. ali se to povećanje "topi" zbog relativno malog broja stanovnika tih zemalja ili niske osnovice njihovog agregatnog GDP. Konačno.9 4.2 6.0 1.9 4.6 6. ali i Velike Britanije.9 1. U tabeli 3.4 7.0 1.9 8. utičući tako da njihove stope rasta budu dugoročno stabilne.5 3.7 5. Ukupan GDP EU kontinuirano raste. Međutim.9 0. Samo takvim pristupom. da je Kina.8 1.4 2.5 1. Indije i Brazila.: Stope rasta GDP EU27 (u %) EU15: stope rasta GDP Zemlje članice Austrija Belgija Danska Finska Francuska Njemačka Grčka Irska Italija Luksemburg Holandija Portugal Španija Švedska % rasta GDP 2005 2006 2007 2008 2.4 8. učešće EU u ukupnoj svjetskoj proizvodnji je u blagom relativnom padu zbog nadiranja novih ekonomskih kolosa: Kine. utiče na lični standard i stvara pretpostavke za stabilnu makroekonomsku situaciju i u budućnosti. Italije i Francuske.2 2.5 2.0 2.1 2.2 2.5 1. Treba naglasiti da se stope rasta kreću oko trendova koje diktiraju najrazvijenije članice.0 3.6 3. 43 . konkurentniju ekonomiju koja sjedinjena dominira u svijetu. Ove zemlje utiču na promjene odnosa u svjetskoj globalnoj ekonomiji.8 2. kao fenomen u visini privrednog rasta poslednje dvije decenije ostvarila privredni rast od oko 9%.

9 13.3 6. kako po veličini. 44 .2 3. U EMU.4 3. Sve se to odrazilo na opšti nivo cijena u EU na početku II kvartala 2008. Neki ekonomisti smatraju da je niska inflacija čak i poželjna. Ove analize se uglavnom odnose na dugoročne i 66 Vidjeti u: Vojnić Dragomir. imale višu unflaciju u odnosu na ciljane i ostvarene stope za nivo EU. koje bilježe inflaciju od 6. a time i na povećanje zaposlenosti. žitarica. Zagreb. god. mlijeka.7%. Tabela 3. te zemlje bi i u normalnim okolnostima.7 6. Ova situacija bi se mogla objasniti činjenicom da se inflatorna spirala počela formirati zbog visokog rasta cijena energije i poljoprivrednih proizvoda. za EU27 (u %) Država Holandija Portugal Njemačka Island Finska Francuska Italija Belgija Estonija Kipar Luksemburg Izvor: EUROSTAT Stopa inflacije 1. dok su npr. ali se njeno kretanje može izraziti i na mjesečnom nivou.1 4.3%. ali još uvijek podnošljiv nivo opšteg rasta cijena. ne samo u zemljama EU.5% i Njemačka 2.: Inflacija u aprilu 2008. U tom periodu već je postojala zabrinutost zbog opšteg rasta cijena. Inflacija Stopa inflacije je prosječna promjena (rast) nivoa cijena. 1977.3 3. koje ne bi pratio enorman rast cijena energije i poljoprivrednih proizvoda. Za početak.7 4. do 17. Inače. Uvod u analizu i planiranje investicija.4% u Letoniji. cijene prehrambenih proizvoda su rasle po stopi od 6%. najčešće govori o inflaciji u odnosu na isti period prethodne godine. U razvijenim privredama inflacija ima tolerantan nivo kada se kreće u intervalu 04% na godišnjem nivou. tromjesečnih ili drugih perioda itd. jaja i drugih prehrambenih proizvoda.4. nego i na globalnom nivou.4 17. Ovako visoke stope inflacije objašnjava činjenica da se radi o siromašnijim zemljama EU.6 3.0 do 4.7% u Češkoj Republici. god. na opšti rast cijena najviše su uticale cijene naftnih derivata. U normalnim makroekonomskim okolnostima inflacija je povezana sa fazama privrednih ciklusa.8%. što je vidljivo iz tabele 3. Metode obračuna inflacije koriste i indekse cijena na malo. dakle području korišćenja evra kao zajedničke valute.0 3. Ne treba zanemariti da je visoka inflacija u nekim zemljama prouzrokovana bržim privrednim rastom u odnosu na prosjek EU. Ovu tezu (koja je u stvari izvedena iz teorije Filipsove 66 krive) zastupao je Dragomir Vojnić. na bazi prosjeka godišnjih.8 8. Tako se npr.5 2.3 4. god. nivou GDP i broju stanovnika. koje nisu akumulirale značajnije rezerve za amortizaciju globalnih poremećaja u sektoru cijena i zato što im industrije još nisu strukturno transformisane. Slijedeća grupa su zemlje u tranziciji. Zagreb. troškovi prevoza (čije cijene uglavnom zavise od rasta cijena nafte) rasli po stopi od 4. Informator.7 2. mogli bi se naći razlozi koji amortizuju viši rast cijena u ovim zemljama. Ako se zna da Holandija i Portugal imaju razvijenu vlastitu poljoprivrednu proizvodnju. uz strukturne promjene u različitim sektorima (privredi posebno).6%.3. indekse cijena proizvođača itd. jer preko investicija utiče na privredni rast. Britanija Švedska Danska Slovačka Poljska Češka Mađarska Rumunija Litvanija Bugarska Letonija Stopa inflacije 3.4 Iz tabele se vidi da su najniži aprilski rast cijena imale Holandija 1. naučna i stručna građa o inflaciji je veoma bogata.10. tako i po njihovoj privrednoj strukturi. dok je Njemačka vodeća industrijska zemlja.4 3. god. Informator. što se može ocijeniti kao visok. U mnogim zemljama EU27 zabilježena je inflacija od 3.2 4.6 4. Dakle. Investicije i društvena reprodukcija.3 Država V. Portugal 2. god. prezentirana je inflacija tokom aprila 2008.7 11. 1980.10. dolazi do procesa koji djeluju na rast cijena.3 3. hljeba. Analitički. Podgrijavanjem tražnje u ovim zemljama. Riječ je o heterogenoj grupi zemalja. Inflacija komparira trenutni nivo cijena sa cijenama koje su bile u nekom prehodnom trenutku ili periodu. i u: Mijo Sekulić i Dragomir Vojnić.

11. Očigledno je.: Kretanja dugoročne inflacije Izvor: Izvor: EUROSTAT. da bi se krajem 2008. su prikazane stope inflacije za zemlje EU. Kretanja dugoročne inflacije u EU prikazuje grafikon 3. 50/2009.5%. News release. cijene spustile na do sada nezabilježen nivo.12. O cjenovnoj stabilnosti zajedničkog tržišta brine i ECB.11. cjenovna stabilnost na nivou cijelog ekonomskog prostora je zadovoljavajuća. god. Tursku i Island. U tabeli 3. Dugoročno. inflacija u EU je bila stabilna i kretala se u rasponu od 2-2. god. Euroindicators. i početkom 2009. Ipak.srednjoročne stope inflacije u EU. 45 . Zatim je u 2008. Grafikon 3. god. o čemu će biti riječi u narednim poglavljima. ali je neophodno posebno izdvojiti doprinos i ulogu ECB. Na to su uticale mnoge mjere. april 2009. došlo do visokog rasta cijena. da među članicama Zajednice (u posmatranom periodu) postoje razlike u dugoročnim trendovima nivoa cijena.

3 2.9 5.0 3.1 2.8 10.6 7. koja sve više postaje deflatorna.9 2.3 3.4 2.2 4.2 2.8 3.9 1. (u%) 200 200 200 200 200 200 200 200 0 1 2 3 4 5 6 7 Belgija 2.1 2.1 2.6 2.9 1.3 2.2 3.9 3.3 200 8 4.5 1.9 12.1 2.2 10.0 3.0 0. Ovo donekle potvrđuje hipotezu o korelaciji inflacije i karaktera privrednih ciklusa.7 1.2 2. 3 1.2 1.2 2.0 3.0 10.7 7.8 4.4 4.6 1.5 3.0 1. 7 8.4 3.1 1.0 6.9 0.8 1.6 3.3 1.1 6.8 3.9 1.3 6.7 2.6 10. 3 5.4 3.2 1.6 2.7 1.3 47.7 3.2 3.1 2.2 3.8 4. 1 5.6 2.0 1. 6 3.8 2.1 9.7 7.2 Izvor: EUROSTAT Zbog poznatih događaja.6 2.9 4.6 1.3 6.6 4.1 8.1 3.2 3.0 2.2 2.2 1.7 2.0 6.6 2. 8 3.12. god.6 2.Tabela 3. god.6 2.9 2.1 2.5 11.5 12.3 2.0 2.1 3.9 2.1 4.4 -0.0 1.1 6.4 3.2 1.3 1.8 1.3 3.1 5.8 45.4 1.2 6.6 2.5 0.7 2.7 22.8 3.3 1.4 2.0 1.9 3. 7.5 2.8 53.8 2.3 0.7 3.4 5.3 2.3 10.3 0.4 2.8 10.9 2.8 2.3 3.9 2.6 1.5 4.3 3. 3. dugoročne tendencije su se tokom III i IV kvartala 2008.6 1.8 2.0 Danska Njemačka Estonija Irska Grčka Španija Francuska Italija Kipar Latvija Litvanija Luksemburg Mađarska Malta Holandija Austrija Poljska Portugal Rumunija Slovenija Slovačka Finska Švedska V.8 0.8 2. 1 2.5 1.2 2.3 1.2 2.5 4.5 3.5 1.2 2.9 1.2 56. Britanija Turska Island EU 2. 3 11.3 4.9 1.6 2.5 4.5 5. 0 6.3 8.3 1. 9 3.0 3.3 2.5 3. Na kratkoročne promjene inflacije uticala je globalna finansijska kriza.3 1.7 1. O tome govore sektorska i nacionalna kratkoročna 46 . 1 2.3 2.4 1.4 2.4 4.9 2.8 1.4 7.1 2. 2 2.4 1.9 2.2 2.7 1.7 1.5 1.7 1.2 4.6 1.6 1.8 2. 0 3.6 4.3 15.0 0.9 3.6 4.9 -1.7 2.9 3.0 2. 1 4.3 4. 2 4.4 25.7 3.0 1.5 2.4 9.7 8.4 2.7 2.1 2.9 5. 8 6. god i I i II kvartala 2009.9 4.3 3. 5 8.1 1.3 9.6 2. iznenada promijenile. 5 7.5 2.2 6.8 0.8 2.3 2.7 2.3 2.9 3.0 4.1 2.9 1. 4 12.7 7.0 2.4 15.6 2.9 6.5 2.0 2.7 1.7 2.: Inflacija po zemljama u periodu 2000-2008.9 3.1 3.8 10.1 2.9 2.4 34.7 1.6 Bugarska 3 Češka Rep.0 7.9 5.0 2. 0 5.5 1.6 2.6 1.0 4.5 2.0 2.5 2.3 5.8 3.7 1.6 3.4 1.9 3.7 1.7 3.

3 20. to su već složene makroekonomske analize koje uključiju nivo amortizacije i tzv. I obrnuto. Tobinov koeficijent sublimira makroekonomske i mikroekonomske aspekte investiranja. No.0 25.5 20. Jedan je.2 21.5 (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) 2010 19.7 19. No.9 27.9 20.7 21.6 15.8 18. Dakle.3 21. vratimo se elementarnim strukturnim analizama investicija i GDP.Z) iz koje se izvodi više makroekonomskih zaključaka.1 : 24.6 19.5 25.7 28. Isto tako.4 20. može se konstatovati da ona u dužem periodu ima ujednačeno učešće investicija u GDP.8 19.9 22. za makroekonomsko sagledavanje investicija neophodno je uključiti i realnu kamatnu stopu.14.9 19.6 20.4 19.0 20. dok je za S>I privatni sektor neto štediša.4 24.2 2008 21.6 29.0 19. Sve ovo utiče na spoljnu ravnotežu.0 23.7 21.G) = (X .0 21.6 21.7 26.7 33.9 20. Jedan od važnih pogleda na ovu materiju je Tobinov koeficijent q.8 15. U slučaju S<I imamo situaciju da je privatni sektor neto dužnik. da investicije mogu biti veće ili manje od štednje. za potpunu analizu investicija treba sagledati troškove kapitala i cijenu investicione opreme itd. Makroekonomija u sklopu investicija izučava tzv. jedna od važnih dekompozicija Y ukazuje dovodi do stvaranja važne bilansne jednačine koja ukazuje na odnose između investicija i štednje: (S .5 2005 20.5 20. oni ukazuju na stabilnost investicionog sektora evropske ekonomije.2 24. optimalni stok kapitala bez kojeg nije moguće odrediti optimalne odnose outputa i kapitala.2 18.9 18.2 20.6 19.0 21.5 20.5 26.5 17.0 22.9 19.7 20.2 21.3 29.2 33.3 22.0 18.3 22.0 19.2 27.8 21.2 23.8 20.6 18.2 21.0 21.7 22.8 24.9 2003 19.8 20.3 18.3 24. U Tabeli 3.4 21.2 18.8 23.0 19.8 19.8 28. Već na prvi pogled.5 19.I) + (T .6 21.8 13.1 21.3 2001 20.4 19.4 24.7 27. prikazani su podaci o učešću investicija na nivou EU (i za njene članice). Dalje.2 23.3 21. Dalje.8 21.6 Agregatna privredna aktivnost može biti ključna determinanta mikroekonomske aktivnosti.5 19.2 20.0 20.: Učešće ukupnih investicija u GDP (u%).4 2004 19.1 19. a time i obim investicija.9 18. Danska Njemačka Estonia Irska Grčka Španija Francuska Italija 67 2000 20.0 24. To ukazuje da su njene najrazvijenije nacionalne privrede već u zreloj razvojnoj fazi.1 20.2 28.8 19.4 (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) 20.8 20. princip akceleratora.0 18.6 18. firmama se isplati investiranje.13. 47 . nema interesa za investicije i dolazi do dezinvestiranja.3 17.3 29.0 20.4 20.0 26. tako da u slučaju ostalih nepromjenjenih okolnosti rast investicija iznad nivoa štednje može dovesti do rasta spoljnotrgovinskog deficita (X-Z).5 26.7 21.7 20.7 20. Investicije Makroekonomski aspekti investicija su važni za stabilnost svake privrede.9 31.3 17. kada je manji od 1. Ona ima uticaj na cijene akcija i na ukupnu privrednu aktivnost.6 26.3 26.Z) iz koje se vidi da su investicije jedan od osnovnih konstituenata GDP.3 20. On se izračunava tako što se tržišna vrijednost instalisanog kapitala podijeli sa troškovima zamjene instalisanog kapitala.0 19.4 30.3 18.6 20.9 2009 19.5 26.5 23.3 23. o čemu govori Tobinov 67 koeficijent q.5 30.3 2002 19.5 19.6 19.8 22. Tabela 3.1 27.4 21.1 21.0 20.2 18. Zbog toga je neophodno prikazati osnovnu makroekonomsku jednačinu izračunavanja GDP: Y= C + I + G + (X .5 19.2 28.0 19. što je za ovu fazu razvoja i nivo ekonomske razvijenosti i očekivano.5 18.4 20.5 31.7 22.3.2 20.2 20.4 18.6 19.9 24.3 18.6 28.3 22.6 25.6 20. Kada je Tobinov koeficijent veći od 1.6 27.7 2006 2007 20.6 22.4 19.2 21.2 21.8 19. uključujući i prognoze (f) 1999 EU27 EU25 EU15 Belgija Bugarska Češka Rep. Kada je riječ o EU.4 25.5 31.6 21.7 32.5 19.8 18.7 15.2 18.7 23.5.7 29.

7 2008 23.5 24. Iz tabele ze može zaključiti da ukupne investicije iznose oko jedne petine GDP.5 22.8 19.7 19.4 16.5 19.3 18.6 17.0 24.8 26.5 18.2 20.5 18.6 22.0 17.1 18.1 20.6 22.4 17. obzirom na prilagođavanje privredne strukture novim tržišnim zahtjevima.9 20. posebno zbog mogućnosti angažovanja jeftinije radne snage.4 21.2 22.2 16.2 22.8 14.2 24.5 19.0 16.0 24.5 17.2 17.6 23. Britanija 17.4 18.8 20.9 21.5 20.8 23.8 17.8 2003 17.8 18.0 25.6 20.2 18.6 21.7 26.9 16.9 17. U ovim državama dolazi i do investiranja iz ostalih članica Unije.0 27.8 19.6 18.4 26.8 18.8 18.7 28.5 16.3 20.7 2005 19.7 25.1999 Kipar Latvia Litvanija Luksemburg Mađarska Malta Holandija Austria Poljska Portugal Rumunija Slovenia Slovačka Finska Švedska V.1 23.0 22.3 26.6 26.5 21.4 19.2 22.6 20.2 22.4 31.7 18.0 21.2 23.6 21.3 22.9 19.9 16.8 20.1 23.9 19.7 2009 22.6 17.0 20.9 24.8 24.1 20.1 22.investment Iz tabele se vidi da su investicije na nivou EU ravnomjerne.0 22.4 22.5 24.3 23.1 22.7 21.8 20.5 23.1 25.7 28.2 17.7 25.5 19.3 19.4 18.1 18.0 21.0 19.0 18.0 23.8 2002 18. 48 .6 19.4 22.5 22.8 24.0 18.4 27. što se može smatrati za procenat koji egzistira u razvijenim i stabilnim ekonomijama.9 24.4 2000 17.8 20. a Rumunija čak 32%).6 29.3 21.9 23.2 22.9 20.8 18.0 23.2 21.4 (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) 2010 22.6 23.3 28.2 22.8 30.0 19.5 16.5 24.5 18.7 24.3 16.0 19.4 17.2 16.7 27.6 19.0 21.3 30.8 20.5 24.8 24.9 22.9 23.9 21.0 17.0 22.6 24.2 15.7 21.5 21. Na takvo stanje najviše utiču investiciona kretanja u najrazvijenijim i najvećim nacionalnim ekonomijama.9 21.6 25.7 26.0 17.8 31.0 16.3 26.7 33.5 22.4 20.1 16.0 19.7 18.3 30.7 25.9 18.0 18.1 22.8 22.6 19. Drugo.0 33. što je očekivano.0 19. slabije razvijene zemlje imaju veće učešće investicija u GDP (Bugarska oko 29%.4 16.7 26.3 20.4 2004 19.6 32.5 26.4 (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) Napomena: f=prognoza Izvor: EUROSTAT .9 20.1 27.1 2001 16.6 21.2 18.8 16.9 2006 2007 20.6 25.5 20.

1 4. Ekonomska teorija nije eksplicitna u ocjeni. političke i šire društvene odnose u svakoj državi. 354-374.4 5. 2007. .6.9 9. Strukturna i regionalna politika. segmenti socijalne 68 politike.3 5.: Dugoročne stope nezaposlenosti u EU.1 8.5 4. ili u Richard Baldwin & Charles Wyplosz.3 4.0 5. predpristupni fondovi i druge mjere utiču na rast zaposlenosti.3.7 7. 194-197. Za vrijeme velikih ekonomskih kriza i viših stopa nezaposlenosti. 2006.1 5. jer punu zaposlenost nije moguće ostvariti. The Economics of the European Union.5 4.1 Belgija Bugarska Kipar Češka Republika Danska Estonija Finska Francuska Njemačka Grčka Mađarska Irska Italija Latvija Litvanija Luksemburg Malta Holandija Poljska 8.4 8.2 7.1 4. U tabeli 3.5 5.5 9.9 6.1 9. SAD i Japanu.3 7. To se posebno odnosi na složene državne strukture.2 5.0 8. prikazani su podaci o nezaposlenosti u EU15 i EU27. integralni ruralni razvoj.6 7.5 6.2 4.6 6. moglo bi se i pronaći neko opravdanje.0 16.6 4. Neke zajedničke politike EU u svojim osnovnim funkcijama imaju komponente koje pozitivno deluju na rješavanje problema nezaposlenosti.9 3.6 3.8 9.5 7.9 7.6 6. McGrawHill Education..8 4.7 7.3 7. bez obzira na njenu veličinu. kako po smjeru. koja se stopa nezaposlenosti smatra prihvatljivom.6 2.1 5.6 5.7 4. Nezaposlenost 3. str.3 6.8 7.17. Policy and Anaiysis.6 8.17.0 8.4 4. Zato se smatra da je u stabilnim ekonomskim okolnostima stopa nezaposlenosti od 5 do 8% prihvatljiva.1 5.9 18. očekuju se niže stope nezaposlenosti od uobičajenih.5 4. Čadu ili Sjevernoj Koreji.9 6.8 8. Kini. Ona svakako zavisi od stanja u kojem se nacionalna privreda nalazi. Međutim.3 4.2 7.4 4.9 5.4 10. 49 .6 6. Kretanja nezaposlenosti u EU Nezaposlenost je ozbiljan problem svake nacionalne privrede.1 8.6.. Ona je negativna pojava i u Japanu. str. tako i po intenzitetu.6 7.8 7. Takva situacija je i u EU.6 8. Ovim problemom se bave sve vlade država članica i neke komunitarne institucije.8 9.7 68 O problemima nezaposlenosti vidjeti u: Mike Artis & Frederick Nixson. Ekonomsko-socijalne posljedice nezaposlenosti degradiraju ekonomske.1 6.3 7. Kanadi. Tabela 3.8 8.7 4. stepen razvijenosti ili karakter državnog uređenja.1 4.7 9. u fazi uzleta globalne ekonomije. Zbog toga je rešavanje problema zaposlenosti jedno od prvih u agendi svake ozbiljne nacionalne vlade.4 4. ali i ekonomskih kretanja na globalnom nivou. SAD i Japan (u%) Mart Mart Mart Mart 2005 2006 2007 2008 Austrija 5.1 5. The Economics of European Integration.6 7.5 3. Stopa nezaposlenosti je osnovni pokazatelj stanja u ovoj oblasti. Oxford University Press.7 9.6 4. kakva je upravo EU.3 7.4.2 4. Faktori koji djeluju na njene promjene su različiti.9 7.

8 13.5 6.6 14.1 7.3 9.3 5.6 7.4 4.1 10.3 8.7 7.8 6.6 13.7 6.8 9.2 7. Dec.9 Japan 4.9 4.4 3.6 : 4.4 : 4.0 5. Kada je riječ o stopama nezaposlenosti po članicama.0 10. i 2006. Trenutno.3 7.6 6.6 5.1 5.7 8.7 5. god.2 7.1 3.6 5.6 5.6 5.1 7.4 10. Tabela 3. na stanje nezaposlenosti u Zajednici utiče kriza svjetskih finansijskih tržišta. dok je u posljednjoj godini perioda pala ispod 8%.7 5.2 8.4 8.3 11.Portugal Rumunija Slovačka Slovenija Španija Švedska Velika Britanija EU15 EU27 SAD 7.18. Istina.1 4.6 6. Nov.1 8.2 EU27 Belgija Bugarska Češka Rep.4 5.8 8.5 8.0 7.6 : 17.0 6.9 4. Danska Njemačka Estonija Irska Grčka Španija Francuska Italija Kipar Latvija Litvanija Luksemburg Mađarska 6.2 6.6 7.0 8.2 5.5 12. Britanija ima relativno nisku nezaposlenost od oko 5%.7 7.1 7. Nove zemlje se suočavaju sa problemima strukturne prirode.3 5.4 7.3 7.3 4.1 7. ali je nezaposlenost još uvijek visoka. stanje se popravilo u 2008.7 7.8 Mart 2009 8.4 Febr.1 9.7 4.4 9.1 6.4 7.9 4.7 8. je bila dvostruko manja nego evropska. Prethodnica aktuelne finansijske krize su visoke cijene energije i poljoprivrednih proizvoda.3 4.4 8.4 : 15.1 7.9 6.6 11.3 3.9 16.5 Izvor: Eurostat .5 5.3 4.9 8. Uzroci nezaposlenosti su veoma kompleksni i različiti od članice do članice.0 4. jer EU15 čine razvijenije zemlje.5 7. Kumulirano stanje je prenešeno u četvrti kvartal 2008. Oktob.3 9. Japanska stopa nezaposlenosti je još niža.1 5.2 5.9 5.9 5.0 6. a razvijene zemlje EU sa ostalim vidovima nezaposlenosti.18.9 7. 2009 8. 2008 2008 2008 2008 2008 EA16 7.4 7.6 5.1 6.6 15.9 5.1 7.4 7.4 6.2 4.7 7. god.6 7.2 11.5 3.7 3.9 8. Stopa nezaposlenosti EU27 je veća od stope u EU15.3 4.9 5.6 3.3 Jan.1 6.1 4.4 3.3 7.9 7.0 10.0 7.8 8.: Kratkoročne stope nezaposlenosti (sezonski prilagođene) Mart Sept.4 13.1 15.9 6. Ovo potvrđuje tezu da je EU15 ekonomski razvijenija u odnosu na EU27. i u 2005. god.7 6.1 9. što je očekivano.2 8.4 4.4 7. Ostale članice imaju heterogene stope nezaposlenosti.8 8.9 7.3 7.0 : 16.3 8. što je uticalo na nestabilnost evropske ekonomije.2 50 .2 9.4 4.8 13. što je za EU27 i Evrozonu vidljivo iz tabele 3.4 6.7 8.2 5. 2009 8. one su najveće Poljskoj i Slovačkoj. i prvi kvartal 2009.2 5.9 3.1 4.9 6.2 8.8 7.7 6.3 6.7 8.1 6.7 7. god.7 7.3 5.7 7.2 6.6 5.8 9.1 7.unemployment Iz tabele se vidi da su stope nezaposlenosti u SAD znatno niže nego u EU.5 9.7 6.2 5.1 7.2 7.3 4.8 14.5 8.9 8.8 7. u kojima je u prve tri godine posmatranog perioda zabilježena dvocifrena stopa nezaposlenosti.2 8. Nezaposlenost u Francuskoj i Njemačkoj je oko 9%.0 7.6 11.4 8.4 16.1 8.7 4.8 : 4.1 5.8 4.5 6.

7 4.3 6.9 6.1 6.0 5. uglavnom. O sociajlnoj politici vidjeti u: Mueeller. oslabila poziciju Rajha i lični 70 kancelarov položaj. Ali.4 : 4.2 9. Problemi nezaposlenosti i socijalna politike EU Socijalna politika je neodvojiva od ekonomske politike.8 4.8 7.. restriktivna socijalna politika djeluje povoljno na stabilnost tražnje.5 : 5.8 Izvor: Eurostat .0 6.7 4. što dovodi do makroekonomske nestabilnosti.8 4.4 6. nezaposlenosti i inflacije nisku stopu nezaposlenosti prati visoka inflacija.P.0 10. 141.unemployment Mjesečni podaci o nezaposlenosti ukazuju da je ona nešto niža u zemljama EU27 u odnosu na Evrozonu EA16.7 4. uočava se da je kratkoročna stopa nezaposlenosti u SAD gotovo izjednačena sa stopom u EU27.1 6. vezana za nivo agregatne potrošnje.5 7.9 5. profesor ekonomije na University of Caxias do Sul in Southern Brazil i član Institut fűr Wirtschaftswissenschaft of the University of Erlangen-Nuremberg Germany.2 5. tada se društvo nalazi u zoni prekomjerne potrošnje. Čak bi se moglo reći da makroekonomska politika značajno zavisi od obima i dinamike socijalne politike.7 4.5 2. Sozialpolitik und Wirtschaftsordnung. dok je u Francuskoj porasla na oko 8% i tendencijom rasta na oko 9%.6 6. Zbog toga treba pronaći optimalan odnos između outputa i njegovog dijela koji je društvena zajednica spremna izdvojiti za potrebe socijalne politike.2 : 4.7 2. da još 1883.1 7. a posebno direktne i strane investicije u nove članice i strukturno prilagođavanje istočno-evropskih zemalja utiču na ove trendove. U Njemačkoj je kratkoročna nezaposlenost nešto iznad 7%.9 6.9 7. odliva investicija.0 : 8.7 7.5 8.5 7.8 7.5 : Japan 3. 51 69 .4 8. 1983. U istoriji je zabilježeno mnogo situacija kada je zbog velikih socijalnih tenzija dolazilo do sukoba.2 4.3 7.9 2.0 8. revolucija i ratova. cijena itd.0 6.4 7. obzirom na vrijeme eskalacije krize u SAD. rasta inflacije.6 4.8 4.1 4.8 7.3 6.3 6.0 6.7. još uvijek podnošljiva. gdje je poslije "probijanja dvocifrenog praga" nezaposlenost rasla u martu 2009.5 9. Ostali relevantni pokazatelji. Prema Filipsovoj krivoj uspješnu politiku zapošljavanja prate inflacija i makroekonomska nestabilnost.5 7.2 7.2 8.6 7.4 6. što je iznenađujuće.1 5. bez obzira na krizu. Tako je i predimenzionirana socijalna sfera vodila vodeću evropsku državu u ekspanzionizam i ratove. posebno prije početka Prvog svjetskog rata. Kako je socijalna politika. Ovo je poslije nekoliko decenija imalo uticaj i na političku situaciju u Njemačkoj.Malta Holandija Austrija Poljska Portugal Rumunija Slovenija Slovačka Finska Švedska V. pada interne i spoljne konkurentnosti itd. Britanija SAD 5.3 6. Ako su agregatni socijalni troškovi veći u odnosu na realne.3 5.7 3.0 2.7 4. čak i do granica siromaštva. Španija.7 4.0 6. i do 17%.8 4.1 9.3 2. Antony Miler u radu "By-by Bismarck" dokazuje da je napredna ideja kancelara Otta von Bismarcka. god.8 5. Ovo je očekivano. Neke zemlje EU ostvaruju iznenađujuće visoke stope nezaposlenosti. kao npr.0 5. Suprotno tome. god.4 7.com.7 8.8 4.3 9. S druge strane.7 2.2 9.0 6. U Japanu je stopa nezaposlenosti. Frankfurt.7 6. Kada se uporedi stanje EU i SAD. visoko opterećenje outputa dovodi do pada profitabilnosti tržišnih aktera. ali i političku nestabilnost. prema Filipsovoj krivoj.6 5.8 6.8 2.8 5. može se izvući zaključak da od visine socijalnih davanja zavisi makroekonomska 69 stabilnost. Antonypmuller@aol.6 : 8.8 5. p. 3. Nedovoljna socijalna davanja mogu dovesti do pada životnog standarda.6 10.2 6.6 7.2 4.1 2.1 9. Uspješna socijalna politika i politika zapošlavanja podrazumijevaju niske stope nezaposlenosti. uvede "državne penzije" (do tada nezabilježena u svijetu).6 3. 70 Antony Peter Muller.0 6.6 6. jer oba ekstrema utiču i na ekonomsku.8 3.0 6.9 7. koja predstavlja "trade off" između dvije irazito nepovoljne makroekonomske pojave.2 6.0 7. A. U Britaniji je nezaposlenost nešto veća od dugoročne stope.5 6.8 4.

dok je socijalna politika uređena u Glavi XI Ugovora o EU. "Lisabonske agende" koja predstavlja politički okvir EU za strategiju povećanja novih radnih mjesta. Od osnivanja.I u EU postoje unutrašnje razlike u nivou ostvarenog outputa. Evropski socijalni fond (ESF) uspostavlja Rimski ugovor još 1957. on počinje sa radom 1960. Oni su dopuna starom programu Phare koji je u periodu od 2000. Tako sa proširenjem Unije za deset novih članica u 2004. ● Prava muškaraca i žena prema principu: jednaku platu za isti rad. Litvanija. god. 71 Za ove i druge pokazatelje koristiti statističku osnovu ESF Database. Početkom devedesetih zapošljavanje i socijalna pitanja su prioritet evropske integracija. do oko 35-40% (Estonija. god.92 milijardi evra. kako za članice. ali je važan i zbog uspostavljanja jednakosti muškaraca i žena na tržištu rada. god. Od 1988. obrazovanje radne snage u skladu sa promjenama tehničkog progresa i podizanje kvaliteta socijalne zaštite. do 71 2006. On posebno apostrofira harmonizaciju zakonodavstva u oblasti socijalne sigurnosti. Programi iznose oko 22 milijarde evra. god. Latvija). god. da bi se tek kasnije. poslije osnivanja EU posvetila i socijalnim pitanjima. Ipak. poboljšanje uslova života i rada. To su ISPA (Instrument strukturnih politika u predpristupnom periodu za projekte saobraćaja i zaštite okoline od 7. O unapređenju socijalne sigurnosti brinu tri agencije i to: Evropska agencija za zdravlje i sigurnost na radu (Bilbao). donešen Evropski zakon o socijalnoj sigurnosti. EU je uspostavila programe pomoći za period od 2000. god. radi intervencija prema novim članicama. zapošljavanja mladih i osoba sa invaliditetom. god. područje i stanovništvo proširilo za oko 20%. iznosio 10. usklađivanje nadnica i afirmacija malih i srednjih preduzeća i novih tehnologija. EZ se u sklopu razvoja zajedničkog tržišta usmjerila ka rješavanju makroekonomskih problema. Evropska strategija za zapošljavanje o novim radnim mjestima. do 2006. Evropska socijalna povelja (pod uticajem bogate socijalne tradicije evroprostora) je usvojena 1961. god. Ciljevi i načela politike zapošljavanja su sadržani u Glavi VIII Ugovora o EZ. a finansiranje je sada dostupno za period nakon pristupanja.eu. tako i za pojedine regije. Zapošljavanje i socijalna politika su glavni moto tzv. Evropski socijalni fond je osnovan u cilju povećanja ukupne zaposlenosti na zajedničkom tržištu i rasta životnog standarda građana Unije. EU uvažava socijalnu politiku i radi radi na poboljšanju standarda svojih građana. ● Zabrana prisilnog rada.http:// europa. kao važan instrument Vijeća Evrope. Proširenja zemljama čiji su ouputi ispodprosječni u odnosu na EU dodatno proširuju razvojni jaz. uz garantovanje principa i osnovnih prava zapošljavanja u EU i to: ● Zapošljavanje bez diskriminacije. Ciljevi usklađenih zajedničkih politika su rast zaposlenosti. Samit u Esenu (1994) koji definiše pet nacionalnih prioriteta.28 milijardi eura) i Sapard (poseban pristupni program za poljoprivredu i ruralni razvoj od 3. Bijela knjiga o rastu. Poslije Evropske socijalne povelje u Strasburu je 1964. u Torinu. god. ● Pravo na kolektivno ugovaranje. prioritet Evropskog socijalnog fonda je sprječavanje dugoročne nezaposlenosti i zapošljavanje mladih. Bijela knjiga o evropskoj socijalnoj politici (1994) i Evropska strategija zapošljavanja sa Luksemburškog samita (1997) su važni u inauguraciji novih odnosa u ovoj oblasti. a poslije 1993. a DBP je rastao ispod 5%.64 milijardi evra). konkurentnosti i zapošljavanju (1993). Evropska agencija poboljšanja radnih i životnih uslova (Dablin) i Evropski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (Beč). treba naglasiti da je socijalna sigurnosta u zemljama EU specifična i tradicionalna. razvoj tržišta rada. pa se zbog toga ova politka koordinira na nacionalnom i komunitarnom nivou. Tako DBP novih članica varira od oko 70% prosjeka EU (Kipar). Strategija za reformu tržišta rada i Socijalna agenda moraju obezbjediti ekonomsko i socijalno blagostanje u EU. ● Pravo na sindikalno udruživanje.int 52 . Suštinski.

posljedice sadašnje krize će. ●Preventivne aktivnosti i unaprjeđenje kontakata na tržištu rada. vidjeti u: Majkl Burda i Čarls Viploš. god. 72 Kapital po radnom času (ili oprema po času rada) je važan makroekonomski pokazatelj. ali i dalju budućnost Zajednice. omogućavanju lakšeg pristupa tržištu rada i poboljšanju funkcionisanja tržišta rada. Komisija usmjerava sredstva na tri kategorije korisnika i to: ●79% ukupnog iznosa na smanjenje jaza među regijama. 1992. Kratkoročni trendovi su posljedica finansijske krize generisane u SAD. obuhvata ove ciljeve: Ekonomski i socijalni razvoj. uz Kohezioni fond. Quarterly Journal of Economics. Makroekonomija: evropski udžbenik. Ekonomski fakultet. Y = f (K. Dalja liberalizacija kretanja ljudi. 2004. unaprjeđenju mobilnosti radne snage.. posebno u zaostalim regijama. oko 300 milijardi evra 73 ili 36% budžetske potrošenje EU. Kapital (K) i rad (L) su faktori agregatne proizvodne funkcije. ●Otvaranje većeg broja radnih mjesta.Evropski socijalni fond je jedan od strukturnih fondova EU. 72 Fond ima dugoročne ciljeve. te obezbjeđenje radne snage za zajedničko tržište.europa. Beograd. 73 Više podataka se može naći u: European Commission-Eropean Social Fund. isto tako duže trajati. Upravo zato. na raspolaganju je. ●17% od iznosa za konkurentnost i nova radna mjesta slabije razvijenih regiona. On je glavni finansijski instrument u oblasti zapošljavanja. ●Rast kvalitete poslova. Boyes. Ciljevi Evropskog socijalnog fonda su: ●Prevencija gubitka kontakta ljudi s tržištem rada. ●Bolja opremljenost evropske snage (K/L). roba. itd. 44-57. Iako se stopa nezaposlenosti u EU još uvijek kreće u granicama "podnošljivosti" ova makroekonomska pojava i dalje prijeti ekonomskoj i političkoj stabilnosti u EU. Cincinnati. profesionalizacijom i aktivnostima na smanjenju nezaposlenosti. naročito u kompleksnoj regionalnoj integraciji kao što je EU. Bez obzira što dugoročna stopa nezaposlenosti bilježi trend pada. 2005. "A contribution to the theory of economic growth". Filipović M. William J. Teorija privrednog rasta i razvoja. 1956. ●4% za prekograničnu saradnju. Subvencije se daju po sljedećim kriterijumima: ●50% za regije koje su zaostale u razvoju. ●9% za regije pogođene padom industrijske proizvodnje. Intermediate Theory and Policy. ●40% za rješavanje dugoročne nezaposlenosti i zpošljavanja mladih. tj. god. socijalnih i drugih mjera institucije EU i vlade članica dalje suprostavljati recesiji. Ohio. usluga i kapitala je pred novim izazovima. Biće intersesantno vidjeti kojim će se arsenalom ekonomskih.http://ec.. Umjesto zaključka-stalna briga o zapošljavanju. Dragutinović D. CID. Za ovaj period. South-Western Publishing Co.. god. Zato je i odnos prema nezaposlenosti značajan i specifičan. Procedure korišćenja sredstava su pojednostavljene a finansiranje se usmjerava prema regionima kojima je pomoć najpotrebnija. i Cvetanović S.. str. Program Evropskog socijalnog fonda za period 2007-2013..eu 53 . Beograd. a jedna od trajnih neuralgičnih tačaka EU će biti očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta..L). Solow ga smatra važnim konstituentom rasta i inicijatorom tehničkog progresa. Danas se Evropski socijalni fond bavi sa sljedećim pitanjima: praćenju odluka o zapošljavanju. ●1% za razvoj ruralnih područja. Macroeconomics.. koji će u velikoj meri opredijeliti bližu. CLDS. Solow R. ESF daje podršku evropskim regijama sa visokom nezaposlenosti.. problemi zapošljavanja zauzimaju važno mjesto u ekonomiji EU. rast zaposlenosti. I na kraju.

savremeni model tzv. Beograd. 2004. posebno u sferi troškova i 74 dobitaka. To utiče na investiranje. Tako npr. na raspolaganju stoje i prognoze koje kontinuirano rade EBRD. Makroekonomija: evropski udžbenik. monetarnim agregatima. Ako. Kratkoročne ekonomske fluktuacije su posebno poglavlje u: Gregori N. Federal Reserve Bank of St. Tako deficiti javnog sektora mogu uticati na prekomjerni rast tražnje. Monetarnom politikom. prije svega društvenim proizvodom. uglavnom kumulativi nacionalnih ekonomskih prognoza. One se. O modelu vidjeti u: A. inflacijom. agregatnom tražnjom itd. Ali. god. i obrnuto. položaj evra u domaćem prometu i međunarodnu tržišnu poziciju. One su važna makroekonomska tema zbog racionalnosti u ponašanju i odlučivanju tržišnih aktera. investicije i budžetsku stabilnost itd. Isto tako. 76 Prognoza inflacije je veliki izazov za političare i planere. CID. da se ozbiljna makroekonomska politika ne može voditi bez pune valorizacije problema nezaposlenosti. Najbolja naučna dostignuća. indikatora. CLDS. Procjenjuje se i stanje valutnog sektora. sve vrste materijalnih i finansijskih bilansa itd. Ovo upućuje. Prognoze ekonomskih događaja su važne zbog predviđanja događaja. pored negativnih efekata. Ekonomski fakultet. ekonomske pojave se mogu posmatrati i potpuno drugačije. agregatno i na per kapita osnovi. tada će se tržišni akteri moći osigurati od potencijalnih gubitaka (uz minimalne troškove). Snaga evro-tržišta su i zajedničke politike EU. 75 Burda i Viploš. Ovaj društveni fenomen se analizira sa najvažnijim makroekonomskim agregatima. No. U okviru nadležnosti Komisija pravi kratkoročne makroekonomske 76 prognoze. a tržište Unije je jedno od najotvorenijih. investicijama. Rast agregatne tražnje. U vanrednim situacijama rade se i posebne procjene kretanja ključnih makroekonomskih agregata i pokazatelja. Dalje. kao i njihovi kumulativni efekti. Savremena ekonomij kontinuirano usklađuje stabilnost i dugoročni rast. U EU se primjenjuju principi komunitarnosti. Procjene i prognoze se rade na bazi modela. Makroekonomske prognoze u funkciji makroekonomske stabilnosti Makroekonomska stabilnost je primarni zadatak odgovornih ekonomskih struktura. pa su prognoze i procjene. Tako se preko EMU optimalno alociraju ostali ekonomski resursi. jer njegovo ignorisanje stvara probleme u svim sferama društvene zajednice. a zaposlenost rasti. 2008. Poslovni ciklusi u makroekonomskoj teoriji i politici. realna nadnica će padati. 54 74 . Čini se. rast. Na ovo javnost ne reaguje jednako. Treba naglasiti da EMU i ECB utiču na stabilnosti cijena o čemu će biti riječi u narednim poglavljima. inflaciju. statističkih metoda itd. Beograd. Makroekonomska ravnoteža ukazuje na pozitivne trendove ekonomskih pojava i optimalnu rezultantu njihovih interakcija. tehnički progres itd. realne prognoze (i osiguranja sa niskim troškovima) su moguće 75 samo na najrazvijenijim rastućim tržištima. da se na ovaj način maksimalno uvažavaju principi otvorenog tržišta. Analize procjenjuju rast i nezaposlenost.Nezaposlenost proizvodi ekonomske i socijalne posljedice koje stvaraju i političke probleme. Central bank behaviour and credibility: some recent theoretical development. Beograd. može djelovati povoljno na pad stope nezaposlenosti itd. što dovodi do odliva investicija. O teorijskim aspektima ciklusa vidjeti u: Praščević Aleksandra. inflaciju i nezaposlenost. citirajući druge autore ističu postojanje spoznajnog i implementacionog jaza. javnost očekuje nižu inflaciju od one koja će se dogoditi. 1986. posebno u vezi njihovog kredibiliteta. Ovo su pretpostavke ostvarivanja politike dugoročnog ekonomskog rasta. implementiranom prema ciljevima i principima EMU snažno se djeluje i na cjenovnu stabilnost. Ona je senzibilna na pad zaposlenosti. Cuikerman. Makroekonomske prognoze u EU. modeli i analitičke metodologije. 77 Prognoze proističu iz analiza i metoda dokazanih teorijskih uporišta itd. Ekonomski fakultet. god. OECD i dr. što u agregatnom obliku znači bolje funkcionisanje ekonomskog sistema. Prognoze Komisije elaboriraju stanje članica. ako je sa određenim stepenom sigurnosti moguće utvrditi buduću inflaciju. prouzrokovan budžetskim deficitom. Tako se npr. npr. dok je prema inflaciji indiferentna. Između "proljetnih" i "jesenjih" postoje i privremene prognoze. Ovo ugrožava dugoročni rast. rade dva puta godišnje. god. UN. WB. 3. Mankju. procjenjuje se ekonomska situacija kandidata i nečlanica i ostali interni i eksterni problemi. Principi ekonomije. u pravilu.8. 77 U EU su značajna statistička istraživanja u čemu su nezaobilazni EUROSTAT i nacionalne statistike. Zato je kreiranje ekonomske politike povezano sa nezaposlenošću. ne mogu se valorizovati bez statističke osnove. rast inflacije i kamatnih stopa. "igri inflacije" odnosi na međuzavisnost aktivnosti centralne banke i javnosti. 2008. Louis Quarterly Review. CID. O ciklusima vidjeti u: Majkl Burda i Čarls Viploš.

Treba istaći da EU često nalazi pod uticajima snažnih lobija.4. Philip. General Agreement on Tariffs and Trade.. Očigledno je da je najviše sukoba između EU. No.. preko kojih je EU postala specifičan i vodeći ekonomski prostor u svijetu. stvara se i gubitak za proizvođače. Macroeconomics. god. TRGOVINSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE 4. Jačanje spoljnotrgovinske razmjene.1. Ekonomski fakultet. posebno u poljoprivredi. N. Ovaj grafikon jasno ukazuje da otvorena privreda donosi korist za potrošača a gubitak za proizvođača.. CID. Financial Markets and the International Sector. što se vidi na grafikonu 4. Sve se ovo događalo (i događa se) paralelno sa formiranjem i angažovanjem međunarodnih institucija 78 u sprovođenju globalnih trgovinskih politika kao što je GATT (Opšti sporazum o carinama i trgovini). Ekonomski fakultet. 1995. Dakle. Tada svjetske cijene utiču na stabilnost domaćeg tržišta. 2008. Međunarodna ekonomija. 80 Vezu između trgovine i privrednog rasta vidjeti u: Baily. ili u: McConell. : Uticaj uvoza po svjetskim cijenama na domaće tržište Grafikon pokazuje da su svjetske cijene Pw zbog uticaja konkurencije niže od domaćih P1. neto efekat na blagostanje domaće privrede se može predstaviti površinom šrafiranih trouglova (b+c). S. Otvaranjem tržišta. Irwin INC. McGraw-Hill INC.1. Beograd.. To stvara korist za potrošače (potrošačev višak) na površini (a+b+c). R. SAD i drugih zemalja vezano za sporove u razmjeni visokih tehnologija i trgovini poljoprivrednim proizvodima. prikazan četverouglom (a). Brue. Spoljnotrgovinska politika EU je fundirana na principu liberalne trgovine korisne za EU. i u Pelević Branislav. Problems and Policies. CID. 79 78 55 . domaća tražnja raste od Q1 na Qd.1. Grafikon 4. dok domaća ponuda pada od Q1 na Qs (uz istu kupovnu snagu). O teorijskim aspektima međunarodne trgovine vidjeti u: Bijelić Predrag. rast 79 međunarodne razmjene i rušenje carinskih barijera između zemalja članica Unije dovode do ubrzanja 80 privrednog rasta i razvoja zajedničkog tržišta. Zbog toga Unija kontinuirano liberalizuje trgovinu i pravi razlike između trgovinskih partnera. egzistiraju i brojni dogovori i dozvole nacionalnih vlada u vezi pristupa međunarodnoj konkurenciji. Ona poseže za preferencijalnim diskriminatornim trgovinskim sporazumima. L. Trgovinsku politika čine interni i eksterni procesi u razmjene roba i usluga. C. Međunarodna trgovina. Macroeconomics: Principles. Friedman. god. Beograd. 2007. kojeg kasnije zamjenjuje WTO (Svjetska trgovinska organizacija). Richard D. Slobodna trgovinska razmjena pretpostavlja liberalizovan uvoz i izvoz proizvoda i usluga bez nametanja dodatnih troškova. 1996. Osnove spoljnotrgovinske politike Spoljnotrgovinsku politiku determinišu aktivnosti u različitim periodima evropskih integracija. Pored njih. Na obim i kvalitet razmjene Zajednice snažno utiču trgovinske barijere i olakšice koje su imale za cilj unapređivanje trgovine robama i uslugama. Martin.

Uz aktivnu politku deviznog kursa. Carine su instrument zaštite domaćeg tržišta od međunarodne konkurencije. Isto tako. Carinske barijere. U procesu odlučivanja princip jednoglasnosti se mijenja kvalifikovanom većinom (osim. Trgovinske barijere su sve vrste prepreka slobodama kretanja roba i usluga u svjetskoj trgovini. kao i druge države može stimulisati rast spoljne trgovine. postojanjem Zajedničke trgovinske politike (član 3). Udružene države bi imale isti trgovinski tretman kao i članice EU (član 183). Neke situacije (obično ekonomski problemi) dozvoljavaju da Komisija članicama može odobriti samostalne mjere zaštite. političke. životinja ili biljaka. Beirut. Postoje sporazumi o posebnim vezama sa državama koje imaju jednak trgovinski tretman kao i članice EU. 82 Vidjeti u: Ј. dovodi u opasnost zdravlje ili život ljudi. Bez obzira na prisutne tendencije u smanjivanju carina (stopa i apsolutnih iznosa) one su još uvijek važan instrumentarij ostvarivanja makroekonomske ravnoteže zajedničkog evropskog tržišta i strateški faktor spoljne politike Zajednice. EU je spremna za doprinos harmoničnom razvoju međunarodne trgovine i blaže trgovinske barijere (član 131). propisi. kao državni prihodi dijele na vrijednosne carine gdje je carinska vrijednost utvrđena i naplaćena primjenom procenta (tarife) na vrijednost carinske osnovice ukupne vrijednosti ocarinjene robe. mjere i postupci u oblasti međunarodne trgovine za ubrzanje privrednog rasta. To jasno govori o makroekonomskom značaju ove zajedničke politike EU. 85 Non-tariff barriers to trade. National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.Koja su osnovna načela trgovinske politike EU? Preambula Ugovora iz Rima želi da preko zajedničke trgovinske politike doprinese progresivnom ukidanju ograničenja međunarodne trgovine. Sporazum o povezivanju neevropskih država posebnih (ekskolonijalnih) veze sa EU (član 182). Dictionary of Business English. ali i drugoj literaturi. Donošenje odluka je kvalifikovanom većinom. Važna odredba Ugovora je jednoobraznost Zajedničke trgovinske politike. politiku ili bezbjednost i dovode u opasnost zdravlje i živote ljudi. zaštitu nacionalnog tržišta od spoljne konkurencije i stimulisanje izvoza. Adam. odnosno ravnoteži primarnog tekućeg računa. članice mogu zabraniti i ograničiti trgovinu roba koje ugrožavaju javni moral. ili je protekcionistički zazaštititi od uticaja spoljne konkurencije. te specifične i kombinovane carine. i iz države“ ili prema Izvještaju o stranim trgovinskim barijerama Američkog trgovinskog predstavništva "Državni zakoni. EU ima pravo nametnuti jednoobrazne sankcije trećim državama (članovi 301 i 60).2. Ovo su ključne odredbe trgovinske politike. te sporazumi o udruživanju sa trećim zemljama i međunarodnim organizacijama. Unija ima instrumente da. 56 81 . Evropska komisija može odobriti određenoj članici (ili državama članicama) da preduzmu neophodne zaštitne mjere (član 134). Washington DC. Članom 30 je dozvoljena zabrana ili ograničenje trgovine ili tranzita roba koje ugrožava javni moral. Član 95 se odnosi na uspostavljanje i funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Carina je posredni porez na uvoz i izvoz proizvoda i može biti aktivni ili pasivni instrument fiskalne politike. onemogućavajući tako slobodu međunarodnih tokova trgovine. kulturne i dr. grupom zemalja ili međunarodnom organizacijom (članovi 300 i 310). Kako. posebno u vezi formiranja carinskih stopa i trgovinskih sporazuma sa trećim zemljama. EU može zaključiti sporazum o udruživanju sa trećom zemljom. Longman.“ Trgovinske barijere mogu biti 84 85 carinske i necarinske. Carine povećavaju cijene uvoznih proizvoda na domaćem tržištu. slobodu kretanja ljudi i zaštiti prava zaposlenih). One mogu biti ekonomske. životinja ili biljaka. 83 Оffice of the US Trade Representative. za budžetsku politiku. One su i "Svaka mjera vlade usmjerena na ograničenje ili spriječavanje slobodnog 82 protoka robe u. Konačno. ali i internih okolnosti i ograničenja. 1989. Preambulom Ugovora iz Rima unutrašnja trgovina u EU je oslobođena svih carinskih dažbina i kvantitativnih ograničenja. Ugovor reguliše načine i postupke uspostavljanja i funkcionisanja unutrašnjeg tržišta. zavisi i od šireg spektra međunarodnih odnosa. spoljnotrgovinska politika (posebno carinska politika) imaju fundamentalnu ulogu u stvaranju povoljnih kretanja spoljnotrgovinske razmjene. Trgovinske barijere Spoljnotrgovinske barijere su radnje. koji poskupljuju i tako postaju manje konkurentni. Prva grupa carinskih prihoda je dominantna u ukupno naplaćenim carinama. politiku. Omogućava se da EU može nametnuti jednoobrazne sankcije trećim zemljama. 81 4. 1989. bezbjednost. prema Ugovoru iz Rima i pravni okvir za njenu implementaciju. i na koje mjere će se odlučiti vodeća svjetska ekonomska integracija. Ona navodi da bi Unija bila oslobođena svih carinskih ograničenja i da je istovremeno spremna doprinijeti harmoničnom razvoju međunarodne trgovine ukidanjem nekih trgovinskih barijera prema okruženju. Zajednička trgovinska politika je zasnovana na jedinstvenim principima carinskih stopa i trgovinskih sporazuma sa trećim zemljama (član 133). H. Carine se. politike i praksa koja ili štiti domaće proizvođače od inostrane 83 konkurencije ili vještački stimuliše izvoz određenih domaćih proizvoda.. 84 Tariff barriers to trade.

Kako se carine smanjuju. jer se određenim proizvodima zabranjuje uvoz (dok npr. radnje i postupci narušavanja slobode u tokovima svjetske trgovine. što nije interes ni jedne članice. etničku ili istorijsku heterogenost njenih članica. do 1978. Zato su barijere često predmeti sporova i rasprava u GATT a kasnije i u WTO. što je normalno u Bugarskoj. Carina EU imaju ključnu ulogu u kontroli ovih trgovinskih aktivnosti. Stare. Ipak. I na kraju. 88 Arbitražu i kontrolu dijela ovih mjera ima WTO. god. predviđaju razvoj. Tako se na zaobilazan način ograničava spoljnotrgovinsko poslovanje. razmjenu znanja i podršku kupovini opreme. Njihova uloga je naglašena jer su one decenijski kontinuitet Unije u vidu širokog spektra različitih mjera Zajednice i njenih članica. Saopštenjima Evropske komisije o uticaju Programa jedinstvenog tržišta ili Izvještajima o stanju konkurencije na području EU. U Uniji je veoma kompleksno usklađivati odnose prema barijerama. obzirom da su mnoge potpisnice ovih trgovinskih sporazuma poslije smanjenja 86 carinskih stopa posezale za necarinskim barijerama. u Velikoj Britaniji može biti potpuno neprihvatljivo itd. multilateralne kontrole itd. Za to je potrebna brza razmjena informacija carinskih kontrola. slično kao i carinskim mjerama. Generalno. nešto. edukacijama i sl. Neki slučajevi mjera necarinske zaštite su čak rigidniji od carinske zaštite. tekstilu i uslugama. Jer. piraterija i dr. zatim niža inflacija. Novi programi poreza i carina do 2013. nije usvojen sistem necarinskih ograničenja i smanjenja carina u poljoprivredi. carinska zaštita samo povećava cijenu uvezenog proizvoda). Postignut je sporazum o redukciji carina za 33% i usvojeno ublažavanje necarinskih i drugih barijera. Rezultati CCN/CSI. a kao rezultat je došlo do smanjenja carinskih opterećenja od 35%. rastu konkurencije. obzirom na privrednu. god. SAD i Japana. pojavljuju se drugi instrumenti zaštite. rast konvergencije i kohezije među regionima Zajednice itd. upotreba novih instrumenata. i da bi bili zaštićeni ekonomski interesi EU. prati međudržavne transakcije i vrši superviziju kao neophodan instrumentarij sprječavanja prevara. bilo kakva separatna aktivnost na ovom polju automatski dovodi do efekata skretanja trgovine. razmjenu informacija. One su i danas nezaobilazan faktor trgovinskih odnosa. Tokijska runda je trajala od 1972. Mreža olakšava trgovinu. čine ekonomske štete Uniji i drugim izvozno orijentisanim zemljama. Njih implementiraju vladine. Sve ovo učvršćuje aktere trgovinske politike EU u uvjerenju da se postojeći režimi trgovine u odnosu na svijet ne trebaju mijenjati. i to prije pristupanja. Ipak. necarinske barijere mogu biti tehničke ili administrativne. Zato Komisija stimuliše članice na međudržavnu saradnju. Da bi se spoljna trgovina EU odvijala brzo i bezbjedno. U okviru GATT. preko procedura i insistiranja na dokumentaciji koja otežava trgovinu. Necarinske barijere su kompleksna problematika jer su teške za dokazivanje. Falsifikovanje. Transevropkse kompjuterizovane mreže imaju strateški značaj za operativne poslove carina i poreskih administracija EU. nude se dokazi o pozitivnim efektima na tržište EU. industrijskom restrukturiranju. posebno EU. do 1967. Ovo je složen zadatak koji Zajednica relativno uspješno rješava. a nova trgovinska ograničenja se kontinuirano osmišljavaju. To je neminovno dovelo do potrebe za ukidanjem ovog 87 oblika zaštite domaćeg tržišta. visokoj mobilnosti radne snage i otvorenim novim radnim mjestima. 88 carinske ili inspekcijske službe. Npr. a posebno nove članice i zemlje u fazi pristupanja su često bile naviknute na razne oblike zaštite i necariska ograničenja pa njihovo ukidanje traži vrijeme i strpljenje u mukotrpnim procesima usaglašavanja. Trajala je od 1963. neophodna je kontrola i upravljanje rizicima. bilo bi pretenciozno zaključiti da su barijere i protekcionizam presudno uticali na povoljne dugoročne makroekonomske tendencije u Uniji. obuku. Poreski organi moraju kontinuirano razvijati svoje kapacitete. posebno one za borbu protiv međudržavnih poreskih prevara. Ostvaren je dodatni rast dohotka. Uzmimo primjer potpune zabrane uvoza tzv. Eliminisanje barijera i prevođenje u carine je bila tema Kenedi rundi pregovora (antidamping) i Tokijske runde (dogovor o necarinskim mjerama). 87 86 57 . GMO poljoprivrednih proizvoda. Necarinske barijere utiču na rast troškova zbog nekonkurentne segmentacije tržišta. god. Kenedijeva runda je imala cilj eliminisati necarinske barijere u trgovini. poreskog i carinskog IT sistema doveli su do višestrukog povećanja njihovih kapaciteta. dostupnosti širokog asortimana proizvoda i usluga itd. Poslednji Izvještaji o stanju konkurencije naglašavaju pozitivne rezultate u brzoj i jeftinoj prekograničnoj saradnji. Necarinske barijere su mjere.Necarinske barijere. Kontrolne funkcije. carinske i poreske administracije kandidata za priključenje dužne su da se povežu sa sistemom EU.

90 89 58 . Postoji mnogo necarinskih barijera koji se 89 javljaju zbog primjene tehničkih standarda. nedovoljna produktivnost nekih proizvodnji. Ukoliko je cijena izvoznih proizvoda niža od domaćih cijena riječ je o dampingu. višak poljoprivrednih proizvoda stvara izvozne viškove. 8. Tako su članice EFTA postale konstituent Jedinstvenog evropskog tržišta industrijskih proizvoda i usluga. pa oštećena zemlja može uvesti antidampinšku carinu. Kontrola investicija u trgovini predstavlja trgovinsku barijeru. čak i u trgovini GMO i hormonski tretiranim životinjama. Poznat je slučaj kada je francuska vlada propisala da se svi japanski video uređaji moraju cariniti u gradu Poatjeu (zbog upustva za upotrebu na francuskom jeziku). što je.Necarinske barijere (ograničenja) mogu se klasifikovati na slijedeći način: 1. SAD zastupaju liberalniji pristup. Iako nije pokrivala sve sfere privredne aktivnosti EFTA je ostvarila određene ekonomske rezultate. 3. ako se analiza ograniči na. patenti i dr. One predstavljaju potencijalni prihod preduzeća i firmi iz inostranstva u EU važan potencijalni prihod preduzeća sa zajedničkog tržišta. Ekonomsku saradnju EU i EFTA (Evropske zone slobodne trgovine) karakterišu slijedeći periodi: Prvi. Iako ostvaruju ogromnu trgovinsku razmjenu. 6. Deficiti SAD su ipak. Postoje i mnoga druga pitanja. kada je šteta evidentna i kada se trebaju spriječiti nove povrede pravila i dodatne štetne konsekvence). 4. pa formiranje Evropskog ekonomskog prostora i konačno. S druge strane. god. Iznos 92 spoljnjeg sadržaja je preferencijalni tretman unutrašnje trgovine EU. opremljenosti robe za svoju namjenu i izradi novog proizvoda ili važnih faza izrade. Slobodni trgovinski sporazumi EU i EFTA. Birokratija može kreirati sofisticirane vidove necarinskih barijera. ali i firmi iz inostranstva. to neće biti Javlja se u Njemačkoj 1979. plod drugih faktora. Jer. Dalje. javne nabavke. ovi blokovi su specifični po čestim nesuglasicama u oblasti poljoprivrede. EU ima tri pristupa tehničkim standardima (međusobno priznavanje. komparativne prednosti i sl. Dogovor EU i EFTA je stvorio do tada najveću zonu slobodne trgovine. kao što su neadekvatna štednja. osiguranja. 91 Pregled investicionih mjera u trgovini (TRIM) je sistematizovan od strane UNCTC (1991a). isključivo trgovinske odnose EU i SAD. iako ona ne ugrožavaju.3. 91 5. harmonizacija standarda-stari pristup i određivanje minimalnih karakteristika proizvoda). 7. Zajednička poljoprivredna politika uvodi subvencije u EU koje povećavaju domaću proizvodnju i smanjuju uvoz. 92 Pravila o porijeklu EU uređuje Propis 802/68 o kriterijumima utvrđivanja porijekla prema izvršenoj posljednjoj važnoj proizvodnoj operaciji. kamata itd. Javne nabavke su oblik necarinske zaštite. koji se odnosi na osnivanje ovih institucija. 25%). Tehnički standardi kao klasični oblik necarinskih barijera. praćene enormnim izvoznim subvencijama. obzirom da se grad nalazi u srednjoj Francuskoj povećalo troškove transporta. onda je ono slobodno i za pristup stranih roba i investicija. period kada članice EFTA ulaze u članstvo EU. već uspostavljenu. To je uticalo na smanjenje uvoza ove robe. Unija ima na raspolaganju brojne mogućnosti necarinskih barijera redukcije uvoza iz SAD. zatim dolazi do smanjenja broja članica EFTA i prvo proširenje EU. predstavljaju potencijalne trgovinske probleme EU i SAD. Odnosi EU i SAD. Između EU i SAD nema tipičnih preferencijalnih trgovinskih sporazuma. carinske tarife i troškove distribucije. ogromnu razmjenu dva najjača ekonomska bloka na svijetu. standardi. 90 2. Načela predostrožnosti i prevencije se primjenjuju u mogućim izlaganjima opasnosti i riziku kod prevencija (npr. Ako je tržište otvoreno za javne nabavke. zabranom uvoza francuskog likera jer je sadržavao 5% manje alkohola (od min. posebno u stopama rasta i outputu per kapita. EFTA je isključivo ukidala carinske tarife na unutrašnju trgovinu svojih članica regulišući slobodnu trgovinu industrijskim proizvodima (poljoprivreda kao osjetljivo pitanje nije bila predmet ugovora). Evropski ekonomski prostor. Barijere se odnose na standarde. 4. Uvoz japanskih automobila u EU je izložen zaštiti domaće auto-industrije. Damping i antidamping se javljaju kod uvođenja antidampinških carina. Pravila o porijeklu i minimalno učešće lokalnog sadržaja koriste se kao necarinske barijere. još od ranih šezdesetih godina prošlog vijeka. I bankarski sistem. poslednjoj ekonomski opravdanoj operaciji.

Danske i Irske u EZ (1973). god. 59 . jer npr. poljoprivreda i dr. što može biti dobar signal za one privredne sektore Zajedničkog tržišta koji su dugoročnim ugovorima ili promptnim poslovima povezani sa Japanom. Drugi kvartal 2009. i drugo. upravo se odnosila na osporavanje EU da veća količina izveženog kontigenta nije proizvedena u Srbiji. GATT kontroliše zaobilaženja kvota dozvoljavajući ekspanziju LTA na druga vlakana i donosi Sporazum o tekstilu i odjeći (MFA). Dakle. ali su zemlje u razvoju povećale izvoz u liberalnije zemlje (SAD. Opštom šemom preferencijala carinske kvote su zamjenjene stepenovanim carinskim olakšicama. osim naoružanja).800 mlrd. Tokom 1971. domaća tržišta zemalja u razvoju su mala za razvoj konkurencije. kako govore realne prognoze. uz princip da su manje razvijene zemlje povlašćenije. Iako tekstilna industrija u EZ nije bila dominantna. 8. imala je najsnažniju zaštitu u ovoj ekonomskoj integraciji. To su sporazumi sa zemljama u razvoju.). god. Opšta šema preferencijala je nastala pod pokroviteljstvom UNCTAD (od 1964. EU i Japan uvode opštu šemu preferencijala 1971. god. Poznato je da Japan 94 često trpio razne necarinske barijere nametnute od strane EU. Mora se konstatovati da primjena opšte šeme preferencijala ima ozbiljnih ograničenja. god. Velike japanske banke su dale ogroman doprinos u saniranju krize. uz uslov da postoji godišnje pregovaranje o ovim preferencijama. Japan će tako moći uticati na globalni rast. SAD reaguju ugovarajući posebne kvote uvoza tekstila i odjeće sa specifičnim vlaknima. Kontinentalne evropske zemlje su izvozile tekstil. koje su prisutne u 93 EU decenijama ili uvažiti ogroman obim stranih direktnih ulaganja itd).5% u 2009. 94 Poslije decenija ekspanzije proizvodnje i izvoza. a SAD to čine 1976. Formiranjem EZ neke članice su zadržale zabranu uvoza tekstila i odjeće iz Japana i zemalja u razvoju. god. iako se jeftinije proizvodio u zemljama u razvoju. Ipak. Sistem preferencija pokriva preko 150 zemalja (industrija. pa je trebalo podsticati izvoz u razvijene zemlje. Država koja želi povlašćen tretman u EU mora podnijeti potvrdu o porijeklu koja garantuje da je značajan dio vrijednosti 96 dodat (proizveden) u zemlji izvoznici. EU i Japan. ukazuje na smirivanje ekonomske situacije u ovoj zemlji. Japan se transformisao u zrelog kreditora. Od toga zavise carinske olakšice. ona postaje najotvorenije tržište za pamučni tekstil. trgovinska razmjena EU i Japana je zavidna (biće prezentirana u narednim tabelama ovog poglavlja). što je dovelo do dramatičnog pada poslovnih ulaganja i pada povjerenja japanskih potrošača u cjelokupan sistem. Između EU i Japana nema preferencijalnih trgovinskih sporazuma. i pored LTA zemlje u razvoju povećavaju prihode od uvoza. dovesti do stabilizacije već u 2010. zavisnim od tretmana uvezenih proizvoda (tzv. Japan je u početku bio veoma pogođen. osjetljivosti). povećavajući izvoz roba visoke dodatne vrijednosti i tekstila koji u sastavu ima manje od 50% pamuka (nije bio pokriven LTA). dolara 2001. a u nekim zemljama i 2009. Velika recesija je uticala na pad tražnje za jenom. Razvijeni ekonomski odnosi između Unije i Japana. god (ove teme će biti elaborirane u slijedećim poglavljima). uticali su na to da je ova dalekoazijska zemlja poslije SAD postala najvažniji trgovinski partner. u čemu postoje potencijali i za kompanije iz EU27. Oni zemljama u razvoju omogućava izvoz roba u EU bez carina do određenog nivoa carinske kvote. No. Radi zaustavljanja zaobilaženja kvota GATT (1961) uvodi Kratkoročni i Dugoročni sporazum za pamučni tekstil (LTA) koji ne brani bilateralne pregovore o kvotama (koje ne smiju biti niže od uvoza prethodne godine) sa godišnjim rastom od 5%. do 1971. Većina zemalja OECD daje preferencijale zemljama u razvoju.) i nudila je dva rješenja: prvo. 95 93 Strana direktne investicije TNK iz SAD i EU na oba tržišta iznose godišnje više hiljada milijardi dolara (npr. Njen položaj je bio posebno značajan u Njemačkoj. što je doprinijelo rastu njihovih transakcija i rastu ugovora domaće ekonomije (procjena 2. Opšte šeme preferencijala (GSP). Dansku i Veliku Britaniju) i vremenom uvele kvote.. trebalo je uspostaviti protivtežu preferencijalnim sporazumima EU i grupe zemalja u razvoju (grupe Jaunde). Kako god. slične mjere primjenjuje i Japan. Francuskoj i Italiji. 95 GSP – Generalized System of Preference 96 Tzv.).dovoljno za realnu ocjenu njihovih ekonomskih odnosa (npr. god. EU svake godine razmatra šemu i utvrđuje uvozne kvote proizvoda obuhvaćenih šemom. god. Japan je važan trgovinski partner i u periodu recesije koja je eskalirala 2008. Tekstil i odjeća. Ulaskom Velike Britanije. god. Iako je epicentar krize bio u SAD. To će. treba uključiti američke TNK. šećerna afera između EU i Srbije.

Ipak. AKP je kao grupacija organizovana samo prema EU. Međutim. trgovina Unije sa zemljama Srednje i Istočne Evrope je relativno mala. Ovim sporazum EU uspostavlja dijalog i partnerstvo u izvršavanju ugovora sa 98 AKP (afričkim. Odnosi EU sa Srednjom i Istočnom Evropom. Njihove preambule otvaraju mogućnosti budućeg punopravnog članstva u EU. One traju godinama. GATT je bio privremena institucija i kasnije je prerastao u WTO. Spoljnotrgovinska politika EU Zbog uticaja necarinskih barijera na narušavanje slobodne trgovine formiraju se institucije za ovu oblast i postepeno uklanjale prepreke. 60 .ona prema njima može uvesti i trgovinska ograničenja. Saradnja se svodi na trgovinu. iako ona poslednjih decenija kontinuirano raste. karipskim i pacifičkim državama ). 100 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). kao što je CEFTA. finansijsku pomoć i posebne olakšice. državnu trgovinu i tehničke aspekte međunarodne trgovine. Ovaj dio reguliše odobravanje subvencija (posebno poljoprivrede). za razliku od Opšte šeme preferencijala zemalja u razvoju. Gotovo svi proizvodi iz AKP imaju slobodan pristup na tržište Unije. Najvažnije. Uvozni režim banana dovodi do tržišnih problema i cjenovnih distorzija. I pored toga.) odnosi se na zemlje u razvoju i preferencijale na 100 97 98 Lomé Agreements. Za njihov uvoz se odobravaju posebne kvote od strane Evropska komisije (zavisno od prethodnog nivoa uvoza).4. narušavajući svjetsku razmjenu i čineći tako dugoročnu štetu i onim zemljama kojima se želi pomoći. prekršaje i kazne u slučaju dampinga. Jer. GATT ne zabranjuje državnu trgovinu. pristup i 101 istupanje iz GATT. Sistem uvoza banana u EU je podložan promjenama i godišnje košta potrošače EU nekoliko milijardi evra. Banane najviše učestvuje u svjetskoj razmeni voća. Liberalizacija ekonomskih odnosa danas se ostvaruje Ugovorima o 99 pridruživanju sa EU. uz uslov akceptiranja principa slobodne trgovine. 97 4. EU je zavisna od uvoza sirovina i izvoza svojih proizvoda. ključne pregovore vode reprezentativni pregovarači (obično SAD. Isto tako. Treće poglavlje se odnosi na organizaciju. Ipak. Trgovinsku politiku EU prema zemljama u razvoju čine dva segmenta: koncesije i razvojna pomoć. 99 Prije pristupanja EU. 101 Reguliše i izuzetke od klauzule najpovlašćenije nacije. razvoj jedinstvenog tržišta ne mora nužno predstavljati stimulans za trgovinu sa zemljama u razvoju. Ovo je fundamentalni motiv nastanka EU koji je uticao na dalju institucionalizaciju spoljnotrgovinske politike. Poslednja cjelina (iz 1965. Česti su slučajevi političkih uticaja u dodjelama ovih trgovinskih prava pa i WTO vrši pritiske na EU. Članice su bile obavezne prijaviti ove olakšice GATT.Sporazum iz Lomea. Učešće zemalja Srednje i Istočne Evrope u svjetskoj trgovini nije veliko. To je samo jedan od razloga zbog kojih EU pomaže zemlje u razvoju. upravljanje. heterogenoj proizvodnji i nedostatku ekonomije obima na vlastitim tržištima. Prva se odnosila na klauzule najvećeg povlašćenja koja je omogućavala članicama da imaju iste olakšice u trgovini i listu carinskih koncesija. Opšti sporazum o carinama i trgovini se odnosi na međunarodna pravila slobodne trgovine u cilju izbjegavanja međunarodnih nesporazuma i sprječavanja dampinga. Runde trgovinskih pregovora pod pokroviteljstvom GATT su imale snažan uticaj na svjetske tokove trgovine. Zemljama u tranziciji se pomaže trgovinskim koncesijama. Isto tako. učešće AKP u spoljnotrgovinskoj razmjeni EU je nisko. zemlje kandidati "treniraju" slobodnu trgovinu u trgovinskim asocijacijama. GATT. Druga cjelina se odnosila na nacionalni tretman i necarinske prepreke u trgovini. bez carina i kvota (i bez obaveze reciprociteta). Članicama GATT nije dozvoljeno da uvozne proizvode opterećuju dodatnim porezima ili taksama (kada su plaćene carinske dažbine proizvoda koji se tretiraju kao domaći). koji njihove ekonomije ne posmatra kao grupaciju. Zemlje AKP predstavljaju za EU jedinstven ekonomski prostor. tako da Ugovori o pridruživanju relaksiraju postojeće trgovinske odnose. dolazi do ekonomskih integracija čiji je primarni cilj stvaranje zone slobodne trgovine. Razlog je moguće pronaći u strukturama ekonomija zemalja AKP. To olakšava kontrolu procedura o porijeklu izvezene robe. god. Trgovina sa zemljama u razvoju. EU i Japan). On je u četiri cjeline imao 38 članova. a u skladu sa liberalizacijom spoljne trgovine. Ta činjenica predstavlja povoljnu okolnost za Sporazum iz Lomea. koja kontinuirano novelira prelazne režime carinskih tarifam i kvota. Primjer trgovine bananama.

tržištima razvijenih zemalja, koji se odnose na smanjenje carina i drugih ograničenja. Ovo pravilo GATT je donešeno tek poslije organizovanih diplomatskih aktivnosti zemalja u razvoju. Urugvajska runda. Urugvajska runda pregovora (multilateralni pregovori o smanjenju carina) trajala je od 1986. do 1994. god. Runda je vođena radi unapređenja svjetske trgovine, ali i zbog toga što je bilo nediscipline u poštovanju GATT. Sve više su se potpisivali bilateralni sporazumi uz regionalna zatvaranja na štetu trećih zemalja. Posebni problemi su postojali u trgovini poljoprivrednim proizvodima i tekstilu (nisu bili regulisani u okviru GATT). Zato Urugvajska runda otklanja ove probleme i nejasnoće. Članice prihvataju dogovore o trgovini uslugama i investicijama, te zaštiti prava intelektualne svojine. Rezultati Urugvajske runde sadrže: • • • • • • • • • • Carinske stope na industrijsku robu se moraju smanjiti za 38%. Necarinske barijere se pretvaraju u carinske tarife i smanjuju subvencije za poljoprivredu. Za tekstilne proizvode prosječne carinske stope se smanjuju sa 15,5% na 12,1%. WTO reguliše sistem rješavanja sporova u oblasti intelektualne svojine. WTO treba sastaviti pravila o porijeklu za sve države članice organizacije. WTO traži od trgovinskih partnera da prate i poštuju međunarodne standarde. Odobravaju se antidampinške carine ako oštećena zemlja dokaže da je nastala šteta. U slučaju evidentne ili potencijalne štete od neočekivanog rasta uvoza dozvoljavaju se privremene mjere. WTO odgovara za efikasnost rješavanja sporova preko komisije za rješavanje sporova. GATS (Opšti sporazum o trgovini i uslugama) je novi sporazum liberalizacije trgovine uslugama. Zaključenjem Urugvajske runde pregovora formirana je Svjetska trgovinska organizacija (WTO). WTO. Urugvajska runda je zaključena 1994. god. usvajanjem Finalnog akta (od strane 111 zemalja), Sporazuma o osnivanju WTO. On je potpisan od strane 104 zemlje. Sporazum je stupio na snagu 1. januara 1995. god. WTO, za razliku od GATT ima status pravnog lica i posjeduje pravni okvir i kapacitet za poslove iz oblasti međunarodne trgovine. Zbog toga su članice WTO ozbiljnije poštovale dogovorena pravila ponašanja. Ciljevi WTO su rast dohotka i ekonomskog blagostanja, povećanje zaposlenosti i proizvodnje, razvoj trgovine, optimalno korištenje proizvodnih resursa itd. Poseban akcenat u oviru WTO se daje održivom razvoju. WTO je zadužena i za pitanja poljoprivrede, Sporazumom o poljoprivredi i smanjivanje protekcionizma u trgovini ovim proizvodima. Članice WTO su se obavezale na uklanjanje necarinskih barijere, a u drugoj smanjenje carina za 36% u roku od 6 godina (zemlje u razvoju za 12% za 10 godina). Prihvaćen je i Sporazum o tekstilu i odjeći koji obavezuje WTO da do 2005. god. preuzme nadzor nad trgovinom tekstilom. Opšti sporazum o trgovini uslugama obavezuje članice da u trgovini uslugama primjenjuju klauzule najvećeg povlašćenja. Rezultati koje postiže WTO u velikoj mjeri zavise od odnosa razvijenih zemalja prema svjetskoj trgovini. WTO ima zadatak da uoči nove vidove ograničavanja međunarodne trgovine i preduzme mjere za njihovo ukidanje. Probleme donose i regionalne integracije (EU, NAFTA, APEC i drugi), pa je jasno zašto WTO još nije polučila projektovane rezultate. Ali, nova nada je Milenijumska runda pregovora koja do 2010. god. mora pronaći rješenja za slobodnu cirkulaciju svjetske trgovine u novom vijeku. Naravno, svjetska finansijska kriza će u velikoj mjeri promjeniti odnos prema nekim protekcionističkim mjerama i podići nivo zaštite vlastite privrede. Ovo se posebno odnosi na bankarski sektor, poljoprivredu i subvencije strateških kompanija. Runda iz Dohe. Runda iz Dohe je počela u Kataru 2001. god. sa oko 150 država od kojih je preko 100 zemalja u razvoju uz pregovore o slijedećim temama: • • • • • • • Trgovina poljoprivrednim proizvodima je opterećena carinskim i necarinskim barijerama još od vremena protekcionizma. Usluge daju doprinos globalnom rastu i zaposlenosti više nego drugi sektori. Još uvijek postoje problemi zaštite intelektualne svojine, korišćenje falsifikata i kopiranje robe upotreba tehnologija bez plaćanja autorskih prava (poseban interes SAD u ovoj oblasti). Pregovori o pravilima zaštite stranih direktnih ulaganja.
61

• • • • • •

Sprečavanje sukoba između nacionalnih organa i trustova. Pregovori o transparentnosti javnih nabavki. Sporazum WTO o isporuci osnovnih jeftinih ljekova za siromašne zemlje zaustavile SAD. Zemlje u razvoju optužuju SAD i njihove farmaceutske firme. Pitanja iz domena elektronske trgovine. Pitanja zaštite životne sredine.

Rast spoljne trgovine EU je ključni faktor njenog razvoja. Još u vrijeme kada su evropske integracije bile samo ideje, smatralo se da će zajedničko evropsko tržište ostvariti mnogo bolje rezultate u razmjeni sa svijetom. Danas se interesi zajedničkog tržišta ostvaruju njegovom veličinom i rastom produktivnosti i konkurentnosti, ali nažalost i nekim protekcionističkim mjerama (posebno u poljoprivredi). Zbog toga se preostale prepreke slobodnoj trgovini moraju otklanjati, unapređujući liberalizaciju trgovine ukidanjem svih vidova ekonomskog autizma i samodovoljnosti.

4.5. Spoljnotrgovinska razmjena EU
Realni sektor ekonomije vjerodostojno predstavlja proizvodnja industrijskog sektora. Ne postoji zemlja koja ima razvijen i konkurentan industrijski sektor, a da pri tome nije razvijena u cjelini. SAD, EU i Japan su tipično industrijske zemlje. Drugo, industrijska proizvodnja je u korelaciji sa veličinom industrijskih kapaciteta, a oni su najbolji reprezent agregatne ponude. Dakle, agregatna ponuda je funkcija raspoloživih industrijskih i drugih realnih kapaciteta kojima se 102 realizuje ukupan nacionalni output (Burda i Viploš ). EU je kao globalna industrijska sila i značajan konstituent svjetske ekonomije. Njena ekonomija je zavisna od tokova svjetske trgovine. Dijagram 4.2. daje dugoročne trendove svjetske trgovine (izvedene iz kratkoročnih tromjesečnih tendencija).

Dijagram 4.2.: Dugoročna kretanja u svjetskoj trgovini (stope rasta) Iz dijagrama je vidljivo da su stabilne, ponekad i visoke stope rasta, karakteristične za duži vremenski period , posebno od 2002. god. Pad stopa rasta svjetske trgovine počinje 2008. god. Izbijanjem finansijske krize u SAD. Uglavnom, najveći svjetski trgovinski blokovi determinišu odnose u međunarodnoj razmjeni, u čemu je uloga Unije nezaobilazna. Pregled svjetske ekonomije za EU25 (u Zajednicu još nisu ušle Rumunija i Bugarska) ukazuje na povezanost ekonomija Sjeverne Amerike (SAD i Kanada), Azije (Kina i Japan) i Centralne, Istočne i ostale Evrope sa Zajedničkim evropskim tržištem. Učešće ostalih zemalja u trgovini sa EU je, i pored značajnih trgovinskih preferencijala, minorno. Kretanja svjetske trgovine prema izvoznoj orijentaciji je prikazano u tabeli 4.3.

102 Vidjeti u: Burda Majkl, Viploš Čarls, Makroekonomija, Centar za liberalno demokratske studije, Beograd, 2004. god., (poglavlje o ekonomiji ponude), str. 411-435.

62

4.6. Trgovinski sporazumi i sporovi EU i SAD
Osnove i pregled sporazuma EU i SAD. SAD i zemlje EU su dva najveća svjetska ekonomska bloka. Između njih postoji razvijena bilateralna saradnja na osnovu ogromne trgovinske razmjene i međusobnih investicija. Trgovinske veze ovih blokova utiču na ekonomsku dobrobit i otvaranje novih radnih mjesta u oba atlanska bloka. Transatlanska trgovinska razmjena i tokovi investicija prelaze dnevno preko milijardu dolara i čine oko 40% ukupne svjetske trgovinske razmjene. Ovi indikatori ukazuju na ogromnu povezanost, isprepletenost i sinergiju odnosa EU i SAD. Ona je rezultat mnogobrojnih sporazuma o međusobnoj saradnji, često obojenim političkim i nacionalnim interesima. I pored toga, neriješeni trgovinski nesporazumi nerijetko prerastaju u ozbiljne sukobe i ugrožavaju ekonomsku saradnju i dobre političke odnose. Ipak, trgovinska neslaganja nisu tolika da bi mogla dovesti do prekida trgovine između najvećih svjetskih trgovinskih 103 aktera. Trgovinski odnosi snažno determinišu ukupne ekonomske odnose što se potvrdilo u mnogim istorijskim slučajevima. Velika Britanija je npr. lakše podnijela poslijeratnu krizu zbog bliskih veza sa zemljama Komonvelta, dok su SAD postale vodeće po obimu trgovinske razmjene, upravo zahvaljujući posljedicama Drugog svjetskog rata. Sve evropske zemlje u postratovskoj obnovi nastoje ubrzati ekonomski rast. Ovo je dovelo do racionalnije podjele rada i korišćenja svih resursa u ostvarenju tog cilja. SAD imaju diplomatske 104 veze sa EZ od 1947. god. kao glavni potpisnici Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT). Sporazum je kreirao međunarodni forum promocije slobodne trgovine među zemljama potpisnicama. On reguliše 105 (smanjuje) carinske i necarinske kvantitativne barijere među zemljama potpisnicama. WTO mijenja GATT u mnogim njegovim funkcijama kao institucija nadzora međunarodnog sistema trgovine i razmjene. Odnose i ugovore između EU i SAD determinišu tri ključna okvirna dokumenta transatlanskih odnosa i to: ● Transatlanska deklaracija, ● NTA - Nova transatlanska agenda (plan) i ● TEP - Transatlansko ekonomsko partnerstvo. Tokom 1990. god. je usvojena Transatlanska deklaracija, koja je postavila temeljne principe dalje saradnje EU i SAD u ekonomiji, obrazovanju, nauci i kulturi. Poslije pet godina (1995) usvaja se NTA (Nova transatlanska agenda) i Zajednički akcioni plan EU i SAD kao okosnice daljeg partnerstva utemeljenog na promociji mira, stabilnosti, demokratiji i razvoju u svijetu, te napretku i stvaranju bliskih prekookeanskih veza. TEP (Transatlansko ekonomsko partnerstvo) je usvojeno 1998. god. u cilju uklanjanja tehničkih trgovinskih barijera i stimulacije multilateralne liberalizacije. Jer, dotadašnja praksa je ukazivala na brojna necarinska tehnička ograničenja koja su sputavala slobodnu trgovine EU i SAD. TEP objedinjava tržište rada i preduzetništvo, te afirmiše zajedništvo u oblasti zaštite životne sredine, zaštiti potrošača idr. EU ima pravo regulaciju cjelokupne trgovine fizičkim proizvodima koja se odvija na njenoj teritoriji, ali je za nju potpuno odgovorna. Pridruživanjem EU, članice prihvataju da svoja trgovinska prave stave pod jurisdikciju EU. Nijedna članica ne smije sama pregovarati o pitanjima spoljne trgovine. Organ za održavanje 106 trgovinskih veza u ime EU je Evropska komisija. Prema dogovoru, Vijeće ministara i Evropski parlament daju saglasnost i odobravaju pregovore koje vrši Komisija. Vijeće ministara i Komisija regulišu tarifnu politiku 107 EU i provode ostale mjere trgovinske politike. Pojednine zemlje imaju samostalne transatlanske ugovore sa SAD, posebno u međunarodnom letenju. Neke članice su zadržale bilateralne sporazume "otvorenom nebu“ sa SAD. Sporazumi daju pravo SAD da ukrcavanja putnika iz te evropske zemlje na njenoj teritoriji, uz isto pravo te zemlje na tlu SAD. Ovi sporazumi
Bivši francuski predsjednik Jacques Chirac je jednom konstatovao da se "trgovinski sporovi i različiti pogledi EU i SAD odnose samo na 5% ukupne trgovine između njih. To nije malo, ali se mora gledati šira slika i imati osjećaj perspektive u kojoj se to događa.“
103

Globalna ekonomija raste, stvarajući nova područja trgovine. To često izaziva podjele između Komisije i članica u nekim aspektima trgovinske politike. Jer, od prvobitnih 6 zemalja Zajednice broj se povećao na 15, zatim još 10 iz srednje i istočne Evrope i na kraju za još dvije zemlje. EU je postala regionalna integracija od 27 članova gdje nije lako postići jedinstvo u donošenju odluka iz domena trgovinske politike. 107 Definisano čl. 9. Rimskih ugovora: "EZ će se zasnivati na carinskoj uniji koja će regulisati svu trgovinu među zemljama članicama ukidanjem svih trgovinskih ograničenja u uniji i usvajanjem zajedničke carinske tarife svih članica prema trećim zemljama."
63

106

Evropska komisija je pripremila plan EU na polju avionske industrije i pripremila sporazume o saradnji na polju međunarodnog vazdušnog saobraćaja.su suprostavljeni stavu Evropske komisije. Zato nije iznenadila preoštra izjava koju je dao francuski ministar poljoprivrede Jean Glavany da su "SAD država koja ima najgoru hranu na svijetu. životinjske iznutrice i dr. Problemi i nesporazumi koričćenja antidampinga. Inače. Predstavništvo trgovine SAD uočava nekoliko prekretnica ovog slučaja. Ipak. Iako poljoprivreda neznatno učestvuje u ukupnom outputu EU i SAD. sporove je sve teže identifikovati a ubrzanje tehnološkog razvoja stvara širok spektar potencijalnih sporova. Evropska komisija je podnijela prijave protiv 8 zemalja a Evropski sud pravde presudio da su ovi bilateralni sporazumi sa SAD nezakoniti. Druga pitanja kao npr. SAD i Kanada traže savjet od WTO koja donosi odluku da zabrana uvoza ovako proizvedenog goveđeg mesa u EU nije zasnovana na naučnim činjenicama. U 1989. Državni sekretar SAD i predstavnici Privredne komore redovne godišnje posjećuju EU. Sporovi vezani za genetski modifikovanu hranu i tehnološka prava nastavljaju da se dešavaju stvarajući rizike zastoja transatlanskih veza. da o ovim pitanjima ona treba da pregovara u ime EU. tako da članice Zajednice poslije ove presude ne mogu stvarati sporazume sa trećim zemljama na polju međunarodnog letenja. Protekcionizam je uobičajena tema neslaganja u pregovorima zemalja. juni ili decembar). U pregovore EU i SAD često su uključene i razne etničke grupe koje smatraju da su njihovi planovi prioriteti pregovora. dolara godišnje. sušena mrkva. Početak predstavlja zabrana upotrebe hormona kod goveda koji je uvela EU (osim za upotrebu u terapeutske svrhe). Američki proizvođači su smatrali da EU podržava zabranu uvoza jer nije konkurentna na tržištu pa zbog toga uvodi trgovinski 110 protekcionizam. Seattle Post-intelligencer notes. Dalje. trgovina pravima intelektualne svojine su razmatrana u okviru pregovora Urugvajske runde (WTO) završene nakon sedmogodišnjeg perioda krajem 1993. Nesuglasice su trajale godinama uz interesantne situacije u međudržavnim odnosima. Predsjednik SAD. Nesporazumi u podnošenju zahtjeva (specifičnosti u slučaju usvajanja pravila i odrednica). god. autorskih prava i industrijskog dizajna. 110 Specifična situacija je bila sa francuskim farmerima koji su posebno subvencionirani i konkurentski preferirani. pa se ne može tvrditi da je američki model prehrane zasnovan na adekvatnim pravilima. Ovi blokovi njeguju i druge diplomatske odnose u vezi spoljnotrgovinske razmjene. sir rokfort. god. U međuvremenu. Indirektni protekcionizam (korišćenje domaćih standarda u diskriminaciji pri oporezivanju ili davanja konkurentskih prednosti domaćim proizvodima. Dogovori o pravima intelektualne svojine su obuhvatili zaštitu patenata. dolazi do zabrane uvoza mesa životinjskog porijekla sa hormonskom ishranom što je dovelo do zabrane cjelokupnog uvoza američke i kanadske govedine u EU.). Za rješavanje sporova su podjednako zainteresovane i SAD i EU. Evropska komisija je pripremila plan EU na polju avionske industrije 108 i pripremila sporazume o saradnji na polju međunarodnog vazdušnog saobraćaja. jer iako u sferi međusobne saradnje imaju vlastite strateške interese oni ipak konstruktivno i mirno rješavaju sve međusobne sporove. U međuvremenu. EU i SAD su. već kao iskreni geopolitički 111 saveznici uspostavili kontinuitet poslovnog dogovaranja. god. oba partnera su zainteresovana da beskompromisno brane svoje pozicije. god. premijer zemlje koja predsjedava EU i predsjednik Evropske komisije održavaju sastanke po završetku određenog perioda presjedavanja (obično maj. Tokom 1997. 111 Tako npr. Narušavanje trgovinskih odnosa u subvencioniraju određenih proizvodnji. 64 108 . Sud je potvrdio da je EU nadležna za međunarodne odnose sa drugim zemljama. WTO procjenjuje štetu američkih proizvođača govedine od oko 117 mil. Oni su obavezali zemlje potpisnice na smanjenje piraterije i pronevjera. ne samo kao veliki trgovinski partneri." Poslije ovoga i ne čudi što je zabrana uvoza govedine bila glavni izvor tenzija u trgovinskim odnosima EU i SAD. Najveće nesuglasice u trgovinskim odnosima SAD i Unije odnose se na trgovinu goveđim mesom (SAD oko 90% govedine proizvode genetski modifikovanom 109 hranom sa dodacima raznih hormona). Posebno su dugotrajni i teški pregovori o dampingu i subvencijama poljoprivredih proizvoda. Tako proizvedeno meso se izvozi u preko 150 zemalja. luk. Zato SAD uvode carine od 100% na određene proizvode EU (svježe meso. Tokom 50 godina pregovora i stvaranja trgovinskih sporazuma u okviru GATT i WTO došlo je do neslaganja između potpisnica u slijedećim oblastima: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Pojave direktnog protekcionizma. god. 109 Michael Paulson. 1996. Počev od 1985. bez obzira što utiču na pojedine sporazume sa kompanijama iz trećih zemalja. god. Glavni sukobi. U 2002.

1914. Prije formiranja EU. god. 115 Za fundamentalne valutne promjene potrebni su veliki istorijski događaji koji dovode do ogromnih strateških regionalnih redistribucija dohotka i bogatstva. Nesuglasice i sporovi se nastavljaju (vrijednosti i po nekoliko milijardi dolara). Ako evro zamijeni dolar i postane primarna svjetske valute to bi mogla biti velika promjena na globalnom planu. Ipak. ali treba reći da bi eventualna smjena dolara zbog izraženih slabosti uticala i na snagu evra. dolara prihoda od godišnjih investicija. Sve ovo (čak i u uslovima krize) dovodi SAD u povoljan ekonomski položaj na međunarodnom tržištu. najviše zbog velikih investicija oba ekonomska bloka. ovo stanje održava tražnju za dolarom i podiže mu vrijednost.Trenutni odnosi i budućnost trgovine EU i SAD.3 mlrd. da treba razmišljati i o drugim modalitetima međunarodnog monetarnog sistema. Veliki spor oko uvoza banana u EU je rješen 2001. I tada su mnoge evropske zemlje uvozile hranu i sirovine a izvozile kapitalna dobra. Ovo ukazuje na rast investicija i snažnu interakciju ekonomija koje sve više postaju međuzavisne. Međunarodni tokovi investicija su uvijek bili važan faktor globalnog rasta i progresa nacionalnih 112 ekonomija. Tada ih očekuje brže sklapanje novih sporazuma i smanjenje sporova. koja mora postati vrhovni autoritet u rješavanju svjetskih trgovinskih sporova. biotehnologije. Iako su trgovinske i druge nesuglasice EU i SAD česte i medijski privlačne. zavisnost Evrope od svjetske trgovine nije bila ugrožena. ali bi djelovala i na u trgovinske odnose između EU i SAD. god. SAD i dolar još uvijek imaju dovoljan potencijal da još određeni vremenski period obezbjede dolaru dominantnu monetarnu funkciju u svijetu. 114 Izjava Premijera Rusije Medvedeva. a EU nije u mogućnosti da utiče na jak tržišni položaj SAD. stopa ekonomskog rasta u EU bi morala nadmašiti stopu rasta u SAD. veze ovih blokova su ipak korektne. Iako finansijska kriza potresa ekonomiju SAD ona se još uvijek veličinom i značajem najvećeg svjetskog tržišta suprostavlja već izraženim stremljenjima drugih ekonomija da evro ili neka druga valuta preuzmu lidersku poziciju od dolara. Tačnije. ali to ne može ugroziti 113 strateško partnerstvo EU i SAD. kriza će donijeti određene promjene. god. Krajem 2001. O tome govore slučajevi globalnih investicionih preraspodjela od kojih se jedna dogodila krajem dvadesetog i početkom dvadeset prvog vijeka u Aziji (posebno u Kini). Od šezdesetih godine prošlog vijeka tržišna privreda i carine kao protekcionistički instrumenti čine osnove ekonomija EU i SAD. 113 How dangerous are Trade Disputes Between the EU and the US for Transatlatic Relations? Text by Romney Stewart. EU i SAD moraju jačati autoritet WTO i smanjiti vrijeme rješavajna sporova od strane WTO. EU i SAD moraju raditi na usvajanju i razvoju socijalnog modela EU i novog visoko-tehnološkog razvoja SAD. najbolje potvrđuje ovu tvrdnju. ali se iz njih najavljuju razgovori omogućim promjenama postojeće situacije. pokazalo da dolar nije mogao zamijeniti funtu sterlingu sve dok investitori poslije II svjetskog rata nisu počeli ulagati u SAD. Dakle. Za nastavak saradnje i spriječavanje budućih trgovinskih nesporazuma je neophodno: ▪ ▪ ▪ Za EU i SAD nesuglasice ne smiju ugroziti saradnju i sklapanje budućih sporazuma. obe strane trebaju raditi na simbiozi pozitivnih dostignuća svakog bloka. bez obzira na trenutne 115 poteškoće. godine jedanaest evropskih zemalja je prihvatilo evro kao zvaničnu valutu. Unija i SAD sprječavaju da trgovinski sporovi utiču na kvalitet i kvantitet ekonomije između blokova. Slično se predviđa i u eventualnoj zamjeni dolara i evra na mjestu vodeće svjetske valute. konkurentan i dinamičan privredni sistem u kome ima mnogo registrovanih preduzeća koja na tržištu hartija od vrijednosti imaju vlastite finansijske instrumente za čiju kupovinu je neophodno posjedovati dolare itd. Ta situacija je postala ozbiljan izazov za dolar. Prvog januara 1999. Da bi došlo do vodeće uloge evra. 114 izjave nisu egzaktne. koju je dao povodom posjete Kini. Uticaj dolara i evra na transatlanske odnose. 2002. Komisija i Vlada SAD su napravile sporazum o tarifnom sistemu uvoza banana do 2006. 112 65 . Evropa je bila centar bankarstva i tada imala oko 30 mlrd. Osnova sporazuma je uvoz klasičnim uvoznim dozvolama. dolara. Ipak. direktne investicije EU u SAD su dostigle 808. Danas je najveći problem tretman hormonske ishrane goveda. Prednost SAD je i u tome što imaju otvoren. informacione tehnologije i upotrebe ekonomskih sankcija u ostvarivanju političkih ciljeva. Zato su EU i SAD zainteresovani za rješavanje međusobnih nesuglasica.8 mlrd. Tako se npr. što je oko 61% ukupnih stranih direktnih investicija u SAD. Bez obzira na krizu. dolara. Ovaj iznos je značajno pao poslije Prvog svjetskog rata. Ipak. posebno od strane nekih nacionalnih ili interesnih lobija. god. a direktne investicije SAD u EU su dostigla 640.

Isto tako. Isto tako. god. Koncizan pristup u analizi industrijske politike izložen je u: Savić Ljubodrag. industrije tekstila. S druge strane. što prenaglašava industrijski sektor 116 ekonomije. Ovdje je naravno riječ o evropskom modelu industrijske politike. industrija. socijalnim ili tehnološkim politikama. i internim kontroverzama s druge strane. U tom smislu definišemo npr. ukazuje na brojne i snažne netržišne mjere industrijske politke. Ekonomika industrije. mogle bi se bez većih korekcija primjeniti i na evropsku ekonomiju. Novi Sad. u praksi je teško pronaći optimum između konkurencije i monopola. Tako je većina instrumenata politike konkurencije zastupljena u mjerama industrijske politike. Koreju ili većinu najrazvijenijih evropskih država. Ponekad. Sve ovo govori o složenoj strukturi odnosa među modalitetima industrijskih politika. god. Ekonomski fakultet. 198 str. industrijska politika nastoji stimulisati industrijski razvoj određenim netržišnim mjerama u industrijskom sektoru. 1997. kojima će se u budućnosti omogućiti tretman koji podrazumijeva određene privilegije u odnosu na druge grane. Sve navedeno ukazuje da je industrijska politika heterogena. dok je uže shvatanje fokusirano isključivo na klasične prerađivačke industrije (manufacturing). koristeći ih selektivno i planski (i pri tome ne narušavajući pravila konkurencije). zastupa interese koji brane slobodu konkurencije. Ona može predstavljati plansku i koordiniranu aktivnost državnih institucija u cilju izbora onih dijelova ekonomije ili industrije. Taj oblik privrednog razvoja je od industrije napravio lokomotivu ukupnog društvenog progresa. god. Industriju u užem smislu možemo definisati kao skup preduzeća koja na određenom tržištu proizvode iste ili slične vrste proizvoda. Razvoj moderne civilizacije nije moguć bez brzih industrijskih promjena. 66 . Dakle. U nju su svrstane telekomunikacije. 1997. Često su čitave istorijske epohe dobivale nazive sa prefiksom industrijski. Global book.. Kao njen Moderna industrijska politika se implementira u sklopu opšte ekonomske politike. Kada se govori o polju djelovanja. Kapitalizam i sloboda. s jedne strane. što utiče na to. nema industrijskog razvoja bez tehničkog progresa. Ove konstatacije. bez obzira na činjenicu što je riječ o drugom privrednom prostoru. Beograd. industrijalizacija imaju važnu ulogu u razvoju tržišnih i netržišnih sistema. SAD su kao vodeća svjetska ekonomska sila razvijeno industrijsko društvo. Industrijski razvoj podstiče tehničko-tehnološki razvoj. Uglavnom. neminovne su negativne konsekvence koje se najviše odražavaju na industrijsku politiku. INDUSTRIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE 5. CID. Milton Friedman smatra da je glavna karakteristika američkog društva njegov industrijski karakter. Da bi ova aktivnost državnih 116 117 117 Friedman Milton. u okviru industrije izbor se može ograničiti samo na određena preduzeća. opšteprihvaćeni termini "industrijska revolucija" i "ubrzana industrijalizacija" prepoznatljivi u ekonomijama zapadnoevropskih država krajem devetnaestog vijeka ili ekonomijama obnove socijalističkih zemalja pedesetih godina prošlog vijeka. Skup više industrija definisanih na ovaj način daje definiciju industrije u širem smislu. Osnove industrijske politike Privredne strukture razvijenih svjetskih privrede se temelje na razvijenom industrijskom kompleksu. Današnji pojam industrije je proširen i na polje najvećeg broja usluga. 118 Friedman Milton. Slično bi se moglo reći i za Japan. 2007. avionski prevoz i dr.1. Ipak.. ona inicira i aktivnosti koje bi stroga primjena principa konkurencije tretirala kao protekcionističke. konstituent. industrijska politika se tretira na nivou industrije. 196-198 str. ali i suprotno. mašina itd. ali i na opštu makroekonomsku situaciju. U suprotnom. tj. da se industrijska politika "prostire" i po skoro svim dijelovima komunitarnog prava. Tako su npr. Kapitalizam i sloboda. analiza Japana poslije pedesetih godina prošlog vijeka. Analizirajući američku privredu Friedman nalazi da monopol preovlađuje mnogo više u industriji nego u drugim sektorima ekonomije i konstatuje da je teško navesti zadovoljavajuću objektivnu mjeru obima 118 monopola i konkurencije. ona mora biti harmonizovana sa ostalim makroekonomskim politikama. a s druge strane. Novi Sad. Ovakvo poimanje industrije se smatra širim.5. Global book. mnoge mjere politike konkurencije odnose se na kompanije iz industrijskog sektora EU. sektora ili preduzeća. za razliku od politike konkurencije koja se u svojoj genezi suprostavlja netržišnim ponašanjima. isprepletenosti sa drugim ekonomskim. (u trećem poglavlju je elaborirana industrijska politika EEZ-EU).

Ipak. poreska politika. uglavnom iz državnih finansijskih resursa. Sinergičkim djelovanjem smanjuju se paralelni troškovi bilo koje vrste (istraživački. EU vrši superviziju unutrašnjeg. izgradnja infrastrukture. neophodno je postojanje viših državnih interesa. Instrumenti za provođenje industrijske politike se mogu sistematizovati na sledeći način: ▪ ▪ ▪ ▪ Sve vrste subvencija (izvoz. Industrijska politika je često protekcionistička. jednom od najdinamičnijih ekonomskih prostora na svijetu. samo su neke mjere koje su u određenim vremenskim periodima koriste na zajedničkom tržištu. Poreske i spoljnotrgovinske olakšice. i stimuliše ekspanziju i rast evropskih kompanija na svjetskom tržištu.institucija bila opravdana. u okvirima industrijske politke rješavaju se pitanja priliva i odliva kapitala. često zavisi od unutrašnjih. kreditna politika. održivog razvoja i dr. forsiranje naprednih tehnologija i revitalizacija istrošenih industija je ključni motiv implemetacije industrijske politike. racionalnost proizvodnje i istraživanja itd. 119 Naravno. koji potvrđuju da će 119 implementirane mjere doneti korist opštem ekonomskom blagostanju i makroekonomsoj stabilnosti. Dalje. Ukoliko se takva makroekonomska kretanja regulišu npr. dok je istovremeno. nesporno je da je većina mjera "pod lupom" politike konkurencije. dok se u najtežim slučajevima ugrožavanja tržišnih interesa Unije od strane drugih zemalja ili kompanija mogu primjeniti i kontra mjere. otvaranja malih i srednjih preduzeća itd. subvencije. podrazumijeva se da su mjere usaglašene od najznačajnijih političkih aktera u određenoj državi a zatim verifikovane u parlamentarnim strukturama. Vidi se da su načini regulisanja industrijske politike brojni i raznovrsni. 67 . javne nabavke. Drugo. sufinansiranje istraživačko-razvojnih projekata). zajednički usaglašenim djelovanjem svih nacionalnih politika se postižu veći efekti nego kada svaka država provodi vlastitu politiku. proizvodnja u organizaciji države itd. mogu naći mjesto u mjerama industrijske politike. Efektima ekonomije obima postižu se uštede. obima i vremena njihove primjene najvažniji zadatak kreatora industrijske i ekonomske politike. Na tržištu EU. proizvodnja. Ostali instrumenti. Komunitarna dimenzija između članica EU na polju industrijske podrške ispoljava se iz više razloga. pod stalnim pritiskom GATT i STO radi snižavanja carinskih stopa. izdavanje dozvola i saglasnosti. Prethodno ukazuje na svu složenost aktivnosti Unije na forsiranju pružanja različitih vidova pomoći industrijskim firmama. Industrijska politika se provodi na nivou članica i na nivou EU. stimulacije kod zapošljavanja. investicioni itd. Četvrto. rješavanje problema zapošljavanja. Treće. Prvo. visinom kamatnih stopa. stalno se iznalaze rješenja koja ga održavaju konkurentnim u oštroj tržišnoj borbi na globalnom planu. Državne investicije. politika deviznog kursa i druge fiskalne mjere i barijere. Koja će se mjera i u kom intenzitetu primjeniti. Kontrola cijena. Konačno. Naravno. Ima mnogo oblika netržišne podrške preduzećima. prekomjerna primjena mjera industrijske politike dovodi čak i do negativnih efekata.). važnije od toga je izvršiti transparentnu selekciju industrija i kompanija koje će se pomagati ovim instrumentima (prema ciljevima planirane industrijske politike). Zato je pravi izbor instrumenata. privilegije u investicijama. tada se mjerama industrijske politike na određenom prostoru privlače dodatne investicije. donošenje tehničkih standarda. ali sve češće i eksternih faktora. industrijskom politikom se mogu kreirati zajednički nastupi na eksternim tržištima. uz podršku EU.

Reakcija na ovakvu situaciju. god. javlja se u vidu strategije. Iz sopštenja se vidi da se evropska industrija i EU još uvijek suočavaju sa mnogim problemima.8. 2008. Ekonomika poljoprivrede. 2009. br. kratkoročno i dugoročno sprječiti eroziju postojećih resursa i prirodne okoline. Makroekonomski aspekti CSD indikatora. krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog vijeka ona postaju važan faktor "korekcije" devijacija koje se javljaju u industriji. br. 2009. ili u Popović Goran. Ekonomske konsekvence agro-ekoloških mera u EU. Acta Economica. Ekonomika poljoprivrede. know-how i preduzetništva. Unija koristi različite komunitarne mere u ostvarivanju ciljeva industrijske politike. posebno u sferi inovacija. zaključci iz Lisabona su naišli na podršku zemalja članica EU. a zemlje članice donose vlastite programe. Banja Luka. "Održivi rast i razvoj su najaktuelije globalne i civilizacijske teme naše epohe. Veliki broj programa u oblasti zajedničke industrijske politike i politike regionalnog razvoja. Pored stalne harmonizacije fundamentalnih shvatanja i implementacije zakonske regulative između članica. Evropska komisija izdaje Saopštenje "Industrijska politika u proširenoj Evropi". Tehnički progres je danas ključni faktor razvoja a inovacije motorna snaga tehničkog progresa. stvorila je mnoge društvene i prirodne debalanse koji ozbiljno ugrožavaju svjetsku ekonomiju u bližoj budućnosti. Beograd. god. Ekonomski fakultet. Insistiranje na usklađivanju odnosa i interesa industrije. Makroekonomski aspekti CSD indikatora. koja imaju za cilj. Njena suština se svodi na stvaranje uslova rasta 121 materijalne proizvodnje. povećanju zaposlenosti i rastu životnog standarda. Bez istraživanja i inovacija nema rasta produktivnosti rada ni konkurenosti na domaćem i eksternom tržištu. donosi zaključke i stavove koji obavezuju sve relevantne faktore Unije na obavezu preduzimanja aktivnosti na rastu konkurentnosti. koji se ne može zamisliti bez ostvarivanja odgovarajućih stopa rasta. god.5. Ako je čvršće 120 logično i društveno opravdano. Lisabonski samita sadži strategijske dimenzije." U Saopštenju se insistira na jačanju uloge inovacija. god. Nekontrolisana ekspanzija proizvodnih snaga u posljednjih stotinu godina. 2008. Acta Economica. Zbog promijenjene svijesti o ulozi i značaju MSP u razvoju evropske proizvodnje i jačanju ekonomskosocijalne kohezije. To evoluira novu strategiju održivog rasta i razvoja. te stvaranja konkurentnog industrijskog kompleksa. koji neće ugroziti procese reprodukcije u budućnosti. ili u Popović Goran. god. zasnovane na lisabonskim ciljevima. Jače povezivanje industrijske politike sa ekološkom i socijalnom politikom nije moguće efikasno provesti bez dodatnog ugrožavanja evropske produktivnosti. 68 . a da se pri tome ne ugroze opšti društveni progres i dostignuti životni standard. 120 O održivom razvoju vidjeti u: Popović Goran. pa i drugih komunitarnih politika sadrže komponente podrške MSP. Za razliku od ranijeg perioda kada je uloga malih i srednjih preduzeća (MSP) u industrijskoj proizvodnji bila marginalizovana. U novijoj fazi razvoja EU različitim aktivnostima se finaliziraju raniji ciljevi i dodaju novi koji se odnose uglavnom na harmonizacije u vezi sa politikom proširenja i preuzete eksterne obaveze. Prioritet sadašnje industrijske politike EU je unutrašnje restrukturiranje koje treba dovesti do povećanja eksterne konkurentnosti evropskih kompanija. Beograd. Ekonomski fakultet. rješavanje socijalnih pitanja u vezivanje sa zaštitom životne sredine idustrijskom sektoru nije poželjno (osim u slučajevima programiranog otvaranja novih radnih mjesta u MSP).. Banja Luka. ekologije i socijalnog sektora govori o namjeri komunitarnih organa da industrijsku politiku dodatno opterete.3. Složenost zadatka zahtijeva multifunkcionalno djelovanje industrijske politike. bar sa razmišljanjem o navedenim problemima. Iako se na prvi pogled radi o protivrječnim ciljevima.8. u podršku "maloj privredi" uključuje je se i Evropska investiciona banka i druge komunitarne institucije. Novije faze industrijske politike Evropski Savjet na Samitu u Lisabonu 2000. Ključna je forsiranje naprednih tehnologija koje industrijama i ekonomiji u cjelini pružaju konkurentske prednosti globalnog nivoa. 121 O makroekonomskim aspektima održivog razvoja vidjeti u: Popović Goran. koje se naziva strategija ekonomski održivog rasta i razvoja. Tako 2002. a prema nekim skeptičnijim teorijama i sam opstanak civilizacije. od kojih su najvažnije pravila STO. Ovaj dokument otvara mogućnosti snažnijeg djelovanja EU. Ekonomske konsekvence agro-ekoloških mera u EU.

u slučaju Zajedničke poljoprivredne ili regionalne politike može donijeti probleme. sa posebnim akcentom na strukturnu nezaposlenost. Sredstva se usmjeravaju u: jačanje konkurentnosti preduzeća. Često dolazi i do "političkih ratova" sa neistomišljenicima koji zastupaju principe konkurencije. 109-120. ruralni razvoj. objašnjena su u: Majkl Burda i Čarls Viploš. uspješnije nego drugi. ovaj sektor. kako je rečeno. god. U mnogim od njih učešće usluga u ukupnom DBP kontinuirano raste i već sada je veoma visoko. Beograd. CID. Unija ulaže u naučni i 123 tehnološki razvoj pomaganjem naučno-istraživačkih projekata. Upravljanje pomoću projekata. pomoći industrijskim firmama je protekcionistički i obično se svodi na direktne subvencije ili davanje povlašćenog položaja u procedurama javnih nabavki i na drugi način. baš zbog velikih mogućnosti u smanjivanju 122 Makroekonomija tretira razvojne cikluse. Nadležne institucije zemalja članica i Unije provode politiku razvoja malih i srednjih preduzeća koja se prema svojim obilježjima najčešće klasifikuju u sektor industrije. O ovoj temi vidjeti u: Rikalović Gojko. Ekonomski fakultet. bez obzira na pozitivne efekte ovih aktivnosti. Teorijsko-metodološki pristup kreativnom kapitalu. Odlučivanje u birokratskim krugivima kao npr. 2006. Ključne odluke i mjere u sektoru zaštite evropske industrije. Pokretljivost pruža uslužnom sektoru komparativnu prednost nad ostalim segmentima industrije i drugim oblastima. Finansiranje naučno-istraživačkih projekata je važna mjera industrijske politike. Da bi se uspješno nosila sa najvećim konkurentima u proizvodnji visokih tehnologija. prije svega sa SAD i Japanom. socijalni aspekt je veoma značajan i specifičan. 2008. god. obrazovanje i socijalnu politiku. nerazumijevanje i netransparentnost. Unija nastoji da u kontinuitetu unaprijedi poziciju administracije u ovoj i drugim oblastima. Beograd. CLDS. istraživanje i razvoj. ruralnom i segmentima Zajedničke poljoprivredne politke. Zajednica želi da od svog tržišta napravi tehnološki najnapredniju tržišnu strukturu na svijetu. Centralizovanom politikom EU postižu se dodatni efekti u koncentraciji aktivnosti i otvaranju perspektiva da 124 Tako se smanjuje tehničko-tehnološki jaz prema SAD i Japanu. samo su neke specifičnosti 125 firmi iz sektora uslužnih djelatnosti. Za održivi rast su namenjena sredstva za jačanje konkurentnosti i kohezije (radi rasta i zaposlenosti). rast konkurentnosti i zaposlenosti u regijama EU i za evropsku teritorijalnu saradnju. CLDS. Dakle. O razvojnim ciklusima vidjeti u: Đuričin Dragan. 125 Pitanja nezaposlenosti. ne iznenađuje komunitarna podrška razvoju uslužnih djelatnosti na jedinstvenom ekonomskom prostoru. Jedna od njegovih najvažnijih karakteristika je i u tome što u odnosu na ostale privredne oblasti apsolutno i relativno povećava svoje učešće u ukupnom broju zaposlenih.Ovaj pravac djelovanja industrijske politike se odnosi na jedan od strateških ciljeva Unije. god. sredstva se koriste za: mjere CAP. Makroekonomija: evropski udžbenik. Usluge. Beograd. Jedna faza se odnosi na opadajuće grane. 123 Rikalović Gojko ukazuje na moć "kreativnog kapitala" u pokretanju ekonomije zasnovane na znanju. veću mogućnost zapošljavanja ženske radne snage. niskokvalifikovane radne snage. u tematskom zborniku: Ekonomska politika i privredni razvoj. građanstvo EU i administracija. god.. Iz toga se može izvući zaključak da je kreiranje industrijskih politika nemoguće bez učešća državne birokratije. Prekoračenja gornjeg nivoa subvencija od strane članica. 69 . Strateška prednost ovog sektora je strukturna fleksibilnost i mogućnost brzih promjena lokacija za pojedine firme ili kompletnih segmenata pojedinih uslužnih sektora. str. može rješavati i probleme strukturne nezaposlenosti. 2004. Mogućnost brže reakcije u odnosu na promjene (uključujući i zapošljavanje). kako bi se ideje mogle realizovati brzo i efikasno. svoje mjesto imaju i ulaganja u sektor usluga. Sektor usluga ima važnu ekonomsku ulogu u razvijenim ekonomijama. Radi zaštite i upravljanja prirodnim resursima. Razvoj modernih društava potvrđuje trend ekspanzije uslužnog sektora. Ovaj makroekonomski fenomen je sve prisutniji u najrazvijenijim ekonomijama a nezaposlenost postaje veliki problem ozbiljnih političkih struktura. Beograd. rezultatat su krupnih političkih dogovora i nagodbi. u gotovo svim fazama razvoja je bio pod određenom kontrolom vladinih institucija. Zbog toga ne iznenađuje da i u nekim kohezionim projektima implementiranim regionalnom. te mogućnost rada na određeno vrijeme. ili u Majkl Burda i Čarls Viploš. isplate novih subvencija (uz već prihvaćene isplate) dodatno ohrabruju kritičare koncepta miješanja države u privredni život. Makroekonomija: evropski udžbenik. 124 Ovi motivi su vidljivi u prioritetima EU za period 2007-2013. 2004. CID. većih šansi za prekvalifikaciju itd.. Razvoj industrije u svijetu. ribarstvo i zaštitu prirodne sredine. U tom smislu. Ekonomski fakultet. Karakter brži rast tehničkog progresa. Za razliku od ekonomsko-tehničkie diferencijacije ovog sektora. god. U cilju zaštite i upravljanja prirodnim resusrima sredstva se usmeravaju: konvergenciju manje razvijenih država. zaštita i upravljanje prirodnim resusrima. Jedan od pravaca djelovanja 122 odnosi se na podršku industrijama koje su u fazi opadanja. preorijentaciju preduzeća na druge poslove. To su: održivi rast. jačanje EU kao globalnog partnera.

projekata i programa racionalnosti. EU će morati razvijati autentičnu politiku zasnovanu na bogatoj evropskoj istoriji i tradiciji u svim naučnim oblastima i značajnom fundusu naučnih otkrića koja su nastala na evropskom tlu. objedinjavanja i efikasne upotrebe naučnih i istraživačkih resursa. Karakterističan primjer su SAD i Japan. telekomunikacijama ili sve razvijenijem sektoru finansija. Bez toga nema ekspanzije brzorastućih privrednih oblasti ni ukupnog privrednog razvoja. EUREKA je program podrške razvoju visokih tehnologija u cilju smanjenja tehničko-tehnološkog zaostajanje Evrope za SAD i drugim zemljama. već i prekvalifikacijama kojima se smanjuje stopa strukturne nezaposlenosti. evropskom prostoru mogu (uz SAD i još neke zemlje) donijeti lidersku poziciju u oblasti novih tehnologija. Čini se da su učinjeni prvi koraci na stvaranju jedinstvenog tehničko-tehnološkog prostora i ostvarene pretpostavke da zajedničko evropsko tržište postane tehnološki najrazvijenije na svijetu. i na politički prihvatljiv način. Tehničko-tehnološki progres je najznačajniji faktor razvoja razvijenih društvenih zajednica. Sredstva na nivou Zajednice su iznosila oko 4 mlrd. To su važne pretpostavke. Međutim. Evropska komisija radi na usaglašavanju interesa različitih stručnih institucija kako bi se bezbolno. koje uz finansijsku podršku. infiltrirala zajednička politika od koje Zajednica u budućnosti očekuje najviše domete.nezaposlenosti. Ipak. Organizaciono. EU mora usvojiti integralni dugoročni okvirni program naučnih istraživanja. gdje se zapošljava visokokvalifikovana radna snaga. bogatu opštu kulturu i raznovrsnu tradiciju. Tehnika i tehnologija. Sve se više ulaže u naučna istraživanja jer se takva ulaganja višestruko vraćaju i obezbjeđuju konkurentsku prednost u dužem vremenskom periodu. 126 70 . Osamdesetih godina dolazi do promjena. Nije riječ samo o novom zapošljavanju. U Evropi je šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka vođena separatna nacionalna politika u ovoj oblasti. biotehnologije i otkrivanja novih materijala. Smatra se da su ove fundamentalne tehnologije osnova daljeg razoja nauke i tehnologije a samim tim i pretpostavka tehničkog progresa. Jedinstvenim evropskim aktom (1987) postavljeni su temelji novoj tehnološkoj politici Unije. 126 EU je već sada vodeća u mnogim tehnologijama. oko 8 mlrd. EU ima vrhunski obrazovni sistem. Kada je riječ o fleksibilnosti ulaska i izlaska u određenu privrednu oblast uslužni sektor ima prednost u odnosu na industriju. Južna Koreja. pa i centralni organi Unije iskazuju veći interes za probleme tehničko-tehnološkog razvoja. Kina. Razvijaju se i strategijske tehnološke alijanse koje se osnivaju isključivo zbog razvoja visokih tehnologija iz oblasti informatike. MFP (Multiannal Framework Programmes) ili višegodišnji okvirni programi su instrumenti podrške istraživanjima i tehnološkom razvoju. a veliki broj njih se nalazi u samom svjetskom vrhu. ali u poslednje vreme i neke druge države. Izuzetak su veliki infrastrukturni i tehnološki sistemi u saobraćaju. finansiranih od strane Unije i njenih članica. koje se traže ne samo u sektoru usluga. Pri tome. ova oblast se na nivou EU kreira četvorogodišnjim Okvirnim programima istraživanja i razvoja. evra je respektabilan finansijski resurs u podršci modernizacijama i reformama vlastite industrije. a Evropska komisija kao izvršni organ. U budućnosti. Rusija. Indija itd. ima obavezu harmonizacije državne politike. usluge se razvijaju i u visokotehnoškim oblastima npr. u telekomunikacijama. koji bi u nekim oblastima EU doveo na svjetsku lidersku poziciju. Ugovor iz Rima osnažuje potrebu jačanja konurentnosti razvijanjem vlastite tehničko-tehnološke osnove. ove aktivnosti su još uvijek kontroverzne jer se pobornici politike slobodne konkurencije protive prekomjernom uticaju države. Može se konstatovati da tehničkotehnološki razvoj evropskog tržišta stalno indukuje porebe za najstručnim kvalifikacijama. evra godišnje i još dodatnih 4 mlrd. treba imati u vidu činjenicu da se prioriteti u istraživanju novih tehnologija usmjeravaju u područja gdje evropski istraživači imaju određene prednosti u u dnosu na svjetske standarde i već izgrađene istraživačke resurse u zemljama Unije. Ukupno. nego i u ostalim oblastima. koje su na godišnjem nivou plasirane u članicama. Tih godina dolazi do realizacije programa iz ove oblasti.

kofera 9 i torbi DD2 Drvo i proizvodi od drveta i 0 pluta DE2 Celuloza.1: Sektorske stope rasta proizvodnje (u%) Šifra Sektor Rudarstvo i eksploatacija kamena Proizvodnja 199 6 1.1 0.4 2. nuklear. proizvodnja radio. ostvarile više sektorske stope rasta.3 2. proizvodnja hemijskih proizvoda (rast 2.6 1.0 3.9 1.6 5.7 0. koji neće biti perspektivni u budućnosti.3 3.1. Granska komparacija sa spoljnotrgovinskim bilansom jasno potvrđuje hipotezu. Tekstil i grupa proizvodnji oko ove grane bilježe negativne prosječne godišnje stope rasta (od -2.2 3.8 200 1 3.4 0.4 4. papir i papirna 1 konfekcija DE2 Štampa.6 Prosjek 20022007. izdav. da je riječ o proizvodnjama koje nisu razvojni prioriteti EU.2 200 7 1.5 0.0 1.4 0.1 0.3% za odjevni asortiman. da kompanije koje nisu opredjeljene za poslove na svjetskom tržištu.3 0.8 2. o izvozno orijentisanim sektorima. TV i komunikacione opreme (rast 7.2 3. kao što su: proizvodnja mašina i opreme (prosječna godišnja stopa rasta 4. Očigledno je. god. proizv. Iz nje je vidljivo da su u periodu 20022007. 3 gorivo DG2 Hemikalije i hemijski 4 proizvodi DH2 Proizvodi od gume i plastike 5 DI26 Ostali proiz.5 0.6 3.2 2.7%) i dr. upravo one proizvodnje koje imaju suficite spoljno trgovinske razmjene. naftni derivati.4 2. -3.3 2. Ta uloga se najbolje vidi u analizi rasta pojedinih industrijskih sektora.5 1.8 3. repr. pa sve do -6.9 5. Tabela 5.3 2.4 0.0 3.2 5.9 -4.6 -4. proizvodnja motornih vozila i prikolica (rast 3.9 200 0 2.6 1.4 2.9 5.4%).5 3.9 4.9% za tekstil.3 2.3 6.5 2.0 2. 2 7.1 0.3 9.).3 1.5 2.6 2. Riječ je dakle. prikazuje sektorske stope rasta proizvodnje u EU. 2 medija DF2 Koks.1 3. 8 krzna DC1 Štavljenje kože. od nemetala i .6 200 2 1.5. Rezultati industrijske politike Industrijska politika EU daje pozitivne rezultate u razvoju industrijskog sektora.4%)..0 2.5 -2.0 0.1 3. štamp.3 2. Tabela 5.3 -6.3 5.9 71 C D DA1 Prehrambeni proizvodi i pića 5 DA1 Duvanski proizvodi 6 DB1 Tekstil 7 DB1 Odjevni asortiman.2 0.8 0.5 1. posebno u restrukturiranju industrije i njenom prilagođavanju novim trendovima.9 4.5 4. ne mogu ni na zajedničkom tržištu EU ostvariti brži rast.4.4 2.2 1.2 0.9 4. i da su to sektori bez izvozne strategije.8 0.2 1.4 1. do -4.7 1.1 0.3 za preradu kože itd.9 1.6%).3 11.1 2.5 3.4 0. bojenje.

6 3.2 1. proizvodnja 6 DN3 Recikliranje 7 E F Snabdijev.5 10. 3 6.5 0.8 0.9 1.4 1.1 1.7 3.4 2.7 9.0 3. 3 4.3 1.4 4.7 6.5 1. 1 7.6 25. strujom.1 0..1 n.9 16.5 0.8 7.7 0.6 2.7 2.0 1. 7 3.1 0.7 1.9 1.2 2.2 6.3 4. komun.5 5.r.7 3.4 1. oprema.9 6.4 2. 3.2 0.4 8.1 4.3 7.9 DK2 Mašine i oprema 9 DL3 Kancelarijski uređaji i računari 0 DL3 Električni uređaji i aparati 1 DL3 Radio.1 6. 2 aparati DL3 Medic. TV.6 5.7 3.5 3.9 1.9 5.9 3.minerala DJ2 7 DJ2 8 Osnovni metali Proizvodi od metala 2.2 16. 5 7. precizni i optički 3 instrumenti DM 34 DM 35 Motorna vozila.4 1.3 2.9 17.2 2.5 2.7 7.2 1.0 0. 3.7 2. Ostala oprema za transport DN3 Namještaj. prikolice i poluprik.7 5.8 n. gasom i vodom Građevinarstvo Izvor: Izvor: Commission staff working dokument on the European 72 .1 0.1 5.0 0.1 0.9 9.8 0. 4 10.8 2.9 0.r.1 0.7 0.7 4.6 1.

Konkurencija uzima zamaha u 19. 133-151. The Economics of European integration. 2001. The Economics of the European Union. Sweet and Maxwell. Upravo oni su kroz vijekove uticali na ukupne društvene odnose i progres. Milton Friedman. Politika konkurencije. Tek poslednjih decenija institucije EU nude originalnije inicijative i rješenja prilagođena specifičnoj dinamičnoj strukturi Unije. On guši slobode tržišta i slobode izbora i diktira uslove ponude prema raspoloživoj tražnji. god. John Kenneth Galbraith. i uopšte. 2004.6. 1997. The Economy of the Early Roman Empire.. povoljno dejstvo konkurencije u odnosima među tržišnim akterima je nesumnjivo. Oxford Univrsity Press. Beograd. u The Journal of Economic Perspectives. naučno utemeljen tržišni pristup je privilegija samo najrazvijenijih svjetskih ekonomija. spajanjima. definiše se kao proces zaštite interesa pojedinih 130 ekonomskih subjekata i stimulisanja njihovih prava i izbora ponašanja koje vodi maksimalizaciji profita. Antipod tom obliku organizacije tržišta je monopol. Ovim intervencijama su se bavile vlade mnogih zemalja u različitim etapama njihovog razvoja. pripajanjima (merdžerima i akvizicijama) i nedozvoljenim oblicima državne pomoći preduzećima. i u: Mike Artis&Frederick Nixson. DERETA. na slobodnom tržištu se ostvaruje najoptimalnija alokacija raspoloživih društvenih resursa. ekonomije i politike. Global Book. Danas. Ipak.1. ovaj zakon je uveo red u mnogim oblastima američke privrede (željeznica. Kada se konkurencija posmatra klasičnom matricom. Croix S. Kapitalizam i sloboda. saobraćaj i dr. Zalažu se za slobodno tržište i minimalnu ulogu države. Princeton. Grmeč-Privredni pregled. NJ. 2002. 2007. 128 128 O slobodama i tržištu vidjeti u: Fridrih fon Hajek. Oxford Univesity Press. Međutim. god. javlja se već osnivanjem EZUČ. 2002. seriozan i kompleksan. bez obzira što pripada ekonomskoj istoriji predstavlja preteču antimonopolske regulative modernih kapitalističkih 128 privrednih sistema. 129 Vidjeti više u: Mokyr Joel.M. winter 2006. The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy. U srednjem vijeku je razvijena trgovina u mnogim mediteranskim gradovima uticala na njihov razvoj. Ovaj odnos tržišnih aktera je fundamentalni interes svake moderne društvene zajednice. ali i ranije. London. Teoretski. Te pojave se manifestuju u zloupotrebi dominantnog položaja. riječ je. Politika konkurencije EU je fokusirana na pojave koje (kad nisu pod nadzorom) mogu prouzrokovati nepotrebne gubitke na zajedničkom tržištu. str. 2002. 1974. Za tržišne neusklađenosti (posebno u "laises faire") vezane su mnoge globalne krize koje su generisale i otvorene političke sukobe. Novi Sad.. konkurencije na evropskom tržištu evoluira. Iako je preživjeo brojne kritike. PAIDEIA. posebno SAD i EU. James Buchanan. Finance and Profits. U međuvremenu. sprječavanja nelojalnih dogovora o cijenama i (ili) drugim tržišnim kondicijama. u Debits. jer su sve zemlje koje su pristupile ovoj asocijaciji imale jake interese da pomognu svojim proizvođačima. pa čak i ratove. 73 . Temin Peter. vijeku da bi ekonomija 20-og vijeka u potpunosti egzistirala od slobodnog do relativno kontrolisanog tržišnog mehanizma. And Geoffrey E. 130 U makroekonomiji je poznata teorija o "realnim očekivanjima. Dobro društvo-humani redosled.). od strane privrednih subjekata svih zemalja članica. Dakle. uglavnom o mjerama sprečavanja ograničavanja tržišnih sloboda ostalih tržišnih učesnika. donešen u SAD.. U tom kontekstu treba istaći značaj i domete Šermanovog zakona koji je još 1890. Ancient Greek and Roman Martime Loans. Idealno ekonomsko ponašanje tržišnih aktera bi se moglo pronaći u tržišnom stanju "savršene konkurencije"koje ne postoji. Šermanov zakon. ugroziti dalji razvoj evropske 127 ekonomije. One su ušle u partnersvo zbog stvaranja većeg tržišta koje bi se razvijalo na principu ekonomije obima i jednakosti u pristupu ujedinjenom tržištu. Beograd. Studije iz filozofije. konkurencija se sagledavala iz dva protivrječna ugla: stalne potrebe za što većim slobodama u ponašanju subjekata na određenom ekonomskom prostoru i čestih intervencija prema toj istoj slobodi. Gradovi koji su se nalazili na raskršćima trgovinskih puteva brže su se razvijali od drugih. nedopuštenim trgovinskim sporazumima. POLITIKA KONKURENCIJE EVROPSKE UNIJE 6. Granice slobode. crpeći američka iskustva. Odnosi između ekonomskih subjekata na određenom prostoru bili su predmet interesa još od antičkih 129 vremena. Beograd. zabranama uslovljavanja trgovine itd. Politika monopola dovodi do rasta cijena 127 O politici konkurencije vidjeti u posebnim poglavljima u: Richard Baldwin&Charles Wiplosz. kao je jedna od najstarijih zajedničkih politika EU.." Na osnovu nje se zasniva i ponašanje aktera na modernom tržištu. The McGrow-Hill Companies. pa nije neobično što su teme o širenju tržišta našle svoje mjesto još u ranoj fazi njenog postojanja. Oxford. Osnove politike konkurencije Početni razlozi nastanka Zajednice su ekonomske prirode.

Ograničenje ili kontrolu proizvodnje. jer novčani kazneni iznosi mogu ići i do 10% godišnjih prihoda. njih donose Savjet i Evropska komisija. Tendencija monopola je da monopolska cijena bude što veća. Kada kažemo monopol. Osnovu zakonodavstva čini Ugovor o osnivanju EU. 6. racionalizacijom i rastom tržišnog učešća u cilju maksimizacije profita. Neke preporuke i pravilnici nisu obavezujući. ova institucija izriče kazne prekršiocima politike konkurencije i onima koji narušavaju funkcionisanje zajedničkog tržišta.2. Ugovora smatra nespojivim sa zajedničkim tržištem sve sporazume i odluke između preduzeća i udruženja preduzeća ili dogovovorene prakse među njima. Dakle. nego i drugim komunitarnim regulacijama.proizvoda i usluga. 24.3. Primjenu nejednakih uslova za iste poslove kod različitih poslovnih partnera. Uslovljavanje sklapanja ugovora prihvatanjem dodatnih obaveza koje nisu vezane za predmetne ugovore. Tako politika konkurencije uspostavlja ravnotežu između izvornog svojstva i potrebe za koncentracijom. koji ugrožavaju slobodnu konkurenciju. kojima se narušava funkcionisanje zajedničkog evropskog tržišta. ograničiti ili narušiti konkurenciju zajedničkog tržišta. kao zajednička politika na nivou EU sa mehanizmom regulacije (naravno u određenoj mjeri) ograničava slobodu ponašanja tržišnih subjekata. Već je naglašena hibridna uloga Komisije. a troškovi proizvodnje što niži u odnosu na tržišne. Sudari ovih ekstremnih koncepcija u poslednjem vijeku su bili najizraženiji na najrazvijenijim tržištima SAD i Evrope. Ipak. stvaranja monopolskih ekstraprofita i "gušenja" drugih tržišnih aktera. Evropski sud pravde ima formalnu nadležnost za rješavanje sporova između institucionalnih aktera Unije (to mogu biti firme. kaznene mjere se mogu izreći i u nekim nedozvoljenim slučajevima pružanja državne pomoći. Tako članovi 81. 77-82 i 83-85. Član 81. Iznosi izrečenih kazni su u stotinama 131 miliona evra. Inače. zabranu ili djelimično ograničavanje sporazuma između preduzeća. Monopol ostvaruje ekstraprofit kroz razliku monopolske cijene i monopolskih troškova. Međutim. Saglasno tome. Podjelu tržišta ili lanaca snabdijevanja. Zato politika konkurencije. U Ugovoru o osnivanju Evropske zajednice decidno je precizirana problematika zaštite konkurencije zajedničkog tržišta. plasmana. Ovo je najveća kazna izrečena jednoj kompaniji. god. Ukoliko je riječ o tržištu proizvoda monopol podrazumijeva prisustvo samo jednog proizvođača i visoke barijere ulaska za druge tržišne aktere. Riječ je o pravnim aktima koji se nalaze. 6. koje tužene firme ostvare u cijelom svijetu. tretiraju pitanja koja regulišu konkurencijsko pravo. politika konkurencije štiti učesnike na tržištu od njih samih. Opšti zakonodavni okvir Zakonodavstvo EU iz oblasti politike konkurencije je sveobuhvatno i specifično. Tržišne strukture i mjerenje koncentracije na tržištu Tržišne strukture. Ona stvara i druge ekonomske deformacije. iako ukazuju na stavove najviših institucija Unije prema narušavanju politike konkurencije. koji mogu uticati na trgovinu među članicama i spriječiti. spajanja i pripajanja kompanija koje posluju na tržištu EU. Kada je riječ o direktivama. pravilnicima itd. Ovo se posebno odnosi na: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Neposredno ili posredno utvrđivanje kupovnih ili prodajnih cijena ili drugih uslova razmjene. vlade država članica ili centralne institucije Zajednice). Komisija je najznačajnija ustanova implementacije ove politike. tehničkog razvoja ili investicija. i prva koju je EU izrekla zbog antimonopolskog ponašanja.) firmama koje razvijaju softver i žele svoje proizvode učiniti kompatibilnim sa operatvnim sistemom. Sankcije se uglavnom izriču za zloupotrebu dominantnog položaja. god. EU je kaznila Majkrosoft sa blizu 900 miliona evra. i potrebe da se ta ista konkurencija zaštiti od monopola. koja pored izvršnih funkcija ima dio sudskih ovlašćenja. onda iz grupe oblika organizacije tržišta. I na kraju. do 89. ne samo u tekstovima Ugovora o osnivanju. s jedne strane. Razlog je činjenica da je ova američka korporacija od rivala naplaćivala previše za informacije o softveru. Monopol je oblik tržišne strukture u kome na strani ponude postoji samo jedan ekonomski akter. direktivama. U EU ovo je zadatak centralnih organa i administracije. ne možemo isključiti ni duopol i oligopol. Regulatori EU su ocijenili da je Majkrosoft naplaćivao nerazumne cijene (do oktobra 2007. 74 131 . to je želja svakog ekonomskog subjekta na slobodnom tržištu. preporukama. U njemu se posredno i neposredno reguliše ova problematika (najznačajniji članovi 3. monopol teži ostvarivanju ekstraprofita tako što redukuje nivo proizvodnje u U februaru 2008.

000) sa prosjekom od oko 20 zaposlenih po jednom preduzeću.. Duopol je tržišna struktura od dva učesnika. sa barijerama ulaska na tržište. I. ali trend pod pritiskom globalne konkurencije ide prema pripajanjima i spajanjima firmi u cilju kontrole što većeg procenta tržišta. Oligopol je tržišna struktura u kojoj se na strani ponude nalazi manji broj konkurenata koji imaju značajno učešće u tržišnom potencijalu. trustova i multinacionalnih korporacija u narušavanju osnovnih principa konkurencije. tržište obuće u EU je izuzetno fragmentirano i konkurentno. Koncentracija tržišta je najvažnije mjerilo određivanja tržišne strukture. Zato Unija prati nivo koncentacije određenog tržišta i nivoe učešća pojedinih tržišnih aktera. 133 Npr. Ovi oblici organizovanja tržišta su predmet kontrole politike konkurencije. Generalno. Trendovi kretanja od stanja perfektne konkurencije ka monopolu daju negativne efekte. ali i monopolu. pa čak i monopolska. na globalnoj sceni su prisutne pojave diversifikacije privrednih i finansijskih aktivnosti. veoma slična monopolu. Duopol je tržišna struktura. Stepen koncentacije je manji nego kod monopola. iako se u praksi rijetko sreću u čistom obliku. The Economics of Imperfect Competition. Stepen diferenciranosti ulaznim barijerama je sličan oligopolu. ali je nešto veći u odnosu na oligopol. 1933. prije svega u rastu cijena i redukciji proizvodnje. Kriva koncentracije ili Gini koeficijent. Niko od konkurenata nema bitan uticaj na formiranje cijena i količinu prodatih proizvoda. Chambrlen. čak i neskrivene tendencije eliminacije što više konkurenata i želju da takva tržišta dugoročno transformiše u duopolska. Na njemu egzistiraju hiljade preduzeća (blizu 20. Nema barijera ulaska i 133 izlaska. Antimonopolski zakoni sprječavaju ambicije kartela. posebno kada je riječ o tržištu na kome je prisutan veći broj jakih proizvođača. Ipak. Za mjerenje koncentacije tržišta postoje različite metode. Ovo govori o potrebi ozbiljnog pristupa EU u oblasti antimonopolske politike. Racio koncentacije za 4 ili 8 vodećih konkurenata. Oligopol odražava stanje manjeg broja konkurenata značajnog tržišnog učešća. i to: ▪ ▪ ▪ ▪ Indeks reciprociteta. To se posebno odnosi na oligopol manjeg broja učesnika koji na razvijenim tržištima ima stalne. realne tržišne strukture najčešće gravitiraju u osnovnim teorijskim modelima. Razlika je samo u tome što na strani ponude postoje dva tržišna subjekta. većina tržišnih subjekata teži ka većoj koncentraciji. Indeks reciprociteta uzima u obzir broj preduzeća u grani kao osnovu utvrđivanja stepena koncentracije: IR = 1 / n gdje je n: broj preduzeća na tržištu Postoji i teorija monopolističke konkurencije koju su afirmisali Čembrlen i Robinson (1933) u: E. Već je rečeno da su duopol i oligopol tržišne strukture bliske monopolu. Tržišna koncentracija je funkcija broja preduzeća koja konkurišu na nekom tržištu i njihovih pojedinačnih tržišnih učešća. Do osamdesetih godina prošlog stoljeća. dolazi do visokog stepena koncentracije privrednih aktivnosti. suprotno diversifikaciji.zavisnosti od svojih interesa i "ucjenjivački" djeluje prema tražnji. Herfindal Hiršmanov indeks (HHI). Tendencije prema monopolima su pojačane u toku poslednjih decenija. 1933 i Robinson. ali su još uvijek značajne. što se konačno negativno reflektuje na 132 ukupan output i društveno blagostanje. Barijere ulaska i izlaska na tržište su manje nego kod monopola i oligopola. 75 132 . The Theory of Monopolistic Competition. Već je rečeno da monopol karakteriše prisustvo samo jednog proizvođača. I ovdje postoji identifikacija prema tržišnim strukturama: Perfektna konkurancija je struktura velikog broja konkurenata koji proizvode homogen proizvod. Tržišna koncentracija. Na taj način. Sličan je oligopolu je koncentracija tržišta veća.

Model rangira učešća učesnika. Gini koeficijent koncentracije tržišnog učešća se kreće u rasponu od 0 do 1. Kriva koncentracije ili Gini koeficijent je pokazatelj izračunavanja koncentracije tržišta.1. i u: Gini Corrado. Ovaj pokazatelj se izračunava pomoću slijedeće formule: 136 HHI = ∑ ( Si ) .000 tržište je koncentrisano. Odmah na početku treba naglasiti da HHI koristi za utvrđivanje stepena tržišne koncentracije u EU i SAD. koja označava stanje slobodne konkurencije.Problem u primjeni ovog pokazatelja je u tome što je moguće poći od pogrešne pretpostavke da veći broj preduzeća na tržištu automatski oslikava manji stepen koncentracije. Perfektna konkurencija podrazumijeva da svi akteri imaju jednaku tržišnu snagu i predstavljena je linijom od 45 stepeni. p. prave se poklapaju). i dobijene krive. tj. ukoliko je CR4 kao suma procentualno izraženih tržišnih učešća za 4 firme sa najvećim učešćem veća od 50%. To je visok stepen koncentracije. to je prekomjerna (neželjena) koncentracija. Rome. HHI koristi i Antimonopolska komisija SAD u postupcima 137 donošenja odluka o odobravanju ili odbacivanju ugovora u spajanjima i pripajanjima. Za razliku od CR4 ili CR8. a za vrijednost HHI>2. t =1 N 2 gdje je: Si-tržišno učešće i-tog konkurenta U SAD četiri najveća proizvođača proizvode preko 90% automobila. 136 HHI indeks je dobio ime po ekonomistima Oris C. Hiršmanu koji je indeks pronašao ranije. Tada Gini koeficijent ima maksimalnu vrijednost 1.000<HHI<2. Herfindalu koji je prvi pristupio njegovom korišćenju u analizama koncentracije u industriji i Albert O. za HHI<1. To znači da se prilikim davanja saglasnosti. proizašao iz Lorencove krive distribucije. Isto tako. Tako npr. Dijagram 6. Uz to.1. predstavlja grafički prikaz Gini keficijenta. ed.000 tržište je umjereno koncentrisano. ali i drugim zemljama. 31. a suma CR8 veća od 70%. 1955. The Economic Journal. a zatim se vrši njihovo kumuliranje. 1921. koje se vrše za institucije Unije. Tako se dobije krivulja koja se upoređuje sa krivom (pravom linijom od 45 stepeni) jednakih tržišnih učešća. nije jasno zašto su za njega uzeti reperi od 4 i 8 najvećih tržišnih aktera a ne neki drugi. HHI zavisi od ukupnog broja tržišnih aktera.000 tržište je nekoncentrisano. Dijagram 6. kriva koncentracije se poklapa sa donjom horizontalnom i desnom vertikalnom osom. Measurement of Inequality and Incomes. Racio koncentracije za 4 ili 8 vodećih konkurenata (CR4 / CR8) je prosti zbir procentualno izraženih 134 tržišnih učešća 4 najveća tržišna aktera. Dakle. Libreria Eredi Virgilio Veschi. god. pa i u sporovima iz oblasti politike konkurencije HHI pojavljuje kao službeni parametar.. od najmanjeg do najvećeg.: Gini koeficijet 135 Herfindal-Hiršmanov indeks (HHI) je najpouzdaniji pokazatelj za izračunavanje koncentracije tržišta. U stanju monopola. ova metoda ne razlikuje pojedinačna tržišna učešća svakog aktera. Salvemini T. za 1. Razvio ga je italijanski statističar Corrado Gini 1912. Ako je Gini koeficijent odnos između idealne krive koncentracije. On je analitički instrument u zvaničnim analizama koncentracije. Jer. Uobičajeno je da. tada za stanje slobodne konkurencije Gini koeficijent iznosi 0 (krive. 137 Prema njoj su utvrđeni limiti za ocjenu tržišne moći. u: "Variability and Mutability". Pizetti E. 124-126. reprintovano u Memorie di metodologica statistica. 135 134 76 . Kriva koncentracije je osnova za izračunavanje ovog koeficijenta koji prikazuje nejednakost u tržišnoj snazi svih aktera. I CR8 ima ozbiljnih nedostataka.

Vrijednost HHI pada rastom broja konkurenata na tržištu. Pored opšte formule HHI se izražava i na slijedeći način: HHI = 1 + nV . Kako do toga dolazi? Ako se npr. da samo ukoliko je poznata vrijednost tržišnih učešća velikih preduzeća.Iz formule je vidljivo da je maksimalna vrijednost ovog indeksa 10. Ovo je posljedica kvadriranih tržišnih učešća kompanija veće veličine. ova dva tržišta su kao tržišne strukture potpuno različite. dobićemo različite nivoe koncentracije. Granica umjerenog i visokog tržišnog koncentrisanja može biti i 0. U ovom primjeru. Očigledno je. Ako je HHI* između 0.18 (ili između 1000 i 1800) tržište je umjereno koncentrisano. Komparacija prezentiranih verzija ukazuje na činjenicu da manji tržišni akteri ne utiču značajnijje na promjene HHI.000 i da je to vrijednost koja odražava stanje monopola (monopol podrazumijeva učešće samo jednog učesnika od 100%. a V je statistička varijansa. U oba slučaja CR4 je 90. a HHI običan Herfindal-Hiršmanov indeks. Što je vrijednost HHI bliža vrijednosti 10.18 (ili iznad 1800) koncentracija tržišta visoka. i iznosi 3950. Problem u izračunavanju stepena koncentracije po ovoj metodi je u tome što je veoma teško obezbjediti relevantne pokazatelje za sve tržišne aktere na nekom tržištu (za ona sa većom disperzijom riječ je o hiljadama preduzeća).2 (tj. dok mu vrijednost raste povećanjem diferencijacije u veličini tržišne moći. preostalih 10% tržišta može biti podjeljeno tako da ih pokriva 10 firmi sa po 1% tržišnog učešća.5% svaka.000). dok u drugom slučaju tržište ide u 138 pravcu monopola. a slijedeće tri po 10% učešća (u oba primjera. n gdje je: n-broj preduzeća. bez obzira na eventualni nedostatak podataka o manjim akterima. Dakle. I ovdje manja vrijednost indeksa upućuje na nižu konkurenciju. HHI možemo uporediti sa raciom koncentracije četiri vodeća konkurenta.000 tržište se nalazi u stanju oligopola ili duopola. a u drugoj će HHI biti 3910. 77 . 138 Na ovom primjeru. Statistička varijansa V se izračunava pomoću slijedeće formule: V= ∑ (Si − n ) i =1 n 1 2 n U praksi se često koristi normalizovan HHI čija se vrijednost kreće u rasponu od 0 do 1. dobiće se precizan HHI.1 i 0. Glavna prednost HHI je to što daje veću težinu većim kompanijama. 2000).1 (tj. Za prvu varijantu HHI će iznositi 2035. a izračunava se: HHI * = HHI − 1− 1 N 1 N gdje je: N broj preduzeća na tržištu. HHI ukazuje na nedostatak konkurencije u drugoj tržišnoj strukturi. dok je u drugom slučaju veći. Vrijednost HHI se smanjuje povećanjem broja konkurenata. Ako je npr. ispod 1000) onda nema koncentracije. ostatak od 10% tržišta odnosi se na dvije firme sa po 5% učešća). a drugi slučaj da vodeća firma ima 60%. Iako imaju istu vrijednost CR4. a kvadrat od 100 iznosi 10. U prvom slučaju postoji tendencija ka perfektnoj konkurenciji. dok je za HHI* veći od 0. HHI je prvom slučaju 2075. HHI* ispod 0. uzmu dva slučaja u kojima četiri vodeće firme imaju jednako tržišno učešće 90% i to: prvi slučaj da četiri vodeće firme imaju jednako tržišno učešće od po 22.

Poslije integracije oni imaju tržišno učešće od 4%.1. rast kvaliteta i drugih pozitivnih ekonomskih pokazatelja. Ali. Ako je poslije spajanja HHI od 1000 do 2000 i ako spajanje doprinosi rastu HHI većem od 100. 139 dok se poslije spajanja njihov doprinos HHI predstavlja kvadratom binoma. njihov HHI iznosi 8. ako pri koncentraciji 0. kupovinom hartija od vrijednosti ili imovine. kao npr. ako imamo integraciju 2 tržišna subjekta koji prije integracije imaju tržišno učešće od po 2%.18. Problem u određivanju vrijednosti HHI je dostupnost informacija o vrijednosti tržišnih učešća svakog tržišnog aktera.025). Ovaj prag kod SAD najčešće iznosi 0. Herfindal-Hiršmanov indeks (HHI) kao metodu koriste institucije EU i SAD.4. Zbog toga treba imati na umu da su pokazatelji koncentracije tržišta različiti od grane do grane i nikako se ne mogu generalizovati. i dolaze do sličnih rezultata. to ne bi djelovalo na smanjenje cijena. tada se ne posmatra marginalno povećanje indeksa.2 ECMR 141 Član 3 ECMR 78 . koncentracija prije spajanja i drugi. Koncentracija se javlja spajanjem dva ili više preduzeća i sticanjem (od onih koji već kontrolišu najmanje jedno ili više preduzeća.U postupku spajanja povećava se opasnost od ugrožavanja konkurentnosti ako HHI poraste za više od 100 na umjereno koncentrisanom tržištu. 6. jer ih upozorava na eventualna kršenja antimonopolskih propisa. ili ∆). Tada preduzeća mogu i sama izračunati svoja tržišna učešća prije i poslije spajanja ili pripajanja i tako izbjeći nepotrebne troškove.17. Ako je poslije spajanja HHI manji od 1000. Ministarstvo pravosuđa SAD. HHI koristi i antimonopolska komisija SAD radi procjenjivanja promjena strukture tržišne moći poslije spajanja i pripajanja. ako je HHI nakon spajanja veći od 1800 i ako je njegov rast veći od 100 tada postoji izraženo koncentrisanje tržišta. dok je u EU zabrinjavajući nivo promjena od 0. Jer. Prije spajanja učešće se zajedno predstavlja kao zbir kvadrata dva preduzeća. No. u situaciji kada je indeks već dostigao koncentraciju od 0. Dakle. šta se događa sa vrijednostima HHI u situacijama kada se preduzeća spajaju ili pripajaju? Pored toga što dolazi do faktičkog rasta koncentracije na tržištu.025 (razlika između dva stanja. ali i gubitak vremena. tržište putničkih aviona na kojem nema potrebe za demonopolizovanjem i razbijanjem dostignutog stepena koncentracije. posebno kada se preduzeća odluče da uđu u procese fuzije sa namjerom da u budućnosti ostvare efekte eksternog rasta. 140 Član 3. Komisija je izdala Upustvo kojim su utvrđene granične vrijednosti ocjenjivanja uticaja spajanja i pripajanja na strukturu tržišta SAD.18). Ipak. sve zavisi od karakteristika industrijske grane. akteri niskog tržišnog učešća imaju mali uticaj na rezultat HHI. Ipak. god. statusna promjena ne bi bila značajna u smislu poštovanja zakonodsavstva o spajanju u SAD (jer je ispod 0. tada se vrši naknadna procjena promjene na strukturu tržišta. Npr. 139 Npr. smatra se da je tržište visoko koncentrisano. a kompanije visokog učešća mnogo veći ponder u izračunavanju HHI. Postoje tržišta koja su značajno monopolizovana. Ako je HHI iznad određenog praga. ali sada HHI iznosi 16. Tako npr. za procjenu uticaja spajanja imamo dva momenta: prvi. u konkretnom slučaju raste koncentracija i dolazi do promjena na tržištu. i matematička promjena pri ovoj operaciji je vrlo uočljiva.14 kompanija x kupi akcije firme y i napravi novu tržišnu koncentraciju čiji je indeks 0. ona bi sa aspekta zakonodavstva koje reguliše spajanje firmi u EU bila relevantna (jer je promjena ∆ veća od 0. Ovdje se postavlja pitanje. O ovim pitanjima brinu i antimonopolske komisije kada donose odluke iz svoje nadležnosti. rast tržišne koncentracije poslije spajanja. Istu metodu primjenjuju i antomonopolska tijela EU ili SAD. Savezna komisija za trgovinu i glavni državni zastupnici koriste HHI za mjerenje koncentracije tržišta i uočavanje promjena i ocjenjivanja njegove konkurentnosti. Od 1982. kao rezultat tog spajanja. Korišćenje HHI od strane Evropske komisije. ili na bilo koji drugi način) direktne ili indirektne kontrole nad cijelim ili dijelom jednog ili više drugih 140 preduzeća (kontrola podrazumijeva odlučujući uticaj). Vodič je koristan za preduzeća koja namjeravaju da ostvare eksterni rast. ili za više od 50 na visoko koncentrisanom tržištu (delta-∆). Koncentracija se javlja i u slučajevima zajedničkih 141 ulaganja na dugoročnoj osnovi koja imaju funkcije autonomnog ekonomskog subjekta. Vijeće EU je 2004. HHI je značajan pokazatelj za utvrđivanje stepena koncentracije. Kada bi se takav presedan zaista i dogodio. Primjena HHI u ocjeni spajanja i pripajanja (EU i SAD) Upotreba HHI u SAD.

Čl. što zavisi od konkretne situacije. Spajanja učesnika sa učešćem od 20-25%. koji mijenja Zakon o spajanju br. u postojanju tzv. Apsolutni prag od preko 50% može biti dokaz dominantnog položaja. Da bi dobila cjelovit uvid u spajanja.god.. kako bi se spajanja. Fazi I (u roku od 20 radnih dana nakon prijave) ili u Fazi II 143 (u roku od 65 radnih dana poslije početka te faze).2 ECMR definiše standarde ocjene. ali i onda kada oni ne postoje. antikonkurencijski efekti na tržištu. Član 2. veličina učešća i nivo koncentracije su samo indikativni parametri dominantnog položaja. dok kod drugih prihvata prijedloge aktera.. Što se tiče tržišnog učešća kao pokazatelja i HHI postoje razlike i između njih. Vodič ima slijedeće kriterijume za procjenu: tržišno učešće i nivoi koncentracija. Zato je komisija izabrala određeni prag HHI ispod kojeg je sigurna da problem koncentracije ne postoji. jer na nju mogu djelovati i drugi faktori. kada npr. a posebno ako nije nastala kao rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja će se proglasiti kompatibilnom sa principima zajedničkog tržišta. Postoje i faze raščišćavanja slučajeva iz pethodnih godina. Ona može identifikovala i probleme konkurentnosti koji marginalizuju HHI u slučajevima koji imaju tzv. obračunava se HHI i ∆. Komisija 2005. posebne okolnosti. Dakle. Kod prvih. U tom kontekstu. efikasnosti aktera koji amortizuju negativne posljedice na konkurenciju i opadajuće poslovanje. Komisija uočava postojanje dominacije. U vezi perimetara specifičnih tržišnih učešća. tj. Isto tako. pa i ispod 40%. Na osnovu njih.2 ECMR. Član 2. O. koja pomaže u analizi efikasnosti 96 pravna lijeka podnesena u 40 slučajeva spajanja od 1996 do 2000 god. HHI i "delta-∆" otkrivaju indicije promjena na tržištu (uglavnom poslije spajanja). U Vodiču se ukazuje na specifična tržišna stanja. Po Vodiču za horizontalna spajanja Komisija ne brine za stanje kada je HHI poslije spajanja manji od 1000. Tako HHI u kombinaciji sa ∆ efikasno identifikuje probleme koncentracije proizašle iz spajanja. 4064/89 iz 1989. Tržišno učešće i koncentracija ipak daju preliminarne informacije. usvojilo Zakon (EC) br 139/2004 o Kontroli koncentracija između preduzeća. Dakle.1 ECMR definiše faktore ocjene predmentne koncentracije. da „Koncentracija koja ne bi značajno narušila efektivnu konkurenciju na zajedničkom tržištu ili njegovom bitnom dijelu. Jer. god. spajanjem inovativnih 142 142 2004. uz ∆ manje od 150. tj. ovi pokazatelji služe za određivanje učešća i stepena koncentracije. Komisija 2004. Prijedlozi za modifikacije prijavljenog spajanja se podnose u tzv. Ovo se ne odnosi na situacije kada spajanja mogu proizvesti kolateralne efekte i koordinirano djelovanje spojenih kompanija. Zbog toga je veoma važno postaviti realne limite procjenjivanja indikatora tržišne koncentracije. a za provođenje je zadužena Komisija. Komisija razmatra tržišna učešća oko. posebnih okolnosti HHI i ∆ se mogu marginalizovati. objavljuje Analizu o pravnim lijekovima pri spajanju firmi.J. HHI. Komisija obično analizira veliki broj svojih posljednjih odluka i informacija sa tržišta EU. npr.“. Za razliku od tržišnog učešća. Ipak. god. predviđa.3 ECMR ovo definiše u suprotnom značenju.. (L 24) 1 (Zakon o spajanju ili skraćeno ECMR). objavljuje „Vodič za procjenu horizontalnih spajanja na osnovu Zakona o kontroli koncentracija između preduzeća. U tom smislu postoje dvije grupe slučajeva. ukoliko bi bilo značajnog narušavanja. dominantna firma kupi relativno malu firmu. kao npr.proglašavanje nespojivog. 143 Prema čl. No. neki merdžeri i akvizicije ne narušavaju konkurenciju. 25% i 50% Komisija prihvata ukazivanje na opasnost od strane Evropskog suda pravde. 8. Komisija je zabranila spajanja koja bi dovela do učešća većeg od 40%. Veliko tržišno učešće od 50% i više itd. HHI se prije i nakon spajanja razlikuje za ∆. Komisija rijetko uočava narušavanje konkurencije kada se HHI poslije spajanja kreće od 1000 do 2000 i ukoliko je ∆ ispod 250. Dakle. Potencijalni rizici narušavanja konkurencije u EU. HHI može svaki put prikazati novo ugrožavanje konkurencije jer ne pruža uvijek iste zaključke. 79 .. 2. trenutno tržišno učešće kao osnova uočavanja budućih promjena (prošlo učešće zbog izračunavanja trendova). neusklađena sa principima zajedničkog tržišta mogla uskladiti. kada Komisija uočava probleme. Narušavanje se rijetko konstatuje i kad je HHI poslije spajanja veći od 2000.“ Svrha Vodiča je da horizontalna spajanja i nove koncentracije učini transparentnijim u skladu sa iskustvima Komisije i sudske prakse Evropskog suda pravde. Za EU dominantnost je centralna tema kontrole spajanja. a ukazi od strane sudova i dalje relevantni. U tom smislu su. to ne mora biti decidna ocjena novonastale tržišne situacije. Ti slučajevi se mogu odnositi na spajanja potencijalnih učesnika na tržištu malog udjela.. Zakon se primjenjuje na sve koncentracije u Zajednici determinisane godišnjim prometom preduzeća. Komisija smatra da je teško naći bilo koji nivo HHI i ∆ koji jasno selektuje slučajeve koji narušavaju ili ne narušavaju konkurenciju.“ Dalje. god. ukupni nivo koncentracije tržišta itd. pored HHI relevantni i: tržišno učešće kao indikator tržišne moći. npr.

Na očekivanim prilivima se izdaju HoV i prodaju na berzama. Problemi su nastali kada dužnici nisu ispunili obaveze bankama. (ECR 3461). Pravni sistemi razvijenijih država ne dozvoljavaju takve transakcije ako iste stvaraju mega-kompanije i koncentrišu tržišna učešća iznad dozvoljenih granica. usvajanjem Community Reinvestment Act (CRA) koji omogućava stambene kredite nedovoljno sposobnim komitentima.firmi. koji u koegzistenciji 144 tržišnom subjektu mogu omogućiti kontrolu proizvodnje i distribuciju određenog proizvoda ili uluge. prodajne cijene ili ostalih uslova razmene. Primjene različitih uslova za iste poslove ili stavljanje poslovnih partnera u nepovoljniji konkurentski položaj. pa nije bilo ni prinosa kupcima HoV. uslove prodaje i dr. zloupotreba se dešava kod: ▪ ▪ ▪ ▪ Neposrednog ili posrednog nametanja neodgovarajuće kupovine. ona se stvara učešćem na tržištu visokih procentualnih iznosa. god. Jer. važnu ekonomsko-pravnu kategoriju. važnije tržišne kategorije su njegova geografska rasprostranjenost. (86. Ako žele dobiti nove dozvole za merdžovanje zakonodavstvo ih primorava da daju nove subprajm kredite. Ograničavanja proizvodnje. (koji ukida Glass Steagalov akt koji brani istovremeno bavljenje komercijalnim i investicionim bankarstvom). Stoga je praćenje koncentracije značajno. postojanju relevantnog unakrsnog vlasništva. Europemballage and Continental Can v Commission iz 1973. Ipak. 82. učešće neke mljekare u godišnjoj prodaji mlijeka u nekoj zemlji). sirovinske osnove i kapitala. u slučaju tržišne agresivnosti i kod očigledne koordinacije i usklađivanja praksi itd. Dominantan položaj i zloupotreba dominantnog položaja Zaštita konkurencije od prekomjerne tržišne koncentracije je usko vezana za sprječavanje dominantnog položaja. Već je konstatovano da se neželjen stepen koncentracije na tržištu javlja prilikom spajanja i preuzimanja preduzeća. uz visoke prinosa u dužem periodu. dominaciju čini kombinacija tržišnog učešća i tehničko-tehnološkog faktora. (ECR207) ili za slučaj 322/81. subprajm krediti. dominacija je vezana za veličinu tržišnog učešća koje neko preduzeće ima u odnosu na tržišni potencijal (npr. Akt. Član 82. god. iz 1983. usvajanjem Gramm-Leach akta. (ECR 215). prisustvo supstituta itd. pothranjivala je aktuelnu finansijsku krizu. zatim slučaj 28/76. Uslovljavanja pri zaključivanju ugovora sa prihvatanjem dodatnih obaveza.) Ugovora o osnivanju EU se odnosi na sprječavanje zloupotreba položaja preko dominantnog položaja na zajedničkom evropskom tržištu. Ekonomski gledano. Bankama su omogućeni (nametnuti) tzv. Određivanje dominantnog položaja u EU se veže za slučaj 5/72. god. Vidljivo je da je forma čl. Ugovora o osnivanju EU. Subprajm krediti eskaliraju 1999. u kojim jedno ili nekoliko preduzeća samostalno određuju cijene. Bez obzira na globalne finansijske probleme. Kupovina HoV se širi po cijelom svijetu. to im daje priliku da zbog ostvarenja sopstvenih interesa ugroze principe slobodne konkurencije. god. 145 merdžeri i akvizicije su i dalje prisutni u američkim i ostalim nacionalnim investicijama. Uzroci krize u SAD datiraju od 1977. koncentracija tržišta je marker u odobravanju krupnih merdžera i akvizicija. Mischelin v Commission. već strategijskom i pravnom smislu. spajanjima ili pripajanjima. United Brands Company v Commission. Glad za merdžerima i akvizicijama banaka u SAD. a pri tome ne uvažavaju interese drugih tržišnih ili društvenih subjekata. 80 144 . ne samo u ekonomskom. Pod ovim pojmom se podrazumijeva dio ekonomskog prostora na kome egzistira konkurencija između najmanje dva proizvoda što upućuje na relevantnost svakog tržišta. To je način poslovanja razvijenijih svjetskih tržišta. dominacija na tržištu se dešava u slučaju monopolskih ili oligopolskih struktura. Pretpostavka dominacije je osvajanje tržišta ubrzanim rastom. god. Banke se konsoliduju uz nova merdžovanja i dalje odobravanje subprajm kredita. koji je dopunjen 1995. god. Pravno. i od banaka traži stalni rast kredita. podgrijavanja agregatne tražnje. Banke postaju nelikvidne.5. 6. cijene nekretnina i vrijednost HoV su drastično pale a finansijske kompanije pretrpile gubitke. Dakle. na krizu je uticala politika. komplementarnost proizvoda. Uglavnom. iz 1978. Drugo. Ne treba zanemariti ni relevantnost tržišta. slična sa prethodnim čl. Kao prvo. Prema njemu. 145 Merdžeri i akvizicije su imali ulogu u aktuelnoj finansijskoj krizi. a u pojedinim fazama su zloupotrebljeni merdžeri i akvizicije. plasmana ili tehničko-tehnološkog napretka koji prouzokuju štetu potrošačima.

I ovdje se mogu dogoditi merdžeri ili akvizicije. Pravo Evropske Unije. 1983. Neželjena koncentracije nastaje i onda kada neka lica koja već imaju kontrolu nad nekim preduzećima (npr. S druge strane. Primarni cilj donošenja Uredbe je kontrola koncentracije tržišta pri realizaciji merdžera. 2006. Rigorozni režimi zaštite politike konkurencije ne mogu se implementirati bez komunitarne administracije. Oni konstatuju da u industriji EU nastaje veliki broj merdžera. to predstavlja stratešku komunitarnu komponentu. Očigledna je namjera EU da štititi svoje tržište. Banja Luka-Kragujevac. Svjetska trgovina ide "na ruku" velikim kompanijama koje žele biti još veće. ECR 3461. zajedničkim poduhvatima ili prekomjernom rastu velikih kompanija. Ovi ambiciozni ciljevi se mogu ostvariti uspostavljanjem velikog vlastitog tržišta. koje će biti u prilici da naruše tržišne slobode. Ovo ukazuje na kontroverze u poštovanju pravila konkurencije. 2006. 81 146 . konkurentne na globalnom tržištu. preko hartija od vrijednosti) preko ugovora dođu u posjed ili kontrolu nekih drugih preduzeća. ali i u tehničko-tehnološkom razvoju. 146 Narušavanje konkurencije preko dominantnog položaja reguliše Ugovor o osnivanju a odrebama člana 81. dva proizvođača mobilnih telefona) mogu dovesti do toga da nova kompanija ima dominatan položaj na tržištu. 147 Vidi: Slučaj 322/81. ima i suprotnih trendova. potreba je da se van EU stvore moćne multinacionalne kompanije. Sankcije po osnovu utvrđivanja dominantnog položaja i kaznene mjere u Zajednici su rigorozne. Vidjeti u: Vukadinović D. ali stalno forsirati rast evropskih kompanija van granica Unije. regulisano je proglašenje ništavnosti akata za koje se utvrdi da su svojim dejstvom mogli ili prouzrokovali zloupotrebe u korišćenju dominantnog položaja na tržištu. što može dovesti do povećanja finalnih cijena. Trgovinska liberalizacija WTO i druge aktivnosti idu u prilog ovoj tvrdnji. merdžeri su loši za potrošače jer mogu dovesti do gubitka tzv. legislativa EU je snažno okrenuta prevenciji. koji prije operacije oba preduzeće nisu mogla ostvariti. potrošačevog viška i prouzrokovati druge negativne ekonomske pojave. U nekim slučajevima se može postaviti pitanje njihove opravdanosti kao instrumenta opšteg blagostanja. te stvoriti nove velike kompanije. određivanja cijena. s jedne strane. firme se nalaze u dominantnom položaju kada imaju snagu koja im omogućava poziciju nezavisnog ponašanja. kupovini. kontrole proizvodnje i distribucije. Neki od njih su već afirmisani u svjetskim razmjerama (već je navedena proizvodnja aviona). Ipak. Oba člana su u funkciji sprovođenja komunitarne politike Unije na njenom cjelokupnom prostoru.. Globalna ekonomija sužava tržišne slobode i ne brine o egzistenciji manjih preduzeća. Po njima. spajanje preduzeća iz proizvodnje sirovina. Pravni fakultet u Banja Luci i Centar za pravo EU Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Mischelin v Commission. Unija mora u kontinuitetu kontrolisati tržište. Jer. No. Radovan. kupaca ili dobavljača. Spajanja u kojima dolazi do fuzije preduzeća iste vrste proizvodnje (npr. Dakle.Spajanja mogu biti horizontalna i vertikalna. Zato EU kontroliše tržišno učešće privrednih subjekata u procesima potpunog spajanja. gotovih proizvoda i plasmana). na str. Prema njemu. kontroli i zaštiti sloboda na zajedničkom tržištu. pa je u tom kontekstu EU i donijela Uredbu o koncentracijama koja se kontinuirano preispituje i dopunjava. stepen koncentracije i tržišni potencijal. determinisati njegovu relevantnost. 264. str. O merdžerima i akvizicijama pišu Richard Baldwin i Charles Wyplosz u: The Economics of European Integration. za potpuno razumijevanje dominantnog položaja je najmeritornija ocjena Suda. Suština zloupotrebe dominantnog položaja je u činjenici da dominacija na zajedničkom evropskom tržištu (ili jednom njegovom dijelu) od strane jedne ili više firmi narušava pravila konkurencije i nepovoljno djeluje na trgovinu među zemljama članicama. ograniči i kontroliše ukrupnjavanje kapitala. Anti-konkurentska ponašanja nastaju upavo zbog tržišne dominacije ili interakcije dominacije i 147 tehničkih prednosti u sirovinama ili kapitalu. Ova činjenica je dobro poznata evroplanerima koji imaju dugoročni cilj da privreda EU postane dominantna u svjetskoj trgovini. god. Ništa manje nisu opasna vertikalna spajanja u kojima se udružuju preduzeća iz istog lanca reprodukcije (npr. i stvaranjem evropskih ili multinacionalnih kompanija koje funkcionišu na svjetskom tržištu. Zbog izloženog. posebno Komisije i Suda. tj. 3503. ne uzimajući u obzir interese konkurenata. McGraw-Hill Education. spajanju dva ili više preduzeća.

Ipak. Isto tako. postoje izuzeci od potencijalnog proglašenja ništavnosti i oni se odnose na: sporazume između preduzeća. kao npr. uz mogućnost njegovog opoziva. a uslovi na tržištu moraju biti homogeni do mjere koja omogućava da se 149 ekonomska snaga preduzeća može pravilno procijeniti. 148 Vidi u tačka 11. Kod sporazuma koje donose firme iz različitih oblasti. postoji limit u apsolutnom iznosu od 300 miliona evra ispod kojeg Komisija ne vrši pravnu kontrolu valjanosti sporazuma. Komisija se ne bavi ocjenama dogovora ukoliko firma ima učešće na tržištu Unije ispod 5% (u slučaju firmi koje bi bile konkurenti u grani – tzv. proizvođače). Ova klauzula ima naziv "de minimis". god. Tako se kod utvrđivanja nerealnosti u cijenama koriste metode izračunavanja razlike prodajnih cijena i troškova proizvodnje.) 149 ECR. Prema članu 81. 2006. Na njemu kompanije poštuju zakonodavstvo politike konkurencije. Pravo Evropske Unije. Banja Luka-Kragujevac. str. 82 ." Kako izuzeća mogu prouzrokovati štetne posljedice kod tržišnih aktera i u ponašanju administracije. ona su podložna procedurama dokazivanja. Prvo. Dodatnom klauzulom koja je usvojena 1986. Radovan. Kao i kod dominantnog položaja. Pravni fakultet u Banja Luci i Centar za pravo EU Pravnog fakulteta u Kragujevcu. ograničava ili remeti konkurencija na zajedničkom tržištu. i konačno usaglašenu i dogovorenu praksu između preduzeća koja unapređuje proizvodnju. raspodjelu i tehničko-tehnološki razvoj. tehničko-tehnoloških aspekata i opšteg blagostanja. god. Nedozvoljena ponašanja na zajedničkom tržištu Netržišne pojave su predmet sankcija nadležnih institucija EU. U ovu grupu sporazuma spadaju sporazumi koji doprinose poboljšanju proizvodnje. Najznačajnije zloupotrebe se svode na nametanje cijena ili drugih uslova razmjene i zaključivanje dodatnih obaveza koje nisu vezane za osnovne ugovore. Logično je da na tako velikom tržištu. kako bi se tretirani proizvod izolovao od sličnih proizvoda na tržištu. Ovo se može dokazati preko tržišnog učešća koju neka firma ima na jedinstvenom tržištu. Izuzeća su moguća kada ugovori ne ugrožavaju konkurenciju "u značajnoj mjeri. Posebno je zabranjeno ograničavanje plasmana i proizvodnje koji mogu ugroziti interese potrošača. Primjena klauzule o zloupotrebi dominantnog položaja mora ispuniti određene pretpostavke. horizontalna saradnja). mora postojati i biti dokaziv dominantan položaj. jer se "dominantnost" odnosi na čitavo tržište Zajednice (ili njegov najveći dio). 491. Evropska Komisija (Vukadinović D. (i koja je zbog neophodne fleksibilnosti mijenjana više puta) regulisan je prag koji determiniše dovoljno veliku firmu čiji sporazumi imaju relevantnost u regulativi nedopuštenih trgovinskih sporazuma. dodjela izuzeća je vremenski ograničena. Metodološki je veoma važno utvrditi tzv. Zabranjeni-nedopušteni trgovinski sporazumi. kakvo je tržište Zajednice. Navedene zabrane se pravnom procedurom mogu proglasiti ništavnim. Relevantnost tržišta.6. Pored pojma relevantnog tržišta postoji i tzv. Dalje.. Dalje. Zaštita evropskog tržišta od zloupotrebe dominantnog položaja se najčešće odnosi na monopolska i oligopolska ponašanja. vertikalna saradnja) prag je 10% učešća tržišta EU. Ugovora o EU.6. U tom smislu Komisija smatra da je relevantno tržište ono koje pored posmatranog proizvoda obuhvata identične i slične proizvode 148 koji mogu biti zamjenjivi. Relevantno geografsko tržište je područje u kome su objektivni uslovi konkurencije primjenjeni na određeni proizvod i moraju biti jednaki za sve učesnike (trgovce. Nerealnosti u formiranju cijena se manifestuju u visokim monopolskim cijenama na cijelom (ili dijelu zajedničkog tržišta). relevantnost tržišta ili determinisati relevantno tržište. ne mogu postojati zabrane i kontrola nedozvoljenih sporazuma za sve firme. Oni omogućavaju potrošačima učešće u ekonomskim efektima tih ugovora. sporazume i odluke grupa preduzeća. 207. ponašanje firme mora biti takvo da nedvosmisleno ukazuje da ponašanje negativno utiče na trgovinu između država članica. Saopštenja o sporazumima manjeg značaja. odluke udruženja preduzeća i praksa između članica kojom se sprječava. tako i u slučajevima ocjenjivanja sklapanja sporazuma postoje izuzeci kad se sporazumima obezbjeđuje korist za preduzeća i potrošače. zabranjeni su sporazumi između preduzeća. ili različitim cijenama na tržištima pojedinih zemalja EU. 44. Tako se akterima omogućava brz ekonomski razvoj i ravnomjernost beneficija i pogodnosti. proizvodnja i trgovina (tzv. relevantno geografsko tržište koje je određeno geografskim granicama. 1978. unapređenju raspodjele. navod br. Iz pregleda je vidljivo da je većina odredbi indentična zabranama u slučaju dominantnog položaja. Prema njoj.

dok su samo godinu kasnije ove operacije iznosile čak 150 3300 milijardi USD. Zato je kontrola nad merdžerima na nivou Zajednice neminovnost. Upravljanje pomoću projekata. postoji niz drugih aktivnosti koje stimulišu ili direktno subvencioniraju planske aktivnosti Zajednice. Takva tržišna situacija dovodi do apsurdnih pojava u kojima npr. savremeni intervencionizam je još uvijek neizbježan. Konačno. Unija uglavnom interveniše u ekonomskom i infrastrukturnom sektoru. Procesi spajanja i akvizicija u EU su značajni u ostvarenju strateških ciljeva EU." Samo u 1998. spajanja i pripajanja. ocijeni da li takva spajanja ili pripajanja mogu nanijeti štetu konkurenciji na tržištu EU. Tržište Zajednice pretenduje da u budućnosti postane vodeće tehnološko tržište na svijetu i jedno od najvećih prema obimu ukupnog outputa. 150 Đuričin Dragan. Neki autori ove pojave nazivaju "merdžer manijom. razvoj malih i srednjih preduzeća itd. ekološke politike. prećutni dogovori i sl. a na osnovu utvrđenih kriterija. zaštite poljoprivrednog okruženja. Zato je koncentracija sve veća. 2003. što je dobro za članice koje nemaju vlastite izvore za rješavanje ovih problema. Statusne promjene donose koristi za njihove učesnike. ali i one iza kojih ne postoje formalni tragovi (nepisana praksa. Rast fuzija i akvizicija raste. domaći proizvođači zaštićeni carinskim barijerama podižu cijene na domaćem tržištu i tako ugrožavaju rast ekonomije. Spajanje i pripajanje firmi (merdžeri i akvizicije). koncentracija kapitala donosi eksterne pogodnosti i državi (zbog ekonomije obima proizvodi postaju konkurentniji). Ekonomski fakultet u Beogradu. Ubrzani rast. koja ima ekskluzivno pravo notifikacije. dok istovremeno.). postupak efikasan i po tome što se rješava relativno brzo i isključivo u okviru organizacione strukture Komisije. Tržišna koncentracija u EU Osnovno mjerilo za nivo koncentracije je veličina firme. pored momenta preventivnosti. Isto tako. Drugo. Takva situacija je i u EU. Globalizacija društvenih odnosa ima reperkusije na nacionalne ekonomije koje pod pritiskom ekonomskih zakona i stvaranja većih profita moraju obezbjediti uslove za realizaciju statusnih promjena privrednih aktera. 83 . Logično objašnjenje je u činjenici da se EU nalazi evolutivnim fazama koje zahtijevaju aktivniju ulogu državnih institucija. jačaju komunitarne politike. Poštovanje pravila konkurencije se odnosi na registrovane (pisane) sporazume. Zato se kritičari protive subvencijama i drugim vidovima državne pomoći. kao skup mjera i postupaka kojim državne administacije alociraju resurse. Ovo je samo jedan slučaj gdje država ima interes za stanje na tržištu. pa se tako smanjuju visoki troškovi vraćanja na pređašnje stanje. ne ugrožavaju pravila i interese jedinstvenog evropskog tržišta. 182. Komisija ima pravo i obavezu da prije statusnih operacija većeg obima. takvo nekontrolisano ponašanje na domaćem tržištu ugrožava druge aktere i konkurenciju. No. Oblici državne pomoći imaju najviše izuzetaka od zabrana u odnosu na ostale vidove tržišnih ograničenja. Posljedice tih statusnih promjena se mogu eliminisati upravo pružanjem državne pomoći. Treba istaći da je. Zato ne iznenađuje veliki interes za participacijom u sredstvima državne pomoći. U ovoj grupi projekata odobravaju se i sredstva za razvoj nauke (postoji interes većeg broja članica). Ovi oblici pomoći su poželjni u procesima jačanja ekonomske i socijalne kohezije EU. Navedimo primjere regionalne i ruralne politike ili stimulacije Zajedničke agrarne politike.7. god. procesi proširenja prouzrokuju negativne kratkoročne posljedica za zemlje koje su pristupile Zajednici i utiču na negativne refleksije na nivou EU. ukrupnjavaju kapital velikih korporacija. ispitivanja i donošenja odluka u ovoj oblasti. agroekoloških mjera. Ova ulaganja ujednačavaju ekonomske i socijalne disproporcije koje su u Uniji još uvijek izražene. Preventivno djelovanje je korisno zbog činjenice da se procedura odobravanja odvija prije transakcija. Subvencije i drugi vidovi trgovinske zaštite nisu imanentni savršenoj konkurenciji.Državna pomoć. 6. ukupna vrijednost spajanja i pripajanja u svijetu iznosi 2000 milijardi USD. str. održivog razvoja. Državna pomoć je direktno ili posredno locirana u mnogim komunitarnim politikama Unije. Vidljivo je. da se za razliku od drugih vidova antimonopolske regulacije jedinstvenog evropskog tržišta ova zaštita realizuje preventivno. Treće. koja odobrava ili odbacuje transakcije stvaranja jedinstvene vlasničke kontole. Zato je kod fuzija ili akvizicija u EU uvedena obaveza podnošenja zahtijeva Komisiji. Beograd. saobraćaja.

Kontrola merdžera i akvizicija podliježe određenim proceduralnim fazama kako bi se izbjegli propusti u donošenju odluka. U pitanju su faze diskusije i notifikacije, zatim ispitivanja, pregovora, donošenja odluke, političke procjene i konačno, sudske kontrole. Diskusija prije notifikacije za učesnike koji bi međusobnim sporazumima mogli ugroziti konkurenciju na jedinstvenom tržištu obavezuje njihovo prijavljivanje Komisiji, pa se takvim načinom mnogi problemi i nedoumice mogu riješiti i prije konačnnog donošenja odluke. Nomenklatura aktivnosti prije izdavanja dozvola upućuje na složenost ovog problema. Pored ekonomskih, postoje pravne, kontrolne i političke faze ocjene podobnosti zahtjeva za fuzijama ili akvizicijama. Proceduralno, Komisija može riješiti ovaj problem na tri načina. Prvi je donošenje odluke o spajanju ili pripajanju. Drugi, ja da ako sporazum utiče na narušavanje pravila konkurencije, Komisija neodobravanjem sprječava takve statusne promjene. U trećem slučaju Komisija može dati primjedbe i postaviti dodatne uslove i, ako isti budu ispunjeni, to predstavlja osnov za odobravanje sporazuma. Kontrola koncentracije nakon "velikog proširenja." Poslije napornih i kompleksnih pregovora Savjet ministara EU 1. januara 2004. god. usvaja novu Uredbu o kontroli spajanja preduzeće. Usvajanje je nastavak 151 tzv. "Zelenog dokumenta " koji je usvojila Evropska komisija krajem 2001. god. Kuriozitet ovog akta, pored njegovog sadržaja, je i u tome da je donešen na dan kada je najveći broj sadašnjih članica ušao u EU. "Poklapanje" datuma nije slučajnost, već potreba da se na principu koncensusa istovremeno rješi više strateških tema u EU. Pored pravne regulative, promijenjena je i administrativna i tehnička infrastruktura kako bi se povećala efikasnost mjera na polju kontrole tržišne koncentracije. U tom smislu osnažen je Generalni direktorat za konkurenciju. Direktorat je ustanovio mjesto Glavnog ekonomiste (izbor na tri godine bez prava reizbora) i njegovih savjetnika (10 savjetnika, doktora ekonomskih nauka). Uloga im je savjetovanje Generalnog direktorata i Komisije, stručnom pomoći iz oblasti konkurencije, tržišta, koncentracije i sl. Najznačajnije izmjene Uredbe o kontroli spajanja preduzeća se mogu svesti na slijedeće: ▪ ▪ ▪ Procjena, da li će se neka koncentracija odobriti? Nadležnosti Evropske komisije. Rokovi u postupcima kontrole koncentracije.

Kada je riječ o predmetu postupka kontrole, Komisija je nadležna u slučajevima kad spajanja imaju tzv. komunitarnu dimenziju. Tada sva preduzeća na teritoriji EU, koja žele spajanje ili pripajanje imaju obavezu koja je pod prijetnjom kazne, da o takvim transakcijama obavijeste Komisiju. Komunitarna dimenzija se ostvaruje u slijedećim slučajevima: ▪ ▪ Ako je ukupan promet preduzeća u svijetu veći od 5 milijardi evra. Ako je ukupan promet u EU bilo kog od najmanje dva preduzeća veći od 250 miliona evra. Izuzetak su slučajevi u kojima svako od preduzeća ostvaruje više od dvije trećine prihoda u jednoj članici Unije. Ili, ako je u svakoj od najmanje tri članice iz ove tačke, zbirni promet svakog od najmanje dva preduzeća veći od 25 miliona evra. Ako je ukupan promet svih preduzeća veći od 2,5 milijardi evra. Ako je u svakoj od najmanje tri zemlje članice ukupan promet veći od 100 miliona evra Ako je zbirni promet unutar EU svakog od najmanje dva preduzeća veći od 100 miliona evra.

▪ ▪ ▪

Očigledno je da limiti iz prethodne uredbe nisu promijenjeni, iako je u momentu donošenja nove regulative u EU pristupilo deset novih članica, što je povećalo šanse za rast koncentracije novim merdžerima i akvizicijama. I na kraju, Uredba je donijela važnu promjenu, da se Komisiji mogu obratiti i preduzeća koja nemaju komunitarnu koncentracionu dimenziju, u slučaju da je takva transakcija pod nadležnosti najmanje tri zemlje članice, a da joj se ni jedna od njih ne protivi. Tako preduzeća može uštediti vrijeme i finansijska sredstva. Nova uredba je prilagodila rokove vođenja procedura potrebama preduzeća, ali i EU, i učinila ih fleksibilnijim i transparentnijim.

151

Nova uredba o koncentraciji je donešena neposredno poslije poraza Evropske komisije pred Sudom prve instance u tri velika slučaja: Earturs protiv Komisije, Šnajder Elektrik protiv Komisije i Tetra Laval (ranije Tetra pak i Alfa Laval) protiv Komisije.
84

7. REGIONALNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE
7.1. Osnove regionalne politike EU
Cilj regionalne politike je jačanje ekonomske i socijalne kohezije članica EU. Širina, intenzitet i dubina djelovanja regionalne politike govore o dugoročnoj strategiji kojom se želi implementirati integralni koncept regionalnog razvoja. Bez obzira na mnoge otpore, regionalni razvoj je prvorazredno ekonomsko, socijalno i 152 političko pitanje EU. Njegova ekskluzivnost je u interakciji različitih faktora, kao što su supstitucije razvojne komponente i socijalne politike, snažna podrška širenju Unije na istok, uravnoteženje razvijenosti, prilagođavanje EMU itd. Iako su regionalna politika i razvoj dominantno ekonomske teme, njihov značaj u komunitarnim politikama je izraženo socijalni i politički. Krupne političke odluke u Zajednici su usko vezane sa određivanje obima i strukture sredstava uloženih u oblast regionalnog razvoja. Regionalna politika je intervencija države kojom se optimalnom alokacijom sredstava i redistribucijom privrednih aktivnosti smanjuju razlike ekonomske, socijalne, demografske i druge prirode. Njom se anuliraju postojeće i sprječavaju nove 153 ekonomske i socijalne neusklađenosti. Makroekonomska dimenzija regionalne politike. Regionalni ekonomski dispariteti djeluju na stabilnost nacionalnih ekonomija. Regionalne ekonomske disparitete prate visoka nezaposlenost i neracionalnost korišćenja ekonomske infrastrukture. Pored toga, i rast inflacije konvergira sa regionalnim ekonomskim 154 disparitetima. Regionalne disproporcije mogu biti generator neravnoteže ponude i tražnje za radnom snagom. Ponuda radne snage je, u pravilu, neusklađena po kvantitetu i strukturi, dok tražnja za njom obično nije strukturno usaglašena (o ovome je bilo riječi u poglavlju 3). Smanjenje regionalnih dispariteta uspostavlja ravnotežu ponude i tražnje za radnom snagom. Isto tako, u uslovima neusaglašenih regionalnih razlika dolazi do prelijevanja kapitala koja mogu snažno djelovati na promjene nacionalnog outputa. Kada se tome dodaju i prelijevanja u sferi troškova, nije teško objasniti zašto regionalni ekonomski dispariteti utiču i na inflaciju. Jasno je da regionalna politika dodatno ojačava funkcije i stabilnost zajedničkog tržišta. Smanjenje regionalnih razlika djeluje dugoročno na usaglašavanje odnosa ponude i tražnje radne snage. Ono utiče na povoljnu distribuciju proizvodnje i outputa, racionalno korišćenje resursa, smanjenje rizika od visoke inflacije itd. Dakle, regionalna politika pozitivno utiče na makroekonomsku stabilnost, i stvaranje kompaktnog i efikasnog zajedničkog tržišta. Regionalna politika EU je u periodu ekspanzije prema nacionalnim regionalnim politikama. I suprotno, mnoge zemlje koje imaju bogatu tradiciju u podršci razvoju manje razvijenih teritorija iskazuju interes za saradnju i integraciju sa Zajednicom po različitim pitanjima regionalnog razvoja. Odnosi u sektorima proizvodnje i usluga, zapošljavanja i strukturnih promjena, međunarodna trgovina i dr., važne su komponente regionalne politike. No, treba naglasiti da su efekti regionalne politike u ovoj razvojnoj fazi EU limitirani. To ne znači, da se u budućnosti ne mogu očekivati rezultati koji će valorizovati napore na rješavanju ovih problema. Institucije. Ekonomske i socijalne nejednakosti postoje od osnivanja Zajednice. Radi njihovog ublažavanja i otklanjanja, osnovana je Evropska investiciona banka (EIB), finansijska institucija pod jurisdikcijom komunitarnih organa. Ona je zadužena da, pored ostalog, pruža finansijsku podršku siromašnijim regionima plasiranjem kredita sa povoljnim uslovima vraćanja (prvenstveno niže kamatne stope).

Evropska regionalna politika se jezgrovito obrađuje u: Richard Baldwin&Charles Wiplosz, The Economics of European integration, The McGrow-Hill Companies, 2004., p. 241-246. 153 Velike razvojne disproporcije među članicama mogu ugroziti cjelokupnu strukturu Zajednice. Zato, čak i kod razvijenih zemalja postoji interes za brži razvoj slabije razvijenih članica, zbog efekta prelijevanja ili tzv. "spillover" efekta. Slobodnim kretanjem kapitala efekti se vraćaju i prema zemljama kontributorima. 154 O regionalnoj politici vidjeti u: Taylor Jim, Reviving the Regions, Fabian Society Pamphlet, No. 551, London, 1991, ili u Martin R, Reviving the Case for Regional Policy, in Hart M. and Harrison R. Spatial Policy in a Divided Nation, Jessica Kingsley, London, 1992.
85

152

U cilju provođenja strukturnih reformi osnovani su Evropski fond za upravljanje i garancije u poljoprivredi i Evropski socijalni fond. U početku, od 1958. do 1968. god. članice su u vrijeme ekonomskog rasta i uzleta 60-ih godina prošlog vijeka koristile dodatna sredstva za smanjenje regionalnih razlika. Ekspanzija ekonomije se odrazila na smanjenje regionalnih razlika tadašnjih članica, pa i intervencije EIB i strukturnih fondova nisu bile neophodne. Inače, Evropski fond za upravljanje i garancije u poljoprivredi je uspostavljen radi nadoknada prihoda poljoprivrednicima koji djelatnost obavljaju u ekonomski zaostalim regionima u odnosu na prosjek Zajednice. Evropski socijalni fond podržava smanjenje nezaposlenosti i aktivno participira u edukaciji, prekvalifikaciji i drugim aktivnostima na stabilizaciji evropskog tržišta rada. Pored finansijskih, postoje i drugi problemi koji su prouzrokuju mjere regionalne politike. Prije svega, može doći do ugrožavanja slobodne konkurencije. Time se narušava temeljno načelo otvorenosti tržišta, osnovnog moralnog principa na kome je utemeljena Zajednica. Dakle, regionalne finansijske alokacije osnažuju koheziju Zajednice, ali i ugrožavaju temelje jedinstvenog tržišta, pa je regionalna politika jedna od najvećih komunitarnih kontroverzi. Drugo, uvijek su bile prisutne kritike u vezi visine troškova i endogene efikasnosti regionalne politike. Neki kritičari idu toliko daleko, tvrdeći da enormno utrošeni iznosi sredstava za regionalni razvoj ne opravdavaju očekivanja, pa je regionalna politika često predmet kritika usmjerenih na visinu izdvojenih sredstava, ali i na efikasnost njihovog trošenja. Protivrječnosti i kontroverze po brojnim pitanjima uz isprepletenost i sukobe sa strukturnom politikom, CAP, politikom konkurencije i dr. su česte pojave u EU. Sve to, ali i drugi razlozi dovode do nesuglasica između zemalja kontributora i primaoca budžetske pomoći, što dovodi i do sporova prouzrokovanih odbijanjima kontributora da prekomjerno finansiraju troškove širenja.

7.3. Razvoj regionalne politike EU
Najveći iskorak ka institucionalizaciji regionalne politike desio se u posljednjoj deceniji prošlog vijeka. Integracioni procesi su ubrzani već u šezdesetim, dok je u sedamdesetim "evroskleroza" usporila integracije. Evropske države je zadesila ekonomska kriza prouzrokovana naftnim šokovima, što im je dodatno ugrozilo ekonomije, koje su ionako bile inferiorne u odnosu na SAD i Japan. U to vrijeme evropske države su u odnosu na sadašnje stanje posjedovale visok stepen samostalnosti najvažnijih ekonomskh funkcija. Negativne ekonomske tendencije su dovele do spoljnotrgovinskih deficita, rasta inflacije i nezaposlenosti i generalno, uticale na recesiju. Makroekonomska situacija se manifestovala se u najgoroj modifikaciji: kapital je počeo napuštati evropsku ekonomiju. Individualne aktivnosti članica usmjerene na ekonomske probleme i uspostavljanje makroekonomske stabilnosti dale su polovične rezultate. To je učvrstilo evropske zemlje u uvjerenju da se samo jedinstveno i jačanjem zajedničkog evropskog tržišta mogu 155 uspješno prevazići nagomilani ekonomski problemi. Jer, samo sa jedinstvenim tržištem Evropa je mogla ući ravnopravno u trku sa vodećim ekonomijama. MekDugalov izvještaj. Ovaj izveštaj je sastavljen 1977. god. On konstatuje da u EU postoje regionalne nejednakosti. Podržava zahtjeve za ublažavanjem ekonomskih nejednakosti i sugeriše da se za njihovo rješavanje obezbijede sredstva i jasna politička volja. Jer, ubrzani razvoj slabije razvijenih teritorija traži ogromna finansijska sredstva koja nije moguće obezbijediti bez velikih finansijskih naprezanja kontributora. Ipak, trebalo je proći desetak godina da se smjernice Mek Dugalovog izveštaja počnu provoditi. Novim članicama, Grčkoj, Španiji i Portugaliji nedostajala su sredstva za mjere smanjenja regionalnih razlika. Zato osamdesete godine prošlog vijeka obilježava rast sredstava za provođenje strukturnih reformi i izgradnju infrastrukture u cilju ublažavanja regionalnih razlika. U ovim procesima djeluje i Evropska investiciona banka finansijskom podrškom preduzećima u oblasti tzv."male" privrede.

155 O jedinstvenom evropskom tržištu i evropskim integracijama opet vidjeti više u: Jovanović Miroslav, Evropska ekonomska integracija, CID, Ekonomski fakultet Beograd, 2006.

86

kakve su konsekvence ovih događaja na produbljavanje i učvršćivanje regionalne politike kao važne kohezione politike? Neke odgovore možemo dobiti uvidom u "Delorove pakete. Beograd 2005. Komisija je utvrdila četiri načela za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova: programiranje. koje su uz enorman rast budžetskih sredstava za finansiranje strukturnih fondova. da bi stekli uslove za korišćenje sredstava iz fondova Zajednice. 158 Novi naslov "Ekonomska i socijalna kohezija" se nastavlja na ciljeve člana 2. ali većina država širi pozitivnu atmosferu i realan entuzijazam. Ona za prihvatanje budžeta 1987. Frederick Nixson. koji inicira Sve je to kasnije uticalo i na sastav Komisije. partnerstvo i dopuna. Poslije usvajanja Jedinstvenog evropskog akta mnoga važna pitanja su prešla u režim odlučivanja kvalifikovanom većinom. 177-182. britansko budžetsko pitanje).Britansko budžetsko pitanje.). god. god. Dakle. Dodajući već tradicionalne interese za smanjivanje razlika u razvijenosti evropskih zemalja i regiona (uslov normalnog funkcionisanja zajedničkog tržišta). Prvi Delorov paket je udvostručio strukturne fondove. 159 O Strukturnim fondovima vidjeti više u: Miroslav Prokopijević. god). kojom počinje predsjedavati Žak Delor suštinske ekonomske reforme i stvaranje jedinstvenog tržišnog prostora. ali je to bilo malo za definitivno rješavanje budžetskog problema. Postavlja se pitanje. Ekonomska kriza sedamdesetih i njeni negativni uticaji na Evropu postaju katalizator sveobuhvatnih ekonomskih reformi i integracionih procesa. 157 U inauguracionom govoru pred Evropskim parlamentom 1985.. pa su tako i sve izraženiji regionalni problemi dobili na važnosti. te koordinacijom ekonomskih politika država članica. god. je osnovan Evropski fond za regionalni razvoj. Oxford University press. 2007. Reforme predviđaju provođenje regionalne politike učešćem Evropske investicione banke. traži ustupke u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. "skladnog. U okviru rješavanja Britanskog budžetskog pitanja i ustupaka koji su Velikoj Britaniji trebali biti učinjeni. god. Osnova ovog fonda su podsticaji za finansiranje regionalnog razvoja dodatnim sredstvima koja koriste vlade zemalja članica u redukciji regionalnih disproporcija. U to vrijeme se vode intenzivne aktivnosti na konsolidaciji zajedničkog tržišta. iznose 25% budžeta Unije (u 160 odnosu na 9. kada su dogovorene mjere redukcije nekih cijena i kvota u poljoprivredi i smanjenje neto-obaveza Velike Britanije prema budžetu Zajednice. god. Njemačka i Francuska podržavaju novu strukturnu politiku. god. Ona je nezadovoljna pozicijom finansijskog kontributora. posebno Velike Britanije. 160 Prvi Delorov paket prate politička neslaganja i opstrukcije. koncentracija." Prvi "Delorov paket" (budžetski period 1989 do 1993. regionalnih i lokalnih vlasti. god. 87 156 157 . Ovo pitanje je riješeno na Samitu u Fontenblou 1984. završiti stvaranje jedinstvenog evropskog tržišta. bile dio Delorovog paketa. odnosile su se na druge dvije važne komponente: utvrđivanje načela u vođenju strukturne politike i utvrđivanje ciljeva i standarda koje evropski regioni treba da ispune. EZ upravlja regionalnim razvojem preko srednjoročnih programa. str. Velika Britanija postavlja pitanje učešća u budžetu EZ zbog neslaganja sa visokim izdacima za poljoprivredu. Irska i Danska. Žak Delor daje obećanje da će do 1992. Promjene. Načela i ciljevi dodjele sredstava strukturnih fondova. god. dok je poljoprivredni sektor povlačio relativno skromna sredstva iz Evropskog fonda za upravljanje i garancije u poljoprivredi. uravnoteženog i održivog razvoja" EU. The Economics of the European Union. p. Za razliku od Velike Britanije. Oko tog pitanja se vode polemike.. JP Službeni Glasnik. Evropska Unija-Uvod. te situaciju oko prijema zemalja sa Iberijskog poluostrva. Poslije naftne krize sedamdesetih godina prošlog vijeka dolazi do širenja Zajednice kojoj pristupaju Velika Britanija. nacionalnih. Siromašnije zemlje EU snažno podržavaju promjene. Njena poljoprivreda je u to vrijeme u ukupnom outputu imala relativno mali značaj. god. ESF i EFUGP-odelenja za usmeravanje). god. koji od 1993.1% učešća u 1987. 261263. tj. strukturnih 159 fondova (EFRR. u Fontenblou 1984. ali bez izmjena u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Ni snažne političke turbulencije (posebno među ekonomski najjačim zemljama Unije) nisu spriječile da na vanrednom samitu u Briselu ne dođe do sporazuma o dvostrukom povećanju strukturnih fondova. 1975. Francuska je obilato koristila ovaj strukturni fond. Krajem godine pregovori vlada članica su završeni usvajanjem Jedinstvenog evropskog akta koji potencira zajedništvo provođenja zacrtanih reformi. je potvrđeno snažno političko opredjeljenje Evropskog savjeta za 156 ubrzanjem evropskih integracija. Britanija je imala određene bilansne suficite sa ovim fondom. Načelo programiranja obuhvata obavezu izrade višegodišnjih planova razvoja i partnerstva članica. ili u Mike Artis. Evropski savjet rješava probleme budžeta sa Velikom Britanijom (tzv. 161 obaveze izvršnih institucija. 161 Od 1988. uvodeći na velika vrata instrumente regionalne politike. pojava 158 regionalne politike u Jedinstvenom evropskom aktu pod samostalnim naslovom nije nikakvo iznenađenje.

u okviru mjera strukturne politike su: Prvi. Agendom 2000. kao instrumenta 167 dostizanja cilja uravnoteženog razvoja. 2002. Funkcija trećeg je smanjenje dugoročne nezaposlenosti radnika starijih od 25 godina (finansira se iz ESF). Drugi Delorov paket (budžetski period 1993 do 1999. Ruralni razvoj EU je u ekspanziji i važna je poluga razvoja manje razvijenih. i bio je gotovo završen do kraja 1991. Beograd. Ovaj pristup se uklapa u ideju o EU kao "Evropi regiona" i omogućava legitimno pravo regionalnim i lokalnim vlastima da u Briselu autonomno lobiraju za interese svoje zemlje. nenaseljenih i rubnih teritorija. te Korzika i francuske prekomorske zemlje. političke i ekonomske reforme predviđena je puna ekonomska i monetarna integracija. pa se u Jedinstvenom evropskom aktu apostrofira "jačanje ekonomske i socijalne kohezije. 45-59. već radi podrške njihovom integrisanju. god. prevod Institut G17 plus. uvođenjem Kohezionog fonda koji se usmjerava na samo četiri zemlje (Španiju. napuštenih. Jačanje ekonomske i socijalne kohezije postaje važan. ESF i EIB. Od 1999. Načelo se dodatno 162 reformiše 1999. koji obuhvata slabije razvijene regione sa DBP "per capita" manjim od 75% od prosjeka EU. nastanku i evoluciji Unije videti više u: Jean-Claude Zarka. generisani od strane najrazvijenijih evropskih zemalja dostižu krajnje limite. Integracije traže promjene i reforme unutrašnje strukture Zajednice. Jer. Načelo dodatne pomoći je plod činjenice da strukturni fondovi nisu uspostavljeni zbog supstitucije nacionalnih fondova i subvencija. Ciljni programi Delorovog paketa 1. Neke države (očekujući rast strukturnih fondova) su već u Mastrihtu tražile čvršće garancije u vezi rješavanja finansijskih pitanja i poboljšanja ekonomsko-socijalne kohezije (prema njihovim očekivanjima i interesima). gotovo nužan uslov izgradnje i funkcionisanja ekonomske i monetarne unije. 165 Drugi Delorov paket je u javnosti poznat kao budžetski paket kojeg je predsednik Komisije Žak Delor predložio u cilju pokrića troškova implementacije Ugovora o EU. Republike Irske. i regionalnog nivoa daje Komisiji snažne impulse i odgovorne partnere. U Mastrihtu je potpisan Ugovor o EU koji stupa na snagu 1993. ESF. umanjivanjem procenta stanovništva u regionima koji imaju pravo na pomoć i redukcijom ciljeva finansiranih iz strukturnih fondova. str. Kriterijumima ovog cilja se pokrilo oko 16% populacije Zajednice. god. Gualino Editeur. pa su one podržavale regionalnu. Osnovni izvor finansiranja je EFUGP-odeljenje za usmjeravanje.Načelo koncentracije nameće egzaktnu ekonomsko-geografsku klasifikacije kao osnovu sticanja prava na pomoć u procesima strukturnih reformi. Ideja da se politika regionalnog razvoja provodi i sa lokalnog. Ovo načelo je uvedeno zbog tendencija vlada zemalja članica da zamjene nacionalne fondove komunitarnim. 166 O ovom Ugovoru. Francuskoj. Ovo načelo se usavršava 1994. Rezultat je bio Protokol o O Agendi 2000 vidjeti više u: Popović Goran. Ovim kriterijumima je bilo obuhvaćeno 21. Načelo partnerstva utvrđuje obaveze lokalnih i regionalnih vlasti u planiranju. god. 162 163 163 165 166 88 . 2004." Integracija se pokazala kao težak proces za manje razvijene zemlje. god. Portugalije. Španiji i Njemačkoj. 167 Čl.). Ekonomika poljoprivrede br. Portugaliju. EFUGP-odeljenje za usmjeravanje i EIB. 2 Jedinstvenog evropskog akta. Evropska iskustva u primjeni koncepta ruralnog razvoja. 164 Obuhvata regione u Velikoj Britaniji. Kriterijumom su obuhvaćene kompletne teritorije Grčke. god. Paris. Severne Irske. Projekat jedinstvenog tržišta je dizajniran 1986. finansira se iz EFRR.7% stanovnika Unije. god. 1-2. Izvori finansiranja su obezbjeđeni iz EFRR. Drugi se odnosio na regione sa nerazvijenom industrijom i znatno višom stopom nezaposlenosti od 164 prosjeka EU. Četvrti je predviđen za stimulaciju profesionalne integracije mladih do 25 godina starosti (finansira ga ESF). god. Danas članice EU razvijaju mreže komunikacija sa institucijama Zajednice. nedostatak potrebnog kvantuma kohezije mogao je ugroziti cjelokupnu ideju i mehanizam pune integracije. socijalnu i druge politike. odlučivanju i korišćenju strukturnih fondova. Predviđeno je da se aktivnosti odvijaju diversifikacijom poljoprivredne proizvodnje. Početni ciljevi. obuhvaćeno je i pet istočnonjemačkih pokrajina. Peti program se odnosi na unapređenje seoskog (ruralnog) razvoja. 2004. ali i međusobno. Ovaj fond uglavnom podržava razvoj malih i srednjih preduzeća. god. Osnovi institucija EU. južna Španija i južna Italija. Grčku i Irsku). On se u praksi manifestovalo preko obaveza vlada da pri podnošenju programskih dokumenata iskažu volju prema načelu dodavanja i tako uvaže dopunski karakter strukturne politike. Kroz institucionalne. Beograd.

koji stupa na snagu 1993. evra. Sredstva pomoći se odnose na podršku u rješavanju budžetskih problema.06 1. Na njemu dolazi do suštinskih izmjena u organizaciji i funkcionisanju strukturne politike i strukturnih fondova. Grčka.).29 0.56 Grčka 11. Uslove za korišćenje sredstava su stekle Španija. Potpisivanjem Ugovora iz Mastrihta 1991. Komitet regiona i strukturni fond za finansiranje i smjernice u ribarstvu.09 Holandija 1. podržano je osnivanje novog Kohezionog fonda. (prema cijenama iz 1992. Fondovi nisu udvostručeni (kako je dogovoreno u Mastrihtu). izgradnju saobraćajne infrastrukture i zaštitu životne sredine.91 0.85 8.07 14.12 22.54 1. god.65 14. U protokolu se traže dvostruko veća sredstva za regionalni razvoj u periodu 1988-1993. posebno za zemlje sa nižim GDP. Uloga Kohezionog fonda je pružanje pomoći za prevazilaženje problema u kojima se zemlje članice mogu naći prije pristupanja ekonomskoj i monetarnoj integraciji.31 0. Prva se odnosi na izmjene strukturnih fondova a druga na osnivanje Kohezionog fonda. redefinisanja ciljeva koji determinišu korisnike sredstava. Samit u Edinburgu 1992.ekonomskoj i socijalnoj koheziji. 36% ukupnih budžetskih sredstava. koji čini aneks Jedinstvenog evropskog akta. eura u 1999. god. do 1999.1. na teret uticaja Komisije i centralnih organa Unije. usvojen je Protokol o ekonomskoj i socijalnoj koheziji na Samita u Edinburgu. Samit u Edinburgu.18 Danska 0. god. god.6 mlrd.96 Irska 7.64 Finska Francuska 9. Ovdje je došlo do promjena u vidu povećanja fondova. Za budžetski period 1993-1997. Tabela 7. Osniva se novi Kohezioni fond. Planirana su značajna sredstva. god.18 Švedska Velika Britanija 7.09 9. posebno onih nametnutih reformama iz 1988. Promjene u strukturnim fondovima su najznačajniji događaj u razvoju regionalne politike Unije.04 1. Švedsku i Finsku. Ova situacija je dovela do rasta rejtinga vlada zemalja članica. Portugalija i Irska. zabilježene su manje izmjene u odnosu na ciljeve utvrđene 1988. Kohezioni fond je namijenjen zemljama sa GDP manjim od 90% prosjeka Zajednice. ali i fleksibilnija raspodjela strukturnih fondova.42 Španija 20. U zamjenu za uticaj načela dodavanja kod finansiranja razvojnih projekata. Na samitu je dogovoreno da se iznos strukturnih fondova sa 18.: Raspodjela strukturnih fondova Država članica 1988-1992 Austrija Belgija 1.26 Od 1993.12 4. donosi dvije promjene. 89 168 .05 168 1993-1999 1.15 Portugalija 13.12 10. god. oslobađanje ograničenja. kreiranja novog strukturnog fonda i osnivanja Komiteta regiona. god. ali su povećani za 40% čime je iskazana politička volja za unapređenjem regionalne i socijalne politike.02 Luksemburg 0.38 Nemačka 9.1. god.59 10. prikazuje raspodjelu strukturnih fondova između članicama EU za dva referentna perioda: Tabela 7. tj. evra poveća na 30 mlrd. Novo proširenje zemljama EFTA uključilo je tri nove članice: Austriju.08 Italija 17. sredstva iznose 177 mlrd.

Banja Luka. na mediteranskom području za vrijeme Rimskog carstva. tradicije i ekonomije. Ciljni program 6 je rezervisan za strukturno prilagođavanje regiona sa izuzetno niskom stopom 169 naseljenosti (Švedska. Acta Economica. zajedno sa reformama zajedničke poljoprivredne politike (CAP). Evropska iskustva u primeni koncepta ruralnog razvoja. god. Ciljni program 3 je namijenjen sprječavanju dugoročne nezaposlenosti (pomoć radnicima starijim od 25 godina.9%. godine Grčka pokreće pitanje pomoći integrisanom razvoju mediteranskih zemalja članica Unije. god. Mediteranska unija će imati 39 članica i to: sve zemlje EU. nezaposlenim preko 12 mjeseci) i integrisanje mladih i ostalih društvenih grupa na tržištu rada. god. 170 Peter Temin dao konkretne pokazatelje o trgovini maslinovim uljem. 90 . poljoprivredu i mala i srednja preduzeća.6% strukturnih fondova). kretanju cijena pšenice itd. Izrael. god. Mediteranske zemlje imaju bogatu tradiciju i dugu istoriju. Ciljni program 4 se odnosi na prilagođavanje radnika industrijskim promjenama i zajedno sa ciljnim programom 3 participirao u strukturim fondovima sa 10. zbog rješavanja strukturnih problema. kulture. ciljevi i dodjela sredstava se može prikazati na slijedeći način: ▪ ▪ ▪ Ciljni program 1 se odnosi na pomoć slabije razvijenim regionima sa GDP per kapita manjim od 75% od prosjeka EU (koristio je 67. 1-2. 45-59. ljudi ove regije bili su čvrsto povezani i zavisili jedni od drugih. 133-151. Ovaj program učestvuje u strukturnim fondovima 5%. odnos prema klimatskim promjenama itd. Ekonomika poljoprivrede br. Danas se ovaj dio svijeta ubrzano valorizuje kao najperspektivnije područje. Iako bi se na prvi pogled moglo zaključiti da je ovo neracionalno "gomilanje" regionalnih integracija. Upravo zbog toga. American Economic Association Publications. Alžir.1% strukturnih fondova).9%. Integrisani program je novi pristup problemima regionalnog razvoja. 2004.5%. iz čega se može zaključiti da u EU još ima rivaliteta političke i geopolitičke dimenzije. Kasnije će koncept razvoja mediteranskih zemalja postati matrica za rješavanje drugih komunitarnih i kohezionih problema. Finska). ▪ ▪ ▪ ▪ Mediteranski programi. Od vremena ranog Rima pa sve do danas. Plan je u suštini prijedlog francuskog predsjednika Sarkozija. složili sa prijedlogom Francuske o osnivanju Mediteranske unije koji predviđa saradnju EU i zemalja Mediterana od Turske do država Magreba. Španija i Grčka. U početku. osnivanje ove asocijacije se čini opravdanim. Ima mnogo istorijskih dokaza i ekonomskih istraživanja o vjekovnoj intenzivnosti I kompaktnosti ovog tržišta. Ciljni program 2 je pružao pomoć regionima sa niskim stepenom industrijske proizvodnje i stopom nezaposlenosti iznad prosjeka Unije (ova sredstva su činila 11. Njegovo učešće u strukturnim fondovima je iznosilo oko 0. kao malo koji region u svijetu. Osnovni cilj je zaštita Sredozemlja. Na Samitu u Briselu 1985. Tako je npr. Saradnja u mnogim oblastima je prisutna još od antičkih vremena. suprostavila Njemačka. Makroekonomski aspekti regionalne politike Evropske Unije. Beograd. str. The Economy of the Early Roman Empire. ipak se ne smije zanemariti da je Mediteran milenijumima region zajedničke istorije. Egipat. Mediteranska unija ima redovne samite zemalja EU i ostalih mediteranskih država. 169 O ciljevima vidjeti u: Popović Goran. Sirija. zatim Maroko. ali i aktuelnih globalnih izazova. 6. Šefovi država i vlada zemalja članica EU su se 2008. u novi: Mediteransku uniju. Ciljni program 5a ima funkciju prilagođavanja sektora poljoprivrede i ribarstva. Italija (južni dijelovi). U periodu 1993-1999. 2009. objavljeno u Journal of Economic Perspectives. Odluka transformiše proces započet u Barceloni. Predviđeno je usmjeravanje pomoći u turizam. Ekonomski fakultet. prevencija od požara. Neke članice EU smatraju da u ovom trenutku nisu potrebne paralelne regionalne strukture. str. Turska itd. Korisnici pomoći su Francuska. još od vremena ranog Rima. Ciljni program 5b je usmjeren na ekonomsku diversifikaciju osjetljivih seoskih područja i u strukturnim fondovima participira sa 4. Njemu se očekivano. i u Popović Goran.Nerazvijeni sjeverni regioni skandinavskih zemalja inicirali su uvođenje novog ciljnog programa br. 170 Temin Peter. 2006.

176 U Agendi 2000. Reformama iz 1993. Tokom 1994. god. Prema tom pragu Španija. 7.7 61. Ti uslovi su se vremenom mijenjali. Jedinstvenog evropskog akta (prethodni 130 g). udaljenim i devastiranim teritorijama. god. uspostavlja se konačna raspodjela sredstava među zemljama koje su stekle uslove za finansijsku podršku iz potencijala Kohezionog fonda.4. god. To su temeljna pitanja budućnosti Zajednice. Evra. Iz prethodne tabele su vidljive razlike u učešću pojedinih zemalja u korišćenju sredstava Kohezionog fonda. Za države koje žele pristupiti EU.9 62 38 Irska 9. ali se može primjetiti da se vremenom njihov broj povećava a uslovi pristupanja postaju rigorozniji. Iz tabele 7. i implementacijom Drugog Delorovog paketa. korišćenje i struktura zavise od uslova konačne raspodjele među državama primaocima. Ova institucija je trebala postati operativna 1994.2. Za razliku od strukturnih fondova Kohezioni fond pruža pomoć manjem broju zemalja 172 u finansiranju značajnih pojedinačnih projekata.1 43 57 Grčka 17. Portugalija. Komisija utvrđuje da "ekonomska i socijalna kohezija moraju ostati politički prioritet" za proširenu EU.3 Izvor: Button K&Pentecost E. dok evaluaciju projekata vrši Komisija i EIB. tehnički su sublimirane u uslovima koje potencijalne članice trebaju ispuniti u procesu pristupanja. Oni se odnose na finansiranje zaštite životne sredine i 173 izgradnju transevropske mreže i druge saobraćajne infrastrukture.1 39 61 Tehnička pomoć 0. određena su sredstva od 176 0.2. Akt o osnivanju Kohezionog fonda ukazuje na neophodnost održivosti u finansiranju saobraćajne infrastrukture i projekata zaštite životne sredine. između Španije i Grčke). Ostali značajniji uslovi Uredbe koja reguliše pravo i obim finansiranja projekata su navedene obaveze održive ravnoteže u projektima zaštite životne sredine i izgradnje saobraćajne infrastrukture. Agenda 2000.Regionalna politika djeluje na proizvodnju. je stavlja na raspolaganje Kohezionom fondu 15 mlrd. 173 Član 161. Predložen je limit od 0. Posebno afirmativan primjer je ubrzani ekonomski razvoj Irske. 172 171 91 . Tako je osnažena uloga regionalne politike kao ključnog instrumentarija širenja. evra. Maksimalno učešće Kohezionog fonda i strukturnih fondova u finansiranju projekata članica EU može iznositi do 4% njihovog GDP. socijalnu i demografsku situaciju na nenaseljenim. 1999. Kohezioni fond i Agenda 2000 Kohezioni fond. Portugalija i Grčka po 16-20% i Irska 7-10%. Regional Economic Performance within the European Union. zaposlenost. 175 Evropski Savjet na samitu u Edinburgu 1992. 174 Ugovor iz Mastrihta postavlja kriterijume konvergencije za države koje žele postati članice EMU. p. Ona dovodi do bržeg ekonomsko-socijalnog razvoja i 171 utiče na ekonomsku stabilnost EU. U tabeli 7. Planiranje. Kohezioni fond daje impulse regionalnim ekonomijama i rješava probleme dugoročne zaposlenosti. da bi pomogla članicama Zajednice da što prije uđu u završnu fazu monetarne unije. Projekti finansirani iz Kohezionog fonda nisu koristili sredstva drugih fondova i mogli 175 su biti jednokratno prekinuti u slučaju kršenja pravila konvergencije.02 UKUPNO 100. Privremena raspodjela sredstava je izvršena prema sljedećem učešću: Španija 52-58%. 41. Cheltenham.0 38.46% za strukturnu potrošnju do 2006. prikazano je učešće pomoći iz Kohezionog fonda po zemljama: Država Članica Ukupno Životna sredina Saobraćaj Španija 54. se vide razlike u pristupu određivanja strukture sredstava (posebno npr. Oni su odraz istorijskog nasljeđa i nivoa razvijenosti. Edvard Elgar Publishing Limited. kao aneks Jedinstvenog evropskog akta utvrđuje obaveznu pomoć od strane EU članicama čiji je GDP per capita manji od 90% prosjeka Zajednice. Prema JEA ukupna vrijednost projekata treba biti iznad 10 mil. Grčka i Irska su polagale pravo na pomoć iz Kohezionog fonda (za 63 miliona stanovnika ili oko 25% stanovništva EU). 174 bez većih problema. Vrijednosti na kojima se temelje evropske integracije. Širenje EU generiše fundamentalno političko naslijeđe i evropske vrijednosti. god. procesi širenja su vrhunsko društveno-ekonomsko i političko pitanje.9 29 71 Portugalija 18. Jedan od njih je kontrola javnih finansija uz javni dug do 60% GDP i budžetski deficit do 3%. god.46% GDP EU. Protokol o ekonomskoj i socijalnoj koheziji.

On 182 pruža pomoć u obrazovanju. 1997. Zbog podrške integracionim procesima i širenja EU. 181 U cilju izbjegavanja veze između reformi i proširenja Komisija apostrofira reformisanje politika i bez proširenja. Protiv nekih standarda nametnutih reformama regionalne politike bile su one članice koje su već koristile finansijske beneficije (posebno ako su promjene smanjile postojeć nivo pomoći). Tako je izvršena redukcija sa sedam. EU kompletira instrumente pomoći. Regioni koji su izgubili pravo na pomoć strukturnih fondova mogli su koristiti 178 sredstva tzv. 92 177 . Ova reforma je prouzrokovala pad udjela stanovništva Zajednice (sa 51% na 35-40%) koje je primalo pomoć u okviru ciljeva 1 i 2. Beograd. tzv. 181 Pologne. Agenda 2000 modifikuje funkcije ovog programa sa dodatnim mogućnostima pomoći za izgradnju novih institucija ili adaptaciju postojećih administrativnih i zakonodavnih sistema država kandidata. ali do 4% njihovog GDP. Program SAPARD koji se odnosi na pomoć poljoprivredi. PHARE obezbjeđuje finansijsku pomoć za infrastrukturu. 2005. Grčka. ISPA pomaže adaptaciju na standarde EU u oblasti zaštite životne sredine i obezbjeđuje sredstva za unaprjeđenje i spajanje postojeće saobraćajne mreže u zemljama srednje i istočne Evrope sa Transevropskim mrežama. Portugal i Irska). SAPARD podržava održivi razvoj poljoprivrednih teritorija u srednje i istočne Evrope i implementira propise i standarde Zajedničke poljoprivredne politike. 1995. ESPI Institut za ekonomska i socijalna istraživanja. na tri cilja. ISPA pruža finansijsku pomoć u oblasti ekonomske i socijalne kohezije. razvoj privatnog sektora i preduzetništva. Assistence a la Restructuration Economique. 179 Support for Agriculture and Rural Development. Proširenje državama srednje i istočne Evrope proizvodi negativne. Članicama koje pristupaju Uz postojeći program PHARE integracionim procesima se obezbjeđuje pomoć u uspostavljanju evropskih standarda u raznm oblastima.Reforme regionalne politike su opterećene problemima i protivrječnostima. Ciljni program 2 (bivši 2 i 5b). Ona je podrazumijevala oštrije kriterijume za korišćenje pomoći pa su uspostavljeni novi ciljni programi: ▪ ▪ ▪ Ciljni program 1 (bivši 1 i 6). Program predviđa investicije u seosku privredu i infrastrukturu i ulaganja u upravljanje vodama. Program je fokusiran na razvoj i diversifikaciju privrednih aktivnosti.Institut za Evropske studije. god. 178 O pomoći i procesima širenja vidjeti više u: Miščević Tanja. "tranzicione pomoći" i tako amortizovati negativne efekte reformi i širenja. zaštiti prirodne okoline i rekonstrukciji poljoprivrede. god. dok se strukturna pomoć usmjerava 180 kroz program ISPA. IES . i druga literatura.) i korisnicima (Španija. ovo nije prošlo bez tenzija. Beograd. Komisija je ustanovila dva nova pristupna 179 instrumenta. Pridruživanje Evropskoj uniji. Hongrie. 180 Instrument for Structural Policy for Pre-Accession. Ugovori o pridruživanju EU. Komisija je konsolidovala regionalnu politiku zbog optimalne sinhronizacije utvrđenih ciljeva pomoći. kao osnovice za pomoć. Beograd.. "statističke efekte" jer se prag od 75% prosječnog GDP EU. Prometej. Program pomoći EU za zemlje centralne i istočne Evrope. ulaganja u poljoprivredu i proizvodnju koja ne narušava ravnotežu životne sredine. 182 O ovom programu vidjeti više u: Joković Slavica. statistički 177 smanjuje pa mnogi regioni gube pravo korišćenja povoljnih sredstava. To obezbjeđuje da se otpor prema političkoj reformi ne transformiše u otpor prema proširenju. koji se odnosi na regione koje očekuje ekonomsko i socijalno restrukturiranje i Ciljni program 3 koji se odnosi na pomoć državama članicama u razvoju ljudskih resursa u cilju suzbijanja nezaposlenosti. istraživanju. PHARE. posebno u saobraćaju i životnoj sredini. Ali. U tom kontekstu može se navesti jedan primjer. Tadić Bojana. koji se odnosi na pomoć najsiromašnijim regionima koji imaju GDP manji od 75% prosjeka EU. Holandija i dr. posebno među budžetskim kontributorima (Njemačka. Pomoć namjenjena novim članicama je trebala rasti postepeno. Fond podržava pripreme za pristup i obezbjeđuje edukaciju procedura primjenjenih u EU.

posebno zbog narušavanja drugih komunitarnih politika. što ne znači da se ne mogu očekivati bolji rezultati. transport.5. 185 Community Assistance for Reconstruction. Kako su ove zemlje slabije razvijene u odnosu na prosjek EU. diversifikaciju. Bez obzira na to što je administracija podvrgnuta demokratskim kontrolama. slabije razvijene članice traže veću ekonomsku pomoć. demokratske procese. god. netransparentnost ipak nije potpuno isključena. oplemenjivanje prirodne sredine i subvencijama. neophodno je sanirati postojeće ekonomske i socijalne razlike. Ekskluzivnost regionalnog razvoja je plod više faktora. regionalna politika je ostvarila mnoge ciljeve. kao strukturi zasnovanoj na razvoju slobodnog tržišta i minimalnoj ulozi države. mala i srednja preduzeća. Jugoistočna evropa 2000-pogled iz Srbije. CARDS podržava ekonomsku rekonstrukciju i obnovu. Aktivan odnos prema agregatnoj ponudi ukazuje na antikejnzijanski karakter ove politike. No. 184 183 93 . 2009. Ali. god. od kojih su najznačajniji: smanjivanje ekonomskih razlika. a nekad i utvrđene targete i nominalna sidra. To zahtijeva velike budžetske transfere koji preraspodjeljuju dohodak i narušavaju osnovnu evropsku ideju. unaprjeđenje regionalne saradnje i pruža pomoć za povratak izbjeglih i 184 raseljenih lica. veći transferi za regionalni razvoj. Zbog toga su planiranje i raspodjela sredstava regionalnog razvoja pod stalnom supervizijom javnosti. Ako je makroekonomska situacija EU zadovoljavajuća. i pored rezultata.CARDS nije predpristupni fond. Acta economica. regionalne razlike u nivou razvijenosti su u nekim slučajevima povećane. Zato postoji opasnost da se regionalni problemi pretvore u politička neslaganja. Kritičari su motivisani opštim i individualnim interesima. To narušava ciljanu makroekonomsku stabilnost. Jer. Jer. Stubovi kulture. rješavanje socijalnih pitanja i podrška ulasku zemalja u EMU i proširenjima itd. Zato su krupne političke odluke na nivou Zajednice usko vezane za određivanje volumena i optimalnu alokaciju sredstava EU. Usmjeren je na reforme i pripreme institucija za izvršenje obaveza prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Oni se suprostavljaju jačanju regionalne politike. pravilom spojenih posuda utiču na deficite i rast fiskalnih davanja poreskih obveznika. Videti u: Grupa autora. Ona snažno i u kontinuitetu širi uticaj ka nacionalnim i regionalnim nivoima. Ako se stabilnost narušava razvijenije zemlje insistiraju na redukcijama "netržišnih" transfera i "rezanju" budžetskih ili drugi deficita. Ekonomski fakultet. Ugrožavanje slobode konkurencije je kontroverza regionalne politike. To traži prilagođavanje članica koje ekonomski i socijalno zaostaju u odnosu na prosjek EU. Malo je komunitarnih politika koje imaju tako ekstremne ocjene svoje uspješnosti. Beograd. 183 7. Ne smiju se zanemariti kritike upućene na efikasnost. komunikacije. Antiregionalni lobiji u ovim i drugim subvencijama vide opasnost za evoluciju EU. 2000. 185 Prerađeno iz rada: Popović Goran. Inicirane strukturne promjene povoljno djeluju na dinamiku privrednog rasta i razvoja. pa čak i smisao postojanja ove politike. Makroekonomski aspekti regionalne politike Evropske Unije. Dosadašnje istorijske etape su obuhvatale sjeverna proširenja. a danas su aktuelna istočna (jugoistočna) proširenja. Banja Luka. bržeg savladavanja prepreka pri ulasku u EMU i evoluirala u politiku ravnomjernog razvoja. širinu. efekti regionalne politike su još uvijek limitirani. Rezultati regionalne politike važna zajednička politika čiji su ciljevi rast ekonomskoVeć je rečeno da je regionalna politika EU socijalne kohezije i ujednačena regionalna razvijenost. Regionalna politika EU je nastala zbog potrebe jačanja ekonomske i socijalne kohezije. tempo i strukturu razvoja. modernizaciju državne uprave. Evropski model regionalnog razvoja preferira dugoročne ciljeve i jačanje agregatne ponude manje razvijenih regiona. Sve su prisutnije kritike endogene efikasnosti mjera regionalne politike. Namijenjen je za pomoć zemljama Zapadnog Balkana koje još nisu kandidati za prijem u EU. Koordinirana redistribucija utiče na obim. Regionalna politika je u ekspanziji. ona se često osporava. Umjesto rezimea. Development and Stabilisation. Budžetskim transferima u saobraćajnu infrastrukturu. Regionalni razvoj je za članice i zemlje koje pristupaju EU prvorazredno društveno pitanje.

već i u procesu širenja. integracijama između dva velika regiona. HNB. pozitivna konsekvenca rasta agregatne ponude je rast cena imovine. ali će za to trebati još nekoliko decenija. TFP Growth in Old and New Europe. Vidjeti u: Michael C. Ekonomskoj konferenciji u Dubrovniku i Majkl Burda. posebno zemlje. Visoko budžetsko učešće i rast sredstava. daju regionalnoj politici prestižnu razvojnu poziciju u budućnosti. na 14. kao što ono nije funkcionalno uz velike 186 razlike u ekonomsko-socijalnom razvoju. i pored kritika. istočne i zapadne. ne samo za članice. Zato. regionalna politika je (bez obzira na brojne kontroverze i kritike) opravdala postojanje. Evrooptimisti od nje traže više. Burda and Battista Severgnini. Subvencije rast. što neće biti problem.Evropske integracije su nezamislive bez jedinstvenog tržišta. The 14 Economic Conference. ili stare i nove Evrope. Konačno. jer regionalna politika ima visoko mjesto i u budućnosti EU. participiraju u budžetu EU sa više od trećine sredstava (po redosledu druga zajednička politika). O ovim problemima. To je dobro poznato evroplanerima. na manje razvijenim teritorijama EU. Ipak. govorio je 2008. 2008. Dubrovnik. god. rashodi po osnovu izdataka za regionalni razvoj. 94 186 .

One su bile razorne i za američku poljoprivredu. Poljoprivrednici sa prostora EU prihvataju evropske integracije. Beograd. Zemlje razvijene tržišne ekonomije su se transformisale od tradicionalne u modernu agrarnu privredu. Agrarna ekonomija.1. usljed djelovanja tehničkog progresa. za razliku od stanovništva urbanih i industrijskih centara ne zahtijeva visoke troškove infrastrukture. ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA I RURALNI RAZVOJ 8. Na selu se negativni efekti kriza i ratova se amortizuju i ne djeluju krajnje razarajuće na ekonomski sistem i blagostanje. One su najprije počele u SAD.. slika o ulozi moderne CAP je kompletirana.8. to ne govori o ulozi i mjestu poljoprivrede u ekonomiji EU. sektor primarne poljoprivrede prolazi kroz strukturne i organizacione procese. Ipak. unapređenje proizvodnje na porodičnim farmama i dr. Ono je npr. Kada se tome dodaju strateški razlozi. Beograd. Poljoprivreda je oblast koja se kontinuirano nalazi u procesima reformi. posebno zbog toga što je ona za razliku od drugih oblasti. jer protekcionizmom mogu popraviti vlastiti ekonomski položaj. pri čemu je opovrgnuta tradicionalna ideja o rješavanju agrarnog problema samo na farmi. koja je tada mnogo zaostajala za američkom. ali i "oko" nje. Ekonomski fakultet. SAD i tada imaju efikasniji poljoprivredni sektor u odnosu na evropske zemlje (izuzetak su Velika Britanije i donekle Francuska). Zato se proizvodnja i zaposlenost u poljoprivredi ne posmatraju jednostrano. Ekonomika agrara. Osnove moderne poljoprivrede Poljoprivreda je važan sektor svakog društva. Dalje. god. god. Evropska poljoprivreda. osjetila je katastrofalne posljedice velike ekonomske krize. i u Zakić Zorka i Stojanović Žaklina. 2008. Ekonomski ċ fakultet. 95 . Termin moderna poljoprivreda 187 ukazuje na reformisanu privrednu oblast. Za vrijeme ekonomskih kriza i ratova seoska populacija fleksibilnije podnosi teškoće. Zaposleni u poljoprivredi su oni koji žive od nje. SAD koncentrišu proizvodnju specijalizacijom pred-farmerske. Uticaj tehnologije na ponudu poljoprivrednih proizvoda prikazan je na grafikonu 8. strateška grana. Poljoprivredno stanovništvo je važan demografski resurs. Najbolji primjer je velika ekonomska kriza tridesetih godina prošlog vijeka. 187 Izraz koristi Dr. Evropska poljoprivreda zaostaje za američkom najmanje deceniju-dvije. u EU oko 2%. 2001. CID. bez obzira na njegovu ekonomsku snagu. dok je učešće u zaposlenosti veće i iznosi oko 4%. Postoje i drugi primjeri i razlozi diferenciranog tretmana ove oblasti u odnosu na druge grane privrede. Već poslije drugog svjetskog rata. farmerske i post-farmerske proizvodnje. O modernoj poljoprivredi vidjeti u: Zorka Vujatovi -Zakiċ. Procesi se ne odvijaju brzo ni bezbolno. što stvara probleme evropskim farmerima. posebno kada je u pitanju odbrana njihovih prava ili zahtijevi prema institucijama članica i EU. Zorka Zakić-Vujatović. a naročito od sredinom 1950-tih. transformišu ovu privrednu oblast ka modernoj poljoprivredi.1. Prema učešću u GDP poljoprivreda u razvijenim ekonomijama ima marginalnu ulogu. poljoprivredna populacija. proizašli iz potrebe za većom autonomijom u prehrani stanovništva ili kontinuirani rast cijena hrane zbog visokih cijena energije i klimatskih promjena. Tehnički progres i tehnološki razvoj velikih kompanija. Ova društvena grupa je i kompaktan politički faktor. ali je američko selo ipak ublažilo teške posljedice koje je ekonomija SAD osjećala još dugi niz godina. uređenje ili geostrategijski položaj.

Iz ovoga slijedi da poljoprivreda nije samo oblast fizičke i biološke proizvodnje. nekada i makroekonomskog nivoa.. CID. proizvode (farmerski sektor). mjere su obično subvencije.1. Standardna američka definicija agrobiznisa je zbir aktivnosti vezanih za proizvodnju i distribuciju poljoprivrednih proizvoda. U nju spadaju prerađivači. trgovina na malo itd. Richard Baldwin&Charles Wiplosz. kao posljedica primjene novih tehnologija pomjera krivu ponude desno-dole u stanje S'. proizvođači poljoprivrednih mašina. Tome treba dodati spoljno-trgovinske. Beograd. transport. CAP je uz zajedničku 189 trgovinsku politiku i carinsku uniju. socijalne i strategijske efekte. Moderan farmerski sektor je neodvojiv od niza poslovnih firmi koje rade za proizvodnju i promet poljoprivrednih proizvoda. ciljevi i uloga Zajedničke poljoprivredne politike (CAP 188) EU Zajednička poljoprivredna politika (CAP) je najstarija zajednička politika EU. i Mike Artis&Frederick Nixson. kreditne institucije i drugi snabdjevači. The Economics of European integration. Tada se može opravdati njena dominacija na troškovnoj strani budžetu. 188 189 Engleska skraćenica od Community Agrarian Policy. 2006. Farmeri su ostvarili svoje početne ciljeve a pobornici evropskih integracija u seoskoj populaciji dobili pouzdanog partnera. Poljoprivreda je. The Economics of the European Union. Oxford Univrsity Press. Evropska ekonomska integracija.2. 8.. Oxford. Izvorno značenje moderne poljoprivrede se odnosi na homogenu privrednu djelatnost koju čine: porodične farme (sitne). Vijekovna iskustva i vezanost populacije za ovaj oblik privređivanja. da pri istoj cijeni P1 proizvođači nude veće količine proizvoda za Q2Q1. To utiče. prerađuju sirovine agroporijekla i prodaju proizvode (postfarmerski sektor). Rast produktivnosti. skladišta i posrednika. velike korporacije.Grafikon 8. Evropska poljoprivreda je autohtona i tradicionalna. stvorili su evropske brendove na svjetskom tržištu poljoprivrednih proizvoda. predstavljen šrafiranim površinama (b+c). zaštita i drugi instrumenti podrške. Obim i struktura mjera zavise od makroekonomske situacije. U početku stvaranja Unije. marketing i prerađivačke firme. postavljeno je pitanje podrške poljoprivredi. prva fundamentalna i istinska državna politika. Ovo mjesto joj daju i autori: Miroslav Jovanović. Nastanak. Shvatanje moderne agrarne privrede je daleko veće od zbira farmi. The McGrow-Hill Companies. kao važna obilježja evropske poljoprivredne politike. saobraćaj. 2004. Ekonomska politika se bavi i poljoprivredom (poljoprivredna politika) različitim mjerama. 2007. 96 . U EU. bez obzira na otpore i osporavanja ostala važna koheziona snaga. petrohemija. god.: Uticaj novih tehnologija na poljoprivrednu proizvodnju Grafikon prikazuje situaciju u kojoj nova tehnologija dovodi do promjena u rastu ponude poljoprivrednih proizvoda. Ekonomski fakultet. To su firme koje poljoprivrednike snabdijevaju inputima (predfarmerski sektor). Pod pretpostavkom prodaje svih proizvedenih količina stvara se proizvođačev višak. ugostiteljstvo. Insistiranje Francuske na podršci poljoprivredi je prihvaćeno kao kompenzacija njemačkim interesima na polju industrijske politike. veletrgovina. bankarski sistem itd.

Podijeljen je na odjeljenje za garancije i odjeljenje za razvoj. Od tada kreće implementacija koja poljoprivredni obezbjeđuje sredstva od prikupljenih uvoznih dažbina (prelevmana). koja će zadovoljiti domaće potrebe i biti konkurentna na domaćem tržištu. 190 Za finansijsko-tehnički dio provođenja zajedničke politike zaduženi su Evropski poljoprivredni. Ne treba zanemariti činjenicu da su tadašnje članice EEZ imale veće učešće poljoprivrede u GDP i zaposlenosti. bolje snabdijevanje. a zaposlenost se približavala stopi od 20%.Ali. god. Efekti ulaganja se vide u ekonomskoj i socijalnoj sferi i jačanju kohezije u okviru šireg shvatanja evro-integracija. napravljene konture zajedničke poljoprivredne politike EU. suša u prvim poratnim godinama i zastoj za američkom poljoprivredom. Odredbe Ugovora iz Rima spominju zajedničku agrarnu politiku. ali ne govore o načinima i varijetetima njenog organizovanja. Rast GDP i pad vrijednosti uvoza vremenom umanjuju ovaj izvor podrške. Obzirom na usaglašene stavove šest osnivača. god. To je otvorilo vrata za mjere intenzivne zaštite i stimulacija domaće proizvodnje. predstavljali su dovoljan motiv evropskim poljoprivrednicima (koji u poslednjem vijeku postaju homogena ekonomsko-politička grupacija) da se izbore za određene subvencije i prije stvaranja EEZ. U Francuskoj. ne uvažavajući sekundarne efekte koje ona prouzrokuje. članom 33. Ipak. god. Analize pokazuju da se smanjenje učešća poljoprivrede u budžetskim izdacima vrši u korist aktivnosti "oko poljoprivrede". Holandiji i Belgiji učešće poljoprivrede u društvenoj proizvodnji je bilo nešto veće od 10%. EU je na svjetskom tržištu afirmisana kao strateški proizvođač i trgovac poljoprivrednog sektora. god. Opredjeljenje koncept CAP je potvrđeno na globalnom nivou. sloboda konkurencije i slobodno tržište. pogotovo oko jačanja poljoprivrednih gazdinstava i tradicionalne poljoprivredne proizvodnje. donesen je zaključak da se kreiranje i finansiranje razvoja poljoprivrede premješta na nivo Zajednice. ako bi zajedničku politiku u poljoprivredi tretirali samo kao odnos inputa i outputa. Ali. tada bi se mogao izvući zaključak o nelogičnom ulaganju ogromnih sredstava u ovaj sektor. I više od toga. "Pogodnosti" za poljoprivrednu proizvodnju ugrožavaju drugi. Tako je poljoprivreda u Zajednici u svim razvojnim fazama bila pod zaštitom visokih carina i drugih barijera. stabilizacija cijena i agro-tržišta. Njemačkoj. Zato su poljoprivredne mjere bile izuzete iz ograničenja nametnutih od strane politike konkurencije. Garantni i Upravljački fond (Fond za upravljanje u poljoprivredi). 97 . umjesto finansiranja od strane članica. Bez obzira na sve apsurde na internom planu (visoke subvencije i visoke cijene). Ovo je integralni pristup razvoju evropske poljoprivrede. Samit je zaključio da se mora stvoriti jedinstveno tržište poljoprivrednih proizvoda. fundamentalne komunitarne politike. Najvažnije. jer tražnja i cijene poljoprivrednih proizvoda biljže brži rast u odnosu na rast cijena drugih proizvoda i rast globalnog GDP. U periodu 2007-2013. on je u blagom padu. Oni se nisu mogli ostvariti uz postojeće barijere politike konkurencije. osnovni principi komunitarne politike. Smatra se da su na Samitu u Strezi 1958. za podršku CAP. Komisija 1964. Finansiranje se odnosi na tržišne intervencije i refundacije izdataka za izvoz poljoprivrednih proizvoda. na Samitu nije bilo nesuglasica. Italiji. Odjeljenje za garancije poslije 2000. Aktivnosti regionalnog i ruralnog karaktera se usmjeravaju ka posrednoj podršci seoskoj privredi. a da pri tome nije narušen odnos sa WTO. više farmerske standarde. Dakle. Posljedice II svjetskog rata. a raspoloživa sredstva su skromna. mora se prihvatiti konstatacija o kontroverznosti CAP. Ciljevi koje je Unija postavljala pred sobom. Ugovora iz Amsterdama reguliše neophodnost rasta poljoprivredne proizvodnje. subvencije su premještene u razvoj "seoske privrede" i multifunkcionalne aktivnosti seoskog kompeksa. Odjelenje je zaduženo za pružanje pomoći siromašnim zemljama. odnosili su se na evoluiranje tradicionalne u modernu poljoprivredu. Većina poljoprivrednih proizvoda je subvencionirana a spoljnotrgovinski promet poljoprivrednih proizvoda prelazi na kontrolisani režim 190 premiranja izvoza i visoke uvozne carine. ova politika je i najkontroverznija u EU. ali i mnogo niže od učešća te grane u troškovnoj strani budžeta. dajući prioritet domaćim poljoprivrednim proizvodima. predlaže Savjetu Prijedlog Zajedničke poljoprivredne politike (CAP). Evropski fond za razvoj i garancije u poljoprivredi (EFRGP) osnovan je 1964. Tako je njeno učešće u GDP mnogo niže od učešća u ukupnom broju zaposlenih. Zbog zaobilaženja pravila koja nameće WTO. ona je dobro inkorporirana u međunarodnu poziciju Zajednice. Rimski Ugovor im je samo dodatno ojačao političke pozicije sa koje su kasnije insistirali na snažnoj podršci u procesima integracija. finansira preko 90% rashoda CAP EU. Na skupu su potencirani aktuelni problemi razvoja evropske poljoprivrede. Odjelenje za razvoj finansira troškove namjenjene strukturnoj politici. To je rezultiralo da se npr. Evolucija podrazumijeva stalne modifikacije ciljeva i aktivnosti u poljoprivrednom sektoru. kako ekonomske nelogičnosti i neracionalnosti u razvijenim sistemima nisu moguće. planirani budžet za ovu oblast je još uvijek dominantan.

Prema Ugovoru. Čitava strategija CAP se temelji na postojanju proizvođačevog viška i njegovom kontinuiranom uvećanju (grafikon 8.). Međutim.Ciljevi Zajedničke poljoprivredne politike. nova poljoprivredna politika je projektovana kao snažna komunitarna aktivnost. 8. a mnogi je tretiraju kao najstariju izvornu i fundamentalnu politiku. Zajednička politika mora povećati produktivnost u poljoprivredi. Mjere moraju uticati na stabilnost zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda i obezbediti dostupnost snabdijevanja na cijeloj teritoriji Zajednice.2. Drugo.2. domaći proizvodi imaju prednost nad uvoznim. tada dolazi do fizičkog povećanja proizvodnje sa Q1 na Q2. Zahtijeva se racionalna upotreba inputa. ▪ ▪ Ciljevi se mogu realizovati mjerama ekonomske politike i drugim instrumentima. ako dođe do pada ispod garantovanih cijena. Instrumenti i politika cijena Prije ustanovljenja zajedničke politike evropske zemlje su imale bogato iskustvo u podršci poljoprivredi. Ali. povoljniji način finansiranja itd. uspostavljeni su principi na tržištu poljoprivrednih proizvoda. kao buduće komunitarne politke EU (odredbe člana 37. U izboru instrumenata. Ovo podrazumijeva uspostavljanje jedinstvene cjenovne politike i drugih 98 . Član 3. nova poljoprivredna politika Unije. Za uspješno funkcionisanje. prelevmani. Tako se mogu koristiti mjere cjenovne politike. Evropski seljaci su iskoristili novu šansu. Generalno. Ciljevi zajedničke poljoprivredne politike prema Ugovoru iz Rima su: ▪ ▪ Najvažniji cilj je da se potrošačima osigura snabdijevanje poljoprivrednim proizvodima po "prihvatljivim cijenama" (nije obrazloženo šta ova formulacija podrazumjeva). reguliše mjere koje se mogu upotrijebiti za realizaciju zajedničkih ciljeva. za razliku od ranijeg sistema. ciljeve. I dalje se primjenjuju uvozne kvote. Za lojalnost komunitarnim procesima dobili su politiku koja ih snažno podržava. Ciljevi na zajedničkom tržištu garantuju proizvođačima utvrđene nivoe cijena. Grafikon 8. a područje P1P2BA predstavlja proizvođačev višak. kada je proizvođačeva cijena sa P1 uvećana na P2. ciljeve definiše Ugovor iz Rima. Član 34.: Kriva ponude i proizvođačev višak Dakle. načina podrške i zaštite. Unija veoma brzo postaje vodeći svjetski trgovac poljoprivrednim proizvodima. racionalnost u razvoju proizvodnje i potencira uloga tehničkog progresa u poljoprivredi. određuje uvođenje Zajedničke poljoprivredne politike a član 33. Ovaj grafikon jednostavno objašnjava zašto u EU dolazi do enormnih viškova subvencioniranih poljoprivrednih proizvoda. tržište proizvoda je zajedničko i u granicama je EU. Ovaj pristup proizvođačima daje sigurnost.3. mjere u oblasti cijena poljoprivrednih proizvoda itd. Prenos većine tih ingerencija na nivo Zajednice nije bio lagan. Moraju se obezbjediti uslovi za povećanje životnog standarda populacije koja u EU živi od poljoprivredne djelatnosti.). nije bila kreativnija od politika zemalja osnivača. Prvo. viškovi moraju biti otkupljeni od strane nadležnih institucija EU po višim cijenama od trenutnih tržišnih cijena. Komisija je zadužena za predlaganje i implementaciju mjera iz poljoprivredne sfere. Ovo ukazuje na potrebu nastavka reformi i određuje pravac izgradnje moderne poljoprivrede.

Ova mjera štiti domaće proizvođače od nižih cijena vanjskih konkurenata i primjenjuje se na svim punktovima za uvoz roba u EU. posebno uz aktivnosti "oko" poljoprivrede. Dakle. Rješenja su često 191 tražena u uništavanju ili poklanjanju poljoprivrednih proizvoda siromašnim zemljama. kada dolazi do suficita poljoprivrednih proizvoda. nekada je sladištenje bilo skuplje od procesa proizvodnje. Prekomjerna upotreba mineralnih gnojiva. Poznato je. posebno pšenice. je ona cijena ispod koje je zabranjen uvoz na tržište Unije. "zelenih" kurseva. Ciljnu cijenu određuje cijena u Duisburgu. jaki instrumenti CAP su interventne cijene. Dakle. Sanacije šteta zahtijevaju velika sredstva. koje su ugrožavale proces reprodukcije poljoprivrednog sektora. varijabilni uvozni prelevmani i subvencije za izvoz poljoprivrednih proizvoda. Efekti ovih subpolitika stvaraju ogromne suficite nekiih poljoprivrednih proizvoda (posebno u nekim periodima) ili formiraju visoke cijene poljoprivrednih proizvoda na zajedničkom tržištu. Ovaj model je. u aprilu za kalendarsku godinu. Sprječavanja ulaska jefinih poljoprivrednih proizvoda na tržište EU su decenijama omogućavala da domaći proizvođači ostvare veće individualne profite. bilo je neophodno obezbjediti zajednički budžet na nivou Zajednice i druge prateće mere. kako je već rečeno. konkurencija je fundamentalna komunitarna vrijednost. sprječavaju konkurenciju u članicama. pa se često. uticalo je na međunacionalna prelijevanja dohotka i druge negativne pojave. to je maksimalna moguća cijena pšenice u EU. Posebno povoljne efekte za domaće proizvođače predstavljaja kombinacija interventnih cijena i mjera uvozne zaštite. Pogledajmo stanje u oblasti žitarica. stvarajući tako političku i esnafsku opoziciju. Kompenzacije su povoljnije djelovale na ekonomsku poziciju proizvođača u bogatijim i makroekonomski stabilnijim članicama (i ranije.standarda. To je minimalna nadoknada koja se garantuje poljoprivrednim proizvođačima. Na tržištu Unije funkcionišu ciljne ili donje. Za efikasno provođenje CAP. 99 191 . U Zajednici su afirmisane i novčane kompenzacije. koji su služili isključivo za obračune cijena i vrijednosti poljoprivrednih proizvoda radi cjenovne stabilnosti i održavanja željene ravnoteže u razmjeni na unutrašnjem tržištu. Uređenje jednistvenog tržišta poljoprivrednih proizvoda u uslovima više valuta. Politika cijena. državama sa stabilnim nacionalnim valutama). Ova podrška proizvođačima garantuje ujednačene iznose nacionalnih valuta po proizvedenoj jedinici. Jer. veća i od prihoda od poljoprivrede. Kako EU štiti svoje tržište poljoprivrednih proizvoda? Prije svega politikom cijena poljoprivrednih proizvoda. Granična. poljoprivreda je još uvijek imala važnu ulogu u stvaranju ukupnog društvenog outputa. području sa najvećim deficitom žitarica u Evropi. pesticida i štetnih inputa zagađuje zemlju i okolinu. A. Zato se proizvodnja nadzire i uvodi zaštita na nivou EU. Zajedno sa troškovima transporta i skladištenja. 192 Cijene određuje Savjet ministara. do reformi agrarne politike. Jedan aspekt zajedničke poljoprivredne politike je veoma važan za stabilnost materijalnih i finansijskih bilansa. Reformama agrarne politike takve devijacije su djelimično ili potpuno otklanjane. narušavaju se tržišni odnosi. Tako je na području Zajednice bilo valutnih operacija nekih članica koje su svjesnim obezvrjeđivanjem svojih nacionalnih valuta dovodili do pojeftinjenja poljoprivrednih proizvoda i činili ih konkurentnijim na Problem ne bi bio dramatičan da ga ne prati degradacija poljoprivrednog okruženja. jer su ogromni suficiti poljoprivrednih proizvoda lančanim dejstvom prouzrokovali druge budžetske. a sektor poljoprivrede privredni rast i tehnički progres. Ona se koristi u periodima neusaglašene ponude i tražnje. da se u ekonomskoj uniji u kojoj se članicama omogućava da zadrže nacionalne valute. dešavaju špekulativne valutne promjene (najčešće se provodi devalvacija koja poboljšava primarni tekući račun). političke i makroekonomske probleme. One su se pokazale komplikovane jer uz pozitivne efekte. ili prag cijena. pored enormno visokog izvoza nije znalo šta raditi sa preostalim viškovima. Netržišne motivacije su poljoprivrednu proizvodnju dovele do neslućenih razmjera. On se odnosi na garantovane cijene i interventni otkup (koji dodatno narušavaju pravila konkurencije otvorenog tržišta). Savjet ministara je bio prinuđen utvrđivati vrijednosti tzv. Kako su kursevi članica često značajno fluktuirali. koji zbog inkorporiranosti birokratije dovode u sumnju cijeli koncept. Interventna cijena. Jer. 192 granične ili prag i interventne cijene. Kompenzacije. garantovao otkup svih ponuđenih količina što je često stvaralo velike probleme u EU.

Kod većih pomjeranja deviznih kurseva. Tokom 1984. Sud je tokom 2004. Zato je primarni zadatak kreatora ove politike i njena kontrola i supervizija. Do devedesetih godina prošlog vijeka ukida se najveći broj novčanih kompenzacija. Iz ovih činjenica se može zaključiti da su zloupotrebe mnogo veće. Ako ne bi došlo do odgovarajućeg nivoa novčanih kompenzacija. smatrajući da je i veći od ovog iznosa. najmanje za iznos devalvacije.. dolazilo bi do intervencija koje bi bile suprotne od prethodno opisanih mjera. i posebno. Kao i u nekim drugim kohezionim politikama EU (regionalna. te da su u ukupan iznos zloupotreba uključeni samo dokazani slučajevi kršenja. god. god. 2004.org. J. Mjere su zahtijevale složene postupke i finansijske operacije. Procjene nezavisnih revizorskih kuća idu i do utaja koje na godišnjem 194 nivou prelaze iznose od 4 milijarde dolara. domaći (njemački) proizvođači su morali biti snažno štićeni mehanizmom novčanih kompenzacija.iea. U svim situacijama u kojima su postojale mogućnosti da se postigne stabilnost tržišta poljoprivrednih proizvoda pomoću deviznog ujednačavanja. 100 193 . što je donijelo stabilnost u razlikama navedena dva kursa. & Frost. str. strukturna) gdje su uticaji birokratije u procesu planiranja i donošenja odluka toliko snažni da mogu prouzrokovati negaciju načela jednakosti. tada bi francuski poljoprivredni proizvodi pojeftinili na zajedničkom tržištu. posebno ako bi došlo do većih fluktuacija valuta zemalja članica. tada bi poljoprivredni proizvodi "bježali" od zemalja sa najnižim u zemlje sa najvišim interventnim 193 cijenama. francuski franak devalvirao u odnosu na ostale valute u zemljama Zajednice. Revizorski Sud (iako nije nezavisan) ima status relevantnog organa EU za otkrivanje zloupotreba i netransparentnosti. 27. kada se "zeleni" kursevi izjednačavaju sa realnim. Friend or foe. U 1995. 194 Ernst & Young u članku Blundel. god. procjenjuju obim zloupotreba. god. (http://www.uk/files/upld-article71pdf. Tako su pozitivni ekonomski efekti postizani prelijevanjem dohotka. G. Ovaj sistem podrške poljoprivredi Zajednice kontinuirano je mijenjan. da neke nezavisne revizorske kuće smatraju da su zloupotrebe fondovskih sredstava za podršku poljoprivredi višestruko veće. je uveden dvostruki sistem "zelenih" valuta za podršku cijenama i za direktne isplate. koje su poslije uvođenja evra postale nepotrebne. Zato se kritičarima ove politike daju argumenti za njeno osporavanje. kritiku njenog dominantnog uticaja na kreiranje budžeta EU. izvršene su promjene koje su se odnosile na vezanje mehanizma isključivo za njemačku marku. najmanje za iznos devalvacije. Ogromna budžetska sredstva i razvijena birokratska mreža su motiv za pojavu netransparentnih transakcija u ovoj oblasti. funtama ili lirama sada jeftiniji. Ovdje je neophodno napomenuti da se Izvještaj odnosi samo na veće zloupotrebe (minimalni limit nepravilnosti je 4000 evra).zajedničkom tržištu. Ovaj sistem kompenzacija se potpuno napušta 1993. Zloupotrebe CAP. U okviru ovog pristupa uvedene su i novčane kompenzacije koje su imale ulogu deviznih amortizera. tako i u implementaciji CAP EU dolazi do devijantnih pojava. What American should know about European Union. Revizijom je obuhvaćen duži period (preko 30 godina) i konstatovano da je za to vrijeme nepravilno isplaćeno preko 3 milijarde evra. a definitivno uklanjanje pograničnih kontrola učvršćuje jedinstveno tržište. kao u slučaju revalvacija njemačke marke.). Ovo djelimično objašnjava i otpore prema enormnim budžetskim izdvajanjima za CAP. Važna tema u EU je zloupotreba fondova namijenjenih za podršku poljoprivredi. U Izvještaju ovog suda je navedeno da članice nedovoljno ažurno prijavljuju slučajeve zloupotraba fondovskih sredstava. uvođene su kompenzacije koje su bile razlika između vrijednosti srednjeg i "zelenog" kursa. Ove vrste kompenzacija su se koristile za potrebe deviznog ujednačavanja. Proizvodi ostalih članica tako posataju skuplji. dostavio izveštaj o zloupotrebama fondova podrške Zajedničkoj poljoprivrednoj politici. što je dodatno potvrdilo prednosti uvođenja zajedničke valute. Treba dodati. Prilikom devalvacija nacionalnih valuta. Ako bi npr. To znači da je ova članica konkurentnija u poljoprivrednim proizvodima jer su proizvodi u njemačkim markama. bez rasta produktivnosti rada.

može dobiti potpuno novu dimenziju. znanju i inovacijama. u sklopu mjera poljoprivredne politike posebna pažnja posvećuje adekvatnoj strukturi proizvodnje. Sve ovo govori o vrlo heterogenoj i multifunkcionalnoj strukturi interesa u agrokompleksu. Unija je uz SAD najveći svjetski izvoznik poljoprivrednih proizvoda. Limitiranost dohotka najsiromašnijih kategorija stanovništva još uvijek utiče na to da ove društvene grupacije imaju izuzetno visoko učešće 195 troškova ishrane u ukupnoj potrošnji. Ali. može se reći čak i dominantno. Konkurentnost poljoprivrede EU je komponenta rasta i ostvarivanja liderske pozicije na globalnom planu i diferencijacije u odnosu na ostale privrede. To sprječava tržišne suficite i eliminiše dodatne troškove rješavanja tih problema. ionako nedefinisan termin. Međutim. i oko. Zato se danas. a koje se odnose na nadoknadu razlika između viših cijena na tržištu Unije i nižih izvoznih cijena. Rezime komunitarne politike u poljoprivredi poslednjih 5-6 decenija jasno ukazuje da je Unija iskoristila jednu epohu u razvoju svjetske ekonomije u kojoj je mogla i imala hrabrosti primjeniti protekcionističke i ali i druge mjere u poljoprivredi i tako ovu oblast definitivno postaviti na lidersko mjesto u svijetu. Zato ne iznenađuju stalna protivljenja SAD i Japana koji evropskoj politici uporno zamjeraju prekomjerni intervencionizam. Ta pozicija joj omogućava uticaj na krupne ekonomske ali i političke odluke i tokove roba u ovoj oblasti. uz neke modifikacije "kopira" američki razvojni model. strukturu. Analitičari bi konstatovali da su odredbe Rimskog ugovora o snabdijevanju i cijeni u potpunosti zadovoljene. Čak se može reći da EU. Međutim. tada. 101 . cijene. Ovo intenzivira seosku ekonomiju. tržišni viškovi su često opterećivali budžet i političke odnose među državama EU. Iz ove konstatacije proizilazi da su se evropski poljoprivredni proizvođači razvijali na štetu evropskih potrošača. Nije zanemarljiva strategijska okolnost da evropski prostor poslije dužih perioda obilježenih ratovima. Stoga su i zaključci o nekim pitanjima iz domena uspješnosti implementacije poljoprivredne politike često potpuno suprostavljeni. Najvažnije. poljoprivrede. fer ili prikladnih cijena. I ne samo to. krizama. Ta politka Unije ima negativan uticaj na funkcionisanje svjetskog agrarnog tržišta jer se ovakvim aktivnostim sprječava da ekonomski efikasni proizvođači prodaju svoje proizvode na svjetskom tržištu. kada se u analize uključe podaci o bržem rastu dohotka potrošača u odnosu na prosječan rast cijena poljoprivrednih proizvoda. posebno ukoliko se nivo tih cijena komparira sa cijenama potencijalnih uvoznih proizvoda. U kontekstu ekonomskih posljedica CAP treba istaći da su cijene poljoprivrednih proizvoda u EU od njenog nastanka bile nerealno visoke. ali i poziciju dominantnog faktora u ukupnih svjetskih trgovinskih odnosa. odnosno refundacijama. Ovim je dovedena u pitanje formulacija iz Rimskog ugovora po kome se snabdijevanje potrošača u Uniji mora odvijati po fer ili prikladnim cijenama. Tržišni višak poljoprivrednih proizvoda je Uniju učinio ključnim faktorom na globalnom planu. alokaciju i standarde svjetske proizvodnje poljoprivrednih proizvoda. To je jedan od razloga orijentacije prema autentičnoj razvojnoj politici. izgradnju infrastrukture itd. nepogodama. utemeljenoj na produktivnosti. Spoljnotrgovinska razmjena poljoprivrenih proizvoda. posebno preko diversifikacije privrednih aktivnosti u. Unija djeluje na obim. Pristup je sličan shvatanjima SAD o razvoju velikog tržišta. konkurentnosti.8. Prilikom Izvoza poljoprivrednih proizvoda ona primjenjuje neku vrstu dampinga. U vrijeme nastanka Zajednice. Promjene traže od EU fleksibilost prema novom ekonomskom poretku i čestim šokovima. obzirom da se za izvoz iz EU isplaćuju izvozne naknade u subvencijama. šest osnivača uglavnom nije bilo u moguće obezbjediti samodovoljnost u poljoprivrednom sektoru (osim proizvodnje povrća i krompira). Rezultati i posljedice primjene CAP Jedan od najvažnijih rezultata u primjeni CAP je osiguranje samodovoljnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Učešće EU u svjetskoj trgovini poljoprivrednim proizvodima je visoko. Mjere u poljoprivredi su djelovale na poboljšanje socijalnog statusa poljoprivrednika poslednjih decenija. različitoj u odnosu na neke druge djelatnosti. Jer. Upravo je EU sa najviše poljoprivrednih proizvoda uspjela vlastitom proizvodnjom zadovoljiti potrebe domaće tražnje. što je dodatno ojačalo i njenu komunitanu ideju. 195 196 Niže cijene poljoprivrednih proizvoda utiču na rast realnih nadnica. Mjerama se drastično sputava globalna svjetska konkurencija i dugoročno nanosi šteta proizvođačima koji su opredijeljeni za 196 specijelizaciju i rast produktivnosti u poljoprivredi na globalnom nivou. prvi put osigurava poljoprivrednu proizvodnju. jasno je da su evropljani u cijelom periodu primjene zajedničke politike bili u mogućnosti da uvoze jeftinije poljoprivredne proizvode u odnosu na cijene proizvodnje domaćih proizvođača. kritičari modela podrške poljoprivrednoj proizvodnji uporno ukazuju da su cijene poljoprivrednih proizvoda u EU "nefer i neprikladne".4. I ocjene o uticaju CAP na socijalnu sferu su često kontroverzne.

SAD ostvarile rast. god.2%). Ipak. tj. u odnosu na baznu 2001. Zemlje u razvoju bi. a članstvo ove organizacije se sa 20 povećava na 150 carinskih prostora. Vremenom. vlade zemalja. Model ne uključuje krupne političke događaje i 198 globalne makroekonomske poremećaje. ponekad i dijametralno podjeljena. pomjeranje prema slobodnoj svjetskoj trgovini utiče na rast proizvodnje. Svjetska proizvodnja bi značajno porasla. Dalje. rastu pritisci za suzbijanje protekcionizma. zapošljavajući nezaposlene kontigente nekvalifikovane radne snage. posebno u zemljama u razvoju i početkom Urugvajske runde pregovora (1986) postepeno dolazi do liberalizacije trgovinskih odnosa. Liberalizacija bi dovela do blažih promjena privredne strukture u poljoprivrednoj proizvodnji razvijenih zemalja. Poslije II svjetskog rata podrška poljoprivredi raste. tada je sva odgovornost isključivo vezana za vlade zemalja koje svojim politikama narušavaju pravila konkurencije na poljoprivrednim tržištima. Rast proizvodnje i trgovinske razmjene poljoprivrednim proizvodima bi neznatno povećali zaposlenost u zemljama u razvoju.2 milijardi dolara godišnje i ukupan stvarni rast procijenjenog prihoda od 0. dok bi ove. Prema globalnom LINKAGE 197 modelu (koristi se za globalna predviđanja i procjene Svjetske banke).Narušavanje svetske trgovine poljoprivrednim proizvodima. uz klimatske faktore utiču na rast cijena hrane. nisu predviđeni rast cijena i energenata u 2007. god. liberalizacija svjetske trgovine bi dovela do dobitka od čak 287 milijardi dolara na godišnjem nivou. Koristeći povratni model globalne ekonomije LINKAGE i bazu projekta globalne trgovine vidljive su prosječne uvozne carine za poljoprivredu i neke druge proizvode. Dalje. Ipak. podrška opada. EU bi u punoj liberalizaciji svjetske trgovine zabilježila dohodak od 65. za razliku od visokorazvijenih zemalja povećale neto efekte između izvoza i uvoza poljoprivrednih proizvoda. opravdano se postavlja pitanje. moguće je procijeniti efekte liberalizacije do 2015. zemljama sa visokim prihodima. Na osnovu čega su zasnovani ovi zahtjevi? Šta donosi liberalnija politka u toj oblasti? I tu su mišljenja. Tada. Po ovim procjenama globalna liberalizacija poljoprivrednih proizvoda bi donijela 63% ukupne svjetske dobiti. Po modelu. te marginalizaciji teritorija koje zadovoljavaju uslove kao vodeći proizvođači prehrambenih proizvoda. i pored napretka. Ovdje treba pretpostaviti visoke varijacije od zemlje do zemlje ili od proizvoda do proizvoda (kada je riječ o ovako sintetizovanim pokazateljima). cijeni se da je direktna podrška poljoprivrednim proizvođačima još uvijek visoka. dok bi npr. Ali. u razvijenim zemljama i na svjetskom nivou došlo do pada zaposlenosti. izvoza i zaposlenosti. Završetkom Urugvajske runde primjenjuje se Opšti ugovor o carinama i trgovini WTO (1995. 198 Model nije dovoljno pretpostavio krizu svjetske ekonomije koja je eskalirala 2008. Razlozi zadržavanja "ststusa quo" su donekle razumljivi.). god. koje bi u ukupnoj trgovini prodale dodatnih 318 milijardi dolara tzv. Kada je riječ o protekcionizmu u poljoprivredi. kao i EU još uvijek pružaju otpor punoj liberalizaciji trgovine poljoprivrednim proizvodima. otklanjajući globalne socijalne pritiske. Prije dvadesetak godina jedna od glavnih studija Svjetske banke je ukazala da su poljoprivrednici u zemljama u kojima su donošene takve mjere bili diskriminisani upravo od strane tih istih vlada. Evidentno je da EU ima snažan uticaj na svjetsku trgovinu poljoprivrednim proizvodima. i 2008. zemljama u razvoju prodale dodatnih 290 milijardi dolara. 102 197 .6%. zbog čega se treba zalagati za punu liberalizaciju i kakve efekte od nje možemo očekivati? Uvozne carinske stope za prehrambene proizvode su još uvijek visoke i u prosjeku se na svjetskom nivou kreću oko 16%. dok bi u EU i EFTA. Vidljivo je da bi liberalizacija djelovala negativno na proizvodnju u EU I EFTA. Potpuna liberalizacija bi uticala na smanjenje izvoza i rast uvoza poljoprivrednih proizvoda u EU. koji. što se opravdava obnovom ovog sektora i činjenicom da akteri poslijeratne industrijalizacije žele obezbijediti potrebnu količinu prehrambenih proizvoda. posebno zbog rasta u zemljama u razvoju. Očigledni su negativni uticaji na razvoj ovog tržišta. carinske stope na poljoprivredne proizvode su više u odnosu na druge proizvode i u odnosu na svjetski prosjek (5. god. ove mjere doprinose rastu proizvodnje u zemljama u razvoju. od čega bi poljoprivrede zemalja sa visokim prihodima donijele oko 70% ove zarade. Zbog složenih problema na svjetskom nivou. Ipak. Isto tako. posebno na sputavanju specijalizacije i valorizacije uspješnih proizvođača. Potpuna liberalizacija bi doprinijela rastu trgovine u zemljama u razvoju. Interesantno je da bi se izvoz poljoprivrednih proizvoda iz SAD isto tako značajno povećao. u atmosferi reformi.

ali neke zemlje i regioni od posljedica njihove primjene osjećaju blaže makroekonomske impulse. 203 šume. Životna sredina EU se ne štiti samo ovim mjerama. poboljšavajući ekonomsko-socijalnu situaciju. Završne 199 runde pregovora GATT su se odnosile na smanjivanje intervencija u poljoprivredi . Dijagram 8. br. utičući na pojavu štetnih eksternalija. koliko bi izgubila na planu političke kohezije i strateške uloge u proizvodnji prehrambenih proizvoda. god. Ekonomski aspekti agroekoloških mjera EU Razvoj je nezamisliv bez korišćenja prirodnih resursa. U ovoj fazi razvoja one ne proizvode makroekonomske efekte. Agroekološke mjere štite poljoprivredne površine. a devastacija životne sredine nažalost postala realnost. pokazuje rast sredstava. agroekološke mjere. 200 Ekonomske aspekte zaštite elaborira Eban S. Zbog toga je važno nastaviti implementaciju mjera iz Urugvajske runde i Doxe. Dakle. posebno u zemljama u razvoju. carine i druge dažbine. Unija provodi dugoročne mjere zaštite sredine. Održivi razvoj traži veća izdvajanja GDP.5. izvozna ograničenja. 203 O agroekološkim mjerama EU vidjeti u: European Commission (EC). Fact Sheet of the implementation of rural development policy 2000-2006.Generalno potencijalne koristi od trgovinskih reformi su značajne. ona je podređena očuvanju makroekonomske ravnoteže i konkurentnosti. god. do 2013. močvare i sl. 202 O konsekvencama izdvajanja GDP za održivi razvoj. Brz 200 ekonomski razvoj prouzrokuje progres u svim sferama društva. str. Zbog toga. Sigurno je. 2001. Neum. Preovladava stav da je ona uslov tzv. te nastojati da se već postignute promjene iz ove oblasti ne vrate nazad. 8. prikazuje trendove ovih mjera. da liberalizacijom trgovine Unija u makroekonomskom smislu ne gubi toliko. Dobro društvo-humani redosled. a najveći efekti bi se postigli u poljoprivredi. 27 i 72. kontrolisana politika cijena. Zato 201 je održivost razvoja centralna tema u EU. Ekonomika i okoliš.8. Goodstein. uz obavezu zabrane uvođenja novih protekcionističkih mjera. a počev od 1995. Druga korist od njihove primjene je rast cijena zemlje. Izvozne subvencije je trebalo smanjiti za 36% a subvencionisane proizvode smanjiti za 24%. Ona je predmet regionalne. 2008. delte. Ipak. reforme GATT i Urugvajska runda. još uvijek konzervativni stav i rezerva po pitanju radikalnije liberalizacije. makroekonomsko dejstvo je limitirano na pozitivne ekonomske eksternalije. 2003. 201 John Kenneth Galbraith smatra da je "potrebno obezbediti da proizvodnja. Poljoprivreda. savremene teorije rasta daju veliki značaj ovim problemima. od čega je polovina direktno ili indirektno usmjerena na održivost (rast kohezionih i strukturnih fondova u odnosu na CAP). rijeke. 418-419. 2003(a). str. Makroekonomija. postepeno reducirati subvencije. O pozitivnim eksternalijama vidjeti u: Burda Majkl. Sve više se akcentira kvalitativni aspekt održivosti koji postaje segment ekonomske nauke. diferencirani devizni kursevi. Odnos održivog razvoja i makroekonomske stabilnosti je odnos prema izdvojenom GDP za održivi 202 razvoj. 103 199 ." (John Kenneth Galbraith. direktne isplate utiču na rast tražnje na teritorijama sa nižim dohotkom i visokom nezaposlenosti. Beograd. Naklada MATE. 8. "dobrog društva". PS Grmeč-Privredni pregled.). jer budžetski okvir od 2007. odnosno. mjerene učešćem u GDP. dok bi u slijedećih nekoliko godina to smanjenje iznosilo 30%. Acta Economica. Neke promjene CAP su rezultat pritiska GATT. njeno korišćenje i potrošnja nemaju negativne posledice po trenutno opšte dobro u celini i da se obezbedi da posledice ne mogu da ugroze život i životne uslove generacija koje dolaze. necarinske barijere. U EU postoji politička volja za zaštitom životne sredine. Predviđeno je i smanjenje carina za minimalno 15%. državni monopolizam. Ekonomski fakultet. trgovinski dogovori itd. Najznačajnije mere agrarnog protekcionizma su carine. Banja Luka. Viploš Čarls. Beograd. ruralne i drugih politika. Njihova eksploatacija je intenzivirana. jezera.. prelevmani. 2004. Uvedena je obaveza da se na tržištu mora pojaviti minimalno 3% uvoznih proizvoda. Makroekonomski aspekti CSD indikatora. Upravljanje životnom sredinom je važan (drugi) stub ruralnog razvoja. EU kontinuirano povećava sredstva održivog razvoja. kvantitativna uvozna ograničenja (kontigenti). god. dok su direktna plaćanja farmerima izuzeta iz sporazuma GATT. Jer. vidjeti u: Popović Goran. Iz prethodnih analiza je jasna pozicija EU u svjetskoj trgovini poljoprivrednim proizvodima i njen. Centar za liberalno-demokratske studije. koji ne ugrožava unutrašnju i spoljnu ravnotežu.

nego zavise i od veličine prostora. Važan pokazatelj je učešće zemljišta pod ugovorima. Utilised Agricultural Area 104 . strategija utvrđuje najvažnije ciljeve: a) utvrđivanje poljoprivrednih područja i šuma tretiranih kao 205 206 NATURA 2000 i drugih prostora visokog kvaliteta prirode (HNV ). princip konstruktivne kooperacije. Prate ih kompenzacije za izgubljeni dohodak. prema ukupno korišćenim poljoprivrednm površinama 207 (UAA ). Poljoprivredno okruženje je ključni resurs u proizvodnji i sektoru održivosti. 207 UAA. Agroekološke mjere povećanja bioraznovrsnosti. f.8. Ciljevi insistiraju na sredstvima (nacionalni nivo je minimalno 25% sredstava EU). HNV. b.: Izdvajanja iz budžeta EU za agroekološke mjere 204 Dijagram pokazuje da sredstava zaštite poljoprivrednog okruženja kontinuirano rastu. Genetsku raznovrsnost radi zaštite rijetkih biljnih i životinjskih vrsta. agroekološke mjere su usmjerene na: ▪ ▪ ▪ ▪ Zemlju. Premije su glavni instrument agroekoloških mjera. High Nature Value. prag tj.9. skr. nastaje zbog spore primjene mjera u nekim zemljama koje tradicionalno forsiraju poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju. Poboljšanje kvaliteta i kvantiteta vode u zemljama EU. c. e. princip dugoročnosti. d. engl. primjenu mjera redukcije tj. sprečavanje erozije tla itd.Dijagram 8. Različitost poljoprivrednog okruženja EU utiče na principe od kojih ističemo: a. b) provođenje WFD u poljoprivredi i šumarstvu. Dalje. Water Framework Directive. skr. c) mjere na ublažavanju posljedica klimatskih promjena protokola iz Kjota. Agro-ekološke mjere proizilaze iz prezentiranih ciljeva i principa. odnosno forsiranje organske obrade. ugovore iz domena agro-ekoloških mjera čini neobavezujućim. princip autonomije i diskrecionog prava kreiranja politike. izvršenje budžeta. koje dižu kvalitet i povećavaju cijenu zemlje. nivo plaćanja mora biti stimulativan. 206 WFD. U najširem smislu. Stagnacija poslije 2000-te god. što se vidi na dijagramu 8. Fluktuacije prosječne premije članica ne nastaju uvijek zbog nedostatka sredstava. skr. princip raznovrsnosti. engl. mjerama se izbjegavaju pravila WTO. 204 205 Izvor: EAGGF-Sekcija za garancije. engl.

Common indicators for monitoring of implementationof Rural Development Programmes 2001.9. Ipak. 208 Izvor: DG Agriculture. 105 .: Zemljište pod agroekološkim mjerama u EU 208 Za četiri godine (osim Italije i Njemačke) raste učešće površina pod agro-ekološkim mjerama. ove mjere nemaju značajnije makroekonomsko dejstvo. One negdje mogu dati i makroekonomske impulse u srednjem ili dugom roku (kroz rast agregatne tražnje). već je napravljen veliki progres. očuvanje biljne i životinjske raznovrsnosti ima sve veći značaj u EU. što utiče na njihov dalji rast. jer na nerazvijenim teritorijama direktne isplate utiču na ekonomsko-socijalnu sferu rastom agregatne potrošnje. Od 2000-te god. šuma i okoline. 2002. ali među članicama i dalje postoje razlike.Dijagram 8. Zaštita poljoprivrednog zemljišta.

Politika koja ima za cilj ruralni razvoj. Problem "održivost razvoja" akceptiraju UN na Samitu o planeti Zemlji u Rio de Ženeiru 1992. inače kompleksnog. Ali. Velikoj Britaniji i dr. lokalnoj upravi. Pored primarne poljoprivredne proizvodnje tu spada prerađivačka industrija (najčešće bazirana na sirovinama poljoprivrednog porijekla i raspoloživoj lokalnoj radnoj snazi). kao dijela zajedničke ekonomske i socijalne politike (Mastriht 1992). Merenje makroekonomske efikasnosti ulaganja u ruralni sektor metodom kapitalnih koeficijenata i Uloga proizvodnih koeficijenata u merenju efikasnosti uloženih sredstava ruralnog kompleksa). god. god. Dakle. stanovanju. a poslije i razvoj ruralnih područja. U izvještaju se "održivi razvoj" definiše kao razvoj usmjeren ka zadovoljenju potrebe sadašnje generacije na način koji ne dovodi u pitanje mogućnost budućih generacija da podmire svoje potrebe. ruralna politika je usmjerena. partnerstvo i integrisani teritorijalni razvoj reformišu strukturne findove 1988.6. subsidijarnost. šumarstvo. Švedskoj. trgovina i druge usluge. Ipak. On je prioritet ekonomskosocijalnog razvoja. Ciljevi iz Korka i Agenda 2000 vide budućnost u teritorijalnom pristupu. Ekonomska i socijalna kohezija. podrazumijeva samoodrživi razvoj poljoprivrede. ne samo na poljoprivredu. dok je teritorijalni koncept manji (oko 5% budžeta). Oba su vezana za proces reformisanja agrarne politike (AP) koji je počeo u razvijenim zemljama ranih 80-tih. Ruralnu politiku čine aktivnosti u poljoprivredi. ali i van nje. viševalentnog i. relativni značaj primarne poljoprivrede u ukupnom outputu je kontinuirano opadao. 106 . Poljoprivreda 210 troši 100% fondova Unije. seoska privreda koju čini skup međusobno povezanih privrednih djelatnosti i drugih aktivnost. Ruralni razvoj i ruralna ekonomija ekonomsko-socijalne probleme rješavaju u poljoprivrednoj djelatnosti i njoj bliskim sektorima.1.” 209 212 Ideja o održivom razvoju je lansirana početkom 1970-tih. posebno u kontekstu regionalnih proširenja. i 2 (ranije 5b). Finskoj." Osnovni principi po kojima se upravlja ruralnom ekonomijom su: ravnomjernost razvoja na bazi raspoloživih resursa. U njima je agrarna politika bila sektorski orijentisana (primarna poljoprivreda) i parcijalno rješavala probleme ruralnih 213 područja.5%. vodoprivreda sa ribarstvom. poljoprivrednom okruženju.6. postoje i nacionalni programi za razvoj ruralnih 211 regiona u Španiji. lovstvo. te brojne aktivnosti vezane za prostorno uređenje. i lokalne razvojne programe pod LEADER+ (ranije LEADER 1 i 2). zanatstvo. god. (Tzv. Irskoj. zdravstvu. saobraćaju. zaustavljanje napuštanja sela. Tenzije izmedju CAP i teritorijalne politike postoje u samoj Komisiji. očuvanje zdravlja ljudi. ribarstvu. organizaciju stanovanja. korišćenje slobodnog vremena. Učešće poljoprivrede u GDP krajem 1980-tih iznosi 3. između ostalog.8. posebno poslije istočnih proširenja. Poljoprivreda je važan segment integralnog ruralnog razvoja. dok su teritorijalne razvojne politike kofinansirane od strane članica i regija. Politika ruralnog razvoja EU 8. javnom zemljištu. model industrijalizacije. postala šire poznata tek 1987. veza sa okruženjem itd. održavanje ekološke ravnoteže između čovjeka i prirode koja. energetici itd. Stvaraju ih lobiji koji poljoprivredu vide kao sektorski prioritet. mjerenje efikasnosti ruralnih teritorija definiše osnovne makroekonomske pokazatelje i ruralne agregate (Ibidem. koji nije moguće precizno definisnti. teritorijalno zaokružena. turizam. uključuje regionalne razvojne programe strukturnih fondova sa prioritetnim regionalnim ciljevima Objectives 1 (ranije 1 i 6). koncentracija i ultra brzi razvoj urbanih i industrijskih centara pokazao je slabosti u odnosu na decentralizovani model uravnoteženog razvoja. a krajem 1990-tih oko 2%. 212 Goran Popović u svome radu. To je generisalo i razlike unutar birokratije Generalnog Direktorata za Poljoprivredu ali i razlike izmedju DG Agri i DG Regio. Uvod i teorijski aspekti Koncept integralnog ruralnog razvoja je relativno nov u teoriji i praksi privrednog razvoja i zbog toga se tretira kao novije poglavlje teorije razvoja. Rio deklaracija). Slično je i sa terminom agrarna ekonomija (AE) koji je prethodio terminu ruralne ekonomije. a krajem 1990-tih svega 4. kada je zvanično objavljena u izveštaju Brundtland (Gro Harlem Brundtland) komisije – svjetske komisije za okruženje i razvoj pod nazivom "Naša zajednička budućnost" (WCED: Our common future). 213 Kontinuirani pad učešća poljoprivrede u GDP EU se vidi iz: zaposleni u poljoprivredi krajem 1980-tih čine 8%. već i na ruralnu privredu. sektorska poljoprivredna politka je najveći pojedinačni element budžeta EU (oko 40%). 210 Mnoge članice imaju nacionalne programe teritorijalnog (regionalnog i ruralnog) razvoja. Tako je stvoren novi model razvoja koga neki nazivaju i “ruralna industrijalizacija. edukaciji. Danas su prisutne kritike CAP. obrazovanje i permanentnu obuku. socijalnom blagostanju. Ruralna ekonomija je "integralna (multisektoralna). Ruralna ekonomija. Jer. šumarstvu. trgovini. prije svega. "Ruralna ekonomija" je relativno nov termin. Ona je međutim. rudarstvo.5%. Njemačkoj. infrastrukturi. 211 Mnoge zemlje OECD vode rasprava o širem i užem modelu ruralne politike. savremenog modela održivog 209 razvoja. što je dovelo do teritorijalnog pristupa ruralnoj politici. Ali.

podržavala lokalne programe i inicijative. Tako najrazvijenije zemlje počinju primjenu ovog razvojnog modela (Japan. koju čini skup brojnih međusobno povezanih djelatnosti i aktivnosti. p. 107 . Interesantan primjer je proizvodnja vina. Namara. a Francuska ima rast zaposlenosti na ruralnim područjima. To je olakšalo poziciju vlade i regionalnih vlasti pred domaćom javnosti i opravdalo poreska izdvajanja. Bez obzira što je Španija već bila uspješan proizvođač.111 (u Z. ukazuje na razlike među članicama u nekim istorijskim etapama njihovog razvoja. broj 1-2/1988. 218 O frikcionoj i strukturnoj nezaposlenosti vidjeti u Burda i Viploš.” Prvi projekti su se odnosili na komunalni razvoj. 48). str. uz marketing pristup plasmanu vina na svjetsko tržište. socijalnih. Agrarna ekonomije. savremeni ruralni razvoj nije moguć bez institucionalnih pretpostavki. ekonomska kolebanja u agrarnom kompleksu.(Ibidem). Ona je utkana u osnove američke spoljne politike. uz korišćenje velikih količina mineralnih đubriva i odgovarajućeg načina upotrebe vode preko irigacionih sistema. visine nacinalnog 215 dohotka. Francuski model je karakterističan po tome što obrazovanje prilagođava lokalnoj privredi u cilju otvaranja lokalne berze rada i prilagođavanja školskog sistema rastućoj tražnji u ruralnom sektoru. Zatim dolazi "Program zelene revolucije" koji ima za cilj rast proizvodnje hrane. print in Radical Agriculture. institucionalnih. zelena revolucija je daleko više od razvoja jedne biljke i genetike. Francuska. uredjenja prostora. koristi prirodne resurse. već i zbog toga što se ponuda i tražnja radne snage na tržištu rada 218 usaglašavaju sa ponudom i tražnjom određenih kadrovskih profila. N. ovim pristupom se stopa nezaposlenosti ne smanjuje. i to onaj rast koji je kombinacija novog sjemena. ispoljavajući se tako kao integralni dio njenih poslijeratnih nastojanja da socijalne revolucije drži u određenim granicama koje bi svijet profita činile bezbjednim. FAO i Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) organizuju simpozijum "Poljoprivredne institucije za integralni ruralni razvoj. Ciljevi su integralni. str. Glasnik poljoprivredne proizvodnje. nedostatak infrastrukture. ed. Vlada Španije je posebnim programima ulagala u industrijske pogone na ruralnim područjima. afirmiše se kao uspješan izvoznik vina i drugih poljoprivrednih proizvoda. by R. Iskustva razvijenih zemalja zavise od veličine. Francuska je među prvima primjenila ruralnu politike u cilju međusektorske orijentacije razvoja ruralnih područja.. prerade i plasmana broj 12/88. god. 215 Vidjeti više u: Antonio Vasquez Barquero. Glasnik poljoprivredne proizvodnje. razvoja seljačkih imanja. Nastanak i razvoj ruralne politike u EU Istorijski. nudi vrhunske turističke usluge itd. posebno turizam. samo zbog otvaranja novih radnih mjesta. Makroekonomija.. Tako počinju ulaganja bogatih prema siromašnim. Vujatović -Zakić. Rezultati su se ogledali u novim radnim mjestima koja su nastjala kao rezultat korišćenja prirodnih resursa i ekspanzije malih i srednjih preduzeća itd. 42-45. spriječavanja migracija. teritorijalno zaokruženu seosku privredu. Integralni karakter ruralnog razvoja je određen interakcijom ekonomskih. zatim strateške ciljeve. demografskih i ekoloških komponenti. str." Realnija vizija koncepta integralnog ruralnog razvoja (IRR) se javlja početkom 1970-tih. god.) u cilju valorizacije ruralnih područja.York 1976. Primjer Španije koja (u odnosu na najrazvijenije članice Zajednice) nije imala dovoljno kapitala za rješavanje nagomilanih problema u ruralnom sektoru. 216 214 Michael Perelman: The Green Revolutin.. Koncept omogućava korišćenje ogromnih prirodnih potencijala. Karakterističan geografski i geostrategijski položaj. Jer.6. uglavnom pšenice i pirinča. Izvoz vina i konjaka poslednjih decenija je eksterno konkurentan. raste tražnja u sektoru usluga itd. 216 Vidjeti više u: Christina Kovachazy. Posljednjih decenija Španija ostvaruje relativno stabilan rast. Inicijative za lokalni razvoj. Unapređenje je rješeno projektima ruralnog razvoja. 217 U Francuskoj je još polovinom 1970-tih formiran Međuministarski odbor za razvoj sela.8. 38-41. potrebno je utvrditi ciljeve i aktivnosti poslije analize postojećeg stanja. Harper Colophon Books. nezaposlenost. Jer. Ruralna ekonomija i ruralni kompleks su sinonimi za integralnu. mjesta poljoprivrede i dr. U Rimu 1971. No. razvija malu privredu. i konačno. Španija i dr. dislokacije manje 217 prljavih industrija itd. bilo je neophodno adaptiranje sortimenta tržišnim trendovima. koje treba da prate zakonske pretpostavke i rad institucija. prerade i plasmana. Međutim. učinili su Španiju interesantnom za primjenu strategije ruralnog razvoja. god.2. Interesantno je 214 navesti jedan aspekt definisanja zelene revolucije : "Obično se smatra da je zelena revolucija ono što danas podrazumijeva ubrzani rast poljoprivredne proizvodnje u zemljama trećeg svijeta. Postupak formulisanja seoske politike. SAD. Beograd 1988." a koncept podržava i Mc. Merril. American Agriculture in the Third World. Švedska. ideju razvoja slabije razvijenih regiona rađa pokret ”Životni standard” lansiran u projektu “Osnovnih potreba. Sistem obrazovanja je u funkciju smanjenja frikcione i strukturne nezaposlenosti. Švajcarska. prva je potrbno odrediti prioritete..

Evropski model razvoja ruralne ekonomije. Temelj politici ruralnog razvoja EEZ je postavljen 1968. god. Manšoltovim (Mansholt) planom, koji se vezuje za modernizaciju poljoprivrede strukturnim reformama proizvodnje, prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda, kroz tzv. "zajedničke akcije" finansirane 219 fondovima Zajednice. Plan polazi od dvije tvrdnje: prve, da "politika netržišne podrške cijenama sama po sebi ne može riješiti fundamentalne probleme poljoprivrede", i druge, da su cijene u Zajednici "previsoke da 220 bi omogućile izvoz po zadovoljavajućim rezultatima." Ciljevi Manšoltovog memoranduma su bili: brža adaptacija poljoprivrednih struktura, utvrđivanje regionalnih razlika i mjere za manje razvijena područja čime Zajednica uvodi teritorijalni pristup radi ostvarenja ekonomske, socijalne i prirodne ravnoteže u poljoprivredi i 221 drugim djelatnostima. Uspostavljena politika je izgrađivana reformisanjem Zajedničke agrarne politike (CAP). Zvanični početak snažnijeg uticaja politike ruralnog razvoja na evropskom prostoru, prezentiran je 222 dokumentom "Budućnost ruralnog društva."

8.6.3. Reforme strukturnih fondova
Reforma Strukturnih fondova ("Delors I package" and "The single Act: a new frontier for Europe, od 1987.), izvršena je 1988. god. u cilju stvaranja jedinstvenog, ujedinjenog ekonomskog područja Evrope, kome je imperativ redukcija međuregionalnih razlika. Ovaj pristup kompletiraju Mekšerijeve reforme (MacSharry 223 reforms) CAP iz 1992. god. koje su iste godine potvrđene Mastrihtskim dogovorom (Maastricht Treaty). U njemu su dodate riječi "uključujući ruralna područja." Prateći dokument Mastritskog dogovora je Delorov paket II (Delors II package) iz 1992. god. kojim se preko politike ruralnog razvoja farmerima omogućava da ostanu na posjedu, obezbjede diversifikaciju zaposlenosti, planiraju razvoj u lokalnim zajednicama i štite 224 životnu sredinu. U paketu "Dolores II" ruralni razvoj postaje ključni element ekonomsko-socijalne kohezije. Reformama CAP, EEZ je aktivnosti reorganizovanih Strukturnih fondova poslije 1988. god. usmjeravala prema ruralnom razvoju. Lansirani su ciljni programi (regional and horizontal objectives). Regulativa je proširivana da bi zadovoljila dva cilja u okviru "Ciljnog programa 5" (Objective 5): prvo, podrška ruralnom razvoju (regionalni ciljni programi 5b), te prilagođavanje i diverzifikacija poljoprivredne proizvodnje (horizontalni ciljni programi 5a). Veza između strukturne politike u poljoprivredi i šireg teritorijalnog pristupa uspostavljena je "Ciljnim programom 1 i 5b" (Objectives 1 and 5b) u okviru Strukturnih fondova. Strukturna politika Unije proističe iz reformi Strukturnih fondova uspostavljenih "Ciljnim programima" 1, 2, 5b i 6. (Objectives 1, 2, 5b and 6) primenjivim u posebno definisanim regionima. Tu su priključeni i horizontalni "Ciljni programi" pod oznakama 3, 4 i 5a (Objectives 3, 4 and 5a) primjenjivi širom Unije. Regionalni pristup omogućava alokaciju sredstava ka regionima specifičnih problema i priliku da Strukturni fondovi Zajednice kombinuju svoje resurse. "Ciljni programi" 5a služe za strukturno prilagođavanje poljoprivrede i primjenjivani su horizontalno van "Ciljnih programa" 1 i 6. U okviru programa 5a od izdvojenih 5438 mil. ECU (cijene 1994.) iz EAGGF za period 1994-1999. god. najveći dio je distribuiran na kompenzatornu podršku manje favorizovanih područja (oko 36%) što naročito dolazi do izražaja u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Luksemburgu. Na podršku mladim 225 farmerima odlazi 23% sredstava (Belgija, Francuska) .

Strukturni fondovi: Fond za evropski regionalni razvoj (ERDF), Evropski socijalni fond (ESF) i Garantni fond (EAGGF) sa dve sekcije ("Guarantee" and "Guidance"). 220 Rural Developments, European Commission for Agriculture (DiG VI), CAP 2000, Working Document 1997., p.2. 221 Vidjeti više: Z. Vujatović-Zakić i Ž. Stojanović: op.cit., str. 215-216. 222 European Commission COM/88, Final 28.07.1988: "The future of rural society", Brussels 1988. 223 Mekšerijeve reforme su važne za redukcije subvencija u poljoprivredi, naročito regulative o tzv. Pratećim mjerama CAP. Među njima su: ranije penzionisanje farmera, izvlačenje zemljišta iz poljoprivredne proizvodnje (set-aside) i redukcija proizvodnje hrane, podizanje manjih prirodnih parkova, agro-ekološke mjere i očuvanje seoskog ambijenta. U praksu se uvodi i organska poljoprivreda. Ovo vodi podršci ruralnoj ekonomiji direktnim novčanim stimulacijama iz FEOGA (Fond za cjenovnu podršku). O ovome vidjeti više u: Pamela M. Barnes and Ian G. Barnes, Environmental Policz in the European Union, University Press, Cambridge, 1999., p 17. 224 European Commission: From the Single Act to Maastricht and Beyond: the Means to mach our Ambitions, Com (92) 2000 final (11 Feb,), Brusselo 1992. 225 Rural Development, European Commission, p. 61.
108

219

O ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja brinu regionalni "Ciljni programi," temelj savremene strukturne politike EU, odnosno politike ruralnog razvoja: Ciljni program 1 (regionima koji zaostaju ekonomski i GDP manjim od 75% prosjeka EU), ciljni program 5b (ruralna područja nižeg ekonomskosocijalnog nivoa, visokom nezaposlenosti, niskim dohotkom i demografskim problemima i ciljni program 6 (za sjeverne regione iznad 62-ge paralele i gustinom naseljenosti ispod 8 stanovnika po km²). EU u oblasti ruralnog razvoja kontinuirano provodi aktivnosti preko nadležnih institucija sa regulativom 226 Savjeta (Council Regulation). Tu su i brojne lokalne inicijative. Pored programa Liderove inicijative (The Leader Community Initiative Programme) vrijedno se osvrnuti na Kork deklaraciju i Agendu 2000, iz koje je proizašao Berlinski sporazum. Leader Initiative je program razvoja ruralnih područja EU, lansiran 1991. god. "otvarajući nove vidike za 227 Metodološki je pomogao širenje novog načina olakšica i strategije ruralni svijet i ka ruralnom svijetu." ruralnog razvoja na osnovama sedam komponenti: uvećanju lokalnih potencijala, utemeljenju teritorijalne strategije, pristupu od baze do vrha, integralnom ili multisektorskom pristupu, decentralizaciji i menadžmentu finansijskih sredstava, horizontalnom i privatno-javnom partnerstvu i umrežavanju. Princip "odozdo na gore" jača ulogu lokalnih akcionih grupa (Local Action Groups-LAGs) i organa lokalne uprave. Leader vrjednuje tri komponente za dobijanje sredstava iz Strukturnih fondova i drugih sredstava: inovativni pristup prema ruralnom razvoju, razmena know-how i međuregionalna saradnja. Tranzicija Leader I u ambiciozniji Leader II nije bila laka. Decentralizacija, kao princip Liderovih programa dovodi do povećanja birokratskih procedura, što usporava plaćanje odobrenih sredstava korisnicima. Uspjeh Leader I je učetvorostručenje sredstava alociranih Lideru II (1994-1999. god.). Najveće zemlje, Francuska, Velika Britanija i Njemačka malo koriste preporuke Leader u primjeni i modifikaciji vlastite organizacije. Slično je u Holandiji, Belgiji, Danskoj, Austriji i Švedskoj čije vlade redukuju uticaj Leader-a na ruralna područja zbog nepovjerenje koje nastaje uplitanjem Unije i činjenica da su neke od ovih zemalja već praktikovale slične metode i prije Leader-a. Suprotno, motivisane zemlje kao Španija, Portugal i Irska koriste Leader, koji inspiriše nacionalne programe ruralnog i regionalnog razvoja. Deklaracija Kork (Cork Declaration) je usvojena 1996. god. na Evropskoj konferenciji o ruralnom razvoju 228 (European Conference on Rural Development). Na skupu su utvrđeni politički pravci daljih aktivnosti u provođenju ruralne politike i razvoju ruralne ekonomije. Deklaracija potvrđuje potrebu da građani Unije treba da plate kako bi Zajednica ostvarila uravnoteženiji i održivi rast, kako bi se podigao kvalitet života i ujednačili uslovi socijalne politike, zdravstva itd. Ruralno se često povezuje sa seoskim, jer su seoske teritorije po kritrijumima Unije, najčešće ruralna područja. Zato je i Konferencija u Korku održana pod motom "živjeti na selu." Deklaracija ima devet tačaka zasnivanih na slijedećem: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Održivi ruralni razvoj je jedan od prioritetnih zadataka Unije. Ruralni razvoj mora biti multidisciplinaran i multisektorski. Podrška rastu i diversifikaciji ekonomsko-socijalnih aktivnosti održivog razvoja. Postojanje privatne i zajedničke inicijative u inves-ticijama, tehničkoj pomoći, servisima, infrastrukturi, obrazovanju, obuci, informacionim tehnologijama i dr. Razvoj se zasniva na principu subsidijarnosti regionalnih i nacionalnih nivoa. Principi jedinstvenosti, jednostavnosti, fleksibilnosti i decentralizacije. Politike treba biti koherentna, bazirana na trans-parentnim procedurama i integrisana u pojedinačne programe ruralnog razvoja.

Od početka 1990-tih zemlje članice EU preduzimaju određene inicijative usmerene na preobražaj ruralnih područja. U ovo vrijeme poznate su inicijative Zajednice: Leader, Interreg, Regis, Envireg, Pease i Posei. 227 Marjorie Jouen, The European Rural Model, Leader Magazine No 25, winter 2000/2001., p. 5. 228 Plumb H; The Cork Declaration – A Living Countryside, Rural Europe – Future perspectives, Cork 7-9. 1996.
109

226

▪ ▪

Korišćenje lokalnih izvora sredstava za finansiranje u ohrabrivanju lokalnih razvojnih projekata. Sredstva treba usmjeravati u mala i srednja preduzeća. Tehnička pomoć, obrazovanje, obuka, komunikacije, uspostavljanje poslovnih odnosa sa ruralnim područjima i praćenje provođenja mjera ruralnog razvoja EU.

Očigledno je, da je Deklaracija iz Korka dala snažne političke poruke i operativne smjernice u daljoj izgradnji koncepta ruralne politike EU. Agenda 2000. To je najvažniji dokument Komisije posle MekŠerijevih reformi (MacShary Reform 1992.) 229 koji tretira buduću CAP. Ovaj projekat otvara nove perspektive ruralne ekonomije. Prioritetno se bavi reafirmacijom političkih prioriteta ekonomske i socijalne kohezije na cjelokupnom prostoru Zajednice. ▪ ▪ ▪
230

Agenda 2000 pokriva:

osnaživanje zajedničke politike u ruralnom i ukupnom razvoju i budućim proširenjima; finansijsku podršku područjima planiranim za razvoj ekonomske i socijalne kohezije i na teritorijama sa GDP "per capita" ispod prosjeka Zajednice; sredstva Strukturnih fondova koji će pratiti ovu aktivnost. Koristiće će ih 15 zemalja članica. Za korišćenje su utvrđeni kriterijumi. Oni se odnose se na stanje GDP, zapošljavanje, produktivnost rada, infrastrukturu, strukturne probleme itd. Kriterijumi su procenat naseljenosti ispod određenog novoa, neprilagođenost sistema obrazovanja, obuke i zapošljavanja. Agenda podržava države koje će postati članice Unije, pa je ruralni razvoj važan i za zemlje kandidate. Ovo je i novi evropski pogled na budućnost. Obim sredstava pomoći za politiku ruralnog razvoja je dodatna potvrda, da u određenim okolnostima ovaj pristup ima prednost u odnosu na konvencionalne razvojne modele.

Od raspoloživih Strukturnih fondova 5% se usmjerava za zajedničke inicijative. Članice sa GDP "per capita" manjim od 90% prosjeka Unije koje su pristale na treću fazu EMU su zadržale pravo upravljanja tim fondom. Fond koji je imao godišnji budžet oko 3 mlrd. ekija kontinuirano se koristio za podršku projektima na području izgradnje transevropske mreže i transportne infrastrukture. Odnos sa evropskom poljoprivredom. Agrarni Savjet 1999. god. postiže sporazum o suštinskim 231 reformama CAP vezanim za period priključenja novih članica EU. U direktnoj vezi sa ovim sporazumom je Fišlerova reforma, koja predviđa da izdaci za poljoprivredu ne prelaze više od 74% rasta GNP. Ipak, Fišlerova 232 reforma je dobila i amandmane (Savjet u Berlinu 1999. godi.). Agendi 2000 uočava da je "osnovna razlika između evropskog i modela poljoprivrede naših glavnih konkurenata u multikulturalnoj prirodi evropske poljoprivrede i njene uloge u ekonomiji, okruženju društva i očuvanju prirodnih predjela iz čega proizilazi 233 potreba podrške održanju poljoprivredne proizvodnje širom Evrope i očuvanju farmerskih dohodaka." Agenda 2000 u Berlinskom sporazumu zahtijeva da se kao osnova uzme koncept multifunkcionalnosti evropske poljoprivrede, koji od farmera ne traži da se isključivo bave poljoprivrednom proizvodnjom, već insistira na aktivnostima ruralne ekonomije (šumarstvo, turizam, zanatstvo, zaštita ambijenta itd.) uz naknadu 234 za zaštitu poljoprivrednog okruženja agroekološkim mjerama. Ovo jača poziciju EU u pregovorima unutar WTO.

Decembra 1997. god. Savjet Evrope na prijedlog Jacquesa Santera usvaja AGENDU 2000 kao osnovu reformi CAP čime se otvaraju nove perspektive ruralne razvojne politike. Osnovni cilj ove reforme, prihvaćene u Berlinu (mart 1999. god.) je da se CAP unaprijed prilagodi proširenju na Istok kako bi se ono učinilo mogućim i bezbolnijim. 230 CEC (1997), Agenda 2000 vol 1: For Stronger and Wider Union; vol 2: Challange of Enlargement; vol 3: Opinions of the European Commission on the Applications for Accession. 231 Agricultural Council, Political agreement on CAP reform, Agricultural Newsletter, Special edition 11. 1999. 232 Vidjeti u: COM (1999), Presidency Conclusions: Berlin European Council 24 and 25 March 1999. 233 Vidjeti u: Agenda 2000, Bulletin EU, No 5/97, Brussels 1997; Explanatory Memorandum: The Future of European Agriculture, Brussels 1998; Evolution of Financial Impact of the Commission Proposals Concerning the Reform of the Common Agricultural Policy, Agenda 2000 (2000-2006), Brussels 1998. 234 Ekonomske aspekte agroekoloških mjera naći u: Popović Goran, Makroekonomski aspekti agroekoloških mjera u EU, Ekonomika poljoprivrede, Beograd, 2009. god.
110

229

). R. Ipak. Barnes and Ian G. Članice EU su u ovu kategoriju mogle uvrstiti specifična područja (brdsko-planinska područja. Ovo ne obezbjeđuje makroekonomsku poziciju razvojnoj ruralnoj politici na nivou Unije. realne zarade itd. što u je krajnjoj liniji EU vodilo u konflikte sa WTO. CAP ima makroekonomski značaj. ali to može biti slučaj u regionima koji nisu razvijeni. 225.Redukcije cijena poljoprivrednih proizvoda u Berlinskom sporazumu nisu nove u reformi CAP. ili utiče na inflaciju preko cijena poljoprivrednih proizvoda). tako i budućih plaćanja. opstaju komune i čuva tradicionalni ambijent. 111 . ruralna politika je jednim svojim dijelom i koheziona politika. Ipak.14. Iz prethodnog se može zaključiti da je ruralni razvoj snažno inkorporiran u CAP. Tabela 8. pa zato ima i obilježja regionalne politike. Drugo. i prat. ne samo zbog visine podrške (npr. nego i snažnog uticaja na stanje spoljnotrgovinskog bilansa i spoljne ravnoteže. Fišlerova reforma je proširila šemu manje favorizovanih područja.) gdje se obrađuje zemljište. Naravno. što se može vidjeti iz tabele 8. evra. 2000 40920 36620 4300 2001 42800 38480 4320 2002 43900 39570 4330 2003 43770 39430 4340 2004 42760 38410 4350 2005 41930 37570 4360 2006 41660 37290 4370 Izvor: Pamela M. bilo bi pretenciozno makroekonomski značaj CAP svesti samo na ove dimenzije. Barnes. jer ova zajednička politika utiče i na budžet. jer slabljenje veza poljoprivredne proizvodnje i podrške cijenama poljoprivrednih proizvoda (podsticaja za intenzivnu proizvodnju koja ohrabruje farmere za maksimalno korišćenje resursa) počinje Makšerijevim reformama (1992. prioritetne su njene relacije sa poljoprivrednom politikom.: Plan trošenja budžetskih sredstava EU (mil.) Mjere Ukupno CAP bez R.R.R. kako kod tekućih. cijene iz 1999. reguliše se agregatna tražnja. može se konstatovati da su izdvojena sredstva podrške ruralnom razvoju značajna i relativno stabilna. Tendencije i strukturni odnosi između CAP i ruralnog razvoja nisu mijenjani ni u novijem periodu. stopu nezaposlenosti. Moglo bi se reći da je on važan konstituent Zajedničke agrarne politike.14. a po kriterijumima koriste sredstva znatno veća od svog outputa. p. Kontinuitet ovih politika ukazuje na volju EU da ih održi bar na postojećem nivou. smanjenje podrške poljoprivredi nije takvo da bi dovelo do većeg uvoza u odnosu na domaće proizvode. No. U ovoj šemi nadoknada za životnu sredinu izostavljen je "princip zagađivač plaća" (polluter pays principle – PPP). mj. Upravo ova isprepletenost sa ostalim zajedničkim i nacionalnim politikama omogućava ekskluzivitet ruralnoj politici EU. teški klimatski uslovi i sl. Obzirom na dominantno učešće CAP u budžetu EU. Iz prethodne tabele se uočava da učešće ukupnih sredstava za podsticanje ruralnog razvoja iznosi oko 10% ukupnih sredstava za finansiranje CAP.

Liberalizacija kretanja roba i usluga. autor elaborira i odnose u oblasti konkurencije. Banja Luka. Monetarna unija je decidno determinisan sistem u kojem se odluke monetarnih vlasti moraju striktno provoditi u ekonomskom okruženju koje još uvijek nije potpuno harmonizovano. god. Oxford Univrsity Press. Ako je ideja o evropskoj koheziji poslije Drugog svjetskog rata bila fundirana i na potrebi za mirom i bezbjednosti. 237 Ovu vezu utvrđuju Richard Baldwin&Charles Wiplosz. Iako ne treba zanemariti bezbjednosne. itd. Upravo zbog složenosti i političke osjetljivosti monetarne sfere. Ekonomska i monetarna integracija Evrope. Beograd. koje su obično plod rezistentnosti političkih struktura i želja nekih vlada članica. Gordana Čenić-Jotanović. Nikola Špirić. 2006. 2007. 2006. Springer. Beograd. 2007. kapitala. Oxford. Mike Artis&Frederick Nixon. konfederalnih ili zajednica država. Ekonomski fakultet. 2000. i zemlje koje ne mogu a htjele bi.. Ekonomski fakultet. pa je u EU monetarnih sistema. John Pinder. Evrosistem kao vrhunsko dostignuće moderne epohe ima specifične pretpostavke i ciljeve funkcionisanja. De Grauwe. učvršćeni su stubovi razvoja i opstanka EU. Razvoj zajedničkog tržišta nije moguć bez monetrane politike EU. unutrašnje i spoljnopolitičke. Međutim. EMU je endemska asocijacija koja se prvi put javlja na ekonomskoj sceni.9. Zato se u evrointegracijama javljaju dvije ekonomske substrukture: monetarni sistem (MS) i monetarna unija (MU). danas je ona potpuno okrenuta ka ekonomiji. Oxford University Press. Institucionalno konstituisanje Evropske monetarne unije (EMU) se događa u kasnom periodu njenog 236 postojanja i još nije u potpunosti završeno i prihvaćeno od nekih najvažnijih članica. 2008. 112 235 237 . The Economics of the European Union. Evropska monetarna unija. Ekonomski fakultet u Beogradu. god. Zato su pregovori o monetarnim pitanjima komplikovani i politički osjetljivi. Ekonomski fakultet. ali i drugi autori koji pišu o evropskim integracijama. O tome najbolje govore uslovi prijema za nove. Monetarna unija je složeni oblik institucionalizacije ekonomskog prostora i jedno od najsloženijih i najznačajnijih komunitarnih dostignuća. god. 238 U knjizi Carliberg Michael. FED. Netherlands. ipak su dominatne 238 ekonomske dimenzije evropskih integracija. sa posebnim osvrtom na ECB. nezamislive su bez autentičnih 235 Monetarna politika je ključna za provođenje opšte ekonomske politike. federalnih. Oni su sublimirani u makroekonomske indikatore ekonomske uspješnosti (kriterijume konvergencije). Dakle. O monetarnim sistemima vidjeti u: Miljković Dejan.1. O ekonomskim sistemima vidjeti u: Bajec Jurij. da autonomno rješavaju probleme makroekonomske stabilnosti. S druge strane. 2007. 2008. European Union. i Mike Artis&Frederick Nixson. evropski monetarni sistem je zatvoren za zemlje koje ne mogu ispuniti nametnute uslove pristupanja. Nije teško primjetiti da uz politiku širenja na istok. 236 O EMU vidjeti u: Vujo Vukmirica. centralne banke Njemačke i Francuske. Banja Luka. Isto tako. god. Ekonomski razlozi su osnovni pokretači osnivanja EMU. CID. Devizni kurs i devizno tržište. Građevinska knjiga. Monetary and Fiscal Policies in the Euro Areas. centralna bankarska institucija je politički samostalna (posebno u kontroli inflacije). još ima tendencija zadržavanja nekih ovlašćenja od strane nacionalnih banaka. The Economic of the European Union. Zajednica nije uspostavila ni jednu sličnu stratešku promjenu koja otvara nove društvene horizonte. Miroslav Prokopijević. Zemlje osnivači su od EMU očekivale veliku korist na širem ekonomskom planu i jačanju komunitarnosti. The Economic of Monetary Integration. Kao rezultat.. Optimalno funkcionisanje slobode kretanja kapitala nije moguće bez harmonizovane monetarne politike. 2004. CID. socijalne i druge aspekte zajedništva. Oxford University Press. i dr. ali još uvijek nedovoljno centralizovana i segmentirana. 2005.. usluga i ljudi. Ovo se posebno odnosi na noviju istorijsku epohu. postoje zemlje koje mogu a neće. The Economics of European integration.. Oxford. EVROPSKA MONETARNA UNIJA 9. god. i obaveza kojih se pridržavaju postojeće članice EMU. da se inkorporiraju u evropski monetarni sistem. Međunarodni ekonomski odnosi. ovi procesi dolaze poslije ustanovljenja drugih zajedničkih politika. Jednostavno. Savremeni privredni sistemi. Na slobodama kretanja roba.. P.. 1992. te slobodno cirkulisanje kapitala integrisanog evropskog prostora su ekonomski procesi. The McGrow-Hill Companies. zajedničke valute i održavanja trajnog poverenja prema njoj. klasifikovana u fundamentalne zajedničke politike. autori pišu o interakciji monetarne i fikalne sfere u Evrozoni. Osnove i teorija monetarnih integracija Ekonomije unitarnih. Oxford University Press.

London. The European Monetary Sistem in the 1990s. tako i trgovinskih. Grafikon 9. jedna vrsta cost-benefit analize. Policy Problems of a Monetary Union. Nesporno je da integracioni procesi djeluju na promjene ukupne dobiti i troškova. Teorijska osnova EMU je zasnovana na nekim ključnim momentima specifičnim za evropske monetarne integracije. London. carinskih itd.. članice su izgubile mogućnost kreiranja deviznog kursa prema drugim članicama. in Paul de Grauwe and L. Longman. 62-65. 2004.: Koristi i troškovi monetarnih integracija 239 O ovoj problematici videti više u: Krugman.1. Koristi i gubitci od uvođenja monetarne unije prikazani su Krugmanovim dijagramom (9. 240 Izvor: Krugman.2. Osnova koju koristi Krugman je primenjiva za integracije širom svijeta. koji su u konačnom. MMF i OECD. Grafikon 9. kako monetarnih. Uniji raste uticaj i u Svjetskoj banci. Novi Sad.: Krugmanov dijagram koristi i gubitaka monetarne unije 240 Koristi i gubici (troškovi) monetarnih integracija su predstavljeni postotkom outputa duž ordinatne ose.Današnja EMU ima veliki uticaj na svjetsku ekonomiju preko jedne od najvažnijih svjetskih valuta. dok je stepen integracija na apscisi predstavljen učešćem trgovinske razmene unutar unije u nacionalnom outputu. ali i izvan nje. Prije svega. On simplificirano objašnjava koristi i troškove monetarnih integracija u zavisnosti od intenziteta integracionih procesa. in Paul de Grauwe and L.). 239 Grafikonu 9. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Ova odricanja su kompenzovana brojnim koristima od jedinstvene valute šireg ekonomskog prostora.2. Papademons (eds. je modifikacija Krugmanovog grafikona. što dodatno potvrđuje hipoteze na kojima je ovaj pristup fundiran. Od stepena integracija zavise koristi i nedostaci.). god. P. Papademons (eds. poslije pristupanja Uniji. Danas se javljaju ideje o novim monetarnim unijama.1. str.. Ekonomija monetarne unije (prevod s engleskog). god. Krugman i teorija evropskih integracija.. The European Monetary Sistem in the 1990s. 1990. 113 . Policy Problems of a Monetary Union. P. i Paul de Grauwe. što je motiv svih integracija. 1990. Longman.). Teorijskom rasvjetljavanju ovog problema doprinosi i Krugmanov pristup.

Smanjenje tržišne diskriminacije. Ipak. dostizanjem take u č (İopt) ekonomija EU i njen monetarni sistem i dalje tee desno od nje. 243 Ovo je tzv. Koristi za članice monetarne unije su veće ako je veći stepen monetarnih integracija. veću korist od monetarnih integracija imaju zemlje sa manje produktivnim sistemom razmjene deviza. suština analize su relacije evropskih zemalja prema monetarnim integracijama. tačnije. oni su i svjetski ekonomski fenomeni.2% GDP Zajednice. Dijagram ukazuje da rast stepena integracija smanjuje gubitke (troškove) u novoj uniji. Teorijski. pa se i zbog toga evropske zemlje lakše odriču monetarnog suvereniteta. Drugo. Dalje. relevantne za procese monetarnih integracija u EU. Nagib krive gubitka (troška) je negativan zato što rast ekonomskih integracija doprinosi većem ušešću uvezenih dobara. Ovo stanje pretpostavlja stvaranje pritiska na cijene i rast inflacije 243 što narušava opštu makroekonomsku ravnotežu. pa su reakcije cijena i zarada na promjene deviznog kursa izražene. Kada između kamatnih stopa i stopa inflacije postoje disproporcije može se dogoditi da realne kamatne stope padnu. Zaključak. s jedne strane. Ova korist zavisi od politike deviznog kursa evra. između koristi i gubitaka (troškova)İopt. Već je naglašeno da Izgradnja složenog monetarnog sistema EU dolazi tek poslije integracija i uvođenja zajedničkih politika. Ona postaje tržišni arbitar segmentiranja tržišta. Ipak. 242 Prvobitno. Slijedeće. Teorijski.Dakle. Waltersova kritika (1986) premo kojoj se može ugroziti antiinflaciona disciplina i situacija okrenuti prema inflacionom pritisku. jer ulaze u zon u integracija u kojoj su ž koristi veće od gubitaka (troškova). javljaju se pozitivni efekti ekonomije obima koji rastu širenjem EU. To doprinosi evropskim firmama da brzo i efikasno donose investicione odluke i eliminišu rizik promjena deviznih kurseva. Uklanjanje trgovinskih barijera utiče na viši stepen konvergencije nominalne kamatne stope. mogu se generisati i druge ekonomske tendencije. pretpostavlja se da većim stepenom integracije raste učešće ukupne razmjene u GDP. Nesporni su pozitivni efekti koji se javljaju zbog posjedovanja evropske valute od strane zemalja van EU (npr. Ovo djeluje na nagib krive korisnosti Krugmanovog dijagrama. posebno u cijenama dobara na tržištu EU je korist koja proizilazi iz upotrebe zajedničke valute kao mjerila cijene i mjerila vrijednosti. kriva korisnosti integracija je direktno proporcionalna sa ukoliko je integracija potpunija i šira. Stabilnost realnog deviznog kursa dovodi do nižih premija od rizika uključenih u realnu kamatnu stopu itd. Jasno je. Sublimacija najvažnijih faktora "cost-benefit" analize prilikom uvođenja zajedničke valute je složenija od zaključaka pojednostavljenih prethodnih teorijskih primjera i postavki. transakcionih troškova. Jedna valuta omogućava investitorima alokaciju resursa prema principima ekonomije obima i optimalizacije agregatne ponude (proizvodnih kapaciteta). držanje rezervi u evru) što smanjuje nivo obaveznih deviznih rezervi ECB. Ove pojave stimulišu investitore za ulaganja u EU. Tada je prelomna tačka integracija. EMU i evro su najveća dostignuća evropske integracije. Problem je u potencijalnoj razlici niže inflacije i očekivanja sa finansijskog tržišta za stabilnom razmjenoma. Ovo umanjuje uticaj nominalnog deviznog kursa na kretanja outputa i cijena. Krugman determiniše fundamentalne elemete. da su gubitci manji 241 Suprotno. 241 114 . veličinom integracije. utvđivanju činjenica koje potvrđuju validnost Krugmanovog dijagrama kao teorijske osnove EMU. Komisija je za tadašnju EZ kvantifikovala korist od smanjenja transakcionih troškova pri prelasku na zajedničku valutu u iznosu od 0. Jak evro je i politički adut EU u globalnim ekonomskim i političkim odnosima i afirmaciji panevropskih interesa. Problem koji se javlja padom monetarne autonomije i posljedične konvergencije nominalnih kamata članica ERM je u tome da konvergencija kamata ne mora uvijek odgovarati konvergenciji inflacije. jedinstvena valuta amortizuje fluktuacije deviznih kurseva u EU. ali i očekivanja agenata. jer ulaskom u Uniju postižu veću korisnost od razvijenijih sistema. s druge strane. stabilnost realnog deviznog kursa utiče na međunarodnu konkurentnost. Na neki način. što će pritiskati rast novčane mase. 242 EU je prije i poslije monetarnih integracija kvantificirala ove koristi. prva korist od uvođenja zajedničke valute je pad troškova razmjene tj. Uz to.

To su godine uspostavljanja regionalne stabilnosti i "pariranja" američkom dolaru.Postoje pretpostavke i uslovi koje članice moraju ispuniti da bi EMU funkcionisala. Monetarnu politiku provode centralna banka.25% dogovorenih valutnih pariteta. upravo kada i dolazi do prvih operacionalizacija ideja o evropskim integracijama. Ideje. Konačno. građevinama. god.2. a slijedeće evropska obračunska valuta kojom se vrše izračunavanja poravnanja u EIB. Fiksiranje kurseva prema njemačkoj marki je značilo da su članice prihvatile stope inflacije na njemačkom nivou. najčešće strukturnog karaktera stvorile su uslove i potrebu za uspostavljanje autentične monetarne politike. Sedamdesete su godine fundamentalnih promjena. U EPU se "prebijanjem" deficit neke zemlje automatski pokrivao kreditom koji se mogao kretati u okviru kvota za određenu zemlju. 115 . kapitalnu kontrolu. Evropskom fondu za razvoj itd. Iste godine. nego i u primjeni antiinflacionih mjera. Uspješno funkcionisanje EMS je ubrzalo aktivnosti na uspostavljanju monetrane unije (MU). Savremena monetarna politika se javlja početkom druge polovine prošlog vijeka. Naravno. Tako se dolazi i do odgovora na pitanje. Poslije uspostave konvertibilnosti za desetak evropskih valuta. On se održavao na konceptu teritorijalnih i ekonomskih integracija (tada poznatih evropskih i dostupnih istočnih teritorija) čiji su dometi i danas vidljivi u čvrstim istorijskim dokazima. riječ je o slijedećem: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Mora postojati jedinstvena valuta i konvertibilnost valuta zemalja članica. Ugovorom iz Pariza iz 1951. Stari Rim nije bio samo pravno i vojno uređena država. Ipak. se osniva EZUČ. posljednjih decenija prošlog vijeka jeste kontinuitet istorijskih standardizacija poslovnih transakcija i tendencija ka monetarnim integracijama. 9. što se poslije strukturnih reformi i dogodilo. potrebno je prihvatiti učešće na integrisanom tržištu kapitala EU. Tako su smanjene mogućnosti monetarnih špekulacija i stvorene pretpostavke stabilne monetarne transformacije velikog obima. Pored slobode kretanja. god. uspostavljen je Evropski fond za monetarnu saradnju. zašto se monetarna politika učvrstila kao posljednja od komunitarnih politika? Početak procesa evropskih integracija pedesetih godine prošlog vijeka prati osnivanje EPU (Evropske platne unije) i kliring među tadašnjim članicama. Mastriht i zajednička monetarna politika EU. EPU prestaje sa radom 1958. arheološkim nalazištima i bogatstvom kovanih rimskih novčanica u najvećem dijelu današnjih teritorija EU. god. nalaze se na teritorijama mnogih članica EU ili država koje joj žele pristupiti. primjer ekspanzije njemačke marke kao opšteprihvaćene paralelne valute mnogih zemalja istočne i zapadne evrope. god. Evropska ekonomska zajednica. izbjegavajući striktnost praćenja njemačkog modela. sve navedeno utiče na neophodnu ravnotežu monetarnih agregata. ali su ipak u određenoj istorijskoj fazi bili dostatni za obavljanje razmjene i funkcionisanje monetarnog procesa. sistem centralnih banaka i harmonizovani fiskalni sistemi. EMS nije samo uspješan u stabilizaciji nominalnih deviznih kurseva. Novci iz perioda vladavine Napoleona i Austrougarske monarhije. dominantne svjetske valute. članice su mogle i redefinisati svoje paritete koristeći instrument kontrole tokova kapitala ili tzv. Tada su samo evrooptimisti vjerovali da će nekad zemlje zajednice evropskih država imati jedinstvenu monetarnu politiku sa zajedničkom monetom. Implementacije zajedničkih politika. god. U najkraćem. Transakcije je obavljala Banka za međunarodne obračune. Dozvoljene fluktuacije kurseva evropskih valuta se utvrđuju u granicama od +/-2. gasi. nastanak i razvoj EMS i EMU Istorija monetarnih integracija na području evropskih zemalja zadire u duboku prošlost. Obavezna je harmonizacija ekonomskog i političkog sistema i jedinstvo pristupa međunarodnom finansijskom tržištu. se udružuju u borbi protiv američkog dolara. ovi primjeri se ne mogu komparirati sa modernim monetarnim politikama. krajem osamdesetih počinje ukidanje kapitalnih kontrola i jača njemački uticaj u kreiranju EMS. Članice EEZ 1973. Ili. prestaje potreba za EPU i on se 1958. a Ugovorom iz Rima 1967. Ali.

januar 1999.392. god.3. Izveštaj se fokusira na pitanje pristupa MU. Švedske i Danske.666. Na sastanku u Madridu tokom 1995. Treća faza je nepovratno fiksiranje kurseva i ulazak u MU (ESCB već treba imati vlastite inicijative). EMU se kasnije pridružuju Grčka. Belgija 1.1.: Sadašnje članice EMU: Država Datum pristupanja EMU Austrija 1. Švedska i Danska ne ulaze u EMU svojom voljom. Tako je prelazna faza određena kao što stoji u izvještaju. god.487 10. Krajem 1996. Kipar 1. god. Njemačka se zalagala za fiskalnu disciplinu. u treću fazu se ulazi 1. Andora i San Marino mogu slobodno participirati u 245 evrozoni.Alternativa tog vremena su plivajući devizni kursevi. viši stepen kohezije traži stabilnije devizne kurseve. Italija. Vatikan. U pregovoroma.314. Ostale članice EU (pored navedenih zemalja) nisu pristupile EMU. Jer. a Francuska za ranije predložene datume i približavanje EMU na dva nivoa. uključio je faze iz izvještaja. Bugarskoj i Rumuniji.1999. Iako je bio jedini moguć. a sve članice Unije nisu postale članice EMU. Slovačka je pristupila EMU 1. Slovenija. god.3.1. Tokom 1988. Prva faza se odnosi na fluktuiranje u odnosu na ERM. dok Grčka ne ispunjava kriterijume. Značaj sastanka u Madridu. 116 .125. održava se Samit u Dablinu. Taj model se razlikovao u odnosu na druge inovacije u monetarnoj sferi. Irska i Finska.1994..866 766. Usposta-vljanem ESCB. U Madridu je odlučeno da se evropska valuta zove evro i procijenjeno da je novu valutu moguće fizički uvesti u opticaj 2002. Austrija. Grčka 1. sa većinom koja ispunjava kriterijume konvergencije (ako većina ne postoji ova faza kreće najkasnije 1. a prema podacima za period do 1997. god. Tabela 9. posebno u sektorima formiranja deviznih kurseva i fiskalne politike. prezentira osnovne podatke o članicama EMU. god. kada je na teritoriji te članice počela zamjena slovačke krune za evro. ako bi se članicama dozvolile povremene devalvacije. EMU je "de facto" profunkcionisala početkom 1999. januar 1999. god.6. uspostavljanjem Evropskog monetarnog instituta koji će se baviti uslovima za ECB. EMU je osnovalo 11 osnivača koji su ispunili uslove pristupanja i to: Njemačka. sistem je stvarao velike probleme i nove kontroverze. Francuska 1. Kipar. god. Patuljaste evropske zemlje Monako.140 82. Izvještaj predlaže početak prve faze 1. Tabela 9.906 11. Dodatne probleme će izazavati i svjetska recesija. Finska 1. članice će nova zaduženja uzimati u evrima dok će njihove nacionalne valute i dalje funkcionisati na principu vezanih kurseva odabranih valuta i nulte flukutuacije. 244 Portugalija. Promjene deviznih kurseva dovode i do problema u implementaciji Zajedničke agrarne politike. Estonija. januar 1999. god. Holandija.179 Britanija. Riječ je o Češkoj.. god. Njemačka 1. Ugovor usvojen u Mastrihtu u decembru 1991. što bi u velikoj mjeri anuliralo uspjeh carinske unije i stabilnost konkurencije. god. uz pretpostavku da je prva faza već bila dostignuta. Tako je Slovačka postala šesnaesta 246 zemlja u kojoj je evro postao zvanična valuta. januar 2001. Druga faza podrazumijeva promjene pariteta u izuzetnim prilikama i punu primjenu procesa konvergencije.1999. januara 2009. Francuska. Ove zemlje su prije pristupanja donijele legitimne političke odluke referendumima ili odlukama državnih organa. Pored Velike Britanije. januar 1999. god. dao kriterijume konvergencije i izradio ustav ECB. Litvaniji. januar 2008. koja u trećoj fazi jedinstvene zajedničke valute postaje izvršna monetarna vlast. god. Malta i Slovačka.).316. 246 Ova zemlja je samo djelimično ispunjavala kriterijume za ulazak u Evrozonu. god.1. Najveći problem u njenoj makroekonomiji i poslije uvođenja evra biće inflacija. Uglavnom. Delorov komitet donosi izveštaj (listu) ključnih momenata koji su prenešeni u Ugovor o EU. Poljskoj. to bi narušilo postignutu konkurentnost između članica. Druga faza započinje 1.1. Mađarskoj. Odluka se morala donijeti do sredine 1998. fluktuacije se sužavaju.1990. Belgija.400 5. 244 245 Broj stanovnika 8. Letoniji. koji su bili relevantni za ulazak u EMU. januar 1999.289. Sve do tada.1997. planirano je osnivanje MU do 1. Luksemburg. Prema Ugovoru. koji apostrofira fiskalnu disciplinu poslije osnivanja MU. koji treba da se odvija u tri faze. On finalizira stavove sredinom iduće godine u Amsterdamu.128 63. Španija.

pored ostalog.372 Stalno su prisutne dileme o problemima zemalja koje ulaze u monetarnu uniju i onih koje ostaju van nje. nezaposlenosti. 1991. CEPR.894 4. utvrđuje vrijednost ECU i definitivno 247 uspostavlja EMS. 26-38. 1. januar 2007. liberalizuje cirkulacija kapitala. rješenje za dostizanje kriterijuma konvergencije se traži u Kohezionim fondovima.143. god. se fiksira korpa valuta. 1. prikazano na grafikonu 9. Paul. 1. prijem u MU i ostanak izvan nje. januar 2009. Evro. Pojačani interesi za članstvo u EMU su zaoštrili uslove ulaska i iskristalisli odnos prema članicama koje ostaju izvan monetarne integracije. I ERM II je bio karakterističan po limitiranosti mogućih intervencija ECB. projekat po mnogo čemu bio jedinstven. bio u unapređenju zajedničkog tržišta.116. monetarnoj i drugim politikama postoji visok nivo saradnje. januar 2008. Is Europe an Optimal Currency Area? Evidence from Regional Data. valutnom nestabilnosti itd. evro. januar 1999. Portugalije i Irske. Očigledno. još uvijek predstavljaju kontroverze sa kojima se i danas suočava EU. 1. januar 1999. 1. The Effectiveness of Excange Rate Changes. Oxford Review of Economic Policy. do 1994.4. Početni motiv za MU je. Proširuje se saradnja među centralnim bankama i članicama Unije. Period je praćen nepovoljnom ekonomskom situacijom. usvojen je novi naziv za evropsku valutu. i dr. januar 1999. mijenja nacionalne valute. 4.000 320. Rudiger. određen kao datum ulaska u EMU.239.013. usluga i kapitala.715 10. Drugi period od 1994. činilo se važnim da period čekanja za ulazak u Uniju bude kratak.Irska Italija Luksemburg Malta Holandija Portugal Slovenija Španija Slovačka EMU 1. U 1993.848 59. Španije. 1. Ovo jača Jedinstveno evropsko tržište. Mastrihtom je 1. i u njoj je formirano jedinstveno tržište roba. januar 1999. dodatno učvršćuje EMU. januar 1999.287 476. god. Smanjuju se cjenovni dispariteti. god. DP Number 555.372. 117 247 . Ipak.5% prosjeka inflacije tri zemlje sa najnižom stopom inflacije. evropska monetarna jedinica tokom 2002. Pošto se znalo da će pristup EMU za neke zemlje biti težak.203. Bez obzira na sve što se preduzimalo u ovoj oblasti. visokim javnim deficitima. MU ostavlja prostor za nevjericu među članicama po pitanju mogućih špekulacija devalvacijama valuta zemalja EU koje su van sistema. uz ispunjavanje uslova konvergencije. 1. Prva faza je trajala od 1990. članice prihvataju novu valutnu i deviznu politiku. Unija se sa posebnom pažnjom odnosi prema državnim deficitima svojih članica. god. Krajem 1995. Da bi se rješili ovi problemi. godišnji deficit budžeta do 3% GDP. januar 1999. iako postoje i suficitarni periodi. a posebno u monetarnu Uniju. Niski državni deficiti su primarni uslov makroekonomske stabilnosti u EMU. januar 1999. U cilju rješavanja ovih konflikata bilo je ublažavanja kriterijuma i skraćenja rokova za prijem u MU.131. do 1998. naravno. god. O ovome vidjeti u: De Grauwe. Ovo proističe iz uslova konvergencije koje su članice dužne ispunjavati prije i nakon ulaska u Uniju. u ekonomskoj.597 45. u Frankfurtu je stvoren Evropski monetarni institut (EMI) kao prethodnica ECB i SECB. ili Dornbusch. god. U početku formiranja je bilo različitih mišljenja o veličini prve grupe zemalja i onih koje se poslije toga trebaju pridružiti. Razvoj EMU. inflaciju ispod 1. p. O tome govori dugoročno kretanje državnih bilansa Unije. kamatom na dugoročne kredite manjom od 2% prosječne kamate za tri zemlje sa najnižom kamatom i dve godine članstva u EMS bez devalvacije nacionalne valute. 1996. Uslovi konvergencije se odnose na obavezu limita za ukupan javni dug do 60% GDP.599.962 16. Zbog toga su državni deficiti na nivou EU minimalni. Tako se finansijskim transferima pomažu privrede Grčke.200 404. Nije rijetkost da zemlje izvan monetarnih integracija sumnjaju da zemlje osnivači koriste svoj status na štetu drugih članica EU. Dalje. Tokom 1994. recesijama.095 2. 1. Ovo je vrijeme kada je EMU aktuelna tema.

april 2009. 118 248 . Mjere su preventivne. Institucije EU i ECB su utvrdili da podaci Grčke o budžetskom deficitu nisu tačni.5. Za zemlje koje ne mogu uspostaviti budžetsku ravnotežu i makroekonomsku stabilnost.55957 166. News release. god. god. Euroindicators. stope rasta. te direktne strane investicije (FDI) itd.482 5.Grafikon 9. Tabela 9.27 40.75 GRD Grčka Izvor: Evropska centralna banka. god. iskazivanjem manjih budžetskih deficita.: Drzavani deficit-suficit Izvor: Izvor: EUROSTAT. sprječava se iznošenje nacionalne inflacije). god. U početku dolazi do nepovratnog fiksiranja deviznih kurseva prema evru i promjena eksterne valutne politike. i 2005. su trasirane sjmernice finansijske discipline u monetarnoj sferi i predviđene sankcije za one članice koje budu stvarale neopravdano visoke javne deficite. Revizije 2004. Tabela 9. Sporazumom iz ovog grada 1996.94573 Evro (€) DEM ATS FRF ESP IEP ITL LUF NLG BEF PTE FIM Zemlje EU Njemačka Austrija Francuska Španija Irska Italija Luksemburg Holandija Belgija Portugal Finska 248 340.4.7603 6. 50/2009. već joj je dala rok za sređivanje javih finansija i mogućnost da do 2011.20371 40. utvrdile su da postojanje prevara od strane grčkih vlasti. jer se odvraćanjem od stvaranja deficita i drugih negativnih pojava sprječavaju negativna "prelijevanja" na ekonomski prostor EU (npr.3399 200. U kontekstu velikih promjena i budžetskog skandala Grčke. EU nije kaznila Grčku.5. inflacije i nezaposlenosti. prikazuje nepovratno fiksiranje kurseva evropskih valuta prema evru. Odmah poslije ulaska Grčke u Evrozonu dogodio se finansijski skandal. god.3399 2. Monthly Bulletinnkfurt. ustanovljene su sankcije.95583 13. 1999. javni dug spusti ispod vrijednosti GDP. Treći period počinje od 1999. Stalni monitoring se odnosi na deficit.: Nepovratno fiksiranje kurseva prema evru 1 1.386 0.787564 1936. treba se osvrnuti i na Dablinski skup.

ECB Credibility and Transparency. 2008. Cilj je kreiranje i provođenje jedinstvene monetarne politike prema obavezama koje proizilaze iz fundamentalnih komunitarnih dokumenata. te ECB i ESCB kao institucije i institucionalni okvir.2. D. Dakle. Početak druge polovine prošlog vijeka su obilježile stabilne i niske kamatne stope i povoljna atmosfera za investicije i privredni rast.Nepovratno fiksiranje je izvršeno 31. 252 Geraats. Centralna banka kao javna institucija ili državna banka odgovaraju za stabilnost cijena i vrijednost nacionalne valute. deviznim rezervama i vrši kontrolu monetarnog sistema (u granicama komunitarnih akata). 1983. zadržavajući neke oblike samostalnosti. A positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model. D. elaboriraju kratkoročnu korist od mogućih manipulacija inflatornim očekivanjima i dugoročnim gubicima kredibiliteta. Barro. decembra 1998.. 253 Inflatorne špekulacije postaju važna istraživačka tema. Savremeni modeli tzv. koje primarno. i u R. The ECU Report (London: Pan Books). podložnoj uticajima brojnih egzogenih i endogenih faktora.. B. danska kruna fluktuira u marginama +/. Mnogo argumenata ukazuje na složenost monetarne sfere i njene implikacije na ekonomiju. Tako. valute EMU koja zamenjuje ECU. Drugo. zajednička monetarna politika kao proces. I pored toga. Veoma važna uloga u finom regulisanju odnosa pripada centralnim bankama i sistemima centralnih banaka. što je uz druge nepovoljne okolnosti tokom sedamdesetih godina prošlog vijeka dovelo visokog rasta inflacije. B. M. Nezavisna je. Pri tome. treba imati na umu da se EU još uvijek nalazi u osjetljivoj fazi svoga razvoja. čine okosnicu i krvotok evropskog ekonomskog sistema. Efekti tih aktivnosti su vrlo primamljivi.5. privredni uzlet je djelovao na endogeni rast novčane mase. Valutne fluktuacije su povećale stabilnost trgovine i konkurentnost. P. 249 Tako je ustanovljena vrijednost evra. Ali. ECB (ECB) čije Referentna ustanova u sektoru monetarne politike je Evropska Centralna Banka konstituisanje predstavlja treću fazu stvaranja EMU. uvijek postoje snage i lobiji zainteresovani za inflatorno finansiranje. 9. Drugo. Ova banka funkcioniše kao ključni segment Evropskog Sistema Centralnih Banaka-ESCB. Jer. J. je definitivna. 106 (July). and Huhne. J. Brussels: European Communities.. "igre inflacije" i kultni Baro-Gordonov model. Economic Journal. ovo je vrijeme kada se od članica traži maksimalna monetarna disciplina. homogenosti i stabilnosti EMU i evropskog ekonomskog prostora u cjelini. Stvara se SECB za obavljanje valutnih i deviznih poslova u jedinstvenoj evropskoj valuti. bez obzira da li se radi o tržištima u uzletu ili najrazvijenijim tržištima. Rules discretion and reputation in model of monetary policy. logično je da se savremeni monetarni sistemi i centralne banke štite upravo političkom samostalnošću prema državnim organima. prema vrijednostima kurseva iz tabele 9. Targetiranje monetarne politike ima veliki značaj za realizaciju zadataka postavljenih pred centralne monetarne institucije. EMU pomoću ECB preuzima sve važne funkcije monetarne politike. Poslije toga će se moći dati realna ocjena snage. Odluka o uvođenju nove jedinstvene valute 2002. M. da se većina zemalja opredeljuje O ECU vidjeti u: Emerson. Realizacija ciljeva je aktivno podržavana od strane centralnog bankarstva. ERM zamjenjuje ERM II 250 (članice Grčka i Danska). upravlja monetarnom politikom. Zato je izvjesno da će se u drugoj dekadi MU rješavati monetarni problemi globalnog nivoa. 250 249 252 119 . Kako je zainteresovana strana za deficitarno finansiranje obično nacionalna vlada. npr. Drugo. i ranije se pretpostavljalo da će monetarne kontroverze doći do izražaja upravo za vrijeme recesija i kriza.25% prema evru. mnoge članice još uvijek ne prihvataju punu integraciju. rizici i neizvjesnost su smanjeni. Alternative transitions to EMU. Dalje. Journal of Monetary Economics. C. ECB kreira novčanu masu i obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti. a postoji i niz nadležnosti koje nisu centralizovane.15%. ECB se uspostavlja u cilju očuvanja cjenovne i valutne stabilnosti. odlučuje samostalno. MU kao sistem. 1983. J. U ERM II limiti dozvoljenog fluktuiranja u odnosu na evro su +/. Obzirom. Barro.3.. Gordon. 1996.. Ove institucije imaju ekskluzivno pravo upravljanja i kontrole novčanim i kreditnim poslovima. 1990. jer su koristi bile veće od troškova. Emisiona dobit i inflatorni porezi su samo neki od vidova trenutnih dobitaka čija se cijena mora platiti kasnije. Gordon. Javnost rada joj je obavezna. Economic papers 330. 1005-15. god. deficitarno finansiranje bi trebala odbaciti svaka moderno orijentisana centralna banka. god. Prva dekada funkcionisanja EMU je uspješna. Journal of Political Economy. Iako je EMU veliki 251 društveni poduhvat. O ovome vidjeti u: R. 251 O EMU vidjeti u radu Artis. Globalna finansijska kriza u velikoj mjeri raščišćava preostale dileme o dubini evropskih monetarnih integracija. M. vode brigu o 253 cjenovnoj stabilnosti i kao stručne državne institucije imaju zadatak da štite tržišta od špekulacija.

U anglo-francuskom modelu je ključno da centralna banka ima odgovornost realizacije većeg broja 254 ciljeva kao što su: cjenovne stabilnosti. ako postoji autonomija monetarne institucije. Jedan od njih je referentna vrijednost stope rasta novčane mase. Ovim mjerama se dokazuje da.na targetiranje inflacije. Očigledno je da ovaj pristup nema političku samostalnost. Grafikon 9.6. jaz u outputu itd. Drugi stub je multifunkcionalan jer sadrži više indikatora kao što su: inflacija. već je koncipiran na političkoj međuzavisnosti sa izvršnim monetarnim strukturama. princip samostalnosti je decidno utvrđen statutom centralne banke. No. 120 . cjenovna stabilnost se održava neposrednim mjerama centralne banke. odnosno ministarstava finansija. Rast i makroekonomska stabilnost 254 Vidjeti u Makroekonomiji: Burda i Viploš u tome vide šansu za rast zaposlenosti i finansijsku stabilnost. monetarna politika kontrahira. Ali. U funkcionalno-organizacionom smislu za anglo-francuski model je specifična politička zavisnost centralne banke od vlada. ingerencije ministra finansija u sektoru monetarne politike dominantne jer on donosi odluke o promjenama kamatnih stopa. Ukoliko target premaši projekciju. održavanja željene stope zaposlenosti i kontinuiteta opšte finansijske stabilnosti. novčana masa se usporava. zbog čega se i rast novčane mase počinje targetirati u centralnim bankama zemalja OECD. Prvi se odnosi na zakonsku i statutarnu obavezu institucije da definiše sam target. Za evropsko bankarstvo druge polovine dvadesetog vijeka indikativne su dvije koncepcije koje evoluiraju u potpuno različite modele. Štaviše. Prvi model je anglo-francuski a drugi njemački. Drugi se odnosi na projekcije inflacije za nekoliko godina unaprijed. Međutim. dok se drugi razlog odnosi na funkcionalnu organizaciju centralne banke. njemački model se zasniva na punoj samostalnosti monetarne institucije. god. News release. banka određuje autonomno. 50/2009. Komparacija targeta i projekcije daje pouzdane podatke o pravcu vođenja monetarne i ekonomske politike. Euroindicators. devizni kurs. To znači da se sve relevantne odluke. uz sadejstvo. inflacija se može targetirati i aktivnostima centralnih banaka. ona je narušena u prvoj polovini 2008. Pojava dezinflacije osamdesetih godina je uspjeh monetarnog targetiranja. god. naglim porastom cijena. Specifičnost ovog modela je u tome što centralna banka pored monetarne. kamatne stope rastu. kamatne stope padaju a novčana masa raste (uz pojavu negativnih efekata na inflaciju). april 2009. Tako su npr. Sve se ovo odražavalo i na monetarnu sferu EU. monetarna politika ima ekspanzioni karakter. god. Dakle. uključujući i promjene kamatnih stopa. model preferira ostvarivanje više ciljeva u čemu nijedan nema ekskluzivnost. Razlike između njih su u ciljevima postavljenim od strane najviših državnih konstituenata.: Stope inflacije u EMU Izvor: Izvor: EUROSTAT. dugoročne stabilizacije privrednih ciklusa. obavlja i neke važne funkcije iz sektora strukturne politike. S druge strane. Ovdje su važna dva konteksta. Izbor između dva modela bankarstva. prikazane su dugoročne stope inflacije EMU.6. došlo do enormnog pada stope inflacije. ne targetira se samo inflacija. Očigledno je da u dužem vremenskom periodu postoji cjenovna stabilnost. samo optimalan nivo i kontrola rasta novčane mase garantuju nisku i stabilnu inflaciju. ili čak i dominaciju vlada i ministarstava finansija. Ako je projekcija veća od targeta. Na grafikonu 9. da bi u drugoj polovini iste godine i u prvoj polovini 2009. Tako ECB primjenjuje indikatore ili stubove monetarne politike.

dok se u drugoj fazi procjenjuje stepen njihove realizacije.. Centralnoj banci se ne smije dozvoliti da se "ponaša kao barmen: kada se svi zagriju i krenu da se zabavljaju 255 on pokupi piće i odnese ga. Evropska centralna banka ima manju odgovornost za stabilizaciju privrednih ciklusa i saniranje nezaposlenosti. stabilnost cijena i političku nezavisnost centralne monetarne institucije. 2008. Prikazano u studiji: de Haan. visoka samostalnost (viša i u odnosu na Bundesbanku) zahtijeva adekvatan instrumentarij kontrole. kreatori komunitarnih politika su savršeno sublimirali dva ključna konstituenta. Mass: MIT Press. Detaljniji "trade off" analiza ovih pojava bi nas vjerovatno doveo na sliču kritičnu ravan analize naučne utemeljenosti Filipsove krive. Pogledajmo grafikon 9. Tako ECB nezaposlenost tretira kao strukturni problem koji se ne rješava mjerama monetarne politike. Normalno je.7. Jedan od njih je veličina tržišta na kome funkcionišu monetarna vlast i najviša bankarska institucija. Rotterdamse Monetaire Studies. uloga centralno-bankarskih organa bude inkorporirana i u sferu političkog odlučivanja (što prakse tim zemljama i potvrđuje). Prva faza podrazumijeva ugovaranje ciljeva i uslova pod kojim će se ostvarivati. Kako su ovi. no. kada nezaposlenost padne ispod normalne stope nezaposlenosti. Ako pak. Drugo. 1994.). Bundesbanku. god. Primjenjujući njemačko iskustvo u kreiranju i implementaciji evropskog centralnog bankarstva. Koristeći rezultate 257 istraživanja Cukiermana (1992). Organizacija centralnog bankarskog sistema EU se može posmatrati i na drugi način. Credibility and Independence. To se vidi iz odredaba koje se odnose na mogućnosti promjena njihovih statuta. ECB ima još veća ovlašćenja i viši stepen autonomije u odnosu na npr. De politieke Economic van Centrale Bank Onafnkelijkheied. U krajnjim rješenjima. čak i sporna. isključivo zbog kompleksnosti istraživanja uzroka i posljedica djelovanja inflacije. To obezbjeđuje punu kontrolu i transparentnost institucija i visoku političku nezavisnost u realizaciji ciljeva. ali i drugi vidovi strukturnih problema.) prikazuje međuzavisnost između prosječne godišnje stope inflacije i nivoa 256 političke nezavisnosti. 257 Nezavisnost centralnih bankarskih institucija se elaborira u: Cukierman. U tom pogledu. A.7. snažniji uticaj političkog faktora utiče na rast inflacije. inflacije i indeksa političke nezavisnosti de Haana i Eijffingera (model za razvijene zemlje). Slijedeći grafikon (9. relacija između uticaja politike i autonomije centralne banke na stope inflacije je najmanje toliko intrigantna. Central Bank Strategy. Drugo pitanje se može odnositi na kvalitet uticaja politike u monetarnoj sferi. 256 255 121 . S. 1992. jer se najviši osnivački akt Bundesbanke može promjeniti prostom većinom njemačkog parlamenta. Sve se ovo dogodilo u relativno kratkom vremenu poslije II svjetskog rata. Ovaj problem su razmatrali de Haan i Eijffinger (1994. odnosno tržišta. stepen razvoja nacionalne ekonomije utiče na ponašanje nacionalne banke. Ona nema isti stepen političke autonomije u ekonomski razvijenim zemljama u odnosu na zemlje u razvoju. takav problem postoji. Cambridge. Postavlja se realno pitanje odgovornosti ECB za izvršenje zadataka i načina kontinuirane provjere njene aktivnosti. da u zemljama koje još nisu dostigle viši stepen razvoja i koje imaju strukturne probleme ili još nisu dostigle kriterijume konvergencije. pa sve do devedesetih godina prošlog vijeka) njemačkom konceptu centralne banke daju afirmaciju u novijoj ekonomskoj istoriji Evrope. 2. Duhovito objašnjenje Nikole Jeličića u Monopolistu. J. Ove aktivnosti se ostvaruju u institucijama. Nekad uticaj može biti koristan za ukupnu stabilnost (primjer Velike Britanije). u nadležnosti rješavanja centralnih institucija EU i vlada članica. Detaljnija analiza ove relacije podrazumijeva uključivanje drugih faktora u razmatranje. Globalna finansijska kriza je povećala sinergiju političkih i monetarnih vlasti. tada se on rješava političkim mjerama na nivou Zajednice i vlada članica putem socijalne ili neke strukturne politike. and Eijffinger. Suprotno. studentskom časopisu Ekonomskog fakulteta u Beogradu. dok se Statut ECB može mijenjati isključivo promjenama odredaba Sporazuma iz Mastrihta za što je neophodan koncensus članica. tj. razlike u veličini zemalja. to je i ECB svrstana u "konzervativne" centralne banke. 258 Centralna banka može imati visoku autonomiju a da se visoka inflacija uveze." Zbog toga je neophodno da se obezbjedi "dvofazna" funkcionalna veza između politike i centralnog bankarstva. Koliko je intrigantan "trade off" inflacije i 258 nezaposlenosti..njemačke privrede (počev od šezdesetih.. To je razlog zbog koga su se u pripremnim pregovorima donošenja Sporazuma iz Mastrihta zemlje članice opredijelile za afirmaciju njemačkog pristupa u kreiranju uloge centralne banke i monetarnog sistema EU. i primjenjujući metodu regresione analize došlo se do potvrde hipoteze da manji uticaj politike u funkcionisanje centralne banke daje bolje rezultate u kontroli cijena. uz poštovanje procedura i primjenu demokratskih standarda. Theory and Evidence. Naime. mogu biti presudne za potvrdu ove hipoteze. Politička autonomija centralne monetarne institucije je jedan od osnovnih faktora njemačkog privrednog preporoda i vodeće pozicije u Evropi.

) prikazuje odnose odgovornosti i nezavisnosti između centralnih banaka SAD. Ovo je 259 posebno osjetljivo za odnose između ECB i vlada zemalja članica. ali i nedovoljno jakih političkih institucija koje bi sa nivoa EU snažnije djelovale prema monetarnoj sferi.8. kakvu npr. sa pravom se strahuje da će u budućim. da apsolutno mobilan kapital izjednačava kamatnu stopu sa svjetskom." Po njoj. Ovo je posljedica Mandel-Flemingovog IS-LM modela koji polazi od toga. Njemačke i EMU: Grafikon 9.8. Zbog toga. ali i stepen nezavisnosti Njemačke centralne banke. ali i zbog faktora koji determinišu ovaj period razvoja i globalne ekonomske i političke odnose. 122 259 .? Više nego ikad. Striktna obaveza cjenovne stabilnosti proističe iz suštine osnivačkih akata (koji su rezultat političke volje i koncensusa). u SAD ima FED. Sa razlogom se postavljaju pitanja o mogućim promjenama uloge i pozocije ECB u evropskim integracijama. fiksnog deviznog kursa i nezavisnosti monetarne politike. postavlja se pitanje da li se može voditi efikasna ekonomska politika ako se ECB aktivno ne uključi u rješavanje šireg spektra problema? Jer. posebno zbog posljedice krize iz druge polovine 2008. ekonomski nestabilnijim vremenima ili fazama recesije pitanja eventualne makroekonomske nestabilnosti biti adresirana i na autonomnu ulogu ECB. nemoguće je postići istovremenu sinhronizaciju pune mobilnosti kapitala. god. u makroekonomiji poznatu kao "nemoguće trojstvo. a LM krivu određuje kumulativ neto priliva kapitala.7.: Odnos prosječne stope inflacije i indeksa političke nezavisnosti I pored rezultata ECB nema onu širinu i kvantum odgovornosti za opšti društveni i ekonomski razvoj.Grafikon 9.: Nezavisnost i odgovornost centralnih banaka Ovdje je neophodno ukazati na dilemu ili konflikt. nezavisnost ECB je još uvijek na višem nivou u odnosu na FED. Odgovornost ECB je još manja u odnosu na odgovornost koju na sebe preuzima Centralna banka Njemačke. Slijedeći grafikon (9.

Ona proizilazi iz suštine komunitarnih akata koji determinišu ulogu monetarnih institucija u EU i EMS. Ovako postavljeni ciljevi traže visoku političku nezavisnost centralne banke. navodi da "će bez predrasuda prema cjenovnoj stabilnosti ECB podržavati opštu ekonomsku politiku u Zajednici kako bi doprinjela uspješnosti Zajednice kao što je utvrđeno u članu 2. empirijski dokazane u procesima rješavanja problema cjenovne stabilnosti u najrazvijenijim svjetskim privredama. Sporazuma iz Mastrihta osnovni zadatak ECB je održavanje cjenovne stabilnosti. Zaštita zahtjeva makroekonomske i političke pretpostavke. bilo koje vlade države članice ili bilo kog drugog državnog tijela. pravila konvergencije i dr. pravila konvergencije itd." Sistem centralnog bankarstva Evrozone je veoma kompleksan. eksplicitno su utvrđenu članom 107. determinisanih ulogom monetarnih institucija EU i EMS. Sve ovo ukazuje na složene odnose u monetarnoj sferi evropskih integracija. Sporazuma iz Mastrihta u smislu da "u izvršavanju zadataka i obaveza koje su im Sporazumom dodeljeni. ali nije potpuno autonomna u zoni koju pokriva EMS. prikazuje osnovni poredak institucija u donošenju odluka između različitih institucionalnih faktora u EMS. Zato se ovim pitanjima prilazi sa visokim stepenom odgovornosti. primarni zadatak centralne monetarne institucije je zaštita cjenovne stabilnosti evropskog ekonomskog prostora. 123 . Vratimo se na formalno pravne aspekte konstituisanja ECB. predviđeni ciljevi koji uključuju i pitanja iz sektora zaposlenosti. niti bilo koji njihov drugi organ koji donosi odluke neće tražiti ili uzimati instrukcije od institucija Zajednice ili tijela Zajednice. Ona proističe iz suštine komunitarnih akata. Pored toga. Iz sheme je vidljivo da sistem ne može efikasno funkcionisati bez nacionalnih centralnih banaka. ECB ni nacionalne centralne banke.9. za ECB se implicitno nameću i sekundarni ciljevi. Shema 9. pogotovo kad se uzme u obzir da EMS pokriva samo dio EU.Formalno pravni aspekti ECB u Evrosistemu. U tom članu se. pored ostalog. jer su u sektor monetarne politike uključene nacionalne centralne bankarske institucije." Kako su članom 2.: Organizaciona struktura evrosistema Prikazana shema ukazuje na kompleksnost organizacione strukture Evrosistema. Shema 9. No. Instrumenti ekonomske politike za održavanje cjenovne stabilnosti su uglavnom opšteprihvaćene mjere. Prema članu 105.9. ECB je ključna institucija Evrosistema. na shemi je vidljivo da se sistem ne može efikasno funkcionisati bez učešća nacionalnih centralnih Shema ukazuje na kompleksnost organizacione strukture Evrosistema.

kada su lira i funta sterlinga prestale biti članice sistema i da prikaže uzroke i posledice krize iz 1993. Supplement to Bulletin II-1970 of the European Communities (Brussels: CEC). U njemu su valute konstituenti evropske novčane jedinice ECU (European Currency Unit). koji počinje sa radom 1979. U toku funkcionisanja postavljalo se pitanje: je li ERM zona njemačke marke i da li je kontrola kapitala neophodna za funkcionisanje sistema? Naravno. italijanska lira i britanska funta sterlinga su suspendovale članstvo. Broj zemalja. god. Istaknute su ključne odredbe sistema. Osim toga. Monetarna prilagođavanja su razmenu evropskih valuta činila različitom u odnosu na druge monetarne sisteme. Neke zemlje. su inicirale ubrzanje međunarodnih inicijativa o rješavanju monetarnih pitanja u EU i stvaranju operativnih uslova za početak rada monetarne unije. Radi stvaranja zone evropske monetarne stabilnosti. zatim slijedi rasprava o implementaciji od njegovog nastanka 1995. Danska. god. Očekujuci pristup Velike Britanije. Svrha ovog poglavlja je da izloži pregled dostignuća sistema. Dvije važne valute. Norveška i Finska) ali su imale određenu vezu sa ERM. predlaže da se do 1980. turbulencije evropskih tržišta stranih valuta iz 1992. kao Velika Britanija i Irska ubrzo po pristupanju napuštaju sistem. Posledično. ostaju Njemačka. 260 124 .). Norveške i Finske) da bi vežu svoje valute za ERM. god. Journal of Policy Modeling. 1995. kao složena valuta je sadržavao određene iznose valuta svih država članica. Tako su npr. 9/1. članice EZ su pokušale limitirati stope dozvoljenih odstupanja među svojim valutama u rasponu od +/-2. Na sistem su djelovale i odluke zemalja izvan evropskog valutnog sistema (Švedska. Uspostavljen je EMS. god. Vernerov izvještaj iz 1970. ili ERM koji je funkcionisao u EMS je bio okosnica evropskog monetarnog jedinstva.) i portugalski eskudo (april 1992. Commission for the European Communities. britansku funtu sterlingu (oktobar 1990. Bilateralna razmjena evropskih zemalja bilježila je dugoročnu stabilnost. Zadnje se dogodilo 1987. da istakne faktore koji su doveli do događaja iz septembra 1992. njihova ekonomska snaga i interakcija njihovih privreda su tražili originalne ideje bržeg i optimalnog protoka roba i kapitala. Poslije pada sistema iz Breton Vudsa. Monetarna zmija ne funkcioniše kvalitetno u prvim godinama. tokom 260 1979. Početkom 1972. god. finansijske krize evropskih tržišta stranih valuta u toku 1992. Mehanizam razmjene stranih valuta (Exchange Rate Mechanism-ERM) EMS-a je bio temelj evropske monetarne saradnje. osnuje MU u Zajednici. god. Holandija. Nastanak. The European Monetaru System. An Evaluation. Funkcionisanje EMS i ERM Posledice ubrzanog privrednog rasta šezdesetih i naftni šokovi sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog vijeka su doveli do ekonomskih kolebanja u većini evropskih zemalja. god. samo jedan od tri nova člana pristupa sistemu. ECU. sloboda kretanja međunarodnog kapitala i dominacija Njemačke često uticale na krize sistema. U cilju stabilizacije međuvalutarne razmjene postignut je dogovor o primjeni 261 efekasnijeg postupka (na Savjetu Ministara 1978.). nisu stvorene same od sebe. Dopušteni okvir promjena centralnih stopa pariteta značajno je proširen (i do 15%). ECU je "de facto" predstavljao mjernu jedinicu. 261 Artis. i 1993. U njem do 1977. ili numerator ERM u iskazivanju centralnih kurseva i obračunska jedinica transakcija u Zajednici. prekinule su svoje veze sa sistemom. god. Belgija i Luksemburg. za sistem je relevantno i njemačko monetarno ujedinjenje 1990. a koje su se povezale sa njim. Španskoj pezeti i portugalskom eskudu je pala vrijednost u sistemu. izgledalo je da je osnova dogovora u krizi. funkcionisanje i razvoj EMS.9. ).5. Uspjeh sistema je bio i dalje naglašen unilateralnim odlukama zemalja koje nisu koristile evropsku valutu (Švedske. 1986. oživljavaju ideje o evropskoj zoni monetarne stabilnosti.. i od tada je sistem uspješno apsorbovao jos tri valute: špansku pezetu (jun 1989. god. Nakon proširenja EU. Norveške. Do kraja perioda turbulencije. god. Zemlje koje nisu bile članovi ERM. i 1993. Monetarna prilagođavanja su bila specifičnost u razmjenama evropskih valuta. god. Report to the Council and the Commission on the Realization by Stages of Economic and Monetary Union in the Community (the Werner report). J. Danske i Irske u EZ (učesnici koncepta monetarna zmija-Snake) traže efikasnija rješenja u oblasti valutne stabilnosti. god. Mehanizam razmjene stranih valuta (Exchange Rate Mechanism).25%. pa i neke izvan ERM. god. pa ovo ne sprečava nestabilnost evropskog valutnog tržišta. se osniva EMS. 1970. pa dalje. M.

pa su se često koristili kratkoročni instrumenti. Jer. Ministri finansija u 1992. O limitima ERM vidjeti u: Giavatzzi.. kad bi neka valuta dostigla bilateralne limite. tolerisane stopom fluktuacije u cilju stabilizacije intervenišu centralne banke najjačih i najslabijih valuta. kada bi se narušile utvrđene proporcije. i pogotovo. članicama stoje na raspolaganju krediti EMCF. koji su. Za direktne intervencije. Nema sumnje. Prva od zemalja koje su koristile izuzeće. tokom 1990. Indikator razilaženja je baziran na pragu razilaženja od 75% maksimalnog 264 Maksimalno razilaženje izračunava se u procentima. koja su se u tom trenutku mogla primjeniti u evropskoj praksi. Praktična primjena EMS. 1989. bila je Italija. Kad neka valuta u EMS dođe do praga razilaženja. Nju prati niz drugih mjera u sektoru fiskalne i monetarne politike. Izračunavanjem indikatora (maksimalnog) razilaženja u EMS. kao +/-15 (1-wi). tako što provode monetarnu intervenciju na valutnom tržištu. devalvacije bi u evropskim privredama poprimile takmičarski duh. god. Kreditne linije su bile neograničene i djelovale po automatizmu. valute i. 125 262 . U početnim fazama funkcionisanja EMS zabilježeni su brojni slučajevi poravnanja centralnih stopa. god. posebno za bilateralne limite. Većina odstupanja je kratkoročna.25%. to stvara dugoročne negativne posljedice na alokaciju resursa i odvijanje trgovine. informacije o budućim ekonomskim kretanjima i događajima u uslovima nestabilnih kurseva su se koristile za špekulativne dobitke. On održava bilateralne stope razmjene u limitima utvrđenih promjena. one su se mogle poravnavati poslije konsultacija zemalja sa EMS. može se doći do simetrije u adaptaciji sistema. sprječavanja upotrebe devalvacija od strane država članica. Valuta koja ne održava svoju centralnu stopu prelazi prag razilaženja. u prve četiri godine stepen ublažavanja inflacije preko nominalnih poravnanja u zemljama sistema ERM je prešao 100%. Neke zemlje nisu dobile pravo primjene širih stopa (zbog nemogućnosti 263 primjene tranzicionog dogovora o proširenju limita stopa promjena). i zašto se. 264 Ovim postupkom se bavio Robin Bladen-Hovell. koje bi mogle uticati na narušavanje odnosa u razmjeni i konkurentnosti ili rast špekulativnih transakcija. pa su zajedničke kreditne linije centralnih banaka intervenisale uvijek. i ona prihvatila stopu od +/-2. Artis. Cambridge. Pošto su postojale razlike između zemalja u stepenu inkorporacije u ERM. Njoj je u početku bilo dozvoljeno da koristi stopu promjena do +/-6%. da su kreatori monetarne politike koristili najznačajnija teorijska iskustva.25%. Bilo je i izuzetaka. Primarni cilj ERM je održavanje poravnanja među valutama na minimumu. stope razmjene nisu fiksirane. Netržišna ponašanja i druge negativne konsekvence su dovele do špekulantvnih ponašanja.. Izračunavanja razilaženja. i Portugal 1992. koje obično rezultiraju poravnanjem vlastite valute i snažnoj afirmaciji simetrije između valuta zemalja članica. U slučaju nedostatka kontrole. prije nego što valuta postigne limit nasuprot bilo kojoj drugoj valuti iz ERM. and Giovannini. Ako se valutni problemi ne saniraju. Treba istaći da valutne deformacije mogu prouzrokovati konkurentske defekte. mjereći maksimalni rast i pad prema najjačim i najslabijim valutama. su za skoro sve članice odobrili fluktuacije do +/-15%. To je tražilo potrebu i za minornim intervencijama. Kako. ali je taj 266 pad više nego prepolovljen. posebno za kratkoročno 265 finansiranje. Centralne stope nisu fiksirane u okviru EMS. a poravnanja centralnih pariteta su bila dozvoljena. MIT Press. u nekim slučajevima. Ono pokazuje maksimalni procenat unutar kog tržišna ECU stopa može da se kreće. Sistem ERM je uspostavljen zbog očuvanja i kontrole stabilnosti valutnih pariteta članica. Granice tolerancije su se kretale u rasponu od +/-2.Mehanizam razmjene stranih valuta ERM. Iako je ERM zamišljen da obezbjedi okvir monetarne stabilnosti u Evropi. 265 Za ove namjene su korišćeni instrumenti VSTF-Very Short Term Financing 266 Isto. 330 str. Kada je riječ o inflaciji. A: Limiting Exchange Rate Flexibility: The European Monetary Sistem. centralne banke su imale obavezu da 262 intervenišu na tržištu stranih valuta. poremetiti stope razmjene prema drugim članicama. Da bi se evropske valute mogle kretati u granicama dozvoljenih limita. postojale su i razlike u monetarnim politikama među članicama. 263 ERM proširen za Španiju 1989. centralne monetarne vlasti zemlje domicijelne valute moraju izvršiti korekcije kursa valute. Mehanizam razmene stranih valuta je okosnica EMS i bilateralnih odnosa valuta razmjene članica Zajednice (kreiranjem centralne stope i stope dopuštene promjene). Ipak. F. Veliku Britaniju 1990. ali je kasnije. ovakve operacije dešavaju? Ako se valuta udalji od centralne stope. bili izuzetno visoki. Svaka bilateralna stopa može inicirati intervenciju. gde wi izražava snagu razilaženja.

i to tehničkog karaktera. posebno kada se nepostojanost mogla predvidjeti.. Supplement. Irska funta devalvira 10%. Valutne špekulacije su kulminirale u septembru pa dolazi do velike valutne intervencije u cilju 269 270 pada lire ispod nivoa koji je utvrdio ERM. Soteri. 273 Poznati ekonomisti Eichengreen. uočava se zadovoljavajuća stabilnost valutnih kurseva. god. P. Ponovo se aktueliziraju potrebe za 273 uvođenjem kontrole kapitala. god. finansijske krize evropskih tržišta stranih valuta tokom 1992. iniciraju brže rješavanje monetarnih problema i stvaranje pretpostavki za MU. napuštanja sistema od strane funte i lire. Uz slobodu kretanja kapitala u sistemu ERM. i drugih razloga. Bundesbanka je sanirala inicijalni inflacioni pritisak u Njemačkoj politikom viših kamatnih stopa. R. Problemi EMS su kumulirali. jer su se samo potpunim monetarnim integracijama mogli riješiti postojeći ekonomski problemi.. Posljedično jača njemačka marka koja vrši pritisak na funtu i liru. U periodu od 1979. 268 Danska odbija dogovor početkom juna.5%. EMS je stalno redukovao nepostojane stope razmjena. Sve je dodatno ohrabrila odluka Velike Britanije da sa ERM kreira antiinflacionu strategiju. and Barrell. osim Holandije koja zadržava ranije limite fluktuacija guldena prema njemačkoj marki od +/-2. usporavaju rast uz pad inflacionog pritiska. posebno poslije pozitivnog referendumskog rezultata. Reforma EMS je bila nužna. sprečavajući tendencije monetarnih deformacija i valutne iskrivljenosti. španskom pezetom i portugalskim eskudom. Generator krize tržišta razmjene je bila i politička situacija u vezi referenduma koji je trebao potvrditi dogovor 268 iz Mastrihta. god. iako su mnogi analitičari 267 smatrali da je on izuzetno visok. 59. što je već 1993. No. usporavanje rasta je prati rast nominalne kamatne stope i inflacije. Vremenom. i jula-augusta 1993. Samo je holandski gulden sačuvao svoju vrijednost. god. pezeta i eskudo padaju na kritičnu tačku prema njemačkoj marki. Westaway. Septembarska kriza nije kraj pritiska među članicama ERM. god. Francuski franak i njemačka marka su neznatno promijenile vrijednosti. S.. Zemlje sa valutama koje su apresirale. Italija ima visok javni dug i deficit budžeta. Koji su uzroci monetarne krize? Kakve je posljedice imala na razvoj monetarnog sistema Zajednice? Kriza u ERM. Konačno. što je stvaralo velike probleme. naftni šokovi sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog vijeka. Tobin i Wyplosz (1995) predlažu da svi koji se zalažu za otvoreno tržište stranih valuta kreiraju beskamatne depozite u svojim centralnim bankama. uglavnom. 126 267 . Manchester School. S. U zemljama gdje je valuta depresirala. ali su njihovim akterima dali određenu konkurentsku prednost. Valutne nestabilnosti 1992. Pezeta i portugalski eskudo devalviraju u novembru 6%. Visoke stope rasta šezdesetih. a uzroci još uvijek nisu bili determinisani. kraj 1992. god. vršena su poravnanja valuta u sistemu razmjene. su vezane za stanje tržišta razmjene stranih valuta i finansijskog kapitala. god. pezeta 8%. n. Ugrožene su pezeta i funta uprkos rastu kamatnih stopa. ove kamatne stope su bile prenešene na ostale članice i teret inflacionog pritiska je opao u većini zemalja ERM. 1991. za oko 0. su imalo snažno dejstvo na ekonomiju zajedničkog evropskog tržišta. eskudo 6. god. poravnanja su bila rijeđa. Efekti ovih transakcija nisu bili veliki. Choice of Entry Rate into the ERM. 1-22. Evaluating the U. Poslije lire i funte. najavljivale ekonomske šokove i krize. i 1993. Više kamatne stope ne ojačavaju liru. doveli su do opšte nestabilnosti u svim evropskim zemljama. Deformacije i Wren-Lewis.. Članstvo funte u ERM se privremeno suspenduje. U tom periodu dogodilo se samo jedno značajno poravnanje. Zato su se kolebanja valutnih tržišta i poravnanja preko ERM dešavala sa pojavom i minimalnih tržišnih špekulacija.. i sistem Bretton Woodsa i koncept monetarne zmije su nastojali spriječiti bilo kakve promjene (fluktuacije) pariteta koje su. 269 Lira 12. septembra devalvira za 7%. god. Pritisak na ERM raste i u 271 1993. 272 U zemljama sa većom depresijacijom valute usporavanje rasta prati rast nominalnih kamatnih stopa i inflacije.5%.K. a do kraja godine vrijednost funte pada oko 15% i lire oko 16%. obilježava valutna kriza praćene dužim nestabilnim periodima. do 1987. 271 Od maja do jula francuski i belgijski franak. p. kada je Italija prihvatila strožiji režim. 270 U ovom slučaju se problemi anuliraju sinergičkom operacijom francuske i njemačke centralne banke.25% do 0. Krize ERM septembra 1992. dovelo do proširenja granica intervencije na +/-15 %. respektujući centralni paritet. i 1993. Prilagođavanja stope razmjene su uzimala u obzir tržišne stope i bez špekulacija u procesu razmjene.o. god. Do 1992. dok je u Britaniji recesija praćena percepcijom da funta može svakog časa devalvirati. pritisak trpi i francuski franak. Ministri finansija i centralnih banaka su u augustu odlučili da promijene strukturu ERM. Novi limiti fluktuacija se proširuju na +/-15%. 272 Kriza valuta je usporila rast u 1995.Iz tih. danska kruna.5%. Posljedično. pa je i ona suspendovana. Njemačka marka poslije ujedinjenja Istočne i Zapadne Njemačke nije realno procjenjivana. Taj period se koristi za integraciju sistema sa funtom sterlingom.

News release. pored većine članica Zajednice. što je neminovno dovodilo do valutnih disproporcija. ali i nekim tadašnjim evropskim zemljama socijalističkog uređenja. što se nije moglo ostvariti bez naprezanja i troškova (koji su ipak donosili dugoročne koristi) ne samo u ekonomskoj sferi. 127 . Očigledno je. Uloga Njemačke u ERM. Evropsku monetarnu politiku prati fleksibilno kreiranje monetarnih agregata. ali i koristi koje će se valorizovati tek u budućnosti. god. koja je uz sve. S druge strane. To je proizvodilo nove anomalije u vidu većeg respektovanja bilateralnih ograničenja u odnosu na valutne probleme u ERM. koja je bila najjača antiinflaciona centrifugalna sila. Istočne evrope. Sve ovo vodi tome da je za članice ERM važniji odnos vlastitih valuta prema njemačkoj valuti. što govori o uspjehu monetarnih vlasti u očuvanju cijenovne stabilnosti. preko akcija snagu davala i Bundesbanka). šansa za afirmaciju Bundesbanke koja je imala snagu za očuvanje jake njemačke marke. već naprotiv. ne samo najveći GDP tadašnje evropske integracije. već je bila i konkurentnija od ostalih. Bundesbanka je čestim kupovanjem ili prodajom duga koji je imao kamatu.13. Ovo je omogućeno tako što je Njemačka imala. Grafikon 9. da je upravo jedan od važnih instrumenata monetarne politike i kreiranje monetarnih agregata. a njemačka marka nominalno sidro. Tako su se npr. Euroindicators.13. ona je imala neophodnu snagu za intervencije prema američkom dolaru (kojem je inače. 50/2009. ovo nije bio problem. Dalje. Uvijek se postavljalo pitanje. što je vidljivo iz grafikona 9. da li je ERM "de facto" monetarno područje interesa njemačke marke? Pitanje se postavljalo i u drugim zemljama nečlanicama. Slično je i sa holandskim guldenom. april 2009. god. ERM je bio asimetričan. stroga budžetska i monetarna disciplina njemačke centralne banke (i njemačka marka je postala stabilnija) mogli preliti i djelimično "istopiti" u drugoj zemlji. ali je moć ove valute manja zbog limitiranosti holandske privrede. No. to je bila cijena koji je Njemačka željela platiti radi rasta uticaja u Zajednici. 274 Marka je. članice ERM su imale veliku korist od njemačke ekonomije jer su monetarne transakcije redukovale inflaciju zahvaljujući snazi njemačke marke. uz negativne efekte na njemčku privredu. postala paralelna valuta i u zemljama tzv. Sistem prelijevanja je mnoge efekte učinio apsurdnim.iskrivljenost nisu bile potpune. Kako je marka došla do te pozicije? Prije svega. Slabije evropske valute nisu mogle podnijeti valutne intervencije ovog nivoa. To utiče na njihove dugoročne varijacije. S druge strane. Nestabilnost evropskog valutnog tržišta tokom 1992. održavala "u životu" ostale evropske valute. monetarna politika s početka posljednje decenije prošlog vijeka je pod snažnim uticajem najjačih evropskih valuta. i 1993. koja je imala znatno višu stopu inflacije. došla u poziciju da joj se moraju prilagođavati druge članice Zajednice. Dakle. Međutim. prihvatanje da se inflacija smanjuje mehanizmom ERM utiče da se velike transakcije prilagođavaju interesima proširene zone njemačke marke. što su neki političko-stručni krugovi koristili za marginalizaciju EMS. To je značilo da se njemačka monetarna politika indukuje u cijelu 274 evropsku ekonomiju. Zato su članice bez većih protivljenja i prihvatale njemačko vođstvo u ERM. ipak je izdvojilo njemačku marku kao uporišnu tačku sistema. može se primjetiti da je inflacija stabilnija. nego paritet prema ECU.: Kretanja monetarnih agregata Izvor: Izvor: EUROSTAT. Ukoliko se promjene monetarnih agregata kompariraju sa inflacijom. Ali.

Evropska valuta se obilježava na dva načina. uvijek imao internacionalnu dimenziju. Evro Evro je zvanična valuta jednog od najjačih ekonomskih blokova na svijetu. a posebno ugovore. nego američki dolar. Ekspanzija ekonomskih odnosa. što je tadašnji Rim do perfekcije rješavao mnoga pravna pitanja. god. Prema ISO standadima (4217) "EUR" je skraćenica a "evro" je njen pun naziv. Razvoj ekonomije i snažna politička aktivnost u širem regionu. 100. 10. Ideja evropske valute nije nova. koje su u ekonomskom smislu predstavljale stratešku inovaciju toga vremena. reformiše tadašnji oblik "rimskog monetarnog sistema" uvodeći kovani novac od srebra i zlata. posle skoro tri vijeka. članice EMU su zamijenile nacionalne valute za evro izvršivši operacije izravnavanju valuta. mora se dati odgovor na pitanje. dominaniraju na ekonomskoj i geopolitičkoj sceni. da je sama ideja zajedničke evropske monete veoma stara a modaliteti implementacije uvijek prilagođeni nekoj od istorijskih etapa i stepenu razvoja proizvodnih snaga. Italije i Švicarske. Isto tako. Još od početka razvoja civilizovanog društva Evropa ima potrebu za kompatibilnim mjerilima cijena u procesu razmjene dobara. a 1873. 20. Belgije. U desetom vijeku i tadašnja ujedinjena Engleska uvodi jedinstvenu monetu. Inače. rimski period su obilježila raznovrsna i veoma plodna ekonomska rješenja. gradovi izgrađuju a luke prevoze sve više tereta. Latinska monetarna unija) 275 koje koriste zlatni i srebrni novac kao zakonsko sredstvo plaćanja. Mnogo kasnije. Sistem je dugo funkcionisao i zadovoljio tadašnje porebe za razmjenom na široj teritoriji carstva. Kasnije. su vođeni pregovori o ulasku Austrije.9. u srednjem vijeku se skoro u svim dijelovima današnje Evrope kovao srebrni. I ostali tadašnji evropski subregioni formiraju monetarne zajednice prilagođene tadašnjim uslovima (npr. Venecija. 20. Dakle. italijanski bankari počinju sa korišćenjem vučenih mjenica. ako ni zbog čega. 200 i 500 eura. Srbija. Uglavnom. Uniji pristupa Grčka. 275 Novčani savez iz 1865. evru veće tečkoće stvara svjetska recesija. Prelaskom na evro sve stvorene obaveze i primjenjivani instrumenti prema ECU su preuzeti. Zbog tih zahtjeva. Imperator August u cilju proširenja ekonomskog i političkog uticaja na prostor carstva. 5. Tim povodom su kovani zlatni novci (franci i guldeni). god. Dioklecijan provodi monetarne reforme i uspostavlja jedinstven rimski novac utemeljen na obliku primitivnog zlatnog standarda. Tokom 1869. Srebrenjaci se koriste do kraja srednjeg vijeka i služe kao matrica za engleski peni (pojavio se kasnije). za razliku od ostalih nacionalnih interesa. ne samo u monetarnoj sferi. Ovu proceduru podrazumijeva svaki novi ulazak u Evrozonu. Poprečno postavljene linije simbolizuju stabilnost evra. kako se na najstarijem kontinentu pojavila najmlađa novčana jedinica? Da li je evro prva zajednička valuta na tlu Evrope? Odgovore na ova pitanja daje kratki istorijski pregled iz kojeg je očigledno. zajedničko tržište i evro kao njegova najača poluga. No. onda zbog činjenice da je SAD uz Uniju još uvijek najznačajnije svetsko tržište. a često i zlatni novac. otac poznatijeg Karla Velikog uvodi srebrni kovani novac (denije) na područje današnje Francuske. uslijed intenzivne trgovine preko mediteranskih luka traži odgovarajuće sredstvo razmjene univerzalno za širi ekonomski prostor. 128 . 50. koji su "de facto" činili suštinu problema razmjene i odnosa u monetarnoj sferi toga doba. a evro postaje značajna moneta u svjetskim razmjerama.6. Firenca ostali napredni gradovi toga vremena kovali su vlastiti zlatni novac. Trinaesti vijek je poznat po tome što gradovi-države u Italiji monopolišu trgovinu i promet zlatom u širem regionu Mediteranskog mora i Sjevernoj Africi. najjače finansijsko tržište i najveći trgovinski partner EU. ka zauzimanju dominantnog mesta među svjetskim valutama. Trgovina u ovom dijelu Evrope postaje dinamičnija. 50 centi. Godine 1867. Ipak. To je iziskuje nove ideje u plaćanju između ekonomskih aktera koje nisu vezane za opticaje ogromnih količina zlatnika ili srebrenjaka. Početak dvadesetog vijeka je vrijeme kada tržišne zakonitosti dolaze do punog zamaha. treba naglasiti da je zajednička evropska valuta evro ojačala i prevazišla procjene prilikom njenog nastajanja. Jedan evro ima 100 centi. Ekonomska i politička moć Unije sve više raste. Evro se obiljležava sa grčkim slovom € (epsilon) i simbolizuje prvo slovo riječi Evropa. Španija. U devetnaestom vijeku dolazi do formirajnja prvih monetarnih asocijacija (npr. U naletu. U opticaju se nalaze kovanice od 1 i 2 evra i manje kovanice od 1. ekonomija sazrijeva kao nauka a monetarna sfera postaje sklona usponima i padovima. da se organizovani sistem plaćanja mogao uspostaviti i zbog toga. 2. Skandinavska monetarna unija). dužničko-poverilački odnosi se vrtoglavo povećavaju. u osmom vijeku. Pipin Mali. snaga američke privrede i njihove nacionalne valute se još uvijek ne može relativizovati. 10. veći u drugim privrednim oblastima. Treba naglasiti. Evropski novac kroz istoriju. između Francuske. Banknote se emituju u apoenima od 5. vidljivo je da je novac. Bugarska i Rumunija. ali ova država nije pristupila Uniji. Ali.

ni dolar u novijoj istoriji. osniva se EMS. U cilju stvaranja zone evropske monetarne stabilnosti. Koristi od uvođenja evra. tokom 1995. god. Evropska komisija inicira ideju 277 stvaranja MU koja je generisana potrebama koordinacije ekonomske i monetarne politike. Poslije pada sistema iz Bretton Woodsa. god. Unija kontinuirano održava ravnotežu svojih makroekonomskih bilansa. koje su isto bile učesnici koncepta poznatog kao monetarna zmija (Snake). ponovo oživljavaju ideje o stvaranju evropske zone monetarne stabilnosti. ali i agregatno. dok pezeta. na jedinstvenom ekonomskom prostoru.2. god. Ipak Ugovor prate problemi neratifikacije Danske.Dvadeseti vijek obilježavaju ideje o zajedničkoj evropskoj valuti moderne epohe. Velika Britanija i Irska ubrzo po pristupanju napuštaju ovaj sistem. Danske i Irske. god. Monetarna zmija ne fukcioniše kvalitetno u prvih nekoliko godina pa ovaj koncept ne može sprječiti nestabilnost evropskih valutnih tržišta. Jer. Sistem obuhvata valute konstituente evropske novčane jedinice ECU (European Currency Unit). No. Očekujući pristupanje u EZ. nisu bez razloga bili važeće svjetske valute. su naslijeđeni i najčešće su vezani za strukturne probleme. uključujući i neke izvan ERM. Evro racionalizuje monetarni sistem. Danska. ECU je "de facto" mjerna jedinica ERM u iskazivanju centralnog kursa i obračunska jedinica transakcija u Zajednici. posebno na ekonomskom planu. i 1993. Tokom 1970. Vernerovog komiteta. još uvijek izraženu dominaciju dolara. Belgija i Luksemburg. ni funta sterlinga nekad. Na svjetskoj ekonomskoj sceni se desilo mnogo događaja sve dok nije osnovan EMS (1979. na nivou preduzeća. Velike Britanije. u EZ se pokušava limitirati dozvoljeno valutno odstupanje od +/. početkom 1972. on nije realizovan zbog problema izazvanih naftnim šokovima i "padom" Bretton-Woodsa. 278 god. Četrdeset godina kasnije. Tokom 1970. To olakšava održavanje makroekonomske stabilnosti u željenim granicama i dostizanje ciljanih stopa rasta. Konkretne prijedloge je još 276 1929. god. Sa zajedničkom valutnom politikom se lakše održava cjenovna stabilnost. Jedinstvenom monetarnom politikom i valutom se mnogo lakše prevazilaze krize i šokovi. tri faze ovoga plana su predložene od strane tzv. god. Kao zajednička valuta evro pruža direktne i indirektne koristi evropskoj i svjetskoj privredi (makroekonomske. Otvoreno je za trgovinu robama. i globalni ekonomski problemi slamaju mehanizam deviznog kursa ERM u EMS u 1992. Vernerov plan je bio samo prirodni nastavak otvorenog procesa. Preko monetarnog jedinstva se efikasno i bezbolno provode strukturne reforme i realizuju ciljevi zajedničkih. ali je sasvim sigurno da evro počinje ubirati "internacionalne" plodove. Danas se može konstatovati da je evro ispunio većinu uslova za status svjetske rezervne. eskudo. Delorov komitet aktuelizira pitanja monetarnih integracija. a kasnije i irska funta devalviraju. U cilju stabilizacije međuvalutarne razmjene Savjet ministara 1978. Kao posljedica. Da bi se došlo do te pozicije Evropa je morala podnijeti mnoge žrtve. tijesna francuska referendumska većina i tradicionalno britansko odgađanje. u kome se do 1980. čak i glavne valute. funta sterlinga i lira fluktuiraju u odnosu na druge evropske valute. I onda kada je ekonomija u uzletu. god. god. donosi akt o primjeni efekasnijeg postupka uspostavljanjem EMS. god. investitorima. traže se efikasnija rješenja u valutnoj stabilnosti. 129 . firmama i ekonomiji Unije u cjelini. Danas je evropsko tržište snažno i stabilno u svjetskim razmjerama. mikroekonomske i globalne). uslugama i kapitalom. god. u sistemu ostaju Njemačka. To je složena valuta koja sadrži određene iznose valuta članica. Kao što je već rečeno. utiče na smanjenje kamatnih stopa i donosi značajne beneficije finansijskim institucijama. vlastiti ekonomski problemi se dijelom mogu preliti na druge ekonomije širom svijeta. bavi se ozbiljno ovim problemima. Vernerov izveštaj iz 1970. Problemi utiču na udaljavanje od EMU. Norveške. posebno kohezionih politika. Dolazi do valutne i makroekonomske nestabilnosti i stalnih valutnih špekulacija. Nedostaci s kojima se susreće evro u odnosu na. Na mikroekonomskom planu najvažnije direktne koristi od uvođenja evra su značajno 276 277 278 Njemački političar. kada se proširuju limiti mehanizma deviznog kursa na 15% mogućeg odstupanja. Ovo stanje traje do druge polovine 1993. god. tako da do 1977. U Mastrihtu potpisuje Ugovor o EU (TEU). a kod mnogih sazrijeva svijest o potrebi ubrzanja monetarnih integracija. god. Ovi. koji počinje sa radom već iduće godine. dao Gustav Štreseman. predlaže stvaranje monetarne unije u Zajednici. te od Komisije promovisan i preporučen evro za jedinstvenu evropsku monetu. Situacija je još daleko od idealne.25%. tokom 1979. EMS i evro uspješnije provode valutnu politiku smanjujući rizike nestabilnosti u slučaju velikih fluktuacija kurseva članica. Makroekonomske prednosti su u tome što EMU. Krajem 1992. Iste godine Haški samit donosi plan po kojem bi se do kraja 70-ih uspostavila EMU. god. 1969.). Vijeće ministara u Madridu donosi odluku o stvaranju MU do početka 1999. Takav status im je donosio velike ekonomske koristi. ali i u vremenu recesija. Nizozemska.

A. Ekonomija Monetrane unije. Iz navedenog se zaključuje da je finansijsko tržište EU pod evrom mnogo ozbiljnije i dinamičnije nego rascjepkana finansijska tržišta prije njegovog uvođenja.smanjenje direktnih troškova finansijskih transakcija (broj transakcija se mjeri desetinama i stotinama miliona. Tako se monetarnom politikom EMU svjesno održava cjenovna i valutna stabilnost. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Oni imaju pravo na sve što preostane poslije izmirenja troškova akcionarskog društva. kompanije sa značajnijom ulogom u 279 trgovini Unije mogu koristiti mnoge pogodnosti evra. U idealnim uslovima. Novi Sad.14. Pored ovih. Vlasnici akcija su rezidualni povjerioci. ukrupnjava kapital i stvara uslove za veću konkurentnost finansijskih tržišta. kada svjetska ekonomija preživljava krizne trenutke. Na primjeru evropske štednje i investicija može se objasniti i Modiljani-Milerova teorema. postoje i druge makroekonomske i mikroekonomske pogodnosti koje je sa sobom donijela zajednička evropska valuta. a finansijske koristi se mere desetinama milijardi evra). firme i jesu u vlasništvu domaćinstava (preko akcija ili bankarskih zaduživanja). Kratkoročno.: Odnos dolara i evra Izvor: Izvor: EUROSTAT. News release.14. To je osnov Modiljani-Milerove teoreme. evro sve više postaje optimalan izbor. evro je promijenio. ili prioritet u slučaju stečaja. kada je nafta bila jeftinija za kupovine u njemačkim markama. Koristeći prednosti evra. upravo je monetarna politika Unije zasnovana na jednakom uvažavanju. 280 279 130 . god. Izolujući sve druge ekonomske elemente nameće se trivijalan zaključak da evropske kompanije kupuju jeftiniju naftu zbog snažnije evropske valute (grafikoni 9. Na globalnom planu. danas cijene ovog proizvoda povoljnije kad se plaćanja u evrima. Grafikon 9. što je siguran znak da finansijsko tržište postaje dinamičnije. zasnovana na hipotezi o direktnom uticaju na bogatstvo domaćinstva. investitori kontinuirano očekuju stalni rast evropskog tržišta "prebukiranog" suficitima privatnog i javnog kapitala. evro mnogo više od drugih valuta amortizuje negativne konsekvence na evropskom ekonomskom prostoru. sa aspekta zemalja koje dio svojih nacionalnih rezervi žele držati u nekoj drugoj valuti. nema razlike između ulaganja sopstvene imovine ili zaduživanja. Uz ostale prednosti. koja se opet plasira u firme. 2004. 50/2009. Pored konkurentosti evro "tjera" na integracije aktere evropskog tržišta i zbog toga što povoljno utiče na materijalnu proizvodnju visoke dodate vrijednosti. evro utiče na širenje i rast finansijskog tržišta. i ostvaruju ciljevi na planu izvoza i očuvanja stabilnosti primarnog tekućeg računa. i dalje mijenja odnose konkurencije u okruženju i na svjetskom nivou. Uzmimo samo primjer odnosa evra i dolara.). i dužnika. Dakle. Iz predhodnog grafikona je očigledna superiornost evra u odnosu na dolar. Na prvi pogled bi se moglo zaključiti da visok paritet evra prema dolaru i stabilnost u dugom roku koju forsira ECB dovode do teškoća u izvozu roba sa zajedničkog evropskog tržišta (što nije slučaj). pa se na njemu 280 multipliciraju finansijske i statusne transakcije. Euroindicators. slično kao i kod naftnih šokova sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vjeka. Prema njoj. Zato nema razlike između štednje firmi i štednje domaćinstava. april 2009. u EU se sve intenzivnije odvijaju spajanja i pripajanja (merdžeri i akvizicije) preduzeća. Ali. i povjerilaca. Kao što je rečeno. komercijalnih i rizičnih obveznica i HoV fizičke imovine itd. god. Čak i danas. koja se u pravilu plaća dolarima. Zbog toga su. pozicija i ugled evra rastu. i konsekvence tog odnosa na aktuelnu krizu izazvanu visokim troškovima energije. Prema Paul De Grauwe.

god. prateći uglavnom kretanje evra. ali i centralnih banaka najvećih članica. Zajednička evropska valuta je podnijela veliki teret aktuelne finansijske krize. Evroptimisti smatraju da je. Uglavnom. Od 1999. Evro je postao alibi za loše nacionalne poteze. Važno je napomenuti da se svjetske finansijske rezerve sve više transferišu u evro. integracija finansijskog tržišta i transparentna politika cijena. ne treba razdvajati monetarne i finansijske mjere. Promjena situacije dovodi i do toga. ne samo u Evropi. god. 9. Ove. Međutim. U tom kontekstu. treba očekivati skromniji oporavak. pa ponekad ima i političkih nesuglasica sa članicama kod kojih evro služi kao "moneta za potkusurivanje" domaćih političara. neke članice nalaze rezerve u fiskalnim sferama i stimulišu određene segmente tražnje. Nije riječ samo o tim troškovima. što je omogućilo da se centralne banke brzo okrenu ka smanjivanju kamatnih stopa. Međutim. kontroli cijena nafte i kretanju cijena. Ovdje je karakteristično navesti napore ECB. On je tako izbalansiran da u određenoj situaciji pruža najbolji rezultat za svakog trgovinskog partnera. god. To je dovelo i do neracionalnih ponašanja i fiskalnih probijanja od strane nekih vlada. jačanje cjenovne stabilnosti i dr. I britanska valuta bilježi najviše nivoe od 1992. Ove valute su ojačale i u realnom i efektivnom smislu. 131 281 . potrošene su milijarde maraka. upravo zahvaljujući zajedničkoj valutu i potencijalu velikog tržišta EU27 spriječena recesija razornih razmjera. U prevladavanju posljedica aktuelne krize ključnu ulogu imaju centralne banke. Glavne prednosti i nedostatci od uvođenja evra se mogu sistematizovati na slijedeći način: ▪ Prednosti od uvođenja evra su:     redukcija visokih troškova finansijskih transakcija. god. ali i ostale prednosti uvođenja zajedničke valute na najrazvijenijem ekonomskom prostoru na svijetu utiču povoljno na ekonomije evropskih zemalja.7. Striktna monetarna politika ECB rezultira jačanjem evropske valute. ne interveniše u korist dolara da bi ga kupila evrima. učinak krize je odmah prepoznat. što 282 može usporiti rast tražnje i brži oporavak. do 2008. monetarna politika Unije će se i u vrijeme krize temeljiti na proklamovanim principima visoke monetarne discipline i autonomije monetarnih vlasti. Uglavnom. Samo za troškove štampanja i kovanja evra. dometi ovih mjera su ograničeni. eliminisanje potencijalnih rizika izazvanih valutnim nestabilnostima i neželjenim razlikama u kursevima nacionalnih valuta. bez obzira na krizu svjetske ekonomije ostvaruje dva zacrtana cilja: spoljnu konkurentnost i afirmaciju evra kao vodeće svetske valute. Evro utiče na povoljniju makroekonomsku i društveno-političku situaciju. mjesta u monetarnim institucijama i sporednim djelatnostima. Najveći nedostatak evra su ogromni troškovi uvođenja. već mnogim 281 Integracija i standardizacija monetarnog sektora dovela je do gubitaka radnih promjenama u članicama.Može se zaključiti da u ovom trenutku nema optimalnijeg makroekonomskog izbora i da EU. najveće centralne banke su relaksirale politiku kamatnih stopa i ograničile direktne udare na ekonomije najrazvijenijih zemalja i ublažile štetno povratno dejstvo na na realni i finansijski sektor. Ono što je bilo važno. već i globalno. jer postoje zemlje u zoni evra koje nemaju fiskalne resurse za ove namjene. 282 Treba naglasiti da je kriza ojačala dolar. Tek u 2010. uloga svjetske valute i prednosti koje ova pozicija donosi. Ovo je normalan efekat bijega u rezervne svjetske valute. SAD i EU. ▪ Nedostaci uvođenja evra. One su se usmjerile na podršku likvidnosti obveznicama suočenim sa nedostatkom finansiranja i naglim padom tržišta hartija. Evro i dolar: partneri ili rivali? Odnos evra i dolara je specifičan. Članice su izgubile prava upravljanja monetarnom sferom. jer je centralno bankarstvo više koordiniralo sa drugim nacionalnim institucijama nego ranije. god. U području evra se očekuju aktivnosti koje će obezbjediti minimalni rast u 2009. da ECB i onda kada je u mogućnosti. Jačanje jena je posebno izraženo u 2009. dok se ukupni troškovi zamjene ne mogu u cjelosti izračunati. jen i evro u odnosu na ostale svjetske valute. U zoni evra i dalje se očekuje nepopustljiva finansijska politika. Slično je i sa funtom.

vidljivo je. ali evidentnim koristima koje evropljani ili imaoci evra ostvaruju kao turisti u zoni dolarskog pokrića i drugim evro-dobicima. Kada se dodaju ciljevi koji su evru postavljeni na planu razvoja svjetske ekonomije. A one se sublimiraju u pravilu da rast i zaposlenost neminovno prati inflacija (vrijedi i obrnuta proporcija). Ipak. uzroci kretanja američke valute traže kompleksniju analizu. dok drugi autori smatraju da je ovaj scenario dio dobro isplanirane aktivnosti američke administracije. gubi oko 60% vrijednosti u odnosu na evropsku valutu i spušta se na nezabilježeno nizak nivo u odnosu na jače svjetske valute. evro će veoma brzo elimimisati većinu kontroverzi. i veličina finansijskog tržišta SAD je još uvijek dominantna u odnosu na evropsko. Najvažniji akteri evropskog ekonomskog prostora moraju mnogo učiniti na integraciji tržišta kapitala i finansijskog tržišta u ovom dijelu svijeta. u takvoj situaciji i ECB pod pritiskom jakog evra mora snižavati kamatne stope što podgrijava inflaciju. slab američki dolar je prevashodno rezultat politike američke vlade. svoju političku ulogu i gradi na snažnoj ekonomiji i jakom dolaru. Evropu i Japan. zahvaljujući centralizaciji državnih finansija i mogućnostima realizacije finansijskih megatransfera. amerkanci su suočeni i sa drugim problemima makroekonomskog karaktera. Da bi postigli spoljnu konkurentnost i zadovoljili potrebe tradicionalno fleksibilnog tržišta rada SAD uspijevaju održati neznatno brži rast u odnosu na najveće spoljnotrgovinske partnere. tada se može dobiti prava slika o minornosti evropskog u odnosu na američki budžet. Komisija kao izvršni organ EU raspolaže zaista minornim budžetom u odnosu na output Unije 283 ili sredstva nacionalnih vlada (oko 2. posebno u izvoznim granama američke privrede. da uz najveće dobitke u kupovini nafte i uz pogodnosti u kupovinama nekih strateških sirovina. Jer. No. Treba naglasiti da SAD. Suprostavljanja su uglavnom u tumačenju da slabljenje američke valute svjesno jača evropski ekonomski prostor i ulogu EU u svjetskoj ekonomiji. Ipak. Prema njima. jednostrana objašnjenja ovog fenomena nisu relevantna. a cijene nafte i važnih svjetskih roba i sirovina se izražavaju u američkim dolarima. stvara nezadovoljstvo evropskih štediša. No. Evropljani moraju dalje raditi na ekspanziji i afirmaciji svjetske reputacije evopske monete i monetarnoj politici koja će eliminisati još uvijek prisutne strukturne probleme. slab dolar u uslovima svjetske recesije održava izvoznu konkurentnost američke privrede i održava stope privrednog rasta. za razliku od EU. Iz ovoga bi se mogao izvući nedvosmislen zaključak da bi.dolar. što se automatski povoljno odražava i na rast zaposlenosti.5% nacionalnih budžeta ili 1. Objašnjenje je u tome da SAD politkom jeftinog dolara aktivno utiču na svjetske trgovinske odnose i na taj način produžavaju i održavaju svoju geopolitičku dominaciju. održavajući spoljnotrgovinsku konkurentnost. Amerika je. Pored politike stabilizacije privrednog rasta. Jer. Dakle. može se shvatiti sva kompleksnost pristupa monetarnoj i valutnoj politici koju vodi ECB. 284 Još uvijek je gotovo polovina svjetskog bogatstva podređena američkom dolaru. prije svega veliki evropski izvoznici. Dakle. 283 Kada se zna da se gotovo polovina budžeta EU troši na kontroverznu CAP. Za razliku od američke administracije. koji je još uvijek vodeća svjetska valuta. Jer. u čemu evropski sistem još zaostaje za 284 američkim. to nije sporno. sigurno je da američka valuta može istrpiti snažne. 132 . koje se plaćaju američkim dolarima i manje važnim. ostvarivali mnogo veće dobitke u slučaju slabijeg evra prema dolaru. pogrešno je apriorno prihvatiti ili odbaciti bilo koju verziju uzroka deprecijacije dolara. Jer.27% GDP ). I na kraju. svjetska dominacija SAD je direktno proporcionalna sa dominantnom pozicijom dolara na svjetskim tržištima. Dalje. a time i privredni rast. Dalje. američka administracija se kontinuirano bori protiv inflatornih pritisaka. Nema sumnje da se administarcija i FED grčevito bore da što prije stabilizuju makroekonomsku situaciju i time nesvjesno doprinose amortizovanju efekata koje donosi zakonomjernost Filipsove krive. što će ga i definitivno smjestiti u 285 ravnopravan položaj sa američkim dolarom. lakše "preživljavaju" ekonomske krize i šokove. pa čak i dugoročno preusmjerava štednju izvan evropskog ekonomskog prostora. 285 Već u ovoj fazi odnosa evro-dolar ima mnogo zemalja koje rezerve drže u odnosu 40-40-20. ali još uvijek podnošljive pritiske visokih budžetskih i spoljnogtrgovinskih deficita. prednost evropske valute nad dolarom je još uvijek veoma diskutabilna. može se primjetiti da u stručnoj javnosti postoji veći broj respektabilnih tumačenja dugogodišnje depresijacije američkog dolara. Evidentno je da snažan evro u određenoj mjeri usporava izvoz. monetarna unija zahtijeva puno političko jedinstvo. tj. evro i dolar su već sada izjednačeni.

Ugovor o EU definiše kriterjume članstva u EMU. članstvo u EU se uslovljava strogim kriterijumima konvengencije (kopenhagenški kriterijumi) koji važe. devizni kursevi zemalja i fiskalni kriterijumi. Kriterijumi brane temeljne vrijednosti evropskih integracija. Konačno. Unija je aktivna u podršci tim 287 zemljama i što bezbolnijom integracijom u EMU. većina članica preispituje dotadašnje režime deviznih kurseva. 287 Za razumevanje kriterijuma konvergencije. konvergenciju kamatnih stopa. sublimirane u visokom stepenu finansijske discipline. evro je značajan i za zemlje u tranziciji. Oni se. uglavnom svode na potrebu uspostavljanja ulazne i jačanja dugoročne finansijske discipline. koristiti zaključke sa skupova u Kopenhagenu. Dablinu i Luksemburgu. Kriterijumi su klasifikovani u četiri poglavlja i to: konvergencija stopa inflacije. i jedan od najtežih zadataka koji stoji pred zemljama u tranziciji (koje žele pristupiti EU). Uvođenjem evra. ispunjenje kriterijuma konvergencije je primarni. Zbog visoko postavljenih zahtjeva. Evropske zemlje u procesu tranzicije imaju različite režime deviznih kurseva (od fiksnog aranžmana currency borda do režima fluktuacija). Formalno. I mnoge zemlje nečlanice Unije koriste evro kao domaću valutu. već i za stare članice 286 Unije.Evro i tranzicione zemlje. te utvrđivanjem sankcija za one koji stvaraju štetne i neopravdane deficite. ali i kao mjernu jedinicu u vođenju vlastite valutne politike. posebno za one koje se nalaze u fazama priključenja EU. ne samo za zemlje koje trebaju pristupiti EMU. 133 286 . Kriterijumima se daje veliki značaj zbog potrebe da se poveća fiskalna i monetarna odgovornost članica. pored ostelih.

budžet i nije koncipiran na klasičnim budžetskim principima koji se primjenjuju u 288 unitarnim državama. prikupljenim dažbinama na proizvedene količine uglja. EEZ i EUROATOM se finansiraju doprinosima država osnivača (kao i druge višenacionalne regionalne integracije). što usložnjava postojeće. Ugovora o EZ. O problematici funkcionisanja EU u kontekstu finansiranja osnovnih funkcija vidjeti u: Čenić Jotanović. Npr. riječ je o odvojenim budžetima za finansiranje pojedinih oblasti Zajednice. zatim načelo transparentnosti itd. Ekonomska i monetrana integracija Evrope. jer je u početku samo EZUČ finansirana vlastitim sredstvima. Treba podsjetiti da je uobičajeno da rane razvojne faze asocijacija finansiraju osnivači. Oni se najviše finansiraju porezima na dodatu vrijednost i prihodima po osnovu ostvarenog GDP. Istina. njeno finansiranje je izazov i predmet stalnih naučnih istraživanja. Miroslav. te načelo ravnoteže. Ekonomski fakultet Banja Luka. obrazovanju. to je jedini izvor sredstava koji nije prikupljan direktno od država osnivača. u zavisnosti od dinamike i intenziteta integracija prelazi na klasične fiskalne instrumente. može se konstatovati da su međudržavne relacije utemeljene na principima pripisivanja. nego su njene nadležnosti izvedene iz nadležnosti članica i. Generalno. ali i uvažavanja principa proporcionalnosti.1. Gordana.. Budžet EU-sopstveni prihodi i opšti budžetski principi. U početku. No.kao opšte pravilo utemeljeno članom 175. Univerzitet u Banjoj Luci. zaštiti zdravlja itd. Beograd. rashodi EZ se uglavnom finansiraju vlastitim prihodima. ne samo u odnosu na osnovno funkcionisanje.. god. BUDŽET EVROPSKE UNIJE 10.. S. tačnosti. odnosi između centralnih organa EU i institucija zemalja članica su po mnogo čemu 289 specifični. Evropska ekonomska integracija. Zajedničko finansiranje je uvijek bila ključna komponenta evropske kohezije. već i način prikupljanja i njegovu krajnju upotrebu. god. 289 Neki autori ove odnose marginalizuju. Finanije 1-6/2006. uz dodatak specifičnosti nametnutih oblikom organizovanja Zajednice. evidentno je da ovaj vid finansiranja ima i slabosti jer nedovoljno pospješuje privredni razvoj. univerzalnosti. Čak i više od toga.." (citat adaptiran iz Stojanović. Ekonomski fakultet Beograd. Budžet ne odgovara ni formi koja se implementira u međunarodnim organizacijama. Zajedničke nadležnosti su rezidualne prirode. CID. Za sada je teško procijeniti da li će aktuelna finansijska kriza ili drugi globalni razlozi promijeniti ove okolnosti. Principi su izvedeni iz suštine komunitarnih odnosa i utemeljeni na primarnoj ideji evropskih integracija. ono je postalo najaktuelnija politička i javna tema. Osnove i specifičnosti U komparaciji sa budžetima drugih država ili integracija. već komplikovane odnose. Kada je riječ o načelima budžeta EU. posebno u kontekstu ostvarivanja globalnih ambicija EU. specifikacije i jedinstvenosti (jedinstvena valuta i račun).. Špirić Nikola. 2005. Opšta budžetska načela izvedena iz nacionalnih su načela jedinstva. Finansiranje potreba EU je usko vezano za specifičnu državnu strukturu Zajednice i njenu kompleksnu organizaciju. ali ipak. Kako EU nije jedinstvena država. Jovanović N. po S. Od 1985. Banja Luka. vremenske jednakosti (načelo izrade budžeta EU na godišnjem nivou). uglavnom ograničene ekskluzivnosti. Oni se snažno reflektuju na kohezionu i multifunkcionalnu ulogu evropskog budžeta. to su bili skromni prihodi.) 288 134 . posebno sa današnje distance. EZ. a kasnije se. Vukmirica Vujo. njegovu unutrašnju strukturu i eksterno djelovanje. Od nastanka Zajednice. Dakle. 2006. Taj vid finansiranja prihvatili su osnivači Unije. što zajedno čini oko tri četvrtine ukupnih izvora prihoda. Ovo znači da se finansiranje Unije zasniva na sredstvima prikupljenim isključivo od njenih članica. ravnoteže. specijalizacici. Međunarodni ekonomski odnosi. važno je naglasiti da se ona kreću u granicama opštih budžetskih načela.10. EU ima mnogo specifičnosti. u kome su regulisana pitanja zaštite životne sredine. Na njih dodatno utiče stalno pristupanje novih članica. Stojanoviću "Princip pripisivanja nadležnosti podrazumijeva da EU nema Kompetenz-Kompetenz. a tzv. Ipak. god. 2004... prenošenja nadležnosti i subsidijarnosti. Već je Pariski ugovor o EZUČ uspostavio administrativni i operativni budžet za nesmetano funkcionisanje ove asocijacije. god. Ugovorom iz Rima EUROATOM formira dva budžeta i to: administrativni budžet i budžet za troškove istraživanja i investicije. nadležnosti koje služe kao podrška nadležnostima članica se obavljaju u: industriji.

eu/ Iz tabele 10. str. Makroekonomija. budžet EU je povećan 2% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 129. Poslije parlamentarnih rasprava i glasanja o amandmanima dolazi do usvajanja 291 pojedinačnih budžetskih stavki. pripremni poslovi na usvajanju budžeta počinju ranije. najviše sredstava (oko 44. jer im je glavna funkcija preraspodjela sredstava kojima se finansiraju zajedničke politike.4. projektovan željom da evropski privredni prostor u budućnosti postane tehnološki i održivo najnapredniji u 292 svijetu. Ugovora iz Rima. Prema projekciji za 2008. Dakle. Ipak. koje se kroz komunitarne politike vraćaju članicama. 292 Ovoj dimenziji EU u brojnim radovima i intervjuima najbolje opisuje američki ekonomista Rifkin Džeremi.2. god. Sredstva za finansiranje administracije i broj zaposlenih odgovaraju administraciji većeg evropskog grada (pri tome ne treba zanemariti da komunitarna administracija još uvijek ne obavlja mnoge državno-administrativne poslove).9 1. god. Budžet EU: osnovni pokazatelji Prihodi i rashodi budžeta su instrumenti savladavanja mnogih problema ekonomskog i društvenog razvoja EU. Njime sve procedure usvajanja budžeta za narednu godinu počinju već 1. Prijemom novih država. Institucije Zajednice.10.8% sredstava sa tendencijom da ih Zajednica zadrži i u budućim planovima i programima.: Struktura raspodjele budžeta za 2008. NIN.4 0. Vidi se da je iz budžeta za 2008.. treba imati na umu da se iz budžeta EU ne finansiraju neke druge potrebe (npr. Budžet EU za 2008. decembra tekuće godine. što se u ekonomskom smislu može ocijeniti veoma povoljno. evropski udžbenik. realizujući jedan od fundamentalnih ciljeva. vojne) koje u suverenim državama participiraju u budžetskim sredstvima. prije svega Komisija. bezbjednost i Pravda Ukupni administrativni troškovi Izdaci za Bugarsku i Rumuniju http://europa. oni još nisu dovoljni za ozbiljnije makroekonomske intervencije (izuzev CAP koja koristi najveći dio evropskog budžeta). Procedura usvajanja budžeta u EU je slična kao i u svim demokratskim zemljama. Tako se iz budžeta vrši povrat ostvarenih prihoda od oko 95% prikupljenih sredstava. Struktura raspodjele budžetskih sredstava EU je prikazana na slijedećoj tabeli: Tabela 10. a oko 5% budžeta zadržava za finansiranja 290 administrativnog aparata. administracija EU zapošljavala 33. Od toga je 22. uočavaju se fundamentalni društveno-ekonomski momenti i tendencije u ovoj razvojnoj fazi EU.4. Evropski parlament i Evropski savjet provode redovne procedure usvajanja izveštaja o realizovanom budžetu za prethodnu i usvajaju budžet za nastupajuću godinu. zaposleno je još 1250 radnika. prevod. U budžetu EU su najniži troškovi komunitarne administracije. god. god. Pravni osnov ovih procedura je obuhvaćen članom 272. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Struktura budžeta je promenjena. 2004. u 2004. pa sredstva za stimulisanje rasta i zaposlenosti učestvuju sa čak 44. nezadovoljavajuće efikasnosti i povlašćenog položaja. god.5 13. godinu: Izvor: Održivi rast Direktna pomoć i troškovi tržišta Ruralni razvoj EU kao globalni partner Ljudska prava.3 7. Iako evroskeptici kritikuju EU zbog brojnosti administracije. ipak se može konstatovati da su broj i iznos sredstva za funkcionisanje administracije apsolutno i relativno niski u odnosu na ukupan budžet. Isto tako. Budžet se predlaže jednom godišnje. 1. za potrebe ruralnog razvoja odlazi zavidnih 13.000 bilo zaposleno u Komisiji.1 42. Beograd.2 biliona evra. Ta situacija postoji i u EU. 373. god.2%) usmjereno sektoru održivog razvoja. sloboda. O tome vidjeti više u: Rifkin Džeremi.13 Tako je npr. Beograd. ali su i one dodatno proširene. EU daje veliki značaj stimulisanju održivog rasta i razvoja. To EU pretvara u najkvalitetnije i najpoželjnije mjesto za život.2007. tako da od 1977. Centar za liberalno-demokratske studije.2% ukupnog budžeta.000 radnika. kako bi se mogao usvojiti do 31. jula tekuće godine.3. 57. 291 O ovome videti više u: Majkl Burda i Čarls Viploš. 290 135 .8 6. Ali.

a za Bugarsku i Rumuniju oko 0. za promociju ljudskih prava.2 43 13.europa. slobode.3 1.71 U tabeli 10.25 101.27 % 6 38. god. sloboda.39 – 53.45 -1. god. god.). god. slobode. i 2008. To potvrđuje agregatna struktura budžeta za 2007. po osnovnoj strukturnoj podjeli.6.53 5.5.7. Opis 1. (tabela 10. god. Donošenje budžeta podliježe složenim procesima usaglašavanja. do 2007.: Troškovi budžeta EU27 za period 2007-2008. budžetska struktura je prilagođena implementaciji zajedničkih politika koje predstavljaju najjači komunitarni instrumentarij koji se ne mijenja u dužim vremenskim periodima.91 -2. Zaštita i upravljanje prirodnim izvorima 3. Održivi razvoj 2.: Tabela 10. nju je teško radikalno mijenjati. Kad je jednom dogovorena određena struktura budžeta.02 136 . Iz nje se vidi da se najveći rashodi budžeta EU odnose na Zajedničku poljoprivrednu politiku i održivi razvoj.1% budžetskih sredstava.7.eu/budget/ Komparacije budžeta Zajednice za 2007.84 47.6 Budžet 2008 50 324 204 626 53 177 320 053 1 241 449 006 8 112 728 400 7 284 420 235 206 636 292 120 346 758 612 Budžet 2007 43 590 118 012 54 210 425 736 1 270 114 751 7 352 746 732 6 977 764 032 444 646 152 113 845 815 415 Promjene (%) 15. (u%) Održivi rast EU kao globalni partner Ljudska prava. Drugo. Politka – CAP 736 3 Građanska prava. U tabeli 10. bezbjednost i pravdu izdvojeno je oko 1% budžeta. sudstvo 4.34 4. od kojih je najvažniji kompleksnost njegovog usvajanja.: Struktura raspodjele budžeta za 2007.4 6. bezbjedn.: Rashodi budžeta EU za period 2006-2007. što najbolje govori o obimu i strukturi zajedničkih politika u ovoj fazi razvoja Zajednice.08 100.38 1. su prikazani troškovi budžeta EU za period 2007-2008.5. bezbjednost i Pravda Poljoprivreda i obezbjeđenje kvaliteta Ruralni razvoj i zaštita okoline Drugi troškovi uključujući administraciju Izvor: http://europa.26 10.9 7. (u evrima) Br Naziv Budžet 2007 1 2 3 44 862 050 1 Održiv razvoj 319 54 718 545 2 Zajednička poljopriv. Tabela 10.eu/ 54. god. god. jasno ukazuju na kontinuitet fundamentalnih razvojnih ciljeva EU. prikazani su rashodi budžeta EU za period od 2006. Tabela 10. Administracija 6. Naknada UKUPNI TROŠKOVI EU27 Izvor: http://eur-lex. Sloboda. i Pravda 1 176 965 652 Budžet 2006 4 35 865 973 075 54 579 470 941 1 162 155 453 Indeks 5(3/4) 125. zaštita. Na ovo utiču brojni faktori. Struktura budžeta EU je veoma stabilna u dužem vremenskom periodu.6.Konačno. EU kao globalni partner 5.

najstarijoj zajedničkoj politici govori da uprkos stalnim intervencijama od strane WTO.eu/budget/ Iz prethodnih tabela se vidi da je u 2007." Modernu epohu strukturne politike EU obilježavaju ulaganja u kohezione i strukturne fondove. razvijene ili manje razvijene države i sl.12 41. Slijedeće. Unija još uvijek nema namjeru da izvrši radikalnu redukciju sredstava podrške u ovoj oblasti. Značajna sredstva su usmjerena prema EFRD i drugim kohezionim fondovima.9 mlrd. I na kraju. sloboda. 137 . već na količinu ili broj komada poljoprivrednog proizvoda prema odrebama Zajedničke poljoprivredne politike. su gotovo ujednačeni jer su sve budžetske stavke u obe godine povećane. a Unija. Carinski prihodi se prikupljaju prilikom uvoza roba iz država nečlanica. god. kao lider tržišnih privreda vrši postepena prilagođavanja carinskih tarifa naniže. Prethodni podaci ukazuju da se za administraciju EU i tzv. ostali rashodi participiraju sa 14%. jednu od fundamentalnih zajedničkih politika. druge troškove godišnje izdvaja oko 7. Sredstva CAP u budžetu Unije iznose oko 55 mlrd. Riječ je o godinama koje se nalaze u istom srednjoročnom finansijskom okviru (od 2007 do 2013. evra. radi se o budžetskim prihodima na uvoz poljoprivrednih proizvoda na zajedničko tržište EU. budžetska podrška Zajedničkoj poljo-privrednoj politici. Za CAP je izdvojeno 43 mlrd. U mnogim slučajevima dolazi do povrata finansijskih sredstava preko konkretnih projekata koji se finansiraju u skladu sa zajedničkim kohezionim i strukturnim politikama. budžeti u 2007. iznose 44. Prihodi na procenat od GDP država članica najviše participiraju u budžetu EU. Njihov rast od 25% u odnosu na prethodnu godinu govori o namjeri evrokreatora da snažno podrže regionalnu politiku. zaštitu ljudskih prava. Poznati su stavovi WTO po pitanju sudbine preferencijalnih trgovinskih sporazuma. Kada je riječ o prelevmanima na šećer i izoglukozu.4 5 6 Evropska unija kao globalni partner Administracija Kompenzacija UKUPNO 7 352 746 732 6 942 264 030 444 646 152 115 497 218 621 8 093 291 458 6 604 078 362 1 073 500 332 107 378 469 621 90. Prikupljanje budžetskih prihoda. najviše budžetskih sredstava (43%) bilo usmjereno na potrebe održivog razvoja. Ovaj izvor daje više od 60% ukupnih budžetskih sredstava i obaveza je svih članica bez obzira na njihov status u Zajednici (stare ili novoprimljene članice. Sporazuma iz Dohe i drugih akata. smanjujući tako svoje carinske prihode.37 6. Kao takvi. Ova sredstva su participirala u budžetu Zajednice sa 39%. god. god.) Rashodi budžeta EU za regionalnu pomoć u 2007. EU je za WTO jedan od ključnih problema u uspostavljanju slobodne trgovine. I oni su prema svojoj klasifikaciji veoma slični klasičnim carinskim prihodima. Obzirom na obavezu smanjivanja carinskih stopa. Značajne prihode budžetu EU donose sredstva prikupljena oporezivanjem dodatne vrijednosti. nalaze se pod kontinuiranim nadzorom WTO i trpe stalni pritisak za smanjenje.europa. evra i u budžetu participiraju sa visokih 47%. S druge strane. evra. i 2008. Štaviše. Rečeno je da se budžetski prihodi EU prikupljaju iz nekoliko izvora i da je budžetska politika EU različita u odnosu na klasične pristupe rješavanja budžetske problematike. što je u okvirima budžeta prethodne godine. bezbjednosti i pravde. oni imaju specifičnu ulogu upravo u tome da usmjere proizvođače na fer raspodjelu u finansiranju proizvodnje i skladištenja.).56 6.5 mlrd. a za programe ruralnog razvoja i zaštitu životne sredine 13.01 0. Njih obračunavaju članice. Uočava se da su skoro identična sredstva u odnosu na 2008. snižavanja carinskih stopa itd. U suštini. usmjerena za promociju održivog razvoja. Redukcija ovih prihoda je usko vezana za procese širenja i uticaja WTO u svjetlu zaključaka Urugvajske runde. Prelevmani se ne obračunavaju i ne plaćaju na carinsku osnovu. obračunom prema jedinstvenoj poreskoj stopi u iznosu 1. evra. Prihodi od prelevmana se usmjeravaju za razvoj poljoprivrednog sektora Zajednice i tako zaobilaze oštre zahtijeve WTO.42 107. Slična situacija je sa prelevmanima na uvoz poljoprivrednih proizvoda.85 105. U poslednje vrijeme ovaj budžetski prihod se usmjerava i na oblasti koje se nalaze "oko poljoprivrede.4% na nacionalne osnovice poreza na dodatu vrijednost (ne smije prelaziti 55% nacionalnog budžeta).9 mlrd. evra. mira i bezbjednosti. posebno u sektor ruralnog razvoja. god. carinski prihodi se smanjuju. god.38 100 Izvor http://eur-lex.

do 2008. One su tražile da budžetski limiti ostanu nepromijenjeni.). god. su izuzetno niski (tabela 10. Jedan od najznačajnijih prihoda budžeta EU je porez na dodatu vrijednost (VAT).97 916 269 764. Ostali prihodi se odnose na sredstva novčanih kazni ili vanrednih sredstava koja vode porijeklo od viška sredstava iz prethodnih godina. Ipak. što je navedeno u članu 2. do 2008. nego i dubok komunitarni karakter. god. do 2008.21 Izvor: http://eur-lex. god.9. u tijelima Unije razmatraju sa posebnom pažnjom i željom da se udovolji njihovim zahtijevima. god. budžetski prihodi po osnovu poljoprivrednih dadžbina. Uočava se da neki od bilježe veliki pad u odnosu na prethodni period. god. do 2008. bilježe kontinuirani rast od 2006. Tabela 10. god. razlikuju po stavkama. Velika Britanija. U periodu 2006-2008. Odricanje članica od dijela poreza na dodatu vrijednost označava i odricanje od dijela vlastite suverenosti.24 803 394 803. Budžetske korekcije se odnose samo na 2006. (evrima) Budžet 2008 Udio potrošača Novčane kazne UKUPNO 23 000 000 100 000 000 123 000 000 Budžet 2007 56 000 000 382 000 000 438 000 000 Izvršenje 2006 112 874 960. S druge strane. g. god.eu/budget/ Slijedeća tabela pokazuje iznose prihoda od poreza.eu/budget/ Prihodi se u peridu od 2006. Holandija i Švedska pružaju otpor toj ideji. carina i ličnih izvora u nacionalnom dohotku i korekcije budžetskih poremećaja u periodu od 2006. 138 . ali najveći kontributori Njemačka. doprinosa i penzionih šema koji. Vidljivo je da su neto-davaoci budžetskih sredstava uglavnom stare članice i osnivači na čelu sa Njemačkom i Velikom Britanijom.(1)(d) i članu 6.: Prihodi od potrošača i kazni za 2006-2008. (u evrima) Budžet 2008 Raznovrsni porezi i odbitak Doprinosi za penzione šeme Ostali doprinosi 577 986 149 438 986 057 Budžet 2007 541 546 258 397 908 509 10 877 889 950 332 656 Izvršenje 2006 472 078 428 377 345 631 8 760 699 858 184 758 11 943 418 1 028 915 UKUPNO 624 Izvor: http://eur-lex.: Prihodi od poreza i doprinosa od 2006. Izuzetak su neki specifični carinski prihodi (član 2. poreza. Komisija u tekućem obračunskom periodu insistira na dodatnim sredstvima koja bi se prikupila do 2013. Sasvim je logično da se intervencije ovih zemalja u bilo kom pogledu. Austrija.Mnoge države imaju beneficije od ovih komunitarnih politika. odluke 2000/597/EC (Euratom). Slično je i sa učešćem potrošača. On nema samo budžetski.(1)(a) odluke 2000/597/EC od 2007. Zato će evrooptimisti i dalje insistirati na povećanju učešća ovog izvora u budžetskim prihodima Zajednice. iako apsolutno niski. Francuska. rastu.europa. To potvrđuje enormno smanjenje očekivanih prihoda od novčanih kazni.). Tabela 10.europa. ovi prihodi kontinuirano rastu. Prihodi od potrošača i novčanih kazni za period 2006-2008. god.9. god. U cilju rasta budžetskih prihoda. posebno u odnosu na prosječno povećanje ukupnih budžetskih prihoda. dok su najrazvijenije zemlje kao Njemačka i Velika Britanija tradicionalni budžetski kontributori. najveći budžetski prihodi EU dolaze iz ličnih izvora u ukupnom nacionalnom dohotku. Ova dva budžetska prihoda se drastično smanjuju.10.

1% od ukupn. Estonija Irska Grčka Španija Kipar Letonija Luksemburg Malta 139 . cijene 4 1 710 086 151 285 609 697 1 196 417 12 360 076 82 769 859 977 1 087 960 5 411 203 9 615 368 7 853 667 78 673 109 361 143 228 161 921 497 880 26 640 2 872 040 Zemlje-članice 1% od limita VAT baze (u 000 evra) 1% od ukupnog nacionalnog prihoda (u 000 evra) Limit cijena (u%) 1% od limita VAT baze (000 evra) 5 1 440 965 151 285 609 697 975 620 10 407 889 82 769 859 976 1 087 960 5 411 203 9 383 695 6 175 505 78 673 109 362 132 605 161 921 404 912 26 640 2 803 480 Zemlje članice sa limitiranom VAT bazom 1 Belgija Bugarska Češka Republika Danska Njemačka Estonija Irska Grčka Španija Francuska Italija Kipar Letonija Litvanija Luksemburg Mađarska Malta Holandija 1 440 965 180 939 702 867 975 620 10 407 889 98 259 905 937 1 267 563 6 743 417 9 383 695 6 175 505 128 544 122 307 132 605 175 313 404 912 41 423 2 803 480 2 3 420 171 302 569 1 219 393 2 392 833 24 720 152 165 538 1 719 953 2 175 920 10 822 406 19 230 736 15 707 334 157 346 218 725 286 456 323 842 995 759 53 280 5 744 079 3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6 Bugarska Češka R. Nac.12. prihoda (u 000 evra) uvećan za limit.: Odnos VAT i nacionalnog dohotka u 2007. god.Tabela 10.

god.eu/budget/ Prethodna tabela pokazuje učešće VAT u nacionalnom dohotku EU i zemalja članica u 2007. Španija itd. Velika Britanija i Francuska. Ovo su i najveći kontributori po osnovu 1% od ukupnog nacionalnog prihoda.Britanija 1 220 187 1 593 295 978 963 552 422 185 938 250 865 792 183 1 490 119 10 530 959 2 736 781 3 122 414 1 599 144 1 317 240 335 086 563 978 1 828 978 3 456 262 21 276 097 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1 368 391 1 561 207 799 572 658 620 167 543 281 989 914 489 1 728 131 10 638 049 62 946 236 1 220 187 1 561 207 799 572 552 422 167 543 250 865 792 183 1 490 119 10 530 959 57 669 214 Slovenija Poljska Portugalija UKUPNO EU27 59 686 171 125 892 472 Izvor: http://eur-lex. 140 . ili neke od novoprimljenih država.Austrija Poljska Portugalija Rumunija Slovenija Slovačka Finska Švedska V.europa. Zatim dolaze Italija. Uočava se da su članice sa limitiranim VAT bazama uglavnom slabije razvijene i manje članice Unije. Najveći kontributori VAT su Njemačka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful