Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 30. 11. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.329

^ovi} nakon povratka iz Italije najavio

Vije}e ministara gotova stvar

3. strana

Protokol Srbije i BiH o progonu ratnih zlo~inaca

PREDSJEDNI[TVO HO]E DA ZNA
Nesre}e u minskim poljima u okolini Doboja

2. strana

DVOJE POGINULO, [EST POVRIJE\ENO
13. strana

Skup{tina Kantona Sarajevo

Podr{ka uhap{evinim Otkud no nari RTRS-a Had`i}anima na hap{enju?
6-7. strana

Foto: Amer KAJMOVI]

DANAS PRILOG

Neredi u Teheranu

STUDENTI UPALI U BRITANSKU AMBASADU

17. strana

U @I@I
Protokol Srbije i BiH

2

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Narodna skup{tina RS-a

Predsjedni{tvo

ho}e da zna
Potpisivanje odgo|eno U Tu`ila{tvu BiH ne `ele davati informacije
Potpisivanje protokola o progonupo~inilacaratnihzlo~inaizme|u Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine i Tu`ila{tva za ratnezlo~ineRepublike Srbije, koje je bilo zakazano danas u Bruxellesu, odgo|eno je. To je drugi put da se odga|a potpisivanjeovogprotokola: prvi put je bilo u julu ove godine. tekst protokola, koje su potom i prihva}ene. Arnaut je ipak skepti~an da }e protokolom biti rije{eno osnovno pitanje - vo|enjeparalelnihistraga. - Za{to se potpisujeprotokol i {ta je interesTu`ila{tva BiH, pitanja su na koja treba otvoreno odgovoriti Tu`ila{tvo BiH, ka`e Arnaut. Predstavnici Tu`ila{tva BiH i Specijalnog tu`ila{tva za ratne zlo~ine BiH susreli su se prije nekoliko dana u Sarajevu. Nakon tog sastanka medijima je saop}eno da je tekst protokola
NSRS: Razmatrali nacrt strategije

Datum i mjesto
U Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine glasnogovornik Boris Grube{i} kazao je samo da je “sve u proceduri“ i da }e javnost biti obavije{tena

Energetski razvoj ili uvod u privatizaciju
Strate{ki ciljevi su i stvaranje uslova za postepeno uvo|enje tr`i{ne ekonomije u energetski sektor
Narodna skup{tina Republike Srpske razmatrala je ju~er nacrt strategijerazvojaenergetike RS-a do 2030, ~iji je cilj postizanje standarda gazdovanja energijom i odnosa u energetskom sektoru kakvi vrijede u EU. Obrazla`u}i nacrt strategije razvoja energetike, ministar industrije, energetike i rudarstva RS-a@eljko Kova~evi} rekao je da dokument ne predvi|a promjenu vlasni~ke strukture u energetskom sektoru RS-a, isti~u}i da }e se novi objekti u ovoj oblasti realizovati krozstrate{kopartnerstvo ili kao privatno-javno partnerstvo. ekonomije u energetski sektor, izrada efikasnog sistema podsticaja energetske efikasnosti i kori{tenja obnovljivih izvora energije, osiguranje odr`ivog razvoja energetskog sektora u uslovima ograenergetskog sektora RS-a. Poslanik PDP-a Slavko Vu~urevi}smatra da nacrtstrategijepredstavlja na~in na koji RS radi na svoju {tetu, tvrde}i da se ovim dokumentompredvi|a da u 2030. RS bude energetski zavisan u iznosu od 70 posto, te da to smatrakrajnje nedopustivim.

Medd`ida Kreso, predsjednica Suda BiH

Trebaju nam precizna rje{enja
Smatram da je dana{nje odustajanje od potpisivanja protokola dobra stvar s aspekta po{tivanja prava `rtava, koje se tome protive i za{tite vlastitih dr`avljana od krivi~nog progona u drugoj zemlji za djela po~injena na teritoriji BiH te na koncu i sa aspekta uva`avanja vlastitog nacionalnog pravosudnog suvereniteta i dostojanstva. Njegovim potpisivanjem drugoj strani priskrbili bismo mogu}nost da sebi, u o~ima me|unarodne zajednice, upi{e dodatne poene na ra~unregionalnekooperativnosti, {to je, ~ini se, glavnirazlog ovolike `urbe i pritisaka, no, s druge strane, ne treba ni izbjegavati regionalnu saradnju jer je ona prijeko potrebna. Sara|ivati mo`emosamo na ravnopravnojosnovi i potpisivatisporazumekoji }e se po{tivati, a ne tra`iti mogu}nost njihovih kr{enja kao {to je to do sada bilo i sa nama i sa Hrvatskom, ~iji je Sabor radi toga izglasao da se svi sporazumi sa Srbijom na ovom polju poni{te. Ovakav tekst sporazuma ne rje{ava na decidiran i nedvosmislen na~in pitanje dvojnih istraga, bezuvjetno ustupanje predmeta ratnihzlo~inakoje je srbijanskotu`ila{tvootvoriloprotivna{ihdr`avljana. Da je postojaladobravolja i da se po{tivaoranijiugovor o pravnoj pomo}i u krivi~nim i gra|anskim stvarima i ugovor o izmjenama ranijeg ugovora, a koji su potpisale BiH i Srbija i koji je ratificiran u julu2010, a predvi|ao je mehanizam za ustupanjepredmeta protiv na{ih dr`avljana, ne bi do{lo do hap{enja gospodina Divjaka, niti bi naknadno trebalo i{ta potpisivati u cilju realizacije navedenih ugovora. Me|utim, nisam za prekid saradnje, treba nastaviti tra`iti najbolja i preciznija rje{enja zbog onih osumnji~enih koji bje`e od krivi~nog progona na{eg pravosu|a, skrivaju}i se iza ustavnih odredbi koje ih {tite od izru~enja. kada datum i mjesto potpisivanja protokola budu dogovoreni. Istovremeno, glavni srbijanski tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} tamo{njim je medijima potvrdio da ga je Tu`ila{tvo BiH obavijestilo da ne}e do}i u Bruxelles 30. novembra, i to ne navode}i razlog, te da su ga i iz Evropske komisije obavijestili da se potpisivanje otkazuje. - Ne `elim da komentari{em. @ao mi je {to nije do{lo do potpisivanja. Mislim da je to {teta za sve, rekao je Vuk~evi}. U Ministarstvu pravde BiH, zamjenik ministra Sr|an Arnaut je od novinara saznao za odga|anje. Arnaut je podsjetio da je prije nekoliko mjeseci, Ministarstvo pravde BiH dalo primjedbe na usagla{en, ali javnosti je ostalo nepoznato {ta pi{e u usagla{enom tekstu protokola.

Primjedbe opozicije
Jedna od osnovnih ideja ove strategije je osmi{ljavanje razvoja energetskogsektorazasnovanog na principu odr`ivog razvoja, {to podrazumijevaoslanjanje na doma}e resurse, te uklju~ivanjeobnovljivih izvora energije u podmirivanje energetskih potreba svih gra|ana RS-a. Prema njegovim rije~ima, strate{ki ciljevi su i stvaranje uslova za postepeno uvo|enje tr`i{ne

SUDBINA ELEKTROPRIVREDE Predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Radoji~i} izjavio je da aktuelna vlast nema namjeru da privatizuje postoje}e kapacitete elektroprivrede RS-a
ni~enja emisija gasova sa efektom staklene ba{te u kombinaciji sa pove}anjem energetske efikasnosti, te uskla|ivanje zakonodavstva sa pravnimnaslje|em EU. Predstavnici opozicije iznijeli su niz primjedbi na ponu|eni dokument, izra`avaju}i strah da je on uvod u privatizaciju elektro-

Pa`ljivo upravljanje
[ef Poslani~kogkluba SDS-a Vukota Govedarica istakao je da RS mora pa`ljivo da upravlja svojim energetskim potencijalom. “Ne bi trebalo do}i do privatizacijeenergetskogsistema, jer je to velikoprirodnobogatstvo RS-a“, istakao je Govedarica. Predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Radoji~i} izjavio je da aktuelnavlastnemanamjeru da privatizuje postoje}e kapaciteteelektroprivrede RS-a. Ocijenio da bi usvajanjezakona, kojim bi se zabranile strane investicije u elektroenergetiku ovog bh. entiteta, predstavljalo zaustavljanje razvoja RS-a.
G. KATANA

Ogroman zna~aj
Kakosaznajemo, u cijelu se pri~u uklju~ilo Predsjedni{tvo BiH, koje se `eliupoznati sa detaljimaprotokola, jer smatra da on ima ogroman zna~aj za me|udr`avnu saradnju dviju zemalja. Iako niko nije bio raspolo`en za komentare, nezvani~nodoznajemo da su za protokol zainteresirana sva tri ~lanaPredsjedni{tva. Ambasada SAD-a u BiH i Delegacija EU u na{oj zemlji `eljeli bi da protokol izme|u BiH i Srbije bude potpisan {to je mogu}e prije, re~eno je ju~er za Srnu.
J. FETAHOVI]

V I J E S T I

IZETBEGOVI] U BRUXELLESU

NEBOJ[A RADMANOVI]

Godi{nji Balkanski samit
^lan Predsjedni{tva BiH boravi u Bruxellesu, gdje }e danas u~estvovati na godi{njem Balkanskom samitu, koji organizuje nezavisna i neprofitna organizacija Friends of Europe. Na ovogodi{njem samitu, uz predstavnike dr`ava iz regije, u~estvovat }e i zvani~nici EU, komesar za pro{irenje [tefan Füle i generalni direktor za pro{irenje Evropske komisije Stefano Sannino. U okviru ovog samita, ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} }e govoriti na panelu pod nazivom 20 godina kasnije - ko ostvaruje najbolje rezultate u politici i biznisu.

Dodikovo racionalno razmi{ljanje
^lan Predsjedni{tva BiH i predsjednik Izvr{nog odbora SNSD-a Neboj{a Radmanovi} ne vidi u izjavama entitetskog predsjednika i lidera SNSD-a Milorada Dodika udar na dr`avu BiH, jer, tvrdi, ponuda da u ustavnim rje{enjima bude i mogu}nost mirnog razlaza BiH, “jeste odgovor na one koji ho}e da centraliziraju sve u BiH i od toga ne odustaju“. Komentiraju}i Dodikovu tvrdnju o potrebi ugra|ivanja u Ustav mehanizama procedura za mirni razlaz u BiH, Radmanovi} je u izjavi novinarima u Banjoj Luci to nazvao “racionalnim razmi{ljanjem ljudi u kriznoj situaciji u BiH“.

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

U @I@I

3

^OVI] NAKON POVRATKA IZ ITALIJE NAJAVIO

Vije}e ministara

gotova stvar
Predsjednik HDZ-a BiH izjavio je da bi sastanak, ~iji bi doma}in trebao biti Tihi}, morao rezultirati sporazumom o uspostavi Vije}a ministara i paketom evropskih zakona
Bosna i Hercegovina bi trebaladobiti novo Vije}e ministara kroz sljede}ih sedam dana, rekao je ju~er u MostaruDragan^ovi}, predsjednik HDZ-a BiH. On je na konferenciji za medijeistaknuokako bi se u ~etvrtak trebao odr`ati sljede}i sastanak {est bh. lidera na kojemu bi trebao biti postignutkona~andogovor o formiranjuVije}aministara BiH. Tako|er, ^ovi} je izjavio kako on zasigurno ne}ebitipredsjedavaju}iVije}aministara, pritom ne otkriv{i koga }e HDZBiH kandidirati za tu du`nost. tpisivanje sporazuma o uspostavi Vije}a ministara i usvajanje paketa zakona vezanih za europske integracije, kazao je ^ovi}. Istaknuo je kako na nedavnom sastanku lidera u Italiji nije bilo

Dragan ^ovi}: Problem }e biti agencije i institucije

Podjela fotelja
- Sulejman Tihi}, predsjednik SDA, u ~etvrtak bi trebao biti doma}in sastanka {estorice lidera. Taj sastanak mora rezultirati potpisom na sporazum. Drugim rije~ima, sastanka ne}e biti ako bilateralni razgovori izme|u lidera ne stvore dovoljno prostora za po-

BEZUVJETNO Ne uvjetujemo uspostavu Vije}a ministara rekonstrukcijom Vlade FBiH, kazao je predsjednik HDZ-a BiH
ve}ih problema u razgovorima o uspostavi Vije}a ministara. - Kazali smo, ipak, da se ni{ta nijedogovorilo dok se sve ne dogovo-

ri. Zbog toga vjerujem kako u ~etvrtak, bez ve}ihpote{ko}a i uz dozu uva`avanja i iskrenosti, mo`emo dobitiizvr{nuvlast i paketeuroatlantskih zakona. Pravi, pak, problem je raspodjelabrojnihagencija i institucija na razini BiH. Bo{nja~ki je pristup da se sve dijeli po popisu iz 1991. godine, dok dva HDZ-a insistiraju na paritetu, a to zagovaraju i Srbi. Ponudili smo i neko rje{enje izme|u ta dva modela. Tako|er, postoji i zahtjev Zlatka Lagumd`ije da predstavnici SDP-a popune odre|enibrojfunkcijakoje su namijenjene Hrvatima, kazao je ^ovi}. HDZBiH }e, rekao je, ostalim strankama uputiti konkretan prijedlog raspodjele tih pozicija i dat }e puni doprinos da se Vije}e ministara {to prije uspostavi. Govore}i o odnosu budu}ega Vije}a ministara prema Vladi Federacije BiH, lider HDZ-a BiH je istaknuo kako je Vla-

U Italiji opu{teno
Govore}i o susretu {estorice lidera u Italiji, ^ovi} je izjavio kako je atmosfera me|u njima bila toliko dobra da stranim kolegama nije bilo jasno kako se ne mogu dogovoriti o uspostavi vlasti u BiH. - Susreti bh. lidera u posljednje vrijeme u medijima bivaju interpretirani na dijametralno suprotne na~ine. Tako je interpretirana i na{a zadnja posjeta Italiji. Imali smo brutalno neistinito interpretirane izjave sudionika. U Italiji smo razgovarali o pet ili {est tema, poput Ustava BiH i njegove usugla{enosti s normama demokratskoga svijeta, na~ina rje{avanja konflikata u parlamentarnim procedurama, jednakopravnostinaroda i na marginisvihdoga|anja i o uspostavi vlasti. Sve je pro{lo u najboljem redu, rekao je ^ovi}. da FBiH danas neustavna i nelegitimna. - VladaFBiH je napravljenaodlukom visokog predstavnika, grubim kr{enjemodnosa u BiH i poni{tavanjemodlukeSredi{njegaizbornoga povjerenstva BiH. Ne uvjetujemo uspostavu Vije}a ministara rekonstrukcijom Vlade FBiH. Najprije smo zavr{ili uspostavu vlasti u SB@u i HN@-u, potom se nadam kako }emo u narednihsedamdanadobiti i Vije}eministara,a iza togaidemo s uspostavom Vlade FBiH sukladnoustavu i zakonima. Ona sadaradi temeljem privremene odluke visokoga predstavnika. Svi bismo se trebali zalagati da se po{tuju ustav i zakoni. Nema smisla da 2011. visoki predstavnik donosi privremene mjere kojima se uspostavlja Vlada FBiH. Insistirat}emo na provo|enju ustava i zakona, rekao je ^ovi}. Kazao je i kako je potrebno mijenjati Ustav BiH na na~in da se osigura apsolutna ravnopravnost naroda i gra|ana u na{ojzemlji. Istotako, izjavio je ^ovi}, uz provo|enje presude Sejdi} - Finci, paralelno treba raditi na izmjenama Izbornoga zakona BiH.

Europska budu}nost
- BiH ima europsku budu}nost i odmah moramo uspostaviti Vije}e ministara, usvojiti paket zakona vezan za euroatlantski put BiH i trebamo krenuti u realizaciju presude Sejdi} - Finci, odnosno izmijeniti Izborni zakon BiH do kraja godine. Primarno treba rije{iti pitanje jednakopravnosti hrvatskoga naroda u BiH. To je put izlaska iz ove krize. ^injenica je da zbogovakvogaizbornogazakonabo{nja~kinarodmo`e biratihrvatskoga~lanaPredsjedni{tva BiH. To je za pet lidera najve}i problem u ovomtrenutku. Nedopustiva je mogu}nost da na sljede}im izborima100 postoHrvataglasuje za nekoga, a da ipak netko drugi bude hrvatski ~lan Predsjedni{tva. Ista je situacija i s Domom naroda FBiH gdjebrojnijinarodmo`ebiratipredstavnike malobrojnijem, izjavio je J. GUDELJ ^ovi}.

SDA: Zahtjev za paritetom kamen spoticanja
Novi sastanak lidera {est vode}ih stranaka, na kojem bi se kona~no poku{ao posti}i dogovor o formiranju Vije}a ministara BiH, na~elno je dogovoren za sutra u Sarajevu, u organizaciji predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a, potvrdio je ju~er za Fenu glasnogovornik SDA Erdal Selmanovi}. On je, me|utim, upozorio da bi odr`avanje sastanka moglo biti upitno ukoliko u bilateralnim razgovorima strana~kih lidera do sutra ne do|e do pomaka. Za SDA je najspornije insistiranje HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 na paritetnoj raspodjeli funkcija na dr`avnom nivou. Naime, navodi Selmanovi}, princip paritetne zastupljenosti primjenjuje se u Vije}u ministara BiH, a HDZBiH i HDZ 1990 sada insistiraju na paritetnoj raspodjeli funkcija i u 77 dr`avnih agencija i institucija. Ovo insistiranje HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 je za SDA glavni kamen spoticanja.

SADIK AHMETOVI]

VRANKI] - CASEY

CIKOTI] - BAIR

VALENTIN INZKO

Pozitivna ocjena BiH
Najbolji pokazatelj napretka BiH u oblasti migracija, azila i upravljanja granicom predstavlja nedavni izvje{taj Evropske komisije u kojem je BiH data pozitivna ocjena, istakao je ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} na regionalnoj konferenciji ministara unutra{njih poslova i pravde zemalja ~lanica inicijative MARRI u Beogradu. On je istakao da pitanje migracija, uz organizovani kriminal, predstavlja veliki izazov za BiH, ali i sve zemlje regiona. “Smanjenje broja osoba koje poku{avaju nelegalno prelaziti granice predstavlja pokazatelj dobre regionalne saradnje”, kazao je Ahmetovi}.

Spremni pomo}i
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i ministar finansija i trezora Dragan Vranki} primio je u nastupnu posjetu ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Nigela Caseya. Razgovarano je o aktualnoj makroekonomskoj situaciji u BiH, posebno u kontekstu utjecaja svjetske ekonomske krize, te politi~kom stanju i provo|enju reformi u procesu EU integracija. Casey je kazao da njegova zemlja, kao i me|unarodna zajednica u BiH, `ele progres koji }e biti u~injen naporima doma}ih snaga, a pri tome su voljni pru`iti svekoliku podr{ku.

Uspje{na saradnja
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} primio je u opro{tajnu posjetu komandanta EUFOR-a general-majora Bernharda Baira sa saradnicima. Cikoti} je zahvalio Bairu za uspje{nu i svestranu saradnju komande EUFOR-a s MO i OSBiH. Posebno je istakao efikasan na~in na koji je general Bair komandovao snagama EUFOR-a u BiH. Bair je rekao da o~ekuje da }e njegov nasljednik na ovoj du`nosti uspje{no nastaviti realizaciju zapo~etih projekata saradnje s MO i OSBiH, naglasiv{i da to i jeste osnovna misija snaga EUFOR-a u BiH koju planiraju stalno unapre|ivati.

Podr{ka umjerenim stavovima
Novo i zna~ajno opredjeljenje koje pokazuje me|unarodna zajednica podr`at }e umjerene stavove i postizanje konsenzusa u BiH, rekao je visoki predstavnik Valentin Inzko u obra}anju kanadskim stru~njacima za vanjsku politiku. Inzko je odr`ao govor na Univerzitetu u Ottawi tokom drugog dana posjete Kanadi. U ponedjeljak je visoki predstavnik razgovarao s ministrom vanjskih poslova Johnom Bairdom i drugim visokopozicioniranim zvani~nicima iz politi~kog `ivota koji se bave pitanjem zapadnog Balkana. “Entiteti i dr`ava }e biti jaki samo kada su jaka oba nivoa vlasti i ukoliko se dr`avi pru`i podr{ka“, kazao je Inzko.

4

DOGA\AJI

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Smanjenje dnevnica nije nikakva u{teda. Ima drugih stvari na kojima se u{tede mogu napraviti

IMENOVANJA I DALJE BOLNA TA^KA FEDERALNE VLASTI

Napokon popuna i Ustavnog suda FBiH

Tri godine
na ~ekanju
Fuad Kasumovi},
zamjenik ministra finansija i trezora BiH

Od juna tra`e direktora i UO
Federalna Vlada je rje{enjem od 14. juna ove godine imenovala Komisiju za provo|enje javnog konkursa za izbor direktora i ~lanova Upravnog odbora Direkcije za pasivni bilans preduze}a i banaka. Iako je nakon toga provedena konkursna procedura, do danas se pred Vladom nije na{ao prijedlog kandidata za navedene pozicije. Kako saznajemo, u Vladi je u toku bodovanje kandidata koji su se javili na konkurs. I ovo imenovanje potvr|uje federalni Parlament. Komisija radi s ~etiri ~lana, navodi se u izvje{taju Komisije za vrijednosne papire, koja se finansira iz vlastitih sredstava.

Prijedlog imenovanja ~lanova Komisije za vrijednosne papire, FERK-a i sudija Ustavnog suda mogu} naredne sedmice

DOBAR LO[

ZAO

MARIJAN KVESI]
^lan Predsjedni{tva Olimpijskog odbora BiH Marijan Kvesi} nema dilema oko reprezentativnih selekcija. Jasno je da nas u me|unarodnim svjetskim asocijacijama priznaju kao jednu zemlju. Upravo se na taj stav MOK-a poziva i Kvesi}, nagla{avaju}i da BiH mo`e imati samo jednu reprezentaciju.

SULAIMAN AL-SHIDDI
Direktor Al-Shiddi Groupa Sulaiman al-Shiddi u intervjuu za Oslobo|enje naglasio je da Bosna i Hercegovina ima ogromne mogu}nosti za razvoj. Njihovi planovi ulaganja u BiH i jugoisto~nu Evropu su dugoro~ni. O tome najbolje svjedo~i izgradnja Sarajevo City centra.

Predsjednik FBiH @ivko Budimir uz saglasnost dopredsjednika Mirsada Kebe i Svetozara Pudari}a bi idu}e sedmice trebao iza}i s prijedlogom rje{enja koja se odnose na imenovanja pet ~lanova federalne Komisije za vrijednosne papire, hrvatskog ~lana FERK-a i troje sudija Ustavnog suda FBiH, saznaje Oslobo|enje iz dobro obavije{tenih izvora. Na popunu navedenih federalnih institucija ~eka se oko tri godine, a sli~no je i sa ~lanovima Komisije za vrijednosne papire, Upravnim odborom i direktorom Direkcije za pasivni podbilans preduze}a i banaka, kao i federalnim pravobraniteljem. Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja pro{le sedmice Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH usvojio je zaklju~ak kojim tra`i hitno imenovanje novih saziva svih navedenih institucija.

[ta se ~eka

VIJE]E MINISTARA
Bosna i Hercegovina kasni u pripremama za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Parlament BiH je zadu`io Vije}e ministara BiH da u roku od dva mjeseca sa~ini akcioni plan kako bh. gra|ani i privreda ne bi ispa{tali. No, ve} sada je o~ito da se kasni sa pripremama.

Istovremeno, izja{njenje federalnog Parlamenta ~eka izvje{taj o radu Komisije za koncesije u FBiH za 2010. Sedmo~lani saziv Komisije za koncesije treba da predlo`i federalna Vlada. Uz izvje{taj Komisije }e se pred parlamentarcima na}i i zaklju~ci Vlade, koja je ovaj

dokument usvojila krajem oktobra. No, tu ni spomenuto nije kad }e Komisija, ina~e korisnik sredstava federalnog bud`eta koji je u pro{loj godini potro{io 444.000 KM, dobiti nove ~lanove. Tu nije kraj pri~e o neovisnim regulatorima u FBiH ~iji ~lanovi godinama rade uprkos tome {to su im mandati odavno istekli. Sli~no je sa federalnom Komisijom za vrijednosne papire. Ovo petero~lano tijelo ima nadle`nosti za provo|enje odredbi najmanje pet federalnih zakona koji reguliraju poslovanje ogromnog broja privrednih subjekata. Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Hasan ]elam i ~lanovi Milorad Rajli}, Matej @ivkovi} i D`afer Alibegovi} u izvje{taju koji, kao i Komisija za koncesije, podnose Parlamentu upozorili su na problem isteka mandata. - Prije i nakon isteka mandata Komisija se blagovremeno, u vi{e navrata, pisano obratila nadle`nim federalnim organima i tra`ila da se izvr{i razrje{enje i imenovanje ~lanova Komisije zbog isteka mandata, ali to do sada nije u~injeno. Zbog odlaska u penziju Mirka Pulji}a, zamjenika predsjednika, od marta 2010.
Foto: Senad GUBELI]

Politi~ka saglasnost
Federalnu regulatornu komisiju za elektri~nu energiju, na prijedlog Vlade i predsjednika uz saglasnost dopredsjednika FBiH, imenuje Parlament. Trenutno, uz ~lanove Ristu Mandrapu (iz reda Srba) i \ulizaru Had`imustafi} (iz reda Bo{njaka), u FERK-u radi Sanela Pokraj~i} kao vr{ilac du`nosti hrvatskog ~lana. Konkurs za ~lana FERK-a zatvoren je krajem ljeta, no Vlada uredu predsjednika FBiH jo{ nije poslala prijedlog odluke o imenovanju. Nezvani~no, najbolje rangirana na konkursu je Pokraj~i}, ali “zbog nepostojanja politi~ke saglasnosti za njeno postavljenje“, tvrde izvori iz Vlade, ta odluka jo{ nije potvr|ena.
S. [EHER^EHAJI]

VIJEST U OBJEKTIVU
OP[TINA TESLI]
Na~elnik Op{tine Tesli} Savo Kasapovi} odmah je reagovao kada je ~uo kakva je sudbina zadesila 17 prevarenih radnika iz ovog grada, koji su bili u zato~eni{tvu 20 dana u Iraku, i po njih poslao autobus kako bi se prevezli ku}i. Sada su na potezu pravosudne institucije, ~ija je zada}a da rasvijetle slu~aj.

EUFOR kup
Finalni turnir takmi~enja u malom nogometu EUFOR kup za u~enike osnovnih {kola iz Bosne i Hercegovine po~eo je u olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu. Najbolji tim u kategoriji djevoj~ica putovat }e u London, dok }e tri najbolja tima iz kategorije dje~aka birati putovanje u London, Wolfsburg ili Amsterdam, gdje ih o~ekuju VIP lo`e na utakmicama Tot tenhama, Wolfsburga i Ajaxa. Na ovogodi{njem EUFOR kupu u~estvovalo je 335 timova. Turnir je otvorio zamjenik komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, brigadni general Zoltan Gulyas.

VIJEST U

BROJU

miliona maraka trebalo bi da iznosi rebalansirani bud`et distrikta Br~ko.

222,2

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

INTERVJU

5

Hamdija Lipova~a, premijer Unsko-sanskog kantona

Ne}u odustati od
O Fikretu Abdi}u se sve zna i sve je re~eno. Agrokomerc je nezavr{ena pri~a. Dvije decenije prebacuje se ta loptica s jednog nivoa vlasti na drugi, a narod je ogor~en, gladan i ljut
Razgovarao: Fahrudin BENDER

Agrokomerca
• Sla`ete li se sa ocjenom da je u Unsko-sanskom kantonu prisutna sna`na ekonomska kriza, da nedostaju nove vrijednosti i radna mjesta? - U Unsko-sanskom kantonu jeste ekonomska kriza. Uni{tena je privreda, a ono {to nije u ratu, poslije je uni{teno katastrofalno lo{om privatizacijom. Ogroman je broj nezaposlenih. Zato sam i ostao u Biha}u i prihvatio se premijerskog posla. Bili smo na korak do provalije. Od 1995. do danas stvoren je dug prema prosvjeti od 44 miliona, i to samo glavnice po presu|enim tu`bama. Ukupan dug procjenjuje se na 170 do 200 miliona. SDP je imao podr{ku gra|ana da upravo mi budemo ti koji }e povu}i, prvo spasiti situaciju, a onda je popravljati. Prvo treba provesti reforme u upravi, zdravstvu, {kolstvu, zatim stvarati ambijent za razvoj s potpuno novim, modernim pristupom planiranju razvoja. risnika, oko 300 je onih koji ~ine administrativni aparat. Iskreno, nadam se da }e ova vlada, za svog mandata, pove}avati pla}e policajcima, u~iteljima, ljekarima. Mi smo dosad postigli da redovno ispla}ujemo pla}e, postigli smo dogovor sa Sindikatom ljekara, razgovaramo i sa sindikatima ostalih bud`etskih korisnika. Reforme, koje sam ve} spomenuo, dovest}e i do pove}anja pla}a. • Je li zakazalo Sarajevo? Je li USK daleko od vatre, poma`e li dr`ava Kantonu? - Sarajevo je glavni grad BiH. Sarajevo je u srcu svakog Kraji{nika. Kraji{nici su ginuli i borili se i za Saram da USK i Kraji{nici budu jednaki sa ostalima kad se planiraju sredstva za razvoj i projekte. • Izetbegovi}, Josipovi}, pa i Dodik ~esto su Va{i gosti. Izme|u RS-a, Hrvatske i Federacije, kojim putem ide Unsko-sanski kanton? - USK je pozicioniran tako da mo`emo biti zahvalni Bogu da nam je darovao i takav polo`aj i sve prirodneresurse. Moramo li stvaratiteorije zavjere umjesto da radimo na najboljem iskori{tavanju blagodati koje ima ovaj region? Kojim putem idemo? Putem saradnje i zajedni~kih projekata. To sve gledam pragmati~no: kroz mogu}nosti izravrijeme zadnjeg posjeta Biha}u se, tako|er, zanimao za u~injeno na rje{avanju tog problema, kako je obe}avano iz Vlade FBiH. Re}i }u i vama {to sam rekao i njemu: nije u~injeno konkretno ni{ta i ~ini se da }emo morati u novu borbu. I sam je Budimir kazao: vrijeme je za stvaranje zdrave fronte ljudi koji ispunjavajuobe}anja. Svi koji me poznaju znaju da ja ne}u odustati od zahtjeva za prioritetno rje{avanje problema u USK-u. Ni od Agrokomerca, ni od godinama obe}avanih infrastrukturnih projekata pa nadalje. Jedna od prvih aktivnosti Vlade na ~ijem sam ~elu bilo je alarmiranje Vlade FBiH da se stvari oko Agrokomerca napokon pokrenu s mrtve ta~ke. Dogovorili smo aktivnosti i o~ekujem da se krene u realizaciju dogovorenog.

Dijelim bol sa Dudakovi}em
• Kakva su Va{a razmi{ljanja o generalu Atifu Dudakovi}u i trenutnom stanju, s obzirom na istragu o ratnim zlo~inima? - Koristim i ovu priliku da podijelim bol zbog tragedije koja je nedavno zadesila porodicu Dudakovi}. Mislim da bismo nepotrebnim komentarima samo dodatno ote`avali situaciju, a ja to ne `elim. rajevo. Daleko, jesmo putem. Daleko jesmo i od bud`etskih stavki, vrlo ~esto. Ali, ranijih godina sami smo to skrivili. Ljudi koji su ~inili vlast bavili su se sami sobom, zabavljeni tako haosom i izazivanjem stalnih kriza izvr{ne vlasti u svojoj avliji, prolazili su vozovi, a novac iz bud`eta vi{ih nivoa i{ao je onim bli`ima i slo`nijima. Ne mo`e se vi{e tolerisati to {to nema obe}avanih brzih cesta, to {to vozovi ne saobra}aju na liniji Biha} - Sarajevo, {to nema stvarne podr{ke projektima koji su od zna~aja za razvoj Unsko-sanskog kantona. Ali nije rje{enje ni samo `aliti se kako smo zapostavljeni. Zato upozoravam, tra`im i insistide kvalitetnih projekata za povla~enje sredstava iz pretpristupnih fondova EU. Konkretno, USK unutar FBiH, zajedno s RS-om i u saradnji sa susjednimzemljama,dat }e svakovrsni doprinos da BiH uvede u EU. • Gdje je zapela revitalizacija Agrokomerca i kada }e u Krajini biti zatvorena pri~a o Fikretu Abdi}u? - O Fikretu Abdi}u se sve zna i sve je re~eno. Agrokomerc je nezavr{ena pri~a. Dvije decenije prebacuje se ta loptica s jednog nivoa vlasti na drugi, a narod je ogor~en, gladan i ljut. Nekom je to tako odgovaralo. @ivkoBudimir, predsjednikFBiH,za

Vjerski slu`benici u bud`etu
• Mediji i mnogi gra|ani negoduju jer `elite bud`etom obuhvatiti vjerske slu`benike. - Nedavno je banjalu~ki biskup Franjo Komarica, kad smo razgovarali o tome, rekao da one koji me prozivaju, zamolim da mi poka`u kako bi oni to na mom mjestu uredili i rije{ili pa da mi konkretnimprimjerom uka`u na bolji na~in na koji da se ugledam. I {ta to „jo{“ da im se da? Pa ljudi nemaju ni osnovno osiguranje? Ili je {ok {to sam ja, zakleti esdepeovac, i vjernik, i {to po{tujem i zala`em se za sve vjerske slu`benike i ljude svih konfesija? Tako sam vaspitan. I ne}u to mijenjati. Posebno sam osjetljiv na socijalnu dimenziju. Zabrinjava me i problem neuvezanog radnog sta`a radnika privatiziranih firmi, problem radnika kojima poslodavci ne

La`na slika
• Administracija je i dalje najve}i bud`etski potro{a~. Kako to obja{njavate gra|anima koji su od Vas o~ekivali smanjenje tro{kova dr`avnog aparata? - Od mene su gra|ani o~ekivali i jo{ o~ekuju da uradimkvalitetnepomake u svakom segmentu rada izvr{ne kantonalne vlasti. Kad je u pitanju administracija, radim reformu koja }e upravu dovesti na nivo efikasne, moderne i ekspeditivne. ^esto pod tzv. administracijom ljudi zaborave da su bud`etski korisnici i policija i prosvjetni radnici pa se stvara la`na slika o enormnim tro{kovima. Od 6.000 bud`etskih ko-

upla}uju doprinose za osiguranje. Za sve to ova vlada poku{ava na}i rje{enje, delegirati nadle`nima tu problematiku, a {to mo`emo rije{iti unutar nadle`nosti Kantona, rje{avamo. Konkretno, u ovomslu~aju, mi smo odlu~ili da izdvajanja za vjerske zajednice, koja su uvijek bila velika, i ve}a nego sad, usmjerimo na rje{avanje pitanja vjerskih slu`benika i njihovih familija. Dakle, na ~ovjeka i ljudske potrebe, umjesto u neke druge svrhe. • Na vanrednomKongresu SDPa, kao mogu}e nasljednike Lagumd`ija je spomenuo samo trojicu i kako niko ne `eli da se prihvati da vodi stranku. Gdje sebe vidite u SDP-u u budu}nosti? - Ako ste slu{ali moje izlaganje na Kongresu, znate {ta sam rekao. Izuzetno po{tujem svu trojicu kolega koje je predsjednik Lagumd`ija spomenuo. Svi oni imaju moju punu podr{ku i u~init }u sve {to je u mojoj mo}i da im pomognem u ja~anju SDP-a BiH i dr`ave za ~ovjeka. Ali o~ekujem i da oni pomognu meni da ja~amo Krajinu.

TAKORE]I... HIV/AIDS
Od 1986. godine, kada je registrovan prvi slu~aj zaraze virusom HIV, do novembra 2011, u BiH je registrovano 196 HIV pozitivnih osoba, a kod 116 se razvio AIDS, saop}eno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH. Od navedenog broja registrovanih slu~ajeva, gotovo dvije tre}ine su mu{karci, a prosje~na dob oboljelih u BiH je oko 37 godina. Naj~e{}i put prenosa infekcije u BiH je heteroseksualni (56 posto), homoseksualni i biseksualni (20,3), injekciono kori{tenje droga (5,8), krv i krvni preparati (2,9).

6

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

SKUP[TINA KANTONA SARAJEVO

Podr{ka uhap{e
Interes iz Pakistana za Granit
Premijer FBiH Nermin Nik{i} ju~er je primio novog ambasadora Pakistana u na{oj zemlji Syeda Khalida Amira Jafferya, s kojim je razgovarao o mogu}nostima pro{irenja ekonomske i kulturne saradnje. Poseban je interes iskazan za nastavak saradnje u namjenskoj industriji, pa }e u tom svjetlu na{u zemlju posjetiti pakistanski ministar odbrane. Ova }e posjeta biti prilika za upoznavanje s na{im kapacitetima i mogu}nostima za pro{irenje saradnje. Nik{i} je pozdravio interes iz Pakistana za saradnju s jablani~kim Granitom, kao i uspje{nu saradnju u oblasti obrazovanja.

@elimo da na{i saborci {to prije iza|u na slobodu nakon {to doka`u da nisu krivi za ono {to im se stavlja na teret, poru~io je ministar Ajnad`i} Otkud novinari RTRS-a na hap{enju?
Zastupnici Skup{tine Kantona zivanjunevinostiovihljudi. @elimo Sarajevo, na inicijativu Eldara da na{isaborci{to prijeiza|u na slo^omora, zastupnika SDA, usvo- bodunakon{to doka`u da nisukrijili su ju~er zaklju~ke u vezi sa vi za ono {to im se stavlja na teret. ha p{e njem osam pri pa dni ka Vjerujemo u objektivnost pravobiv{eg civilnog i vojnog ruko- su|a, a mi }emo poduzeti sve mjevodstva op}ine Had`i}i, koji su re kako bi oni dokazali svoju neviosumnji~eni za ratne zlo~ine nost, istakao je Ajnad`i}. po~injene na podru~ju Tar~ina Zastupnici su kazali kako je teanad osobama srpske i hrvatske tralnost u vezi sa hap{enjem bila nacionalnosti. Pred nastavak pretjerana, te da je nekoodavaotajsjednice Skup{tine vanredno je zasjedala i kantonalna Vlada, koja je zaklju~ke proslijedila poslanicima. TEATRALNOST Ministar za bora~ka pitanja Zastupnici su KS-a Ned`ad Ajnad`i} informikazali kako je sao je zastupnike o provedenim teatralnost u vezi sa aktivnostimanakonhap{enja u hap{enjem bila Had`i}ima i kazao kako je Kopretjerana, te da je neko misija za bora~ka pitanja KS-a posjetila porodice uhap{enih. odavao tajne podatke, kolonamavozila, teatralno,uz pratnju kamera javnog emitera, kazao je ^omor. Skup{tina KS-a jednoglasno je usvojila zaklju~ke kojima daje punu podr{ku Ministarstvu za bora~ka pitanja KS-a da u skladu sa zakonskim ovla{tenjima, u okviru predvi|enih sredstava za sufinansiranje pravne pomo}i u korist branilaca BiH u bud`etu KS-a pomogne uhap{enim biv{im pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama. Pored toga, obavezuje se Ministarstvo za bora~ka pitanja da putem Fondacije aktivira sve mogu}nosti s ciljem pravne, finansijske i materijalne pomo}i uhap{enim i njihovim porodicama. Skup{tina je osudila i na~in i postupak hap{enja. Na zahtjev bora~ke organizacije iz Had`i}a, zasjedala je ju~eri Koordinacija16 bora~kihorganizacija i udrugaFBiH. Zaklju~ci s ovoga sastanka, obja{njeno nam je, trenutno, nisu za javnost.

^omor: Teatralno hap{enje

Objektivnost

[vedska vojna delegacija
Pomo}nik ministra odbrane BiH Zoran [ajinovi} primio je delegaciju MO i OS Kraljevine [vedske, koju je predvodio {ef Odjeljenja za me|unarodne odnose OS-a brigadir Lennart Danielsson. U vi{e~lanoj delegaciji [vedske bio je i vojni ata{e nerezidentan za BiH pukovnik Thomas Klementsson. Predstavnici OSBiH prezentovali su plan uspostavljanja centra za protivminsko djelovanje u budu}oj organizaciji OSBiH, te iznijeli prijedloge MO i OSBiH za saradnju s MO i OS Kraljevine [vedske. Delegacija [vedske posjetila je i Centar za mirovne operacije (PSOTC) u Butmiru, gdje je razgovarala s komandantom PSOTC-a brigadirom Kenanom Dautovi}em.

- DelegacijaMinistarstvaposjetila je porodice i pru`ili smo im svu materijalnu i moralnupodr{ku. U kontaktu sa Op}inomHad`i}iformirali smo komisiju za pru`anjepomo}i, tako da smo posredstvom Fondacije“Istina, pravda i dostojanstvo“ omogu}ili finansiranje advokatskogtimakoji}e branitina{esuborce. Ne `elimo da odmognemo u provo|enju pravnih aktivnosti, ali ho}emo da doprinesemo u doka-

jer su novinari RTRS-a bila prisutni tokom hap{enja

ne podatke, jer su novinari RTRS-a bila prisutni tokom hap{enja jednog od osmoricepripadnikacivilnog i vojnogrukovodstva iz Had`i}a. - Ti ljudinisumijenjaliadresustanovanja i uvijek su bilidostupniorganima gonjenja. Sada ih hapse sa

Dara prevr{ila mjeru
- Premamojimsaznanjima, ne}e se stati na hap{enju u Had`i}ima. Na redu je kompletna komanda 5. korpusa Armije BiH s generalom AtifomDudakovi}em na ~elu. Pitanje je danakada}e na red do}i i ko-

manda1. korpusaARBiH?! Pritom, na{ipoliti~kipredstavnici na najvi{em nivou ne reaguju, uhap{eni su prepu{teni sami sebi. Neka znaju, spremni smoza{tititisebe i na{eporodice. Spremnismo se samoorganizovationakokakoprocijenimo da treba. Za sada, pratimo {ta }e politi~ari poduzeti, veli Ismet Dahi}, predsjednik Saveza brigadnih udru`enja1. korpusaArmijeRBiH. Sli~no razmi{lja i Kadrija Ka~o [krijelj, predsjednik Patriotske lige Sarajevskog kantona. I on govori o samoorganizovanjuboraca, obja{njavakakoTu`ila{tvo BiH, Sud BiH i SIPA rade pod pritiskom politi~kih partija i bora~kih udru`enja iz Republike Srpske. - Apsurdno je da pritisak na ove

Implementacija presude Sejdi} - Finci

Pro{irenje Doma naroda
Postignuta je saglasnost da se provo|enje presude svede na Dom naroda i Predsjedni{tvo, te da u Domu naroda postoji i ~etvrti klub
Privremena zajedni~ka komisija oba doma Parlamentarne skup{tine BiH za provo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdi} Finci sutra }e glasati o prijedlozima amandmana na Ustav BiH, kojim bi se trebale otkloniti postoje}e diskriminacije manjinskih naroda. ve}e ra zmi mo ila`enje oko na~ina izbora, jer stranke iz RSa zagovaraju da taj izbor i ubudu}e bu de di re ktan, dok su stranke iz BiH za indirektan izbor iz PSBiH. Sutra{nja sjednica zajedni~ke komisije je zavr{na i svi eventualno usvojeni prijedlozi amandmana bi potom trebali biti proslije|eni Parlamentarnoj skup{tini BiH. - Jedan od na~ina na koji se sve mo`e okon~ati jeste da se u ~etvrtak usvoje amandmani koji zna~e implementaciju presude, drugi je na~in da se to djelimi~no uradi i tre}i je na~in da ukoliko ne bude saglasnosti, sa~ini iz vje {taj i dos ta vi PSBiH na raspravu, poslije ~ega }e domovi odlu~iti {ta }e dalje biti, rekao je [efik D`aferovi}, pred sje dava ju}i pri vre me ne komisije. On veli da je postignuta saglasnost da se provo|enje presude svede na Dom naroda i Predsjedni{tvo.

Konstitutivni narodi
Vehid [ehi}, predstavnik Vije}a nacionalnih manjina, ponovo upozorava da }e se svaki prijedlog amandmana vezan za implementaciju odluke Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga i}i na ocjenu i tom sudu, te da bi ~lanovi Komisije, a kasnije i PSBiH, o tome trebali da vode ra~una. - I djelimi~no rje{enje, rje{enje oko uspostavljanja kluba nacionalnih manjina u Domu naroda, rje{enje je koje jasno defini{e ko u BiH `ivi, rje{enje koje nas dovodi u jednakopravan polo`aj kao gra|ane BiH, ka`e [ehi}. Ali on podsje}a da su i tri konstitutivna naroda u BiH neravnopravna sve dok se u Dom naroda ne budu birali i Srbi iz FBiH i Hrvati i Bo{njaci iz RS-a.
M. \. R.

Samo je BiH partner EU
Povodom zahtjeva lidera SNSD-a Milorada Dodika da se RS-u dozvoli posebna mapa puta u EU, por tparol Delegacije EU i EUSR-a u BiH Andy McGuf fie izjavio je za Fenu da su oni oduvijek jasno govorili da samo jedinstvena i ujedinjena BiH mo`e postati ~lanica EU. “Evropska unija je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju s dr`avom Bosnom i Hercegovinom, a ne s njenim entitetima. Sve institucije u zemlji dijele odgovornost za rad u kojem se me|usobno podr`avaju i ovaj sveukupan proces ~ine uspje{nim“, zaklju~uje McGuf fie. On nagla{ava da je osnovni par tner EU BiH i ono {to je bitno jest napredak u evropskim integracijama cijele BiH, na jednom kolosijeku.

Razmimoila`enja
Iz dosada{njih rasprava i prije dlo ga pred sta vni ka par la mentarnih politi~kih stranaka saglasnost je postignuta po pitanju obima ustavnih reformi koje se trebaju odnositi samo na Dom naroda PSBiH i Predsjedni{tvo BiH. Stavovi su pribli`eni i oko potrebe pro{irenja Doma naroda sa klubom predstavnika na ci onal nih ma nji na i na ci onalno neopredijeljenih gra|ana, ali su potpuno razli~iti oko Predsjedni{tva BiH. Tu je naj-

[efik D`aferovi}: Tri mogu}nosti

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

nim Had`i}anima
Jadranka Kosor danas u Mostaru
Predsjednica Vlade Hrvatske i HDZ-a Jadranka Kosor sa strana~kom delegacijom posjeti}e danas Mostar, gdje }e se sastati sa rukovodstvom HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, te odr`ati predizborni skup za 11. izbornu jedinicu, najavljeno je iz HDZ-a BiH, prenosi Srna. Nakon sastanka u zgradi HDZ-a BiH i polaganja vijenaca poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu hrvatskih velikana, Kosor }e predstaviti program stranke za dijasporu. Uz predstavljanje strana~kog programa u Hrvatskom domu “Herceg Stjepan Kosa~a“ trebalo bi da budu predstavljeni i kandidati HDZ-a iz 11. izborne jedinice za hrvatski Sabor.
Helez s kantonalnim ministrima i bora~kim organizacijama
Foto: A. KAJMOVI] Foto: D. ]UMUROVI]

Ajnad`i}: Obi{ao porodice uhap{enih

institucijerade ba{oni koji ih ne priznaju. Zapravo, priznaju ih samo kada se hapseBo{njaci. Nijeslu~ajno da su generalDudakovi}, Zaim Backovi}, JovoDivjak, bra}aMurat i Avdija [abanovi}, Ilija Juri{i} i ostale patriote na meti onih za koje je BiH privremena kategorija. Ho}e se izjedna~iti `rtva i agresor. Politi~kim strukturama poru~ujemo da je dara prevr{ila mjeru, da ne}emo mirno promatrati kako hapse na{e saborce. Samoorganizovat }emo se! Uradili smo to i 1992. godine, pa mo`emo i sada, misli [krijelj. O tome {to bi samoorganizovanje boraca konkretno zna~ilo, Dahi} i [krijelj nisu htjeli podrobnije govoriti.
S. H. - A. B.

Prednost djeci boraca
Na ju~era{njem sastanku Zukana Heleza, ministra za bora~ka pitanja FBiH, s kantonalnim ministrima i predsjednicima temeljnih bora~kih udru`enja doneseno je sedam zaklju~aka kojima }e se pospje{iti, me|u ostalim, zapo{ljavanje, upis u {kole i na fakultete djece porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih. - Praksa je pokazala kako prednost uvijek imaju djeca politi~kih mo}nika. Otud sedam zaklju~aka koje }emo ugraditi u kantonalne zakone o dopunskim pravima boraca. Recimo, ubudu}e }e djeca iz ovih bora~kih kategorija imati u startu 30 posto bodova od ukupnog broja bodova prilikom prijema na fakultete, ako su na paralelnom studiju, pla}at }e 50 posto od cijene studiranja, ako polo`e prijemni ispit, obavezno idu na redovni studij, a ako se zapo{ljavaju preko Agencije za dr`avnu slu`bu i u|u na listu uspje{nih kandidata, imaju prednost, nagovijestio je Helez. No, vi{e od ovoga novinare je zanimalo kako te~e revizija, te {ta ministar misli o izjavama @ivka Budimira, predsjednika FBiH. - Pozivam predsjednika FBiH da za{titi i prava Bo{njaka. Svojim izjavama o Srebrenici kao da ho}e dokazati da je veliki Hrvat. Udario je tamo gdje ne bi smio. Poru~ujem, kada su u pitanju Srebrenica, @epa, isto~na Bosna, borce ne}emo dirati. Velika ve}ina ih legalno ostvaruje prava. Po izjavama tamo{njih komandanata, ima me|u njima 500 do 1.000 la`nih korisnika koji nisu bili u Srebrenici kada se sve to tamo de{avalo, rekao je Helez. A. B.

Glasanje u BiH na 30 mjesta
Bira~i u BiH za parlamentarne izbore u Hrvatskoj mogu glasati u diplomatsko-konzularnim predstavni{tvima Hrvatske u BiH, odnosno na ukupno 30 bira~kih mjesta: u Sarajevu {est, Banjoj Luci dva, Mostaru 11 i Tuzli pet. Slu`bena kampanja za parlamentarne izbore u Hrvatskoj traje do 2. decembra, kada nastupa izborna {utnja. Za glasanje u inozemstvu, uklju~uju}i i BiH, 24-satna izborna {utnja po~inje dan ranije, jer se prema zakonu izbori ondje organiziraju dva dana, to jest 3. i 4. decembra. Na dan odr`avanja izbora do zatvaranja birali{ta kao i za vrijeme izborne {utnje, dan prije odr`avanja izbora, zabranjena je J. D. svaka promid`ba.

Nevladine udruge po~ele kampanju u susret lokalnim izborima

“Autonoma{i“ u koaliciji
Petnaest NVO iz cijele BiH priprema kampanju zagovaranja za ja~anje op{tinskih autonomija
Pripreme za lokalne izbore su ve} po~ele u Koaliciji 143 (Koalicija za lokalnu samoupravu u BiH), mre`i nevladinih organizacija u BiH ~iji su se predstavnici nedavno okupili u Olovu, uz podr{ku norve{ke ambasade u BiH i partnera kao {to su Democratization Policy Council i Heinrich Boell Stiftung. Koalicija priprema, uo~i lokalnih izbora 2012, kampanju zagovaranja kako bi op{tine preuzele ovlasti koje im pripadaju po Zakonu o lokalnoj samoupravi. srednija i odavno je zasjenila sve ostale nivoe vlasti“.

Olovo primjer
“Izabrali smo Olovo kao primjer kako gra|ani stradaju u nerazumnoj organizaciji u kojoj op{tina, koja grani~i sa dva druga kantona, pripada tre}em kantonu, s kojim nema nikakve veze“, obja{njava Tati}. Koaliciju 143 ~ine UNSA Geto, O{tra Nula, (Banja Luka); Centar za gra|ansku saradnju (CGS), Livno; OKC Abra{evi}, Gra|anski front ostalih (GFO); Nan sen Di alo gue Cen tre (NDC), (Mostar); ACIPS, UG Akcija gra|ana, Centar za ljudska pra va UN SA, Fon da ci ja Centar za zastupanje gra|anskih interesa (CPI), UG Za{to ne, Pokret Dosta! (Sarajevo); Alternativni klub Trebinje (AKT) (Trebinje); Biro za ljudska prava Tuzla, UG Revolt (Tuzla).
E. H.

Za spomenik na Kazanima
Vije}e kongresa bo{nja~kih intelektualaca, Hrvatsko narodno vije}e, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Srpsko gra|ansko vije}e - Pokret za ravnopravnost uputili su pismo podr{ke potpredsjedniku FBiH Svetozaru Pudari}u povodom inicijative za postavljanje spomenika na Kazanima, saop}eno je iz Pudari}evog kabineta. “To je na{ moralni dug i obaveza da se na jednak na~in odnosimo prema svim nevinim `rtvama tokom opsade i ubijanja Sarajeva. Na ovaj na~in bit }e skinuta ljaga sa savjesti gra|ana Sarajeva koji su i u najte`im danima za ovaj grad slijedili najuzvi{enije moralne norme `ivota u razli~itosti i toleranciji i osu|ivali svaki zlo~in“, navode ove organizacije.

Uzurpatori sa vrha
“U kompliciranom institucionalnom ure|enju BiH, potrebno je vlast pribli`iti narodu i u~initi je odgovornijom prema gra|anima, zagovaraju}i jasnije, transparentnije i efikasni je pri mje re uprav lja nja dr`avom u svim njenim segmentima“, obja{njavaju njeni osniva~i. Alen Tati} (UG Akci-

Olovo: Kome pripadati?

ja gra|ana iz Sarajeva) najavljuje da je cilj kampanje povratak ovlasti koje sada uzurpiraju kantonalni i entitetski nivoi vlasti. “To je savr{en izgovor i za korupciju, i za pranje novca, i za izbjegavanje odgovornosti prema gra|anima“, ka`e Tati}. Koalicija 143 }e poku{ati da “spusti na lokalni nivo jurisdikcije iz

mnogih dru{tvenih oblasti kao {to su kultura, sport, poljoprivreda, obrazovanje“, navedeno je u Deklaraciji ove koalicije. U Koaliciji vjeruju da “ogroman broj svakodnevnih potreba i problema sa kojima se susre}u gra|ani mo`e biti rije{en na lokalnom nivou. U EU je figura gradona~elnika mnogo nepo-

8

OGLASI

srijeda, 30. novembar/studeni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

NEZAVISNE NOVINE I OSLOBO\ENJE PREDSTAVLJAJU USPJE[NE @ENE Doc. dr. Amela Semi}, ekspert za prehranu

Iako je to jutro kada smo razgovarali, uostalom, kao i svako drugo, iz tvornice u kojoj radi, iz Sprinda, iza{lo 11 tona proizvoda prema sve probirljivijem kupcu, a doc. dr. Amela Semi}, menad`er kvaliteta i implementacije me|unarodnih standarda, rukovodilac razvoja kontrole, kvaliteta i standardizacije, kao i direktor prodaje, sve to i sama propratila, ova vedra, energi~na `ena nema dilema oko toga {ta je njen dosada{nji najve}i poslovni uspjeh. Premda tek od pro{le godine u~estvuje u nastavi za diplomski studij na Fakultetu zdravstvene njege, Sveu~ili{te Vitez - Travnik, ~ak ~etvrtina od ukupnog broja studenata, njih 12, odabrala je upravo Amelu kao svoga mentora.

Zdravlje ulazi na usta
Vrlo sam sretna {to na na{u web stranicu sti`e sve ve}i broj pitanja o porijeklu aditiva i masno}a, o sastavu nekih kola~a i to najvi{e od mladih, ka`e dr. Semi}

Dani dje~ije hirurgije
U okviru dvodnevnog simpozija iz dje~ije hirurgije u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu, koji je odr`an u saradnji sa Me|unarodnom organizacijom za migracije (IOM), u sklopu medicinskog programa gosti su bili i {vedski ljekari. Tokom ovog stru~nog skupa, kako je kazao dr. Adnan Had`imuratovi}, {ef Klinike za dje~iju hirurgiju KCUS-a, u sklopu endoskopskog lije~enja tretirano je 14 djece sa urinarnim anomalijama. “U svijetu i u Evropi ve} dugo postoji metoda endoskopskog rje{avanja, gdje se ubrizgava sredstvo deflux i posti`e se efekat kao i operacijom. Poslije toga dijete vi{e nema oboljenje, ono je izlije~eno“, objasnio je dr. Had`imuratovi}, te dodao da su tokom lije~enja djece na{i ljekari imali veliku podr{ku profesora Pitera Drota iz [vedske, a kompletan deflux, gdje jedna ampula ko{ta 500 eura, oni su donirali iz svog medicinskog programa. Mr. B.

Najbolje po d`epu
• Sla`ete li se sa politikama nekih evropskih zemalja koje su uvele specijalne, visoke poreze na brzu i masnu hranu? - Apsolutno se sla`em! To je isto kao i kod visokotarifnih proizvoda, cigareta, alkohola... ^esto je najefikasnije udariti po d`epu... • Jesu li nezdrave navike bh. gra|ana kada je ishrana u pitanju? - Na{a zemlja ima sve pretpostavke za proizvodnju zdrave hrane i za zdravu ishranu iako nas u nekim tradicionalnim navikama mnogo toga vu~e nazad. Euroatlantske integracije }e i tu pomo}i. U EU morate saop}iti potro{a~u koliko }e kalorija i {ta }e sve u sebe unijeti kada pojede jednu kri{ku hljeba. • Da li je zdrava ishrana skuplja od nezdrave, ili je to samo izgovor? - To da je zdrava ishrana skuplja, izvikani je trend prema onome: ~ega je manje na tr`i{tu, skuplje je. Ne bih se s tim slo`ila, ali je potrebno znanje kako ne bi stvarno i bila skuplja.

Obojeni i pravi hljeb
Foto: D. TORCHE

Radosni dan
“Budu}i sanitarni in`enjeri, ti divni, mladi, radoznali ljudi su i do sada iskazivali veliku zainteresovanost za sve o ~emu sam im govorila. Nisu se izvla~ili s predavanja, niti su gledali na sat. Naprotiv, ostajali bismo dugo i nezvani~no diskutovali. Mislim da su prepoznali vrijednost ~injenice da ja dolazim iz proizvodnje i sve to {to im govorim nekako im je bilo bli`e“, isti~e dr. Amela. Kako ne priznati da smo o~ekivali druga~iji odgovor! Jer, jedan od Sprindovih hljebova, delikates, koji u sebi uop}e ne sadr`i aditive, a to zna~i da je visoko na vrijednosnoj zdravstvenoj ljestvici, jeste, zapravo, materijalizovana doktorska disertacija sagovornice, odbranjene septembra 2010, „u radosnom danu za BiH“ kako , je rekao jedan od govornika u sali Sarajevskog univerziteta. Dr`ava je tada postala bogatija za 12 doktora nauka. “Doista sam privilegovana.

• Kako razlikovati obojeni hljeb od onog koji sadr`i prava zrna? - Ne}ete nikada pogrije{iti ako se malo bolje zagledate u tijesto. Ukoliko ono nema ljuspica, jer omota~ zrna mora biti primjenljiv, onda razmislite {ta kupujete, ka`e Amela Semi}. “Osobe s, recimo, dijabetesom, mo gu ku po vati pe ci vo pravljeno za njih, oni s manje ili vi{e za~epljenim krvnim `ilama, ili oni s poroznim kostima mogu odabrati hljeb s dodatkom omega-3 masnih kiselina i kalcija.“ Iako je dovoljno motiviraju}e ve} i to da radi na ne~em {to }e u}i mo`da u svaki bh. dom prosje~no makar jednom u sedmici, Semi} se ni time ne zadovoljava. Svoj istra`iva~ki duh koristi i kao ~lan koordinacionog tijela na projektu UNICEF-a i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, okrenutog prevenciji anemije kod djece i porodilja fortifikacijom bra{na `eljezom i folnom kiselinom. To je, naravno, samo jedan od budu}ih izazova ove nau~nice, a svi oni za doc. Semi} imaju utoliko ve}u vrijednost, jer je za nju bavljenje ishranom zapra vo pre ven ti vno bav lje nje zdravljem.

Nema svako priliku svoja istra`ivanja i primijeniti. Ja sam u proizvodnji jo{ od 1993. i znanje sa studija, pa ono koje sam usavr{avala kroz magisterij i rad na doktoratu, uvijek je nekako imalo krajnji cilj da nam `ivot svima bude kvalitetniji“, govori Semi}, koja se kao odli~na gimnazijalka mogla upisati na bilo koji studij. “Moja sestra je profesorica veterine, a i ja sam uvijek bila sklona prirodnim znanostima, ali ne knji{ki, i zato je svaki moj sada{nji radni dan i stresan, ali i pro`et uzbu|enjem {to u~estvujem u ne~emu {to se ti~e ogromnog broja ljudi i {to mo`e uticati na njihovo zdravstveno i ukupno stanje“, govori dr. Semi}, obja{njavaju}i kakvi sve funkcionalni hljebovi danas izlaze sa Sprindove proizvodne trake:

Ilegalno oru`je
Ilegalno naoru`anje u posjedu stanovnika BiH predstavlja veliki problem, o ~emu svjedo~i podatak da je od zavr{etka rata u zemlji vi{e od 10.000 ljudi stradalo od upotrebe ilegalnog naoru`anja, dok je od mina stradalo oko 1.600, upozorio je generalni sekretar Centra za bezbjednosne studije BiH Denis Had`ovi}, otvaraju}i seminar posve}en pitanju zakonske legislative o oru`ju. Had`ovi} je dodao da se 90 posto krivi~nih djela u BiH izvr{i ilegalnim naoru`anjem, a u nekim podru~jima ~ak 100 posto. “Procjenjuje se da je u BiH u ilegalnom posjedu gra|ana oko 750.000 komada oru`ja“, ka`e Had`ovi}.

Profesorova pouka
“Stoga sam vrlo sretna {to na na{u web stranicu sti`e sve ve}i broj pitanja o porijeklu aditiva i masno}a, o sastavu nekih kola~a... Uvijek se pritom sjetim jednog profesora koji nam je stalno govorio o prednosti rada u proizvodnji, {to se u svijetu sve vi{e cijeni, ali i poprima razli~ite forme. Evo, mi smo nedavno organizovali doru~ak s novinarima, `ele}i i tako pobuditi pisanje o nezdravoj navicipreskakanjadoru~ka. Ikada ste svjesni va`nosti zdrave ishrane, kako da vas ne obraduje sve ~e{}a slika iz trgovina kako mladi prvo ~itaju deklaraciju, pa onda stavljaju proizvod u korpu“, govori doc. Semi}, koja je nedavno uputila CV jednoj transnacionalnoj kompaniji u Dubaiju. Obja{njava, vi{e kao opipavanje svoga tr`i{nog statusa. No, u neposrednoj budu}nosti najvi{e bi se voljela posvetiti rje{avanju problema sa kojim se suo~ava sve ve}i broj ljudi u svijetu, posebnodjece, a vezan je za netoleranciju glutena. “Na tu bolest svaka prehrambena industrija (gluten je sastojak bra{na) mora odgovoriti“, ka`e doc. dr. Amela Semi}, a brdo knjiga na njenom stolu i njeno ostajanje od jutra do mraka u pogonima, svjedo~e da i taj odgovor ova mlada `ena poku{ava na}i.
Edina KAMENICANikola SALAPURA

Drugi o Ameli
[eval Muminovi}: „Bio sam Amelin mentor prilikom izrade magistarskog rada, kojeg je pok. zagreba~ki profesor, priznati stru~njak Slobodan Grba ocijenio jednim od najboljih koje je pro~itao. I taj rad, kao i njenu doktorsku disertaciju, mnogi smatraju zna~ajnim znanstvenim doprinosima, {to se ~esto ne sre}e, jednako kao ni osobe poput nje. U na{oj struci danas su svi teoreti~ari i nai}i na nekog samoinicijativnog, jako snala`ljivog, ko prati svjetska znanja, ko poznaje jezike i ko je pri svemu tome jednostavan, skroman, prizemljen, bogatstvo je cijele zajednice. Jako mi je `ao {to Amela ne radi na na{em fakultetu.“ Milinko Banovi}: „Na{a Amela nije apstraktna doktorica, smisao njenog rada je povezan sa stvarnim `ivotom, s proizvodnjom. Molim vas, ovo nemojte shvatiti kao EPP ali za{to je na{a jufka najbolja? Zato {to , imamo pravog doktora nauka na ~elu tima i to je, ~ini mi se, poruka za cijelu ovu zemlju kako biti uspje{an. Zaista bih bio sretan kada bi postojalo institucionalno rje{enje prema kojem bi najvi{a vlast osobe poput Amele redovno konsultovala.“

Danas glavni pretres Gazdi}u
Pred Sudom BiH za danas je zakazan glavni pretres na su|enju Jasku Gazdi}u, osumnji~enom za ratne zlo~ine protiv ~ovje~nosti na podru~ju Fo~e. U optu`nici se navodi da je Gazdi}, kao pripadnik vojnih snaga tzv. srpske republike BiH, na podru~ju op{tine Fo~a silovao vi{e Bo{njakinja koje su bile smje{tene u spor tskoj dvorani Partizan, saop{teno je iz Suda BiH. On je optu`en i da je drugima omogu}avao da siluju `ene, da je ne~ovje~no postupao prema civilima, kao i da je jednu maloljetnicu dr`ao u seksualnom ropstvu.

10

KOMENTARI

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Dobro, Dodik je ~etnik. Pa {ta?! N
a ra vno da je Ivi ca Osim u pravu kada ka`e da je nogomet narodna zabava, a u dr`avi gdje je sve manje kruha, igra, pa, dakako, i loptanje je vrlo va`no. Osobito kada je, {to bi kazao taj izbjeglica iz Japana, reprezentacija multikulturna... Pa, ipak, dojma sam kako je reakcija na Dodikovo (i) sportsko razdru`ivanje konstitutivnih naroda, neprimjereno `estoka. Dok se, naime, igraju druge, puno opasnije utakmice, dr`im kako nije naro~ito produktivno utrkivati se u demantijima kako je u bajkovitoj Cadenabbiji usugla{en oto~ki scenarij; da }e, naime, ubudu}e Bo{njaci, Srbi i Hrvati nastupati ba{ kao Englezi, [koti, Irci (jedni i drugi) i Vel{ani. [to, ‘ajde da se malo u nevrijeme i na{alim, otvara mogu}nost da u nas i ostali dobiju reprezentaciju na ~emu bi morali poraditi Sejdi}, ba{ kao i Finci. Jer, {to su Britanci bolji od nas?! Pa, oni kupuju na{e igra~e! Zapravo, temeljno je pitanje: Za{to eresovski vo`d povremeno, ali samo povremeno izaziva `estoke reakcije u Sarajevu, dakle, u Bo{njaka?! Primjerice, sredinom listopada, samo {to je s Putinovom Ujedinjenom Rusijom svezao zastave, ba}u{ka Mi}a je za ruski servis Radija Slobodna Europa ispalio da su Bo{ nja ci izmi{ lje na na ci ja koja se, eto, primila samo u Bosni i Hercegovini. I ni{ta. Zaglu{uju}i muk. Dodu{e, samo nekoliko dana po sli je dru gar ba}u {ke Mi}e drug Lagumd`ija je kazao kako ovdje, na na{em dijelu brdovitoga Balkana ima (i) ve}ih problema od Dodika. Jednostavna je to u BiH jedna~ina s jednom nepoznatom; ako, dakle, nije (najve}i) problem srpski knjaz, on da je si gur no hrvat ski sto`ernik - Bo{njaci, osobito oni multietni~ki ba`dareni, su meleci (da ne velim an|eli) koji po Bosni svaki selamet dijele. Ve}, evo, dva desetlje}a! ovaj mali vremeplov, jasno, treba uvrstiti i Dodikovu nedavnu pra zni~nu po ru ku; Dan dr`avnosti je to, kazao bi `ivopisni Valentin Inzko, dijete s Kozare obilje`i(l)o nazivaju}i Bo{njake - fa{istima. Ta, ~ak i kada je lakta{ki silnik u pitanju, nezapam}ena uvreda, pro{la je bez gotovo ikakve reakcije. I da sve bude gotovo apsurdno, reagirao je Srbin; istina, ne vjerujem kako bi Miro Lazovi} pro{ao nacionalni atest u Banjoj Luci, ali, eto, tomu je predsjedniku ratne Skup{tine BiH zasme ta lo {to su Bo{ nja ci i ovom prigodom {utjeli ko zaliveni. Slijedom ~ega se doista realnom ~ini ocjena kako ih je Dodik doista u{utkao. I onda je iz Italije stigla stra{na vijest: Bo{njaci, Srbi i

Eresovski vo`d je neprikosnoven na 50 posto toga terena, s gotovo nikakvim izgledima da ga tzv. me|unarodna zajednica pacifizira. On je danas u RS-u ono {to je Milo{evi} bio u Srbiji u svojim najboljim danima. Mo`da tako i skon~a, ali, kako sada stvari stoje, taj (lijepi) dan je daleko

B

U

Hrvati, koji ionako nemaju vi{e ni{ta zajedni~ko osim zajedni~kih sva|a, ne}e se vi{e niti loptati pod zajedni~kom zastavom! Ostalo je, dodu{e, nejasno je li eresovski vo`d svoju ideju izlo`io onako s nogu, uz kavicu - koju je na jezeru Como, od silne `urbe, jedva stigao popiti - ili je to Srnin specijalitet, svojevrsni in memoriam onome \ogi, {to nikako da izroni iz Zvorni~kog jezera. ojim se, me|utim, kako je Dodik, bez obzira na to koliko se tamo zadr`ao, u Italiji govorio o mnogo va`nijim stvarima od „multikulturnih reprezentacija“. Ba{ kao {to je, naime, Dan dr`avnosti BiH proslavio radno - vrije|aju}i Bo{njake, 29. studeni, Dan (nekada{nje) Republike, obilje`io je evociraju}i uspomene na Ustav iz ‘74. Ako je, dakle, vjerovati Srni, dijete s Kozare, koje je sad ve} veliko (dapa~e!), po`eljelo je da se „nekada u daljoj budu}nosti u novi ustavni dokument ugradi neki mehanizam za mirni razlaz, koji bi podrazumijevao na~in na koji bi se mogla pokrenuti procedura izja{njavanja gra|ana, odnosno naroda o tome {to `ele ili ne `ele“. Ili, kao {to je svojedobno Kardelj napisao: od samoopredjeljenja do otcjepljenja. A sve je, u biti, samo parafraza one Dodikove kako (vi{e) nije pitanje ho}e li Srpska svo-

Z

jim putom, nego kad }e. Lijepo je, kao Osim, biti optimist i vjerovati u integrativnu snagu nogometne, ili bilo koje druge reprezentativne mom~adi, ali u utakmici u kojoj je dr`ava u pitanju, igru, ipak, treba prebaciti na drugi teren. Na tom, pak, terenu ovako stoje stvari: Milorad Dodik je neprikosnoven na 50 posto toga terena, s gotovo nikakvim iz gle di ma da ga tzv. me|unarodna zajednica pacifizira. On je danas u RS-u ono {to je Milo{evi} bio u Srbiji u svo jim naj bo ljim da ni ma. Mo`da tako i skon~a, ali, kako sada stvari stoje, taj (lijepi) dan je daleko. Na drugoj polovici terena, protivni~ka mom~ad nastupa u prili~no {arenom sastavu. Realnija je mogu}nost da Lagumd`ija (i) fizi~ki ^ovi}u izbije iz glave da je samo hadezeovac pravi Hrvat, Hrvatina takore}i, negoli da Bo{njaci i Hrvati sve`u zastave. [tovi{e, nakon Italije, sve je ja~i dojam kako je sto`ernik uba~en na na{u (?) polovicu. ato se bosanskohercegova~koj drami kraj i ne nazire. Najsretniji su u ovom u`asu oni koji, na nervnoj bazi, pretpostavljam, konstatiraju kako je Dodik ~etnik (a ^ovi}, zna se, us ta {a)! Do bro, haj mo se slo`iti. I {to onda?! Zapaliti logorsku vatru i zaigrati Kozara~ko kolo?! I biti uvrije|eni. Povremeni!

BiH, ipak, nije ^ehoslova~ka

D

atum naveden u naslovu („Povodom Dana republike“) svake godine iznova potvr|uje da BiH spada u „duboko podeljena dru{tva i nestabilne dr`ave“. “Nema nijednog velikog doga|aja u nje noj is to ri ji ko ji su sva tri na ro da do`ivela na jednak na~in, bilo kao datum zajedni~kog trijumfa i ponosa, bilo zajedni~ke patnje i stradanja, nego ih je, ba{ svaki, po na cionalnom klju~u, raz dva jao na po be dni ke i po ra`ene, heroje i mu~enike, patriote i izdajnike. Ka da se radi o 25. novem bru, postoji, me|utim, i tipi~no bosanski paradoks. Slave ga zvani~no jedino Bo{njaci, koji su sve do pred kraj Drugog svetskog ra ta, jo{ samo kao verska sku pina, neupo re di vo vi {e u~es tvo va li u do mo bran skim, usta{kim, pa i SS for ma ci ja ma ne go u par ti zan skoj voj sci ko ja je BiH oslobodila od fa{isti~ke okupacije“, pi {e u ko lu mni od utor ka za ba nja lu~ko izdanje Pressa Nenad Kecmanovi}, predratni rektor Univerziteta u Sa rajevu i prvih ratnih mjeseci ~lan Predsjedni{tva RBiH. Kecmanovi} se u tekstu, `ele}i posavje-

tovati Bakira Izetbegovi}a, Zlatka Lagumd`iju i Sulejmana Tihi}a, poziva upravo na odluke ZAVNOBiH-a. „Da sam na mestu Bakira, Zlatka i Sulje, hitno bih pozvao Dodika i ^ovi}a da ih pitam pod kojim uslovima su spremni da u|u u Savet ministara i kakva BiH bi eventualno odgovarala i Srbima i Hrvatima. Jer, kako stoji u dokumentima ZAVNOBiH-a, Bosna je i srpska i hrvatska, a ne samo muslimanska...“, navodi kolumnista Pressa. Ipak, iz svega onog {to govori i pi{e u posljednjih 15-20 godina, jasno je koliko Kecmanovi} dr`i do ZAVNOBiH-a i Bosne i Hercegovine. Zato mu smeta {to se 25. novembar i dalje, barem u dijelu Federacije u kojem su Bo{njaci u ve}ini, jo{ obilje`ava kao dr`avni praznik. Pri tome umanjuje doprinos tog naroda u antifa{isti~koj borbi, a zasluge pripisuje uglavnom Srbima. Za Kecmanovi}a je podjela Bosne i Hercegovine gotova stvar, pa `eli dijeliti lekcije kolegi Faruku Bori}u, koji argumentovano upozorava da se BiH ne mo`e mirno raspasti, a redakcije Dana i Oslobo|enja optu`uje za provo|enje “ideja

svojih politi~kih mentora iz SDP-a” koji ne znaju da “BiH vi{e nema teritorijalnoetni~ku strukturu leopardove ko`e kao {to je to bilo uo~i rata 1992. Kecmanovi}, kao argument za ovu tezu, uzima izjavu Zdravka Grebe za beogradski Danas da „BiH ne samo da ne postoji kao dr`ava nego nakon svega ovoga ru`nog {to nam se desilo, ne postoji ni kao dru{tvo“, pa su, eto, analogije sa mirnim raspadom ^SSR vrlo realne. U svojoj odbrani Laj~aka i zagovaranju raspada BiH, Kecmanovi} namjerno zaboravlja ~etiri krvave godine rata, stotinu hiljada `rtava, milion raseljenih i razorene `ivote postdejtonske BiH koji realno zna~e da raspad ne bi mogao pro}i bez krvavog ishoda. U jednom je Kecmanovi}, ipak, u pravu. Pora`avaju}e je po BiH da du`e od godinu zemlja nema novo Vije}e ministara. Nemogu}nost dogovora je ko~i na putu u Evropsku uniju i NATO, a upravo bi ~lanstvo u euroatlantskim institucijama trebalo biti garant da BiH ne}e do`ivjeti tragi~an kraj. Dok se to ne desi, ohrabruje stav Ambasade SAD-a u BiH da Dejtonski mirovni sporazum ne predvi|a mogu}nost secesije bilo kog entiteta.

OSVRT

Pi{e: Daniel OMERAGI] daniel.omeragic@oslobodjenje.ba

Za Nenada Kecmanovi}a podjela BiH je gotova stvar, jer zemlja vi{e nema teritorijalno-etni~ku strukturu leopardove ko`e kao {to je to bilo uo~i rata 1992.

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011. godine

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Rade}i na rasvjetljavanju plja~ke kladionice Milenium na Ilid`i, prilikom koje je nepoznati napada~ u nedjelju, prijete}i no`em, od ra dnice oteo odre|enu svotu novca, policija je u ponedjeljak privela osu mnji~enog. Ra di se o Al di nu M. (1992), ro|enom u Fo~i. O hap{enju je obavije{ten de`urni tu`ilac, a privedeni je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a KS-a.

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Rasvijetljena plja~ka kladionice na Ilid`i

Uhva}en kradljivac BMW-a

Sarajevska policija uhapsila je u ponedjeljak Ramadana B, ro|enog 1985. u Kosovskoj Mitrovici, nas ta nje nog u Mos ta ru, zbog sumnje da je isti dan iz Ulice Dragana Kulid`ana na Ilid`i ukrao BMW, vlasni{tvo P. F. Auto je na|en u Ulici Rakovi~ka cesta te vra}en vlasnici, a provjerama je utvr|eno da je za Ramadanom B. Tu`ila{tvo HNK-a raspisalo potjernicu.
L. S.

BROKERSKA KUĆA
OSNIVAČ SARAJEVSKE BERZE

ZLO^IN U LUKAVCU Ubijen 79-godi{nji penzioner

OBAVIJEST O POSREDOVANJU U KUPOVINI VRIJEDNOSNIH PAPIRA
U skladu s ~lanom 243. stav 1. ta~ka b. i 248. stav 1. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira („Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 85/08), VGT BROKER d.d, Alaudin br. 3, Visoko, obavje{tava da je 28. 10. 2011. godine posredovao u kupovini 293.000 redovnih dionica emitenta ENERGOINVEST-TAT d.d. Sarajevo, Tvorni~ka 3, 71 210 Ilid`a, po cijeni od 0,95 KM, {to ~ini 7,4867% od svih dionica emitenta. Kupovina je obavljena za klijenta Alpinum Bank AG, FL-9490 Vaduz, Vaduz. VGT BROKER d.d. Visoko

Starac ugu{en
zbog 150 eura?
Tijelo Im{ira Kari}a prona{li njegovi sinovi • Osim novca, nestala i manja koli~ina nakita
Im{ir Kari}, 79-godi{nji penzioner iz naselja Lukavac Mjesto kod Lukavca, ubijen je preksino} u porodi~noj ku}i. Iz policije je saop{teno da je istraga u toku te da se radi na otkrivanju identiteta po~inioca ovog zlo~ina. “Prema prvim informacijama, njega je nepoznata osoba napala, oplja~kala, a potom i ubila. Kari} je u ponedjeljak nave~er bio sam u ku}i. Njegovi sinovi su iza{li oko 19 sati, a kada su se vratili, oko 23 sata, prona{li su be`ivotno tijelo oca“, kazao nam je Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva TK-a, isti~u}i da je tu`itelj Fahrudin [ljivi} naredio obdukciju tijela ubijenog, kako bi se otkrio uzrok smrti. “Na glavi ubijenog su na|ene lak{e povrede, a u ku}i su stvari ispreturane, {to ukazuje na to da je izvr{ena i plja~ka“, zaklju~io je Arnautovi}. Kako nezvani~no saznajemo, policija je pored tijela starca, koje se nalazilo na podu, na{la i jastuk, pa se sumnja da je ubica ugu{io `rtvu. Tako|er,

Informacija Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini
Bira~ka izborna komisija, uz Ambasadu Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, poziva 4. decembra 2011. godine dr`avljane Ruske Federacije, koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine, da u~estvuju u glasanju tokom izbora deputata Dr`avne Dume Federalne Skup{tine Ruske Federacije VI saziva. Glasanje }e se odr`ati u gradovima Sarajevo i Banja Luka. U Sarajevu glasanje }e se odr`ati na adresi: Ul. Urijan-Dedina 93, od 8 do 20 ~asova. U Banjoj Luci — Ul. kralja Alfonsa XIII 37a, od 8 do 14 ~asova. Sa sobom je potrebno imati va`e}i paso{ dr`avljanina Ruske Federacije.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 23 0 Mal 000645 09 Mal Velika Kladu{a, 21. 11. 2011. godine na podno{enja tu`be do kona~ne isplate, kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, po sudu odmjerene, a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem se tu`enima Mehad`i} Enisi i Ibrahimu, ul. Tone Hrovata, zgrada Diletacija "B-2", Velika Kladu{a, dostavlja tu`ba na odgovor pa su tu`eni du`ni u skladu sa odredbom ~l. 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu, u protivnom, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) u skladu odredbe ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. NAPOMENA: Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa (~lan 348. stav 4 Zakona o parni~nom postupku). Stru~ni saradnik Ismet Aliba{i}

Ku}a porodice Kari}: Ubica ispreturao stvari

Foto: A. [E]KANOVI]

OGLAS
Tu`itelj: Op}ina Velika Kladu{a, zastupana po op}inskom pravobraniocu Tu`eni: Mehad`i} Enisa i Ibrahim, ul. Tone Hrovata, Velika Kladu{a, Zgrada Diletacija "B-2" Radi: naplate duga vsp. 735,97 KM

policijske informacije govore i to da su iz ku}e ukradeni 150 eura, te manja koli~ina nakita. “Im{ir je bio penzioner, bez ve}ih primanja. @ivio je sam, ali su ga sinovi ~esto posje}ivali. Prije nekoliko dana prodao je kravu i sijeno, pa je do{ao do nekog novca. To je jedini razlog zbog kojeg ga je neko mogao oplja~kati“, kazao nam je ju~er kom{ija ubijenog, dodaju}i da je zabrinut zbog naru{ene sigurnosti u naselju. A. [E]KANOVI]

TU@BENI ZAHTJEV
Obavezuju se tu`eni isplatiti tu`itelju cjelokupno potra`ivanje na ime naknade za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade u iznosu od 735,97 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od da-

Nova zapljena droge u Velikoj Kladu{i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Broj: 42 0 I 004390 02 I Zavidovi}i, 18. 11. 2011. godine Op}inski sud u Zavidovi}ima, sudija Srganovi} [ahbaz, kao sudija pojedinac, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja TPD "OAZA-E" d.o.o. Zavidovi}i, Ul. Naselje Centar lamela II, protiv izvr{enika Keserovi} Ibrahima, sin Ibrahima, iz Zavidovi}a, Krivaja - Bare bb, radi naplate 10.036,70 KM, izvr{enjem na nepokretnim stvarima izvr{enika, van ro~i{ta, 18. 11. 2011. godine, objavljuje slijede}i

OGLAS
Op}inski sud u Zavidovi}ima objavljuje da se pred Op}inskim sudom u Zavidovi}ima, u izvr{nom predmetu, poslovni broj: 42 0 I 004390 02 I, vodi izvr{ni postupak po prijedlogu tra`ioca izvr{enja TPD "OAZA-E" d.o.o. Zavidovi}i, Ul. Naselje Centar lamela II, protiv izvr{enika Keserovi} Ibrahima, sin Ibrahima, iz Zavidovi}a, Krivaja - Bare bb, radi naplate 10.036,70 KM, izvr{enjem na nepokretnosti izvr{enika, koju u naravi predstavlja porodi~na stambena ku}a, vanjskih dimenzija 10,20 m x 9,10

m, koja se sastoji od tri eta`e (prizemlje, koje po namjeni predstavlja poslovni prostor, te sprat i visoko potkrovlje, koji po namjeni predstavljaju stambeni prostor), bez gra|evinske i upotrebne dozvole, procijenjene prometne vrijednosti na iznos od 127.389,60 KM, koja porodi~na stambena ku}a nije upisana u zemlji{nu knjigu Op}inskog suda u Zavidovi}ima, ni u katastarskom operatu op}ine Zavidovi}i, a ista se nalazi na zemlji{noj parceli ozna~enoj kao k.~. br. 2225/1, KO Hajderovi}i, upisana u posjedovni list broj: 891 i zemlji{noknji`ni ulo`ak Op}inskog suda u Zavidovi}ima broj: 4, KO Hajderovi}i. Navedena porodi~na stambena ku}a nalazi se na zemlji{noj parceli vlasni{tvo izvr{enika, te se ne grani~i sa nekim drugim nepokretnostima vlasni{tvo tre}ih lica. Ro~i{te na kome je navedena nepokretnost popisana odr`ano je na licu mjesta, 27. 7. 2011. godine, a zapisnik o pljenidbenom popisu istaknut je na oglasnoj plo~i Op}inskog suda u Zavidovi}ima, 18. 11. 2011. godine. Pozivaju se sva zainteresirana lica da pisano ili usmeno obavijeste Op}inski sud u Zavidovi}ima o razlozima zbog kojih se izvr{enje ne mo`e sprovesti na navedenoj nepokretnosti (porodi~noj stambenoj ku}i). Sudija Srganovi} [ahbaz

Marihuana na|ena u

plasti~nom buretu
Nakon prekju~era{nje akcije na ra zbi ja nju kri jum~are nja narkoticima pripadnika Grani~ne policije BiH i zapljene 16 kg droge, slu`benici Sektora krim-policije MUP-a USK-a, tako|er, u Velikoj Kladu{i izveli su akciju i zaplijenili jo{ 9 kg marihuane. Operativne aktivnosti vodili su kriminalisti iz sektora i policija Velike Kladu{e, a pretres objekata u mjestu Marjanovac, vlasni{tvo O. B. (55), izveden je po nalogu sudije Op}inskog suda u Velikoj Kladu{i. Naime, u pretresu je na|eno plasti~no bure, ispunjeno paketima marihuane, ukupne te`ine oko 9 kg. Osumnji~eni je priveden, a prijava protiv njega bi}e proslije|ena tu`ila{tvu. - U toku su istra`ne radnje na rasvjetljavanju djela. Nama u policiji je drago {to smo sprije~ili da ovolika koli~ina droge do|e na ulicu. Ovo je 34. slu~aj kojeg smo rije{ili u ovoj godini, kazao nam je vi{i inspektor Amel Kozlica, komandir Sektora krimpolicije USK-a.
F. BENDER

Amel Kozlica: Oduzeto devet kg droge

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

CRNA HRONIKA
Slu`benici Policijske uprave Tuzla, u saradnji sa bli`om rodbinom, utvrdili su identitet mu{karca ~ije je tijelo prona|eno 27. novembra nedaleko od petlje [i}ki Brod u Tuzli. Radi se o 29-godi{njem Seidu Me{inovi}u iz Tuzle, a nakon {to je obavljena obdukcija, utvr|eno je da se on, najvjerovatnije, utopio u obli`njem potoku. Tijelo se, podsje}amo, u vodi nalazilo S. K. vi{e od 12 sati.

13

Identifikovan utopljenik iz Tuzle

Na Sokocu oduzeti oru`je i bombe

Protiv \. D. sa Sokoca policija }e nadle`nom tu`ila{tvu dostaviti prijavu zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa vatrenog oru`ja ili eksplozivnih materija. Prema saop}enju CJB-a Isto~no Sarajevo, u stanu koji \. D. koristi u Ulici Vuka Karad`i}a tokom pretresa, izvr{enog po naredbi Osnovnog suda, na|eni su automatska pu{ka, lova~ka pu{ka, {est ru~nih bombi, te municija.

Nesre}e u minskim poljima u okolini Doboja

Dvije osobe poginule,

{est povrije|eno
[aza Hasanamid`i} stradala kod zaseoka Hod`i}i, a Du{an Petrovi}, pru`ni radnik @eljeznica RS-a, `ivot izgubio u naselju [evarlije
Dvije osobe su poginule, a {est ih je povrije|eno ju~er u minskim poljima kod Doboja. [aza Hasanamid`i} (57) je stradala kod zaseoka Hod`i}i, nedaleko od prigradskog naselja Svjetli~a, a Du{an Petrovi}, pru`ni radnik @eljeznica RS-a, nastradao je u naselju [evarlije. odi~no u jesen i prolje}e. Povrije|eni su, kada je do{lo do aktiviranja za sada nepoznate eksplozivne naprave. Petar Petru {i}, pru`ni po slo vo|a i pru`ni radnici Du{an Petrovi}, Miroslav Niki}, Jadranko Toop{te hirurgije, a Niki}, Petru{i} i Topalovi} su na Odjelu intenzivne njege. U saop{tenju @RS-a istaknuto je da je ovo podru~je pru`nog pojasa redovno odr`avano i niko nije ni pomi{ljao da se tu
Uvi|ajna ekipa u [evarlijama

Rijeka nanijela minu?
Portparolka @RS-a Milanka Stameni} izjavila je da je ju~er oko 11 sati u [evarlijama kod Doboja povrije|eno {est njihovih radnika iz sekcije za odr`avanje pru ge, ko ji su ra di li na ure|ivanju pru`nog pojasa. “Radnici su kr~ili `bunje sa jedne i druge strane pruge. Radi se o njihovim redovnim poslo vi ma ko je obav ljaju pe ri -

SKUPLJALI ^AHURE Bra~ni par Salih i [aza Hasanamid`i} krenuo je na brdo Barakovac, gdje su se tokom proteklog rata vodile borbe, da sakuplja mesingane ~ahure, kako bi ih prodao na otpadu
mi}, Bojan Topalovi} i Drago Mi{i} prevezeni su u Op{tu bolnicu Sveti apostol Luka u Doboju“, kazala je Stameni}eva. Iz dobojske bolnice saznajemo da je Tomi} smje{ten na Odjel nalazi eksplozivna naprava. Ne zva ni~no se mo glo ~uti da je najvjerovatnije rijeka Bosna u [evarlijama nanijela protivpje{adijsku odsko~nu minu - PROM, te da su je radni-

ci aktivirali prilikom ~i{}enja terena. Sat prije nesre}e u [evarlijama, bra~ni par Salih (54) i [aza Hasanamid`i} krenuo je na brdo Barakovac, gdje su se tokom proteklog rata vodile borbe. Supru`nici su, naime, namjeravali sakupljati mesingane ~ahure, kako bi ih prodali na otpadu. Tom prilikom [aza je aktivirala minu PROM, koja joj je nanijela te{ke povrede nogu. Me|u prvima koji je do{ao na mjesto nesre}e bio je Nermin Avdi} iz zaseoka Hod`i}i.

Pozivi u pomo}
“Bio sam kod prijatelja kada se ~ulo ne~ije zapomaganje sa vrha Barakovca. Otr~ao sam gore i vidio [azu kako le`i. Mina joj je

odbila noge... Jedan mladi} i ja smo utr~ali u minsko polje. Jeste da je to bilo malo nepromi{ljeno, ali ne mo`e{ ne reagovati kad neko doziva u pomo}. Ubacili smo [azu u moje auto i odvezao sam je u Hitnu pomo} u Doboj-Jug, gdje je kasnije i preminula. Vjerovatno je izgubila mnogo krvi“, ka`e Avdi}. Mje {ta ni za se oka Hod`i}i pri~aju da su supru`nici Hasanamid`i} s djecom ~esto i{li u {umu, brali gljive, {ipke i jagode, te ih prodavali, kako bi zaradili za pre`ivljavanje. [aza Hasanamid`i} je nastradala od zaostalih mina, koje su, prema rije~ima mje{tana Hod`i}a, u posljednje tri godine usmrtile pet osoba u tom rejonu.
D. PAVLOVI]

Dan nakon hap{enja na Grbavici

Elvis Hod`i} tvrdi

Srbijanac i bh. dr`avljanin

PREDATI TU@IOCU
Potraga za saradnicima uhva}enih {vercera bez rezultata
Sabriji I. (43), dr`avljaninu Srbije, i Adnanu B. (34) iz Sarajeva, koje je na spektakularan na~in prekju~er u sarajev skom na se lju Grba vi ca uhapsio Zoran ^egar, uposlenik FMUP-a, ju~er je de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sa ra je vu odre dio za dr`avanje od 24 sata. Sabriju I. i Adnana B. ju~er su nakon ispitivanja u FMUPu spro ve li u Kan to nal no tu`ila{tvo, odakle nam je potvr|eno da su uhap{eni osumnji~eni za nelegalno posjedovanje municije i droge. Nadle`na tu`iteljica }e ih danas saslu{ati te odlu~iti da li }e zatra`iti njihovo pritvaranje. Ina~e, policija ni ju~er nije prona{la “saradnike“ Sabrije I. i Adnana B, koji su uspjeli pobje}i u audiju 100. Tokom potjere policajci su, navodno, uo~ili bjegunce u audiju, ali su oni pucali na patrolu i tako uspjeli da izmaknu potjeri. Pod sje ti mo, Zo ran ^egar, komandant podr{ke pri Jedinici za za{titu lica i objekata FUP-a, u ponedjeljak je uo~io da se na parkingu nedaleko od kafi}a Cacao kod [opinga na Grbavici obavlja primopredaja oru`ja i droge. U trenutku dok su ~etiri mladi}a prebacivala drogu i oru`je, odnosno ameri~ke juri{ne pu{ke M-16 i kala{njikove, te vi{e paketa, najvjerovatnije spida, ^egar je zaustavio vozilo i krenuo da ih uhapsi. Udarcima dr{kom pi{tolja, te pesnicama i nogama ^egar je onesposobio Sabriju I. i Adnana B. Za to vrijeme druga dvojica su sjela u audi 100, u koji su prethodno prebacila oru`je i drogu, te pobjegla. Pre tre som crve nog ope la policija je prona{la stotinjak metaka razli~itog kalibra, a kod jednog od uhap{enih 20ak grama spida.
D. P.

Nisam bio u vozilu na koje je pucano
Elvis Hod`i} (36) ju~er je ustvrdio da u nedjelju iza pono}i ni je bio u svom mer ce de su C230, francuskih registracija, na koji je pucano u naselju Grlica u Isto~nom Sarajevu. “U vozilu su bili D`enan Bukva i njegovi poznanici i njih su zaganjali ispred hotela Bosna na Ilid`i. FMUP je izuzeo snimke videonadzora hotela, kao i onih na Mandi} pumpi. Gonila su ih dva vozila, ali su im pobjegli. Da sam ja bio u vozilu, sigurno bih uzvratio. Me|utim, taj dan sam bio u Tuzli. Pretpostavljam ko stoji iza napada na te momke koji su bili u mom vozilu“, ka`e Hod`i}, dodaju}i da ~esto dobija prijetnje od iste grupe sa kojom je i ranije dolazio u sukob. Podsjetimo, osobe u mercedesu su na parkingu hotela Bosna primijetile da ih prati pe`o 106. Po~ele su bje`ati preko Hra-

Hod`i}: Da sam bio u autu, uzvratio bih

snice ka centru grada, ali su ih napada~i sustigli te iz vozila prema njima ispalili ~etiri hica. Bukva i njegovi prijatelji pro{li su bez povreda, te su spas potra`ili u PS-u u Novom Sarajevu, odakle su ih policajci poslali kolegama u PU Ilid`a, a oni opet u Isto~no Sarajevo jer se tamo desila pucnjava. Tokom uvi|aja na mjestu napada na|ene su dvije ~ahure kalibra 9 mm. D. P.

14

REGION
VIJESTI

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

KFOR i predstavnici Srba s Kosova nisu postigli dogovor

Odstupite, ili pucamo!
Odluka o Srbiji 5. decembra
66 povrije|enih Srba, od kojih trojica te`e, i 25 povrije|enih pripadnika KFOR-a, me|u kojima su dvojica ranjena vatrenim oru`jem, bilans je sukoba na barikadi u Jagnjenici • Danas osma runda pregovora Beograda i Pri{tine
KFOR je ju~er preko megafona upozorio Srbe u selu Jagnjenica da }e pucati ukoliko poku{aju da postave novu barikadu na putu, a razgovori sa predstavnicima Srba su propali. - Ukoliko va{i kamioni ovdje istovare {ljunak, mi }emo pucati, poru~ili su preko megafona vojnici KFOR-a. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije najvjerovatnije }e ve} 5. decembra odlu~iti o statusu kandidata Srbije za ~lanstvo u EU, izjavio je Bo`idar \eli}. Prvobitno je bilo predvi|eno da ta odluka bude donesena 9. decembra, na samitu {efova i vlada ~lanica EU, ali je dnevni red tog sastanka prenatrpan zbog finansijske i institucionalne krize zemalja eurozone, objasnio je \eli} obra}aju}i se novinarima u Bruxellesu. \eli} je izjavio da }e Belgija podr`ati kandidaturu Srbije ako se smanje tenzije na sjeveru Kosova i Metohije i postigne napredak u dijalogu Beograda i Pri{tine. Tako|er, i stav Francuske je isti.

Ratna oprema
Gra|ani su na to burnonegodovali, ali incidenata nije bilo. Vojnici KFOR-a su u `ivom zidu i pod punom ratnom opremom stajali na mjestu gdje su u ponedjeljak u jutarnjim satima nasilno uklonili barikadu koju su Srbi ~etiri mjeseca dr`ali prema selu ^abra, gdje `ive Albanci. Razgovori komandanta jedinica KFOR-a u selu Jagnjenica i predsjednika Op{tine Zubin Potok Slavi{e Risti}a zavr{eni su ju~er bez dogovora. Nakon zavr{etka razgovora, KFOR je preko megafona pozvao Srbe da se razi|u i zaprijetio da }e u suprotnom baciti suzavac. Ista obavje{tenja vojnici ponavljaju svakih 30 minuta, ali Srbi su ostali na konstantnoj udaljenosti. Tokom ponedjeljka ~esto je dolazilo do sukoba. Do zuba naoru`ani vojnici na svaki pokret gra|ana ispaljivali su suzavac, biber-sprej, gumene metke, {okbombe i vodene topova, a gra|ani su uzvra}ali kamenjem, motkama, molotovljevim koktelima i pirotehnikom, a kako tvrdi KFOR, i malokalibarskim oru`jem. Upravnica Zdravstvenog centra u KosovskojMitroviciMilenaCvet-

Makedonija tra`i podr{ku Gr~ke

Obavje{tenja vojnici ponavljaju svakih 30 minuta, ali Srbi stoje na istoj udaljenosti

Makedonski premijer Nikola Gruevski pozvao je gr~kog kolegu Lukasa Papadimosa da podr`i nastojanja Makedonije da dobije datum za pregovore o ~lanstvu u EU. Gruevski je u pismu Papadimosu istakao da bi ~lanstvo Makedonije u EU donijelo pozitivnu klimu zajedni~kog povjerenja neophodnu da se kona~no rije{e preostale bilateralne razlike izme|u na{e dvije dr`ave, stoji u saop{tenju kancelarije makedonskog premijera.

kovi} izjavila je ju~er da je po domovima zdravlja u Zubinom Potoku, Zve~anu i Kosovskoj Mitrovici zbrinuto 66 Srba.

Tadi}: Srbi na barikadama ugro`avaju ~lanstvo u EU

Nasilni i kriminalni
Cvetkovi}eva je kazala da njihove povrede nisu prostrelne, ve} su uglavnom nagnje~enja, kontuzije i rane izazvane gumenim mecima i suzavcem. U sukobu je povrije|eno 25 vojnika, izvijestio je ju~er KFOR-ov ured za informisanje. Dva vojnika ranjena su iz vatrenog oru`ja, precizirano je. Demonstrante se ne mo`e nazvati mirnim, ve} nasilnim i kriminalnim, saop}io je KFOR. Upotreba nasilja protiv vojnka KFOR-a je neprihvatljiva i NATO }e preduzeti neophodne mjere da

Predsjednik Srbije Boris Tadi} pozvao je predstavnike KFORa da ne pokre}u akcije na uklanjanju barikada na sjeveru Kosova, a kosovske Srbe da ih uklone, jer ugro`avaju `ivote gra|ana i onemogu}avaju dr`avi da brani osnovne nacionalne interese. Tadi} je novinarima rekao da barikade sasvim sigurno uti~u na dobijanje statusa kandidata za Srbiju za ~lanstvo u EU. - Sada smo dalje od statusa kandidata nego prekju~er. Upravo zbog ovoga {to se desilo na sjeveru Kosova, rekao je Tadi}. vojnom aerodromu u Pri{tini. Osma runda razgovora Beograda i Pri{tine zakazana je za danas u Bruxellesu. Teme }e biti situacija na prelazima na sjeveru Kosova i regionalno predstavljanje Pri{tine.

osigura bezbjednost svih ljudi ali i pripadnika me|unarodnih misija na Kosovu, izjavio je ju~e komandant zdru`enih snaga NATOa Samuel Locklear na zajedni~koj konferenciji sa komandantom KFOR-a Erhardom Drewsom na

Sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a o Kosovu

Nastaviti dijalog, nasilje zaustaviti
Bo{koskom sedam godina zatvora
Stalne ~lanice o{tro osudile nasilje, ali i ostale podijeljene oko toga ko je za nasilje odgovoran SAD, Britanija, Francuska... s jedne strane, Rusija uz Srbiju
U Savjetu bezbjednosti UN-a sino} je odr`ana sjednica o Kosovu, na kojoj je ministarspoljnihposlovaSrbije Vuk Jeremi}zatra`io od ovog tijela da unilateralne akcije vi{e ne budu dozvoljene, a stalne ~lanice o{tro osudile nasilje, ali i ostale podijeljene oko toga ko je za nasilje odgovoran. Jeremi} je pozvao sve aktere na terenu na sjeveru Kosova - KFOR i EULEKS, kao i lokalne lidere - da se uklju~e u dijalog i zajedno rade kako bi se odmah uspostavio mir. i Pri{tina mogu da izglade nesuglasice. Za predstavnika Velike Britanije Michaela Tathama odgovornost za nedavne incidente snose “svi koji imaju uticaja na sjeveru Kosova, uklju~uju}i vladu Srbije“ . Lider stranke Ujedinjeni za Makedoniju Ljube Bo{koski osu|en je ju~er u Osnovnom sudu u Skoplju na sedam godina zatvora zbog ilegalnog finansiranja izbornekampanje i zloupotrebeslu`benog polo`aja. Bo{koski je za ilegalno finansiranje kampanje dobio {est, a za zloupotrebu slu`benog polo`ajadvijegodine, ali mu je sud odredio jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora. Bo{koski je uhap{en 6. juna ove godine, dan nakon organizovanja prijevremenih parlamentarnih izbora, u poku{aju da u poznatom skopskom restoranu Vodenica primi 100.000 eura. Bo{koski je biv{i makedonski ministar unutra{njih poslova, a izvjesno vrijeme proveo je i u pritvorskoj jedinici Ha{kog suda, koji ga je optu`io za doga|aje u skopskom selu Ljubotenu.

Protivljenje Moskve
Predstavnik Francuske Gerard Aro je osudio nasilje nad vojnicima KFOR-a i ocijenio da su EULEKS i KFOR “adekvatno i proporcionalno pretnji“ odgovorili na prijetnje njihovoj bezbjednosti. S druge strane ruski ambasador Vitalij ^urkin rekao je da Savjet bezbjednosti UN-a mora da po{alje nedvosmislen znak svima na Kosovu da se moraju uzdr`avati od nasilja i nastaviti sa dijalogom, prenosi Tanjug. “Po rezoluciji 1244 Kosovo je specijalna oblast u okviru Srbije i zato se mi protivimo selektivnojprimjenimandataKFOR-a i EULEKSa“ rekao je ^urkin. Prema ^urkinovim ri, je~ima, unilateralne akcije Pri{tine su neprihvatljive.

Pri{tina optu`uje Beograd
Kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hod`aj optu`io je za nasilje na sjeveru Kosova “nelegalne srpske bezbjedonosne strukture“. Predstavnik Njema~ke Peter Wittig poru~io je da Berlin pozdravlja i “eksplicitno podr`ava“ poziv predsjednika Srbije Borisa Tadi}a kosovskim Srbima da uklone barikade na sjeveru Kosova i uzdr`e se od nasilja. Prema Wittigu, region zapadnog Balkana

“ima evropsku perspektivu kada uspostavi mir i stabilnost“ . Predstavnica SAD-a Rosemary DiCarlo izjavila je da je Kosovo jedinstvena carinska oblast i da ima pravo da kontroli{e granice i sprovodi vladavinu prava na ~itavoj teritoriji, u punoj saradnji s me|unarodnom zajednicom. Ona je izrazila uverenje da su nedavni incidenti “djela izolovanih ekstremista“ dok su , prepreke slobodi kretanja, prema njenim rije~ima, “djelo radikalnih srpskih i paralelnih institucija i, u nekim slu~ajevima, zvani~nika iz Srbije“ ali je ocijenila da Beograd ,

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

REGION
VIJESTI

15

Donatori i donacije u `i`i zanimanja Hrvata

Nema d`aba ru~ka
Razvoj demokracije navodno je naj~e{}i motiv donatora, koji svoje donacije, pred parlamentarne izbore u Hrvatskoj 4. decembra, paralelno upla}uju na ra~une nekoliko stranaka
[to spaja biv{u dobrodr`e}u manekenku, ex-predsjedni~kog kandidata, autoprijevoznika iz Ivanca, poznatog odvjetnika i vlasnika lanca luksuznih hotela? Odgovor je: predizborne nov~ane donacije politi~kim strankama i kandidatima. Prije nadolaze}ih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj 4. decembra, donacije i donatori politi~ara velika su tema. Razvoj demokracije navodno je naj~e{}i motiv donatora, koji svoje donacije paralelno upla}uju na ra~une nekoliko stranaka. Pojava je to u povijesti demokratskih izbora u RH ve} vi|ena. Navodno je puno ovakvih slu~ajeva. Jedan privatni gra|evinski obrtnik iz mjesta Sv. Ivan Zelina kod Zagreba u tri navrata donirao je HSS-u ukupno 80.000 kuna. Tvrdi po novinama da nije ~lan niti jedne stranke, dao bi, ka`e, i penzionerima da su ga kontaktirali a donirakogatreba, uklju~uju}i i nogometa{e Dinama. S obzirom na to da se obrtnici tretiraju kao fizi~ke osobe ~iji su nov~ani darovi u predizbornoj kampanji limitirani na 30.000 kuna, ostatak je zavr{io u blagajni dr`avnog bud`eta. Ova situacija ponovila se vi{e puta s razli~itim akterima, pa }e konfuzija oko toga koga se tretira kao fizi~ku osobu a tko je pravna osoba koja mo`e donirati ~ak 200.000 kuna najvjerojatnije danas biti raspletena na presici Dr`avnog izbornog povjerenstva. Kada biv{i hadezeovac donira SDP sa ~ak 50 tisu}a kuna, to je u rangu senzacije. Radi se o predsjedniku Hrvatske gospodarske komore Nadanu Vido{evi}u, jednom

Ustavni sud ukinuo pritvor Boljkovcu

Ustavni sud je poni{tio odluku o pritvoru Josipa Boljkovca, uhap{enogzbogsumnje za ratnizlo~in nad civilima po~injen 1945. To zna~i da }e Boljkovac uskoro na slobodu. Izvanraspravno vije}e @upanijskog suda u Zagrebu ovog je mjeseca odbilo `albe na rje{enja istra`nog suca o provo|enju istrage i odre|ivanju pritvora.

Porast infekcija HIV-om
DIP }e danas razjasniti tko mo`e donirati 200.000 kuna

Tuma~enje DIP-a
Ovo ilustrira primjer jedne kompanije iz Osijeka. U prvom dijelu slu`bene kampanje vlasnik firme iske{irao je 300.000 kuna u vidu dvije donacije na prostoru Slavonije najlju}im politi~kim rivalima. HDZ-u je pritom donirano 100 tisu}a kuna a tkz. Glava{evoj stranci HDSSB-u dvostruko vi{e.

od glavnih ljudi Kra{a, a donacija je iske{irana preko firme Karolina iz Osijeka, koja je u ve}inskom vlasni{tvu ove slavne zagreba~ke tvornice slatki{a.

Otvaranje o~iju
Najizda{niju donaciju od pravne osobe SDP je dobio od firme koja trguje elektri~nom energijom, ~ija je zagreba~ka zastupnica biv{a manekenka i supruga razvikanog pripadnika skupine {to se u medijima identificira

kao jet-set hrvatske metropole. Iz nevladinih udruga podsje}aju hrvatsku javnost da dostupnost ovakvih informacija otvara o~i, pa mogu provjeriti odlu~uju li stranke kada do|u na vlast na dobrobit svih gra|ana ili eventualno u koristonihkoji su im ukampanji na bankovne ra~une transferirali donatorska sredstva. U kontekstu iste teme, neki zagreba~ki politi~ki analiti~ari podsje}aju na poznatu izreku: nema d`aba ru~ka... Jadranka DIZDAR

Zdravstvene vlasti u Sloveniji ocijenile su da je porast registriranih slu~ajeva AIDS-a ove godine u odnosu na prija{njezabrinjavaju}i. Nacionalni Institut za zdravlje objavio je ju~er da je od po~etka godine do 23. ovog mjeseca virus HIV-a dijagnosticiran kod 49 osoba, {to je 14 slu~ajeva vi{e nego cijele pro{le godine. U zadnjih deset godina registrirano je vi{e od 360 novih slu~ajeva infekcije HIVom, a od posljedica AIDS-a umrlo je 26 osoba. Istovremeno, u Crnoj Gori je u protekle 22 godine registrovano 128 osoba zara`enih virusom HIV-a.

16

SVIJET
VIJESTI

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Izvje{taj stru~njaka o psihi~kom stanju norve{kog ubice

Anders Breivik bi
Moskva protiv ultimatuma Damasku
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov apelovao je ju~er da se ne postavljaju ultimatumi Siriji, nakon {to je Arapska liga odobrila sankcije Damasku i nakon apela SAD-a i EU da se odmah zaustavi nasilje. “Sada je najva`nije da se prestane s ultimatumima i da se rje{enja tra`e na politi~kom terenu“, izjavio je Lavrov, insistiraju}i na mirnom rje{enju sukoba i spomenuv{i primjer Jemena, prenosi Fena. “Sve dr`ave, me|u kojim su i one koje tra`e da se poduzmu mjere protiv Sirije, imaju razli~it stav prema Jemenu, u kojem su pregovori o planu mirnog rje{avanja koji je predlo`ilo Vije}e za saradnju dr`ava u Zalivu trajali mjesecima“, dodao je on. “Na kraju je me|unarodna zajednica, vr{e}i identi~an pritisak na sve par tnere u procesu, uspjela dovesti do potpisivanja ovog plana“, istakao je Lavrov.

mogao izbje}i zatvor
Psihijatri zaklju~ili da je Breivik bio neura~unljiv kada je izvr{io masakr, {to zna~i da bi trebao biti smje{ten u psihijatrijsku ustanovu, a ne u zatvor
Psihijatrijski eksperti zaklju~ili su da je Anders Behring Breivik bio u stanju psihoze tokom dva napada 22. jula u kojima je ubio 77, a ranio 151 osobu, zbog ~ega ne bi trebao slu`iti zatvorsku kaznu, saop{tio je ju~er sud u Oslu, prenosi Beta. a Breivikovo su|enje trebalo bi po~eti 16. aprila sljede}e godine i trajati oko 10 sedmica. Jo{ se ne zna ho}e li psihijatrijsko vje{ta~enje, odobri li ga komisija, prekinuti sudski proces, ali gotovo je sigurno da }e Breivik svoju kaznu slu`iti u psihijatrijskoj instituciji, a ne u zatvoru. Sud u Oslu je 14. novembra Breiviku produ`io pritvor za 12 sedmica.
Anders Behring Breivik: Priznao ubistva 77 ljudi

[izofrenija
Breivik boluje od paranoidne {izofrenije, kazao je novinarima tu`ilac Svein Holden, navode}i zaklju~ke izvje{taja koje su sudu ju~er dostavili psihijatri Synne Sorheim i Torgeir Husby. Ranije je na sajtu lista Verdens Gang objavljeno da su psihijatri zaklju~ili da je Breivik bio neura~unljiv kada je izvr{io masakr. Dvojica psihijatara u svom su izvje{taju zaklju~ila da je Breivik `ivio u svom vlastitom svemiru u kojemu su sve njegove misli i ~ini vo|eni zabludama, prenosi Dnevnik.hr. To zna~i da desni~arski ekstremista koji je prije ~etiri mjeseca ubio 77 osoba ne mo`e da bude osu|en na zatvor, ve} da }e biti smje{ten u psihijatrijsku ustanovu. Izvje{taj na 243 stranice revidirat }e komisija norve{kog odbora za sudsku medicinu,

Motiv
Anders Behring Breivik (23) je 22. jula najprije aktivirao automobil bombu ispred zgrade vlade u Oslu, kada je poginulo osmoro ljudi, a zatim je pucao i ubio 69 osoba u omladinskom kampu na ostrvu Utoja, oko 40 kilometara udaljenom od Osla. Breivik je priznao izvr{enje oba napada i naveo da je djelovao sam, a kao motiv je naveo protivljenje socijalnoliberalnoj ideologiji i doseljavanju muslimana u Evropu.

Vanredno stanje u slova~kim bolnicama
Vlada Slova~ke ju~er je od pono}i u 15 najve}ih bolnica od ukupno 96 uvela vanredno stanje, rje{avaju}i na taj na~in problem masovnih otkaza ljekara koji, poput ~e{kih kolega, tom prijetnjom poku{avaju da se izbore za ve}e plate, prenosi Fena. U tih 15 bolnica privremeno su zamrznuti aktivnost sindikata i pravo na {trajk. Oko 2.000 slova~kih ljekara koji su dali otkaz, morat }e ipak na posao od 1. decembra. U suprotnom im prijeti zatvorska kazna od {est mjeseci do tri godine.

Konferencija UN-a u Durbanu o klimatskim promjenama

Upozorenje na zagrijavanje planete
Trinaest najtoplijih godina na planeti od kada su po~ela mjerenja zabilje`eno je u posljednjih 15 godina, saop}ila je ju~er Svjetska meteorolo{ka organizacija (WMO) u okviru konferencije UN-a o klimatskim promjenama u ju`noafri~kom gradu Durbanu, prenosi Fena. Ova godina je, nakon rekordne 2010, deseta najtoplija godina na planeti od kada su po~ela mjerenja1850. godine, a istovremeno je ove godine ledena masa na Arktiku opala na najni`i nivo u historiji, saop}eno je. Prosje~na temperatura posljednje decenije dugoro~no je vi{a za 0,46 stepeni Celzijusa od prosjeka, navela je UN-ova agencija za meteorolo{ke podatke, prema dokumentu predstavljenom u Durbanu. Na{e je znanje manjkavo, ali nedvosmisleno pokazuje da se klima u svijetu zagrijava, a do zagrijavanja je do{lo djelovanjem ljudi, nagla{ava se u saop}enju generalnog sekretara WMO-a Michela Jarrauda. U isto~nojAfrici su zbogjakesu{eumrle desetine hiljada ljudi, Azija je bila pogo|ena velikim poplavama koje su odnijele brojne `ivote, a 14 odvojenih vremenskih katastrofa u SAD-u izazvalo je {tetukoja je procijenjena na po milijardudolara za svaku od njih. Ju~er je bio drugi dan dvosedmi~nekonferencije UN-a o klimatskimpromjenama u Durbanu, kojojprisustvuju predstavnici gotovo 190 zemlje. Na konferenciji}e u~esnicipoku{atiodreditikursborbeprotivglobalnogzagrijavanja. Na tim pregovorimatreba da se utvrdiho}e li industrijskezemljeobnoviti i pro{iritiobavezupreuzetuProtokolom iz Kyota iz 1997. da smanjeproizvodnju {tetnihgasova i ho}e li zemlje u razvojuprihvatiti ograni~enja za emisiju tih gasova.

Poni{teni izbori u Ju`noj Osetiji
Vrhovni sud Ju`ne Osetije poni{tio je ju~er predsjedni~ke izbore na kojima je pobijedila biv{a ministrica obrazovanja Ala D`iojeva, a parlament otcijepljene gruzijske republike odredit }e za nekoliko dana novi datum za ponavljanje izbora, prenosi Fena. Ova odluka je donesena zbog nelegalnih aktivnosti pristalica D`iojeve, a poslije `albe partije Jedinstvo ~iji je kandidat Anatolij Biblov iznena|uju}e lo{e pro{ao na izborima.

Ledena masa na Arktiku opala je na najni`i nivo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 204190 11 P Sarajevo, 18. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Emina Kurtovi} - Sabljica, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, protiv tu`enika Be{i} Maje i dr., radi duga vsp. 6.689,66 KM u skladu sa ~l. 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje

te zatezne kamate na dan 25. 7. 2011. godine, iznos od 175,00 KM na ime naknada za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 200,69 KM, takse na presudu u iznosu od 200,69 KM, kao i eventualnih drugih tro{kova, a sve u roku 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Tu`enik u pisanom odgovoru na tu`bu mo`e ista}i procesne prigovore, a du`an je izjasniti se priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge zbog kojih zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, te dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice. Tu`enik u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, mo`e ista}i protivtu`bu, a u smislu ~l. 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka s pozivom na gornji broj predmeta. Dostava tu`be na odgovor tu`eniku smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. SUDIJA Emina Kurtovi} - Sabljica

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U VI[EGRADU Broj: 910 Ip 01665311 Ip Vi{egrad, 19. 9. 2011. godine Osnovni sud u Vi{egradu, po sudiji Bojovi} Danijeli, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Sarajevska pivara DD Sarajevo, Franjeva~ka br. 15, zastupana po direktoru Brankovi} Nazifu, protiv izvr{enika BLUE Line DOO Rudo, Podru`nica Cvijetni trg Sarajevo, Trg solidarnosti br. 4, direktor Mahmutovi} Haris, radi izvr{enja u svrhu naplate duga, vsp. 1.078,68 KM, na osnovu ~l. 348. ZPP-a, 19. 9. 2011. g.

OGL A S
Poziva se tu`enik Be{i} Maja da u roku od 30 dana dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu kojom je predlo`eno da tu`eni Be{i} Maja, Kadi} Himzo i @i{ko Haris solidarno isplate tu`iocu iznos od 4.144,89 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do isplate, iznos od 271,77 KM na ime obra~unate kamate na dan 25. 7. 2011. godine, iznos 2.098,00 KM na ime obra~una-

OBJAVLJUJE
Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enika Blue Line DOO Rudo, Podru`nica Cvijetni trg Sarajevo, a radi izvr{enja u svrhu naplate duga, vsp. 1.078,68 KM. Dana 12. 4. 2010. g. Op}inski sud u Sarajevu je pod brojem 65 0 IP 134076 10 IP donio rje{enje o izvr{enju kojim je odredio predlo`eno izvr{enje, protiv iz-

vr{enika radi naplate tra`bine tra`ioca izvr{enja u iznosu od 1.078,68 KM, a na osnovu mjenice broj AF2849600 sa kamatom prema Zakonu o visini stope zatezne kamate od 11. 2. 2010. g., te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 98,14 KM i to pljenidbom nov~anih sredstava na transakcijskom ra~unu izvr{enika br. 3389002211547242 koji se vodi kod UniCredit banke DD Sarajevo, te prenosom i isplatom zaplijenjenog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. Sud upozorava izvr{enika Blue Line DOO Rudo, Podru`nica Cvijetni trg Sarajevo, da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema rje{enja o izvr{enju mo`e izjaviti prigovor ovom sudu na rje{enje o izvr{enju. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odga|a namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju. Dostava rje{enja o izvr{enju se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Republici Srpskoj. Sudija Danijela Bojovi}

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

SVIJET
VIJESTI

17

Neredi u Teheranu

Rusija aktivirala novi radarski sistem
Rusija je aktivirala novi radarski sistem Voronezh-DM za rano otkrivanje projektila u najzapadnijem regionu zemlje, kao odgovor na ameri~ke planove o postavljanju raketnog {tita u Evropi. Predsjednik Dmitrij Medvedev naredio je aktivaciju sistema tokom posjete radarskoj jedinici u Kalinjingradu, balti~kom regionu koji grani~i sa zemljama EU. “O~ekujem da }e ovaj korak na{i par tneri vidjeti kao prvi signal spremnosti na{e zemlje da adekvatno odgovori na prijetnje koje raketni {tit predstavlja za na{e strate{ke nuklearne snage“, rekao je Medvedev, prenosi Srna.

Demonstranti su sa zgrade ambasade skinuli zastavu, zapalili je i zamijenili iranskom

Reuters

Studenti upali u
britansku ambasadu
Incident se dogodio dva dana nakon pogor{anja diplomatskih i trgovinskih veza izme|u Irana i Britanije te kao odgovor na najavljeno poja~avanje sankcija Teheranu
Nekoliko desetina iranskih studenata upalo je u britansku ambasadu u Teheranu, uzvikuju}i Smrt Engleskoj. Demonstranti su sa zgrade ambasade skinuli zastavu, zapalili je i zamijenili iranskom zastavom, prenosi RT. Policija je ubrzo intervenisala i preuzela kontrolu nad situacijom, a demonstranti su upozoreni da napuste teritoriju ambasade. Prije samog incidenta, grupa studenata sukobila se s teheranskom policijom dok su se poku{avali popeti preko ograde ambasade. prozore. Oni koji su bili pred ambasadom te su dokumente po~eli paliti, prenosi Dnevnik.hr. Tako|er su bacili vi{e zapaljivih bombi. Britansko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je zaprepa{tenost upadom u ambasadu, gdje su bacili vi{e zapaljivih bombi i zapalili dokumentaciju. Ministarstvo osu|uje ovaj neprihvatljivi ~in i isti~e da ~eka dodatne detalje, kao i da iranska vlada stavi situaciju pod kontrolu. “Prema me|unarodnom pravu, uklju~uju}i Be~ku konvenciju, iranska vlada je obavezna da {titi diplomate i ambasade u svojoj zemlji“ navodi britanski MVP. , Upad u ambasadu osudilo je i rusko ministarstvo vanjskih poslova ocijeniv{i ovaj ~in kao neprihvatljiv. “^in gomile demonstranata koji su prekr{ili univerzalno prihva}ene norme me|unarodnog prava su neprihvatljive i zaslu`uju osudu“ na, vodi se u saop{tenju. Opsada britanske ambasade dogodila se samo dva dana nakon pogor{anja diplomatskih i trgovinskih veza izme|u te dvije zemlje te kao odgovor na britansku odluku da se poja~aju sankcije Iranu. vanjskih poslova William Hague izrazio je `aljenje zbog ovakve odluke iranskih vlasti, isti~u}i da ona nije ni~im izazvana i da je kontraproduktivna. “Ovakva odluka Teherana predstavlja jo{ jedan pokazatelj nespremnosti Irana da u|e u dijalog“ kazao je u , ponedjeljak {ef britanske diplomatije, prenosi Fena. “Ako iranska vlada potvrdi svoju namjeru da djeluje u skladu s ovom odlukom, reagirat }emo odlu~no, uz konsultiranje s na{im me|unarodnim saveznicima“, istakao je Hague. EU }e, kako se o~ekuje, na sastanku ministara vanjskih poslova u ~etvrtak, uvesti nove sankcije Iranu zbog spornog nuklearnog programa.

Pogor{anje odnosa Pakistana i SAD-a
Pakistanski premijer Jusuf Reza Gilani kazao je da nakon napada snaga NATO-a u subotu, u kojem su ubijena 24 pakistanska vojnika, ameri~ko-pakistanski odnosi vi{e ne}e biti kao prije. Gilani je naglasio da }e se odnosi sa SAD-om nastaviti samo ako budu zasnovani na obostranom po{tovanju i interesima dviju strana. Pakistanska vojska upozorila je ranije ju~er da }e ograni~iti saradnju na uspostavljanju mira u Afganistanu. Najvi{i ameri~ki vojni zvani~nik, {ef zdru`enog general{taba Mar tin Dempsey, kazao je kako su Pakistanci s razlogom ljuti zbog NATO-ovog napada, ali se odbio izviniti jer je potrebno provesti detaljnu istragu.

Zakon
Vije}e iranske Revolucionarne garde u ponedjeljak je odobrilo skup{tinski zakon kojim se tra`i da britanski ambasador u Teheranu bude protjeran u roku od dvije sedmice. Britanski ministar

Neprihvatljiv ~in
Policija ih nije uspjela isprva zaustaviti pa su upali u ambasadu i po~eli dokumente bacati kroz

Izbori u Egiptu
Egip}ani su ju~er drugi dan zaredom iza{li na birali{ta u prvom krugu op}ih izbora, nakon {to je prvog dana na birali{ta iza{ao veliki broj glasa~a koji su svoju du`nost ispunili bez ijednog incidenta uprkos krizi u zemlji, prenosi Fena. Egipatska {tampa je odu{evljeno pozdravila masovni izlazak na prve izbo re na kon pa da predsjednika Hosnija Mubaraka 11. februara pod pritiskom narodne pobune. “Ro|enje novog Egipta“, naslov je u vladinom dnevnom listu Al-Akhbar, dok nezavisni list Al-Masri al-Yom pi{e: “Uspjeh naroda na testu iz demokratije“ . Al-D`umhurija pi{e: “Milioni

Test iz demokratije

Veliki broj glasa~a ispunio svoju du`nost bez incidenata

Reuters

Egip}ana koji su satima rano ujutro ~ekali pred birali{tima zaslu`uju sjajnu budu}nost.” Glasanje }e biti okon~ano 10. januara, a kona~ni rezultati se o~ekuju 13. januara. Glasa~i }e ponovo iza}i na birali{ta 29. januara da bi izabrali ~lanove gornjeg doma parlamenta, koji uglavnom ima ustavotvornu ulogu. Za glasove bira~a i 498 po sla ni~kih mjes ta, bo re se partija Sloboda i pravda, koalicija Revolucija se nastavlja, osnovana u oktobru poslije ustanka protiv Mubaraka, koja okuplja grupu ljevi~arskih partija i Egipatski blok, najve}a liberalna koalicija sa~injena od 15 partija.

Benkirane novi premijer Maroka
Marokanski kralj Muhamed VI imenovao je ju~er za premijera Abdelilaha Benkiranea, lidera umjerene stranke Pravda i razvoj koja je u petak pobijedila na op}im izborima, doznaje se iz zvani~nih izvora, prenosi Fena. Novinarka koja je bila u Mideltu, u sredi{njem dijelu zemlje, precizirala je za AFP da je Benkirane polo`io zakletvu pred kraljem. Umjereni islamisti su osvojili 107 od 395 mjesta u parlamentu i prvi put }e upravljati vladom koju }e kontrolisati kralj, kako nala`e ustav. Novi ustav, koji je kralj predlo`io i koji je u julu usvojen na referendumu, predvidio je da kralj odredi {efa vlade unutar stranke koja pobijedi na op}im izborima.

18

OGLASI

srijeda, 30. novembar/studeni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lanova 5, 6. i 7. Pravilnika o radu Agencije za vodno podru~je rijeke Save Sarajevo, a u skladu sa Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za vodno podru~je rijeke Save Sarajevo raspisuje

ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA 1. 2. 3. 4. 5. Stru~ni savjetnik za realizaciju investicionih projekata .......................................................1 izvr{ilac Stru~ni savjetnik za izdavanje vodnih akata .........................................................................1 izvr{ilac Vi{i stru~ni saradnik za izdavanje vodnih akata ...................................................................1 izvr{ilac Referent za uzorkovanje ..........................................................................................................1 izvr{ilac Mla|i stru~ni saradnik.............................................................................................................1 izvr{ilac

OGLAS

Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: za poziciju pod 1, 2, 3. VII stepen — VSS, gra|evinski fakultet, tehni~ki fakultet, tehnolo{ki fakultet ili prirodno-matematski fakultet - smjer hemija i biologija, 5 godina radnog iskustva, polo`en stru~ni ispit, poznavanje rada na ra~unaru, za poziciju pod 4. IV stepen — SSS srednja hemijska {kola ili medicinska {kola — laboratorijski tehni~ar poznavanje rada na ra~unaru za poziciju pod 5. VII stepen — VSS, gra|evinski fakultet, tehni~ki fakultet, tehnolo{ki fakultet ili prirodno-matematski fakultet - smjer hemija i biologija, poznavanje rada na ra~unaru.

-

-

Uz prijavu na oglas kandidati treba da prilo`e ovjerene kopije sljede}e dokumentacije: 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci); 2. Li~na karta ili potvrda o prebivali{tu (ne starija od {est mjeseci); 3. Diploma o zavr{enom fakultetu — srednjoj {koli 4. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za {kolsku spremu za koju postoji program polaganja stru~nog ispita(poz. 1, 2. i 3.) 5. Dokaz o dosada{njem radnom sta`u — potvrda poslodavca 6. Kratka biografija —CV sa adresom i kontakt-telefonom. Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme. Prijavu sa navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Agencije za vodno podru~je rijeke Save Sarajevo Ul. grbavi~ka br. 4/III (sa naznakom „oglas za popunu upra`njenih radnih mjesta“) Sa kandidatima koji ispunjavaju tra`ene uslove obavit }e se usmeni intervju. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 135261 10 Mals Sarajevo, 17. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja "RECA" d.o.o. Sarajevo, ul. Bra}e Begi} 76, zastupano po punomo}niku Deli} Sulji, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge "^o~i}-Komerc" d.o.o. Modri~a, Trg Jovana Ra{kovi}a bb, radi duga od 121,38 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03)

O B J AV L J U J E
- dostavu tu`be na odgovor Dana 15. 4. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 121,38 KM, pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 121,38 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev i to: - na iznos od 103,28 KM po~ev od 21. 11. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 18,10 KM po~ev od 21. 11. 2008. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

SVIJET FINANSIJA

19

Nakon samita u Washingtonu

SAD poma`u Evropi,

BiH

EU

ali ne nov~ano
Ameri~ki porezni obveznici ne}e sudjelovati u pru`anju pomo}i radi prevazilaska krize eura
U borbi protiv du`ni~ke krize SAD i EU `ele vi{e zajedni~ki djelovati. Pobolj{anjem me|usobne saradnje trebalo bi, prije svega, do}i do otvaranja novih radnih mjesta, kao i do podr{ke privrednom rastu, navodi se u zajedni~kom saop}enju ameri~kog predsjednika Baracka Obame i predsjednika Evropske komisije Jose Manuela Barrosa.

Ministri eurozone o spa{avanju eura
Barack Obama: Potrebno zajedni~ko djelovanje

Odlu~nije djelovanje
„Moramo pove}ati na{e napore kako bismo iskoristili potencijale koji do sada nisu bili kori{teni“, navodi se u saop}enju objavljenom nakon samita SAD - EU odr`anog u Washingtonu. Trgovinska razmjena i investicije moraju biti pove}ane, navedeno je u Washingtonu. Obama je jasno nazna~io da SAD stoje na strani Evropljana kada je rije~ o du`ni~koj krizi. „SAD su spremne pomo}i u prevladavanju du`ni~ke krize koja je za ameri~ku ekonomiju ogromna tema“ rekao je Obama. , No, visokorangirani du`nosnik ameri~kog ministarstva vanjskih poslova jasno je nazna~io da ni u kojem slu~aju ne}e biti ponu|ena financijska pomo}. „Pove}anje ameri~kih izdvajanja za Me|unarodni monetarni fond ili druge financijske obaveze prema EU, kako bi se rije{ila kriza, nisu bile na dnevnom redu“, rekao je ameri~ki ambasador za EU William Kennard. SAD su, me|utim, upozorile na to da je potrebnije odlu~nije djelovanje u prevazila`enju krize eura. prevazilaska krize eura. Predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso izrazio je nakon samita optimizam da }e Evropa prona}i put za izlazak iz du`ni~ke krize. „@elim sa sigurno{}u re}i predsjedniku Obami i Amerikancima: Evropa prolazi kroz te{ka vremena, da! Ali mi smo odlu~ni u tome da prevazi|emo sada{nje probleme“ re, kao je Barroso. Na sa mi tu u Was hin gto nu u~es tvo va li su i pred sje dnik Evropskog vije}a Herman van Rom puy, po vje re ni ca EU za vanjsku politiku Catherine Ashton, te ameri~ka ministrica vanjskih poslova Hillary Clinton i ministar financija Timothy Geithner.

Optimizam
„Borba protiv du`ni~ke krize zahtijeva politi~ku volju, kao i financijski potrebne zahtjevne resurse,“ rekao je glasnogovornik ameri~ke vlade Jay Carney tokom odr`avanja samita EU SAD u Washingtonu. On je tako|er ponovio da ameri~ki porezni obveznici ne}e sudjelovati u pru`anju pomo}i u cilju

Me|unarodna kreditna rejting-agencija Moody's objavila je da razmatra sni`avanje rejtinga rizi~nijih dugova 87 evropskih banaka. Na reviziju zbog mogu}eg sni`avanja stavljeni su svi subordinirani, mla|i subordinirani i Tier 3 dugovi banaka u 15 evropskih zemalja, i to [paniji, Italiji, Austriji, Francuskoj, Nizozemskoj, Norve{koj [vedskoj, Belgiji, Finskoj, Luksemburgu, Portugalu, Sloveniji, Kipru, [vicarskoj i Poljskoj. Jedina dobra vijest u prili~no sumornoj pri~i je da se ne radi o pravom kreditnom rejtingu banaka, ve} o ni`em nivou dugova, koji se i tako smatraju rizi~nijima jer se u slu~aju bankrota njihovi

Revizija rejtinga 87evropskih banaka
U opasnosti i Erste & Steiermärkische banka

Ministri finansija eurozone sas ta li su se ju~er u Bruxellesu u naporima da na|u na~ine za spa{avanje tog 17-~lanog monetarnog bloka i za za{titu Evrope, SAD-a, Azije i ostatka svijeta od finansijskog cunamija koji bi proistekao iz du`ni~ke krize. Glavna ta~ka dnevnog reda sastanka ministara finansija eurozone je iznala`enje na~ina za integriranje raznolikih zemalja eurozone od sna`ne Njema~ke do maju{ne Malte - i taj zadatak ministri moraju obaviti brzo, bez odga|anja koje bi uzrokovale demokratske pojedinosti, kao {to su referendumi koji oduzimaju vrijeme. Ministri }e razgovarati o takozvanim euro obveznicama koje bi zajedni~ki izdavalo svih 17 ~lanica tog monetarnog bloka, kojima bi, po principu svi za jednog, jedan za sve, sve ~la ni ce me|usobno garantirale dugove. Trenutno svaka ~lanica emitira vlastite obveznice i svaka mora da pla}a razli~ite

tro{kove pozajmljivanja. Tri manje ~lanice EU Gr~ka, Portugal i Irska - opstaju samo zahvaljuju}i pomo}i za spa{avanje jer su ve} istisnute sa me|unarodnih tr`i{ta obveznica. Dvije velike zemlje eurozone, optere}ene dugovima - Italija i [panija - sve su bli`e tome da tako|er ostanu van tr`i{ta obveznica, ali su njihove ekonomije suvi{e velike da bi ih EU mogla spasiti, javio je Radio Slobodna Evropa. Njema~ki zvani~nici, prema pisanju {tampe, predla`u da {est ~lanica eurozone s vrhunskim kreditnim rejtingom AAA zajedni~ki izdaju obveznice, ali je taj prijedlog, koji je Njema~ka demantirala, nai{ao na protivljenje Evropske komisije, izvr{nog tijela EU. "Ukoliko Evropa slabi ili ima te{ko}e, tada je za nas znatno te`e da ovdje otvaramo nova radna mjesta", ukazao je predsjednik SAD-a Barack Obama prilikom susreta sa zvani~nicima EU u Washingtonu.

Danski prioriteti
Danska, koja od 1. januara preuzima rotiraju}e predsjedni{tvo Evropske unije, me|u glavne prioritete je uvrstila rje{avanje du`ni~ke krize te }e nastojati izbje}i podjele izme|u 17 ~lanica eurozone i ostalih deset zemalja ~lanica EU, izjavio je u Bruxellesu danski ambasador pri EU Jeppe TranholmMikkelsen. Rje{avanje finansijske i ekonomske krize bit }e prioritet, a na drugom mjestu je poticanje privrednog rasta, uz po{tivanje ekolo{kih standarda. Jedan od prioriteta bit }e i dogovor oko novog vi{egodi{njeg bud`etskog okvira za razdoblje 2014-2020. Ambasador Tranholm-Mikkelsen izrazio je o~ekivanje da }e dogovor o tome biti donesen do kraja sljede}e godine. ^etvrti prioritet je u podru~ju unutarnjih poslova, pitanja u vezi sa [engenskim sporazumom i pitanja azila. "Tu stalno imamo krizu niskog intenziteta, i da nije krize oko eura, to bi sigurno bilo me|u prvim prioritetima", rekao je danski ambasador. Peti prioritet bit }e vanjski odnosi, {to je, pak, od stupanja Lisabonskog ugovora na snagu, u najve}em dijelu u nadle`nosti visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton. Za vrijeme danskog predsjedanja odr`at }e se tri samita EU - u martu, maju i krajem juna.

vlasnici namiruju tek nakon {to se namire povjerioci prvog reda. Najnovija Moody'sova najava sigurno }e namr{titi mnoge bankare u regiji, budu}i da su me|u 17 italijanskih banaka ~iji su rejtinzi u opasnosti i UniCredit i Intesa Sanpaolo. Osim toga, u opasnosti su i rejtinzi Erste & Steiermärkische banka i Raiffeisenbank Austrije - austrij-

ski Erste Group i Raiffeisen Bank International, a na Moody'sovoj listi na{ao se i francuski Société Générale. Dvije slovenske banke kojima prijeti rezanje rejtinga rizi~nijih dugova su Nova ljubljanska banka i Nova kreditna banka Maribor, a najvi{e banaka kojima bi rejtinzi mogli biti srezani, ~ak 21, posluje u [paniji.

Volvo zapo{ljava 10.000 radnika
[vedski Volvo, koji se nalazi u vlasni{tvu kineske kompanije Geely, zaposlit }e 10.000 radnika u narednim godinama, uglavnom u Kini. To je najavio iz vr{ni di re ktor fir me Vol vo automobili Stefan Jacoby. - Pove}at }emo broj zaposle nih na 33.000-35.000 do 2020. godine, kazao je Jacoby, navode}i da kompanija sada za po{ lja va 24.000 ra dni ka u svijetu - oko 16.000 u [vedskoj, 5.000 u Belgiji i 1.000 u Kini, kao i oko 2.000 u drugim zemljama. Naglasio je da je cilj Volva da proda 800.000 vozila godi{nje do 2020. godine, od ~ega ~etvrtinu u Kini, najve}em tr`i{tu automobila na svijetu.

20

BIZNIS I EKONOMIJA
Tr`i{te naftnih derivata

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Sve~anost u Preventu BiH

Dizel skuplji,
benzini jeftiniji
U RS-u nema promjene cijena do naredne sedmice
Plan je da se u ovoj godini proizvede 1,2 miliona presvlaka Foto: S. OMERBA[I]

Proizvedena milionita

garnitura presvlaka
U Preventovom pogonu u Goru{i kod Visokog ju~er je sve~ano obilje`ena proizvodnja milionite garniture autopresvlaka u ovoj godini. Direktor Preventa BiH Almir Jazvin kazao je kako se proizvodnja milionite garniture presvlaka obilje`ava drugu godinu zaredom. “Ponosni smo {to se ovo dogodilo u Goru{i koja je nukleus Preventa u BiH iz kojeg su krenuli svi pogoni u BiH vezani za autopresvlake.“ kazao je Jazvin. , Prema njegovim rije~ima, plan je da se u ovoj godini proizvede 1,2 miliona autopresvlaka, {to je pove}anje za 10 posto u odnosu na pro{lu godinu. “Uposlenici Preventa, njih 4.796, nose sav teret razvoja kompanije u BiH“, kazao je Jazvin te dodao da vjeruje da }e Prevent nastaviti stvarati nova radna mjesta u na{oj zemlji. Nerma Vili}, koja u Preventu radi ve} 12 godina, ovom prilikom je kazala da iza ovog uspjeha stoji dobra ekipa odgovornih i uspje{nih ljudi, koji znaju cijeniti svoj posao. J. Sa.

Cijene nafte sko~ile su ju~er na svjetskim tr`i{tima nakon talijanske aukcije dr`avnih obveznica, te je barel sirove nafte na tr`i{tu u Londonu poskupio 1,29 dolara na 110,29 dolara. Na ameri~kom tr`i{tu bio je u plusu 81 cent, te se njime trgovalo po 99,02 dolara.

Trend poskupljenja
BiH u jednom pogledu prati trend poskupljenja. Naime, od danas }e se na ve}ini benzinskih pumpi u FBiH benzin prodavati po ni`im, a dizeli po vi{im cijenama, dok }e u RS-u cijene ostati nepromijenjene. „Dobili smo zahtjeve za promjenu cijene goriva, i to neke za pojeftinjenje, druge za poskupljenje. Tako }e se od danas na pumpama u FBiH eurodizel prodavati po cijeni od 2,40, odnosno 2,45 KM, u zavisnosti od pumpe do pumpe, odnosno da li je njegova cijena po litri bila 2,35 ili 2,40 KM. S druge strane, BMB 95

Cijene korigovane za pet feninga

pojeftinio je sa 2,25 KM na 2,20 KM“, rekli su nam u Sektoru za ci je ne Mi nis tar stva trgo vi ne FBiH.

Razlozi
Oni su tako|er dodali da je o~ito da se prati situacija u Hrvatskoj u kojoj se od ju~er tako|er benzini prodaju po ni`im, a dizeli po vi{im cijenama nego prethodnih dana. U Hrvatskoj su naveli da su ci-

CBBiH ima odgovor
Centralna banka BiH ima razra|en sistem, odnosno odgovor na eventualnu promjenu monetarne politike Evropske centralne banke i sigurno }e zadr`ati sada{nji monetarni re`im, vezuju}i doma}u za naj~vr{}u valutu koja se mo`e pojaviti u nekim mogu}im monetarnim odnosima, rekao je ~lan Upravnog odbora Centralne banke BiH Milenko Kraji{nik. Viceguverner Centralne banke BiH Radomir Bo`i} smatra da je interes klju~nih igra~a u eurozoni da euro opstane. On ka`e da ni{ta ne mo`e propasti preko no}i i podsje}a da je inicijalno u BiH konvertibilnamarkabilavezana za njema~ku marku, a kad je zamijenjena eurom, onda je u pitanju bila tehni~ka operacija na koji na~in }e biti denominovan iznos u euro, prenosi Srna. “Na{a o~ekivanja su da se u tom slu~aju i devizne rezerve Centralne banke BiH i pojedina~ni {tedni ulozi jednostavno denominuju u tu neku, eventualno, novu valutu“ istakao je Bo`i} i dodao da , ne vjeruje u takav scenario. Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH, tako|er smatra da ne}e do}i do kraha eura polovinom januara, kao {to govore odre|ene prognoze. Radmanovi}, Kraji{nik i Bo`i} su ovo izjavilinovinarimanakonobilaska gradili{ta objekta Centralne banke BiH u BanjojLuci. Izgradnja objekta ide planiranom dinamikom i o~ekuje se da do polovine 2013. godineobjekatbudezavr{en.

jene promijenjene u skladu s kretanjima cijena derivata, dok u FBiH niko ne navodi razloge promjene cijene goriva. Za razliku od FBiH u RS-u nema promjene cijena i kako nam je rekao Vojin Mitrovi}, predsjednik Udru`enja vlasnika benzinskih pumpi u RS-u, u ovom entitetu do naredne sedmice sigurno ne}e do}i do promjene cijene goriva.
A. Pe.

Parlamentarci posjetili Brovis

slu{ati privrednike
Predstavnici Kluba Bo{njaka Doma naroda Parlamenta FBiH posjetili su ju~er kompaniju Brovis iz Visokog koja posluje u okviru Akova group. Predsjednik Kluba Amir Zuki} je pojasnio da Klub Bo{njaka planira obilazak svih kantona, kako bi razgovarali sa zakonodavnim i izvr{nim vlastima, te na~elnicima i privrednicima jer `ele na licu mjesta ste}i uvid u ekonomsku situaciju. “BiH ima prirodne potencijale i sposobne ljude, a vlast je ta koja treba da im obezbijedi {ansu za prodor na doma}e i strano tr`i{te. Vidimo da je veliki vanjskotrgovinski debalans i moramo poja~ati doma}u proizvodnju, to je jedini na~in da iz ove ekonomskesituacije iza|emo kao pobjednici“ rekao , je Zuki}. On je dodao kako }e zakonodavna vlast ubudu}e vi{e slu{ati glas

Vlast }e

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 233 - 30. 11. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Doma}a proizvodnja je put za izlazak iz krize

Foto: S. OMERBA[I]

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.463351 1.422279 26.009071 0.076364 0.262305 0.631209 1.879156 0.565032 0.248543 0.211611 1.588455 0.790111 2.285410 1.462913 0.046662 1.878851

1.955830 1.467019 1.425844 26.074257 0.076555 0.262962 0.632791 1.883866 0.566448 0.249166 0.212141 1.592436 0.792091 2.291138 1.466579 0.046779 1.883560 USD BAM

1.955830 1.470687 1.429409 26.139443 0.076746 0.263619 0.634373 1.888576 0.567864 0.249789 0.212671 1.596417 0.794071 2.296866 1.470245 0.046896 1.888269 1.55402 2.277056

ljudi koji su se dokazali svojim rezultatima u privredi, njihovi savjeti i sugestije su uvijek dobrodo{li. Direktor Brovisa Refik Kurga{ je kazao da privrednici najbolje znaju {ta mu~i privredu, {ta se mo`e pobolj{ati i gdje su problemi, a privrednici ih imajumnogo. On je do-

daokako je jedan od takvihproblema zakon o sto~arstvu, koji je bio u proceduri, gdje pojam zdravstva ne postoji, uvodi se poljoprivredni inspektor smjera sto~arstvo koji o zdravstvu `ivotinja ne mo`e govoriti.
J. Sa.

RS: Potro{a~ka korpa 1.800 KM
Sindikalna potro{a~ka korpa za ~etvero~lanu porodicu u RepubliciSrpskoj u oktobru ove godineko{tala je 1.807,13 KM i prosje~na ispla}ena neto plata u ovom mjesecu od 802 KM pokrivala je sa svega 44,38 posto. Oktobarska sindikalna potro{a~ka korpa u odnosu na septembarskubila je skuplja za 57,10 KM ili za 3,3 posto, {to pokazuje da je `ivotni standard gra|ana Srpske u opadanju zbog stalnih poskupljenja, saop{teno je iz Saveza sindikata RS-a. Tokom oktobra najvi{e su u Srpskoj pove}ani tro{kovi stanovanja, vode, elektri~ne energije i cijena drvnih energenata za 11,1 posto, zatim odje}a i obu}a za 0,5 posto, te prevoza, duhana i alkoholnih pi}a za 0,3 posto. Porodice u RS-u su i ovog oktobra najvi{enovcatro{ile za prehranu – 656,61 KM ili 36,33 posto, za stanovanje i komunalneusluge 544, 98 KM ili 30,71 posto, a najmanje za obrazovanje i kulturu – 79,13 KM ili 4,38 postosindikalnepotro{a~kekorpe.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 28. 11. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 28. 11. 2011 =

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.
1.527,53 885,00
Dioni~ko dru{tvo

BIZNIS/BERZE
973,53 891,76
ERS10 SASX-30

21

BIFX

793,54 1.860,64
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10

Uspjeh brezanskih komorata

BIRS

FIRS

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 29. novembar/studeni 2011.
Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Prevent invest dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija M FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar RMU Banovici dd Banovici Rudnik @eljezne rude d.d. Vare{ Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj 17,68 52,00 21,25 42,41 30,00 0,29 19,61 0,02 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 -0,04 17,70 52,00 21,25 42,41 30,00 0,29 20,01 17,50 52,00 21,25 42,41 30,00 0,29 18,47 734 591 180 40 1.000 6.500 501 12.984,00 30.732,00 3.825,00 1.696,40 30.000,00 1.885,00 9.868,00 4 9 1 1 1 1 4 28,93 98,35 94,91 85,57 77,30 70,51 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,03 -0,02 28,93 98,35 95,00 85,59 77,30 70,51 28,93 98,35 94,90 85,50 77,30 70,51 270 2.100 8.750 7.334 21.440 7.384 78,11 2.065,35 8.307,87 6.275,52 16.573,12 5.206,46 1 1 3 2 2 1 3,65 4,00 4,95 0,03 -0,05 0,00 3,65 4,00 4,95 3,60 4,00 4,95 31.492 5.200 5.000 114.942,95 20.800,00 24.750,00 6 4 1 8,10 -0,04 8,20 8,00 180 1.458,80 5

Sve~anost u RMU Breza

Foto: M. TUNOVI]

Ispunili godi{nji plan
Uz najavljeno investiranje Elektroprivrede u ovaj rudnik, proizvodnja u 2013. i 2014. godini bi}e ve}a za 100.000 tona
Brezanski rudari uspjeli su, 38 dana prije isteka roka, ispuniti godi{nji plan proizvodnje od 420.000 tona uglja. Tim povodom ju~er je uprli~ena sve~ana sjednica uprave ovog dru{tva, na kojoj je prezentiran trogodi{nji plan poslovanja ovog ugljenokopa. Predstavnici Elektroprivrede BiH i RMU Breza polo`ili su cvi je}e i oda li po~ast poginulim rudarima na spomen-obilje`ju postavljenom u krugu preduze}a, te se obratili komoratima ~estitaju}i im ostvareni uspjeh. je pove}anje proizvodnje na 450.000 tona uglja, {to daje osnovu za razvoj rudnika i humanizaciju rada“ , kazao je generalni direktor RMU Breza Suad ]osi} dodav{i da }e uz najavljeno investiranje Elektroprivrede u ovaj rudnik, proizvodnja u 2013. i 2014. godini biti ve}a za 100.000 tona. ti, kao i humanizaciji rada. Izvr{ni direktor za proizvodnju EPBiH Senad Sarajli} je dodao kako o~ekuje da }e se sve {to se proizvede u ovom bazenu mo}i plasirati u Termoelektrani Ka kanj. Re kon stru kci ja bloka 6 u TE Kakanj, kako ka`e, zavr{ava za mjesec i „ima}emo otvoreno tr`i{te za ugalj“. Mirko Trifunovi}, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona, ~estitao je rudarima na jo{ jednoj radnoj pobjedi koja ulijeva snagu i novu svijetlost u sivoj bh. svakodnevnici, te za`elio rudarima ve}e pla}e.
M. DAJI]

Banjalu~ka berza Kursna lista za 29. novembar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Bira~ a.d Zvornik Krajinapetrol a.d. Banja Luka Nova banka a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka @eljeznice RS a.d. Doboj BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,49 4,12 9,45 3,96 0,05 5 5,54 3,9 4,23 5,94 0,29 -0,48 1,61 0 0 -8,09 10,8 -2,5 -6 -0,83 3,49 4,14 9,57 3,96 0,05 5 5,6 3,9 4,5 6 3,48 4,1 9,4 3,96 0,05 5 5,4 3,9 4,1 5,8 1.000 3.625 3.155 20 6.013 35 406 20 60 809 3.489,02 14.927,50 29.828,90 79,20 300,65 175,00 2.250,64 78,00 254,00 4.804,91 0,028 1 0,8(A) 0,17 0,221 0,25 1,58 0,51 0,038 0 0 0 -0,58 0 0 0,64 0 15,15 0,028 1 0,8 0,17 0,221 0,25 1,6 0,51 0,038 0,028 1 0,8 0,17 0,221 0,25 1,56 0,51 0,038 2.000 500 25.000 50.000 405 50.000 127.129 48 10.000 56,00 500,00 20.000,00 8.500,00 89,50 12.500,00 201.337,67 24,48 380,00

Tr`i{te
Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH istakao je da su donesene odluke na nivou Koncerna o ulaganju u RMU Breza u iznosu od oko 32 miliona KM u opremu, prije svega u {iroko ~elo, {to }e sigurno doprinijeti boljoj produktivnos-

Plan
„Za 2012. godinu imamo ambiciozan plan, a to

SASE: Rudstroj na vanberzanskom tr`i{tu
Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 342.659,30 KM (291.448,58 KM redovne berzanske trgovine i 51.210,72 KM prijavljenog vanberzanskog prometa). U 48 transakcija ukupno je prometovano 114.800 vrijednosnih papira. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama Fabrike duhana Sarajevo u iznosu od 30.732,00 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu i na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo zaklju~enih transakcija. Na vanberzanskom tr`i{tu obavljena je jedna transakcija Rudstroja d.d. Kakanj i prometovane su 16.104 dionice u vrijednosti od 51.210,72 KM.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Autoprevoz a.d. Gradi{ka Farmland a.d. Nova Topola Mljekara a.d. Banja Luka O~na optika a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Sarajevo gas a.d. Isto~no Sarajevo Republika Srpska - stara devizna {tednja 1 Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - trezorski zapisi 3 0,4 0,1 0,36 4,99 0,08 0,8(A) 96,5 90,5 39,05 38 38,99 38,41 38,09 97,35 -0,25 -75 0 66,33 -11,11 0 1,26 0 -2,38 -1,14 0,05 -0,23 -0,08 0,4 0,1 0,36 4,99 0,08 0,8 96,5 90,5 40 38 39,04 38,5 38,5 97,35 0,4 0,1 0,36 4,99 0,08 0,8 96,5 90,5 39 38 38,6 38,01 37,99 97,35 1.698 2.000 1.525 20.000 1.100 500 52.938 13.773 99.846 5.200 44.695 32.666 134.099 1.570 679,20 200,00 549,00 99.800,00 88,00 400,00 15.325,55 9.971,65 38.988,33 1.976,00 17.427,57 12.545,42 51.074,28 15.283.950,00

m:stipendije - druga generacija studenata
U duhu dru{tvene odgovornosti, kompanija m:tel i ove godine nastavlja sa ulaganjem u znanje. Pro{logodi{njim projektom „Stipendije za budu}nost“, m:tel je zapo~eo podr{ku najboljim studentima elektrotehnike u BiH, koja se nastavlja i ove godine. Druga generacija m:stipendista, najboljih studenata elektrotehnike i ra~unarstva, ima}e priliku da se pridru`i pro{logodi{njim stipendistima i da dobije mjese~nu stipendiju u iznosu od 400 KM za apsolvente, te 300 KM za studente zavr{nih godina, i to do zavr{etka studijskog obrazovanja prvog ciklusa studija. Na konkurs za drugu generaciju m:stipendista mogu da se prijave apsolventi i studenti zavr{nih godina prvog ciklusa studija sa sljede}ih fakulteta u BiH: - Elektrotehni~kog fakulteta Banja Luka, - Elektrotehni~kog fakulteta Isto~no Sarajevo, - Elektrotehni~kog fakulteta Sarajevo, - Fakulteta elektrotehnike Tuzla, - Fakulteta strojarstva i ra~unarstva Mostar. Uslov je da su redovni studenti sa prosjekom ocjena iznad 8,00, da nisu stariji od 26 godina i da nisu obnovili nijednu godinu studija. Potrebno je da su upisali studijski program iz nau~nih oblasti navedenih u konkursu, a posebne bodove donose u~estvovanje i uspjesi postignuti na doma}im i me|unarodnim takmi~enjima, studentskim, stru~nim i nau~nim projektima, kao i objavljeni radovi, inovacije, patenti, ili nagrade u nauci, sportu i umjetnosti. Studenti treba da su dr`avljani BiH, sa mjestom prebivali{ta u BiH. Osim stipendije, odabrani studenti }e kao i njihove kolege od pro{le godine, imati i mentore - stru~njake iz kompanije m:tel koji }e u~estvovati i pomagati im u izboru teme za diplomski rad, kao i u izradi diplomskog rada. Tako|e, kompanija m:tel }e studentima omogu}iti i praksu od mjesec dana nakon odslu{ane zavr{ne godine prvog ciklusa studija. Pozivamo studente da se informi{u o uslovima konkursa i prijavi na www.mtel.ba ili na 066-10-10-10. Rok za podno{enje prijava je 25. decembar 2011. godine. M. O.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

110,41 3,60

$ 1,29 %

1.719,50 32,16

$ 0,29 %

655,50 600,00

$ 0,46 %

PLIN
$ 2,30 %

SREBRO
$ 0,24 %

KUKURUZ
$ 0,25 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Pao zakon o unutra{njim poslovima
Nastavak sjednicel Skup{tine Kantona Sarajevol
Prijetnje Suljagi}u zbog vjeronauke i reakcije Konakovi}a • Nema stava Venecijanskel komisije o Nacrtu zakona o unutra{njim poslovima • Bez podr{ke policijskih slu`benikal
Ni ju~era{nji nastavak sjednice Skup{tine Kantona Sarajevo nije pro{ao bez povi{enih tonova i `estoke rasprave me|u zastupnicima. Prva je po~ela ili, bolje re~eno, nastavljena od pro{le sedmice izme|u Elmedina Konakovi}a, predsjednika Kluba SDA, i ministra nauke i obrazovanja KS-a Emira Suljagi}a. Naime, Konakovi} je na po~etku kazao kako osu|uje sve napade i prijete}e poruke upu}ene ministru Suljagi}u u prethodnom periodu. - Na{ stav je da se dignitet svakog zastupnika, ali i ~lana Vlade mora za{titi. Tako i osu|ujem i tra`im od ministra unutra{njih poslova, te policijskog komesara da pokrenu aktivnosti i utvrde identitet osobe ili osoba koje su poslale prijete}e i uvredljive poruke ministru Suljagi}u. Ali, s druge strane, tra`im i od ministra obja{njenje zbog izjava datih pojedinim medijima u kojima govori kako su ovdje pojedinci svoje politi~ke karijere gradili na kostima Srebrenice. To je ne{to najuvredljivije i najgrublje {to sam ~uo od kada sjedim u ovoj klupi. Svaka izjava mora biti potkrijepljena argumentima i dokazima, a ova je izre~ena na osnovu dva anonimna maila, istakao je Konakovi}.

\ozo i ]osi}: Bez podr{ke izmjenama zakona

Foto: D. ]UMUROVI]

Budimli}: Depolitizacija policije

Ministar stambene politike KS-a ^edomir Luki} kazao je ju~er za Oslobo|enje kako su situacije u kojima se prijeti ~lanovima Vlade, poput mailova koje je dobio Emir Suljagi}, sve ~e{}e. - To je u~estalo, naro~ito kada je rije~ o elektronskoj po{ti. I ja sam dobio takvih mailova, a u posljednjem mi je sugra|anin Fed`ad For to na pi sao da }e me tu`iti jer provodim zakon koji je na snazi. Nazvao me mafija{ko-teroristi~kim ministrom, jer je u objektu u kojem stanujem uveden prinudni upravitelj. Poku{ao sam mu objasniti da zakon ne tretira samo zajedni~ke prostorije ve} dijelove zgrade, predlo`io da sada u javnoj raspravi iznese svoje primjedbe da ih ugradimo u novi akt, ali bez uspjeha, istakao je Luki}.

Tu`ba Luki}u

Prijete}i mailovi
Ministar Suljagi} je kazao kako prijete}e poruke prima jo{ od maja kada je prvi put pokrenuto pitanje vjeronauke u {kolama. - Prvi prijete}i mail dobio sam kada je otvorena rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju na pro{loj sjednici. U mailovima koje sam dobio, izme|u ostalog, stoji da je Srebrenica najve}a pravda koja se dogodila, psovke i drugi uvredljivi sadr`aji. Jesam rekao ono {to sam rekao, a kontekst za ove mailove je stvoren ovdje. Ako sam ikoga li~no uvrijedio, meni je `ao, ali ja moram da za{titim ono malo ~lanova porodice koje imam. Skup{tina ni{ta nije u~inila da me za{titi nakon vi{emjese~nih prijetnji koje primam. Jesam sklon te{kim rije~ima koje su me ko{tale i koje }e me i dalje ko{tati, ali ono {to sam rekao je bila ljudska reakcija, naglasio je Suljagi}. Najve}a rasprava, kao {to je bilo i o~ekivano, vo|ena je oko

nacrta zakona o unutra{njim poslovima Kantona Sarajevo. Ministar unutra{njih poslova Muhamed Budimli} ponovio je da novi zakon, izme|u ostalog, predvi|a depolitizaciju policije, te da su me di ji pret ho dnih da na, ve}inom, pogre{no tuma~ili ono {to izmjene ovog akta podrazumijevaju. Zastupnici su imali niz pitanja, ali i primjedbi na ponu|eni nacrt. Tako, prema rije~ima Konakovi}a, ovaj zakon pokazuje da je u njemu niz nerazja{njenih stvari, a da se to, prije svega odnosi na zakon koji je donio visoki predstavnik 2002. godine.

Predsjednik Sindikata policije KS-a Ned`ib \ozo, koji je prisustvovao sjednici Skup{tine zajedno sa policijskim komesarom Vahidom ]osi}em, kazao je kako resorni ministar od gra|ana tra`i da dojavljuju i situacije koje se ne mogu okarakterisati kao krivi~na djela, ~ime pokazuje da MUP ne radi dobro. - Namjera je bila da se ovaj zakon usvoji u roku od 48 sati, ali smo dopisima uspjeli uticati na to da se on vrati, makar ovako u formi nacrta, jer smo potpuno izba~eni iz izrade, a akt se ti~e upravo statusa 1.200 policajaca i njihovog socijalno-pravnog statusa, napomenuo je \ozo, te dodao da je na protivljenje usvajanju zakona o unutra{njim poslovima dovoljno uticala ~injenica da ministar stavlja sebe iznad zakona, odre|uju}i visinu plata i naknada policajcima. neko vrijeme. SDA je u dva mandata imala ministra unutra{njih poslova i susretali su se s istim odnosom i na~inom rada policije u KS-u za koju mislim da dobro i odgovorno obavlja svoj posao. Na~in odabira komesara je bio re gu li san kroz ne za vi sni odbor. Ima tu i manjkavosti, me|utim, su{tinski, ovakav zakon u BiH, kako je ona organizovana, ne mo`e ba{ biti kao {to je u Hrvatskoj i Srbiji jer je tamo druga~ija politi~ka scena koja uti~e i na rad policije. Tako su svi napori koje je SDA do sada ulagala, da se depolitizira policija, krunisani u tome da politi~ke stranke nemaju upliva u ono {to policija radi. To su bila bolja rje{enja. U dijelu u kojem komesar odgovara politi~ki izabranim du`nosnicima malo lo{ije se rje{ava to pitanje, istakao je Konakovi}.

\ozo: Ministar iznad zakona

Bolja rje{enja
- Skup{tina KS-a nikada nije potvrdila taj zakon, a bila je u obavezi jer je visoki predstavnik vrhovni pravni autoritet, tako da nam to stvara pravne manjkavosti i probleme kod dono{enja novog zakona. Jo{ nismo dobili stav Venecijanske komisije i to }e biti stvari koje }e odrediti sudbinu zakona i on }e morati sa~ekati jo{

Potivrje~ne odredbe
Policijski komesar KS-a Vahid ]osi} kazao je kako se policija treba baviti policijskim poslom, a politi~ari politikom. - U ovom zakonu imamo izravan uti caj po li ti ke i on ni je sa~injen u saradnji sa policijskim slu`benicima i Sindikatom. Zbog toga, ovaj nacrt nema podr{ku najve}eg dijela policijskih slu`benika. Brojne odredbe ovog zakona su me|usobno protivrje~ne, pojasnio je ]osi}. Na kraju vi{esatne rasprave, nacrt zakona o unutra{njim poslovima nije usvojen, jer su za njega glasali zastupnici iz SDP-a i Na{e stranke, te Damir ^ard`i} (NSRB), dok su Nermin Pe}anac (SDU) i zastupnici SBiH bili protiv. ^lanovi SDA u Skup{tini tokom glasanja su bili suzdr`ani.
S. HUREMOVI] - J. MILANOVI]

Biv{i ministar MUP-a i poslanik SDU Nermin Pe}anac istakao je kako je Zakon o unutra{njim poslovima zreo za izmjene, ali... - Ne na na~in da se to radi zbog sukoba dva ~ovjeka, ministra i komesara, ve} da se posao nezavisnog odbora prebaci na Skup{tinu. Mo`ete re}i da je i ona politi~ko tijelo, ali je najve}i zakonodavni organ u KS-u. Ovim ne}emo dobiti depolitizaciju policije, ve} }e se komesaru oduzeti ovlasti, nakon ~ega se bezbjednost ne}e podi}i na vi{i nivo, a svi vidimo kakva je i sada, dodao je Pe}anac.
Nova polemika Suljagi}a i Konakovi}a

Sukob dva ~ovjeka

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

Abid Jusi}, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a

276-982

Sada se svi bavimo

komunalijama
Ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a Abid Jusi} za Oslobo|enje ka`e kako nema naznaka o tome kada bi Vlada ponovo mogla raspravljati o cijenama komunalnih usluga, ~ije je poskupljenje nedavno povu~eno.

Nema najava o raspravi cijena komunalnih usluga, a to }e do}i na red kada neko zavrne ventile u januaru ili februaru Oni koji broje godine direktorima preduze}a, neka se pozabave brojem izostanaka djece u {kolama

Ministar Jusi} osvrnuo se i na ~injenicu da Kanton malo napora ula`e za otkup zemlje u vodoza{titnoj zoni Sarajeva, gdje je vlasnicima parcela onemogu}eno da obnove prijeratna prebivali{ta. - Planirano je i da se u cijenu vode ura~una mali iznos predvi|en za otkup te zemlje. Malo je u~injeno izdvajanjem novca od legalizacije objekata u KS-u, ali smatram da se tim ljudima treba omogu}iti da prodaju svoju zemlju, ka`e Jusi}. smatra da }e Vlada do}i u situaciju kada }e imati novca za sanaciju mre`e vodovoda, ali da tada vremena ne}e biti.

Otkup zemlje u vodozoni

VA@NIJI TELEFONI

Srce Kantona
- To {to se sada svi bavimo komunalijama, znak je da smo u najte`oj situaciji. Ovo vam je sli~no tome kada su svi pred utakmice bara`a bili selektor na{eg nogometnog tima. Analize cijena usluga odlaganja otpada, centralnog grijanja, vode, obavili su potpuno neovisni stru~njaci Ekonomskog fakulteta, Skup{tina KS-a je usvojila deset zaklju~aka, Vlada formirala stru~no tijelo, preporuke dala i Evropska banka za obnovu i razvoj. Svi oni su pokazali da je ekonomska cijena vode ve}a za 103,5 posto, kako bi preduze}e moglo pokriti teku}e obaveze. Vozila, cijevi, pumpne stanice, vi{e od 70 posto toga je otpisano, ne{to je amortizovano i stotinu posto. Sada kada je do{lo do kraja, tra`i se rje{enje da se ono

Gubici na mre`i
- Imamo blizu 70 posto gubitaka vode na mre`i, nema dovoljno kapaciteta da se rezervoari napune. Sa druge strane, korisnici centralnog grijanja su u povla{tenom po lo`aju u odno su na gra|ane koji koriste usluge Sarajevogasa. Bavi}emo se time kada neko zavrne ventile zbog pove}anog duga, u januaru ili februaru kada su tran{e za KJKP Toplane i najve}e, nagla{ava Jusi}. Ministar dodaje i da se kreditnim zadu`enjima, kojima se obnavljaju vodovodna i kanaliza ci ona mre`a sa mo nas to ji odr`ati fun kci ja pre du ze}a, odnosno sprije~iti njegovo propadanje. J. MILANOVI]

Jusi}: Cilj je o~uvati javna preduze}a

ne na|e, isti~e ministar Jusi}. Jusi} ka`e kako ne misli tvrditi da u firmama nema komotnog pona{anja, te da se treba pokrenuti i pitanje u{tede i izmjena kolektivnog ugovora. - Mo`emo pri~ati i o visini plata, preraspodjelama i sektorima koji negdje nisu potrebni. Ali, u tim firmama rade ljudi koje ne treba prepadati pri~ama o otkazima, jer je osnovni cilj da sa~uvamo funkcije preduze}a. Ako neko misli da }e to sve ministar promijeniti, ja nisam sve-

zan za ovu fotelju i nagla{avam da mi je ~ast {to sve ove godine radim sa ljudima iz javnih preduze}a i moja je obaveza da ih sa~uvam od propadanja. Moramo znati prioritete. Komunalna privreda je srce Kantona. Ako stane prevoz, nestane vode, nema ni nastave, ni rada u drugim institucijama. Oni koji se bave time koliko je neki direktor na funkciji, bolje da se posvete tome koliko je djece izostajalo sa ~asova u {kolama, poru~uje Jusi}. Ministar prostornog ure|enja

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

Danas odluka o kupovini minibusa
I pored napora koje smo u saradnji sa Vladom KS-a i resornim ministarstvom ulo`ili u sanaciji minibuskog parka i pove}anju broja ispravnih vozila u saobra}aju, moramo re}i da taj broj ne}e biti odr`iv du`i period, posebno ako se uzmu u obzir zimska sezona i te`i uslovi eksploatacije, kazali su ju~er u Grasu. Iz ovog preduze}a isti~u da se uzdaju samo u Op}inu Stari Grad i na~el ni ka Ibra hi ma

Gras se uzda u Stari Grad
Had`ibajri}a, koji je izrazio spremnost da kupi deset novih minibusa za potrebe stanovnika ove op}ine. Ukoliko dana{nja odluka Op}inskog vije}a bude pozitivna, mo}i }emo planirati vo`nje u padinskim dijelovima grada, poru~uju iz Grasa. Podsje}amo, Had`ibajri} }e predlo`iti vije}nicima da se dio rente dobijene od zemlji{ta za gradnju gara`a u [ahinagi}a ulici usmjeri za kupovinu kombija. J. M.
i 21.40, Ljubljana 12.20, Minhen 12.30, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22, Zürich / Banja Luka 18.30 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

5 10

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25 i 14.55, Banja Luka / Zürich 12, Ljubljana 12.50, Minhen 13.05, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Istanbul 18

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd 11.25

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Konferencija mladih liderki

Cvije}e na mjestu masakra na Drveniji

Duh Sarajeva
ja~i od granate
Prije 18 godina na Drveniji, u Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a, od granate ispaljene sa agresorskih polo`aja, poginulo je sedam na{ih sugra|ana, dok ih je ~etvero te`e i lak{e ranjeno. Poginuli su: Staka Aksenti}, Zekerijah Daci}, Ibro Plakalo, Sead Plakalo, Igbal Red`i}, D`enan Smaji} i Elvedin Zimi}. Sabka Pori~anin, koja je izgubila uni{titi granatama, niti bilo kojim oru`jem koje su agresori upotrijebili protiv ovih gra|ana. Danas se prisje}amo, oprostiti mo`emo, zaboraviti ne}emo niti smijemo. Nazovimo stvari pravim imenom, nisu oni poginuli, oni su ubijeni, kazao je Osman Smajlovi}, pomo}nik ministra za bora~ka pitanja KS-a.

Obuku pro{lo 180 mladih liderki

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Ve}e samopouzdanje
Rezultati projekta Ko{nica - ja~anje mladih liderki u omladinskim organizacijama predstavljen je na zavr{noj konferenciji koja je ju~er je odr`ana na Ilid`i, u organizaciji udru`enja Kult i BH Expert, uz uru~ivanje certifikata o zavr{enoj obuci. Projekat je finansiran sa 462.770 dolara iz sredstava UN Women (Agencija Ujedinjenih naroda za ravnopravnost spolova i osna`ivanje `ena) i proveden je u protekle dvije godine u 12 op}ina BiH, me|u kojima {est iz KS-a. Ko{nica je `eljela pove}ati emancipaciju i samopouzdanje djevojaka, njihovu svijest o va`nosti aktivnog uklju~ivanja u demokratskom dru{tvu kao javnih li~nosti. U periodu od dvije godine, 180 mladih liderki je obu~avano da prihvate ulogu aktivnih u~esnika u dru{tvenim zbivanjima i doprinesu boljem povezivanju aktera koji se bave gender-pitanjima i pitanjima mladih u BiH. Ovo je samo pola puta, jer ubrzo predstoji formiranje fondacije Ko{nica u kojoj ne}e biti uklju~ene samo djevojke ve} i mladi}i iz lokalnih zajednica. Fondacija }e biti mre`a svih lidera i liderki u zemlji i regionu, a pro{irit }e se na 40 bh. op}ina. - Nije nam bio cilj da od djevojaka napravimo protivnike mu{karcima, ve} da one sutra znaju da imaju jednaka prava u porodici, na tr`i{tu rada, uop{te u javnom i privatnom `ivotu. Ovo je samo jedna ve}a {ansa da se prepoznaju njihovi kapaciteti kako bi bile ravnopravne u procesu dono{enja odluka, istakao je Jasmin Be{i}, direktor Kulta.
Z. T.

Sje}anje na sedmero stradalih sugra|ana

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja postrojenja bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 15 sati STS Deseci, Ogul-pa{e, Hrasno soliter 2, Gra~anica, Dobrinja 45 i 30, Dej~i}i, od 9 do 13 sati Dobrinja 47, od 8 do 15 sati Dobrinja 47 i od 8.30 do 15 sati Bakarevi}a 3. Radi hitnog otklanjanja uo~enih nedostataka na elektroenergetskim postrojenjima, bez struje }e ostati podru~je koje se napaja putem transformatorske stanice Binje`evo 1. Zbog opravke kvarova na mre`i, od 9 do 16 sati do}i }e do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Bolni~ka, [anac, Ispod Budakovi}a, [ukrije Pand`e, Kalemova, Kod`ina, Tepeba{ina, Avde Hume i Hiseta.

oca i brata, sa suzama u o~ima istakla je kako u tom momentu nije bila u BiH i kako je tek nakon mjesec saznala {ta se desilo. Brat je imao 31, a otac 59 godina. - Danas obilje`avamo 18 godina otkako se desio stra{ni zlo~in. Na dana{nji dan su stradali nevini civili. Poruka je da je `ivot ja~i od smrti, duh Sarajeva i njegovih gra|ana se ne mo`e

Senida Karovi}, predsjednica Unije civilnih `rtava rata KS-a, istakla je kako svi moramo u~initi sve da istina i pravda za`ive i niko na svijetu ne smije da negira ono {to se desilo kako u Sarajevu tako i u cijeloj BiH, te da smatra da gra|ani moraju malo vi{e povesti ra~una u obilje`avanju godi{njica masakra.
M. P.

Igre na ledu
Od 3. do 24. decembra 2011. na ledenoj plohi kompleksa Zetra bit }e organizovane Igre na ledu, te se pozivaju svi zainteresovani da se prijave za u~e{}e. Igre na ledu obuhvataju takmi~enja u razli~itim vje{tinama na ledu, u okviru kojeg }e takmi~ari pokazati svoja umije}a u klizanju, a koja uklju~uju spretnost, brzinu i koordinaciju pokreta.

Otvoreno 5 novih radnih mjesta i donirano

2.000 KM Dje~ijem vrti}u „P~elica”
24. 11. 2011. godine otvorena je 41. dm prodavnica u BiH, i to u Ora{ju, na adresi Ulica XIV br. 97. Nova dm prodavnica upo{ljava 5 radnika te je svoja vrata kupcima po prvi put otvorila u ~etvrtak u 12 h. Da su se mnogi stanovnici Ora{ja obradovali prvom dm-u u svom gradu, svjedo~i podatak da je njih preko 1.250 taj dan kupovinu obavilo upravo u novootvorenoj prodavnici. Pored ve} utvr|enog kvaliteta usluge i artikala, kao i povoljnosti cijena, toj ~injenici doprinijele su i brojne aktivnosti koje je dm pripremio za kupce. Pokloni za kupovinu od 30 i 80 KM, kolo sre}e za kupovinu od 20 KM te sedmodnevna nagradna igra u kojoj su nagrade laptop, vikend za dvoje u hotelu Vu~ko na Jahorini te 150 dm poklon-paketa samo su neke od pogodnosti kojima su se dm kupci mogli radovati. Radost otvorenja nove dm prodavnice u Ora{ju upotpunila je i donacija 2.000 KM dje~ijem vrti}u „P~elica“ koji }e novac usmjeriti na obnovu i kupovinu namje{taja kako bi mali{anima sati u vrti}u bili jo{ udobniji. Poklon-~ek

Pravo na u~e{}e imaju svi zainteresovani od 18 do 70 godina, te isti ne smiju biti registrovani ni u jednom profesi onal nom kli za~kom klu bu. Ta kmi~enja }e biti ekipnog tipa, a svaki tim }e brojati 4+(1) ~lana. Finalno takmi~enje uz dodjelu nagrada najboljima biti }e odr`ano 24. decembra. Prijave za u~e{}e u takmi~enju mogu se izvr{iti putem telefona 062 669 565, najkasnije do 2. decembra, odnosno do petka – 16 sati.

Donacija Ambasade Kine Op}oj bolnici

Bez ne~itko napisanih nalaza
donacije od regionalnog menad`era prodavnice u Ora{ju g|e Lejle Andri} u 14 h preuzela je g|a Kristina Dominkovi}, direktorica vrti}a „P~elica“. Informacija vi{e o dm prodavnici u Ora{ju • Upo{ljava 5 radnika te zauzima ne{to manje od 400 m2 prodajnog i skladi{nog prostora • Kupcima nudi {irok asortiman proizvoda razli~itih robnih marki iz podru~ja zdravlja i ljepote, doma}instva, kozmetike, njege beba, kao i mnoge druge proizvode • Radno vrijeme: svakim radnim danom, kao i vikendom, od 8.30 do 21 h. M. O.

Direktor Op}e bolnice ‘’Prim. dr. Abdulah Naka{‘’ Bakir Naka{ uru~io je ju~er zahvalnicu ambasadoru Narodne Republike Kine u BiH Wangu Fuguou, putem koje je iskazao zahvalnost ovoj zemlji na donaciji opreme koja }e se koristiti za automatizaciju identifikacije pacijenata. Rije~ je o kreiranju am bi jen ta ra da u in for ma ti~kom okru`enju bez papira. - To je jo{ jedan znak prijateljstva izme|u naroda dvije zemlje i ujedno znak na{eg po{tovanja prema svim medicinskim radnicima u BiH, kao i suosje}anja s pacijentima, kazao je Fuguo. Naka{ je istakao kako je ideja o podr{ci u razvoju bolni~kog informacionog sis-

tema (BIS), nabavkom specifi~ne opreme nastala kao rezultat dugogodi{njih prijateljskih odnosa ove dvije zemlje. Opremom se smanjuju operativni tro{kovi u vo|enju medicinske dokumentacije i omogu}ava bolja dostupnost, kao i smanjenje gre{aka u radu, nastalih uslijed ne~itko pisanih nalaza. E. G.

Foto: S. GUBELI]

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011. godine

OGLASI

25

26

KULTURA

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Nakon javnog pisma Jasmile @bani}

U Muzeju knji`evnosti i pozori{ne umjetno

Gdje je
problem?
Za{to je bh. redateljica zatra`ila da se bri{e iz ~lanstva Udru`enja filmskih radnika, izgleda da nije mnogima jasno
Ovih dana ponovo je aktuelna pri~a o problemima finansiranja filmova u na{oj zemlji i o radu Fondacije za kinematografiju. Realno, ta pri~a postoji otkako je osnovana Fondacija i na kraju se uvijek svodi na to da li je ili ne neko dobio novac za snimanje svog filma. dateljica nije, naime, ju~er odgovarala na na{e pozive. Istovremeno, Amra Bak{i}^amo, predsjednica Udru`enja koje treba da ispi{e @bani}evu iz svojih redova, smatra da se digla prevelika gu`va i da su ovakve stvari interna stvar Udru`enja: - @ao nam je zbog istupanja na{e koleginice Jasmile @bani} iz UFRBiH-a, ali sigurni smo da }emo zajedno i dalje raditi na razvoju bh. kinematografije i pove}anju bud`eta za produkciju filmova, rekla nam je predsjednica krovne filmske organizacije u BiH.

Izlo`ba posv
Nakon stotinu godina od ro|enja Midhata Begi}a, knji`evnog kriti~ara, esejiste, profesora i akademika, njegova knji`evno-kriti~ka misao nalazi prostor u savremenoj bh. knji`evnosti i kritici
U Muzeju knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH u Sarajevu u toku je (traje do 10. decembra) izlo`ba posve}ena akademiku Midhatu Begi}u, a u povodu sto go di{ nji ce nje go va ro|enja. Auto ri ca vri je dne izlo`be i kataloga je \ana Mustajba{i}, koja u tekstu “Uz stogodi{njicu ro|enja“ isti~e: Midhata Begi}a, knji`evnog kriti~ara, esejiste, profesora i akademika, njegova knji`evno-kriti~ka misao jo{ uvijek nalazi prostor u savremenoj bosanskohercegova~koj knji`evnosti i kritici. Nastajala je i oblikova-

Midhatu B
Nagrada presti`nog imena
“I nakon stotinu godina od ro|enja i decenija djelovanja

Raspisan konkurs
Ono {to je dodatno uzburkalo duhove je pismo Jasmile @bani} Udru`enju filmskih radnika, u kojem tra`i od Upravnog odbora da je izbri{e iz evidencije Udru`enja. “Uz veliko po{tovanje za sve {to su do sada novi Upravni odbor i predsjednica Udru`enja napravili za kinematografiju BiH, ne mogu ostati ~lan udru`enja koje podr`ava odluku da se ove godine ne objavi natje~aj za dodjelu sredstava za igrani film“, napisala je @bani}, mada je Fondacija prije nekoliko dana objavila konkurs, koji se, barem na papiru, doima potpuno legitimnim. @bani} u pismu pominje i “prethodnu Vladu“, koja je “dovela do toga da u BiH ove godine nije snimljen niti jedan igrani film, a posljedice tih odluka }e za budu}nost filmske proizvodnje biti dugotrajne i destruktivne“. Da li se to odnosi i na prethodno rukovodstvo Udru`enja filmskih radnika BiH, ostalo je nejasno. Na{a poznata re-

Stvar Udru`enja
Komentar smo zatra`ili i u Ministarstvu kulture i sporta FBiH, u ~ijoj je nadle`nosti Fondacija za kinematografiju, ali kao institucija vlasti, uputili su nas na procedure koje podrazumijevaju ~ekanje odgovora vi{e nego {to je to logi~no za dnevne novine. Ipak, procedura ispo{tovana - ~eka se odgovor. Sve u svemu, nije do kraja jasno {ta je @bani} `eljela napraviti ovim potezom. Ako postoji problem u radu Fondacije i dodjele sredstava filmskim radnicima, treba ga iznijeti pred javnost. Film je jedna od rijetkih stvari u na{oj dr`avi koje nam idu od ruke, tako da stvaranje konfliktne atmosfere nikome ne ide u prilog.
N. SELIMOVI]

Pred ispitom raskr{}a

“Neprijatelj” u Meeting Pointu

Hromi Daba unosi nemir
Ve~eras }e u sarajevskom kinu Meeting Point biti odr`ana premijera filma „Neprijatelj“, srbijanskog reditelja Dejana Ze~evi}a. Ratna drama sa elementima horora prati grupu vojnika koje kraj agresije zadesi negdje u bosanskim brdima. Svi pomalo psihi~ki uni{te-

ni od rata, oni nailaze na ku}u i zazidan podrum u kojem se krije golemo iznena|enje - ~ovjek za stolom i pepeljarom punom opu{aka. Ime mu je Hromi Daba. Nadalje, film postaje vrsta psiholo{kog trilera koji mijenja sve likove odreda, uz potenciranje vizuelnog dojma. “Neprijatelj“ je koprodukcija Srbije i susjednih dr`ava, i prikazan je na nekoliko festivala, gdje je osvojio i nekoliko nagrada. U ovom, {estom igranom filmu reditelja Nenada Ze~evi}a, u jednoj od uloga se pojavljuje i bh. glumac Dragan Marinkovi}. Film }e se nakon sve~ane premijere, koju organizira Ambasada Republike Srbije u BiH, zadr`ati na repertoaru kina Meeting Point.
Ni. S.

Mustajba{i} isti~e kako je boravak u Francuskoj utjecao na oblikovanje kriti~kog profila mladog stipendiste Begi}a, koji je sate provodio u biblioteci Genoveve na Sorboni, te navodi njegovo svjedo~enje o tom svojevrsnom ispitu raskr{}a: “Kad po ma kakvom podsticaju po~ne knji`evno pisati, ~ovjek se i ne htiju}i na|e na trasama ve} napisanog i srodstvo se uspostavlja po bezbroj veza i saobra`enja. Tada se do`ivljava osje}aj osnove od koje se krenulo u ovom ili onom pravcu. Ta osnova `ivota, razli~ita za svakoga, ista je kao po-

lazi{te i raskrsnica. Ali na izabranom putu opet se ~ovjek na|e pred novim mu~ninama opredjeljenja. Malo pomalo dolazi se do spoznaje da je ~ovjek i svijet sav pred ispitom raskr{}a. Nikakva prethodna ni tu|a trasa ne mo`e nam biti putokaz. Treba sobom iskusiti svoju sudbinu i iscrtati svoj mozaik `ivota. Ali izraziti to isku{enje zna~i zakora~iti u jedan nov svijet, svijet su{tina, tvorevina duha, me|u kojima bude vlastito do`ivljeno, {aroliko kao pariski bulevar, nesistematizirano kao i sam `ivot kojim se `ivjelo”.

1. decembra

Be~ka ve~er u Sarajevu
Uz be~ku muziku i poslastice, predstavnici Grada Be~a pozdravit }e predstavnike Grada i Kantona Sarajevo i zdravstvenih, socijalnih, privrednih, obrazovnih i kulturnih institucija, osobe iz javnog `ivota, te urednike i novinare bh. medija. Kao i svake godine, goste }e poz dra vi ti vi so ko ran gi ra ni predstavnik Grada Be~a, a ovaj put }e to biti Anica Matzka Dojder, zastupnica u be~kom Po kra jin skom par la men tu i gradska vije}nica. Matzka - Dojder je i ~lanica Evropske komisije u Gradskom vije}u i zamjenica predsjedavaju}eg Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, {to su dvije oblasti u kojima je posebno anga`irana kroz svoju poslovnu, akademsku i politi~ku karijeru. Mu zi ka ve} tra di ci onal no sti`e iz Be~a, a trio prof. Franza Bilecka, nakon pro{logodi{nje moderne muzike i mjuzikla, vra}a se be~kim klasicima. Prof. Bileck svoj trio rado naziva i Viennambassadors - ambasadorima Be~a, dobre muzike i pozitivne atmosfere.

Scena iz filma

Dru`enje Be~a i Sarajeva ove }e godine biti prire|eno peti put u sklopu Be~ke ve~eri u Sarajevu. Odr`at }e se u ~etvrtak, 1. decembra, u 20 sati, u hotelu Holiday Inn (cafe Inn). Uprava Grada Be~a inicirala je organizaciju ove ve~eri u svrhu dru`enja predstavnika dva prijateljska grada, a organizator Compress Sarajevo (kontakt-biro Grada Be~a) }e na ovaj na~in obilje`iti kraj jo{ jedne godine koja je pro{la u znaku suradnje i razmjene iskustava i znanja izme|u Be~a i Sarajeva.

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

KULTURA
Na{i umjetnici u svijetu

27

osti Bosne i Hercegovine

ve}ena
la se u plodonosnim godinama Begi}eve univerzitetske karijere izrodiv{i eseje i kriti~ke tekstove, koji su i danas rado ~itani i prou~avani“ te navodi kako , je “prva zbirka eseja Midhata Begi}a pod nazivom Raskr{}a otvorila mogu}nost svom autoru da se istakne na tada{njoj jugoslovenskoj knji`evno-kriti~koj sceni“. Mustajba{i} podsje}a i kako su u ~ast Begi}eva stvarala{tva i povodom pedesete godi{ nji ce od po kre ta nja ~asopisa “Izraz” PEN cen, tar u BiH i ~asopis “Novi Izraz” utemeljili knji`evnu nagradu “Midhat Begi}” za knjigu studijskih eseja ili za pojedina~ni studijski esej u BiH. Pres ti`na na gra da “Midhat Begi}” svojevrsni je hommage koji PEN centar BiH i ~asopis “Novi Izraz” organiziraju svake ~etvrte godine za najbolje napisani bosanskohercegova~ki esej. Godine 2009. prvi dobitnik nagrade bio je Ivan Lovrenovi} za esej Andri}, paradoks o {utnji, objavljen u “Novom Izrazu” 2008. godine, dok je ove godine nagra|en Stevan Tonti} za knjigu eseja Po nalozima poezije, objavljenu 2009. u izdava~koj ku}i Zalihica, navodi \ana Mustajba{i}. der Kulenovi}, Mak Dizdar, Dara Sekuli}, An|elko Vuleti}. Dan Hap{enja Vile Vukas; Tho mas Mann, Be trac htungen eines Unpolitischen, 24.1.1983, 17.4.1983; Nadomak [vicarske. Pisma i putovanja, Praz. Coutant, septembar, 1983; Nije ovo djeco Kne{polje, ovo je polje nevolje!; Podno`ja Monblanca, ljeto, 1983; Zasnova i osno va. Po ku {aj za sni va nja knji`evne estetike na{ega tla i treNulti stepen na stepenicama; Zavi~aju u pohode; Hanka i na{ film; Esnaf, kultura; Sartrove knji`evne ideje; Raskr{}a III i Omladinska pruga. Tu je i dio bogate Begi}eve prepiske - radi se o pismima upu}enim, me|u ostalim, Isaku Samokovliji i Muhsinu Rizvi}u (najve}i broj), kao i onima koji su Begi}u pisali Michel Esserenta, Andre Mazon, Alija Isakovi}, a tu je i razglednica upu}ena Midhatu Begi}u, smje{tenom na O~noj klinici u Ljubljani, kao i pi smo Dra {ka Re|epa upu}eno Medhiji Maglajli}. Posjetioci izlo`be mogu vidjeti i Preporuku Midhata Begi}a za izbor Midhata [ami}a na mjesto redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Referat Midhata Begi}a za izbor Hanife Kapid`i} - Osmanagi} za docenta francuske knji`evnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Dokument o namjeri izgradnje spomen-biblioteke Midhata Begi}a, Mje sna za je dni ca Ko raj, Li~nu kartu Midhata Begi}a, SFRJ, SR Bosna i Hercegovina, Paso{ Midhata Begi}a, SFRJ, SR Bosna i Hercegovina, Izjavu Midhata Begi}a o vremenu provedenom u ilegalnom radu u Sarajevu u svrhu reguliranja penzijskog sta`a. Katalog je ilustriran fotografijma na kojima je Begi} u dru{tvu supruge Mauricette Begi}, ^ede Kisi}a, slikara Ibrahima Ljubovi}a, ili sa Zdenkom Le{i}em, Salkom Naze~i}em, Mihailom Lali}em u Vi{egradu, odnosno me|u zemljacima u Koraju...
N. S.

Irfan Handuki} u Budvi
Samo u ovoj godini Handuki}eve grafike vidjela je publika u Rumuniji, Bugarskoj, Poljskoj, Belgiji, [paniji, Meksiku, Italiji, Hrvatskoj i Srbiji
Gra fi ke Ir fa na Han du ki}a predstavljene su na samostalnoj izlo`bi u Crnoj Gori. Naime, u budvanskoj Modernoj galeriji na{ umjetnik izlo`io je 41 list, odnosno radove iz tri ciklusa: “Teku rijeke“, “Veliki val iz plime okeana“ i “Homa“. Radovi su ura|eni u dubokom tisku i svi su ve}ih formata, tako da }e biti postavljeni u dva ve}a galerijska prostora. Budvanska ga le ri ja preferira predstavljanje novijih istra`ivanja doma}ih i svjetskih autora, a za ovu pos tav ku i izlo`bu, organiziranu u sklopu proslave Dana op{tine Budva, pripremljeni su katalog i plakat. Irfan Handuki} je od 1972. do danas izlagao na preko 150 kolektivnih i ~etrdeset samostalnih izlo`bi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je vi{e priznanja i nagrada u oblasti slikarstva i grafike. Trenutno je vanredni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na pre-

Begi}u

Irfan Handuki}

Rukopisi, dokumenti, fotografije
Sam katalog (dizajn Branko Dursum) svojevrsno je {tivo - 60 stranica - koje sadr`i odabrane priloge, me|u kojima su i Eseji Midhata Begi}a ilustrirani radovima nedavno preminulog akademika Mehmeda Zaimovi}a. Me|u zanimljivim i vrijednim eksponatima su Begi}evi rukupisi: ^etiri pjesnika: Sken-

nutka; Osman-Aziz, pripovijetke; Du~i}, Vra}anje; Raki}, Pandu ro vi}; Jo van Sker li} kao knji`evni kriti~ar; Biblioteka savremene bh. knji`evnosti; Izbor iz poezije Maka Dizdara; An|elko Vuleti}; Simon i njegovo Sarajevo; Kiki}eva postavka; Muslimanski pisac i njegova raskr{}a; Od Turkalovi}a do Pariza; Vu~jak; M. Krle`a; Krle`a, metod izu~avanja; U sjeni Andre @ida; @id pretekst (1900 predavanja u Bruxellesu); Antun Gustav Mato{; Marksizam i esejistika; Knji`evna kretanja u Bosni i Hercegovini od 1945. do danas;

dmetu Metodika likovne kulture i umjetnosti. Zahvaljuju}i tomu da su Handuki}eve grafike izlagane na brojnim internacionalnim izlo`bama, njegov rad poznaje publika {irom svijeta. Samo u ovoj godini predstavio se na International miniature grap hic u Ru mu ni ji, na 16. International print biennial u Bugarskoj, Kulisiewicz international graphic arts triennial IMPRINT u Poljskoj, 13. European Biennal Competition for Graphic art u Belgiji, 39. International print award “Carman Arozena“ u [paniji, Fourth International Printmaking Juried Exhibit Fourth International u Meksiku, X International Biennial of Engraving Acqui Prize u Italiji, 18. Internationale exlibris-en kleingrafiekwedstrija Sint-Niklas u Belgiji i X me|unarodnom bijenalu Suva igla u Srbiji.
Mr. S.

Promocije

Snovi i tama

U sklopu Napretkovih ljubu{kih dana HKD Napredak, podru`nica Ljubu{ki, ve~eras organizira predstavljanje romana “Snovi i tama“ autora Du{ana Muse. Predstavljanje, s obzirom na to da je roman objavila Izdava~ka ku}a Rabic iz Sarajeva koja obilje`ava 20 godina rada mo`e se, ujedno, smatrati i jednim od programa proslave te godi{njice, zakazana je s po~etkom u 18.30 sati u Gradskoj vije}nici u Ljubu{kom. U predstavljanjuprvogromanaDu{anaMuse“Snovi i tama“, ina~e, ~lana Dru{tva pisaca u BiH, sudjeluju redaktor Nikola Ra{i}, direktor Izdava~ke ku}e Rabic Goran Mikuli}, novinar i pisac Dragan Marijanovi}, autor Musa i muzi~ar Darko [utalo Rahan. An. [.

20 godina Rabica

Knjiga nije ni mala ni bezazlena
Ars Aevi pred bh. javno{}u

Grad koji umjetnici iznutra grade
Film i knji`evnost

Veliki film o velikom Gatsbyu?

28

SCENA
Finale Jaeger Music Nighta

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

NOVI BROJ

Majke u Cinemas Clubu
U posljednjem muzi~kom okr{aju ovogodi{njeg programa Jaeger Music Night snage }e odmjeriti bendovi finalisti Polaroid Trip iz Sarajeva i Hetrem iz [irokog Brijega

Poljoprivredna zadruga Centar potpuno uni{tena

Svi upravni odbori i direktori potpisivali {tetne ugovore, a po~eo je Husein Ahmovi}
[okantni podaci policijskih slu`benika SIPA

Oru`je iz fiktivnih zapisnika se ilegalno prodaje
Oja~ane sigurnosne slu`be BiH

Krav magom protiv terorista
Ibrahim Okanovi}, generalni revizor FBiH

U Cinemas Clubu u Sarajevu sutra }e biti odr`ano finale programa Jaeger Music Night 2011. U posljednjem muzi~kom okr{aju koji }e odlu~iti o pobjedni~kom bendu ovogodi{njeg programa Jaeger Music Night snage }e odmjeriti bendovi finalisti Polaroid Trip iz Sarajeva i Hetrem iz [irokog Brijega. Specijalni gosti finalne ve~eri programa Jaeger Music Night 2011. bit }e izvrsni hrvatski rock bend Majke. Ulaz na ovaj doga|aj, koji po~inje u 22 sata, besplatan je. Publika }e za svoje favorite tokom finalnog muzi~kog duela u sklopu programa Jaeger Music Night 2011. mo}i glasati tokom koncerta, kao i SMS porukama, tako|er, tokom koncerta (na broj 091 410 701, porukom band 1 za Polaroid Trip i band 2 za Hetrem). O pobjedniku }e odlu~iti zbir direktnih glasova publike i glasova putem SMS poruka. Bend Polaroid Trip nastao je u maju 2010. godine, a ubrzo nakon toga po~inju snimanje prvih pjesama na na{em jeziku. Te`nja benda je da stvara pjesme sa specifi~nim balansom melodije, osje}aja i energije umotanim u moderni zvuk i ritam. ^lanovi benda su Branislav Ka{}el (gitara), Ivan Vidovi} (basgitara/vokal), Sead Fadilpa{i} (gitara) i Damir Zirojevi} (bubnjevi).

Bend Majke

Hetrem je thrash metal bend iz [irokog Brijega nastao 2007. godine, koji je isprva svirao obrade pjesama popularnih rock i metal bendova, nakon ~ega slijedi izvo|enje vlastitih autorskih pjesama. Postavu benda ~ine Filip Musa (vokal i gitara), Berislav Arapovi} (gitara), Denis Leko (bubanj) i Eugen Mari} (bas). Bend Majke, koji }e nastupiti kao specijalni gost finala Jaeger Music Nighta 2011, jedan je od najpoznatijih hrvatskih rock sastava. Ovom bendu glavni uzori bili su grupe Flamin' Groovies, MC 5, Steppenwolf, The Stooges i New York Dolls, a nastao je u Vinkovcima 1988. godine, djelovao do 2000, a potom se ponovo okupio 2007. Iza sebe ima osam albuma "Razum i bezumlje"

Snimanje albuma
I ove godine pobjednicima programa Jaeger Music Night bit }e osigurano snimanje prvog albuma. Nagrade su predvi|ene i za drugoplasirani bend, kao i za onaj bend koji poka`e najvi{e truda i zalaganja tokom programa, a u pitanju su nov~ani bonovi za muzi~ku opremu. (1990), "Razdor" (1993), "Milost" (1994), "Vrijeme je da se krene" (1996), "@ivot u`ivo" (1997), "Put do srca sunca" (1998), "Unplugged" (2008), a ove godine je izdao posljednji Ja. D. album "Te{ke boje".

Glumac Mugdim Avdagi}

Ljepotice zablistale na British Fashion Awards

Do}i }e na red optu`nice protiv premijera i ministara
Privremena rotacija upravnika kaznenopopravnih zavoda

Victoria osvojila presti`no modno priznanje
Dodjela britanskih modnih nagrada (British Fashion Awards) u Londonu pro{la je u znaku biv{e pjeva~ice i modne dizajnerice Victorije Beckham, koja je nagra|ena presti`nim priznanjem za dizajnerski brend. Victoria je u London do{la iz Los Angelesa sa bebom Harper, dok je David sa svojim timom LA Galaxy u Jakarti. Vrlo brzo nakon {to je ~uo da je Victoria dobila presti`no priznanje, ~estitao je supruzi putem Facebook profila. Victoria je tako|er u veoma emotivnom govoru odala priznanje svom mu`u. Zahvaliv{i se britanskoj modnoj industriji, prijateljima, roditeljima, djeci i suprugu, kazala je: - Bez njega ne bih imala hrabrosti da radim ovo {to radim. No, nije Victoria jedina koja je zadivila svojom pojavom. Jednaku pa`nju u ekskluzivnom hotelu Savoy privukle su zanosne Kelly Brook, Abbey Coruch, Kate Moss i Kate Hudson, a me|u brojnim eminentnim gostima na dodjeli nagrada koje su poznate kao britanski modni Oscar bili su i Stella McCartney, Marc Jacobs,

Zamijenjeni bo{nja~ki direktori, hrvatski dobili unapre|enja
Neobi~na promocija Romane Pani}

Do{ao si, sarmu prob’o nisi
NA[A TEMA Kako se izdr`avaju klubovi u Premijer ligi

Snima s Penelopom
Glumac Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica Mugdim Avdagi} uskoro }e nakratko preseliti u Torino. Naime, i on je dobio ulogu u filmu "Venuto al mondo", reditelja i glumca Sergia Castellitta, koji se trenutno snima u ovom italijanskom gradu. Avdagi} tuma~i lik Anelinog mu`a, a lik Anele tuma~iti poznata sarajevska glumica Minka Mufti}. U ovom filmu igraju jo{ i Adnan Haskovi}, te gluma~ke zvijezde Penelope Cruz i Emile Hirsch.

@ive na dug dr`avi, a od nje i{}u spas!

Kate Hudson i Stella McCartney

Victoria Beckham

NAJVE]A NOVINA U BiH

Colin Firth i mnogi drugi. Nagradu za najboljeg britanskog dizajnera godine odnijela je Sarah Burton, koja je dizajnirala vjen~anicu Kate Middleton. Britansko modno vije}e dizajneru Paulu Smithu je dodijelilo nagradu za posebna

dostignu}a u modi, dok je manekenki Alexi Chung dodijeljena nagrada za stil. Britanska modna dizajnerica Stella McCartney osvojila je nagradu Red Carpet, dok je najboljim mu{kim dizajnerom progla{en Kim Jones.

SNOVI - PORSCHE 30. novembar/studeni 2011. OSLOBO\ENJE srijeda, 911

AUTOMOBILSKA IKONA

AUTOSVIJET

Ukusi su različiti, pa tako i svi automobili imaju različite poštovaoce, no postoje četverotočkaši kojima se dive svi i koji izazivaju poštovanje i onih sa najistančanijim ukusom. Takav automobil je Porsche 911… Str. 30

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 30. novembar 2011. godine

NOVITET U BiH

MERCEDES B KLASA

TEST - NISSAN NAVARA 2.5 DCI LE

ŠTEDLJIVIJA B KLASA
IAKO JE SVJETSKU PREMIJERU IMALA NA NEDAVNO ODRŽANOM SAJMU U FRANKFURTU, NOVA B KLASA PREDSTAVLJENA JE I U BiH, S ADUTIMA KAKVI SU ŠTEDLJIVOST EFIKASNIH AGREGATA I DOZA LUKSUZA U UNUTRAŠNJOSTI UZ ODMJERENU CIJENU...
STR. 35

STVOREN ZA NAJTEŽE POSLOVE

VELIKI TO^KOVI

RENAULT TRUCKS

ALTERNATIVE „NAFTAŠIMA“
„CRNOG ZLATA“ JE SVE MANJE, PA SE I RAZVOJ KAMIONSKE INDUSTRIJE TEMELJI NA TOJ ČINJENICI, UZ KONSTANTNO TRAŽENJE ALTERNATIVA. FRANCUSKI RENAULT JE ODAVNO NA TOM PUTU, A O SVEMU SMO UPOZNATI PRILIKOM POSJETE LYONU...
STR. 36

Nije sposoban kao kamion, ali u svojoj klasi redizajnirani japanski pick-up može odgovoriti na najteže i najizazovnije zadatke, pri tome nudeći užitak u vožnji zahvaljujući prostranom, ali i odlično opremljenom enterijeru... Str. 32

30

AUTOSVIJET
Snovi - Porsche 911

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Akcija

SRCE KAŽE PEUGEOT

Plod konstantnog usavršavanja
Peugeot je za kupce u BiH pokrenuo akciju “Donesite mudru odluku. Srce ka`e Peugeot” u sklopu koje su modeli 207 i 308 dostupni po izuzetno , povoljnim uslovima i sa bogatim paketima opreme. “Sa akcijom koju smo pripremili za kraj godine `elimo na{im kupcima omogu}iti da po izuzetno povoljnim uslovima osiguraju ugodnu vo`nju sa jednim od na{ih modela. Vjerujemo da }e dodatni podstrek biti i ~etverogodi{nja garancija, koja je nakon 1.9. obezbije|ena na kupovinu svih putni~kih modela” istakao je Denis Ma{i}, direktor marketinga kompanije Vermont, ge, neralnog uvoznika i distributera Peugeot proizvoda za BiH. Peugeot 207 1.4 E benzin dostupan je sa klimom, CD - MP3 ure|ajem, el. podiza~ima stakala, maglenkama, sportskim branikom i ko`nim volanom po cijeni od 19.490 KM. Model 308 1.6 HDi dizel dostupan je sa automatskom klimom, el. podiza~ima stakala, CD-MP3 ure|ajem, sportskim branikom i maglenkama po cijeni od 28.490 KM.

Auto Trophy 2011

SERIJA POBJEDA ZA AUDI
Priča o Porscheu 911 je priča o evoluciji dizajna, tehnologije i jedinstvenog inženjeringa, priča o konstantnom razvoju i usavršavanju jednog koncepta čiji su temelji udareni šezdesetih godina prošlog vijeka, priča o automobilskom dinosaurusu...
Jedne tople ljetnje ve~eri 1957. godine u mislima talentovanog njema~kog in`enjera Ferdinada Porschea rodila se ideja o jedinstvenom sportskom automobilu, koji bi naslijedio pomalo umorni Porsche 356. Novi model morao je da zadr`i istu koncepciju karoserije, te vazduhom hla|eni bokser motor smje{ten iza le|a voza~a. Morao je da bude sli~an prethodniku, ali i da ponudi bolji dizajn, prostraniju unutra{njost, ve}i prtlja`nik i uvjerljivije performanse... Mnogo znoja proteklo je u Studgarthu dok se prvo 1963. na Sajmu automobila u Frankfurtu struktori ponovo su dizajnirali {asiju i karoseriju, uveden je McPherson sistem vje{anja naprijed i multilink pozadi, konstru-

100.000 ~italaca stru~nog magazina „Auto Zeitung“ izabrali su tri Audijeva modela za pobjednike u svojoj klasi u izboru „Auto Trophy 2011“ . Audi Q3, Audi A1 i Audi A5 Sportback osvojili su tri najcjenjenije godi{nje nagrade u anketi ~italaca. Tako je marka s ~etiri prstena 50 puta osvojila renomirani Auto Trophy u 24-godi{njoj istoriji ovog takmi~enja. Tek {to je prije nekoliko sedmica stigao na tr`i{te, Audi Q3 je osigurao pobjedu na Auto Trophy 2011 u kategoriji „SUV vozila do 30.000 eura“ ^ak 27,2 posto ~italaca . dalo je glas ovom ingolstadtskom debitantu. 29,7 posto ~italaca glasalo je u korist Audija A5, u kategoriji „srednje klase“ {to za ovaj dinami~ni kupe s ~etvoro vrata predstavlja tre}u Auto Trop, hy pobjedu u nizu. Audi A1 upotpunio je Audijevu trostruku „Auto Trophy 2011“ - pobjedu: sa 32,1 posto glasova on je trijumfovao u kategoriji „malih automobila“ .

Ime Porsche 911 prvobitno je razvijan pod kodnim imenom 901, ali je zbog istoimenog Peugeotovog modela u imenu prvog serijskog modela dodata još jedna jedinica
pojavio prototip, a godinu dana kasnije u @enevi i prvi serijski Porsche 911. Njema~ki konisan je novi vazdu{no hla|eni {estocilindri~ni bokser agregat sa suvim karterom i dvije bregaste osovine, koji se u neizmijenjenoj formi koristio sve do 1998. godine, kada je zamijenjen ~etverocilindarskim agregatom sa vodenim hla|enjem. Bilo je to pravo malo remek-djelo... Pri~a o Porscheu 911 je pri~a o evoluciji dizajna, tehnologije i jedinstvenog in`enjeringa, pri~a o konstantnom razvoju i usavr{avanju jednog koncepta ~iji temelji su udareni {ezdesetih godina pro{log vijeka, a konstrukcija nadogra|ivana do dana, dana{njeg.

Auto Trophy za Porsche
Kompanija Porsche AG iz Stuttgarta dvostruko je trijumfovala na ovogodi{njem izboru „Auto Trophy“: ~itaoci renomiranog stru~nog magazina „Auto Zeitung“ po 18. put su za pobjednika u klasi sportskih vozila izabrali novu 911-icu Carrera, dok je u kategoriji luksuznih vozila pobjedu odnijela Panamera Turbo S. „Zaista je fantasti~na pobjeda novog modela 911 i to jo{ prije njegovog zvani~nog lansiranja na tr`i{te“, izjavio je na sve~anoj dodjeli nagrade u Düsseldorfu Porscheov ~lan Uprave zadu`en za razvoj, Wolfgang Hatz. „Ova, sedma po redu generacija legendarne 911-ice, najbolja je izvedba svih vremena. U svakom segmentu smo usavr{ili ovaj ina~e izvanredan automobil. On je za 7 minuta i 40 sekundi pro{ao najte`u trka}u stazu na svijetu - Nordschleife. Iz toga mo`ete vidjeti kompetenciju na{ih in`enjera.“ Sa sprintom od 3,7 sekunde (od 0 do 100 km/h) Panamera Turbo S je najbr`a serijska limuzina na svijetu. Dokaz da su perfomanse i efikasnost prioriteti za Porsche, obja{njava Hatz. Ova nagrada je „izvanredan uspjeh u etabliranom konkurentskom okru`enju“. Nagrada Auto Trophy ove je godine dodijeljena 24. put. ^itaoci ~asopisa „Auto Zeitung“ glasali su za najbolje automobile svojih klasa - od malih automobila do onih super sportskih - u konkurenciji 393 automobila iz 29 kategorija.

Dacia

LODGY U ŽENEVI
Dacia je dugo obe}avala MVP, pa su neki po~eli sumnjati da od tog vozila ne}e biti ni{ta. No prije desetak dana MVP sa zna~kom Dacie je ponovo postao realna opcija, nakon predstavljanja modela Lodgy u Parizu. Svojevrsna pretpremijera Lodgya predstavljena je u verziji Glase sa 355KS i 360 Nm namijenjena Alanu Prostu za Andreas Trophy {ampionat, u kojem je pro{le godine vozio Dacia Duster. Upravo to predstavljanje trka}e verzije automobila nagovijestilo je i predstavljanje serijske izvedbe, koja }e se najvjerovatnije desiti na Salonu u @enevi 2012. godine. Lodgy se najavljuje kao izuzetno prostrano vozilo, u ~ijoj }e se serijskoj opremi na}i ESP. Cijena bi trebala biti tipi~na za Daciu (dosta niska), pa se najavljuje da }e osnovni model ko{tati oko 9.000 eura. Lodgy }e u paleti motora imati i benzince i dizela{e, a o~ekuje se i u dostavnoj verziji.

Spoj prošlosti i sadašnjosti
Najsavremenija 911-ka predstavljena je na Sajmu automobila u Frankfurtu, kao trenutni vrhunac sedam decenija bri`ljivo skupljanog iskustva. Rije~ je o automobilu koji uspje{no spaja pro{lost i sada{njost Porschea. Slike pro{losti slavne njema~ke kompanije ogledaju se u bo~nim obrisima karoserije i okru-

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.
Automoto.ba

AUTOSVIJET
SVE O AUTOMOBILIMA NA JEDNOM MJESTU

31

glim prednjim svjetlima, dok duh modernog isti~u masivne dimenzije, LED tehnologija, atraktivni aluminijumski naplaci i pokretni zadnji spojler. Bez sumnje i nova 911-ka }e biti pravi mamac za o~i. Nakon limuzinske Panamere, te SUV-a Cayenne i 911-ka je u enterijeru dobila polo`enu centralnu konzolu sa mno{tvom prekida~a. Kokpit izgleda hedonisti~ki, sastavljen je od vrhunskih materijala, a kvalitet zavr{ne obrade ja na najvi{em nivou. Sve miri{e na profinjeni luksuz, {to je u osnovi i najve}a razlika izme|u enterijera prvog i aktuelnog Porschea 911. Skromnost je protjerana iz savremenih sportskih automobila i prilago|eni su na~inu `ivota onih kojih ih mogu kupiti. A oni `ive brzo i luksuzno...

Nedavno je bosanskohercegova~ki internet prostor postao bogatiji za web stranicu koja se bavi isklju~ivo tematikom automobila i svime {to je u vezi sa tom tematikom. Na web stranici www.automoto.ba, iako je stranica tek nedavno po~ela sa radom, ve} je hiljadu razli~itih tekstova podijeljenih u razli~ite grupe. Pored svakodnevnih vijesti iz automobilizma, automoto.ba objavljuje i testove automobila, predstavljanja, istorijske modele, a pi{e se i o svijetu tehnike koja se primjenjuje u automobilizmu. Pored ostalih sadr`aja, svakodnevno se prate i vijesti iz automoto sporta, pa su na portalu informacije iz svijeta F1, WRC-a, MotoGP-a, WTCC... Informacije su najve}i adut ovog sajta, jer ih je zaista mno{tvo. Izme|u ostalog, automoto.ba prikazuje bazu svih novih automobila koje je mogu}e kupiti na tr`i{tu BiH. U bazi je vi{e od ~etiri hiljade automobila, detaljno opisanih sa cijenama za svaki model. Automobile je mogu}e me|usobno upore|ivati, pa je ova stranica odli~no mjesto za one koji tragaju za novim automobilom. Oni koji tra`e polovan automobil, tako|e }e na ovoj stranici na}i informacije za sebe u sekciji polovnih vozila, a oni koji prodaju automobil, mogu se jednostavno i besplatno oglasiti u ovom dijelu stranice. Baze novih i polovnih automobila nisu jedine na ovom bh. web-u, jer tu je i detaljna i a`urirana baza guma razli~itih proizvo|a~a sa cijenama u Bosni i Hercegovini. Slogan web portala automoto.ba je: Sve o automobilima na jednom mjestu i s opravdanjem taj slogan ide uz ime te web stranice.

Dva “boxera”
[ezdesetih godina pro{log vijeka prva 911-ka je imala {estocilindri~ni vazduhom hla|eni dvolitarski bokser agregat, sa dva ventila po cilindru. Ovaj motor razvijao je 130 KS i imao 174 Nm obrtnog momenta. Sa ovakvim potencijalom 1.080 kg te`ak Porsche do 100 km/h stizao za 8,6 sekundi, a njegov maksimum je bio na

211 km/h. Mjenja~ je bio petostepeni, ru~ni. Bilo je to prije punih 48 godina... Dana{nja 911-ka ima dva vodom hla|ena {estocilindri~na bokser agregata. Manji 3.5-litarski ugra|uje se u Carreru, a ve}i 3.8-litarski je rezervisan za Carrera S model. Prvi razvija 349 (390 Nm), a drugi 400 KS (440 Nm). Oba motora imaju ~etiri ventila po cilindru. Sa manjim agregatom 1.455 kg Carrera te{ka do “stotke” sti`e za 4,8 sekundi, dok sna`nijoj i 15 kg te`oj Carreri S treba 4,5 sekundi. Oba modela se mogu dobiti sa sedmoste-

penim ru~nim ili automatskim PDK mjenja~em. Maksimalna brzina Carrere je 289, a S modela 304 km/h... Kupovinom moderne 911ke bez sumnje se dobija jedan od najsavr{enijih i najbolje izbalansiranih automobila dana{njice, kupuju se vrhunski imid` i trajna vrijednost, ali i dio pro{losti. Kupuju se najlu|i snovi Ferdinada Porschea, u ~ijim mislima se te tople ljetnje ve~eri 1957. godine rodila vizija jedinstvenog sportskog automobila, na kojem se i dandanas lomi zub vremena.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Test - Nissan Navara 2.5 dCi LE

Željan tereta
Redizajnirani japanski pick-up sada izgleda „ušminkanije“ izvana, a u unutrašnjosti nudi veći prostor s mogućnošću da preveze 750 kilograma težak teret ili da povuče tri tone tešku prikolicu...
Nissan Navara serije D40 premijerno je predstavljena 2005. godine kao terensko pick-up vozilo, koje je imalo zadatak da zadr`i, pa ~ak i pove}a tr`i{ni udio prethodnika pred navalom sve brojnije konkurencije, iz koje se izdvajaju Toyota Hi-Lux, Mazda BT-50, Mitsubishi L200, a sada i VW Amarok. Novi, redizajnirani model debitovao je pro{le godine, a osim dizajnerskih promjena, dobio je kvalitetniji enterijer, te revizionirane agregate. [ta novi Nissanov nao~iti radnik mo`e pru`iti u borbi sa konkurencijom, te koliko je zaista sposoban za poslove kojima je namijenjen, provjerili smo testiranjem 2.5-litarske turbodizel double-cab verzije, za~injene trenutno najbogatijim LE paketom opreme. pick-upa ima na pretek, pogotovo u na{em LE izdanju, a samo neki od njih su atraktivni 17-colni laki naplaci sa pneumaticima dimenzija 255/65, masivni krovni nosa~i nosivosti od ~ak 100 kilograma, bo~ne stepenice, te nagla{eni prednji i zadnji blatobrani. Dodamo li svemu zila, koja iznosi respektabilnih 845 kilograma. Istovremeno, Navara }e bez problema povu}i prikolice od 750 kilograma do ~ak tri tone, u zavisnosti da li su opremljene ko~ionim sistemom ili ne.

MOTOR
[to se ti~e pogona, na{ testirani primjerak raspolagao je sa 2.5-litarskim dCi dizelskim ~etvorocilindra{em, koji pomo}u direktnog common-rail ubrizgavanja, turbine sa varijabilnom geometrijom i hladnjaka vazduha, pri 4.000 o/min razvija 190 KS. Najve}i obrtni moment od 450 Nm dostupan je pri 2.000 o/min, {to u kombinaciji sa {estostepenim ru~nim mjenja~em rezultuje ubjedljivim vu~nim osobinama, bez obzira na konfiguraciju terena i optere}enje samog vozila, ~ija suva te`ina iznosi okruglo dvije tone. Uzmemo li u obzir snagu motora, ali i prili~nu te`inu vozila, performanse Navare trenutno su jedne od najboljih u klasi. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 11,3 sekunde, a Nissanov radnik ne}e se zaustaviti sve do maksimalnih 182 km/h. [to se ti~e ekonomi~nosti, 2.5-litarski ~etvorocilindra{ se pokazao kao prili~no skroman, jer je u mje{ovitoj vo`nji na otvorenom putu i u gradskom okru`enju, svakih 100 kilometara zahtijevao prihvatljivih 9,5 litara eurodizela.

Kamera za parkiranje
Iako spada u kategoriju radnih, teretnih vozila, na{a Nissan Navara u double-cab opciji i sa LE paketom opreme u enterijeru mogla bi da postidi i znatno zvu~nije luksuzne limuzine. Sama konfiguracija opreme govori da }e LE model uglavnom birati kupci kojima }e Navara biti i radno i paradno vozilo. Naime, osim kvalitetnijih materijala koji su do{li sa posljednjim redizajnom, Navarin enterijer u LE opciji dolazi sa ko`om op{ivenim sjedi{tima, od kojih su prednja elektrifikovana, multifunkcionalnim trokrakim servo upravlja~em, koji je uz ru~icu mjenja~a tako|e presvu~enim ko`om, potpunim i preglednim instrumentima, te Bose premijum audio-sistemom sa izmjenjiva~em diskova i sedam zvu~nika. Lista se tu svakako ne zavr{ava, a upotpunjavaju je navigacioni sistem, tempomat sa limitatorom brzine, elektrifikova-

Mogućnosti Navara može da ponese 853 kilograma tereta ili da povuče prikolicu do tri tone
i prili~ne dimenzije vozila, ta~nije du`inu od 5.296, {irinu od 1.848, visinu od 1.913 mm, te me|uosovinski razmak od rasko{na 3,2 metra, sasvim je jasno da Navara predstavlja opti~ki i vi{e nego impresivno vozilo. Svakako, najzanimljiviji dio Nissan Navare je njen teretni odjeljak du`ine 1.511, {irine 1.560 i visine 457 mm, koji je zbog minimalno izra`enih unutra{njih blatobrana sposoban primiti standardnu euro paletu. Ono {to u teretnom odjeljku posebno treba pohvaliti su i prakti~ne kuke, sa kojima je veoma jednostavno pri~vrstiti utovarene predmete, ali i sama nosivost vo-

Snaga i u izgledu
Eksterijerne dizajnerske promjene sa kojima sti`e redizajnirana serija najevidentnije su na prednjem dijelu, koji sada krase modifikovana svjetlosna tijela i poklopac agregata. Tu su i blago izmijeni gril motora, kao i prednji odbojnik, koji sada ovom modelu podaruje jo{ robusniji opti~ki nastup. I ostalih detalja koji isti~u snagu Nissanovog

ni prozori i stakleni krovni otvor, te dvozonski klimatizacioni ure|aj. Jedan od detalja koji svakako zaslu`uje posebnu pa`nju je kamera za parkiranje unazad, koja projektuje sliku na centralnom kolor displeju. Uzmemo li u obzir gabarite vozila, ovaj detalj pokazao se kao veoma koristan, gotovo obavezan, jer u znatnoj mjeri olak{ava parkiranje Navare. U pogledu ponude prostora, Nissanov double-cab pick-up na prednjim sjedi{tima nudi puni rasko{, dok je zadnja klupa dovoljna za tri odrasla putnika, od kojih

}e samo natprosje~no visoki imati ograni~enu ponudu u predjelu koljena. S obzirom na to da spada u grupu radnih vozila, Navara briljira i po pitanju otvorenih i zatvorenih pretinaca, od kojih su najupe~atljiviji oni ispod zadnje klupe, gdje se odlo`eni predmeti mogu dodatno u~vrstiti elasti~nom mre`om.

Odlična zvučna izolacija
Na testu dinami~kih karakteristika, Nissan Navara 2.5 dCi vje{to

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: dizelski 2.488 ccm 190 KS pri 4.000 o/min 450 Nm pri 2.000 o/min 10,8 s 180 km/h 10,6 l 6-stepeni, ručni

AUTOSVIJET 33

je krila da je vozilo namijenjeno za prevoz tereta, {to najvi{e treba da zahvali dobroj zvu~noj izolaciji, te skladno pode{enom ogibljenju, u kombinaciji prednje sa dvostrukim vilju{kama i zadnja kruta osovina sa lisnatim oprugama, a upravo ona jedina otkriva pravu namjenu Navare. Naime, kako je ovaj model zasnovan na Pathfinderu, i on raspola`e pogonom na sve to~kove, ali i pored toga ako je nenatovaren, zbog sna`nog agregata od 190 KS rado }e zaplesati zadnjim dijelom. Upravo tada na scenu stupa standardni ESP sistem,

koji je od velike pomo}i, jer veoma brzo stabilizuje vozilo u apsolutno svim re`imima vo`nje. Na otvorenom putu, Navara se pona{a kao tipi~ni terenac, ali u ovom slu~aju, zbog konstrukcije zadnje osovine i samog vje{anja, izra`eno je bla`e poskakivanje zadnjeg dijela, dok svoje pravo lice pokazuje van urbanih sredina, gdje je te{ko {ta mo`e zaustaviti. Voza~u na izboru stoji nekoliko opcija pogona, na zadnje to~kove, pogon na sve to~kove, a tu je i skra}eni 4x4 prenos, koji je zaista rijetko potrebno uklju~ivati. I pored velike mase,

disk ko~nice na svim to~kovima sa ABS sistemom nisu pokazivale znakove umora, {to je samo jo{ jedan plus za ovo veoma sposobno vozilo. Vozila ovakvog kalibra uvijek su imala visoku cijenu, ali u slu~aju Navare to mo`emo uzeti i sa odre|enom rezervom. Naime, startni, ali i dalje bogato opremljeni XE model sa garancijom od tri godine ili 100.000 kilometara prodaje se po cijeni od 58.500 KM, dok je za na{u top verziju potrebno izdvojiti 74.800 KM. Rezime se sam name}e, a on glasi - kome treba i

radno i paradno vozilo, Nissan Navara 2.5 dCi sa LE paketom opreme

predstavlja pun pogodak u omjeru ulo`eno/dobijeno.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Novitet - Nissan GT-R

Brutalnost jednaka 550 KS
Kompanija Nissan je objavila početak prodaje Nissana GT-R za modelsku godinu 2012. Prodaja u Japanu počinje 24. novembra, a u evropske autosalone ovaj posebni automobil dolazi u januaru naredne godine...
Zna~ajna pobolj{anja motora, {asije i transmisije, uz novu laganu izvedbu “For TRACK PACK” (zasad samo u Japanu i Velikoj Britaniji), koja nagla{ava performanse GT-R-a, klju~ne su promjene Nissanovog vrhunskog modela za 2012. Kad je predstavljen, legendarni je GT-R stvorio novu vrstu superautomobila. Performanse i vo`nja bili su, naravno, iznimni, ali je mnogo va`niji bio potencijal automobila za upotrebu u svim uslovima. Posvuda je odli~no primljen, ali je Nissanova politika stalnog razvoja zna~ila da GTR nastavlja evoluirati. Posljednja verzija, koja }e se u Evropi po~eti prodavati u januaru 2012, dosad je najefikasnija. Nudi jo{ bolje performanse, ali u kombinaciji s boljom ekonomi~no{}u i smanjenim emisijama. Uz vi{e snage, GT-R modelske godine 2012. ima novorazvijeni asimetri~ni ovjes, koji nadokna|uje ve}u te`inu s voza~ke strane na modelima s upravlja~em na desnoj strani, pobolj{ani osje}aj pri promjeni stepeni prenosa i ja~u {asiju zbog ve}e krutosti i jo{ boljeg pona{anja u vo`nji. Pobolj{avaju}i efikasnost motora modela GT-R, potro{nja mu je sa 12 litara smanjena na 11,8 litara/100 km, a snaga je znatno pove}ana sa 390 kW na 404 kW (550 KS) pri 6.400 o/min s najve}im momentom od 612 do 632 Nm u rasponu od 3.200 do 5.800 o/min. Zanimljivo je da zbog dodatne te`ine voza~a u vozilima s upravlja~em na desnoj strani, {to je povezano s tim da je pogonska osovina za prednje to~kove smje{tena s desne strane vozila, ovjes GTR-a u izvedbama s upravlja~em na desnoj strani postavljen je asimetri~no. Kad je rije~ o prednjem ovjesu, spiralne su opruge tvr|e s lijeve strane, a sa stra`nje je rame postavljeno vi{e s lijeve strane i ni`e s desne strane vozila.

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011. Novo na domaćem tržištu

AUTOSVIJET 35

Najluksuzniji kompakt
Autoline, glavni zastupnik za Mercedes u BiH, prošle sedmice domaćoj javnosti predstavio je novu B klasu, koja je bez sumnje najluksuzniji kompakt trenutno na našem tržištu, s obzirom na to kakvu opremu i unutrašnjost nudi...
Druga generacija B klase izgleda dosta ljep{e i atraktivnije u frontalnom dijelu, a izra|ena je na novoj platformi nadolaze}e A klase, te je za devet centimetara du`a i dva {ira u odnosu na prvu generaciju. Ovi dodatni centimetri se i te kako osjete u unutra{njosti, koja je sada dosta prostranija. Najbolje to ilustruje primjer prtlja`nika, koji je pove}an sa 488 na 666 litara. Zanimljivo je da je automobil ni`i za dva centimetra, te je uz dodatnu du`inu time pove}ana aerodinami~nost, pa je otpor vazduha sada 0,26 Cx. godine plasirati tri nova modela, jer se najve}i rast o~ekuje upravo u ovom segmentu. Sportski duh i izvanredna aerodinami~nost Bklase posebno su vidljivi s bo~ne strane: linija poklopca motora skladno prelazi u A-stub, a linija krova lagano se spu{ta prema krovnom spojleru straga, {to vizuelno izdu`uje vozilo. Nagla{eni blatobrani i linije izvedene na srednjem dijelu vrata predstavljaju sportsku interpretaciju trenutnog MercedesBenzovog dizajnerskog pravca. Dinami~ni pragovi nagla{avaju sportsku notu vozila i daju mu odre|enu opti~ku lako}u. Rafinis anim detaljima, poput onih na prednjim svjetlima, B-klasa zasigurno predstavlja premium vozilo u kompaktnoj klasi i nedvosmisleno pokazuje pripadnost porodici Mercedes-Benz vozila. Visokokvalitetnim materijalima i pomno oblikovanom povr{inom, prefinjenim detaljima, besprijekornom obradom i obiljem prostora, interijer B-klase defini{e nove, vi{e kriterijume u kompaktnom segmentu.

Četiri paketa opreme
U unutra{njosti, pa`nju odmah privla~e veliki trodimenzionalni umeci. Dostupne su ~etiri izvedbe koje pokrivaju {iroki spektar stilova, od modernog, preko sportskog do elegantnog. Detalji u B-klasi pokazuju posebno Mercedes-Benzovo razumijevanje kvaliteta i estetike, a mnogi su do sada bili rezervisani za luksuzne limuzine vi{ih klasa. U tom smislu, po `elji je dostupna i instrumentna plo~a oblo`ena AR-

Ofanziva Mercedesa
Nova B klasa je tek po~etak svojevrsne ofanzive Mercedesa u segment kompaktnih vozila, gdje planiraju u naredne ~etiri

TICO ko`om s ukrasnim {avovima. ^etiri paketa opreme Chrome, Sports, Exclusive i Night - omogu}avaju individualno opremanje B-klase, prema `elji vlasnika vozila. B klasa dolazi sa paletom od ~etiri agregata, dva benzinska i dva dizelska. Novi kompaktni sports tourer dobio je potpuno nove 4-cilindarske benzinske i dizelske motore s direktnim ubrizgavanjem goriva i turbo punja~ima. Potro{nja goriva nove B-klase ni`a je za do 21 posto u odnosu na pro{lu generaciju. Mercedes-Benz je za B-klasu razvio potpuno nove motore. Oba dizelska modela, B 180 CDI BlueEFFICIENCY (80 kW/109 KS) i B 200 CDI BlueEFFICIENCY (100 kW/136 KS), sada tro{e samo 4,4 litara goriva na pre|enih 100 kilometara, uz emisiju {tetnih gasova od samo 114 i 115 g CO2/km.

Benzinski modeli tako|e su znatno popravili performanse - B 180 BlueEFFICIENCY (90 kW/122 KS) i B 200 BlueEFFICIENCY (115 kW/156 KS) sada tro{e svega 5,9 litara goriva na pre|enih 100 kilometara (137 i 138 g CO2/km). Uz nove motore, Mercedes-Benz je za novu B-klasu razvio i nove automatske i ru~ne mjenja~e. Simultani razvoj omogu}io je savr{enu koordinaciju novih motora i mjenja~a, koji uz uvo|enje ECO start/stop funkcije, sada standardne za sve modele B-klase, osiguravaju maksimalnu efikasnost. Novost je i uvo|enje sedmostepenog automatskog mjenja~a sa dva kva~ila, koji pru`a bolje performanse u odnosu na dosada{nji CVT. Cijena nove B klase na tr`i{tu BiH kreta}e se od 48.300 KM za verziju B180, dok }e najskuplja verzija sa dizel agregatom ko{tati 55.666 KM.

36

AUTOSVIJET

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Renault Truck Lion (prvi dio)

Putokazi kamionskog razvoja
Francuski Renault Truck jedan je od rijetkih proizvođača kamiona koji studiozno eksperimentiše u potrazi za adekvatnom alternativom klasičnom dizelskom pogonu. U sjedištu ove kompanije u Lionu upoznali smo se se nekim rješenjima, koja su svojevrsni putokazi budućnosti razvoja kamionske industrije...
Jedno od naj~e{}ih pitanja koja se postavljaju pred savremenu kamionsku industriju je: {ta }e biti kada nestane nafte? Pravog i sigurnog odgovora jo{ uvijek nema, ali je ve} sada izvjesno da }e onaj proizvo|a~ koji ponudi najbolju alternativu savremenim „nafta{ima“ biti u velikoj prednosti u odnosu na konkurenciju. Jedan od proizvo|a~a kamiona koji je najistrajniji u nastojanju da ve} sada svojim partnerima i kupcima ponudi pogonsku tehnologiju budu}nosti je francuski Renault Trucks. Na put u 1.400 kilometara udaljeni Lyon krenuli smo da bismo se upoznali sa najnovijim dostignu}ima ove kompanije na polju alternativnih pogona, koji su ve} danas sada{njost pojedinih gradova razvijene Evrope, ali i sa obnovljenim i tehnolo{ki pobolj{anim aktuelnim modelima kamiona, koji su na{a bliska budu}nost. voza~ima. Sadr`ajan program u Lionu obuhvatio je i testne vo`nje aktuelnih distributivnih modela lakog kamiona Maxity, zatim Master u kamionskoj verziji, te Midluma i Premium Distributiona sa Optitronic automatskim mjenja~em. U Lionu su nas doma}ini upoznali i sa novim arhitektonskim standardom koji defini{e kako bi u budu}nosti trebalo da izgledaju svi njihovi saloni {irom Evrope, u kojima }e se prodavati kamioni i dostavna vozila... Saznali smo ne{to vi{e i o Freilot projektu, koji se sprovodi na nivou Evropske unije i u kojem u~estvuje Renault Trucks, a ima cilj bolje iskori{tavanje transportnih mogu}nosti kamiona uz maksimalan obzir prema gradskoj sredini i ljudima koji tu `ive... gonski potencijal ovog kamiona skladi{ti se u litijum-ionskim baterijama ukupnog kapaciteta 42 kWh, a prema rije~ima Renaultovih stru~njaka, sasvim kom pro{logodi{nje prezentacije u {vajcarskom gradu Zirihu, kada nas je iznenadila pokretljivost ovog vozila. Drugi susret protekao je u sli~nom raspolo`enju, s tim da smo u Lionu mogli ~uti jo{ vi{e superlativa na ra~un ovog kamiona, koji se za sada ne mo`e kukamionu je veoma interesantno iskustvo. Maxity Electric iz mjesta kre}e u tre}oj, od {est raspolo`ivih brzina sekvencijalnog mjenja~a, da bi se neutralisao po~etni trzaj elektromotora. Nakon toga po~inje da se rula po cesti, proizvode}i zvuk najsli~niji tramvajskoj kompoziciji. Pogonski potencijal omogu}ava solidna ubrzanja, {to u praksi zna~i da ostali u~esnici u saobra}aju ni po ~emu ne mogu zaklju~iti da se vozite isklju~ivo na struju, osim naravno po odsustvu zvuka motora. Kao Renaultov pionirski projekat Maxity Electric se name}e kao jedan od mogu}ih odgovora na pitanja: {ta }e biti kada nafte nestane? Ipak, da bi se na{ao u prvom planu i postao punopravna alternativa “nafta{ima” treba}e mu kapa, citetnije baterije, ali i klimatizacioni sistem, koji se ne nudi ni kao opcija. Mada proizvo|a~ uz ovaj model deklari{e tro{ak od dva eura na 100 pre|enih kilometara, Maxity Electric nam se za sada jo{ uvijek ~ini kao ekonomski neisplativ u pore|enju sa kamionima opremljenim klasi~nim SUS motorima. (Nastavak u narednom broju)

Čista vozila
Naglasak dvodnevne posjete Francuskoj i gradu Lyonu, u kojem se izme|u ostalog nalazi i centrala Renaultove kamionske industrije, stavljen je na takozvana “~ista vozila” odnosno na kamione sa , gasnim, hibridnim i elektri~nim pogonom. Osim njih Francuzi su nas upoznali i sa nekim od svojih najnovijih dostignu}a, koja u prvom planu imaju cilj da pove}ju produktivnost transportnih kompanija, ali i da olak{aju posao

je dovoljan za obavljanje distributivnih operacija u mnogim evropskim metropolama. Prvi susret sa strujom pokretanim Renaultovim kamionom imali smo to-

piti na evropskom tlu, ve} samo iznajmiti. Poga|ate, ovo vozilo nije nimalo jeftino. Voziti se u elektri~nom 4,5 tonskom

Maxity Electric
Elektri~ni kamion? Prevarili ste ako ste pomislili da je rije~ o dje~ijoj igra~ki. Ne ovaj pojam se vezuje za punopravan Renaultov laki kamion Maxity Electric (nosivost jedna tona), za ~iji pogon je zadu`en 47 kW asimetri~ni elektromotor. Po-

Master kao dostavnjak
Posjeta Lionu omogu}ila nam je da se podsjetimo u koliko razli~itih karoserijskih opcija i osovinskih razmaka je dostupan Renault Master. Nabrojali smo ih ~ak dvadesetak. Kod nas puno popularniji i poznatiji kao kombi, ovaj Renaultov dostavnjak, koji se nudi u rasponu od 2,8 do 4,5 tona, te sa prednjim ili zadnjim pogonom, pokazao se kao odli~na osnova i za instaliranje najrazli~itijih vrsta nadogradnji. Ponosni doma} ini tokom prezentacije su nam izlo`ili gotovo sve karoserijske izvedbe Mastera, od kojih su nam na test ustupili najnoviju sa prakti~nom sandu~astom nadogradnjom. Jo{ jednom smo imali priliku da se uvjerimo u uzornu udobnost ovog vozila, koje se i u “kamionskoj” izvedbi u vo`nji pona{a poput klasi~nog automobila. Lako}a upravljanja ovim vozilom sama po sebi name}e zaklju~ak da je veoma pogodno za obavljanje najrazli~itijih distributivnih operacija u sku~enim gradski sredinama, ali i da se ne boji ni zadataka na otvorenom putu. Dobru podlogu kod ovog modela svakako predstavlja novi 2.3-litarski dCi agregat u izvedbama sa 125 i 150 KS. Uz ovaj agregat u ponudi su i dva {estostepena mjenja~a, klasi~ni manuelni, te robotizovani automatski. Palac gore zaslu`uje i enterijer. Spisak opreme dostupne uz Master je veoma duga~ak, a nama su za oko zapali elektronski sistemi poput opcionih ESP i ASR-a ili standardnih ABS-a i AFU sistema za asistenciju pri pani~nom ko~enju, koji omogu}ava potpuno zaustavljanje ovog vozila sa brzine od 100 km/h do 0, u rasponu od 42 do 48 metara, zavisno od izvedbe i te`ine.

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011. godine

OGLASI

37

38

OGLASI
Professionalism

srijeda, 30. novembar/studeni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Call for Expression of Interest
Passion
SNV is dedicated to a society where all people enjoy the freedom to pursue their own sustainable development.

Broj: 04-02-3476/2011 Sukladno ovlastima datim ~lankom 17. stavak 1. to~ka 3. i ~lankom 36. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08, u daljem tekstu Zakon o VSTVBiH), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e (u daljem tekstu Vije}e) o b j a v lj u j e:

JAVNI NATJE^AJ ZA UPRA@NJENA MJESTA
Za izbor: 1. Predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske 2. Pet (5) sudaca Ustavnog suda Republike Srpske UVJETI Podnositelj prijave na natje~aj treba ispunjavati osnovne uvjete propisane ~lankom 21. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon): a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; b) da je intelektualno i fizi~ki sposoban da obna{a suda~ku ili tu`iteljsku du`nost; c) da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uvjetom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrificirana sukladno zakonu; d) da ima polo`en pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalisti~koj Federativnoj Republici Jugoslaviji; e) ili, izuzetno od odredbe alineje (d), da ima polo`en pravosudni ispit u periodu izme|u 6. 4. 1992. godine i 31. 3. 2004. godine u nekoj od dr`ava koja je ranije bila dio Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije i da je obna{ao du`nost suca ili tu`itelja u Bosni i Hercegovini u periodu izme|u 6. 4. 1992. godine i 31. 3. 2004. godine. Prigodom procjene kvalifikacija i davanja prijedloga nadle`nom organu za predlaganje i izbor suca Ustavnog suda, Vije}e, sukladno ~lanku 24. Zakona, uzima u obzir slijede}e kriterije: • godine radnog iskustva koje kandidat ima u radu kao sudac, tu`itelj, odvjetnik ili drugo relevantno pravno iskustvo nakon polo`enog pravosudnog ispita; • akademsko iskustvo i dostignu}a kandidata; • ostale informacije koje Vije}e smatra relevantnim za podobnost kandidata da radi kao sudac datog ustavnog suda. Vije}e mo`e predlo`iti da profesori i docenti pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini iz predmeta navedenih u ~lanku 24. stavak 3. Zakona budu imenovani za suca ustavnog suda bez polo`enog pravosudnog ispita, pod uvjetom da imaju deset (10) godina iskustva u radu kao profesori ili docenti. Osobe koje su zainteresirane da se prijave na ovo mjesto mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vije}a, u Ulici kraljice Jelene br. 88, Sarajevo, i na web stranici Vije}a www.hjpc.ba. Kandidati koji su se ranije prijavljivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`iteljstvima u BiH po natje~ajima koje je objavljivalo Vije}e ne moraju dostavljati drugi prijavni materijal. Obvezni su dostaviti obrazac za mjesto sudaca i tu`itelja, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6, odnosno 12 mjeseci, kao {to je navedeno u Naputku za popunjavanje prijavnog materijala. Tra`eni obrasci nalaze se na web stranici Vije}a. Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine, Ulica kraljice Jelene br. 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Natje~aj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Slu`benom glasniku BiH”. Prijave koje stignu nakon tog roka ne}e biti razmatrane. Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na temelju spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na temelju imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: +387 (0) 33 707 500, Fax: +387 (0)33 707 550

Gender Centre of the Federation of Bosnia and Herzegovina and SNV Bosnia and Herzegovina implement the Localizing Gender in the Federation of Bosnia and Herzegovina Programme (LGFBIH). The Programme aims to ensure that women in minimum 5 rural and urban municipalities in the Federation of Bosnia and Herzegovina gain more political and economic power by exercising their rights guaranteed by the Bosnia and Herzegovina Gender Equality Law. This shall be achieved through increased capacities of the public administration and social networks at local level to implement provisions of legal and policy framework, as well as creation of best examples that can be shared with relevant institutions and individuals in the West Balkan. The programme is looking for dedicated and experienced partners - professionals, organizations, and companies for incorporation in the Gender Local Capacity Builder’s roster to render capacity development services to our clients on demand. In addition, the Programme aiming to establish and maintain the database of gender experts at the regional (Western Balkan level) that can be utilized by all other institutions and organizations. Areas of expertise: • Gender Mainstreaming and Gender Mainstreaming Instruments; • International and Regional Framework on Gender; • Gender Sensitive Situation Analysis at the Local Level; • Gender Action Planning at the Local Level; • Gender Sensitive Budgeting; • Gender Impact Assessment; • Gender Sensitive Development Programming; • Gender Mechanisms; • Women's Economic Empowerment; • Women's Political Empowerment; • Gender Monitoring of Policies and Programmes. Required: • Significant professional expertise and experience; • Result orientation; • Flexibility and willingness to provide services across the Balkans; • English is working language of SNV and it is desired competency for applicants. Interested applicants should send their expression of interest (EoI) to sarajevo-info@snvworld.org by December 16, 2011, 17:00 hrs. The EoI includes: • Motivation letter; • Organisation/company/personal references (as applicable); • CV(s) of the person(s) involved in the offer (for organisations and companies at minimum 3 CVs to be provided); • Initial financial offer (man-day) – indicate min and max fee Only applications by e-mail and in English will be considered. Please indicate LCB GENDER 11 as reference in Subject Field. Applicants who meet criteria will be added to the Service Provider Database and informed individually by end of December 2011.

SNV works in the Balkans in Albania, Montenegro, Kosovo, Bosnia & Herzegovina and Macedonia.

For more information about SNV visit our website: www.snvworld.org

Dobro jutro uz u Va{em domu!
SARAJEVO
Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

ZENICA

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
DOBOJ
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

20

%
OSLOBO\ENJE

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

TUZLA

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

MOSTAR

POSEBAN POPUST
ZA PLA]ANJE UNAPRIJED % pretplata do 6 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar, Tel/Fax 036/581 139

6 mjeseci 12 mjeseci

10

20

%

pretplata do 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

POMO] U KU]I

39

[ta sve mo`e kuhinjska so?

NOVOSTI I PREPORUKE

I kada vas zub zaboli
Ima i druge namjene u doma}instvu, za dezinfekciju, za uklanjanje mrlja sa tkanina, pa ~ak i za ubla`avanje zubobolje
Kuhinjska so, osim {to jela ~ini ukusnijim, ima jo{ mnoge druge namjene u doma}instvu. Miris zagorjele hrane: Ukoliko ste prolili hranu po {poretu ili rerni, zbog ~ega je po domu po~eo da se {iri smrad zagorjele hrane, va`no je da brzo odreagujete, odnosno da kriti~na mjesta posolite (dovoljan je prstohvat soli) i dodate malo cimeta. Dezinfekcija kuhinjskih krpa i spu`vi: Kako biste uklonili smrad sa spu`vi i krpa, {to je posljedica nagomilanih bakterija, isperite ih, ocijedite, pa ostavite da nekoliko sati odstoje u dobro posoljenoj, hladnoj vodi. Da mlijeko du`e potraje: Rok upotrebe mlijeka produ`i}ete ako u tetrapak ubacite prstohvat soli, pa ga sna`no promu}kate. Smrznutaodje}a: Kako vam se tek opranaodje}a ne bi smrzla na {triku, u ma{inu za pranje ubacite malo soli, ali tek prilikom programa ispiranja. Uklanjanje mrlja sa tkanina: Mrlje od vina obri{ite, pa preko pospite so, koja bi trebalo da upije te~nost iz tkanine. Na tragove znoja na odje}i spu`vomutrljajteblaguotopinunapravljenu od ka{i~ice soli rastopljene u {oljici tople vode. Kada vas boli zub: Rastopite dvije ka{i~ice soli u malo tople vode i time ispirajte usnu {upljinu (mu}kajte 20 sekundi). Mo`da }ete u po~etku osje}ati peckanje, ali to }e vam sigurno umanjiti zubobolju.

Pustite jesen u va{ dom

Najljep{e je kada imate mogu}nosti, vremena i finansija dovoljno da uredite svoju dnevnu sobu, u kojoj ve}ina porodica, ali i onih koji `ive sami, provode najvi{e vremena. Ali, dnevni boravak mo`ete da osvje`ite i uz malo para i dovoljno dobre volje. Kada je o jeseni rije~, vrlo lako mo`ete da promijenite izgled va{eg omiljenog dijela stana samo sa nekoliko sitnica. Na sto obavezno postavite nekoliko miri{ljavih svije}a u toplim bojama i ~iniju punu kestena i oraha. Garnituru osvje`ite sa dvije-tri navlake za jastuke u narand`astim, `utim ili sme|im bojama. Ukoliko imate {egi-tepih, sada je vrijeme da ga prostrete. [etnja bosih nogu po ~upavoj prostirci je prava terapija poslije napornog dana. Pustite svjetlo u sobe. Imate jo{ samo malo vremena do ki{nih i hladnih zimskih dana da u`ivate u dnevnoj toplini svjetla. Razvucite zavjese i podignite roletne. Neka se zidovi u va{em domu napune sun~evom energijom.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Trendi-~izme za ki{u

Kosa zimi vi{e opada, pa joj je potrebna posebna njega i pravilna za{tita. Otkrivamo vam nekoliko trikova koji }e vam pomo}i da va{a kosa zablista uprkos nepredvidljivom vremenu. Upotreba maski je posebno preporu~ljiva za dame koje farbaju kosu kako bi izbjegle dodatno isu{ivanje vlasi. Stru~njaci poru~uju da je zimi pametno smanjiti upotrebu viklera, kao i upotrebu pegle za kosu. Tako }ete izbje}i dodatno o{te}enje i isu{ivanje vrhova, a kosa }e izgledati njegovano. Jedna od prirodnih maski koje se u zimskom periodu preporu~uju protiv opadanja kose i za njegu suhih vlasi jeste maska od banana. Potrebno je da izgnje~ite jednu bananu, dodate izmu}eno `umance, dvije ka{ike kiselog mlijeka i ka{i~icu meda. Sve pomije{ajte i stavite na kosu prije pranja. Dr`ite masku 40 minuta u kosi umotanoj pe{kirom. Maska se ispira {amponom i kiselom vodom, a meko}a i sjaj su zagarantovani.

Sa~uvajte zdravu kosu

Nije lako biti u trendu kada napolju plju{ti ki{a, a obu}a predstavlja najve}i problem. Idealno rje{enje za jesenje, pa i zimske dane su ~izme od gume, jer su otporne na vodu i na njima se ne zadr`ava prljav{tina. Neizbje`an su dio jesenje kolekcije poznatih modnih brendova, mogu da se na|u u najrazli~itijim bojama i dezenima, tako da se lako kombinuju uz odje}u i mogu nositi u razli~itim prilikama. Najpoznatiji proizvo|a~ gumenih ~izama je Hanter, ko ji ih kre ira du`e od 150 godina. I na na {em tr`i {tu mogu da se na|u elegan tni mo de li ko ji vjerno imitiraju ko`u, kao i opu{teni, pa i sa svim ot ka~eni.

Crvena keks-torta
Potrebno:
oko 400 gr zamrznutih vi{anja 1,5 l soka od vi{anja 4 pudinga od jagode 350 gr {e}era 400 gr izlomljenog keksa {lag U 1,5 litara soka (koji se dobije prilikom odmrzavanja i u njega doda voda) zakuhati pudinge sa {e}erom. U prokuhani sok dodati vi{nje (odmrznute). U drugu posudu izlomiti keks i dodati vreo fil sa vi{njama. Istresti odmah sve u vodom pokva{enu tepsiju ili u okrugli kalup za torte, zavisi kakav oblik `elite, i ostaviti da se ohladi. Hladno istresti na tacnu i ukrasiti {lagom. Mogu da se koriste i vi{nje iz kompota, postupak je isti.

Priprema:

40

OGLASI

srijeda, 30. novembar/studeni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Robna ku}a "TUZLANKA" dioni~ko dru{tvo Tuzla
Na osnovu Odluke o sazivanju Skup{tine RK "Tuzlanka" d.d. Tuzla, donijete od ~lanova Nadzornog odbora 28. 11. 2011. godine, a u skladu sa odredbama ~lana 128. Statuta RK "Tuzlanka" d.d. Tuzla, Nadzorni odbor objavljuje Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva pravde, objavljuje

O B AV J E [ T E N J E
o sazivanju Skup{tine Robne ku}e "Tuzlanka" dioni~kog dru{tva Tuzla I Skup{tina RK "Tuzlanka" dioni~kog dru{tva Tuzla saziva se za 21. 12. 2011. godine, sa po~etkom u 14 sati. Skup{tina }e se odr`ati u sali za sastanke kod direktora Dru{tva na petom spratu Robne ku}e "Tuzlanka" d.d. u Tuzli, Ul. univerzitetska br. 16.

J AVNI K O NK U R S
za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Federalnom ministarstvu pravde 06 / 486 Direktor Zavoda za javnu upravu...........................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac

II Za Skup{tinu je utvr|en sljede}i

DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skup{tine - predsjedavaju}eg Skup{tine - zapisni~ara - ovjeriva~a zapisnika 2. Dono{enje odluke o razrje{enju dosada{njeg ~lana Odbora za reviziju RK "Tuzlanka" d.d. Tuzla. 3. Dono{enje odluke o imenovanju novog ~lana Odbora za reviziju RK "Tuzlanka" d.d. Tuzla III Imenuje se Odbor za glasanje za Skup{tinu dioni~ara u slijede}em sastavu: 1. Munevera Suljagi}, predsjednik 1. Jusufovi} Fejzo, zamjenik predsjednika 2. [evala Fazli}, ~lan 2. Dervi{agi} Nevzeta, zamjenik ~lana 3. Ifeta ]atovi}, ~lan Skup{tina mo`e odlu~ivati ukoliko je na njoj zastupljeno vi{e od 30% ukupnog broja dionica sa pravom glasa. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara - vlastodavca. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnim papirima i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{}enja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog lica. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Dru{tvu li~no, po{tanskom po{iljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Punomo} prestaje ako se dioni~ar-vlastodavac registruje za u~e{}e i prisustvuje Skup{tini s izri~ito iskazanom namjerom da li~no glasa, zatim, izdavanjem punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara-vlastodavca, sa u~inkom danom dostavljanja Dru{tvu u roku, najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime ili firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora "Za" ili "Protiv" prijedloga odluke. Rezultate glasanja utvr|uje Odbor za glasanje i javno ih objavljuje prisutnim na Skup{tini. Predsjednik Nadzornog odbora Klopi} Elvir

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto: 1.716, 00 KM (5,20 x 330) Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Gora`de, u Sarajevu, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u “Slu`benim novinama FBiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71 000 SARAJEVO sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Federalnom ministarstvu pravde“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 188 Zavidovi}i, 22. 11. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000 188, a po zahtjevu Demirovi} Red`e, sin Naila iz Crnjeva bb, op}ina Zavidovi}i, zastupanog po punomo}niku Alihod`i} Munibu iz Doline, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1078, katastarska op}ina Vozu}a, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 154/1 "Debeli lug", ku}a i zgrada povr{ine 80 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i oranica 3. klase povr{ine 110 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Demirovi} Red`o, Nailov, Banovi}i, Banovi} selo bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVIJEST
1) Ermin ^engi} branit }e magistarski rad iz psihologije pod naslovom:

Prediktori patolo{kog kori{tenja Interneta
Odbrana }e se odr`ati 26. 12. 2011. godine u 12 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 186 Zavidovi}i, 22. 11. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

2) Vesna ]orluka branit }e magistarski rad iz psihologije pod naslovom:

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000 186, a po zahtjevu Hasi} Elvedina, sin Mustafe iz Donjih Mustajba{i}a, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1858, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 2507/2 "Polje", oranica 4. klase povr{ine 308 m2 - katastarska ~estica broj 2507/3 "Polje", oranica 4. klase povr{ine 342 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Hasi} Elvedin, Mustafin, Kova~i, Mustajba{i}i bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Povezanost perfekcionizma s anksiozno{}u, depresivno{}u i samopo{tovanjem kod mla|ih adolescenata
Odbrana }e se odr`ati 27. 12. 2011. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. Pristup svim odbranama je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati radove u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane.

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

KORAK NAPRIJED
HP LaserJet Pro M1217nfw
Kompanija HP je, u su{tini, i izmislila multifunkcionalne {tampa~e i u okviru ovakvih ponuda ima mono i kolor inkjet i laserske modele. Model LaserJet 1217nfw multifunkcionalni {tampa~ je dizajniran za male i ku}ne kancelarije i posjeduje i funkciju slanja faksa, kao i {tampanja, skeniranja i kopiranja. Ovaj model je u potpunosti u crnoj boji i karakteri{e ga konvencionalni izgled sa mogu}no{}u smje{tanja 35 listova papira u fioku, dok je sa gornje strane pozicioniran skener. Kontrolni panel je mali i smje{ten sa lijeve strane. Sadr`i sve o~ekivane tastere za upravljanje, uklju~uju}i pad za faks, kao i LCD ekran sa dvije linije koji mo`e da primi 16 karaktera.

41

Sigurno cloud skladi{tenje
SafeSync Business kompanije Trend Micro je cloud skladi{tena aplikacija namijenjena za skladi{tenje pri radnim grupama i za kolaborativno skladi{tenje i razmjenu. Ona nadma{uje konkurentske proizvode jednostavnim cloud skladi{tenjem ili cloud backup ponudama. Mo`ete da upravljate SafeSync okru`enjem sa web konzole sa koje licencirate proizvod, dodajete korisnike i mre`ne direktorijume i kontroli{ete dostupno skladi{tenje. Nakon {to ste licencirali proizvod, preuzimate klijente direktno sa konzole. Mo`ete da dodate korisnike kori{tenjem njihovih email adresa, na koje se {alje link za odgovaraju}i klijent softver za njihovu platformu.

Samsung odustaje od netbooka?
Email koji je kompanija Samsung poslala trgova~kim partnerima otkriva da ova kompanija planira u potpunosti odustati od proizvodnje novih modela netbook ra~unara nakon prvog kvartala naredne godine. Prema informacijama, ova kompanija planira da prebaci svoj fokus sa pomenutih modela na 11.6 i 12“ ultraportabl-ra~unare kao i Intel Ultrabook modele. Ova informacija za sada ne podrazumijeva da }e neki od ultraportabl modela koristiti jeftinije procesore kakav je Cedar Trail model kompanije Intel, koji }e mjesto na}i u netbook modelima naredne generacije.

Mario Kart 7 sti`e u decembru
Nintendo }e svoju najnoviju Mario igru na~initi dostupnom od 4. decembra. Za sada nema mnogo informacija o ovoj igri, osim da nova verzija donosi neke nove karakteristike koje korisnici tek treba da otkriju. Podsje}amo da je Mario Kart Wii donijela volan u igru, tako da je za ovu igru razvojni tim uklju~io ideje dodavanja opcija upravljanja jedrom, po{to, kao {to se sa nekih od sli~ica mo`e vidjeti, nova igra uklju~uje i trke neke vrste paraglajdinga. O grafici nema potrebe tro{iti rije~i, s obzirom na to da je Nintendo na ovom segmentu uvijek bio vrhunski raspolo`en.

Kompanija Samsung priznala

Galaxy Nexus ima probleme sa zvukom
Google i Samsung potvrdili su da Galaxy Nexus ima probleme sa zvukom. Objava je do{la nakon reakcija potro{a~a koji su se `alili po forumima i blogovima o tome da njihov telefon ima neobja{njive promjene zvuka. Iz Samsunga su rekli da su svjesni problema i da }e raditi na popravci, ali nisu objavili kad. "[to se ti~e Galaxy Nexusa, svjesni smo da postoje problemi i odavno radimo na tome da se to popravi. Ubrzo }emo izdati update za ovaj ure|aj", rekli su iz Samsunga, prenosi BBC. Iz Googlea je do{la skoro identi~na objava. Neki korisnici su rekli da problem postaje ve}i kada se koristi 2G. "Nakon {to sam ovaj telefon kupila nedavno, alarm mi nije radio i ne mogu se vi{e pouzdati u njega. Bila sam ve} budna i onda se alarm oglasio jednom i to je bilo to. Zamalo da zakasnim na posao", napisala je korisnica pod nadimkom Stuartea. I Apple je bio u problemu prije nekoliko dana jer operativni sistem iOS 5 nije zadovoljio standarde. Korisnici su se `alili da se baterija istro{i prebrzo. Apple i Samsung su najve}i rivali na tr`i{tu smartphonea i me|u njima ima puno sudskih procesa koji su u toku. Istra`iva~i iz Strategy Analytics rekli su da je Samsung preuzeo vode}u ulogu u prodaji smartphonea u periodu izme|u jula i septembra. Studija pokazuje da je ju`no ko rej ska kom pa ni ja isporu~ila 27,8 miliona smartphonea za tri mjeseca, Apple je isporu~io 17,1 milion, a Nokia 16,8 miliona smartphonea.

OS Android iz kompanije Lenovo

Otkriven izgled tableta
Ra~unarska kompanija Lenovo }e uskoro objaviti svoju 5-in~nu verziju Android tableta, prenosi Engadget. Lenovo najnoviji ure|aj podsje}a na Dell Streak 5 i ova novost dolazi nakon {to su procurile fotografije 10-in~nog Android tableta Ice Cream Sandwicha 4.0. Na`alost, svi detalji 5-in~nog tableta nisu poznati, osim dodataka koje svaki tablet ima, mali USB priklju~ak, HDMI output i kameru. Otkako je zabilje`en neuspjeh Dellovog Streaka 5, mnoge kompanije se ne usu|uju raditi na 5-in~nim tabletim. Samsung Galaxy je prije mjesec objavljen, ali ne za tr`i{te SAD-a, gdje je Streak 5 do`ivio neuspjeh, nego se samo isporu~uje po narud`bama. Lenovo }e poku{ati napraviti proboj na ameri~kom tr`i{tu sa novim 5in~nim tabletom i ostaje da se vidi da li }e imati uspjeha, prenosi Intomobile.com.

Zbog scene napada na Teheran

Iran zabranio videoigricu Battlefield 3
Iran je zabranio ameri~ku videoigricu Battlefield 3, koja je pokrenuta u oktobru i u kojoj postoji scena ameri~kog napada na Teheran, objavio je sedmi~nik spe ci ja li zo van za ra~unarske i videoigre Asr-e Ertebat. Igrica Battlefield 3, koja je nastala u produkciji Electronic arts, posjeduje scenu vazdu{nog napada na prijestolnicu Irana, uklju~uju}i i operacije oklopnih vozila i ameri~kih borbenih aviona, a igra~i imaju ulogu marinaca, uklju~enih u napad. - Svim prodavnicama kompjutera zabranjena je prodaja ove ilegalne igrice, kazao je neimenovani zvani~nik obavje{tajne policijske slu`be. Najnovija verzija igrica Battlefi eld 3 po~inje od iran skoira~ke granice, gdje se ameri~ke snage bore protiv neprija telj ske po li ci je. U igru su uklju~ene misije u Parizu i New Yorku, a igra se zavr{ava napadom na Teheran zbog nuklearne prijetnje. Igricu mogu da igraju do 24 igra~a, koji zajedno u~estvuju u borbenim akcijama u razli~itim dijelovima iranske prijestolnice, uklju~uju}i historijski Grand Bazaar u Teheranu. Kompanija EA, koja proizvodi i druge igre {irom svijeta, od

Planovi Panasonica

kojih su najpoznatije FIFA i Sim City, navodi da je pet miliona primjeraka igre Battlefield 3 prodato u prvoj sedmici nakon {to se pojavila 25. oktobra na tr`i{tu.

Ovo je prvi put da je neka videoigrica zvani~no zabranjena u Iranu, iako vlasti redovno kritikuju zapadnu kulturu i poku{avaju promovisanje lokalne proizvodnje islamskih igrica.

Japanski Nikkei, ~ije informacije prenose svjetske agencije, tvrdi da Panasonic planira da od sljede}eg prolje}a prodaje svoje smartphone u Evropi, a kasnije posao `eli da pro{iri i na sjevernu Ameriku i Aziju. Plan je da do 2015. godine u inostranstvu proda 7,5 miliona smartphonea. Nije poznato ho}e li evropskom tr`i{tu biti ponu|eni modeli koji se ve} prodaju u Japanu ili se za prodor na druga tr`i{ta spremaju novi telefoni.

42

OGLASI

srijeda, 30. novembar/studeni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Raspisuje Na osnovu Odluke o dopuni Odluke o odobrenju Plana specijalizacija zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo za 2011. godinu, koju je donijelo Federalno ministarstvo zdravstva br. 06-34-7352/11 od 24. 10. 2011. godine

Konkurs za prijem i izbor ljekara na specijalizaciju za 2011. godinu
1. 2. 3. 4. 5. Neurohirurgija...................................................................................................................1 Nuklearna medicina ..........................................................................................................1 Plasti~na i rekonstruktivna hirurgija ..............................................................................1 Dje~ija hirurgija ................................................................................................................1 Patolo{ka anatomija ..........................................................................................................1

Uslovi: Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijede}e uslove: - visoka stru~na sprema VII stepen, zavr{en medicinski fakultet - polo`en stru~ni ispit i jedna godina radnog iskustva nakon polo`enog stru~nog ispita - da je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika visoke stru~ne spreme privatne prakse - poznavanje jednog stranog jezika Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Bolni~ka br. 25 Stru~na nemedicinska disciplina (protokol) Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 078650 09 P Sarajevo, 17. 11. 2011. godine Tu`itelj: Tu`eni: Radi: Vsp: Sead ^elebi} Vojislav Vu~eti} i dr. Stambeni - ostali 1.050,00 KM

Na osnovu ~l. 348. ZPP-a objavljuje

POZIV
Za VU^ETI] VOJISLAV Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za SRIJEDU, 29. 2. 2012. godine, u 12 sati, pred ovaj sud u sobu broj 309/III. Sudija Amela Selimovi} - Fazlagi}

NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 198157 11 Ip Sarajevo, 14. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Spahi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja "SARAJEVSKA PIVARA" DD SARAJEVO, ul. Franjeva~ka br. 15, protiv izvr{enika JELOVAC AMIRA vl. STR "MIZAN MARKET" Had`i}i, ul. Tinohovska br. 13, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

OBJAV LJU JE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno 3. 6. 2011. godine, na osnovu vjerodostojne isprave mjenice broj AF2697989 sa izdatim protestom od 15. 4. 2011. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od 607,65 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15. 4. 2011. godine, do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 30,38 KM. Ovim putem se izvr{eniku Jelovac Amiri, vl. STR "MIZAN MARKET" Had`i}i, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi s odredbom ~lana 21. Zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom nov~anih sredstava na transakcijskom ra~unu izvr{enika te prenosom i isplatom zaplijenjenih iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja otvoren kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH Sarajevo. SUDIJA Aida Spahi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 165420 10 I Sarajevo, 17.11.2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Brankovi} Ned`mina, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja PROCREDIT BANK DD SARAJEVO, Ul. Emerika Bluma br. 8, Sarajevo protiv izvr{enika 1. BULJANDRI] ALMA, Ul. Vele{i}i br. 18 c, Sarajevo i 2. KRAJI] DRAGAN, Ul. Adila Grbe br. 8, Sarajevo, radi duga, v.sp. 2.194,10 KM 17.11.2011. godine objavljuje da je doneseno

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
od 1.11.2010. godine Po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 24.10.2010. godine odre|eno je izvr{enje Rje{enjem o izvr{enju broj gornji od 1.11.2010. godine 1. BULJANDRI] ALMA, Ul. Vele{i}i br. 18 c, Sarajevo i 2. KRAJI] DRAGAN, Ul. Adila Grbe br. 8, Sarajevo, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.194,10 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29.12.2009. godine i tro{kova postupka u iznosu od 141,00 KM, na osnovu mjenice FBiH, serija AF 2136510 izdata u Sarajevu 13.11.2007. godine, dospjela za pla}anje 28.12.2009. godine i to na pokretnim stvarima izvr{enika. Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rje{enja. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka ako Zakonom nije druga~ije odre|eno. Dostava rje{enja o izvr{enju smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Ned`mina Brankovi}

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

FELJTON
kod {vedske tru lja Kar pobijedile ju rusku 1700.U bilaciXII giNarlove,okonadmo}nipesakra600 vojsku Petra I. U bici po nu 10.000 Ru i

43

Dino Abazovi}: “Religija u tranziciji“ (21)

NA DANA[NJI DAN

Postdejtonska BiH - {ta je po{lo krivo?
Metodologija implementacije ve}ine strategija o kojima ovisi budu}nost BiH po~iva na principima teorije racionalnog izbora, ~ije su primjena i u~inkovitost, najbla`e re~eno, problemati~ne, bar u polju specifi~nih etni~kih odnosa – kako teoretski, tako i prakti~no
Zemlja u tranziciji, eto sintagme koja se iznimno ~esto koristi u javnom `ivotu Bosne i Hercegovine, od znalaca iz svijeta akademije, preko formalnih i neformalnih donosilaca odluka, do svekolikog stanovni{tva. I pritom ni{ta sporno ukoliko ne postavimo slijede}a pitanja: Tranzicija – da li se zna gdje je krajnje odredi{te? Ne ~ini li se ~esto pogre{ka u pretpostavci da je cilj (na kraju tranzicije) postojan, jasno definiran, nepromjenjiv, trajan? Ka ko god, po nu|ena odrednica na kraju tranzicije u BiH se ipak spominje – Europska unija, tj. punopravno ~lanstvo u Europskoj uniji, i doima se da je to jedna od rijetkih ~injenica oko koje postoji na~elan konsenzus me|u stanovni{tvom Bosne i Hercegovine – dakle, biti dio porodice europskih zemalja ~lanica Unije. soluciji tzv. bosanskog problema. Pri tome, uslijed (ne)specifi~nog aktivizma klju~nih aktera, doma}ih i me|unarodnih donosioca odluka, tj. kreatora politika, establishementa religijskih zajednica, nedovoljno razvijenog civilnog dru{tva i u njemu samodovoljnih „nezavisnih” elita, medija nedosljedno i u izvjesnom smislu sumnjivo profiliranih profesionalnih standarda, kao i politi~ki neobrazovanog puka, uzroci tog i takvog stanja sve su manje na agendama, dok se sve vi{e energije usmjerava na ostvarivanje kratkoro~nih partikularisti~kih interesa. Dodatni razlog za ovakvo stanje mogao bi biti i taj {to metodologija implementacije ve}ine strategija o kojima ovisi budu}nost BiH po~iva na principima teorije racionalnog izbora, ~ija je primjena i u~inkovitost, najbla`e re~eno, problemati~na, bar u polju specifi~nih etni~kih odnosa - kako teoretski, tako i prakti~no.

Paradoksalna situacija
Ali kao {to smo suo~eni sa hiperinflacijom termina prisutnih u svakida{njem bosanskoher-

opisivanje stanja u kojem se nalazi BiH kao dr`ava shodno ispunjavanju uvjeta, tek veoma uop{teno – najoptimisti~nije prognoze ne vide Bosnu i Hercegovinu kao kandidata za ~lanstvo prije 2009. godine. Dakle, {ta je jo{ po{lo krivo? U datom kontekstu poslijekonfliktnog bosanskohercegova~kog dru{tva, o ~emu sam pi-

TRI SREDI[TA Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, imamo i dalje paradoksalnu situaciju – u njemu egzistiraju tri klju~na politi~ka, administrativna, ekonomska i kulturna sredi{ta (Banja Luka, Mostar, Sarajevo), koja odra`avaju razli~ite i u potpunosti inkompatibilne modele akomodacije etni~kih razli~itosti
cegova~kom javnom diskursu, bar kada su u pitanju evropske integracije – kopenha{ki i madrid ski kri te ri ji za ~lan stvo, acquis communaitaire, faza pridru`ivanja i faza pristupanja, Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju, privremeni sporazum, pretpristup, status kandidata, ugovorni odnosi, da pomenem samo neke, toliko se malo pa`nje pridaje evidentnom, ponovo u javnom diskursu, elementarnom nepoznavanju su{tine njihova zna~enja. Ovdje ne}u dublje ulaziti u sao i drugdje (Abazovi}, 2003), imamo i dalje, nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, paradoksalnu situaciju – u njemu egzistiraju tri klju~na politi~ka, administrativna, ekonomska i kulturna sredi{ta (Banja Luka, Mostar, Sarajevo), koja odra`avaju razli~ite i u potpunosti inkompatibilne modele akomodacije etni~kih razli~itosti. Sva tri modela su itekako djelatna, neovisni jedan o drugome i na specifi~an na~in pretenduju da budu paradigma mogu}eg razvoja situacije ka kona~noj

Racionalni izbor
Sa`etak logike teorija racionalnog izbora zasnovan je na jednostavnoj pretpostavci da su ljudska bi}a racionalna i samointeresno motivirana u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Ra zu mi je va nje da po je din ci imaju tendenciju da se pona{aju racionalno i kao egoisti~na stvorenja, uklju~uje pretpostavku da su njihove aktivnosti predominantno intencionalne, kao i da imaju postojane i relativno konzistentne setove preferenci u svakodnevnom djelovanju. Tako|er se navodi da, iako aktivnosti pojedinaca mogu biti ograni~ene njihovim iskustvom i dru{tvenim normama, njihovo pona{anje se mo`e uglavnom objasniti na osnovu ~injenice po kojoj individue imaju potrebu poku{ati maksimizirati svoje prednosti. Za razliku od strukturalizma ili, pak, funkcionalizma, gdje je osnovna jedinica analize dru{tveni sistem, ili kolektivno, teorija racionalnog izbora to mjesto osnovne jedinice rezervi{e uvijek za pojedinca. Tako, po ovoj teoriji, ni etnicitet, na primjer, nije ni{ta vi{e nego dru{tveno sredstvo koje mo`e biti mobilizirano ili manipulirano za individualnu dobit (Hechter, 1986).
(Sutra: Bastilja demokratije)

Knjiga „Religija u tranziciji“ - Esej o religijskom i politi~kom, koju Oslobo|enje feljtonizira, objavljena je 2010. u izdanju Rabi ca iz Sa ra je va (033 659 938 i 659 846, e-ma il: ra bic.doo@bih.net.ba). Dino Abazovi} je doktor sociolo{kih znanosti, radi kao docent na Odsjeku sociologija Fakulteta politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu, na predmetima Sociologija religije, Sociologija saznanja i morala, Religije suvremenog svijeta i Religije i konflikti.

[ve|ana. Na isti dan 1718, Karlo XII, simbol nacionalnog juna{tva, poginuo u napadu na Norve{ku. Ro|en ameri~ki pisac Semjuel Lenghorn Klemens, poznat kao Mark Tven, jedan od najve}ih humorista svjetske knji`evnosti. Meksiko objavio rat Francuskoj. FranVinston ^er~il cuska tri dana ranije okupirala grad Vera Kruz. Rusija u Krimskom ratu uni{tila tursku Ro|en engleski dr`aflotu u bici kod crnomorske luke Sinope. vnik Vinston Lenard U Glazgovu odigrana prva fudbalska Spenser ^er~il, preutakmica dvije reprezentacije, Engleske mijer Velike Britanije i [kotske. Me~ zavr{en rezultatom 0:0. od 1940. do 1945. i Umro engleski pisac irskog porijekla od 1951. do 1955, Oskar Vajld. Njegovo demonstrativno vo|a Konzer vativne kr{enje viktorijanskih dru{tvenih konvencija zavr{ilo stranke od 1940. Kao dvogodi{njom kaznom zatvora zbog homoseksualijedan od velikih prozma. Umro u egzilu u Parizu u bijedi i nemilosti. Stotagonista pobjede godi{njica njegove smrti sve~ano obilje`ena u Lonnad fa{isti~kim siladonu u Vestminsterskoj opatiji, u Parizu, Dablinu i ma, u~estvovao na Njujorku. svim va`nim saveNapadom na Finsku vi{e od 20 sovjetzni~kim konferencijaskih divizija po~elo sovjetsko-finski, ma. Autor zapa`enih tzv. zimski rat, okon~an mirovnim ugovorom u martu knji`evno-publicis1940. Finska prinu|ena da se odrekne Karelijske preti~kih djela, za “Mevlake i grada Viborga, na istoku zemlje. moare iz Drugog Strijeljan ma|arski revolucionar Bela svjetskog rata“ 1953. Kun, jedan od osniva~a Komunisti~ke dobio Nobelovu napartije Ma|arske i vo|a revolucije 1919. Uhap{en u gradu za knji`evnost. staljinisti~kim ~istkama i na montiranom procesu u SSSR-u osu|en na smrt. Rehabilitovan 1956. Umro jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski, profesor Muzi~ke akademije u Beogradu. Spojio elemente muzi~kog folklora pojedinih balkanskih naroda s modernom evropskom muzi~kom tehnikom. U Be~u umro srpski slikar Paja Jovanovi}, predstavnik akademskog realizma, autor `anr-scena i velikih kompozicija iz srpske historije. Poslije 1906. stekao evropsku slavu slikaju}i Milo{ Crnjanski portrete vladara i aristokrata. Aden, Ju`ni Jemen i Ju`noarapska Federacija stekli nezavisnost poslije 128 Umro srpski i jugogodina britanske kolonijalne vladavine i formirali Naslovenski pisac Milo{ rodnu Republiku Ju`ni Jemen. Na isti dan 1970, Crnjanski, jedan od dr`ava preimenovana u Narodnu Demokratsku Repuprvaka moderne bliku Jemen. srpske proze poslije Afri~ka dr`ava Dahomej promijenila naPrvog svjetskog rata, ziv u Narodna Republika Benin. urednik prvog moderSavjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nisti~kog ~asopisa jednoglasno usvojio odluku da 31. janDan. Njegov “Roman uara 1996. bude okon~ana troipogodi{nja mirovna o Londonu“ smatra misija u BiH. se prvim velikim koOko 150.000 ljudi protestovalo ulicama smopolitskim romaBeograda zbog poni{tenja izborne pob- nom u srpskoj knji`ejede opozicione koalicije Zajedno na lokalnim izborivnosti. Bavio se i noma. vinarstvom i politiVlada i pobunjenici u afri~koj dr`avi Sikom, Drugi svjetski jera Leone potpisali sporazum o rat zatekao ga u diokon~anju {estogodi{njeg gra|anskog rata. plomatskoj slu`bi u Putni~ki brod s 302 putnika prevrnuo Rimu. Do 1965, kada se blizu isto~ne obale Kine. Nesre}u se vratio u Beograd, pre`ivjele 22 osobe. `ivio kao emigrant u U Pjongjangu se sreli ro|aci iz SjeverLondonu. ne i Ju`ne Koreje koji su gotovo 50 godina bili razdvojeni. Turska ukinula 15 godina dugo vanredno stanje na jugoistoku dr`ave, zavr{ena era sukoba turskih snaga i kurdskih separatista, tokom koje je poginulo oko 30.000 osoba. Umrla Amerikanka Gertruda Ederli, prva `ena koja je 1926. preplivala Laman{. Volfgang Petri~ Filipine pogodila sna`na oluja tokom koje su sravnjena tri obalska grada. U vi{ednevnim vremenskim nepogodama poginulo vi{e Visoki predstavnik u od 840 osoba. BiH Volfgang Petri~ D`on Sentamu, porijeklom iz Ugande, uspostavio Nezavijedan od lidera borbe protiv rasizma, snu sudsku komisiju formalno inaugurisan kao prvi britanski nadbiskup koja je preuzela procrnac. gram procjene sudHa{ki tribunal osudio biv{eg generala skog sistema, a koji Vojske Republike Srpske Stanislava je do tada vodila miGali}a na do`ivotni zatvor zbog kampanje artiljerijskih sija UN-a u BiH. i snajperskih napada na Sarajevo od 1992. do 1994.

1835. 1838. 1853. 1872.

1874.

1900.

1939. 1939. 1955. 1957. 1967. 1975. 1995. 1996. 1996. 1999. 2000. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

1977.

2000.

44

SPORT

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Safet Su{i} se umara u Parizu

Ne ~ekam i
nemam ponudu

iz Francuske!
U Francuskoj me samo interesuje PSG, a njih ne mogu voditi. Katarani grade veliki klub i slijede}i njihov trener je Mourinho, Wenger ili Ancelotti, ka`e Su{i}
Selektor nogometne reprezentacije BiH Safet Su{i} trenutno se umara u Parizu. Namjerno smo napisali umara, a ne odmara, s obzirom na to kako Pape trenutno zavr{ava obaveze koje je zapostavio u protekla tri mjeseca, koliko je bio u Sarajevu. “U ovom trenutku ne mislim na fudbal. Imam i previ{e drugih obaveza. Nisam bio tri mjeseca ku}i, ustvari, bio sam u Parizu sa reprezentacijom, ali nisam imao vremena ni oti}i do ku}e, tako da trenutno zavr{avam poslove za koje nisam imao vremena“ ka`e , nam Safet Su{i} i dodaje kako jo{ nije donio odluku o ostanku ili odlasku sa mjesta selektora BiH. “U decembru sam u Sarajevu. Ako se nekome `uri da ima ime selektora, onda mi je stvarno `ao, ali ja trenutno ne razmi{ljam o toj temi. Kada do|em u Savez, razgovara}u sa kompetentnim ljudima o tome, ali jo{ nisam donio nikakvu odluku.” Selektor Su{i} dodaje kako prati de{avanja u BiH, te da pojedincima zamjera {to sami konstrui{u neke svoje istine. Naime, Papetu je zasmetalo {to su pojedini mediji napisali kako namjerno odugovla~i jer ~eka ponudu za trenersku stolicu nekog francuskog tima. “To je apsolutna neistina. U Francuskoj me samo interesuje PSG, a njih ne mogu voditi. Katarani grade veliki klub i slijede}i njihov trener je Mourinho, Wenger, Ancelotti ili Capello. Ulo`ili su mnogo novaca u klub i da smo se mo`da plasirali na Evropsko prvenstvo, bio bih u krugu kandidata, a ovako nemam {anse. Uostalom, danas kada bih rekao da ne `elim vi{e biti selektor imao bih, siguran sam u to, veliki broj ponuda, ali svi klubovi svakako misle da ostajem selektor. Dakle, da mi je cilj na}i neki klub, ve} sada bih rekao da ne}u ostati“ obja{njava , nam Su{i} i dodaje kako u periodu od povratka u Pariz nije razgovarao ni sa kim o produ`enju ugovora, niti je imao kontakata sa reprezentativcima, ~iju formu i dalje prati.
J. LIGATA

Su{i}: Da mi je cilj na}i neki klub, ve} sada bih rekao da ne}u biti selektor

STRPLJEN, SPA[EN U decembru sam u Sarajevu. Ako se nekome `uri da ima ime selektora, onda mi je stvarno `ao, ali ja trenutno ne razmi{ljam o toj temi. Kada do|em u Savez, razgovara}u sa kompetentnim ljudima o tome, ali jo{ nisam donio nikakvu odluku, ka`e Su{i}

Elitna runda kvalifikacija za EP

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U17

BiH u grupi sa Gr~kom,
Francuskom i Slovenijom
Kvalifikacije }e biti odr`ane u jesen 2012. odigravanjem turnira, a po dvije ekipe iz svake grupe i dva najbolja tre}eplasirana tima plasira}e se u elitnu rundu kvalifikacija
Kadetska nogometna reprezentacija BiH }e u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2013. godine za igra~e do 17 godina u Slova~koj nastupiti u grupi 5 sa selekcijama Gr~ke, Francuske i Slovenije, odlu~eno je ju~era{njim `rijebom u Nyonu. U `rijebu su u~estvovale 52 reprezentacije, koje su razvrstane u 13 grupa po ~etiri tima. Kvalifikacije }e biti odr`ane u jesen sljede}e godine odigravanjem turnira, a po dvije ekipe iz svake grupe i dva najbolja tre}eplasirana tima plasira}e se u elitnu rundu kvalifikacija. Doma}ini turnira bit }e naknadno odre|eni. Kvalifikacijske grupe: Grupa 1: Bjelorusija, Srbija, Moldavija, Armenija; Grupa 2: Finska, Njema~ka, Andora, San Marino; Grupa 3: Belgija, Holandija, Litvanija, Latvija; Grupa 4: [panija, Poljska, Azerbejd`an, Bugarska; Grupa 5: Gr~ka, Francuska, Slovenija, BiH; Grupa 6: Austrija, [vicarska, Kipar,

Bh. juniori protiv Hrvatske, Gruzije i Austrije
Juniorska reprezentacija BiH u elitnoj rundi kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo u Estoniji igra}e u grupi 6 zajedno sa Hrvatskom, Gruzijom i Austrijom. Bh. selekcija je u prvoj rundi kvalifikacija imala maksimalan u~inak, pa je prilikom ju~era{njeg `rijebanja u Nyonu bila u grupi nosilaca sa Engleskom, [panijom, Francuskom, Portugalom, Gr~kom i Ma|arskom. Sa mo po bje dnik gru pe igra}e na Evropskom prvenstvu u Estoniji, zajedno sa doma}om selekcijom, te sa {est pobjednika ostalih grupa. Grupa 1: Francuska, Holandija, ^e{ka, Norve{ka; Grupa 2: Engleska, [vicarska, Sloveni ja, Crna Go ra; Gru pa 3: Ma|arska, Njema~ka, Rumunija, Srbija; Grupa 4: Portugal, Ukraina, Republika Irska, Izrael; Grupa 5: Gr~ka, Danska, Turska, Kipar; Grupa 6: BiH, Hrvatska, Gruzija, Austrija; Grupa 7: [panija, Belgija, Armenija, Italija.

Farska Ostrva; Grupa 7: Engleska, Sjeverna Irska, Estonija, Vels; Grupa 8: Italija, Ma|arska, Albanija, Lihten{tajn; Grupa 9: Norve{ka, Portugal, Malta, Island; Grupa 10: Irska, Rumunija, [vedska, Makedonija; Grupa 11: Danska, ^e{ka, Crna Gora, Rusija; Grupa 12: Turska, Hrvatska, Kazahstan, Izrael; Grupa 13: [kotska, Gruzija, Luksemburg, Ukrajina.

U Maloj galeriji Brusa bezistana

Izlo`ba o Sarajevu i @eljezni~aru
Javna ustanova Muzej Sarajeva organizova}e izlo`bu pod nazivom “Sport kao kultura kroz jubileje velikana” koja }e biti otvorena 20. de, cembra u Maloj galeriji Brusa bezistana. Ovom izlo`bom bi}e pokazani uspjesi, radosti i lijepa strana sporta iz historije FK Sarajevo i FK @elje-

zni~ar, koji ove godine obilje`avaju 65, odnosno 90 godina postojanja. Izlo`bu “Sport kao kultura kroz jubileje velikana” muzej prire|uje sa upra, vama @eljezni~ara i Sarajeva. Na izlo`bi }e biti prikazani najve}i uspjesi ovih klubova, pehari, dresovi, fotografije i snimci iz arhiva klubova.

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

SPORT
Rezultati
Rezultati prvog kola, Grupa A: @eljezni~ar - Olimpic 4:2, ^elik - Vele` 3:3; drugo kolo: @eljezni~ar - Vele` 4:2, ^elik - Olimpic 4:0. Poredak: 1. @eljezni~ar 6, 2. ^elik 4, 3. Vele` 1, 4. Olimpic 0. Danas se sastaju, tre}e kolo: Olimpic - Vele` (10 sati), @eljezni~ar - ^elik (12.50). Grupa B: Sarajevo - Novi Pazar 7:4, Vrbanju{a - Travnik 2:1; drugo kolo: Sarajevo - Travnik 5:1, Vrbanju{a - Novi Pazar 5:6. Poredak: 1. Sarajevo 6, 2. Vrbanju{a 3, 3. Novi Pazar 3, 4. Travnik 0. Danas se sastaju, tre}e kolo: Vrbanju{a - Sarajevo (10.50), Travnik - Novi Pazar (11.50). Me~ za tre}e mjesto na rasporedu je u 16.30, dok je finale u 17.30.

45

Po~eo 20. bajramski malonogometni turnir

@eljezni~ar i Sarajevo maksimalno
Tim sa Grbavice nadigrao Olimpic i Vele`, dok je ko{evski premijerliga{ bio bolji od Novog Pazara i Travnika
@eljezni~ar je savladao Olimpic sa 4:2 u prvom kolu grupe A jubilarnog 20. bajramskog me|unarodnog malonogometnog turnira, koji je ju~e po~eo u maloj dvorani Skenderije. Nakon {to su vukovi vodili sa 2:0, Zajko Zeba je sa tri uzastopna gola preokrenuo rezultat na 3:2, da bi Sulejman Smaji} svojim pogotkom potvrdio pobjedu jesenjeg prvaka BiH. U drugom me~u prvog kola ove skupine, ^elik i Vele` podijelili su bodove, odigrav{i 3:3. @eljezni~ar je bio bolji od Vele`a sa 4:2 u drugom kolu grupe A i tako stigao nadomak finala. Sva ~etiri gola postigao je Zeba, koji vodi sa sedam pogodaka na listi strijelaca, dok su za ro|ene pogodili Denis Zvoni} i Amir Zolj. Sa ra je vo, po ja~ano ma lo no go me tnim reprezentativcima BiH Nijazom Mulahmetovi}em, D`enanom ^eligijom i Nerminom Kahved`i}em, pobijedilo je Novi Pazar rezultatom 7:4 u prvom kolu grupe B, dok je Vrbanju{a bila bolja od Travnika sa 2:1. U ju~era{ njem po sli je po dne vnom programu Sarajevo je ubjedljivo nadigralo Travnik 5:1 i sa maksimalnim u~inkom iz dva kola nalazi se na korak do plasmana u finale. Novi Pazar je savladao Vrbanju{u sa 6:5 u posljednjim

Zajko Zeba briljirao u pobjedama @eljezni~ara
Foto: D`. KRIJE[TORAC

trenucima me~a. Turnir ~iji je organizator FK i KMF Vrbanju{a otvorio je premijer FBiH Nermin Nik{i}, dok su predsjednik Organizacionog odbora Izet Jeli} i direktor turnira Alija Had`iosmanovi} pozdravili u svojim obra}anjima sve ekipe u~esnice. S. SPAHI]

Me|unarodni fudbal

Manchester City eliminisao Arsenal
Stoichkov ministar sporta Bugarske?
Najbolji bugarski fudbaler svih vremene Hristo Stoichkov mogao bi naredne godine da postane ministar sporta Bugarske, javili su bugarski mediji. Isti izvor navodi da dobri kontakti 45-godi{njeg Stoichkova sa premijerom Boikom Borisovim mogu da mu donesu najve}u sportsku funkciju u zemlji. Stoichkov, koji `ivi u [paniji, tokom oktobarskih izbora u Bugarskoj bio je zajedno sa Borisovim, koji je i imenovao Stoichkova za po~asnog konzula Bugarske u Barceloni. Bugarski mediji pi{u da }e se aktuelni ministar sporta Svilen Nejkov naredne godine kandidovati za rektora Nacionalne sportske akademije. Stoichkov je ro|en 1966. godine u Plovdivu. Fudbalsku karijeru zapo~eo je u sofijskoj CSKA, a nastavio je u Barceloni i Parmi, da bi je zavr{io u Chicagu i Unitedu. Najve}u popularnost stekao je 1994. na Svjetskom prvenstvu u SAD, gdje je bio najbolji strijelac, a reprezentacija Bugarske zauzela ~etvrtu poziciju. Iste godine postao je i najbolji evropski fudbaler.

Golom Agüera, iz akcije koju je po~eo D`eko, gra|ani zabilje`ili trijumf nad topnicima sa 1:0 i tako se plasirali u polufinale Carling Cupa • Napoli i Juventus remizirali
Golom Agüera u 84. minuti Manchester City zabilje`io je gostuju}i trijumf nad Arsenalom sa 1:0 u sino}njoj ~etvrtfinalnoj utakmici Carling Cupa i tako se plasirao u polufinale. U pobjedi izabranika trenera Roberta Mancinija, napada~ na{e reprezentacije Edin D`eko odigrao je svih 90 minuta i u~estvovao u akciji iz tri poteza kod pobjedonosnog gola. Gra|ani su prvi put ozbiljnije zaprijetili preko D`eke, koji je u 47. minuti {utirao sa 20-ak metara pored gola. Na drugoj strani ~etiri minute kasnije, udarac Chamberlaina odbranio je golman Pantilimon. Napada~ Citya D`eko ponovo je poku{ao sa {est metara u 57. minuti, ali je bio neprecizan. U 84. minuti D`eko je iznio loptu iz prostora oko {esnaesterca svog tima, preciznim pasom sa centra proigrao Jonhsona, koji je uposlio Agüera, a argentinski napada~ postigao gol za pobjedu Citya. Liverpool je pro{ao dalje nakon {to je kao gost savladao Chelsea sa 2:0. Golove su postigli Rodriguez u 58. i Kelly u 63. Pobjeda tima sa Anfielda mogla je biti ubjedljivija, no Carroll nije realizovao penal u 22. minuti. ^etvrtfinale Carling Cupa: Cardiff - Blackburn 2:0 (Miller 19, Gerrard 50), Chelsea Liverpool 0:2 (Rodriguez 58, Kelly 63), Arsenal - Manchester City 0:1 (Agüero 84).

Sergio Agüero posti`e pobjedonosni pogodak protiv Arsenala

Reuters

Serie A, zaostali me~ 11. kola: Napoli - Juventus 3:3 (Hamsik 23, Pandev 40, 68 - Matri 48, Estigarribia 72, Pepe 79). Primera, 17. kolo: Barcelona - Rayo Vallecano 4:0 (Sanchez 29, 41, Villa 43, Messi 50).

[esnaestina finala Kupa Italije: Parma - Verona 0:2 (Ferrari 37, Taleb 62), Catania - Novara 2:3 (Lanzafame 3, Lopez 69 - Granoche 66, Meggiorini 77, Meggiorini 90).
Z. R.

Malonogometni Bo`i}ni turnir Fojnica 2011.

Danas isti~e rok za prijavu
Od 1. do 17. decembra u Fojnici }e se odr`ati osmo izdanje Bo`i}nog ma lo no go me tnog turnira, koji organizuje Udru`enje za sport i rekreaciju Katarina. Prijave za u~e{}e primaju se zaklju~no sa 30. novembrom, uz kotizaciju od 200 KM po ekipi. Turnir se igra po eurofutsal pravilniku (4+1+5), a `rijebanje }e se obaviti 1. decembra. Organizator je pripremio bogat na gra dni fond u izno su od osam hiljada KM, od kojih }e za prvo mjesto biti dodijeljeno pet hiljada KM.
ENI news

46

SPORT

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE
A

Produ`en ugovor

EUROPA LIGA Bi}e pakleno na Parkheadu

GRUPA

Celtic i Atletico u obra~unu za prolaz
Trapattoni selektor Irske do 2014.
Zanimljivo }e biti i na White Hart Laneu, gdje Tottenham do~ekuje PAOK, a pozornost privla~i i susret izme|u Rennesa i Udinesea PSV i Legia ve} osigurali prolaz
Ve~eras su na rasporedu utakmice petog kola Europa lige, od kojih se kao najzanimljiviji isti~u susreti u grupi A izme|u Tottenhama i PAOK-a, te utakmice grupe I u kojima se sastaju Celtic - Atletico Madrid i Rennes - Udinese. PAOK predvodi grupu A sa osam bodova, a slijede ga Rubin i Tottenham sa po bodom manje. Susret na White Hart Laneu bi}e jubilarni 150. evropski za londonski sastav, koji na doma}em terenu u Europa ligi nije pora`en ove sezone. Ipak, i gr~ki predstavnik nalazi se u sjajnoj seriji u kojoj je nepora`en na strani u posljednjih {est utakmica. Derbi ve~eri odigra}e se na Parkheadu u Glasgowu, gdje Celtic ima imperativ pobjede nad madridskim Atleticom, ukoliko `eli da ostane u igri za prolaz u narednu rundu takmi~enja. Gosti imaju sedam bodova, ba{ kao i lider grupe Udinese, koji ima ne{to lak{i zadatak u ovom kolu s obzirom na to da gostuje kod otpisanog Rennesa. Na tre}em mjestu je {kotski predstavnik sa pet osvojeNogometni savez Irske saop{tio je da je produ`io ugovor sa selektorom nacionalnog tima Giovannijem Trapattonijem i njegovim pomo}nikom MarcomTardellijem do 2014. godine. "Sretni smo {to smo dogovorili produ`enje ugovora sa Giovannijem Trapattonijem i njegovim saradnicima. Oni su uradili odli~an posao s ekipom i odveli nas na veliko takmi~enje prvi put nakon vi{e od deset godina. Doveli su nas do 21. mjesta na rang-listi i otkrili nekoliko novih igra~a koji }e predstavljati budu}nost reprezentacije", kazao je izvr{ni direktor irskog saveza John Delaney. Trapattoni, tako|er, nije krio zadovoljstvo. "Sretan sam {to }u nastaviti posao s irskim savezom. Uvijek sam govorio da Marco i ja vjerujemo u ono {to radimo s irskom reprezentacijom”, kazao je italijanski stru~njak koji predvodi Irsku.

1. PAOK 4 2 2 0 7:4 8 2. Rubin 4 2 1 1 6:3 7 3. Tottenham 4 2 1 1 4:2 7 4. Shamrock 4 0 0 4 3:11 0 Parovi: Rubin Kazan - Shamrock (18), Tottenham - PAOK (21.05).

GRUPA

B

1. St. Liege 4 2 2 0 6:1 8 2. Hannover 4 2 2 0 6:4 8 3. Kopenhagen 4 1 1 2 4:7 4 4. Vorskla 4 0 1 3 2:6 1 Parovi: St. Liege - Hannover (21.05), Vorskla Kopenhagen (21.05).

GRUPA C
1. PSV 4 3 1 0 8:4 10 2. Legia 4 3 0 1 7:4 9 3. Rapid 4 1 0 3 3:7 3 4. H. Tel Aviv 4 0 1 3 5:8 1 Parovi: Legia - PSV (21.05), Rapid Bukure{t Hapoel Tel Aviv (21.05).

GRUPA G
1. Metalist 4 3 1 0 10:4 2. Alkmaar 4 1 3 0 9:6 3. Austria 4 1 2 1 7:7 4. Malmo 4 0 0 4 4:13 Parovi: Metalist Kharkiv - Austria Be~ (19), Malmo - AZ Alkmaar (19). 10 6 5 0

Atletico Madrid gostuje u Glasgowu

nih bodova. Celtic je na doma}em terenu nepora`en u posljednjih {est me~eva, {to svakako igra~ima pru`a dodatno samopouzdanje pred ve~era{nji duel. Najneizvjesnija situacija svakako je u grupi H, gdje tri ekipe imaju po sedam bodova na svom kontu. Priliku da plasman dalje ovjeri na svom terenu ima Braga, koja do~ekuje engleski Birmingham. Portugalci su poznati kao odli~ni doma}ini, a u posljednjih devet susreta pora`eni su samo jednom. U drugom susre-

tu ove grupe sastaju se otpisani Maribor i Club Brugge, koji tako|e ima sjajnu {ansu da izbori prolaz dalje. Do sada je prolaz u narednu rundu ovog presti`nog takmi~enja osiguralo {est ekipa, od kojih }e dvije na terene iza}i ve~eras - to su holandski PSV, te var{avska Legia, a zanimljivo je da su oba kluba smje{tena u grupi C. Pored njih, svoje mjesto me|u 32 ekipe jo{ su izborili: Sporting, Anderlecht, Twente i Athletic Bilbao.
A. MEHANOVI]

GRUPA H
1. Braga 4 2 1 1 10:5 7 2. Club Brugge 4 2 1 1 7:5 7 3. Birmingham 4 2 1 1 7:7 7 4. Maribor 4 0 1 3 3:10 1 Parovi: Braga - Birmingham (19), Maribor - Clube Brugge (19).

GRUPA I
1. Udinese 4 2 1 1 5:6 7 2. Atl. Madrid 4 2 1 1 7:3 7 3. Celtic 4 1 2 1 5:5 5 4. Rennes 4 0 2 2 4:7 2 Parovi: Celtic - Atletico Madrid (19), Rennes Udinese (19).

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011. EUROLIGA Unics do~ekuje Galatasaray, Caja gostuje kod Cantua

SPORT
Osmina finala

47

Domercant i Teletovi}
pred vratima druge runde
Ukoliko pobijedi Turke, a Montepaschi savlada Olimpiju, ekipa Henrya Domercanta plasira}e se u Top 16 fazu takmi~enja
Uta kmi ca ma se dmog ko la nastavlja se takmi~enje u Euroligi nakon kojih bi se neki timovi, za koje igraju i bh. reprezentativci, ve} sada mogli plasirati u Top 16. Me|u njima je Unics koji do~ekuje Galatasaray i u slu~aju njihove, te pobjede Montepascija nad Union Olimpijom, tri kola prije kraja grupne faze }e se plasirati u narednu rundu takmi~enja. Ukoliko Unicsu to po|e za rukom, a male su {anse da ne}e, najve}e zasluge i}i }e na ra~un Henrya Domercanta. Reprezentativac BiH igra sjajnu sezonu u ruskom timu, u posljednjih 17 utakmica u Euroligi u njih 16 je pogodio najmanje jednu trojku, a u ovoj sezoni izjedna~en je na listi strijelaca iza linije 6,75 sa Jayceeom Carrollom iz Real Madrida - obojica su na prosjeku od 3,3 trojke po utakmici. Unics je u grupi D trenutno na tre}em mjestu sa omjerom 4-2. Pro{le sedmice pobijedili su u Sieni doma}i Montepaschi, preGRUPA dvo|eni Domercantom koji je u zadnjoj ~etvrtini, kada se utakmica lomila, postigao 11 poena i bio bez proma{aja iz igre. I Caja Laboral ima omjer 4-2, no za razliku od Unicsa, ekipa Mirze Teletovi}a, drugog strijelca Eurolige sa 21,2 poena po me~u, vode}a je u vrlo izjedna~enoj grupi A. Baskijski tim gostova}e u Italiji protiv Bennet Cantua i pobjedom bi napravio veliki korak ka plasmanu u Top 16. S druge strane, Cantu je na drugom mjestu sa omjerom 3-3 i bez poraza je kod ku}e. Treba spomenuti kako je Teletovi} blizu jo{ jednom vrijednom poduhvatu. Naime, samo osam skokova dijeli ga od brojke 500 uhva}enih lopti u Euroligi. Dvije ekipe koje bez poraza mar{iraju kroz grupe su CSKA i Barcelona. Moskovljani u ovom kolu idu u Njema~ku na noge Brose Basketsu, dok aktuelni prvaci Evrope u Poljskoj igraju sa Prokomom koji je bez pobjede.
M. I. Osam skokova dijeli ga od brojke 500: Mirza Teletovi}

Kupa BiH

Pred studentima lagan posao?

Bosna protiv Kaknja
Bosna ASA BH Telecom }e u osmini finala Kupa BiH igrati u gostima protiv ~lana A1 lige Kaknja. Rezultat je to ju~era{njeg `rijeba koji je odr`an u prostorijama Ko{arka{kog saveza BiH. Studenti ne bi trebali imati ve}ih problema da se plasiraju u ~etvrtfinale s obzirom na formu, ali i kvalitet koji imaju na svojoj strani. Za razliku od Bosne, Vogo{}a nije imala sre}e sa `rijebom. Igra~i Muriza Hamidovi}a, koji su za vikend ostvarili prvu pobjedu u Ligi 13, za protivnika su dobili Igokeu sa kojom }e igrati pred svojim navija~ima. Titulu osvaja~a Kupa brani [iroki koji }e igrati u gostima protiv Radnika iz Bijeljine. Utakmice se igraju 6. i 7. decembra. Parovi: OKK ^elik - Zrinjski, KK Gra|anski/Borac Brotnjo, Posu{je - Mladost, Vogo{}a - Igokea, Kiseljak ^apljina Lasta, OKK Sloboda - Varda HE, Radnik - [iroki Wwin, Kakanj - Bosna ASA BH Telecom. M. I.

A

GRUPA

B

GRUPA

C

GRUPA

D

1. Caja Laboral 6 4 2 490:478 10 2. Olympiacos 6 3 3 463:454 9 3. Cantu 6 3 3 449:443 9 4. Fenerbah~e 6 3 3 473:479 9 5. Nancy 6 3 3 486:494 9 6. Bilbao 6 2 4 458:471 8 Parovi, srijeda: Bilbao - SLUC Nancy (21:00). ^etvrtak: Fenerbah~e Ulker - Olympiacos (19:00), Bennet Cantu - Caja Laboral (20:45).

1. CSKA 6 6 0 520:419 12 2. Panathinaikos 6 4 2 500:447 10 3. Unicaja 6 3 3 482:493 9 4. Brose B. 6 2 4 471:481 8 5. Zagreb 6 2 4 425:517 8 6. @algiris 6 1 5 468:509 7 Parovi, srijeda: @algiris - Unicaja (18:45), Brose Baskets - CSKA (20:45), Panathinaikos - Zagreb (21:00).

1. Maccabi 6 5 1 473:444 11 2. Real Madrid 6 4 2 543:495 10 3. A. Efes 6 3 3 448:448 9 4. Par tizan 6 3 3 437:446 9 5. Armani 6 2 4 443:459 8 6. Spirou 6 1 5 461:513 7 Parovi, srijeda: Spirou - Anadolu Efes (20:30). ^etvrtak: Armani - Real Madrid (20:45), Par tizan Maccabi (20:45).

1. Barcelona 6 6 0 501:377 12 2. Montepaschi 6 4 2 493:449 10 3. Unics 6 4 2 436:428 10 4. Galatasaray 6 3 3 440:459 9 5. Olimpija 6 1 5 358:459 7 6. Prokom 6 0 6 412:468 6 Parovi, ~etvrtak: Unics - Galatasaray (16:00), Union Olimpija - Montepaschi (19:00), Prokom - Barcelona (20:45).

Kraj lockouta u NBA oslabio evropske klubove

Farmar: U`ivao sam u Maccabiju
Okon~anjem lockouta u NBA ligi koji je trajao skoro 150 dana, mnogi evropski klubovi iznenada su ostali oslabljeni. Naime, svi igra~i koji su za vrijeme {trajka na{li anga`man u Evropi, imaju rok od deset dana da se vrate u mati~ne klubove. Jedan od njih je i Jordan Farmar koji je vrijeme za koje se nije igralo na NBA parketima proveo u Maccabiju iz Tel Aviva. Ipak, ~lan New Jersey Netsa nije siguran da }e se ba{ vratiti me|u mre`ice, jer smatra kako ne}e imati preveliku minuta`u: “New Jersey je posve}en DerronuWilliamsu i u njemuvidebudu}nost kluba. Napustio sam Los

Formula 1

Jordan Farmar: U Evropi shvatio zna~aj timskog duha

Angeles Lakerse jer sam `elio vi{e vremena da provodim na parketu, ali nisam siguran da li }u ostati“ rekao je Farmar koji je ljetos , potpisao jednogodi{ni ugovor sa ponosom Izraela uz mogu}nost povratka u NBA ligu u slu~aju zavr{etka {trajka: “Ne bih mijenjao iskustvo u Evropi ni za kakve pare. Epizoda u izraelskom klubu zna~i mi vi{e od ko{arke. Upoznao sam zemlju i shvatio zna~aj timskog duha. U`ivao sam u ulozi lidera tima i to je mjesto koje }u tra`iti u NBA ligi“ rekao je Farmar koji je, , kako pi{e izraelska {tampa ve} otputovao u SAD da se {to bolje pripremi za po~etak NBA lige.

Raikkonen potpisao za Renault

Jedan od najboljih {estih igra~a NBA lige u posljednje dvije sezone - Jamal Crawford - razmi{lja o povratku u New York. Ukoliko se sa ~elnicima Atlante ne uspije dogovoriti o nastavku saradnje, Crawford

Crawford razmi{lja o povratku u Knickse
bi se, prema pisanju ameri~kih medija, mogao vratiti u New York Knickse gdje bi igrao zajedno s Carmelom Anthonyem. Tridesetjednogodi{nji bek u NBA karijeri je odigrao ukupno 775 utakmica za Chi-

cago, Golden State i Atlantu, no najbolje je partije pru`ao od 2004. do 2009. kada je proveo ~etiri i po sezone u dresu Knicksa. Na 299 utakmica zabijao je izme|u 14,3 i 20,6 poena.

Renault je potvrdio da se Kimi Raikkonen vra}a u Formulu 1 naredne sezone, nakon {to je potpisao dvogodi{nji ugovor s tom ekipom. Raikkonen, koji je napustio Formulu 1 na kraju sezone 2009, dvije sezone je nastupao u Svjetskom reli {ampionatu, a 2007. osvojio je naslov svjetskog prvaka u Formuli 1 s Ferrarijem te pobijedio u 18 Grand Prix utrka. “Odu{evljen sam {to se nakon dvije godine vra}am u Formulu 1. Zahvalan sam Lotus Renaultu {to mi je pru`io priliku“, izjavio je Raikkonen. Renault je bio prisiljen da prona|e novog voza~a nakon {to je Robert Kubica izjavio da ne}e biti spreman za po~etak sezone, jer se nije oporavio od povreda zadobijenih u nesre}i u februaru.

48

SPORT

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Futures u Turskoj

Predsjednik EAA u posjeti ASBiH

Wirz: Spremni
Potrebno je vi{e ulagati, izme|u ostalog, i u infrastrukturu. Uvjeren sam da bh. atletika ne}e biti zapostavljena, kazao je predsjednik EAA Hansjorg Wirz
Predsjednik Evropske atletske asocijacije Hansjorg Wirz posjetio je ~elnike Atletskog saveza BiH, sa kojima je razgovarao o stanju bh. kraljice sportova, kao i sa premijerom Vlade Federacije BiH Nerminom Nik{i}em. Prvi ~o vjek EAA Han sjorg Wirz, pred sje dni ca ASBiH \ur|ica [i{ul, potpredsjednik Suad Kaknjo i po~asni predsjednik ASBiH Mehmed Sokolovi} obratili su se predstavnicima medija na ju~era{njoj pres-konferenciji na kojoj su izlo`ili svoje poglede u vezi sa daljim razvojem bh. kraljice sportova. Predsjednica Saveza izrazila je veliko zadovoljstvo zbog dolaska Wirza u posjetu ASBiH. [i{ul je istakla da njegov dolazak predstavlja ~ast za ASBiH u godini u kojoj Savez obilje`ava brojne jubileje - 100 godina postojanja moderne bh. atletike, 65 godina od odr`avanja prvog atletskog prvenstva BiH, 45 godina od Balkanskih atletskih igara te 15. go di{ nji cu odr`ava nja IAAF Atletskog mitinga solidarnosti Sarajevo 96.
Aldin [etki} pobijedio Ciumaca

smo pomo}i
[etki} i Brki} u 2. kolu
Bh. teniseri Aldin [etki} i Tomislav Brki} plasirali su se u drugo kolo ITF Futuresa koji se igra u Antalyi (Turska) na tvrdoj podlozi za nagradni fond od 10.000 ameri~kih dolara. Aldin [etki} je na samom startu turnira savladao moldavskog tenisera Andrei Ciumaca sa 7:6, 6:0, dok je Brki} u prvom kolu pobijedio gr~kog predstavnika Aggelosa Wenizelosa rezultatom 6:4, 6:2. Tre}i na{ predstavnik u Turskoj Damir D`umhur danas }e se za prolaz u naredno kolo boriti sa Omarom Hedayetom iz Egipta. Kad su u pitanju dublovi, D`umhur i [etki} u 1. kolu igraju protiv austrijsko-italijanskog para Diara/Giustino, dok }e Brki} sa Bjelicom iz Srbije odmjeriti snage sa Altunom (Turska) i \okovi}em (Srbija). A. K.

Stekao bolji uvid u stanje bh. kraljice sportova: Hansjorg Wirz

Tinji} pro{la kvalifikacije

u Dubaiju
Najbolje rangirana bh. teniserka Jasmina Tinji} uspje{no je okon~ala kvalifikacije ITF turnira u Dubaiju i plasirala se na glavni turnir. Nakon {to je savladala Ruskinje Anastasyu Rychagovu i Aminat Kushkovu, na{a reprezentativka je u 3. kolu kvalifikacija bila bolja od Cristine Dinue iz Rumunije rezultatom 7:6, 6:3. Tinji} }e u 1. kolu ovog 75.000 ameri~kih dolara vrijednog turnira igrati protiv Francuskinje Mathilde Johansson.

Na kon do bro do {li ce do ma}ina upu}ene gostu, rije~ je uzeo Wirz, kazav{i: “Drago mi je da sam doputovao u BiH. Stigao sam u posjetu va{oj zemlji kako bih bolje sagledao kakvo je stanje u bh. atletici. Razgovarao sam i sa predsjednikom Vlade FBiH Nerminom Nik{i}em. Nakon ovih razgovora, stekao sam uvid u to kako pos to je broj ni pro ble mi na dle`nih institucija, koji onemogu}avaju razvoj atletike. Mi smo

spremni pomo}i, ali BiH mora ozbiljno shvatiti atletiku kao sport i sama raditi na njenom razvoju. Potrebno je vi{e ulagati, izme|u ostalog, i u infrastrukturu. Uvjeren sam da bh. atletika ne}e biti zapostavljena“ na, glasio je Wirz, dodav{i da }e Evropska atletska asocijacija na ~ijem je ~elu ubudu}e pru`iti podr{ku manjim dr`avama u kreiranju boljih uslova za rad i razvoj kraljice sportova.
G. V.

Adnan Red`ovi} u petak u Njema~koj

Idem po petu pobjedu
Bori se s turskim borcem u predborbi me~a izme|u Felixa Sturma i Martina Murraya • Odradio sam dobre pripreme i u potpunosti sam spreman za ovaj me~, ka`e bh. bokser
Bh. bokser Adnan Red`ovi} nastupi}e u petak u Njema~koj u predborbi glavnog me~a za svjetsku titulu izme|u Adnana ]ati}a, alias Felixa Sturma, i Martina Murraya. Red`ovi} }e za protivnika imati borca turskog porijekla. “Velika je ~ast {to }u biti dio spektakla u kojem }e na{ ]ati} braniti titulu svjetskog prvaka. Sve {to znam o mom protivniku je da je kontragard, odnosno ljevak. Odradio sam dobre pripreme i u potpunosti sam spreman za ovaj me~. Najbitnije je da nemam problema s povredama i s velikom dozom optimizma o~ekujem borbu“, kazao je Red`ovi}, koji pri`eljkuje novi trijumf u profesionalnim bokserskim vodama. “Do sada sam imao ~etiri me~a i sve sam ih rije{io u svoju korist. Nadam se da }e mi i peti put to po}i za rukom“, isti~e Red`ovi}, s kojim }e u srijedu put Njema~ke krenuti tim u sastavu Jasmin Erovi}, Mirsad ]ati} i Amir ^ukojevi}. Ovaj bh. borac }e do do ljeta naredne godine na svom kontu imati sedam ili osam me~eva. “Moram napraviti dobar skor kako bih se popeo na rang-listi, a samim tim dobio priliku i da napadnem evropsku ili interkontinentalnu titulu. Ve} 17. decembra }u se boriti protiv Ma|ara Ferenca @aleka na turniru Sarajevo fight, {to zna~i da }u ima ti dvi je ja ke bor be u krat kom pe ri odu. Me|utim, dobro sam se pripremio pa mi to ne}e predstavljati problem. Potom, u februaru u~estvu-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA „SOLINA“ - TUZLA Na osnovu ~lana 92. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine TK“ broj 06/04 i 7/05) i odluke [kolskog odbora broj: 3391/11 od 29.11.2011. god. JU O[ „Solina“

P O N I [ T AVA
Poni{tava se dio konkursa, objavljenog u dnevnim novinama „Oslobo|enje“ od 25.11.2011. god., koji se odnosi na poziciju br. 1. „Nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac — puna norma na odre|eno vrijeme, najdu`e do 10. 8.2012. god. sa pripadaju}im godi{njim odmorom u centralnoj {koli u Solini“. Ostali dio teksta javnog konkursa ostaje nepromijenjen.

Na osnovu obavje{tenja od 25. 11. 2011. god „MAXLINE“ d.o.o. Sarajevo, objavljuje se

O B A V J E [ T E NJ E
o izmjeni i dopuni dnevnog reda skup{tine Dru{tva Dnevni red Skup{tine privrednog dru{tva „MAXLINE“ d.o.o. Sarajevo koja }e se odr`ati 15. 12. 2011. godine (~etvrtak) u 10 sati u prostorijama Dru{tva, na adresi Grbavi~ka 32 Sarajevo, mijenja se i glasi: 1. Dono{enje odluke o promjeni sjedi{ta Dru{tva, uskla|ivanju djelatnosti i promjeni adrese tre}eg osniva~a. 2. Usvajanje Statuta Dru{tva. 3. Razno.

Red`ovi} uspje{an u dosada{njim me~evima

jem na gala ve~eri u Düsseldorfu, gdje }e Adnan ]ati} predstaviti osam svojih boraca, a onda u martu ]ati} ponovo brani titulu, te mi je raspored itekako popunjen“, zavr{ava Red`ovi}.
A. KRVAVAC

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011. godine

OGLASI
J AVNI K O NK URS
za popunu upra`njenih radnih mjesta

49

Na osnovu ~lana 119. Zakona o srednjem obrazovanju (Slu`bene novine TK, broj 06/04 i 07/05) i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja TK, JU Gimnazija “Dr. Mustafa Kamari}“ Gra~anica raspisuje

OBAVJE[TENJE KORISNICIMA BH LINE MRE@E
Obavje{tavamo korisnike da }e zbog radova na centrali tokom no}i 30. 11/1. 12. 2011. godine ili 1. 12/2. 12. 2011. godine, od 22 do 6 sati, do}i do prekida rada BH Line mre`e na podru~ju Konjica. Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju. BH Telecom

1. Profesor engleskog jezika 2. Profesor geografije

1 izvr{ilac - puna norma, na odre|eno vrijeme, do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdu`e do 10. 8. 2012. god. uklju~uju i pripadaju}i godi{nji odmor 1 izvr{ilac na 12 ~asova sedmi~ne norme, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor

a) op}i uslovi: - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta iz konkursa - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine - da nije osu|ivan za krivi~no djelo - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa, - da nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova radnog mjesta iz konkursa b) posebni uslovi za profesore - odgovaraju}i stepen i profil stru~ne spreme u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnaziju i Pedago{kim standardima za srednje {kole - polo`en stru~ni ispit za nastavnika/profesora. Uz prijavu na konkurs kandidat je obavezan prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: a) Prijava na javni konkurs, potpisana, sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom b) Ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o diplomiranju - ne starije od 6 mjeseci od dana ovjere c) Ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora - ne starija od 6 mjeseci od dana ovjere, d) Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja, odnosno od poslodavca, e) Ovjerena kopija radne knji`ice - ne starija od 6 mjeseci od dana ovjere f) Dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad - navesti ta~an period osposobljavanja u svojstvu pripravnika g) Izvod iz mati~ne knjige ro|enih sa JMB, ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte - ne stariji od 6 mjeseci od dana ovjeravanja, h) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`eno konkursom (uvjerenje izdato od Zavoda za zapo{ljavanje) Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti: a) Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova po konkursu, b) Ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine c) Ovjerena izjava kandidata da nije osu|ivan za krivi~no djelo d) Ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i e) Ovjerena izjava da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova iz konkursa Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju. Intervju }e se obaviti 15. i 16. decembra 2011. godine od 10 do 14 sati u kancelariji direktorice {kole. Intervju je obavezan. Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za radno mjesto (navesti poslove), ne otvaraj, na adresu: Javna ustanova Gimnazija “Dr. Mustafa Kamari}“ Gra~anica, Ul. M. Mustafe Ba{eskije broj 2, Gra~anica 75 320. Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vra}a.

Bosanskohercegova~ki auto-moto klub obavje{tava motorizovane gra|ane da na osnovu Ugovora sa Direkcijom cesta Federacije Bosne i Hercegovine na podru~ju: Unsko-sanskog Tuzlanskog Zeni~ko-dobojskog Bosanskopodrinjskog - Srednjobosanskog - Hercegova~ko-neretvanskog i - Sarajevskog kantona/`upanije obavlja poslove «Pomo}-Informacije « na javnim cestama. Pozivom na tel. (033) 1282, odnosno (033) 282-100 sa fiksnog ili mobilnog telefona mo`ete besplatno dobiti slijede}e usluge: - informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vo`nju u Bosni i Hercegovini - tehni~ku pomo} na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluga popravke manjeg kvara na vozilu) - uklanjanje neispravnih i o{te}enih vozila sa ceste u cilju nesmetanog odvijanja prometa Pomenute usluge pomo}i na cesti mogu se besplatno dobiti jedanput mjese~no i najvi{e tri (3) puta godi{nje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 065-0-Mal-06-008582 Sarajevo, 21. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Mirna Budimli}, u pravnoj stvari tu`itelja HVB Central Profit banka d.d, pravni sljednik Central profit banke d.d. Sarajevo, ul. Zelenih beretki br. 24, protiv tu`enih I. Demirovi} Elvedine, sa posljednjim poznatim prebivali{tem u Sarajevu, ul. Trampina br. 6, II. Nurkovi} Besima iz Sarajeva, ul. Porodice Ribar broj 10, i III. Divali} Ramize sa posljednjim poznatim prebivali{tem u Sarajevu, Trg nezavisnosti br. 8, radi isplate nov~anog potra`ivanja, vrijednost spora 2.442,91 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03) - dostavu tu`be na odgovor POZIVAJU SE I i III-TU@ENA da u roku od 30 dana ovom sudu dostave odgovor na tu`bu od 27. 3. 2006. godine. U tu`bi je predlo`eno da tu`eni tu`itelju solidarno plate iznos od 2.442,92 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. 12. 2005. godine, pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka. Ovim putem I i III-tu`enim se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa su tu`ene du`ne da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostave

OBJAVLJUJE

sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`ene }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`ene osporavaju tu`beni zahtjev, mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPPa). Tu`ene mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`ene kojima su uredno dostavljene tu`be u kojima je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostave pisani odgovor na istu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tavaju se I i III-tu`ena da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Mirna Budimli}

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJE[TAVA
sve zainteresirane da }e: 1. DR. KENAN NAHODOVI] braniti magistarski rad pod naslovom:

„PROCJENA EFEKTIVNOSTI ROCKALLOVOG SCORA KOD PACIJENATA SA AKUTNIM GASTROINTESTINALNIM KRVARENJEM IZ GORNJIH PARTIJA PROBAVNOG TRAKTA“
u petak, 23. decembra/prosinca 2011. godine, u 12 sati u malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolni~ka 25. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 022 0 DN z 11 002 089 Dana: 10. 11. 2011. godine Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine FBiH broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Sanskom Mostu Broj: 017-0-DN-11-001198 Biha}, 22. 11. 2011. god.

Op}inski sud u Biha}u Zemlji{noknji`ni ured

Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (Slu`bene novine Federacije, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Sparkasse Bank d.d. Sarajevo, ZK ured Op}inskog suda u Sanskom Mostu po slu`benoj du`nosti provodi postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 0617 katastarska op}ina Stari Majdan, ozna~ene kao: - k.~. broj 1080/1 zvana "@abljak" ekonomsko dvori{te upravna zgrada povr{ine 1.825 m2 povr{ine 370 m2

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 017-0-DN-11-001198 po zahtjevu Pe~enkovi} Enesa, sina Huseina iz Biha}a, Kamenica bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 71811/2 katastarske op}ine Kralje ozna~ene sa: - k.~. broj 2682/1 "Grm" njiva 4. klase povr{ine 1.123 m2 Kao posjednik navedenih nekretnina ozna~en je Pe~enkovi} Enes, sin Huseina iz Biha}a, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Sifa Omerad`i}

gdje je kao posjednik evidentiran D.S. "Gumara", tvornica gum. teh. proizvoda, Stari Majdan sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pravo na navedenim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent [abi} Mirsad

50

OGLASI

srijeda, 30. novembar/studeni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. SARAJEVO-Zagreb, mijenjam stan kod Holydy Inna u Sarajevu. Tel. 00387/33-214-595 i 062/279-428. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928-057. IZDAJEM dvosoban stan, Grbavica i dvoiposoban Mejta{, studentima ili zaposlenim samcima. Mob. 061/812-046. IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827. IZDAJEM stan kod fabrike duhana Pofali}i, ul. Ivanjska br. 4. Tel. 654-385. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761. IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. Mob. 061/205-235. IZDAJEM sobu blizu med. i gra|. fakulteta. Tel. 205-396. IZDAJEM garsonjeru, dvijema studenticama, te{anjska 40. Mob. 061/916309, 667-396. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kuhinja soba kupatilo, banja sve povoljno ulaz poseban kod Pivare ulica Megara 30. Tel: 537-240. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om strancu poslovnom ~ovjeku kod OHR-a.Tel: 061/328-347. IZDAJEM prazan stan u ku}i Pofali}ima-200 KM. Tel. 033/619-419. IZDAJEM ve}i dvosoban stan namje{ten du`e vrijeme kod po{te Dolac Malta.Tel: 061/019-313. IZDAJEM gara`u blizu zubne ambulante Grbavica I. Mob. 062/623-640. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, u centru grada. Mob. 061/812-084. IZDAJEM namje{tenu vilu 200m2, Ilid`a, ul. Vrelo Bosne 4. Mob. 061/205-235. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Dobrinja 3, 350 KM. Mob. 061/205-235. DVOSOBAN, lijep, prazan, dugoro~ni najam ili prodaja, Novo Sarajevo. Tel: 062/184-126. IZDAJEM namje{tene stanove-studentima: Vraca-Tranzit 73m2 i Titova-Centar 100m2. Mob. 061/375-787. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205391. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. POVOLJNO iznajmljujem-prodajem plac na Ilid`i. Tel. 033/621-119, 062/006-319. IZDAJEM namje{ten stan 96m2, strogi centar, velika terasa, 5 sprat, lift. Mob. 063/639-691. BA[^AR[IJA-budakovi}i, nenamje{ten jednoiposoban stan u ku}i, sve odvojeno, 200 KM. Mob. 0627199-199. ANEKS, garsonjera u ku}i, sve odvojeno, namje{tena, cen. grij. 200 KM. Mob. 062/199-199.

MALI OGLASI
PRODAJA
PRODAJEM u Pofali}ima, ul. Zahida Panjete stan 57m2, novogradnja, 2 sprat. Mob. 063/971-797. PRODAJEM stan 89m2, 1 sprat, 1/1, Mehmeda Spahe 8, mo`e i za poslovni prostor. Mob. 061/229-086. PRODAJEM zemlju Poljine, uz asvaltni put, 35 KM/m2. Mob. 062/619-361, 061/170-254. PRODAJEM radnju u centru grada, vlasni{tvo, potpuno adaptirana, zagarantovan promet za sve mogu}e djelatnosti. Mo`e izdavanje na du`i period. Mob. 062/790-547. STAN u 3 nivoa, S. Kolonija+ba{ta, djelimi~no adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177-556, 065/061-966. PRODAJEM poslovni prostor 62m2 u strogom centru pogodan za ordinacije kancelarije i sl. Tel. 061/344-365. PRODAJEM stan na Marin Dvoru, Kran~evi}a, 55m2, I sprat, pogodan za poslovni prostor.Tel:066/201-411. PRODAJEM pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640. VOGO[]A, S. Kulenovi}a, 77m2, balkon, 80.000 KM. Mob. 062/907-831. GRBAVICA, B. Muteveli}a, 1 sprat, 53m2/2.100 KM. Mob. 066/801-737. HRASNO, VP, 71m2/2.200 KM. Mob. 066/801-737. ALIPA[INO P. S. Fra{te, 43m2, adaptiran, 1.600 KM/m2. Mob. 061/320-439. PE TRA KIJ NA, 1 sprat, 115m2, 270.000 KM. Mob. 061/320-439. ILID@A, 57m2, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. TRG djece Dobrinje, 1 sprat, 85 m2/1.500 KM. Mob. 065/061-966. PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640. GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964797 i 033/617-742. CENTAR, prodaja stana, 62m2, IV sprat, bez lifta dvostrano orjentisan, plinsko grijanje. Tel. 066/201-411 PRODAJEM stan na Grbavici, 40m2, IV sprat, bez lifta. Tel. 066/050-719. PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640. JABLANI^KO JEZERO parce la 370m2 Ribi}i Konjic naselje iznad asfaltnog puta za Ribi}e.Tel: 033/443-567. STAN Cen tar Ali pa {i na 75m2, 80m2.Tel:061/299-911. PRODAJEM-mijenjam dvije ku}e, {talu, sedam ipo dunuma zemlje, uz cestu, Resnik-Pazari}. Mob. 062/281-668. PRODAJEM dvosoban stan na Stupu u novogradnji, cijena 1.350 KM/m2 sa PDV—om, useljiv, uveden u grunt. Mob. 061/548-023. KU]A sa 6.000m2, centar — Ilid`a, 3 ku}e i 31.000m2 Grdonj, ku}a Vratnik, Vasin han, Vraca, Kasindo, Rakovica. Mob. 061/375-787. STANOVI: Grbavica, 73m2 i 48m2, ^engi} Vila, 64m2, Alipa{ino polje, 54m2, 64m2 i 77m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM stan 110m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale, ul. Jeli}a. Mob. 061/200-393. PRODAJEM 1.100m2 zemlje kod Had`i}a — Dupovci, sve komunalije i po mo}ni obje kti, po vo ljno. Mob. 061/319-206. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796. KU]A ^obanija, ul. Mjedenica, 2 eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. NOVO Sarajevo, 32m2, Dobrinja, 55m2 i 68m2, Mejta{, 54m2 i 49m2, Centar, 120m2, Isto~no Sarajevo, 44m2, 60m2 i 80m2. Mob. 061/375-787. POFALI]I, 1 sprat, novogradnja, stan 57m2, Z. Panjete, 60.000 eura. Mob. 062/383-064. MARIJIN Dvor V. Peri}a 2/3 106m2 trosoban sa trpezarijom i dva mokra ~vo ra, dvos tra no or jen ti san. Tel. 062/254-859. PO FA LI]I, de vas ti ra na ku}a, 140+435m2 oku}nice, Ora{a~ka. Mob. 062/383-064. CI GLA NE do nje, tro so ban stan 106m2, 2 vel. terase, lift, alarm. Tel. 665-256, 061/911-324. PRODAJEM ku}u u izgradnji Vrelo Bosne sa svim papirima uredni.Tel. 062/225-012. PRODAJEM stan A.polje A faza I sp.Tel: 061/312-217. PRODAJEM pos. prostor 26m2, u pos. zgradi Unipromet, 2 sprat. Mob. 061/686-524. NE DO VR[E NA ku}a, Na ho re vo, 300m2+300m2 oku}nice, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM trosoban stan, 2 sprat, 79m2, Pejton-Ilid`a, ul. @eljezni~ka. Mob. 061/101-950. KU]A 130m2, gara`a 28m2, ba{ta 400m2, 1/1, Mihrivode, cijena po dogovoru. Mob. 061/262-336. ^ENGI] Vila, Kvadrant, 60m2, 6 sprat, lift, F. Be}irbegovi}a 1. Mob. 061/205-235. ETA@NI stan 100m2, Aerodromsko naselje, F. Pre{erna 1. Mob. 061/205-235. PRODAJEM trosoban stan, 2 sprat, 79m2, Pejton-Ilid`a, ul. @eljezni~ka. Mob. 061/101-950. KU]A 130m2, gara`a 28m2, ba{ta 400m2, 1/1, Mihrivode, cijena po dogovoru. Mob. 061/262-336

51

NAMJE[TAJ
PRODAJEM ugaonu se~iju, bordo boje, 300 KM. Mob. 061/229-761. PRODAJEM ko`ni trosjed u odli~nom stanju, boja starog zlata, 800 KM. Mob. 061/223-955.

PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel:063/864-775. ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. VOJNA enciklopedija 10/1, BG 75, kao nova, cijena 300KM. Mob. 061/274-450. PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJEM 28 kom. original Sony E30PM vrhunskih kvalitet video kasete, 45 metara, ukupno 100 KM. Mob. 061/231-713, 472-554. PRODAJEM 9 original Japan Sony Betacamsp, 30 metal tare video kasete, 222 metra, 100 KM. Mob. 061/231713, 472-554. PRODAJEM 34 rolne novog telefax papira „Beta roli“, 210x30x12, ukupno 70 KM. Mob. 061/231-713, 472-554. PRODAJEM 10 Sony High Grade video kasete E-60 PM 88 metara, original, ukupno 100 KM. Mob. 061/231713, 472-554. PLATA za ro{tilj na plin, gril za pe~enje pili}a na plin. Mob. 061/375-168. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290. PRODAJEM vrata 80x200+50cm 2 kom.90x200+50 cm 1kom. Mob: 061/ 869-396. TA PE] 4 za 150 KM 2 plinske kamin pe}i 300 KM. Tel: 534-992. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.apple inphone.Mob. 062/695-695.

POTRA@NJA
AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306. POTREBAN dvosoban namje{ten stan Centar-Hrasno za zaposlenu gospo|u na 18-mjeseci.Tel:061/031-330. ZA POZNATOG kupca potra`ujemo garsonjeru od Dobrinje do centra. Mob. 061/350-448. POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. AGENCIJI za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje.Tel: 062/200-777 i 033/203-127. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.

VOZILA
PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518. PRODAJEM Ford Fokus, limuzina 2003. automatik, 2,0 kubika, cijena po dogovoru. Mob. 061/172-604. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221-668. POVOLJNO prodajem pe`o 307 sw dizel, 2002. god. 66 kw, registrovan do 8/ 2012. gara`iran, odli~an. Mob. 061/212-650. JUGO skala 55, god. 90. registrovan do 2012. gara`iran, cijena po dogovoru. Tel. 374-716. PRODAJEM pe`o 206, benzin, 2001. god. i pe`o 206 dizel, 2001. god. Mob. 061/133-151. LAND ROVER dislovery 2,5 TDI 1998.g. sta nje odli~no, re do vno odr`avan. Tel. 061/148-810. NOVA {koda fabija 1.2, 2010. god. pre{la 300 km, crvena metalik, 14.000 KM. Mob. 061/173-947. ASTRA H sedan, stara 3 god. 1.6. 116 ks, pre{la samo 47.000 km, mac oprema, kupljena nova, odli~no stanje. Mob. 061/173-947. PEUGEOT 307 SWHDI karavan, 2.0 2004. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/173-947. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD(90, KS 2009.Tel. 061/101-899. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2 pogodan za razne namjene lokacija [entada. Tel: 061/344-365. IZDAJEM vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Mob. 066/136-470. IZDAJEM jednokrevetnu sobu Iza Katedrale. Tel.062/869-654. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. IZDAJEM jednosoban stan na Grbavici, Ul. Zagreba~ka. Tel. 061/224-704. IZDAJEM tri poslovna prostora u Papagajci po 20m2. Tel. 061/141-676 i 033/535-165. IZNAJMLJUJEM trosoban namje{ten stan kod pozori{ta u Sarajevu, telefon, internet, TV, klima, blindo vrata, parking mjesto za auto. Tel. 061/133-191. NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160-609. IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM garsonjeru opremljenu ul. Ohridska 3A N. Sar.Tel:033/443-620. IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.

KUPOVINA
KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 063/723-595. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privredna banka iz Federacije i R. Srpske, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starih slikara ulje, akvarel i pastel. Tel: 062/969-693. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.

OSTALO
PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JU TURISTI^KO-UGOSTITELJSKA [KOLA TUZLA Na osnovu ~lana 119. stava 1. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. novine TK broj: 6/04 i 7/05), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK br: 10/1-34-24096-1/11 od 14. 11. 2011. godine, raspisuje se

KON KURS/NATJE^AJ
za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvr{ilac - pripravnik, na 20 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do povratka uposlenika sa funkcije, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Uslovi koje kandidat treba ispunjavati: 1. Op}i uslovi: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova radnog mjesta - da nije osu|ivan za krivi~no djelo - da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole 2. Posebni uslovi: - odgovaraju}i stepen stru~ne spreme u skladu sa Zakonom, Pedago{kim standardima, Nastavnim planom i programom Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom, kandidati su du`ni dostaviti i slijede}e originalne dokumente ili ovjerene fotokopije: 1. diplomu kao dokaz stru~ne spreme 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) 4. uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao Napomena: Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje nadle`nog suda da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od tri mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Napomena: sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit }e se intervju u prostorijama {kole po zavr{etku konkursa, ta~nije 9. decembra od 9 do 15 sati. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat }e se da su odustali od konkursne procedure. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Turisti~ko-ugostiteljska {kola Tuzla, Ul. Muhameda Hevaija Uskufija 1, 75000 TUZLA Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

OLGA HERCEG, ro|. BO[NJAK

mojoj SA[I
Zauvijek si oplemenila moj `ivot. Tvoja Nina sa porodicom
7312

preminula 28. novembra 2011. u 84. godini. Sahrana }e se obaviti 30. novembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: obitelji Herceg, Medi} i Buljan, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

Dr. ALEKSANDRA DJAJIC HORVATH
(23. 7. 1966. Sarajevo, Ilid`a - 28. 11. 2011. Firenca, Italija)

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 062/940-550. ^UVALA bi i opslu`ivala staro i iznemoglo lice. Tel: 062/569-444.

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj dragoj tetki

Ne postoji jezik, ne postoje re~i da opi{em bol i tugu. Bila si radost svakodnevna, neizmerna ljubav i podr{ka, ne samo meni. Volim te. I hvala ti {to smo `iveli, disali i delili sve zajedno. Oduvek i zauvek tvoj Otto
7311

SAFIJI [EHOVI]
DANIEL RON^EVI]
31. 5 - 30. 11. 2011.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

Draga Ciko, tvoju dobrotu, plemenitost i ljubav koju si nam uvijek pru`ala nikada ne}emo zaboraviti. Agnes Rako~evi}, ro|ena Bostand`i}, sa mu`em Perom i djecom Majom i Veselinom
7313

FADIL (SEJIDA) ALISPAHI]

OPREMITE stan `aluzine, trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne harmonika i BLINDO vrata. Tel. 033/655-600, 062/170-248.

Da~o na{, `ivi{ u nama, jer ne umire srce koje je poklanjalo toliko mnogo ljubavi i dobrote. Tvoji: Branko, Anita, Tanja i Ranko
7394

preselio na ahiret u utorak, 29. novembra 2011, u 71. godini.

POSLJEDNJI POZDRAV

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 1. decembra 2011. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sinovi Sead i Amer, k}erka Alma, unuke Naila i Tana, zet Sedad, snahe Dijana i Arijana, bra}a Hajrudin i Mujo, snahe Bahrija i Na|a, porodice Alispahi}, Delali}, Kuri}, Kamari}, Marjanovi}, ]ati}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u d`amiji ^engi}-Vila. Ku}a `alosti je u Ulici porodice Ribar br. 43/VII.
000

na{em dragom prijatelju

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi, 1 sat/5 KM Tel. 061/350-688. ENGLESKI poduka-instrukcije, za sve uzraste, mo`e dolazak ku}i, profesorica u mirovini. Mob. 061/139-768. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. ^ISTIM stanove. Mob. 064/418-3225. VODOINSTALATER vr{i sve vodoinstalaterske radove, povoljno. Mob. 061/222-927. MATEMATIKA, instrukcije za sve {kole i fakultete. Mob. 061/800-259. MOLERI-profesionalci nude usluge: gletovanje, moleraj, boje stolarija, tapete, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 033/456-979. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. OBAV LJAM po slo ve zi dar ske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.

KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Tel. 061/513-948. POPRAVLJAM TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 062/199-199. PRESNIMAVANJE sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Mob. 062/824-523. KERAMI^AR, mob. 061/811-793. IZRA\UJEMO izvedbene projekte za potrebe legalizacije ve} izgra|enih objekata, ovjereno. Mob. 066/160-788. SERVIS ra~unara „AKI“ Grbavica instalacija, nadogradnja.Tel. 061/545-375. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034. INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazak na adresu. Mob. 061/536-973. KOMBIJEM ve}i povoljno vr{im prevoz stvari {ute i ostalo.Tel.062/423-123. EFIKASNO i uspje{no, instrukcije iz matematike, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472, 062/391-715. VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e. Tel. 061/205-803 i 066/973-793. IN STRU KCI JE en gles kog i njema~kog i prevodi. Mob. 061/339-306. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vra ta i blin di ra nih. Mob. 061/233-078. OBAV LJAM zi dar ske ra do ve, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. MOLERSKE usluge kre~enja, stnaova 1-sobni 120 KM2-sobni 200 KM 3-sobni 300 KM. Tel: 062/073-760 i 033/630-332.

BAKIR VRANI]
od Bebe, Hame, Melihe i Dine
7308

Tiho i mirno, kao {to je `ivjela, umrla je 30. oktobra 2011. u 91. godini u Beogradu na{a draga majka i baka

POSLJEDNJI POZDRAV

BO@IDARU MASALU
ocu na{eg dragog kolege Gorana ISTRA@IVA^KI SEKTOR PSBiH
7307

RANKA GRUBI[I]

Polaganje urne obavi}e se u ~etvrtak, 1. decembra 2011. godine, u 13.30 sati na groblju Svet Marko kod voljenog supruga Milana. O`alo{}ena porodica, rodbina i prijatelji
7301

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.
POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

BAKIR VRANI]

Fuad, Hamo, Bato, Ismet, Hajro, Iko, Eso, [a}o, Fado, Ibro, Mugdim, Mustafa, Izo, Cufo, Zlatko, Ma{o, Salko, Sejo
7309

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

LADISLAV LACO KOSTIJAL BO@IDARU MASALU
Prije 40 dana u Rijeci napustio nas je na{ {kolski drug i dragi prijatelj Ladislav Laco Kostijal, grafi~ar, ilustrator, karikaturist i satiri~ar. S tugom osje}amo da s njim gubimo i dio na{ih `ivota. Ostaju lijepa sje}anja na zajedni~ku mladost, na najljep{a dru`enja sa Lacom i na njegovu vedrinu, kojom nas je uvijek oboga}ivao. Ibro, Vinko, Ka}a, Ljubo, Ga{o
001 7299

ocu na{eg uva`enog kolege Gorana Masala Zaposleni iz Sekretarijata Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine

Tu`nim srcem javljamo svim prijateljima i poznanicima da je na{a draga i plemenita majka, sestra i baka

SJE]ANJE Tridesetog novembra navr{ava se 5 godina od smrti na{e

POSLJEDNJI POZDRAV

MARA MARIJANOVI], ro|. MARIJANOVI]
1928 - 2011.

nakon duge i te{ke bolesti preminula 28. novembra 2011. u 84. godini. Ispra}aj mile nam pokojnice obavit }e se u srijedu, 30. novembra 2011. godine, u 13.30 sati ispred Komemorativnog centra, a sahrana na gradskom groblju Trnovac u Tuzli. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: sinovi Dominko i Stjepan, k}erke Zorica, Petra, Svjetlana i Mirjana, sestra Ankica, unu~ad Milo{, Vladimir, Marinko, Darko, Ankica, Ivana, Sanja, Sla|ana, Slobodan, Nikola, Gordana i Goran, snahe Mevlida i Mara, zetovi Bratislav i Drag~e, te porodice Marijanovi}, \ukanovi}, Goli}, Kr{i}, Risti} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

AIDE (ZAIMA) SAMARD@I], ro|. HASETA
Sje}amo je se sa ponosom. Porodica
7306

ANTE MARKOVI]
divnom ~ovjeku, velikom privredniku, uzoru na{e mladosti Alija Rami}
7310

POSLJEDNJI POZDRAV dugogodi{njem poslovnom partneru i prijatelju

ALEKSANDRA SA[A \AJI] - HORVATH

ANTI MARKOVI]U
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog saosje}anja. Energoinvest, d.d. - Sarajevo
7311 001

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoj IV f

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

na{em dragom Predsjedniku

ANTI MARKOVI]U
25. 11. 1924 - 28. 11. 2011.

Bila nam je velika privilegija, ~ast i zadovoljstvo raditi sa Vama! NEKA VAM JE VJE^NA SLAVA I HVALA! Komemoracija }e se odr`ati u Narodnom pozori{tu u Sarajevu 30. novembra 2011. godine sa po~etkom u 12 sati. Uposlenici firme TEHEL d.o.o. Sarajevo: Nejla, D`evad, Josip, Kenan, Damir, Fe|a, Bojan, Samir, Sedina, Selvedin, Nevzet i Osman
7305

POSLJEDNJI SELAM

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BAKIR ([ERIFA) VRANI]

MESUDI (had`i ABDUL-AZIZA) ^AVDAR

preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. novembra 2011, u 73. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 30. novembra 2011. godine, u 14 sati ispred gradske d`amije Had`i}i. Ukop }e se izvr{iti na gradskom mezarju Kopi{anj Had`i}i. O`alo{}eni: supruga Alma, k}erke Najda i Emina, sinovi Adnan, Dino i Adi, unuka Nejira, zet Sejo, snaha Melina, punac Esad, punica Ai{a, bad`o Ivica, svastika Zumra, Sandra, Irena, Vanja, Vedad, Behija Vrani}, te porodice Vrani}, Mrakovi}, Be{irevi}, Mati}, [abanad`ovi}, Abdomerovi}, Mufti}, Nalo, Mustafi}, Pa{i}, Fo~o, Hasanbegovi}, Kazazovi}, Spahi}, Bukvi}, Ibrahimovi}, La~evi}, Osmanagi}, Mehmedagi}, Had`i}, Pokrkli}, ^olakovi}, Ljuca, Avdagi}, \urbuzovi}, Robovi}, Lakomica, Sarajli}, Muminovi}, Bratovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije, prijatelji i poznanici. Tevhid }e se obaviti istog dana u gradskoj d`amiji Had`i}i u 14 sati.
88

O`alo{}eni: k}erka Melina, unuci Nad`a i Faris, brat had`i Enes, sestre had`i Sada, Dika, Enisa, Jasna i Zlata, zetovi Nihad, Idriz, Zijad, Vlado i Huso, brati~ne Anela i Aida, sestri}i Armin, Edin i Jasmin, sestri~ne Marina, Sanela, Edina i Jasmina, porodice ^avdar, D`inalija, Fazli}, Tankovi}, Rebi}, Buljugija, Sikora, Steel, te mnogobrojna rodbina i prijatelji
7302

Zauvijek je oti{la na{a draga, neizmjerno voljena

Sa dubokom tugom se opra{tamo od na{e voljene tetke

MESUDA ^AVDAR
Sa beskrajnim bolom, sestra Enisa i zet Vlado
7302

MESUDE ^AVDAR
Marina, Dra`en, Mia i Nika
7302

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi SJE]ANJE

55

EDHEM (SELIMA) KADRI]

RAMIZ (MUJKANA) ^ORBO
preselio na ahiret u utorak, 29. novembra 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ema, sinovi Ekrem i Suad, snaha Branka, unuke Adela, Asja i Ena, brat Avdija, snahe Sehija i Fehma, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ura Izet sa porodicom, svastike Zaha, Hamida i [emsa sa porodicama, te porodice ^orbo, Imamovi}, Duri}, Kotro{an, Bogdanovi}, [ljivo, Mulavdi}, Musli}, Had`iavdi}, Ramovi}, Omeragi}, Halilovi}, ^olpa, Muratovi}, Tahirovi}, Ga~anovi}, Fejzovi} i ostala brojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici milinkladska br. 1.
002

preselio na ahiret u utorak, 29. novembra 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. novembra 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Fatima, k}erka Aida, zet Azem, unuke Lejla i Hafsa, bra}a Kasim i Rasim, snahe Behija i Hidajeta, brati}i sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, svastika Zira, prijatelji Hajrudin i Belkisa Mulali}, Nihad i Azelma Ali}, te porodice Kadri}, @ivalj, Feriz, Mulali}, Hod`i}, Ahmetspahi}, Agi}, [u{i}, Isakovi}, D`abija, Had`iahmetovi}, Dobra~a, Lisovac, Ali}, Smaji}, Kari} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Breka br. 124.
000

MUSTAFA \ONLAGI]
30. 11. 1991 - 30. 11. 2011.

S ljubavlju, Tvoji: Sadeta, Amra i Almir
7175

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga tetka Tridesetog novembra 2011. navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti majke i svekrve

Sa dubokim bolom i neizmjernom tugom javljamo da je na{a draga majka i supruga

MARICE BRAJKOVI]

SAFIJA [EHOVI], ro|. BOSTAND@I] udova [ERIFA
preminula 28. novembra 2011. godine.

LJUBICA MIRKOVI], ro|. TOMI]

S ljubavlju, sin Goran i snaha Zdenka
7293

Sahrana na{e drage tetke }e se obaviti u srijedu, 30. novembra 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo iz ateisti~ke kapele. O`alo{}eni: brati}i Agan (Brato) i Adem (Ada), brati~ne Agnes, Azra i Bipka, sestri~ne Sabina i Samija, te porodice [ehovi}, Bostand`i}, Rako~evi}, Vinaj, Gordovi}, Dervi{evi}, Sesar i Zup~evi}. Ku}a `alosti: Ul. mar{ala Tita br. 60.
000

preminula nakon kratke i te{ke bolesti 27. novembra 2011. u 66. godini. Sahrana }e se obaviti 30. novembra 2011. godine u 14 sati na gradskom groblju “Sveti Marko”. O`alo{}eni: suprug Nenad, k}erke Olga i Aleksandra, sestre Stana i Danica, unu~ad Petra, Luka i Mila, zet, porodice Hajdarevi}, Vujovi}, ]ubrilovi}, Tomi} i Mirkovi}, te kom{ije i prijatelji. Ku}a `alosti: Trg Ilid`anske brigade br. 19.
000

Duboko dirnuti pa`njom, po`rtvovanjem i neiscrpnom borbom da spase `ivot na{eg voljenog

ZIJADA MUJ^INOVI]A
zahvaljujemo ljekarskom i medicinskom osoblju Op}e bolnice “Prim. dr. Abdulah Naka{“, a posebno dr. Ibri i Jasni Gavrankapetanovi}, dr. J. Leto i dr. Jasmini Guti}. Supruga Branka i k}erka Sanja
7298

SJE]ANJE
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

SJE]ANJE

SMILJAN (NIKOLE) BOGDANOVI]

DRAGINJA PERKOVI]
Pokoj joj vje~ni daruj, Gospodine. Sin Mirsad sa porodicom
AX

MIRSAD SARA^EVI]
30. 11. 2009 - 30. 11. 2011.

preminuo 28. novembra 2011. u 90. godini. Sahrana }e se obaviti 1. decembra 2011. godine u 13 sati na gradskom groblju Sveti Josip. O`alo{}eni: k}erka Marina, unu~ad Deni, Din i Sabrina, zet Darko, porodice Bogdanovi}, Stanoj~i}, Vladovi}, Bogdani}, Pu{ara i I|anovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Aleja lipa br. 17/2.
85 000

Brat Ned`ad, snaha Nisveta, brati}i Jasna i Nedim sa porodicama

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Navr{ilo se deset godina otkako nije sa nama na{ najdra`i

prof. FARUK FILIPOVI], dipl. ing.
Hatma-dovu }emo prou~iti sutra, u ~etvrtak, 1. decembra 2011. godine, u 17 sati u @enskoj medresi, Hamdije Kre{evljakovi}a 58. S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Amela sa porodicom
7292

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a mila

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MESUDA (AZIZA) ^AVDAR

[UHRETA SENA KARALI], ro|. SVJETLICA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 28. novembra 2011, u 84. godini.

preselila na ahiret zbog grube gre{ke ljekara u ponedjeljak, 28. novembra 2011, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Melina, unu~ad Nad`a i Faris, zet Nihad, sestre Sada, Dika, Enisa, Jasna i Zlata sa porodicama, brat Enes sa porodicom, porodice D`inalija, ^avdar, Fazli}, Rebi}, Tankovi}, Buljugija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u d`amiji Hrasno.
002

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. novembra 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Hendek. O`alo{}eni: k}erke Nermina i Jasmina Minka, brat Fahrudin, zet Mufid Lazovi}, snahe Senida i Rasema, unu~ad Lejla, Belma s porodicom, Irfan s porodicom, Faruk, Aida s porodicom, Velid i Amila, praunu~ad, prija Almasa Lazovi}, rodica D`ejna, djever D`emal s porodicom, te porodice Karali}, Svjetlica, Varatanovi}, Lazovi}, Kolar, Popaja, Bajramovi}, Lo{i}, Kapetanovi}, Zeki}, Tvrtkovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume u Ulici Plo~a br. 7.
002

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tridesetog novembra 2011. godine navr{ava se sedam najtu`nijih dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

IN MEMORIAM

SENIJA (ALIJE) ]ORI], ro|. HUKI]

dr. sci. ZLATKA ^ALKI]A
D@EMAL LALI]
30. XI 1984 - 30. XI 2011.

preselila na ahiret u ponedjeljak, 28. novembra 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti, Ul. porodice Ribar 89 sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sin Damir, k}erka Dijana, zet Mirsad, snaha Senada, unuka Alena, unuk Emir sa suprugom [ejlom, praunuka Nina, sestre Fehreta, Esma i Mina sa porodicama, bra}a Osman i Smajo sa porodicama, djeveri Meho i Osman sa porodicama, zaove Tid`a i [emsa sa porodicama, te porodice ]ori}, Huki}, D`anan, Selimoti}, [aran~i}, ^amo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u d`amiji Hrasno.
000

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: Fatima, Igor, Sara i Hena. Tevhid }e se prou~iti 30. novembra 2011. godine u 14.30 sati, Ulica iza Hrida 32.
7263

Uvijek s ljubavlju i po{tovanjem, djeca Jasna i Nerko s porodicama
7261

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na voljenog sina, brata, strica, brati}a i djevera

na na{eg dragog supruga, oca, svekra, djeda, zeta, ujaka i tetka

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj drugarici

JASMINA JALETA OSMANAGI]A
30. 11. 1970 - 11. 7. 2004.

SLAVKU DESPOTOVI]A
30. 11. 2010 - 30. 11. 2011.

SA[I \AJI] - HORVAT
Njena Maja Varagi} - Kne`evi}
7295

koji svojim ro|enjem unese radost i sre}u u na{e `ivote. Njegovim odlaskom osta vje~na tuga i neizmjerna ljubav u na{im srcima. Neka ti je laka zemlja, dragi i nikad pre`aljeni Jale. Mama D`enana, brat Jesenko, brati} Jan, tetka Arifa i snaha Darija
84

S ljubavlju, porodica
7297

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

57

na drage roditelje i brata

VEHABOVI]
MUJO (OSMANA) ^AKAREVI]

preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. novembra 2011, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestra Munira, zet Muhamed Dori}, sestri~ne Fehma Kurpalo i Nurka Mortaga, sestri} Ferid i snaha Mersa sa djecom, Amela i Elma, zetovi Mirsad i had`i Osman sa djecom, Lejla, [ejla, Imran, Sanijara, Eldin i Nurihan, prije Ferida, Mina, Zehra i Esma sa porodicama, ro|ak Muharem, te porodice ^akarevi}, Dori}, Kadrovi}, Jahi}, Kova~, Milak, [a{i}, Brajlovi}, D`alki}, ^engi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu rahmetlije u Ulici Zaima [arca br. 51/I.
000

ABDULAH (AGAN)
25. III 1975 - 30. XI 2011.

KIMETA (HASAN), ro|. ALIKALFI]
30. XI 2001 - 30. XI 2011.

[EKIB (ABDULAH)
21. VI 2002 - 30. XI 2011.

U srijedu, 30. XI 2011. godine, navr{ava se 10 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga majka. O`alo{}ena porodica Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da im podari lijepi d`ennet.
7267

SJE]ANJE

na drage roditelje

27. 11. 2009.

RIFET HAD@I]

\EMILA HAD@I], ro|. HAFIZKADI]
30. 11. 1990.

RAZIJA [VRAKA, ro|. HAFIZKADI]
1. 11. 2005.

SENAD [VRAKA
18. 6. 1995.

OSMAN (IBRE) ^ANO
1906 - 1987.

HAVA (SALKE) ^ANO, ro|. KAJANIJA
1911 - 1981.

Bol za Vama je velika, a uspomena na Va{u plemenitost je vje~na. Neka Vam dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet Va{im du{ama. Va{ brat i daid`a Hafizkadi} Fehim sa sinom
7283

Tridesetog novembra navr{ava se 19 godina od kada nije sa nama na{ dragi

Neka Vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, sin [a}ir sa porodicom
7286

Tridesetog novembra 2011. godine navr{ava se mjesec dana otkako zauvijek nije sa mnom moja draga supruga

SJE]ANJE

OMER OMA (JUSUFA) [EHOVI]

na
Dragi na{ Oma, ponosni smo {to smo te imali tako ~estitog. Tvoji najbli`i: otac Jusuf, majka [emsa, sestre Amra i Mirela, supruga Nusreta, sin Ervin, k}i Irma. Vje~no sje}anje na tvoj lik.
7262

MEJRA (MEHMEDA) SPAHI], ro|. ZAJIMOVI]
iz Kosove kod Maglaja 15. 6. 1943 - 30. 10. 2011.

Po dobroti }u Te vje~no pamtiti i s ljubavlju uvijek spominjati. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Rahmet alejhi veselem Tvoj suprug \ulaga Spahi}
040

MIDHATA ([EFKIJE) NIK[I]A
30. 11. 1991 - 30. 11. 2011.

SJE]ANJE

Porodica
7272

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 sata svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010.
7273 26316

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

AZIZ LOMIGORA
30. 11. 1976 - 30. 11. 2011.

Porodica

58

PREDAH

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Pa`ljivije analizirajte osobu koja ima va`nu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji. Mudra odluka mo`e da vas pribli`i novim poslovnim ciljevima. Nemojte sputavati ne~iju slobodu ili pravo na emotivni izbor. Nema razloga da partneru nepravedno name}ete volju, posebno kada vas upozorava da to ne `eli. Va`no je da sa~uvate prisebnost duha i samokontrolu. Ne~ija usluga ima veliku cijenu, stoga tra`ite jednostavnije rje{enje ili povoljniju poslovnu varijantu. Potrudite se da sa~uvate osnovne interese, nemojte dozvoliti da nepravedno trpite lo{ uticaj ili poslovni neuspjeh. Neko je na va{oj strani, ~ak i kada postoje razli~ita emotivna interesovanja ili prioriteti koje ste postavili. U ve~ernjim satima prijat }e vam omiljena zabava u poznatom dru{tvu. Zanijeti ste idejom o poslovno-finansijskom dobitku, u tom smislu povla~ite razli~ite poteze koji vi{e podsje}aju na perspektivnu reklamu. Va{e pona{anje ukazuje na neskromnost ili na pretjerano isticanje li~nih sposobnosti. U odre|enim momentima djelujete vrlo zagonetno i provokativno na voljenu osobu, ~ime poku{avate da prikrijete nesigurnost. Usporite ubrzani ritam, opustite se. U ovom trenutku neki doga|aji kao da idu suprotnim tokom u odnosu na va{a o~ekivanja. Realno sagledajte sve mogu}nosti i ograni~enja u poslovnoj saradnji. Efekt koji o~ekujete dolazi sa izvjesnim zaka{njenjem. Postoji osoba koja unosi dodatni optimizam, novi impuls i vedar duh u va{e raspolo`enje. Va`no je da u vama postoje pozitivne misli i lijepe `elje. U procjeni novih doga|aja na poslovnoj sceni mogu}e je da pravite pogre{an izbor. Prednost dajete poslovima koji nemaju dobru perspektivu. Neko od saradnika va{e pona{anje ocjenjuje negativno. Pretjerana upornost sa va{e strane pomalo iritira voljenu osobu i ne nailazi na dobar prijem u dru{tvu bliskih prijatelja. Izbjegavajte stresne i konfliktne situacije ili rivalske odnose. Ne vjerujete u ne~ije obe}anje ili u pri~u koja nema dobro pokri}e i ~vrstu garanciju. Stoga insistirate na poznatim ~injenicama i testirate razli~ite osobe koje sre}ete u poslovnim krugovima. Oslonite se na razum. Dobro ste raspolo`eni i umijete da djelujete podsticajno na voljenu osobu. O~ekuje vas prijatna zabava i zajedni~ko zadovoljstvo. Prijat }e vam neka dodatna ili sportska aktivnost. Napravili ste dobru procjenu mogu}nosti, stoga djelujete samouvjereno pred osobom koja poku{ava da ograni~i va{ poslovni ili dru{tveni uticaj. Kontroli{ite sve va`ne doga|aje koji uti~u na zavr{ne rezultate. Va`no je da sa~uvate emotivni sklad i povjerenje u voljenu osobu. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na jednu zanimljivu poruku ili na ne~iji poziv. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Bez obzira na veliku upornost ili na taktiku koju provodite prema poslovnim partnerima, jo{ nema vidljivih promjena. Odgovori koje o~ekujete sti`u sa velikim zaka{njenjem i to se odra`ava na va{e raspolo`enje. Nema razloga da se pona{ate suvi{e }udljivo ili tajanstveno u dru{tvu voljene osobe. Prijat }e vam iskreni razgovor ili psiholo{ka relaksacija, opustite se. Imate utisak da ste bolje informisani od okoline, stoga kategori~no odbijate komentare ili savjet koji vam upu}uju saradnici. Nema razloga da preuveli~avate li~ne mogu}nosti ili da naivno vjerujete u ne~iju hvalisavost. Potisnite sujetu, bez velikog predomi{ljanja prihvatite novu ideju koju predla`e voljena osoba. Potrebno je da pobolj{ate zdravstvenu preventivu. Va{u sklonost kritizerskim komentarima ili dodatnu upornost okolina tuma~i na razli~ite na~ine. Ipak, to vam ne}e smetati da nametnete mi{ljenje u poslovnim krugovima, kao i da osvojite ne~iju naklonost ili simpatije. Ne zaboravite da postoji granica izme|u prakti~nih interesa i emotivnog zadovoljstva, nije dozvoljeno sve {to vam se dopada. Slobodno vrijeme posvetite rekreaciji. Budite mudri i prihvatite ne~iji savjet kako biste sprije~ili dodatne komplikacije. Okolina ne razumije u potpunosti sve va{e ideje, ali mnogi }e promijeniti mi{ljenje tek kada im predo~ite konkretne rezultate. Neko ne ispunjava u potpunosti va{a emotivna o~ekivanja, ali vi ste tolerantni i puni razumijevanja za osobu koja koristi va{u dobru volju. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane. Jasno vam je da ne~ije ideje predstavljaju samo djelimi~no rje{enje. Ne `elite da ponavljate poznatu gre{ku, ali ne umijete ni da prona|ete efikasno rje{enje. Potrudite se da obradujete voljenu osobu na neki poseban na~in. Lijepe rije~i i pa`nja umiju da djeluju izazovno na ne~ija osje}anja. Oslonite se na intuiciju, izbjegavajte neke stresne situacije.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: staretinari, monika sele{, amerikanidi, tomi, sion, j, rsa, oil, ada, a, robson, as, tribut, osn, ia, u~inak, k, koji, omoti, sedativ, ral, etamin, boro, nol, jam, idi, epe, ors, vat, rok, ina, ima, }ar.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Jutros slab mraz, a tokom dana sun~ano i toplije. Samo }e se na sjeveru Bosne, po kotlinama i dolinama rijeka u centralnim i isto~nim predjelima magla ili niska obla~nost zadr`ati tokom ve}eg dijela dana. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od -5 do 0, na jugu oko 5, maksimalna dnevna od 7 do 17, u oblastima sa maglom od 0 do 3°C. Sutra sun~ano, osim na sjeveru Bosne, po kotlinama i dolinama rijeka, gdje }e se magla ili niska obla~nost zadr`ati cijeli dan. U petak i za vikend prete`no sun~ano i vjetrovito, u Hercegovini umjereno obla~no. U Sarajevu prije podne magla, popodne sun~ano. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna 10° C.

Danas }e obla~no sa ki{om biti u zapadnoj i sjevernoj Evropi, dok }e snijeg padati u planinskim predjelima Skandinavije. Jak i olujni jugozapadni vjetar puha}e na Britanskim ostrvima i u oblasti Sjevernog mora. U isto~noj Evropi i na Balkanskom poluostrvu magla ili niska obla~nost zadr`a}e se tokom cijelog dana. U ostalim predjelima prete`no sun~ano. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Moskva sa -3, a najtopliji Rim sa 19°C. Danas se na sjeveru Srbije, Bosne i Hrvatske, kao i po kotlinama i dolinama rijeka centralnog Balkana o~ekuje magla ili niska obla~nost. U ostalim predjelima Balkana sun~ano. Maksimalna temperatura kreta}e se od 8 do 19, u oblastima sa maglom od -2 do 3°C.

60

KULTURNI VODI^
Af fleck, Alan Alda... po~etak u 15.30, 17.50 i 20.10 sati.

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

TA LUDA LJUBAV
komedija, re`ija: Glenn Ficarra, John Requa, uloge: Steve Carell, Ryan Gosling, Julliane Moore... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.45 sati.

Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 i 21 sat.

AVANTURE TINTINA: TAJNA JEDNOROGA 3D
animirana avantura, re`ija: Steven Spielberg, uloge: Daniel Craig, Jamie Bell... po~etak u 16.50 sati.

BANJA LUKA

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO
drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 15.30 i 18 sati.

BUDI MALO JA

SARAJEVO

KINA
KINOTEKA
PRAZNIK U SARAJEVU
komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 sati.

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
BESMRTNICI 3D
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 18.30, 20.45 i 22.45 sati.

VRIJEME JE NOVAC
triler, re`ija: Andrew Niccol, uloge: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy... po~etak u 15 i 17.30 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Miroslav Krle`a na pozori{noj sceni“, za posjete je otvorena do 12. decembra. Izlo`ba slika pod nazivom “Vilina pri~a“, autorice Mirjane Nikoli}, u Sinagogi je otvorena do 12. decembra.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’. Svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

PLES MALOG PINGVINA 3D

[TRUMFOVI

re`ija: Benjamin Filipovi}, uloge: Mustafa Nadarevi}, Slobodan ]usti}, Olivera Markovi}... po~etak u 19 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

CINEMA CITY
BESMRTNICI 3D

avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry... po~etak u 15.15 sati.

animirana avantura, re`ija: George Miller, uloge: Elijah Wood, Robin Williams, Brad Pitt, Pink... po~etak u 16.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 14.30, 17, 19.30 i 22 sata.

MOSTAR

PLES MALOG PINGVINA 3D
animirani, porodi~ni, re`ija: George Miller, glasovi: Elijah Wood, Robin Williams, Jada Pinkett Smith, Brad Pitt, Hank Azaria, Matt Damon, Sofía Vergara, Hugo Weaving... po~etak u 15.45 sati.

TUZLA

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO
drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 15.30, 17.45, 20 i 22.15

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 18 i 20.25 sati.

GALERIJE GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

MISIJA SPASITI BO@I] 3D

ULAZ U PRAZNINU
fantastika, eksperimentalni, re`ija: Gaspar Noe, uloge: Nathaniel Brown, Paz de la Huer ta, Cyril Roy... po~etak u 21.15 sati.

TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA

drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 13.40, 16, 18.20 i 20.40 sati.

Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

BIHA]

animirani, re`ija: Barry Cook, Sarah Smith, glasovi: James McAvoy, Jim Broadbent, Bill Nighy... po~etak u 14.30 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademij likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

ZENICA KINA
UNA
JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN

POZORI[TA
NARODNO RS
NIJE ^OVJEK KO NE UMRE
autor: Velimir Stojanovi}, re`ija: @eljko Stjepanovi}, scenograf: Vladimir Pavlovi}, kostimograf: Ivana Jovanovi}, muzika: Boris [avija, igraju: \or|e Markovi}, Aleksandar Stojkovi}, Vladimir \or|evi}, Vedrana Ma~kovi}Zubovi}, Goran Joki}, Danilo Popr`en, po~etak u 20.30 sati.

drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Sissy Spacek... po~etak u 17.20 i 20 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Tradicionalna revijalna izlo`ba povodom 25. novembra, Dana dr`avnosti BiH, u organizaciji Udru`enja likovnih umjetnika BiH i Galerije Collegium Ar tisticum, za posjete je otvorena do 8. decembra.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
BESMRTNICI 3D
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 20.15 sati.

PLJA^KA S VRHA

komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 18.30 i 21.15 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba slika i skulptura profesora Milivoja Unkovi}a, za posjete je otvorena do 17. decembra 2011. godine.

BUDI MALO JA

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

NE PLA[I SE MRAKA
horor, re`ija: Guillermo del Toro, uloge: Katie Holmes, Guy Pearce, Bailee Madison, Bruce Gleeson... po~etak u 19.30 i 21.30 sati. komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds,

GABRIJEL
komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda 30. novembar/studeni 2011. godine Sjaj Pariza
17.00 BHT

TV PROGRAM

61

SE

RI

Tara odlazi do Juliena, nadaju}i se da }e od njega sazna ti ne {to o svom ocu. Philippe savjetuje Taru da uzme maj~ino prezime, {to ona odbija. Lorene nudi Chrisu finansijsku pomo}... Klauzula u testamentu odre|uje da Hermione ne}e dobiti novac ako se uda za Ciprianija. Pred njom je `ivotna odluka: slu{ati razum ili srce?

JE

Izgubljena ~ast
20.05 BHT

Fatmagul `eli vjerovati Kerimu, ali ne mo`e. Zbot toga svu svoju ljutinu iskaljuje na njega. Ka`e mu da `eli da nestane iz njenog `ivota i ba ca bur mu. Ke rim obja{ nja va Ebe Ni ne zbog ~ega je oti{ao na taj sastanak. Pri velikoj brzini, Vural gubi kontrolu nad vozilom i u `ivotnoj je opasnosti. Dok se ljekari bore za Vuralov `ivot, njegovu majku pe~e savjest i govori da je ona kriva za sve. Erdoan nare|uje da puste Asu. Ona misli da ju je Mustafa spasio i ne zna kako da mu se odu`i. Kerim ne mo`e da podnese da mu Fatmagul ne vjeruje i govori joj da }e zaslu`iti njeno povjerenje...

Leon profesionalac
Leon a professional, 1994.

23.00 RTRS

AKCIJA

Re`ija: Lik Beson Uloge: @an Reno, Geri Oldman, Natali Portman, Deni Ajelo, Piter Apel

Leon je imigrant koji `ivi povu~enim i mirnim `ivotom, ali je uz to i profesionalni ubica. U njegovoj zgradi stanuje mala Matilda, koja `ivi tu`an `ivot s porodicom. Njen otac je kriminalac, ~uva drogu za korumpiranog policajca. Jedino zbog ~ega je djevoj~ica sretna {to `ivi jeste njen mla|i brat. Otac joj uleti u nesuglasice sa Stansfildom i iz osvete njegov tim poubija cijelu porodicu. Pre`ivi jedino Matilda, koja je u tom trenutku bila u prodavnici...

Porodi~ne tajne
00.30 PINK DRAMA
Re`ija: Graeme Clifford Uloge: Kirstie Alley, Deanna Milligan, Will Patton, Kathleen Wilhoite, Kevin McNulty Family Sins, 2004.

FIL

M

Suzanin plan
23.25 BHT
Susan's Plan, 1998.

FIL

M

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

KRIMI-KOMEDIJA
Re`ija: John Landis Uloge: Nastassja Kinski, Billy Zane, Rob Schneider, Lara Flynn Boyle

144. [evket se pojavi u ku}i Tekinovih. Ali Riza ga o{tro napadne, te on potone u duboku depresiju. Ferhunde se ponovo udru`i sa Oguzom. Lejla i Oja se sre}u o~i u o~i. Ali Riza odlu~i predati sina policiji.

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A

Brenda Geck, ~iji su grijesi sablaznili ~itavu javnost. Bezbrojni sati slu`enja zajednici u vidu udomiteljice nezbrinutoj djeci i predan volonterski rad u~inili su Brendu Geck jednom od najvoljenijih i najpo{tovanijih osoba u dru{tvu. Me|utim, kada devetnaestogodi{nja Marie Devereaux, Brendina posvojena k}erka, te njezin dvogodi{nji sin~i} pobjegnu od Geckovih, pri~a koju }e nesretna djevojka ispri~ati istra`itelju Philipu Rothmanu sablaznit }e ~itavu javnost...

Suzanin biv{i mu` Paul nije promijenio oporuku po kojoj, u slu~aju njegove smrti, Suzan dobija novac. Sada ga ona `eli ubiti, a pakleni plan je ideja njenog sada{njeg de~ka, koji unajmljuje pla}ene ubice. No, ubice ne urade posao kako treba, i Paul pre`ivi. Sasvim slu~ajno, za prevaru sazna jo{ jedna osoba, koja `eli svoj dio kola~a...

69. Bahar i Salih se susre}u u kolibi i tu provode lijepe, zajedni~ke trenutke. Me|utim, Ceylan dolazi i pronalazi ih zajedno. Mertovi ljudi su blizu kolibe, te javljaju Mertu da je Bahar sa Salihom. Mert ludi od ljubomore i bijesa. Salih, koji je shvatio da ne `eli odustati od Bahar, donosi veoma bitnu odluku. Ceylan ne `eli tako lako izgubiti svog mu`a, te pravi planove kako da ga zadr`i.

Komora
00.25 HRT1 DRAMA
Re`ija: James Foley Uloge: Chris O'Donnell, Gene Hackman, Faye Dunaway, Lela Rochon, Robert Prosky The chamber, 1996.

FIL

M

Pet dana do pono}i
23.20 HAYAT AKCIJA
Re`ija: Michael W. Watkins Uloge: Timothy Hutton, Randy Quaid, Kari Matchett, Hamish Linklater 5ive Days To Midnight, 2004.

FIL

M

Da sam oblak
21.05 FTV

15. Ind`i po~inje da dr`i nas ta vu u ba {ti dje voj~icama koje ne mogu da idu u {kolu. Novopostavljeni u~itelj u {koli Harun gleda na to sa zadovoljstvom. Mustafa, me|utim, pada u krizu zbog ljubomore {to Harun po~inje da radi sa Narin, pa mu ~ak i lomi ruku. Harun tra`i pomo} od Serdara. Asije i dalje oblije}e oko Mustafe. Najzad dobija o~ekivanu vijest. Asije je trudna. Sad je dva puta bli`a Mustafi. Ja{ar je napravio protezu za nogu, ali se jo{ ne osje}a kompletnim. Psihi~ki je jo{ neispunjen. Vidjev{i da ga u ku}i niko ne razumije, on napu{ta ku}u i odlazi kod dr. Serdara kojeg Mustafa smatra neprijateljem.

Godine 1967. stravi~an je zlo~in potresao gradi} Indianolu u dr`avi Mississippi. Zgrada u kojoj je `idovski odvjetnik imao ured dignuta je u zrak kad je on bio u njoj sa sinovima. Za zlo~in je optu`en Sam Cayhall, pripadnik Ku-Klux klana. Trideset godina kasnije Cayhall u zatvoru ~eka smrtnu kaznu. Njegov unuk Adam Hall mladi je odvjetnik u Chicagu. Kad sazna da se djedu bli`i dan smaknu}a, odlu~i se boriti za njegov `ivot...

Profesor fizike J. T. Neumeyer na grobu svoje supruge pronalazi policijski dosje sa slu~ajem njegove smrti za pet dana. U po~etku smatra da je to neka bolesna {ala njegovog brilijantnog, ali rastrojenog studenta Carla, ali kako se niz doga|aja iz dosjea po~ne ostvarivati, on shvati kako su ti dokumenti poslani iz budu}nosti...

S one strane jezera
22.40 MRE@A/TV1
Al di la’ del lago, 2007.

FIL

M

Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoru`ana
22.25 NOVA AKCIJA
Re`ija: John Pasquin Uloge: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous, 2005.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: Stefano Reali Uloge: Kaspar Capparoni, Gioia Spaziani, Anna Safroncik, Giovanna Ralli

Luka je ~ovjek posve}en karijeri. Odjednom, pri~a iz pro{losti neo~ekivano ga vodi nazad u Italiju, u selo na obali jezera u kome je ro|en. Povratak donosi lavinu emocija, jo{ svje`a sje}anja na ljubavnu pri~u koju je ostavio za sobom, na svoju ljubav prema mjestima iz djetinjstva, misterioznu smrt najboljeg prijatelja… Iza prividne mirno}e jezera kriju se mnoga pitanja na koja treba odgovoriti...

Agentica FBI-ja Gracie Hart, nakon {to je uspje{no rije{ila opasnost na izboru za mis Amerike preru{iv{i se u natjecateljicu. Gracie sad vi{e vremena provodi u salonima ljepote nego na streljani te istodobno promovira knjigu. Kad njezina prijateljica, pobjednica Cheryl i Stan budu oteti u Las Vegasu, Gracie se vra}a u akciju da bi ih spasila. Udru`uje se s pravim facama FBI-ja koji ne `ele izgubiti svoju maskotu, a i boje se da ona vi{e nije u formi...

62
BHT

TV PROGRAM
06.15 Gospo|a Barbara, serija 07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija, 14. epizoda Dje~iji program: 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Super {pijunke 10.50 Pop Pixie 11.05 Sve }e biti dobro, serija, 66. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 13.10 Pod sretnom zvijezdom, serija, 36. epizoda 14.05 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to, dok. film, 5. dio 14.35 Piplinzi, crtana serija

srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09.10 Be Ha Teens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija, 14/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Bistre vode: Vrbas 11.00 Poetski teatar: Skender Kulenovi} 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 12/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 Zdravlje u Evropi: Zemlja bez djece, strana dok. serija, 11/12 (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija, 15/52 14.55 Robot Robi, animirana serija, 7/52 15.10 Danas tu, a sutra ko zna gdje, dok. film 15.35 Izgubljena ~ast, serija, 52/77 (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 13/80 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Be Ha Teens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Na dnevnom redu, informativni program 20.05 Izgubljena ~ast, 53/77 21.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu 22.00 Dnevnik 2 22.30 Tamo je bolje, dokumentarni film 23.25 Suzanin plan, ameri~ki igrani film 00.50 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

FTV

07.05 09.00 09.10 10.10 10.40 11.00 11.10 11.20 11.30 12.00 12.20 12.55 13.20

RTRS

Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) U no}noj ba{ti, crtana serija Graditelj Bob Tomica i prijatelji Zagonetka Roditelji su prvi i najva`niji u~itelji ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, prog. za djecu (r) Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1 Ah, ta planeta (r) Bez komentara Rezovi, serija Novak \okovi} u Banjaluci, direktan prenos

06.05 Hrabri mali kroja~, crtani film (r) 06.30 Plavobradi, crtani film (r) 07.05 Smrt je kum, crtani film 07.35 Trnoru`ica, crtani film 08.00 Flash info 08.05 Dadilja Ana, serija 09.00 Flash info 09.05 Zakon ljubavi, serija 117. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 109. ep. (r) 11.15 Superstars, dok. program, ep. 27 12.20 Odlazak u svemir, dok. serijal ep. 13/14 13.00 Flash sport 13.05 Smrt je kum, crtani film (r)

TV1

06.30 Dobro jutro svima 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Mekanike u misiji, crtani film 09.40 Timmy, crtani film 09.50 Fifi, crtani film 10.00 Garfield, crtani film 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 48. ep. 10.35 Lijeni grad, crtani film 11.04 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, 28. ep. 13.00 Miljenica, 122. ep. 14.00 Hayat production show

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.10 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba 11.00 Kraljica juga, serija (r) 12.00 Info top, info-program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.10 City, zabavna emisija

PINK

06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot, serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info 12.15 Skrivena kamera 12.40 Ludo srce, serija 13.55 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 14.45 Ljubav-vjera-nada, serija

OBN

Gospo|a Barbara

06.15

Rezovi

12.55

Ukradeni `ivoti

16.00

@ene s broja 13

21.00

Brze pare

13.00

Na{a mala klinika

13.55

15.00 Vijesti 15.10 Bumerang, igrana serija, 6. epizoda 16.00 Sve }e biti dobro, serija, 67. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, igrana serija 18.15 Larin izbor, serija, 58. epizoda 19.10 Graditelj Bob, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, 7. ep. 21.05 Da sam oblak, serija, 15. epizoda 22.10 [etnja sa zvijerima, dok. program BBC-a, 3. dio 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Sestra Jackie, serija, 7. ep. 23.50 Pod sretnom zvijezdom, serija, 36. epizoda 00.35 Dnevnik 3 (r) 01.05 Pregled programa za ~etvrtak

14.00 Izbor li~nosti 2011. Godine, prenos Promo 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.50 EU i mi Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Crni bombarder, mini serija 21.15 Art ma{ina 21.55 Statisti, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled 23.00 Leon profesionalac, film

13.30 Trnoru`ica, crtani film (r) 14.00 Flash info 14.05 Prijateljice, serija ep. 3/12 (r) 15.00 Flash sport 15.05 Zakon ljubavi, serija 118. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 110. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 68. ep. (r) 18.20 Sedma brzina, emisija o automobilizmu 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 69. ep. 21.05 Prijateljice, serija ep. 4/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 S one strane jezera, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Zvuk srca, film (r) 01.58 No}ni program

15.15 Vitafon 15.53 Kad li{}e pada, 143. ep. 16.30 20. Bajramski malonogometni turnir: utakmica za tre}e mjesto 17.20 20. bajramski malonogometni turnir, finale 17.35 Zatvaranje turnira 18.25 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, 144. ep. 21.00 @ene s broja 13, serija 22.00 ZMBT, profil 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, 54. ep. 23.20 Pet dana do pono}i, igrani film, 1. dio 01.40 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti u 7 03.30 ZMBT, profil 03.50 @ene s broja 13, serija

15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Tajna ljubavi, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Biometerolo{ka prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Grand parada, zabavno muzi~ki show 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Porodi~ne tajne, film

15.35 Ukleta Marijana, serija 16.20 Izgubljeni, serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 UEFA Euroliga, Tottenham-PAOK, prenos utakmice, I poluvrijeme 22.00 UEFA Euroliga, Tottenham-PAOK, prenos utakmice, II poluvrijeme 23.15 Vox populi 23.20 Do smrti, film 01.05 OBN Info 01.30 Vox populi 01.35 Do smrti, film 03.20 OBN Info 03.45 Vox populi 03.50 UEFA Euro liga, sportski program

Larin izbor
18.15 FTV
58. Jakov i Lara provode dan na stijenama. Ona odlu~uje ostati sa Nik{om, {to {okira Ja{u. Mija odbija brak sa Zoranom, ~ak i kad joj ponudi put u Bruxelles. Nela je pre{la u ofenzivu. Dobija posao kao Dinkova tajnica, ~ekaju}i priliku da mu uni{ti posao. Vjera tra`i istinu od Alena i Karmen glede preljuba. On optu`uje njenu hladno}u za cijelu situaciju, radi ~ega Vjera gubi razum te odlazi sa Zlajom u naru~ju.

SE

RI

JA

TV SA

11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 10/25 (r) 11.35 Specijalni efekti, 2/3 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje (r) 14.10 Art ku}a: ve~er sevdaha (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Dajana-posljednji dani jedne princeze, 2/3 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Non-stop, 11/25 20.30 Hollywood akcijski heroji 21.00 Pomorska tehnologija, 3/18 21.30 Sevdah, muzi~ki program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Poljubac u pono}, film 23.55 Specijalni efekti, 3/3

TV TK

09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.15 Liberty Tv, magazin 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 110. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 68. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 69. ep. 21.05 Prijateljice, serija, 4/12 22.40 S one strane jezera, film

MRE@A

07.05 Smrt je kum, crtani film 07.35 Trnoru`ica, crtani film 08.05 Dadilja Ana, serija, ep.11/12 09.05 Zakon ljubavi, serija, 117. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 109. ep. (r) 14.05 Prijateljice, serija, ep. 3/12 (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 118. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 110. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 68. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 69. ep. 21.05 Prijateljice, serija, ep. 4/12 22.40 S one strane jezera, film

TV MOSTAR

08.05 Dadilja Ana, 11/12 09.05 Zakon ljubavi, 117. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, 109. ep. (r) 12.00 Flash info-biznis-sport-meteo 14.05 Prijateljice, 3/12 (r) 15.00 Flash sport-meteo 15.05 Zakon ljubavi, 118. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, 110. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, 68. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a,informativno-revijalni program 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, 69. ep. 21.05 Prijateljice, 4/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 S one strane jezera, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 18.00 Cris Angel 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.05 Zdrava TV 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas 23.30 Glas Amerike 00.00 Sredinom (r)

TV KAKANJ

11.00 Ana Karenjina, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Putovanja 14.00 Svijet uspje{nih 14.30 Legende bh sporta 15.00 Ana Karenjina, mini serija 16.00 Link 16.30 Majstor kuhinje 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Reporta`e sa zemlje mira 18.30 Mala d`amija, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Mala d`amija, serija 21.00 Autoshop magazin 21.30 Mr Bean 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj (r) 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Vije}nici su pitali, odgovorite 20.30 Snimak sjednice Op}inskog vije}a Vogo{}a 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Magazin Plus 23.00 Glas Amerike 23.30 Criss Angel

TV USK

12.00 Vijesti 12.10 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina (r) 14.30 Vijesti 14.45 TV intervju r) 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.20 Misti~na mjesta, 7/13 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.10 To{e Proeski: Pet godina Balkana, 7/8 18.30 Grimove bajke, program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Istina, dok. program 20.45 Kultura, program iz kulture 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 TV liberti 23.25 Reporta`e sa zemlje mira: Divlje p~ele

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Da sam ja neko, dok. program 16.45 TOP 7, muzi~ki program 17.20 Student obrazovno, info-program 18.00 Crno i bijelo, info- program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 21.10 Op~injeni, 144/208 22.05 Folk top 10 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 13.15 Tv dokument (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Strah i drhtaj, film 01.20 Serija

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.40 Fifi, crtani film 09.50 Garfild, crtani film 10.15 Dragon Ball Z, crtani film 11.10 WINX, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 15.40 Arena 16.00 Kad li{}e pada 17.00 Staklena ku}a 18.00 Nepobjedive Banzuke 18.25 Jesen sti`e dunjo moja, serija 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.10 Ve~ernje Vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Pet dana do pono}i, film

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. novembar/studeni 2011.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi (r) 09.07 Kralj vinograda 3, serija 09.51 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.07 Vrijeme danas 10.08 Na vodenome putu 5: Bugarska crnomorska obala, dok. serija 10.55 Kod Ane (r) 11.08 Oprah show 11.48 Pastel 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.18 TV kalendar (r) 12.30 @ivjeti zdravije 12.36 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija (r) 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Ekumena: Vjerske zajednice i politika?, religijski kontakt program 14.51 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 15.35 Indeks, emisija o {kolstvu 16.06 HAZU Portreti: Zoran Bujas 16.18 Pastel 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.20 8. kat, talk show 18.06 Dokumentarni film 18.53 Izbori 2011. - bonusi 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.03 Vrijeme 20.07 ZABA - 90 sekundi 20.08 Izbori 2011. - bonusi 20.53 Stipe u gostima 4, serija 21.28 @ivjeti zdravije 21.35 Misija: Zajedno 22.31 Paralele 23.10 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.33 Vrijeme 23.37 Vijesti iz kulture 23.44 Drugi format 00.25 Komora, film (r)

TV PROGRAM
07.30 Poznavali smo Homeinija (r) 08.00 48 Hong Kong, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Za stolom s teroristima, Smrt boraca za slobodu, dok. program (r) 17.00 Poznavali smo Homeinija (r) 17.30 Kontekst (r) 18.00 Vijesti 19.05 Dogodilo se u Lokerbiju, dok. program 19.30 Upoznajte predsjednila Kirsana Imlju`inova 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Dogodilo se u Lokerbiju, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, informativni talk-show (r) 01.30 Spa{avaju}i Soweto, ep. 3, dok. program (r)

63
K. FIL M

HRT1

07.31 Gladijatorska akademija, crtana serija 07.56 Mala TV TV vrti}: Torba (r) Gazoon, crtani film (r) Zrcalo, drama (r) 08.27 Connor na tajnom zadatku 2, serija (r) 08.50 [kolski sat: Medi~arstvo i svje}arstvo Izazovi: Na internetu od jutra do sutra (r) 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade (r) 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija (r) 10.45 Dvije kaskaderke, film 12.03 Fotografija u Hrvatskoj 12.15 Briljanteen (r) 12.57 Mala TV (r) TV vrti}: Torba (r) Gazoon, crtani film (r) Zrcalo, drama (r) 13.30 Izbori 2011. 14.35 H2O Uz malo vode!, serija 15.00 Edgemont 4, serija 15.24 [kolski sat: Medi~arstvo i svje}arstvo (r) 15.54 Izazovi: Na internetu od jutra do sutra, irski dokumentarni film (r) 16.09 Rupert, crtana serija 16.19 Koki, crtana serija 16.30 Izbori 2011. su~eljavanje 18.01 Obrtnik 100% poduzetnik 18.05 Do Tarara i Maora, dokumentarni film (r) 18.33 4 zida (r) 19.05 Merlin protiv duhova iz no}i vje{tica, crtani film 19.33 Glazba, glazba... 19.57 Gavin i Stacey 2, serija 20.26 Gavin i Stacey 2, humoristi~na serija 21.00 Nogomet, Euroliga: Tottenham - Paok, prijenos 23.00 @ica 4, serija 00.00 Zakon i red: Odjel za `rtve, serija (r) 00.40 Trava zelena 1, serija (r) 01.09 Bez traga 7, serija (r)

HRT2

06.45 Jagodica Bobica, 13/26 07.10 Roary, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija 17/26 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus show 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 10.30 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, 121/152 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, 122/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, 71/107 21.00 Larin izbor, 59/160 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoru`ana, film 00.30 Europski `igolo, film 02.05 Seinfeld, serija 31/180 02.35 Nestali, serija, 12/18 03.20 Zvijer, serija (r)

NOVA

AL-JAZEERA B.

10.00 Trag, dok. program 10.30 Stranac u Srbiji 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi, program za dijasporu (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Sexperti, {kolski program (r) 13.00 Veliki izazov, kviz 14.00 Program za dijasporu (r) 14.30 Dunav zauvek, dok. program (r) 15.05 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 18.25 Tv minijature, program za dijasporu 18.40 Tema Srbije na vezi, pr. za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.05 Bure baruta, film 22.55 Dunav zauvijek, dok. program 23.20 Oko, info 23.50 Dnevnik 00.05 Evronet, dok. program 00.10 Pomo} djeci

RTS

12.00 12.05 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.30 15.45 16.15 17.00 17.15 18.00 18.05 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 01.00 01.30 02.00

RTCG

Vijesti Ucentar (r) Vijesti Likovna umjetnost Sa koncertnih podijuma Vijesti Nau~no obrazovni program (r) Narodna muzika Sat tv aktuelno Dnevnik 1 Muzika Putevi `ivota Hronika Podgorice Sat tv Vijesti Crna Gora, u`ivo Program za djecu Dnevnik 2 Profil Sat tv Koncert [krinja Stil U centar Dnevnik 3 Sport Crna Gora, u`ivo Sat Tv Dnevnik 2 Profil

Tamo je bolje
22.30 BHT

DO

Oni imaju po 14 godina i `ive sa dvije strane Mediterana. Mustafa radi kod ujaka u maloj fabrici namje{taja u Kazablanci, i sanja o `ivotu u francuskom eldoradu. Abdelkader, Francuz porijeklom iz Maroka, `ivi u jednom francuskom predgra|u i sanja o odmoru u Maroku. Preko pri~a dvojice adolescenata istog nacionalnog i socijalnog porijekla, film govori o tome da je “`ivot, u svakom slu~aju, bolji negdje tamo”.

CSI: Miami
20.10 FTV

SE

RI

JA

Jedan ribolovac je pogo|en metkom i `ivot mu je ugro`en. Horatio i njegovi detektivi imaju zadatak da izvade pomenuti metak iz `rtve, a da`rtva ostane u `ivotu kako bi saznali ko stoji iza svega.

08.30 Motosport, Road to Dubai 08.45 Watts 10.00 Cross-country skijanje, SK Kuusamo, Finska 12.00 Ski-skokovi, SK 13.15 Eurogoals 16.15 Ski-skokovi, SK

EUROSPORT

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica 12.45 U potrazi za zabavom 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Vrhunski vojnik 21.00 Najbolji ostaju 21.55 Majstori za oru`je 22.50 Pograni~na policija SAD 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Praistorijski predatori 08.00 Poznati kosmos 09.00 Neuni{tivi 10.00 Najja~a zmija 11.00 Najte`e popravke na svijetu 12.00 Raj na Zemlji 13.00 Poznati kosmos 14.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 Praistorijski predatori 16.00 D`inovske pande 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na Zemlji 20.00 Prava istina: Atlantida, 2 emisije 22.00 Iza re{etaka 23.00 Prava istina: Atlantida, 2 emisije

Golf Club
17.15 Biatlon, SK Östersund, [vedska, live 20.15 All sports 21.30 Riders Club 22.00 Golf Club 22.35 Yacht Club 22.50 All sports 23.00 Biatlon, SK Östersund, [vedska, live

22.00

07.30 Fudbal, Bundesliga: Hannover 96 - Hamburger SV 08.45 Fudbal, Bundesliga: Dortmund - Schalke 04 10.00 Ko{arka, Eurocup 11.00 Ameri~ki fudbal, NCAA Big Ten Conference 12.30 Fudbal, Bundesliga: FC Koln Monchengladbach 13.15 Fudbal, Bundesliga: Mainz - Bayern Munich 14.00 Ko{arka, Eurocup 15.30 Ameri~ki fudbal, NCAA Big Ten Conference 16.45 Video igrice 18.15 Motosport, Road to Dubai 18.30 Pikado 20.00 Ke~eri 21.30 Boks 23.00 Pikado 00.30 Strikeforce: Bowling, USA - B. Voelker, USA

EUROSPORT 2

06.30 Powerboat Ocena Grand Prix Malta 08.30 Triathlon - UK Chalange 09.00 Sailing - 34. American Cup 09.30 Vijesti 10.00 Carling Cup: Arsenal Manchester City 11.30 Pregled ruske lige 12.00 Pregled championship 12.30 Pregled holandske lige 13.30 Carling Cup: Chelsea - Liverpool 15.00 Pregled portugalske lige Portugol 15.30 Fudbal mondijal magazin 16.00 KHL: Vityaz Barys, direktno 18.15 Euroelague STUDIO 18.45 Euroleague: Zalgiris - Unicaja, direktno 20.45 Euroleague: Brose CSKA, direktno 22.45 Carling Cup: Manchester United Crystal Palace 00.20 Premier League News 00.30 Euroleague: Cantu - Caja Laboral 02.15 Euroleague: Spirou - Efes

SPORT KLUB

07.15 Vaterpolo: Kup Evrope: Crvena Zvezda Posilipo 08.45 Premier League: Noewich - QPR 10.30 Telemarketing 10.45 Argentinska liga: Vele` - Colon 12.30 Premier League: Manchester United - Newcastle 14.15 Belgijska liga: Gent - Genk 15.45 Carling Cup: Arsenal Manchester City 17.30 Carling Cup: Chelsea Liverpool 19.00 Portugalska liga: Porto - Braga 20.45 Carling Cup: Manchester United - Crystal Palace, direktno 22.45 Euroleague: Spirou Efes 00.30 Euroleague: Panathinaikos Zagreb 02.15 Cantu - Caja Laboral 04.00 Euroleague: Brose - CSKA 05.45 Euroleague: Zalgiris - Unicaja

SPORT KLUB +

08.00 RkometEhf liga {ampiona: Magazin 09.00 Copa Sudamericana: Vele` Sarsfield liga De Quito 11.00 Italijanska liga: Napoli Juventus 13.00 liga {ampiona: Real Madrid Dinamo Zagreb 15.00 Vijesti Omni sport 15.30 Liga {ampiona: Highlights 16.30 [panska liga: Barcelona Rayo Vallecano 18.00 Odbojka liga {ampiona (`): Fakro Muszyna Crvena zvezda, prenos 20.15 Rukomet seha liga: Metaloplastika Crvena zvezda prenos 22.00 Ko{arka Aba: Partizan - Hemofarm 00.00 Poker Wpt Europe Series 01.30 Ko{arka Ncaa: Michigan State Florida State prenos

ARENASPORT 1

VIASAT HISTORY

09.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 10.00 Vizija Vangari Matajie 11.00 Silverado 12.00 Pobuna na brodu robova 13.00 Jedan dan u borbi 14.00 Skrivena blaga afri~ke, australijske i indijske umjetnosti 15.00 Edvardijanska farma 16.00 Dikensova Engleska 17.00 Gra|evinska ~udesa 18.00 D`ez baronesa 19.30 Svjedok: Sa balkona sobe 306. 20.00 Svetica tame 21.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 22.00 Tajm tim godina X 23.00 Edvardijanska farma 00.00 Dikensova Engleska 01.00 Gra|evinska ~udesa

ANIMAL PLANET

07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Najsla|i ameri~ki ljubimci 09.05 Sve o ma~kama 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 11.50 Policija za `ivotinje - Specijal 2009. 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 @ivot sisara 14.30 @ivot majmuna 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Odrastanje 16.25 Sve o ma~kama 17.20 Sve o psima 18.15 @ivot majmuna 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o ma~kama 20.05 @ivot sisara 21.00 Brzina `ivota 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Zemlja zvijeri

UNIVERSAL

01.30 Pomorska patrola, serija 02.25 Erika, serija 03.20 Doma}ice iz okruga Orand`, serija 06.20 Ubistva u Midsommeru, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Zakon i red, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Zakon i red, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru, serija 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Plave krvi, serija 22.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija

TV1000

04.00 Tihi pad, igrani film 06.00 Bla`enstvo, igrani film 08.30 Ostanite s nama, igrani film 10.00 Kupe de vil, igrani film 12.00 Samo Sinatra, igrani film 14.00 Prevaranti, igrani film 16.00 Kako sam upoznao Saru, igrani film 18.00 Do`ivotna, igrani film 20.00 Pakleni hotel, igrani film 22.00 Tihi pad, igrani film 00.00 Velike sise, igrani film 02.00 Kitov rep 4., igrani film

FOX LIFE

08.45 Svi vole Rejmonda, serija 10.00 Sudije za stil, reality show 10.40 Ru`na Beti, serija 11.30, serija 12.30 Svita, serija 13.20 Svi vole Rejmonda, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.05 Sofi Parker, serija 15.35 Kugar Taun, serija 16.45 O~ajne doma}ice 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Sofi Parker, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice 20.55 Seks i grad 21.55 Privatna praksa, serija 23.25 Svi vole Rejmonda 00.25 Serija 02.10 Sudije za stil, reality show

FOX CRIME

08.35 Nestali, serija 09.20 Brojevi, serija 10.10 Monk, serija 10.55 Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pariski ferenzi~ari, serija 13.20 Za{titnica svjedoka, serija 14.10 Nestali, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Bouns, serija 19.10 Ne~ujno, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Detektiv na Floridi, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Za{titnica svjedoka, serija 01.00 Ne~ujno, serija

HBO

06.00 Ledena staza, film 07.40 K}i ~uvara uspomena, film 09.10 Hamlet, film 13.05 Posebna veza, film 14.40 Po{tena igra, film 16.25 Dan zaljubljenih, film 18.30 Ludi provod u Rimu, film 20.05 Tron: Nasljedstvo, film 22.10 Okus krvi IV, ep. 8, serija 23.10 Osvetnica, film 00.50 Centurion, film 02.25 Predatori, film 04.10 Posljednja ku}a nalijevo, film

HBO COMEDY

11.15 Shrek uvijek i zauvijek, film 12.50 Prijateljstvo!, film 14.40 Sredina II, ep. 15, serija 15.05 Tre}i kamen~i} od Sunca, ep. 65, serija 15.30 Tre}i kamen~i} od Sunca, ep. 66, serija 15.55 Ljubav jedne `ene, film 17.35 Nije lako biti mama, film 19.05 Sredina II, serija 19.30 Show Rickyja Gervaisa II, serija 20.00 Starci, film 21.40 Kockanje, film 23.20 Ubi me dosada III, serija 23.45 Obdaren III, ep. 7, serija 00.15 “Funny or Die” predstavlja II, ep. 10, serija 00.45 20/30/40, film 02.35 Hrpa amatera, film

Safet Su{i} se umara u Parizu

Ne ~ekam i nemam
ponudu iz Francuske!
44. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 30. novembar/studeni 2011.

ZNA^AJAN OPERATIVNI ZAHVAT U KLINI^KOM CENTRU UNIVERZITETA U SARAJEVU
Solidarnost s Palestincima

Ljekarski tim na ju~era{njoj pres-konferenciji u KCUS-u

Foto: [. SULTANOVI]

Transplantirana
ro`nja~a vratila vid
Tim ljekara Klinike za o~ne bolesti Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu uspje{no je obavio kadaveri~nu transplantaciju ro`nja~e kod dva starija pacijenta Hajrudina Ajanovi}a (76) i Sevde Kadri} (64), koji na ju~era{njoj preskonferenciji u KCUS-u nisu mogli skriti radost {to ponovo vide i nakon kriti~nog perioda poslije dvije sedmice, oni se danas dobro osje}aju. “Kadrove i opremu imamo, a i spremnost Klinike za o~ne bolesti da u toku 24 sata izvr{imo slo`ene operativne zahvate na o~ima. Ali nam je potreban tran splan tat i na {i gra|ani mogu puno u~initi do ni ra njem or ga na svo jih umrlih i pobolj{ati `ivot onima kojima je su|eno da `ive u kvalitetnijem i boljem `ivotu“ , istakla je dr. Emina Alimanovi} - Halilovi}, {ef Klinike za o~ne bolesti. Prof. dr. Faris Gavrankapetanovi}, generalni direktor KCUS-a, ukazao je na zna~aj transplantacione medicine, koja je sa transplantacionom imunologijom i u oblasti oftalmologije na{la zna~ajno mjesto. “Stoga je neophodna konti nu ira na edu ka ci ja na {ih stru~njaka oftalmologa, ali i edukacija bh. gra|ana o potrebi doniranja organa i tkiva `ivu}ih davalaca, ali i kadaverskih, kao {to je ovakva operacija“ istakao je on. Doc. dr. , Mustafa Hiro{, direktor hirur{kih disciplina KCUS-a, naglasio je da je u toku edukacija jo{ dva stru~njaka O~ne klinike, te da }e u sklopu Klini~kog centra Sarajevo za dvije, najdalje do tri godine biti otvoren savremeno opremljen centralni medicinski blok, u ~ijem sklopu }e biti i odjeljenje za transplantacionu hirurgiju. “Tehni~ki se radilo o kompleksnim operacijama gdje su ura|ene procedure, koje zahtijevaju transplantaciju ro-

Stru~njaci Klinikel za o~ne bolestil uspje{no obavilil kadaveri~nul transplantacijul ro`nja~el

Povodom Svjetskog dana solidarnosti s narodom Palestine ju~er je u Vije}u Kongresa bo{nja~kih intelektualaca u Sarajevu odr`an okrugli sto o temi Solidarnost sa narodom Palestine, koji je organizovalo Udru`enje bosanskohercegova~ko-palestinskog prijateljstva. Profesor na pravnim fakultetima u Kiseljaku i Zenici i vanredni profesor na Internacionalnom univerzitetu “Philip Noel-Baker“ u Sarajevu D`emal Najetovi} istakao je da problem palestinskog pitanja nije rije{en ni danas nakon vi{e od 60 godina patnje i stradanja. On je naglasio i ~injenicu da je Izrael prekr{io sve rezolucije koje je donio UN o Palestini.

Vje{ta~enje o tro{ku dr`ave

`nice, a u drugom slu~aju tako|er implantaciju ro`nja~e i ugradnju vje{ta~kog so~iva“ , rekao je dr. Faruk Ni{i}, mikrohirurg i koordinator za transplantaciju ro`nice u KCUS-u. Mr. dr. Mirsad Ibi{evi} je objasnio kako se u prvoj godini odbijanje transplantata kre}e izme|u 10 i 15 posto, dok u pet godina ono iznosi 30 posto. Pacijentica Zumra Tuti} je ovom prilikom zahvalila sarajevskim ljekarima koji su joj vratili vid nakon {to je udarilo vozilo, a kojoj je transplantacija ro`nja~e ura|ena vani jo{ prije rata.
Mr. BABI]

Tro{kove ocjene o zdravstvenom stanju i medicinskom vje{ta~enju radi prijevremenog odlaska u penziju treba da snosi dr`ava a ne poslodavci i osobe koje tra`e penzionisanje. Takvo rje{enje zatra`ile su delegacije sindikata i poslodavaca na ju~era{njoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vije}a FBiH. Vije}e se izjasnilo i o novom zakonu o {umarstvu koji je ve} u parlamentarnoj procediri, te zatra`ilo da se o njemu, prije kona~nog usvajanja organizuje javna rasprava. H. A.

Usvojene dopune Izbornog zakona RS-a

POSLJEDNJE VIJESTI
OSU\EN LJEKAR MICHAELA JACKSONA - Ljekar Michaela Jacksona, Conrad Murray, osu|en je ju~e u sudu u Los Angelesu na kaznu od ~etiri godine zatvora za ubistvo pop zvijezde iz nehata 25. juna 2009. godine. Sud }e na sljede}em zasjedanju 23. januara odlu~iti o visini iznosa koji }e Murray morati da plati na ime od{tete djeci Michaela Jacksona, zbog izgubljenih prihoda koje je mogao da ostvari od koncerata koji su planirani prije nego {to je umro. Tu`ioci su ranije zatra`ili da Murray plati 100 miliona dolara od{tete. PROFESOR BLUDNI^IO NAD DJEVOJ^ICOM Zagreba~ka policija uhapsila je univerzitetskog profesora K.G. (1974) na Sveu~ili{tu u Zagrebu zbog bludni~enja nad 12-godi{njom djevoj~icom. Istra`itelji su utvrdili da je osumnji~eni u nekoliko navrata neprimjereno djevoj~icu dirao po intimnim dijelovima tijela. Navodno je nad djevoj~icom bludni~io od septembra. UMRO @IVKO PREGL - U Ljubljani je ju~e nakon duge bolesti u 64. godini umro politi~ar i gospodarstvenik Kazimir @ivko Pregl, potpredsjednik zadnje vlade SFR Jugoslavije. Pregl je bio potpredsjednik jugoslavenske vlade u vrijeme kad ju je vodio Ante Markovi}. Ostavku je dao odmah nakon progla{enja samostalnosti Slovenije i napada biv{e JNA krajem lipnja 1991. godine.

Pomo} povratnicima srpske i hrvatske nacionalnosti u Zenicu

[est ku}a za povratak
Pred sta vni ci fe de ral nog Ministarstva za raseljena lica i Op}ine Zenica potpisali su ju~er ugovor o popravci {est ku}a za po vra tni ke srpske i hrvatske nacionalnosti u Zenicu. Pomo} }e biti u gra|evinskom materijalu koji }e povratnici, koji ina~e dolaze sa podru~ja Tesli}a, Busova~e i Kiseljaka, sami ugraditi. Kod nekih }e biti problem jer treba dovesti elektri~nu energiju i vodu. Svih {est porodica koje su po tpi sa le ugo vo re - An te (Mar ka) Kri{te iz Li jes ke, Ante (Joze) Kri{te iz La{ve, te Milovana i Milutina Pani}a, Mile Pani}a, Bogdana Pani}a i Marijana Pani}a iz sela Stolac kod Bistri~aka - vi{e~lane su i imaju od ~etve-

Narodna skup{tina RS-a usvojila je sino} Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona RS-a, kojim je predvi|eno da Republi~ka izborna komisija nadzire rad gradskih, odnosno op{tinskih izbornih komisija i bira~kih odbora. Ovim Re pu bli~ka izbor na ko mi si ja u sa ra dnji i po ovla{}enju CIK-a BiH ukazuje organima na kr{enje izbornih propisa, daje uputstva i tra`i preduzimanje mjera u skladu sa zakonom te donosi op{ta akta za opoziv gradona~elnika i na~elnika op{tina, provodi postupak za njihov opoziv i od go va ra za za ko ni to pro vo|enje tog postupka.

Husein Smajlovi}, na~elnik Zenice, i Bogdan Pani}, povratnik, potpisuju ugovor o pomo}i

96. KOLO 7 8
8 4

ro do 11 ~lanova. Iz federalnog Ministarstva za raseljena lica istakli su da imaju odli~nu saradnju i sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Zeni~ko-dobojskog kantona, gdje su od 2004. do danas su fi nan si ra li iz gra dnju i opravak vi{e od 300 ku}a za povratnike.
Mi. D.

12 20 25 35
5 5 7 2 2 3 0 7 5 1

JOKER 1 JOKER 2