P. 1
Menadzment-Teorija Menadzmenta i Veliko Empirijsko Istrazivanje u Hrvatskoj Sikavica Siber

Menadzment-Teorija Menadzmenta i Veliko Empirijsko Istrazivanje u Hrvatskoj Sikavica Siber

|Views: 1,593|Likes:
Published by Zvonimir Marshall

More info:

Published by: Zvonimir Marshall on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Nakladnik MASMEDIA Zagreb, Ulica baruna Trenka 13 www.masmedia.hr e-mail: mm@masmedia.

hr

prof. dr. sc. Pere Sikavica prof. dr. sc. Fikreta Bahtijarevic-Siber

Za nakladnika
Stjepan Andrasic

Urednik Slaven Ravlic

MENADZMENT
Teorija menadzmenta
1

v

Proizvodnja
Vjeran Andrasic

Dizajn ornata
Adverta d.o.o. - Andrija Previsic

veliko empirijsko istrazivanje u Hrvatskoj

Lektura Antonija JurCic

Kazalo pojmova i imena Marija Geiger

Racunalna priprema teksta IdeaLab, Danko Gnjidic

Marketing u zemlji i inozemstvu
Global media marketing, Zagreb

Tisak
Graficki zavod Hrvatske, Zagreb

MASMEDIA
Zagreb, 2004.

PREDGOVOR

\.

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveucusna knjiznica - Zagreb UDK 65.012.4(497,5) SIKAVICA, Pere Menadzment / Pere Sikavica, Fikreta Bahtijarevic-Siber. - Zagreb: Masmedia, 2004. Bibliografija, ISBN 953-157-455-3 1, Bahtijarevic-Scer, Fikreta I. Menadzment _- Hrvatska __IstraZivanja 440512091

Fenomen menadzrnenta, ne sarno kao teorije, vee isto tako, i jos vise, i kao uspjesne prakse, zaokuplja paznju kako znanstvene tako i strucne javnosti, U globaJiziranom svijetu, diferencijacija uspjesnih od neuspjesnih kompanija temelji se, pored ostalog, ina sposobnosti rnenadzmenta koji te kompanije vodi. , Menadzrnent je znanost, a uspjesan rnenadzrnent je umjetnost. Upravo je to razlog zasto se menadzmentne mO,re nikada do kraja nauciti, a jos manje kopirati, Uspjeh kornpanija, vise nego ikada do sada, rezultat je djelotvornog menadzrnenta. A uspjesnog menadzmenta nema bez sposobnih i talentiranih Ijudi, bez menadzera, Pred Hrvatskom su jos veci izazovi, kako zbog tranzicije izjednog sustava odnosa u drugi, tako isto i zbog potrebe da ima sposobne Ijude koji ce biti genera tori promjena i priblizavanja Hrvatske svjetskim gospodarskim tokovima, Nosioci tih procesa trebaju biti hrvatski menadzeri, koji ce biti tragaoci za problemima, ali i rjesavaci problema, s holistickirn pristupom i "velikom slikorn", bez koje Hrvatskoj nema mjesta na gospcdarskoj karti svijeta. Promisljanje buducnosti Hrvatske, u kontekstu prethodno navedenog, potaklo nas je na istrazivanje funkcioniranja menadzmenta u Hrvatskoj, U tu svrhu prijavili smo znanstveni projekt "Komparativno istrazivanje funkcioniranja menadzrnenta'', koji nam je Ministarstvo znanosti i tehnologije odobrilo i financiralo do konca 2002, godine. Cilj nam je bio utvrditi da Ii se, i u kolikoj mjeri, podudaraju teorija i praksa menadzmenta u Hrvatskoj. Otuda i koncepcija ove knjige koja, u svakom svom poglavlju, ima dva temeljna dijela. Prvi, u kojem se teorijski elaborira neki od fenomena menadzmenta' i drugi, u kojem se iznose i interpretiraju rezultati istrazivanja fenomena menadzrnenta u praksi hrvatskih poduzeca, Takav pristup pisanju ove knjige daje joj trajniju vrijednost, obzirom da se elaborira teorija menadzrnenta i spoznaje znanosti 0 menadzmentu. Medutim, i sami rezultati istrazivanja, po nasem ce misljenju, odolijevati vremenu, bas zato sto se izlazu u relaciji s teorijom menadzrnenta, ali isto tako i zato sto interpretacija dobivenih rezuitata istrazivanja ima univerzalnu vrijednost.
I Taj dio sc, It najveCoj mjeri, oslanja na poglavlje "Management" lovna orgmrizacija; 1n!0n1IGIOr, Zagreb, 1999,

II

knjisi: P. Sikavica, M. Novak: Pos-

5

Menadiment --_._- ~-----~-.

------_

-----

. __ --_--

._----~----

._- ..--------

----

----

_ .. _---

._-_--_._-

Predgovor

Namjera nam je bila istraziti postojece stanje menadzmenta u Hrvatskoj te uociti probleme, kao i ponuditi odgovore za rjesavanje tih problema. Kao instrument istrazivanja posluzio nam je anketni upitnik sastavljen od 82 pitanja, strukturirana u 11 tematskih cjelina. Pored osnovnih podataka 0 poduzecima, kao i menadzerirna obuhvacenih istrazivanjem, anketni upitnik je sadrzavao sljedece tematske cjeline: osnovne funkcije menadzrnenta; razine rnenadzmenta; delegiranje ovlasti i odgovornosti; sustave menadzmenta; znanja i vjestine menadzera; osobine menadzera; odlucivanje menadzera; stilove vodenja i upravljanje vrernenom menadzera. Ukupno je distribuirano 949 upitnika, a dobili srno valjane odgovore od 386 anketiranih menadzera iz 50 pcduzeca u Hrvatskoj. Odredeni broj odgovora smo prikupili 2000. go dine, a zbog nedovoljnog odaziva istrazivanje smo nastavili sve do 2003. godine, kako bismo dobili relevantan broj odgovora koji omogucuju valjane zakljucke, U izboru uzorka poduzeca, za provodenje istrazivanja, posluzio nam je Hrvatski gospodarski adresar. Izabrani uzorak dobar je reprezentant osnovnog skupa tako da su nam dobiveni rezultati istrazivanja ornoguciIi donosenje valjanih zakljucaka. U obradi rezultata istrazivanja koristili srno se statistickim softwareskim paketom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) koji je namijenjen statistickoj obradi kvantitativnih i kvalitativnih podataka iz podrucja drustvenih istrazivanja. Knjiga je strukturirana u cetrnaest poglavlja. U prva tri poglavlja se objasnjavaju pojmovi kao sto su menadzment i vodenje te njihov medusobni odnos. U cervrtom poglavlju analizira se profil poduzeca obuhvacenih istrazivanjern, a u petom poglavlju daje se profil analiziranih menadzera hrvatskih poduzeca, Sva preostala poglavlja odnose se na po jednu tematsku cjelinu obuhvacenu anketnim upitnikom. Knjiga je prvenstveno namijenjena hrvatskirn rnenadzerima, kako onima iz poduzeca obuhvacenih istrazivanjern, tako i svima ostalim, jer rnoze korisno posluziti za prosudbu gdje se hrvatski rnenadzeri nalaze u odnosu na kolege u svijetu. Interpretacija rezultata istrazivanja, i komentari koji prate pojedine odgovore 0 percepcijama hrvatskih menadzera, 0 nekim aspektima menadzmenta, mogu pornoci menadzerirna da prepoznaju, odnosno da razlikuju _dobru od lose prakse te da se mijenjaju u skladu s dobrom praksom. Cini nam se da knjiga rnoze doprinijeti razvoju svijesti 0 stanju hrvatskog rnenadzmenta i potrebi za njegovim stalnim poboljsanjirna. Obzirom na teoriju menadzmenta, koja u svakom poglavJju knjige prethodi interpretaciji rezultata istrazivanja, knjiga moze biti od koristi studentima, posebno onima na poslijediplomskim studijima, jer ih maze uvesti u instrumentarij i metodologiju znanstvenog istrazivanja.
6

Knjiga moze biti ad koristi svakome zainteresiranome za stanje menadzmenta u Hrvatskoj. Predajuci knjigu u tisak, zeljeli bisrno izraziti veliku zahvalnost recenzentima na cijelom nizu korisnih primjedbi i sugestija, koje su poboljsaIe ovaj rukopis. Posebnu zahvalnost dugujemo upravama poduzeca, kao i rnenadzerima u tim poduzecima koji su nam ornogucili provodenje istrazivan]a, Zahvalni sma i kolegama studentima poslijediplomskog studija "Organizacija i menadzment", koji su nam pomogli da ovaj nas upitnik popuni sto veci broj menadzera. Nasa zahvalnost pripada i kolegama koji su takoder bili suradnici na ovom projektu, a posebno dr. sc. Nini Poloski Vokic koja je obavila statisticku obradu podataka, kao i Maji Vidovic na izradi jednog dijela crteza u knjizi. lzuzetno smo zahvalni gospodi Branki Ridicki za najveci broj tehnickih poslova, prijepisa i uredivanja teksta. Uz duznu zahvalnost svirna, odgovornost za napisano medu koricarna ave knjige je sarno nasa.

U Zagrebu, 31. 04. 2004. prof. dr. sc. Pere Sikavica prof. dr. sc. Fikreta Bahtijarevic-Siber

7

SAD RZAJ

1. MENADZMENT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17 i rnenadzera
17 21

1.1. Pojam i definiranje rnenadzmenta 1.2. Karakteristike modernog menadzmenta

2.

VODENJE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

25
25 26

2.1. Pojam i definiranje vodenja 2.2. Suvrerneni pogled na vodenje

3. 4.

ODNOS MENADZMENTA I VODENJA ••••••••••••••••••••••• PROFIL PODUZECA OBUHVACENIH ISTRAZIVANJEM ••••••••••

29 33
33 34 36 37

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Ojelatnost Velicina Pravni oblik Starost

5.

PROFIL ANALIZIRANIH MENADZERA HRVATSKIH PODUZECA ••••

39
39 41 43 47 49 54 55 56 57 58 64 .. 65 .. 66 66

Razina rnenadzmenta Raspon rukovodenja Skolska sprema Strucni (obrazovni) profil Radni staz u sadasnjem poduzecu Oobna struktura 5.6.1. Oobna struktura i razine menadzrnenta 5.6.2. Oob menadzera i raspon rukovodenja 5.6.3. Oobna struktura i broj poduzeca zaposlenja 5.7. Spolna struktura 5.8. Putovi razvoja menadzerske karijere 5.8.1. Putovi dolaska na sadasnju poziciju ispol menadzera 5.8.2. Putovi dolaska na sadasnju poziciju i dob menadzera 5.9. Tipican menadzer (analiziranih) hrvatskih poduzeca

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

6.

FUNKCUE MENADZMENTA ••••••••••••••••••••••••••••••

69
69 74 75 76 9

6.1. Osnovne funkcije menadzrnenta 6.1.1. Planiranje 6.1.2. Organiziranje 6.1.3. Upravljanje Ijudskim potencijalima

1.1.2.4.2. Osobe kojima menadzeri delegiraju 8..1. Ostali sustavi menadzmenta 9. Funkcijski sustav menadzrnenta 9. Adekvatnost osoba 8.1.1.1. Cimbenici menadzerske uspjesnosti i dob 8. Linijski sustav rnenadzmenta 9.2.5. Upravljanje pomocu ciJjeva .2. Vrhovno rukovodstvo (Top Management) 111 7. Koristenje ideja suradnika i druge nezavisne varijable 171 172 172 175 180 184 184 186 187 menadzera 7.2.5.1.3.2.------------~- ----------------------- -------------.6.. Odnos ovlasti i odgovornosti i spol menadzera 8.2. Razlicitost osoba 8.1. Razlozi poteskoca u delegiranju 8. Kontrola 6. "Podijeljena" iii "rascjepkana" ovlast 8.3.2.7.2. Raziozi nesklonosti menadzera delegiranju . 8. 8.. Vaznost razlicitih rnenadzerskih aktivnosti 6.3. Dominantne karakteristike analiziranih rnenadzera: rnenadzer vs.6.1.0dgovornost 8.3. Odnos oviasti i odgovornosti i skolska sprerna 8.1. Srednje rukovodstvo (Middle Management) 112 7.4. Vrste odluka i vrijeme koje menadzeri trose na njihovu pripremu i donosenje 125 7.. RAZrNE MENADiMENTA ••••••••••••••••••••••••••••••• 104 107 7. 8.2. Cimbenici rnenadzerske uspjesnosti i spol menadzera 6.2.2. Razine menadzrnenta i vrste odluka 127 7. Povezanost vaznosti menadzerskih aktivnosti i razine menadzrnenta 6. Misljenja hrvatskih menadzera 0 tome sto je to menadzrnent 6.3.1.4.2. Rezultati istrazivanja obavljanja menadzerskih funkcija 6. Misljenja rnenadzera 0 rasponima kontrole 119 7.2.2.-~--~~--- Sadriaj -~-- 6.2.1.1.5.5.2.1.5.2. 120 7.1. Cimbenici rnenadzerske uspjesnosti 6.3. Kljucne razine menadzmenta 107 7. Razlozi nespremnosti suradnika za delegiranje 8.2.2.6.2.2. Menadzerske funkcije i spol rnenadzera 6.7.5.1.3.2.2.2. Vrsta odluka i druge nezavisne varijable .2.1.5.2.6.6.2.2.2.1.2.1.2.3.2. 8.1 Koristenje ideja suradnika i razine rnenadzmenta 8.3. Projektni sustav menadzmenta 9.2.1.osnova uspjesnog vodenja 8.1. L Karakteristika menadzera i voda na pojedinim razinama menadzrnenta 6.6.1. Delegiranje ovlasti i odgovornosti .2. Koristenje ideja suradnika u rjesavanju problema .2.Menadiment . Problemi i poteskoce II delegiranju 8. Cimbenici koji utjecu na raspon kontrole .2.2. Karakteristike pojedinih sustava menadzrnenta 9.1.2.1. Koristenje ideja suradnika i spol menadzera . Menadzerske funkcije i razine menadzrnenta 6. Odnos oviasti i odgovornost i razine rnenadzmenta 8.1.4.2.2.7.2. Rezultati istrazivanja razina menadzrnenta 115 7. voda 77 77 78 81 85 87 88 89 90 93 95 96 100 102 103 8.2.1.2. Delegiranje ovlasti i odgovornosti 8.6.. Pozeljni raspon plata razlicitih razina menadzmenta 132 !O 9. Karakteristike menadzera i voda i druge nezavisne varijable 6.4.3.2.3.2. Raspon kontrole (rukovodenja) 117 7.5. Ovlasti 8.2. Broj razina menadzrnenta 115 7.2.1.3.6. Matricni sustav menadzmenta 9.2. Cimbenici menadzerske uspjesnosti i razine rnenadzmenta 6.2.4.6.2.6..2.2.2. 129 7.1. Vaznost delegiranja 8. Problemi vezani za raspodjelu ovlasti i odgovornosti .2.2. Ucestalost delegiranja 8.4. Poslovodno osoblje (First Level Supervisors) 114 7. Odnos oviasti i odgovornosti 8.3..1. Rezultati istrazivanja delegiranja ovlasti i odgovornosti 8.3.7. Vodenje 6.2.3.. DELEGlRANJE OVLASTI I ODGOVORNOSTI ••••••••••••••••• 137 137 139 142 144 147 147 151 155 155 160 163 164 166 167 168 168 6. Stozerno-linijski sustav menadzmenta 9. Preklapajuca odgovornost i jaz odgovornosti .4.1.1.2. SUSTAVI MENADiMENTA •••••••••••••••••••••••••••••• 191 191 191 194 196 198 201 202 203 II 9. Povezanost vaznosti menadzerskih aktivnosti i spola menadzera 6.2. 8.1.1.3.2.2.2.

1.2.4.2. Intuitivno odlucivanje.5. Programirane i neprogramirane odluke 12.2.2.2.2.6.3.2.5.3.2. Menadzerska znanja i ostale nezavisne varijable 10. Studijski boravci i serninari u inozemstvu 12 11.2.1.2.2.1. Iskoristenost znanja i sposobnosti i druge nezavisne varijable 10. Nepozeljne osobine rnenadzera i razine menadzrnenta 273 11.1.4.1.1.2.1. Specificna znanja i sposobnosti i razine menadzrnenta 10. Vrijerne utroseno na razlicite vrste odluka 12.1. Individualne sposobnosti i znanja i spol menadzera 10. Rezultati istrazivanja cdlucivanja 12. Upravljanje pornocu rezultata 9.2.3.2.1. Nepozeljne osobine menadzera 271 11.1. Odlucivanje 12.1.2. Projektni i matricni sustav rnenadzmenta 9.2.2.1. Modeli odlucivanja i spol rnenadzera .2. Iskoristenost znanja i sposobnosti i razine rnenadzmenta 10.5. 12.2.2.2. Usavrsavanje menadzera ' 10.2. Specificna znanja i sposobnosti 10. Individualne osobine u identifikaciji i selekciji 260 262 menadzera 264 10.2.2.1.5.2. Klasicni sustavi menadzmenta 9.4.1.6..1.1.2. Osobine licnosti menadzera 11.4.2.2. .2.2.2.1.2. Rezultati istrazivanja 0 osobinama menadzera 266 11.2. Rezultati istrazivanja sustava menadzmenta 9. Sto utjece na uspjeh rnenadzera 281 12. Pozeljne osobine rnenadzera i razine menadzmenta 268 11.. Osobine koje karakteriziraju analizirane rnenadzere . Okolnosti u kojima se odlucuje 12. Iskoristenost osobnih znanja i sposobnosti 10.1.2.2. odlucivanje na temelju prosudivanja i racionalno odlucivanje 12.2.1. Osobine koje karakteriziraju analizirane menadzere i spol rnenadzera 279 11. Struktura vremena utrosenog na odluCivanje i spol rnenadzera 12.1. Cimbenici koji utjecu na odlucivanje 12. Pozeljne osobine koje rnenadzer mora posjedovati '" 266 11.. Znanje i vjestine koje moraju posjedovati rnenadzeri 10.2.2. Upravljanje pomocu izuzetka 208 208 210 11.3.1. Vrste znanja i razine menadzmenta 10.3. Modeli odlucivanja i razine menadzrnenta .2.4.2. OOWClVANJE MENADZERA ••••••••••••••••••••••••••• 285 287 289 293 294 297 299 299 299 301 302 304 305 307 309 13 12.2. Individualne osobine uspjesnih rnenadzera 11. Usavrsavanje menadzera i razine menadzmenta 10.1.1.2. Upravljanje pomocu jzuzetaka 9.3.2. Struktura vremena utrosenog na odlucivanje i razine menadzrnenta 12.2.2.3. Individualne sposobnosti i znanja i razine menadzrnenta 10..2.2. OSOBINE MENADZERA •••••••••••••••••••••••••••••• 259 259 210 212 215 215 217 219 11.2.2. Suvremeni sustavi menadzrnenta 9.1.1.3.. Pozeljne osobine rnenadzera i spol menadzera 270 11.3.3.3. Modeli i tehnike odlucivanja 12.2.2. Vrste znanja i spol 10.2.Menadiment Sadriaj 9.2.2. Upravljanje pomocu ciIjeva 9. Individualne sposobnosti i znanja 10. Nepozeljne osobine menadzera i spol menadzera 274 11.3.2.1. Modeli odlucivanja 12. U pravljanje pornocu rezultata 9.2.2.1.2.3. Specificna znanja i sposobnosti i spol menadzera 10.2.2.3.6.1.6.3. Negativno djelovanje nekih osobina licnosti 11.2.3.1.1.1.1. Rezultati istrazivanja znanja i vjestina menadzera 10.2. Menadzerska znanja i vjestine 10.2.2. Iskoristenost znanja i sposobnosti i spol menadzera 10.5.1.1.1. Vrste (podrucja) znanja 10. Prograrnirano i neprogramirano odlucivanje 12.1.2..2.2. Osobine koje karakteriziraju analizirane menadzere i razine rnenadzmenta 277 11.1. 276 11.6. Menadzerska znanja i razine menadzrnenta 10.2.3.3.2. ZNANJA I VJESTINE MENADZERA ••••••••••••••••••••••• 223 223 226 226 228 231 234 235 236 238 239 241 243 245 247 248 250 251 252 254 256 258 10.

2.2.Mcnadimcn: --------_-.2.2.9.2. Stil vodenja i nezavisne varijable 13. Brzina uocavanja problema i razine rnenadzmenta 12. Upotreba tehnika grupnog odlucivanja i nezavisne varijable 13..2. Tip vodstva 13.2.1.2. Odnos menadzera i suradnika i nezavisne varijable 13.2.2. Stil vodenja 13.5.-. Autokratski stil 13.2.13.3.1. ____!{/_driaj 12.2. Cimbenici koji utjecu na stil odlucivanja i druge nezavisne varijable 12.1.6.1.1.7.4.2.2.1.8.1. Trajanje prosjecnog radnog dana i razine menadzmenta 14. Najvaznije osobine voda 13.2.14.--- . Osobni utjecaj menadzera i ostale nezavisne varijable 12.1.. 12.2. Teorija "Put do cilja" 13.2.7. Kako menadzeri trebaju upravljati svojim vremenom 14.2. Cimbenici koji utjecu na brzinu uocavanja problema i razine menadzrnenta 12.4. 12.1. Odnosi i strukture 13.10. Stil odlucivanja i razine menadzrnenta 13.2. Rezultati istrazivanja stilova vodenja 13.2. Dostatnost informacija potrebnih za odlucivanje .2.2.2.14..1.2.2.1.2. Osobni utjecaj analiziranih menadzera na donosenje odluka 12.2.2.5.1.14.2. Stil odlucivanja i spol menadzera 13.. Sklonost riziku i razine rnenadzmenta 12.2. Kontinuum vodenja 13.6.2. _ .----.7.8...2.1.3. Znanstvene metode kojima se menadzeri sIuze u odlucivanju 12. Sklonost timskom radu 13.2.2. Pozicija rnoci menadzera 13.2.1.2.. Osobine vode i spol menadzera 13.1.11. 12.2.2. Cimbenici koji utjecu na odlucivanje 12. Mogucnost nagradivanja suradnika 14. Stil odlucivanja 13.7. UPRAVLJANJE VREMENOM MENADZERA ••••••••••••••••• 14.Brzina uocavanja problema i spol rnenadzera .Yettonov model odlucivanja 13.2.10.2.2. Utjecaj na izbor suradnika 13. Cimbenici koji utjecu na stil odlucivanja i razine menadzrnenta 12.2. Trajanje radnog dana 14..2. Nacini odlucivanja i nezavisne varijable 12.2.2. Kradljivci vrernena i spoI menadzera 14. Kradljivci vremena i razine menadzrnenta 14.5. STILOVI VODENJA • • • • • • • • • • • • • • • 13.3.3. Dernokratski stil 14 • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 310 312 313 314 317 318 320 322 323 325 327 328 330 332 333 334 336 338 339 340 342 343 344 345 346 347 351 351 351 352 13.1.6.1. Cirnbenici koji olaksavaju uocavanje problema . Osnovni stilovi vodenja 13.1.2.12.15.1.2. Uvjeti odlucivanja 12. Okolnosti donosenja pojedinih vrsta odluka 12.2.--.1.8. "Kradljivci vremena" 14.1.15.1.5.1. Cirnbenici koji utjecu na brzinu uocavanja problema i ostale nezavisne varijable 12.1.2. Koristenje tehnika grupnog odlucivanja 12. Rezultati istrazivanja upravljanja vremenom menadzera 14.4.2.4.4.11.1.5.1.3.1 Tipovi vodstva i razine menadzrnenta 13.2.2.2.1.1.~ ~- .2. Osobine vode i razine rnenadzmenta 13.2. Vrsta (nacin) odlucivanja 12. Koristenje znanstvenih metoda i nezavisne varijable 12.10.2.1. Fiedlerova situacijska teorija vodenja 13.2.2. Teorija zivotnog ciklusa vodenja 13. 12. Brzina uocavanja problema 12.2.2.2. Sklonost riziku i druge nezavisne varijable .6. Cimbenici koji utjecu na stil odlucivanja rnenadzera 12. Vroom.2.4.2.6.5.7. Tipovi vodstva i druge nezavisne varijable 13.3. Vaznost razllcitih aktivnosti u upravIjanju vremenom 14.2. Odnos menadzera i suradnika 13.12. Cimbenici koji utjecu na odlucivanje i nezavisne varijable 12.1.104.--------~~_-~.10.9. Trajanje prosjecnog radnog dana i spol menadzera 354 354 355 356 357 357 359 359 361 361 363 365 367 368 369 370 373 375 377 378 380 381 383 385 385 390 395 400 400 402 403 406 407 408 410 410 15 . ~ . Menadzerska mreza 13.1.2.1. Osobni utjecaj menadzera na donosenje odluka i razine menadzrnenta 12.2. Teorija "X" i teorija "Y" 13.2.2.2. Sklonost riziku u odlucivanju 12.2.

4. Handbook of Organizations. 12-13. Kamnik. moguce je zakljuciti da se taj izraz odnosi na aktivnost menadzmenta.-" . r :. eiji je zadatak da svoj napor usmjeri prema zajednickim ciljevima. New Iersey. dokiorska disenacija.3...1. pod istim se pojmom razumijevaju razliciti sadrzaji. drugi put kao rukovodenje (sto je znatno cesce).6. sustav vlasti i klasu iii neku polozajnu grupu. sir. I S. Dadamo Ii tome i prve prijevode Taylorovih djela "Shop Management" i "The Principles of Scientific Management". na primjer. Kontaktiranje menadzera sa suradnicima u rjesavanju problema 14. ] I. Kontaktiranje menadzera sa suradnicima i spot menadzera '" 14.4.4. upravljanje i rukovodenje.. rijee menadzment upotrebljava u znacenju "organizacija".\ ~. l I.' Arnericki teoreticar organizacije Joseph L.. " knjizi: lames G.1. Massie: Essentiales of Manageml!n~ Second Edition.a. a treci put. Kontaktiranje rnenadzera sa suradnicima i razine rnenadzmenta 14. kao sto se vidi iz sadriaja rada. Trajanje prosjecnog radnog dana i dob menadzera 14... Rand Me Nally and Company. a ne teoriju upravljanja. EKOlUM "'K} FA1~i" otT .3. tamo gdje se autor poziva na Harbisona i Myersa. oznacava se u organizacijskoj literaturi kao Scientific Management (znanstveno upravljanje.. kao organizacija. tj. Sir. L..1. obzirom na to da se razlicitim pojmovima pripisuje isti sadrzaj.2. Medutim. koji nasi naslov "Management Theory". znanstveno rukovodenje. Medutim. rad i kapital).2. koje ovdje nismo navodili. kazuju da se izraz menadzment.' npr. jednom kao upravljanje.2..2. Ivanko: Dijagnos/iciranje i projekliranje organiiacijskog modela lndustrijskog poduzeca. znanstvena organizacija rada). koji na menadzment (u zavisnosti da li se taj izraz promatra sa stajalista ekonomista. L. Massie) zapravo obraduje razvoj teorije organizacije. " . MENADZMENT 1. Kontaktiranje menadzera sa suradnicima i dob rnenadzera 14. 17 .6. kao i mnogi drugi.' To znaci da autor.2.:' . Inc. 387·422. SIr. menadzrnent je faktor proizvodnje isto kao zemlja. definira menadzment kao specijalnu grupu Ijudi.-& . opet.'. ad slucaja do slucaja.6. 1965. U daljnjem tekstu.. POJAM I DEFINlRANJE MENADZMENTA U poimanju i definiranju menadzmenta suocavarno se s puno problema. upotrebljava u razlicitim znacenjima. kao "Upravljanje pogonom" odnosno "Naucno upravljanje". Organizacija i vodenje sastanaka 14. specijalista u administraciji iii sociologa) gJedaju kao na: ekonomski izvor (dakle. . Struktura komuniciranja rnenadzera 14.2.2. 4·7. u Iiteraturi na Zapadu izraz "menadzrnent" javlja u tri razlicita znacenja i to kao: organizacija. Tako se.ZArREB I nnICUMFNTAr-IJ. 418 419 420 menadzera LITERATURA ProLOG: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 423 429 447 449 UPITNIK KAzALO IMENA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• KAzALO POJMOVA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 . Ovi slucajevi. "rukovodenje" iii "organizacija"..Menadiment 14. . Organizacija i vodenje sastanaka i dab 410 412 . aktivnoscu drugih Ijudi.1 _' ..2.4. Massie: Management Theory.:~. 413 414 415 1.. u drugom radu. Massie. u ovom slucaju. isti autor (Joseph L. tad a je situacija s razumijevanjem izraza rnenadzment jos slozenija.2. Chicago.5.3. + . Englewood Cliffs.. March. Prentice-Hall.. Neki ad tih problema semanticke su prirode.. 1972. Skup metoda sto su razvijene u prvorn razdoblju proucavanja organizacije u SAD·u.2.2. . ta definicija menadzmenta jos uvijek ne ornogucava da se utvrdi podrazumijeva Ii se pod tim pojmom "upravljanje".. ali i obrnuto. Organizacija i vodenje sastanaka i razine menadzrnenta 14. 1971.

Obzirom da je H. promijenila nacin zivota u eijelom svijetu. "mekih varijabli". koje oni sami nisu mogli obaviti. pa proizlazi da su pojmovi menadzment i rukovodenje sinonimi. Slicno je i u njernackorn jeziku. jedna je od najcescih definicija menadzmenta. J Weillgiltmall. kao sto su ljudi u organizaciji. u svrhu postizanja odrederiih ciljeva. 5 M. kao u ostalom i u bilo kojem drugom jeziku. Za razliku od tog doba. Prell lice Hall.. koje se krecu u rasponu od empirijskog pristupa. obzirom na sadrzaj koji se podrazumijeva pod pojmom menadzrnent. 25.za vodenje.~---- . kao sto su strategija. velicina. S. koji je bio upravitelj poljoprivrednog imanja i nadzornik robova u ime robovlasnika. pod 2. Principles. kako istice P. Ona je proizvela. unaprijed zacrtanih ciljeva. predstavlja H_ Fayol. Certo: Principles oj Modem Mal/llgemclII: Functions Bacon. "tvrde varijable". prema samoj etimologiji. str. odnosno poslovanja. • J. za bilo koju razinu u organizaciji. sir. br.. njihova znanja i sposobnosti te stilovi vodenja. 1977. planiranje. "Kultumi radnik "... 18 19 . Drucker. 1989. Menadzment je sam po sebi. eim je akumulacija sredstava omogucila vlasniku da prenese neke funkcije na posebne kategorije [judi. ali i vodenja. tamo gdje su vlasnici jednog malog ili rastuceg poduzeca delegiraJi na suradnike zadatke. str. 1983. odvojeno od vlasnicke funkcije. sociotehnickog sustava. 61. kao svaka revolucija. Robovlasnicko drustvo je5 socijalna kolijevka menadzrnenta (rukovodenja) u relativno samostalnoj egzistenciji. str. Ishodiste svih tih rnenadzerskih teorija. vise odgovarao pojmu rukovodenja. 1989. I jed an od najpoznatijih predstavnika klasicne teorije organizacije H. odnosno 0 dzungli rnenadzerskih teorija." znacajna inovacija. Mesic: Rukovodenje i orgallizacija rada. Angloarnerickom pojmu menadzrnent odgovara u njernackcm i izraz Fuhrungsgruppe. Suvremeno poduzece tesko da bi moglo egzistirati bez menadzrnenta. teorije odlucivanja. gledajuci na sam korijen te rijeci. dok se Fuhrung odnosi sarno na vodenje." Zapravo menadzment se bavi ljudima i njihovim odnosima u organ izaciji.j\!enodfmel1l ---~~----~. ----- Menadunent U engleskom jeziku za upravljanje. Drucker prema Ronnie Lessem: 1989. Zagreb.. Tornngton. 7.. pored izraza menadzment. koji bi odrazavao puni sadrzaj rnenadzrnenta. H. interpersonalnog ponasanja. ideja i okolnosti. Definiranje menadzrnenta kao proeesa koordiniranja cimbenika proizvodnje. Brawerman: Rad i monopolistiiki kapital. tehnologija. sisternskog pristupa. socijalnog sustava. organiziranje. str. ujedno i organizatori procesa proizvodnje i proizvodaci. Upravo moderni menadzrnent naglasava vaznost tzv. K Johns: Effective Managemen: People and Organaation. government i leading. kako istice P. Korijen je menadfrnenta. koje su se fokusirale na tzv. upravljanje Ijudskim potencijalima. egzistira jos i administration. kao i irnajuci u vidu osnovne funkcije menadzmenta. gdje se izraz Leitung upotrebljava u smislu upravljanja. vidljivo je da se one u najvecoj mjeri podudaraju s funkcijama rukovodenja. Ally" and 8 D. • P. Drucker.. Na mogucu podudarnost odnosno slicnost izmedu izraza menadzment i rukovodenje upucuje i cinjenica da se oba izraza koriste u opcem. Fayol upravljanje je oznacio izrazom government. Kada je rijec 0 prevodenju rijeci menadzment na hrvatski jezik. grupnog ponasanja. vodenje i kontrola. rani kapitalizam ne poznaje funkciju menadzmenta (rukovodenja) kao posebnu funkciju. jer je danas i suvise puno izazova kojima je izlozeno covjecanstvo. Menadzment bi se mogao definirati kao aktivnost usmjerena na postizanje odredenih. . a potom i funkcije menadzmenta (rukovodenja). Gotovo je nemoguce naci adekvatan izraz u hrvatskom. Zagreb. a prvotno je oznacavao "obucavanje konja u hodu". Prentice hall. sir. s pravom. . Pa se tako govori 0 Top managementu iii vrhovnom rukovodstvu. govori 0 "teorijskoj dzungli menadzmenta". Menadzerska revolucijaje na isti nacin kao i autornobil iIi telekomunikacije. On je djelotvorno revolucionirao prirodu poslovanja posljednjih sto godina.. zatirn 0 Middle managementu iii srednjem rukovodstvu i 0 First level managementu ili prvoj (najnizoj) razini rukovodenja. 73. kojeg mozerno smatrati pravim oeem mod erne teorije menadzrnenta. Fayol isto tako jedan od pion ira i teorije organizacije. neodredenom znacenju..3. Global Management and Systems. New York etc.' Takoder. L. vlasnici su se postupno oslobadali izvrsne.. Menadzrnent? je proces usmjeravanja ponasanja drugih prema izvrsenju odredenog zadatka. 351. Massie: op. rnnostvo razlicitih Ijudi. 4·7. za razliku od ranijih faza u razvoju rnenadzmenta. to znaci da se teorija organizacije i teorija menadzmenta toliko medusobno ispreplicu da ih je nemoguce odvojeno promatrati. matematickog pristupa pa sve do situacijskog ili kontingencijskog pristupa. U tom razdoblju istaknuto mjesto pripada menadzerskoj revoluciji. ali aktivnostima drugih ljudi:" Osnovne funkcije menadzrnenta su: planiranje. iako se ovaj posljednji pojam u vecoj mjeri koristi za oznacavanje jedne od funkcija menadzmenta .. struktura. Tako je poznata institucija Vilicusa u antickorn Rimu. cit. C. kontrola itd. cini se da bi izraz rnenadzment (koji je zapravo tesko prevesti na hrvatski jezik). Ovim problemima sernanticke prirode trebalo bi dodati i probleme adekvatnog prevodenja izraza rnenadzment na hrvatski jezik. Fourth Edition. Boston etc. pa je u tom smislu uzi pojam od pojma rnenadzment. ----- . New York. To je i razumljivo jer su vlasnici sredstava kao upravljaci.. Tako se.. A men adzment nije nista drugo nego dio stare price 0 Ijudskoj organizaciji. jer glagol "manage" potjece od latinske rijeCi "manus" (ruka). sto bi bila izdvojena od vlasnika materijalnih cimbenika proizvodnje. a koji upravo trebaju menadzrnent za njihovo savladavanje.

Drugo vazno pravilo je da nije rnoguce preslikavati i mehanicki prenositi iskustva rnenadzerske prakse iz pojedinih zemalja. Tek s uspostavom centara odgovornosti po dijelovima pcduzeca i uvodenjem interne ekonomije. I. Teoriju i praksu menadzmenta u hrvatskim poduzecirna ne bi trebalo primjenjivati nekriticki. sir. U hrvatskim poduzecima javlja se i kriza srednjeg menadzrnenta. str. stoljeca. ali i menadzrnenta u pojedinim europskim zemljama." kao pojam kompleksan i interdisciplinaran te da je viseznacan.. Stoga se i do danas proces inoviranja u rnenadzmentu. Balrlijarevic'-Sibcr. Trebalo bi izbjegavati izrazito retrogradne procese.• No. Allyn and BacOl~ Boston etc. je sve prisutnija tendencija centralizacije upravljanja i vodenja poduzeca. "S. a implementirati ona iskustva i praksu menadzmenta. treba naglasiti da Hrvatska treba uciti od svih. jedan od najvecih problema menadzmenta je u tome. mazda se najbolje vidi u biblijskom primjeru egzodusa Izraelaca iz Egipta oko 1200-te godine prije Krista. McGraw-Hili Publishing Company.. Sa slozenoscu organizacije. 1989. Prvo i najvaznije.Menadiment Menadiment I danas. R W. Prentice hall.. 514. koji u prvi plan stavlja duhovno i kulturno. ali i na participaciji zaposlenih u odlucivanju. bavi sarno "skupljanjem tih dijelova". uz istovremenu marginalizaciju svih ostalih zaposlenih. Koontz. optimalna kombinacija resursa i njihova najboJja upotreba. zbog cega se je i mijenjala i sarna organizacija poduzeca. U rjesavanju tih problema. naglasak na ovlastima menadzmenta. International Journal of Public Sector Mcnadimen. Ono na 8tO jos treba upozoriti. i to:" primarni. 20 21 . kako najbolje upotrijebiti resurse organizacije u promjenjivoj okolini iIi cak u turbulentnoj okolini. May . kroz koje je prosao menadsrnent u svom razvoju. kada je rijec 0 hrvatskim poduzecima. 1990. 1990. Mondy. Weiflriclr: Essentials of Management. ipak je kroz povijest moguce prepoznati cetiri osnovne domene. S. odnosno nacela rnenadzmenta poznati jos od davnina. 41. 4. IJ J. kao i uvijek. vjerojatno prvi u povijesti zaposlio prvog konzultanta rnenadzmenta (svog tasta). Sto od toga. 103·104. te metafizicki menadzment. nego postaje i sve gllsca. kada je Mojsije. us" tupa mjesto centralizaciji upravljanja j vodenja poduzeca. demokratski stilovi vodenja ustupaju mjesto autokratskim. Gotovo da se u ponekim sredinarna zaboravlja dostignuti stupanj razvoja menadzmenta. S Kapustic. a irna gotovo dvostruka vise skola i pravaca nega sto ih je imala prije dvadeset godina. str. str: 29. u Njemackoj. na primjer. KARAKTERISTIKE MENADZERA MODERNOG MENADZMENTA I lako su osnove. da bi mu pornogao u kreiranju organizacije izlaska svog naroda iz Egipta. je. unatoc dzungli menadzerskih teorija. ti problemi postaju jos i tezi. gdje je u prvom planu sigurnost. brfonl1aror. I dok primarni menadzment naglasava osobno i zajednicko.. Veza izmedu organizacije i menadzmenta. pa se odnosi na praces i djelatnost kao i na nosioce i realizatore menadzerskih funkcija u organizaciji. I dok Japan. teZiste stavlja na dozivotnu zaposlenost i sporazurnno donosenje odluka. koji ce na taj nacin uspostaviti ravnotezu izmedu ovlasti i odgovornosti na menadzerskoj razini na kojoj se nalazi. razvojni i rnetafizicki menadzment. pa se u nekim slucajevirna vracarno na pionirsko doba menadzrnenta. Nairne. I danas. koja istice vaznost realne 15 F. Iz svega prethodno navedenogje vidljivo daje menadzrnent. H. Kotter: Whal Leaders Really Do?. vratit ce se dignitet srednjem menadzrnentu. prijeti opasnost da se u tom procesu ide ispod civilizacijske razine vee dostignutog. Decentralizacija kao prirodni proces. jer zadrzi li se ta tendencija duze vrijeme." Dakle. a kao posljedica rasta i razvoja poduzeca. za razliku od razvojnog menadzmenta koji se fokusira na individualno i neovisno. tj. A. za razliku od Velike Britanije. odnosno koja iskustva i kako primjenjivati u Hrvatskoj? 10 H. 1. Appelbaum: Tire Strategic Management Model: A Prescription (lU) for rhe CEO. red. U sve vecern broju poduzeca u nas. R Gordon. kada je rijec 0 menadzrnentu u praksi. u novije vrijeme. Fiftlr Edition. Isto tako." Jer." savladavanjem slozenosti. koja najbolje odgovaraju okolini. Zagreb. moderni je menadzrnent fenomen 20. a ujedno predstavlja i specificnu disciplinu.June. . Kotter.2. New York etc. zapravo. Vol.a· vior. 1991. u kojoj nasa poduzeca djeluju. za razliku od SAD-a. str.. 1990.. Premeaux: MmragelllclIl and Organisationa! Bel. New York etc. Tako postoje znacajne razlike u praksi americkog i japanskog menadzmenta. IO ne sarno da cvjeta. R. koji je trebao sve vise sustava i struktura. A. teorijska dzungla menadzrnenta. ukupno znanje i praksu na tom podrueju. njegove diverzifikacije i divizionalizacije.. menadzment se i bavi. To ne bi trey balo biti pravilo ponasanja u upravljanju nasirn poduzecima... kako istice John P. u ktrjizi: Organizacijska teonja. HBR. Unatoc postojanju brojnih skola i pravaca u okviru teorije menadzmenta. najbliza je tom cilju teorija kontingencije. str. racionalni menadzrnent stavlja teziste na funkcijsko i organizacijsko. 1991. racionalni. kao posljedica naglasenih ovIasti top rnenadzmenta i marginalizacije srednjeg menadzrnenta u pracesu odlucivanja. II J. No. pratila je i sam razvoj poduzeca. Sharpiin. tt R Lessem: Global Management Principles. jedan je od najtezih problema s kojima se suocava moderan menadzrnent. Svaka nova faza u razvoju menadzrnenta. P. jos uvijek ne postoji jedna konzistentna teorija koja bi se mogla implementirati u praksi. 222-223.. 74·88. nema jedinstvene prakse menadzrnenta koja bi bila univerzalno primjenjiva.

2/ D. R W. Wriston. FiJlh Edition. cit. manja organizacijska zavisnost i puno veca vlastita autonomija su karakteristike menadzera buducnosti. 393. /989. R. PrclllcalLr: op. bistra i s naglasenim smislorn za organizaciju i koordinaciju poslova. sir. L7 menadzrnent je znanost a uspjesan rnenadzment je umjet- nost. bit ce uspjesan menadzer. Sharp/ill. u svakom poduzecu.August. Onaj menadzer. u vise od 90% slucajeva." moraju prvenstveno znati kako motivirati. II pravilu. A. New York CIC. voljni slijediti jednog vodu. a jos manje kopirati.. sir. koje posluju u uvjeti/. Vaznost menadzmenta i kvalitetnih menadzera je neosporna za uspjeh svake organizacije. kako istice W. 80. LS Stoga proiziazi i izuzetna vaznost koja se danas pridaje rnenadzmentu u svakoj zemlji. Borieu. " l. u pronalazenju nacina za motiviranje svojih suradnika. bitna odrednica uspjesnih menadzera ogled a se u davanju dovoljno slobode suradnicima da rade na svoj vlastiti nacin. Mondy. rezultat je djelotvornog rnenadzmenta. R. R. 392. R. instinktom i osobnoscu. Mondy. tr T. Od modernog menadzera se. diferencira se moderni menadzment od klasicnog menadzrnenta. koji uspjesno savlada tu prepreku u svojoj karijeri. Tri su kljucne tocke koje diferenciraju uspjesnog od neuspjesnih menadzera. vee se fokusira na upravljanje u skladu s promjenjivorn okolinorn i zahtjevima kon- kurencije. R Gordon. u kojoj se menadzment nalazi u procesu stalne evolucije. pod 8. ne sarno danas. sir. mora "vratiti" u pcduzece i posvetiti se uskladivanju odnosa rnedu ljudima. danas vise nego ikada prije. ali ne i nekog drugog. odnosno svoje suradnike. odnosno da inspirira druge. II C. Tomngton. nalazi se u sarnom covjeku. vrlo fleksibilna. 1. Neighunan. kako bismo mogli objasniti razIicite poslovne rezultate kompanija koje pripadaju istoj gospodarskoj grani i posluju u istim triisnim uvjetima? Uspjeh kornpanija. u puno vecem broju slucajeva nego sto je to danas. On ce biti sposoban za donosenje pravilnih odluka u razlicitim situacijama. a treca. biti zena. tako nema ni uspjesnog rnenadzmenta bez kreativnih. Sarno oni menadzeri koji imaju izrazenu individualnost i inovatorske sposobnosti rnogu zadovoljiti izazove okoline koji ih cekaju. nakon sto je dobio bitku u okolini is konkurencijorn. na odredeni nacin.L Weighlmall. osmosatno radno vrijeme. Moderni rnenadzeri. a poglavito cimbenika okoline. a jos vise.. To je osnovni razlog zbog kojeg se menadzment ne moze nikada do kraja nauciti. Polovina svih novih biznisa propadne tijekom prve dvije godine poslovanja. Buduci menadzer ce. pod 20.Felmuiry 1990. samouvjerena. Za svakog rnenadzera je najvaznije da savrseno razumije svoj posao.. Prentice Hall. jednostavan. tako su isto i teorija i praksa menadzmenta. Jedan od najvaznijih zadataka modernog rnenadzera je da motivira svoje suradnike. Prva je. cesto puta u turbulentnoj i neizvjesnoj okolini.. Modemi menadzment je istovremeno izuzetno zah tjevan. '" w: 22 23 . WeiiJrich: Essentials oj Managenrcll/. koordinirati i povezati te razlicite individue. radi dok to zahtjeva posao. ocekuje da bude potpuno predan svorn poslu.. koja se dogada uslijed djelovanja brojnih cimbenika organizacije. HBR. a jos manje. Visoki stupanj samopuzdanja. 1990. S. HBR. B. l. 12 W B. SIr. B Wrisloll: The S/(JICof American MarwgelllclIl. 1990. razlog neuspjeha i propadanja tih pcduzeca lezi u nedjelotvornorn rnenadfmentu. H. tako isto ne postoji ni recept za djelotvoran menadzrnent. l. New York ere.Menadintent ~------ -~~~~~- Menadiment -~-~- situacije u kojoj se rnenadzer nalazi. koji kao menadzer ima nacina i zna postupati sa svojim suradnicima.... 3. a u tijeku pet godina propadne oko 70% novih poslova.. W. 504. a opet. Kao sto nema menadzrnenta bez menadzera. sadrzi i elemente umjetnosti i vjestine. a to cesto puta ovisi 0 njegovoj karizmi i njegovim osobnim karakteristikama. I kao sto su temelji uspjeha svake kompanije jedinstveni. Druga je. kada to ne bi bilo tako. On. S. na bilo kojem drugom podrucju djelovanja. 6. cit. sposobnih i talentiranih menadzera. Wrislolr: op. Preciznije receno. vee u jos vecoj mjeri u buducnosti. Premeanx: op. SIr." Idealna organizacijska struktura se cini skoro nedostizna. J9 Upravo iz tih razloga isti ljudi su. Uspjeh organizacije ce biti tim veci ako men adzment uvazava "ljudsku perspektivu". Ghoshal: Mll1rix Management: NOI a Structure a Frame of Milld. Gordon." u pronalazenju najboljih suradnika. lilly . L6 Upravo zbog toga menadzrnent kao pojam. bilo da se nalaze u proizvodnji ili u sluzbama. sir. posebno u propulzivnirn granama firmi visokih tehnologija. Kirsty: Effeclive Management: People and argallizalioll. Wriston.. kao uostalom i od svakog drugog profesionalca. Ono jednostavno. Ono sto je izuzetno zahtjevno je pronalazenje najboljeg nacina vodenja poduzeca. bez obzira je li rijec 0 SAD-u iii nekoj drugoj zemlji. S. SIr. ell. unikatni i neprepisni jer. kako istice W. cit. 80. Bas kao sto ne postoji recept iii neka opca strategija kojom bi se jamcio uspjeh poduzeca. Sharplin. To znaci da se moderan menadzer. January . Moderni menadzer se od klasicnog razlikuje i po tome sto ne stavlja teziste na trazenje idealne organizacijske strukture. McGraw-Hili Publishing CompaIJY. odnosno ljudsku komponentu organizacije. Menadzer buducnosti" ce biti mladi od svojih dosadasnjih kolega. 145. sa svojevrsnim vlastitirn. B. pod 12. na primjer. ts H. SIr. koji ce za svoj posao biti i izuzetno dobra placen. pod 12. A. da je u stanju razurnjeti svoje Ijude. osim svoje znanstvene dimenzije. U tom smislu rnoderan menadzer nema niti klasicno. K Iohns: op. U najvecem broju. Upravo u odnosu prema ljudima u organizaciji. A. Koontz. Derek. sarno zenama znanim.

Zagreb. Third Edition. a rnozda bi se moglo reci da je vodenje najvaznija funkcija rnenadzrnenta. kako kale James H. postaje umjetnost. J Hollander. H. u spremnosti i volji Ijudi da slijede vcdu.. sir. a !ideri su ljudi koji rade prave stvari". 216. 24 25 . Za vodenje nije bitan hijerarhijski polozaj u organizaciji. 2. a ne pozicija. 2.' akcija. " Colin A." Za uspjesan menadzrnent.." na stolu jednog menadzera lezi plocica na kojoj pise "budi sada ovdje". Nagel. I za Hollandera (199S. On je zapisan u genetskom kodu svakog pojedinog covjeka. cini se opravdanim rnisljenje da je vodenje ipak najvaznija funkcija menadzmenra. Robbins: Bitni dementi organizacijskog ponaianja. a bez sJijedenja nema ni pravog vodenja. Macmillan Business. prema: S. cit. tako isto nema ni velikih menadzera bez svojevrsnog talenta. tj. J Katzcnback. 1990. ne sarno slozene. 1995. za vodenje je potrebno puno vise od formalnog organizacijskog polozaja. Boren. pod 3. Zagreb.. jer je vodenje jedina "prava" funkcija menadzrnenta. Ni od jedne druge menadzerske funkcije uspjesnost rnenadzmenta ne ovisi toliko kao od funkcije vodenja. Nitko ne postaje vodom automatski svojim polozajem kojeg zauzima U organizaciji. 171.' Vodenje je. January . Vodenje i sJijedenje su uzajamno uvjetovani. New York etc. Dawson: op. a narocito oni na najvisoj razini rnenadzmenta. i daljc 2 H. I dok se menadzerom postaje automatski. Dok se menadzment definira kao proces usmjeravanja drugih prema izvrsenju odredenog zadatka. Koontz: Menediment.. kako istice Raymond Smith.1. Smith. zauzimanjem odredenog polozaja u organizacijskoj hijerarhiji. Bez vodenja nema ni slijedenja. To znaci da treba prihvacati kompromise i prestati razrnisljati iskljucivo 0 vlastitom podrucju i interesu sarno svoje organizacijske jedinice. tako da oni spremno i poletno teze ostvarivanju ciljeva organizacije. New York etc. gledajuCi teorijski. u pravilu. jer "menadzeri su Ijudi koji rade stvari na pravi nacin. prema knjizi: S. Menadzeri. sir. menadzeri moraju nauciti slusati i biti spremni na kompromise. Cornall: Managillg Change in Organizatioins.. To znaci da je vazno slusati i biti potpuno ukljucen u diskusiju koja se vodi. Vodenje i sljedbenistvo se. Svi se rnenadzeri moraju necega odreci. R N. nikada se ne moze u potpunosti i do kraja nauciti... H.February 1991. prernda na vode nailazirno i izvan hijerarhijske strukture i uopce izvan formalnih organizacija. Zbog toga se i kaze da je bit vodenja u slijedenju. 490. Van Nostrand Reinhold. III. Pozeljno je da rnenadzeri.Menadiment rna. 135. a posebno kada je rijec 0 uspjesnom menadzrnentu. umjetnost utjecanja na ljude.. Prentice Hall. kod vodenja se vise naglasava sposobnost utjecaja na druge koji izvrsavaju neki zadatak. 112. Goldman. budu i vode (Iideri). Najvaznije sto se u takvim uvjetima zahtjeva od rnenadzmenta je azurno odgovaranje na izazove oko!ine. menadzment kao znanost. K Preiss: Agile Competitor: and Virlllal Or· ganizations. u "Bell Atlanticu" obicno otvaraju sjednice rijecirna "danas moramo razbiti coskove". 216. to su dvije strane jedne te iste medalje. VO£>ENJE POJAM I DEFINIRANJE VODENJA Vodenje (Leading) je jedna od funkcija menadzmenta. podjednako vazne.' Slijedenje je druga strana vodenja. SIr. 1994. Takvim poimanjem i gledanjem na menadzment. MATE. L. Jer. dakle.. Welhrich 15 R M Kanter: Championing Change: An Iterview with Bell Atlantlc's CEO Raymond Smith. Zbog toga se i razlikuju rnenadzeri od lidera. ITM. J995. sir. MATE. uvijek moraju uzeti u obzir zajedno u odnosu jedan prema drugome. a djelotvomo vodenje posebno. predsjednik "Bell Atlantic". odnosno smisla za vodenje koje. 5 J. Dawson: Ana6'sing Organizations. Premda su sve menadzerske funkcije. To je zato sto je vodenje. P. X izdmlje. Sir. vee i izuzetno promjenjive okoline. sir. nije moguce pronaci u knjigama. Harvard Business Review. kako isticu Katzenback i Smith (1993V na neki nacin. ako je to za dobrobit kompanije. 1996. Boren. sir. 185. Za vode'S. Bas kao sto nema velikih umjetnika bez izrazitog talenta odnosno umjetnicke erte. iidanje.t vodenje ukljucuje meduzavisan odnos sljedbenika koji imaju za cilj ostvarivanje kooperativnih grupnih dostignuca. prema S. Vodenje uopce.

dati primjer drugima. Jedna od najstarijih teorija polazi od karakteristika vade. Robbins: op. izaziva velike promjene i u vodenju. Zagreb. ukupne drustvene javnosti. u posljednje vrijeme. pod 3. sir. pod 1. br. _---- --- ----. "puzevu postu". isto tako bi bilo tesko argumentirano braniti tezu da vodenje. za razliku ad 1991. To je dovelo i do pojave razlicitih teorija 0 vodenju i vodama.• 1995. inspirirati i prosirivati zajednicku viziju. S druge. prcma klljigi: S. Ova teorija pretpostavlja da je svojstvo vodenja urodeno covjeku ida se neki Ijudi radaju s posebnim osobinama koje ih predodreduju za vode. Druga teorija 0 vodenju. sir. I konacno. J. Siobodno poduzetniitvo. 217-228. Infonnotor-Potecou. najbolje pokazuju primjeri brojnih voda. Mnoge su promjene bezbolno provedene i brojne su krize uspjesno savladane upravo zahvaljujuci ucinkovitom vodenju ad strane sposobnih voda. '1 Bennis.. Uspjeh kompanija ce sve vise ovisiti 0 stvarnom upravljanju putern elektronickog sustava. a ne "stvaraju". mijenjaju strukturu menadzrnenta. Zbog toga je fenomen vodenja i uspjesnih voda uvijek zaokupljao paznju ne sarno znanstvene javnosti vee i sire. teorije a ponasanju voda i situaeijske teorije vodenja. • C. _-------_. S.? Bilo bi tesko zauzeti decidiran stay u pogledu opredjeljenja za neku od teorija vodenja. 2. J er. pod 3. 26 27 . Moderno vodenje karakteriziraju tri temeljne orijenta• VISe 0 tome vidjeri 11 radovima: S. sir. da situacija bitno odreduje vodenje. od drzavnika. H. tehnoloski uvjetovana organizaeija.. Weihricll. tzv. Novi organizacijski obliei. TEB. a u bliskoj buducnosti racunaju s najmanje 10%. Transformacijsko vodenje je takvo vodenje._-----_.. Sigurno je da ni jedno iskljucivo g\edanje na vodenje nije znanstveno utemeljeno. ali i vodenja. koji su bili u stanju suoditi se s izazovima. COlier: The 20% Solution. tako isto i zbog razlicitih sljedbenika. Po ovoj teoriji. jer se uspjesni vade javljaju na razlicitim podrucjirna. Carnall. koja polazi ad situacije u kojoj se voda nalazi.. pod 3. rnrezna i virtualna organizacija. cit. Camall: MmJagillg Chang» ill Organizations. bilo bi jako tesko objasniti potrebu za tolikim poslovnim skolama po svijetu. 10/111 Wiley alld SOliS JIIC. Posner. Neki ljudi takav nacin rada i kornunieiranja osjecaju kao izolaciju.. Sve veci i veci broj radnih mjesta.. Po ovoj teoriji vodenje se rnoze nauciti. kroz povijest. ornoguciti drugima da djeluju.- nje treba i jos nesto vise. gdje se zaposleni mogu zaustaviti. Sir.. godine njih je 55% koristilo neku verziju elektronickog komuniciranja. Urede u buducnosti ce zamijeniti tzv. pod 2.. a uspjesno vodenje posebno. pak. 227. postaju mobilna radna mjesta. Voda nije vise onaj klasicni voda.." javlja kao kljuc za upravljanje organizaeijama u razdoblju promjena i kriza. sir. ohrabriti sree. 220.. New York etc. F. ruseci tako unutarnje i vanjske barijere. sir. A." transformaeijski veda je onaj koji inovira. koji su u razlicitim situacijama i razlicito postupali.. Brojni primjeri nam potvrduju da je djelotvorno vodenje amalgam svih teorija vodenja. vee covjek iz sjene. kako istice Colin A. Po ovoj teoriji vode se "radaju". strane. kada se 0 vodenju nista ne bi moglo nauciti. Zagreb. 135-151.). Dawson: op. Od 2_000 najvecih arnerickih kompanija 1994. Svaka od ovih orijentacija trazi i promjene u vodenju. vee s njima komunicira kao s ravnopravnim partnerima. politicara pa sve do voda u biznisu. sir. cit. ponasanje voda ovisi 0 okolnostima u kojima se ani nalaze. "pristajalista". koji se ne narnece suradnicima s pozieije vlasti i moci.' a) orijentaeija na potrosace. za . Sve se teorije 0 vodenju mogu svesti na nekoliko osnovnih teorija. sve prisutnija teorija vodenja je kontingeneijska iii situacijska teorija vodenja. sir. bilo bi tesko objasniti zasto se dvoje voda.. Transformacijski veda ce prema Kouzesu i Posneru (1987. 1MB ima vee sada 5% takvih radnih rnjesta. 205. 1990. 1994. kako navodi Burns (1978_). u novim poslovnim uvjetima i vodenje se mora mijenjati. stoljece.. SUVREMENI POGLED NA VODENJE Danas. premu IUljizi: S. DawsoI': op. bitno razlikuju po uspjesnosti vodenja.. nerna u sebi niti malo elemenata karakteristika licnosti. zbog cega ni nema jedinstvenog stila vodenja koji bi odgovarao svim situacijama. Treca. prema knjizl: S.. 493. privremeno stacionirati i povezati elektronickim putem._-- Vodenje .1l preuzimati rizike i uciti na greskarna. kako zbog razlicitih okolnosti u kojima su se nalazili. Bennett: MmwgcmCIII. Za Bennisa. pod 3. u potpuno istim poslovnim uvjetima. stoljeca i koja ce u jos vecoj mjeri obiljefiti 21. Umrezavanje ornogucuje lakse povezivanje ljudi izmedu odjela. s istim formalnim obrazovanjem. b) orijentacija na zaposlene i e) stalne inovacije i promjene. Upravo se vodenje. New York ere. u brojnim kompanijama. sve vise poprima obiljezja transformacijskog vodenja za razliku od transakcijskog vcdenja koje se zasniva na primjeni nagrada ili kazni. 1415/1994. Prell lice-Hall./0 Ienadintent --- -_ . P. kada je takav nacin komuniciranja koristilo sarno 30% tih kompanija. kada ne bi bilo tako. Bahlijarevic-Sibcr: Od monagementa ka vodenju. Nova inforrnacijska tehnologija. slaviti uspjeh i prepoznati doprinose. bihevioristicka teorija vodenja temelji se na ponasanju uspjesnih voda i istrazuje da Ii postoji nesto zajednicko u ponasanju uspjesnih voda. cit. cit.10 gdje se jedna iii vise osoba povezuje tako da veda i sljedbenici poticu jedni druge. • 1. a posebno se to odnosi na stalne inovacije i promjene. sir. Medutim. u tim novim uvjetima. DmvsolJ: op. 208-21 Z '0 Burns. 227. preko vojskovoda. koja je snazno obiljefila posljednje dekade XX. H. cit. u protivnom. bez vlastitog radnog prostora. a drugi kao prozor II svijet bez granica. 170. sir. Dawson: op. Tako elektronicka posta u sve vecoj rnjeri zarnjenjuje tzv. " KOltzCS. 242. Koontz: op. cit.? Vodenje... na primjer. R. cije._-- - . opreme iii tajniceo Tako.2.

u volji ljudi da slijede i pridrzavaju se onoga sto je voda rekao iii naredio.. . Vodenje. 5 Samuel C. Lidere. WeihrichU. Certo. a ovdje bismo se sarno kratko zadrzali na njihovorn medusobnorn odnosu. sir..' umjetnost koja se mora razvijati i usavrsavati. Bit vodenja je u slijedenju. Ordway Tead' u svojoj knjizi "Umjetnost vodenja". Vodenje (leading) je3 proces usmjeravanja ponasanja drugih prema izvrsenju odredenog zadatka. I Ordway Tead. dotle je vodenje sarno jedna od podfunkeija menadzmenta. pod lZ. Allyn and Becon.Menadiment razliku od transakcijskog vode. 28 29 . Functions and Systems.' jer vodenje nije isto sto i "managing". pod 3. cit. prema knjui: W Jack Duncan: Great Ideas in Marragenrenl Iossey-Bass Publishers. str: 351. 181. Vodenje je fundamentalno i vazno za uspjeh svih tipova organizacija. Obzirom da je vodenje jedna od funkcija menadzrnenta. 1989. pod 8. cit. New York 1990. koji je sarno rnenadzer koji upravlja. Koliko se god rnenadzment i vodenje izjednacavali. sir. str. kako kaze Samuel S. moglo bi se reci. 1 W Jack Duncan: op. pod I. 343-344. potpuno je razumljivo da je menadzment siri. poduzeca odnosno kompanija.4najvazniji je aspekt upravljanja (managing). A. sto znaci da je U ovom slucaju vodenje podskup menadzmenta kao skupa. sir. a da bi mogli raditi prave stvari moraju imati viziju i znanja 0 tome sto. 3. odnosno lideri "rade prave stvari".. kada i kako treba poduzeti.. 3 Samuel C. sir. Certo: op. Koontzu i H. vodenje i menadzrnent nisu identicne aktivnosti. Odnos vodenja prema menadzmentu mogao bi se prikazati kao odnos podskupa prema skupu. 171. Jasna vizija i sposobnosti konceptualizacije su individualne vrijednosti koje karakteriziraju uspjesne vode.. str. Pogresno bi bilo izjednacavati menadzment i vodenje kao sinonime. sustinska razlika izmedu menadzera i voda. Boston etc. San Francisco-London.. Camall: op. Certo: op. Unatoc tome sto su neki menadzeri i vode. McGraw·HiIl Publishing Company. cit. a neki vode i menadzeri. kako istice W. Otuda i razlikovanje kod ovog autora voda ad menadzera. 199-200. oni se ne mogu izjednaciti. I3 V ovoj. Dok su osnovne funkeije menadzmenta:" planiranje. vodenje. usmjeravanje i potieanje) i kontrola. Jack Duncan. Graficki bismo taj odnos rnenadzmenta i vodenja mogli prikazati kao na sliei 3. cit. prema H. Vodenje je definirano kao utjeeaj na ljude i to tako da oni nastoje sa zadovoljstvom i s entuzijazmom izvrsiti zadatke koje pred njih postavlja veda. Fourth Edition. objavljenoj 1935. 351. Heinz Weihnch: Essentials of Mallagemenr. ODNOS l\tfENADZl\tfENTAI VODENJA V prethodnim poglavljima smo ukazali na razliku izrnedu menadzrnenta i vodenja (Leading). Certo: Principles of Modem Management. vodenje definira kao aktivnost utjecajnih Ijudi Cija suradnja dovodi do nekog cilja sto ga smatraju pozeljnim. FififJ Edition.. utjeeanje (koje se sastoji od podfunkcija kao sto su: motiviranje. 1989. tj. god. igri rijeci primjetna je bitna. Dok su menadzeri ljudi "koji rade stvari na pravi nacin". Vodenje i rnenadzment nisu jedna te ista stvar.1. Vodenje je. organiziranje. a vodenje uzi pojam. Harold Koontz. /3 C. odnosno vode karakterizira to sto oni rade "prave stvari".. vade. 351. • Samuel C.

' koji istice da se vodenje razlikuje ad menadzmenta. izgradeni su snazni radHenry Milllzbefg: Tile Mrll/uger. nego i uopceo Na vaznost vodenja. Harvard Business Review. a ni misteriozno.2. cis. Kottera. Vodenje nije obvezno bolje od menadzmenta. Certo. J edan od prvih pionira koji je osporavao tradicionalni nacin gledan ja na vodenje bio je Ralph M. Dok prijasnja istrazivanja vodenja.? definirarno kao osobu koja je zaduzena za funkcioniranje organizacije iii nekog njenog dijela.Menadiment Odnos menadimenta i vodenja MenadMlent Menadieri koii su takoder vade Slika 3. uspjesno vodenje je funkcija voda. ukazuje i sljedeci stay: "ZahvaljujuCi upravo vidovitosti i sposobnosti vodenja nekolicine Ijudi. Oba su neophodna za uspjeh u sve slozenijoj i promijenjenoj okoIini. Zapravo. " Sam/Ie/ CiCeno: op. Sve ove menadzere karakterizira forrnalna ovlast nad organizacijom kojom rukovode. Q 10 = 30 31 . imaju velike potencijale za vodenje. izvojevane su naizgled nemoguce vojnicke pobjede. mada vecina aktivnih i uspjesnih rnenadzera to postanu tijekom vremena.. stvorene su mocne kompanije. te da uspjesno vodenje u sebi sadrzi kombinaciju samih voda. pod 3. ne sarno za poduzeca. a niti je 000 zamjena za menadzment. u novim. To je osnovni razlog zasto vodenje posljednjih godina dobiva tako puna na vaznosti. SII: 185. niti bilo kojih drugih egzoticnih osobnih karakteristika.P.. vee i biskupi. kako istice Samuel C. Volume 68.June. Stogdill. u radu Johna P. ali isto tako i jako vodenje. obzirom da suvremene uvjete poslovanja. $lr. kao sto navodi H.. sir.103·104. onda se menadzerima smatraju ne sarno predsjednik ili potpredsjednik kompanije. 352. S). cit. sljedbenika i situacije.. ali iz cijelog niza razloga ne mogu postati dobri menadzeri.8 7 John P. vodenje i rnenadzrnent su. 353.1. Kolter: Wleal Leaders Really Do." polaze od toga da dobar voda moze biti sarno onaj tko je roden s talentom za vodenje. na primjer. Jack Duncan: op. prema W. Svako bi poduzece trebalo teziti da ima jaki menadzment. May . istice u nastavku l. Odnos menadimenta i vodenja Na razlikovanje vodenja i rnenadzmenta ukazuje se i u najnovijim radovima.2. god. Ako menadzera.II Dakle. ali ne i dobri vode. pOll 3. cit. Stoga bi se uspjesno vodenje mog10 izraziti i sljedecom funkcijom: SL= f (L. II SL = Succcssfnl Leadership (USpjC5110 vodenje} f = funkcij« F = Fllower (sljedbenik) L = Leader (voda} S Situation {situucija} (2 Ralph M. vodenje se bavi "svladavanjem promjena". Sve do pedesetih godina ovog stoljeca aspekt "osobina Iicnosti'' bio je dominantan u vezi s vodenjem. Svaki ima svoju funkciju i karakteristicne aktivnosti. Mintzberg. osnovane su nacije. Dok se menadzrnent bavi "svladavanjem slozenosti". Samuel C." Vodenje i vode su veoma znacajni. nasuprot ovima. No. 168. Stogdill taj aspekt 1974. Naravno da svatko ne moze biti dobar i u vodenju i u menadzrnentu. HBR. Drugi.. dva posebna i nadopunjujuca sustava. Odnos menadiera . jer se to ne da nauciti. rnijenja i argumentira da je "vodenje najbolje ako se pod tim terminom razumijeva interakcija varijabli koje neprestano struje i mijenjaju se". str.. F. u kojima kompanije djeluju.. karakterizira velika brzina promjena. 1990.rll·April. pod 1. Nije neophodno da su svi menadzeri istovremeno i vode. sve slozenijirn uvjetima poslovanja. 1990.. vode sportskih timova. kao. Stogdill. premijeri. str. Vodenje nije niti rnisticno. moderni pristup vodenju temelji se na pretpostavci da je vodenje puno kompleksnije pitanje. Ceria: op. Ono nije podrucje malog broja izabranih. Kotter. ali ne iz razloga na koje vecina ljudi misli.> Job: Folklore and Fuct. poslovode itd. vode Stika 3. na primjer. Ono nema nikakve veze s posjedovanjern "karizrne". Mrl.2. imaju sposobnost da postanu odlicni rnenadzeri. Odnos rnenadzera i veda mogao bi se prikazati kao na slici 3. njihovih sljedbenika i specificnih situacija vezanih za vodenje. Neki ljudi.

vidljivo. 15 danas. 4.cit. to ne smeta Japanu da svoje mlade strucnjake. obuhvacen ovim istrazivanjern. Broj pcduzeea 2 Poduzeca obuhvacena istrazivanjern pripadaju kao sto to pokazuje tablica 4. brojne skole i pravci. prema W Jack Duncan: op. 17 Harold Kantz.. str: 492-493. 180. Tako se. su poduzeca iz djelatnosti "trgovine na veliko i malo" (12%). Heirrz Weihrich: op. posebno posljednjih desetljeca u Japanu. 507.1." dolaze do vlastitog stila vodenja. sto je univerzalno primjenjiva. Danas su teorija i praksa menadzmenta u svijetu veoma razvijene. 4. Red. socijalne i osobne uslu2ne djelalnosli (0) Ukupno uosooderske i dnroe dielalnosti 20 2 2 4. Japanski rnenadzment. 14% poduzeca pripada djelatnostima "prijevoza. ugledaju na japanski menadzment." kao predmet teorije i istrazivanja izricito americka tvorevina. No. Otuda i najveca vaznost koja se pridaje vodenju u literaturi uopce. pod 1. 6. 33 32 . odnosno zaposlenih". nakon snaznog razvoja teorije i prakse menadzmenta i vodenja. I dok." Medutim.. sir. prema W Jack Duncan: op. br. pod 1. ne govori 0 vaznosti vodenja i voda. 6 7 7 4 50 110 a. farrnaceutska industrija i brodogradnja. PROFIL PODUZECA ~ v OBUHV ACENIH ISTRAZIVANJEM Komparativnim istrazivanjem funkcioniranja rnenadzmenta u hrvatskim poduzecima obuhvaceno je 50 poduzeca iz svih dijelova Hrvatske. "opskrbe elektricnom energijom. kao specificoost. "Jazz nije jedini izvorni arnericki doprinos svijetu kulture. cit. u znacajnoj mjeri. Ii Stogdil.cit. sldadiSlenje i veze (I) Financijsko posredovanje (J) Oslale druStvene. to je epee prihvacena znanost.l.. pa tako i korejski menadzeri. pod J. a u arnerickoj posebno. Sir. str. DJELATNOST razlicitim djelatnostima. proizvodnja metaIa. tako isto i za sve druge oblasti rada i zivota. salje na studij menadzmenta u SAD. Sljedeca po zastupljenosti. cit. 26 poduzeca iii 52% ima sjediste u Zagrebu. a menadzere posebno. u uzorku istrazivanja. Tabfica 4. na nekim podrucjima. Stoga se ne treba ni cuditi da medu njima postoje i odredene razlike koje se manifestiraju u praksi menadzmenta pojedinih zemalja. proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda. prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva. posebno u SAD-u. Zato se danas i arnericki menadzeri. vee je to i vodenje". koja pripadaju sljedecirn odjeljcima: proizvodnja hrane i pica. ali i u svim visokorazvijenim zernljama. obzirom da je vodenje. 9. vjestina i praksa. str.. /J I' Kao sto je iz tablice 4. razlikuje od one u SAD-u i Europi. i pored toga sto je SAD koIijevka meoadzmenta. Europi i Japanu. pod 4. kao sto smo vidjeli.l. RudarslvD i vadenje (G) Djelalnost Poslotak 4% 40% 4% 4% 12% 14% 14% B% 100% Preradivatka induslrija (D) Opskrba eleklricnom energijom.1. od onoga sto je izlozeno u prethodnom stavu. Heirrz Weihrid): op.13 Mozda nista snaznije. U posljednje se vrijeme javljaju i neke azijske zemlje kao predvodnice u praksi menadzment. japanska praksa menadzmenta. Jack Duncan: op. 16 Harold Konu. skladistenja i veza" i "financijskorn posredovanju". npr. plinom i vodom (EJ GraOevinarslvo (F) Trgovina na veliko i malo (6) Prijevoz. Japan je na nekim pcdruejima primjene menadzmentske teorije znatno ispred. proizvodnja odjece. kako kaze Stogdil. proizvodnja tekstila. Postoje. U djelatnosti "preradivacke industrije" najveci je broj poduzeca. inace kolijevku menadzmenta. najveci broj poduzeca (40%) pripada "preradivackoj industriji". pod 4. sto uvazavaju i zemlje koje su odigrale pionirsku ulogu u razvoju teorije organizacije i menadzmenta. As 4% u istrazivanju su obuhvacena i poduzeca iz djelatnosti: "rudarstva i vadenja". na jedan sublimiran nacin. karakterizira "dozivotna zaposlenost" i "princip senioriteta" kao i "sporazumno donosenje odluka izmedu menadzera i suradnika. 3. 5..Meuadiment nicki sindikati. Struktura analiziranih poduzeca obzirom djelatnosti W. Slogdil. Na "ostale djelatnosti" otpada 8% poduzeca obuhvaccnih istrazivanjern.cit. dok preostala 24 poduzeca iii 48% imaju sjedista u 11 gradova diljern Hrvatske. Danas je nernoguce zamisliti uspjesnog menadzera koji nije relativno dobar voda". kako za kompanije. prema Stogdilu. 180. proizvodnja namjestaja. 2. 1. Medu poduzeCima iz djelatnosti "rudarstva i vadenja" nalaze se poduzeca koja se bave vadenjem nafte i plina. plinom i vodom" te "gradevinarstva". 7. 180.

Dok ce u malim poduzecima funkciju rnenadzmenta ostvariti. U okviru ave djelatnosti istrazivanjern je obuhvacena i jedna velika osiguravajuca tvrtka. U djelatnosti "prijevoza._---- Profil poduzeca Bro] zaposlenih do 100 101-200 201 . lako se zapaza. s odredenirn elementirna namjernog uzroka._--- . "trgovine" istrazivanjem su obuhvacena poduzeca koja se bave trgovinom na veliko i malo i to poduzeca iz razlicitih oblasti trgovine._---_._--. nije obuhvacena ovim istra- U djelatnosti 5 4 7 50 S obzirom na broj zaposlenih zivanjern. postoji 4-5 stupnjeva velicine poduzeca. Ovakvim sirokirn obuhvatom gospodarskih djelatnosti. U prvom redu zato jer je broj zaposlenih transparentan. u okviru tih djelatnosti. braj organizacijskih razina i organizacijskih jedinica. uzorak I Obzirom na velicinu poduzeca obuhvacenih istrazivanjern daje se pregled poduzeca. obzirom da 0 broju zaposlenih u nekom poduzecu ovisi dubina podjele rada. odnosno procesu globalizacije i buducnosti koja je vee pocela. 34 P. Isto tako. misli da je struktura menadzmenta. VELICINA u tabIici 4. jedini siguran kriterij velicine poduzeca pa. mjerenu brojem zaposlenih.. odnosno timskorn rukovodenju i projektnoj i rnaticnoj organizaciji rukovodenja. Drucker: Praksa rukovodcnja. prvenstveno zbog nacina regrutiranja menadzmenta u organizacijama iz tih djelatnosti. u velikim poduzecima. Na ovaj nacin. 1z slicnih razloga su iz istrazivanja izostavIjene djelatnosti "obrazovanja" kao i "zdravstvene zastite i socijalne skrbi". vcdeni prijevoz i to pomorski. odnosno plinom. Drucker.. koji je drukciji nego u gospodarskim djelatnostima. sir. Znacajno mjesto u uzorku imaju i poduzeca iz djelatnosti "financijskog posredovanja". uzeo se broj zaposlenih. veci iIi manji stupanj specijaJizacije kao i broj i nacin organizacije radnih mjesta. bit ce potreban jedan menadzerski tim za uspjesno vodenje poduzeca. polazeci od jasno definiranih ciljeva istrazivanja da se istrazi funkcioniranje menadzmenta i menadzera.2. obzirom na strukturu menadzrnenta. istrazivanjem je obuhvacena centralna iIi ernisiona banka Hrvatske. prvenstveno u gospodarstvu Hrvatske. i to iz vise razloga. Sto je poduzece vece. 4. rnedu kojima je i jedna od najvecih banaka u Hrvatskoj. a posebno rukovodeceg vrha. a ornogucuje i laksu usporedbu s drugim poduzecima. U uzorku poduzeca. njihovi vlasnici. za potrebe ovog istrazivanja.._------------ _-----_. tj. u pravilu. skladistenja i veza" istrazivanjem su obuhvacena sva relevantna javna poduzeca iz pojedinih grana prijevoza kao sto su: kopneni prijevoz i to zeljeznicki. pozeljan je jedan menadzerski tim. U malom poduzecu direktor poduzeca obavlja i jos neku poslovnu funkciju. ova djelatnost.2. Polazeci od ovih teorijskih postavki vezanih za velicinu poduzeca. obzirom na broj zaposlenih. P. kao i poduzeca.2.' na primjer. U djelatnosti "gradevinarstva" istrazivanjem su obuhvacena dva gra- Poslulak 20% 12% 22% 14% 10% 8% 14% 100% devinska poduzeca. zracni prijevoz te posta i telekomunikacije./lIeJJadimelJl --. to je broj zaposlenih itekako relevantan za istrazivanje te teme._------ ------ .500 501 1000 1001 2000 2001 5000 5001 i vise Ukupno Tablica 4. operativna i planska funkcija rnenadzmenta organizira se na bazi tima. jer sarno to gospodarstvo sa sposobnim rnenadzmentom rnoze pokrenuti razvoj Hrvatske i pribliziti je euroatlantskim integracijarna. kao i nekoIiko komercijalnih banaka. iz ove djelatnosti. Buduci se istrazivanje odnosi na funkcioniranje menadzmenta u hrvatskim poduzecima. Zagreb. nista manje nije vazna i cinjenica da je relativno lako doci do podataka 0 broju zaposlenih bilo kojeg poduzeca. 35 . U velikim kompanijama. Iz djelatnosti "ostalih djelatnosti" u uzorku istrazivanja nalaze se poduzeca iz podrucja ostaJih usluznih djelatnosti. Iz toga se zakljucuje da ce se razlikovati koncepcija menadzmenta u veJikim i malim poduzecirna. dode do relevantne slike stanja meriadzmenta u hrvatskom gospodarstvu. Struktnra analiziranih poduzeca 8ro] poduzeca 10 6 11 7 obuhvacenih istraiivanjem U okviru djelatnosti "opskrba elektricnorn euergijom. Prernda se velicinapoduzeca moze mjeriti na razlicite nacine i pomocu razlicitih kriterija. plinorn i vodorn" nalaze se poduzeca koja se bave proizvodnjom i opskrbom elektricnorn energijom. obzirorn na definirane ciljeve istrazivanja. namjera je istrazivanja bila da se kroz ovakav izbor uzoraka. koncepcija menadzmenta se pornice od individualnog prema kolektivnom. Obzirom na prirodu djelatnosti "javne uprave i obrane". kao relevantan pokazatelj velicine pcduzeca. dok se u vrlo velikim kompanijarna obje te funkcije organiziraju na bazi tima. 261·263. 196/. a imajuCi u vidu ciljeve istrazivanja. U pcduzecu srednje velicine.

3. namjernog uzorka. koja bi trebala biti u vlasnistvu veceg broja dionicara pa. sto se primarno zeljelo istraziti. a sarno 10% poduzeca je staro do 5 godina. kojihje 14%.' ticu se rnenadzrnenta i vodenja. problem menadzrnenta postaju sve slozeniji i tezi.1 do 50 godina vise od 50 godina U!<upno 3.4. Premda bi bilo za ocekivati da su inokosna. buduci je dotadasnji menadzment dao najvise sto je mogao. na odredeni nacin. au SAD-u posebno. implicira da su brojna poduzeca u fazi zrelosti. ali i promjenom top menadzmenta. kako ona najmanja. one se "radaju". 4. 37 . bas kao i Ijudi. 163-168. elaboracije iii usavrsavanja. Red.3. i u pogledu koncepcije menadzrnenta. obuhvacenih istrazivanjem.4. utjece i starost organizacije. Prema koncepciji zivotnog ciklusa organizacije. po definiciji. s preko 5. Poduzeca. To je posljedica. je dobra odabran. cak 80% nakon deset godina od osnivanja. vidljivo. 3. Wesl Publishing CompallY. 1. Svega je 22% poduzeca mlade od 10 godina. vee isto tako i za mala poduzeca. odnosno individualna pcduzeca (poduzeca u vlasnistvu jedne osobe). kada je rijec 0 velicini pcduzeca. br.4. 4. 1992. i veca poduzeca. je razlog njihovog propadanja. Iz toga se zakljucuje da je itekako vazan dobar rnenadzment. Staresna slru1ctura pcduzeca od 1 do 5 godina od 5. Saini Poul etc. Struktnra poduzeca obzirom na pravni oblik Iz podataka u tablici 4. Strukturu poduzeca. Fourth Edition. Storosna struktura Kao sto je iz tablice 4.3. a cak 74% poduzeca je starije od 20 godina. na odredeni nacin. u svom rastu i razvoju.2.1 do 20 godina od 20. eventualno.. 50 analiziranih Tablica 4. 6. ne sarno za velika. za hrvatske prilike.4. obzirom na velicinu mjerenu brojem zaposlenih. STAROST 4. pralaze razlicite faze koje Cine zivotni cikIus organizacije (Organizational Life Cycle). da veliki broj novoosnovanih malih poduzeca brzo propada.Meuadiment ------- Profil poduzeca obultvacenih istraiivaujem poduzeca obuhvacenih istrazivanjem. bilo da uspjesni poduzetnici ne moraju biti i sposobni menadzeri iIi da novozaposleni menadzeri nisu spremni delegirati poslove na suradnike. br. za razliku od dionickih drustava. U preko 90% slucajeva ta poduzeca propadaju zbog Iakseg menadzrnenta. Red. tako isto. Broi poduzeea 5 Postolak 10% 12% 4% 22% 52% 100% poduzeca 5. Iz tabliee 4. u pravilu. lik broj poduzeca koja propadaju. "umiru". sir. obzirom na njihovu starost. prema rezultatima istrazivanja u svijetu. Ovakva distribucija poduzeca. u kojem nema inokosnih.1 do 10 godina od 10.000 zaposlenih. manja poduzeca. obzirom da su najveci problemi rnenadzmenta upravo u srednjim. To nikako ne znaci da se i mala pcduzeca ne suocavaju s teskocarna u menadzrnentu i vodenju. to uvijek ne mora biti tako. omogucuje donosenje relevantnih zakljucaka za istrazivanje svih aspekata funkcioniranja rnenadzmenta u hrvatskim poduzecima. 2. kojih je 20%. odnosno u fazi konsolidacije. s kojima se poduzece suocava u pojedinim fazama zivotnog ciklusa poduzeca. jer s velicinom poduzeca. velika pcduzeca. odnosno vodenja poduzeca. odnosno individualnih poduzeca. 4. i jos vise. Poznato je. vecirn i najvetim poduzecima. obzirom da se starost poduzeca 1 Vise 0 tome II /arjizi: R. Sve krize. Medutim. 2. Rast i razvoj poduzeca ne odvija se linearno. Distribueija poduzeca obuhvacenih istrazivanjem. u vezi s velicinom poduzeca je i pravni oblik poduzeca obuhvacenih istrazivanjem. odnosno da se gusi inicijativa menadzera srednje razine rnenadzrnenta. 50 6 2 11 26 Tablica 4. Svaka od tih faza koja razvija poduzece ima neke svoje specificnosti. najveci broj poduzeca (52%) je osnovan prije vise od 50 godina. odnosno dobna struktura analiziranih poduzeca prikazuje se u tabliei 4. obuhvacenih istrazivanjern. tako isto i on a. do 100 zaposlenih. Ono sto je zabrinjavajuce. za tako ve36 5. kako u pogledu oblikovanja organizacijske strukture poduzeca. 35 odgovomo~cu 12 1 2 Na uspjesnost rnenadzrnenta. Daff Organization Theory and Design. Pravni ohlik poduzeca Dionitko dru~tvo D[u~tvo 5 ogranitenom Komandilno dru~tvo Javno lrgovacko dru~tvo Ukupno Bro] poduzeta Poslolak 70% 24% 2% 4% 100% 1.. prikazuje se u tabliei 4. dominiraju dionicka drustva (70%) i drustva 5 ogranicenorn odgovornoscu (24%). je vidljivo da medu pravnim oblicima poduzeca. pa do potrebe za revitaIizacijom kompanije. "zive" i. obzirom na pravni oblik. je vidljivo da se u uzorku nalaze poduzeca razlicitih velicina.3. Starosna. PRAVNI OBLIK Na odredeni nacin.

nego i razlog postupnog odumiranja velikih korporacija. Welcome 10 tlse Revolution. 38 39 . koje su im uloge. 1996 i dr. FOr/CIIle. 167. B. T. ali i na razIicite znacajke aktualnih rnenadzera kao sto su: vjestine i znanja.. 135·146. 60 (6}. 1990. PROFIL v ANALIZIRANIH :rvIENADZERAHRVATSKIH PODUZECA . RAzINA MENADZMENTA Bitan aspekt analize rnenadzmenta i polozaja rnenadzera su razine menadzmenta. Harper & Row. jer se na temelju njih moze zakljucivati 0 buducim menadzerima i njihovom razvoju.MelladimeJII obuhvacenih istrazivanjem.. Kom. Harvard Business Review. 1973. R. 1. 0 tome de/aljllije: P.. H. lako posao menadzera svih menadzerskih razina cini niz povezaI Vidjeu: QUill. 81. J. pod 2.' Razlog tome je cinjenica da su menadzrnent i rnenadzerii nesumnjivo kljucni cirnbenik gospodarskog razvoja j najvazniji ekonomski resurs svake organizacije. cit. 1973. vide potencijalni nedostatak buducih rnenadzerskih talenata. Oni nastoje odgovoriti na brojna pitanja vezana za menadzerski posao. Ethos. Fortune. 5. B.. How the Next CEO WiIIBc Ddiffcrel1l. L. L.. U ovom djelu dat ce se neke opce. Call1loll. str. 157-159. 1990. s Miner.' 5. 1972 . koje se krecu u rasponu od individualistickog iii poduzetnickog tipa menadzrnenta preko karizmatskog i deJegatskog pa sve do tirnskog.B.G. i (II. L. It klljizi: TIJCNature of Manageria! Work. moze se pretpostaviti da se neka od tih poduzeca nalaze u razlicitim fazama svoga zivotnog ciklusa te da svaku od tih faza odreduju i razlicite karakteristike menadzmenta.. May 22. Wilat effective ge/leral mallgers really do... koje funkcije i zadatke preferiraju i drze prioritetnim. osnovni pokretaci razvoja. Poseban interes u novije vrijeme izazivaju prornjene i nacin upravljanja promjenama koje stoje pred rnenadzmentom novog doba. Sludel1ls Expeaatiou of Corporate Life: lnrplication jor Mal/agcl/WIiI Rec· ruiting: Boston. L. 1989. London.. Mallllgcmelll Challellges for the 21st Century Harper Collins..1. nacin na koji upravljaju svojim vremenorrr'. London. A.51 (6). 146-158. sociodemografske i organizacijske karakteristike menadzera. New York. New York. J Ptvu cjelol'itll studi]« temcljenu /Ul cmpirijskOIll istraiivanju dao je MillziJerg. Harvard BI/si/ICSS Review. itd'. cimbenici uspjesnosti. Drucker. dob. Wanl. 1 Deutschman. Study Skills for MmJ(lgers. Mayon. krece u rasponu od 1 do preko SO godina starosti. Pi/mall.lillie 1. J R..' Sve to cini vaznim i razlicite informacije 0 aktualnim rnenadzerirna. obuhvacenih istrazivanjern koji daju uvid u "opci profil" analiziranih rnenadzera. ukra tko... P. MA. sto moze biti glavni uzrok ne samo ogranicenja koncentracije i efektivnosti korporacijske moci.. 147... Menadzment i menadzeri desetljecima su. Vrdjcri i :Kotter. Tile CEO'g Secret of Mmwgillg Time... 156·167. Daft: op. a posebice u novije vrijeme. Pau! Chapman. 1982. kao glavno ogranicenje rastu korporacija. . To je razlog da neki istrazivaci. najvazniji i najkvalitetniji resurs suvremenih poduzeca. predmet vrlo intenzivnog interesa znanstvenika j istrazivaca. A. Wiley. Harvard Business Scllool. B.A Compere/Ice Framework. Kvalitetni menadzeri su izvor konkurentske prednosti jedne kornpanije pred drugom. Becamillg a Master Mallager . spol i nacin razvoja karijere. 1992. kao i razvoju kompanija koje vode. odnosno kornpetencije'. The real crunch ill managerio! utanpower.. 1999... kako odlucuju.While. Et al.

0 slozenosti poslova. treba govoriti 0 rasponu kornunikacija. zbog cega je i raspon kontrole. jer je svaka organizacija unikatna i neponovljiva. kako se u ovom istrazivanju teiiste stavilo na rnenadzere najvise razine menadzrnenta. 25% Takoder. odnosno podredenih. Distribuciju analiziranih rnenadzera po razinama menadzrnenta pokazuje slika 5. jednu cetvrtinu Cine i menadzeri srednje razine rnenadzmenta. poslovnu orijentaciju i djelovanje tih funkcija. sposobnost suradnika i situacija II kojoj se oni nalaze.2. kao i one blize najvisoj razini rnenadzmenta te menadzere srednje razine menadzmenta. vodenje i kontrola). Designing Olgllnisalion. A upravo sirinu raspone kontrole. jer je na niiim razinama menadzrnenta dublja i detaljnija podjela rada i specijalizacija. Sirina raspona kontrole ovisi 0 prirodi zadataka koje menadzer obavlja. karakteristikama suradnika (podredenih). potpuno razlicit i postavlja drukcije zahtjeve i kriterije uspjesnosti. Uz razinu rnenadzmenta. Raspon rukovodenja moze biti "uzi" i "siri". 40 41 . u osnovi. To je razumljivo i logicno.) velike divizije i poslovne jedinice i blisko suraduju s menadzerima najvise razine menadimenta. • Sadler P. razlike izmedu rnenadzera razlicitih razina. nego i buducnosti kompanija. bitna odrednica njihovog posla i pozicije je i raspon rukovodenja. RASPON RUKOVODENJA 50 % o Najvisa o ViSa srednja Stika 5. uocava se da se 25% analiziranih menadzera nalazi na najvisoj razini (predsjednici i clanovi uprave i direktori poduzeca). Menadzeri najvise razine menadzmenta odreduju ukupno poslovanje poduzeca i odgovorni su za to gdje je njihovo poduzece sada i gdje ce biti u buducnosti. na kojima je potreban veliki broj medusobnih interakcija menadzera i gdje dominiraju verbalne kombinacije. Te. a uzem rasponu kontrole govorimo onda kad menadzer koordinira rad manjeg broja suradnika. uvjetuje cinjenica da uspjesan menadzer nize razine menadzrnenta moze biti neuspjesan i los mcnadzer vise razine. u konkretnoj situaciji. na kojoj se menadzeri nalaze. sposobnostima menadzera. koja se vrlo cesto smatra kljucnom jer spaja najvisu i najnizu razinu menadzrnenta i pretvara dugorocne ciljeve i strategije organizacije u konkretne operativne ciljeve i zadatke te strategije organizacijskih jedinica. dok kod sireg raspona kontrole rnenadzer koordinira rad veceg broja suradnika. on je. bas kao i pojedinac.1. odreduje sposobnost menadzera. sro znaci da su odgovorni za razvoj i uspjesnost cijelog poduzeca. Analizirajuci podatke iz prethodne slike. razini menadzmenta. a na nizim razinama rnenadzmenta "siri" rasponi kontrole. nacina konkuriranja i drugih vitalnih problema poslovanja i razvoja. oni koji su blize vrhu organizacije. uzi. nife razine menadzrnenta. ani definiraju strategiju. Mercury. to je u uzorku istrazivanja bio obuhvacen zanemarivo mali broj menadzera najnize razine menadzrnenta. odnosno raspon rukovodenja analiziranih menadzera i koliko neposredno odgovornih suradnika imaju pokazuje slika 5. divizija i poslovnih jedinica. a koji vode glavne poslovne funkcije (proizvodnju. jednostavno nisu mogli utvrditi optimalni raspon kontrole. ali zbog mnostva cimbenika koji na njega utjecu. bavili su se Izucavanjern tog problema i pokusavali utvrditi optimalan raspon kontrole. upravljanje Ijudskim potencijalima. pa je moguce koordinirati veci broj suradnika.Menadinient Profi} analiziranih menadiera hrvatskih poduzeca nih zadataka i funkcija (planiranje. sto je teorija organizacije spoznala je to da ce na visirn razinama menadzmenta biti pozeljni "uii". Jednu polovinu anketiranih menadzera Cine menadzeri vise srednje razine rnenadzmenta. 1991. za donosenje kljucnih strategijskih odluka. koje se ticu ne samo sadasnjosti. London. financije i dr. bez obzira bio on menadzer ili suradnik. utjecuci bitno na ukupnu organizacijsku strategiju i uspjesnost poduzeca. pocevsi jos od predstavnika klasicne teorije organizacije.2. u osnovi sustinske. organiziranje. sir. velicini i prirodi organizacije kao i drugim cimbenicima. u svakoj pojedinacnoj situaciji. njihovih konkurentskih sposobnosti i pozicije na triistu. 5. tj. odnosno podredenih.1.. To je i logicno. za razliku od visih razina menadzmenta. J 54." Kakav je raspon kontrole. na tim razinama menadimenta. Neki au tori srnatraju da umjesto 0 rasponu rukovodenja iii rasponu kontrole. ani irnaju bitnu funkciju koordiniranja i povezivanja te pretvaranja ciljeva. Menadierska o Srednja menadzeri razina na kojoj se nalaze analizirani Uobicajena je podjela menadzera na rnenadzere najvise. koji bi bio univerzalno primjenjiv. Mnogi teoreticari i prakticari organizacije i menadzmenta.. Raspon rukovodenja iii raspon kontrole je broj neposredno odgovornih osoba jednom menadzeru. J edino. srednje i najMedutim. planova i strategija u konkretne rezultate. kako se klasicno naziva odnos izmedu broja suradnika koje koordinira jedan rnenadzer.

• vs III SSS menadiera (1/ %) Slika 5. ipak se predmnijeva da se odredena razina skolske spreme pretpostavlja kao obvezatna za obnasanje rnenadzerske funkcije. Na slici 5. srednja visa srednja najviSa 71% razira • menadzmenta o 3-5 sur. o Dr. ima vise od 10 suradnika. SKOLSKA SPREMA Iako nije moguce staviti znak jednakosti izmedu skolske spreme i razine obrazovanja menadzera. cak 8% menadzera najniie razine menadzmenta koordinira do 2 suradnika. njih 51 %.4. Kad se radi 0 rasponu rukovodenja od sest do deset suradnika. Kada se radi 0 rasponu kontrole izmedu 3-5 suradnika. nije moguce dati bez povezanosti "sirine raspona kontrole" i razina menadzrnenta. menadzera razlicitih razina rnenadzmenta.3. broj menadzera s tim rasponom rukovodenja povecava se povecanjem razine menadzrnenta. kod najuzeg raspona kontrale. onda i nasi podaci patvrduju prethodno navedeno pravilo. skolska sprema se ipak rnoze uzeti kao valjan indikator opceg obrazovanja menadzera. dobiveni rezultati ovim istrazivanjem. odstupaju od teorijskog modela. Ako se raspon rukovodenja preko 10 suradnika uzme kao "sirok". preko 10 sur. i svega 4% rnenadzera najvise razine menadzmenta. Te rezultate prikazuje slika 5. Raspon rukovodenja i razina menadimenta Slika 5. obzirom na broj suradnika ciji posao koordiniraju. 0 6-10sur. na kojima se pojedini rnenadzeri nalaze. Nairne. To je jos naglasenije prisutno. pokazujuci da se povisenjem razine menadzmenta znacajno smanjuje braj menadzera "sirim" rasponom rukovodenja. tako da najvise menadzera srednje razine (59 %) koordinira rad vise od 10 suradnika.2. Obzirom na spoznaje teorije organizacije i menadzmenta da su na visim razinama menadzmenta pozeljni "uzi". obuhvacenih ovirn istrazivanjern.Menadzmen( ------_. bit ce zanirnljivo spoznati da Ii rasponi kontrole. Nairne. (1/ %) 0 o VSS o Mr. koje koordinira jedan rnenadzer. cak 18% menadzera vise srednje razine menadzmenta irna 3-5 suradnika. prezentirani su podaci 0 najvisern zavrsenom stupnju obrazovanja analiziranih menadzera. taka da je najveca zastupljenost takvih menadzera (39 %) na najvisoj razini rnenadzrnenta.3. do2sur. a najmanje menadzera (sarno 4 %) ima do 2 neposredno odgovorna suradnika ciji rad koordiniraju i kontroliraju.3. Skolska sprema analiziranih 42 43 . dok isti broj suradnika ima 13% rnenadzera srednje i najvise razine menadzrnenta. Raspon rukovodenja Najvise analiziranih rnenadzera._-- Profil analiziranih menadiera hrvatskih poduzeca 4% 51 % o 3-5 suradnsa o Do 2 suradnika o 6-10 suradnika I!iJ vise od 10 suradnika (/I %) menadzera Slika 5. a sarno 51 % rnenadzera vise srednje razine te 44% rnenadzera najvise razine menadzmenta koordinira vise od 10 suradnika.4. a snizavanjem razine rnenadzmenta povecava. 5. Bilo bi za ocekivati da podizanjem razine menadzmenta raste postotak menadzera koji koordiniraju 3-5 suradnika. gdje prema rezultatima istrazivanja. Bilo kakvu meritornu ocjenu 0 sirini raspona kontrole medu hrvatskim rnenadzerima. potvrduju to pravilo. obzirom da se menadzeri obrazuju i izvan uobicajenog sustava obrazovanja. a na nizim razinama menadzmenta "siri" rasponi kontrole.

pa tako i menadzera. a ne somo menadiera najviie raziue menadimenta} koji su sudjelovali u lstraiivanju.. Kad se radi 0 rnenadzerima nasih poduzeca. a ne formalno obrazovanje. Pitman. studij za koji postoji najveci interes u cijeloj Hrvatskoj. Uvjereni smo da kada ovi strucnjaci za desetak godina (kao i oni koji se obrazuju po slicnim programima drugdje u zernlji ili svijetu) preuzmu kljucne pozieije u hrvatskom drustvu. potrebno je i zanimljivo analizirati skolsku spremu menadzera razlicitih razina menadzmenta. Alkander. u koju je upisano 70 od 110 prijavljenih kandidata. posebno ako znamo da je u uzorku bilo i 16% rnenadzera srednje razine menadzmenta. nego posjedovanje stvarnih poslovnih i menadzerskih znanja. potrebnih svim razinarna menadzmenta. generaciju studenata. s aspekta razina menadzrnenta. na kojem se. koji je opcu pismenost postigao vee 1872. dobra slika strukture hrvatskih menadzera. Kad se radi 0 SAD'II prema nekim novijim istraiivanjitna 92% managera ima visoku strucnu spremu. Usporedni podaci obrazovanja Te razlike u obrazovnoj strukturi rnenadzera na razini top men adzmenta u razlicitim drustvirna. koje je visoko. studenti elektrotehnike i racunarstva. 3. OdllOSIIO fakultetski je obrazovano. London. srednja razina menadzmenta rasclanjena na dvije i to "visu srednju" i "srednju razinu" menadzrnenta). Career Paths to Corpora te Leadership ill America. a njih 19% ima magisterij (16% ) iii doktorat (3%). Medu njima dominiraju studenti tehnicke struke. koji nude i zavidnu razinu menadzerskih znanja. 1987. 7 Izvor podataka je: Handy CIL. poimanje menadzera kao vrhunskog strucnjaka i "maistera" u podrucju kojim rukovodi (funkeijski pristup). Te podatke prikazuje slika 5. 1994/5.' Zemlja Velika Brilanija PostQtak vrhovnih (top) menadiera s fakultetskom naobrnzbom 24% 85% 62% 65% 85% 90' (98)% vrhovnih (top) menadiera nekih zemalja pak. formalno promatrano. rnisljenje da uspjesan rnenadzment zahtijeva. u prvorn redu. navode se usporedni podaci obrazovanja menadiera najvise razine menadzrnenta u nekoliko zemalja svijeta. kao sto je to karakte- risticno za Veliku Britaniju. Iako se globalizaeijom poslovanja dogadaju brojne promjene.5. sto je vjerojatno vezano za sam uzorak istrazivanja. shvatili potrebu za ovim vidom i ovom vrstom znanja. 12-18. Cak 90% analiziranih menadzera je fakultetski obrazovano. G. Making Managess. promatrana kroz formalni stupanj obrazovanja.1. U tijeku je nastava za XI. za koju se ljudi mogu i trebaju obrazovati. obicno se vezuju uz kulturu drustva i za nju vezano poimanje i praksu menadzmenta. g. Radi prosudbe ovih podataka. kao i one razine koja je najbliza vrhu. Poslijediplomski studij is tog Fakulteta. ta znanja jos uvijek ne prati i cdgovarajuca menadzerska praksa. od ukupnog broja anketiranih. da su mladi obrazovani strucnjaci. Najblize je s tim povezano shvacanje menadzrnenta kao profesije. po broju prijavljenih studenata. G. iskustvo i osobne kvalitete. komparabilni su s istim ili slicnim programima na najpoznatijirn zapadnoeuropskim i sjevernoarnerickirn sveucilistirna. Vrijedno je istaknuti. tj.1. posebiee kroz razlicite programe MBA i drugih program a obrazovanja. Naravno. a posebno ekonomskih. koje je dominantno u SAD-u (pristup opceg menadzera). karakteristican za Njemacku. potrebnih za suvremeno poslovanje. karakteristicno je visoko obrazovanje zaposlenih. u prvom redu. Itlusrmrive Issue. u odnosu na druge zemlje. Buduci je istrazivanjern obuhvaceno. da ce tada i znanje hrvatskih menadzera biti bitno na visoj razini. U zagradi je postotak lOp menadiera s fakllilerskom spremom. To korespondira i sa strukturom hrvatskih menadzera obuhvacenih istrazivanjern.} * Podaei nisu sasvim usporedivi jer se ovdje radi 0 uzorku menadiera ( sto zJ1aci i razlibti/r razina. svih profila obrazovanja. i ne sarno iz naseg uzorka. problem hrvatskog menadzmenta nije formalno obrazovanje. sve veci broj redovnih studenata upisuje na smjer "Organizacija i menadzment". koji se izvodi pod istim nazivom. pa se na ovaj poslijediplomski studij upisuje cak 2/3 studenata koji nisu zavrsili ekonomske fakultete. Kako su u ovaj uzorak istrazivanja ukljuceni menadzeri tri razine meriadzmenta (pri cemu je uobicajena druga. neke kulturalne razlike i dalje ostaju.Menadimeut Profit analiziranih nienadiera hrvatskili poduzeca Obrazovna razina hrvatskih rnenadzera. 75% menadzera najvise razine menadimenta. 45 SAD Njema~ka Francuska Japan Hrvatska (uzorak) Tablica 5. vee je deset godina. pa jacaju i trendovi povecanja obrazovne razine rnenadzera te prenosenje arnerickih spoznaja i prakse rnenadzmenta. Kolika je "glad" za tim rnenadzerskim znanjirna najbolje potvrduje iskustvo Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. 44 . je dosta visoka i moglo bi se reci vise nego zadovoljavajuca. na koje ukazuje pojedina diploma. u tabliei 5. Gordon C & Randlesome C .. Sadrzaji obrazovnih programa nasih fakulteta. iz go dine u godinu. potpuno je Iogicno da cak 90% menadzera imaju visoku strucnu spremu. iii. koja cesto zaostaju za formalnim obrazovanjem. U usporedbi s drugim zemljama to je. Za Japan. Career Managemenr.

kako je vidijivo. Kad se radi 0 visoj strucnoj spremi.6. /' 1/ 80 % 60% t> . i kako postoje razliciti nacini i znanja za rjesavanje menadzerskih problema i uspjesno obavljanje menadzerskog posla. Stika 5. odnosno obrazovnom profilu ili zanimanju. s dominacijom ekonornskog profila. a na najvisoj razini menadzmenta same 2% rnenadzera ima taj stupanj obrazovanja. I dok je na srednjoj razini menadzmenta 13% menadzera s magisterijem iii doktoratom znanosti. i nalaze se na nizim razinama). na najvisoj razini rnenadzmenta. Programi poslovne ekonomije na ekonomskim fakultetima. na visoj srednjoj razini menadzmenta takvih je menadzera 18%. a svega je 2% takvih menadzera. dok uopce nema menadzera najvise razine rnenadzmenta sa srednjom strucnom spremom (u eijelom uzorku je takvih sarno 2%. Podatke 0 strucnorn profilu menadzera... i da Ii uopce neke obrazovne institucije daju potrebna znanja i vjestine za menadzerski posao i njegovo uspjesno obavljanje? Kako je menadzerski posao isuvise slozen. veliki dio analiziranih menadzera. daje slika 5. dokje sasvim drukcije. a vjerojatno niti moguce dati. imajuci u vidu sve poslovne subjekte u Hr47 . Kako je iz slike 5. kadaje rijec 0 menadzmentu kao znanosti. u hrvatskim poduzecima.6. Najvise doktora znanosti i magistara kao i magis tara specijalista je na najvisoj razini menadzmenta. koji stupanj obrazovanja. obzirom na razinu menadzrnenta. irna sarno 8% menadzera. dok znatan dio (37%) irna tehnicko obrazovanje. na srednjoj razini menadzmenta 17% menadzera irna zavrsenu srednju iii visu skolu. u najvecoj mjeri. bez detaIjne analize. za analizirane menadzere. kao i studiji poslovnog upravljanja (MBA). je pitanje koji profit obrazovanja iii koje zanimanje je potrebno za ulazak u menadzersku karijeru kao i za razvoj menadzerske karijere i koje. a posebice za vrhovne rnenadzere.iDr. vidljivo. to rnoguce naci na jednom mjestu? Sigurno je da ne. dakle zanemariv broj. a na najvisoj razini cak 26%. te kategorije srednjeg (koja se po zastupljenosti rnoze gotovo zanemariti) i viseg obrazovanja. Strucni (obrazovni) profit analiziranih Kad se radi 0 strucnom. 11 L 70 71 72 40 % srsdnja viSa srednja razina menadfrnenla najviSa o SSSiVS o VSS o Mr. karakteristicna za cjelokupni menadzment.Y /' STRUCNI (OBRAZOVNI) PROFIL 17 / . 46 Bitno pitanje menadzmenta. ima ekonomsko obrazovanje (49%).5. povecanjern razine rnenadzmenta povecava se i prosjecna obrazovna razina i broj menadzera s magisterijem i doktoratom na najvisoj razini menadzmenta.5. Da Ii je uopce. imaju odgovarajuci stupanj strucne spreme. Skolska sprellla i razina menadimenta (II %) U podaeima koji se daju na sliei 5. i mr. sto je potpuno ocekivano. moze se pretpostaviti da je slicna struktura. jednostavan i jedinstven odgovor na to pitanje nije lako. donositi decidirane zakljucke. u cijelorn uzorku. posebno kada je rijec 0 elernentima umjetnosti 1 vjestine. i gdje. To je utoliko teze sto rnenadzment u sebi sadrzi elemente znanosti. Dapace. ali i vjestine. kategorije dr.Menadzment Profit analiziranih menadiera hrvatskih poduzeca S. daju potrebna znanja za uspjesno obnavljanje menadzerske funkcije. lako je tesko. o. o ekonomski o lehniCki o pravni III oslalo meuadiera (u %) Stika 5.5.4. sto se stjece genetskim predispozicijama i iskustvom. umjetnosti. spojene su. Nasuprot tome. zbog vece preglednosti. tad a je potpuno jasno da menadzeri najvise razine menadzmenta. njegovog razvoja i uspjesnosti. 100% .

najbrojniji su strucnjaci ekonomskog profila i tu prakticki ne postoje razlike izmedu pojedinih razina menadzrnenta. postavlja se pitanje njegove povezanosti s razinom menadzmenta. mozda i naglasenije. je zapravo pitanje vezanosti uz poduzece i odanosti poduzecu u kojem osoba radi. vrlo cesto vezan znatnim dijelom uz poduzece u kojem se dolazi na menadzersku 48 49 . tehnicki kadar na najvisim menadzerskirn pozicijama. u pravilu. Tako. u kojoj dominira tehnicko obrazovanje i dominantan profil menadzera koji su zavrsili tehnicke fakultete. uz logicne razlike. kao sto smo to vee naveli. op. na svim razinama menadzmenta. i jos vise. napredovanje kroz razlicite radne i menadzerske pozicije. tih strucnjaka ima nesto vise na srednjoj razini rnenadzmenta nego na visim i najvisim razinama. ali te razlike nisu statisticki znacajne. premda su ocekivane. to je pitanje da Ii se na nekim. 8 srednja vi~ srednja razina menadtrnenta najvisa o ostao o pravni o !ehnicki II! ekonomski razina menadzmenta j Stika 5. pa bi zavrsavanje MBA studija (Master of Business Administration) trebao postati uvjet za zauzimanje visih menadzerskih pozicija. kojemu se kod nas ponekad pridaje pejorativno znacenje. Inace. ali i na drugim ekonomskim i ostalim fakultetima u Hrvatskoj. ali i uopce pokazuje. kroz koji je. izrazito veliki interes za upis na poslijediplornski studij iz organizacije i menadzmenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 54% direktora u upravnim odborima u 100 najvecih njernackih poduzeca ima doktorat znanosti u podrucju tehnickih i prirodnih znanosti. U SAD-u se vee dugo razmislja u kontekstu konstituiranja menadzmenta kao profesije. Prema jed nom izvoru. u razlicitim generacijama. menadzerskim razinama javlja kao pravilo odredeni strucni profil ili se na svim razinama javlja ista iii slicna struktura obrazovnih profila. 2. kako s aspekta stupnja obrazovanja tako isto.• Gordon C. U kontekstu obrazovnog istrucnog profila (vrste strucne spreme) menadzera. i ako da. zadnjih desetak godina proslo preko 500 kandidata. 5. Pitanje radnog staza. radni staz. broj vrhovnih menadzera ekonomskog profila obrazovanja. istrazivanja pokazuju da kultura drustva i epee poirnanje menadzmenta i njegova uloga u uspjesnorn vodenju kompanija utjeeu i na strucni profil i terneljno zanimanje vrhovnih menadzera. kojim. velikih tehnickih sustava u kojima je. a 3% doktorat znanosti. a ilustraciju daje slika 5.. Strucni profit menadiera Kako je vidljivo. kao i ostali poslijediplomski studiji na istom. Zapravo. primjerice u SAD-u. za razliku od Njernacke. pokazuje da menadzerski posao postaje sve slozeniji i zahtjevniji. kao i unutarnjeg razvoja karijere opcenito. odnosno pitanje (statisticki znacajne) povezanosti izmedu strucnog profila menadzera i razine menadzmenta. & Randlesonu: C. drukcije receno.Menadzment Profit analizirauih menadiera hrvatskih poduzeca vatskoj. RADNI STAZ U SADASNJEM PODUZECU Handy Clr. razvoj i potvrdivanje osobnih menadzerskih potencijala i kompetencija te stjecanje poslovnog iskustva i vjestina potrebnih za vodenje pojedinih dijelova ili cijelih kompanija. Razvoj menadzerske karijere u osnovi je dugotrajan proces stjecanja i sirenja razlicitih vjestina i znanja.5. vjerojatno je zastupljen i u vecem postotku od ovoga iz uzorka. U ovom uzorku je bio veci broj poduzeca je iz tzv." Sve to. a posebice menadzerske karijere koja zahtijeva vrijeme i .7. Ako se dodaju MBA-e studiji. Provedena analiza pokazuje da ta povezanost ne postoji. GoJV I. tada je rijec 0 vrlo impozantnom broju koji ukazuje na bitne promjene u toj sferi. Za to je potrebno vrijeme ili.7. cit. veliki broj vrhovnih menadzera ima diplome i specijalizacije iz poslovnog upravljanja (Business Admistration i MBA). po logici stvari. Kad se radi 0 tehnickom profilu. Na bitne promjene u shvacanjima 0 vaznosti obrazovanja u razvoju menadzerske karijere. Analizirani rnenadzeri u ovom istrazivanju pokazuju da se promjene dogadaju i u nasirn uvjetima i da 16% menadzera ima magisterij. s aspekta vrste obrazovanja sa sve vise magistara i doktora znanosti razlicitih struka.

Radni slat u sadasnjem poduzecu Ako se detaljnije analiziraju prezentirani podaci. Drucker-ovo upozorenje da ce institucije koje "ne mogu proizvesti svoje vlastite menadzere umrijeti.? Napredovanje iz poduzeca i "proizvodenje" vlastitih menadzera takoder je bitna karakteristika suvremenih poduzeca.. BJ III 15.1-15 g. jer im je onernogucen ocekivani napredak i razvoj karijere. rezulDrucker. odnosno radnog staza menadzera u odredenom poduzecu.10 Medutim... Radni stat I( o preko 15 g. preko 20 9 o do 109. _---. __ __ .1-10 g.. s naglaskom na one koji su u njemu proveli preko 15 godina (45%). 60% preko 20 godina. Career Management.. 1995. Na temelju toga bi se moglo zakljuciti da hrvatska poduzeca i njihov menadzrnent irnaju na umu P. M.. 21-5 g. pokazuje se da u novije vrijeme velika i uspjesna hrvatska poduzeca uvode u rnenadzment novu praksu koja.---------~ srednja vj~a srednja najvj~a razina rnenadxnenta 13% 11% D D D do 2 g.. G:.. 5 48 40 % 30 % 16% 41 40 32 20 % 10% 0% +----------. 50 _____ ~ '"' •• • . posebice najvisa iii top razina rnenadzrnenta. a ne pregled svih kategorija.8. . Sposobnost institucije da praizvodi rnenadzere vaznija je nego njena sposobnost da praizvodi efikasno i jeftino" .. posljedica je i intenzivni odlazak najsposobnijih i najtalentiranijih Ijudi iz pcduzeca.. 209. dugorocno moze imati dalekosezne posljedice. 5. • Alkander.5% je onih "kupljenih" izvana. TX. Kakva je situacija u tom pogledu kod hrvatskih menadzera kazuje slika 5. kako to pokazuje slika 5. a cak 37% preko 30 godina. • . iako se na prvi pogled doima pozitivnom i naprednom.. Byrd. P.. J. 41 % menadzera najvise razine rnenadzmenta.. pokazuje se da u menadzerskoj strukturi veci segment Cine oni koji imaju preko 10 godina staza u poduzecu (56%). Dame. dok razliku cine zakonski nasljednici. a 10. 18.9. lllustrati- (0 HOUSIOII. kao i 31 % rnenadzera vise srednje razine te 22% menadzera srednje razine ima preko 20 godina radnog staza u poduzecu. Human Resource Managrment. _-_ po- . Istrazivanja usmjerena na razvoj menadzerske karijere u americkim kompanijama pokazuju da je 72% onih koji su dosli na mjesto direktora poduzeca prethodno provelo 16 i vise godina rada u tom u poduzecu. sto potvrduje naprijed navedenu tezu.9. M. vidljivo.. G. Franklin. . ". na najvisoj (top) razini menadzrnenta najveci broj rnenadzera ima preko 15 godina radnog staza.9. 10 Kako je na slici 5. Menadzeri na najvisim pozicijama imaju u prosjeku najdulji radni staz u sadasnjern poduzecu. Radi se. Corporate Leadership in America. Uz prosjecne. Uz cesto precijenjene kvalitete i previsoka. . U analizi trajnosti zaposJenja i duzine iskustva.8.. Radi se 0 ljudima koji su se razvijali dugi niz godina u poduzecu. logicno je pretpostaviti da vise menadzerske pozicije.. _--70% 60% 50% 48 Pl'ofil anallziranih ntenadzera hl'valskih podllzef:a poziciju... a sarno 19. zahtijevaju i vise iskustva i vise "staza". staza (tt %) sadasnjem poduzecu i razina menadimenta Sliko 5.Menadiment ------ ----- - ... prema: Mcgginson. izuzev samog vrha).. 12 . G.. PIt'" SI r1\1 T . Analiza rnenadzera u ovorn uzorku potvrduje. naime 0 praksi da se "uvoze" inozemni menadzeri i postavljaju na sve relevantne vise menadzerske pozicije u poduzecu (naravno. staza._--- . . Career Paths ve Issue.. obicno neispunjena ocekivanja. "uvezene" menadzere s kratkorocnim osobnim interesima i problemima nepoznavanja i adaptiranja nasoj kulturi i poslovnoj okolini. 1994{5.. U spomenutom istrazivanju 76% je onih koji su napredovali unutar kompanija.. pa cesto i ispodprosjecne. Ovdje se prikazuju sarno dvije (sazete) kategorije radnog staza.1-20 g... LiC. Slika 5.---------. tu pretpostavku.

10. i sustavu radnih vrijednosti.2. u istom poduzecu. 57 III ukupnom radu i zaposlenosti menadzera (u %) Za vecinu menadzera (68%) sadasnje poduzece je poduzece prvog (43%) iii drugog zaposlenja (25%). Siai u sadasnem poduzecu do 2 g. p= 0. njihovog vrhovnog menadzmenta i da ce ta strategija brzo splasnuti. rnoze izvuci spoznaja da su stariji zaposlenici. Obzirom na taj trend U organizacijarna jos uvijek postoji znatna skepticnost i zazor od onih koji su promijeniIi. Zorniju ilustraciju toga daje slika 5. Dobru ilustraciju tog problema daju podaci prikazani na slici 5. vezano za ovo istrazivanje. Posljedica toga je relativno velika spremnost na mijenjanje poduzeca. koja ne iskljucuje vanjske izvore i inozernne menadzere. Broj poduzeta zaposlenla u % plVa druga Irete celvrlo peto i vi~e ukupno 2-5g. Stat " sadasnjem poduzecu Podaci u tablici 5. 0 broju poduzeca prethodnih zaposlenja rnenadzera iz uzorka istrazivanja. Koliko ta pretpostavka stoji pokazuju podaci u tablici 5. 25% o drugog zaposJenja o treteg zaposlenia Slika 5. relevantan podatak moze biti i individualna spremnost na mijenjanje poduzeca.2. dok je za mali dio (16%) to rnjesto treceg zaposJenja. a za 10% menadzera to je mjesto cetvrtog zaposlenja. oni s duzirn radnim stazem. o 1 iii 2 zaposienje Slika 5. 10-15 g. tj. posebice u relativno kratkom roku. statisticki znacajna. sto karakterizira mlade. nego optirnalno kornbinira vlastite i "uvezene" menadzerske potencijale i menadzere.11. karakteristicnu za starije generacije. planiranje razvoja i sukcesije menadzrnenta. u kojoj se navode podaci sarno za one menadzere s jednirn iii dva zaposlena. 15-20 g. potvrduju iznesenu hipotezu. negativna korelacija izmedu duljine staza u sadasnjern poduzecu i broja poduzeca zaposlenja (r= -0. 100 90 90 75 57 36 23 14 5 do 2g. Nadamo se da je to privremena fascinacija inozemnim menadzerirna ito. Redoslijed sadasnjeg poduzeca II o prvog zauoslenia 80 • fetvrlog zaposlenia pelag i viseg zaposlenja 70 60 50 40 30 20 10 0 2-5g 5-10 g. u prvorn redu. manji je braj promijenjenih poduzeca. Nju potvrduje i visoka. u eiji su razvoj i osposobljavanje ta poduzeca ulozila stotine tisuca eura. a opcenito nove generacije. a za 6% menadzera mjesto petog iviseg zaposlenja. Iz toga se. ali ih ne cini pravilom.Meuadzment Profil allaliziranih lIIelladiel'a h. s kracirn radnim stazern. 4 preko 20 g. 10% 6% prafesionalnom razvoju i karijeri. odnosno poduzeca u kojima su prethodno radili. preko 20 g 0 16 30 50 70 64 14 36 27 25 20 25 29 23 20 20 8 7 38 16 13 0 0 2 i broj poduzeca 19 10 10 5 2 2 zaposlenja (1/ 100 100 100 100 100 100 %) Tablica 5.000). a ti menadzeri shvatiti da je dugorocni put i interes nasih kornpanija unutarnji razvoj rnenadzera.11. Ona govori da sto je radni staz u poduzecu duzi. novije prornjene govore 0 vaznosti razvoja osobne karijere i odanosti mladih tom cilju u kojem poduzece postaje instrument u njegovom ostvarivanju. kao i one s cetiri ili vise razlicitih zaposienja.555. indirektno ukazujuci na odanost poduzecu kao glavnu prepreku mijenjanju zaposlenja. pramijenili manje poduzeca nego oni mladi. na odanost vlastitom 52 2 15·20 g..'alskih poduzeca tat je vise nego porazan. Novija istrazivanja radnih vrijednosti i preferencija zaposlenih upozoravaju na promjenu u sustavu vrijednosti i pomicanje naglaska s odanosti poduzecu.2. To znaci da poduzeca postaju instrument u razvoju karijere pojedinca pa se i lakse ispremnije i mijenjaju. te veca i brza meduorganizacijska mobilnost. vise poduzeca. Stai 1/ slai u sadasnlem poduze~u D 4 i vise zaposlenie (II %) sadasnjem poduzecu i broj zaposlenja 53 . odnosno poduzeca. U kontekstu staza iii trajanja zaposlenja menadzera. 10. 10-15 g. 5-10 g. a manifestira se kao ostanak bez najkvalitetni- jih mladih Jjudi. odanost poduzecu zauzima visoko i vazno mjesto. Dok u tradicionalnoj radnoj etici.

znatnije epee pomladivanje menadzerske strukture je dugotrajan proces pa je 33% rnenadzera II dobi do 40 godina dobar indikator promjena. starost menadzera opada.000).575. Irnajuci u vidu naznacene treridove. Identifikacija s poduzecern i odanost poduzecu raste s velicinom radnog staza. posebice kad se radi 0 najvisirn razinama menadzmenta.6. S tim u vezi postavljaju se neka pitanja. a na nizoj (u nasoj analizi je to standardna srednja razina).027. Iako je zadnjih godina prisutan trend pornJadivanja menadzera. sadasnje poduzece ujedno i poduzece prvog (70% i 64%) iii drugog zaposlenja (20% i 25%). menadzerskog posla i uspjesnosti obavljanja menadzerske funkcije. visoka i statisticki znacajna povezanost (r 0. DOBNA STRUKTURA I RAZINE MENADZMENTA Interesantan podatak predstavlja dobna struktura menadzera razlicitih razina rnenadzmenta. poduzeca ce trebati sve vise ulagati u "kupovinu" odanosti svojih najsposobnijih. kroz sirenje mogucnosti profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri. 5. u prosjeku 55 najmladi. u prvorn redu. /2. asimetricna i pornaknuta prerna visim dobnim razinama (26% cine Ijudi iznad 50 godina) sto je.----~------. kako se mogio pretpostaviti. 54 . u prosjeku. Dobna struktura analiziranih menadzera (II %) 5. o 00 30 g. s preko 15 i 20 godina staza. odnosno na odredeno radno vrijeme).12. ocito nisu bili vezani ni za jedno prethodno poduzece. ali i u svijetu. Za ocekivati je da se na visim menadzerskim razinama povecava i dob. u promjeni sustava radnih vrijednosti i opcenito radne etike.. a vee su promijenili cetiri iii vise poduzeca (57%).6. sto je i logicno. nisu ni u svijetu pravilo i da je plauzibilno pretpostaviti dominaciju iste dobne skupine (41-50 godina). Opcenito je dobna distribucija menadzera. kljucnih ljudi i talenata. nego izuzetak za menadzere vise i najvise razine men adzmenta. III III 51-60g 61 g. ne postoji korelacija izmedu dobi menadzera i broja poduzeca prethodnog zaposlenja (r = . Koliko opcenito godina trebaju imati menadzeri? Koja dob i koliko radno iskustvo su optimalni za preuzimanje menadzerske pozicije i ulazak u menadzersku karijeru? Jesu Ii visoke iii niske godine. Mo- ze se reci da su na najvisoj razini. P = 0.000). Izmedu te dvije varijable postoji Iogicna. o 41-50g. ali i opcenito sposobnih zaposJenika. i vj~e Stika 5. tako da je za 90% analiziranih menadzera. kao i dobne skupine iznad 50 godina. DOBNA STRUKTURA S prethodnim problemom radnog staza logicno je povezana dob iii starost rnenadzera. Q 31-40 g. odnosno dob prepreka iii prednost u obavljanju rnenadzerskog posla? Koje iskustvo i dob su i jesu li potrebni za obnasanje najvisih rnenadzerskih pozicija? Pitanja su cesto vezana uz analizu rnenadzrnenta. odnosno starost menadzera.Menodiment ---. vise kao pravilo. Pokazuje se da je presudan cimbenik u tome identifikacija s poduzecern ili odanost poduzecu.-------. povezanost izmedu dobi menadzera i duzine radnog staza u sadasnjern poduzecu (r = 0. P = 0.712). nego su ta poduzeca poimali kao instrument razvoja vlastite karijere i odlazili su tarno gdje im se "nudi vi- se" (iako pri tome treba irnati u vidu i specificnost situacije zaposljavanja u drustvu u kojoj se Ijudi nerijetko zaposljavaju privremeno. = Kako je vidljivo na slici 5. Jogican put do odgovora je analiza dobne strukture aktualnih rnenadzera koju u ovom slucaju pokazuje slika 5.1. obavljanje izazovnih poslova. --- Pr-ofil Gmlfizimllih menadzerG hrvatskih poduzeca Oni menadzeri koji imaju do dvije godine staza u sadasnjem poduze- cu. cini se. kao i kroz razlicite oblike usavrsavanja. dionicke opcije i razlicite druge beneficije i slicno. Moze se konstatirati da jako mladi menadzeri. Kako jednoznacnih i gotovih odgovora za tako slozen posao i pozicije nema. najstariji menadzeri. tako da se na visokirn menadzerskirn pozicijarna javljaju ljudi tridesetih i ranih cetrdesetih godina. reprezentativno za opcu rnenadzersku situaciju u nasim poduzecirna. dobra primanja. To potvrduje cinjenica da unatoc tome sto postoji visoka.13. Podaci na prethodnoj slid potvrduju postavljenu hipotezu i pokazuju da se s podizanjem menadzerske razine povecava dob. odnosno starost menadzera.575. a ne dob.12. a njenirn snizavanjem.0. statisticki znacajna. P = 0. Koliko je iii nije ta pretpostavka uterneljena pokazuju podaci prezentirani na slici 5. u analiziranom uzorku menadzera najbrojnija je skupina menadzera od 41 do 50 godina zivota (41%).

dok 9% menadzera najvise razine ima preko 60 godina. dok najsiri imaju menadzeri izmedu 41 i 50 godina starosti. o 41·50g. 41·50 g_ 51-60 g. kojih je inace u cijelom uzorku malo i moze se pretpostaviti manje nego u svijetu. 78 5. 61 g.3. ovdje se navode podaei koji ilustriraju navedene teze. na svim rnenadzerskim razinama. vezanom za radni staz i promjene u sustavu radnih vrijednosti. vee raspravljao u prethodnom dijeJu. 41-50 g.14.4. neke znakovite varijacije postoje i neke dobne skupine menadzera se u tome izdvajaju kako to pokazuju podaci u tabliei 5. razlicitih If1l do 30 g. 38 31 13 12 6 100 41-50g. Dabna skupina u % do 30 g.2. 61 i vj~e 1 8 0 19 12 15 22 6·10 15 29 30 31 33 preko 10 ukupno 46 48 57 46 45 (II %) 100 100 100 100 100 Tablica 5. DOBNA STRUKTURA I BROJ PODUZECA ZAPOSLENJA najvi~a vj~a srednia razina menaoarema srednja lake se problem odnosa dobi i spremnosti za promjenu poduzeca. Dobna skupina i raspoll rukovodenja 5. i viSe o prva i drugo zaposlenje Slika 5. a opada broj iz starijih dobnih skupina. Dobna skupina i broj poduzeca Kako slike uvijek bolje i jasnije pokazuju razlike i trendove i ovdje ce se rezultati slikovno prikazati sazimljuci i prezentirajuci sarno ekstremne kategorije. iviSe 56 22 17 12 5 100 20 5 5 100 zaposlenja a 0 22 100 Tablica 5. Broj zaposlenja PNO o 61 iviSe o 51-60 g. DOB MENADZERA I RASPON RUKOVODENJA U analizi dobne strukture menadzera postavlja se pitanje je Ii ana povezana s rasponorn rukovodenja i da Ii mladi iii stariji rnenadzeri imaju veCi broj suradnika eiji rad koordiniraju. 44 22 51-60 g.Menadiment ~~~~~~~-_-~--~----~ --------------------Dobna skupina rnenadzera do 30 g. dok potpuno nestaju oni preko 60 godina starosti. dobna skupina 51-60 g. ~ 31·40 g. Broj poduzeca D eetrlo i viSe zaposlenje i dobna skupina (It %) zaposlenja 57 .6. 31-40 g. Dobna struktura menadiera razina menadimeuta (II %) drugo ueee ee1vrto pelo i vi~e ukupno I ovdje se vidi najveca zastupljenost dobne skupine izmedu 41 i 50 godina.13. a Ijudi do 30 god in a starosti su iznimke u top menadzrnentu (sarno 4%). 46 23 15 8 8 100 Slika 5. U menadzmentu najvise razine menadzmenta 44% cine Ijudi iznad 50 godina starosti. 16 18 22 17 31-40 g. sto je i in ace najbrojnija dobna skupina analiziranih menadzera (41 %). 56 . usrnjeravaju i kontroliraju? lako statisticka analiza ne potvrduje takvu povezanost.3. u prosjeku najuzi raspon rukovodenja imaju najmladi menadzeri.3. 44 26 61 g. do2 Profil analiziranih melladiera hrvatskilt poduzeca Broj suradnika u % 3-5 23 16 4 30-40 g. Kako je vidljivo iz tablice 5. promatranu kroz broj prethodnih zaposlenja.6.3. Na srednjoj menadzerskoj razini povecava se udio menadzera mJadih od 30 godina (13%) i onih izmedu 31 i 40 godine starosti (31 %). 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 do 30 g.

kao najvaznije imovine i izvora konkurentske sposobnosti i prednosti poduzeca i 3.17.e Female Advantage. Schwanz.309... suvremena drustva i organizacije su sve osjetljivija na kulturalnu i druge obI ike diskriminacije u radu. Cine oni kojima je sadasnje poduzece mjesto prvog zaposlenja s tim da ih je kod rnenadzera preko 60 godina starosti najvise (56%). Iagano povecava s dobi menadzera. 5. sve se vise istice razlicitost pa i superiornost tzv.. postaje vrlo vazna orijentacija i preokupacija modernih menadzera i organizacija." srednja vi~a srednja najvisa razina menadzmenla o muskarci Slik« 5.. u odnosu na njihov udio u ukupnoj strukturi menadzmenta (6% : 26%).. u koju spada i spolna razlicitost. ]19·/25. da bi se provjerilo kako se taj problem odrazava u ejelini menadzerskih razina. Kod svih je to relativno manji dio.. Women as business imperative.. 26% . lu. vidljivo.. Spolnu strukturu anaIiziranih menadzera pokazuje slika 5. kako to pokazuje slika 5. 2. 100% 80% 73 ~f 94 I 60 % 40 % I 5. najvecern broju analiziranih menadzera sadasnje poduzece je prvo iIi drugo zaposlenje. upravljanje razlicitoscu i raznolikoscu (managing diversity).. tj. "zenskog stila" menadzmenta. J. nalaze mnogo rjede na visim i edce na nizirn i najnizim razinarna menadzmenta. " 74% D rnuskarci o iene analiziranih menadzera (%) Slika 5. posebice u kontekstu izrazitog trenda upravljanja razlicitoscu i raznolikoscu Cpa i spolnom) modernog menadzmenta.. Iz same slike je vidljivo da se zene menadzeri nalaze u dvostrukim skararna.16. koji ide od 10% (5+5) u dobnoj skupini ad 51 do 60 godina do 22 % kad onih preko 60 godina.. u praviJJ a lome delaljnije: Helgeson.14.3 puta nepovoIjniji od njihovih muskih kolega { (26: 6) x (44: 26) . koja je gotovo apsolutna na najvisoj. 1995. 1990.4. Spolna struktura Kad se radi 0 menadzerskoj razini postoji statisticki znacajna povezanost izmedu spola menadzera i razine na kojoj se nalaze muskarci iii zene menadzeri (r . vrlo zorno pokazuje rnusku dominaeiju u menadzmentu. 1992. i dr. 70 (2).7. 0.15. pri cemu se cesto isticu pozitivne karakteristike tzv. te analize i spoznaje razlicitih stilova menadzmenta rnuskaraca i zena rnenadzera. Harvard Business Review. S9 58 .. Cflmrrcy Doubdlay. F. p = 0. Iz tablice 5. TI.15....31}. 105-/13. a koja govori da se zene.. 68 (6). je vidljivo da najbrojniju kategoriju rnenadzera svih razina. U prvom redu.. Povezemo Ii ta dva podatka uoeit cemo da je polozaj zena rnenadzera u hrvatskim poduzecirna 7.16. 7. New Yark. Isto tako. S druge pak strane. na kojoj zene cine sarno 6% rnenadzera najvise razine menadZmenta. "zenskog stila menadzmenta?" primjerenijeg novim posIovnim uvjetima i ulozi menadzera u suvremenom poslovanju. to se tice njihove relativno slabije zastupIjenosti na najvisoj razini menadzmenta.... SPOLNA STRUKTURA 20% U novije vrijeme posebno aktualan i interesantan problem postaju istrazivanja spolne strukture menadzrnenta iz tri razloga: 1. N. Ways women lead. Vidljivo je da se broj menadzera manjim brojem zaposlenja.000). Rosener.. nerna bitnih razlika izmedu dobnih skupina. orijentiranorn na maksimalni razvoj i koristenje Ijudskih poteneijala. rasclanilo se srednju razinu (na temelju poslova i radnih mjesta) na "srednju" i "nizu srednju" (blizu nizo] razini) i ukljucilo jedan (manji) broj menadzera najnize razine menadzrnenta. kad se radi 0 onima s vecim brojem promijenjenih poduzeca. Slika 5. Kako je taj problem spolne diskriminacije i opcenito zastupljenosti i jednakopravnosti u menadzmentu vrlo aktualan. njihov relativni udio u strukturi rnenadzera srednje razine rnenadzrnenta je neusporedivo veci od njihovog udjela u ukupnoj strukturi menadzmenta (44% : 26%). B. Harvard Business Review.16.MelJadzmelJl Profil analiziranih melladicl'(I hrvatskih poduzeca Kakoje iz slike 5.. Menadierske o zeoe razine i spa/ menadiera .. Rezultate jedne takve analize prikazuje slika 5. na razini top menadzmenta.

. lVii/em Morrow. sto takoder predstavlja svojevrsnu spolnu predrasudu. kako bi rekli neki autori. affirmative action programs).• op. Zogreb. op. takmicenje i konkurencija.17. nego stvarnom argumentu pokazuje slika 5. IJ Lublin. vecina istraZivanja pokazuje da u prosjeku zene drukCije. Aburdene. Balkin & R. 220. "Muski" stil je vezan uz tradicionalno "rnuska" svojstva. one sto se maze generaIizirati. koje se vise ne mogu negirati ni prikrivati.. moglo bi pornoci poduzecirna da nadu snagu i fleksibilnost potrebnu za opstanak i razvoj u izrazito konkurentskoj i turbulentnoj globalnoj okoIini. 1995. kao objektivan razlog navodi i nize obrazovanje zena u odnosu na muskaree. Brze i intenzivnije ukljuCivanje zena u menadzrnent i opcenito vrednovanje i sirenje raznolikosti stilova menadzrnenta i pristupa menadzrnentu. na cijelu populaciju hrvatskih menadzera. kojirna odgovara izrazito smanjivanje iIi povecanje udjela zena u menadzmentu. Najvisa skolska sprema " Rosener. udjela na najvisoj razini menadzmenta (6%).. B. IstrazivaCannon. Da se radi vise 0 izgovoru. Taka se smatra da su spolne predrasude (odnosno diskrirninaeija) glavni problem za europska poduzeca i poslovanje gdje zene cine 41 % zaposlenih. i "ienski stil" vodenja. r~Naisbiu. 60 61 . Ekonomski fakultet. Mcgllrrellds 2000· Tire New Directions for the 1990's. Ta svojstva su razlog da neki au tori smatraju zenu prototipom zaposlenika i rnenadzera novog doba. s druga pak strane. na 27% oa visoj srednjoj razini.. "muskeg" stila rnenadzmenta. To implicira. u arnerickim kompanijama zene cine manje od 5% korporacijskih direktora i sarno oko 2% glavnih direktora iii predsjednika kornpanija. cit. T. povecava se relativni udjel zenskih menadzera. Spolna struktura svih menadierskih (II %) Kako je vidljivo iz slike 5. i njihovom losern polozaju i nizu barijera u razvoju rnenadzerske karijere. 1. 45% na nizoj srednjoj i cak 67% na najnizoj razini rnenadzmenta. ali sarno 15% rnenadzera i svega 1% glavnih direktora u upravnirn odborima. L. razurnijevanje. 49. rukovode od njihovih muskih kolega. povezano s tradicionalnim osobinama j oblicima ponasanja rnuskaraea i zena. stila proslosti i buducnosti. Suvremcni management Resources. ukazuju na dominaciju tradicionalnog.. R. jaku spolnu diskriminaeiju u menadzrnentu. dok je "zenski" stil vezan uz svojstva kao sto su otvorenost. B ." lako spol ne mora biti nuzno razdjelnica stila vodenja suradnika. senzibilnost i gradnja konsenzusa. prema: Gomez-Mejia L. Polaski N. odnosno informaticke ere. Kad se radi 0 zenama u menadzrnentu. New Yark. 100 90 80 70 70 I 73 i 60 50 40 30 20 10 0 mu~karci spol menadrera I I I ! le~e o doktorat o magisterij 0 VSS Ie vS j ~ sss spol menadzera (1/ %) Slika 5. J. koji je u osnovi autokratski. 11 nja pokazuju znacajne razlike izrnedu nacina na koji rukovode zene i muskarci. Managing Human Prentice Hall. ad izrazito malog. J. moglo bi se reci "mekse". koja nije karakteristiona sarno za nasa poduzeca. 1990. Magistarski rad. lB. temeljen na zapovijedanju i kontroli te dobra uklopljen u hijerarhijsku organizaciju proslosti i paradigmu "industrijske ere". koji se cesce vezuje uz zene. cesto se. Cardy. i 7. preko 38% na srednjoj. J. poticanje. racionalna analiza. P.. gotovo zanemarivog. Englewood Cliffs. Iako se konkretni podaei mozda ne mogu generalizirati. asertivnost. 171." Unatoc mnogim programima usmjerenim na poboljsanje polozaja i ubrzavanje napredovanja zena na korporacijskoj ljestvici (tzv.. uz barijere vezane uz spolne predrasude.. D. iz cega proizlazi sve tesce razlikovanje "muskeg" i "zenskog" stila vodenja" iIi.18.. s jedne strane.. kao sto su agresivnost.Menadzment 100 94 73 62 67 Profil analiziranih menadiera hrvatskih poduzeca 90 80 70 60 50 40 30 20 10 6 najvi~ vi~a srednia srednja niZa srednia najniia 27 33 0 menadierska ranna D zene razina o nuskarci Slika 5. nego je "svjetska pojava". 1999. snizavanjem menadzerske razine od najvise prema najnizoj. 0 polozaju zena rnenadzera. NJ.P Takvi pokazatelji. rnenadzerskom razvoju i karijeri unutar poduzeca. jesu ti ostri trendovi vezani uz porast iIi snizavanje menadzerske razine. ne sarno na hrvatsku nego i na globalnu europsku i svjetsku situaciju. cit.

zakljuciti. 70% muskaraca). Kad se radi 0 dobnoj skupini rnenadzera razlicitog spola nju pokazuje sIika 5. javljaju na najvisirn razinama menadzmenta. trebala radati djecu? Medutim. Kada se radi 0 napredovanju zena menadzera. nema ni jedna zena menadzer. Izuzev doktorata znanosti koji. 51 % postdiplomskih i 35% MBA diploma. gradile one menadzersku ili neku drugu karijeru. sasvim pariraju muskarcima. Istrazivanja. U tom smislu. sto je posljedica dosadasnje politike urnirovljenja. Harvard Business Review. imaju jednaku razinu obrazovanja kao i njihove muske kolege." Tako nesrazmjer izrnedu njihovog obrazovanja i polozaja u menadzmentu postaje jos ocitiji i veci.~---------_. Dok ih ima nesto vise u dobi do 40 godina starosti (35% naspram 31 % muskaraca). zene menadzeri.:. kao da postoji neka nevidljiva barijera koja prijeci zenama da se.20. iii 51-60 g. Dobna skupina i spal menadiera (11%) o vi~e ad 10 sur. ali te razlike su statisticki neznacajne. 70 (2). Moglo bi se. zene dan as. nego njenim rnuskim kolegama. Mnogi razloge tome vide u ulozi zene kao majke.Menadiment :_:_:_==:. a zenskih 42 godine starosti. koja ne zeli zapustiti svoju karijeru. kojoj je Schwartz. i jednakog broja onih s visorn i srednjom strucnorn spremom u obje kategorije.19. iene Stika 5.18. Inace. stavljajuci u prvi plan uzroka takvog njihova polozaja spolne predrasude i diskriminaciju. sto je bilo za ocekivati. uz svu proklamiranu pa i stvarnu ravnopravnost spolova. III 61 g_i vi~e O~--------------.. 105-113.arci spol menaotera 31-40g. Manje njih (46% u odnosu na 53% muskaraca) koordinira rad vise od 10 suradnika.20. do <' sur. Wamen as a business imperative. za razliku od 4% rnuskaraca. nije razlog za tako drasticne razlike u sansama za najvise menadzerske pozicije koje imaju rnuskarci iii zene. o o 41·50g. nesto veci postotak zena ima rnagisterij (17% naspram 15% rnuskaraca) i fakultet (73% vs. i spol menadiera Slika 5. iako ne postoji statisticki znacajna povezanost izmedu spola rnenadzera i njihove dobi. Razlike izmedu rnenadzera rnuskaraca i zena. mnogo ih je manje. i u kategoriji od 41 do 50 godina (48% naspram 39% muskaraca). deskriptivna analiza pokazuje da zene u osnovi imaju uzi raspon rukovodenja ad svojih muskih kolega. F.. pa se obrazovanje ne rnoze smatrati razlogorn njihovog mnogo losijeg polozaja u menadzmentu.. iznad 50 godina (17% u odnosu na 30% rnuskaraca). po svom obrazovanju. primjerice. stavljaju objektivno u inferiorniji polozaj u odnosu na muskarce. 0 I1!l 3-5 sur. postoje i bioloski razlozi koji zene. u cjelini prornatrano. prema razini top menadzrnenta. da su zene rnenadzeri u prosjeku nesto mlade od svojih muskih kolega.19. Ipak. uz uvazavanje bioloskih razlika i uloga muskaraca i zena.: 48 50 45 40 35 30 39 i I It I' ~ 25 20 objektivno tde uskladiti obiteljski zivot i karijeru. i vise ih je koje koordiniraju rad od 3-5 suradnika (21 % u odnosu na 14% rnuskaraca).------------ Kako je vidljivo iz slike 5. U aproksimativnoj procjeni prosjecna dob rnuskih menadzera je 45. 15 10 60 50 5 0 muskarci spol menadzera zene 40 30 20 10 o da30g. pokazuju da u SAD-u zene "drze" 52% svih dodiplomskih. sve to skupa. 63 62 . dok ill u kategoriji iznad 60 godina uopce nerna.. Raspon rukovodenja (II %) 16 Iako nema statisticki znacajnih razlika. N. razvile su se i teorije kada bi zena.----------------/ mu~!l._ -----_ . =: ~ . u prosjeku. u znatno vecern broju. 1992" str. pokazuje slika 5. u pogledu raspona rukovodenja. o 6-10 sur.

PUTOVI RAZVOJA MENADZERSKE KARlJERE Bit ce zanimljivo vidjeti kako su na sadasnje rnenadzerske pozicije dosli analizirani menadzeri razlicitog spola. kada je rijec 0 zenama menadzerirna u hrvatskim poduzecirna.22. nalaze u poduzecu. medutim. Bas naprotiv.8. nije tacna. koja je zabiljezena kod 6% menadzera. Horizontalno kretanje je karakteristicno u 19% slucajeva.3 puta u nepovoljnijern polozaju u odnosu na svoje rnuske kolege. dakle rotacijom. odnosno vertikalno kretanje s izvrsnih radnih mjesta i menadzerskih pozicija nize razine na vise razine rnenadzmenta. da ih nesto vise dolazi s menadzerskih mjesta iste razine (21% prema 18%). Ovdje ce se analizirati sarno jedan njegov aspekt i to njihova prethodna radna mjesta. 21.21. To se pokazuje kao pravilo i u ovom istrazivanju.8. PurOVI DOLASKANA SADASNJU POZICUU I SPOL MENADZERA 5.22. inace. Kako je vidljivo. a koje se mogu iscitati iz slike 5.22. kao sto to pokazuje slika 5. pokazuju da je dvostruko vise zena nego rnuskaraca (31 % vs. vrlo rijetka pojava. Putovi (nacini) dolaska Ira sadasuju ntenadzersku Iz slike 5.1. odnosno spustanje s vise na nizu menadzersku poziciju prisutna. b) drugi je rotacija. a znatno manje (42% prema 61%) s mjesta nize razine. Pitanje kako se postaje menadzer i kako se napreduje u menadzerskom poslu bitan je dio analize menadzmenta. odnosno horizontalno kretanje i prelazak s jed nih na druge menadzerske pozicije iste razine i c) treci je democija. obzirom da su na visim razinama menadzmenta rasponi kontrole "uzi" sto. ali ipak. iako ima i treba biti i drukcijih putova karijere. vise razine poziciju Stika 5. sto se obicno ddi pravednom nagradom za uspjesnost u obavljanju posla na prethodnoj poziciji. koliko i za napredovanje s izvrsne na menadzersku poziciju. sto je opet vezano uz njihovu opcu nizu poziciju u menadimentu.Menadiment Iz toga bi se rnoglo pogresno zakljuciti da su zene menadzeri ria visirn razinama menadzrnenta ad svojih muskih kolega. 65 . mo nize razine. isle razine menadzerskog.21. 15%) na sadasnju menadzersku poziciju doslo s izvrsnog radnog mjesta (sto je povezano s njihovom opcorn nizom pozicijorn u menadzmentu i nizorn menadzerskom razinom na kojoj se nalaze). 6% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 211% 10% O%~----------r------------i' rnuskarcl spol menadfera 56% zene o menadzelsko o meoaozelsko vi$e razine isle razine o ~ menadtersko nile razine izvr~no o s izvrsnog radnog rniesta D s menad~erskog. nize razine 0s III s rnenadterskog.. ali sa64 Razlike koje se pojavljuju u putovima dolaska na rnenadzersku poziciju. kada je rijee 0 njihovom relativnom udjelu na najvisim razinama menadzmenta. na koje ukazuju podaci prezentirani na slici 5. Kad se radi 0 nacinu dolaska na visu rnenadzersku poziciju. najveci broj menadzera (56 %) je na sadasnju meriadzersku poziciju dosao takoder s menadzerske pozicije. odnosno prelazak s visih na nize menadzerske pozicije. vezanu uz razine menadzrnenta na kojima se. s kojih su dosli na sadasnju rnenadzersku poziciju. one su 7. 5. dok je democija. Prethodno radno mjesto i spot menadiera (u %) Slika 5. onda je najeesCiput napredovanje s menadzerskog mjesta nize razine na visu poziciju. iako nisu statisticki znacajne. mogu se iscitati tri nacina dolaska na sadasnje menadzerske pozicije: a) prvi je promocija.

B.9. 15 61 g. cesca u dobnom skupinama 31-40 godina (13%) i preko 61 godine (11 %). Neznatne razlike. radni staZ u sadasnjem poduzecu. pod pretpostavkom da su rezultat dobre politike i prakse menadzmenta ljudskih potencijala. 5. petog . u zapadnoeuropskim i sjevernoamerickirn kornpanijarna. radni staz u sadasnjem poduzecu je nesto kraci nego kod hrvatskih menadzera.159. PUTOVI DOLASKA NA SADASNJU POZICUU I DOB MENADZERA Razlikuju Ii se po prethodnim radnim mjestima i putovima dolaska na sadasnju poziciju (promocija. dob.5. da promocija kao nacin razvoja rnenadzerske karijere opada s porastom zivotne dobi. 16 51·60 g. maze se zakljuciti da profil tipicnog hrvatskog menadzera izgleda kao sto to pokazuju podaei u tabliei 5. rasponi rukovodenja za tipicnog hrvatskog menadzera nesto su "siri". se moze zakljuCiti da izmedu dobi rnenadzera i nacina dolaska na sadasnju poziciju. obrazovni profil. kako zbog znatno vece mobilnosti radne snage. Kad se radi 0 demoeiji menadzera iznad 61 godine starosti. povezanost (r ::::: 0.2. iako u analiziranim poduzecima rijetka pojava (6% ukupnih kretanja).6. Spol: Dab: KvalHikacija: Obrazovni prom (zanimanje): Menadzerska razina: PIVOzaposlenje: Radni slai u saasnlem poduzetu: Prelhadno radna mjeslo: Raspon rukovodenja: Muskarac 41-45 godina VSS Ekonomisl Visa srednja Sadasnje poduzece Preko 15 godina Menadzersko.. da je democija. cesto s pogresnorn pretpostavkom da ce netko tko je uspjesan menadzer nife razine biti jednako tako uspjesan i na visoj razini. prethodno radno mjesto s kojeg je dosao na sadasnju menadzersku poziciju. Usporedujuci profil tipicnog hrvatskog rnenadzera. nize razine Vise od 10 suradnika (74%) (41%) (90%) (49%) (50%) (43%) (45%) (56%) (51%) racne mleslo izvr~no rukovodno nize razine rukovoano isle razine rukovodno vi~e razine ukupno 3HOg. odnosno prethodnog radnog rnjesta. Isto tako. da rotaeija kao horizontalni put razvoja rnenadzerske karijere postaje znacajnija poslije 40 godina starosti. s profilorn tipicnog menadzera u svijetu. kvalifikaeiju.5. cetvrtog.) zaposlenja. na primjer. raspon rukovodenja (kontrole) kao i cinjenicu da Ii mu je sadasnje poduzece mjesto pr66 67 . 2. u odnosu na rezultate naseg istrazivanja.5. razliciti.. treceg. nego za menadzere u svijetu. i vi~e 0 a 9 13 100 59 22 3 100 54 26 5 100 67 22 11 100 100 Tablica 5. Prel~odno Dobna skupina menadzera u % do 30 g. prema rezultatirna ovog istrazivanja. dominantna kategorija menadzera nesto mlada od njihovih hrvatskih kolega. a prema dostupnim usporedivim podacirna. Prethodno 1'0(/110 mjesto i dobna skupina Tablica 5.6. Iz tabliee je rnoguce uociti nekoliko trendova: 1. posebno za one na visim razinama kao i na razini top menadzmenta. razinu rnenadzrnenta na kojoj se nalazi. Profll/ipicllog meuadiero iz istraiivanja: Iz podataka u tabliei 5. i 3. Treba naglasiti da su uzroci demoeije u tim dobnim skupinama. 20 70 10 vag iii nekog drugog (drugog.Menadiment Profil a!wliziml1ih menadiera hrvatskih poduzeca S. TwICAN MENADZER ANALlZlRANIH HRVATSKIH PODUZECA Zavrsavajuci ovu analizu 0 profilu menadzera hrvatskih poduzeca. 32 46 41-50 g. U prvoj skupini to je dokaz korigiranja prethodnih (pogresnih] odluka 0 napredovanju koja nisu dala ocekivane rezultate. p = 0. postoji statisticki znacajna. iako relativno mala. pokazujuci da su ljudi postavljeni na pozicije iznad svojih mogucnosti. odnose se na neke karakteristike. kojih je bilo najvise i u uzorku hrvatskih poduzeca. moglo bi se zakljuciti da se tipican hrvatski menadzer po brojnim svojim karakteristikama bitno ne razlikuje od svojih kolega u svijetu. ako i postoje. I konacno.033). ona moze biti znak oslobadanja prostora za mlade rnenadzere koji ce poslovanje i poduzece voditi u buducnosti. obzirom na spol. tako isto i zbog brzeg napredovanja u karijeri. Tako je. rotacija iii demoeija) menadzeri razlicitih dobnih skupina pokazuje tabliea 5.

G.' Preciznije. 1982. moze se prema P. religiji. organiziranje.. Pitman J 1 69 . esencijalnih u efektivnom i efikasnom postizanju ciljeva". 1988. str. sto znaci da su funkcije menadzmenta univerzalno primjenjive. Newport: Management: Functions and Behavior. vee i u politici. Management. M. Zagreb. Tako se rnenadzment odreduje kao "postizanje organizacijskih ciljeva na efikasan i efektivan nacin kroz planiranje. Certo S.). slaze u objasnjenju menadzerskog posla kroz medupovezaDrucker P:. Business Pub. S Daft R. 6. Weil. koji obnasaju menadzerske funkcije u biznisu. Prvu poznatu klasifikaciju menadzerskih funkcija dao je H. pocevsi od Fayola. str: 31. organiziranje. Fayo/: prenta knjizi: H." Teorija menadzrnenta bogata je brojnim klasifikacijama funkcija menadzrnenta... Fayol je poredao elemente rnenadzrnenta logicnim redoslijedom po funkcijarna menadzmenta. a eiji su polaznici diplomirani studenti razlicitih fakulteta.. bolnicama..' Opcenito. kad se promatraju odredenja rnenadzmenta.' Aktivnosti u tom procesu nazivaju se osnovnom funkcijama rnenadzrnenta koje cine jedinstven menadzerski proces koji je "esencijalna sri menadzmenta".1989. London. 8. na kojima se studira teorija i praksa menadzrnenta. H. 1949.1.. znanstvenim i urnjetnickim institucijama. vojsci i drugdje. C: Principles of modem managemellt (41" ed. zbog cega ga se srnatra pravim ocem teorije menadzmenta. organiziranja.6. S. 15. str. 1979. Najbolju potvrdu ovoj Fayolovoj tezi 0 univerzalnoj prirnjenjivosti rnenadzerskih funkcija. naredivanje. ne sarno za uspjesno vodenje poslova.. Kootz. r Fayol H. dale su poslije brojne poslovne skole po cijelom svijetu. ona najcesCe objasnjavaju menadzment kroz njegove funkcije. to je "proces planiranja. koordiniranje i kontroliranje. Allyn & Bacon. 33. : Menadiment. pokretanja i kontroliranja organizacijskih aktivnosti da bi se postigla koordinacija ljudskih i materijalnih resursa.4. New York. brojnim drugim neprofitnim organizacijama i slicno. 1961. 1997. R.]. Dallas. Forth Worth. On smatra da su sve te funkcije potrebne. koji pocetkom proslog stoljeca uspostavlja taj pristup rnenadzmentu'. Druckeru odgovoriti sarno analizom funkcija menadzrnenta. B05IOn. Fmnklin: Principles of Management. Fayol. The Dryden Press • H.. FUNKCIJE MENADZMENTA OSNOVNE FUNKCUE MENADZMENTA Bitno pitanje u analizi rnenadzmenta je pitanje sto rnenadzeri fade i koje zadatke i procese obuhvaca rnenadzment? Na to pitanje. Irwin. H. Homewood. L. vodenje i kontroliranje organizacijskih resursa".: General aJJ(1Industrial MallagemeJII. Me Grow-Hill.riclJ: Mallagement. str. ministarstvima. J T rewatha R L. Iako se vecina teoreticara i istrazivaca menadzmenta. Terry G. vladinim ustanovarna.' Menadzment se rnoze prornatrati kao "proces iii serija kontinuiranih i povezanih aktivnosti". kulturnim. (8t" ed. str. . Praksa rukovodenja. kao i uopce na pitanje sto je to menadzment.. III. Panorama.G. kao sto su:" planiranje.

Morse & F.K. Cetiri funkcije planiranje. ipak se oni rnedusobno razlikuju u broju i odredenju (nazivu) sarnih funkcija menadzrnenta. H Koontz: Management. E. organiziranje. R. str. upravljanje resursima. Griffin. 13 " 1. vodenje i kontroliranje. briga 0 zaposlenima. kao sto su: planiranje. Sharp/ill. pod 8. X izdanje. Second Edition. i 251. u klasifikacijarna funkcija menadzrnenta. str: 6-7. L Massie: Essentialcs of Manogemenr. premo: R. kako to pokazuju opaske u zagradama. so1. pa je zbog toga povezana sa svih pet menadzerskih funkcija. R Gordon. S. sir. Nell' York etc. Prema Management Enzyklopadie. organiziranje. Drucker funkcije menadzmenta odreduje drukcije. 1994. 22. kontroliranje. kontroliranje. 6. Luther Gulick navodi sljedece menadzerske funkcije:" planiranje. sir. organiziranje... R Premeaux: op. 70 71 . menadimenta: (kontroling) vodeuje i controlling H. 244. A. isti autori isticu da je sustina dobrog menadzmenta koordinacija. Mondy. A. Sir. upravIjanje konfliktirna. Iohn Willey alld SOliS. R Schetmethom.237. komuniciranje i usrnjeravanje. II J. motiviranje. sredstva. Sharplin. Koontz i H. upravljanje informacijama. S. 1. 1989. " H. 1jude i oslale' resurse kako bi se obavio posao Vodenje Po1afi Ijude da mnogo race kako bi se pOSligli ~lo bolji reWI1ali Slika 6. organiziranje.. tridesetih godina ovog stoljeca. R. organiziranje. R.. 103. Lessem: Global Managemen: principles.2. Verlag Modeme Industtie. odlucivanje. Sir. We/llridl. Vidi slikll 6. Premia Hall.... Weihrich. vodenje i delegiranje te odlucivanje. Koordinacija.: MmragemclI( alld OrgalLizatiolLal Behavior. Prentice-Hall Tile. racunovodsrvo itd. Ilustracije radi. utjecanje i kontrola. Allyn and Bacon. 350. cit. koordiniranje i upravljanje organizacijskorn okolinorn. sir. r_. 12 J. Lessem: op. poznate pod zajednickim skracenirn nazivorn "POSDCORB". R Premeaus: Management and Organizational Behavior. R W. Chiscester etc. Laich menadzerske funkcije odreduju kao: planiranje. osiguranje rasta i razvoja. naredivanje. "Male". 1979. organiziranje. i angaziranje i razvoj osoblja (staffing) (UUP). J. izgradnja kolektiva. od funkcija menadzmenta. izvjestavanje i budzetiranje. tj. urnjesto "utjecanja" navode funkciju "vodenja" pa se za njih proces menadzrnenta sastoji Od:L3 planiranja.. Vrene Band. planiranje. sarno 0 razlicitirn nazivirna za uobicajene funkcije menadzmenta. Massiea sljedecih sedam poslova Clni osnovne funkcije menadzmenta: 10 donosenje odluka. financije. Oni koordinaciju smatraju tzv. Nell' Jersey. Prentice Hall. organiziranja. R Gordon. PRoeES MENADZMENTA Planiranje -~~~Organiziranje Konlrola -~~~~ I Utjecanje 1 Slika 6. • Managemen: Enzyklopadie. A. Oni navode kao rnenadzerske funkcije: strategijsko rjesavanje problema. 5. jr.. New Jersey. Druckera se radi.2. Proces menadimentn Neki autori. NadaJje. Polazeci od Fayolove klasifikacije funkcija rnenadzrnenta. P. odnosno funkcije menadzmenta. kako isticu H. Gulick.1. a prerna prvim slovima na engleskom jeziku svake od funkcija menadzrnenta. 1996. uskladivanje. Za J. mjerenje i ocjenjivanje postignutih rezultata (kontroliranje). motiviranje i komuniciranje (vodenje).Menadiment Fuukcije menadimenta ne funkcije. cit. Zagreb. Miinchen. H Koontz i C. "metafunkcijom" koja vrsi krajnju kontrolu.O'Dollllcll. Koontz i C.16 nije posebna funkcija rnenadzmenta vee sarna bit menadzmenta. organiziranje. nacine i sadrzaj. str. vodenja i kontrole. str. vodenje i kontrola. proces rnenadzmenta se sastoji od cetiri funkcije:" planiranje. Kod P. 1971 . 4. Eben: Business.1. 1990.12 • L. primarne funkcije menadzmenta su:9 postavljanje ciljeva. koje cine proces menadzrnenta u svim organizacijama i na svim rnenadzerskim razinarna. rnotiviranje. Wagner u svojoj klasifikaciji menadzerskih funkcija mijesaju razlicite koncepte i ne diferenciraju ciljeve.. marketing. smatrajuci da menadzerski posao cine: postavljanje ciljeva (planiranje).. prema: R. Prema jednom od rnisljenja. u nastavku dajemo pregled razlicitih klasifikacija menadzerskih funkcija. organiziranje.O'DonnelI15 ukazuju na potrebu razlikovanja poslovnih funkcija kao sto su: proizvodnja.L4 Plaoiranje Odredlli Stu se ~eli postifi i odlueili kako to oslvarili Controling (KontroJing) r--Mjerenje i1:VrMnja i i poduzimanje akcije kako bl se postigli ~eljeni rezultall MENADZMENT I I Organiziranje - PripremiH zada1ke.. BOSIOII etc.. pod 1I. planiranje. More & R. upravljanje Ijudskim potencijalirna. organiziranje. J. E. R W Mondy. 1989. Engiewood Cliffs. Englewood Cliffs. Vidi sliku 6.

A." Upravo to znaci izazov svakom rnenadzeru koji mu omogucuje slobodu djelovanja i kreativnost.3. vee po tome u kojoj ce se mjeri posvetiti pojedinim od ovih poslova. Sail Francisco-London. organiziranja. ipak odluke od najvece vaznosti su u domeni upravljanja i menadzmenta. A. 12 23 72 73 . pa tako svaki menadzer mora planirati. 2. Weihrich: Essentials of Management. kako isticu H. R. W Mondy. r. C. Da je to potpuno pogresno najbolje se maze vidjeti po formiranim organizacijskim jedinicama u poduzecu za obavljanje tih funkcija. odnosno odlucivanje. C. Mintzberg navodi deset menadzerskih uloga. Sirarplin. Tako. Weihrich. Koontz i H. Premenaux: op . Jedina funkcija rnenadzmenta.. str. Neightman. str. Prernda odluke donose i drugi subjekti u organizaciji. New York. Iossey-Bass Publishers. Mintzberg. HBR. Gordon. 173. 1989. menadzrnent ostvaruje svoju ulogu upravo kroz donosenje odluka. kao nacin ostvarivanja te funkcije. da nema potrebe za prafesionalnim obavljanjem tih funkcija u poduzecu od strane eksperata za planiranje. R. Razlog tome lezi u cinjenici sto su menadzerski poslovi. 504. koja je doista izvorna menadzerska funkcija i kojom se nitko drugi u poduzecu ne bavi. str. J. Menadzeri se medusobno ne razlikuju po tome da Ii trebaju obavljati neke iii sve ove poslove. Prije nego sto se kratko osvrnemo na karakteristike svake rnenadzerske funkcije. buduci menadzeri obavljaju funkcije planiranja." kritizira tradicionalni pristup menadzerskim funkcijama i smatra da je puno vaznije usredotociti se na menadzerske uloge. obavljaju sve rnenadzerske funkcije. smatra da je primarna funkcija menadzmenta donosenje odluka. ali je osnovna funkcija menadzrnenta. str. New York. W Mondy. organiziranje. koje je grupirao u tri osnovne skupine: a) uloge s podrucja meduljudskih odnosa (1. 2. cit.. S.. Mogli bismo se sloziti s A. upravljanje ljudskim potencijaIima. ipak i dalje ostaje. T Derek. Koontz. S. Premeaux: op. nikako ne znaci da poduzecu nije potrebno prafesionalno bavljenje planiranjem. odnosno funkeija. voditi i kontrolirati. r 1 S.. bez obzira na kojoj organizacijskoj razini se nalaze. Gordon. koliko vremena posvecuju pojedinoj od funkcija menadzmenta. Od svih podrucja menadzmenta znanstvene metode se najvise koriste u podrucju odlucivanja. utjecanje (koje se sastoji od podfunkcija kao sto su: motiviranje. jer ni u jed nom poduzecu nema posebne organizacijske jediniee koja bi se bavila funkcijom vodenja. pod 2. f8 Akio Morita premo knjiz! W lack Duncan: Great Ideas in Menadiment. organiziranje." Odlucivanje nije [edina. upravljanjern Ijudskim potencijalima i kontrolorn. a razlikuju se po tome. Tako H. Odlucivanje je imanentno svakoj menadzerskoj funkciji. U okviru odgovarajucih organizacijskih jedinica. praees menadzmenta obuhvaca i mediativne pracese. clt. Sharplin. Weiluich: op. mogli bismo prikazati kao na s!ici 6. l. 252. Cesto se pogresno misli. u. KonH. March·April. komuniciranje i koordiniranje. upravljati ljudskirn potencijalima. R. organizirati. sir. svi menadzeri. sir. 168-169. sto znaci da se ne mogu u potpunosti i u detalje opisati i odrediti. str. upravljanja Ijudskim potencijalima i kontrale. 1989.. nacin integracije cjelokupnog rnenadzerskog znanja u jedinstvenu teoriju. pod II. etc. Dakle. potrebno je ukazati na jedno izdvojeno gledanje na menadzerske funkcije. R." kao otvoreni izazov. l. Vodenje i 3. Iz ovih menadzerskih funkcija izvode se i osnovni poslovi rnenadzera. Potreba za odlucivanjern je toliko rasirena da je odlucivanje postalo sinonim za upravljanje (managing). H.. U klasifikacijama menadzerskih funkcija irna misljenja daje odlucivanje najvaznija funkcija rnenadzrnenta. Uspostavljanje veza i poznanstava). ]J H. cit. za razliku od drugih poslova.20 PROCES MENADZMENTA Stika 6.. utjecanje. R. U H. kao sto su: odlucivanje. J. Prentice-Hall. 8.cit. odnosno kroz proces odlucivanja. 1990. jer je vodenje par exellence posao rnenadzera. 1990. pomalo neodredeni. Koontz. upravljanje Ijudskim potencijalima i kontrolom. R. sir. 27. Premda su osnovni menadzerski poslovi dobra poznati svakom menadzeru. organiziranjem. Mintzbcrg: The Managers lob: Folklore and Facl. vodenje i komuniciranje) i kontrola. vodenje i kontrola. Kirsty: People and OrgallizaliOIl..3. Pored toga. 504. Moritom da je odlucivanje izuzetno vazno za menadzment. Fiftir Edition. Akio Morita" predsjedavajuci Vijeca direktora i CEO u Sony Company. Zastupanje in teresa poduzeca u javnosti. 69. pod 21. Odnos funkcija menadzrnenta i odlucivanja.Menadiment Flll1kcije menadimenta S. pod 11. organiziranje. na primjer. Odlucivanje i menadierske funkcije Rezirnirajuci sve naprijed navedene i nenavedene klasifikacije funkcija menadzmenta. nejasni i magloviti. je funkcija vodenja. mcnadzer bavi planiranjem ili nekom drugom funkcijom menadzrnenta. Certo u osnovne funkcije menadzrnenta ubraja:" planiranje.. na primjer. b) uloge s podrucja informacija (4. To sto se. Izgleda da je to danas dominantan nacin strukturiranja menadzerskih funkcija. Ceria: op. Me Graw-Hill Publishing Company. moglo bi se reci da danas dominira sljedeca klasifikacija menadzerskih funkcija:" planiranje. odnosno funkcije. Zapravo.

Iako na prvi pogled izgleda da su ova dva pristupa (rnenadzerskim funkcija i menadzerskim ulogama) meclusobno suprotstavljena. sir.1.1." Premda se pJaniranjem profesionalno bave odgovarajuce sluzbe u poduzecu.. R Premeaux: op. b) odredivanje stvarnog polozaja poduzeca u odnosu na postavljene ciljeve. R. top-down planiranje.F nerazdruzivi. planovi mogu biti: trajni i jednokratni i d) obzirom na nacin planiranja. OOLUCIVANJA·: • Pcduzelnik • Uklanja smem. Pregovarac).. Bilo kakav pokusaj kontroliranja bez plana je besmislen. Schermerhorn Jr. cit. Slika 6. str. ORGANIZlRANJE Organiziranje je druga znacajna funkcija menadzmenta.. Da bi se planirani ciljevi ostvarili. Ova dva pristupa se prozimaju ina odredeni nacin su komplementarna.. A.2. planovi mogu biti: kratkorocni. cit. H. Jq J. cit. menadzer obavlja odredenu funkciju i obratno. 64·67. sir.. Alokator resursa i 10. 65. b) obzirom na opseg aktivnosti planovi rnogu biti: strateski. H. Funkcija predstavnika) i c) uloge s podrucja donosenja odJuka (7. .H. Funkcija prijenosa inforrnacija i 6. str. Proces planiranja se sastoji od pet fazar" a) definiranje ciljeva poduzeca... a to je zadatak funkcije organiziranja. ipak narn se cini da to nije tako. oni su sijamski blizanci menadzmenta. pod 14. Sir. sir. koja slijedi nakon planiranja. Koontz. Weihrich.. u svakoj rnenadzerskoj funkciji mogu se naci i odredene rnenadzerske uloge. Weihrich i H. Ebert: op.25 I i I I I Osnovne {unkcije meradzera I vode do . grupirati aktivnosti na jednom od principa izgradnje organizacijske strukture. KoaJCIz: op. Posao menadiera Dakle. 6. Gordon. potrebno je odrediti uloge koje ce pojedini clanovi organizacije obavljati. !9 1. 119. pod 16. kako navodi J. Kontrolor porernecaja. planovi mogu biti: inside-out planiranje. Zbog toga se planovi i javljaju kao putokaz. R.4. 74 75 . jer u svakoj od menadzerskih uloga. Upravo se uspjesnost rnenadzera i ternelji na njihovoj sposobnosti da misle dalekovidno. cit. pod 13. a narocito s funkcijom kontrole. Planiranje i kontroliranje su. Weihrich. Wei/rriclr. . JJ 1.e • Alocira resurse • Pregovara~ ti u buducnosti. R. pod 11. ULOGE· • Predslavlja • Vodi • Povezuje INFO~MA9IJS~ " ULOGE·· • Nadzire • Siri • Glasnogovornik . 4. c) predvidanje buducih dogadaja.. Planiranje. Moorhead. cit. cit. Planiranjem se premoscuje jaz izmedu onoga sto je kornpanija sada i onoga sto ona zeli bi!l G. E.. c) obzirom na ucestalost koristenja planova. 9. 8.. pod 16. Koontz: op.". 118. I sam H. 64.. Medusobni odnos izmedu rnenadzerskih funkcija i menadzerskih uloga dajemo na slici 6. Griffirr. d) izrada planova za ostvarivanje ciljeva i d) implernentacija plana i ostvarivanje rezultata. '~~OGE . planiranje je. Houghton Mifflin Company.29 neophodna i neizbjezna odgovornost svih rnenadzera.4. Ona ukljucuje izbor misije i ciljeva te akcija za njihovo ostvarivanje. bottom-up planiranje i situacijsko planiranje.Menadiment Funkcije menadimenta trolna funkcija. da razumiju sve dinarnicniju okolinu i da pronadu odgovarajuce odgovore za uspjesno poslovanje poduzeca u novim promijenjenim uvjetirna. 5. 1989. Funkcija organiziranja ima zadatak:" uspostaviti i klasificirati sve potrebne aktivnosti II poduzecu. cit. POjavljivanja kllutnih menadzerskih uloga {NTERPERSPNALNE . KOOiCCZ: op. a mi bismo tome dodaIi da se upravo kroz realizaciju menadzerskih zadataka ostvaruju i menadzerske uloge." Planovima se odreduje sto poduzece mora uraditi i kako da to najboJje napravi. takticki iIi operativni. Sdiennerhorn: op. Griffin: OrgarJizarioJrai Behavior. R 1. . a ani su sastavni dio svake menadzerske funkcije. H. Boston etc. povezana je sa svim ostalim menadzerskirn funkcijarna. Poduzetnik. u nastavku izlaganja cerno se zadrzati na osnovnim menadzerskim funkcijama. kao funkcija menadzmenta. JJ H. Mintzberg navodi da je klasifikacija menadzerskih funkcija korisna u odredivanju zadataka rnenadzera. kako navode H. outside-in planiranje. pod 14. . J1 H... pod 14. 22. 17 J." To znaci da planiranjem organizaciju zapravo usmjeravamo prema buducnosti.... kako za rnenadzere tako isto i za sve zaposlene u poduzecu. Shurplin. srednjorocni i dugorocni. pod 16. Second Edition. buduci nema menadzerskih uloga izvan zadataka rnenadzera. PLANIRANJE Planiranje je najosnovnija od svih rnenadzerskih funkcija. R Schermerhorn: op. R Schennernom: op. Planovi se mogu klasificirati na razlicite nacine i po razlicitirn osnovarna:" a) obzirom na vremenski obuhvat. str. sir. 5. str: 103. R W. R W Mondy. dodjeljivati aktivnosti pojedinim organi. cit. 6. R.1. S.

"Ljudi koji rade za nas. Weihrich.4. 250... povezuje. J. A u tome im pomaze funkcija organiziranja. Ba/rlijarey. De CCIIZO. R. 18 H. u zavisnosti od velicine organizacije. pod] l. S.. 105. 21. pod 13. "Razlika je upravo u ljudima". R. Sustav upravljanja Ijudskim potencijalima u sirem smislu obuhvaca:" istrazivanje Ijudskih resursa. kojoj se u posljednje vrijeme pridaje izuzetna paznja. Sir. dragocjen resurs. Vodenje je39 jedna od najvaznijih funkcija menadzrnenta.c. i 460. poticati i zadrzavati izvrsne radnike. ltd. razvijati. 6. pored toga sto su sastavni dio menadzerskog posIa. Sir. Wei/rridr. odnosno integrira cjelokupni proees menadzmenta. Koontz. Vodenje podrazumijeva niz aktivnosti koje su usmjerene na interakciju izmedu menadzera i suradnika. Najvainiji zadatak funkcije organiziranjaje "odredivanje uloga ljudima koji rade zajedno". H. usavrsavanje i razvoj zaposlenih. New Jersey. I najbolja selekcija i odabir kadrova nece biti od velike koristi za poduzece. R Godon. odrediti uloge Ijudima koji rade zajedno u poduzecirna i osigurati koordinaciju u organizacijskoj strukturi poduzeca. Prentice Hall.. Weihriclr. j R E. Temeljni zadatak funkcije upravljanja ljudskim potencijaIima svodi se na:" a) popunjavanje radnih mjesta u organizaciji. b) zadrzavanje i motiviranje kvalitetnih djelatnika i c) stalnu izobrazbu. H. Koontz: op. Koontz i H. slozene i centralizirane. Sharp/in. cit. A. potreba uspostavljanja odgovarajuce organizaeijske jedinice koja ce se baviti svim pitanjima upravljanja Ijudskim potencijalima. zaposljavanje. pod I I.Siber: Managemeiu /judskill potcncijalu.3. P. cit. pod 16. Sir. pod 21. 246. zbog cega nema jednog jedinstvenog obrasea u radu s Ijudima. u organizaeiji i ako se ne radi na stalnom usavrsavanju i izobrazbi zaposlenih. cit. 21. GOrdOIl.. Robbins: Personnclliiuman Resource Management. Golden Marketi· Ilg. i 356. slozenosti i centralizacije u organizaciji. Premeaux: op. 1988.. Sharplin... " D. Bit vodenja je u tome da se one bavi meduIjudskim aspektom menadzrnenta. VODENJE Vodenje je jedina prava funkcija menadzmenta. Sve ostale funkcije menadzmenta. Za uspjesno upravljanje ljudskim potencijalima jednako je vazno ostvarivanje svih zadataka u okviru funkcija HRM. usporedbom ostvarenog s planiranim. Griffill. H. Vodenje zapravo znaci pripremu drugih da ulaze ono sto voda ieli da oni doista i naprave. cit. Ebglcwood Cliffs. One kompanije koje su to na vrijeme uocile. definiraju se kljucne dimenzije organizacije pa se u svakorn poduzecu poetize odredena razina formalizacije.38 najvazniji aspekt menadzrnenta. Sir. da bi ostvarili planirane ciljeve.1. De Cenzo is.. pod /6. koje ce u manjoj mjeri biti forrnalizirane. Jj 1. a time i organizacije kao ejeline. uspjeh i opstanak svakog pojedinca. 16·24." koje su sposobne privuci. obavljaju se i profesionalno u okviru odgovarajucih organizacijskih jediniea. 1999. Koontz: op. unikatan i neponovljiv. Te kljucne dimenzije organizacije utjecu na lakse iii teze ostvarivanje svih menadzerskih funkcija. R. slozene i centralizirane. Sarno one organizacije. u danasnjern konkurentskom okruzenju. A. S..I Menadimeut I Flllrkcije menadimenta zacijskim jedinicama.• Sir. pod 14. H. nih. Lessem: Global Marragemerrl Principles. u volji Ijudi da slijede i pridrzavaju se onoga sto je voda naredio iii rekao. u zavisnosti od utjeeajnih cimbenika organizacije. A. 6. svaki za sebe jedinstven. 76 77 . koji bi garantirao uspjeh. uvjetovan je stalnim razvojem i usavrsavanjern svih zaposleu VISe 0 tome u radovima: F. kada se znanja udvostrucuju u sve kracem i kracern vremenu. H. KONTROLA Kontrola je posIjednja. sir. Weihrich: op. R. Najvaznije kod vodenja je sposobnost vode da utjece na ljude kako bi oni svojim radom pridonijeli organizaciji i zajednickirn eiljevima. Funkcijom organiziranja. R 1. P.1. U danasnje vrijeme. ali ne zato i manje vazna rnenadzerska funkcija koja. 6. vee isto tako i jos vise. 1989.5. menadzerima i zaposlenirna. jer je jedino covjek zivi element organizacije. nagradivanje. Eben: op. Zagreb. UPRAVWANJE WUDSKIM POTENCIJALIMA Upravljanje ljudskim poteneijalima jedna je ad najvaznijih funkcija menadzmenta. razvoj Ijudskih resursa. sir. Robbins. ne sarno ova funkcija kao funkeija rnenadzmenta. 272. Taka ce neke organizacije biti u vecoj mjeri formalizirane. cit. New York erc. bit ce sposobne ostvarivati svoje eiljeve. R W. 3. Upravo zbog toga je vodenje. zapravo su ti koji odreduju da Ii ce nasa kompanija napredovati iIi popasti". Prentice Hall. kako navode D. Vise 0 tome 1/ radovima: J. Koliko su ljudi. Bit vodenja je u slijedenju. To je i razumljivo. Zato je vazna. j R. sir. 251. najbolje potvrduju sljedece recenice:" "Ljudi su nase najvaznije bogatstvo". W Mondy. Glavni eilj upravljanja Ijudskim potencijalima je da u svakoj kompaniji prave Ijude razmjesti na prava radna mjesta. sir. cit. Bez funkcije kontroIe posao men adzmenta bi bio neucinkovit. Mondy. S. A. kako navode H. 6. Zbog toga se poduzeca moraju ekipirati s kvalitetnim ljudima. str.1. cit. Schennerhom: op.. 17 J. brigu 0 zdravlju i zivotu zaposlenih i odnose sa zaposlenima i sindikatom. za razliku od drugih. R Premeaux: op.. ako ne postoji briga za zadrzavanje ljudi. posebno kvalitetnih ljudi. pa vodenje ukljucuje i motiviranje. stilove vodenja i komuniciranje. i ovom problemu posvetile su vodece kompanije u svojoj djelatnosti. Ljudi ce najbolje raditi zajedno aka znaju koje uloge trebaju igrati.

... implicira postojanje kontrole kao preventivne kontrole. potencijalima Vo~enje Konlroliranje Medialivni procesi OdluCivanje Komuniciranje Uljecanje Vrijeme Srednje 21 8 14 20 1 21 53 49 52 53 Puna 38 46 27 39 58 58 35 54 28 22 64 26 3. ----Nemalno 9 5 ----. unutar menadzerskih funkcija menadzeri najvise svoga vremena trose na funkcije "organiziranja" i "vodenja".582 3.6. Faze menadzerske kontrole Kako je vidljivo iz tablice 6.lnle Ioc\~ Vanjsl<c inlDrmac'lje \ Slika 6." Proces kontrole ukljucuje tri koraka:" a) prvi korak predstavlja odredivanje standarda.aliOIlS.~~-. b) drugi korak je mjerenje ostvarenih rezultata u odnosu na plan. Cinjenica da menadzeri najvise svog vremena trose na "kornuniciranje" je logicna i potvrduje staru spoznaju 0 prirodi rnenadzerskog posla koji je u osnovi komunikacijski.42 Funkcije Planiranje Organiziranje Upravl janje Ijud. dana je u slid 6. Procjena raspodjele ukupnog vrernena.. str. Menadzeri se smatraju komunikacijskim centrima i komunikacijskim iivcima organizacija. Ho- Slika 6. ir1IDfm. koje menadzeri trose na pojedine funkcije i mediative procese. Proces kontrole zapocinje usporedbom ostvarenog sa standardima i zadacirna koje kompanija zeli posticl. Komunicironje 15 % Da bi kontrola bila ucinkovita ana mora biti pravovremena. stt: 105. Illinois.284 3. N.826 3. Najmanje je ucinkovita naknadna kontrola ili post festum kontrola. R. c) treci korak je otklanjanje odstupanja od standarda i plana. Gri/firr.5. Razlicite faze menadzerske kontrole moierno pokazati kao na slici 6.022 4. 18. dok je u rnediativnirn procesima najzastupljenije "komuniciranje".619 3. na svakorn radnom mjestu i u poduzecu kao cjelini. po pojedinim funkcijama i mediativnim procesima 78 79 . Anlholl). E. na kojoj su te funkcije ugradene u ukupni proces menadimenta.100 vremena 13 14 11 13 12 11 15 11 100 procese (/I %) I Vanjst. Prentice Hall..250 3.1. R. REZULTATI ISTRAZIV ANJA ORA VUANJA MENADZERSKIH FUNKCUA Analizu menadimenta u hrvatskirn poduzecima zapocinjerno analizom funkcija menadzmenta i vremena koje hrvatski rnenadieri trose na njihova obavljanje kao i na mediativne procese. Young: Management Control ill Norrprofi' Orgalli1.2. kao referentne velicine za usporedbu ostvarenog s planiranim. W. a najrnanje na "upravljanje Ijudskim potencijalima" i "kontroliranje". 1988.Menadiment -~~-----. D.156 3. 1989. Suvrerneni pristup ovoj rnenadzerskoj funkciji polazi ad sintagme TQM (Total quality menagement) ili potpunog upravljanja kvalitetorn sto.5. Vrijeme koje menadieri trose na pojedine funkcije i mediativne __ 1 i [ Stralegjje ~ "f 3- Jn~Drmacjie Vanjsk' ~ ~«iY.. To se posebno odnosi na preventivnu kontrolu. str: 248. sarno po sebi. IRWIN. cit pod /3.---~-.1. a najrnanje vrernena menadzeri po svojirn procjenama posvecuju "donosenju odluka". Eben: op.1.J() Komunlciranje 1/ 'I R. Postotak ukupnog vrenrerra koje menadieri (rose mewood. Njihov posao je verbalne prirode. Funkcije menadimenta m % ukupnog Kontrola kao funkcija menadimenta predstavlja nadzor nad djelovanjem poduzeca sa svrhom da ono ostane na pravom putu radi ostvarivanja ciljeva poduzeca. New York etc. Te podatke prikazuje tablica 6.1Cije- Tablica 6.6. au odredenoj mjeri i na tekucu kontrolu. 6. Lessem: Global Managemellt Principles. R. 1.

kontekst iii okolina (stabilna. na vodenje 21 %. uvjeti odlucivanja. orijentacija (interna. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 64 r------(. . obzirom da je u uzorku istrazivanja najveci broj rnenadzera bio iz kategorije najvise razine menadzrnenta kao i one koje je prva do najvise razine menadzrnenta. vremenska dimenzija (dugorocna. na kontrolu 19% i na upravljanje Ijudskim potencijalima 18% svog vremena. izvjesna iii nestabilna i neizvjesna. kako to pokazuje slika 6. medutim. komuniciranje i utjecanje.McnadtmCIJ! FlIIrkcijc menadZlltfrrra Ako podemo od cinjenice da su procesi komuniciranja. eksterna). Vidi sliku 6. MENADZERSKE FUNKCUE I RAZINE MENADZMENTA Funkcije od kojih se sastoji menadzerski posao javljaju se na svim razinama menadzmenta. srednjorocna iii kratkorocna).9. koje se i u kojoj rnjeri obavljaju na pojedinim razinama menadzmenta. utjecanja i odlucivanja ukljuceni u sve menadzerske funkcije. odnosno 28% svog raspolozivog vrernena. koji obuhvacaju odlucivanje. . Logicno je da medu mediativnim procesima rnenadzeri najvise vremena trose na komuniciranje.7. lako bi se na temelju toga moglo zakljuciti da menadzeri hrvatskih poduzeca relativno jednaku paznju posvecuju svim rnenadzerskirn funkeijama.c=: i I I: I' l.2. Kad se radi 0 mediativnim procesima. a to je izvjesno zaostajanje funkcije kontroIe i funkcije upravljanja ljudskim potencijaIima. Graficki prikazi koji slijede to zorno ilustriraju.8. 6. odnosno na odlucivanje. na planiranje 20%. takticki iii operativni). Menadieri koji trose puno Sl'og vremena Ita pojedine mediativne procese (u %) ~ konlrola o planiranje o organiliranje o ULJP Ei2I vodenje Slika 6. dat je na sliei 6. iznenaduje relativno mali postotak vremena koje oni trose na odlucivanje. Ook za organiziranje 46% hrvatskih rnenadzera trosi puno svog vremena. pa bi bilo za ocekivati da ti menadzeri relativno vise vremena trose na donosenje odluka. Hipotetski model odnosa izmedu menadzerskih razina j funkcija menadzmenta. vrste odluka koje donose i drugi. I: --_!) 22% 10% 0% komuniciranje ~D : ' 26 . njihov sadrzaj.-----------r--------~ o p!aniranje o organiziranje III ~ voaenje konlrola o ULJP 80 Stika 6. a "zaostajanje" funkcije upravljanja ljudskim potencijalima i kontrole izrazenije. Prosjecno utroseno vrijeme po funkcijama menadimenta lako bi se moglo reci da menadzeri gotovo podjednako tretiraju sve rnenadzerske funkcije. ne treba zanemariti upozorenje koje impliciraju i naprijed navedene proejene.8. uliecanie odlu~ivanje 18% Slika 6. analizom onih funkcija kojirna posvecuju "puno vremena" razlike postaju jos ocitije. Menadieri koji trose pWIO svog l'remellG na pojedine funkcije (u %) . za funkcije upravljanja ljudskim potencijalima i kontrole trose sarno 27%. 7. Pojedine razine menadzmenta razlikuju se i po vremenu koje posvecuju pojedinim funkcijama menadzmenta.1. kao sto to pokazuje slika 6.. I. mozerno aproksirnativno proeijeniti da menadzeri trose na organiziranje 22%.9. ~ I 22 . ali su razliciti ciljevi kojima su usmjerene pojedine od tih razina menadzrnenta (strategijski. razlike su jos vece. unutarnja iii vanjska). 81 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% O%~-----------._l.10. nacin odlucivanja.

086 Puno % ukup.529 3.: c:: . moglo bi se reci da nema nekih velikih.. ~r..100 Slika 6. najvise vremena trose na planiranje pa organiziranje i vodenje.. nego rnenadzeri nizih razina.12.. :z . i 6...156 3....... To moze biti znak da njihove uloge i zadaci nisu jasno izdiferencirani. 33 ..-_ .294 3. --'-- .605 3. 1 •.. po vaznosti.. i to znacajno. Funkci]e lIIellac!zmell({l .364 3. 82 Kako je vidljivo.. .!14_ 33 47 48 Slika 6.. ali isto tako da to nije ni lako..-..2._. Na srednjoj razini menadzmenta najzaokupljeniji su organiziranjem. kao sto to pokazuje stika 6.n! r--! ....i I~~I:: I I. LU UJ UJ :z a G:> . Nadalje bi se iz podataka u tablici 6.1 1i Iii I _j- 29 ~~ organizacija o najvi~ m o vi~ troie srednia o srednja na koje menadieri razlicitih razina % ukup. menadzeri najvise razine menadzmenta mnogo vise svog vremena trose na "planiranje". po pojedinim razinama rnenadzrnenta. razlike medu pojedinim razinama menadzrnenta jos su vece.' 1)1 'H .---.I I )~J __ vodenje L I : Ii . ana drugom mjestu su. i statisticke analize podataka.. Nesto vece i statisticki znacajnije razlike se javljaju kod onih funkcija menadzmenta koje nazivamo mediativni procesi.. posvecuju pojedinim funkcijama menadzmenta.. Kvalitativna analiza.2.118 3.. Vrijeme koje menadieri funkcije razlicitih razina trose na pojedine (u %) menadzmenta Na osnovi podataka u tablici 6.739 3. a zatim na vodenje i planiranje. Te razlike ilustriraju slike 6.2.170 3.Menadzment ORGANIZACIJSKA HIJERARHIJA . a niti jednostavno. Kada se radi 0 procesima "odluCivanja". zaokuplja paznju svih razina menadzmenta.10.\ ~.558 4. medutim pokazuje bitne razlike u funkcijarna menadzmenta kojima menadzeri posvecuju "puno svog vremena". Menadzeri vise srednje razine rnenadzrnenta najvise vremena trose na organiziranje.085 3. "komuniciranja" i "utjeca- nja"..524 47 29 13 14 11 14 43 23 20 60 25 11 11 15 11 33 48 29 28 33 9 67 18 3... 83 . potenc. Menadzeri najvise i srednje razine rnenadzmenta podjednako se bave kontroliranjem.. .470 3. vrem 13 13 12 13 13 9 17 10 51 43 25 42 33 40 68 36 13 13 10 13 12 12 15 12 3. izdiferencirati. "Organiziranje" kao funkcija gotovo podjednako.. Meuadierske razine ifimkeije menadimenta 20 10 - .. .. Kontrola je najmanje zastupljena kod menadzera vise srednje razine menadzmenta.000 4.727 3.837 3.._-_- -------. 60 50 40 30 51 0=('. vrem.. na najvisim razinama menadzrnenta. posebice promatranih kroz prosjecno utroseno vrijerne u izvrsavanju pojedinih funkcija..294 4._-_.._-----_.II. m 3..235 2..478 3.. moglo iscitati da menadzeri hrvatskih poduzeca... statisticki znacajnih razlika u vremenu koje analizirani menadzeri razlicitih razina.'~ ij I "·I'iI. -_. Funkcije menadimenta "pUIIO vremena " (II %) Tablica 6. planiranje i kontrola.851 3. iz prethodne slike.12. II '1'1 ... Cjelovite podatke prikazuje tablica 6. vrem... samo sto je predmet njihove kontrole razlicit.. . MENADZERI NAJNIZE RAZINE (prva razina) :> ~ Z ~ =:.191 3.052 3..11. Vodenje Konlroliranje Medialivni procesi OdlutiYilnje Komuniciranje Uljecanje Puno Najvi~ Vi~srednja m Puna 34 % ukup._-- --- _. Ijud.. .~...2. Srednja 1rl! planirania i II~I .. I provedeno istrazivanje pokazuje neke razlike u vremenu koje trose menadzeri razlicitih razina rnenadzmenta na pojedine funkcije menadzmenta.698 3.=rl'. dok se "vodenjern" bave podjednako kao i rnenadzeri odmah ispod njih (vise srednje razine).. Razina menadZmenta FunkCije Planiranje Organiziranje Uprav.

Kad se radi 0 komuniciranju i vremenu koje mu menadzeri posvecuju.~~31 I·· I II 3B i il' I ·1 . s duzim stazern u poduzecu. P = 0. koje uz rnenadzerske funkcije ukljucuje i mediativne procese. drugo. u funkciji povecanja menadzerske razine.I ! iI oruanizaciia ULJP D Stika 6. I . I razlika na dimenziji utjecanja. _l__j) I' I~ D zene I ! . .13.!I :-11 ! 1 !. .042).i iii .150. na nju rnenadzeri svih menadzerskih razina trose. uz razinu menadzmenta i donekle radni staz u istorn poduzecu.---i -""7 . Dobar indikator za to je cinjenica da upola manje menadzera vise srednje razine. skolska sprema i drugo. 84 30 20 10 0 '1 2 I I 42·: 8 I i . koja je blize vrhu organizacije. U strukturi ukupnog vremena rnenadzera. a u strukturi vremena potrosenog iskljucivo na osnovne funkcije menadzmenta 21 %. te razlike su jos ocitije na dimenziji "puno vremena". Ovdje ne treba zaboraviti da sve tri analizirane razine menadzmenta spadaju u viSi menadzrnent. povecava se vrijerne koje menadzeri trose na donosenje odluka i utjecanje.2. Iako je ova druga konstatacija tocna. To znaci da oni menadzeri.202.000) koja pokazuje da se porastorn menadzerske razine povecava vrijeme koje rnenadzeri trose na donosenje odluka.268.·>·11 I':: !III i II'· vO!1enje muSkarci . muski menadzeri na planiranje trose 13% svog vremena._/ I li~~-. P = 0. To maze indicirati dvije stvari: prvo. povezanost s radnim stazem u istom poduzecu (r = 0.014). P = 0.: : I . a isto tako. ali statisticki znacajna. . Tako postoji statisticki znacajna povezanost izmedu donosenja odluka i menadzerske razine (r = 0. I ! I i 26~ 4 ji 11 :.193.13. i na upravljanje Ijudskim potencijalima (r = 0.12. Ukratko. ali se pokazala mala. i kao sto je vidljivo. Zene statisticki znacajno vise vremena trose na funkciju "vodenja" (r = 0. .. ~ . 70 60 50 40 30 20 10 MENADZERSKE FUNKCUE I SPQL MENADZERA ad niza nezavisnih varijabli kao sto su dob. Te razlike pokazuje slika 6. odnosno 18% svog ukupnog vremena na tu funkciju. Mediativni procesi frose na koje menadieri l'I"emelJO " (II %) 60 50 40 Dok na dimenziji "komuniciranja" nema razlika izmedu rnenadzerskih razina. _l_j) konlrola I! .. p =. dotle se na drugim dimenzijama javljaju statisticki znacajne razlike.006). 53% zena menadzera trosi puno svog vremena na tu funkciju (14% ukupnog vremena i 22% onog vezanog iskljucivo uz funkcije menadzrnenta).2. trosi puno svog vremena na donosenje odluka od onih neposredno iznad njih. odnosno povezanost izmedu menadzerske razine i vremena koje se trosi na "motiviranje" i "utjecanje" je statisticki znacajna (r = 0. razlike ne postoje gJede menadzerskih razina. Muskarci i zene menadieri no pojedine koji trose "puno vremena" funkcije menadzerske Jedina funkcija menadzmenta na koju muski menadzeri trose puno vise vremena nego zene menadzeri je "planiranje". kako analiza pokazuje. varijabla koja pokazuje znatan utjecaj gIede rnenadzerskih funkcija i vremena koje se na njih trosi je spol rnenadzera. r=r1 • 13? I 1 ~·'···I rnI !. Na planiranje 42% rnuskih menadzera trosi puno svog vrernena za razliku od zena menadzera koje na tu funkciju trose sarno 25% svog vremena. odluke koje se donose na vrhu organizacije su mnogo kompleksnije i vaznije pa zahtijevaju vise rnenadzerskog vremena. lako postoje razlike i kad se promatra postotak ukupno utrosenog vremena za pojedine funkcije menadzmenta. najvise svoga vremena. trose vise vremena na komuniciranje. p = 0. a ista je situacija i onih menadzera ispod njih u odnosu na njih.i_jJ planiranje l I' L. visoku centralizaciju u kojoj se sve iii vecina odluka donosi na vrhu organizacije. cini se plauzibilnijim zakljucak da se ipak radi 0 vjerojatnoj centralizaciji odlucivanja u hrvatskim poduzecima.-I I I ~. komuniciranje ' odlucivanje ' uliecanie o- D najvi~a D "puna viSa srednja D srednia razlicitih razina Stika 6.Menadintent Funkcijc meuadimenta 6.009).0.183. za razliku od 34% muskih 85 . u cjelini gledano. za razliku od zena menadzera koje trose 11 %..

3..-----~---- . Od devet ponudenih aktivnosti. iako relativno mala (r = 0. je prikazan postotak rnenadzera koji trose puno svog vrernena na pojedine mediativne procese. postavljanje ciIjeva. 86 Prema podacima na slid 6. Obzirom da je u upitniku hrvatskim rnenadzerima bilo ponudeno da izdvoje pet za njih najvaznijih aktivnosti i da ih rangiraju po vaznosti brojevima od 1-5. 4. Znatno vise zena menadzera puno vremena posvecuje "organiziranju" (58% naspram 42% rnuskaraca). Dobivene rezultate pokazuje slika 6. analizirani rnenadzeri su trebali izdvojiti pet aktivnosti za koje oni misle da su najvaznije. Povezanost izmedu te dvije varijable (spola i vremena koje rnenadzeri trose na komunieiranje) je statisticki znacajna. a u strukturi ukupnog utroska njihovog vremena na komuniciranje otpada od 15%16%. Vainost koju menadieri pridaju razlicitim menadierskim aktivnostima Kako je vidljivo na slid 6.2. Zapravo se pokazuje da u vrernenu koje se trosi na kornuniciranje nije vazna menadzerska razina. nepostojanje suglasnosti hrvatskih menadzera oko nekih pet odredenih. P = 0. tj.lf-l---7 22 20 t i ! utiacanle medialivni procesi odlutivanje o mu~karci 0 zene o organiziranje o poslavljanje ciljeva (u %) Stika 6.047).15. 60% menadzera vise srednje razine i 67% menadzera srednje razine posvecuje komunieiraju puno svog vrernena. aktivnosti u njihovom posIu. sto je vise utrosenog vremena od bilo koje druge funkcije menadzrnenta. VAZNOST RAZLICITIH MENADZERSKIH AKTIVNOSTl Menadzerske funkcije se sastoje ad niza razlicitih aktivnosti koje menadzeri trebaju obavljati. redoslijed za njih najvaznijih aktivnosti je sljedeci: 1. obzirom na spot. za hrvatske menadzere. Iz niza predlozenih aktivnosti ponudenih u upitniku. Na slici 6.15. Spol menadzera je cimbenik koji tu aktivnost Cini jos vaznijorn. 2.. 26%). upravljanju ljudskim potencijalima (38% U odnosu na 24%) pa i kontroli (33% vs.3. potvrdujuci indirektno razlike koje postoje u stilu vodenja muskih i zen- skih rnenadzera. Iz podataka u tablici 6. razlike postoje i u mediativnim procesima i vremenu koje rnenadzeri. organiziranje. ~-- Funkcije menotlimenta rnenadzera koji na funkciju vodenja trose 13% ukupnog i 18% vremena posvecenog funkcijarna menadzrnenta. hrvatski menadzeri ni jednu aktivnost nisu izdvojili kao izrazito najvazniju. rnuski i zenski rnenadzeri se razlikuju po vrernenu koje trose na "komuniciranje". One vise ukazuju na tendenciju. Na svirn menadzerskim razinarna to je aktivnost kojoj se posvecuje najvise vremena: 68% menadzera najvise razine.. Neke. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 77 f=?1 A 591 I I! I I I I komuniciranje I 25 26 -F{1 ~/ !i ·11 II r~.14.3.147. definiranje strategije i 5. 6. Za njih dvije najvaznije aktivnosti su "postavljanje ciljeva" (rang 87 . ali manje.14.14.Menadiment ----. 3. tada redoslijed vaznosti pojedinih aktivnosti izgleda kao sto to pokazuje tablica 6. trose na njih. Pri tome ani mogu imati razlicite preferencije i pridavati razlicitu vaznost pojedinim aktivnostima. uocava se vrlo velika disperzija odgovora. koja se temelji na postotku menadzera koji neku aktivnost smatraju izrazito vaznom tj. za njih najvainijih. "najvaznijom". nego spol rnenadzera. Vrijeme koje menadieri razlicitog spola trose na pojedine mediativne procese o izbor pravih suradnika III lim definiranje Siralegije razvo] i ospesobliavsnle konlrola IroSkova suradnika I@ stvaranje poncaja za rad suradnika definiranje poslovne polilike organizacijske kulture 0 D njegovanje EI Slika 6. razvoj i osposobljavanje suradnika. Posljednja po vaznosti za njih je aktivnost "njegovanje organizacijske kulture". izbor pravih suradnika. ali te razlike nisu statisticki znacajne.15.

'64 6 7 9 7 5/6 . nego menadzerirna najvise i vise srednje razine. stvaranje poticaja za rad suradnika i kontrola troskova).) rang vee su sve ponudene aktivnosti rnenadzera smjestili izmedu 2. Rang-lista vainosti pojedinih . postavljanja ciljeva (2. pokazuju se neke znacajne razlike.95) i definiranje strategije (rang 2. To. IScitavajuCi podatke u tabliei 6. Dok se za rnenadzera najvise razine rnenadzrnenta "definiranje poslovne politike" nalazi na 5.90.05 3. po vaznosti.4. jer su njihovi zadaci drugaciji obzirom na polozaj i organizaeijsku razinu na kojoj se nalaze .73 3. izbor pravih suradnika. . za menadiera srednje i vise srednje razine rnenadzmenta ta aktivnost je na pretposIjednjem mjestu po vaznosti. ranga.5. Dalje.74 3. eiji se rang vaznosti krece izmedu 3. 4. Jedini koji kontrolu troskova stavljaju u pet najvaznijih aktivnosti su rnenadzeri vise srednje razine. 6. To je logicno i za ocekivati. koja ce biti sve znacajnija u globalnoj konkurentskoj okolini. mozemo zakljuciti da hrvatski menadzeri nijednoj aktivnosti nisu dali najvisi (1. pokazuje tablica 6. postavljanje ciljeva i 5. a vaznosti pojedinih menadzerskih aktivnosti.07 2. kojima je razvijanje i osposobljavanje zaposIenih mnogo vaznije nego muskim menadzerima. POVEZANOST VAiNOSTl MENADZERSKIH AKTIVNOSTI I RAZINE MENADi. kao posljednje aktivnosti po vaznosti za hrvatske menadzere.95 2. vrhovnim iii top menadzerima. Medu pet najvaznijih aktivnosti za menadzere najvise razine menadzmenta (1.3.07). Koeficijenl va!:riosli 1. izbor pravih suradnika (rang 3.90 4. sarno s drukcijim redoslijedom vaznosti. izmedu muskih i ienskih rnenadzera. Ono gdje se svi slazu je mala vaznost koju pridaju razvoju i njegovanju organizacijske kulture. definiranje poslovne politike). Definiranje strategije i kontrola troskova su rnuskareima vazniji nego ienama. nego onima najvise razine men adzmenta. "Postavljanje ciljeva" je mnogo vaznije menadzerima vise srednje i srednje razine menadzrnenta (2. Za menadzere vise srednje razine menadzrnenta najvaznija aktivnost je "organiziranje".1. POVEZANOST MENADZERA vAiNOST] MENADZERSKlH AKTIVNOSTlI SPOLA % lzbor pravih suradnilia Organiziranje Definiranje strategije Poslavljanje ciljeva Oefiniranje poslovne politike Konlrola lroskova Stvarnnje poiicaja za surndnike Razvijanje i osposobljavanje suradnika Njegovanje organizacijske kullure Tablica 6.70 Rang fisla va!:nosli 1/2 2 3. ali i razlike vezane za spol menadzera. mjestu po vaznosti. postoji kod tri aktivnosti: organiziranja (1.) i najnizi (5. organiziranje.). Ono po cemu se zen89 88 . Menadzerske aktivnosti Poslavljanje ciljeva Oefiniranje strategije Organiziranje lzbor pravih suradnilia Oeliniranje poslovne politike Razvijanje i osposobtjavanje suradnika Sivaranje poticaja za rad suradnilia Kontrola lroskova Njegovanje organizacijske kulture Tablica 6. aktivnost manje vazna menadzerima srednje. slijede aktivnosti: organiziranje (rang 2.36 3. Misljenja 56 % 56 rang 4 1 5/6 51 49 44 41 32 27 19 1 2 3 4 65 37 64 27 ~4 32 31 25 19 menadiera 5 6 7 B/9 B/9 razlicuib 1 3 2 8 5 B7 44 71 27 2 8 37 44 . Razina menadzmenla Menad~erske aklivnQsli NajviSa Visa isrednja rang . kako je bilo i za ocekivati.3 9 27 razlna menadimenta aktivnosti a vainosti pojedinih menadierskih Percepcija vaznosti razlicitih menadzerskih aktivnosti ukazuje na odredenu podudarnost. "Definiranje strategije" je. definiranje strategije. kao sto to pokazuju podaci u tablici 6.15 menadierskih 2/3 3 3/4 3/4 3/4 3/4 4/5 aktivnosti 6.36).3. koji se za rnenadzere druge dvije razine nalazi tek na cetvrtom mjestu po svojoj vaznosti. govori 0 nedovoljnoj spremnosti i sposobnosti hrvatskih menadzera da u organizacijskoj kulturi prepoznaju jednu od bitnih prednosti njihovih kornpanija.Menadiment Funkcije menadzmenta 1. 2. Potpuna suglasnost u rangiranju razlicitih menadzerskih aktivnosti.3. koju top menadzeri stavljaju na drugo mjesto po vaznosti. Misljenja meriadzera razlicitih razina menadzrnenta. sve osim definiranja poslovne politike.05) i definiranje poslovne politike (rang 3.3. najvaznija aktivnost je "izbor pravih suradnika".2. Nakon toga slijede aktivnosti otprilike podjednakog ranga (razvijanje i osposobljavanje suradnika. ali i povezanosti u zavisnosti ad razine menadimenta. kao sto to pokazuje tablica 6.2. 3.% 36 rang 4 Srednja Menadzerirna najvise razine.4. koji tu aktivnost po vaznosti stavljaju na trece mjesto.73 i 3. i 4.) kao najvaznijih aktivnosti i njegovanja organizacijske kulture (9. cetiri ad tih aktivnosti. mjesto).15.70). Posljednja aktivnost je "njegovanje organizacijske kulture" eiji je rang 4. na odreden nacin.). spadaju i u najvaznije aktivnosti i menadzera "vise srednje" i "srednje" razine menadzmenta.MENTA Kad se radi a vaznosti razlicitih menadzerskih aktivnosti.2.4.

u pravilu. odnosno umijece (za njih 22%). vjestina iii cak umjetnost. 6.254). odnosno iskustvo i praksa. Sto je za njih menadzment? Podatke 0 tome prikazujemo u tabliei 6. Stoga nas je zanimalo sto menadzeri hrvatskih poduzeca misle 0 tome. Obziram da se zene. Misljenja Siupanj opredjerjeoja menaezera (u %) neznalno srednje 54 40 dominanlno 35 80% 70% 60% 50% 40% 30% 35 11 m 3. je vidljivo da je za hrvatske menadzere menadiment vjestina (za njih 44%). gdje se razlikuju i zadaei u odnosu na one na razini top menadzmenta. Misljenja pojedinih menadiera aktivnosti muskarci rang 1 % zene rang Analizirani rnenadzeri u najvecem braju smatraju menadzrnent vjestinom (m = 4. stoga bi se zene menadzeri trebale razlikovati od svojih rnuskih kolega i po rnenadzerskim aktivnostima kojima daju prioritet. desetljecima.254 4. kao bitno karakteristika menadzrnenta. ali iumjetnosti. 44% 34% 58 53 40 2 3 4 5 6 7 95 85 65 1 2 3 38 34 48 36 32 47 4 5 6 7 B 22% 30 29 27 21 razlicitog 8 9 spola 65 30 0 9 o zoanost opredjeljenja o umjelnosl o vjeWna u strukturi ukupnih Slika 6.6. da bi poduzece mogIo opstati u globalnom poslovnom okruzenju. a jos manje pozeljna.16. odnosno urnijecern (m = 2. 0 razlicitirn pozicijama i razinama menadzmenta na kojima se nalaze muski i zenski menadieri obuhvaceni ovim istrazivanjem. razumljivo je da rnenadzment treba sve vise komponenta znanosti. istrazivaci i prakticari menadzrnenta. daje slika 6. pa ijos uvijek. odnosno specificno umijece. To je potpuno razumljivo. razlicit ponder daju nekim od tih karakteristika menadimenta. umjetnosti i vjestine. pa onda i hrvatski menadzeri. Menadzmen! ie: lnanosl Umjelnosl (umijete) Vje~tina Tablica 6.Melladimelll Funkcije menadimenta ski rnenadzeri razlikuju ad muskih kolega je puno veca jasnoca i visoko suglasje 0 vaznosti pojedinih rnenadzerskih aktivnosti. nalaze na nizim razinama menadzrnenta.2.480 ukupni % 34 20% 11 49 1 hrvatskih 23 menadiera 11 76 2. Postotak misljenja slo je /0 menadiment vainosti hrvatskili menadiera menadzera Potpuno suglasje i podudarnost glede vaznosti pojedinih rnenadzerskih aktivnosti izmedu muskih i zenskih menadzera niti je potrebna. vode rasp rave 0 tome je li menadzment znanost. u strukturi ukupnih opredjeljenja hrvatskih menadzera. 0 vaznosti prvih pet menadzerskih aktivnosti. 76 MENADZMENT Znanstvenici. MISWENJA HRVATSKIH MENADZERA 0 TOME STO JE TO Iz slike 6. postoji od kada postoji covjecanstvo. Oa je vjestina.4. zatim znanost (za njih 34%) i umjetnost.503 22 44 10%0% znanost Slika 6. kao sto se u ranijim dijelovima ovog istrazivanja elaboriralo.16.16.5. Dominantno misijenje 0 LJJ umjelnosl menadimentu vje~1ina 0 lome SID je 10 menadiment (1/ % odgovora "dominantno") 90 91 .503. To izrazava i visok postotak odgovora i opcenito mnogo manja rasprsenost odgovora. Ocito je da uspjesan menadzrnent mora sadrzavati i elemente znanosti. Obzirom na slozenost poslovanja u novim uvjetima. odnosno umijeca.17. jer se radi. a rnenadzment kao znanost je navrsio tek nesto vise od sto godina.6. Postotak odabira odgovora sto je to menadzment. tako visoko vrednovana. jer menadzment kao vjestina. spor menadiera Menadzerske aklivnosli % Organiziranje Poslavljanje cllieva lzbor pravih suraunika Deliniranje slralegije KonlroJa Iroskova De!iniranje puslcvne polilike Stvaranje poticaja za suradnike Razvijanje i osposobrjavanje suradnika Njegovanje organizacijske kullure Tablica 6. nije ni malo slucajno. medu tim elementima menadzmenta. a najrnanje umjetnoscu.

spol menadzera niti njihovu skolsku spremu. 40% onih iznad 50 godina i 56% menadzera iznad 60 godina starosti. a vode ljudima. kriju se elementi. predanost poslu. Pojednostavljeno. Bitna i cesto isticana razlika.5. posebno na drustvenim fakultetima.. a drugi su oni kod kojih prevladavaju karakteristike "voda". kao i pomama za Iiteraturom iz menadzmenta. dostupnost svojim Ijudima. razlicite karakteristike rnenadzera i voda. U ovom djelu. Ovi odgovori hrvatskih menadzera. i prava umjetnost i vrhunsko urnijece. DOMINANTNE KARAKTERISTIKE ANALIZlRANIH MENADZERA: MENADZER VS. kao sto se vidi na sIici 6.. 6. nema statisticki znacajnih razlika. umjetnost (urnijece) iii vjestina. dok je takvih iznad 50 godina "sarno" 65%.. nacela. a uspjesan menadzment posebno. Ijubaznost. Starijim generacijama. Kada je rijee 0 tome. za koje je menadzment dominantno umjetnost ili umijece. godine. a iznad 60 godina tek 44%. 35% hrvatskih menadzera koji odgovaraju da je za njih menadzment dominantno "znanost" potvrduju opcepoznatu spoznaju da se u danasnje vrijeme. da rnenadzeri "rade stvari na pravi nacin". VODE Vrlo aktualno pitanje u suvrernenoj znanosti 0 menadzrnentu je pitanje odnosa izmedu rnenadzmenta i vodenja. koji ta znanja u znacajnoj rnjeri posjeduju. a sto je relevantno i promjenom sustava obrazovanja.. dok rnladim menadzerima. koje oni nemaju dovoljno. u kojem se menadzrnent ne da nikada do kraja nauciti. Da je menadzrnent dominantno znanost smatra 33% menadzera do 40 godina starosti. Vodu karakteriziraju sljedece osobine: jasna vizija sto i kako dalje. Tako dobivene globalne rezultate. u vecoj mjeri. orijentacija na buducnost. prikazuje slika 6. 0. istini je odgovor da je menadzrnenr istodobno i znanost (odredena struktura organiziranih znanja. odnosno izmedu menadzera i voda. Da Ii se. Situacija je obrnuta. na ukupne performanse poduzeca. smatraju menadiment vjestinom nego stariji. stvaranje uvjeta za razvoj Ijudi. je da su menadzeri usmjereni na osiguravanje funkcioniranja sustava a vode na uvodenje promjena. iz kojih se regrutira veliki broj hrvatskih rnenadzera.171.020). vjera u sarnoga sebe. 93 . nikada do kraja ne moze nauciti. ne sarno u svijetu... stratesko razmisljanje. najcesce isticana razlikaje da se menadzeri bave stvarima. mora jako puno uciti.18. opcenito.. kako znalei cesto isticu. poticanje ideja suradnika. dok vode "rade prave stvari".. odnosno "organizirano znanje". metoda i dr. modela. gdje bi inace te razlike bilo logicno ocekivati. sposobnost procjene talenata svojih suradnika. na tom podrucju. a starijima se cini da je menadzment viSe znanost.. dok je uspjesan menadzment. po kojima je rnenadzment za njih 76% dorninantno "ejestina" ni malo ne iznenaduje. koje se stjece kroz specijalizirane. koja dijeli analizirane menadzere u dvije kategorije: jedni su oni kod kojih prevladavaju karakteristike "menadzera". odnosno oni su usmjereni na efektivnost. postoji statisticki znacajna povezanost s dobnom skupinom rnenadzera i to u vezi stajalista a menadzmentu kao vjestini (r . i po cemu. Pokazuje se da mladi rnenadzeri. odnosno da se bave efikasnoscu. 0. Medutim. buduci slozeni problemi poslovanja traze i znanstveno relevantne odgovore za rjesavanje tih problema. spremnost na prornjene. moglo bi se reci da razlicite dobne skupine menadzera.--. koje su diplomirale prije 1990.I Menadzment ~-. visoko postavljeni ciljevi. koje su od tih karakteristika blize hrvatskim menadzerima i da li i koliko hrvatski menadzeri u sebi integriraju i neke bitne karakteristike koje se pripisuju vodama? Nudeci u upitniku razlicite karakteristike. menadzment uopce. koja se inace stjece s praksom. da se kod svakog ispitanika gleda10 kojih karakteristika ima vise. uloge i zadaci? Kad se analiziraju razlike izrnedu menadzera i voda. stalno ucenje. tj. koje je dominantno misljenje hrvatskih menadzera 0 menadzrnentu.. jednostavnost. ustrajnost. razlikuju menadzeri od veda? Kakve su im funkcije. 92 Najblizi stvarnosti. 0 prirodi i ulozi rnenadzera i veda. p . odnosno umijeca u menadzrnentu. bar kad se promatraju ekstremi. Otuda i poplava. a to potvrduje i 11 % hrvatskih menadzera. jer se una toe brojnim skolarna menadzmenta.. trazili smo od nasih menadzera da oznace one karakteristike koje bolje opisuju njih i njihova ponasanje. kad se radi 0 misljenju da je rnenadzrnent znanost. nedostaju neka znanja koja su ugradena u nastavne planove i programe tih fakulteta. naglasavaju da je znacajno one sto njima nedostaje: mladima se vise cini da je menadzment vjestina.2. poznavanje samoga sebe. nego i kod nas. sprernnost na rizik. iskrenost u komunikaciji. postenje. iako u blazem obliku. zakinuti. od kojih neke odreduju vode.17. nedostaje menadzersko iskustvo. instrumenata koji olaksavaju rjesavanje menadzerskih problema i uspjesno obavljanje menadzerskog posla) i vjestina (odredeni skup medusobno povezanih vjestina koje se razvijaju u praksi menadzmenta). Taka cak 83% rnenadzera do 40 godina starosti smatra da je menadzment dominantno vjestina. Medutim. Ne zaboravimo kod toga tranziciju u kojoj se Hrvatska nalazi i prijelaz iz jednog sustava odnosa u drugi. sustavne programe obrazovanja u kojem su ani. vjerojatno. ----- Funkcije menadimenta Razlike su jos ocitije ako se izdvoje same oni odgovori koji se opredjeIjuju za ocjenu da je menadzrnent "dominantno" znanost. sposobnost upravljanja konfliktima te spremnost na motiviranje i nagradivanje suradnika. obzirom na razinu menadzmenta. U ovom se istrazivanju zeljelo utvrditi. a neke menadzere. Neke suptilnije analize posebno naglasavaju..

i rezultati ovog istrazivanja. a narocito na razini top menadzrnenta. Detaljnije podatke 0 pojedinirn karakteristikama menadzera i voda daje tablica 6.6% I I I o veeinorn karakieristike menadiera o vecinorn dominantno karakierislike vade menadieri iii vode Slika 6. proizvodnja rezultata (takoder bitna oznaka menadzera koju bira 63% analiziranih menadzera): odredivanje smjera prornjena (karakteristika voda koju istice 63% analiziranih menadzera) i drzanje ljudi na okupu i njihovo usmjeravanje prema cilju (oznaka voda koju bira 62% menadzera iz uzorka). njima najblize karakteristike. vise nego ohrabruju. pa i svakog od njih pojedinacno. obavljanje posla (znacajka menadzera koju bira 37% ispitanika) i optimalno kombiniranje cimbenika proizvodnje (karakteristika menadzera za koje se izjasnilo 38% ispitanika). kao pozeljne karakteristike svakog menadzera. Moglo bi se zakljuciti da se radi 0 optirnalnoj kombinaciji karakteristika vode i rnenadzera.1. Najmanje bliske karakteristike hrvatskih menadzera takoder predstavljaju kombinaciju karakteristika vode i rnenadzera.. provodenje promjena (vazna osobina voda za koju se izjasnilo 37% ispitanika). a priori. postizanje ciljeva (karakteristika menadzera koju bira 92% analiziranih menadzera). _--_ . kako bismo dobili sto kvalitetnije i objektivnije odgovore. ali ipak upucuje na svijest hrvatskih menadzera koji dobro prepoznaju karakteristike vode. To potvrduju tablica 6. Unatoc tome. Oni govore 0 tome da cak kod 55. Premda je pitanje u upitniku bilo formulirano tako da se pitalo svakog rnenadzera "koje su mu menadzerske karakteristike blize". ali sada s naglaskom na osobine rnenadzera koje prevladavaju. KARAKTERISTIKA MENADZERA I VODA NA POJEDINIM RAZINAMA 8 62 MENADZMENTA 51 63 58 93 37 menadiera i vode (u %) Suvremeni poslovni uvjeti i promjene koje su se dogodile u okolini i organizacijama. po njihoonda je redoslijed tih kazinarna. zahtijevaju od svakog rnenadzera da istodobno bude i uspjesan veda.18. sto ne implicira. 6. To znaci da se od menadzera.6% hrvatskih menadzera prevJadavaju karakteristike vode. ovi rezultati sa slike 6.---- TI 44. s blagirn naglaskom na karakteristike voda.FIII1{.7. vainije i prisutnije na najvisim i visim menadzerskim raAko bi odabrali hrvatskim menadzerirna vim izjavama.. metodologija istrazivanja ne omogucuje valjano zakljucivanje 0 tome da li se radi sarno 0 pozeljnim karakteristikama hrvatskih menadzera iIi onim karakteristikama koje stvarno karakteriziraju njihova realno ponasanje u organizaciji.Meuadiment - -_ . To su: polozaj u organizaciji (karakteristika rnenadzera za koju se opredijelilo sarno 7% ispitanika). najpozeljnije iIi. kao i njihovom menadzmentu.4% ___ . Hrvatski menadieri Obzirom da SU u upitniku namjerno bile medusobno pomijesane karakteristike rnenadzera i voda. 39 49 37 42 6 63 rakteristika sljedeci: zadovoJjstvo suradnika (sto je karakteristika voda koju bira 93% analiziranih menadzera). Karakteristike 92.. na svim razinama rnenadzrnenta. da su to i njegove karakteristike. kao sto pokazuje 95 94 . Nazalost. obzirom da su vode rijetke uopce. Karakieristike menadtera Postizanje cilia Oplimalno komtJiniranje eimtJenika proilVodnje PlOcedure i rerulta[i OtJavljanje poslova Savladavanje slozenosli Polozaj U organizaciji PrOilVodnja rezullala Karakieristike voda VQ([enje drugih Omnje Ijudi na okupu i njihovo usmjeravaoje prema ciljevima Inlerakcija menu Ijudima Odredivanje smjera promjena Savladavanje promjena Zadovoljs{vo suradnika Provodenje promjena Tablica 6. ocekuju vodstvene karakteristike i sposobnost vode. za ocekivati je da su karakteristike vode pozeljnije.cije menadimenta 55. To je cak iznad bilo kakvih ocekivanja.13. pa i u hrvatskim prilikama posebno.2.5.. vodenje drugih (karakteristika vezana za vode koju je izabralo 8% ispitanika). potrebnije.8.7.

/ ..19. Cine opravdanom i logicnom pretpostavku da su vodstvene karakteristike. karakteristike rnenadzera su najprisutnije kod menadzera srednje razine.0.. nesto manje na visoj srednjoj razini rnenadzmenta. V mu~karcj :_ zene . To zorno ilustrira slika 6. u odnosu na one kod kojih prevladavaju karakteristike menadzera (58% : 42%).20.165. izrazenije kod zenskih menadzera. apsolutno gledano.8.5. Karakteristike o karaktarislike voda i menadiera 20 10 0 srednia vi~ srednja rnenadtersta razina najviSa o karaklerislike Slika 6. kako se moglo ocekivati.0.. analiza ukupnih razIika i povezanosti. To sto razlike nisu. __ . Karakteristike menadiera 0 karakterislike vode veda i menadiera i razina merradirrrerr/a (1/ %) 6. P .20. 97 . a najmanje na najnizoj razini menadzrnenta (59% : 41 % : 35%). nalaze na nizim menadzerskim pozicijama i razinarna na kojima su manje pozeljne karakteristike vade. nego kod njihovih kolegica (58%). Ilustraciju ovih tvrdnji potkrepIjuje slika 6. opca povezanost te dvije varijable nije. Nezavisna varijabla koja ima izraieniji utjecaj na to da Ii kod hrvatskih menadzera prevladavaju karakteristike menadzera iii vode je skolska sprema.:' . posebno visoka./ 42 Medutim. a to su razlike vezane za spol.-:. Medutim. vjerojatno je "kriva" cinjenica da se zene. Karakteristike II odnosu na razinu menadimeuta (1/ %) .. Stoga se rnoze zakljuciti da su kod hrvatskih menadzera (muskaraca) slabije zastupljene karakteristike vode (55%).20.. ali je statisticki znacajna (c . izrazenije.2. posebno kada znamo da je rnuskih rnenadzera 7.: menadzera spol ( %) obzirom 110 II 70 60 50 40 30 59 59 o karakleristika vona 65 Stika 6. ~----------- Frmkcije menadimenta Dobiveni rezuItati su u korespondenciji s ocekivanjirna..21. tu su obrnuta kretanja.KARAKTERISTIKE MENADZERA [VODA I DRUGE NEZAVISNE VARUABLE Kad se radi 0 drugim nezavisnim varijablama i pretpostavljenim razlikama..' :'.. ne ukazuje na bila kakve znacajne razlike. U kategoriji menadzera najvise obrazovne razine (onih s magisterijem iii doktoratom). . kao i onih vezanih uz pojedine karakteristike menadzera u ovom istrazivanju.. suradnju i drugo. Sva dosadasnja istrazivanja.. uglavnorn. Kada je rijec 0 karakteristikarna menadzera. neke male razlike postoje i uocljiv je vrlo lagani trend povecanja broja zen a rnenadzera kod kojih prevladavaju karakteristike vode.3 puta relativno vise nego zena menadzera na najvisim menadzerskirn pozicijama u Hrvatskoj. vezana uz spol menadzera./ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%10% 0% .' srednia . srednja VMe 35 65 voda i menadiera 41 59 59 41 55 58 V 45 Tablica 6. 19.036). . najvise je onih kod kojih dorniniraju karakteristike vode (69%). Dominanlne karakterislike Menadiera Razina menad~men!a najvi~ Vj~a ciju na ljude.Menadinient --------_. nesto manje kod menadzera vise srednje razine. posebice one vezane uz orijenta96 Kao sto je vidljivo iz slike 6. kako to ilustrira slika 6. a najrnanje na srednjoj razini rnenadzmenta (65% : 59% : 41%). pokazuje se da razlika nema tamo gdje ih je bilo lcgicno za ocekivati. tj./ . a najmanje onih s pretezitim karakteristikarna menadzera (31%).2 . take da su karakteristike vade najprisutnije na najvisoj razini menadzrnenta..

9.017) izmedu dobi menadzera i dirnenzije 7: "proizvodenje rezultata nasuprot provodenju promjena". ono sto karakterizira vode. Funkcije menadimenta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% - 55 52 69 godina. Godine staLa u poduzecu do 2 g: Iz podataka u tabliei 6. Dominantne karakteristike Manad!er Vode . kod kojih su najnaglasenije karakteristike menadzera u odnosu na karakteristike voda (54% : 46%). Male i indikativne razlike javljaju se i kod menadzera razlicitih dobnih skupina. Te razlike ilustrira slika 6. P = 0.11.------------( do 50 g. odnosno karakteristikama menadzrnenta. 31-. 65· 5. To znaci da su stariji menadzeri vise menadzeri nego vade.::. sto je karakteristika i preokupacija rnenadzera. nasuprot "optimalnog kombiniranja Cimbenika proizvodnje".9. javljaju se i obzirom na duzinu radnog staza rnenadzera u poduzecu.. Menadzeri s magisterijem iii doktoratom znanosti. O%~----------.1-15 21 g: 50 79 15.. Interesantne varijacije u pretezito menadzerskim iii vodstvenirn karakteristikama. u kategoriji menadzera ad 31-40 godina najnaglasenije su karakteristike voda u odnosu na karakteristike menadzera (61 % : 39%).22. Podatke 0 tome daje tabliea 6. To potvrduje i statisticki znacajna. tj.9. preko 50 g..-----_. 35 65 IIpoduzecu plako 20 g.O.-----~ SSS i VS VSS vade DRiMR 50% 40% 30% 20% o karaklerislike o karakleris1ike rnenadtera menadiera i voda i skolska sprema (1/ %) Slika 6.10. indicirajuci vjerojatnost da su rnladi menadzeri skloniji karakteristikama vode. 100% 90% 20% 10% 31 BO% 70% 60% 59 46 O%~-----_. 51 49 (u %) Tablica 6. tj. Dok su mladi rnenadzeri usmjereni na "provodenje promjena". Karakteristike 10% Kada se analiziraju razlike po pojedinim dimenzijama._-----_.1-20 g. znatno vise od ostalih. sto je bitna oznaka voda. sto kao karakteristika oznacava menadzersku orijentaciju.1-10 50 g. isticu vaznost ljudi. Karakteristike menadiera i vode i radni slat 98 99 . dobna skupina meradtera D karakleristike Slika 622. 35 .22. za razliku od menadzera starijih od 50 65 35' 2-5 g. rnoze se ocitati globalni trend povecanja orijentacije hrvatskih menadzera na menadzerske karakteristike s povecanjem starosne strukture. ali statisticki znacajna._--_-- __ . 0 g. a posebice sa slike 6.046) izmedu obrazovne razine i orijentacije na "drzanje ljudi na okupu i njihova usmjeravanje prema ciljevirna" (sto je karakteristika vode). P = 0. Dobna struktura Iz tablice 6. Te podatke daje tablica 6.151. menadzeri najvise obrazovne razine. Dominanlne karakieristike Menad!era Vode do 30 g.Menadiment --_-----_.9. stariji menadzeri preferiraju "proizvodnju rezultata". ---_-- . 1 41-50 !l39 43 61 57 menadiera i karakteristike SI i vj~e 54 46 menadiera i voda Tab/ica 6. Ipak. Karakteristike vode 0 i vode karakterislike menaezera na temeljne dobne skupine menadiera II odnosu 42 58 Dollna skupina menadtera . Razlike su jos ocitije ako kao kljucne dobne skupine uzmemo menadzere do 50 godina starosti i one preko 50 godina. negativna povezanost (r :. je vidljivo da ne postoje neke znacajnije razlike u prevladavanju karakteristikama menadzera iii voda kod razlicitih dobnih skupina hrvatskih menadzera.. 10. nego njihovi stariji kolege. onda se uocava mala. 183. povezanost (r = 0.10. iako te razlike nisu statisticki znacajne.

za uspjeh menadzera.Menadiment ----- Funkcije mel1(1dZIJIr!III(I Najvise je menadzera s pretezito rnenadzerskim karakteristikarna (65%) u kategoriji menadzera koji imaju do dvije godine radnag staza u sadasnjem poduzecu. grani ili djelatnosti uspjesan menadzer radi.24. uvijek biti uspjesan. znanja. prvenstveno zato jer je sposoban menadzer. u protivnom. C. menadzeri najvecu vaznost. pa ce jednako uspjesan menadzer biti vise iIi manje uspjesan. Gimbenici koji utje~u na uSjljesnost menaozmenla osobne sposobnosli sposohnosli siluacija suradnlka Siupanj utjecaja nezna1an 1 srednji dominantan m 4. kad to ne bi bilo tako. To potvrduje poznato stajaliste da su sposobni menadzeri puno vazniji za krajnji uspjeh organizacije nego sarna situacija.11.mbenici menadierske 40 Kako je vidljivo iz tablice 6. postavlja se pitanje zasto bi onda uspjesni menadzeri bili tako dobro placeni? Neovisno 0 tome u kojoj kompaniji.815 3. znanja.11. jer se radi 0 menadzerirna koji su jos u fazi adaptiranja i potvrdivanja vlastitih kompetentnosti i sposobnosti (i specificne pravjere).11. menadzerske uspjes101 . . To moze znaciti da hrvatski rnenadzeri jos uvijek posluju u relativno stabilnoj okolini.6. to je sasvim ocekivano i logicno. vjestine i druge osobine samih menadzera. vjestine i druge osobine suradnika eiji posao menadzeri koordiniraju i c) u trecu razliciti aspekti situacije u kojoj menadzeri rukovode. 4. lake na prvi pogled mozda iznenadujuce..23. Za potrebe ovog istrazivanja te se cimbenike uspjesnosti jednostavno nazvalo: "osobne sposobnosti". on ce. u zavisnosti od toga kakve ima suradnike.c::68 5 27 31 49 41 68 46 32 uspjesnosti 39 34 70 60 50 46 3. u pravilu. Pod situacijom razumijevamo sve eimbenike okoline. koja je vee pocela. Prosjecna o spusnbnost prosleena vamost (m) suraenika o osobne sposobnosu cimbenika uspjesnosti ocjena utjecaja pojedinih menadiera Situacija kao cimbenik uspjesnosti rnenadzera je na trecem mjestu po vaznosti. Uspjesan menadzer ce biti u stanju kontrolirati situaciju.333 ukupni % 2 3 5 o siluacija Slika 6. Dobivene rezultate prikazuje tabIica 6. za vlastitu uspjesnost. U osnovi se svi ti cimbenici uspjesnosti men adzera mogu podijeliti u tri skupine: a) u prvu spadaju sposobnosti. a najmanju "situaciji" u kojoj se nalaze. CIMBENICI MENADZERSKE USPJESNOSTI Kad je rijec 0 uspjesnosti rnenadzera treba reci da postoji mnostvo eimbenika koji na to utjecu. Ne manje znacenje. Tablica 6.33 6. Cimbenici s dominantnim utjecajem ITa menadiersku uspjesnost (u % ispitanika) Prosjecnu ocjenu vaznosti pojedinih cimbenika nosti maze se vidjeti na slici 6. drasticno promijeniti. pa ce je trebati sve vise uvazavati. "sposobnosti suradnika" i "situacija" pa se trazilo od menadzera da procijene njihovu vaznost za vlastitu uspjesnost kao menadzera. koja ce se u buducnosti. To je potpuno razumljivo jer. 100 o siluacija o sposoanosti suradnika 30 20 10 o oscbne sposobnnsti a Slika 6. Dakje u kategorijama izmedu 5 i 10 godina i preko 20 godina staza podjednak broj onih kod kojih prevladavaju osobine menadzera iIi vcde. pa su logicno okrenuti "tvrdim" dimenzijama menadzerskog posla i "proizvodnji rezultata".2. dotIe je najvise onih rnenadzera kod kojih dorniniraju vodstvene karakteristike u dobnoj skupini menadzera izmedu 10 i 15 godina staza.23. b) u drugu ukljucujerno sposobnosti.098 (u %) 27 ! -. pridaju "osobnirn sposobnostima". ima i sposobnost njegovih suradnika.

menadzrnenta u vrednovanju vaznosti pojedinih cimbenika koji utjecu na uspjesnost menadzera.935 13 31 3. kako smo vee istakli.792 S sposobnos\i surodnika 48 situacija 43 Napomena: N=neznalno.25. najvaznije njihove osobne sposobnosti. 5=dominantno) Tablica 6.2. 6.2. da Ii su menadzerima na nekim razinama menadzmenta vazniji jedni cimbenici uspjesnosti. tj. treba ipak reel da dobiveni rezultati potvrduju teorijski koncept.---------. za razliku od "vise srednje" i "srednje" razine rnenadzmenta kod kojih je utjecaj situacije 31 %.1.809 2 34 3.13. To se. u odnosu na po 48% menadzera "najvise" i "vise srednje razine"). ali im najvecu tezinu pridaju menadzeri "vise srednje razine". treba istaknuti da medu njirna ne postoji neka veca i statisticki znacajna povezanost. odnosi na cinjenicu da su menadzerima svih 102 O~--------. za njihovu uspjesnost. u kojoj se analiziraju njihovi odgovori obzirom na dominantan utjecaj pojedinih cimbenika uspjesnosti menadzmenta.428 2 48 3. pokazuje se da zene menadzeri vise naglasavaju "osobne sposobnosti" kao cimbenik uspjesnosti.2. izmedu pojedinih razina rnenadzmenta.Menadiment Funkcije meuadimenta Ako u analizu uzmemo sarno one menadzere koji isticu "dominantan utjecaj pojedinih cimbenika uspjesnosti rnenadzmenta" razlike u ocjeni pojedinih cimbenika su izrazenije. Percepcija vaznosti Cimberrika menadierske uspjesnosti i spol menadzera (u %) 37 39 61 4. lako se radi 0 relativno malim razlikama. D=dominantno. cimbenika menadierske uspjesnosti i menadierska razina (u %) 80 70 60 50 40 30 20 10 Menadzeri svih razina menadzmenta "osobne sposobnosti" percipiraju najvainijim cimbenikom uspjesnosti. kao sto to pokazuje slika 6.174 31 3. Menadzeri srednje razine rnenadzmenta znatno nize ocjenjuju vaznost "sposobnosti suradnika" (39% ih drii da taj cimbenik irna dominantan utjecaj.13.274 2 46 3.304 1 48 3. S=srednle.6. Kad se radi 0 misljenju menadzera 0 utjecaju pojedinih skupina cimbenika na njihovu uspjesnost.870 1 35 3. Cimbenici menadlerske uspjesnosti osobne sposabnosli Siupanl uljecaja najvi~ vi~srednia srednja S 0 m lako u ejelini promatrano nema.24.000 48 39 3. Detaljnije podatke 0 tome pokazuje tablica 6. a isto tako nesto nizim ocjenjuju i utjecaj "situacije". timbenici menadierske uspje~nosli osobne sposobnosti sposobnosti suradnika siluacija Spot meradzera muskarci N 1 S 35 48 43 6 24 N 0 m 64 4.500 54 44 3. od kojih 73% smatra da taj cimbenik irna dominantan utjecaj. "situacija" ima najmanji utjecaj.207 35 zene 0 m 21 77 4.065 30 utjecaj Tablica 6. Bilo bi za ocekivati da situacija. CIMBENICI MENADZERSKE USPJESNOSTI I SPOL MENADZERA Postavija se pitanje da Ii postoje neke razlike izmedu menadzera razlicitih razina. bude jos naglasenija kod rnenadzera najvise razine menadzrnenta. ali ipak situacija ima najveci utjecaj na menadzere najvise razine menadzmenta (35%).12. za razliku od njihovih muskih kolega. (1 =neznatno. Cjelovite podatke s tim u vezi pokazuje tablica 6. statisticki znacajne razlike u percepciji cimbenika koji utjecu na rnenadzersku uspjesnost obzirom na spol. 6.25.522 "m"=prosjecni Razlike izmedu muskih i zenskih menadzera ilustrira slika 6. u odnosu na ostale cimbenike uspjesnosti. kao cimbenik uspjesnosti. u prosudbi vaznosti pojedinih Cimbenika menadzerske uspjesnosti. Kod svih razina menadzmenta. a menadzerima nekih drugih razina menadzrnenta neki drugi cimbenici uspjesnosti? Kada je rijec 0 takvom istrazivanju treba reci da ne postoje neki pravilni trendovi koji bi govorili 0 promjeni percepcije vaznosti nekog cimbenika s povecanjern iii snizavanjern rnenadzerske razine. u prvom redu. za razliku od 65% menadzera "najvise" i 61 % menadzera "srednje razine".12.833 42 25 3. Percepcija dominantnog uljecaja cimbenika uspjesnosti j spoi menadiera (II %) 103 . CIMBENICI MENADZERSKE USPJESNOSTI I RAZINE MENADZMENTA razina.6. a donekle i razinu rnenadzmenta.260 27 S 26 51 42 m N 0 73 4.-------~ situacija sposohnnstl suradnika D mu~karcj o iene osobne sposobnosli Stika 6. Percepcija vainosti N 0 4 22 S 35 0 m N 65 4. ali kvalitativna analiza pokazuje interesantne i znakovite trendove vezane uz spol i dob.

267 52 3. Cini se da mladi menadzeri.14. sto je najnize u odnosu na sve druge kategorije i prosjek svih menadzera iz uzorka istrazivanja. na najvisim razinama menadzrnenta. Na temelju njih je plauzibilno pretpostaviti da zene. U svrhu analize podijeljeni su analizirani menadieri u dvije dobne kategorije: do 40 i preko 40 godina starosti.333 uspjesnosti 69 4. kojima zbog nedovoljnog iskustva treba pornoc suradnika.2.984 (11%) 5 27 52 47 Tablica 6. Postavlja se pitanje interpretacije ovih podataka prema kojima. a nesto nize ocjenjuju "osobne sposobnosti" (65%) koje.-_ . po svom utjecaju na uspjesnost.366 2. za razliku od onih mladih (izrnedu 31-40 godina). vise od svojih rnuskih kolega. s povecanjern starosne dobi menadzera. 78% tih menadzera istice dominantan utjecaj osobnih sposobnosti.. Te podatke je moguce interpretirati na taj nacin da se radi 0 zrelirn menadzerima (izrnedu 41-50 godina). koji su u najboljoj iivotnoj dobi i koji su dovoljno "stari" da najvise vjeruju u svoje "osobne sposobnosti". rnoguce su i drukcije interpretacije dobivenih rezultata. Cimbenici menadzerske i dob menadiera od 41-50 godina starosti 43 %. Po naglasku vaznosti i utjecaja "sposobnosti suradnika" istice se kategorija menadzera od 31 do 40 godina starosti. Kad se radi a utjecaju situacije. kojima treba puno vise dokazivanja i evidentnih sposobnosti da bi napredovale do menadzerske pozicije. ostaju dominantan cimbenik utjecaja na uspjesnost. dok starijim menadzerima to u tolikoj mjeri nije potrebno..758 5 27 65 4. logicno pridaju vece znacenje svojim sposobnostima za uspjesnost njih kao menadzera te im se i situacija. Medutim. neke interesantne i indikativne razlike ipak postoje. kako je vidljivo na slici 6. odnosno oni do 40 godina starosti.933 43 3. pridaju nesto vise vaznosti u vlastitoj menadzerskoj uspjesnosti "situaciji" u kojoj se nalaze. logicno je da je njihova uspjesnost u vecoj mjeri uvjetovana situacijom. koji su vise individualci pa im suradnici "ni ne trebaju". kao najvainije za svoju rnenadzersku uspjesnost. a u kategoriji ad 51-60 godine starosti sarno 39%. Takvih je u dobnoj kategoriji 104 105 . odnosno zene menadzeri.6_3. moguca je i drukcija interpretacija po kojoj mladi rnenadzeri imaju manje iskustva pa se u vecoj mjeri oslanjaju na suradnike. Najmanju vaznost utjecaju okoline pridaje kategorija menadzera izmedu 41 i 50 godina starosti koja je inace najbrojnija jer eini 42% ukupnog uzorka. kojima je "zbog zamora materijala" takoder ta pomoc potrebna. --- Muskarci.. pada znacaj "sposobnosti suradnika". kao i onirn starijim (izmedu 51-60 godina). Kod menadzera dobne skupine preko 40 godina starosti te vrijednosti su: 43% : 26% : 69%. Iz prezentiranih podataka mogu se prepoznati neki interesantni trendovi.25. neovisno 0 tome. Buduci muskarci zauzimaju dominantno kljucne rnenadzerske funkcije. za razliku od starijih menadzera.14. Menadzeri izmedu 41 i 50 godina starosti najvise od svih naglasavaju vaznost "osobnih sposobnosti". koje su u vezi s razinarna menadimenta na kojima se nalaze muskarci. starosli N 2 preko 40 g. starosti m N 1 S 33 43 30 0 S 30 0 43 26 m 3. 6. za razliku ad zena koje. U toj kategoriji sarno 16% menadzera smatra utjecaj situacije dominantnim za vlastitu uspjesnost. u kojoj 60% rnenadzera drzi "sposobnosti suradnika" presudno vaznim (s dominantnim utjecajem) za vlastitu menadzersku uspjesnost. pa uvidaju znacaj "vaznosti suradnika". Te podatke ilustrira tablica 6. mladi rnenadzeri percipiraju njenu ulogu vainijom od starijih menadzera. CIMBENICI MENADZERSKE USPJE~NOSTI I DOB MENADZERA lako se ni ovdje ne pokazuje velika i statisticki znacajna povezanost izmedu dobi. za razliku od 66% rnenadzera u dobi od 31 do 40 godina starosti iIi "sarno" 51 % onih u dobi od 51 do 60 godina. vaznijim eimbenikom svoje uspjesnosti smatraju "sposobnosti svojih suradnika" (52%) i "situacije" (43%) u kojima se nalaze. Gimbenici menadferske uspjesnosti osobne sposobnosli sposobnosli suradnika siluacija do 40 g. Medutim.Menadzment ----- Fuukcije meuadimenta --. cini mnogo manje vazna nego muskim menadierima. naglasavaju "vlastite sposobnosti". 43% rnenadzera do 40 godina starosti i sarno 26% onih iznad 40 godina starosti smatraju utjecaj "situacije" dominantnim za vlastitu uspjesnost. _. s 60% (kod menadzera izmedu 31 i 40 godina starosti) na 39% (kod menadzera izmedu 51 i 60 godina starosti)? Razlog tome maze biti u cinjenici da su mladi rnenadzeri skloniji timskom radu. kao cimbenikom okoline organizacije. odnosno starosti rnenadzera i valoriziranja pojedinih cimbenika menadzerske uspjesnosti. Te razlike se cine ne sarno zanirnljivirn nego i znakovitim.

J Kast F. Prema drugom izvoru.. Rukovodioci najvise razine (Top level Managers).E. 6. oznacavaju njihov polozaj u organizacijskoj hijerarhiji. Koontz. Iako je pravilo u suvrernenoj organizaciji poduzeca da njegova organizacijska struktura bude u sto vecoj mjeri decentralizirana. Starije rukovodstvo (Senior Management). Broj razina rnenadzrnenta u nekorn poduzeeu ovisi 0 mnogobrojnim cimbenicima organizacije. McGraw·Hill Publishing. koji se vezu uz pojedine menadzerske razine.' Managemellt Enzyklopiidie. fl. I 2 107 . kao i da irna sto manje razina menadzrnenta. 2.A System IIlId Contigency Approach. New York. Prema Management Enzyklopadie. 273. 2. sir. srednji menadzment kao koordinacijska ili takticka razina menadzmenta i najniza razina menadzmenta. 3. odnosno 0 cetiri razine menadzrnenta: Te su razine: 1. odnosno 0 "dubini" iIi "visini" organizacije. 0 stupnju centralizacije odnosno decentraIizacije u poduzecu. Dok uobicajeni nazivi vrhovni. 2. Rukovodstvo najvise razine (Top Management). Srednje rukovodstvo i 3. McGraw-Hill. Vrhovno rukovodstvo. Verlag Modeme lndustrie. 7.7. 110. Poslovodni kadar.' moguce je govoriti 0 cetiri stupnja u hijerarhiji poduzeca.' moguce je govoriti a tri osnovne razine menadzmenta ito: 1. u svakom je pcduzecu rnoguce govoriti 0 nekoJiko razina menadzmenta. Tako se vrhovni menadzment iIi najvisa razina menadzrnenta ponekad oznacava i kao institucionalna iii strateska razina rnenadzmenta. str. Prva razina nadzornika (First level supervisors). srednji i nlzi menadzrnent. CampaIIY. Rukovodioci srednje razine (Middle level Managers) i 3. Visi srednji rukovodioci (Upper Middle Management) i 4.1.. Nizi srednji rukovodioci (Lower Middle Management). RAZINE MENADZMENTA KLJUCNE RAZINE MENADZMENTA Organizacijska struktura svakog pcduzeca je viserazinska. 1971. Rosenzweig: Oranization and mallagemellf . ipak.. Fifth Edition. H Weihrich: Essentials of Managemen). da se sve razine rnenadzrnenta mogu grupirati u tri osnovne kategorije ito: 1. 0 vrsti organizacijske strukture poduzeca. sir. J. s vecirn iii manjim brojem razina menadzmenta. 1990. E. MiinciJCI1. a preciznije i izravnije odreduju sadrzaj i temeljne odrednice njihovog posla. Vierte Band. moguci su i drugi nazivi za te razine menadzrnenta. da bi organizacija bila "plica" i "prohodnija". New York. kao operativna razina. 1z navedenog se moze zakljuciti.

Aktivnosti menadzera na pojedinim bismo prikazati kao na slici 7. po svim organizacijskim razinama. str. organiziranja i kontrole). organiziranje. medutim. menadzer zona (Zone Managers). koji ce posvetiti nekirn poslovima. menadzeri distrikta (District Managers). Inc. Second Edition. str.sey. C. cit. ell. 9.10 ORGANIZACIJSKA HIJERARHIJA nadzmenta. organiziranje i kontrola. Koontz. svaki menadzer obavlja sve cetiri menadzerske funkcije.. na njihovoj razini me- Vrhovno rukovodslvo Srednje rukevodslvo Nize rukovodslvo Stika 7. Harper and Row." Mogli bismo ovako nizati i druge klasifikacije uloga. Massie: Essentiales of Management. odnosno rnenadzeri na toj razini morali bi izvrsiti svoje uloge. U rukovodstvo najnize razine (nadzornike) ubrajamo: nadzornike (Supervisors) i rnenadzere ureda (Office Managers). S D. obzirom da se u svirn tim klasifikacijama isticu tri bitne uloge rnenadzera. Sales: Desiglling Oq:unizuliolls. pod 1. glavnog i izvrsnog direktora (Chief Executive Officer . New Yer. jer je ocito da se pojedine razine menadzmenta upravo moraju razlikovati po tome koje su im od tih funkcija kljucne. Boston etc. odnosno funkcijama. f. odnosno kontrolu. R.. IRWIN." b) postavljanje ciljeva. Burr Ridge etc . 171.. mogli MENADZERI SREDNJE RAZINE PRVA RAZINA MENADZMENT A NADZORNICI Slika 7. S. str. J. o~zirom na postotak od ukupnog vremena.9 razinama menadzrnenta. odnosno funkcija menadiera. Robey. vee prvenstveno zbog razlicitih uloga koje su svojstvene.. sir. 108 109 . Premeaux: Management and Oq:mrizaliOIl(l1 Behawior. glavnog operativnog direktora (Chief Opereting Officer COO) i potpredsjednika (Vicepresident). menadzeri ogranka (Branch Managers) i nadzornici. pod J. kao sto su: planiranje organiziranje i kontrola. Vrijeme utroseno za obavljanje na IIkllPIlO . kontroliranje. Albert M. • Joseph L.: MallagemclII. vodenje i kontrola. 1971. A. planiranje. tj. menadzere podrucja (Area Managers).. Gordon. Allyn and Bacon. potpredsjednik.CEO). 1990. str. Prentice Hall. ito: planiranje. Sharplin. Fourth Ediriorr. Neovisno 0 tome 0 kojoj menadzerskoj razini je rijec. Weihrich: op.. Te se uloge ne bi smjele pornijesati. cit. H. predsjednika iii direktora kompanije (President). smatramo da to nije potrebno. vodenje i kontrola. planiranje. u literaturi se najcesce navode sljedece funkcije rnenadzera: a) planiranje. Struktura radnog vretnena menadzera Struktura radnog vremena menadzera pojedinih razina menadzrnenta ~i~ce r~zlicita. 6. str. • Managemenl Ellzyklopiidie: op. 366. Razlika medu njima je u tome.1. 7 Managemenl Enzyk/opiidie: op. organiziranje. menadzeri ce sve vise vremena "trositi" na organiziranje. izgradnja kolektiva. pod 2. Kolicinu vremena koju rnenadzeri trose za obavljanje pojedinih menadzerskih funkcija na pojedinim organizacijskim razinama menadzmenta. Medu mnogobrojnim ulogama rnenadzera. Kliedoun F.2. 350. sir. Razlikovanje pojedinih razina menadzrnenta nije znacajno same sa stajalista hijerarhije.2. a to su: planiranje. New York. afirmacijom menadzmenta i menadzera iskristaliziraIe su se cetiri rnenadzerske funkcije.' c) donosenje odluka. Englewood Clrffs. organiziranje.. odnosa nadredenosti i podredenosti. 292. menadierskih funkcija II odnosu raspoloiivo vrijenre menadiera JD H.. svaka razina menadzmenta. U novije vrijeme. odnosno namijenjene pojedinim razinama menadimenta.. menadzere tvornica (Plant Managers) i menadzere odjela (Department Managers). znacajne ili vazne.. A. U srednje rukovodstvo ubrajamo: direktore divizija (Division Director). Iduci od vrha prema dnu piramide. 6.. tj." Hijerarhija naziva za pojedine razine rnenadzmenta u jednoj kompaniji rnoze izgledati i ovako:' predsjednik. R W Mondy. komuniciranje i usmjeravanje. a koje marginalne. organiziranje i kontrola. Sa stajalista ovog dijela rada valjalo bi utvrditi koja je uloga pojedinih razina menadzmenta u obavljanju ovih funkcija (planiranja. dajemo na slici 7. koliko vremena za pojedinu od tih funkcija trose rnenadzeri na pojedinoj organizacijskoj razini rnenadzmenta. • Mescon M. 1994.Menadiment Planiranje Organiziranje Konlrola Razine meJladtmenla U vrhovno rukovodstvo ili top management ubrajamo: predsjedavajureg upravnog odbora (Chairmen of the Board). 1985.

a njena orijentacija mora biti dugorocna. July -August. Khedouti F. JJ Androll E. Long ROllge PlanniVol. Alben M. R. Sliatplin. primjerenija menadzeru koji djeluje u suvremenim uvjetima. kao sto to pokazuje slika 7. Harper and Row. Osnovni razlog je u tome sto su njihove kompanije postale organizacijski nesposobne u pronalazenju slozenih strategija kao odgovora na stanje okoline u kojoj kompanija djeluje. pored toga sto se razlikuju po vremenu koje trose za obavljanje pojedinih menadzerskih funkeija.1. A. Prcmeaux: op. R Gordon. Sir. U Graham Tumer: Inside Europes Giani Companies: Olivetti Goes Bear-huting.). 19. kako istice Andrall E. 96. u odnosu na prethodnu sliku (7. ali veoma kompleksne. Harvard Business Rcl'. pod 4. cit. R.11 CILJEVI Vrhovni menadtmem Korporacijski ciljevi 7... najniza razina menadzmenta najveci dio vremena trosi na poslove vodenja. a jos manje na kontrolu i vodenje. W. kao i sireg raspona odgovornosti rnenadzera najvise razine. odnosno direktor poduzeca. GOrdOIl. IJ J. J. Prije svih ostalih u poduzecu. Sto se tice odnosa pojedinih rnenadzerskih funkeija i pojedinih organizaeijskih razina.Menadiment Razine meuadimenta Na sliei 7.. prema pojedinim organizacijskim razinarna. VRHOVNO RUKOVODSTVO (Top MANAGEMENT) Najvisa razina menadzrnenta. Elserino Piol. sir. Odlucivanje se zasniva najvecim dijelom na prosudbi i intuiciji.. pod J5. govoreci 0 Karlu de Benedettiju kao spasitelju od propasti "Olivettija". pianiranja i kontroie.. na slid 7. A medu kljucne zadatke svakog generalnog rnenadzera. 1989. A. Aktivnosti i procesi. cdnosno nadzornicki stupanj menadzmenta (poslovodni kadar) ima vrlo specificne obveze i odgovornosti. Njegov posao je da razrnislja i planira buducnost. Najnizi.3.. Oni su odgovorni za upravljanje nad cijeiom kompanijom. Ne1V York.Sir: 138 ." Vrhovni menadzeri (Top level Managers). Pearsall: op.3.2. kao i menadzeri na tim razinama. Nasuprot njima. dok je najniza razina menadzmenta zaduzena za utvrdivanje ciljeva i zadataka pojedinih radnih grupa. To je razina na kojoj se formulira strategija. ciljevi i politike za ostvarivanje tih ciljeva.1. S. Bartlett. ima najvecu odgovornost. gube kontrolu nad svojom kompanijom.." moraju irnati stratesku viziju za svaki posao." Jedan je ad najvaznijih zadataka generalnog rnenadzera postavljanje ciljeva organizacije. u mnogim danasnjirn vodetim kompanijama. dugorocni planovi. generalni menadzeri. str. Menadzeri razlicitih razina menadzrnenta.. vrhovno rukovodstvo mora irnati stratesku viziju za svaki posao.96. 16 Da bi se takve situacije izbjegJe.2. cit. Predsjednik kompanije. utjecajima i prornjenama iz okoline. July-Augusl. 1990. 9. sir. Najni2a razina menad1menla Slika 7. oni su i najbolje placeni menadzeri u kompaniji. cit. npr. /6 Christopher A. Uskladenost ciljeva po pojedinim razilloma menadzmenta Razlicite razine menadzrnenta. IIg. J 10. Premeaux: op.. zatirn organizacije. Pearson. S. 110 HI . 2. 510·511. Ta razina menadzmenta mora vidjeti "veliku sliku". Sumamra Ghoshai: Matrif Management: No: a Structure. 95.. najvise raspolozivog vremena trose na organiziranje. npr. Vrhovno je rukovodstvo stalno ukljuceno u formuliranje strategije poduzeca. razlikuju se i po ciljevima koje utvrduju na pojedinim razinama menadzmenta. nesto manje na planiranje.: Monagcment. 17." Upravo zbog visokog stupnja odgovornosti. je uocljivo da menadzeri najvise organizaeijske razine. nasuprot ostalim razinama menadzmenta.izvrsni potpredsjednik za strategiju i razvoj u "Olivettiju" navodi: "Benedetti je uvijek jedan korak ispred mene.clI'. Taka je. . na ovoj razini menadzmenta tesko se mogu programirati. Na najvisirn razinama rnenadzmenta naiaze se vrhovni menadzeri koji Sll najvisi izvrsni rnenadzeri II poduzecu. a moj je da te njegove zamisli sprovodim u Menadlinent srednje razine djela". iii kako se jos naziva. sir. MOlldy. No. Odluke su vrhovnog rukovodstva. 1986. a menadzment srednje razine za utvrdivanje ciljeva pojedinih poslovnih funkcija. usmjerena na trazenje optimalnih i cjelovitih rjesenja u buducnosti i osiguravanje provodenja promjena koje odgovaraju na izazove i promjene u okolini." menadzeri koji su nize oa hijerarhijskoj Ijestvici mogu preciznije odrediti probleme nego vrhovni rukovodioci (Top Managers). a Frame of Mind. R W Mondy. Mescon M. Pearsoll: Six Basics for General Managers. pritiscima. Tako. R. 17 Andrall E. malobrojne. u odnosu na druge razine menadzmenta. pod 4. strategijska razina povezuje organizaciju s okolinom u kojoj predstavlja organizaciju i osigurava joj podrsku. imaju razlicite uloge. 1985" II •2 sir.. S tim u vezi. Sharplin. vrhovni menadzment zaduzen za donosenje korporacijskih ciljeva.1. Harvard Business Review. cini nam se daje struktura menadzerskih funkeija. Strategijska razina rnenadzmenta izlozena je najvecoj neizvjesnosti.

O. Diverzifikacijom proizvodnje i divizionalizacijom organizacijske strukture poduzeca. nego mjesto generalnog direktora." osnivaca "Sonya". str. 1987. sir. /11988 . Beck and Elizabetlr A. Albert M. a koju naziva "informacijski baHugo Uyterhoeven: General Managers ilJ the Middle. izravna su posljedica. za potrebe ovog rada zadovoIjit cemo se. !O Rod l¥i/is: Wlrar 's hnppening 10 Americas middle Marragers?. 24. na sastanke i druge forme interpersonalnih odnosa. 0 organizaciji.2. A iskustva u sportu pokazuju da je najteze biti trener koji je ujedno i igrac. 511. September .. pod 12." Neka ispitivanja pokazuju da direktori visih razina trose i do 80% vremena na komuniciranje. izgradnja organizacije i nadgledanje poslovanja.. Znanja koja su bila poznata u vezi s funkcijom vrhovnog rnenadzrnenta. lanuary. n Andrall E. J.Drucker21u svojoj viziji dolazece organizacije. svako poduzece ima i vrh i dno. !J Hugo Uytethoeven: op. naglo je porasla potreba za rnenadzerima srednje razine menadzmenta. 0 konkurenciji. odnosno rnenadzeri najvise razine menadzmenta bit ce to uspjesniji ukoliko su naucili da istinski slusaju sto njihovi suradnici mis1e 0 poslu. Hofmann: Japans Mallagemelll richtet die Untemehmenskultur auf dCII Market. oslobodi ih se i nadi nekoga tko ima. Harvard Business Review. 94. cit. cit. u vezi s tom kategorijom menadzera. dok srednja razina menadzmenta ima vise potkategorija. 136." 7.1. 2D Edward L. . identifikaciju problema. Menadzeri srednje razine su istovremeno i stratezi i izvrsioci. i to gotovo svaku vecer. osobito naglaseno posljednja tri desetljeca. br.6. Medutim. Odredeno ohrabrenje." Menadzeri srednje razine rnoraju biti u stanju uspjesno odigrati sve tri uloge i brzo se prebaciti s jedne na drugu. Menadzeri na srednjoj razini menadzmenta imaju trostruku ulogU:2~i podredenih. potpredsjednik GE je izrazio sljedecim rljecima: "Ako tvoji suradnici nernaju dobre ideje. uglavnom mladim ljudima.October. 269. je razina interpretacije dugorocnih ciljeva i njihove pretvorbe u konkretne. cit. Ali kada imas dobre Ijude budi vraski siguran da slusas one sto govore"." To se. 45. Menadzeri srednje hijerarhijske razine.z6 puno teie popuniti mjesta rnenadzera srednje razine menadzrnenta.. iii kako se jos naziva takticka razina.. provoditi i s njima raspravljati i po nekoliko sati. Pearson: op.. odnosno slicno kao u sportu. Business Horizons. 0 strategiji poduzeca. mora nositi "tri sesira". Marrngeml. str. pod 15. Lawrence Bossidy. i 5/. postavljanje slrategije poduzeca. Jalluary . iniciranje i prijedloge rjesenja. Drucker: Tire Comirrg of rile Nell' Organization. pa je lako odrediti najvisu i najnizu razinu menadzmenta. cit.'Jrl Review. Management Zeitsclrri{r. usmjerena na oblikovanje unutarnjih podsistema i optimalno funkcioniranje organizacije. odnosno rjesavanjem problema oskudnosti menadzera te razine pruza P. ]J Peter F. lovodnog kadra. Beck: The Mallagers Open Door ami rile ComnlllllicaliOIl Climate. Sir.. u prvom redu. Orijentirana je na koordiniranje razlicitih organizacijskih jedinica i integriranje unutarnjih aktivnosti. pod 23. rasporedivanje sredstava (alokacija resursa). kako istice H. 10. Tu potrebu za slusanjem drugih. 137. nisu se mogla mehanicki primijeniti i na menadzere srednje razine rnenadzmenta. pod 15. cit. zajednickirn nazivom rnenadzeri srednje razine menadzmenta. Zbog togaje danas. Zurich.. znanja i informacija za operativnu razinu. koji su odgovorni za odredenu poslovnu jedinicu.. Ova razina rnenadzmenta ima integracijsku funkciju. 0 drugim ljudima i tome slicno. sir. sir. odnosi na komuniciranje sa sebi neposredno podredenim. Polozaj i uloga menadzera na srednjoj razini menadzmenta su specificni. !J Hugo Uytej'lloe~crr: op. Zbog toga je i uloga rnenadzera na srednjoj razini menadzrnenta posebno odgovorna i teska. Menadzeri srednje razine menadzrnenta nisu tako homogeni kao ave dvije prethodne kategorije menadzera." divizijskog oblika organizacijske strukture poduzeca.). To je kljucna menadzerska razina. No. 1T HirgclJ H. to ni teorija i praksa menadzmenta nije. Nairne. Koliko je vazan kontakt pretpostavljenih i njihovih podredenih. sir. Khedouri F. za sve te kategorije. koji se nalazi izmedu vrhovnog rukovodstva i pos. i ravnopravnih kolega i nadredenih menadzera. kroz dugi niz godina. u najvecoj rnjeri.. Analizom je utvrdeno da vrhovni menadzeri (top executives) obicno trose dane. menadzer na srednjoj razini menadzrnenta. Mescon M. Harvord Business Rcvie».. odnosno osnovicu piramide.: op. str: 137·138. kako istice Rod Wilis. U odnosu na svoje sefove oni su podredeni. Na taj nacin.Meuadiment Razine ~~ ---~--------- mClwdtmelira isti autor ubraja: IS oblikovanje radne okoline. 1986. 100·101. oni su i treneri i igraci. Uyterhoeven. koji je znao sa svojim rukovodiocima na nizoj razini.February. najbolje ocrtava primjer Akio Morita. specificne ciljeve i zadatke organizacijskih jedinica. razvijanje rnenadzera na nizirn razinama u organizaciji (obucavanje). str. SREDNJE RUKOVODSTVO (MIDDLE MANAGEMENT) Srednja razina menadzmenta. Obzirom da je divizionalizacija organizacije zahvatila SAD i nesto poslije Europu.46. 1989. Vrhovni rnenadzeri.. Andrali E.. odnosno kornuniciranja. Na toj organizacijskoj i menadzerskoj razini transformira se neizvjesnost okoline u ekonomskotehnicku racionalnost. Ona osigurava input materijala. a prema drugim menadierima na srednjoj razini menadzmenta obicno se odnose kao ravnopravne kolege. 6. pod 23. Pearson: op. Levine: prema: Charles E. Poslove na ovoj razini menadzmenta obavlja srednje rukovodstvo iii Middle Management. obavljajuci poslove rnenadzmenta. tako brzo. str. V 112 113 . Prema svojim radnim timovima odnose se kao nadredeni. mogla odgovoriti na sva pitanja vezana za menadzere srednje razine. 57 (1988.

"cisto" srednja i ana blize "dnu".1. vrernenskoj perspektivi. stupnju neizvjesnosti. obveze i odgovornosti. Ta razina menadzmenta ima. prema P. 1/1988. Harvard Business Review. Hall. zapocinje utvrdivanjem broja razina menadzmenta u analiziranom uzorku poduzeca. 115 114 .D. iz toga proizlazi da ce najveci broj menadzera u poduzecu obnasati upravo nadzornicku funkciju. jer ce postojati puno manje pozicija srednje razine menadzmen ta. razlicitih menadzerskih razina. Tomngion.2.. Za razliku od ostalih razina menadzrnenta. op. sir. Danas su nadzornici neka vrsta "amortizera" izmedu viseg rukovodstva. vrstu i broj rnenadzera i druge relevantne aspekte organizacije i menadzmenta. 7.Menadiment Razille menadimenta zirana organizacija". tako da nisu rijetka poduzeca s pet.Druckeru. lako se posao menadzera. njenu "visinu". Harvard Business Review. 137· /38. zina menadzrnenta. rasponu kontrole (iIi rasponu rukovodenja). s tocno odredenim zadacima. kratkorocna perspektiva. happening roAmericas middle Mallagers?. u ovorn dijelu istrazivanja. specificne poslove. sindikata i radnika.. pa vrlo lako uocavaju probleme. Aktivnosti i procesi na toj razini menadzmenta mogu se programirati. Najcesci broj razina menadzrnenta u analiziranim poduzecima je 3 iii 4. New York.. koji obavljaju odredene operativne poslove. 7. menadzeri najnize razine menadzmenta su u mogucnosti najpreciznije odrediti probleme s kojima se suocava poduzece. 2J Bitan aspekt analize menadzmenta su razine menadfrnenta. 1989. kao to smo vidjeli. Drucker: Tire Comillg of tire New Organizalioll. sir: People and Organization. REZULTATI ISTRAZIVANJA RAZINA MENADZMENTA 7. Weiglrtman. oni se ne mogu svrstati iskIjuCivo ni na jednu stranu. glavna im je uloga primati i ublazavati (P. Ovakvoj organizaciji nije potreban centralno voden rad. Broj razina menadimenta u analiziranim poduzecima (Ii %) 21 45. odnosu prema okolini. BROJ RAZINA MENADZMENTA Ova analiza. Peter F. tako da se cesto javljaju tri "srednje razine": ana blize vrhu iii "visa srednja". odnosno nizern menadzrnentu ili "niza srednja". Nju odreduju "dnevne" aktivnosti potrebne za kontinuiranu i efikasnu proizvodnju iIi pruzanje usluga. Prell tice- . iako 27% anketiranih (22% + 5%) istice da u njihovim poduzecima ima 5 iii vise razina menadzmenta.4. nacinu odlucivanja i vrstama odluka koje donose. J. i 51. U pravilu se tri osnovne razine menadzrnenta u praksi rasclanjuju u vise podrazina. January. 136. 1989. Rad u toj organizaciji. pod 23. koje se razlikuju po svojoj poslovnoj filozofiji. I poput svih amortizera. One ukazuju na vertikalnu diferenciranost i dubinu organizacije. 36. drasticno ce se smanjiti. bit ce vecinorn timski.1. kao sta srno u teorijskom dijelu objasnili. pod 23. br. 1997.3.46. Situaciju u pogledu braja razina rnenadzmenta pokazuje slika 7. Tu razinu karakterizira: mali utjecaj vanjske okoline. 2J Hugo Uyterhoeven: 2> Hugo Uyterhoeven: '" Rod Wilis: Wlral's SIr.2. usmjerenost na optirnalizaciju proizvodnje. ani to mogu najlakse postici zato sto izravno nadgledaju radnike. 24.). 5% 9% 31% 33% General Mallagers ill lire Middle. Najcesce se diferencira srednja razina. ~.. ManagcmCIII Review. Obzirom da se nadzornici nalaze izmedu radnika i rukovodstva ("pravog menadzrnenta"). Drucker.. medu kojima dominiraju operativni zadaci. o dvije Dtri o celiri III pet 1M vise od pel Slika 7. Sir. cit. poslovnoj i rnenadzerskoj orijentaciji. operativna razina usmjerena je na realizaciju neposrednih zadataka i ciljeva. kolicini i vrsti autoriteta i ovlasti i drugim aspektima menadzrnenta. 137. September .. sir.Octoop.4. veca zatvorenost. Obzirom da se organizacijska piramida siri. a potrebe za Ijudima koji mogu samo savjetovati i koordinirati. POSLOVODNO OSOBWE (FIRST LEVEL SUPERVISORS) Najniza razina rnenadzmenta. Napredak u vodece kadrove bit ce izuzetak. iIi kako se jos naziva." Identificiranje i elaboriranje triju temeljnih razina rnenadzmenta ne iskljucuje postojanje vise rnenadzerskih razina u konkretnim poduzecirna. 1987. zadacima. Kad se radi 0 razinama menadzmenta obicno se. cit. sest pa i vise raHugo Ilyterhoeven: ber. K Johns: Effeclive Management. kolicini i prirodi informacija.. sto se sve vise spustarno prema nizim razinama u organizaciji. sastoji ad istih funkcija on je u osnovi potpuno razlicit i postavlja drukcije zahtjeve i kriterije uspjesnosti. sir. Na najnizoj razini rnenadzmenta nalazi se poslovcdni kadar koji je u neposrednom kontaktu s izvrsiocima. diferenciraju tri terneljne razine.

a na nizim razinama menadzmenta "siri" rasponi kontrole to ce. a posebno na najvisoj razini.2. starije od 50 godina. iii drukcije receno. na odredeni nacin. s vecim brojem menadzerskih razina. njenu horizontalnu slozenost. imaju 5 i vise razina menadzmenta. raspon kontrole. 35% poduzeca koja imaju tisucu i vise zaposlenih. 1I pogledu broja razine menadzmenta.Ono sto je bilo logicno za ocekivati je to da ce u vecim poduzecirna organizacijska struktura biti "dublja". sto ih cesto cini rigidnijim i inertnijim u odnosu na mala poduzeca. tj. u prosjeku. s istim brojem zaposlenih. Sirina raspona kontrole. odnosno "dubinu" organizacije. narocito onih na srednjoj razini rnenadzmenta. Sto je poduzece vece. jer su starija poduzeca (74% analiziranih pcduzeca stara su 20 i vise godina. .000). dok je 80% poduzeca s 2001-5000 zaposlenih. odnosno visine menadzerske piramide iIi dubine organizacije (r = 0.006). fraktalna iIi cluster organizacija. odnosno raspon rukovodenja jedno je od bitnih pitanja u izgradnji organizacijske strukture poduzeca kao i strukture menadzmenta. Situacija u pogledu raspona kontrole. Nasuprot tome. u tim je poduzecirna "siri" raspon kontrole. biti "dublja". a raspon kontrole "uzi" da ce tada organizacijska struktura poduzeca. P = 0. organizacijska struktura poduzeca. najizravnije utjece na "visinu". na bilo kojoj razini menadzmenta. ce biti plica i s manjim brojem rnenadzerskih razina. potpuno je razumljivo da ako je broj tih suradnika manji.Menadiment "i' ' -. statisticki je znacajno povezan s velicinom poduzeca. postoji statisticki znacajna povezanost izmedu velicine poduzeca i broja razina menadzmenta. ako je raspon kontrole siri. U vecim poduzecima. ima i vise razina mcnadzmenta. organizacijska struktura biti dublja i s vecirn brojem razina menadzrnenta. sto bi se moglo objasniti na dva nacina. s istim brojern zaposlenih. 93% poduzeca do 200 zaposlenih ima 2 iii 3 menadzerske razine.60% poduzeca s 1001 do 2000 zaposlenih starije je od 20 godina. tako da se u poduzecima s preko 1000 zaposlenih eesee javlja 5 i vise razina menadzmenta. a samo 13% poduzeca do tisucu zaposlenih ima isto toliko razina menadzmenta. Broj neposredno IiIl o 6 do 10 suratlnika pre~o 10 suradnika menadieru (u %) osoba jednom Raspon kontrole. Trendovi u suvremenim poduzecima pokazuju da su velika poduzeca svjesna te opasnosti i potrebe vece fleksibilnosti i brzeg reagiranja na izazove okoline pa U opcem trendu "downsizinga" radikalno srnanjuju broj menadzerskih razina. tj. prernda to nije bilo logicno za ocekivati. promatranom kroz broj zaposlenih (r = 0. To su. uz neke uobicajene raspone kontrole koji su pretpostavljeni na najvisim i 117 .200. pa ce organizacija s sirirn rasponom kontrole biti horizontalno slozenija od one s UZiill rasponom kontrole. kao i 92% pcduzeca s preko 5000 zaposlenih. Medutim. s manje menadzerskih razina. p = 0. sto ih maze einiti fleksibilnijim i "prohodnijim" . 116 7_2. u pravilu. utjece i na "sirinu" organizacije. Razine menadimenta Kao sto je logicno ocekivati.000).5.006) ukazuje na to da starija poduzeca imaju vise razina rnenadzmenta. obzirom da je broj razina menadzrnenta odreden brojem zaposlenih i pozeljnorn sirinom raspona kontrole (rukovodenja). odnosno s vecirn brojem razina menadzrnenta. Obzirom da se raspon kontrole definira kao braj neposredno odgovornih suradriika (podredenih) jednom menadzeru. pa i onda kada se u organizacijsku strukturu poduzeca "ugraduju" organizacijski elementi kao sto je procesna. Ipak se cini plauzibilnim zakljuciti da je velicina poduzeca glavni razlog veceg broja rnenadzerskih razina. i veca poduzeca. a 53% preko 50 godina) u pravilu. uz povecanje broja zaposlenih u poduzecu. Znacajna povezanost izrnedu starosti poduzeca i broja menadzerskih razina (r = 0. Raspon kontrole. To potvrduje i relativno visoka i izrazito statisticki znacajna korelacija izrnedu starosti i velicine poduzeca (r = 0. na vertikalnu diferencijaciju u organizaciji. ne samo u pravilu manja.368. Buduci je jos klasicna teorija organizacije spoznala da su na visim fazinarna menadzmenta pozeljni "uzi''. Prvo. odreduje i "sirinu" organizacije.5. Takvi su rezultati.263 P = 0. u analiziranom uzorku poduzeca i rnenadzera. a time i menadzera. tako da se u starijim poduzecirna reflektira utjecaj velicine poduzeca. nego i modernije organizirana. kao i obratno. u korelaciji s brojem zaposlenih i ocekivani. RASPON KONTROLE (RUKOVODENJA) Raspon kontrole. 4% 29% o do 2 suradnika D 3 do 5 suradnika odgovornih Slika 7. Drugi razlog moze biti pretpostavka da su rnlada poduzeca. yeti broj zaposlenih odgovara za svoj rad jednom rnenadzeru. poduzeca s petsto i vise zaposlenih. pokazuje slika 7.201 P = 0. odnosno na horizontalnu diferencijaciju poslova u poduzecu.

1. a najmanji (20%) na srednjoj razini rnenadzmentao Te trendove zorno pokazuje slika 7. srednja ViS3 sradnia najvisa Razina menadzmenla Najvi§a Visa srednja Srednja Ukupno % Tablica 7.. da je najveci postotak rnenadzera najvise razine menadzrnenta. su logicni i ocekivani. --. Raspon kontrole i razine menadimenta (II %) Iako. snifavanjern menadzerske razine povecava se braj menadzera koji smatraju svoj raspon kontrole premalenirn.6. pojedinacno.7. kada je rijec 0 relativno uzim rasponima kontrole (od 6-10 suradnika) oni bi trebali biti prisutniji. na visim razinama menadzrnenta. na srednjoj razini menadzmenta takvih je cak 59% menadzera.7.1. tj. Cjelovite podatke 0 tome prikazuje tablica 7. sto je iteorijski utemeljeno. vecina menadzera smatra da je za njih postojeci raspon kontrale optimalan. _--- Razine melladimellJa najnizim razinama menadzmenta.. Bilo bi za ocekivati.'1. tj.6..~--~--~ o 6-10 suradnika razna menadimenl o pIeko 10 suradnika 9 22 31 21 66 Slika 7. __ . kao sto to pokazuje tablica 7. dok bi siri rasponi kontrole (preko 10 suradnika) trebali biti dominantniji na nizim razinarna menadzmenta. ali kvalitativna analiza pokazuje trend opadanja sirine raspona kontrole s porastom menadzerske razine. u vecoj mjeri.2. uz 118 raspona kontrole pojedinih razina menadimenta Kako je vidljivo iz tablice 7. 7. Ono sto u ovim podacima iznenaduje. Misljenja o premalen menadiera 0 o cplirnalen rasponu kontrole 40 30 20 10 U dominantnom misljenju (67%) a optimalnosti postojeceg raspona kontrole. 119 ..2. 12% 67% 21% o prevelik Stika 7. kod tih uzih raspona kontrole (do 2 suradnika i od 3-5 suradnika) uap· ce nije moguce prepoznati logicnost dobivenih rezultata. Tu bi trebala biti izrazitija diferencijacija u korist menadzera najvise razine menadzmenta. 70.' '". Njihova misljenja se prikazuju na slici 7.'Menatliment -----~ .. prema rezultatima istrazivanja.-~~~----~~~--~~~~~--~ 60 50 59 Kada je rijec a percepciji analiziranih rnenadzera 0 adekvatnosti postojeceg raspona kontrole na njihovoj razini rnenadzmenta. U rasponu kontrole od 6-10 suradnika uocava se obrnuta tendencija. Percepcije Ocjena raspona konlrole prevellk 13 12 11 12 prernalen oplimalan 78 ukupno % 100 100 100 100 o+-~~~---. kada se radi 0 sirini raspona kontrole na pojedinim razinama menadzmenta. vidljiv je trend njihovog povecanja sa snizavanjern razine rnenadzmenta pa. Medutim.---- ! . pomaknut prema uzim rasponima kontrole.6. a smanjuje se broj onih koji ga drze optimalnim.2._._. 8tOu ovom istrazivanju nije potvrdeno. MISLJENJA MENADZERA 0 RASPONIMA KONTROLE 59 51 4 Tablica 7.-. postoje i neke indikativne razlike obzirorn na rnenadzersku razinu. je relativno visok postotak rnenadzera najvise razine menadzrnenta s ovako sirokim rasponima kontrote.1. dok je na najvisoj razini menadzmenta 44% rnenadzera s tim rasponom kontrole. da je najveci postotak menadzera s tim rasponom kontrole na najvisoj razini menadzmenta (39%).2.-. Razina meradzmenta Najvisa Visa srednia SIednja Ukupno % Bmj neposrednih suradnika do2 4 2 8 3-5 13 18 13 16 6·10 39 29 20 29 preko 10 ukupno % 100 100 100 100 44 51 prethodno komentirana ocekivana kretanja. Medutirn. najveci broj menadzera svih razina ima preko 10 izravno odgovornih suradnika.-- .~--~--~-.2.. ali i u cjelini promatrano. povezanost nije statisticki znacajna. Sirilla raspona kontrole i razine menadimenta (1/ %) 56 67 Trendovi koje vidimo na slici 7.

CIMBENICI KOJI UTJECU NA RASPON KONTROLE Stupanj vainosli Cimbenici koji utjetu na raspon konlrole Znanja i sposebnosti suradnika Jasno delegiranje ovlasli na suradnike puno i n2jvi~e srednle maloi najmanje o broj dnevnih Il'ID ~ o o znanja i sposobnos!i suradnika jasno de!eg iranje ovlasti na suradnike STika 7.ocekivain se da ce menadzeri najvise razine menadzrnenta u vecern postotku izjasniti da im je njihov raspon kontrole prevelik.686 2. svi se oni krecu.8.15 i 3. analizirani menadzeri najrnanje vaznirn Cimbenikom smatraju "braj dnevnih kontakata izrnedu rnenadzera i suradnika".3.631 3.101 % ukupne vainosli Na~in i mogucnosl komuniciranja sa suradnici ma Broj dnevnih konlakata izmMu managera i suradnika Bazina menadzmenla Napomena: "rn' je proslecna vrijednoslljestvice na kojoj 1 oznatava "najmanje va1no" a 5 ·'najvainije". dob i razina menadzrnenta. 7.867 2.. Naravno. Kako je vidljivo iz tablice 7..9. Nairne.2.. kada je rijec 0 sve vecern broju menadzera. znanja i sposobnosti suradnika (podredenih). smatra da je njihov raspon kontrole "optimalan". na skali vaznosti od 1-5. obzirom na razine menadzmenta na kojima se nalaze..9. kao i na slici 7. na nizirn razinama menadzrnenta..2. -----. 58 59 31 15 47 21 26 25 12 14 21 15 44 73 39 24 24 19 13 20 Tablica 7. dotle je potpuno neocekivano da tako velik postotak menadzera najvise razine menadzmenta (78%). Mifljellja menadiera lIa 0 optimalnosti raspoJJo kontrole obzirom o menadiersku razinu (II %) 2 prosjeena vainost (m) konlakala izrredu menadzera i suradnika nacln i mogutnOSli karruniclranja sa suradnicima razina rnenadfmenta vainest (/11) pojedinih 3 4 Polazeci od strukture rnenadzera obuhvacenih istrazivanjern. Trend vezan uz percepeiju 0 optimalnosti raspona kontrole zorno ilustrira slika 7. koji smatraju da je njihov raspon kontrole "premalen". da se iz tih brojki vidi relativno veta vaznost jednog iii jed nih od nekih drugih cimbenika. Kakva je vaznost i utjecaj tih cimbenika.3. 90 SO 70 60 50 40 30 20 78 o srednja razna o viSa srednja razina o najviSa razina 10 o Slika 7.3. Prosjecne cimbeniko koji utjecu na raspon kontro!e m 3.8.69. a najvaznijim "jasno delegiranje ovlasti na suradnike".--_~----------- Razine menadimenta Dok je jedan od tih trendova optimalan.154 3.8. kao i kada se pogledaju i prosjecne oejene vaznosti pojedinog cimbenika dane na slici 7. pa ce se u nastavku to analizirati. pokazuje se da je naglasak na pojedioe cimbenike statisticki znacajno povezan s nekim individualnirn karakteristikarna menadzera kao sto su spol. po misljenju analiziranih menadzera. razina rnenadzrnenta. To je vidljivo i kad se analiziraju postoei onih menadiera koji smatraju neki Cimbenik jake vaznim ili najvainijim. bilo bi za ocekivati upravo obmute rezultate nego kako to pokazuje slika 7. a imajuci u vidu dominantan raspon kontrole (preko 10 suradnika). sposobnost deIegiranja ovlasti na suradnike i drugo. Raspon kontrole ovisi 0 nizu cimbenika.. u odnosu na nezavisne varijable istrazivanja. vrsta i intenzitet komunikacija sa suradnicima. pozeljan i ocekivan.9. moze se zakljuciti da na sirinu raspona kontrole utjecu svi naprijed navedeni cimbenici.Menodiment . bez nekog izrazitog favorita. izmedu 2.3. 121 . Ti cirnbenici su slozenost poslova. pokazuje tablica 7. Percepcija vainosti clmbenika 120 0 kojinia ovisi raspon kontrole (u %) Iz podataka u tablici 7. U analizi percepeije hrvatskih menadzera 0 vaznosti razlicitih cimbenika i njihovom utjecaju na raspon kontrole. a sarno ih 13% misli da je on "prevelik" _Buduci se vidjelo da cak 44% menadzera najvise razine menadzmenta ima raspon kontrole vee od lfl.2.

=. Postotak menadzera 26 14 51 drie 44 razticitit. Na trecem mjestu po vaznosti je "razina menadzmenta" (46% : 44% : 51%). P 0.4. i "najvainije 'j 123 .5.4. . promatrano kroz ocjene "jako vazno" iIi "najvaznije".033). ipak menadzeri svih razina rnenadzmenta najvise vrednuju upravo "znanja i sposobnosti suradnika" (66% : 54% : 63%).Menadiment --------- - ------ ~---- Razine menadimenta Analiza cdnosa percepcije menadzera 0 vaznosti navedenih cimbenika koji utjecu na raspon kontrole i razine menadimenta pokazuje izraieniju i statisticki znacajnu razliku sarno u procjeni vainosti "znanja i sposobnosti suradnika". odnosno "najvainiji". i vi~e 89 33 44 56 47 Jasno delegiranje ovlasti na suradnike NaCin i moqumost komuniciranja sa suradnicima Broj dnevnih konlakala i2mMu menad~era i suradnisa suradnika "jako vainim iii najvainijim. sto je potpuno razumljivo jer razina menadzmenta bitno utjece na sirinu raspona kontrole. postoji izrazita razlika izmedu menadzera razlicitih razina u pracjeni utjecaja "znanja i sposobnosti suradnika" na raspon kontrole. kvalitativna analiza pokazuje i druge interesantne i vazne razlike i trendove. 61 g. Postotak menadzera utjecaj "znanja i sposobnosti razlicitil: razina menadimenta koji ocjenjuje Znanja i sposobnosli suradnika do 30 g. 51·60 54 60 25 61 g. Ovdje ce se paznja koncentrirati sarno na prikaz rezultata vezanih uz misljenje da je neki cimbenik "jako vazan". ali se manje razlike javljaju i na drugim cimbe- I i I I nicima i njihovom redoslijedu vaznosti. i'imbelJikolll 55 30 zn raspon kontrole 36 9 12 21 11 Razina menadzmenla 44 vainosti pojadinih 45 cimbenika 50 39 55 Una toe tome sto postoje velike razlike II vrednovanju "znanja i sposobnosti suradnika" izmedu menadzera pojedinih razina rnenadzrnenta 122 Tablica 7. Ukupno vrednovanje vaznosti razlicitih cimbenika.002). Medutim.: t· ': I'. odnosno statisticki znacajna povezanost izmedu razine menadzmenta i vrednovanja tog cirnbenika (r 0. =. 33 89 33 0 Oobna skupina menadlera 31-40g_ 41-50 g.r: / 70 (j 1. Jasno delegiranje ovlasli na suradnike Nafin i mequenost komuniciranja sa suradnicirna Broj dnevnih konlak31a izmMu meradzera i suradnika Razina menadzmema Tablica 7.11. razina koji pojedin« {imbellike za odredeu raspon kontrole jako vainim iii najvainijim Kako je vidljivo iz podataka u tablici 7. Razina menadzmenla Cimb~n ici koji ulje~u na raspon konrole Znanja I sposobnos!i suradnika najvi~ 70 66 27 13 46 vi~ srednja 59 54 35 16 srednja 45 63 I I I (70% : 59% : 45%). =. Vidi tablicu 7.249. =. 5 najvaznije) dobiju se slicne razlike koje ilustrira slika 7. o srednja razina o najvi~ D visa srednja razina razlna " U pracjeni vaznosti pojedinih cimbenika i njihovog utjecaja na sirinu raspona kontrale pojavljuje se statisticki znacajna povezanost spoia i dobi menadzera s nekim od ovih cimbenika. P 0. Cimbenici koji uljecu na raspon konlrole Slika 7. Procjena za raspon kontrole i dob menadiera ~r % odgovora "jako vaino . za rnenadzere razlicitih dobnih skupina. Prosjecna vainosl "znanja i sposobnosti snradnika" i razina menadimenta 70 60 50 40 30 20 10 45 ~~-- .169. prosietra vainesl (m) o srednja razina o najvisa razina o vi~a srednja razina Slika 7. Dob iii starost menadzera pokazuje znacajan utjecaj na percepciju menadzera 0 vaznosti "znanja i sposobnosti suradnika" za raspon kontrole (r 0. sto iIustrira slika 7. J J.10.. =. pokazuje tablica 7. Kad se promatra prosjecna vaznost "znanja i sposobnosti suradnika" (1 najrnanje vazno.10.5.4. I . =..

da polazeci od mladih prema starijim dobnim skupinama. i rnuskarci. kao i kod drugih nezavisnih varijabli. i problem vrste odluka koje se oa njima donose. 124 Analizom podataka u tablici 7. Drukcije receno.004). u kontekstu opceg razmatranja naziva i sadrzaja rnenadzerskog posla na razlicitim razinama. Razlika je sarno u tome sto su za muske men adzere "znanja i sposobnosti suradnika" na prvorn mjestu (64%). smatraju "znanja i sposobnosti suradnika" te "jasno delegiranje ovlasti na suradnike". razlika je statisticki znacajna. Nairne. 0. kada se promatraju pO razlicitim dobnim skupinama. kojemu vaznost raste. radi se 0 Ijudima sa sve vecirn i vecim iskustvom. kao i zene rnenadzeri najvaznijirn cimbenicima. imaju suprotna kretanja? Misljenja smo da je potpuno Iogicno i ocekivano. Vazllosr pojedinih 45 17 cimbenika za raspOIl kontrole i spol menadiera do 30 31-40 41-50 dobna skupina 51·60 61 i vise o manja i sposobnosli suradnika 0 jasno delegiranje ovlasli na suradnike suradnika" Stika 7. koji su imali prilike nauciti delegirati.12. I ovdje. a koje zene smatraju manje vaznim. Te trendove ilustrira slika 7. VRSTE ODLUKA I VRUEME KOJE MENADZERl TROSE NA NJIHOVU PRlPREMU I DONOSENJE Na pocetku izlaganja ove teme 0 menadzerskim razioama istaknut je.. pa tom cimbeniku pridaju manji znacaj. dok "nacin i rnogucnosti komuniciranja" drze manje vaznim od svojih rnuskih kolega.·r·' Mell(ldzlJlelll I i ---------------- Razine menadimenta Najvece razlike s izrazitim i pravilnim trendovima povecanja iii opadanja vaznosti pojedinog cimbenika. Dobna skupina menadzera Cimbenici koji uljetu na rasoon kontrole Znanja i sposobnosli suradni!<a Jake i najva. takoder se javljaju razlike u njihovoj ocjeni iako one nisu uvijek statisticki znacajne. i "jasno delegiranje ovlasti na suradnike" kojernu vaznost opada s porastom zivotne dobi. Te podatke prikazuje tablica 7. u velikoj mjeri.222. vise naglasavaju vaznost "jasnog delegiranja ovlasti na suradnike".3. Menadzeri sredoje razine menadzmenta trebali bi biti usmjereni na takticke odlu125 ..znije MuSkarci Srednje va1no Malo iii Jako i najvainije 54 64 Zene Srednje vaZno 32 Malo iii nevafuo 89 89 nevazno 23 18 40 69 38 61 60 50 Jasno delegiranje ovlasli na suradnike Na~in i mogutnosl komuniciranja sa suradnicima 60 57 34 17 17 25 14 7 29 24 7 7 26 14 22 9 50 54 84 43 40 30 20 10 0 33 33 Broj dnevnih konlakata izmecu rnenadtera i suradnika Razina menadimenla Tablica 7. za sirinu raspona kontrole. jer se menadzeri iz starijih dobnih skupina. Kada je rijec 0 "broju dnevnih kontakata" koje imaju sa suradnicima. P . Jedan se odnosi na rnlade menadzere. raste broj menadzera koji smatraju "znanje i sposobnost suradnika" sve vaznijim cimbenikom za utvrdivanje optimalnog raspona kontrole. 100 90 80 70 Kada se radi 0 percepciji menadzera 0 vaznosti pojedinih cimbenika i njihovom utjecaju na raspon rukovodenja. 7. na njih trose najvise svoga vremena. za razliku ad starijih rnenadzera. S druge pak strane. Drugo. tumacenje ove bi podatke komentira10 neocekivanima. mogu se objasniti na dva nacina. odreden i znanjima i sposobnostima njihovih suradnika. pak. koji utjecu na sirinu u rasponu kontrole. nalaze na visim razinama menadzmenta. pa tom cimbeniku pridaju velik ponder. javljaju se na cimbenicima "znanja i sposobnosti suradnika".6. koji jos uvijek nisu naucili delegirati. obrnuti trendovi koji se mogu primijeniti kod cimbenika "jasno delegiranje vlasti na suradnike". koji su kroz zivot i praksu spoznali da je njihov uspjeh.6. u pravilu. s porastom dobi. Teorijski i empirijski utemeljena pretpostavka je da su menadzeri najvise razine menadzrnenta usmjereni pretezno na strategijske odluke ida. gdje je delegiranje izuzetno vazno za njihovo uspjesno vodenje kompanije. a za zene rnenadzere na prvom mjestu je "jasno delegiranje ovlasti na suradnike" (takoder 64%).6. postoji statisticki znacajna povezanost izmedu spola i vaznosti koja se pridaje intenzitetu "dnevnih kontakata" u odredivanju raspona kontrole (c = 0.2. rnoze se zakljuciti da zene menadzeri. u prosjeku. J 2. Percepcija vainosti "znanja i sposobnosti i "jasnog delegiranja ovlasti lIa suradnike" i dob menadiera (0/0) Postavlja se pitanje zasto ta dva najvaznija cimbenika za sirinu raspona kontrole. konzekventno tome.

takoder presudno vazne za uspjesnost poduzeca. veliki problemi.2. umanjuje fleksibilnost i pogubno djeluje na konkurentsku sposobnost jer otkIanja mogucnost bavljenja "pravim stvarirna" i problemima pa i njihovo stvarno i pravovremeno uocavanje. u strukturi ukupnog vremena koje menadzeri trose na odlucivanje. Vrijeme koje menadieri trose na razlicite vrste odluka ( u %) Kao sto je iz podataka u tablici 7. 17% svih menadzera obuhvacenih istrazivanjem trosi 70% svog vremena na operativne odluke. a imajuci u vidu broj menadzera obuhvacenih istrazivanjem na "najvisoj" i "visoj srednjoj" razini menadzrnenta. bilo je Iogicno za ocekivati da u strukturi vremena utrosenog za odlucivanje dominiraju strategijske i takticke cdluke. ove podatke cini jos nepovoljnijim.13. Na pripremu i donosenje operativnih i rutinskih odluka. VIste odtuka Strategijske odluke Tak\ifke odluke OperaliVlle odluke Poslolak vremena do10 % 36 15-25 % I o strategijske trose odluke D takticke od luke vrsta odluka D It operalivne odluke % ukupnog preko 50 % 10 vremena 30-50 % 36 Slika 7. kojima se analizirani menadzeri najvise bave.8. Dobivene rezultate prikazuje tablica 7. mad a dijelom sazete. bi10 bi za ocekivati znatno veci postotak vremena koji se trosi na pripremu i donosenje strategijskih odluka. 127 . pa je onda logicno i ocekivati da ani najvise svog vremena trose na takticke odluke. kao i mogucnosti i sanse razvoja. najmanje bave. Pri tome ne treba smetnuti s uma da 75% uzorka Cine kljucni menadzeri analiziranih poduzeca. To. naravno. kad se tako malo vremena trosi za strategijsko odlucivanje? Da Ii menadzeri u Hrvatskoj uopce donose strategijske odluke? Kaleva je buducnost hrvatskih poduzeca.1. pa i cjelokupna gospodarska buducnost Hrvatske. Kako ovo istrazivanje obuhvaca najvisu. 7. Cjelovite.7. trose i najvise svog vremena.7.13. RAzINE MENADZMENTA I VRSTE ODWKA Kao sto se moglo i ocekivati. kada njeni rnenadzeri tako malo vremena trose na donosenje strategijskih odluka? 64% analiziranih rnenadzera na pripremu i donosenje taktickih odluka trosi izmedu 30% i 50% vremena za odlucivanje. Relativni udio pojedinih 11(1 njihova vremenu koje menadzeri (II 7 13 18 24 21 64 30 5 36 27 31 pripremu i donosenje %) 42 Tablica 7. ti su podaci nesumnjiv indikator visoke centralizacije odlucivanja i nespremnosti iii mazda nesposobnosti delegiranja ovlasti na nize razine menadzmenta. u takvoj situaciji postoji opasnost da se od drveca ne vidi surna. dotle cak 36% rnenadzera trosi preko 50% svog vremena za donosenje operativnih odluka. ocito. blokira sposobnost dobrog funkcioniranja kompanije. vidljivo. obuhvacen ovim istrazivanjem. Samo 10% menadzera obuhvacenih ovim istrazivanjern. Sljedece po utrosenom vremenu su takticke odluke (31 %). postoji statisticki znacajna povezanost izmedu razine rnenadzmenta i vremena koje menadzeri trose na pripremu i donosenje pojedinih vrsta odluka. Jednostavno.7. jer na tako visok postotak menadzera visoke i najvise razine menadzmenta (75%). dobiju se podaci koje pokazuje slika 7. trosi preko 50% vrernena odlucivanja na pripremu i donosenje strategijskih odluka. visu srednju i srednju razinu menadzrnenta. a od sitnih rutinskih problema da se ne uoce stvarni. usporava neophodnu brzinu reagiranja na poslovna dogadanja i prableme.Menadiment ··1 Razine menadzmenta ke. odnosno menadzeri "najvise" i "vise srednje razine". a ne skromnih 27%. Polazeci od naprijed izlozenih podataka postavlja se pitanje tko onda uopce donosi strategijske odluke u hrvatskim poduzecirna. 36% menadzera im posvecuje samo do 10% vremena. rezultate prikazuje tablica 7. a 35% menadzera na ove odluke trosi vise od 60% vremena. a sarno 25% su menadzeri "srednje" razine. trose sarno 27% svog vremena za odlucivanje. dok se menadzeri nize razine menadzmenta bave operativnim poslovima i donose operativne odluke. a same 3% svih menadzera na taleve odluke trosi 70% vremena. Kako raste postotak vrernena koje se trosi na donosenje operativnih odluka tako raste i ukupno utroseno vrijeme za donosenje tih odluka. tj. a na posljednjem mjestu su strategijske odluke na koje menadzeri. sa strategijskim odlukama se analizirani menadzeri. To. Kad se promatra razlicitost odluka koje se donose. one koja je blize "vrhu" poduzeca. I dok 13% menadzera trosi 10% vremena za donosenje operativnih odluka.3. tim vise. lake tome rnoze biti uzrok u vecern broju cimbenika. 126 Iz ove sIike se rnoze lako zakljuciti da se analizirani menadzeri previse bave operativnim i rutinskim odlukama jer na njih trose cak 42% svog vremena.

.. Kod taktickih odluka. 0 c::> <t> 20 2 29 37 49 24 48 '" 42 69 31 '" '" '" "" ~ '> :::> g .. Statisticki znacajna povezanost (c = 0. "* C> . 0. Naime...253.14.i'. P = 0.a Najvi~ Razina menadzmerua Vi~ srednja on Razine melladimclrla "* '" '" . dotle se na srednjoj razini menadzmenta na te odluke trosi 51 % vremena. uz razinu menadzmenta.... misljenjima i ocjenama analiziranih menadzera.ar.. koje se na njih trosi. menadzeri trose 32%. je vidljivo da. ne ukazuju na statisticki znacajnu povezanost.. obzirom na razinu menadzmenta. jer se radi 0 odlukama koje su smjestene izmedu strategijskih i operativnih odluka." "') i Menadimeut --~"----Vrijeme ulresenn za pripremu i dono~enje odlu1r.. '" -ea '. dok je takvih medu muskim menadzerirna 129 I ovdje se pokazuje da su. 9 7 31 28 32 40 82 40 18 13 58 31 '" '" ~ = ~ :::> <> <= 4 2 51 20 29 51 siti jos vise vrernena za ovu vrstu odluka. bilo je za ocekivati daleko "strmiji" rast strategijskih odluka. Na tim razinama menadzrnenta.. odnosno izdiferencirane. svejedno bi vrijeme koje se trosi na strategijske odluke. menadzeri svih razina menadzmenta.. lzmedu vrernena koje menadzeri trose na strategijske odluke i "spola" postoji statisticki znacajna povezanost (c = 0.14.. od srednje prema najvisoj razini menadzmenta. koja govori 0 tome da se rnuskarci menadzeri. Kad se ude Il detaljniju analizu pokazuje se da 54% zensklh menadzera trosi svega do 10% svoga vremena na pripremu i donosenje strategijskih odluka. ona odrazava ocekivane trendove.--------. ipak premali utrosak vrernena koje trose rnenadzeri najvise razine menadzrnenta za donosenje strategijskih odluka? 33% vremena... pitanje nije Ii to. Normalno je da te odluke.. na najvisoj razini rnenadzmenta. .. Struktura razina rnenadtmenta [J laktieke odluke 0 sirategijske odluke vremena koje menadieri trose na razlicite razlicitlh razina menadzmenta vrste odluka Prornatrajuci ovu sliku u cjelini. te razlike bi trebale biti naglasenije.001). Drugo je. sada.. In N -0 <> u.003). Tablica 7.. pol azeci od lijeve strane ove slike prema desnoj. Tako postoje statisticki znacajne razlike u vremenu koje trose muski i zenski rnenadzeri na priprernu i donosenje svih vrsta odluka.. unatoc ocekivanim trendovirna.~. Razlike vezane uz strukturu ukupnog vremena koje rnenadzeri trose na pripremu i donosenje razlicitih vrsta odluka. vise bave strategijskim odlukama nego zene. Doknajvisa razina rnenadzmenta na operativne odluke trosi 37% svogvremena. tj. postoji statisticki znacajna povezanost kod strategijskih odluka (c = 0. VRSTA ODLUKA I DRUGE NEZAVISNE VARUABLE spol i dob menadzera one varijable koje najcesce uzrokuju razlike Il percepcijama.> 0 C> "" "* '" '" "C . smanjuje se postotak vremena koje menadzeri nizih razina trose za tu vrstu odluka. kod kojih vrijeme. '. P = 0. takticke odluke bi trebale biti pretezno u domeni vise srednje i srednje razine menadzmenta. lake se radi 0 ocekivanim trendovima. '" ~ '> ..g 46 37 43 . na razlicitirn razinama menadzrnenta. Dobivene rezultate prikazuje tablica 7." :. trebali bi biti dominantna preokupacija najvise razine menadzmenta. medutim nedovoljno naglasene.§ 33 3D §_ '" . P ... Nairne. ipak se cini nedovoljnim i ispod ocekivanja. pokazuje slika 7. Unatoc tim trendovima.-'.9. 7. = "* '. trebalo biti u najvecoj mjeri utroseno na donosenje strategijskih odluka.. "C Srednja '" b C> "0 Sirategijske odluke Takti~ke odluke Operalivne odluke 35 61 29 '" .:-. previse svog vremena posvecuju operativnim odlukama.212. kada se radi a razlicitim vrstarna odluka i vremenu koje rnenadzeri razlicitih razina trose na njihovu pripremu i donosenje.8.:. I '_'~~ 1 ! 1 51 1 29 10 .2. O~-------. Vrijeme utroseno za pripremu i donosenje ( II odluka na razlicitim razinamn menadzmenta %) 60 50 40 30 20 Iz podataka u tabliei 7. razlike koje postoje.. jer bi se na srednjoj razini rnenadzmenta trebalo tro128 I ~'~:'.3. odnosno 29% svog vremena za donosenje taktickih odluka. ali i vise srednje razine menadzmenta.. kao i pad operativnih odluka.218. a posebice vrhovne. nisu jako izdiferencirane. Unatoc tome sto u pripremi strategijskih odluka mogu sudjelovati i nize razine menadzmenta. a visa srednja 40%.'. znacajno raste snizavanjem menadzerske razine. To znaci da menadzeri na visirn razinama menadzrnenta trose vise vremena na pripremu i donosenje strategijskih odluka i obrnuto. priprema. a narocito donosenje strategijskih odluka. opadanjem razine menadzmenta.-------~ srednja vi~ srednja najvj~ o operativne odluke Stika 7.8. kao sto bi i na najvisoj razini rnenadzmenta bilo za ocekivati manji postotak utrosenog vremena za donosenje operativnih odluka. Naime.004) javlja se opet kod operativnih i rutinskih odluka. koIiko trose menadzeri najvise razine rnenadzmenta za donosenje strategijskih odluka..2.

a muskarci na visirn.. obzirom na starost menadzera? Rezultati istrazivanja su pokazali da se dob. u zavisnosti od dobi ili starosti menadzera. prije svega.- . nego njihove muske kolege.. Evidentne i statisticki znacajne razlike izmedu muskih i zenskih menadzera. Polovica lena menadzera trosi 60% i vise svog vremena vezanog za odlucivanje na tu vrstu odluka. dok 40% rnenadzera dobne skupine izmedu 41 i 50 godina (kojih je u uzorku inace najvise) trose preko 50% svog vremena na operativne odluke. postavlja se pitanje da Ii ce ona imati utjecaja na vrste odluka koje se donose.043) i taktickim odlukama (c = ..180. I kod taktickih odluka postoji statisticki znacajna povezanost (c = 0. dalje. Inace su po131 . ovi podaci imaju drukcije znacenje.15. u postotku utrosenog vrernena na donosenje strategijskih odluka.n '" '? '" ~ . Menadzeri najvise razine menadzmenta dorninantno su rnuskarci (93.--~. Struktura l'J'cmclw koje menadieri o laklicke odluke razlicitog spola trose na razlicite vrste odluka Uzme li se u daljnju analizu "dob menadzera". Menadiment .0. a najvecim djelorn muskarci dominiraju i na visoj srednjoj razini (73%). sarno su prividno vezane uz spol. Mu~Jr.019)..-------~ muskarci iene Medutim. dok je takvih u najstarijoj dobnoj skupini menadzera sarno 11%. u odnosu na upola manje muskaraca (25%).: 23 " 4 48 26 40 39 70 37 13 '" ~ s. posebice kad se radi 0 strategijskim (c = 0.. znaci da zene menadzeri bolje koriste svoje vrijerne. 130 ) spol menadzera o operativne odluke o slralegijskc odluke Stika 7. U tom svijetlu. P = 0. a sarno njih 8% trosi preko 50% vremena. Odnose promatrane kroz ukupno vrijeme. kada je rijec 0 vrstama odluka koje donose. Operativnim odlukama najmanje se bave najstariji menadzeri.~~-.16._------ . kao nezavisna varijabla..3 puta zastupljeniji od zen a na najvisim razinama menadzmenta.. P = 0. takvih je u skupini iznad 60 godina sarno 11 %. odnosno starost menadzera takoder pokazuje varijablorn sa znacajnim utjecajem na vrijeme koje menadzeri trose na pripremu i donosenje razlicitih vrsta odluka. trebala je biti i naglasenija. trose na razlicite vrste odluka i (%) O%~------. To. To je bilo i za ocekivati uzmemo Ii u obzir cinjenicu da se zene rnenadzeri. "a"N "0 "a"<=> 0 crJ 0 o. dok im 22% posvecuje preko 50% svog vrernena. na kojima bi se i ocekivalo da najvise vremena posvete donosenju operativnih i rutinskih odluka.150. nalaze upravo na srednjim i nizim razinama menadzrnenta. vise vremena trose na pripremu i donosenje strategijskih odluka. ilustrira slika 7. nego 29% koliko trose muski menadzeri. koje rnuskarci i zene trose za pojedine vrste odluka. _. Isto se uocava i kad su u pitanju strategijske odluke. Stariji menadzeri. 0.239.. Medu onirna koji trose preko 60% svoga vrernena na donosenje strategijskih odluka tri puta je vise rnuskaraca (12%) nego zena (4%). Iz toga bi se moglo zakljuciti da postoji trend povecanja bavljenja strategijskim odlukarna s porastom zivotne dobi. ~ '" :::> "0 >F! "a"0 0 <6 crJ u") '" s '" '" ·s "" ~ "0 52 ::> 29 70 24 26 32 39 48 47 17 4 6 20 28 52 59 100 Tablica 7. Prirnjerice. One su.9. Mladi menadzeri se nesto vise bave taktickirn i operativnirn odlukarna od starijih.174. pa 20% vrernena koje zene trose na strategijske odluke je relativno puno vise. _---------- Razine lIIelwd£mcnla 29%. ova razlika izrnedu rnuskih i zenskih rnenadzera.arci Vriieme ulro~eno za pripremu i dono~enie odluka Slralegiiske odluke Taklitke odluke Operativne odluke "a"- 28 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Zene "a"- . Relativnu strukturu potrosnje vrernena odlucivanja po razlicitim vrstarna odluka.'I .001) jesu operativne i rutinske odluke... relativno vise. na koje odluke zene rnenadzeri takoder trose manje vremena od svojih muskih kolega.15.. P = 0. na koje 39% menadzera najmlade dobne skupine trosi do 10% vremena odlucivanja. kao sto se to prethodno komentiralo. preciznije receno menadzeri stariji od 50 godina. Vrijeme koje menadieri. gdje bi se u najvecoj mjeri trebale donositi strategijske odluke.5%).-------- . pa je nesumnjivo cinjenica da je razina menadzmeuta kljucna varijabla koja posreduje povezanost izrnedu spola menadzera i vrsta odluka. vezane za cinjenicu da se zene nalaze na nizim menadzerskim pozicijama. aka imamo u vidu da su rnuskarci 7. P . kako je vidljivo.. na koje otpada preko pola ukupnog vremena vezanog za odiucivanje. Ono gdje zene menadzeri trose puno vise vremena (c = 0. pokazuje slika 7. 100 20 obzirom I/a spol.016).

Sll'CIk(uI"(I vremena koje menadierl razlicitih razlicite vrste odluka (u %) Cini se da je i ovdje potrebno nadopuniti ovu prethodnu analizu i interpretaciju podataka iz slike 7. kao maksimalno poieljan raspon placa..._':.17. trebao biti omjer izrnedu najniie razine menadzmenta (koju je oznacavao koeficijent 1) i ostalih razina menadzmenta: najvise. .10.8. i za druge dobne skupine./ .2. u odnosu na najnizu razinu trebale biti 5-7 puta vece./ 90 80 70 60 50 40 30 20 10 42 35 40 1-2 2-3 3-5 8 28 50 18 42 I>'~::t . izmedu "najnize" i "vise srednje razine" 1 : 4.. mnogo vece nego sto ih prikazuje slika. Nasuprot tome. Misljenja rnenadzera su. .' V 1/ 31 r / 31 5-7 7-10 10 i vi~e UkuDno 22 14 3 100 9 5 100 rospona placa roztiatit: 27 a a a a 100 a (u %) k':(.6. Konzistentnost u odgovorima. obzirom da su menadieri starijih dobnih skupina zastupljeniji na visim i visokim razinama rnenadzrnenta pa otuda i ove razlike u slid 7.. -' . a posebno kad se radi 0 menadzerima. a izrnedu "najnize" i "nize srednje razine" 1 :1. izmedu "najnize" i "vise srednje" kao i izmedu "najnize" i "srednje razine menadzmenta".. kada je rijec 0 podacima u posljednjem stupcu. cinjenicom da ina ove podatke. vise srednje (blize vrhu)./ . na kojima se temelje koeficijenti korelacije. .. najveci broj rnenadzera obuhvacenih istrazivanjem izjasnio se za raspone u placama izmedu "najnize" i "najvise razine menadimenta" od 1:5. tad a vidimo da najveci broj hrvatskih menadiera (42%) smatra da bi ti rasponi trebali biti izmedu 3 do 5 puta vece place za rnenadzere najvise razine menadimenta. dok 10% misli da trebaju biti 2-3 puta vece. po njihovoj ocjeni.. po njihovom misljenju. Kako je vidljivo na slid 7. razlicitih razina rnenadzmenta? Trebali su odrediti kakav bi." - V 25 l"- V 26 I- V 33 I- 1:/ 34 100 Tabfica 7.16. izmedu "najnize" i "srednje razine" 1 : 2. tj. Promatrajuci podatke u tablici 7. 0 pozeljnim rasponirna u placama izrnedu "najnize" i "niie srednje razine menadzmenta".10. Poieljne raspone u placama izmedu pojedinih razina menadzmenta pokazuje slika 7.. vezane za dob menadzera. najvise razine rnenadimenta.17. 133 . Relativno malo menadzera razrnislja 0 rasponu od 1:7 iii visern. 89% rnenadzera misli da ti rasponi trebaju biti od 1-2 puta vece place za nlzu srednju razinu u odnosu na najnizu. trebali biti omjeri u placama. Rasponi plata Mi~ljenja analiziranih menadiera NajniZa/najvi~ 1 NajniZaiviSa srednja NajniZa/srednja 37 46 16 1 NajniWni2a srednja 89 10 1 0 100 L 41 / 43 . 7. u cjelini..' V 33 . Stoga je u istrazivanju bilo zanimljivo vidjeti kako analizirani rnenadzeri sagledavaju taj problem i kakvi bi. odnosno rasponi placa. POZEUNI RASPON PLACA RAZLICmH RAZINA MENADZMENTA Uvijek aktualno pitanje. ali se mogu uociti i neka prevladavajuca misljenja. mozemo interpretirati citajuci ih vodoravno i okomito. naravno i uz odredena odstupanja. sto je bilo i za ocekivati.•./ . Percepcija poieljnih razina menadzmenta o v t> 31-40 41·50 V 51·60 61 I vise 1)7 .. uocavaju se odredene pravilnosti kada je rijec 0 povezanosti izmedu "raspona u placama" i pojedinih razina menadzrnenta..4.10. a sarno 3% za raspone vece od 10 puta./ ..10. u najvecoj mjeri. dakle dviju susjednih razina menadzrnenta. trt25 I>..Menadiment Razine menadimenta jedinacne razlike. Dobivene rezultate pokazuje tablica 7. srednje i nize srednje (blize najnizoj razini).10..16. prosjecni pozeljni rasponi placa izmedu "najnize" i "najvise razine rnenadzmenta" su izuzetno mali.JO. je pitanje raspona plata izmedu razlicitih menadzerskih razina..34. . odnosno sug132 Tako..8. 22% smatra da bi place menadzera.' . Ovo sto je interesantno istaknuti. Podatke u tabIici 7.16. ako se analiziraju podaci u prvom stupcu tablice 7. na kojima bi bili pozeljni odredeni rasponi.. je prisutna i kod ostalih odnosa. 18% menadzera misli da hi trebale biti sarno 2-3 puta vece. "'"./ lasje. npr. gdje se navode podaci 0 pozeljnirn rasponima u placarna izmedu "najniie" i "najvise razine menadzrnenta". vr10 razlicita.~ ). koja su ocekivana na ovakvom uzorku. a na temelju podataka iz tablice 7. svega 1 : 5. do 30 o operalivne dobna skupina odluke 0 laklitke odluks o slralegijske odluke dobnih skupina (rose na Slika 7.. Svega je 14% menadzera za raspon od 7-10 puta. kako je vidljivo iz prethodne tablice. ali i one potvrduju naznacene trendove pa ih je nepotrebno detaljnije navoditi. znacajan utjecaj imaju razine menadzrnenta.

= o 2 3 raspon plata 5 6 o najniia razina menadzmenla o srednji menadimenl Slika 7.71 : 1). godine pa i kasnije. Pozeljne raspone.005) i 0 najnize i nize srednje (r :=. za hrvatske prilike.32). Visa srednja razina menadzmenta najbolje vrednuje i sebe. razlieitih razina menadzmenta.0 : 5. sto je i P. No. a koji stoga trebaju biti i dobro placeni.6) s onima dobivenim iz istrazivanja provedenih 8 godina ranije" (1 : 1. prvo istrazivanje je provedeno 1993. u odnosu na najnizu razinu. Zanirnljivo je za primijetiti da menadzeri "vise srednje razine rnenadzmenta" bolje vrednuju top menadzere (6.0 : 5. na kojoj se nalaze rnenadzeri.18. Nasuprot njima. P . izmedu pojedinih razina menadzmenta. utjece na njihovu percepciju pozeljnih raspona u placama. o najniia: vi~ srednja razina Stika 7. Poteljui o razina menadfrnenla najniza: najvisa razina III najniza: srednja razina najniza: niza srednja razina razina 0 rasponi i menadierska lz podataka na slid 7. Zacuduje cinjenica da se svijest hrvatskih menadzera. Kada se radi 0 razini menadzmenta. izmedu pojedinih razina menadzmenta.208. mazda nije ni mogla ocekivati drukcija svijest a rasponima u placama hrvatskih menadzera tada. J 8. 0.96: 4. 13.. P == 0.. jos uvijek.9 : 2. ona bitno. p.006).6) iznenaduje gotovo stopostotna podudarnost u dobivenim rezultatirna. godine pa se..2 : 1. jer su neki upitnici popunjavani i 2003. Nairne. P = 0. 205·121.9 : 4. te smatra da rasponi u placarna izmedu njih i najnize razine menadzmenta trebaju biti 4.216. medutirn. moze se zakljuciti da se prosjecni rasponi placa top menadzrnenta. Razine menadimento - razumljivo. 1994. Nadalje. pa i onih s najvise razine menadzrnenta. Sikavica: Mallagement ill Croatia Companies. J 7.219.004). Zanimljivo je da su to spoznaJi vlasnici poduzeca koji neke od najuspjesnijih menadzera izuzetno dobro placaju.39 : 6.39 :1. 135 eN 134 .----. u tih 8 godina. statisticki znacajno.18 : 4. . sami menadzeri.8 : 4. obzirom na menadzersku razinu analiziranih menadzera. pokazuje slika 7.32 : 1 pa do 6. srednje razine menadzmenta.. Vol. Medutim.31 : 3.. go dine. menadzeri "vise srednje razine menadzrnenta" skloni su najvecim rasponima u placama.18.011). Asian Journal of Economics and Social Studies. Menadzeri razlicitih razina menadimenta. daleko iznad ovih dobivenih raspona. opterecenih naslijedenom uravnilovkorn iz socijalizma. krecu u rasponu od 4.91: 2. Misljenje je da je vee sada doslo do spoznaje 0 vaznosti sposobnih rnenadzera za uspjeh kompanije. kao i najvecim razlikama u rasponima plata za pojedine razine menadzmenta (1:1.62: 2.p. nije promijenila. ocekivali bi se ipak drukCiji rezultati. Poieljni o niii srednji menadiment III vi~i sredoji rnenadzment El lop menadimenl razillG rasponi placa izmedu pojedinih menadzmenta najvi~a visa srednja srednja Usporedirno li ave raspone placa (1 : 1. moze se zakljuciti da se menadzeri najnize analizirane razine.20). najnize i srednje (r == 0.196.3. kao da jos uvijek nemaju svijest 0 tome. P 0.. jos uvijek u uvjetirna rata i neposredno nakon promjene drustvenag sustava. 2000.8 : 2. -_.Menadiment -------~-----. najnize i vise srednje (r = 0.2 : 1) nego oni sebe sami (5. tj. zalazu za najnize pozeljne raspone. kao i za najrnanje razlike u rasponima za pojedine razine rnenadzmenta (1 : 1. razlicito percipiraju pozeljne omjere u placarna za sve razine rnenadzmenta: najnize i najvise (r = 0.

Fort Won/I. . pridobiti tu osobu da obavi zadatke koje bi inace vi sami morali obaviti'". M . 123. I5. 2. Krug delegiranja Delegiranje je i vrlo vazna vjestina menadzera.- . J.... llcllks. SIr. odnosno vrhovni iii top menadzeri..OSNOVA USPJESNOG VODENJA U najuzoj su vezi s vodenjern pojmovi ovlast (autoritet) i odgovornost. 1997.. Nemoguce je govoriti 0 uspjesnom vodenju. DELEGIRANJE OVLASTI I ODGOVORNOSTI . R L.----- Manje radikalni u svojim percepcijama pozeljnih raspona u placarna su rnenadzeri najvise razine menadzmenta. M Kelly.1. ] Icnks. sir. sir. 4111 ed. Tire Secret Power of Successful Managets.11 : 5.71) 8. . sir. radi se 0 procesu "spustanja" nekih menadzerskih poslova. 321. London..MKe/Iy: op. Jenks. a ne njihovog izbjegavanja". M. zaduzenja i ovlasti na nize razine rnenadzmenta. . "Delegirati znaci povjeriti osobne moci ili funkdje drugoj osobi. ~~ .. 136 137 . M Kelly.l? MENAOZER delegira suradnicima: OUZNOST izvrS.. MCJladZIlrCIII. 1995. Ona je temeljna pretpostavka rnenadzerske uspjesnosti i nacin na koji menadzeri postizu rezultate pomocu drugih ljudi. J. 2.--~. 12.. Second Edi· tion. J.~ ------.. J.91 : 2.-~-.90 : 4. op dt. Delegate. a da se ne zadrzirno na piJ Daft. Ono sto je bitno naglasiti je metoda. DELEGlRANJE OVLASTI I ODGOVORNOSTI Delegiranje ovlasti i odgovornosti je bitan. sastavni dio.1vanja odredenog zadalka i odgovarajutu: OVLAST Ij. pravn kontlOle nad polrebnim resurslma ODGOVORNOST pnvezanu s preuzimanjem du~nosU i primjenom ovtasli Slika 8. 1. . Don't Do.--. procesa rnenadzmenta.-.1. 8. cit.' Najjednostavnije receno. The Dryden Press. -.. toliko vazna da je neki smatraju vjestinorn koja diferencira uspjesne od neuspjesnih menadzera.. s nesto nizirn ornjerirna. M. Delegiranje je "proces koji menadzeri upotrebljavaju da prenesu ovlast i odgovornost na pozicije ispod njih u hijerarhiji". posebno onima izmedu najnize i najvise razine menadzmenta. odnosno nacin ispunjavanja menadzerskih odgovomosti.. Taj proces prikazuje slika S. J.Menadiment -.. kako se to moglo pogresno shvatiti. ali mnogo blizim "visoj srednjoj razini" nego "srednjoj razini menadzmenta" (1 : 1. ..

Menadiment

---_.-

....

_---_.-

..

---_.-.

--------_

Delegiranje

ovlasti i odgovornosti
.. _.

__ __
.

...

_-

tanjima vezanim za delegiranje

ovlasti i odgovornosti.

Pojmovi kao sto

su ovlast i odgovornost posebno dobivaju na znacenju u suvrernenirn uvjetima poslovanja velikih medunarodnih kompanija, ali ne i sarno u njirna, koje irnaju diverzificiran proizvodni program i slozenu organizacijsku strukturu, u kojima je decentralizacija rnenadzmenta nuznost, pa se u njima i delegiranje ovlasti i odgovornosti, po svim razinama organizacijske pirarnide, javlja kao imperativ, Koliko je to vazno pitanje, uvjerili su se mnogi menadzeri u povijesti. S promjenama organizacijskih struktura poduzeca, od klasicnih prema adaptivnoj i inovativnoj organizaciji, rnijenja se i koncepcija rnenadzmenta i vodenja poduzeca. Piramidalna struktura je, kako istice John Naisbitt,5 stoljecima bila nacelo naseg organiziranja i rukovodenja. Od rirnske vojske, preko katolicke crkve do organizacijske strukture General Motorsa i IBM-a. Okupili sma se na rusevinarna piramide da bismo se dogovorili kako dalje. Poceli srno komunicirati izvan hijerarhijskih struktura, pa su tako nastale rnrezne strukture, koje su oznacene napustanjern hijerarhije i bit ce zamijenjene novim obrascima organizacije i komuniciranja mreza, koje Sll se razvile iz spontanog okupljanja istomisljenika. Usporedo s divizionalizacijom organizacijske strukture poduzeca odvijao se i proces decentralizacije menadzmenta, Divizianalizacija organizacijske strukture i decentralizacija rnenadzmenta su dvije strane jednog te istog procesa. Taj proces snaznije je zahvatio najprije arnericke, a zatim i europske kompanije posljednjih 20-30 gadina. Taka je demokratizaciju organizacijske strukture i decentralizaciju rnenadzmenta zapocela, u ranim osamdesetim godinama, i kompanija Ford. Jedna od prvih promjena bila je, kako navode Koontz H. i H.Weihrich,6 zarnjena stare birokratske strukture s "timskim pristuporn", odnosno "upravljanjem programima". Tadasnji predsjednik Forda, Donald Peterson, najzasluzniji je za takav zaokret u Fordu. Onje deJegirao ovlasti na nize razine u organizaciji, kroz organizacijsku hijerarhiju, do samih radnika. Donosenje odluka vise nije bilo iskljucivo u samom upravljackorn vrhu (Top menadzmentu), nego 11 timu kojije radio na nekom zadatku. Peterson je prakticirao "upravljanje dok lutas naokolo", posjecujuci tvornice i slusajuci radnike. Do promjena U organizaciji menadzmenta poduzeca dolazi i zbog sve sire prirnjene inforrnacijske tehnologije i uredske opreme, obzirom da je do promjene te tehnologije, kako navodi Jiirg Strasser/ postojala vertikalizacija odnosa u poduzecu, koja sada ustupa mjesto zajednickorn radu u projektnim timovima, sto, drugim rijecima, znaci da se organizaciji. Naisbitt: Megalrelldovi, GlobllS, Zagreb, 1985., SIr. 257. • H. Koontz; Heinz Wcihrich: Essentials oj Management; Fiftlr Edition; McGraw-Hili Publishing: Compony; New York, /990., sir. 137. , J. S/TaSSer: Fleribililiil am Burootbeitptau; lO, Marragemem Zeilsclrrift, Ziiriclr,57. (1988.), Nr. 3., sir. 151.
5

ska struktura poduzeca, uslijed primjene nove tehnologije, decentralizira i demokratizira. Zbog sve ostrije konkurentske borbe na trzistu, sto uzrokuje prirnjenu sve modernijih tehnologija, dolazi do pojacane decentralizacije proizvodnje i poslovanja. Vecina pcduzeca koja S1l decentralizirana, kako istice Paul Weilenmann," posluju na razlicitim geografskim podrucjirna i na razlicitim tdistima. U takvoj situaciji, za vrhovni menadzrnent je, ne sarno tesko, nego i nemoguce prikupiti sve relevantne informacije za cdlucivanje u tim dislociranirn jedinicama, Zbog toga se prednost u odluCivanju daje lokalnorn menadzrnentu, koje posjeduje bolje informacije za donosenje odluka. Decentralizirane odluke mozda nisu uvijek optimaIne, jer ne uzimaju u obzir sve postojece veze i odnose, ali je neosporno da su za uspjeh poduzeca sve znacajnije. Sve su to razlozi koji namecu potrebu da se pozabavimo pitanjima delegiranja ovlasti i odgovornosti, kao krucijalnim pitanjima decentralizacije menadzrnenta u poduzecirna,

8.1.1. OVLASTI
Ovlasti, odnosno ovlast? bi se moglo definirati kao ograniceno pravo koristenja sredstava organizacije i usrnjeravanja napora Ijudi u zeljenom pravcu, Kod toga valja reci da se ovlasti prenosi na poziciju, a ne na pojedinca koji zauzima odredeno rnjesto u organizaciji. Prema drugom misljenju," ovlasti se moze definirati kao pravo naredivanja. Kolicinu ovlasti koju ima neka osoba, na nekorn mjestu u organizaciji, odreduje organizacijska razina na kojoj se to mjesto nalazi. Stoga osobe koje su pri vrhu organizacijske piramide imaju vise ovlasti od onih cija se radna mjesta nalaze pri dnu iii na sarnom dnu organizacijske hijerarhije. Postoje dva osnovna tipa ovlasti:" a) linijska i b) stozerna ovlast. Ovim osnovnim tipovima ovlasti rnoze se dodati i treci, koji se naziva c) funkcijska ovlast."

1. Linijska ovlast je temeljna ovlast unutar poduzeca, koja se prenosi s nadredenog na podredenog, od najvisih prema sve nizim i nizirn razinama u organizacijskoj strukturi poduzeca, Linijska ovlast predstavlja takav odnos u organizaciji u kojem nadredeni direktno nadgleda podrex P. Wellenmann; D. Fiihnmg: Leistungsbcurteilung IIIrd Verrechnungs-preise; Zeilsc/rrijl jlir Bcuiebswirtschaft, Wiesb(Jdcn, 59. Iahrgang /989., No.9., sir. 934/935. • MeSCOII M., Alben M., Kltedouri F.: Martagemelt/, Harper and Row, New York, 1985., sir. 184. 10 Samuel C. Cerro: Principles of Modem Mmragemelll: Functions and Systems; Fourth Edition; Allyn and Bacon; Boston etc; 1989., sir. 229. II McsCCJIIM., Albert M., Khedouri F.: op. cit. pod 9., sir. 28811 Vitii, npr.; tt knjizi: Samuel C Ceno: op. cit. pod 10., str. 230.

138

139

Menadiment

--_---

-----

---

denog. 5to je jasnija linijska ovlast, kako navode H. Koontz i H. WeihriCh,13 bit ce jasnija i odgovornost za donosenje odluka, a i komuniciranje u organizaciji bit ce uspjesnije. Linijskom ovlasti stvara se organizacijska hijerarhija koja se naziva "lonac zapovijedanja" iii "skalarni lanac". Najjasniji primjer lanca zapovijedanja predstavlja hijerarhija vojnicke organizacije, kao sto to pokazuje slika 8.2.14

Za razliku od ove vrste klasifikacije stozerne ovlasti, Harold Stieglitslicnu klasifikaciju pa govori 0: savjetodavnoj, usluznoj i kontrolnoj ulozi stozernog osoblja. Valja reci da se sve ove uloge mogu prepoznati i u prethodnoj klasifikaciji. Savjetodavna ovlast, kao sto joj i sam naziv govori, svodi se na savjetovanje linijskog menadzmenta, kada taj menadzrnent zatrazi savjet od svog stozernog organa. Ovlast obvezne konzultacije daje veca prava, odnosno vecu ovlast stozeru, Stozer s tom vrstom ovlasti mora biti konzultiran od strane linijskog menadzmenta. Konkurentna ovlast je takva ovlast koja daje pravo stozernom osoblju da se suprotstavlja odlukama linijskog menadzrnenta. Ideja za davanje te vrste ovlasti stozeru ogleda se u tome da se u konkurenciji ideja, misljenja, odluka i rjesenja dade do optimal nih rjesenja. Stozer rnoze posjedovati i funkcijsku ovlast, 0 funkcijskoj ovlasti govorima U onom slucaju kada linijski menadzment prenese na stozer ovlast i odlucivanje na nekom podrucju djelatnosti, odnosno 0 nekim pitanjima.
Zl9 daje

Slika B.2. Lanoe zapovijedanja

(skalarui lanac)

2. Za razliku od linijske ovlasti, u kojoj osoba s torn ovlascu ima pravo donositi odluke i davati naredenja podredenima, osobe sa stozernorn ovlascu imaju pravo sarno davati savjete u odlucivanju onima koji imaju lin~sku ovlast." Sto se, pak, tice stozerne ovlasti, valja reci da se pojam stozera, kako navodi Claude George, 16 prvi put metodicki koristio u vojsci Aleksandra Velikog (336-323. god. p. Krista). Uloga stozera i stozernog osoblja raste s velicinorn organizacije. Potreba za stozemim osobljem bit ce veca u velikim organizacijama kao i na visim razinarna organizacijske piramide. Oanovi stozera su specijalisti, odnosno strucniaci za odredena funkcijska podrucja, pa mogu uspjesno savjetovati Jinijskog menadzera iz domene funkcije za koju su dobili mjesto u stozeru. Sto je organizacijska razina u poduzecu niza, to je potreba za stozernim osobljem manja. Moguca su tri osnovna tipa stozera:" a) savjetodavni stozer, b) usluzni stozer i c) osobni stozer, U suvremenoj organizaciji vazno je znati kakvu ovlast moze imati stozer. 5to se tice ovlasti, stozer rnoze imati sljedece vrste ovlasti:" a) savjetodavnu ovlast, b) ovlast obvezne konzultacije, c) konkurentnu ovlast, d) funkcijsku ovlast i e) linijsku ovlast unutar stozera.
IJ

Harold Mescon 15 Samuel " Mescon 17 Mescon IS Mescon
U

KOOIIIZ,

Heinz Weinrich: op. cit. pod 6., sir. 178. M., Albert M, Khedouri F.: op. cit. pod 9., sir. 289. C. Ceno: op. cit. pod 10., sir. 231. M, Albert M, Khedouri P.: op. cit. pod 9., str. 290. M., Albert M., Khedouri F.: op. cit. pod 9., sir. 293. M., Albert M, Khedouri F.: op. cit. pod 9., sir. 293-297.

3. Funkcijska ovlast je, kako isticu H_, Koontz i H_ Weiheich.i" u suprotnosti s nacelom "jedinstva zapovijedanja", jer bi, prema ovom principu, ovlast imali sarno linijski menadzeri, Medutim, u poduzecima postoje odgovarajuce stozeme organizacijske jedinice iIi odjeIi, s visokospecijaliziranim osobljem, kojemu se rnofe dodijeliti i funkcijska ovlast. Nerijetko se funkcijska ovlast dodjeljuje, npr., kontroli u pcduzecu. Zapravo funkcijska ovlast predstavlja dio ovlasti linijskog menadzera, Kada linijski rnenadzer delegira na savjetnike u stozeru pravo da daju instrukcije direktno linijskoj organizaciji, tada se ta ovlast zove funkcijska ovlast. Delegiranje funkcijske ovlasti od strane linijskog rnenadzrnenta mogli bismo prikazati kao na slici 8.3!1 Linijsku ovlast unutar stozera ne bismo mogli smatrati vrstom stozerne ovlasti, vee se tu, zapravo, radi 0 stozerima s vecim brojem Ijudi koji, upravo zbog veceg broja clanova stozera, sam stozer organiziraju na principima linijske organizacije. Sto se tice ovlasti kod ove vrste stozera, moguce su sve navedene mogucnosti, U stozerno-linijskim odnosima rnoze doci i do konfliktnih situacija. Uzraci konflikata mogu biti na strani linijskog kao i stozemog osoblja. Nerijetko, posebno kod visokih stozernih specijalista za pojedina podrucja, javlja se zelja stozernog osoblja da uspostavi linijsku ovlast, cernu se suprotstavlja linijsko osoblje. S druge pak strane, stozerno osoblje smatra da mu linijsko osoblje ne daje dovoljno ovlasti.
I. S~",uel C. Ccrto: op. cit. pod fa., sir. 283. ,. Harold Koontz, Heinz Weiilricil: op. cit. pod 6., sir. f81. 21 Harold Koontz, Heinz Weiilricll: op. pod 6., sir. 182. 141

140

Menadiment

-----Unijski ~ulorilel predsjednika J Aulorilel posltie delegiranja

----_.

__

._-----

--

Delegiranjc

01'/(1$11i odgovornosti

I
........... • .
Kontrotor

+1

I +1
Menadzer kadrol'Q
1

• • I ...
Menawer nabave

• • • •

•••••••

I ...

.

Menadzer za odnnse s javno~cu

Menadzer

zapadne
division

Menadler
cenlralne division

Menad~er islocne division

I

.... -

••

Delegiranje funkcionalnog aulorilela s linijskog aulorilela predsjednika Normalni linijski odnosi

Obziram da niti jedna osoba ne moze biti zaduzena iii odgovorna za izvrsenje svih zadataka, u poduzecu je potrebno izvrsiti podjelu zadataka i odgovornosti, koja bi bila primjerena odgovarajucim zadacima sto se dodjeljuju pojedinim radnim mjestima, odnosno zaposlenima na tim radnim mjestima. NajcesCi nacin podjele zadataka je na bazi "funkcijske slicnosti".2.1 Thierauf, Klekamp i Geeding upozoravaju da je kod podjele zadataka na bazi funkcijske slicnosti potrebno voditi racuna 0 tome da se izbjegne:" a) preklapajuca odgovornost, tj. takva odgovornost kod koje dvije iii vise osoba odgovaraju za izvrsenje istih aktivnosti; b) jaz odgovornosti, tj. situacije u kojima odredeni zadaci nisu ukljuceni u podrueje odgovornosti nekog pojedinca i c) sve one radne aktivnosti koje ne pridonose ostvarenju cilja . Svako radno mjesto u organizaciji, neovisno na kojoj se organizacijskoj razini nalazi, mora irnati odredeni stupanj odgovornosti za realizaciju preuzetog zadatka. Naravno da je ta odgovornost neusporedivo veca kod rukovodecih radnih mjesta, a posebno onih na razini vrhovnog menadzmenta, Zato se, s pravom, kaze "da je raspon odgovornosti jedan od razloga zasto su direktori, posebno oni na vrhu veIikih kompanija, tako dobra placeni"." A pod "rasponorn odgovornosti" razumijevamo broj svih posredno i neposredno podredenih jednom menadzeru, na odredenoj razini organizacijske piramide. I1ustraciju sirine raspona odgovornosti na tri organizacijske razine prikazujemo na slici 8.4.
Razine rukovodenja III, Raspon odgovornosli

Stika 8.3. Delegiranje funkcijske ovlasti 8.1.2.0DGOVORNOST

1:14

Odgovomost+ bi se mogla definirati kao obveza izvrsenja zadatka uz zadovoljavajuce rjesenje. Ovlast i odgovornost su u uskoj vezi, zapravo su to dvije strane jedne te iste medalje. Ovlast mora biti podloga odgovornosti. U organizaciji je potrebno u svakorn trenutku postici ravnotezu izmedu ovlasti i odgovornosti, Odredeni stupanj ovlasti povlaci za soborn i odgovarajuci stupanj odgovornosti. Upravo razmjeran odnos izmedu ovlasti i odgovornosti mora se ostvariti po svim organizacijskirn razinarna. Tako vise organizacijske razine posjeduju vecu ovlast, ali isto tako imaju i vecu odgovornost za izvrsenje zadatka, nasuprot nizim organizacijskim razinama u poduzecu koje posjeduju manju ovlast, ali im je zato i odgovornost za realizaciju zadataka manja. U organizacijskoj izgradnji poduzeca valja izbjegavati odnose raskoraka izrnedu ovlasti i odgovornosti. Takve situacije su visestruko negativne za poduzeca.
J.!
>J

II.

1:6

1:2

Stika 8.4. Raspon odgovornosti

na pojedinim organizacijskim razinama u poduzecu

.u Mcscon M., Albert M., Khedouri F.: op. ell. pod 9., str. 283.

1J

Samuel C. Certo: op. cit. pod 10., str. 224. Samuel C Certo: op, cit. pod 10., str. 224. Mescal! M., Albert M, Khedouri F.: op. cit. pod 9., str. 284 .

J42

143

Menadtment

Delegiranje ovlasti i odgovornosti

Iscrtkani trokuti na slici 8.4, na pojedinim organizacijskim razinama, prikazuju sirinu raspona odgovornosti na toj organizacijskoj razini. Tako je raspon odgovornosti na najvisoj razini menadzmenta (na razini vrhovnog menadzmenta) 1:14, sto znaci da je direktor poduzeca odgovoran za ukupan zadatak poduzeca koji obavljaju svi zaposleni, dokje menadzer srednje razine rnenadzmenta odgovoran za cjelokupni zadatak pogona I, tj. svih 6 zaposlenih radnika u tom pogonu, a poslovoda, kao najniza razina menadzrnenta, odgovoran je za zadatak svoje smjene koju, u ovom konkretnom primjeru, cine dva radnika.

8.1.3. DELEGlRANJE OVLASTI I ODGOVORNOSTI
Proces rasta i razvoja poduzeca, diverzifikacije proizvodnje i divizionalizacije organizacijske strukture treba pratiti i proces decentralizacije menadzrnenta. DecentraIizacija menadzrnenta u poduzecu u najuzoj je vezi s delegiranjern ovlasti i odgovornosti. Pod delegiranjem razumijevamo prenosenje zadataka i ovlasti primaocima, koji ce biti odgovorni za njihovo izvrsenje." Umjesnost, odnosno sposobnost delegiranja, tj. prenosenja ovlastenja i odgovornosti na nize organizacijske razine, smatra se jednom od najvaznijih vjestina menadzmenta i vodenja. Jedan od prvih koji je osjetio pogodnosti delegiranja ovlasti bio je Mojsije (oko 1200. godine p. Krista) na putu egzodusa Izraelaca iz Egipta. Od tada pa do danas, u potrebu delegiranja uvjerili su se mnogi rnenadzeri, narocito u velikim poduzecima, gdje je delegiranje condicio sine qua non uspjesnog vodenja poduzeca. Delegiranje je neophodno za opstanak i funkcioniranje organizacija, obzirom da je nernoguce da jedna osoba ima cjelokupnu ovlast u donosenju odluka." U vezi s delegiranjem ovlasti i odgovornosti, mogu se u praksi pojaviti situacije tzv. "rascjepkane" ili "podijeljene ovlasti". 0 "podijeljenoj ovlasti" govori se u onom slucaju kada odredenu odluku donose menadzeri dviju organizacijskih jedinica, obzirom na to, da menadzer jedne organizacijske jedinice nerna ingerencije na donosenje odluka u drugoj organizacijskoj jedinici, koje su od vitalnog interesa za funkcioniranje prve organizacijske jedinice. Ovaj problem "podijeljene ovlasti" rnoze se rijesiti i na taj nacin da se odluka prosljeduje dalje u organizaciji dok ne dade do one organizacijske razine, odnosno osobe koja ima ovlast donijeti tu cdluku." lake je delegiranje ovlasti i odgovornosti nuznost, ipak kod toga valja voditi racuna na koga se prenosi ovlast i odgovornost. Dajuci i ovlast i odgovornost, kako kaze Donald J. Berardo," pogresnoj osobi, mozete
:!6

opasno ojacati tu osobu koja maze ugroziti ne sarno vas polozaj u organizaciji, nego i organizaciju samu. Medutim, to nikako ne bi trebao biti argument za apstinenciju ad delegiranja ovlasti iii, pak, sarno za delegiranje odgovornosti bez ovlasti. U delegiranju, tj. u prenosenju ovlastenja s nadredenog na podredene osobe, uvijek treba postici ravnotezu izmedu ovlasti i odgovornosti. U procesu delegiranja javljaju se odredene poteskoce, bilo da je rijec o nespremnosti nadredenih da prenose ovlasti i odgovornost na podredene, bilo da podredeni nisu spremni prihvatiti dodijeljenu im ovlast i odgovornost. Prema Williamu H. Newmanu, zapreke u procesu delegiranja mogu se klasificirati u tri kategorije:" a) zapreke koje se odnose na nadredene, b) zapreke koje se odnose na podredene i c) zapreke koje se odnose na organizaciju. a) Nesklonost, odnosno nespremnost delegiranja, odnosno prenosenja ovlastenja od strane nadredenih na podredene, moze biti uzrokovana sljedecirn razlozima:" 1) Nadredeni misle da svaki posao mogu uraditi bolje od podredenih. Takav stay od strane nadredenih rnoze blokirati funkcioniranje organizacije, jer ce nadredeni neskloni delegiranju, biti u nernogucnosti uspjesno obaviti sve poslove koji se od njih ocekuju; 2) Pomanjkanjem komunikacija izmedu nadredenog i podredenih; 3) Pomanjkanjem povjerenja u suradnike; i 4) Averzijom prema riziku na strani nadredenog, u slucaju delegiranja ovlastenja na podredene. b) Zapreke u procesu delegiranja mogu se javiti i na strani podredenih, ito iz sljedecih razloga:" 1) Podredeni smatraju daje lakse upitati sefa da on rijesi problem, nego da preuzmu ovlast i odgovornost za rjesavanje problema; 2) Strah od pogreske koji se javlja kod podredenih ukoliko preuzmu ovlastenje za realizaciju nekog odredenog zadatka; 3) Pomanjkanje informacija i podataka, sto onernogucava podredenog da preuzme delegirani zadatak; 4) Podredeni misle da imaju puno vise posla nego sto ga mogu obaviti pa nisu spremni preuzeti i dodatnu odgovomost za nove poslove; 5) Pomanjkanje samopouzdanja kod podredenih; i 6) Nepostojanje poticaja kod podredenih za preuzimanje dodatne odgovornosti. c) Zapreke procesu delegiranja mogu se naci i u karakteristikarna same organizacije. Nairne, u malim iii manjim organizacijama koje su autokratski strukturirane, glavni menadzer rnoze biti nespreman delegirati poslove, lIZ
" Donald J Berardo: Positive de/egaliOIl techniques reduce amici)" tension; "Data Menadiment", December 1985., Sir. fO. .10Samuel C. Certo: op. cit. pod 10., sir. 237·238. J1 Samuel C. Cerlo: op. cit. pod 10., S11". 237-238. 3] Mescon M., Albert M., Klicdouti F: op. cit. pod 9., sir. 302.

27

Mescon M., Albert M., Khedouri F.: op. cit. pod 9., str. 282. Harold Koontz; Heinz Weiilriclr: op. cit. pod 6., sir. 186. ].' Harold Koontz, Heinz Weiilriclr: op. cit. pod 6., str. 187.

144

145

. 238Jf Mescon M. za te prilike veoma uspjesni. cit. Dok to u malim poduzecima nije bilo potrebno. postavljajuci menadzment u "General Motors" shvatio "da nema ni jednog odjela iii divizije. iz blize iii daljnje proslosti. cit. nalazi se u nesposobnosti delegiranja ovlasti na suradnike od strane tih menadzera. cit. cit. 34% Aulorilel delegiran .. menadzeri hrvatskih poduzeca koriste delegiranje. zapravo. Odnos centralizacije i decentralizacije. tice se sklonosti hrvatskih rnenadzera delegiranju." iskljucuju se podredeni rnenadzeri. ]J Vidi. Istu situaciju bismo imali i u uvjetima potpune decentralizacije. Ucestalost delegiranja Slika 8.. o golovo nikada o vrlo rijelko :. kada bi vrhovni menadzeri delegirali svu svoju ovlast na podredene. sto se postize dodatnim placanjern podredenih.1..5. svodi na to koje ce se odluke centralizirati na vrhu pcduzeca. u ovom istrazivanju zeljelo se utvrditi da Ii. a time i organizacijska struktura. Heinz Weiilricll: op. analiziranih menadzera. za nagradu bili prernjesteni u srednja i velika poduzeca.-------~ -----' Delegiranje ovlasti i odgovoruosti obrazlozenje da se radi 0 maloj organizaciji u kojoj to nije neophodno uraditL33 Brojni su primjeri u praksi nasih poduzeca. str. sir.. tj. sir. pod 9.2. u pravilu. Heinz Weilrric!J: op.. vezanih za delegiranje. obzirom na delegiranje ovlasti. nadredeni mora povjeriti dovoljno ovlasti podredenima koji su preuzeli odgovornost za rjesavanje problema. 8. mogli bismo pokazati kao na slici 8. kako navode H.5. 191. tj. u kojima su.6. Nerijetko je to bio i pocetak kraja za mnoge s. cit.. pod 10. pretjerana centralizacija cini organizaciju neefikasnom i trornom. koliko im je delegiranje vazno i s kojim se sve problemima susrecu u delegiranju? 8. M Harold Koontz. u delegiranju valja postici ravnotezu izmedu kolicine ovlasti i odgovornosti i c) razvijanjem poticaja za dodatnu odgovomost.2. Cerro: op. Problem delegiranja je u najuzoj vezi s pojavama kao sto su centralizacija i decentralizacija. ne znaci da decentralizacija nece biti prisutna u tim organizacijskim jedinicama. 52%.. )$ Harold Koontz. a koje ce biti decentralizirane. tj. kojirna bi se rnogla dati potpuna sloboda". Jesu Ii menadzeri hrvatskih poduzeca skloni delegiranju i koliko cesto delegiraju prikazuje slika 8.6. S tim u vezi. Centralizacija i decentralizacija kao tendencija i ovlasti iz vlastite nadleinosti vezi. menadzeri u man jim poduzecima od 100 iii nesto vise zaposlenih. 185. a. Koontz i H. u vecim i velikim poduzecima je to bilo nuznost. bili manje uspjesni nego dotada iIi. cak. 304. Problem se. str. Dakle. veorna uspjesnim karijerama. pod 6.. pod 6. nasuprot tome. Weihrich. kada su mnogi. 1. 146 147 . a decentralizacija disperziju ovlasti. uopce "ne delegira" ili "vrlo malo delegiJ7 Harold Koontz. njihoy polozaj bi bio eliminiran i opet ne bi bilo organizacije. b) principom jednakosti. pravu mjeru izmedu centralizacije i decentralizacije. REZULTATI ISTRAZIVANJA DELEGlRANJA OVLASTI I ODGOVORNOSTI Obzirom na izuzetnu vaznost delegiranja za uspjesnost menadzrnenta i vodenja poduzeca. i neuspjesni. Pretjerana decentralizacija uzrokuje gubitak kontrole. Heinz Weillrich: op. Albert M.J6 Komplelna cenlralizacija (nema orqanizaciiske slruklure) Komplelna decenlralizacija (nerna organizacijske slruklure) Obzirorn na ove dvije krajnosti. "'. pod 6. U uvjetima apsolutne centralizacije ovlasti u jednoj osobi.: o pon~kad da. unapredivanjem podredenih. UCESTALOST DELEGlRANJA Jedno od prvih pitanja. i koliko. u svakom je poduzecu potrebno postici ravnotezu. dotada. obzirom na to da centralizacija predstavlja koncentraciju. rnedutirn.~·'··r Menadzmcnt ·1 I ---- . dodjeljivanjem nagrada i slicno. Khedouri F. Otklanjanje zapreka u delegiranju moze se rijesiti na sljedeci nacin:" a) razvijanjem komunikacija izmedu nadredenih i podredenih. tj. Jedan od osnovnih razloga za izostanak uspjeha u novim poduzecima. sir." To. slim 1/ Na temelju ove slike moglo bi se zakljuciti da nesto preko polovice. pa se nisu ni naucili delegirati.. Samuel C..: op.. ponekad ne poslova III wlo teslo III golovo uvijek 0 uvijek ([I %) Stika 8. valja ukazati na iskustvo Alfreda Sioana koji je sa svojom ekipom.

' . razumljivo. iako ne veJiku. Posljedice toga su dvojake. Menadzeri s vecim brojem suradnika. Menadzeri s manje suradnika najcesce "ponekad delegiraju.031)./ 32 .01). a ponekad ne" 34%). Relativna nesklonost hrvatskih menadzera delegiranja poslova na suradnike jos je i veca. obzirom na vrste odluka.S. za razliku od onih s vecim brojem suradnika.. imaju ina koga delegirati. ciji je opseg poslova veci. II ovom istraiivanju pokazuje se da neke od tih nezavisnih varijabli imaju statisticki znacajnu povezanost. Na temelju ovih podataka je razvidno da rnenadzeri hrvatskih poduzeca. Prva je opterecenost menadzera visih razina menadfrnenta operativnim i manje vaznirn zadacima. ali i njihovog motiviranja kroz obogacivanje njihovog posla i iskazivanja povjerenja u njihove sposobnosti i mogucnosti. Medutim. za razliku 149 ..5% gotovo uvijek i 0.7. najveci braj otpada na menadzere najvise i visih razina menadzmenta. cesce delegiraju od onih s uzim. Gotovo dvostruko vise zena rnenadzera.159. 7. odnosno s sirim rasponom kontrole. moguce su i drukcije interpretaeije ovih podatka.7. odnosno "raspon kontrole iii rukovodenja" (r = 0. P = 0. nedovoljno delegiraju. nezadovoljstvo suradnika jer je delegiranje i vazna metoda osposobljavanja suradnika za slozenije poslove kao i poslove vise razine.8./ 75 . :. ponekad ne D wlo Cesto i gO!OVOuvijek D gotovo nikad i rilelko 50 ~~~-- 54 20 10 V Jl V 3-5 suradnika 34 I-f- o . daju rezultati odnosa izmedu razina menadzrnenta i sirine raspona kontrole. pot reb no i delegiranje. delegiranju.. /' :. vjerojatno. jos uvijek.5% uvijek). moze se zakljuciti da zene opcenito manje delegiraju od rnuskaraca.··25 45. Druga varijabla koja pokazuje statisticki znacajnu.. -: 100 90 80 70 60 100 /" 12/ :/ /" /" /' /' V V 21 25 14 90 80 70 60 1/ .Menadtnient .S. ida je na tim razinarna. u vecoj mjeri. ako se pode od teorijske spoznaje da bi "rasponi kontrale" na visirn razinama rnenadzrnenta trebali biti "uzi". pomaknut prema takticnom i operativnim odlukama. Medutim. . Tako. tada se postavlja pitanje kako interpretirati ove dobivene rezultate? Odgovor. ako se zna da u strukturi menadzera obuhvacenih istrazivanjem. ucestalost delegiranja se izrazito povecava s povecanjern broja suradnika.. ponekad ne D vrlo tesla i golovo uvijek Slika 8. moze se predmnijevati da menadzeri s manjim brojern suradnika nemaju sto delegirati jer ni "sami nemaju sto raditi". ledna od njihje "broj menadzeru neposredno podredenih osoba". . Ucestolost delegiranja i spot menadzera (II %) 0 ponekad da.1/ V 6-10 suradnika V o golovo nikad i rije!ko 148 do 2 suradnika preko 10 suradnika 'l (II %) spol menad~era Slika 8.' . Ucestalos I delegiranja i raspon kontrole (rukovodenja} Na temelju slike S. Ti podaci se mogu protumaciti i na taj nacin da oni rnenadzeri koji imaju veci braj suradnika. ':. sa sklonoscu. na ova pitanje. npr. "vrlo rijetko" 15% iii "ponekad delegiraju. sto pokazuje slika 8.189. Cjelovite rezultate prikazuje slika S. a sto se obradivalo u prethodnim dijelovima ove knjige. puna vise delegira (40% vrlo cesto. povezanost je spol menadzera (r == 0.._--_. /' . --------- --_./ 50 40 30 20 10 muskarci zene o ponekad da. koji ill prijece da se bave kljucnim poslovnim i razvojnim problemima.7. odnosno nesklonoscu.. ':. P == 0. "gotovo uvijek" iIi "uvijek" delegiraju poslove iz svoje nadleznosti na suradnike. Druga je. U kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi ucestalosti delegiranja i nezavisnih varijabli. 50% rnenadzera koji koordiniraju rad od 6-10 suradnika kao i 54% rnenadzera s preko 10 suradnika "vrlo cesto".--- --- Delegiran]e oFlas/i i odgovornosti ra" ("gotovo nikada" 3% . dok druga polovica (48%). a ponekad ne" (takvih je cak 75% menadzera koji imaju do dva suradnika).. Kako je vidljivo na sliei 8. u cjelini. Zbog toga je i odnos odluka koje donose pojedine razine menadzmenta.- 50 40 30 ' . za razliku ad onih menadzera s manjim brojern suradnika. odnosno sirenjern raspona kant role (rukovodenja).

tj. Medutim. iako ne i statisticki znacajna. 20 60 50 40 30 20 10 8./ imenta obavljaju najzahtjevniji i najsloieniji poslovi. Nasuprot tome. pa se tu ne razlikuju ni po spolu. a to je razina menadzrnenta. Premda postoji. a svega se 13% menadzera srednje razine menadimenta ponasa tako.9.-------- -------- ------------ ----_. aktivnost i vjestina menadzmenta sa znacajnirn implikacijama za uspjesnost cijelog poduzeca. a ponekad ne" (50%). krije i dio onih koji zapravo "gotovo nikad i rijetko" delegiraju.8. kada je rijec 0 sklonosti delegiranju muskih i zenskih rnenadzera. Taj broj se smanjuje sa snizavanjern razine menadimenta (58% : 49% : 37%). Drugo.. relativno puna vise (7. inace.-------- Menadzment . ipak kvalitativna analiza pokazuje da je sklonost delegiranju razlicita. SB 49 "::. 4% '> 37 f. o 1/' /' vl~a srednja . a rice se razina menadimenta na kojima se iene menadieri nalaze.9. ponekad ne o vrlo ceslo i gotovo uvijek 70% Stika 8.10. Menadzeri srednje razine menadzmenta pokazuju. ne sarno vaznije. "gotovo nikada ili rijetko" delegira.2. da najmanji postotak menadzera najvise razine rnenadzmenta.- sredma - 7 (11%) o gotovo nikad i rijetko razina menadlmenta o ponesad da. kada je rijec 0 rnenadzerima koji "gotovo nikada iii rijetko" delegiraju.2. mozda. na kojima delegiranje nije toliko potrebno. cak 22% menadiera najvise razine menadimenta "gotovo nikada i rijetko" delegiraju. vidi se da je na najvisoj menadzerskoj razini i najveci broj menadzera koji "vrlo cesto i gotovo uvijek" delegiraju poslove iz svoje nadleznosti svojim suradnicima. koja bi dala precizniji i pouzdaniji odgovor 0 tome zasto su zene rnenadzeri manje sklone delegiranju od njihovih muskih kolega? Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan. zastupljene na nizim razinama menadzmenta. u velikom postotku njihovih odgovora "ponekad da. u cijelom uzorku. najmanju spremnost za delegiranje. a ponekad ne delegira". povezanost izmedu pojedinih razina menadzrnenta i sklonosti ili nesklonosti menadiera na tim razinama delegiranja. pa ni nema potrebe za delegiranjem.L> . najmanju potrebu za delegiranjem. dobiveni rezultati su dijametralno suprotni. Ucestalost delegiranja i razina menadimenta Na temelju podataka iz slike 8./ 50 /' 22 -: 33 . To je pot. pak. . Osnova za ovakvu interpretaciju nalazi se i u Cinjenici da menadzeri srednje razine menadzrnenta imaju. VAZNOST DELEGIRANJA Delegiranje je vrlo vazan proces. tako da znatan broj menadiera najvise razine menadzrnenta obavlja poslove nize razine menadzmenta. puno logicno i ocekivano jer se na visim i najvisirn razinama menad150 o neznalna valnosl [J srednja valnost 0 velika vainosl (u %) Slika 8_10_Ocjena vainosti delegiranja menadiera 151 .9. "gotovo nikad" ili "vrlo rijetko" delegiraju. trebalo bi ukljuciti i jos jednu nezavisnu varijablu. ocekivali bi se slieni trendovi sarno s obrnutim redoslijedom. pa je na tim razinarna rnenadzmenta delegiranje. / / / 100 90 80 70 13/ / -: 1B / . kao sto to pokazuje slika 8. otuda i takvi podaci na slici 8. Onih koji "uvijek delegiraju" gotovo i nema. "vrlo cesto" i "gotovo uvijek" delegira poslove iz svoje nadleinosti na suradnike. Prvo. vee i potrebnije. Delegiruuje ol'lasli i odgovornosti od njihovih muskih kolega (27% : 15%). U interpretaciju podataka iz slike 8. Puno vise rnuskaraca (52%) nego zena menadzera (38%). ali i najvecu nesisternaticnost u tome sto indicira cinjenica da 50% njih "ponekad delegira. pokazuje slika 8.: . To se moze protumaciti dvojako. turnacenje bi bilo da su menadieri srednje razine menadzmenta najneodredeniji u svojim odgovorima pa se. Koliko analizirani rnenadzeri drie vainim deJegiranje za uspjesnost vodenja poduzeca.8. a da najveci broj menadzera srednje razine menadzrnenta "gotovo nikada iii rijetko" delegira. ukupno promatrano. tj. Obzirom da su zene menadzeri.3 puta).

1. ali negativna korelacija (r = . starijih od 50 godina. koji bi trebali delegirati u vecoj mjeri. prornatrajuci stupce u tabliei 8. Vainosf delegiranja i spol menadiera (1/ %) Zanimljivo je da iene menadzeri. dok najveci broj (izmedu 45% i 77%) pridaje "veliku vaznost" delegiranju za uspjeh rnenadzmenta. Za menadzera izmedu 51-60 godina starosti sarno je u 59% slucajeva delegiranje jako vazno. Vainost delegiranja i dobna skupina menadzera %) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 67 81 o nezoana vaznost D o velika valnosl srednja vamost O~-------'--------T muskarci zene spol menalJ2era SMa 8. ovlasti i odgavor153 [52 . pa zbog toga jos bolje uvidaju potrebu i vaznost Dok menadzeri razlicitih dobnih skupina.201. 008). a 8% "neznatnu" vaznost. prema kojima sarno 48% menadzera obuhvacenih istrazivanjem delegira poslove iz svoje nadleznosti. koje manje delegiraju od svojih rnuskih kolega. odnosno nesklonost delegiranju./. a za one menadzere starije od 60 godina delegiranje je jako vazno sarno 11 45% slucajeva. a mogu se objasniti tako da su menadzeri. pa puno bolje prosuduju potrebu i vaznost delegiranja nego menadzeri rnuskarci. do 50 godina starosti. Najvecu vaznost delegiranju pridaju rnenadzeri koji u sadasnjern poduzecu rade izmedu 2-5 godina. Premda je velika vecina hrvatskih menadzera svjesna vaznosti delegiranja. pridaju manju vaznost delegiranju.194. Kad se analizira pereepcija menadzera 0 vaznosti delegiranja.10. opada vaznost koju rnenadzeri pridaju delegiranju. 0 kojima ce biti rijeci u nastavku ovoga rada. a 19% "srednju vaznost" za uspjesnost vodenja poduzeca. povezanost izmedu radnog staza u poduzecu i vaznosti koju menadzeri pridaju delegiranju (r = . Vjerojatno se upravo s dobi menadzera moze objasniti statisticki znacajna. uocava se da za rnenadzere svih dobnih skupina.11. smatra da je delegiranje jako vazno za uspjesnost vodenja poduzeca. a narocito relativno. dobna skupina i godine radnog staza u poduzecu imaju statisticki znacajnu povezanost i utjecaj na sklonost.11. p = 0. velika vecina menadzera obuhvacenih is- trazivanjem. od kojih njih 81 % smatra da delegiranje ima "jako veliku".0. koja potvrduje da se s porastom zivotne dobi menadzera smanjuje vaznost koju menadzeri pridaju delegiranju. pa je logicno da ocekuju da njihovi pretpostavljeni u vecoj mjeri na njih delegiraju odredene poslove.. obzirom na spol menadzera. To ilustrira slika 8. delegiranja. To je potpuno razumljivo obziram da su zene manje. nego sto to cine zene menadzeri koje najcesce kao pretpostavljene. P ~ O. i ovdje se pokazuje da spol.006).030) izmedu misljenja rnenadzera 0 vaznosti delegiranja. 56% onih koji delegiranju pridaju "veliku".0. Usporedimo Ii ove podatke s odgovorima menadzera.= 0. odnosno starosti rnenadzera i vaznosti delegiranja postoji statisticki znacajna. vrlo mali broj rnenadzera (izmedu 0% i 5%) misli daje vaznost delegiranja "neznatna". s kracirn stazorn u poduzecu. i opet negativna. cak njih 70%. odredene ovlasti i odgovornosti. P = 0. dok je u skupini menadzera sa stazern u poduzecu vecim od 20 godina.Menadimeut DelcgiJ'Gllje ovlasti i odgovornosti Kako je vidljivo iz slike 8. dotle dobne skupine menadiera. ad 23% do 36% svih anketiranih menadzera smatra da delegiranje ima "srednju vaznost" za uspjeh menadzera. pridaju vecu vaznost delegiranju za uspjesnost vodenja poduzeca.160. u odnosu na razlicite nezavisne varijable istrazivanja. ipak u tolikoj mjeri ne prakticira delegiranje. Dob meradzera do 3D godina od 31-40 godina ad 41-50 gooina ad 51-60 godina 61 godina i vi~e Vainosl delegiranja neznalna a srednja 23 21 jako velika 77 77 llkupno 100 100 100 2 3 5 22 24 36 33 73 59 45 HlO 100 (II Tablica 8. Postoji statisticki znacajna povezanost (r .. pa se tako pokazuje da iene menadzeri pridaju vecu vaznost delegiranju od njihovih muskih kolega.1. i apsolutna. bas zato sto njihove pretpostavljene kolege ne delegiraju iIi ne delegiraju u dovoljnoj mjeri. ujedno i mladi rnenadzeri kao i oni koji se nalaze na nizim razinama menadzmenta. ana pokazuje da povecanjem radnog staza u poduzecu. pridaju manje-vise jednaku vaznost delegiranju (u prosjeku 76% pridaje vr10 veliku vaznost delegiranju). Zato postoje brojni razlozi. 36% "srednju". Inace. Izmedu dobi. I ti su rezultati ocekivani. imaju svoje muske kolege. To prikazuje tablica 8. Upravo bi one trebale biti te na koje bi se morali delegirati neki poslovi. primjecuje se znacajna razlika izrnedu njihove sklonosti delegiranju i svijesti 0 vaznosti delegiranja. s izuzetkom onih starijih od 60 godina. zastupljene u top menadzrnentu i visim razinama menadzmenta.

dok izmedu menadzera ostale dvije menadzerske razine nema nekih znacajnijih razlika. Urnjesto pravih osoba menadzeri znaju nerijetko izabrati i pogresne osobe. ADEKVATNOST OSOBA --22".. kvalitativna analiza i ovdje pokazuje vee uoceni trend utjecaja razina menadzrnenta na vaznost delegiranja. koji se odnosi na precizno i jasno delegiranje i utvrdivanje rokova za obavljanje zadataka. brojne pogreske. sto je izrazito dobar pokazatelj sposobnosti delegiranja analiziranih rnenadzera. nego zahtjevni i izazovni zadaci. potrebne resurse. OSOBE KOJIMA MENADZERI DELEGlRAJU Delegiranje. 8.. a u 45% slucajeva "cesto". deJegiraju na odgovarajuce osobe. iz straha da ih ne potisnu rnladi. ovIasti te kako utvrditi ocekivane rezultate i stvoriti klimu protoka otvorenih i slobodnih informacija. sposobniji i timskom radu skloniji menadzeri. kao i starijim menadzerirna.. odnosno nize razine menadzmenta. odnosno pogresnirn osobama.. misljenja. Ovdje je koncentracija na dva problema: prvi je delegiraju Ii rnenadzeri poslove i zadatke iz svoje nadleznosti "pravim". Naravno da generalna ocjena ne vrijedi univerzalno za sve rnenadzere starijih dobnih skupina. odnosno odgovarajucim osobama iii "krivim". i ne znajuci. vremena i motivacije za uspjesno obavljanje zadatka i kako to osigurati. To je razlog zbog kojeg bi analiza procesa delegiranja zahtijevala posebnu studiju. nije sarno vazan proces i metoda menadzmenta. 100 90 80 70 28 1/ . znanja. odnosno osobe koje iii nemaju znanja i sposobnosti. S druge pak strane.13.. Prvo pitanje se odnosi na to koje zadatke ce delegirati? To ne smiju biti sarno rutinski i nevaini zadaci. radi se 0 rnenadzerima na visirn razinama menadzmenta. odnosno ne zele se dodatno angazirati i kvalitetno obaviti dodijeljeni im zadatak.. S tim u vezi vidjeti sliku 8. Oni moraju znati faze u procesu delcgiranja te dati odgovore na neka pitanja koja se narnecu u vezi s delegiranjem. Vainest delegiranja i razina menadimenta (II %) Najvisa razina menadzrnenta pridaje delegiranju najvecu vaznost za uspjesnost vodenja poduzeca. Medutirn. koje zahtijeva obavljanje zadatka. U trecern pitanju treba odgovoriti na to kako onome kome se delegira dati sve relevantne informacije. -. a koja se pokazuje vaznom varijablom s utjecajem na njihove percepcije. 17 velika val'nosi o neznatna runosi razina rnenadlmenla 0 srednia runosi 0 Stika 8.. s tim u vezi. koji ornogucuju razvoj zaposlenih.Menodiment . ne pokazuje statisticki znacajnu povezanost s vaznoscu koju menadzeri pridaju delegiranju. Na slici 8. kod menadiera s duiim stazorn u poduzecu.2. Kod delegiranja onaj tko delegira ne bi smio zaboraviti i toeke provjere. Menadzeri moraju ne sarno htjeti. nego i znati delegirati i primjenjivati neka vazna pravila pri delegiranju. to jos uvijek ne znaci da ta razina menadzmenta u toj mjeri i delegira poslove. delegiraju Ii razlicitim iii uvijek istim osobama? 00bivene podatke prezentiraju slike u nastavku izlaganja. Razina menadzmenta. To znaci da treba uspostaviti efikasan sustav povratnih informacija i osigurati tocke provjere kojirna se prati napredak u realizaciji zadatka. iako srednja razina maIo vise naglasava vaznost delegiranja od vise srednje razine menadzrnentao Ovo sto. 8. ovlasti i odgovornosti iz svoje nadleznosti na suradnike. treba reci je da to sto top menadzrnent u 83% slucajeva misli da je "vrlo velika vaznost" delegiranja za uspjesno vodenje poduzeca.~---- . 155 . 154 Prvo pravilo i pretpostavka uspjesnog delegiranjaje odabrati prave osobe koje mogu i koje su spremne uspjesno obaviti dodijeIjeni im zadatak. sarno potvrduje prethodnu tvrdnju 0 sposobnosti menadzera da delegiranju na odgovarajuce osobe. kao i one s duzirn radnim stazorn u poduzecu. kako je istaknuto.3.. drugo pitanje se odnosi na to kome ce delegirati? Da Ii osoba iii osobe na koje se delegira imaju dovoljno strucnosti. na kojoj se rnenadzeri nalaze. J edno od vaznih pitanja na koje treba dati odgovor je do kada treba obaviti delegirani zadatak? To je vrlo va ian segment delegiranja.12. c: / 4/-~~ 31 / 1: 60 50 40 70 83 65 30 20 10 o -: ~ 1/ ViSa t- / srednia na]VI~a srednia . Menadzeri u procesu delegiranja mogu ciniti. prema kojirna hrvatski menadzeri "ponekad" de1egiraju i na pogresnu osobu.1. ------~ Delegjranje ov/aSli i odgovornosti I I~ nosti. 97% odgovora.12. nego i vazna menadzerska vjestina.2. iIi nisu motivirane.3.13. i drugi je. procjene i druge varijable koje su predmet ovog istrazivanja. je vidljivo da menadzeri u 47% slucajeva "uvijek". Razlike o vaznosti delegiranja izmedu menadzera razlicitih razina menadzmenta pokazuje slika 8. koji su neskloni delegiranju. stavove. cesto puta i zbog toga jer nikada nisu naucili delegirati.

15. ako analiziramo ukupnu strukturu delegiranja. moze se reci da najbolje odluke. / / 100 90 80 70 9/ 1/ 35 /.Menadimen: --- _--_-_------ 100 9080 70 60- 97 50 4030 20 10 0 odgovarajuce osobe o ponekad o ceslo o uvijek Bilo bi logicno pretpostaviti da menadzeri najvise razine menadzmenta. izmedu pojedinih razina menadzrnenta. svodeci ih tako na zajednicki nazivnik. uocavamc da menadzeri svih razina menadzrnenta.15. dodjeljujuci odgovarajuce pondere karakteristikama "ponekad". Ukljucujuci u analizu i neke nezavisne varijable kao. pa bi na toj razini menadzmenta i delegiranje trebalo biti najprisutnije.13. je vidljivo da hrvatski menadzeri u gotovo 80% slucajeva delegiraju poslove. imaju najvise menadzerskog iskustva. Uccstalost delegiranja razina rnenadfrnenta 0 0 na odgovarajuce osobe i razina menadimenta 79% o odgovarajute Slika 8. Menadzeri najvise razine menadzmenta u 52% slucajeva delegiraju "uvijek" na odgovarajuce osobe. Struktura delegirauja osobe 0 p09re~ne osobe iii pogresne osobe (u %) odgovarajuce Na slid 8. u najvecem broju slucajeva. Ucestalost delegiranja.14. cesto ili uvijek delegiraju. obzirom da se na najvisoj razini menadzmenta obavljaju najslozeniji poslovi i donose odluke ad najvece vaznosti za poduzeca.- 7 uvijek (CI %) o ponekad Slika 8. u preko 90% slucajeva. 156 Na temelju slike 8.cesto I 52 39 vi~ srednia naJvlsa . ovlasti i odgovornosti na "odgovarajuce osobe". tj.15. obzirom na razine menadzrnenta. u pravilu. na primjer. a za pretpostaviti je ida su oni i najsposobniji u delegiranju. tada se te razlike. To bi bilo ocekivano. na kraju. 20 10 o 1/ srednia 1 1. te da donose najbolje odluke kada je rijec 0 delegiranju.14. 9/ 1/ 7. 157 . delegiranje koje se odnosi i na odgovarajuce kao i na pogresne osobe. i da najmanje grijese. najmanje rnenadzeri srednje razine menadzmenta. koji.16. "cesto" i "uvijek". Ocekivalo bi se da "uvijek". odnosno skJonost delegiranju pojedinih razina rnenadzmenta. gube kao sto to pokazuje slika 8. zatim nesto manje menadzeri vise srednje razine menadzmenta i. uvijek iii cesto delegiraju na odgovarajuce osobe.14. pokazuje slika 8. Adekvatnost koje menadzeri (11 %) 40 30 - /1 56 e- iz svoje nadleinosti Ako se provede suptilnija analiza i promatra postotak onih menadzera koji delegiraju na odgovarajuce osobe kao i onih koji delegiraju na pogresne osobe. a najrnanje menadzeri vise srednje razine. bilo bi interesantno vidjeti u kakvoj su medusobnoj vezi razine rnenadzmenta i ucestalost. dobijemo podatke kao na slici 8. Zbrojimo li odgovore "uvijek" i "cesto". delegiraju menadzeri najvise razine menadzmenta. a u 1/5 slucajeva donose pogresne odluke glede delegiranja jer delegiraju na "neodgovarajuce osobe".2 46 52 poqresne osobe osoba 11(1 60 50 delegiraju ovlasti V /< Stika 8. razinu menadzmenta. Medutim. s najvecirn postotkom delegiranja "uvijek na odgovarajuce osobe" imaju rnenadzeri srednje razine menadzrnenta.

maze se zakljuciti da gotovo nema nikakve razlike u delegiranju na odgovarajuce iIi pogresne osobe. To. 100 90 en 70 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 60 50 40 30 o odgovarajuce o pogresne osone csobe o ponekad o testa o uvijek 20 10 0 mu~karci spol menadzera zena Slika 8. kada je rijec 0 osobarna na koje se delegira. a muskarci samo u 44% slucajeva. Te podatke prikazuje slika 8. veci broj muskih menadzera. neovisno 0 tome da li delegiraju muskarci menadzeri ili zene. pa se moze zakljuciti da ne postoji relevantna povezanost izmedu kvalitete delegiranja i razine menadzmenta. Struktura delegiranja odgovarajuce (1/ %) i pogresne osobe i razina menadimenta U cjelini pramatrano.~-------< spal meradtera Slika 8. dok visa srednja razina neznatno zaostaje (s 76% ispravnih i 24% pogresnih odluka). Nasuprat tame. Na pr~ vi pogled se cini da zene menadzeri. sto znaci da zene rnenadzeri znatno vise od svojih muskih koJega delegiraju na odgovarajuce osobe. kao sto to pokazuje slika 8.17.18. ne postoje razlike izmedu srednje i najvise razine menadzmenta (obje imaju 80% ispravnih i 20% pogresnih odluka).Meuadiment __ • c •• ~ •• c f?elegimllje _oFlasli i~ OdgOI'D!!IOSli 100 90 80 70 60 50 4030 20 10 O~---~~---~----~ srednja visa srednja najviSa o poqresne razina menadimenla osobe 0 odqovaraiuce osobe 110 Slika 8. Delegiranje na odgovarajuce osobe i spol menadzera (II %) i spol menadiera Prema podacima na slici 8.17. Struktura delegiranja mu~l<arci i. znaci da gotovo podjednako. "cesto" deJegira na odgovarajuce osobe.18. kod koje se cesto pokazuju znacajne razlike u ponasanju rnenadzera. donose bolje odluke. J 8. a s tim u vezi i donosenje ispravnih i pogresnih odluka. bit ce interesantno vidjeti kako cesto rnuskarci.16. kroz ukupnu strukturu deJegiranja. to bi moglo znaciti da isti postotak delegiranja na pogresne osobe (20%) ima rela tivno vecu specificnu tezinu kada je rljee o delegiranju na pogresne osobe na najvisoj razini rnenadzmenta. kroz delegiranje na odgovarajuce i pogresne osobe. Najvecu vrijednost na ovoj slici ima karakteristika "uvijek". Zene to rade u 55% slucajeva. ali i potrebnija. jer se broj odluka 0 delegiranju na pogresne osobe. njih 49% nasuprot 36% zena menadzera. u ovom podrucju. krece izrnedu 20% i 23%. tj.ene 110 odgovarajuce (1/ %) j pogresne osobe O~-------. Razlike nisu statisticki znacajne. grijese menadzeri svih razina menadzrnenta. odnosno zene menadzeri delegiraju na cdgovarajuce ili neodgovarajuce osobe. Ipak bi se mog159 158 . drugim rijecima. Taj dojam ostaje i onda kada ove odgovore ("ponekad". Kako je spol menadzera nezavisna varijabla. Obzirorn da je vaznost delegiranja za najvise razine menadzmenta veca. "cesto" i "uvijek") svedemo na zajednicki nazivnik.

u kojima se neki smatraju favoriziranima. kada je rijec 0 delegiranju pojedinih razina rnenadzmenta. od strane muskih rnenadzera ima relativno puno vecu tezinu od 20% pogresnog delegiranja ad strane zena menadzera. Kad se radi 0 delegiranju na razlicite osobe onda nije pravilo.19. koju istice 78% menadzera najvise. na kojima je delegiranje vaznije i ucestalije. na svoje zadovoljstvo. menadzeri hrvatskih pcduzeca imaju izrazitu tendenciju delegiranja poslova. 63% Cesta tendencija rnenadzera. Sposoban rnenadzer moze razlicite poslove. a rnoze se reci i pogreska u delegiranju. Kako se u tom pogledu ponasaju menadzeri hrvatskih poduzeca pokazuju slike koje slijede.19. jer tad a tu osobu previse opteretimo.21. Na slici 8. Koliko menadieri delegiraju razlicite osobe (%) Kako je vidljivo iz slike 8.2. na iste osobe. Te podatke pokazuje slika 8./ h' . "Cesto" delegiraju istim osobama 63% menadzera najvise razine. 68% menadzera vise srednje i 59% menadzera srednje razine menadzmenta. Ukljucimo li u analizu i nezavisne varijable. a neki pak zapostavljenima. Nadalje. mogu se zanemariti pa je moguce zakljuciti da se u tom pogledu razlicite razine men adzmenta medusobno ne razlikuju. dok je sarno 28% njih koji "uvijek" i "cesto" delegiraju na razlicite osobe. Kad se radi 0 rnenadzerskoj razini pokazuje se da 9% rnenadzera "najvise" razine i 15% onih "vise srednje" razine uvijek delegira istim osobama. 160 Prornatrajuci ukupnu strukturu delegiranja. Ono sto bi kod toga bilo lose je to da se "uvijek" iii "cesto" delegira na iste./ :/ 1DD 9D - . Iako se ni ovdje ne javljaju neke statisticki znacajne razlike i povezanosti s uobicajenim nezavisnim varijablama. zna se da nije dobra uvijek delegirati na iste osobe. Stika 8. kvalitativna analiza ipak daje neke naznake. dobit cemo onda kada karakteristike "ponekad". na zadovoljstvo tih osoba na koje se delegira ina korist same organizacije kao takve. zato sto ih je puno vise na visim i najvisoj razini menadzrnenta. odJloSIIO .Menadimeut Deiegiranje ol'laSli i odgovornosti 10 ponovno ustvrditi da rnuskarci relativno vise grijese u delegiranju. 161 . RAZLICITOST OSORA Cjelovitu. U pravilu. od srednje do najvise razine menadzmenta (60% : 62% : 64%). bit ce interesantno vidjeti kakve cerno rezultate dobiti u tom slucaju. skupnu sliku 0 delegiranju na iste iii razlicite osobe. prikazuju se rezultati delegiranja na iste iii razlicite osobe. 73% njih to radi "cesto" i "uvijek". dok na "srednjoj razini" takvih rnenadzera uopce nema. to maze imati dernotivirajuce efekte i najedne i na druge te voditi losim medusobnim odnosima. V3 Isle osobe razliclle osobe na iste. iz svoje domene. o isle osnbe Stika 8. Neznatne razlike u delegiranju. da se u najvecern broju slucajeva delegira na iste osobe.20. Interpretaciju ovih podataka nije jednostavno dati zato sto ta cinjenica. 60% vise srednje i 73% rnenadzera srednje razine. ne mora biti a priori ni pozitivna ni negativna. a sarno u 37% slucajeva na razlicite osobe.3. Gotovo da postoji potpuna podudarnost. Medutim. "cesto" i "uvijek" svedemo na zajednicki nazivnik.: 26 7 izbora istili iii razlicitlh 1/ 80 70 60 50 40 30 20 1/ 72 64 / o ponekad o essie o uvijek 25 1/ 1/ 10 o. je prenosenje zadataka i ovlasti iz svoje nadleznosti uvijek istim osobarna. na iste osobe.20. to ne mora biti uvijek tako. ali pogresne osobe. sto maze rezultirati preopterecenjem jednih i nedovoljnim opterecenjern drugih suradnika. hrvatski rnenadzeri u 63% slucajeva. 8.2. nego je najcesce praksa "ponekad". uvijek delegirati na iste osobe. koje upucuju na odredene zakljucke. obzirom na to da Ii delegiraju na iste iIi razlicite osobe. poslove i ovlasti iz svoje nadleznosti prenose na iste osobe. obzirom na razinu menadzrnenta koja delegira. Strnktura D razlleite osobe osoba delegiranju (/I %) . iz svoje nadleznosti. taka da 22% delegiranja na pogresne osobe.

ali rnoze biti indikativan i predmet daljeg istrazivanja ./ 38 1/ 36 60 50 40 30 20 10 . zene iii rnuskarci rnenadzeri. '.4. koji nije statisticki znacajan.22. medu zenama menadzerima 162 nasno kompetencija i ukupnih potencijala menadzera. Struktura ukupnih izbora is/iii iii razliei/iil osoba pri delegirauju i spot menadiera (%) Kako je vidljivo iz slike 8. je odnos izmedu ovlasti i odgovornosti ako on nije dobro rijesen. a najcesce. dapace. " 62 64 je takvih samo 4%.: < 60 r---: . odnosno kapital koji ulaze u 163 . nedostatak ovlasti je najveca prepreka maksimalnom koristenju znanja i sposobnosti. Nedostatak ovJasti onemogucava da organizacija dobije maksimalan povrat na ulozeno (visoke place. 5% '1/ I~ O~-------.23. ODNOS OVLASTI I ODGOVORNOSTI Vazan i cesto neadekvatno rijesen problem menadzrnenta i rnenadzerske uspjesnosti.22. od- edea Medutim. obzirom ua razinu menadimenta %) Kada se radi 0 tome tko je vise. ~~. delegiranju na iste ili razlicite osobe i te razlike su neznatne. To potvrduju i rezultati ovog istrazivanja prikazani na slici 8. bonuse i druge beneficije. ali i menadzerske frustracije i stresa. I slika 8. adekvatno i pravodobno djelovanje koje je neophodno ne sarno za menadzersku nego. u suvremenim turbulentnim uvjetima poslovanja. situacija u kojoj odgovornosti menadzera daleko prelaze njegove ovlasti. i to rijetko u smjeru vecih ovIasti.------~ srednja vi~a srednja najvi~a I/L__~. detaljnija analiza rezultata ce pokazati da su zene sklonije delegiranju na razlicite osobe. Dok 12% muskaraca uvijek delegira istim osobama.21.2. Struktura razina menadimenla 0 isle esobe Ira iste Iii rozlicite (II delegiranja osobe. potvrduje tu blagu tendenciju i trend. Ukupnu strukturu izbora istih iIi razlicitih osoba./ . Isto tako. odgovornost prelazi ovlasti koje oni imaju. najcesce na stetu odgovornosti. Takvih je 24% rnuskih i 29% zenskih rnenadzera. Nerijetko se u praksi dogada nesrazmjer izmedu ovlasti i odgovornosti.. postoji mala razlika u postocima onih koji cesto delegiraju razlicitirn osobama. nedostatak ovlasti onemogucava brzo. _' -:. moglo bi se ustvrditi da je cesta. i ukupnu poslovnu i organizacijsku uspjesnost. U takvoj situaciji tesko je ocekivati dobre rezultate i veliku uspjesnost menadzera iz tri razloga: Prvo. cak kod poIovine menadzera. ::.23.. 8. Medusobni odnos ovlasti I odgovornosti 30 20 10 0 m~~k<irci SpOI meradzera zene Stika 8. Zapravo nije rijetka. puna je situacija nesrazmjera izrnedu odgovornosti i ovlasti.Menadiment Delegiranje ovlasll I odgovornosti 100 90 80 70 -: L 40 / / . skloniji 45% 100 90 ao 70 60 50 40 o razl itile osobe o isle osobe o ravnopravan odnos 0 odgovornost veca od ovlastl o ovlast veta ad odqovornosli (II %) Slika B.. ~:" .-------. prj delegiranju poslova i ovlasti iz svoje nadleznosti.. prikazuje slika 8. menadzera razlicitog spola.~ . nego njihove rnuske kolege.22. Drugo.vl/ f- o razliCite osobe Slika B.23.

imaju rnenadzeri najvise razine menadzrnenta. a snizava i "ubija" entuzijazam i motivaciju. ne manje vazno. Neizbjezna posljedica takve situacije je stalni stres u kojem se rnenadzeri nalaze. kao sto to pokazuje slika 8.24. da se snifavanjem razine menadzmenta. Odnos ovlasti i odgovornosti i razina menadimenta ( II %) Usporedbom odnosa ovlasti i odgovornosti na pojedinim razinama menadzrnenta. to se moze podatak od 50% menadzera. Trece. kao sto je bilo za ocekivati. su ocekivani jer. na dvije stvari: Prvo. obzirom na nesklonost menadzera visih razina menadzmenta da delegiraju ovlasti proporcionalno delegiranim odgovornostima. kao i obratno. subjektivan osjecaj rnenadzera tih razina rnenadzmenta. dob.2. nadleznosti. taj nesrazmjer izvor je stalne frustracije rnenadzera. dio svoje odgovornosti. vjerodostojnosti tih odgovora. ali i vise srednje razine menadzmenta. a najrnanje menadzeri srednje razine menadzmenta. kod kojih su ovlasti vece od odgovornosti. Dobiveni podaci pokazuju. prernda je moguce.Menadimeut --_. Jednako nije dobar visok postotak menadzera kod kojih je odgovornost veca od ovlasti.-~~~.-~~~ razina menadfmenta D ovlast veca nd odgovornosli D oogo~ornosl od ovlastl veta 0 ravnepravan ounos Slika 8. S druge pak strane. a povecava se broj onih koji smatraju da im odgovornosti daleko prelaze ovlasti. Teske je vjerovati. srnatraju da je njihova odgovornost veca od ovlasti koje imaju. s povecanjern razine rnenadzrnenta povecava se broj onih cije su ovlasti vece od njihove odgovornosti. Medutim. Menadzeri kojima se biizi autokratski tip 165 . pa i u ovom posebno. Takvi trendovi. nezavisnim varijablama. koja najcesce i uzrokuje ovakve situacije nesrazmjera izmedu ovlasti i odgovornosti. u odredenoj mjeri. Nairne. znacajno smanjuje broj menadzera koji drze odnos svojih ovlasti i odgovornosti ravnopravnim. zbog mijesanja kompetencija. da su menadzeri najvise razine menadzmenta delegirali na nize razine menadzmenta. moze se zakljuciti da najvise razloga za zadovoljstvo._---------- Dclegiranje ovlasti i odgovornosti menadzere). pa ce se neke od njih. skolsku spremu. buduci se radi 0 misljenjima i stavovirna ispitanika.. hrvatski rnenadzeri su daleko od tog idealnog modela. zatim 48% menadzera vise srednje razine menadzmenta i sarno 37% rnenadzera najvise razine menadzmenta. kao sto vidimo na slici 8. po nasern misljenju. uvijek nize razine menadzmenta misle da im je odgovornost veca od ovlasti. a mislimo da ih je sasvim opravdano generalizirati.4. menadzera najvise razine menadzrnenta. sad bi vee mogli reci. To moze biti. koja oduzima puna energije._---------------- ---------------- . spol. 164 Nasuprot tome. kod kojih je odgovornost veca od ovlasti. na vecu frustriranost i manju djelotvornost menadzera srednje. QDNOS OVLASTI. a onaj od 5% rnenadzera. bez obzira na razinu na kojoj se nalaze. Tako se na najvisoj razini menadzmenta izjasnilo 9% rnenadzera da su im ovlasti vece od odgovornosti. U protivnom. oni imaju najvece ovlasti. u pravilu. to ukazuje na relativno visoku centralizaciju odlucivanja i. U idealnim uvjetima bilo bi za ocekivati da postoji potpuna podudarnost izmedu ovlasti i odgovornosti. po razlicitim razinarna menadzmenta. sto je inace rjedi slucaj u brojnim istrazivanjima uopce. jer ni tu situacija nije idealna. Pitanje je. a sarno 2% rnenadzera na srednjoj razini menadzrnenta.23. ali i sasvim ocekivano. najveci broj menadzera srednje razine rnenadzmenta (65%). uobicajenim i potvrdenim. sto bi se dobilo kada bi se u ovu analizu uvrstile i neke nezavisne varijable? Vidjeli bismo da kvalitativna analiza pokazuje i ovdje odredene interesantne razlike i trendove na nekim. 8. i to one najinteresantnije.1. ali ne i odgovarajuci dio ovlasti. da se u takvoj situaciji nalazi 50% menadzera hrvatskih poduzeca. koji su uvijek obojeni vecorn ili manjom dozom subjektivizma. To ukazuje. pa rezultira slabim rezultatom i radnom uspjesnoscu daleko nizom od one rnoguce. povecati. Indikativno je. vjerojatno. prezentirati u nastavku izlaganja. iz cega nije iskljuceno ni 37% rnenadzera najvise razine menadzmenta i drugo. smanjiti. ne mogu biti ovlasti vece od odgovornosti. ali i najvecu odgovornost. ako je stvarno stanje tako. iako ne veliko. radni staz i druge varijable koje ne pokazuju statisticki znacajnu povezanost s tom cinjeniccm. jer po definiciji polozaja u strukturi menadzrnenta. obzirom da na naju pravilu. ovlasti i odgovomosti. ali i stvarnost. 0 Postavlja se pitanje 100 90 80 70 9 60 50 40 30 20 10 o~-~-. ODGOVORNOST I RAZINE MENADZMENTA visoj razini rnenadzmenta. veliku autokraticnost menadzera najvise razine menadzmenta. to upucuje na brojne probleme u funkcioniranju tih poduzeca.24.

25. u ocjeni slike 8. ipak kvalitativna analiza pokazuje znakovit i ocekivan trend veceg nesrazmjera izmedu ovlasti i odgovornosti kod zenskih rnenadzera. od kojih cak 74% menadzera naglasava taj problem...25. Zbog toga dolazi do asimetrije izrnedu ovlasti i odgovornosti. Srecom." ". kao sto to pokazuje slika 8. isticu menadzeri s visorn strucnorn spremom. a mali dio (3%) ina najvisirn rnenadzerskim pozicijarna. a posebice zena rnenadzera u hrvatskim poduzecima. obzirom na delegiranje ovlasti i odgovornosti? Premda ne postoji statisticki znacajna razlika. ali se vecina njih (53% ) nalazi na pozicijarna vise menadzerske razine. oni s doktoratom i magisterijem. u smjeru vece odgovornosti od ovlasti. razumljivo je da menadzeri visih razina na njih prenose dio svoje odgovornosti. oni cine mali segment ovog uzorka menadzera (10%). Pri tome nisu svjesni i uopce ne uvidaju da time umanjuju vlastitu uspjesnost. Odnos ovlasti i odgovornosti i spol menadiera ( u %) 50 26 " r-. Najveci nesrazmjer izmedu ovlasti i odgovornosti. ' ·. izmedu mnskaraca i zena rnenadzera. i srednjom strucnorn spremom.:':_. na kojima se u cijelom uzorku javlja veci i cescinesrazmjer izmedu ovIasti i odgovornosti. DakIe. treba dodati da je moguca interferirajuca varijabla u ovoj "slici" i cinjenica da se zene. a "cak" 7% ima vece ovlasti od odgovornosti. ali ne i razmjernu razinu 166 L SSSiVS . 8. a.26. 3 ". i neravnopravnog pclozaja zena opcenito.25. globalna pojava.'. u pravilu. 43·. nalaze na nizim razinama rnenadzmenta (sto najizravnije potvrduje tezu njihovog neravnopravnog polozaja). Zasto je tome tako? Vjerojatno zato sto najveci broj rnenadzera najvise razine menadzmenta ima zavrsen fakultet.2. kao sto to potvrduje slika 8. DDNOS OVLASTI I ODGOVORNOSTI I SPOL MENADZERA ovlasti koja prati dodijeljenu odgovornost. ' 60 ':' '-~ 74 ':'. Slicno nezadovoljstvo i ogranicenje isticu i rnenadzeri s najviscm spremom. 1/ Slika 8.25.:7 0 ravnopravan odnos 37 VSS skolska sprema Dr.iMr.3_ DDNOS OVLASTI I ODGOVORNOSTI I SKOLSKA SPREMA Postavlja se pitanje da Ii postoji kakva znacajna razIika. 8. ali i uspjesnost cijelog poduzeca. 100 90 Kvalitativna analiza medusobne povezanosti ovlasti i odgovornosti i skolske spreme menadzera pokazuje interesantne i vrlo indikativne razlike.'ema (II %) Najbolju situaciju glede odnosa ovlasti i odgovornosti imaju menadzeri s fakultetskim obrazovanjem. dobiveni rezultati su logicni i ocekivani. posebno vezane uz najvisu skolsku spremu menadzera. Odnos ovlasti i odgovomosti i skolska sp.: V ~. nisu uvijek l67 . a oni menadzeri koji su.2. u kojem odgovornost nadilazi ovlasti.2. pored toga.26. Cjelovite rezultate pokazuje slika 8. od kojih cak 60% istice vecu odgovornost od ovlasti. obzirom da su zene menadzeri na nizim razinama menadzrnenta.Menadzment ---- Delegiranje ------ ovlasti i odgovoruosti --"------------ vodenja poduzeca skloni su delegirati zaduzenja i odgovornosti. nazalost.----~ rnuskarc! zene spol meradzera Slika 8. koju rnoraju osobno odobriti.25.4. postigli stupanj magistra iIi doktora znanosti. tj. Objektivnosti radi./ - O~----. od kojih "same" 43% istice da imaju vecu odgovornost od ovlasti.. potvrduje vjerojatni dodatni izvor vece frustracije zena menadzera. . / /- 80 70 60 50 40 30 20 10 56 D D D avlas! veta ad odpovornnstl odgovomast veta ad ovlasU ravnopravan ouoos 0/ / / 100 90 80 7060 50 40 30 20 10 0 " 7/ /. V . koja je u ovoj kategoriji dominantna (80%). moglo bi se reci. ali i zaddati ovlasti za sebe take da se njih mora pitati za svaku "sitnicu". premda to nije sarno njihova specificnost nego.4. D ovlasl veta ad odgovarnosli o adgovornOSI veta od ovlasli Stika 8.

a trebali bi biti.3. a na temelju podataka u tabliei 8. ali u nesrazmjeru s odgovornoscu koju od njih ocekuju. Nijedna od tih okolnosti niti je dobra. dotle se na visoj srednjoj i srednjoj razini rnenadzrnenta javlja "jaz odgovornosti". pa moze doci do nesrazrnjera na njihovu stetu. Kada se radi 0 razlicitim razinama menadimenta. kod 1/3 menadzera je prisutna "preklapajuca odgovornost". a posebiee na visoj srednjoj razini rnenadzrnenta. cesce javlja "preldapanje odgovornosti". grubo reeeno. koji sebe uvijek vide s nedovoljnim ovlastima. a koji ne doprinose ostvarivanju ciljeva organizacijske jedinice kojom rukovode. a tko onda obavlja poslove koji bi trebali biti.3. a posebno na drugim. 169 .Meuadiment ------ Delegiranje OF/asli i odgovornosti nuzno i na najvisim razinarna rnenadzmenta. Kada je rijec 0 "suvisnim poslovima". ali i zbog principa samih tih menadzera. 168 Dok se na najvisoj. i na. Problemi Razina menadzmenla srednia Yi~srednja najYi~ Moguce su i situacije vezane uz (ne) adekvatnu raspodjelu i definiranje poslova i duznosti. da su problerni odgovornosti najmanji na najvisoj razini menadzmenta. ne sarno sa stajalista funkcioniranja menadzmenta nego. PREKlAPAJUCA ODGOVORNOST I JAZ ODGOVORNOSTI Prema ovim podacima. a moze izazvati i konflikte u organizaciji. kada rade krive stvari. kako je vidljivo iz tablice 8. prema ovom istrazivanju. PROBLEM! VEZANI ZA RASPODJELU OVIASTI I ODGOVORNOSTI Ovlasti i odgovornosti. sa zavrsenim fakultetom. interesantno je vidjeti kakvi se problemi javljaju s odgovornoscu na razlicitim razinama menadzmenta. To postavlja pitanje pred menadzrnent kompanije. ali zato s velikom odgovornoscu. tj. a kod druge trecine "jaz odgovornosti". Situacije odgoyornosti Preklapajuta Qdgoyornast Jaz adgovomosti Suvisni paslavi Paslaji Ne peste] Ukupno % 28 33 30 38 35 20 i odgovornosti 35 24 17 .2. Veca odgovornost od ovlasti menadzera sa zavrsenom srednjom ili visorn strucnom sprernom. Koliko se cesto takve situacije dogadaju u hrvatskim poduzecima pokazuje tabliea 8. iako se ni to kao problem ne rnoze zanemariti jer i to izravno ukazuje na potrebu bolje raspodjele i delegiranja poslova. To najvise govori 0 neadekvatnosti unutarnje organizacije i podjeIe rada u poduzecu. U takvoj situaciji drugi menadzeri. Najmanji broj menadzera istice "suvisne poslove" koje obavljaju (22%). Tako visok postotak rnenadzera (35%). koji su posljedica "preklapanja odgovornosti". njih ne treba delegirati vee eliminirati jer nepotrebno je da ih obavlja bilo tko u organizaeiji. na odredeni nacin je i ocekivana. kada menadzeri obavljaju poslove koji ne doprinose ostvarivanju eiljeva organizacijske jedinice iii organizaeije koju vode i koji su jednostavno suvisni. a u svezi odnosa ovlasti i odgovornosti.. pored toga sto mogu biti asimetricno distribuirane. a nisu. mogu izazvati i druge probleme. nizirn razinama menadzrnenta eskaliraju neki od tih problema u vecoj iIi manjoj mjeri. a najcesca je "preklapajuca odgovornost" koju istice 35% menadzera. kada odredeni radovi nisu ukljuceni. a na najnizoj razini menadzrnenta (na srednjoj razini). isto tako i jos vise.5. 82. To nije nimalo bezazleno. Druga situacija je ona koju nazivarno "jazom odgovornosti".5. tada se to mora odraziti na smanjenju ucinkovitosti cjeJokupne organizacije. Ukljucirno Ii u analizu i nezavisne varijable. na njih delegiraju odredene ovlasti. govore 0 potrebi preraspodjele ovlasti i uskladivanja ovlasti i odgovornosti u hrvatskim poduzecima. jer se na njih delegiraju poslovi. Medutim. prema kojem dva iii vise menadzera odgovaraju za iste poslove.2. Svi do sada navedeni podaci.2. vise od 1/5 raspolozivog vremena menadzera. stanja u kojem dvije ili vise osoba odgovaraju za izvrsenje istih aktivnosti. u podrucje odgovornosti i odredene osobe. dogadaju. a ne sarno oni vezani uz skolsku spremu. Pozitivna je spoznaja. To ce nesumnjivo znaciti vecu decentralizaciju ovlasti i autonomiju menadzera u odlucivanju i vodenju poslova iz svog podrucja odgovornosti.2. Oni angaziraju..1. premda ne postoji statisticki znacajna povezanost vezana uz probleme oko odgovornosti. ukljuceni u domenu odredenog rnenadzera? Ako ih ne obavlja nitko. nego i uz druge nezavisne varijable. nepotrebno trosi vrijeme svakom od tih rnenadzera.3. 8. ipak se javljaju indikativne razlike koje pokazuju podaci u tabeli 8. vezani uz duinosti i odgovornosti Sve se navedene situaeije. razinu menadimenta (%) vezani uz dutnosti 35 32 22 65 68 78 100 100 100 menadiera (II %) Tab/lea 8. toj. i sa stajalista funkcioniranja organizacije kao cjeline. a jos manje je pozeljna. to jest. ima najvise poslova koje rnenadzeri obavljaju. Siluacije odgovomosli Preklapajuta odgovornosl Jaz odgoyornosli Suyi~ni poslavi Tablica B. Problem. Nista manje ne zabrinjava ni podatak da kod 32% menadzera postoji "jaz odgovornosti".

kao i koeficijenti korelacije. To. 10% o veoma Ces\o o rijelko o unpce sa ne javlfa "podijeljene" ovlasti (u %) Slika 8. nego je moraju donositi s menadzerirna neke druge organizacijske jedinice.5. kod onih menadzera s fakultetom (20%). Iogicno je da ce kod njih biti relativno malo poslova koji nisu ukljuceni u podrucje njihove odgovornosti. kod njih ce biti relativno puno poslova koji nisu ukljuceni u podrucje njihove odgovornosti. dok 42% menadzera izjavljuje da su situacije "podijeljene ovlasti" u njihovom poslu rijetke. Siluacije odgovornosU Preklapajuca odgovornosl Jaz odgovornosti SuviSni paslav! sss i VS 42 10 26 Skolska vss 38 30 S trema Dr. nepotrebni stresovi. sto je cilj menadzerskog posla. To korespondira s podacima za "preklapajucu odgovornost". P = 0. P = 0. te podatke pokazuje tablica 8. lako se tu ne javlja statisticki znacajna povezanost.. po misljenju hrvatskih rnenadzera.Menodunent ------- -----------~------ --- -------- ------- ----------------------- Delegiranje ovlasti i odgovornosti Skolska sprema je nezavisna varijabla koja pokazuje statisticki znacajnu povezanost s percepcijama dvaju problema odgovornosti: preklapanjem odgovornosti (r = . tu je najmanji "jaz odgovornosti" i obratno. Te podatke pokazuje tabliea 8. tamo gdje dvije iii vise osoba. ukazuje na to da su poslovi visih razina menadzmenta koje. Interesantan problem u tome je pojava "podijeJjene" iii "rascjepkane" ovlasti. Takve situacije i slucajevi se nazivaju "podijeljenom" ili "rascjepkanom" ovlasti. u pravi!u. s 42% kod onih sa zavrsenorn srednjom i visom skolom na 20% kod onih s magisterijem i doktoratom znanosti. koja je od vitalnog interes" za njihovu organizacijsku jedinicu. Vrlo malo menadzera. dok menadzeri s SSS i VSS. Tamo gdje je najprisutnije "preklapanje odgovornosti". koji nisu produktivni i instrumentalni za uspjesno ostvarivanje ciljeva organizaeije iii organizaeijske jedinice. istice da se takve situacije podijeljene ovlasti uopce ne javljaju u njihovom poslu.2. tj.4. obavljaju obrazovaniji menadzeri. Cinjenica da se povecanjem stupnja obrazovanja rnenadzera smanjuje postotak menadzera s "preklapajucom odgovornoscu".142. najveci je kod doktora i magistra znanosti (49%). ali se povecava "jaz odgovornosti" (pozitivna korelacija).216.053) i jazom odgovornosti (r = 0.27. Ucestalost sltuacija Situacije "podijeljene ovlasti". neproduktivno trosenje energije i drugo sto nesumnjivo umanjuje menadzersku i organizacijsku uspjesnost. otklonile frustracije i jaki. obzirom na razinu menadzmenta.003).2. znatno bi se povecala rnenadzerska djelotvornost i uspjesnost. 20 49 26 i skolska sprema ( II 8. Eliminiranjem tih problema. a najmanji kod rnenadzera sa srednjom i visom strucnom sprernom (10%). Koliko se cesto. I obrnuto. koji se suocavaju s problemom "podijeljene iii rascjepkane ovlasti" govori 0 neizdiferenciranosti procesa donosenja odluka u njihovim poduzecima. koji ne pridonose ostvarivanju ciljeva organizacijske jedinice iii organizacije. "jaz odgavornosti" pokazuje obrnuti trend. odgovara za izvrsenje istih aktivnosti. s manje suvisnih poslova. u velikom broju poslova. s kojima se susrecu menadzeri u analiziranim poduzecima. odgovara za izvrsenje istih aktivnosti. dogadaju se vrlo cesto u njihovim organizacijama i u obavljanju njihovog posla. Problem. preraspodjelu zadataka i eliminiranje ili delegiranje suvisnih poslova. po rnisljenju gotovo polovine (48%) analiziranih hrvatskih menadzera. kao i ingerencije pojedinih rnenadzera.5. tj.0. taj podatak ad gotovo polovine svih rnenadzera. s tim da se i ovdje pojavljuje nesto povoljnija situacija. 170 Nerijetko se u praksi menadzrnenta dogadaju situacije da menadzeri nemaju autonomne ovlasti da donesu neku odluku. Nasuprot tome. cini nejasnim proces odlucivanja. kroz jasno razgranicenje odgovornosti izrnedu menadzera. 171 . svega 10%. "PODIJEWENA" III "RASCJEPKANA" OVLAST 20 i odgovornosti Tablica 8. na odredeni nacin.4. vezani uz duinosti %) I podaci iz tablice 8. vezanih za raspodjelu duznosti i odgovornosti. Zasto? Zato sto tame gdje dvije iii vise osoba. bolje definirani i organizirani od onih na nizirn razinama. Kod problema pojave i obavljanja "suvisnih poslova" situacija je vrlo slicna na svim stupnjevima skolske spreme. . pokazuju negativnu povezanost izrnedu skolske spreme i pojave problema "preklapajuce odgovornosti".4.iMr.27. magisterijem i doktori znanosti u istom broju (26%) isticu taj problem. ukazuju na cinjenicu da se porastom obrazovne razine sman juju situacije "preklapajuce odgovornosti". u njihovom poslu javljaju problemi podijeljene iii rascjepkane ovlasti pokazuje slika 8. u malom broju poslova. Ipak.

Najvainiji Pokusat ce se. radije "optuzili" i suradnike i sebe nego sarno sebe.234 2. ~o se koncentrira paznja na zadnju kolonu u tablici 8. U sarno 17% slucajeva (14+3) krivi su i menadzeri i suradnici.. prirodno. da je on taj koji deJegira. koja procjenjuje udio nekog cimbenika u ukupnim poteskocarna. To govori 0 tome da su problerni odlucivanja prisutni na svim razinama rnenadzrnenta. vide u svojim suradnicima.5. Tako se vidi da menadzeri sarno u 9% slucajeva (7+2) sebe "optuzuju" za poteskoce u delegiranju. jer oni imaju puno vecu vrijednost od odgovora 172 Ta slika. Podatak od 30% nespremnosti na delegiranje i od strane "rnenadzera i suradnika" mogao bi se jednirn dijelorn pridruziti "nesprernnosti menadzera". trece mjesto. onda je jos jasnije da jedan dro postotka.2.041 1. a najrnanje menadzere najvise razine menadzmenta (44%).6. 8. 1. dokazujuci ocekivanu i inace cesto potvrdenu Ijudsku tendenciju da probleme eeSee vide u drugima nego u sebi.5 puta (2. a ne u sebi samima. s jedne strane.28.041 : 1.7 puta (2. [)elcgiral1jc ovlasti i odgovornosti Razina menao~menla Najvi~a ViSa srednja Srednja ne 9 11 7 Ukupno (%) 47 41 38 48 55 100 100 100 (%) Toblica 8. "ponekad". .403 (%) 44 30 Tab/ica 8. RAzLOZI POTESKOCA U DELEGIRANJU o Nespremnosl rnenadtera 0 Nespremnosl suradnika 0 Nespremnost i menadzera i suradnika pri delegiranju (II %) Slika 8.403) veci razlog nedelegiranju nego. dok su treci vezani za cijelu organizaciju. nego nespremnost samih menadzera. istina.6. a nes~re~nost jednih i drugih je 1. PROBLEMI I POTESKOCE U DELEGlRANJU 44% U procesu delegiranja mogu se javljati brojni problemi i teskoce koje otezavaju delegiranje i Cine prepreke djelotvornom delegiranju. koja ukazuje na poteskoce u delegiranju. bez obzira na razine rnenadzmenta.2. nespremnost samih rnenadzera. a s druge. kojima se delegira. te da bi za uspjesno upravljanje i vodenje poduzeca problem "podijeljene ovlasti" trebalo reducirati na najmanju mogucu rnjeru.Menadimen: Siluacije rascjepkane ovlasli javljaju se jako teslo 44 rijelko . vidi se da menadzeri najvise isticu "nesprernnost suradnika". Tako je i s hrvatskim rnenadzerima koji glavni razlog za nedelegiranje. naglasenije na nizirn razinarna rnenadzmenta. na temelju podataka iz tablice 8. treba biti prevaljen na menadzere. "Podijeljene" ovlasti i I"(Izil1(1 menadimenta lake ceste situaeije "podijeljene" ovlasti najvise "tiste" rnenadzere srednje razine rnenadzmenta. po njihovorn misljenju. svoju krivnju u 26% slucajeva srnatraju razlogom za nedelegiranje. od onih 30%.6. protumaciti odgoyore "cesto" i "uvijek". trend povecanja situacija "podijeljene" ovlasti sa snizavanjem razine menadzmenta i obrnuto.041 : 1. kao glavne uzrocnike poteskoca u delegiranju. Istina. Pode Ii se od cinjenice da je menadzer taj koji organizira i d?djeljuje posao.6. Razina menadi:menla Nespremnosl menadzera Nespremnosl suradnika Nespremnosl i menad~era i suradnika Siupani djelovanja ponesad festo 7 u~ijek 2 m Ukupno (%) 26 91 51 83 45 14 razlozi poteskoca 4 3 u delegiranju 1.28. No.6. Na drugo mjesto stavljaju ne~prernnost i menadzera i suradnika (30%).6.1. u 44% slucajeva. a drugi uz njihove suradnike. problem "podijeljene ovlasti" prisutan je u znacajnoj mjeri na svim razinarna menadzmenta (44% : 48% : 55%).. njih 55%.. po rnisljenju menadzera. kao rezultat nespremnosti menadzera. ali nije zanemariv ni na razini top menadzmenta. Gledajuci srednju vrijednost (m) poteskoce u delegiranju. krivi su suradnici. 173 . daje slika 8. Strukturu misljenja hrvatskih menadzera. Koliko su ti cimbenici prisutni kod hrvatskih menadzera pokazuje tablica 8. nespremnost suradnika je. buduci su oni odgovarali na anketno pitanje pa su. kako to pokazuju podaci. Neki oel tih problema su vezani uz rnenadzere. 30% 26% 8. nesprernnost njih sarnih (26%). a cak u 49% slucajeva (45+4) za poteskoce u delegiranju.284) veci razlog poteskocama u delegiranju. odnosno nespremnosti jed nih i drugih na delegiranje. dorninantna je i uz male varijacije slicna i u odnosu na razlicite nezavisne varijable. a tek na posljednje. Moze se zakljuciti da postoji. 0 razlozima za nedelegiranje. kao rezultat nespremnosti suradnika. Ukupna struktura uzroka poteskoca Ukupne poteskoce u delegiranju mogu se promatrati.

nesto vise od drugih razina. uz ave neznatne razlike. uz blagi naglasak zena na vecu odgovornost..2. tj. za razliku ad njihovih muskih kolega kod kojih 100 90 / /" / /" /" 100 90 »: 35 50 o o 40 30 30 1/ . Analizirani menadzeri su ocjenjivali vaznost nekih od razloga za vlastitu nespremnost detegiraju kao i probleme koje imaju s delegiranjem. ali sarno u ukupnoj strukturi razloga. "-~' --. i rnanju 174 Postoje brajni razlozi koji uzrakuju nesklonost menadzera za delegiranje. ipak najvecu vrijednost. u kojoj 4 oznacava 'najvainije'. za razliku od ostalih razina menadzmenta.80 20 28 ("/0) Napomena: "m" je prosjeena ocjena na Ijeslvicl od 4 slupnja..00 2. o Nespremnosl menadlera . koje nisu statisticki znacajne. Struktura poteskoca pri delegiranju i spol menadiera {u %) o Nespremnosl razina meradzmerna suradnika i menadiera I suradnlka o NespremnOSI II delegiran]u Podudarnost u odgovorima muskaraca i zena menadzera... s nekirn nezavisnim varijablarna. U pogledu poteskoca u delegiranju. njih kao menadzera. Kad se radi 0 poteskocarna u delegiranju obzirom na spol menadzera. tako da se moze ustvrditi da medu njima. na osobnu odgovornost. 44 ~ . suradnika.. ---. vezano za spol menadzera. Svi se slazu u tome da je nespremnost suradnika najvazniji i prvi uzrok poteskoca u delegiranju. Tablica 8. kao prepreku delegiranju. uvjetno receno.":-" . isticuci nesto vise svoju nespremnost. vV .7.----~ Delegiranje ovlasti . isticu zdruzeni ucinak vlastite nespremnosti i nespremnosti suradnika. pokazuje se vrlo slicna struktura odgovora menadzera razlicitog spola. gotovo. pa te podatke daje slika 8. Te podatke daje slika 8. za ocjenu skIonosti menadze- 17S . 27 Nesprcmnosti rnenadzera i suradnika NespremnoSI suradnika 80 70 60 .30.30. koje je moguce i zanemariti. Slupanj vainost! Razlozl nedelegiranja Manager mlsli da pnsao moze bolje obavili sam Siaba komunlkacija sa suradnicima Nedosla1ak povjerenja u suradnlke Averzija prema lizlku najvalnlje vamo donekle vaino najmanje moo m Ukupno (%) 73 4 12 18 22 6 34 34 9 44 36 3. ovdje ce se dati podaci vezani uz razinu menadimenta te spol menadzera. Najmanje "sarnokriticnosti" pokazuju rnenadzeri najvise razine menadzrnenta koji. najvise "samokriticnosti" pokazuju menadzeri vise srednje razine menadzrnenta. Vainest koju menadieri pridaju pojedinim a 1 "najmanje vaino' razlozima za nedelegiranje Iako na skali vrijednosti pojedinih razloga za nedelegiranje ima 4 stupnja vaznosti.80 2. koja je kod ostalih razina menadimenta na drugom mjestu poteskoca u delegiranju. odgovornosti Usporedujuci poteskoce u delegiranju.29. Ukupna struktura poteskoca Kao sto se vidi iz slike 8. :c' 44 ' . 8.7. i nerna razlike u odgovorima.29. ali mogu biti indikativne. tu menadzeri vise srednje razine. neovisno a tome sto nema neke statisticki znacajnije povezanosti. kada se valoriziranju pojedini uzorci poteskoca.Menadtment . medutim kad se radi 0 drugom mjestu.. 50 40 30 20 1°1/ i? ":. RAzLOZI NESKLONOSTI MENADZERA DELEGlRANJU Slika 8.-~. 43 /" 20 10 0 muskarcl '/" 26 i- 29 i- 1/ lene spol rnenanzera 1/ srednja vi~a stednja 1/ najvig 0 v7 o Nesplemnosl menadtera i meuadierska razina (II %) 22 SMo 8. toliko je velika.2. u pog\edu poteskoca u deJegiranju. odnosno poteskoca u delegiranju.49 34 19 7 22 45 22 10 1.6. a tek na trece mjesto nespremnost i menadzera i suradnika. Dobivene rezultate prikazuje tablica 8.--- .. takoder se javljaju varijacije. stavljaju teziste na nespremnost menadzera. odgovornost je obrnuto.29.

kao kada se analiziralo prvi stu pac tablice 8. odnosno 2.31. Cesto je to zbog toga sto menadzer nikada nije zelio osposobiti suradnike da preuzmu delegirane poslove. Po tome je misIjenje menadzera. Rang vainosti pojedinih delegiranju 20% 19% o menadzer misli oa posao mote D slaba bolje obavili sam komunikacija sa suradnicima o nedostalak g povjerenja u suradnike averzija prema riziku Slika 8. Statisticka analiza medusobne korelacije iii odnosa izrnedu misljenja menadzera 0 razlozima njihove nespremnosti za delegiranje i nezavisnih 177 . Na temelju podataka iz slike 8. Drugi po vaznosti razlog je "averzija prema riziku". po misljenju menadiera je to 5tO oni misle da neki posao. opet kao posljedica menadzerova nepovjerenja u suradnike.2 puta vazniji od "averzije prema riziku". I ovdje se.8.Menadimeut -r I De/egirallje OI'/asli i odgovornosti ra delegiranju. Kad se promatra rang vaznosti pojedinih razloga zbog kojih menadieri ne delegiraju.32. mogu bolje napraviti sarni. tada je vise nego evidentno da je to drugi po vaznosti razlogvza nedelegiranje poslova od strane menadzera na svoje suradnike. po kojem menadzer sve najbolje moze uraditi sam. koji je sastavni dio delegiranja poslova na suradnike. Moglo hi se reci da dok je "misljenje menadzera da posao moze bolje uraditi sam" izrazito va zan razlog za nedelegiranje (koeficijent 3.49). pa otuda strah od delegiranja zbog averzije prema riziku. Ako se doda tome podatak iz drugog stupca. kao i razlog da sve uradi sam. s 27% odgovora. dobiju se podaci koje pokazuje slika 8. dok su gotovo podjednako. Na drugom mjestu je strah ad rizika. imaju podaci u provom stupcu. Tu dominira odgovor (73%) da je najvazniji razlog zbog kojeg su rnenadzeri neskloni iii nespremni delegiranju to sto rnenadzeri "rnisle da posao rnogu bolje uraditi sami nego da ga delegiraju". a 1. 176 I u ovom rangiranju razloga za nedelegiranje. 1. Struktura razloga nespremnosti menadiera za delegiranje poslova na suradnike (It %) Do ovih podataka se doslo tako da se ponderiralo pojedini stupanj vaznosti svih razloga za nedelegiranje. to sto u 34% slucajeva menadzeri misle da "posao mogu bolje uraditi sami". i kakva. korelacija izmedu "razloga zbog kojih rnenadzeri ne delegiraju" i pojedinih nezavisnih varijabli. vazni "nedostatak povjerenja u suradnike" i "slaba komunikacija sa suradnicima" (20% i 19%). a povezano s prvim razlogom. Drugi po vaznosti razlog. kao i kod brojnih prethodnih karakteristika hrvatskih menadzera. koji bi inace mogli delegirati. ali manje od prethodna dva razloga. to je karakteristika menadzera klasicnog tipa.7 puta vazniji razlog od "nedostatka povjerenja u suradnike" i sarno 1. o o slaba komunikacija sa suradnicima o nedoslalak povjerenja u suradnike Legenda: 1 ~ najmanje 2 o averzija prerna riziku III menadier misl i da posao mOle bolje obavili sam 3 vaino. po vaznosti. s odgovarajucim ponderom i dobilo relativne vrijednosti tezine svakog pojedinog razloga za nedelegiranje. Na prvom mjestu. prema kojem je za 45% rnenadzera "averzija prema riziku" vazan razlog za nedclegiranje. Treci razlog po vaznosti za nedelegiranje je nedostatak povjerenja u suradnike. za nevoljkost.31. dotle nema izrazito nevaznog razloga za nedelegiranje. od strane rnenadzera na njihove suradnike. je "averzija prema riziku".32. Os tali razlozi imaju manje znacenje premda je i "nedostatak povjerenja u suradnike" povezan s "averzijom prema riziku".31. jer odgovornost za njihovo obavljanje uvijek ostaje na rnenadzeru. da posao rnoze bolje uraditi sam. jer dva najmanja vazna razloga imaju koeficijente vaznosti 1. Ukupnu strukturu "tezine" pojedinih razloga za nesklonost delegiranju poslova od strane menadzera na suradnike ilustrira slika 8. 4 = najvainije razloga zbog kojih menadieri III! Stika 8. odnosno nesk1onost delegiranju.7. zakljucuje se da je glavni razlog za nedelegiranje poslova.9 puta vazniji razlog za nedelegiranje od "slabe komunikacije sa suradnicima". Drugim rijecima. dobije se isti redoslijed vaznosti pojedinih razloga. a na posljednjem mjestu je kao razlog za nedelegiranje navedena slaba komunikacija izmedu menadzera i njihovih suradnika. postavlja pitanje da Ii postoji. To je karakteristika menadzera egocentrika i menadzera nespremnih za suradnju i timski rad.

100 90 aD 70 60 50 40 30 20 10 70 D D D III slaba komunikacila nedoslatak povjerenja averzija prema riziku mole balie obavili sam 60 50 40 30 20 10 D D D ~ slaba komunlkaclla nedostatak povierenja averzlia prerna riziku mote bolje abavili sam (a) O~------~--------~ mu~karGi zene spot rnenadiera Slika 8.8. da se vidi da Ii tu postoji. moze se zakljuciti. Prornatrano kroz ukupnu strukturu vaznosti pojedinih razloga za nedelegiranje.01 vainosti 34 18 19 29 3. kao 8tO je razina rnenadzmenta. odnosno neznatne razlike medu njima ilustrira slika 8. kao sto im je na drugom mjestu "averzija prerna riziku". pokusalo se staviti u relaciju s "razlozima za nedelegiranje".34.54 2. Te podatke prikazuje slika 8. Vee na prvi pogled. izuzev donekle za spo!.94 3.89 1.8. i kod muskaraca i zena rnenadzera. u nastavku se iznose sazeti podaci (sarno misljenje 0 tome koliko neki razlog menadzeri smatraju vaznirn iii najvainijim) vezani za spol i razinu rnenadzmenta kao najznacajnije nezavisne varijable. je vidljivo da su razlike izmedu muskaraca i zena rnenadzera minimalne iii gotovo neznatne. iz slike 8. % I i I Delegirallje ovlasti i odgovornosti I 1 i2 Menadzer misli da posao mole belle abavi!i sam sraba kornuntkacila sa suradnicima Nedoslalak povjerenja u suradnike Averzija prema riziku Tab/ica 8.34.215. Evidentno je da svi rnenadzeri. kako onda objasniti ovako visoku podudarnost izmedu rnuskaraca i zena u pogiedu razloga za nedelegiranje poslova na svoje suradnike. minimalne.15 2.8. da nema nekih znacajnijin razlika glede razloga za nedelegiranje izmedu muskih menadzera i njihovih zenskih kolegica. cesto mogu uociti neki trendovi... una toe tome.~r Menadiment varijabli ne pokazuje. i kaleva. kada je rijec 0 njihovim razlozima za nedelegiranje. neovisno 0 tome radi Ii se 0 rnuskarcu ili zeni? Jer. i tek kod "slabih komunikacija izmedu menadzera i suradnika" tu su odnosi 16% : 23% u korist rnuskih menadzera.8. Jednu od znacajnijih nezavisnih varijabli.33. koja u relaciji s nekim od karakteristika rnenadzmenta moze dati odgovore na brojna pitanja. a to je "nedostatak komunikacija sa suradnicima". navode iste razloge. Prvo se navode podaci za spol gdje se na jednom razlogu za nedelegiranje. Struktura vainosti O~~~---'----~--~--------T srednia vi~asrednia najviSa razina menad~menla za deiegiranje razlititih razloga nespremnosti i spol menadiera (u %) menadiera Slika 8.9 35 15 21 29 16 31 67 razloga nespremnosti (u %) menadzera za delegiranje i spol menadzera Kako je vidljivo iz tablice 8. polazeci od "najvaznijih" i "vaznijih" razloga za nedelegiranje.47 1. Kako se. kao sto to pokazuju podaci u tablici 8. kako muskaraca tako i zena. IIi je to mozda uvjetovano prirodom covjeka kao Ijudskog bica. za nedelegiranje. a kod "nedostatka povjerenja u suradnike" taj je odnos 31 % : 29%.56 1. Na prvom rnjestu.032). a 83% rnuskaraca) dok se kod "averzije prema riziku" gotovo izjednacuju sa svojim rnuskirn kolegama (67% : 68%).33. Iz podataka u tablici 8. P = 0. znacajnu povezanost. Spal menad~era Razlozi oedelegiranja Slupanj val'nosli· Slupanj val'nosli ukup. kao najvaznije razloge. od strane menadzera. bez obzira na spol. je isti razlog "rnisljenje da menadzer moze posao bolje uraditi sam". Ukupna struktura vainosti razlicitih razloga nedelegiranja i razina menadimenta 178 179 . medusobna povezanost. ako to nije tako.33. zene rnenadzeri kao razlog za nedelegiranje nesto vise isticu da "posao mogu bolje obaviti same" (92% zena.lzgleda da je tu priroda i muskaraca i zena ista te da se u tom pogiedu bitno ne razlikuju muskarci i zene menadzeri. Medusobna m 1 i2 92 m ukup % 83 23 29 66 povezanost 3. u protivnom. pokazuje statisticki znacajna povezanost (r = 0.

naravno. sa svih mogucih aspekata analiziranja tog problema.T Meuadiment Delegiranje Ol'laSli i odgovornosti Vee.34 3. Iz tih podataka je vidljivo da je glavni razlog za nepreuzimanje.34.35. 2 17 34 13 19 18 20% o radije pilaju menadtera nego da sami LJ rijeSe problem slrah od pogreSke inlorrnacija 15% II misle II!! da inace imaju pIeYi~e posla 30 19 17 = najvainije. a po misljenju rnenadzera. Drugi po vaznosti razlog za nedelegiranje.72 va1no ovlasti Ukupno (%) 28 20 15 20 stupcu iznose se podaci 0 relativnoj vaznosti pojedinih razloga. postoji znacajna korelacija izmedu misljenja rnenadzera 0 njima samima.. Istina. tj. relativno najznacajniji razlog je taj da "suradnici radije pitaju menadzera nego da sami rijese problem" (28%). vaznost pojedinih razloga nespremnosti za preuzirnanje delegiranih poslova. podjednaka razloga. "da ne delegiraju zbog averzije prema riziku". njihovih pretpostavljenih. 1 = najmanje delegiranih %) (II o pornanjkanje n isu slimulirani za preuzimanje dodame odqovornosli Tablica 8. 4 = vrlo vaino. to sto suradnici "radije pitaju menadzera nego da sami rijese problem". aka to nije tako. od strane suradnika.dnje inlormacija Misle da inace imaju previSe posra Nisu stimulirani za preuzimanje dndalne odgovornosti Napomena: 5 Slupanj va~nosli m 2 5 18 27 1 4 16 30 21 29 4.35. i na strani suradnika postoji niz razloga zbog kojih oni nisu spremni preuzeti dodijeljene im ovlasti i odgovornosti. tj. a po rnisljenju njihovih menadzera. je vidljivo da uopce nema neke znacajnije povezanosti izmedu razina menadzmenta i razloga za nedelegiranje ad strane rnenadzera bilo koje razine menadzrnenta. sve prema rnisljenju rnenadzera. ne delegiraju poslove na svoje suradnike. gotovo. To znaci da su razlozi za nedelegiranje.. Razlozi nespremnosli suradnika za preuzimanje delegiranih ovlasli Iodgovornosli Radije pilaju managera nego da sami rijeSe problem Strah od pogreSke PomanjJ. kada je rijec 0 suradnicima.2. su "misljenje suradnika da inace imaju puno posla" i "strah od pogreske". "slabe komunikacije izmedu menadzera i suradnika" (18% : 17% : 18%). iz slike 8. a u posljednjem 180 Vee na prvi pogled. kao i kod prethodnih analiza. koji u velikoj rnjeri odreduju nesklonost suradnika za preuzimanje dodijeljenih im ovlasti i odgovornosti. Vainost nespremnosti i odgovornosti suradnika za preuzimanje Slika 8. "da oni najbolje posao mogu uraditi sami".9. 3 = prosjemo = malo vaino. kako je onda moguce objasniti tako visoku podudarnost razloga za nedelegiranje. Struktura razloga nespremnosti detegiranih suradnika za preuzimanje po misljenju menadiera ovlasti i odgovornosti (II %) Analizirajuci podatke u tablici 8. se vidi da nerna nekag izrazitog razloga za nesklonost suradnika da preuzmu dodijeljene im ovlasti i odgovornosti. u nespremnosti suradnika da preuzmu delegirane irn ovlasti i odgovornosti. iz podataka na slici 8. 17% 20% 5 65 10 6 7 15 4 3 9 22 24 23 20 vaino. s njihovim odgovorom da "suradnici ne zele preuzeti odgovornost zbog straha od pogreske".3.35.9. Koji su to najvazniji razlozi moze se vidjeti u tablici 8. konacno. u njegovom bicu. kljucni razlog za nedeJegiranje cinjenica da menadzeri svih razina rnenadzrnenta "misle da posao bolje mogu uraditi sami" (32% : 37% : 34%). dakle.9. Oakle. I ovdje je. RAZLOZI NESPREMNOSTI SURADNIKA ZA DELEGIRANJE Problem delegiranja nije sarno u nesklonosti menadzera da. prikazuje slika 8. Ovi podaci potvrduju vee prethodno iznesenu tezu da se kljucni razlozi za nesklonost deJegiranju primarno kriju u prirodi covjeka. povezani poput spojenih posuda. Predzadnji stupac (m) rangira specificnu tezinu. a ticu se nesklonosti menadiera delegiranju. na prvi pogled. a po misljenju njihovih pretpostavljenih menadiera. 181 . i drugi po redoslijedu vaznosti. sto je gotovo 2 puta vainiji razlog od "pomanjkanja informacija" (15%). potrebno je koncentrirati se na prva dva stupca ("najvaznije" i "vrlo vazno"). Ova. Jer. kod svih razina rnenadzrnenta. Ilustraciju ukupne strukture vaznosti pojedinih razloga nespremnosti suradnika da preuzmu dodijeljene im ovlasti i odgovornosti. 8. bilo da je problem na strani rnenadzera iIi suradnika. u protivnorn. Moguce je povezati misljenje menadzera 0 njima samima.38 3. "da radije pitaju nego da sami rijese problem". je "averzija prema riziku" (31% : 26% : 27%). a ne u nekim drugim karakteristikama ili nezavisnim varijablama. Ti se razlozi mogu staviti u korelaciju s onima koje srno prethodno analizirali. Isto tako.04 2.05 2. Problem moze biti i na strani suradnika. dodijeljenih im ovlasti i odgovornosti. pa otuda i njihov odgovor. Sljedeci razlog je "nedostatak povjerenja u suradnike" (19% : 20% : 21%) i. iz ovih iii onih razloga.6.

36. vee na prvi pogled. koju menadzeri pridaju razlicitim razlozima nesprernnosti svojih suradnika da prihvate delegirane ovlasti i odgovornosti. To znaci da je nezavis183 .34. zbog kojega suradnici. (5 == najvaznije. sto znaci da su oni. s koeficijentom 4. pa su menadzeri nifih razina menadzmenta istovremeno i suradnici visih razina menadzmenta. od strane njihovih suradnika. Na drugo mjesto po vaznosti stavljaju svoje misljenje da "suradnici misle da ionako imaju previse posla pa nisu spremni prihvacati dodatne poslove".36. nisu spremni preuzeti dodijeljene im ovlasti i odgovornosti. Sarno se jedan razlog izdvaja. u svojim odgovorima. lem nesklonosti suradnika za preuzimanje dodijeljenih im ovlasti i odgo- vornosti.c ••• _ Delegiranje ovlasti i odgovornosti Kada se promatra prosjecna vaznost. neovisno 0 tome 0 kojoj razini menadzmenta je rijec. rnenadzeri smatraju njihovu sklonost "da radije pitaju njih nego da preuzmu odgovornost i sami rijese problem". dali i sami suradnici. kao najmanje vazan razlog.37. jer je uzorak obuhvatio menadzere razlicitih razina menadzmenta. je to sto "nisu stimuli rani za preuzimanje dod atnih obveza i odgovornosti". statisticka analiza medusobne povezanosti ovog problema s nezavisnim varijablama. ilustrira slika 8. ana cetvrtom. za tu nezavisnu varijablu. Prosjecna vainost razlicitih razloga nespremnosti ovlasti i odgovornosti suradnika 60 50 o slrah ad pogreSke misle da imaju previSe posla radiie pilaju da prellzmu delegiranje 40 30 20 10 0 srednja vi~ srednja najvi~a Najvainijim razlogom nespremnosti svojih suradnika. To moze biti svojevrstan signal menadzmentu kako da rijesi prob182 Hl'il razina menadlmenta Stika 8. tj. inkorporirano i u ovoj analizi. dobije se isti redoslijed vaznosti kao sto to pokazuje slika 8. Oakle. vise iii manje. To jos uvijek ne znaci da bi takve odgovore. ne pokazuje statisticki znacajnu povezanost. a prema misljenju njihovih menadzera. Misljenja menadiera razlicitih razina nespremnost suradnika za preuzimanje dodijeijenih ° vainosii pojedinih razloga za (/I %) im ovlasti i odgovornosti I ovdje se ponavlja ista slika.Menadiment -----__ ~ . kao i kada ju se usporedivalo s razlozima za nedelegiranje na strani menadzera.05. Iz ove analize je vidljivo da nema nekog izrazitog razloga. Ukljucimo Ii u analizu ovog problema i nezavisne varijable. Ilustracije radi. na to pitanje. Misljenja menadzera 0 vaznosti pojedinih razloga za nepreuzimanje dodijeljenih ovlasti i odgovornosti. i na posljednjem. podjednako vazni. dok se preostali razlozi krecu u rasponu koeficijenata izmedu 2.38 i 3. To je. obzirorn na razinu menadzrnenta. o 2 3 4 5 100 90 80 70 o pomanjkanje inlormacija o o nlsu slimulirani za preunmanie dodalne odgovornosli Wah ad pogreSke 1m misle da imaju ionakc previSe posla I§D radije pilaju menadzera nego da sami rijese problem o pomanjkanje inlormacija o nisu slimulirani ~ Slika 8. Na trecem mjestu je "strah koji se kod njih javlja od pogreske". na odredeni nacin.37. 1 == najmanje vazno). navodi se misljenje menadzera 0 vaznosti pojedinih razloga nespremnosti njihovih suradnika za preuzimanje dodijeljenih im ovlasti i odgovornosti obzirom na najvazniju nezavisnu varijablu. vrlo malo medusobno razlikuju. petom mjestu je kao razlog navedeno "pomanjkanje informacija". Zato bi svaka ozbiljna analiza problema delegiranja moral a uzeti u obzir i rnisljenje suradnika. vidljivo je da nema neke znacajnije razlike medu razlozima za nepreuzimanje dodijeljenih ovlasti i odgovornosti od strane suradnika. po njihovom misljenju. Menadzeri svih analiziranih razina rnenadzmenta se. u tom pogledu. gotovo jednako vazan kao prethodni razlog. za preuzimanje dodijeljenih im ovlasti i odgovornosti.

2. Razina menad~menta Najvi~ Vi~srednja Srednja Tablica 8.891 11 22 39 ideja suradnika 78 61 2. kojaje najveca za "najvisu". 184 39 22 a srednia vi~ srednia razina rnenadhnenta najviS<i D S/ika 8. analizirajuci sJiku 8.10. zakljucuje se da hrvatski rnenadzeri u znacajnoj mjeri. a nitko nije izabrao ponudenu opciju "nikada". odnosno spustanjem razine rnenadzmenta. dok je druga svrha motiviranje suradnika. cini se nekonzistentnim da menadzeri nisu u vecoj mjeri skloni delegiranju. KORISTENJE IDEJA SURADNIKA U RJESAVANJU PROBLEMA Vazan cimbenik menadzerske uspjesnosti je njihova sposobnost i vjestina poticanja i koristenja ideja suradnika za rjesavanje problema.Menadimen: .39. smanjuje se broj rnenadzera koji koriste ideje svojih suradnika. u razlicitom stupnju i s razlicitim intenzitetom koriste ideje svojih suradnika u rjesavanju problema (r=0.2. p = 0. 5% Menadzeri razlicitih razina menadzrnenta.1 KORlSTENJE IDEJA SURADNlKA I RAZINE MENADZMENTA 8. kao i postotak menadzera koji "cesto" i "uvijek" koriste ideje svojih suradnika. cak 63%. Ucestalost uvijek Cesto D ponekad 69 III rijelko II koristenja ideja suradnika %) 70 60 50 40 30 20 10 61 lake analizirani menadzeri u vrlo malom broju. kao relevantni za prosudbu u kojoj mjeri menadzeri koriste ideje svojih suradnika. jer to govori 0 jednom drukcijem ozracju.------- Delegiranje ov/(lsli i odgovornosti na varijabla "razina rnenadzmenta" gotovo neutralna kada je rijee 0 njenom utjecaju na razlike u razlozirna za nepreuzimanje dodijeljenih im ovlasti i odgovornosti od strane suradnika.187 2.001).. a time i menadzersku uspjesnost. od najvise prema srednjoj. To ima dvojaku svrhu. uocava se izrazita polarizacija u odgovorima svih razina menadzrnenta.7. Koristenje 5lupanj kori~lenja ideja suradnika ponekad i rijelko ceslo i uvijek 89 m 2.10.~--------.. Uzmu li se odgovori "uvijek" i "cesto". a znajuci da na te dvije karakteristike otpada 76% (13% + 63%) svih odgovora. Sazete rezultate te analize prikazuje tablica 8. 8. Poveze Ii se te odgovore s prethodno analiziranim razlozima za nedeJegiranje. koriste "uvijek" ideje svojih suradnika. Obje su jako vazne i imaju izravne ucinke na organizacijsku. 78% menadzera vise srednje razine i 61 % menadzera srednje razine. Prva je optimalno koristenje intelektualnih i strucnih potencijala suradnika i kroz to generiranje ideja.38. posebno ako se ima u vidu njihova velika spremnost da koriste ideje svojih suradnika.252. U kategoriji onih koji "cesto" i "uvijek" koriste ideje svojih suradnika 89% je menadzera najvise razine. Na to ukazuje i prosjecna vrijednost (m) na ljestvici koristenja ideja (rijetko = 1.38.10. Koristenje testa i uvijek o ponekad i rijelko (11%) ideja suradnika i razina menadimenta Dakle.348 i raziua menadimenta 13% Smaojivanjem. obuhvaceni ovim istrazivanjem. 100 90 80 rjeiavanju problema (II 63% D D Slika 8. u preko ? slucajeva. sarno 13%. izmedu njihovog dominantnog opredjeljenja da "cesto" i "uvijek" koriste ideje svojih suradnika. i druge kraj185 . odnosno klimi koja bi trebala biti pogo dna za delegiranje. U nastavku ce se analizirati kakva je veza izmedu sklonosti rnenadzera da koriste ideje svojih suradnika i nekih nezavisnih varijabli. veliki broj njih. ideje svojih suradnika koriste "cesto".7. podizanje kvalitete rjesavanja problema. "uvijek iii cesto" koriste ideje svojih suradnika. Koliko i kako cesto analizirani menadzeri primjenjuju tu praksu koristenja ideja svojih suradnika pokazuje slika 8. a najmanja za "najnizu" razinu menadzmenta. uvijek = 4).

lake su razlike izmedu pojedinih stupnjeva obrazovanja. zene menadzeri.11. Koristenje Stupanj koriStenja ideja suradnika panekad i rijetko testa i uvijek 84 54 m o rijetko rn uvijek o ponesad o cesto O-~------~------_. gotovo beznacajne. s druge strane. u intenzitetu koristenja ideja svojih suradnika. Razlike izmedu pojedinih razina rnenadzmenta su. s koristenjem ideja suradnika u rjesavanju problema. pokazuje tablica 8.89. a to je "razina menadzrnenta" na kojirna se zene menadzeri nalaze. Nairne. ne sarno po tome kako i koliko koriste ideje svojih suradnika. Muskarci su skloniji koristenju ideja suradnika i u kategoriji "cesto" u odnosu na svoje zenske kolegice (69% : 48%). zanernarive. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Kada je rijec 0 spolu rnenadzera pokazuje se statisticki znacajna povezanost (r = 0. koje daju indicije 0 potencijainim razlikarna. Oba trenda. Koristenje ideja suradnika i spol menadiera ([I %) 16 46 ideja suradnika 2. KORISTENJE IDEJA SURADNIKA I SPQL MENADZERA ni sarno 6% zena rnenadzera. Te razlike ukazuju i na to da ce se razlikovati rnuskarci i zene men adzeri.000) izmedu sklonosti koristenja ideja suradnika.. Te trendove ilustrira slika 8. P = 0.11. s jedne strane. u zavisnosti od toga da Ii se radi 0 muskarcima iii zenama menadzerima. na kojima je podjeJa rada dublja i detaljnija. da u puno manjern postotku sarno "rijetko" iii "ponekad" koriste ideje svojih suradnika.2. I dok 15% muskaraca menadzera "uvijek" koristi ideje svojih suradnika.229) nego za muskarce (2. jer se nalaze na nizirn organizacijskim razinarna. i njihove sklonosti koristenju ideja suradnika. izrnedu muskih i zenskih menadzera.41. s tim u vezi. Nasuprot tome.Menadiment Delegiranje OJ//aSf! i odgovornosii nosti. na kojoj se zene najcesce nalaze. znacajna i ocekivana. KORISTENJE IDEJA SURADNIKA I DRUGE NEZAVISNE VARUABLE lake statisticki znacajnu povezanost. uocljive su razlike. pokazuju sarno gore analizirane varijable razina menadzmenta i spol menadzera. a rnuskarci sarno u 16% slucajeva (12 + 4). znatno manje koriste ideje svojih suradnika u rjesavanju problema od svojih muskih kolega.2.11. mu~karci zene spol menadlera Slika 8. a posebice oni s magis187 . koje se krecu u rasponu ad 2. 8. prema podacima u tablici 8. buduci se zene nalaze 7. Kada je rijec 0 skolskoj spremi i povezanosti razine obrazovanja menadzera i njihove "sklonosti koristenju ideja suradnika" te podatke daje slika 8.40.arci Zene Tablica 8. da je razina menadzmenta interferirajuca varijabla jer se pokazuje da su menadzeri nize razine. kako onaj povecanja broja menadzera koji "cesto i uvijek" koriste ideje svojih suradnika. odnosno skolske spreme menadzera. beznacajne. u tom pogledu.870). 8. u odnosu na svoje muske kolege. i jos vise. a poslovi koje obavljaju suradnici jednostavniji. To pokazuje ne sarno postotak za "cesto" i "uvijek" (54%) vee i prosjecna vrijednost (m) na ljestvici koristenja ideja suradnika koja je mnogo niza za zene menadzere (2. a to su "skolska sprema" i "dobna skupina" anketiranih menadzera. kao sto pokazuju njihove srednje vrijednosti (m).40. potpuno je razumljivo da one u znatno manjoj mjeri koriste "ideje svojih suradnika". pa i zbog toga sto je na tim razinama menadzmenta i ideja manje. suprotno ocekivanjima. tako i onaj opadanja rnenadzera koji "ponekad i rijetko" koriste ideje svojih suradnika su pravilna. ovdje ce se ipak kratko prezentirati jos dvije nezavisne varijable.870 2. ipak se uocava da menadzeri viseg stupnja obrazovanja.39.35 do 2. glede razine menadzrnenta.40.229 (II %) i spol menadzera Kako se pokazuje. zene menadzeri "ponekad i rijetko" koriste ideje svojih suradnika u 46% slucajeva (38 + 8).305. Iz samog pogleda na sliku 8. kako rjesavaju probleme s kojima se suocavaju na poslu.7. nego isto tako. Cjelovit prikaz dajerno na slici 8. opcenito manje skloni i sprernni koristiti ideje suradnika u rjesavanju problema. Kako bi se to moglo objasniti? (:ini se da postoji samo jedan valjan razlog koji rnoze pornoci u interpretaciji ovih rezultata. Sazete podatke. Spol menadtera Mus!r. kao sto se prethodno naglasilo.7. to ci186 I ovdje se moze pretpostaviti.3 puta u relativno nepovoljnijem polozaju.2.3.

a kvalitativna analiza indicira upravo obrnuto djelovanje. je cinjenica da menadzeri iz mladih dobnih skupina najrnanje koriste ideje svojih suradnika.. Koristenje 0 rijelko i ponekad i skolska sprema menadiera (II %) ideja suradnika 100 90 80 70 69 73 60 50 40 77 82 78 30 20 10 0 do 30 31-40 41·50 dobna skupina menadzera 51-60 rijetko i ponekad 61 i vi~e o cesto i uvijek Slika 8. . Kako je vidljivo iz slike 8. .. sto ilustrira slika 8. o cesto i uvilek Stika 8. na nizim razinama rnenadzmenta. Statisticka analiza nije potvrdila (u smislu znacajne povezanosti). postoji pravilan trend povecanja intenziteta koristenja ideja suradnika od strane men adzera do 60 godina starosti. bez obzira na male.42.712 za one s VSS i 2. zbog koristenja njihovih ideja. gdje su poslovi jednostavniji pa je u manjoj mjeri potrebno koristiti ideje suradnika. vise koriste ideje svojih suradnika u rjesavanju problema. zan em arive razlike. . To potvrduju i prosjecne vrijednosti oejene na ljestvici od 4 stupnja (rijetko = 1.iDr. Medutim. ali isto tako razlog moze biti i taj sto se mladi rnenadzeri boje da ih ne bi suradnici. u pravilu. uvijek = 4) cija je vrijednost. odnosno koeficijent 2. suprotno ocekivanjima.-[" Menadiment -------------------Delegiranje ! ovlasti i odgovornosti terijem i doktoratom znanosti. co. smatrali manje sposobnim iIi nesposobnima za vodenje odredene organizacijske jedinice.42. Koristenje [J ideja suradnika i dobna skupiua meuadiera (u %) 188 189 . za razliku od njihovih starijih kolega. 74 75 83 /' /' /' "c/'----r/' I I I I !i Za dob rnenadzera bilo je plauzibilno pretpostaviti da utjece na stupanj koristenja ideja suradnika i to tako da rnladi menadzeri u vecoj mjeri koriste ideje svojih suradnika u odnosu na starije kolege..526 za menadzere sa SSS i visom skolskorn spremom. ono sto u ovoj slici iznenaduje. Treba napomenuti da je vrlo mali broj rnenadzera u najvisoj dobnoj skupini (oko 5% uzorka). a 2. a onda to lagano opada.771 za menadzere s magisterijem i doktoratom. y 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SSS i VS SSS skolska sprerna Mr.41.42. Razlog tome moze lezati u cinjenici sto su mladi rnenadzeri.

kod pojedinih autora naici cerno na razlicite klasifikacije sustava menadzrnenta. odnosno u druge sustave menadzmenta. au drugu moderne sustave menadzrnenta. rnoderne. KARAKTERISTIKE POJEDINIH SUSTAVA MENADZMENTA Pod sustavima menadfmenta razumijevamo razlicite oblike organizacije. Misljenja smo da to nije ni potrebno.1. glava kuce koja odlucuje 0 svemu. Personalno-patrijarhalni sustav menadzmenta. zapocinje rad s ovim sustavorn menadzrnenta. Ovdje cemo obuhvatiti one sustave koji se nedvojbeno javljaju u svakoj klasifikaciji. kada je rijec 0 rukovodenju poduzecem. u malim poduzecima sa svega nekoliko zaposlenih radnika. Osnovni tradicionalni iii klasicni sustavi menadzrnenta su: a) linijski. bez obzira na svoju povijesnu prevladanost. nacin organizacije funkeije menadzmenta. odnosno klasicnih sustava menadzmenta. Ciju prethodnicu predstavlja personalno-patrijarhalni sustav menadzmenta. u pravilu. LINUSKl SUSTAV MENADZMENTA Linijski sustav rnenadzrnenta predstavlja najstariji poznati sustav menadzmenta. Medu najpoznatije moderne sustave rnenadzmenta ubrajarno: d) projektni i e) rnatricni sustav menadzmenta. 9. tj. 0 [I Zeitschrift fiir Organisation. Organizaeijska teorija poznaje nekoliko osnovnih.SUSTAVIMENADZMENTA 9.1. ali i novije. kao sto mu i sam naziv govori. Drugi dio naziva ovog sustava menadzrnenta asoeira na obitelj.9.pater farnilias. br: 2/1972. moguce je naci i danas. tradicionalnih. dok jos irna mali broj radnika. U vrlo bogatoj organizacijskoj Iiteraturi. 191 . b) funkcijski e) stozerno-Iinijski. odnosno suvremene sustave me- nadzmenta. predstavlja takav sustav menadzmenta u kojem rukovodi sarno jedna osoba koja ima kompletnu vlast i moe U odlucivanju. Istina. postoje i razlike u pogledu toga sto tko ubraja u jedne. a posebno kada je rijec 0 novijirn sustavima menadzmenta. U jednu ubrajamo klasicne.1. Cesto puta poduzece koje se osniva.' Personalno-patrijarhalni sustav menadzmenta. Cini nam se kljucnim da naglasimo da se sve te razlicite kJasifikaeije sustava menadzrnenta svode na dvije osnovne grupe. Karakterizira ga cir Vise lome radrr: Rolf Vteweg: Der Eillflrrss der Organisations auf den Entscheidungsprozess. u kojoj je otae . a ostali clanovi obitelji rnoraju izvrsavati naloge "glave obitelji". Daleko bi nas odvelo ako bisrno ovdje nabrajali sve te sustave menadzrnenta.

2. Nell' York. u linijskom sustavu rnenadzrnenta valja voditi racuna 0 optimalnom broju organizacijskih razina u poduzecu jer preduboka organizacija cini poduzece tromim i nesposobnim za prilagodavanje zahtjevirna okoline. pa cak pokusao i unaprijediti. u poduzecu ce biti manji broj razina rnenadzrnenta pa. Ono sto je pozitivno u tom sustavu su precizno i jasno odredene nadleznosti. to dovodi do stvaranja hijerarhije. vodi cijelo poduzece. Aka je broj zaposlenih manji. Graficki bismo personalno-patrijarhalni sustav menadzrnenta mogli prikazati kao na slid 9. uostalom.2. njemu neposredno pretpostavljenog menadzera. Linijski sustav rnenadzmenta naziva se jos i hijerarhijski ili piramidaIni. povecava se broj hijerarhijskih razina i uspostavlja se linijski sustav menadzmenta. Svaki zaposleni u organizaciji prima zadatke sarno od jednog. Izmedu vodece osobe i izvrsioca nema nikakvih medustepenica. organizacija menadzmenta se nece rnoci uspjesno provesti na personalno-patrijarhalnom sustavu rnenadzmenta. Linijski sustav menadzmenta Koliko ce biti duboka organizacija u linijskom sustavu menadzrnenta ovisi 0 broju zaposlenih u poduzecu i sirini raspona kontrole. Fayol. Linijski sustav rnenadzmenta shernatski bismo mogli prikazati kao na slici 9. bit ce veci. pa je stoga u personaIno-patrijarhalnom sustavu rnenadzrnenta organizacija vrlo plitka. Khedouri F. prema tome. p. a zbog strogog postivanja hijerarhijskog reda naziva se jos i vojnickim sustavom menadzmenta. nosno podredivanja pojedinih mjesta u organizacijskoj strukturi poduzeca. ali i slabe strane.? Najtipicniji primjer "Ianca zapovijedanja" je hijerarhija vojnicke organizacije. zadaci. kod "uzeg" raspona kontrole. sto se od ! Vise 0 lome rl/(IIjizi: Mesco« M. Linijski sustav menadzrnenta karakteristican je za centralizirani nacin donosenja odluka. Slika 9. uputstva i kontrola teku od najvise prerna najnizoj razini organizacijske pirarnide u poduzecu. Alben M. i manji broj linijskih menadzera. taka ista i cjelakupnu odgovornost. U linijskom sustavu rnenadzmenta. a sastoji se od jedne rukovodece i jedne izvrsne razine. 1491. Ovaj sustav menadzmenta dovodi do strogog nadredivanja. drzavne organizacije. njemu neposredno pretpostavljenog menadzera. U linijskom sustavu su vrlo precizno i jasno razgraniceni odnosi nadredenosti i podredenosti. Na taj nacin se organizacija produbljuje. Obzirom da u linijskom sustavu menadzrnenta naredenja idu "odozgo" prema "dolje". Najveca slabost ovog sustava menadzmenta je u tome. od192 Stika 9. Teorijski ga je objasnio. Taj se princip U organizacijskoj teoriji naziva "princip jedinstva zapovijedanja". broj linijskih menadzera kod istog broja zaposlenih radnika u poduzecu. 193 . Harper arrd Row. koji ce onemoguCiti menadzerima da uspjesno obavljaju IUkovodecu funkciju. Bit ce nuzno neke menadzerske poslove delegirati na nize razine rnenadzmenta. vjerske organizacije. Ta osoba preuzima kako sva prava u odluCivanju.: MnrragcmcIJt. Krista. a hijerarhija koja se na taj nacin stvara zove se "lanac zapovijedanja". U protivnom. 1985. Medutim. Linijski sustav menadzrnenta. vee se radi 0 direktnom kontaktu pretpostavljenog sa svim izvrsiocima. a prvi se put spominje kod Zidova.1. Osnovna karakteristika linijskog sustava menadzmenta ogleda se u tome da svaki zaposleni u organizaciji (bilo rnenadzer nize razine iii izvrsni radnik) prima naredenja od jednog. s povecanjem broja zaposlenih radnika. naredenja. ali i za gospodarske subjekte. vodeca licnost. ima neke svoje dobre. ntenadimenta njenica da jedna osoba. god. Linijski sustav menadzrnenta posebno je karakteristican za vojsku. i sve u organizaciji.Menadiment ------ Sus/a!'. zbog vrlo sirokog "raspona kontrole". H. Personalno-patrijahalni sustav menadimenta Rastom i razvojem poduzeca.. Vrh organizacijske pirarnide irna i najvecu ovlast u organizaciji. kao. sto znaci da se u linijskom sistemu rnenadzmenta najvaznije odluke donose na vrhu organizacijske pirarnide. a raspon kontrole "siri".1.

FUNKCUSKI SUSTAV MENADZMENTA Funkeijski sustav menadzrnenta javlja se kao posljediea rasta i razvoja poduzeca. menadimenta rnenadzera na visim. Izlaz se potrazio u zarnjeni iinijskog s funkcijskim sustavom menadzrnenta.1. Najveca prednost funkcijskog sustava rnenadzmenta ogleda se u tome sto olaksava osposobljavanje kao i zamjenjivost rnenadzera. a posebno od onih na najvisirn razinama organizacijske piramide. obzirom na nemogucnost da jedan rnenadzer ovlada sirokim podrucjern znanja. a svaki od njih je specijaliziran za odredeni dio posla.Melladimell{ ~--- . odnosno organizacijska jediniea prima uputstva od veceg broja pretpostavljenih menadzera. obzirom na to da ani pokrivaju samo odredeno. odnosno zbrka koja se moze pojaviti zbog toga 5tO pojedini izvrsitelj. Izvrsnl radnik u poduzecu s funkcijskim sistemom menadzmenta dobiva naredenja i uputstva za fad ad veceg broja neposrednih menadzera. Taylor.. Funkcijski sustav menadzmenta I funkcijski sustav rnenadzmenta ima odredene prednosti i nedostatke u odnosu na druge sustave menadzmenta. odnosno nadredenog menadzera. Model takvog funkcijskog sustava rnenadzmenta prikazujerno na sHei 9.4. koji je iste principe speeijaJizacije radnika u proizvodnji primijenio i na speeijalizaciju menadzera. RukovodUac proizvodnog pogona 1 Slika 9. odnosno od vise instan- ci S odredene organizacijske razine. Medu najvece slabosti ovog sustava menadzmenta ubraja se mijesanje kompetencija i nadleznosti. tj. Umjesto jednog pretpostavljenog. odluka. buduci da se svaka odluka donosi. instrukcije i zadatke proizvodnirn organizacijskim jedinicama. Funkcijski sustav menadimenta prisutna je opasnost donosenja suboptimalnih specijalizaciju funkcijskih menadzera. specijalisticko podrucje. cjelokupnu funkciju menadzmenta. Predradnici . Nairne.4. Funkcijski sustav menadzmenta vodi k decentraliziranom rukovodenju. Zbog decentraliziranog odlucivanja. organizaciju prema proizvodnim jedinicama. Kod toga mislimo na sva ona poduzeca koja imaju divizijsku organizacijsku strukturu.3. sto se organiziraju na razini poduzeca za servisiranje svih proizvodnih jediniea. Svaki funkcijski menadzer je specijalist za odredenu funkciju iii dio funkcije. na ovaj nacin. Slika 9.---~------- Sus/a!'. zahtijeva. Funkcijski je sustav menadzmenta nastojao eliminirati slabosti Iinijskog sustava. vee i na vise mjesta na istoj organizacijskoj razini. koji bi pokrivali sarno jedan segment rnenadzerske aktivnosti. u slozenim uvjetima poslovanja i sve intenzivnije primjene suvrernene tehnike i tehnologije.3. tom zahtjevu je sve teze udovoljiti. Menadzeri svih funkcijskih jediniea daju potrebne naloge. U Taylorovom sustavu funkcijskog menadzmenta svaki je radnik bio podreden osmorici funkcijskih sefova ili poslovoda. Buduci da su problemi rnenadzrnenta postali sve slozeniji. odnosno ocekuje siroko polje znanja. koji je u linijskom sustavu davao naredenja vecem broju izvrsilaca. 9. a posebno ne po svim razinarna organizacijske piramide. W.speciialisli Zil pnjedina podrutja Malo je vjerojatno da ce se funkcijski sustav menadzrnenta ostvariti u praksi. obzirom na usku 195 194 . Medutim. zadaei na visirn menadzerskirn razinama se vise nisu mogli dodjeljivati sarno jednom menadzeru. To sve omogucuje efikasnije cdlucivanje. koje opsluzuju funkcijske organizacijske jedinice. ---~ ---. Teorijske osnove funkeijskog sustava menadzrnenta postavio je F. kada cisti linijski sustav vise nije mogao osigurati uspjesno rukovodenje. a svi funkcijski menadzeri zajedno. U funkcijskorn sustavu menadzmenta svaki menadzer je specijalist za odredeno podrucje.2. u funkcijskom sustavu rnenadzmenta izvrsitelj dobiva naredenja od veceg broja nadredenih. Graficki bismo to mogJi prikazati kao na slici 9. vjerojatnije je da ce u praksi egzistirati odredeni rnodificirani funkcijski sustav menadzmenta. ne sarno na vise razina.

U vecim poduzecima s dubljom organizacijom.5.. posebno na najvisim razinarna u organizaciji. u kojemu je stozer formiran na najvisoj razini organizaeijske piramide.3. tj. god. Lipovac: Teorija orgallizoCljc." ipak je teorijsku osnovu stozerno-linijskog sustava rnenadzrnenta razvio americki teoreticar organizacije Harington Emerson. na pojedinirn organizacijskim razinama. 1991. koji ne mogu biti strucnjaci. rnoguce je formirati razlicite vrste stozera. Zagreb. u ovom slucaju vrhovnom komandantu. a od linijskog zapovjednu liniju. kako navodi F. Rjesenje ovog problema nije se mog10 naci u staroj. koji se do savrsenstva razvio bas u vojsci.5. str. 5 E. • S.5. 128. cit. Ideja za formiranje stozera nametnula se Aleksandru Velikom iz samih problema ratovanja. Albert M.. da bi pomogli linijskom menadzrnentu. p. menadfrnent postaje djelotvorniji. Pusic: Nauka o upravi. a sarno poduzece efikasnije . Kapuslit': u k"jizi S. a iskoristiti prednosti. ali i planirati strategiju. koji ga savjetuje. to i potreba za formiranjem stozera postaje manja. Kapustic.Menadiment --------SUSTAV MENADZMENTA ~---~---- Sustavi menadimenta 9. moguce je stozere formirati i na nizim organizacijskim razinama. Za razliku od linijskog menadzmenta. koji mogu imati i razlicite ovlasti. 290. ovakvorn podjelom zadataka postojala je opasnost da naredbe ove dvije kategorije casnika budu medusobno u koliziji.. u pravilu. buduci da su vojniei duzni slusati naredbe svih casnika. pod 2. Khedoun. savjetodavnu ulogu. potrebno je uspjesno zapovijedati u bitkama kao i planirati strategiju. Medutirn. Zagreb. Medutirn. Prednosti stozerno-Iinijskog sustava rnenadzmenta ogledaju se u tome sto i u velikim poduzecima. Ljubljarla. kako navodi S. tj. u koju se. Slotel'llo-linijski suslal' menadzmenta Na sliei 9. koji planiraju i b) drugi. Sto je organizacija veca i organizacijska piramida dublja. Naravno. Illformalor. Svrha je stozera.' da razmislja prije akcije. Premda se pojam staba prvi put spominje u vojsei Aleksandra Velikog (336-323. stozer kao organizacijska jedinica sastavljena od speeijalista ima. Istina F. interpoliraju stozeri funkcijskih strucnjaka. Postavlja se pitanje. a osobito na visim i najvisirn. vrlo je tesko casniku u jeku borbe istovremeno uspjesno zapovijedati svojoj vojsei. Stoga im se dodjeljuju. na razini vrhovnog menadzmenta. U stozemo-linijskom sustavu menadzmenta osnovna struktura je linijska.): Orgarlizacijska leorija. Casniei koji planiraju dodjeJjuju se linijskom menadzrnentu. odnosno dobre strane jednog i drugog sustava. obzirom da su i linijski rnenadzeri na nizim organizacijskim razinama vee dovoljno specijalisticki orijentirani. u koju se interpoliraju strucnjaci za pojedina funkcijska podrucja. U svim tim modelima osnovna struktura uvijek ostaje linijska. Dlreidor podtzeca Siofer specijalisla za. 286. strucnjaci. koji zapovijedaju.1 je. princip "jedinstva zapovijedanja". . . Ipak. prikazali srno model stozerno-linijskog sustava menadzmenta. kako onda postupiti? Time se narusava osnovni princip linijskog sustava rnenadzrnenta. Kapustic (red. koja svojim mjestom u organizaeiji pokrivaju. Stozerno-linijski sustav menadzrnenta mogli bisrno prikazati kao na sliei 9.linancijsk kadrovske jalne i racuno. na visirn razinarna organizacijske piramide. to je formiranje stozera neophodnije. Ovaj sustav rnenadzmenta pokusava otkloniti slabosti linijskog i funkcijskog sustava. kako istice E. Vise a lome II urdu: Mescon M.. da bi se u ratu pobjedivalo. Nairne. svaki iz svog djelokruga rada. sir.1. Izlaz je iz oVO& problema naden tako da se odvoji ovlast zapovijedanja od planiranja. 1974. 196 197 . Lipovac. STOZERNO-LINQSKl Stozerno-Iinijski sustav rnenadzrnenta predstavlja kornbinaciju linijskog i funkcijskog sustava menadzrnenta. 1986 . specijalisti za pojedina podrueja. sir. sto se vise udaljavamo od vrha piramide. na dvije grupe casnika: a) jedni. ostaju na snazi linijski odnosi nadredenosti i podredenosti. dok su casnici koji vode bitke nazvani linijskim casnicima. osobito linijskih menadzera. koja bi zbog duboke linijske organizacije mogla biti neefikasna i troma. Stozeri su.' preuzeo od funkcijskog sustava specijalizaeiju. u stozerno-linijskoj strukturi menadzrnenta. 157. kao njegov stozerni organ. iz njihovog djelokruga rada kao stozerna radna mjesta.. Krista). uz formiranje stozera. H.: op. dotadasnjoj koneepeiji menadzrnenta. koji polazi od podjele zadataka pobjedivanja u ratovima. Izlaz je bio u novom nacinu menadzmenta. Pusic. sir. a jOs manje speeijalisti za razlicita podrucja. odnosno stozernog osoblja prevladava se strucna ogranicenost pojedinca." opca iii specijalisticka pomocna radna mjesta koja su stvorena za posebnu podrsku i rasterecenje jedne ili vise instanei. VII.l izdanje. specijalista za pojedina podrucja.poslove poslove vodstvene poslove Slika 9. kao pornoc. Stozerno-Iinijski sustav je. Uz pomoc stozera. razvojne poslove tehnitke poslove komerci.

4. 198 199 . 10. Postoje odredene razlike u polozaju rnenadzera projekta u cistoj. Cini nam se vaznim na tome zadrzati.. tada umjesto tirnske organizacije na projektu. odnosno obujmu posla. Ako se radi 0 novom posIu. bez obzira na njegovu velicinu. Dok linijski menadiment donosi odluke. Zagreb. Projektnim sustavom menadzrnenta rukovodenje se demokratizira.'? s pravom ukazuje na zamke projekt menadzrnenta. U projektnom sustavu menadzmenta postoji opasnost. Menadzer projekta se postavlja za vodenje svakog projekta. razvija neprijateljstvo. do tada nepoznatom u tom poduzecu. M . Projekt menadzment uzdignut na pijedestal heroja ny. koliko od potencijalnih konflikata koji se rnogu pojaviti na relaciji linijski menadiment u funkcijskim organizacijskim jedinicama. kao i nacin njihovog otklanjanja. Linijski menadiment nece nista izgubiti od svojih ovlasti ako doista shvati da mu stozer nudi prijedloge za rjesavanje problema.209. stoga Matthias Hirzel. clt. ------ -------- Sustavi menadimenta Osnovna slabost ovog sustava menadzmenta nalazi se u latentnoj opasnosti da stozeri koji imaju savjetodavnu ulogu pokusaju preuzeti naredbodavnu ulogu koja. 175·17Z M Hirzel: Wamung! Projekt management hat seine Tiicken. 39-40. koje servisiraju projekte. U projektnoj organizaciji ne postoji klasicni hijerarhijski odnos nadredenosti i podredenosti.4_. 205. stozerni ga speeijalisti pornazu. Svaka organizacija. 1990_. 1990. sir. koji predstavlja temeljni princip hijerarhijske i linijske organizacije. Blue Ridge SUmmit. prelazi mogucnosti bilo koje od postojecih organizacijskih jedinica. Jpak. Ta latentna opasnost od konflikata je prisutna. ciji posao koordinira linijski menadzer. pod 10_.? Svaki projekt mora imati svoj menadzment na celu s menadzerom projekta (Project manager). koji mora informirati stoiernog speeijalistu da bi on mogao savjetovati. izd. izuzetno je vazno prepoznati kada je potreban projekt. a Iinijskom menadimentu opada znacaj. Fift/r Edition. tj. 175·17Z If M Hirzel: op. Istina. moguce je da i unutar projekta egzistira linijska struktura. U cistoj projektnoj organizaciji menadieru projekta podredeni su suradnici koji sudjeluju u realizaciji projekta. odnosno malo-pomalo gubi na vaznosti. New York.sir. 9 D_ /_ Kleland: Project Management: strategic design and implementation. Potrebno je razvijati timski duh kao i matricnu odgovornost za realizaciju projekta.1. Ako taj novi posao.Novak: POS/OVlIaorganizacija. tada se formira jed no posebno zarisno mjesto (projekt) koji ce objediniti sve potrebne napore za realizaciju tog posla.felladilllellf -------- ------ ---. Projektni sustav menadimenta otklanja hijerarhijske odnose u rukovodenju. inace. s menadimentom projekta (Project management).linijski menadiment. fl. a kada neki drugi obliei organizacije.? 9. str." ovdje se nece ponavljati bitne karakteristike projektne organizacije. "nemaju svoju bazu". pripada Iinijskom menadzrnentu.. Menadzer projekta je sarno "prvi medu jednakirna". No. 57 (1988. tada je jos veca potreba za primjenom projektnog menadimenta. Menadzer projekta je cdgovoran za realizaciju projekta. bili bi:'! 1. kada se radi 0 velikim projektima. supamistvo i borba za moe i utjecaj u organizaciji.. Osnovne zamke u projekt menadzmenta. Ukoliko se ti konflikti produbJjuju. H Weihrich: Essentials of MarlagenrCIII. po svorn opsegu. bas zbog toga sto projekt menadiment ima danas siroku primjenu pa je potrebno znati kako izbjeci. Jedna ad najvecih slabosti stozera je u tome sto stozerni speeijalisti rade u "vakuumu". Tako se umjesto zajednistva izrnedu linijskog i projektnog menadimenta. Izlaz iz ovog konflikta moze se rijesiti tako da se projekt koncipira kao zajednicki zadatak i Iinijskog i projektnog menadimenta. 198·199_ H Koontz. kao ina nacin njihova otklanjanja. zapravo osjeca se ugrozenost od strane projekt menadzmenta. odnosno savjetuju u odlucivanju. Informator. napusta princip "jedinstva zapovijedanja". 1999. Za primjenu projektnog menadzmenta. odnosno individualnoj projektnoj organizaciji. vee ce se dati kriticki osvrt na koncepciju menadimenta u projektnoj organizaciji.-. odnosno otkloniti sve zamke koje se javljaju na relaciji projekt menadzment . TAB Books IIIC. 10 • P..Siko.. flI. Zline/I. Rjesavanje problema na relaciji linijski menadzment i stozerno osobIje zahtijeva veliku sposobnost. McGraw-Hili Publishing Compa- U posljednje vrijerne pridaje se sve veci znacaj projekt menadzrnentu. u smislu odredene poslovne funkeije. str. Management Zeitschrift. odnos izrnedu voditelja projekta i suradnika na projektu nerna obiljezja strogo hijerarhijskog odnosa.vica. ne toliko od hipertrofije menadzmenta. vrijednost iIi vrijeme trajanja. koja misli 0 svojoj buducnosti. Projekt menadiment iii upravljanje projektom rnoze se djelotvorno primijeniti na bilo koje ad hoc poslovanje. str. mogu blokirati svako kretanje naprijed. U individualnoj projektnoj or7 ganizaeiji menadzer projekta nema radni tim pa se on javlja u ulozi koordinatora radova na projektu koji se obavlja u okviru funkeijskih organizaeijskih jedinica.). trebala bi voditi racuna 0 ovim konfliktima i naci nacina da ih otkloni. PROJEKTNI SUSTAV MENADZMENTA Projektni sustav menadzmenta vezan je uz nastanak projektne organizacijske strukture. Obzirom da je projektna organizacijska struktura cjelovito obradena u jednorn drugom radu. mada i to nije zanemarivo obzirom da pored Iinijske strukture menadimenta postojijos i rukovodenje projektom. odnosno ublazava hijerarhiju.

te upravljanje i rukovodenje projektom. koji svoju djelatnost realiziraju pre12David A. linijski se menadzrnent ne smije poput jeza saviti u klupko i naostriti bodlje. teritorij iii vrijeme) i kada podjednaku paznju valja posvetiti svim kritickim cimbenicima organizacije. 3. u protivnom. dobije se jedna matrica s poljima. pod 8. Second Edition. Novak. Kada se to dvoje kombinira. afirmiranje i razvijanje struke je one . tj. tada ce se. da linijska organizacija. Obzirom da je rnatricna organizacijska struktura cjelovito obradena u jednom drugom radu. nece ni moci zadovoljiti zahtjeve projekata u buducnosti.. cit. a na drugoj strani je projektni menadiment.. Naravno da je to iluzija bez ikakve utemeljenosti.s P. Kad naide konflikt. triiste. Jer. Tushman. vee ih prebacuje u prvu liniju. prisutna je praksa da se od projekt rnenadzrnenta ocekuje da bude sve bolji pa se u njega polazu velike nade kao u sustav menadzrnenta. Nadler i M. kako isticu D. U matricnoj organizaciji postoje dva "Janca zapovijedanja". 478·479. s jedne strane. 9.5to moze dati perspektivu Jinijskom menadzmentu. Tuslunan II klljizi: Michael L. tj. . Cambridge. Kao protumjera za otklanjanje ovog konflikta predlaze se integracija projektne organizacije. Menadzerima funkcijskih jedinica su podredeni clanovi pojedinih projektnih timova. po misljenju linijskog menadzrnenta." ovdje se nece ponavljati bitne karakteristike matricne organizacije. 5. str. koja opsluzuje projekt sa svim potrebnim znanjima.. Tushman. Michael L. Publichers lnc. Razumljivo je da linijski menadzeri to dozivljavaju kao prijetnju svom polozaju u organizaciji. ako se njime dobro upravlja. a linijska organizacija. proizvod.Menadiment Sus/(I\'i mellor/ill/ell/a 2. Massachusets. odnosno dva lanca komandi. Uvijek kada strategija trazi optimalizaciju nekoliko dimenzija organizacije (npr. koji egzistiraju kontinuirano kao stalna organizacijska struktura. odnosno projektnog menadzmenta. 200 mogu projekt menadzrnent Matricni sustav menadzmenta primjenjuje se u uvjetima posebne vrste organizacije koju nazivamo rnatricna organizacija. a na drugima projektnog menadzmenta. unutar svoje strukture. M. Neadekvatni i nerazurnljivi instrumenti pretvoriti u birokratsku organizaciju Da bi se to izbjeglo potrebno je instrumente ti i usuglasi ti. koji koordinira aktivnostima pojedinaca iz funkcijskih organizacijskih jedinica koji rade na projektu.. ostaje anonimna i u sjeni. koji ce rijesiti sve probleme i konflikte. gdje se plan ira i odlucuje. s druge strane. Ballinger Publisching CompallY. 4. Nernoguce je izbjeci konflikte. SlIbsidi(lf)' oJ Harper and Row. U matricnorn se sustavu menadzrnenta ovlast i odgovornost ostvaruju po "vertikali". Slave se i poznati su rnenadzeri projekata i projektni timovi. odnosno podrucjima utjecaja. Gajenje iluzija razmjera 0 beskonfliktnom svijetu donosi razocarenja velikih Linijski menadzrnent se sve vise pretvara u svojevrsnu radionicu za proizvodnju znanja. 209-215. u kojernu ce voditelji pojedinih organizacijskih jedinica iz linijske strukture. Sikavica. Naravno da to ne zadovoljava linijski menadzment. Wr/liam L. Moore: Readillgs in the Management of Innovation. i konstruktivnu ulogu. koji stupa u. Projektni menadzrnent se tretira kao protuorganizacija Naime. Na nekima od tih polja bit ce dominantan utjecaj linijskog. Konflikt cak moze imati. A. borbu s projektnim menadzmentom." upotrijebiti matricna organizacijska struktura. Na jednoj strani matrice su funkcijski odjeli. po dubini organizacijske piramide. vise iIi rnanje prikrivenu pa i otvorenu. koje projektni menadzrnent koristi prema potrebi. mora dugorocno planirati i razvijati struku. Izlaz iz ovakve situacije vidi se u davanju perspektive linijskom menadzmentu na taj nacin da on pored servisiranja projekta. 1988.5. potrebno je razlikovati: sadrzaj utjecaja i trajanje utjecaja. Kompetencije se artikuliraju jednostrano i provokativno To se najceSce dogada na stetu linijskog menadimenta. A. Linijski menadzment se degradira na pomocnu izvrsnu snagu 6. vee sva ta razlicita shvacanja i nesuglasice mora sintetizirati u bolju cjelinu. nepotrebno i nekontrolirano "urnnozava" nove i nove voditelje projekata. Da bi se izbjegle razmirice oko stupnja utjecaja linijskog. formira projektni tim. sir.1. op. tj. Matricnu organizaciju karakterizira podjela ukupnog zadatka poduzeca na specijalizirane funkcijske organizacijske jedinice. projekta pravilno dozira- 201 . Dakle. Projekt rnenadzrnent ne eliminira konflikte. Nadler. a njihov nosilac je Iinijski menadzrnent. MATRlCNI SUSTAV MENADZMENTA Do dodatnih problema na relaciji linija .projekt moze doci u onom slucaju kada vrhovni menadzrnent u poduzecu. biti istovremeno i clanovi projektnog tima. vee ce se paznja zadrzati sarno na koncepciji menadzrnenta u matricnoj organizaciji. one podrucje za koje je zaduzen. odnosno rnatricna organizacijska struktura. L.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->