MATEMATIKA3 ŠKOLA: UČITELJ/ICA: TEMA: PODTEMA: NASTAVNA Prava i poluprava, JEDINICA: Duž KOGNITIVNI (znati): KONATIVNI (moći

) : ZADACI :CILJEVI I
-prepoznati i imenovati pojmove: prava, poluprava, duž -uočiti faze crtanja i označavanja prave, poluprave i duži -identificirati pravu, polupravu i duž

RAZRED I ODJELJENJE: DATUM:

III

SAT BROJ:

38

AFEKTIVNI (razumjeti):
-rješavati probleme kroz igru i zabavu, poštujući pravila -pokazati interesovanje prilikom upoznavanja novih pojmova i proširivanja matematičkog znanja

-uočavati i sticati određenu spretnost u crtanju pravih, polupravih i duži -koristiti pravilno geometrijski pribor -demonstrirati crtanje linija pomoću geometrijskog pribora -uočiti da su poluprava i duž dio prave

AKTIVNOSTI : EVOKACIJA Kroz razgovor ponavljam sa učenicima usvojena znanja iz geometrije. Najavljujem da ću im podijeliti Listu procjene u kojoj će dati svoje iskrene odgovore. Listić mi neće predavati sada, nego na samom kraju nastavnog sata kada će ponovo rješavati isti. (Lista procjene i evaluacije se nalazi u prilogu.) Učenici se zaokruživanjem jedne od ponuđenih ilustracija izjašnjavaju o datim tvrdnjama. RAZUMIJEVANJE Prozivam dva učenika koji će biti moji pomoćnici u narednoj aktivnosti. Jedan učenik predstavlja tačku A, a drugi tačku B. Razmotavajući klupko vune sa jedne strane i postavljajući ga ispod nogu pomoćnika (kroz tačke A i B) predstavljam model prave. Objašnjavam učenicima da su mi pomoćnici bili potrebni da bi prava mogla nastati na ovom mjestu. Uz pomoć geometrijskih sprava na tabli crtam pravu i objašnjavam na koji način označavamo prave. Na podu se još uvijek nalazi model prave. Pozivam jednog učenika/cu koji će stati na mjesto po slobodnom izboru. Navodim učenike da je prava sada podijeljena na dva dijela i da svaki od tih dijelova čini jednu polupravu. Pomoću pribora na tabli crtam polupravu, označavam je i objašnjavam da REFLEKSIJA Samostalan rad učenika u Radnoj svesci na 30. strani.
Učenička rješenja provjeravam, dajem upute i vršim korekcije ukoliko je potrebno. Učenici ponovo zaokružuju u listi procjene i evaluacije koliko su naučili u toku proteklog nastavnog sata.

Domaća zadaća; Udžbenik, strana 43. i 44. po izboru učitelja/ice.

PRIPREMA UZ UDŽBENIK- MATEMATIKA 3 ; AUTORICA: VILDANA MUJAKIĆDIJANA KOVAČEVIĆ- ŽARMEN HAMIDOVIĆ

MATEMATIKA3 je tačka O, u ovom slučaju početak poluprave. Ponovo pozivam dva učenika koji će stati na dva različita mjesta na modelu prave. Na tabli, iznad njihovih glava, označavam dvije tačke A i B. Objašnjavam da je dio prave koji je nastao između pomoćnika (odnosno tačaka A i B) zajedno sa tim tačkama duži. Pomoću pribora na tabli ctram duž koja spaja tačke A i B. Učenici prepisuju zapis sa table i crtaju pomoću geometrijskog pribora.

PRIPREMA UZ UDŽBENIK- MATEMATIKA 3 ; AUTORICA: VILDANA MUJAKIĆDIJANA KOVAČEVIĆ- ŽARMEN HAMIDOVIĆ